НОВИ СТАТИИ

- 1 -

Сп Б 569

Съвременни системи за мониторинг и контрол на емисии и имисии . // Екология & инфраструктура, 2014, N 3, с. 32-33. 

   Най-честите замърсители на атмосферата са прах, серен диоксид, азотни оксиди, оловни аерозоли, амоняк, фенол, сероводород и други. Концентрацията им във въздуха може да бъде измерена посредством различни системи и инструменти за мониторинг и контрол на емисии и имисии. 

1. Замърсяване на въздуха 
 504.3.06.001.18(045)
Ключови думи: 1. замърсяване на атмосферата 2. мониторинг на околната среда 3. атмосферни замърсители 
Тематични рубрики: 1. Нови статии 
  

Сист. No: 1503

Наука. Просвета. Информация. Библиография.

- 2 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Учени създават симулатор на Земята / Александър Александров. // Новата икономика, IV, 2014, N 39, с. 88 - 89. 

   Статията представя проект на швейцарски изследователи, които възнамеряват да изградят симулатор на Земята в реално време. Проектът, наречен FuturICT има амбициозната цел да покаже как си влияят най-сложните системи в съвременния свят като климата, движението на финансите, на енергийните ресурси и много други. 

1. Наука. Наукознание. Организация на умствения труд 
 001.80:004.001.1(045)
Ключови думи: 1. научен проект 2. симулатор 3. планетарен симулатор 4. технологични платформи 5. Земя 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 1480

Философия. Психология. Религия.

Социология. Политология. Право. Политика. Социография.

- 3 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Маркетинг в малките социални мрежи / Александър Александров. // Новата икономика, IV, 2014, N 39, с. 82 - 83. 

   Десетина алтернативи на гиганта Facebook се борят за място под слънцето. Всяка от тях има своя уникална общност и предлага на маркетолозите разнообразни възможности за присъствие на техните брандове и продукти. В настоящия материал са представени пет от най-перспективните проекти от този тип. 

1. Социални мрежи 2. Интернет - маркетинг 
 681.324:316.77.001.3(045)  + 339.13
Ключови думи: 1. маркетинг 2. онлайн маркетинг 3. интернет маркетинг 4. социални мрежи 5. Facebook 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  3. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1477

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 4 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Маркетинг в малките социални мрежи / Александър Александров. // Новата икономика, IV, 2014, N 39, с. 82 - 83. 

   Десетина алтернативи на гиганта Facebook се борят за място под слънцето. Всяка от тях има своя уникална общност и предлага на маркетолозите разнообразни възможности за присъствие на техните брандове и продукти. В настоящия материал са представени пет от най-перспективните проекти от този тип. 

1. Социални мрежи 2. Интернет - маркетинг 
 681.324:316.77.001.3(045)  + 339.13
Ключови думи: 1. маркетинг 2. онлайн маркетинг 3. интернет маркетинг 4. социални мрежи 5. Facebook 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  3. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1477

- 5 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Технологиите променят пазара на труда / Александър Александров. // Новата икономика, IV, 2014, N 39, с. 35 - 37. 

   Още от времето на първата индустриална революция иновациите са закривали хиляди съществуващи работни места и са откривали не по-малко нови. Въпросът е как да се адаптираме в тази динамична обстановка. 

1. Технически прогрес 2. Разпределение на трудовите ресурси. Заетост. Пазар на труда 
 62.001.71.001.7(045)  + 331.5
Ключови думи: 1. технологии 2. иновации 3. работа 4. работни места 5. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1478

- 6 -

Сп Б 394

Гелева, Мая.  Индустрията, околната среда в Европа и човешкото благополучие / Мая Гелева. // Хранително-вкусова промишленост, LXIII, 2014, N 21, с. 20 - 21. 

   Докладът на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), озаглавен "Да се живее по-добре на нашата планета" поставя специфичен фокус върху осигуряването на една околна среда, която е здравословна за човешкото благо. 

   По сп. "Ecopedia"

1. Жизнено равнище 2.  3. Европейски съюз - околна среда 
 330.59:061.1 ЕС.009.31(042)
Ключови думи: 1. околна среда 2. околна среда в Европа 3. жизнено равнище 4. стандарт на живот 5. материално благополучие 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1513

- 7 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Мисия медицински туризъм / Татяна Явашева. // Новата икономика, IV, 2014, N 38, с. 62 - 66. 

   Здравеопазването в България е с голям потенциал, а медицинският туризъм е прекрасна възможност за подобряване качеството на лечебните заведения, за повишаване квалификацията на лекарите и за задържането им в страната, като същевременно това може да бъде и сериозно приходно перо. 

1. Организация на здравеопазването 2. Туризъм 
 614.2:338.48.000.33(045)
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. туризъм 3. медицински туризъм 4. здравен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1474

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.

Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 8 -

Сп Б 569

Апаратура за инфрачервена спектроскопия . // Екология & инфраструктура, 2014, N 3, с. 44-45. 

   При мониторинга на концентрациите на въглеродни и азотни оксиди в атмосферата се използват предимно анализатори, действието на които е базирано на способността на веществата да поглъщат електромагнитна енергия с различна дължина на вълната. Такива са анализаторите, функциониращи на основата на недиспергиращ инфрачервен спектрометричен метод (NDIR) и анализаторите, работещи на принципа на инфрачервената спектроскопия с трансформация на Фурие (FTIR). 

1. Замърсяване на въздуха, инфрачервена спектроскопия 
 504.3.06:535-15 (045)
Ключови думи: 1. инфрачервени спектри 2. азотни оксиди 3. въглеродни емисии 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1505

- 9 -

Сп Б 394

Гелева, Мая.  Индустрията, околната среда в Европа и човешкото благополучие / Мая Гелева. // Хранително-вкусова промишленост, LXIII, 2014, N 21, с. 20 - 21. 

   Докладът на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), озаглавен "Да се живее по-добре на нашата планета" поставя специфичен фокус върху осигуряването на една околна среда, която е здравословна за човешкото благо. 

   По сп. "Ecopedia"

1. Жизнено равнище 2.  3. Европейски съюз - околна среда 
 330.59:061.1 ЕС.009.31(042)
Ключови думи: 1. околна среда 2. околна среда в Европа 3. жизнено равнище 4. стандарт на живот 5. материално благополучие 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1513

- 10 -

Сп Б 569

Дозиране на химикали във води . // Екология & инфраструктура, 3, 2014, N 2, с. 19 - 24. 

   Химичните методи за обработване на вода за питейни цели зависи най-вече от избраните химични вещества с оксидиращи и биоцидни свойства. Те се използват за отстраняване на нежелани примеси, за дезинфекция на питейната вода, за пречистване на отпадни или промишлени води. В статията са рагледани различните видове използвани химични вещества и методи за дозирането им. 

