НОВИ СТАТИИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография.

- 1 -

А 14

Балабаева, И. и др.  Мобильная супербиблиотека для сельчан / И. Балабаева, В. Васильев. // Автомобильный транспорт, 87, 2010, N 2, с. 31 - 33. 

   Проектът Мобилни библиотеки отдавна се реализира в много страни. Първата подвижна библиотека се появява в САЩ през 1905 година. 

1. Библиотеки - подвижни 
 027.6.000.37(045)  + 026.06.000.37(045)
Ключови думи: 1. библиотеки 2. подвижни библиотеки 3. библиомобил 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 539

- 2 -

А 1704

Гълъбов, Марин.  Методи на амортизацията / Марин Гълъбов. // Икономика, 2009, N 1, с. 90 - 96. 

   В Счетоводни стандарти 4 "Отчитане на амортизациите" (СС4) са посочени линейният метод и 7 нелинейни методи на амортизация (намаляващи и увеличаващи). 

1. Методи за въвеждане на стандарти в практиката 2. Амортизации 
 006.06:657.001(045)
Ключови думи: 1. амортизация 2. счетоводни стандарти 3. амортизационна база 4. амортизационна норма 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 535

- 3 -

Сп А 129

Нобелова награда за постижения в областта на икономическите науки  : Прев. от англ. Едуард Маринов. // Икономическа мисъл, 58, 2009, N 6, с. 96 - 116. 

   Нобеловата награда в областта на икономическите науки за 2009 година се присъжда на двама учени, които имат важни приноси към разбирането за икономичекото управление - Елинор Остром и Оливър Уилямсън. 

1. Нобелови награди 
 06.068 Нобел:33.000
Ключови думи: 1. нобелисти 2. икономика 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 536

Философия. Психология. Религия.

Социология. Политология. Право. Политика. Социография.

- 4 -

Б 462

Станев, Жеко.  Без инфраструктура вратата ще хлопне пред нас / Жеко Станев. // Железопътен транспорт, 2009, N 11/12, с. 26 - 28. 

   На 25 март 2009 във Виена на своя среща едни от най-големите логистични европейски и световни транспортно-логистични компании подписват съвместен документ озаглавен" Декларация за прилагане на ефективна рамка за развитие на терминалите в България и координирано подобряване състоянието на контейнерния терминал в София". 

1. Железопътен транспорт - Европейски съюз 2. Железопътна инфраструктура - модернизация 3. Интермодални терминали 
 629.4.000.34  + 341.171:339.001.12  + 658.286.4.000.33
Ключови думи: 1. железопътна инфраструктура 2. интермодални терминали 3. оперативни програми 4. железопътна логистика 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  3. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 503

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 5 -

А 1704

Ананиев, Симеон.  Обща транспортна и икономическа политика на ЕС в логистиката и правилата за конкуренция при превоза на товари / Симеон Ананиев. // Икономика, 2009, N 4, с. 26 - 30. 

   Правилата за конкуренцията в железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт на Европейския съюз са част от общата транспортна и икономическа политика. 

1. Конкуренция в транспорта 2. Обща транспортна политика на ЕС 
 338.2/.9.001.12
Ключови думи: 1. превози 2. превози на товари 3. конкуренция 4. логистика 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 507

- 6 -

А 1704

Горанова, Пенка.  Оценка на трудовото представяне в управлението на човешките ресурси / Пенка Горанова. // Икономика, LXIII, 2009, N 4, с. 91 - 96. 

   Увеличаващата се конкуренция между организациите, състоянието на трудовия пазар, демографските тенденции и ускореното остаряване на човешките знания и умения насочват вниманието на компаниите във високоразвитите страни към търсенето на методи и средства за правилен подбор и оценка на персонала. 

1. Управление на персонала 2. Трудово представяне 
 65.012:331.007(045)
Ключови думи: 1. персонал 2. управление на персонала 3. оценка на персонала 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 508

- 7 -

Сп А 4

Добри практики за напояване на земеделските култури  / Пламен Петков, Росица Петрова, Николай Марков, Нели Гаджалска, Румяна Кирева, Соня Чехларова, Константин Караиванов. // Селскостопанска техника, 46, 2009, N 6, с. 31 - 39. 

   Добрата земеделска практика осигурява устойчиво земеделие, а то от своя страна осигурява производство на безопасни храни, стабилизира работната сила в селското стопанство и нейното възпроизводство, опазва природните ресурси - вода, почва, продукция, и води до получаване на максимален икономически ефект при приемливи разходи. 

1. Напояване 2. Добри практики в напояването 
 631.67.001.1(045)  + 338.43.001.12
Ключови думи: 1. напояване 2. добри практики 3. поливни технологии 4. видове напояване 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  3. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 519

- 8 -

Б 462

Евтимов, Симеон.  Необходима е активна железопътна политика / Симеон Евтимов. // Железопътен транспорт, 2009, N 11/12, с. 14 -17. 

   Концепцията за завършеност на изграждането на жп мрежата на Р България датира от началото на 60 -те години на XX век, когато под въздействието на автомобилния транспорт в световен мащаб развитието на железницата остава на втори план. Днес обаче тя е в сърцевината на транспортната политика на ЕС и българската железопътна транспортна система трябва успешно да се интегрира в европейската. 

1. Железопътна политика 2. Железопътна инфраструктура - модернизация 3. Стратегически план 
 625.1.000.33(045)
Ключови думи: 1. железопътна политика 2. железопътна стратегия 3. железопътна инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 502

- 9 -

Сп А 129

Кирова, Алла.  Оценка на специфичните черти на новото кейсианство спрямо други направления в съвременния макроикономикс / Алла Кирова. // Икономическа мисъл, 58, 2010, N 1, с. 28 - 45. 

   Статията разкрива принципните различия между възгледите на "старите" и новите кейсианци. 

1. Икономически учения и школи 
 330.8.001.1(045)
Ключови думи: 1. икономически учения 2. кейсианство 3. макроикономика 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 557

- 10 -

Сп А 129

Миркович, Камен.  Стопанство или икономика / Камен Миркович. // Икономическа мисъл, 58, 2010, N 1, с. 3 - 27. 

   Статията разглежда въпроса дали понятията стопанство и икономика като обществени обекти са едно и също нещо или, напротив, те се различават в определена степен.. 

1. Икономика 2. Стопанство 
 330.111.001(045)  + 33.001(045)
Ключови думи: 1. стопанство 2. икономика 3. поддържаща сфера 4. пазарна икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 556

- 11 -

Сп А 129

Нобелова награда за постижения в областта на икономическите науки  : Прев. от англ. Едуард Маринов. // Икономическа мисъл, 58, 2009, N 6, с. 96 - 116. 

   Нобеловата награда в областта на икономическите науки за 2009 година се присъжда на двама учени, които имат важни приноси към разбирането за икономичекото управление - Елинор Остром и Оливър Уилямсън. 

1. Нобелови награди 
 06.068 Нобел:33.000
Ключови думи: 1. нобелисти 2. икономика 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 536

- 12 -

Сп Б 448

Пенева-Григорова, С.  Сертификатът отваря врати / С. Пенева-Григорова. // Логистика, V, 2009, N 10, с. 56 - 57. 

   Световните пазари и навлизането у нас на чуждестранни компании изправи българските фирми пред две предизвикателства: да отговорят на изискванията на чуждестранните си партньори и да бъдат достойни конкуренти при привличането на нови клиенти. Първата стъпка към тази цел може да е покриването на изискванията международните стандарти и придобиването на международно признати сертификати, съответстващи на дейността на организацията. 

1. Сертифициране 2. Стандарти 
 006.7/.8.000.65.012(045)  + 330.1:338.24.000.65.012
Ключови думи: 1. сертификати 2. стандарти 3. международни стандарти 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 514

- 13 -

Б 462

Станев, Жеко.  Без инфраструктура вратата ще хлопне пред нас / Жеко Станев. // Железопътен транспорт, 2009, N 11/12, с. 26 - 28. 

   На 25 март 2009 във Виена на своя среща едни от най-големите логистични европейски и световни транспортно-логистични компании подписват съвместен документ озаглавен" Декларация за прилагане на ефективна рамка за развитие на терминалите в България и координирано подобряване състоянието на контейнерния терминал в София". 

1. Железопътен транспорт - Европейски съюз 2. Железопътна инфраструктура - модернизация 3. Интермодални терминали 
 629.4.000.34  + 341.171:339.001.12  + 658.286.4.000.33
Ключови думи: 1. железопътна инфраструктура 2. интермодални терминали 3. оперативни програми 4. железопътна логистика 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  3. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 503

- 14 -

Сп Б 462

Станев, Жеко.  Искаме ли да станем кръстопът на Балканите? : Анализи / Жеко Станев. // Железопътен транспорт, 2010, N 3, с. 26 - 28. 

   Причината да не участваме пълноценно в европейския пазар на транзитен трафик, въпреки кръстопътното ни положение е липсата на ефективна национална стратегия за привличане на международния транзит през страната ни, която да отчита новите световни и континентални транспортни тенденции. 

1. Транспортиране на товари 2. Транспортни коридори 
 338.47.000.33(045)
Ключови думи: 1. железопътни превози 2. железопътна стратегия 3. международен транзит 4. трансграничен коридор 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 550

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.

Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

- 15 -

Сп А 19

Начев, Владимир.  Математическо моделиране на регулаторните характеристики на дизелови горивонагнетателни помпи за товарен автомобил "Камаз" / Владимир Начев, Васил Гуляшки. // Машиностроене и електротехника, LVIII, 2009, N 11 - 12, с. 36 - 45. 

   В настоящата статия се разглежда математическо моделиране на регулаторните характеристики на дизелови горивонагнетателни помпи (ГНП) за товарен автомобил "Камаз". 

