НОВИ СТАТИИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография.

- 1 -

А  1704


Ананиев, Симеон .   Либеризация на товарния железопътен пазар в ЕС и в България  / Симеон Ананиев . // Икономика, LXI, 20 07, N 4, с. 32-37


   Република България активно участва в създаването на европейската политика в транспорта, като прилага европейската политика в железопътния транспорт с отчитане на националните интереси


Сист. No: 158

- 2 -

Сп  Б  394


Вълчева, Емилия .   Реформа в Европейската политика на защитени наименования за произход и защитени географски указания-2006/2007г. / Емилия Вълчева . // Хранително-вкусова промишленост, 2007, N 10, с. 14-19


   Разширяването на границите на Европа води не само до количествени, но и до качествени промени в изискванията на европейския потребител към пазара на земеделските продукти и храни. Реформата цели достъпност, унифициране на процедурите по вписването в регистрите чрез въвеждане на формуляри на документите за всеки един етап от изпълнението за вписване в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания


Сист. No: 159

- 3 -

А  129


   Класификационна система JEL . // Икономическа мисъл, 53, 2008, N 1, с. 106-118


Сист. No: 149

- 4 -

Сп  Б  321


Неделчева, Таня .   Бъдещето на българската наука и научни изследвания  / Таня Неделчева . // Наука, XVIII, 2008 , N 1, с. 35-41


   Необходимо е изграждането на информационна система, която да прави достъпни за масовото съзнание резултатите от научноизследователската дейност. Периодично да се провеждат специални PR кампании за повишаване авторитета и популярността на българския учен, в контекста на европейската научна политика за създаване на Европейско изследователско пространство


Сист. No: 184

- 5 -

Сп  Б  448


   ОИО - конкурентно предимство на всички пазари . // Логистика, III, 20 08, N 3, с. 44-46


   Интервю на Ани Маринова с Мариян Маринов, мениджър "Контрол на риска" в Делойт България


Сист. No: 242

- 6 -

Сп  Б  321


   Тезиси за национален план за развитие на научните изследвания в България в рамките на Лисабонската стратегия . // Наука, XVIII, 2007 , N 5, с. 18-29


   Общата насока, която се дава в Зелената книга е: " максимално и активно използване на съществуващия научен потенциал, на съществуващия човешки изследователски ресурс и на научните инфраструктури във всички страни -членки" на Европейския съюз


   Статията предлага становище на БАН по Зелената книга на ЕС и поставените в нея въпроси


Сист. No: 171

- 7 -

Сп  А  20


Христов, Стефан .   Хармонизирано обучение и квалификация по заваряване в Република България  / Стефан Христов, Драга Василева, Пламен Динков . // Инженерни науки, XLIV, 2007, N 3, с. 63-74


   Обучението на кандидати, желаещи да придобият международно призната квалификация по заваряване и да получат съответната диплома, се осъществява чрез Национално одобрените звена за обучение (НОЗО)


Сист. No: 195

- 8 -

Сп  А    2033


Шиваров, Александр .   Автоматизированная библиотечно-информационная система технического университета  / Александр Шиваров, Григорий Абрамов, Ольга Песькова, Николай Белостоцкий . // Вестник МГТУ имени Н. Э. Баумана-серия "Приборостроение", 19, 2007, N 4, с. 21-32


   Статията разглежда два аспекта на изграждането на автоматизирана библиотечно-информационна система : създаване на автоматизирани работни места за чисто библиотечни процеси и разработка на ефективна система за предоставяне на информационни ресурси на читателя


Сист. No: 133

Философия. Психология. Религия.

Социология. Политология. Право. Политика. Социография.

- 9 -

Сп  Б  394


   За биологичните храни и сертифицирането им . // Хранително-вкусова промишленост, 2008, N 5, с. 9-14


   Красимир Кънчев, управител на "Балкан Биосепт" ООД, запознава читателите с биологичните храни и механизма на тяхното сертифициране


Сист. No: 235

- 10 -

Б  462


Караджов, Тончо .   Модернизацията на железопътната инфраструктура  / Тончо Караджов . // Железопътен транспорт, 2008, N 2, с. 12-17


   От 2007 г. България е неразделна част от Европейския съюз. Транспортът, и в частност жп транспортът, трябва да се адаптира към промените, които разкриват нови възможности пред него


Сист. No: 162

- 11 -

Сп  Б  394


Мандилов, Георги .   Необходими документи за привеждане на фирмата към изискванията на закона  / Георги Мандилов . // Хранително-вкусова промишленост, 2008, N 5, с. 24-25


   За да може всяка фирма да се справя с предизвикателствата на времето по отношение на управление на риска, осигуряване на безопасни условия на труд и всякакви други изсквания, трябва да изготви необходимите документи


Сист. No: 236

- 12 -

Сп  А  336


Пампоров, Алексей .   Социология на семейството като пресечна точка между социалните науки  / Алексей Пампоров . // Социологически проблеми, 39, 2007, N 1-2, с. 209-216


   Настоящата статия е опит да се дефинира набор от най-релевантните теми в дисциплинарното поле на социологията на семейството


Сист. No: 151

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 13 -

А  1704


Ананиев, Симеон .   Либеризация на товарния железопътен пазар в ЕС и в България  / Симеон Ананиев . // Икономика, LXI, 20 07, N 4, с. 32-37


   Република България активно участва в създаването на европейската политика в транспорта, като прилага европейската политика в железопътния транспорт с отчитане на националните интереси


Сист. No: 158

- 14 -

Б  329


Вълчев, Никола .   Земеделие, селски туризъм и занаяти  / Никола Вълчев . // Земеделие плюс, 114, 2007, N 4, с. 37-38


   Европейският съюз препоръчва на България съгласувано развитие на земеделието и селските райони


Сист. No: 146

- 15 -

Сп  А  6


Годжаев, З. А.   Применение нанотехнологий и оценка эффективности их внедрения  / З. А. Годжаев, В. М. Рубан, С. П. Козырев, С. Д. Зайцев, И. В. Рубан . // Тракторы и сельскохозяйственные машины, 79, 2008, N 4, с.54-55


   Ефектът от внедряването на нанотехнологиите е неразделно свързан с икономиката, още повече - всяко предпрпиятие е заинтересовано да печели


Сист. No: 234

- 16 -

Б  462


Данкр, Жан-Франсоа .   Товарните европейски жп превози - влак, който не бива да се изпуска  / Жан-Франсоа Данкр . // Железопътен транспорт, 2008, N 2, с. 26-32


   Либерилизацията е ключ и необходимо условие за възраждане на товарните жп превози


Сист. No: 165

- 17 -

Сп  Б  382


Живкова, Снежана .   Пловдивски винарски клъстер  : Нови възможности за българското вино  / Снежана Живкова . // Лозарство и винарство, 2008, N 2, с. 54-57


   Изграждането на Пловдивския винарски клъстер има изключително голямо значение за развитието на винения туризъм в България


Сист. No: 230

- 18 -

Сп  Б  382


Йорданов, Йордан .   Виното в балнеологичния, СПА и уелнес туризъм на България  / Йордан Йорданов . // Лозарство и винарство, LVI, 2008, N 1, с. 56-59


   Балнеологията и курортолечението в нашата страна са използвали широко преди 30-40 години виното и комбинациите с пчелния мед, билките, торфа и лечебните калища за профилактика, лечение и рехабилитация на много хронични заболявания


Сист. No: 174

- 19 -

Сп  Б  382


Йорданов, Йордан .   Комбинираното туристическо предлагане като успешен модел за партниране в курортните и лозаро-винарски общини  / Йордан Йорданов . // Лозарство и винарство, 2008, N 2, с. 48-53


   Подпомагането на дребните винопроизводители чрез формите на туристическо предлагане в съответните райони е кауза, за която трябва да се работи


Сист. No: 229

- 20 -

Б  462


Караджов, Тончо .   Модернизацията на железопътната инфраструктура  / Тончо Караджов . // Железопътен транспорт, 2008, N 2, с. 12-17


   От 2007 г. България е неразделна част от Европейския съюз. Транспортът, и в частност жп транспортът, трябва да се адаптира към промените, които разкриват нови възможности пред него


Сист. No: 162

- 21 -

А  14


Кузьмина, В.   Мир биоэкономики на транспорте. / В. Кузьмина . // Автомобильный транспорт, 85, 2007, N 12, с. 58-60


   Понастоящем производството на биоетанол е най-бързоразвиващият се отрасъл в света. Това гориво е по-евтино от нефта, екологически чисто е. Тези негови преимущества ще ни позволят да се борим с парниковия ефект по-успешно


Сист. No: 129

- 22 -

Сп  Б  405


Манлиев, Георги .   Аутсорсинг на услуги в дейността на публичната администрация  / Георги Манлиев . // Публична администрация, 2006, N 1/2, с. 54-68


   Изнасяне от държавната администрация главно на обслужващи (спомагателни, допълващи) дейности и тяхното последващо доставяне чрез договор за изпълнение-този акт е известен като аутсорсинг


Сист. No: 211

- 23 -

Сп  Б  448


Маринова, Ани .   Мисли глобално, действай локално  / Ани Маринова . // Логистика, III, 20 08, N 3, с. 70-73


   В Wal-Mart са създали една от най-големите дистрибуционни машини в света


Сист. No: 240

- 24 -

Б  462


Марков, Станислав .   Перспективи пред българската транспортна система  / Станислав Марков, Александър Димитров . // Железопътен транспорт, 2008, N 3, с. 18-22


   България е разположена в граничната зона на Европейския съюз и притежава ключова позиция за развитието на търговските му връзки и отношения с Близкия Изток, Централна, Източна и Южна Азия


Сист. No: 179

- 25 -

Сп  Б  448


Матеева, Богиня .   Фикосота синтез - различни продукти около една кауза  / Богиня Матеева . // Логистика, III, 20 08, N 3, с. 24-30


   И най-успешната марка има нужда от нови и оригинални концепции, за да привлече нови потребители


Сист. No: 239

- 26 -

А  129


Минчев, Георги .   Развитие на икономическата теория и новата парадигма пред нея  / Георги Минчев . // Икономическа мисъл, 53, 2008, N 2, с. 20-32


   Обоснована е необходимостта от радикални промени в икономическата теория


Сист. No: 208

- 27 -

А  213


Митева, Албена .   Възможности за финансиране на биологичното земеделие в България  / Албена Митева . // Икономика и управление на селското стопанство, 53, 2008, N 2, с. 27-31


   Биологичното земеделие води до стабилизиране на екосистемите, запазване и възстановяване на природните ресурси, развитие на селските райони и преодоляване на съществуващия процес на изоставане на земеделските земи


Сист. No: 197

- 28 -

А  1704


Мутафчиев, Петър .   Целенасочена политика за развитие на транспорта върху европейските принципи и добри практики  / Петър Мутафчиев . // Икономика, 2008, N 1, с. 6-11


   Транспортният сектор има изключително важна роля за повишаване конкурентноспособността на икономиката, за подобряване качеството на живота и логистичния потенциал на националната сигурност


Сист. No: 193

- 29 -

Б  462


Николова, Христина .   Инфраструктурните такси-проблеми и проекции  / Христина Николова . // Железопътен транспорт, 2008, N 2, с. 22-24


   Голямото разнообразие на инфраструктурни такси в различните видове транспорт намалява донякъде ефективността на функционирането и поддържането на транспортната система на страната


Сист. No: 164

- 30 -

Сп  Б  448


   ОИО - конкурентно предимство на всички пазари . // Логистика, III, 20 08, N 3, с. 44-46


   Интервю на Ани Маринова с Мариян Маринов, мениджър "Контрол на риска" в Делойт България


Сист. No: 242

- 31 -

Сп  Б  394


Параскова, П.   Хранителна верига-същност и перспективи  / П. Параскова, Е. Дамянова . // Хранително-вкусова промишленост, 2008, N 2, с. 52-56


   Същността на хранителната верита се състои във формулирането на значимостта на факторите, които определят нейната стабилност


Сист. No: 156

- 32 -

 


   Стартира програмата за развитие на селските райони . // Икономически живот, XLIII, N 16, 23  апр. 2008, с. 9


   От 17 април 2008 г. официално стартира Програмата за развитие на селските райони в България, включваща проекти по 2 мерки : 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и 121 "Модернизиране на земеделските стопанства"


Сист. No: 188

- 33 -

Сп  Б  394


Стефанов, Стефан .   Състояние и тенденции в развитието на опаковъчната индустрия  / Стефан Стефанов, Нина Маркова, Йорданка Стефанова . // Хранително-вкусова промишленост, LV, 2006, N 4, с. 30-31


   Опаковането е не само важна съставна част от производството и реализацията на стоката, но и начин на живот, показател за развитието на обществото


Сист. No: 214

- 34 -

А  213


Хаджиева, Виолина .   Инвестиционна активност в селското стопанство  / Виолина Хаджиева . // Икономика и управление на селското стопанство, 53, 2008, N 1, с. 9-15


   Целта на статията е да се изследва инвестиционната активност в селското стопанство, бариерите пред нея и набележат насоки за нейното ускоряване


Сист. No: 183

- 35 -

 


Чакърова, Мария .   Къде е България в Трансевропейската железопътна мрежа  / Мария Чакърова . // Икономически живот, XLIII, N 18, 09  май  2008, с. 22


   Страната има добре развита инфраструктура на глава от населението и е на едно от първите места в Европа с 69% електрифицирани линии


Сист. No: 200

- 36 -

Сп  Б  321


Чобанов, Георги .   Сътрудничество между висшето образование и бизнеса  / Георги Чобанов . // Наука, XVIII, 2008 , N 2, с. 30-31


   През последните години пазарът на труда в страната ни претърпя съществени трансформации


Сист. No: 221

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.

