НОВИ СТАТИИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография.

- 1 -

Сп Б 393

Nano's big future . // ISO Focus +, 2015, N 110, с. 14 - 19. 

   Статията разглежда фантастичния свят на нанотехнологиите и тяхното многобройно приложение и употреба днес. Нанонауката и нанотехнологиите са изучаване и прилагане на изключително малки неща, които могат да се използват в много области на науката като химия, биология, физика, инженерство. 

1. Нанотехнологии 
 004.8(045)
Ключови думи: 1. нанонаука 2. нанотехнологии 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 2382

- 2 -

Сп А 2030

Андреева, Людмила.  Има ли полови различия в четенето / Людмила Андреева. // Библиотека, 22, 2015, N 4, с. 33 - 46. 

   Статията представя преглед на психологическо изследване на половите различия в четенето. По-слабите умения за четене при момчетата е дълго наблюдаван процес и добре установен факт е, че те присъстват в групата на лицата, които имат затруднения в четенето. Статията разглежда концептуализацията на причините за тези полови различия и техните образователни и социални последици, развитието на лицата със затруднение в четенето и връзката на тези проблеми с поведението и интересите. 

1. Психология на пола 2. Четене 
 159.922.1(045)  + 372.41(045)
Ключови думи: 1. психология на пола 2. полови различия 3. четене 4. затруднения в четенето 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 2362

- 3 -

Сп Б 321

Миков, Иван.  За възможностите и ограниченията на етическите кодекси в науката / Иван Миков. // Наука, 25, 2015, N 5, с. 33 - 36. 

   Кодексите са морални механизми за регулация и са съобразени със специфичните морални характеристики на всяка дейност, в която са възприети. Статията разглежда какво е мястото и ролята на етическите кодекси в науката. Също така се определят възможните зони, в които да се търсят техните недостатъци и предимства. 

1. Етика 2. Наука 
 17:001(045)
Ключови думи: 1. кодекс 2. етика 3. морал 4. етични кодекси 5. наука 6. научна общност 7. етика в науката 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 2394

Философия. Психология. Религия.

- 4 -

Сп Б 521

Александрова, Борислава.  Ранни терапевтични интервенции при ГРР - детски аутизъм / Борислава Александрова. // Психология журнал, XIII, 2015, с. 16 - 24. 

   Аутизмът е вид генерализирано разстройство на развитието, определящо се от наличието на абнормно и/или нарушено развитие, възникнало преди 3-годишна възраст и проявяващо се с абнормен тип функциониране в три области: - на социалните интеракции; - на комуникацията; - на поведението. То се среща 3-4 пъти по-често при момчетата, отколкото при момичетата. 

1. Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 2. Възпитание на душевно болни. Аутизъм (педагогически аспект) 
 159.922.7:376.4(045)
Ключови думи: 1. детска психология 2. детски болести 3. аутизъм 4. аутисти 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2273

- 5 -

Сп А 2030

Андреева, Людмила.  Има ли полови различия в четенето / Людмила Андреева. // Библиотека, 22, 2015, N 4, с. 33 - 46. 

   Статията представя преглед на психологическо изследване на половите различия в четенето. По-слабите умения за четене при момчетата е дълго наблюдаван процес и добре установен факт е, че те присъстват в групата на лицата, които имат затруднения в четенето. Статията разглежда концептуализацията на причините за тези полови различия и техните образователни и социални последици, развитието на лицата със затруднение в четенето и връзката на тези проблеми с поведението и интересите. 

1. Психология на пола 2. Четене 
 159.922.1(045)  + 372.41(045)
Ключови думи: 1. психология на пола 2. полови различия 3. четене 4. затруднения в четенето 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 2362

- 6 -

Сп Б 321

Вълков, Петър.  Религиозността като една от формите на профилактика към психоактивни вещества в социален контекст / Петър Вълков. // Наука, 25, 2015, N 1, с. 69 - 74. 

   Зависимостта към психоактивни вещества (ПАВ) е огромен проблем в световен мащаб, който засяга милиони семейства. Религиозността е тема с нарастващ интерес, тъй като тя се смята за един от протективните фактори за формиране на зависимост към ПАВ. Изследвания разкриват, че силно религиозните хора по-рядко формират зависимост към психоактивни вещества в сравнение с тези, които са по-малко или не са религиозни. 

1. Религия 2. Зависимост - наркотични вещества, превенция 
 2(045)  + 613.83(045)
Ключови думи: 1. религиозност 2. пристрастяване 3. психоактивни вещества 4. наркотични вещества 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2205

- 7 -

Сп А 2184

Вълчева, Кристина.  Когнитивно - поведенческа терапия / Кристина Вълчева. // ПСИХОАНАЛИЗА, 8, 2015, N 31, с. 91 - 108. 

   Целта на когнитивната терапия е да научи клиентите да откриват и да променят своите погрешни, дисфункционални начини на мислене за самите себе си и за света, както и да ги научи на уменията, необходими за справяне с проблемните ситуации. Когнитивно-поведенческата терапия е краткосрочна, ориентирана към проблеми терапия, която се фокусира върху методите за поведенческа и когнитивна промяна като основни стратегии за намаляване на личния дистрес и за подобряване на способностите за справяне на клиента. 

1. Психоанализа 
 159.964.2(045)
Ключови думи: 1. терапия 2. психоанализа 3. психотерапия 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2092

- 8 -

Сп Б 521

Гергов, Теодор и др.  Психичният климат в клас - условие за ефективност на учебно-възпитателния процес / Теодор Гергов, Георги Велинов. // Психология журнал, XIII, 2015, N 133, с. 32 - 38. 

   Ефективното реализиране на учебно-възпитателния процес е един от онези проблемни въпроси на обучението, които са били полемизирани още от дълбока древност. Днес той също е актуален и буди все по-напрегнати дискусии. 

1. Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 
 159.922.7(045)
Ключови думи: 1. детска психология 2. осъзнаване 3. обучение 4. проблемно обучение 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2066

- 9 -

Сп Б 566

Димитров, Георги.  Синдромът "Бърнаут" / Георги Димитров. // Право & бизнес & данъци, 2015, N 7(45), с. 23 - 24. 

   Дискусиите върху едно от заболяванията на миналия и настоящия век - "бърнаут"-ът става все по-наболяла тема. Какво представлява то, какви са причините за възникването му и сигналите, че то вече е налице? Защо трябва да се борим с него, дали е късно да се вземат превантивни мерки и какви могат да бъдат те, ще стане ясно в настоящата статия. 

1. Професионални болести. Общи въпроси 2. Работоспособност - умора 
 613.62(045)  + 159.944
Ключови думи: 1. бърнаут 2. професионално изтощение 3. емоционално изпепеляване 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2038

- 10 -

Сп Б 521

Карадимитрова, Румяна.  Изследване ценностната система на учениците от трети клас, както и техните собствени възгледи за нея / Румяна Карадимитрова. // Психология журнал, XIII, 2015, N 133, с. 10 - 13. 

   Изграждането на ценности е необходимо за всички деца, те имат нужда от това. Особено важно е изграждането на ценности при деца в кризи или със специални нужди. Ценностната система при децата се изгражда до десетата им година - четвърти клас. 

1. Психология на децата и юношите 
 159.922.7/.8(045)
Ключови думи: 1. детска психология 2. ценностни системи 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2068

- 11 -

Сп Б 521

Коцева, Петя.  Как личността влияе върху здравето и кои са причините някои хора да са по-предразположени към заболявания, в сравнение с други? / Петя Коцева. // Психология журнал, XIII, 2015, N 137, с. 25 - 30. 

   Психологическите фактори, които застрашават здравето ни като например стреса и вредните навици, са част от рисковите фактори, които водят до здравословни проблеми. Това е и причината Психологията на здравето да е една от най-бързо развиващите се науки от 1980 г. насам. Сред психологическите фактори, които оказват влияние върху здравето, е и личността на човек. Личността - това са стабилни, индивидуални характеристики, които всеки от нас притежава в своето мислене, чувства и поведение. Оказва се, че наистина ефекта на личността върху здравето може да бъде толкова голям колкото и влиянието на холестерола например. 

1. Индивидуална психология 
 159.923(045)
Ключови думи: 1. индивидуална психология 2. заболявания 3. болести 4. психика 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2269

- 12 -

Сп Б 521

Коцева, Петя.  Езикът на тялото. Как посланията, които излъчваме чрез невербалните жестове, могат да подобрят или да влошат общуването ни с другите / Петя Коцева. // Психология журнал, XIII, 2015, N 138, с. 17 - 21. 

   В процеса на общуване само 7% от комуникацията протича чрез нашите думи, останалите 93% от информацията, която разказваме на другите, се крие в езика на нашето тяло. Ние изпращаме невербална информация за себе си дори чрез избора на дрехи, бижута и аксесоари. 

1. Външен израз на психическите процеси и чертите на характера. Физиогномия. Френология. Краниоскопи 
 159.925(045)
Ключови думи: 1. психология 2. индивидуална психология 3. езикът на тялото 4. невербална комуникация 5. мимика 6. жестове 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2392

- 13 -

Сп Б 521

Кузмова, Гергана.  Ефектът: "Да се движиш срещу течението" като резултат на взаимодействието на личностовата характеристика / Гергана Кузмова. // Психология журнал, XIII, 2015, N 136, с. 10 - 16. 

   Подчинението на груповата норма може да се измери като степен, до която членовете на дадена група променят поведението си, мнението си и нагласите си, за да се вмествт във вижданията на групата, към която принадлежат. Подчинението е на централно място като интерес в социалната психология. Представата за промяна на поведението към подчинение спада към идеята, че хората са основно социални същества и заради това имат нужда да се вписват в група. В настоящото проучване, обаче, е представено как една индивидуална характеристика "ориентираност към действие" и нейният противовес, наречен "ориентация към състояние" в съчетание с лошо настроение, води до разлики в подчиняващо се поведение. 

1. Индивидуална психология 
 159.923.000.316(045)
Ключови думи: 1. личностно развитие 2. индивидуална психология 3. подчинение 4. народопсихология 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2124

- 14 -

Сп А 2184

Лазарова, Таня.  Невротична потребност от любов /  Прев. Таня Лазарова. // ПСИХОАНАЛИЗА, 8, 2015, N 31, с. 2 - 16. 

   Разликата между нормалната и невротичната потребност от любов може да бъде формулирана така: - за здравия човек е важно да бъде обичан, уважаван и ценен от тези хора, които самият той цени или от които зависи; - невротичната потребност от любов е натрапчива и неподбираща. 

1. Психоанализа 2. Индивидуална психология 
 159.964.2(045)  + 159.923(045)
Ключови думи: 1. психоанализа 2. индивидуална психология 3. неврози 4. любов 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2097

- 15 -

Сп А 349

Лекавичене, Р. и др.  Тест емоционального интелекта ЕI-DARL / Р. Лекавичене, Д. Антинене. // Вопросы психологии, 60, 2015, N 1, с. 133 - 148. 

   Статията описва теста за емоционална интелигентност EI - DARL. Той включва оценка на емоционалното състояние на три подтеста разделени на 5 скали с въпроси на база самонаблюдение, скала индентификация на емоции по изражение на лицето и скала емоционални и междуличностни емоции. 

1. Експериментална психология. Психологически изследвания 
 159.942:159.98.000.159.9(045)
Ключови думи: 1. психологично тестиране 2. емоционална интелигентност 3. психология 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2443

- 16 -

Сп Б 321

Миков, Иван.  За възможностите и ограниченията на етическите кодекси в науката / Иван Миков. // Наука, 25, 2015, N 5, с. 33 - 36. 

   Кодексите са морални механизми за регулация и са съобразени със специфичните морални характеристики на всяка дейност, в която са възприети. Статията разглежда какво е мястото и ролята на етическите кодекси в науката. Също така се определят възможните зони, в които да се търсят техните недостатъци и предимства. 

1. Етика 2. Наука 
 17:001(045)
Ключови думи: 1. кодекс 2. етика 3. морал 4. етични кодекси 5. наука 6. научна общност 7. етика в науката 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 2394

- 17 -

Сп Б 521

Миланова, Диана.  Съперничеството между децата в семейството / Диана Миланова. // Психология журнал, XIII, 2015, N 134, с. 34 - 37. 

   Какво поведение трябва да имат родителите, за да се справят със съперничеството между децата? Именно този въпрос е разгледан в настоящата статия. 

