НОВИ СТАТИИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография.

- 1 -

Сп Б 321

Ангелов, Георги.  Българската наука в световните бази данни : публикации и цитати / Георги Ангелов. // Наука, 19, 2009, N 3, с. 25-32. 

   В статията са представени и анализирани данни за българската научна продукция, намерила място в две от световните бази данни за научни публикации. 

1. Научно сътрудничество, международно 2. Научноизследователска работа - България 
 001.2.001(045)
Ключови думи: 1. бази данни 2. цитиране 3. научен труд 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
Сист. No: 460

- 2 -

Сп Б 321

Бъчварова, Светла.  Научно обслужване в аграрната област на регионите в България / Светла Бъчварова, Никола Колев. // Наука, 19, 2009, N 3, с. 39-44. 

   Общественото развитие на България като член на Европейския съюз налага да се активират определени процеси, които да доведат до преструктуриране и технологично обновяване на българското земеделие. 

1. Земеделие - общо 2. Аграрна реформа - България 3. Околна среда - опазване 
 332.02:63.001(045)
Ключови думи: 1. околна среда 2. земеделие в България 3. аграрна политика 4. наука 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
Сист. No: 461

- 3 -

Сп Б 448

Великова, Росица.  Технологии, използвани в логистиката на XXI век /  Прев. Росица Великова. // Логистика, V, 2009, N 10, с. 59 - 61. 

   Продължения от бр. 9

1. Технологии в логистиката 
 681.518.001.1(045)  + 004.001.76
Ключови думи: 1. логистика 2. нови технологии 3. качество 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Кибернетика . Фина механика.  
Сист. No: 494

- 4 -

Сп Б 394

Моллов, Илия.  Безконтактно идентифициране / Илия Моллов. // Хранително-вкусова промишленост, 2009, N 10 -11, с. 12 - 13. 

   Принципно REID - технологията е възможна в различни области на производствената практика. От 1996 година браншовият ERP- специалист CSB - System е осъществил многобройни REID внедрявания преди всичко в хранително-вкусовата индустрия. 

1. Безконтактни технологии 2. Радиочестотна идентификация 
 003.35.001.1
Ключови думи: 1. радиочестотна идентификация 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Компютри. Програмни продукти.  
Сист. No: 491

Философия. Психология. Религия.

Социология. Политология. Право. Политика. Социография.

- 5 -

Сп А 129

Георгиева, Румяна.  Патентна активност и научноизследователска и развойна дейност в България / Румяна Георгиева. // Икономическа мисъл, 57, 2009, N 5, с. 26 - 53. 

   В статията чрез общ и институционално диференциран анализ са откроени основните проблеми, свързани с патентната ефективност на българската научно-технологична и иновационна дейност, както общо за страната, така и по институции, осъществяващи НИРД. 

1. Патентно дело 2. Патентно дело - история 
 608.1.001(045)  + 347.77.001
Ключови думи: 1. научноизследователската работа 2. патентно дело 3. развойна дейност 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
Сист. No: 478

- 6 -

Сп А 2036

Терзиева, Сеня.  Студентите за комуникациите в университета-удовлетвореност и проблеми / Сеня Терзиева, Марияна Илиева. // Стратегии на образователната и научната политика, XV, 2007, N 1, с. 56-65. 

   Един от най-ярките изрази на хуманизиране на отношенията в университетската среда е промяната във възприемането на студентите в качеството им на страна в една силно йерархизирана система, каквато е университетската. 

1. Студенти 2. Комуникация - социология 3. Проблемни ситуации - решения 
 378.18.009.000(045)
Ключови думи: 1. комуникации 2. висше образование 3. проблеми в образованието 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
Сист. No: 485

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 7 -

Сп Б 448

Gerking, Harald.  Логистика на разпродажбите и сезонните стоки / Harald Gerking. // Логистика, V, 2009, N 5, с. 50 - 53. 

   Разпродажбите и сезонните стоки са нещо присъщо на търговията на дребно в Германия. Пласментът им изисква ефективна и гъвкава логистика. Разликата между успелите и по-малко успелите фирми е в процесите и системите на планиране. 

1. Сезонни разпродажби 
 339.37.000.33(045)  + 658.7.001.14
Ключови думи: 1. сезонна разпродажба 2. разпродажби 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
Сист. No: 446

- 8 -

Сп Б 329

Атанасова, Мария.  Селски туризъм / Мария Атанасова. // Земеделие плюс, 115, 2009, N 2, с. 45 - 47. 

   В селските райони по-често се развива туризъм, различен от масовия като за последните 10 -12 години най-ускорено развитие се наблюдава при селския и аграрния туризъм. 

1. Селски и аграрен туризъм 2. Селски райони - развитие 
 338.48.000.33(045)  + 796.5.000.33
Ключови думи: 1. селски райони-развитие 2. диверсификация 3. селски и аграрен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 473

- 9 -

Сп А 213

Башев, Храбрин.  Стратегическо управление на фермата / Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство, 54, 2009, N 4, с. 35 - 47. 

   Целта на статията е да адаптира постиженията на модерния мениджмънт и разработи подход за стратегическо управление на фермата. 

1. Стопанско управление 2. Ферми - управление - ръководство 
 338.24:63.001.12(045)
Ключови думи: 1. стопанско управление 2. стратегическо планиране 3. ферми 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
Сист. No: 431

- 10 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Тънкостите на ароматната логистика / Васил Василев. // Логистика, V, 2009, N 4, с. 22 - 25. 

   Дистрибуцията на маркова парфюмерия и козметика е трудно занимание. Стоката е много крехка, иска специални и много усилия, за да достигне невредима до витрините. 

1. Логистика - складова - управление 2. Логистика - транспортна - управление 
 658.7.012.001.2(045)  + 339.13.001.12
Ключови думи: 1. логистика 2. логистични процеси 3. дистрибуция 4. ароматна логистика 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 436

- 11 -

Сп А 20

Димитрова, Елена.  Екотуризмът - интегрирани подходи в пространственото планиране и управление / Елена Димитрова. // Инженерни науки, XLVI, 2009, N 3, с. 77 - 94. 

1. Екотуризъм 2. Планиране (икон. ) 
 338.24.001.5(045)
Ключови думи: 1. екотуризъм 2. планиране 3. управление 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
Сист. No: 490

- 12 -

Сп А 213

Иванова, Петя.  Симбиозата между селското стопанство и туризма - източник на автентичност и икономически ефект / Петя Иванова. // Икономика и управление на селското стопанство, 54, 2009, N 6, с. 58 - 63. 

   Целта на статията е да се систематизират, анализират и оценят взаимовръзките между селското стопанство и туризма, както и да се разкрият актуалните измерения и потенциал на тази взаимовръзка. 

1. Селско стопанство и туризъм 
 338.48.001(045)  + 330.11:63.000.33
Ключови думи: 1. туризъм 2. селско стопанство 3. симбиоза 4. автентичност 5. икономически ефект 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
Сист. No: 492

- 13 -

Сп Б 329

Йовчевска, Пламена.  Развитие на общата селскостопанска политика / Пламена Йовчевска, Виргиния Гайдарска. // Земеделие плюс, 115, 2009, N 9, с. 12-14. 

   Предприетите промени в Общата селскостопанска политика (ОСП) са насочени към ограничаване процесите на трупане на излишъци. Основен инструмент в тази насока е промененият механизъм на подпомагане на селскостопанските производители. 

1. Обща селскостопанска политика 
 339.923:061ЕИО.001.1(045)
Ключови думи: 1. обща селскостопанска политика 2. Европейски съюз 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 477

- 14 -

Сп А 129

Кузманов, Георги.  Съвременни характеристики и акценти на фирмения маркетинг / Георги Кузманов. // Икономическа мисъл, LIV, 2009, N 3, с. 68 - 84. 

   Разгледани са маркетинговият микс и маркетинговата политика на фирмите. Анализирани са нови аспекти и тенденции в елементите на микса. Отделено е внимание на ролята на процедурите и стандартите за качество и безопасност за постигане на клиентска удовлетвореност и фирмена конкурентноспособност. 

1. Фирмен маркетинг 2. Маркетинг 
 339.13.001(045)
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 433

- 15 -

Сп А 213

Радев, Теодор.  Адаптиран модел за разработване на маркетингов план за земеделско стопанство / Теодор Радев. // Икономика и управление на селското стопанство, 54, 2009, N 5, с. 57 - 63. 

   Статията предлага модел за разработване на маркетингов план на земеделско стопанство. 

1. Маркетингови планове 
 338.24.001.1(045)  + 339.13.001.12
Ключови думи: 1. маркетингов план 2. земеделско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 432

- 16 -

А 1704

Тодоров, Васил.  Производство на пшеница и царевица: Тенденции и средносрочни прогнози / Васил Тодоров, Параскева Димитрова. // Икономика, 2009, N 2, с. 60 - 63. 

   Предмет на статията е изследване на тенденциите в производството на пшеница и царевица в България от края на 40-те години до влизането на страната в Европейския съюз. 

1. Производство на царевица и пшеница 
 633.1.001.18(045)
Ключови думи: 1. зърнени култури 2. царевица 3. пшеница 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 429

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.

Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

- 17 -

Сп А 19

За AUTODESK и конкурентоспособността на машиностроителните предприятия . // Машиностроене и електротехника, 58, 2009, N 7-8, с. 8 -12. 

   Autodesk , един от лидерите сред софтуерните компании, е фокусирал работата си върху продуктите, които помагат да се реализират и визуализират инженерните идеи. 

1. CAD/CAM/CAE 2. Софтуерни компании 
 004.9:62.001.76(045)
Ключови думи: 1. софтуер 2. софтуерни компании 3. инженерни идеи 
Тематични рубрики: 1. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  3. Кибернетика . Фина механика.  
Сист. No: 434

- 18 -

Б 462

Тренчев, Иван.  Модел за корпоративна информационна система в БДЖ / Иван Тренчев. // Железопътен транспорт, 2009, N 9, с. 14 -18. 

   Информационната система "Управление на бизнес процеси и оперативен анализ на жп предприятие" представлява Бизнес генератор с модулна структура с 5 основни модула. 