- 37 -

Сп  Б  382


Живкова, Снежана .   Пловдивски винарски клъстер  : Нови възможности за българското вино  / Снежана Живкова . // Лозарство и винарство, 2008, N 2, с. 54-57


   Изграждането на Пловдивския винарски клъстер има изключително голямо значение за развитието на винения туризъм в България


Сист. No: 230

Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

- 38 -

Б  462


Василева, Мария .   Тенденции в развитието на товарните превози  / Мария Василева . // Железопътен транспорт, 2008, N 5, с. 12-17


   Товарните превози заемат към настоящия момент 68 % от общия трафик и осигуряват преобладаващата част от приходите на националния превозвач БДЖ ЕАД и всички приходи от превозната дейност на новите превозвачи


Сист. No: 243

- 39 -

Сп  Б  271


Волкодаева, М. В.   Влияние технических нормативов выбросов автотранспорта на качество атмосферного воздуха  / М. В. Волкодаева, В. Ф. Хватов . // Двигателестроение, XXIX , 2008, N 1, с. 41-45


   Статията предлага резултати от моделиране на замърсяването на въздуха с въглероден оксид и азотен двуокис, извърляни от транспортните средства с двигатели, отговарящи на съответните изисквания Евро-0, Евро-1, Евро-2 и Евро-3


Сист. No: 232

- 40 -

А  18


Воронцов, А. Л.   Разработка новой теории резания  : 1. Введение  / А. Л. Воронцов, Н. М. Султан-Заде, А. Ю. Албагачиев . // Вестник машиностроения, 87, 2008, N 1, с. 57-67


   Статията показва необходимостта от създаването на принципно нова математическа теория за рязането, позволяваща да се обобщят и опишат с достатъчна точност известни експериментални закономерности в процесите на рязане


Сист. No: 167

- 41 -

Сп  Б  448


Маринова, Ани .   Мисли глобално, действай локално  / Ани Маринова . // Логистика, III, 20 08, N 3, с. 70-73


   В Wal-Mart са създали една от най-големите дистрибуционни машини в света


Сист. No: 240

- 42 -

Сп  Б  448


   Правилото е, че всичко се променя . // Логистика, III, 20 08, N 3


   Интервю на Снежина Баджева с Цветин Тодоров, управител на Александър Логистикс


Сист. No: 238

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 43 -

 


   Анализ на технологиите за използване на възобновяемите източници . // Български фермер, XVII, N 861, 22-28 май, с.13


Сист. No: 213

- 44 -

 


   Анализ на технологиите за използване на възобновяемите източници на енергия . // Български фермер, XVII, N 860, 15-21 май, с.12-13


   Очевидните промени в климата и дефицита на изкопаемите природни ресурси правят актуално използването на биогоривото


Сист. No: 212

- 45 -

А  14


Балабаева, И.   Пошатнувшийся экобаланс : массовый переход на биотопливо может привести к экологической катастрофе  / И. Балабаева . // Автомобильный транспорт, 85, 2008, N 1, с. 66-69


   Широкото използване на биогоривото като алтернатива на традиционното гориво се приема от специалистите нееднозначно. Според едни от тях това е "панацея против всички беди", а други смятат, че това ще донесе повече вреда, отколкото полза


Сист. No: 161

- 46 -

А  14


Балабаева, И.   В стороне от нефти  / И. Балабаева . // Автомобильный транспорт, 85, 2008, N 4, с. 50


   Фирма "Волво" смята, че има както икономическа, така и технологична предпоставка за използване на алтернативни горива


Сист. No: 233

- 47 -

А  19


   Биодизел . // Машиностроене и електротехника, LVI, 2007, N 12, с. 7-10


   Биодизелът е възстановимо гориво, произведено от биологични ресурси различни от нефт - растителни или животински мазнини или масла. Биодизелът може да се използва във всеки дизелов двигател в чист вид или смесен с петролен дизел във всякаква пропорция.Това е най-перспективното и екологично чисто гориво


Сист. No: 175

- 48 -

A  19


   Биоетанол . // Машиностроене и електротехника, LVI, 2007, N 12, с. 12-14


   Етанолът е течно спиртно гориво, получавано от селскостопанска продукция, съдържаща нишесте или захар, например царевица, зърнени култури или захарна тръстика и се отнася към възобновяемите алтернативни видове течни горива. Етанолът е биоразтворим и не замърсява природните водни системи, способства за понижението на парниковите газове и има голямо приложение в транспорта, медицината, хранителната промишленост, парфюмерия и козметиката


Сист. No: 178

- 49 -

Б  403


Богоева, Ирена .   Замърсяването на околната среда с тежки метали-фактор на стрес и токсичност за растенията.Обзор. / Ирена Богоева . // Екология и бъдеще, 7, 2008, N 1, с. 3-10


   Статията разглежда влиянието и пораженията върху почвата и растенията на тежки метали като мед(Cu), олово(Pb), цинк(Zn) и кадмий(Cd)


Сист. No: 203

- 50 -

Сп  Б  394


Василева, Ирина .   Предизвикателства пред бизнеса, свързани с опаковките и отпадъците от опаковки  / Ирина Василева . // Хранително-вкусова промишленост, 2007, N 10; 11, с. 6-7; с. 6-7


   България трябва да постигне пълно хармонизиране на националното законодателство и политика в сектор "Управление на отпадъците" с тези на Европейския съюз


Сист. No: 152

- 51 -

Сп  Б  271


Волкодаева, М. В.   Влияние технических нормативов выбросов автотранспорта на качество атмосферного воздуха  / М. В. Волкодаева, В. Ф. Хватов . // Двигателестроение, XXIX , 2008, N 1, с. 41-45


   Статията предлага резултати от моделиране на замърсяването на въздуха с въглероден оксид и азотен двуокис, извърляни от транспортните средства с двигатели, отговарящи на съответните изисквания Евро-0, Евро-1, Евро-2 и Евро-3


Сист. No: 232

- 52 -

Сп  Б  321


Гурова, Росица .   Ядрената физика и околната среда  / Росица Гурова, Надежда Кирякова . // Наука, XVIII, 2008 , N 2, с. 54-58


   Има много противоречиви становища относно ползата от ядрената физика


   Трибуна на младите


Сист. No: 223

- 53 -

А  213


Йовчевска, Пламена .   Биогориво от животински продукти - елемент от мултифункционалността на селското стопанство  / Пламена Йовчевска, Виргиния Гайдарска . // Икономика и управление на селското стопанство, 52, 2007, N 6, с. 41-43


   Целта на статията е да се потърси връзката между производството на биогориво от животински продукти и мултифункционалността на селското стопанство в контекста от приложението на ОСП (Обща селскостопанска политика) на ЕС (Европейски съюз)


Сист. No: 198

- 54 -

А  14


Кузьмина, В.   Мир биоэкономики на транспорте. / В. Кузьмина . // Автомобильный транспорт, 85, 2007, N 12, с. 58-60


   Понастоящем производството на биоетанол е най-бързоразвиващият се отрасъл в света. Това гориво е по-евтино от нефта, екологически чисто е. Тези негови преимущества ще ни позволят да се борим с парниковия ефект по-успешно


Сист. No: 129

- 55 -

Б  462


Лепоев, Милчо .   Екологични проблеми при строителство и експлоатация на жп линии  / Милчо Лепоев . // Железопътен транспорт, 2008, N 2, с. 20-21


   Транспортът е сред най-големите източници на емисии, замърсяващи околната среда


Сист. No: 166

- 56 -

А  213


Митева, Албена .   Възможности за финансиране на биологичното земеделие в България  / Албена Митева . // Икономика и управление на селското стопанство, 53, 2008, N 2, с. 27-31


   Биологичното земеделие води до стабилизиране на екосистемите, запазване и възстановяване на природните ресурси, развитие на селските райони и преодоляване на съществуващия процес на изоставане на земеделските земи


Сист. No: 197

- 57 -

Б  329


Митова, Тотка .   Тревни енергийни култури - какво знаем за тях  / Тотка Митова . // Земеделие плюс, 114, 2007, N 3, 4, с. 6-7; с.7-8


   Генерирането на енергия от биомаса има ключова роля в настоящата стратегия на Европейския съюз за смегчаване на климатичните промени и повишаване на енергийната сигурност на държавите и регионите


Сист. No: 145

- 58 -

Б  329


Митова-Трифонова, Тотка .   Производството на биогорива-тенденции и факти. / Тотка Митова-Трифонова . // Земеделие плюс, 114, 2007, N 2, с. 12-14.


   Терминът биогорива се използва за общо означаване както на течните, така и на твърдите горива. Произвеждат се от различни органични материали на биомасата


Сист. No: 122

- 59 -

Б  329


Митова-Трифонова, Тотка .   Земеделието и емисиите на парниковите газове. / Тотка Митова-Трифонова . // Земеделие плюс, 114, 2007, N 9, с. 36-39


   Проблемите с емисиите на парникови газове са във фокуса на обсъждане на най-високо политическо и държавно ниво. Земеделските дейности силно влияят върху концентрацията на парникови газове. Съществуват добри земеделски практики за тяхното ограничаване


Сист. No: 124

- 60 -

А  1704


Мутафчиев, Петър .   Целенасочена политика за развитие на транспорта върху европейските принципи и добри практики  / Петър Мутафчиев . // Икономика, 2008, N 1, с. 6-11


   Транспортният сектор има изключително важна роля за повишаване конкурентноспособността на икономиката, за подобряване качеството на живота и логистичния потенциал на националната сигурност


Сист. No: 193

- 61 -

Сп  Б  394


Начева, Мария .   Как да използваме отпадъчната вода като източник на енергия  / Мария Начева . // Хранително-вкусова промишленост, 2008, N 3, с. 15


   В процеса на преработка на отпадъчните води от питейната индустрия, в частност вино-, спирто-, пиво-производство, както и от преработката на плодове и зеленчуци в случай на анаеробна биологическа редукция се образува биогаз, който може локално да се използва като алтернативен енергиен източник


Сист. No: 182

- 62 -

Сп  Б  271


Рыжов, В. А.   Разработка и внедрение технологий, повышающих экологическую безопасность тепловозных двигателей  / В. А. Рыжов . // Двигателестроение, XXIX , 2008, N 1, с. 36-40


   Производителите на локомотивни двигатели трябва да се съобразяват с Програмата на Евросъюза и САЩ за снижаване на допустимите стойности на вредните вещества, изхвърляни във въздуха


Сист. No: 231

- 63 -

Сп  Б  482


Симеонов, Иван .   Получаване на биогаз от органични отпадъци в псевдохомогенни лабораторни биореактори  / Иван Симеонов, Снежана Михайлова, Асен Мирков, Йоско Петков, Елена Чорукова . // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 6, 2007, N 2, с. 23-32


   В болшинството от известните биогазови технологии се третира само един вид отпадъци , но напоследък все по-широко се прилагат в технологиите и смеси от органични отпадъци. В статията се прави сравнителен анализ на резултатите от получаването на биогаз от различни видове органични отпадъци в псевдо-хомогенни лабораторни биореактори


Сист. No: 127

- 64 -

Б  329


Стойчев, Стойчо В.   Глобалното затопляне  : Причини и тенденции. / Стойчо В. Стойчев . // Земеделие плюс, 114, 2007, N 9, с. 40-42


   Безспорно е доказано, че въглеродният двуокис, отделян в атмосферата при изгаряне на изкопаеми горива, е от най-съществено значение между парниковите газове за затоплянето на атмосферата и на повърхността на планетата


Сист. No: 123

- 65 -

Сп  Б  439


Ташев, Петър .   Рециклиране на хартия  / Петър Ташев . // Ютилитис, 6, 2008,  N 4, с. 82-83


   Рециклирането на хартията е процес на възстановяване на вече използвана хартия и превръщането й в нов хартиен продукт. Индустриалното производство на хартия има голям отрицателен ефект върху околната среда, първо, чрез изсичането на дървета за получаването на хартията и второ - изхвърлените хартиени отпадъци замърсяват околната среда. Рециклирането на хартията намалява това вредно влияние


Сист. No: 194

- 66 -

 


Тодоров, Цанко .   Железопътният транспорт и опазването на околната среда  / Цанко Тодоров . // Икономически живот, XLIII, N 16, 23  апр. 2008, с. 16


   Наред с ускореното икономическо развитие на страната ни и засилването на международните търговски отношения високоскоростният съвременен железопътен транспорт ще опазва природата, екосистемите и уникалното биоразнообразие на България


Сист. No: 187

- 67 -

Сп  Б  439


Тодорова, Радостина .   Енергия от Слънцето в САЩ  / Радостина Тодорова . // Ютилитис, 6, 2008,  N 3, с. 26-27


   Енергията от Слънцето заема все по-голям дял в енергийния баланс на страните. Цената на електричеството, генерирано от фотоволтаичните инсталации, се очаква да стане конкурентна на цените на тока от другите източници до 2015 г.


