НОВИ СТАТИИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография.

Философия. Психология. Религия.

- 1 -

Сп Б 448

Иванов, Марин.  Много задачи, малко време : Откъде идва и как може да се преодолее стресът в логистичните компании / Марин Иванов. // Логистика, IX, 2013, N 2, с. 68 - 71. 

   В ерата на мобилните комуникации преодоляваме все по-бързо пространствата. Зад всеки ъгъл сме изправени пред стресови ситуации в опитите си да се надпреварваме с времето. Мениджърите в логистичния сектор се оказват сред служителите, които попадат в челните места на професиите, подложени на най-голям стрес. 

1. Организация на труда - психологически аспект. Психология на труда 
 331:159.9.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. стрес 2. стрес на работното място 3. стрес при логистици 4. рискови фактори 5. управление на стреса 6. превенция на стреса 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1115

Социология. Политология. Право. Политика. Социография.

- 2 -

Сп А 2083

Янкова, Нина.  Развитие на структурата на населението по доход в България през периода 1992 - 2008 година / Нина Янкова. // Статистика, 2010, N 3-4, с. 95 - 110. 

1. Биодемография. Демография за състоянието на здравето и физическите параметри на населението 
 314.144:338.314.000.33(045)
Ключови думи: 1. структура на населението 2. доходи 3. население на България 4. коефициент на Джини 5. доходи на населението 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 1139

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 3 -

Сп А 129

Александров, Крум.  Сто] 100 и десет години маркетинг / Крум Александров. // Икономическа мисъл, 57, 2012, N 6, с. 121 - 140. 

   Разгледани са въпросите, свързани с появата и развитието на маркетинга, етапите, подходите и парадигмите, използвани за маркетинговата дейност, в САЩ и Европа. Особено внимание е отделено на някои нови теории на маркетинга, създадени в европейските страни като алтернативи на маркетинг-мениджмънта. 

1. Маркетинг 
 339.13.000.93(045)
Ключови думи: 1. маркетинг 2. развитие на маркетинга 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1102

- 4 -

Сп А 1704

Андонов, Антон.  Движенията на трудовата миграция / Антон Андонов. // Икономика, LXIII, 2012, N 18, с. 75 -77. 

   Седем процента от българите работят в чужбина. От това икономиката губи пет процента, които обаче се връщат под формата на изпратени в България пари. 

1. Миграция 
 314.7.001.5(045)
Ключови думи: 1. миграция 2. трудова миграция 3. миграция на българите 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1099

- 5 -

Сп А 213

Башев, Храбрин.  Управление на риска в аграрния сектор / Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 2012, N 4, с. 11 - 36. 

   Изследванията на управлението на риска в аграрния сектор се фокусират предимно върху техническите методи и капацитета за разкриване, превенция, преодоляване и възстановяване от различни рискове. В статията се разглежда интердисплинарната Нова институционална икономика и се предлага всеобхватен подход за анализ на управлението на риска в аграрния сектор. 

1. Организация и управление на селскостопанското производство. Земеделие. Градинарство 2. Риск, несигурност в икономиката 
 631.1:330.131.7.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. управление на риска 2. аграрен сектор 3. форми за управление на риска 4. ефективност на управлението на риска 5. етапи в анализа 6. риск в агрохранителна верига 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1087

- 6 -

Сп А 213

Башев, Храбрин.  Влияние на ОСП на ЕС върху земеделските стопанства в България / Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 57, 2012, N 5-6, с. 33 - 55. 

   В настоящата статия се представят резултатите от анкетно проучване за влиянието на ОСП на ЕС върху земеделските стопанства от различен юридически тип, размери, специализация и географско разположение. 

1. Европейски съюз - международни икономически отношения 2. Обща селскостопанска политика 
 339.96:061.1 ЕС:338.43.001.5
Ключови думи: 1. обща селскостопанска политика 2. земеделски стопанства 3. ефекти на ОСП на ЕС 4. устойчивост на стопанствата 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1090

- 7 -

Сп Б 448

Иванов, Марин.  Много задачи, малко време : Откъде идва и как може да се преодолее стресът в логистичните компании / Марин Иванов. // Логистика, IX, 2013, N 2, с. 68 - 71. 

   В ерата на мобилните комуникации преодоляваме все по-бързо пространствата. Зад всеки ъгъл сме изправени пред стресови ситуации в опитите си да се надпреварваме с времето. Мениджърите в логистичния сектор се оказват сред служителите, които попадат в челните места на професиите, подложени на най-голям стрес. 

1. Организация на труда - психологически аспект. Психология на труда 
 331:159.9.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. стрес 2. стрес на работното място 3. стрес при логистици 4. рискови фактори 5. управление на стреса 6. превенция на стреса 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 1115

- 8 -

Сп Б 448

Как логистичните компании се отнасят към "големите данни" (Big Data) . // Логистика, IX, 2013, N 3, с. 35 - 36. 

   Данните в статията са от анкетата на Eye for Transport, проведена през февруари 2013 година. 

   Рубриката се води от Юнимастърс Лоджистик АД, водещ 3PL и 4PL доставчик на услуги

1. Статистика на организации и отделни фирми 
 311.4.001(045)
Ключови думи: 1. анкетиране 2. допитване 3. допитване в логистичните компании 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1116

- 9 -

Сп А 2083

Калчев, Йордан.  Инвалидизация на населението в България / Йордан Калчев. // Статистика, 2011, N 3-4, с. 86 - 113. 

   В статията е направен анализ на изменението на инвалидизация на населението за последните двадесет години, на основните социално-демографски и икономически характеристики на хората с ограничени възможности и на тези с различна степен нетрудоспособност. 

1. Статистика 2. Видове заболявания. Вид инвалидност 
 311:368-03.001.5(045)
Ключови думи: 1. статистика 2. инвалидизация 3. демографска структура 4. намалена трудоспособност 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело.  
  

Сист. No: 1161

- 10 -

Сп А 129

Нобелова награда за постижения в областта на икономическите науки за 2012 година . // Икономическа мисъл, 57, 2012, N 6, с. 86 - 120. 

   Наградата на Шведската национална банка за постижения в областта на икономическите науки в памет на Алфред Нобел е присъдена на Алвин Е. Рот и Лойд С. Шапли за "теорията на стабилните разпределения и практиката на пазарното устройство". 

1. Нобелови награди 
 06.068 Нобел:33.000.33(045)
Ключови думи: 1. Нобелови награди - икономика 2. Алвин Е. Рот 3. Лойд С. Шапли 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1101

- 11 -

Сп А 2083

Петков, Пламен.  Регионален анализ на процеса на съответствие между търсенето и предлагането на труд в Република България / Пламен Петков. // Статистика, 2011, N 3-4, с. 31 - 51. 

   В дадената статия с помощта на концепцията за агрегираната крива на Бевъридж се изучава ефективността на процеса съгласуване на свободните работни места и лицата, търсещи работа. 

1. Статистиката като наука. Теория на статистиката 2. Теория на труда. Икономика на труда. Взаимоотношения между работещи и администрация 
 311:331.001.5(045)
Ключови думи: 1. анализ 2. търсене и предлагане на труд 3. крива на Бевъридж 4. производствена функция на Коб-Дъглас 5. емпирично тестване 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1160

- 12 -

Сп А 213

Попов, Румен.  Анализ на конкурентоспособността на зеленчукопроизводството в България / Румен Попов. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 57, 2012, N 3, с. 3 - 16. 

   Анализът на конкурентоспособността на българското земеделие е направен на основата на методика, разработена от Института по икономика на селското стопанство (LEI) - Нидерландия. Данните са за периода 2000-2011 години. Моделът обхваща 3 групи от индикатори. 

1. Конкуренция 2. Организация и управление на селскостопанското производство. Земеделие. Градинарство 
 631/635.001.3(045)  + 338.242.2
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. зеленчукопроизводство 3. индекс на сравнителните конкурентни предимства 4. анализ на конкурентоспособността 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1093

- 13 -

Сп Б 448

Русинова, Ралица.  Три ключа към ефективна supply chain стратегия за управление на риска / Ралица Русинова. // Логистика, IX, 2013, N 1, с. 50 - 53. 

1. Управление на риска 
 65.012 :331.1.001.57(045)
Ключови думи: 1. supply chain стратегия 2. риск 3. управление на риска 4. моделираща технология 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1111

- 14 -

Сп Б 448

Русинова, Ралица.  ЕК иска засилване на ролята на одобрените икономически оператори / Ралица Русинова. // Логистика, IX, 2013, N 2, с. 64 - 67. 

   Международната търговия е един от стълбовете на икономическото развитие на Европейския съюз. В същото време все повече опасности, сързани със сигурността на веригата доставки, застрашават просперитета на Общността. 

1. Риск - управление 
 330.131.7.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. риск 2. рисков мениджмънт 3. оценка на опасностите 4. управление на риска 5. митническо управление на риска 6. оценка на опасностите 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1114

- 15 -

Сп А 2083

Симеонова-Ганева, Ралица.  Измерване на човешкия капитал в икономиката : Приложения за България / Ралица Симеонова-Ганева. // Статистика, 2011, N 3-4, с. 8 - 30. 

   Въвеждането на човешкия капитал като отделен фактор в моделирането на икономическия растеж води до появата на редица емпирични изследвания, оценяващи ефекта от този фактор върху растежа. Емпиричното тестване на влиянието на човешкия капитал е свързано с измерването му в отделните икономики. 

1. Статистиката като наука. Теория на статистиката 2. Икономически растеж - теория 3. Образование - България 
 311:330.35:378.001.1(045)
Ключови думи: 1. човешки капитал 2. емпирични изследвания 3. изследвания на човешкия капитал 4. метод на постоянна инвентаризация 5. методи 6. статистически редове 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 1159

- 16 -

Сп Б 434

Тодоров, Венцислав.  ОСП - позициите се канализират / Венцислав Тодоров. // Агробизнесът, 11, 2013, N 6, с. 16 - 17. 

1. Управление на стопанството в плановото стопанство в рамките на ЕС 
 338.244:061.1EC:631.155.001.1(045)
Ключови думи: 1. обща селскостопанска политика 2. Европейски съюз 3. европейски субсидии 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1185

- 17 -

Сп А 213

Тодорова, Стела и др.  Състояние, проблеми и ефективност на българските земеделски стопанства в условията ОСП на ЕС / Стела Тодорова, Петър Почалеев. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 57, 2012, N 5-6, с. 66 - 75. 

   Настоящото изследване има за цел да очертае основните проблеми, с които се сблъскват българските земеделски производители в условията и изисванията, наложени от ОСП на ЕС, и да даде насоките за тяхното разрешаване. Да определи икономическата ефективност на стопанствата с различна специализация, като използва модела на производствената функция на Коб-Дъглас. 

1. Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 2. Обща селскостопанска политика 
 338.43:061.ЕС.001.5(045)
Ключови думи: 1. обща селскостопанска политика 2. земеделски стопанства 3. изисквания на ОСП 4. икономическа ефективност на стопанствата 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1091

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.

Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

- 18 -

Сп Б 324

Артинова, Недялка.  Характеристика и групиране по съдържание и състав на хумуса в почвите на България чрез математико-статистически методи / Недялка Артинова. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 46, 2012, N 4, с. 54 - 67. 

   Настоящата статия предлага проучвания на почти всички почвени различия (подтипове и видове почви), разпространени в България; на всички почви да бъдат определени показателите, свързани със съдържанието и състава на хумуса; получените данни се подлагат на математико-статистически анализ. 

1. Почвени изследвания. Почвен анализ 
 631.4:519.2.001.57(045)
Ключови думи: 1. състав на хумуса 2. почвени проби 3. математико-статистически методи 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 1138

- 19 -

Сп А 19

Ганев, Ганчо и др.  Изследване и моделиране на времето за еластично абразивно отрязване на ротационни заготовки / Ганчо Ганев, Ирина Александрова, Христо Христов. // Машиностроене и електротехника, 61, 2012, N 12, с. 26 - 31. 

   В статията е изследвано комплексното влияние на условията на еластично абразивно отрязване - сила на притискане на абразивния инструмент към заготовката, честота на въртене на заготовката и диаметър на отрезния диск върху времето за еластично абразивно отрязване на ротационни заготовки от конструкционна стомана и са построени съответни теоретико-експериментални модели. 

1. Абразивни материали и инструменти за шлифоване и полиране 
 621.921/.922:519.688.001.57(045)
Ключови думи: 1. моделиране 2. еластично абразивно отрязване 3. ротационни заготовки 4. методи 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 1125

- 20 -

Сп А 19

Изграждане на формообразуващи вложки за шприцформи в CAD среда  / Г. Тодоров и др. // Машиностроене и електротехника, 61, 2012, N 9, с. 43 - 49. 

   Дизайнът на новите продукти става все по-сложен, изискванията към качеството и точността непрекъснато нарастват, а периодът за производство на формообразуващите инструменти се съкращава. Конструкцията им се определя от изискванията към изделието, геометричните параметри, характера на процеса на запълване, технологията на запълването, технологията на изработването им и др. Геометричното оформяне и взаимодействието между формоващите елементи е от решаващо значение за доброто качество и експлоатационни показатели на изделията и като цяло за трайността на инструмента. 

   Други авт.: Б. Романов, К. Камберов, Б. Врабевски

1. Промишленост на високомолекулярните вещества. Каучукова промишленост. Пластмасова промишленост 
 678:519.688.002.2
Ключови думи: 1. формообразуващи елементи 2. шприц-форми 3. 3D модели 4. CAD среда 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 1122

- 21 -

Сп Б 448

Ключови измерители на дейността: необходимост и реалност . // Логистика, VIII, 2012, N 9, с. 32 - 33. 

   В условията на жестоката конкуренция на "новата нормалност" измерването на процесите и тяхното непрестанно усъвършенстване става необходимост за всяка бизнес организация, която иска не само да оцелее, но и да просперира в динамичната икономическа среда. 

   Тази рубрика се води от Юнимастерс Лоджистикс АД - водещ 3PL и 4PL доставчик на услуги

1. Управление на материално-техническото снабдяване, покупките, складовото стопанство и складовата логи 2. Програмиране за електронно-изчислителни машини. Съставяне на програми 
 658.7.012:519.68.001.12(045)
Ключови думи: 1. ключови измерители 2. атрибути на измерването 3. надеждност 4. бързина на реакция 5. гъвкавост 6. стойност на разходите 7. активи 8. удовлетворение на клиента 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 1103

- 22 -

Сп А 19

Колчагов, Симеон.  Аутодеск] Autodesk Moldflow 2013 / Симеон Колчагов. // Машиностроене и електротехника, 61, 2012, N 9, с. 38 - 41. 

   Софтуерът за симулации Autodesk Moldflow (част от решенията на Autodesk за дигитални прототипи) осигурява инструменти за тестване и оптимизация на пластмасови изделия и шприцформи и изследване на процеса на шприцоване. Компаниите по света използват продуктите на Autodesk Moldflow Adviser и Autodesk Moldflow Insight, за да намалят разходите за физически прототипи, да елиминират потенциалните дефекти и да пуснат по-бързо иновативни продукти на пазара. 

1. Програми и алгоритми за решаване на отделни задачи на изчислителни машини 2. Пластмаси 
 519.688:678.001.3(045)
Ключови думи: 1. аутодеск молдфлоу 2. софтуер за симулация 3. пластмаси 
Тематични рубрики: 1. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 2. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 1121

- 23 -

Сп А 2034

Мальцев, А. А. и др.  Прогнозирование долговечности деталей главной линии "ПНК-320" / А. А. Мальцев, А. Д. Русаков, Н. Н. Даева. // Вестник МГТУ имени Н. Э. Баумана-серия "Машиностроение", 22, 2012, N 4, с. 86 - 93. 

   Разгледани са основните етапи на прогнозиране на дълготрайността при умора на детайлите на валцова машина, като е използван работен вал на завършваща валцова клетка ПНК-320. За да може да се прогнозира умората на дълготрайност на работния вал, е разработена специална програма в среда MathCAD. 

1. Теория на машиностроенето (машинознание). Механиката като теоретична основа на машиностроенето 2. Здравина. Умора 
 621.01:539.4.001.18(045)
Ключови думи: 1. валцови машини 2. умора при дълготрайност 3. въртящи колебания 4. диференциални уравнения 5. Mathcad 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).  3. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 1189

- 24 -

Сп А 377

Николов, В.  Система за обработка на данни от движението на превозни средства по пътищата / В. Николов. // Автоматика и информатика, XLVI, 2012, N 4, с. 25 - 29. 

   Статията запознава читателите с разработена методика за обработка и съхранение на информация от движението на превозните средства. Разработен е метод и за възстановяване на информацията в рамките на кратковременни периоди. 