1. Информационни системи 
 659.2.001.12(045)  + 681.518.001.12
Ключови думи: 1. информационни системи 2. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.  
Сист. No: 426

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 19 -

Сп Б 11

Андонов, Кондю.  Изследване на енергийната ефективност на газовъздушен тракт в топлинна електрическа централа / Кондю Андонов, Огнян Динолов, Константин Коев, Георги Недев, Валентин Кирчев. // Енергетика, 61, 2009, N 6-7, с. 38-43. 

   Разработена е комплексна методика за изследване и оценка на енергийната ефективност на системите за осигуряване на газовъздушния тракт в ТЕЦ с първичен енергоносител въглища. 

1. Енергия - източници 2. Топлоелектрически централи 3. Топлоенергетика 
 621.311.22.001.4(045)  + 658.26.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. топлоелектрически централи 2. топлоенергетика 3. енергийна ефективност 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 482

- 20 -

Сп Б 448

Гюнтнер, Вилибалд А.  Технологии, използвани в логистиката на XXI век / Вилибалд А. Гюнтнер, Янина Дурххолц, Ралф Краул, Оливер Шнайдер. // Логистика, V, 2009, N 7; 8, с. 42-46; с. 52-56. 

   През последните години логистиката се възприема по съвсем нов начин - от икономическа ниша тя се превръща в стремително развиващ се бранш в световната икономика. 

1. Технологии в логистиката 
 681.518.001.1(045)  + 658.7.000.33
Ключови думи: 1. логистика 2. нови технологии 3. качество 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  3. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 447

- 21 -

Сп Б 329

Димитров, Иван.  Системите за обработка на почвата в България : екологични системи / Иван Димитров, Тотка Митова, Мария Борисова, Кирил Стойнев, Дафина Николова. // Земеделие плюс, 115, 2009, N 9; 10, с. 34 - 36; с. 33 - 35. 

   Екологичните аспекти на системите за обработка на почвата са разнообразни и взаимодопълващи се в общите функционални задачи и приоритети. 

1. Екология на почвите 
 502:631.000.504.056
Ключови думи: 1. почвообработка 2. екология на почвите 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 476

- 22 -

Сп А 129

Иванов, Божидар.  Измерение на влиянието на общата аграрна политика в опазването на околната среда / Божидар Иванов. // Икономическа мисъл, 57, 2009, N 5, с. 69 - 86. 

1. Обща аграрна политика 2. Екология 
 502:631.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. обща аграрна политика 2. околна среда 3. Европейски съюз 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
Сист. No: 479

- 23 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Вятърната енергия през 2008 година / Петко Иванов, Сашко Колев. // Агробизнесът, 7, 2009, N 7; 8, с. 28-30, с. 25. 

   Вятърът е източник на най-достъпната и възобновяема форма на енергия за човечеството. В настоящия материал са представени основните резултати от използването на вятърната енергия в света за производство на електричество през 2008 г. по данни на Световната асоциация за вятърна енергия (WWEA). 

1. Алтернативни източници на енеригя 2. Вятърна енергия 
 620.91.000.504.056(045)  + 62-67.004(045)
Ключови думи: 1. алтернативни енергии 2. вятърна енергия 3. вятърни електроцентрали 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 437

- 24 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Инсталации за производство на биогаз / Петко Иванов. // Агробизнесът, 7, 2009, N 8, с. 30-33. 

   Биогазът е алтернативно екологично гориво, произведен чрез анаеробно разлагане на отпадъчни органични мариали като оборски тор, растителни, животински и битови отпадъци, канални утайки или други биодеградируеми материали. 

1. Биогорива 2. Алтернативни горива 3. Алтернативни източници на енеригя 
 620.91.000.504.056(045)  + 502:621.31.004.009
Ключови думи: 1. биогаз 2. биогорива 3. инсталации 4. алтернативни енергии 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 438

- 25 -

Сп Б 11

Калюани, И.  Производство на електроенергия от фотоелектрични системи при частично засенчване / И. Калюани, Ж. Нютон, И. Колда, С Калюани, А. Дамян, С. Неделчева. // Енергетика, 61, 2009, N 4, с. 24-32. 

   В статията се тества моделът на характеристиката I-V с два диода за силициев монокристален фотоволтаичен модул в нормални условия на слънчево излъчване. Описва се електрическото поведение на частично или изцяло засенчена фотоелектрична клетка и се представя проведеният експеримент. 

1. Слънчева енергия 2. Възобновяеми енергии 
 620.91.000.504.056  + 621.313.36 :523.9.000.33(045)(045)
Ключови думи: 1. възобновяеми източници на енергия 2. слънчева енергия 3. фотоволтаици 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 440

- 26 -

Сп Б 482

Маноилов, Драгомир.  Изследване на възможността за използване на пчелите като индикатор на замърсяванията с тежки метали в околната среда / Драгомир Маноилов, Николай Симеонов. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 8, 2009, N 2, с. 5-10. 

   Все по-често се нарушава динамичното равновесие на екосистемите вследствие на нетипичните за тях компоненти на околната среда-продукт на човешката дейност. Така, обръщайки се към природата и настъпващите промени в нея, с наличие на добри познания за видовете може да регистрираме промените, настъпващи както в локален, така и в глобален мащаб. Обект на настоящето изследване са медоносните пчели и техните продукти. 

   
   http://www.geocities.com/ecoleng 

1. Биосфера 2. Околна среда - опазване 3. Замърсяване на околната среда 
 502.000.504.056(045)  + 502.6.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. екологично инженерство 2. тежки метали 3. замърсяване 4. околна среда 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 462

- 27 -

Сп Б 329

Митова, Тотка.  Енергийни култури - производство, цени и пазари / Тотка Митова. // Земеделие плюс, 115, 2009, N 1, с. 37 - 40. 

   Настоящата статия представя преглед на основните тенденции в производството на енергийни култури в страните от ЕС и света, тенденциите в промяната на цените и пазарите, които са от особена важност за българските производители. 

1. Биогорива 2. Европейски съюз 
 620.91.000.504.056(045)  + 620.95.000.504.056  + 662.7.001
Ключови думи: 1. биогорива 2. биодизел 3. рапица 
Тематични рубрики: 1. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 471

- 28 -

Сп Б 324

Мишева, Лилия.  Естествена и техногенна радиоактивност / Лилия Мишева, Станка Станева, Иванка Йорданова, Цветанка Бинева, Атанас Златев, Мая Пойнарова. // Почвознание, агрохимия и екология, 43, 2009, N 2, с. 65 - 69. 

   Лабораторията по Радиология и радиоизотопни изследвания към института по почвознание "Н. Пушкаров" има повече от 40 - годишен опит в провеждането на мониторинг за съдържание на радиоактивни елементи в почвите на страната. 

1. Радиоактивност в българските почви 2. Изследване на почвата 
 631.42.000.504.056(045)  + 539.16.000.504.056
Ключови думи: 1. радиоактивност 2. радиоактивни почви 3. замърсяване на почва 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  3. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 456

- 29 -

Сп Б 394

Най-природосъобразни са картонените опаковки . // Хранително-вкусова промишленост, LVIII, 2009, N 5, с. 12 -13. 

   Картоните се оказват най-екологичните представители на опаковките, тъй като редуцират въглеродните емисии и консумацията на изкопаеми горива с до 60% в сравнение с останалите видове опаковки. Това сочи проучване на Института за енергийни и екологични изследвания. 

   
   http://www.foodnavigator.com 

1. Опаковки 
 621.798.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. опаковка 2. картонени опаковки 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  3. Хранително-вкусова промишленост.  
Сист. No: 457

- 30 -

Сп Б 439

Найденов, Ивайло.  Улавяне и съхранение на CO2 : Основни предизвикателства за прилагането на тази технология в енергетиката / Ивайло Найденов. // Ютилитис, 7, 2009, N 11, с. 36-39. 

   В статията се разглежда улавянето и съхранението на CO2 от газовите потоци в големите индустриални инсталации, транспортирането му и инжектирането му в подходящо подземно формирование за съхранение. 

1. Енергетика 2. Въглерод 3. Горива 
 621.311.000.504.056(045)  + 621.311.22.002.8
Ключови думи: 1. вредни емисии 2. въглероден диоксид 3. когенерация 4. топлоелектрически централи 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 481

- 31 -

Сп Б 324

Русева, Светла.  ГИС технологии за картографиране на податливостта към ерозиране и риска от ерозия на почвите / Светла Русева, Асен Лазаров, Вихра Стефанова, Илия Малинов, Христо Джоджов, Елка Цветкова, Виктор Крумов, Людмила Лозанова, Петър Димитров, Виолета Вътева. // Почвознание, агрохимия и екология, 43, 2009, N 2, с. 21 - 29. 

   Географските информационни системи (ГИС) представляват съвкупност от софтуер, хардуер, данни, процедури и обучени кадри за създаване, манипулиране, съхраняване, анализ и визуализация на пространствено разпределена информация. 

1. Информационни системи 2. Географски информационни системи 
 528.2/.9:004.7.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. информационни системи 2. ерозия на почвата 3. ерозиране 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  3. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
Сист. No: 455

- 32 -

Сп А 3

Савушкин, А. В.  Альтернативное топливо в сельском хозяйстве / А. В. Савушкин, В. С. Вохмин, И. В. Решетникова. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 79, 2009, N 4, с. 37 - 38. 

   Статията предлага на читателите резултати от работата на експериментална уредба за преработване на животински продукти и използването им за алтернативно гориво в селското стопанство. 

1. Алтернативни горива 
 631.3-6 *.001(045)
Ключови думи: 1. алтернативни горива 2. биогорива 3. биогаз 4. животински торове 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 480

- 33 -

Сп Б 382

Стойчев, Стойчо.  Предварителни оценки на някои от ефектите на глобалното затопляне / Стойчо Стойчев. // Лозарство и винарство, 2009, N 4, с. 48 - 51. 

   Глобалното затопляне, изтъняване на озоновия слой и киселинните дъждове са най-главните проблеми на човечеството. 

1. Климат - промени 2. Климат - парников ефект 
 504.056.001(045)
Ключови думи: 1. климатични промени 2. глобално затопляне 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 435

- 34 -

Сп Б 439

Тенденции при пазарите на компоненти за вятърна енергия  : 2009 г.: Глътка въздух и време за преосмисляне на стратегиите. // Ютилитис, 7, 2009, N 11, с. 43-45. 

   Въпреки че производството на вятърни турбини придоби характер на мащабна индустрия едва през последните две десетилетия, днес то представлява комплексен процес, който се основава на сложна мрежа за доставка на оборудване и логистика на производствени компоненти. 

