НОВИ СТАТИИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография.

- 1 -

Сп Б 403

Илиева-Обретенова, Мила.  Ключови технологии на 21 век - мястото на нанонауките в теоретичните изследвания / Мила Илиева-Обретенова. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 12, 2013, N 2, с. 11 - 15. 

   Нанонауката и нанотехнологиите търсят редица проблеми на човечеството на атомно и/или молекулно ниво. Може да се обобщи, че всички технологии, които се отнасят до получаването, изучаването, манипулирането, групирането и използването на материалите и частиците с размери, лежащи в областта до 100 nm, попадат в понятието нанотехнологии. 

1. Нанотехнологии 
 001.18.001.5(045)
Ключови думи: 1. нанотехнологии 2. нанопроцеси 3. наноструктури 4. наночастици 5. наноструктурни системи 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 1196

- 2 -

Сп Б 329

Кацаров, С. и др.  Фирмената документация в системата за управление в хранителната промишленост / С. Кацаров, Б. Бръшлянова. // Земеделие плюс, 119, 2013, N 1, с. 42 - 44. 

   Фирмената документация в хранителната промишленост по отношение на безопасността на храните е задължителна и се разработва и управлява съгласно нормативните актове и стандарти от Европейското законодателство и това в България. 

1. Хранително-вкусова промишленост 2. Стандарти за качество. Контрол на качеството на продуктите 
 664.012:006.001.12(045)
Ключови думи: 1. фирмена документация 2. хранителна промишленост 3. качество на продукцията 4. производство на храни 5. безопасност на храните 6. стандарти за безопасност на храните 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 1215

- 3 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  В чудния свят на нанотехнологиите / Татяна Явашева. // Новата икономика, III, 2013, N 23, с. 86 - 88. 

   Нанотехнологиите имат потенциал в България и в близките 20-тина години ще са основен бизнес с висока добавена стойност. 

1. Бъдеще на науката. Прогнози. Научно предвиждане. Нанотехнологии (в научен аспект) 
 001.18.000.33(045)
Ключови думи: 1. нанотехнологии 2. виртуална лаборатория 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 1228

- 4 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Ерата на електронните книги започна / Татяна Явашева. // Новата икономика, III, 2013, N 26, с. 58 - 60. 

   Съвременни български заглавия влизат в е-библиотека на няколко езика, стойностни творби на наши писатели излизат от забравата. 

1. Електронни книги 
 026.06.001.12(045)
Ключови думи: 1. електронни книги 2. цифровизация 3. книгоиздаване 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 1246

Философия. Психология. Религия.

Социология. Политология. Право. Политика. Социография.

- 5 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Пенсионна реформа без край / Татяна Явашева. // Новата икономика, III, 2013, N 27, с. 38 - 41. 

1. Социална политика - България 
 36.001.1(045)
Ключови думи: 1. социална политика 2. пенсионна реформа 3. пенсионна система 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 1281

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 6 -

Сп Б 329

Анастасова-Чопева, М. и др.  Икономическият риск за земеделските стопанства / М. Анастасова-Чопева, Д. Николов. // Земеделие плюс, 119, 2013, N 3, с. 41 - 42. 

1. Земеделски стопанства 2. Икономически риск 
 330.131.7:631.001.3(045)
Ключови думи: 1. земеделски стопанства 2. икономически риск 3. обща селскостопанска политика 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1202

- 7 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Порт Лом ще се развива като логистичен център : Концесионерът планира големи инвестиции и мерки за опазване на околната среда / Васил Василев. // Логистика, IX, 2013, N 4, с. 12 - 13. 

   В статията е представена програмата за преструктуриране и развитие на порт Лом, която цели повишаване на конкурентоспособността на терминала и привличане на допълнителни товари. 

1. Пристанища 2. Логистични центрове 
 627:339.14/.18.001.76(045)
Ключови думи: 1. пристанища 2. речни пристанища 3. логистичен център 4. опазване на околната среда 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1318

- 8 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Дистрибуция на аутсорсинг : В българския клон на Lesaffre работят и мислят на френски / Васил Василев. // Логистика, IX, 2013, N 8, с. 26 - 28. 

   Маята е вторият важен параметър за хляба след брашното. Статията запознава читателя с производството, складирането и доставките на мая от френската компания Lesaffre. 

1. Аутсорсинг 2. Дистрибуция 
 339.14/.18.001.1(045)  + 658.7.012
Ключови думи: 1. дистрибуция 2. аутсорсинг 3. мая 4. хладилен транспорт 5. логистика 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1324

- 9 -

Сп Б 329

Димитров, Владимир.  Виненият туризъм в България - фактори за разнообразяване на продукта / Владимир Димитров. // Земеделие плюс, 119, 2013, N 3, с. 43 - 47. 

   Целта на разработката е да се определят факторите, които създават конкурентни предимства на продукта на винения туризъм , както и да се очертаят възможностите за неговото разнообразие и обогатяване в даден район. 

1. Туризмът от стопанско гледище. Политика по отношение на туризма 
 338.48.001.12(045)
Ключови думи: 1. туризъм 2. винен туризъм 3. туристическа дестинация 4. брандинг 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1203

- 10 -

Сп Б 526

Захариев, Людмил.  Криониката - бизнес за вечността / Людмил Захариев. // Новата икономика, III, 2013, N 28, с. 92 - 95. 

   Отлагането на смъртта чрез нискотемпературно замразяване в далечно бъдеще, когато човешките възможности и медицината ще са в различно измерение, се превръща във все по-атрактивна възможност за много инвеститори. 

1. Медицина 2. Организъм и среда за обитание 3. Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 
 61:574.2:339.13 .001.5
Ключови думи: 1. замразяване на телата 2. крионика 3. нискотемпературно замразяване 4. криоконсервация 5. регенеративна медицина 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  3. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1299

- 11 -

Сп Б 448

Иванов, Марин.  Маслата - път към сърцата на автомобилите / Марин Иванов. // Логистика, IX, 2013, N 6, с. 22 - 25. 

   Статията представя структурната мрежа за дистрибуция на моторни и индустриални смазочни продукти на дружеството Омникар БГ. 

1. Дистрибуция 2. Смазочни материали 
 621.892:339.14/.18.001.1(045)
Ключови думи: 1. масла 2. смазочни продукти 3. смазочни материали 4. дистрибуция 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  3. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1329

- 12 -

Сп Б 526

Кирилова, Благовеста.  Супермаркети за здраве : Whole Foods Market / Благовеста Кирилова. // Новата икономика, III, 2013, N 29 (9), с. 100 - 103. 

   Статията запознава читателите с веригата Whole Foods Market , която е доминираща сила на световния пазар на органични и натурални храни и продукти. 

1. Системи за пласиране в търговията на дребно 2. Органични и натурални храни и продукти 
 339.372:631.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. органични храни 2. натурални храни 3. здравословни храни 4. Whole Foods Market 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1342

- 13 -

Сп Б 526

Колева, Яна.  Философия на успеха / Яна Колева. // Новата икономика, III, 2013, N 28, с. 68 - 71. 

   Статията запознава читателя с мнението на една млада българка, която е предпочела да остане в България пред бляскавата кариера в Ню Йорк и Лондон. Според статистиката България е добро място за живеене, но трябва да се обърне внимание на иновациите у нас, на реалното производство, на адаптирането на учебните програми и редица други проблеми. 

1. Успех - наръчници и ръководства 2. Обществено управление 
 174.4.001(045)
Ключови думи: 1. успех 2. философия на успеха 3. иновации в икономиката 4. иновации в образованието 5. образователна политика 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1297

- 14 -

Сп Б 526

Колева, Яна.  Трудният бизнес с фирмени тренинги / Яна Колева. // Новата икономика, III, 2013, N 29 (9), с. 51 - 53. 

   Статията разкрива възможностите за фирмите, които предлагат бизнес обучение и бизнес тренинги, трудностите, които се променят през времето и какво е бъдещето на бизнес обучителните организации. 

1. Бизнес обучение 
 338.24:37.000.37(045)
Ключови думи: 1. фирмени тренинги 2. обучение 3. обучителни организации 4. бизнес обучение 5. обучителни услуги 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 1336

- 15 -

Сп Б 526

Колева, Яна.  Мисия умен град / Яна Колева. // Новата икономика, III, 2013, N 29 (9), с. 66 - 69. 

   Статията акцентира върху концентрацията на хора в мегаполисите и проблемите, които поражда това явление. 

1. Урбанизация 
 711.43:314.8.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. урбанизация 2. управление на отпадъците 3. намаляване на вредните емисии 4. енергийна ефективност 5. инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  3. История. Георафия. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 1337

- 16 -

Сп Б 448

Логистика на доставките в дигиталния свят на XXI век . // Логистика, IX, 2013, N 6, с. 34 - 35. 

   Статията разглежда епохалните промени в дигиталния свят, който ни заобикаля, променящите се навици на пазаруване и необратимите промени в бързината, качеството и прозрачността на доставките. 

   Рубриката се води от Юнимастърс Лоджистикс АД, водещ 3PL и 4PL доставчик на услуги

1. Дистрибуция. Логистика. 2. Електронна търговия 
 339.14/.18.001.18(045)  + 339.1:681.324
Ключови думи: 1. доставки 2. логистика 3. логистика на доставки 4. дигитален свят 5. онлайн търговия 6. електронна търговия 7. онлайн продажби 8. логистичен доставчик 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1328

- 17 -

Сп Б 526

Радев, Начко.  Социалните проблеми на българския преход / Начко Радев. // Новата икономика, III, 2013, N 29, с. 18 - 20. 

   Статията предоставя данни за живота на българите по време на прехода, за понижения стандарт, за неуравновесения пазар на труда и оформящия се профил на бедност в България. 

1. Социална политика - сравнителен анализ 
 36.001.2(045)
Ключови думи: 1. политика на доходи 2. реални доходи 3. икономическа активност 4. стандарт на живот 5. профил на бедност 
Тематични рубрики: 1. Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1301

- 18 -

Сп Б 448

Русинова, Ралица.  Логистика в здравеопазването : Стандартите GS1 повишават ефективността на веригата на доставки / Ралица Русинова. // Логистика, IX, 2013, N 6, с. 36 - 37. 

   Въвеждането на световни стандарти може да спаси милиони животи. Това важи най-вече за веригата на доставки в здравния сектор, където логистиката се концентрира върху управлението на потока от материали, продукти и данни за пациентите, за да се осигурят качество и сигурност на най-високо равнище. 

1. Логистика 2. Здравеопазване 3. Стандарти 
 339.14/.18.000.33(045)  + 614:006
Ключови думи: 1. логистика 2. здравеопазване 3. здравен сектор 4. здравна индустрия 5. стандарти 6. GS1 стандарт 7. лекарства 8. медицински изделия 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1327

- 19 -

Сп Б 434

Стоянов, Венцислав.  Новата селскостопанска политика на ЕС: по-зелена, справедлива и устойчива / Венцислав Стоянов. // Агробизнесът, 11, 2013, N 8, с. 16 - 17. 

   Статията разглежда новата Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС. 

1. Обща селскостопанска политика 2. Европейски съюз - аграрна политика 
 338.43.000.32(045)
Ключови думи: 1. селскостопанска политика 2. Европейски съюз 3. обща селскостопанска политика 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1282

- 20 -

Сп А 19

Съвременни технически решения за контрол на достъп и работно време . // Машиностроене и електротехника, 62, 2013, N 7, с. 30 - 31. 

   Системите за контрол на достъп са основен елемент от съвременните технически системи за управление на сигурността. С нарастването на размера на сградите и броя на работните помещения нарастват и изискванията към сигурността им. Затова системите за контрол на достъп се превръщат във все по-голяма необходимост. 

   
   http://www.synchron-s.com 

1. Системи за автоматично управление 2. Работно време 
 331.31:004.4:65.012.001.76(045)  + 681.51
Ключови думи: 1. контрол на достъп 2. управление на сигурността 3. работно време 4. системи за управление 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1298

- 21 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Златната река пресъхна / Татяна Явашева. // Новата икономика, III, 2013, N 25, с. 22 - 26. 

   Статията предлага на читателя кратка оценка на инвестициите в България, аутсорсинга като бизнес модел и развиващите се пазари в световен мащаб. 

1. Размяна на акции - паричен пазар - борса - капиталов пазар - управление на частния капитал (ценни к 
 336.76.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. инвестиции 2. инвеститори 3. инвестиционна дестинация 4. аутсорсинг 5. глобално разпределение на труда 6. развиващи се пазари 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1238

- 22 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Островът на съкровищата / Татяна Явашева. // Новата икономика, III, 2013, N 25, с. 28 - 31. 

   За офшорните зони и офшорните компании - те са легитимен начин за неанонимно оптимизиране на плащането на данъци, особено от фирми, които имат бизнес в много държави. 

1. Видове данъци. Свободни от данъци зони. Офшорни зони 
 336.21/.26.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. офшорни зони 2. офшорен статут 3. офшорни компании 4. анонимни офшорни компании 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1244

- 23 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Дефицитът на IT кадри е катастрофален / Татяна Явашева. // Новата икономика, III, 2013, N 28, с. 32 - 36. 

   Статията разглежда въпроса за електронното управление във всички области - здравеопазване, данъци, административно обслужване. 

   Висшето образование трябва да стане платено, а студентите да получават кредити, гарантирани от държавата. Мнение на инж. Огнян Траянов, носител на наградата "Мистър Икономика" за 2012 година. Основател и собственик на софтуерна компания "ТехноЛогика"

1. Обществено управление 
 351/354:004.7.001.1(045)
Ключови думи: 1. електронно управление 2. административни услуги 3. електронни услуги 4. здравно досие 5. платено висше образование 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1292

- 24 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Умни пари / Татяна Явашева. // Новата икономика, III, 2013, N 28, с. 62 - 64. 

   Статията запознава читателите с технологията на "умните пари", чиято защита от фалшификация се осъществява чрез наночипове. 

1. Пари. Банково дело. Борса. Валутен борд 
 336.7.001.3(045)
Ключови думи: 1. пари 2. защита на банкноти 3. радиочестотни идентификатори 4. наночипове 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1295

- 25 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  В услуга на услугите / Татяна Явашева. // Новата икономика, III, 2013, N 29 (9), с. 80 - 81. 

   Статията запознава читателите с новата платформа Tendle, която търси оферти вместо потребителя и избира оптимума между цена и качество. 

1. Он-лайн услуги 
 338.46:681.324.001.7(045)
Ключови думи: 1. услуги 2. платформа Tendle 3. он-лайн услуги 4. интернет услуги 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1339

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.

Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

- 26 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Възходът на машините / Александър Александров. // Новата икономика, III, 2013, N 24, с. 89 - 91. 

   Клетъчните комуникации дават нов тласък на пазара на machine-to-machine, превръщайки ги в следващия ИТ сегмент с потенциал да промени ежедневието ни. 

1. Видове и системи радиосъобщения Радиотелефония, радиофония 2. Теория на информацията, машини и устройства за обработка на данни 
 621.396.2:519.72.001.76(045)
Ключови думи: 1. комуникация 2. комуникация между машини 3. клетъчни комуникации 4. интернет на нещата 5. отдалечена комуникация 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 1234

- 27 -

Сп Б 341

Безжичен мониторинг на техническото състояние на оборудването . // Инженеринг ревю, 2013, N 5, с. 60 - 64. 

   Разглеждат се системите за безжичен мониторинг на оборудването, начинът за предаване на информацията и тяхното приложение. 

1. Софтуерни продукти 2. Общо машиностроене. Ядрена техника. Електротехника. Технология на машиностроенето в цялост 3. Програмиране за електронно-изчислителни машини. Съставяне на програми 
 621-82/-85:519.68.001.76(045)
Ключови думи: 1. мониторинг 2. безжичен мониторинг 3. широкочестотен спектър 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 1220

- 28 -

Сп А 377

Костадинова, Е.  Методи за предварителна обработка и анализ на генни изразни данни / Е. Костадинова. // Автоматика и информатика, 47, 2013, N 1, с. 38 - 44. 

   Статията представлява класификация и литературен обзор на най-известните и често прилагани методи при оценяването на липсващи стойности, интегрирането и клъстерирането на генни изразни данни. Дискутирани са още техните характеристики, предимства и недостатъци. 

1. Медицина - генетика 2. Микроелектроника 3. Теория на вероятностите и математическа статистика 
 575:621.382.001.3(045)  + 616-076:519.2.001.3(045)
Ключови думи: 1. гени 2. генни изразни данни 3. ДНК микрочип 4. генно изразяване 5. клъстериране на гени 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  3. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 1267

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 29 -

Сп Б 482

Satchanska, Galina.  Lead toxicity in humans: a review = Токсичност на оловото върху човешкия организъм: обзорна статия / Galina Satchanska. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 2013, N 2, с. 21 - 29. 

   Оловото е един от най-широко разпространените замърсители на околната среда. То постъпва в организма главно чрез дихателната и храносмилателната системи и оказва негативно въздействие върху различни органи и системи на човешкия организъм. 

1. Замърсяване на околната среда 2. Здраве 
 504.054:614.76/.77.000.61(045)
Ключови думи: 1. замърсяване 2. токсичност 3. олово 4. човешко здраве 5. токсични вещества 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1273

- 30 -

Сп Б 482

Богданов, Симеон.  Промени в киселинността на почви от клас Luvisols под влияние на горски пожари = Solid acidity changes in soils of class Luvisols influenced by forest fires / Симеон Богданов. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protecton, 2013, N 2, с. 61 - 67. 

   В много райони по света пожарите са естествен фактор в развитието на горските екосистеми. Те предизвикват унищожаване на растителността и деградация на почвата, а това води до промяна на много от основните почвени свойства и показатели. В статията се разглеждат промените в реакцията на почви, засегнати от различни по вид и сила горски пожари на територията на България. 

1. Опасност от пожари. Противопожарна защита 2. Почва-замърсяване 3. Горско стопанство. Лесовъдство 
 630.2.000.504.056(045)  + 614.84:614.76/.77.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. киселинност на почвата 2. горски пожари 3. горски почви 4. канелени горски почви 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1274

- 31 -

Сп Б 329

Донкова, Р. и др.  Полезни почвени микроорганизми в екологичното земеделие / Р. Донкова, К. Недялкова, Г. Петкова. // Земеделие плюс, 119, 2013, N 2, с. 12 - 15. 

   В статията се разглеждат някои способи за приложение на полезни почвени микроорганизми при разработване на биологични системи на земеделие с цел повишаване добивите и качеството на растителната продукция, подобряване агрономичните свойства и възстановяване на нарушени земи, като се подчертава тяхното предимство. 

1. Почвени микроорганизми - приложение 
 504.72:630.114.004.1
Ключови думи: 1. земеделие 2. почвени микроорганизми 3. екологично земеделие 4. азотфиксиращи микроорганизми 5. микоризни гъби 6. фосфатразлагащи батерии 7. компост 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1206

- 32 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Полемика по биогоривата / Петко Иванов. // Агробизнесът, 11, 2013, N 7, с. 27 - 29. 

   Биогоривата са течни или газообразни горива за двигатели с вътрешно горене, произведени от растителни материали (биомаса). Счита се, че биогоривата помагат за решаване на редица екологични, икономически и социални проблеми. В статията се разглеждат основните видове биогорива и бариерите, възникващи при производството им. 

1. Производство на биогорива от биопродукти 
 66.071:577.11.001.3(045)
Ключови думи: 1. биогорива 2. биоетанол 3. биодизел 4. биомаса 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1275

- 33 -

Сп Б 482

Каймакчиев, Атанас.  Европейска схема за търговия с емисии - минало, настояще и бъдеще = European emission trading - past / Атанас Каймакчиев. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 2013, N 1, с. 29 - 35. 

   Европейската Схема за Търговия с Емисии (ЕСТЕ) е най-голямото в света международно икономическо начинание за търговия на квоти на парникови газове. Квотите, търгувани в ЕСТЕ, се съхраняват в електронни регистри, администрирани от всяка страна на ЕС. ЕСТЕ е основният механизъм на ЕС за борба с климатичните промени. 

1. Въглеродни емисии 2. Международна търговия 
 339.5.000.504.056(045)  + 504.3.054:061.1 ЕС(045)
Ключови думи: 1. европейска схема 2. емисии 3. въглеродни емисии 4. Европейска Схема за Търговия с Емисии 5. ЕСТЕ 6. търговия с емисии 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1272

- 34 -

Сп Б 526

Кирилова, Бети.  Еко туризъм / Бети Кирилова. // Новата икономика, III, 2013, N 26, с. 118 - 122. 

   Статията представя 10 курорта по света, комбиниращи лукса с опазването на околната среда. 

1. Екотуризъм 
 796.5.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. туризъм 2. екотуризъм 3. опазване на околната среда 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1279

- 35 -

Сп Б 526

Колева, Яна.  Мисия умен град / Яна Колева. // Новата икономика, III, 2013, N 29 (9), с. 66 - 69. 

   Статията акцентира върху концентрацията на хора в мегаполисите и проблемите, които поражда това явление. 

1. Урбанизация 
 711.43:314.8.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. урбанизация 2. управление на отпадъците 3. намаляване на вредните емисии 4. енергийна ефективност 5. инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  3. История. Георафия. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 1337

- 36 -

Сп Б 403

Манолова, Боряна.  Индустрия, електропотребление и екология = Industry, Elekcricity Consumption and Ecology / Боряна Манолова. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 12, 2013, N 2, с. 3 - 10. 

   Статията предлага изследване, чиято цел е да се разработи модел за определяне на количествата вредни емисии, произтичащи от непълноценното използване на електлическата енергия в индустриалното производство. 

1. Енергийни системи в цялост. Електрически централи и подстанции. Електрификация 2. Екология 
 621.311.001.57(045)
Ключови думи: 1. индустрия 2. електропотребление 3. екология 4. емисии 5. разход на енергия 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1195

- 37 -

Сп Б 482

Николаева-Гломб, Любомира.  Активните фармацевтични съставки като замърсители на околната среда: възникващ проблем с много неизвестни = Active pharmaceutical ingredients as environmental pollutants: an emerging problem / Любомира Николаева-Гломб. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 2013, N 1, с. 10 - 18. 

   Милионите дози лекарства, които хората приемат, за да се борят с различни видове заболявания, не изчезват безследно в организма. Същото се отнася и за медикаментите, използвани в селското стопанство и ветеринарната медицина, както и множество козметични продукти. Съществува възможност активните фармацевтични остатъци да замърсят, макар и с минимални количества водите и почвите и да се превърнат в опасност за обитателите им. 

1. Замърсяване на околната среда 2. Фармация 
 504.054:615.4.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. замърсяване на околната среда 2. фармацевтични замърсители 3. активни фармацевтични съставки 4. нововъзникващи замърсители 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1270

- 38 -

Сп Б 329

Русева, Светла.  Опазването на почвата - предпоставка за устойчиво земеделие / Светла Русева. // Земеделие плюс, 119, 2013, N 2, с. 8 - 10. 

1. Почвознание. Почвени изследвания 2. Опазване на околната среда 
 630.114:504.054.001.2(045)
Ключови думи: 1. почви 2. почвознание 3. опазване почвите 4. деградация на почвите 5. ерозия на почвата 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1204

- 39 -

Сп Б 434

Цанова, Елица.  Етични принципи в чинията / Елица Цанова. // Агробизнесът, 11, 2013, N 8, с. 24 - 25, 37. 

   Термините органична, екологична или биохрана означават едно и също нещо - храна, отгледана без помощта на генното инженерство, пестициди, обогатители на почви и други синтетични вещества, които да я предпазват от насекоми или слаб добив. Това е абсолютно чистата екологична храна - такава, каквато на практика е била всяка храна преди време, без наличие на хормонални добавки или намесата на генно инженерство. . 

1. Хигиена на храненето. Режим на хранене 2. Биопродукти 3. Опазване на околната среда 
 641.1:504.03.000.61(045)
Ключови думи: 1. органична храна 2. етична храна 3. органик продукти 4. качество на храната 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 1283

- 40 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Злато или боклук / Татяна Явашева. // Новата икономика, III, 2013, N 28, с. 48 - 50. 

   За рециклирането на отпадъците в България, трудностите и противоречията, които съпровождат този процес. 

1. Отпадъци 2. Рециклиране на отпадъци 
 67.08 *:658.567.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. отпадъци 2. отпадъци от промишлеността 3. оползотворяване на отпадъци 4. рециклиране на отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1294

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 41 -

Сп Б 341

Радиографски методи за безразрушителен контрол - цифрова радиография . // Инженеринг ревю, 2013, N 6, с. 93 - 94. 

   Радиографичният метод е един от основните и най-широко прилагани в практиката методи за безразрушителен контрол. Използва се за откриване на вътрешни несъвършенства в различни продукти при производство и/или експлоатация . 