1. Ограничение, контрол и регулиране на движението 2. Програми и алгоритми за решаване на отделни задачи на изчислителни машини 
 656.053 *:519.688.001.3(045)
Ключови думи: 1. обработка на данни 2. информационни потоци 3. движение по пътищата 4. технически средства 5. етапи на обработка 6. архитектура на софтуерната система 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 1176

- 25 -

Сп А 19

Тодоров, Георги и др.  Изследване и оптимизация на цикловото време при запълване на шприц-форма чрез технологиите на виртуалното инженерство / Георги Тодоров, Борислав Романов, Мартин Ганчев. // Машиностроене и електротехника, 61, 2012, N 10-11, с. 27 - 32. 

   Статията предлага изследване, което цели оптимизация на цикловото време на съществуваща шприц-форма, използвана за производството на детайл световод, шприцован от материал Elastollan R3000. Това се реализира чрез систематично вариране на параметрите на процеса и използването на Finite Volume Elements анализ. 

1. Изделия от високомолекулярни материали 
 678.06 *:519.688.001.57(045)
Ключови думи: 1. оптимизация на цикловото време 2. шприц-форми 3. виртуално инженерство 4. матрица на планирания експеримент 5. световод 6. оптимизация 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 1124

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 26 -

Сп Б 482

Калейчев, Петър и др.  Кратък преглед на технологиите за газификация на биомаса, тяхното приложение и потенциален риск по отношение на сигурността и околната среда / Петър Калейчев, Костадин Белев, Иван Иванов. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 11, 2012, N 3, с. 58 - 61. 

1. Технология на горивата 
 662.7.001.4(045)
Ключови думи: 1. биомаса 2. газификация на биомаса 3. потенциален риск 4. безопасност 5. безопасност на околната среда 6. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1082

- 27 -

Сп А 6

Чернецов, Д. А. и др.  Оптимизация параметров комбинированного устройства снижения токсичности отработавших газов дизелей / Д. А. Чернецов, В. П. Капустин. // Тракторы и сельхозмашины, 83, 2013, N 3, с. 5 - 7. 

   Описано е устройство, принципът на действие и резултатите от оптимизация на параметрите на комбинирано устройство за намаляване токсичността на отработените газове. 

1. Дизелови двигатели 2. Природа и общество. Опазване на природата (в цялост) 
 621.436:502.3.001.2(045)
Ключови думи: 1. токсичност на отработените газове 2. околна среда 3. дизели 4. неутрализатор на отработените газове 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1156

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 28 -

Сп А 4

Кинематични характеристики на енергетичните средства за земеделието  / Чавдар Везиров и др. // Селскостопанска техника = Agricultural Engineering, 49, 2012, N 5-6, с. 41 - 47. 

   Статията предлага изследвания на някои начини за получаване и представяне на кинематични характеристики на енергетичните средства. 

   Други авт.: Атанас Атанасов, Петя Радева, Свилен Костадинов, Христо Христов

1. Селскостопанска енергетика 
 631.37:531.2/.3.001.5(045)
Ключови думи: 1. енергетични средства 2. земеделие 3. кинематични характеристики 4. селскостопански агрегати 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  2. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 1143

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

- 29 -

Сп А 2034

Мальцев, А. А. и др.  Прогнозирование долговечности деталей главной линии "ПНК-320" / А. А. Мальцев, А. Д. Русаков, Н. Н. Даева. // Вестник МГТУ имени Н. Э. Баумана-серия "Машиностроение", 22, 2012, N 4, с. 86 - 93. 

   Разгледани са основните етапи на прогнозиране на дълготрайността при умора на детайлите на валцова машина, като е използван работен вал на завършваща валцова клетка ПНК-320. За да може да се прогнозира умората на дълготрайност на работния вал, е разработена специална програма в среда MathCAD. 

1. Теория на машиностроенето (машинознание). Механиката като теоретична основа на машиностроенето 2. Здравина. Умора 
 621.01:539.4.001.18(045)
Ключови думи: 1. валцови машини 2. умора при дълготрайност 3. въртящи колебания 4. диференциални уравнения 5. Mathcad 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).  3. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 1189

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

- 30 -

Сп Б 482

Калейчев, Петър и др.  Кратък преглед на технологиите за газификация на биомаса, тяхното приложение и потенциален риск по отношение на сигурността и околната среда / Петър Калейчев, Костадин Белев, Иван Иванов. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 11, 2012, N 3, с. 58 - 61. 

1. Технология на горивата 
 662.7.001.4(045)
Ключови думи: 1. биомаса 2. газификация на биомаса 3. потенциален риск 4. безопасност 5. безопасност на околната среда 6. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1082

- 31 -

Сп А 17

Пахомов, Виктор Иванович и др.  Электроозонатор для обработки сельскохозяйственной продукции / Виктор Иванович Пахомов, Владимир Андреевич Максименко, Кирилл Николаевич Буханцов. // Техника в сельском хозяйстве, 71, 2012, N 5, с. 25 - 29. 

   Предложен е електроозонатор с обемен бариерен разряд и дълъг срок на годност, който е предназначен за използване в технологичните процеси на сушене, обеззаразяване и предпосевна обработка на зърно, семена и друга селскостопанска продукция. 

1. Общи въпроси на селското стопанство 2. Техническо приложение на тлеещия разряд 3. Озон, О3 4. Обработка с други средства 
 631:621.384.5:546.214:66.094.001.
Ключови думи: 1. селскостопанска продукция 2. озонатор 3. озоно-въздушна смес 4. бариерен разряд 5. диелектрична бариера 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  3. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  4. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 1147

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

- 32 -

Сп Б 394

Биопластмасите - част от следващата индустриална революция в Европа . // Хранително-вкусова промишленост, LXI, 2012, N 11-12, с. 26 - 27. 

   Пазарите на биопродукти представляват ключов приоритет за промишлената политика на ЕС. 

   
   http://www.european-bioplastics.org 

1. Хранително-вкусова промишленост 2. Статистическа биохимия. Биополимери и други биологически важни съеди 
 664:577.11.004.3(045)
Ключови думи: 1. биопластмаси 2. биопродукти 3. биополимери 4. биокомпостеруеми пластмаси 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 1163

- 33 -

Сп Б 434

Красимирова, Анна.  Черните диаманти под краката / Анна Красимирова. // Агробизнесът, 11, 2013, N 2, с. 39. 

   Статията запознава читателя с гъбите от вида Tuber (трюфели ). Съществуват над 100 вида от тези гъби, но на практика само няколко са ценени. 

1. Гъби - диворастящи 
 582.28.001.3(045)
Ключови думи: 1. гъби 2. трюфели 
Тематични рубрики: 1. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 1180

- 34 -

Сп Б 434

Тодоров, Венцислав.  Търсенето на биопродукти - посоката е нагоре : Специална тематична програма ще насърчава производителите / Венцислав Тодоров. // Агробизнесът, 11, 2013, N 5, с. 20 - 21. 

1. Биопродукти 
 631/635577.2
Ключови думи: 1. биопродукти 2. биоземеделие 3. пазар на биохрани 4. мерки и дейности 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 1183

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 35 -

Сп А 19

Aaker, David A.  Съвременни решения за защита от пожар посредством водна мъгла. // Машиностроене и електротехника, 62, 2013, N 1, с. 35 - 36. 

   Синхрон -С, специализирана в проектиране и изграждане на противопожарни системи, предлага надеждни решения за защита от пожар, които са успешно приложими както в помещения с присъствие на хора, така и в промишлени обекти с наличие на сложно производствено оборудване. Решенията са базирани на иновативния метод за потушаване и контролиране на пожари посредством инсталации с водна мъгла. 

   
   http://www.synchron-s.com 

1. Опасност от пожари. Противопожарна защита 
 614.84.001.3(045)
Ключови думи: 1. защита от пожари 2. водна мъгла 3. системи с водна мъгла 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1126

- 36 -

Сп А 377

Господинова, Е. и др.  Фрактален и мултифрактален анализ на едномерни и двумерни медицински данни / Евгения Господинова, М. Господинов. // Автоматика и информатика, XLVI, 2012, N 4, с. 20 - 24. 

1. Аналогови устройства за преобразуване и изчисляване на данни 2. Обща теория на съобщителната техника. Кибернетика (теория на информацията и теория на сигналите с о 3. Сърдечни болести 4. Видове радио- и рентгенография 
 681.335:621.391  + 616.12  + 616-073.756
Ключови думи: 1. фрактален анализ 2. мултифрактален анализ 3. едномерни сигнали 4. двумерни сигнали 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  3. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1175

- 37 -

Сп Б 448

Иванов, Марин.  Системи за известяване и гасене на пожари / Марин Иванов. // Логистика, VIII, 2012, N 9, с. 52 - 54. 

1. Опасност от пожари. Противопожарна защита 
 614.84.002.51(045)
Ключови думи: 1. пожароизвестителна система 2. пожарогасене 3. спринклерна пожарогасителна инсталация 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1106

- 38 -

Сп А 2033

Исследование возможности использования терагерцовых изображяющих систем для медицинской диагностики  / К. И. Зайцев и др. // Вестник МГТУ имени Н. Э. Баумана-серия "Приборостроение", 22, 2012, N 4, с. 114 - 115. 

   Чрез методите на математическото моделиране е изследвана възможността да се използват активни терахерцови изобразителни системи за ранна диагностика на заболявания по кожата. 

   Други авт.: В. Е. Керасик, С. А. Королева, И. Н. Фокина

1. Камери. Проекционни апарати 2. Опорно-двигателен апарат. Глас. Кожа 
 681.77:612.7.001.57(045)
Ключови думи: 1. терахерцово излъчване 2. изобразителна система 3. параметрично изображение 4. ранна диагностика 5. заболявания на кожата 6. заболявания 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1191

- 39 -

Сп А 6

Липкович, И. Э. и др.  Повышение эффективности и безопастности функционирования человеко-машинных систем / И. Э. Липкович, А. Д. Лопатин. // Тракторы и сельхозмашины, 83, 2013, N 2, с. 51 - 55. 

   Разгледан е проблемът за ефективното използване на човешкия ресурс в производството и повишаване безопасността при функционирането на човеко-машинните системи. Разработен е алгоритъм на безопасността на ЧМС. 

1. Защитни приспособления срещу злополука. Устройване на работното място от гледна точка на безопаснос 
 614.8-084 *.001.12(045)
Ключови думи: 1. човеко-машинна система 2. безопасност 3. енергетика на човека 4. психофизиологично състояние 5. работоспособност 6. приспособяемост на оператора 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1155

- 40 -

Сп А 377

Петрова, Д.  Разработване на web интерфейс за клинична информационна система за отделение по детска хирургия / Д. Петрова. // Автоматика и информатика, XLVI, 2012, N 3, с. 44 - 48. 

   Дискутирани са разработването и реализацията на web интерфейс за проектираната клинична информационна система. Разгледани са избраните технологии и основните стъпки при реализацията на интерфейса. Представени са основните модули от интерфейса, свързани с въвеждане на информация за пациента. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 2. Детска хирургия. Общи въпроси 
 681.324:617-053.2.001.12(045)
Ключови думи: 1. web интерфейс 2. софтуерни технологии 3. модули на web интерфейса 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1174

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

- 41 -

Сп А 6

Литовченко, Н. Н. и др.  Электровибродуговое упрочнение рабочих органов почвообрабатывающих машин металлокерамическими материалами / Н. Н. Литовченко, Н. В. Титов, А. В. Коломейченко. // Тракторы и сельхозмашины, 83, 2013, N 2, с. 49 - 50. 

   Разгледана е перспективна технология за заякчаване на работните органи на почвообработващите машини, позволяваща значително да се повиши техният ресурс. Технологията е универсална, тя може да се използва не само за заякчаване на нови работни органи, но и за възстановяване с заякчаване на износените. 

1. Почвообработващи машини и инструменти 2. Наваряване 
 631.31:621.791.92.001.5(045)
Ключови думи: 1. работни органи 2. почвообработващи машини 3. електровибродъгово заякчаване 4. металокерамични материали 5. метална матрица 6. легиращи компоненти 7. керамични компоненти 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 1154

- 42 -

Сп А 2034

Мальцев, А. А. и др.  Прогнозирование долговечности деталей главной линии "ПНК-320" / А. А. Мальцев, А. Д. Русаков, Н. Н. Даева. // Вестник МГТУ имени Н. Э. Баумана-серия "Машиностроение", 22, 2012, N 4, с. 86 - 93. 

   Разгледани са основните етапи на прогнозиране на дълготрайността при умора на детайлите на валцова машина, като е използван работен вал на завършваща валцова клетка ПНК-320. За да може да се прогнозира умората на дълготрайност на работния вал, е разработена специална програма в среда MathCAD. 

1. Теория на машиностроенето (машинознание). Механиката като теоретична основа на машиностроенето 2. Здравина. Умора 
 621.01:539.4.001.18(045)
Ключови думи: 1. валцови машини 2. умора при дълготрайност 3. въртящи колебания 4. диференциални уравнения 5. Mathcad 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).  3. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 1189

Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

- 43 -

Сп А 19

Колчагов, Симеон.  Аутодеск] Autodesk Simulation CFD 2013 / Симеон Колчагов. // Машиностроене и електротехника, 62, 2013, N 1, с. 44 - 50. 

   Autodesk Simulation CFD (известен преди като CFdesign) предоставя пълен набор от инструменти за моделиране на потока флуиди и процеси на топлопредаване. 

1. Топлопроводимост. Топлопредаване 
 536.2.001.57(045)
Ключови думи: 1. autodesk 2. моделиране 3. топлопредаване 4. флуиди 
Тематични рубрики: 1. Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.  
  

Сист. No: 1128

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 44 -

Сп А 3

Антонов, Руслан Викторович и др.  Устройство для сушки растительного лекарственного сырья с использованием электроосмоза / Руслан Викторович Антонов, Борис Михайлович Елисеев. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 83, 2013, N 1, с. 20 - 22. 

   Разгледани са въпросите на интензификация на процеса сушене на лекарствена суровина, описани са устройството и принципът на работа на разработена сушилна уредба от конвеерен тип. 

1. Електроосмоза 
 621.359.2.001.13(045)
Ключови думи: 1. сушене 2. лекарствени растения 3. двоен електрически слой 4. електроосмоза 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1134

- 45 -

Сп А 19

Горанов, Горан Данаилов.  Генератор, управляван от код в структурата на ALL DPLL, реализиран в програмируема логическа среда / Горан Данаилов Горанов. // Машиностроене и електротехника, 62, 2013, N 1, с. 38 - 41. 

   Целта на настоящата статия е изследване на цифрово управляван генератор, реализиран с делител чрез изключващо ИЛИ. 

1. Генератори на електромагнитни трептения и импулси. Автогенератори. Импулсни генератори 
 621.373.001.2(045)
Ключови думи: 1. генератори 2. програмируема логическа среда 3. цифров синтез 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1127

- 46 -

Сп А 3

Никитенко, Геннадий Владимирович и др.  Стабилизация частоты вращения генератора ветроустановки / Геннадий Владимирович Никитенко, Евгений Викторович Коноплев, Павел Викторович Коноплев. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 82, 2012, N 5, с. 24 - 25. 

   Предложено е устройство за стабилизиране честотата на въртене на асинхронен генератор с късосъединен ротор, който е част от ветроенергийната уредба. 

1. Генератори на електромагнитни трептения и импулси. Автогенератори. Импулсни генератори 
 621.311.24:621.54.001.13(045)
Ключови думи: 1. ветроенергийна уредба 2. асинхронен генератор 3. честота на въртене 4. стабилизатори 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1130

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

- 47 -

Сп Б 448

Видеонаблюдение и безопасност за склада . // Логистика, VIII, 2012, N 9, с. 46 - 50. 

   Статията предлага резултати от пазарно проучване на видеонаблюдението и системите за пожарна безопасност в складовите бази. 

1. Цифрови видеокамери 
 621.397:681.3.001.3(048.8)
Ключови думи: 1. термокамери 2. инфрачервени детектори 3. релсова камера 4. IP системи 5. технология "свой-чужд" 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1105

- 48 -

Сп А 377

Господинова, Е. и др.  Фрактален и мултифрактален анализ на едномерни и двумерни медицински данни / Евгения Господинова, М. Господинов. // Автоматика и информатика, XLVI, 2012, N 4, с. 20 - 24. 

1. Аналогови устройства за преобразуване и изчисляване на данни 2. Обща теория на съобщителната техника. Кибернетика (теория на информацията и теория на сигналите с о 3. Сърдечни болести 4. Видове радио- и рентгенография 
 681.335:621.391  + 616.12  + 616-073.756
Ключови думи: 1. фрактален анализ 2. мултифрактален анализ 3. едномерни сигнали 4. двумерни сигнали 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  3. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1175

- 49 -

Сп А 17

Пахомов, Виктор Иванович и др.  Электроозонатор для обработки сельскохозяйственной продукции / Виктор Иванович Пахомов, Владимир Андреевич Максименко, Кирилл Николаевич Буханцов. // Техника в сельском хозяйстве, 71, 2012, N 5, с. 25 - 29. 