Сист. No: 170

- 68 -

Сп  Б  439


Тодорова, Радостина .   Развитие на технологиите за ВЕИ  / Радостина Тодорова . // Ютилитис, 6, 2008,  N 4, с. 60-62


   В последните години все по-често се говори за технологиите, използващи ВЕИ (възобновяеми енергийни източници), както и за тяхното развитие. Тази голяма група несвързани помежду си технологии се разглеждат заедно заради приноса им в усилията за намаляване на въглеродния диоксид в атмосферата и използването на местен ресурс


Сист. No: 189

- 69 -

Сп  Б  482


Томов, Любен .   Биогаз, екология и обща селскостопанска политика- шведски опит  / Любен Томов, Пламен Ангелов . // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 6, 2007, N 2, с. 43-51


   Статията разглежда проекта Вексткрафт, който е демонстрационен проект по биогазови технологии на Европейския съюз, осъществен в Швеция и представляващ "върха "на биогазовите технологии в момента. Демонстрира се ефективна система за производство на биогаз за автомобили и екоторове


Сист. No: 128

- 70 -

Сп  Б  321


Фийли, Ричард А.   Въглеродният диоксид и бъдещето на нашия океан  / Ричард А. Фийли, Кристофър Л. Сабайн, Виктория Дж. Фабри . // Наука, XVIII, 2008 , N 2, с. 42-45


   Глобалното затопляне повишава температурата на океана и съответно морско ниво. Последните проучвания показват, че океаните ни са на път да се сблъскат с поредната заплаха, предизвикана от вредните емисии


Сист. No: 222

- 71 -

 


Чакърова, Мария .   Къде е България в Трансевропейската железопътна мрежа  / Мария Чакърова . // Икономически живот, XLIII, N 18, 09  май  2008, с. 22


   Страната има добре развита инфраструктура на глава от населението и е на едно от първите места в Европа с 69% електрифицирани линии


Сист. No: 200

- 72 -

Сп  А  3


Чурикова, Л. А.   Экологическая безопасность при хранении нефтепродуктов на складах и АЗС  / Л. А. Чурикова . // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 78, 2008, N 2, с. 30-32


   Изпаренията на нефта и нефтените продукти са признати от цял свят като сериозна заплаха за екологичната и пожарна безопасност


Сист. No: 204

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите.

- 73 -

Сп  Б  321


Гурова, Росица .   Ядрената физика и околната среда  / Росица Гурова, Надежда Кирякова . // Наука, XVIII, 2008 , N 2, с. 54-58


   Има много противоречиви становища относно ползата от ядрената физика


   Трибуна на младите


Сист. No: 223

- 74 -

А  18


Кабалдин, Ю. Г.   Синергетическая модель нанострукторных состояний  / Ю. Г. Кабалдин . // Вестник машиностроения, 87, 2008, N 4, с. 51-58


   Разгледани са съществуващите модели на структурообразуването на наноматериалите. Показан е синергетичен модел на наноструктурирането, в който се взема предвид еволюционното развитие на атомите при обединението им в молекули или кластер


Сист. No: 244

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

- 75 -

А  19


   Биодизел . // Машиностроене и електротехника, LVI, 2007, N 12, с. 7-10


   Биодизелът е възстановимо гориво, произведено от биологични ресурси различни от нефт - растителни или животински мазнини или масла. Биодизелът може да се използва във всеки дизелов двигател в чист вид или смесен с петролен дизел във всякаква пропорция.Това е най-перспективното и екологично чисто гориво


Сист. No: 175

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 76 -

Б  329


Вълчев, Никола .   Земеделие, селски туризъм и занаяти  / Никола Вълчев . // Земеделие плюс, 114, 2007, N 4, с. 37-38


   Европейският съюз препоръчва на България съгласувано развитие на земеделието и селските райони


Сист. No: 146

- 77 -

Сп  Б  382


Живкова, Снежана .   Пловдивски винарски клъстер  : Нови възможности за българското вино  / Снежана Живкова . // Лозарство и винарство, 2008, N 2, с. 54-57


   Изграждането на Пловдивския винарски клъстер има изключително голямо значение за развитието на винения туризъм в България


Сист. No: 230

- 78 -

Сп  Б  382


Йорданов, Йордан .   Виното в балнеологичния, СПА и уелнес туризъм на България  / Йордан Йорданов . // Лозарство и винарство, LVI, 2008, N 1, с. 56-59


   Балнеологията и курортолечението в нашата страна са използвали широко преди 30-40 години виното и комбинациите с пчелния мед, билките, торфа и лечебните калища за профилактика, лечение и рехабилитация на много хронични заболявания


Сист. No: 174

- 79 -

Сп  Б  382


Йорданов, Йордан .   Комбинираното туристическо предлагане като успешен модел за партниране в курортните и лозаро-винарски общини  / Йордан Йорданов . // Лозарство и винарство, 2008, N 2, с. 48-53


   Подпомагането на дребните винопроизводители чрез формите на туристическо предлагане в съответните райони е кауза, за която трябва да се работи


Сист. No: 229

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

- 80 -

Сп  А  12


Бербасова, Н. Ю.   Управление качеством сварных конструкций на основе системно-процессного моделирования  / Н. Ю. Бербасова, В. П. Куликов, В. А. Основский, С. И. Тарасенко . // Сварочное производство, 79, 2008, N 3, с. 12-18


   За да се повиши качеството на заварените конструкции, е необходимо в съответния завод да се внедри система за мениджмънт на качеството


Сист. No: 226

- 81 -

Сп  А  12


Дюргеров, Н. С.   Прогрессивные технологии восстановления деталей подвижного состава железных дорог  / Н. С. Дюргеров, Христофор Никитович Сагиров, И. С. Морозкин . // Сварочное производство, 79, 2008, N 1, с. 21-24


   При възстановяване на елементите на железопътния транспорт е необходимо да се имат предвид изискванията за осигуряване на служебни характеристики на възстановените детайли


Сист. No: 225

- 82 -

Сп  А    2033


Пахомова, С. А.   Эффективность использования металлических отходов для изготовления конструкционных деталей  / С. А. Пахомова, В. В. Иванченко . // Вестник МГТУ имени Н. Э. Баумана-серия "Машиностроение", 18, 2007, N 3, с. 74-78


   Статията разглежда въпроса за използването на промишлените метални отпадъци (шлам) за изработката на конструкционни елементи. Показана е икономическата ефективност и екологическата целесъобразност на използването на подобна технология вместо традиционната прахова металургия


Сист. No: 201

Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР.

- 83 -

А  18


Воронцов, А. Л.   Разработка новой теории резания  : 1. Введение  / А. Л. Воронцов, Н. М. Султан-Заде, А. Ю. Албагачиев . // Вестник машиностроения, 87, 2008, N 1, с. 57-67


   Статията показва необходимостта от създаването на принципно нова математическа теория за рязането, позволяваща да се обобщят и опишат с достатъчна точност известни експериментални закономерности в процесите на рязане


Сист. No: 167

- 84 -

А  18


Воронцов, А. Л.   Разработка новой теории резания  : 2. Состояние вопроса  / А. Л. Воронцов, Н. М. Султан-Заде, А. Ю. Албагачиев . // Вестник машиностроения, 87, 2008, N 2, с. 56-66


   Анализирани са резултатите от изследванията на руски и чуждестранни учени в областта на теорията за рязане


Сист. No: 196

- 85 -

А  18


Воронцов, А. Л.   Разработка новой теории резания  : 3. Современная теория разрушения при пластической деформации  / А. Л. Воронцов, Н. М. Султан-Заде, А. Ю. Албагачиев . // Вестник машиностроения, 87, 2008, N 3, с. 54-61


   Проблемът разрушаване отдавна занимава учените. Появяват се многобройни изследвания, свързани с анализа на условията за разрушаване и методите за изчисляване здравината на елементите на конструкциите, на отговорните машинни елементи и механизми


Сист. No: 220

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 86 -

Б  11


Андонов, Кондю .   Обследване енергийната ефективност на система за въглеподаване  / Кондю Андонов, Огнян Динолов, Валентин Кирчев, Георги Недев . // Енергетика, 60, 20 07, N 8, с. 26-33


   Разработена е комплексна методика за интегрална оценка на енергийната ефективност на транспортни системи за въглеподаване с машини за непрекъснат транспорт. На база на разработката е проведено изследване за енергийната ефективност на характерна система за въглеподаване, с което е доказана работоспособността на методиката. Продуктът представлява интерес за управление на собствените нужди на ТЕЦ и електропотреблението на фирмите


Сист. No: 126

- 87 -

Сп  А  6


Годжаев, З. А.   Применение нанотехнологий и оценка эффективности их внедрения  / З. А. Годжаев, В. М. Рубан, С. П. Козырев, С. Д. Зайцев, И. В. Рубан . // Тракторы и сельскохозяйственные машины, 79, 2008, N 4, с.54-55


   Ефектът от внедряването на нанотехнологиите е неразделно свързан с икономиката, още повече - всяко предпрпиятие е заинтересовано да печели


Сист. No: 234

- 88 -

Б  11


Кирчев, Валентин .   Сравнителен анализ на възможностите за повишаване на енергийната ефективност при асинхронните електрозадвижвания  / Валентин Кирчев, Огнян Динолов . // Енергетика, 60, 20 08, N 1, с. 35-43


   Разгледани и анализирани са някои възможности за повишаване на енергийната ефективност на задвижвания с асинхронни електродвигатели-внедряване на енергоефективни електродвигатели, постигане на оптимално натоварване, ограничаване на празния ход, рационализиране графика на товара на асинхронните електрозадвижвания и осигуряване на високо качество на консумираната електроенергия


Сист. No: 154

- 89 -

Сп  Б  439


Петринска, Ива .   Светодиодни осветители за улично осветление  / Ива Петринска . // Ютилитис, 6, 2008,  N 4, с. 68-69


   Светодиодите представляват малки полупроводникови лампи, излъчващи светлина при пропускане на електрически ток през полупроводниковия материал. Наблюдава се тенденция светодиодите да заменят конвенционалните светлинни източници, използвани за улично осветление. Това е така поради неоспоримите предимства на светодиодите, а именно намалена консумация на електрическа енергия, по-малки разходи за поддръжка, добро качество на светлината и дълъг живот


Сист. No: 192

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация.

- 90 -

 


Георгиев, Младен .   Колкото повече изменения, толкова по-малко промени  / Младен Георгиев . // Дума, 18, N 26, 01  февр. 2007, с. 14


Сист. No: 2

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.

- 91 -

Сп  А  17


Соловьов, Р. Ю.   Современная концепция обслуживания и ремонта машин  / Р. Ю. Соловьов, В. М. Михлин, А. В. Колчин . // Техника в сельском хозяйстве, 66, 2008, N 1, с. 12-15


   Остаряването на машинните елементи, тяхното износване и разрушаване поради умора, абразивни и корозионни процеси са обективна закономерност. Но има възможност тези процеси да се управляват посредством диагностика, техническо обслужване и повишаване качеството на ремонта


Сист. No: 169

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.

- 92 -

Сп  Б  448


Василев, Васил .   Един мотокар може да обработва 4 палета  / Васил Василев . // Логистика, III, 20 08, N 2, с. 98-99


   Статията описва възможностите на мотокара, подпомогнати от валичния изравнител, позиционера, ротора за хартиени рула и мултифункционалните захвати


Сист. No: 191

- 93 -

Сп  Б  448


Василев, Васко .   Мотокарът - без алтернатива при тежките товари  / Васко Василев . // Логистика, III, 20 08, N 1, с. 104-105


   Мотокарите се използват почти във всяка складова база за вдигане на товари над 0,5 т. Под тази граница може да се работи и с по-лека техника - високоповдигачи


Сист. No: 142

- 94 -

Сп  Б  448


Начева, Красимира .   Хартиените палети-новата страст на логистиците. : Не понасят термична обработка, но не бягат от водата  / Красимира Начева . // Логистика, III, 20 07, N 6, с. 74-75.