1. Вятърна енергия 2. Вятърни турбини 
 620.91.000.504.056(045)  + 551.55.004
Ключови думи: 1. вятърна енергия 2. вятърни турбини 3. вятърни генератори 4. пазари 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 465

- 35 -

Сп Б 403

Тодорова, Иванка.  Замърсяване на почвите в България / Иванка Тодорова, Гергана Георгиева. // Екология и бъдеще, 8, 2009, N 3, с. 3-12. 

   Статията запознава читателя с видовете почвени замърсявания, видовете замърсители, ролята на пестицидите, начините за изследвания. 

1. Замърсяване на почвата и водата 
 504.06.001.3(045)
Ключови думи: 1. замърсяване на почва 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 425

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 36 -

Сп Б 324

Мишева, Лилия.  Естествена и техногенна радиоактивност / Лилия Мишева, Станка Станева, Иванка Йорданова, Цветанка Бинева, Атанас Златев, Мая Пойнарова. // Почвознание, агрохимия и екология, 43, 2009, N 2, с. 65 - 69. 

   Лабораторията по Радиология и радиоизотопни изследвания към института по почвознание "Н. Пушкаров" има повече от 40 - годишен опит в провеждането на мониторинг за съдържание на радиоактивни елементи в почвите на страната. 

1. Радиоактивност в българските почви 2. Изследване на почвата 
 631.42.000.504.056(045)  + 539.16.000.504.056
Ключови думи: 1. радиоактивност 2. радиоактивни почви 3. замърсяване на почва 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  3. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 456

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

- 37 -

Сп Б 329

Митова, Тотка.  Енергийни култури - производство, цени и пазари / Тотка Митова. // Земеделие плюс, 115, 2009, N 1, с. 37 - 40. 

   Настоящата статия представя преглед на основните тенденции в производството на енергийни култури в страните от ЕС и света, тенденциите в промяната на цените и пазарите, които са от особена важност за българските производители. 

1. Биогорива 2. Европейски съюз 
 620.91.000.504.056(045)  + 620.95.000.504.056  + 662.7.001
Ключови думи: 1. биогорива 2. биодизел 3. рапица 
Тематични рубрики: 1. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 471

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 38 -

Сп Б 329

Атанасова, Мария.  Селски туризъм / Мария Атанасова. // Земеделие плюс, 115, 2009, N 2, с. 45 - 47. 

   В селските райони по-често се развива туризъм, различен от масовия като за последните 10 -12 години най-ускорено развитие се наблюдава при селския и аграрния туризъм. 

1. Селски и аграрен туризъм 2. Селски райони - развитие 
 338.48.000.33(045)  + 796.5.000.33
Ключови думи: 1. селски райони-развитие 2. диверсификация 3. селски и аграрен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 473

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

- 39 -

Сп А 12

Биргер, Е. М.  Промышленная лазерная наплавка - современное состояние и тенденции / Е. М. Биргер, Г. В. Москвитин, А. Н. Поляков, В. Е. Архипов, Имаш Ран. // Сварочное производство, 79, 2009, N 9, с. 32 - 43. 

   Направен е анализ на състоянието и тенденциите на развитието на промишленото приложение на лазерното наваряване. Разгледани са лазерните източници на енергия, системите за пренасяне и фокусиране на излъчването, материалите за наваряване, лазерното оборудване. 

1. Наваряване 2. Лазерно наваряване 
 621.791.9.001.1(045)  + 621.375.826.001.1
Ключови думи: 1. наваряване 2. лазерно наваряване 3. възстановяване на детайли 4. лазерни източници на енергия 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 489

- 40 -

Сп А 12

Гераськин, В. В.  Повышение ресурса деталей методами газотермического напыления / В. В. Гераськин, А. Ф. Пузряков, Л. Х. Балдаев. // Сварочное производство, 79, 2009, N 9, с. 12 - 15. 

   Разработен е нов метод за нанасяне на наноструктурни покрития, изразяващ се във високоскоростно метализиране на материала, който се подава в горивната камера заедно с горивото във вид на суспензия или разтвор. 

1. Метализация 2. Полиране на металите, галванично 
 621.791.001(045)  + 621.795.001
Ключови думи: 1. газотермично полиране 2. наноструктурни покрития 3. износоустойчивост 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
Сист. No: 486

- 41 -

Сп А 12

Трофимов, В. Н.  Высокочастотная сварка деталей из пластмасс изделий сложной формы / В. Н. Трофимов, Ю. П. Юленец, А. В. Марков. // Сварочное производство, 79, 2009, N 8, с. 28 - 31. 

   В статията са разгледани метод и конструкция на технологично устройство за високочастотно заваряване на пластмасови елементи в изделия със сложна форма. Методът се състои в едновременно заваряване на елементите в 2 съединения. 

1. Електрозаваряване 2. Пластмаси - заваряване 
 621.791.7.001.1  + 678.029 *
Ключови думи: 1. заваряване 2. пластмаси 3. високочастотно заваряване 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
Сист. No: 484

Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

- 42 -

Сп Б 11

Йовчев, Милко.  Енегетика и екология-смяна на технологиите / Милко Йовчев. // Енергетика, 61, 2009, N 5, с. 13-20. 

   В статията е представена и обсъдена технологията за улавяне и елиминиране на CO2 от димните газове на електроцентралите чрез модификация на основния процес на горене, известна като Интегриран с газификация паро-газов цикъл. 

1. Енергетика - нови технологии 2. Екология 
 621.311.000.504.056(045)  + 662.61.000.504.056  + 661.66.000.504.056
Ключови думи: 1. горене 2. паро-газов цикъл 3. електроцентрали 4. екология 
Тематични рубрики: 1. Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.  
Сист. No: 442

- 43 -

Сп Б 11

Панделиева, Иванка.  Енергийната ефективност и сградата на бъдещето : Методи и технологии за активно и пасивно охлаждане в сгради / Иванка Панделиева. // Енергетика, 61, 2009, N 4, с. 42-46. 

   В статията е разгледан международен проект по енегийна ефективност. Проектът включва дейности по проучване състоянието на пазара на климатични и охладителни системи, подготвяне на наръчници за енергийно-ефективно пасивно и активно охлаждане, създаване на европейска мрежа за обмяна на опит, а също и представяне на успешни проекти и решения за енергийно-ефективно охлаждане. 

1. Енергия - топлинна 2. Ефективност - икономическа 3. Строителство 
 621.311.003.13(045)  + 62-71.004
Ключови думи: 1. енергийна ефективност 2. сгради 3. охлаждане в сгради 
Тематични рубрики: 1. Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.  
Сист. No: 441

- 44 -

Сп Б 11

Петканчин, Лазар.  Поведение на вятърни електроцентрали при нискочестотни колебания на електрическите величини в електроенергийните системи / Лазар Петканчин. // Енергетика, 61, 2009, N 5, с. 21-24. 

   Възникването на нискочестотни колебания (НЧК) на електрическите величини-честоти, мощности, токове и напрежения в електроенергийните системи (ЕЕС) и в обединените електроенергийни системи (ОЕС) е едно от най-опасните аварийни състояния. 

1. Електроенергетика 2. Вятърни турбини 3. Електроцентрали 
 620.91.000.504.056(045)  + 621.31.004
Ключови думи: 1. възобновяеми източници на енергия 2. вятърни електроцентрали 3. електроенергийна система 
Тематични рубрики: 1. Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.  
Сист. No: 443

- 45 -

Сп Б 11

Попов, Генчо.  Определяне на енергоефективните режими при паралелна работа на центробежни помпи / Генчо Попов, Климент Климентов, Красимир Тужаров, Милен Михайлов. // Енергетика, 61, 2009, N 6-7, с. 44-48. 

   В реални условия съвместната работа на две и повече центробежни помпи е свързана с много специфични особености, които не винаги се отчитат. При предварително зададени напор и дебит, е необходима подробна информация както за индивидуалните им характеристики, така и за тяхната съвместна (сумарна) характеристика. 

1. Помпи 2. Топлотехника 
 621.65/.69.003.13(045)  + 662.6/.9.004(045)
Ключови думи: 1. енергоефективност 2. помпи 3. паралелна работа 4. центробежни помпи 
Тематични рубрики: 1. Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.  
Сист. No: 483

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

- 46 -

А 18

Сыркин, В. В.  Методика выбора проектных параметров ветроэнергетических установок / В. В. Сыркин, В. С. Шалаев, В. В. Драницин. // Вестник машиностроения, 88, 2009, N 9, с. 72 - 74. 

   Направен е анализ на конструктивни схеми на колелетата на вятърни уредби. Избрана е най-ефективната схема с вертикална ос на въртене на ветроколелетата, а също и проектни параметри на вятърни уредби. 

1. Ветродвигатели 2. Ветроенергетика 
 621.54.002(045)
Ключови думи: 1. ветроенергетика 2. вятърни турбини 3. конструкции 
Тематични рубрики: 1. Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 469

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 47 -

Сп Б 11

Андонов, Кондю.  Изследване на енергийната ефективност на газовъздушен тракт в топлинна електрическа централа / Кондю Андонов, Огнян Динолов, Константин Коев, Георги Недев, Валентин Кирчев. // Енергетика, 61, 2009, N 6-7, с. 38-43. 

   Разработена е комплексна методика за изследване и оценка на енергийната ефективност на системите за осигуряване на газовъздушния тракт в ТЕЦ с първичен енергоносител въглища. 

1. Енергия - източници 2. Топлоелектрически централи 3. Топлоенергетика 
 621.311.22.001.4(045)  + 658.26.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. топлоелектрически централи 2. топлоенергетика 3. енергийна ефективност 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 482

- 48 -

Сп А 12

Биргер, Е. М.  Промышленная лазерная наплавка - современное состояние и тенденции / Е. М. Биргер, Г. В. Москвитин, А. Н. Поляков, В. Е. Архипов, Имаш Ран. // Сварочное производство, 79, 2009, N 9, с. 32 - 43. 

   Направен е анализ на състоянието и тенденциите на развитието на промишленото приложение на лазерното наваряване. Разгледани са лазерните източници на енергия, системите за пренасяне и фокусиране на излъчването, материалите за наваряване, лазерното оборудване. 