1. Радиография (физ. ) 2. Контрол на качеството 
 621.039.8:658.56.001.3(045)
Ключови думи: 1. безразрушителен контрол 2. радиографски методи 3. цифрова радиография 4. компютърна радиография 5. компютърна томография 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1305

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

- 42 -

Сп Б 526

Захариев, Людмил.  Криониката - бизнес за вечността / Людмил Захариев. // Новата икономика, III, 2013, N 28, с. 92 - 95. 

   Отлагането на смъртта чрез нискотемпературно замразяване в далечно бъдеще, когато човешките възможности и медицината ще са в различно измерение, се превръща във все по-атрактивна възможност за много инвеститори. 

1. Медицина 2. Организъм и среда за обитание 3. Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 
 61:574.2:339.13 .001.5
Ключови думи: 1. замразяване на телата 2. крионика 3. нискотемпературно замразяване 4. криоконсервация 5. регенеративна медицина 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  3. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1299

- 43 -

Сп Б 482

Лахчев, Кънчо.  Бактериални и дрождеви екосистеми в биоетанолните производства = Microbial ecosystems in bioethanol facilities / Кънчо Лахчев. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 2013, N 1, с. 45 - 59. 

   Съпътстващата бактериална микрофлора е постоянен и устойчив спътник на всички промишлени етанолни производства. Причините за нейното възникване и разпространение са, че промишлените ферментации не се провеждат в стерилни условия. Ето защо се разработват и прилагат различни технологии за повишаване ефективността на ферментационния процес. 

1. Биоетанол 2. Бактерии - в промишлеността 
 66.071:577.11.002.2(045)  + 504.72
Ключови думи: 1. биоетанол 2. биогорива 3. бактериални екосистеми 4. дрожди 5. млечнокисели бактерии 6. промишлена ферментация 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  2. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 1271

- 44 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Живот без хапчета / Татяна Явашева. // Новата икономика, III, 2013, N 26, с. 82 - 83. 

   Билките са лечебен дар от природата. Страната ни е богата с тях и повечето могат да се определят като био, еко, органик. 

1. Лекарствени средства от растителен произход - фитотерапия 
 633.88.000.61(045)
Ключови думи: 1. билки 2. билколечение 3. лекарствени растения 4. алтернативна медицина 
Тематични рубрики: 1. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 1277

- 45 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Пионери в биоземеделието / Татяна Явашева. // Новата икономика, III, 2013, N 28, с. 9 - 20. 

   Биологичното земеделие е система за производство на селскостопански продукти, която обслужва възстановяването и рециклирането на природните ресурси. При това производство се забранява употребата на синтетични пестициди, хербициди, изкуствени торове, растежни регулатори и генетично модифицирани организми. Авторът на статията акцентира върху проблемите с реализацията на биопродуктите и върху липсата на добра организация за продажбите. 

1. Организация и управление на селскостопанското производство 
 631/635:577.002.6(045)
Ключови думи: 1. биоземеделие 2. биопотребление 3. биопродукти 4. органични стоки 5. биохрани 6. биопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 1290

- 46 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  В царството на трюфелите / Татяна Явашева. // Новата икономика, III, 2013, N 29(9), с. 92 - 95. 

   Трюфелът е рядка гъба, която расте в специфични горски условия, има изключителни вкусови качества, цената й е твърде висока и заради необичайния начин, по който се събира. Тя се търси така, както накога златото в Клондайк и нефтът в Тексас. 

1. Гъби - диворастящи 
 582.28.001.1(045)
Ключови думи: 1. гъби 2. трюфели 3. диворастящи гъби 
Тематични рубрики: 1. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 1341

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 47 -

Сп Б 482

Satchanska, Galina.  Lead toxicity in humans: a review = Токсичност на оловото върху човешкия организъм: обзорна статия / Galina Satchanska. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 2013, N 2, с. 21 - 29. 

   Оловото е един от най-широко разпространените замърсители на околната среда. То постъпва в организма главно чрез дихателната и храносмилателната системи и оказва негативно въздействие върху различни органи и системи на човешкия организъм. 

1. Замърсяване на околната среда 2. Здраве 
 504.054:614.76/.77.000.61(045)
Ключови думи: 1. замърсяване 2. токсичност 3. олово 4. човешко здраве 5. токсични вещества 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1273

- 48 -

Сп Б 526

Захариев, Людмил.  Криониката - бизнес за вечността / Людмил Захариев. // Новата икономика, III, 2013, N 28, с. 92 - 95. 

   Отлагането на смъртта чрез нискотемпературно замразяване в далечно бъдеще, когато човешките възможности и медицината ще са в различно измерение, се превръща във все по-атрактивна възможност за много инвеститори. 

1. Медицина 2. Организъм и среда за обитание 3. Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 
 61:574.2:339.13 .001.5
Ключови думи: 1. замразяване на телата 2. крионика 3. нискотемпературно замразяване 4. криоконсервация 5. регенеративна медицина 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  3. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1299

- 49 -

Сп Б 526

Кирилова, Бети.  Еко туризъм / Бети Кирилова. // Новата икономика, III, 2013, N 26, с. 118 - 122. 

   Статията представя 10 курорта по света, комбиниращи лукса с опазването на околната среда. 

1. Екотуризъм 
 796.5.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. туризъм 2. екотуризъм 3. опазване на околната среда 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1279

- 50 -

Сп А 377

Костадинова, Е.  Методи за предварителна обработка и анализ на генни изразни данни / Е. Костадинова. // Автоматика и информатика, 47, 2013, N 1, с. 38 - 44. 

   Статията представлява класификация и литературен обзор на най-известните и често прилагани методи при оценяването на липсващи стойности, интегрирането и клъстерирането на генни изразни данни. Дискутирани са още техните характеристики, предимства и недостатъци. 

1. Медицина - генетика 2. Микроелектроника 3. Теория на вероятностите и математическа статистика 
 575:621.382.001.3(045)  + 616-076:519.2.001.3(045)
Ключови думи: 1. гени 2. генни изразни данни 3. ДНК микрочип 4. генно изразяване 5. клъстериране на гени 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  3. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 1267

- 51 -

Сп Б 482

Николаева-Гломб, Любомира.  Активните фармацевтични съставки като замърсители на околната среда: възникващ проблем с много неизвестни = Active pharmaceutical ingredients as environmental pollutants: an emerging problem / Любомира Николаева-Гломб. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 2013, N 1, с. 10 - 18. 

   Милионите дози лекарства, които хората приемат, за да се борят с различни видове заболявания, не изчезват безследно в организма. Същото се отнася и за медикаментите, използвани в селското стопанство и ветеринарната медицина, както и множество козметични продукти. Съществува възможност активните фармацевтични остатъци да замърсят, макар и с минимални количества водите и почвите и да се превърнат в опасност за обитателите им. 

1. Замърсяване на околната среда 2. Фармация 
 504.054:615.4.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. замърсяване на околната среда 2. фармацевтични замърсители 3. активни фармацевтични съставки 4. нововъзникващи замърсители 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1270

- 52 -

Сп Б 448

Русинова, Ралица.  Логистика в здравеопазването : Стандартите GS1 повишават ефективността на веригата на доставки / Ралица Русинова. // Логистика, IX, 2013, N 6, с. 36 - 37. 

   Въвеждането на световни стандарти може да спаси милиони животи. Това важи най-вече за веригата на доставки в здравния сектор, където логистиката се концентрира върху управлението на потока от материали, продукти и данни за пациентите, за да се осигурят качество и сигурност на най-високо равнище. 

1. Логистика 2. Здравеопазване 3. Стандарти 
 339.14/.18.000.33(045)  + 614:006
Ключови думи: 1. логистика 2. здравеопазване 3. здравен сектор 4. здравна индустрия 5. стандарти 6. GS1 стандарт 7. лекарства 8. медицински изделия 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1327

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

- 53 -

Сп Б 341

Безжичен мониторинг на техническото състояние на оборудването . // Инженеринг ревю, 2013, N 5, с. 60 - 64. 

   Разглеждат се системите за безжичен мониторинг на оборудването, начинът за предаване на информацията и тяхното приложение. 

1. Софтуерни продукти 2. Общо машиностроене. Ядрена техника. Електротехника. Технология на машиностроенето в цялост 3. Програмиране за електронно-изчислителни машини. Съставяне на програми 
 621-82/-85:519.68.001.76(045)
Ключови думи: 1. мониторинг 2. безжичен мониторинг 3. широкочестотен спектър 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 1220

- 54 -

Сп Б 341

Бутални компресори . // Инженеринг ревю, 2013, N 8, с. 84 - 90. 

   Буталните компресори са сред най-широко използваните видове компресори. Характерна тяхна особеност е преобразуването на въртеливото движение на двигателя във възвратно-постъпателно движение на буталото. В статията са разгледани различните възможности за задвижване, механизми за регулиране на прозводителността и мазилни системи на буталните компресори. 

1. Бутални компресори 
 621.51.001.3(045)
Ключови думи: 1. компресори 2. бутални компресори 3. сгъстяване на газове 4. мазилни системи 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.  
  

Сист. No: 1361

- 55 -

Сп Б 341

Касъров, Радостин.  Капилярен метод за безразрушителен контрол / Радостин Касъров. // Инженеринг ревю, 2013, N 8, с. 65 - 67. 

   Успешно прилаган метод за безразрушителен контрол е капилярният метод, при който се използват проникващи течности. Чрез него се откриват повърхностни и проходни дефекти в различни метални и неметални обекти. 

1. Методи и устройства за диагностика и контрол 
 621.039.66.001.3(045)
Ключови думи: 1. безразрушителен контрол 2. безразрушителни методи на изпитване 3. капилярен метод 4. заварени съединения 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 1357

- 56 -

Сп Б 341

Лазерно заваряване . // Инженеринг ревю, 2013, N 7, с. 110 - 114. 

   Заваряването е един от често използваните методи за производство на неразглобяеми съединения. В практиката се използват различни методи за заваряване. Съвременен метод е лазерното заваряване, при което като източник на топлина се използва мощен концентриран лазерен лъч. 

1. Лазерно заваряване 
 621.791.72.001.1(045)
Ключови думи: 1. заваряване 2. лазерно заваряване 3. лазерен лъч 4. лазери 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 1349

- 57 -

Сп Б 341

Обезмасляване със системи за студено почистване . // Инженеринг ревю, 2013, N 3, с. 128 - 130. 

   Почистването и обезмасляването на различни компоненти в производството и поддръжката на машини и техника е процес, който включва голямо разнообразие от операции, техники на почистване и видове разтворители. Една от най-разпространените техники е индустриалното почистване със студен обезмаслител в т. нар. студени системи. 

1. Ремонт на оборудването и поддържането му в изправност 2. Продукти от нефтен произход. Минерални масла и аналогични продукти 
 658.581:665.7.004.5(045)
Ключови думи: 1. обезмасляване 2. студени системи 3. студена почистване 4. обезмаслител 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 1242

- 58 -

Сп Б 341

Промишлени осови вентилатори . // Инженеринг ревю, 2013, N 4, с. 72 - 74. 

   Разглеждат се конструктивните особености на промишлените осови винтилатори, приложението им и параметрите, характеризиращи работата им. 

1. Вентилатори 2. Вентилационни инсталации - Тунели 3. Вентилация - в мини, рудници 
 621.63.004(045)
Ключови думи: 1. вентилатори 2. осови вентилатори 3. противодимни вентилатори 4. взривозащитени вентилатори 5. вентилация 6. вентилационни инсталации 
Тематични рубрики: 1. Техника на безопасността.  2. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 1229

- 59 -

Сп Б 341

Уплътняване на резби . // Инженеринг ревю, 2013, N 8, с. 91 - 92. 

   Резбовите съединения са едни от най-широко използваните в практиката разглобяеми съединения. Проявените проблеми като разхлабване и саморазвиване се отстраняват като се използват различни механични методи. В статията е разгледан физико-химичният метод за фиксиране, основаващ се на използването на анаеробни лепила. . 

1. Видове съединения. Шевове. Резби 2. Лепила 
 621.791.05.001.1(045)  + 665.93
Ключови думи: 1. резби 2. резбови съединения 3. уплътняване 4. лепила 5. анаеробни лепила 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 1362

Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР

- 60 -

Сп Б 341

Абканти . // Инженеринг ревю, 2013, N 5, с. 80 - 83. 

   Разглеждат се видовете абканти, основните им технически характеристики и осигуряването на безопасност при работа с тях. 

1. Металообработване 
 621.981.001.3(045)
Ключови думи: 1. абканти 2. металообработващи машини 3. машиностроене 4. металообработване 5. огъване 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  2. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР 
  

Сист. No: 1237

- 61 -

Сп Б 341

Абразивни инструменти и материали . // Инженеринг ревю, 2013, N 2, с. 97 - 100. 

   Абразивните инструменти са удобно и лесно приложимо средство за механична абразивна обработка на различни материали. В статията се разглеждат основните видове абразивни инструменти и материали. 

1. Абразивни материали и инструменти за шлифоване и полиране 
 621.921/.922.001.3(045)
Ключови думи: 1. абразивни материали 2. абразивни инструменти 3. абразивна обработка 4. зърнистост 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР 
  

Сист. No: 1255

- 62 -

Сп Б 341

Високоскоростна механична обработка . // Инженеринг ревю, 2013, N 1, с. 86 - 98. 

   Високоскоростната обработка (High Speed Machining) е съвременна технология за механично обработване на детайли посредством стружкоотнемане. Тя дава възможност да се повиши ефективността при обработка, точността и качеството на детайлите. 

   Статията е изработена със съдействието на проф. Георги Тодоров, ТУ София

1. Обработка на материалите със снемане на стружки 
 621.91(045)
Ключови думи: 1. високоскоростна обработка 2. High Speed Machining 3. стружкоотнемане 4. машини с управляеми оси 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР 2. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 1263

- 63 -

Сп Б 341

Индустриални смазочни масла . // Инженеринг ревю, 2013, N 1, с. 100 - 104. 

   Доброто смазване на подвижните детайли и възли в различните видове машини играе важна роля за оптималното протичане на производствените процеси. Едно от основните предназначения на смазочните материали е намаляване на коефициента на триене между триещите се повърхнини, което допринася за намаляване на износването и намаляване на консумацията на енергия. 

1. Смазочни материали. Смазочни масла 
 621.892.001.3(045)  + 665.7.001.3(045)
Ключови думи: 1. смазочни материали 2. смазочни масла 3. минерални масла 4. синтетични масла 5. смесени масла 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР 2. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 1264

- 64 -

Сп Б 341

Нарязване на резба на стругови машини с ЦПУ  : Технологични особености и техники на програмиране. // Инженеринг ревю, 2013, N 3, с. 114 - 120. 

   Различните функции и предназначение на резбата предполагат различни изисквания и начини за нейното изработване. Сред най-често използваните методи е нарязването с нож. Въвеждането на CNC системите значително повишава производителността и качеството на резбите. В статията се разглеждат технологичните особености и техниките на програмиране на процеса. 

   Статията е разработена със съдействието на доц. д-р инж. Гено Хаджикосев, ТУ София

1. Нарязване на резби 2. Машини с програмно управление 3. Стругове 
 621.9-529:621.99.002.51(045)
Ключови думи: 1. резби 2. струг 3. машини с ЦПУ 4. програмиране 5. резбонарязване 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР 2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1245

- 65 -

Сп Б 341

Щанцоване . // Инженеринг ревю, 2013, N 6, с. 124 - 132. 

   Щанцоването е широко разпространен метод за обработка на листови материали, при които материалът се обработва посредством пластична деформация в студено състояние. Използва се в редица отрасли на промишлеността за производство на детайли за автомобилостроенето, самолетостроенето, за медицинско оборудване, за електроуреди и др. 

1. Щанцоване 
 621.981.001.3(045)
Ключови думи: 1. щанцоване 2. пластична деформация 3. щанци 4. щанцови инструменти 5. щанцови машини 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР 
  

Сист. No: 1309

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

- 66 -

Сп Б 341

Изпарители  : Използвани конструкции в хладилните машини. // Инженеринг ревю, 2013, N 8, с. 68 - 72. 

   Изпарителите са топлообменни апарати, в които кипи летлива течност, отвеждайки топлина от охлажданото пространство или от продукт. Те намират широко приложение в практиката, поради което се предлагат в многообразие от видове, форми, размери и конструкции. 

1. Хладилни машини и инсталации 2. Изпарители 
 621.56.001.3(045)
Ключови думи: 1. хладилни машини 2. хладилна техника 3. хладилни инсталации 4. изпарители 5. охлаждане на течности 6. охлаждане на въздух 
Тематични рубрики: 1. Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.  
  

Сист. No: 1358

- 67 -

Сп Б 341

Медни тръби за отоплителни инсталации . // Инженеринг ревю, 2013, N 6, с. 102 - 106. 

   При изграждането на отоплителни инсталации е възможно използването на тръби от различни материали. Добрите физични и механични свойства на медта са сред основните предпоставки медните тръби да са широко използвани и предпочитани при изграждането на системите за отопление, климатизация, газификация. 

1. Тръби 2. Монтаж на отоплителни инсталации 
 621.645:697.1.004.1(045)
Ключови думи: 1. тръби 2. медни тръби 3. отоплителни инсталации 
Тематични рубрики: 1. Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.  
  

Сист. No: 1306

- 68 -

Сп Б 341

Промишлени влагоуловители . // Инженеринг ревю, 2013, N 2, с. 80 - 82. 

   Поддържането на подходящи нива на влажност на въздуха в индустриалните предприятия е от особена важност. Повишената влажност може да доведе до образуването на конденз и развитието на мухъл и плесени по ограждащата конструкция, да благоприятства възникването на корозионни процеси и т.н. 

1. Вентилация и климатизация 
 697.93.001.3(045)
Ключови думи: 1. влагоуловители 2. сорбционни влагоуловители 3. кондензаторни влагоуловители 4. роторни изсушители 
Тематични рубрики: 1. Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 1258

- 69 -

Сп Б 341

Промишлени водоохлаждащи агрегати . // Инженеринг ревю, 2013, N 3, с. 94 - 100. 

   Водоохлаждащите агрегати са хладилни машини, които се използват за климатизация на помещения, за охлаждане на работни флуиди, за охлаждане на производственото оборудване и поддържане на необходимите параметри на работната среда. Статията разглежда основните конструктивни особености и различните видове водоохлаждащи агрегати. 

1. Охлаждащи устройства 2. Агрегати 
 621.56/.59.001.3(045)  + 62-71.001.3(045)
Ключови думи: 1. водоохлаждащи агрегати 2. хладилни машини 3. водно охлаждане 4. въздушно охлаждане 
Тематични рубрики: 1. Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.  
  

Сист. No: 1248

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

- 70 -

Сп Б 341

Бутални компресори . // Инженеринг ревю, 2013, N 8, с. 84 - 90. 

   Буталните компресори са сред най-широко използваните видове компресори. Характерна тяхна особеност е преобразуването на въртеливото движение на двигателя във възвратно-постъпателно движение на буталото. В статията са разгледани различните възможности за задвижване, механизми за регулиране на прозводителността и мазилни системи на буталните компресори. 

1. Бутални компресори 
 621.51.001.3(045)
Ключови думи: 1. компресори 2. бутални компресори 3. сгъстяване на газове 4. мазилни системи 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.  
  

Сист. No: 1361

- 71 -

Сп Б 341

Бутални ротационни помпи и хидродвигатели  : Част 3. Видове и характеристики на аксиално-бутални машини. // Инженеринг ревю, 2013, N 4, с. 86 - 87. 

   Разглеждат се видовете аксиално-бутални машини и техните характеристики. 

1. Машини с хидравлично задвижване 2. Характеристика на машините и апаратите с хидравлично задвижване 
 621.65/.69-82:62-12.004.1(045)
Ключови думи: 1. хидродвигатели 2. хидравлика 3. хидравлични машини 4. хидравлични системи 5. аксиално-бутални машини 
Тематични рубрики: 1. Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.  
  

Сист. No: 1231

- 72 -

Сп Б 341

Бутални ротационни помпи и хидродвигатели  : Част 1. Работни параметри на аксиално-буталните и радиално-буталните помпи и хидродвигатели. // Инженеринг ревю, 2013, N 2, с. 86 - 88. 

   Буталните ротационни помпи и хидродвигатели спадат към голямата група на обемните хидравлични машини. При тях трансформацията на енергията (механична или хидравлична) става в работни камери, оформени като цилиндри. В зависимост от разположението на цилиндрите спрямо оста на въртене се различават две групи машини - радиално-бутални и аксиално бутални. 

1. Машини с хидравлично задвижване 2. Машини с възвратно-постъпателно движение. Бутални машини 
 621.65/.69:62-12.001.3(045)
Ключови думи: 1. бутални ротационни машини 2. хидродвигатели 3. аксиално-бутални машини 4. радиално-бутални машини 5. помпи 
Тематични рубрики: 1. Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.  
  

Сист. No: 1257

- 73 -

Сп Б 341

Индустриални бустерни системи . // Инженеринг ревю, 2013, N 8, с. 73 - 76. 

   Бустерните системи, познати и като хидрофорни системи или хидрофори, са най-честото използвано решение за повишаване на напора във водоснабдителни системи, в промишлеността и бита. Основното им предназначение е да поддържат предварително зададено налягане с оглед осигуряване на необходимите водни количества независимо от разположението на потребителите. 

1. Помпи 2. Водоснабдяване 
 621.65/.69:621.8.001.3(045)
Ключови думи: 1. бустери 2. бустерни системи 3. хидрофор 4. хидрофорни системи 5. водоснабдяване 6. водоснабдителни системи 7. хидрофорни уредби 8. помпи 9. напорен колектор 
Тематични рубрики: 1. Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 1359

- 74 -

Сп Б 341

Помпи за отпадни води . // Инженеринг ревю, 2013, N 6, с. 110 - 116. 

   При обработка на отпадни води се използват различни по конструкция помпи. Основното им приложение е събиране, пренос, отводняване, обработка на отпадни, канализационни и дъждовни води, транспортиране на утайки от отпадни води и много други дейности. 

1. Помпи 2. Отпадъчни води, отстраняване и отвеждане 
 621.65/.69:628.29.001.3(045)
Ключови думи: 1. отпадни води 2. помпи 3. центробежни помпи 4. обемни помпи 5. транспортиране на утайки 6. винтови помпи 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  2. Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.  
  

Сист. No: 1307

- 75 -

Сп Б 341

Тенденции в развитието на пневматичните задвижвания . // Инженеринг ревю, 2013, N 3, с. 78 - 83. 

   Търсенето на все по-високи нива на производителност и все по-бързото развитие на електрическите управляващи устройства изискват непрекъсната еволюция на пневматичните задвижвания. Нарастват и изискванията към възможностите за интеграция и взаимодействие с електромеханични устройства. 

1. Пневматично задвижване 
 62-85.001.76(045)
Ключови думи: 1. пневматично задвижване 2. пневматични машини 3. сервопневматика 4. управление на налягането 
Тематични рубрики: 1. Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.  
  

Сист. No: 1250

- 76 -

Сп Б 341

Уплътняване на хидравлични цилиндри . // Инженеринг ревю, 2013, N 6, с. 119 - 120. 

   Хидравличните цилиндри са широко използвани изпълнителни механизми за осъществяване на линейно движение и предаване на сила към работните органи на различни машини. Важен елемент от конструкцията им са използваните уплътнения. Те са сред основните фактори за осигуряването на дълъг експлоатационен срок на хидроцилиндъра, както и на безпроблемната му работа. 

1. Хидравлични двигатели 2. Уплътнения 
 621.225.001.3(045)  + 62-762.001.3
Ключови думи: 1. хидравлични цилиндри 2. хидроцилиндри 3. уплътняване 4. статични уплътнения 5. динамични уплътнения 
Тематични рубрики: 1. Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.  
  

Сист. No: 1308

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 77 -

Сп Б 341

Високомощни резистори в силови приложения . // Инженеринг ревю, 2013, N 5, с. 51 - 59. 

   Изясняват се параметрите на мощните резистори, видовете в зависимост от структурата и предназначението им и се дават примери за приложението им. 

1. Резистори 
 621.316.8.004(045)
Ключови думи: 1. резистори 2. тънкослойни резистори 3. жични резистори 4. резистори с водно охлаждане 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1218

- 78 -

Сп А 19

Водна енергия. Корозионноустойчиви и смазвани от работната среда ролкови лагери . // Машиностроене и електротехника, 62, 2013, N 7, с. 26 - 28. 

   В допълнение на енергията от вятъра и слънцето, водната енергия значително ще допринесе за произвеждане на възобновяема енергия. Това се отнася до конвенциални приложения като язовирни, помпени и речни хидроцентрали, както и нови видове електроцентрали с морска вода. 

