НОВИ СТАТИИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография.

- 1 -

Сп  Б  435


Високов, Георги .   Нанонауката ще създаде нови индустрии. / Георги Високов . // Екосвят, 5, 2005, N 1, 2, с. 10-12; с. 78-79.


   Първата част на статията запознава читателя със същността на нанонауката и възникване на нанотехнологиите, които обхващат все по-широк кръг от приложения в различни области на човешката дейност. Във втората част на статията нанотехнологиите са разгледани от екологична гледна точка-опасности и рискове при работа с наноматериали. Нанотехнологиите вече се прилагат за решаване на екологични проблеми при опазване на природата.


Сист. No: 45

- 2 -

Б  394


   Импакт факторът на института за научна информация "Томсън" . // Хранително-вкусова промишленост, XVI, 2007, N 1, с. 39-40.


   Импакт факторът (фактор на влияние) е базиран на анализи на цитирането на статиите и количествени статистически данни. Той предоставя системен начин за определяне на относителната важност на списанията в рамките на предмета на категорията, която представляват.


Сист. No: 72

- 3 -

А  129


   Класификационна система JEL . // Икономическа мисъл, 2006, N 1, с.111-122.


   Предложените в списъка категории се използват при класифицирането на книги, рецензиите на книги, статиите в списания и дисертации, индексирани в JEL (Journal of Economic Literature) и Econlit (The American Economic Association`s electronic bibliography of economic literature).


Сист. No: 25

- 4 -

 


   Нанотехнологиите вече са навсякъде около нас  : Златни частици преследват вируси и бактерии . // Дневник, N 72, 12 април 2006, с.15


   Нанотехнологиите са навсякъде около нас. Списъкът с нанотехнологичните чудеса се попълва с нови елементи почти всеки ден.


Сист. No: 16

- 5 -

А  377


Сгурев, Васил .   Проблеми на развитието на иновациите в България. / Васил Сгурев . // Автоматика и информатика, 40, 2006, N 1, с. 7-9.


   Направени са препоръки за създаване на единна стратегия за научно и технологично развитие, в която иновационната дейност да се разглежда като единен процес от идея до пазарна реализация.


Сист. No: 63

Философия. Психология. Религия.

Социология. Политология. Право. Политика. Социография.

- 6 -

 


   Какво трябва да знаем за Европейския парламент . // Аз-Буки, 17, N 16, 18-24 април 2007, с. 8-9.


   Статията запознава читателя с организацията, структурата и политическата роля на Еропейския парламент.


Сист. No: 88

- 7 -

А  129


Чолаков, Никола .   Демографската ситуация в България- състояние и тенденции  / Никола Чолаков . // Икономическа мисъл, 2005, N 5, с. 53-70.


   Низходящата раждаемост и стареенето на населението в България са фактори, които биха могли да доведат до значителни и неблагоприятни последствия. Направени са сравнения с редица държави от Европейския съюз.


Сист. No: 22

- 8 -

А  213


Яркова, Юлияна .   Социалният туризъм- нова възможност за регионалното развитие. / Юлияна Яркова, Блага Стойкова . // Икономика и управление на селското стопанство, 51, 2006, N 4, с. 55-62.


   Предизвикателството пред социалния туризъм, от една страна, е да позволи почивка на слабо интегрираните социални групи, а от друга, да благоприятства участието и на платежоспособното население, за да се поддържа икономическото равновесие.


Сист. No: 58

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 9 -

Сп  Б  448


Антони, Сава .   Обратна логистика : Из кошмарите на производителя. / Сава Антони . // Логистика, 2007, N 1, с. 46-48.


   Как да се справим с рекламациите и върнатите стоки? Решение на проблема- обратна логистика.


Сист. No: 77

- 10 -

Сп  Б  448


Антони, Сава .   Мениджмънт на складовите наличности. / Сава Антони . // Логистика, 2007, N 1, с. 50-51.


   Стратегии, използвани за мениджмънт на складовите наличности - Късно обслужване на клиентите, SKU рационализация, Бавнопридвижващи се продукти в дистрибуционните центрове и Dynamic slotting.


Сист. No: 78

- 11 -

А  213


Атанасова, М.   Развитие на селския и аграрния туризъм в България. / М. Атанасова, Кр. Кънева, М. Анастасова, В. Мицов, Г. Станкова, Светла Бъчварова, Св. Маджарова . // Икономика и управление на селското стопанство, 2005, N 5, с.75-84.


   За последните 10-12 години у нас са създадени повече от 300 обекта за селски и аграрен туризъм. Форми на селския и аграрен туризъм, фактори за развитието им. Анализ на субективния фактор и обективните условия за развитие на селския туризъм.


Сист. No: 28

- 12 -

 


Боянов, К.   Област Силистра е с потенциал за развитие на селски и аграрен туризъм. / К. Боянов . // Икономически живот, XLI, N 5, 31  ян. 2007, с. 14-15.


   Актуалността на селския и аграрния туризъм ще създаде условия за заетост на местното население в област Силистра и ще подобри качеството му на живот.


Сист. No: 69

- 13 -

Сп  Б  435


   ВЕИ- Предизвикателство за инвеститори. . // Екосвят, 5, 2006, N 2, с. 37-41.


   Възобновяемата енергия ще играе важна роля в бъдещето на Европа поради големите екологични и икономически ползи, които ще донесе нейното използване. Нарастването на енергийния дял от възобновяеми източници ще доведе до увеличаване на проектите за преки чуждестранни инвестиции и създаване на работни места в региона.


Сист. No: 53

- 14 -

 


Велинова, Сия .   Европейско слънце за биоземеделието. : България вече може да продава в ЕС без да крие биопродуктите си под чужда марка  / Сия Велинова . // Капитал, XV, N 3, 20-26 януари, с. 23.


   България изненадващо се оказа в топ 10 на страните с най-голям ръст на площите с биологични култури за последните 3 години. Българският сертификат вече ще се признава в Европа.


Сист. No: 65

- 15 -

А  129


Върбанов, Иван .   В търсене на предпоставките за появата на "Богатството на народите". / Иван Върбанов . // Икономическа мисъл, 54, 2006, N 3, с. 59-73.


   Разгледани са някои основни предпоставки за написването на "Богатството на народите" от Адам Смит. Представено е накратко противоречивото влияние на френските икономисти върху неговите идеи. Изследвана е връзката между "Теория на моралните чувства" и "Богатството на народите". Изтъкната е ролята на Смит за съвременната наука.


Сист. No: 64

- 16 -

Б  329


Гайдарска, Виргиния .   За националната иновационна система. / Виргиния Гайдарска, Пенка Монева . // Земеделие плюс, 113, 2006, N 4, с. 33-34.


   Статията разглежда необходимостта от създаването и поддържането на просперираща и отворена иновационна система, необходимостта от подобряване взаимодействието между различните участници в нея.


Сист. No: 73

- 17 -

Сп  Б  439


Георгиева, Владислава .   Слънчевата енергия-да погледнем на света с други очи!  / Владислава Георгиева . // Ютилитис, IV, 2006 , N 7, с. 40-43.


   Слънцето е енергиен източник, който трябва да се оползотворява в живота на човека. За "управление" на слънчевата енергия са разработени редица методи и технологии.


Сист. No: 71

- 18 -

А  129


Дамянова, Лилия .   Състояние и проблеми на иновационната дейност в България  / Лилия Дамянова . // Икономическа мисъл, 54, 2006, N 4, с. 70-88.


   Разгледани са причините за ниската иновационна активност на българските предприятия. Обоснована е необходимостта от разработването на дългосрочна национална иновационна политика и значително увеличаване на разходите за НИРД.


Сист. No: 60

- 19 -

Сп  Б  448


Димчев, Вл.   Доставчиците на логистични услуги- в ролята на Многоръкия Шива. / Вл. Димчев . // Логистика, 2006, N 2, с. 54-56.


   Все повече се налага моделът на т. нар. "платформена логистика", която осигурява почти непрекъснато движение на стоката от производителя до купувача.


Сист. No: 14

- 20 -

Б  184


Добрева, Добринка .   Европейската марка  / Добринка Добрева . // Интелектуална собственост, 57, 2006, N 8, с. 21-24.


   Търговската марка на Общността и регистрирания дизайн на Общността важат за всички държави-членки на Европейския съюз -и са отворена врата към единния пазар. Спрямо всички търговски марки и дизайни се прилага единно право, което обезпечава здрава и уникална закрила в рамките на целия Европейски съюз.


Сист. No: 68

- 21 -

А  377


Желязков, Кирил .   Клъстерите-полезен модел и елемент на политиката за икономическо развитие  / Кирил Желязков . // Автоматика и информатика, 39, 2005, N 3, с. 49-51.


   Клъстерите обикновено представляват географски концентрирани обединения (мрежи) от взаимосвързани конкуриращи се компании, специализирани доставчици, фирми и организации, предоставящи услуги, и свързаните с тях административни и други институции в дадена област (регион).


Сист. No: 81

- 22 -

Б  184


   Закон за патентите и регистрация на полезните модели . // Интелектуална собственост, 57, 2006, N 8, с. 25-47.


   Законът урежда взаимоотношенията между изобретателя и патентното ведомство и тълкува промените в закона, влязъл в сила от 9.11.2006 г.


Сист. No: 66

- 23 -

А  129


Илева, Р.   Пазарна стратегия и конкурентноспособност на българските фирми  / Р. Илева . // Икономическа мисъл, 2005, N 3, с. 3-23.


