НОВИ СТАТИИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография.

- 1 -

Сп Б 321

Ангелов, Иван.  Нобелови награди по икономически науки / Иван Ангелов. // Наука, 22, 2012, N 2, с. 5 - 9. 

   Нобелови награди по икономически науки са присъждани досега 43 пъти (от 1969 до 20011 г.) на 69 лауреати. Нобеловата награда по икономика за 2011 г. е присъдена на американските учени Томас Дж. Сарджънт и Кристофър А. Симс. 

1. Нобелови награди 
 06.068 Нобел:33.000(045)
Ключови думи: 1. Нобелови награди 2. Нобелови награди - икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 985

- 2 -

Сп Б 394

Стойчева, Майя.  Основни параметри на пластмасовите опаковки и нормативната уредба в България / Майя Стойчева, Александър Петров. // Хранително-вкусова промишленост, LXI, 2012, N 6-7, с. 10 - 12. 

1. Опаковки 2. Опаковки и стандарти 
 621.798: 006.06 .001.1(045)
Ключови думи: 1. опаковка 2. пластмасови опаковки 3. стандарти за опаковки 4. хармонизиране на стандарти 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 998

Философия. Психология. Религия.

Социология. Политология. Право. Политика. Социография.

- 3 -

Сп А 1704

Кирилова, Благовеста.  Атракция преди началните надписи / Благовеста Кирилова. // Икономика, II, 2012, N 9 (17), с. 92 - 95. 

   В първите години от появата си филмовите лога са съвсем опростени и статични. Но с нарастването на броя на сниманите продукции, развитието на технологиите и засилващия се интерес на аудиторията компаниите започват да влагат все повече усилия в това да бъдат разпознаваеми. 

1. Фабрични марки. Фирмени знаци. Бранд (бренд) 2. Средства за рекламиране и осведомяване 
 659.126.001.3(045)
Ключови думи: 1. лого 2. филмови лога 3. история на филмовите лога 4. Metro Goldwyn Mayer 5. Twentieth Century Pictures 6. Paramount Pictures 7. Warner Bros. Pictures 8. DreamWorks 9. Columbia Pictures 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 1019

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 4 -

Сп Б 321

Ангелов, Иван.  Нобелови награди по икономически науки / Иван Ангелов. // Наука, 22, 2012, N 2, с. 5 - 9. 

   Нобелови награди по икономически науки са присъждани досега 43 пъти (от 1969 до 20011 г.) на 69 лауреати. Нобеловата награда по икономика за 2011 г. е присъдена на американските учени Томас Дж. Сарджънт и Кристофър А. Симс. 

1. Нобелови награди 
 06.068 Нобел:33.000(045)
Ключови думи: 1. Нобелови награди 2. Нобелови награди - икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 985

- 5 -

Сп Б 321

Атанасов, Атанас.  Населението на България в началото на XXI - състояние и тенденции / Атанас Атанасов, Емилия Ченгелова. // Наука, 22, 2012, N 2, с. 13 - 20. 

   Монографията "Населението на България в началото на XXI век - състояние и тенденции" се основава на богати информационни източници. 

1. Демография. Социология. Статистика 
 312.001.1(045)
Ключови думи: 1. население 2. население на България 3. статистика 4. демографско развитие 5. демографски портрет 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 986

- 6 -

Сп Б 321

Банабакова, Ваня.  Значение на бизнес информационните системи и техния одит за подобряване на стопанската дейност / Ваня Банабакова, Атанас Панев. // Наука, 22, 2012, N 1, с. 51 - 57. 

   Бизнес информационната система събира, натрупва, съхранява, обработва и предава информация. Освен това тя е и система от методи и форми за определяне на състава на необходимата икономическа информация за управление на системата. 

1. Бизнес информационни системи 
 334.72:519.688.001.12(045)
Ключови думи: 1. бизнес информационни програми 2. одит 3. стопанска дейност 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 983

- 7 -

Сп А 213

Георгиев, Станко.  Управление на бизнес процесите във фъстъчения клъстер / Станко Георгиев, Нели Бенчева. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 57, 2012, N 2, с. 33 - 43. 

   Целите на настоящата статия са на основата на методологичните изисквания за критериите, принципите и подходите да се разработи правилна схема за управление на бизнес процесите във фъстъчения клъстер от вертикален тип . 

1. Орехоплодни растения 
 634.5:000.65.012(045)
Ключови думи: 1. управление на бизнес процеси 2. клъстери 3. фъстъчен клъстер 4. логистични запаси 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1022

- 8 -

Сп А 129

Иванова, Надежда.  Фирмени стратегии и конкурентоспособност за българските предприятия / Надежда Иванова. // Икономическа мисъл, 57, 2012, N 4, с. 124 - 146. 

   Показана е степента на развитост на характеристиките на операциите и стратегиите на българските фирми, които влияят на тяхната конкурентоспособност. Проучена е и е потвърдена валидността на резултатите на други подобни изследвания. 

1. Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 
 339.13.001.5(045)
Ключови думи: 1. фирмени стратегии 2. конкурентоспособност 3. български предприятия 4. индекс на конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1024

- 9 -

Сп Б 382

Йорданов, Йордан.  Традиции и пазарни перспективи на енотерапията / Йордан Йорданов. // Лозарство и винарство, 60, 2012, N 1, с. 38 - 43. 

   Според съвременните изследвания на медици от страните с традиции в енотерапията виното нормализира функционирането на нервната система, действа антистресово като мек природен транквилант. Енотерапията е компонента на съвременната СПА и Уелнес концепция за здравословен стил на живот. 

1. Вино и балнеолечение 2. Туризмът от стопанско гледище. Политика по отношение на туризма 
 663.2.000.33(045)  + 338.48.000.33
Ключови думи: 1. вино 2. винотерапия 3. винолечение 4. енотерапия 5. СПА и уелнес туризъм 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 977

- 10 -

Сп Б 394

Мандински, Ивайло.  Иновациите в хранителната промишленост-единственият път за развитие / Ивайло Мандински. // Хранително-вкусова промишленост, LXI, 2012, N 8, с. 14 - 15. 

   Иновациите трябва да бъдат насочени в областта на контрола и гарантиране качеството на храните. 

1. Хранително-вкусова промишленост 
 664.01.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. иновации 2. иновации в хранителната промишленост 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1001

- 11 -

Сп Б 394

Попов, Румен.  Обновената ОСП - възможности и предизвикателства / Румен Попов. // Хранително-вкусова промишленост, LXI, 2012, N 4, с. 6 - 11. 

   Обновената ОСП, която ще се прилага в периода 2014 - 2020 г., трябва да съхрани и развие производствения потенциал на земеделието на ЕС, да подкрепи селскостопанските общности, да утвърди разбирането, че земеделието е важен фактор за запазване на жизнени селски общности и др. 

1. Управление на стопанството в рамките на ЕС 
 338.244:061.1EC.001.1(045)
Ключови думи: 1. обща селскостопанска политика 2. земеделски кредити 3. приоритети в земеделието 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 997

- 12 -

Сп А 18

Сажин, Ю. В.  Внутренний аудит систем качества как средство их улучшения / Ю. В. Сажин, Н. П. Плетнева. // Вестник машиностроения, 92, 2012, N 7, с. 81 - 83. 

   Показана е ролята на вътрешните одити, имащи за цел да покажат позитивните и добри практики с цел осигуряване по-нататъшното развитие на системите за качество. 

1. Бизнес политика. Цели и задачи 
 65.011.1.003.13(045)
Ключови думи: 1. одит 2. одит на качеството 3. вътрешен одит 4. мениджмънт на качеството 5. добри практики 6. бенчмаркинг 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1007

- 13 -

Сп А 1704

Явашева, Татяна.  В епохата на титаните / Татяна Явашева. // Икономика, II, 2012, N 9 (17), с. 56 - 59. 

   Мегаполисите стават още по-мощен двигател на икономическия растеж. 

1. Икономическо развитие, интензивно 
 330.34/.35.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. урбанизация 2. мегаполиси 3. икономически растеж 4. световна икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1018

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.

Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

- 14 -

Сп А 19

Григоров, Божидар.  Аутодеск инвертор] Autodesk Invertor 2012 : Проектни ускорители: Рамков генератор / Божидар Григоров. // Машиностроене и електротехника, 61, 2012, N 1, с. 32 - 35. 

   В настоящата статия се демонстрира използването на генератора на рамки за построяване на структурни рамки на базата на стандартни профили. Рамковият генератор притежава необходимите инструменти за разполагане и ориентация на профилите, както и за оформяне на краищата за избягване на взаимното проникване. Първоначално трябва да се създаде двумерна рамка или примерна скица, която да бъде основа, план на рамката. 

1. Програми и алгоритми за решаване на отделни задачи на изчислителни машини 
 519.688.004(045)
Ключови думи: 1. аутодеск инвертор 2. проектни ускорители 3. рамков генератор 4. моделиране на детайли 5. конструкторска документация 
Тематични рубрики: 1. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 972

- 15 -

Сп А 19

Класическа енергетика или енергия от обновяеми източници - за иновации с помощта на дигиталното проектиране и симулации винаги има място . // Машиностроене и електротехника, 61, 2012, N 2, с. 24 - 30. 

   Иновационните технологии за виртуално проектиране и дигитални симулации не подминават и инженерните дейности при разработката на инсталации и системи в енергетиката. 

   Фирма Хайкад Инфотех ООД

1. Електроенергетика. Производство, преобразуване, пренасяне, разпределяне и регулиране на електрое 
 621.31:519.688.001.76(045)
Ключови думи: 1. енергетика 2. енергия 3. дигитално проектиране 4. симулационно моделиране 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 973

- 16 -

Сп А 2033

Лобанов, Николай Николаевич.  Анализ методов дифференциации лазерных принтеров по изображениям штрихов письменных знаков / Николай Николаевич Лобанов, Сергей Борисович Одиноков, Александр Юрьевич Павлов. // Вестник МГТУ имени Н. Э. Баумана-серия "Приборостроение", 22, 2012, N 1(86), с. 108 - 120. 

   Направен е анализ на резултатите от съвременни изследвания в областта на диференцирането на печатащите устройства на основата на отделянето на погрешните характеристики, създавани от тях при печатането. Разгледани са методите на численото описание на разпределенията на тонера, възникващи заради дефекти и нееднородност на параметрите на основните възли на печатащите устройства и тонер-касетите на лазерните принтери. 

1. Размножаващи машини 2. Математически методи и изследвания в други области на знанието 3. Компютърни науки и технологии 
 681.6.001.5(045)  + 51-7  + 004
Ключови думи: 1. диференциране на печатащи устройства 2. печатащи устройства 3. текстурни признаци 4. автоматична класификация 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 3. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1008

- 17 -

Сп А 19

Радлов, Калин.  Изследване на трошачен участък за строителното производство с помощта на софтуерния продукт "Autodesk Factory Design Suite" / Калин Радлов, Радослав Груйчев. // Машиностроене и електротехника, 61, 2012, N 4, с. 28 - 34. 

   Предложена е методика за изследване на трошачен участък за строителното производство с помощта на софтуерния пакет "Autodesk Factory Design Suite", която дава възможност за бързо симулиране, анализиране и оптимизиране на отделните проектански решения. 

1. Строителни машини - експлоатация и ремонт 2. Строителна техника 
 624/628:519.688.002
Ключови думи: 1. трошачен участък 2. Autodesk Factory Design Suite 3. работен периметър 4. системен подход 5. компютърно изследване 
Тематични рубрики: 1. Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 974

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 18 -

Сп Б 482

Златарева, Е.  Промени в свойствата на почвата в резултат от торене с биошлам, получен при производството на биогаз / Е. Златарева и др. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 2012, N 2, с. 48 - 52. 

   Биошламът, получен от анаеробното разграждане на отпадъците, представлява ценен тор, богат на азот, фосфор, калий и микроелементи. Подходящ е да се използва в селскостопанската практика. 

1. Торене, изследвания, експерименти 2. Торове 
 631.8.004.8(045)
Ключови думи: 1. торене 2. свойства на почвата 3. отпадъци 4. биошлам 5. вегетационни опити 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1011

- 19 -

Сп А 6

Лиханов, В. А.  Снижение выбросов сажи с отработавшими газами дизелей путем применения альтернативных топлив / В. А. Лиханов, А. В. Рассохин, А. И. Чупраков. // Тракторы и сельхозмашины, 82, 2012, N 9, с. 13 - 16. 

   Разгледани са методите за намаляване съдържанието на сажди в отработените от автомобилните дизели газове чрез използването на алтернативни горива - компримирани (сгъстени) природен газ и метанол. 

1. Дизелови двигатели 
 621.436.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. дизели 2. газодизел 3. съдържание на сажди 4. индикаторни показатели 5. отработени газове 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1045

- 20 -

Сп Б 482

Николов, Николай.  Пристанищни комплекси, пристанища и факторът шум / Николай Николов, Асен Писарски, Жени Стайкова. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 11, 2012, N 2, с. 27 - 36. 

   Пристанищата и водните пътища са специфичен източник на шум. От акустична гледна точка те могат да бъдат приравнени към промишлените зони. 

