НОВИ СТАТИИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография.

- 1 -

Сп Б 434

БДС за млякото се завръща . // Агробизнесът, 8, 2010, N 8, с. 26 - 27. 

   Една легенда се завръща. Така производители и потребители определят въвеждането на национален стандарт (БДС) за киселото мляко. 

1. Млечна промишленост, преработка на млякото 2. Стандартизация - България 
 637.000.34(045)  + 006.000.34
Ключови думи: 1. мляко 2. млечни продукти 3. млечна промишленост 4. стандарти - мляко 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 570

Философия. Психология. Религия.

Социология. Политология. Право. Политика. Социография.

- 2 -

Сп Б 329

Атанасова-Чопева, Минка.  ОСП и демографския потенциал в селските райони / Минка Атанасова-Чопева. // Земеделие плюс, 116, 2010, N 5, с. 11 - 12. 

   С прилагането на ОСП (Обща селскостопанска политика) в страната и в частност с реализирането на Националния план за развитие на селските райони до 2013 година се предполага, че могат да настъпят някои положителни промени в демографския облик на селските райони. 

1. Демографска политика 2. Обща селскостопанска политика 
 314.1.000.33(045)  + 338.43.001
Ключови думи: 1. обща селскостопанска политика 2. селски райони-развитие 3. население 4. демографска политика 5. миграция 6. човешки ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 586

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 3 -

Сп Б 329

Атанасова-Чопева, Минка.  ОСП и демографския потенциал в селските райони / Минка Атанасова-Чопева. // Земеделие плюс, 116, 2010, N 5, с. 11 - 12. 

   С прилагането на ОСП (Обща селскостопанска политика) в страната и в частност с реализирането на Националния план за развитие на селските райони до 2013 година се предполага, че могат да настъпят някои положителни промени в демографския облик на селските райони. 

1. Демографска политика 2. Обща селскостопанска политика 
 314.1.000.33(045)  + 338.43.001
Ключови думи: 1. обща селскостопанска политика 2. селски райони-развитие 3. население 4. демографска политика 5. миграция 6. човешки ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 586

- 4 -

Сп А 213

Благоева-Яркова, Юлияна.  Планинските райони в Р България - политика, проблеми и възможности за развитие на селското стопанство / Юлияна Благоева-Яркова, Гена Велковска. // Икономика и управление на селското стопанство, 55, 2010, N 2, с. 39 - 48. 

1. Селскостопански планински райони - развитие 
 338.43.000.32(045)
Ключови думи: 1. планински райони 2. селско стопанство 3. политика 4. Европейски съюз 5. България 6. политика за развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 603

- 5 -

Сп А 1704

Въздействието на Общата селскостопанска политика на ЕС върху развитието на земеделските стопанства  / Нина Котева, Храбрин Башев, Мария Рисина, Мимоза Младенова. // Икономика, LV, 2010, N 4, с. 29 - 49. 

   В статията са показани резултати от проучване, целящо въз основа на сравнителен анализ да се направи оценка на въздействието на мерките и механизмите на ОСП на ЕС върху земеделските стопанства от различен тип и специализация. 

1. Обща селскостопанска политика 2. Европейски съюз 
 338.43.000.33(045)  + 339.923:061.1ЕС.000.33
Ключови думи: 1. обща селскостопанска политика 2. земеделско производство 3. земеделско стопанство 4. ефективност на производството 5. продуктивност 6. модернизация 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  3. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 611

- 6 -

Сп Б 329

Върлев, Иван.  Напояване и икономическа ефективност / Иван Върлев. // Земеделие плюс, 116, 2010, N 6, с. 35. 

   От десетилетни изследвания у нас е установена разликата в добивите при поливни и неполивни условия при различни култури. 

1. Напояване 
 631.67.000.33(045)
Ключови думи: 1. напояване 2. икономически ефект 3. добиви 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 588

- 7 -

Сп А 213

Дарджонов, Трифон.  Поглед върху българското земеделие през ХХ век, сега и в бъдеще / Трифон Дарджонов, Въто Христов. // Икономика и управление на селското стопанство, 55, 2010, N 4, с. 3 - 12. 

   Необходимо е да се изработи национална стратегия, за да бъдат преодолени негативните последици от миналите периоди и да се съобразим с европейското развитие. 

1. Земеделие - организация и управление 
 338.43.000.93.000.34(045)
Ключови думи: 1. земеделие 2. промяна 3. развитие 4. България 5. аграрна реформа 6. земеделски площи 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 608

- 8 -

Сп Б 448

Димчев, Владо.  Как се пресмята себестойност на логистичното обслужване / Владо Димчев. // Логистика, VI, 2010, N 1, с. 24 - 29. 

   Статията разглежда себестойността на логистичните услуги, а не цените, по които логистичните доставчици предлагат услугите си. 

1. Себестойност 2. Логистично обслужване 
 657.4.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. себестойност 2. себестойност на логистичните услуги 3. логистични операции 4. складови запаси 5. капацитет на логистичен склад 6. палетомясто 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 615

- 9 -

Сп А 213

Иванов, Божидар.  Стратегии за развитие и нови източници на заетост в селските райони / Божидар Иванов, Румен Попов. // Икономика и управление на селското стопанство, 55, 2010, N 4, с. 36 - 46. 

   Националната дефиниция на България определя като селски райони общините (LAU1), в които няма населено място с население над 30 000 души. 

1. Селски райони - развитие 
 331.5.001
Ключови думи: 1. стратегии на развитие 2. селски райони 3. нови източници на заетост 4. работна сила 5. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 609

- 10 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Месото в света през 2009 и 2010 година / Петко Иванов. // Агробизнесът, 8, 2010, N 5, с. 34 - 35. 

   Статията предлага последната оценка, изготвена в края на месец декември 2009 от Организацията за прехрана и земеделие към ООН, за състоянието на световните пазари на основните земеделски продукти за годината. Прави се анализ на раздела за производство, търговия и консумация на месо и месни продукти. 

1. Месопроизводство 
 637.5.001.12
Ключови думи: 1. месо 2. месни продукти 3. месопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 567

- 11 -

Сп А 1704

Иванова, Мария.  Българското висше образование в условията на Европейското образователно пространство - финансови проблеми и възможности за решаване / Мария Иванова. // Икономика, LV, 2010, N 4, с. 66 - 87. 

   Направен е опит да се обобщят финансовите проблеми на българското висше образование. Изследвано е влиянието на външни и вътрешни за страната ни фактори. Разгледани са факторите, които оказват най-голямо въздействие върху облика на висшето образование в България и върху провеждането на реформите в него. 

1. Висше образование - финансиране 2. Висше образование и Европейски съюз 
 378.014.54.000.33(045)
Ключови думи: 1. висше образование 2. реформи в образованието 3. икономическа роля 4. финансиране на висшето образование 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 613

- 12 -

Сп А 213

Котева, Нина.  Сравнителен анализ на земеделските стопанства в България и ЕС / Нина Котева. // Икономика и управление на селското стопанство, 55, 2010, N 3, с. 12 - 19. 

   Предложеното в статията изследване показва, че земеделските стопанства в страната са с по-ниска производителност, продуктивност и ефективност, което ги прави неконкурентни на общия европейски пазар. 

1. Земеделски стопанства 2. Земеделски стопанства - България и ЕС 
 338.43.000.33(045)
Ключови думи: 1. земеделско стопанство 2. продуктивност 3. производителност 4. ефективност 5. конкурентоспособност 6. Европейски съюз 7. общ европейски пазар 8. икономически потенциал 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 606

- 13 -

Сп А 1704

Луканова, Победа.  Предпоставка за "зелена" заетост в България / Победа Луканова. // Икономика, LV, 2010, N 5, с. 46 - 65. 

   Подчертана е необходимостта от развитие на качествени "зелени" работни места на основата на прилагане на модерни технологии. Екосъобразените производства и заетост могат да бъдат сравнителни предимства на националните икономики, основани на знанието. 

1. Трудова заетост 2. Трудова заетост - "зелена" 
 331.1/.5.000.504.056
Ключови думи: 1. заетост 2. трудова заетост 3. "зелена" заетост 4. организация на труда 5. пазар на труда 6. условия на труд 7. "зелени" работни места 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 614

- 14 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Пристанища на четири морета / Ани Маринова. // Логистика, VI, 2010, N 1, с. 62 - 65. 

   Повече от 90% от световната търговия се извършва чрез морски преводи. Тур- ция участва активно в този процес, защото е разположена между 2 континента и през 2009 г. в тази държава са оперирали 183 големи и малки пристанища . 

   По материали на UTA Lojistik

1. Логистични транспортни системи 
 656.613.000.33
Ключови думи: 1. световна търговия 2. логистика 3. морски транспорт 4. пристанища 5. логистични системи 6. транспортни системи 7. Турция 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 619

- 15 -

Сп А 213

Николов, Димитър.  Влияние на ОСП върху структурното адаптиране на земеделските стопанства / Димитър Николов, Минка Анастасова. // Икономика и управление на селското стопанство, 55, 2010, N 2, с. 23 - 32. 

   Целта на статията е да се оцени влиянието на Общата селскостопанска политика на ЕС върху структурните промени в отрасъла и развитието на земеделските стопанства в близко бъдеще. 

1. Обща селскостопанска политика 2. Земеделски стопанства 
 339.96:338.43.001.12(045)
Ключови думи: 1. обща селскостопанска политика 2. структурни промени 3. земеделско стопанство 4. трудова заетост 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 602

- 16 -

Сп А 213

Николов, Радмил.  Възможности за участие на земеделските производители в търговията с въглеродни емисии / Радмил Николов. // Икономика и управление на селското стопанство, 55, 2010, N 4, с. 47 - 50. 

   Търговията с въглеродни емисии може да бъде икономически стимул за фермерите да прилагат екологични методи за производство. 