1. Психология на децата и юношите 
 159.922.7(045)
Ключови думи: 1. ревност 2. родителски грижи 3. детска психология 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2074

- 18 -

Сп Б 521

Павлова, Елисавета.  Хранителни разстройства - превенция с програма базирана на когнитивен - дисонанс / Елисавета Павлова. // Психология журнал, XIII, 2015, N 137, с. 10 - 15. 

   Хранителните разстройства са сред най-разпространените психични разстройства в юношеска възраст и сред младите, както и сред тези на средна възраст, като засягат 10 % от младите жени. За съжаление, повече от половината от тези с хранителни разстройства не получават лечение, което може да бъде много скъпо и дори недостъпно в повечето случаи в България на този етап. По този начин, ефективната превенция се превръща в основен приоритет на общественото здраве. Защото хранителните растройства са маркирани с функционални нарушения с повишен риск от множество здравословни: психични както и физиологични проблеми, е жизнено важно да се разработват ефективни програми за превенция в тази сфера. 

1. Психопаталогия 
 159.97(045)
Ключови думи: 1. психопатология 2. индивидуална психология 3. анорексия 4. хранителни разстройства 5. диетично хранене 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2276

- 19 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  Бизнес властелини : Интровертите и тяхното непоклатимо присъствие / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 170, с.30 - 32. 

   Тих, стеснителен и до известна степен асоциален. Това са само три от качествата на интроверта, който съществува в работна среда и който може би точно в този миг седи до вас и с всички сили се опитва да не срещне погледа ви. Тези странници в бизнес света обаче се оказват важни колела за неговото завъртане. Статията разкрива защо интровертите без всякакво съмнение биха завладели корпоративния свят. 

1. Индивидуална психология 
 159.923(045)
Ключови думи: 1. интроверти 2. бизнес среда 3. бизнес 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2029

- 20 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  Врагът в собствената ни кожа / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 171, с. 26 - 28. 

   Може би ви върви в работата - а може би не. Има всякакви моменти, които през повечето време са "летящи" - идват и отминават. Все пак, когато лошите периоди станат по-дълги, е добре да обърнете внимание на това, откъде всъщност идват неприятните ситуации, падането на успешността и мотивацията в работата и кой всъщност ви саботира?Мнозина ще се изненадат, когато се окаже, че човекът, които ги саботира, ги гледа всеки ден в огледалото. 

1. Организация на труда - психологически аспект. Психология на труда 
 331:159.9(045)
Ключови думи: 1. психология на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2090

- 21 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  Коефициент на емоционалност (и неговото място в корпоративния свят) / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 173, с. 38 - 40. 

   Всички сме чували за коефициент на интелигентност (IQ), но неговата значимост и място в света на бизнеса бавно и сигурно започва да се измества от един друг вид коефициент - този на емоционалната интелигентност. Време е да обърнем внимание на коефициента на емоционалната интелигентност, или EQ - качество, което става все по-търсено у служители, мениджъри и лидери по целия свят. 

1. Психология на труда 2. Емоции. Чувства. Емпатия 
 331:159.9:159.942(045)
Ключови думи: 1. интелигентност 2. емоционална интелигентност 3. коефициент на интелигентност 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2148

- 22 -

Сп Б 521

Паунова, Мария.  Влиянието на Зигмунд Фройд върху съвременното мислене / Мария Паунова. // Психология журнал, XIII, 2015, N 133, с. 20 - 25. 

   Структурата на човешката психика е разкрита като структура на самата личност. Психиката на човека се разглежда по такъв начин не само като апарат за ориентиране на организма в условията на външната и вътрешна среда, а и като нова форма на индивидуално съществуване в света. 

1. Индивидуална психология 
 159.923(045)
Ключови думи: 1. индивидуална психология 2. самосъзнание 3. личност - психология 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2065

- 23 -

Сп Б 521

Петрова-Борисова, Илияна.  Защитните механизми / Илияна Петрова-Борисова. // Психология журнал, XIII, 2015, N 135, с. 19 - 28. 

   Заради императивността на неудоволствените влечения и желания, както и заради неизбежните конфликти, личността много често изпитва чувството на безпокойство, тревога. В такива случаи са необходими адекватни средства за редуциране и понижаване на равнището на безпокойство. Това се осъществява чрез защитните механизми на Аза, с помоща на който се намалява натискът на нежеланите желания, представи и мисли. 

1. Индивидуална психология 
 159.923(045)
Ключови думи: 1. психология на личността 2. личност 3. аза 4. регресия 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2056

- 24 -

Сп А 2184

Пешев, Петър.  Тайният език на сънищата / Петър Пешев. // ПСИХОАНАЛИЗА, 8, 2015, N 29, с. 65 - 107. 

   Сънищата не престават да занимават мисълта на хората още от зората на човечеството, и оттогава до днес все се намират човешки същества, които имат желание да ги тълкуват. 

1. Сънища 
 159.963/.964(045)
Ключови думи: 1. сънища 2. съновидения 3. подсъзнателно мислене 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2018

- 25 -

Сп Б 521

Попов, Мартин.  Диагноза: неувереност в себе си / Мартин Попов. // Психология журнал, XIII, 2015, N 134, с. 38 - 39. 

   Неувереността в себе си най-често се заражда в детска възраст, но е резултат от неумение да се оценява обективно живота. 

1. Психология на децата и юношите 
 159.922.7/.8(045)
Ключови думи: 1. детска психология 2. детство 3. страхове 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2076

- 26 -

Сп А 2184

Попова, Анелия.  Остър травматичен стрес - консултативна работа / Анелия Попова. // ПСИХОАНАЛИЗА, 8, 2015, N 32, с. 19 - 33. 

   В статията се изследва състоянието на остър травматичен стрес, както и отделните методи за лечението му. 

1. Психофизиология. Стрес (от психологична гледна точка) 
 159.91(045)
Ключови думи: 1. психоанализа 2. индивидуална психология 3. стрес 4. лечение и стабилизация 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2412

- 27 -

Сп А 2184

Попова, Зоя.  Психодрамата като терапевтичен метод / Зоя Попова. // ПСИХОАНАЛИЗА, 8, 2015, N 31, с. 17 - 34. 

   Психодрамата е метод за изследване на личността, нейния вътрешен свят и нейните социални роли със средствата на драмата, играта и груповото взаимодействие. Тя позволява да бъдат преосмислени важни аспекти от живота на човека в неговата социална среда, да бъдат потърсени алтернативни решения на отминали, актуални и бъдещи житейски ситуации, да бъдат трансформирани модели на взаимоотношения и общуване между хората. 

1. Психоанализа 
 159.964.2(045)
Ключови думи: 1. психоанализа 2. психотерапия 3. терапия 4. душевност 5. психоаналитични теории 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2096

- 28 -

Сп Б 521

Попова, Светлана.  За никотиновата зависимост и корените на проблема / Светлана Попова. // Психология журнал, XIII, 2015, N 137, с. 31 - 34. 

   Целта на настоящата разработка е да се проследят пътя и причините за формиране на никотиновата зависимост в общественоисторически и личностен план. 

1. Психопаталогия 2. Тютюнопушене 
 159.97(045)  + 178.7(045)
Ключови думи: 1. психопатология 2. зависимости 3. никотинова зависимост 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2271

- 29 -

Сп А 563

Рашков, Румен.  Практическа и консултативна психология при решаване на семейни спорове чрез медитация / Румен Рашков. // Психологический журнал, 2015, N 138, с. 10 - 16. 

   Целта на настоящата публикация е да се разкрият и анализират специфичните особености на медитацията, като алтернативен способ за решаване на семейни спорове. Спрямо тези особености да се предложат социалнопсихологически подходи и методики, които да съдействат за повишаване на ефективността на процедурата по медитация. 

1. Особени духовни състояния и процеси. Медитация 
 159.96(045)
Ключови думи: 1. медитация 2. емоции 3. семейни проблеми 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2395

- 30 -

Сп Б 521

Славкова, Ирина.  Депресивните личности / Ирина Славкова. // Психология журнал, XIII, 2015, N 134, с. 20 - 25. 

   В статията са разгледани специфичните особености при депресивните личности. 

1. Индивидуална психология 
 159.923(045)
Ключови думи: 1. депресия 2. страх 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2073

- 31 -

Сп Б 521

Станоева, Августина.  Art равно ли е на терапия? / Августина Станоева. // Психология журнал, XIII, 2015, N 136, с. 29 - 32. 

   Това много общо и объркващо понятие Арт-терапия характеризира една област, която се намира на границата между психологията и изкуството. Макар обозначено с идеята да свърже тези две големи области, то често е повод за дискусия и разделение на мненията на специалистите. Става дума за термин, с който най-общо се обозначава терапевтична дейност с клиенти/пациенти, която се провежда под формата на индивидуален творчески процес. Създадените в този процес картини не са неговата цел. Рисувайки една картина, творецът осъществява диалог със своето вътрешно Аз, давайки на душата си свободен изказ, посредством цветовете. Един пряк диалог между съзнавано и несъзнавано. 

1. Терапия - насочена към пациента 
 159.964.2(045)
Ключови думи: 1. терапия 2. арт-терапия 3. лечение 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2126

- 32 -

Сп А 2184

Станчева, Павлина.  Психоаналитичната гледна точка за депресивните състояние / Павлина Станчева. // ПСИХОАНАЛИЗА, 8, 2015, N 32, с. 46 - 82. 

   Настоящата разработка цели да очертае и систематизира развитието на психоаналитичните идеи за депресивните състояния в континуума клинична депресия - депресивност - тъга. За разлика от другите психологически течения, психоанализата не се занимава изключително и само с клиничните проявления на депресивността, но и я разглежда като нормален етап от психичното развитие. 

1. Психоанализа 2. Индивидуална психология 
 159.964.2(045)  + 159.923(045)
Ключови думи: 1. индивидуална психология 2. психоанализа 3. депресия 4. самота 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2410

- 33 -

Сп А 2184

Стоева, Симона.  Сексуалност - индивидуални различия / Симона Стоева. // ПСИХОАНАЛИЗА, 8, 2015, N 31, с. 109 - 120. 

   Дълго време човешката сексуалност е разглеждана много общо, без да се прави разграничение между отделните нейни аспекти, което води до много неясноти и погрешно разбиране на индивидуалните различия и нарушенията. Днес е постигната една значителна яснота, която дава възможност за по-точното диференциране и разбиране на различията и патологията. 

1. Психология на пола 
 159.922.1(045)
Ключови думи: 1. психология на пола 2. сексуалност 3. сексуална ориентация 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2091

- 34 -

Сп А 2184

Тодорова, Цветелина.  Същност и генезис на самосъзнанието / Цветелина Тодорова. // ПСИХОАНАЛИЗА, 8, 2015, N 31, с. 34 - 57. 

   Самосъзнанието се разглежда като процес, чрез който човек съзнава себе си като субект на своите емоции, действия, опознава до някаква степен собствената си природа и се разграничава като уникално човешко същество. 

1. Особености на духовния живот. Съзнание. Духовно развитие на човека. Диференциална психология. Генета 
 159.922(045)
Ключови думи: 1. самосъзнание 2. психология на личността 3. взаимоотношения 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2095

- 35 -

Сп Б 521

Узунова, Таня.  Обреди, традиции и празници / Таня Узунова. // Психология журнал, XIII, 2015, N 135, с. 10 - 18. 

   Обредът е изключителен културен феномен, висша форма на древното мито - поетично творчество на човечеството. Съпроводен е от високо емоционални състояния, сред които особено се откроява празничността, разделяща ежедневието на празници и делници. 

1. Празници, български - история 
 392/394(045)
Ключови думи: 1. обичаи 2. традиции 3. обреди 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2054

- 36 -

Сп Б 521

Христов, Иван.  Цветотерапията / Иван Христов. // Психология журнал, XIII, 2015, с. 29 - 32. 

   Лечебното въздействие на цвета, ако се приеме твърдението на някои, че той има такова, се свързва с влиянието на менящи се вълни с определена дължина върху човешкото тяло и центрове на психиката. Безспорен е обаче и фактът, че механизмът на много болести е обусловен от нарушаването на баланса в организма. В това число може да се постави и цветовата хармония или липсата на такава - смесването на цветове, недостига на определен цвят, психичното равновесие. 

1. Възприемане на цветовете - наименования, действие и символика на цветовете 
 159.937.51(045)
Ключови думи: 1. цветове 2. възприятия 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2057

- 37 -

Сп Б 521

Цонкова, Полина.  Приложение на сугестията в обучението по спорт / Полина Цонкова. // Психология журнал, XIII, 2015, N 136, с. 22 - 28. 