1. Пречистване на отпадъчни води 
 628.34.001.3(045)
Ключови думи: 1. пречистване на вода 2. дезинфекция на вода 3. обеззаразяване на водата 4. химична обработка на вода 5. дозиращи помпи 6. хлориране 7. озон 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1484

- 11 -

Сп Б 324

Ерозионни фактори и риск от водна и ветрова ерозия на почвата в зоната на Българските Черноземи  / Светла Русева и др. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, XLVIII, 2014, N 3-4, с. 10-21. 

   В статията е направен подробен анализ на ерозионните фактори - топографски, климатичен и почвен и на риска от водна и ветрова ерозия за зоната на Черноземите. 

   Други авт.: В. стойнова, Л. Лозанова, И. Малинов, Е. Цветкова, Хр. Джоджов, В. Крумов, М. Митова, Д. Илиева

1. Ерозия на почвата 
 631.45(045)
Ключови думи: 1. ерозия на почвата 2. водна ерозия 3. ветрова ерозия 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1492

- 12 -

Сп А 213

Иванов, Божидар и др.  Икономическа оценка на въздействието на млечния сектор върху някои екосистемни групи / Божидар Иванов, Петър Кировски. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 2014, N 1, с. 54-65. 

   В статията е направен преглед на моментното състояние на българския млечен сектор и е установено количеството на отделения въглероден диоксид на единица продукция. Направен е обстоен преглед на основните източници на замърсяване и въздействие върху някои екосистемни услуги. 

1. Замърсяване на околната среда, млечна промишленост 
 504.054:637.1.000.33(045)
Ключови думи: 1. млечна промишленост 2. въглероден диоксид 3. емисии 4. атмосферни замърсители 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1510

- 13 -

Сп Б 403

Кацарова, Ана и др.  Изследване на потенциала на зеолити, като алтернативен мелиорант на почви / Ана Кацарова, Ивона Никова, Николай Динев. // Екология и бъдеще = Ecology and future, XIII, 2014, N 1-2, с. 55-58. 

   В статията е разгледан въпросът за използване на зеолита като мелиорант на кисели почви, отличаващи се с повишено съдържание и на тежки метали. 

1. Почва-замърсяване 
 631.4:549.000.504.056(045)  + 504.054
Ключови думи: 1. замърсяване на почвата 2. тежки метали 3. зеолити 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1491

- 14 -

Сп Б 569

Мембранни биореактори . // Екология & инфраструктура, 3, 2014, N 2, с. 25 - 27. 

   Статията представя сравнително новата технология за пречистване на отпадни води посредством мембранни биореактори, която се очаква в бъдеще да намира все по-голямо приложение. Описани са особеностите на технологията, използваните в практиката мембранни модули и основните предимства и недостатъци на мембранните реактори. 

1. Пречистване на отпадъчни води 
 628.3.001.3(045)
Ключови думи: 1. отпадни води 2. пречистване на отпадни води 3. мембранни биореактори 4. мембранни технологии 5. биологично пречистване 6. филтрация 7. мембранни модули 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1483

- 15 -

Сп Б 569

Методи за третиране и оползотворяване на твърди битови отпадъци . // Екология & инфраструктура, 3, 2014, N 3, с. 34-37. 

   Обект на настоящата статията са методите за термично третиране, които включват тяхното директно изгаряне за производство на енергия или преработването им до течни или газообразни горива. 

1. Битови отпадъци 
 502:628.4.001.4(045)
Ключови думи: 1. битови отпадъци 2. използване на отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1504

- 16 -

Сп Б 324

Микова, Ангелина.  Оползотворяване на растителните остатъци като почвен подобрител / Ангелина Микова. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, XLVIII, 2014, N 3-4, с. 79-85. 

   Нуждата от алтернативно оползотворяване на растителните остатъци е повод да се започнат сериозни изследвания в тази област. Биовъгленът може да се окаже добро решение за подобряване на някои почвени свойства, за намаляване на торовите норми и повишение на добивите. 

1. Екологични основи на земеделието и почвознанието 
 631.46:504.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. растителни остатъци 2. биовъглен 3. свойства на почвата 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1495

- 17 -

Сп Б 329

Мянушев, Енчо и др.  Как да повишим плодородието на ерозираните земи / Енчо Мянушев, Георги Димитров. // Земеделие плюс, 2014, N 4, с. 34-35. 

   В статията са разгледани подходящите технологии, ограничаващи разрушителното действие на водна и ветрова ерозия. 

1. Ерозия на почвата 
 631.45(045)
Ключови думи: 1. ерозия на почвата 2. водна ерозия 3. ветрова ерозия 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1508

- 18 -

Сп Б 569

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти  : Събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. // Екология & инфраструктура, 3, 2014, N 2, с. 31 - 33. 

   Статията обръща внимание на Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, която определя изискванията за пускането им на пазара и разделното им събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане. 

1. Екологична безопасност и нефтопродукти 
 665.7.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. масла 2. отработени масла 3. нефтопродукти 4. отпадъци 5. наредба 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1482

- 19 -

Сп Б 434

Николаева, Нора.  България е страната с най-малко рециклирани отпадъци в целия Европейски съюз / Нора Николаева. // Агробизнесът, 12, 2014, N 5, с. 15-17. 

   Рамковата директива за отпадъците от 2008 призовава към рециклиране поне на 50% от отпадъците на домакинствата до 2020г. България е страната с най-малко рециклирани отпадъци в целия ЕС . Германия е рециклирала най-много отпадъци в ЕС-27 - 45%. 

1. Отпадъци -оползотворяване 
 67.08 *:061.1ЕС.002.8(045)
Ключови думи: 1. отпадъци 2. рециклиране на отпадъци 3. Европейски съюз 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 1486

- 20 -

Сп Б 569

Оборудване за обезводняване на утайки . // Екология & инфраструктура, 2014, N 3, с. 20-23. 

   Съществуват различни видове съоръжения за механично обезводняване и изборът зависи от състава и количеството на произведените твърди частици, както и от нужния кек. Най-често за механично обезводняване на утайки се използват вакуумфилтри, филтър преси и центрофуги. 

1. Пречистване на отпадъчни води 
 628.33(045)
Ключови думи: 1. пречистване на отпадни води 2. пречиствателни станции и съоръжения 3. филтърни преси 4. утайка от ПСОВ 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 1501

- 21 -

Сп Б 569

Омекотителни инсталации за вода в производството . // Екология & инфраструктура, 2014, N 3, с. 24-27. 

   Системите за омекотяване се прилагат с цел намаляване съдържанието на солите на калция (Ca) и магнезия (Mg) във водата и предотвратяване отлагането им върху нагревателните повърхности под формата на котлен камък или затлачването на мембранните елементи. 

