НОВИ СТАТИИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография.

- 1 -

Сп А 14

Балабаева, И.  Автомобиль в интеллектуальной транспортной системе / И. Балабаева. // Автомобильный транспорт, 88, 2011, N 7, с. 60 - 65. 

   Статията дава някои пояснения относно Интелектуално-транспортната система. Определя я като съвкупна система, обединяваща в единен технически и технологичен комплеск подсистемите за организация на пътното движение, а също така и за предоставяне на информационен сервиз на участниците в пътното движение и потенциалните субекти в транспортния процес. 

1. Безопасност на движението 2. Интелектуални системи 
 004.4:656.11.001.12(045)
Ключови думи: 1. интелектуална транспортна система 2. интелектуални технологии 3. автомобили 4. автомобили Volvo 5. режим на труд и отдих 6. технически устройства 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 820

- 2 -

Сп Б 321

Тошев, Борислав В.  Приносът на фонд "Научни изследвания" за развитието на науката в България и основни изисквания за неговата дейност / Борислав В. Тошев. // Наука, 21, 2011, N 3, с. 18 - 23. 

   Статията проследява развитието на фонд "Научни изследвания" от момента на неговото създаване до наши дни. 

1. Научни изследвания - организация 
 001(497.2).001.1(045)
Ключови думи: 1. научни организации 2. фонд" Научни изследвания" 3. научна дейност 4. национален фонд 5. научна общност 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 795

- 3 -

Сп А 19

Узунов, Юлиан.  Информационната сигурност - лукс за IT фирми или необходимост за всички / Юлиан Узунов. // Машиностроене и електротехника, 60, 2011, N 1, с. 6 - 7. 

   Статията запознава читателите със стандарта за управление на информационната сигурност - ISO/IEC 27001:2005 и разкрива ползите от неговото внедряване. 

   
   http://www.tma-bulgaria.com 

1. Защита на информацията 2. Информационна сигурност 
 681.324.07.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. сигурност 2. сигурност на информацията 3. ISO/IEC 27001:2005 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 783

Философия. Психология. Религия.

Социология. Политология. Право. Политика. Социография.

- 4 -

Сп Б 321

Николова, Емилия.  Новите измерения в социалната политика - проблеми и предизвикателства / Емилия Николова. // Наука, 21, 2011, N 3, с. 31 - 35. 

   Социалната политика е механизъм, който се създава в резултат на различните интереси на социалните слоеве и граждани. Целта е да се постигне относително равновесие между тях , да се съхрани съществуващият тип обществени отношения, да се интегрира общността и в крайна сметка да се укрепи властта. 

1. Социална политика 
 316.42.000.32(045)
Ключови думи: 1. социална политика 2. децентрализация 3. социални отношения 4. общинска социална политика 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 797

- 5 -

Сп Б 321

Овчарова, Живка.  Човешката комуникация във виртуалната среда / Живка Овчарова. // Наука, 21, 2011, N 3, с. 76 - 77. 

   Типични приложения на виртуалната реалност са: автомобилната промишленост, комплексната автоматизация, визуализация на реактор за синтез, моделиране на мебели, обзавеждане, информация, която няма графична природа - статистически данни на база на графичното представяне, визулизиране на комуникационни и информационни мрежи, всичко, което е информационно представяно. 

   Текстът на статията се базира на лекция, изнесена на официалната церемония по случай удостояването на авторката със званието "Доктор хонорис кауза " на Техническия университет - София

1. Виртуална среда и комуникация 
 316.77:681.32.001.1(045)
Ключови думи: 1. комуникация 2. човешка комуникация 3. виртуална среда 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 798

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 6 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  ABC анализ разчиства задръстения склад : Някои тънкости в методологията на планирането на запасите / Васил Василев. // Логистика, VII, 2011, N 4, с. 57 - 58. 

   Един от най-важните фактори, от които зависи дадено производство, е нивото на запасите в склада. Количествата там трябва да са оптимални. Нито много, защото това ще обремени финансово, нито малко - понеже има опасност от престой. 

1. Планиране на запасите 
 339.14/.18.000.65.012(045)  + 658.7.011.000.65.012
Ключови думи: 1. складове 2. запаси 3. планиране на запасите 4. складова наличност 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 776

- 7 -

Сп Б 394

ЕК за ново партньорство между Европа и селскостопанските производители . // Хранително-вкусова промишленост, LX, 2011, N 10, с. 14 - 15, 39. 

   Статията предлага новия проект на Европейската комисия за реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода след 2013 година и представя десет основни момента в реформата. 

1. Обща селскостопанска политика 
 339.923:061.1ЕС.001.12(045)
Ключови думи: 1. партньорство 2. обща селскостопанска политика 3. реформи 4. селскостопански производители 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 813

- 8 -

Сп А 19

Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията  : Съобщение на Европейската комисия. // Машиностроене и електротехника, 60, 2011, N 2, с. 28 - 37. 

   Статията предлага преглед на възможностите за изграждане на конкурентоспособна промишлена Европа. 80% от всички усилия в сферата на научноизследователската и развойна дейност в частния сектор се полагат от промишлеността - двигателна сила на иновациите. 

1. Глобализация 
 316.4:330.11.001.1(045)
Ключови думи: 1. глобализация 2. индустриална политика 3. финансиране на бизнеса 4. единен европейски пазар 5. конкуренция 6. инфраструктура 7. стандартизация 8. промишлени иновации 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 786

- 9 -

Сп А 19

Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията  : Съобщение на Европейската комисия. // Машиностроене и електротехника, 60, 2011, N 5-6, с. 40 -46. 

1. Глобализация 
 316.4:330.11.001.1(045)
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. управление на индустриалната политика 3. иновации в икономиката 4. обмен на добри практики 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 794

- 10 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Десет ] 10 характеристики на най-добрите вериги на доставки / Ани Маринова. // Логистика, VII, 2011, N 2, с. 40 - 42. 

   Изследванията на на Diagnosing Creatness: Ten Traits of the best Supplly Chains (Диагностика на лидерите: 10 характеристики на най-добрите вериги на доставки)* и Global Survey of Supply Chain Progress (Глобално проучване на развитието на веригите на доставки) помагат на читателя да отговорят на въпроса " Постига ли мениджмънтът на веригите на доставки значими резултати". 

   По материали на Logistics Management

1. Логистика в търговията 
 658.7.012.000.33(045)
Ключови думи: 1. вериги на доставки 2. фирмена стратегия 3. компетентност 4. иновации 5. финансови показатели 6. планиране 7. управление на риска 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 763

- 11 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Петнадесет] 15 водещи куриерски фирми: услуги, цени и логистични решения / Ани Маринова. // Логистика, VII, 2011, N 4, с. 32 - 44. 

   В обзорната статия участват: Ди Ейч Ел Експрес България, Еконт експрес, Експресо, Европът - 2000, Ин Тайм/Ю Пи Ес, Интерлогистика, Лео Експес, Сити Експрес и др. 

1. Услуги - организация и управление 2. Услуги. Сфера на услугите 
 658.64.001.12(045)
Ключови думи: 1. услуги 2. куриерски услуги 3. пазар 4. онлайн услуги 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 775

- 12 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Десет] 10 стратегии за успех на дистрибуционната логистика / Ани Маринова. // Логистика, VII, 2011, N 5, с. 41 - 43. 

   В тази статия са представени 10 структурни концепции и решения, които ще доведат до успех в дистрибуционната логистика. 

   По материали от Dematic Logistics Review

1. Дистрибуция. Логистика. 
 339.14.001.73
Ключови думи: 1. дистрибуция 2. складов мениджмънт 3. складов контрол 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 777

- 13 -

Сп А 19

Прилагане на стандарт БДС ISO 31000:2011 и БДС ISO 31010:2011 за целите на управление на риска при работа  / Илия Ценев. // Машиностроене и електротехника, 60, 2011, N 5-6, с. 37 - 39. 

   Стандартите БДС ISO 31000:2011 и БДС ISO 31010:2011 дават едни добри практики, които са синтезирани от човешкия опит от последните 100 години за управление на всички рискови дейности. 

1. Трудови злополуки 
 331.46.001.12(045)
Ключови думи: 1. труд 2. трудови злополуки 3. смъртни злополуки 4. БДС 5. стандарти 6. оценка на риска 7. управление на риска 8. риск 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 793

- 14 -

Сп Б 321

Тошев, Борислав В.  Приносът на фонд "Научни изследвания" за развитието на науката в България и основни изисквания за неговата дейност / Борислав В. Тошев. // Наука, 21, 2011, N 3, с. 18 - 23. 

   Статията проследява развитието на фонд "Научни изследвания" от момента на неговото създаване до наши дни. 

1. Научни изследвания - организация 
 001(497.2).001.1(045)
Ключови думи: 1. научни организации 2. фонд" Научни изследвания" 3. научна дейност 4. национален фонд 5. научна общност 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 795

- 15 -

Сп А 19

Шопова, Ивелина.  Стратегически цели и показатели за ефективност / Ивелина Шопова. // Машиностроене и електротехника, 60, 2011, N 3, с. 22 - 25. 

   В статията са представени някои често използвани стратегически цели и приоритети от компании в областта на технологичните услуги. Почти навсякъде са изброени и подходящи показатели за ефективност, които да осигурят измерването на напредъка при постигането на тези цели. 

   
   http://www.bullbrokers-bg.com 

1. Икономическа ефективност 
 330.131.5.001(045)
Ключови думи: 1. стратегически цели 2. ефективност 3. показатели за ефективност 4. стратегия 5. перспектива 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 787

- 16 -

Сп А 19

Щерев, Славей.  Конкурентоспособността - решаващ фактор при криза и в подем : Нормиране и балансиране на производствения процес / Славей Щерев. // Машиностроене и електротехника, 60, 2011, N 2, с. 20 - 23. 

1. Конкурентоспособност 
 339.13.000.33(045)
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. нормиране на труда 3. система за нормиране 4. хронометриране 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 785

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.

Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

- 17 -

Сп А 19

Деянов, Борислав.  Кооперативни игрови модели и приложения / Борислав Деянов, Иван Иванов. // Наука, 21, 2011, N 3, с. 24 - 30. 

   "Теория на игрите" е клон на приложната математика и се използва предимно в социологията, политиката, икономиката, биологията и други обществени науки. Тя изследва процеса на вземане на решение на различни участници в икономиката. 

1. Теория на игрите 
 519.83.004.1(045)
Ключови думи: 1. теория на игрите 2. вектор на Шепли 3. колективни решения 4. кооперативни игрови модели 
Тематични рубрики: 1. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 796

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 18 -

Сп А 14

Биогаз из возобновляемых источников . // Автомобильный транспорт, 88, 2011, N 5, с. 72 - 73. 

   Компанията Wessex Water, която се занимава с пречистване на отпадъци, е успяла да произведе гориво за Volkswagen Beetle от пречистени отпадъчни води. 

   По материали от чуждестранния печат

1. Биогаз - получаване 2. Биогорива 
 628.3.002.3(045)
Ключови думи: 1. биогаз 2. метан 3. възобновяеми източници на енергия 4. биогорива 5. отпадни води 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 758

- 19 -

Сп А 19

Костов, Даниел.  Рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване / Даниел Костов. // Машиностроене и електротехника, 60, 2011, N 4, с. 34 - 38. 

   Рециклирането на старо електрическо и електронно оборудване с цел повторното му използване е възможно най-добрата работна технология. 

   
   http://www.nenbg.com 

1. Отпадъци - електронно оборудване-оползотворяване 
 621.38:502.002.8(045)
Ключови думи: 1. рециклиране 2. рециклиране на отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  3. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 791

- 20 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Бизнесът се обединява, за да щади околната среда / Ани Маринова. // Логистика, VII, 2011, N 3, с. 38 - 40. 

   Все повече фирми правят транспортните и логистичните си операции по-зелени и въвеждат практики, щадящи околната среда, но усилията им не са достатъчни. 

   По материали на Inbound Logistics

1. Околна среда - политика на опазване 2. Околна среда и бизнес 
 504.05/.06.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. околна среда 2. транспортен сектор 3. зелена логистика 4. екологични инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 767

- 21 -

Сп А 14

Опережая время . // Автомобильный транспорт, 88, 2011, N 7, с. 44 - 49. 

   Стандартът Евро-6, който регламентира нормите за изхвърлените вредни вещества от отработените газове, ще влезе в сила в страните от Европейския съюз и редица други държави на 31 декември 2012 година. Неговото действие ще се разпростре върху новите модели на автомобилите, а след година - върху всички нови транспортни средства, постъпващи за продан. 

   По материали на компанията Scania

1. Двигатели с вътрешно горене - стандарти 
 621.43:502.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. двигатели 2. двигатели с вътрешно горене 3. стандарти 4. стандарт Евро - 6 5. Scania 6. техническо обслужване 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 819

- 22 -

Сп Б 403

Твърди битови отпадъци=Municipal Solid Waste (MSW) . // Екология и бъдеще, 10, 2011, N 1-2, с. 30 - 34. 

   Проблемът за твърдите битови отпадъци се разглежда в сегмент "органични битови отпадъци", които са източник на сериозни екологични проблеми и опастност за здравето на човека и следва да се разглежда в няколко аспекта. 

   Източник: www.oxal-bg.com/Analiz-oxalor%20fr%20Baykov.pdf
   http://www.oxal-bg.com/analiz-oxalor%20fr%20baykov.pdf 

1. Битови отпадъци 
 628.54.000.504.056(045)  + 631.86/.87.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. битови отпадъци 2. биоразградими отпадъци 3. органични отпадъци 4. методи за компостиране 5. компостиране 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 800

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 23 -

Сп Б 394

Етиен, Сандрин.  Вкусът и мозъка / Сандрин Етиен ; Прев. от френ. Христо Христов. // Хранително-вкусова промишленост, LX, 2011, N 8, с. 58 - 60. 

   Статията запознава читателя накратко с ролята на мозъка при възприемането на четирите основни вкуса: сладко, кисело, солено и горчиво. Оказва се, че има и пети - умами, приятен японски вкус, който присъства в месата и кухненските бульони. 

   По сп. La Recherche, N 443/2010

1. Физиология 
 612.3.001(045)
Ключови думи: 1. вкусове 2. вкусови рецептори 3. рецептори 4. компоненти на вкуса 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 816

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

- 24 -

Сп А 19

Колчагов, Симеон.  Аутодеск] Autodesk Invertor 2012 : Нов стандарт за удобство и бързина на работа / Симеон Колчагов. // Машиностроене и електротехника, 60, 2012, N 4, с. 28 - 38. 

   Най-голям интерес в света на CAD технологиите предизвиква пускането на новите версии на продуктите на Autodesk. Компанията с ненадминато портфолио (над 80 CAD системи за проектиране), с най-голямата инженерна общност от потребители (над 10 000 000 регистрирани потребители) и над 3400 разработчици, определя тенденциите и стандартите за развитие на този тип софтуер, от създаването на първата CAD система за персонални компютри досега. 

1. CAD системи 
 519.688:621.001.3(045)
Ключови думи: 1. аутодеск инвертор 2. CAD системи 3. интерфейс 4. моделиране 5. усъвършенствано моделиране 6. стандарти 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 790

- 25 -

Сп А 19

Колчагов, Симеон.  Аутодеск] Autodesk Invertor 2012 : Нов стандарт за удобство и бързина на работа / Симеон Колчагов. // Машиностроене и електротехника, 60, 2011, N 5-6, с. 28 -33. 

   Продължение от брой 4

1. CAD системи 
 519.688:621.001.3(045)
Ключови думи: 1. аутодеск инвертор 2. симулации 3. стандарти 4. инструментално конструиране 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 792

Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

- 26 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Германия води света във възобновяемите енергии / Петко Иванов. // Агробизнесът, 9, 2011, N 6, с. 26 - 27. 

   Германия е световният лидер в развитието на възобновяемите енергии (ВЕ). В периода от 2000 до 2010 година техният дял в производството на електричество се е увеличил от 6,3 до близо 17% (102,5 от общо TWh). През 2009 г. в сектора за възобновяеми енергии са инвестирани повече от 20 милиарда евро. В него са ангажирани около 300 хиляди души, предимно в малки и средни по обем компании. 

1. Възобновяеми енергии 
 620.91.001.3(045)
Ключови думи: 1. възобновяеми източници на енергия 2. вятърна енергия 3. хидроенергия 4. фотоволтаична енергия 5. геотермална енергия 
Тематични рубрики: 1. Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.  
  

Сист. No: 759

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

- 27 -

Сп Б 448

Матеева, Богиня.  Техно-Фрига - бутик за хладилно оборудване и инсталации / Богиня Матеева. // Логистика, VII, 2011, N 6, с. 42 - 43. 

   Когато в склада има контролирана атмосфера и температура, търговецът може да продава ябълките до нова реколта. 

1. Хладилни инсталации 2. Хладилни камери 
 621.5.001.3(045)  + 621.565
Ключови думи: 1. хладилни инсталации 2. хладилно оборудване 
Тематични рубрики: 1. Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.  
  

Сист. No: 781

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 28 -

Сп А 19

Костов, Даниел.  Рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване / Даниел Костов. // Машиностроене и електротехника, 60, 2011, N 4, с. 34 - 38. 

   Рециклирането на старо електрическо и електронно оборудване с цел повторното му използване е възможно най-добрата работна технология. 

   
   http://www.nenbg.com 

1. Отпадъци - електронно оборудване-оползотворяване 
 621.38:502.002.8(045)
Ключови думи: 1. рециклиране 2. рециклиране на отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  3. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 791

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

- 29 -

Сп А 14

Индикатор сна Anti Sleep . // Автомобильный транспорт, 88, 2011, N 9, с. 62 - 63. 

   Статистиката показва, че една четвърт от тежките аварии на пътя се дължат на голямата умора на водачите на превозни средства. Особено печални са резултатите, когато хората са зад волана много часове без сън. Когато шофьорът започне да клюма или да затваря очи, се подава сигнал за тревога. Дори ако човекът фактически спи и до произшествието остават броени секунди, в този случай за избягването му ще помогне датската система Anti Sleep Pilot (ASP). 

   По материали от чудестранния печат Фото "Anti Sleep Pilot"

1. Автомобили - електронно оборудване 
 629.113:621.38.001.76(045)
Ключови думи: 1. индикатор за сън 2. индикатори 3. Anti Sleep Pilot 4. тестове 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 823

- 30 -

Сп А 19

Костов, Даниел.  Рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване / Даниел Костов. // Машиностроене и електротехника, 60, 2011, N 4, с. 34 - 38. 

   Рециклирането на старо електрическо и електронно оборудване с цел повторното му използване е възможно най-добрата работна технология. 

   
   http://www.nenbg.com 

1. Отпадъци - електронно оборудване-оползотворяване 
 621.38:502.002.8(045)
Ключови думи: 1. рециклиране 2. рециклиране на отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  3. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 791

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.

- 31 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Ричтрак: какво се предлага на пазара / Васил Василев. // Логистика, VII, 2011, N 3, с. 52 - 57. 

   През последните години ричтракът все повече измества в покритите складове своя събрат електрокара с противотежест. Статията предлага информация в помощ на своите читатели за машини от рода на ричтрака, която да им послужи при инвестирането в обновяване на техниката си. 

1. Подемно-транспортни машини 
 621.86/.87.001.3(045)
Ключови думи: 1. ричтрак 2. подемно-транспортни машини 
Тематични рубрики: 1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  
  

Сист. No: 771

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 32 -

Сп А 6

Антропов, Б. С.  Расход масла автотракторными дизелями / Б. С. Антропов, В. А. Бодров. // Тракторы и сельхозмашины, 81, 2011, N 6, с. 45 - 46. 