   Предложен е електроозонатор с обемен бариерен разряд и дълъг срок на годност, който е предназначен за използване в технологичните процеси на сушене, обеззаразяване и предпосевна обработка на зърно, семена и друга селскостопанска продукция. 

1. Общи въпроси на селското стопанство 2. Техническо приложение на тлеещия разряд 3. Озон, О3 4. Обработка с други средства 
 631:621.384.5:546.214:66.094.001.
Ключови думи: 1. селскостопанска продукция 2. озонатор 3. озоно-въздушна смес 4. бариерен разряд 5. диелектрична бариера 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  3. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  4. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 1147

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.

- 50 -

Сп А 6

Санинский, В. А. и др.  Метод объемной автоматизированной сборки многоопорных узлов / В. А. Санинский, Н. А. Сторчак, Ю. Н. Платонова. // Тракторы и сельхозмашины, 83, 2013, N 3, с. 19 - 23. 

   Показани са резултати от изследвания в областта на двигателостроенето, имащи за цел подобряване характеристиките на многоопорните възли, тяхната дълговечност, коефициента на запас от надеждност, точността. 

1. Лагери: плъзгащи, търкалящи, дробинкови, ролкови и др. 2. Автомобили с двигатели с вътрешно горене, работещи с течно гориво 3. Двигатели с вътрешно горене според предназначението им 
 621.822:629.113.5:621.431.7.004.67(04
Ключови думи: 1. обемни геометрични форми 2. двойки на триене 3. основни лагери 4. контактни повърхности 5. характеристика на параметрите на хлабината 6. обем на маслото 7. монтиране на основни лагери 8. плъзгащи лагери 9. колянов вал 
Тематични рубрики: 1. Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1157

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.

- 51 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Трудният избор на машина / Васил Василев. // Логистика, IX, 2012, N 9, с. 56 - 57. 

   Изборът на складова машина, която да е най-подходяща за даден склад, е труден. Специалистите от американската фирма Hyster, една от най-големите компании за производство на складови машини, съветват какъв да бъде изборът. 

1. Подемно-транспортни машини 2. Мотокари. Електрокари 
 621.86/.87.001.12(045)
Ключови думи: 1. складови машини 2. електрокари 3. мотокари 
Тематични рубрики: 1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  
  

Сист. No: 1107

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 52 -

Сп А 17

Богданович, Виталий Петрович.  Гидродинамический смеситель / Виталий Петрович Богданович. // Техника в сельском хозяйстве, 71, 2012, N 5, с. 36 - 38. 

   Предложен е хидродинамичен смесител с ежектор, ускоряващ протичането на преестерификацията при производството на биогориво от растителни масла. 

1. Устройства за смеси. Карбуратори 
 621.43.03.001.5(045)
Ключови думи: 1. биогорива 2. хидродинамичен смесител 3. ежектор 4. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1148

- 53 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Какво трябва да знае спедиторът за контейнерните превози / Васил Василев. // Логистика, IX, 2013, N 1, с. 34 - 36. 

   Контейнерните превози са един стандартизиран, удобен и движещ се по редовно разписание превоз, даващ възможност на вносителите и износителите да планират своите доставки. 

1. Товарен транспорт по вода. Товарни превози 
 656.614.000.33(045)
Ключови думи: 1. превози 2. контейнерни превози 3. превозвачи 4. натовареност на пристанището 5. коносомент 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1112

- 54 -

Сп Б 462

Влайкова, Сибила.  Експрес сервиз или за потенциала на нашата жп индустрия : Защо единственият български производител на локомотиви се ориентира предимно към износ / Сибила Влайкова. // Железопътен транспорт, 2012, N 9, с. 22 - 24. 

   Благодарение на професионалния капацитет, иновативното мислене и амбицията на мениджмънта "Експрес сервиз" успяват да се превърнат в единствен доставчик на маневрени локомотиви за промишлеността у нас. 

1. Видове тяга. Локомотиви и влакове 
 629.42.002.6(045)
Ключови думи: 1. маневрен локомотив 2. маневрени машини 3. Експрес сервиз 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1083

- 55 -

Сп Б 462

Влайкова, Сибила.  ТИНСА - първият у нас нотифициран орган за оценки по оперативната съвместимост / Сибила Влайкова. // Железопътен транспорт, 2012, N 10, с. 30 - 31. 

   Значимостта на факта, че страната ни има своя нотифициран орган в лицето на "ТИНСА", се състои в поевтиняването на услугата за оценка на оперативната съвместимост, но още повече в насърчаване развитието на нашите инженерни кадри, а също така в повишаване авторитета ни сред другите членки на европейската жп общност. 

1. Организация на транспорта 2. Европейски съюз - интегриране 
 656:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. нотифициран орган 2. оперативна съвместимост 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1086

- 56 -

Сп А 1704

Захариев, Людмил.  Велообщество / Людмил Захариев. // Икономика, LXIII, 2012, N 20, с. 98 - 100. 

   Холандия е една от страните, които успешно интегрират колелото като основен начин за придвижване чрез желание, последователна политика и редица инфраструктурни решения. 

1. География. Географски изследвания на страните. Пътешествия. Странознание 2. Велосипеден и мотоциклетен транспорт 
 91.000.504.056(045)  + 656.18
Ключови думи: 1. колоездене 2. Холандия 3. велосипед 
Тематични рубрики: 1. История. Георафия. Биографии. Археология.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1097

- 57 -

Сп А 2034

Зузов, Валерий Николаевич и др.  Совершенствование конструкции корпуса кузова легкового автомобиля на стадии проектирования для обеспечении требований пассивной безопасности при кософронтальном ударе / Валерий Николаевич Зузов, И. В. Зузов. // Вестник МГТУ имени Н. Э. Баумана-серия "Машиностроение", 23, 2013, N 1, с. 60 - 71. 

   Представен е разработен метод за усъвършенстване конструкцията на корпуса на кабината на лек автомобил при кософронтален удар. Описани са съставните части на крайно-модулния модел: каросерия, манекен, кормилен механизъм с обезопасителна възглавница и деформируемо препятствие. 

1. Автомобили. Автомобилостроене 
 629.113.001.5(045)
Ключови думи: 1. леки автомобили 2. каросерия 3. пасивна безопасност 4. фронтален удар 5. енергоемкост 6. устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1190

- 58 -

Сп А 6

Лиханов, В. А. и др.  Улучшение экологических показателей дизеля путем применения этаноло-топливной эмульсии / В. А. Лиханов, О. П. Лопатин. // Тракторы и сельхозмашины, 83, 2013, N 2, с. 6 - 7. 

   Установена е възможност за подобряване на екологическите показатели на дизела чрез използването на етаноло-горивна емулсия; в частност за снижаване на окисите на азота в отработените газове, за икономия на дизеловото гориво, за повишаване на ефективните показатели. 

1. Дизелови двигатели - изследвания - експерименти 
 621.436.001.5(045)
Ключови думи: 1. дизели 2. етаноло-горивна емулсия 3. екологични показатели 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1152

- 59 -

Сп А 377

Николов, В.  Система за обработка на данни от движението на превозни средства по пътищата / В. Николов. // Автоматика и информатика, XLVI, 2012, N 4, с. 25 - 29. 

   Статията запознава читателите с разработена методика за обработка и съхранение на информация от движението на превозните средства. Разработен е метод и за възстановяване на информацията в рамките на кратковременни периоди. 

1. Ограничение, контрол и регулиране на движението 2. Програми и алгоритми за решаване на отделни задачи на изчислителни машини 
 656.053 *:519.688.001.3(045)
Ключови думи: 1. обработка на данни 2. информационни потоци 3. движение по пътищата 4. технически средства 5. етапи на обработка 6. архитектура на софтуерната система 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 1176

- 60 -

Сп Б 448

Русинова, Ралица.  Успешни стратегии за развитието на комбинирания транспорт / Ралица Русинова, Марин Иванов. // Логистика, IX, 2013, N 3, с. 38 - 41. 

   Огромният потенциал на комбинирания транспорт в България остава неизползван, въпреки че страната ни се пресича от пет транспортни коридора. Решаването на трудностните зависи и от обмена на добри практики на европейско равнище. 

1. Транспортни маршрути. Линии 
 656.02 *.001.12
Ключови думи: 1. интермодален транспорт 2. интермодален оператор 3. международно сътрудничество в транспорта 4. обмен на добри практики 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1117

- 61 -

Сп А 6

Санинский, В. А. и др.  Метод объемной автоматизированной сборки многоопорных узлов / В. А. Санинский, Н. А. Сторчак, Ю. Н. Платонова. // Тракторы и сельхозмашины, 83, 2013, N 3, с. 19 - 23. 

   Показани са резултати от изследвания в областта на двигателостроенето, имащи за цел подобряване характеристиките на многоопорните възли, тяхната дълговечност, коефициента на запас от надеждност, точността. 

1. Лагери: плъзгащи, търкалящи, дробинкови, ролкови и др. 2. Автомобили с двигатели с вътрешно горене, работещи с течно гориво 3. Двигатели с вътрешно горене според предназначението им 
 621.822:629.113.5:621.431.7.004.67(04
Ключови думи: 1. обемни геометрични форми 2. двойки на триене 3. основни лагери 4. контактни повърхности 5. характеристика на параметрите на хлабината 6. обем на маслото 7. монтиране на основни лагери 8. плъзгащи лагери 9. колянов вал 
Тематични рубрики: 1. Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1157

- 62 -

Сп А 6

Универсальная лента для улучшения сцепных и тормозных качеств пневматических машин  / Ю. Г. Горшков и др. // Тракторы и сельхозмашины, 82, 2012, N 12, с. 14 - 16. 

   Предложена е конструкция на универсална бързоразглобяема противоплъзгаща се лента, която до голяма степен подобрява теглително-зацепващите и спирачни качества на машините на хлъзгави терени и повърхности с малка носеща способност. 

   Други авт.: А. А. Калугин, И. Н. Старунова, Т. Г. Бехтольд

1. Параметри и характеристики на транспортните средства 
 629.07.001.5(045)
Ключови думи: 1. универсална лента 2. буксуване 3. шип против хлъзгане 4. пневматично колело 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1149

- 63 -

Сп А 6

Чернецов, Д. А. и др.  Оптимизация параметров комбинированного устройства снижения токсичности отработавших газов дизелей / Д. А. Чернецов, В. П. Капустин. // Тракторы и сельхозмашины, 83, 2013, N 3, с. 5 - 7. 

   Описано е устройство, принципът на действие и резултатите от оптимизация на параметрите на комбинирано устройство за намаляване токсичността на отработените газове. 

1. Дизелови двигатели 2. Природа и общество. Опазване на природата (в цялост) 
 621.436:502.3.001.2(045)
Ключови думи: 1. токсичност на отработените газове 2. околна среда 3. дизели 4. неутрализатор на отработените газове 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1156

Механизация на селското стопанство. Селскостопански.

- 64 -

Сп А 17

Беспамятнов, Юрий Алексеевич.  Повышение эффективности работы почвообрабатывающих агрегатов / Юрий Алексеевич Беспамятнов. // Техника в сельском хозяйстве, 71, 2012, N 5, с. 13 - 15. 

   Обосновано е използването на коригиращи устройства, ограничаващи нивото на колебание на работните органи на почвообработващите агрегати. 

1. Селскостопански трактори 2. Почвообработващи машини и инструменти 
 631.372:631.31 .001.6(045)
Ключови думи: 1. почвообработващи агрегати 2. вибрации 3. натоварване на двигателя 4. частотен анализатор 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 1145

- 65 -

Сп Б 434

Великова, Росица.  Най-модерните сеялки Kverneland и Vaderstad на родна земя / Росица Великова. // Агробизнесът, 11, 2013, N 6, с. 40 - 41. 

1. Селскостопански машини и инструменти. Селскостопанско машиностроене 
 631.3.002.5(045)
Ключови думи: 1. агромашини 2. сеялки 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 1188

- 66 -

Сп А 6

Гольтяпин, В. Я.  Особенности конструкции польских тракторов / В. Я. Гольтяпин. // Тракторы и сельхозмашины, 83, 2013, N 3, с. 50 - 54. 

   Разгледана е номенклатурата на тракторите, произвеждани от полските компании Pronar и Ursus SA, особеностите на техните конструкции, основните показатели на техническо ниво. 

1. Селскостопански трактори 
 631.372.004.1(045)
Ключови думи: 1. трактор Pronar 2. трактор Ursus 3. трактор Zefir 4. съдържание на вредни вещества 5. скоростна кутия 6. кормилно управление 7. прикачни устройства 8. кабина за управление 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 1158

- 67 -

Сп А 213

Джандармов, Петър.  Алтернативни форми за осигуряване на механизацията в земеделските стопанства / Петър Джандармов. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 57, 2012, N 5-6, с. 76 - 86. 

   Целта на статията е въз основа на сравнителен институционален анализ да се направи оценка на реално възможните алтернативи за осигуряване на механизацията на работните процеси в земеделските стопанства в България. 

1. Селскостопански машини и инструменти. Селскостопанско машиностроене 
 631.3.001.3(045)
Ключови думи: 1. механизация 2. механизация на селското стопанство 3. транзакционни разходи 4. снабдяване с техника 5. кооперации за производствено обслужване 6. фермерски стопанства 7. земеделски производствени кооперации 8. фермерски сдружения 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 1092

- 68 -

Сп А 6

Зябиров, И. М. и др.  Предупредительное диагностирование зерноуборочных комбайнов / И. М. Зябиров, В. И. Зябирова. // Тракторы и сельхозмашины, 83, 2013, N 1, с. 38 - 39. 

   Представени са резултатите от анализ на отказите и неизправностите на зърноприбиращите комбайни с цел определяне параметрите на техническото състояние на механизмите посредством виброакустичен метод на диагностициране. 

1. Машини и инструменти за прибиране на реколтата 
 631.35:004.001.18(045)
Ключови думи: 1. зърнокомбайни 2. отказ 3. неизправности 4. коефициент на готовност 5. овършаващ барабан 6. класификатор 7. информация 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Електрификация и автоматизация на селското стопанство.  
  

Сист. No: 1151

- 69 -

Сп А 4

Кинематични характеристики на енергетичните средства за земеделието  / Чавдар Везиров и др. // Селскостопанска техника = Agricultural Engineering, 49, 2012, N 5-6, с. 41 - 47. 

   Статията предлага изследвания на някои начини за получаване и представяне на кинематични характеристики на енергетичните средства. 

   Други авт.: Атанас Атанасов, Петя Радева, Свилен Костадинов, Христо Христов

1. Селскостопанска енергетика 
 631.37:531.2/.3.001.5(045)
Ключови думи: 1. енергетични средства 2. земеделие 3. кинематични характеристики 4. селскостопански агрегати 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  2. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 1143

- 70 -

Сп А 6

Киров, Ю. А. и др.  Инерционный сгуститель навозных стоков / В. А. Мухин, Ю. А. Киров, Д. Н. Котов. // Тракторы и сельхозмашины, 83, 2013, N 1, с. 12 - 14. 

   Описани са конструкцията на инерционен сгъстител и работният процес по разделянето на изходната маса при стичането на оборския тор на фракции. Показани са резултатите от изследванията на сгъстителя, проведени на разработена експериментална уредба. 

1. Органически и биологически торове 2. Посевни и посадъчни машини и инструменти. Машини за торене. Сеялки, разсадопосадъчни, тороразпръскв 
 631.86/.87:631.33.001.4(045)
Ключови думи: 1. оборски тор 2. разделяне на фракции 3. скрубер 4. хидроциклон 5. сгъстяване 6. производителност 7. влажност на сгъстената фракция 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 1150

- 71 -

Сп А 6

Литовченко, Н. Н. и др.  Электровибродуговое упрочнение рабочих органов почвообрабатывающих машин металлокерамическими материалами / Н. Н. Литовченко, Н. В. Титов, А. В. Коломейченко. // Тракторы и сельхозмашины, 83, 2013, N 2, с. 49 - 50. 

   Разгледана е перспективна технология за заякчаване на работните органи на почвообработващите машини, позволяваща значително да се повиши техният ресурс. Технологията е универсална, тя може да се използва не само за заякчаване на нови работни органи, но и за възстановяване с заякчаване на износените. 

1. Почвообработващи машини и инструменти 2. Наваряване 
 631.31:621.791.92.001.5(045)
Ключови думи: 1. работни органи 2. почвообработващи машини 3. електровибродъгово заякчаване 4. металокерамични материали 5. метална матрица 6. легиращи компоненти 7. керамични компоненти 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 1154

- 72 -

Сп А 3

Остриков, Валерий Васильевич и др.  Актуальные проблемы повышения эффективности использования нефтепродуктов в сельскохозяйственной технике / Валерий Васильевич Остриков, Сергей Николаевич Сазонов. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 83, 2013, N 1, с. 30 - 32. 

