НОВИ СТАТИИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография.

- 1 -

Сп Б 321

Ангелова, Анна.  [Сто и двадесет ] 120 години Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" / Анна Ангелова. // Наука, 18, 2008, N 6, с. 31-32. 

   Посоката на развитие на Университетската библиотека е : " да събира и пази българската книжнина до възможна степен пълно; да събира и пази чуждата литература като най-важна част от фонда на библиотеката". 

1. Университетски библиотеки 
 027.7.000.93(045)
Ключови думи: 1. библиотеки 2. университетски библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
Сист. No: 333

- 2 -

Сп Б 321

Зидарова, Богдана.  Българските научни открития / Богдана Зидарова. // Наука, 18, 2008, N 5, с. 30-38. 

   През 1961 година в Народнато събрание се приема Закон за откритията, изобретенията и рационализаторските предложения и утвърдена Наредба за съставяне и разглеждане на декларациите за издаване на диплома за открития. 

1. Български открития 
 608.1.000.93(045)
Ключови думи: 1. открития 2. български открития 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
Сист. No: 330

- 3 -

Сп Б 321

Иванова, Елена.  Герхард Ертл - един очакван нобелов лауреат / Елена Иванова, Михаил Михайлов. // Наука, 18, 2008, N 6, с. 8 -11. 

   Най-високото отличие за химик - Нобеловата награда за химия през 2007 година-е присъдено на проф. Герхард Ертл от Института "Фриц Хабер" към Обществото "Макс Планк" в Берлин. 

1. Нобелови награди 
 068 Нобел:54.000.93(045)
Ключови думи: 1. нобелисти 2. химия 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  
Сист. No: 332

- 4 -

Сп Б 321

Косев, Константин.  Професор Марин Дринов - създател на Българската академия на науките / Константин Косев. // Наука, 18, 2008, N 5, с. 78-80. 

   Професорът от Харковския университет Марин Дринов е една от най-ярките личности на българското национално Възраждане. 

1. Възраждане - България 2. БАН 3. БАН -история на създаването 
 9.000.37(045)  + 949.72.051:374.2.000.37
Ключови думи: 1. БАН 2. Марин Дринов 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. История. Георафия. Биографии. Археология.  
За него: 1. Дринов, Марин 
Сист. No: 326

- 5 -

А 129

Маринов, Едуард.  Нобелова награда за постижения в областта на икономическите науки за 2008 година /  Прев. от англ. Едуард Маринов. // Икономическа мисъл, 53, 2008, N 6, с. 82-102. 

   Наградата в памет на Алфред Нобел в областта на икономическите науки за 2008 г. е връчена на Пол Кругман от Университета в Принстън, САЩ, за "анализа му на търговските модели и разположението на икономическите дейности". 

1. Нобелови награди 
 068 Нобел:330.000.33(045)
Ключови думи: 1. нобелисти 2. икономически науки 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 323

- 6 -

Сп Б 448

Николов, Данаил.  Фротком [Frotcom] малката черна кутийка / Данаил Николов. // Логистика, V, 2009, N 3, с. 70-71. 

   Frotcom е иновационна система за GPS(Global Positioning System)/GPRS (General Packet Radio Service) проследяване и контрол на автомобили. Чрез нея мениджърите упражняват по-ефективен контрол върху автопарка и оптимизират услугите, които предоставят на клиентите. 

   
   http://www.logistika.bg 

1. Информационни системи 
 004.4:658.7.001.12(045)
Ключови думи: 1. информационни системи 2. GPS 3. frotcom 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
Сист. No: 385

- 7 -

Сп Б 448

ОИО - нова философия на пазарно поведение  : Много оператори формализират процедурата до подаване на искането за сертификат. // Логистика, V, 2009, N 1, с. 60-61. 

   Какви трудности срещат фирмите при кандидатстване за сертификат Одобрен икономически оператор (ОИО)? Кои са най-често допусканите грешки от операторите в отделните етапи на процеса сертифициране? Какво показва българската практика? Агенция "Митници" споделя своите наблюдения и обобщения. 

1. Стандартизация 2. Митници 
 006.06.001.12(047.53)  + 339.543.009.2
Ключови думи: 1. сертификация 2. одобрен икономически оператор 3. митнически документи 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 335

Философия. Психология. Религия.

Социология. Политология. Право. Политика. Социография.

- 8 -

Сп Б 403

Иванов, В..  Глобалното затопляне - едно от главните предизвикателства на съвременния свят / В. Иванов, М. Харалампиев. // Екология и бъдеще, 7, 2008, N 3, с. 18 - 22. 

   Климатът на земята е непосредствено свързан с антропогенните нарушения на геохимическия цикъл. Тези нарушения са в резултат на цялостната дейност на човечеството във всички сфери на неговата икономическа дейност. 

1. Глобално затопляне 2. Парников ефект 
 504.05/.06.001(045)  + 341:502.001.12
Ключови думи: 1. парников ефект 2. глобално затопляне 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
Сист. No: 317

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 9 -

А 129

Ангелов, Иван.  Световната финансово-икономическа криза и България / Иван Ангелов. // Икономическа мисъл, 53, 2008, N 5, с. 35-65. 

   Посочени са главните причини за кризата. Проследено е нейното развитие от ипотечна към финансова, а сега и към глобална рецесия. 

1. Световна криза 2. Рецесия 
 338.124.4.001(045)  + 338.124.2
Ключови думи: 1. икономическа криза 2. рецесия 3. антикризисни програми 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 320

- 10 -

А 213

Атанасова, Мария.  Селският и аграрният туризъм- важни направления за влияние на ОСП върху социално-икономическото развитие на селските райони / Мария Атанасова. // Икономика и управление на селското стопанство, 53, 2008, N 6, с. 44-54. 

   Целта на статията е да се изследва влиянието на предприсъединителните фондове по програма САПАРД за България върху социално-икономическото развитие на селските райони чрез подпомагане на селския туризъм. 

1. Селски и аграрен туризъм 2. Обща селскостопанска политика 
 338.48.000.33(045)
Ключови думи: 1. обща селскостопанска политика 2. САПАРД 3. селски туризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
Сист. No: 360

- 11 -

А 213

Благоева-Яркова, Юлияна.  Проблеми на комплексното развитие на селските райони и превръщането на малките селища в жизнени структури / Юлияна Благоева-Яркова, Лиляна Василева. // Икономика и управление на селското стопанство, 53, 2008, N 6, с. 39-43. 

   Целта на статията е да се определят ключовите проблеми на развитието на селските райони при отчитане на комплексния характер на средата и условията. 

1. Развитие на селските райони 
 316.334.55.000.33(045)  + 338.24:63.001.12
Ключови думи: 1. селски райони 2. комплексно развитие 3. жизнени структури 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 361

- 12 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Петима правят Екстрапак / Васил Василев. // Логистика, V, 2009, N 2, с. 26-31. 

   Най-голямата компания за опаковки у нас е създадена от млади хора с новаторски дух. Тя първа предлага редица новости, нови опаковки, нови материали, например дегрален - материал, който се разгражда от въздуха и кислорода. 

1. Опаковки 2. Екологични опаковки 3. Възобновяеми ресурси 
 621.798.002.2(045)
Ключови думи: 1. опаковка 2. екологични опаковки 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  3. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 372

- 13 -

Сп Б 448

Великова, Росица.  Какво ще се случи утре / Росица Великова. // Логистика, V, 2009, N 2, с. 58-59. 

   Измененията в тенденциите на пазара трябва да се разпознаят отрано, за да се прецени доколко и как могат да повлияят на логистиката. 

1. Логистика - развитие 
 330.34.001(045)  + 338.242.2.001  + 339.5:061.1ЕС.001
Ключови думи: 1. икономическо развитие 2. логистика 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
Сист. No: 373

- 14 -

Сп Б 448

Григорова, Яна.  ISO 28000:2007 Система за управление на сигурността / Яна Григорова. // Логистика, V, 2009, N 1, с. 63-64. 

   Стандартът ISO 28000:2007 предлага модел и поставя изисквания към една система за управление на сигурността по веригата на доставката. 

1. Управление на сигурността - стандарти 
 006.7/.8.001(045)
Ключови думи: 1. стандарти 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 336

- 15 -

А 1704

Дамянова, Лилия.  Разработване на фирмена иновационна стратегия / Лилия Дамянова. // Икономика, LXII, 2008, N 4, с. 86-91. 

   Иновационната стратегия като една от функционалните стратегии е средство за реализиране на общата бизнесстратегия на фирмата. 

1. Иновационна политика 
 65.012:339.13.001.12(045)
Ключови думи: 1. иновации 2. фирмени стратегии 3. иновационна дейност 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 358

- 16 -

Сп Б 403

Димитрова, Златка.  Възможности за алтернативен туризъм в Източни Родопи / Златка Димитрова, Диана Ганева, Валентина Шопова. // Екология и бъдеще, 7, 2008, N 3, с. 29 - 33. 

   Природното богатство и културно-историческото наследство на България, в съчетание с богатия културен календар, български бит и фолклор, са предпоставка за успешното развитие на различните форми на алтернативния туризъм у нас. 

1. Алтернативен туризъм 2. Източни Родопи 
 338.48.003.13(045)
Ключови думи: 1. туризъм 2. алтернативен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 318

- 17 -

А 129

Маринов, Едуард.  Нобелова награда за постижения в областта на икономическите науки за 2008 година /  Прев. от англ. Едуард Маринов. // Икономическа мисъл, 53, 2008, N 6, с. 82-102. 

   Наградата в памет на Алфред Нобел в областта на икономическите науки за 2008 г. е връчена на Пол Кругман от Университета в Принстън, САЩ, за "анализа му на търговските модели и разположението на икономическите дейности". 

1. Нобелови награди 
 068 Нобел:330.000.33(045)
Ключови думи: 1. нобелисти 2. икономически науки 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 323

- 18 -

А 129

Нейчева, Мария.  Публични разходи за образование и икономически растеж / Мария Нейчева. // Икономическа мисъл, 53, 2008, N 6, с. 67-81. 

   Разгледана е зависимостта между образованието и икономическия растеж. На базата на неокласическия модел на растежа е изведена теоретичната зависимост между човешкия капитал и реалния растеж на БВП. 

1. Образование и икономически растеж 2. Образование 
 330.35.001(045)  + 658.17.000.37
Ключови думи: 1. образование 2. образователна политика 3. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
Сист. No: 322

- 19 -

Сп Б 448

ОИО - нова философия на пазарно поведение  : Много оператори формализират процедурата до подаване на искането за сертификат. // Логистика, V, 2009, N 1, с. 60-61. 

   Какви трудности срещат фирмите при кандидатстване за сертификат Одобрен икономически оператор (ОИО)? Кои са най-често допусканите грешки от операторите в отделните етапи на процеса сертифициране? Какво показва българската практика? Агенция "Митници" споделя своите наблюдения и обобщения. 

1. Стандартизация 2. Митници 
 006.06.001.12(047.53)  + 339.543.009.2
Ключови думи: 1. сертификация 2. одобрен икономически оператор 3. митнически документи 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 335

- 20 -

Сп А 213

Павлов, Даниел Йорданов.  Вертикална интеграция при производството на пелети и био-брикети / Даниел Йорданов Павлов. // Икономика и управление на селското стопанство, 54, 2009, N 1, с. 29-34. 

   Целта на статията е да се представи междуотрасловата обвързаност при производството на пелети и био-брикети с акцент върху управлението. 

1. Алтернативни горива 2. Производство на пелети и био-брикети - интеграция 
 66.071:577.11.000.33(045)
Ключови думи: 1. биогорива 2. пелети 3. био-брикети 4. интеграция и взаимодействие 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 409

- 21 -

Сп А 3

Пазова, Т. Х..  Выбор технических средств для противоэрозионной обработки почв / Т. Х. Пазова. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 79, 2008, N 11, с. 19-20. 

   Реализацията на противоерозионни мероприятия безусловно е свързана с допълнителни средства за реализирането им. 

1. Противоерозионна обработка на почвата 
 631.31.000.33(045)
Ключови думи: 1. противоерозионна обработка 2. почвообработка 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 344

- 22 -

Б 462

Станев, Жеко.  Железниците търсят алгоритъм за конкурентноспособност / Жеко Станев. // Железопътен транспорт, 2009, N 4, с. 26-28. 

   На транспортната карта на Европа се е появил нов стратегически товарен канал. 

1. Конкурентноспособност 
 338.242.2.001(045)  + 656.000.33  + 629.4.001
Ключови думи: 1. железници 2. транспортна политика на ЕС 3. конкурентноспособност 4. транспортни коридори 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
Сист. No: 401

- 23 -

А 1704

Стефанов, Руслан.  Сивата икономика и рисковете по време на криза / Руслан Стефанов. // Икономика, LXII, 2008, с. 20-24. 

   Въпреки, че Националният статистически институт обхваща частично сивата икономика в националните сметки те изпращат ясен сигнал, че тя е съществено предизвикателство пред икономическото развитие на България. 

1. Сива икономика 2. Икономически кризи 
 330.1:338.24.001.1(045)  + 338.124.4
Ключови думи: 1. сива икономика 2. икономически кризи 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 356

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.

- 24 -

B 332

Здравкова, Златоживка.  Жената в древнотракийското общество / Златоживка Здравкова. // Известия на съюза на учените-Русе. Серия Обществени науки, 5, 2006, N 2, с. 98-103. 

   Жената в тракийското раннокласово общесво в периода II -I хилядолетие пр. Христа заема важна позиция, независимо че става дума за епохата на патриархата. Духовно силна и твърде извисена, древната тракийка осъзнавала, че в нейните ръце стои съдбата не само на семейството й, но и на цялото тракийско общество. 

1. Траки - обичаи - вярвания 2. Нрави, обичаи (в частния живот) 3. Общество (в цялост) - обществото като система 
 949.72.022.009
Ключови думи: 1. общестено развитие 2. полова идентификация 3. траки 4. женски въпрос 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.  
Сист. No: 386

Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

- 25 -

Сп Б 403

Атанасов, Иван.  Проучване на замърсяването на почвата / Иван Атанасов. // Екология и бъдеще, 8, 2009, N 1, с. 19-33. 

   Преди избора на методи и технологии за ремедиация на замърсените почви/места е необходимо събирането на различна информация за изучавания район - процес, известен като проучване и характеристика на мястото. 