1. Въглеродни емисии 2. Замърсяване на въздуха 3. Замърсяване на почвата и водата 
 504.3.054.000.33
Ключови думи: 1. акумулиране на въглерод 2. консервационно земеделие 3. търговия с емисии 4. въглеродни кредити 5. климатични промени 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 610

- 17 -

Сп А 213

Николова, Марина.  Диверсификация на агротуристическия продукт като инструмент за съживяване на селската икономика / Марина Николова, Маруся Линкова. // Икономика и управление на селското стопанство, 55, 2010, N 2, с. 55 - 62. 

   Обект на изследването в статията са основните субекти, имащи отношение към селския и аграрен туризъм: селски къщи и семейни хотели, гости на селски къщи, органи на местната власт, институции. 

1. Диверсификация 2. Икономика 3. Икономика на селските райони 
 330.11:63.000.33(045)
Ключови думи: 1. агротуристически продукт 2. диверсификация 3. земеделски риск 4. оперативен риск 5. сертификация 6. категоризиране 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 604

- 18 -

Сп А 213

Славова, Янка.  Българското земеделие - настояща ситуация и очаквани промени под влияние на ОСП / Янка Славова, Мария Атанасова. // Икономика и управление на селското стопанство, 55, 2010, N 3, с. 3 - 11. 

   На базата на анкета на водещи аграрни специалисти се изследва влиянието, което ОСП оказва върху силните и слабите страни, възможностите и заплахите за бъдещото развитие на българското земеделие. 

1. Обща селскостопанска политика 2. Българско земеделие 
 63.000.65.012(045)  + 338.43.001.12
Ключови думи: 1. земеделие 2. обща селскостопанска политика 3. производство 4. селскостопанска продукция 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 605

- 19 -

Сп Б 329

Тодорова, Виолета.  Ресурси в агротуризма / Виолета Тодорова, Славка Лукипудис. // Земеделие плюс, 116, 2010, N 7-8, с. 44 - 45. 

   Продължение от бр. 6

1. Аграрен туризъм 2. Ресурси в агротуризма 
 631.54.000.33(045)
Ключови думи: 1. аграрен туризъм 2. дребноплодни овощни видове 3. розмарин 4. облепиха 5. арония 6. боровинка 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 591

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.

Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

- 20 -

А 377

Арсов, С.  Информационно-справочна система "Докторанти" в Русенския университет / С. Арсов, Е. Арсова, А. Смрикаров. // Автоматика и информатика, 44, 2010, N 2, с. 62 - 66. 

   Процесът за управление, контролиране и вземане на решения при подготовката на специалисти в образователна и научна степен (ОНС) "Доктор" изисква навременен и оперативен достъп до информацията за обучаване. Това би могло да бъде постигнато чрез създаване на автоматизирана информационно-справочна система, осигуряваща събиране, съхранение, обработка и бърз достъп до информацията за образователното и научно развитие на докторантите. 

1. Софтуерни продукти 
 378.2:004.4.001(045)
Ключови думи: 1. информационно-справочна система 2. докторанти 3. програмни модули 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 558

- 21 -

Сп А 2033

Москаленко, В. О.  Система "Электронный университет" и ее роль в сопровождении учебного процесса в МГТУ им. Н. Э. Баумана / В. О. Москаленко, Е. А. Тарапанова, Е. Г. Юдин. // Вестник МГТУ имени Н. Э. Баумана-серия "Приборостроение", 21, 2010, N 2, с. 61 - 69. 

   Показана е информационна система, която се използва за организацията и управлението на учебния процес в МГТУ Н. Э Бауман в гр. Москва. 

1. Информационни системи - приложение във ВУЗ 
 378.1:004.004.1
Ключови думи: 1. информационна система 2. учебен процес 3. бази данни 4. управляващи системи 5. ефективност на обучението 6. система "Електронен университет" 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 578

- 22 -

Сп А 18

Ханыгина, Е. С.  Разработка системы планирования на базе модели цепочки поставок промышленного предприятия / Е. С. Ханыгина, А. М. Иванилова. // Вестник машиностроения, 89, 2010, N 7, с. 77 - 81. 

   Разгледани са методите на математично моделиране на производствено - логистична верига за доставки, разработен е статистически оптимизационен модел на логистична система, формулирани са критерии за оптимизация и списък на ограниченията под формата на равенства и неравенства, даден е списък на динамичен оптимизационен модел. 

1. Организация на производствения процес 2. Модели и моделиране - приложение 
 658.5.001.57
Ключови думи: 1. моделиране 2. оптимизация 3. линейно програмиране 4. критерий на оптимизация 5. верига за доставки 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 577

- 23 -

Сп А 18

Швец, С. В.  Новая концепция расчетов характеристик процесса резания / С. В. Швец. // Вестник машиностроения, 89, 2010, N 5, с. 51 - 56. 

   Описан е проблем, възникващ при изчисляване параметрите на режимите на рязане. Предложен е и проанализиран нов физичен модел на процеса на рязане, въз основа на който е създаден математичен модел, позволяващ използването на система за автоматизирано проектиране при минимални експериментални изследвания. 

1. Рязане на материалите 2. Математическо моделиране 
 621.9.01.001(045)
Ключови думи: 1. математичен модел 2. изчисляване на параметри 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 573

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 24 -

Сп Б 329

Божинова, Паунка.  Рапицата - енергийна култура / Паунка Божинова, Славка Лукипудис. // Земеделие плюс, 116, 2010, N 9, с. 6 - 7. 

   Биогоривата се произвеждат от естествено възобновяеми растителни източници и отпадъци от тях, които емитират далеч по-малко парникови газове от горивата на петролна основа. 

1. Маслодайни растения 2. Биогорива 
 633.85.000.57(045)  + 620.91.000.504.056
Ключови думи: 1. рапица 2. маслодайни култури 3. биогорива 4. възобновяеми източници на енергия 5. парникови газове 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 595

- 25 -

Сп Б 448

Великова, Росица.  Логистиката през 2020 година ще бъде по-екологична / Росица Великова. // Логистика, V, 2010, N 1, с. 54 - 56. 

   Логистиците през следващите десет години ще трябва да се погрижат за развитието на екологичните услуги, за нови модели на коопериране и за квалификация на своите сътрудници. Това са резултатите от изследването "Доставките в бъдещето", направено за Deutsche Post/DHL по метода "Делфи", за което са анкетирани логистици от целия свят. 

   По материали на DVZ

1. Логистика и екология 
 658.7.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. логистика 2. екологични услуги 3. логистични мрежи 4. екология на логистиката 5. транспорт и екология 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 618

- 26 -

Сп А 1704

Григорова, Веселина.  Енергийна ефективност и опазване на околната среда / Веселина Григорова. // Икономика, 2010, N 3, с. 32 - 36. 

1. Ефективност - енергийна 2. Опазване на околната среда 
 502:621.31.001.12(045)
Ключови думи: 1. енергийна ефективност 2. опазване на околната среда 3. европейска енергийна стратегия 4. енергетика 5. енергийна политика 6. електроенергия 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 601

- 27 -

Сп А 1704

Григорова, Веселина.  Развитие на възобновяемите енергийни източници в България / Веселина Григорова. // Икономика, LV, 2010, N 4, с. 50 - 65. 

   Разгледано е състоянието и развитието на възобновяемите и алтернативни източници на енергия в България до 2020 г. Посочени са предимствата на генерирането на "зелена енергия" от биомаса, водни, слънчеви, вятърни и геотермални централи. 

1. Източници на енергия - нетрадиционни 2. Възобновяеми енергии 
 620.91.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. енергопроизводство 2. енергетика 3. водна енергия 4. енергия от биомаса 5. слънчева енергия 6. вятърна енергия 7. геотермална енергия 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 612

- 28 -

Сп Б 482

Иванова, Теофанка.  Състояние и използване на оборския тор в България = State end using of natural fertilizer in Bulgaria / Теофанка Иванова. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 9, 2010, N 2, с. 27 - 32. 

   Два от най-важните документи на европейската водна политика са директивите за пречистването на градските отпадъчни води и за нитратите. Значителни инвестиции са направени в съоръжения за събирането и пречистването им. Основен проблем обаче продължава да бъде интензивното селско стопанство-азотните торове и животински отпадъци, които са основен източник на нитратно замърсяване на водите. 

1. Торове. Торене. Стимулиране растежа на растенията 
 631.86/.87.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. европейска политика за водите 2. пречистване на замърсени води 3. добри селскостопански практики 4. замърсители в земеделието 5. замърсяване на водите 6. замърсяване на почвата 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 581

- 29 -

Сп Б 271

Кириллов, Н. Г.  Мировые тенденции в производстве и использовании сжиженного природного газа как универсального энергоносителя и моторного топлива / Н. Г. Кириллов. // Двигателестроение, 2010, N 2, с. 27 - 33. 

   Статията предлага резултати от анализа на задграничния опит в производството и използването на втечнения природен газ като универсален енергоносител и моторно гориво. Отбелязано е, че в развитите страни интензивно се развиват нови промишлени отрасли за производство на високоефективно криогенно оборудване за газстанциии и различни видове транспортни следства. 

1. Газ, гориво 
 621.56.002.51(045)
Ключови думи: 1. природна газ 2. горива 3. енергоносители 4. алтернативни горива 
Тематични рубрики: 1. Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.  2. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  3. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 579

- 30 -

Сп А 1704

Луканова, Победа.  Предпоставка за "зелена" заетост в България / Победа Луканова. // Икономика, LV, 2010, N 5, с. 46 - 65. 

   Подчертана е необходимостта от развитие на качествени "зелени" работни места на основата на прилагане на модерни технологии. Екосъобразените производства и заетост могат да бъдат сравнителни предимства на националните икономики, основани на знанието. 

1. Трудова заетост 2. Трудова заетост - "зелена" 
 331.1/.5.000.504.056
Ключови думи: 1. заетост 2. трудова заетост 3. "зелена" заетост 4. организация на труда 5. пазар на труда 6. условия на труд 7. "зелени" работни места 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 614

- 31 -

Сп А 213

Николов, Радмил.  Възможности за участие на земеделските производители в търговията с въглеродни емисии / Радмил Николов. // Икономика и управление на селското стопанство, 55, 2010, N 4, с. 47 - 50. 