1. Водни електрически централи 2. Лагери: плъзгащи, търкалящи, дробинкови, ролкови и др. 
 621.311.21:621.822.001.3(045)  + 620.91
Ключови думи: 1. водна енергия 2. хидроцентрали 3. водни електрически централи 4. ролкови лагери 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1296

- 79 -

Сп А 377

Господинов, М. и др.  Автоматизирана система за производство на възобновяема енергия от биомаса / М. Господинов, Е. Господинова, К. Чешмеджиев. // Автоматика и информатика, 47, 2013, N 1, с. 7 - 12. 

   Производството на възобновяема енергия от биомаса (растителни и животински отпадъчни продукти) е модерен начин за решаване на въпроси, свързани с оползотворяването на биологичните отпадъци. Използването на все повече възобновяеми енергийни източници налага нови начини за тяхното управление, диагностика и мониторинг. Ново, модерно решение за интелигентното управление на процесите при производството на електрическа енергия са SCADA системите. 

1. Източници на енергия - нетрадиционни 2. Автоматизирани системи 
 620.91:681.51.001.3(045)
Ключови думи: 1. възобновяема енергия 2. биомаса 3. автоматизирана система 4. SCADA системи 5. биогазови технологии 6. биогаз 7. биогазова инсталация 
Тематични рубрики: 1. Машини и процеси с автоматично регулиране.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1266

- 80 -

Сп Б 341

Защита на силови трансформатори  : Част 3. Защита от вътрешни земни съединения, газови защити и защити от външни повреди и претоварване. // Инженеринг ревю, 2013, N 4, с. 50 - 57. 

   Разглеждат се защитите на силовите трансформатори от вътрешни земни съединения, газови защити и защити от външни повреди и претоварване. 

1. Трансформатори, силови 2. Защита и защитни устройства в енергийните системи 
 621.314.001.3(045)
Ключови думи: 1. трансформатори 2. силови трансформатори 3. автотрансформатори 4. защита 5. къси съединения 6. претоварване 7. прегряване 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1225

- 81 -

Сп Б 341

Защита на силови трансформатори  : Част 2. Елиминиране на ефектите от небаланс но токовете в диференциалните защити. // Инженеринг ревю, 2013, N 3, с. 84 - 92. 

   В статията се разглеждат специфичните особености на диференциалните защити на силовите трансформатори. 

1. Трансформатори, силови 2. Релейна защита в енергийните системи 
 621.314.001.1(045)
Ключови думи: 1. трансформатори 2. силови трансформатори 3. диференциална защита 4. небаланс на токове 5. релейна защита 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1249

- 82 -

Сп Б 341

Защита на силови трансформатори  : Част 1. Функции, приложения и технологи на реализиране на защитите, общи принципи на защита от вътрешни и външни повреди. // Инженеринг ревю, 2013, N 2, с. 64 - 72. 

   В статията се разглеждат функциите, приложенията и технологиите на реализиране на защитите на едни от най-разпространените видове трансформатори, а именно силовите трансформатори. 

1. Трансформатори, силови 2. Защита и защитни устройства в енергийните системи 
 621.314.001.3(045)
Ключови думи: 1. трансформатори 2. силови трансформатори 3. защита от външни повреди 4. защита от вътрешни повреди 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1253

- 83 -

Сп Б 341

Защита на силови трансформатори  : Част 4. Технологични защити, особености на защитите на малки трансформатори. // Инженеринг ревю, 2013, N 6, с. 76 - 88. 

   В статията са представени технологичните защити и специфичните особености на защитите на малки трансформатори. 

1. Трансформатори, силови 2. Защита и защитни устройства в енергийните системи 
 621.314.001.3(045)
Ключови думи: 1. силови трансформатори 2. малки трансформатори 3. технологични защити 4. стопяеми предпазители 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1304

- 84 -

Сп Б 341

Земно съпротивление и съпротивление на заземяване  : Измервателни методи и уреди за заземяване. // Инженеринг ревю, 2013, N 1, с. 64 - 75. 

   Заземяването осигурява електрическа връзка към земята на металните части на уредите. Основната му цел е при допир на проводник под напрежение към замасената част да протече ток към земята и съответния предпазител да изключи напрежението. Важна роля за качествено заземяване играят съпротивлението на заземяване и земното съпротивление. 

1. Защита и защитни устройства. Предпазители. Заземяване 2. Измервателни уреди 3. Измерване, методи 
 621.316.9.001.1(045)
Ключови думи: 1. земно съпротивление 2. съпротивление на заземяване 3. заземителни тестери 4. заземяване 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1260

- 85 -

Сп Б 403

Коев, Константин.  Изследване измененията на някои характеристики на фотоволтаични модули, свързани към електроразпределителната мрежа / Константин Коев. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 12, 2013, N 1, с. 3 - 10. 

   Изследвана е фотоволтаична система, инсталирана на покрива на нежилищна сграда, в ненаселен район. 

1. Фотоволтаици 
 621.311.1.001.5(045)
Ключови думи: 1. фотоволтаични модули (PV) 2. характеристично отношение (PR) 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1197

- 86 -

Сп Б 341

Контрол на изолацията в инсталации ниско напрежение . // Инженеринг ревю, 2013, N 8, с. 42 - 48. 

   От особена важност за електрическите инсталации е изолацията както на проводниците, така и на свързаните към тях консуматори, генератори, трансформатори и апарати. В статията са разгледани различните методи за контрол на изолацията в зависимост от системата на заземяване на неутралата в инсталации ниско напрежение. 

1. Електрически мрежи за ниско напрежение 
 621.316.17.001.3(045)
Ключови думи: 1. изолация 2. електрическа изолация 3. контрол на изолацията 4. електрически инсталации 5. електрически мрежи 6. ниско напрежение 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1354

- 87 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Драйверни схеми за променливотокови електродвигатели / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2013, N 6, с. 40 - 56. 

   Статията разглежда съвременните разновидности на драйвери за променливотокови електродвигатели (AC Motor Driver), използвани в еднофазни, трифазни и универсални електродвигатели, както и спецификите на трифазните инвертори с вградени драйвери. . 

1. Електродвигатели 
 621.313.13.001.3(045)
Ключови думи: 1. драйверни схеми 2. променливотокови електродвигатели 3. AC Motor Driver 4. еднофазни електродвигатели 5. трифазни електродвигатели 6. трифазни инвертори 7. универсални електродвигатели 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1311

- 88 -

Сп А 19

Линейно задвижване и решения с търкалящи лагери за соларни следящи системи . // Машиностроене и електротехника, 62, 2013, N 6, с. 20 - 22. 

   Слънчевите електроцентрали работят особено ефективно, ако техните огледала, колектори и фотоволтаични модули следят хода на слънцето. В статията е представено решението на фирма Schaeffler за проследяване на слънцето, прилагайки линейно задвижване и лагери за шарнирно задвижване. 

1. Електрически централи с други енергийни източници 2. Слънчева енергия 3. Лагери, търкалящи 
 621.311.25:621.822.001.76(045)  + 620.91
Ключови думи: 1. слънчеви електроцентрали 2. соларни системи 3. линейно задвижване 4. търкалящи лагери 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1291

- 89 -

Сп Б 403

Манолова, Боряна.  Индустрия, електропотребление и екология = Industry, Elekcricity Consumption and Ecology / Боряна Манолова. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 12, 2013, N 2, с. 3 - 10. 

   Статията предлага изследване, чиято цел е да се разработи модел за определяне на количествата вредни емисии, произтичащи от непълноценното използване на електлическата енергия в индустриалното производство. 

1. Енергийни системи в цялост. Електрически централи и подстанции. Електрификация 2. Екология 
 621.311.001.57(045)
Ключови думи: 1. индустрия 2. електропотребление 3. екология 4. емисии 5. разход на енергия 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1195

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

- 90 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Възходът на машините / Александър Александров. // Новата икономика, III, 2013, N 24, с. 89 - 91. 

   Клетъчните комуникации дават нов тласък на пазара на machine-to-machine, превръщайки ги в следващия ИТ сегмент с потенциал да промени ежедневието ни. 

1. Видове и системи радиосъобщения Радиотелефония, радиофония 2. Теория на информацията, машини и устройства за обработка на данни 
 621.396.2:519.72.001.76(045)
Ключови думи: 1. комуникация 2. комуникация между машини 3. клетъчни комуникации 4. интернет на нещата 5. отдалечена комуникация 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 1234

- 91 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Комуникация през човешкото тяло / Александър Александров. // Новата икономика, III, 2013, N 29 (9), с. 86 - 87. 

   Възможно е в бъдеще човешкото тяло да участва в съобщителните технологии и да стане част от глобалната мрежа. 

1. Комуникация 
 611.9:[621.396+681.324].001.1(045)
Ключови думи: 1. капацитивно свързане 2. пренос на данни през тялото 3. Connected Me 4. пренос на данни 5. комуникация през човешко тяло 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1340

- 92 -

Сп А 377

Алексиев, К.  Инерциални сензори и инерциални навигационни системи / К. Алексиев. // Автоматика и информатика, 47, 2013, N 1, с. 45 - 50. 

   Инерциалните сензори и инерциалните навигационни системи позволяват определянето на положението и ориентацията на подвижни тела без използване на външни ориентири или комуникация. В статията е направен обзор на инерциалните сензори и навигационните системи и е направен опит за класификация на грешките, възникващи при използването им. 

1. Сензори 2. Навигационни системи - земя - измерване 
 62-52:621.382.001.3(045)
Ключови думи: 1. сензори 2. инерциални сензори 3. инерциални системи 4. инерциална навигация 5. навигационни системи 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 1268

- 93 -

Сп А 377

Костадинова, Е.  Методи за предварителна обработка и анализ на генни изразни данни / Е. Костадинова. // Автоматика и информатика, 47, 2013, N 1, с. 38 - 44. 

   Статията представлява класификация и литературен обзор на най-известните и често прилагани методи при оценяването на липсващи стойности, интегрирането и клъстерирането на генни изразни данни. Дискутирани са още техните характеристики, предимства и недостатъци. 

1. Медицина - генетика 2. Микроелектроника 3. Теория на вероятностите и математическа статистика 
 575:621.382.001.3(045)  + 616-076:519.2.001.3(045)
Ключови думи: 1. гени 2. генни изразни данни 3. ДНК микрочип 4. генно изразяване 5. клъстериране на гени 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  3. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 1267

- 94 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Новости при интегралните схеми за LED осветление / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2013, N 5, с. 40 - 50. 

1. Полупроводникова електроника. Микроелектроника. Полупроводникови прибори. 2. Видове осветителни тела. Светотехнически устройства и материали 
 621.382:628.94.001.76(045)
Ключови думи: 1. интегрални схеми 2. LED осветление 3. понижаващи драйвери 4. повишаващи драйвери 5. многофункционални драйвери 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 1217

- 95 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Аудио интегрални схеми / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2013, N 4, с. 32 - 40. 

   Основни разновидности, параметри и приложения на аудио интегралните схеми. 

1. Усилватели 2. Високоговорители 3. Полупроводникова електроника. Микроелектроника. Полупроводникови прибори. 
 621.375:621.382.001.3(045)
Ключови думи: 1. интегрални схеми 2. усилватели на мощност 3. цифрови конвертори 4. звуковъзпроизвеждане 5. цифрови конвертори 6. компресиране на звук 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1222

- 96 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Цифрови сигнални контролери / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, с., 2013, N 3, с. 62 - 74. 

   В статията се изясняват основните особености от структурата, параметрите и характерните области на приложение на цифровите сигнални контролери. 

1. Контролери 
 681.32.001.3(045)
Ключови думи: 1. цифров сигнален контролер 2. DSC 3. 16-разредни DSC 4. 32-разредни DSC 5. Digital Signal Controller 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1251

- 97 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  MOS транзистори с интегрирани драйвери - DrMOS / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2013, N 2, с. 54 - 63. 

   Статията е посветена на сравнително новия тип интегрални схеми, наречени DrMOS (Driver and MOSFET Module) и разглежда основните им параметри, схеми на свързване и характерни приложения. 

1. Транзистори 
 621.382.001.3(045)
Ключови думи: 1. транзистори 2. MOS транзистори 3. DrMOS 4. интегрални схеми 5. Driver and MOSFET Module 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1252

- 98 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Интегрални схеми с вградени сензори / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2013, N 1, с. 40 - 50. 

   Сензорите преобразуват дадена физична величина в електрически сигнал. Сигналът обикновено е твърде слаб или в неподходящ вид и трябва да се обработи с електронна схема - днес тя почти винаги е интегрална схема. Особено ефективен начин за връзка помежду им е вграждането на сензорите в тях. 

1. Сензори 2. Интегрални схеми 
 621.382.001.3(045)
Ключови думи: 1. сензори 2. интегрални схеми 3. ИС 4. ИС на акселерометри 5. ИС на сензори за налягане 6. ИС на сензори за влажност 7. ИС за измерване на температура 8. ИС на сензори за светлина 9. комбинирани сензорни ИС 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1259

- 99 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Драйверни схеми за променливотокови електродвигатели / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2013, N 6, с. 40 - 56. 

   Статията разглежда съвременните разновидности на драйвери за променливотокови електродвигатели (AC Motor Driver), използвани в еднофазни, трифазни и универсални електродвигатели, както и спецификите на трифазните инвертори с вградени драйвери. . 

1. Електродвигатели 
 621.313.13.001.3(045)
Ключови думи: 1. драйверни схеми 2. променливотокови електродвигатели 3. AC Motor Driver 4. еднофазни електродвигатели 5. трифазни електродвигатели 6. трифазни инвертори 7. универсални електродвигатели 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1311

- 100 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Интегрални схеми за автомобилната промишленост / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2013, N 7, с. 40 - 50. 

   Съвременните автомобили са немислими без масовото използване на електроника. Съществува голямо разнообразие на интегрални схеми, използвани в автомобилостроенето. В статията са разгледани захранвания, микроконтролери и процесори, интерфейси, сензори и системи за сигурност. 

1. Интегрални схеми 2. Автомобилна промишленост 
 621.382:629.113.001.3(045)
Ключови думи: 1. интегрални схеми 2. автомобилна промишленост 3. автомобилостроене 4. системи за сигурност 5. сензори 6. интерфейси 7. захранвания 8. електроника 9. електронни елементи 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1343

- 101 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Модули и интегрални схеми за М2М комуникации / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2013, N 8, с. 30 - 40. 

   Автоматизираните системи за контрол и управление използват различен вид електрически връзки между своите обекти. Непрекъснатото усъвършенстване на тези системи води до появата на т. нар. М2М комуникации. В статиятя са разгледани модулите и интегралните схеми, използвани при този вид комуникации. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 2. Интегрални схеми 
 681.324.001.3(045)  + 621.382
Ключови думи: 1. М2М комуникации 2. machine-to-machine 3. интегрални схеми 4. модули 
Тематични рубрики: 1. Машини и процеси с автоматично регулиране.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1353

- 102 -

Сп Б 341

Сензори за регистриране на обекти . // Инженеринг ревю, 2013, N 7, с. 62 - 66. 

   Регистрирането на обекти в процесите на индустриалната автоматизация се осъществява на базата на контактни и безконтактни сензори. В статията са разгледани различните видове сензори, особеностите им и принципът им на действие. 

1. Сензори 
 621.382.001.3(045)
Ключови думи: 1. сензори 2. регистриране на обекти 3. индустриална автоматизация 4. индуктивни сензори 5. капацитивни сензори 6. вихровотокови сензори 7. ултразвукови сензори 8. оптични сензори 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1344

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.

- 103 -

Сп Б 341

Верижни предавки  : Поглед на пазара на верижни предавки и елементи за тях - част I. // Инженеринг ревю, 2013, N 5, с. 88 - 90. 

   Статиятя разглежда основните конструктивни части на верижните предавки, предимствата и недостатъците им, както и предлаганите видове на пазара у нас. 

1. Предавки 
 621.83.004(045)
Ключови думи: 1. предавки 2. верижни предавки 3. механични предавки 4. вериги 5. верижни колела 6. верижно задвижване 7. зъбни вериги 
Тематични рубрики: 1. Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.  
  

Сист. No: 1235

- 104 -

Сп Б 341

Винтови транспортьори . // Инженеринг ревю, 2013, N 3, с. 122 - 126. 

   Винтовите транспортьори са устройства, използвани за транспортиране на абразивни и неабразивни насипи, прахообразни, зърнести материали на сравнително кратки разстояния. В статията се разглеждат конструктивните особености и различните видове винтови транспортьори. 

1. Транспортьори 2. Винтове 
 621.867.001.3(045)
Ключови думи: 1. транспортьори 2. винтови транспортьори 3. транспортиране на материали 4. винт 5. безвалови винтови транспортьори 6. гъвкави винтови транспортьори 
Тематични рубрики: 1. Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.  2. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  
  

Сист. No: 1243

- 105 -

Сп Б 341

Металокерамични изделия - част I . // Инженеринг ревю, 2013, N 4, с. 84 - 85. 

   Разглежда се производството на металокерамични изделия чрез метода синтероване. Той е широко използван за производството на изделия от прахообразни материали, а методите на синтероване и свързаните с тях процеси са известни като прахова металургия. 

1. Прахова металургия (Металокерамика) 2. Машинни елементи - производствени процеси 
 621.762:621.81.002.2(045)
Ключови думи: 1. металокерамика 2. синтероване 3. металургия 4. прахова металургия 5. прахообразен материал 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  2. Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.  
  

Сист. No: 1230

- 106 -

Сп Б 341

Планетни предавки и редуктори . // Инженеринг ревю, 2013, N 8, с. 77 - 83. 

   Зъбните предавки имат широко приложение в техниката. Те се разделят по кинематичен признак или в зависимост от характера на относителното движение на зъбните колела. В статията са разгледани различните видове планетни предавки и редуктори. 

1. Зъбни предавки и механизми 2. Редуктори 
 621.833.001.3(045)
Ключови думи: 1. зъбни механизми 2. зъбни предавки 3. планетни предавки 4. редуктори 
Тематични рубрики: 1. Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.  
  

Сист. No: 1360

- 107 -

Сп Б 341

Повреди и дълготрайност на търкалящи лагери . // Инженеринг ревю, 2013, N 1, с. 105 - 109. 

   Търкалящите лагери са сред най-използваните машинни елементи. От особено важно значение е изборът на подходящ лагер, тъй като обратното би довело до намаляване на неговата дълготрайност, а от там и на работоспособността на машината. При повреда на лагерите се получават аварийни престои на машините, което води до намаляване на производителността им и до големи загуби. 

1. Лагери - плъзгащи, търкалящи, дробинкови, ролкови и др. 
 621.822.004.1(045)
Ключови думи: 1. лагери 2. търкалящи лагери 3. статична товароносимост 4. динамична товароносимост 
Тематични рубрики: 1. Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.  
  

Сист. No: 1265

- 108 -

Сп А 19

Ръст в ефективността поради подобрения в изпълнението и намаляване на триенето . // Машиностроене и електротехника, 62, 2013, N 4 - 5, с. 44 - 47. 

   Търкалящите и плъзгащи лагери са изключително важни за фукционирането, ефективността и надеждността на множество промишлени производства, ето защо те подлежат на постоянно усъвършенстване. Статията разглежда новаторските решения на фирма Schaeffler за намаляване на триенето при търкалящите и плъзгащи лагери. 

1. Лагери - плъзгащи, търкалящи, дробинкови, ролкови и др. 2. Триене 
 621.822.001.76(045)
Ключови думи: 1. търкалящи лагери 2. плъзгащи лагери 3. триене 
Тематични рубрики: 1. Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.  
  

Сист. No: 1313

- 109 -

Сп Б 341

Технически пружини  : Параметри при проектиране, използвани материали. // Инженеринг ревю, 2013, N 6, с. 136 - 142. 

   Пружините са машинни части от групата на еластичните елементи, които при натоварване в процеса на работа получават еластични деформации, без да загубят своята работоспособност. В статията са разгледани видовете технически пружини, параметрите при проектирането им и материалите, използвани при изработването им. 

1. Пружини 
 62-27.001.3(045)
Ключови думи: 1. пружини 2. еластични елементи 3. винтови пружини 4. дискови пружини 
Тематични рубрики: 1. Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.  
  

Сист. No: 1310

- 110 -

Сп Б 341

Технически пружини  : Характеристики и якостни изчисления. // Инженеринг ревю, 2013, N 7, с. 115 - 117. 

   Пружините са машинни части от групата на еластичните елементи, които при натоварване в процеса на работа получават еластични деформации, без да загубят своята работоспособност. В статията са разгледани техните характеристики и якостни изчисления. 

1. Пружини 
 62-27.004.1(045)
Ключови думи: 1. пружини 2. технически пружини 3. еластични елементи 
Тематични рубрики: 1. Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.  
  

Сист. No: 1350

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.

- 111 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Jungheinrich с нова APM машина / Васил Василев. // Логистика, IX, 2013, N 9, с. 59. 

   Статията представя новата роботизирана електрическа количка на компанията Jungheinrich, която представлява автоматизирана машина без водач - Auto Pallet Mover (APM). 

   
   http://www.jungheinrich.de http://www.gothi-bg.com 

1. Подемно-транспортни машини с автоматично управление 
 621.86/.87:62-52.004.1(045)
Ключови думи: 1. автоматизирани машини 2. Auto Pallet Mover 3. роботизирана количка 4. складови транспортни машини 5. Automated Guided Vehicle 6. транспортиране на палети 
Тематични рубрики: 1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  2. Машини и процеси с автоматично регулиране.  
  

Сист. No: 1330

- 112 -

Сп Б 341

Винтови транспортьори . // Инженеринг ревю, 2013, N 3, с. 122 - 126. 

   Винтовите транспортьори са устройства, използвани за транспортиране на абразивни и неабразивни насипи, прахообразни, зърнести материали на сравнително кратки разстояния. В статията се разглеждат конструктивните особености и различните видове винтови транспортьори. 

1. Транспортьори 2. Винтове 
 621.867.001.3(045)
Ключови думи: 1. транспортьори 2. винтови транспортьори 3. транспортиране на материали 4. винт 5. безвалови винтови транспортьори 6. гъвкави винтови транспортьори 
Тематични рубрики: 1. Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.  2. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  
  

Сист. No: 1243

- 113 -

Сп Б 341

Индустриална подемно-транспортна техника в България . // Инженеринг ревю, 2013, N 7, с. 67 - 77. 

   Подемно-транспортната техника играе ключова роля в процесите по механизиране и автоматизиране на дейности, свързани с вдигане, пускане, транспортиране и други действия на различни по големина, маса и вид товари, в индустрията. Статията представя пълен преглед на бранша - клиенти на подемно-транспортната техника в българската промишленост и ивфраструктура, производители, достанчици, фирми за поддръжка и др. 

1. Подемно-транспортно оборудване 
 621.86/.87.001.76(045)
Ключови думи: 1. подемно-транспортна техника 2. подемно-транспортни машини 3. подемно-транспортно оборудване 4. товароподемна техника 5. кранове 6. електрокари 7. мотокари 
Тематични рубрики: 1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  
  

Сист. No: 1351

- 114 -

Сп Б 341

Индустриална подемно-транспортна техника в България - част ІІ . // Инженеринг ревю, 2013, N 8, с. 20 - 28. 

   Статията представя коментари на водещи компании, работещи в областта на подемно-транспортната техника, в които споделят тенденциите в технологичното развитие на сектора, бъдещите си инвестиционни планове и иновативни продукти. 

1. Подемно-транспортно оборудване 
 621.86/.87.001.76(045)
Ключови думи: 1. подемно-транспортна техника 2. подемно-транспортни машини 3. подемно-транспортно оборудване 4. електрокари 5. мотокари 6. кранове 7. стелажни системи 
Тематични рубрики: 1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  
  

Сист. No: 1352

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 115 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Магнитната левитация - транспортът на бъдещето / Александър Александров. // Новата икономика, III, 2013, N 29 (9), с. 76 - 78. 

   Статията запознава читателите с иновативната транспортна технология наречена hyperloop (хиперлууп). 

1. Транспорт 
 656-18.001.2(045)
Ключови думи: 1. магнитна левитация 2. транспорт на бъдещето 3. маглев технология 4. маглев жп линии 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1338

- 116 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Порт Лом ще се развива като логистичен център : Концесионерът планира големи инвестиции и мерки за опазване на околната среда / Васил Василев. // Логистика, IX, 2013, N 4, с. 12 - 13. 

   В статията е представена програмата за преструктуриране и развитие на порт Лом, която цели повишаване на конкурентоспособността на терминала и привличане на допълнителни товари. 