1. Моделиране 2. Автомобили - горивни системи 
 629.114.001(045)  + 519.87.001
Ключови думи: 1. моделиране 2. товарни автомобили 3. горивонагнетателни помпи 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 510

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 16 -

Сп Б 482

Biodisel production from karanja oil  : Получаване на биодизел чрез трансформация на масло от каранжа с имобилизирана липаза / Давид Даниел, Навеенджи Арун, Акил Рамасвами, Алберт Кръстанов. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 9, 2009, N 2, с. 66-72. 

   В статията е изследвана възможността за получаване на биодизел чрез ензимна трансформация на растително масло от каранджа - характерно за Индия растение. Установено е , че ензимния подход решава редица недостатъци и проблеми, които са характерни за химическата трансформация. 

1. Биогорива 2. Алтернативни горива 3. Растителни масла - рафиниране 
 620.91.000.504.056(045)  + 665.3.004(045)
Ключови думи: 1. биодизел 2. биогорива 3. растителни масла 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт 
  

Сист. No: 512

- 17 -

Сп Б 482

Diagnosis on wind energy  : Диагностика във вятърната енергетика / Уади Бенуна, Никола Еро, Мохамед Кайех, Ахмед Юсуф. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 9, 2009, N 2, с. 61-65. 

   Използвайки полиномна апроксимация, тази статия представя процедура за намаляване неизмерваните променливи на една линейна система. Тук този метод е приложен за асинхронен генератор с навит ротор. 

1. Вятърна енергия 2. Възобновяеми енергии 
 620.91.001.4(045)  + 551.55.004(045)
Ключови думи: 1. източници на енергия 2. вятърна енергетика 3. диагностика 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 511

- 18 -

А 14

Балабаева, И.  Лос-Анджелес и его окрестности / И. Балабаева. // Автомобильный транспорт, 87, 2010, N 4, с. 68 - 72. 

   В продължението на статията за Лос Анджелис читателят ще проследи екологичните проблемите на града, куриозите на изобретателност и законодателство, а също така и отношението към архитектурните паметници. 

1. Транспорт - организация и експлоатация 2. Екология 3. Архитектура - екологични проблеми 
 656-18.000.504.056(045)  + 502:629.001.12(045)
Ключови думи: 1. транспорт 2. транспортна инфраструктура 3. транспортна логистика 4. транспортна мрежа 5. транспортна система 6. транспортна политика 7. Лос Анджелис 8. история 9. екология на транспорта 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  3. Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.  
  

Сист. No: 541

- 19 -

А 14

Балабаева, И. и др.  Эпоха метана / И. Балабаева, В. Васильев. // Автомобильный транспорт, 87, 2010, N 1, с. 56 - 60. 

   Постоянно растящите цени на дизела и бензина стимулират нарастването на търсенето на сгъстен природен газ. Търсенето му нараства, достигайки обем по - голям от 300 куб. м. Това е най-безопасното, екологически чисто и евтино моторно гориво. 

1. Биогаз 2. Биогорива 
 62-62.000.504.056(045)  + 330.13.001.12
Ключови думи: 1. биогаз 2. биогорива 3. метан 4. алтернативни горива 
Тематични рубрики: 1. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  3. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 538

- 20 -

Сп Б 11

Василев, Христо.  Светлинното замърсяване / Христо Василев. // Енергетика, 62, 2009, N 8, с. 35-40. 

   В статията е представен маханизмът на светлинното замърсяване, породен от паразитната светлина, излъчена от изкуственото осветление към небосвода. Направена е качествена оценка на светлинното замърсяване от уличното и парковото осветление в България . Предложен е начин за неговото ограничаване и са показани системи за регулиране на якостта и осветеността на осветителните тела. 

1. Осветителна техника 2. Осветление 
 628.9.04 *.000.57(045)  + 504.3.054.000.504.056
Ключови думи: 1. светлина 2. осветителна техника 3. осветителни тела 4. светлинно замърсяване 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 497

- 21 -

А 18

Дорохов, А. Ф.  Метод расчета токсичных составляющих в отработавших газах дизельных двигателей / А. Ф. Дорохов, Е. В. Климова. // Вестник машиностроения, 88, 2009, N 12, с. 79 - 82. 

   Статията предлага на читателите аналитичен метод за изчисляване на концентрацията на вредни вещества по външни показатели от работата на двигателя. 

1. Теория на двигателите с вътрешно горене 2. Нефтени продукти 
 621.43.01: 665.7.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. дизелов двигател 2. отработени газове 3. токсичност 4. вредни вещества 5. газоанализатор 6. концентрация на вредни вещества 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  3. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 530

- 22 -

Сп Б 271

Кириллов, Н. Г.  Анализ перспективности различных видов альтернативных моторных топлив: сжиженный природный газ - моторное топливо XXI века / Н. Г. Кириллов. // Двигателестроение, 2010, N 1, с. 26 - 33. 

   Представени са резултати от анализа на ресурсни и екологически проблеми при използването на традиционни моторни горива, направена е оценка на перспективността на различни видове алтернативни моторни горива. Направен е анализ на предимствата на втечнения природен газ като най-евтино, екологично безопасно и функционално моторно гориво за различни транспортни средства. 

1. Алтернативни горива 
 661.91.001(045)
Ключови думи: 1. горива 2. нефтени продукти 3. алтернативни горива 4. синтетичен бензин 5. метанол 6. горивни елементи 7. етанол 8. биодизелно гориво 9. втечнен въглероден газ 10. природна газ 11. изследване 
Тематични рубрики: 1. Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 544

- 23 -

Сп Б 324

Маринова, Светла.  Възможности за производство на биогаз от отпадъци / Светла Маринова. // Почвознание, агрохимия и екология, 44, 2009, с. 7-14. 

   Биогазът може да се разглежда като продукт от трансформацията на слънчевата енергия. В резултат на ферментационните процеси, преобразуваната и натрупана в растенията слънчева енергия се освобождава като нов енергоносител-биогаз. Много важно за нашата страна е да се подбере екологична и икономически изгодна технология за производство на биогаз, имайки предвид нашите възможности на този етап и изискванията на бъдещето. 

1. Биогаз 2. Алтернативни източници на енеригя 
 620.91.000.504.056(045)  + 631.46:504.004(045)
Ключови думи: 1. биогаз 2. алтернативни енергии 3. отпадъци 4. производство 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 506

- 24 -

Сп Б 482

Маринова, Светла.  Изисквания и възможности за използуване на утайките от пречиствателните станции за отпадъчни води в земеделската практика / Светла Маринова, Николас Катиджотес. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 8, 2009, N 3 - 4, с. 63 - 68. 

   Множеството проведени изследвания на утайките от пречиствателните станции за вода показват, че те могат да се използват в земеделието. Тази биомаса е богата на микроорганизми, макро- и микроелементи. Правилното и екологосъобразно използване на утайките в практиката се основава на редица нормативни документи. 

1. Отпадъчни води, пречистване и използване 
 628.3.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. утайка 2. използване на утайките 3. отпадъчни води 4. земеделска практика 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 527

- 25 -

 

Марков, Владимир Несторов и др.  Работа транспортного дизеля на смесях дизельного топлива и рапсового масла / Владимир Несторов Марков, Андрей Васильевич Стремяков, Девянин Сергей Николаевич. // Вестник МГТУ имени Н. Э. Баумана-серия "Машиностроение", 2010, N 1, с. 87 - 101. 

   Показано е предимството на използване на биогорива в дизелите, получени на основата на растителни масла. Приведени са резултати от експериментални изследвания на дизел Д-245, който работи със смесено гориво -дизел и рапично масло. Потвърждава се възможността значително да се подобрят показателите за токсичност на отработените газове. 

1. Дизелово гориво 2. Биогорива 
 621.436.000.504.056
Ключови думи: 1. дизелов двигател 2. дизелово гориво 3. рапично масло 4. токсичност на газовете 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 542

- 26 -

Сп Б 403

Марков, Евлоги.  Замърсяване с нефт и нефтопродукти на почви, диагностика и методи за тяхното възстановяване=Contamination with Petroleum and Methods of Their Refund. Review : Обзор / Евлоги Марков. // Екология и бъдеще, 9, 2010, N 1, с. 9 - 18. 

   По данни на 90-те години на миналия век е изчислено, че общото годишно замърсяване с петрол е между 1, 7 и 8, 8 милиона тона. Проникващите в почвата нефт и неговите деривати оказват специфично въздействие върху цялата биосреда и общност. 

1. Замърсяване на почвата и водата 
 614.76/.77.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. замърсяване на почва 2. замърсяване с нефтопродукти 3. методи 4. диагностика 5. рекултивация на почви 6. биоразграждане 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 547

- 27 -

А 1704

Минков, Ташко.  Автомобилният транспорт и околната среда / Ташко Минков. // Икономика, 2009, N 1, с. 60 - 63. 

   Бързото развитие на автомобилния транспорт носи доста негативи за обществото и природата. Той е един от основните замърсители на околната среда с вредни вещества, използва огромни количества течни горива и е източник на силен шум. 

1. Автомобилен транспорт и околна среда 
 629.113.5.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. автомобилен транспорт 2. вредни вещества 3. парникови газове 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 533

- 28 -

Сп А 20

Николов, Николай.  Някои проблеми на големите градове от гледна точка на градоустройствената акустика / Николай Николов, Атанас Ковачев. // Инженерни науки, 2009, N 3, с. 43-56. 

   Анализирани са проблемите на акустичната среда в големите български градове, свързани с промените в градоустройствената и строителна практика, градската транспортна инфраструктура и развитието на транспортния парк. 

1. Градоустройство 2. Акустика 
 534.6.004(045)  + 504.3.054:629.113.5.000.504.056
Ключови думи: 1. градоустройство 2. шум 3. акустика 4. транспорт 5. транспортна инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 505

- 29 -

Сп Б 482

Станев, Стефан.  Биогаз - една добра алтернатива / Стефан Станев. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 9, 2010, N 1, с. 64 - 68. 