   Изборът на правилните товароносители често е по-труден, отколкото изглежда на пръв поглед. Особено, ако не са направени от стандартни материали


Сист. No: 121

- 95 -

Сп  Б  448


   Новите складови бази не могат без нова техника . // Логистика, III, 20 08, N 2, с. 90-96


   Географското разположение на България и членството в Европейския съюз я правят удобна за логистични услуги и броят на складовите площи ще расте, а оттам и нуждата от нова складова техника


   www.apex-service.com, www.veni-bg.com, www.karry-bg.com, www.motocarservice.com, www.terra-bulgaria.bg, www.hysterbgas.bg, www.heli-bg.com


Сист. No: 190

- 96 -

Сп  Б  448


   Палети с марката EPAL се произвеждат в 32 страни . // Логистика, III, 20 08, N 3, с. 74-77


   Статията запознава читателите със системата за сертифициране и начина, по който функционира обменният пул


Сист. No: 241

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 97 -

А  1704


Ананиев, Симеон .   Либеризация на товарния железопътен пазар в ЕС и в България  / Симеон Ананиев . // Икономика, LXI, 20 07, N 4, с. 32-37


   Република България активно участва в създаването на европейската политика в транспорта, като прилага европейската политика в железопътния транспорт с отчитане на националните интереси


Сист. No: 158

- 98 -

А  14


Балабаева, И.   В стороне от нефти  / И. Балабаева . // Автомобильный транспорт, 85, 2008, N 4, с. 50


   Фирма "Волво" смята, че има както икономическа, така и технологична предпоставка за използване на алтернативни горива


Сист. No: 233

- 99 -

А  19


   Биодизел . // Машиностроене и електротехника, LVI, 2007, N 12, с. 7-10


   Биодизелът е възстановимо гориво, произведено от биологични ресурси различни от нефт - растителни или животински мазнини или масла. Биодизелът може да се използва във всеки дизелов двигател в чист вид или смесен с петролен дизел във всякаква пропорция.Това е най-перспективното и екологично чисто гориво


Сист. No: 175

- 100 -

Б  462


Василева, Мария .   Тенденции в развитието на товарните превози  / Мария Василева . // Железопътен транспорт, 2008, N 5, с. 12-17


   Товарните превози заемат към настоящия момент 68 % от общия трафик и осигуряват преобладаващата част от приходите на националния превозвач БДЖ ЕАД и всички приходи от превозната дейност на новите превозвачи


Сист. No: 243

- 101 -

Сп  Б  271


Волкодаева, М. В.   Влияние технических нормативов выбросов автотранспорта на качество атмосферного воздуха  / М. В. Волкодаева, В. Ф. Хватов . // Двигателестроение, XXIX , 2008, N 1, с. 41-45


   Статията предлага резултати от моделиране на замърсяването на въздуха с въглероден оксид и азотен двуокис, извърляни от транспортните средства с двигатели, отговарящи на съответните изисквания Евро-0, Евро-1, Евро-2 и Евро-3


Сист. No: 232

- 102 -

Б  462


Вълков, Руско .   Инфраструктурни проекти в зората на XXI век  / Руско Вълков, Златин Крумов . // Железопътен транспорт, 2008, N 4, 10-13


   Специфичните цели на националната транспортна политика са насочени към устойчиво развитие на пътната и железопътната инфраструктура от национално, европейско и трансгранично значение


Сист. No: 217

- 103 -

Б  462


Данкр, Жан-Франсоа .   Товарните европейски жп превози - влак, който не бива да се изпуска  / Жан-Франсоа Данкр . // Железопътен транспорт, 2008, N 2, с. 26-32


   Либерилизацията е ключ и необходимо условие за възраждане на товарните жп превози


Сист. No: 165

- 104 -

Б  462


Данкр, Жан-Франсоа .   За безопасността на транспорта днес  / Жан-Франсоа Данкр . // Железопътен транспорт, 2008, N 3, с. 26-33


   След трагичния инцидент край Червен бряг въпросът за безопасността придоби драматични измерения за българските железници. Статията показва как той е решен в развитите западни държави и очертава ориентирите, към които би трябвало да се стремим и ние


Сист. No: 180

- 105 -

Б  462


Деянов, Димитър .   Новите електрически мотрисни влакове на БДЖ  / Димитър Деянов . // Железопътен транспорт, 2008, N 1, с. 25-29


   Представени са новите електрически мотрисни влакове-вътрешно обзавеждане, разпределение в отделните видове вагони, функционирането на системите, създаващи удобство на пътуващите и т. н.


Сист. No: 150

- 106 -

Б  462


Деянов, Димитър .   Създателят на дизеловия двигател  : 150 години от рождението на Рудолф Дизел  / Димитър Деянов . // Железопътен транспорт, 2008, N 4, с.40-41


   Първият работоспособен двигател със самозапалване е произведен в началото на 1897. След него започва триумфалното разпространение на дизеловите двигатели с вътрешно горене, които засега имат най-висок термичен КПД (38%)


Сист. No: 218

- 107 -

Б  462


Караджов, Тончо .   Модернизацията на железопътната инфраструктура  / Тончо Караджов . // Железопътен транспорт, 2008, N 2, с. 12-17


   От 2007 г. България е неразделна част от Европейския съюз. Транспортът, и в частност жп транспортът, трябва да се адаптира към промените, които разкриват нови възможности пред него


Сист. No: 162

- 108 -

А  14


Кузьмина, В.   Мир биоэкономики на транспорте. / В. Кузьмина . // Автомобильный транспорт, 85, 2007, N 12, с. 58-60


   Понастоящем производството на биоетанол е най-бързоразвиващият се отрасъл в света. Това гориво е по-евтино от нефта, екологически чисто е. Тези негови преимущества ще ни позволят да се борим с парниковия ефект по-успешно


Сист. No: 129

- 109 -

Б  462


Марков, Станислав .   Перспективи пред българската транспортна система  / Станислав Марков, Александър Димитров . // Железопътен транспорт, 2008, N 3, с. 18-22


   България е разположена в граничната зона на Европейския съюз и притежава ключова позиция за развитието на търговските му връзки и отношения с Близкия Изток, Централна, Източна и Южна Азия


Сист. No: 179

- 110 -

А  1704


Мутафчиев, Петър .   Целенасочена политика за развитие на транспорта върху европейските принципи и добри практики  / Петър Мутафчиев . // Икономика, 2008, N 1, с. 6-11


   Транспортният сектор има изключително важна роля за повишаване конкурентноспособността на икономиката, за подобряване качеството на живота и логистичния потенциал на националната сигурност


Сист. No: 193

- 111 -

Сп  Б  448


Начева, Красимира .   Хартиените палети-новата страст на логистиците. : Не понасят термична обработка, но не бягат от водата  / Красимира Начева . // Логистика, III, 20 07, N 6, с. 74-75.


   Изборът на правилните товароносители често е по-труден, отколкото изглежда на пръв поглед. Особено, ако не са направени от стандартни материали


Сист. No: 121

- 112 -

Б  462


Николова, Христина .   Инфраструктурните такси-проблеми и проекции  / Христина Николова . // Железопътен транспорт, 2008, N 2, с. 22-24


   Голямото разнообразие на инфраструктурни такси в различните видове транспорт намалява донякъде ефективността на функционирането и поддържането на транспортната система на страната


Сист. No: 164

- 113 -

Б  462


Петров, Иван .   Симулатор за обучение на локомотивни машинисти  / Иван Петров . // Железопътен транспорт, 2008, N 4, с. 38-39


   Локомотивният машинист е основен фактор за осигуряване безопасността на движението на влака. За подобряване на неговата практическа подготовка и оценка на професионалните му умения още през 1972 година започва изграждането на тренажорен комплекс


Сист. No: 219

- 114 -

Сп  Б  271


Рыжов, В. А.   Разработка и внедрение технологий, повышающих экологическую безопасность тепловозных двигателей  / В. А. Рыжов . // Двигателестроение, XXIX , 2008, N 1, с. 36-40


   Производителите на локомотивни двигатели трябва да се съобразяват с Програмата на Евросъюза и САЩ за снижаване на допустимите стойности на вредните вещества, изхвърляни във въздуха


Сист. No: 231

- 115 -

Сп  Б  448


Стоев, Тихомир .   Европа подсказва изход от проблемите по пътя на товарите  / Тихомир Стоев . // Логистика, III, 20 08, N 1, с. 62-63


   В ЕС масово се обсъжда и прилага вече урбанизирана логистика. Целта е да се окрупнят пратки и товари на повече фирми с цел икономии и максимизиране на доставките


Сист. No: 137

- 116 -

Б  462


Тасев, Йордан .   Актуални проблеми на вагонното стопанство на железниците  / Йордан Тасев, Димитър Дичев . // Железопътен транспорт, 2008, N 3, с. 8-9


   Един от критериите, по които пътниците оценяват дейността на железопътните компании, е състоянието на вагоните и удобствата, които предлагат


Сист. No: 181

- 117 -

 


Тодоров, Цанко .   Железопътният транспорт и опазването на околната среда  / Цанко Тодоров . // Икономически живот, XLIII, N 16, 23  апр. 2008, с. 16


   Наред с ускореното икономическо развитие на страната ни и засилването на международните търговски отношения високоскоростният съвременен железопътен транспорт ще опазва природата, екосистемите и уникалното биоразнообразие на България


Сист. No: 187

- 118 -

 


Чакърова, Мария .   Къде е България в Трансевропейската железопътна мрежа  / Мария Чакърова . // Икономически живот, XLIII, N 18, 09  май  2008, с. 22


   Страната има добре развита инфраструктура на глава от населението и е на едно от първите места в Европа с 69% електрифицирани линии


Сист. No: 200

Механизация на селското стопанство. Селскостопански.

- 119 -

Сп  А  6


Гольтяпин, В. Я.   Современные роторные зерноуборочные комбайны  / В. Я. Гольтяпин . // Тракторы и сельскохозяйственные машины, 79, 2008, N 4, с. 48-53


   Анализите показват, че по конструкция, комфорт, оборудване, системи за контрол и автоматизация роторните комбайни се намират на нивото на съвременните, аналогични по мощност, комбайни с класическа схема на овършаване


Сист. No: 227

- 120 -

Сп  Б  382


   Гроздокомбайни в българските лозя . // Лозарство и винарство, LVI, 2007, N 6, с. 30-31


   България следва световните тенденции за механизирано бране на лозята


Сист. No: 141

- 121 -

Сп  А  3


Камбулов, С. И.   Снижение энергоемкости процесса почвообработки  / С. И. Камбулов . // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 78, 2008, N 1, с. 32-34


   При почвообработващите машини най-важна роля имат работните органи, тъй като именно те осигуряват всички показатели на предназначението си


Сист. No: 205

- 122 -

Сп  А  6


Кормщиков, А. Д.   Совершенствование почвообрабатывающих машин для ресурсосберегающих технологий  / А. Д. Кормщиков, С. С. Храмцов, А. Ю. Шмагин, Н. Г. Зяблицев . // Тракторы и сельскохозяйственные машины, 78, 2008, N 2, с. 29-32


   Качествената обработка на почвата до голяма степен се определя от конструкцията и състоянието на работните органи, а също и от свойствата на почвата


Сист. No: 206

- 123 -

Сп  А  6


Самсонов, В. А.   Расчет граничных значений основных показателей трактора  / В. А. Самсонов . // Тракторы и сельскохозяйственные машины, 77, 2008, N 1, с. 27-29


Сист. No: 168

- 124 -

Сп  А  6


Тарасов, Е. А.   Эффективность применения рекуперативной системы на почвообрабатывающем агрегате  / Е. А. Тарасов . // Тракторы и сельскохозяйственные машины, 78, 2008, N 2, с. 32-34


   Показаният в статията имитационен модел позволява да се изучи възможността да се снабдят с рекуперативни елементи навесният механизъм на трактора и предпазното устройство на почвообработващата машина


Сист. No: 207

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 125 -

 


   Анализ на технологиите за използване на възобновяемите източници . // Български фермер, XVII, N 861, 22-28 май, с.13


Сист. No: 213

- 126 -

 


   Анализ на технологиите за използване на възобновяемите източници на енергия . // Български фермер, XVII, N 860, 15-21 май, с.12-13


   Очевидните промени в климата и дефицита на изкопаемите природни ресурси правят актуално използването на биогоривото