   Търговията с въглеродни емисии може да бъде икономически стимул за фермерите да прилагат екологични методи за производство. 

1. Въглеродни емисии 2. Замърсяване на въздуха 3. Замърсяване на почвата и водата 
 504.3.054.000.33
Ключови думи: 1. акумулиране на въглерод 2. консервационно земеделие 3. търговия с емисии 4. въглеродни кредити 5. климатични промени 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 610

- 32 -

Сп Б 403

Петров, Станчо.  Приложни аспекти на екологията . I. Агроекосистеми = Applied Aspects of Ecology. I. Agricultural Ecosystems / Станчо Петров. // Екология и бъдеще, 9, 2010, N 3, с. 22 - 24. 

   Един от важните приложни проблеми на екологията е изучаването на закономерностите при формирането и функционирането на агроекосистемите. Техните площи на земята ежегодно се увеличават. 

1. Селскостопанска екология 
 631.95.001(045)
Ключови думи: 1. екология 2. екосистеми 3. агроекосистеми 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 583

- 33 -

Сп Б 329

Рачовска, Гинка.  Пшеницата като суровина за производството на биоетанол / Гинка Рачовска. // Земеделие плюс, 116, 2010, N 9, с. 4 - 5. 

   Пшеницата е една от най-широко разпространените култури на планетата. Освен за продоволствие голяма част от световното производство на пшенично зърно се преработва в индустрията за получаване и на биетанол. 

1. Биогорива 2. Биоетанол 3. Зърнени храни - преработка 
 620.91.000.504.056(045)  + 633.11.000
Ключови думи: 1. пшеница 2. енергийни култури 3. биогорива 4. биоетанол 5. възобновяеми източници на енергия 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 594

- 34 -

Сп Б 329

Стойкова, Мая.  За нитратната директива на ЕС / Мая Стойкова. // Земеделие плюс, 116, 2010, N 9, с. 43 - 46. 

   Директивата за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (91/67/ЕИО) цели намаляване на нитратите в замърсени води и възстановяване на качеството им както и предотвратяване на бъдещи замърсявания на водите. 

1. Европейски нормативи 2. Европейски съюз - аграрна политика 
 502:631.000.34(045)
Ключови думи: 1. европейски директиви 2. нитратна директива 3. замърсяване на почвата 4. икономическо възстановяване 5. отпадъчни води 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 599

- 35 -

Сп Б 462

Францова, Ани.  Мястото на жп транспорта в борбата с климатичните промени / Ани Францова. // Железопътен транспорт, 2010, N 6, с. 8 - 14. 

   Транспортната политика на ЕС и Конвенцията за изменението на климата, чиято цел е решаването на проблема с емисиите на СО 2 , извеждат на преден план железниците като допринасящ за ограничаване на парниковия ефект и като енергийно-ефективен вид транспорт. 

1. Железопътен транспорт и околна среда 2. Транспортни средства - вредни емисии - влияние върху околната среда 
 629.4-521.000.504.056(045)  + 502:629.000.504.056
Ключови думи: 1. железници 2. железопътен транспорт 3. емисии въглероден двуокис 4. вредни емисии 5. опазване на природата 6. европейска инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 585

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 36 -

Сп А 18

Бровман, М. Я.  Повышение прочности сварных балок при изгибе / М. Я. Бровман. // Вестник машиностроения, 89, 2010, N 6, с. 17 - 20. 

   Статията разглежда състоянието на напрежение на заваръчните греди , където под въздействие на допирателните на напрежение е възможно да се появят пукнатини в заваръчните шевове в участъците с дефекти, което води до съществено понижаване на тяхната якост и твърдост. 

1. Механика на деформируемите тела. Еластичност. Деформация. Здравина 
 539.37.001(045)
Ключови думи: 1. здравина на гредите 2. заваръчни съединения 3. концентрация на напреженията 4. повишаване на здравината 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  
  

Сист. No: 575

- 37 -

Сп Б 329

Момчилов, Кирил.  Сателитни спътникови системи / Кирил Момчилов. // Земеделие плюс, 116, 2010, N 6, с. 42 - 43. 

   GPS технологията навлиза все по-широко в живота на хората. 

1. Сателитни спътникови системи 
 527:629.783
Ключови думи: 1. сателитни спътникови системи 2. SPS системи 3. навигация 4. проследяване 5. картографиране 6. EUPOS - система 7. BULiPOS - система 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  
  

Сист. No: 592

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

- 38 -

Сп Б 271

Кириллов, Н. Г.  Мировые тенденции в производстве и использовании сжиженного природного газа как универсального энергоносителя и моторного топлива / Н. Г. Кириллов. // Двигателестроение, 2010, N 2, с. 27 - 33. 

   Статията предлага резултати от анализа на задграничния опит в производството и използването на втечнения природен газ като универсален енергоносител и моторно гориво. Отбелязано е, че в развитите страни интензивно се развиват нови промишлени отрасли за производство на високоефективно криогенно оборудване за газстанциии и различни видове транспортни следства. 

1. Газ, гориво 
 621.56.002.51(045)
Ключови думи: 1. природна газ 2. горива 3. енергоносители 4. алтернативни горива 
Тематични рубрики: 1. Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.  2. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  3. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 579

- 39 -

Сп Б 403

Петров, Станчо.  Приложни аспекти на екологията . = Applied Aspects of Ecology. II. Biocultures / Станчо Петров. // Екология и бъдеще, 9, 2010, N 3, с. 25 - 26. 

   Аквакултурите представляват промишлено отглеждане на хидробионти по определена технология с контрол на всички стадии на развитие на отглежданите организми. 

1. Приложна биология 2. Развъждане на ракообразни 
 573.6.001(046)  + 639.5/.6.000.57
Ключови думи: 1. екология 2. аквакултура 3. биокултури 4. водни организми 5. екосистеми 
Тематични рубрики: 1. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 584

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 40 -

Сп Б 329

Тодорова, Виолета.  Ресурси в агротуризма : Селски туризъм / Виолета Тодорова, Славка Лукипудис. // Земеделие плюс, 116, 2010, N 6, с. 40 - 41. 

   Отглеждането на атрактивни растения и животни и добиването на продукция от тях в селския двор е в унисон със създаването и развитието на агротуризма. 

1. Аграрен туризъм 2. Ресурси в агротуризма 
 631.54.000.33(045)
Ключови думи: 1. ресурси 2. аграрен туризъм 3. биологични ресурси 4. лекарствени растения 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 589

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

- 41 -

Сп Б 271

Кириллов, Н. Г.  Мировые тенденции в производстве и использовании сжиженного природного газа как универсального энергоносителя и моторного топлива / Н. Г. Кириллов. // Двигателестроение, 2010, N 2, с. 27 - 33. 

   Статията предлага резултати от анализа на задграничния опит в производството и използването на втечнения природен газ като универсален енергоносител и моторно гориво. Отбелязано е, че в развитите страни интензивно се развиват нови промишлени отрасли за производство на високоефективно криогенно оборудване за газстанциии и различни видове транспортни следства. 

1. Газ, гориво 
 621.56.002.51(045)
Ключови думи: 1. природна газ 2. горива 3. енергоносители 4. алтернативни горива 
Тематични рубрики: 1. Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.  2. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  3. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 579

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 42 -

Сп А 1704

Григорова, Веселина.  Енергийна ефективност и опазване на околната среда / Веселина Григорова. // Икономика, 2010, N 3, с. 32 - 36. 

1. Ефективност - енергийна 2. Опазване на околната среда 
 502:621.31.001.12(045)
Ключови думи: 1. енергийна ефективност 2. опазване на околната среда 3. европейска енергийна стратегия 4. енергетика 5. енергийна политика 6. електроенергия 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 601

- 43 -

Сп А 1704

Григорова, Веселина.  Развитие на възобновяемите енергийни източници в България / Веселина Григорова. // Икономика, LV, 2010, N 4, с. 50 - 65. 

   Разгледано е състоянието и развитието на възобновяемите и алтернативни източници на енергия в България до 2020 г. Посочени са предимствата на генерирането на "зелена енергия" от биомаса, водни, слънчеви, вятърни и геотермални централи. 

1. Източници на енергия - нетрадиционни 2. Възобновяеми енергии 
 620.91.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. енергопроизводство 2. енергетика 3. водна енергия 4. енергия от биомаса 5. слънчева енергия 6. вятърна енергия 7. геотермална енергия 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 612

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.

- 44 -

Сп Б 448

Ръчноводими електрокари по поръчка . // Логистика, VI, 2010, N 1, с. 68 - 69. 

   За рутинна обработка на палетизирани товари на закрито (твърд, равен и сух терен; къси и средни разстояния на придвижване; височини до 5,0 м) като тип складово оборудване ръчноводимите електрокари са идеалното решение - високоманеврени, лесни за управление и гъвкави в основното им приложение като складови машини. 

   По материали на Вени и Ко ООД

1. Подемно-транспортни средства 
 621.86/.87.001.3
Ключови думи: 1. електрокари 2. ръчноводими електрокари 3. подемно-транспортни машини 4. обработка на палети 
Тематични рубрики: 1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  
  

Сист. No: 621

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 45 -

А 14

Балабаева, И.  Выставка "Комтранс 2010" : На пути к восстановлению / И. Балабаева. // Автомобильный транспорт, 87, 2010, N 6, с. 50 - 59. 

   Изложбата "Комтранс" е най- важното събитие на пазара на комерческия транспорт в Русия, страните от СНГ и Източна Европа. Показани са образци на товарна автомобилна техника, автобуси, прикачни и комплектуващи устройства. Представени са компании със световно известни имена: Volvo, Scania, MAN, Mercedes-Benz, Renault и др. 

1. Изложба на автомобили 
 629.119:061.4.001.76(045)
Ключови думи: 1. товарни автомобили 2. влекачи 3. прикачни устройства 4. изложение 5. автоцистерна 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 560

- 46 -

А 14

Васильев, В.  Цифровые тахографы - час пробил / В. Васильев. // Автомобильный транспорт, 87, 2010, N 7, с. 19 - 21. 

