НОВИ СТАТИИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография.

- 1 -

Сп А 377

Врагов, Г.  Системи за управление на контакти с клиенти (CRM) - състояние и тенденции / Г. Врагов, Г. Лечов. // Автоматика и информатика, XLV, 2011, N 2, с. 37 - 43. 

   Статията представя обзор на приложението на съвременните Web 2.0 технологии в деловата сфера. Конкретно се разглеждат положителните резултати в развитието на бизнес системите за контакти с потребители и партньори. Авторите споделят мнението, че познаването на тези нови тенденции е задължително при проектирането на съвременния софтуер. 

1. Софтуерни продукти в областта на дистрибуцията, логистиката и пазара 
 004.6:339.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. маркетинг 2. връзка с клиента 3. софтуерни приложения 4. управление на клиенти 5. социални CRM системи 6. сегментиране на пазара 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 839

- 2 -

Сп А 18

Ивашов, Е. Н.  Значение общенаучных методов познания в нанотехнологии / Е. Н. Ивашов, В. А. Васин, С. В. Степанчиков. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 4, с. 81 - 85. 

   Разгледани са тенденциите за развитие и методи на емпиричното и теоретично познание в нанотехнологията, законите на развитие на електрониката, като нейна основна съставна част. 

   Статията е написана от членове на Руското научно-техническо вакуумно общество

1. Нанотехнологии 
 001.18.001(045)  + 621.38.001(045)
Ключови думи: 1. нанотехнологии 2. електроника 3. методи на познанието 4. техноеволюция 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 844

- 3 -

Сп Б 434

Тодоров, Венцислав Стоянов.  Стандартите за храни - между интереса и скептицизма / Венцислав Стоянов Тодоров. // Агробизнесът, 10, 2012, N 2, с. 39 - 40. 

   Все още няма отговор на въпроса доколко въведените стандарти гарантират качеството на продуктите. Все още има хора, които на са убедени, че при покупка на продукт, изработен по определени правила, наистина получават качество, което си заслужава цената. 

1. Стандарти за качество 
 006.06.004.15(045)
Ключови думи: 1. стандарти за храни 2. стандарти "Стара планина" 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 878

Философия. Психология. Религия.

Социология. Политология. Право. Политика. Социография.

- 4 -

Сп А 1704

Андонов, Антон.  В колелото на времето / Антон Андонов. // Икономика, II, 2012, N 5 (13), с. 72 - 73. 

   Застаряването на населението в Европа поражда все по-сериозни проблеми пред икономиката. До 2050 г. парите за пенсии и здравеопазване трябва да се увеличат със 7% от брутния продукт. България е също част от тази неблагоприятна тенденция. 

1. Фактори на демографските явления и тяхното влияние върху социалното и икономическо развитие 
 314.17.001(045)
Ключови думи: 1. население 2. застаряване на населението 3. структура на населението 4. населението в Европейския съюз 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 925

- 5 -

Сп А 1704

Малчев, Владимир.  Златни заблуди за Сребърния фонд / Владимир Малчев. // Икономика, II, 2012, N 3 (11), с. 32 - 34. 

   Целта на фонда, видна и от самото му име, е в дългосрочен план да покрива дефицитите на пенсионната система, а ако те бъдат преодолени, да служи за корекции на форсмажорни дефицити и др. 

   Заглавието е на редакцията

1. Социално осигуряване при старост, инвалидност. Пенсии 
 368.43.001.12(045)
Ключови думи: 1. пенсионен фонд 2. Сребърен фонд 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 916

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 6 -

Сп А 213

Башев, Храбрин.  Оценка на ефектите от прилагане на ОСП на ЕС върху земеделските стопанства / Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство, 57, 2012, N 1, с. 14 - 29. 

   В статията е представен методически подход за оценка на реалните ефекти от прилагането на отделните механизми на ОСП (директни плащания, мерките от ПРЗСР) и на ОСП като цяло върху стопанствата от различен тип и специализация. 

1. Обща селскостопанска политика 
 338.244:061.1EC.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. ефекти на ОСП на ЕС 2. икономически резултати 3. икономически доходи 4. ефективност 5. конкурентоспособност 6. устойчивост на стопанствата 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 959

- 7 -

Сп А 213

Бенчева, Нели.  Оценка на условията и факторите за изграждане на регионален клъстер по фъстъците / Нели Бенчева, Станко Георгиев. // Икономика и управление на селското стопанство, 57, 2012, N 1, с. 37 - 49. 

   Главните цели на изследването в настоящата статия са да се анализира състоянието на фъстъкопроизводството и възможностите за превръщането му в конкурентоспособен сектор; да се оценят условията, предпоставките и факторите за изграждане на регионален агроклъстер по фъстъците и се предложи проектен модел за условията на Южен централен район. 

1. Орехоплодни растения 
 634.5.001.2(045)
Ключови думи: 1. регионален клъстер по фъстъците 2. SWOT анализ 3. условия 4. фактори 5. предпоставки 6. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 960

- 8 -

Сп А 377

Врагов, Г.  Системи за управление на контакти с клиенти (CRM) - състояние и тенденции / Г. Врагов, Г. Лечов. // Автоматика и информатика, XLV, 2011, N 2, с. 37 - 43. 

   Статията представя обзор на приложението на съвременните Web 2.0 технологии в деловата сфера. Конкретно се разглеждат положителните резултати в развитието на бизнес системите за контакти с потребители и партньори. Авторите споделят мнението, че познаването на тези нови тенденции е задължително при проектирането на съвременния софтуер. 

1. Софтуерни продукти в областта на дистрибуцията, логистиката и пазара 
 004.6:339.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. маркетинг 2. връзка с клиента 3. софтуерни приложения 4. управление на клиенти 5. социални CRM системи 6. сегментиране на пазара 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 839

- 9 -

Сп А 18

Ежов, Г. П.  Методы оценки эффективности иновационно-инвестиционных проектов на промышленных предприятиях / Г. П. Ежов. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 1, с. 73 - 77. 

   Показана е класификация на ефективността на иновационно-инвестиционните проекти. Описани са принципите на концепцията за временна стойност на парите, върху които в международната практика се базира оценката за ефективност. Особено внимание се отделя на оценката за комерческата ефективност на иновационните проекти с помощта на динамични методи. Показани са варианти на тяхното използване. Подробно са формулирани критерии за приемане или отклонение на инвестиционен проект. 

1. Стопански, индустриални и търговски предприятия. Търговски къщи, фирми. Производствени обединени 
 061.5:001.89.003.13(045)
Ключови думи: 1. ефективност 2. инвестиции 3. оценка 4. дисконтиране на парични потоци 5. чиста дисконтирана стойност 6. индекс на доходността 7. вътрешна норма за доходност 8. отношение печалба/загуби 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 869

- 10 -

Сп А 1704

Колева, Яна.  Киселото грозде на клъстерите / Яна Колева. // Икономика, II, 2012, N 5(13), с. 46 - 48. 

   Обединенията от фирми и организации с обща бизнес цел у нас се увеличават в последните години. Но трудно пускат корен на родна почва. 

1. Обединения по степен на самостоятелност на участниците 
 334.767.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. обединения на фирми 2. клъстери 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 921

- 11 -

Сп А 1704

Красимирова, Миглена.  Човешкият фактор / Миглена Красимирова. // Икономика, II, 2012, N 4 (12), с. 63 - 65. 

   Мотивацията е един цялостен процес, в който енергията генерира човешкото поведение и го канализира и поддържа, така че индивидът да постигне целите си. 

1. Организация на персонала. Правилник за вътрешния ред. Трудова дисциплина 2. Работна обстановка . Работна среда. Организация на работното място. Охрана на труда 
 658.3.001.1(045)  + 331.4.001.1(045)
Ключови думи: 1. човешки фактор 2. мотивация 3. демотивация 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 917

- 12 -

Сп Б 462

Кутев, Нойко.  Железница в криза : Маркетингов анализ на възможностите на БДЖ / Нойко Кутев. // Железопътен транспорт, 2012, N 2, с. 16 - 19. 

   Производителността на БДЖ е най-ниската в ЕС, въпреки че числеността на персонала в периода 1989 - 2010 г. е намаляла над три пъти и продължава да намалява. За да се оптимизира съставът на БДЖ, спешно е необходимо да се въведе маркетингова организационно- управленска структура. 

1. Маркетинг на стопанските предприятия 2. Маркетинг на железниците 
 339.13629.4-521.001.12(045)
Ключови думи: 1. БДЖ 2. железници 3. маркетинг 4. маркетингов анализ 5. реформи в БДЖ 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 892

- 13 -

Сп Б 462

Кутев, Нойко.  Комплексното внедряване на транспортния маркетинг / Нойко Кутев. // Железопътен транспорт, 2011, N 4, с. 18 - 19. 

   Всяка транспортна стратегия се формира на база маркетингови проучвания, включително и тази на ЕС до 2050 година, според която железопътният транспорт отново следва да се превърне в доминиращ на континента, като поеме над 50% от целия товарен трафик. 

1. Транспортен маркетинг 
 656:339.13.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. транспортен маркетинг 2. маркетингови разчети 3. транспортна политика 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 902

- 14 -

Сп Б 329

Попов, Р.  Очаквани резултати от предложените промени в Общата селскостопанска политика / Р. Попов. // Земеделие плюс, 118, 2012, N 2; 3, с. 9 - 12; с. 4 - 6. 

   На 12 октомври 2011 година Европейският комисар по земеделие обявява официално в Брюксел предложение на ЕК за Регламент за организация и промени в ОСП 2014 - 2020 година. 

1. Европейски съюз. Икономика и икономическа политика на Европейския съюз 2. Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 
 339.923:061.1ЕС.001.12(045)  + 338.43.001.12(045)
Ключови думи: 1. промени в ОСП 2. обща селскостопанска политика 3. базово плащане 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 950

- 15 -

Сп А 213

Попов, Румен.  Селскостопанско развитие и политика за периода 1989 - 2010 година / Румен Попов. // Икономика и управление на селското стопанство, 57, 2012, N 1, с. 3 - 13. 

   Целта на статията е на основата на характеристика на цялостното икономическо развитие на страната да се анализират процесите в селското стопанство от гледна точка на мястото му в националната икономика и на провежданата секторна политика като един от важните изходни пунктове за определяне на бъдещите приоритети за развитие в тази област. 

1. Селско стопанство - България - икономика и организация 
 338.43.000.33(045)
Ключови думи: 1. селскостопанско развитие 2. селскостопанска политика 3. българска икономика 4. българско земеделие 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 958

- 16 -

Сп Б 434

Селският туризъм - мода или необходимост . // Агробизнесът, 10, 2012, N 2, с. 36 - 37. 

   Селският туризъм е предпочитан, защото предлага съхранена природна среда, автентична атмосфера и кухня, запазени традиции. От него се интересуват предимно индивидулно пътуващи, семейства и организирани в малки средно големи групи хора (8-15 души). 

1. Туризмът от стопанско гледище. Политика по отношение на туризма 
 338.48.000.33(045)
Ключови думи: 1. селски туризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 877

- 17 -

Сп Б 462

Станев, Жеко.  Транспортната инфраструктура 2014-2020 / Жеко Станев. // Железопътен транспорт, 2012, N 4, с. 16 - 20. 

   Със закона за железниците от 1895 г. за създаване на държавна жп мрежа се определят две жп артерии от София до морските пристанища във Варна и Бургас, както и една трета, напречна на тях линия, съединяваща Дунав при Русе по най-краткия път с Южна България, като същевременно образува втора международна магистрала за съобщение между Източна Европа и Цариград. 

1. Железопътна инфраструктура - модернизация 
 656.2.003.1(045)
Ключови думи: 1. инфраструктура 2. транспортна инфраструктура 3. транзит на хора 4. транзит на стоки 5. стратегическа инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 893

- 18 -

Сп А 1704

Стоянова, Петя.  Ефектът факторинг / Петя Стоянова. // Икономика, II, 2012, N 5 (13), с. 58 - 60. 

   Факторингът предоставя управление на бизнеса на компании, които са в процес на растеж и развитие. 

1. Техника на търговията (икономически аспекти). Условия на сделките. Форми на стокообмен и разпредел 
 339.18.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. факторинг 2. мониторинг 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 922

- 19 -

Сп А 129

Тодоров, Тодор.  Подход за оценка на основните видове безработица в България / Тодор Тодоров. // Икономическа мисъл, 57, 2012, N 2, с. 88 - 109. 

   Направен е опит да се приложи на практика един последователен метод за дезагрегирането на съвкупната безработица в България, използвайки наличната статистическа информация. Посредством изследване на взаимовръзките между безработица и свободни работни места с помощта на т. н. U-V подход е определена величината на фрикционния, структурния и цикличния компонент на безработицата в общия брой на безработните в страната. 

1. Безработица 
 331.56.001.5(045)
Ключови думи: 1. безработица 2. фрикционна безработица 3. структурна безработица 4. циклична безработица 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 963

- 20 -

Сп Б 462

Тренчев, Иван.  Иновациите в информационните технологии и железниците / Иван Тренчев. // Железопътен транспорт, 2011, N 3, с. 12 - 14. 

   Телематиката е научна област, която касае железопътната отчетност и статистика и е свързана с използване на иновативни информационни технологии и комуникации. Днес това е приоритет на съвременните информационни системи за управление на бизнес процеси в жп предприятията. 

1. Иновации 
 65.012: 339.13.001.71(045)  + 629.4.05 *.001.76(045)
Ключови думи: 1. иновации 2. информационни технологии 3. железопътна статистика 4. географски информационни системи 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 898

- 21 -

Сп А 18

Черепанова, Е. В.  Формирование эффективной амортизационной политики промышленного предприятия / Е. В. Черепанова. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 11, с. 84 - 89. 

   Разгледани са въпроси, свързани с формирането на алтернативна амортизационна политика, показани са икономически резултати от различни варианти. 

1. Стопански разходи 2. Амортизационна политика 
 338.58.001.76(045)
Ключови думи: 1. остатъчна стойност 2. основни средства 3. ефективност 4. ликвидност 5. амортизационна политика 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 863

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.

Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

- 22 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Трудният избор на WMS : Обзор / Васил Василев. // Логистика, VIII, 2012, N 1, с. 46 - 55. 

   Статията прави опит да помогне на фирмите, търсещи складов софтуер - (Warehouse Management System), ползвайки съветите на фирмите, които го предлагат. 

1. Програми и алгоритми за решаване на отделни задачи на изчислителни машини 2. Материално-техническо снабдяване. Покупки. Складово стопанство. Експедиция 
 519.688  + 658.7:519.688.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. софтуер 2. софтуерни продукти 3. складов софтуер 4. складова програма 
Тематични рубрики: 1. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 966

- 23 -

Сп А 377

Иванов, Росен.  Matlab инструментариум за обработка и визуализация на първични GPS данни / Росен Иванов. // Автоматика и информатика, XLV, 2011, N 1, с. 57 - 60. 

   През последните години рязко се увеличи броят на мобилните услуги, които се базират на местоположението на клиентите, които трябва да разполагат с мобилни телефони с вграден GPS приемник или външен GPS приемник с Bluetooth TM. 

1. Софтуерни продукти с практическо значение 
 004.4:004.9.001.3(045)
Ключови думи: 1. Matlab 2. GPS 3. визуализация 4. GPS данни 
Тематични рубрики: 1. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 836

- 24 -

Сп А 18

Супрун, А. В.  Примение численной оптимизации в расчете автоматических разгрузочных устройств / А. В. Супрун. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 7, с. 26 - 29. 

   Статията представя проектиране на разтоварващо устройство чрез методите на числена оптимизация. В качеството на минимизируема функция са приети сумарни загуби на мощността на помпата върху работата на устройството. Показан е алгоритъм за оптимизация. 

1. Теория на икономико-математическите модели 
 519.86:621.65/.69.001.24(045)
Ключови думи: 1. автоматично товарещо устройство 2. алгоритми 3. числени методи на оптимизацията 
Тематични рубрики: 1. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 2. Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.  
  

Сист. No: 852

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 25 -

Сп Б 482

Ганчев, Иво.  Възможност за получаване на биоетанол от отпадни малцови трици / Иво Ганчев, Силвия Милева. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 10, 2011, N 3, с. 59 - 66. 

   Освен за получаване на биогаз възможност за оползотворяване на малцовите трици е използването им за производство на биоетанол . 

1. Пиво (бира). Пивоварство. Малц и малцови екстрати 
 663.4.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. биоетанол 2. малц 3. малцови трици 4. ферментация 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 885

- 26 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Сушите - основна опастност за земеделието / Петко Иванов. // Агробизнесът, 10, 2012, N 1, с. 26 - 27; 36. 

   Сушата е сложно и комплексно явление на нарушен баланс между наличие и изразходване на водните ресурси. 

1. Климатология 
 551.58.001.3(045)
Ключови думи: 1. суша 2. видове суши 3. сезони на сушата 4. последици от сушата 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 876

- 27 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Загуби при азотното торене и мерки за отстраняването им / Петко Иванов. // Агробизнесът, 10, 2012, N 3, с. 32 - 33; 37. 

   Азотното торене е основен интензивен фактор в земеделието. Същевременно то се свързва с редица трудни за решаване проблеми. Целта на настоящата статия е да се характеризират основните механизми на различни азотни загуби, условията и възможностите за тяхното отстраняване. 

1. Торене, изследвания, експерименти 2. Торене. Стимулиране растежа на растенията 
 631.8.000.504.056
Ключови думи: 1. торене 2. торове 3. торове и торене 4. биологична фиксация 5. амониева фиксация 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 881

- 28 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Консумацията на месо, промяна на климата, околната среда и здравето / Петко Иванов. // Агробизнесът, 10, 2012, N 3, с. 42 - 43. 

   Сегашните методи за производство и консумация на месо причиняват редица отрицателни процеси, които необратимо ще доведат до унищожаване на планетата. 