   Статията разглежда въпроса има ли изгода от производството на биогаз. 

1. Биогорива 2. Алтернативни източници на енеригя 3. Алтернативни горива 
 62-62.000.33(045)  + 502:621.31.000.504.056
Ключови думи: 1. биогорива 2. възобновяеми източници на енергия 3. биогаз 4. биогазова инсталация 
Тематични рубрики: 1. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 545

- 30 -

Сп Б 382

Стойчев, Стойчо В.  Чернобил и България / Стойчо В. Стойчев. // Лозарство и винарство, 2009, N 6, с. 34 - 40. 

   На 25 април 1986 г. при спиране на IV енергоблок на Чернобилската АЕЦ за планов ремонт техническият екип, отговарящ за неговата експлоатация, провежда несъгласуван с висшестоящите органи експеримент, при който са изключени важни звена от системите за аварийна защита, сигурност и сигнализация. 

1. Атомни електоцентрали ( АЕЦ ) 2. Чернобил 
 621.311.25:621.039.000.504.056
Ключови думи: 1. атомни електроцентрали 2. Чернобилската авария 3. радиоактивно замърсяване 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 520

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

- 31 -

А 14

Балабаева, И. и др.  Эпоха метана / И. Балабаева, В. Васильев. // Автомобильный транспорт, 87, 2010, N 1, с. 56 - 60. 

   Постоянно растящите цени на дизела и бензина стимулират нарастването на търсенето на сгъстен природен газ. Търсенето му нараства, достигайки обем по - голям от 300 куб. м. Това е най-безопасното, екологически чисто и евтино моторно гориво. 

1. Биогаз 2. Биогорива 
 62-62.000.504.056(045)  + 330.13.001.12
Ключови думи: 1. биогаз 2. биогорива 3. метан 4. алтернативни горива 
Тематични рубрики: 1. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  3. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 538

- 32 -

А 18

Дорохов, А. Ф.  Метод расчета токсичных составляющих в отработавших газах дизельных двигателей / А. Ф. Дорохов, Е. В. Климова. // Вестник машиностроения, 88, 2009, N 12, с. 79 - 82. 

   Статията предлага на читателите аналитичен метод за изчисляване на концентрацията на вредни вещества по външни показатели от работата на двигателя. 

1. Теория на двигателите с вътрешно горене 2. Нефтени продукти 
 621.43.01: 665.7.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. дизелов двигател 2. отработени газове 3. токсичност 4. вредни вещества 5. газоанализатор 6. концентрация на вредни вещества 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  3. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 530

- 33 -

Сп Б 482

Станев, Стефан.  Биогаз - една добра алтернатива / Стефан Станев. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 9, 2010, N 1, с. 64 - 68. 

   Статията разглежда въпроса има ли изгода от производството на биогаз. 

1. Биогорива 2. Алтернативни източници на енеригя 3. Алтернативни горива 
 62-62.000.33(045)  + 502:621.31.000.504.056
Ключови думи: 1. биогорива 2. възобновяеми източници на енергия 3. биогаз 4. биогазова инсталация 
Тематични рубрики: 1. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 545

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

- 34 -

Сп Б 271

Кириллов, Н. Г.  Анализ перспективности различных видов альтернативных моторных топлив: сжиженный природный газ - моторное топливо XXI века / Н. Г. Кириллов. // Двигателестроение, 2010, N 1, с. 26 - 33. 

   Представени са резултати от анализа на ресурсни и екологически проблеми при използването на традиционни моторни горива, направена е оценка на перспективността на различни видове алтернативни моторни горива. Направен е анализ на предимствата на втечнения природен газ като най-евтино, екологично безопасно и функционално моторно гориво за различни транспортни средства. 

1. Алтернативни горива 
 661.91.001(045)
Ключови думи: 1. горива 2. нефтени продукти 3. алтернативни горива 4. синтетичен бензин 5. метанол 6. горивни елементи 7. етанол 8. биодизелно гориво 9. втечнен въглероден газ 10. природна газ 11. изследване 
Тематични рубрики: 1. Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 544

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 35 -

Сп Б 482

Diagnosis on wind energy  : Диагностика във вятърната енергетика / Уади Бенуна, Никола Еро, Мохамед Кайех, Ахмед Юсуф. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 9, 2009, N 2, с. 61-65. 

   Използвайки полиномна апроксимация, тази статия представя процедура за намаляване неизмерваните променливи на една линейна система. Тук този метод е приложен за асинхронен генератор с навит ротор. 

1. Вятърна енергия 2. Възобновяеми енергии 
 620.91.001.4(045)  + 551.55.004(045)
Ключови думи: 1. източници на енергия 2. вятърна енергетика 3. диагностика 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 511

- 36 -

Сп Б 11

Автоматизирана система за оценка и управление на енергопотреблението при сушене и съхранение на продукция  / Кондю Андонов, Огнян Динолов, Атанаска Новакова, Иван Евстатиев, Борис Евстатиев, Константин Коев, Анка Кръстева. // Енергетика, 62, 2009, N 8, с. 27-34. 

   В статията е представена структурата на интегрална автоматизирана система за управление на енергопотреблението при сушене и съхранение на продукция. Системата е хардуерно и софтуерно осигурена. Продуктът доказва възможността за изграждане на интегрални информационно-управляващи системи за ефективно използване на алтернативни източници на енергия. 

1. Алтернативни източници на енеригя 2. Автоматизирани системи за управление 3. Ефективност - икономическа 
 620.91.004(045)  + 621.314-5.003.13
Ключови думи: 1. енергийна ефективност 2. автоматизирани системи 3. сушене 4. съхранение 5. алтернативни енергии 
Тематични рубрики: 1. Електрификация и автоматизация на селското стопанство.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 496

- 37 -

Сп Б 11

Василев, Христо.  Светлинното замърсяване / Христо Василев. // Енергетика, 62, 2009, N 8, с. 35-40. 

   В статията е представен маханизмът на светлинното замърсяване, породен от паразитната светлина, излъчена от изкуственото осветление към небосвода. Направена е качествена оценка на светлинното замърсяване от уличното и парковото осветление в България . Предложен е начин за неговото ограничаване и са показани системи за регулиране на якостта и осветеността на осветителните тела. 

1. Осветителна техника 2. Осветление 
 628.9.04 *.000.57(045)  + 504.3.054.000.504.056
Ключови думи: 1. светлина 2. осветителна техника 3. осветителни тела 4. светлинно замърсяване 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 497

- 38 -

Сп А 19

Когенерация . // Машиностроене и електротехника, LVIII, 2009, N 12, с. 18 - 21. 

   Когенерацията като процес означава комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. 

1. Енергия - производство 
 621.311.002.2(045)
Ключови думи: 1. когенерация 2. топлинна енергия 3. електрическа енергия 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 509

- 39 -

Сп Б 382

Стойчев, Стойчо В.  Чернобил и България / Стойчо В. Стойчев. // Лозарство и винарство, 2009, N 6, с. 34 - 40. 

   На 25 април 1986 г. при спиране на IV енергоблок на Чернобилската АЕЦ за планов ремонт техническият екип, отговарящ за неговата експлоатация, провежда несъгласуван с висшестоящите органи експеримент, при който са изключени важни звена от системите за аварийна защита, сигурност и сигнализация. 

1. Атомни електоцентрали ( АЕЦ ) 2. Чернобил 
 621.311.25:621.039.000.504.056
Ключови думи: 1. атомни електроцентрали 2. Чернобилската авария 3. радиоактивно замърсяване 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 520

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.

- 40 -

Сп Б 448

Великова, Росица.  Совалки обслужват стелажите / Росица Великова. // Логистика, V, 2009, N 10, с. 67 - 68. 

   Високодинамичните процеси за внасяне и изнасяне на части от складовете досега се обслужваха от машини, специализирани за работа между стелажите. Със совалковите системи от най-новата генерация се създава алтернатива с не по-малка работоспособност от досегашните машини, които работят между стелажите. Големият плюс е: совалковите системи са съществено по-гъвкави. 

1. Високоповдигачи 
 621.86/.87.004.15
Ключови думи: 1. високоповдигачи 2. совалки 3. совалкови системи 
Тематични рубрики: 1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  
  

Сист. No: 517

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 41 -

Б 462

Ананиев, Васко.  Модерната жп мрежа : стари химери или нови възможности / Васко Ананиев. // Железопътен транспорт, 2009, N 11/12, с. 10 - 13. 

   Основният фактор за съвременен железопътен транспорт, който да е адекватен на изискванията и равнището на икономиката е модерната железопътна инфраструктурна мрежа. 

1. Железопътна инфраструктура - модернизация 
 625.1.001.76(045)
Ключови думи: 1. железопътна мрежа 2. железопътна инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 501

- 42 -

А 14

Балабаева, И.  Лос-Анджелес и его окрестности / И. Балабаева. // Автомобильный транспорт, 87, 2010, N 3, с. 58 - 64. 

   Статията запознава читателя с историята и транспортната система на Лос-Анджелис. 

1. Транспорт - организация и експлоатация 2. История на САЩ 
 656-18.001(045)  + 973.000.33(045)
Ключови думи: 1. транспорт 2. транспортна инфраструктура 3. транспортна логистика 4. транспортна мрежа 5. транспортна система 6. транспортна политика 7. Лос Анджелис 8. история 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. История. Георафия. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 540

- 43 -

А 14

Балабаева, И.  Лос-Анджелес и его окрестности / И. Балабаева. // Автомобильный транспорт, 87, 2010, N 4, с. 68 - 72. 

