НОВИ СТАТИИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография.

- 1 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Наноасемблерите. Следващата голяма стъпка / Александър Александров. // Новата икономика, IV, 2014, N 34, с. 88 - 89. 

   Статията описва все още несъществуващата концептуална технология на наноасемблерите. Те представляват машини с големината на молекула, които ще бъдат способни да създават или променят предметите, обработвайки материите атом по атом. 

1. Нанотехнологии 
 004.8.000.33(045)
Ключови думи: 1. наноасемблери 2. нанотехнологии 3. нанобот 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 1401

- 2 -

Сп Б 526

Монополът в образованието пречи . // Новата икономика, IV, 2014, N 37, с. 58 - 59. 

   Училището няма връзка с реалността, учи се теория, без да има практика. Време е да се позволи в училищата да се работи по нов начин, а традиционните учители, които учат на зубращина, да се заменят от нови, които да дават подготовка в духа на новите реалности. 

1. Методи и форми на обучение 
 37.000.37(045)
Ключови думи: 1. образование 2. училище 3. методи на обучение 4. образователна система 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 1448

- 3 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Ще стигнем късно в училището на бъдещето / Татяна Явашева. // Новата икономика, IV, 2014, N 37, с. 54 - 56. 

   Статията разглежда състоянието на българското училище и българската образователна система. 

1. Образование - България 2. Качество на образованието 
 37.000.37(045)
Ключови думи: 1. образование 2. образование в България 3. образователна система 4. грамотност 5. средно образование 6. училище 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 1447

Философия. Психология. Религия.

Социология. Политология. Право. Политика. Социография.

- 4 -

Сп Б 526

Севова, Сияна.  Община в компютъра : Без действащо електронно правителство онлайн услугите на кметствата ще останат "бутикови", твърдят IT специалисти / Сияна Севова. // Новата икономика, IV, 2014, N 36, с. 50 - 52. 

   В България все още няма действащо електронно правителство, но все повече от общините работят усърдно по темата. Всяка местна управа се стреми да въведе колкото се може повече електронни услуги, защото с тях, от една страна, се спестява време, а от друга - се постига нов, по-ефективен начин на работа. 

1. Администрация - автоматизация 2. Правителство - електронно 
 351/354:681.324.001.7(045)
Ключови думи: 1. правителство 2. електронно правителство 3. електронна община 4. електронна администрация 5. електронни услуги 6. електронно управление 7. електронен подпис 8. електронно деловодство 9. онлайн услуги 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1431

- 5 -

Сп Б 439

Ташева, Евгения и др.  Управление на отпадъците в разрез с европейските цели и здравия разум / Евгения Ташева, Ивайло Хлебаров, Петко Ковачев. // Ютилитис, 12, 2014, N 4, 32 - 35. 

   През 2008 г. Европейският Съюз осъвремени законодателството си относно отпадъците. Заложи изисквания за задължително разделно събиране и за прилагане на мерки за намаляване образуването на отпадъци. До този момент България изостава изключително много с изпълнението на ангажиментите си по спазване на екологичното законодателство. 

1. Отпадъци - управление 2. Правни проблеми за опазване на околната среда 
 67.08 *:502.000.504.056(045)  + 349.6
Ключови думи: 1. отпадъци 2. управление на отпадъците 3. екологично законодателство 4. европейско законодателство 5. рециклиране 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 1459

- 6 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Виртуален детектор на лъжата / Татяна Явашева. // Новата икономика, IV, 2014, N 36, с. 60 - 61. 

   Социалните мрежи са източник на много информация, която невинаги е достоверна. Поради тази причина екип от учени разработва софтуерна система, която да проверява слуховете и достоверността на информацията. 

1. Софтуерни продукти 2. Социални комуникации - моделиране 
 004.4.001.1(045)  + 316.77
Ключови думи: 1. социални медии 2. социални мрежи 3. наблюдение на информационния поток 4. достоверност на информацията 5. софтуерни продукти 6. детектор на лъжата 7. виртуален детектор на лъжата 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 1430

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 7 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Ефективно присъствие в социалните мрежи / Александър Александров. // Новата икономика, IV, 2014, N 34, с. 86 - 87. 

   През последните години все повече компании създават свои Facebook страници, фирмени профили в Twitter, видеоканали в YouTube или акаунти в други социални мрежи. Тези мрежи все повече се налагат като ключов фактор за развитието и повишаването на разпознаемостта на марките. 

1. Интернет - маркетинг 
 316.77.000.33(045)  + 339.13
Ключови думи: 1. социални мрежи 2. социални медии 3. социални канали 4. маркетинг 5. маркетингови стратегии 6. онлайн маркетингови стратегии 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1406

- 8 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Икономика на ръба на кадровата криза / Татяна Явашева. // Новата икономика, IV, 2014, N 34, с. 58 - 60. 

   Глобализацията и окончателно отвореният за българи европейски пазар на труда изправят бизнеса пред сериозен проблем с работната сила. Българските работодатели все по-остро ще се изправят пред кадровата криза не само за квалифицирани специалисти, но и за среден и нисък персонал. 

1. Подвижност на работната сила. Миграция (вътрешна и международна) 
 331.55.000.33(045)
Ключови думи: 1. работа 2. работна сила 3. работна ръка 4. пазар на труда 5. европейски пазар на труда 6. кадрова криза 7. работа в чужбина 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1407

- 9 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  От наука към бизнес / Татяна Явашева. // Новата икономика, IV, 2014, N 35, с. 60 - 62. 

   Трансферът на технологии е най-доброто и най-бързото решение, когато фирмите искат да са конкурентоспособни. Центровете за трансфер на технологиите осигуряват комерсиализацията на научноизследователски резултати, технологии и ноу-хау, дават консултации, правят проучвания и анализи. 

1. Трансфер на технологии (ик. аспект) 
 338.92.000.33(045)
Ключови думи: 1. технологии 2. трансфер на технологии 3. центрове за трансфер на технологии 4. пазарна икономика 5. технологични иновации 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1408

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.

Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 10 -

Сп Б 439

Ардаванис, Джордж.  Стратегически интегриран екологичен модел : Нова методология за предварително проектиране на високоскоростни железопътни транзитни системи / Джордж Ардаванис. // Ютилитис, 12, 2014, N 1, с. 48 - 53. 

   Статията е част от изследване, което има за цел да проучи и развие стратегически интегриран екологичен модел, който да даде последователен и стабилен модел за изследване на потенциалните екологични въздействия, свързани с изграждането и експлоатацията на високоскоростни железопътни транзитни системи. 

1. Високоскоростен жп транспорт 2. Железопътно строителство-екологични проблеми 
 656.2:502.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. екологичен модел 2. екологично въздействие 3. екологична оценка 4. железопътен транспорт 5. високоскоростни железопътни системи 6. железопътни транзитни системи 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1417

- 11 -

Сп Б 569

Горива от твърди отпадъци . // Екология & инфраструктура, 3, 2014, N 1, с. 28 - 30. 

   В съвременното общество генерирането на отпадъци е непрекъснат процес, а устойчивото им управление е проблем, стоящ на дневен ред. Една от възможностите за справяне с този проблем е преработката на отпадъците и превръщането им в полезен продукт. Този метод придобива все по-голяма популярност като сериозно внимание се обръща на използването на отпадъци за производство на енергия. 

1. Отпадъци -оползотворяване 2. Алтернативни горива 
 662.6/.9:67.08 *.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. отпадъци 2. твърди отпадъци 3. биологични отпадъци 4. горива 5. биогаз 6. твърдо гориво 7. течно гориво 8. пиролиза 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1443

- 12 -

Сп Б 403

Илиева, В. и др.  Сушите, като природно и социално-икономическо явление = The Drought as a Natural and Social Economical Phenomena / В. Илиева, С. Коцева. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 12, 2013, N 3 - 4, с. 59 - 63. 

   Сушата е едно от най-опасните природни бедствия, причиняващо големи щети на световната икономика. В статията са разгледани видовете суши,причините за появата им и начините за борба с тях. 

1. Климатология 2. Природни бедствия 
 551.58.001.3(045)
Ключови думи: 1. суша 2. видове суши 3. характеристики на сушата 4. природни бедствия 5. борба със сушата 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1373

- 13 -

Сп Б 569

Мониторинг на повърхностните води . // Екология & инфраструктура, 3, 2014, N 1, с. 20 - 23. 

   Като основен източник на вода за битови и промишлени цели, повърхностните води (реките и езерата) са обект на постоянен контрол по отношение на качество и количество. Целта на мониторинга е да се определи състоянието на водите, като се наблюдават ключови показатели, оказващи влияние върху здравето на хората и жизнеспособността на екосистемите. 

1. Водно обкръжение - състояние, опазване 
 556.5.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. мониторинг 2. повърхностни води 3. мониторинг на повърхностни води 4. качество на водите 5. контролен мониторинг 6. мрежи за мониторинг 7. басейново управление 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1441

- 14 -

Сп Б 329

Мянушев, Енчо и др.  Ерозията като фактор за замърсяване на околната среда / Енчо Мянушев, Георги Димитров. // Земеделие плюс, 120, 2014, N 1, с. 35 - 36. 

   В последните години се наблюдава значително нарастване на замърсяването на околната среда в следствие на неправилното използване на минералните торове и препарати за растителна защита. В статията се обръща внимание на размера на замърсяване на околнота среда, причинено от ерозията на почвата. 

1. Ерозия на почвата 2. Замърсяване на почвата и водата 
 631.45:504.054.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. ерозия 2. ерозия на почвата 3. водна ерозия 4. замърсяване на околната среда 5. водноерозийни процеси 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1418

- 15 -

Сп Б 526

На лов за космически боклук . // Новата икономика, IV, 2014, N 36, с. 90 - 92. 

   Пространството около планетата Земя се задръства от отпадъци и постепенно се превръща в сметище. Това налага да се вземат спешни мерки и вече се работи за справяне с проблема. Първата мисия за улавяне на космически боклук е планирана за 2020 г. 

1. Отпадъци 2. Космическо пространство 
 504.054:523.6.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. отпадъци 2. космически отпадъци 3. космически боклук 4. околоземно пространство 5. космическо пространство 6. замърсяване на космическото пространство 7. околоземна орбита 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1428

- 16 -

Сп Б 569

Очистване на отпадни газове  : Специфика на адсорбционните методи. // Екология & инфраструктура, 3, 2014, N 1, с. 17 - 18. 

   Изхвърляните от различни индустриални производства отпадни газове се явяват едни от основните замърсители на атмосферния въздух. В статията са разгледани основните методи, които се използват за намаляване на замърсяването на атмосферата. 

1. Замърсяване на въздуха 2. Очистване на газове 
 504.3.054:614.71/.75.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. отпадни газове 2. вредни газове 3. замърсяване 4. замърсяване на въздуха 5. замърсяване на атмосферата 6. замърсители 7. сорбционни методи 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1440

- 17 -

Сп Б 329

Радиоактивното замърсяване на планински почви и растения  / Д. Станева и др. // Земеделие плюс, 120, 2014, N 1, с. 33 - 35. 

   В статията са представени резултати от многогодишно проучване на Лабораторията по радиоекология към Институт "Н. Пушкаров" на почви, фуражи, треви, мъхове и диворастящи гъби от високопланински райони и високи полета в България. 

   Други авт.: Ив. Йорданова, Л. Мишева, Цв. Бинева

1. Изследване на почвата 2. Радиоактивност в българските почви 
 631.42.001.5(045)  + 539.16
Ключови думи: 1. радиоактивност 2. радиоактивно замърсяване 3. радиоактивни изотопи 4. радиоактивни материали 5. замърсяване на почвата 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1419

- 18 -

Сп Б 569

Рециклиране на хартия . // Екология & инфраструктура, 3, 2014, N 1, с. 34 - 35. 

   Хартията вероятно е най-масово използваният материал. Това води до проблем с осигуряването на достатъчно суровина за нейното производство. Днес основните суровини за това са дървесина и рециклирани хартиени отпадъци, като все по-често се прибягва до рециклирането на хартия. Това води до опазване на околната среда и до унищожаване на по-малко дървета. 

1. Рециклиране 2. Хартиена промишленост 
 676.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. отпадъци 2. хартиени отпадъци 3. отпадъчна хартия 4. хартия 5. рециклиране 6. рециклиране на отпадъци 7. рециклиране на хартия 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1444

- 19 -

Сп Б 439

Ташева, Евгения и др.  Управление на отпадъците в разрез с европейските цели и здравия разум / Евгения Ташева, Ивайло Хлебаров, Петко Ковачев. // Ютилитис, 12, 2014, N 4, 32 - 35. 

   През 2008 г. Европейският Съюз осъвремени законодателството си относно отпадъците. Заложи изисквания за задължително разделно събиране и за прилагане на мерки за намаляване образуването на отпадъци. До този момент България изостава изключително много с изпълнението на ангажиментите си по спазване на екологичното законодателство. 

1. Отпадъци - управление 2. Правни проблеми за опазване на околната среда 
 67.08 *:502.000.504.056(045)  + 349.6
Ключови думи: 1. отпадъци 2. управление на отпадъците 3. екологично законодателство 4. европейско законодателство 5. рециклиране 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 1459

- 20 -

Сп Б 434

Ценова, Елица.  (Раз)опаковай продуктите / Елица Ценова. // Агробизнесът, 12, 2014, N 3, с. 22 - 23. 

   В последно време проблемът с количеството боклук, създаден от опаковките на хранителните продукти, придобива все по-големи размери. Затова някои търговци предлагат, вместо да се губят ресурси в създаването на нови и модерни материали за съхраняване на храни, там, където е възможно, да не се използват изобщо опаковки. 

1. Опаковки за храни 2. Опазване на околната среда 
 621.798:641/642.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. опаковка 2. опаковки на храни 3. опазване на околната среда 4. опазване на природата 5. екологично пазаруване 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1411

- 21 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Нов живот за старата електроника / Татяна Явашева. // Новата икономика, ІІІ, 2013, N 31, с. 60 - 62. 

   В статията е обърнато внимание на събирането и рециклирането на електронните отпадъци, които са сериозен проблем, свързан с опазването на околната среда. 