1. Производство на месо 
 637.5.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. месо 2. месопроизводство 3. промяна на климата 4. промяна на околната среда 5. загуба на биоразнообразие 6. консумация на месо 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 882

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 29 -

Сп А 18

Кабалдин, Ю. Г.  Физические основы разработок наноструктурных покрытий для режущего инструмента / Ю. Г. Кабалдин, С. В. Серый, А. А. Уткин. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 11, с. 63 - 69. 

   Изложени са основите на разработки на нанонструктурни покрития за режещи инструменти. Представени са резултати от моделиране на междуатомно взаимодействие на различни системи, използвани в качеството на мишени при отлагане на покрития, дадена е оценка на здравината на техните връзки с твърдосплавна основа . 

1. Структура на молекулярните системи 2. Режещи инструменти, конструиране, производство 
 539.2:621.9.001.57(045)
Ключови думи: 1. моделиране 2. междуатомно взаимодействие 3. метод на функционала за електронна плътност 4. наноструктурни покрития 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  2. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 861

- 30 -

Сп А 18

Наноструктурные процессы и самоорганизация при резании  / Ю. Г. Кабалдин и др. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 3, с. 39 - 46. 

   Изследвани са наноструктурните процеси, съпровождащи обработката чрез рязане като резултат от нейната самоорганизация. Показани са пътищата за повишаване производителността на механообработката в автоматизираното производство . 

   Др. автори: А. А. Просолович, Е. Г. Колыхалова, А. А. Уткин

1. Наноструктурни процеси 
 539.2:621.9.001.2(045)
Ключови думи: 1. наноструктурни процеси 2. самоорганизация 3. нарастък 4. механизми на адгезия 5. адхезия 6. износване на инструмента 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  2. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 845

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 31 -

Сп А 377

Шопов, Митко.  Мобилни приложения за мониториране на медицински сензорни мрежи под Symbian / Митко Шопов, Велислава Спасова, Гриша Спасов. // Автоматика и информатика, XLV, 2011, N 2, с. 59 -62. 

   В статията са разгледани методи и средства за управление на Bluetooth комуникационен интерфейс в мобилни приложения за операционна система Symbian, която е една от водещите софтуерни платформи за интелигентни мобилни телефони (smartphones). 

1. Софтуер в областта на медицината 
 004.4:61.001.3(045)
Ключови думи: 1. мобилни приложения 2. медицински сензорни мрежи 3. мониториране на медицински параметри 4. управление на Bluetooth 5. персонализирано здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 840

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

- 32 -

Сп А 18

Закономерности разрушения теплостойкой стали после продолжительной эксплуатации  / П. В. Ясний и др. // Вестник машиностроения, 92, 2012, N 4, с. 68 - 71. 

   Др. автори: П. О. Марущак, Р. Т. Бищак, С. В. Панин

1. Методи на изследване 
 620.171.001.5(045)
Ключови думи: 1. топлоустойчива стомана 2. склерометрия 3. напукване 4. якост на удар 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 946

- 33 -

Сп А 18

Оленев, Е. А.  Метод определения температурного режима паровозной топки / Е. А. Оленев. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 10, с. 13 - 20. 

   Статията предлага аналитичен метод за определяне на температурата на горене и газовия поток във всяка точка на огнището, а също така и на други характеристики на процеса на горене. 

1. Видове тяга. Локомотиви и влакове 
 629.42:621.18.001.57(045)
Ключови думи: 1. твърди горива 2. топлина 3. топлопредаване 4. огнище 5. изчисляване на температурния режим 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 854

- 34 -

Сп А 18

Сорокин, Г. М.  Новые критерии ранжирования сталей по механическим свойствам / Г. М. Сорокин, И. Б. Куракин. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 7, с. 10 - 13. 

   Статията предлага нов критерий за определяне механичните свойства на стоманите, използван в различните отрасли на машиностроенето на различни етапи от технологичните процеси при производството на машини. 

1. Изпитване свойствата на металите 
 620.171.001.5(045)
Ключови думи: 1. стомани 2. механични свойства 3. критерии за степенуване 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 851

Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР

- 35 -

Сп А 18

Базров, Б. М.  Технологическая классификация станков по их назначению / Б. М. Базров, Э. З. Насиров, А. В. Сахаров. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 8, с. 47 - 50. 

   Статията предлага класификацията на металорежещите машини да се прави съобразно техните възможности за направата на множество модули на повърхнини. 

1. Металорежещи машини, техническа характеристика 
 621.92.001.3(045)
Ключови думи: 1. металорежещи машини 2. класификация 3. предназначение 4. повърхнини 5. модул на повърхнините 6. форми 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР  
  

Сист. No: 849

- 36 -

Сп А 18

Кузнецов, А. П.  Закономерности теплового поведения металлорежущих станков / А. П. Кузнецов. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 10, с. 59 - 66. 

   Показани са базови методологични положения на топлинното поведение на металорежещите машини. Дадена е обосновка, определени са видовете, характерът и функциите на изменение по време на типовите закономерности на относителното преместване на формообразуващите елементи на машините. 

1. Теория на рязането 2. Основни елементи и конструкция на металорежещите машини 
 621.9.01 *:621.9.06.001.5(045)
Ключови думи: 1. металорежещи машини 2. точност 3. температурни полета 4. топлинно поведение 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  2. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР  
  

Сист. No: 855

- 37 -

Сп А 18

Лобанов, Д. В.  Влияние методов затачивания на качество твердосплавного инструмента для обработки композиционных материалов / Д. В. Лобанов, А. С. Янюшкин. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 3, с. 50 - 53. 

   Представени са резултатите от изследването на влиянието на методите за наточване върху качеството на твърдосплавния инструмент за обработване на композиционни материали. Разгледани са недостатъците на традиционните методи за наточване, причините за възникване на дефекти на обработените повърхности. Отбелязани са предимствата на комбинираните методи на електрофизичното и електрохимично елмазно наточване на инструмента. 

1. Абразивни материали и инструменти за шлифоване и полиране 
 621.92.001.5(045)
Ключови думи: 1. комбинирано електроелмазно наточване 2. инструменти 3. твърди сплави 4. качество 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР  
  

Сист. No: 846

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

- 38 -

Сп А 18

Медведев, Ю. Я.  Новый пневматический позиционный привод для гибких производственных систем / Ю. Я. Медведев. // Вестник машиностроения, 92, 2012, N 4, с. 14 - 17. 

   Предложено е пневматично позиционно задвижване, бързодействащо при точност на позициониране, достатъчна за гъвкави производствени системи в качеството си на средство за тяхната автоматизация. 

1. Приложение на сгъстения или разредения въздух. Пневматични двигатели. 
 621.54.001.5(045)
Ключови думи: 1. гъвкави производствени системи 2. пневматично позиционно задвижване 3. точност на позиционирането 
Тематични рубрики: 1. Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.  
  

Сист. No: 945

- 39 -

Сп А 18

Супрун, А. В.  Примение численной оптимизации в расчете автоматических разгрузочных устройств / А. В. Супрун. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 7, с. 26 - 29. 

   Статията представя проектиране на разтоварващо устройство чрез методите на числена оптимизация. В качеството на минимизируема функция са приети сумарни загуби на мощността на помпата върху работата на устройството. Показан е алгоритъм за оптимизация. 

1. Теория на икономико-математическите модели 
 519.86:621.65/.69.001.24(045)
Ключови думи: 1. автоматично товарещо устройство 2. алгоритми 3. числени методи на оптимизацията 
Тематични рубрики: 1. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 2. Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.  
  

Сист. No: 852

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 40 -

Сп А 1704

Драйшу, Александър.  Умни мрежи - интелигентното бъдеще на енергетиката / Александър Драйшу. // Икономика, II, 2012, N 5 (13), с. 70 - 71. 

   Целта на преустройването на електроразпределителната мрежа е много точно да напасва предлагането на електроенергия на моментното потребление, но и обратното - да насочва потреблението спрямо моментния капацитет на мрежата. В този смисъл Smart Grid - "умната мрежа" - дава отговор на новите изисквания в енергетиката. 

1. Електроенергетика. Производство, преобразуване, пренасяне, разпределяне и регулиране на електрое 
 621.31.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. енергетика 2. електроразпределителни мрежи 3. Smart Grid 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 924

- 41 -

Сп Б 482

Садовски, Александър Николаев.  Водородът - енергия за България / Александър Николаев Садовски. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 10, 2011, N 3, с. 53 - 58. 

   Теоретично всички видове енергии могат да бъдат използвани в България. През последните години активно се работи по използането на ветровата и слънчева енергия. Неоправдано се подценяват термалните минерални води. Съществува още един, досега неизползван в България, източник на енергия и това е водородът. 

1. Източници на енергия - нетрадиционни 
 620.91.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. енергия 2. водород - източник на енергия 3. озонов слой 4. източници на водород 5. екологични проблеми 6. сероводородна енергетика 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 884

- 42 -

Сп А 129

Сирашки, Христо.  Управленски проблеми на екологизацията в енергийния сектор / Христо Сирашки. // Икономическа мисъл, 57, 2012, N 1, с. 105 - 116. 

   Като член на ЕС България е поела обвързащи ангажименти за: съкращаване на вредните емисии, минимален дял на възобновяеми енергийни източници и намаляване на енергийния интензитет. Това предполага развитието на енергийния сектор и опазването на околната среда да са добре координирани и взаимосвързани. Наложително е и екологизирането на този сектор. 

1. Електроенергетика. Производство, преобразуване, пренасяне, разпределяне и регулиране на електрое 
 621.31.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. енергиен сектор 2. екологизация на енергийния сектор 3. възобновяеми източници на енергия 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 961

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

- 43 -

Сп А 18

Ивашов, Е. Н.  Значение общенаучных методов познания в нанотехнологии / Е. Н. Ивашов, В. А. Васин, С. В. Степанчиков. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 4, с. 81 - 85. 

   Разгледани са тенденциите за развитие и методи на емпиричното и теоретично познание в нанотехнологията, законите на развитие на електрониката, като нейна основна съставна част. 

   Статията е написана от членове на Руското научно-техническо вакуумно общество

1. Нанотехнологии 
 001.18.001(045)  + 621.38.001(045)
Ключови думи: 1. нанотехнологии 2. електроника 3. методи на познанието 4. техноеволюция 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 844

- 44 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  На гости на GS1 в Австрия / Ани Маринова. // Логистика, VIII, 2012, N 2, с. 47 - 49. 

   RFID технологията намира широко приложение - в градския траспорт, в текстилната, селскостопанската, автомобилната и други индустрии. 

1. Радиочестотна идентификация 
 621.396.2.004.1
Ключови думи: 1. радиочестотна идентификация 2. радиочестотна технология 3. универсално маркиране 4. легитимност на продуктите 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 968

- 45 -

Сп А 1704

Явашева, Татяна.  Надпревара по най-бързата писта / Татяна Явашева. // Икономика, II, 2012, N 4 (12), с. 74 - 76. 

   България е трета в Европа и пета в света по използване на високоскоростен интернет. Българските специалисти създадоха нова технология, която е 15 пъти по-евтина, като същевременно е постигната значително по-добра скорост и по-висока надеждност . 

1. Компютърни науки и технологии 2. Съобщителна техника 
 004  + 621.39
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. комуникационни технологии 3. IT сектор 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 918

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.

- 46 -

Сп Б 462

Размов, Тодор.  Кантарното стопанство у нас: стратегия и перспективи за развитие / Тодор Размов, Красимир Памукчийски, Мирена Тодорова. // Железопътен транспорт, 2012, N 11/12, с. 34 - 35. 

   Кантарното стопанство у нас включва технологично остарели статични шахтови везни. Анализът на реалността води до заключението, че се налага въвеждането на съвременни електронни вагонни везни с висок клас на точност, качество и надеждност, лесни за експлоатация и поддържане. 

1. Метрология. Измерителни апарати 2. Железопътен транспорт - механични, хидравлични, пневматични, електрически - машини и процеси 
 389:629.4.001.76(045)  + 629.4-521
Ключови думи: 1. кантарно стопанство 2. вагонни везни 3. преструктуриране 4. електронни везни 5. автоматично измерване 
Тематични рубрики: 1. Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.  
  

Сист. No: 914

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.

- 47 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Пазарът - непобедимият диктатор / Васил Василев. // Логистика, VII, 2011, N 8, с. 54 - 57. 

1. Мотокари. Електрокари 2. Складово стопанство 
 629.1-441.000.65.012(045)  + 658.78.004.1
Ключови думи: 1. кари 2. стелажи 3. продажби 4. продажби на кари 5. продажби на стелажи 6. електрическа платформа 7. употребявана техника 8. складове 9. електрокари 
Тематични рубрики: 1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 929

- 48 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Li-ion кари на старт / Васил Василев. // Логистика, VII, 2011, N 8, с. 60 - 61. 

   Новите йонно-литиеви батерии Li-ion за електрокари се отличават с малки размери, ниска енергоемкост и дълъг живот. 

1. Мотокари. Електрокари 
 629.1-441.001.3(045)
Ключови думи: 1. кари 2. литиево-йонна батерия 
Тематични рубрики: 1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  
  

Сист. No: 931

- 49 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Хибридът: между мото- и електрокар / Васил Василев. // Логистика, VII, 2011, N 9, с. 58 - 59. 

   За работа във вътрешен склад предписанието е да се използват електрически машини. В този случай е добре да се използва хибридна машина, която е с 15% по-нисък разход на гориво. 

1. Мотокари. Електрокари 
 629.1-441.004.1
Ключови думи: 1. мотокари 2. електрокари 
Тематични рубрики: 1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  
  

Сист. No: 935

- 50 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Укрепването на товари - трудно и лесно / Васил Василев. // Логистика, VIII, 2012, N 3, с. 45 - 50. 

   Как и с какво да укрепи товара - това е въпрос, който всеки водач на камион си задава. Статията предлата на читателите си съвети, дадени от фирми, които предлагат тези средства. 

1. Товарно-разтоварни устройства 
 621.86.06 *:677]:331.45(045)
Ключови думи: 1. колани 2. сапани 3. тресчотки 4. полиестерни сапани 5. товароносимост на конфигурацията 
Тематични рубрики: 1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  
  

Сист. No: 971

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 51 -

Сп Б 462

Асе, Силвен.  Нова подсерия електрически локомотиви на SNCF: BB 7600 / Силвен Асе. // Железопътен транспорт, 2011, N 4, с. 22. 

   Локомотивите SNCF: BB 7600 не са нова фабрична серия, а резултат от преработката на 14 машини BB 7200 в заводите на френските железници (SNCF) в Улен. 

   "Le Rail" - Франция

1. Железопътен транспорт - механични, хидравлични, пневматични, електрически - машини и процеси 
 629.4-521.004.1(045)
Ключови думи: 1. електрически локомотиви 2. локомотиви 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 903

- 52 -

Сп А 377

Астинов, И.  Изследване и подобряване на пропускателната способност на кръстовища в градски условия / И. Астинов и др. // Автоматика и информатика, XLV, 2011, N 3, с. 62 - 65. 

   Статията предлага разработени и верифицирани параметризирани модели на типови кръстовища. След успешно приключилата верификация последната фаза от разработката на проекта включва анализ и подобряване на пропускателната способност на реално кръстовище в градски условия. 

1. Улично и пътно движение 
 656.11.001.57
Ключови думи: 1. организация на движението 2. пътни кръстовища 3. пропускателна способност 4. конфигурация на кръстовище 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 870

- 53 -

Сп Б 462

Бахаров, Георги.  Удължаване използването на стоманобетонните траверси / Георги Бахаров. // Железопътен транспорт, 2011, N 3, с. 40 - 42. 

   Статията предлага новоразботени и патентно защитени конструкции и технологии за подобряване и замяна на съществуващите компрометирани скрепления (при железопътните траверси) и преработване на тези траверси директно в железния път без изваждането им. 

1. Железопътни линии. Железопътно строителство 
 625.1.001.76(045)
Ключови думи: 1. траверси 2. стоманобетонни траверси 3. еластични скрепления 
Тематични рубрики: 1. Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 901

- 54 -

Сп А 18

Бровман, Т. В.  Утилизация изношенных транспортных средств / Т. В. Бровман. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 9, с. 30 - 32. 

   В статията се разглеждат варианти за оползотвораване каросериите на автомобилите, пресовайки ги във валцови агрегати и преси, а също така и оптимизиране на самия процес. 

1. Автомобили 2. Отпадъци 
 629.113.002.8(045)  + 67.08 *.004.8
Ключови думи: 1. транспортни средства 2. оползотворяване 3. рязане 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 858

- 55 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  По пътя на извънгабаритните превози / Васил Василев. // Логистика, VII, 2011, N 9, с. 34 - 42. 

   Извънгабаритните превози са дейност специфична, изисква специална техника, специални умения, специална организация и освен това е на разрешителен режим от АПИ. Статията предлага на читателите отговора на 10 мениджъри от водещи фирми за особеностите на този род превози . 

1. Транспортни средства - характеристика по размери, подвижност, тегло, скорост и точност. 2. Товарни автомобили 
 656-18.002(045)  + 629.114.4.004
Ключови думи: 1. превози 2. извънгабаритни превози 3. извънгабаритни товари 4. разрешителни 5. избор на маршрут 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 933

- 56 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Старт за BG автомобилите / Васил Василев. // Логистика, VIII, 2012, N 2, с. 12 - 14. 

   В ловешкото село Баховица е изграден завод на "Литекс Моторс" за монтаж на BG автомобили с капацитет 50 000 автомобили годишно. 

1. Автомобили. Автомобилостроене 
 629.113.002.2(045)
Ключови думи: 1. BG автомобили 2. автомобилостроене 3. завод за автомобили 4. монтаж на автомобили 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 967

- 57 -

Сп А 14

Васильев, В.  Новинки с приставкой "спец" / В. Васильев. // Автомобильный транспорт, 89, 2012, N 1, с. 50 - 57. 