1. Експлоатация на морските пристанища 
 656.615.000.504.056(045)  + 534.83:656
Ключови думи: 1. пристанища 2. пристанищни комплекси 3. шум 4. шумови характеристики 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1010

- 21 -

Сп Б 403

Стефанова, Росица.  Проучване и оценка на замърсяването на въздуха във ферма за промишлено отглеждане на бройлери / Росица Стефанова. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 11, 2012, N 2, с. 30 - 36. 

   Прилаганите системи и технологии в съвременното птицевъдство водят до генерирането на отпадъчни продукти (тор, отпадъчни води), източници на замърсители на въздуха, които могат да окажат негативно въздействие върху екосистемите, човека и животните. 

1. Отглеждане на бройлери 2. Замърсяване на въздуха 
 636.52/.58:504.3.054.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. промишлено отглеждане на бройлери 2. замърсяване на въздуха 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1012

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 22 -

Сп А 13

Мозговой, А. В.  Оценка эффективности обработки поверхности стали при помощи механической спектроскопии / А. В. Мозговой. // Металловедение и термическая обработка металлов, 57, 2012, N 5, с. 51 - 55. 

   Разгледана е теоретична и експериментална методика за оценяване ефективността на термомеханичната обработка на повърхността на стоманата. 

1. Спектрален анализ 2. Изменение на структурата на металите чрез прилагане на други методи. Взривна деформация 
 543.42:621.789.001.4(045)
Ключови думи: 1. механична спектроскопия 2. разсейване на механичната енергия 3. декремент на колебанието 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  2. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 1031

- 23 -

Сп А 13

Шкатуляк, Н. М.  Влияние знакопеременного изгиба на текстуру, структуру и механические свойства листов алюминия / Н. М. Шкатуляк, Н. П. Праведная. // Металловедение и термическая обработка металлов, 57, 2012, N 9, с. 41 - 45. 

   Изследвано е влиянието на валцоването, рекристализационното отгряване и по-нататъшно знакопроменливо огъване при стайна температура върху кристалографската текстура и механичните свойства на полюсите от алуминий. 

1. Общи въпроси на деформациите. Плоскостна и пространствена деформация. Деформируемост 2. Алуминий и неговите сплави 
 539.37:669.71.001.5(045)
Ключови думи: 1. алуминий 2. валцоване 3. знакопроменливо огъване 4. текстура 5. динамична отмора 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  2. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 1037

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 24 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Вино и здраве (енотерапия) / Петко Иванов. // Агробизнесът, 10, 2012, N 7, с. 20 - 21. 

   Проучванията показват, че виното помага в борбата с рак чрез съдържащите се в него антиоксиданти. Чрез антистресовото си действие виното има релаксиращо действие, което също е полезно за предпазване от рак. 

1. Вино и здраве 
 663.2.000.61(045)
Ключови думи: 1. вино 2. винотерапия 3. енотерапия 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1002

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

- 25 -

Сп А 13

Волосова, М. А.  Закономерности изнашивания режущих пластин / М. А. Волосова, В. В. Кузин. // Металловедение и термическая обработка металлов, 57, 2012, N 1, с. 40 -41. 

   Показани са резултати от изследвания на кинетиката на износване на режещите пластини от нитридна и оксидна керамика при струговане на заготовки от стомана, чугун, никелови и молибденови сплави. Използвайки утвърдени закономерности, са определени изискванията при разработване на методи за повишаване стабилността на техните експлоатационни свойства. Създадена е рационална конструкция от покрития и е разработена технология за тяхното отлагане върху керамичните режещи пластини. 

1. Изпитване на механичните свойства на материалите 2. Разрязване. Триони (ножовки) 
 620.17:621.9.001.5(045)
Ключови думи: 1. оксидна керамика 2. нитридна керамика 3. покрития 4. рязане 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР  
  

Сист. No: 1028

- 26 -

Сп А 13

Приймак, Е. Ю.  Кинетические аспекты формирования и роста окалины в процессе эксплуатации пароперегревателей котлоагрегатов при сжигании мазута / Е. Ю. Приймак, В. И. Грызунов, С. О. Соколов. // Металловедение и термическая обработка металлов, 57, 2012, N 8, с. 44 - 48. 

   Изследвани са основни закономерности на образуването и нарастването на окалина върху метала на паропрегревателите на парните котли в процеса на експлоатация при изгарянето на мазут. С електронен микроскоп е установен нейният състав, разположение и дебелина. 

1. Корозия и защита на материалите от корозия 
 620.193/.197.001.5(045)
Ключови думи: 1. структура на окалината 2. корозия на паропрегревателите 3. електронна микроскопия 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 1034

Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР

- 27 -

Сп Б 271

Андреева, В. В.  Современные материалы и эффективные технологии изготовления базовых деталей мощных дизельных двигателей / В. В. Андреева. // Двигателестроение, 33, 2012, N 2 (248), с. 34 - 38. 

   Разгледани са якостните и основни експлоатационни характеристики на високояк чугун с вермикулярен графит и ефективните технологии за изготвяне на базови детайли на мощни дизелови двигатели от този конструкционен материал. 

1. Методи за нагряване и термообработка(АБ) 
 621.785.004.1(045)
Ключови думи: 1. чугун 2. високоякостен чугун 3. конструкционна якост 4. чугун с вермикулярен графит 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР  
  

Сист. No: 1009

- 28 -

Сп А 13

Волосова, М. А.  Закономерности изнашивания режущих пластин / М. А. Волосова, В. В. Кузин. // Металловедение и термическая обработка металлов, 57, 2012, N 1, с. 40 -41. 

   Показани са резултати от изследвания на кинетиката на износване на режещите пластини от нитридна и оксидна керамика при струговане на заготовки от стомана, чугун, никелови и молибденови сплави. Използвайки утвърдени закономерности, са определени изискванията при разработване на методи за повишаване стабилността на техните експлоатационни свойства. Създадена е рационална конструкция от покрития и е разработена технология за тяхното отлагане върху керамичните режещи пластини. 

1. Изпитване на механичните свойства на материалите 2. Разрязване. Триони (ножовки) 
 620.17:621.9.001.5(045)
Ключови думи: 1. оксидна керамика 2. нитридна керамика 3. покрития 4. рязане 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР  
  

Сист. No: 1028

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

- 29 -

Сп Б 394

Изследване на възможностите за оползотворяване на отпадната топлина и икономия на вода при работа на периодично действащи автоклави  / Боряна Бръшлянова и др. // Хранително-вкусова промишленост, LXI, 2012, N 3, с. 33 - 37. 

   Изследвани са възможности за оползотворяване на отпадната топлина след стерилизация на консерви от периодично действащи автоклави. 

   Други авт.: Огнян Карабаджов, Тодорка Петрова, Панайот Цонев

1. Рекуперация (повторно използване на отпадъчната топлина). 
 662.99.000.33(045)
Ключови думи: 1. енергоспестяване 2. икономично водопотребление 3. ефективност 4. отпадна топлина 5. рекуперация на топлина 
Тематични рубрики: 1. Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.  
  

Сист. No: 995

- 30 -

Сп Б 394

Палибачийски, Александър.  Топлината от хладилната камера "отива на вятъра" : Оползотворяване на отпадната топлина от хладилната система / Александър Палибачийски. // Хранително-вкусова промишленост, LXI, 2012, N 8, с. 8 - 9. 

   В оползотворяването на отпадната топлина (ООТ) се крие голям потенциал. Ползата от ООТ е най- очевидна в индустрията. 

1. Рекуперация (повторно използване на отпадъчната топлина). 
 662.99.000.33(045)
Ключови думи: 1. отпадна топлина 2. топлина от хладилна система 
Тематични рубрики: 1. Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.  
  

Сист. No: 1000

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

- 31 -

Сп А 6

Краснов, С. А.  Оптимизация режимов ветроэнергетической установки / С. А. Краснов, И. В. Кряклина. // Тракторы и сельхозмашины, 82, 2012, N 10, с. 31 - 32. 

   По пътя на матемаческо моделиране е предложен метод за оптимизация на работата на ветроенергетична уредба с цел получаване на максимален коефициент на използване на вятърната енергия. 

1. Приложение на сгъстения или разредения въздух. Пневматични двигатели. Ветрени двигатели 
 621.54.001.57(045)
Ключови думи: 1. запазване на енергията 2. ветрени уредби 3. математичен модел 4. оптимизация 5. коефициент на използването на вятъра 
Тематични рубрики: 1. Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.  
  

Сист. No: 1049

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 32 -

Сп А 17

Грибков, Сергей Владимирович.  Многомодульные ветроэнергетические установки в системах гарантированного электроснабжения / Сергей Владимирович Грибков, Игорь Викторович Юдаев, Сергей Александрович Ракитов. // Техника в сельском хозяйстве, 71, 2012, N 2, с. 26 - 29. 

   Статията предлага структурна схема на енергиен комплекс за гарантирано електроснабдяване на основата на многомодулна ветроенергийна уредба със слънчева батерия и резервен дизелгенератор. 

1. Ветроенергетика 
 621.311.24.001.12(045)
Ключови думи: 1. гарантирано електроснабдяване 2. ветроенергийна уредба 3. аеродинамични уредби 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 988

- 33 -

Сп А 19

Класическа енергетика или енергия от обновяеми източници - за иновации с помощта на дигиталното проектиране и симулации винаги има място . // Машиностроене и електротехника, 61, 2012, N 2, с. 24 - 30. 

   Иновационните технологии за виртуално проектиране и дигитални симулации не подминават и инженерните дейности при разработката на инсталации и системи в енергетиката. 

   Фирма Хайкад Инфотех ООД

1. Електроенергетика. Производство, преобразуване, пренасяне, разпределяне и регулиране на електрое 
 621.31:519.688.001.76(045)
Ключови думи: 1. енергетика 2. енергия 3. дигитално проектиране 4. симулационно моделиране 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 973

- 34 -

Сп А 13

Трубачев, В. М.  Методы оценки микроповрежденности металла длительно работающих паропроводов ТЭС / В. М. Трубачев, Н. И. Каменская. // Металловедение и термическая обработка металлов, 57, 2012, N 8, с. 49 - 54. 

   Представени са методи и технологии на неразрушаващ металографичен контрол за микроповреждания на метала от шупли върху непосредствено направени от Cr-Mo-V стомани елементи на паропроводи на топлоелектростанции. 

1. Топлоелектрически централи 
 621.311.22.001.5(045)
Ключови думи: 1. паропроводи 2. микроповреденост 3. микрообразци 4. трайност 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1035

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.

- 35 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Открихме тайните на Линде / Васил Василев, Ралица Русинова. // Логистика, VIII, 2012, N 6, с. 22 - 28. 

   Заводите Линде са водещата марка на KION Group - вторият по големина световен производител на кари. 

1. Товарно-разтоварни устройства 
 621.86.06 *.004.1(045)
Ключови думи: 1. подемно-транспортни средства 2. кари 3. тестов контрол 
Тематични рубрики: 1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  
  

Сист. No: 1025

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 36 -

Сп А 14

Васильев, В.  Вездеходы в "Крокус Экспо" / В. Васильев. // Автомобильный транспорт, 89, 2012, N 4, с. 30 - 36. 

   Статията представя модели на транспортни средства с повишена проходимост. Всички те са показани на международна изложба , състояла се в московския изложбен център "Крокус-экспо". 

1. Автомобили според предназначението им 
 629.114.001.3(045)
Ключови думи: 1. всъдеход 2. автомобили с повишена проходимост 3. снегоход 4. всъдеход амфибия 5. плаващ всъдеход 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1057

- 37 -

Сп А 14

Васильев, В.  "Мир автобусов" - пять лет спустя / В. Васильев, И. Балабаева. // Автомобильный транспорт, 89, 2012, N 6, с. 32 - 42. 

   Статията запознава читателите с най-новите модели автобуси, представени на международния транспортен фестивал "Мир автобусов-2012". 

1. Автобуси 
 629.114.5.001.3(045)
Ключови думи: 1. автобуси 2. туристически автобуси 3. автобуси IVECO 4. автобуси Mercedes-Benz Tourismo 5. автобуси MAN Lions Regio 6. автобуси Scania 7. автобуси Solaris Bus & Coach S. A. 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1058

- 38 -

Сп А 6

Володин, В. В.  Эжекционная система распределенной подачи газообразного топлива / В. В. Володин, Б. П. Загородских, Е. В. Бебенин. // Тракторы и сельхозмашины, 82, 2012, N 7, с. 13 - 14. 

   Представени са фрагменти от изследвания на системата за подаване на газообразно гориво чрез инжекционен принцип, където не само се преразпределя поцилиндровото подаване на горивото, но и се осигурява качествено газовъздушно смесване. Резултатите от стендовите изпитвания са показали устойчива работа на двигателя при различни натоварвания и 80 %-но заместване на дизеловото гориво с газообразно. 

1. Газови двигатели 
 621.433.001.4(045)
Ключови думи: 1. газодизел 2. система за подаване на газ 3. газов смесител 4. инжекционни системи 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 991

- 39 -

Сп Б 448

Иванов, Марин.  Освободи място, време и енергия / Марин Иванов. // Логистика, VIII, 2012, N 6, с. 29 - 31. 