   Разгледана е ролята на равнището и качеството на използваната пазарна стратегия за успешното конкурентноспособно развитие на българските фирми.


Сист. No: 21

- 24 -

Б  394


   Имат ли шанс биологичните храни на българския пазар? . // Хранително-вкусова промишленост, LVI, 2007, N 3, 4, с. 33-34; с. 32-34.


   Биологичните храни са продукт на биологично земеделие и специфична преработка на растителните и животинските продукти, при което се съблюдават специфични условия като неизползването на минерални торове и синтетични препарати и поддържането на условия за отглеждане, максимално близки до естествените.


Сист. No: 92

- 25 -

 


Кръстева, Мария .   Токът от вятъра струва под 4 евроцента. / Мария Кръстева . // Дума, N 152, 1 юли 2006, с. 11.


   През 2020 година турбините в Европа ще произвеждат 180 хил. мегавата, които ще стигат за нуждите на половината население на континента.


Сист. No: 34

- 26 -

А  129


Минасян, Гарабед .   Стратегически елементи на макроикономическата политика в България. / Гарабед Минасян . // Икономическа мисъл, 54, 2006, N 4, с. 3-34.


   Направен е опит за очертаване на основни видове потенциални напрежения в икономиката на България в средносрочна перспектива и формулиране на препоръчителни варианти на макроикономическа политика. Цялостният анализ и формулираните препоръки са в духа на либералната икономическа доктрина.


Сист. No: 62

- 27 -

А  129


Младенова, З.   [Двадесети] XX век и еволюцията на икономическата теория  : Неокласическа теория: развитие на микроикономиката  / З. Младенова . // Икономическа мисъл, 2005, N 5, с. 3-23.


   Очертани са основните направления и постижения в развитието на икономическата мисъл през XX век. Последователно са разгледани най-важните моменти в развитието на ортодоксалната и неортодоксалната икономически школи. Проследява се развитието на микроикономиката.


Сист. No: 23

- 28 -

А  129


Младенова, З.   [Двадесети] XX век и еволюцията на икономическата теория  : неокласическа школа: развитие на макроикономиката. Неортодоксални икономически школи  / З. Младенова . // Икономическа мисъл, 2006, N 2, с. 3-22.


   Особено внимание е отделено на появата и развитието на модерната макроикономика и по-точно на най-новите тенденции в макроикономиката от последната четвърт на ХХ век. От неортодоксалните школи са разгледани институционализмът и марксизмът.


Сист. No: 24

- 29 -

Сп  Б  448


Начева, Краси .   Как дребните пратки ще станат големи. / Краси Начева . // Логистика, 2007, N 2, с. 61-63.


   Интелигентни решения ще формират нови стандарти, еднакви услуги ще се предлагат по всички континенти.


Сист. No: 85

- 30 -

Б  394


   Опаковки и стандарти . // Хранително-вкусова промишленост, XLI, 2007, N 3, с. 20-21


   Опаковката, като част от нашето битие, създава все повече проблеми в съвременния ни живот. Те рефлектират върху екологията, здравето ни, финансовото натоварване на производителите и оскъпяването на стоките-все неща, които опират до човека. Затова е необходимо да се спазват определени Регламенти и Директиви.


Сист. No: 87

- 31 -

А  377


Сгурев, Васил .   Проблеми на развитието на иновациите в България. / Васил Сгурев . // Автоматика и информатика, 40, 2006, N 1, с. 7-9.


   Направени са препоръки за създаване на единна стратегия за научно и технологично развитие, в която иновационната дейност да се разглежда като единен процес от идея до пазарна реализация.


Сист. No: 63

- 32 -

Сп  Б  448


Станев, Ж.   Логистичните вериги "прескочиха" националните граници  / Ж. Станев . // Логистика, 2006, с .57-59.


   Нараства взаимната връзка между икономиките на отделните страни, т. е. глобализацията настъпи и в логистичните вериги. Към транспорта се поставят изисквания да е точен, безопасен, сигурен. Внедриха се принципите just in time (точно в срок) и just in sequence (в точна последователност). Затова все повече предприятия предават изпълнението на логистичните и транспортни функции на специализирани фирми.


Сист. No: 15

- 33 -

А  129


   Съдържание и особености на селския туризъм. . // Икономическа мисъл, 54, 2006, N 3, с. 74-95.


   Селският туризъм е вече утвърдено и юридически (в Закона за туризма) и в съзнанието на гражданите у нас. Той е фактор за развитието на селските региони и за разнообразяване на туристическата дестинация на България на базата на неизползвани ресурси.


Сист. No: 59

- 34 -

А  129


Чанкова, Л.   Логистика и конкурентноспособно развитие на фирмите. / Л. Чанкова . // Икономическа мисъл, 2005, N 1, с. 16-34.


   Същност и развитие на логистиката; потенциалът на логистиката за конкурентноспособно развитие на фирмите; фактори за реализиране потенциала на логистиката за конкурентноспособно развитие на фирмите в България.


Сист. No: 20

- 35 -

А  213


Яркова, Юлияна .   Социалният туризъм- нова възможност за регионалното развитие. / Юлияна Яркова, Блага Стойкова . // Икономика и управление на селското стопанство, 51, 2006, N 4, с. 55-62.


   Предизвикателството пред социалния туризъм, от една страна, е да позволи почивка на слабо интегрираните социални групи, а от друга, да благоприятства участието и на платежоспособното население, за да се поддържа икономическото равновесие.


Сист. No: 58

Етнология.Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.

- 36 -

 


Боянов, К.   Област Силистра е с потенциал за развитие на селски и аграрен туризъм. / К. Боянов . // Икономически живот, XLI, N 5, 31  ян. 2007, с. 14-15.


   Актуалността на селския и аграрния туризъм ще създаде условия за заетост на местното население в област Силистра и ще подобри качеството му на живот.


Сист. No: 69

Математика.Теория на вероятностите.Математ. статистика.Приложна математ.Изчисл. математ.

- 37 -

А  6


Гоц, А. Н.   Моделирование показателей дизеля на стадии проектирования. / А. Н. Гоц, В. В. Эфрос . // Тракторы и сельскохозяйственные машины, 2004, N 12, с. 21-24.


Сист. No: 4

- 38 -

ЦБ  55525


Драгнева, Н.   Статистически модел на времето за престой на спирките и интервала на движение на автобусите в системата "Обществен пътнически транспорт"  / Н. Драгнева, П. Георгиева . // Научна конференция "Съвременни технологии-03" : Сборник доклади  . - Бургас, 2003, с. 95-100.


Сист. No: 5

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 39 -

А  213


Божинова, П.   Насоки и мерки за подобряване на екологичното състояние на поземлените ресурси в България  / П. Божинова, И. Янакиева . // Икономика и управление на селското стопанство, 2005, N 2, с.41-50.


   Екологични проблеми на поземлените ресурси на България. Насоки, методи и мерки за подобряване екологичното им състояние.


Сист. No: 26

- 40 -

Сп  Б  435


Бъчваров, Михаил .   Е-скрап приоритетен отпадъчен поток  / Михаил Бъчваров . // Екосвят, IV, 2005,  N 5/6, с. 93-95.


   Статията определя мястото на отпадъците от домакински и битови електрически и електронни уреди в общия поток на отпадъчни продукти, опасните вещества, които те отделят, и възможността, и необходимостта от рециклирането им. Разгледани са изискванията към производителите и потребителите за споделяне на отговорността за изхвърлените уреди и подходите за намаляване количеството на е-скрап.


Сист. No: 47

- 41 -

Сп  Б  435


Високов, Георги .   Нанонауката ще създаде нови индустрии. / Георги Високов . // Екосвят, 5, 2005, N 1, 2, с. 10-12; с. 78-79.


   Първата част на статията запознава читателя със същността на нанонауката и възникване на нанотехнологиите, които обхващат все по-широк кръг от приложения в различни области на човешката дейност. Във втората част на статията нанотехнологиите са разгледани от екологична гледна точка-опасности и рискове при работа с наноматериали. Нанотехнологиите вече се прилагат за решаване на екологични проблеми при опазване на природата.


Сист. No: 45

- 42 -

Сп  Б  439


Георгиев, Атанас .   Чист ток от отпадни води  : Екологична технология помага за пълното използване на пречистваните води  / Атанас Георгиев . // Ютилитис, 5, 2006,  N 9, с. 60-61.


   Статията запознава читателя с нови технологии, при които в пречиствателните станции за отпадни води (ПСОВ) може да се произвежда ток - за собствена употреба и отчасти за продажба към електроенергийната система.


Сист. No: 70

- 43 -

Сп  Б  435


Кацаров, Георги .   Естествени екосистеми пречистват отпадни води. / Георги Кацаров . // Екосвят, 5, 2006, N 1, с. 96-97.


   Подпочвените влажни зони, изградени от човека за пречистване на отпадни води по естествен начин, са изградени със съвсем прости технически средства. Не изискват енергийно механични съоръжения и енергия от външни източници.


Сист. No: 52

- 44 -

 


Ненова, Светлана .   Вятърът и водата-спасението от капана петрол. / Светлана Ненова . // Дневник, VII, N 19, с. 14.


   Използването на възобновяемите енергийни източници (вятър, вода и слънце) е пръв помощник в борбата срещу замърсяването на планетата и глобалното затопляне.


