НОВИ СТАТИИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография.

Философия. Психология. Религия.

Социология. Политология. Право. Политика. Социография.

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 1 -

 


Атанасова, Мария .   Диверсификация на дейностите в селските райони чрез развитието на туризъм. / Мария Атанасова . // Икономически живот, XLII, N 40 ; 41, 03  окт. 2007, с. 8-9. ; с. 9.


   Диверсификацията чрез различни земеделски и неземеделски дейности е важен фактор за по-динамично и ефективно икономическо и социално развитие на селските райони


Сист. No: 97

- 2 -

Сп  Б  394


   Биоразградимите опаковки разширяват пазарното си присъствие . // Хранително-вкусова промишленост, XVI, 2007, N 10, с. 30-31.


   Обединенията, образувани от Каргил (Cargill) и една японска компания, както и от Дюпон (DuPont) и Плантик (Plantic) информират, че се работи по нова стратегия за разширяване на пазара на биоразградимите опаковъчни материали


Сист. No: 113

- 3 -

 


Колев, Богомил .   Алтернативни възобновяеми източници на енергия и енергоспестяващи технологии  / Богомил Колев . // Икономически живот, XLII, N 35, 29  авг. 2007, с. 10.


   Пред човечеството стои ново предизвикателство-търсене и използване на нови, възобновяеми източници на енергия


Сист. No: 94

- 4 -

А  1704


Костов, Иван .   Глобални тенденции във финансирането на висшето образование. / Иван Костов . // Икономика, LXI, 20 07, N 3, с. 62-66


   През 90-те години на миналия и началото на 21 век системите на висшето образование в редица страни претърпяват сериозни промени. Наблюдават се много сходни по своя смисъл реформи. Те засягат установените модели на финансиране и управление на висшето образование


Сист. No: 112

- 5 -

Сп  Б  448


   Логистика на големите вериги магазини. . // Логистика, III, 20 07, N 3, с. 24-34


   Хипермаркетите са живи системи, в които процесите са взаимосвързани. Настоящата статия разкрива как се управлява движението на хиляди артикули, с помощта на какви софтуерни решения се следят продажбите и плащанията, какво е специфичното в реда и контрола на големите вериги магазини


Сист. No: 104

- 6 -

Сп  Б  448


Начева, Красимира .   Имоти от специално меню  : Типизация на логистичните бази бързо свързва общинари и инвеститори  / Красимира Начева . // Логистика, III, 20 07, N 4, с. 59-60.


   Много градове, общини, региони и държави мечтаят да се развият като логистични средища. Но само точният анализ на стандартите на имотите ще им помогне да се насочат към преговори с компании, на които могат да предложат специфични за дейността им услуги


Сист. No: 102

- 7 -

Сп  Б  448


Начева, Красимира .   Залежалите стоки вече носят печалба. / Красимира Начева . // Логистика, III, 20 07, N 6, с. 72-73.


   Върнатите стоки (поради дефект, объркана доставка, за ремонт и др.) и останалите бройки от добре продаваната преди време продукция често завършват на боклука. А в тях също са вложени пари. Добрата практика дава възможности да се осребрят без особени усилия стоките от категория B и C


Сист. No: 120

- 8 -

Сп  Б  448


   Продължаваме да сме най-голямата спедиторска фирма в България. . // Логистика, III, 20 07, N 4, с. 20-24


   ДЕСПРЕД възвръща позициите си на символ на българската спедиция. Фирмата се стреми да предлага глобален сервиз, т. е да обслужва клиентите изцяло, да дава готови и работещи решения


   Интервю на Снежина Баджева с Любка Младенова, изпълнителен директор на Деспред Ад


Сист. No: 103

- 9 -

А  1704


Радева, Ирина .   Идентифициране на икономически клъстери. / Ирина Радева, Татяна Нанева . // Икономика, LXI, 20 07, N 3, с. 56-59.


   Икономическата клъстеризация се определя от процесите на глобализация и целенасоченото развитие на регионалните икономики чрез реализиране на иновационния потенциал на стопанските системи


Сист. No: 111

- 10 -

А  213


Хаджиева, Виолина .   Състояние, проблеми и възможности пред поливното земеделие след присъединяването на България към Европейския съюз. / Виолина Хаджиева . // Икономика и управление на селското стопанство, 52, 2007, N 4, с. 10-16


   Анализ на състоянието и проблемите на поливното земеделие в България и опит да се очертаят възможностите за неговото развитие след присъединаването на страната ни към ЕС


Сист. No: 100

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.

Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 11 -

Сп  Б  394


   Биоразградимите опаковки разширяват пазарното си присъствие . // Хранително-вкусова промишленост, XVI, 2007, N 10, с. 30-31.


   Обединенията, образувани от Каргил (Cargill) и една японска компания, както и от Дюпон (DuPont) и Плантик (Plantic) информират, че се работи по нова стратегия за разширяване на пазара на биоразградимите опаковъчни материали


Сист. No: 113

- 12 -

Сп  Б  434


   Ветровата енергия в земеделието и селските райони . // Агробизнесът, 5, 2 007, N 9, с. 32-33


   Вятърната енергия може да има значително приложение за електрификацията на земеделието и селските райони, специално на места, където няма конвенциално електроснабдяване. Производството на малки ветрови турбини сега е процъфтяващ сектор на ветровата индустрия.Те могат да бъдат икономически ефективни, тъй като позволяват децентрализирано производство на енергия


Сист. No: 117

- 13 -

Сп  Б  434


Иванов, Петко .   Стратегията за производство на биогорива в Европейския съюз  / Петко Иванов, Сашо Колев . // Агробизнесът, 5, 2 007, N 1-2, с. 46-47


   Биогоривата се произвеждат от биомасни суровини (органични материали) за използване от транспортните средства. Понастоящем две течни биогорива обясняват почти цялото приложение в транспортния сектор на ЕС-етанол и биодизел и в много по малка степен-биогаз.


Сист. No: 115

- 14 -

Сп  Б  321


Илиева, Веселина .   Влияние на промените в озоновия слой. / Веселина Илиева, Силвия Коцева . // Наука, XVII, 2007,  N 4, с. 39-43.


   Установено е, че озонът е естествена съставка на атмосферата. През 1880 година е открито свойството му да поглъща ултравиолетовата радиация на Слънцето


Сист. No: 116

- 15 -

 


Мельник, В. Г.   Возобновляемые источники энергии. / В. Г. Мельник . // Двигателестроение, XXVI I, 2007, N 3, с. 47-51.


   Като възобновяеми източници на енергия се считат: биогазовете в автоклавите, биомасата, енергията на ВЕЦ-овете, енергията на прилива, на вятъра, енергията, получавана във фотогалваничните елементи, газ от органични отпадъци, канализационен газ и енергията на вълните


Сист. No: 114

- 16 -

Сп  А  3


Парахин, Ю. А.   Переработка отходов АПК в органоминеральные удобрения и решение задач охраны труда. / Ю. А. Парахин, А. Н. Загородних . // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 77, 2007, N 10, с. 41.


   Като най-приемлив способ за преработването на животински отпадъци се счита биотермическият. В основата му е микробиологическата ферментация на органичните отпадъци. Крайният продукт на преработването са органоминерални торове и биогаз


Сист. No: 118

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите.

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

- 17 -

Сп  А  3


Парахин, Ю. А.   Переработка отходов АПК в органоминеральные удобрения и решение задач охраны труда. / Ю. А. Парахин, А. Н. Загородних . // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 77, 2007, N 10, с. 41.


   Като най-приемлив способ за преработването на животински отпадъци се счита биотермическият. В основата му е микробиологическата ферментация на органичните отпадъци. Крайният продукт на преработването са органоминерални торове и биогаз


Сист. No: 118

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 18 -

 


Атанасова, Мария .   Диверсификация на дейностите в селските райони чрез развитието на туризъм. / Мария Атанасова . // Икономически живот, XLII, N 40 ; 41, 03  окт. 2007, с. 8-9. ; с. 9.


   Диверсификацията чрез различни земеделски и неземеделски дейности е важен фактор за по-динамично и ефективно икономическо и социално развитие на селските райони


Сист. No: 97

- 19 -

Сп  Б  321


Илиева, Веселина .   Влияние на промените в озоновия слой. / Веселина Илиева, Силвия Коцева . // Наука, XVII, 2007,  N 4, с. 39-43.