   От десетилетия selfstorage (складирай сам) се предлага успешно в Америка и някои европейски страни. В България услугата навлиза едва в последните години. Една от фирмите, които успешно развиват тази дейност, е "Мост-Транс" ООД. 

1. Други въпроси на организацията и експлоатацията на транспорта 
 656.09.001.76(045)
Ключови думи: 1. складиране 2. контейнери за товари 3. складови контейнери 4. складиране на дома 5. складиране на офиса 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1026

- 40 -

Сп А 6

Лиханов, В. А.  Снижение выбросов сажи с отработавшими газами дизелей путем применения альтернативных топлив / В. А. Лиханов, А. В. Рассохин, А. И. Чупраков. // Тракторы и сельхозмашины, 82, 2012, N 9, с. 13 - 16. 

   Разгледани са методите за намаляване съдържанието на сажди в отработените от автомобилните дизели газове чрез използването на алтернативни горива - компримирани (сгъстени) природен газ и метанол. 

1. Дизелови двигатели 
 621.436.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. дизели 2. газодизел 3. съдържание на сажди 4. индикаторни показатели 5. отработени газове 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1045

- 41 -

Сп А 6

Михайлов, В. А.  Оценка функциональных качеств локального воздухоохладителя / В. А. Михайлов, Н. Н. Шарипова. // Тракторы и сельхозмашины, 82, 2012, N 10, с. 20 - 21. 

   Направена е оценка на ефективността на действието на локален адиабатен въздухоохладител, снабден с интензифициран накрайник, и оросяван с вода, в която са разтворени активни добавки Na2CO3 и KMnO4. Приведени са параметрите на апарата, необходими за осигуряване на топлинния баланс между тялото на оператора и обдухващия го въздушен поток. Изследването е направено при външна температура по- висока от 28 градуса по Целзий. 

1. Трактори. Влекачи 
 629.114.2.001.5(045)
Ключови думи: 1. тракторна кабина 2. охлаждане 3. топлоотделяне 4. топлинен баланс 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1048

- 42 -

Сп Б 482

Николов, Николай.  Пристанищни комплекси, пристанища и факторът шум / Николай Николов, Асен Писарски, Жени Стайкова. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 11, 2012, N 2, с. 27 - 36. 

   Пристанищата и водните пътища са специфичен източник на шум. От акустична гледна точка те могат да бъдат приравнени към промишлените зони. 

1. Експлоатация на морските пристанища 
 656.615.000.504.056(045)  + 534.83:656
Ключови думи: 1. пристанища 2. пристанищни комплекси 3. шум 4. шумови характеристики 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1010

- 43 -

Сп Б 462

Тасев, Йордан.  Актуални концепции за развитие на пристанищните гари / Йордан Тасев, Дарина Нитова. // Железопътен транспорт, 2012, N 6, с. 32 - 38. 

1. Експлоатация на морските пристанища 
 656.615.001.76(045)
Ключови думи: 1. пристанищни гари 2. морски пристанища 3. атлантически пристанища 4. модернизация на пристанищни гари 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1017

Механизация на селското стопанство. Селскостопански.

- 44 -

Сп А 6

Баранов, Н. Ф.  Совершенствование рабочего процесса дробилки фуражного зерна / Н. Ф. Баранов, В. С. Фуфачев, Р. Н. Баранов. // Тракторы и сельхозмашины, 82, 2012, N 9, с. 41 - 43. 

   Предложена е конструкционно-технологична схема на безрешетна трошачка на фуражно зърно с пневмозареждане. Дадени са оптималният диаметър на ограничителния пръстен, площта на пръстеновидната хлабина между трошачната камера и диска на работното колело и броят на перките на вентилатора. 

1. Машини, инструм. и приспособл. за първична обработка и съхраняване на раст. продукти, мелничарство 
 631.36.001.5(045)
Ключови думи: 1. чукова фуражомелка 2. трошачна камера 3. работно колело 4. перка 5. въздушно-продуктов поток 6. производителност 7. енергозагуби 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 1047

- 45 -

Сп А 6

Белый, И. Ф.  Топливная экономичность тракторов, поступающих на рынок / И. Ф. Белый, А. П. Бобряшов, А. В. Калюжный. // Тракторы и сельхозмашины, 82, 2012, N 7, с. 10 - 12. 

   Представен е анализ на резултатите от стендовите изпитвания на двигатели и тягови изпитвания на конструкциите на тракторите, които са минали приемни изпитвания в МИС. 

1. Селскостопански трактори 
 631.372.004.1(045)
Ключови думи: 1. трактори 2. двигатели 3. относителен разход на гориво 4. тягова мощност 5. трактор "Versatite-2375" 6. трактор "Fendt-718" 7. трактор "John Deere" 8. трактор "Versatite-2375" 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 990

- 46 -

Сп А 6

Бердышев, В. Е.  Методология совершенствования рабочих органов зерноуборочных комбайнов / В. Е. Бердышев. // Тракторы и сельхозмашины, 82, 2012, N 8, с. 32 - 34. 

   Направен е анализ на влиянието на работните органи на зърноприбиращите комбайни върху преките загуби и начупването на зърното. Определени са зависимостите на загубите и раздробяването на зърното от предавателните коефициенти, характеризиращи конструкционните и регулировъчните параметри на работните органи. 

1. Машини и инструменти за прибиране на реколтата 
 631.35.001.4(045)
Ключови думи: 1. зърнокомбайни 2. загуби на зърно 3. надробяване на зърното 4. структурно-технологични модели 5. предавателен коефициент 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 994

- 47 -

Сп А 6

Бурланков, С. П.  Применение моделей теории катастров к прогнозированию надежности сельскохозяйственной техники / С. П. Бурланков, П. С. Бурланков. // Тракторы и сельхозмашины, 82, 2012, N 10, с. 36 - 38. 

   Разглежда се теорията за динамичните системи и моделите за теорията на катастрофите "гънка" и "витло". Анализирани са свойствата на дивергенцията в катастрофа "витло". При анализ на модела "витло" се откроява алтернативна хипотеза: броят на излезлите от употреба машини и броят на отказите отразяват нивото на техническата експлоатация и са свързани с качеството на произвеждането на машините, тяхното техническо обслужване и ремонт, а също и с относителното натоварване върху машината. 

1. Селскостопански машини и инструменти - поддържане - обслужване - текущ ремонт 
 631.3.001.57(045)
Ключови думи: 1. теория на катастрофите 2. модели на теорията за катастрофите 3. надеждност 4. експлоатация 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 1050

- 48 -

Сп А 213

Видинова, Елена.  Тракторният парк в земеделското производство на България - състояние, проблеми и препоръки / Елена Видинова, Снежан Божков. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 57, 2012, N 2, с. 3 - 10. 

   Целта на изследването е да се извърши актуална оценка на състоянието и проблемите на тракторния парк и да се предложи план-схема за възпроизводството му. 

1. Селскостопански трактори 
 631.372.001.5(045)
Ключови думи: 1. трактори 2. тракторен парк 3. осигуреност 4. тракторна техника 5. земеделски стопанства 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 1020

- 49 -

Сп А 3

Гриднев, Павел Иванович.  Новые технические средства для уборки навоза из животноводческих помещений / Павел Иванович Гриднев, Татьяна Трофимовна Гриднева. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 82, 2012, N 4, с. 9 - 11. 

   Предложени са нови технически средства за изчистването на постелъчния и безпостелъчния тор при животни, отглеждани на свободен режим или привързани. 

1. Селскостопански машини и инструменти. Селскостопанско машиностроене 2. Общо животновъдство. Развъждане на бозайници и птици. Скотовъдство 
 631.3:636.001.4(045)
Ключови думи: 1. оборски тор 2. извозване 3. щангов транспортьор 4. скреперна уредба 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1039

- 50 -

Сп А 17

Доценко, Сергей Михайлович.  Оценка эффективности механизированного кормления крупного рогатого скота / Сергей Михайлович Доценко, Андрей Владимирович Бурмага. // Техника в сельском хозяйстве, 71, 2012, N 1, с. 28 - 30. 

   Предложена е методика за оценка на ефективността при хранене на животните с пълноценна фуражна смеска, към която се добавя тиква. 

1. Машини, инструм. и приспособл. за първична обработка и съхраняване на раст. продукти 
 631.36.001.3(045)
Ключови думи: 1. едър рогат добитък 2. пълноценен фураж 3. тиква 4. икономически ефект 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 987

- 51 -

Сп А 6

Жолобов, Н. В.  Согласование работы цилиндрических решет сепаратора зерна / Н. В Жолобов, В. Г. Фарофонов, Я. В. Якимов. // Тракторы и сельхозмашины, 82, 2012, N 9, с. 34 - 36. 

   На основата на теоретични изследвания е изчислена скоростта на излизането на зърната от отворите на вътрешното цилиндрично решето, траекторията на тяхното движение и скоростта в момента на съприкосновение с външното решето. 

1. Машини, инструменти и приспособления за първична обработка и съхраняване на растителните продукти. 
 631.36.001.5(045)
Ключови думи: 1. очистване на зърното 2. цилиндрично решето 3. площ за сепариране 4. условие за преминаване на зърното 5. траектории на движение на зърното 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 1046

- 52 -

Сп А 17

Результаты испытаний машины МП3-50 для предварительной очистки зерна  / Александр Иванович Бурков и др. // Техника в сельском хозяйстве, 71, 2012, N 3, с. 5 - 8. 

   Показани са резултати от предварително изпитване на машина МП3-50 за очистване на зърнената смес от плявата. Машината отговаря на основните изисквания на техническото задание и нормативната документация. 

   Други авт.: Андрей Леонидович Глушков, Дмитрий Семенович Булдаков, Михаил Федорович Машковцев

1. Машини, инструменти и приспособления за първична обработка и съхраняване на растителните продукти. 
 631.36.001.5(045)
Ключови думи: 1. зърнопочистващи машини 2. изпитване 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 989

- 53 -

Сп А 6

Саитов, В. Е.  Замкнутый малогабаритный пневмосепаратор для очистки семян / В. Е. Саитов, Д. В. Григорьев. // Тракторы и сельхозмашины, 82, 2012, N 7, с. 15 - 18. 

   Разработен е сепаратор с малогабаритна затворена пневмосистема. Пневмосепараторът очиства семенния материал от зърнени и бобови култури от трудноотделимите примеси, които се различават по своите аеродинамични свойства. 

1. Машини, инструменти и приспособления за първична обработка и съхраняване на растителните продукти. 
 631.36.004.1(045)
Ключови думи: 1. пневмосепаратор 2. зърнопочистващи машини 3. зърнен материал 4. въздушен поток 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 992

- 54 -

Сп А 3

Соколов, Николай Михайлович.  Противоэрозионное приспособление для обработки склоновых почв / Николай Михайлович Соколов. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 82, 2012, N 2, с. 6 - 7. 

   Предлага се противоерозионно приспособление, повишаващо ефективността на обработката на наклонени терени. 

1. Селскостопанска енергетика. Селскостопански транспорт 
 631.37.004.1(045)
Ключови думи: 1. кулиса 2. противоерозионно приспособление 3. дискови работни органи 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 979

- 55 -

Сп А 6

Стендовое оборудование для испытания виброизоляторов кабины трактора  / А. В. Победин и др. // Тракторы и сельхозмашины, 82, 2012, N 7, с. 43 - 48. 

   Представени са няколко варианта на стендово оборудване за изследване на статичните, динамичните и ресурсните характеристики на виброизолаторите от еластомер. Предложена е усъвършенствана конструкция на постоянния виброизолатор. 

   Други авт.: К. В. Шеховцов, М. В. Ляшенко, З. А. Годжаев. 

1. Селскостопанска енергетика 2. Изпитване на материалите. Дефекти на материалите. Защита на материалите 3. Елементи и задвижвания на разпределителните механизми, спирачни устройства и др. 
 631.37:620.1:62-3.001.4(045)
Ключови думи: 1. тракторна кабина 2. стендово оборудване 3. виброизолатори 4. системи за допълнителни ресори 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 993

- 56 -

Сп А 3

Текучев, Илья Кондратьевич.  Особенности системы приготовления и раздачи кормосмесей коровам при привязном содержании / Илья Кондратьевич Текучев, Мария Сергеевна Текучева. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 82, 2012, N 4, с. 13 - 15. 

   Направена е обосновка на недостатъците на технологията за хранене на крави, отглеждани в несвободен режим (вързани). Фуражите се приготвят в мобилни смесители, които едновременно и ги раздават. 

1. Животновъдни сгради и съоръжения. Ферми. Спомагателни съоръжения. Оборудване 
 631.22.001.76(045)
Ключови думи: 1. хранене на крави 2. фуражи 3. смесителни устройства 4. устройства за раздаване на фуражи 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1040

- 57 -

Сп А 17

Управление режимом работы доильного аппарата  / Евгений Александрович Андрианов и др. // Техника в сельском хозяйстве, 71, 2012, N 4, с. 12 - 13. 