   През последните години в учебния процес особена актуалност придоби прилагането на различни методи за психическо въздействие и в обучението по спорт. Те са ориентирани към формирането на определено положително емоционално състояние, което от своя страна определя цялостната психическа дейност за определен период от време. Вниманието тук е насочено към сугестията. Смята се, че това е един от начините, чрез който спортният педагог може да въздейства ефективно върху обучаемите с цел постигане на по-добри резултати в спортнодвигателната дейност и формирането на личността. 

1. Хипноза. Сугестия 
 159.962.000.37(045)
Ключови думи: 1. внушение 2. психоанализа 3. спортно обучение 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2125

Социология. Политология. Право. Политика. Социография.

- 38 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Отворени данни за прозрачно държавно управление / Александър Александров. // Новата икономика, V, 2015, N 10 (54), с. 108 - 109. 

   Че информационните технологии могат да предизвикат значими политически промени, едва ли все още някой се съмнява. Любопитна тенденция от последните години показва, че самите институции и правителства в някои страни по света са започнали да използват иновациите, за да се променят и демократизират. Един от важните фактори в тази насока са т. нар. "отворени данни", концепцията за които е разгледана в настоящата статия. 

1. Социология на комуникацията. Връзки с обществеността(пъблик рилейшънс) 2. Дейност и организация. Компютърни системи 
 316.77:007(045)
Ключови думи: 1. данни 2. отворени данни 3. прозрачност на информацията 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2132

- 39 -

Сп Б 389

Бошнакова, Десислава.  На сцената на бизнеса трябва да сте актьор / Десислава Бошнакова. // Мениджър, 2015, N 6 (200), с. 140 - 141. 

   Всеки от нас се обучава в определена сфера, става специалист в нея и израства в йерархията. Все по-често успехът ни зависи от умението ни да презентираме идеите си. И точно тук някои от нас не се справят блестящо. Статията разкрива най-често срещаните грешки. 

1. Социология на комуникацията. Връзки с обществеността(пъблик рилейшънс) 2. Компютърни презентации 
 316.77(045)
Ключови думи: 1. презентации 2. компютърни презентации 3. комуникация 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2008

- 40 -

Сп Б 483

Димитрова, Зорница и др.  Информацията като търговска тайна или приемаме ли необходимите действия, за да защитим най-ценния актив на ИТ компаниите / Зорница Димитрова, Весела Кабатлийска. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 7, с. 34 - 36. 

   В ерата на информационните технологии компаниите - създатели на софтуерни продукти могат да разчитат на различни правни и неправни методи за защита на интелектуалния труд на своите служители. Все по-голяма част от индустрията в световен мащаб фокусира усилията си в защита на информацията като търговска тайна. 

1. Защита на информация 2. Авторско право. Интелектуална собственост 
 681.324.07(045)  + 347.77/.78(045)
Ключови думи: 1. защита на информация 2. информационна сигурност 3. търговска тайна 4. търговска информация 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2112

- 41 -

Сп Б 566

Досев, Христо.  Когато стоките нямат физическа субстанция : Още нещо за продажбите в Интернет / Христо Досев. // Право & бизнес & данъци, 2015, N 9 (47), с. 21 - 24. 

   С развитието на технологиите онлайн пазаруването се използва все по-често както от домакинствата, така и от предприятията - данъчнозадължени лица. В статията се разглежда пазаруването по интернет, при което предметът на продажба са такива стоки като електронни книги, видео и аудио записи, софтуер и други подобни, които нямат конкретна физическа субстанция. 

1. Търговия - използване на Интернет 2. Данъчно право 
 339.1:681.324:347.73(045)
Ключови думи: 1. търговия 2. електронна търговия 3. интернет търговия 4. данъчно право 5. данъци 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2225

- 42 -

Сп Б 321

Ефтимова, Андреана.  Политическият език на лъжата в медиите / Андреана Ефтимова. // Наука, 25, 2015, N 1, с. 40 - 46. 

   Статията разглежда т. нар. език на лъжата. Основното за този език е несъответствието между това, което се казва, това, което не се казва, и това, което е реалност. Единствената причина за използването му е неразумното да изглежда разумно, безотговорността - отговорност, слабостта - сила, негативното - позитивно. Този език цели да отхвърли или да прехвърли отговорността, да смеси реални с желани значения, да прикрие мисли и чувства. Езикът на лъжата е език, чиято цел е комуникацията, но на думи. 

1. Социология на комуникацията. Социология на средствата за масови комуникации, за масова култура и про 
 316.77(045)
Ключови думи: 1. език 2. език на лъжата 3. политически език 4. политическо говорене 5. евфемизми 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2367

- 43 -

Сп Б 566

Желев, Георги.  Правилата на модерната търговия / Георги Желев. // Право & бизнес & данъци, 2015, N 9 (47), с. 17 - 20. 

   Продажбите от разстояние предлагат много предимства, най-вече от гледна точка на бързина и удобство за потребителите, но също така са свързани с определени задължения за търговците и доставчиците. В статията са представени нормативните изисквания при продажби от разстояние в ЕС. 

1. Търговия - законодателни норми 
 341.171:339(045)
Ключови думи: 1. търговия 2. законодателни норми 3. нормативни изисквания 4. продажби от разстояние 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2223

- 44 -

Сп Б 526

Колева, Яна.  Порода лидер / Яна Колева. // Новата икономика, V, 2015, N 8 (52), с. 60 - 62. 

   Иновациите нямат нищо общо с това колко пари даваш за проучвания. Въпросът не е в парите. Въпросът е в хората, които имаш, в това как ги водиш и доколко усещаш нещата. Тези думи на Стив Джобс са ключ към разбиране на автентичното лидерство. Те дават ориентир защо някои компании имат стремглаво развитие и съдържат в себе си отговор как всъщност някои организации вървят напред. 

1. Лидерство 
 316.46.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. лидер 2. лидерство 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2071

- 45 -

Сп Б 526

Манолов, Бисер.  Как терорът мачка икономиката / Бисер Манолов. // Новата икономика, V, 2015, N 56, с. 62 - 63. 

   В контекста на последните събития въпросът как влияят терористичните атаки върху световното стопанство звучи повече от резонно. Защо? Защото терористичните атаки нанасят както преки, така и непреки щети, като ефектът от вторите засяга всеки един. 

1. Политическо преследване. Терористични действия 
 323.28(045)  + 339.9(045)
Ключови думи: 1. тероризъм 2. терористични действия 3. икономика 4. световно стопанство 5. брутен вътрешен продукт 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2405

- 46 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  Терапевтичната социална мрежа Panoply / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 169, с. 28 - 30. 

   Според скорошни изследвания на Американската педиатрична академия употребата на социални мрежи като Facebook и Twitter води до депресивни мисли при деца и тинейджъри. Подобно изследване на Харвард показва, че вредата от тях много често се концентрира в депресивни състояния на потребителите им. Има обаче противодействие на това. То се разработва в момента, също е социална мрежа и се казва Panoply. 

1. Социални мрежи 
 681.324:316.6(045)
Ключови думи: 1. социални мрежи 2. депресия 3. Facebook 4. Twitter 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2010

- 47 -

Сп Б 389

Стригулев, Начо.  Ние просто сме различни / Начо Стригулев. // Мениджър, 2015, N 7 (201), с. 142 - 144. 

   Технологиите промениха живота ни тотално. Те не са нито добри, нито лоши, нито неутрални. Проблемите обаче идват не от самите технологии, а от начина, по който ги използваме. Очевидно е, че те имат огромно влияние върху съвременните хора и че то не е в черно-бели краски. 

1. Влияние на технологиите върху хората 
 004:316.6(045)
Ключови думи: 1. технологии 2. влияние на технологиите 3. интернет 4. социални мрежи 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2040

- 48 -

Сп Б 521

Узунова, Таня.  Обреди, традиции и празници / Таня Узунова. // Психология журнал, XIII, 2015, N 135, с. 10 - 18. 

   Обредът е изключителен културен феномен, висша форма на древното мито - поетично творчество на човечеството. Съпроводен е от високо емоционални състояния, сред които особено се откроява празничността, разделяща ежедневието на празници и делници. 

1. Празници, български - история 
 392/394(045)
Ключови думи: 1. обичаи 2. традиции 3. обреди 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2054

- 49 -

Сп Б 321

Чиллев, Георги Дянков.  Националната идентичност като основа на националната сигурност / Георги Дянков Чиллев. // Наука, 25, 2015, N 5, с. 64 - 69. 

   В статията се разглежна националната идентичност като като основа на националната сигурност дори в условията на регионализация и унификация и свързаните с тях колективни системи за сигурност. Проблемите на националната идентичност имат не само фундаментална теоретична роля за съществуването и развитието на човечеството. Те заемат решаващо място в практическата дейност на народите в областта на сигурността и отбраната. 

1. Обществено съзнание 
 316.63(045)
Ключови думи: 1. национална идентичност 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2390

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 50 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Залезът на парите в брой / Александър Александров. // Новата икономика, V, 2015, N 7 (51), с. 56 - 57. 

   Концепцията за парите се е наложила като една от най-устойчивите системи на човешките взаимоотношения, преживяла многобройни критики, промени на икономическите модели и не по-малко финансови кризи. Бързото развитие обаче на информационните технологии кара някои експерти и корпорации да вярват, че вече сме в състояние да се откажем от традиционните пари и да преминем на следващото ниво на търговски взаимоотношения, използвайки за целта битове информация и виртуални портфейли. 

1. Пари. Валута 
 336.74(045)
Ключови думи: 1. пари 2. електронни плащания 3. безкешови плащания 4. виртуални портфейли 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2027

- 51 -

Сп А 213

Анализ на уязвимите сектори в българското земеделие. І-ва ЧАСТ  / Нина Котева и др. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 60, 2015, N 1, с. 3 - 19. 

   Целта на статията е да се направи анализ и оценка на състоянието и възможностите за развитие на уязвимите сектори в селското стопанство: производствени, продуктови и пазарни промени; икономическо състояние на земеделските стопанства; тенденции в преструктурирането на малките стопанства. Анализът се извършва на основата на официална статистическа информация и обхваща периода 2000-2013 г. 

   Други автори: Димитър Николов, Минка Анастасова-Чопева, Петър Кировски, Мимоза Младенова

1. Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 
 338.43(045)
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. земеделие 3. зеленчукопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2348

- 52 -

Сп А 213

Анализ на уязвимите сектори в българското земеделие. ІІ част  / Нина Котева и др. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 60, 2015, N 2, с. 3 - 22. 

   Целта на статията е да се направи анализ и оценка на състоянието и възможностите за развитие на уязвимите сектори в селското стопанство. Използва се широк набор от съвременни методи: системен и сравнителен анализ; разчетно-конструктивен; метод на статистическите групировки и др. Изследването се извършва на основата на официална статистическа информация и обхваща периода 2000-2013 г. 

   Други автори: Димитър Николов, Минка Анастасова-Чопева, Петър Кировски, Мимоза Младенова

1. Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 
 338.43(045)
Ключови думи: 1. земеделие 2. селско стопанство 3. животновъдство 4. растениевъдство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2347

- 53 -

Сп А 213

Башев, Храбрин.  Методически подход за анализ, оценка и усъвършенстване на системата за екоуправление в селското стопанство / Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 60, 2015, N 1, с. 20 - 38. 

   Целта на разработката е да се представи окончателен и универсален вариант на методиката за оценка на агро-екоуправлението. Анализът, оценката и усъвършенстването на екоуправлението в селското стопанство е от първостепенно значение, тъй като селскостопанската дейност е основен фактор, водещ до замърсяване и деградация на природната среда, и съществен фактор за опазване и подобряване на природата. 

1. Организация и управление на селскостопанското производство (предприятие) 2. Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 
 631.15*.000.504.056(045)  + 338.43.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. агроекология 2. екоуправление 3. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  3. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2120

- 54 -

Сп Б 448

Божилов, Николай.  2015 - годината на прехода към големите технологични промени / Николай Божилов. // Логистика, XI, 2015, N 10, с. 34 - 35. 

   Статията описва в обобщен вид най-значителните промени в логистиката на доставките през 2015 година, като се набляга на генералните промени в световните ритейл модели, в усъвършенстването на глобалната В2В, производствени стратегии и дистрибуционни модели, масовизацията на "свързаните" автомобили и планираното "ново" лице на логистиката. 

1. Дистрибуция. Логистика. Запаси. 2. Електронна търговия 
 339.14/.18.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. логистика 2. логистика в транспорта 3. електронна търговия 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2437

- 55 -

Сп Б 566

Бояджиева, Лиляна.  Дилемата на затворника / Лиляна Бояджиева. // Право & бизнес & данъци, 2015, N 9 (47), . 30 - 31. 