   В продължението на статията за Лос Анджелис читателят ще проследи екологичните проблемите на града, куриозите на изобретателност и законодателство, а също така и отношението към архитектурните паметници. 

1. Транспорт - организация и експлоатация 2. Екология 3. Архитектура - екологични проблеми 
 656-18.000.504.056(045)  + 502:629.001.12(045)
Ключови думи: 1. транспорт 2. транспортна инфраструктура 3. транспортна логистика 4. транспортна мрежа 5. транспортна система 6. транспортна политика 7. Лос Анджелис 8. история 9. екология на транспорта 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  3. Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.  
  

Сист. No: 541

- 44 -

А 14

Балабаева, И. и др.  Эпоха метана / И. Балабаева, В. Васильев. // Автомобильный транспорт, 87, 2010, N 1, с. 56 - 60. 

   Постоянно растящите цени на дизела и бензина стимулират нарастването на търсенето на сгъстен природен газ. Търсенето му нараства, достигайки обем по - голям от 300 куб. м. Това е най-безопасното, екологически чисто и евтино моторно гориво. 

1. Биогаз 2. Биогорива 
 62-62.000.504.056(045)  + 330.13.001.12
Ключови думи: 1. биогаз 2. биогорива 3. метан 4. алтернативни горива 
Тематични рубрики: 1. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  3. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 538

- 45 -

Сп Б 462

Бобев, Васил.  Безопасност на пътническите автомобилни и жп превози / Васил Бобев. // Железопътен транспорт, 2010, N 1, с. 12 - 15. 

   Статистиката недвусмислено сочи, че влакът си остава най-безопасният вид транспорт. 

1. Безопасност на железопътния транспорт 2. Безопасност на автомобилния транспорт 
 656.08 *.001(045)
Ключови думи: 1. железопътен транспорт - безопасност 2. автомобилен транспорт 3. безопасност на движението 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 548

- 46 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Карите CAT вече са в България / Васил Василев. // Логистика, V, 2009, N 10, с. 62 - 63. 

   Дизеловите мотокари CAT са с товароподемност от 1,5 до 16 т., а газовите - от 1,5 до 5 тона. Предпочитани са за работа с всякакви товари и при най-тежки условия. 

1. Мотокари 2. Електрокари 
 629.1-441.004.1(045)
Ключови думи: 1. мотокари 2. електрокари 3. техника за склада 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 515

- 47 -

Сп Б 462

Деянов, Димитър.  Теснолинейната жп линия Кочериново - Рилски манастир / Димитър Деянов. // Железопътен транспорт, 2010, N 4, с. 42 - 43. 

   Преди петдесет години експлоатацията по теснолинейната жп линия Кочериново - Рилски манастир е преустановена и впоследствие железният път демонтиран. На 28 май 2002 година се учредява сдружението "Рилска железница", което има за цел нейното възстановяване. 

1. Железопътен транспорт в България - история 
 625.3.000.93(045)
Ключови думи: 1. железопътен транспорт 2. железопътен ландшафт 3. железопътно строителство 4. теснолинейна жп линия 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 551

- 48 -

А 18

Дорохов, А. Ф.  Метод расчета токсичных составляющих в отработавших газах дизельных двигателей / А. Ф. Дорохов, Е. В. Климова. // Вестник машиностроения, 88, 2009, N 12, с. 79 - 82. 

   Статията предлага на читателите аналитичен метод за изчисляване на концентрацията на вредни вещества по външни показатели от работата на двигателя. 

1. Теория на двигателите с вътрешно горене 2. Нефтени продукти 
 621.43.01: 665.7.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. дизелов двигател 2. отработени газове 3. токсичност 4. вредни вещества 5. газоанализатор 6. концентрация на вредни вещества 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  3. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 530

- 49 -

Б 462

Евтимов, Симеон.  Необходима е активна железопътна политика / Симеон Евтимов. // Железопътен транспорт, 2009, N 11/12, с. 14 -17. 

   Концепцията за завършеност на изграждането на жп мрежата на Р България датира от началото на 60 -те години на XX век, когато под въздействието на автомобилния транспорт в световен мащаб развитието на железницата остава на втори план. Днес обаче тя е в сърцевината на транспортната политика на ЕС и българската железопътна транспортна система трябва успешно да се интегрира в европейската. 

1. Железопътна политика 2. Железопътна инфраструктура - модернизация 3. Стратегически план 
 625.1.000.33(045)
Ключови думи: 1. железопътна политика 2. железопътна стратегия 3. железопътна инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 502

- 50 -

Сп Б 462

Евтимов, Симеон.  Общественият транспорт - гарант за правото на свободно придвижване / Симеон Евтимов. // Железопътен транспорт, 2010, N 5, с. 10 - 15. 

   Общественият транспорт трябва да се организира така, че да стане предпочитан и атрактивен за всеки и навсякъде без да се нарушава балансът с околната среда. 

1. Обществен транспорт 
 656.001(045)
Ключови думи: 1. транспорт 2. обществен транспорт 3. метрополитен 4. градска железница 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 553

- 51 -

А 14

Криницкий, Е.  Тахограф не гарантирует безопасную работу дальнобойщиков / Е. Криницкий. // Автомобильный транспорт, 86, 2009, N 11, с. 32 - 34. 

   Много сериозен проблем за шофьорите е въпросът за почивката, която трябва да съблюдават. Монтирането на тахографи не решава въпроса автоматично. Защото, ако трябва да се спазва стриктно режимът на труд и почивка, то също така трябва да има същите изисквания и за транспортно-пътната инфраструктура. 

1. Тахографи 2. Автомобилни влакове 
 629.1.05.002.56(045)  + 681.327.001.76
Ключови думи: 1. тахографи 2. автовлакове 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 499

- 52 -

 

Марков, Владимир Несторов и др.  Работа транспортного дизеля на смесях дизельного топлива и рапсового масла / Владимир Несторов Марков, Андрей Васильевич Стремяков, Девянин Сергей Николаевич. // Вестник МГТУ имени Н. Э. Баумана-серия "Машиностроение", 2010, N 1, с. 87 - 101. 

   Показано е предимството на използване на биогорива в дизелите, получени на основата на растителни масла. Приведени са резултати от експериментални изследвания на дизел Д-245, който работи със смесено гориво -дизел и рапично масло. Потвърждава се възможността значително да се подобрят показателите за токсичност на отработените газове. 

1. Дизелово гориво 2. Биогорива 
 621.436.000.504.056
Ключови думи: 1. дизелов двигател 2. дизелово гориво 3. рапично масло 4. токсичност на газовете 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 542

- 53 -

А 1704

Минков, Ташко.  Автомобилният транспорт и околната среда / Ташко Минков. // Икономика, 2009, N 1, с. 60 - 63. 

   Бързото развитие на автомобилния транспорт носи доста негативи за обществото и природата. Той е един от основните замърсители на околната среда с вредни вещества, използва огромни количества течни горива и е източник на силен шум. 

1. Автомобилен транспорт и околна среда 
 629.113.5.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. автомобилен транспорт 2. вредни вещества 3. парникови газове 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 533

- 54 -

Сп А 19

Начев, Владимир.  Математическо моделиране на регулаторните характеристики на дизелови горивонагнетателни помпи за товарен автомобил "Камаз" / Владимир Начев, Васил Гуляшки. // Машиностроене и електротехника, LVIII, 2009, N 11 - 12, с. 36 - 45. 

   В настоящата статия се разглежда математическо моделиране на регулаторните характеристики на дизелови горивонагнетателни помпи (ГНП) за товарен автомобил "Камаз". 

1. Моделиране 2. Автомобили - горивни системи 
 629.114.001(045)  + 519.87.001
Ключови думи: 1. моделиране 2. товарни автомобили 3. горивонагнетателни помпи 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 510

- 55 -

Сп А 20

Николов, Николай.  Някои проблеми на големите градове от гледна точка на градоустройствената акустика / Николай Николов, Атанас Ковачев. // Инженерни науки, 2009, N 3, с. 43-56. 

   Анализирани са проблемите на акустичната среда в големите български градове, свързани с промените в градоустройствената и строителна практика, градската транспортна инфраструктура и развитието на транспортния парк. 

1. Градоустройство 2. Акустика 
 534.6.004(045)  + 504.3.054:629.113.5.000.504.056
Ключови думи: 1. градоустройство 2. шум 3. акустика 4. транспорт 5. транспортна инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 505

- 56 -

Сп Б 462

Новкиришки, Петър.  Локомотивите TRAXX F140 AC за трансгранични превози / Петър Новкиришки. // Железопътен транспорт, 2010, N 5, с. 20 - 23. 

   TRAXX - платформа за локомотиви за транснационални жп приложения с изключителна гъвкавост; съответно заводското означение на локомотивите серия 185 е TRAXX F 140 AC - електрически локомотив от фамилията TRAXX, F - за товарно движение, 140 - за максимална скорост 140 км/ч и AC - с електрическо оборудване. 

1. Локомотиви 
 629.42.004.1(045)
Ключови думи: 1. локомотиви 2. локомотивни двигатели 3. трансгранични превози 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 554

- 57 -

Б 462

Рюгер, Бернхард.  Вагоните: по-удобни и по-функционални / Бернхард Рюгер, Дорис Туна, Виктор Планк. // Железопътен транспорт, 2009, N 11/12, с. 34 - 38. 

   С цел по-рентабилна експлоатация на влаковете за дълги разстояния, непрекъснато се правят опити за увеличаване капацитета им чрез увеличаване броя на седалките във всеки вагон. Анализирайки реалното поведение на пътниците, Виенският технически университет стига до извода, че този метод е контрапродуктивен. 

1. Пътнически вагони 2. Влаков интериор 3. Багажни отделения 
 629.45.001.57(045)
Ключови думи: 1. пътнически вагони 2. влаков интериор 3. багаж 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 504

- 58 -

Б 462

Станев, Жеко.  Без инфраструктура вратата ще хлопне пред нас / Жеко Станев. // Железопътен транспорт, 2009, N 11/12, с. 26 - 28. 