1. Наваряване 2. Лазерно наваряване 
 621.791.9.001.1(045)  + 621.375.826.001.1
Ключови думи: 1. наваряване 2. лазерно наваряване 3. възстановяване на детайли 4. лазерни източници на енергия 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 489

- 49 -

Сп Б 11

Илиев, Стефан.  Външна мълниезащита на район с високи сгради / Стефан Илиев, Питър Респондек, Томас Сматлох. // Енергетика, 61, 2009, N 6-7, с. 49-52. 

   Защитата на райони с високи сгради в съвременните градове изисква внимателно избран подход. В статията се дава кратко изложение на основните методи (съгласно европейските и българските норми БДС ЕN 62305, 1-4, 2006) и обосновка на комбинираното им приложение за реални решения в практиката . 

1. Мълниезащита 2. Методика 3. Строителство 
 621.3.001.4(045)  + 621.316.9.004
Ключови думи: 1. мълниезащита 2. мълниеприемник 3. мълниесфера 4. защита от мълнии 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 487

- 50 -

Сп Б 11

Калюани, И.  Производство на електроенергия от фотоелектрични системи при частично засенчване / И. Калюани, Ж. Нютон, И. Колда, С Калюани, А. Дамян, С. Неделчева. // Енергетика, 61, 2009, N 4, с. 24-32. 

   В статията се тества моделът на характеристиката I-V с два диода за силициев монокристален фотоволтаичен модул в нормални условия на слънчево излъчване. Описва се електрическото поведение на частично или изцяло засенчена фотоелектрична клетка и се представя проведеният експеримент. 

1. Слънчева енергия 2. Възобновяеми енергии 
 620.91.000.504.056  + 621.313.36 :523.9.000.33(045)(045)
Ключови думи: 1. възобновяеми източници на енергия 2. слънчева енергия 3. фотоволтаици 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 440

- 51 -

Сп Б 439

Найденов, Ивайло.  Улавяне и съхранение на CO2 : Основни предизвикателства за прилагането на тази технология в енергетиката / Ивайло Найденов. // Ютилитис, 7, 2009, N 11, с. 36-39. 

   В статията се разглежда улавянето и съхранението на CO2 от газовите потоци в големите индустриални инсталации, транспортирането му и инжектирането му в подходящо подземно формирование за съхранение. 

1. Енергетика 2. Въглерод 3. Горива 
 621.311.000.504.056(045)  + 621.311.22.002.8
Ключови думи: 1. вредни емисии 2. въглероден диоксид 3. когенерация 4. топлоелектрически централи 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 481

- 52 -

А 18

Сыркин, В. В.  Методика выбора проектных параметров ветроэнергетических установок / В. В. Сыркин, В. С. Шалаев, В. В. Драницин. // Вестник машиностроения, 88, 2009, N 9, с. 72 - 74. 

   Направен е анализ на конструктивни схеми на колелетата на вятърни уредби. Избрана е най-ефективната схема с вертикална ос на въртене на ветроколелетата, а също и проектни параметри на вятърни уредби. 

1. Ветродвигатели 2. Ветроенергетика 
 621.54.002(045)
Ключови думи: 1. ветроенергетика 2. вятърни турбини 3. конструкции 
Тематични рубрики: 1. Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
Сист. No: 469

- 53 -

Сп А 12

Трофимов, В. Н.  Высокочастотная сварка деталей из пластмасс изделий сложной формы / В. Н. Трофимов, Ю. П. Юленец, А. В. Марков. // Сварочное производство, 79, 2009, N 8, с. 28 - 31. 

   В статията са разгледани метод и конструкция на технологично устройство за високочастотно заваряване на пластмасови елементи в изделия със сложна форма. Методът се състои в едновременно заваряване на елементите в 2 съединения. 

1. Електрозаваряване 2. Пластмаси - заваряване 
 621.791.7.001.1  + 678.029 *
Ключови думи: 1. заваряване 2. пластмаси 3. високочастотно заваряване 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
Сист. No: 484

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.

- 54 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Палет и контейнер в едно / Ани Маринова. // Логистика, V, 2009, N 8, с. 88. 

   Германската фирма Ratioform произвежда богат набор от продукти за опаковане, направила е значителна инвестиция в нова инфрастуктура, предложила е на пазара някои иновативни продукти. 

1. Палети 
 621.869.001.3
Ключови думи: 1. палети 2. европалети 
Тематични рубрики: 1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  
Сист. No: 452

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 55 -

Б 462

Лепоев, Милчо.  Подобряване транспортното обслужване в Северозападна България / Милчо Лепоев. // Железопътен транспорт, 2009, N 10, с. 38 -40. 

   В продължение на повече от 80 години главна транспортна артерия в Северозападна България е железопътната линия Мездра - Видин, която има второстепенно значение в транспортната система на страната. 

1. Железопътна инфраструктура - модернизация 2. Железопътен транспорт 
 629.4-521.001(045)
Ключови думи: 1. транспортно обслужване 2. организация на движението 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
Сист. No: 470

Механизация на селското стопанство. Селскостопански.

- 56 -

Сп Б 329

Димитров, Иван.  Системите за обработка на почвата в България : екологични системи / Иван Димитров, Тотка Митова, Мария Борисова, Кирил Стойнев, Дафина Николова. // Земеделие плюс, 115, 2009, N 9; 10, с. 34 - 36; с. 33 - 35. 

   Екологичните аспекти на системите за обработка на почвата са разнообразни и взаимодопълващи се в общите функционални задачи и приоритети. 

1. Екология на почвите 
 502:631.000.504.056
Ключови думи: 1. почвообработка 2. екология на почвите 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 476

- 57 -

Сп А 6

Константинов, М. М.  Разработка технических средств механизации обработки почвы путем синтеза оптимальной структуры и допустимых технических решений / М. М. Константинов, С. З. Есенжанов, Б. Н. Нуралин. // Тракторы и сельскохозяйственные машины, 79, 2009, N 7, с. 34 - 36. 

   В статията са показани научни основи на проектирането на техническите средства за запазване на влагата в почвата чрез синтез на оптималната структура и допустимите технически решения, а също така и алгоритъм за тяхното намиране. 

1. Технически средства за почвообработка 
 631.31.001.1
Ключови думи: 1. почвообработващи агрегати 2. качество на обработката на почвата 3. моделиране на селскостопанска техника 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
Сист. No: 464

- 58 -

Сп А 6

Тарасов, Б. Т.  Математическая модель сепарации зерновой смеси на подсевном решете с пластинчатым барабаном / Б. Т. Тарасов, Н. И. Стрикунов, С. В. Леканов, С. А. Павлов. // Тракторы и сельскохозяйственные машины, 79, 2009, N 6, с. 41 - 43. 

   Статията предлага математичен модел на процеса сепариране през подсевно сито. Анализът чрез този модел показва, че ефективността на почистване на зърното в голяма степен зависи от сегрегацията на зърнената смес. 

1. Математическо моделиране 2. Зърнена смес- почистване и сушене 
 664.72.001.1(045)
Ключови думи: 1. сепарация на зърното 2. подсевно сито 3. центробежно-решетен сепаратор 4. интензивност на сепарацията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
Сист. No: 463

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 59 -

Сп Б 329

Базидов, Румен.  Капково напояване на пипер в оранжерии / Румен Базидов. // Земеделие плюс, 115, 2009, N 1, с. 43 - 45. 

   Прилагането на капковото напояване при оранжерийно отглеждане на зеленчуковите култури е особено подходящ начин за провеждане на поливния процес. 

1. Капково напояване 2. Оранжерийно производство 
 631.67.002.2(045)  + 635.1/.8:631.23.001.12
Ключови думи: 1. капково напояване 2. оранжерийно зеленчукопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
Сист. No: 472

- 60 -

Сп А 213

Башев, Храбрин.  Стратегическо управление на фермата / Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство, 54, 2009, N 4, с. 35 - 47. 

   Целта на статията е да адаптира постиженията на модерния мениджмънт и разработи подход за стратегическо управление на фермата. 

1. Стопанско управление 2. Ферми - управление - ръководство 
 338.24:63.001.12(045)
Ключови думи: 1. стопанско управление 2. стратегическо планиране 3. ферми 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
Сист. No: 431

- 61 -

Сп Б 329

Георгиев, Георги.  Производството на соя у нас / Георги Георгиев. // Земеделие плюс, 115, 2009, N 3; 4, с. 11 - 13; 12 - 14. 

   В резултат на огромното значение на соята тя е определена от FAO (Food and Agricutlure Organization) като една от 4-те "стратегически" култури на 21 век заедно с пшеницата, царевицата и люцерната. 

1. Зърнени култури 2. Соя - производство 
 633.1.000(045)
Ключови думи: 1. зърнени култури 2. соя 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
Сист. No: 474

- 62 -

Сп А 129

Иванов, Божидар.  Измерение на влиянието на общата аграрна политика в опазването на околната среда / Божидар Иванов. // Икономическа мисъл, 57, 2009, N 5, с. 69 - 86. 

1. Обща аграрна политика 2. Екология 
 502:631.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. обща аграрна политика 2. околна среда 3. Европейски съюз 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
Сист. No: 479

- 63 -

Сп А 213

Иванова, Петя.  Симбиозата между селското стопанство и туризма - източник на автентичност и икономически ефект / Петя Иванова. // Икономика и управление на селското стопанство, 54, 2009, N 6, с. 58 - 63. 

   Целта на статията е да се систематизират, анализират и оценят взаимовръзките между селското стопанство и туризма, както и да се разкрият актуалните измерения и потенциал на тази взаимовръзка. 

1. Селско стопанство и туризъм 
 338.48.001(045)  + 330.11:63.000.33
Ключови думи: 1. туризъм 2. селско стопанство 3. симбиоза 4. автентичност 5. икономически ефект 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
Сист. No: 492

- 64 -

Сп Б 329

Илиева, Димитрия.  Рапицата - перспективна биоенергийна култура / Димитрия Илиева. // Земеделие плюс, 115, 2009, N 7, с. 10-11. 

   В Европа и света рапицата се налага като изключително ценна енергийна култура. 

1. Рапица - производство 2. Биогорива 
 633.2.002.2(045)
Ключови думи: 1. рапица 2. биоенергийни култури 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
Сист. No: 475

- 65 -

Сп Б 324

Мишева, Лилия.  Естествена и техногенна радиоактивност / Лилия Мишева, Станка Станева, Иванка Йорданова, Цветанка Бинева, Атанас Златев, Мая Пойнарова. // Почвознание, агрохимия и екология, 43, 2009, N 2, с. 65 - 69. 