1. Отпадъци - електронно оборудване-оползотворяване 
 67.08 *:621.38.002.8(045)  + 502
Ключови думи: 1. отпадъци 2. електроника 3. електронни отпадъци 4. рециклиране на електроника 5. управление на отпадъците 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  3. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1383

- 22 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Акция "Стари коли" / Татяна Явашева. // Новата икономика, IІІ, 2013, N 30, с. 40 - 42. 

   Своевременното рециклиране на старите автомобили е много важно, защото рано или късно маслото им изтича, а то е опасен отпадък, който замърсява почвата. Затова тези коли не бива да стоят в дворовете или на публични места, без да се поддържат. Ако една кола повече нама да се кара, по-добре да се даде за скрап, вместо да вреди на околната среда. 

1. Рециклиране 2. Автомобили 
 67.08 *:629.113.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. автомобили 2. рециклиране 3. рециклиране на автомобили 4. преработка на автомобили 5. опасни отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1457

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 23 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Епохата на биониката / Александър Александров. // Новата икономика, ІІІ, 2013, N 32, с. 82 - 83. 

   Биониката представлява съвместното използване на компютърни приложения и знания от сферата на медицината и биологията. Статията разглежда иновациите в тази област през последните години, свързани с откриването на различни технологии за предаване на сигнали от мозъка и нервната система до електронни устройства. 

1. Бионика 
 621.391:57.001.76(045)
Ключови думи: 1. бионика 2. интерфейс мозък-компютър 3. медицински технологии 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  3. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1384

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

- 24 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Европа създаде Голиат сред телескопите / Александър Александров. // Новата икономика, ІІІ, 2013, N 30, с. 70 - 71. 

   Статията разглежда изграждането на най-големият наземен оптичен телескоп European Extremely Large Telescope - E-ELT. Предвижда се обсерваторията да бъде близо четири пъти по-голяма от най-големите съвременни оптични телескопи. 

1. Астрономическо оборудване - телескопи 
 520.2
Ключови думи: 1. телескопи 2. оптични телескопи 3. астрономия 4. обсерватория 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 1455

- 25 -

Сп Б 341

Газови смеси за промишлеността . // Инженеринг ревю, 2013, N 9, с. 82 - 84. 

   Техническите газове намират широко приложение в различните отрасли на промишлеността. Използват се и при редица производствени процеси като защитна среда. В статията се разглежда приложението на техническите газове в хранително-вкусовата промишленост, медицината и при заваряване. 

1. Газови смеси 2. Промишленост 
 66.07.001.3(045)
Ключови думи: 1. промишлени газове 2. технически газове 3. газови смеси 4. промишленост 5. заваряване 6. медицински газови смеси 7. хранително-вкусова промишленост 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 1363

- 26 -

Сп Б 341

Измерване на твърдост на метали и сплави . // Инженеринг ревю, 2013, N 9, с. 50 - 52. 

   Твърдостта е една от най-разпространените характеристики, определящи качеството на металите и сплавите и възможността за тяхното използване в различни конструкции и при различни условия на работа. В статията са разгледани статичните и динамични методи за определяне твърдостта на металите. 

1. Изпитване свойствата на металите 
 620.17.001.3(045)  + 389.1:669.018
Ключови думи: 1. метали 2. сплави 3. твърдост 4. свойства на метериалите 5. измерване на твърдост 6. статични методи 7. динамични методи 8. твърдомери 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  2. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 1368

- 27 -

Сп Б 341

Лесно маркиране с TRUMPF . // Инженеринг ревю, 2014, N 1, с. 26 - 27. 

   Статията представя новия маркиращ лазер на фирма TRUMPF, който е с размерите на кутия за обувки и програмируем софтуерен модул свързващ специфичните потребителски бази данни. 

   
   http://www.lasersystems.bg 

1. Лазерна техника 
 621.375.826.001.3(045)
Ключови думи: 1. лазери 2. маркиране 3. лазерно маркиране 4. маркиращ лазер 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 1390

Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР<<

- 28 -

Сп А 19

Колчагов, Симеон.  С Autodesk по света: Дигиталните прототипи в действие / Симеон Колчагов. // Машиностроене и електротехника, 63, 2014, N 1, с. 28 - 32. 

   В настоящата статия са разгледани някои примери за успешно прилагане на най-използваният софтуер за машинно конструиране Autodesk. 

1. Софтуерни продукти 2. Машиностроене 
 004.4:621.0.004(045)
Ключови думи: 1. софтуер 2. софтуерни продукти 3. машиностроене 4. машинно конструиране 5. autodesk 6. морски турбини 7. вятърни турбини 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР<< 
  

Сист. No: 1415

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

- 29 -

Сп Б 341

Газова арматура . // Инженеринг ревю, 2013, N 9, с. 62 - 63. 

   В статията се разглежда газовата арматура, която е един от основните елементи на газоснабдителните системи. Използва се за включване, изключване и промяна на количеството, налягането и посоката на гозовия поток, а предлаганите конструкции, използваните материали и типоразмери са разнообразни. 

1. Газови инсталации - монтаж 
 696.2.001.3(045)
Ключови думи: 1. газови системи 2. газови инсталации 3. газоснабдителни системи 4. газоснабдяване 5. газова арматура 6. газопроводни мрежи 
Тематични рубрики: 1. Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.  
  

Сист. No: 1367

- 30 -

Сп Б 439

Интелигентно централно топлоснабдяване от Siemens . // Ютилитис, 12, 2014, N 3, с. 42 - 43. 

   В статията е представено полевото оборудване на Siemens за централно топлоснабдяване, което помага за намаляване на загубите по топлоснабдителната мрежа. 

1. Централно отопление на сгради 
 697.3.001.1(045)
Ключови думи: 1. топлоснабдяване 2. централно отопление 3. топлоснабдителна мрежа 4. температурни сензори 
Тематични рубрики: 1. Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.  
  

Сист. No: 1460

- 31 -

Сп Б 439

Пенева, Теодора.  Енергийната бедност в България / Теодора Пенева. // Ютилитис, 12, 2014, N 3, с. 44 - 47. 

   Статията представя проучване на Евростат за Доходите и условията на живот, според което близо две трети от населението на България са енергийно бедни. В страната се наблюдава критично състояние и на трите фактора, обуславящи енергийната бедност - ниски доходи, високи цени на енергията и енергийно неефективни домове. 

1. Обща енергетика 2. Ефективност - енергийна 
 620.9.001.5(045)
Ключови думи: 1. енергетика 2. енергийна ефективност 3. енергийна бедност 4. енергийни цени 5. енергийни разходи 
Тематични рубрики: 1. Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.  
  

Сист. No: 1458

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 32 -

Сп А 19

Деветаков, Неделчо.  Зарядни за тягови батерии - трансформаторни или импулсни / Неделчо Деветаков. // Машиностроене и електротехника, 63, 2014, N 3, с. 26. 

   В статията са разгледани различните видове зарядни за тягови батерии. 

1. Преобразуване на променливия ток в постоянен. Изправители и изправителни устройства 
 621.314.6.001.3(045)
Ключови думи: 1. зарядни 2. зарядни устройства 3. тягови батерии 4. импулсни устройства 5. зарядни с трансформатор 6. токоизправители 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1462

- 33 -

Сп А 377

Димитров, К. и др.  Безжични многосвързани мрежи. Особености, архитектура, основни характеристики и проблеми / К. Димитров, Е. Димитров. // Автоматика и информатика, 2013, N 2, с. 37 - 44. 

   Безжичните многосвързани мрежи се явяват като обещаваща концепция за справяне с предизвикателствата пред безжичните мрежи от ново поколение чрез осигуряване на гъвкава, адаптивна и реконфигурируема архитектура. За предимствата на новата безжична технология говорят изложените свойства и характеристики в статията. 

1. Комуникации - безжични 2. Компютърни мрежи 
 681.324.001.3(045)
Ключови думи: 1. компютърни мрежи 2. безжични мрежи 3. безжични многосвързани мрежи 4. многостъпкови мрежи 5. Wireless Mesh Networks 6. автономни комуникации 7. йерархична архитектура 8. многостъпково предаване на данни 9. маршрутизиращи протоколи 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1413

- 34 -

Сп А 19

Драганов, Никола.  Безконтактен галваномагнитен амперметър за постоянен и променлив ток / Никола Драганов. // Машиностроене и електротехника, 63, 2014, N 3, с. 38 - 41. 

   В статията са описани устройството и начинът на работа на безконтактен амперметър за променлив и постоянен електрически ток, реализиран на базата на магниторезистивен сензор и конвенционален аналогово-цифров преобразувател. Представени са и експериментални характеристики на реализираното устройство. 

1. Уреди за измерване на ток 
 621.317.71.001.63(045)
Ключови думи: 1. измервателни уреди 2. амперметър 3. електрически ток 4. измерване на ток 5. магниторезистори 6. AMR сензор 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1461

- 35 -

Сп Б 526

Йорданов, Антон.  Светлата страна на слънчевата енергия / Антон Йорданов. // Новата икономика, ІІІ, 2013, N 31, с. 80 - 81. 

   Концепцията за възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) се превръща в съвременен синтез на енергопроизводствени и заедно с това екологични функции. Статията раглежда развитието на ВЕИ сектора и интегрирането на технологични иновации и подобрения в областта на енергопроизводството. 

1. Други източници на енергия 2. Слънчева енергия 
 620.92:523.9.001.76(045)
Ключови думи: 1. възобновяеми източници на енергия 2. енергопроизводство 3. зелени технологии 4. фотоволтаици 5. екологична енергия 6. възобновяема енергия 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1382

- 36 -

Сп Б 341

Контрол на изолацията в инсталации ниско напрежение - част ІІ . // Инженеринг ревю, 2013, N 9, с. 42 - 46. 

   В статията са представени устройствата за постоянен контрол на изолацията в IT инсталациите. 

1. Електрически мрежи за ниско напрежение 
 621.316.17.001.3(045)
Ключови думи: 1. изолация 2. електрическа изолация 3. контрол на изолацията 4. електрически инсталации 5. електрически мрежи 6. ниско напрежение 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1369

- 37 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Елементна база на индустриалния интерфейс IO-Link / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2014, N 1, с. 36 - 45. 

   Едно от изискванията на индустриалните системи е осигуряването на ефективна и сигурна двупосочна връзка между машините и управляващите ги устройства. IO-Link интерфейса служи за връзка между интелигентни сензори и изпълнителни прибори, а за реализацията му са използвани различни интегрални схеми, които са тема на настоящата статия. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 2. Интегрални схеми 
 681.324.001.3(045)  + 621.382.001.3(045)
Ключови думи: 1. интерфейс 2. индустриален интерфейс 3. отворени интерфейси 4. двупосочен обмен на данни 5. интегрални схеми 6. управляващи устройства 7. управляеми устройства 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1392

- 38 -

Сп Б 341

Хармоници в електроенергийните мрежи  : Част 1. Основни понятия, източници на изкривявания, влияние върху напрежението на мрежата. // Инженеринг ревю, 2014, N 1, с. 46 - 52. 

   В статията са разгледани основните източници на хармонични изкривявания и влиянието им върху напрежението на мрежата. 

1. Електрически инсталации и мрежи 2. Електрически изправители 
 621.316.17.001.1(045)
Ключови думи: 1. хармоници 2. хармоничен анализ 3. изкривяване на напрежението 4. електроенергийни мрежи 5. електрически мрежи 6. електрически изправители 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1393

- 39 -

Сп Б 341

Хармоници в електроенергийните мрежи  : Част 2. Влияние върху електрическите уредби и консуматорите, нормативна база, методи за оразмеряване на ел. съоръженията. // Инженеринг ревю, 2014, N 2, с. 50 - 56. 

   В статията е разгледано влиянието на хармониците върху разпределителните уредби и консуматорите, методите за предотвратяване на вредното им въздействие и е обърнато специално внимание на оразмеряването на електрическите съоръжения. 

1. Електрически инсталации и мрежи 
 621.316.17.001.1(045)
Ключови думи: 1. хармоници 2. електрически мрежи 3. електроенергийни мрежи 4. електроразпределителни уредби 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1434

- 40 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Нов живот за старата електроника / Татяна Явашева. // Новата икономика, ІІІ, 2013, N 31, с. 60 - 62. 

   В статията е обърнато внимание на събирането и рециклирането на електронните отпадъци, които са сериозен проблем, свързан с опазването на околната среда. 

1. Отпадъци - електронно оборудване-оползотворяване 
 67.08 *:621.38.002.8(045)  + 502
Ключови думи: 1. отпадъци 2. електроника 3. електронни отпадъци 4. рециклиране на електроника 5. управление на отпадъците 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  3. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1383

- 41 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Пестеливите умни сгради / Татяна Явашева. // Новата икономика, IV, 2014, N 33, с. 74 - 77. 

   В статията се разглежда енергийната ефективност. Тя представлява възможността енергията да се ползва по-пълноценно и при възможно по-ниско количество да се постига висока функционалност и конфорт. Това се постига с използването на автоматични системи за управление и за енергиен мениджмънт. 

1. Енергийни системи - автоматизация 2. Ефективност - енергийна 
 658.26:007.5.001.76(045)
Ключови думи: 1. енергийна ефективност 2. пасивна енергийна ефективност 3. активна енергийна ефективност 4. автоматични системи 5. автоматични системи за управление 6. енергиен мениджмънт 7. енергиен мониторинг 8. обществени сгради 9. умни сгради 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Машини и процеси с автоматично регулиране.  
  

Сист. No: 1387

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

- 42 -

Сп Б 526

Колева, Яна.  Златната треска в мобилните приложения / Яна Колева. // Новата икономика, IV, 2014, N 33, с. 80 - 81. 

   Мобилната сфера е най-голямата индустрия на планетата. Смартфоните превземат света, тъй като са универсален инструмент за търсене и получаване на информация, за комуникация, за удоволствие и забавление. Заедно с броят на потребителите на смартфони расте и разработването на мобилни приложения за тях. 

1. Софтуерни продукти 2. Комуникации - мобилни 
 004.4:621.39.001.1(045)
Ключови думи: 1. мобилни приложения 2. мобилна сфера 3. мобилни комуникации 4. смартфони 5. мобилни телефони 6. мобилни устройства 7. мобилни технологии 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1386

- 43 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Елементна база на индустриалния интерфейс IO-Link / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2014, N 1, с. 36 - 45. 