1. Почва-замърсяване 2. Информационни системи 
 504.53.000.504.056(045)  + 614.76/.77.001.4
Ключови думи: 1. замърсяване на почва 2. информационни системи 3. почвени проби 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
Сист. No: 407

- 26 -

Сп Б 403

Информационна система за почвените ресурси в България  : Bulgarian Soil Resource Information System. // Екология и бъдеще, VII, 2008, N 4, с. 32-33. 

   Геоинформационната система за почвените ресурси като отворен, динамичен и оперативен програмен модул за графична, таблична и текстова информация за почвените ресурси, техните продуктивни, екологични и технологични качества, е база за вземане на управленски решения на различни нива. 

1. Информационни системи 
 004.4:631.4.001.12(045)
Ключови думи: 1. информационни системи 2. почвознание 3. почвени ресурси 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
Сист. No: 348

- 27 -

А 1704

Пановска, Веселина.  Съвременните информационни технологии в туризма / Веселина Пановска. // Икономика, LXII, 2008, N 4, с. 54-59. 

   В световен мащаб най-търсените и най-продаваните услуги он-лайн са туристическите. 

1. Информационни технологии 2. Туризъм 
 004.000.33(045)
Ключови думи: 1. туризъм 2. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
Сист. No: 357

- 28 -

Сп А 79

Патаманска, Галина.  Определяне на параметрите на регулиращо съоръжение тип щит в напоителните канали / Галина Патаманска. // Механизация на земеделието, LVI, 2008, N 5-6, с. 19-21. 

   Целта на настоящата статия е да се покаже възможността за математическо моделиране на изтичането изпод щит с помощта на MS EXEL с практическа насоченост за получаване на подробни таблици за определяне на параметрите на регулиращо съоръжение тип щит. 

1. Напоителни съоръжения 2. Математическо моделиране 
 631.6.001.12(045)  + 519.87.001.24
Ключови думи: 1. напоителни системи 2. математическо моделиране 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
Сист. No: 355

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 29 -

Сп Б 403

Атанасов, Иван.  Проучване на замърсяването на почвата / Иван Атанасов. // Екология и бъдеще, 8, 2009, N 1, с. 19-33. 

   Преди избора на методи и технологии за ремедиация на замърсените почви/места е необходимо събирането на различна информация за изучавания район - процес, известен като проучване и характеристика на мястото. 

1. Почва-замърсяване 2. Информационни системи 
 504.53.000.504.056(045)  + 614.76/.77.001.4
Ключови думи: 1. замърсяване на почва 2. информационни системи 3. почвени проби 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
Сист. No: 407

- 30 -

Сп Б 482

Боев, Златозар.  Кратък преглед на историята на природозащитата в България / Златозар Боев. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 7, 2008, N 2-3, с. 140-149. 

   Природните ресурси на съвременна България са се използвали от човека в продължение на хилядолетия. В периода на неолита екстензивно се развива земеделието, което довежда до драстична промяна на растителността, а оттам и промени в разпространението на много видове животни. 

1. Природозащита - история - България 2. Природозащита и Европейски съюз 
 502.000.93(045)  + 502:061.000.34
Ключови думи: 1. природозащита-история 2. опазване на природата 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 346

- 31 -

Сп Б 482

Борисова, М..  Екологични и технологични аспекти на обработката на почвата и торенето при отглеждането на основни полски култури / Мария Борисова, Фотина Димитрова. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 7, 2008, N 3-4, с. 132-135. 

   Целта на изследването е да се установи влиянието на обработката на почвата и торенето върху добива от отглежданите култури, измененията в плевелните асоциации и промените в агрофизичните свойства, получени в резултат на уплътняването на почвата. 

1. Екология на почвите 2. Селско стопанство- екология 
 502:631.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. екология на почвите 2. почвознание 3. почвообработка 4. торене 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 345

- 32 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Петима правят Екстрапак / Васил Василев. // Логистика, V, 2009, N 2, с. 26-31. 

   Най-голямата компания за опаковки у нас е създадена от млади хора с новаторски дух. Тя първа предлага редица новости, нови опаковки, нови материали, например дегрален - материал, който се разгражда от въздуха и кислорода. 

1. Опаковки 2. Екологични опаковки 3. Възобновяеми ресурси 
 621.798.002.2(045)
Ключови думи: 1. опаковка 2. екологични опаковки 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  3. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 372

- 33 -

Сп А 19

Възобновяемите енергоизточници в България . // Машиностроене и електротехника, 48, 2009, N 2, с. 10-17. 

   Слънцето, вятърът и биогоривата - използването на алтернативни източници на енергия е един от начините да се смекчи опасността от сериозни изменения в климата. Възобновяемата енергия ще играе все по-важна роля в бъдещето на Европа и България, поради големите си екологични и икономически ползи. 

1. Възобновяеми енергии 2. Вятърна енергия 3. Биогорива 4. Слънчева енергия 5. Водни електрически централи /ВЕЦ/ 6. Геоелектричество 
 620.91.000.504.056(045)  + 621.311.000.1.000.1.003.1
Ключови думи: 1. възобновяеми източници на енергия 2. алтернативни енергии 3. вятърна енергия 4. слънчева енергия 5. биомаса 6. водни електрически централи 7. геотермална енергия 8. геотермална енергия 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 375

- 34 -

Сп Б 403

Грудева, Венета.  Биоремедиация на почви, замърсени с нефтени въглеводороди / Венета Грудева, Цветанка Грудева. // Екология и бъдеще, 8, 2009, N 1, с. 57-79. 

   Микробната нефт-деградация е част от един по-общ процес на биодеградация, а именно разграждането на ксенобиотици. Те се дефинират като химични съединения-органични или неорганични, които са произвеждани от хората и се въвеждат в околната среда, където предизвикват нежелани ефекти. 

1.  2. Биоремедиация на почви 3. Методи за очистване на замърсени почви 
 631.46.000.504.056(045)  + 504.53.000.57
Ключови думи: 1. биоремедиация на почви 2. замърсени почви 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 221

- 35 -

Сп Б 439

Грънчарова, Елица.  Електрическият транспорт : Лидер и сред лидерите на Европа / Елица Грънчарова. // Ютилитис, 7, 2009, N 5, с. 52-54. 

   Електротранспортът е на второ място по екологичност след колелото. В статията се разглеждат предимствата и недостатъците на електрическия транспорт: трамваи, тролейбуси, метро и надземни железници. 

1. Електрически транспорт 2. Ефективност - икономическа 
 621.331.000.504.056(045)  + 625.46.004(045)  + 504.3.054:629.113.5.000.504.056
Ключови думи: 1. транспорт 2. транспортни средства 3. електрозадвижване 4. електрически мотриси 5. електрически транспорт 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 410

- 36 -

Сп Б 439

Гърбев, Виктор.  Интегриране на вятърни централи в енергийната система / Виктор Гърбев. // Ютилитис, 7, 2009, N 3, с. 50-53. 

   У нас развитието на вятърната енергетика е изключително динамично и интересно. Днес има страни , които покриват над 20 % от потреблението си чрез енергия от ВяЕЦ. Статията разглежда техническите проблеми при интегриране на ВяЕЦ. 

1. Енергия - източници 2. Вятърни турбини 3. Вятърна енергия 
 621.311.000.504.056(045)  + 551.55.004(045)  + 620.91.003
Ключови думи: 1. вятърна енергия 2. вятърни турбини 3. интегриране 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 366

- 37 -

Сп А 3

Дмитриев, В. В..  Обеспечение санитарных и экологических требований к воздушной среде рабочей зоны при испытании и ремонте ДВС / В. В. Дмитриев. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 79, 2009, N 2, с. 29-30. 

   Разработена е система за еколого-аналитичен мониторинг на въздушната среда, чийто основен източник на замърсяване са отработените газове на ДВГ при техния ремонт и изпитване. 

1. Замърсяване на въздуха 
 621.43.000.504.056
Ключови думи: 1. ремонт на двигатели 2. мониторинг 3. замърсяване на въздуха 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 393

- 38 -

Сп Б 403

Желева, Елена.  Методи за ремедиация на замърсените почви/места / Елена Желева, Паунка Божинова. // Екология и бъдеще, 8, 2009, N 1, с. 34-56. 

   Замърсяването на почвата е сложен и устойчив проблем, изискващ постоянно внимание и непрекъснат контрол за много години напред. 

1. Ремедиация на замърсени почви 2. Методи за очистване на замърсени почви 
 631.42.000.504.056(045)  + 502:061.001
Ключови думи: 1. замърсени почви 2. методи на очистване 3. ремедиация 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
Сист. No: 408

- 39 -

Сп Б 403

Иванов, В..  Глобалното затопляне - едно от главните предизвикателства на съвременния свят / В. Иванов, М. Харалампиев. // Екология и бъдеще, 7, 2008, N 3, с. 18 - 22. 

   Климатът на земята е непосредствено свързан с антропогенните нарушения на геохимическия цикъл. Тези нарушения са в резултат на цялостната дейност на човечеството във всички сфери на неговата икономическа дейност. 

1. Глобално затопляне 2. Парников ефект 
 504.05/.06.001(045)  + 341:502.001.12
Ключови думи: 1. парников ефект 2. глобално затопляне 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
Сист. No: 317

- 40 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Бъдещето на биогоривата : според Световната организация по прехраната (ФАО) / Петко Иванов. // Агробизнесът, 7, 2009, N 1, с. 24-25. 

   Според генералния директор на ФАО бъдещето на биогоривата, ролята им за селскостопанското производство и продоволствената сигурност на света е все още неясна. Той призовава за провеждането на логически последователен международен диалог за устойчивото производство на биогоривата с участието на националните правителства, представителите на частния сектор и гражданските сдружения. 

1. Биогорива 2. Енергия 3. Алтернативни горива 
 620.91.000.504.056(045)  + 66.071:577.11.003.13(045)
Ключови думи: 1. бъдеще 2. биогорива 3. енергиен баланс 4. енергийна ефективност 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 337

- 41 -

Сп Б 482

Иванов, Петър.  Variability of solar and wind energy outputs in relation with the weather and climate conditions in Bulgaria : Променливост на получената слънчева и вятърна енергия във връзка с времето и климатичните условия в България / Петър Иванов. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 8, 2009, N 1, с. 5-11. 

   Статията показва дневното и сезонно изменение на слънчевата радиация и скоростта на вятъра. Показани са възможни климатични сценарии в Европа за 2050 и 2089 г., както и бъдещото влияние на климата върху технологиите, използващи възобновяеми енергии. 

1. Алтернативни източници на енеригя 2. Метрология 
 620.91.000.504.056(045)  + 621.313.36 :523.9.004  + 551.55.004
Ключови думи: 1. слънчева енергия 2. вятърна енергия 3. климат 4. време 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 416

- 42 -

Сп Б 439

Илиев, Илия.  Вятърните електроцентрали са най-бързо развиващият се отрасъл в енергетиката / Илия Илиев. // Ютилитис, 7, 2009, N 1, с. 36-38. 

   Вятърните електроцентрали са най-бързо развиващият се отрасъл в световната енергетика през последните години.Това се дължи на безплатната вятърна енергия, екологичните й предимства и намаляващите цени на вятърните електроцентрали. 

1. Вятърна енергия 2. Вятърни турбини 
 620.91.000.504.056(045)  + 551.55.003.1  + 621.311.24.004(045)
Ключови думи: 1. вятърни електроцентрали 2. вятърна енергия 3. вятър 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 331

- 43 -

Сп Б 11

Йовчев, Милко.  По въпроса за очистването на отпадъчните водни потоци от ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД / Милко Йовчев, Петьо Гаджанов. // Енергетика, 61, 2009, N 1-2, с. 31-35. 

   В статията се предлага технологична схема за пречистване на отпадъчната вода от ТЕЦ "Марица изток 2", в която основното очистване се извършва посредством двустепенно нанофилтруване. 

1. Топлоенергетика 2. Топлоелектрически парни централи 
 621.311.22.000.504.056(045)  + 628.1/.5.001.4(045)
Ключови думи: 1. топлоелектрически парни централи 2. топлоенергетика 3. отпадъчни води 4. пречистване 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 377

- 44 -

Сп Б 482

Йорданов, Добромир.  A review of biodiesel fuel as fuel for transport : Биодизеловото гориво като гориво за транспорта-обзор / Добромир Йорданов, Петко Петков, Янко Димитров. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 8, 2009, N 1, с. 49-57. 

   В статията се разглеждат начините и възможностите за внасянето на растителни масла и техните производни като дизелово гориво. Използването на биодизелово гориво в конвенционалните дизелови двигатели води до намаляване на емисията от неизгорели въглеводороди, въглероден оксид, твърди частици и азотен оксид. 

1. Биогорива 2. Горивни уредби (в автомоб. ) 3. Дизелови двигатели 
 620.91.000.504.056(045)  + 629.1.03*.004  + 621.43-62
Ключови думи: 1. биодизел 2. отработени емисии 3. растителни масла 4. горене 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
Сист. No: 420

- 45 -

Сп Б 439

Кънчев, Йордан.  Амонякът - ново гориво / Йордан Кънчев. // Ютилитис, 7, 2008, N 12, с. 84-85. 

   Амонякът има много приложения като едно от основните му предимства е това, че при изгаряне не отделя въглероден двуокис и въглероден окис. Амонякът може да се използва като алтернативно гориво в двигател с вътрешно горене. 

   
   http://www.nh3car.com 

1. Горива естествени 2. Амоняк несинтетичен 3. Двигатели вътрешно горене 
 661.51.004(045)  + 662.7.002.8
Ключови думи: 1. амоняк 2. горива 3. двигатели с вътрешно горене 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  
Сист. No: 324

- 46 -

Сп Б 439

Кючуков, Радослав.  Културата на уличното осветление / Радослав Кючуков. // Ютилитис, 7, 2009, N 3, с. 34-37. 

   Уличното осветление има многостранни функции, специфика, проявление, отражение и въздействие. В този смисъл културата на уличното осветление следва да се оценява многофакторно. То има влияние в електропотреблението, замърсяването, комфорта, безопасността и естетиката. 

1. Осветитилна техника 2. Източници на светлина 
 749.22.004(045)  + 628.9.003.13
Ключови думи: 1. улица 2. осветление 3. осветителни тела 4. осветителна техника 5. култура 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 367

- 47 -

Сп Б 482

Лахчев, Кънчо.  Биоетанол : производство, перспективи и проблеми / Кънчо Лахчев. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 8, 2009, N 1, с. 58-69. 