Сист. No: 212

- 127 -

А  14


Балабаева, И.   Пошатнувшийся экобаланс : массовый переход на биотопливо может привести к экологической катастрофе  / И. Балабаева . // Автомобильный транспорт, 85, 2008, N 1, с. 66-69


   Широкото използване на биогоривото като алтернатива на традиционното гориво се приема от специалистите нееднозначно. Според едни от тях това е "панацея против всички беди", а други смятат, че това ще донесе повече вреда, отколкото полза


Сист. No: 161

- 128 -

Сп  А  3


Валге, А. М.   Информационные технологии в производстве сельхозпродукции  / А. М. Валге, А. Г. Артемьев, С. В. Вторый . // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 78, 2008, N 3, с. 36-37


Сист. No: 224

- 129 -

Б  329


Вълчев, Никола .   Земеделие, селски туризъм и занаяти  / Никола Вълчев . // Земеделие плюс, 114, 2007, N 4, с. 37-38


   Европейският съюз препоръчва на България съгласувано развитие на земеделието и селските райони


Сист. No: 146

- 130 -

А  213


Йовчевска, Пламена .   Биогориво от животински продукти - елемент от мултифункционалността на селското стопанство  / Пламена Йовчевска, Виргиния Гайдарска . // Икономика и управление на селското стопанство, 52, 2007, N 6, с. 41-43


   Целта на статията е да се потърси връзката между производството на биогориво от животински продукти и мултифункционалността на селското стопанство в контекста от приложението на ОСП (Обща селскостопанска политика) на ЕС (Европейски съюз)


Сист. No: 198

- 131 -

А  213


Митева, Албена .   Възможности за финансиране на биологичното земеделие в България  / Албена Митева . // Икономика и управление на селското стопанство, 53, 2008, N 2, с. 27-31


   Биологичното земеделие води до стабилизиране на екосистемите, запазване и възстановяване на природните ресурси, развитие на селските райони и преодоляване на съществуващия процес на изоставане на земеделските земи


Сист. No: 197

- 132 -

Б  329


Митова, Тотка .   Тревни енергийни култури - какво знаем за тях  / Тотка Митова . // Земеделие плюс, 114, 2007, N 3, 4, с. 6-7; с.7-8


   Генерирането на енергия от биомаса има ключова роля в настоящата стратегия на Европейския съюз за смегчаване на климатичните промени и повишаване на енергийната сигурност на държавите и регионите


Сист. No: 145

- 133 -

Сп  А  3


Нурмагамбетов, М. Ш.   Коэффициент восприимчивости нагрузки почвы  / М. Ш. Нурмагамбетов, И. М. Бапиев . // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 78, 2008, N 2, с. 21-22


   Физико-механичните свойства на почвите определят начините на тяхната обработка и следователно и използваните системи машини и оръдия


Сист. No: 202

- 134 -

Б  329


Салджиев, Иван .   Технология за производство на памук  / Иван Салджиев, Ана Стоилова, Галя Панайотова, Нели Вълкова, Стефан Рашев . // Земеделие плюс, 114, 2007, N 3; 4, с. 21-28; с. 22-26


Сист. No: 148

- 135 -

 


   Стартира програмата за развитие на селските райони . // Икономически живот, XLIII, N 16, 23  апр. 2008, с. 9


   От 17 април 2008 г. официално стартира Програмата за развитие на селските райони в България, включваща проекти по 2 мерки : 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и 121 "Модернизиране на земеделските стопанства"


Сист. No: 188

- 136 -

Сп  А  17


Труфляк, Е. В.   Теоретические аспекты повреждения зерна початков кукурузы. / Е. В. Труфляк, В. С. Кравченко . // Техника в сельском хозяйстве, 66, 2007, N 6, с. 32-34


   В разглежданата статия за оценка повредата на растителните материали се въвежда понятието енергетичен праг на повреда, равно на такова количество погълната от материала енергия, при която вътре в него възниква критично състояние на напрежение


Сист. No: 131

- 137 -

Сп  А  17


Тырнов, Ю. А.   Совершенствование технологий и технических средств почвообработки. / Ю. А. Тырнов, А. Н. Зазуля, В. Г. Гниломедов, Д. С. Сазонов, А. Е. Афонин, М. П. Ермазаев . // Техника в сельском хозяйстве, 66, 2007, N 6, с. 34-38


   Авторите са разработили и изследват комплекс от технологии, съответните технически средства и способи на движението на агрегатите


Сист. No: 130

- 138 -

А  213


Хаджиева, Виолина .   Инвестиционна активност в селското стопанство  / Виолина Хаджиева . // Икономика и управление на селското стопанство, 53, 2008, N 1, с. 9-15


   Целта на статията е да се изследва инвестиционната активност в селското стопанство, бариерите пред нея и набележат насоки за нейното ускоряване


Сист. No: 183

- 139 -

Б  329


Хаджиева, Виолина .   Поливното земеделие : Проблеми и перспективи  / Виолина Хаджиева . // Земеделие плюс, 114, 2008, N 2; 3, с. 38-40 ; с. 40-41


   С присъединяването на България към ЕС селското стопанство прилага Общата селскостопанска политика, от което следва, че в неговото развитие ще настъпят промени, които макар и непряко може да се отразят по един или друг начин върху поливното земеделие


Сист. No: 199

- 140 -

Б  329


Чолаков, Тенчо .   Полипропиленови покрития  : Съвременно технологично решение за земеделието  / Тенчо Чолаков . // Земеделие плюс, 114, 2008, N 4, с. 11-12


   Статията цели да разшири познанията на читателите за приложението на полипропиленовите покрития и да запознае потребителите с част от асортимента, който се използва


Сист. No: 210

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 141 -

Сп  А  12


Бербасова, Н. Ю.   Управление качеством сварных конструкций на основе системно-процессного моделирования  / Н. Ю. Бербасова, В. П. Куликов, В. А. Основский, С. И. Тарасенко . // Сварочное производство, 79, 2008, N 3, с. 12-18


   За да се повиши качеството на заварените конструкции, е необходимо в съответния завод да се внедри система за мениджмънт на качеството


Сист. No: 226

- 142 -

Сп  Б  448


   В Девня Цимент аутсорват много, но разумно.  / Богиня Матеева . // Логистика, III, 20 08, N 1, с. 38-44


   В Девня Цимент се концентрират върху производствения процес-по-високо качество, повече продажби, непрекъснат маркетинг, а спомагателните дейности, в които не се чувстват силни, за да ги менажират, предоставят на външни фирми чрез дългосрочни споразумения


Сист. No: 132

- 143 -

Сп  А  3


Валге, А. М.   Информационные технологии в производстве сельхозпродукции  / А. М. Валге, А. Г. Артемьев, С. В. Вторый . // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 78, 2008, N 3, с. 36-37


Сист. No: 224

- 144 -

Сп  Б  448


Василев, Васил .   Уникална стелажна конструкция изгради Сторакт БГ  : Евростандартите ускориха строежа на склада на САФ Магелан  / Васил Василев . // Логистика, III, 20 08, N 1, с. 15-17


   В развитието на една фирма често идва етап, в който тя рязко вдига обемите на производство или на стоки, с които тя търгува. Изведнъж се оказва, че складът е тесен. Построяването на нова сграда е процес, който трае минимум половин година. Изграждането обаче на самоносещ склад (известен още като self supporting) отнема само месец и половина-два


Сист. No: 135

- 145 -

Сп  Б  394


Василева, Ирина .   Предизвикателства пред бизнеса, свързани с опаковките и отпадъците от опаковки  / Ирина Василева . // Хранително-вкусова промишленост, 2007, N 10; 11, с. 6-7; с. 6-7


   България трябва да постигне пълно хармонизиране на националното законодателство и политика в сектор "Управление на отпадъците" с тези на Европейския съюз


Сист. No: 152

- 146 -

Сп  Б  448


Матеева, Богиня .   Фикосота синтез - различни продукти около една кауза  / Богиня Матеева . // Логистика, III, 20 08, N 3, с. 24-30


   И най-успешната марка има нужда от нови и оригинални концепции, за да привлече нови потребители


Сист. No: 239

- 147 -

Сп  Б  448


Начева, Красимира .   EPCIS - новото информационно чудо  / Красимира Начева . // Логистика, III, 20 08, N 1, с. 116-117


   Строгият контрольор проследява пътя на стоката от производствената линия до щанда


Сист. No: 136

- 148 -

Сп  Б  448


   Правилото е, че всичко се променя . // Логистика, III, 20 08, N 3


   Интервю на Снежина Баджева с Цветин Тодоров, управител на Александър Логистикс


Сист. No: 238

- 149 -

Сп  Б  448


   Работа, която друг върши с по-малко средства . // Логистика, III, 20 08, N 1, с. 98-99


   В зависимост от обхвата и степента, в която дейностите и процесите се делегират на т. нар. трета страна, е необходимо, макар и условно, да се прави разделение в интерпретацията на понятието аутсорсинг


Сист. No: 144

- 150 -

Сп  Б  448


Стоев, Тихомир .   Европа подсказва изход от проблемите по пътя на товарите  / Тихомир Стоев . // Логистика, III, 20 08, N 1, с. 62-63


   В ЕС масово се обсъжда и прилага вече урбанизирана логистика. Целта е да се окрупнят пратки и товари на повече фирми с цел икономии и максимизиране на доставките


Сист. No: 137

- 151 -

Сп  Б  448


Стоев, Тихомир .   Генериран код дава информация за поръчката  / Тихомир Стоев . // Логистика, III, 20 08, N 3, с. 78-81


   В Zona for home в София внедряват интегрираната ERP (Enterprise Resourse Planning) система Microsoft Dynamics NAVfurniture


Сист. No: 237

- 152 -

Сп  Б  448


Харонитис, Георги .   Седем стъпки за успешно проектиране на разпределителен център  / Георги Харонитис . // Логистика, III, 20 07, N 6, с. 68-70


   Статията описва основните стъпки за успешното планиране на разпределителен център. Предложена е седемстъпкова методология за реализирането и подобряването на складовите операции


Сист. No: 138

- 153 -

Сп  Б  448


Харонитис, Георги .   Седем стъпки за успешно проектиране на разпределителен център  / Георги Харонитис . // Логистика, III, 20 08, N 1, с. 82-84


Сист. No: 139

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

- 154 -

Сп  Б  394


Виденов, Ивайло .   Универсална опаковачна машина  / Ивайло Виденов . // Хранително-вкусова промишленост, 2007, N 10, с. 20


Сист. No: 155

Кибернетика . Финна механика.

- 155 -

Сп  Б  448


   Мобилните баркод терминали - скъпоструващи електронни играчки или безкомпромисни инструменти за спестявания . // Логистика, III, 20 06, N 1, с. 46-53


   Баркодовете представляват символи, съставени от успоредно(понякога и шахматно) подредени черни и бели линии. Тези символи могат да бъдат прочетени с помощта на устройства, наречени баркод четци, които преобразуват линиите и разстоянията между тях в букви и цифри


Сист. No: 134

- 156 -

Сп  Б  448


Начева, Красимира .   Баркодът-служител и на утрешната логистика  / Красимира Начева . // Логистика, III, 20 08, N 2, с. 74-75


   От 1 януари 2010 г. GS1 DataBar ще стане отворен глобален стандарт


Сист. No: 185

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

- 157 -

А  18


Воронцов, А. Л.   Разработка новой теории резания  : 1. Введение  / А. Л. Воронцов, Н. М. Султан-Заде, А. Ю. Албагачиев . // Вестник машиностроения, 87, 2008, N 1, с. 57-67


   Статията показва необходимостта от създаването на принципно нова математическа теория за рязането, позволяваща да се обобщят и опишат с достатъчна точност известни експериментални закономерности в процесите на рязане


Сист. No: 167

- 158 -

А  18


Воронцов, А. Л.   Разработка новой теории резания  : 2. Состояние вопроса  / А. Л. Воронцов, Н. М. Султан-Заде, А. Ю. Албагачиев . // Вестник машиностроения, 87, 2008, N 2, с. 56-66


   Анализирани са резултатите от изследванията на руски и чуждестранни учени в областта на теорията за рязане


Сист. No: 196

- 159 -

А  18


Воронцов, А. Л.   Разработка новой теории резания  : 3. Современная теория разрушения при пластической деформации  / А. Л. Воронцов, Н. М. Султан-Заде, А. Ю. Албагачиев . // Вестник машиностроения, 87, 2008, N 3, с. 54-61


   Проблемът разрушаване отдавна занимава учените. Появяват се многобройни изследвания, свързани с анализа на условията за разрушаване и методите за изчисляване здравината на елементите на конструкциите, на отговорните машинни елементи и механизми


Сист. No: 220

- 160 -

Сп  А    2033


Пахомова, С. А.   Эффективность использования металлических отходов для изготовления конструкционных деталей  / С. А. Пахомова, В. В. Иванченко . // Вестник МГТУ имени Н. Э. Баумана-серия "Машиностроение", 18, 2007, N 3, с. 74-78


   Статията разглежда въпроса за използването на промишлените метални отпадъци (шлам) за изработката на конструкционни елементи. Показана е икономическата ефективност и екологическата целесъобразност на използването на подобна технология вместо традиционната прахова металургия


Сист. No: 201

Езикознание. Филология. Литература.