   Едно от изискванията на индустриалните системи е осигуряването на ефективна и сигурна двупосочна връзка между машините и управляващите ги устройства. IO-Link интерфейса служи за връзка между интелигентни сензори и изпълнителни прибори, а за реализацията му са използвани различни интегрални схеми, които са тема на настоящата статия. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 2. Интегрални схеми 
 681.324.001.3(045)  + 621.382.001.3(045)
Ключови думи: 1. интерфейс 2. индустриален интерфейс 3. отворени интерфейси 4. двупосочен обмен на данни 5. интегрални схеми 6. управляващи устройства 7. управляеми устройства 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1392

- 44 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Интегрални усилватели за индустриални приложения / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2014, N 2, с. 36 - 46. 

   В статията са разгледани видовете интегрални усилватели, чието основно приложение е в индустриалната електроника. При избора на такъв усилвател е необходимо да се отчетат редица специфични изисквания към параметрите на интегралните схеми, накои особености в структурата, както и типът на корпусите. 

1. Усилватели, операционни 
 621.375.001.3(045)
Ключови думи: 1. усилватели 2. операционни усилватели 3. интегрални усилватели 4. индустриална електроника 5. измервателни усилватели 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1433

- 45 -

Сп Б 341

Полеви комуникационни мрежи Profibus . // Инженеринг ревю, 2013, N 9, с. 34 - 40. 

   Спецификацията Profibus за изграждане на полеви мрежи се използва в индустриалната автоматизация за обмен на информация между контролери, входно-изходни модули, крайни устройства и друго индустриално оборудване. В статията са разгледани различните видове протоколи Profibus, конфигурацията на системата и типовете устройства, който участват в нея. 

1. Комуникационни мрежи - изграждане 2. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 681.324:621.39.001.3(045)
Ключови думи: 1. комуникационни мрежи 2. полеви комуникационни мрежи 3. Profibus 4. Profibus мрежи 5. протоколи 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1370

- 46 -

Сп А 19

Спасов, Викенти и др.  Интелигентни управляващи технологии в интегрираните логистични системи / Викенти Спасов, Теодора Иванова. // Машиностроене и електротехника, 63, 2014, N 2, с. 19 - 22. 

   Статията има за цел да представи интелигентните управляващи технологии, които се използват в интегрираните логистични системи. Разгледани са технологиите за маркиране на единици с линеен и двумерен баркод, радиочестотната идентификация, отворения стандарт за комуникации и са представени техните предимства. 

1. Управление на материално-техническото снабдяване, покупките, складовото стопанство и складовата логи 2. Автоматични управляващи системи 3. Радиочестотна идентификация 
 658.7.012.001.3(045)  + 681.51:621.396
Ключови думи: 1. логистични системи 2. управляващи системи 3. управляващи устройства 4. интелигентни управляващи технологии 5. баркод 6. RFID 7. радиочестотна идентификация 8. отворен стандарт за комуникации 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама. << 2. Машини и процеси с автоматично регулиране.  3. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1425

- 47 -

Сп А 377

Стефанов, А.  Приложение на УКВ радиосистема TETRA за предаване на данни при системи, обслужващи извънредни ситуации / А. Стефанов. // Автоматика и информатика, 2013, N 2, с. 45 - 52. 

   В статията е описан приницпът на работа на комуникационна система за извънредни ситуации и бедствия (mission critical communication systems), която се използва в сферата на обществената сигурност. 

1. Радиотелефония. Радиокомуникации. GSM комуникации 2. Обществен ред 
 621.396.2:351.75.001.3(045)
Ключови думи: 1. радиосистеми 2. УКВ радиосистеми 3. обществена сигурност 4. системи за кризисни ситуации 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1414

- 48 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Нов живот за старата електроника / Татяна Явашева. // Новата икономика, ІІІ, 2013, N 31, с. 60 - 62. 

   В статията е обърнато внимание на събирането и рециклирането на електронните отпадъци, които са сериозен проблем, свързан с опазването на околната среда. 

1. Отпадъци - електронно оборудване-оползотворяване 
 67.08 *:621.38.002.8(045)  + 502
Ключови думи: 1. отпадъци 2. електроника 3. електронни отпадъци 4. рециклиране на електроника 5. управление на отпадъците 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  3. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1383

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.

- 49 -

Сп Б 341

Измерване разхода на газ . // Инженеринг ревю, 2014, N 2, с. 66 - 70. 

   В статията са разгледани различните видове разходомери за газ и изискванията към монтажа им. 

1. Разходомери за течности, газове, пара и др. 
 681.12.001.3(045)
Ключови думи: 1. разходомери 2. разходомери за газ 3. измерване на газ 4. диафрагмени разходомери 5. ротационни разходомери 6. турбинни разходомери 
Тематични рубрики: 1. Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.  
  

Сист. No: 1436

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.

- 50 -

Сп Б 341

Вариатори  : Част 1. Особености на различните конструкции вариатори. // Инженеринг ревю, 2014, N 1, с. 102. 

   Вариаторите са механизми, които осъществяват плавно изменение, по време на движение, на ъгловата скорост на задвижвания вал при постоянна ъглова скорост на задвижващия. В статията са разгледани особеностите на различните конструкции вариатори и основните им характеристики. 

1. Механизми. Предавки 
 621.83.001.3(045)
Ключови думи: 1. вариатори 2. механични вариатори 3. електрически вариатори 4. хидравлични вариатори 
Тематични рубрики: 1. Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.  
  

Сист. No: 1399

- 51 -

Сп Б 341

Червячни редуктори . // Инженеринг ревю, 2013, N 9, с. 76 - 80. 

   Редуктурите са предназначени за намаляване оборотите на въртене на двигателя и се различават в зависимост от вида на използваните предавки. В конструкцията на червячните редуктори е включена червячна предавка. В статията са разгледани видовете червячни предавки и основните им характеристики. 

1. Редуктори 2. Механизми. Предавки 
 621.83.001.3(045)
Ключови думи: 1. редуктори 2. червячни редуктори 3. предавки 4. червячни предавки 5. червяци 
Тематични рубрики: 1. Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.  
  

Сист. No: 1364

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 52 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Автономните автомобили вече са тук / Александър Александров. // Новата икономика, ІІІ, 2013, N 31, с. 96 - 97. 

   Компании от автомобилния и технологичния сектор обединяват усилия, за да създадат бъдеще, в което колите няма да се нуждаят от шофьори, хората няма да имат шофьорски книжки, а пътните катастрофи ще изчезнат като понятие. 

1. Автомобили 
 629.113.001.76(045)
Ключови думи: 1. автомобили 2. автономни автомобили 3. независими автомобили 4. автономни коли 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1380

- 53 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Възраждането на дирижаблите / Александър Александров. // Новата икономика, IV, 2014, N 37, с. 84 - 85. 

   Гигантските аеродинамични балони са били една от перспективните форми на транспорт през първата половина на миналия век. Днес те изглежда изживяват ренесанс. Една забравена от обществото индустрия се подготвя за своето възраждане, като това може в бъдеще да промени редица сектори на икономиката и да създаде много по-футуристичен облик на небето над нас. 

1. Летателни апарати 
 629.733.001.76(045)
Ключови думи: 1. дирижабли 2. аеродинамични балони 3. летателни апарати 4. аеростати 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1452

- 54 -

Сп Б 439

Ардаванис, Джордж.  Стратегически интегриран екологичен модел : Нова методология за предварително проектиране на високоскоростни железопътни транзитни системи / Джордж Ардаванис. // Ютилитис, 12, 2014, N 1, с. 48 - 53. 

   Статията е част от изследване, което има за цел да проучи и развие стратегически интегриран екологичен модел, който да даде последователен и стабилен модел за изследване на потенциалните екологични въздействия, свързани с изграждането и експлоатацията на високоскоростни железопътни транзитни системи. 

1. Високоскоростен жп транспорт 2. Железопътно строителство-екологични проблеми 
 656.2:502.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. екологичен модел 2. екологично въздействие 3. екологична оценка 4. железопътен транспорт 5. високоскоростни железопътни системи 6. железопътни транзитни системи 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1417

- 55 -

Сп Б 462

Лепоев, Милчо и др.  Модерни високоскоростни жп технологии : Сред предимствата на системите за левитация са високата скорост и по-голямата сигурност / Милчо Лепоев, Валентин Донев. // Железопътен транспорт, 2013, N 10, 30 - 34. 

   Статията разглежда четирите основни технологии за левитация и техните предимства и недостатъци. 

1. Видове тяга. Локомотиви и влакове 2. Високоскоростни влакове 
 629.42.001.3(045)
Ключови думи: 1. жп транспорт 2. високоскоростни жп технологии 3. високоскоростни влакове 4. магнитна левитация 5. маглев влакове 6. технологии за левитация 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1389

- 56 -

Сп Б 448

Русинова, Ралица.  Един клик и си там : Високотехнологичен проект подобрява проследимостта на веригата на доставки в българския участък на Дунав / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 3, с. 44 - 47. 

   Съвсем скоро ще можем да проследяваме от компютър, телефон, таблет или друго устройство какво се случва с конкретен товар или плавателен съд, движещ се по река Дунав. Това ще стане благодарение на проекта БУЛРИС, чрез който се създава речна информационна система по българската част на Дунав. 

1. Вътрешно корабоплаване. Речно корабоплаване 2. Товарен транспорт по вода. Товарни превози 3. Системи за управление на вериги доставки 
 656.62:519.688.001.3(045)
Ключови думи: 1. речно корабоплаване 2. вериги на доставки 3. речна информационна система 4. проследяване на товари 5. трафик контрол 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1446

- 57 -

Сп Б 526

Система ще следи корабния трафик . // Новата икономика, IV, 2014, N 34, с. 78 - 79. 

   Статията дава информация за VTMIS ( Vessel Traffic Monitoring & Information System) комуникационната система за управление на трафика на плавателни съдове. Тя интегрира автоматизирани процеси за мониторинг на корабите във Варненския и Бургаския залив за частично видео и термовизуално наблюдение на критичните участъци. 

1. Морско корабоплаване 2. Ограничение, контрол и регулиране на движението 
 656.61:656.053.001.3(045)
Ключови думи: 1. корабоплаване 2. корабен трафик 3. управление на трафика 4. мониторинг 5. мониторинг на кораби 6. морска безопасност 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1402

- 58 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Акция "Стари коли" / Татяна Явашева. // Новата икономика, IІІ, 2013, N 30, с. 40 - 42. 

   Своевременното рециклиране на старите автомобили е много важно, защото рано или късно маслото им изтича, а то е опасен отпадък, който замърсява почвата. Затова тези коли не бива да стоят в дворовете или на публични места, без да се поддържат. Ако една кола повече нама да се кара, по-добре да се даде за скрап, вместо да вреди на околната среда. 

1. Рециклиране 2. Автомобили 
 67.08 *:629.113.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. автомобили 2. рециклиране 3. рециклиране на автомобили 4. преработка на автомобили 5. опасни отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1457

Механизация на селското стопанство. Селскостопански.

- 59 -

Сп Б 434

Николаева, Нора.  Роботите в земеделието вече са реалност / Нора Николаева. // Агробизнесът, 12, 2014, N 2, с. 37 - 39. 

1. Селско стопанство - автоматизация 2. Автоматични системи. Роботи. Автомати 
 631.3-52.001.76(045)
Ключови думи: 1. земеделие 2. автоматизация 3. механизация в земеделието 4. роботи 5. земеделски роботи 6. агриботи 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Машини и процеси с автоматично регулиране.  
  

Сист. No: 1378

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 60 -

Сп Б 329

Баева, Ганка.  Методи за борба срещу плевелите и екология в земеделието / Ганка Баева. // Земеделие плюс, 120, 2014, N 1, с. 31 - 32. 

   В статията е разгледан проблемът с борбата срещу плевелите и прилаганите методи за това, които се изменят непрекъснато в зависимост от развитието на новите технологии. 

1. Плевели - методи за борба 
 632.5.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. плевели 2. борба с плевелите 3. заплевяване 4. екология 5. екология в земеделието 6. сеитбообръщение 7. хербициди 8. агроекология 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1420

- 61 -

Сп Б 403

Влахова, В.  Биоторовете - екологосъобразен подход в съвременното земеделие. Обзор = Biofertilisers - An Environmentally Friendly Approach in Modern Agriculture. Review / В. Влахова. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 12, 2013, N 3 - 4, с. 70 - 76. 

   В статията се разглежда бързо развиващото се органично (биологично) земеделие и използването на биоторове, което е основна стъпка към намаляване отрицателното въздействие на селскостопанското производство върху околната среда. 

1. Биоземеделие 2. Органически и биологически торове 
 631.86/.87.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. торове 2. биоторове 3. органични торове 4. биологични торове 5. биоземеделие 6. органично земеделие 7. биологично земеделие 8. биологично зеленчукопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1372

- 62 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Овцевъдството в ЕС-27 и България / Петко Иванов. // Агробизнесът, 12, 2014, N 3, с. 32 - 33, 49. 

   Настоящата статия дава статистически данни за развитието на оцевъдството в страните от Европейския съюз и България. 

1. Овцевъдство 
 636.32/.38.001.5(045)
Ключови думи: 1. животновъдство 2. овцевъдство 3. овце 4. икономика на овцевъдството 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1412

- 63 -

Сп Б 434

Колко струва фунгицид, който си струва . // Агробизнесът, 12, 2014, N 3, с. 16 - 17. 

   Фунгицидите са специфична форма на пестициди, които контролират гъбични заболявания и са основен фактор за формиране на добивите в житните култури. В статията са описани резултатите от направения анализ на пазара на фунгициди у нас. 

1. Пестициди 
 632.952.001.13(045)
Ключови думи: 1. пестициди 2. фунгициди 3. житни култури 4. растителна защита 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1410

- 64 -

Сп Б 482

Лепоев, Милчо и др.  Оризовите люспи: отпадък или ценна суровина. Възможни решения за тяхното оползотворяване = Rice husk: waste or a valuable raw material. Possible developments to their utilization / Снежанка Узунова, Иван Узунов. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 2013, N 3 - 4, с. 101 - 112. 

   Представеният литературен обзор очертава някои от основните, технологично възможни направления за преработване на оризовите люспи и превръщането им във възобновяема суровина за получаване на разнообразни вэглерод-силиций съдържащи материали. 