Сист. No: 67

- 45 -

Б  394


   Опаковки и стандарти . // Хранително-вкусова промишленост, XLI, 2007, N 3, с. 20-21


   Опаковката, като част от нашето битие, създава все повече проблеми в съвременния ни живот. Те рефлектират върху екологията, здравето ни, финансовото натоварване на производителите и оскъпяването на стоките-все неща, които опират до човека. Затова е необходимо да се спазват определени Регламенти и Директиви.


Сист. No: 87

- 46 -

Б  435


   Рециклиране на алуминиеви изделия.  / Улви Ташкън . // Екосвят, 2006, с. 58-59.


   Авторът разглежда предимствата на алуминия като най-широко използван цветен метал в света и значимостта му като опаковъчен отпадък. Доказва важността му като ценен ресурс и материал за рециклиране, за да се избегнат негативните ефекти на отпадъците върху човешкото здраве, околната среда и емисията на парниковите газове в атмосферата.


Сист. No: 44

- 47 -

А  129


   Съдържание и особености на селския туризъм. . // Икономическа мисъл, 54, 2006, N 3, с. 74-95.


   Селският туризъм е вече утвърдено и юридически (в Закона за туризма) и в съзнанието на гражданите у нас. Той е фактор за развитието на селските региони и за разнообразяване на туристическата дестинация на България на базата на неизползвани ресурси.


Сист. No: 59

- 48 -

Сп  Б  439


Ташев, Петър .   Мембранни биореактори в пречиствателните станции. / Петър Ташев . // Ютилитис, IV, 2006 , N 9, с. 62.


   Авторът представя една сравнително нова и много обещаваща технология за разграждане на отпадни продукти чрез мембранно филтриране на органични и неорганични замърсители, както и на биологични примеси от отпадни води.


Сист. No: 50

- 49 -

Б  435


Ташкън, Улви .   Защо трябва да се забрани изгарянето на отпадъците ?  / Улви Ташкън . // Екосвят, IV, 2005,  N 5/6, с. 106-108.


   Статията обяснява неправилния подход за спрaвяне с боклуците от сметищата чрез изгаряне. Разглеждат се опасните токсични замърсявания : тежки метали, диоксини и опасна пепел , които се отделят в атмосферата при изгарянето. Авторът разглежда и опасните последици за здравето на човека.


Сист. No: 43

- 50 -

А  6


   Улучшение экологических показателей дизеля с турбонаддувом путем применения природного газа . // Тракторы и сельхозяйственные машины, 76, 2006, N 9, с. 8-10.


   Дизелите са едни от основните замърсители на въздуха в големите градове и потребители на невъзобновяеми горива на нефтена основа. Предлага се съвместната употреба на природен газ и турбопълнене, замяна и икономия на природни горива на нефтена основа с цел опазване на въздуха.


Сист. No: 56

- 51 -

Сп  Б  435


Ценова, Радостина .   Свят от вода. : Зелено богатство. / Радостина Ценова . // Екосвят, 5, 2006, N 1, с. 91-93.


   Влажните зони имат огромно значение за живота на земята. Опазването им е сред приоритетите на националните правителствени и природозащитни организации. Рамсарска конвенция.


Сист. No: 51

- 52 -

Б  271


Янкевич, Н. С.   Снижение содержения вредных примесей в отработавших газах ДВС. / Н. С. Янкевич, А. С. Климук, Л. С. Кравчук . // Двигателестроение, 2006 , N 1, с. 35-37.


   Разработен е катализатор с намалено съдържание на паладий и церий. Разработена е конструкция на неутрализатор и е предложена методика за изчисляване на камери от резонансен и активен тип, предвиждаща избор на елементи на неутрализатора, на шумозаглушителя и искрогасителя.


Сист. No: 27

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите.

- 53 -

А  18


Афонин, С. М.   Об обобщенной структурно-параметрической модели пьезодвигателя наноперемещений. / С. М. Афонин . // Вестник машиностроения, 85, 2006, N 1, с. 3-14.


   Направени са обобщени структурно-параметричен модел и параметрична схема на пиезодвигател, определено е влиянието на геометричните и физични параметри на пиезодвигателя и външното натоварване на неговите динамични характеристики, получени са обобщени предавателни функции на пиезодвигателя за пиезозадвижването на нано- и микропреместването.


Сист. No: 17

Теоретична механика.Теория на машините и механизмите.(ТММ).

- 54 -

А  18


Афонин, С. М.   Об обобщенной структурно-параметрической модели пьезодвигателя наноперемещений. / С. М. Афонин . // Вестник машиностроения, 85, 2006, N 1, с. 3-14.


   Направени са обобщени структурно-параметричен модел и параметрична схема на пиезодвигател, определено е влиянието на геометричните и физични параметри на пиезодвигателя и външното натоварване на неговите динамични характеристики, получени са обобщени предавателни функции на пиезодвигателя за пиезозадвижването на нано- и микропреместването.


Сист. No: 17

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

- 55 -

Сп  Б  435


Кръстева, Милка .   Водородното гориво  / Милка Кръстева . // Екосвят, 5, 2006, N 1, с. 34-35.


   Авторката разглежда приоритетите на водорода като най-лек елемент, който при изгаряне във въздуха отделя само вода и голямо количество топлина. Екологично чистото гориво може да се добие освен с химични методи така и с биотехнологични. Описани са методи като използване на биомаса и различни биоотпадъци, микроорганизми, фотосинтетични бактерии, а също и директно изгаряне на водорода в автомобилната промишленост.


Сист. No: 48

Биологични науки. Ботаника. Зоология.Геология.

- 56 -

Б  394


Бабекова, Ружа .   Генно инженерство в животновъдството. / Ружа Бабекова, Донка Байкова . // Хранително-вкусова промишленост, LVI, 2007, N 4, с. 50-52.


   Генетично модифицирани организми (ГМОи) са организми, чийто генетичен материал е изменен по начин, който не съществува в природни условия на кръстосване или естествена рекомбинация. Настоящият обзор включва кратък преглед на методите в генното инженерство, приложението му в животновъдството и възможностите, които то открива пред съвременния свят.


Сист. No: 90

- 57 -

Б  394


Бабекова, Ружа .   Генно инженерство в растениевъдството. / Ружа Бабекова, Донка Байкова . // Хранително-вкусова промишленост, XLI, 2007, N 3, с. 41-44.


   Анализирани са насоките за приложение на генното инженерство, а именно-за понижаване употребата на хербициди, на пестициди, инсектициди, торове, за повишаване устойчивостта към биотичен и абиотичен стрес, за удължаване срока на съхранение и не на последно място, за подобряване хранителната стойност на съответния селскостопански продукт.


Сист. No: 91

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 58 -

А  213


Атанасова, М.   Развитие на селския и аграрния туризъм в България. / М. Атанасова, Кр. Кънева, М. Анастасова, В. Мицов, Г. Станкова, Светла Бъчварова, Св. Маджарова . // Икономика и управление на селското стопанство, 2005, с. 75-84.


   За последните 10-12 години у нас са създадени повече от 300 обекта за селски и аграрен туризъм. Форми на селския и аграрен туризъм, фактори за развитието им. Анализ на субективния фактор и обективните условия за развитие на селския туризъм.


Сист. No: 28

- 59 -

А  129


   Съдържание и особености на селския туризъм. . // Икономическа мисъл, 54, 2006, N 3, с. 74-95.


   Селският туризъм е вече утвърдено и юридически (в Закона за туризма) и в съзнанието на гражданите у нас. Той е фактор за развитието на селските региони и за разнообразяване на туристическата дестинация на България на базата на неизползвани ресурси.


Сист. No: 59

- 60 -

А  129


Чолаков, Никола .   Демографската ситуация в България- състояние и тенденции  / Никола Чолаков . // Икономическа мисъл, 2005, N 5, с. 53-70.


   Низходящата раждаемост и стареенето на населението в България са фактори, които биха могли да доведат до значителни и неблагоприятни последствия. Направени са сравнения с редица държави от Европейския съюз.


Сист. No: 22

- 61 -

А  213


Яркова, Юлияна .   Социалният туризъм- нова възможност за регионалното развитие. / Юлияна Яркова, Блага Стойкова . // Икономика и управление на селското стопанство, 51, 2006, N 4, с. 55-62.


   Предизвикателството пред социалния туризъм, от една страна, е да позволи почивка на слабо интегрираните социални групи, а от друга, да благоприятства участието и на платежоспособното население, за да се поддържа икономическото равновесие.


Сист. No: 58

Техника - общи въпроси.Възстановяване на детайли.

- 62 -

А  3


Гируцкий, И. И.   Иновационная технология подготовки специалистов по компьютеризации сельхозпроизводства  / И. И. Гируцкий, В. И. Зигинайлов, Ю. А. Судник . // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 2005, N 8, с. 2-4.


Сист. No: 7

- 63 -

Б  184


Добрева, Добринка .   Европейската марка  / Добринка Добрева . // Интелектуална собственост, 57, 2006, N 8, с. 21-24.


   Търговската марка на Общността и регистрирания дизайн на Общността важат за всички държави-членки на Европейския съюз -и са отворена врата към единния пазар. Спрямо всички търговски марки и дизайни се прилага единно право, което обезпечава здрава и уникална закрила в рамките на целия Европейски съюз.


Сист. No: 68

Технология на машиностроенето и металореж. машини.Системи за автоматизирано производство САПР

Термодинамика.Топлотехника. Промишлена енергетика.

- 64 -

Б  321


Гашаров, Стоян .   Топлина от отпадни топли битови и промишлени води. / Стоян Гашаров . // Наука, 16, 2006, N 3, с. 35-40.