   Статията предлага новини от областта на специалната автомобилна техника - обзор на някои от най-интересните модели. 

1. Автомобили 
 629.113.001.3(045)
Ключови думи: 1. всъдеход 2. автокран-всъдеход 3. камиони Камаз 4. самосвали 5. автоцистерна 6. извънгабаритни автомобили 7. тежкотоварен самосвал 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 872

- 58 -

Сп А 18

Воробьев, И. А.  Повышение ресурса железнодорожных рельсов / И. А. Воробьев. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 9, с. 16 - 19. 

   Статията разглежда комплексен подход за повишаване ресурса на релсовата стомана и свързаните с нея елементи на релсовия път, като се вземат пред вид особеностите на нейното структурно състояние и механични свойства. 

1. Траверси, релси и тяхното полагане 
 625.142/.144.001.76
Ключови думи: 1. релси 2. износване 3. ресурси 4. разрушение на умора 5. пределна деформация 6. нееластична деформация 7. напрегнато състояние 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 857

- 59 -

Сп Б 462

Вълков, Вълко.  Тенденции в развитието на жп транспорта у нас / Вълко Вълков. // Железопътен транспорт, 2011, N 2, с. 12 - 14. 

   Железопътният транспорт дава старта на развитието на транспортните комуникации у нас. През 1939 година стартира цялостна програма за изграждане на железопътната мрежа у нас. 

1. Железопътен транспорт в България - история 
 629.4-521.000.93(045)
Ключови думи: 1. железопътен транспорт 2. тенденции на развитие 3. етапи на развитие 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 895

- 60 -

Сп Б 462

Готуранов, Борислав.  Проблеми на обслужването на трудноподвижни пътници / Борислав Готуранов. // Железопътен транспорт, 2011, N 1, с. 32 - 33. 

   Железницата осигурява най- добри условия за пътуване на инвалидите. Предлагането на пълния обем от необходими услуги е възможно, ако в страната функционира мощна, комплексна и конкурентоспособна икономика. 

1. Железопътни услуги 
 629.45.001.2(045)
Ключови думи: 1. хора с увреждания 2. железопътни превози 3. транспортно обслужване 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 887

- 61 -

Сп Б 462

Деянов, Димитър.  Бързоходният парен локомотив 05.01 е възстановен / Димитър Деянов. // Железопътен транспорт, 2011, N 1, с. 38 - 42. 

   Парният локомотив 05.01 е сертифициран на 20 декември 2010 г., с което всъщност е въведен като действащ музеен парен локомотив за атракциони, туристически, представителни и юбилейни пътувания, организирани от БДЖ, с депо по домуване - София. 

1. Видове тяга. Локомотиви и влакове 
 629.42.004.5(045)
Ключови думи: 1. локомотиви 2. локомотиви-история 3. парен локомотив 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 889

- 62 -

Сп Б 462

Деянов, Димитър.  БДЖ и германското локомотивостроене / Димитър Деянов. // Железопътен транспорт, 2011, N 4, с. 40 - 43. 

   Германското локомотивостроене, което през втората половина на XIX и началото на XX век става водеща индустрия в Европа, с може би най-голям принос за усъвършенстване на парните локомотиви, предлага широка гама от най-разнообразни локомотивни конструкции. 

1. Тяга на влаковете. Подвижен състав. Локомотиви. Вагони 
 629.4.000.93(045)  + 904:621
Ключови думи: 1. БДЖ 2. локомотиви 3. локомотиви-история 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. История. Георафия. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 904

- 63 -

 

Деянов, Димитър.  Възстановяването на музейния парен локомотив 03.12 / Димитър Деянов. // Железопътен транспорт, 2011, N 5, с. 40 - 43. 

   Непосредствената работа по възстановяването на локомотива 03.12 в депо Горна Ораховица започва през 2010 г. Задачата е той да се доведе до пълна годност за движение със собствена сила и се включи в създадения вече парк от действащи парни локомотиви на БДЖ, използвани за атракционни, туристически и юбилейни пътувания по различни участъци на жп мрежата. 

1. Видове тяга. Локомотиви и влакове 
 629.4.000.93
Ключови думи: 1. локомотиви 2. музеен локомотив 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 909

- 64 -

Сп Б 271

Дизели Камаз для внедорожной техники, соответствующие требованиям правил ЕЭК ООН № 96-02  / Е. Р. Борисенков и др. // Двигателестроение, 2012, N 1, с. 30 - 34. 

   Др. автори: Д. Х. Валеев, И. Ф. Гумеров, Ф. Ф. Искандаров, А. И. Карпов, А. С. Куликов, С. М. Кучев, Р. Х. Хафизов, Н. А. Гатауллин

1. Двигатели с вътрешно горене 
 621.43.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. дизели 2. дизели Камаз 3. екологични показатели 4. сертификационни изпитвания 5. технически характеристики 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 941

- 65 -

Сп Б 462

Железопътните дрезини от ROBEL: универсални релсови работни машини . // Железопътен транспорт, 2011, N 3, с. 33. 

   Една машина за много видове работа по железния път: универсално приложима през лятото и зимата, за земни работи и по контактната мрежа, за транспорт на работници, като маневрен и магистрален локомотив. 

1. Железопътен транспорт - механични, хидравлични, пневматични, електрически - машини и процеси 
 629.4-521.004.1
Ключови думи: 1. дрезини 2. железопътни дрезини 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 900

- 66 -

Сп Б 462

Илиева, Красимира.  Тенденции в европейските пътнически и товарни жп превози / Красимира Илиева. // Железопътен транспорт, 2011, N 5, с. 30. 

1. Организация на транспорта 2. Пътнически и товарни превози 
 656:061.1 ЕС .004.1(045)
Ключови думи: 1. пътнически превози 2. товарни превози 3. превози 4. европейски превози 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 907

- 67 -

Сп Б 462

Киркова, Кунка.  Международно сътрудничество в условията на либерализиран жп пазар / Кунка Киркова. // Железопътен транспорт, 2011, N 1, с. 10 - 14. 

   Настоящата статия предоставя частична информация за кооперирането между стопанските субекти (жп оператори и превозвачи, собственици и наематели на вагони и др.) като се спира по-подробно на компетентността на тези международни организации, в които активно членува БДЖ ЕАД, или от чиято дейност зависи ежедневната работа на служителите на БДЖ. 

1. Железопътен транспорт-международно сътрудничество 
 656.2.000.33(045)
Ключови думи: 1. железопътен транспорт 2. международно сътрудничество 3. либерализиран жп транспорт 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 886

- 68 -

Сп Б 462

Киркова, Кунка.  Политика и стратегия за транспорта в новата Бяла книга на ЕС / Кунка Киркова. // Железопътен транспорт, 2011, N 5, с. 16 - 22. 

   Транспортът е основен фактор за икономиката и обществото. Той позволява и подпомага икономическия растеж и създава работни места. Предвид неговия глобален характер, за да действа ефективно, е наложително мащабно международно сътрудничество. В Бялата книга на ЕС е направен анализ на състоянието на транспорта в ЕС към момента, как ще изглежда той в утрешния ден, изложена е и стратегията, с чиято помощ ще се реализира тази визия. 

1. Транспортът като стопански отрасъл. Стопански аспекти на съобщенията. Политика в областта на транс 
 338.47:061.1 ЕС.001.76
Ключови думи: 1. политика за транспорта 2. стратегия за транспорта 3. Бяла книга на ЕС 4. железопътна политика 5. железопътна мрежа в Европа 6. инициативи в транспорта 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 905

- 69 -

Сп Б 462

Кутев, Нойко.  Железница в криза : Маркетингов анализ на възможностите на БДЖ / Нойко Кутев. // Железопътен транспорт, 2012, N 2, с. 16 - 19. 

   Производителността на БДЖ е най-ниската в ЕС, въпреки че числеността на персонала в периода 1989 - 2010 г. е намаляла над три пъти и продължава да намалява. За да се оптимизира съставът на БДЖ, спешно е необходимо да се въведе маркетингова организационно- управленска структура. 

1. Маркетинг на стопанските предприятия 2. Маркетинг на железниците 
 339.13629.4-521.001.12(045)
Ключови думи: 1. БДЖ 2. железници 3. маркетинг 4. маркетингов анализ 5. реформи в БДЖ 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 892

- 70 -

Сп Б 462

Кутев, Нойко.  Комплексното внедряване на транспортния маркетинг / Нойко Кутев. // Железопътен транспорт, 2011, N 4, с. 18 - 19. 

   Всяка транспортна стратегия се формира на база маркетингови проучвания, включително и тази на ЕС до 2050 година, според която железопътният транспорт отново следва да се превърне в доминиращ на континента, като поеме над 50% от целия товарен трафик. 

1. Транспортен маркетинг 
 656:339.13.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. транспортен маркетинг 2. маркетингови разчети 3. транспортна политика 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 902

- 71 -

Сп Б 462

Лепоев, Милчо.  Оптимални температурни интервали при полагане на безнаставов релсов път / Милчо Лепоев, Светомир Атанасов. // Железопътен транспорт, 2011, N 9, с. 42 - 44. 

1. Железопътно строителство 
 625-1/-3:536.5.001.18(045)
Ключови думи: 1. безнаставов релсов път 2. закрепване на релси 3. температурен режим 
Тематични рубрики: 1. Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 912

- 72 -

Сп Б 448

Матеева, Богиня.  Скъпите стоки се возят със скъп транспорт / Богиня Матеева. // Логистика, VII, 2011, N 8, с. 28 - 30. 

   Спедиторската фирма Смарт експрес е създадена през 2000 г. Предлага гъвкави логистични решения до почти всички точки на планетата. Седемдесет на сто от дейността й са въздушни пратки, 20 на сто са морски, а 10 на сто са други дейности. 

1. Транспортно-експлоатационни агенции. Комисионни агенти за транспортни услуги. Брокери 
 656.96.000.65.012
Ключови думи: 1. спедиторска фирма 2. спедиторски услуги 3. риск 4. превозване на товари 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 926

- 73 -

Сп Б 462

Машина за полагане на релсов път RU 800-S  : Две в едно: реконструкция на железен път и пресяване на баластовата призма в един работен ход. // Железопътен транспорт, 2011, N 2, с. 30. 

   Машината RU 800-S позволява да се съкратят голяма част от работните процеси чрез пълно механизиране, с цел спестяване на време и средства. 

1. Железопътен транспорт - изграждане 
 625.142/.144.002.5(045)
Ключови думи: 1. машини за релсов път 2. реконструкция на железен път 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 896

- 74 -

Сп Б 271

Мельник, Г. В.  Технические средства и элементы управления работой систем ДВС. // Двигателестроение, 2012, N 1, с. 48 - 57. 

   Настоящата статия е обзор на новините, свързани с технологиите за намаляване на вредните емисии на дизеловите и газовите двигатели. 

   Новости в двигателостроенето Материалът е подготвен от к.т.н. Г. В. Мельник

1. Дизелови двигатели 
 621.436.001.76
Ключови думи: 1. вредни емисии 2. рециркулация 3. система за селективно каталитично възстановяване 4. регулатори 5. технически средства 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 943

- 75 -

Сп Б 462

Неков, Иван.  Българските строители участват в изграждането на контактна мрежа за скорост на влаковете до 250 км/ ч / Иван Неков. // Железопътен транспорт, 2012, N 1, с. 36 - 37. 

   Проектът за електрификация на жп линия Пловдив - Свиленград-гръцка/турска граница е част от проекта за пълна реконструкция на тази линия за скорости до 200 км/ ч. Тя е елемент от коридорите IV и IX и е с особена важност за България като жп връзка с Турция и Гърция. 

1. Железопътен транспорт-международно сътрудничество 
 629.4-521.001.71
Ключови думи: 1. контактни мрежи 2. електрификация 3. скорост на влаковете 4. въздушна контактна система 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 891

- 76 -

Сп Б 462

Новкиришки, Петър.  Електрически локомотиви TRAXX F140 AC2 / Петър Новкиришки. // Железопътен транспорт, 2011, N 1, с. 34 - 37. 

   Основните аспекти в разработването на версията TRAXX F140 AC2 са насочени към усъвършенстване на елементите от силовото оборудване, системите и цялостната конструкция на локомотивите. 

1. Видове тяга. Локомотиви и влакове 
 629.42.001.76(045)
Ключови думи: 1. локомотиви 2. електрически локомотиви 3. тягови преобразуватели 4. модулна спирачна система 5. локомотивен кош 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 888

- 77 -

Сп Б 462

Новкиришки, Петър.  Дизелови локомотиви серия 2016 "HERCULES" / Петър Новкиришки. // Железопътен транспорт, 2011, N 2, с. 32 - 36. 

   Този тип локомотиви, предназначени за универсална служба, добавят нов термин в продуктовата гама от возила на Siemens Mobility - локомотивната фамилия EuroRunner. 

1. Дизелови локомотиви 
 629.4.001.12(045)
Ключови думи: 1. локомотиви 2. дизелови локомотиви 3. машинно отделение 4. кабина за управление 5. екипажна част 6. предавателен механизъм 7. талиги 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 897

- 78 -

Сп Б 462

Новкиришки, Петър.  Дизелови локомотиви TRAXX P 160 DE / Петър Новкиришки. // Железопътен транспорт, 2011, N 3, с. 16 - 20. 

   При проектирането и конструирането на локомотива са съблюдавани строги критерии, гарантиращи създаването на високотехнологичен продукт, щадящ околната среда. 

1. Дизелови локомотиви 
 629.4.004.1(045)
Ключови думи: 1. локомотиви 2. дизелови локомотиви 3. екипажна част 4. дизел-генераторна група 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 899

- 79 -

Сп Б 462

Новкиришки, Петър.  Локомотивите EUROLIGHT / Петър Новкиришки. // Железопътен транспорт, 2011, N 5, с. 32 - 36. 

   Новият локомотив очертава облика на платформа за автономно тягово возило с четириосна конфигурация, което се предлага с осно натоварване в границите от 18 до 21,5 т/ос и мощност от 2300 до 2800 кВт. 

1. Видове тяга. Локомотиви и влакове 
 629.4.004.1(045)
Ключови думи: 1. локомотиви 2. локомотиви EUROLIGHT 3. дизелов двигател 4. синхронен генератор 5. преобразуватели 6. микропроцесорен регулатор 7. тягов електродвигател 8. екипажна част 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 908

- 80 -

Сп Б 462

Новкиришки, Петър.  Многосистемни локомотиви серия Re 484 / Петър Новкиришки. // Железопътен транспорт, 2012, N 10, 28 - 32. 

   Статията прави пълна характеристика на многосистемните локомотиви от серия RE 484 - тягово и покривно оборудване, спомагателно оборудване; управление и диагностика. 

1. Видове тяга. Локомотиви и влакове 
 629.4.001.3(045)
Ключови думи: 1. локомотиви 2. многосистемни локомотиви 3. тягови преобразуватели 4. силов модул 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 913

- 81 -

Сп А 14

Новые карьерные самосвалы компании "Caterpillar" . // Автомобильный транспорт, 88, 2011, N 12, с. 60 - 61. 

   Извънгабаритният самосвал Cat 775G ще замени в производствената програма на компанията "Caterpillar" модела 775 F, чиято главна особеност при производството му е използването на двигател, сертифициран в съответствие с изискването на най-новия екологичен стандарт US EPA Tier 4 Final. Това е първият в отрасъла извънгабаритен самосвал с толкова чисти изхвърляни газове. 

1. Самосвали 
 629.1-442 *.001.76(045)
Ключови думи: 1. транспортни средства 2. самосвали 3. извънгабиритни самосвали 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 835

- 82 -

Сп А 18

Оленев, Е. А.  Метод определения температурного режима паровозной топки / Е. А. Оленев. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 10, с. 13 - 20. 

   Статията предлага аналитичен метод за определяне на температурата на горене и газовия поток във всяка точка на огнището, а също така и на други характеристики на процеса на горене. 

1. Видове тяга. Локомотиви и влакове 
 629.42:621.18.001.57(045)
Ключови думи: 1. твърди горива 2. топлина 3. топлопредаване 4. огнище 5. изчисляване на температурния режим 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 854

- 83 -

Сп Б 448

Системи за управление на автопаркове . // Логистика, VIII, 2012, N 3, с. 42 - 44. 

   Статията предлага на вниманието на читателя някои от най-важните функции на системите Feet Management (управление на автопаркове), предлагани на българския пазар. 

1. Автомобилен транспорт 
 519.688.001.1(045)  + 656.13:519.688 .001.1
Ключови думи: 1. автопарк 2. автомобилно стопанство 3. системи за управление 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 970

- 84 -

Сп Б 462

Станев, Жеко.  Транспортната инфраструктура 2014-2020 / Жеко Станев. // Железопътен транспорт, 2012, N 4, с. 16 - 20. 

   Със закона за железниците от 1895 г. за създаване на държавна жп мрежа се определят две жп артерии от София до морските пристанища във Варна и Бургас, както и една трета, напречна на тях линия, съединяваща Дунав при Русе по най-краткия път с Южна България, като същевременно образува втора международна магистрала за съобщение между Източна Европа и Цариград. 

1. Железопътна инфраструктура - модернизация 
 656.2.003.1(045)
Ключови думи: 1. инфраструктура 2. транспортна инфраструктура 3. транзит на хора 4. транзит на стоки 5. стратегическа инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 893

- 85 -

Сп Б 462

Станев, Жеко.  Интермодалност, транзит, екология / Жеко Станев. // Железопътен транспорт, 2011, N 5, с. 26 - 28. 

   Интермодалният транспорт не е лесен, изисква модерна инфраструктура (терминали, съвременна жп мрежа, добра складова база), перфектна организация и съгласуваност между отделните видове транспорт, спечелено доверие от международните контейнерни оператори, за да ни включат в своите паневропейски транзитни линии и висок професионализъм на специалистите, ангажирани в неговата реализация. 