1. Пречистване на водата 
 628.16(045)
Ключови думи: 1. омекотяване на вода 2. пречистване на вода 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1502

- 22 -

Сп Б 569

Оползотворяване на пепелите от топлоелектроцентралите . // Екология & инфраструктура, 3, 2014, N 2, с. 34 - 36. 

   Работата на топлоелектроцентралите, които използват твърди горива като въглища, е свързана с отделянето на големи количества отпадъци под формата на сгур, пепелина и гипс. Те създават реална опасност за околната среда като замърсяват почвата, водите и въздуха. Тъй като за големите количества отпадъци са ниобходими големи свободни пространства за тяхното депониране, започват да се търсят методи за тяхното ефективно преработване и оползотворяване. 

1. Топлоелектрически централи 2. Отпадъци -оползотворяване 
 621.311.22.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. електроцентрали 2. топлоелектроцентрали 3. ТЕЦ 4. пепели 5. отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1481

- 23 -

Сп Б 324

Пачев, Иван.  Проучване на някои едногодишни и многогодишни фуражни култури като източници за зелено торене (сидерати) за подобряване на почвеното плодородие / Иван Пачев. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, XLVIII, 2014, N 2, с. 53-56. 

   Заедно с оборския тор, минералните и други органични торове, зеленото торене е един от елементите на системата от торене и достатъчно мощен способ за повишение на добива и подобряване на почвеното плодородие. 

1. Органични и биологични торове 
 631.86/.87(045)
Ключови думи: 1. органични торове 2. зелено торене 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1497

- 24 -

Сп Б 324

Практики за ограничаване на водната и ветрова ерозия на почвата в подзоната на Българските Черноземи  / Илия Малинов и др. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, XLVIII, 2014, N 3-4, с. 20-24. 

   В статията са разгледани практики за ограничаване на водна и ветрова ерозия. 

   Др. авт.: Д. Некова, П. Димитров, В. Крумов, С. Русева, Хр. Джоджов, Д. Илиева, М. Митова

1. Ерозия на почвата 
 631.45(045)
Ключови думи: 1. водна ерозия 2. ветрова ерозия 3. Черноземи 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1496

- 25 -

Сп Б 341

Системи за UV дезинфекция на вода . // Инженеринг ревю, 2014, с. 90-92. 

   Представени са принцип на работа, приложението, както и предимствата и недостатъците на UV дезинфекция. Това е метод на дезинфекция със силно противобактериално действие, съчетаващ грижа към околната среда и едновременно с това осигуряващ питейна вода, несъдържаща вредни замърсявания. 

1. Пречистване на водата 
 628.16(045)
Ключови думи: 1. пречистване на вода 2. ултравиолетова дезинфекция 3. дезинфекция на вода 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 1498

- 26 -

Сп Б 324

Тончева, Росица и др.  Сравнителен ефект от използване на птичи тор и утайка от ПСОВ като почвени подобрители / Росица Тончева, Христина Пчеларова, Елена Златарева. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, XLVIII, 2014, N 3-4, с. 31-36. 

   Представена е сравнителна характеристика от използването на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и птичи тор като почвени подобрители в селското стопанство чрез използването на математико-статистически анализ. 

1. Екологични основи на земеделието и почвознанието 
 631.46:504.001.3(045)
Ключови думи: 1. птичи тор 2. утайка от ПСОВ 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1494

- 27 -

Сп Б 434

Ценова, Елица.  Отпадъците трябва да се използват като суровина / Елица Ценова. // Агробизнесът, 12, 2014, N 5, с. 48-49. 

   Със своите 62% Австрия е втора след Германия (65%), по рециклиране и компостиране на изхвърлените отпадъци при средното ниво на ЕС за 2012 г. от 27%. Политиката в Австрия показва ясно изразена тенденция към разделно събиране при източника и компостиране / анаеробно разграждане на биоотпадъците. 

1. Отпадъци - анаеробно разграждане 
 67.08 *.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. отпадъци 2. анаеробно разграждане 3. компостиране 4. компост 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1487

- 28 -

Сп Б 324

Черноземите в България - систематика, особености и проблеми  / М. Теохаров и др. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, XLVIII, 2014, N 3-4, с. 3-9. 

   Разгледани са: класификацията, особеностите и проблемите при Черноземите в България. 

   Др. авт.: Т. Шишков, Б. Христов, Е. Филчева, Р. Илиева, И. Любенова, И. Кирилов, Г. Димитров, В. Кръстева, Б. Георгиев, М. Банов, П. Иванов, М. Христова, З. Митрева

1. Почви - България 
 631.44.001.3(045)
Ключови думи: 1. почви 2. Черноземи 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1493

- 29 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Екотехнологии, които ни правят по-богати / Татяна Явашева. // Новата икономика, IV, 2014, N 38, с. 58 - 60. 

   Боклукът е световен проблем, но той е и суровина. Учени от Института по инженерна химия при БАН създадоха уникален метод за оползотворяване на енергията от отпадъци чрез пиролиза в условията на нискотемпературна плазма, при коята боклукът може да бъде превърнат в гориво. Технологията позволява да се използва всякакъв вид отпадъци, като няма значение какъв е техният произход. 

1. Отпадъци -оползотворяване 2. Други източници на енергия 
 67.08 *.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. отпадъци 2. оползотворяване на отпадъци 3. пиролиза 4. екотехнологии 5. производство на енергия 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1473

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

- 30 -

Сп А 1704

Колева, Яна.  Водораслите - суровина с перспектива / Яна Колева. // Икономика, 2014, с. 88-90. 

   Водораслите са важен, но недостатъчно използван ресурс. От тях може да се произвеждат хранителни и лекарствени съставки, биохимикали и биогорива. 

1. Водорасли 
 582.26/.27.001.3(045)
Ключови думи: 1. водорасли 2. биомаса 
Тематични рубрики: 1. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 1511

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 31 -

Сп Б 394

Гюрова, Десислава.  Мастноразтворими витамини. Съвременна методология за определянето им в храни=Fat-soluble vitamins. A moderm methodology for determination of fat-soluble vitamins in foods. / Десислава Гюрова. // Хранително-вкусова промишленост, LXIII, 2014, N 4, с. 31 - 35. 

   Целта на настоящата разработка е да представи основните мастноразтворими витамини, които се съдържат в храните и съвременните аналитични методи за анализ. 

1. Витамини и витаминоподобни вещества, производствени процеси 2. Мастноразтворими витамини 
 615.356.004.1(045)
Ключови думи: 1. храни 2. мастноразтворими витамини 3. витамери 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1515

- 32 -

Сп Б 536

Мерджанова, Елена Георгиева.  Физическа активност - фактор за позитивно здравно поведение сред подрастващите / Елена Георгиева Мерджанова. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, XLVI, 2014, N 2, с. 3-9. 