   Умението да се преговаря, така че да се осигурява едновременно успешно сътрудничество и продължително присъствие в бизнеса, се подчинява на определени закономерности. Преговарянето е умение, което може да се усвои и усъвършенства, така че да постигне целта на преговарящите. Ето защо при търговските преговори трябва да се има предвид, че бизнесът всъщност е колективно занимание и че всеки от участниците в преговорите е само един от многото играчи в полето на дадена дейност. 

1. Търговски похвати - търговски преговори и др. 2. Икономическа психология 
 658.85(045)  + 330.16(045)
Ключови думи: 1. преговори 2. търговски преговори 3. бизнес преговори 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2226

- 56 -

Сп Б 526

Бъкарджиева, Геновева.  Управлението на хора е ключов фактор за всеки бизнес / Геновева Бъкарджиева. // Новата икономика, V, 2015, N 56, с. 108 - 109. 

   Хората в компанията са нашият най-голям капитал. Компетентност, ангажираност и креативност са характерни черти на служителите. Има компании, които са убедени, че успехът на всяко тяхно бизнес начинание зависи от ангажираността на всеки един служител. Но има и такива, които не си дават сметка, че кадрите решават всичко. 

1. Човешки ресурси - управление 
 331.5(045)
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. управление на човешките ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2401

- 57 -

Сп Б 526

Бюджетно-фискална политика на България и ЕС . // Новата икономика, V, 2015, N 9 (53), с. 44 - 46. 

   Смяната на икономическите идеологии през годините на прехода намират отражение в провежданата от държавата макроикономическа политика. В условията на валутен борд единственият лост за държавно въздействие върху икономиката остава държавният бюджет и провежданата бюджетно-фискална политика. 

1. Бюджетна политика 2. Бюджетни приходи и разходи 
 336.127(045)
Ключови думи: 1. бюджет 2. бюджетна политика 3. бюджетно-фискална политика 4. фискална политика 5. данъци 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2085

- 58 -

Сп Б 389

Границка, Лили.  Бизнесът тръгна към Азия / Лили Границка. // Мениджър, 2015, N 9 (203), с. 158 - 160. 

   Българският износ показа какво може. За първото полугодие той записа най-доброто си постижение от 15 години насам. Експортът расте по-силно към основните ни партньори, но има ръст и към държавите извън Стария континент. Основните търговски партньори на странат ни остават Германия, Италия, Румъния и Гърция, което доказва, че кризата в южната ни съседка не оказва поне за сега негативен ефект. 

1. Външна търговия, международна 
 339.5(045)
Ключови думи: 1. външна търговия 2. международна търговия 3. износ 4. България 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2246

- 59 -

Сп Б 389

Дацов, Любомир.  Какво се случва в икономиката / Любомир Дацов. // Мениджър, 2015, N 10 (204), с. 96 - 97. 

   В статията се разглежда икономическият растеж през тази и се правят прогнози за следващата година. Обособяват се и няколко фактора, които определят неизвестностите и рисковете. 

1. Икономическо положение 
 338.1(045)
Ключови думи: 1. икономическо положение 2. икономически растеж 3. икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2253

- 60 -

Сп Б 412

Джамбов, Виктор.  Пътят на "лесните" пари, или какво е Drop shipping / Виктор Джамбов. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 168, с. 8 - 13. 

   Статията разглежда едно ново интересно начинание, наречено Drop shipping. Това е техника за продажба на стоки, които продавачът не притежава. Голяма част от онлайн търговията се осъществява по подобен начин. Да продаваш и доставяш стоки, които не притежаваш звучи странно, но всъщност е напълно легално. 

1. Електронна търговия 
 339.1:681.324(045)
Ключови думи: 1. търговия 2. електронна търговия 3. онлайн търговия 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2015

- 61 -

Сп Б 483

Дигиталната трансформация - предизвикателства и нови възможности . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 11, с. 38 - 39. 

   През последните няколко години дигиталната трансформация на финансовите институции е тема, която се обсъжда доста активно. Статията разкрива някои от най-важните тенденции и предизвикателства, пред които са изправени тези институции в ерата на цифровата трансформация. 

1. Банки. Банково дело 2. Дигитализация 
 336.71:681.324(045)
Ключови думи: 1. банки 2. финансови институции 3. дигитализация 4. цифровизация 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2360

- 62 -

Сп Б 389

Динкова, Цвета.  Кротко, но устойчиво / Цвета Динкова. // Мениджър, 2015, N 11 (205), с. 138 - 140. 

   Статията разглежда състоянието на един от основните индикатори за състояниета на икономиката, а именно кредитният пазар. 

1. Кредитиране 
 336.77(045)
Ключови думи: 1. кредити 2. кредитен пазар 3. кредитиране 4. икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2370

- 63 -

Сп Б 389

Дончев, Томислав.  Кога ще станем (по-) богати / Томислав Дончев. // Мениджър, 2015, N 6 (200), с. 26 - 30. 

   Осем години след членството в ЕС брутният вътрешен продукт на глава от населението у нас е близо 44% от средния за Съюза. Днес и политици, и експерти постоянно търсят и коментират опитите да бъде открита "формулата на растежа". Каквито и мерки да се коментират обаче, не бива да забравяме основното: за да бъдем по-богати, трябва да произвеждаме повече - не само стоки, но и услуги, земеделска продукция; да бъдем по-предприемчиви, по-конкурентоспособни, по-добри. Това важи и за предприемачите, и за работниците, и за държавата. 

1. Икономическо положение - България 
 338(497.2).000.33(045)
Ключови думи: 1. икономика 2. икономическо положение 3. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2009

- 64 -

Сп Б 566

Досев, Христо.  Когато стоките нямат физическа субстанция : Още нещо за продажбите в Интернет / Христо Досев. // Право & бизнес & данъци, 2015, N 9 (47), с. 21 - 24. 

   С развитието на технологиите онлайн пазаруването се използва все по-често както от домакинствата, така и от предприятията - данъчнозадължени лица. В статията се разглежда пазаруването по интернет, при което предметът на продажба са такива стоки като електронни книги, видео и аудио записи, софтуер и други подобни, които нямат конкретна физическа субстанция. 

1. Търговия - използване на Интернет 2. Данъчно право 
 339.1:681.324:347.73(045)
Ключови думи: 1. търговия 2. електронна търговия 3. интернет търговия 4. данъчно право 5. данъци 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2225

- 65 -

Сп Б 566

Желев, Георги.  Правилата на модерната търговия / Георги Желев. // Право & бизнес & данъци, 2015, N 9 (47), с. 17 - 20. 

   Продажбите от разстояние предлагат много предимства, най-вече от гледна точка на бързина и удобство за потребителите, но също така са свързани с определени задължения за търговците и доставчиците. В статията са представени нормативните изисквания при продажби от разстояние в ЕС. 

1. Търговия - законодателни норми 
 341.171:339(045)
Ключови думи: 1. търговия 2. законодателни норми 3. нормативни изисквания 4. продажби от разстояние 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2223

- 66 -

Сп Б 526

Захариев, Людмил.  Петролът под натиск / Людмил Захариев. // Новата икономика, V, 2015, N 10 (54), с. 54 - 55. 

   Стоковите пазари са известни с резките си движения нагоре и надолу. През последните 12 месеца цените на основните суровини паднаха до най-ниското си ниво през този век. Петролът пък е на ниво от 2009 г. Промяната в цената на суровия петрол накара някои анализатори да преразгледат историята на движението на цената на черното злато. 

1. Финансови пазари 2. Петрол 
 336.76:662.75(045)
Ключови думи: 1. финансов пазар 2. стоков пазар 3. петролен пазар 4. петрол 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 2144

- 67 -

Сп Б 526

Захариев, Людмил.  Пазарни трусове / Людмил Захариев. // Новата икономика, V, 2015, N 10 (54), с. 50 - 52. 

   Авуст и септември се оказаха едни от най-волатилните месеци за фондовите пазари по цял свят. Акции, стоки и валути се движиха рязко надолу и нагоре, докато инвеститорите се опитваха да открият смисъл в противоречивите икономически новини. 

1. Фондов пазар 
 336.76(045)
Ключови думи: 1. фондов пазар 2. икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2146

- 68 -

Сп Б 483

Икономика на облачните услуги . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 9, с. 41 - 42. 

   Финансистите винаги се интересуват от възвръщаемостта на инвестициите (RIO). Това е валидно и когато от тях се иска мнение или одобрение за суми, които да бъдат похарчени за облачни услги. Наскоро ISACA (организацията на професионалистите в сферата на ИТ сигурността и ИТ одита) публикува ръководство, озаглавено "Изчисляване на RIO за облачни услуги: от гледна точка на клиента". Този документ ще ви бъде от полза ако трябва да прецените финансовата аргументация за използването на публични или частни облаци. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 2. Инвестиции 
 681.324:330.322(045)
Ключови думи: 1. облачни услуги 2. облачни технологии 3. инвестиции 4. възвръщаемост на инвестициите 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2181

- 69 -

Сп Б 483

ИТ инвестициите на финансовия сектор - във фокус са ръстът и иновациите . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 11, с. 4 - 6. 

   Според актуални прогнози ИТ разходите на компаниите развиващи своята дейност в сферата на финансовите услуги през 2015 г. ще достигнат $458,4 млрд. Тези средства ще бъдат похарчени за хардуер, софтуер, вътрешни и външни ИТ услуги. През следващите 3 г. ИТ инвестициите на финансовите институции ще продължат да се увеличават, като през 2018 г. те вече ще са на стойност $522,3 млрд. 

1. Банки. Банково дело 2. Информационни технологии 3. Инвестиции 
 336.71:330.322(045)
Ключови думи: 1. банки 2. финансови институции 3. инвестиции 4. ИТ инвестиции 5. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2361

- 70 -

Сп Б 389

Кандов, Борислав.  Дългата опашка на онлайн търговията / Борислав Кандов. // Мениджър, 2015, N 10 (204), с. 38 - 42. 

   Онлайн успехът никога не е гарантиран и още утре може да се появи някой, който да те изтрие от пазара за нула време. Но ако подхождаш сериозно и влагаш достатъчно усилия в това, което правиш, е също толкова лесно да успееш - българският пазар тепърва ще расте. 

1. Електронна търговия 2. Търговия - използване на Интернет 
 339.1:681.324(045)
Ключови думи: 1. търговия 2. електронна търговия 3. онлайн търговия 4. онлайн магазини 5. социални мрежи 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2261

- 71 -

Сп Б 389

Кандов, Борислав.  Бъди си сам агенция : Няколко примера как малкият бизнес може с малко да постигне много / Борислав Кандов. // Мениджър, 2015, N 11 (205), с. 128 - 129. 

   Статията дава някои насоки при стартирането на собствен бизнес. Ако сред опитите да се оправиш с държавната и общинската бюрокрация, данъчните и да намериш някой достатъчно мотивиран да работи за теб, без да изчезне безследно на третия ден, усещаш и нуждата да рекламираш това, което правиш, ето няколко предложения. 

1. Форми на предприятията в зависимост от отношението към собствеността, източниците на финансирането 
 334.72
Ключови думи: 1. собствен бизнес 2. малък бизнес 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2371

- 72 -

Сп Б 389

Касимова-Моасе, Мария.  Кодът извън офиса / Мария Касимова-Моасе. // Мениджър, 2015, N 9 (203), с.202 - 204. 

   Все повече компании изцяло поемат контрол над извънработния живот на служителите си. Издействат им ниски такси в престижни детски градини или училища, осигуряват им удобни кредити за купуване на добри имоти, грижат се за хобитата им, ваканциите и забавленията им. За сметка на това изискват лоялност, креативност, иновативност, лобизъм, контакти и отдаденост. 

1. Икономическо поведение 
 330.16(045)
Ключови думи: 1. имидж 2. корпоративен имидж 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2231

- 73 -

Сп Б 526

Колева, Яна.  На вълните на глобализацията / Яна Колева. // Новата икономика, V, 2015, N 8 (52), с. 64 - 66. 

   Глобализацията проектира своите по-широки граници и върху възможностите за работа. Ако сте висококвалифициран специалист и търсите по-добра професионална изява, може да работите за мултинационална компания и да запазите своя постоянен адрес на местоживеене в България. Може да пътувате много, но родината винаги да ви очаква. От качествата, от подготовката, но и от амбициите зависи да станете част от някое голямо "семейство", което има офиси в много страни по света. 