1. Материално-техническо снабдяване. Покупки. Складово стопанство. Експедиция 
 658.7.001.14(045)
Ключови думи: 1. интермодалност 2. транзит 3. транзитен поток 4. транспортна стратегия 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 906

- 86 -

Сп Б 462

Тасев, Йордан.  Съвременните железопътни възли / Йордан Тасев, Дарина Нитова. // Железопътен транспорт, 2012, N 1, с. 30 - 34. 

   В железопътните възли са разположени големите пътнически, товарни и разпределителни гари, локомотивните и вагонните депа. Там се намират и регионалните оперативни поделения на железопътните участъци. 

1. Железопътна политика 2. Железопътни възли 
 629.4-521.001.12(045)
Ключови думи: 1. железопътен транспорт 2. железопътна инфраструктура 3. железопътен транспорт и ЕС 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 890

- 87 -

Сп Б 462

Тасев, Йордан.  Рехабилитациите на жп линиите - актуална и реално изпълнима задача / Йордан Тасев, Милчо Лепоев. // Железопътен транспорт, 2011, N 11/12, с. 40 - 43. 

1. Поддържане и ремонт на железопътните линии 
 625.17.001.73(045)
Ключови думи: 1. железопътна линия 2. реконструкция на железен път 3. проектни скорости 4. икономически ефект 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 915

- 88 -

Сп Б 462

Тренчев, Иван.  Иновациите в информационните технологии и железниците / Иван Тренчев. // Железопътен транспорт, 2011, N 3, с. 12 - 14. 

   Телематиката е научна област, която касае железопътната отчетност и статистика и е свързана с използване на иновативни информационни технологии и комуникации. Днес това е приоритет на съвременните информационни системи за управление на бизнес процеси в жп предприятията. 

1. Иновации 
 65.012: 339.13.001.71(045)  + 629.4.05 *.001.76(045)
Ключови думи: 1. иновации 2. информационни технологии 3. железопътна статистика 4. географски информационни системи 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 898

- 89 -

Сп Б 462

Тромер, Брис.  Траверсоподбивна машина MATISA B 66 U / Брис Тромер. // Железопътен транспорт, 2011, N 6, с. 26 - 27. 

   Машината MATISA B 66 U е високопроизводителна универсална подбивна машина за стрелки и железен път, разчетена и за най-тежките конструкции, оборудвани с бетонови траверси. 

1. Железопътно строителство 
 625.004.1(045)
Ключови думи: 1. траверсоподбивна машина 2. машини за строителството 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 910

- 90 -

Сп Б 462

Тромер, Брис.  МАТИСА] MATISA B 66 U : решението за българския пазар / Брис Тромер. // Железопътен транспорт, 2011, N 9, с. 11. 

1. Железопътно строителство 
 625.004.1(045)
Ключови думи: 1. траверсоподбивна машина 2. машини за строителството 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 911

- 91 -

Сп Б 462

Търнър, Джон.  CSR атакува свръхвисоките скорости / Джон Търнър. // Железопътен транспорт, 2012, N 4, с. 38 - 44. 

   Ако се вярва на официалните съобщения, първата високоскоростна композиция, изцяло "произведена в Китай", може да достигне скорост 500 км/ч. 

   Джон Търнър - " Le Rail", Франция

1. Високоскоростни влакове 2. Влакови композиции 
 629.4-521.001.7(045)
Ключови думи: 1. жп композиции 2. високоскоростни композиции 3. магнитна възглавница 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 894

Механизация на селското стопанство. Селскостопански.

- 92 -

Сп Б 271

Влияние добавки этанола к воздуху на эффективные показатели дизеля  / А. Н. Карташевич и др. // Двигателестроение, 2012, N 1, с. 44 - 47. 

   Проведени са сравнителни експериментални изследвания на работата на тракторен дизел с дизелово гориво и с подаване на пари на етанола към подавания въздух. Определени са мощностните, икономическите и екологическите показатели на дизела в основните натоварващи и скоростни режими на работа. 

   Др. автори: Г. Н. Гурков, С. А. Плотников, Ш. В. Бузиков,

1. Селскостопански трактори 2. Етанол 
 631.372.001.57
Ключови думи: 1. горива 2. тракторен дизел 3. растителни масла 4. етанол 5. разход на гориво 6. ефективни показатели 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 942

- 93 -

Сп Б 329

Димитров, Ив.  Системи за обработка на почвата според агроекологичните условия / Ив. Димитров. // Земеделие плюс, 118, 2012, N 3, с. 14 - 18. 

   Обработката на почвата като система в рамките на сеитбообращението изисква оптимизиране броя и дълбочината на почвообработващите операции. Съвременните системи за обработка на почвата се основават на значително развитие на техниката и широко приложение на химията, и се разработват в съответствие с разнообразните почвено-климатични условия. 

1. Почвообработващи машини и инструменти 
 631.31.004.1(045)
Ключови думи: 1. почвообработка 2. системи за почвообработка 3. предсеитбена обработка 4. минимална обработка на почвата 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 957

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 94 -

Сп Б 434

Апостолова, Янка.  Няма нищо по-добро от биологичното земеделие / Янка Апостолова. // Агробизнесът, 10, 2012, N 6, с. 20 - 21. 

   Мнение на италианеца Андреа Ригони, който от години развива биологичното земеделие в България

1. Организация и управление на селскостопанското производство. Земеделие. Градинарство 
 631/635.000.57(045)
Ключови думи: 1. земеделие 2. биологично земеделие 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 938

- 95 -

Сп А 213

Башев, Храбрин.  Оценка на ефектите от прилагане на ОСП на ЕС върху земеделските стопанства / Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство, 57, 2012, N 1, с. 14 - 29. 

   В статията е представен методически подход за оценка на реалните ефекти от прилагането на отделните механизми на ОСП (директни плащания, мерките от ПРЗСР) и на ОСП като цяло върху стопанствата от различен тип и специализация. 

1. Обща селскостопанска политика 
 338.244:061.1EC.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. ефекти на ОСП на ЕС 2. икономически резултати 3. икономически доходи 4. ефективност 5. конкурентоспособност 6. устойчивост на стопанствата 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 959

- 96 -

Сп А 213

Бенчева, Нели.  Оценка на условията и факторите за изграждане на регионален клъстер по фъстъците / Нели Бенчева, Станко Георгиев. // Икономика и управление на селското стопанство, 57, 2012, N 1, с. 37 - 49. 

   Главните цели на изследването в настоящата статия са да се анализира състоянието на фъстъкопроизводството и възможностите за превръщането му в конкурентоспособен сектор; да се оценят условията, предпоставките и факторите за изграждане на регионален агроклъстер по фъстъците и се предложи проектен модел за условията на Южен централен район. 

1. Орехоплодни растения 
 634.5.001.2(045)
Ключови думи: 1. регионален клъстер по фъстъците 2. SWOT анализ 3. условия 4. фактори 5. предпоставки 6. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 960

- 97 -

Сп Б 329

За щетите от водна ерозия на почвата  / Д. Некова и др. // Земеделие плюс, 118, 2012, N 1, с. 29 - 31. 

   В статията са анализирани щетите, които водната ерозия на почвата причинява на селското стопанство, икономическият аспект на загубите от проявлението на процеса и е дефинирана необходимостта от прилагане на подходящи и оптимални противоерозионни практики за максималното му ограничаване. 

   Др. автори: Е. Цветкова, Хр. Джоджов, В. Стефанова, В. Лозанова, Св. Русева

1. Плодородие и токсичност на почвите. Ерозия 
 631.45.001.76(045)
Ключови думи: 1. ерозия 2. ерозия на почвата 3. водна ерозия 4. водно-ерозионни процеси 5. противоерозионни практики 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 949

- 98 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Рапицата в света и ЕС -27 през 2011 г. / Петко Иванов. // Агробизнесът, 10, 2012, N 1, с. 24 - 25 ; 36. 

   Рапицата е третата по значение маслодайна култура в света след маслодайната палма и соята с 15% относителен дял от общото производство на растителни масла. В последните 10 години - от 2002 до 2011 г. засетите площи с рапица в света са се увеличили от 221 на 33 млн. декара, или с 50.7%. В Европейския съюз рапицата е основна маслодайна култура, представляваща около две трети от общите площи. Значението й нараства с производството на биодизел. 

1. Маслодайни растения 
 633.85.001.12(045)
Ключови думи: 1. рапица 2. рапични продукти 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 875

- 99 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Повреди на пшеничното зърно при съхранение / Петко Иванов. // Агробизнесът, 10, 2012, N 3, с. 31. 

1. Пшеница 2. Пшеница - съхранение 
 633.11.000.33(045)
Ключови думи: 1. пшеница 2. съхранение на зърно 3. плесенни гъби 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 880

- 100 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Загуби при азотното торене и мерки за отстраняването им / Петко Иванов. // Агробизнесът, 10, 2012, N 3, с. 32 - 33; 37. 

   Азотното торене е основен интензивен фактор в земеделието. Същевременно то се свързва с редица трудни за решаване проблеми. Целта на настоящата статия е да се характеризират основните механизми на различни азотни загуби, условията и възможностите за тяхното отстраняване. 

1. Торене, изследвания, експерименти 2. Торене. Стимулиране растежа на растенията 
 631.8.000.504.056
Ключови думи: 1. торене 2. торове 3. торове и торене 4. биологична фиксация 5. амониева фиксация 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 881

- 101 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Тежка година за рапицата : Рапицата в света, Европейския съюз и България / Петко Иванов. // Агробизнесът, 10, 2012, N 5, с. 18 - 19. 

   В България рапицата е културата с най-динамично и успешно развитие в последните 10 години. Известно е, че тя е култура на прохладния и мек крайморски климат и че за да презимуват, растенията трябва да са във фаза розетка с 6-8 листа. 

1. Маслодайни растения 
 633.85.001.2(045)
Ключови думи: 1. рапица 2. закаляване на рапицата 3. гъстота на посева 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 936

- 102 -

Сп Б 329

Иванова, Ил.  Борба с икономически важните болести в лозовите насаждения / Ил. Иванова, Р. Минчева, Г. Дякова. // Земеделие плюс, 118, 2012, N 4, с. 33 - 35. 

   Лозата е гостоприемник на много гъбни, бактерийни и вирусни болести, някои от които могат да унищожат напълно реколтата. За да не се допусне това, е необходимо да се провежда навременна растителната защита. 

1. Химически методи за борба в лозарството 
 634.8:632.9.000.33(045)
Ключови думи: 1. лозарство 2. болести по лозата 3. мана по лозата 4. брашнеста мана 5. сиво гниене по лозата 6. бактериален рак 7. ескориоза 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 955

- 103 -

Сп Б 329

Кръстева, Лилия.  Тридесе и пет] 35 години национална програма по растителни генетични ресурси / Лилия Кръстева, Сийка Ангелова, Яна Гутева. // Земеделие плюс, 118, 2012, N 4, с. 7 - 9. 

1. Подобряване на растенията. Приложна гинетика. Селекция 
 631.52.004.1(045)
Ключови думи: 1. национална програма 2. растителни генетични ресурси 3. биоразнообразие 4. селекция 5. селекция на растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 952

- 104 -

Сп Б 329

Маринова, Светла.  Утайките от пречиствателните станции - опастност или черно злато / Светла Маринова. // Земеделие плюс, 118, 2012, N 1, с. 15 - 17. 

   Множеството проведени изследвания на утайките показват, че те са биомаса , богата на органично вещество, макро- и микроелементи и на микроорганизми. Утайките могат да се използват за поддържане и повишаване на почвеното плодородие и добивите от земеделските култури. 

1. Използване на отпадъчните води в селското стопанство 
 628.36:631.55.001.2(045)
Ключови думи: 1. утайка 2. пречиствателни станции и съоръжения 3. оползотворяване на утайки 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 948

- 105 -

Сп Б 448

Матеева, Богиня.  Сто] 100% българско кисело мляко / Богиня Матеева. // Логистика, VII, 2011, N 9, с. 20 - 24. 

   Фирма Ел Би Булгарикум ЕАД разработва иновативни продукти и търси нови партньорства в чужбина. В продължение на 30 години с български закваски и технологии се произвежда кисело мляко по български лиценз в Япония, Германия, Швейцария, Холандия, Кипър, Финландия, Филипините, Франция, Австрия и други страни. 

1. Мляко, месо и други продукти от животновъдството 
 637.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. мляко 2. кисело мляко 3. българско кисело мляко 4. лактобацилус булгарикус 5. стрептококус термофилус 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 932

- 106 -

Сп Б 329

Митова, Т.  Биологичното земеделие - система с по-ниски емисии на парникови газове / Т. Митова, В. Кутев. // Земеделие плюс, 118, 2012, N 1, с. 7 - 10. 

   Във връзка с нарастване нивото на емисиите на парникови газове и свързаните с тях климатични промени учените си поставят въпроса възможно ли е приложението на технологии и система на земеделие с по-малко емисии на парникови газове. Биологичното земеделие комбинира традициите, иновациите и науката, за да подобри екологията и доброто качество на живот на всички участници в процеса. 

1. Агротехника 
 631.5.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. земеделие 2. биоземеделие 3. парникови газове 4. роля на минералното торене 5. органично земеделие 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 947

- 107 -

Сп Б 329

Попов, Р.  Очаквани резултати от предложените промени в Общата селскостопанска политика / Р. Попов. // Земеделие плюс, 118, 2012, N 2; 3, с. 9 - 12; с. 4 - 6. 

   На 12 октомври 2011 година Европейският комисар по земеделие обявява официално в Брюксел предложение на ЕК за Регламент за организация и промени в ОСП 2014 - 2020 година. 

1. Европейски съюз. Икономика и икономическа политика на Европейския съюз 2. Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 
 339.923:061.1ЕС.001.12(045)  + 338.43.001.12(045)
Ключови думи: 1. промени в ОСП 2. обща селскостопанска политика 3. базово плащане 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 950

- 108 -

Сп Б 329

Попова, Зорница.  Влияние на климата и почвата върху напоителните норми в България / Зорница Попова, Мария Иванова. // Земеделие плюс, 118, 2012, N 3, с. 36 - 37. 

1. Напояване. Норми 
 631.67.004.18(045)
Ключови думи: 1. влияние на климата 2. напояване 3. норми за напояване 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 951

- 109 -

Сп Б 329

Стаматов, Станислав.  Селекция и технология на фъстъци и сусам / Станислав Стаматов, Манол Дешев. // Земеделие плюс, 118, 2012, N 4, с. 12 - 13. 

   Институтът по растителни генетични ресурси "К. Малков" в Садово има изключителен принос за селекционирането на известни в света сортове фъстъци и сусам. 

1. Орехоплодни растения 2. Маслодайни растения 
 634.5:631.52.001.5(045)  + 633.85:631.52.001.5
Ключови думи: 1. селекция 2. селекция на сусам 3. селекция на фъстъци 4. технологии за отглеждане 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 953

- 110 -

Сп Б 329

Стоилова, Цветелина.  Папуда (Vigna unguiculata L.) / Цветелина Стоилова. // Земеделие плюс, 118, 2012, N 4, с. 14 - 15. 

   Папудата е зърнено-бобова култура с високи хранителни качества на семената, отлична фуражна стойност на сламата и положително агротехническо влияние върху следващите култури. Отглежда се най-много в Африка, Азия, Латинска Америка, Южна Европа - Испания, Португалия, Италия, Гърция, България и др. 

1. Зърнено-бобови култури 
 635.65.004.1(045)
Ключови думи: 1. папуда 2. топлолюбиви култури 3. бобови култури 4. зърнено-бобови култури 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 954

- 111 -

Сп Б 329

Узунджалиева, Катя.  Артишок в България / Катя Узунджалиева. // Земеделие плюс, 118, 2012, N 3, с. 31 - 32. 

   Статията запознава читателя с културата артишок - видове, начини на отглеждане и неговата употреба. 

1. Маслодайни растения 
 633.85.004.1(045)
Ключови думи: 1. артишок 2. зеленчуков артишок 3. зеленчукови култури 4. маслодаен артишок 5. маслодайни култури 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 956

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 112 -

Сп Б 448

Аутсорсинг на взаимния интерес . // Логистика, VII, 2011, N 8, с. 38 - 39. 

   Аутсорсингът на взаимния интерес е хибриден бизнес модел на XXI в и продължава да се развива и усъвършенства. 

1. Управление на материално-техническото снабдяване, покупките, складовото стопанство и складовата ло 
 658.7.012.001.1(045)
Ключови думи: 1. аутсорсинг 2. аутсорсинг на взаимния интерес 3. транзакционен бизнес 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 927

- 113 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Пазарът - непобедимият диктатор / Васил Василев. // Логистика, VII, 2011, N 8, с. 54 - 57. 

1. Мотокари. Електрокари 2. Складово стопанство 
 629.1-441.000.65.012(045)  + 658.78.004.1
Ключови думи: 1. кари 2. стелажи 3. продажби 4. продажби на кари 5. продажби на стелажи 6. електрическа платформа 7. употребявана техника 8. складове 9. електрокари 
Тематични рубрики: 1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 929

- 114 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Трудният избор на WMS : Обзор / Васил Василев. // Логистика, VIII, 2012, N 1, с. 46 - 55. 

   Статията прави опит да помогне на фирмите, търсещи складов софтуер - (Warehouse Management System), ползвайки съветите на фирмите, които го предлагат. 

1. Програми и алгоритми за решаване на отделни задачи на изчислителни машини 2. Материално-техническо снабдяване. Покупки. Складово стопанство. Експедиция 
 519.688  + 658.7:519.688.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. софтуер 2. софтуерни продукти 3. складов софтуер 4. складова програма 
Тематични рубрики: 1. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 966

- 115 -

Сп А 129

Илиев, Йосиф.  Политика и механизми за мотивиране на човешките ресурси (по примера на големите индустриални фирми) / Йосиф Илиев. // Икономическа мисъл, 57, 2012, N 2, с. 76 - 87. 