   На 25 март 2009 във Виена на своя среща едни от най-големите логистични европейски и световни транспортно-логистични компании подписват съвместен документ озаглавен" Декларация за прилагане на ефективна рамка за развитие на терминалите в България и координирано подобряване състоянието на контейнерния терминал в София". 

1. Железопътен транспорт - Европейски съюз 2. Железопътна инфраструктура - модернизация 3. Интермодални терминали 
 629.4.000.34  + 341.171:339.001.12  + 658.286.4.000.33
Ключови думи: 1. железопътна инфраструктура 2. интермодални терминали 3. оперативни програми 4. железопътна логистика 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  3. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 503

- 59 -

Сп Б 462

Станев, Жеко.  Искаме ли да станем кръстопът на Балканите? : Анализи / Жеко Станев. // Железопътен транспорт, 2010, N 3, с. 26 - 28. 

   Причината да не участваме пълноценно в европейския пазар на транзитен трафик, въпреки кръстопътното ни положение е липсата на ефективна национална стратегия за привличане на международния транзит през страната ни, която да отчита новите световни и континентални транспортни тенденции. 

1. Транспортиране на товари 2. Транспортни коридори 
 338.47.000.33(045)
Ключови думи: 1. железопътни превози 2. железопътна стратегия 3. международен транзит 4. трансграничен коридор 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 550

- 60 -

Сп Б 462

Станев, Жеко.  Европейските пари за железния път - коз, който не бива да проиграем / Жеко Станев. // Железопътен транспорт, 2010, N 4, с. 20 - 22. 

   В началото на март 2010 година ръководството на ДП НКЖИ обяви приоритетните обекти от Оперативна програма "Транспорт 2007 - 2013 година" (ОТП), които компанията ще изпълнява през 2010 и ще продължи следващите години на определения от Европейската комисия период. 

1. Железопътен транспорт - Европейски съюз 
 625.1.000.33(045)
Ключови думи: 1. железопътен транспорт 2. железопътен транспорт и ЕС 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 552

- 61 -

Сп Б 462

Стефанова, Мария.  Модели за управление на риска в жп транспорта / Мария Стефанова. // Железопътен транспорт, 2010, N 1, с. 16 - 19. 

   Проблемите, свързани с управлението на риска, са сред ключовите в жп транспорта както за превозвачите и инфраструктурните оператори, така и за всички останали участници в жп системата. 

1. Управление на риска 
 656.25.001.1
Ключови думи: 1. методи на безопасност 2. модел за управление на риска 3. риск 4. риск в жп транспорта 5. анализ на риска 6. оценка на риска 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 549

Механизация на селското стопанство. Селскостопански.

- 62 -

Сп Б 324

Димитров, Иван.  Признаци, причини и начини за отстраняване на уплътняването на почвата от агротехническите мероприятия / Иван Димитров. // Почвознание, агрохимия и екология, 43, 2009, N 4, с. 33 - 40. 

   Статията запознава читателя с начините за подобряване на физическото състояние на уплътнените почви. 

1. Почвообработване 
 631.4.001.1
Ключови думи: 1. почва 2. уплътняване 3. култивиране 4. структура 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 524

- 63 -

Сп А 4

Добри практики за напояване на земеделските култури  / Пламен Петков, Росица Петрова, Николай Марков, Нели Гаджалска, Румяна Кирева, Соня Чехларова, Константин Караиванов. // Селскостопанска техника, 46, 2009, N 6, с. 31 - 39. 

   Добрата земеделска практика осигурява устойчиво земеделие, а то от своя страна осигурява производство на безопасни храни, стабилизира работната сила в селското стопанство и нейното възпроизводство, опазва природните ресурси - вода, почва, продукция, и води до получаване на максимален икономически ефект при приемливи разходи. 

1. Напояване 2. Добри практики в напояването 
 631.67.001.1(045)  + 338.43.001.12
Ключови думи: 1. напояване 2. добри практики 3. поливни технологии 4. видове напояване 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  3. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 519

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

- 64 -

Сп Б 11

Автоматизирана система за оценка и управление на енергопотреблението при сушене и съхранение на продукция  / Кондю Андонов, Огнян Динолов, Атанаска Новакова, Иван Евстатиев, Борис Евстатиев, Константин Коев, Анка Кръстева. // Енергетика, 62, 2009, N 8, с. 27-34. 

   В статията е представена структурата на интегрална автоматизирана система за управление на енергопотреблението при сушене и съхранение на продукция. Системата е хардуерно и софтуерно осигурена. Продуктът доказва възможността за изграждане на интегрални информационно-управляващи системи за ефективно използване на алтернативни източници на енергия. 

1. Алтернативни източници на енеригя 2. Автоматизирани системи за управление 3. Ефективност - икономическа 
 620.91.004(045)  + 621.314-5.003.13
Ключови думи: 1. енергийна ефективност 2. автоматизирани системи 3. сушене 4. съхранение 5. алтернативни енергии 
Тематични рубрики: 1. Електрификация и автоматизация на селското стопанство.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 496

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 65 -

Сп А 4

Добри практики за напояване на земеделските култури  / Пламен Петков, Росица Петрова, Николай Марков, Нели Гаджалска, Румяна Кирева, Соня Чехларова, Константин Караиванов. // Селскостопанска техника, 46, 2009, N 6, с. 31 - 39. 

   Добрата земеделска практика осигурява устойчиво земеделие, а то от своя страна осигурява производство на безопасни храни, стабилизира работната сила в селското стопанство и нейното възпроизводство, опазва природните ресурси - вода, почва, продукция, и води до получаване на максимален икономически ефект при приемливи разходи. 

1. Напояване 2. Добри практики в напояването 
 631.67.001.1(045)  + 338.43.001.12
Ключови думи: 1. напояване 2. добри практики 3. поливни технологии 4. видове напояване 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  3. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 519

- 66 -

Сп Б 324

Маринова, Светла.  Възможности за производство на биогаз от отпадъци / Светла Маринова. // Почвознание, агрохимия и екология, 44, 2009, с. 7-14. 

   Биогазът може да се разглежда като продукт от трансформацията на слънчевата енергия. В резултат на ферментационните процеси, преобразуваната и натрупана в растенията слънчева енергия се освобождава като нов енергоносител-биогаз. Много важно за нашата страна е да се подбере екологична и икономически изгодна технология за производство на биогаз, имайки предвид нашите възможности на този етап и изискванията на бъдещето. 

1. Биогаз 2. Алтернативни източници на енеригя 
 620.91.000.504.056(045)  + 631.46:504.004(045)
Ключови думи: 1. биогаз 2. алтернативни енергии 3. отпадъци 4. производство 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 506

- 67 -

Сп Б 403

Панделиев, Славчо.  Развитие на десертното гроздопроизводство в България / Славчо Панделиев, Людмил Ангелов, Боян Сталев. // Екология и бъдеще, VIII, 2009, N 4, с. 50 - 56. 

   В България началото на десертното гроздопроизводство се поставя през 20 - 30 -те години на 20 век. Първият износ на десертно грозде (Болгар) се осъществява през 1926 година. 

1. Лозарство - подобряване на растенията - приложна генетика - селекция 
 634.8.002.6.000.93(045)
Ключови думи: 1. гроздопроизводство 2. десертни лози 3. история на грозпроизводството 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 526

- 68 -

Сп А 4

Петков, Пламен.  Използване на капковото напояване в България - състояние и перспективи / Пламен Петков, Румяна Кирева, Константин Караиванов. // Селскостопанска техника, 46, 2009, N 6, с.40 - 49. 

   Капковото напояване е една перспективна технология. Обект на настоящото проучване е оценката на основните технически, технологични, агрономически и технико-икономически аспекти на използването на тази технология. 

1. Капково напояване 
 631.67.004.1
Ключови думи: 1. капково напояване 2. напояване 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 518

- 69 -

Сп Б 403

Стоименова, Стоянка.  Генно модифицирани растения и имат ли почва за настаняване в нашите земи =Genetically Modified Plants, and DoThey have Potential for Housing in Our Lands / Стоянка Стоименова. // Екология и бъдеще, 9, 2010, N 1, с. 3 - 8. 

   Генетиката е наука, която все повече ще носи полза на човечеството. Проблемът е в границите, правилата и контрола. 

1. Генно инженерство в растениевъдството 
 633/635.000(045)
Ключови думи: 1. генно модифицирани растения 2. генно инженерство 3. ГМО и околна среда 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 546

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 70 -

А 1704

Ананиев, Симеон.  Обща транспортна и икономическа политика на ЕС в логистиката и правилата за конкуренция при превоза на товари / Симеон Ананиев. // Икономика, 2009, N 4, с. 26 - 30. 

   Правилата за конкуренцията в железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт на Европейския съюз са част от общата транспортна и икономическа политика. 

1. Конкуренция в транспорта 2. Обща транспортна политика на ЕС 
 338.2/.9.001.12
Ключови думи: 1. превози 2. превози на товари 3. конкуренция 4. логистика 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 507

- 71 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Стелажи за стоки с голям оборот / Васил Василев. // Логистика, V, 2009, N 10, с. 64 - 65. 

   Стелажите на Крафт Якобс в Своге са направени по авангардната система Flow Rail. Изпълнител на проекта е Сторакт БГ, официален партньор в България на компанията, производител на тази система, Regazzi SA. 

1. Стелажи 2. Стелажни ситеми 
 658.78.006.5(045)
Ключови думи: 1. стелажи 2. стелажни системи 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 516

- 72 -

А 1704

Горанова, Пенка.  Оценка на трудовото представяне в управлението на човешките ресурси / Пенка Горанова. // Икономика, LXIII, 2009, N 4, с. 91 - 96. 