   Целта на настоящата статия е да се разкрие значението на физическата активност като основен фактор за позитивно здравно поведение сред подрастващите. 

1. Лечебна физкултура 
 615.825.1:372.879.6(045)
Ключови думи: 1. физическа култура 2. лечебна физкултура 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 1509

- 33 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Мисия медицински туризъм / Татяна Явашева. // Новата икономика, IV, 2014, N 38, с. 62 - 66. 

   Здравеопазването в България е с голям потенциал, а медицинският туризъм е прекрасна възможност за подобряване качеството на лечебните заведения, за повишаване квалификацията на лекарите и за задържането им в страната, като същевременно това може да бъде и сериозно приходно перо. 

1. Организация на здравеопазването 2. Туризъм 
 614.2:338.48.000.33(045)
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. туризъм 3. медицински туризъм 4. здравен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1474

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

- 34 -

Сп Б 341

.  Вихровотоков безразрушаващ контрол / Радостин Касъров. // Инженеринг ревю, 2014, N 3, с. 97 - 101. 

   Eдин от съвременните високотехнологични методи за безразрушаващ контрол е вихровотоковият, при който се анализират резултатите от взаимодействието на приложеното външно електромагнитно поле с електромагнитното поле на вихровите токове, създадени в изследвания обект от същото това външно поле. В статията са разгледани принципът на действие и предимствата и недостатъците на този метод. 

1. Безразрушителни методи на изпитване. Дефектоскопия 
 620.179.001.3(045)
Ключови думи: 1. безразрушителен контрол 2. вихровотоков контрол 3. магнитен поток 4. вихрови токове 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 1468

- 35 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Технологиите променят пазара на труда / Александър Александров. // Новата икономика, IV, 2014, N 39, с. 35 - 37. 

   Още от времето на първата индустриална революция иновациите са закривали хиляди съществуващи работни места и са откривали не по-малко нови. Въпросът е как да се адаптираме в тази динамична обстановка. 

1. Технически прогрес 2. Разпределение на трудовите ресурси. Заетост. Пазар на труда 
 62.001.71.001.7(045)  + 331.5
Ключови думи: 1. технологии 2. иновации 3. работа 4. работни места 5. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1478

- 36 -

Сп Б 526

Колева, Яна.  Технологиите не са от вчера / Яна Колева. // Новата икономика, IV, 2014, N 39, с. 84 - 86. 

   Статията разглежда редица технически достижения , които имат свои аналози десетилетия, а някои дори векове назад във времето. Много от блестящите разработки на учените, които са изпреварили своето време, са се оказвали комерсиално неуспешни. Но години по-късно на тяхна основа са създавани продукти, без които днес не можем. 

1. Технически прогрес 
 62.001.71.001.76(045)
Ключови думи: 1. технологии 2. технически постижения 3. технически прогрес 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 1476

Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР

- 37 -

Сп Б 341

Напорни тръби с голям диаметър . // Инженеринг ревю, 2014, с. 70-72. 

   Разгледани са видове тръби: полиетиленови, чугунени, стъклопластови, многослойни тръби с алуминиева вложка, стоманени, тръби от неръждаема стомана, бетонни и стоманобетонни. 

   Статията продължава в бр. 6 с. 112-116

1. Тръби 
 621.645(045)
Ключови думи: 1. тръби 2. полиетиленови тръби 3. чугунени тръби 4. полиетиленови тръби 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР 
  

Сист. No: 1499

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 38 -

Сп Б 341

Избор на честотни задвижвания . // Инженеринг ревю, 2014, N 3, с. 76 - 85. 

   Честотните задвижвания намаляват консумацията на енергия, подобряват експлоатационните характеристики и удължават живота на устройствата и системите, в които са вградени. В статията са представени някои от типичните приложения на честотните задвижвания, спецификите при оразмеряването им и избора на режим на управление, изискванията към I/O, комуникационните им възможности и др. . 

1. Полупроводникова електроника, преобразуватели на честота 
 621.314.26.001.1(045)
Ключови думи: 1. честотни задвижвания 2. честотни преобразуватели 3. електродвигатели 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1470

- 39 -

Сп Б 569

Оползотворяване на пепелите от топлоелектроцентралите . // Екология & инфраструктура, 3, 2014, N 2, с. 34 - 36. 

   Работата на топлоелектроцентралите, които използват твърди горива като въглища, е свързана с отделянето на големи количества отпадъци под формата на сгур, пепелина и гипс. Те създават реална опасност за околната среда като замърсяват почвата, водите и въздуха. Тъй като за големите количества отпадъци са ниобходими големи свободни пространства за тяхното депониране, започват да се търсят методи за тяхното ефективно преработване и оползотворяване. 

1. Топлоелектрически централи 2. Отпадъци -оползотворяване 
 621.311.22.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. електроцентрали 2. топлоелектроцентрали 3. ТЕЦ 4. пепели 5. отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1481

- 40 -

Сп Б 341

Хармоници в електроенергийните мрежи  : Част 3. Методи за намаляване съдържанието на хармониците в електрическите инсталации. // Инженеринг ревю, 2014, N 3, с. 88 - 94. 

   В третата част от материала са разгледани методите за намаляване съдържанието на хармониците в електрическите инсталации чрез прилагане на технически средства. 

1. Електрически инсталации и мрежи 
 621.316.17
Ключови думи: 1. хармоници 2. електрически инсталации 3. електрически мрежи 4. филтри 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 1469

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

- 41 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Новости при компонентите за LED осветление / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2014, с. 47-55. 

   В настоящата статия са разгледани основните компоненти на LED лампите, представени на пазара след 01.01.2012 г., като преобладават тези през 2013г. и 2014 г. 

1. Полупроводникова електроника. Микроелектроника. Полупроводникови прибори. 2. Осветителна техника 
 621.382:628.94.001.76
Ключови думи: 1. LED лампи 2. LED осветление 3. светлинен поток 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 1514

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 42 -

Сп А 14

Васильев, В.  Помощь на дорогах / В. Васильев. // Автомобильный транспорт, 91, 2014, N 5, с. 50 -56. 

   В епохата на автомобилизация на населението и когато по пътищата на планетата пътуват повече от 750 милиона машини, появата на все повече нови модели автомобили за пътна помощ е твърде актуална. 

1. Автомобили според предназначението им 
 629.114.001.3(045)
Ключови думи: 1. пътна помощ 2. автотоварачи 3. товарни бусове 4. камион платформа 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1506

- 43 -

Сп А 14

Тахографы нового поколения появятся в Европе в 2017 году . // Автомобильный транспорт, 91, 2014, N 4, с. 54 - 55. 