   Съществена предпоставка за конкурентно предимство на човешките ресурси на фирмите е високата трудова мотивация. Изследванията в големите индустриални фирми в България не потвърждават значими резултати в мотивирането на човешките ресурси. Представени са и в необходима степен са аргументирани ключови въпроси в две взаимосвързани направления: относно мотивационната политика на фирмите и във връзка с механизмите за нейното провеждане. 

1. Работна сила. Кадри. Производствени взаимоотношения. Трудови условия. Методи на управление 
 658.3.012.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. мотивация 3. мотивиране на персонала 4. фирмена мотивационна политика 5. механизми на мотивирането 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 962

- 116 -

Сп А 1704

Колева, Яна.  Киселото грозде на клъстерите / Яна Колева. // Икономика, II, 2012, N 5(13), с. 46 - 48. 

   Обединенията от фирми и организации с обща бизнес цел у нас се увеличават в последните години. Но трудно пускат корен на родна почва. 

1. Обединения по степен на самостоятелност на участниците 
 334.767.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. обединения на фирми 2. клъстери 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 921

- 117 -

Сп А 1704

Красимирова, Миглена.  Човешкият фактор / Миглена Красимирова. // Икономика, II, 2012, N 4 (12), с. 63 - 65. 

   Мотивацията е един цялостен процес, в който енергията генерира човешкото поведение и го канализира и поддържа, така че индивидът да постигне целите си. 

1. Организация на персонала. Правилник за вътрешния ред. Трудова дисциплина 2. Работна обстановка . Работна среда. Организация на работното място. Охрана на труда 
 658.3.001.1(045)  + 331.4.001.1(045)
Ключови думи: 1. човешки фактор 2. мотивация 3. демотивация 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 917

- 118 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Склад за 13 000 палетоместа : Достъп до хиляда палети едновременно / Ани Маринова. // Логистика, VII, 2011, N 8, с. 58 - 59. 

   Конвенционалната палетна система за 13000 палетоместа Universal е производство на немската компания SLP (Saar Lager-u. Profiltechnik GmbH). 

1. Палети 2. Спомагателни средства за събиране на товарите 
 621.869.001.3(045)
Ключови думи: 1. палети 2. палетизация на товари 3. стелажни системи 4. универсални стелажи 5. складови системи 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 930

- 119 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Пик-бай ] Pick-by ......за и против : Производителност на техниките за комисиониране / Ани Маринова. // Логистика, VII, 2011, N 9, с. 50 - 51. 

   Пикирането обикновено е най-трудоемкият процес във всеки склад. Статията предлага кратък преглед на разпространените модели за комисиониране. 

   По материали на LOG.Kompass

1. Управление на материално-техническото снабдяване, покупките, складовото стопанство и складовата ло 
 658.7.012.004.15(045)
Ключови думи: 1. производителност 2. техники за комисиониране 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 934

- 120 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Осем] 8 стъпки за прозрачна верига на доставки / Ани Маринова. // Логистика, VIII, 2012, N 1, с. 30 - 31. 

   Когато товародатели, търговци и доставчици на услуги могат безпроблемно да локализират положението на товарите по веригата за доставки, те имат пълен контрол над процесите. 

   По материали на Logistics Management

1. Материално-техническо снабдяване. Покупки. Складово стопанство. Експедиция 
 658.7.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. вериги на доставки 2. логистична стратегия 3. проследимост по веригата на доставки 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 965

- 121 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  В очакване на неочакваното / Ани Маринова. // Логистика, VIII, 2012, N 4, с. 36 - 39. 

   Управлението на риска е ключов фактор за постигането на устойчиви вериги на доставки. Тази статия представя иновативен набор от техники за риск на мениджмънта. 

   По материали на Logistics Management

1. Управление на риска. Рисков мениджмънт 
 65.012:330.131.7.001.12(045)
Ключови думи: 1. риск 2. управление на риска 3. иновативни подходи 4. техники за управление на риска 5. тактики за управление на риска 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 969

- 122 -

Сп Б 448

Матеева, Богиня.  Скъпите стоки се возят със скъп транспорт / Богиня Матеева. // Логистика, VII, 2011, N 8, с. 28 - 30. 

   Спедиторската фирма Смарт експрес е създадена през 2000 г. Предлага гъвкави логистични решения до почти всички точки на планетата. Седемдесет на сто от дейността й са въздушни пратки, 20 на сто са морски, а 10 на сто са други дейности. 

1. Транспортно-експлоатационни агенции. Комисионни агенти за транспортни услуги. Брокери 
 656.96.000.65.012
Ключови думи: 1. спедиторска фирма 2. спедиторски услуги 3. риск 4. превозване на товари 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 926

- 123 -

Сп Б 448

Матеева, Богиня.  Транспортни опаковки : Професионални опаковъчни решения от велпапе / Богиня Матеева, Ани Маринова. // Логистика, VII, 2011, N 8, с. 40 - 47. 

   Транспортната опаковка трябва да осигури лесна и бърза работа с нея и максимална ефективност при товаро-разтоварните и транспортните операции, като същевременно гарантира запазване целостта и качеството на продукцията. 

1. Оборудване за сглобяване, опаковки и техническо обслужване 
 623.457.004.1(045)  + 621.798.004.1
Ключови думи: 1. опаковка 2. транспортни опаковки 3. опаковка от велпапе 4. стреч 5. фолираща техника 6. логистика 7. палетизиране 8. опаковъчно фолио 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 928

- 124 -

Сп Б 462

Станев, Жеко.  Интермодалност, транзит, екология / Жеко Станев. // Железопътен транспорт, 2011, N 5, с. 26 - 28. 

   Интермодалният транспорт не е лесен, изисква модерна инфраструктура (терминали, съвременна жп мрежа, добра складова база), перфектна организация и съгласуваност между отделните видове транспорт, спечелено доверие от международните контейнерни оператори, за да ни включат в своите паневропейски транзитни линии и висок професионализъм на специалистите, ангажирани в неговата реализация. 

1. Материално-техническо снабдяване. Покупки. Складово стопанство. Експедиция 
 658.7.001.14(045)
Ключови думи: 1. интермодалност 2. транзит 3. транзитен поток 4. транспортна стратегия 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 906

- 125 -

Сп Б 448

Тенденции във веригите на доставки . // Логистика, VIII, 2012, N 1; 2, с. 28 - 29; с. 38 - 39. 

   2011 е година на преосмисляне на процеса на доставките, действащите схеми и договорни отношения, както и на бъдещите планове на компаниите. 

   Рубриката се води от Юнимастърс Лоджистикс АД, водещ 3PL и 4PL доставчик на услуги

1. Материално-техническо снабдяване. Покупки. Складово стопанство. Експедиция 
 658.7.000.65.012
Ключови думи: 1. доставки 2. тенденции в логистиката 3. прозрачност на веригите доставки 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 964

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

Кибернетика . Фина механика.

- 126 -

Сп А 377

Бонев, Стоян.  Създаване и ползване на библиотеки от програми / Стоян Бонев. // Автоматика и информатика, XLV, 2011, N 1, с. 61 - 66. 

   Статията запознава читателя със създаването на библиотечни файлове, които включват в състава си библиотечни елементи (модули, members), които по същество са обектен код, резултат от компилация на автономни програмни единици като подпрограми функции, подпрограми процедури или дефиниции на класове. 

1. Компютърни мрежи 
 681.324.001.3(045)
Ключови думи: 1. програмни библиотеки 2. статични библиотеки 3. динамични библиотеки 4. програмни езици 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 837

- 127 -

Сп А 377

Койнов, Стефан.  Мрежови системи за управление / Стефан Койнов. // Автоматика и информатика, 2011, N 2, с. 21 - 25. 

   Статията запознава читателя с различни аспекти и предизвикателства при проектирането на ефикасни, устойчиви и сигурни мрежови системи за управление. 

1. Мрежови системи за управление 
 681.324.001.12(045)
Ключови думи: 1. мрежови системи за управление 2. комуникация 3. безжични комуникации 4. мрежови технологии 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 838

- 128 -

Сп А 2034

Хоботов, Евгений Николаевич.  Управление многономенклатурными запасами с учетом производства продукции / Евгений Николаевич Хоботов. // Вестник МГТУ имени Н. Э. Баумана-серия "Машиностроение", 2011, N 2, с. 109 - 122. 

   Разгледани са модели и методи на управление на многономенклатурни запаси като се отчита производството на продукция в условията на постоянно и случайно търсене. В условията на случайно търсене предлаганите методи допринасят за получаване на оптимални решения. 

1. Управление на машини и процеси 2. Машини и устройства за обработка на данни 
 62-5:681-3.001.57(045)
Ключови думи: 1. модели 2. управление на запасите 3. програмни продукти 4. търсене на изделия 5. съхранение на запасите 6. многономенклатурни запаси 
Тематични рубрики: 1. Машини и процеси с автоматично регулиране.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 874

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

- 129 -

Сп А 18

Воронцов, А. Л.  Повышение точности описания процессов обработки давлением путем учета упругих деформаций инструмента / А. Л. Воронцов. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 11, с. 73 - 83. 

   С примери от щамповане с обратно изтичане и затворено обратно щамповане е показано, че е необходимо да се отчита еластичната деформация на инструментите, за да може адекватно да се опишат характерните особености на някои процеси при обработване под налягане. 

1. Обработка под налягане. Пластично формообразуване. Формоизменящи операции (без снемане на стружки) 
 621.7.001.5(045)
Ключови думи: 1. еластична деформация на инструмента 2. щамповане чрез изтичане 3. затворено обемно щамповане 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 862

- 130 -

Сп А 18

Кузнецов, А. П.  Критерии подобия теплового поведения деталей и узлов металлорежущих станков / А. П. Кузнецов. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 4, с. 57 - 63. 

   Статията разглежда топлинното поведение на машинните елементи и възли на металорежещите машини, получени са зависимости за неговото оценяване. Определени са критерии на подобието на типови елементи и диапазонът на тяхното изменение. 

1. Теория на рязането 
 621.9.01 *:621.9.06:539.2.001(045)
Ключови думи: 1. металорежещи машини 2. точност 3. температурни полета 4. топлинни деформации 5. критерии на топлинното подобие 6. топлинно поведение 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  2. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 842

- 131 -

Сп А 2034

Математическое моделирование процесса формирования покрытий при сверхзвуковом газопламенном напылений.  Математическое моделирование процесса формирования покрытий при сверхзвуковом газопламенном напылении / Андрей Владимирович Воронецкий и др. // Вестник МГТУ имени Н. Э. Баумана-серия "Машиностроение", 2011, N 3, с. 30 - 37. 

   Разгледани са особеностите на численото моделиране на процесите за формиране на метални покрития при свръхзвукова газопламъчна метализация. Направено е числено изследване на сблъсъка на преградата на единичната частица, движеща се в диапазона от 500 до 1000 м/с. За описване на процеса на взаимодействие е използван модел на идеална гъвкавопластична среда . 

   Др. автори: Владимир Иванович Колпаков, Лев Александрович Филимонов, Александр Алексеевич Ходыкин

1. Метализация 
 621.793.001.57(045)
Ключови думи: 1. газопламъчна метализация 2. метални покрития 3. математическо моделиране 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 873

Езикознание. Филология. Литература

История. Георафия. Биографии. Археология.

- 132 -

Сп Б 462

Деянов, Димитър.  БДЖ и германското локомотивостроене / Димитър Деянов. // Железопътен транспорт, 2011, N 4, с. 40 - 43. 

   Германското локомотивостроене, което през втората половина на XIX и началото на XX век става водеща индустрия в Европа, с може би най-голям принос за усъвършенстване на парните локомотиви, предлага широка гама от най-разнообразни локомотивни конструкции. 

1. Тяга на влаковете. Подвижен състав. Локомотиви. Вагони 
 629.4.000.93(045)  + 904:621
Ключови думи: 1. БДЖ 2. локомотиви 3. локомотиви-история 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. История. Георафия. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 904

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.

Компютри. Програмни продукти.

- 133 -

Сп А 377

Иванова, Татяна.  JADEX и Protege IDE - базирана среда за многократно използване на учебни ресурси / Татяна Иванова, Валентина Терзиева. // Автоматика и информатика, XLV, 2011, N 2, с. 59 - 68. 

   В тази разработка е предложен подход на web базирана система, способстваща сътрудничеството на преподаватели при разработване на адаптивни учебни ресурси в система за електронно обучение. Новото в него е съвместно използване на различни подходи, методи и ресурси, базирани на знания с цел улесняване работата на преподаватели и разработчиците на учебни ресурси. 

1. Компютърни науки и технологии в учебната работа 
 004:37.001.12(045)
Ключови думи: 1. електронно обучение 2. учебни ресурси 3. стандарти за електронно обучение 4. онтология 5. онтология на учебното съдържание 6. съвместно използване 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 841

- 134 -

Сп А 377

Стойкова, А.  Интерактивни системи за презентация (интерактивни бели дъски) / А. Стойкова, А. Смрикаров. // Автоматика и информатика, XLV, 2011, N 3, с. 66 - 70. 

   Интерактивната дъска изпълнява едновременно ролята на екран на компютър и на повърхност, на която може да се пише и чертае-основно с електронна писалка, а при необходимост и с обисновени маркери. 

1. Цифрови електронноизчислителни машини 
 681.32.001.3(045)
Ключови думи: 1. интерактивни системи 2. интерактивни дъски 3. интерактивна класна стая 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 871

- 135 -

Сп А 1704

Стоянова, Петя.  Интелигентната светлина / Петя Стоянова. // Икономика, II, 2012, N 4 (12), с. 88 - 98. 

   Модернизацията на уличното осветление може да доведе от 25 до 45% спестяване на енергия и да осигури на градовете средносрочна възвращаемост от такава инвестиция благодарение на високотехнологични и енергийно ефективни осветителни решения. 

1. Осветяване на различни обекти 2. Програми и алгоритми за решаване на отделни задачи на изчислителни машини 
 628.9:519.688.001.76(045)
Ключови думи: 1. осветление 2. улично осветление 3. енергоспестяващо осветление 4. светодиодно осветление 5. светотехника 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 919

- 136 -

Сп А 377

Шопов, Митко.  Мобилни приложения за мониториране на медицински сензорни мрежи под Symbian / Митко Шопов, Велислава Спасова, Гриша Спасов. // Автоматика и информатика, XLV, 2011, N 2, с. 59 -62. 

   В статията са разгледани методи и средства за управление на Bluetooth комуникационен интерфейс в мобилни приложения за операционна система Symbian, която е една от водещите софтуерни платформи за интелигентни мобилни телефони (smartphones). 

1. Софтуер в областта на медицината 
 004.4:61.001.3(045)
Ключови думи: 1. мобилни приложения 2. медицински сензорни мрежи 3. мониториране на медицински параметри 4. управление на Bluetooth 5. персонализирано здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 840

- 137 -

Сп А 1704

Явашева, Татяна.  Надпревара по най-бързата писта / Татяна Явашева. // Икономика, II, 2012, N 4 (12), с. 74 - 76. 

   България е трета в Европа и пета в света по използване на високоскоростен интернет. Българските специалисти създадоха нова технология, която е 15 пъти по-евтина, като същевременно е постигната значително по-добра скорост и по-висока надеждност . 

1. Компютърни науки и технологии 2. Съобщителна техника 
 004  + 621.39
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. комуникационни технологии 3. IT сектор 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 918

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.

- 138 -

Сп А 377

Иванова, Татяна.  JADEX и Protege IDE - базирана среда за многократно използване на учебни ресурси / Татяна Иванова, Валентина Терзиева. // Автоматика и информатика, XLV, 2011, N 2, с. 59 - 68. 

   В тази разработка е предложен подход на web базирана система, способстваща сътрудничеството на преподаватели при разработване на адаптивни учебни ресурси в система за електронно обучение. Новото в него е съвместно използване на различни подходи, методи и ресурси, базирани на знания с цел улесняване работата на преподаватели и разработчиците на учебни ресурси. 

1. Компютърни науки и технологии в учебната работа 
 004:37.001.12(045)
Ключови думи: 1. електронно обучение 2. учебни ресурси 3. стандарти за електронно обучение 4. онтология 5. онтология на учебното съдържание 6. съвместно използване 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 841

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.

- 139 -

Сп Б 462

Бахаров, Георги.  Удължаване използването на стоманобетонните траверси / Георги Бахаров. // Железопътен транспорт, 2011, N 3, с. 40 - 42. 

   Статията предлага новоразботени и патентно защитени конструкции и технологии за подобряване и замяна на съществуващите компрометирани скрепления (при железопътните траверси) и преработване на тези траверси директно в железния път без изваждането им. 

1. Железопътни линии. Железопътно строителство 
 625.1.001.76(045)
Ключови думи: 1. траверси 2. стоманобетонни траверси 3. еластични скрепления 
Тематични рубрики: 1. Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 901

- 140 -

Сп Б 462

Лепоев, Милчо.  Оптимални температурни интервали при полагане на безнаставов релсов път / Милчо Лепоев, Светомир Атанасов. // Железопътен транспорт, 2011, N 9, с. 42 - 44. 

1. Железопътно строителство 
 625-1/-3:536.5.001.18(045)
Ключови думи: 1. безнаставов релсов път 2. закрепване на релси 3. температурен режим 
Тематични рубрики: 1. Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 912

Техника на безопасността.

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми.

Хранително-вкусова промишленост.

- 141 -

Сп Б 434

Бъчваров, Валентин.  За и против нанотехнологиите в хранително-вкусовата промишленост / Валентин Бъчваров, Габриела Маринова. // Екология и бъдеще, 10, 2011, N 4, с. 3 - 11. 

   Манипулирането на веществата на нанониво води до размазване на границата между традиционните хранителни научни дисциплини и открива пътища за нови консистенции, вкусове и усещания за храните. 