   Изложени са съвременни проблеми на повишаване ефективността при използването на смазочни масла и дизелно гориво в селскостопанската техника, предложени са методи за намаляване загубите на гориво и масло при експлоатацията на машини в малките селскостопански предприятия. 

1. Регенериране на смазочните материали 
 621.899.001.13(045)
Ключови думи: 1. селскостопанска техника 2. смазочни масла 3. горива 4. контрол на качеството 5. технически средства 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 1135

- 73 -

Сп А 4

Пеняшки, Тодор и др.  Съвременни методи за намаляване на износването и повишаване трайността на елементи и възли от селскостопанската техника / Тодор Пеняшки, Георги Костадинов. // Селскостопанска техника = Agricultural Engineering, 49, 2012, с. 26 - 40. 

   Целта на настоящата разработка е да се систематизират методите за повърхностна обработка и нанасяне на износоустойчиви покрития с оглед използването им в селскостопанската техника. 

1. Селскостопански машини и инструменти. Селскостопанско машиностроене 
 631.3.001.3(045)
Ключови думи: 1. износване на детайлите 2. антифрикционни материали 3. износоустойчиви материали 4. износоустойчиви покрития 5. класификация на покритията 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 1140

- 74 -

Сп А 4

Пеняшки, Тодор и др.  Методи за нанасяне на износоустойчиви покрития върху детайли, елементи и възли от селскостопанската техника и разпространението им у нас / Тодор Пеняшки, Георги Костадинов. // Селскостопанска техника = Agricultural Engineering, 49, 2012, N 5-6, с. 22 - 34. 

   Целта на настоящата работа е да се разкрият същността и технологичните възможности на методите за нанасяне на износоустойчиви покрития с оглед използването им в селскостопанската техника, като се покажат предимствата и недостатъците им. 

1. Нанасяне на метални и неметални покрития върху метали и неметали. Метализация 2. Селскостопански машини и инструменти. Селскостопанско машиностроене, моделиране 
 621.793:631.3.001.12(045)
Ключови думи: 1. износоустойчиви покрития 2. електрохимическо отлагане 3. термични методи 4. електрофизични методи 5. електроискрово напластяване 6. магнитноимпулсно въздействие 7. вакуумни методи 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  2. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 1142

- 75 -

Сп А 6

Соколов, В. Н. и др.  Результаты испытаний дополнительного транспортного устройства для упорядоченной укладки прессованных тюков / В. Н. Соколов, Д. В. Кулагин. // Тракторы и сельхозмашины, 83, 2013, N 2, с. 12 - 14. 

   Предложена е конструкционно-технологична схема на допълнително транспортно устройство за стройно подреждане на балите, намиращи се на полето. Показани са резултатите от изследванията на енергетичните и технологични показатели на неговата работа. 

1. Спомагателни средства за събиране на товарите 2. Отделни растителни храни 
 621.869:636.086.001.13(045)
Ключови думи: 1. пресован фураж 2. правоъгълни бали 3. товарене на балите 4. допълнително транспортно устройство 5. мощност 6. производителност 7. теглително съпротивление 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 1153

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

- 76 -

Сп А 17

Винников, Иван Кириллович и др.  Совершенствование технологии доения коров в стойлах / Иван Кириллович Винников, Олег Николаевич Бахчевников, Юрий Викторович Пахомов. // Техника в сельском хозяйстве, 71, 2012, N 5, с. 21 - 25. 

   Предложени са нови методи и средства за комплексна модернизация на доенето на кравите в боксово отглеждане, използвайки двурежимен дву-и тритактов доилен апарат. 

1. Едри преживни животни. Едър рогат добитък 2. Мляко, месо и други продукти от животновъдството 
 636.2:637.001.57(045)
Ключови думи: 1. доилен апарат 2. модернизация 3. автоматизация 4. боксово отглеждане на крави 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Електрификация и автоматизация на селското стопанство.  
  

Сист. No: 1146

- 77 -

Сп А 3

Долгов, Игорь Юрьевич.  Энергетический и эксергетический анализ систем энергоснабжения сельскохозяйственных предприятий животноводчества с когенерационными теплоэлектростанциями / Игорь Юрьевич Долгов. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 82, 2012, N 5, с. 26 - 28. 

   Използвайки за пример типов обект за животновъдство, статията показва ефективността на неговото електроснабдяване от кохенерационни електростанции. 

1. Енергийни системи в цялост. Електрически централи и подстанции. Електрификация 
 621.311.001.3(045)
Ключови думи: 1. електроенергия 2. топлинна енергия 3. ексергия 4. коефициент на преобразуване 
Тематични рубрики: 1. Електрификация и автоматизация на селското стопанство.  
  

Сист. No: 1131

- 78 -

Сп А 6

Зябиров, И. М. и др.  Предупредительное диагностирование зерноуборочных комбайнов / И. М. Зябиров, В. И. Зябирова. // Тракторы и сельхозмашины, 83, 2013, N 1, с. 38 - 39. 

   Представени са резултатите от анализ на отказите и неизправностите на зърноприбиращите комбайни с цел определяне параметрите на техническото състояние на механизмите посредством виброакустичен метод на диагностициране. 

1. Машини и инструменти за прибиране на реколтата 
 631.35:004.001.18(045)
Ключови думи: 1. зърнокомбайни 2. отказ 3. неизправности 4. коефициент на готовност 5. овършаващ барабан 6. класификатор 7. информация 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Електрификация и автоматизация на селското стопанство.  
  

Сист. No: 1151

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 79 -

Сп А 213

Андонов, Станимир.  Насоки за преструктуриране на на земеделските стопанства в България / Станимир Андонов. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 57, 2012, N 5-6, с. 15 - 23. 

   Статията представя изследване въз основа на анализ, чрез който да се очертаят тенденциите на организационно-стопанското преструктуриране в българското земеделие в периода непосредствено преди и след членството в ЕС. 

1. Селскостопански предприятия според формата на земевладение, според правото на собственост, според м 
 631.115.001.5(045)
Ключови думи: 1. земеделски стопанства 2. комасиране на площи 3. уедряване на стопанства 4. структурни промени 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1089

- 80 -

Сп Б 324

Артинова, Недялка.  Хумусно състояние на почвите в България = Humus Status of Different Soil Types in Bulgaria / Недялка Артинова. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 46, 2012, N 4, с. 11 - 53. 

   Основната цел на настоящото изследване е на базата на масови материали да се установи съвременното хумустно състояние на всички почвени различия, разпространени в нашата страна. За да се постигне тази цел, трябва да се събере достатъчно и в същото време представителен материал за анализи и да се определят всички показатели, по които се изисква да се прави оценка на съвременното хумусно състояние на почвите. 

1. Почвени изследвания. Почвен анализ 
 631.4.001.3(045)
Ключови думи: 1. хумус 2. карбонатни черноземи 3. типични черноземи 4. излужени черноземи 5. деградирани черноземи 6. тъмно-кафяви горски почви 7. видове почви 8. почва 9. почвознание 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1137

- 81 -

Сп Б 324

Артинова, Недялка.  Характеристика и групиране по съдържание и състав на хумуса в почвите на България чрез математико-статистически методи / Недялка Артинова. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 46, 2012, N 4, с. 54 - 67. 

   Настоящата статия предлага проучвания на почти всички почвени различия (подтипове и видове почви), разпространени в България; на всички почви да бъдат определени показателите, свързани със съдържанието и състава на хумуса; получените данни се подлагат на математико-статистически анализ. 

1. Почвени изследвания. Почвен анализ 
 631.4:519.2.001.57(045)
Ключови думи: 1. състав на хумуса 2. почвени проби 3. математико-статистически методи 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 1138

- 82 -

Сп А 4

Асенов, Любомир и др.  Изследване процеса на гранулиране на органоминерален тор на базата на тор от птицевъдството / Любомир Асенов, Юрий Енакиев. // Селскостопанска техника = Agricultural Engineering, 49, 2012, N 4, с. 45 - 56. 

   Статията запознава читателите с процеса на гранулиране на биотрансформиран органоминерален тор с повишена биологична активност на базата на птичи тор по метода на пресоване с опитна уредба за гранулиране. 

1. Торове 
 631.89.002.8(045)
Ключови думи: 1. торове 2. птичи тор 3. гранулиране на торове 4. органоминерален тор 5. здравина на гранулите 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1141

- 83 -

Сп А 4

Базитов, Румен.  Продуктивността на водата и ефект от напояването на царевица за силаж първа култура / Румен Базитов. // Селскостопанска техника = Agricultural Engineering, 49, 2012, N 5-6, с. 48 - 53. 

   Целта на показаното в настоящата статия изследване е да се установи продуктивността на водата и ефекта от напояването на царевица за силаж първа култура, отглеждана при условия на оптимално и недостатъчно водоосигуряване. 

1. Селскостопанска мелиорация 2. Царевица - напояване 
 631.6:633.15.001.2(045)
Ключови думи: 1. напояване 2. напояване на почвата 3. продуктивност на царевицата 4. поливни режими 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1144

- 84 -

Сп А 213

Башев, Храбрин.  Управление на риска в аграрния сектор / Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 2012, N 4, с. 11 - 36. 

   Изследванията на управлението на риска в аграрния сектор се фокусират предимно върху техническите методи и капацитета за разкриване, превенция, преодоляване и възстановяване от различни рискове. В статията се разглежда интердисплинарната Нова институционална икономика и се предлага всеобхватен подход за анализ на управлението на риска в аграрния сектор. 

1. Организация и управление на селскостопанското производство. Земеделие. Градинарство 2. Риск, несигурност в икономиката 
 631.1:330.131.7.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. управление на риска 2. аграрен сектор 3. форми за управление на риска 4. ефективност на управлението на риска 5. етапи в анализа 6. риск в агрохранителна верига 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1087

- 85 -

Сп А 213

Башев, Храбрин.  Влияние на ОСП на ЕС върху земеделските стопанства в България / Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 57, 2012, N 5-6, с. 33 - 55. 

   В настоящата статия се представят резултатите от анкетно проучване за влиянието на ОСП на ЕС върху земеделските стопанства от различен юридически тип, размери, специализация и географско разположение. 

1. Европейски съюз - международни икономически отношения 2. Обща селскостопанска политика 
 339.96:061.1 ЕС:338.43.001.5
Ключови думи: 1. обща селскостопанска политика 2. земеделски стопанства 3. ефекти на ОСП на ЕС 4. устойчивост на стопанствата 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1090

- 86 -

Сп А 3

Васильев, Алексей Николаевич и др.  Моделирование рециркуляционной сушки зерна / Алексей Николаевич Васильев, Дмитрий Александрович Будников, Нелли Борисовна Руденко. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 82, 2012, N 5, с. 33 - 35. 

   Показани са аналитични зависимости за изчисляване режима на СВЧ-рециркулация на зърно при сушенето му посредством активно вентилиране. 

1. Сгради за съхраняване и първична преработка на селскостопанските продукти 
 631.24.001.57
Ключови думи: 1. сушене на зърно 2. СВЧ-рециркулация 3. зърнен материал 4. зърнен слой 5. температура на нагряване 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1133

- 87 -

Сп А 17

Винников, Иван Кириллович и др.  Совершенствование технологии доения коров в стойлах / Иван Кириллович Винников, Олег Николаевич Бахчевников, Юрий Викторович Пахомов. // Техника в сельском хозяйстве, 71, 2012, N 5, с. 21 - 25. 

   Предложени са нови методи и средства за комплексна модернизация на доенето на кравите в боксово отглеждане, използвайки двурежимен дву-и тритактов доилен апарат. 

1. Едри преживни животни. Едър рогат добитък 2. Мляко, месо и други продукти от животновъдството 
 636.2:637.001.57(045)
Ключови думи: 1. доилен апарат 2. модернизация 3. автоматизация 4. боксово отглеждане на крави 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Електрификация и автоматизация на селското стопанство.  
  

Сист. No: 1146

- 88 -

Сп Б 394

Георгиева, А. В. и др.  Качество на пшенични брашнени смеси и тесто, обогатени с брашно от елда / А. В. Георгиева, И. Е. Димов. // Хранително-вкусова промишленост, LXII, 2013, N 2, с. 38 - 41. 

   Определени са някои от основните качествени показатели на пшенични брашнени смеси и тесто, получени от брашно тип 500, обогатено с брашно от елда. Въз основа на това се проучват възможностите за получаване на качествен хляб, обогатен с добавка на елда. Основната цел е да се повиши биологичната стойност на белите пшенични брашна и готовия хляб. 

1. Пшеница 2. Елда 3. Хляб и хлебни изделия 
 633.11:633.12.001.4(045)  + 664.66.001.53
Ключови думи: 1. пшенично брашно 2. брашно от елда 3. брашнени смеси 4. тесто 5. биологична стойност 6. енергийна стойност 7. качествени показатели 8. елда 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 1171

- 89 -

Сп Б 394

Димов, И. Е. и др.  Качествени показатели на пшеничен хляб, обогатен с брашно от елда / И. Е. Димов, А. В. Георгиева. // Хранително-вкусова промишленост, LXII, 2013, N 3, с. 44 - 48. 

   Разработени са рецептури за получаване на качествен хляб от пшенично брашно тип 500 с влагане на различно количество брашно от елда (15%, 20% и 25%) спрямо масата на пшеничното брашно. Въз основа на това са проведени лабораторни изпичания на хляб. 

1. Пшеница 2. Елда 3. Хляб и хлебни изделия 
 633.11:633.12.001.53(045)  + 664.66.001.53
Ключови думи: 1. пшенично брашно 2. брашно от елда 3. биологична стойност 4. енергийна стойност 5. качествени показатели 6. хляб 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 1172

- 90 -

Сп А 3

Доценко, Сергей Михайлович и др.  Совершенствование технологии кормления свиней / Сергей Михайлович Доценко, Людмила Геннадьевна Крючкова. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 82, 2012, N 5, с. 18 - 19. 

   Предложена е технология за приготвяне и раздаване на смеси, съществено понижаваща енергоемкостта на процеса хранене на свинете. 

1. Свиневъдни ферми, механизация 
 636.4.001.13(045)
Ключови думи: 1. свиневъдство 2. раздаване на храна 3. технология 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1129

- 91 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Пшеницата в света и ЕС през 2012 година / Петко Иванов. // Агробизнесът, 11, 2013, N 1, с. 20, 38. 

1. Пшеница 
 633.11.001.24(045)
Ключови думи: 1. пшеница 2. баланс на пшеница 3. пшенични запаси 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1178

- 92 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Производството на домати в България катастрофално намалява / Петко Иванов. // Агробизнесът, 11, 2013, N 2, с. 33 - 35. 

   По площи, консумация и стопанско значение доматите заемат първо място в света и у нас сред зеленчуковите култури, но към настоящия момент родното зеленчуково производство е в дълбока криза. Причините са комплексни, но основната е грешната поземлена реформа. 

1. Домати 
 635.64.003.1(045)
Ключови думи: 1. домати 2. производство на домати 3. производство на домати в ЕС 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1179

- 93 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Соята - световен лидер в производството на масло и протеин / Петко Иванов. // Агробизнесът, 11, 2013, N 3, с. 34 - 35. 

   С настоящия материал се дава възможно най-обобщена представа за производството на маслодайни семена, растително масло и протеиново брашно (кюспе) от соя, съпоставимо с останалите основни маслодайни култури в света. 

1. Бобови растения 2. Соя - производство 
 635.65.001.24(045)
Ключови думи: 1. бобови култури 2. соя 3. производство на маслодайни семена 4. производство на растителни масла 5. протеинови брашна 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1181

- 94 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Температурните изисквания на рапицата / Петко Иванов. // Агробизнесът, 11, 2013, N 4, с. 35, 37. 

   Рапицата е култура на прохладния крайморски климат, но чрез селекция и продължително отглеждане се е адаптирала доста добре с разнообразни температурни условия. 

1. Рапица - производство 
 633.85.001.3(045)
Ключови думи: 1. рапица 2. фази на развитие на рапицата 3. заляване на рапицата 4. яровизация на рапицата 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1182

- 95 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Царевицата през 2012 година / Петко Иванов. // Агробизнесът, 11, 2013, N 6, с. 25, 27. 

   Статията поднася данни за производството на царевица в света и определя мястото на България в този сектор. България изостава в производството на тази култура в сравнение с Унгария, Сърбия и Гърция. Необходим е задълбочен анализ на царевичното производство у нас във всички направления - райониране, селекция, сеитбооборот, гъстота, торене и пр. 

1. Царевица 
 633.15.001.5(045)
Ключови думи: 1. царевица 2. производство на царевица в света 3. баланс на царевично производство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1186

- 96 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Фуражните зърнение куртури през 2012 / Петко Иванов. // Агробизнесът, 11, 2013, N 6, с. 31, 33. 