1. Пристанища 2. Логистични центрове 
 627:339.14/.18.001.76(045)
Ключови думи: 1. пристанища 2. речни пристанища 3. логистичен център 4. опазване на околната среда 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1318

- 117 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Свръхтовар по железния път : Специализираните превози на тежки трансформатори са запазена марка на Централната енергоремонтна база / Васил Василев. // Логистика, IX, 2013, N 5, с. 34 - 36. 

   Превозите на свръхтежки товари е задача с много неизвестни. Трябва да се постигне баланс между доста фактори, за да бъде превозът успешен и оптимален откъм цената. Един от начините за намаляване на стойността е превозът да се извърши с железниците. 

1. Товарни жп превози 
 656.2.002.71(045)
Ключови думи: 1. свръхтежки товари 2. тежки трансформатори 3. жп транспорт 4. товари 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1322

- 118 -

Сп Б 462

Влайкова, Сибила и др.  БЖК и предизвикателствата на либерализацията у нас : За частните оператори е важен равният достъп до жп инфраструктурата / Сибила Влайкова, Петър Галев. // Железопътен транспорт, 2013, N 6, с. 22 - 25. 

   Статията представя развитието и изявата на либерализацията при товарните жп превози в наши условия чрез дейността на първия лицензиран частен оператор за цялата национална железопътна мрежа - "Българска железопътна компания" АД (БЖК). 

1. Видове тяга. Локомотиви и влакове 
 656.2:348.242.001.2(045)
Ключови думи: 1. железопътен транспорт 2. либерализация 3. равнопоставеност 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1219

- 119 -

Сп Б 448

Иванов, Марин.  Телематиката е окото на логистичния мениджър / Марин Иванов. // Логистика, IX, 2013, N 4, с. 40 - 42. 

   В статията е представен софтуерният продукт на фирма Фортком България за управление на автомобилни паркове и оптимизация на логистичното проследяване на товари, който е оптимизиран за работа на мобилни приложения. 

1. Управление на транспортните предприятия. Управление на пътнически и товарни превози. Транспортна л 2. Софтуерни продукти 
 656.07 *:004.4.001.76(045)
Ключови думи: 1. телематика 2. телематични услуги 3. логистичен мениджмънт 4. софтуер 5. мобилни приложения 6. проследяване на товари 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  3. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1319

- 120 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Интегрални схеми за автомобилната промишленост / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2013, N 7, с. 40 - 50. 

   Съвременните автомобили са немислими без масовото използване на електроника. Съществува голямо разнообразие на интегрални схеми, използвани в автомобилостроенето. В статията са разгледани захранвания, микроконтролери и процесори, интерфейси, сензори и системи за сигурност. 

1. Интегрални схеми 2. Автомобилна промишленост 
 621.382:629.113.001.3(045)
Ключови думи: 1. интегрални схеми 2. автомобилна промишленост 3. автомобилостроене 4. системи за сигурност 5. сензори 6. интерфейси 7. захранвания 8. електроника 9. електронни елементи 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1343

- 121 -

Сп Б 341

Манглер, Андреас.  Тенденции при силовите компоненти за електромобили / Андреас Манглер. // Инженеринг ревю, 2013, N 6, с. 71 - 72. 

   Към силовите електронни системи, използвани в електрическите и хибридните автомобили, спадат освен самото задвижване също и системата за управление на акумулаторите. Сред главните цели на повечето разработки е увеличаването на ефективността и експлоатационния срок на системата при колкото е възможно по-ниски общи разходи. 

1. Електромобили 
 629.113.6.001.76(045)
Ключови думи: 1. електромобил 2. силови компоненти 3. силова електроника 4. хибридни автомобили 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1302

- 122 -

Сп Б 462

Мирчев, Йордан и др.  Интегрирана компания за управление на жп услугата : Интермодалната инфраструктура и технология е неосъществима без интегриран модел за управление на железниците / Йордан Мирчев, Радослав Михайлов. // Железопътен транспорт, 2013, N 9, с. 34 - 40. 

   Статията разглежда проведената "реформа" в БДЖ и НКЖИ от 2002 година досега. Посочва слабостите и неуспехите й и прави препоръки за изграждането на високотехнологични жп услуги и радикална промяна в пакет ЗЖТ. 

1. Експлоатация на железопътния транспорт 
 656.2.001.76(045)
Ключови думи: 1. управление на железниците 2. железопътна реформа 3. жп услуги 4. интермодална инфраструктура 5. интегриран модел 6. пазарно поведение 7. интегрирани транспортни услуги 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1226

- 123 -

Сп Б 462

Михайлов, Димитър.  Състояние и перспективи пред БДЖ - ПП / Димитър Михайлов. // Железопътен транспорт, 2013, N 7 - 8, с. 20 - 24. 

   Статията предоставя данни на Националния статистически институт за жп транспорта у нас в периода 2000-2011, превозените пътници и извършената работа. 

1. Видове тяга. Локомотиви и влакове 
 629.42.003.1(045)
Ключови думи: 1. конкурентоспособност на БДЖ-ПП 2. жп услуги 3. предимства на жп транспорта 4. качество на жп услугите 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1221

- 124 -

Сп А 377

Николов, В.  Методи за обработка и оценяване на данни от движението по пътищата / В. Николов. // Автоматика и информатика, 47, 2013, N 1, с. 51 - 56. 

   Системите за управление на пътническия поток по улиците и магистралите се занимават основно с обработка на данните в реално време и техните динамични характеристики. Използването им е свързано с обезпечаване на безопасността на движението, разпознаване на регистрационните номера, пренасочване на движението, осигуряване на ненатоварени кръстовища, възстановяване на обстановката на движение посредством видеокамери и софтуер за анализ на образи. 

1. Автомобилен транспорт - методи на управление 2. Софтуерни продукти 
 004.4:656.11.001.3(045)
Ключови думи: 1. системи за управление 2. пътнически поток 3. безопасност на движението 4. движение по пътищата 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1269

- 125 -

Сп Б 271

Обозов, А. А. и др.  Развитие методов и систем технического диагностирования ДВС / А. А. Обозов, В. И. Таричко. // Двигателестроение, 2012, N 4, с. 30 - 34. 

   Направен е анализ на методите и системите на техническо диагностиране на ДВГ. Разгледани са методите за тестово функционално диагностиране. Описани са алгоритмите за работа на стационарните, комбинирани и бортови системи за диагностиране на ДВГ. 

1. Двигатели с вътрешно горене 
 621.43.001.4(045)
Ключови думи: 1. двигатели с вътрешно горене 2. диагностика на ДВГ 3. диагностика 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1193

- 126 -

Сп Б 271

Путинцев, С. В. и др.  Оценка механических потерь современных поршневых двигателей / С. В. Путинцев, А. С. Кулешов, А. Г. Агеев. // Двигателестроение, 2013, N 2, с. 15 - 20. 

   Статията представя разработен модел и обосновка за неговата необходимост при изчисляване на механични повреди в съвременните форсирани двигатели като се отчита натоварването, еластичността на буталните пръстени и вискозитета на моторното масло. 

1. Двигатели с вътрешно горене 
 621.43.001.24(045)
Ключови думи: 1. двигатели с вътрешно горене 2. механични загуби 3. модели 4. моделиране на процеси 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1194

- 127 -

Сп Б 462

Ситроен, Филип.  Европейската жп индустрия през 2013 / Филип Ситроен. // Железопътен транспорт, 2013, N 4, с. 36 - 40. 

   Le Rail - Франция

1. Видове тяга. Локомотиви и влакове 
 629.42.002.6(045)
Ключови думи: 1. жп индустрия 2. европейска железопътна индустрия 3. жп сектор 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1216

- 128 -

Сп Б 434

Ценова, Елица.  Гумите са в мрежата : Нови технологии на гумите на Trelleborg ги прави по-ефективни / Елица Ценова. // Агробизнесът, 11, 2013, N 10, с. 38 - 39. 

   Статията представя новите технологии при производство на гуми за селскостопанска техника на фирма Trelleborg. 

1. Селскостопанска техника 
 631.3.001.76(045)
Ключови думи: 1. гуми 2. селскостопанска техника 3. Progressive Traction technology 4. селскостопански гуми 5. дигитални устройства 6. мобилни комуникации 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1280

Механизация на селското стопанство. Селскостопански.

- 129 -

Сп Б 329

За необходимостта от напояване в България  / З. Попова и др. // Земеделие плюс, 119, 2013, N 2, с. 38 - 42. 

   Други авт.: М. Иванова, Д. Мартинс, М. Керчева, В. Александров, Р. Донева

1. Мелиорации, селскостопански 
 631.6.003.1(045)
Ключови думи: 1. напояване 2. напояване на почвата 3. селскостопанско засушаване 4. напоителни норми 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 1211

- 130 -

Сп Б 329

Михов, Михо и др.  Системи за ремонтно обслужване на тракторите / Михо Михов, Снежан Божков. // Земеделие плюс, 119, 2013, N 2, с. 35 - 37. 

   Целта на разработката е да се анализира съставът и структурата на тракторния парк в страната, възможните стратегии за ремонтно обслужване и на тази база да се предложи вариант на стратегия за поддържане на работоспособността му. 

1. Ремонт на селскостопански машини 
 631.3-77.001.12(045)
Ключови думи: 1. тракторен парк 2. ремонт 3. ремонтно обслужване 4. фирмено обслужване 5. земеделска техника 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 1210

- 131 -

Сп Б 329

Нови агротехнически решения за земеделската практика  / Ив. Димитров и др. // Земеделие плюс, 119, 2013, N 2, с. 15 - 18. 

   Други авт.: Д. Н иколова, С. Стратиева, М. Ненов

1. Селско стопанство, агротехника....... 
 631.3/.9
Ключови думи: 1. земеделска практика 2. агротехнически решения 3. обработка на почвата 4. борба с плевелите 5. торене 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 1207

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 132 -

Сп Б 329

Анастасова-Чопева, М. и др.  Икономическият риск за земеделските стопанства / М. Анастасова-Чопева, Д. Николов. // Земеделие плюс, 119, 2013, N 3, с. 41 - 42. 

1. Земеделски стопанства 2. Икономически риск 
 330.131.7:631.001.3(045)
Ключови думи: 1. земеделски стопанства 2. икономически риск 3. обща селскостопанска политика 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1202

- 133 -

Сп Б 482

Богданов, Симеон.  Промени в киселинността на почви от клас Luvisols под влияние на горски пожари = Solid acidity changes in soils of class Luvisols influenced by forest fires / Симеон Богданов. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protecton, 2013, N 2, с. 61 - 67. 

   В много райони по света пожарите са естествен фактор в развитието на горските екосистеми. Те предизвикват унищожаване на растителността и деградация на почвата, а това води до промяна на много от основните почвени свойства и показатели. В статията се разглеждат промените в реакцията на почви, засегнати от различни по вид и сила горски пожари на територията на България. 

1. Опасност от пожари. Противопожарна защита 2. Почва-замърсяване 3. Горско стопанство. Лесовъдство 
 630.2.000.504.056(045)  + 614.84:614.76/.77.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. киселинност на почвата 2. горски пожари 3. горски почви 4. канелени горски почви 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1274

- 134 -

Сп Б 329

Вътева, В. и др.  Продуктивност на естествените пасищни тревостои в Сакар планина / В. Вътева, К. Стоева. // Земеделие плюс, 119, 2013, N 3, с. 16 - 18. 

   Съществуващите естествени тревостои, ползвани като пасища, предлагат екологично чиста продукция с добра хранителна стойност. В Сакар планина се срещат различни по тип естествени пасищни тревостои, които се различават както по състав, така и по продуктивност. 

1. Ливади и пасища 
 633.2.03.001.3(045)
Ключови думи: 1. пасища 2. пасищни тревостои 3. Сакар планина 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1201

- 135 -

Сп Б 329

Вътева, Виолета и др.  Естествените пасищни тревостои в Сакар планина - състав и използваемост / Виолета Вътева, Кера Стоева. // Земеделие плюс, 119, 2013, N 1, с. 13 - 15. 

   Целта на проведените и описани наблюдения е да се анализира и определи типът пасища от достъпните и ползвани естествени тревни местообитания в Сакар планина. В допълнение е определено видовото присъствие в дадения тип пасище и е направена количествена оценка на съставящите го видове. 

1. Ливади и пасища 
 633.2.03.004.1
Ключови думи: 1. естествени пасища 2. пасищни тревостои 3. използваемост на тревостоите 4. Сакар планина 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1212

- 136 -

Сп Б 329

Ганева, Даниела и др.  Производство на разсад от домати / Даниела Ганева, Живко Данаилов. // Земеделие плюс, 119, 2013, N 3, с. 8 - 9. 

   Статията дава полезни съвети на читателя при производството на разсад за ранно, средноранно и късно полско производство. 

1. Производство на разсад за домати 2. Домати 
 635.64.002.2(045)
Ключови думи: 1. домати 2. производство на разсад 3. разсади 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1198

- 137 -

Сп Б 329

Данаилов, Живко и др.  Фактори за висок добив и качествена продукция при доматите / Живко Данаилов, Даниела Ганева. // Земеделие плюс, 119, 2013, N 1, с. 16 - 18. 

1. Домати 
 635.64.002.2(045)
Ключови думи: 1. домати 2. средноранни сортове 3. ранни сортове 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1213

- 138 -

Сп Б 329

Донкова, Р. и др.  Полезни почвени микроорганизми в екологичното земеделие / Р. Донкова, К. Недялкова, Г. Петкова. // Земеделие плюс, 119, 2013, N 2, с. 12 - 15. 

   В статията се разглеждат някои способи за приложение на полезни почвени микроорганизми при разработване на биологични системи на земеделие с цел повишаване добивите и качеството на растителната продукция, подобряване агрономичните свойства и възстановяване на нарушени земи, като се подчертава тяхното предимство. 

1. Почвени микроорганизми - приложение 
 504.72:630.114.004.1
Ключови думи: 1. земеделие 2. почвени микроорганизми 3. екологично земеделие 4. азотфиксиращи микроорганизми 5. микоризни гъби 6. фосфатразлагащи батерии 7. компост 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1206

- 139 -

Сп Б 329

За необходимостта от напояване в България  / З. Попова и др. // Земеделие плюс, 119, 2013, N 2, с. 38 - 42. 

   Други авт.: М. Иванова, Д. Мартинс, М. Керчева, В. Александров, Р. Донева

1. Мелиорации, селскостопански 
 631.6.003.1(045)
Ключови думи: 1. напояване 2. напояване на почвата 3. селскостопанско засушаване 4. напоителни норми 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 1211

- 140 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Протеинов дефицит в животновъдството на ЕС-27 / Петко Иванов. // Агробизнесът, 11, 2013, N 8, 33 - 37. 

   Европейският съюз е голям производител и консуматор на млечни и месни продукти благодарение на силно развитото си животновъдство. Известно е, че има огромен дефицит на протеинови култури в Европейския съюз и като цяло земеделието не може да осигури без внос необходимите количества протеин за животновъдството. 

1. Животновъдство - хранене, състав на храната 2. Зърнено-бобови култури 3. Маслодайни растения 
 636.084/.087.001.1(045)  + 633.1  + 633.85
Ключови думи: 1. протеин 2. протеинови брашна 3. протеинов източник 4. протеинови култури 5. протеинов дефицит 6. животновъдство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1285

- 141 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Картофите - важна продоволствена култура / Петко Иванов. // Агробизнесът, 11, 2013, N 11, с. 36 - 37. 

   Картофите са четвъртата по значение продоволствена култура в света и играят важна роля за прехраната на човечеството. Статията разглежда производството им в страните от ЕС и дава насоки за подобряването му. 

1. Картофопроизводство 
 635.2:061.1 ЕС.001.1(045)
Ключови думи: 1. картофи 2. производство на картофи 3. Европейски съюз 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1333

- 142 -

Сп Б 526

Кирилова, Благовеста.  Супермаркети за здраве : Whole Foods Market / Благовеста Кирилова. // Новата икономика, III, 2013, N 29 (9), с. 100 - 103. 

   Статията запознава читателите с веригата Whole Foods Market , която е доминираща сила на световния пазар на органични и натурални храни и продукти. 

1. Системи за пласиране в търговията на дребно 2. Органични и натурални храни и продукти 
 339.372:631.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. органични храни 2. натурални храни 3. здравословни храни 4. Whole Foods Market 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство. С>> 
  

Сист. No: 1342

- 143 -

Сп Б 329

Котева, В. и др.  Използване на течни органични торове при ечемик / В. Котева, Е. Дачев, Д. Атанасова. // Земеделие плюс, 119, 2013, N 3, с. 13 - 15. 

   Статията представя резултатите от проучване на възможностите за подобряване на хранителния режим на ечемик, отглеждан в биологична система на земеделие чрез използване на течни органични торове с различно съдържание. 

1. Ечемик 2. Торове. Торене. Стимулиране растежа на растенията 
 633.16:631.8(045)
Ключови думи: 1. ечемик 2. хранителен режим на ечемик 3. торене 4. торене на ечемик 5. органични торове 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1200

- 144 -

Сп Б 329

Кутев, В. и др.  Балансираното торене на земеделските култури / В. Кутев, Т. Митова. // Земеделие плюс, 119, 2013, N 2, с. 11 - 12. 

   Статията запознава читателя с предимствата на торенето с минерални торове за подобряване баланса на хранителните елементи азот, фосфор и калий и използването на оборски тор, който да осигури хранителни елементи на културите. 

1. Торове. Торене. Стимулиране растежа на растенията 
 631.8.004.1(045)
Ключови думи: 1. торене 2. минерални торове 3. оборски тор 4. хранителни елементи 5. оптимизиране на торенето 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1205

- 145 -

Сп Б 329

Мянушев, Енчо.  Подобряване на тревния състав на ерозираните ливади и пасища / Енчо Мянушев. // Земеделие плюс, 119, 2013, N 1, с. 39 - 40. 

1. Ливади и пасища 
 633.2.03.002.2
Ключови думи: 1. тревостои 2. ливади 3. пасища 4. подсяване 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1214

- 146 -

Сп Б 329

Нови агротехнически решения за земеделската практика  / Ив. Димитров и др. // Земеделие плюс, 119, 2013, N 2, с. 15 - 18. 

   Други авт.: Д. Н иколова, С. Стратиева, М. Ненов

1. Селско стопанство, агротехника....... 
 631.3/.9
Ключови думи: 1. земеделска практика 2. агротехнически решения 3. обработка на почвата 4. борба с плевелите 5. торене 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 1207

- 147 -

Сп Б 329

Отглеждане на земеделски култури на техногенни почви  / В. Цолова и др. // Земеделие плюс, 119, 2013, N 2, с. 20 - 23. 

   Настоящата статия има за цел да представи бонитетните (относителните) оценки на хумусно рекултивираните почви за отглеждане на пшеница, ечемик и ръж, царевица, слънчоглед, люцерна, пролетен и зимен фий, пролетен и зимен грах, звездан, ливадна власатка, ливадна метлица и ежова главица в условия без напояване. 

   Други авт.: В. Кръстева, М. Банов, В. Колчаков

1. Технически култури 
 633:631.45.001.5(045)
Ключови думи: 1. земеделски култури 2. техногенни почви 3. хумусно съдържание 4. агробиологични изисквания 5. почвена влага 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1208

- 148 -

Сп Б 324

Приложение на диелектричната спектроскопия за анализ на въздушно изсушени почви = Dielectric Spectroscopy Analysis of Air-Dried Solis from Plovdiv District, Bulgaria  / Л. Доспатлиев и др. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 47, 2013, N 2, с. 21 - 28. 

   Целта на настоящата работа е да се проучи връзката между диелектричните свойства и някои основни физико-химични параметри на почвите. 

   Др. авт. : И. Иванов, Б. Първанова, Н. Катранджиев, П. Вълкова

1. Почвени изследвания. Почвен анализ 2. Химически и физико-химически свойства на почвата, съставни части на почвата 
 631.42.001.5(045)
Ключови думи: 1. диелектрична спектроскопия 2. диелектрична проницаемост 3. специфична проводимост 4. въздушно изсушени почви 5. почви 6. почвени проби 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1314

- 149 -

Сп Б 324

Продуктивност на земеделските култури в сеитбообръщение в зависимост от агротехниката и климатичните условия = Productivity of Crops in Rotation Depending on Agrotechniques and Climatic Cnditions  / И. Димитров и др. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 47, 2013, N 2, с. 10 - 14. 

   Целта на изследването е да се установи влиянието на различни равнища на азотно торене и обработка на почвата върху продуктивността на полски култури, редувани по време и място в четириполно сеитбообръщение. 

   Др. авт. : Д. Николова, Р. Тончева, М. Ненов

1. Агротехника 2. Сеитбообръщение 
 631.5.001.5(045)
Ключови думи: 1. сеитбообръщение 2. продуктивност 3. торене 4. земеделски култури 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1315

- 150 -

Сп Б 324

Пчеларова, Х. и др.  Параметри на калиевия режим на някои почви в България = Parameters of Potassium Regime for Some Soils in Bulgaria / Х. Пчеларова, Р. Тончева. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 47, 2013, N 3, с. 21 - 25. 

   Целта на изследването е да се намери зависимост между сорбционната равновесна концентрация на калия с обемния калий на изследваните почви. 

1. Химически и физико-химически свойства на почвата, съставни части на почвата 
 631.41.001.4(045)
Ключови думи: 1. калиев режим 2. калиеви торове 3. равновесна калиева концентрация 4. обемен калий 5. почви 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1316

- 151 -

Сп Б 329

Русева, Светла.  Опазването на почвата - предпоставка за устойчиво земеделие / Светла Русева. // Земеделие плюс, 119, 2013, N 2, с. 8 - 10. 

1. Почвознание. Почвени изследвания 2. Опазване на околната среда 
 630.114:504.054.001.2(045)
Ключови думи: 1. почви 2. почвознание 3. опазване почвите 4. деградация на почвите 5. ерозия на почвата 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1204

- 152 -

Сп Б 329

Станева, Евдокия.  Растителната защита и производството на земеделска продукция / Евдокия Станева. // Земеделие плюс, 119, 2013, N 2, с. 31 - 33. 

1. Растителна защита 
 632.001.2(045)
Ключови думи: 1. опазване на културите 2. вредители 3. агроценози 4. защита на земеделските култури 5. растителнозащитни продукти 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1209

- 153 -

Сп Б 324

Стоева, К. и др.  Състояние и промени на типовете естествени пасищни тревостои в Странджа под влияние на климатографските фактори = State and Changes of the Types of Natural Pasture Compositions in Strandzha under thr Influence of the Climatographic Factors / К. Стоева, В. Вътева. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 47, 2013, N 3, с. 63 - 67. 

   Целта на изследването е да се проследи влиянието на климатографските фактори върху вегетативното развитие на различните естествени тревни асоциации от района на Странджа. 

1. Ливади и пасища 
 633.2.03.001.76(045)
Ключови думи: 1. пасища 2. пасищни тревостои 3. климатографски фактори 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1317

- 154 -

Сп Б 329

Ур, Златина и др.  Древните пшеници / Златина Ур, Гергана Дешева, Евгения Вълчинова. // Земеделие плюс, 119, 2013, N 3, с. 10 - 11. 

   Към "древните" (примитивни) пшеници отнасят еднозърнестия лимец, двузърнестия лимец и пшеницата спелта. Несъщинските пшеници са подходящи за биологично земеделие. 

1. Пшеница 
 633.1.001.3(045)  + 633.11.001.3
Ключови думи: 1. пшеница 2. еднозърнест лимец 3. двузърнест лимец 4. лимец 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1199

- 155 -

Сп Б 434

Ценова, Елица.  Системи за ефективно съхранение на зърното от TORNUM : Шведската фирма представя последните си технологични иновации в Берлин / Елица Ценова. // Агробизнесът, 11, 2013, N 10, с. 36 - 37. 

   В статията са представени последните технологични иновации и тендеции при сушенето и охлаждането на зърно на шведската фирма TORNUM. 

   
   http://www.tornum.bg 

1. Зърносушилни 
 631.36.001.76(045)
Ключови думи: 1. зърнена промишленост 2. зърносушилни 3. съхранение на зърно 4. система за интелигентен контрол 5. Intelligent Dryer Control 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1278

- 156 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Да посееш контрол / Татяна Явашева. // Новата икономика, III, 2013, N 26, с. 78 - 80. 

   Семената съхраняват цялото еволюционно развитие на човечеството и биоразнообразието, затова трябва да бъдат пазени. Българският пазар се наводнява от семена, произведени в други географски ширини и реколтата не е толкова добра. В крайна сметка който контролира семената, контролира развитието. 