   Цифровият тахограф, както и аналоговият, е контролиращо устройство, което фиксира режимите на труд и почивка на шофьора. Освен това се отбелязват и следните параметри: скорост, време, изминалите километри, повредите и т. н.. 

1. Тахографи 
 629.1.05.002.56(045)  + 681.327.001.76(045)
Ключови думи: 1. тахографи 2. тахограф - цифров 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 559

- 47 -

А 14

Васильев, В.  Выставка "Комтранс- 2010" : На пути к восстановлению / В. Васильев. // Автомобильный транспорт, 87, 2010, N 7, с. 36 - 47. 

   Изложбата "Комтранс" е най- важното събитие на пазара на комерческия транспорт в Русия, страните от СНГ и Източна Европа. Показани са образци на товарна автомобилна техника, автобуси, прикачни и комплектуващи устройства. Представени са компании със световно известни имена: Volvo, Scania, MAN, Mercedes-Benz, Renault и др. 

   Статията е продължение от № 6

1. Изложба на автомобили 
 629.119:061.4.001.76(045)
Ключови думи: 1. товарни автомобили 2. прикачни устройства 3. влекачи 4. изложение 5. автоцистерна 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 561

- 48 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Пристанища на четири морета / Ани Маринова. // Логистика, VI, 2010, N 1, с. 62 - 65. 

   Повече от 90% от световната търговия се извършва чрез морски преводи. Тур- ция участва активно в този процес, защото е разположена между 2 континента и през 2009 г. в тази държава са оперирали 183 големи и малки пристанища . 

   По материали на UTA Lojistik

1. Логистични транспортни системи 
 656.613.000.33
Ключови думи: 1. световна търговия 2. логистика 3. морски транспорт 4. пристанища 5. логистични системи 6. транспортни системи 7. Турция 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 619

- 49 -

Сп Б 271

Мельник, Г. В.  Развитие газовых двигателей : [Обзор] / Г. В. Мельник. // Двигателестроение, 2010, N 2, с. 37 - 52. 

   Настоящият обзор е посветен на развитието на газовите двигатели. Актуалността на тази тема се определя от изменението на структурата на ползване на енергоносителите в полза на газовото гориво - природен газ, съпътстващ газ, биогаз и т. н.. 

1. Двигатели 
 621.43-62.001
Ключови думи: 1. газови двигатели 2. енергоносители 3. коефициент на полезно действие (КПД) 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 580

- 50 -

Сп Б 462

Францова, Ани.  Мястото на жп транспорта в борбата с климатичните промени / Ани Францова. // Железопътен транспорт, 2010, N 6, с. 8 - 14. 

   Транспортната политика на ЕС и Конвенцията за изменението на климата, чиято цел е решаването на проблема с емисиите на СО 2 , извеждат на преден план железниците като допринасящ за ограничаване на парниковия ефект и като енергийно-ефективен вид транспорт. 

1. Железопътен транспорт и околна среда 2. Транспортни средства - вредни емисии - влияние върху околната среда 
 629.4-521.000.504.056(045)  + 502:629.000.504.056
Ключови думи: 1. железници 2. железопътен транспорт 3. емисии въглероден двуокис 4. вредни емисии 5. опазване на природата 6. европейска инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 585

Механизация на селското стопанство. Селскостопански.

- 51 -

Сп А 1704

Въздействието на Общата селскостопанска политика на ЕС върху развитието на земеделските стопанства  / Нина Котева, Храбрин Башев, Мария Рисина, Мимоза Младенова. // Икономика, LV, 2010, N 4, с. 29 - 49. 

   В статията са показани резултати от проучване, целящо въз основа на сравнителен анализ да се направи оценка на въздействието на мерките и механизмите на ОСП на ЕС върху земеделските стопанства от различен тип и специализация. 

1. Обща селскостопанска политика 2. Европейски съюз 
 338.43.000.33(045)  + 339.923:061.1ЕС.000.33
Ключови думи: 1. обща селскостопанска политика 2. земеделско производство 3. земеделско стопанство 4. ефективност на производството 5. продуктивност 6. модернизация 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  3. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 611

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 52 -

Сп Б 434

БДС за млякото се завръща . // Агробизнесът, 8, 2010, N 8, с. 26 - 27. 

   Една легенда се завръща. Така производители и потребители определят въвеждането на национален стандарт (БДС) за киселото мляко. 

1. Млечна промишленост, преработка на млякото 2. Стандартизация - България 
 637.000.34(045)  + 006.000.34
Ключови думи: 1. мляко 2. млечни продукти 3. млечна промишленост 4. стандарти - мляко 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 570

- 53 -

Сп А 213

Благоева-Яркова, Юлияна.  Планинските райони в Р България - политика, проблеми и възможности за развитие на селското стопанство / Юлияна Благоева-Яркова, Гена Велковска. // Икономика и управление на селското стопанство, 55, 2010, N 2, с. 39 - 48. 

1. Селскостопански планински райони - развитие 
 338.43.000.32(045)
Ключови думи: 1. планински райони 2. селско стопанство 3. политика 4. Европейски съюз 5. България 6. политика за развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 603

- 54 -

Сп Б 329

Божинова, Паунка.  Рапицата - енергийна култура / Паунка Божинова, Славка Лукипудис. // Земеделие плюс, 116, 2010, N 9, с. 6 - 7. 

   Биогоривата се произвеждат от естествено възобновяеми растителни източници и отпадъци от тях, които емитират далеч по-малко парникови газове от горивата на петролна основа. 

1. Маслодайни растения 2. Биогорива 
 633.85.000.57(045)  + 620.91.000.504.056
Ключови думи: 1. рапица 2. маслодайни култури 3. биогорива 4. възобновяеми източници на енергия 5. парникови газове 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 595

- 55 -

Сп Б 329

Българското земеделие в началото на 21 век  / К. Попов, М. Николова, Ж. Живков, Н. Шабан, М. Апостолова, С. Калчева, С. Димитров. // Земеделие плюс, 116, 2010, N 9, с. 17 - 19. 

   Основните насоки за развитие на земеделието в началото на 21 век се отнасят главно за промени в земеползването, промени в почвената покривка и подобрено управление на ресурсите. 

1. Земеделие - организация и управление 
 631/635.001.12
Ключови думи: 1. земеделие 2. земеделие в България 3. полски култури 4. лозарство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 596

- 56 -

Сп А 1704

Въздействието на Общата селскостопанска политика на ЕС върху развитието на земеделските стопанства  / Нина Котева, Храбрин Башев, Мария Рисина, Мимоза Младенова. // Икономика, LV, 2010, N 4, с. 29 - 49. 

   В статията са показани резултати от проучване, целящо въз основа на сравнителен анализ да се направи оценка на въздействието на мерките и механизмите на ОСП на ЕС върху земеделските стопанства от различен тип и специализация. 

1. Обща селскостопанска политика 2. Европейски съюз 
 338.43.000.33(045)  + 339.923:061.1ЕС.000.33
Ключови думи: 1. обща селскостопанска политика 2. земеделско производство 3. земеделско стопанство 4. ефективност на производството 5. продуктивност 6. модернизация 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  3. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 611

- 57 -

Сп Б 329

Върлев, Иван.  Напояване и икономическа ефективност / Иван Върлев. // Земеделие плюс, 116, 2010, N 6, с. 35. 

   От десетилетни изследвания у нас е установена разликата в добивите при поливни и неполивни условия при различни култури. 

1. Напояване 
 631.67.000.33(045)
Ключови думи: 1. напояване 2. икономически ефект 3. добиви 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 588

- 58 -

Сп Б 329

Върлев, Иван.  Колко вода е необходима на растенията през поливния сезон / Иван Върлев. // Земеделие плюс, 116, 2010, N 7-8, с. 37 - 38. 

   Известно е, че максимален добив от дадена култура се получава, когато наред с другите агротехнически фактори на растенията се осигури оптимално количество вода. 

1. Напояване. Норми 
 631.67.001(045)
Ключови думи: 1. напояване 2. валежи 3. воден режим на почвата 4. евапотранспирация 5. вегетационни валежи 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 590

- 59 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Трудният път на българското вино / Петко Иванов. // Агробизнесът, 8, 2010, N 2, с. 32 - 34. 

   Лозаро-винарският сектор е рентабилен подотрасъл на селското стопанство и има голяма роля за икономиката на страната. През последните 18 години България загуби престижното си място сред европейските и световни производители на грозде и вино. Нашето лозарство и винено производство са в тежко кризисно състояние. 

1. Винопроизводство 
 663.2.002
Ключови думи: 1. вина 2. винопроизводство 3. лозарство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 562

- 60 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Сееш рапица - жънеш пари : Маслодайна рапица - сортове, хибриди и технологии за отглеждане / Петко Иванов. // Агробизнесът, 8, 2010, N 9, с. 30 - 36. 

   Рапицата е 4-та по значение култура в България след пшеницата, слънчогледа и царевицата. 

1.  2. Рапица - производство 
 633.2.002.2(045)
Ключови думи: 1. рапица 2. технология на отглеждане 3. маслодайни култури 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 563

- 61 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Растителните масла в света през 2009 година / Петко Иванов. // Агробизнесът, 8, 2010, N 3, с. 30 - 31. 

   По производство и търговия палмовото масло е на първо място в света. 

1. Растителни масла 
 665.3.001.3(045)
Ключови думи: 1. растителни масла 2. палмово масло 3. рапично масло 4. слънчогледово масло 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 564

- 62 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Месото в света през 2009 и 2010 година / Петко Иванов. // Агробизнесът, 8, 2010, N 5, с. 34 - 35. 

   Статията предлага последната оценка, изготвена в края на месец декември 2009 от Организацията за прехрана и земеделие към ООН, за състоянието на световните пазари на основните земеделски продукти за годината. Прави се анализ на раздела за производство, търговия и консумация на месо и месни продукти. 