   Предложени са методи за контрол и диагностика на елементите на двигателите от цилиндрово-буталната група при експлоатация. Те могат да се използват упешно в предприятия, където е наложен сгрог отчет за разхода на ГСМ при експлоатацията на тракторните средства. 

1. Експлоатация на автомобила 
 629.113.004.004.18(045)
Ключови думи: 1. двигатели 2. разход на масло за смяна 3. разход на масло за доливане 4. диагностика 5. неизправности 6. система за смазване 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 811

- 33 -

Сп А 14

Балабаева, И.  Автомобиль в интеллектуальной транспортной системе / И. Балабаева. // Автомобильный транспорт, 88, 2011, N 7, с. 60 - 65. 

   Статията дава някои пояснения относно Интелектуално-транспортната система. Определя я като съвкупна система, обединяваща в единен технически и технологичен комплеск подсистемите за организация на пътното движение, а също така и за предоставяне на информационен сервиз на участниците в пътното движение и потенциалните субекти в транспортния процес. 

1. Безопасност на движението 2. Интелектуални системи 
 004.4:656.11.001.12(045)
Ключови думи: 1. интелектуална транспортна система 2. интелектуални технологии 3. автомобили 4. автомобили Volvo 5. режим на труд и отдих 6. технически устройства 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 820

- 34 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Българските пристанища: предимства, проекти, перспективи / Васил Василев. // Логистика, VII, 2011, N 6, с. 26 - 27. 

   Настоящият обзор представя 6-те най-големи действащи български пристанища и се опитва да даде отговор: по какви проекти работят екипите на българските пристанища и как ще привлекат нови товари. 

1. Пристанища 
 627.000.33(045)
Ключови думи: 1. пристанища 2. контейнерни превози 3. терминали 4. пристанище Варна 5. пристанище Бургас 6. пристанище Русе 7. пристанище Лом 8. пристанище Свищов 9. пристанище Видин 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 779

- 35 -

Сп А 14

Васильев, В.  Мир автобусов - для мира людей / В. Васильев. // Автомобильный транспорт, 88, 2011, N 7, с. 18 - 25. 

   Статията предлага материал за международния автотранспортен фестивал "Мир автобусов - 2011", проведен на Коломенска земя. Представени са новини от света на производството на автобуси. 

1. Автобуси 
 629.114.5.001.3(045)
Ключови думи: 1. автобуси 2. предназначение на автобусите 3. училищни автобуси 4. пътнически автобуси 5. туристически автобуси 6. градски автобуси 7. маршрутни автобуси 8. автоматична предавателна кутия 9. хибридна система Allison 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 817

- 36 -

Сп А 14

Васильев, В.  Экономия в каждой капле топлива / В. Васильев, И. Балабаева. // Автомобильный транспорт, 88, 2011, N 7, с. 38 - 40. 

   Статията представя най-новите разработки на шведската компания Volvo в областта на намаляване разходите на гориво и намаляване вредното въздействие на товарните автомобили върху околната среда. 

1. Товарни автомобили 
 629.114.4.001.76(045)
Ключови думи: 1. автомобили 2. товарни автомобили 3. автомобили Volvo 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 818

- 37 -

Сп А 14

Васильев, В.  Пришелец из будущего / В. Васильев. // Автомобильный транспорт, 88, 2011, N 9, с. 56 - 59. 

   В основата на новия Mercedes-Benc- Actros лежи прогресивна модулна система, специално предназначена за междуградски и международни превози: просторни кабини в различни варианти; разделяне на работното и "жилищното" пространства; ергономично табло за уредите; икономични и екологични шестцилиндрови двигатели с голям запас на въртящия момент; издържлива носеща рама и усъвършенствана система за безопасност. 

1. Автомобили - товарни 
 629.113.001.3(045)
Ключови думи: 1. Mercedes-Benc-Actros 2. товарни автомобили 3. модулна концепция 4. Евро-6 5. система CommonRail X-Pulse 6. влекачи 7. седлови влекач 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 822

- 38 -

Сп А 14

Васильев, В.  Для участников автомобильного рынка / В. Васильев, И. Балабаева. // Автомобильный транспорт, 88, 2011, N 10, с. 28 - 39. 

   Статията прави преглед на демонстрираните образци на автотехника последно поколение, висококачествени автомобилни компоненти и най-новите технологии за тяхното производство, съвременни научно-технически разработки, съобразени с безопасността, екологията и надеждността на международните изложби "Интеравто-2011" и "Автомеханика" в град Москва. 

1. Автомобили. Автомобилостроене. Модернизация 
 629.119:061.4.001.12(045)
Ключови думи: 1. спортни автомобили 2. семейни автомобили 3. товарен фургон 4. всъдеход 5. нанотехнологии 6. нанотехнологии в автомобилостроенето 7. стендове 8. машина за монтиране на гуми 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 825

- 39 -

Сп А 6

Войтов, В. А.  Технико-эксплуатационные и экологические показатели дизелей при применении биодизельного топлива / В. А. Войтов и др. // Тракторы и сельхозмашины, 81, 2011, N 4, с. 8 - 11. 

   Дадени са резултати от сравнителни стендови изпитвания на дизел върху различни видове биодизелни горива, получени от рапично, слънчогледово и соево масла. Определени са показателите за ефективна мощност, относителния разход на гориво и съдържанието на замърсяващите вещества в отработените газове. 

1. Дизелови двигатели - изследвания - експерименти 2. Биодизелни горива 
 621.436.001.5(045)
Ключови думи: 1. биодизелно гориво 2. изпитване 3. двигатели 4. рапица 5. слънчоглед 6. отработени газове 7. смесено гориво 8. ефективна мощност 9. относителен разход на гориво 10. етер 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 807

- 40 -

Сп А 6

Гольтяпин, В. Я.  Анализ основных показателей технического уровня тракторов по результатам испытаний DLG / В. Я. Гольтяпин. // Тракторы и сельхозмашины, 81, 2011, N 5, с. 50 - 55. 

   Анализирани са основните показатели на техническото ниво на тракторите съобразно резултатите от техните изпитвания. Показан е диапазонът на изменяне на показателите и най-добрите трактори според тях, а също и средният относителен разход на гориво от тракторите на различните фирми - производители. 

1. Трактори - параметри и характеристики 
 629.07.001.3(045)
Ключови думи: 1. трактори 2. изпитване 3. въртящи моменти 4. разход на гориво 5. товароподемност 6. ниво на шума 7. разход на материали 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 810

- 41 -

Сп А 14

Индикатор сна Anti Sleep . // Автомобильный транспорт, 88, 2011, N 9, с. 62 - 63. 

   Статистиката показва, че една четвърт от тежките аварии на пътя се дължат на голямата умора на водачите на превозни средства. Особено печални са резултатите, когато хората са зад волана много часове без сън. Когато шофьорът започне да клюма или да затваря очи, се подава сигнал за тревога. Дори ако човекът фактически спи и до произшествието остават броени секунди, в този случай за избягването му ще помогне датската система Anti Sleep Pilot (ASP). 

   По материали от чудестранния печат Фото "Anti Sleep Pilot"

1. Автомобили - електронно оборудване 
 629.113:621.38.001.76(045)
Ключови думи: 1. индикатор за сън 2. индикатори 3. Anti Sleep Pilot 4. тестове 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 823

- 42 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Непридружаван и придружаван интермодален транспорт : В търсене на оптималния транспортен модел / Ани Маринова. // Логистика, VII, 2011, N 2, с. 32 - 35. 

   Статията предлага преглед на развитието през годините на различните интертермодални транспортни модели на наложилите се технически решения за тях. 

   По материали на UIRR

1. Транспорт - организация и експлоатация 
 656.07 *.003.13(045)
Ключови думи: 1. транспорт 2. интермодален транспорт 3. непридружаван транспорт 4. придружаван транспорт 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 762

- 43 -

Сп А 14

Машина, А. К. Вишванатана.  И по земле, и по воздуху, и даже по воде / А. К. Вишванатана Машина. // Автомобильный транспорт, 88, 2011, N 9, с. 68 - 69. 

   В сегашно време целият свят се сблъсква с проблема автомобилно задръстване по пътищата и който всички се опитват да решат по различни начини. Един от тях е разработването на иновационни автомобили, способни да преодоляват разстояния не само по сушата, но и по въздуха. И ако по-рано това е било фантастика, то днес летящите автомобили стават реалност. 

   По материали от чуждестранния печат

1. Автомобили. Автомобилостроене. Модернизация 
 629.113.001.76(045)
Ключови думи: 1. автомобили 2. летящ автомобил 3. автомобил на въздушна възглавница 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 824

- 44 -

Сп А 14

Опережая время . // Автомобильный транспорт, 88, 2011, N 7, с. 44 - 49. 

   Стандартът Евро-6, който регламентира нормите за изхвърлените вредни вещества от отработените газове, ще влезе в сила в страните от Европейския съюз и редица други държави на 31 декември 2012 година. Неговото действие ще се разпростре върху новите модели на автомобилите, а след година - върху всички нови транспортни средства, постъпващи за продан. 

   По материали на компанията Scania

1. Двигатели с вътрешно горене - стандарти 
 621.43:502.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. двигатели 2. двигатели с вътрешно горене 3. стандарти 4. стандарт Евро - 6 5. Scania 6. техническо обслужване 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 819

- 45 -

Сп А 6

Результаты моторных исследований горчичного биотоплива  / А. П. Уханов и др. // Тракторы и сельхозмашины, 81, 2011, N 5, с. 7 - 9. 

