НОВИ СТАТИИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография.

- 1 -

Сп  Б  448


Маринов, Мариан .   ОИО - конкурентно предимство на всички пазари (2)  / Мариан Маринов . // Логистика, IV, 200 8, N 4, с. 58-62


   Статията запознава читателя с видовете ОИО (Одобрен икономически оператор) сертификати, с предимствата на всеки вид ОИО и с конкретните стъпки на процеса на сертифициране


1. Сертифициране  2. Митническо управление - митническа политика - митнически системи - митнически такси  
 006.7/.8.001.76(045)  + 339.543.009.31
Ключови думи:  1. сертификати  2. митнически контрол  3. митнически документи  
Тематични рубрики:  1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 258

- 2 -

Сп  Б  448


Маринова, Ани .   С консултант или със собствени сили  : Кандидатстването за ОИО сертификат изисква сериозни ресурси  / Ани Маринова . // Логистика, IV, 200 8, N 5, с. 56-59


1. Стандартизация  2. Митници  
 006.06.001.12.(045)  + 339.543.009.7
Ключови думи:  1. сертификация  2. одобрен икономически оператор  3. митнически документи  
Тематични рубрики:  1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 284

- 3 -

Сп  А  17


Стребков, Д. С.   Нанотехнологии в сельском хозяйстве  / Д. С. Стребков . // Техника в сельском хозяйстве, 2008, N 4, с. 3-5


   Нанотехнологиите в селското стопанство помагат да се разработят нови прогресивни технологии за производството на биогорива и смесено дизелно гориво, да се повиши ефективността на преобразувателите на слънчевата енергия в електрическа и т. н.


1. Нанотехнологии в селското стопанство  
 004.8.001(045)  + 631.37:621.311.001.5
Ключови думи:  1. нанотехнологии  2. нанонаука  
Тематични рубрики:  1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
Сист. No: 292

- 4 -

Б321


Чобанова, Росица .   Развитие на концепция за икономика на знанието в България  / Росица Чобанова . // Наука, XVIII, 2008 , N 2, с. 23-29


   Предлаганата концепция предполага обществена подкрепа за създаване, усвояване на отрасли, продукти и дейности в националната ни икономика, които ще съдействат за съхранение и развитие на българското общество, при това с максимален икономически растеж


1. Икономика на знанието  2. Глобализация  
 330.341(330.35):001.89.001.12(045)  + 355.43.001  + 316.4:330.11.001.1
Ключови думи:  1. знание  2. икономика  3. управление  4. конкуренция  
Тематични рубрики:  1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
Сист. No: 247

Философия. Психология. Религия.

Социология. Политология. Право. Политика. Социография.

- 5 -

Сп  Б  449


   Европейският съюз се стреми да намали пътните произшествия . // Автотранспортна техника, IX, 2008, N 91, с. 56-57


   Новата директива на ЕС за широкоъгълни и бордови огледала цели да намали високата честота на сериозни и фатални произшествия, причинени от камиони


1. Пътни произшествия - европейски регулации  
 656.08 *.000.34(045)  + 061ЕС.001.12
Ключови думи:  1. пътни произшествия  2. европейски регулации  
Тематични рубрики:  1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
Сист. No: 268

- 6 -

Сп  Б  394


Костова, Септемврина .   Маркова политика на търговската фирма  / Септемврина Костова . // Хранително-вкусова промишленост, 2008, N 8, с. 24-26


   Търговската марка е сложен феномен, който е от значение за асортиментната политика на фирмата


1. Търговска марка  
 347.77.001(045)
Ключови думи:  1. търговска марка  
Тематични рубрики:  1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
Сист. No: 266

- 7 -

Сп  А  19


Стамболиев, Иван .   Установяването на търговска марка - гаранция за просперитет на производството  / Иван Стамболиев . // Машиностроене и електротехника, LVII, 2008, N 7/8, с. 32- 35


   Динамичните процеси, произтичащи на пазара на електротехническите изделия, ясно очертават една тенденция - тенденция за налагане на търговската марка


1. Търговска марка  
 347.77.001.3(045)
Ключови думи:  1. търговска марка  
Тематични рубрики:  1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
Сист. No: 263

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 8 -

А  129


   Безработицата и платената заетост - основни детерминанти на приноса на жените в семейния бюджет . // Икономическа мисъл, LIII, 2008, N 4, с. 19-31


   Изследвано е влиянието на безработицата и платената заетост като основни фактори , определящи измененията в икономическия принос на жените в семейния бюджет


1. Безработица  2. Трудова заетост  
 331.56.001.2(045)  + 396.5.001.1
Ключови думи:  1. безработица  2. трудова заетост  
Тематични рубрики:  1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 260

- 9 -

А  1704


Беров, Любен .   Отново на кръстопът  : Развитие на индустрията в България през периода 1878 - 1944 г. / Любен Беров . // Икономика, LXII, 2 008, N 2, с. 17-21


1. Индустриално развитие  
 351.82.000.93(045)
Ключови думи:  1. индустриално развитие  2. индустриални отношения  
Тематични рубрики:  1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. История. Георафия. Биографии. Археология.  
Сист. No: 255

- 10 -

А  213


Благоева-Яркова, Юлияна .   Търсене на биологични продукти в България  / Юлияна Благоева-Яркова, Евгений Генчев . // Икономика и управление на селското стопанство, 53, 2008, N 5, с. 59-63


   Целта на статията е да се проучи потребителското търсене на биопродукти в България като се очертаят най-важните характеристики на поведението на потребителите, в контекста на ангажиментите, които България е поела за развитието на пазара на биопродукти


1. Пазар на биопродукти в България  
 339.13.000.504.056(045)  + 641.1.000.57
Ключови думи:  1. биохрани  2. пазар на биохрани  3. биологично земеделие  
Тематични рубрики:  1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
Сист. No: 314

- 11 -

Сп  Б  448


Василев, Огнян .   Как да решаваме проблеми  : Кратък нестандартен курс  / Огнян Василев . // Логистика, IV, 200 8, N 5, с. 52-55


   Какво е организирано решаване на проблемите? Отговорът е: дейност, насочена към елиминиране на първопричината за проблема, т. е. на тази причина или група причини, след чието отстраняване проблемът НИКОГА ПОВЕЧЕ не се повтаря


1. Проблемни ситуации - решения  
 330.101.5:371.69.000.37(045)
Ключови думи:  1. проблемни ситуации  2. курсове  
Тематични рубрики:  1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
Сист. No: 306

- 12 -

Сп  А  19


Василев,Ивайло .   Управление на проекти  / Ивайло Василев . // Машиностроене и електротехника, 47, 2008, N 07-08, с. 74-76


   Въвеждането на система за управление на проекти е свързано с промяна на фирмената култура и съществуващия начин на работа. Авторът разглежда четирите фази на жизнения цикъл на продукта, дефинирани като: изисквания / инициация, дизайн / планиране, разработка, изводи / затваряне на проекта


1. Управление на проекти  2. Проблемни ситуации - решения  3. Качество  
 65.012/.015.002(045)  + 329(083.9).004(045)
Ключови думи:  1. управление на проекти  2. фирмено управление  3. системи за управление  
Тематични рубрики:  1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 289

- 13 -

А  1704


Гигова, Емилия .   Възход и нова регионална структура в износа на вина  / Емилия Гигова . // Икономика, XLII, 2 008, N 3, с. 37-39


   Износът на гроздови вина от България се възражда. След значителен спад в края на 90-те години неговата динамика е възходяща


1. Стокооборот. Стокови запаси. Пазари за снабдяване. Пазари за пласмент  2. Винопроизводство  
 663.2.001.12(045)  + 339.14.000.33
Ключови думи:  1. износ  2. винопроизводство  3. конкурентноспособност  
Тематични рубрики:  1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 281

- 14 -

Сп  Б  382


Йорданов, Йордан .   Развитието на регионалния туристически продукт и маркетинг на локалните дестинации  / Йордан Йорданов . // Лозарство и винарство, 2008, N 3, с. 50-51


   Богатите туристи или клиенти , към чието привличане се стремят нашите малки и средни производители на вино в различните региони на страната, търсят уникалност и високо качество, "гарантирано" с доказуема история и култура, в т. ч. и по отношение на марковото вино