   В настоящия материал се прави опит за анализиране на тенденциите за производство на зърнено-фуражни култури през последните три години на базата на данни от Световната организация по прехрана (FAO) и Департамента по земеделие в САЩ (USDA FAS). 

1. Житни растения. Зърнени култури 
 633.1.001.3
Ключови думи: 1. фуражни зърнени култури 2. фуражни растения 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1187

- 97 -

Сп Б 394

Колев, Тотьо и др.  Влияние на различни режими на пастьоризация и условията за съхранение върху микробиологичното качество на пастьоризираното прясно мляко / Тотьо Колев, Росица Еникова. // Хранително-вкусова промишленост, LXI, 2012, N 11-12, с. 38 - 41. 

   Целта на изследването е да се проучи ефективността на два различни пастьоризационни режима - т. нар. технология на "двойно пастьоризиране" във връзка с микробиологичната безопасност на пастьоризираното краве мляко за директна консумация. 

1. Мляко - Преработка 
 637.001.12(045)
Ключови думи: 1. мляко 2. пастьоризация 3. пастьоризирано мляко 4. термична обработка на млякото 5. двойна пастьоризация 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1164

- 98 -

Сп А 3

Крупин, Александр Евгеньевич и др.  Способы увеличения ресурса рабочих органов режущих аппаратов уборочных машин / Александр Евгеньевич Крупин, Александр Васильевич Колпаков. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 82, 2012, N 5, с. 31 - 33. 

   Направен е анализ на методите за увеличаване ресурса на работните органи на прибиращите машини. Отчитайки техните недостатъци, авторите предлагат удължаване ресурса на режещите елементи чрез галванично отлагане на работните повърхности. 

1. Машини и инструменти за прибиране на реколтата 
 631.35.001.13
Ключови думи: 1. прибиращи машини 2. режещи устройства 3. работни органи 4. ресурси 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1132

- 99 -

Сп Б 394

Мардар, Марина.  Зърнени храни на основата на цели зърна - продукти за здравословно хранене / Марина Мардар. // Хранително-вкусова промишленост, LXII, 2013, N 2, с. 31 - 34. 

   В статията са разгледани основните посоки в развитието на зърнените продукти като здравословна храна. Дадена е сравнителна характеристика на традиционните хранителни зърнени продукти и продукти от цели зърна. 

1. Житни растения. Зърнени култури 2. Хранителни продукти. Хранене 
 633.1:641/642.001.5(045)
Ключови думи: 1. зърнени храни 2. цяло зърно 3. пълнозърнест хляб 4. зеленчуци 5. стокова оценка 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 1170

- 100 -

Сп Б 394

Нови видове слънчогледово масло с изменен мастнокиселинен състав  / С. Г. Ефименко и др. // Хранително-вкусова промишленост, LXI, 2012, N 11-12, с. 50 -53. 

   Други авт.: С. К. Ефименко, С. Ф. Быкова, Е. К. Давиденко,

1. Растителни масла, мазнини и восъци 
 665.3.001.2(045)
Ключови думи: 1. растителни масла 2. мазнини 3. трансизомери 4. тропични масла 5. палмово масло 6. слънчогледови хибриди 7. слънчогледово масло 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1167

- 101 -

Сп Б 382

Основните правила при резитбата на лозите.  Основни правила при резитбата на лозите. // Лозарство и винарство, 2012, N 6, с. 42 - 43. 

   Статията дава ценни съвети за резитбата на лозите, които да подпомогнат плододаването, растежа и дълговечността на лозовото растение. 

1. Лози, отглеждане 
 634.8.002.2(045)
Ключови думи: 1. лози 2. резитба на лозите 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1120

- 102 -

Сп А 17

Пахомов, Виктор Иванович и др.  Электроозонатор для обработки сельскохозяйственной продукции / Виктор Иванович Пахомов, Владимир Андреевич Максименко, Кирилл Николаевич Буханцов. // Техника в сельском хозяйстве, 71, 2012, N 5, с. 25 - 29. 

   Предложен е електроозонатор с обемен бариерен разряд и дълъг срок на годност, който е предназначен за използване в технологичните процеси на сушене, обеззаразяване и предпосевна обработка на зърно, семена и друга селскостопанска продукция. 

1. Общи въпроси на селското стопанство 2. Техническо приложение на тлеещия разряд 3. Озон, О3 4. Обработка с други средства 
 631:621.384.5:546.214:66.094.001.
Ключови думи: 1. селскостопанска продукция 2. озонатор 3. озоно-въздушна смес 4. бариерен разряд 5. диелектрична бариера 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  3. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  4. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 1147

- 103 -

Сп А 213

Попов, Румен.  Анализ на конкурентоспособността на зеленчукопроизводството в България / Румен Попов. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 57, 2012, N 3, с. 3 - 16. 

   Анализът на конкурентоспособността на българското земеделие е направен на основата на методика, разработена от Института по икономика на селското стопанство (LEI) - Нидерландия. Данните са за периода 2000-2011 години. Моделът обхваща 3 групи от индикатори. 

1. Конкуренция 2. Организация и управление на селскостопанското производство. Земеделие. Градинарство 
 631/635.001.3(045)  + 338.242.2
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. зеленчукопроизводство 3. индекс на сравнителните конкурентни предимства 4. анализ на конкурентоспособността 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1093

- 104 -

Сп Б 382

Смилянов, В.  Тайните на совиньон блан / В. Смилянов. // Лозарство и винарство, 2012, N 5, с. 53 - 55. 

   Статията запознава читателя с особеностите на резитба на сорта совиньон блан, условията за неговото отглеждане, беритба на плодовете и производство на вино. 

1. Отглеждане на лозите. Резитба 
 634.8:631.54.000.33(045)
Ключови думи: 1. лози совиньон блан 2. резитба на лозите 3. характеристика на резитбата 4. винификация 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1119

- 105 -

Сп Б 324

Теохаров, Методи и др.  Почвено-геоложско разнообразие на България - основа за формиране на агроекосистемите = Soil Geological Variety of Bulgaria - a Basis for Agroecosystems Formation / Методи Теохаров, Детелин Дачев. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 46, 2012, N 4, с. 3 - 10. 

1. Почвознание 
 630.114.004.1(045)  + 631.46:504
Ключови думи: 1. скални формации 2. почвени формации 3. магмени скали 4. вулкански скали 5. седиментни скали 6. метаморфни скали 7. геохимични бариери 8. геохимични депа 9. червеноцветни почви 10. геоложско разнообразие 11. почвено разнообразие 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1136

- 106 -

Сп Б 434

Тодоров, Венцислав.  Търсенето на биопродукти - посоката е нагоре : Специална тематична програма ще насърчава производителите / Венцислав Тодоров. // Агробизнесът, 11, 2013, N 5, с. 20 - 21. 

1. Биопродукти 
 631/635577.2
Ключови думи: 1. биопродукти 2. биоземеделие 3. пазар на биохрани 4. мерки и дейности 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 1183

- 107 -

Сп Б 434

Тодоров, Венцислав.  ОСП - позициите се канализират / Венцислав Тодоров. // Агробизнесът, 11, 2013, N 6, с. 16 - 17. 

1. Управление на стопанството в плановото стопанство в рамките на ЕС 
 338.244:061.1EC:631.155.001.1(045)
Ключови думи: 1. обща селскостопанска политика 2. Европейски съюз 3. европейски субсидии 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1185

- 108 -

Сп А 213

Тодорова, Стела и др.  Състояние, проблеми и ефективност на българските земеделски стопанства в условията ОСП на ЕС / Стела Тодорова, Петър Почалеев. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 57, 2012, N 5-6, с. 66 - 75. 

   Настоящото изследване има за цел да очертае основните проблеми, с които се сблъскват българските земеделски производители в условията и изисванията, наложени от ОСП на ЕС, и да даде насоките за тяхното разрешаване. Да определи икономическата ефективност на стопанствата с различна специализация, като използва модела на производствената функция на Коб-Дъглас. 

1. Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 2. Обща селскостопанска политика 
 338.43:061.ЕС.001.5(045)
Ключови думи: 1. обща селскостопанска политика 2. земеделски стопанства 3. изисквания на ОСП 4. икономическа ефективност на стопанствата 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1091

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 109 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Кога да сменим складовата машина? : Точката на пречупване е различна за електро- и мотокарите / Васил Василев. // Логистика, VIII, 2012, N 10, с. 54 - 56. 

   Кога точно е моментът да сменим старата с нова складова техника? Този въпрос е особено актуален по време на криза. Новата машина намалява разходите за поддръжка и увеличава производителността, което води до ръст на печалбата. И обратно, работната техника на много години може да доведе до нарастване на престоите и до повишени сервизни разходи. 

   По материали на Hyster

1. Управление на материално-техническото снабдяване, покупките, складовото стопанство и складовата логи 
 658.7.012.000.33(045)
Ключови думи: 1. складови машини 2. измерване на икономичния живот 3. подмяна на актив 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1109

- 110 -

Сп Б 448

Василев, Юлиан.  Да следим ключовите индикатори, но кои? / Юлиан Василев. // Логистика, VIII, 2012, N 10, с. 42 - 46. 

   В резултат от използването на ключови индикатори за дейността на цялата снабдителна верига се постига информационна прозрачност, намалява се ефектът на камшика, смегчават се ефектите от резки колебания в търсенето. Предприятията организират по-добре логистичната си дейност, координират логистичните операции и отговарят в най-кратки срокове на промени в търсенето. 

1. Управление на материално-техническото снабдяване, покупките, складовото стопанство и складовата логи 
 658.7.012:519.68.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. ключови индикатори 2. логистика на снабдяването 3. прогнозиране на продажбите 4. интеграция 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1108

- 111 -

Сп Б 448

Ключови измерители на дейността: необходимост и реалност . // Логистика, VIII, 2012, N 9, с. 32 - 33. 

   В условията на жестоката конкуренция на "новата нормалност" измерването на процесите и тяхното непрестанно усъвършенстване става необходимост за всяка бизнес организация, която иска не само да оцелее, но и да просперира в динамичната икономическа среда. 

   Тази рубрика се води от Юнимастерс Лоджистикс АД - водещ 3PL и 4PL доставчик на услуги

1. Управление на материално-техническото снабдяване, покупките, складовото стопанство и складовата логи 2. Програмиране за електронно-изчислителни машини. Съставяне на програми 
 658.7.012:519.68.001.12(045)
Ключови думи: 1. ключови измерители 2. атрибути на измерването 3. надеждност 4. бързина на реакция 5. гъвкавост 6. стойност на разходите 7. активи 8. удовлетворение на клиента 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 1103

- 112 -

Сп Б 448

Русинова, Ралица.  Стратегии за сегментиране на веригите на доставки / Ралица Русинова. // Логистика, VIII, 2012, N 9, с. 34 - 37. 

   Все по-ясно се очертава тенденцията бизнесът да търси нови подходи за оптимизиране на операциите във веригите на доставки с цел рационализиране на процесите. За да разбере как бизнесът следва supply chain стратегиите за сегментиране, Peerless Research Group (PRG), подкрепена от Amber Road*, наскоро публикува проучване за начините, по които бизнес организациите събират и анализират информация. Публикацията представя анализа в съкратен вариант. 

   Изследването е проведено през юли 2012 г. от изследователска група "Пиърлес" от името на списанията Supply Chain Management Review и Logistic Management на Amber Road, маркетингов лидер в решенията за глобална търговия и логистика. 

1. Материално-техническо снабдяване. Покупки. Складово стопанство. Експедиция 
 658.7.001.5(045)
Ключови думи: 1. вериги на доставки 2. сегментиране на вериги за доставки 3. стратегии за сегментиране 4. управление на доставките 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1104

- 113 -

Сп Б 448

Русинова, Ралица.  Три ключа към ефективна supply chain стратегия за управление на риска / Ралица Русинова. // Логистика, IX, 2013, N 1, с. 50 - 53. 

1. Управление на риска 
 65.012 :331.1.001.57(045)
Ключови думи: 1. supply chain стратегия 2. риск 3. управление на риска 4. моделираща технология 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1111

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

Кибернетика . Фина механика.

- 114 -

Сп А 377

Господинова, Е. и др.  Фрактален и мултифрактален анализ на едномерни и двумерни медицински данни / Евгения Господинова, М. Господинов. // Автоматика и информатика, XLVI, 2012, N 4, с. 20 - 24. 

1. Аналогови устройства за преобразуване и изчисляване на данни 2. Обща теория на съобщителната техника. Кибернетика (теория на информацията и теория на сигналите с о 3. Сърдечни болести 4. Видове радио- и рентгенография 
 681.335:621.391  + 616.12  + 616-073.756
Ключови думи: 1. фрактален анализ 2. мултифрактален анализ 3. едномерни сигнали 4. двумерни сигнали 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  3. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1175

- 115 -

Сп А 377

Иванова, Донка и др.  Оптимално управление на сушилни процеси за плодове и зеленчуци / Донка Иванова, Николай Вълов, Валентин Стоянов. // Автоматика и информатика, XLVI, 2012, N 4, с. 30 -34. 

   Целта на статията е да се разработи нелинейно предсказващо управление на сушилни процеси на плодове и зеленчуци. Чрез предложения алгоритъм за управление се постига минимизиране на консумираната енергия и времетраенето на процеса и получаването на продукт с желано качество. 

1. Устройства за автоматично регулиране според регулируемата величина 2. Промишлено сушене 
 681.53:66.047:634.2.001.5(045)
Ключови думи: 1. сушене на плодове и зеленчуци 2. модел на сушилния процес 3. оптимално управление 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 1177

- 116 -

Сп А 2033

Исследование возможности использования терагерцовых изображяющих систем для медицинской диагностики  / К. И. Зайцев и др. // Вестник МГТУ имени Н. Э. Баумана-серия "Приборостроение", 22, 2012, N 4, с. 114 - 115. 

   Чрез методите на математическото моделиране е изследвана възможността да се използват активни терахерцови изобразителни системи за ранна диагностика на заболявания по кожата. 

   Други авт.: В. Е. Керасик, С. А. Королева, И. Н. Фокина

1. Камери. Проекционни апарати 2. Опорно-двигателен апарат. Глас. Кожа 
 681.77:612.7.001.57(045)
Ключови думи: 1. терахерцово излъчване 2. изобразителна система 3. параметрично изображение 4. ранна диагностика 5. заболявания на кожата 6. заболявания 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1191

- 117 -

Сп А 377

Петрова, Д.  Разработване на web интерфейс за клинична информационна система за отделение по детска хирургия / Д. Петрова. // Автоматика и информатика, XLVI, 2012, N 3, с. 44 - 48. 

   Дискутирани са разработването и реализацията на web интерфейс за проектираната клинична информационна система. Разгледани са избраните технологии и основните стъпки при реализацията на интерфейса. Представени са основните модули от интерфейса, свързани с въвеждане на информация за пациента. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 2. Детска хирургия. Общи въпроси 
 681.324:617-053.2.001.12(045)
Ключови думи: 1. web интерфейс 2. софтуерни технологии 3. модули на web интерфейса 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1174

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

- 118 -

Сп А 4

Пеняшки, Тодор и др.  Методи за нанасяне на износоустойчиви покрития върху детайли, елементи и възли от селскостопанската техника и разпространението им у нас / Тодор Пеняшки, Георги Костадинов. // Селскостопанска техника = Agricultural Engineering, 49, 2012, N 5-6, с. 22 - 34. 

   Целта на настоящата работа е да се разкрият същността и технологичните възможности на методите за нанасяне на износоустойчиви покрития с оглед използването им в селскостопанската техника, като се покажат предимствата и недостатъците им. 

1. Нанасяне на метални и неметални покрития върху метали и неметали. Метализация 2. Селскостопански машини и инструменти. Селскостопанско машиностроене, моделиране 
 621.793:631.3.001.12(045)
Ключови думи: 1. износоустойчиви покрития 2. електрохимическо отлагане 3. термични методи 4. електрофизични методи 5. електроискрово напластяване 6. магнитноимпулсно въздействие 7. вакуумни методи 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  2. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 1142

Езикознание. Филология. Литература

История. Георафия. Биографии. Археология.

- 119 -

Сп А 1704

Андонов, Антон.  Пъстрата Индия / Антон Андонов. // Икономика, LXIV, 2013, N 21, с. 118 - 122. 

1. География. Географски изследвания на страните. Пътешествия. Странознание 2. История на Индия 
 91:954.000.93(045)
Ключови думи: 1. Индия 2. Тадж Махал 3. фауна на Индия 4. религиите в Индия 
Тематични рубрики: 1. История. Георафия. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 1094

- 120 -

Сп А 1704

Андонов, Антон.  Земята на красивите коне / Антон Андонов. // Икономика, LXIII, 2012, N 19, с. 114 - 117. 