   Определена е функция за управление режима на работа на доилен апарат със стимулиране на млекодобив. 

   Други авт.: Алексей Александрович Андрианов, Александр Максимович Андрианов, Василий Владимирович Злобин

1. Доене и доилно оборудване 2. Едри преживни животни. Едър рогат добитък 
 637.11:636.2.001.76(045)
Ключови думи: 1. доилен апарат 2. пулсатор 3. управляемо стимулиране 4. режим на доене 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1044

- 58 -

Сп А 3

Щукин, Сергей Иванович.  Эффективный доильный аппарат / Сергей Иванович Щукин, Вадим Львович Аванесов, Игорь Евгеньевич Петров. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 82, 2012, N 4, с. 12 - 13. 

   Разработен е доилен апарат, стимулиращ млекоотделянето, профилактиката и лечението на мастит при кравите. 

1. Селскостопански машини и инструменти. Селскостопанско машиностроене 2. Общо животновъдство. Развъждане на бозайници и птици. Скотовъдство 
 631.3:636.004.1(045)
Ключови думи: 1. крави 2. доилен апарат 3. стимулиране 4. млекодобив 5. профилактика 6. лечение 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1041

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 59 -

Сп Б 403

Атанасова, Дина.  Борба със заплевяване при полските култури, отглеждани в условията на биологично земеделие / Дина Атанасова. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 11, 2012, N 2, с. 49 - 51. 

   Научнообоснованото сеитбообращение е един от основните фактори в дългогодишната борба срещу плевелите в условията на биологично земеделие. Борбата срещу многогодишните плевели е изключително трудна и трябва да се търсят алтернативни начини. 

1. Растения, вредители на селскостопанските растения 
 632.5.003.12(045)
Ключови думи: 1. заплевяване 2. биологично земеделие 3. борба срещу плевелите 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1013

- 60 -

Сп А 3

Валге, Александр Мартынович.  Использование информационных технологий при проектировании процессов производства продукции растениеводства / Александр Мартынович Валге, Эдуард Александрович Папушин, Елена Григорьевна Пакскина. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 82, 2012, N 3, с. 17 - 18. 

   Разгледани са варианти при използването на съвременни компютърни технологии за производство на селскостопанска продукция в пазарни условия. 

1. Селскостопанска технология 
 631.17.001.5(045)
Ключови думи: 1. селскостопанска продукция 2. информационни технологии 3. проектиране 4. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 981

- 61 -

Сп А 213

Георгиев, Станко.  Организационно-стопанска структура на регионалния фъстъчен клъстер / Станко Георгиев, Нели Бенчева. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 57, 2012, N 2, с. 59 - 68. 

   В статията са представени резултатите от анализа и оценките на авторите върху възможностите за обединяване в клъстер на фирмите, занимаващи се с производството, преработката и търговията на фъстъци в страната. 

1. Орехоплодни растения 
 634.5:000.65.012(045)
Ключови думи: 1. логистични запаси 2. фъстъчен клъстер 3. регионален фъстъчен клъстер 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1023

- 62 -

Сп А 3

Гриднев, Павел Иванович.  Новые технические средства для уборки навоза из животноводческих помещений / Павел Иванович Гриднев, Татьяна Трофимовна Гриднева. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 82, 2012, N 4, с. 9 - 11. 

   Предложени са нови технически средства за изчистването на постелъчния и безпостелъчния тор при животни, отглеждани на свободен режим или привързани. 

1. Селскостопански машини и инструменти. Селскостопанско машиностроене 2. Общо животновъдство. Развъждане на бозайници и птици. Скотовъдство 
 631.3:636.001.4(045)
Ключови думи: 1. оборски тор 2. извозване 3. щангов транспортьор 4. скреперна уредба 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1039

- 63 -

Сп Б 403

Димитров, И.  Управление на растителните остатъци чрез обработката на почвата / И. Димитров. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 11, 2012, N 3, с. 27 - 31. 

   При засилена тенденция за обедняване на почвите в обработваемите площи на органично вещество са необходими технологични решения за оползотворяване на растителните отпадъци, т. е. нужни са основни пакетни разработки, свързани с оставяне на растителната маса на място и създаване на условия за по-бързо и пълно разлагане. 

1. Органически и биологически торове 2. Химически и физико-химически свойства на почвата, съставни части на почвата 
 631.41:631.86/.87.001.5(045)
Ключови думи: 1. растителни отпадъци 2. обработка на почвата 3. заораване на растителни отпадъци 4. дискуване 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1015

- 64 -

Сп А 3

Доценко, Сергей Михайлович.  Технологическая линия кормления крупного рогатого скота / Сергей Михайлович Доценко, Андрей Владимирович Бурмага. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 82, 2012, N 1, с. 15 - 16. 

   Разработена е технологична линия за раздаване на пълноценни хранителни смеси с добавка на тиква. 

1. Машини, инструменти и приспособления за първична обработка и съхраняване на растителните продукти. 
 631.36.002.5(045)
Ключови думи: 1. едър рогат добитък 2. механизирано хранене 3. фуражосмесител 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 978

- 65 -

Сп Б 482

Златарева, Е.  Промени в свойствата на почвата в резултат от торене с биошлам, получен при производството на биогаз / Е. Златарева и др. // Екологично инженерство и опазване на околната среда, 2012, N 2, с. 48 - 52. 

   Биошламът, получен от анаеробното разграждане на отпадъците, представлява ценен тор, богат на азот, фосфор, калий и микроелементи. Подходящ е да се използва в селскостопанската практика. 

1. Торене, изследвания, експерименти 2. Торове 
 631.8.004.8(045)
Ключови думи: 1. торене 2. свойства на почвата 3. отпадъци 4. биошлам 5. вегетационни опити 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1011

- 66 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Светът на ябълката / Петко Иванов. // Агробизнесът, 10, 2012, N 8, с. 40 - 41. 

   Ябълката е най-разпространеният широколистен семков овощен вид в умерените климатични пояси в света, включително и в България. Ябълковите плодове са изключително ценна диетична храна, нискокалорични са, с високо съдържание на витамини, сурови влакнини и пектини. 

1. Производство на ябълки 2. Овощарство 
 634.11.000.33
Ключови думи: 1. овощарство 2. производство на ябълки 3. ябълки 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1003

- 67 -

Сп Б 394

Йончева, Татяна.  Биологично винопроизводство - резултати в Институт по лозарство и винарство, Плевен / Татяна Йончева, Ваньо Хайгъров. // Хранително-вкусова промишленост, LXI, 2012, N 10, с. 49 - 53. 

   Нарастващото потребителско търсене на биологични продукти в резултат на стремежа на населението към здравословен начин на живот и желанието за опазване на околната среда е основен фактор за развитието на пазара на биологично грозде и вино в световен мащаб. 

1. Винопроизводство 
 663.2.000.504.056
Ключови думи: 1. винопроизводство 2. биологично винопроизводство 3. качество на виното 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1055

- 68 -

Сп Б 382

Йорданов, Йордан.  Традиции и пазарни перспективи на енотерапията / Йордан Йорданов. // Лозарство и винарство, 60, 2012, N 1, с. 38 - 43. 

   Според съвременните изследвания на медици от страните с традиции в енотерапията виното нормализира функционирането на нервната система, действа антистресово като мек природен транквилант. Енотерапията е компонента на съвременната СПА и Уелнес концепция за здравословен стил на живот. 

1. Вино и балнеолечение 2. Туризмът от стопанско гледище. Политика по отношение на туризма 
 663.2.000.33(045)  + 338.48.000.33
Ключови думи: 1. вино 2. винотерапия 3. винолечение 4. енотерапия 5. СПА и уелнес туризъм 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 977

- 69 -

Сп А 213

Котева, Нина.  Организационно-стопанско преструктуриране на българското земеделие в условията на евроинтеграцията / Нина Котева. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 57, 2012, N 2, с. 11 - 16. 

   Целта на настоящата статия е въз основа на анализ да се очертаят основните насоки на организационно-стопанското преструктуриране на българското земеделие в условията на Общата селскостопанска политика на ЕС. 

1. Селско стопанство и евроинтеграция 
 338.242.2:061ЕС.001.1(045)
Ключови думи: 1. преструктуриране 2. българско земеделие 3. обща селскостопанска политика 4. Европейски съюз 5. юридически статут на земеделските стопанства 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1021

- 70 -

Сп Б 403

Кузев, Любомир.  Използване на компости от растителни отпадъци при отглеждане на зеленчуков разсад / Любомир Кузев, Иван Цветков, Росица Бъчварова. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 11, 2012, N 3, с. 32 - 35. 

   При производството на зеленчуков разсад проучените в изследването субстрати с участие на компости могат успешно да се използват като заместители на торфа. 

1. Органически и биологически торове 
 631.86/.87.001.5(045)
Ключови думи: 1. компостиране 2. растителни отпадъци 3. разсади 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1016

- 71 -

Сп А 3

Плаксин, Илья Евгеньевич.  Модульная животноводческая ферма / Илья Евгеньевич Плаксин, Алексей Валерьевич Трифанов. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 82, 2012, N 3, с. 15 -17. 

   Предложен е нов метод за организация и строителство на животновъдни ферми с използването на блок-контейнери. Показан е модел на модулна ферма в личните помощни и фермерски стопанства за отглеждане на свине. 

1. Животновъдни сгради и съоръжения. Ферми. Спомагателни съоръжения. Оборудване 
 631.22.006.3(045)
Ключови думи: 1. ферми 2. модули 3. свиневъдство 4. модулна ферма 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 980

- 72 -

Сп Б 394

Попов, Румен.  Обновената ОСП - възможности и предизвикателства / Румен Попов. // Хранително-вкусова промишленост, LXI, 2012, N 4, с. 6 - 11. 

   Обновената ОСП, която ще се прилага в периода 2014 - 2020 г., трябва да съхрани и развие производствения потенциал на земеделието на ЕС, да подкрепи селскостопанските общности, да утвърди разбирането, че земеделието е важен фактор за запазване на жизнени селски общности и др. 

1. Управление на стопанството в рамките на ЕС 
 338.244:061.1EC.001.1(045)
Ключови думи: 1. обща селскостопанска политика 2. земеделски кредити 3. приоритети в земеделието 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 997

- 73 -

Сп Б 403

Почвеното органично вещество в урбанизирани лесопаркове  / Миглена Жиянски и др. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 11, 2012, N 3, с. 21 - 26. 

   Целта на настоящата разработка е да се определят промените в качествения състав на почвеното органично вещество в паркови екосистеми от районите на градовете Сандански и София, разположени в две контрастни климатични зони и различаващи се по степента на урбанизираното натоварване. 

   Други авт.: Мария Соколовска, Екатерина Филчева, Явор Йорданов

1. Почвознание. Почвени изследвания 
 631.42.001.4(045)
Ключови думи: 1. почва 2. почвознание 3. урбанизирани лесопаркове 4. състав на почвите 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1014

- 74 -

Сп Б 403

Стефанова, Росица.  Проучване и оценка на замърсяването на въздуха във ферма за промишлено отглеждане на бройлери / Росица Стефанова. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 11, 2012, N 2, с. 30 - 36. 

   Прилаганите системи и технологии в съвременното птицевъдство водят до генерирането на отпадъчни продукти (тор, отпадъчни води), източници на замърсители на въздуха, които могат да окажат негативно въздействие върху екосистемите, човека и животните. 

1. Отглеждане на бройлери 2. Замърсяване на въздуха 
 636.52/.58:504.3.054.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. промишлено отглеждане на бройлери 2. замърсяване на въздуха 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1012

- 75 -

Сп А 3

Текучев, Илья Кондратьевич.  Особенности системы приготовления и раздачи кормосмесей коровам при привязном содержании / Илья Кондратьевич Текучев, Мария Сергеевна Текучева. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 82, 2012, N 4, с. 13 - 15. 

   Направена е обосновка на недостатъците на технологията за хранене на крави, отглеждани в несвободен режим (вързани). Фуражите се приготвят в мобилни смесители, които едновременно и ги раздават. 

1. Животновъдни сгради и съоръжения. Ферми. Спомагателни съоръжения. Оборудване 
 631.22.001.76(045)
Ключови думи: 1. хранене на крави 2. фуражи 3. смесителни устройства 4. устройства за раздаване на фуражи 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1040

- 76 -

Сп А 17

Управление режимом работы доильного аппарата  / Евгений Александрович Андрианов и др. // Техника в сельском хозяйстве, 71, 2012, N 4, с. 12 - 13. 

   Определена е функция за управление режима на работа на доилен апарат със стимулиране на млекодобив. 

   Други авт.: Алексей Александрович Андрианов, Александр Максимович Андрианов, Василий Владимирович Злобин

1. Доене и доилно оборудване 2. Едри преживни животни. Едър рогат добитък 
 637.11:636.2.001.76(045)
Ключови думи: 1. доилен апарат 2. пулсатор 3. управляемо стимулиране 4. режим на доене 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1044

- 77 -

Сп А 3

Щукин, Сергей Иванович.  Эффективный доильный аппарат / Сергей Иванович Щукин, Вадим Львович Аванесов, Игорь Евгеньевич Петров. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 82, 2012, N 4, с. 12 - 13. 