1. Туризмът от стопанско гледище. Политика по отношение на туризма  2. Винарство  
 329(083.9).000.33(045)  + 663.2.000.57
Ключови думи:  1. винопроизводство  2. винен туризъм  
Тематични рубрики:  1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
Сист. No: 312

- 15 -

А  213


Котева, Нина .   Предизвикателства пред земеделските производствени кооперации в условията на евроинтеграция  / Нина Котева . // Икономика и управление на селското стопанство, 53, 2008, N 5, с. 22-28


   Целта на статията е да се направи оценка на състоянието на производствените кооперации и да се очертаят насоките за по-наташното им развитие за адаптиране към изискванията на ОСП (Обща селскостопанска политика)


1. Земеделски производствени кооперации  2. Евроинтеграция  
 631.115.9.009.21(045)  + 339.923:061ЕИО.000.33
Ключови думи:  1. селскостопански кооперации  2. евроинтеграция  
Тематични рубрики:  1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 313

- 16 -

Б  462


Кутев, Нойко .   Актуализация на маркетинговата програма на БДЖ  / Нойко Кутев . // Железопътен транспорт, 2008, N 10, с. 18-21


   Необходимо е да се актуализира маркетинговата програма на БДЖ ЕАД, имайки предвид, че пазарният дял на жп транспорта в България се разширява


1. Железопътен транспорт  2. Маркетингови програми  
 656.2.000.33(045)  + 339.13.001.12
Ключови думи:  1. маркетингова програма  2. железопътен транспорт  3. железопътни превози  
Тематични рубрики:  1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 298

- 17 -

Сп  Б  448


Маринов, Мариан .   ОИО - конкурентно предимство на всички пазари (2)  / Мариан Маринов . // Логистика, IV, 200 8, N 4, с. 58-62


   Статията запознава читателя с видовете ОИО (Одобрен икономически оператор) сертификати, с предимствата на всеки вид ОИО и с конкретните стъпки на процеса на сертифициране


1. Сертифициране  2. Митническо управление - митническа политика - митнически системи - митнически такси  
 006.7/.8.001.76(045)  + 339.543.009.31
Ключови думи:  1. сертификати  2. митнически контрол  3. митнически документи  
Тематични рубрики:  1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 258

- 18 -

Сп  Б  448


Маринова, Ани .   С консултант или със собствени сили  : Кандидатстването за ОИО сертификат изисква сериозни ресурси  / Ани Маринова . // Логистика, IV, 200 8, N 5, с. 56-59


1. Стандартизация  2. Митници  
 006.06.001.12.(045)  + 339.543.009.7
Ключови думи:  1. сертификация  2. одобрен икономически оператор  3. митнически документи  
Тематични рубрики:  1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 284

- 19 -

Сп  Б  382


   Може ли България да се нарече страна на малки винарски изби . // Лозарство и винарство, 2008, N 3, с. 56-59


   Лозаровинарската карта на България показва, че лозя могат да се отглеждат навсякъде освен в планините и хълмистите възвишения с надморска височина над 270 м.


1. Винопроизводство  2. Винарски изби  
 663.2.001.12(045)
Ключови думи:  1. винарски изби  2. маршрути на виното  
Тематични рубрики:  1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 262

- 20 -

А  1704


Монов, Христо .   Развитието на иновативни железопътни услуги - ключов фактор за повишаване на конкурентността  / Христо Монов . // Икономика, LXII, 2 008, N 2, с. 28-32


   Пътят за развитие на БДЖ ЕАД е повишаване на икономическата ефективност на работата чрез маркетингово ориентирано управление на баланса между търсене и предлагане


1. Железопътни услуги  2. Конкурентноспособност  3. Иновационна политика  
 65.012:339.13.000.33(045)  + 625.1.000.33
Ключови думи:  1. железопътни услуги  2. иновативност  3. конкурентноспособност  
Тематични рубрики:  1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 254

- 21 -

Сп  Б  382


   Практически съвети по експортен мениджмънт . // Лозарство и винарство, 2008, N 4, с. 38-42


   Търгуването на произведените продукти е важен момент от управлението на фирмата


1. Експортен мениджмънт  
 339.003.13(045)
Ключови думи:  1. експорт  2. мениджмънт  
Тематични рубрики:  1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
Сист. No: 311

- 22 -

Сп  Б  448


Стоев, Тихомир .   Годишната инвентаризация - необходимо зло  / Тихомир Стоев . // Логистика, IV, 200 8, N 5, с. 110-114


   Броенето на стоките не е състезание; подготовката предопределя крайния резултат. Статията запознава читателя с тънкостите в провеждането на годишната и частична инвентаризации на стоковите наличности


1. Инвентаризация  
 657.6.002
Ключови думи:  1. инвентаризация  
Тематични рубрики:  1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 288

- 23 -

Б  321


Чобанов, Георги .   Сътрудничество между висшето образование и бизнеса  / Георги Чобанов . // Наука, XVIII, 2008 , N 2, с.30-31


   Обществото ни очаква от образованието и бизнеса университетите да предлагат на пазара на труда по-добре подготвени и адаптирани към промените кадри, съобразени със съвременните изисквания и изработването на стратегия за тяхното реализиране


1. Кадри, подготовка  2. Бизнес  3. Стратегии - разработване  
 378  + 65.011.1  + 658.3(045)
Ключови думи:  1. бизнес  2. висше образование  3. кадри  
Тематични рубрики:  1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 248

- 24 -

А  1704


Чобанов, Димитър .   Еврото и България - перспективи, плюсове, минуси  / Димитър Чобанов . // Икономика, XLII, 2 008, N 3, с. 6-11


   Статията изяснява какво представлява Икономическият и паричен съюз, какви са ползите и разходите от участието на България в него, какви са изискванията за участие, могат ли да бъдат изпълнени и съществуват ли алтернативи пред страната в това отношение


1. Парични реформи - България  
 336.74.000.33
Ключови думи:  1. пари  2. европейска валута  
Тематични рубрики:  1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 279

- 25 -

Б321


Чобанова, Росица .   Развитие на концепция за икономика на знанието в България  / Росица Чобанова . // Наука, XVIII, 2008 , N 2, с. 23-29


   Предлаганата концепция предполага обществена подкрепа за създаване, усвояване на отрасли, продукти и дейности в националната ни икономика, които ще съдействат за съхранение и развитие на българското общество, при това с максимален икономически растеж


1. Икономика на знанието  2. Глобализация  
 330.341(330.35):001.89.001.12(045)  + 355.43.001  + 316.4:330.11.001.1
Ключови думи:  1. знание  2. икономика  3. управление  4. конкуренция  
Тематични рубрики:  1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
Сист. No: 247

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.

Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

- 26 -

А  2083


Цонев, Венец Стефанов .   Статистиката-наука за проектиране, организиране и провеждане на изследване на масови явления  / Венец Стефанов Цонев, Иванка Съйкова . // Статистика, LX, 20 08, N 1, с. 3-21


   В настоящата статия статистиката се разглежда като вид инженерна наука, т. е. наука за проектиране, организация и осъществяване на изследвания на масови явления


1. Статистика  
 311.000.93(045)
Ключови думи:  1. статистика  
Тематични рубрики:  1. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.  
Сист. No: 296

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 27 -

А  14


   Биодизельное топливо: аргументы за и против . // Автомобильный транспорт, 85, 2008, N 6, с. 56-57


   Използването на биодизелното гориво повсеместно се разширява и неговата популярност нараства все повече, но рядко се говори за проблемите, които възникват при неговото използване в това число и за негативното му влияние върху състоянието на агрегатите на двигателя


1. Биогорива  2. Опазване на околната среда  
 662.7.000.504.056(045)
Ключови думи:  1. биодизел  2. опазване на околната среда  
Тематични рубрики:  1. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 276

- 28 -

Сп  Б  394


Картелов, Янислав .   Оползотворяване на топлина от инсталация за охлаждане на рафинирано слънчогледово олио  / Янислав Картелов, Евгени Крайчев, Теодор Демирев . // Хранително-вкусова промишленост, 2008, N 8, с. 45-47


   В настоящата статия е представено едно технологично решение за охлаждане на рафинирано слънчогледово олио с оползотворяване на топлина - получаване на топла вода, която се използва за нуждите на фирмата внедрител