1. Зърнени култури 2. Методи на термообработка 3. Химическа промишленост, технология на производство на неорганични вещества и минерали 
 633.18:66.04.004.8(045)
Ключови думи: 1. ориз 2. оризови люспи 3. възобновяеми отпадъци 4. възобновяема суровина 5. възобновяеми източници на енергия 6. въглерод-силиций съдържащи продукти 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 1375

- 65 -

Сп Б 329

Манолова, Ваня.  Предизвикателствата пред овощарството предстоят / Ваня Манолова, Иван Пенов. // Земеделие плюс, 120, 2014, N 2, с. 3 - 9. 

   Статията разглежда състоянието на овощарството в България. Представени са резултатите на проведено анкетно проучване с петдесет производители на плодове от четири планови региона. 

1. Овощарство 
 634.1Б.001.5(045)
Ключови думи: 1. овощарство 2. овощни култури 3. овощни насаждения 4. отглеждане на плодове 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1423

- 66 -

Сп Б 329

Мянушев, Енчо.  Земеделието и водната и ветрова ерозия / Енчо Мянушев. // Земеделие плюс, 120, 2014, N 2, с. 46 - 47. 

   Ерозията на почвата е най-широко разпространеният деградационен процес на почвената покривка в страната. В статията са разгледани водната и ветровата ерозия и основните фактори, които благоприятстват за развитието им. 

1. Ерозия на почвата 
 631.45.001.3(045)
Ключови думи: 1. ерозия 2. ерозия на почвата 3. водна ерозия 4. ветрова ерозия 5. земеделие 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1421

- 67 -

Сп Б 329

Мянушев, Енчо и др.  Ерозията като фактор за замърсяване на околната среда / Енчо Мянушев, Георги Димитров. // Земеделие плюс, 120, 2014, N 1, с. 35 - 36. 

   В последните години се наблюдава значително нарастване на замърсяването на околната среда в следствие на неправилното използване на минералните торове и препарати за растителна защита. В статията се обръща внимание на размера на замърсяване на околнота среда, причинено от ерозията на почвата. 

1. Ерозия на почвата 2. Замърсяване на почвата и водата 
 631.45:504.054.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. ерозия 2. ерозия на почвата 3. водна ерозия 4. замърсяване на околната среда 5. водноерозийни процеси 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1418

- 68 -

Сп Б 329

Радиоактивното замърсяване на планински почви и растения  / Д. Станева и др. // Земеделие плюс, 120, 2014, N 1, с. 33 - 35. 

   В статията са представени резултати от многогодишно проучване на Лабораторията по радиоекология към Институт "Н. Пушкаров" на почви, фуражи, треви, мъхове и диворастящи гъби от високопланински райони и високи полета в България. 

   Други авт.: Ив. Йорданова, Л. Мишева, Цв. Бинева

1. Изследване на почвата 2. Радиоактивност в българските почви 
 631.42.001.5(045)  + 539.16
Ключови думи: 1. радиоактивност 2. радиоактивно замърсяване 3. радиоактивни изотопи 4. радиоактивни материали 5. замърсяване на почвата 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1419

- 69 -

Сп Б 329

Стоева, Кера и др.  За многогодишните треви при биологично земеделие / Кера Стоева, Виолета Вътева, Пенка Тодорова. // Земеделие плюс, 120, 2014, N 2, с. 18 - 20. 

   В статията са представени резултатите от изследване на продуктивните възможности и хранителната стойност на някои многогодишни тревни видове, отглеждане при условията на биологично земеделие в района на Странджа. 

1. Биологично земеделие 2. Житни растения 3. Бобови растения 
 631/635.001.5(045)
Ключови думи: 1. земеделие 2. биологично земеделие 3. треви 4. житни треви 5. бобови треви 6. тревни видове 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1422

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама. <<

- 70 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Как да изберем врати и рампи за склада : Обзорна статия за оборудването на товаро-разтоварните места в логистичните точки / Васил Василев. // Логистика, X, 2014, N 1, с. 48 - 58. 

   Определяща характеристика на съвременната логистика е скоростта на обработка на товарите. Затова са необходими не само подходящи транспортни средства, но и добро оборудване на товаро-разтоварните места в склада. Статията дава насоки как да изберем подходящи рампи, врати и бариери за различните складове. 

1. Складово оборудване 2. Рампи 3. Индустриални врати 
 658.7.001.76(045)
Ключови думи: 1. склад 2. складово оборудване 3. врати 4. рампи 5. бариери 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама. << 
  

Сист. No: 1376

- 71 -

Сп А 19

Гарабедян, Хачо.  Съвременни тенденции в складовата логистика. Аутсорсинг / Хачо Гарабедян. // Машиностроене и електротехника, 63, 2014, N 2, с. 4 - 5. 

   Глобализацията, интеграцията и нарастващите нужди на потребителите карат фирмите да аутсорстват както складовите си дейности, така и цялата си логистична дейност. По този начин те могат по-добре да структурират бизнеса си, да постигнат по-висока конкурентоспособност на пазара, да съкратят времето за доставка и да повишат качеството на цялото обслужване. 

1. Складова логистика 2. Аутсорсинг 
 658.7.012.001(045)
Ключови думи: 1. складова логистика 2. складиране 3. съхранение 4. верига за доставки 5. аутсорсинг 6. дистрибуция 7. логистични услуги 8. логистични вериги 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама. << 
  

Сист. No: 1424

- 72 -

Сп Б 341

Касъров, Радостин.  Магнитно-прахов метод за безразрушаващ контрол / Радостин Касъров. // Инженеринг ревю, 2014, N 1, с. 63 - 66. 

   В статията е разгледан магнитно-праховият метод за безразрушителен контрол, който се прилага за окачествяване на изделия и съоръжения, изработени от метал. 

1. Безразрушителни методи на изпитване. Дефектоскопия 
 620.179.001.3(045)
Ключови думи: 1. безразрушителен контрол 2. безразрушителни методи на изпитване 3. магнитни методи 4. магнитно-прахов метод 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама. << 
  

Сист. No: 1394

- 73 -

Сп Б 448

Русинова, Ралица.  Двадесет и три] 23 най-често допускани грешки във веригата на доставки / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 1, с. 42 - 45. 

   В продължението на статията накратко са представени съветите на специалистите от e2b technologies за предотвратяване на най-често допусканите грешки във веригата на доставки. 

   Продължение от бр. 9/2013 г. 

1. Материално-техническо снабдяване. Покупки. Складово стопанство. Експедиция 
 658.7.001.1(045)
Ключови думи: 1. верига за доставки 2. supply chain 3. търсене 4. предлагане 5. планиране на производството 6. планиране на дистрибуцията 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама. << 
  

Сист. No: 1377

- 74 -

Сп А 19

Спасов, Викенти и др.  Интелигентни управляващи технологии в интегрираните логистични системи / Викенти Спасов, Теодора Иванова. // Машиностроене и електротехника, 63, 2014, N 2, с. 19 - 22. 

   Статията има за цел да представи интелигентните управляващи технологии, които се използват в интегрираните логистични системи. Разгледани са технологиите за маркиране на единици с линеен и двумерен баркод, радиочестотната идентификация, отворения стандарт за комуникации и са представени техните предимства. 

1. Управление на материално-техническото снабдяване, покупките, складовото стопанство и складовата логи 2. Автоматични управляващи системи 3. Радиочестотна идентификация 
 658.7.012.001.3(045)  + 681.51:621.396
Ключови думи: 1. логистични системи 2. управляващи системи 3. управляващи устройства 4. интелигентни управляващи технологии 5. баркод 6. RFID 7. радиочестотна идентификация 8. отворен стандарт за комуникации 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама. << 2. Машини и процеси с автоматично регулиране.  3. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1425

- 75 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  На лов за умни глави / Татяна Явашева. // Новата икономика, IV, 2014, N 37, с. 60 - 63. 

   Статията разглежда появилите се на пазара на труда компании за директен подбор на управленски кадри, популярни като хедхънтъри (headhunting - от англ. лов на глави). 

1. Персонал - подбор 
 658.3.007(045)
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. персонал 3. подбор на персонала 4. управленски кадри 5. компании за директен подбор 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама. << 
  

Сист. No: 1449

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

Кибернетика . Фина механика.

- 76 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Епохата на биониката / Александър Александров. // Новата икономика, ІІІ, 2013, N 32, с. 82 - 83. 

   Биониката представлява съвместното използване на компютърни приложения и знания от сферата на медицината и биологията. Статията разглежда иновациите в тази област през последните години, свързани с откриването на различни технологии за предаване на сигнали от мозъка и нервната система до електронни устройства. 

1. Бионика 
 621.391:57.001.76(045)
Ключови думи: 1. бионика 2. интерфейс мозък-компютър 3. медицински технологии 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  3. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1384

- 77 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Виртуалната реалност набира скорост / Александър Александров. // Новата икономика, IV, 2014, N 36, с. 88 - 89. 

   Въпреки че съществуват вече близо век, този тип продукти се използват слабо от масовите потребители. Затова алианс от компании ще се опита да докаже, че тяхното приложение в живота ни може да бъде много по-голямо. 

1. Виртуална реалност 
 681.32.001.76(045)
Ключови думи: 1. виртуална реалност 2. виртуални елементи 3. разширена реалност 4. добавена реалност 5. триизмерна реалност 6. симулатори 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1429

- 78 -

Сп Б 321

Йовчев, Борис и др.  Лай-Фай] Li-Fi - нова технология за безпроводно високоскоростно предаване на данни посредством видимата светлина / Борис Йовчев, Росица Младенова. // Наука, 24, 2014, N 1, с. 49 - 54. 

   В настоящата статия се прави обзор на провежданите изследвания върху новата Li-Fi технология за високоскоростно предаване на данни посредством видимата светлина, за нейното практическо използване и ускорено довеждане до пазара. Нейното предназначение не е да замести радио- или физическите линии за комуникация като Wi-Fi, WLAN и други, а да предостави възможност за предаване на данни там, където не е допустимо използването на радиомрежите и физическите линии. 

1. Предаване на данни 2. Комуникации - безжични 3. Светодиоди 
 681.324:621.383.001.76(045)
Ключови думи: 1. Wi-Fi 2. Li-Fi 3. Light Fidelity 4. високоскоростно предаване на данни 5. безжични мрежи 6. комуникация с видима светлина 7. светодиоди 8. Li-Fi технология 9. светодиодни лампи 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Кибернетика . Фина механика.  3. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 1453

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

- 79 -

Сп Б 341

Измерване на твърдост на метали и сплави . // Инженеринг ревю, 2013, N 9, с. 50 - 52. 

   Твърдостта е една от най-разпространените характеристики, определящи качеството на металите и сплавите и възможността за тяхното използване в различни конструкции и при различни условия на работа. В статията са разгледани статичните и динамични методи за определяне твърдостта на металите. 

1. Изпитване свойствата на металите 
 620.17.001.3(045)  + 389.1:669.018
Ключови думи: 1. метали 2. сплави 3. твърдост 4. свойства на метериалите 5. измерване на твърдост 6. статични методи 7. динамични методи 8. твърдомери 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  2. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 1368

- 80 -

Сп Б 341

Материали за металорежещи инструменти . // Инженеринг ревю, 2014, N 2, с. 74 - 79. 

   В процеса на обработка на детайлите режещите инструменти са подложени на тежки натоварвания и високи температури, а това предполага големи изисквания към техническите им характеристики. Тези характеристики до голяма степен се определят от използвания материал за изработка на режещата им част. В статията са разгледани най-често използваните материали за производство на металорежещи инструменти. 

1. Металорежещи инструменти 
 621.9.02.001.3(045)
Ключови думи: 1. металорежещи инструменти 2. режещи инструменти 3. металокерамични сплави 4. стомани 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  2. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 1438

- 81 -

Сп Б 341

Машини за плазмено рязане  : Основни методи за плазмено рязане, характеристики на машините. // Инженеринг ревю, 2014, N 2, с. 82 - 88. 

   Плазменото рязане е една от широко прилаганите в практиката технологии за рязане на различни метали. В статията са представени основните методи на плазмено рязане, основните характеристики на използваните машини, управление и софтуер. 

1. Рязане на металите, газово 
 621.791.945.001.3(045)
Ключови думи: 1. рязане 2. рязане на металите 3. плазмено рязане 4. машини за плазмено рязане 5. цифрово програмно управление 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  2. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 1439

Езикознание. Филология. Литература

История. Георафия. Биографии. Археология.

- 82 -

Сп Б 526

Кирилова, Благовеста.  Полярни дни и нощи в Лонгийър / Благовеста Кирилова. // Новата икономика, IV, 2014, N 34, с. 120 - 122. 

   Норвежкия островен град Лонгийър, който е най-северният в света, е средище на процъфтяваща туристическа индустрия. 

1. Географско описание на отделни страни. Странознание* 
 914/919.000.93(045)
Ключови думи: 1. Норвегия 2. туристическа индустрия 
Тематични рубрики: 1. История. Георафия. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 1405

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.

Компютри. Програмни продукти.

- 83 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Парола - жест и глас / Александър Александров. // Новата икономика, ІІІ, 2013, N 31, с. 92 - 93. 

   Статията представя работата на водещи технологични корпорации за промяна на начина, по който управляваме своите дигитални устройства. Забравете за мишките, клавиатурите и чувствителните на докосване екрани. Много скоро те ще бъдат заменени от собствените ни лица, гласове и ръце. 

1. Човек - машина 2. Софтуерни продукти 
 004.5.001.76(045)
Ключови думи: 1. компютри 2. технологии 3. дигитални устройства 4. управление на компютри 5. управление на електронни устройства 6. управление чрез глас 7. управление чрез жестове 8. управление чрез възприятия 9. perceptual computing 10. компютърен интерфейс 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1381

- 84 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Епохата на биониката / Александър Александров. // Новата икономика, ІІІ, 2013, N 32, с. 82 - 83. 

   Биониката представлява съвместното използване на компютърни приложения и знания от сферата на медицината и биологията. Статията разглежда иновациите в тази област през последните години, свързани с откриването на различни технологии за предаване на сигнали от мозъка и нервната система до електронни устройства. 

1. Бионика 
 621.391:57.001.76(045)
Ключови думи: 1. бионика 2. интерфейс мозък-компютър 3. медицински технологии 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  3. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 1384

- 85 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Уеб платформи за идеи / Александър Александров. // Новата икономика, IV, 2014, N 37, с. 78 - 80. 