   Дадени са данни от хроматографски анализ и показатели на основните характеристики на масло от семена на синап и неговите смеси с минерално дизелово гориво в процентно съотношение - 90% синапено масло+ 10 % дизелово гориво, 50% синапено масло + 50% дизелово гориво, 25% синапено масло + 75% дизелово гориво. Представени са резултати от стендови изпитвания на дизелов трактор Д-243 (4Ч11/12,5), работещ с натурално гориво и гориво смес - 90% синапено масло + 10% дизелово гориво, обработено с ултразвук с честота на излъчване 44 кХц. 

1. Биогорива 
 621.436.001.5(045)
Ключови думи: 1. дизели 2. растителни масла 3. растително-минерално гориво 4. синапено масло 5. хроматографски анализ 6. диспергатор 7. ултразвуков диспергатор 8. показатели 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 809

- 46 -

Сп А 14

Снижение гибели людей на дорогах Болгарии . // Автомобильный транспорт, 88, 2011, N 10, с. 48 - 49. 

   Статията предлага данни за набелязаните мерки, които Република България предприема, за да намали броя на жертвите по пътищата. Създадени са съвместни полицейски патрули с две съседни страни - Гърция и Румъния. Президентът на TISPOL - европейска мрежа на службите от пътната полиция - Роар Ларсен отбеляза достигнатия от България прогрес и подчертава, че в последните две години рязко е намалял броят на жертвите по пътищата. 

1. Безопасност на движението 
 656.11.001.12(045)
Ключови думи: 1. безопасност на движението 2. България 3. конференции 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 826

- 47 -

Сп А 14

Шведские уроки "AllisonTransmission" . // Автомобильный транспорт, 88, 2011, N 9, с. 50 - 55. 

   Статията запознава читателите с последните постижения на шведската фирма Allison Transmission-световен лидер в производството на автоматични трансмисии. 

1. Автомобилна промишленост 
 629.113.001.3(045)
Ключови думи: 1. автобуси 2. автомобили 3. Allison Transmission 4. самосвали 5. пожарни автомобили 6. екологичен двигател 7. автоматични трансмисии 8. система за диагностика Prognostics 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 821

Механизация на селското стопанство. Селскостопански.

- 48 -

Сп А 17

Гайдар, Сергей Михайлович.  Ингибированные составы для хранения сельскохозяйственной техники / Сергей Михайлович Гайдар, Александр Сергеевич Кононенко. // Техника в сельском хозяйстве, 70, 2011, N 3, с. 21 - 22. 

   Статията представя инхибиторни смеси за ефективна защита на селскостопанската техника от въздействието на атмосферата. 

1. Селскостопанска техника, - поддържане, обслужване, текущ ремонт 
 631.3-1/-9 *:665.7:620.19.001.5(045)
Ключови думи: 1. селскостопанска техника 2. защита 3. инхибиторни смеси 4. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 803

- 49 -

Сп А 6

Колчин, Н. Н.  Современная техника для машинного производства картофеля / Н. Н. Колчин. // Тракторы и сельхозмашины, 81, 2011, N 6, с. 51 - 55. 

   Статията предлага кратки сведения за Международния агросалон за селскостопанска техника SIMA - 2011. Отбелязани са особеностите на самоходните и прикачни комбайни за прибиране на картофи, сортировъчните пунктове и зареждането на картофохранилищата на редица страни. Разгледани са сепариращите работни органи за отделянето на картофите от примеси, а също и въпросите за автоматизация. Отбелязани са основните тенденции в развитието на селскостопанските машини. 

1. Селскостопански машини за прибиране на реколтата 
 631.3.001.3(045)
Ключови думи: 1. комплекс машини 2. самоходни машини 3. прикачни машини 4. сортировъчни пунктове 5. сепариращи органи 6. картофи 7. прибиране на картофи 8. прибиране на реколта 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 812

- 50 -

Сп А 17

Саитов, Виктор Ефимович.  Малогабаритная машина для первичной очистки зерна / Виктор Ефимович Саитов, Ринат Габдуллович Гатауллин. // Техника в сельском хозяйстве, 70, 2011, N 4, с. 7 - 10. 

   Статията предлага машина за първична обработка на зърно, снабдена с малогабаритна затворена пневмосистема. Машината отделя фуражната фракция от зърното чрез въздушен поток и го разделя на първи и втори сорт с помощта на решета. 

1. Зърнопочистващи машини 
 631.36.001.3(045)
Ключови думи: 1. зърнопочистващи машини 2. пневмосистеми 3. зърнен материал 4. въздушен поток 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 804

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 51 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Ръжта в света, Европейския съюз и България / Петко Иванов. // Агробизнесът, 9, 2011, N 3, с. 36 - 37. 

   Ръжта се използва едновременно като хлебна и фуражна култура за зърно, зелено изхранване и силаж. От нея се произвежда и алкохол като висококачествено ръжено уиски. Тя е растение на влажния и прохладен климат. За някои северни страни и планински райони със слабоплодородни почви тя е алтернативна култура на пшеницата. От всички житни култури тя е с най-голяма толерантност към ниски температури, слаби почви и гъбни болести. 

1. Житни растения 
 633.14.001.3(045)
Ключови думи: 1. житни растения 2. ръж 3. хлебни култури 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 760

- 52 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Културата тритикале / Петко Иванов. // Агробизнесът, 8, 2010, N 10, с. 30 - 31. 

   Тритикалето е относително нова житнена култура, която представлява кръстоска на пшеница (Triticum satirum) като женски родител и ръж (Secale cereale) като мъжки партньор. 

1. Селскостопански култури /растения/ 
 633.19.001.55(045)
Ключови думи: 1. тритикале 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 761

- 53 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Основното за пестицидите / Петко Иванов. // Агробизнесът, 9, 2011, N 11, с. 24 - 25. 

   Пестицидите са отровни субстанции или смеси от тях, създадени от човека да унищожават плевели, вредители и болести. Пестицидите могат да бъдат химически вещества, биологични агенти (вируси или бактерии) и дезинфектанти. Макар че ползването на пестицидите носи ползи, те са потенциално опасни за хората и животните, тъй като са отровни субстанции . 

1. Пестициди 
 632.95.001.3(045)
Ключови думи: 1. пестициди 2. класификация на пестицидите 3. хербициди 4. минерални пестициди 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 827

- 54 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Соята като храна / Петко Иванов. // Агробизнесът, 9, 2011, N 10, с. 30 - 31. 

   Днес соята в света се засява на около 900 млн. декара. Около 77% от площите са генно модифицирана соя, предимно в страните основни производители и износители на соя. Площите и производството на соя в ЕС са малки и за нуждите на животновъдството се налага внос на соя и соев шрот. 

1. Зърнени култури 
 633.19.001(045)
Ключови думи: 1. соя 2. продукти от соя 3. соеви храни 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 830

- 55 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Царевицата - лидер в зърненото производство в света / Петко Иванов. // Агробизнесът, 9, 2011, N 10, с. 32 - 33. 

   В световното земеделие царевицата е на първо място сред зърнените култури по добиви и продукция. В настоящата статия се анализират тенденциите на базата на последните доклади на Департамента по земеделие на САЩ (USDA FAS - World Market and Trade) и Световната организация по прехрана към ООН (FAO - Food outlook). 

1. Зърнени култури 2. Царевица 
 633.15.001
Ключови думи: 1. царевица 2. зърнено производство 3. зърнени култури 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 831

- 56 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Твърдата пшеница в Европейския съюз и България / Петко Иванов. // Агробизнесът, 9, 2011, N 8, с. 32 - 33. 

   Твърдата пшеница представлява интерес с уникалните си качества, начин на използване и специфични биологични изисквания. В рамките на ЕС твърдата пшеница представлява13.2% от общите площи и 9.2% от производството на пшеница. Основно тази култура е концентрирана в средиземноморските страни. 

   За разработката са използвани данни от докладите на ЕК "Agriculture in the EU - Statistical and economic information 2007, 2008, 2009 Year"

1. Житни растения - пшеници 
 633.11.001(045)
Ключови думи: 1. пшеница 2. твърда пшеница 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 832

- 57 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Стевията - най- мощният природен подсладител / Петко Иванов. // Агробизнесът, 9, 2011, N 8, с. 38 - 39. 

   Растението стевия (Stevia rebaudiana) се ползва с популярност на най-мощния природен подсладител, без вредните действия на захарта и широко използваните изкуствени подсладители (захарин, аспартам, нутрасуит, сплендит и др.) с предполагаеми вредни действия. Приложението на стевията в редица страни става все по-широко с утвърждаване на мнението, че растението има полезно влияние върху здравето на човека с доказани лечебни свойства. 

1. Захарни и скорбелни растения 
 633.6.001.5(045)
Ключови думи: 1. стевия 2. размножаване на стевия 3. подсладители 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 833

- 58 -

Сп А 17

Миронов, Вячеслав Николаевич.  Устройство для очистки воздуха животноводческого помещения / Вячеслав Николаевич Миронов, Владислав Владимирович Гордеев, Татьяна Юрьевна Миронова. // Техника в сельском хозяйстве, 70, 2011, N 4, с. 10 -12. 

   Статията представя устройство за оползотворяване на вентилационните отпадъци от краварниците в защитена оранжерийна почва. 

1. Животновъдни ферми - Механизация 
 636/639:631.3:631.8.002.8(045)
Ключови думи: 1. обори 2. прочистване на въздуха 3. защитена почва 4. екология 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 805

- 59 -

Сп Б 434

Тодоров, Венци.  Има ли бъдеще животновъдството / Венци Тодоров. // Агробизнесът, 9, 2011, N 10, с. 26; 28. 

   Статията предлага данни за развитието на българското животновъдство. 

1. Животновъдство - България - организация 
 636.001.12(045)
Ключови думи: 1. животновъдство 2. конкуренция 3. финансиране на бизнеса 4. окрупняване на животновъдството 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 829

- 60 -

Сп Б 403

Христова, Радостина.  Някои аспекти на анаеробното разграждане на отпадъци от птицеферми=Some Aspects of Anaerobic Digestion of Waste from Poultry Farms / Радостина Христова. // Екология и бъдеще, 10, 2011, N 1-2, с. 35 - 36. 