1. Растителни масла - рафиниране  2. Отпадъчни води, пречистване и използване  
 665.3.002.2(045)  + 66.067 *.000.504.056  + 628.16.000.504.056
Ключови думи:  1. рафинирани масла  2. водно охлаждане  
Тематични рубрики:  1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  3. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
Сист. No: 267

- 29 -

Б  462


Лепоев, Милчо .   Екологични аспекти при рециклиране на строителни отпадъци  / Милчо Лепоев . // Железопътен транспорт, 2008, N 7/8, с. 40-42


   Рециклирането на строителни отпадъци, железопътен баласт, бетон и пътни материали отдавна е утвърдена практика, спомагаща пълното им оползотворяване


1. Строителни отпадъци  2. Рециклиране  
 67.08 *.004.8(045)  + 658.567.000.33  + 502:628.3
Ключови думи:  1. строителни отпадъци  2. рециклиране  
Тематични рубрики:  1. Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 253

- 30 -

Сп  Б  271


Мельник, Г. В.   Нормирование выбросов двигателей внедорожного применения:точка зрения двигателестроителей  / Г. В. Мельник . // Двигателестроение, XXIX , 2008, N 2, с. 50-57


   Статията представя текущото състояние на процеса на преразглеждане на основните международни нормативи в частност на Директивата 97/68 ЕС и допълненията, касаещи локомотивните дизели и двигателите на речните съдове


1. Дизелови двигатели - екология  2. Стандарти за работните процеси  
 621.43.000.504.056(045)  + 658.516:504.000.34
Ключови думи:  1. дизелови двигатели  2. замърсяване на въздуха  3. стандарти  
Тематични рубрики:  1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 278

- 31 -

Сп  А  3


Сидыганов, Ю. Н.   Анаеробная переработка отходов для получения биогаза  / Ю. Н. Сидыганов, Д. Н. Шамшуров, Д. В. Костромин . // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 78, 2008, N 6, с. 42-43


   Обясненият в статията технологичен процес с използването на наситен метан (в качеството си на интензификатор на анаеробно ферментиране) увеличава скоростта на получаване на биогаза с 30% в сравнение със съществуващия технологичен процес


1. Животински отпадъци - преработка  2. Биогаз - получаване  
 631.86/.87.004.8(045)
Ключови думи:  1. животински отпадъци  2. биогаз  
Тематични рубрики:  1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 293

- 32 -

Сп  Б  382


Стойчев, Стойчо .   Причини за възникването на първата екологична криза  / Стойчо Стойчев . // Лозарство и винарство, 2008, N 4, с. 47-51


   В своята статия авторът проследява "приноса" на човека за възникването на екологични кризи в различните етапи от развитието на живота на Земята


1. Екологична криза-исторически аспект  2. Екология - културна  
 502.6.000.93(045)
Ключови думи:  1. екология  2. екологични проблеми  3. екологични кризи  
Тематични рубрики:  1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 310

- 33 -

Сп  А  3


Уханов, А. П.   Применение рапсового биотоплива в тракторных дизелях  / А. П. Уханов, Н. С. Киреева . // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 78, 2008, N 5, с. 42-43


   Производството на биогориво е практически безотпадно и възобновяемо; то е достъпно за селските стопани и екологически безопасно, тъй като, попадайки в почвата, не я замърсява и се разлага (95%) за няколко дни


1. Биогорива  2. Селскостопански трактори  
 631.3.003.13(045)  + 662.000.504.056
Ключови думи:  1. биогорива  2. дизелов трактор  
Тематични рубрики:  1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 301

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

- 34 -

А  14


   Биодизельное топливо: аргументы за и против . // Автомобильный транспорт, 85, 2008, N 6, с. 56-57


   Използването на биодизелното гориво повсеместно се разширява и неговата популярност нараства все повече, но рядко се говори за проблемите, които възникват при неговото използване в това число и за негативното му влияние върху състоянието на агрегатите на двигателя


1. Биогорива  2. Опазване на околната среда  
 662.7.000.504.056(045)
Ключови думи:  1. биодизел  2. опазване на околната среда  
Тематични рубрики:  1. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 276

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

- 35 -

Сп  Б  439


Гърбев, Виктор .   Биогаз-природата отвръща на удара  / Виктор Гърбев . // Ютилитис, 6, 2008,  N 11, с. 68-69


   Биогазът е възобновяем източник,алтернатива на природния газ. За разлика от него биогазът има редица предимства като намаляване на енергийната зависимост, екологично производство, използване на силажите от енергийните култури


1. Възобновяеми енергии  2. Биогаз  3. Биогаз - получаване  
 620.91.000.504.056(045)  + 658.26.002(045)
Ключови думи:  1. биогаз  2. биогорива  3. алтернативни енергии  4. възобновяеми източници на енергия  
Тематични рубрики:  1. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
Сист. No: 300

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 36 -

Сп  Б  382


Йорданов, Йордан .   Развитието на регионалния туристически продукт и маркетинг на локалните дестинации  / Йордан Йорданов . // Лозарство и винарство, 2008, N 3, с. 50-51


   Богатите туристи или клиенти , към чието привличане се стремят нашите малки и средни производители на вино в различните региони на страната, търсят уникалност и високо качество, "гарантирано" с доказуема история и култура, в т. ч. и по отношение на марковото вино


1. Туризмът от стопанско гледище. Политика по отношение на туризма  2. Винарство  
 329(083.9).000.33(045)  + 663.2.000.57
Ключови думи:  1. винопроизводство  2. винен туризъм  
Тематични рубрики:  1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
Сист. No: 312

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

- 37 -

Сп  А  12


Ууситало, Ю.   Новая технология сварки модифицированной короткой дугой  / Ю. Ууситало, А. С. Мосягин, С. А. Линовский . // Сварочное производство, 79, 2008, N 6, с. 49-53


   Разработена е нова технология за заваряване посредством модифицирана къса дъга Kemppi FastROOTtm, основаваща се на цифров контрол на параметрите на дъгата - заваръчния ток и напрежението


1. Електродъгово заваряване  
 621.791.75.002.2(045)
Ключови думи:  1. електродъгово заваряване  
Тематични рубрики:  1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
Сист. No: 259

Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 38 -

Сп  Б  439


Георгиев, Вълчан .   Светодиоди и улично осветление  / Вълчан Георгиев . // Ютилитис, 6, 2008,  N 9, с. 65-67


   Уличното осветление е придобивка, която определя не само удобството на гражданите, но намалява пътнотранспортните произшествия. Осветлението е скъпо и за да се намалят експлоатационните разходи за поддръжка се използват високоефективни източници на светлина като светодиодите


1. Светотехника  2. Светодиод  
 628.97.003.13(045)  + 749.22.004(045)
Ключови думи:  1. осветление  2. осветителна техника  3. осветителни тела  4. светодиоди  
Тематични рубрики:  1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 295

- 39 -

Сп  Б  11


Иванов, Петър .   Влияние на времето и климата върху производството на електроенергия от технологии, използващи слънчева и ветрова енергия в България  / Петър Иванов . // Енергетика, 60, 20 08, N 6-7, с. 24-31


   Производството на електроенергия в България се основава на изкопаемите горива, ядрената енергия и водните ресурси. Възобновяемите източници на енергия са един чист, неизчерпаем източник на енергия, който може да подпомогне производството на енергия у нас и да допринесе за намаляване на емисиите от парникови газове, замърсяващи околната среда и водещи до промяна на климата


1. Възобновяеми енергии  2. Метеорология  3. Климатология  
 620.91.000.504.056(045)  + 621.311.004  + 551.5.003.13(045)  + 621.311.24.004(045)  + 621.313.36 :523.9.004(045)  + 621.311.21.004(045)
Ключови думи:  1. възобновяеми източници на енергия  2. алтернативни енергии  3. слънчева енергия  4. вятърна енергия  
Тематични рубрики:  1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 307

- 40 -

Сп  Б  11


Петканчин, Лазар .   Вятърни електроцентрали - някои проблеми и тенденции  / Лазар Петканчин . // Енергетика, 60, 20 08, N 6-7, с. 18-23


   Вятърните електроцентрали имат голямо значение за електроенергийните системи на някои държави . Бързото им развитие е свързано с поскъпването на енергията в световен мащаб и решаването на световните екологични проблеми. Необходими са дълбоки познания на процесите във вятърните паркове и създаване на единна система за техните технически характеристики за да могат да се изпълняват изискванията за цени, качество и надеждност на електроснабдяването