   Нов вид сайтове са на път да помогнат на всеки обикновен човек да развие своята инициатива за бизнес и да спечели от нея. Това са така наречените сайтове за споделено развитие на идеи. 

1. Уебсайтове - проектиране 
 681.324.001.3(045)
Ключови думи: 1. уебсайт 2. уеб платформи 3. онлайн услуги 4. споделено развитие на идеи 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1450

- 86 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Направи си сам...мобилно приложение / Александър Александров. // Новата икономика, IV, 2014, N 37, с. 81 - 83. 

   Една революция е на път отново да промени света на мобилните комуникации. Става въпрос за възможността за лесно създаване на приложения за смартфони от непрограмисти като достъпът до тях ще е свободен за всеки желаещ. 

1. Софтуерни продукти 2. Комуникации - мобилни 
 004.4:621.39.001.3(045)
Ключови думи: 1. мобилни приложения 2. мобилни комуникации 3. приложения за смартфони 4. мобилни платформи 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1451

- 87 -

Сп Б 341

Виртуарлната реалност в програмирането на металорежещи машини . // Инженеринг ревю, 2013, N 9, с. 70 - 74. 

   Металообработващото оборудване постепенно се автоматизира с цел подобряване на контрола, повишаване на точността и ограничаване на зависимостта от операторите. Като следваща крачка в развитието на машините с програмно управление се посочва внедряването на виртуални системи, чрез които машината ще запаметява различни последователности от движения, извършени от оператора в процеса на програмиране. 

1. Металорежещи машини с програмно и автоматично управление 2. Виртуална реалност 
 621.9.06-529.001.3(045)
Ключови думи: 1. металорежещи машини 2. металообработващи машини 3. машини с ЦПУ 4. CNC машини 5. металорежещи машини с ЦПУ 6. програмиране 7. виртуална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Машини и процеси с автоматично регулиране.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1365

- 88 -

Сп А 377

Димитров, К. и др.  Безжични многосвързани мрежи. Особености, архитектура, основни характеристики и проблеми / К. Димитров, Е. Димитров. // Автоматика и информатика, 2013, N 2, с. 37 - 44. 

   Безжичните многосвързани мрежи се явяват като обещаваща концепция за справяне с предизвикателствата пред безжичните мрежи от ново поколение чрез осигуряване на гъвкава, адаптивна и реконфигурируема архитектура. За предимствата на новата безжична технология говорят изложените свойства и характеристики в статията. 

1. Комуникации - безжични 2. Компютърни мрежи 
 681.324.001.3(045)
Ключови думи: 1. компютърни мрежи 2. безжични мрежи 3. безжични многосвързани мрежи 4. многостъпкови мрежи 5. Wireless Mesh Networks 6. автономни комуникации 7. йерархична архитектура 8. многостъпково предаване на данни 9. маршрутизиращи протоколи 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1413

- 89 -

Сп Б 321

Йовчев, Борис и др.  Лай-Фай] Li-Fi - нова технология за безпроводно високоскоростно предаване на данни посредством видимата светлина / Борис Йовчев, Росица Младенова. // Наука, 24, 2014, N 1, с. 49 - 54. 

   В настоящата статия се прави обзор на провежданите изследвания върху новата Li-Fi технология за високоскоростно предаване на данни посредством видимата светлина, за нейното практическо използване и ускорено довеждане до пазара. Нейното предназначение не е да замести радио- или физическите линии за комуникация като Wi-Fi, WLAN и други, а да предостави възможност за предаване на данни там, където не е допустимо използването на радиомрежите и физическите линии. 

1. Предаване на данни 2. Комуникации - безжични 3. Светодиоди 
 681.324:621.383.001.76(045)
Ключови думи: 1. Wi-Fi 2. Li-Fi 3. Light Fidelity 4. високоскоростно предаване на данни 5. безжични мрежи 6. комуникация с видима светлина 7. светодиоди 8. Li-Fi технология 9. светодиодни лампи 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Кибернетика . Фина механика.  3. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 1453

- 90 -

Сп Б 526

Колева, Яна.  Златната треска в мобилните приложения / Яна Колева. // Новата икономика, IV, 2014, N 33, с. 80 - 81. 

   Мобилната сфера е най-голямата индустрия на планетата. Смартфоните превземат света, тъй като са универсален инструмент за търсене и получаване на информация, за комуникация, за удоволствие и забавление. Заедно с броят на потребителите на смартфони расте и разработването на мобилни приложения за тях. 

1. Софтуерни продукти 2. Комуникации - мобилни 
 004.4:621.39.001.1(045)
Ключови думи: 1. мобилни приложения 2. мобилна сфера 3. мобилни комуникации 4. смартфони 5. мобилни телефони 6. мобилни устройства 7. мобилни технологии 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1386

- 91 -

Сп А 19

Колчагов, Симеон.  С Autodesk по света: Дигиталните прототипи в действие / Симеон Колчагов. // Машиностроене и електротехника, 63, 2014, N 1, с. 28 - 32. 

   В настоящата статия са разгледани някои примери за успешно прилагане на най-използваният софтуер за машинно конструиране Autodesk. 

1. Софтуерни продукти 2. Машиностроене 
 004.4:621.0.004(045)
Ключови думи: 1. софтуер 2. софтуерни продукти 3. машиностроене 4. машинно конструиране 5. autodesk 6. морски турбини 7. вятърни турбини 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР<< 
  

Сист. No: 1415

- 92 -

Сп Б 526

Командваме компютрите с мисъл . // Новата икономика, ІІІ, 2013, N 30, с. 66 - 67. 

   В статията е представена една от най-иновативните концепции в сферата на компютърните технологии - BCI (Brain-Computer Interface - интепфейс между мозък и компютър). Става въпрос за директна комуникация между човешкия мозък и каквото и да е външно цифрово устройство. 

1. Човек - машина 
 004.5.001.76(045)
Ключови думи: 1. управление с мисъл 2. компютърни технологии 3. електронни устройства 4. управление на компютър 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1456

- 93 -

Сп Б 341

Полеви комуникационни мрежи Profibus . // Инженеринг ревю, 2013, N 9, с. 34 - 40. 

   Спецификацията Profibus за изграждане на полеви мрежи се използва в индустриалната автоматизация за обмен на информация между контролери, входно-изходни модули, крайни устройства и друго индустриално оборудване. В статията са разгледани различните видове протоколи Profibus, конфигурацията на системата и типовете устройства, който участват в нея. 

1. Комуникационни мрежи - изграждане 2. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 681.324:621.39.001.3(045)
Ключови думи: 1. комуникационни мрежи 2. полеви комуникационни мрежи 3. Profibus 4. Profibus мрежи 5. протоколи 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1370

- 94 -

Сп Б 448

Русинова, Ралица.  Един клик и си там : Високотехнологичен проект подобрява проследимостта на веригата на доставки в българския участък на Дунав / Ралица Русинова. // Логистика, X, 2014, N 3, с. 44 - 47. 

   Съвсем скоро ще можем да проследяваме от компютър, телефон, таблет или друго устройство какво се случва с конкретен товар или плавателен съд, движещ се по река Дунав. Това ще стане благодарение на проекта БУЛРИС, чрез който се създава речна информационна система по българската част на Дунав. 

1. Вътрешно корабоплаване. Речно корабоплаване 2. Товарен транспорт по вода. Товарни превози 3. Системи за управление на вериги доставки 
 656.62:519.688.001.3(045)
Ключови думи: 1. речно корабоплаване 2. вериги на доставки 3. речна информационна система 4. проследяване на товари 5. трафик контрол 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1446

- 95 -

Сп Б 526

Севова, Сияна.  Община в компютъра : Без действащо електронно правителство онлайн услугите на кметствата ще останат "бутикови", твърдят IT специалисти / Сияна Севова. // Новата икономика, IV, 2014, N 36, с. 50 - 52. 

   В България все още няма действащо електронно правителство, но все повече от общините работят усърдно по темата. Всяка местна управа се стреми да въведе колкото се може повече електронни услуги, защото с тях, от една страна, се спестява време, а от друга - се постига нов, по-ефективен начин на работа. 

1. Администрация - автоматизация 2. Правителство - електронно 
 351/354:681.324.001.7(045)
Ключови думи: 1. правителство 2. електронно правителство 3. електронна община 4. електронна администрация 5. електронни услуги 6. електронно управление 7. електронен подпис 8. електронно деловодство 9. онлайн услуги 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1431

- 96 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Виртуален детектор на лъжата / Татяна Явашева. // Новата икономика, IV, 2014, N 36, с. 60 - 61. 

   Социалните мрежи са източник на много информация, която невинаги е достоверна. Поради тази причина екип от учени разработва софтуерна система, която да проверява слуховете и достоверността на информацията. 

1. Софтуерни продукти 2. Социални комуникации - моделиране 
 004.4.001.1(045)  + 316.77
Ключови думи: 1. социални медии 2. социални мрежи 3. наблюдение на информационния поток 4. достоверност на информацията 5. софтуерни продукти 6. детектор на лъжата 7. виртуален детектор на лъжата 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 1430

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.

- 97 -

Сп Б 569

Преработка на строителни отпадъци . // Екология & инфраструктура, 3, 2014, N 1, с. 38 - 39. 

   Строителните отпадъци включват широк кръг от различни по вид отпадъци като бетон, тухли керемиди, порцеланови и керамични изделия, строителни смеси, стъкло, пластмаса и др. Източник на тези отпадъци може да бъде както индустрията, така и битовият сектор. В статията са разгледани начините за справяне със строителните отпадъци. 

1. Строителни отпадъци 2. Рециклиране 
 67.08 *:691.001.1(045)
Ключови думи: 1. отпадъци 2. строителни отпадъци 3. строителни материали 4. рециклиране 5. преработка на отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.  
  

Сист. No: 1445

Техника на безопасността.

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми.

Хранително-вкусова промишленост.

- 98 -

Сп Б 434

Ананиева, Нора.  Достатъчно добро за ядене : Къде по света са най-добрите и най-лошите места за хранене според Oxfam / Нора Ананиева. // Агробизнесът, 12, 2014, N 3, с. 10 - 11. 

   Статията описва проучването на международната организация Oxfam, което измерва глобалният достъп до евтина, здравословна и изобилна храна и показва най-добрите и най-лошите места за хранене по света. 

1. Хранителни продукти. Хранене 
 641/642.001.5(045)
Ключови думи: 1. храна 2. хранене 3. здравословно хранене 4. нездравословно хранене 5. недохранване 6. затлъстяване 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 1409

- 99 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Относно химическите прибавки към храните (Е-та) / Петко Иванов. // Агробизнесът, 12, 2014, N 2, с. 22 - 23. 

   В съвременната хранително-вкусова промишленост се използват изключително голям брой химически вещества, известни като Е-та. Техният брой надвишава 1500 и познанието и безопасното им използване изисква сериозна химическа квалификация. Целта им е да подобрят качеството на преработените хранителни продукти по отношение на цвят, вкус, мирис, трайност на съхранение и др. 

1. Храни - състав 
 613.29.001.3(045)
Ключови думи: 1. храни 2. хранително-вкусова промишленост 3. химически прибавки 4. химически добавки 5. Е-та в храните 6. адитиви 7. консерванти 8. оцветители 9. подсладители 10. синтетични добавки 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 1379

- 100 -

Сп Б 341

Стефанов, Стефан.  Системи за дозиране при опаковане на хранителни продукти и напитки / Стефан Стефанов. // Инженеринг ревю, 2014, N 1, с. 94 - 101. 

   Една от най-често срещаните операции в цялостния производствен процес в хранително-вкусовата промишленост е дозирането. В статията са разгледани същността на процеса и видовете дозиране според структурата на работния цикъл. 

1. Технология на напитките, хранителна и консервна промишленост 
 663/664.001.3(045)
Ключови думи: 1. хранителни продукти 2. напитки 3. течни продукти 4. хранително-вкусова промишленост 5. дозиране 6. дискретно дозиране 7. дозиращи устройства 8. дозатори 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 1398

- 101 -

Сп Б 434

Ценова, Елица.  (Раз)опаковай продуктите / Елица Ценова. // Агробизнесът, 12, 2014, N 3, с. 22 - 23. 

   В последно време проблемът с количеството боклук, създаден от опаковките на хранителните продукти, придобива все по-големи размери. Затова някои търговци предлагат, вместо да се губят ресурси в създаването на нови и модерни материали за съхраняване на храни, там, където е възможно, да не се използват изобщо опаковки. 

1. Опаковки за храни 2. Опазване на околната среда 
 621.798:641/642.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. опаковка 2. опаковки на храни 3. опазване на околната среда 4. опазване на природата 5. екологично пазаруване 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1411

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело.

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).

- 102 -

Сп Б 341

Материали за металорежещи инструменти . // Инженеринг ревю, 2014, N 2, с. 74 - 79. 

   В процеса на обработка на детайлите режещите инструменти са подложени на тежки натоварвания и високи температури, а това предполага големи изисквания към техническите им характеристики. Тези характеристики до голяма степен се определят от използвания материал за изработка на режещата им част. В статията са разгледани най-често използваните материали за производство на металорежещи инструменти. 

1. Металорежещи инструменти 
 621.9.02.001.3(045)
Ключови думи: 1. металорежещи инструменти 2. режещи инструменти 3. металокерамични сплави 4. стомани 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  2. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 1438

- 103 -

Сп Б 341

Машини за плазмено рязане  : Основни методи за плазмено рязане, характеристики на машините. // Инженеринг ревю, 2014, N 2, с. 82 - 88. 

   Плазменото рязане е една от широко прилаганите в практиката технологии за рязане на различни метали. В статията са представени основните методи на плазмено рязане, основните характеристики на използваните машини, управление и софтуер. 

1. Рязане на металите, газово 
 621.791.945.001.3(045)
Ключови думи: 1. рязане 2. рязане на металите 3. плазмено рязане 4. машини за плазмено рязане 5. цифрово програмно управление 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  2. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 1439

- 104 -

Сп А 19

Стоев, Л. и др.  Метод за активен контрол при надлъжно шлифоване / Л. Стоев, Ст. Христов. // Машиностроене и електротехника, 63, 2014, N 1, с. 46 - 50. 

   В статията се разглежда нов експериментално изследван метод за активен контрол при надлъжно шлифоване, който може да се използва и при обработване на детайли с ниска стабилност с подвижен люнет. Целта на изследването е експериментално доказване на приложимостта на метода при надлъжно шлифоване на цилиндрични стъпала на валове. 