1. Хранително-вкусова промишленост 
 664:001.18.001.1
Ключови думи: 1. нанотехнологии 2. хранително-вкусова промишленост 3. наноматериали 4. нанотехнологии в земеделието 5. нанохрани 6. хранителни добавки 7. токсикология на наноматериалите 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 883

- 142 -

Сп Б 482

Ганчев, Иво.  Възможност за получаване на биоетанол от отпадни малцови трици / Иво Ганчев, Силвия Милева. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 10, 2011, N 3, с. 59 - 66. 

   Освен за получаване на биогаз възможност за оползотворяване на малцовите трици е използването им за производство на биоетанол . 

1. Пиво (бира). Пивоварство. Малц и малцови екстрати 
 663.4.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. биоетанол 2. малц 3. малцови трици 4. ферментация 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 885

- 143 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Запазване на зелечуци чрез замразяване / Петко Иванов. // Агробизнесът, 10, 2012, N 3, с. 29; 37. 

   Приема се, че замразените зеленчуци не се различават много по хранителност от пресните и се смята, че замразените зеленчуци хранително са по-добри, отколкото внесените извън сезона свежи зеленчуци. 

1. Зеленчуци - замразяване 
 664.001(045)
Ключови думи: 1. зеленчуци 2. замразяване на зеленчуци 3. запазване на зеленчуци 4. правила за замразяване 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 879

- 144 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Консумацията на месо, промяна на климата, околната среда и здравето / Петко Иванов. // Агробизнесът, 10, 2012, N 3, с. 42 - 43. 

   Сегашните методи за производство и консумация на месо причиняват редица отрицателни процеси, които необратимо ще доведат до унищожаване на планетата. 

1. Производство на месо 
 637.5.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. месо 2. месопроизводство 3. промяна на климата 4. промяна на околната среда 5. загуба на биоразнообразие 6. консумация на месо 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 882

- 145 -

Сп Б 434

Не хвърляй годна храна. Дари я! . // Агробизнесът, 10, 2012, N 6, с. 30; с. 32. 

   През 1967 г. Джон ван Хегел от Финикс, Аризона, с изненада научава, че в кофите за смет има повече храна, отколкото в кухните за социално слаби. През 70-те години на ХХ век се създава първообразът на съществуващите днес хранителни банки. България също може да се похвали със своя хранителна банка. 

1. Видове социална помощ 2. Хранителни продукти. Хранене 
 364.4.001.12  + 641/642
Ключови думи: 1. храни 2. хранителни банки 3. хранителни депа 4. социално подпомагане 5. дарена храна 6. хранително подпомагане 
Тематични рубрики: 1. Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 940

- 146 -

Сп Б 434

Тодоров, Венцислав Стоянов.  Стандартите за храни - между интереса и скептицизма / Венцислав Стоянов Тодоров. // Агробизнесът, 10, 2012, N 2, с. 39 - 40. 

   Все още няма отговор на въпроса доколко въведените стандарти гарантират качеството на продуктите. Все още има хора, които на са убедени, че при покупка на продукт, изработен по определени правила, наистина получават качество, което си заслужава цената. 

1. Стандарти за качество 
 006.06.004.15(045)
Ключови думи: 1. стандарти за храни 2. стандарти "Стара планина" 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 878

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело.

- 147 -

Сп Б 434

Не хвърляй годна храна. Дари я! . // Агробизнесът, 10, 2012, N 6, с. 30; с. 32. 

   През 1967 г. Джон ван Хегел от Финикс, Аризона, с изненада научава, че в кофите за смет има повече храна, отколкото в кухните за социално слаби. През 70-те години на ХХ век се създава първообразът на съществуващите днес хранителни банки. България също може да се похвали със своя хранителна банка. 

1. Видове социална помощ 2. Хранителни продукти. Хранене 
 364.4.001.12  + 641/642
Ключови думи: 1. храни 2. хранителни банки 3. хранителни депа 4. социално подпомагане 5. дарена храна 6. хранително подпомагане 
Тематични рубрики: 1. Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 940

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).

- 148 -

Сп А 18

Воронцов, А. Л.  Разработка новой теории тепловых процессов резания : 5. Общий математический аппарат теплофизики резания. Часть 2 / А. Л. Воронцов и др. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 1, с. 61 - 67. 

   Разгледани са основни математически уравнения, необходими за построяването на теорията на топлинните процеси на рязане в условията на топлопредаване върху адиабатна и изотермична повърхности; показана е методика за проверка на реалната форма на резеца. 

   Др. автори: Н. М. Султан-Заде, А. Ю. Албагачиев, А. И. Савкин

1. Теория на рязането 
 621.9.01.001.57(045)
Ключови думи: 1. топлофизика на рязането 2. топлинни процеси 3. топлопредаване 4. източници на топлина 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 868

- 149 -

Сп А 18

Григорьев, С. Н.  Автоматизированная система термопрочности расчетов керамических режущих пластин / С. Н. Григорьев, В. И. Мяченков, В. В. Кузин. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 11, с. 26 - 31. 

   Статията представя автоматизирана система за изчисляване на термоустойчиви керамични режещи пластини с използване на микроструктурен и математичен модели, позволяващи да се изследва топлинното и напрегнато-деформирано състояние на режещите пластини под действието на външни натоварвания, като се отчита структурната нееднородност на керамиката. 

1. Теория на рязането 
 621.92.001.57(045)
Ключови думи: 1. керамични режещи пластини 2. топлинно състояние 3. напрегнато-деформирано състояние 4. изчисления за термоустойчивост 5. автоматизирани системи 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 860

- 150 -

Сп А 18

Кабалдин, Ю. Г.  Физические основы разработок наноструктурных покрытий для режущего инструмента / Ю. Г. Кабалдин, С. В. Серый, А. А. Уткин. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 11, с. 63 - 69. 

   Изложени са основите на разработки на нанонструктурни покрития за режещи инструменти. Представени са резултати от моделиране на междуатомно взаимодействие на различни системи, използвани в качеството на мишени при отлагане на покрития, дадена е оценка на здравината на техните връзки с твърдосплавна основа . 

1. Структура на молекулярните системи 2. Режещи инструменти, конструиране, производство 
 539.2:621.9.001.57(045)
Ключови думи: 1. моделиране 2. междуатомно взаимодействие 3. метод на функционала за електронна плътност 4. наноструктурни покрития 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  2. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 861

- 151 -

Сп А 18

Кабалдин, Ю. Г.  Оптимизация составов и функциональных свойств наноструктурных покрытий для режущего инструмента методом функционала электронной плотности / Ю. Г. Кабалдин, С. В. Серый. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 5, с. 49 - 54. 

   Направена е оптимизация на нанострукторните покрития за режещ инструмент по метода на функционала за електронна плътност. Показани са начините за подобряване състава на покритията, осигуряващи повишаване работоспособността на инструмента. 

1. Режещи инструменти, разчети, изчисления 
 621.9.02 *.001.4(045)
Ключови думи: 1. наноструктурни покрития 2. оптимизация на смесите 3. метод на функционала за електронна плътност 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 865

- 152 -

Сп А 18

Кузин, В. В.  Математическая модель напряженно- деформированного состояния керамической режущей пластины / В. В. Кузин, В. И. Мяченков. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 10, с. 75 - 80. 

   Теоретически е построен математичен модел на керамични режещи пластини, основан на решението на двумерни задачи от теорията на топлопроводимостта и еластичността по метода на крайните елементи. 

1. Шлифоване и подобни процеси. Абразивни материали и инструменти 
 621.92.001.57(045)
Ключови думи: 1. керамични режещи пластини 2. износване 3. разрушаване 4. математичен модел 5. метод на крайните елементи 6. напрегнато състояние 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 856

- 153 -

Сп А 18

Кузин, В. В.  Микроструктурная модель керамической режущей пластины / В. В. Кузин. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 5, с. 72 - 76. 

   Разработен е микроструктурен модел на керамична режеща пластина, получена е изчислителната схема за построяването на математичен модел, в който се вземат под внимание плътност, модул на еластичност, коефициенти на топлопроводимост, на топлинен капацитет, на линейно разширение и Пуансон. 

1. Шлифоване и подобни процеси. Абразивни материали и инструменти 
 621.92:666.3.001.57(045)
Ключови думи: 1. керамични режещи пластини 2. износване на инструмента 3. разрушаване 4. експлоатационни дефекти 5. напрежение 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 867

- 154 -

Сп А 18

Кузнецов, А. П.  Критерии подобия теплового поведения деталей и узлов металлорежущих станков / А. П. Кузнецов. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 4, с. 57 - 63. 

   Статията разглежда топлинното поведение на машинните елементи и възли на металорежещите машини, получени са зависимости за неговото оценяване. Определени са критерии на подобието на типови елементи и диапазонът на тяхното изменение. 

1. Теория на рязането 
 621.9.01 *:621.9.06:539.2.001(045)
Ключови думи: 1. металорежещи машини 2. точност 3. температурни полета 4. топлинни деформации 5. критерии на топлинното подобие 6. топлинно поведение 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  2. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 842

- 155 -

Сп А 18

Кузнецов, А. П.  Закономерности теплового поведения металлорежущих станков / А. П. Кузнецов. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 10, с. 59 - 66. 

   Показани са базови методологични положения на топлинното поведение на металорежещите машини. Дадена е обосновка, определени са видовете, характерът и функциите на изменение по време на типовите закономерности на относителното преместване на формообразуващите елементи на машините. 

1. Теория на рязането 2. Основни елементи и конструкция на металорежещите машини 
 621.9.01 *:621.9.06.001.5(045)
Ключови думи: 1. металорежещи машини 2. точност 3. температурни полета 4. топлинно поведение 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  2. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР  
  

Сист. No: 855

- 156 -

Сп А 18

Мокрицкий, Б. Я.  Основы проектирования эффективной технологии изготовления режущего инструмента для конкретных условий обработки железнодорожных колес / Б. Я. Мокрицкий. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 8, с. 37 - 39. 

   Статията разглежда ефективен метод за използването на тангенциални режещи пластини за обработване на железопътни колелета на основата на заякчаваща технология. 

1. Режещи инструменти - технология 
 621.9.02 *.001.5
Ключови думи: 1. железопътни колелета 2. режещи пластини 3. обработка 4. производителност 5. заякчаване 6. износоустойчивост 7. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 848

- 157 -

Сп А 18

Наноструктурные процессы и самоорганизация при резании  / Ю. Г. Кабалдин и др. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 3, с. 39 - 46. 

   Изследвани са наноструктурните процеси, съпровождащи обработката чрез рязане като резултат от нейната самоорганизация. Показани са пътищата за повишаване производителността на механообработката в автоматизираното производство . 

   Др. автори: А. А. Просолович, Е. Г. Колыхалова, А. А. Уткин

1. Наноструктурни процеси 
 539.2:621.9.001.2(045)
Ключови думи: 1. наноструктурни процеси 2. самоорганизация 3. нарастък 4. механизми на адгезия 5. адхезия 6. износване на инструмента 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  2. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 845

- 158 -

Сп А 18

Разработка новой теории тепловых процессов резания  : 6. Определение температурных полей и контактных температур при резании материалов. Часть 2 / А. Л. Воронцов и др. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 4, с. 73 - 80. 

   Изследвани са топлинните процеси на задната контактна повърхност на резеца със заготовката и предната повърхност на резеца със стружката. 

   Др. автори: Н. М. Султан-Заде, А. Ю. Албагачиев, А. И. Савкин

1. Теория на рязането 
 621.9.01 *.001
Ключови думи: 1. резец 2. заготовки 3. стружки 4. контакт 5. топлинни процеси 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 843

- 159 -

Сп А 18

Разработка новой теории тепловых процессов резания  : 6. Определение температурных полей и контактных температур при резании материалов.Часть 1. / А. Л. Воронцов и др. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 3, с. 69 - 74. 

   Анализирани са методите на разпределение на коефициента на разпределяне на топлинния поток. Изследвани са топлинните процеси на повърхността на контакта между стружката и заготовката. 

   Др. автори: Н. М. Султан-Заде, А. Ю. Албагачиев, А. И. Савкин

1. Теория на рязането 
 621.9.01 *.001.5(045)
Ключови думи: 1. топлофизика на рязането 2. температурни полета 3. контактни полета 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 847

- 160 -

Сп А 18

Разработка новой теории тепловых процессов резания  : 7. Примеры практических расчетов температуры резания. Часть 3 / А. Л. Воронцов и др. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 8, с. 64 - 71. 

   Приведени са примери за изчисляване температурата на рязане. Чрез сравнение на независими експериментални данни на водещи изследователи е показана голяма точност на практическите изчисления на температурата на рязане по нова методика. 

   Др. автори: Н. М. Султан-Заде, А. Ю. Албагачиев, А. И. Савкин

1. Теория на рязането 
 621.9.01 *.001.24
Ключови думи: 1. топлофизика на рязането 2. температура при рязане 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 850

- 161 -

Сп А 18

Разработка новой теории тепловых процессов резания  : 7. Примеры практических расчетов температуры резания. Часть 2 / А. Л. Воронцов и др. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 7, с. 65 - 72. 

   В статията са показани примери на изчисляване на температурата на рязане. Чрез сравняване на независими експериментални данни на водещи специалисти е показана голяма точност на практическите изчисления на рязане по нова методика. 

   Др. автори: Н. М. Султан-Заде, А. Ю. Албагачиев, А. И. Савкин

1. Теория на рязането 
 621.9.01 *.001.24(045)
Ключови думи: 1. топлофизика на рязането 2. температура при рязане 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 853

- 162 -

Сп А 18

Разработка новой теории тепловых процессов резания  : 8. Определение режимов резания, оптимальных по стойкости инструмента / А. Л. Воронцов и др. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 9, с. 74 - 76. 

   Показани са изчисления на оптималните режими на рязане с отчитане трайността на инструмента. Акцентира се върху голямата им точност. 

   Др. автори: Н. М. Султан-Заде, А. Ю. Албагачиев, А. И. Савкин

1. Теория на рязането 
 621.9.01 *.001.24(045)
Ключови думи: 1. топлофизика на рязането 2. трайност на инструмента 3. режими на рязане 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 859

- 163 -

Сп А 18

Разработка новой теории тепловых процессов резания  : 7. Примеры практических расчетов температуры резания. Часть 1 / А. Л. Воронцов и др. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 11, с. 72 - 79. 

   Показа е методика за изчисляване температурата на рязане чрез сравняване на експериментални данни на водещи изследователи. 

   Др. автори: Н. М. Султан-Заде, А. Ю. Албагачиев, А. И. Савкин

1. Теория на рязането 
 621.9.01 *.001.5(045)
Ключови думи: 1. топлофизика на рязането 2. температура при рязане 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 864

- 164 -

Сп А 18

Разработка новой теории тепловых процессов резания  : 6. Определение температурных полей и контактных температур при резании материалов. Часть 3 / А. Л. Воронцов и др. // Вестник машиностроения, 90, 2011, N 5, с. 63 - 71. 

   Конкретизирани са формули, описващи топлинните процеси на рязане. За първи път се взема под внимание взаимообратната връзка на температурата на рязане с напрежението на провлачването на обработваемия материал. 

   Др. автори: Н. М. Султан-Заде, А. Ю. Албагачиев, А. И. Савкин

1. Теория на рязането 
 621.9.01 *.001.24(045)
Ключови думи: 1. топлофизика на рязането 2. температура при рязане 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 866

- 165 -

Сп А 18

Тюрин, А. Н.  Зависимость шероховатости поверхности от энергии резания при суперфинишировании абразивным инструментом / А. Н. Тюрин. // Вестник машиностроения, 92, 2012, N 3, с. 72 - 74. 

   Статията разглежда връзката на грапавостта на обработваемата повърхност с енергията на рязане при суперфиниширането, което е обобщен показател на процеса и се обуславя от множество фактори. 

1. Абразивни материали и инструменти за шлифоване и полиране 
 621.921/.922.001.2(045)
Ключови думи: 1. супершиниширане 2. енергия на рязане 3. грапавост на повърхността 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 944

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.

- 166 -

Сп Б 329

Маринова, Светла.  Утайките от пречиствателните станции - опастност или черно злато / Светла Маринова. // Земеделие плюс, 118, 2012, N 1, с. 15 - 17. 

   Множеството проведени изследвания на утайките показват, че те са биомаса , богата на органично вещество, макро- и микроелементи и на микроорганизми. Утайките могат да се използват за поддържане и повишаване на почвеното плодородие и добивите от земеделските култури. 

1. Използване на отпадъчните води в селското стопанство 
 628.36:631.55.001.2(045)
Ключови думи: 1. утайка 2. пречиствателни станции и съоръжения 3. оползотворяване на утайки 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 948

- 167 -

Сп А 1704

Стоянова, Петя.  Интелигентната светлина / Петя Стоянова. // Икономика, II, 2012, N 4 (12), с. 88 - 98. 

   Модернизацията на уличното осветление може да доведе от 25 до 45% спестяване на енергия и да осигури на градовете средносрочна възвращаемост от такава инвестиция благодарение на високотехнологични и енергийно ефективни осветителни решения. 

1. Осветяване на различни обекти 2. Програми и алгоритми за решаване на отделни задачи на изчислителни машини 
 628.9:519.688.001.76(045)
Ключови думи: 1. осветление 2. улично осветление 3. енергоспестяващо осветление 4. светодиодно осветление 5. светотехника 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 919

Машини и процеси с автоматично регулиране.

- 168 -

Сп А 2034

Хоботов, Евгений Николаевич.  Управление многономенклатурными запасами с учетом производства продукции / Евгений Николаевич Хоботов. // Вестник МГТУ имени Н. Э. Баумана-серия "Машиностроение", 2011, N 2, с. 109 - 122. 

   Разгледани са модели и методи на управление на многономенклатурни запаси като се отчита производството на продукция в условията на постоянно и случайно търсене. В условията на случайно търсене предлаганите методи допринасят за получаване на оптимални решения. 