   Скритата в скалите красота на Кападокия разказва легенди от праисторията до зараждането на християнството. Изваяните подземни градове са уникален шедьовър на единението на природа и човешки дух. 

1. География. Географски изследвания на страните. Пътешествия. Странознание 2. История на Мала Азия 
 91:008:23/28 .001.3(045)  + 939.2/.3
Ключови думи: 1. Турция 2. паметници на християнството 3. Кападокия 4. подземни градове 5. исторически паметници 
Тематични рубрики: 1. История. Георафия. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 1098

- 121 -

Сп А 1704

Андонов, Антон.  Страната на розовите корали / Антон Андонов. // Икономика, LXIII, 2012, N 18, с. 118 - 122. 

   Освен с уникалния природен феномен (кораловите рифове), който се вижда дори от Космоса, Австралия е известна с операта в Сидни, кенгуруто, тасманийския дявол, вълните мечта за сърфистите. Обиколката на Зеления континент е незабравимо изживяване. 

1. География. Географски изследвания на страните. Пътешествия. Странознание 2. Австралия 
 919:994.001.3(045)
Ключови думи: 1. Австралия 2. страна-континент 3. коралов риф 
Тематични рубрики: 1. История. Георафия. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 1100

- 122 -

Сп А 1704

Захариев, Людмил.  Велообщество / Людмил Захариев. // Икономика, LXIII, 2012, N 20, с. 98 - 100. 

   Холандия е една от страните, които успешно интегрират колелото като основен начин за придвижване чрез желание, последователна политика и редица инфраструктурни решения. 

1. География. Географски изследвания на страните. Пътешествия. Странознание 2. Велосипеден и мотоциклетен транспорт 
 91.000.504.056(045)  + 656.18
Ключови думи: 1. колоездене 2. Холандия 3. велосипед 
Тематични рубрики: 1. История. Георафия. Биографии. Археология.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1097

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.

Компютри. Програмни продукти.

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.

- 123 -

Сп А 2083

Симеонова-Ганева, Ралица.  Измерване на човешкия капитал в икономиката : Приложения за България / Ралица Симеонова-Ганева. // Статистика, 2011, N 3-4, с. 8 - 30. 

   Въвеждането на човешкия капитал като отделен фактор в моделирането на икономическия растеж води до появата на редица емпирични изследвания, оценяващи ефекта от този фактор върху растежа. Емпиричното тестване на влиянието на човешкия капитал е свързано с измерването му в отделните икономики. 

1. Статистиката като наука. Теория на статистиката 2. Икономически растеж - теория 3. Образование - България 
 311:330.35:378.001.1(045)
Ключови думи: 1. човешки капитал 2. емпирични изследвания 3. изследвания на човешкия капитал 4. метод на постоянна инвентаризация 5. методи 6. статистически редове 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 1159

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.

Техника на безопасността.

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми.

Хранително-вкусова промишленост.

- 124 -

Сп Б 394

Биопластмасите - част от следващата индустриална революция в Европа . // Хранително-вкусова промишленост, LXI, 2012, N 11-12, с. 26 - 27. 

   Пазарите на биопродукти представляват ключов приоритет за промишлената политика на ЕС. 

   
   http://www.european-bioplastics.org 

1. Хранително-вкусова промишленост 2. Статистическа биохимия. Биополимери и други биологически важни съеди 
 664:577.11.004.3(045)
Ключови думи: 1. биопластмаси 2. биопродукти 3. биополимери 4. биокомпостеруеми пластмаси 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 1163

- 125 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Първо продаваш, после произвеждаш / Васил Василев. // Логистика, IX, 2013, N 2, с. 20 - 22. 

   Пазарът на бира е един от най-конкуретните в България. Равносметката на собствениците (на пивоварна "Бритос") показва, че инвестицията е била успешна и новата пивоварна е завоювала оптимален за своите възможности дял от пазара. 

1. Пиво (бира). Пивоварство. Малц и малцови екстрати 
 663.4.000.33(045)
Ключови думи: 1. пивоварна 2. автоматизация на пивоварството 3. оптимизиране на разходите 4. складове в пивоварните 5. пивоварна "Бритос" 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 1113

- 126 -

Сп Б 394

Величкова, Жана.  Иновации в безалкохолната индустрия / Жана Величкова. // Хранително-вкусова промишленост, LXII, 2013, N 1, с. 15 - 18. 

1. Плодови сокове. Ликьори. Лимонади 2. Синтетични продукти на полимеризацията. Полимеризационни смоли. Синтетичен каучук 
 663.8:678.7.003.1(045)
Ключови думи: 1. иновации в хранителната промишленост 2. безалкохолна индустрия 3. дизайн на опаковките 4. PET- опаковки 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 1168

- 127 -

Сп Б 394

Виденов, Ивайло.  Два процеса в една система / Ивайло Виденов. // Хранително-вкусова промишленост, LXI, 2012, N 11-12, с. 22 - 24. 

   Опаковането в полиетиленови пликове предлага атрактивни опции за приложението му при сладкарските изделия. 

1. Хранително-вкусова промишленост - механизация 
 664.004.3
Ключови думи: 1. опаковане на стоките 2. полиетиленови пликове 3. TML-технология 4. контрол на качеството 5. опаковъчни машини 6. роботизация на опаковането 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 1162

- 128 -

Сп Б 394

Георгиева, А. В. и др.  Качество на пшенични брашнени смеси и тесто, обогатени с брашно от елда / А. В. Георгиева, И. Е. Димов. // Хранително-вкусова промишленост, LXII, 2013, N 2, с. 38 - 41. 

   Определени са някои от основните качествени показатели на пшенични брашнени смеси и тесто, получени от брашно тип 500, обогатено с брашно от елда. Въз основа на това се проучват възможностите за получаване на качествен хляб, обогатен с добавка на елда. Основната цел е да се повиши биологичната стойност на белите пшенични брашна и готовия хляб. 

1. Пшеница 2. Елда 3. Хляб и хлебни изделия 
 633.11:633.12.001.4(045)  + 664.66.001.53
Ключови думи: 1. пшенично брашно 2. брашно от елда 3. брашнени смеси 4. тесто 5. биологична стойност 6. енергийна стойност 7. качествени показатели 8. елда 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 1171

- 129 -

Сп Б 394

Димов, И. Е. и др.  Качествени показатели на пшеничен хляб, обогатен с брашно от елда / И. Е. Димов, А. В. Георгиева. // Хранително-вкусова промишленост, LXII, 2013, N 3, с. 44 - 48. 

   Разработени са рецептури за получаване на качествен хляб от пшенично брашно тип 500 с влагане на различно количество брашно от елда (15%, 20% и 25%) спрямо масата на пшеничното брашно. Въз основа на това са проведени лабораторни изпичания на хляб. 

1. Пшеница 2. Елда 3. Хляб и хлебни изделия 
 633.11:633.12.001.53(045)  + 664.66.001.53
Ключови думи: 1. пшенично брашно 2. брашно от елда 3. биологична стойност 4. енергийна стойност 5. качествени показатели 6. хляб 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 1172

- 130 -

Сп Б 394

Мардар, Марина.  Зърнени храни на основата на цели зърна - продукти за здравословно хранене / Марина Мардар. // Хранително-вкусова промишленост, LXII, 2013, N 2, с. 31 - 34. 

   В статията са разгледани основните посоки в развитието на зърнените продукти като здравословна храна. Дадена е сравнителна характеристика на традиционните хранителни зърнени продукти и продукти от цели зърна. 

1. Житни растения. Зърнени култури 2. Хранителни продукти. Хранене 
 633.1:641/642.001.5(045)
Ключови думи: 1. зърнени храни 2. цяло зърно 3. пълнозърнест хляб 4. зеленчуци 5. стокова оценка 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 1170

- 131 -

Сп Б 382

Маринов, Здравко.  Джибрите - една подценена възможност / Здравко Маринов, Пламен Моллов. // Лозарство и винарство, 2012, N 5, с. 13 - 15. 

   Оказва се, че джибрите са много ценен "отпадък", който може да донесе добри допълнителни приходи с минимални инвестиции, ако се оползотвори правилно. 

1. Вина - технология 
 663.2.000.33(045)
Ключови думи: 1. винопроизводство 2. джибри 3. оползотворяване на джибрите 4. масло от гроздови семки 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 1118

- 132 -

Сп Б 394

Отличен вкусов профил . // Хранително-вкусова промишленост, LXII, 2013, N 4, с. 19 - 20. 

   Продуктите с намалено количество захар предлагат на потребителите възможността за умерена консумация на калории. Един ефективен и изпробван начин за това е замяната на захарта с подсладители като Splenda-Sucralose. Този подсладител е разработен от фирма Tate and Lyle. 

1. Захар от различен произход 
 664.13.001.13(045)
Ключови думи: 1. подсладители 2. подсладител Splenda-Sucralose 3. вкусов профил 4. сукралоза 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 1173

- 133 -

Сп Б 394

Получаване на ръжено-овесен хляб с помощта на млечно кисела закваска  : Част I. / Надка Михалкова и др. // Хранително-вкусова промишленост, LXI, 2012, N 11-12, с. 42 - 45. 

   В лабораторни условия е получена млечно-кисела закваска от ръжено брашно. Проведено е опитно лабораторно изпичане на три микса от брашна с участието на свежа и суха закваска. 

   Други авт.: Силвия Милева, Габриела Маринова, Валентин Бъчваров

1. Хляб и хлебни изделия 
 664.66.001.4(045)
Ключови думи: 1. млечно-кисела закваска 2. брашна 3. ръж 4. овес 5. пшеница 6. хляб 7. ръжено-овесен хляб 8. сензорна оценка 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 1165

- 134 -

Сп Б 394

Характеристика на бутилираните води в България  : Част 1. Минерализация на водите / Мария Кънева и др. // Хранително-вкусова промишленост, LXI, 2012, N 11-12, с. 46 - 49. 

   Статията предлага обзор на общата минерализация и концентрация на различните йони в редица бутилирани води от трите категории - натурална минерална, изворна и трапезна. 

   Други авт.: Иван Игнатов, Сийка Козлуджова, Георги Костов

1. Технология на водата. Питейна вода. Минерални и лечебни води (като напитка) 
 663.6.001.3(045)
Ключови думи: 1. бутилирани води 2. натурални минерални води 3. изворни води 4. трапезни води 5. минерално съдържание 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 1166

- 135 -

Сп Б 394

Характеристика на бутилираните води в България  : Част 2. Съдържание на катиони и аниони / Мария Кънева и др. // Хранително-вкусова промишленост, LXII, 2013, N 1, с. 43 - 48. 

   Други авт.: Иван Игнатов, Сийка Козлуджова, Георги Костов

1. Технология на водата. Питейна вода. Минерални и лечебни води (като напитка) 
 663.6.001.3(045)
Ключови думи: 1. нежелани съставки на питейните води 2. алкалност на водата 3. катиони 4. аниони 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 1169

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело.

- 136 -

Сп А 2083

Калчев, Йордан.  Инвалидизация на населението в България / Йордан Калчев. // Статистика, 2011, N 3-4, с. 86 - 113. 

   В статията е направен анализ на изменението на инвалидизация на населението за последните двадесет години, на основните социално-демографски и икономически характеристики на хората с ограничени възможности и на тези с различна степен нетрудоспособност. 

1. Статистика 2. Видове заболявания. Вид инвалидност 
 311:368-03.001.5(045)
Ключови думи: 1. статистика 2. инвалидизация 3. демографска структура 4. намалена трудоспособност 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело.  
  

Сист. No: 1161

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).

- 137 -

Сп А 19

Ганев, Ганчо.  Износване и трайност на абразивните инструменти при еластично абразивно отрязване на въртящи се заготовки / Ганчо Ганев, Ирина Александрова, Христо Христов. // Машиностроене и електротехника, 61, 2012, N 10-11, с. 20 - 25. 

   В статията е изследвано комплексното влияние на условията на еластично абразивно отрязване - сила на притискане на абразивния инструмент към заготовката, честота на въртене на заготовката и диаметър на отрезния диск върху износването на абразивните инструменти при обработване на ротационни заготовки от стомана и са построени съответни теоретико-експериментални модели. 

1. Абразивни материали и инструменти за шлифоване и полиране 
 621.921/.922.001.57
Ключови думи: 1. абразивни инструменти 2. еластично абразивно отрязване 3. трайност 4. моделиране на износването 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 1123

- 138 -

Сп А 19

Ганев, Ганчо и др.  Изследване и моделиране на времето за еластично абразивно отрязване на ротационни заготовки / Ганчо Ганев, Ирина Александрова, Христо Христов. // Машиностроене и електротехника, 61, 2012, N 12, с. 26 - 31. 

   В статията е изследвано комплексното влияние на условията на еластично абразивно отрязване - сила на притискане на абразивния инструмент към заготовката, честота на въртене на заготовката и диаметър на отрезния диск върху времето за еластично абразивно отрязване на ротационни заготовки от конструкционна стомана и са построени съответни теоретико-експериментални модели. 

1. Абразивни материали и инструменти за шлифоване и полиране 
 621.921/.922:519.688.001.57(045)
Ключови думи: 1. моделиране 2. еластично абразивно отрязване 3. ротационни заготовки 4. методи 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 1125

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.

Машини и процеси с автоматично регулиране.

Ядрена техника.

Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.

- 139 -

Сп Б 394

Величкова, Жана.  Иновации в безалкохолната индустрия / Жана Величкова. // Хранително-вкусова промишленост, LXII, 2013, N 1, с. 15 - 18. 

1. Плодови сокове. Ликьори. Лимонади 2. Синтетични продукти на полимеризацията. Полимеризационни смоли. Синтетичен каучук 
 663.8:678.7.003.1(045)
Ключови думи: 1. иновации в хранителната промишленост 2. безалкохолна индустрия 3. дизайн на опаковките 4. PET- опаковки 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 1168

- 140 -

Сп А 377

Иванова, Донка и др.  Оптимално управление на сушилни процеси за плодове и зеленчуци / Донка Иванова, Николай Вълов, Валентин Стоянов. // Автоматика и информатика, XLVI, 2012, N 4, с. 30 -34. 

   Целта на статията е да се разработи нелинейно предсказващо управление на сушилни процеси на плодове и зеленчуци. Чрез предложения алгоритъм за управление се постига минимизиране на консумираната енергия и времетраенето на процеса и получаването на продукт с желано качество. 

1. Устройства за автоматично регулиране според регулируемата величина 2. Промишлено сушене 
 681.53:66.047:634.2.001.5(045)
Ключови думи: 1. сушене на плодове и зеленчуци 2. модел на сушилния процес 3. оптимално управление 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 1177

- 141 -

Сп А 19

Изграждане на формообразуващи вложки за шприцформи в CAD среда  / Г. Тодоров и др. // Машиностроене и електротехника, 61, 2012, N 9, с. 43 - 49. 

   Дизайнът на новите продукти става все по-сложен, изискванията към качеството и точността непрекъснато нарастват, а периодът за производство на формообразуващите инструменти се съкращава. Конструкцията им се определя от изискванията към изделието, геометричните параметри, характера на процеса на запълване, технологията на запълването, технологията на изработването им и др. Геометричното оформяне и взаимодействието между формоващите елементи е от решаващо значение за доброто качество и експлоатационни показатели на изделията и като цяло за трайността на инструмента. 

   Други авт.: Б. Романов, К. Камберов, Б. Врабевски

1. Промишленост на високомолекулярните вещества. Каучукова промишленост. Пластмасова промишленост 
 678:519.688.002.2
Ключови думи: 1. формообразуващи елементи 2. шприц-форми 3. 3D модели 4. CAD среда 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 1122

- 142 -

Сп А 19

Колчагов, Симеон.  Аутодеск] Autodesk Moldflow 2013 / Симеон Колчагов. // Машиностроене и електротехника, 61, 2012, N 9, с. 38 - 41. 

   Софтуерът за симулации Autodesk Moldflow (част от решенията на Autodesk за дигитални прототипи) осигурява инструменти за тестване и оптимизация на пластмасови изделия и шприцформи и изследване на процеса на шприцоване. Компаниите по света използват продуктите на Autodesk Moldflow Adviser и Autodesk Moldflow Insight, за да намалят разходите за физически прототипи, да елиминират потенциалните дефекти и да пуснат по-бързо иновативни продукти на пазара. 

1. Програми и алгоритми за решаване на отделни задачи на изчислителни машини 2. Пластмаси 
 519.688:678.001.3(045)
Ключови думи: 1. аутодеск молдфлоу 2. софтуер за симулация 3. пластмаси 
Тематични рубрики: 1. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 2. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 1121

- 143 -

Сп А 17

Пахомов, Виктор Иванович и др.  Электроозонатор для обработки сельскохозяйственной продукции / Виктор Иванович Пахомов, Владимир Андреевич Максименко, Кирилл Николаевич Буханцов. // Техника в сельском хозяйстве, 71, 2012, N 5, с. 25 - 29. 