1. Шлифоване 
 621.92.001.5(045)
Ключови думи: 1. шлифоване 2. надлъжно шлифоване 3. активен контрол 4. адаптивно управление 5. люнет 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 1416

- 105 -

Сп Б 341

Стругови центри . // Инженеринг ревю, 2014, N 1, с. 80 - 90. 

   В статията са разгледани мултифункционалните стругови центри в конфигурация с един или повече шпиндели, които все повече се налагат като оптимално решение за множество операции, свързани с обработка на ротационни детайли. 

1. Стругарство. Стругове 2. Стругове. Съвременни приспособления 
 621.941.001.76(045)
Ключови думи: 1. стругове 2. струговане 3. стругове с ЦПУ 4. стругови центри 5. стругови машини 6. патронни стругове 7. високоскоростно струговане 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 1397

- 106 -

Сп А 19

Традиционното срещу модерното мислене в производството на пресформи и матрици . // Машиностроене и електротехника, 63, 2014, N 2, с. 40 - 41. 

   Светът на металообработването непрекъснато се обновява с нови машини, софтуер и режещи инструменти. Усвояването на новите технологии и отварянето за тестването им ще бъде решаващо за по-високата производителност и цялостната дейност в производството на пресформи и матрици. 

1. Обработка чрез рязане 
 621.9.001.1(045)
Ключови думи: 1. пресформи 2. матрици 3. металообработване 4. режещи инструменти 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 1426

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.

- 107 -

Сп Б 341

Взривобезопасно осветление . // Инженеринг ревю, 2014, N 1, с. 72 - 73. 

   В производствените помещения и съоръжения, считани за потенциално взривоопасни, трябва да бъде инсталирано електрическо оборудване, проектирано специално за такива цели. Към този тип оборудване спада т.нар. “взривобезопасно осветление”, което е разгледано в настоящата статия. 

1. Осветление 
 628.9.001.3(045)
Ключови думи: 1. осветление 2. индустриално осветление 3. взривобезопасно осветление 4. взривозащитено осветление 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 1396

- 108 -

Сп Б 321

Йовчев, Борис и др.  Лай-Фай] Li-Fi - нова технология за безпроводно високоскоростно предаване на данни посредством видимата светлина / Борис Йовчев, Росица Младенова. // Наука, 24, 2014, N 1, с. 49 - 54. 

   В настоящата статия се прави обзор на провежданите изследвания върху новата Li-Fi технология за високоскоростно предаване на данни посредством видимата светлина, за нейното практическо използване и ускорено довеждане до пазара. Нейното предназначение не е да замести радио- или физическите линии за комуникация като Wi-Fi, WLAN и други, а да предостави възможност за предаване на данни там, където не е допустимо използването на радиомрежите и физическите линии. 

1. Предаване на данни 2. Комуникации - безжични 3. Светодиоди 
 681.324:621.383.001.76(045)
Ключови думи: 1. Wi-Fi 2. Li-Fi 3. Light Fidelity 4. високоскоростно предаване на данни 5. безжични мрежи 6. комуникация с видима светлина 7. светодиоди 8. Li-Fi технология 9. светодиодни лампи 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Кибернетика . Фина механика.  3. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 1453

- 109 -

Сп Б 341

Метални тръби за водопровод и канализация . // Инженеринг ревю, 2013, N 9, с. 66 - 69. 

   Статията разглежда различните видове метални тръби, подходящи за изграждането на водоснабдителни и канализационни системи - чугунени, стоманени, поцинковани и медни тръби. 

1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника 2. Тръби 
 628:621.645.001.3(045)
Ключови думи: 1. тръби 2. метални тръби 3. чугунени тръби 4. стоманени тръби 5. медни тръби 6. поцинковани тръби 7. водопроводи 8. канализация 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 1366

- 110 -

Сп Б 341

Отопление на производствени помещения . // Инженеринг ревю, 2014, N 1, с. 67 - 70. 

   Статията разглежда различните видове системи за отопление на производствените помещения. 

1. Отопление 2. Промишлени отоплителни системи 
 697.1.001.3(045)
Ключови думи: 1. отопление 2. отоплителни системи 3. отоплителни инсталации 4. производствени помещения 5. топловъздушно отопление 6. лъчисто отопление 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 1395

- 111 -

Сп Б 341

Резервоари за съхранение на питейна вода . // Инженеринг ревю, 2014, N 1, с. 104 - 106. 

   В статията са разгледани резервоарите за съхранение на питейна вода, конструктивните им особености, материалите, от които се произвеждат и условията, които се спазват при монтирането им. 

1. Резервоари 2. Водохранилища 
 628.13
Ключови думи: 1. резервоари 2. водохранилища 3. питейна вода 4. резервоари за питейна вода 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 1400

- 112 -

Сп Б 569

Устойчиво градско водоснабдяване . // Екология & инфраструктура, 3, 2014, N 1, с. 24 - 26. 

   Повече от три четвърти от населението на ЕС живее в урбанизирани зони и тенденцията е този дял да се увеличава. С това нарастват и потребностите от прясна вода в градските райони и предизвикателствата при нейното осигуряване. За предотвратяването на водни кризи в градовете е необходимо ефективно управлeние на водните ресурси на всеки етап: от снабдяването с чиста вода до нейното използване за различни нужди от потребителите . 

1. Водопотребление. Загуби на вода и борба с тях 
 628.17.001.13(045)
Ключови думи: 1. водоснабдяване 2. градско водоснабдяване 3. водопотребление 4. икономия на вода 5. питейна вода 6. водоснабдителни мрежи 7. загуби на вода 8. дъждовна вода 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 1442

Машини и процеси с автоматично регулиране.

- 113 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Гугъл] Google в страната на роботите / Александър Александров. // Новата икономика, IV, 2014, N 35, с. 94 - 95. 

   Технологичният гигант Google ни изненадва с желанието си да инвестира в роботиката и домашната автоматизация. 

1. Машини и процеси с автоматично управление и регулиране 2. Роботи. Автомати 
 62-52.001.76(045)  + 621.865-52.001.76(045)
Ключови думи: 1. роботи 2. роботика 3. автоматизация 4. домашна автоматизация 5. автоматизирани домашни уреди 6. интелигентни уреди 7. интелигентен дом 
Тематични рубрики: 1. Машини и процеси с автоматично регулиране.  
  

Сист. No: 1403

- 114 -

Сп Б 341

Виртуарлната реалност в програмирането на металорежещи машини . // Инженеринг ревю, 2013, N 9, с. 70 - 74. 

   Металообработващото оборудване постепенно се автоматизира с цел подобряване на контрола, повишаване на точността и ограничаване на зависимостта от операторите. Като следваща крачка в развитието на машините с програмно управление се посочва внедряването на виртуални системи, чрез които машината ще запаметява различни последователности от движения, извършени от оператора в процеса на програмиране. 

1. Металорежещи машини с програмно и автоматично управление 2. Виртуална реалност 
 621.9.06-529.001.3(045)
Ключови думи: 1. металорежещи машини 2. металообработващи машини 3. машини с ЦПУ 4. CNC машини 5. металорежещи машини с ЦПУ 6. програмиране 7. виртуална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Машини и процеси с автоматично регулиране.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1365

- 115 -

Сп Б 341

Мобилни HMI устройства  : Съвременни възможности за отдалечено наблюдение и контрол на SCADA системи. // Инженеринг ревю, 2014, N 2, с. 58 - 62. 

   В наши дни HMI/SCADA приложенията не просто осъществяват мониторинг и съдействат на контролното оборудване, но осигуряват и огромни електронни възможности на машинните операции и съоръженията. HMI системите постепенно еволюират в усъвършенствани SCADA решения, които осигуряват ключови данни на операторите, инженерите и мениджърите на предприятията от всяка точка по всяко време. 

1. Автоматизирани системи за управление 2. Устройства за управление, проверка и контрол 
 681.51.001.1(045)  + 681.326.001.3(045)
Ключови думи: 1. SCADA системи 2. HMI устройства 3. отдалечен достъп 4. контрол 5. наблюдение 6. браузъри 7. мобилни приложения 8. сървъри 9. облачни услуги 10. мобилни устройства 11. преносими устройства 
Тематични рубрики: 1. Машини и процеси с автоматично регулиране.  
  

Сист. No: 1435

- 116 -

Сп Б 434

Николаева, Нора.  Роботите в земеделието вече са реалност / Нора Николаева. // Агробизнесът, 12, 2014, N 2, с. 37 - 39. 

1. Селско стопанство - автоматизация 2. Автоматични системи. Роботи. Автомати 
 631.3-52.001.76(045)
Ключови думи: 1. земеделие 2. автоматизация 3. механизация в земеделието 4. роботи 5. земеделски роботи 6. агриботи 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Машини и процеси с автоматично регулиране.  
  

Сист. No: 1378

- 117 -

Сп А 19

Спасов, Викенти и др.  Интелигентни управляващи технологии в интегрираните логистични системи / Викенти Спасов, Теодора Иванова. // Машиностроене и електротехника, 63, 2014, N 2, с. 19 - 22. 

   Статията има за цел да представи интелигентните управляващи технологии, които се използват в интегрираните логистични системи. Разгледани са технологиите за маркиране на единици с линеен и двумерен баркод, радиочестотната идентификация, отворения стандарт за комуникации и са представени техните предимства. 

1. Управление на материално-техническото снабдяване, покупките, складовото стопанство и складовата логи 2. Автоматични управляващи системи 3. Радиочестотна идентификация 
 658.7.012.001.3(045)  + 681.51:621.396
Ключови думи: 1. логистични системи 2. управляващи системи 3. управляващи устройства 4. интелигентни управляващи технологии 5. баркод 6. RFID 7. радиочестотна идентификация 8. отворен стандарт за комуникации 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама. << 2. Машини и процеси с автоматично регулиране.  3. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 1425

- 118 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Пестеливите умни сгради / Татяна Явашева. // Новата икономика, IV, 2014, N 33, с. 74 - 77. 

   В статията се разглежда енергийната ефективност. Тя представлява възможността енергията да се ползва по-пълноценно и при възможно по-ниско количество да се постига висока функционалност и конфорт. Това се постига с използването на автоматични системи за управление и за енергиен мениджмънт. 

1. Енергийни системи - автоматизация 2. Ефективност - енергийна 
 658.26:007.5.001.76(045)
Ключови думи: 1. енергийна ефективност 2. пасивна енергийна ефективност 3. активна енергийна ефективност 4. автоматични системи 5. автоматични системи за управление 6. енергиен мениджмънт 7. енергиен мониторинг 8. обществени сгради 9. умни сгради 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Машини и процеси с автоматично регулиране.  
  

Сист. No: 1387

Ядрена техника.

- 119 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Човечеството овладява енергията на звездите / Александър Александров. // Новата икономика, ІІІ, 2013, N 30, с. 72 - 73. 

   През следващите 15 години се очаква да заработи първият ефективен реактор, базиран на термоядрен синтез на планетата - ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor - Международен Експериментален Термоядрен Реактор). Той е мащабен изследователски проект и има за цел да докаже, че термоядрените реактори могад да бъдат достатъчно ефективни, за да произвеждат електроенергия за промишлени цели. 

1. Термоядрени реактори 
 621.039.6.001.1(045)
Ключови думи: 1. реактори 2. термоядрен реактор 3. термоядрен синтез 4. термоядрена енергетика 5. ядрена реакция 
Тематични рубрики: 1. Ядрена техника.  
  

Сист. No: 1454

- 120 -

Сп Б 439

Найденов, Ивайло.  ВВЕР - флагманът на руската ядрена енергетика / Ивайло Найденов. // Ютилитис, 12, 2014, N 2, с. 42 - 49. 

   В статията са представени ядрените енергийни реактори ВВЕР (водо-водяной энергетический реактор), които спадат към класа на реакторите с вода под налягане. 

1. Ядрени реактори 
 621.039.5.001.3(045)
Ключови думи: 1. ядрена енергетика 2. ядрени реактори 3. ВВЕР реактори 4. системи за безопасност 5. реактори с вода под налягане 
Тематични рубрики: 1. Ядрена техника.  
  

Сист. No: 1427

- 121 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Термоядреният синтез - кога звездите ще слязат при нас / Татяна Явашева. // Новата икономика, IV, 2014, N 33, с. 88 - 90. 

   Статията разглежда проекта ИТЕР (International Thermonuclear Experimental Reactor - Международен Експериментален Термоядрен Реактор). Той представлява нов етап в изследванията на ядрения синтез и цели да демонстрира практическата приложимост на синтеза като източник на енергия. 

1. Термоядрени реактори 
 621.039.6.001.1(045)
Ключови думи: 1. термоядрен синтез 2. термоядрен реактор 3. термоядрена енергетика 4. ядрена реакция 
Тематични рубрики: 1. Ядрена техника.  
  

Сист. No: 1385

Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.

- 122 -

Сп Б 482

Лепоев, Милчо и др.  Оризовите люспи: отпадък или ценна суровина. Възможни решения за тяхното оползотворяване = Rice husk: waste or a valuable raw material. Possible developments to their utilization / Снежанка Узунова, Иван Узунов. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 2013, N 3 - 4, с. 101 - 112. 

   Представеният литературен обзор очертава някои от основните, технологично възможни направления за преработване на оризовите люспи и превръщането им във възобновяема суровина за получаване на разнообразни вэглерод-силиций съдържащи материали. 

1. Зърнени култури 2. Методи на термообработка 3. Химическа промишленост, технология на производство на неорганични вещества и минерали 
 633.18:66.04.004.8(045)
Ключови думи: 1. ориз 2. оризови люспи 3. възобновяеми отпадъци 4. възобновяема суровина 5. възобновяеми източници на енергия 6. въглерод-силиций съдържащи продукти 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 1375

- 123 -

Сп Б 341

Продукти и доставчици за полимерната промишленост . // Инженеринг ревю, 2014, N 2, с. 25 - 35. 

   В статията са публикувани коментари на някои от компаниите, предлагащи продукти и услуги в сферата на полимерната промишленост. 