История. Георафия. Биографии. Археология.

- 161 -

Сп  А  79


   Българите в американския "Речник на раси и народи" . // Механизация на земеделието, LV, 2007, N 7-8, с. 21-23


   Владимир Цонев, академик на МАБИК (Международна академия по българознание, иновации и култура) Из книгата му "Непознатата Волжска България".- София : Литера Прима, 2007.- 144 с.


   Водещ на рубриката проф. Г. Петров


Сист. No: 177

- 162 -

Б  462


Деянов, Димитър .   Създателят на дизеловия двигател  : 150 години от рождението на Рудолф Дизел  / Димитър Деянов . // Железопътен транспорт, 2008, N 4, с.40-41


   Първият работоспособен двигател със самозапалване е произведен в началото на 1897. След него започва триумфалното разпространение на дизеловите двигатели с вътрешно горене, които засега имат най-висок термичен КПД (38%)


Сист. No: 218

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.

Компютри. Програмни продукти.

- 163 -

Сп  Б  448


   Мобилните баркод терминали - скъпоструващи електронни играчки или безкомпромисни инструменти за спестявания . // Логистика, III, 20 06, N 1, с. 46-53


   Баркодовете представляват символи, съставени от успоредно(понякога и шахматно) подредени черни и бели линии. Тези символи могат да бъдат прочетени с помощта на устройства, наречени баркод четци, които преобразуват линиите и разстоянията между тях в букви и цифри


Сист. No: 134

- 164 -

Сп  Б  448


Начева, Красимира .   EPCIS - новото информационно чудо  / Красимира Начева . // Логистика, III, 20 08, N 1, с. 116-117


   Строгият контрольор проследява пътя на стоката от производствената линия до щанда


Сист. No: 136

- 165 -

Сп  Б  448


Начева, Красимира .   Мобилни компютърни системи=Мобилна логистика  / Красимира Начева . // Логистика, III, 20 08, N 1, с. 114-115


   Новите технологични решения за обслужване на логистиката са доказали редица ползи за потребителите. С нарастването на динамиката на работните процеси се засилва необходимостта от внедряване на мобилни компютърни системи, осигуряващи точна и актуална информация за управлението на бизнеса


Сист. No: 143

- 166 -

Сп  Б  448


Начева, Красимира .   Баркодът-служител и на утрешната логистика  / Красимира Начева . // Логистика, III, 20 08, N 2, с. 74-75


   От 1 януари 2010 г. GS1 DataBar ще стане отворен глобален стандарт


Сист. No: 185

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.

- 167 -

Сп  А  2036


Димитров, Георги .   Защо е необходима нова стратегия за развитие на висшето образование в България?  / Георги Димитров . // Стратегии на образователната и научната политика, 15, 2007, N 1, с. 48-55


   Авторът застъпва тезата за нова реформа на стратегиите във висшето образование, базирана на намирането на механизъм за систематично внасяне на големи средства за развитието му. Наличните средства да се използват само за постигане на ясно дефинирани образователни цели, за реализацията на които да се носи персонална отговорност


Сист. No: 157

- 168 -

 


Каприев, Георги .   Университетът като даскало . // Сега  (София), Х, N 5, 05  февр. 2007, с. I-II


Сист. No: 3

- 169 -

Сп  Б  433


Лазарова, Милена .   Дистанционното обучение-съвременна форма за учене в България  / Милена Лазарова . // [Даунлоуд] Download.BG, 2008, N 2, с. 19-22


Сист. No: 140

- 170 -

Б  462


Петров, Иван .   Симулатор за обучение на локомотивни машинисти  / Иван Петров . // Железопътен транспорт, 2008, N 4, с. 38-39


   Локомотивният машинист е основен фактор за осигуряване безопасността на движението на влака. За подобряване на неговата практическа подготовка и оценка на професионалните му умения още през 1972 година започва изграждането на тренажорен комплекс


Сист. No: 219

- 171 -

Сп  Б  321


   Тезиси за национален план за развитие на научните изследвания в България в рамките на Лисабонската стратегия . // Наука, XVIII, 2007 , N 5, с. 18-29


   Общата насока, която се дава в Зелената книга е: " максимално и активно използване на съществуващия научен потенциал, на съществуващия човешки изследователски ресурс и на научните инфраструктури във всички страни -членки" на Европейския съюз


   Статията предлага становище на БАН по Зелената книга на ЕС и поставените в нея въпроси


Сист. No: 171

- 172 -

Сп  А  2036


Тодоров, Марко .   [Четири] 4 плюс едно плюс три или три плюс две плюс три- това е въпросът!  / Марко Тодоров . // Стратегии на образователната и научната политика, 15, 2007, N 1, с. 32-36


   Разглежда се необходимостта от нов закон за висшето образование, който да регламентира образователните степени


Сист. No: 153

- 173 -

Сп  А  20


Христов, Стефан .   Хармонизирано обучение и квалификация по заваряване в Република България  / Стефан Христов, Драга Василева, Пламен Динков . // Инженерни науки, XLIV, 2007, N 3, с. 63-74


   Обучението на кандидати, желаещи да придобият международно призната квалификация по заваряване и да получат съответната диплома, се осъществява чрез Национално одобрените звена за обучение (НОЗО)


Сист. No: 195

- 174 -

Сп  Б  321


Чобанов, Георги .   Сътрудничество между висшето образование и бизнеса  / Георги Чобанов . // Наука, XVIII, 2008 , N 2, с. 30-31


   През последните години пазарът на труда в страната ни претърпя съществени трансформации


Сист. No: 221

- 175 -

Сп  А    2033


Шиваров, Александр .   Автоматизированная библиотечно-информационная система технического университета  / Александр Шиваров, Григорий Абрамов, Ольга Песькова, Николай Белостоцкий . // Вестник МГТУ имени Н. Э. Баумана-серия "Приборостроение", 19, 2007, N 4, с. 21-32


   Статията разглежда два аспекта на изграждането на автоматизирана библиотечно-информационна система : създаване на автоматизирани работни места за чисто библиотечни процеси и разработка на ефективна система за предоставяне на информационни ресурси на читателя


Сист. No: 133

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.

- 176 -

Сп  Б  448


Василев, Васил .   Уникална стелажна конструкция изгради Сторакт БГ  : Евростандартите ускориха строежа на склада на САФ Магелан  / Васил Василев . // Логистика, III, 20 08, N 1, с. 15-17


   В развитието на една фирма често идва етап, в който тя рязко вдига обемите на производство или на стоки, с които тя търгува. Изведнъж се оказва, че складът е тесен. Построяването на нова сграда е процес, който трае минимум половин година. Изграждането обаче на самоносещ склад (известен още като self supporting) отнема само месец и половина-два


Сист. No: 135

- 177 -

Б  462


Вълков, Руско .   Инфраструктурни проекти в зората на XXI век  / Руско Вълков, Златин Крумов . // Железопътен транспорт, 2008, N 4, 10-13


   Специфичните цели на националната транспортна политика са насочени към устойчиво развитие на пътната и железопътната инфраструктура от национално, европейско и трансгранично значение


Сист. No: 217

- 178 -

Б  462


Лепоев, Милчо .   Екологични проблеми при строителство и експлоатация на жп линии  / Милчо Лепоев . // Железопътен транспорт, 2008, N 2, с. 20-21


   Транспортът е сред най-големите източници на емисии, замърсяващи околната среда


Сист. No: 166

Техника на безопасността.

- 179 -

Б  462


Данкр, Жан-Франсоа .   За безопасността на транспорта днес  / Жан-Франсоа Данкр . // Железопътен транспорт, 2008, N 3, с. 26-33


   След трагичния инцидент край Червен бряг въпросът за безопасността придоби драматични измерения за българските железници. Статията показва как той е решен в развитите западни държави и очертава ориентирите, към които би трябвало да се стремим и ние


Сист. No: 180

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили.

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми.

- 180 -

Сп  А  3


Чурикова, Л. А.   Экологическая безопасность при хранении нефтепродуктов на складах и АЗС  / Л. А. Чурикова . // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 78, 2008, N 2, с. 30-32


   Изпаренията на нефта и нефтените продукти са признати от цял свят като сериозна заплаха за екологичната и пожарна безопасност


Сист. No: 204

Хранително-вкусова промишленост.

- 181 -

Сп  Б  394


Вълчева, Емилия .   Реформа в Европейската политика на защитени наименования за произход и защитени географски указания-2006/2007г. / Емилия Вълчева . // Хранително-вкусова промишленост, 2007, N 10, с. 14-19


   Разширяването на границите на Европа води не само до количествени, но и до качествени промени в изискванията на европейския потребител към пазара на земеделските продукти и храни. Реформата цели достъпност, унифициране на процедурите по вписването в регистрите чрез въвеждане на формуляри на документите за всеки един етап от изпълнението за вписване в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания


Сист. No: 159

- 182 -

Сп  Б  394


   За биологичните храни и сертифицирането им . // Хранително-вкусова промишленост, 2008, N 5, с. 9-14


   Красимир Кънчев, управител на "Балкан Биосепт" ООД, запознава читателите с биологичните храни и механизма на тяхното сертифициране


Сист. No: 235

- 183 -

Сп  Б  394


Младенов, Стефан .   Кратка история на етикетирането  / Стефан Младенов, Фани Рибарова, Слави Шишков . // Хранително-вкусова промишленост, LV, 2006, N 4, с. 32-34


   Целта на статията е да предостави информация за историята на развитието на етикета на храните, проследявайки периода от деветнадесети век до наши дни


Сист. No: 215

- 184 -

Сп  Б  394


Начева, Мария .   Как да използваме отпадъчната вода като източник на енергия  / Мария Начева . // Хранително-вкусова промишленост, 2008, N 3, с. 15


   В процеса на преработка на отпадъчните води от питейната индустрия, в частност вино-, спирто-, пиво-производство, както и от преработката на плодове и зеленчуци в случай на анаеробна биологическа редукция се образува биогаз, който може локално да се използва като алтернативен енергиен източник


Сист. No: 182

- 185 -

Сп  Б  394


Параскова, П.   Хранителна верига-същност и перспективи  / П. Параскова, Е. Дамянова . // Хранително-вкусова промишленост, 2008, N 2, с. 52-56


   Същността на хранителната верита се състои във формулирането на значимостта на факторите, които определят нейната стабилност


Сист. No: 156

- 186 -

Сп  Б  394


Стефанов, Стефан .   Състояние и тенденции в развитието на опаковъчната индустрия  / Стефан Стефанов, Нина Маркова, Йорданка Стефанова . // Хранително-вкусова промишленост, LV, 2006, N 4, с. 30-31


   Опаковането е не само важна съставна част от производството и реализацията на стоката, но и начин на живот, показател за развитието на обществото


Сист. No: 214

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело.

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).

- 187 -

А  18


Воронцов, А. Л.   Разработка новой теории резания  : 4. Обоснование и общие положения нового метода теоретического исследования процессов резания  / А. Л. Воронцов, Н. М. Султан-Заде, А. Ю. Албагачиев . // Вестник машиностроения, 87, 2008, N 4, с. 69-74


   За решаването на важни практически задачи, от предложените многобройни теории, използат основно две, а именно: теория на пластическото течение и деформационната теория на пластичността


Сист. No: 245

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.

Машини и процеси с автоматично регулиране.