1. Подвижност на работната сила. Миграция (вътрешна и международна) 
 331.55(045)
Ключови думи: 1. работа 2. международни компании 3. мултинационални компании 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2070

- 74 -

Сп Б 526

Колева, Яна.  Когато и колкото поискаш / Яна Колева. // Новата икономика, V, 2015, N 10 (54), с. 92 - 93. 

   До правилния начин на действие се стига по два пътя: единият е чрез "проба-грешка", а другият - като ползваме напътствията на хора, които знаят как. Статията разглежда бизнес обученията и семинарите по самоусъвършенстване, лидерство и умения за водене на преговори. 

1. Бизнес обучение 
 338.24(045)
Ключови думи: 1. обучение 2. бизнес обучение 3. бизнес семинари 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2141

- 75 -

Сп Б 526

Колева, Яна.  Франчайзинг или бизнес по рецепта / Яна Колева. // Новата икономика, V, 2015, N 56, с. 82 - 86. 

   Ако търсите печеливша концепция, за да стартирате нов бизнес, или се стремите към експанзия на вашата дейност на вътрешния и на международния пазар, франчайзингът е подходяща възможност. Той се доказва като универсална система за дистрибуция на стоки и услуги и има успешен триумф по целия свят. 

1. Техника на търговията (икономически аспекти). Условия на сделките. Форми на стокообмен и разпредел 
 339.18(045)
Ключови думи: 1. франчайзинг 2. търговия 3. бизнес 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2402

- 76 -

Сп Б 526

Манолов, Бисер.  Как терорът мачка икономиката / Бисер Манолов. // Новата икономика, V, 2015, N 56, с. 62 - 63. 

   В контекста на последните събития въпросът как влияят терористичните атаки върху световното стопанство звучи повече от резонно. Защо? Защото терористичните атаки нанасят както преки, така и непреки щети, като ефектът от вторите засяга всеки един. 

1. Политическо преследване. Терористични действия 
 323.28(045)  + 339.9(045)
Ключови думи: 1. тероризъм 2. терористични действия 3. икономика 4. световно стопанство 5. брутен вътрешен продукт 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2405

- 77 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Бъдещето на европейската логистика / Ани Маринова. // Логистика, XI, 2015, N 8, с. 52 - 55. 

   В логистичния сектор в Европа са заети около 11,2 млн. души. Инфографиката „Бъдещето на европейската логистика“ ясно показва важността на сектора за икономиката на континента. Бизнесът днес е в позиция, в която най-ниската цена и най-бързата доставка са от решаващо значение за запазването на конкурентоспособността. За да постигне това, всяка компания трябва да намери ефективно решение. 

1. Логистика 
 339.14/.18(045)
Ключови думи: 1. логистика 2. логистичен сектор 3. логистичен пазар 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2326

- 78 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  Врагът в собствената ни кожа / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 171, с. 26 - 28. 

   Може би ви върви в работата - а може би не. Има всякакви моменти, които през повечето време са "летящи" - идват и отминават. Все пак, когато лошите периоди станат по-дълги, е добре да обърнете внимание на това, откъде всъщност идват неприятните ситуации, падането на успешността и мотивацията в работата и кой всъщност ви саботира?Мнозина ще се изненадат, когато се окаже, че човекът, които ги саботира, ги гледа всеки ден в огледалото. 

1. Организация на труда - психологически аспект. Психология на труда 
 331:159.9(045)
Ключови думи: 1. психология на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2090

- 79 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  Влияние или манипулация в дълбините на бизнес света / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 171, с. 30 - 31. 

   Какво е общото между манипулацията и влиянието? И двете променят човешкото поведение, насочвайки го към такова, каквото е по-изгодно за манипулиращия или влияещия човек. В бизнес обстановката обаче манипулирането може да бъде разрушително, а не градивно - особено, когато засяга повече хора и прави верижна реакция от недоволство. Статията представя най-честите похвати за манипулиране на работното място. 

1. Икономическа психология 2. Психологически въпроси. Ергономия в промишлеността 
 330.16(045)  + 65.013(045)
Ключови думи: 1. икономическа психология 2. манипулация 3. манипулатори 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2093

- 80 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  Тънката природа на делегирането / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 171, с. 32 - 33. 

   Този материал засяга хората, които за поредна вечер работят от дома върху недовършените задачи от работния ден. Защо всъщност се получава така? Повечето хора, които не успяват да смогнат със задачите си в работата, са направили една основна грешка: не са делегирали това, за което няма да им стигне времето, навреме и на правилните хора. 

1. Организация на труда 
 331.5:65.012(045)
Ключови думи: 1. организация на труда 2. делегиране 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2094

- 81 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  Коефициент на емоционалност (и неговото място в корпоративния свят) / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 173, с. 38 - 40. 

   Всички сме чували за коефициент на интелигентност (IQ), но неговата значимост и място в света на бизнеса бавно и сигурно започва да се измества от един друг вид коефициент - този на емоционалната интелигентност. Време е да обърнем внимание на коефициента на емоционалната интелигентност, или EQ - качество, което става все по-търсено у служители, мениджъри и лидери по целия свят. 

1. Психология на труда 2. Емоции. Чувства. Емпатия 
 331:159.9:159.942(045)
Ключови думи: 1. интелигентност 2. емоционална интелигентност 3. коефициент на интелигентност 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2148

- 82 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  Интервю от ада : Адските издънки, които ни водят към провал / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 175, с. 26 - 27. 

   Дори да имаме перфектното CV и "на хартия" да сте одобрени от пръв поглед, интервюто очи в очи е това, което ще реши съдбата ви - дали ще бъдете наети на мечтаната работа, или ще си тръгнете издънили се, с наведена глава. Важно е да отговаряте на изискванията, поставени в обявата, за която се явявате, но още по-важно е какво ще се случи на срещата на живо. Статията представя някои от най-често срещаните и груби грешки при интервю за работа. 

1. Разпределение на трудовите ресурси. Заетост. Пазар на труда 
 331.5(045)
Ключови думи: 1. работа 2. интервю 3. интервю за работа 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2380

- 83 -

Сп Б 321

Петрунов, Георги.  Изпирането на "мръсни пари" и неговите ефекти / Георги Петрунов. // Наука, 25, 2015, N 4, с. 67 - 72. 

   Настоящата статия е съсредоточена върху процеса на изпиране на пари, неговите ефекти и необходимостта от повишаване на знанието за този нов риск. Прави се преглед на основните източници на "мръсни пари", съществуващи оценки за мащаба на феномена и описаните ефекти от изпирането на пари. 

1. Пари 
 336.7(045)
Ключови думи: 1. пари 2. мръсни пари 3. пране на пари 4. изпиране на пари 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2182

- 84 -

Сп Б 526

Пешев, Петър.  БФБ в низходяща спирала / Петър Пешев. // Новата икономика, V, 2015, с. 56 - 57. 

   Българският фондов пазар се намира в трайна низходяща спирала през тази година. За сравнение, през 2014 г. и през първите две тримесечия на т. г. изключително възходящо е развитието на фондовите пазари в Европа и САЩ. Въпреки низходящата динамика обаче има сериозен потенциал за засилване интереса на инвеститорите и дори домакинствата. 

1. Фондов пазар 
 336.76(045)
Ключови думи: 1. фондов пазар 2. инвестиционни фондове 3. пенсионни фондове 4. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2143

- 85 -

Сп Б 389

Станчев, Красен.  Защо ни е данък "вредни храни" / Красен Станчев. // Мениджър, 2015, N 7 (201), с. 114 - 115. 

   В статията се разглежда намерението да се облагат много от хранителните продукти, които витаят в общественото мнение с етикет "вредни", независимо от което хората упорито продължават да ги употребяват. Това са храните с по-високо съдържание на сол, захар, добавен кофеин и трансмазнини. Как стоят нещата в другите страни и нужен ли е въобще такъв данък?. 

1. Данъчно облагане 2. Хранителни продукти. Хранене 
 336.2:641(045)
Ключови думи: 1. храни 2. вредни храни 3. хранителни продукти 4. данъци 5. акцизи 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2041

- 86 -

Сп Б 412

Темелков, Илия.  Кажете сбогом на парите / Илия Темелков. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 173, с. 44 - 47. 

   Статията разглежда бъдещите методи на разплащане, които ще променят коренно представата ни за парите. 

1. Пари. Валута 
 336.74(045)
Ключови думи: 1. пари 2. безконтактни плащания 3. мобилни плащания 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2150

- 87 -

Сп Б 412

Темелков, Илия.  Безконтактното бъдеще на България / Илия Темелков. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 173, с. 48 - 51. 

   Подобно на смартфоните, и разплащателните карти са нещо, което у нас използват по-малко хора, отколкото в други страни от Европа и нашия регион, но използващите ги са изключително активни, напредничави и търсещи най-новото. Вероятно това е най-важната причина местните банки и представителствата на международните картови организации да отчитат изключителен ръст и интерес към новите методи за разплащане. 

1. Пари. Валута 
 336.74(045)
Ключови думи: 1. пари 2. плащания 3. безконтактни плащания 4. мобилни плащания 5. смартфони 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2152

- 88 -

Сп Б 412

Темелков, Илия.  САЩ : Изостаналият иноватор / Илия Темелков. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 173, с. 52 - 53. 

   Свикнали сме когато говорим за САЩ, да го правим с мисълта, че там са най-иновативните компании както в технологичния, така и във финансовия сектор. Може би затова звучи учудващо, че нещо толкова масово и удобно като разплащането с карта в магазините в САЩ е с около десетилетие назад спрямо Европа. Още по-шокиращо е, че причината не е нещо друго, а просто използването на една "древна" технология, която продължава да ръководи пазара. 

1. Пари. Валута 
 336.74(045)
Ключови думи: 1. пари 2. плащане с карта 3. САЩ 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2154

- 89 -

Сп Б 389

Темелков, Илия.  Нахлуване при новото поколение / Илия Темелков. // Мениджър, 2015, N 10 (204), с. 80 - 81. 

   Поколението У ще бъде най-големият консуматор в историята. Това е поколението отраснало с компютри и смартфони, което съумява да използва пълната сила на социалните мрежи и интернет. Младите хора между 17-34 г. ще харчат над 200 млрд. долара годишно. Това е достатъчно добра причина всеки бизнес да поиска тези хора за клиенти, да се постарае да ги опознае и да привлече вниманието им. 

1. Маркетинг 2. Социални мрежи 
 339.13:681.324(045)
Ключови думи: 1. маркетинг 2. интернет 3. социални мрежи 4. компютри 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2256

- 90 -

Сп Б 389

Тодоров, Владимир.  Битката между супермарките се води на нови територии / Владимир Тодоров. // Мениджър, с-, 2015, N 11 (205), с. 110 - 112. 

   Конкурентните предимства стоят зад онези, които създават нови ползи, нужди и стойности, а не сменят опаковката на съществуващите. Пътят към супербрандовете е чрез притежаването на собствена територия, която е изпълнена с тези ползи. Така се раждат новите тенденции в света на маркетинга. 

1. Маркетинг 
 339.13(045)
Ключови думи: 1. маркетинг 2. дигитален маркетинг 3. брандинг 4. брандинг на услугите 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2374

- 91 -

Сп А 2181

Христов, Костадин.  Банкноти от пластмаса / Костадин Христов. // Списание Осем, 2015, N 8 (80), с. 114 - 119. 

   Първият патент за изработване на полимерни банкноти е от 1979 г., 8 години по-късно започва серийно производство. Полимерът е много по-устойчив на износване от хартията, не се разпада във вода, за да се скъса трябва да се използва режещ инструмент. Върху него успешна се прилагат всички печатарски способи, използвани при хартията. Пластмасовите пари също имат водни знаци и допълнителни защитни елементи. 

1. Пари. Банково дело. Борса. Валутен борд 
 336.7(045)
Ключови думи: 1. пари 2. валута 3. банкноти 4. полимерни банкноти 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2279

- 92 -

Сп Б 321

Ченгелова, Емилия.  Работодателите и сенчестите икономически практики / Емилия Ченгелова. // Наука, 25, 2015, N 3, с. 36 - 50 с. 36 - 50. 

   "Икономиката в сянка" ежегодно завладява нови територии от икономическото пространство на съвременните общества. Статията представя данни от изследвания сред българските работодатели, които се сравняват и на тяхна основа се идентифицират актуалните тенденции в поведението на пазарните субекти от гледна точка на включването им в сенчести икономически практики. 

1. Сива икономика 
 338(045)  + 339.19(045)
Ключови думи: 1. икономика 2. сива икономика 3. сенчеста икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2364

- 93 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Полезният данък вредни храни / Татяна Явашева. // Новата икономика, V, 2015, N 8 (52), с. 56 - 59. 