   Под понятието биетанол се има предвид високооктанов, безводен етилов алкохол, получаван при ферментацията на различни видове природно възобновяеми вещества и използван самостоятелно или като заместител на бензина (предимно) като автомобилно гориво. 

1. Енергийни източници 2. Биоетанол 
 662.7.001.12(045)
Ключови думи: 1. биоетанол 2. източници на енергия 3. енергийни култури 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  
Сист. No: 404

- 48 -

Сп Б 482

Лахчев, Кънчо.  Биоетанол: Производство , переспективи и проблеми : Bioethanol: industrial manufacturing, perspectives and problems / Кънчо Лахчев. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 8, 2009, N 1, с. 58-69. 

   Биоетанолът е най-популярният, разпространен и използван между биогоривата. Целта на статията е да се покажат бъдещите направления в развитието на биоетанолната промишленост, както и нейната връзка с икономическите и социалните движещи сили на нашето общество. 

1. Биоетанол 2. Суровини 3. Проблемни ситуации - решения 
 620.91.000.504.056(045)  + 629.1.03*.004  + 504.3.054:629.113.5
Ключови думи: 1. биогорива 2. биоетанол 3. биомаса 4. алтернативни горива 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
Сист. No: 421

- 49 -

Сп А 3

Майоров, С. А..  Экологически безопасная очистка сточных вод предприятий АПК / С. А. Майоров, Ю. А. Седов, А. Н. Загородних. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 79, 2009, N 1, с. 36-37. 

   Статията описва унифицирани технологични схеми за очистване на отпадъчни води със сложен химичен състав. 

1. Пречистване на отпадъчни води 
 621.3.035 *.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. отпадъчни води 2. пречистване на замърсени води 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 365

- 50 -

Сп Б 271

Мельник, Г. В..  Новые требования и технологии для снижения выбросов дизелей / Г. В. Мельник. // Двигателестроение, 2008, N 4, с. 45-51. 

   Статията-обзор е посветена на опазването на околната среда от въздействието на вредните емисии на двигателите. 

1. Вредни емисии от автотранспорта 2. Европейски нормативи 
 504.3.054:629.113.5.001.12(045)
Ключови думи: 1. европейски нормативи -вредни емисии 2. преобразуватели 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 370

- 51 -

Сп Б 271

Минасян, М. А..  Виброизоляторы для дизельных установок и их элементов / М. А. Минасян, А. М. Минасян. // Двигателестроение, 2008, N 4, с. 23-28. 

   За борба с вибрациите в дизелните уредби и техните елементи се използват средствата на виброизолацията. 

1. Дизелови двигатели - екология 
 621.436.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. дизелни уредби 2. виброизолатори 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  
Сист. No: 369

- 52 -

Б 462

Минков, Ташко.  Железницата - екологична алтернатива / Ташко Минков. // Железопътен транспорт, 2009, N 4, с. 20-23. 

   Учените предупреждават, че ако изхвърлянето на парникови газове в атмосферата продължи със същите темпове, през 2010 година единствените годни за живот зони на планетата ще са двата й полюса. 

1. Железопътен транспорт и околна среда 
 504.056.001
Ключови думи: 1. парникови газове 2. екология 3. шум 4. железопътен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
Сист. No: 400

- 53 -

Б 329

Митова, Тотка.  Емисиите на парникови газове от земеделието : Роля на обработката на почвата / Тотка Митова. // Земеделие плюс, 115, 2009, N 2, с. 9-11. 

   Увеличаването на парниковите газове в атмосферата и свързаните с това климатични промени ще имат важно значение през 21 век. Почвите имат ключова роля в глобалния въглероден цикъл, като източник и резервоар на въглерод и със съществено влияние върху концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата, функция от взаимодействието между много фактори-почвени и климатични. 

1. Парников ефект 2. Парникови газове 3. Почвообработване 
 630.114.000.504.056(045)  + 614.76/.77.001.53  + 546.217.000.504.056  + 613.1.000.504.056
Ключови думи: 1. емисии 2. парникови газове 3. парников ефект 4. почвообработка 5. земеделие 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 368

- 54 -

Б 329

Митова, Тотка.  Емисиите на парникови газове : Роля на сеитбообращенията и растителните остатъци / Тотка Митова. // Земеделие плюс, 115, 2009, N 3, с. 42-44. 

   Прихващането на въглерод от почвата и устойчивото му задържане в почвеното органично вещество се счита за един от икономически най-активните методи за намаляване на емисиите с особено значение за следващите 30 години. 

1. Земеделие - екологично 2. Парникови газове 
 502:631.000.504.056(045)  + 631.46:504.004
Ключови думи: 1. парникови газове 2. емисии 3. земеделие 4. сеитбообращения 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
Сист. No: 376

- 55 -

Сп Б 11

Нейчев, Иван.  Понижаване на хармоничните изкривявания при преобразуване на напрежението от възобновяеми енергийни източници / Иван Нейчев, Даниел Каров. // Енергетика, 61, 2009, N 3, с. 46-49. 

   За преобразуването на постоянното в променливо напрежение при различните възобновяеми и нетрадиционни енергийни източници се използват електронни преобразуватели. Те от своя страна са източници на хармоници. Възниква въпросът за подобряване на формата на изходното им напрежение и понижаване на нелинейните изкривявания при присъединяване на децентрализирани енергийни източници. 

1. Електрическа енергия 2. Качество 3. Източници на енергия-нетрадиционни 
 621.311.25.004(045)  + 620.91.000.504.056
Ключови думи: 1. възобновяеми източници на енергия 2. качество 3. електрическа енергия 4. преобразуватели 5. напрежение 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 382

- 56 -

Сп Б 439

Ненова, Светлана.  Да направиш ток от вятъра : Присъединяването на вятърните паркове създава зартуднения по веригата НЕК и електроразпределителните дружества / Светлана Ненова. // Ютилитис, 7, 2009, N 1, с. 32-34. 

   След първоначалния бум в инвестиции във водните централи инвеститорският интерес се пренасочи към вятърни и соларни паркове. Проектите се натъкват на редица рискове независимо от факта , че инвестицията е примамлива. 

1. Вятърна енергия 2. Алтернативни източници на енеригя 
 620.91.004(045)  + 551.55.003.13
Ключови думи: 1. вятърна енергия 2. вятър 3. алтернативни енергии 4. вятърни електроцентрали 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 329

- 57 -

Сп Б 403

Николова, М..  Биологичното земеделие в контекста на Европейския план за действие и Общата селскостопанска политика / М. Николова. // Екология и бъдеще, 7, 2008, N 3, с. 3-10. 

   Биологичното земеделие се определя като "цялостна система за управление на производството, която насърчава и укрепва устойчивостта на агросистемата, включително и биоразнообразието, биологичните цикли и почвената биологична дейност". 

1. Биологично земеделие 2. Обща селскостопанска политика 3. Европейски съюз - аграрна политика 
 631/635.000.504.056(045)  + 631.95.000.34
Ключови думи: 1. биоземеделие 2. обща селскостопанска политика 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 319

- 58 -

Сп Б 482

Нотон, Жил.  Seasonal variation of PV efficiency for various technologies and module inclinations : Сезонно изменение на коефициента на полезно действие на различни технологии фотоволтаици и различен ъгъл на наклон на панелите / Жил Нотон, Владимир Лазаров, Людмил Стоянов, Саид Диаф, Никола Еро. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 8, 2009, N 1, с. 12- 19. 

   В статията е определен коефициентът на полезно действие на четири технологии фотоволтаици при различни метеорологични условия. Производството на енергия е определено за оптимални условия при свързани с мрежата панели и инвертори с вградена система за МППТ. Изследвани са сезонните изменения и влиянието на наклона на модулите. 

1. Енергия - слънчева 2. Слънчево осветление 3. Слънчево отопление 
 620.91.000.504.056(045)  + 621.313.36 :523.9.001.4
Ключови думи: 1. фотоволтаици 2. фотоволтаични системи 3. сезони 4. коефициент на полезно действие (КПД) 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 417

- 59 -

Сп Б 482

Нотон, Жил.  First approach of a MATLAB/Simulink simulation for a PV/T solar collector behaviour : Пoдход за симулиране чрез MATLAB/Simulink на поведението на фотоволтаичен-термичен колектор / Жил Нотон, Никола Еро, Кристиан Кристофари, Ахмед Юсуф, Мохамед Кайех. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 8, 2009, N 1, с. 25-32. 

   Статията разглежда разработен хибриден фотоволтаичен-термичен колектор, генериращ едновременно електрическа енергия и топъл въздух. 

1. Енергия - слънчева 2. Слънчево осветление 3. Слънчево отопление 
 620.91.000.504.056(045)  + 621.313.36 :523.9.004(045)
Ключови думи: 1. фотоволтаици 2. симулации 3. Matlab 4. Simulink 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 418

- 60 -

Сп Б 394

Опаковки от палмови фибри . // Хранително-вкусова промишленост, 2008, N 11, с. 14-15. 

   Канадската фирма "Earthcycle" ("Земен цикъл") е разработила устойчиви опаковки от възобновяеми ресурси - палмови фибри - отпадъчен продукт, получаван при реколтирането на палмовите плодове за извличане на масло. 

1. Екологични опаковки 2. Възобновяеми ресурси 
 621.798.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. опаковка 2. възобновяеми ресурси 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
Сист. No: 316

- 61 -

Сп А 213

Павлов, Даниел Йорданов.  Вертикална интеграция при производството на пелети и био-брикети / Даниел Йорданов Павлов. // Икономика и управление на селското стопанство, 54, 2009, N 1, с. 29-34. 

   Целта на статията е да се представи междуотрасловата обвързаност при производството на пелети и био-брикети с акцент върху управлението. 

1. Алтернативни горива 2. Производство на пелети и био-брикети - интеграция 
 66.071:577.11.000.33(045)
Ключови думи: 1. биогорива 2. пелети 3. био-брикети 4. интеграция и взаимодействие 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 409

- 62 -

 

Петринска, Ива.  Ветрогенератори при студени климатични условия / Ива Петринска. // Фасилитис, III, 2009, N 1, с. 62-65. 

   Проблемите с обледяването на ветрогенераторите са сериозни. Студените климатични условия могат да влошат съществено работата и да скъсят живота на вятърната турбина. 

1. Ветроенергетика 2. Проблемни ситуации - решения 
 621.311.24.004.16(045)  + 621.311.004  + 620.91.004
Ключови думи: 1. ветрогенератор 2. климат 3. вятърна енергия 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 362

- 63 -

Сп Б 482

Симеонов, Иван.  Биогазът като алтернативен източник на енергия / Иван Симеонов. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 8, 2009, N 1, с. 70-71. 

   Под термина биогаз се разбира газова смес от метан (60-80 %), въглероден диоксид (20-40 %) и до около 2 % други газове, получена е по биотехнологичен път в анаеробни условия от органични отпадъци с различен произход. 

1. Животински отпадъци - преработка 2. Биогаз - получаване 
 620.1.000.504.056(045)  + 67.08 *.000.504.056  + 502:621.31.000.504.056
Ключови думи: 1. екологични биотехнологии 2. метанова ферментация 3. биогаз 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 405

- 64 -

Сп Б 482

Симеонов, Иван.  Биогазът като алтернативен източник на енергия : The biogas as an alternative energy source / Иван Симеонов. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 8, 2009, N 1, с. 70-79. 

   В статията се анализират възможностите за получаване на енергия от биогаз и потенциала за неговото използване в български условия, както и се представя опитът на водещи в областта Европейски държави. 

1. Алтернативни източници на енеригя 2. Биогаз - получаване 
 620.91.000.504.056(045)  + 67.08 *.004
Ключови думи: 1. биогаз 2. алтернативни енергии 3. източници на енергия 4. органични отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 422

- 65 -

Сп Б 482

Стоянов, Ивайло.  Analysis of the daily and monthly solar radiation for the region of Ruse : Анализ на дневната и месечна слънчева радиация за областта на Русе / Ивайло Стоянов, Николай Михайлов. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 8, 2009, N 1, с. 20-24. 

   В тази статия са представени обобщени резултати от дълговременни изследвания на слънчевата радиация на територията на Университета в Русе за периода Януари 2005-Декември 2007. 

1. Енергия - слънчева 2. Радиация и температура 
 620.91.001.4(045)  + 621.313.36 :523.9.004
Ключови думи: 1. слънчева радиация 2. анализ на данни 3. статистически анализ 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 419

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 66 -

Сп Б 321

Литов, Леандър.  Големият адронен колайдер - очаквания и реалности / Леандър Литов. // Наука, 18, 2008, N 5, с. 16-21. 

   В ЦЕРН (Европейски център за ядрени изследвания) е направен опит да се въведе в експлоатация новият ускорител на насрещни снопове, наречен голям адронен колайдер. 

1. Физични ефекти 2. Произход на Вселената 
 53.07.001.12
Ключови думи: 1. голям адронен колайдер 2. елементарни частици 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  
Сист. No: 328

- 67 -

Сп Б 321

Пеев, Тодор М..  Ефектът на Мьосбауер: 50 години след откритието / Тодор М. Пеев. // Наука, 18, 2008, N 5, с. 9-15. 

   Мьосбауеровата спектроскопия е свързана с едно откритие на немския физик Рудолф Лудвиг Мьосбауер от преди половин век. 

1. Физични ефекти 
 53.04.001.3
Ключови думи: 1. ефект на Мьосбауер 2. физични ефекти 3. спектроскопия 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  
Сист. No: 327

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

- 68 -

Сп Б 321

Иванова, Елена.  Герхард Ертл - един очакван нобелов лауреат / Елена Иванова, Михаил Михайлов. // Наука, 18, 2008, N 6, с. 8 -11. 

   Най-високото отличие за химик - Нобеловата награда за химия през 2007 година-е присъдено на проф. Герхард Ертл от Института "Фриц Хабер" към Обществото "Макс Планк" в Берлин. 

1. Нобелови награди 
 068 Нобел:54.000.93(045)
Ключови думи: 1. нобелисти 2. химия 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  
Сист. No: 332

- 69 -

Сп Б 439

Кънчев, Йордан.  Амонякът - ново гориво / Йордан Кънчев. // Ютилитис, 7, 2008, N 12, с. 84-85. 