1. Вятърна енергия  2. Вятърни турбини  3. Възобновяеми енергии  
 620.91.000.504.056(045)  + 551.55.004  + 621.311.25.003
Ключови думи:  1. вятър  2. вятърна енергия  3. вятърни електроцентрали  4. възобновяеми източници на енергия  
Тематични рубрики:  1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 303

- 41 -

Сп  Б  439


Петкова, Полина .   Енергия от Слънцето  / Полина Петкова . // Ютилитис, 6, 2008,  N 10, с. 79-81


   Слънцето е най-близката до нас звезда и представлява неизчерпаем източник на енергия. Слънчевите системи за производство на електрическа енергия, наричани още фотоволтаични системи, преобразуват слънчевата светлина в електричество. Фотоволтаиците ще стават все по-популярен и масов източник на енергия заради огромните си икономически преимущества


1. Енергия - слънчева  2. Енергия - източници  3. Алтернативни източници на енеригя  
 620.91.003.1(045)  + 621.311.25.004(045)
Ключови думи:  1. енергия  2. енергийни системи  3. фотоволтаици  4. фотоволтаична електроцентрала  5. фотоволтаични инсталации  
Тематични рубрики:  1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 297

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация.

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.

- 42 -

Сп  Б  448


Баджева, Снежина .   "Палетен 24" ще произвежда 15000 европалети месечно  / Снежина Баджева . // Логистика, IV, 200 8, N 6, с. 14-15


   Фирма "Палетен" 24 ще произвежда само палети, лицензирани от Европейската палетна организация EPAL във всички стандартизирани размери, дадени от нея


1. Палети  
 621.869.001.12(045)
Ключови думи:  1. палети  2. палети EPAL  
Тематични рубрики:  1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  
Сист. No: 308

- 43 -

Сп  Б  448


Василев, Васил .   Настъплението на VNA машините  : Специализираната техника е по-скъпа, но по-ефективна  / Васил Василев . // Логистика, IV, 200 8, N 5, с. 101-102


   Главната задача пред един проектант на склад е как да направи така, че на дадена площ да се съберат максимално количество товари. Съвременното решение е - високи стелажи, тесни коридори и подходящи машини за тях


1. Подемно-транспортни машини - с електрическо задвижване  
 621.86/.87.002.51
Ключови думи:  1. специализирана техника  2. подемно-транспортни средства*  
Тематични рубрики:  1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  
Сист. No: 304

- 44 -

Сп  Б  448


Василев, Васил .   Кой се движи по тесните коридори  : VNA комисионери и тристранни машини се справят с високата динамика на товаропотоците  / Васил Василев . // Логистика, IV, 200 8, N 6, с. 92-93


   Статията запознава читателите с най-разпространените модели на машините за работа в тесни коридори - комисионерите и машини за тристранна обработка или т. н. VNA (Very Narrow Aisle -много тесен коридор) машини


1. Подемно-транспортно оборудване  
 621.86/.87.004.1(045)
Ключови думи:  1. комисионери  2. машини за тристранна обработка  3. VNA машини  
Тематични рубрики:  1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  
Сист. No: 305

- 45 -

Сп  Б  448


Великова, Росица .   Бунт срещу размяната на палети  : Логистичен модел на работа или задължителна система за обмен  / Росица Великова . // Логистика, IV, 200 8, N 5, с. 74-77


   Търговията изисква все по-добро качество на палетите, защото се използват все по-автоматизирани складове


1. Палети  
 621.869.002.3(045)
Ключови думи:  1. палети EPAL  2. палети  
Тематични рубрики:  1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  
Сист. No: 286

- 46 -

Сп  Б  448


Маринова, Ани .   Евтина алтернатива на Euro-pallet  / Ани Маринова . // Логистика, IV, 200 8, N 5, с. 78-79


   Новата палетна система World Pallet съперничи на конвенционалните европалети. Тя е евтина алтернатива на предлагания досега на пазара европейски стандарт с размери 800 х 1200 мм


1. Палети  
 621.869.004.1(045)
Ключови думи:  1. world-pallet  2. палети  
Тематични рубрики:  1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
Сист. No: 287

- 47 -

Сп  Б  448


   Нов панаир - нови модели  : И електро- и мотосекцията на карите залагат на новите технологии . // Логистика, IV, 200 8, N 5, с. 115-130


   На пловдивския панаир производители и вносители на подемно-транспортна техника показват най-актуалните предложения (модели на кари), с които да приковат вниманието върху своите щандове


1. Подемно-транспортни средства  2. Мотокари  
 621.86/.87.001.3(045)
Ключови думи:  1. подемно-транспортни машини  2. кари  3. мотокари  4. електрокари  
Тематични рубрики:  1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  
Сист. No: 290

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 48 -

Б  462


Гогев, Иван .   Оценка на на системата "железен път и съоръжения"  / Иван Гогев, Петър Къртичев, Светла Цанкова . // Железопътен транспорт, 2008, N 9, с. 32-38


   В предлаганата разработка се прави опит да бъдат постигнати две неща: "идентифициране" на действителността и определяне на "средно претеглено количество опасност" за основните направления на жп мрежата


1. Железни пътища - рискове  
 656.22.001.12(045)  + 656.25.001.2
Ключови думи:  1. железопътен транспорт - безопасност  2. железопътна стратегия  
Тематични рубрики:  1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
Сист. No: 282

- 49 -

Б  462


Деведжиев, Марин .   Железопътната стратегия - ангажимент на цялото общество  / Марин Деведжиев . // Железопътен транспорт, 2008, N 6, с. 26-29


   В Закона за железните пътища от 1885 година се посочват основните начала, от които следва да се ръководи железопътното ни строителство : задоволяване потребностите на всички части на България от железопътни линии, железниците да бъдат държавни и да се изграждат с усилията на целия народ


1. Железопътен транспорт в България - история  2. Железопътен транспорт - изграждане  
 625.001.12(045)  + 355.43.000.93
Ключови думи:  1. железопътно строителство  2. железопътна стратегия  
Тематични рубрики:  1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
Сист. No: 261

- 50 -

Б  462


Деянов, Димитър .   Българската железопътна независимост  / Димитър Деянов . // Железопътен транспорт, 2008, N 7/8, с. 12-17


   Статията запознава читателя с историята на българските железници - първа жп линия Русе-Варна, линия за международно съобщения Цариброд-София-Вакарел-Белово, пристигането на първия международен влак на гара София и други подробности


1. Железопътен транспорт в България - история  
 625.1.000.93(045)
Ключови думи:  1. железопътен транспорт  
Тематични рубрики:  1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. История. Георафия. Биографии. Археология.  
Географски понятия:  1. България  
Сист. No: 252

- 51 -

Сп  Б  449


   Европейският съюз се стреми да намали пътните произшествия . // Автотранспортна техника, IX, 2008, N 91, с. 56-57


   Новата директива на ЕС за широкоъгълни и бордови огледала цели да намали високата честота на сериозни и фатални произшествия, причинени от камиони


1. Пътни произшествия - европейски регулации  
 656.08 *.000.34(045)  + 061ЕС.001.12
Ключови думи:  1. пътни произшествия  2. европейски регулации  
Тематични рубрики:  1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
Сист. No: 268

- 52 -

Б  462


Кутев, Нойко .   Актуализация на маркетинговата програма на БДЖ  / Нойко Кутев . // Железопътен транспорт, 2008, N 10, с. 18-21


   Необходимо е да се актуализира маркетинговата програма на БДЖ ЕАД, имайки предвид, че пазарният дял на жп транспорта в България се разширява


1. Железопътен транспорт  2. Маркетингови програми  
 656.2.000.33(045)  + 339.13.001.12
Ключови думи:  1. маркетингова програма  2. железопътен транспорт  3. железопътни превози  
Тематични рубрики:  1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 298

- 53 -

Б  462


Лепоев, Милчо .   Изисквания към железния път при високоскоростно движение  / Милчо Лепоев . // Железопътен транспорт, 2008, N 10, с. 22-24


   Опитът на водещите жп администрации (Франция, Германия, Италия и Холандия) показва, че съвременната конструкция на железния път - безнаставов път върху сгъстена скара от стоманобетонни траверси и еластични укрепления - може да се използва успешно и при много високи скорости на движение (250 до 580 км/час), но винаги трябва да е в много добро техническо състояние