   На заседание на Европарламента е утвърден нов регламент, определящ използването на тахографи. Целта на новия законодателен акт е да се намалят мошеничествата, подобряване въвеждането на социални правила и намаляване административното натоварване. 

1. Тахографи 
 629.1.018.002.5(045)
Ключови думи: 1. тахографи 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 1500

Механизация на селското стопанство. Селскостопански.

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 44 -

Сп Б 434

Апостолова, Янка.  Що е то соя и има ли тя почва у нас / Янка Апостолова. // Агробизнесът, 12, 2014, N 10, с. 8-9. 

   Соята е отличен източник на протеини с много странно приложение - като незаменим фуражен компонент, в хранителната и фармацевтичната промишленост, за индустриални цели и др. Тя е азотсъдържаща култура и засяването й се отразява добре на обработваемите площи. 

1. Бобови растения 
 635.65.004.1(045)
Ключови думи: 1. бобови култури 2. соя 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1490

- 45 -

Сп Б 324

Ерозионни фактори и риск от водна и ветрова ерозия на почвата в зоната на Българските Черноземи  / Светла Русева и др. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, XLVIII, 2014, N 3-4, с. 10-21. 

   В статията е направен подробен анализ на ерозионните фактори - топографски, климатичен и почвен и на риска от водна и ветрова ерозия за зоната на Черноземите. 

   Други авт.: В. стойнова, Л. Лозанова, И. Малинов, Е. Цветкова, Хр. Джоджов, В. Крумов, М. Митова, Д. Илиева

1. Ерозия на почвата 
 631.45(045)
Ключови думи: 1. ерозия на почвата 2. водна ерозия 3. ветрова ерозия 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1492

- 46 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Поливното земеделие в света и страните на ЕС-27 / Петко Иванов. // Агробизнесът, 12, 2014, N 6, с. 28-29. 

   Водата е главният лимитиращ фактор за световното земеделие. Около 38% от поливните площи в света са оборудвани за напояване с подпочвена вода. Основното поливно земеделие в ЕС-27 е съсредоточено в южните средиземноморски страни. 

1. Поливно земеделие 
 631.67.001(045)
Ключови думи: 1. напояване 2. поливно земеделие 3. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1488

- 47 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Лавандулата - успешна за България / Петко Иванов. // Агробизнесът, 12, 2014, N 7, с. 44-45. 

   Лавандула - значение и използване; ботанична характеристика; биологични изисквания; технология на отглеждане; засаждане; грижи през вегетацията; прибиране. 

1. Етеричномаслени растения 
 633.81.001.1(045)
Ключови думи: 1. етеричномаслени растения 2. лавандула 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1489

- 48 -

Сп Б 403

Кацарова, Ана и др.  Изследване на потенциала на зеолити, като алтернативен мелиорант на почви / Ана Кацарова, Ивона Никова, Николай Динев. // Екология и бъдеще = Ecology and future, XIII, 2014, N 1-2, с. 55-58. 

   В статията е разгледан въпросът за използване на зеолита като мелиорант на кисели почви, отличаващи се с повишено съдържание и на тежки метали. 

1. Почва-замърсяване 
 631.4:549.000.504.056(045)  + 504.054
Ключови думи: 1. замърсяване на почвата 2. тежки метали 3. зеолити 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 1491

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 49 -

Сп Б 526

Гребеничарски, Стилиян.  Пристанищна динамика / Стилиян Гребеничарски. // Новата икономика, IV, 2014, N 38, с. 80 - 82. 

   С възстановяването на глобалната икономика очакванията към сектора на транспорт и спедиция нарастват. Възприемането на идеите за свободно придвижване на стоки, хора и капитали от все повече страни предоставя отлични възможности за развитие на компаниите в бранша. 

1. Пристанища 2. Пътнически и товарни превози 
 656.6  + 656.07 *
Ключови думи: 1. пристанища 2. морски пристанища 3. речни пристанища 4. транспорт 5. спедиция 6. товари 7. превози 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1475

- 50 -

Сп Б 526

Колева, Яна.  Краят на евтината работна сила / Яна Колева. // Новата икономика, IV, 2014, N 39, с. 32 - 34. 

   Безработицата расте, а същевременно се увеличава и недостигът на кадри - този парадокс на пазара на труда е характерен не само за България, но и за цяла Европа. Но има ли наистина такъв парадокс или по-скоро има липса на хора, притежаващи необходимата квалификация. 

1. Работна сила. Кадри. Производствени взаимоотношения. Трудови условия 
 658.3.000.33(045)
Ключови думи: 1. работа 2. работна сила 3. работна ръка 4. преквалификация 5. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 1479

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

Кибернетика . Фина механика.

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

Езикознание. Филология. Литература

История. Георафия. Биографии. Археология.

- 51 -

Сп А 14

Балабаева, И.  Общественный транспорт Сан-Франциско / И. Балабаева. // Автомобильный транспорт, 91, 2014, N 6, с. 72 - 80. 

   Сан-Франциско е гъстонаселен и едновременно с това най-красивият град на САЩ, обграден е отвсякъде с вода. Заема почетното 10 място на най-красивите градове в света. Номиниран е заради своите мостове, паркове, хълмове, ретротрамваи и красива природа. 

1. География на САЩ 2. География. Географски изследвания на страните. Пътешествия. Странознание 
 917.3.001.3(045)
Ключови думи: 1. Сан-Франциско 2. обществен транспорт 3. железници 4. градски превози 5. велосипеди 
Тематични рубрики: 1. История. Георафия. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 1507

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.

Компютри. Програмни продукти.

- 52 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Маркетинг в малките социални мрежи / Александър Александров. // Новата икономика, IV, 2014, N 39, с. 82 - 83. 

   Десетина алтернативи на гиганта Facebook се борят за място под слънцето. Всяка от тях има своя уникална общност и предлага на маркетолозите разнообразни възможности за присъствие на техните брандове и продукти. В настоящия материал са представени пет от най-перспективните проекти от този тип. 

1. Социални мрежи 2. Интернет - маркетинг 
 681.324:316.77.001.3(045)  + 339.13
Ключови думи: 1. маркетинг 2. онлайн маркетинг 3. интернет маркетинг 4. социални мрежи 5. Facebook 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  3. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 1477

- 53 -

Сп Б 526

Изпрати ми живот по интернет  / Александър Александров. // Новата икономика, IV, 2014, N 40, с. 78 - 80. 

   Човечеството вече прави първите си стъпки за превръщане на ДНК в цифрова информация. А заедно с това и към изпращането на истински копия от растения и животни по електронен път. 