   Амонякът има много приложения като едно от основните му предимства е това, че при изгаряне не отделя въглероден двуокис и въглероден окис. Амонякът може да се използва като алтернативно гориво в двигател с вътрешно горене. 

   
   http://www.nh3car.com 

1. Горива естествени 2. Амоняк несинтетичен 3. Двигатели вътрешно горене 
 661.51.004(045)  + 662.7.002.8
Ключови думи: 1. амоняк 2. горива 3. двигатели с вътрешно горене 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  
Сист. No: 324

- 70 -

Сп Б 482

Лахчев, Кънчо.  Биоетанол : производство, перспективи и проблеми / Кънчо Лахчев. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 8, 2009, N 1, с. 58-69. 

   Под понятието биетанол се има предвид високооктанов, безводен етилов алкохол, получаван при ферментацията на различни видове природно възобновяеми вещества и използван самостоятелно или като заместител на бензина (предимно) като автомобилно гориво. 

1. Енергийни източници 2. Биоетанол 
 662.7.001.12(045)
Ключови думи: 1. биоетанол 2. източници на енергия 3. енергийни култури 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  
Сист. No: 404

- 71 -

Сп Б 271

Минасян, М. А..  Виброизоляторы для дизельных установок и их элементов / М. А. Минасян, А. М. Минасян. // Двигателестроение, 2008, N 4, с. 23-28. 

   За борба с вибрациите в дизелните уредби и техните елементи се използват средствата на виброизолацията. 

1. Дизелови двигатели - екология 
 621.436.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. дизелни уредби 2. виброизолатори 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  
Сист. No: 369

- 72 -

А 14

Шведское дизельное топливо - лучшее в Европе . // Автомобильный транспорт, 85, 2008, N 11, с. 61. 

   Международният център по качество на горивото (IFQC-International Fuel Quality Center) в Хюстън -САЩ е съставил рейтинг на 100 страни с най-ниски пределни стойности на съдържание на сяра в дизелното гориво. 

1. Дизелово гориво 
 662.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. дизелово гориво 
Тематични рубрики: 1. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  
Сист. No: 354

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 73 -

А 213

Атанасова, Мария.  Селският и аграрният туризъм- важни направления за влияние на ОСП върху социално-икономическото развитие на селските райони / Мария Атанасова. // Икономика и управление на селското стопанство, 53, 2008, N 6, с. 44-54. 

   Целта на статията е да се изследва влиянието на предприсъединителните фондове по програма САПАРД за България върху социално-икономическото развитие на селските райони чрез подпомагане на селския туризъм. 

1. Селски и аграрен туризъм 2. Обща селскостопанска политика 
 338.48.000.33(045)
Ключови думи: 1. обща селскостопанска политика 2. САПАРД 3. селски туризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
Сист. No: 360

- 74 -

Сп Б 403

Димитрова, Златка.  Възможности за алтернативен туризъм в Източни Родопи / Златка Димитрова, Диана Ганева, Валентина Шопова. // Екология и бъдеще, 7, 2008, N 3, с. 29 - 33. 

   Природното богатство и културно-историческото наследство на България, в съчетание с богатия културен календар, български бит и фолклор, са предпоставка за успешното развитие на различните форми на алтернативния туризъм у нас. 

1. Алтернативен туризъм 2. Източни Родопи 
 338.48.003.13(045)
Ключови думи: 1. туризъм 2. алтернативен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 318

- 75 -

А 1704

Пановска, Веселина.  Съвременните информационни технологии в туризма / Веселина Пановска. // Икономика, LXII, 2008, N 4, с. 54-59. 

   В световен мащаб най-търсените и най-продаваните услуги он-лайн са туристическите. 

1. Информационни технологии 2. Туризъм 
 004.000.33(045)
Ключови думи: 1. туризъм 2. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
Сист. No: 357

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

- 76 -

Сп Б 321

Зидарова, Богдана.  Българските научни открития / Богдана Зидарова. // Наука, 18, 2008, N 5, с. 30-38. 

   През 1961 година в Народнато събрание се приема Закон за откритията, изобретенията и рационализаторските предложения и утвърдена Наредба за съставяне и разглеждане на декларациите за издаване на диплома за открития. 

1. Български открития 
 608.1.000.93(045)
Ключови думи: 1. открития 2. български открития 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
Сист. No: 330

- 77 -

Б 462

Ненов, Ненчо.  Изпитване на спирачните апарати на подвижния жп състав / Ненчо Ненов. // Железопътен транспорт, 2009, N 3, с. 38-41. 

   Цялостната система за изпитване на спирачни апарати на пневматичен комплексен стенд, описана в статията, притежава високи технически показатели. 

1. Изпитване на спирачни апарати 
 620.16.001.57(045)  + 621.838.001.5
Ключови думи: 1. изпитване на спирачни апарати 2. стендове 3. железопътен състав 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.  
Сист. No: 397

Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

- 78 -

Б 462

Ненов, Ненчо.  Изпитване на спирачните апарати на подвижния жп състав / Ненчо Ненов. // Железопътен транспорт, 2009, N 3, с. 38-41. 

   Цялостната система за изпитване на спирачни апарати на пневматичен комплексен стенд, описана в статията, притежава високи технически показатели. 

1. Изпитване на спирачни апарати 
 620.16.001.57(045)  + 621.838.001.5
Ключови думи: 1. изпитване на спирачни апарати 2. стендове 3. железопътен състав 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.  
Сист. No: 397

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 79 -

Сп А 19

Възобновяемите енергоизточници в България . // Машиностроене и електротехника, 48, 2009, N 2, с. 10-17. 

   Слънцето, вятърът и биогоривата - използването на алтернативни източници на енергия е един от начините да се смекчи опасността от сериозни изменения в климата. Възобновяемата енергия ще играе все по-важна роля в бъдещето на Европа и България, поради големите си екологични и икономически ползи. 

1. Възобновяеми енергии 2. Вятърна енергия 3. Биогорива 4. Слънчева енергия 5. Водни електрически централи /ВЕЦ/ 6. Геоелектричество 
 620.91.000.504.056(045)  + 621.311.000.1.000.1.003.1
Ключови думи: 1. възобновяеми източници на енергия 2. алтернативни енергии 3. вятърна енергия 4. слънчева енергия 5. биомаса 6. водни електрически централи 7. геотермална енергия 8. геотермална енергия 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 375

- 80 -

Сп Б 439

Грънчарова, Елица.  Електрическият транспорт : Лидер и сред лидерите на Европа / Елица Грънчарова. // Ютилитис, 7, 2009, N 5, с. 52-54. 

   Електротранспортът е на второ място по екологичност след колелото. В статията се разглеждат предимствата и недостатъците на електрическия транспорт: трамваи, тролейбуси, метро и надземни железници. 

1. Електрически транспорт 2. Ефективност - икономическа 
 621.331.000.504.056(045)  + 625.46.004(045)  + 504.3.054:629.113.5.000.504.056
Ключови думи: 1. транспорт 2. транспортни средства 3. електрозадвижване 4. електрически мотриси 5. електрически транспорт 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 410

- 81 -

Сп Б 439

Гърбев, Виктор.  Интегриране на вятърни централи в енергийната система / Виктор Гърбев. // Ютилитис, 7, 2009, N 3, с. 50-53. 

   У нас развитието на вятърната енергетика е изключително динамично и интересно. Днес има страни , които покриват над 20 % от потреблението си чрез енергия от ВяЕЦ. Статията разглежда техническите проблеми при интегриране на ВяЕЦ. 

1. Енергия - източници 2. Вятърни турбини 3. Вятърна енергия 
 621.311.000.504.056(045)  + 551.55.004(045)  + 620.91.003
Ключови думи: 1. вятърна енергия 2. вятърни турбини 3. интегриране 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 366

- 82 -

Сп Б 11

Динолов, Огнян.  Модел за мониторинг и оценка на енергийната ефективност на групирани електрически задвижвания / Огнян Динолов, Кондю Андонов, Борис Евстатиев, Анка Кръстева, Валентин Кирчев. // Енергетика, 61, 2008, N 8, с. 26-31. 

   В статията се предлага модел за мониторинг и оценка, който отчита физически необходимия, действителния, оптималния и неполезния дял от консумираната енергия и чрез който консумацията на електропотребителите да се управлява на оптимално възможно ниво. 

1. Енергетика 2. Електрообзавеждане 3. Ефективност - икономическа 
 621.311.004.16(045)  + 621.31.001.57  + 621.311.22.001.76
Ключови думи: 1. енергийна ефективност 2. мониторинг 3. електрозадвижване 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 321

- 83 -

Сп Б 482

Иванов, Петър.  Variability of solar and wind energy outputs in relation with the weather and climate conditions in Bulgaria : Променливост на получената слънчева и вятърна енергия във връзка с времето и климатичните условия в България / Петър Иванов. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 8, 2009, N 1, с. 5-11. 

   Статията показва дневното и сезонно изменение на слънчевата радиация и скоростта на вятъра. Показани са възможни климатични сценарии в Европа за 2050 и 2089 г., както и бъдещото влияние на климата върху технологиите, използващи възобновяеми енергии. 

1. Алтернативни източници на енеригя 2. Метрология 
 620.91.000.504.056(045)  + 621.313.36 :523.9.004  + 551.55.004
Ключови думи: 1. слънчева енергия 2. вятърна енергия 3. климат 4. време 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 416

- 84 -

Сп Б 439

Илиев, Илия.  Вятърните електроцентрали са най-бързо развиващият се отрасъл в енергетиката / Илия Илиев. // Ютилитис, 7, 2009, N 1, с. 36-38. 

   Вятърните електроцентрали са най-бързо развиващият се отрасъл в световната енергетика през последните години.Това се дължи на безплатната вятърна енергия, екологичните й предимства и намаляващите цени на вятърните електроцентрали. 

1. Вятърна енергия 2. Вятърни турбини 
 620.91.000.504.056(045)  + 551.55.003.1  + 621.311.24.004(045)
Ключови думи: 1. вятърни електроцентрали 2. вятърна енергия 3. вятър 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 331

- 85 -

Сп Б 11

Йовчев, Милко.  По въпроса за очистването на отпадъчните водни потоци от ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД / Милко Йовчев, Петьо Гаджанов. // Енергетика, 61, 2009, N 1-2, с. 31-35. 

   В статията се предлага технологична схема за пречистване на отпадъчната вода от ТЕЦ "Марица изток 2", в която основното очистване се извършва посредством двустепенно нанофилтруване. 

1. Топлоенергетика 2. Топлоелектрически парни централи 
 621.311.22.000.504.056(045)  + 628.1/.5.001.4(045)
Ключови думи: 1. топлоелектрически парни централи 2. топлоенергетика 3. отпадъчни води 4. пречистване 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 377

- 86 -

Сп А 3

Калюжный, А. Т..  Сельскохозяйственная электронавигация: электрические свойства почвы / А. Т. Калюжный. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 79, 2009, N 2, с. 19-20. 

   Индукционната елекронавигация намира практическо прилагане за управляване на мобилните селскостопански агрегати при извършване на полски работи. 

1. Електрични свойства на почвата 2. Селскостопанска навигация 
 631.372.001(045)  + 629.07.001  + 621.317.4.001.1
Ключови думи: 1. почвообработващи агрегати 2. свойства на почвата 3. селскостопанска електронавигация 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  3. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
Сист. No: 392

- 87 -

58168

Карпова, Ю. И..  Динамичный рост потребления древесных пеллет для электроснабжения / Ю. И. Карпова. // Актуальные проблемы энергетики : Материалы научной конференции : Издательство Белорусского национального техническо. - Минск, 2006, с. 156 -159. 

   В сегашно време европейският пазар на пелети се оказва твърде динамичен. Водещи позиции в него заемат Швеция, Дания, Австрия, Германия, Финландия. 

1. Алтернативни източници на енеригя 2. Енергия - източници 
 620.91.002.2(045)
Ключови думи: 1. алтернативни енергии 2. енергийни ресурси 3. пелети 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 350

- 88 -

Сп Б 439

Кючуков, Радослав.  Културата на уличното осветление / Радослав Кючуков. // Ютилитис, 7, 2009, N 3, с. 34-37. 

   Уличното осветление има многостранни функции, специфика, проявление, отражение и въздействие. В този смисъл културата на уличното осветление следва да се оценява многофакторно. То има влияние в електропотреблението, замърсяването, комфорта, безопасността и естетиката. 

1. Осветитилна техника 2. Източници на светлина 
 749.22.004(045)  + 628.9.003.13
Ключови думи: 1. улица 2. осветление 3. осветителни тела 4. осветителна техника 5. култура 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 367

- 89 -

Сп А 3

Майоров, С. А..  Экологически безопасная очистка сточных вод предприятий АПК / С. А. Майоров, Ю. А. Седов, А. Н. Загородних. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 79, 2009, N 1, с. 36-37. 

   Статията описва унифицирани технологични схеми за очистване на отпадъчни води със сложен химичен състав. 

1. Пречистване на отпадъчни води 
 621.3.035 *.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. отпадъчни води 2. пречистване на замърсени води 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 365

- 90 -

Сп А 3

Меновщиков, Ю. А..  Энергетическая эффективность солнечных коллекторов / Ю. А. Меновщиков. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 79, 2009, N 2, с. 31-32. 

   Понастоящем е актуално използването на слънчевата енергия. Затова първостепенно значение има оценката за ефективността на устройствата, които я улавят и преобразуват. 

1. Слънчева енергия 2. Алтернативни източници на енеригя 
 621.3.001(045)  + 620.91.000.33
Ключови думи: 1. слънчева енергия 2. алтернативни енергии 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 394

- 91 -

58168

Михневич, О. А..  Альтернативные источники энергии / О. А. Михневич. // Актуальные проблемы энергетики : Материалы научной конференции : Изд. Белорусского национального техн. университета. - Минск, 2006, с. 118-121. 

   В наши дни е важно да се намерят решения, които да осигурят достоен живот на хората във всяка една страна. За тази цел трябва да се търсят нови източници на енергия, достъпни за всеки. 

1. Алтернативни източници на енеригя 
 621.311.001.24(045)
Ключови думи: 1. алтернативни енергии 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 349

- 92 -

Сп Б 11

Нейчев, Иван.  Понижаване на хармоничните изкривявания при преобразуване на напрежението от възобновяеми енергийни източници / Иван Нейчев, Даниел Каров. // Енергетика, 61, 2009, N 3, с. 46-49. 

   За преобразуването на постоянното в променливо напрежение при различните възобновяеми и нетрадиционни енергийни източници се използват електронни преобразуватели. Те от своя страна са източници на хармоници. Възниква въпросът за подобряване на формата на изходното им напрежение и понижаване на нелинейните изкривявания при присъединяване на децентрализирани енергийни източници. 