   Лабораторията по Радиология и радиоизотопни изследвания към института по почвознание "Н. Пушкаров" има повече от 40 - годишен опит в провеждането на мониторинг за съдържание на радиоактивни елементи в почвите на страната. 

1. Радиоактивност в българските почви 2. Изследване на почвата 
 631.42.000.504.056(045)  + 539.16.000.504.056
Ключови думи: 1. радиоактивност 2. радиоактивни почви 3. замърсяване на почва 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  3. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 456

- 66 -

Сп Б 324

Русева, Светла.  ГИС технологии за картографиране на податливостта към ерозиране и риска от ерозия на почвите / Светла Русева, Асен Лазаров, Вихра Стефанова, Илия Малинов, Христо Джоджов, Елка Цветкова, Виктор Крумов, Людмила Лозанова, Петър Димитров, Виолета Вътева. // Почвознание, агрохимия и екология, 43, 2009, N 2, с. 21 - 29. 

   Географските информационни системи (ГИС) представляват съвкупност от софтуер, хардуер, данни, процедури и обучени кадри за създаване, манипулиране, съхраняване, анализ и визуализация на пространствено разпределена информация. 

1. Информационни системи 2. Географски информационни системи 
 528.2/.9:004.7.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. информационни системи 2. ерозия на почвата 3. ерозиране 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  3. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
Сист. No: 455

- 67 -

Сп А 3

Савушкин, А. В.  Альтернативное топливо в сельском хозяйстве / А. В. Савушкин, В. С. Вохмин, И. В. Решетникова. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 79, 2009, N 4, с. 37 - 38. 

   Статията предлага на читателите резултати от работата на експериментална уредба за преработване на животински продукти и използването им за алтернативно гориво в селското стопанство. 

1. Алтернативни горива 
 631.3-6 *.001(045)
Ключови думи: 1. алтернативни горива 2. биогорива 3. биогаз 4. животински торове 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 480

- 68 -

Сп А 6

Тарасов, Б. Т.  Математическая модель сепарации зерновой смеси на подсевном решете с пластинчатым барабаном / Б. Т. Тарасов, Н. И. Стрикунов, С. В. Леканов, С. А. Павлов. // Тракторы и сельскохозяйственные машины, 79, 2009, N 6, с. 41 - 43. 

   Статията предлага математичен модел на процеса сепариране през подсевно сито. Анализът чрез този модел показва, че ефективността на почистване на зърното в голяма степен зависи от сегрегацията на зърнената смес. 

1. Математическо моделиране 2. Зърнена смес- почистване и сушене 
 664.72.001.1(045)
Ключови думи: 1. сепарация на зърното 2. подсевно сито 3. центробежно-решетен сепаратор 4. интензивност на сепарацията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
Сист. No: 463

- 69 -

А 1704

Тодоров, Васил.  Производство на пшеница и царевица: Тенденции и средносрочни прогнози / Васил Тодоров, Параскева Димитрова. // Икономика, 2009, N 2, с. 60 - 63. 

   Предмет на статията е изследване на тенденциите в производството на пшеница и царевица в България от края на 40-те години до влизането на страната в Европейския съюз. 

1. Производство на царевица и пшеница 
 633.1.001.18(045)
Ключови думи: 1. зърнени култури 2. царевица 3. пшеница 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 429

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 70 -

Сп Б 448

Gerking, Harald.  Логистика на разпродажбите и сезонните стоки / Harald Gerking. // Логистика, V, 2009, N 5, с. 50 - 53. 

   Разпродажбите и сезонните стоки са нещо присъщо на търговията на дребно в Германия. Пласментът им изисква ефективна и гъвкава логистика. Разликата между успелите и по-малко успелите фирми е в процесите и системите на планиране. 

1. Сезонни разпродажби 
 339.37.000.33(045)  + 658.7.001.14
Ключови думи: 1. сезонна разпродажба 2. разпродажби 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
Сист. No: 446

- 71 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Тънкостите на ароматната логистика / Васил Василев. // Логистика, V, 2009, N 4, с. 22 - 25. 

   Дистрибуцията на маркова парфюмерия и козметика е трудно занимание. Стоката е много крехка, иска специални и много усилия, за да достигне невредима до витрините. 

1. Логистика - складова - управление 2. Логистика - транспортна - управление 
 658.7.012.001.2(045)  + 339.13.001.12
Ключови думи: 1. логистика 2. логистични процеси 3. дистрибуция 4. ароматна логистика 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
Сист. No: 436

- 72 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Нестандартните решения в складовото пространство / Васил Василев. // Логистика, V, 2009, N 8, с. 86 - 87. 

   Какво да се прави, когато вътрешното пространство на склада е с определени ограничения или клиентът иска да се изпълни нещо специфично за дейността му. Тогава на помощ идват нестандартните решения. 

1. Складове 2. Складово обслужване 
 658.78.006.5(045)
Ключови думи: 1. складове 2. решения за склада 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
Сист. No: 451

- 73 -

Сп Б 448

Великова, Росица.  Революция в логистиката на хранителните стоки : Напълно автоматизирана система подрежда палетите / Росица Великова. // Логистика, V, 2009, N 8, с. 64-65. 

   Подреждането на хранителни стоки и напитки, предназначени за магазини за търговия на дребно, в складовете върху палети досега е било задължение на складовите работници. С автоматизираната подреждаща система (automated tote system - ATS), производство на фирмата Witron Logistik + Informatik, може да се осъществи напълно автоматизирано комисиониране на контейнери с хранителни стоки и каси с напитки. 

1. Логистика 2. Логистика - транспортна - управление 3. Логистика - складова - управление 
 65.011.002.2(045)  + 658.62.006.5
Ключови думи: 1. автоматизирани системи 2. логистика 3. хранителни стоки 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  3. Хранително-вкусова промишленост.  
Сист. No: 449

- 74 -

Сп Б 448

Гюнтнер, Вилибалд А.  Технологии, използвани в логистиката на XXI век / Вилибалд А. Гюнтнер, Янина Дурххолц, Ралф Краул, Оливер Шнайдер. // Логистика, V, 2009, N 7; 8, с. 42-46; с. 52-56. 

   През последните години логистиката се възприема по съвсем нов начин - от икономическа ниша тя се превръща в стремително развиващ се бранш в световната икономика. 

1. Технологии в логистиката 
 681.518.001.1(045)  + 658.7.000.33
Ключови думи: 1. логистика 2. нови технологии 3. качество 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  3. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 447

- 75 -

Сп Б 448

Гюнтнер, Вилибалд А.  Технологии, използвани в логистиката на XXI век / Вилибалд А. Гюнтнер, Янина Дурххолц, Ралф Краул, Оливер Шнайдер. // Логистика, V, 2009, N 9, с. 40 - 42. 

   Продължение от бр. 8. Следва в бр. 10.

1. Технологии в логистиката 
 681.518.001.1(045)  + 658.7.001.1
Ключови думи: 1. логистика 2. нови технологии 3. качество 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
Сист. No: 467

- 76 -

Сп А 20

Димитрова, Елена.  Екотуризмът - интегрирани подходи в пространственото планиране и управление / Елена Димитрова. // Инженерни науки, XLVI, 2009, N 3, с. 77 - 94. 

1. Екотуризъм 2. Планиране (икон. ) 
 338.24.001.5(045)
Ключови думи: 1. екотуризъм 2. планиране 3. управление 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
Сист. No: 490

- 77 -

Сп А 19

За AUTODESK и конкурентоспособността на машиностроителните предприятия . // Машиностроене и електротехника, 58, 2009, N 7-8, с. 8 -12. 

   Autodesk , един от лидерите сред софтуерните компании, е фокусирал работата си върху продуктите, които помагат да се реализират и визуализират инженерните идеи. 

1. CAD/CAM/CAE 2. Софтуерни компании 
 004.9:62.001.76(045)
Ключови думи: 1. софтуер 2. софтуерни компании 3. инженерни идеи 
Тематични рубрики: 1. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  3. Кибернетика . Фина механика.  
Сист. No: 434

- 78 -

Сп Б 448

Маврос, Атанасиос.  [Десет] 10 стъпки по-близо до интелигентната логистика / Атанасиос Маврос, Натаса Кубурелу, Василис Папакостас. // Логистика, V, 2009, N 4; 5; 6; 7;, с. 57-59; 54-56; 50-51; 50-51. 

   Складовите и товаро-разтоварните системи се считат за гръбнака на всеки склад/дистрибуционен център и решението относно техния избор е ключов фактор за осъществяване целите на центъра. 

1. Складова логистика 
 658.78.001.24(045)
Ключови думи: 1. складова логистика 2. складови системи 3. товароподемни машини 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
Сист. No: 444

- 79 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Горещият сезон на Сторко Плевен : За сложните логистични операции в един консервен комбинат / Ани Маринова. // Логистика, V, 2009, N 5, с. 20 - 24. 

   Фирмата има собствено производство на зеленчуци, богат асортимент и сложна логистика. 

1. Логистични операции 
 664.8/.9.002.2(045)
Ключови думи: 1. логистични операции 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
Сист. No: 445

- 80 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  За особеностите в логистиката на хартия и опаковки : В Дунапак Родина залагат на модерно оборудване и иновативни решения / Ани Маринова. // Логистика, V, 2009, N 9, с. 24 - 27. 

   Продукцията на Дунапак Родина включва 2-, 3- и 5-пластно велпапе, 2-, 3- и 4 цветни опаковки с флексопечат - слотерни, щанцови и лепени опаковки за всякакви продукти. 

1. Хартиени изделия 2. Логистично обслужване 
 676.001.12(045)  + 658.5.012.000.33
Ключови думи: 1. хартиени опаковки 2. велпапе 3. логистика на хартия 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама. << 
Сист. No: 466

- 81 -

Сп Б 394

Стефанов, Стефан.  Съвременно състояние и тенденции в развитието на производството на опаковки от картон / Стефан Стефанов, Надя Арабаджиева. // Хранително-вкусова промишленост, LVIII, 2009, N 5, с. 14 - 18. 

   В статията е направен анализ на съвременното състояние на производството на опаковки от картон и тенденциите, които се очертават в следващите няколко години. 