   Разработен е доилен апарат, стимулиращ млекоотделянето, профилактиката и лечението на мастит при кравите. 

1. Селскостопански машини и инструменти. Селскостопанско машиностроене 2. Общо животновъдство. Развъждане на бозайници и птици. Скотовъдство 
 631.3:636.004.1(045)
Ключови думи: 1. крави 2. доилен апарат 3. стимулиране 4. млекодобив 5. профилактика 6. лечение 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1041

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 78 -

Сп Б 394

Brautigam, Ulrich.  Надежден и устойчив : Предварителна филтрация на вода за бутилиращи предприятия - каква е целта? / Ulrich Brautigam. // Хранително-вкусова промишленост, LXI, 2012, N 6-7, с. 16 - 18. 

   Филтрацията на водата, която се извършва във финалния производствен стадий преди бутилирането, трябва да гарантира, че напитките няма да съдържат частици и микроорганизми. 

   По списание Brewing and Beverage Industry, N 6/2011

1. Технология на водата. Питейна вода. Минерални и лечебни води (като напитка) 
 663.6.001.76(045)
Ключови думи: 1. вода 2. филтрация на водите 3. филтър-продукти 4. предварителна филтрация 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 999

- 79 -

Сп А 213

Георгиев, Станко.  Управление на бизнес процесите във фъстъчения клъстер / Станко Георгиев, Нели Бенчева. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 57, 2012, N 2, с. 33 - 43. 

   Целите на настоящата статия са на основата на методологичните изисквания за критериите, принципите и подходите да се разработи правилна схема за управление на бизнес процесите във фъстъчения клъстер от вертикален тип . 

1. Орехоплодни растения 
 634.5:000.65.012(045)
Ключови думи: 1. управление на бизнес процеси 2. клъстери 3. фъстъчен клъстер 4. логистични запаси 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1022

- 80 -

Сп А 18

Постникова, Е. С.  Моделирование процесса выбора конкурентоспособной технологии промышленного производства / Е. С. Постникова. // Вестник машиностроения, 92, 2012, N 6, с. 78 - 81. 

   Статията разглежда управлението на конкурентоспособността на предприятието в условията на преход към наситения пазар, етапите на избор на стратегически ориентирана технология като ключово звено. 

1. Организация на производството (на производствения процес) 
 658.5.001.57(045)
Ключови думи: 1. предприятие 2. конкурентоспособност 3. управление 4. технология 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1005

- 81 -

Сп А 18

Сажин, Ю. В.  Внутренний аудит систем качества как средство их улучшения / Ю. В. Сажин, Н. П. Плетнева. // Вестник машиностроения, 92, 2012, N 7, с. 81 - 83. 

   Показана е ролята на вътрешните одити, имащи за цел да покажат позитивните и добри практики с цел осигуряване по-нататъшното развитие на системите за качество. 

1. Бизнес политика. Цели и задачи 
 65.011.1.003.13(045)
Ключови думи: 1. одит 2. одит на качеството 3. вътрешен одит 4. мениджмънт на качеството 5. добри практики 6. бенчмаркинг 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1007

- 82 -

Сп А 19

Създаване на секторни компетентностни модели . // Машиностроене и електротехника, 61, 2012, N 4, с. 42 - 44. 

   Секторният компетентностен модел (СКМ) описва компетенциите, необходими , за да се изпълнява трудова дейност според очакваното ниво/ според очакваните резултати. 

1. Методи и методология. Теория и практика на управление на персонала 
 658.3.01*.007(045)
Ключови думи: 1. компетентностни модели 2. компетенции 3. секторен модел 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 976

- 83 -

Сп А 19

Управление на жизнения цикъл на продукта () - стратегически бизнес подход за оптимално управление на развойни и производствени проекти.  Управление на жизнения цикъл на продукта (PLM) - стратегически бизнес подход за оптимално управление на развойни и производствени проекти. // Машиностроене и електротехника, 61, 2012, N 4, с. 36 - 39. 

   Статията има за цел да запознае управителите на производствените предприятия и ръководители на конструкторски отдели с най-новите технологични тенденции и организационни методи за подобряване на фирмените процеси на базата на въвеждане на системни решения за Управление на Жизнения цикъл на продукта - Produc Lifecycle Management (PLM). 

   Фирма Хайкад Инфотех ООД

1. Управление на организацията на производството (на производствения процес) 
 658.5.012:65.012.008(045)
Ключови думи: 1. управление на жизнения цикъл 2. управление на проекти 3. развойни проекти 4. производствени проекти 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 975

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

Кибернетика . Фина механика.

- 84 -

Сп А 2033

Лобанов, Николай Николаевич.  Анализ методов дифференциации лазерных принтеров по изображениям штрихов письменных знаков / Николай Николаевич Лобанов, Сергей Борисович Одиноков, Александр Юрьевич Павлов. // Вестник МГТУ имени Н. Э. Баумана-серия "Приборостроение", 22, 2012, N 1(86), с. 108 - 120. 

   Направен е анализ на резултатите от съвременни изследвания в областта на диференцирането на печатащите устройства на основата на отделянето на погрешните характеристики, създавани от тях при печатането. Разгледани са методите на численото описание на разпределенията на тонера, възникващи заради дефекти и нееднородност на параметрите на основните възли на печатащите устройства и тонер-касетите на лазерните принтери. 

1. Размножаващи машини 2. Математически методи и изследвания в други области на знанието 3. Компютърни науки и технологии 
 681.6.001.5(045)  + 51-7  + 004
Ключови думи: 1. диференциране на печатащи устройства 2. печатащи устройства 3. текстурни признаци 4. автоматична класификация 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 3. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1008

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

- 85 -

Сп А 13

Демирорен, Х.  Влияние условий закалки на микроструктуру алюминиевого сплава / Х. Демирорен. // Металловедение и термическая обработка металлов, 57, 2012, N 6, с. 27 - 30. 

   Изследвана е микроструктурата на лята сплав А1-8,88%Si-3,38%Cu след изотермично закаляване при 65 градуса в течение на 1-90 минути с използване методите на светлинно микроскопиране, рентгенография, растерна микроскопия с енергодисперсионен анализ. 

1. Алуминий и неговите сплави 
 669.71.001.5(045)
Ключови думи: 1. алуминиеви сплави 2. обработка с твърд разтвор 3. закаляване 4. твърдост 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 1032

- 86 -

Сп А 13

Мозговой, А. В.  Оценка эффективности обработки поверхности стали при помощи механической спектроскопии / А. В. Мозговой. // Металловедение и термическая обработка металлов, 57, 2012, N 5, с. 51 - 55. 

   Разгледана е теоретична и експериментална методика за оценяване ефективността на термомеханичната обработка на повърхността на стоманата. 

1. Спектрален анализ 2. Изменение на структурата на металите чрез прилагане на други методи. Взривна деформация 
 543.42:621.789.001.4(045)
Ключови думи: 1. механична спектроскопия 2. разсейване на механичната енергия 3. декремент на колебанието 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  2. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 1031

- 87 -

Сп А 13

Особености состава, структуры и свойств быстрорежущих сталей для металлорежущего инструмента с йонно-плазменными покрытиями на основе нитрида титана.  Особенности состава, структуры и свойств быстрорежущих сталей для металлорежущего инструмента с йонно-плазменными покрытиями на основе нитрида титана / Л. С. Кремнев и др. // Металловедение и термическая обработка металлов, 57, 2012, N 1, с. 4 - 9. 

   Определени са изискванията към бързорежещите стомани за металорежещи инструменти с йонно-плазмени покрития на основата на титанов нитрид. Показано е, че на тези изисквания отговаря стоманата марка 11М7ВХ2Ф. 

   Други авт.: Л. А. Виноградова, А. К. Онегина, И. Ю. Сапронов

1. Видове стомани според техните свойства 
 669.14.018.001.5(045)
Ключови думи: 1. бързорежещи стомани 2. металорежещи инструменти 3. йонно-плазмени покрития 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 1027

- 88 -

Сп А 13

Певзнер, М. З.  Совершенствование технологии производства латунной ленты с использованием непрерывной индукционной термической обработки в поперечном магнитном поле / М. З. Певзнер. // Металловедение и термическая обработка металлов, 57, 2012, N 4, с. 27 - 32. 

   Разгледани са възможностите за използване на процеса индукционно нагряване на месингови ленти в напречно магнитно поле при производството на месингови ленти и шини. 

1. Методи за нагряване и термообработка(АБ) 
 621.785:669.35.001.5(045)
Ключови думи: 1. месинг 2. индукционна обработка 3. валцоване 4. термообработка 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 1030

- 89 -

Сп А 13

Просвиряков, А. С.  Структура и свойства композиционных материалов на основе меди, упрочненных алмазными наночастицами методом механического легирования / А. С. Просвиряков, М. Е. Самошима, В. А. Попов. // Металловедение и термическая обработка металлов, 57, 2012, N 6, с. 31 - 34. 

   Изследвани са структурата и свойствата на композиционни материали на основата на мед, заякчени с диамантени наночастици от 10 -35 % (об.). 

1. Класификация на металите и сплавите по техните общи свойства 2. Мед и нейните сплави 3. Шлифоване и подобни процеси. Абразивни материали и инструменти. Раздробяване. Смилане. Сортиране. С 
 669.018 *:669.3:621.92.001.5(045)
Ключови думи: 1. композиционни материали 2. горещо пресоване 3. мед 4. диаманти 5. микротвърдост 6. коефициент 7. коефициент на термично разширение 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 1033

- 90 -

Сп А 13

Ряпосов, И. В.  Объемное наноструктурирование нискоуглеродистых мартенситных сталей термическим воздействием / И. В. Ряпосов, Л. М. Клейнер, А. А. Шацов. // Металловедение и термическая обработка металлов, 57, 2012, N 9, с. 9 - 14. 

   Изследвана е възможността за получаване на наноструктура на нисковъглеродна мартензитна стомана 15Х2Г2НМФБ след термична обработка, включваща нагряване до 950 градуса по С, задържане 15 минути и охлаждане на въздух, във вода или масло до стайна температура, след това нагряване до 850 градуса по С, задържане 15 минути и същото охлаждане. 

1. Нисковъглеродни железни сплави. Легирана стомана 2. Изследване на структурата на материалите. Металография. Изследване на неметални материали 3. Нагряване, термична обработка на металите 
 620.18:669.15-194:621.78.001.5(045)
Ключови думи: 1. нисковъглеродна стомана 2. мартензитна стомана 3. термоциклична обработка 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 1036

- 91 -

Сп А 13

Структура сварного соединения титановый сплав - аустенитная сталь, полученного сваркой давлением с промежуточными покрытиями  / Н. В. Бойко и др. // Металловедение и термическая обработка металлов, 57, 2012, N 9, с. 51 - 55. 

   Изследвана е структурата на заваръчно соединение на титанова сплав ПТ-3В и аустенитна стомана 08Х18Н10Т, получена чрез вакуумно-дифузионно завряване с използване на промежутъчни покрития. 

   Други авт.: И. А. Хазов, Л. В. Селезнева, Б. В. Бушмин, А. Н. Семенов, Г. В. Дубинин, С. Н. Новожилов, М. И. Плышевский

1. Заваряване чрез механично въздействие 2. Нанасяне на метални и неметални покрития върху метали и неметали. Метализация 3. Изследване на структурата на материалите. Металография. Изследване на неметални материали 
 621.791.1:621.793:620.18
Ключови думи: 1. дифузионно заваряване 2. вакуумно йонно-плазмено наваряване 3. сплав на титана ПТ-3В 4. аустенитна стомана 08Х18Н10Т 5. металографски анализ 6. микрорентгеноспектрален анализ 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 1038

- 92 -

Сп А 13

Технологические возможности лазерной наплавки с использованием мощных волоконных лазеров  / Г. А. Туричин и др. // Металловедение и термическая обработка металлов, 57, 2012, N 3, с. 35 - 40. 

   Показани са резултатите от експериментални изследвания на процеса лазерно наваряване чрез сканиране с лазер с мощност 15 кВт. Повърхностните слоеве са наварявани във вид на единични писти и непрекъснати покрития. В качеството си на подложка е използвана нисковъглеродна стомана. Показани са преимуществата на използаването на лазери с висока мощност за лазерно наваряване. 

   Други авт.: Е. В. Земляков, Е. Ю. Поздеева, Я. Туоминен, П. Вуористо

1. Наваряване 
 621.791.92.001.5(045)
Ключови думи: 1. лазери 2. влакнести лазери 3. технологични изследвания 4. лазерно наваряване 5. повишаване на производителността 6. корозионноустойчиви покрития 7. огнеупорна прахова сплав 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 1029

- 93 -

Сп А 13

Шкатуляк, Н. М.  Влияние знакопеременного изгиба на текстуру, структуру и механические свойства листов алюминия / Н. М. Шкатуляк, Н. П. Праведная. // Металловедение и термическая обработка металлов, 57, 2012, N 9, с. 41 - 45. 