   Установено е, че озонът е естествена съставка на атмосферата. През 1880 година е открито свойството му да поглъща ултравиолетовата радиация на Слънцето


Сист. No: 116

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР.

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

- 20 -

Сп  Б  448


Костов, Димитър .   Хладилни инсталации и хладилно оборудване. / Димитър Костов . // Логистика, 2007, N 4, с. 78-94.


   Статията представя 14 фирми, всяка, специализирана в своята ниша-от хладилна камера до зали за шоково охлаждане или тунели за дълбоко замразяване


Сист. No: 106

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 21 -

 


Колев, Богомил .   Алтернативни възобновяеми източници на енергия и енергоспестяващи технологии  / Богомил Колев . // Икономически живот, XLII, N 35, 29  авг. 2007, с. 10.


   Пред човечеството стои ново предизвикателство-търсене и използване на нови, възобновяеми източници на енергия


Сист. No: 94

- 22 -

 


Мельник, В. Г.   Возобновляемые источники энергии. / В. Г. Мельник . // Двигателестроение, XXVI I, 2007, N 3, с. 47-51.


   Като възобновяеми източници на енергия се считат: биогазовете в автоклавите, биомасата, енергията на ВЕЦ-овете, енергията на прилива, на вятъра, енергията, получавана във фотогалваничните елементи, газ от органични отпадъци, канализационен газ и енергията на вълните


Сист. No: 114

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация.

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.

- 23 -

Сп  Б  448


Василев, Васко .   Транспалентната количка- безмълвният "колега". / Васко Василев . // Логистика, III, 20 07, N 3, с. 84-86.


   При отварянето на склад е необходимо да закупим и нужното оборудване, за да може бързо и лесно да се придвижват товарите


Сист. No: 107

- 24 -

Сп  Б  448


Василев, Васко .   Покорителят на високите стелажи. / Васко Василев . // Логистика, 2007, N 4, с. 95-96.


   Статията има за цел да запознае интересуващите се от високоповдигачи при избора на складова техника


Сист. No: 108

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 25 -

Сп  Б  448


Баджева, Снежина .   Няма невъзможни товари  / Снежина Баджева . // Логистика, III, 20 07, N 3, с. 52-54.


   Превозът на един извънгабаритен товар изисква сериозна логистика както при товаренето и разтоварването, така и по пътя


Сист. No: 110

- 26 -

Сп  Б  434


Иванов, Петко .   Стратегията за производство на биогорива в Европейския съюз  / Петко Иванов, Сашо Колев . // Агробизнесът, 5, 2 007, N 1-2, с. 46-47


   Биогоривата се произвеждат от биомасни суровини (органични материали) за използване от транспортните средства. Понастоящем две течни биогорива обясняват почти цялото приложение в транспортния сектор на ЕС-етанол и биодизел и в много по малка степен-биогаз.


Сист. No: 115

- 27 -

Сп  Б  448


   Логистика на големите вериги магазини. . // Логистика, III, 20 07, N 3, с. 24-34


   Хипермаркетите са живи системи, в които процесите са взаимосвързани. Настоящата статия разкрива как се управлява движението на хиляди артикули, с помощта на какви софтуерни решения се следят продажбите и плащанията, какво е специфичното в реда и контрола на големите вериги магазини


Сист. No: 104

- 28 -

Сп  Б  448


Начева, Красимира .   Имоти от специално меню  : Типизация на логистичните бази бързо свързва общинари и инвеститори  / Красимира Начева . // Логистика, III, 20 07, N 4, с. 59-60.


   Много градове, общини, региони и държави мечтаят да се развият като логистични средища. Но само точният анализ на стандартите на имотите ще им помогне да се насочат към преговори с компании, на които могат да предложат специфични за дейността им услуги


Сист. No: 102

- 29 -

Сп  Б  448


   Продължаваме да сме най-голямата спедиторска фирма в България. . // Логистика, III, 20 07, N 4, с. 20-24


   ДЕСПРЕД възвръща позициите си на символ на българската спедиция. Фирмата се стреми да предлага глобален сервиз, т. е да обслужва клиентите изцяло, да дава готови и работещи решения


   Интервю на Снежина Баджева с Любка Младенова, изпълнителен директор на Деспред Ад


Сист. No: 103

Механизация на селското стопанство. Селскостопански.