1. Програми и алгоритми за решаване на отделни задачи на изчислителни машини 
 519.688.001.71(045)
Ключови думи: 1. ДНК 2. дигитализиране 3. дигитализиране на ДНК 4. конвентиране 5. цифрова информация 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 1485

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.

Техника на безопасността.

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми.

Хранително-вкусова промишленост.

- 54 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Храните на бъдещето / Александър Александров. // Новата икономика, IV, 2014, N 38, с. 98 - 100. 

   Насекоми, водорасли, странни течни субстанции и принтери за лакомства обещават решение на нарастващия проблем с изхранването на световното население. Според прогнози на ООН до средата на века човечеството ще наброява 9 милиарда души , като над 1.5 милиарда от тях ще гладуват. 

1. Хранителни продукти. Хранене 
 641/642.001.76(045)
Ключови думи: 1. храна 2. изхранване 3. принтери за храна 4. хранителни продукти 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 1471

- 55 -

Сп Б 526

Колева, Яна.  Опаковки, които се ядат / Яна Колева. // Новата икономика, IV, 2014, N 38, с. 94 - 96. 

   Български учени разработват иновативни технологии за хранителната индустрия, които ще дадат конкурентно предимство за производителите. 

1. Хранителна промишленост 
 641.1.001.76(045)
Ключови думи: 1. храна 2. хранителна индустрия 3. хранителни технологии 4. хранителни продукти 5. криобиология 6. пектин 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 1472

- 56 -

Сп Б 434

Николаева, Нора.  България е страната с най-малко рециклирани отпадъци в целия Европейски съюз / Нора Николаева. // Агробизнесът, 12, 2014, N 5, с. 15-17. 

   Рамковата директива за отпадъците от 2008 призовава към рециклиране поне на 50% от отпадъците на домакинствата до 2020г. България е страната с най-малко рециклирани отпадъци в целия ЕС . Германия е рециклирала най-много отпадъци в ЕС-27 - 45%. 

1. Отпадъци -оползотворяване 
 67.08 *:061.1ЕС.002.8(045)
Ключови думи: 1. отпадъци 2. рециклиране на отпадъци 3. Европейски съюз 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 1486

- 57 -

Сп Б 394

Чолакова, Марияна.  Ролята на маслата и мазнините за човешкия организъм / Марияна Чолакова. // Хранително-вкусова промишленост, LXIII, 2014, N 4, с. 17 - 19. 

   Целта на настоящата статия е да представи маслата и мазнините с техните най-важни характеристики, които гарантират функционалното и здравословно хранене на всеки потребител. 

1. Хранителни масла. Хранителни мазнини. Преработка 
 664.3.004.1(045)
Ключови думи: 1. масла 2. мазнини 3. мастни киселини 4. трансизомери 5. маслени спредове 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 1512

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело.

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).

- 58 -

Сп Б 341

Системи за плазмено рязане . // Инженеринг ревю, 2014, N 3, с. 124 - 142. 

   В настоящия брой продължава темата, посветена на плазменото рязане. Направен е пазарен преглед, който представя технологичните тенденции и новости в областта. Материалът включва коментари на водещи у нас фирми, предлагащи машини, оборудване и консумативи за плазмено рязане. 

1. Рязане на металите, газово 
 621.791.945.001.3(045)
Ключови думи: 1. рязане 2. плазмено рязане 3. рязане на металите 4. плазморезателни системи 5. газокислородно рязане 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 1464

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.

- 59 -

Сп Б 341

Индустриални системи за овлажняване на въздуха . // Инженеринг ревю, 2014, N 3, с. 106 - 110. 

   Поддържането на подходяща влажност в производствените помещения е от ключово значение за протичането на голяма част от производствените процеси. Ниската относителна влажност влияе неблагоприятно върху здравето на хората, а също така може да окаже негативно влияние върху производственото оборудване и използваните материали. За осигуряване на необходимото ниво на влажност се използват различни системи за овлажняване на въздуха, част от които са разгледани в настоящата статия. 

1. Вентилация и климатизация 
 697.93.001.3(045)
Ключови думи: 1. влажност 2. влажност на въздуха 3. овлажняване на въздуха 4. овлажнителни системи 5. овлажнители 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 1466

- 60 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Новости при компонентите за LED осветление / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2014, с. 47-55. 

   В настоящата статия са разгледани основните компоненти на LED лампите, представени на пазара след 01.01.2012 г., като преобладават тези през 2013г. и 2014 г. 

1. Полупроводникова електроника. Микроелектроника. Полупроводникови прибори. 2. Осветителна техника 
 621.382:628.94.001.76
Ключови думи: 1. LED лампи 2. LED осветление 3. светлинен поток 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 1514

- 61 -

Сп Б 341

Методи и средства за откриване на течове и намаляване загубите на вода . // Инженеринг ревю, 2014, N 3, с. 112 - 116. 

   Течовете във водоснобдителната система са сред основните причини за огромните загуби на вода по мрежата. Освен че се губи голямо количество вода, наличието им може да доведе и до замърсяване на водата, да причини повреди на сгради и съоръжения и др. В статията са разгледани основните видове течове и методите и средствата, използвани за откриването им. 

1. Водопотребление. Загуби на вода и борба с тях 
 628.17.001.3(045)
Ключови думи: 1. течове 2. водоснабдителни мрежи 3. водоснабдителни системи 4. водоснабдяване 5. загуби на вода 6. корелационни уреди 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 1465

- 62 -

Сп Б 569

Оборудване за обезводняване на утайки . // Екология & инфраструктура, 2014, N 3, с. 20-23. 

   Съществуват различни видове съоръжения за механично обезводняване и изборът зависи от състава и количеството на произведените твърди частици, както и от нужния кек. Най-често за механично обезводняване на утайки се използват вакуумфилтри, филтър преси и центрофуги. 

1. Пречистване на отпадъчни води 
 628.33(045)
Ключови думи: 1. пречистване на отпадни води 2. пречиствателни станции и съоръжения 3. филтърни преси 4. утайка от ПСОВ 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 1501

- 63 -

Сп Б 341

Системи за UV дезинфекция на вода . // Инженеринг ревю, 2014, с. 90-92. 

   Представени са принцип на работа, приложението, както и предимствата и недостатъците на UV дезинфекция. Това е метод на дезинфекция със силно противобактериално действие, съчетаващ грижа към околната среда и едновременно с това осигуряващ питейна вода, несъдържаща вредни замърсявания. 

1. Пречистване на водата 
 628.16(045)
Ключови думи: 1. пречистване на вода 2. ултравиолетова дезинфекция 3. дезинфекция на вода 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 1498

- 64 -

Сп Б 341

Ултравиолетови светодиоди . // Инженеринг ревю, 2014, N 3, с. 102 - 103. 