   Увеличаващата се конкуренция между организациите, състоянието на трудовия пазар, демографските тенденции и ускореното остаряване на човешките знания и умения насочват вниманието на компаниите във високоразвитите страни към търсенето на методи и средства за правилен подбор и оценка на персонала. 

1. Управление на персонала 2. Трудово представяне 
 65.012:331.007(045)
Ключови думи: 1. персонал 2. управление на персонала 3. оценка на персонала 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 508

- 73 -

А 1704

Гълъбов, Марин.  Методи на амортизацията / Марин Гълъбов. // Икономика, 2009, N 1, с. 90 - 96. 

   В Счетоводни стандарти 4 "Отчитане на амортизациите" (СС4) са посочени линейният метод и 7 нелинейни методи на амортизация (намаляващи и увеличаващи). 

1. Методи за въвеждане на стандарти в практиката 2. Амортизации 
 006.06:657.001(045)
Ключови думи: 1. амортизация 2. счетоводни стандарти 3. амортизационна база 4. амортизационна норма 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 535

- 74 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Фойерверките - въображение без граници : Фирма Асико за "гърмящата" логистика и за професионалната страна на празника / Ани Маринова. // Логистика, V, 2009, N 10, с. 14 - 16. 

   Статията проследява пътя на пиротехниката, пироспектаклите и веселите аксесоари на фирма Асико, кои са класовете пиротехнически продукти, кой ги произвежда, кои са вносителите. 

1. Логистика на пиротехнически изделия 2. Пиротехника за празници 
 658.004.2(045)  + 662.1/.4.004.1
Ключови думи: 1. пиротехника 2. складове 3. логистика 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Техника на безопасността.  
  

Сист. No: 513

- 75 -

Сп А 2033

Медведев, Николай Викторович и др.  Стандарты и политика информационной безопасности автоматизированных систем / Николай Викторович Медведев, Павел Михайлович Квасов, Валентин Леонидович Цирлов. // Вестник МГТУ имени Н. Э. Баумана-серия "Приборостроение", 21, 2010, N 1, с. 103 - 111. 

   В статията са разгледани въпросите по осигуряване на информационна безопасност на автоматизираната система, по предотвратяване на действия, касаещи унищожаване, модификация, изкривяване, копиране и блокиране на информация и други форми на незаконна намеса в информационните ресурси. 

1. Секретност, охрана, безопасност 2. Компютърни науки и технологии 
 00465.012.8.001.24(045)
Ключови думи: 1. информационна безопасност 2. автоматизирана система 3. информационен риск 4. модел на информационна безопасност 5. модели на рисковете 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 543

- 76 -

А 18

Трифонов, С. Ф.  Повышение эффективности работы предприятия на основе проектного подхода / С. Ф. Трифонов, В. И. Силютин. // Вестник машиностроения, 88, 2009, N 10, с. 69 - 73. 

   Статията разглежда резултатите от работата по създаване на основите на ефективна система за управление чрез изпълнение на контракти от проекти. 

1. Предприятия - Организация и управление 2. Системи за управление 
 658.01.001.1(045)
Ключови думи: 1. предприятие 2. системи за управление 3. проекти за управление 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 500

- 77 -

А 1704

Халачев, Петър Михайлов.  Ефективност на електронното обучение в организациите / Петър Михайлов Халачев. // Икономика, 2009, N 1, с. 80 - 85. 

   В теорията и практиката на обучението на персонала се използват успоредно понятията: образование, обучение, знания и умения. Развитието на съвременните информационни технологии доведе до нова форма на обучение - електронното обучение. 

1. Електронно обучение 2. Персонал - обучение 
 37.018.4.001(045)  + 658.386.001(045)
Ключови думи: 1. обучение 2. електронно обучение 3. персонал 4. разходи за обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 534

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

Кибернетика . Фина механика.

- 78 -

А 14

Криницкий, Е.  Тахограф не гарантирует безопасную работу дальнобойщиков / Е. Криницкий. // Автомобильный транспорт, 86, 2009, N 11, с. 32 - 34. 

   Много сериозен проблем за шофьорите е въпросът за почивката, която трябва да съблюдават. Монтирането на тахографи не решава въпроса автоматично. Защото, ако трябва да се спазва стриктно режимът на труд и почивка, то също така трябва да има същите изисквания и за транспортно-пътната инфраструктура. 

1. Тахографи 2. Автомобилни влакове 
 629.1.05.002.56(045)  + 681.327.001.76
Ключови думи: 1. тахографи 2. автовлакове 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 499

- 79 -

А 14

Кузьмина, В.  Тепловидение на автомобильном транспорте / В. Кузьмина. // Автомобильный транспорт, 82, 2009, N 10, с. 56 - 57. 

   Инфрачервената камера, наричана също топловизионна, измерва количеството на инфрачервеното излъчване, падащо на нейния детектор. Според разликата на излъчването на обекта топловизионната камера прави много ясна топлинна снимка дори в пълна тъмнина. Топловизионната камера улавя топлинната енергия, която излъчват обектите. 

1. Видеоапаратура 2. Камери 
 621.397.001.1(045)  + 535-15.001
Ключови думи: 1. топлинни ефекти 2. инфрачервена техника 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 498

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

Езикознание. Филология. Литература

- 80 -

Сп Б 321

Пернишка, Емилия.  Новата лексика в българския език - огледало на съвременния обществен живот / Емилия Пернишка. // Наука, XIX, 2009, N 6, с. 45 - 51. 

   Статията предлага възможност да се претегли значимостта на отделните факти в съвременния живот чрез новите номинативни ценности, а именно - необходимостта да се намерят названия за определени понятия, каквито дотогава изобщо не са съществували. 

1. Български език - лексикология - лексика - речници 
 808.67-3.001(045)
Ключови думи: 1. български език 2. лексикология 3. лексика 4. езикова личност 5. езиковедски изследвания 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 525

История. Георафия. Биографии. Археология.

- 81 -

А 14

Балабаева, И.  Лос-Анджелес и его окрестности / И. Балабаева. // Автомобильный транспорт, 87, 2010, N 3, с. 58 - 64. 

   Статията запознава читателя с историята и транспортната система на Лос-Анджелис. 

1. Транспорт - организация и експлоатация 2. История на САЩ 
 656-18.001(045)  + 973.000.33(045)
Ключови думи: 1. транспорт 2. транспортна инфраструктура 3. транспортна логистика 4. транспортна мрежа 5. транспортна система 6. транспортна политика 7. Лос Анджелис 8. история 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. История. Георафия. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 540

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.

- 82 -

А 14

Балабаева, И.  Лос-Анджелес и его окрестности / И. Балабаева. // Автомобильный транспорт, 87, 2010, N 4, с. 68 - 72. 

   В продължението на статията за Лос Анджелис читателят ще проследи екологичните проблемите на града, куриозите на изобретателност и законодателство, а също така и отношението към архитектурните паметници. 

1. Транспорт - организация и експлоатация 2. Екология 3. Архитектура - екологични проблеми 
 656-18.000.504.056(045)  + 502:629.001.12(045)
Ключови думи: 1. транспорт 2. транспортна инфраструктура 3. транспортна логистика 4. транспортна мрежа 5. транспортна система 6. транспортна политика 7. Лос Анджелис 8. история 9. екология на транспорта 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  3. Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.  
  

Сист. No: 541

Компютри. Програмни продукти.

- 83 -

Сп А 2033

Медведев, Николай Викторович и др.  Стандарты и политика информационной безопасности автоматизированных систем / Николай Викторович Медведев, Павел Михайлович Квасов, Валентин Леонидович Цирлов. // Вестник МГТУ имени Н. Э. Баумана-серия "Приборостроение", 21, 2010, N 1, с. 103 - 111. 

   В статията са разгледани въпросите по осигуряване на информационна безопасност на автоматизираната система, по предотвратяване на действия, касаещи унищожаване, модификация, изкривяване, копиране и блокиране на информация и други форми на незаконна намеса в информационните ресурси. 

1. Секретност, охрана, безопасност 2. Компютърни науки и технологии 
 00465.012.8.001.24(045)
Ключови думи: 1. информационна безопасност 2. автоматизирана система 3. информационен риск 4. модел на информационна безопасност 5. модели на рисковете 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 543

- 84 -

Сп А 1704

Попов, Веселин.  Бизнес интелигентни системи с отворен код - нова тенденция в решенията за малки и средни предприятия / Веселин Попов. // Икономика, 2010, N 1, с. 86 - 91. 

   Целта на настоящата статия е, от една страна, да очертае същността на бизнес интелигентните системи и възможностите, които те представят на малките и средни предприятия, и от друга страна да представи технологията на отворения код като средство тези системи да бъдат използвани от малките и средни предприятия. 

1. Софтуерни продукти - практическо приложение - управление 
 004.4:004.9.004.1(045)
Ключови думи: 1. бизнес интелигентни системи 2. отворен код 3. малки и средни предприятия 4. бизнес интелигентност 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 555

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.

- 85 -

А 1704

Халачев, Петър Михайлов.  Ефективност на електронното обучение в организациите / Петър Михайлов Халачев. // Икономика, 2009, N 1, с. 80 - 85. 

   В теорията и практиката на обучението на персонала се използват успоредно понятията: образование, обучение, знания и умения. Развитието на съвременните информационни технологии доведе до нова форма на обучение - електронното обучение. 

1. Електронно обучение 2. Персонал - обучение 
 37.018.4.001(045)  + 658.386.001(045)
Ключови думи: 1. обучение 2. електронно обучение 3. персонал 4. разходи за обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 534

- 86 -

А 377

Шойкова, Елена.  Развитие на компетенции в европейска инфраструктура за учене през целия живот / Елена Шойкова. // Автоматика и информатика, 44, 2010, N 1, с. 65 - 70. 