1. Промишленост на високомолекулярните вещества. Каучукова промишленост. Пластмасова промишленост 
 678.001.3(045)
Ключови думи: 1. пластмаси 2. пластмасови изделия 3. полимерна промишленост 4. полимерни материали 5. полимери 6. технически пластмаси 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 1432

- 124 -

Сп Б 341

Производство на пластмаси и пластмасови изделия . // Инженеринг ревю, 2014, N 1, с. 28 - 35. 

   Статията представя някои от водещите производители на пластмаса и пластмасови изделия в България, които разказват за своите проекти, технологични новости и планове за развитие. 

1. Промишленост на високомолекулярните вещества. Каучукова промишленост. Пластмасова промишленост 
 678.001.3(045)
Ключови думи: 1. пластмаси 2. пластмасови изделия 3. пластмасова промишленост 4. полимерна промишленост 5. полимери 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 1391

- 125 -

Сп Б 482

Садовски, Александър.  Независим преглед на проблема за шистовия газ = Independent review of the shale gas problem / Александър Садовски. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 2013, N 3 - 4, с. 124 - 132. 

   Целта на настоящата статия е да се направи независим преглед на фактите относно използването на шистовия газ. В статията се излагат фактите и съображенията, свързани с проучването и добива му в България. 

1. Добиване на течни и газообразни минерални вещества, защита от корозия 
 622.32.001.1(045)
Ключови думи: 1. природен газ 2. шистов газ 3. шисти 4. хидравлично разбиване 5. хоризонтално сондиране 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 1374

- 126 -

Сп Б 341

Химично пречистване на отпадни води . // Инженеринг ревю, 2014, N 2, с. 71 - 73. 

   В статията са разгледани различните методи и процеси, които се използват за химично пречистване на отпадни промишлени води: неутрализация, окисление, електрохимична обработка и др. 

1. Отпадъчни води, промишлени - пречистване 
 628.34.001.3(045)
Ключови думи: 1. отпадни води 2. отпадъчни води 3. пречистване 4. химично пречистване 5. химични замърсители 6. неутрализация 7. окисление 8. електрохимична обработка 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 1437


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Александър 1 7 23 24 52 53 76 77 83 84 85 86 113 119 
Ананиева, Нора 98 
Ардаванис, Джордж 10 54 
Баева, Ганка 60 
Бинева, Цв. 17 68 
Василев, Васил 70 
Влахова, В. 61 
Вътева, Виолета 69 
Гарабедян, Хачо 71 
Деветаков, Неделчо 32 
Димитров, Георги 14 67 
Димитров, Е. 33 88 
Димитров, К. 33 88 
Донев, Валентин 55 
Драганов, Никола 34 
Иванов, Петко 62 99 
Иванова, Теодора 46 74 117 
Илиева, В. 12 
Йовчев, Борис 78 89 108 
Йорданов, Антон 35 
Йорданова, Ив. 17 68 
Касъров, Радостин 72 
Кирилова, Благовеста 82 
Ковачев, Петко 5 19 
Колева, Яна 42 90 
Колчагов, Симеон 28 91 
Коцева, С. 12 
Куцаров, Стефан 37 43 44 
Лепоев, Милчо 55 
Манолова, Ваня 65 
Мишева, Л. 17 68 
Младенова, Росица 78 89 108 
Мянушев, Енчо 14 66 67 
Найденов, Ивайло 120 
Николаева, Нора 59 116 
Пенева, Теодора 31 
Пенов, Иван 65 
Русинова, Ралица 56 73 94 
Садовски, Александър 125 
Севова, Сияна 4 95 
Спасов, Викенти 46 74 117 
Станева, Д. 17 68 
Стефанов, А. 47 
Стефанов, Стефан 100 
Стоев, Л. 104 
Стоева, Кера 69 
Ташева, Евгения 5 19 
Тодорова, Пенка 69 
Узунов, Иван 64 122 
Узунова, Снежанка 64 122 
Хлебаров, Ивайло 5 19 
Христов, Ст. 104 
Ценова, Елица 20 101 
Явашева, Татяна 3 6 8 9 21 22 40 41 48 58 75 96 118 121 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

(Раз)опаковай продуктите 20 101 
Автономните автомобили вече са тук 52 
Акция "Стари коли" 22 58 
Безжични многосвързани мрежи. Особености, архитектура, основни характеристики и проблеми 33 88 
Безконтактен галваномагнитен амперметър за постоянен и променлив ток 34 
Биоторовете - екологосъобразен подход в съвременното земеделие. Обзор = Biofertilisers - An Environmentally Friendly Approach in Modern Agriculture. Review 61 
Вариатори 50 
ВВЕР - флагманът на руската ядрена енергетика 120 
Взривобезопасно осветление 107 
Виртуален детектор на лъжата 6 96 
Виртуалната реалност набира скорост 77 
Виртуарлната реалност в програмирането на металорежещи машини 87 114 
Възраждането на дирижаблите 53 
Газова арматура 29 
Газови смеси за промишлеността 25 
Горива от твърди отпадъци 11 
Гугъл] Google в страната на роботите 113 
Двадесет и три] 23 най-често допускани грешки във веригата на доставки 73 
Достатъчно добро за ядене 98 
Европа създаде Голиат сред телескопите 24 
Един клик и си там 56 94 
Елементна база на индустриалния интерфейс IO-Link 37 43 
Енергийната бедност в България 31 
Епохата на биониката 23 76 84 
Ерозията като фактор за замърсяване на околната среда 14 67 
Ефективно присъствие в социалните мрежи 7 
За многогодишните треви при биологично земеделие 69 
Зарядни за тягови батерии - трансформаторни или импулсни 32 
Земеделието и водната и ветрова ерозия 66 
Златната треска в мобилните приложения 42 90 
Измерване на твърдост на метали и сплави 26 79 
Измерване разхода на газ 49 
Икономика на ръба на кадровата криза 8 
Интегрални усилватели за индустриални приложения 44 
Интелигентни управляващи технологии в интегрираните логистични системи 46 74 117 
Интелигентно централно топлоснабдяване от Siemens 30 
Как да изберем врати и рампи за склада 70 
Колко струва фунгицид, който си струва 63 
Командваме компютрите с мисъл 92 
Контрол на изолацията в инсталации ниско напрежение - част ІІ 36 
Лай-Фай] Li-Fi - нова технология за безпроводно високоскоростно предаване на данни посредством видимата светлина 78 89 108 
Лесно маркиране с TRUMPF 27 
Магнитно-прахов метод за безразрушаващ контрол 72 
Материали за металорежещи инструменти 80 102 
Машини за плазмено рязане 81 103 
Метални тръби за водопровод и канализация 109 
Метод за активен контрол при надлъжно шлифоване 104 
Методи за борба срещу плевелите и екология в земеделието 60 
Мобилни HMI устройства 115 
Модерни високоскоростни жп технологии 55 
Мониторинг на повърхностните води 13 
Монополът в образованието пречи 2 
На лов за космически боклук 15 
На лов за умни глави 75 
Наноасемблерите. Следващата голяма стъпка 1 
Направи си сам...мобилно приложение 86 
Независим преглед на проблема за шистовия газ = Independent review of the shale gas problem 125 
Нов живот за старата електроника 21 40 48 
Община в компютъра 4 95 
Овцевъдството в ЕС-27 и България 62 
Оризовите люспи: отпадък или ценна суровина. Възможни решения за тяхното оползотворяване = Rice husk: waste or a valuable raw material. Possible developments to their utilization 64 122 
От наука към бизнес 9 
Относно химическите прибавки към храните (Е-та) 99 
Отопление на производствени помещения 110 
Очистване на отпадни газове 16 
Парола - жест и глас 83 
Пестеливите умни сгради 41 118 
Полеви комуникационни мрежи Profibus 45 93 
Полярни дни и нощи в Лонгийър 82 
Предизвикателствата пред овощарството предстоят 65 
Преработка на строителни отпадъци 97 
Приложение на УКВ радиосистема TETRA за предаване на данни при системи, обслужващи извънредни ситуации 47 
Продукти и доставчици за полимерната промишленост 123 
Производство на пластмаси и пластмасови изделия 124 
Радиоактивното замърсяване на планински почви и растения 17 68 
Резервоари за съхранение на питейна вода 111 
Рециклиране на хартия 18 
Роботите в земеделието вече са реалност 59 116 
С Autodesk по света: Дигиталните прототипи в действие 28 91 
Светлата страна на слънчевата енергия 35 
Система ще следи корабния трафик 57 
Системи за дозиране при опаковане на хранителни продукти и напитки 100 
Стратегически интегриран екологичен модел 10 54 
Стругови центри 105 
Сушите, като природно и социално-икономическо явление = The Drought as a Natural and Social Economical Phenomena 12 
Съвременни тенденции в складовата логистика. Аутсорсинг 71 
Термоядреният синтез - кога звездите ще слязат при нас 121 
Традиционното срещу модерното мислене в производството на пресформи и матрици 106 
Уеб платформи за идеи 85 
Управление на отпадъците в разрез с европейските цели и здравия разум 5 19 
Устойчиво градско водоснабдяване 112 
Хармоници в електроенергийните мрежи 38 39 
Химично пречистване на отпадни води 126 
Червячни редуктори 51 
Човечеството овладява енергията на звездите 119 
Ще стигнем късно в училището на бъдещето 3 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизирани системи за управление 115 
Автоматични системи. Роботи. Автомати 59 116 
Автоматични управляващи системи 46 74 117 
Автомобили 22 52 58 
Администрация - автоматизация 4 95 
Алтернативни горива 11 
Астрономическо оборудване - телескопи 24 
Аутсорсинг 71 
Безразрушителни методи на изпитване. Дефектоскопия 72 
Биоземеделие 61 
Биологично земеделие 69 
Бионика 23 76 84 
Бобови растения 69 
Видове тяга. Локомотиви и влакове 55 
Виртуална реалност 77 87 114 
Високоскоростен жп транспорт 10 54 
Високоскоростни влакове 55 
Водно обкръжение - състояние, опазване 13 
Водопотребление. Загуби на вода и борба с тях 112 
Водохранилища 111 
Вътрешно корабоплаване. Речно корабоплаване 56 94 
Газови инсталации - монтаж 29 
Газови смеси 25 
Географско описание на отделни страни. Странознание* 82 
Добиване на течни и газообразни минерални вещества, защита от корозия 125 
Други източници на енергия 35 
Електрически изправители 38 
Електрически инсталации и мрежи 38 39 
Електрически мрежи за ниско напрежение 36 
Енергийни системи - автоматизация 41 118 
Ерозия на почвата 14 66 67 
Ефективност - енергийна 31 41 118 
Железопътно строителство-екологични проблеми 10 54 
Житни растения 69 
Замърсяване на въздуха 16 
Замърсяване на почвата и водата 14 67 
Зърнени култури 64 122 
Изпитване свойствата на металите 26 79 
Изследване на почвата 17 68 
Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 37 43 45 93 
Индустриални врати 70 
Интегрални схеми 37 43 
Интернет - маркетинг 7 
Качество на образованието 3 
Климатология 12 
Компютърни мрежи 33 88 
Комуникации - безжични 33 78 88 89 108 
Комуникации - мобилни 42 86 90 
Комуникационни мрежи - изграждане 45 93 
Космическо пространство 15 
Лазерна техника 27 
Летателни апарати 53 
Материално-техническо снабдяване. Покупки. Складово стопанство. Експедиция 73 
Машини и процеси с автоматично управление и регулиране 113 
Машиностроене 28 91 
Металорежещи инструменти 80 102 
Металорежещи машини с програмно и автоматично управление 87 114 
Методи и форми на обучение 2 
Методи на термообработка 64 122 
Механизми. Предавки 50 51 
Морско корабоплаване 57 
Нанотехнологии 1 
Обработка чрез рязане 106 
Образование - България 3 
Обща енергетика 31 
Обществен ред 47 
Овощарство 65 
Овцевъдство 62 
Ограничение, контрол и регулиране на движението 57 
Опазване на околната среда 20 101 
Опаковки за храни 20 101 
Органически и биологически торове 61 
Осветление 107 
Отопление 110 
Отпадъци 15 
Отпадъци - електронно оборудване-оползотворяване 21 40 48 
Отпадъци - управление 5 19 
Отпадъци -оползотворяване 11 
Отпадъчни води, промишлени - пречистване 126 
Очистване на газове 16 
Персонал - подбор 75 
Пестициди 63 
Плевели - методи за борба 60 
Подвижност на работната сила. Миграция (вътрешна и международна) 8 
Правителство - електронно 4 95 
Правни проблеми за опазване на околната среда 5 19 
Предаване на данни 78 89 108 
Преобразуване на променливия ток в постоянен. Изправители и изправителни устройства 32 
Природни бедствия 12 
Промишлени отоплителни системи 110 
Промишленост 25 
Промишленост на високомолекулярните вещества. Каучукова промишленост. Пластмасова промишленост 123 124 
Радиоактивност в българските почви 17 68 
Радиотелефония. Радиокомуникации. GSM комуникации 47 
Радиочестотна идентификация 46 74 117 
Разходомери за течности, газове, пара и др. 49 
Рампи 70 
Редуктори 51 
Резервоари 111 
Рециклиране 18 22 58 97 
Роботи. Автомати 113 
Рязане на металите, газово 81 103 
Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника 109 
Светодиоди 78 89 108 
Селско стопанство - автоматизация 59 116 
Системи за управление на вериги доставки 56 94 
Складова логистика 71 
Складово оборудване 70 
Слънчева енергия 35 
Софтуерни продукти 6 28 42 83 86 90 91 96 
Социални комуникации - моделиране 6 96 
Строителни отпадъци 97 
Стругарство. Стругове 105 
Стругове. Съвременни приспособления 105 
Термоядрени реактори 119 121 
Технология на напитките, хранителна и консервна промишленост 100 
Товарен транспорт по вода. Товарни превози 56 94 
Трансфер на технологии (ик. аспект) 9 
Тръби 109 
Уебсайтове - проектиране 85 
Управление на материално-техническото снабдяване, покупките, складовото стопанство и складовата логи 46 74 117 
Уреди за измерване на ток 34 
Усилватели, операционни 44 
Устройства за управление, проверка и контрол 115 
Хартиена промишленост 18 
Химическа промишленост, технология на производство на неорганични вещества и минерали 64 122 
Храни - състав 99 
Хранителни продукти. Хранене 98 
Централно отопление на сгради 30 
Човек - машина 83 92 
Шлифоване 104 
Ядрени реактори 120 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