   Статията разглежда варианти на топлинен модул , предлагащ пестене на значително количество енергия при използване на отпадни топли битови и промишлени води. Спестената енергия е екологично чиста. Модулът стимулира развитието на авангардни технологии.


Сист. No: 36

- 65 -

Сп  Б  439


Георгиев, Атанас .   Чист ток от отпадни води  : Екологична технология помага за пълното използване на пречистваните води  / Атанас Георгиев . // Ютилитис, 5, 2006,  N 9, с. 60-61.


   Статията запознава читателя с нови технологии, при които в пречиствателните станции за отпадни води (ПСОВ) може да се произвежда ток - за собствена употреба и отчасти за продажба към електроенергийната система.


Сист. No: 70

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 66 -

Сп  А  3


.   Особенности расчета городских электрических сетей. / Е. В. Эчейкина . // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 2006, с. 27-29.


   Статията разглежда особеностите при проектирането и изпълнението на електрическите мрежи в градски условия според напрежението , допустимото продължително токово натоварване и типа на кабелите, полагането им в изкоп и автоматичното изключване на повредените от късо съединение участъци.


Сист. No: 37

- 67 -

А  3


Бородин, И. Ф.   Наноэлектротехнологии в сельском хозяйстве. / И. Ф. Бородин . // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 2005, N 10, с. 2-5


   Терминът "наноелектротехнология" означава електрофизично въздействие върху биообектите и техните съставни елементи на ниво биоклетки и техните структури. В близко време електроенергията практически ще е основен източник на всички енергетически потребности на човека. Използването на наноелектротехнологиите има големи перспективи в производството и преработката на селскостопанска продукция, фуражи с цел запазването им с дадени качества при минимум трудови и ресурсоенергетически загуби.


Сист. No: 6

- 68 -

Б  11


Василев, Христо .   Светодиодът-новият източник на светлина  / Христо Василев, Недко Тодоров . // Енергетика, 2007,  N 1-2, с. 28-33.


   Развитието на светлотехническата индустрия в световен мащаб и изискванията за ефективност, дълготраен живот, малки размери и голям брой цикли "включване-изключване" дава възможност за развитие на един сравнително млад светлинен източник -светодиодът.


Сист. No: 89

- 69 -

Сп  Б  435


   ВЕИ- Предизвикателство за инвеститори. . // Екосвят, 5, 2006, N 2, с. 37-41.


   Възобновяемата енергия ще играе важна роля в бъдещето на Европа поради големите екологични и икономически ползи, които ще донесе нейното използване. Нарастването на енергийния дял от възобновяеми източници ще доведе до увеличаване на проектите за преки чуждестранни инвестиции и създаване на работни места в региона.


Сист. No: 53

- 70 -

Сп  Б  439


Георгиев, Атанас .   Чист ток от отпадни води  : Екологична технология помага за пълното използване на пречистваните води  / Атанас Георгиев . // Ютилитис, 5, 2006,  N 9, с. 60-61.


   Статията запознава читателя с нови технологии, при които в пречиствателните станции за отпадни води (ПСОВ) може да се произвежда ток - за собствена употреба и отчасти за продажба към електроенергийната система.


Сист. No: 70

- 71 -

Сп  А  3


Григораш, О. В.   Автономные инверторы солнечных фотоэлектрических станций сельскохозяйственных потребителей. / О. В. Григораш, Н. С. Янкевич, С. М. Пятикопов . // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 2006, с. 11-12.


   Нарастващата роля на екологичните фактори препятства по-нататъшното развите на традиционната енергетика. Все по-голямо значение придобива енергоснабдяването чрез нетрадиционни технологии на генериране на електроенергия. Перспективно в това отношение е използването на слънчеви фотоелектрически електростанции.


Сист. No: 18

- 72 -

Сп  А  3


Кузнецов, К. В.   Учебный лабораторный стенд по солнечным концентраторам. / К. В. Кузнецов, И. И. Тюхов . // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 2006, с. 21-24.


   Развитието на науката и технологиите в областта на възобновляемите източници на енергия изисква подготовка на добри специалисти в тази област.Поглед към условията за обучение в руските учебни заведения.


Сист. No: 40

- 73 -

А  377


Люцканов, К.   Относно факторите и тенденциите в развитието на съвременните електрозадвижвания  / К. Люцканов, Овид Фархи . // Автоматика и информатика, 40, 2006, N 3, с. 53-57.


   Постиженията на електрониката, компютърната техника и машиностроенето от една страна, изискванията към качеството на потребяваната енергия и нейната цена от друга, налагат тенденции в развитието и философията на изграждане на съвременните автоматизирани електрозадвижвания.


Сист. No: 61

- 74 -

 


Ненова, Светлана .   Вятърът и водата-спасението от капана петрол. / Светлана Ненова . // Дневник, VII, N 19, с. 14.


   Използването на възобновяемите енергийни източници (вятър, вода и слънце) е пръв помощник в борбата срещу замърсяването на планетата и глобалното затопляне.


Сист. No: 67

- 75 -

Сп  А  3


Рыбаков, Л. М.   Исследование коэффициента пульсации светового потока люминисцентных ламп. / Л. М. Рыбаков, А. С. Грачев . // Механизация и электрификация сельского хозяйства  . - Москва, 2006, с. 26-27.


   Статията разглежда изследването на коефициента на пулсации на светлинния поток в луминисцентните лампи , сравнителен анализ на осветителите според влиянието им върху човешкото зрение и съответно върху работоспособността на хората.


Сист. No: 41

- 76 -

Сп  Б  435


Шюте, Райнер .   Екологичният неутралитет-в ход са възобновяемите енергии. / Райнер Шюте . // Екосвят, 4, 2005, N 4, с. 53-56.


   Светът е обърнат към алтернативните източници на енергия: газ, пелети, геотермални минерални източници, слънчеви системи.


Сист. No: 46

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация.

- 77 -

Сп  Б  435


Киряков, Велизар .   Измерване на вятъра за точни енергийни прогнози. / Велизар Киряков . // Екосвят, 4; 5, 2005; 2006, N 5/6; 1, с. 72-74; с. 44-47.


   Напоследък все по-голямо внимание се отделя на вятърната енергия. Често нейното производство е с чувствителни загуби поради не добре изчислени инвестиции, грешни прогнози и измерване на вятъра. Посочени са някои от най-често срещаните грешки при избор на измерителни уреди.


Сист. No: 49

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.

Подемно-транспортни машини.Вътрешнозаводски.

- 78 -

Сп  Б  448


Кирилов, Кр.   Революционни нововъведения при карите. / Кр. Кирилов . // Логистика, 2006, N 1, с. 54-58.


   Представени са най-новите разработки на няколко марки кари, които са вече на българския пазар.


Сист. No: 30

- 79 -

Сп  Б  448


Кирилов, Кр.   Новости и тенденции при карите. / Кр. Кирилов . // Логистика, 2005, N 3, с. 37-43.


   Производството на кари в България е в крак със световните новости - десетки нови модификации, усъвършенствани двигатели и задвижващи мостове, оптимизирани електронни системи за управление.


Сист. No: 31

- 80 -

Сп  Б  448


Кирилов, Кр.   Нова серия електрокари V&R Europe. / Кр. Кирилов . // Логистика, 2006, N 4, с. 66-68.


   Статията разглежда новите продукти на фирма Ви&Рус - производител на серия електрокари с товароподемност от 1,25 до 2 тона. Представени са предимствата на електрокарите VRE.


Сист. No: 38

- 81 -

Сп  Б  448


Подемна-транспортна техника .   Подемно-транспортна техника  : Кой с какво се представи тази година на Пловдивския технически панаир . // Логистика, 2006, N 6, с. 69-89.


   Статията запознава читателя с представените модели високоподемна складова техника-мотокари, електрокари, електротелфери- нови и рециклирани, оферти на фирмите, фирмена информация, снимков материал.


Сист. No: 75

- 82 -

Сп  Б  448


   Товаро-разтоварни рампи и индустрални врати. . // Логистика, 2007, N 2, с. 72-90.


   Статията представя 16 фирми, които предлагат на българския пазар различни продукти за добрата връзка между склада и превозното средство и за защита на стоките и хората.


Сист. No: 86

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 83 -

Сп  Б  448


.   Куриерите носят вести за икономически растеж  : Обзор . // Логистика, 2006, с . 25-43.


   Успоредно с развитието на икономиката в България бизнесът има нужда от нов вид куриерски услуги, които се осъществяват в голяма конкурентна среда. Клиентът може да избира доставчик в лицето на редица фирми-Български пощи, DHL Експрес, Д&Д Експрес, Еконт Експрес, FEDEX EXPRESS, In Time и Ups, Интерлогистика, Спиди, Тип Топ Куриер, TNT България, Транспрес куриери и др.


Сист. No: 13

- 84 -

А  14


Васильев, В.   Внедрение цифровых тахографов становится реальностью. / В. Васильев . // Автомобильный транспорт, 2006, с. 49.


   По прогнози електронно-механичните тахографи ще излязат от употреба окончателно към 2020, замяната им с цифрови ще става постепенно, в течение на няколко години. Това се налага заради влязлото в сила от 2006 г. Приложение 1В Технически изисквания на Международния договор " Европейско споразумение, касаещо работата на екипажите на транспортните средства, осъществяващи международни превози."


Сист. No: 12

- 85 -

А  6


Гоц, А. Н.   Моделирование показателей дизеля на стадии проектирования. / А. Н. Гоц, В. В. Эфрос . // Тракторы и сельскохозяйственные машины, 2004, N 12, с. 21-24.