1. Високоскоростен жп транспорт  2. Железопътна инфраструктура - модернизация  
 656.25.004.2(045)
Ключови думи:  1. железопътен транспорт  2. железопътна инфраструктура  3. безопасност на движението  
Тематични рубрики:  1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
Сист. No: 299

- 54 -

Сп  Б  448


Маринова, Ани .   Евтина алтернатива на Euro-pallet  / Ани Маринова . // Логистика, IV, 200 8, N 5, с. 78-79


   Новата палетна система World Pallet съперничи на конвенционалните европалети. Тя е евтина алтернатива на предлагания досега на пазара европейски стандарт с размери 800 х 1200 мм


1. Палети  
 621.869.004.1(045)
Ключови думи:  1. world-pallet  2. палети  
Тематични рубрики:  1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
Сист. No: 287

- 55 -

Сп  Б  271


Мельник, Г. В.   Нормирование выбросов двигателей внедорожного применения:точка зрения двигателестроителей  / Г. В. Мельник . // Двигателестроение, XXIX , 2008, N 2, с. 50-57


   Статията представя текущото състояние на процеса на преразглеждане на основните международни нормативи в частност на Директивата 97/68 ЕС и допълненията, касаещи локомотивните дизели и двигателите на речните съдове


1. Дизелови двигатели - екология  2. Стандарти за работните процеси  
 621.43.000.504.056(045)  + 658.516:504.000.34
Ключови думи:  1. дизелови двигатели  2. замърсяване на въздуха  3. стандарти  
Тематични рубрики:  1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 278

- 56 -

А  1704


Монов, Христо .   Развитието на иновативни железопътни услуги - ключов фактор за повишаване на конкурентността  / Христо Монов . // Икономика, LXII, 2 008, N 2, с. 28-32


   Пътят за развитие на БДЖ ЕАД е повишаване на икономическата ефективност на работата чрез маркетингово ориентирано управление на баланса между търсене и предлагане


1. Железопътни услуги  2. Конкурентноспособност  3. Иновационна политика  
 65.012:339.13.000.33(045)  + 625.1.000.33
Ключови думи:  1. железопътни услуги  2. иновативност  3. конкурентноспособност  
Тематични рубрики:  1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 254

Механизация на селското стопанство. Селскостопански.

- 57 -

Сп  А  3


Уханов, А. П.   Применение рапсового биотоплива в тракторных дизелях  / А. П. Уханов, Н. С. Киреева . // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 78, 2008, N 5, с. 42-43


   Производството на биогориво е практически безотпадно и възобновяемо; то е достъпно за селските стопани и екологически безопасно, тъй като, попадайки в почвата, не я замърсява и се разлага (95%) за няколко дни


1. Биогорива  2. Селскостопански трактори  
 631.3.003.13(045)  + 662.000.504.056
Ключови думи:  1. биогорива  2. дизелов трактор  
Тематични рубрики:  1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 301

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

- 58 -

А  213


Иванов, Божидар .   Състояние и зависимости при техническото обновяване на българското земеделие  / Божидар Иванов . // Икономика и управление на селското стопанство, LIII, 2008, N 4, с. 26-31


   Целта на статията е да се покажат състоянието и зависимостите, които съществуват между различните производствени структури при придобиването и изграждането на техния селскостопански парк


1. Българско земеделие - техническо обновяване  
 631.12.001.2(045)
Ключови думи:  1. земеделска техника  2. техническо обновяване  
Тематични рубрики:  1. Електрификация и автоматизация на селското стопанство.  
Сист. No: 265

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 59 -

А  213


Котева, Нина .   Предизвикателства пред земеделските производствени кооперации в условията на евроинтеграция  / Нина Котева . // Икономика и управление на селското стопанство, 53, 2008, N 5, с. 22-28


   Целта на статията е да се направи оценка на състоянието на производствените кооперации и да се очертаят насоките за по-наташното им развитие за адаптиране към изискванията на ОСП (Обща селскостопанска политика)


1. Земеделски производствени кооперации  2. Евроинтеграция  
 631.115.9.009.21(045)  + 339.923:061ЕИО.000.33
Ключови думи:  1. селскостопански кооперации  2. евроинтеграция  
Тематични рубрики:  1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 313

- 60 -

Сп  А  17


Стребков, Д. С.   Нанотехнологии в сельском хозяйстве  / Д. С. Стребков . // Техника в сельском хозяйстве, 2008, N 4, с. 3-5


   Нанотехнологиите в селското стопанство помагат да се разработят нови прогресивни технологии за производството на биогорива и смесено дизелно гориво, да се повиши ефективността на преобразувателите на слънчевата енергия в електрическа и т. н.


1. Нанотехнологии в селското стопанство  
 004.8.001(045)  + 631.37:621.311.001.5
Ключови думи:  1. нанотехнологии  2. нанонаука  
Тематични рубрики:  1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
Сист. No: 292

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 61 -

Сп  Б  448


Василев, Васил .   Тайните на един дистрибуционен център  / Васил Василев . // Логистика, IV, 200 8, N 5, с. 40-42


   В "Идеал стандарт" в Севлиево работят на високи обороти, за да отговорят на увеличеното търсене


1. Логистика - складова - управление  
 658.008(045)
Ключови думи:  1. дистрибуция  2. логистични процеси  
Тематични рубрики:  1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
Сист. No: 291

- 62 -

Сп  А  19


Василев, Ивайло .   Управление на проекти  / Ивайло Василев . // Машиностроене и електротехника, LVII, 2008, N 7/8, с. 74-76


   Въвеждането на система за управление на проекти не е магическа пръчка. Процесът е свързан с промяна на фирмената култура


1. Проекти - управление и организация  
 65.012 *.001(045)
Ключови думи:  1. управление на проекти  
Тематични рубрики:  1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
Сист. No: 264

- 63 -

Сп  Б  448


Великова, Росица .   Складът - добре изолиран и сигурен  / Росица Великова . // Логистика, IV, 200 8, N 5, с. 68-69


   Складовете играят важна роля във веригата на снабдяването. Те трябва да бъдат разположени възможно най-близо до производството, за да може рискът от проблеми в транспорта да бъде най-малък


1. Складове  2. Складова техника  
 658.7.006.5(045)
Ключови думи:  1. складове  2. складова техника  
Тематични рубрики:  1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
Сист. No: 285

- 64 -

Сп  Б  448


   Логистично обслужване на големи вериги магазини . // Логистика, IV, 200 8, N 5, с. 44-48


   Статията разкрива особеностите на обслужване на логистичната дейност на вериги магазини, кросдокинг платформите, как се печели клиент и каква е връзката между логистичната фирма и клиента Интервю на Снежина Баджева с Ивайло Килев, управител на Вили Ветц Логистик


1. Логистично обслужване  
 658.7.001.14(047.53)
Ключови думи:  1. логистични процеси  2. логистично обслужване  
Тематични рубрики:  1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
Сист. No: 283

- 65 -

Сп  Б  448


Маринова, Ани .   TSM: Направени по мярка  / Ани Маринова . // Логистика, IV, 200 8, N 6, с. 60-63


   Системите за управление на транспорта (Transportation Management Systems) играят важна роля в цялостния пейзаж на supply chain технологиите


1. Системи за управление  
 658.7.012.002.71(045)  + 656.001.76
Ключови думи:  1. системи за управление  
Тематични рубрики:  1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
Сист. No: 302

- 66 -

Сп  Б  448


Маринова, Ани .   Етикетите като наблюдатели  : Нови REID решения за проследяване на товарите по веригата на доставки  / Ани Маринова . // Логистика, IV, 200 8, N 5, с. 94-100


   Радиотаговете, познати още и като транспондери, се използват отдавна в света на логистиката за индивидуално маркиране на стоки. Изследователският проект TRAC работи върху комбинирането на REID етикети със сензори, което ще позволи постоянен мониторинг на стоките по време тяхното транспортиране. Прогнозира се тази контролна функция да раздвижи REID технологиите


1. Радиотагове  
 658.6.001.7(045)  + 681.3.05 *.001.12
Ключови думи:  1. радиотагове  2. електронен етикет  
Тематични рубрики:  1. Кибернетика . Финна механика.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
Сист. No: 309