1. Електрическа енергия 2. Качество 3. Източници на енергия-нетрадиционни 
 621.311.25.004(045)  + 620.91.000.504.056
Ключови думи: 1. възобновяеми източници на енергия 2. качество 3. електрическа енергия 4. преобразуватели 5. напрежение 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 382

- 93 -

Сп Б 482

Нотон, Жил.  Seasonal variation of PV efficiency for various technologies and module inclinations : Сезонно изменение на коефициента на полезно действие на различни технологии фотоволтаици и различен ъгъл на наклон на панелите / Жил Нотон, Владимир Лазаров, Людмил Стоянов, Саид Диаф, Никола Еро. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 8, 2009, N 1, с. 12- 19. 

   В статията е определен коефициентът на полезно действие на четири технологии фотоволтаици при различни метеорологични условия. Производството на енергия е определено за оптимални условия при свързани с мрежата панели и инвертори с вградена система за МППТ. Изследвани са сезонните изменения и влиянието на наклона на модулите. 

1. Енергия - слънчева 2. Слънчево осветление 3. Слънчево отопление 
 620.91.000.504.056(045)  + 621.313.36 :523.9.001.4
Ключови думи: 1. фотоволтаици 2. фотоволтаични системи 3. сезони 4. коефициент на полезно действие (КПД) 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 417

- 94 -

Сп Б 482

Нотон, Жил.  First approach of a MATLAB/Simulink simulation for a PV/T solar collector behaviour : Пoдход за симулиране чрез MATLAB/Simulink на поведението на фотоволтаичен-термичен колектор / Жил Нотон, Никола Еро, Кристиан Кристофари, Ахмед Юсуф, Мохамед Кайех. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 8, 2009, N 1, с. 25-32. 

   Статията разглежда разработен хибриден фотоволтаичен-термичен колектор, генериращ едновременно електрическа енергия и топъл въздух. 

1. Енергия - слънчева 2. Слънчево осветление 3. Слънчево отопление 
 620.91.000.504.056(045)  + 621.313.36 :523.9.004(045)
Ключови думи: 1. фотоволтаици 2. симулации 3. Matlab 4. Simulink 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 418

- 95 -

Сп Б 482

Симеонов, Иван.  Биогазът като алтернативен източник на енергия / Иван Симеонов. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 8, 2009, N 1, с. 70-71. 

   Под термина биогаз се разбира газова смес от метан (60-80 %), въглероден диоксид (20-40 %) и до около 2 % други газове, получена е по биотехнологичен път в анаеробни условия от органични отпадъци с различен произход. 

1. Животински отпадъци - преработка 2. Биогаз - получаване 
 620.1.000.504.056(045)  + 67.08 *.000.504.056  + 502:621.31.000.504.056
Ключови думи: 1. екологични биотехнологии 2. метанова ферментация 3. биогаз 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 405

- 96 -

Сп А 19

Стамболиев, Иван.  Излизане от употреба на лампите с нажежаем проводник : Причини и нормативна уредба / Иван Стамболиев. // Машиностроене и електротехника, 48, 2009, N 3, с. 74-75. 

   Изискването за енергийна ефективност и еко-дизайн на енергопотребяващите продукти налага поетапното изваждане на конвенционалните осветители (лампи с нажежаем проводник) от бита, публичния сектор и уличните осветления. 

1. Осветителна техника 2. Лампи, осветителни 3. Ефективност - икономическа 
 749.22.003.13(045)
Ключови думи: 1. лампи 2. осветителни тела 3. енергоспестяващи инсталации 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 415

- 97 -

Сп Б 482

Стоянов, Ивайло.  Analysis of the daily and monthly solar radiation for the region of Ruse : Анализ на дневната и месечна слънчева радиация за областта на Русе / Ивайло Стоянов, Николай Михайлов. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 8, 2009, N 1, с. 20-24. 

   В тази статия са представени обобщени резултати от дълговременни изследвания на слънчевата радиация на територията на Университета в Русе за периода Януари 2005-Декември 2007. 

1. Енергия - слънчева 2. Радиация и температура 
 620.91.001.4(045)  + 621.313.36 :523.9.004
Ключови думи: 1. слънчева радиация 2. анализ на данни 3. статистически анализ 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 419

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

- 98 -

А 377

Денков, Стефан.  Безжични радиокомуникации в индустрията / Стефан Денков. // Автоматика и информатика, 43, 2009, N 1, с. 41-44. 

   В статията са сравнени жичните с безжичните радиокомуникационни технологии и е направен преглед на гласуваните и добили популярност стандарти на IEEE за безжична комуникация. Представен е протоколът IEEE 802.15.4, който все по-често се използва като база за разработката на технологии и стандарти в областта на промишлената автоматика и вградените системи. 

1. Радиотелефония. Радиокомуникации. GSM комуникации 2. Съобщителна техника 
 621.395:621.396.004(045)
Ключови думи: 1. радиокомуникации 2. радиокомуникационни системи 3. безжични комуникации 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
Сист. No: 411

- 99 -

А 377

Каракехайов, Здравко.  Моделиране на безжични сензорни мрежи / Здравко Каракехайов. // Автоматика и информатика, 43, 2009, N 1, с. 45-48. 

   При прехода от компютри с общо предназначение към вградени системи изискванията за ниска консумация и работа в реално време изискват нов подход при проектирането. Ниската консумация и малките размери са особено важни за един клас вградени системи-сензорни мрежи. В статията се разглеждат основните задачи, които изпълняват сензорните мрежи и тяхното приложение. 

1. Комуникации - безжични 2. Моделиране 
 681.5.003.1(045)  + 658.284.004
Ключови думи: 1. комуникационни мрежи 2. безжични комуникации 3. сензори 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
Сист. No: 412

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация.

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.

- 100 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Кой се движи по тесните коридори : Тристранните машини - видове, управление и водене / Васил Василев. // Логистика, V, 2009, N 1, с. 78-79. 

   За разлика от обикновените кари машините за тристранна обработка са снабдени с електроника на много високо ниво. 

1. Подемно-транспортни машини 
 621.86/.87.004.1(045)
Ключови думи: 1. комисионери 2. машини за тристранна обработка 3. VNA машини 
Тематични рубрики: 1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  
Сист. No: 334

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 101 -

Б 462

Бобев, Васил.  Ще имаме ли комбинирани превози? / Васил Бобев. // Железопътен транспорт, 2009, N 1, с. 12-14. 

   Статията поднася някои тенденции в бъдещото развитие на комбинираните превози между железопътен и автомобилен транспорт у нас. 

1. Комбинирани превози 2. Международни превози 
 621.868.009.21(045)
Ключови думи: 1. превози 2. комбинирани превози 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
Сист. No: 351

- 102 -

Б 462

Бобев, Васил.  Кризата и пазарът на товарни превози / Васил Бобев. // Железопътен транспорт, 2009, N 4, с. 12-15. 

   Развитието на българските железници през последните години-години на икономическа криза и последвало възстановяване-премина от много голям дял на пазара на товарните и човешки превози през последван спад на количеството превози. 

1. Товарни жп превози 
 656.003.13
Ключови думи: 1. товарни жп превози 2. организация на превозите 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
Сист. No: 399

- 103 -

Б 462

България е дотам, докъдето стигат нейните железници . // Железопътен транспорт, 2009, N 4, с. 10-11. 

   Интервю на Петър Галев с арх. Христо Генчев за ролята на железниците в живота на България. 

1. Български железници 
 629.4.000.33(047.53)
Ключови думи: 1. български железници 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
Сист. No: 398

- 104 -

Сп Б 448

Великова, Росица.  Срещу огнения дявол / Росица Великова. // Логистика, V, 2009, N 1, с. 84-85. 

   Машините, работещи в рисковите зони на склада, трябва да отговарят на специални стандарти. 

1. Високоповдигачи 2. Взривообезопасени транспортни средства 
 621.86-1 *.002.51(045)  + 658.382.004.63
Ключови думи: 1. високоповдигачи 2. директиви 3. безопасност на труда 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
Сист. No: 340

- 105 -

Б 462

Деянов, Димитър.  Локомотивите на БДЖ, изгубени по време на войните / Димитър Деянов. // Железопътен транспорт, 2009, N 3, с. 35-37. 

   Изгубените локомотиви на БДЖ по време на войните през XX век са 25. 

1. История на загубените български локомотиви 
 629.42.000.93
Ключови думи: 1. локомотиви-история 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. История. Георафия. Биографии. Археология.  
Сист. No: 396

- 106 -

Сп Б 482

Йорданов, Добромир.  A review of biodiesel fuel as fuel for transport : Биодизеловото гориво като гориво за транспорта-обзор / Добромир Йорданов, Петко Петков, Янко Димитров. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 8, 2009, N 1, с. 49-57. 

   В статията се разглеждат начините и възможностите за внасянето на растителни масла и техните производни като дизелово гориво. Използването на биодизелово гориво в конвенционалните дизелови двигатели води до намаляване на емисията от неизгорели въглеводороди, въглероден оксид, твърди частици и азотен оксид. 

1. Биогорива 2. Горивни уредби (в автомоб. ) 3. Дизелови двигатели 
 620.91.000.504.056(045)  + 629.1.03*.004  + 621.43-62
Ключови думи: 1. биодизел 2. отработени емисии 3. растителни масла 4. горене 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
Сист. No: 420

- 107 -

Сп А 3

Калюжный, А. Т..  Сельскохозяйственная электронавигация: электрические свойства почвы / А. Т. Калюжный. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 79, 2009, N 2, с. 19-20. 

   Индукционната елекронавигация намира практическо прилагане за управляване на мобилните селскостопански агрегати при извършване на полски работи. 

1. Електрични свойства на почвата 2. Селскостопанска навигация 
 631.372.001(045)  + 629.07.001  + 621.317.4.001.1
Ключови думи: 1. почвообработващи агрегати 2. свойства на почвата 3. селскостопанска електронавигация 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  3. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
Сист. No: 392

- 108 -

Сп Б 482

Лахчев, Кънчо.  Биоетанол: Производство , переспективи и проблеми : Bioethanol: industrial manufacturing, perspectives and problems / Кънчо Лахчев. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 8, 2009, N 1, с. 58-69. 

   Биоетанолът е най-популярният, разпространен и използван между биогоривата. Целта на статията е да се покажат бъдещите направления в развитието на биоетанолната промишленост, както и нейната връзка с икономическите и социалните движещи сили на нашето общество. 

1. Биоетанол 2. Суровини 3. Проблемни ситуации - решения 
 620.91.000.504.056(045)  + 629.1.03*.004  + 504.3.054:629.113.5
Ключови думи: 1. биогорива 2. биоетанол 3. биомаса 4. алтернативни горива 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
Сист. No: 421

- 109 -

Б 462

Лепоев, Милчо.  Високите скорости изискват двойни жп линии / Милчо Лепоев. // Железопътен транспорт, 2009, N 3, с. 12-16. 

   За да бъде привлекателен за пътниците, железопътният транспорт трябва да намали времето за пътуване. В страните, където са въведени в експлоатация високоскростните влакове, се отбелязва съществено увеличаване броя на пътниците. 

1. Железопътно строителство 
 625.1.001.2
Ключови думи: 1. железопътно строителство 2. скорост на влаковете 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
Сист. No: 395

- 110 -

Б 462

Минков, Ташко.  Железницата - екологична алтернатива / Ташко Минков. // Железопътен транспорт, 2009, N 4, с. 20-23. 

   Учените предупреждават, че ако изхвърлянето на парникови газове в атмосферата продължи със същите темпове, през 2010 година единствените годни за живот зони на планетата ще са двата й полюса. 

1. Железопътен транспорт и околна среда 
 504.056.001
Ключови думи: 1. парникови газове 2. екология 3. шум 4. железопътен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
Сист. No: 400

- 111 -

Б 462

Станев, Жеко.  Време е да рестартираме българската железница / Жеко Станев. // Железопътен транспорт, 2009, N 1, с. 28-30. 

   Авторът на статията споделя мнението си, че ако искаме да имаме железници сега и в бъдеще трябва да се върнем към опорните точки на тяхното някогашно достойно минало. 

1. Български железници-обновяване 
 625.1.001.73(045)
Ключови думи: 1. железници 2. финансиране 3. развитие на жп превози 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
Сист. No: 352

- 112 -

Б 462

Станев, Жеко.  Железниците търсят алгоритъм за конкурентноспособност / Жеко Станев. // Железопътен транспорт, 2009, N 4, с. 26-28. 

   На транспортната карта на Европа се е появил нов стратегически товарен канал. 

1. Конкурентноспособност 
 338.242.2.001(045)  + 656.000.33  + 629.4.001
Ключови думи: 1. железници 2. транспортна политика на ЕС 3. конкурентноспособност 4. транспортни коридори 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
Сист. No: 401

- 113 -

Б 462

Тасев, Йордан.  Реконструкцията на жп линията София- Мездра / Йордан Тасев, Милчо Лепоев, Димитър Дичев. // Железопътен транспорт, 2009, N 4, с. 40-43. 

   Необходима е реконструкция на линията София-Мездра, за която се говори още от 1984 г. Сега, след присъединяването на България към ЕС (Европейски съюз), е необходимо нашата транспортна система да се приведе в оперативна съвместимост с тази на останалите европейски държави. 

1. Реконструкция на железопътната мрежа 
 658.589.001.12  + 629.4.000.33
Ключови думи: 1. реконструкция 2. железопътна стратегия 3. железопътен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
Сист. No: 402

Механизация на селското стопанство. Селскостопански.

- 114 -

Сп А 3

Борисенко, И. Б..  Комплексное орудие для основной обработки почвы / И. Б. Борисенко, В. И. Пындак. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 79, 2009, N 1, с. 9-10. 

   Статията показва нов вид култиватор за дълбоко разрохкване на почвата. 

1. Почвообработващи машини-усъвършенстване 
 631.31.001(045)
Ключови думи: 1. почвообработващи машини 2. култиватори 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
Сист. No: 364

- 115 -

Сп Б 482

Борисова, М..  Екологични и технологични аспекти на обработката на почвата и торенето при отглеждането на основни полски култури / Мария Борисова, Фотина Димитрова. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 7, 2008, N 3-4, с. 132-135. 

   Целта на изследването е да се установи влиянието на обработката на почвата и торенето върху добива от отглежданите култури, измененията в плевелните асоциации и промените в агрофизичните свойства, получени в резултат на уплътняването на почвата. 