AMR сензор 34 
autodesk 28 91 
CNC машини 87 114 
HMI устройства 115 
Li-Fi 78 89 108 
Li-Fi технология 78 89 108 
Light Fidelity 78 89 108 
perceptual computing 83 
Profibus 45 93 
Profibus мрежи 45 93 
RFID 46 74 117 
SCADA системи 115 
supply chain 73 
Wi-Fi 78 89 108 
Wireless Mesh Networks 33 88 
автоматизация 59 113 116 
автоматизирани домашни уреди 113 
автоматични системи 41 118 
автоматични системи за управление 41 118 
автомобили 22 52 58 
автономни автомобили 52 
автономни коли 52 
автономни комуникации 33 88 
агриботи 59 116 
агроекология 60 
адаптивно управление 104 
адитиви 99 
аеродинамични балони 53 
аеростати 53 
активен контрол 104 
активна енергийна ефективност 41 118 
амперметър 34 
астрономия 24 
аутсорсинг 71 
бариери 70 
баркод 46 74 117 
басейново управление 13 
безжични многосвързани мрежи 33 88 
безжични мрежи 33 78 88 89 108 
безразрушителен контрол 72 
безразрушителни методи на изпитване 72 
биогаз 11 
биоземеделие 61 
биологични отпадъци 11 
биологични торове 61 
биологично зеленчукопроизводство 61 
биологично земеделие 61 69 
бионика 23 76 84 
биоторове 61 
бобови треви 69 
борба с плевелите 60 
борба със сушата 12 
браузъри 115 
вариатори 50 
ВВЕР реактори 120 
верига за доставки 71 73 
вериги на доставки 56 94 
ветрова ерозия 66 
взривобезопасно осветление 107 
взривозащитено осветление 107 
видове суши 12 
виртуален детектор на лъжата 6 96 
виртуална реалност 77 
виртуална сигурност 87 114 
виртуални елементи 77 
високоскоростни влакове 55 
високоскоростни железопътни системи 10 54 
високоскоростни жп технологии 55 
високоскоростно предаване на данни 78 89 108 
високоскоростно струговане 105 
водна ерозия 14 66 67 
водноерозийни процеси 14 67 
водопотребление 112 
водопроводи 109 
водоснабдителни мрежи 112 
водоснабдяване 112 
водохранилища 111 
врати 70 
вредни газове 16 
въглерод-силиций съдържащи продукти 64 122 
възобновяема енергия 35 
възобновяема суровина 64 122 
възобновяеми източници на енергия 35 64 122 
възобновяеми отпадъци 64 122 
вятърни турбини 28 91 
газова арматура 29 
газови инсталации 29 
газови системи 29 
газови смеси 25 
газопроводни мрежи 29 
газоснабдителни системи 29 
газоснабдяване 29 
горива 11 
градско водоснабдяване 112 
грамотност 3 
двупосочен обмен на данни 37 43 
детектор на лъжата 6 96 
диафрагмени разходомери 49 
дигитални устройства 83 
динамични методи 26 79 
дирижабли 53 
дискретно дозиране 100 
дистрибуция 71 
добавена реалност 77 
дозатори 100 
дозиране 100 
дозиращи устройства 100 
домашна автоматизация 113 
достоверност на информацията 6 96 
дъждовна вода 112 
Е-та в храните 99 
европейски пазар на труда 8 
европейско законодателство 5 19 
екологичен модел 10 54 
екологична енергия 35 
екологична оценка 10 54 
екологично въздействие 10 54 
екологично законодателство 5 19 
екологично пазаруване 20 101 
екология 60 
екология в земеделието 60 
електрическа изолация 36 
електрически вариатори 50 
електрически изправители 38 
електрически инсталации 36 
електрически мрежи 36 38 39 
електрически ток 34 
електроенергийни мрежи 38 39 
електронен подпис 4 95 
електроника 21 40 48 
електронна администрация 4 95 
електронна община 4 95 
електронни отпадъци 21 40 48 
електронни услуги 4 95 
електронни устройства 92 
електронно деловодство 4 95 
електронно правителство 4 95 
електронно управление 4 95 
електроразпределителни уредби 39 
електрохимична обработка 126 
енергетика 31 
енергиен мениджмънт 41 118 
енергиен мониторинг 41 118 
енергийна бедност 31 
енергийна ефективност 31 41 118 
енергийни разходи 31 
енергийни цени 31 
енергопроизводство 35 
ерозия 14 66 67 
ерозия на почвата 14 66 67 
железопътен транспорт 10 54 
железопътни транзитни системи 10 54 
животновъдство 62 
житни култури 63 
житни треви 69 
жп транспорт 55 
заваряване 25 
загуби на вода 112 
замърсители 16 
замърсяване 16 
замърсяване на атмосферата 16 
замърсяване на въздуха 16 
замърсяване на космическото пространство 15 
замърсяване на околната среда 14 67 
замърсяване на почвата 17 68 
заплевяване 60 
зарядни 32 
зарядни с трансформатор 32 
зарядни устройства 32 
затлъстяване 98 
здравословно хранене 98 
зелени технологии 35 
земеделие 59 66 69 116 
земеделски роботи 59 116 
изкривяване на напрежението 38 
измерване на газ 49 
измерване на твърдост 26 79 
измерване на ток 34 
измервателни уреди 34 
измервателни усилватели 44 
изолация 36 
икономика на овцевъдството 62 
икономия на вода 112 
импулсни устройства 32 
индустриален интерфейс 37 43 
индустриална електроника 44 
индустриално осветление 107 
интегрални схеми 37 43 
интегрални усилватели 44 
интелигентен дом 113 
интелигентни управляващи технологии 46 74 117 
интелигентни уреди 113 
интерфейс 37 43 
интерфейс мозък-компютър 23 76 84 
йерархична архитектура 33 88 
кадрова криза 8 
канализация 109 
качество на водите 13 
компании за директен подбор 75 
компютри 83 
компютърен интерфейс 83 
компютърни мрежи 33 88 
компютърни технологии 92 
комуникационни мрежи 45 93 
комуникация с видима светлина 78 89 108 
консерванти 99 
контрол 115 
контрол на изолацията 36 
контролен мониторинг 13 
корабен трафик 57 
корабоплаване 57 
космически боклук 15 
космически отпадъци 15 
космическо пространство 15 
лазери 27 
лазерно маркиране 27 
летателни апарати 53 
логистични вериги 71 
логистични системи 46 74 117 
логистични услуги 71 
лъчисто отопление 110 
люнет 104 
маглев влакове 55 
магнитна левитация 55 
магнитни методи 72 
магнитно-прахов метод 72 
магниторезистори 34 
маркетинг 7 
маркетингови стратегии 7 
маркиране 27 
маркиращ лазер 27 
маршрутизиращи протоколи 33 88 
матрици 106 
машини за плазмено рязане 81 103 
машини с ЦПУ 87 114 
машинно конструиране 28 91 
машиностроене 28 91 
медицински газови смеси 25 
медицински технологии 23 76 84 
медни тръби 109 
метали 26 79 
метални тръби 109 
металокерамични сплави 80 102 
металообработване 106 
металообработващи машини 87 114 
металорежещи инструменти 80 102 
металорежещи машини 87 114 
металорежещи машини с ЦПУ 87 114 
методи на обучение 2 
механизация в земеделието 59 116 
механични вариатори 50 
многостъпкови мрежи 33 88 
многостъпково предаване на данни 33 88 
мобилна сфера 42 90 
мобилни комуникации 42 86 90 
мобилни платформи 86 
мобилни приложения 42 86 90 115 
мобилни телефони 42 90 
мобилни технологии 42 90 
мобилни устройства 42 90 115 
мониторинг 13 57 
мониторинг на кораби 57 
мониторинг на повърхностни води 13 
морска безопасност 57 
морски турбини 28 91 
мрежи за мониторинг 13 
наблюдение 115 
наблюдение на информационния поток 6 96 
надлъжно шлифоване 104 
наноасемблери 1 
нанобот 1 
нанотехнологии 1 
напитки 100 
недохранване 98 
независими автомобили 52 
нездравословно хранене 98 
неутрализация 126 
ниско напрежение 36 
Норвегия 82 
облачни услуги 115 
образование 2 3 
образование в България 3 
образователна система 2 3 
обсерватория 24 
обществена сигурност 47 
обществени сгради 41 118 
овощарство 65 
овощни култури 65 
овощни насаждения 65 
овце 62 
овцевъдство 62 
окисление 126 
околоземна орбита 15 
околоземно пространство 15 
онлайн маркетингови стратегии 7 
онлайн услуги 4 85 95 
опазване на околната среда 20 101 
опазване на природата 20 101 
опаковка 20 101 
опаковки на храни 20 101 
опасни отпадъци 22 58 
операционни усилватели 44 
оптични телескопи 24 
органични торове 61 
органично земеделие 61 
ориз 64 122 
оризови люспи 64 122 
осветление 107 
отворен стандарт за комуникации 46 74 117 
отворени интерфейси 37 43 
отглеждане на плодове 65 
отдалечен достъп 115 
отопление 110 
отоплителни инсталации 110 
отоплителни системи 110 
отпадни води 126 
отпадни газове 16 
отпадъци 5 11 15 18 19 21 40 48 97 
отпадъчна хартия 18 
отпадъчни води 126 
оцветители 99 
пазар на труда 8 75 
пазарна икономика 9 
пасивна енергийна ефективност 41 118 
патронни стругове 105 
персонал 75 
пестициди 63 
пиролиза 11 
питейна вода 111 112 
плазмено рязане 81 103 
планиране на дистрибуцията 73 
планиране на производството 73 
пластмаси 123 124 
пластмасова промишленост 124 
пластмасови изделия 123 124 
плевели 60 
повърхностни води 13 
подбор на персонала 75 
подсладители 99 
полеви комуникационни мрежи 45 93 
полимери 123 124 
полимерна промишленост 123 124 
полимерни материали 123 
поцинковани тръби 109 
правителство 4 95 
предавки 51 
предлагане 73 
преносими устройства 115 
преработка на автомобили 22 58 
преработка на отпадъци 97 
пресформи 106 
пречистване 126 
приложения за смартфони 86 
природен газ 125 
природни бедствия 12 
програмиране 87 114 
производствени помещения 110 
промишлени газове 25 
промишленост 25 
проследяване на товари 56 94 
протоколи 45 93 
работа 8 
работа в чужбина 8 
работна ръка 8 
работна сила 8 
радиоактивни изотопи 17 68 
радиоактивни материали 17 68 
радиоактивно замърсяване 17 68 
радиоактивност 17 68 
радиосистеми 47 
радиочестотна идентификация 46 74 117 
разходомери 49 
разходомери за газ 49 
разширена реалност 77 
рампи 70 
растителна защита 63 
реактори 119 
реактори с вода под налягане 120 
редуктори 51 
режещи инструменти 80 102 106 
резервоари 111 
резервоари за питейна вода 111 
рециклиране 5 18 19 22 58 97 
рециклиране на автомобили 22 58 
рециклиране на електроника 21 40 48 
рециклиране на отпадъци 18 
рециклиране на хартия 18 
речна информационна система 56 94 
речно корабоплаване 56 94 
роботи 59 113 116 
роботика 113 
ротационни разходомери 49 
рязане 81 103 
рязане на металите 81 103 
светодиоди 78 89 108 
светодиодни лампи 78 89 108 
свойства на метериалите 26 79 
сеитбообръщение 60 
симулатори 77 
синтетични добавки 99 
системи за безопасност 120 
системи за кризисни ситуации 47 
склад 70 
складиране 71 
складова логистика 71 
складово оборудване 70 
смартфони 42 90 
сорбционни методи 16 
софтуер 28 91 
софтуерни продукти 6 28 91 96 
социални канали 7 
социални медии 6 7 96 
социални мрежи 6 7 96 
сплави 26 79 
споделено развитие на идеи 85 
средно образование 3 
статични методи 26 79 
стоманени тръби 109 
стомани 80 102 
строителни материали 97 
строителни отпадъци 97 
струговане 105 
стругове 105 
стругове с ЦПУ 105 
стругови машини 105 
стругови центри 105 
суша 12 
сървъри 115 
съхранение 71 
твърди отпадъци 11 
твърдо гориво 11 
твърдомери 26 79 
твърдост 26 79 
телескопи 24 
температурни сензори 30 
термоядрен реактор 119 121 
термоядрен синтез 119 121 
термоядрена енергетика 119 121 
технически газове 25 
технически пластмаси 123 
технологии 9 83 
технологии за левитация 55 
технологични иновации 9 
течни продукти 100 
течно гориво 11 
токоизправители 32 
топловъздушно отопление 110 
топлоснабдителна мрежа 30 
топлоснабдяване 30 
торове 61 
трансфер на технологии 9 
трафик контрол 56 94 
треви 69 
тревни видове 69 
триизмерна реалност 77 
тръби 109 
турбинни разходомери 49 
туристическа индустрия 82 
търсене 73 
тягови батерии 32 
уеб платформи 85 
уебсайт 85 
УКВ радиосистеми 47 
умни сгради 41 118 
управление на електронни устройства 83 
управление на компютри 83 
управление на компютър 92 
управление на отпадъците 5 19 21 40 48 
управление на трафика 57 
управление с мисъл 92 
управление чрез възприятия 83 
управление чрез глас 83 
управление чрез жестове 83 
управленски кадри 75 
управляващи системи 46 74 117 
управляващи устройства 37 43 46 74 117 
управляеми устройства 37 43 
усилватели 44 
училище 2 3 
фотоволтаици 35 
фунгициди 63 
характеристики на сушата 12 
хармоници 38 39 
хармоничен анализ 38 
хартиени отпадъци 18 
хартия 18 
хербициди 60 
хидравлични вариатори 50 
хидравлично разбиване 125 
химически добавки 99 
химически прибавки 99 
химични замърсители 126 
химично пречистване 126 
хоризонтално сондиране 125 
храна 98 
хранене 98 
храни 99 
хранителни продукти 100 
хранително-вкусова промишленост 25 99 100 
централно отопление 30 
центрове за трансфер на технологии 9 
цифрово програмно управление 81 103 
червяци 51 
червячни предавки 51 
червячни редуктори 51 
чугунени тръби 109 
шисти 125 
шистов газ 125 
шлифоване 104 
ядрена енергетика 120 
ядрена реакция 119 121 
ядрени реактори 120 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