   Статията предлага резултатите от проведен експеримент с анаеробно разграждане на чист птичи тор, които доказват, че е възможно изграждането на биогазова инсталация, захранвана с органични отпадъци от птицеферми. 

1. Отпадъци - анаеробно разграждане 
 631.86/.87:66.098.001.5(045)
Ключови думи: 1. анаеробно разграждане 2. птичи тор 3. биогаз 4. птицеферми 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 801

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 61 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Проблем ли е инвентаризацията при вас? : Правилното провеждане на ревизии гарантира ефективността на работата / Васил Василев. // Логистика, VII, 2011, N 3, с. 50 - 51. 

   Наличието на специализиран складов софтуер е една от първите стъпки към подобряване на отчетността на запасите. 

1. Инвентаризация 
 657:658.78
Ключови думи: 1. инвентаризация 2. годишна инвентаризация 3. частична инвентаризация 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 770

- 62 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  ABC анализ разчиства задръстения склад : Някои тънкости в методологията на планирането на запасите / Васил Василев. // Логистика, VII, 2011, N 4, с. 57 - 58. 

   Един от най-важните фактори, от които зависи дадено производство, е нивото на запасите в склада. Количествата там трябва да са оптимални. Нито много, защото това ще обремени финансово, нито малко - понеже има опасност от престой. 

1. Планиране на запасите 
 339.14/.18.000.65.012(045)  + 658.7.011.000.65.012
Ключови думи: 1. складове 2. запаси 3. планиране на запасите 4. складова наличност 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 776

- 63 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Стандартна палетна система: кой какво предлага на пазара / Васил Василев. // Логистика, VII, 2011, N 5, с. 51 - 54. 

   В помощ на своите читатели списание Логистика посвещава своя обзор на палетната система back-to-back или по-точно на стелажите с товароносимост на палетното място до 800 кг. 

1. Стелажни ситеми 2. Складово оборудване 
 621.869.001.3(045)  + 658.7.002.5
Ключови думи: 1. палети 2. палетни системи 3. универсални стелажи 4. конвенционални стелажи 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 778

- 64 -

Сп Б 448

Великова, Росица.  Шестнадесет] 16 вериги на доставки за производството на един чип / Росица Великова. // Логистика, VII, 2011, N 2, с. 43 - 44. 

   Supply Chain Operation Reference (SCOR) е модел, с помощта на който се създава глобален стандарт за веригите на доставки и внедрявайки го, концерните могат да бъдат по-малко засегнати от колебанията на пазара. 

1. Вериги доставки 
 658.284.000.65.012
Ключови думи: 1. стандарти 2. стандарт за веригите на доставки 3. разходи за логистика 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 764

- 65 -

Сп Б 448

Великова, Росица.  Рецепти за оптимална логистика / Росица Великова. // Логистика, VII, 2011, N 3, с. 46. 

   Няма патентована рецепта за оптимална логистична верига, но има различни начини отделните процеси в тази верига да работят ритмично. 

   По DVZ

1. Логистично обслужване 
 658.7.012.001.71
Ключови думи: 1. логистика 2. оптимална логистика 3. проектна логистика 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 769

- 66 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Десет ] 10 характеристики на най-добрите вериги на доставки / Ани Маринова. // Логистика, VII, 2011, N 2, с. 40 - 42. 

   Изследванията на на Diagnosing Creatness: Ten Traits of the best Supplly Chains (Диагностика на лидерите: 10 характеристики на най-добрите вериги на доставки)* и Global Survey of Supply Chain Progress (Глобално проучване на развитието на веригите на доставки) помагат на читателя да отговорят на въпроса " Постига ли мениджмънтът на веригите на доставки значими резултати". 

   По материали на Logistics Management

1. Логистика в търговията 
 658.7.012.000.33(045)
Ключови думи: 1. вериги на доставки 2. фирмена стратегия 3. компетентност 4. иновации 5. финансови показатели 6. планиране 7. управление на риска 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 763

- 67 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Бизнесът се обединява, за да щади околната среда / Ани Маринова. // Логистика, VII, 2011, N 3, с. 38 - 40. 

   Все повече фирми правят транспортните и логистичните си операции по-зелени и въвеждат практики, щадящи околната среда, но усилията им не са достатъчни. 

   По материали на Inbound Logistics

1. Околна среда - политика на опазване 2. Околна среда и бизнес 
 504.05/.06.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. околна среда 2. транспортен сектор 3. зелена логистика 4. екологични инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 767

- 68 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Четири] 4PL - логистичният модел на бъдещето / Ани Маринова. // Логистика, VII, 2011, N 3, с. 42 - 45. 

   [Четири] 4PL доставчиците управляват транспортните операции, менажират продуктовите потоци на компаниите и понякога помагат на предотвратяването на катастрофи. 

   По материали на Inbound Logistics

1. Логистично обслужване 
 658.7.011.004.1(045)
Ключови думи: 1. 4PL доставчик 2. 4PL логистичен модел 3. аутсорсинг 4. LLP доставчик 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 768

- 69 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  На фокус - ERP системите / Ани Маринова. // Логистика, VII, 2011, N 7, с. 42 - 44. 

   Целта на статията, посветена на Enterprise Resource Planning системите, е да даде повече светлина върху използването им от логистичните специалисти днес и възможностите, които управленските системи дават за решаване на актуални логистични и supply chain предизвикателства. 

   По материали на Logistics Management

1. Управленски информационни системи 
 658.7.012.001.2(045)  + 004.4:658.7.001.12
Ключови думи: 1. ERP система 2. облачен компютинг 3. ERP платформа 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 772

- 70 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Автоматизирани и енергоспестяващи решения / Ани Маринова. // Логистика, VII, 2011, N 7, с. 58 - 60. 

   Статията представя част от световните новости в областта на автоматизираните складови системи, стелажните системи, софтуерните продукти, опаковъчната и фолиращата техника. 

   Хановър - София

1. Логистика 
 658.7.012.001.3(045)
Ключови думи: 1. складови системи 2. импулсна радиотехника 3. стелажни системи 4. опаковъчна техника 5. фолираща техника 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 773

- 71 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Петнадесет] 15 водещи куриерски фирми: услуги, цени и логистични решения / Ани Маринова. // Логистика, VII, 2011, N 4, с. 32 - 44. 

   В обзорната статия участват: Ди Ейч Ел Експрес България, Еконт експрес, Експресо, Европът - 2000, Ин Тайм/Ю Пи Ес, Интерлогистика, Лео Експес, Сити Експрес и др. 

1. Услуги - организация и управление 2. Услуги. Сфера на услугите 
 658.64.001.12(045)
Ключови думи: 1. услуги 2. куриерски услуги 3. пазар 4. онлайн услуги 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 775

- 72 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Десет] 10 стратегии за успех на дистрибуционната логистика / Ани Маринова. // Логистика, VII, 2011, N 5, с. 41 - 43. 

   В тази статия са представени 10 структурни концепции и решения, които ще доведат до успех в дистрибуционната логистика. 

   По материали от Dematic Logistics Review

1. Дистрибуция. Логистика. 
 339.14.001.73
Ключови думи: 1. дистрибуция 2. складов мениджмънт 3. складов контрол 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 777

- 73 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Оптичната RTLS технология решава много проблеми в склада / Ани Маринова. // Логистика, VII, 2011, N 6, с. 44 - 46. 

   Оптичната Real Time Location System (RTLS) е нова технология, която използва оптични сензори за проследяване и локализиране на складови машини и артикули в реално време. 

   
   http://www.sky-trax.com 

1. Оптически уреди. Оптоелектроника 
 658.7.012:681.7.001.3(045)
Ключови думи: 1. оптична система 2. RTLS система 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 780

- 74 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Какво се крие зад успешния проектен мениджмънт / Ани Маринова. // Логистика, VII, 2011, N 6, с. 57 - 58. 

   Статията дава отговор на въпроса: кои са най-важните елементи на един проект, които внимателно трябва да се обмислят преди да се започне работа по него. 

   Източник на фигурите в статията: Project Management: A Managerial Approach, by Jack R. Meredith and Samuel J. Mantel

1. Мениджмънт 2. Мениджмънт на проекти 
 65.012/.015.001.12
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. мениджмънт на проекти 3. проекти 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 782

- 75 -

Сп Б 448

Три] 3PL пазарът: кризата дава път на аутсорсинга . // Логистика, VII, 2011, N 4, с. 26 - 27. 

   Статията предлага резултати от второто годишно проучване сред логистичните оператори на COLLIERS INTERNATIONAL и списание ЛОГИСТИКА. 

1. Логистично обслужване 
 658.7.012.001.2(045)
Ключови думи: 1. 3PL пазар 2. 3PL услуги 3. проучвания 4. аутсорсинг 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 774

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

Кибернетика . Фина механика.

- 76 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Как да изберем подходящите баркод технологии и решения / Васил Василев. // Логистика, VII, 2011, N 2, с. 46 - 54. 

   Статията помага на фирмените представители да изберат баркод система, която е най-подходяща за техния склад. 

1. Баркодове - усъвършенстване 2. Баркодове 
 681.32.05.001.76
Ключови думи: 1. баркодове 2. баркод скенер 3. четец 4. терминали 5. принтери 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 765

- 77 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Оптичната RTLS технология решава много проблеми в склада / Ани Маринова. // Логистика, VII, 2011, N 6, с. 44 - 46. 

   Оптичната Real Time Location System (RTLS) е нова технология, която използва оптични сензори за проследяване и локализиране на складови машини и артикули в реално време. 

   
   http://www.sky-trax.com 

1. Оптически уреди. Оптоелектроника 
 658.7.012:681.7.001.3(045)
Ключови думи: 1. оптична система 2. RTLS система 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 780

- 78 -

Сп Б 321

Овчарова, Живка.  Човешката комуникация във виртуалната среда / Живка Овчарова. // Наука, 21, 2011, N 3, с. 76 - 77. 