Сист. No: 4

- 86 -

Сп  Б  448


Димчев, Вл.   Доставчиците на логистични услуги- в ролята на Многоръкия Шива. / Вл. Димчев . // Логистика, 2006, N 2, с. 54-56.


   Все повече се налага моделът на т. нар. "платформена логистика", която осигурява почти непрекъснато движение на стоката от производителя до купувача.


Сист. No: 14

- 87 -

ЦБ  55525


Драгнева, Н.   Статистически модел на времето за престой на спирките и интервала на движение на автобусите в системата "Обществен пътнически транспорт"  / Н. Драгнева, П. Георгиева . // Научна конференция "Съвременни технологии-03" : Сборник доклади  . - Бургас, 2003, с. 95-100.


Сист. No: 5

- 88 -

Сп  Б  448


Кирилов, Кр.   Нова серия електрокари V&R Europe. / Кр. Кирилов . // Логистика, 2006, N 4, с. 66-68.


   Статията разглежда новите продукти на фирма Ви&Рус - производител на серия електрокари с товароподемност от 1,25 до 2 тона. Представени са предимствата на електрокарите VRE.


Сист. No: 38

- 89 -

Сп  Б  435


Кръстева, Милка .   Водородното гориво  / Милка Кръстева . // Екосвят, 5, 2006, N 1, с. 34-35.


   Авторката разглежда приоритетите на водорода като най-лек елемент, който при изгаряне във въздуха отделя само вода и голямо количество топлина. Екологично чистото гориво може да се добие освен с химични методи така и с биотехнологични. Описани са методи като използване на биомаса и различни биоотпадъци, микроорганизми, фотосинтетични бактерии, а също и директно изгаряне на водорода в автомобилната промишленост.


Сист. No: 48

- 90 -

Сп  Б  448


Станев, Ж.   Логистичните вериги "прескочиха" националните граници  / Ж. Станев . // Логистика, 2006, с .57-59.


   Нараства взаимната връзка между икономиките на отделните страни, т. е. глобализацията настъпи и в логистичните вериги. Към транспорта се поставят изисквания да е точен, безопасен, сигурен. Внедриха се принципите just in time (точно в срок) и just in sequence (в точна последователност). Затова все повече предприятия предават изпълнението на логистичните и транспортни функции на специализирани фирми.


Сист. No: 15

- 91 -

Б  448


Станев, Ж.   Складовата логистика в бъдеще време. / Ж. Станев . // Логистика, 2006, N 1, с.39-41.


Сист. No: 29

- 92 -

Сп  Б  448


   Стъпка по стъпка към точния складов баланс . // Логистика, 2006, N 6, с. 65-66.


   Как да организираме разположението на стоките в склада, за да бъде по-оперативно обслужването на клиентите? Как да планираме поръчките, за да не се задръсти складът? Колко стока има в момента? Настоящата статия пред- лага компетентни решения за организация на складовете.


Сист. No: 74

- 93 -

А  6


   Улучшение экологических показателей дизеля с турбонаддувом путем применения природного газа . // Тракторы и сельхозяйственные машины, 76, 2006, N 9, с. 8-10.


   Дизелите са едни от основните замърсители на въздуха в големите градове и потребители на невъзобновяеми горива на нефтена основа. Предлага се съвместната употреба на природен газ и турбопълнене, замяна и икономия на природни горива на нефтена основа с цел опазване на въздуха.


Сист. No: 56

- 94 -

Б  271


Янкевич, Н. С.   Снижение содержения вредных примесей в отработавших газах ДВС. / Н. С. Янкевич, А. С. Климук, Л. С. Кравчук . // Двигателестроение, 2006 , N 1, с. 35-37.


   Разработен е катализатор с намалено съдържание на паладий и церий. Разработена е конструкция на неутрализатор и е предложена методика за изчисляване на камери от резонансен и активен тип, предвиждаща избор на елементи на неутрализатора, на шумозаглушителя и искрогасителя.


Сист. No: 27

Механизация на селското стопанство.Селскостопански.

- 95 -

А  6


Гольтяпин, В. Я.   Зерноуборочные комбайны Callenger  / В. Я. Гольтяпин . // Тракторы и сельскохозяйственные машины, 2006, с. 47-48.


Сист. No: 19

- 96 -

А  6


Гоц, А. Н.   Моделирование показателей дизеля на стадии проектирования. / А. Н. Гоц, В. В. Эфрос . // Тракторы и сельскохозяйственные машины, 2004, N 12, с. 21-24.


Сист. No: 4

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

- 97 -

А  3


Бородин, И. Ф.   Наноэлектротехнологии в сельском хозяйстве. / И. Ф. Бородин . // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 2005, N 10, с. 2-5


   Терминът "наноелектротехнология" означава електрофизично въздействие върху биообектите и техните съставни елементи на ниво биоклетки и техните структури. В близко време електроенергията практически ще е основен източник на всички енергетически потребности на човека. Използването на наноелектротехнологиите има големи перспективи в производството и преработката на селскостопанска продукция, фуражи с цел запазването им с дадени качества при минимум трудови и ресурсоенергетически загуби.


Сист. No: 6

- 98 -

Сп  А  3


Григораш, О. В.   Автономные инверторы солнечных фотоэлектрических станций сельскохозяйственных потребителей. / О. В. Григораш, Н. С. Янкевич, С. М. Пятикопов . // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 2006, с. 11-12.


   Нарастващата роля на екологичните фактори препятства по-нататъшното развите на традиционната енергетика. Все по-голямо значение придобива енергоснабдяването чрез нетрадиционни технологии на генериране на електроенергия. Перспективно в това отношение е използването на слънчеви фотоелектрически електростанции.


Сист. No: 18

- 99 -

А  6


   Энергосберегающая бункерная зерносушилка.  / М. И. Наймушин . // Тракторы и сельхозяйственные машины, 76, 2006, N 7, с. 18-20.


Сист. No: 57

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 100 -

А  17


Андрианов, Н. М.   Особенности работы зерновых сушилок. / Н. М. Андрианов . // Техника в сельском хозяйстве, 65, 2006, N 4, с. 9-12.


   Описаните изследвания на процеса сушене в съвременните зърнените сушилни доказват, че те трябва да са снабдени със система за автоматичен контрол и регулиране на температурата на зърното.


Сист. No: 55

- 101 -

Б  394


Бабекова, Ружа .   Генно инженерство в животновъдството. / Ружа Бабекова, Донка Байкова . // Хранително-вкусова промишленост, LVI, 2007, N 4, с. 50-52.


   Генетично модифицирани организми (ГМОи) са организми, чийто генетичен материал е изменен по начин, който не съществува в природни условия на кръстосване или естествена рекомбинация. Настоящият обзор включва кратък преглед на методите в генното инженерство, приложението му в животновъдството и възможностите, които то открива пред съвременния свят.


Сист. No: 90

- 102 -

Б  394


Бабекова, Ружа .   Генно инженерство в растениевъдството. / Ружа Бабекова, Донка Байкова . // Хранително-вкусова промишленост, XLI, 2007, N 3, с. 41-44.


   Анализирани са насоките за приложение на генното инженерство, а именно-за понижаване употребата на хербициди, на пестициди, инсектициди, торове, за повишаване устойчивостта към биотичен и абиотичен стрес, за удължаване срока на съхранение и не на последно място, за подобряване хранителната стойност на съответния селскостопански продукт.


Сист. No: 91

- 103 -

 


Велинова, Сия .   Европейско слънце за биоземеделието. : България вече може да продава в ЕС без да крие биопродуктите си под чужда марка  / Сия Велинова . // Капитал, XV, N 3, 20-26 януари, с. 23.


   България изненадващо се оказа в топ 10 на страните с най-голям ръст на площите с биологични култури за последните 3 години. Българският сертификат вече ще се признава в Европа.


Сист. No: 65

- 104 -

Б  394


   Имат ли шанс биологичните храни на българския пазар? . // Хранително-вкусова промишленост, LVI, 2007, N 3, 4, с. 33-34; с. 32-34.


   Биологичните храни са продукт на биологично земеделие и специфична преработка на растителните и животинските продукти, при което се съблюдават специфични условия като неизползването на минерални торове и синтетични препарати и поддържането на условия за отглеждане, максимално близки до естествените.


Сист. No: 92

Управление на предприятията.Организация на промишленото производство.Счетоводство.Реклама.

- 105 -

Сп  Б  448


Антони, Сава .   Обратна логистика : Из кошмарите на производителя. / Сава Антони . // Логистика, 2007, N 1, с. 46-48.


   Как да се справим с рекламациите и върнатите стоки? Решение на проблема- обратна логистика.


Сист. No: 77

- 106 -

Сп  Б  448


Антони, Сава .   Мениджмънт на складовите наличности. / Сава Антони . // Логистика, 2007, N 1, с. 50-51.


   Стратегии, използвани за мениджмънт на складовите наличности - Късно обслужване на клиентите, SKU рационализация, Бавнопридвижващи се продукти в дистрибуционните центрове и Dynamic slotting.


Сист. No: 78

- 107 -

Сп  Б  448


Димчев, Вл.   Доставчиците на логистични услуги- в ролята на Многоръкия Шива. / Вл. Димчев . // Логистика, 2006, N 2, с. 54-56.


   Все повече се налага моделът на т. нар. "платформена логистика", която осигурява почти непрекъснато движение на стоката от производителя до купувача.