1. Опаковки 2. Опаковъчни машини 
 621.798.002.2(045)  + 676.01 *.002.5
Ключови думи: 1. опаковка 2. картонени опаковки 3. опаковъчна индустрия 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама. << 2. Машини и процеси с автоматично регулиране.  
Сист. No: 458

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

- 82 -

Сп Б 448

Великова, Росица.  Революция в логистиката на хранителните стоки : Напълно автоматизирана система подрежда палетите / Росица Великова. // Логистика, V, 2009, N 8, с. 64-65. 

   Подреждането на хранителни стоки и напитки, предназначени за магазини за търговия на дребно, в складовете върху палети досега е било задължение на складовите работници. С автоматизираната подреждаща система (automated tote system - ATS), производство на фирмата Witron Logistik + Informatik, може да се осъществи напълно автоматизирано комисиониране на контейнери с хранителни стоки и каси с напитки. 

1. Логистика 2. Логистика - транспортна - управление 3. Логистика - складова - управление 
 65.011.002.2(045)  + 658.62.006.5
Ключови думи: 1. автоматизирани системи 2. логистика 3. хранителни стоки 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама. << 3. Хранително-вкусова промишленост.  
Сист. No: 449

- 83 -

Сп Б 448

Гюнтнер, Вилибалд А.  Технологии, използвани в логистиката на XXI век / Вилибалд А. Гюнтнер, Янина Дурххолц, Ралф Краул, Оливер Шнайдер. // Логистика, V, 2009, N 7; 8, с. 42-46; с. 52-56. 

   През последните години логистиката се възприема по съвсем нов начин - от икономическа ниша тя се превръща в стремително развиващ се бранш в световната икономика. 

1. Технологии в логистиката 
 681.518.001.1(045)  + 658.7.000.33
Ключови думи: 1. логистика 2. нови технологии 3. качество 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама. << 3. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
Сист. No: 447

- 84 -

Сп Б 394

Най-природосъобразни са картонените опаковки . // Хранително-вкусова промишленост, LVIII, 2009, N 5, с. 12 -13. 

   Картоните се оказват най-екологичните представители на опаковките, тъй като редуцират въглеродните емисии и консумацията на изкопаеми горива с до 60% в сравнение с останалите видове опаковки. Това сочи проучване на Института за енергийни и екологични изследвания. 

   
   http://www.foodnavigator.com 

1. Опаковки 
 621.798.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. опаковка 2. картонени опаковки 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  3. Хранително-вкусова промишленост.  
Сист. No: 457

Кибернетика . Фина механика.

- 85 -

Сп Б 448

Великова, Росица.  Успешен тест на дигиталния молив / Росица Великова. // Логистика, V, 2009, N 8, с. 75 - 76. 

   Написаната на ръка информация се изпраща директно в IT системата. 

1. Дигитални устройства 
 004.4:004.3.001.3(045)
Ключови думи: 1. дигитални устройства 2. дигитален молив 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
Сист. No: 450

- 86 -

Сп Б 448

Великова, Росица.  Технологии, използвани в логистиката на XXI век /  Прев. Росица Великова. // Логистика, V, 2009, N 10, с. 59 - 61. 

   Продължения от бр. 9

1. Технологии в логистиката 
 681.518.001.1(045)  + 004.001.76
Ключови думи: 1. логистика 2. нови технологии 3. качество 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Кибернетика . Фина механика.  
Сист. No: 494

- 87 -

Сп Б 448

Гюнтнер, Вилибалд А.  Технологии, използвани в логистиката на XXI век / Вилибалд А. Гюнтнер, Янина Дурххолц, Ралф Краул, Оливер Шнайдер. // Логистика, V, 2009, N 9, с. 40 - 42. 

   Продължение от бр. 8. Следва в бр. 10.

1. Технологии в логистиката 
 681.518.001.1(045)  + 658.7.001.1
Ключови думи: 1. логистика 2. нови технологии 3. качество 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама. << 
Сист. No: 467

- 88 -

Сп А 19

За AUTODESK и конкурентоспособността на машиностроителните предприятия . // Машиностроене и електротехника, 58, 2009, N 7-8, с. 8 -12. 

   Autodesk , един от лидерите сред софтуерните компании, е фокусирал работата си върху продуктите, които помагат да се реализират и визуализират инженерните идеи. 

1. CAD/CAM/CAE 2. Софтуерни компании 
 004.9:62.001.76(045)
Ключови думи: 1. софтуер 2. софтуерни компании 3. инженерни идеи 
Тематични рубрики: 1. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама. << 3. Кибернетика . Фина механика.  
Сист. No: 434

- 89 -

Сп Б 448

Идентификация на търговски единици и маркиране с баркод . // Логистика, V, 2009, N 9, с. 50 - 51. 

   Системата от глобални стандарти GS1 е базирана върху три основни компонента: GS1 идентификация; GS1 носители на данни; GS1 стандарти за комуникация . 

   Следва в бр. 10

1. Баркодове 2. Търговски единици 
 003.35.001(045)  + 681.3.05 *.001.1
Ключови думи: 1. баркодове 2. стандарти 3. логистични етикети 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
Сист. No: 468

- 90 -

Сп Б 448

Идентификация на търговски единици и маркиране с баркод . // Логистика, V, 2009, N 10, с. 54 - 55. 

   Продължение от бр. 9

1. Баркодове 2. Търговски единици 
 003.35.001(045)  + 681.3.05 *.001
Ключови думи: 1. баркодове 2. сканиране 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
Сист. No: 493

- 91 -

Сп Б 324

Русева, Светла.  ГИС технологии за картографиране на податливостта към ерозиране и риска от ерозия на почвите / Светла Русева, Асен Лазаров, Вихра Стефанова, Илия Малинов, Христо Джоджов, Елка Цветкова, Виктор Крумов, Людмила Лозанова, Петър Димитров, Виолета Вътева. // Почвознание, агрохимия и екология, 43, 2009, N 2, с. 21 - 29. 

   Географските информационни системи (ГИС) представляват съвкупност от софтуер, хардуер, данни, процедури и обучени кадри за създаване, манипулиране, съхраняване, анализ и визуализация на пространствено разпределена информация. 

1. Информационни системи 2. Географски информационни системи 
 528.2/.9:004.7.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. информационни системи 2. ерозия на почвата 3. ерозиране 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  3. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
Сист. No: 455

- 92 -

Сп Б 448

Стандартен GS1 логистичен етикет  : Маркиране на логистични единици за нуждите на транспорта и логистиката. // Логистика, V, 2009, N 8, с. 58 - 59. 

   Мисията на GS1(Global Standarts) е да разработва и внедрява глобални стандарти и решения с цел повишаване на ефективността и прозрачността по веригите за търсене и предлагане в различните отрасли по цял свят. 

1. Логистични етикети 2. Баркодове 
 003.35.001.12  + 681.3.05 *
Ключови думи: 1. баркодове 2. стандарти 3. логистични етикети 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
Сист. No: 448

- 93 -

Б 462

Тренчев, Иван.  Модел за корпоративна информационна система в БДЖ / Иван Тренчев. // Железопътен транспорт, 2009, N 9, с. 14 -18. 

   Информационната система "Управление на бизнес процеси и оперативен анализ на жп предприятие" представлява Бизнес генератор с модулна структура с 5 основни модула. 

1. Информационни системи 
 659.2.001.12(045)  + 681.518.001.12
Ключови думи: 1. информационни системи 2. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.  
Сист. No: 426

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

Езикознание. Филология. Литература

История. Георафия. Биографии. Археология.

- 94 -

Сп Б 324

Теохаров, Методи.  Развитие на почвената картография и използването й в практиката / Методи Теохаров, Росица Илиева, Пламен Иванов. // Почвознание, агрохимия и екология, 43, 2009, N 2, с. 4 - 10. 

   Истинските почвени изследвания в България започват през 1911, когато по инициатива на геолога и почвоведа Никола Пушкаров Министерството на земеделието открива Почвоведска секция към земеделската опитна станция в София. 

1. Картография 
 528.9.000.93(045)
Ключови думи: 1. картография 2. почвена картография 3. почвени карти 
Тематични рубрики: 1. История. Георафия. Биографии. Археология.  
Сист. No: 453

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.

Компютри. Програмни продукти.

- 95 -

Сп Б 324

Василев, Станислав.  Възможности за използване на GPS данни при създаване на почвени карти / Станислав Василев. // Почвознание, агрохимия и екология, 43, 2009, N 2, с. 11 - 20. 

   GPS системата се състои от 24 спътника, разположени така, че във всеки момент да е възможно приемане на сигнали от 4 до 10 от тях, които са на височина над хоризонта 15 градуса. 

1. GPS системи 
 681.513.3.001.1(045)
Ключови думи: 1. следящи системи 2. почвени карти 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
Сист. No: 454

- 96 -

Сп Б 448

Великова, Росица.  Успешен тест на дигиталния молив / Росица Великова. // Логистика, V, 2009, N 8, с. 75 - 76. 

   Написаната на ръка информация се изпраща директно в IT системата. 

1. Дигитални устройства 
 004.4:004.3.001.3(045)
Ключови думи: 1. дигитални устройства 2. дигитален молив 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
Сист. No: 450

- 97 -

Сп Б 448

Идентификация на търговски единици и маркиране с баркод . // Логистика, V, 2009, N 9, с. 50 - 51. 

   Системата от глобални стандарти GS1 е базирана върху три основни компонента: GS1 идентификация; GS1 носители на данни; GS1 стандарти за комуникация . 

   Следва в бр. 10

1. Баркодове 2. Търговски единици 
 003.35.001(045)  + 681.3.05 *.001.1
Ключови думи: 1. баркодове 2. стандарти 3. логистични етикети 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
Сист. No: 468

- 98 -

Сп Б 448

Идентификация на търговски единици и маркиране с баркод . // Логистика, V, 2009, N 10, с. 54 - 55. 

   Продължение от бр. 9

1. Баркодове 2. Търговски единици 
 003.35.001(045)  + 681.3.05 *.001
Ключови думи: 1. баркодове 2. сканиране 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
Сист. No: 493

- 99 -

Сп Б 394

Моллов, Илия.  Безконтактно идентифициране / Илия Моллов. // Хранително-вкусова промишленост, 2009, N 10 -11, с. 12 - 13. 

   Принципно REID - технологията е възможна в различни области на производствената практика. От 1996 година браншовият ERP- специалист CSB - System е осъществил многобройни REID внедрявания преди всичко в хранително-вкусовата индустрия. 