1. Управление на машини и процеси 2. Машини и устройства за обработка на данни 
 62-5:681-3.001.57(045)
Ключови думи: 1. модели 2. управление на запасите 3. програмни продукти 4. търсене на изделия 5. съхранение на запасите 6. многономенклатурни запаси 
Тематични рубрики: 1. Машини и процеси с автоматично регулиране.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 874

Ядрена техника.

Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.

- 169 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Основни тенденции в производството на растителни масла в света : Значение на растителните масла / Петко Иванов. // Агробизнесът, 10, 2012, N 5, с. 30 - 31. 

1. Растителни масла, мазнини и восъци 
 665.3.002.2(045)
Ключови думи: 1. производство на растителни масла 2. растителни масла 3. рапично масло 4. слънчогледово масло 5. маслинено масло 6. палмово масло 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 937

- 170 -

Сп А 1704

Минкова, Красимира.  В лабиринтите на шиста / Красимира Минкова. // Икономика, II, 2012, N 5 (13), с. 67 - 69. 

   По състав и произход шистовият газ не се различава от обикновения природен газ. Разликата е в това, че той е останал там, където се е генерирал - в т. н. шисти. Това са скали в земната кора, формирани от тинести утайки в продължение на милиони години и съдържащи газ от органични вещества в тинята. 

1. Сгъстени и втечнени газове и газове в твърдо състояние. Общи въпроси 
 661.91.001(045)
Ключови думи: 1. природен газ 2. шистов газ 3. находища 4. сондиране 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 923

- 171 -

Сп Б 434

Ценова, Елица.  Енергийните растения и биогоривата - надеждната алтернатива в транспорта / Елица Ценова. // Агробизнесът, 10, 2012, N 6, с. 26 - 27. 

   Енергийното потребление в транспортния сектор зависи почти изцяло от вноса на фосилни горива. Страните - членки на Европейския съюз вземат решителни мерки, за да се намали зависимостта от вноса на традиционни горива и да се редуцира тяхното вредно екологично влияние. Като успешен заместител на фосилните горива се явяват биогоривата от растителни масла, зърнени култури, дървесина и други възобновяеми суровини. 

1. Производство на биогорива от биопродукти 
 66.071:577.11.001.12
Ключови думи: 1. енергийни растения 2. биогорива 3. биодизел 4. ятрофа 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 939


 Индекс по АВТОРИ

Албагачиев, А. Ю. 148 158 159 160 161 162 163 164 
Ангелова, Сийка 103 
Андонов, Антон 4 
Апостолова, Янка 94 
Асе, Силвен 51 
Астинов, И. 52 
Атанасов, Светомир 71 140 
Базров, Б. М. 35 
Бахаров, Георги 53 139 
Башев, Храбрин 6 95 
Бенчева, Нели 7 96 
Бищак, Р. Т. 32 
Бонев, Стоян 126 
Борисенков, Е. Р. 64 
Бровман, Т. В. 54 
Бузиков, Ш. В. 92 
Бъчваров, Валентин 141 
Валеев, Д. Х. 64 
Василев, Васил 22 47 48 49 50 55 56 113 114 
Васильев, В. 57 
Васин, В. А. 2 43 
Воробьев, И. А. 58 
Воронецкий, Андрей Владимирович 131 
Воронцов, А. Л. 129 148 158 159 160 161 162 163 164 
Врагов, Г. 1 8 
Вълков, Вълко 59 
Ганчев, Иво 25 142 
Гатауллин, Н. А. 64 
Георгиев, Станко 7 96 
Готуранов, Борислав 60 
Григорьев, С. Н. 149 
Гумеров, И. Ф. 64 
Гурков, Г. Н. 92 
Гутева, Яна 103 
Дешев, Манол 109 
Деянов, Димитър 61 62 63 132 
Джоджов, Хр. 97 
Димитров, Ив. 93 
Драйшу, Александър 40 
Дякова, Г. 102 
Ежов, Г. П. 9 
Иванов, Б. 14 107 
Иванов, Петко 26 27 28 98 99 100 101 143 144 169 
Иванов, Росен 23 
Иванова, Ил. 102 
Иванова, Мария 108 
Иванова, Татяна 133 138 
Ивашов, Е. Н. 2 43 
Илиев, Йосиф 115 
Илиева, Красимира 66 
Искандаров, Ф. Ф. 64 
Кабалдин, Ю. Г. 29 30 150 151 157 
Карпов, А. И. 64 
Карташевич, А. Н. 92 
Киркова, Кунка 67 68 
Ковачев, К. 52 
Койнов, Стефан 127 
Колева, Яна 10 116 
Колпаков, Владимир Иванович 131 
Колыхалова, Е. Г. 30 157 
Красимирова, Миглена 11 117 
Кръстева, Лилия 103 
Кузин, В. В. 149 152 153 
Кузнецов, А. П. 36 130 154 155 
Куликов, А. С. 64 
Куракин, И. Б. 34 
Кутев, В. 106 
Кутев, Нойко 12 13 69 70 
Кучев, С. М. 64 
Лепоев, Милчо 71 87 140 
Лечов, Г. 1 8 
Лобанов, Д. В. 37 
Лозанова, Л. 97 
Маджарски, Е. 52 
Малчев, Владимир 5 
Маринова, Ани 44 118 119 120 121 123 
Маринова, Габриела 141 
Маринова, Светла 104 166 
Марущак, П. О. 32 
Матеева, Богиня 72 105 122 123 
Медведев, Ю. Я. 38 
Милева, Силвия 25 142 
Минкова, Красимира 170 
Минчева, Р. 102 
Митова, Т. 106 
Младенов, Д. 52 
Мокрицкий, Б. Я. 156 
Мяченков, В. И. 149 152 
Насиров, Э. З. 35 
Неков, Иван 75 
Некова, Д. 97 
Нитова, Дарина 86 
Новкиришки, Петър 76 77 78 79 80 
Оленев, Е. А. 33 82 
Памукчийски, Красимир 46 
Панин, С. В. 32 
Плотников, С. А. 92 
Попов, Р. 14 107 
Попов, Румен 15 
Попова, Зорница 108 
Просолович, А. А. 30 157 
Размов, Тодор 46 
Русева, Св. 97 
Савкин, А. И. 148 158 159 160 161 162 163 164 
Садовски, Александър Николаев 41 
Салиев, Д. 52 
Сахаров, А. В. 35 
Серый, С. В. 29 150 151 
Сирашки, Христо 42 
Смрикаров, А. 134 
Сорокин, Г. М. 34 
Спасов, Гриша 31 136 
Спасова, Велислава 31 136 
Стаматов, Станислав 109 
Станев, Жеко 17 84 85 124 
Степанчиков, С. В. 2 43 
Стефанова, В. 97 
Стоилова, Цветелина 110 
Стойкова, А. 134 
Стоядинов, С. 52 
Стоянова, Петя 18 135 167 
Султан-Заде, Н. М. 148 158 159 160 161 162 163 164 
Супрун, А. В. 24 39 
Тасев, Йордан 86 87 
Терзиева, Валентина 133 138 
Тодоров, Венцислав Стоянов 3 146 
Тодоров, Тодор 19 
Тодорова, Мирена 46 
Томов, О. 134 
Тренчев, Иван 20 88 
Тромер, Брис 89 90 
Търнър, Джон 91 
Тюрин, А. Н. 165 
Узунджалиева, Катя 111 
Уткин, А. А. 29 30 150 157 
Филева, П. 52 
Филимонов, Лев Александрович 131 
Хафизов, Р. Х. 64 
Хоботов, Евгений Николаевич 128 168 
Ходыкин, Александр Алексеевич 131 
Цветкова, Е. 97 
Ценова, Елица 171 
Черепанова, Е. В. 21 
Шопов, Митко 31 136 
Явашева, Татяна 45 137 
Янюшкин, А. С. 37 
Ясний, П. В. 32 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

CSR атакува свръхвисоките скорости 91 
JADEX и Protege IDE - базирана среда за многократно използване на учебни ресурси 133 138 
Li-ion кари на старт 48 
Matlab инструментариум за обработка и визуализация на първични GPS данни 23 
Автоматизированная система термопрочности расчетов керамических режущих пластин 149 
Артишок в България 111 
Аутсорсинг на взаимния интерес 112 
БДЖ и германското локомотивостроене 62 132 
Биологичното земеделие - система с по-ниски емисии на парникови газове 106 
Борба с икономически важните болести в лозовите насаждения 102 
Българските строители участват в изграждането на контактна мрежа за скорост на влаковете до 250 км/ ч 75 
Бързоходният парен локомотив 05.01 е възстановен 61 
В колелото на времето 4 
В лабиринтите на шиста 170 
В очакване на неочакваното 121 
Влияние добавки этанола к воздуху на эффективные показатели дизеля 92 
Влияние методов затачивания на качество твердосплавного инструмента для обработки композиционных материалов 37 
Влияние на климата и почвата върху напоителните норми в България 108 
Водородът - енергия за България 41 
Възможност за получаване на биоетанол от отпадни малцови трици 25 142 
Възстановяването на музейния парен локомотив 03.12 63 
Дизели Камаз для внедорожной техники, соответствующие требованиям правил ЕЭК ООН № 96-02 64 
Дизелови локомотиви TRAXX P 160 DE 78 
Дизелови локомотиви серия 2016 "HERCULES" 77 
Електрически локомотиви TRAXX F140 AC2 76 
Енергийните растения и биогоривата - надеждната алтернатива в транспорта 171 
Ефектът факторинг 18 
Железница в криза 12 69 
Железопътните дрезини от ROBEL: универсални релсови работни машини 65 
За и против нанотехнологиите в хранително-вкусовата промишленост 141 
За щетите от водна ерозия на почвата 97 
Зависимость шероховатости поверхности от энергии резания при суперфинишировании абразивным инструментом 165 
Загуби при азотното торене и мерки за отстраняването им 27 100 
Закономерности разрушения теплостойкой стали после продолжительной эксплуатации 32 
Закономерности теплового поведения металлорежущих станков 36 155 
Запазване на зелечуци чрез замразяване 143 
Златни заблуди за Сребърния фонд 5 
Значение общенаучных методов познания в нанотехнологии 2 43 
Изследване и подобряване на пропускателната способност на кръстовища в градски условия 52 
Иновациите в информационните технологии и железниците 20 88 
Интелигентната светлина 135 167 
Интерактивни системи за презентация (интерактивни бели дъски) 134 
Интермодалност, транзит, екология 85 124 
Кантарното стопанство у нас: стратегия и перспективи за развитие 46 
Киселото грозде на клъстерите 10 116 
Комплексното внедряване на транспортния маркетинг 13 70 
Консумацията на месо, промяна на климата, околната среда и здравето 28 144 
Критерии подобия теплового поведения деталей и узлов металлорежущих станков 130 154 
Локомотивите EUROLIGHT 79 
Математическая модель напряженно- деформированного состояния керамической режущей пластины 152 
Математическое моделирование процесса формирования покрытий при сверхзвуковом газопламенном напылении 131 
МАТИСА] MATISA B 66 U : решението за българския пазар 90 
Машина за полагане на релсов път RU 800-S 73 
Международно сътрудничество в условията на либерализиран жп пазар 67 
Метод определения температурного режима паровозной топки 33 82 
Методы оценки эффективности иновационно-инвестиционных проектов на промышленных предприятиях 9 
Микроструктурная модель керамической режущей пластины 153 
Многосистемни локомотиви серия Re 484 80 
Мобилни приложения за мониториране на медицински сензорни мрежи под Symbian 31 136 
Мрежови системи за управление 127 
На гости на GS1 в Австрия 44 
Надпревара по най-бързата писта 45 137 
Наноструктурные процессы и самоорганизация при резании 30 157 
Не хвърляй годна храна. Дари я! 145 147 
Нова подсерия електрически локомотиви на SNCF: BB 7600 51 
Новинки с приставкой "спец" 57 
Новые карьерные самосвалы компании "Caterpillar" 81 
Новые критерии ранжирования сталей по механическим свойствам 34 
Новый пневматический позиционный привод для гибких производственных систем 38 
Няма нищо по-добро от биологичното земеделие 94 
Оптимални температурни интервали при полагане на безнаставов релсов път 71 140 
Оптимизация составов и функциональных свойств наноструктурных покрытий для режущего инструмента методом функционала электронной плотности 151 
Осем] 8 стъпки за прозрачна верига на доставки 120 
Основни тенденции в производството на растителни масла в света 169 
Основы проектирования эффективной технологии изготовления режущего инструмента для конкретных условий обработки железнодорожных колес 156 
Оценка на ефектите от прилагане на ОСП на ЕС върху земеделските стопанства 6 95 
Оценка на условията и факторите за изграждане на регионален клъстер по фъстъците 7 96 
Очаквани резултати от предложените промени в Общата селскостопанска политика 14 107 
Пазарът - непобедимият диктатор 47 113 
Папуда (Vigna unguiculata L.) 110 
Пик-бай ] Pick-by ......за и против 119 
По пътя на извънгабаритните превози 55 
Повреди на пшеничното зърно при съхранение 99 
Повышение ресурса железнодорожных рельсов 58 
Повышение точности описания процессов обработки давлением путем учета упругих деформаций инструмента 129 
Подход за оценка на основните видове безработица в България 19 
Политика и механизми за мотивиране на човешките ресурси (по примера на големите индустриални фирми) 115 
Политика и стратегия за транспорта в новата Бяла книга на ЕС 68 
Примение численной оптимизации в расчете автоматических разгрузочных устройств 24 39 
Проблеми на обслужването на трудноподвижни пътници 60 
Разработка новой теории тепловых процессов резания 148 158 159 160 161 162 163 164 
Рапицата в света и ЕС -27 през 2011 г. 98 
Рехабилитациите на жп линиите - актуална и реално изпълнима задача 87 
Селекция и технология на фъстъци и сусам 109 
Селският туризъм - мода или необходимост 16 
Селскостопанско развитие и политика за периода 1989 - 2010 година 15 
Системи за обработка на почвата според агроекологичните условия 93 
Системи за управление на автопаркове 83 
Системи за управление на контакти с клиенти (CRM) - състояние и тенденции 1 8 
Склад за 13 000 палетоместа 118 
Скъпите стоки се возят със скъп транспорт 72 122 
Стандартите за храни - между интереса и скептицизма 3 146 
Старт за BG автомобилите 56 
Сто] 100% българско кисело мляко 105 
Сушите - основна опастност за земеделието 26 
Съвременните железопътни възли 86 
Създаване и ползване на библиотеки от програми 126 
Тежка година за рапицата 101 
Тенденции в европейските пътнически и товарни жп превози 66 
Тенденции в развитието на жп транспорта у нас 59 
Тенденции във веригите на доставки 125 
Технические средства и элементы управления работой систем ДВС 74 
Технологическая классификация станков по их назначению 35 
Траверсоподбивна машина MATISA B 66 U 89 
Транспортната инфраструктура 2014-2020 17 84 
Транспортни опаковки 123 
Тридесе и пет] 35 години национална програма по растителни генетични ресурси 103 
Трудният избор на WMS 22 114 
Удължаване използването на стоманобетонните траверси 53 139 
Укрепването на товари - трудно и лесно 50 
Умни мрежи - интелигентното бъдеще на енергетиката 40 
Управление многономенклатурными запасами с учетом производства продукции 128 168 
Управленски проблеми на екологизацията в енергийния сектор 42 
Утайките от пречиствателните станции - опастност или черно злато 104 166 
Утилизация изношенных транспортных средств 54 
Физические основы разработок наноструктурных покрытий для режущего инструмента 29 150 
Формирование эффективной амортизационной политики промышленного предприятия 21 
Хибридът: между мото- и електрокар 49 
Човешкият фактор 11 117 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Абразивни материали и инструменти за шлифоване и полиране 37 165 
Автомобилен транспорт 83 
Автомобили 54 57 
Автомобили. Автомобилостроене 56 
Агротехника 106 
Амортизационна политика 21 
Безработица 19 
Видове социална помощ 145 147 
Видове тяга. Локомотиви и влакове 33 61 63 76 79 80 82 
Високоскоростни влакове 91 
Влакови композиции 91 
Двигатели с вътрешно горене 64 
Дизелови двигатели 74 
Дизелови локомотиви 77 78 
Европейски съюз. Икономика и икономическа политика на Европейския съюз 14 107 
Електроенергетика. Производство, преобразуване, пренасяне, разпределяне и регулиране на електрое 40 42 
Етанол 92 
Железопътен транспорт - изграждане 73 
Железопътен транспорт - механични, хидравлични, пневматични, електрически - машини и процеси 46 51 65 
Железопътен транспорт в България - история 59 
Железопътен транспорт-международно сътрудничество 67 75 
Железопътна инфраструктура - модернизация 17 84 
Железопътна политика 86 
Железопътни възли 86 
Железопътни линии. Железопътно строителство 53 139 
Железопътни услуги 60 
Железопътно строителство 71 89 90 140 
Зеленчуци - замразяване 143 
Зърнено-бобови култури 110 
Изпитване свойствата на металите 34 
Използване на отпадъчните води в селското стопанство 104 166 
Източници на енергия - нетрадиционни 41 
Иновации 20 88 
Климатология 26 
Компютърни мрежи 126 
Компютърни науки и технологии 45 137 
Компютърни науки и технологии в учебната работа 133 138 
Маркетинг на железниците 12 69 
Маркетинг на стопанските предприятия 12 69 
Маслодайни растения 98 101 109 111 
Материално-техническо снабдяване. Покупки. Складово стопанство. Експедиция 22 85 114 120 124 125 
Машини и устройства за обработка на данни 128 168 
Метализация 131 
Металорежещи машини, техническа характеристика 35 
Методи на изследване 32 
Метрология. Измерителни апарати 46 
Мляко, месо и други продукти от животновъдството 105 
Мотокари. Електрокари 47 48 49 113 
Мрежови системи за управление 127 
Наноструктурни процеси 30 157 
Нанотехнологии 2 43 
Напояване. Норми 108 
Обединения по степен на самостоятелност на участниците 10 116 
Оборудване за сглобяване, опаковки и техническо обслужване 123 
Обработка под налягане. Пластично формообразуване. Формоизменящи операции (без снемане на стружки) 129 
Обща селскостопанска политика 6 95 
Организация и управление на селскостопанското производство. Земеделие. Градинарство 94 
Организация на персонала. Правилник за вътрешния ред. Трудова дисциплина 11 117 
Организация на транспорта 66 
Орехоплодни растения 7 96 109 
Осветяване на различни обекти 135 167 
Основни елементи и конструкция на металорежещите машини 36 155 
Отпадъци 54 
Палети 118 
Пиво (бира). Пивоварство. Малц и малцови екстрати 25 142 
Плодородие и токсичност на почвите. Ерозия 97 
Поддържане и ремонт на железопътните линии 87 
Подобряване на растенията. Приложна гинетика. Селекция 103 
Почвообработващи машини и инструменти 93 
Приложение на сгъстения или разредения въздух. Пневматични двигатели. 38 
Програми и алгоритми за решаване на отделни задачи на изчислителни машини 22 114 135 167 
Производство на биогорива от биопродукти 171 
Производство на месо 28 144 
Пшеница 99 
Пшеница - съхранение 99 
Пътнически и товарни превози 66 
Работна обстановка . Работна среда. Организация на работното място. Охрана на труда 11 117 
Работна сила. Кадри. Производствени взаимоотношения. Трудови условия. Методи на управление 115 
Радиочестотна идентификация 44 
Растителни масла, мазнини и восъци 169 
Режещи инструменти - технология 156 
Режещи инструменти, конструиране, производство 29 150 
Режещи инструменти, разчети, изчисления 151 
Самосвали 81 
Сгъстени и втечнени газове и газове в твърдо състояние. Общи въпроси 170 
Селско стопанство - България - икономика и организация 15 
Селскостопански трактори 92 
Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 14 107 
Складово стопанство 47 113 
Софтуер в областта на медицината 31 136 
Софтуерни продукти в областта на дистрибуцията, логистиката и пазара 1 8 
Софтуерни продукти с практическо значение 23 
Социално осигуряване при старост, инвалидност. Пенсии 5 
Спомагателни средства за събиране на товарите 118 
Стандарти за качество 3 146 
Стопански разходи 21 
Стопански, индустриални и търговски предприятия. Търговски къщи, фирми. Производствени обединени 9 
Структура на молекулярните системи 29 150 
Съобщителна техника 45 137 
Теория на икономико-математическите модели 24 39 
Теория на рязането 36 130 148 149 154 155 158 159 160 161 162 163 164 
Техника на търговията (икономически аспекти). Условия на сделките. Форми на стокообмен и разпредел 18 
Товарни автомобили 55 
Товарно-разтоварни устройства 50 
Торене, изследвания, експерименти 27 100 
Торене. Стимулиране растежа на растенията 27 100 
Траверси, релси и тяхното полагане 58 
Транспортен маркетинг 13 70 
Транспортни средства - характеристика по размери, подвижност, тегло, скорост и точност. 55 
Транспортно-експлоатационни агенции. Комисионни агенти за транспортни услуги. Брокери 72 122 
Транспортът като стопански отрасъл. Стопански аспекти на съобщенията. Политика в областта на транс 68 
Туризмът от стопанско гледище. Политика по отношение на туризма 16 
Тяга на влаковете. Подвижен състав. Локомотиви. Вагони 62 132 
Улично и пътно движение 52 
Управление на материално-техническото снабдяване, покупките, складовото стопанство и складовата ло 112 119 
Управление на машини и процеси 128 168 
Управление на риска. Рисков мениджмънт 121 
Фактори на демографските явления и тяхното влияние върху социалното и икономическо развитие 4 
Химически методи за борба в лозарството 102 
Хранителни продукти. Хранене 145 147 
Хранително-вкусова промишленост 141 
Цифрови електронноизчислителни машини 134 
Шлифоване и подобни процеси. Абразивни материали и инструменти 152 153 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