- 67 -

Сп  Б  382


   Практически съвети по експортен мениджмънт . // Лозарство и винарство, 2008, N 4, с. 38-42


   Търгуването на произведените продукти е важен момент от управлението на фирмата


1. Експортен мениджмънт  
 339.003.13(045)
Ключови думи:  1. експорт  2. мениджмънт  
Тематични рубрики:  1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
Сист. No: 311

- 68 -

Сп  Б  448


Стоев, Тихомир .   Място за всичко и всичко на място  : Вярвайте на информационната система и на работниците в склада, но не забравяйте контрола  / Тихомир Стоев . // Логистика, IV, 200 8, N 4, с. 74-75


   Как да се следят запасите и да се намалят разходите за склада - това са въпроси, които много мениджъри си задават. Най-сигурният начин да се постигнат добри резултати е акуратно да се води документацията на складовото стопанство


1. Логистика - складова - управление  
 658.78.001.12(045)  + 621.872.002
Ключови думи:  1. складова логистика  2. операционен мениджмънт  
Тематични рубрики:  1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
Сист. No: 256

- 69 -

Сп  Б  448


Стоянов, Петър С.   Изборът на ERP - стъпка по стъпка  / Петър С. Стоянов . // Логистика, IV, 200 8, N 4, с. 84-86


   Закупуването на скъпа управленска информационна система (ERP- Enterprise Resource Planning) не бива да е самоцел, а трябва да отговаря на бизнес нуждите на организацията


1. Управленски информационни системи  
 658.7.012.001.12(045)
Ключови думи:  1. информационни системи  2. управленски системи  
Тематични рубрики:  1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
Сист. No: 257

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

Кибернетика . Финна механика.

- 70 -

Сп  Б  448


Маринова, Ани .   Етикетите като наблюдатели  : Нови REID решения за проследяване на товарите по веригата на доставки  / Ани Маринова . // Логистика, IV, 200 8, N 5, с. 94-100


   Радиотаговете, познати още и като транспондери, се използват отдавна в света на логистиката за индивидуално маркиране на стоки. Изследователският проект TRAC работи върху комбинирането на REID етикети със сензори, което ще позволи постоянен мониторинг на стоките по време тяхното транспортиране. Прогнозира се тази контролна функция да раздвижи REID технологиите


1. Радиотагове  
 658.6.001.7(045)  + 681.3.05 *.001.12
Ключови думи:  1. радиотагове  2. електронен етикет  
Тематични рубрики:  1. Кибернетика . Финна механика.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
Сист. No: 309

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

Езикознание. Филология. Литература

История. Георафия. Биографии. Археология.

- 71 -

А  1704


Беров, Любен .   Отново на кръстопът  : Развитие на индустрията в България през периода 1878 - 1944 г. / Любен Беров . // Икономика, LXII, 2 008, N 2, с. 17-21


1. Индустриално развитие  
 351.82.000.93(045)
Ключови думи:  1. индустриално развитие  2. индустриални отношения  
Тематични рубрики:  1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. История. Георафия. Биографии. Археология.  
Сист. No: 255

- 72 -

Б  462


Деянов, Димитър .   Българската железопътна независимост  / Димитър Деянов . // Железопътен транспорт, 2008, N 7/8, с. 12-17


   Статията запознава читателя с историята на българските железници - първа жп линия Русе-Варна, линия за международно съобщения Цариброд-София-Вакарел-Белово, пристигането на първия международен влак на гара София и други подробности


1. Железопътен транспорт в България - история  
 625.1.000.93(045)
Ключови думи:  1. железопътен транспорт  
Тематични рубрики:  1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. История. Георафия. Биографии. Археология.  
Географски понятия:  1. България  
Сист. No: 252

- 73 -

ЦБ  55688


Добрев, Петър .   Как беше открита древната българска цивилизация  / Петър Добрев . // Корени на българската цивилизация : Академична интердисциплинарна конференция  / Състав. Петър Добрев  (София)  . - София, 2005, с. 41-58


1. България - цивилизация  2. България - история  
 008(497.2)(063)  + 949.72(063)
Ключови думи:  1. цивилизация  2. история на България  
Тематични рубрики:  1. История. Георафия. Биографии. Археология.  
Сист. No: 8

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.

Компютри. Програмни продукти.

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.

- 74 -

Сп  Б  448


Василев, Огнян .   Как да решаваме проблеми  : Кратък нестандартен курс  / Огнян Василев . // Логистика, IV, 200 8, N 5, с. 52-55


   Какво е организирано решаване на проблемите? Отговорът е: дейност, насочена към елиминиране на първопричината за проблема, т. е. на тази причина или група причини, след чието отстраняване проблемът НИКОГА ПОВЕЧЕ не се повтаря


1. Проблемни ситуации - решения  
 330.101.5:371.69.000.37(045)
Ключови думи:  1. проблемни ситуации  2. курсове  
Тематични рубрики:  1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
Сист. No: 306

- 75 -

Б  321


Чобанов, Георги .   Сътрудничество между висшето образование и бизнеса  / Георги Чобанов . // Наука, XVIII, 2008 , N 2, с.30-31


   Обществото ни очаква от образованието и бизнеса университетите да предлагат на пазара на труда по-добре подготвени и адаптирани към промените кадри, съобразени със съвременните изисквания и изработването на стратегия за тяхното реализиране


1. Кадри, подготовка  2. Бизнес  3. Стратегии - разработване  
 378  + 65.011.1  + 658.3(045)
Ключови думи:  1. бизнес  2. висше образование  3. кадри  
Тематични рубрики:  1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 248

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.

- 76 -

Б  462


Лепоев, Милчо .   Екологични аспекти при рециклиране на строителни отпадъци  / Милчо Лепоев . // Железопътен транспорт, 2008, N 7/8, с. 40-42


   Рециклирането на строителни отпадъци, железопътен баласт, бетон и пътни материали отдавна е утвърдена практика, спомагаща пълното им оползотворяване


1. Строителни отпадъци  2. Рециклиране  
 67.08 *.004.8(045)  + 658.567.000.33  + 502:628.3
Ключови думи:  1. строителни отпадъци  2. рециклиране  
Тематични рубрики:  1. Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 253

Техника на безопасността.

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми.

Хранително-вкусова промишленост.

- 77 -

А  213


Благоева-Яркова, Юлияна .   Търсене на биологични продукти в България  / Юлияна Благоева-Яркова, Евгений Генчев . // Икономика и управление на селското стопанство, 53, 2008, N 5, с. 59-63


   Целта на статията е да се проучи потребителското търсене на биопродукти в България като се очертаят най-важните характеристики на поведението на потребителите, в контекста на ангажиментите, които България е поела за развитието на пазара на биопродукти


1. Пазар на биопродукти в България  
 339.13.000.504.056(045)  + 641.1.000.57
Ключови думи:  1. биохрани  2. пазар на биохрани  3. биологично земеделие  
Тематични рубрики:  1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
Сист. No: 314

- 78 -

А  1704


Гигова, Емилия .   Възход и нова регионална структура в износа на вина  / Емилия Гигова . // Икономика, XLII, 2 008, N 3, с. 37-39


   Износът на гроздови вина от България се възражда. След значителен спад в края на 90-те години неговата динамика е възходяща


1. Стокооборот. Стокови запаси. Пазари за снабдяване. Пазари за пласмент  2. Винопроизводство  
 663.2.001.12(045)  + 339.14.000.33
Ключови думи:  1. износ  2. винопроизводство  3. конкурентноспособност  
Тематични рубрики:  1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 281

- 79 -

Сп  Б  394


Картелов, Янислав .   Оползотворяване на топлина от инсталация за охлаждане на рафинирано слънчогледово олио  / Янислав Картелов, Евгени Крайчев, Теодор Демирев . // Хранително-вкусова промишленост, 2008, N 8, с. 45-47


   В настоящата статия е представено едно технологично решение за охлаждане на рафинирано слънчогледово олио с оползотворяване на топлина - получаване на топла вода, която се използва за нуждите на фирмата внедрител


1. Растителни масла - рафиниране  2. Отпадъчни води, пречистване и използване  
 665.3.002.2(045)  + 66.067 *.000.504.056  + 628.16.000.504.056
Ключови думи:  1. рафинирани масла  2. водно охлаждане  
Тематични рубрики:  1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  3. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
Сист. No: 267

- 80 -

Сп  Б  382


   Може ли България да се нарече страна на малки винарски изби . // Лозарство и винарство, 2008, N 3, с. 56-59


   Лозаровинарската карта на България показва, че лозя могат да се отглеждат навсякъде освен в планините и хълмистите възвишения с надморска височина над 270 м.