1. Безконтактни технологии 2. Радиочестотна идентификация 
 003.35.001.1
Ключови думи: 1. радиочестотна идентификация 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Компютри. Програмни продукти.  
Сист. No: 491

- 100 -

Сп Б 448

Стандартен GS1 логистичен етикет  : Маркиране на логистични единици за нуждите на транспорта и логистиката. // Логистика, V, 2009, N 8, с. 58 - 59. 

   Мисията на GS1(Global Standarts) е да разработва и внедрява глобални стандарти и решения с цел повишаване на ефективността и прозрачността по веригите за търсене и предлагане в различните отрасли по цял свят. 

1. Логистични етикети 2. Баркодове 
 003.35.001.12  + 681.3.05 *
Ключови думи: 1. баркодове 2. стандарти 3. логистични етикети 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
Сист. No: 448

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.

- 101 -

Сп А 2036

Терзиева, Сеня.  Студентите за комуникациите в университета-удовлетвореност и проблеми / Сеня Терзиева, Марияна Илиева. // Стратегии на образователната и научната политика, XV, 2007, N 1, с. 56-65. 

   Един от най-ярките изрази на хуманизиране на отношенията в университетската среда е промяната във възприемането на студентите в качеството им на страна в една силно йерархизирана система, каквато е университетската. 

1. Студенти 2. Комуникация - социология 3. Проблемни ситуации - решения 
 378.18.009.000(045)
Ключови думи: 1. комуникации 2. висше образование 3. проблеми в образованието 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
Сист. No: 485

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.

Техника на безопасността.

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми.

Хранително-вкусова промишленост.

- 102 -

Сп Б 448

Великова, Росица.  Революция в логистиката на хранителните стоки : Напълно автоматизирана система подрежда палетите / Росица Великова. // Логистика, V, 2009, N 8, с. 64-65. 

   Подреждането на хранителни стоки и напитки, предназначени за магазини за търговия на дребно, в складовете върху палети досега е било задължение на складовите работници. С автоматизираната подреждаща система (automated tote system - ATS), производство на фирмата Witron Logistik + Informatik, може да се осъществи напълно автоматизирано комисиониране на контейнери с хранителни стоки и каси с напитки. 

1. Логистика 2. Логистика - транспортна - управление 3. Логистика - складова - управление 
 65.011.002.2(045)  + 658.62.006.5
Ключови думи: 1. автоматизирани системи 2. логистика 3. хранителни стоки 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама. << 3. Хранително-вкусова промишленост.  
Сист. No: 449

- 103 -

Сп Б 394

Най-природосъобразни са картонените опаковки . // Хранително-вкусова промишленост, LVIII, 2009, N 5, с. 12 -13. 

   Картоните се оказват най-екологичните представители на опаковките, тъй като редуцират въглеродните емисии и консумацията на изкопаеми горива с до 60% в сравнение с останалите видове опаковки. Това сочи проучване на Института за енергийни и екологични изследвания. 

   
   http://www.foodnavigator.com 

1. Опаковки 
 621.798.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. опаковка 2. картонени опаковки 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  3. Хранително-вкусова промишленост.  
Сист. No: 457

- 104 -

Сп Б 394

Новаторските идеи в опаковането на храните . // Хранително-вкусова промишленост, LVIII, 2009, N 5, с. 57 - 59. 

   През годините хранителният отрасъл е откликнал на търсенето на най-разнобразни вариации на тема полуготови хранителни продукти, пътят към чийто триумф е трасиран от опаковките на храните и напитките. 

1. Опаковки за храни 
 664.01.002.2(045)
Ключови думи: 1. опаковка 2. опаковки на храни 3. нанотехнологии 4. наносъединения 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
Сист. No: 459

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело.

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.

Машини и процеси с автоматично регулиране.

- 105 -

Сп Б 394

Стефанов, Стефан.  Съвременно състояние и тенденции в развитието на производството на опаковки от картон / Стефан Стефанов, Надя Арабаджиева. // Хранително-вкусова промишленост, LVIII, 2009, N 5, с. 14 - 18. 

   В статията е направен анализ на съвременното състояние на производството на опаковки от картон и тенденциите, които се очертават в следващите няколко години. 

1. Опаковки 2. Опаковъчни машини 
 621.798.002.2(045)  + 676.01 *.002.5
Ключови думи: 1. опаковка 2. картонени опаковки 3. опаковъчна индустрия 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама. << 2. Машини и процеси с автоматично регулиране.  
Сист. No: 458


 Индекс по АВТОРИ

Gerking, Harald 7 70 
Ангелов, Георги 1 
Андонов, Кондю 19 47 
Арабаджиева, Надя 81 105 
Архипов, В. Е. 39 48 
Атанасова, Мария 8 38 
Базидов, Румен 59 
Балдаев, Л. Х. 40 
Башев, Храбрин 9 60 
Бинева, Цветанка 28 36 65 
Биргер, Е. М. 39 48 
Борисова, Мария 21 56 
Бъчварова, Светла 2 
Василев, Васил 10 71 72 
Василев, Станислав 95 
Великова, Росица 3 73 82 85 86 96 102 
Вохмин, В. С. 32 67 
Вътева, Виолета 31 66 91 
Гайдарска, Виргиния 13 
Георгиев, Георги 61 
Георгиева, Гергана 35 
Георгиева, Румяна 5 
Гераськин, В. В. 40 
Гюнтнер, Вилибалд А. 20 74 75 83 87 
Дамян, А. 25 50 
Джоджов, Христо 31 66 91 
Димитров, Иван 21 56 
Димитров, Петър 31 66 91 
Димитрова, Елена 11 76 
Димитрова, Параскева 16 69 
Динолов, Огнян 19 47 
Драницин, В. В. 46 52 
Дурххолц, Янина 20 74 75 83 87 
Есенжанов, С. З. 57 
Златев, Атанас 28 36 65 
Иванов, Божидар 22 62 
Иванов, Петко 23 24 
Иванов, Пламен 94 
Иванова, Петя 12 63 
Илиев, Стефан 49 
Илиева, Димитрия 64 
Илиева, Марияна 6 101 
Илиева, Росица 94 
Йовчев, Милко 42 
Йовчевска, Пламена 13 
Йорданова, Иванка 28 36 65 
Калюани , С 25 50 
Калюани, И. 25 50 
Кирчев, Валентин 19 47 
Климентов, Климент 45 
Коев, Константин 19 47 
Колда, И. 25 50 
Колев, Никола 2 
Колев, Сашко 23 
Константинов, М. М. 57 
Краул, Ралф 20 74 75 83 87 
Крумов, Виктор 31 66 91 
Кубурелу, Натаса 78 
Кузманов, Георги 14 
Лазаров, Асен 31 66 91 
Леканов, С. В. 58 68 
Лепоев, Милчо 55 
Лозанова, Людмила 31 66 91 
Маврос, Атанасиос 78 
Малинов, Илия 31 66 91 
Маноилов, Драгомир 26 
Маринова, Ани 54 79 80 
Марков, А. В. 41 53 
Митова, Тотка 21 27 37 56 
Михайлов, Милен 45 
Мишева, Лилия 28 36 65 
Моллов, Илия 4 99 
Москвитин, Г. В. 39 48 
Найденов, Ивайло 30 51 
Недев, Георги 19 47 
Неделчева, С. 25 50 
Николова, Дафина 21 56 
Нуралин, Б. Н. 57 
Нютон, Ж. 25 50 
Павлов, С. А. 58 68 
Панделиева, Иванка 43 
Папакостас, Василис 78 
Петканчин, Лазар 44 
Пойнарова, Мая 28 36 65 
Поляков, А. Н. 39 48 
Попов, Генчо 45 
Пузряков, А. Ф. 40 
Радев, Теодор 15 
Ран, Имаш 39 48 
Респондек, Питър 49 
Решетникова, И. В. 32 67 
Русева, Светла 31 66 91 
Савушкин, А. В. 32 67 
Симеонов, Николай 26 
Сматлох, Томас 49 
Станева, Станка 28 36 65 
Стефанов, Стефан 81 105 
Стефанова, Вихра 31 66 91 
Стойнев, Кирил 21 56 
Стойчев, Стойчо 33 
Стрикунов, Н. И. 58 68 
Сыркин, В. В. 46 52 
Тарасов, Б. Т. 58 68 
Теохаров, Методи 94 
Терзиева, Сеня 6 101 
Тодоров, Васил 16 69 
Тодорова, Иванка 35 
Тренчев, Иван 18 93 
Трофимов, В. Н. 41 53 
Тужаров, Красимир 45 
Цветкова, Елка 31 66 91 
Шалаев, В. С. 46 52 
Шнайдер, Оливер 20 74 75 83 87 
Юленец, Ю. П. 41 53 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