   Ултравиолетовите светодиоди (UVC LEDs) постепенно изместват широкоспектърните UV лампи в голям диапазон от приложения като мониторинг на околната среда, проследяване качеството на питейни води, обеззаразяване на въздух, вода, повъхрности и помещения в лаборатории и др. Компактните им размери, здравината и устойчивостта им водят до увеличаване на производителността в използваните сфери и индустрии и до по-качествени оптични измервания. 

1. Светотехника 2. Техническо приложение на ултравиолетовите лъчи 
 621.382.001.3(045)  + 621.384.4
Ключови думи: 1. светодиоди 2. осветление 3. ултравиолетови светодиоди 4. ултравиолетова светлина 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 1467

Машини и процеси с автоматично регулиране.

Ядрена техника.

Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.

- 65 -

Сп Б 569

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти  : Събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. // Екология & инфраструктура, 3, 2014, N 2, с. 31 - 33. 

   Статията обръща внимание на Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, която определя изискванията за пускането им на пазара и разделното им събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане. 

1. Екологична безопасност и нефтопродукти 
 665.7.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. масла 2. отработени масла 3. нефтопродукти 4. отпадъци 5. наредба 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 1482


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Александър 2 3 4 5 35 52 53 54 
Апостолова, Янка 44 
Балабаева, И. 51 
Банов, М. 28 
Васильев, В. 42 
Гелева, Мая 6 9 
Георгиев, Б. 28 
Гребеничарски, Стилиян 49 
Гюрова, Десислава 31 
Джоджов, Христо 11 24 45 
Димитров, Г. 28 
Димитров, Георги 17 
Димитров, Петър 24 
Динев, Николай 13 48 
Златарева, Елена 26 
Иванов, Божидар 12 
Иванов, П. 28 
Иванов, Петко 46 47 
Илиева, Диляна 11 24 45 
Илиева, Р. 28 
Касъров, Радостин 34 
Кацарова, Ана 13 48 
Кирилов, К. 28 
Кировски, Петър 12 
Колева, Яна 30 36 50 55 
Крумов, Виктор 11 24 45 
Кръстева, В. 28 
Куцаров, Стефан 41 60 
Лозанова, Людмила 11 45 
Любенова, И. 28 
Малинов, Илия 11 24 45 
Мерджанова, Елена Георгиева 32 
Микова, Ангелина 16 
Митова, Милена 11 24 45 
Митрева, З. 28 
Мянушев, Енчо 17 
Некова, Дияна 24 
Никова, Ивона 13 48 
Николаева, Нора 19 56 
Пачев, Иван 23 
Пчеларова, Христина 26 
Русева, Светла 11 24 45 
Стойнова, Вихра 11 45 
Теохаров, М. 28 
Тончева, Росица 26 
Филчева, Е. 28 
Христов, Б. 28 
Христова, М. 28 
Цветкова, Елка 11 45 
Ценова, Елица 27 
Чолакова, Марияна 57 
Шишков, Т. 28 
Явашева, Татяна 7 29 33 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Апаратура за инфрачервена спектроскопия 8 
България е страната с най-малко рециклирани отпадъци в целия Европейски съюз 19 56 
Вихровотоков безразрушаващ контрол 34 
Водораслите - суровина с перспектива 30 
Дозиране на химикали във води 10 
Екотехнологии, които ни правят по-богати 29 
Ерозионни фактори и риск от водна и ветрова ерозия на почвата в зоната на Българските Черноземи 11 45 
Избор на честотни задвижвания 38 
Изпрати ми живот по интернет 53 
Изследване на потенциала на зеолити, като алтернативен мелиорант на почви 13 48 
Икономическа оценка на въздействието на млечния сектор върху някои екосистемни групи 12 
Индустриални системи за овлажняване на въздуха 59 
Индустрията, околната среда в Европа и човешкото благополучие 6 9 
Как да повишим плодородието на ерозираните земи 17 
Краят на евтината работна сила 50 
Лавандулата - успешна за България 47 
Маркетинг в малките социални мрежи 3 4 52 
Мастноразтворими витамини. Съвременна методология за определянето им в храни=Fat-soluble vitamins. A moderm methodology for determination of fat-soluble vitamins in foods. 31 
Мембранни биореактори 14 
Методи за третиране и оползотворяване на твърди битови отпадъци 15 
Методи и средства за откриване на течове и намаляване загубите на вода 61 
Мисия медицински туризъм 7 33 
Напорни тръби с голям диаметър 37 
Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти 18 65 
Новости при компонентите за LED осветление 41 60 
Оборудване за обезводняване на утайки 20 62 
Общественный транспорт Сан-Франциско 51 
Омекотителни инсталации за вода в производството 21 
Опаковки, които се ядат 55 
Оползотворяване на пепелите от топлоелектроцентралите 22 39 
Оползотворяване на растителните остатъци като почвен подобрител 16 
Отпадъците трябва да се използват като суровина 27 
Поливното земеделие в света и страните на ЕС-27 46 
Помощь на дорогах 42 
Практики за ограничаване на водната и ветрова ерозия на почвата в подзоната на Българските Черноземи 24 
Пристанищна динамика 49 
Проучване на някои едногодишни и многогодишни фуражни култури като източници за зелено торене (сидерати) за подобряване на почвеното плодородие 23 
Ролята на маслата и мазнините за човешкия организъм 57 
Системи за UV дезинфекция на вода 25 63 
Системи за плазмено рязане 58 
Сравнителен ефект от използване на птичи тор и утайка от ПСОВ като почвени подобрители 26 
Съвременни системи за мониторинг и контрол на емисии и имисии 1 
Тахографы нового поколения появятся в Европе в 2017 году 43 
Технологиите не са от вчера 36 
Технологиите променят пазара на труда 5 35 
Ултравиолетови светодиоди 64 
Учени създават симулатор на Земята 2 
Физическа активност - фактор за позитивно здравно поведение сред подрастващите 32 
Хармоници в електроенергийните мрежи 40 
Храните на бъдещето 54 
Черноземите в България - систематика, особености и проблеми 28 
Що е то соя и има ли тя почва у нас 44 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автомобили според предназначението им 42 
Безразрушителни методи на изпитване. Дефектоскопия 34 