   Изследвано е влиянието на валцоването, рекристализационното отгряване и по-нататъшно знакопроменливо огъване при стайна температура върху кристалографската текстура и механичните свойства на полюсите от алуминий. 

1. Общи въпроси на деформациите. Плоскостна и пространствена деформация. Деформируемост 2. Алуминий и неговите сплави 
 539.37:669.71.001.5(045)
Ключови думи: 1. алуминий 2. валцоване 3. знакопроменливо огъване 4. текстура 5. динамична отмора 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  2. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 1037

Езикознание. Филология. Литература

История. Георафия. Биографии. Археология.

- 94 -

Сп Б 321

Митев, Пламен.  За живота и делото на отец Паисий / Пламен Митев. // Наука, 22, 2012, N 4, с. 24 - 27. 

1. Биографии на български творци, исторически личности ... 
 92(497.2).000.93(045)
Ключови думи: 1. Паисий Хилендарски 2. национален будител 3. История славяноболгарская 
Тематични рубрики: 1. История. Георафия. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 1043

- 95 -

Сп Б 321

Панайотова, Кръстина.  Нос Скамни - свещена територия за жителите на Аполония - Созополис-Созопол / Кръстина Панайотова. // Наука, 22, 2012, N 1, с. 32 - 35. 

1. История на България 
 949.72.000.93(045)
Ключови думи: 1. Аполония 2. Созополис 3. Созопол 4. нос Скамни 
Тематични рубрики: 1. История. Георафия. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 982

- 96 -

Сп Б 321

Топалов, Кирил.  Великият светогорец и неговото дело на ползу роду болгарскому...... : ("История славеноболгарская" на Паисий Хилендарски и началото на Българското възраждане) / Кирил Топалов. // Наука, 22, 2012, N 4, с. 16 - 24. 

1. Българска литература. Историята като литературен жанр 
 886.7-94.001.1
Ключови думи: 1. История славяноболгарская 2. Паисий Хилендарски 
Тематични рубрики: 1. История. Георафия. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 1042

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.

Компютри. Програмни продукти.

- 97 -

Сп А 2033

Лобанов, Николай Николаевич.  Анализ методов дифференциации лазерных принтеров по изображениям штрихов письменных знаков / Николай Николаевич Лобанов, Сергей Борисович Одиноков, Александр Юрьевич Павлов. // Вестник МГТУ имени Н. Э. Баумана-серия "Приборостроение", 22, 2012, N 1(86), с. 108 - 120. 

   Направен е анализ на резултатите от съвременни изследвания в областта на диференцирането на печатащите устройства на основата на отделянето на погрешните характеристики, създавани от тях при печатането. Разгледани са методите на численото описание на разпределенията на тонера, възникващи заради дефекти и нееднородност на параметрите на основните възли на печатащите устройства и тонер-касетите на лазерните принтери. 

1. Размножаващи машини 2. Математически методи и изследвания в други области на знанието 3. Компютърни науки и технологии 
 681.6.001.5(045)  + 51-7  + 004
Ключови думи: 1. диференциране на печатащи устройства 2. печатащи устройства 3. текстурни признаци 4. автоматична класификация 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 3. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1008

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.

- 98 -

Сп Б 321

Иванова, Галина.  Център за докторанти към Русенския университет "Ангел Кънчев" / Галина Иванова. // Наука, 22, 2012, N 1, с. 71 - 74. 

1. Висше образование - България 
 378.000.37(045)
Ключови думи: 1. център за докторанти 2. Русенски университет 3. виртуална библиотека 4. виртуален инфоцентър 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 984

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.

- 99 -

Сп А 19

Радлов, Калин.  Изследване на трошачен участък за строителното производство с помощта на софтуерния продукт "Autodesk Factory Design Suite" / Калин Радлов, Радослав Груйчев. // Машиностроене и електротехника, 61, 2012, N 4, с. 28 - 34. 

   Предложена е методика за изследване на трошачен участък за строителното производство с помощта на софтуерния пакет "Autodesk Factory Design Suite", която дава възможност за бързо симулиране, анализиране и оптимизиране на отделните проектански решения. 

1. Строителни машини - експлоатация и ремонт 2. Строителна техника 
 624/628:519.688.002
Ключови думи: 1. трошачен участък 2. Autodesk Factory Design Suite 3. работен периметър 4. системен подход 5. компютърно изследване 
Тематични рубрики: 1. Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 974

Техника на безопасността.

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми.

Хранително-вкусова промишленост.

- 100 -

Сп Б 394

Гюрова, Десислава.  Захари - класификация и видове. Методи за химически анализ / Десислава Гюрова. // Хранително-вкусова промишленост, LXI, 2012, N 9, с. 47 - 49. 

   Настоящата разработка представя съвременна класификация на отделните видове захари и посочва степента на значението им за здравето на човека. 

1. Захар от различен произход 
 664.13.001.3(045)
Ключови думи: 1. захари 2. храни 3. химични анализи 4. монозахариди 5. методи на анализи 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 1056

- 101 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Вино и здраве (енотерапия) / Петко Иванов. // Агробизнесът, 10, 2012, N 7, с. 20 - 21. 

   Проучванията показват, че виното помага в борбата с рак чрез съдържащите се в него антиоксиданти. Чрез антистресовото си действие виното има релаксиращо действие, което също е полезно за предпазване от рак. 

1. Вино и здраве 
 663.2.000.61(045)
Ключови думи: 1. вино 2. винотерапия 3. енотерапия 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1002

- 102 -

Сп Б 394

Мандински, Ивайло.  Иновациите в хранителната промишленост-единственият път за развитие / Ивайло Мандински. // Хранително-вкусова промишленост, LXI, 2012, N 8, с. 14 - 15. 

   Иновациите трябва да бъдат насочени в областта на контрола и гарантиране качеството на храните. 

1. Хранително-вкусова промишленост 
 664.01.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. иновации 2. иновации в хранителната промишленост 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1001

- 103 -

Сп Б 394

Петрова, Стефка.  Употреба на хидрогенирани растителни масла и палмово масло в хранителната промишленост: съображения и перспективи / Стефка Петрова. // Хранително-вкусова промишленост, LXI, 2012, N 10, с. 44 - 48. 

1. Масла, мазнини, восъци и продукти от тяхната преработка. Мастни киселини и стеарини 
 665.1.000.61(045)
Ключови думи: 1. трансмастни киселини 2. хидрогенирани растителни масла 3. палмово масло 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 1054

- 104 -

Сп Б 394

Получаване на ръжено-овесен хляб с помощта на млечно-кисела закваска  : Част I / Надка Михалкова и др. // Хранително-вкусова промишленост, LXI, 2012, N 10, с. 40 - 43. 

   Статията представя изследване, чиято цел е получаване на ръжена закваска, която да се използва при получаването на хлябове от смесени брашна и оценка на ферментативната й способност. 

   Други авт.: Силвия Милева, Габриела Маринова, Валентин Бъчваров

1. Хляб и хлебни изделия 2. Суровини в хлебарството 
 664.66.001.5(045)  + 664.64.001.5
Ключови думи: 1. млечно-кисела закваска 2. брашна 3. ръж 4. овес 5. пшеница 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 1053

- 105 -

Сп Б 394

Христов, Петър.  Безглутенови хлебни изделия / Петър Христов. // Хранително-вкусова промишленост, LXI, 2012, N 10, с. 28 - 31. 

   Швейцарската Jofa AD, дъщерна фирма на търговския концерн MIGROS, създаде Център за производство за безглутенови хлебни изделия в седалището си в Huttwil. Предприятието си е поставило 2 цели: абсолютна сигурност и висока потребителска стойност за клиента. 

   По сп. Brot + backwaren, 5/2012

1. Хляб и хлебни изделия 
 664.66.002.2(045)
Ключови думи: 1. хлебни изделия 2. безглутенови хлебни изделия 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 1052

- 106 -

Сп Б 394

Янев, Яни.  Маслодобивната и маслопреработвателна индустрия на България - състояние, проблеми и перспективи за развитие / Яни Янев, Марияна Чолакова. // Хранително-вкусова промишленост, LXI, 2012, N 10, с. 22 - 27. 

   Материалът е изготвен от Яни Янев, председател на Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България и инж. Марияна Чолакова, изпълнителен директор на Сдружението

1. Масла - преработка 2. Маслодайни растения 
 665.1.001.3(045)
Ключови думи: 1. маслодайни култури 2. слънчоглед 3. соя 4. маркетинг-микс 5. растителни масла 6. маслопродукти 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 1051

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело.

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).

- 107 -

Сп А 18

Кузин, В. В.  Влияние свойств обрабатываемого материала на напряженно-деформированное состояние керамических инструментов / В. В. Кузин, С. Н. Григорьев, С. Ю. Федоров. // Вестник машиностроения, 92, 2012, N 7, с. 72 - 75. 

   Представени са резултати от изследване влиянието на обработваем материал върху напрегнато-деформираното състояние на режещи пластини от нитридна и оксидна керамика. Получени са зависимости, отразяващи връзката на температурата и напрежението в керамичните режещи пластини с плътността, модула на еластичност, коефициентите на Пуасон, топлопроводимостта на обработвания материал. 

1. Абразивни материали и инструменти за шлифоване и полиране 
 621.921/.922.001.5(045)
Ключови думи: 1. керамичен инструмент 2. режещи пластини 3. напрегнато-деформирано състояние 4. обработваем материал 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 1006

- 108 -

Сп А 18

Табаков, В. П.  Оценка трещиностойкости покрытий режущего инструмента в условиях непрерывного резания / В. П. Табаков. // Вестник машиностроения, 92, 2012, N 5, с. 60 - 64. 

   Показани са резултатите от изследванията на устойчивостта срещу напукване на многоелементните и многослойни покрития на режещия инструмент. Установено е влиянието на състава и конструкцията на износоустойчивите покрития върху устойчивостта срещу напукване и работоспособността на инструмента. 

1. Обработка чрез рязане 
 621.9:621.793.001.24(045)
Ключови думи: 1. устойчивост срещу напукване 2. покрития 3. режещи инструменти 4. работоспособност 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 1004

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.

Машини и процеси с автоматично регулиране.

Ядрена техника.

Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.

- 109 -

Сп Б 394

Петрова, Стефка.  Употреба на хидрогенирани растителни масла и палмово масло в хранителната промишленост: съображения и перспективи / Стефка Петрова. // Хранително-вкусова промишленост, LXI, 2012, N 10, с. 44 - 48. 

1. Масла, мазнини, восъци и продукти от тяхната преработка. Мастни киселини и стеарини 
 665.1.000.61(045)
Ключови думи: 1. трансмастни киселини 2. хидрогенирани растителни масла 3. палмово масло 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 1054

- 110 -

Сп Б 394

Стойчева, Майя.  Основни параметри на пластмасовите опаковки и нормативната уредба в България / Майя Стойчева, Александър Петров. // Хранително-вкусова промишленост, LXI, 2012, N 6-7, с. 10 - 12. 

1. Опаковки 2. Опаковки и стандарти 
 621.798: 006.06 .001.1(045)
Ключови думи: 1. опаковка 2. пластмасови опаковки 3. стандарти за опаковки 4. хармонизиране на стандарти 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 998

- 111 -

Сп Б 394

Янев, Яни.  Маслодобивната и маслопреработвателна индустрия на България - състояние, проблеми и перспективи за развитие / Яни Янев, Марияна Чолакова. // Хранително-вкусова промишленост, LXI, 2012, N 10, с. 22 - 27. 