1. Винопроизводство  2. Винарски изби  
 663.2.001.12(045)
Ключови думи:  1. винарски изби  2. маршрути на виното  
Тематични рубрики:  1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 262

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело.

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).

- 81 -

А  18


Воронцов, А. Л.   Разработка новой теории резания  : 6. Определение основных параметров процесса резания  / А. Л. Воронцов, Н. М. Султан-Заде, А. Ю. Албагачиев . // Вестник машиностроения, 87, 2008, N 6, с. 64-70


   Чрез новата теория е определен коефициентът на удебеляване на стружката без тя да е заздравявана. Взето е предвид и скоростното и деформационно уякчаване. Намерени са скоростта на деформация в процеса на рязане, дълбочината на проникване на пластичната деформация в обработваемата заготовка на ниво по-ниско от острието на резеца, максималното налягане на предната повърхност на резеца


1. Рязане на метали  2. Пластична деформация  
 621.9.01 *.001(045)
Ключови думи:  1. рязане на металите  2. пластична деформация  
Тематични рубрики:  1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
Сист. No: 250

- 82 -

А  18


Воронцов, А. Л.   Разработка новой теории резания  : 5. Определение кинематического, напряженного и деформированного состояний обрабатываемой заготовки  / А. Л. Воронцов, Н. М. Султан-Заде, А. Ю. Албагачиев . // Вестник машиностроения, 87, 2008, N 5, с. 61-69


   Въз основа на принципно нова схема за изчисление на процеса на рязане е показано математическо определение на кинематическото, напрегнатото и деформирано състояние на заготовката в процеса на нейното обработване.


1. Рязане на метали  2. Пластична деформация  
 621.9.01 *.001(045)
Ключови думи:  1. рязане на металите  2. пластична деформация  
Тематични рубрики:  1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
Сист. No: 251

- 83 -

А  18


Воронцов, А. Л.   Разработка новой теории резания  : 7. Математическое описание образования стружки разных видов, пульсации силы резания и параметров контакта обработанной поверхности заготовки с задней поверхностью резца  / А. Л. Воронцов, Н. М. Султан-Заде, А. Ю. Албагачиев . // Вестник машиностроения, 87, 2008, N 7, с. 56-61


   С помощта на нова теория за първи път се предлага математическо обосноваване на процесите на образуване на стружки от различни видове, описано е явлението пулсация на силата на рязане


1. Рязане на метали  
 621.9.01 *.001.1(045)
Ключови думи:  1. рязане на металите  2. деформации  
Тематични рубрики:  1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
Сист. No: 273

- 84 -

А  18


Воронцов, А. Л.   Разработка новой теории резания  : 8. Методика расчетастружкообломов  / А. Л. Воронцов, Н. М. Султан-Заде, А. Ю. Албагачиев . // Вестник машиностроения, 87, 2008, N 8, с. 61-68


   Чрез нова теория за първи път е разработена методика за теоретично определяне на ефективните геометрични параметри на чупенето на стружки. Тя ще позволи напълно да се замени скъпострущият и трудоемък подбор на параметрите


1. Рязане на метали  
 621.9.01 *.001.1(045)
Ключови думи:  1. рязане на металите  2. чупене на стружки  
Тематични рубрики:  1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
Сист. No: 274

- 85 -

А  18


Воронцов, А. Л.   Разработка новой теории резания  : 8. Практические расчеты параметров резания при точении  / А. Л. Воронцов, Н. М. Султан-Заде, А. Ю. Албагачиев . // Вестник машиностроения, 87, 2008, N 9, с. 67-76


1. Рязане на метали  2. Стругове  
 621.9.01 *.001.1(045)
Ключови думи:  1. рязане на металите  2. струговане  
Тематични рубрики:  1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
Сист. No: 275

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.

- 86 -

Сп  Б  394


Картелов, Янислав .   Оползотворяване на топлина от инсталация за охлаждане на рафинирано слънчогледово олио  / Янислав Картелов, Евгени Крайчев, Теодор Демирев . // Хранително-вкусова промишленост, 2008, N 8, с. 45-47


   В настоящата статия е представено едно технологично решение за охлаждане на рафинирано слънчогледово олио с оползотворяване на топлина - получаване на топла вода, която се използва за нуждите на фирмата внедрител


1. Растителни масла - рафиниране  2. Отпадъчни води, пречистване и използване  
 665.3.002.2(045)  + 66.067 *.000.504.056  + 628.16.000.504.056
Ключови думи:  1. рафинирани масла  2. водно охлаждане  
Тематични рубрики:  1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  3. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
Сист. No: 267