1. Месопроизводство 
 637.5.001.12
Ключови думи: 1. месо 2. месни продукти 3. месопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 567

- 63 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Месото в света през 2009 и 2010 година / Петко Иванов. // Агробизнесът, 8, 2010, N 6, с. 30 - 31. 

   Производството на месо е един от основните сектори на селското стопанство, който дава близо четвърт от общата стойност на неговата продукция. Европейските граждани получават богато разнообразие от месо и месни продукти вследствие многообразието на видове и породи животни, традиции и т. н. ЕС дава 15.6 % от глобалното световно производство на месо, 21% от свинското, 12% от пилешкото, 15% от говеждото и 13% от агнешкото и овчето месо. 

   Продължение от брой 5

1. Месопроизводство 
 637.5.000.33(045)
Ключови думи: 1. месо 2. месни продукти 3. месопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 568

- 64 -

Сп Б 482

Иванова, Теофанка.  Състояние и използване на оборския тор в България = State end using of natural fertilizer in Bulgaria / Теофанка Иванова. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 9, 2010, N 2, с. 27 - 32. 

   Два от най-важните документи на европейската водна политика са директивите за пречистването на градските отпадъчни води и за нитратите. Значителни инвестиции са направени в съоръжения за събирането и пречистването им. Основен проблем обаче продължава да бъде интензивното селско стопанство-азотните торове и животински отпадъци, които са основен източник на нитратно замърсяване на водите. 

1. Торове. Торене. Стимулиране растежа на растенията 
 631.86/.87.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. европейска политика за водите 2. пречистване на замърсени води 3. добри селскостопански практики 4. замърсители в земеделието 5. замърсяване на водите 6. замърсяване на почвата 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 581

- 65 -

Сп А 213

Котева, Нина.  Сравнителен анализ на земеделските стопанства в България и ЕС / Нина Котева. // Икономика и управление на селското стопанство, 55, 2010, N 3, с. 12 - 19. 

   Предложеното в статията изследване показва, че земеделските стопанства в страната са с по-ниска производителност, продуктивност и ефективност, което ги прави неконкурентни на общия европейски пазар. 

1. Земеделски стопанства 2. Земеделски стопанства - България и ЕС 
 338.43.000.33(045)
Ключови думи: 1. земеделско стопанство 2. продуктивност 3. производителност 4. ефективност 5. конкурентоспособност 6. Европейски съюз 7. общ европейски пазар 8. икономически потенциал 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 606

- 66 -

Сп Б 434

Маклафин, Мартина.  ГМО продуктите се изследват поне 7 години преди да се пуснат на пазара / Мартина Маклафин. // Агробизнесът, 8, 2010, N 7, с. 12 - 13. 

   В българския парламент 97% от анкетираните са против ГМО. 

1. Генно инженерство в растениевъдството 
 633/635.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. растениевъдство 2. генно инженерство 3. генно модифицирани растения 4. генно модифицирани култури 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 569

- 67 -

Сп А 213

Николов, Димитър.  Влияние на ОСП върху структурното адаптиране на земеделските стопанства / Димитър Николов, Минка Анастасова. // Икономика и управление на селското стопанство, 55, 2010, N 2, с. 23 - 32. 

   Целта на статията е да се оцени влиянието на Общата селскостопанска политика на ЕС върху структурните промени в отрасъла и развитието на земеделските стопанства в близко бъдеще. 

1. Обща селскостопанска политика 2. Земеделски стопанства 
 339.96:338.43.001.12(045)
Ключови думи: 1. обща селскостопанска политика 2. структурни промени 3. земеделско стопанство 4. трудова заетост 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 602

- 68 -

Сп А 213

Николова, Марина.  Диверсификация на агротуристическия продукт като инструмент за съживяване на селската икономика / Марина Николова, Маруся Линкова. // Икономика и управление на селското стопанство, 55, 2010, N 2, с. 55 - 62. 

   Обект на изследването в статията са основните субекти, имащи отношение към селския и аграрен туризъм: селски къщи и семейни хотели, гости на селски къщи, органи на местната власт, институции. 

1. Диверсификация 2. Икономика 3. Икономика на селските райони 
 330.11:63.000.33(045)
Ключови думи: 1. агротуристически продукт 2. диверсификация 3. земеделски риск 4. оперативен риск 5. сертификация 6. категоризиране 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 604

- 69 -

Сп Б 403

Петров, Станчо.  Приложни аспекти на екологията . I. Агроекосистеми = Applied Aspects of Ecology. I. Agricultural Ecosystems / Станчо Петров. // Екология и бъдеще, 9, 2010, N 3, с. 22 - 24. 

   Един от важните приложни проблеми на екологията е изучаването на закономерностите при формирането и функционирането на агроекосистемите. Техните площи на земята ежегодно се увеличават. 

1. Селскостопанска екология 
 631.95.001(045)
Ключови думи: 1. екология 2. екосистеми 3. агроекосистеми 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 583

- 70 -

Сп Б 403

Петров, Станчо.  Приложни аспекти на екологията . = Applied Aspects of Ecology. II. Biocultures / Станчо Петров. // Екология и бъдеще, 9, 2010, N 3, с. 25 - 26. 

   Аквакултурите представляват промишлено отглеждане на хидробионти по определена технология с контрол на всички стадии на развитие на отглежданите организми. 

1. Приложна биология 2. Развъждане на ракообразни 
 573.6.001(046)  + 639.5/.6.000.57
Ключови думи: 1. екология 2. аквакултура 3. биокултури 4. водни организми 5. екосистеми 
Тематични рубрики: 1. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 584

- 71 -

Сп Б 329

Петрова, Иванка.  Елда - хранителни качества и функционални свойства / Иванка Петрова, Стамен Стамов. // Земеделие плюс, 116, 2010, N 5, с. 15 - 17. 

   Елдата е псевдозърнена култура с изключителни хранителни свойства, високо съдържание на минерали и антиоксиданти вещества, балансиран аминокиселинен и витаминен състав. 

1. Зърнени култури 2. Елда 
 633.12.004.1(045)
Ключови думи: 1. зърнени култури 2. елда 3. флавоноиди 4. аминокиселини 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 587

- 72 -

Сп Б 329

Рачовска, Гинка.  Пшеницата като суровина за производството на биоетанол / Гинка Рачовска. // Земеделие плюс, 116, 2010, N 9, с. 4 - 5. 

   Пшеницата е една от най-широко разпространените култури на планетата. Освен за продоволствие голяма част от световното производство на пшенично зърно се преработва в индустрията за получаване и на биетанол. 

1. Биогорива 2. Биоетанол 3. Зърнени храни - преработка 
 620.91.000.504.056(045)  + 633.11.000
Ключови думи: 1. пшеница 2. енергийни култури 3. биогорива 4. биоетанол 5. възобновяеми източници на енергия 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 594

- 73 -

Сп А 213

Славова, Янка.  Българското земеделие - настояща ситуация и очаквани промени под влияние на ОСП / Янка Славова, Мария Атанасова. // Икономика и управление на селското стопанство, 55, 2010, N 3, с. 3 - 11. 

   На базата на анкета на водещи аграрни специалисти се изследва влиянието, което ОСП оказва върху силните и слабите страни, възможностите и заплахите за бъдещото развитие на българското земеделие. 

1. Обща селскостопанска политика 2. Българско земеделие 
 63.000.65.012(045)  + 338.43.001.12
Ключови думи: 1. земеделие 2. обща селскостопанска политика 3. производство 4. селскостопанска продукция 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 605

- 74 -

Сп Б 403

Стоименова, Иванка.  Вреда от плевелите и оптимизиране на борбата срещу тях = Damage Caused from Weeds and Optimization of Weed Control / Иванка Стоименова, Ангелина Микова, Росица Тончева. // Екология и бъдеще, 9, 2010, N 3, с. 14 - 21. 

   Оптимизирането на борбата срещу плевелите се свежда до ограничаване плътността и продължителността на заплевяване до степен, която не оказва съществено вредно влияние върху добивите, но същевременно с това да не се допусне увеличаване на плевелните семена и органи за вегетативно размножаване в почвата, особено на опасни плевели, които трудно се унищожават. 

1. Плевели 2. Борба с болестите и вредителите по растенията 
 632.5.003.13(045)
Ключови думи: 1. плевели 2. борба с плевелите 3. икономическа вреда от плевелите 4. биологична вреда от плевелите 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 582

- 75 -

Сп Б 329

Стойкова, Мая.  За нитратната директива на ЕС / Мая Стойкова. // Земеделие плюс, 116, 2010, N 9, с. 43 - 46. 

   Директивата за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (91/67/ЕИО) цели намаляване на нитратите в замърсени води и възстановяване на качеството им както и предотвратяване на бъдещи замърсявания на водите. 

1. Европейски нормативи 2. Европейски съюз - аграрна политика 
 502:631.000.34(045)
Ключови думи: 1. европейски директиви 2. нитратна директива 3. замърсяване на почвата 4. икономическо възстановяване 5. отпадъчни води 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 599

- 76 -

Сп Б 329

Стоянова, Антония.  Напояване и добив на царевица за зърно / Антония Стоянова. // Земеделие плюс, 116, 2010, N 9, с. 31 - 32. 

   Настоящата статия представя материали за влиянието на водния дефицит върху добивите от царевицата на зърно, реализиран чрез напояване през една и две бразди и при отмяна на поливки. 

1. Напояване 2. Царевица 
 633.15.001.12(045)
Ключови думи: 1. царевица 2. напояване 3. зърнени култури 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 597

- 77 -

Сп Б 329

Тодорова, Виолета.  Ресурси в агротуризма : Селски туризъм / Виолета Тодорова, Славка Лукипудис. // Земеделие плюс, 116, 2010, N 6, с. 40 - 41. 

   Отглеждането на атрактивни растения и животни и добиването на продукция от тях в селския двор е в унисон със създаването и развитието на агротуризма. 