Сист. No: 14

- 108 -

Сп  Б  448


Иванова, Екатерина .   Кафявото злато в ръцете в ръцете на Kraft Foods. / Екатерина Иванова . // Логистика, 2006, N 6, с. 18-25.


   Всичко за историята, производството, складовата база, движението на материалите, пласмента, логистика и клиентите на Kraft Foods-Своге.


Сист. No: 76

- 109 -

А  129


Илева, Р.   Пазарна стратегия и конкурентноспособност на българските фирми  / Р. Илева . // Икономическа мисъл, 2005, N 3, с. 3-23.


   Разгледана е ролята на равнището и качеството на използваната пазарна стратегия за успешното конкурентноспособно развитие на българските фирми.


Сист. No: 21

- 110 -

Сп  Б  448


Начева, Краси .   Как дребните пратки ще станат големи. / Краси Начева . // Логистика, 2007, N 2, с. 61-63.


   Интелигентни решения ще формират нови стандарти, еднакви услуги ще се предлагат по всички континенти.


Сист. No: 85

- 111 -

Б  394


   Опаковки и стандарти . // Хранително-вкусова промишленост, XLI, 2007, N 3, с. 20-21


   Опаковката, като част от нашето битие, създава все повече проблеми в съвременния ни живот. Те рефлектират върху екологията, здравето ни, финансовото натоварване на производителите и оскъпяването на стоките-все неща, които опират до човека. Затова е необходимо да се спазват определени Регламенти и Директиви.


Сист. No: 87

- 112 -

Сп  Б  448


   Стъпка по стъпка към точния складов баланс . // Логистика, 2006, N 6, с. 65-66.


   Как да организираме разположението на стоките в склада, за да бъде по-оперативно обслужването на клиентите? Как да планираме поръчките, за да не се задръсти складът? Колко стока има в момента? Настоящата статия пред- лага компетентни решения за организация на складовете.


Сист. No: 74

- 113 -

Сп  Б  448


   Товаро-разтоварни рампи и индустрални врати. . // Логистика, 2007, N 2, с. 72-90.


   Статията представя 16 фирми, които предлагат на българския пазар различни продукти за добрата връзка между склада и превозното средство и за защита на стоките и хората.


Сист. No: 86

- 114 -

А  129


Чанкова, Л.   Логистика и конкурентноспособно развитие на фирмите. / Л. Чанкова . // Икономическа мисъл, 2005, N 1, с. 16-34.


   Същност и развитие на логистиката; потенциалът на логистиката за конкурентноспособно развитие на фирмите; фактори за реализиране потенциала на логистиката за конкурентноспособно развитие на фирмите в България.


Сист. No: 20

Механизация,автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

Кибернетика .Финна механика.

- 115 -

А  14


Васильев, В.   Внедрение цифровых тахографов становится реальностью. / В. Васильев . // Автомобильный транспорт, 2006, с. 49.


   По прогнози електронно-механичните тахографи ще излязат от употреба окончателно към 2020, замяната им с цифрови ще става постепенно, в течение на няколко години. Това се налага заради влязлото в сила от 2006 г. Приложение 1В Технически изисквания на Международния договор " Европейско споразумение, касаещо работата на екипажите на транспортните средства, осъществяващи международни превози."


Сист. No: 12

- 116 -

А  377


Люцканов, К.   Относно факторите и тенденциите в развитието на съвременните електрозадвижвания  / К. Люцканов, Овид Фархи . // Автоматика и информатика, 40, 2006, N 3, с. 53-57.


   Постиженията на електрониката, компютърната техника и машиностроенето от една страна, изискванията към качеството на потребяваната енергия и нейната цена от друга, налагат тенденции в развитието и философията на изграждане на съвременните автоматизирани електрозадвижвания.


Сист. No: 61

Материалознание.Технология на металите. Металообработване. Металознание.

Езикознание. Филология. Литература

- 117 -

ЦБ  55688


   Магията на българското слово . // Корени на българската цивилизация : Академична интердисциплинарна конференция  / Състав. Петър Добрев  . - София, 2005, с. 213-226.


   Развитие на българския език, неговото богатство, образност, звукова хармония, хранител на българското самосъзнание.


Сист. No: 10

История. Георафия. Биографии. Археология.

- 118 -

ЦБ  55688


Петров, П.   Прабългарите в нашата история  : За някои спорни и недотам спорни въпроси. / П. Петров . // Корени на българската цивилизация : Академична интердисциплинарна конференция  / Състав. Петър Добрев  . - София, 2005, с. 141-150.


   Разгледани са въпросите за областта Онгъл, за броя на Аспаруховите българи, за началото и характера на българската държава, кои прабългари са наши предци и едно мнение за прабългарския календар.


Сист. No: 11

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.

Компютри. Програмни продукти.

- 119 -

А  3


Гируцкий, И. И.   Иновационная технология подготовки специалистов по компьютеризации сельхозпроизводства  / И. И. Гируцкий, В. И. Зигинайлов, Ю. А. Судник . // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 2005, N 8, с. 2-4.


Сист. No: 7

- 120 -

А  377


Люцканов, К.   Относно факторите и тенденциите в развитието на съвременните електрозадвижвания  / К. Люцканов, Овид Фархи . // Автоматика и информатика, 40, 2006, N 3, с. 53-57.


   Постиженията на електрониката, компютърната техника и машиностроенето от една страна, изискванията към качеството на потребяваната енергия и нейната цена от друга, налагат тенденции в развитието и философията на изграждане на съвременните автоматизирани електрозадвижвания.


Сист. No: 61

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.

- 121 -

А  377


Витлиемов, Венко Георгиев .   Формулиране на нови задачи-нова парадигма за творчески учебен процес. / Венко Георгиев Витлиемов . // Автоматика и информатика, 39, 2005, N 1, с. 66-67.


   Университетското образование трябва да подготвя квалифицирани специалисти.


Сист. No: 80

- 122 -

А  377


Гатев, Гео .   Проблеми на висшето техническо образование. / Гео Гатев . // Автоматика и информатика, 40, 2006, N 4, с. 64-66.


   Разгледани са основните проблеми на висшето техническо образование в България. Направени са препоръки за подобряване на качеството му. Показана е ролята на стопанските дейци и фирмите и сътрудничеството с тях.


Сист. No: 82

- 123 -

А  3


Гируцкий, И. И.   Иновационная технология подготовки специалистов по компьютеризации сельхозпроизводства  / И. И. Гируцкий, В. И. Зигинайлов, Ю. А. Судник . // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 2005, N 8, с. 2-4.


Сист. No: 7

- 124 -

Б  321


Енчева, Марина .   Модели за дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки в САЩ. / Марина Енчева . // Наука, 16, 2006, N 3, с. 59-68.


   В статията се разглеждат дистанционните програми по БИН (Библиотечно-информационни науки), средствата за преподаване при дистанционно обучение по БИН, предлаганите квалификационни степени по БИН и наличните методи за оценка на знанията на студентите при тази форма на обучение.


Сист. No: 35

- 125 -

А  377


Колев, Румен .   Методика за избор на платформа за електронно обучение  / Румен Колев . // Автоматика и информатика, 39, 2005, N 1, с. 71-72.


   Електронното обучение (E- learning) все повече навлиза в живота на съвременното общество. На световния пазар действат около 131 платформи. Всяка една от тях можем да определим като : Софтуер, разположен на централен компютър, който организира цялостния процес на обучение.


Сист. No: 79

- 126 -

Сп  А  3


Кузнецов, К. В.   Учебный лабораторный стенд по солнечным концентраторам. / К. В. Кузнецов, И. И. Тюхов . // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 2006, с. 21-24.


   Развитието на науката и технологиите в областта на възобновляемите източници на енергия изисква подготовка на добри специалисти в тази област.Поглед към условията за обучение в руските учебни заведения.


Сист. No: 40

- 127 -

А  377


Сгурев, Васил .   Проблеми на развитието на иновациите в България. / Васил Сгурев . // Автоматика и информатика, 40, 2006, N 1, с. 7-9.


   Направени са препоръки за създаване на единна стратегия за научно и технологично развитие, в която иновационната дейност да се разглежда като единен процес от идея до пазарна реализация.


Сист. No: 63

Строителство.Строителни материали.Строително-монтажни работи.

Техника на безопасността.

Военно дело.Военни науки.Народна отбрана.Въоръжени сили

Минно дело.Минни проучвания.Добиване на отделни видове полезни изкопаеми.

Хранително-вкусова промишленост.

- 128 -

Сп  Б  448


Иванова, Екатерина .   Кафявото злато в ръцете в ръцете на Kraft Foods. / Екатерина Иванова . // Логистика, 2006, N 6, с. 18-25.


   Всичко за историята, производството, складовата база, движението на материалите, пласмента, логистика и клиентите на Kraft Foods-Своге.