   Материалът е изготвен от Яни Янев, председател на Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България и инж. Марияна Чолакова, изпълнителен директор на Сдружението

1. Масла - преработка 2. Маслодайни растения 
 665.1.001.3(045)
Ключови думи: 1. маслодайни култури 2. слънчоглед 3. соя 4. маркетинг-микс 5. растителни масла 6. маслопродукти 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 1051


 Индекс по АВТОРИ

Brautigam, Ulrich 78 
Аванесов, Вадим Львович 58 77 
Ангелов, Иван 1 4 
Андреева, В. В. 27 
Андрианов, Александр Максимович 57 76 
Андрианов, Алексей Александрович 57 76 
Андрианов, Евгений Александрович 57 76 
Атанасов, Атанас 5 
Атанасова, Дина 59 
Балабаева, И. 37 
Банабакова, Ваня 6 
Баранов, Н. Ф. 44 
Баранов, Р. Н. 44 
Бебенин, Е. В. 38 
Белый, И. Ф. 45 
Бенчева, Нели 7 61 79 
Бердышев, В. Е. 46 
Бобряшов, А. П. 45 
Божков, Снежан 48 
Бойко, Н. В. 91 
Бръшлянова, Боряна 29 
Булдаков, Дмитрий Семенович 52 
Бурков, Александр Иванович 52 
Бурланков, П. С. 47 
Бурланков, С. П. 47 
Бурмага, Андрей Владимирович 50 64 
Бушмин, Б. В. 91 
Бъчваров, Валентин 104 
Бъчварова, Росица 70 
Валге, Александр Мартынович 60 
Василев, Васил 35 
Васильев, В. 36 37 
Видинова, Елена 48 
Виноградова, Л. А. 87 
Володин, В. В. 38 
Волосова, М. А. 25 28 
Вуористо, П. 92 
Георгиев, Станко 7 61 79 
Глушков, Андрей Леонидович 52 
Годжаев, З. А. 55 
Грибков, Сергей Владимирович 32 
Григоров, Божидар 14 
Григорьев, Д. В. 53 
Григорьев, С. Н. 107 
Гриднев, Павел Иванович 49 62 
Гриднева, Татьяна Трофимовна 49 62 
Груйчев, Радослав 17 99 
Грызунов, В. И. 26 
Гюрова, Десислава 100 
Демирорен, Х. 85 
Димитров, И. 63 
Доценко, Сергей Михайлович 50 64 
Дубинин, Г. В. 91 
Жиянски, Миглена 73 
Жолобов, Н. В 51 
Загородских, Б. П. 38 
Земляков, Е. В. 92 
Златарева, Е. 18 65 
Злобин, Василий Владимирович 57 76 
Иванов, Марин 39 
Иванов, Петко 24 66 101 
Иванова, Галина 98 
Иванова, Надежда 8 
Йончева, Татяна 67 
Йорданов, Йордан 9 68 
Йорданов, Явор 73 
Калюжный, А. В. 45 
Каменская, Н. И. 34 
Карабаджов, Огнян 29 
Кацарова, А. 18 65 
Кирилова, Благовеста 3 
Клейнер, Л. М. 90 
Котева, Нина 69 
Краснов, С. А. 31 
Кремнев, Л. С. 87 
Кряклина, И. В. 31 
Кузев, Любомир 70 
Кузин, В. В. 25 28 107 
Лиханов, В. А. 19 40 
Лобанов, Николай Николаевич 16 84 97 
Ляшенко, М. В. 55 
Мандински, Ивайло 10 102 
Маринова, Габриела 104 
Маринова, С. 18 65 
Машковцев, Михаил Федорович 52 
Милева, Силвия 104 
Митев, Пламен 94 
Михайлов, В. А. 41 
Михайлова, С. 18 65 
Михалкова, Надка 104 
Мозговой, А. В. 22 86 
Николов, Николай 20 42 
Нитова, Дарина 43 
Новожилов, С. Н. 91 
Одиноков, Сергей Борисович 16 84 97 
Онегина, А. К. 87 
Павлов, Александр Юрьевич 16 84 97 
Пакскина, Елена Григорьевна 60 
Палибачийски, Александър 30 
Панайотова, Кръстина 95 
Панев, Атанас 6 
Папушин, Эдуард Александрович 60 
Певзнер, М. З. 88 
Петров, Александър 2 110 
Петров, Игорь Евгеньевич 58 77 
Петрова, Стефка 103 109 
Петрова, Тодорка 29 
Писарски, Асен 20 42 
Плаксин, Илья Евгеньевич 71 
Плетнева, Н. П. 12 81 
Плышевский, М. И. 91 
Победин, А. В. 55 
Поздеева, Е. Ю. 92 
Попов, В. А. 89 
Попов, Румен 11 72 
Постникова, Е. С. 80 
Праведная, Н. П. 23 93 
Приймак, Е. Ю. 26 
Просвиряков, А. С. 89 
Пчеларова, Х. 18 65 
Радлов, Калин 17 99 
Ракитов, Сергей Александрович 32 
Рассохин, А. В. 19 40 
Русинова, Ралица 35 
Ряпосов, И. В. 90 
Сажин, Ю. В. 12 81 
Саитов, В. Е. 53 
Самошима, М. Е. 89 
Сапронов, И. Ю. 87 
Селезнева, Л. В. 91 
Семенов, А. Н. 91 
Соколов, Николай Михайлович 54 
Соколов, С. О. 26 
Соколовска, Мария 73 
Стайкова, Жени 20 42 
Стефанова, Росица 21 74 
Стойчева, Майя 2 110 
Табаков, В. П. 108 
Тасев, Йордан 43 
Текучев, Илья Кондратьевич 56 75 
Текучева, Мария Сергеевна 56 75 
Тончева, Р. 18 65 
Топалов, Кирил 96 
Трифанов, Алексей Валерьевич 71 
Трубачев, В. М. 34 
Туоминен, Я. 92 
Туричин, Г. А. 92 
Фарофонов, В. Г. 51 
Федоров, С. Ю. 107 
Филчева, Екатерина 73 
Фуфачев, В. С. 44 
Хазов, И. А. 91 
Хайгъров, Ваньо 67 
Христов, Петър 105 
Цветков, Иван 70 
Цонев, Панайот 29 
Ченгелова, Емилия 5 
Чолакова, Марияна 106 111 
Чупраков, А. И. 19 40 
Шарипова, Н. Н. 41 
Шацов, А. А. 90 
Шеховцов, К. В. 55 
Шкатуляк, Н. М. 23 93 
Щукин, Сергей Иванович 58 77 
Юдаев, Игорь Викторович 32 
Явашева, Татяна 13 
Якимов, Я. В. 51 
Янев, Яни 106 111 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Мир автобусов" - пять лет спустя 37 
Актуални концепции за развитие на пристанищните гари 43 
Анализ методов дифференциации лазерных принтеров по изображениям штрихов письменных знаков 16 84 97 
Атракция преди началните надписи 3 
Аутодеск инвертор] Autodesk Invertor 2012 14 
Безглутенови хлебни изделия 105 
Биологично винопроизводство - резултати в Институт по лозарство и винарство, Плевен 67 
Борба със заплевяване при полските култури, отглеждани в условията на биологично земеделие 59 
В епохата на титаните 13 
Вездеходы в "Крокус Экспо" 36 
Великият светогорец и неговото дело на ползу роду болгарскому...... 96 
Вино и здраве (енотерапия) 24 101 
Влияние знакопеременного изгиба на текстуру, структуру и механические свойства листов алюминия 23 93 
Влияние свойств обрабатываемого материала на напряженно-деформированное состояние керамических инструментов 107 
Влияние условий закалки на микроструктуру алюминиевого сплава 85 
Внутренний аудит систем качества как средство их улучшения 12 81 
За живота и делото на отец Паисий 94 
Закономерности изнашивания режущих пластин 25 28 
Замкнутый малогабаритный пневмосепаратор для очистки семян 53 
Захари - класификация и видове. Методи за химически анализ 100 
Значение на бизнес информационните системи и техния одит за подобряване на стопанската дейност 6 
Използване на компости от растителни отпадъци при отглеждане на зеленчуков разсад 70 
Изследване на възможностите за оползотворяване на отпадната топлина и икономия на вода при работа на периодично действащи автоклави 29 
Изследване на трошачен участък за строителното производство с помощта на софтуерния продукт "Autodesk Factory Design Suite" 17 99 
Иновациите в хранителната промишленост-единственият път за развитие 10 102 
Использование информационных технологий при проектировании процессов производства продукции растениеводства 60 
Кинетические аспекты формирования и роста окалины в процессе эксплуатации пароперегревателей котлоагрегатов при сжигании мазута 26 
Класическа енергетика или енергия от обновяеми източници - за иновации с помощта на дигиталното проектиране и симулации винаги има място 15 33 
Маслодобивната и маслопреработвателна индустрия на България - състояние, проблеми и перспективи за развитие 106 111 
Методология совершенствования рабочих органов зерноуборочных комбайнов 46 
Методы оценки микроповрежденности металла длительно работающих паропроводов ТЭС 34 
Многомодульные ветроэнергетические установки в системах гарантированного электроснабжения 32 
Моделирование процесса выбора конкурентоспособной технологии промышленного производства 80 
Модульная животноводческая ферма 71 
Надежден и устойчив 78 
Населението на България в началото на XXI - състояние и тенденции 5 
Нобелови награди по икономически науки 1 4 
Новые технические средства для уборки навоза из животноводческих помещений 49 62 
Нос Скамни - свещена територия за жителите на Аполония - Созополис-Созопол 95 
Обновената ОСП - възможности и предизвикателства 11 72 
Объемное наноструктурирование нискоуглеродистых мартенситных сталей термическим воздействием 90 
Оптимизация режимов ветроэнергетической установки 31 
Организационно-стопанска структура на регионалния фъстъчен клъстер 61 
Организационно-стопанско преструктуриране на българското земеделие в условията на евроинтеграцията 69 
Освободи място, време и енергия 39 
Основни параметри на пластмасовите опаковки и нормативната уредба в България 2 110 
Особенности системы приготовления и раздачи кормосмесей коровам при привязном содержании 56 75 
Особенности состава, структуры и свойств быстрорежущих сталей для металлорежущего инструмента с йонно-плазменными покрытиями на основе нитрида титана 87 
Открихме тайните на Линде 35 
Оценка трещиностойкости покрытий режущего инструмента в условиях непрерывного резания 108 
Оценка функциональных качеств локального воздухоохладителя 41 
Оценка эффективности механизированного кормления крупного рогатого скота 50 
Оценка эффективности обработки поверхности стали при помощи механической спектроскопии 22 86 
Получаване на ръжено-овесен хляб с помощта на млечно-кисела закваска 104 
Почвеното органично вещество в урбанизирани лесопаркове 73 
Применение моделей теории катастров к прогнозированию надежности сельскохозяйственной техники 47 
Пристанищни комплекси, пристанища и факторът шум 20 42 
Промени в свойствата на почвата в резултат от торене с биошлам, получен при производството на биогаз 18 65 
Противоэрозионное приспособление для обработки склоновых почв 54 
Проучване и оценка на замърсяването на въздуха във ферма за промишлено отглеждане на бройлери 21 74 
Результаты испытаний машины МП3-50 для предварительной очистки зерна 52 
Светът на ябълката 66 
Снижение выбросов сажи с отработавшими газами дизелей путем применения альтернативных топлив 19 40 
Совершенствование рабочего процесса дробилки фуражного зерна 44 
Совершенствование технологии производства латунной ленты с использованием непрерывной индукционной термической обработки в поперечном магнитном поле 88 
Современные материалы и эффективные технологии изготовления базовых деталей мощных дизельных двигателей 27 
Согласование работы цилиндрических решет сепаратора зерна 51 
Стендовое оборудование для испытания виброизоляторов кабины трактора 55 
Структура и свойства композиционных материалов на основе меди, упрочненных алмазными наночастицами методом механического легирования 89 
Структура сварного соединения титановый сплав - аустенитная сталь, полученного сваркой давлением с промежуточными покрытиями 91 
Създаване на секторни компетентностни модели 82 
Технологическая линия кормления крупного рогатого скота 64 
Технологические возможности лазерной наплавки с использованием мощных волоконных лазеров 92 
Топливная экономичность тракторов, поступающих на рынок 45 
Топлината от хладилната камера "отива на вятъра" 30 
Традиции и пазарни перспективи на енотерапията 9 68 
Тракторният парк в земеделското производство на България - състояние, проблеми и препоръки 48 
Употреба на хидрогенирани растителни масла и палмово масло в хранителната промишленост: съображения и перспективи 103 109 
Управление на бизнес процесите във фъстъчения клъстер 7 79 
Управление на жизнения цикъл на продукта (PLM) - стратегически бизнес подход за оптимално управление на развойни и производствени проекти 83 
Управление на растителните остатъци чрез обработката на почвата 63 
Управление режимом работы доильного аппарата 57 76 
Фирмени стратегии и конкурентоспособност за българските предприятия 8 
Център за докторанти към Русенския университет "Ангел Кънчев" 98 
Эжекционная система распределенной подачи газообразного топлива 38 
Эффективный доильный аппарат 58 77 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Абразивни материали и инструменти за шлифоване и полиране 107 
Автобуси 37 
Автомобили според предназначението им 36 
Алуминий и неговите сплави 23 85 93 
Бизнес информационни системи 6 
Бизнес политика. Цели и задачи 12 81 
Биографии на български творци, исторически личности ... 94 
Българска литература. Историята като литературен жанр 96 
Ветроенергетика 32 
Видове стомани според техните свойства 87 
Вино и балнеолечение 9 68 
Вино и здраве 24 101 
Винопроизводство 67 
Висше образование - България 98 
Газови двигатели 38 
Демография. Социология. Статистика 5 
Дизелови двигатели 19 40 
Доене и доилно оборудване 57 76 
Други въпроси на организацията и експлоатацията на транспорта 39 
Едри преживни животни. Едър рогат добитък 57 76 
Експлоатация на морските пристанища 20 42 43 
Електроенергетика. Производство, преобразуване, пренасяне, разпределяне и регулиране на електрое 15 33 