   Типични приложения на виртуалната реалност са: автомобилната промишленост, комплексната автоматизация, визуализация на реактор за синтез, моделиране на мебели, обзавеждане, информация, която няма графична природа - статистически данни на база на графичното представяне, визулизиране на комуникационни и информационни мрежи, всичко, което е информационно представяно. 

   Текстът на статията се базира на лекция, изнесена на официалната церемония по случай удостояването на авторката със званието "Доктор хонорис кауза " на Техническия университет - София

1. Виртуална среда и комуникация 
 316.77:681.32.001.1(045)
Ключови думи: 1. комуникация 2. човешка комуникация 3. виртуална среда 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 798

- 79 -

Сп А 19

Узунов, Юлиан.  Информационната сигурност - лукс за IT фирми или необходимост за всички / Юлиан Узунов. // Машиностроене и електротехника, 60, 2011, N 1, с. 6 - 7. 

   Статията запознава читателите със стандарта за управление на информационната сигурност - ISO/IEC 27001:2005 и разкрива ползите от неговото внедряване. 

   
   http://www.tma-bulgaria.com 

1. Защита на информацията 2. Информационна сигурност 
 681.324.07.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. сигурност 2. сигурност на информацията 3. ISO/IEC 27001:2005 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 783

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

- 80 -

Сп А 19

Българска акоциация поцинковане.  Българска асоциация поцинковане. // Машиностроене и електротехника, 60, 2011, N 3, с. 26 - 35. 

   
   http://galvanizing-bg.com 

1. Нанасяне на метални и неметални покрития върху метали и неметали. Метализация 
 621.793.002.5(045)
Ключови думи: 1. поцинковане 2. спойки 3. горещо поцинковане 4. корозия 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 788

- 81 -

Сп А 6

Дорошенко, В. С.  Современная технология производства металлических отливок / В. С. Дорошенко. // Тракторы и сельхозмашины, 81, 2011, N 4, с. 52 - 56. 

   Като важни за развитието на леярското производство на металните заготовки в индустрията се считат качеството на продукцията, екологията и и повишаване нивото на културата на производство. Статията представя една от перспективните леярски технологии в машиностроенето с високи показатели за технологична безопасност - леене по газифицируеми модели. 

1. Леярство 
 621.74.006.3(045)
Ключови думи: 1. леене 2. технология 3. газифицируеми модели 4. отливки 5. точност 6. машиностроене 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 808

Езикознание. Филология. Литература

История. Георафия. Биографии. Археология.

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.

Компютри. Програмни продукти.

- 82 -

Сп А 19

Колчагов, Симеон.  Аутодеск] Autodesk Invertor 2012 : Нов стандарт за удобство и бързина на работа / Симеон Колчагов. // Машиностроене и електротехника, 60, 2012, N 4, с. 28 - 38. 

   Най-голям интерес в света на CAD технологиите предизвиква пускането на новите версии на продуктите на Autodesk. Компанията с ненадминато портфолио (над 80 CAD системи за проектиране), с най-голямата инженерна общност от потребители (над 10 000 000 регистрирани потребители) и над 3400 разработчици, определя тенденциите и стандартите за развитие на този тип софтуер, от създаването на първата CAD система за персонални компютри досега. 

1. CAD системи 
 519.688:621.001.3(045)
Ключови думи: 1. аутодеск инвертор 2. CAD системи 3. интерфейс 4. моделиране 5. усъвършенствано моделиране 6. стандарти 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 790

- 83 -

Сп А 19

Колчагов, Симеон.  Аутодеск] Autodesk Invertor 2012 : Нов стандарт за удобство и бързина на работа / Симеон Колчагов. // Машиностроене и електротехника, 60, 2011, N 5-6, с. 28 -33. 

   Продължение от брой 4

1. CAD системи 
 519.688:621.001.3(045)
Ключови думи: 1. аутодеск инвертор 2. симулации 3. стандарти 4. инструментално конструиране 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 792

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.

- 84 -

Сп Б 321

Арсенова, Искра.  Рейтингите като система за оценка на учебни и научни организации / Искра Арсенова. // Наука, 21, 2011, N 4, с. 10 - 15. 

   Рейтингът се формира на основата на оценка на качеството на образованието, което се разглежда като комплексна характеристика, отразяваща повечето страни от дейността на даден университет. 

1. Висше образование - качество 
 378.001.1(045)
Ключови думи: 1. учебни организации 2. научни организации 3. рейтинги 4. рейтингови системи 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 799

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.

Техника на безопасността.

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми.

Хранително-вкусова промишленост.

- 85 -

Сп Б 394

Дулева, В.  За новите изисквания към етикирането на храните / Веселка Дулева. // Хранително-вкусова промишленост, LX, 2011, N 10, с. 25 - 32. 

   Стратегията на Европейския съюз по хранене, представена в Бялата книга, подчертава необходимостта при покупка на хранителни продукти потребителите да имат достъп до ясна информация за хранителната стойност при избор на храни. 

1. Социален мениджмънт 2. Етикетиране на храните 
 676.8
Ключови думи: 1. етикети 2. етикетиране 3. изисквания на етикетирането 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 814

- 86 -

Сп Б 434

Стоянов, Венцислав.  Световният производител на малц Soufflet инвестира в България / Венцислав Стоянов. // Агробизнесът, 9, 2011, N 10, с. 10 - 11. 

   Българските бирени производители използват основно местни доставчици на малц, като според тях по този начин подпомагат производството в страната. 

1. Производство на малц 
 663.5.002.3
Ключови думи: 1. бира 2. производство на бира 3. малц 4. производство на малц 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 828

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело.

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).

- 87 -

Сп А 19

Тодоров, Г.  Надеждностен анализ на технологичните параметри на процеса на механичното обработване на корпусен детайл / Г. Тодоров, П. Хаджийски. // Машиностроене и електротехника, 60, 2011, N 4, с. 24 - 27. 

   Разгледани са възможности за надеждностен анализ на технологичните параметри на процеса на механично обработване на корпусен детайл, съобразно съвременните възможности на виртуално прототипиране. Разгледани са стъпките при изготвяне на числен симулационен модел за описание на физични процеси, породени от работни натоварвания в процеса на механична обработка. Това е онагледено чрез пример от практиката - анализ на възможните схеми на установяване на корпусен елемент за ръчен електроинструмент в приспособление. 

1. Механична обработка 
 621.9.001.5(045)
Ключови думи: 1. анализ 2. надеждностен анализ 3. механично обработване 4. корпусен детайл 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 789

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.

- 88 -

Сп А 14

Биогаз из возобновляемых источников . // Автомобильный транспорт, 88, 2011, N 5, с. 72 - 73. 

   Компанията Wessex Water, която се занимава с пречистване на отпадъци, е успяла да произведе гориво за Volkswagen Beetle от пречистени отпадъчни води. 

   По материали от чуждестранния печат

1. Биогаз - получаване 2. Биогорива 
 628.3.002.3(045)
Ключови думи: 1. биогаз 2. метан 3. възобновяеми източници на енергия 4. биогорива 5. отпадни води 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 758

- 89 -

Сп А 19

Василев, Н. И.  Нови перспективи и задачи на приложната светлотехника / Н. И. Василев. // Машиностроене и електротехника, 60, 2011, N 1, с. 44 - 50. 

1. Светотехника 2. Светодиод 
 628.92/.97.001.1(045)
Ключови думи: 1. светотехника 2. приложна светотехника 3. светлинни източници 4. светодиоди 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 784

- 90 -

Сп Б 403

Твърди битови отпадъци=Municipal Solid Waste (MSW) . // Екология и бъдеще, 10, 2011, N 1-2, с. 30 - 34. 

   Проблемът за твърдите битови отпадъци се разглежда в сегмент "органични битови отпадъци", които са източник на сериозни екологични проблеми и опастност за здравето на човека и следва да се разглежда в няколко аспекта. 

   Източник: www.oxal-bg.com/Analiz-oxalor%20fr%20Baykov.pdf
   http://www.oxal-bg.com/analiz-oxalor%20fr%20baykov.pdf 

1. Битови отпадъци 
 628.54.000.504.056(045)  + 631.86/.87.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. битови отпадъци 2. биоразградими отпадъци 3. органични отпадъци 4. методи за компостиране 5. компостиране 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 800

Машини и процеси с автоматично регулиране.

Ядрена техника.

Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.

- 91 -

Сп А 6

Войтов, В. А.  Технико-эксплуатационные и экологические показатели дизелей при применении биодизельного топлива / В. А. Войтов и др. // Тракторы и сельхозмашины, 81, 2011, N 4, с. 8 - 11. 

   Дадени са резултати от сравнителни стендови изпитвания на дизел върху различни видове биодизелни горива, получени от рапично, слънчогледово и соево масла. Определени са показателите за ефективна мощност, относителния разход на гориво и съдържанието на замърсяващите вещества в отработените газове. 

1. Дизелови двигатели - изследвания - експерименти 2. Биодизелни горива 
 621.436.001.5(045)
Ключови думи: 1. биодизелно гориво 2. изпитване 3. двигатели 4. рапица 5. слънчоглед 6. отработени газове 7. смесено гориво 8. ефективна мощност 9. относителен разход на гориво 10. етер 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 807

- 92 -

Сп Б 394

ОСП - гаранция за високо качество и безопасност на хранителните продукти в Европейския съюз . // Хранително-вкусова промишленост, LX, 2011, N 9, с. 10 - 11. 

   Предвижданите промени в селскостопанската политика, провеждана от ЕС, където обработваемите площи и горите заемат 90% от използваната земя, ще изиграят важна роля. 

1. Обща селскостопанска политика 
 339.923:061.1ЕС.001.12(045)
Ключови думи: 1. обща селскостопанска политика 2. безопасност на храните 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 815

- 93 -

Сп А 17

Регенерация отработанного синтетического моторного масла  / Николай Николаевич Тупотилов и др. // Техника в сельском хозяйстве, 70, 2011, N 4, с. 22 - 24. 