BG автомобили 56 
GPS 23 
GPS данни 23 
IT сектор 45 137 
Matlab 23 
Smart Grid 40 
SWOT анализ 7 96 
автокран-всъдеход 57 
автоматизирани системи 149 
автоматично измерване 46 
автоматично товарещо устройство 24 39 
автомобилно стопанство 83 
автомобилостроене 56 
автопарк 83 
автоцистерна 57 
адхезия 30 157 
алгоритми 24 39 
амониева фиксация 27 100 
амортизационна политика 21 
артишок 111 
аутсорсинг 112 
аутсорсинг на взаимния интерес 112 
базово плащане 14 107 
бактериален рак 102 
БДЖ 12 62 69 132 
безжични комуникации 127 
безнаставов релсов път 71 140 
безработица 19 
биогорива 171 
биодизел 171 
биоетанол 25 142 
биоземеделие 106 
биологична фиксация 27 100 
биологично земеделие 94 
биоразнообразие 103 
бобови култури 110 
болести по лозата 102 
брашнеста мана 102 
българска икономика 15 
българско земеделие 15 
българско кисело мляко 105 
Бяла книга на ЕС 68 
вагонни везни 46 
вериги на доставки 120 
видове суши 26 
визуализация 23 
високоскоростни композиции 91 
влияние на климата 108 
водна ерозия 97 
водно-ерозионни процеси 97 
водород - източник на енергия 41 
вредни емисии 74 
връзка с клиента 1 8 
всъдеход 57 
въздушна контактна система 75 
възобновяеми източници на енергия 42 
вътрешна норма за доходност 9 
газопламъчна метализация 131 
географски информационни системи 20 88 
горива 92 
грапавост на повърхността 165 
гъвкави производствени системи 38 
гъстота на посева 101 
дарена храна 145 147 
демотивация 11 117 
дизел-генераторна група 78 
дизели 64 
дизели Камаз 64 
дизелов двигател 79 
дизелови локомотиви 77 78 
динамични библиотеки 126 
дисконтиране на парични потоци 9 
доставки 125 
дрезини 65 
европейски превози 66 
екипажна част 77 78 79 
екологизация на енергийния сектор 42 
екологични показатели 64 
екологични проблеми 41 
експлоатационни дефекти 153 
еластична деформация на инструмента 129 
еластични скрепления 53 139 
електрификация 75 
електрическа платформа 47 113 
електрически локомотиви 51 76 
електрокари 47 49 113 
електроника 2 43 
електронни везни 46 
електронно обучение 133 138 
електроразпределителни мрежи 40 
енергетика 40 
енергиен сектор 42 
енергийни растения 171 
енергия 41 
енергия на рязане 165 
енергоспестяващо осветление 135 167 
ерозия 97 
ерозия на почвата 97 
ескориоза 102 
етанол 92 
етапи на развитие 59 
ефекти на ОСП на ЕС 6 95 
ефективни показатели 92 
ефективност 6 9 21 95 156 
железници 12 69 
железопътен транспорт 59 67 86 
железопътен транспорт и ЕС 86 
железопътна инфраструктура 86 
железопътна линия 87 
железопътна мрежа в Европа 68 
железопътна политика 68 
железопътна статистика 20 88 
железопътни дрезини 65 
железопътни колелета 156 
железопътни превози 60 
жп композиции 91 
завод за автомобили 56 
заготовки 158 
загуба на биоразнообразие 28 144 
закаляване на рапицата 101 
закрепване на релси 71 140 
замразяване на зеленчуци 143 
запазване на зеленчуци 143 
застаряване на населението 4 
затворено обемно щамповане 129 
заякчаване 156 
зеленчуков артишок 111 
зеленчукови култури 111 
зеленчуци 143 
земеделие 94 106 
зърнено-бобови култури 110 
избор на маршрут 55 
извънгабаритни автомобили 57 
извънгабаритни превози 55 
извънгабаритни товари 55 
извънгабиритни самосвали 81 
износване 58 152 
износване на инструмента 30 153 157 
износоустойчивост 156 
източници на водород 41 
източници на топлина 148 
изчисления за термоустойчивост 149 
изчисляване на температурния режим 33 82 
икономически доходи 6 95 
икономически ефект 87 
икономически резултати 6 95 
инвестиции 9 
индекс на доходността 9 
инициативи в транспорта 68 
иновативни подходи 121 
иновации 20 88 
инструменти 37 
интерактивна класна стая 134 
интерактивни дъски 134 
интерактивни системи 134 
интермодалност 85 124 
информационни технологии 20 45 88 137 
инфраструктура 17 84 
кабина за управление 77 
камиони Камаз 57 
кантарно стопанство 46 
кари 47 48 113 
качество 37 
керамични режещи пластини 149 152 153 
кисело мляко 105 
класификация 35 
клъстери 10 116 
колани 50 
комбинирано електроелмазно наточване 37 
комуникационни технологии 45 137 
комуникация 127 
конкурентоспособност 6 7 95 96 
консумация на месо 28 144 
контакт 158 
контактни мрежи 75 
контактни полета 159 
конфигурация на кръстовище 52 
критерии за степенуване 34 
критерии на топлинното подобие 130 154 
лактобацилус булгарикус 105 
легитимност на продуктите 44 
либерализиран жп транспорт 67 
ликвидност 21 
литиево-йонна батерия 48 
логистика 123 
логистична стратегия 120 
лозарство 102 
локомотивен кош 76 
локомотиви 51 61 62 63 76 77 78 79 80 132 
локомотиви EUROLIGHT 79 
локомотиви-история 61 62 132 
магнитна възглавница 91 
малц 25 142 
малцови трици 25 142 
мана по лозата 102 
маркетинг 1 8 12 69 
маркетингов анализ 12 69 
маркетингови разчети 13 70 
маслинено масло 169 
маслодаен артишок 111 
маслодайни култури 111 
математичен модел 152 
математическо моделиране 131 
машини за релсов път 73 
машини за строителството 89 90 
машинно отделение 77 
медицински сензорни мрежи 31 136 
междуатомно взаимодействие 29 150 
международно сътрудничество 67 
месо 28 144 
месопроизводство 28 144 
метални покрития 131 
металорежещи машини 35 36 130 154 155 
метод на крайните елементи 152 
метод на функционала за електронна плътност 29 150 151 
методи на познанието 2 43 
механизми на адгезия 30 157 
механизми на мотивирането 115 
механични свойства 34 
микропроцесорен регулатор 79 
минимална обработка на почвата 93 
мляко 105 
многономенклатурни запаси 128 168 
многосистемни локомотиви 80 
мобилни приложения 31 136 
модели 128 168 
моделиране 29 150 
модул на повърхнините 35 
модулна спирачна система 76 
мониторинг 18 
мониториране на медицински параметри 31 136 
монтаж на автомобили 56 
мотивация 11 115 117 
мотивиране на персонала 115 
мотокари 49 
мрежови системи за управление 127 
мрежови технологии 127 
музеен локомотив 63 
наноматериали 141 
наноструктурни покрития 29 150 151 
наноструктурни процеси 30 157 
нанотехнологии 2 43 141 
нанотехнологии в земеделието 141 
нанохрани 141 
напояване 108 
напрегнато състояние 58 152 
напрегнато-деформирано състояние 149 
напрежение 153 
напукване 32 
нарастък 30 157 
население 4 
населението в Европейския съюз 4 
находища 170 
национална програма 103 
нееластична деформация 58 
норми за напояване 108 
обединения на фирми 10 116 
обработка 156 
обща селскостопанска политика 14 107 
огнище 33 82 
озонов слой 41 
онтология 133 138 
онтология на учебното съдържание 133 138 
опаковка 123 
опаковка от велпапе 123 
опаковъчно фолио 123 
оползотворяване 54 
оползотворяване на утайки 104 166 
оптимизация на смесите 151 
организация на движението 52 
органично земеделие 106 
осветление 135 167 
основни средства 21 
остатъчна стойност 21 
отношение печалба/загуби 9 
оценка 9 
палети 118 
палетизация на товари 118 
палетизиране 123 
палмово масло 169 
папуда 110 
парен локомотив 61 
парникови газове 106 
пенсионен фонд 5 
персонализирано здравеопазване 31 136 
плесенни гъби 99 
пневматично позиционно задвижване 38 
повърхнини 35 
полиестерни сапани 50 
политика за транспорта 68 
последици от сушата 26 
почвообработка 93 
правила за замразяване 143 
превозване на товари 72 122 
превози 55 66 
предавателен механизъм 77 
пределна деформация 58 
предназначение 35 
предпоставки 7 96 
предсеитбена обработка 93 
преобразуватели 79 
преструктуриране 46 
пречиствателни станции и съоръжения 104 166 
природен газ 170 
програмни библиотеки 126 
програмни езици 126 
програмни продукти 128 168 
продажби 47 113 
продажби на кари 47 113 
продажби на стелажи 47 113 
проектни скорости 87 
прозрачност на веригите доставки 125 
производителност 119 156 
производство на растителни масла 169 
промени в ОСП 14 107 
промяна на климата 28 144 
промяна на околната среда 28 144 
пропускателна способност 52 
проследимост по веригата на доставки 120 
противоерозионни практики 97 
пшеница 99 
пътни кръстовища 52 
пътнически превози 66 
радиочестотна идентификация 44 
радиочестотна технология 44 
разрешителни 55 
разрушаване 152 153 
разрушение на умора 58 
разход на гориво 92 
рапица 98 101 
рапични продукти 98 
рапично масло 169 
растителни генетични ресурси 103 
растителни масла 92 169 
регионален клъстер по фъстъците 7 96 
регулатори 74 
режещи пластини 156 
режими на рязане 162 
резец 158 
реконструкция на железен път 73 87 
релси 58 
ресурси 58 
реформи в БДЖ 12 69 
рециркулация 74 
риск 72 121 122 
роля на минералното торене 106 
рязане 54 
самоорганизация 30 157 
самосвали 57 81 
сапани 50 
светодиодно осветление 135 167 
светотехника 135 167 
сегментиране на пазара 1 8 
сезони на сушата 26 
селекция 103 109 
селекция на растенията 103 
селекция на сусам 109 
селекция на фъстъци 109 
селски туризъм 16 
селскостопанска политика 15 
селскостопанско развитие 15 
сероводородна енергетика 41 
сертификационни изпитвания 64 
сиво гниене по лозата 102 
силов модул 80 
синхронен генератор 79 
система за селективно каталитично възстановяване 74 
системи за почвообработка 93 
системи за управление 83 
складов софтуер 22 114 
складова програма 22 114 
складове 47 113 
складови системи 118 
склерометрия 32 
скорост на влаковете 75 
слънчогледово масло 169 
сондиране 170 
софтуер 22 114 
софтуерни приложения 1 8 
софтуерни продукти 22 114 
социални CRM системи 1 8 
социално подпомагане 145 147 
спедиторска фирма 72 122 
спедиторски услуги 72 122 
Сребърен фонд 5 
стандарти "Стара планина" 3 146 
стандарти за електронно обучение 133 138 
стандарти за храни 3 146 
статични библиотеки 126 
стелажи 47 113 
стелажни системи 118 
стомани 34 
стоманобетонни траверси 53 139 
стратегическа инфраструктура 17 84 
стратегия за транспорта 68 
стрептококус термофилус 105 
стреч 123 
стружки 158 
структура на населението 4 
структурна безработица 19 
супершиниширане 165 
суша 26 
съвместно използване 133 138 
съхранение на запасите 128 168 
съхранение на зърно 99 
тактики за управление на риска 121 
талиги 77 
твърди горива 33 82 
твърди сплави 37 
тежкотоварен самосвал 57 
температура при рязане 160 161 163 164 
температурен режим 71 140 
температурни полета 36 130 154 155 159 
тенденции в логистиката 125 
тенденции на развитие 59 
техники за комисиониране 119 
техники за управление на риска 121 
технически средства 74 
технически характеристики 64 
техноеволюция 2 43 
технологии за отглеждане 109 
товарни превози 66 
товароносимост на конфигурацията 50 
токсикология на наноматериалите 141 
топлина 33 82 
топлинни деформации 130 154 
топлинни процеси 148 158 
топлинно поведение 36 130 154 155 
топлинно състояние 149 
топлолюбиви култури 110 
топлопредаване 33 82 148 
топлоустойчива стомана 32 
топлофизика на рязането 148 159 160 161 162 163 164 
торене 27 100 
торове 27 100 
торове и торене 27 100 
точност 36 130 154 155 
точност на позиционирането 38 
траверси 53 139 
траверсоподбивна машина 89 90 
трайност на инструмента 162 
тракторен дизел 92 
транзакционен бизнес 112 
транзит 85 124 
транзит на стоки 17 84 
транзит на хора 17 84 
транзитен поток 85 124 
транспортен маркетинг 13 70 
транспортна инфраструктура 17 84 
транспортна политика 13 70 
транспортна стратегия 85 124 
транспортни опаковки 123 
транспортни средства 54 81 
транспортно обслужване 60 
тресчотки 50 
търсене на изделия 128 168 
тягов електродвигател 79 
тягови преобразуватели 76 80 
улично осветление 135 167 
универсални стелажи 118 
универсално маркиране 44 
употребявана техника 47 113 
управление на Bluetooth 31 136 
управление на запасите 128 168 
управление на клиенти 1 8 
управление на риска 121 
условия 7 96 
устойчивост на стопанствата 6 95 
утайка 104 166 
учебни ресурси 133 138 
фактори 7 96 
факторинг 18 
ферментация 25 142 
фирмена мотивационна политика 115 
фолираща техника 123 
форми 35 
фрикционна безработица 19 
хора с увреждания 60 
храни 145 147 
хранителни банки 145 147 
хранителни депа 145 147 
хранителни добавки 141 
хранително подпомагане 145 147 
хранително-вкусова промишленост 141 
циклична безработица 19 
числени методи на оптимизацията 24 39 
чиста дисконтирана стойност 9 
човешки ресурси 115 
човешки фактор 11 117 
шистов газ 170 
щамповане чрез изтичане 129 
якост на удар 32 
ятрофа 171 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