Елементи и задвижвания на разпределителните механизми, спирачни устройства и др. 55 
Животновъдни сгради и съоръжения. Ферми. Спомагателни съоръжения. Оборудване 56 71 75 
Заваряване чрез механично въздействие 91 
Замърсяване на въздуха 21 74 
Захар от различен произход 100 
Изменение на структурата на металите чрез прилагане на други методи. Взривна деформация 22 86 
Изпитване на материалите. Дефекти на материалите. Защита на материалите 55 
Изпитване на механичните свойства на материалите 25 28 
Изследване на структурата на материалите. Металография. Изследване на неметални материали 90 91 
Икономическо развитие, интензивно 13 
История на България 95 
Класификация на металите и сплавите по техните общи свойства 89 
Компютърни науки и технологии 16 84 97 
Корозия и защита на материалите от корозия 26 
Масла - преработка 106 111 
Масла, мазнини, восъци и продукти от тяхната преработка. Мастни киселини и стеарини 103 109 
Маслодайни растения 106 111 
Математически методи и изследвания в други области на знанието 16 84 97 
Машини и инструменти за прибиране на реколтата 46 
Машини, инструм. и приспособл. за първична обработка и съхраняване на раст. продукти 50 
Машини, инструм. и приспособл. за първична обработка и съхраняване на раст. продукти, мелничарство 44 
Машини, инструменти и приспособления за първична обработка и съхраняване на растителните продукти. 51 52 53 64 
Мед и нейните сплави 89 
Методи за нагряване и термообработка(АБ) 27 88 
Методи и методология. Теория и практика на управление на персонала 82 
Наваряване 92 
Нагряване, термична обработка на металите 90 
Нанасяне на метални и неметални покрития върху метали и неметали. Метализация 91 
Нисковъглеродни железни сплави. Легирана стомана 90 
Нобелови награди 1 4 
Обработка чрез рязане 108 
Общи въпроси на деформациите. Плоскостна и пространствена деформация. Деформируемост 23 93 
Общо животновъдство. Развъждане на бозайници и птици. Скотовъдство 49 58 62 77 
Овощарство 66 
Опаковки 2 110 
Опаковки и стандарти 2 110 
Организация на производството (на производствения процес) 80 
Органически и биологически торове 63 70 
Орехоплодни растения 7 61 79 
Отглеждане на бройлери 21 74 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 8 
Почвознание. Почвени изследвания 73 
Приложение на сгъстения или разредения въздух. Пневматични двигатели. Ветрени двигатели 31 
Програми и алгоритми за решаване на отделни задачи на изчислителни машини 14 
Производство на ябълки 66 
Размножаващи машини 16 84 97 
Разрязване. Триони (ножовки) 25 28 
Растения, вредители на селскостопанските растения 59 
Рекуперация (повторно използване на отпадъчната топлина). 29 30 
Селско стопанство и евроинтеграция 69 
Селскостопанска енергетика 55 
Селскостопанска енергетика. Селскостопански транспорт 54 
Селскостопанска технология 60 
Селскостопански машини и инструменти - поддържане - обслужване - текущ ремонт 47 
Селскостопански машини и инструменти. Селскостопанско машиностроене 49 58 62 77 
Селскостопански трактори 45 48 
Спектрален анализ 22 86 
Средства за рекламиране и осведомяване 3 
Строителна техника 17 99 
Строителни машини - експлоатация и ремонт 17 99 
Суровини в хлебарството 104 
Технология на водата. Питейна вода. Минерални и лечебни води (като напитка) 78 
Товарно-разтоварни устройства 35 
Топлоелектрически централи 34 
Торене, изследвания, експерименти 18 65 
Торове 18 65 
Трактори. Влекачи 41 
Туризмът от стопанско гледище. Политика по отношение на туризма 9 68 
Управление на организацията на производството (на производствения процес) 83 
Управление на стопанството в рамките на ЕС 11 72 
Фабрични марки. Фирмени знаци. Бранд (бренд) 3 
Химически и физико-химически свойства на почвата, съставни части на почвата 63 
Хляб и хлебни изделия 104 105 
Хранително-вкусова промишленост 10 102 
Шлифоване и подобни процеси. Абразивни материали и инструменти. Раздробяване. Смилане. Сортиране. С 89 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Autodesk Factory Design Suite 17 99 
Columbia Pictures 3 
DreamWorks 3 
Metro Goldwyn Mayer 3 
Paramount Pictures 3 
Twentieth Century Pictures 3 
Warner Bros. Pictures 3 
автобуси 37 
автобуси IVECO 37 
автобуси MAN Lions Regio 37 
автобуси Mercedes-Benz Tourismo 37 
автобуси Scania 37 
автобуси Solaris Bus & Coach S. A. 37 
автоматична класификация 16 84 97 
автомобили с повишена проходимост 36 
аеродинамични уредби 32 
алуминиеви сплави 85 
алуминий 23 93 
Аполония 95 
атлантически пристанища 43 
аустенитна стомана 08Х18Н10Т 91 
аутодеск инвертор 14 
безглутенови хлебни изделия 105 
бенчмаркинг 12 81 
бизнес информационни програми 6 
биологично винопроизводство 67 
биологично земеделие 59 
биошлам 18 65 
борба срещу плевелите 59 
брашна 104 
български предприятия 8 
българско земеделие 69 
бързорежещи стомани 87 
вакуумно йонно-плазмено наваряване 91 
валцоване 23 88 93 
вегетационни опити 18 65 
ветрени уредби 31 
ветроенергийна уредба 32 
виброизолатори 55 
вино 9 24 68 101 
винолечение 9 68 
винопроизводство 67 
винотерапия 9 24 68 101 
виртуален инфоцентър 98 
виртуална библиотека 98 
високоякостен чугун 27 
влакнести лазери 92 
вода 78 
всъдеход 36 
всъдеход амфибия 36 
въздушен поток 53 
въздушно-продуктов поток 44 
вътрешен одит 12 81 
газов смесител 38 
газодизел 19 38 40 
гарантирано електроснабдяване 32 
горещо пресоване 89 
двигатели 45 
декремент на колебанието 22 86 
демографски портрет 5 
демографско развитие 5 
диаманти 89 
дигитално проектиране 15 33 
дизели 19 40 
динамична отмора 23 93 
дискови работни органи 54 
дискуване 63 
диференциране на печатащи устройства 16 84 97 
дифузионно заваряване 91 
добри практики 12 81 
доилен апарат 57 58 76 77 
Европейски съюз 69 
едър рогат добитък 50 64 
експлоатация 47 
електронна микроскопия 26 
енергетика 15 33 
енергия 15 33 
енергозагуби 44 
енергоспестяване 29 
енотерапия 9 24 68 101 
ефективност 29 60 
загуби на зърно 46 
закаляване 85 
замърсяване на въздуха 21 74 
заораване на растителни отпадъци 63 
запазване на енергията 31 
заплевяване 59 
захари 100 
земеделски кредити 11 72 
земеделски стопанства 48 
знакопроменливо огъване 23 93 
зърнен материал 53 
зърнокомбайни 46 
зърнопочистващи машини 52 53 
извозване 49 62 
изпитване 52 
икономически ефект 50 
икономически растеж 13 
икономично водопотребление 29 
индекс на конкурентоспособност 8 
индикаторни показатели 19 40 
индукционна обработка 88 
инжекционни системи 38 
иновации 10 102 
иновации в хранителната промишленост 10 102 
информационни технологии 60 
история на филмовите лога 3 
История славяноболгарская 94 96 
йонно-плазмени покрития 87 
кари 35 
качество на виното 67 
керамичен инструмент 107 
клъстери 7 79 
коефициент 89 
коефициент на използването на вятъра 31 
коефициент на термично разширение 89 
компетентностни модели 82 
компетенции 82 
композиционни материали 89 
компостиране 70 
компютърно изследване 17 99 
конкурентоспособност 8 80 
конструкторска документация 14 
конструкционна якост 27 
контейнери за товари 39 
корозионноустойчиви покрития 92 
корозия на паропрегревателите 26 
крави 58 77 
кулиса 54 
лазери 92 
лазерно наваряване 92 
лечение 58 77 
логистични запаси 7 61 79 
лого 3 
маркетинг-микс 106 111 
мартензитна стомана 90 
маслодайни култури 106 111 
маслопродукти 106 111 
математичен модел 31 
мегаполиси 13 
мед 89 
мениджмънт на качеството 12 81 
месинг 88 
металографски анализ 91 
металорежещи инструменти 87 
методи на анализи 100 
механизирано хранене 64 
механична спектроскопия 22 86 
микрообразци 34 
микроповреденост 34 
микрорентгеноспектрален анализ 91 
микротвърдост 89 
млекодобив 58 77 
млечно-кисела закваска 104 
модели на теорията за катастрофите 47 
моделиране на детайли 14 
модернизация на пристанищни гари 43 
модули 71 
модулна ферма 71 
монозахариди 100 
морски пристанища 43 
надеждност 47 
надробяване на зърното 46 
напрегнато-деформирано състояние 107 
население 5 
население на България 5 
национален будител 94 
нисковъглеродна стомана 90 
нитридна керамика 25 28 
Нобелови награди 1 4 
Нобелови награди - икономика 1 4 
нос Скамни 95 
оборски тор 49 62 
обработваем материал 107 
обработка на почвата 63 
обработка с твърд разтвор 85 
обща селскостопанска политика 11 69 72 
овес 104 
овощарство 66 
огнеупорна прахова сплав 92 
одит 6 12 81 
одит на качеството 12 81 
оксидна керамика 25 28 
опаковка 2 110 
оптимизация 31 
осигуреност 48 
относителен разход на гориво 45 
отпадна топлина 29 30 
отпадъци 18 65 
отработени газове 19 40 
охлаждане 41 
очистване на зърното 51 
Паисий Хилендарски 94 96 
палмово масло 103 109 
паропроводи 34 
перка 44 
печатащи устройства 16 84 97 
плаващ всъдеход 36 
пластмасови опаковки 2 110 
площ за сепариране 51 
пневмосепаратор 53 
повишаване на производителността 92 
подемно-транспортни средства 35 
покрития 25 28 108 
почва 73 
почвознание 73 
предавателен коефициент 46 
предварителна филтрация 78 
предприятие 80 
преструктуриране 69 
приоритети в земеделието 11 72 
пристанища 20 42 
пристанищни гари 43 
пристанищни комплекси 20 42 
проектиране 60 
проектни ускорители 14 
производителност 44 
производствени проекти 83 
производство на ябълки 66 
промишлено отглеждане на бройлери 21 74 
противоерозионно приспособление 54 
профилактика 58 77 
пулсатор 57 76 
пшеница 104 
пълноценен фураж 50 
работен периметър 17 99 
работно колело 44 
работоспособност 108 
развойни проекти 83 
разсади 70 
разсейване на механичната енергия 22 86 
рамков генератор 14 
растителни масла 106 111 
растителни отпадъци 63 70 
регионален фъстъчен клъстер 61 
режещи инструменти 108 
режещи пластини 107 
режим на доене 57 76 
рекуперация на топлина 29 
Русенски университет 98 
ръж 104 
рязане 25 28 
световна икономика 13 
свиневъдство 71 
свойства на почвата 18 65 
секторен модел 82 
селскостопанска продукция 60 
симулационно моделиране 15 33 
система за подаване на газ 38 
системен подход 17 99 
системи за допълнителни ресори 55 
складиране 39 
складиране на дома 39 
складиране на офиса 39 
складови контейнери 39 
скреперна уредба 49 62 
слънчоглед 106 111 
смесителни устройства 56 75 
снегоход 36 
Созопол 95 
Созополис 95 
соя 106 111 
СПА и уелнес туризъм 9 68 
сплав на титана ПТ-3В 91 
стандарти за опаковки 2 110 
статистика 5 
стендово оборудване 55 
стимулиране 58 77 
стопанска дейност 6 
структура на окалината 26 
структурно-технологични модели 46 
съдържание на сажди 19 40 
състав на почвите 73 
твърдост 85 
текстура 23 93 
текстурни признаци 16 84 97 
теория на катастрофите 47 
термообработка 88 
термоциклична обработка 90 
тестов контрол 35 
технологични изследвания 92 
технология 80 
тиква 50 
топлина от хладилна система 30 
топлинен баланс 41 
топлоотделяне 41 
торене 18 65 
траектории на движение на зърното 51 
трайност 34 
трактор "Fendt-718" 45 
трактор "John Deere" 45 
трактор "Versatite-2375" 45 
тракторен парк 48 
трактори 45 48 
тракторна кабина 41 55 
тракторна техника 48 
трансмастни киселини 103 109 
трошачен участък 17 99 
трошачна камера 44 
туристически автобуси 37 
тягова мощност 45 
управление 80 
управление на бизнес процеси 7 79 
управление на жизнения цикъл 83 
управление на проекти 83 
управляемо стимулиране 57 76 
урбанизация 13 
урбанизирани лесопаркове 73 
условие за преминаване на зърното 51 
устойчивост срещу напукване 108 
устройства за раздаване на фуражи 56 75 
ферми 71 
филмови лога 3 
филтрация на водите 78 
филтър-продукти 78 
фирмени стратегии 8 
фуражи 56 75 
фуражосмесител 64 
фъстъчен клъстер 7 61 79 
хармонизиране на стандарти 2 110 
хидрогенирани растителни масла 103 109 
химични анализи 100 
хлебни изделия 105 
хранене на крави 56 75 
храни 100 
център за докторанти 98 
цилиндрично решето 51 
чугун 27 
чугун с вермикулярен графит 27 
чукова фуражомелка 44 
шум 20 42 
шумови характеристики 20 42 
щангов транспортьор 49 62 
юридически статут на земеделските стопанства 69 
ябълки 66 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