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 30 -

А  213


Хаджиева, Виолина .   Състояние, проблеми и възможности пред поливното земеделие след присъединяването на България към Европейския съюз. / Виолина Хаджиева . // Икономика и управление на селското стопанство, 52, 2007, N 4, с. 10-16


   Анализ на състоянието и проблемите на поливното земеделие в България и опит да се очертаят възможностите за неговото развитие след присъединаването на страната ни към ЕС


Сист. No: 100

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 31 -

Сп  Б  448


Начева, Красимира .   Залежалите стоки вече носят печалба. / Красимира Начева . // Логистика, III, 20 07, N 6, с. 72-73.


   Върнатите стоки (поради дефект, объркана доставка, за ремонт и др.) и останалите бройки от добре продаваната преди време продукция често завършват на боклука. А в тях също са вложени пари. Добрата практика дава възможности да се осребрят без особени усилия стоките от категория B и C


Сист. No: 120

- 32 -

Сп  Б  448


Тодоров, Цветин .   При аутсорсинг първо мислете, а после действайте. / Цветин Тодоров . // Логистика, III, 20 07, N 4, 5, с. 67-69; с. 42-44.


   Аутсорсингът или изнасянето на неспецифични дейности за дадена фирма към външен партньор обикновено се приема за добро решение и възможност фирмата да се концентрира върху основния си бизнес


Сист. No: 105

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

Кибернетика . Финна механика.

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

Езикознание. Филология. Литература.

История. Георафия. Биографии. Археология.

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.

Компютри. Програмни продукти.

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.

- 33 -

А  1704


Костов, Иван .   Глобални тенденции във финансирането на висшето образование. / Иван Костов . // Икономика, LXI, 20 07, N 3, с. 62-66


   През 90-те години на миналия и началото на 21 век системите на висшето образование в редица страни претърпяват сериозни промени. Наблюдават се много сходни по своя смисъл реформи. Те засягат установените модели на финансиране и управление на висшето образование


Сист. No: 112

- 34 -

 


Никифоров, Веселин .   Учебният процес трябва да стане творчески  / Веселин Никифоров . // Икономически живот, XLII, N 40, 03  окт. 2007, с. 1, 10-11.


   Някои виждания на член-кореспондент Веселин Никифоров за подобряване на българското образование сега и в бъдеще


Сист. No: 95

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.

Техника на безопасността.

- 35 -

Сп  Б  448


Баджева, Снежина .   Няма невъзможни товари  / Снежина Баджева . // Логистика, III, 20 07, N 3, с. 52-54.


   Превозът на един извънгабаритен товар изисква сериозна логистика както при товаренето и разтоварването, така и по пътя