1. Екология на почвите 2. Селско стопанство- екология 
 502:631.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. екология на почвите 2. почвознание 3. почвообработка 4. торене 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 345

- 116 -

Сп А 3

Калюжный, А. Т..  Сельскохозяйственная электронавигация: электрические свойства почвы / А. Т. Калюжный. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 79, 2009, N 2, с. 19-20. 

   Индукционната елекронавигация намира практическо прилагане за управляване на мобилните селскостопански агрегати при извършване на полски работи. 

1. Електрични свойства на почвата 2. Селскостопанска навигация 
 631.372.001(045)  + 629.07.001  + 621.317.4.001.1
Ключови думи: 1. почвообработващи агрегати 2. свойства на почвата 3. селскостопанска електронавигация 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  3. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
Сист. No: 392

- 117 -

Сп А 3

Пазова, Т. Х..  Выбор технических средств для противоэрозионной обработки почв / Т. Х. Пазова. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 79, 2008, N 11, с. 19-20. 

   Реализацията на противоерозионни мероприятия безусловно е свързана с допълнителни средства за реализирането им. 

1. Противоерозионна обработка на почвата 
 631.31.000.33(045)
Ключови думи: 1. противоерозионна обработка 2. почвообработка 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 344

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

- 118 -

Сп Б 11

Новакова, Атанаска.  Критерии за използване на нетните икономии от потенциала на атмосферния въздух при сушене и съхраняване на продукция / Атанаска Новакова, Кондю Андонов, Константин Коев, Анка Кръстева, Огнян Динолов, Валентин Кирчев. // Енергетика, 61, 2009, N 3, с. 40-45. 

   Синтезирана е система от критерии за използване на нетните икономии от оползотворяване на енергийния потенциал на атмосферния въздух, като енергиен агент при сушенето и съхраняването на плодове, зеленчуци, технически, лекарствени култури и друга растителна продукция. 

1. Топлотехника 2. Сушилни (сел. стоп. ) 
 662.6/.9.004(045)  + 635.07.004
Ключови думи: 1. топлотехника 2. сушене 3. сушилни 4. растителни продукти 
Тематични рубрики: 1. Електрификация и автоматизация на селското стопанство.  
Сист. No: 383

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 119 -

Сп Б 403

Желева, Елена.  Методи за ремедиация на замърсените почви/места / Елена Желева, Паунка Божинова. // Екология и бъдеще, 8, 2009, N 1, с. 34-56. 

   Замърсяването на почвата е сложен и устойчив проблем, изискващ постоянно внимание и непрекъснат контрол за много години напред. 

1. Ремедиация на замърсени почви 2. Методи за очистване на замърсени почви 
 631.42.000.504.056(045)  + 502:061.001
Ключови думи: 1. замърсени почви 2. методи на очистване 3. ремедиация 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
Сист. No: 408

- 120 -

Сп Б 403

Информационна система за почвените ресурси в България  : Bulgarian Soil Resource Information System. // Екология и бъдеще, VII, 2008, N 4, с. 32-33. 

   Геоинформационната система за почвените ресурси като отворен, динамичен и оперативен програмен модул за графична, таблична и текстова информация за почвените ресурси, техните продуктивни, екологични и технологични качества, е база за вземане на управленски решения на различни нива. 

1. Информационни системи 
 004.4:631.4.001.12(045)
Ключови думи: 1. информационни системи 2. почвознание 3. почвени ресурси 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
Сист. No: 348

- 121 -

Б 329

Митова, Тотка.  Емисиите на парникови газове : Роля на сеитбообращенията и растителните остатъци / Тотка Митова. // Земеделие плюс, 115, 2009, N 3, с. 42-44. 

   Прихващането на въглерод от почвата и устойчивото му задържане в почвеното органично вещество се счита за един от икономически най-активните методи за намаляване на емисиите с особено значение за следващите 30 години. 

1. Земеделие - екологично 2. Парникови газове 
 502:631.000.504.056(045)  + 631.46:504.004
Ключови думи: 1. парникови газове 2. емисии 3. земеделие 4. сеитбообращения 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
Сист. No: 376

- 122 -

Сп Б 403

Николова, М..  Биологичното земеделие в контекста на Европейския план за действие и Общата селскостопанска политика / М. Николова. // Екология и бъдеще, 7, 2008, N 3, с. 3-10. 

   Биологичното земеделие се определя като "цялостна система за управление на производството, която насърчава и укрепва устойчивостта на агросистемата, включително и биоразнообразието, биологичните цикли и почвената биологична дейност". 

1. Биологично земеделие 2. Обща селскостопанска политика 3. Европейски съюз - аграрна политика 
 631/635.000.504.056(045)  + 631.95.000.34
Ключови думи: 1. биоземеделие 2. обща селскостопанска политика 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 319

- 123 -

Сп А 79

Патаманска, Галина.  Определяне на параметрите на регулиращо съоръжение тип щит в напоителните канали / Галина Патаманска. // Механизация на земеделието, LVI, 2008, N 5-6, с. 19-21. 

   Целта на настоящата статия е да се покаже възможността за математическо моделиране на изтичането изпод щит с помощта на MS EXEL с практическа насоченост за получаване на подробни таблици за определяне на параметрите на регулиращо съоръжение тип щит. 

1. Напоителни съоръжения 2. Математическо моделиране 
 631.6.001.12(045)  + 519.87.001.24
Ключови думи: 1. напоителни системи 2. математическо моделиране 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
Сист. No: 355

- 124 -

Сп Б 403

Петков, Марин.  Поземлените ресурси на света и в България : The Land Resources of the World and in Bulgaria / Марин Петков. // Екология и бъдеще, 7, 2008, N 4, с. 4-19. 

   Земята като продукт на природата, която се образува за хилядолетия, не може да се възпроизвежда от човека. Съществуват известни възможности за създаване на изкуствени варианти земи, но това може да бъде икономически изгодно само за нуждите в някои оранжерии, където те се използват свръхинтензивно. 

1. Поземлени ресурси 
 631.44.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. поземлени ресурси 2. почва 3. почвознание 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
Сист. No: 347

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 125 -

Сп Б 448

Enterprise Resource Planning] ERP системата оптимизира труда . // Логистика, V, 2009, N 1, с. 73-74. 

   Системата ERP изважда проблемите на светло, свива разходите и елиминира субективните фактори. 

1. Информационни системи 
 004.4:658.7.000.33(045)  + 681.518.004.15
Ключови думи: 1. информационни системи 2. складова логистика 3. баркод 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
Сист. No: 338

- 126 -

Б 462

Бобев, Васил.  Ще имаме ли комбинирани превози? / Васил Бобев. // Железопътен транспорт, 2009, N 1, с. 12-14. 

   Статията поднася някои тенденции в бъдещото развитие на комбинираните превози между железопътен и автомобилен транспорт у нас. 

1. Комбинирани превози 2. Международни превози 
 621.868.009.21(045)
Ключови думи: 1. превози 2. комбинирани превози 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
Сист. No: 351

- 127 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Складовете все по-високи, стелажите - все по - ефективни / Васил Василев. // Логистика, V, 2009, N 1, с. 82-83. 

   Тенденцията през последните години е складовете у нас да стават все по-високи, за да може максимално да се изпълни складовото пространство. 

1. Складово оборудване 2. Стелажни ситеми 
 658.7.001.76(045)
Ключови думи: 1. стелажи 2. складове 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
Сист. No: 339

- 128 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Петима правят Екстрапак / Васил Василев. // Логистика, V, 2009, N 2, с. 26-31. 

   Най-голямата компания за опаковки у нас е създадена от млади хора с новаторски дух. Тя първа предлага редица новости, нови опаковки, нови материали, например дегрален - материал, който се разгражда от въздуха и кислорода. 

1. Опаковки 2. Екологични опаковки 3. Възобновяеми ресурси 
 621.798.002.2(045)
Ключови думи: 1. опаковка 2. екологични опаковки 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  3. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 372

- 129 -

Сп Б 448

Великова, Росица.  Срещу огнения дявол / Росица Великова. // Логистика, V, 2009, N 1, с. 84-85. 

   Машините, работещи в рисковите зони на склада, трябва да отговарят на специални стандарти. 

1. Високоповдигачи 2. Взривообезопасени транспортни средства 
 621.86-1 *.002.51(045)  + 658.382.004.63
Ключови думи: 1. високоповдигачи 2. директиви 3. безопасност на труда 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
Сист. No: 340

- 130 -

Сп Б 448

Великова, Росица.  Какво ще се случи утре / Росица Великова. // Логистика, V, 2009, N 2, с. 58-59. 

   Измененията в тенденциите на пазара трябва да се разпознаят отрано, за да се прецени доколко и как могат да повлияят на логистиката. 

1. Логистика - развитие 
 330.34.001(045)  + 338.242.2.001  + 339.5:061.1ЕС.001
Ключови думи: 1. икономическо развитие 2. логистика 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
Сист. No: 373

- 131 -

А 1704

Дамянова, Лилия.  Разработване на фирмена иновационна стратегия / Лилия Дамянова. // Икономика, LXII, 2008, N 4, с. 86-91. 

   Иновационната стратегия като една от функционалните стратегии е средство за реализиране на общата бизнесстратегия на фирмата. 

1. Иновационна политика 
 65.012:339.13.001.12(045)
Ключови думи: 1. иновации 2. фирмени стратегии 3. иновационна дейност 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 358

- 132 -

Сп Б 448

Маврос, Атанасиос.  Как да дефинираме и стандартизираме нуждите в склада / Атанасиос Маврос, Натаса Кубурелу, Василис Папакостас. // Логистика, V, 2009, N 3, с. 60-62. 

   Десет основни правила, скрити в 5 основни стъпки за успешна инвестиции в складова база. 

   
   http://www.planningbg.eu 

1. Складово стопанство 
 658.78.001.12(045)
Ключови думи: 1. складово стопанство 2. складова база 3. складов капацитет 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
Сист. No: 384

- 133 -

Сп Б 448

Николов, Данаил.  Фротком [Frotcom] малката черна кутийка / Данаил Николов. // Логистика, V, 2009, N 3, с. 70-71. 

   Frotcom е иновационна система за GPS(Global Positioning System)/GPRS (General Packet Radio Service) проследяване и контрол на автомобили. Чрез нея мениджърите упражняват по-ефективен контрол върху автопарка и оптимизират услугите, които предоставят на клиентите. 

   
   http://www.logistika.bg 

1. Информационни системи 
 004.4:658.7.001.12(045)
Ключови думи: 1. информационни системи 2. GPS 3. frotcom 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
Сист. No: 385

- 134 -

Б 462

Станев, Жеко.  Логистиката - неотменна част от държавната политика / Жеко Станев. // Железопътен транспорт, 2009, N 2, с. 10-11. 

   Увеличението на стокооборота в рамките на Европейската общност не е в състояние да се координира и управлява чрез традиционните досега методи. Налага се да се търсят възможностите на логистиката, която става взаимовръзка между стоки, пътници и територия. 

1. Логистика и държавна политика 
 658.286.000.33(045)
Ключови думи: 1. логистика 2. държавна политика 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
Сист. No: 371

- 135 -

Б 462

Тасев, Йордан.  Реконструкцията на жп линията София- Мездра / Йордан Тасев, Милчо Лепоев, Димитър Дичев. // Железопътен транспорт, 2009, N 4, с. 40-43. 

   Необходима е реконструкция на линията София-Мездра, за която се говори още от 1984 г. Сега, след присъединяването на България към ЕС (Европейски съюз), е необходимо нашата транспортна система да се приведе в оперативна съвместимост с тази на останалите европейски държави. 

1. Реконструкция на железопътната мрежа 
 658.589.001.12  + 629.4.000.33
Ключови думи: 1. реконструкция 2. железопътна стратегия 3. железопътен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
Сист. No: 402

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

Кибернетика . Финна механика.

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

Езикознание. Филология. Литература

История. Георафия. Биографии. Археология.

- 136 -

Б 462

Деянов, Димитър.  Локомотивите на БДЖ, изгубени по време на войните / Димитър Деянов. // Железопътен транспорт, 2009, N 3, с. 35-37. 

   Изгубените локомотиви на БДЖ по време на войните през XX век са 25. 

1. История на загубените български локомотиви 
 629.42.000.93
Ключови думи: 1. локомотиви-история 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. История. Георафия. Биографии. Археология.  
Сист. No: 396

- 137 -

Сп Б 321

Косев, Константин.  Професор Марин Дринов - създател на Българската академия на науките / Константин Косев. // Наука, 18, 2008, N 5, с. 78-80. 

   Професорът от Харковския университет Марин Дринов е една от най-ярките личности на българското национално Възраждане. 

1. Възраждане - България 2. БАН 3. БАН -история на създаването 
 9.000.37(045)  + 949.72.051:374.2.000.37
Ключови думи: 1. БАН 2. Марин Дринов 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. История. Георафия. Биографии. Археология.  
За него: 1. Дринов, Марин 
Сист. No: 326

- 138 -

Сп Б 321

Марков, Георги.  Сто години от провъзгласяването и признаването на независимостта на България / Георги Марков. // Наука, 18, 2008, N 5, с. 40-42. 

   Провъзгласяването и признаването на Независимостта отпреди 100 години е събитие с изключително и непреходно значение. 

1. България през периода на капитализма (1878-1944) 
 949.72.052.2.000.93(045)
Ключови думи: 1. независимост 2. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Георафия. Биографии. Археология.  
Сист. No: 325

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.

Компютри. Програмни продукти.

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.

- 139 -

Сп Б 321

Ангелов, Симеон.  Субсидиарност,регионална солидарност и регионално сътрудничество: към Лисабонска стратегия за Югоизточна Европа / Симеон Ангелов. // Наука, 19, 2008, N 3, с. 16-19. 

   Субсидиарност-правилото да се обръщаме към по-горна инстанция само, когато сме изчерпали всички възможности на по-нискостоящата. Това предполага добро познаване компетентностите и възможностите на всяко ниво. 

1. Региони - планиране, прогнозиране 2. Европейски съюз - интегриране 3. Конкуренция 4. Иновации 
 001.83.001.008
Ключови думи: 1. Югоизточна Европа 2. Лисабонска стратегия 3. сътрудничество 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
Сист. No: 406

- 140 -

А 129

Нейчева, Мария.  Публични разходи за образование и икономически растеж / Мария Нейчева. // Икономическа мисъл, 53, 2008, N 6, с. 67-81. 