   Чипсът, снаксът и всички вредни храни да бъдат обозначени със специален предупредителен знак върху опаковките. Освен това, те да бъдат облагани с акциз. Това предвижда проект на Закон за вредните храни, който експерти от Министерството на здравеопазването подготвят. 

1. Данъчно облагане 2. Хранителни продукти. Хранене 
 336.2:641(045)
Ключови думи: 1. храни 2. вредни храни 3. хранителни продукти 4. данъци 5. данъчно облагане 6. акцизи 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2072

- 94 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Кадрите свършиха / Татяна Явашева. // Новата икономика, V, 2015, N 55, с. 8 - 11. 

   Преди да търсим реален заместител на местната работна ръка, трябва да си отговорим на въпроса защо българите вече не искат да работят в България. 

1. Подвижност на работната сила. Миграция (вътрешна и международна) 
 331.55(045)
Ключови думи: 1. работа в чужбина 2. работна сила 3. работни кадри 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2307

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.

Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

- 95 -

 

Рашкова, Виктория.  Анализ на криптографските методи, криптографските режими и атаки / Виктория Рашкова. // Известия на съюза на учените-Русе. Серия Технически науки, 12, 2015, N 1, с. 34 - 41. 

   Статията представя общ преглед на основните режими на работа на една криптографска система, методите на криптоанализ и основните криптографски атаки. Представени са предимствата и недостатъците от използването на всеки режим и вероятността от разбиване на шифъра с дадена атака. 

1. Криптография 
 519.72(045)
Ключови думи: 1. криптография 2. криптология 3. криптографски атаки 4. криптографски ключове 5. криптоанализ 
Тематични рубрики: 1. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 2322

- 96 -

Сп А 377

Стоянов, П.  Криптографски алгоритми при смарт карти / П. Стоянов. // Автоматика и информатика, 48, 2014, N 1, с. 45 - 48. 

   Смарт картите са важен елемент от разрастващата се електронна търговия и приложението на цифров подпис. В статията е представено текущото им състояние и използваните криптографски алгоритми за повишаване на нивото на сигурност. 

1. Криптография 
 519.72(045)
Ключови думи: 1. смарт карти 2. безконтактни карти 3. контактни карти 4. криптографски методи 5. криптографски алгоритми 6. криптография 
Тематични рубрики: 1. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 2315

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 97 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Дилемите на геоинженеринга / Александър Александров. // Новата икономика, V, 2015, N 55, с. 118 - 119. 

   Геоинженерингът е понятие, обединяващо редица научни концепции, които имат за цел мащабно манипулиране на атмосферата, климата, биосферата или други планетарни системи, най-често с цел понижаване на температурите и справяне с глобалното затопляне. Учените имат все по-дръзки идеи за манипулиране на климата и биосферата на планетата. Последиците от тази намеса обаче може да се окажат много по-опасни. 

1. Въздействие върху климатичните и метеорологични условия 
 551.58:612-06(045)
Ключови думи: 1. климат 2. атмосфера 3. манипулиране на климата 4. геоинженеринг 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2298

- 98 -

Сп Б 482

Антропогенни микродендити като фактор за съвременното седименто- и почвообразуване.  Антропогенни микродетрити като фактор за съвременното седименто- и почвообразуване / Антон Сотиров и др. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 14, 2015, N 3, с. 15 - 21. 

   В статията вниманието е насочено към твърдите антропогенни отпадъци като фактор за съвременното седименто- и почвообразуване. 

   Други авт.: Никола Пищалов, Дана Малууд, Мехаела Йерусалимова, Сияна Савова, Росица Везенкова, Мелани Евтимова, Даниел Велинов, Денислав Кирилов

1. Отпадъци 2. Почвени изследвания. Почвен анализ 
 67.08 *:631.4.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. отпадъци 2. разграждане на отпадъци 3. почвообразуване 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2149

- 99 -

Сп Б 438

Баджева, Снежина.  Камиони с алтернативни горива от близкото и по-далечното бъдеще / Снежина Баджева. // Камиони, 2015, N 6, с. 32 - 38. 

   Днес не може да се мисли само за един източник на енергия, напротив всички решения с различни енергийни източници трябва да бъдат тествани и да бъдат зрели и готови за пазара. Дизеловото гориво ще остане водещо още много години напред, но се работи усилено, за да се предложат на пазара автомобили, задвижвани от алтернативни горива с цел опазване на околната среда. 

1. Камиони 2. Алтернативни горива 
 629.114.4(045)  + 62-67(045)
Ключови думи: 1. камиони 2. товарни автомобили 3. алтернативни горива 4. биодизел 5. електрически автомобили 6. водородни горивни глетки 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2080

- 100 -

Сп А 213

Башев, Храбрин.  Методически подход за анализ, оценка и усъвършенстване на системата за екоуправление в селското стопанство / Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 60, 2015, N 1, с. 20 - 38. 

   Целта на разработката е да се представи окончателен и универсален вариант на методиката за оценка на агро-екоуправлението. Анализът, оценката и усъвършенстването на екоуправлението в селското стопанство е от първостепенно значение, тъй като селскостопанската дейност е основен фактор, водещ до замърсяване и деградация на природната среда, и съществен фактор за опазване и подобряване на природата. 

1. Организация и управление на селскостопанското производство (предприятие) 2. Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 
 631.15*.000.504.056(045)  + 338.43.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. агроекология 2. екоуправление 3. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  3. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2120

- 101 -

Сп Б 403

Бионатурални здравословни сокове  / Боряна Бръшлянова и др. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 14, 2015, N 4, с. 47 - 50. 

   Целта на изследването е да се установят най-подходящите формули бионатурални поликомпонентни сокове по отношение на приемливост и интензивност чрез сензорен анализ. 

   Други авт.: Игор Кулеков, Дида Исерлийска, Софка Кацарова

1. Консервиране на растителни продукти 
 664.8.000.504.056.000.61(045)
Ключови думи: 1. хранителна промишленост 2. консервна промишленост 3. плодови сокове 4. натурални храни 5. здравословни храни 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2425

- 102 -

Сп Б 482

Богданов, Симеон и др.  Изследване на хумусно-карбонатни почви в предпланинската част на Западна Стара планина / Симеон Богданов, Славчо Савев, Евгени Цавков. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 14, 2015, N 3, с . 29 - 35. 

   Представени са резултати от изследването на основни физични и химични свойства на хумусно-карбонатни почви и характеристика на факторите на почвообразуване в предпланинската част на Западна Стара планина. Целта на настоящата работа е да се подпомогне планирането и провеждането на дейностите по възстановяване и повишаване продуктивността на екосистемите в полупланинските райони, в които рендзините имат значително разпространение. 

1. Почвознание. Почвени изследвания 
 631.4.001.3.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. видове почви 2. карбонатни почви 3. карбонатни скали 4. почвообразуващи скали 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2151

- 103 -

Сп Б 329

Бозуков, Христо.  Екологична чистота и автентичност на българския ориенталски тютюн / Христо Бозуков. // Земеделие плюс, 121, 2015, N 7-8 (268), с. 19 - 21. 

   Екологичната чистота е едно от преимуществата на българските тютюни на международните пазари в сравнение с конкурентните. В последно време, а и за в бъдеще производството на екологично чиста (органична) продукция ще е най-ценното предимство за всяко селскостопанско производство. Този показател все повече ще се налага като критерий при оценката на тютюневата суровина от международните дилъри. 

1. Тютюн 
 633.71.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. тютюн 2. екологича чистота 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2064

- 104 -

Сп Б 403

Велизарова, Емилия и др.  Влияние на пожарите върху почвеното органично вещество от горски екосистеми / Емилия Велизарова, Екатерина Филчева, Методи Теохаров. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 14, 2015, N 4, с. 3 - 17. 

   Горските пожари повлияват съдържанието на въглерод в почвата от една страна чрез унищожаването на дървесната растителност, в резултат на което се намалява притокът на органична материя, а от друга чрез изнасянето на повърхностния слой на почвите в следствие на ерозия. При изгаряне, отделените емисии водят до увеличаване на здравния риск, намалена видимост, риск от пътнотранспортни произшествия, трансгранично замърсяване, засилват парниковия ефект. 

1. Плодородие и токсичност на почвите. Ерозия 2. Опасност от пожари. Противопожарна защита 
 631.45.000.504.056(045)  + 614.84(045)
Ключови думи: 1. почвено плодородие 2. пожари 3. органични вещества 4. вредни емисии 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2415

- 105 -

Сп Б 403

Видов състав и предпочитание на дивите пчели опрашители към цъфтящи фуражни култури  / Атанас Кирилов и др. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 8 14, 2015, N 4, с. 28 - 31. 

   Целта на изследването е да се установи видовият състав и предпочитанието на пчелите опрашители към различни видове цъфтящи бобови фуражни култури с оглед запазване на биоразнообразието от опрашители в условията на земеделско производство. 

   Други авт.: Ивелина Николова, Наталия Георгиева, Пламен Серафимов

1. Пчелите в опрашването на селскостопанските растения 
 638.19.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. бобови култури 2. фуражни растения 3. пчели 4. опрашване 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2413

- 106 -

Сп Б 382

Воробьева, Т. Н. и др.  Влияние на органичното торене върху качеството на десертното грозде / Т. Н. Воробьева, Ю. Ф. Якуба. // Лозарство и винарство, 63, 2015, N 4, с. 27 - 31. 

   Целта на изследването е постигане на необходимото качество на гроздовата продукция в съответствие със санитаро-хигиенните и биохимичните показатели при комплексно прилагане на органично торене в лозята. 

1. Лозарство 2. Органични и биологични торове 
 634.8(497.2):631.86/.87.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. лозарство 2. лози 3. органични торове 4. качество на продукцията 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2207

- 107 -

Сп А 62

Донкова, Дора.  Добив на кореноплоди от полузахарно цвекло, отглеждано в условията на биологично производство / Дора Донкова. // Растениевъдни науки, 52, 2015, N 2, с. 97 - 100. 

   Целта на настоящата статия е да се установи реакцията на културата към торенето с два вида биоторове и редуцирана азотна норма при неполивни условия и без прилагане на хербициди и препарати за растителна защита. 

1. Захарни и скорбелни растения 
 633.6.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. кореноплодни култури 2. захарно цвекло 3. торене 4. торове 5. добив на растения 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2130

- 108 -

Сп Б 569

Екологични практики и технологии в производството на перилни и почистващи препарати . // Екология & инфраструктура, 2015, N 2, с. 40 - 43. 

   Освен върху технологии свързани с формата, в която се предлагат перилните и почистващите препарати, производителите все повече се фокусират върху екологичните показатели на дейността си, подобно на компаниите в останалите индустриални сектори. Усилията са насочени към намаляване на консумацията на вода и енергия, вредните емисии (включително на летливи органични съединения - ЛОС, въглеродни оксиди и др.), намаляване на обема генерирани от производството отпадъци, използване на биоразградими материали при опаковките и т. н. Компаниите в бранша все по-масово внедряват системи за управление по отношение на околната среда и сертифицират дейността си по действащия в тази сфера стандарт ISO 14001. 

1. Производство на сапун. Сапунена промишленост. Перилни препарати 2. Опазване на околната среда 
 661.187.000.504.056(045)  + 502
Ключови думи: 1. перилни препарати 2. почистващи препарати 3. екологични опаковки 4. опазване на околната среда 5. фосфати 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2196

- 109 -

Сп Б 569

ЕС преразглежда директивата относно националните тавани за емисии . // Екология & инфраструктура, 2015, с. 34. 

   Замърсяването на въздуха има значителни последици за околната среда и здравето. Целта на новата директива относно националните тавани за емисии е да въведе тавани за емисиите на живак до 2020 г., а новите тавани за емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, метан, амоняк и прахови частици предложени от Комисията, да бъдат приети във всички държави членки до 2020 г. и 2030 г. 

1. Замърсяване на въздуха 
 504.3.06(045)
Ключови думи: 1. замърсяване на въздуха 2. вредни емисии 3. вредни газове 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2193

- 110 -

Сп Б 403

Живанович, Габор и др.  Биобазирани ядивни покрития за опазване на прясно нарязани плодове / Габор Живанович, Мария Марудова. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 14, 2015, N 4, с. 41 - 46. 

   Ефикасен и иновативен подход за удължаване срока на годност на прясно нарязани плодове се явяват ядивните покрития. Те действат като бариера при транспорта на газове и изпълняват същата функция, както модифицираната атмосфера. Двете основни предимства на тази технология са намаляване на отпадъците от синтетичните опаковки и възможност за включване на функционални вещества в биоразградими материали, получавани от природни източници. Посочените качества на ядивните покрития са в унисон с нарастващото търсене на безопасни и здравословни храни, както и с тенденциите за разработка на екологични технологии. 