Сист. No: 76


 Индекс по АВТОРИ

Анастасова, М. 11 58 
Андрианов, Н. М. 100 
Антони, Сава 9 10 105 106 
Атанасова, М. 11 58 
Афонин, С. М. 53 54 
Бабекова, Ружа 56 57 101 102 
Байкова, Донка 56 57 101 102 
Божинова, П. 39 
Бородин, И. Ф. 67 97 
Боянов, К. 12 36 
Бъчваров, Михаил 40 
Бъчварова, Светла 11 58 
Василев, Христо 68 
Васильев, В. 84 115 
Велинова, Сия 14 103 
Високов, Георги 1 41 
Витлиемов, Венко Георгиев 121 
Върбанов, Иван 15 
Гайдарска, Виргиния 16 
Гатев, Гео 122 
Гашаров, Стоян 64 
Георгиев, Атанас 42 65 70 
Георгиева, Владислава 17 
Георгиева, П. 38 87 
Гируцкий, И. И. 62 119 123 
Гольтяпин, В. Я. 95 
Гоц, А. Н. 37 85 96 
Грачев, А. С. 75 
Григораш, О. В. 71 98 
Дамянова, Лилия 18 
Димчев, Вл. 19 86 107 
Добрева, Добринка 20 63 
Драгнева, Н. 38 87 
Енчева, Марина 124 
Желязков, Кирил 21 
Зигинайлов, В. И. 62 119 123 
Иванова, Екатерина 108 128 
Илева, Р. 23 109 
Кацаров, Георги 43 
Кирилов, Кр. 78 79 80 88 
Киряков, Велизар 77 
Климук, А. С. 52 94 
Колев, Румен 125 
Кравчук, Л. С. 52 94 
Кръстева, Мария 25 
Кръстева, Милка 55 89 
Кузнецов, К. В. 72 126 
Кънева, Кр. 11 58 
Люцканов, К. 73 116 120 
Маджарова, Св. 11 58 
Минасян, Гарабед 26 
Мицов, В. 11 58 
Младенова, З. 27 28 
Монева, Пенка 16 
Наймушин, М. И. 99 
Начева, Краси 29 110 
Ненова, Светлана 44 74 
Петров, П. 118 
Пятикопов, С. М. 71 98 
Рыбаков, Л. М. 75 
Сгурев, Васил 5 31 127 
Станев, Ж. 32 90 91 
Станкова, Г. 11 58 
Стойкова, Блага 8 35 61 
Судник, Ю. А. 62 119 123 
Ташев, Петър 48 
Ташкън, Улви 46 49 
Тодоров, Недко 68 
Тюхов, И. И. 72 126 
Фархи, Овид 73 116 120 
Ценова, Радостина 51 
Чанкова, Л. 34 114 
Чолаков, Никола 7 60 
Шюте, Райнер 76 
Эфрос, В. В. 37 85 96 
Эчейкина, Е. В. 66 
Янакиева, И. 39 
Янкевич, Н. С. 52 71 94 98 
Яркова, Юлияна 8 35 61 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

[Двадесети] XX век и еволюцията на икономическата теория 27 28 
Автономные инверторы солнечных фотоэлектрических станций сельскохозяйственных потребителей. 71 98 
В търсене на предпоставките за появата на "Богатството на народите". 15 
ВЕИ- Предизвикателство за инвеститори. 13 69 
Внедрение цифровых тахографов становится реальностью. 84 115 
Водородното гориво 55 89 
Вятърът и водата-спасението от капана петрол. 44 74 
Генно инженерство в животновъдството. 56 101 
Генно инженерство в растениевъдството. 57 102 
Демографската ситуация в България- състояние и тенденции 7 60 
Доставчиците на логистични услуги- в ролята на Многоръкия Шива. 19 86 107 
Е-скрап приоритетен отпадъчен поток 40 
Европейската марка 20 63 
Европейско слънце за биоземеделието. 14 103 
Екологичният неутралитет-в ход са възобновяемите енергии. 76 
Естествени екосистеми пречистват отпадни води. 43 
За националната иновационна система. 16 
Закон за патентите и регистрация на полезните модели 22 
Защо трябва да се забрани изгарянето на отпадъците ? 49 
Зерноуборочные комбайны Callenger 95 
Измерване на вятъра за точни енергийни прогнози. 77 
Имат ли шанс биологичните храни на българския пазар? 24 104 
Импакт факторът на института за научна информация "Томсън" 2 
Иновационная технология подготовки специалистов по компьютеризации сельхозпроизводства 62 119 123 
Исследование коэффициента пульсации светового потока люминисцентных ламп. 75 
Как дребните пратки ще станат големи. 29 110 
Какво трябва да знаем за Европейския парламент 6 
Кафявото злато в ръцете в ръцете на Kraft Foods. 108 128 
Класификационна система JEL 3 
Клъстерите-полезен модел и елемент на политиката за икономическо развитие 21 
Куриерите носят вести за икономически растеж 83 
Логистика и конкурентноспособно развитие на фирмите. 34 114 
Логистичните вериги "прескочиха" националните граници 32 90 
Магията на българското слово 117 
Мембранни биореактори в пречиствателните станции. 48 
Мениджмънт на складовите наличности. 10 106 
Методика за избор на платформа за електронно обучение 125 
Модели за дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки в САЩ. 124 
Моделирование показателей дизеля на стадии проектирования. 37 85 96 
Нанонауката ще създаде нови индустрии. 1 41 
Нанотехнологиите вече са навсякъде около нас 4 
Наноэлектротехнологии в сельском хозяйстве. 67 97 
Насоки и мерки за подобряване на екологичното състояние на поземлените ресурси в България 39 
Нова серия електрокари V&R Europe. 80 88 
Новости и тенденции при карите. 79 
Об обобщенной структурно-параметрической модели пьезодвигателя наноперемещений. 53 54 
Област Силистра е с потенциал за развитие на селски и аграрен туризъм. 12 36 
Обратна логистика : Из кошмарите на производителя. 9 105 
Опаковки и стандарти 30 45 111 
Особенности работы зерновых сушилок. 100 
Особенности расчета городских электрических сетей. 66 
Относно факторите и тенденциите в развитието на съвременните електрозадвижвания 73 116 120 
Пазарна стратегия и конкурентноспособност на българските фирми 23 109 
Подемно-транспортна техника 81 
Прабългарите в нашата история 118 
Проблеми на висшето техническо образование. 122 
Проблеми на развитието на иновациите в България. 5 31 127 
Развитие на селския и аграрния туризъм в България. 11 58 
Революционни нововъведения при карите. 78 
Рециклиране на алуминиеви изделия. 46 
Светодиодът-новият източник на светлина 68 
Свят от вода. 51 
Складовата логистика в бъдеще време. 91 
Слънчевата енергия-да погледнем на света с други очи! 17 
Снижение содержения вредных примесей в отработавших газах ДВС. 52 94 
Социалният туризъм- нова възможност за регионалното развитие. 8 35 61 
Статистически модел на времето за престой на спирките и интервала на движение на автобусите в системата "Обществен пътнически транспорт" 38 87 
Стратегически елементи на макроикономическата политика в България. 26 
Стъпка по стъпка към точния складов баланс 92 112 
Съдържание и особености на селския туризъм. 33 47 59 
Състояние и проблеми на иновационната дейност в България 18 
Товаро-разтоварни рампи и индустрални врати. 82 113 
Токът от вятъра струва под 4 евроцента. 25 
Топлина от отпадни топли битови и промишлени води. 64 
Улучшение экологических показателей дизеля с турбонаддувом путем применения природного газа 50 93 
Учебный лабораторный стенд по солнечным концентраторам. 72 126 
Формулиране на нови задачи-нова парадигма за творчески учебен процес. 121 
Чист ток от отпадни води 42 65 70 
Энергосберегающая бункерная зерносушилка. 99 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автобуси 84 115 
Автомобилни влакове 84 115 
Алуминий 46 
Анемометри 77 
Бизнес комуникации с висшето образование 122 
Биогаз 42 65 70 
Биоземеделие 14 103 
Биологични храни 24 104 
Биореактори 48 
Биотехнология 55 57 89 102 
Битова електротехника 40 
Битово обслужване 4 
България история 118 
Български език - богатство 117 
Български език и литература 117 
Валутен режим 26 
Висше образование 122 
Висше образование - дистанционно обучение 124 
Висше образование - качество 122 
Висше образование - модернизация 62 119 123 124 
Висше образование - образователна политика 122 
Висше образование - Съединени Американски щати 124 
Висше техническо образование 122 
Влажни зони 43 51 
Водородно гориво 55 89 
Вредни емисии 40 46 49 
Възобновяеми енергии 13 44 69 74 76 
Вятърна енергия 25 77 
Вятърни турбини 25 
Газ, гориво 50 93 
Генно инженерство в животновъдството 56 101 
Генно инженерство в растениевъдството 57 102 
Горива 55 89 
Двигатели - дизелови - моделиране 37 85 96 
Демографска политика 7 60 
Дизелови двигатели 50 93 
Дистрибуция. Логистика. 10 24 32 90 104 106 
Европейска марка-регистрация 20 63 
Европейски парламент 6 
Екология 40 49 
Екология на почвите 39 
Екосистеми 43 
Екотуризъм 33 47 59 
Електрически мрежи 66 
Електродвигатели 73 116 120 
Електрозадвижване 73 116 120 
Електрокари 78 79 80 81 88 
Електрокари транспортно средство 80 88 
Електронни прибори 40 
Електронно обучение 125 
Електроснабдяване 66 
Електротехника 66 
Електротехнически измервания 75 
Енергетика - селскостопанска 71 98 
Енергия 42 65 70 
Енергия - източници 13 69 76 
Енергия - слънчева 71 98 
Енергия - топлинна 76 
Енергоспестяване 99 
Ергономия 75 
Жизнена среда 49 
Захарни изделия 108 128 
Здравеопазване 7 60 
Зърнена смес- почистване и сушене 100 
Зърносушилни 99 100 
Изгаряне на отпадъци 49 
Изобретателско дело 22 
Източници на енергия-нетрадиционни 17 25 44 72 74 126 
Източници на светлина 68 
Икономика 12 36 
Икономика - явления, закони, теории 15 
Икономическа история 15 
Икономическа логистика 34 114 
Икономическа политика, международна 21 
Икономическа политика, обща 26 
Икономически теории 15 27 28 
Икономически учения и школи 27 28 
Импакт фактор 2 
Инвестиции 13 69 
Индустриални врати 82 113 
Иновации 5 16 18 31 127 
Иновационна политика 16 18 
Иновационни фондове 5 31 127 
Информационни технологии 5 31 127 
Каталитични преобразуватели 52 94 
Класификационни системи 3 
Клъстери 21 
Клъстерни мрежи 21 
Комбайни в селското стопанство 95 
Комуникационна техника 73 116 120 
Конкурентноспособно развитие на фирмите 16 21 34 114 
Логистика 9 83 105 
Логистика - складова - управление 19 86 91 107 
Логистика - транспортна - управление 29 32 90 110 
Макроикономика 26 28 
Маркетинг - стратегии 23 109 
Математически методи - модели на отделни операции 38 87 
Машини и инструменти за прибиране на реколтата 95 
Международни превози 83 
Мениджмънт 10 32 90 106 
Миграция 12 36 
Микроикономика 27 
Микрокомпютри 73 116 120 
Моделиране - нанотехнологии 53 54 
Мотокари 78 79 81 
Нанонаука 1 41 67 97 
Нанотехнологии 1 4 41 
Нанотехнологии - идеи - разпространяване 4 
Нанотехнологии в селското стопанство 67 97 
Научноизследователска работа, организация 18 
Неутрализация (хим) 52 94 
Образование - висше 62 119 123 
Околна среда - опазване 49 
Опазване на околната среда 50 51 93 
Опаковки и стандарти 30 45 111 
Организация на транспорта 92 112 
Осветителна техника 68 75 
Отпадъчни води, пречистване и използване 42 43 64 65 70 
Отпадъчни води, промишлени - пречистване 64 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 23 109 
Патенти 22 
Патентно дело 20 63 
Печатна продукция 2 
Пиезопреобразувател - моделиране 53 54 
Пласмент. Продажби 9 105 108 128 
Подемни машини 78 79 
Подобряване екологичното състояние на поземлените ресурси-методи 39 
Потребителско поведение - изследване 24 104 
Прабългари 118 
Право - авторско 20 22 63 
Преобразуватели - статистически 71 98 
Пречиствателни станции и съоръжения (за вода) 48 
Прогнозиране, стопанско 77 
Продължителност на живота 7 60 
Раждаемост - смъртност 7 60 
Рампи 82 113 
Рамсарски места 51 
Ревизия 92 112 
Регионална икономика 8 35 61 
Реклама 23 109 
Рециклиране 40 46 
Селски и аграрен туризъм 11 12 33 36 47 58 59 
Сензори 77 
Складове 10 92 106 112 
Складово обслужване 10 80 88 92 106 112 
Слънчева енергия 17 
Социален туризъм 8 35 61 
Стендове-лабораторни 72 126 
Стоки - залежали 9 105 
Стокооборот. Стокови запаси. Пазари за снабдяване. Пазари за пласмент 29 110 
Тахографи 84 115 
Товарно-разтоварни устройства 82 113 
Транспортни предприятия - управление 38 87 
Туризъм 8 33 35 47 59 61 
Услуги. Сфера на услугите 11 58 
Учебен процес при висшето образование 72 121 126 
Фактори за развитие на туризма 11 58 
Фирмен мениджмънт 34 114 
Хранително-вкусова промишленост 108 128 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