   Предложен е метод за регенерация (възстановяване) на отработеното синтетично моторно масло чрез добавяне на коагуланти, позволяващи отделянето на замърсените продукти без това да разрушава диспергиращите добавки. 

1. Масла - преработка 
 665.7.001.5(045)
Ключови думи: 1. синтетично маторно масло 2. замърсяване на горивото 3. пречистване 4. коагулация 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 806

- 94 -

Сп А 17

Способ очистки рапсового масла и отходов его производства  / Валерий Васильевич Остриков и др. // Техника в сельском хозяйстве, 70, 2011, N 3, с. 19 - 21. 

   Предложен е двустепенен метод за очистване на рапично масло и отпадъците от неговото производство чрез сепариране и центрофугиране. 

1. Регенериране на смазочните материали 
 621.899.001.4(045)
Ключови думи: 1. рапично масло 2. смазочни материали 3. коагулация 4. сепарация 5. центрофугиране 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 802

- 95 -

Сп Б 403

Христова, Радостина.  Някои аспекти на анаеробното разграждане на отпадъци от птицеферми=Some Aspects of Anaerobic Digestion of Waste from Poultry Farms / Радостина Христова. // Екология и бъдеще, 10, 2011, N 1-2, с. 35 - 36. 

   Статията предлага резултатите от проведен експеримент с анаеробно разграждане на чист птичи тор, които доказват, че е възможно изграждането на биогазова инсталация, захранвана с органични отпадъци от птицеферми. 

1. Отпадъци - анаеробно разграждане 
 631.86/.87:66.098.001.5(045)
Ключови думи: 1. анаеробно разграждане 2. птичи тор 3. биогаз 4. птицеферми 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 801


 Индекс по АВТОРИ

Антропов, Б. С. 32 
Арсенова, Искра 84 
Балабаева, И. 1 33 36 38 
Бантутов, Димитър 13 
Бодров, В. А. 32 
Бусин, Игорь Вячеславович 93 94 
Василев, Васил 6 31 34 61 62 63 76 
Василев, Н. И. 89 
Васильев, В. 35 36 37 38 
Великова, Росица 64 65 
Войтов, В. А. 39 91 
Гайдар, Сергей Михайлович 48 
Гатауллин, Ринат Габдуллович 50 
Голубев, В. А. 45 
Гольтяпин, В. Я. 40 
Гордеев, Владислав Владимирович 58 
Даценко, Н. С. 39 91 
Деянов, Борислав 17 
Дорошенко, В. С. 81 
Дулева, Веселка 85 
Етиен, Сандрин 23 
Зимин, Александр Геннадьевич 93 94 
Златева, Пламена 13 
Иванов, Иван 17 
Иванов, Недялко 13 
Иванов, Петко 26 51 52 53 54 55 56 57 
Иванов, Цв. 87 
Камберов, К. 87 
Карнаух, Н. В. 39 91 
Колчагов, Симеон 24 25 82 83 
Колчин, Н. Н. 49 
Кононенко, Александр Сергеевич 48 
Костов, Даниел 19 28 30 
Маринова, Ани 10 11 12 20 42 66 67 68 69 70 71 72 73 74 77 
Матеева, Богиня 27 
Машина, А. К. Вишванатана 43 
Миронов, Вячеслав Николаевич 58 
Миронова, Татьяна Юрьевна 58 
Николова, Емилия 4 
Овчарова, Живка 5 78 
Остриков, Валерий Васильевич 93 94 
Саитов, Виктор Ефимович 50 
Сандомирский, М. Г. 39 91 
Сафаров, Р. К. 45 
Стоянов, Венцислав 86 
Тодоров, Венци 59 
Тодоров, Г. 87 
Тошев, Борислав В. 2 14 
Тупотилов, Николай Николаевич 93 94 
Узунов, Юлиан 3 79 
Уханов, А. П. 45 
Уханов, Д. А. 45 
Хаджийски, П. 87 
Христов, Христо 23 
Христова, Радостина 60 95 
Ценев, Илия 13 
Шеменев, Д. С. 45 
Ширкова, Мариана 13 
Шопова, Ивелина 15 
Щерев, Славей 16 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

ABC анализ разчиства задръстения склад 6 62 
Автоматизирани и енергоспестяващи решения 70 
Автомобиль в интеллектуальной транспортной системе 1 33 
Анализ основных показателей технического уровня тракторов по результатам испытаний DLG 40 
Аутодеск] Autodesk Invertor 2012 24 25 82 83 
Бизнесът се обединява, за да щади околната среда 20 67 
Биогаз из возобновляемых источников 18 88 
Българска асоциация поцинковане 80 
Българските пристанища: предимства, проекти, перспективи 34 
Вкусът и мозъка 23 
Германия води света във възобновяемите енергии 26 
Десет ] 10 характеристики на най-добрите вериги на доставки 10 66 
Десет] 10 стратегии за успех на дистрибуционната логистика 12 72 
Для участников автомобильного рынка 38 
ЕК за ново партньорство между Европа и селскостопанските производители 7 
За новите изисквания към етикирането на храните 85 
И по земле, и по воздуху, и даже по воде 43 
Има ли бъдеще животновъдството 59 
Ингибированные составы для хранения сельскохозяйственной техники 48 
Индикатор сна Anti Sleep 29 41 
Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията 8 9 
Информационната сигурност - лукс за IT фирми или необходимост за всички 3 79 
Как да изберем подходящите баркод технологии и решения 76 
Какво се крие зад успешния проектен мениджмънт 74 
Конкурентоспособността - решаващ фактор при криза и в подем 16 
Кооперативни игрови модели и приложения 17 
Културата тритикале 52 
Малогабаритная машина для первичной очистки зерна 50 
Мир автобусов - для мира людей 35 
На фокус - ERP системите 69 
Надеждностен анализ на технологичните параметри на процеса на механичното обработване на корпусен детайл 87 
Непридружаван и придружаван интермодален транспорт 42 
Нови перспективи и задачи на приложната светлотехника 89 
Новите измерения в социалната политика - проблеми и предизвикателства 4 
Някои аспекти на анаеробното разграждане на отпадъци от птицеферми=Some Aspects of Anaerobic Digestion of Waste from Poultry Farms 60 95 
Опережая время 21 44 
Оптичната RTLS технология решава много проблеми в склада 73 77 
Основното за пестицидите 53 
ОСП - гаранция за високо качество и безопасност на хранителните продукти в Европейския съюз 92 
Петнадесет] 15 водещи куриерски фирми: услуги, цени и логистични решения 11 71 
Прилагане на стандарт БДС ISO 31000:2011 и БДС ISO 31010:2011 за целите на управление на риска при работа 13 
Приносът на фонд "Научни изследвания" за развитието на науката в България и основни изисквания за неговата дейност 2 14 
Пришелец из будущего 37 
Проблем ли е инвентаризацията при вас? 61 
Расход масла автотракторными дизелями 32 
Регенерация отработанного синтетического моторного масла 93 
Результаты моторных исследований горчичного биотоплива 45 
Рейтингите като система за оценка на учебни и научни организации 84 
Рецепти за оптимална логистика 65 
Рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 19 28 30 
Ричтрак: какво се предлага на пазара 31 
Ръжта в света, Европейския съюз и България 51 
Световният производител на малц Soufflet инвестира в България 86 
Снижение гибели людей на дорогах Болгарии 46 
Современная техника для машинного производства картофеля 49 
Современная технология производства металлических отливок 81 
Соята като храна 54 
Способ очистки рапсового масла и отходов его производства 94 
Стандартна палетна система: кой какво предлага на пазара 63 
Стевията - най- мощният природен подсладител 57 
Стратегически цели и показатели за ефективност 15 
Твърдата пшеница в Европейския съюз и България 56 
Твърди битови отпадъци=Municipal Solid Waste (MSW) 22 90 
Технико-эксплуатационные и экологические показатели дизелей при применении биодизельного топлива 39 91 
Техно-Фрига - бутик за хладилно оборудване и инсталации 27 
Три] 3PL пазарът: кризата дава път на аутсорсинга 75 
Устройство для очистки воздуха животноводческого помещения 58 
Царевицата - лидер в зърненото производство в света 55 
Четири] 4PL - логистичният модел на бъдещето 68 
Човешката комуникация във виртуалната среда 5 78 
Шведские уроки "AllisonTransmission" 47 
Шестнадесет] 16 вериги на доставки за производството на един чип 64 
Экономия в каждой капле топлива 36 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