   Предложен е електроозонатор с обемен бариерен разряд и дълъг срок на годност, който е предназначен за използване в технологичните процеси на сушене, обеззаразяване и предпосевна обработка на зърно, семена и друга селскостопанска продукция. 

1. Общи въпроси на селското стопанство 2. Техническо приложение на тлеещия разряд 3. Озон, О3 4. Обработка с други средства 
 631:621.384.5:546.214:66.094.001.
Ключови думи: 1. селскостопанска продукция 2. озонатор 3. озоно-въздушна смес 4. бариерен разряд 5. диелектрична бариера 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  3. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  4. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 1147

- 144 -

Сп А 19

Тодоров, Георги и др.  Изследване и оптимизация на цикловото време при запълване на шприц-форма чрез технологиите на виртуалното инженерство / Георги Тодоров, Борислав Романов, Мартин Ганчев. // Машиностроене и електротехника, 61, 2012, N 10-11, с. 27 - 32. 

   Статията предлага изследване, което цели оптимизация на цикловото време на съществуваща шприц-форма, използвана за производството на детайл световод, шприцован от материал Elastollan R3000. Това се реализира чрез систематично вариране на параметрите на процеса и използването на Finite Volume Elements анализ. 

1. Изделия от високомолекулярни материали 
 678.06 *:519.688.001.57(045)
Ключови думи: 1. оптимизация на цикловото време 2. шприц-форми 3. виртуално инженерство 4. матрица на планирания експеримент 5. световод 6. оптимизация 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 1124


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Крум 3 
Александрова, Ирина 19 137 138 
Андонов, Антон 4 119 120 121 
Андонов, Станимир 79 
Антонов, Руслан Викторович 44 
Артинова, Недялка 18 80 81 
Асенов, Любомир 82 
Атанасов, Атанас 28 69 
Базитов, Румен 83 
Бахчевников, Олег Николаевич 76 87 
Башев, Храбрин 5 6 84 85 
Белев, Костадин 26 30 
Беспамятнов, Юрий Алексеевич 64 
Бехтольд, Т. Г. 62 
Богданович, Виталий Петрович 52 
Будников, Дмитрий Александрович 86 
Буханцов, Кирилл Николаевич 31 49 102 143 
Бъчваров, Валентин 133 
Быкова, С. Ф. 100 
Василев, Васил 51 53 109 125 
Василев, Юлиан 110 
Васильев, Алексей Николаевич 86 
Везиров, Чавдар 28 69 
Великова, Росица 65 
Величкова, Жана 126 139 
Виденов, Ивайло 127 
Винников, Иван Кириллович 76 87 
Влайкова, Сибила 54 55 
Врабевски, Б. 20 141 
Вълов, Николай 115 140 
Ганев, Ганчо 19 137 138 
Ганчев, Мартин 25 144 
Георгиева, А. В. 88 89 128 129 
Гольтяпин, В. Я. 66 
Горанов, Горан Данаилов 45 
Горшков, Ю. Г. 62 
Господинов, М. 36 48 114 
Господинова, Евгения 36 48 114 
Давиденко, Е. К. 100 
Даева, Н. Н. 23 29 42 
Дачев, Детелин 105 
Джандармов, Петър 67 
Димов, И. Е. 88 89 128 129 
Долгов, Игорь Юрьевич 77 
Доценко, Сергей Михайлович 90 
Елисеев, Борис Михайлович 44 
Енакиев, Юрий 82 
Еникова, Росица 97 
Ефименко, С. Г. 100 
Ефименко, С. К. 100 
Зайцев, К. И. 38 116 
Захариев, Людмил 56 122 
Зузов, Валерий Николаевич 57 
Зузов, И. В. 57 
Зябиров, И. М. 68 78 
Зябирова, В. И. 68 78 
Иванов, Иван 26 30 
Иванов, Марин 1 7 37 60 
Иванов, Петко 91 92 93 94 95 96 
Иванова, Донка 115 140 
Игнатов, Иван 134 135 
Калейчев, Петър 26 30 
Калугин, А. А. 62 
Калчев, Йордан 9 136 
Камберов, К. 20 141 
Капустин, В. П. 27 63 
Керасик, В. Е. 38 116 
Киров, Ю. А. 70 
Козлуджова, Сийка 134 135 
Колев, Тотьо 97 
Коломейченко, А. В. 41 71 
Колпаков, Александр Васильевич 98 
Колчагов, Симеон 22 43 142 
Коноплев, Евгений Викторович 46 
Коноплев, Павел Викторович 46 
Королева, С. А. 38 116 
Костадинов, Георги 73 74 118 
Костадинов, Свилен 28 69 
Костов, Георги 134 135 
Котов, Д. Н. 70 
Красимирова, Анна 33 
Крупин, Александр Евгеньевич 98 
Крючкова, Людмила Геннадьевна 90 
Кулагин, Д. В. 75 
Кънева, Мария 134 135 
Липкович, И. Э. 39 
Литовченко, Н. Н. 41 71 
Лиханов, В. А. 58 
Лопатин, А. Д. 39 
Лопатин, О. П. 58 
Максименко, Владимир Андреевич 31 49 102 143 
Мальцев, А. А. 23 29 42 
Мардар, Марина 99 130 
Маринов, Здравко 131 
Маринова, Габриела 133 
Милева, Силвия 133 
Михалкова, Надка 133 
Моллов, Пламен 131 
Мухин, В. А. 70 
Никитенко, Геннадий Владимирович 46 
Николов, В. 24 59 
Остриков, Валерий Васильевич 72 
Пахомов, Виктор Иванович 31 49 102 143 
Пахомов, Юрий Викторович 76 87 
Пеняшки, Тодор 73 74 118 
Петков, Пламен 11 
Петрова, Д. 40 117 
Платонова, Ю. Н. 50 61 
Попов, Румен 12 103 
Почалеев, Петър 17 108 
Радева, Петя 28 69 
Романов, Б. 20 141 
Романов, Борислав 25 144 
Руденко, Нелли Борисовна 86 
Русаков, А. Д. 23 29 42 
Русинова, Ралица 13 14 60 112 113 
Сазонов, Сергей Николаевич 72 
Санинский, В. А. 50 61 
Симеонова-Ганева, Ралица 15 123 
Смилянов, В. 104 
Соколов, В. Н. 75 
Старунова, И. Н. 62 
Сторчак, Н. А. 50 61 
Стоянов, Валентин 115 140 
Теохаров, Методи 105 
Титов, Н. В. 41 71 
Тодоров, Венцислав 16 34 106 107 
Тодоров, Г. 20 141 
Тодоров, Георги 25 144 
Тодорова, Стела 17 108 
Фокина, И. Н. 38 116 
Христов, Христо 19 28 69 137 138 
Чернецов, Д. А. 27 63 
Янкова, Нина 2 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Актуальные проблемы повышения эффективности использования нефтепродуктов в сельскохозяйственной технике 72 
Алтернативни форми за осигуряване на механизацията в земеделските стопанства 67 
Анализ на конкурентоспособността на зеленчукопроизводството в България 12 103 
Аутодеск] Autodesk Moldflow 2013 22 142 
Аутодеск] Autodesk Simulation CFD 2013 43 
Биопластмасите - част от следващата индустриална революция в Европа 32 124 
Велообщество 56 122 
Видеонаблюдение и безопасност за склада 47 
Влияние на ОСП на ЕС върху земеделските стопанства в България 6 85 
Влияние на различни режими на пастьоризация и условията за съхранение върху микробиологичното качество на пастьоризираното прясно мляко 97 
Генератор, управляван от код в структурата на ALL DPLL, реализиран в програмируема логическа среда 45 
Гидродинамический смеситель 52 
Да следим ключовите индикатори, но кои? 110 
Два процеса в една система 127 
Движенията на трудовата миграция 4 
Джибрите - една подценена възможност 131 
ЕК иска засилване на ролята на одобрените икономически оператори 14 
Експрес сервиз или за потенциала на нашата жп индустрия 54 
Земята на красивите коне 120 
Зърнени храни на основата на цели зърна - продукти за здравословно хранене 99 130 
Изграждане на формообразуващи вложки за шприцформи в CAD среда 20 141 
Измерване на човешкия капитал в икономиката 15 123 
Износване и трайност на абразивните инструменти при еластично абразивно отрязване на въртящи се заготовки 137 
Изследване и моделиране на времето за еластично абразивно отрязване на ротационни заготовки 19 138 
Изследване и оптимизация на цикловото време при запълване на шприц-форма чрез технологиите на виртуалното инженерство 25 144 
Изследване процеса на гранулиране на органоминерален тор на базата на тор от птицевъдството 82 
Инвалидизация на населението в България 9 136 
Инерционный сгуститель навозных стоков 70 
Иновации в безалкохолната индустрия 126 139 
Исследование возможности использования терагерцовых изображяющих систем для медицинской диагностики 38 116 
Как логистичните компании се отнасят към "големите данни" (Big Data) 8 
Какво трябва да знае спедиторът за контейнерните превози 53 
Качествени показатели на пшеничен хляб, обогатен с брашно от елда 89 129 
Качество на пшенични брашнени смеси и тесто, обогатени с брашно от елда 88 128 
Кинематични характеристики на енергетичните средства за земеделието 28 69 
Ключови измерители на дейността: необходимост и реалност 21 111 
Кога да сменим складовата машина? 109 
Кратък преглед на технологиите за газификация на биомаса, тяхното приложение и потенциален риск по отношение на сигурността и околната среда 26 30 
Метод объемной автоматизированной сборки многоопорных узлов 50 61 
Методи за нанасяне на износоустойчиви покрития върху детайли, елементи и възли от селскостопанската техника и разпространението им у нас 74 118 
Много задачи, малко време 1 7 
Моделирование рециркуляционной сушки зерна 86 
Най-модерните сеялки Kverneland и Vaderstad на родна земя 65 
Насоки за преструктуриране на на земеделските стопанства в България 79 
Нобелова награда за постижения в областта на икономическите науки за 2012 година 10 
Нови видове слънчогледово масло с изменен мастнокиселинен състав 100 
Оптимално управление на сушилни процеси за плодове и зеленчуци 115 140 
Оптимизация параметров комбинированного устройства снижения токсичности отработавших газов дизелей 27 63 
Основни правила при резитбата на лозите 101 
Особенности конструкции польских тракторов 66 
ОСП - позициите се канализират 16 107 
Отличен вкусов профил 132 
Повышение эффективности и безопастности функционирования человеко-машинных систем 39 
Повышение эффективности работы почвообрабатывающих агрегатов 64 
Получаване на ръжено-овесен хляб с помощта на млечно кисела закваска 133 
Почвено-геоложско разнообразие на България - основа за формиране на агроекосистемите = Soil Geological Variety of Bulgaria - a Basis for Agroecosystems Formation 105 
Предупредительное диагностирование зерноуборочных комбайнов 68 78 
Прогнозирование долговечности деталей главной линии "ПНК-320" 23 29 42 
Продуктивността на водата и ефект от напояването на царевица за силаж първа култура 83 
Производството на домати в България катастрофално намалява 92 
Пшеницата в света и ЕС през 2012 година 91 
Първо продаваш, после произвеждаш 125 
Пъстрата Индия 119 
Развитие на структурата на населението по доход в България през периода 1992 - 2008 година 2 
Разработване на web интерфейс за клинична информационна система за отделение по детска хирургия 40 117 
Регионален анализ на процеса на съответствие между търсенето и предлагането на труд в Република България 11 
Результаты испытаний дополнительного транспортного устройства для упорядоченной укладки прессованных тюков 75 
Система за обработка на данни от движението на превозни средства по пътищата 24 59 
Системи за известяване и гасене на пожари 37 
Совершенствование конструкции корпуса кузова легкового автомобиля на стадии проектирования для обеспечении требований пассивной безопасности при кософронтальном ударе 57 
Совершенствование технологии доения коров в стойлах 76 87 
Совершенствование технологии кормления свиней 90 
Соята - световен лидер в производството на масло и протеин 93 
Способы увеличения ресурса рабочих органов режущих аппаратов уборочных машин 98 
Стабилизация частоты вращения генератора ветроустановки 46 
Сто] 100 и десет години маркетинг 3 
Страната на розовите корали 121 
Стратегии за сегментиране на веригите на доставки 112 
Съвременни методи за намаляване на износването и повишаване трайността на елементи и възли от селскостопанската техника 73 
Съвременни решения за защита от пожар посредством водна мъгла 35 
Състояние, проблеми и ефективност на българските земеделски стопанства в условията ОСП на ЕС 17 108 
Тайните на совиньон блан 104 
Температурните изисквания на рапицата 94 
ТИНСА - първият у нас нотифициран орган за оценки по оперативната съвместимост 55 
Три ключа към ефективна supply chain стратегия за управление на риска 13 113 
Трудният избор на машина 51 
Търсенето на биопродукти - посоката е нагоре 34 106 
Улучшение экологических показателей дизеля путем применения этаноло-топливной эмульсии 58 
Универсальная лента для улучшения сцепных и тормозных качеств пневматических машин 62 
Управление на риска в аграрния сектор 5 84 
Успешни стратегии за развитието на комбинирания транспорт 60 
Устройство для сушки растительного лекарственного сырья с использованием электроосмоза 44 
Фрактален и мултифрактален анализ на едномерни и двумерни медицински данни 36 48 114 
Фуражните зърнение куртури през 2012 96 
Характеристика и групиране по съдържание и състав на хумуса в почвите на България чрез математико-статистически методи 18 81 
Характеристика на бутилираните води в България 134 135 
Хумусно състояние на почвите в България = Humus Status of Different Soil Types in Bulgaria 80 
Царевицата през 2012 година 95 
Черните диаманти под краката 33 
Электровибродуговое упрочнение рабочих органов почвообрабатывающих машин металлокерамическими материалами 41 71 
Электроозонатор для обработки сельскохозяйственной продукции 31 49 102 143 
Энергетический и эксергетический анализ систем энергоснабжения сельскохозяйственных предприятий животноводчества с когенерационными теплоэлектростанциями 77 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Абразивни материали и инструменти за шлифоване и полиране 19 137 138 
Австралия 121 
Автомобили с двигатели с вътрешно горене, работещи с течно гориво 50 61 
Автомобили. Автомобилостроене 57 
Аналогови устройства за преобразуване и изчисляване на данни 36 48 114 
Биодемография. Демография за състоянието на здравето и физическите параметри на населението 2 
Биопродукти 34 106 
Бобови растения 93 
Велосипеден и мотоциклетен транспорт 56 122 
Видове заболявания. Вид инвалидност 9 136 
Видове радио- и рентгенография 36 48 114 
Видове тяга. Локомотиви и влакове 54 
Вина - технология 131 
Генератори на електромагнитни трептения и импулси. Автогенератори. Импулсни генератори 45 46 
География. Географски изследвания на страните. Пътешествия. Странознание 56 119 120 121 122 
Гъби - диворастящи 33 
Двигатели с вътрешно горене според предназначението им 50 61 
Детска хирургия. Общи въпроси 40 117 
Дизелови двигатели 27 63 
Дизелови двигатели - изследвания - експерименти 58 
Домати 92 
Европейски съюз - интегриране 55 
Европейски съюз - международни икономически отношения 6 85 
Едри преживни животни. Едър рогат добитък 76 87 
Елда 88 89 128 129 
Електроосмоза 44 
Енергийни системи в цялост. Електрически централи и подстанции. Електрификация 77 
Житни растения. Зърнени култури 96 99 130 
Захар от различен произход 132 
Защитни приспособления срещу злополука. Устройване на работното място от гледна точка на безопаснос 39 
Здравина. Умора 23 29 42 
Изделия от високомолекулярни материали 25 144 
Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 40 117 
Икономически растеж - теория 15 123 
История на Индия 119 
История на Мала Азия 120 
Камери. Проекционни апарати 38 116 
Конкуренция 12 103 
Лагери: плъзгащи, търкалящи, дробинкови, ролкови и др. 50 61 
Лози, отглеждане 101 
Маркетинг 3 
Материално-техническо снабдяване. Покупки. Складово стопанство. Експедиция 112 
Машини и инструменти за прибиране на реколтата 68 78 98 
Миграция 4 
Мляко - Преработка 97 
Мляко, месо и други продукти от животновъдството 76 87 
Мотокари. Електрокари 51 
Наваряване 41 71 
Нанасяне на метални и неметални покрития върху метали и неметали. Метализация 74 118 
Нобелови награди 10 
Обработка с други средства 31 49 102 143 
Образование - България 15 123 
Обща селскостопанска политика 6 17 85 108 
Обща теория на съобщителната техника. Кибернетика (теория на информацията и теория на сигналите с о 36 48 114 
Общи въпроси на селското стопанство 31 49 102 143 
Ограничение, контрол и регулиране на движението 24 59 
Озон, О3 31 49 102 143 
Опасност от пожари. Противопожарна защита 35 37 
Опорно-двигателен апарат. Глас. Кожа 38 116 
Организация и управление на селскостопанското производство. Земеделие. Градинарство 5 12 84 103 
Организация на транспорта 55 
Организация на труда - психологически аспект. Психология на труда 1 7 
Органически и биологически торове 70 
Отглеждане на лозите. Резитба 104 
Отделни растителни храни 75 
Параметри и характеристики на транспортните средства 62 
Пиво (бира). Пивоварство. Малц и малцови екстрати 125 
Пластмаси 22 142 
Плодови сокове. Ликьори. Лимонади 126 139 
Подемно-транспортни машини 51 
Посевни и посадъчни машини и инструменти. Машини за торене. Сеялки, разсадопосадъчни, тороразпръскв 70 
Почвени изследвания. Почвен анализ 18 80 81 
Почвознание 105 
Почвообработващи машини и инструменти 41 64 71 
Природа и общество. Опазване на природата (в цялост) 27 63 
Програми и алгоритми за решаване на отделни задачи на изчислителни машини 22 24 59 142 
Програмиране за електронно-изчислителни машини. Съставяне на програми 21 111 
Промишлено сушене 115 140 
Промишленост на високомолекулярните вещества. Каучукова промишленост. Пластмасова промишленост 20 141 
Пшеница 88 89 91 128 129 
Рапица - производство 94 
Растителни масла, мазнини и восъци 100 
Регенериране на смазочните материали 72 
Риск - управление 14 
Риск, несигурност в икономиката 5 84 
Свиневъдни ферми, механизация 90 
Сгради за съхраняване и първична преработка на селскостопанските продукти 86 
Селскостопанска енергетика 28 69 
Селскостопанска мелиорация 83 
Селскостопански машини и инструменти. Селскостопанско машиностроене 65 67 73 
Селскостопански машини и инструменти. Селскостопанско машиностроене, моделиране 74 118 
Селскостопански предприятия според формата на земевладение, според правото на собственост, според м 79 
Селскостопански трактори 64 66 
Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 17 108 
Синтетични продукти на полимеризацията. Полимеризационни смоли. Синтетичен каучук 126 139 
Соя - производство 93 
Спомагателни средства за събиране на товарите 75 
Статистика 9 136 
Статистика на организации и отделни фирми 8 
Статистиката като наука. Теория на статистиката 11 
Статистиката като наука. Теория на статистиката 15 123 
Статистическа биохимия. Биополимери и други биологически важни съеди 32 124 
Сърдечни болести 36 48 114 
Теория на машиностроенето (машинознание). Механиката като теоретична основа на машиностроенето 23 29 42 
Теория на труда. Икономика на труда. Взаимоотношения между работещи и администрация 11 
Техническо приложение на тлеещия разряд 31 49 102 143 
Технология на водата. Питейна вода. Минерални и лечебни води (като напитка) 134 135 
Технология на горивата 26 30 
Товарен транспорт по вода. Товарни превози 53 
Топлопроводимост. Топлопредаване 43 
Торове 82 
Транспортни маршрути. Линии 60 
Управление на материално-техническото снабдяване, покупките, складовото стопанство и складовата логи 21 109 110 111 
Управление на риска 13 113 
Управление на стопанството в плановото стопанство в рамките на ЕС 16 107 
Устройства за автоматично регулиране според регулируемата величина 115 140 
Устройства за смеси. Карбуратори 52 
Хляб и хлебни изделия 88 89 128 129 133 
Хранителни продукти. Хранене 99 130 
Хранително-вкусова промишленост 32 124 
Хранително-вкусова промишленост - механизация 127 
Царевица 95 
Царевица - напояване 83 
Цифрови видеокамери 47 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