   Разгледана е зависимостта между образованието и икономическия растеж. На базата на неокласическия модел на растежа е изведена теоретичната зависимост между човешкия капитал и реалния растеж на БВП. 

1. Образование и икономически растеж 2. Образование 
 330.35.001(045)  + 658.17.000.37
Ключови думи: 1. образование 2. образователна политика 3. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
Сист. No: 322

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.

Техника на безопасността.

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми.

Хранително-вкусова промишленост.

- 141 -

Сп Б 394

Опаковки от палмови фибри . // Хранително-вкусова промишленост, 2008, N 11, с. 14-15. 

   Канадската фирма "Earthcycle" ("Земен цикъл") е разработила устойчиви опаковки от възобновяеми ресурси - палмови фибри - отпадъчен продукт, получаван при реколтирането на палмовите плодове за извличане на масло. 

1. Екологични опаковки 2. Възобновяеми ресурси 
 621.798.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. опаковка 2. възобновяеми ресурси 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
Сист. No: 316

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело.

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).

- 142 -

А 18

Воронцов, А. Л..  Разработка новой теории резания : 10.Строгание и протягивание / А. Л. Воронцов, Н. М. Султан-Заде, А. Ю. Албагачиев. // Вестник машиностроения, 88, 2008, N 10, с. 71-73. 

   Изложена е методиката на практическото пресмятане на параметрите на стъргането и изтеглянето.Съпостяват се резултатите от изчислението с голям брой независими експериментални данни, потвърждаващи голямата точност на получените теоретични формули. 

1. Рязане на метали 
 621.9.01 *.001(045)
Ключови думи: 1. рязане на металите 2. стъргане 3. изтегляне 4. протегляне 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
Сист. No: 341

- 143 -

А 18

Воронцов, А. Л..  Разработка новой теории резания : 11.Расчет параметров цилиндрического фрезерования / А. Л. Воронцов, Н. М. Султан-Заде, А. Ю. Албагачиев. // Вестник машиностроения, 88, 2008, N 10, с. 73-79. 

   Показани са общите характеристики на процеса фрезоване. Чрез примери от операциите при цилиндрическото фрезоване подробно е показана последователността на изчисленията, чиито резултати са съпоставени с голям брой независими експериментални данни, като по този начин се потвърждава голямата точност и надеждност на получените теоретични формули. 

1. Рязане на метали 2. Фрезоване 
 621.9.01 *.001(045)
Ключови думи: 1. рязане на металите 2. фрезоване 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
Сист. No: 342

- 144 -

А 18

Воронцов, А. Л..  Разработка новой теории резания : 12. Расчет параметров фасонного фрезерования / А. Л. Воронцов, Н. М. Султан-Заде, А. Ю. Албагачиев. // Вестник машиностроения, 88, 2008, N 11, с. 75-78. 

   Чрез примери от различните видове фасонно фрезоване е показана последователността на изчисленията, чиито резултати са съпоставени с голям брой независими експериментални данни. Съпоставянето потвърждава точността и надеждността на получените теоретични формули. 

1. Рязане на метали 2. Профилно фрезоване 
 621.9.01 *.001(045)
Ключови думи: 1. рязане на металите 2. фрезоване 3. профилно фрезоване 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
Сист. No: 343

- 145 -

А 18

Воронцов, А. Л..  Разработка новой теории резания : 13. Расчет параметров торцевого фрезерования / А. Л. Воронцов, Н. М. Султан-Заде, А. Ю. Албагачиев. // Вестник машиностроения, 87, 2008, N 12, с. 65-73. 

   Чрез различни примери от челното фрезоване подробно е показана последователността на изчисленията, чиито резултати са съпоставени с голям брой независими експериментални данни. Съпоставката е потвърдила голямата точност и надеждност на получените теоретични формули. 

1. Рязане на метали 2. Челно фрезоване 
 621.9.01 *.001
Ключови думи: 1. рязане на металите 2. челно фрезоване 3. фрезоване 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
Сист. No: 359

- 146 -

А 18

Воронцов, А. Л..  Обработка материалов без снятия стружки : Теория высадки трубной заготовки на оправке / А. Л. Воронцов. // Вестник машиностроения, 88, 2009, N 1, с. 65-69. 

   Статията показва за първи път разработена теория за набиването на полуфабрикат при поставянето му в рамка, получени са формули за изчисление за ефективно проектиране на операциите. Голямата точност на формулите за изчисление е потвърдена чрез съпоставяне с експериментални данни. 

1. Обработка на материалите без снемане на стружки 
 621.7.001.24
Ключови думи: 1. пластична деформация 2. теория на набиването 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
Сист. No: 388

- 147 -

А 18

Воронцов, А. Л..  Обработка материалов без снятия стружки : Исследование осадки цилиндрической заготовки с затрудненным течением металла на одном из торцов / А. Л. Воронцов. // Вестник машиностроения, 88, 2009, N 2, с. 67-74. 

   Решена е вариационна задача за определяне формоизмененията на заготовката при сбиване чрез различни контактни условия на горната и долна челни повърхности. Получени са формули за определяне на технологичните рараметри на такова сбиване, удобни за прилагане в практиката. Голямата точност на формулите за изчисление е потвърдена чрез съпоставяне на голям брой експериментални данни. 

1. Обработка на материалите без снемане на стружки 
 621.7.001(045)
Ключови думи: 1. обработка на материалите 2. щамповане 3. заготовки 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
Сист. No: 391

- 148 -

Сп А 6

Годжаев, З. А..  Применение нанотехнологий в машиностроении / З. А. Годжаев, В. М. Рубан, И. В. Рубан, А. И. Рубан. // Тракторы и сельскохозяйственные машины, 2008, N 9, с. 51-52. 

   Изследванията, посочени в статията, показват, че нанотехнологиите спомагат да се повиши производителността на труда и да се осигури високо качество на обработката на високоточни елементи. 

1. Рязане на метали 
 621.833.001.5(046)
Ключови думи: 1. нанотехнологии 2. рязане на металите 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
Сист. No: 315

- 149 -

А 18

Новоселов, Ю. А..  Проблемы теории и практики резания материалов : Совершенствование познавательной логики процесса резания / Ю. А. Новоселов. // Вестник машиностроения, 88, 2009, N 1, с. 58-65. 

   Статията предлага ново логическо представяне на обработката на рязане като единен физико-технологичен процес. 

1. Теория на рязането 
 621.9.01 *.001
Ключови думи: 1. рязане на металите 2. абразивна обработка 3. лезвийна обработка 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
Сист. No: 387

- 150 -

А 18

Черменский, О. Н..  Проблемы теории и практики резания материалов : Анализ процесса резания на основании теории пластичности / О. Н. Черменский, Е. Д. Борисов. // Вестник машиностроения, 88, 2009, N 2, с. 62-67. 

   Въз основа на теорията за пластичността е разгледан процесът на рязане на идеалния твърдопластичен материал и са показани участъците, където от теоретична гледна точка трябва да се извърши интензивният наклеп на материала и могат да се образуват пукнатини. Обяснено е влиянието на контактното триене върху пукнатините. Получени са формулите за оценяване на усилията върху резеца. 

1. Рязане на метали 2. Пластична деформация 
 621.941.1.001(045)
Ключови думи: 1. рязане на металите 2. пластичност 3. пластична деформация 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
Сист. No: 390


 Индекс по АВТОРИ

Албагачиев, А. Ю. 142 143 144 145 
Ангелов, Иван 9 
Ангелов, Симеон 139 
Ангелова, Анна 1 
Андонов, Кондю 82 118 
Атанасов, Иван 25 29 
Атанасова, Мария 10 73 
Благоева-Яркова, Юлияна 11 
Бобев, Васил 101 102 126 
Боев, Златозар 30 
Божинова, Паунка 38 119 
Борисенко, И. Б. 114 
Борисов, Е. Д. 150 
Борисова, Мария 31 115 
Василев, Васил 12 32 100 127 128 
Василева, Лиляна 11 
Великова, Росица 13 104 129 130 
Воронцов, А. Л. 142 143 144 145 146 147 
Гаджанов, Петьо 43 85 
Ганева, Диана 16 74 
Годжаев, З. А. 148 
Григорова, Яна 14 
Грудева, Венета 34 
Грудева, Цветанка 34 
Грънчарова, Елица 35 80 
Гърбев, Виктор 36 81 
Дамянова, Лилия 15 131 
Денков, Стефан 98 
Деянов, Димитър 105 136 
Диаф, Саид 58 93 
Димитров, Янко 44 106 
Димитрова, Златка 16 74 
Димитрова, Фотина 31 115 
Динолов, Огнян 82 118 
Дичев, Димитър 113 135 
Дмитриев, В. В. 37 
Евстатиев, Борис 82 
Еро, Никола 58 59 93 94 
Желева, Елена 38 119 
Загородних, А. Н. 49 89 
Здравкова, Златоживка 24 
Зидарова, Богдана 2 76 
Иванов, В. 8 39 
Иванов, Петко 40 
Иванов, Петър 41 83 
Иванова, Елена 3 68 
Илиев, Илия 42 84 
Йовчев, Милко 43 85 
Йорданов, Добромир 44 106 
Кайех, Мохамед 59 94 
Калюжный, А. Т. 86 107 116 
Каракехайов, Здравко 99 
Каров, Даниел 55 92 
Карпова, Ю. И. 87 
Кирчев, Валентин 82 118 
Коев, Константин 118 
Косев, Константин 4 137 
Кристофари, Кристиан 59 94 
Кръстева, Анка 82 118 
Кубурелу, Натаса 132 
Кънчев, Йордан 45 69 
Кючуков, Радослав 46 88 
Лазаров, Владимир 58 93 
Лахчев, Кънчо 47 48 70 108 
Лепоев, Милчо 109 113 135 
Литов, Леандър 66 
Маврос, Атанасиос 132 
Майоров, С. А. 49 89 
Маринов, Едуард 5 17 
Марков, Георги 138 
Мельник, Г. В. 50 
Меновщиков, Ю. А. 90 
Минасян, А. М. 51 71 
Минасян, М. А. 51 71 
Минков, Ташко 52 110 
Митова, Тотка 53 54 121 
Михайлов, Михаил 3 68 
Михайлов, Николай 65 97 
Михневич, О. А. 91 
Нейчев, Иван 55 92 
Нейчева, Мария 18 140 
Ненов, Ненчо 77 78 
Ненова, Светлана 56 
Николов, Данаил 6 133 
Николова, М. 57 122 
Новакова, Атанаска 118 
Новоселов, Ю. А. 149 
Нотон, Жил 58 59 93 94 
Павлов, Даниел Йорданов 20 61 
Пазова, Т. Х. 21 117 
Пановска, Веселина 27 75 
Папакостас, Василис 132 
Патаманска, Галина 28 123 
Пеев, Тодор М. 67 
Петков, Марин 124 
Петков, Петко 44 106 
Петринска, Ива 62 
Пындак, В. И. 114 
Рубан, А. И. 148 
Рубан, В. М. 148 
Рубан, И. В. 148 
Седов, Ю. А. 49 89 
Симеонов, Иван 63 64 95 
Стамболиев, Иван 96 
Станев, Жеко 22 111 112 134 
Стефанов, Руслан 23 
Стоянов, Ивайло 65 97 
Стоянов, Людмил 58 93 
Султан-Заде, Н. М. 142 143 144 145 
Тасев, Йордан 113 135 
Харалампиев, М. 8 39 
Черменский, О. Н. 150 
Шопова, Валентина 16 74 
Юсуф, Ахмед 59 94 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