CAD системи 24 25 82 83 
Автобуси 35 
Автомобили - електронно оборудване 29 41 
Автомобили - товарни 37 
Автомобили. Автомобилостроене. Модернизация 38 43 
Автомобилна промишленост 47 
Баркодове 76 
Баркодове - усъвършенстване 76 
Безопасност на движението 1 33 46 
Биогаз - получаване 18 88 
Биогорива 18 45 88 
Биодизелни горива 39 91 
Битови отпадъци 22 90 
Вериги доставки 64 
Виртуална среда и комуникация 5 78 
Висше образование - качество 84 
Възобновяеми енергии 26 
Глобализация 8 9 
Двигатели с вътрешно горене - стандарти 21 44 
Дизелови двигатели - изследвания - експерименти 39 91 
Дистрибуция. Логистика. 12 72 
Експлоатация на автомобила 32 
Етикетиране на храните 85 
Животновъдни ферми - Механизация 58 
Животновъдство - България - организация 59 
Житни растения 51 
Житни растения - пшеници 56 
Захарни и скорбелни растения 57 
Защита на информацията 3 79 
Зърнени култури 54 55 
Зърнопочистващи машини 50 
Икономическа ефективност 15 
Инвентаризация 61 
Интелектуални системи 1 33 
Информационна сигурност 3 79 
Конкурентоспособност 16 
Леярство 81 
Логистика 70 
Логистика в търговията 10 66 
Логистично обслужване 65 68 75 
Масла - преработка 93 
Мениджмънт 74 
Мениджмънт на проекти 74 
Механична обработка 87 
Нанасяне на метални и неметални покрития върху метали и неметали. Метализация 80 
Научни изследвания - организация 2 14 
Обща селскостопанска политика 7 92 
Околна среда - политика на опазване 20 67 
Околна среда и бизнес 20 67 
Оптически уреди. Оптоелектроника 73 77 
Отпадъци - анаеробно разграждане 60 95 
Отпадъци - електронно оборудване-оползотворяване 19 28 30 
Пестициди 53 
Планиране на запасите 6 62 
Подемно-транспортни машини 31 
Пристанища 34 
Производство на малц 86 
Регенериране на смазочните материали 94 
Светодиод 89 
Светотехника 89 
Селскостопанска техника, - поддържане, обслужване, текущ ремонт 48 
Селскостопански култури /растения/ 52 
Селскостопански машини за прибиране на реколтата 49 
Складово оборудване 63 
Социален мениджмънт 85 
Социална политика 4 
Стелажни ситеми 63 
Теория на игрите 17 
Товарни автомобили 36 
Трактори - параметри и характеристики 40 
Транспорт - организация и експлоатация 42 
Трудови злополуки 13 
Управленски информационни системи 69 
Услуги - организация и управление 11 71 
Услуги. Сфера на услугите 11 71 
Физиология 23 
Хладилни инсталации 27 
Хладилни камери 27 
Царевица 55 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

3PL пазар 75 
3PL услуги 75 
4PL доставчик 68 
4PL логистичен модел 68 
Allison Transmission 47 
Anti Sleep Pilot 29 41 
CAD системи 24 82 
ERP платформа 69 
ERP система 69 
ISO/IEC 27001:2005 3 79 
LLP доставчик 68 
Mercedes-Benc-Actros 37 
RTLS система 73 77 
Scania 21 44 
автобуси 35 47 
автоматична предавателна кутия 35 
автоматични трансмисии 47 
автомобил на въздушна възглавница 43 
автомобили 1 33 36 43 47 
автомобили Volvo 1 33 36 
анаеробно разграждане 60 95 
анализ 87 
аутодеск инвертор 24 25 82 83 
аутсорсинг 68 75 
баркод скенер 76 
баркодове 76 
БДС 13 
безопасност на движението 46 
безопасност на храните 92 
биогаз 18 60 88 95 
биогорива 18 88 
биодизелно гориво 39 91 
биоразградими отпадъци 22 90 
бира 86 
битови отпадъци 22 90 
България 46 
вектор на Шепли 17 
вериги на доставки 10 66 
виртуална среда 5 78 
вкусове 23 
вкусови рецептори 23 
влекачи 37 
всъдеход 38 
въздушен поток 50 
възобновяеми източници на енергия 18 26 88 
въртящи моменти 40 
вятърна енергия 26 
газифицируеми модели 81 
геотермална енергия 26 
глобализация 8 
годишна инвентаризация 61 
горещо поцинковане 80 
градски автобуси 35 
двигатели 21 32 39 44 91 
двигатели с вътрешно горене 21 44 
децентрализация 4 
диагностика 32 
дизели 45 
диспергатор 45 
дистрибуция 12 72 
Евро-6 37 
единен европейски пазар 8 
екологичен двигател 47 
екологични инвестиции 20 67 
екология 58 
етер 39 91 
етикети 85 
етикетиране 85 
ефективна мощност 39 91 
ефективност 15 48 
животновъдство 59 
житни растения 51 
замърсяване на горивото 93 
запаси 6 62 
защита 48 
защитена почва 58 
зелена логистика 20 67 
зърнен материал 50 
зърнени култури 55 
зърнено производство 55 
зърнопочистващи машини 50 
изисквания на етикетирането 85 
изпитване 39 40 91 
импулсна радиотехника 70 
инвентаризация 61 
индикатор за сън 29 41 
индикатори 29 41 
индустриална политика 8 
иновации 10 66 
иновации в икономиката 9 
инструментално конструиране 25 83 
интелектуална транспортна система 1 33 
интелектуални технологии 1 33 
интермодален транспорт 42 
интерфейс 24 82 
инфраструктура 8 
инхибиторни смеси 48 
картофи 49 
класификация на пестицидите 53 
коагулация 93 94 
колективни решения 17 
компетентност 10 66 
комплекс машини 49 
компоненти на вкуса 23 
компостиране 22 90 
комуникация 5 78 
конвенционални стелажи 63 
конкурентоспособност 9 16 
конкуренция 8 59 
контейнерни превози 34 
конференции 46 
кооперативни игрови модели 17 
корозия 80 
корпусен детайл 87 
куриерски услуги 11 71 
леене 81 
летящ автомобил 43 
логистика 65 
малц 86 
маршрутни автобуси 35 
машина за монтиране на гуми 38 
машиностроене 81 
мениджмънт 74 
мениджмънт на проекти 74 
метан 18 88 
методи за компостиране 22 90 
механично обработване 87 
минерални пестициди 53 
моделиране 24 82 
модулна концепция 37 
надеждностен анализ 87 
нанотехнологии 38 
нанотехнологии в автомобилостроенето 38 
научна дейност 2 14 
научна общност 2 14 
научни организации 2 14 84 
национален фонд 2 14 
неизправности 32 
непридружаван транспорт 42 
ниво на шума 40 
нормиране на труда 16 
облачен компютинг 69 
обмен на добри практики 9 
обори 58 
обща селскостопанска политика 7 92 
общинска социална политика 4 
околна среда 20 67 
окрупняване на животновъдството 59 
онлайн услуги 11 71 
опаковъчна техника 70 
оптимална логистика 65 
оптична система 73 77 
органични отпадъци 22 90 
отливки 81 
относителен разход на гориво 39 91 
отпадни води 18 88 
отработени газове 39 91 
оценка на риска 13 
пазар 11 71 
палети 63 
палетни системи 63 
партньорство 7 
перспектива 15 
пестициди 53 
планиране 10 66 
планиране на запасите 6 62 
пневмосистеми 50 
подемно-транспортни машини 31 
подсладители 57 
пожарни автомобили 47 
показатели 45 
показатели за ефективност 15 
поцинковане 80 
предназначение на автобусите 35 
пречистване 93 
прибиране на картофи 49 
прибиране на реколта 49 
придружаван транспорт 42 
прикачни машини 49 
приложна светотехника 89 
принтери 76 
пристанища 34 
пристанище Бургас 34 
пристанище Варна 34 
пристанище Видин 34 
пристанище Лом 34 
пристанище Русе 34 
пристанище Свищов 34 
продукти от соя 54 
проекти 74 
проектна логистика 65 
производство на бира 86 
производство на малц 86 
промишлени иновации 8 
проучвания 75 
прочистване на въздуха 58 
птицеферми 60 95 
птичи тор 60 95 
пшеница 56 
пътнически автобуси 35 
размножаване на стевия 57 
разход на гориво 40 
разход на масло за доливане 32 
разход на масло за смяна 32 
разход на материали 40 
разходи за логистика 64 
рапица 39 91 
рапично масло 94 
растителни масла 45 
растително-минерално гориво 45 
режим на труд и отдих 1 33 
рейтинги 84 
рейтингови системи 84 
реформи 7 
рецептори 23 
рециклиране 19 28 30 
рециклиране на отпадъци 19 28 30 
риск 13 
ричтрак 31 
ръж 51 
самосвали 47 
самоходни машини 49 
светлинни източници 89 
светодиоди 89 
светотехника 89 
седлови влекач 37 
селскостопанска техника 48 
селскостопански производители 7 
семейни автомобили 38 
сепарация 94 
сепариращи органи 49 
сигурност 3 79 
сигурност на информацията 3 79 
симулации 25 83 
синапено масло 45 
синтетично маторно масло 93 
система CommonRail X-Pulse 37 
система за диагностика Prognostics 47 
система за нормиране 16 
система за смазване 32 
складов контрол 12 72 
складов мениджмънт 12 72 
складова наличност 6 62 
складове 6 62 
складови системи 70 
слънчоглед 39 91 
смазочни материали 94 
смесено гориво 39 91 
смъртни злополуки 13 
соеви храни 54 
сортировъчни пунктове 49 
социална политика 4 
социални отношения 4 
соя 54 
спойки 80 
спортни автомобили 38 
стандарт Евро - 6 21 44 
стандарт за веригите на доставки 64 
стандарти 13 21 24 25 44 64 82 83 
стандартизация 8 
стевия 57 
стелажни системи 70 
стендове 38 
стратегически цели 15 
стратегия 15 
твърда пшеница 56 
теория на игрите 17 
терминали 34 76 
тестове 29 41 
технически устройства 1 33 
техническо обслужване 21 44 
технология 81 
товарен фургон 38 
товарни автомобили 36 37 
товароподемност 40 
точност 81 
трактори 40 
транспорт 42 
транспортен сектор 20 67 
тритикале 52 
труд 13 
трудови злополуки 13 
туристически автобуси 35 
ултразвуков диспергатор 45 
универсални стелажи 63 
управление на индустриалната политика 9 
управление на риска 10 13 66 
услуги 11 71 
усъвършенствано моделиране 24 82 
учебни организации 84 
училищни автобуси 35 
финансиране на бизнеса 8 59 
финансови показатели 10 66 
фирмена стратегия 10 66 
фолираща техника 70 
фонд" Научни изследвания" 2 14 
фотоволтаична енергия 26 
хербициди 53 
хибридна система Allison 35 
хидроенергия 26 
хладилни инсталации 27 
хладилно оборудване 27 
хлебни култури 51 
хроматографски анализ 45 
хронометриране 16 
царевица 55 
центрофугиране 94 
частична инвентаризация 61 
четец 76 
човешка комуникация 5 78 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