3D модели 20 141 
autodesk 43 
CAD среда 20 141 
IP системи 47 
Mathcad 23 29 42 
PET- опаковки 126 139 
supply chain стратегия 13 113 
TML-технология 127 
web интерфейс 40 117 
абразивни инструменти 137 
Австралия 121 
автоматизация 76 87 
автоматизация на пивоварството 125 
аграрен сектор 5 84 
агромашини 65 
активи 21 111 
Алвин Е. Рот 10 
алкалност на водата 135 
анализ 11 
анализ на конкурентоспособността 12 103 
аниони 135 
анкетиране 8 
антифрикционни материали 73 
архитектура на софтуерната система 24 59 
асинхронен генератор 46 
атрибути на измерването 21 111 
аутодеск молдфлоу 22 142 
баланс на пшеница 91 
баланс на царевично производство 95 
бариерен разряд 31 49 102 143 
безалкохолна индустрия 126 139 
безопасност 26 30 39 
безопасност на околната среда 26 30 
биогорива 52 
биоземеделие 34 106 
биокомпостеруеми пластмаси 32 124 
биологична стойност 88 89 128 129 
биомаса 26 30 
биопластмаси 32 124 
биополимери 32 124 
биопродукти 32 34 106 124 
бобови култури 93 
боксово отглеждане на крави 76 87 
брашна 133 
брашнени смеси 88 128 
брашно от елда 88 89 128 129 
буксуване 62 
бутилирани води 134 
бързина на реакция 21 111 
вакуумни методи 74 118 
валцови машини 23 29 42 
велосипед 56 122 
вериги на доставки 112 
ветроенергийна уредба 46 
вибрации 64 
видове почви 80 
винификация 104 
винопроизводство 131 
виртуално инженерство 25 144 
вкусов профил 132 
влажност на сгъстената фракция 70 
водна мъгла 35 
вулкански скали 105 
въртящи колебания 23 29 42 
газификация на биомаса 26 30 
генератори 45 
геоложско разнообразие 105 
геохимични бариери 105 
геохимични депа 105 
горива 72 
гранулиране на торове 82 
гъби 33 
гъвкавост 21 111 
движение по пътищата 24 59 
двоен електрически слой 44 
двойки на триене 50 61 
двойна пастьоризация 97 
двумерни сигнали 36 48 114 
деградирани черноземи 80 
демографска структура 9 136 
джибри 131 
диелектрична бариера 31 49 102 143 
дизайн на опаковките 126 139 
дизели 27 58 63 
диференциални уравнения 23 29 42 
доилен апарат 76 87 
домати 92 
допитване 8 
допитване в логистичните компании 8 
допълнително транспортно устройство 75 
доходи 2 
доходи на населението 2 
европейски субсидии 16 107 
Европейски съюз 16 107 
едномерни сигнали 36 48 114 
ежектор 52 
екологични показатели 58 
ексергия 77 
Експрес сервиз 54 
еластично абразивно отрязване 19 137 138 
елда 88 128 
електровибродъгово заякчаване 41 71 
електроенергия 77 
електроискрово напластяване 74 118 
електрокари 51 
електроосмоза 44 
електрофизични методи 74 118 
електрохимическо отлагане 74 118 
емпирични изследвания 15 123 
емпирично тестване 11 
енергетика на човека 39 
енергетични средства 28 69 
енергийна стойност 88 89 128 129 
енергоемкост 57 
етаноло-горивна емулсия 58 
етапи в анализа 5 84 
етапи на обработка 24 59 
ефекти на ОСП на ЕС 6 85 
ефективност 52 
ефективност на управлението на риска 5 84 
заболявания 38 116 
заболявания на кожата 38 116 
заляване на рапицата 94 
защита от пожари 35 
здравина на гранулите 82 
зеленчукопроизводство 12 103 
зеленчуци 99 130 
земеделие 28 69 
земеделски производствени кооперации 67 
земеделски стопанства 6 17 79 85 108 
зърнен материал 86 
зърнен слой 86 
зърнени храни 99 130 
зърнокомбайни 68 78 
изворни води 134 
изисквания на ОСП 17 108 
излужени черноземи 80 
измерване на икономичния живот 109 
износване на детайлите 73 
износоустойчиви материали 73 
износоустойчиви покрития 73 74 118 
изобразителна система 38 116 
изследвания на човешкия капитал 15 123 
икономическа ефективност на стопанствата 17 108 
инвалидизация 9 136 
индекс на сравнителните конкурентни предимства 12 103 
Индия 119 
иновации в хранителната промишленост 126 139 
интеграция 110 
интермодален оператор 60 
интермодален транспорт 60 
информационни потоци 24 59 
информация 68 78 
инфрачервени детектори 47 
исторически паметници 120 
кабина за управление 66 
Кападокия 120 
карбонатни черноземи 80 
каросерия 57 
катиони 135 
качествени показатели 88 89 128 129 
керамични компоненти 41 71 
кинематични характеристики 28 69 
класификатор 68 78 
класификация на покритията 73 
ключови измерители 21 111 
ключови индикатори 110 
коефициент на готовност 68 78 
коефициент на Джини 2 
коефициент на преобразуване 77 
колоездене 56 122 
колянов вал 50 61 
комасиране на площи 79 
конкурентоспособност 12 103 
коносомент 53 
контактни повърхности 50 61 
контейнерни превози 53 
контрол на качеството 72 127 
кооперации за производствено обслужване 67 
коралов риф 121 
кормилно управление 66 
крива на Бевъридж 11 
легиращи компоненти 41 71 
лекарствени растения 44 
леки автомобили 57 
логистика на снабдяването 110 
лози 101 
лози совиньон блан 104 
Лойд С. Шапли 10 
магмени скали 105 
магнитноимпулсно въздействие 74 118 
мазнини 100 
маневрен локомотив 54 
маневрени машини 54 
маркетинг 3 
масло от гроздови семки 131 
математико-статистически методи 18 81 
матрица на планирания експеримент 25 144 
международно сътрудничество в транспорта 60 
мерки и дейности 34 106 
метална матрица 41 71 
металокерамични материали 41 71 
метаморфни скали 105 
метод на постоянна инвентаризация 15 123 
методи 15 19 123 138 
механизация 67 
механизация на селското стопанство 67 
миграция 4 
миграция на българите 4 
минерално съдържание 134 
митническо управление на риска 14 
млечно-кисела закваска 133 
мляко 97 
модел на сушилния процес 115 140 
моделиране 19 43 138 
моделиране на износването 137 
моделираща технология 13 113 
модернизация 76 87 
модули на web интерфейса 40 117 
монтиране на основни лагери 50 61 
мотокари 51 
мощност 75 
мултифрактален анализ 36 48 114 
надеждност 21 111 
намалена трудоспособност 9 136 
напояване 83 
напояване на почвата 83 
население на България 2 
натоварване на двигателя 64 
натовареност на пристанището 53 
натурални минерални води 134 
нежелани съставки на питейните води 135 
неизправности 68 78 
неутрализатор на отработените газове 27 63 
Нобелови награди - икономика 10 
нотифициран орган 55 
обем на маслото 50 61 
обемни геометрични форми 50 61 
обмен на добри практики 60 
оборски тор 70 
обработка на данни 24 59 
обща селскостопанска политика 6 16 17 85 107 108 
овес 133 
овършаващ барабан 68 78 
озонатор 31 49 102 143 
озоно-въздушна смес 31 49 102 143 
околна среда 27 63 
опаковане на стоките 127 
опаковъчни машини 127 
оперативна съвместимост 55 
оползотворяване на джибрите 131 
оптимално управление 115 140 
оптимизация 25 144 
оптимизация на цикловото време 25 144 
оптимизиране на разходите 125 
органоминерален тор 82 
основни лагери 50 61 
отказ 68 78 
оценка на опасностите 14 
пазар на биохрани 34 106 
палмово масло 100 
паметници на християнството 120 
параметрично изображение 38 116 
пасивна безопасност 57 
пастьоризация 97 
пастьоризирано мляко 97 
пивоварна 125 
пивоварна "Бритос" 125 
пластмаси 22 142 
плъзгащи лагери 50 61 
пневматично колело 62 
подземни градове 120 
подмяна на актив 109 
подсладител Splenda-Sucralose 132 
подсладители 132 
пожарогасене 37 
пожароизвестителна система 37 
поливни режими 83 
полиетиленови пликове 127 
потенциален риск 26 30 
почва 80 
почвени проби 18 81 
почвени формации 105 
почвено разнообразие 105 
почвознание 80 
почвообработващи агрегати 64 
почвообработващи машини 41 71 
правоъгълни бали 75 
превенция на стреса 1 7 
превозвачи 53 
превози 53 
пресован фураж 75 
прибиращи машини 98 
прикачни устройства 66 
приспособяемост на оператора 39 
прогнозиране на продажбите 110 
програмируема логическа среда 45 
продуктивност на царевицата 83 
производителност 70 75 
производствена функция на Коб-Дъглас 11 
производство на домати 92 
производство на домати в ЕС 92 
производство на маслодайни семена 93 
производство на растителни масла 93 
производство на царевица в света 95 
протеинови брашна 93 
психофизиологично състояние 39 
птичи тор 82 
пшеница 91 133 
пшенични запаси 91 
пшенично брашно 88 89 128 129 
пълнозърнест хляб 99 130 
работни органи 41 71 98 
работоспособност 39 
развитие на маркетинга 3 
раздаване на храна 90 
разделяне на фракции 70 
ранна диагностика 38 116 
рапица 94 
растителни масла 100 
режещи устройства 98 
резитба на лозите 101 104 
религиите в Индия 119 
релсова камера 47 
ресурси 98 
риск 13 14 113 
риск в агрохранителна верига 5 84 
рисков мениджмънт 14 
рискови фактори 1 7 
роботизация на опаковането 127 
ротационни заготовки 19 138 
ръж 133 
ръжено-овесен хляб 133 
световод 25 144 
свиневъдство 90 
СВЧ-рециркулация 86 
сгъстяване 70 
сегментиране на вериги за доставки 112 
седиментни скали 105 
селскостопанска продукция 31 49 102 143 
селскостопанска техника 72 
селскостопански агрегати 28 69 
сензорна оценка 133 
сеялки 65 
сигурност 26 30 
системи с водна мъгла 35 
скални формации 105 
складове в пивоварните 125 
складови машини 51 109 
скоростна кутия 66 
скрубер 70 
слънчогледови хибриди 100 
слънчогледово масло 100 
смазочни масла 72 
снабдяване с техника 67 
софтуер за симулация 22 142 
софтуерни технологии 40 117 
соя 93 
спринклерна пожарогасителна инсталация 37 
стабилизатори 46 
статистика 9 136 
статистически редове 15 123 
стойност на разходите 21 111 
стокова оценка 99 130 
страна-континент 121 
стратегии за сегментиране 112 
стрес 1 7 
стрес на работното място 1 7 
стрес при логистици 1 7 
структура на населението 2 
структурни промени 79 
сукралоза 132 
сушене 44 
сушене на зърно 86 
сушене на плодове и зеленчуци 115 140 
съдържание на вредни вещества 66 
състав на хумуса 18 81 
Тадж Махал 119 
теглително съпротивление 75 
температура на нагряване 86 
терахерцово излъчване 38 116 
термична обработка на млякото 97 
термични методи 74 118 
термокамери 47 
тесто 88 128 
технически средства 24 59 72 
технология 90 
технология "свой-чужд" 47 
типични черноземи 80 
товарене на балите 75 
токсичност на отработените газове 27 63 
топлинна енергия 77 
топлопредаване 43 
торове 82 
трайност 137 
трактор Pronar 66 
трактор Ursus 66 
трактор Zefir 66 
транзакционни разходи 67 
трансизомери 100 
трапезни води 134 
тропични масла 100 
трудова миграция 4 
трюфели 33 
Турция 120 
тъмно-кафяви горски почви 80 
търсене и предлагане на труд 11 
удовлетворение на клиента 21 111 
уедряване на стопанства 79 
умора при дълготрайност 23 29 42 
универсална лента 62 
управление на доставките 112 
управление на риска 5 13 14 84 113 
управление на стреса 1 7 
устойчивост 57 
устойчивост на стопанствата 6 85 
фази на развитие на рапицата 94 
фауна на Индия 119 
фермерски сдружения 67 
фермерски стопанства 67 
флуиди 43 
форми за управление на риска 5 84 
формообразуващи елементи 20 141 
фрактален анализ 36 48 114 
фронтален удар 57 
фуражни зърнени култури 96 
фуражни растения 96 
характеристика на параметрите на хлабината 50 61 
характеристика на резитбата 104 
хидродинамичен смесител 52 
хидроциклон 70 
хляб 89 129 133 
Холандия 56 122 
хумус 80 
царевица 95 
цифров синтез 45 
цяло зърно 99 130 
частотен анализатор 64 
червеноцветни почви 105 
честота на въртене 46 
човеко-машинна система 39 
човешки капитал 15 123 
шип против хлъзгане 62 
шприц-форми 20 25 141 144 
яровизация на рапицата 94 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