1. Хранителна и консервна промишленост 
 664.012.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. храни от растителен произход 2. плодове 3. ядивни покрития 4. биоразградими отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2421

- 111 -

Сп Б 439

Златева, Людмила.  Неочакваната суровина за биодизел / Людмила Златева. // Ютилитис, 13, 2015, N 4 (128), с. 52 - 53. 

   Статията представя шотланската компания Argent Energy, която е намерила суровина за биодизел в канализацията, под формата на растителни и животински мазнини, които запушват и повреждат инфраструктурата. Годишно компанията произвежда по 60 млн. литра биодизел от лоените "залежи" в каналите, както и от отпадъци от месопреработвателната индустрия. 

1. Биогорива 2. Животински отпадъци - преработка 
 662.7(045)  + 665.2(045)
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2288

- 112 -

Сп Б 439

Златева, Людмила.  Отлежало шотландско биогориво / Людмила Златева. // Ютилитис, 13, 2015, N 3 (127), с. 32 - 33. 

   Статията представя шотландска компания, която от 2012 година работи, за да направи гориво от отпадъчните продукти на скоча - малцова каша и вода от дестилацията, примесена с мая и метали от медните казани. 

1. Биогорива 2. Алкохол. Спиртни напитки 
 662.7(045)  + 663.5(045)
Ключови думи: 1. биогорива 2. биодизел 3. алкохол 4. спиртни напитки 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2292

- 113 -

Сп Б 403

Избор на зоната за площадка на система за комбинирано енергоосигуряване  / Людмил Михайлов и др. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 14, 2015, N 3, с. 15 - 20. 

   Целта на изследването е да се разработи методика за определяне на центъра на енергийните товари (електрически и топлинни), въз основа на които да се избират площадките за централите за комбинирано енергопроизводство с оглед енергийно и икономическо ефективното енергоосигуряване на жилищните райони и индустриалните зони. 

   Други. авт.: Таско Ерменков, Николай Минков, Кондю Андонов

1. Обща енергетика 
 620.9.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. енергоснабдяване 2. топлоснабдяване 3. енергоосигуряване 4. енергоефективност 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2351

- 114 -

Сп Б 403

Илиев, Ангел и др.  Използване на фортифициран хляб с цел суплементация на населението с органичен селен / Ангел Илиев, Огнян Карабаджов, Боряна Бръшлянова. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 14, 2015, N 4, с. 51 - 55. 

   Хлябът е храна, традиционна за Балканския полуостров, характерна със слаби вариации в консумираното количество. По тази причина е удобно средство за суплементация със селен с цел недопускане инциденти с предозиране. Освен общото количество на селена, върху неговото въздействие роля играе и формата, под която е консумиран. 

1. Хлебопроизводство 
 664.6.000.61(045)
Ключови думи: 1. хлебопроизводство 2. хлебни изделия 3. селен 4. гъби - манатарки 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2426

- 115 -

Сп Б 403

Илиева, Даринка.  Проучвания на търговски китове за диагностика на беса / Даринка Илиева. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 14, 2015, N 3, с. 69 - 72. 

   Целта на настоящата статия е в сравнителен аспект да се изпитат използваните от нас в лабораторната практика търговски китове, които се дистрибутират и са предназначени за диагностика и детекция на вирусите на беса чрез Флуоресцентен антитялов тест. 

1. Бяс 
 616.988.21(045)
Ключови думи: 1. бяс 2. зоонози 3. инфекциозни болести 4. диви животни 5. домашни животни 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2346

- 116 -

Сп Б 403

Илиева-Обретенова, Мила и др.  Влияние на фотоволтаични паркове върху околната среда / Мила Илиева-Обретенова, Мартин Ненов. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 14, 2015, N 3, с. 21 - 26. 

   Целта на настоящата работа е да се проучи влиянието на големите фотоволтаични паркове върху околната среда, както и възможностите за смекчаването му и повишаване на ефективността им. 

1. Използване на слънчевата енергия 
 620.92:523.9.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. слънчева енергия 2. възобновяеми източници на енергия 3. фотоволтаична енергия 4. слънчеви колектори 5. фотоволтаични централи 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2349

- 117 -

Сп Б 569

Инсталации за обезсоляване . // Екология & инфраструктура, 2015, с. 24 - 25. 

   Обезсоляването е процес на премахване на соли от морска или полусолена вода чрез различни процеси и съоръжения с цел получаване на вода за питейни или технологични нужди. От отпадъчните продукти в процеса на обезсоляване могат да се произвеждат различни полезни продукти като готварска сол например. Най-широко използваната технология за обезсоляване е обратната осмоза. Алтернативни техники за обезсоляване са дестилацията, електродиализата и йонният обмен. 

1. Пречистване на водата 
 628.34.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. пречистване на замърсени води 2. обезсоляване 3. осмоза 4. дестилация 5. соли 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2189

- 118 -

Сп А 280

Костадинова, Гергана.  Сравнителна агроекологична оценка на тор от говеда и свине по съдържание на биогенни елементи / Гергана Костадинова. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 52, 2015, N 4, с. 73 - 83. 

   Целта на настоящото изследване е да се направи агроекологична оценка на тор от говеда и свине по съдържание на биогенни елементи (N, P, K) с оглед определяне на качествата им като средство за подобряване на почвеното плодородие. 

1. Оборски тор 
 631.89.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. органични торове 2. оборски тор 3. биогенни елементи 4. почвено плодородие 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2176

- 119 -

Сп Б 403

Костадинова, Гергана.  Зависимости между нивата на замърсители на въздуха в свинеферма и абиотични фактори на средата / Гергана Костадинова. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 14, 2015, N 3, с. 27 - 37. 

   Целта на настоящото изследване е да се проучи и оцени нивото на замърсяване на въздуха в производствени сгради на свинеферми и около тях по съдържание на амоняк, сероводород, прах и общ брой микроорганизми и да се потърсят статистически зависимости между тези показатели и някои абиотични фактори на средата (температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха). 

1. Замърсяване на въздуха 2. Животновъдни сгради и съоръжения. Ферми. Спомагателни съоръжения. Оборудване 3. Свиневъдни ферми 
 504.3.054(045)  + 631.22:636.4(045)
Ключови думи: 1. замърсяване на въздуха 2. животновъдни ферми 3. свиневъдство 4. амоняк 5. вредни емисии 6. сероводород 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2334

- 120 -

Сп А 280

Костадинова, Гергана и др.  Агроекологична оценка на тор и постеля от кокошки носачки по съдържание на биогенни елементи и микроорганизми / Гергана Костадинова, Диана Дерменджиева, Росица Стефанова. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 52, 2015, N 3, с. 42 - 53. 

   Прилаганите системи и технологии в съвременното птицевъдство се характеризират с линейност на производствените процеси, при които наред с получаваната продукция (месо, яйца) се генерират и значителни количества отпадъчни продукти (тор, постеля), които при неправилно третиране, съхранение и използване могат да породят екологични и здравни проблеми за хората и животните. Целта на настоящото изследване е да се проучи и направи агроекологична оценка на тор и постеля от кокошки-носачки, по съдържание на биогенни елементи (N, P, K) и микроорганизми с оглед определяне на риска за околната среда и възможностите им за използване за наторяване в земеделието. 

1. Птицевъдство 2. Торове. Торене. Стимулиране растежа на растенията 
 636.6:631.8.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. птицевъдство 2. оборски тор 3. торене 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2032

- 121 -

Сп А 280

Кръстев, Красимир.  Екологична оценка за сезонната динамика на микроклимата в сграда за двеста крави / Красимир Кръстев. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 52, 2015, N 3, с. 37 - 41. 

   Екологичните параметри на сградата са надежден критерий за оценка на производствената среда и до колко изборът на съответната технология за отглеждане е подходящ и икономически ефективен. Много изследователи посочват, че технологията за отглеждане оказва пряко влияние върху екологичния статус на кравите. Целта на проучването е да се направи екологична оценка на сезонната динамика на микроклимата в сграда за отглеждане на двеста крави от популацията Българско черношарено говедо. 

1. Животновъдни сгради и съоръжения. Ферми. Спомагателни съоръжения. Оборудване 
 631.22:504.03/.05(045)
Ключови думи: 1. животновъдни сгради 2. микроклимат в животновъдството 3. екологична оценка 4. говедовъдство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2030

- 122 -

Сп Б 329

Кузманова, Любена и др.  Съдържание и износ на азот и фосфор при ечемик според генотипа / Любена Кузманова, Светла Костадинова, Светла Ганушева. // Земеделие плюс, 121, 2015, N 7-8 (268), с. 12 - 13. 

   В статията са представени резултатите от проучване на генотипна специфика в съдържанието на азот и фосфор в зърното и сламата, общият износ и разходът на образуване на единица зърно при четири сорта и десет селекционни линии пивоварен ечемик. 

1. Ечемик 2. Изкуствени торове 
 633.16:631.82/.85(045)
Ключови думи: 1. ечемик 2. минерални торове 3. зърно 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2060

- 123 -

Сп Б 341

Мазниноуловители . // Инженеринг ревю, 2015, N 7, с. 100 - 102. 

   Отпадъчните води, които съдържат голямо количество мазнини, създават опасност за канализацията и съоръженията в нея. Мазнините и маслата, заедно с други замърсители на канализационните води, се отлагат по стените на тръбите и могат да доведат до корозия, запушвания и неприятни миризми. Ето защо е необходимо да се изграждат мазниноуловители в търговските и индустриалните градски райони, където се отделят най-много отпадъчни води, съдържащи мазнини и масла. 

1. Пречиствателни станции и съоръжения (за вода) 
 628.32.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. пречистване на отпадни води 2. пречиствателни станции и съоръжения 3. мазнини 4. мазниноуловители 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 2304

- 124 -

Сп Б 324

Малинова, Людмила.  Проучване на Кафяви горски почви от Национален парк "Централен Балкан" за целите на почвения мониторинг / Людмила Малинова. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 49, 2015, N 1, с. 36 - 42. 

   Съвременните заплахи за почвите в горските екосистеми се дефинират като вкисляване под влияние на кисели атмосферни отлагания, насищане с азот, еутрофикация, повишено съдържание на тежки метали и въздействие на промените в климата. В границите на НП "Централен Балкан" няма пробни площи на националната мрежа за мониторинг на горските екосистеми. Изпълнението й в района на Средна Стара планина е съсредоточено в пробни площи върху южния склон на планината, извън територията на парка. За почвите в тях е събрана и обобщена 20-годишна информация. 

1. Почва - мониторинг 2. Почвознание. Почвени изследвания 
 504.53:631.4(045)
Ключови думи: 1. почвени изследвания 2. почвен мониторинг 3. тежки метали 4. почвени проби 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2109

- 125 -

Сп Б 482

Метод за стабилизиране на утайки от пречиствателни станции и оползотворяването им в практиката  / Елена Златарева и др. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 14, 2015, N 4, с. 38 - 45. 

   Целта на задачата е да се изследват възможностите на варовите материали за намаляване на периода за съхранение на утайките чрез ускоряване на процесите на обеззаразяване и обезмирисяване. Това е необходимо, тъй като при изградените нови пречиствателни станции за отпадъчни води липсват изсушителни полета и всякакви площадки за временно съхранение и третиране на утайките, преди оползотворяване. 

1. Пречистване на водата 
 628.16.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. пречистване на отпадни води 2. пречиствателни станции и съоръжения 3. утайка от ПСОВ 4. утайки 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2398

- 126 -

Сп А 213

Митева, Албена.  Проблеми на прилагане на Европейската схема за управление и одит на околната среда (EMAS) в България / Албена Митева. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 60, 2015, N 1, с. 62 - 68. 

   Целта на статията е да представи същността и основните характеристики на европейската схема за управление и одит на околната среда (EMAS), етапите на нейното развитие и на тази основа да се проследят проблемите по организацията на дейността по прилагане на EMAS в нашата страна. 

1. Дейност на учреждения, организации, общества и др. по опазване на природата 2. Природа и общество. Опазване на природата (в цялост) 
 502:061(045)  + 502.3(045)
Ключови думи: 1. еколого-икономически мониторинг 2. оценка на опасностите 3. околна среда 4. екологични показатели 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2122

- 127 -

Сп Б 329

Митова, Диляна.  Биологичното земеделие и екоуправлението на селското стопанство / Диляна Митова. // Земеделие плюс, 121, 2015, N 5-6, с. 3 - 5. 