   Статията предлага едно изследване, чиято цел е да се обясни подходът за изграждане на стратегия за успешно управление на таланта и да се представят иновативни технологични инструменти, които са разработени в подкрепа на процеса на обучение през целия живот в индустрията. 

1. Обучение - качество 2. Качество на образованието 3. Качество - управление 
 338.46:37.000(045)  + 3.085.000.37
Ключови думи: 1. обучение 2. качество на обучението 3. компетенции 4. моделиране на компетенции 5. стандарти 6. управление на таланта 7. управление на качеството 8. бизнес демонстратор 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 537

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.

Техника на безопасността.

- 87 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Фойерверките - въображение без граници : Фирма Асико за "гърмящата" логистика и за професионалната страна на празника / Ани Маринова. // Логистика, V, 2009, N 10, с. 14 - 16. 

   Статията проследява пътя на пиротехниката, пироспектаклите и веселите аксесоари на фирма Асико, кои са класовете пиротехнически продукти, кой ги произвежда, кои са вносителите. 

1. Логистика на пиротехнически изделия 2. Пиротехника за празници 
 658.004.2(045)  + 662.1/.4.004.1
Ключови думи: 1. пиротехника 2. складове 3. логистика 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Техника на безопасността.  
  

Сист. No: 513

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми.

Хранително-вкусова промишленост.

- 88 -

Сп Б 382

Биодинамиката - панацеята на модерния свят или пазарен и рекламен прийом . // Лозарство и винарство, 2009, N 5, с. 22 - 26. 

   Статията запознава читателя с четирите основни принципа, които отличават биодинамичното производство на вина от конвенционалното. 

1. Биодинамика 2. Биодинамично производство на вина 
 663.2.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. вина 2. биодинамични вина 3. органик вина 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 521

- 89 -

Сп Б 382

Биопроизводството печели все повече последователи . // Лозарство и винарство, 2009, N 5, с. 26 - 28. 

   На световния пазар на вино все повече производители предлагат биовина - Испания, Австрия, Франция, Германия, Италия. 

1. Винопроизводство 
 663.2.001.1(045)
Ключови думи: 1. винопроизводство 2. биовина 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 522

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело.

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.

- 90 -

Сп Б 482

Маринова, Светла.  Изисквания и възможности за използуване на утайките от пречиствателните станции за отпадъчни води в земеделската практика / Светла Маринова, Николас Катиджотес. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 8, 2009, N 3 - 4, с. 63 - 68. 

   Множеството проведени изследвания на утайките от пречиствателните станции за вода показват, че те могат да се използват в земеделието. Тази биомаса е богата на микроорганизми, макро- и микроелементи. Правилното и екологосъобразно използване на утайките в практиката се основава на редица нормативни документи. 

1. Отпадъчни води, пречистване и използване 
 628.3.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. утайка 2. използване на утайките 3. отпадъчни води 4. земеделска практика 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 527

- 91 -

Сп Б 324

Утайките от пречиствателни станции - потенциален източник на биоенергия. Обзор.  Утайките от пречиствателни станции - потенциален източник на биоенергия. : [Обзор ] / Велика Янева, Николай Минчев, Вилма Петкова, Марин Койчев. // Почвознание, агрохимия и екология, XLIII, 2009, N 4, с. 3 - 6. 

   Статията запознава читателя с получаване на биогаз чрез методите на анаеробно третиране утайките от пречиствателните станции. 

   Др.автори:

1. Пречиствателни станции и съоръжения (за вода) 
 628.32  + 628.36
Ключови думи: 1. биогаз 2. отпадъчни води 3. утайка 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 523