- 188 -

Сп  А  6


Новиков, В. Г.   Новые технические средства автоматики для тракторов  / В. Г. Новиков . // Тракторы и сельскохозяйственные машины, 79, 2008, N 4, с. 22-26


Сист. No: 228


 Индекс по АВТОРИ

Абрамов, Григорий 8 175 
Албагачиев, А. Ю. 40 83 84 85 157 158 159 187 
Ананиев, Симеон 1 13 97 
Ангелов, Пламен 69 
Андонов, Кондю 86 
Артемьев, А. Г. 128 143 
Афонин, А. Е. 137 
Балабаева, И. 45 46 98 127 
Бапиев, И. М. 133 
Белостоцкий, Николай 8 175 
Бербасова, Н. Ю. 80 141 
Богоева, Ирена 49 
Валге, А. М. 128 143 
Василев, Васил 92 144 176 
Василев, Васко 93 
Василева, Драга 7 173 
Василева, Ирина 50 145 
Василева, Мария 38 100 
Виденов, Ивайло 154 
Волкодаева, М. В. 39 51 101 
Воронцов, А. Л. 40 83 84 85 157 158 159 187 
Вторый, С. В. 128 143 
Вълков, Руско 102 177 
Вълкова, Нели 134 
Вълчев, Никола 14 76 129 
Вълчева, Емилия 2 181 
Гайдарска, Виргиния 53 130 
Георгиев, Младен 90 
Гниломедов, В. Г. 137 
Годжаев, З. А. 15 87 
Гольтяпин, В. Я. 119 
Гурова, Росица 52 73 
Дамянова, Е. 31 185 
Данкр, Жан-Франсоа 16 103 104 179 
Деянов, Димитър 105 106 162 
Димитров, Александър 24 109 
Димитров, Георги 167 
Динков, Пламен 7 173 
Динолов, Огнян 86 88 
Дичев, Димитър 116 
Дюргеров, Н. С. 81 
Ермазаев, М. П. 137 
Живкова, Снежана 17 37 77 
Зазуля, А. Н. 137 
Зайцев, С. Д. 15 87 
Зяблицев, Н. Г. 122 
Иванченко, В. В. 82 160 
Йовчевска, Пламена 53 130 
Йорданов, Йордан 18 19 78 79 
Кабалдин, Ю. Г. 74 
Камбулов, С. И. 121 
Каприев, Георги 168 
Караджов, Тончо 10 20 107 
Кирчев, Валентин 86 88 
Кирякова, Надежда 52 73 
Козырев, С. П. 15 87 
Колчин, А. В. 91 
Кормщиков, А. Д. 122 
Кравченко, В. С. 136 
Крумов, Златин 102 177 
Кузьмина, В. 21 54 108 
Куликов, В. П. 80 141 
Лазарова, Милена 169 
Лепоев, Милчо 55 178 
Мандилов, Георги 11 
Манлиев, Георги 22 
Маринова, Ани 23 41 
Марков, Станислав 24 109 
Маркова, Нина 33 186 
Матеева, Богиня 25 142 146 
Минчев, Георги 26 
Мирков, Асен 63 
Митева, Албена 27 56 131 
Митова, Тотка 57 132 
Митова-Трифонова, Тотка 58 59 
Михайлова, Снежана 63 
Михлин, В. М. 91 
Младенов, Стефан 183 
Морозкин, И. С. 81 
Мутафчиев, Петър 28 60 110 
Начева, Красимира 94 111 147 156 164 165 166 
Начева, Мария 61 184 
Недев, Георги 86 
Неделчева, Таня 4 
Николова, Христина 29 112 
Новиков, В. Г. 188 
Нурмагамбетов, М. Ш. 133 
Основский, В. А. 80 141 
Пампоров, Алексей 12 
Панайотова, Галя 134 
Параскова, П. 31 185 
Пахомова, С. А. 82 160 
Песькова, Ольга 8 175 
Петков, Йоско 63 
Петринска, Ива 89 
Петров, Иван 113 170 
Рашев, Стефан 134 
Рибарова, Фани 183 
Рубан, В. М. 15 87 
Рубан, И. В. 15 87 
Рыжов, В. А. 62 114 
Сабайн, Кристофър Л. 70 
Сагиров, Христофор Никитович 81 
Сазонов, Д. С. 137 
Салджиев, Иван 134 
Самсонов, В. А. 123 
Симеонов, Иван 63 
Соловьов, Р. Ю. 91 
Стефанов, Стефан 33 186 
Стефанова, Йорданка 33 186 
Стоев, Тихомир 115 150 151 
Стоилова, Ана 134 
Стойчев, Стойчо В. 64 
Султан-Заде, Н. М. 40 83 84 85 157 158 159 187 
Тарасенко, С. И. 80 141 
Тарасов, Е. А. 124 
Тасев, Йордан 116 
Ташев, Петър 65 
Тодоров, Марко 172 
Тодоров, Цанко 66 117 
Тодорова, Радостина 67 68 
Томов, Любен 69 
Труфляк, Е. В. 136 
Тырнов, Ю. А. 137 
Фабри, Виктория Дж. 70 
Фийли, Ричард А. 70 
Хаджиева, Виолина 34 138 139 
Харонитис, Георги 152 153 
Хватов, В. Ф. 39 51 101 
Храмцов, С. С. 122 
Христов, Стефан 7 173 
Чакърова, Мария 35 71 118 
Чобанов, Георги 36 174 
Чолаков, Тенчо 140 
Чорукова, Елена 63 
Чурикова, Л. А. 72 180 
Шиваров, Александр 8 175 
Шишков, Слави 183 
Шмагин, А. Ю. 122 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

[Четири] 4 плюс едно плюс три или три плюс две плюс три- това е въпросът! 172 
EPCIS - новото информационно чудо 147 164 
Автоматизированная библиотечно-информационная система технического университета 8 175 
Актуални проблеми на вагонното стопанство на железниците 116 
Анализ на технологиите за използване на възобновяемите източници 43 125 
Анализ на технологиите за използване на възобновяемите източници на енергия 44 126 
Аутсорсинг на услуги в дейността на публичната администрация 22 
Баркодът-служител и на утрешната логистика 156 166 
Биогаз, екология и обща селскостопанска политика- шведски опит 69 
Биогориво от животински продукти - елемент от мултифункционалността на селското стопанство 53 130 
Биодизел 47 75 99 
Биоетанол 48 
Бъдещето на българската наука и научни изследвания 4 
Българите в американския "Речник на раси и народи" 161 
В Девня Цимент аутсорват много, но разумно. 142 
В стороне от нефти 46 98 
Виното в балнеологичния, СПА и уелнес туризъм на България 18 78 
Влияние технических нормативов выбросов автотранспорта на качество атмосферного воздуха 39 51 101 
Въглеродният диоксид и бъдещето на нашия океан 70 
Възможности за финансиране на биологичното земеделие в България 27 56 131 
Генериран код дава информация за поръчката 151 
Глобалното затопляне 64 
Гроздокомбайни в българските лозя 120 
Дистанционното обучение-съвременна форма за учене в България 169 
Европа подсказва изход от проблемите по пътя на товарите 115 150 
Един мотокар може да обработва 4 палета 92 
Екологични проблеми при строителство и експлоатация на жп линии 55 178 
Енергия от Слънцето в САЩ 67 
Железопътният транспорт и опазването на околната среда 66 117 
За безопасността на транспорта днес 104 179 
За биологичните храни и сертифицирането им 9 182 
Замърсяването на околната среда с тежки метали-фактор на стрес и токсичност за растенията.Обзор. 49 
Защо е необходима нова стратегия за развитие на висшето образование в България? 167 
Земеделие, селски туризъм и занаяти 14 76 129 
Земеделието и емисиите на парниковите газове. 59 
Инвестиционна активност в селското стопанство 34 138 
Информационные технологии в производстве сельхозпродукции 128 143 
Инфраструктурни проекти в зората на XXI век 102 177 
Инфраструктурните такси-проблеми и проекции 29 112 
Как да използваме отпадъчната вода като източник на енергия 61 184 
Класификационна система JEL 3 
Колкото повече изменения, толкова по-малко промени 90 
Комбинираното туристическо предлагане като успешен модел за партниране в курортните и лозаро-винарски общини 19 79 
Коэффициент восприимчивости нагрузки почвы 133 
Кратка история на етикетирането 183 
Къде е България в Трансевропейската железопътна мрежа 35 71 118 
Либеризация на товарния железопътен пазар в ЕС и в България 1 13 97 
Мир биоэкономики на транспорте. 21 54 108 
Мисли глобално, действай локално 23 41 
Мобилни компютърни системи=Мобилна логистика 165 
Мобилните баркод терминали - скъпоструващи електронни играчки или безкомпромисни инструменти за спестявания 155 163 
Модернизацията на железопътната инфраструктура 10 20 107 
Мотокарът - без алтернатива при тежките товари 93 
Необходими документи за привеждане на фирмата към изискванията на закона 11 
Новите електрически мотрисни влакове на БДЖ 105 
Новите складови бази не могат без нова техника 95 
Новые технические средства автоматики для тракторов 188 
Обследване енергийната ефективност на система за въглеподаване 86 
ОИО - конкурентно предимство на всички пазари 5 30 
Палети с марката EPAL се произвеждат в 32 страни 96 
Перспективи пред българската транспортна система 24 109 
Пловдивски винарски клъстер 17 37 77 
Поливното земеделие : Проблеми и перспективи 139 
Полипропиленови покрития 140 
Получаване на биогаз от органични отпадъци в псевдохомогенни лабораторни биореактори 63 
Пошатнувшийся экобаланс : массовый переход на биотопливо может привести к экологической катастрофе 45 127 
Правилото е, че всичко се променя 42 148 
Предизвикателства пред бизнеса, свързани с опаковките и отпадъците от опаковки 50 145 
Применение нанотехнологий и оценка эффективности их внедрения 15 87 
Прогрессивные технологии восстановления деталей подвижного состава железных дорог 81 
Производството на биогорива-тенденции и факти. 58 
Работа, която друг върши с по-малко средства 149 
Развитие на икономическата теория и новата парадигма пред нея 26 
Развитие на технологиите за ВЕИ 68 
Разработка и внедрение технологий, повышающих экологическую безопасность тепловозных двигателей 62 114 
Разработка новой теории резания 40 83 84 85 157 158 159 187 
Расчет граничных значений основных показателей трактора 123 
Реформа в Европейската политика на защитени наименования за произход и защитени географски указания-2006/2007г. 2 181 
Рециклиране на хартия 65 
Светодиодни осветители за улично осветление 89 
Седем стъпки за успешно проектиране на разпределителен център 152 153 
Симулатор за обучение на локомотивни машинисти 113 170 
Синергетическая модель нанострукторных состояний 74 
Снижение энергоемкости процесса почвообработки 121 
Совершенствование почвообрабатывающих машин для ресурсосберегающих технологий 122 
Совершенствование технологий и технических средств почвообработки. 137 
Современная концепция обслуживания и ремонта машин 91 
Современные роторные зерноуборочные комбайны 119 
Социология на семейството като пресечна точка между социалните науки 12 
Сравнителен анализ на възможностите за повишаване на енергийната ефективност при асинхронните електрозадвижвания 88 
Стартира програмата за развитие на селските райони 32 135 
Създателят на дизеловия двигател 106 162 
Състояние и тенденции в развитието на опаковъчната индустрия 33 186 
Сътрудничество между висшето образование и бизнеса 36 174 
Тезиси за национален план за развитие на научните изследвания в България в рамките на Лисабонската стратегия 6 171 
Тенденции в развитието на товарните превози 38 100 
Теоретические аспекты повреждения зерна початков кукурузы. 136 
Технология за производство на памук 134 
Товарните европейски жп превози - влак, който не бива да се изпуска 16 103 
Тревни енергийни култури - какво знаем за тях 57 132 
Универсална опаковачна машина 154 
Университетът като даскало 168 
Уникална стелажна конструкция изгради Сторакт БГ 144 176 
Управление качеством сварных конструкций на основе системно-процессного моделирования 80 141 
Фикосота синтез - различни продукти около една кауза 25 146 
Хармонизирано обучение и квалификация по заваряване в Република България 7 173 
Хартиените палети-новата страст на логистиците. 94 111 
Хранителна верига-същност и перспективи 31 185 
Целенасочена политика за развитие на транспорта върху европейските принципи и добри практики 28 60 110 
Экологическая безопасность при хранении нефтепродуктов на складах и АЗС 72 180 
Эффективность использования металлических отходов для изготовления конструкционных деталей 82 160 
Эффективность применения рекуперативной системы на почвообрабатывающем агрегате 124 
Ядрената физика и околната среда 52 73 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