1. Аграрен туризъм 2. Ресурси в агротуризма 
 631.54.000.33(045)
Ключови думи: 1. ресурси 2. аграрен туризъм 3. биологични ресурси 4. лекарствени растения 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 589

- 78 -

Сп Б 329

Тодорова, Виолета.  Ресурси в агротуризма / Виолета Тодорова, Славка Лукипудис. // Земеделие плюс, 116, 2010, N 7-8, с. 44 - 45. 

   Продължение от бр. 6

1. Аграрен туризъм 2. Ресурси в агротуризма 
 631.54.000.33(045)
Ключови думи: 1. аграрен туризъм 2. дребноплодни овощни видове 3. розмарин 4. облепиха 5. арония 6. боровинка 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 591

- 79 -

Сп Б 329

Тодорова, Виолета.  Ресурси в агротуризма / Виолета Тодорова, Славка Лукипудис. // Земеделие плюс, 116, 2010, N 9, с. 38 - 39. 

   Продължение от № 7 - 8

1. Аграрен туризъм 2. Ресурси в агротуризма 
 631.54.000.33(045)  + 636.000.33
Ключови думи: 1. аграрен туризъм 2. ресурси в агротуризма 3. прибиране на реколта 4. биологична продукция 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 598

- 80 -

Сп Б 434

Ценов, Николай.  За и против създаване и отглеждане генно модифицирана пшеница / Николай Ценов. // Агробизнесът, 8, 2010, N 4, с. 26 - 28. 

   Селекцията на пшеницата е много интензивна и широкомащабна поради огромното разнообразие от условия, в които се отглежда тя. По официални данни в света има създанени множество експериментални ГМ линии, но няма официално утвърден нито един ГМ сорт засега. 

1. Пшеница-генно модифицирана 
 633.11.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. пшеница 2. генно модифицирана пшеница 3. отглеждане на пшеница 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 565

- 81 -

Сп Б 434

Ценов, Николай.  За и против създаване и отглеждане генно модифицирана пшеница / Николай Ценов. // Агробизнесът, 8, 2010, N 5, с. 26 - 27. 

   Продължение от брой 4

1. Пшеница-генно модифицирана 
 633.11.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. пшеница 2. отглеждане на пшеница 3. генно модифицирана пшеница 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 566

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 82 -

Сп Б 448

Великова, Росица.  Логистиката през 2020 година ще бъде по-екологична / Росица Великова. // Логистика, V, 2010, N 1, с. 54 - 56. 

   Логистиците през следващите десет години ще трябва да се погрижат за развитието на екологичните услуги, за нови модели на коопериране и за квалификация на своите сътрудници. Това са резултатите от изследването "Доставките в бъдещето", направено за Deutsche Post/DHL по метода "Делфи", за което са анкетирани логистици от целия свят. 

   По материали на DVZ

1. Логистика и екология 
 658.7.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. логистика 2. екологични услуги 3. логистични мрежи 4. екология на логистиката 5. транспорт и екология 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 618

- 83 -

Сп Б 448

Димчев, Владо.  Как се пресмята себестойност на логистичното обслужване / Владо Димчев. // Логистика, VI, 2010, N 1, с. 24 - 29. 

   Статията разглежда себестойността на логистичните услуги, а не цените, по които логистичните доставчици предлагат услугите си. 

1. Себестойност 2. Логистично обслужване 
 657.4.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. себестойност 2. себестойност на логистичните услуги 3. логистични операции 4. складови запаси 5. капацитет на логистичен склад 6. палетомясто 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 615

- 84 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Сезоните диктуват доставките / Ани Маринова. // Логистика, VI

   Външната логистика на КВС Агро България е аутсорсната, складовете са на стратегически места. 

1. Логистика - транспортна - управление 2. Логистика - складова - управление 
 658.286.000.33
Ключови думи: 1. логистика 2. складова логистика 3. складови бази 4. КВС Агро България 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 616

- 85 -

Сп Б 448

Прозрачността във веригата на доставки . // Логистика, VI, 2010, N 1, с. 34 - 38. 

   Прозрачността по отношение както на доставчиците, така и на клиентите, помага за оптимизиране на наличностите и процесите във веригата на доставки. Ако се използва модулното мислене, комуникацията ще се фокусира върху тесните места. 

   По материали на XXV конгрес по логистика в Берлин

1. Вериги доставки 2. IT технологии 
 658.284.001.12
Ключови думи: 1. доставки 2. прозрачни процеси 3. схема на веригата за доставки 4. IT технологии 5. верига за доставки 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 617

- 86 -

Сп А 18

Ханыгина, Е. С.  Разработка системы планирования на базе модели цепочки поставок промышленного предприятия / Е. С. Ханыгина, А. М. Иванилова. // Вестник машиностроения, 89, 2010, N 7, с. 77 - 81. 

   Разгледани са методите на математично моделиране на производствено - логистична верига за доставки, разработен е статистически оптимизационен модел на логистична система, формулирани са критерии за оптимизация и списък на ограниченията под формата на равенства и неравенства, даден е списък на динамичен оптимизационен модел. 

1. Организация на производствения процес 2. Модели и моделиране - приложение 
 658.5.001.57
Ключови думи: 1. моделиране 2. оптимизация 3. линейно програмиране 4. критерий на оптимизация 5. верига за доставки 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 577

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

Кибернетика . Фина механика.

- 87 -

Сп Б 448

Баркодове с по-добри характеристики, повече данни на същата площ . // Логистика, VI, 2010, N 1, с. 66 - 67. 

   Продължение от бр. 10/2009 година

1. Баркодове 2. Баркодове - усъвършенстване 
 681.32.05.001.12
Ключови думи: 1. баркод 2. символика GS1 Databar 3. кодиране 4. автоматизиране на процесите 5. обработка на информацията 6. скенери 7. идентификация на продукти 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 620

- 88 -

А 14

Васильев, В.  Цифровые тахографы - час пробил / В. Васильев. // Автомобильный транспорт, 87, 2010, N 7, с. 19 - 21. 

   Цифровият тахограф, както и аналоговият, е контролиращо устройство, което фиксира режимите на труд и почивка на шофьора. Освен това се отбелязват и следните параметри: скорост, време, изминалите километри, повредите и т. н.. 

1. Тахографи 
 629.1.05.002.56(045)  + 681.327.001.76(045)
Ключови думи: 1. тахографи 2. тахограф - цифров 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 559

- 89 -

Сп Б 329

Момчилов, Кирил.  Сложни управляеми системи / Кирил Момчилов. // Земеделие плюс, 116, 2010, N 7-8, с. 46 - 47. 

   Статията проследява разширеното използване на GPS - системите. 

1. Системи за автоматично управление 
 681.322.001.1
Ключови думи: 1. управляеми системи 2. мобот 3. бордови компютри за управление 4. системи за автоматизация 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 593

- 90 -

Сп Б 448

Прозрачността във веригата на доставки . // Логистика, VI, 2010, N 1, с. 34 - 38. 

   Прозрачността по отношение както на доставчиците, така и на клиентите, помага за оптимизиране на наличностите и процесите във веригата на доставки. Ако се използва модулното мислене, комуникацията ще се фокусира върху тесните места. 

   По материали на XXV конгрес по логистика в Берлин

1. Вериги доставки 2. IT технологии 
 658.284.001.12
Ключови думи: 1. доставки 2. прозрачни процеси 3. схема на веригата за доставки 4. IT технологии 5. верига за доставки 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 617

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

Езикознание. Филология. Литература

История. Георафия. Биографии. Археология.

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.

Компютри. Програмни продукти.

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.

- 91 -

А 377

Арсов, С.  Информационно-справочна система "Докторанти" в Русенския университет / С. Арсов, Е. Арсова, А. Смрикаров. // Автоматика и информатика, 44, 2010, N 2, с. 62 - 66. 

   Процесът за управление, контролиране и вземане на решения при подготовката на специалисти в образователна и научна степен (ОНС) "Доктор" изисква навременен и оперативен достъп до информацията за обучаване. Това би могло да бъде постигнато чрез създаване на автоматизирана информационно-справочна система, осигуряваща събиране, съхранение, обработка и бърз достъп до информацията за образователното и научно развитие на докторантите. 

1. Софтуерни продукти 
 378.2:004.4.001(045)
Ключови думи: 1. информационно-справочна система 2. докторанти 3. програмни модули 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 558

- 92 -

Сп А 1704

Иванова, Мария.  Българското висше образование в условията на Европейското образователно пространство - финансови проблеми и възможности за решаване / Мария Иванова. // Икономика, LV, 2010, N 4, с. 66 - 87. 

   Направен е опит да се обобщят финансовите проблеми на българското висше образование. Изследвано е влиянието на външни и вътрешни за страната ни фактори. Разгледани са факторите, които оказват най-голямо въздействие върху облика на висшето образование в България и върху провеждането на реформите в него. 

1. Висше образование - финансиране 2. Висше образование и Европейски съюз 
 378.014.54.000.33(045)
Ключови думи: 1. висше образование 2. реформи в образованието 3. икономическа роля 4. финансиране на висшето образование 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 613

- 93 -

Сп А 2033

Москаленко, В. О.  Система "Электронный университет" и ее роль в сопровождении учебного процесса в МГТУ им. Н. Э. Баумана / В. О. Москаленко, Е. А. Тарапанова, Е. Г. Юдин. // Вестник МГТУ имени Н. Э. Баумана-серия "Приборостроение", 21, 2010, N 2, с. 61 - 69. 

   Показана е информационна система, която се използва за организацията и управлението на учебния процес в МГТУ Н. Э Бауман в гр. Москва. 

1. Информационни системи - приложение във ВУЗ 
 378.1:004.004.1
Ключови думи: 1. информационна система 2. учебен процес 3. бази данни 4. управляващи системи 5. ефективност на обучението 6. система "Електронен университет" 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 578

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.

Техника на безопасността.

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми.

Хранително-вкусова промишленост.

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело.

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).