[Десет] 10 стъпки по-близо до интелигентната логистика 78 
Адаптиран модел за разработване на маркетингов план за земеделско стопанство 15 
Альтернативное топливо в сельском хозяйстве 32 67 
Безконтактно идентифициране 4 99 
Българската наука в световните бази данни : публикации и цитати 1 
Възможности за използване на GPS данни при създаване на почвени карти 95 
Външна мълниезащита на район с високи сгради 49 
Высокочастотная сварка деталей из пластмасс изделий сложной формы 41 53 
Вятърната енергия през 2008 година 23 
ГИС технологии за картографиране на податливостта към ерозиране и риска от ерозия на почвите 31 66 91 
Горещият сезон на Сторко Плевен 79 
Екотуризмът - интегрирани подходи в пространственото планиране и управление 11 76 
Енегетика и екология-смяна на технологиите 42 
Енергийната ефективност и сградата на бъдещето 43 
Енергийни култури - производство, цени и пазари 27 37 
Естествена и техногенна радиоактивност 28 36 65 
За AUTODESK и конкурентоспособността на машиностроителните предприятия 17 77 88 
За особеностите в логистиката на хартия и опаковки 80 
Замърсяване на почвите в България 35 
Идентификация на търговски единици и маркиране с баркод 89 90 97 98 
Измерение на влиянието на общата аграрна политика в опазването на околната среда 22 62 
Изследване на възможността за използване на пчелите като индикатор на замърсяванията с тежки метали в околната среда 26 
Изследване на енергийната ефективност на газовъздушен тракт в топлинна електрическа централа 19 47 
Инсталации за производство на биогаз 24 
Капково напояване на пипер в оранжерии 59 
Логистика на разпродажбите и сезонните стоки 7 70 
Математическая модель сепарации зерновой смеси на подсевном решете с пластинчатым барабаном 58 68 
Методика выбора проектных параметров ветроэнергетических установок 46 52 
Модел за корпоративна информационна система в БДЖ 18 93 
Най-природосъобразни са картонените опаковки 29 84 103 
Научно обслужване в аграрната област на регионите в България 2 
Нестандартните решения в складовото пространство 72 
Новаторските идеи в опаковането на храните 104 
Определяне на енергоефективните режими при паралелна работа на центробежни помпи 45 
Палет и контейнер в едно 54 
Патентна активност и научноизследователска и развойна дейност в България 5 
Поведение на вятърни електроцентрали при нискочестотни колебания на електрическите величини в електроенергийните системи 44 
Повышение ресурса деталей методами газотермического напыления 40 
Подобряване транспортното обслужване в Северозападна България 55 
Предварителни оценки на някои от ефектите на глобалното затопляне 33 
Производство на електроенергия от фотоелектрични системи при частично засенчване 25 50 
Производство на пшеница и царевица: Тенденции и средносрочни прогнози 16 69 
Производството на соя у нас 61 
Промышленная лазерная наплавка - современное состояние и тенденции 39 48 
Развитие на общата селскостопанска политика 13 
Развитие на почвената картография и използването й в практиката 94 
Разработка технических средств механизации обработки почвы путем синтеза оптимальной структуры и допустимых технических решений 57 
Рапицата - перспективна биоенергийна култура 64 
Революция в логистиката на хранителните стоки 73 82 102 
Селски туризъм 8 38 
Симбиозата между селското стопанство и туризма - източник на автентичност и икономически ефект 12 63 
Системите за обработка на почвата в България 21 56 
Стандартен GS1 логистичен етикет 92 100 
Стратегическо управление на фермата 9 60 
Студентите за комуникациите в университета-удовлетвореност и проблеми 6 101 
Съвременни характеристики и акценти на фирмения маркетинг 14 
Съвременно състояние и тенденции в развитието на производството на опаковки от картон 81 105 
Тенденции при пазарите на компоненти за вятърна енергия 34 
Технологии, използвани в логистиката на XXI век 3 20 74 75 83 86 87 
Тънкостите на ароматната логистика 10 71 
Улавяне и съхранение на CO2 30 51 
Успешен тест на дигиталния молив 85 96 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

CAD/CAM/CAE 17 77 88 
GPS системи 95 
Аграрна реформа - България 2 
Алтернативни горива 24 32 67 
Алтернативни източници на енеригя 23 24 
Баркодове 89 90 92 97 98 100 
Безконтактни технологии 4 99 
Биогорива 24 27 37 64 
Биосфера 26 
Ветродвигатели 46 52 
Ветроенергетика 46 52 
Въглерод 30 51 
Възобновяеми енергии 25 50 
Вятърна енергия 23 34 
Вятърни турбини 34 44 
Географски информационни системи 31 66 91 
Горива 30 51 
Дигитални устройства 85 96 
Европейски съюз 27 37 
Екология 22 42 62 
Екология на почвите 21 56 
Екотуризъм 11 76 
Електроенергетика 44 
Електрозаваряване 41 53 
Електроцентрали 44 
Енергетика 30 51 
Енергетика - нови технологии 42 
Енергия - източници 19 47 
Енергия - топлинна 43 
Ефективност - икономическа 43 
Железопътен транспорт 55 
Железопътна инфраструктура - модернизация 55 
Замърсяване на околната среда 26 
Замърсяване на почвата и водата 35 
Земеделие - общо 2 
Зърнена смес- почистване и сушене 58 68 
Зърнени култури 61 
Изследване на почвата 28 36 65 
Информационни системи 18 31 66 91 93 
Капково напояване 59 
Картография 94 
Климат - парников ефект 33 
Климат - промени 33 
Комуникация - социология 6 101 
Лазерно наваряване 39 48 
Логистика 73 82 102 
Логистика - складова - управление 10 71 73 82 102 
Логистика - транспортна - управление 10 71 73 82 102 
Логистични етикети 92 100 
Логистични операции 79 
Логистично обслужване 80 
Маркетинг 14 
Маркетингови планове 15 
Математическо моделиране 58 68 
Метализация 40 
Методика 49 
Мълниезащита 49 
Наваряване 39 48 
Научно сътрудничество, международно 1 
Научноизследователска работа - България 1 
Обща аграрна политика 22 62 
Обща селскостопанска политика 13 
Околна среда - опазване 2 26 
Опаковки 29 81 84 103 105 
Опаковки за храни 104 
Опаковъчни машини 81 105 
Оранжерийно производство 59 
Палети 54 
Патентно дело 5 
Патентно дело - история 5 
Планиране (икон. ) 11 76 
Пластмаси - заваряване 41 53 
Полиране на металите, галванично 40 
Помпи 45 
Проблемни ситуации - решения 6 101 
Производство на царевица и пшеница 16 69 
Радиоактивност в българските почви 28 36 65 
Радиочестотна идентификация 4 99 
Рапица - производство 64 
Сезонни разпродажби 7 70 
Селски и аграрен туризъм 8 38 
Селски райони - развитие 8 38 
Селско стопанство и туризъм 12 63 
Складова логистика 78 
Складове 72 
Складово обслужване 72 
Слънчева енергия 25 50 
Софтуерни компании 17 77 88 
Соя - производство 61 
Стопанско управление 9 60 
Строителство 43 49 
Студенти 6 101 
Технически средства за почвообработка 57 
Технологии в логистиката 3 20 74 75 83 86 87 
Топлоелектрически централи 19 47 
Топлоенергетика 19 47 
Топлотехника 45 
Търговски единици 89 90 97 98 
Ферми - управление - ръководство 9 60 
Фирмен маркетинг 14 
Хартиени изделия 80 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автентичност 12 63 
автоматизирани системи 73 82 102 
аграрна политика 2 
алтернативни горива 32 67 
алтернативни енергии 23 24 
ароматна логистика 10 71 
бази данни 1 
баркодове 89 90 92 97 98 100 
биогаз 24 32 67 
биогорива 24 27 32 37 67 
биодизел 27 37 
биоенергийни култури 64 
велпапе 80 
ветроенергетика 46 52 
високочастотно заваряване 41 53 
висше образование 6 101 
вредни емисии 30 51 
въглероден диоксид 30 51 
възобновяеми източници на енергия 25 44 50 
възстановяване на детайли 39 48 
вятърна енергия 23 34 
вятърни генератори 34 
вятърни електроцентрали 23 44 
вятърни турбини 34 46 52 
газотермично полиране 40 
глобално затопляне 33 
горене 42 
диверсификация 8 38 
дигитален молив 85 96 
дигитални устройства 85 96 
дистрибуция 10 71 
европалети 54 
Европейски съюз 13 22 62 
екологично инженерство 26 
екология 42 
екология на почвите 21 56 
екотуризъм 11 76 
електроенергийна система 44 
електроцентрали 42 
енергийна ефективност 19 43 47 
енергоефективност 45 
ерозиране 31 66 91 
ерозия на почвата 31 66 91 
животински торове 32 67 
заваряване 41 53 
замърсяване 26 
замърсяване на почва 28 35 36 65 
защита от мълнии 49 
земеделие в България 2 
земеделско стопанство 15 
зърнени култури 16 61 69 
износоустойчивост 40 
икономически ефект 12 63 
инженерни идеи 17 77 88 
инсталации 24 
интензивност на сепарацията 58 68 
информационни системи 18 31 66 91 93 
информационни технологии 18 93 
капково напояване 59 
картография 94 
картонени опаковки 29 81 84 103 105 
качество 3 20 74 75 83 86 87 
качество на обработката на почвата 57 
климатични промени 33 
когенерация 30 51 
комуникации 6 101 
конструкции 46 52 
лазерни източници на енергия 39 48 
лазерно наваряване 39 48 
логистика 3 10 20 71 73 74 75 82 83 86 87 102 
логистика на хартия 80 
логистични етикети 89 92 97 100 
логистични операции 79 
логистични процеси 10 71 
маркетингов план 15 
моделиране на селскостопанска техника 57 
мълниезащита 49 
мълниеприемник 49 
мълниесфера 49 
наваряване 39 48 
наноструктурни покрития 40 
наносъединения 104 
нанотехнологии 104 
наука 2 
научен труд 1 
научноизследователската работа 5 
нови технологии 3 20 74 75 83 86 87 
обща аграрна политика 22 62 
обща селскостопанска политика 13 
околна среда 2 22 26 62 
опаковка 29 81 84 103 104 105 
опаковки на храни 104 
опаковъчна индустрия 81 105 
оранжерийно зеленчукопроизводство 59 
организация на движението 55 
охлаждане в сгради 43 
пазари 34 
палети 54 
паралелна работа 45 
паро-газов цикъл 42 
патентно дело 5 
планиране 11 76 
пластмаси 41 53 
подсевно сито 58 68 
помпи 45 
почвена картография 94 
почвени карти 94 95 
почвообработващи агрегати 57 
почвообработка 21 56 
проблеми в образованието 6 101 
пшеница 16 69 
радиоактивни почви 28 36 65 
радиоактивност 28 36 65 
радиочестотна идентификация 4 99 
развойна дейност 5 
разпродажби 7 70 
рапица 27 37 64 
решения за склада 72 
сгради 43 
сезонна разпродажба 7 70 
селски и аграрен туризъм 8 38 
селски райони-развитие 8 38 
селско стопанство 12 63 
сепарация на зърното 58 68 
симбиоза 12 63 
сканиране 90 98 
складова логистика 78 
складове 72 
складови системи 78 
следящи системи 95 
слънчева енергия 25 50 
софтуер 17 77 88 
софтуерни компании 17 77 88 
соя 61 
стандарти 89 92 97 100 
стопанско управление 9 60 
стратегическо планиране 9 60 
тежки метали 26 
товароподемни машини 78 
топлоелектрически централи 19 30 47 51 
топлоенергетика 19 47 
транспортно обслужване 55 
туризъм 12 63 
управление 11 76 
ферми 9 60 
фотоволтаици 25 50 
хартиени опаковки 80 
хранителни стоки 73 82 102 
царевица 16 69 
центробежни помпи 45 
центробежно-решетен сепаратор 58 68 
цитиране 1 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