 Индекс по АВТОРИ

Албагачиев, А. Ю. 81 82 83 84 85 
Баджева, Снежина 42 
Беров, Любен 9 71 
Благоева-Яркова, Юлияна 10 77 
Василев, Васил 43 44 61 
Василев, Ивайло 62 
Василев, Огнян 11 74 
Василев,Ивайло 12 
Великова, Росица 45 63 
Воронцов, А. Л. 81 82 83 84 85 
Генчев, Евгений 10 77 
Георгиев, Вълчан 38 
Гигова, Емилия 13 78 
Гогев, Иван 48 
Гърбев, Виктор 35 
Деведжиев, Марин 49 
Демирев, Теодор 28 79 86 
Деянов, Димитър 50 72 
Добрев, Петър 73 
Иванов, Божидар 58 
Иванов, Петър 39 
Йорданов, Йордан 14 36 
Картелов, Янислав 28 79 86 
Киреева, Н. С. 33 57 
Костова, Септемврина 6 
Костромин, Д. В. 31 
Котева, Нина 15 59 
Крайчев, Евгени 28 79 86 
Кутев, Нойко 16 52 
Къртичев, Петър 48 
Лепоев, Милчо 29 53 76 
Линовский, С. А. 37 
Маринов, Мариан 1 17 
Маринова, Ани 2 18 46 54 65 66 70 
Мельник, Г. В. 30 55 
Монов, Христо 20 56 
Мосягин, А. С. 37 
Петканчин, Лазар 40 
Петкова, Полина 41 
Сидыганов, Ю. Н. 31 
Стамболиев, Иван 7 
Стоев, Тихомир 22 68 
Стойчев, Стойчо 32 
Стоянов, Петър С. 69 
Стребков, Д. С. 3 60 
Султан-Заде, Н. М. 81 82 83 84 85 
Съйкова, Иванка 26 
Ууситало, Ю. 37 
Уханов, А. П. 33 57 
Цанкова, Светла 48 
Цонев, Венец Стефанов 26 
Чобанов, Георги 23 75 
Чобанов, Димитър 24 
Чобанова, Росица 4 25 
Шамшуров, Д. Н. 31 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Палетен 24" ще произвежда 15000 европалети месечно 42 
TSM: Направени по мярка 65 
Актуализация на маркетинговата програма на БДЖ 16 52 
Анаеробная переработка отходов для получения биогаза 31 
Безработицата и платената заетост - основни детерминанти на приноса на жените в семейния бюджет 8 
Биогаз-природата отвръща на удара 35 
Биодизельное топливо: аргументы за и против 27 34 
Бунт срещу размяната на палети 45 
Българската железопътна независимост 50 72 
Влияние на времето и климата върху производството на електроенергия от технологии, използващи слънчева и ветрова енергия в България 39 
Възход и нова регионална структура в износа на вина 13 78 
Вятърни електроцентрали - някои проблеми и тенденции 40 
Годишната инвентаризация - необходимо зло 22 
Европейският съюз се стреми да намали пътните произшествия 5 51 
Еврото и България - перспективи, плюсове, минуси 24 
Евтина алтернатива на Euro-pallet 46 54 
Екологични аспекти при рециклиране на строителни отпадъци 29 76 
Енергия от Слънцето 41 
Етикетите като наблюдатели 66 70 
Железопътната стратегия - ангажимент на цялото общество 49 
Изборът на ERP - стъпка по стъпка 69 
Изисквания към железния път при високоскоростно движение 53 
Как беше открита древната българска цивилизация 73 
Как да решаваме проблеми 11 74 
Кой се движи по тесните коридори 44 
Логистично обслужване на големи вериги магазини 64 
Маркова политика на търговската фирма 6 
Може ли България да се нарече страна на малки винарски изби 19 80 
Място за всичко и всичко на място 68 
Нанотехнологии в сельском хозяйстве 3 60 
Настъплението на VNA машините 43 
Нов панаир - нови модели 47 
Новая технология сварки модифицированной короткой дугой 37 
Нормирование выбросов двигателей внедорожного применения:точка зрения двигателестроителей 30 55 
ОИО - конкурентно предимство на всички пазари (2) 1 17 
Оползотворяване на топлина от инсталация за охлаждане на рафинирано слънчогледово олио 28 79 86 
Отново на кръстопът 9 71 
Оценка на на системата "железен път и съоръжения" 48 
Практически съвети по експортен мениджмънт 21 67 
Предизвикателства пред земеделските производствени кооперации в условията на евроинтеграция 15 59 
Применение рапсового биотоплива в тракторных дизелях 33 57 
Причини за възникването на първата екологична криза 32 
Развитие на концепция за икономика на знанието в България 4 25 
Развитието на иновативни железопътни услуги - ключов фактор за повишаване на конкурентността 20 56 
Развитието на регионалния туристически продукт и маркетинг на локалните дестинации 14 36 
Разработка новой теории резания 81 82 83 84 85 
С консултант или със собствени сили 2 18 
Светодиоди и улично осветление 38 
Складът - добре изолиран и сигурен 63 
Статистиката-наука за проектиране, организиране и провеждане на изследване на масови явления 26 
Състояние и зависимости при техническото обновяване на българското земеделие 58 
Сътрудничество между висшето образование и бизнеса 23 75 
Тайните на един дистрибуционен център 61 
Търсене на биологични продукти в България 10 77 
Управление на проекти 12 62 
Установяването на търговска марка - гаранция за просперитет на производството 7 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Алтернативни източници на енеригя 41 
Безработица 8 
Бизнес 23 75 
Биогаз 35 
Биогаз - получаване 31 35 
Биогорива 27 33 34 57 
България - история 73 
България - цивилизация 73 
Българско земеделие - техническо обновяване 58 
Винарски изби 19 80 
Винарство 14 36 
Винопроизводство 13 19 78 80 
Високоскоростен жп транспорт 53 
Възобновяеми енергии 35 39 40 
Вятърна енергия 40 
Вятърни турбини 40 
Глобализация 4 25 
Дизелови двигатели - екология 30 55 
Евроинтеграция 15 59 
Екологична криза-исторически аспект 32 
Екология - културна 32 
Експортен мениджмънт 21 67 
Електродъгово заваряване 37 
Енергия - източници 41 
Енергия - слънчева 41 
Железни пътища - рискове 48 
Железопътен транспорт 16 52 
Железопътен транспорт - изграждане 49 
Железопътен транспорт в България - история 49 50 72 
Железопътна инфраструктура - модернизация 53 
Железопътни услуги 20 56 
Животински отпадъци - преработка 31 
Земеделски производствени кооперации 15 59 
Икономика на знанието 4 25 
Инвентаризация 22 
Индустриално развитие 9 71 
Иновационна политика 20 56 
Кадри, подготовка 23 75 
Качество 12 
Климатология 39 
Конкурентноспособност 20 56 
Логистика - складова - управление 61 68 
Логистично обслужване 64 
Маркетингови програми 16 52 
Метеорология 39 
Митници 2 18 
Митническо управление - митническа политика - митнически системи - митнически такси 1 17 
Мотокари 47 
Нанотехнологии в селското стопанство 3 60 
Опазване на околната среда 27 34 
Отпадъчни води, пречистване и използване 28 79 86 
Пазар на биопродукти в България 10 77 
Палети 42 45 46 54 
Парични реформи - България 24 
Пластична деформация 81 82 
Подемно-транспортни машини - с електрическо задвижване 43 
Подемно-транспортни средства 47 
Подемно-транспортно оборудване 44 
Проблемни ситуации - решения 11 12 74 
Проекти - управление и организация 62 
Пътни произшествия - европейски регулации 5 51 
Радиотагове 66 70 
Растителни масла - рафиниране 28 79 86 
Рециклиране 29 76 
Рязане на метали 81 82 83 84 85 
Светодиод 38 
Светотехника 38 
Селскостопански трактори 33 57 
Сертифициране 1 17 
Системи за управление 65 
Складова техника 63 
Складове 63 
Стандарти за работните процеси 30 55 
Стандартизация 2 18 
Статистика 26 
Стокооборот. Стокови запаси. Пазари за снабдяване. Пазари за пласмент 13 78 
Стратегии - разработване 23 75 
Строителни отпадъци 29 76 
Стругове 85 
Трудова заетост 8 
Туризмът от стопанско гледище. Политика по отношение на туризма 14 36 
Търговска марка 6 7 
Управление на проекти 12 
Управленски информационни системи 69 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

VNA машини 44 
world-pallet 46 54 
алтернативни енергии 35 39 
безопасност на движението 53 
безработица 8 
бизнес 23 75 
биогаз 31 35 
биогорива 33 35 57 
биодизел 27 34 
биологично земеделие 10 77 
биохрани 10 77 
винарски изби 19 80 
винен туризъм 14 36 
винопроизводство 13 14 36 78 
висше образование 23 75 
водно охлаждане 28 79 86 
възобновяеми източници на енергия 35 39 40 
вятър 40 
вятърна енергия 39 40 
вятърни електроцентрали 40 
деформации 83 
дизелов трактор 33 57 
дизелови двигатели 30 55 
дистрибуция 61 
евроинтеграция 15 59 
европейска валута 24 
европейски регулации 5 51 
екологични кризи 32 
екологични проблеми 32 
екология 32 
експорт 21 67 
електродъгово заваряване 37 
електрокари 47 
електронен етикет 66 70 
енергийни системи 41 
енергия 41 
железопътен транспорт 16 50 52 53 72 
железопътен транспорт - безопасност 48 
железопътна инфраструктура 53 
железопътна стратегия 48 49 
железопътни превози 16 52 
железопътни услуги 20 56 
железопътно строителство 49 
животински отпадъци 31 
замърсяване на въздуха 30 55 
земеделска техника 58 
знание 4 25 
износ 13 78 
икономика 4 25 
инвентаризация 22 
индустриални отношения 9 71 
индустриално развитие 9 71 
иновативност 20 56 
информационни системи 69 
история на България 73 
кадри 23 75 
кари 47 
комисионери 44 
конкурентноспособност 13 20 56 78 
конкуренция 4 25 
курсове 11 74 
логистични процеси 61 64 
логистично обслужване 64 
маркетингова програма 16 52 
маршрути на виното 19 80 
машини за тристранна обработка 44 
мениджмънт 21 67 
митнически документи 1 2 17 18 
митнически контрол 1 17 
мотокари 47 
нанонаука 3 60 
нанотехнологии 3 60 
одобрен икономически оператор 2 18 
опазване на околната среда 27 34 
операционен мениджмънт 68 
осветителна техника 38 
осветителни тела 38 
осветление 38 
пазар на биохрани 10 77 
палети 42 45 46 54 
палети EPAL 42 45 
пари 24 
пластична деформация 81 82 
подемно-транспортни машини 47 
подемно-транспортни средства* 43 
проблемни ситуации 11 74 
пътни произшествия 5 51 
радиотагове 66 70 
рафинирани масла 28 79 86 
рециклиране 29 76 
рязане на металите 81 82 83 84 85 
светодиоди 38 
селскостопански кооперации 15 59 
сертификати 1 17 
сертификация 2 18 
системи за управление 12 65 
складова логистика 68 
складова техника 63 
складове 63 
слънчева енергия 39 
специализирана техника 43 
стандарти 30 55 
статистика 26 
строителни отпадъци 29 76 
струговане 85 
техническо обновяване 58 
трудова заетост 8 
търговска марка 6 7 
управление 4 25 
управление на проекти 12 62 
управленски системи 69 
фирмено управление 12 
фотоволтаици 41 
фотоволтаична електроцентрала 41 
фотоволтаични инсталации 41 
цивилизация 73 
чупене на стружки 84 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 50 72