- 94 -

Сп А 18

Базров, Б. М.  Технологическое сопровождение станочного оборудования / Б. М. Базров. // Вестник машиностроения, 89, 2010, N 5, с. 43 - 46. 

1. Стругове 2. Стругове - оборудване 
 621.9.06.002.52(045)
Ключови думи: 1. металорежещи машини 2. стругове 3. технологично оборудване 4. ефективност 5. модул на повърхността 6. модул на технологичния процес 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 572

- 95 -

Сп А 18

Воронцов, А. Л.  Разработка новой теории тепловых процессов резания : 4. Анализ основных теоретических исследований теплофизики резания. Часть 3 / А. Л. Воронцов, Н. М. Султан-Заде, А. Ю. Албагачиев. // Вестник машиностроения, 89, 2010, N 6, с. 78 - 85. 

   Представен е краят на анализа, доказващ недостатъците на теоретичната разработка на А. И. Белоусов, посветена на построяването на теорията за топлинните процеси на рязане. 

1. Рязане на материалите 
 621.9.01.001(045)
Ключови думи: 1. теория на рязането 2. топлинни процеси 3. сила на рязане 4. пластична деформация 5. температура на топене 6. температура при рязане 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 576

- 96 -

Сп А 18

Разработка новой теории тепловых процессов резания.  : 4. Анализ основных теоретических исследований теплофизики резания. Часть 1 / А. Л. Воронцов, Н. М. Султан-Заде, А. Ю. Албагачиев, А. И. Савкин. // Вестник машиностроения, 89, 2010, N 4, с. 68 - 71. 

   Използвайки разработката на П. И. Бобриков, са показани проблемите на построяване на теорията за топлинните процеси на рязане. 

   Продължение от № 1-3

1. Рязане на материалите 
 621.9.01.001(045)
Ключови думи: 1. теория на рязането 2. топлинни процеси 3. коефициент на топлопроводимост 4. температура при рязане 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 571

- 97 -

Сп А 18

Разработка новой теории тепловых процессов резания.  : 4. Анализ основных теоретических исследований теплофизики резания. Часть 2 / А. Л. Воронцов, Н. М. Султан-Заде, А. Ю. Албагачиев, А. И. Савкин. // Вестник машиностроения, 89, 2010, N 5, с. 57 - 65. 

   Статията предлага началото на анализ, показващ недостатъците на теоретичната разработка на А. И. Белоусов, посветена на построяването на теорията за топлинните процеси на рязане. 

1. Теория на рязането 
 621.9.01.001(045)
Ключови думи: 1. рязане 2. рязане на материали 3. топлинни процеси 4. сила на рязане 5. пластична деформация 6. температура на топене 7. температура при рязане 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 574

- 98 -

Сп А 18

Швец, С. В.  Новая концепция расчетов характеристик процесса резания / С. В. Швец. // Вестник машиностроения, 89, 2010, N 5, с. 51 - 56. 

   Описан е проблем, възникващ при изчисляване параметрите на режимите на рязане. Предложен е и проанализиран нов физичен модел на процеса на рязане, въз основа на който е създаден математичен модел, позволяващ използването на система за автоматизирано проектиране при минимални експериментални изследвания. 

1. Рязане на материалите 2. Математическо моделиране 
 621.9.01.001(045)
Ключови думи: 1. математичен модел 2. изчисляване на параметри 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 573


 Индекс по АВТОРИ

Албагачиев, А. Ю. 95 96 97 
Анастасова, Минка 15 67 
Апостолова, М. 55 
Арсов, С. 20 91 
Арсова, Е. 20 91 
Атанасова, Мария 18 73 
Атанасова-Чопева, Минка 2 3 
Базров, Б. М. 94 
Балабаева, И. 45 
Башев, Храбрин 5 51 56 
Благоева-Яркова, Юлияна 4 53 
Божинова, Паунка 24 54 
Бровман, М. Я. 36 
Васильев, В. 46 47 88 
Великова, Росица 25 82 
Велковска, Гена 4 53 
Воронцов, А. Л. 95 96 97 
Върлев, Иван 6 57 58 
Григорова, Веселина 26 27 42 43 
Дарджонов, Трифон 7 
Димитров, С. 55 
Димчев, Владо 8 83 
Живков, Ж. 55 
Иванилова, А. М. 22 86 
Иванов, Божидар 9 
Иванов, Петко 10 59 60 61 62 63 
Иванова, Мария 11 92 
Иванова, Теофанка 28 64 
Калчева, С. 55 
Кириллов, Н. Г. 29 38 41 
Котева, Нина 5 12 51 56 65 
Линкова, Маруся 17 68 
Луканова, Победа 13 30 
Лукипудис, Славка 19 24 40 54 77 78 79 
Маклафин, Мартина 66 
Маринова, Ани 14 48 84 
Мельник, Г. В. 49 
Микова, Ангелина 74 
Младенова, Мимоза 5 51 56 
Момчилов, Кирил 37 89 
Москаленко, В. О. 21 93 
Николов, Димитър 15 67 
Николов, Радмил 16 31 
Николова, М. 55 
Николова, Марина 17 68 
Петров, Станчо 32 39 69 70 
Петрова, Иванка 71 
Попов, К. 55 
Попов, Румен 9 
Рачовска, Гинка 33 72 
Рисина, Мария 5 51 56 
Савкин, А. И. 96 97 
Славова, Янка 18 73 
Смрикаров, А. 20 91 
Стамов, Стамен 71 
Стоименова, Иванка 74 
Стойкова, Мая 34 75 
Стоянова, Антония 76 
Султан-Заде, Н. М. 95 96 97 
Тарапанова, Е. А. 21 93 
Тодорова, Виолета 19 40 77 78 79 
Тончева, Росица 74 
Францова, Ани 35 50 
Ханыгина, Е. С. 22 86 
Христов, Въто 7 
Ценов, Николай 80 81 
Шабан, Н. 55 
Швец, С. В. 23 98 
Юдин, Е. Г. 21 93 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Баркодове с по-добри характеристики, повече данни на същата площ 87 
БДС за млякото се завръща 1 52 
Българското висше образование в условията на Европейското образователно пространство - финансови проблеми и възможности за решаване 11 92 
Българското земеделие - настояща ситуация и очаквани промени под влияние на ОСП 18 73 
Българското земеделие в началото на 21 век 55 
Влияние на ОСП върху структурното адаптиране на земеделските стопанства 15 67 
Вреда от плевелите и оптимизиране на борбата срещу тях = Damage Caused from Weeds and Optimization of Weed Control 74 
Въздействието на Общата селскостопанска политика на ЕС върху развитието на земеделските стопанства 5 51 56 
Възможности за участие на земеделските производители в търговията с въглеродни емисии 16 31 
Выставка "Комтранс 2010" 45 
Выставка "Комтранс- 2010" 47 
ГМО продуктите се изследват поне 7 години преди да се пуснат на пазара 66 
Диверсификация на агротуристическия продукт като инструмент за съживяване на селската икономика 17 68 
Елда - хранителни качества и функционални свойства 71 
Енергийна ефективност и опазване на околната среда 26 42 
За и против създаване и отглеждане генно модифицирана пшеница 80 81 
За нитратната директива на ЕС 34 75 
Информационно-справочна система "Докторанти" в Русенския университет 20 91 
Как се пресмята себестойност на логистичното обслужване 8 83 
Колко вода е необходима на растенията през поливния сезон 58 
Логистиката през 2020 година ще бъде по-екологична 25 82 
Месото в света през 2009 и 2010 година 10 62 63 
Мировые тенденции в производстве и использовании сжиженного природного газа как универсального энергоносителя и моторного топлива 29 38 41 
Мястото на жп транспорта в борбата с климатичните промени 35 50 
Напояване и добив на царевица за зърно 76 
Напояване и икономическа ефективност 6 57 
Новая концепция расчетов характеристик процесса резания 23 98 
ОСП и демографския потенциал в селските райони 2 3 
Планинските райони в Р България - политика, проблеми и възможности за развитие на селското стопанство 4 53 
Повышение прочности сварных балок при изгибе 36 
Поглед върху българското земеделие през ХХ век, сега и в бъдеще 7 
Предпоставка за "зелена" заетост в България 13 30 
Приложни аспекти на екологията . = Applied Aspects of Ecology. II. Biocultures 39 70 
Приложни аспекти на екологията . I. Агроекосистеми = Applied Aspects of Ecology. I. Agricultural Ecosystems 32 69 
Пристанища на четири морета 14 48 
Прозрачността във веригата на доставки 85 90 
Пшеницата като суровина за производството на биоетанол 33 72 
Развитие газовых двигателей 49 
Развитие на възобновяемите енергийни източници в България 27 43 
Разработка новой теории тепловых процессов резания 95 
Разработка новой теории тепловых процессов резания. 96 97 
Разработка системы планирования на базе модели цепочки поставок промышленного предприятия 22 86 
Рапицата - енергийна култура 24 54 
Растителните масла в света през 2009 година 61 
Ресурси в агротуризма 19 40 77 78 79 
Ръчноводими електрокари по поръчка 44 
Сателитни спътникови системи 37 
Сееш рапица - жънеш пари 60 
Сезоните диктуват доставките 84 
Система "Электронный университет" и ее роль в сопровождении учебного процесса в МГТУ им. Н. Э. Баумана 21 93 
Сложни управляеми системи 89 
Сравнителен анализ на земеделските стопанства в България и ЕС 12 65 
Стратегии за развитие и нови източници на заетост в селските райони 9 
Състояние и използване на оборския тор в България = State end using of natural fertilizer in Bulgaria 28 64 
Технологическое сопровождение станочного оборудования 94 
Трудният път на българското вино 59 
Цифровые тахографы - час пробил 46 88 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