[Сто и двадесет ] 120 години Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 1 
A review of biodiesel fuel as fuel for transport 44 106 
Analysis of the daily and monthly solar radiation for the region of Ruse 65 97 
Enterprise Resource Planning] ERP системата оптимизира труда 125 
First approach of a MATLAB/Simulink simulation for a PV/T solar collector behaviour 59 94 
ISO 28000:2007 Система за управление на сигурността 14 
Seasonal variation of PV efficiency for various technologies and module inclinations 58 93 
Variability of solar and wind energy outputs in relation with the weather and climate conditions in Bulgaria 41 83 
Альтернативные источники энергии 91 
Амонякът - ново гориво 45 69 
Безжични радиокомуникации в индустрията 98 
Биогазът като алтернативен източник на енергия 63 64 95 
Биоетанол : производство, перспективи и проблеми 47 70 
Биоетанол: Производство , переспективи и проблеми 48 108 
Биологичното земеделие в контекста на Европейския план за действие и Общата селскостопанска политика 57 122 
Биоремедиация на почви, замърсени с нефтени въглеводороди 34 
Бъдещето на биогоривата 40 
България е дотам, докъдето стигат нейните железници 103 
Българските научни открития 2 76 
Вертикална интеграция при производството на пелети и био-брикети 20 61 
Ветрогенератори при студени климатични условия 62 
Виброизоляторы для дизельных установок и их элементов 51 71 
Високите скорости изискват двойни жп линии 109 
Време е да рестартираме българската железница 111 
Възможности за алтернативен туризъм в Източни Родопи 16 74 
Възобновяемите енергоизточници в България 33 79 
Выбор технических средств для противоэрозионной обработки почв 21 117 
Вятърните електроцентрали са най-бързо развиващият се отрасъл в енергетиката 42 84 
Герхард Ертл - един очакван нобелов лауреат 3 68 
Глобалното затопляне - едно от главните предизвикателства на съвременния свят 8 39 
Големият адронен колайдер - очаквания и реалности 66 
Да направиш ток от вятъра 56 
Динамичный рост потребления древесных пеллет для электроснабжения 87 
Екологични и технологични аспекти на обработката на почвата и торенето при отглеждането на основни полски култури 31 115 
Електрическият транспорт 35 80 
Емисиите на парникови газове 54 121 
Емисиите на парникови газове от земеделието 53 
Ефектът на Мьосбауер: 50 години след откритието 67 
Железницата - екологична алтернатива 52 110 
Железниците търсят алгоритъм за конкурентноспособност 22 112 
Жената в древнотракийското общество 24 
Излизане от употреба на лампите с нажежаем проводник 96 
Изпитване на спирачните апарати на подвижния жп състав 77 78 
Интегриране на вятърни централи в енергийната система 36 81 
Информационна система за почвените ресурси в България 26 120 
Как да дефинираме и стандартизираме нуждите в склада 132 
Какво ще се случи утре 13 130 
Кой се движи по тесните коридори 100 
Комплексное орудие для основной обработки почвы 114 
Кратък преглед на историята на природозащитата в България 30 
Кризата и пазарът на товарни превози 102 
Критерии за използване на нетните икономии от потенциала на атмосферния въздух при сушене и съхраняване на продукция 118 
Културата на уличното осветление 46 88 
Логистиката - неотменна част от държавната политика 134 
Локомотивите на БДЖ, изгубени по време на войните 105 136 
Методи за ремедиация на замърсените почви/места 38 119 
Модел за мониторинг и оценка на енергийната ефективност на групирани електрически задвижвания 82 
Моделиране на безжични сензорни мрежи 99 
Нобелова награда за постижения в областта на икономическите науки за 2008 година 5 17 
Новые требования и технологии для снижения выбросов дизелей 50 
Обеспечение санитарных и экологических требований к воздушной среде рабочей зоны при испытании и ремонте ДВС 37 
Обработка материалов без снятия стружки 146 147 
ОИО - нова философия на пазарно поведение 7 19 
Опаковки от палмови фибри 60 141 
Определяне на параметрите на регулиращо съоръжение тип щит в напоителните канали 28 123 
Петима правят Екстрапак 12 32 128 
По въпроса за очистването на отпадъчните водни потоци от ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД 43 85 
Поземлените ресурси на света и в България 124 
Понижаване на хармоничните изкривявания при преобразуване на напрежението от възобновяеми енергийни източници 55 92 
Применение нанотехнологий в машиностроении 148 
Проблеми на комплексното развитие на селските райони и превръщането на малките селища в жизнени структури 11 
Проблемы теории и практики резания материалов 149 150 
Проучване на замърсяването на почвата 25 29 
Професор Марин Дринов - създател на Българската академия на науките 4 137 
Публични разходи за образование и икономически растеж 18 140 
Разработване на фирмена иновационна стратегия 15 131 
Разработка новой теории резания 142 143 144 145 
Реконструкцията на жп линията София- Мездра 113 135 
Световната финансово-икономическа криза и България 9 
Селският и аграрният туризъм- важни направления за влияние на ОСП върху социално-икономическото развитие на селските райони 10 73 
Сельскохозяйственная электронавигация: электрические свойства почвы 86 107 116 
Сивата икономика и рисковете по време на криза 23 
Складовете все по-високи, стелажите - все по - ефективни 127 
Срещу огнения дявол 104 129 
Сто години от провъзгласяването и признаването на независимостта на България 138 
Субсидиарност,регионална солидарност и регионално сътрудничество: към Лисабонска стратегия за Югоизточна Европа 139 
Съвременните информационни технологии в туризма 27 75 
Фротком [Frotcom] малката черна кутийка 6 133 
Шведское дизельное топливо - лучшее в Европе 72 
Ще имаме ли комбинирани превози? 101 126 
Экологически безопасная очистка сточных вод предприятий АПК 49 89 
Энергетическая эффективность солнечных коллекторов 90 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Алтернативен туризъм 16 74 
Алтернативни горива 20 40 61 
Алтернативни източници на енеригя 41 56 64 83 87 90 91 
Амоняк несинтетичен 45 69 
БАН 4 137 
БАН -история на създаването 4 137 
Биогаз - получаване 63 64 95 
Биогорива 33 40 44 79 106 
Биоетанол 47 48 70 108 
Биологично земеделие 57 122 
Биоремедиация на почви 34 
България през периода на капитализма (1878-1944) 138 
Български железници 103 
Български железници-обновяване 111 
Български открития 2 76 
Ветроенергетика 62 
Взривообезопасени транспортни средства 104 129 
Високоповдигачи 104 129 
Водни електрически централи /ВЕЦ/ 33 79 
Вредни емисии от автотранспорта 50 
Възобновяеми енергии 33 79 
Възобновяеми ресурси 12 32 60 128 141 
Възраждане - България 4 137 
Вятърна енергия 33 36 42 56 79 81 84 
Вятърни турбини 36 42 81 84 
Геоелектричество 33 79 
Глобално затопляне 8 39 
Горива естествени 45 69 
Горивни уредби (в автомоб. ) 44 106 
Двигатели вътрешно горене 45 69 
Дизелови двигатели 44 106 
Дизелови двигатели - екология 51 71 
Дизелово гориво 72 
Европейски нормативи 50 
Европейски съюз - аграрна политика 57 122 
Европейски съюз - интегриране 139 
Екологични опаковки 12 32 60 128 141 
Екология на почвите 31 115 
Електрическа енергия 55 92 
Електрически транспорт 35 80 
Електрични свойства на почвата 86 107 116 
Електрообзавеждане 82 
Енергетика 82 
Енергийни източници 47 70 
Енергия 40 
Енергия - източници 36 81 87 
Енергия - слънчева 58 59 65 93 94 97 
Ефективност - икономическа 35 80 82 96 
Железопътен транспорт и околна среда 52 110 
Железопътно строителство 109 
Животински отпадъци - преработка 63 95 
Замърсяване на въздуха 37 
Земеделие - екологично 54 121 
Изпитване на спирачни апарати 77 78 
Източни Родопи 16 74 
Източници на енергия-нетрадиционни 55 92 
Източници на светлина 46 88 
Икономически кризи 23 
Иновации 139 
Иновационна политика 15 131 
Информационни системи 6 25 26 29 120 125 133 
Информационни технологии 27 75 
История на загубените български локомотиви 105 136 
Качество 55 92 
Комбинирани превози 101 126 
Комуникации - безжични 99 
Конкурентноспособност 22 112 
Конкуренция 139 
Лампи, осветителни 96 
Логистика - развитие 13 130 
Логистика и държавна политика 134 
Математическо моделиране 28 123 
Международни превози 101 126 
Методи за очистване на замърсени почви 34 38 119 
Метрология 41 83 
Митници 7 19 
Моделиране 99 
Напоителни съоръжения 28 123 
Нобелови награди 3 5 17 68 
Нрави, обичаи (в частния живот) 24 
Обработка на материалите без снемане на стружки 146 147 
Образование 18 140 
Образование и икономически растеж 18 140 
Обща селскостопанска политика 10 57 73 122 
Общество (в цялост) - обществото като система 24 
Опаковки 12 32 128 
Осветителна техника 96 
Осветитилна техника 46 88 
Парников ефект 8 39 53 
Парникови газове 53 54 121 
Пластична деформация 150 
Подемно-транспортни машини 100 
Поземлени ресурси 124 
Почва-замърсяване 25 29 
Почвообработване 53 
Почвообработващи машини-усъвършенстване 114 
Пречистване на отпадъчни води 49 89 
Природозащита - история - България 30 
Природозащита и Европейски съюз 30 
Проблемни ситуации - решения 48 62 108 
Производство на пелети и био-брикети - интеграция 20 61 
Произход на Вселената 66 
Противоерозионна обработка на почвата 21 117 
Профилно фрезоване 144 
Радиация и температура 65 97 
Радиотелефония. Радиокомуникации. GSM комуникации 98 
Развитие на селските райони 11 
Региони - планиране, прогнозиране 139 
Реконструкция на железопътната мрежа 113 135 
Ремедиация на замърсени почви 38 119 
Рецесия 9 
Рязане на метали 142 143 144 145 148 150 
Световна криза 9 
Селски и аграрен туризъм 10 73 
Селско стопанство- екология 31 115 
Селскостопанска навигация 86 107 116 
Сива икономика 23 
Складово оборудване 127 
Складово стопанство 132 
Слънчева енергия 33 79 90 
Слънчево осветление 58 59 93 94 
Слънчево отопление 58 59 93 94 
Стандартизация 7 19 
Стелажни ситеми 127 
Суровини 48 108 
Сушилни (сел. стоп. ) 118 
Съобщителна техника 98 
Теория на рязането 149 
Товарни жп превози 102 
Топлоелектрически парни централи 43 85 
Топлоенергетика 43 85 
Топлотехника 118 
Траки - обичаи - вярвания 24 
Туризъм 27 75 
Университетски библиотеки 1 
Управление на сигурността - стандарти 14 
Физични ефекти 66 67 
Фрезоване 143 
Челно фрезоване 145 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

frotcom 6 133 
GPS 6 133 
Matlab 59 94 
Simulink 59 94 
VNA машини 100 
абразивна обработка 149 
алтернативен туризъм 16 74 
алтернативни горива 48 108 
алтернативни енергии 33 56 64 79 87 90 91 
амоняк 45 69 
анализ на данни 65 97 
антикризисни програми 9 
БАН 4 137 
баркод 125 
безжични комуникации 98 99 
безопасност на труда 104 129 
библиотеки 1 
био-брикети 20 61 
биогаз 63 64 95 
биогорива 20 40 48 61 108 
биодизел 44 106 
биоетанол 47 48 70 108 
биоземеделие 57 122 
биомаса 33 48 79 108 
биоремедиация на почви 34 
бъдеще 40 
български железници 103 
български открития 2 76 
ветрогенератор 62 
виброизолатори 51 71 
високоповдигачи 104 129 
водни електрически централи 33 79 
време 41 83 
възобновяеми източници на енергия 33 55 79 92 
възобновяеми ресурси 60 141 
вятър 42 56 84 
вятърна енергия 33 36 41 42 56 62 79 81 83 84 
вятърни електроцентрали 42 56 84 
вятърни турбини 36 81 
геотермална енергия 33 79 
глобално затопляне 8 39 
голям адронен колайдер 66 
горене 44 106 
горива 45 69 
двигатели с вътрешно горене 45 69 
дизелни уредби 51 71 
дизелово гориво 72 
директиви 104 129 
държавна политика 134 
европейски нормативи -вредни емисии 50 
екологични биотехнологии 63 95 
екологични опаковки 12 32 128 
екология 52 110 
екология на почвите 31 115 
електрическа енергия 55 92 
електрически транспорт 35 80 
електрически мотриси 35 80 
електрозадвижване 35 80 82 
елементарни частици 66 
емисии 53 54 121 
енергиен баланс 40 
енергийна ефективност 40 82 
енергийни култури 47 70 
енергийни ресурси 87 
енергоспестяващи инсталации 96 
ефект на Мьосбауер 67 
железници 22 111 112 
железопътен състав 77 78 
железопътен транспорт 52 110 113 135 
железопътна стратегия 113 135 
железопътно строителство 109 
женски въпрос 24 
жизнени структури 11 
заготовки 147 
замърсени почви 34 38 119 
замърсяване на въздуха 37 
замърсяване на почва 25 29 
земеделие 53 54 121 
изпитване на спирачни апарати 77 78 
изтегляне 142 
източници на енергия 47 64 70 
икономическа криза 9 
икономически кризи 23 
икономически науки 5 17 
икономически растеж 18 140 
икономическо развитие 13 130 
иновации 15 131 
иновационна дейност 15 131 
интеграция и взаимодействие 20 61 
интегриране 36 81 
информационни системи 6 25 26 29 120 125 133 
информационни технологии 27 75 
история на България 138 
качество 55 92 
климат 41 62 83 
коефициент на полезно действие (КПД) 58 93 
комбинирани превози 101 126 
комисионери 100 
комплексно развитие 11 
комуникационни мрежи 99 
конкурентноспособност 22 112 
култиватори 114 
култура 46 88 
лампи 96 
лезвийна обработка 149 
Лисабонска стратегия 139 
логистика 13 130 134 
локомотиви-история 105 136 
Марин Дринов 4 137 
математическо моделиране 28 123 
машини за тристранна обработка 100 
метанова ферментация 63 95 
методи на очистване 38 119 
митнически документи 7 19 
мониторинг 37 82 
нанотехнологии 148 
напоителни системи 28 123 
напрежение 55 92 
независимост 138 
нобелисти 3 5 17 68 
обработка на материалите 147 
образование 18 140 
образователна политика 18 140 
обща селскостопанска политика 10 57 73 122 
общестено развитие 24 
одобрен икономически оператор 7 19 
опазване на природата 30 
опаковка 12 32 60 128 141 
организация на превозите 102 
органични отпадъци 64 
осветителна техника 46 88 
осветителни тела 46 88 96 
осветление 46 88 
открития 2 76 
отпадъчни води 43 49 85 89 
отработени емисии 44 106 
парников ефект 8 39 53 
парникови газове 52 53 54 110 121 
пелети 20 61 87 
пластична деформация 146 150 
пластичност 150 
поземлени ресурси 124 
полова идентификация 24 
почва 124 
почвени проби 25 29 
почвени ресурси 26 120 
почвознание 26 31 115 120 124 
почвообработващи агрегати 86 107 116 
почвообработващи машини 114 
почвообработка 21 31 53 115 117 
превози 101 126 
преобразуватели 50 55 92 
пречистване 43 85 
пречистване на замърсени води 49 89 
природозащита-история 30 
протегляне 142 
противоерозионна обработка 21 117 
профилно фрезоване 144 
радиокомуникации 98 
радиокомуникационни системи 98 
развитие на жп превози 111 
растителни масла 44 106 
растителни продукти 118 
реконструкция 113 135 
ремедиация 38 119 
ремонт на двигатели 37 
рецесия 9 
рязане на металите 142 143 144 145 148 149 150 
САПАРД 10 73 
свойства на почвата 86 107 116 
сезони 58 93 
сеитбообращения 54 121 
селски райони 11 
селски туризъм 10 73 
селскостопанска електронавигация 86 107 116 
сензори 99 
сертификация 7 19 
сива икономика 23 
симулации 59 94 
складов капацитет 132 
складова база 132 
складова логистика 125 
складове 127 
складово стопанство 132 
скорост на влаковете 109 
слънчева енергия 33 41 79 83 90 
слънчева радиация 65 97 
спектроскопия 67 
стандарти 14 
статистически анализ 65 97 
стелажи 127 
стендове 77 78 
стъргане 142 
сушене 118 
сушилни 118 
сътрудничество 139 
теория на набиването 146 
товарни жп превози 102 
топлоелектрически парни централи 43 85 
топлоенергетика 43 85 
топлотехника 118 
торене 31 115 
траки 24 
транспорт 35 80 
транспортна политика на ЕС 22 112 
транспортни коридори 22 112 
транспортни средства 35 80 
туризъм 16 27 74 75 
улица 46 88 
университетски библиотеки 1 
физични ефекти 67 
финансиране 111 
фирмени стратегии 15 131 
фотоволтаици 58 59 93 94 
фотоволтаични системи 58 93 
фрезоване 143 144 145 
химия 3 68 
челно фрезоване 145 
шум 52 110 
щамповане 147 
Югоизточна Европа 139 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Дринов, Марин 4 137 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