Битови отпадъци 15 
Бобови растения 44 
Вентилация и климатизация 59 
Витамини и витаминоподобни вещества, производствени процеси 31 
Водопотребление. Загуби на вода и борба с тях 61 
Водорасли 30 
География на САЩ 51 
География. Географски изследвания на страните. Пътешествия. Странознание 51 
Други източници на енергия 29 
Европейски съюз - околна среда 6 9 
Екологична безопасност и нефтопродукти 18 65 
Екологични основи на земеделието и почвознанието 16 26 
Електрически инсталации и мрежи 40 
Ерозия на почвата 11 17 24 45 
Етеричномаслени растения 47 
Жизнено равнище 6 9 
Замърсяване на въздуха 1 
Замърсяване на въздуха, инфрачервена спектроскопия 8 
Замърсяване на околната среда, млечна промишленост 12 
Интернет - маркетинг 3 4 52 
Лечебна физкултура 32 
Мастноразтворими витамини 31 
Наука. Наукознание. Организация на умствения труд 2 
Организация на здравеопазването 7 33 
Органични и биологични торове 23 
Осветителна техника 41 60 
Отпадъци - анаеробно разграждане 27 
Отпадъци -оползотворяване 19 22 29 39 56 
Поливно земеделие 46 
Полупроводникова електроника, преобразуватели на честота 38 
Полупроводникова електроника. Микроелектроника. Полупроводникови прибори. 41 60 
Почва-замърсяване 13 48 
Почви - България 28 
Пречистване на водата 21 25 63 
Пречистване на отпадъчни води 10 14 20 62 
Пристанища 49 
Програми и алгоритми за решаване на отделни задачи на изчислителни машини 53 
Пътнически и товарни превози 49 
Работна сила. Кадри. Производствени взаимоотношения. Трудови условия 50 
Разпределение на трудовите ресурси. Заетост. Пазар на труда 5 35 
Рязане на металите, газово 58 
Светотехника 64 
Социални мрежи 3 4 52 
Тахографи 43 
Технически прогрес 5 35 36 
Техническо приложение на ултравиолетовите лъчи 64 
Топлоелектрически централи 22 39 
Тръби 37 
Туризъм 7 33 
Хранителна промишленост 55 
Хранителни масла. Хранителни мазнини. Преработка 57 
Хранителни продукти. Хранене 54 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Facebook 3 4 52 
LED лампи 41 60 
LED осветление 41 60 
автотоварачи 42 
азотни оксиди 8 
анаеробно разграждане 27 
атмосферни замърсители 1 12 
безразрушителен контрол 34 
биовъглен 16 
биологично пречистване 14 
биомаса 30 
битови отпадъци 15 
бобови култури 44 
велосипеди 51 
ветрова ерозия 11 17 24 45 
витамери 31 
вихрови токове 34 
вихровотоков контрол 34 
влажност 59 
влажност на въздуха 59 
водна ерозия 11 17 24 45 
водорасли 30 
водоснабдителни мрежи 61 
водоснабдителни системи 61 
водоснабдяване 61 
въглероден диоксид 12 
въглеродни емисии 8 
газокислородно рязане 58 
градски превози 51 
дезинфекция на вода 10 25 63 
дигитализиране 53 
дигитализиране на ДНК 53 
ДНК 53 
дозиращи помпи 10 
Европейски съюз 19 56 
екотехнологии 29 
електрически инсталации 40 
електрически мрежи 40 
електродвигатели 38 
електроцентрали 22 39 
емисии 12 
ерозия на почвата 11 17 45 
етеричномаслени растения 47 
железници 51 
жизнено равнище 6 9 
загуби на вода 61 
замърсяване на атмосферата 1 
замърсяване на почвата 13 48 
здравен туризъм 7 33 
здравеопазване 7 33 
зелено торене 23 
Земя 2 
зеолити 13 48 
използване на отпадъци 15 
изхранване 54 
иновации 5 35 
интернет маркетинг 3 4 52 
инфрачервени спектри 8 
камион платформа 42 
компост 27 
компостиране 27 
конвентиране 53 
корелационни уреди 61 
криобиология 55 
лавандула 47 
лечебна физкултура 32 
магнитен поток 34 
мазнини 57 
маркетинг 3 4 52 
масла 18 57 65 
маслени спредове 57 
мастни киселини 57 
мастноразтворими витамини 31 
материално благополучие 6 9 
медицински туризъм 7 33 
мембранни биореактори 14 
мембранни модули 14 
мембранни технологии 14 
млечна промишленост 12 
мониторинг на околната среда 1 
морски пристанища 49 
напояване 46 
наредба 18 65 
научен проект 2 
нефтопродукти 18 65 
обеззаразяване на водата 10 
обществен транспорт 51 
овлажнители 59 
овлажнителни системи 59 
овлажняване на въздуха 59 
озон 10 
околна среда 6 9 
околна среда в Европа 6 9 
омекотяване на вода 21 
онлайн маркетинг 3 4 52 
оползотворяване на отпадъци 29 
органични торове 23 
осветление 64 
отпадни води 14 
отпадъци 18 19 22 27 29 39 56 65 
отработени масла 18 65 
пазар на труда 5 35 50 
пектин 55 
пепели 22 39 
пиролиза 29 
плазмено рязане 58 
плазморезателни системи 58 
планетарен симулатор 2 
поливно земеделие 46 
полиетиленови тръби 37 
почви 28 
превози 49 
преквалификация 50 
пречистване на вода 10 21 25 63 
пречистване на отпадни води 14 20 62 
пречиствателни станции и съоръжения 20 62 
принтери за храна 54 
пристанища 49 
производство на енергия 29 
птичи тор 26 
пътна помощ 42 
работа 5 35 50 
работна ръка 50 
работна сила 50 
работни места 5 35 
растителни остатъци 16 
рециклиране на отпадъци 19 56 
речни пристанища 49 
рязане 58 
рязане на металите 58 
Сан-Франциско 51 
светлинен поток 41 60 
светодиоди 64 
свойства на почвата 16 
селско стопанство 46 
симулатор 2 
социални мрежи 3 4 52 
соя 44 
спедиция 49 
стандарт на живот 6 9 
тахографи 43 
тежки метали 13 48 
технически постижения 36 
технически прогрес 36 
технологии 5 35 36 
технологични платформи 2 
ТЕЦ 22 39 
течове 61 
товари 49 
товарни бусове 42 
топлоелектроцентрали 22 39 
трансизомери 57 
транспорт 49 
тръби 37 
туризъм 7 33 
ултравиолетова дезинфекция 25 63 
ултравиолетова светлина 64 
ултравиолетови светодиоди 64 
утайка от ПСОВ 20 26 62 
физическа култура 32 
филтрация 14 
филтри 40 
филтърни преси 20 62 
хармоници 40 
химична обработка на вода 10 
хлориране 10 
храна 54 55 
храни 31 
хранителна индустрия 55 
хранителни продукти 54 55 
хранителни технологии 55 
цифрова информация 53 
Черноземи 24 28 
честотни задвижвания 38 
честотни преобразуватели 38 
чугунени тръби 37 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