1. Размножаване със семена и спори 
 631.531.008.6(045)
Ключови думи: 1. семена 2. производство на семена 3. регламенти 4. сертификация 5. лимец 6. генна банка за семена 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1276

- 157 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Пионери в биоземеделието / Татяна Явашева. // Новата икономика, III, 2013, N 28, с. 9 - 20. 

   Биологичното земеделие е система за производство на селскостопански продукти, която обслужва възстановяването и рециклирането на природните ресурси. При това производство се забранява употребата на синтетични пестициди, хербициди, изкуствени торове, растежни регулатори и генетично модифицирани организми. Авторът на статията акцентира върху проблемите с реализацията на биопродуктите и върху липсата на добра организация за продажбите. 

1. Организация и управление на селскостопанското производство 
 631/635:577.002.6(045)
Ключови думи: 1. биоземеделие 2. биопотребление 3. биопродукти 4. органични стоки 5. биохрани 6. биопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 1290

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 158 -

Сп Б 341

Автоматизирани складови системи . // Инженеринг ревю, 2013, N 4, с. 41 - 45. 

   Описание и основни компоненти на системите за складово управление. 

1. Автоматизирани системи за управление 2. Складово стопанство 
 658.7:007.5.001.76(045)
Ключови думи: 1. складове 2. складови системи 3. трансманипулатори 4. стелажни системи 5. контейнерни системи 6. автоматизация 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 1223

- 159 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Дистрибуция на аутсорсинг : В българския клон на Lesaffre работят и мислят на френски / Васил Василев. // Логистика, IX, 2013, N 8, с. 26 - 28. 

   Маята е вторият важен параметър за хляба след брашното. Статията запознава читателя с производството, складирането и доставките на мая от френската компания Lesaffre. 

1. Аутсорсинг 2. Дистрибуция 
 339.14/.18.001.1(045)  + 658.7.012
Ключови думи: 1. дистрибуция 2. аутсорсинг 3. мая 4. хладилен транспорт 5. логистика 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1324

- 160 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Да усъвършенстваш, без да променяш цената / Васил Василев. // Логистика, IX, 2013, N 7, с. 58 - 59. 

   Статията представя нововъведенията при стeлажните системи на италианския производител METALSISTEM. Гаранцията им е 10 години. 

1. Складово оборудване 2. Стелажни ситеми 3. Стелажи 
 658.78.001.76(045)
Ключови думи: 1. складове 2. складово оборудване 3. складова техника 4. стелажи 5. стелажни системи 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1325

- 161 -

Сп Б 448

Иванов, Марин.  Телематиката е окото на логистичния мениджър / Марин Иванов. // Логистика, IX, 2013, N 4, с. 40 - 42. 

   В статията е представен софтуерният продукт на фирма Фортком България за управление на автомобилни паркове и оптимизация на логистичното проследяване на товари, който е оптимизиран за работа на мобилни приложения. 

1. Управление на транспортните предприятия. Управление на пътнически и товарни превози. Транспортна л 2. Софтуерни продукти 
 656.07 *:004.4.001.76(045)
Ключови думи: 1. телематика 2. телематични услуги 3. логистичен мениджмънт 4. софтуер 5. мобилни приложения 6. проследяване на товари 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  3. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1319

- 162 -

Сп Б 448

Иванов, Марин.  Маслата - път към сърцата на автомобилите / Марин Иванов. // Логистика, IX, 2013, N 6, с. 22 - 25. 

   Статията представя структурната мрежа за дистрибуция на моторни и индустриални смазочни продукти на дружеството Омникар БГ. 

1. Дистрибуция 2. Смазочни материали 
 621.892:339.14/.18.001.1(045)
Ключови думи: 1. масла 2. смазочни продукти 3. смазочни материали 4. дистрибуция 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  3. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1329

- 163 -

Сп Б 341

Касъров, Радостин.  Ултразвуков безразрушителен контрол / Радостин Касъров. // Инженеринг ревю, 2013, N 7, с. 79 - 82. 

   Разпространението на ултразвуковите вълни намира приложение в различни сфери от съвременния живот. Важно направление от тях е техническият контрол, в който се използват различни техники за гарантиране на качеството и експлоатационните възможности на материали, обекти и съоръжения. 

1. Безразрушителни методи на изпитване. Дефектоскопия 2. Ултразвукови методи на изпитване на материалите 
 621.039.66:620.179.001.3(045)
Ключови думи: 1. безразрушителен контрол 2. ултразвуков контрол 3. ехоимпулсен метод 4. ултразвукова дебелометрия 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1345

- 164 -

Сп Б 448

Логистика на доставките в дигиталния свят на XXI век . // Логистика, IX, 2013, N 6, с. 34 - 35. 

   Статията разглежда епохалните промени в дигиталния свят, който ни заобикаля, променящите се навици на пазаруване и необратимите промени в бързината, качеството и прозрачността на доставките. 

   Рубриката се води от Юнимастърс Лоджистикс АД, водещ 3PL и 4PL доставчик на услуги

1. Дистрибуция. Логистика. 2. Електронна търговия 
 339.14/.18.001.18(045)  + 339.1:681.324
Ключови думи: 1. доставки 2. логистика 3. логистика на доставки 4. дигитален свят 5. онлайн търговия 6. електронна търговия 7. онлайн продажби 8. логистичен доставчик 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1328

- 165 -

Сп Б 341

Методи за безразрушителен контрол . // Инженеринг ревю, 2013, N 5, с. 68 - 69. 

   Водещ фактор в съвременните производствени процеси е високото качество на готовата продукция. То може да бъде постигнато чрез различни методи за контрол. Широко използван в съвременното производство е безразрушителният контрол, който позволява проверка на качеството на продукта без да се нарушава неговата цялост. 

1. Контрол на качеството на продукцията. ОТК 2. Контрол на качеството в машиностроенето 
 658.56.002(045)  + 658.56:621.002(045)
Ключови думи: 1. контрол 2. безразрушителен контрол 3. качество 4. радиографичен контрол 5. магнитен контрол 6. вихротоков контрол 7. вибродиагностика 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1241

- 166 -

Сп А 19

Подобряване на производителността чрез използване на иновативни инструментални решения . // Машиностроене и електротехника, 62, 2013, N 2 - 3, с. 25 - 27. 

   Поради високата конкуренция производителите непрекъснато се опитват да увеличат своята производителност. Това води до повишаване на обема на обработения материал, а оттам и увеличаване на параметрите на подаването, повишаване дълбочината на рязане и максимизиране на скоростта на рязане. 

1. Производителност на предприятията 2. Металорежещи инструменти 
 338.312:621.9.02 .002.2(045)
Ключови думи: 1. производителност 2. иновативни инструменти 3. металорежещи операции 4. режещи инструменти 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1288

- 167 -

Сп Б 341

Радиографски методи за безразрушителен контрол - цифрова радиография . // Инженеринг ревю, 2013, N 6, с. 93 - 94. 

   Радиографичният метод е един от основните и най-широко прилагани в практиката методи за безразрушителен контрол. Използва се за откриване на вътрешни несъвършенства в различни продукти при производство и/или експлоатация . 

1. Радиография (физ. ) 2. Контрол на качеството 
 621.039.8:658.56.001.3(045)
Ключови думи: 1. безразрушителен контрол 2. радиографски методи 3. цифрова радиография 4. компютърна радиография 5. компютърна томография 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1305

- 168 -

Сп Б 448

Разминаване в очакванията и инвестиционните намерения между клиентите и 3PL доставчици . // Логистика, IX, 2013, N 4, с. 46 - 47. 

   Статията проследява изводите за ролята на технологиите при 3PL услугите, направени в 17-ото изследване на Eye for Transport. 

   Рубриката се води от Юнимастърс Лоджистик АД, водещ 3PL и 4PL доставчик на услуги

1. Логистично обслужване 2. Информационни технологии 
 658.7.011.001.76(045)
Ключови думи: 1. 3PL услуги 2. 3PL доставчици 3. ИТ технологии 4. ИТ услуги 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1320

- 169 -

Сп Б 448

Русинова, Ралица.  Двадесет и три] 23 най-често допускани грешки във веригата на доставки / Ралица Русинова. // Логистика, IX, 2013, N 9, с. 52 - 55. 

   Статията представя накои от най-добрите практики, що се отнася до прогнозиране на търсенето и планирането на дистрибуторските и производствените вериги на доставка. Посочват се 23 елемента, които крият съществен риск за качественото supply chain функциониране. 

1. Материално-техническо снабдяване. Покупки. Складово стопанство. Експедиция 
 658.7.001.1(045)
Ключови думи: 1. вериги на доставки 2. supply chain 3. планиране при дистрибуцията 4. Distribution Requirements Planning 5. планиране на необходомите материали 6. Material Requirements Planning 7. водещо време 8. lead time 9. изчакващо време 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1331

- 170 -

Сп Б 448

Русинова, Ралица и др.  Строго наблюдавани складове : Оборудването на помещения за ОХВ е по-скъпо от тяхното построяване / Ралица Русинова, Васил Василев. // Логистика, IX, 2013, N 8, с. 46 - 53. 

   Устойчиви врати, принудителна вентилация, специална сигнализация - това са малка част от изискванията към складовете за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВ). Статията разглежда особеностите на този вид складови помещения и контрола, на който подлежат. 

1. Складова логистика 
 658.7.012.006.5(045)
Ключови думи: 1. складове 2. складова логистика 3. химични вещества 4. опасни химични вещества 5. ОХВ 6. опасни товари 7. съхранение на опасни вещества 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1323

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

- 171 -

Сп Б 341

Автоматизирани складови системи . // Инженеринг ревю, 2013, N 4, с. 41 - 45. 

   Описание и основни компоненти на системите за складово управление. 

1. Автоматизирани системи за управление 2. Складово стопанство 
 658.7:007.5.001.76(045)
Ключови думи: 1. складове 2. складови системи 3. трансманипулатори 4. стелажни системи 5. контейнерни системи 6. автоматизация 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 1223

- 172 -

Сп А 377

Алексиев, К.  Инерциални сензори и инерциални навигационни системи / К. Алексиев. // Автоматика и информатика, 47, 2013, N 1, с. 45 - 50. 

   Инерциалните сензори и инерциалните навигационни системи позволяват определянето на положението и ориентацията на подвижни тела без използване на външни ориентири или комуникация. В статията е направен обзор на инерциалните сензори и навигационните системи и е направен опит за класификация на грешките, възникващи при използването им. 

1. Сензори 2. Навигационни системи - земя - измерване 
 62-52:621.382.001.3(045)
Ключови думи: 1. сензори 2. инерциални сензори 3. инерциални системи 4. инерциална навигация 5. навигационни системи 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 1268

- 173 -

Сп Б 341

Виртуална сигурност на SCADA системи в критични инфраструктури . // Инженеринг ревю, 2013, N 2, с. 74 - 78. 

   За ефективното управление на производствените процеси в едно предприятие важно място заема изграждането на модерна SCADA система. Целта на системата е да събира данни, да обработва тази информация и да генерира управляващи въздействия. Поради бързото им развитие и връзката им с Интернет като преносна среда, от особено важно значение е осигуряването на тяхната сигурност. 

1. Автоматизирани системи за управление 2. Информационна сигурност 
 681.51:681.324.07.001.76(045)
Ключови думи: 1. автоматизирано управление 2. SCADA системи 3. сигурност 4. виртуална сигурност 5. защитни стени 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1254

Кибернетика . Фина механика.

- 174 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Бизнес софтуерът става по-достъпен / Александър Александров. // Новата икономика, III, 2013, N 27, с. 72 - 74. 

   Системите за управление на корпоративните ресурси през последните години се налагат като стандарт и на практика са гръбнакът на информационната инфраструктура на една компания. Все по-нови класове системи за управление скоро ще са определящи за вземането на решения и ефективността в компаниите. 

1. Автоматика. Теория, методи и устройства на системите за автоматично управление и регулиране. Технича 
 681.5.001.76(045)
Ключови думи: 1. системи за управление 2. бизнес анализ 3. системи за обединени комуникации 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1284

- 175 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Комуникация през човешкото тяло / Александър Александров. // Новата икономика, III, 2013, N 29 (9), с. 86 - 87. 

   Възможно е в бъдеще човешкото тяло да участва в съобщителните технологии и да стане част от глобалната мрежа. 

1. Комуникация 
 611.9:[621.396+681.324].001.1(045)
Ключови думи: 1. капацитивно свързане 2. пренос на данни през тялото 3. Connected Me 4. пренос на данни 5. комуникация през човешко тяло 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1340

- 176 -

Сп Б 448

Иванов, Марин.  Как принтерите ще променят веригата на доставки : Развитието на технологията открива нови предизвикателства пред логистичните мениджъри / Марин Иванов. // Логистика, IX, 2013, N 7, с. 48 - 51. 

   3D принтерите все по-бързо навлизат в бизнес средите. Принтираните продукти са ценени от потребителите заради това, че са техните желания. Вече няма да купуваме стоките, които ни се предлагат, а сами ще поръчваме промени в дизайна и формата спрямо индивидуалните ни изисквания. 

1. Размножаващи машини 
 681.327.001.18(045)
Ключови думи: 1. 3D 2. 3D принтери 3. 3D технологии 4. логистичен сектор 5. триизмерна принтираща технология 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1326

- 177 -

Сп Б 341

Измерване на разтворен кислород . // Инженеринг ревю, 2013, N 5, с. 74 - 76. 

   Основен етап от пречистването на отпадъчните води е отстраняването на съдържащите се в тях биологични замърсители. Процесът може да протича в аеробна или в анаеробна среда. По-често се прилагат аеробните процеси , които протичат в присъствието на свободен кислород. Разглеждат се и различните видове сензори, които се прилагат за измерване на разтворения във водата кислород. 

1. Пречистване на отпадъчни води 2. Елементи и възли на системите за автоматично регулиране. Сервомеханизми 
 628.16:681.58.002.56(045)
Ключови думи: 1. пречистване на вода 2. отпадъчни води 3. разтворен кислород 4. сензори 5. полярографски сензори 6. галванични сензори 7. оптични сензори 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1239

- 178 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Цифрови сигнални контролери / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, с., 2013, N 3, с. 62 - 74. 

   В статията се изясняват основните особености от структурата, параметрите и характерните области на приложение на цифровите сигнални контролери. 

1. Контролери 
 681.32.001.3(045)
Ключови думи: 1. цифров сигнален контролер 2. DSC 3. 16-разредни DSC 4. 32-разредни DSC 5. Digital Signal Controller 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1251

- 179 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Интегрални схеми с вградени сензори / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2013, N 1, с. 40 - 50. 

   Сензорите преобразуват дадена физична величина в електрически сигнал. Сигналът обикновено е твърде слаб или в неподходящ вид и трябва да се обработи с електронна схема - днес тя почти винаги е интегрална схема. Особено ефективен начин за връзка помежду им е вграждането на сензорите в тях. 

1. Сензори 2. Интегрални схеми 
 621.382.001.3(045)
Ключови думи: 1. сензори 2. интегрални схеми 3. ИС 4. ИС на акселерометри 5. ИС на сензори за налягане 6. ИС на сензори за влажност 7. ИС за измерване на температура 8. ИС на сензори за светлина 9. комбинирани сензорни ИС 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1259

- 180 -

Сп Б 341

От машина до машина] М2М комуникации . // Инженеринг ревю, 2013, N 6, с. 58 - 68. 

   М2М (machine-to-machine) комуникацията представлява автоматичен обмен на информация между машини и устройства. В статията се разглежда принципът на работа и основните приложения на този вид комуникации. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 681.324.001.3(045)
Ключови думи: 1. М2М комуникации 2. machine-to-machine 3. автоматизиране на данни 4. безжични комуникации 
Тематични рубрики: 1. Машини и процеси с автоматично регулиране.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1300

- 181 -

Сп Б 341

Сензори за регистриране на обекти . // Инженеринг ревю, 2013, N 7, с. 62 - 66. 

   Регистрирането на обекти в процесите на индустриалната автоматизация се осъществява на базата на контактни и безконтактни сензори. В статията са разгледани различните видове сензори, особеностите им и принципът им на действие. 

1. Сензори 
 621.382.001.3(045)
Ключови думи: 1. сензори 2. регистриране на обекти 3. индустриална автоматизация 4. индуктивни сензори 5. капацитивни сензори 6. вихровотокови сензори 7. ултразвукови сензори 8. оптични сензори 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1344

- 182 -

Сп Б 341

Системи за проследимост и маркиране в производството . // Инженеринг ревю, 2013, N 8, с. 52 - 61. 

   Проследяването на продуктите и материалите обхваща все по-голяма част от производствените вериги. Целта е систематично обвързване на информационния поток с физическия материален поток и доставянето на данни за следимост и контрол на стоките. Статията разглежда различните видове носители и четци на информацията. 

1. Предаване и преобразуване на данни и кодове 2. Баркодове 
 681.32.05.001.3(045)
Ключови думи: 1. проследимост в производството 2. маркиране 3. баркодове 4. носители на информация 5. системи за идентификация 6. скенери 7. четци 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1356

- 183 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  В услуга на услугите / Татяна Явашева. // Новата икономика, III, 2013, N 29 (9), с. 80 - 81. 

   Статията запознава читателите с новата платформа Tendle, която търси оферти вместо потребителя и избира оптимума между цена и качество. 

1. Он-лайн услуги 
 338.46:681.324.001.7(045)
Ключови думи: 1. услуги 2. платформа Tendle 3. он-лайн услуги 4. интернет услуги 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1339

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

- 184 -

Сп Б 341

Абканти . // Инженеринг ревю, 2013, N 5, с. 80 - 83. 

   Разглеждат се видовете абканти, основните им технически характеристики и осигуряването на безопасност при работа с тях. 

1. Металообработване 
 621.981.001.3(045)
Ключови думи: 1. абканти 2. металообработващи машини 3. машиностроене 4. металообработване 5. огъване 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  2. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР 
  

Сист. No: 1237

- 185 -

Сп Б 341

Електроерозийна обработка . // Инженеринг ревю, 2013, N 2, с. 90 - 94. 

   Електроерозийната обработка е широко използвана в областта на металообработването. Тя се развива с бързи темпове, а едно от основните й предимства е постигането на високо качество на обработваните повърхности от гледна точка на точност, чистота и хомогенност. 

1. Електроерозийна обработка на металите 
 621.789.1.001.3(045)
Ключови думи: 1. електроерозийна обработка 2. електроерозийни машини 3. нишкови машини 4. обемни машини 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 1256

- 186 -

Сп Б 341

Лазерно заваряване . // Инженеринг ревю, 2013, N 7, с. 110 - 114. 

   Заваряването е един от често използваните методи за производство на неразглобяеми съединения. В практиката се използват различни методи за заваряване. Съвременен метод е лазерното заваряване, при което като източник на топлина се използва мощен концентриран лазерен лъч. 

1. Лазерно заваряване 
 621.791.72.001.1(045)
Ключови думи: 1. заваряване 2. лазерно заваряване 3. лазерен лъч 4. лазери 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 1349

- 187 -

Сп Б 341

Лефтеров, Евстати.  Металообработващи инструменти - технологии и бизнес в България : Част 1. Съвременно технологично развитие и новости при металорежещите инструменти / Евстати Лефтеров. // Инженеринг ревю, 2013, N 6, с. 144 - 156. 

   Статията представя коментари на специалисти в областта на металообработването относно технологичното развитие и новостите при металорежещите инструменти и машини. 

1. Металорежещи инструменти 
 621.9.02.001.76(045)
Ключови думи: 1. металообработващи инструменти 2. металорежещи инструменти 3. високоскоростно рязане 4. металообработващи машини 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  2. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 1312

- 188 -

Сп Б 341

Металокерамични изделия - част I . // Инженеринг ревю, 2013, N 4, с. 84 - 85. 

   Разглежда се производството на металокерамични изделия чрез метода синтероване. Той е широко използван за производството на изделия от прахообразни материали, а методите на синтероване и свързаните с тях процеси са известни като прахова металургия. 

1. Прахова металургия (Металокерамика) 2. Машинни елементи - производствени процеси 
 621.762:621.81.002.2(045)
Ключови думи: 1. металокерамика 2. синтероване 3. металургия 4. прахова металургия 5. прахообразен материал 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  2. Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.  
  

Сист. No: 1230

- 189 -

Сп Б 341

Металорежещи инструменти - технологии и бизнес в България  : Част 2. Коментари на водещи фирми в областта. // Инженеринг ревю, 2013, N 7, с. 100 - 109. 

   Статията съдържа коментари на водещи фирми, специализирани в производството, монтажа и поддръжката на металообработващи инструменти. 

1. Металорежещи инструменти 
 621.9.02.001.76(045)
Ключови думи: 1. металорежещи инструменти 2. металообработване 3. металообработващи инструменти 4. металорежещи машини 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  2. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 1348

- 190 -

Сп А 19

Николчева, Г. и др.  Изследване на деформациите при статично натоварване на модулни приспособления / Г. Николчева, Б. Томова-Райкова, Г. Йорданов. // Машиностроене и електротехника, 62, 2013, N 6, с. 34 - 37. 

   Целта на настоящата работа е да се изучат деформациите на компонентите на приспособлението и факторите, които им оказват влияние, за да се увеличи стабилността им. 

1. Метали - обработка 2. Деформации 
 621.9.001.5(045)
Ключови думи: 1. деформации 2. деформация на заготовките 3. модулни приспособления 4. статично натоварване 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 1293

- 191 -

Сп Б 341

Области на приложение на металокерамични материали и детайли . // Инженеринг ревю, 2013, N 5, с. 91 - 93. 

   Статията разглежда групите заготовки и изделия, произвеждани по методите на металокерамиката и тяхното приложение. 

1. Прахова металургия (Металокерамика) 
 621.762.004(045)
Ключови думи: 1. металокерамика 2. металокерамични материали 3. автомобилостроене 4. приложение 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 1233

Езикознание. Филология. Литература

История. Георафия. Биографии. Археология.

- 192 -

Сп Б 526

Андонов, Антон.  Омая в сърцето на Европа / Антон Андонов. // Новата икономика, III, 2013, N 24, с. 118 - 122. 

   Швейцария е страна еталон за висок стандарт, уникална природа и първокласно обслужване. Заради всичко това тя е любима на туристите и сезонът там продължава 365 дни в годината. 

1. Швейцария 
 914.94:796.5.000.93(045)
Ключови думи: 1. Швейцария 2. туризъм 3. туризъм в Швейцария 4. туризъм в Швейцарските Алпи 
Тематични рубрики: 1. История. Георафия. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 1236

- 193 -

Сп Б 526

Желева, Светлана.  Виена - мярка за стандарт / Светлана Желева. // Новата икономика, III, 2013, N 27, с. 108 - 111. 

   Австрийската столица заслужава да е лидер по качество на живота. Тя е спойка от миналото и настояще, която не спира да се развива. 

1. География на Австрия 
 914.36.000.93(045)
Ключови думи: 1. Австрия 2. Виена 3. история 4. исторически забележителности 
Тематични рубрики: 1. История. Георафия. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 1286

- 194 -

Сп Б 526

Кирилова, Благовеста.  Нова Каледония - френският рай / Благовеста Кирилова. // Новата икономика, III, 2013, N 27, с. 114 - 117. 

   Земя на контрасти, спиращи дъха природни и уникални растителни и животински видове, тихоокеанският архипелаг е рядък дар за всички сетива. 

1. Географско описание на отделни страни. Странознание* 
 914/919.000.93(045)
Ключови думи: 1. Нова Каледония 2. биоразнообразие 3. история на Нова Каледония 4. Нумеа 
Тематични рубрики: 1. История. Георафия. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 1287

- 195 -

Сп Б 526

Колева, Яна.  Мисия умен град / Яна Колева. // Новата икономика, III, 2013, N 29 (9), с. 66 - 69. 

   Статията акцентира върху концентрацията на хора в мегаполисите и проблемите, които поражда това явление. 

1. Урбанизация 
 711.43:314.8.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. урбанизация 2. управление на отпадъците 3. намаляване на вредните емисии 4. енергийна ефективност 5. инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  3. История. Георафия. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 1337

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.

Компютри. Програмни продукти.

- 196 -

Сп Б 341

Виртуална сигурност на SCADA системи в критични инфраструктури . // Инженеринг ревю, 2013, N 2, с. 74 - 78. 

   За ефективното управление на производствените процеси в едно предприятие важно място заема изграждането на модерна SCADA система. Целта на системата е да събира данни, да обработва тази информация и да генерира управляващи въздействия. Поради бързото им развитие и връзката им с Интернет като преносна среда, от особено важно значение е осигуряването на тяхната сигурност. 