Сист. No: 110


 Индекс по АВТОРИ

Атанасова, Мария 1 18 
Баджева, Снежина 25 35 
Василев, Васко 23 24 
Загородних, А. Н. 16 17 
Иванов, Петко 13 26 
Илиева, Веселина 14 19 
Колев, Богомил 3 21 
Колев, Сашо 13 26 
Костов, Димитър 20 
Костов, Иван 4 33 
Коцева, Силвия 14 19 
Мельник, В. Г. 15 22 
Нанева, Татяна 9 
Начева, Красимира 6 7 28 31 
Никифоров, Веселин 34 
Парахин, Ю. А. 16 17 
Радева, Ирина 9 
Тодоров, Цветин 32 
Хаджиева, Виолина 10 30 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Алтернативни възобновяеми източници на енергия и енергоспестяващи технологии 3 21 
Биоразградимите опаковки разширяват пазарното си присъствие 2 11 
Ветровата енергия в земеделието и селските райони 12 
Влияние на промените в озоновия слой. 14 19 
Возобновляемые источники энергии. 15 22 
Глобални тенденции във финансирането на висшето образование. 4 33 
Диверсификация на дейностите в селските райони чрез развитието на туризъм. 1 18 
Залежалите стоки вече носят печалба. 7 31 
Идентифициране на икономически клъстери. 9 
Имоти от специално меню 6 28 
Логистика на големите вериги магазини. 5 27 
Няма невъзможни товари 25 35 
Переработка отходов АПК в органоминеральные удобрения и решение задач охраны труда. 16 17 
Покорителят на високите стелажи. 24 
При аутсорсинг първо мислете, а после действайте. 32 
Продължаваме да сме най-голямата спедиторска фирма в България. 8 29 
Стратегията за производство на биогорива в Европейския съюз 13 26 
Състояние, проблеми и възможности пред поливното земеделие след присъединяването на България към Европейския съюз. 10 30 
Транспалентната количка- безмълвният "колега". 23 
Учебният процес трябва да стане творчески 34 
Хладилни инсталации и хладилно оборудване. 20 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Бизнесстратегия 32 
Биогаз 15 22 
Биоразградими материали 2 11 
Бог. Десетте божи заповеди (еврейски канон) 10 30 
Вериги магазини 5 27 
Високоповдигачи 24 
Възобновяеми енергии 15 22 
Вятърна енергия 12 
Вятърни турбини 12 
Горива 13 26 
Дизайн на информационната система 32 
Директиви на Европейския съюз 15 22 
Дистрибуция 8 29 
Дистрибуция. Логистика. 6 28 
Екология 13 14 19 26 
Енергетика - нови технологии 3 21 
Енергоспестяване 3 21 
Животински отпадъци-преработка 16 17 
Залежали стоки 7 31 
Извънгабаритни товари 25 35 
Източници на енергия-нетрадиционни 3 21 
Икономически клъстери 9 
Информационна система 32 
Качество на образованието 4 33 
Климатични системи 20 
Логистика 32 
Логистика - складова - управление 5 27 
Напояване 10 30 
Образование - качество 34 
Озонова дупка 14 19 
Озонова дупка и здравеопазване 14 19 
Опазване на околната среда 16 17 
Опаковки и стандарти 2 11 
Организация на превозите 25 35 
Органоминерални торове 16 17 
Оценяване 9 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 2 11 
Плодохранилища 20 
Поливно земеделие 10 30 
Продажби - стратегии 7 31 
Продуктова гама 5 27 
Селски и аграрен туризъм 1 18 
Селски райони 1 12 18 
Селскостопанска статистика - данни 10 30 
Складова логистика 32 
Складова техника 23 24 
Складове 6 28 
Складово стопанство 8 29 
Транспорт - организация и експлоатация 8 29 
Туризмът от стопанско гледище. Политика по отношение на туризма 1 18 
Търговска политика 5 27 
Учебен процес 34 
Учебен процес - творчество 34 
Финансиране на образованието 4 33 
Хладилни машини и инсталации 20 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

аграрен туризъм 1 18 
аутсорсинг 32 
биогаз 13 26 
биогорива 13 26 
биоетанол 13 26 
биоразграждане 2 11 
високоповдигачи 24 
възобновяеми източници на енергия 3 15 21 22 
вятърни електроцентрали 12 
вятърни турбини 12 
диверсификация 1 18 
дистрибуционни центрове 6 28 
дистрибуция 8 29 32 
екологически риск 14 19 
енергия 3 12 21 
енергоемкост 3 21 
енергопреобразуване 3 21 
животински отпадъци 16 17 
залежали стоки 7 31 
здравословна околна среда 14 19 
извънгабаритни товари 25 35 
информационни системи 32 
качество в образованието 4 33 
качество на образованието 34 
Киотски протокол 15 22 
климатични инсталации 20 
клъстери 9 
логистика 5 6 27 28 32 
логистични зони 6 28 
магазини 5 27 
маркетинг 8 29 
мениджмънт 8 29 
методи за идентифициране 9 
напояване 10 30 
озонова дупка 14 19 
опазване на околната среда 16 17 
опаковка 2 11 
продажби 7 31 
свободно време 1 18 
селски райони 12 
селски туризъм 1 18 
складова техника 24 
складове 5 6 27 28 
складово стопанство 8 29 
специализирано оборудване 25 35 
стратегия 13 26 
творчество в образованието 34 
товаро-разтоварни средства 23 
торове 16 17 
учебен процес 34 
финанси в образованието 4 33 
хладилни инсталации 20 
хладилни машини 20 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