IT технологии 85 90 
Аграрен туризъм 19 40 77 78 79 
Баркодове 87 
Баркодове - усъвършенстване 87 
Биогорива 24 33 54 72 
Биоетанол 33 72 
Борба с болестите и вредителите по растенията 74 
Българско земеделие 18 73 
Вериги доставки 85 90 
Винопроизводство 59 
Висше образование - финансиране 11 92 
Висше образование и Европейски съюз 11 92 
Въглеродни емисии 16 31 
Възобновяеми енергии 27 43 
Газ, гориво 29 38 41 
Генно инженерство в растениевъдството 66 
Двигатели 49 
Демографска политика 2 3 
Диверсификация 17 68 
Европейски нормативи 34 75 
Европейски съюз 5 51 56 
Европейски съюз - аграрна политика 34 75 
Елда 71 
Ефективност - енергийна 26 42 
Железопътен транспорт и околна среда 35 50 
Замърсяване на въздуха 16 31 
Замърсяване на почвата и водата 16 31 
Земеделие - организация и управление 7 55 
Земеделски стопанства 12 15 65 67 
Земеделски стопанства - България и ЕС 12 65 
Зърнени култури 71 
Зърнени храни - преработка 33 72 
Изложба на автомобили 45 47 
Източници на енергия - нетрадиционни 27 43 
Икономика 17 68 
Икономика на селските райони 17 68 
Информационни системи - приложение във ВУЗ 21 93 
Логистика - складова - управление 84 
Логистика - транспортна - управление 84 
Логистика и екология 25 82 
Логистични транспортни системи 14 48 
Логистично обслужване 8 83 
Маслодайни растения 24 54 
Математическо моделиране 23 98 
Месопроизводство 10 62 63 
Механика на деформируемите тела. Еластичност. Деформация. Здравина 36 
Млечна промишленост, преработка на млякото 1 52 
Модели и моделиране - приложение 22 86 
Напояване 6 57 76 
Напояване. Норми 58 
Обща селскостопанска политика 2 3 5 15 18 51 56 67 73 
Опазване на околната среда 26 42 
Организация на производствения процес 22 86 
Плевели 74 
Подемно-транспортни средства 44 
Приложна биология 39 70 
Пшеница-генно модифицирана 80 81 
Развъждане на ракообразни 39 70 
Рапица - производство 60 
Растителни масла 61 
Ресурси в агротуризма 19 40 77 78 79 
Рязане на материалите 23 95 96 98 
Сателитни спътникови системи 37 
Себестойност 8 83 
Селски райони - развитие 9 
Селскостопанска екология 32 69 
Селскостопански планински райони - развитие 4 53 
Системи за автоматично управление 89 
Софтуерни продукти 20 91 
Стандартизация - България 1 52 
Стругове 94 
Стругове - оборудване 94 
Тахографи 46 88 
Теория на рязането 97 
Торове. Торене. Стимулиране растежа на растенията 28 64 
Транспортни средства - вредни емисии - влияние върху околната среда 35 50 
Трудова заетост 13 30 
Трудова заетост - "зелена" 13 30 
Царевица 76 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

"зелена" заетост 13 30 
"зелени" работни места 13 30 
BULiPOS - система 37 
EUPOS - система 37 
IT технологии 85 90 
SPS системи 37 
автоматизиране на процесите 87 
автоцистерна 45 47 
аграрен туризъм 19 40 77 78 79 
аграрна реформа 7 
агроекосистеми 32 69 
агротуристически продукт 17 68 
аквакултура 39 70 
акумулиране на въглерод 16 31 
алтернативни горива 29 38 41 
аминокиселини 71 
арония 19 78 
бази данни 21 93 
баркод 87 
биогорива 24 33 54 72 
биоетанол 33 72 
биокултури 39 70 
биологична вреда от плевелите 74 
биологична продукция 79 
биологични ресурси 40 77 
борба с плевелите 74 
бордови компютри за управление 89 
боровинка 19 78 
България 4 7 53 
валежи 58 
вегетационни валежи 58 
верига за доставки 22 85 86 90 
вина 59 
винопроизводство 59 
висше образование 11 92 
влекачи 45 47 
воден режим на почвата 58 
водна енергия 27 43 
водни организми 39 70 
вредни емисии 35 50 
въглеродни кредити 16 31 
възобновяеми източници на енергия 24 33 54 72 
вятърна енергия 27 43 
газови двигатели 49 
генно инженерство 66 
генно модифицирана пшеница 80 81 
генно модифицирани култури 66 
генно модифицирани растения 66 
геотермална енергия 27 43 
горива 29 38 41 
демографска политика 2 3 
диверсификация 17 68 
добиви 6 57 
добри селскостопански практики 28 64 
докторанти 20 91 
доставки 85 90 
дребноплодни овощни видове 19 78 
евапотранспирация 58 
европейска енергийна стратегия 26 42 
европейска инфраструктура 35 50 
европейска политика за водите 28 64 
европейски директиви 34 75 
Европейски съюз 4 12 53 65 
екологични услуги 25 82 
екология 32 39 69 70 
екология на логистиката 25 82 
екосистеми 32 39 69 70 
елда 71 
електроенергия 26 42 
електрокари 44 
емисии въглероден двуокис 35 50 
енергетика 26 27 42 43 
енергийна ефективност 26 42 
енергийна политика 26 42 
енергийни култури 33 72 
енергия от биомаса 27 43 
енергоносители 29 38 41 49 
енергопроизводство 27 43 
ефективност 12 65 94 
ефективност на обучението 21 93 
ефективност на производството 5 51 56 
железници 35 50 
железопътен транспорт 35 50 
заваръчни съединения 36 
заетост 13 30 
замърсители в земеделието 28 64 
замърсяване на водите 28 64 
замърсяване на почвата 28 34 64 75 
здравина на гредите 36 
земеделие 7 18 55 73 
земеделие в България 55 
земеделски площи 7 
земеделски риск 17 68 
земеделско производство 5 51 56 
земеделско стопанство 5 12 15 51 56 65 67 
зърнени култури 71 76 
идентификация на продукти 87 
изложение 45 47 
изчисляване на параметри 23 98 
икономическа вреда от плевелите 74 
икономическа роля 11 92 
икономически ефект 6 57 
икономически потенциал 12 65 
икономическо възстановяване 34 75 
информационна система 21 93 
информационно-справочна система 20 91 
капацитет на логистичен склад 8 83 
картографиране 37 
категоризиране 17 68 
КВС Агро България 84 
климатични промени 16 31 
кодиране 87 
коефициент на полезно действие (КПД) 49 
коефициент на топлопроводимост 96 
конкурентоспособност 12 65 
консервационно земеделие 16 31 
концентрация на напреженията 36 
критерий на оптимизация 22 86 
лекарствени растения 40 77 
линейно програмиране 22 86 
логистика 14 25 48 82 84 
логистични мрежи 25 82 
логистични операции 8 83 
логистични системи 14 48 
лозарство 55 59 
маслодайни култури 24 54 60 
математичен модел 23 98 
месни продукти 10 62 63 
месо 10 62 63 
месопроизводство 10 62 63 
металорежещи машини 94 
миграция 2 3 
млечна промишленост 1 52 
млечни продукти 1 52 
мляко 1 52 
мобот 89 
моделиране 22 86 
модернизация 5 51 56 
модул на повърхността 94 
модул на технологичния процес 94 
морски транспорт 14 48 
навигация 37 
напояване 6 57 58 76 
население 2 3 
нитратна директива 34 75 
нови източници на заетост 9 
облепиха 19 78 
обработка на информацията 87 
обработка на палети 44 
общ европейски пазар 12 65 
обща селскостопанска политика 2 3 5 15 18 51 56 67 73 
опазване на околната среда 26 42 
опазване на природата 35 50 
оперативен риск 17 68 
оптимизация 22 86 
организация на труда 13 30 
отглеждане на пшеница 80 81 
отпадъчни води 34 75 
пазар на труда 13 30 
палетомясто 8 83 
палмово масло 61 
парникови газове 24 54 
планински райони 4 53 
пластична деформация 95 97 
плевели 74 
повишаване на здравината 36 
подемно-транспортни машини 44 
политика 4 53 
политика за развитие 4 53 
полски култури 55 
пречистване на замърсени води 28 64 
прибиране на реколта 79 
прикачни устройства 45 47 
природна газ 29 38 41 
пристанища 14 48 
програмни модули 20 91 
продуктивност 5 12 51 56 65 
прозрачни процеси 85 90 
производителност 12 65 
производство 18 73 
промяна 7 
проследяване 37 
пшеница 33 72 80 81 
работна сила 9 
развитие 7 
рапица 24 54 60 
рапично масло 61 
растениевъдство 66 
растителни масла 61 
ресурси 40 77 
ресурси в агротуризма 79 
реформи в образованието 11 92 
розмарин 19 78 
ръчноводими електрокари 44 
рязане 97 
рязане на материали 97 
сателитни спътникови системи 37 
световна търговия 14 48 
себестойност 8 83 
себестойност на логистичните услуги 8 83 
селски райони 9 
селски райони-развитие 2 3 
селско стопанство 4 53 
селскостопанска продукция 18 73 
сертификация 17 68 
сила на рязане 95 97 
символика GS1 Databar 87 
система "Електронен университет" 21 93 
системи за автоматизация 89 
скенери 87 
складова логистика 84 
складови бази 84 
складови запаси 8 83 
слънчева енергия 27 43 
слънчогледово масло 61 
стандарти - мляко 1 52 
стратегии на развитие 9 
стругове 94 
структурни промени 15 67 
схема на веригата за доставки 85 90 
тахограф - цифров 46 88 
тахографи 46 88 
температура на топене 95 97 
температура при рязане 95 96 97 
теория на рязането 95 96 
технологично оборудване 94 
технология на отглеждане 60 
товарни автомобили 45 47 
топлинни процеси 95 96 97 
транспорт и екология 25 82 
транспортни системи 14 48 
трудова заетост 13 15 30 67 
Турция 14 48 
търговия с емисии 16 31 
управляващи системи 21 93 
управляеми системи 89 
условия на труд 13 30 
устойчиво развитие 9 
учебен процес 21 93 
финансиране на висшето образование 11 92 
флавоноиди 71 
царевица 76 
човешки ресурси 2 3 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