1. Автоматизирани системи за управление 2. Информационна сигурност 
 681.51:681.324.07.001.76(045)
Ключови думи: 1. автоматизирано управление 2. SCADA системи 3. сигурност 4. виртуална сигурност 5. защитни стени 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1254

- 197 -

Сп А 19

Защита на данни от пожар в дейта центрове, сървърни помещения и компютърни зали . // Машиностроене и електротехника, 62, 2013, N 9, с. 35 - 36. 

   Статията представя съвременни решения на фирма Синхрон-С при проектирането и изграждането на противопожарни системи за електронни архиви в сървърни помещения, дейта центрове и компютърни зали. 

   
   http://www.synchron-s.com 

1. Опасност от пожари. Противопожарна защита 2. Бази данни - защита от пожар 
 614.84.001.1(045)
Ключови думи: 1. пожари 2. защита от пожари 3. противопожарни системи 4. електронни архиви 5. сървърни помещения 6. дейта центрове 7. компютърни зали 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Техника на безопасността.  
  

Сист. No: 1332

- 198 -

Сп Б 448

Иванов, Марин.  Телематиката е окото на логистичния мениджър / Марин Иванов. // Логистика, IX, 2013, N 4, с. 40 - 42. 

   В статията е представен софтуерният продукт на фирма Фортком България за управление на автомобилни паркове и оптимизация на логистичното проследяване на товари, който е оптимизиран за работа на мобилни приложения. 

1. Управление на транспортните предприятия. Управление на пътнически и товарни превози. Транспортна л 2. Софтуерни продукти 
 656.07 *:004.4.001.76(045)
Ключови думи: 1. телематика 2. телематични услуги 3. логистичен мениджмънт 4. софтуер 5. мобилни приложения 6. проследяване на товари 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  3. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1319

- 199 -

Сп Б 341

Нарязване на резба на стругови машини с ЦПУ  : Технологични особености и техники на програмиране. // Инженеринг ревю, 2013, N 3, с. 114 - 120. 

   Различните функции и предназначение на резбата предполагат различни изисквания и начини за нейното изработване. Сред най-често използваните методи е нарязването с нож. Въвеждането на CNC системите значително повишава производителността и качеството на резбите. В статията се разглеждат технологичните особености и техниките на програмиране на процеса. 

   Статията е разработена със съдействието на доц. д-р инж. Гено Хаджикосев, ТУ София

1. Нарязване на резби 2. Машини с програмно управление 3. Стругове 
 621.9-529:621.99.002.51(045)
Ключови думи: 1. резби 2. струг 3. машини с ЦПУ 4. програмиране 5. резбонарязване 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР 2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1245

- 200 -

Сп А 377

Николов, В.  Методи за обработка и оценяване на данни от движението по пътищата / В. Николов. // Автоматика и информатика, 47, 2013, N 1, с. 51 - 56. 

   Системите за управление на пътническия поток по улиците и магистралите се занимават основно с обработка на данните в реално време и техните динамични характеристики. Използването им е свързано с обезпечаване на безопасността на движението, разпознаване на регистрационните номера, пренасочване на движението, осигуряване на ненатоварени кръстовища, възстановяване на обстановката на движение посредством видеокамери и софтуер за анализ на образи. 

1. Автомобилен транспорт - методи на управление 2. Софтуерни продукти 
 004.4:656.11.001.3(045)
Ключови думи: 1. системи за управление 2. пътнически поток 3. безопасност на движението 4. движение по пътищата 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1269

- 201 -

Сп Б 540

Опазете тайните във вашия PC . // Пърсънъл] Personal computer World България, 2013, N 10, с. 30 - 35. 

   От голяма важност е да защитите информацията на компютъра си, ако той се ползва от други хора или бъде изгубен или откраднат. Статията разглежда няколко лесни начини да опазите в тайна нещата, които правите на вашия компютър. 

1. Защита на информацията 2. Компютри 
 681.324.07.001.1(045)
Ключови думи: 1. компютри 2. защита на информацията 3. защита от хакери 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1334

- 202 -

Сп Б 540

Отпор на измамниците  : Не оставяйте да ви излъжат - разкриваме механизъма на 22 популярни интернет-измами. // Пърсънъл] Personal computer World България, 2013, N 1, с. 50 - 52. 

   Интернет гъмжи от редица опасности, особено за по-неопитните потребители. Непрекъснато изникват нови измами, така че информираността за най-новите измамнически трикове е много важна. Статията разкрива механизма на най-популярните интернет-измами. 

1. Компютърни престъпления 2. Интернет - охрана и сигурност 
 681.324.07.001.1(045)
Ключови думи: 1. интернет 2. интернет-измами 3. онлайн измами 4. опасен софтуер 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1335

- 203 -

Сп А 19

Съвременни технически решения за контрол на достъп и работно време . // Машиностроене и електротехника, 62, 2013, N 7, с. 30 - 31. 

   Системите за контрол на достъп са основен елемент от съвременните технически системи за управление на сигурността. С нарастването на размера на сградите и броя на работните помещения нарастват и изискванията към сигурността им. Затова системите за контрол на достъп се превръщат във все по-голяма необходимост. 

   
   http://www.synchron-s.com 

1. Системи за автоматично управление 2. Работно време 
 331.31:004.4:65.012.001.76(045)  + 681.51
Ключови думи: 1. контрол на достъп 2. управление на сигурността 3. работно време 4. системи за управление 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1298

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.

- 204 -

Сп Б 526

Колева, Яна.  Трудният бизнес с фирмени тренинги / Яна Колева. // Новата икономика, III, 2013, N 29 (9), с. 51 - 53. 

   Статията разкрива възможностите за фирмите, които предлагат бизнес обучение и бизнес тренинги, трудностите, които се променят през времето и какво е бъдещето на бизнес обучителните организации. 

1. Бизнес обучение 
 338.24:37.000.37(045)
Ключови думи: 1. фирмени тренинги 2. обучение 3. обучителни организации 4. бизнес обучение 5. обучителни услуги 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 1336

- 205 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Ловци на студенти / Татяна Явашева. // Новата икономика, III, 2013, N 24, с. 48 - 52. 

   Българските университети започват да привличат студенти отвън, след като стана модерно българите да следват в чужбина. 

1. Висше образование - България 2. Висше образование и бизнес-взаимодействие 
 378.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. университети 2. студент 3. чуждестранни студенти 4. студенти в УНСС 5. студенти В ТУ 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 1232

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.

- 206 -

Сп Б 462

Хайтов, Стоян.  Вослох] Vossloh Fastening Systems: Високоеластични скрепителни системи за горно строене на железен път върху баласт / Стоян Хайтов. // Железопътен транспорт, 2013, N 7-8, с. 38 - 41. 

   Изискванията към модерния релсов път нарастват. Скрепителната система W 21 Vossion Fastening Systems предлага икономично и сигурно решение за регионалните и магистралните жп системи. 

1. Поддържане и ремонт на железопътните линии 
 625.17.002.2(045)
Ключови думи: 1. скрепителни системи 2. железен път 3. смяна на релси 4. траверси 5. шумови емисии 6. баластов желен път 
Тематични рубрики: 1. Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.  
  

Сист. No: 1224

Техника на безопасността.

- 207 -

Сп А 19

Защита на данни от пожар в дейта центрове, сървърни помещения и компютърни зали . // Машиностроене и електротехника, 62, 2013, N 9, с. 35 - 36. 

   Статията представя съвременни решения на фирма Синхрон-С при проектирането и изграждането на противопожарни системи за електронни архиви в сървърни помещения, дейта центрове и компютърни зали. 

   
   http://www.synchron-s.com 

1. Опасност от пожари. Противопожарна защита 2. Бази данни - защита от пожар 
 614.84.001.1(045)
Ключови думи: 1. пожари 2. защита от пожари 3. противопожарни системи 4. електронни архиви 5. сървърни помещения 6. дейта центрове 7. компютърни зали 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Техника на безопасността.  
  

Сист. No: 1332

- 208 -

Сп Б 341

Промишлени осови вентилатори . // Инженеринг ревю, 2013, N 4, с. 72 - 74. 

   Разглеждат се конструктивните особености на промишлените осови винтилатори, приложението им и параметрите, характеризиращи работата им. 

1. Вентилатори 2. Вентилационни инсталации - Тунели 3. Вентилация - в мини, рудници 
 621.63.004(045)
Ключови думи: 1. вентилатори 2. осови вентилатори 3. противодимни вентилатори 4. взривозащитени вентилатори 5. вентилация 6. вентилационни инсталации 
Тематични рубрики: 1. Техника на безопасността.  2. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 1229

- 209 -

Сп Б 341

Промишлени прахоуловители . // Инженеринг ревю, 2013, N 7, с. 88 - 90. 

   За да се предотврати разпространението на прахови частици, отделяни при протичането на редица производствени процеси, се изграждат системи за тяхното улавяне. Това са така наречените прахоуловители, които са подходящи за улавяне както на груби, така и на фини прахови частици. 

1. Прах - защита от праха в пром. предприятие 2. Прахоуловители 
 628.51.001.3(045)
Ключови думи: 1. прахоуловители 2. прахоулавяне 3. прахоуловителни камери 4. електрофилтри 5. скруберни апарати 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  2. Техника на безопасността.  
  

Сист. No: 1347

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми.

Хранително-вкусова промишленост.

- 210 -

Сп Б 341

Вентилация на предприятията от хранително-вкусовата промишленост . // Инженеринг ревю, 2013, N 1, с. 76 - 80. 

   Хранително-вкусовата промишленост е отрасъл, в който естеството на произвежданата продукция предполага високи изисквания към чистотата на въздушната среда както по време на съхранение на продуктите, така и в процеса на производство. Това налага изграждането на подходяща вентилационна система, която да осигури поддържането на необходимата чистота на въздуха и санитарните изисквания. 

1. Вентилация 2. Хранително-вкусова промишленост 
 697.9:664.002.2(045)
Ключови думи: 1. вентилация 2. хранително-вкусова промишленост 3. общообемна вентилация 4. рециркулация на въздух 5. местни смукатели 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 1261

- 211 -

Сп Б 329

Кацаров, С. и др.  Фирмената документация в системата за управление в хранителната промишленост / С. Кацаров, Б. Бръшлянова. // Земеделие плюс, 119, 2013, N 1, с. 42 - 44. 

   Фирмената документация в хранителната промишленост по отношение на безопасността на храните е задължителна и се разработва и управлява съгласно нормативните актове и стандарти от Европейското законодателство и това в България. 

1. Хранително-вкусова промишленост 2. Стандарти за качество. Контрол на качеството на продуктите 
 664.012:006.001.12(045)
Ключови думи: 1. фирмена документация 2. хранителна промишленост 3. качество на продукцията 4. производство на храни 5. безопасност на храните 6. стандарти за безопасност на храните 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 1215

- 212 -

Сп Б 434

Цанова, Елица.  Етични принципи в чинията / Елица Цанова. // Агробизнесът, 11, 2013, N 8, с. 24 - 25, 37. 

   Термините органична, екологична или биохрана означават едно и също нещо - храна, отгледана без помощта на генното инженерство, пестициди, обогатители на почви и други синтетични вещества, които да я предпазват от насекоми или слаб добив. Това е абсолютно чистата екологична храна - такава, каквато на практика е била всяка храна преди време, без наличие на хормонални добавки или намесата на генно инженерство. . 

1. Хигиена на храненето. Режим на хранене 2. Биопродукти 3. Опазване на околната среда 
 641.1:504.03.000.61(045)
Ключови думи: 1. органична храна 2. етична храна 3. органик продукти 4. качество на храната 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 1283

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело.

- 213 -

Сп Б 526

Радев, Начко.  Социалните проблеми на българския преход / Начко Радев. // Новата икономика, III, 2013, N 29, с. 18 - 20. 

   Статията предоставя данни за живота на българите по време на прехода, за понижения стандарт, за неуравновесения пазар на труда и оформящия се профил на бедност в България. 

1. Социална политика - сравнителен анализ 
 36.001.2(045)
Ключови думи: 1. политика на доходи 2. реални доходи 3. икономическа активност 4. стандарт на живот 5. профил на бедност 
Тематични рубрики: 1. Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1301

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).

- 214 -

Сп Б 341

Високоскоростна механична обработка . // Инженеринг ревю, 2013, N 1, с. 86 - 98. 

   Високоскоростната обработка (High Speed Machining) е съвременна технология за механично обработване на детайли посредством стружкоотнемане. Тя дава възможност да се повиши ефективността при обработка, точността и качеството на детайлите. 

   Статията е изработена със съдействието на проф. Георги Тодоров, ТУ София

1. Обработка на материалите със снемане на стружки 
 621.91(045)
Ключови думи: 1. високоскоростна обработка 2. High Speed Machining 3. стружкоотнемане 4. машини с управляеми оси 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР 2. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 1263

- 215 -

Сп А 19

Затваряне на кръга. Струговане с охлаждане при високо налягане . // Машиностроене и електротехника, 62, 2013, N 6, с. 40 - 42. 

   Вече е възможно струговането с НРС (охлаждане при високо налягане) - над 30 бара - не с усложняване на машините или специални инструменти, а със стандартни инструменти. То има редица предимства: надеждно елиминиране на замотаването (струпването) на стружки, удвояване степента на отнемания материал и живот на режещия ръб. 

   От ISCAR
   http://www.iscar.com 

1. Обработка на материалите със снемане на стружки 2. Режещи инструменти, механизми за охлаждане 
 621.941.1.001.3(045)
Ключови думи: 1. струговане 2. струговане с охлаждане 3. високо налягане 4. НРС струговане 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 1289

- 216 -

Сп Б 341

Лефтеров, Евстати.  Металообработващи инструменти - технологии и бизнес в България : Част 1. Съвременно технологично развитие и новости при металорежещите инструменти / Евстати Лефтеров. // Инженеринг ревю, 2013, N 6, с. 144 - 156. 

   Статията представя коментари на специалисти в областта на металообработването относно технологичното развитие и новостите при металорежещите инструменти и машини. 

1. Металорежещи инструменти 
 621.9.02.001.76(045)
Ключови думи: 1. металообработващи инструменти 2. металорежещи инструменти 3. високоскоростно рязане 4. металообработващи машини 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  2. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 1312

- 217 -

Сп Б 341

Металорежещи инструменти - технологии и бизнес в България  : Част 2. Коментари на водещи фирми в областта. // Инженеринг ревю, 2013, N 7, с. 100 - 109. 

   Статията съдържа коментари на водещи фирми, специализирани в производството, монтажа и поддръжката на металообработващи инструменти. 

1. Металорежещи инструменти 
 621.9.02.001.76(045)
Ключови думи: 1. металорежещи инструменти 2. металообработване 3. металообработващи инструменти 4. металорежещи машини 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  2. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 1348

- 218 -

Сп А 19

Подобряване на производителността чрез използване на иновативни инструментални решения . // Машиностроене и електротехника, 62, 2013, N 2 - 3, с. 25 - 27. 

   Поради високата конкуренция производителите непрекъснато се опитват да увеличат своята производителност. Това води до повишаване на обема на обработения материал, а оттам и увеличаване на параметрите на подаването, повишаване дълбочината на рязане и максимизиране на скоростта на рязане. 

1. Производителност на предприятията 2. Металорежещи инструменти 
 338.312:621.9.02 .002.2(045)
Ключови думи: 1. производителност 2. иновативни инструменти 3. металорежещи операции 4. режещи инструменти 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1288

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.

- 219 -

Сп Б 341

Автономно улично осветление . // Инженеринг ревю, 2013, N 8, с. 49 - 51. 

   Използването на осветителни уредби с внедрени алтернативни източници на енергия е целесъобразно по много причини. Те изискват по-голяма първоначална инвестиция, но енергията, която генерират, е екологична. При експлоатацията им не се отделят вредни емисии и изискват ограничена поддръжка. 

1. Осветление 2. Алтернативни източници на енеригя 
 628.9.06 *:62-67.001.76(045)
Ключови думи: 1. осветление 2. улично осветление 3. автономно осветление 4. алтернативни източници на енергия 5. светлинни източници 6. светодиоди 7. LED осветление 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 1355

- 220 -

Сп Б 341

Вентилация на предприятията от хранително-вкусовата промишленост . // Инженеринг ревю, 2013, N 1, с. 76 - 80. 

   Хранително-вкусовата промишленост е отрасъл, в който естеството на произвежданата продукция предполага високи изисквания към чистотата на въздушната среда както по време на съхранение на продуктите, така и в процеса на производство. Това налага изграждането на подходяща вентилационна система, която да осигури поддържането на необходимата чистота на въздуха и санитарните изисквания. 

1. Вентилация 2. Хранително-вкусова промишленост 
 697.9:664.002.2(045)
Ключови думи: 1. вентилация 2. хранително-вкусова промишленост 3. общообемна вентилация 4. рециркулация на въздух 5. местни смукатели 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 1261

- 221 -

Сп Б 341

Измерване на разтворен кислород . // Инженеринг ревю, 2013, N 5, с. 74 - 76. 

   Основен етап от пречистването на отпадъчните води е отстраняването на съдържащите се в тях биологични замърсители. Процесът може да протича в аеробна или в анаеробна среда. По-често се прилагат аеробните процеси , които протичат в присъствието на свободен кислород. Разглеждат се и различните видове сензори, които се прилагат за измерване на разтворения във водата кислород. 

1. Пречистване на отпадъчни води 2. Елементи и възли на системите за автоматично регулиране. Сервомеханизми 
 628.16:681.58.002.56(045)
Ключови думи: 1. пречистване на вода 2. отпадъчни води 3. разтворен кислород 4. сензори 5. полярографски сензори 6. галванични сензори 7. оптични сензори 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1239

- 222 -

Сп Б 341

Индустриални бустерни системи . // Инженеринг ревю, 2013, N 8, с. 73 - 76. 

   Бустерните системи, познати и като хидрофорни системи или хидрофори, са най-честото използвано решение за повишаване на напора във водоснабдителни системи, в промишлеността и бита. Основното им предназначение е да поддържат предварително зададено налягане с оглед осигуряване на необходимите водни количества независимо от разположението на потребителите. 

1. Помпи 2. Водоснабдяване 
 621.65/.69:621.8.001.3(045)
Ключови думи: 1. бустери 2. бустерни системи 3. хидрофор 4. хидрофорни системи 5. водоснабдяване 6. водоснабдителни системи 7. хидрофорни уредби 8. помпи 9. напорен колектор 
Тематични рубрики: 1. Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 1359

- 223 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Новости при интегралните схеми за LED осветление / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2013, N 5, с. 40 - 50. 

1. Полупроводникова електроника. Микроелектроника. Полупроводникови прибори. 2. Видове осветителни тела. Светотехнически устройства и материали 
 621.382:628.94.001.76(045)
Ключови думи: 1. интегрални схеми 2. LED осветление 3. понижаващи драйвери 4. повишаващи драйвери 5. многофункционални драйвери 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 1217

- 224 -

Сп Б 341

Миксери за отпадни води . // Инженеринг ревю, 2013, N 7, с. 84 - 86. 

   Пречистването на битовите и промишлени отпадни води преминава през различни етапи. Ефективното и успешно протичане на голяма част от тези етапи е свързано с осигуряване на добро разбъркване, смесване и хомогенизиране на отпадните води. За тази цел се използват различни конструкции миксери. 

1. Пречистване на отпадъчни води 
 628.3.001.3(045)
Ключови думи: 1. отпадни води 2. пречистване на вода 3. миксери 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 1346

- 225 -

Сп Б 341

Полиетиленови тръби за водоснабдяване и канализация . // Инженеринг ревю, 2013, N 3, с. 104 - 108. 

   Полиетиленовите тръби се характеризират с много добри физико-химични свойства, което обяснява и широката им употреба при пренос на течни и газообразни продукти. Използват се при изграждането на водопроводни и канализационни мрежи, противопожарни инсталации, напоителни системи и т.н. 

1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника 2. Тръбопроводи от пластмаса 
 628:621.645.001.1(045)
Ключови думи: 1. полиетиленови тръби 2. водоснабдяване 3. канализация 4. питейна вода 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 1247

- 226 -

Сп Б 341

Помпи за отпадни води . // Инженеринг ревю, 2013, N 6, с. 110 - 116. 

   При обработка на отпадни води се използват различни по конструкция помпи. Основното им приложение е събиране, пренос, отводняване, обработка на отпадни, канализационни и дъждовни води, транспортиране на утайки от отпадни води и много други дейности. 

1. Помпи 2. Отпадъчни води, отстраняване и отвеждане 
 621.65/.69:628.29.001.3(045)
Ключови думи: 1. отпадни води 2. помпи 3. центробежни помпи 4. обемни помпи 5. транспортиране на утайки 6. винтови помпи 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  2. Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.  
  

Сист. No: 1307

- 227 -

Сп Б 341

Промишлени влагоуловители . // Инженеринг ревю, 2013, N 2, с. 80 - 82. 

   Поддържането на подходящи нива на влажност на въздуха в индустриалните предприятия е от особена важност. Повишената влажност може да доведе до образуването на конденз и развитието на мухъл и плесени по ограждащата конструкция, да благоприятства възникването на корозионни процеси и т.н. 

1. Вентилация и климатизация 
 697.93.001.3(045)
Ключови думи: 1. влагоуловители 2. сорбционни влагоуловители 3. кондензаторни влагоуловители 4. роторни изсушители 
Тематични рубрики: 1. Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 1258

- 228 -

Сп Б 341

Промишлени прахоуловители . // Инженеринг ревю, 2013, N 7, с. 88 - 90. 

   За да се предотврати разпространението на прахови частици, отделяни при протичането на редица производствени процеси, се изграждат системи за тяхното улавяне. Това са така наречените прахоуловители, които са подходящи за улавяне както на груби, така и на фини прахови частици. 

1. Прах - защита от праха в пром. предприятие 2. Прахоуловители 
 628.51.001.3(045)
Ключови думи: 1. прахоуловители 2. прахоулавяне 3. прахоуловителни камери 4. електрофилтри 5. скруберни апарати 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  2. Техника на безопасността.  
  

Сист. No: 1347

- 229 -

Сп Б 341

Системи за дезинфекция на питейни води с хлор . // Инженеринг ревю, 2013, N 4, с. 75 - 78. 

   Разглеждат се начините и особеностите при обработка на вода с хлор, предназначена за питейно-битово водоснабдяване. 

1. Водоснабдяване. Пречистване на водите 
 628.1.004(045)
Ключови думи: 1. хлор 2. хлориране 3. дезинфекция 4. водоснабдяване 5. вода 6. питейна вода 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 1227

- 230 -

Сп Б 341

Системи за допречистване на отпадъчни води . // Инженеринг ревю, 2013, N 1, с. 81 - 84. 

   Пречистването на отпадъчните води в пречиствателните станции обикновено включва два етапа - механично и биологично пречистване. Често след биологичното пречисване се предвижда и допълнително пречистване на водата. Причините за това са свързани с повишени изисквания към качеството на пречистените води с оглед опазване на водоемите и възможността да бъдат повторно използвани. 

   В статията са използвани материали на проф. Цачо Цачев

1. Пречистване на отпадъчни води 
 628.3.001.3(045)
Ключови думи: 1. отпадъчни води 2. пречистване 3. допречистване 4. филтриране 5. сорбционни процеси 6. нитрификация 7. денитрификация 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 1262

Машини и процеси с автоматично регулиране.

- 231 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Jungheinrich с нова APM машина / Васил Василев. // Логистика, IX, 2013, N 9, с. 59. 

   Статията представя новата роботизирана електрическа количка на компанията Jungheinrich, която представлява автоматизирана машина без водач - Auto Pallet Mover (APM). 

   
   http://www.jungheinrich.de http://www.gothi-bg.com 

1. Подемно-транспортни машини с автоматично управление 
 621.86/.87:62-52.004.1(045)
Ключови думи: 1. автоматизирани машини 2. Auto Pallet Mover 3. роботизирана количка 4. складови транспортни машини 5. Automated Guided Vehicle 6. транспортиране на палети 
Тематични рубрики: 1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  2. Машини и процеси с автоматично регулиране.  
  

Сист. No: 1330

- 232 -

Сп А 377

Господинов, М. и др.  Автоматизирана система за производство на възобновяема енергия от биомаса / М. Господинов, Е. Господинова, К. Чешмеджиев. // Автоматика и информатика, 47, 2013, N 1, с. 7 - 12. 

   Производството на възобновяема енергия от биомаса (растителни и животински отпадъчни продукти) е модерен начин за решаване на въпроси, свързани с оползотворяването на биологичните отпадъци. Използването на все повече възобновяеми енергийни източници налага нови начини за тяхното управление, диагностика и мониторинг. Ново, модерно решение за интелигентното управление на процесите при производството на електрическа енергия са SCADA системите. 