 Индекс по АВТОРИ

Ананиев, Васко 41 
Ананиев, Симеон 5 70 
Ангелов, Людмил 67 
Андонов, Кондю 36 64 
Арун , Навеенджи 16 
Балабаева, И. 1 18 19 31 42 43 44 81 82 
Бенуна, Уади 17 35 
Бобев, Васил 45 
Василев, Васил 46 71 
Василев, Христо 20 37 
Васильев, В. 1 19 31 44 
Великова, Росица 40 
Гаджалска, Нели 7 63 65 
Горанова, Пенка 6 72 
Гуляшки, Васил 15 54 
Гълъбов, Марин 2 73 
Даниел, Давид 16 
Девянин Сергей Николаевич 25 52 
Деянов, Димитър 47 
Димитров, Иван 62 
Динолов, Огнян 36 64 
Дорохов, А. Ф. 21 32 48 
Евстатиев, Борис 36 64 
Евстатиев, Иван 36 64 
Евтимов, Симеон 8 49 50 
Еро, Никола 17 35 
Кайех, Мохамед 17 35 
Караиванов, Константин 7 63 65 68 
Катиджотес, Николас 24 90 
Квасов, Павел Михайлович 75 83 
Кирева, Румяна 7 63 65 68 
Кириллов, Н. Г. 22 34 
Кирова, Алла 9 
Климова, Е. В. 21 32 48 
Ковачев, Атанас 28 55 
Коев, Константин 36 64 
Койчев, Марин 91 
Криницкий, Е. 51 78 
Кръстанов, Алберт 16 
Кръстева, Анка 36 64 
Кузьмина, В. 79 
Маринова, Ани 74 87 
Маринова, Светла 23 24 66 90 
Марков, Владимир Несторов 25 52 
Марков, Евлоги 26 
Марков, Николай 7 63 65 
Медведев, Николай Викторович 75 83 
Минков, Ташко 27 53 
Минчев, Николай 91 
Миркович, Камен 10 
Начев, Владимир 15 54 
Николов, Николай 28 55 
Новакова, Атанаска 36 64 
Новкиришки, Петър 56 
Панделиев, Славчо 67 
Пенева-Григорова, С. 12 
Пернишка, Емилия 80 
Петков, Пламен 7 63 65 68 
Петкова, Вилма 91 
Петрова, Росица 7 63 65 
Планк, Виктор 57 
Попов, Веселин 84 
Рамасвами, Акил 16 
Рюгер, Бернхард 57 
Силютин, В. И. 76 
Сталев, Боян 67 
Станев, Жеко 4 13 14 58 59 60 
Станев, Стефан 29 33 
Стефанова, Мария 61 
Стоименова, Стоянка 69 
Стойчев, Стойчо В. 30 39 
Стремяков, Андрей Васильевич 25 52 
Трифонов, С. Ф. 76 
Туна, Дорис 57 
Халачев, Петър Михайлов 77 85 
Цирлов, Валентин Леонидович 75 83 
Чехларова, Соня 7 63 65 
Шойкова, Елена 86 
Юсуф, Ахмед 17 35 
Янева, Велика 91 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Biodisel production from karanja oil 16 
Diagnosis on wind energy 17 35 
Автоматизирана система за оценка и управление на енергопотреблението при сушене и съхранение на продукция 36 64 
Автомобилният транспорт и околната среда 27 53 
Анализ перспективности различных видов альтернативных моторных топлив: сжиженный природный газ - моторное топливо XXI века 22 34 
Без инфраструктура вратата ще хлопне пред нас 4 13 58 
Безопасност на пътническите автомобилни и жп превози 45 
Бизнес интелигентни системи с отворен код - нова тенденция в решенията за малки и средни предприятия 84 
Биогаз - една добра алтернатива 29 33 
Биодинамиката - панацеята на модерния свят или пазарен и рекламен прийом 88 
Биопроизводството печели все повече последователи 89 
Вагоните: по-удобни и по-функционални 57 
Възможности за производство на биогаз от отпадъци 23 66 
Генно модифицирани растения и имат ли почва за настаняване в нашите земи =Genetically Modified Plants, and DoThey have Potential for Housing in Our Lands 69 
Добри практики за напояване на земеделските култури 7 63 65 
Европейските пари за железния път - коз, който не бива да проиграем 60 
Ефективност на електронното обучение в организациите 77 85 
Замърсяване с нефт и нефтопродукти на почви, диагностика и методи за тяхното възстановяване=Contamination with Petroleum and Methods of Their Refund. Review 26 
Изисквания и възможности за използуване на утайките от пречиствателните станции за отпадъчни води в земеделската практика 24 90 
Използване на капковото напояване в България - състояние и перспективи 68 
Искаме ли да станем кръстопът на Балканите? 14 59 
Карите CAT вече са в България 46 
Когенерация 38 
Локомотивите TRAXX F140 AC за трансгранични превози 56 
Лос-Анджелес и его окрестности 18 42 43 81 82 
Математическо моделиране на регулаторните характеристики на дизелови горивонагнетателни помпи за товарен автомобил "Камаз" 15 54 
Метод расчета токсичных составляющих в отработавших газах дизельных двигателей 21 32 48 
Методи на амортизацията 2 73 
Мобильная супербиблиотека для сельчан 1 
Модели за управление на риска в жп транспорта 61 
Модерната жп мрежа : стари химери или нови възможности 41 
Необходима е активна железопътна политика 8 49 
Нобелова награда за постижения в областта на икономическите науки 3 11 
Новата лексика в българския език - огледало на съвременния обществен живот 80 
Някои проблеми на големите градове от гледна точка на градоустройствената акустика 28 55 
Обща транспортна и икономическа политика на ЕС в логистиката и правилата за конкуренция при превоза на товари 5 70 
Общественият транспорт - гарант за правото на свободно придвижване 50 
Оценка на специфичните черти на новото кейсианство спрямо други направления в съвременния макроикономикс 9 
Оценка на трудовото представяне в управлението на човешките ресурси 6 72 
Повышение эффективности работы предприятия на основе проектного подхода 76 
Признаци, причини и начини за отстраняване на уплътняването на почвата от агротехническите мероприятия 62 
Работа транспортного дизеля на смесях дизельного топлива и рапсового масла 25 52 
Развитие на десертното гроздопроизводство в България 67 
Развитие на компетенции в европейска инфраструктура за учене през целия живот 86 
Светлинното замърсяване 20 37 
Сертификатът отваря врати 12 
Совалки обслужват стелажите 40 
Стандарты и политика информационной безопасности автоматизированных систем 75 83 
Стелажи за стоки с голям оборот 71 
Стопанство или икономика 10 
Тахограф не гарантирует безопасную работу дальнобойщиков 51 78 
Тепловидение на автомобильном транспорте 79 
Теснолинейната жп линия Кочериново - Рилски манастир 47 
Утайките от пречиствателни станции - потенциален източник на биоенергия. 91 
Фойерверките - въображение без граници : Фирма Асико за "гърмящата" логистика и за професионалната страна на празника 74 87 
Чернобил и България 30 39 
Эпоха метана 19 31 44 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизирани системи за управление 36 64 
Автомобилен транспорт и околна среда 27 53 
Автомобили - горивни системи 15 54 
Автомобилни влакове 51 78 
Акустика 28 55 
Алтернативни горива 16 22 29 33 34 
Алтернативни източници на енеригя 23 29 33 36 64 66 
Амортизации 2 73 
Архитектура - екологични проблеми 18 43 82 
Атомни електоцентрали ( АЕЦ ) 30 39 
Багажни отделения 57 
Безопасност на автомобилния транспорт 45 
Безопасност на железопътния транспорт 45 
Библиотеки - подвижни 1 
Биогаз 19 23 31 44 66 
Биогорива 16 19 25 29 31 33 44 52 
Биодинамика 88 
Биодинамично производство на вина 88 
Български език - лексикология - лексика - речници 80 
Видеоапаратура 79 
Винопроизводство 89 
Високоповдигачи 40 
Влаков интериор 57 
Възобновяеми енергии 17 35 
Вятърна енергия 17 35 
Генно инженерство в растениевъдството 69 
Градоустройство 28 55 
Дизелово гориво 25 52 
Добри практики в напояването 7 63 65 
Екология 18 43 82 
Електрокари 46 
Електронно обучение 77 85 
Енергия - производство 38 
Ефективност - икономическа 36 64 
Железопътен транспорт - Европейски съюз 4 13 58 60 
Железопътен транспорт в България - история 47 
Железопътна инфраструктура - модернизация 4 8 13 41 49 58 
Железопътна политика 8 49 
Замърсяване на почвата и водата 26 
Икономика 10 
Икономически учения и школи 9 
Интермодални терминали 4 13 58 
История на САЩ 42 81 
Камери 79 
Капково напояване 68 
Качество - управление 86 
Качество на образованието 86 
Компютърни науки и технологии 75 83 
Конкуренция в транспорта 5 70 
Логистика на пиротехнически изделия 74 87 
Лозарство - подобряване на растенията - приложна генетика - селекция 67 
Локомотиви 56 
Методи за въвеждане на стандарти в практиката 2 73 
Моделиране 15 54 
Мотокари 46 
Напояване 7 63 65 
Нефтени продукти 21 32 48 
Нобелови награди 3 11 
Обучение - качество 86 
Обща транспортна политика на ЕС 5 70 
Обществен транспорт 50 
Осветителна техника 20 37 
Осветление 20 37 
Отпадъчни води, пречистване и използване 24 90 
Персонал - обучение 77 85 
Пиротехника за празници 74 87 
Почвообработване 62 
Предприятия - Организация и управление 76 
Пречиствателни станции и съоръжения (за вода) 91 
Пътнически вагони 57 
Растителни масла - рафиниране 16 
Секретност, охрана, безопасност 75 83 
Сертифициране 12 
Системи за управление 76 
Софтуерни продукти - практическо приложение - управление 84 
Стандарти 12 
Стелажи 71 
Стелажни ситеми 71 
Стопанство 10 
Стратегически план 8 49 
Тахографи 51 78 
Теория на двигателите с вътрешно горене 21 32 48 
Транспорт - организация и експлоатация 18 42 43 81 82 
Транспортиране на товари 14 59 
Транспортни коридори 14 59 
Трудово представяне 6 72 
Управление на персонала 6 72 
Управление на риска 61 
Чернобил 30 39 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автовлакове 51 78 
автоматизирана система 75 83 
автоматизирани системи 36 64 
автомобилен транспорт 27 45 53 
акустика 28 55 
алтернативни горива 19 22 31 34 44 
алтернативни енергии 23 36 64 66 
амортизационна база 2 73 
амортизационна норма 2 73 
амортизация 2 73 
анализ на риска 61 
атомни електроцентрали 30 39 
багаж 57 
безопасност на движението 45 
библиомобил 1 
библиотеки 1 
бизнес демонстратор 86 
бизнес интелигентни системи 84 
бизнес интелигентност 84 
биовина 89 
биогаз 19 23 29 31 33 44 66 91 
биогазова инсталация 29 33 
биогорива 16 19 29 31 33 44 
биодизел 16 
биодизелно гориво 22 34 
биодинамични вина 88 
биоразграждане 26 
български език 80 
видове напояване 7 63 65 
вина 88 
винопроизводство 89 
високоповдигачи 40 
влаков интериор 57 
вредни вещества 21 27 32 48 53 
втечнен въглероден газ 22 34 
възобновяеми източници на енергия 29 33 
вятърна енергетика 17 35 
газоанализатор 21 32 48 
генно инженерство 69 
генно модифицирани растения 69 
ГМО и околна среда 69 
горива 22 34 
горивни елементи 22 34 
горивонагнетателни помпи 15 54 
градоустройство 28 55 
градска железница 50 
гроздопроизводство 67 
десертни лози 67 
диагностика 17 26 35 
дизелов двигател 21 25 32 48 52 
дизелово гориво 25 52 
добри практики 7 63 65 
езикова личност 80 
езиковедски изследвания 80 
екология на транспорта 18 43 82 
електрическа енергия 38 
електрокари 46 
електронно обучение 77 85 
енергийна ефективност 36 64 
етанол 22 34 
железопътен ландшафт 47 
железопътен транспорт 47 60 
железопътен транспорт - безопасност 45 
железопътен транспорт и ЕС 60 
железопътна инфраструктура 4 8 13 41 49 58 
железопътна логистика 4 13 58 
железопътна мрежа 41 
железопътна политика 8 49 
железопътна стратегия 8 14 49 59 
железопътни превози 14 59 
железопътно строителство 47 
замърсяване на почва 26 
замърсяване с нефтопродукти 26 
земеделска практика 24 90 
използване на утайките 24 90 
изследване 22 34 
източници на енергия 17 35 
икономика 3 10 11 
икономически учения 9 
интермодални терминали 4 13 58 
информационен риск 75 83 
информационна безопасност 75 83 
инфрачервена техника 79 
история 18 42 43 81 82 
история на грозпроизводството 67 
капково напояване 68 
качество на обучението 86 
кейсианство 9 
когенерация 38 
компетенции 86 
конкуренция 5 70 
концентрация на вредни вещества 21 32 48 
култивиране 62 
лексика 80 
лексикология 80 
логистика 5 70 74 87 
локомотиви 56 
локомотивни двигатели 56 
Лос Анджелис 18 42 43 81 82 
макроикономика 9 
малки и средни предприятия 84 
международен транзит 14 59 
международни стандарти 12 
метан 19 31 44 
метанол 22 34 
методи 26 
методи на безопасност 61 
метрополитен 50 
модел за управление на риска 61 
модел на информационна безопасност 75 83 
модели на рисковете 75 83 
моделиране 15 54 
моделиране на компетенции 86 
мотокари 46 
напояване 7 63 65 68 
нефтени продукти 22 34 
нобелисти 3 11 
обучение 77 85 86 
обществен транспорт 50 
оперативни програми 4 13 58 
органик вина 88 
осветителна техника 20 37 
осветителни тела 20 37 
отворен код 84 
отпадъци 23 66 
отпадъчни води 24 90 91 
отработени газове 21 32 48 
оценка на персонала 6 72 
оценка на риска 61 
пазарна икономика 10 
парникови газове 27 53 
персонал 6 72 77 85 
пиротехника 74 87 
подвижни библиотеки 1 
поддържаща сфера 10 
поливни технологии 7 63 65 
почва 62 
превози 5 70 
превози на товари 5 70 
предприятие 76 
природна газ 22 34 
проекти за управление 76 
производство 23 66 
пътнически вагони 57 
радиоактивно замърсяване 30 39 
разходи за обучение 77 85 
рапично масло 25 52 
растителни масла 16 
рекултивация на почви 26 
риск 61 
риск в жп транспорта 61 
светлина 20 37 
светлинно замърсяване 20 37 
сертификати 12 
синтетичен бензин 22 34 
системи за управление 76 
складове 74 87 
совалки 40 
совалкови системи 40 
стандарти 12 86 
стелажи 71 
стелажни системи 71 
стопанство 10 
структура 62 
сушене 36 64 
счетоводни стандарти 2 73 
съхранение 36 64 
тахографи 51 78 
теснолинейна жп линия 47 
техника за склада 46 
товарни автомобили 15 54 
токсичност 21 32 48 
токсичност на газовете 25 52 
топлинна енергия 38 
топлинни ефекти 79 
трансграничен коридор 14 59 
трансгранични превози 56 
транспорт 18 28 42 43 50 55 81 82 
транспортна инфраструктура 18 28 42 43 55 81 82 
транспортна логистика 18 42 43 81 82 
транспортна мрежа 18 42 43 81 82 
транспортна политика 18 42 43 81 82 
транспортна система 18 42 43 81 82 
уплътняване 62 
управление на качеството 86 
управление на персонала 6 72 
управление на таланта 86 
утайка 24 90 91 
Чернобилската авария 30 39 
шум 28 55 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