E-learning платформа 125 
автобуси 38 84 87 115 
автовлакове 84 115 
автоматизирани системи 62 119 123 
аграрен туризъм 11 12 36 58 
алтернативни енергии 76 
безопасност 40 
библиотечно-информационни науки 124 
бизнес-връзки 122 
биогаз 42 65 70 
биоземеделие 14 24 103 104 
биологични продукти 24 104 
биоотпадъци 55 89 
биопродукти 14 103 
биореактори 48 
биотехнология 55 57 89 102 
бит 4 
богатство на езика 117 
браншови организации 21 
български език 117 
валутен режим 26 
висше образование 72 121 122 126 
висше техническо образование 122 
влажни зони 43 
водни турбини 44 74 
водород - източник на енергия 55 89 
вредни емисии 46 52 94 
възобновяеми източници на енергия 13 44 69 74 
външен дълг 26 
вятър 77 
вятърни електроцентрали 44 74 
генетично модифицирани организми 56 101 
генно инженерство 56 57 101 102 
горивни камери 42 65 70 
двигатели 37 85 96 
демография 7 60 
дизелов двигател 37 50 85 93 96 
дистанционно обучение 124 
дистрибуционна политика 23 109 
дистрибуционни центрове 10 106 
дистрибуция 24 34 83 104 114 
е-скрап 40 
Европейска общност 20 63 
европейски парламент 6 
европейско общество 6 
езици 117 
екологична политика 39 
екологично образование 51 
екология 39 40 64 
екосистеми 43 
електрически мрежи 66 
електродвигатели 73 116 120 
електрозадвижване 73 116 120 
електрокари 78 79 80 81 88 
електронно обучение 125 
електроснабдяване 66 
електротелфери 81 
енергийна ефективност 25 
енергийна политика 13 25 69 
енергийни ресурси 13 25 44 69 74 76 
енергия 17 42 65 70 71 98 
енергоносители 17 25 72 126 
енергопотребление 99 
залежали стоки 9 105 
замърсяване 46 
захарни изделия 108 128 
здравеопазване 4 7 60 
здравословна околна среда 49 
зърносушене 99 100 
изгаряне 49 55 89 
измерване на вятъра 77 
изобретения 5 22 31 127 
изследователска дейност 16 
източници на светлина 68 
икономическа история 15 
икономическа мисъл 27 28 
икономически растеж 8 35 61 
икономически теории 15 27 28 
икономическо реформиране 15 
импакт фактор 2 
инвентаризация 92 112 
инвертор 71 98 
инвестиции 13 69 
иновации 5 16 18 31 127 
иновации в образованието 5 31 127 
иновационна инфраструктура 16 18 
иновационна политика 5 16 18 31 127 
иновационни технологии 5 31 127 
инфлация 26 
история 118 
кабели 66 
кари 78 79 
катализатори 52 94 
качество 91 
класификационни системи 3 
класифицирана информация 3 
клъстери 21 
когенерационни модули 42 65 70 
комбайни 95 
комуникации 73 116 120 
конкурентно развитие 34 114 
концентратор 72 126 
логистика 9 10 29 32 34 82 83 90 105 106 110 113 114 
логистически системи 19 32 86 90 107 
логистични вериги 19 32 86 90 107 
макроикономика 26 28 
международни превози 83 
мениджмънт 34 114 
миграция 12 36 
микроикономика 27 
микрокомпютърни системи 73 116 120 
моделиране 37 53 54 85 96 
мотокари 78 79 81 
наноелектротехнологии 67 97 
нанонаука 1 41 
нанотехнологии 1 4 41 53 54 
нанотехнологии-опасности 1 41 
научноизследователската работа 18 
неутрализация 52 94 
нововъведения 78 79 
обратна логистика 29 110 
обучение 124 
опазване на атмосферния въздух 50 93 
опазване на влажните зони 51 
опазване на околната среда 46 
опаковка 30 45 111 
осветителни уреди 75 
осветление 68 
отпадни води 43 
отпадъци 40 46 49 
отпадъчни води 42 64 65 70 
пазарна икономика 23 109 
патенти 5 22 31 127 
патентоспособност 22 
пиезопреобразуватели 53 54 
пласмент 108 128 
подготовка на кадри 62 119 123 
подемно-транспортни машини 80 88 
поземлени ресурси 39 
полезни модели 5 31 127 
пощенски услуги 83 
прабългари 118 
правна закрила 20 22 63 
преобразуватели 71 98 
преработка 64 
пречистване на замърсени води 48 
пречиствателни станции и съоръжения 48 
природна газ 50 93 
прогнозиране 77 
продажби 24 104 108 128 
продуктова политика 23 109 
проектиране 37 85 96 
пулсации 75 
работоспособност 75 
развитие на икономиката 12 36 
Рамсарска конвенция 51 
регионално развитие 8 35 61 
регистрация 20 63 
рециклиране 40 46 
светлинен поток 75 
светодиоди 68 
свободно време 33 47 59 
селски туризъм 11 12 33 36 47 58 59 
селско стопанство 62 67 97 119 123 
селскостопанска техника 95 
селскостопански машини 95 
сензори 77 
складов мениджмънт 9 105 
складова логистика 91 92 112 
складова техника 80 88 
складове 10 92 106 112 
сладкарски изделия 108 128 
слънчева енергия 17 71 72 98 126 
смъртност 7 60 
социален туризъм 8 35 61 
спедиция 29 110 
стандарти 30 45 111 
статистически модел 38 87 
стоки 9 105 
стокообмен 29 110 
сушилни за зърно 99 100 
тахографи 84 115 
товаро-разтоварни рампи 82 113 
товаро-разтоварни средства 82 113 
топлинни ресурси 64 
туризъм 8 33 35 47 59 61 
търговска марка 20 63 
управление 62 119 123 
управление на фирмата 23 109 
услуги 11 58 
учебни помагала 121 
учебни програми 121 
фотоелектрически станции 71 98 
ценова политика 23 109 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 118