1. Източници на енергия - нетрадиционни 2. Автоматизирани системи 
 620.91:681.51.001.3(045)
Ключови думи: 1. възобновяема енергия 2. биомаса 3. автоматизирана система 4. SCADA системи 5. биогазови технологии 6. биогаз 7. биогазова инсталация 
Тематични рубрики: 1. Машини и процеси с автоматично регулиране.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1266

- 233 -

Сп Б 448

Иванов, Марин.  Бъдещето на сигурността : Биометрията може да даде временен достъп на конкретен посетител или разрешение за движение в определени зони / Марин Иванов. // Логистика, IX, 2013, N 5, с. 47 - 50. 

   Биометричната технология е ключова при изграждането на системи за електронна сигурност, а биометричната идентификация заема все по-голямо място както в бизнеса, така и в делника ни. 

1. Системи за автоматично управление 2. Биометрични технологии 
 681.51:57.087.001.3(045)
Ключови думи: 1. биометрия 2. биометрични технологии 3. биометрични четци 4. електронна сигурност 5. контрол на достъп 
Тематични рубрики: 1. Машини и процеси с автоматично регулиране.  
  

Сист. No: 1321

- 234 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Модули и интегрални схеми за М2М комуникации / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2013, N 8, с. 30 - 40. 

   Автоматизираните системи за контрол и управление използват различен вид електрически връзки между своите обекти. Непрекъснатото усъвършенстване на тези системи води до появата на т. нар. М2М комуникации. В статиятя са разгледани модулите и интегралните схеми, използвани при този вид комуникации. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 2. Интегрални схеми 
 681.324.001.3(045)  + 621.382
Ключови думи: 1. М2М комуникации 2. machine-to-machine 3. интегрални схеми 4. модули 
Тематични рубрики: 1. Машини и процеси с автоматично регулиране.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1353

- 235 -

Сп Б 341

От машина до машина] М2М комуникации . // Инженеринг ревю, 2013, N 6, с. 58 - 68. 

   М2М (machine-to-machine) комуникацията представлява автоматичен обмен на информация между машини и устройства. В статията се разглежда принципът на работа и основните приложения на този вид комуникации. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 681.324.001.3(045)
Ключови думи: 1. М2М комуникации 2. machine-to-machine 3. автоматизиране на данни 4. безжични комуникации 
Тематични рубрики: 1. Машини и процеси с автоматично регулиране.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1300

Ядрена техника.

Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.

- 236 -

Сп Б 448

Иванов, Марин.  Маслата - път към сърцата на автомобилите / Марин Иванов. // Логистика, IX, 2013, N 6, с. 22 - 25. 

   Статията представя структурната мрежа за дистрибуция на моторни и индустриални смазочни продукти на дружеството Омникар БГ. 

1. Дистрибуция 2. Смазочни материали 
 621.892:339.14/.18.001.1(045)
Ключови думи: 1. масла 2. смазочни продукти 3. смазочни материали 4. дистрибуция 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  3. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1329

- 237 -

Сп Б 341

Индустриални смазочни масла . // Инженеринг ревю, 2013, N 1, с. 100 - 104. 

   Доброто смазване на подвижните детайли и възли в различните видове машини играе важна роля за оптималното протичане на производствените процеси. Едно от основните предназначения на смазочните материали е намаляване на коефициента на триене между триещите се повърхнини, което допринася за намаляване на износването и намаляване на консумацията на енергия. 

1. Смазочни материали. Смазочни масла 
 621.892.001.3(045)  + 665.7.001.3(045)
Ключови думи: 1. смазочни материали 2. смазочни масла 3. минерални масла 4. синтетични масла 5. смесени масла 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР 2. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 1264

- 238 -

Сп Б 482

Лахчев, Кънчо.  Бактериални и дрождеви екосистеми в биоетанолните производства = Microbial ecosystems in bioethanol facilities / Кънчо Лахчев. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 2013, N 1, с. 45 - 59. 

   Съпътстващата бактериална микрофлора е постоянен и устойчив спътник на всички промишлени етанолни производства. Причините за нейното възникване и разпространение са, че промишлените ферментации не се провеждат в стерилни условия. Ето защо се разработват и прилагат различни технологии за повишаване ефективността на ферментационния процес. 

1. Биоетанол 2. Бактерии - в промишлеността 
 66.071:577.11.002.2(045)  + 504.72
Ключови думи: 1. биоетанол 2. биогорива 3. бактериални екосистеми 4. дрожди 5. млечнокисели бактерии 6. промишлена ферментация 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  2. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 1271

- 239 -

Сп Б 271

Многофункциональная присадка ИКСОЛ к охлаждающей жидкости для теплообменных систем  / С. А. Алехин и др. // Двигателестроение, 2012, N 4, с. 28 - 29. 

   Разработен е инхибитор против корозия и отлагане на сол - присадка "ИКСОЛ" към охлаждащата течност. Тази присадка има високи експлоатационни качества и широк диапазон на температури, съвместима е с етиленгликолови антифризи и позволява да се използват природни води с различна твърдост. 

   Други авт.: В. З. Бычков, В. В. Вакуленко, А. В. Грицюк, Н. В. Клименко, С. В. Нестеренко, Г. В. Щербаненко

1. Рекуперация (повторно използване на отпадъчната топлина). 
 662.99.001.5(045)
Ключови думи: 1. дизели 2. прибавки 3. инхибитори 4. охлаждащи течности 5. прибавка ИКСОЛ 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 1192

- 240 -

Сп Б 341

Обезмасляване със системи за студено почистване . // Инженеринг ревю, 2013, N 3, с. 128 - 130. 

   Почистването и обезмасляването на различни компоненти в производството и поддръжката на машини и техника е процес, който включва голямо разнообразие от операции, техники на почистване и видове разтворители. Една от най-разпространените техники е индустриалното почистване със студен обезмаслител в т. нар. студени системи. 

1. Ремонт на оборудването и поддържането му в изправност 2. Продукти от нефтен произход. Минерални масла и аналогични продукти 
 658.581:665.7.004.5(045)
Ключови думи: 1. обезмасляване 2. студени системи 3. студена почистване 4. обезмаслител 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 1242


 Индекс по АВТОРИ

Satchanska, Galina 29 47 
Агеев, А. Г. 126 
Александров, Александър 26 90 91 115 174 175 
Александров, В. 129 139 
Алексиев, К. 92 172 
Алехин, С. А. 239 
Анастасова-Чопева, М. 6 132 
Андонов, Антон 192 
Атанасова, Д. 143 
Банов, М. 147 
Богданов, Симеон 30 133 
Божков, Снежан 130 
Бръшлянова, Б. 2 211 
Бычков, В. З. 239 
Вакуленко, В. В. 239 
Василев, Васил 7 8 111 116 117 159 160 170 231 
Влайкова, Сибила 118 
Вълкова, П. 148 
Вълчинова, Евгения 154 
Вътева, В. 134 153 
Вътева, Виолета 135 
Галев, Петър 118 
Ганева, Даниела 136 137 
Господинов, М. 79 232 
Господинова, Е. 79 232 
Грицюк, А. В. 239 
Данаилов, Живко 136 137 
Дачев, Е. 143 
Дешева, Гергана 154 
Димитров, Владимир 9 
Димитров, И. 149 
Димитров, Ив. 131 146 
Донева, Р. 129 139 
Донкова, Р. 31 138 
Доспатлиев, Л. 148 
Желева, Светлана 193 
Захариев, Людмил 10 42 48 
Иванов, И. 148 
Иванов, Марин 11 119 161 162 176 198 233 236 
Иванов, Петко 32 140 141 
Иванова, М. 129 139 
Илиева-Обретенова, Мила 1 
Йорданов, Г. 190 
Каймакчиев, Атанас 33 
Касъров, Радостин 55 163 
Катранджиев, Н. 148 
Кацаров, С. 2 211 
Керчева, М. 129 139 
Кирилова, Бети 34 49 
Кирилова, Благовеста 12 142 194 
Клименко, Н. В. 239 
Коев, Константин 85 
Колева, Яна 13 14 15 35 195 204 
Колчаков, В. 147 
Костадинова, Е. 28 50 93 
Котева, В. 143 
Кръстева, В. 147 
Кулешов, А. С. 126 
Кутев, В. 144 
Куцаров, Стефан 87 94 95 96 97 98 99 100 101 120 178 179 223 234 
Лахчев, Кънчо 43 238 
Лефтеров, Евстати 187 216 
Манглер, Андреас 121 
Манолова, Боряна 36 89 
Мартинс, Д. 129 139 
Мирчев, Йордан 122 
Митова, Т. 144 
Михайлов, Димитър 123 
Михайлов, Радослав 122 
Михов, Михо 130 
Мянушев, Енчо 145 
Недялкова, К. 31 138 
Ненов, М. 131 146 149 
Нестеренко, С. В. 239 
Николаева-Гломб, Любомира 37 51 
Николов, В. 124 200 
Николов, Д. 6 132 
Николова, Д. 131 146 149 
Николчева, Г. 190 
Обозов, А. А. 125 
Петкова, Г. 31 138 
Попова, З. 129 139 
Путинцев, С. В. 126 
Пчеларова, Х. 150 
Първанова, Б. 148 
Радев, Начко 17 213 
Русева, Светла 38 151 
Русинова, Ралица 18 52 169 170 
Ситроен, Филип 127 
Станева, Евдокия 152 
Стоева, К. 134 153 
Стоева, Кера 135 
Стоянов, Венцислав 19 
Стратиева, С. 131 146 
Таричко, В. И. 125 
Томова-Райкова, Б. 190 
Тончева, Р. 149 150 
Ур, Златина 154 
Хайтов, Стоян 206 
Цанова, Елица 39 212 
Ценова, Елица 128 155 
Цолова, В. 147 
Чешмеджиев, К. 79 232 
Щербаненко, Г. В. 239 
Явашева, Татяна 3 4 5 21 22 23 24 25 40 44 45 46 156 157 183 205 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Jungheinrich с нова APM машина 111 231 
Lead toxicity in humans: a review = Токсичност на оловото върху човешкия организъм: обзорна статия 29 47 
MOS транзистори с интегрирани драйвери - DrMOS 97 
Абканти 60 184 
Абразивни инструменти и материали 61 
Автоматизирана система за производство на възобновяема енергия от биомаса 79 232 
Автоматизирани складови системи 158 171 
Автономно улично осветление 219 
Активните фармацевтични съставки като замърсители на околната среда: възникващ проблем с много неизвестни = Active pharmaceutical ingredients as environmental pollutants: an emerging problem 37 51 
Аудио интегрални схеми 95 
Бактериални и дрождеви екосистеми в биоетанолните производства = Microbial ecosystems in bioethanol facilities 43 238 
Балансираното торене на земеделските култури 144 
Безжичен мониторинг на техническото състояние на оборудването 27 53 
БЖК и предизвикателствата на либерализацията у нас 118 
Бизнес софтуерът става по-достъпен 174 
Бутални компресори 54 70 
Бутални ротационни помпи и хидродвигатели 71 72 
Бъдещето на сигурността 233 
В услуга на услугите 25 183 
В царството на трюфелите 46 
В чудния свят на нанотехнологиите 3 
Вентилация на предприятията от хранително-вкусовата промишленост 210 220 
Верижни предавки 103 
Виена - мярка за стандарт 193 
Виненият туризъм в България - фактори за разнообразяване на продукта 9 
Винтови транспортьори 104 112 
Виртуална сигурност на SCADA системи в критични инфраструктури 173 196 
Високомощни резистори в силови приложения 77 
Високоскоростна механична обработка 62 214 
Водна енергия. Корозионноустойчиви и смазвани от работната среда ролкови лагери 78 
Вослох] Vossloh Fastening Systems: Високоеластични скрепителни системи за горно строене на железен път върху баласт 206 
Възходът на машините 26 90 
Гумите са в мрежата 128 
Да посееш контрол 156 
Да усъвършенстваш, без да променяш цената 160 
Двадесет и три] 23 най-често допускани грешки във веригата на доставки 169 
Дефицитът на IT кадри е катастрофален 23 
Дистрибуция на аутсорсинг 8 159 
Драйверни схеми за променливотокови електродвигатели 87 99 
Древните пшеници 154 
Европейска схема за търговия с емисии - минало, настояще и бъдеще = European emission trading - past 33 
Европейската жп индустрия през 2013 127 
Еко туризъм 34 49 
Електроерозийна обработка 185 
Ерата на електронните книги започна 4 
Естествените пасищни тревостои в Сакар планина - състав и използваемост 135 
Етични принципи в чинията 39 212 
Живот без хапчета 44 
За необходимостта от напояване в България 129 139 
Затваряне на кръга. Струговане с охлаждане при високо налягане 215 
Защита на данни от пожар в дейта центрове, сървърни помещения и компютърни зали 197 207 
Защита на силови трансформатори 80 81 82 83 
Земно съпротивление и съпротивление на заземяване 84 
Златната река пресъхна 21 
Злато или боклук 40 
Измерване на разтворен кислород 177 221 
Изпарители 66 
Използване на течни органични торове при ечемик 143 
Изследване измененията на някои характеристики на фотоволтаични модули, свързани към електроразпределителната мрежа 85 
Изследване на деформациите при статично натоварване на модулни приспособления 190 
Икономическият риск за земеделските стопанства 6 132 
Индустриална подемно-транспортна техника в България 113 
Индустриална подемно-транспортна техника в България - част ІІ 114 
Индустриални бустерни системи 73 222 
Индустриални смазочни масла 63 237 
Индустрия, електропотребление и екология = Industry, Elekcricity Consumption and Ecology 36 89 
Инерциални сензори и инерциални навигационни системи 92 172 
Интегрални схеми за автомобилната промишленост 100 120 
Интегрални схеми с вградени сензори 98 179 
Интегрирана компания за управление на жп услугата : Интермодалната инфраструктура и технология е неосъществима без интегриран модел за управление на железниците 122 
Как принтерите ще променят веригата на доставки 176 
Капилярен метод за безразрушителен контрол 55 
Картофите - важна продоволствена култура 141 
Ключови технологии на 21 век - мястото на нанонауките в теоретичните изследвания 1 
Комуникация през човешкото тяло 91 175 
Контрол на изолацията в инсталации ниско напрежение 86 
Криониката - бизнес за вечността 10 42 48 
Лазерно заваряване 56 186 
Линейно задвижване и решения с търкалящи лагери за соларни следящи системи 88 
Ловци на студенти 205 
Логистика в здравеопазването 18 52 
Логистика на доставките в дигиталния свят на XXI век 16 164 
Магнитната левитация - транспортът на бъдещето 115 
Маслата - път към сърцата на автомобилите 11 162 236 
Медни тръби за отоплителни инсталации 67 
Металокерамични изделия - част I 105 188 
Металообработващи инструменти - технологии и бизнес в България 187 216 
Металорежещи инструменти - технологии и бизнес в България 189 217 
Методи за безразрушителен контрол 165 
Методи за обработка и оценяване на данни от движението по пътищата 124 200 
Методи за предварителна обработка и анализ на генни изразни данни 28 50 93 
Миксери за отпадни води 224 
Мисия умен град 15 35 195 
Многофункциональная присадка ИКСОЛ к охлаждающей жидкости для теплообменных систем 239 
Модули и интегрални схеми за М2М комуникации 101 234 
Нарязване на резба на стругови машини с ЦПУ 64 199 
Нова Каледония - френският рай 194 
Новата селскостопанска политика на ЕС: по-зелена, справедлива и устойчива 19 
Нови агротехнически решения за земеделската практика 131 146 
Новости при интегралните схеми за LED осветление 94 223 
Обезмасляване със системи за студено почистване 57 240 
Области на приложение на металокерамични материали и детайли 191 
Омая в сърцето на Европа 192 
Опазването на почвата - предпоставка за устойчиво земеделие 38 151 
Опазете тайните във вашия PC 201 
Островът на съкровищата 22 
От машина до машина] М2М комуникации 180 235 
Отглеждане на земеделски култури на техногенни почви 147 
Отпор на измамниците 202 
Оценка механических потерь современных поршневых двигателей 126 
Параметри на калиевия режим на някои почви в България = Parameters of Potassium Regime for Some Soils in Bulgaria 150 
Пенсионна реформа без край 5 
Пионери в биоземеделието 45 157 
Планетни предавки и редуктори 106 
Повреди и дълготрайност на търкалящи лагери 107 
Подобряване на производителността чрез използване на иновативни инструментални решения 166 218 
Подобряване на тревния състав на ерозираните ливади и пасища 145 
Полезни почвени микроорганизми в екологичното земеделие 31 138 
Полемика по биогоривата 32 
Полиетиленови тръби за водоснабдяване и канализация 225 
Помпи за отпадни води 74 226 
Порт Лом ще се развива като логистичен център 7 116 
Приложение на диелектричната спектроскопия за анализ на въздушно изсушени почви = Dielectric Spectroscopy Analysis of Air-Dried Solis from Plovdiv District, Bulgaria 148 
Продуктивност на естествените пасищни тревостои в Сакар планина 134 
Продуктивност на земеделските култури в сеитбообръщение в зависимост от агротехниката и климатичните условия = Productivity of Crops in Rotation Depending on Agrotechniques and Climatic Cnditions 149 
Производство на разсад от домати 136 
Промени в киселинността на почви от клас Luvisols под влияние на горски пожари = Solid acidity changes in soils of class Luvisols influenced by forest fires 30 133 
Промишлени влагоуловители 68 227 
Промишлени водоохлаждащи агрегати 69 
Промишлени осови вентилатори 58 208 
Промишлени прахоуловители 209 228 
Протеинов дефицит в животновъдството на ЕС-27 140 
Радиографски методи за безразрушителен контрол - цифрова радиография 41 167 
Развитие методов и систем технического диагностирования ДВС 125 
Разминаване в очакванията и инвестиционните намерения между клиентите и 3PL доставчици 168 
Растителната защита и производството на земеделска продукция 152 
Ръст в ефективността поради подобрения в изпълнението и намаляване на триенето 108 
Свръхтовар по железния път 117 
Сензори за регистриране на обекти 102 181 
Системи за дезинфекция на питейни води с хлор 229 
Системи за допречистване на отпадъчни води 230 
Системи за ефективно съхранение на зърното от TORNUM 155 
Системи за проследимост и маркиране в производството 182 
Системи за ремонтно обслужване на тракторите 130 
Социалните проблеми на българския преход 17 213 
Строго наблюдавани складове 170 
Супермаркети за здраве 12 142 
Съвременни технически решения за контрол на достъп и работно време 20 203 
Състояние и перспективи пред БДЖ - ПП 123 
Състояние и промени на типовете естествени пасищни тревостои в Странджа под влияние на климатографските фактори = State and Changes of the Types of Natural Pasture Compositions in Strandzha under thr Influence of the Climatographic Factors 153 
Телематиката е окото на логистичния мениджър 119 161 198 
Тенденции в развитието на пневматичните задвижвания 75 
Тенденции при силовите компоненти за електромобили 121 
Технически пружини 109 110 
Трудният бизнес с фирмени тренинги 14 204 
Ултразвуков безразрушителен контрол 163 
Умни пари 24 
Уплътняване на резби 59 
Уплътняване на хидравлични цилиндри 76 
Фактори за висок добив и качествена продукция при доматите 137 
Философия на успеха 13 
Фирмената документация в системата за управление в хранителната промишленост 2 211 
Цифрови сигнални контролери 96 178 
Щанцоване 65 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Абразивни материали и инструменти за шлифоване и полиране 61 
Автоматизирани системи 79 232 
Автоматизирани системи за управление 158 171 173 196 
Автоматика. Теория, методи и устройства на системите за автоматично управление и регулиране. Технича 174 
Автомобилен транспорт - методи на управление 124 200 
Автомобилна промишленост 100 120 
Агрегати 69 
Агротехника 149 
Алтернативни източници на енеригя 219 
Аутсорсинг 8 159 
Бази данни - защита от пожар 197 207 
Бактерии - в промишлеността 43 238 
Баркодове 182 
Безразрушителни методи на изпитване. Дефектоскопия 163 
Бизнес обучение 14 204 
Биоетанол 43 238 
Биометрични технологии 233 
Биопродукти 39 212 
Бутални компресори 54 70 
Бъдеще на науката. Прогнози. Научно предвиждане. Нанотехнологии (в научен аспект) 3 
Вентилатори 58 208 
Вентилационни инсталации - Тунели 58 208 
Вентилация 210 220 
Вентилация - в мини, рудници 58 208 
Вентилация и климатизация 68 227 
Видове данъци. Свободни от данъци зони. Офшорни зони 22 
Видове и системи радиосъобщения Радиотелефония, радиофония 26 90 
Видове осветителни тела. Светотехнически устройства и материали 94 223 
Видове съединения. Шевове. Резби 59 
Видове тяга. Локомотиви и влакове 118 123 127 
Винтове 104 112 
Високоговорители 95 
Висше образование - България 205 
Висше образование и бизнес-взаимодействие 205 
Водни електрически централи 78 
Водоснабдяване 73 222 
Водоснабдяване. Пречистване на водите 229 
Въглеродни емисии 33 
География на Австрия 193 
Географско описание на отделни страни. Странознание* 194 
Горско стопанство. Лесовъдство 30 133 
Гъби - диворастящи 46 
Двигатели с вътрешно горене 125 126 
Деформации 190 
Дистрибуция 8 11 159 162 236 
Дистрибуция. Логистика. 16 164 
Домати 136 137 
Европейски съюз - аграрна политика 19 
Екология 36 89 
Екотуризъм 34 49 
Експлоатация на железопътния транспорт 122 
Електрически мрежи за ниско напрежение 86 
Електрически централи с други енергийни източници 88 
Електродвигатели 87 99 
Електроерозийна обработка на металите 185 
Електромобили 121 
Електронна търговия 16 164 
Електронни книги 4 
Елементи и възли на системите за автоматично регулиране. Сервомеханизми 177 221 
Енергийни системи в цялост. Електрически централи и подстанции. Електрификация 36 89 
Ечемик 143 
Животновъдство - хранене, състав на храната 140 
Замърсяване на околната среда 29 37 47 51 
Защита и защитни устройства в енергийните системи 80 82 83 
Защита и защитни устройства. Предпазители. Заземяване 84 
Защита на информацията 201 
Здраве 29 47 
Здравеопазване 18 52 
Земеделски стопанства 6 132 
Зъбни предавки и механизми 106 
Зърнено-бобови култури 140 
Зърносушилни 155 
Измерване, методи 84 
Измервателни уреди 84 
Изпарители 66 
Източници на енергия - нетрадиционни 79 232 
Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 101 180 234 235 
Икономически риск 6 132 
Интегрални схеми 98 100 101 120 179 234 
Интернет - охрана и сигурност 202 
Информационна сигурност 173 196 
Информационни технологии 168 
Картофопроизводство 141 
Компютри 201 
Компютърни престъпления 202 
Комуникация 91 175 
Контрол на качеството 41 167 
Контрол на качеството в машиностроенето 165 
Контрол на качеството на продукцията. ОТК 165 
Контролери 96 178 
Лагери - плъзгащи, търкалящи, дробинкови, ролкови и др. 107 108 
Лагери, търкалящи 88 
Лагери: плъзгащи, търкалящи, дробинкови, ролкови и др. 78 
Лазерно заваряване 56 186 
Лекарствени средства от растителен произход - фитотерапия 44 
Лепила 59 
Ливади и пасища 134 135 145 153 
Логистика 18 52 
Логистични центрове 7 116 
Логистично обслужване 168 
Маслодайни растения 140 
Материално-техническо снабдяване. Покупки. Складово стопанство. Експедиция 169 
Машини с възвратно-постъпателно движение. Бутални машини 72 
Машини с програмно управление 64 199 
Машини с хидравлично задвижване 71 72 
Машинни елементи - производствени процеси 105 188 
Медицина 10 42 48 
Медицина - генетика 28 50 93 
Международна търговия 33 
Мелиорации, селскостопански 129 139 
Метали - обработка 190 
Металообработване 60 184 
Металорежещи инструменти 166 187 189 216 217 218 
Методи и устройства за диагностика и контрол 55 
Микроелектроника 28 50 93 
Монтаж на отоплителни инсталации 67 
Навигационни системи - земя - измерване 92 172 
Нанотехнологии 1 
Нарязване на резби 64 199 
Обработка на материалите със снемане на стружки 62 214 215 
Обща селскостопанска политика 19 
Обществено управление 13 23 
Общо машиностроене. Ядрена техника. Електротехника. Технология на машиностроенето в цялост 27 53 
Он-лайн услуги 25 183 
Опазване на околната среда 38 39 151 212 
Опасност от пожари. Противопожарна защита 30 133 197 207 
Организация и управление на селскостопанското производство 45 157 
Организъм и среда за обитание 10 42 48 
Органични и натурални храни и продукти 12 142 
Осветление 219 
Отпадъци 40 
Отпадъчни води, отстраняване и отвеждане 74 226 
Охлаждащи устройства 69 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 10 42 48 
Пари. Банково дело. Борса. Валутен борд 24 
Пневматично задвижване 75 
Поддържане и ремонт на железопътните линии 206 
Подемно-транспортни машини с автоматично управление 111 231 
Подемно-транспортно оборудване 113 114 
Полупроводникова електроника. Микроелектроника. Полупроводникови прибори. 94 95 223 
Помпи 73 74 222 226 
Почва-замърсяване 30 133 
Почвени изследвания. Почвен анализ 148 
Почвени микроорганизми - приложение 31 138 
Почвознание. Почвени изследвания 38 151 
Прах - защита от праха в пром. предприятие 209 228 
Прахова металургия (Металокерамика) 105 188 191 
Прахоуловители 209 228 
Предаване и преобразуване на данни и кодове 182 
Предавки 103 
Пречистване на отпадъчни води 177 221 224 230 
Пристанища 7 116 
Програмиране за електронно-изчислителни машини. Съставяне на програми 27 53 
Продукти от нефтен произход. Минерални масла и аналогични продукти 57 240 
Производителност на предприятията 166 218 
Производство на биогорива от биопродукти 32 
Производство на разсад за домати 136 
Пружини 109 110 
Пшеница 154 
Работно време 20 203 
Радиография (физ. ) 41 167 
Размножаване със семена и спори 156 
Размножаващи машини 176 
Размяна на акции - паричен пазар - борса - капиталов пазар - управление на частния капитал (ценни к 21 
Растителна защита 152 
Редуктори 106 
Режещи инструменти, механизми за охлаждане 215 
Резистори 77 
Рекуперация (повторно използване на отпадъчната топлина). 239 
Релейна защита в енергийните системи 81 
Ремонт на оборудването и поддържането му в изправност 57 240 
Ремонт на селскостопански машини 130 
Рециклиране на отпадъци 40 
Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника 225 
Сеитбообръщение 149 
Селско стопанство, агротехника....... 131 146 
Селскостопанска техника 128 
Сензори 92 98 102 172 179 181 
Системи за автоматично управление 20 203 233 
Системи за пласиране в търговията на дребно 12 142 
Складова логистика 170 
Складово оборудване 160 
Складово стопанство 158 171 
Слънчева енергия 88 
Смазочни материали 11 162 236 
Смазочни материали. Смазочни масла 63 237 
Софтуерни продукти 27 53 119 124 161 198 200 
Социална политика - България 5 
Социална политика - сравнителен анализ 17 213 
Стандарти 18 52 
Стандарти за качество. Контрол на качеството на продуктите 2 211 
Стелажи 160 
Стелажни ситеми 160 
Стругове 64 199 
Теория на вероятностите и математическа статистика 28 50 93 
Теория на информацията, машини и устройства за обработка на данни 26 90 
Технически култури 147 
Товарни жп превози 117 
Торове. Торене. Стимулиране растежа на растенията 143 144 
Транзистори 97 
Транспорт 115 
Транспортьори 104 112 
Трансформатори, силови 80 81 82 83 
Триене 108 
Тръби 67 
Тръбопроводи от пластмаса 225 
Туризмът от стопанско гледище. Политика по отношение на туризма 9 
Ултразвукови методи на изпитване на материалите 163 
Уплътнения 76 
Управление на транспортните предприятия. Управление на пътнически и товарни превози. Транспортна л 119 161 198 
Урбанизация 15 35 195 
Усилватели 95 
Успех - наръчници и ръководства 13 
Фармация 37 51 
Фотоволтаици 85 
Характеристика на машините и апаратите с хидравлично задвижване 71 
Хигиена на храненето. Режим на хранене 39 212 
Хидравлични двигатели 76 
Химически и физико-химически свойства на почвата, съставни части на почвата 148 150 
Хладилни машини и инсталации 66 
Хранително-вкусова промишленост 2 210 211 220 
Швейцария 192 
Щанцоване 65 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