ERP системи 42 148 
Автоматизирани библиотечно-информационни системи 8 175 
Административна дейност 22 
Алтернативни горива 46 98 
Алтернативни източници на енеригя 46 98 
Атомна енергетика 52 73 
Аутсорсване 149 
Аутсорсинг 22 
Баркодове 155 156 163 166 
Безопасност на железопътния транспорт 104 179 
Бизнесстратегия 149 
Биогаз 69 
Биогорива 21 43 44 45 47 53 54 58 69 75 99 108 125 126 127 130 
Биографии 106 162 
Биоекономика 21 54 108 
Биоенергия 57 61 68 132 184 
Биологични храни 9 182 
Биологично земеделие 27 56 131 
Болести по памука 134 
Вагонни стопанства-проблеми 116 
Видове възобновяеми горива 21 54 108 
Винарски клъстери 17 37 77 
Вино и балнеолечение 18 19 78 79 
Винопроизводство 17 37 77 
Високоповдигачи 95 
Висше образование 90 172 
Висше образование - България 6 168 171 
Висше образование - качество 168 
Висше образование - образователна политика 167 
Висше образование и бизнес-взаимодействие 36 174 
Вредни емисии 70 
Вредни емисии от автотранспорта 39 51 101 
Възобновяеми енергии 43 44 58 67 125 126 
Вятърна енергия 43 68 125 
Вятърни турбини 68 
Газокари 95 
Глобално затопляне 64 
Горива естествени 47 75 99 
Горива, течни 48 
Гроздокомбайни 120 
Дизелови двигатели - история 106 162 
Дистанционно обучение 169 
Дистрибуция 23 41 142 
Европейска икономическа общност 32 135 
Екологичен риск 45 127 
Екологична безопасност и нефтопродукти 72 180 
Екологично инженерство 63 
Екология 48 69 
Екология на почвите 49 
Екология на растенията 49 
Екотуризъм 14 76 129 
Електрозадвижване 88 
Електрокари 95 
Енергетика 86 
Етанол 45 127 
Етикетиране-история 183 
Ефективност - икономическа 86 88 
Железопътен пазар-европейска политика 1 13 97 
Железопътен транспорт 35 71 102 118 177 
Железопътен транспорт -Европейски съюз 1 10 13 16 20 97 103 107 
Железопътен транспорт и околна среда 35 66 71 117 118 
Железопътна инфраструктура-модернизация 10 20 24 102 107 109 177 
Железопътно строителство-екологични проблеми 55 66 117 178 
Животински отпадъци-преработка 53 130 
Заваряване 80 141 
Законодателство - българско 11 
Замърсяване на околната среда 49 
Замърсяване на почвата и водата 70 
Зелена книга 6 171 
Земеделие - екологично 59 
Земеделие - общо 14 76 129 
Зърнокомбайни 119 
Източници на светлина 89 
Икономически теории 26 
Имитационно моделиране 124 
Инвестиции в селското стопанство 34 138 
Интелектуална собственост - защита 2 181 
Информационни системи 151 
Информационни технологии 128 143 
Квалификация 7 173 
Класификационни системи 3 
Клъстери 19 79 
Логистика - маркетингова 142 
Логистични процеси 142 147 149 164 
Логистични разпределителни центрове 42 148 152 153 
Локомотивни двигатели-екологични изисквания 62 114 
Математическо моделиране 80 141 
Международно образование по заваряване 7 173 
Метални отпадъци 82 160 
Методи на изследване 63 
Методи на производство 47 75 99 
Методика 86 
Митници 5 30 
Мобилна логистика 165 
Мобилни баркод терминали 155 163 
Мобилни компютърни системи 165 
Моделиране 39 51 101 
Мотокари 92 93 95 
Мотрисни влакове 105 
Наваряване 81 
Нанотехнологии 74 
Нанотехнологии в селското стопанство 15 87 
Натоварване на почвата 133 
Натовареност - експлоатационна 88 
Наука 4 
Нови технологии 23 41 
Обслужване и ремонт на машините 91 
Обучение на персонала 113 170 
Обща селскостопанска политика 139 
Опаковки и стандарти 33 50 145 186 
Опаковъчна индустрия 33 186 
Опаковъчни машини 154 
Отглеждане на памук 134 
Отпадъчни води, отстраняване и отвеждане 69 
Отпадъчни води, пречистване и използване 61 184 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 25 146 
Палети 96 
Палети-хартиени 94 111 
Парникови газове 59 64 
Патенти - информация и документация 2 181 
Пластична деформация 85 159 187 
Подемно-транспортни машини 93 
Покрития в земеделието 140 
Поливно земеделие 139 
Почвообработване 121 
Почвообработващи агрегати 124 
Почвообработващи машини 121 122 
Почвообработващи машини-усъвършенстване 122 
Прибиране на реколтата-повреда на зърната 136 
Прогресивни технологии 81 
Произход на българите 161 
Радиоактивни отпадъци 52 73 
Развитие на жп превозите 38 100 
Развитие на селските райони 32 135 
Рециклиране 65 
Рязане на метали 40 83 84 85 157 158 159 187 
Самоносещ склад 144 176 
Светотехника 89 
Селски и аграрен туризъм 14 76 129 
Семейство и брак - социологични проблеми 12 
Сертифициране 5 9 30 182 
Системи за автоматизиция на трактоирте 188 
Слънчева енергия 44 67 68 126 
Софтуерни продукти 147 164 
СПА и уелнес туризъм 18 19 78 79 
Спичане 82 160 
Суровини 47 75 99 
Съхранение на нефтопродукти 72 180 
Такси - законодателни и директивни материали 29 112 
Такси-инфраструктурни 16 29 103 112 
Технически средства за почвообработка 137 
Технологии за почвообработка 137 
Товарни жп превози 16 38 100 103 
Товароносители 94 111 
Трактори - експлоатация 123 
Трансевропейска железопътна мрежа 35 71 118 
Транспорт - автомобилен 48 
Транспортиране на товари 115 150 
Транспортна инраструктура 28 60 110 
Транспортна логистика 28 60 110 
Транспортна система 24 28 60 109 110 
Тревни енергийни култури 57 132 
Тренажори 113 170 
Университетски библиотеки 8 175 
Управление 4 
Управление на качеството 80 141 
Урбанизирана логистика 115 150 
Физико-механични свойства на почвата 133 
Финансиране на земеделието 27 56 131 
Финансиране на образованието 6 171 
Фирмено управление 25 146 
Хармонизиране 7 173 
Хартиена промишленост 65 
Хранене - индустрия - пазар 31 185 
Хранителни вериги 31 185 
Ядрена физика 52 73 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизирани системи 8 175 
автоматика 188 
администрация 22 
азотен окис 59 
алтернативни горива 48 
алтернативни енергии 61 67 184 
асинхронни двигатели 88 
атомна енергетика 52 73 
аутсорсинг 22 142 149 
баркод 156 166 
баркод терминали 155 163 
баркодове 23 41 155 163 
библиотечно-информационни системи 8 175 
бизнес организация 25 146 
бизнес-връзки 36 174 
биогаз 44 61 63 69 126 184 
биогорива 21 43 45 46 47 53 54 58 69 75 98 99 108 125 127 130 
биодизел 21 47 54 58 75 99 108 
биоенергия 57 132 
биоетанол 21 48 54 58 108 
биологични продукти 47 75 99 
биологичните процеси 47 75 99 
биологично земеделие 27 56 131 
биомаса 57 68 132 
биоразграждане 63 
биореактори 63 
биохрани 9 182 
болести по памука 134 
Болонски процес 172 
българско законодателство 11 
вагонен парк 116 
вагонно стопанство 116 
винен туризъм 17 19 37 77 79 
винопроизводство 18 19 78 79 
винотерапия 18 19 78 79 
високоповдигачи 92 95 
висше образование 36 90 167 172 174 
вредни емисии 39 51 62 101 114 
въглероден диоксид 59 70 
възобновяеми източници на енергия 68 
вятърна енергия 43 125 
вятърни електроцентрали 68 
вятърни турбини 68 
газокари 95 
географски названия 2 181 
горива 48 
гроздокомбайн 120 
Дизел, Рудолф 106 162 
дизелови двигатели 106 162 
дизелови мотриси 105 
дистанционно обучение 169 
дистрибуция 23 41 147 164 
европейска политика 2 181 
екологически риск 45 127 
екологична среда 55 178 
екологично земеделие 45 59 127 
екология 62 69 114 
електрически мотриси 105 
електрозадвижване 88 
електрокари 95 
електрохимия 15 87 
енергийна ефективност 86 88 
енергийни култури 57 58 132 
енергопотребление 121 
етанол 46 98 
етикети 183 
етикетиране 183 
железопътен ландшафт 55 66 102 117 177 178 
железопътен пазар и ЕС 1 13 97 
железопътен транспорт 10 20 35 66 71 102 104 107 117 118 177 179 
железопътен транспорт-безопасност 104 179 
железопътна инфраструктура 10 20 35 71 102 107 118 177 
железопътно строителство 55 102 177 178 
заваряване 7 80 141 173 
замърсяване 49 70 
замърсяване на въздуха 39 51 101 
защитени наименования за произход 2 181 
Зелена книга 6 171 
земеделие 14 76 129 
знание 6 171 
зърнокомбайни 119 
изпарения 72 180 
източници на енергия 44 126 
източници на светлина 89 
икономически науки 26 
икономически теории 26 
инвестиции 34 138 
иновации в образованието 6 171 
информационна система 151 
информационни системи 42 148 
информационни технологии 128 143 
инфраструктурни такси 16 29 103 112 
качество - управление 80 141 
качество на обучението 168 
квалификация 7 173 
класификационни системи 3 
класифицирана информация 3 
климатични промени 64 
клъстери 17 19 37 77 79 
конструкционни елементи 82 160 
консуматорска група 31 185 
либерализация 1 13 16 28 60 97 103 110 
Лисабонска стратегия 6 171 
логистика 23 41 42 115 142 147 148 150 152 153 164 
логистични процеси 142 
локомотивни двигатели 62 114 
математически методи 40 83 157 
мебели-продажба 151 
международна железопътна мрежа 35 71 118 
метални отпадъци 82 160 
метан 59 
метанол 46 98 
методика 86 
митнически контрол 5 30 
мобилна логистика 165 
мобилни комуникации 165 
мобилни терминали 165 
моделиране 39 51 80 101 141 
мотокари 92 93 95 
мултифункционално земеделие 27 53 56 130 131 
наваряване 81 
нанотехнологии 15 74 87 
народи 161 
натоварване на почвата 133 
наука 4 
научни изследвания 4 
нефтопродукти 72 180 
образователни степени 172 
обслужване на машините 91 
обучение на персонала 113 170 
обща селскостопанска политика 53 130 139 
околна среда 49 52 73 
опазване на околната среда 66 117 
опаковка 33 50 145 186 
опаковъчни материали 33 186 
опаковъчни машини 154 
органични отпадъци 63 
осветителни тела 89 
отпадъци от опаковки 50 145 
отпадъчни води 61 184 
палети 94 96 111 
палети EPAL 96 
памук 134 
парникови газове 59 64 
планиране 152 153 
пластична деформация 187 
повреда на зърната 136 
покачване на температурата 64 
покупателна способност 31 185 
поливно земеделие 139 
полипропиленови покрития 140 
полупроводникови материали 89 
помощи за селското стопанство 32 135 
почвообработващи агрегати 124 
почвообработващи машини 121 122 137 
почвообработка 121 122 137 
преработка 69 
прибиращи машини 136 
прогресивни технологии 81 
продажби 151 
продуктова политика 25 146 
произход на българите 161 
радиоактивни отпадъци 52 73 
радиокомуникации 165 
развитие 32 135 
развитие на жп превози 38 100 
разпределителен център-логистичен 152 153 
раса 161 
рекуперация 124 
ремонт на машини 91 
ресурсоспестяване 122 
реформи 2 167 181 
рециклиране 65 
рязане 84 158 
рязане на металите 40 83 84 85 157 158 159 187 
самоносещ склад 144 176 
светодиоди 89 
селски райони 32 135 
селски туризъм 14 17 37 76 77 129 
селскостопанска политика 34 138 
селскостопанска продукция 128 143 
семейство 12 
сертификати 5 30 
сертификация 9 182 
синергетика 74 
синтетично дизелово гориво 21 54 108 
складова логистика 152 153 
складове 144 151 176 
складово стопанство 42 148 
слънчева енергия 67 68 
слънчеви колектори 67 68 
софтуер 147 164 
социология на семейството 12 
СПА и уелнес туризъм 18 78 
спедиция 115 150 
спичане 82 160 
стандарти 147 164 
статистика на жп превозите 38 100 
стратегии 167 
такси 29 112 
технико-икономически показатели 123 
технологии за почвообработка 137 
товарни жп превози 16 38 100 103 
товароносители 94 111 
токсични вещества 49 
трактори 123 188 
транспортен жп пазар 1 13 97 
транспортиране на товари 115 150 
транспортна инфраструктура 24 28 60 109 110 
транспортна логистика 28 60 110 
транспортна политика 28 60 110 
транспортна система 24 86 109 
транспортно образование 24 109 
тренажори 113 170 
уелнес туризъм 19 79 
управление 4 
управление на отпадъците 65 
финансиране на земеделието 27 56 131 
фирмена дейност 11 
фирмено управление 149 
фотоволтаични инсталации 67 
хармонизиране на стандарти 7 173 
хартия 65 
хидромелиоративна структура 139 
храни 33 186 
хранителна верига 31 185 
щрихкод 156 166 
ядрена физика 52 73 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Дизел, Рудолф 106 162 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Европейски съюз 5 30 
Пловдив-винарски клъстери 17 37 77 
Русия 39 51 101