16-разредни DSC 96 178 
32-разредни DSC 96 178 
3D 176 
3D принтери 176 
3D технологии 176 
3PL доставчици 168 
3PL услуги 168 
AC Motor Driver 87 99 
Auto Pallet Mover 111 231 
Automated Guided Vehicle 111 231 
Connected Me 91 175 
Digital Signal Controller 96 178 
Distribution Requirements Planning 169 
Driver and MOSFET Module 97 
DrMOS 97 
DSC 96 178 
GS1 стандарт 18 52 
High Speed Machining 62 214 
Intelligent Dryer Control 155 
lead time 169 
LED осветление 94 219 223 
machine-to-machine 101 180 234 235 
Material Requirements Planning 169 
MOS транзистори 97 
Progressive Traction technology 128 
SCADA системи 79 173 196 232 
supply chain 169 
Whole Foods Market 12 142 
абканти 60 184 
абразивна обработка 61 
абразивни инструменти 61 
абразивни материали 61 
Австрия 193 
автоматизация 158 171 
автоматизирана система 79 232 
автоматизиране на данни 180 235 
автоматизирани машини 111 231 
автоматизирано управление 173 196 
автомобилна промишленост 100 120 
автомобилостроене 100 120 191 
автономно осветление 219 
автотрансформатори 80 
агробиологични изисквания 147 
агротехнически решения 131 146 
агроценози 152 
административни услуги 23 
азотфиксиращи микроорганизми 31 138 
аксиално-бутални машини 71 72 
активни фармацевтични съставки 37 51 
алтернативна медицина 44 
алтернативни източници на енергия 219 
анаеробни лепила 59 
анонимни офшорни компании 22 
аутсорсинг 8 21 159 
бактериални екосистеми 43 238 
баластов желен път 206 
баркодове 182 
безвалови винтови транспортьори 104 112 
безжичен мониторинг 27 53 
безжични комуникации 180 235 
безопасност на движението 124 200 
безопасност на храните 2 211 
безразрушителен контрол 41 55 163 165 167 
безразрушителни методи на изпитване 55 
бизнес анализ 174 
бизнес обучение 14 204 
билки 44 
билколечение 44 
биогаз 79 232 
биогазова инсталация 79 232 
биогазови технологии 79 232 
биогорива 32 43 238 
биодизел 32 
биоетанол 32 43 238 
биоземеделие 45 157 
биомаса 32 79 232 
биометрични технологии 233 
биометрични четци 233 
биометрия 233 
биопотребление 45 157 
биопродукти 45 157 
биопроизводство 45 157 
биоразнообразие 194 
биохрани 45 157 
борба с плевелите 131 146 
брандинг 9 
бустери 73 222 
бустерни системи 73 222 
бутални компресори 54 70 
бутални ротационни машини 72 
вентилатори 58 208 
вентилационни инсталации 58 208 
вентилация 58 208 210 220 
вериги 103 
вериги на доставки 169 
верижни колела 103 
верижни предавки 103 
верижно задвижване 103 
взривозащитени вентилатори 58 208 
вибродиагностика 165 
Виена 193 
винен туризъм 9 
винт 104 112 
винтови помпи 74 226 
винтови пружини 109 
винтови транспортьори 104 112 
виртуална лаборатория 3 
виртуална сигурност 173 196 
високо налягане 215 
високоскоростна обработка 62 214 
високоскоростно рязане 187 216 
вихровотокови сензори 102 181 
вихротоков контрол 165 
влагоуловители 68 227 
вода 229 
водещо време 169 
водна енергия 78 
водни електрически централи 78 
водно охлаждане 69 
водоохлаждащи агрегати 69 
водоснабдителни системи 73 222 
водоснабдяване 73 222 225 229 
вредители 152 
въглеродни емисии 33 
въздушно изсушени почви 148 
въздушно охлаждане 69 
възобновяема енергия 79 232 
галванични сензори 177 221 
гени 28 50 93 
генна банка за семена 156 
генни изразни данни 28 50 93 
генно изразяване 28 50 93 
глобално разпределение на труда 21 
горски пожари 30 133 
горски почви 30 133 
гуми 128 
гъби 46 
гъвкави винтови транспортьори 104 112 
двигатели с вътрешно горене 125 126 
движение по пътищата 124 200 
двузърнест лимец 154 
деградация на почвите 38 151 
дезинфекция 229 
дейта центрове 197 207 
денитрификация 230 
деформации 190 
деформация на заготовките 190 
диагностика 125 
диагностика на ДВГ 125 
диворастящи гъби 46 
дигитален свят 16 164 
дигитални устройства 128 
диелектрична проницаемост 148 
диелектрична спектроскопия 148 
дизели 239 
динамична товароносимост 107 
динамични уплътнения 76 
дискови пружини 109 
дистрибуция 8 11 159 162 236 
диференциална защита 81 
ДНК микрочип 28 50 93 
домати 136 137 
допречистване 230 
доставки 16 164 
драйверни схеми 87 99 
дрожди 43 238 
европейска железопътна индустрия 127 
европейска схема 33 
Европейска Схема за Търговия с Емисии 33 
Европейски съюз 19 141 
еднозърнест лимец 154 
еднофазни електродвигатели 87 99 
екологично земеделие 31 138 
екология 36 89 
екотуризъм 34 49 
еластични елементи 109 110 
електрическа изолация 86 
електрически инсталации 86 
електрически мрежи 86 
електроерозийна обработка 185 
електроерозийни машини 185 
електрокари 113 114 
електромобил 121 
електроника 100 120 
електронна сигурност 233 
електронна търговия 16 164 
електронни архиви 197 207 
електронни елементи 100 120 
електронни книги 4 
електронни услуги 23 
електронно управление 23 
електропотребление 36 89 
електрофилтри 209 228 
емисии 33 36 89 
енергийна ефективност 15 35 195 
ерозия на почвата 38 151 
ЕСТЕ 33 
естествени пасища 135 
етична храна 39 212 
ехоимпулсен метод 163 
ечемик 143 
железен път 206 
железопътен транспорт 118 
железопътна реформа 122 
животновъдство 140 
жични резистори 77 
жп индустрия 127 
жп сектор 127 
жп транспорт 117 
жп услуги 122 123 
заварени съединения 55 
заваряване 56 186 
заземителни тестери 84 
заземяване 84 
замразяване на телата 10 42 48 
замърсяване 29 47 
замърсяване на околната среда 37 51 
захранвания 100 120 
защита 80 
защита на банкноти 24 
защита на земеделските култури 152 
защита на информацията 201 
защита от външни повреди 82 
защита от вътрешни повреди 82 
защита от пожари 197 207 
защита от хакери 201 
защитни стени 173 196 
звуковъзпроизвеждане 95 
здравен сектор 18 52 
здравеопазване 18 52 
здравна индустрия 18 52 
здравно досие 23 
здравословни храни 12 142 
земеделие 31 138 
земеделска практика 131 146 
земеделска техника 130 
земеделски култури 147 149 
земеделски стопанства 6 132 
земно съпротивление 84 
зъбни вериги 103 
зъбни механизми 106 
зъбни предавки 106 
зърнена промишленост 155 
зърнистост 61 
зърносушилни 155 
изолация 86 
изпарители 66 
използваемост на тревостоите 135 
изчакващо време 169 
икономическа активност 17 213 
икономически риск 6 132 
инвеститори 21 
инвестиции 21 
инвестиционна дестинация 21 
индуктивни сензори 102 181 
индустриална автоматизация 102 181 
индустрия 36 89 
инерциална навигация 92 172 
инерциални сензори 92 172 
инерциални системи 92 172 
иновативни инструменти 166 218 
иновации в икономиката 13 
иновации в образованието 13 
интегрални схеми 94 95 97 98 100 101 120 179 223 234 
интегриран модел 122 
интегрирани транспортни услуги 122 
интермодална инфраструктура 122 
интернет 202 
интернет на нещата 26 90 
интернет услуги 25 183 
интернет-измами 202 
интерфейси 100 120 
инфраструктура 15 35 195 
инхибитори 239 
ИС 98 179 
ИС за измерване на температура 98 179 
ИС на акселерометри 98 179 
ИС на сензори за влажност 98 179 
ИС на сензори за налягане 98 179 
ИС на сензори за светлина 98 179 
исторически забележителности 193 
история 193 
история на Нова Каледония 194 
ИТ технологии 168 
ИТ услуги 168 
калиев режим 150 
калиеви торове 150 
канализация 225 
канелени горски почви 30 133 
капацитивни сензори 102 181 
капацитивно свързане 91 175 
капилярен метод 55 
картофи 141 
качество 165 
качество на жп услугите 123 
качество на продукцията 2 211 
качество на храната 39 212 
киселинност на почвата 30 133 
клетъчни комуникации 26 90 
климатографски фактори 153 
клъстериране на гени 28 50 93 
книгоиздаване 4 
комбинирани сензорни ИС 98 179 
компост 31 138 
компресиране на звук 95 
компресори 54 70 
компютри 201 
компютърна радиография 41 167 
компютърна томография 41 167 
компютърни зали 197 207 
комуникация 26 90 
комуникация между машини 26 90 
комуникация през човешко тяло 91 175 
кондензаторни влагоуловители 68 227 
конкурентоспособност на БДЖ-ПП 123 
контейнерни системи 158 171 
контрол 165 
контрол на достъп 20 203 233 
контрол на изолацията 86 
кранове 113 114 
криоконсервация 10 42 48 
крионика 10 42 48 
къси съединения 80 
лагери 107 
лазерен лъч 56 186 
лазери 56 186 
лазерно заваряване 56 186 
лекарства 18 52 
лекарствени растения 44 
лепила 59 
либерализация 118 
ливади 145 
лимец 154 156 
линейно задвижване 88 
логистика 8 16 18 52 159 164 
логистика на доставки 16 164 
логистичен доставчик 16 164 
логистичен мениджмънт 119 161 198 
логистичен сектор 176 
логистичен център 7 116 
М2М комуникации 101 180 234 235 
маглев жп линии 115 
маглев технология 115 
магнитен контрол 165 
магнитна левитация 115 
мазилни системи 54 70 
малки трансформатори 83 
маркиране 182 
масла 11 162 236 
машини с управляеми оси 62 214 
машини с ЦПУ 64 199 
машиностроене 60 184 
мая 8 159 
медицински изделия 18 52 
медни тръби 67 
местни смукатели 210 220 
металокерамика 105 188 191 
металокерамични материали 191 
металообработване 60 184 189 217 
металообработващи инструменти 187 189 216 217 
металообработващи машини 60 184 187 216 
металорежещи инструменти 187 189 216 217 
металорежещи машини 189 217 
металорежещи операции 166 218 
металургия 105 188 
механични загуби 126 
механични предавки 103 
микоризни гъби 31 138 
миксери 224 
минерални масла 63 237 
минерални торове 144 
млечнокисели бактерии 43 238 
многофункционални драйвери 94 223 
мобилни комуникации 128 
мобилни приложения 119 161 198 
модели 126 
моделиране на процеси 126 
модули 101 234 
модулни приспособления 190 
мониторинг 27 53 
мотокари 113 114 
навигационни системи 92 172 
намаляване на вредните емисии 15 35 195 
нанопроцеси 1 
наноструктури 1 
наноструктурни системи 1 
нанотехнологии 1 3 
наночастици 1 
наночипове 24 
напоителни норми 129 139 
напорен колектор 73 222 
напояване 129 139 
напояване на почвата 129 139 
натурални храни 12 142 
небаланс на токове 81 
ниско напрежение 86 
нискотемпературно замразяване 10 42 48 
нитрификация 230 
нишкови машини 185 
Нова Каледония 194 
нововъзникващи замърсители 37 51 
носители на информация 182 
НРС струговане 215 
Нумеа 194 
обезмаслител 57 240 
обезмасляване 57 240 
обемен калий 150 
обемни машини 185 
обемни помпи 74 226 
оборски тор 144 
обработка на почвата 131 146 
образователна политика 13 
обучение 14 204 
обучителни организации 14 204 
обучителни услуги 14 204 
обща селскостопанска политика 6 19 132 
общообемна вентилация 210 220 
огъване 60 184 
олово 29 47 
он-лайн услуги 25 183 
онлайн измами 202 
онлайн продажби 16 164 
онлайн търговия 16 164 
опазване на културите 152 
опазване на околната среда 7 34 49 116 
опазване почвите 38 151 
опасен софтуер 202 
опасни товари 170 
опасни химични вещества 170 
оползотворяване на отпадъци 40 
оптимизиране на торенето 144 
оптични сензори 102 177 181 221 
органик продукти 39 212 
органична храна 39 212 
органични стоки 45 157 
органични торове 143 
органични храни 12 142 
осветление 219 
осови вентилатори 58 208 
отдалечена комуникация 26 90 
отоплителни инсталации 67 
отпадни води 74 224 226 
отпадъци 40 
отпадъци от промишлеността 40 
отпадъчни води 177 221 230 
офшорен статут 22 
офшорни зони 22 
офшорни компании 22 
ОХВ 170 
охлаждане на въздух 66 
охлаждане на течности 66 
охлаждащи течности 239 
пазарно поведение 122 
пари 24 
пасища 134 145 153 
пасищни тревостои 134 135 153 
пенсионна реформа 5 
пенсионна система 5 
питейна вода 225 229 
планетни предавки 106 
планиране на необходомите материали 169 
планиране при дистрибуцията 169 
пластична деформация 65 
платено висше образование 23 
платформа Tendle 25 183 
плъзгащи лагери 108 
пневматични машини 75 
пневматично задвижване 75 
повишаващи драйвери 94 223 
подемно-транспортна техника 113 114 
подемно-транспортни машини 113 114 
подемно-транспортно оборудване 113 114 
подсяване 145 
пожари 197 207 
полиетиленови тръби 225 
политика на доходи 17 213 
полярографски сензори 177 221 
помпи 72 73 74 222 226 
понижаващи драйвери 94 223 
почвена влага 147 
почвени микроорганизми 31 138 
почвени проби 148 
почви 38 148 150 151 
почвознание 38 151 
прахова металургия 105 188 
прахообразен материал 105 188 
прахоулавяне 209 228 
прахоуловители 209 228 
прахоуловителни камери 209 228 
прегряване 80 
предавки 103 
предимства на жп транспорта 123 
пренос на данни 91 175 
пренос на данни през тялото 91 175 
претоварване 80 
пречистване 230 
пречистване на вода 177 221 224 
прибавка ИКСОЛ 239 
прибавки 239 
приложение 191 
пристанища 7 116 
програмиране 64 199 
продуктивност 149 
производителност 166 218 
производство на картофи 141 
производство на разсад 136 
производство на семена 156 
производство на храни 2 211 
променливотокови електродвигатели 87 99 
промишлена ферментация 43 238 
проследимост в производството 182 
проследяване на товари 119 161 198 
протеин 140 
протеинов дефицит 140 
протеинов източник 140 
протеинови брашна 140 
протеинови култури 140 
противодимни вентилатори 58 208 
противопожарни системи 197 207 
профил на бедност 17 213 
пружини 109 110 
пшеница 154 
пътнически поток 124 200 
работно време 20 203 
равновесна калиева концентрация 150 
равнопоставеност 118 
радиално-бутални машини 72 
радиографичен контрол 165 
радиографски методи 41 167 
радиочестотни идентификатори 24 
развиващи се пазари 21 
разсади 136 
разтворен кислород 177 221 
разход на енергия 36 89 
ранни сортове 137 
растителнозащитни продукти 152 
реални доходи 17 213 
регенеративна медицина 10 42 48 
регистриране на обекти 102 181 
регламенти 156 
редуктори 106 
режещи инструменти 166 218 
резби 59 64 199 
резбови съединения 59 
резбонарязване 64 199 
резистори 77 
резистори с водно охлаждане 77 
релейна защита 81 
ремонт 130 
ремонтно обслужване 130 
рециклиране на отпадъци 40 
рециркулация на въздух 210 220 
речни пристанища 7 116 
роботизирана количка 111 231 
ролкови лагери 78 
роторни изсушители 68 227 
Сакар планина 134 135 
светлинни източници 219 
светодиоди 219 
свръхтежки товари 117 
сгъстяване на газове 54 70 
сеитбообръщение 149 
селскостопанска политика 19 
селскостопанска техника 128 
селскостопански гуми 128 
селскостопанско засушаване 129 139 
семена 156 
сензори 92 98 100 102 120 172 177 179 181 221 
сервопневматика 75 
сертификация 156 
сигурност 173 196 
силова електроника 121 
силови компоненти 121 
силови трансформатори 80 81 82 83 
синтероване 105 188 
синтетични масла 63 237 
система за интелигентен контрол 155 
системи за идентификация 182 
системи за обединени комуникации 174 
системи за сигурност 100 120 
системи за управление 20 124 174 200 203 
скенери 182 
складова логистика 170 
складова техника 160 
складове 158 160 170 171 
складови системи 158 171 
складови транспортни машини 111 231 
складово оборудване 160 
скрепителни системи 206 
скруберни апарати 209 228 
слънчеви електроцентрали 88 
смазочни масла 63 237 
смазочни материали 11 63 162 236 237 
смазочни продукти 11 162 236 
смесени масла 63 237 
смяна на релси 206 
соларни системи 88 
сорбционни влагоуловители 68 227 
сорбционни процеси 230 
софтуер 119 161 198 
социална политика 5 
специфична проводимост 148 
средноранни сортове 137 
стандарт на живот 17 213 
стандарти 18 52 
стандарти за безопасност на храните 2 211 
статична товароносимост 107 
статични уплътнения 76 
статично натоварване 190 
стелажи 160 
стелажни системи 114 158 160 171 
стопяеми предпазители 83 
струг 64 199 
струговане 215 
струговане с охлаждане 215 
стружкоотнемане 62 214 
студена почистване 57 240 
студени системи 57 240 
студент 205 
студенти В ТУ 205 
студенти в УНСС 205 
съпротивление на заземяване 84 
сървърни помещения 197 207 
съхранение на зърно 155 
съхранение на опасни вещества 170 
тежки трансформатори 117 
телематика 119 161 198 
телематични услуги 119 161 198 
технически пружини 110 
техногенни почви 147 
технологични защити 83 
товари 117 
товароподемна техника 113 
токсични вещества 29 47 
токсичност 29 47 
торене 131 143 144 146 149 
торене на ечемик 143 
траверси 206 
тракторен парк 130 
транзистори 97 
трансманипулатори 158 171 
транспорт на бъдещето 115 
транспортиране на материали 104 112 
транспортиране на палети 111 231 
транспортиране на утайки 74 226 
транспортьори 104 112 
трансформатори 80 81 82 
тревостои 145 
триене 108 
триизмерна принтираща технология 176 
трифазни електродвигатели 87 99 
трифазни инвертори 87 99 
тръби 67 
трюфели 46 
туризъм 9 34 49 192 
туризъм в Швейцария 192 
туризъм в Швейцарските Алпи 192 
туристическа дестинация 9 
тънкослойни резистори 77 
търговия с емисии 33 
търкалящи лагери 88 107 108 
улично осветление 219 
ултразвуков контрол 163 
ултразвукова дебелометрия 163 
ултразвукови сензори 102 181 
универсални електродвигатели 87 99 
университети 205 
уплътняване 59 76 
управление на железниците 122 
управление на налягането 75 
управление на отпадъците 15 35 195 
управление на сигурността 20 203 
урбанизация 15 35 195 
усилватели на мощност 95 
услуги 25 183 
успех 13 
фармацевтични замърсители 37 51 
философия на успеха 13 
филтриране 230 
фирмена документация 2 211 
фирмени тренинги 14 204 
фирмено обслужване 130 
фосфатразлагащи батерии 31 138 
фотоволтаични модули (PV) 85 
характеристично отношение (PR) 85 
хибридни автомобили 121 
хидравлика 71 
хидравлични машини 71 
хидравлични системи 71 
хидравлични цилиндри 76 
хидродвигатели 71 72 
хидрофор 73 222 
хидрофорни системи 73 222 
хидрофорни уредби 73 222 
хидроцентрали 78 
хидроцилиндри 76 
химични вещества 170 
хладилен транспорт 8 159 
хладилна техника 66 
хладилни инсталации 66 
хладилни машини 66 69 
хлор 229 
хлориране 229 
хранителен режим на ечемик 143 
хранителна промишленост 2 211 
хранителни елементи 144 
хранително-вкусова промишленост 210 220 
хумусно съдържание 147 
центробежни помпи 74 226 
цифров сигнален контролер 96 178 
цифрова радиография 41 167 
цифрови конвертори 95 
цифровизация 4 
четци 182 
човешко здраве 29 47 
чуждестранни студенти 205 
Швейцария 192 
широкочестотен спектър 27 53 
шумови емисии 206 
щанци 65 
щанцоване 65 
щанцови инструменти 65 
щанцови машини 65 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