   Биологичното земеделие е, макар и малка, брънка от веригата дейности, насочени към опазване на природните ресурси и здравето на хората и животните. Затова то е земеделска система с приоритет в бъдеще. В статията са разгледани въпросите свързани с развитието и ролята на биологичното земеделие в България през последните десетина години, като съставна част и инструмент от екоуправлението на селското стопанство. 

   Статията продължава в следващия брой. 

1. Селско стопанство- екология 
 63:504.03/.05(045)
Ключови думи: 1. земеделие 2. екологично земеделие 3. биологично земеделие 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2019

- 128 -

Сп Б 569

Нова версия на системата за управление на околната среда ISO 14001 . // Екология & инфраструктура, 2015, N 2, с. 16 - 17. 

   Стандартите от серията ISO 14000 са сред подходите към опазването и съхраняването на околната среда. Те осигуряват на фирмите ефективна система за управление на ресурсите и средства за контрол на влиянието и рисковете от тяхната дейност върху околната среда. Прилагането им има за цел да минимизира риска от екологични инциденти и да даде сигурност на организацията, че знае и спазва законовите изисквания, свързани с околната среда. 

1. Стандарти за околната среда 
 658.516:504(045)
Ключови думи: 1. околна среда 2. стандарти за околна среда 3. Iso 14001 4. екологични катастрофи 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2201

- 129 -

Сп Б 569

Новости в газовата хроматография . // Екология & инфраструктура, 2015, N 2, с. 8 - 9. 

   С помоща на газовата хроматография се извършват бързо много рутинни анализи в областта на опазването на околната среда и в други области. В много страни са създадени постоянни звена за мониторинг и непрекъснато измерване на нивата на емисиите на азотния диоксид и въглеродния окис в атмосферата, където се използва този метод. 

1. Хроматографичен анализ 
 543.544.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. хроматография 2. газова хроматография 3. вредни газове 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  
  

Сист. No: 2199

- 130 -

Сп Б 394

"Еко" е новото предизвикателство - последици за опаковките . // Хранително-вкусова промишленост, LXIV, 2015, N 11, с.14 - 15. 

   Статията описва тенденциите в развитието на опаковката на храните, като се акцентира върху устойчивостта, екологичността и начините за редукция, рециклиране и поддържането на свежестта на храната чрез опаковката. 

1. Екологични опаковки 2. Опаковки за храни 
 621.798:664.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. опаковка 2. опаковки на храни 3. екология 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2439

- 131 -

Сп Б 324

Обеззаразяване на утайки от ПСОВ чрез използване на варови материали  / Елена Златарева и др. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 49, 2015, N 4, с. 13 - 18. 

   Целта на изследването е да се намерят възможности за намаление на периода на съхранение на утайките чрез ускоряване на процесите на обеззаразяване и обезмирисяване, като се използват варови материали. Това е необходимо, тъй като при новите пречиствателни станции за отпадъчни води липсват изсушителни полета и всякакви площадки за временно съхранение и третиране на утайките. 

1. Пречиствателни станции и съоръжения (за вода) 
 628.32.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. пречистване на отпадни води 2. пречиствателни станции и съоръжения 3. утайка от ПСОВ 4. негасена вар 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2433

- 132 -

Сп Б 569

Оборудване за рециклиране на ел. кабели . // Екология & инфраструктура, 2015, N 2, с. 36 - 39. 

   Излезлите от употреба ел. кабели са многокомпонентни отпадъци, които оказват негативен ефект върху околната среда при депониране. Най-общо можем да поделим компонентите им на метал и изолация. В по-големи количества и сепарирани тези материали имат добър финансов еквивалент и са подходящи за повторно използване в индустрията. Всичко това превръща ел. кабелите в подходяща за рециклиране суровина. 

1. Отпадъци -оползотворяване 
 67.08 *.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. кабели 2. рециклиране на отпадъци 3. съоръжения за рециклиране 4. сепаратори 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2195

- 133 -

Сп Б 341

Опасни отпадъци от производствена дейност . // Инженеринг ревю, 2015, N 5, с. 72 - 74. 

   Опасните отпадъци притежават специфични свойства и характеристики, които могат да застрашат човешкото здраве или околната среда. В зависимост от агрегатното им състояние те са течности, твърди вещества или газове. В статията се разглеждат свойствата и характеристиките на опасните производствени отпадъци и стратегии за управлението им. 

1. Промишлени отпадъци, обработка 
 67.08 *(045)
Ключови думи: 1. отпадъци 2. опасни отпадъци 3. промишлени отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2050

- 134 -

Сп Б 324

Оценка на хранителния статус на рукола (Eruca sativa) в техногенни повлияни почви.  Оценка на хранителния статус на рукола (Eruca sativa) в техногенно повлияни почви / Емилия Атанасова и др. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 49, 2015, N 1, с. 65 - 71. 

   Целта на статията е да се установи ефектът на въздействието на техногенно повлияни почви с физикохимични характеристики, благоприятстващи фиксацията на тежки метали при допълнително замърсяване с мед върху натрупването на биомаса и макроелементи в наземните части на широколистна рукола. 

   Други авт.: Ирена Атанасова, Цецка Симеонова, Люба Ненова, Методи Теохаров, Мариела Стойкова

1. Замърсяване на почвата 2. Растения - опазване 
 504.53(045)  + 504.73(045)
Ключови думи: 1. замърсяване на почвата 2. тежки метали 3. човешки дейности 4. индустриално развитие 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2111

- 135 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  Чист въздух от високо / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 174, с. 84 - 85. 

   Статията представя първата в света пречистваща от смог кула, която не само че изсмуква мръсотиите от въздуха, но и изпуска на тяхно място "балончета" от пречистен, наситен с кислород въздух. Това е The Smog Free Tower в Амстердам. Подобно изобретение не може да реши проблема с глобалното замърсяване на един толкова голям град, но определено е крачка към една по-чиста градска среда. 

1. Замърсяване на въздуха, пречистване 
 504.3.06(045)
Ключови думи: 1. замърсяване на въздуха 2. смог 3. пречистване на въздуха 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2282

- 136 -

Сп Б 321

Помаков, Валентин Петров.  Изтъняване на озоновия слой и последиците за човешкото здраве / Валентин Петров Помаков. // Наука, 25, 2015, N 5, с. 70 - 74. 

   Атмосферният въздух съдържа редица газове с много малка концентрация. Най-съществени от тях са водната пара, въглеродният диоксид и озонът. Озон има в цялата атмосфера, но той не е разсеян еднакво навсякъде. Той играе жизнено важна роля на радиационен щит за живота на планетата, защото изцяло поглъща биологично активната ултравиолетова слънчева радиация. 

1. Замърсяване на въздуха 2. Озон, О3 
 504.3.054:546.214(045)
Ключови думи: 1. замърсяване на въздуха 2. озон 3. озонов слой 4. озонова дупка 5. здраве 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  
  

Сист. No: 2386

- 137 -

Сп Б 403

Ранкова, Заря.  Влияние на почвени хербициди върху растежните прояви на вида актинидия Аргута (Actinidia arguta) / Заря Ранкова, Красимира Корнова. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 14, 2015, N 4, с. 32 - 34. 

   Статията цели да се проучи поведението на ин витро размножени растения от актинидия, вид Actinidia arguta след третиране с някои почвени хербициди. 

1. Хербициди - овощни култури 
 632.954.000.504.056(045)  + 634.1.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. овощни култури 2. хербициди 3. киви 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2420

- 138 -

Сп Б 568

Рашев, Боян.  Възход и падение на дизела / Боян Рашев. // Forbes България, 2015, N 55, с. 121. 

   Скандалът със замърсяването от дизеловите автомобили на VW придобива все по-внушителни размери. Стана ясно, че всички производители имат общ проблем - дизеловите коли замърсяват много повече в реални условия, отколкото при тестове. А малко хора осъзнават какво отражение върху хачеството на живот има възходът на дизела. 

1. Автомобили - дизелови 2. Замърсяване на въздуха 
 629.113:621.436  + 504.3.054(045)
Ключови думи: 1. автомобили 2. дизелови автомобили 3. вредни емисии 4. замърсяване на въздуха 5. дизел 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2267

- 139 -

Сп Б 482

Симеонова, Анна и др.  Оценка на дълбоководното заустване на отпадъчни води от точков емитер в Бургаски залив / Анна Симеонова, Татяна Жекова, Николай Ников. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 14, 2015, N 4, с. 46 - 55. 

   Целта на настоящото изследване е да се установи ефекта от дълбоковидното заустване на отпадъчните води на ПСОВ "Елените" върху концентрацията и разпространението на замърсителите в Бургаски залив, както и влиянието върху качеството на крайбрежните морски води и зоните за къпане, като се използва математически подход. 

1. Пречистване на водата 
 628.16.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. пречистване на отпадни води 2. отпадни води 3. пречиствателни станции и съоръжения 4. канализационна система 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2399

- 140 -

Сп Б 403

Станева, Донка и др.  Натрупване на естествени радиоактивни елементи в растенията от почви, увредени от уранодобивната промишленост / Донка Станева, Иванка Йорданова, Лидия Мишева. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 14, 2015, N 4, с. 18 - 22. 

   Целта на изследването е да се определи степента на натрупването на естествените радиоактивни елементи, с които е замърсена почвата вследствие уранодобива в някои селскостопански растения. 

1. Замърсяване на почвата 2. Радиоактивни елементи 
 504.53:546.791(045)
Ключови думи: 1. замърсяване на почвата 2. радиоактивни елементи 3. уран 4. изотопи на уран 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2417

- 141 -

Сп Б 569

Съвременни решения за контрол на киселинните дъждове . // Екология & инфраструктура, 2015, N 2, с. 46 - 47. 

   С развитието на индустриалния сектор и всички отрасли на промишлеността - енергетика, металургия, химия, нефтохимия и т.н., се увеличава и консумацията на различни горива, при преработването, на които се отделят вредни вещества. Негативното влияние върху околната среда от тези вредни вещества се изразява в появата на киселинни дъждове, смог и глобално затопляне. 

1. Нарушаване (разрушаване) на околната среда. Екология 
 504.056(045)
Ключови думи: 1. замърсяване на въздуха 2. азотни оксиди 3. серни оксиди 4. горива 5. скрубер 6. отработени газове 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2197

- 142 -

Сп А 62

Тодорова, Десислава и др.  Ефект на подхранващото торене с органичен птичи тор върху добива и качеството на главесто зеле / Десислава Тодорова, Хриска Ботева. // Растениевъдни науки, 52, 2015, N 3, с. 52 - 56. 

   Торенето с органични продукти не може напълно да замести традиционното подхранване с амониев нитрат, но добрите резултати получени при него дават сериозна заявка за прилагането му, базирайки се на очаквания положителен ефект. Целта на това изследване е да се установи под каква форма внесеният азот оказва най-благоприятно влияние върху продуктивните качества на растенията. 

1. Органични и биологични торове 
 631.86/.87.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. торене 2. торове 3. органични торове 4. птичи тор 5. растителна суровина 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2127

- 143 -

Сп Б 483

Умните градове - бъдещето на градското планиране . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 6, с. 42 - 45. 

   Какво прави един град умен и какви технологии се използват за превръщането му в такъв? Умният град (smart city) реално означава "цифров" град. Той обаче не трябва да се възприема в тесен смисъл като населено място, пълно с технологии. Технологиите в случая са по-скоро средство, инструмент за постигането на обща цел, а именно създаването на комфортна градска среда. 

1. Градоустройство 2. Опазване на околната среда 
 71(045)  + 502.3(045)
Ключови думи: 1. умен град 2. умни градове 3. екоградове 
Тематични рубрики: 1. Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2044

- 144 -

Сп Б 569

Управление на негодни пестициди . // Екология & инфраструктура, 2015, N 2, с. 30 - 32. 

   В статията е разгледан проекта за "Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита". 

1. Пестициди 
 632.95.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. пестициди 2. растителна защита 3. околна среда 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2191

- 145 -

Сп Б 482

Характеристика и оценка на утайки от пречиствателна станция Казанлък за използването им в практиката  / Светла Маринова и др. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 14, 2015, N 3, с. 57 - 63. 

   Основната цел на задачата е, да се направи характеристика и оценка на утайките от пречиствателна станция за отпадъчни води Казанлък, като се изследват утайките за агрохимични, химични, санитарно-микробиологични показатели и съдържание на органични замърсители. Въз основа на получените резултати се разглеждат възможни решения за оползотворяването им в практиката. 

   Други авт.: Никола Катиджотес, Виктор Колчаков, Елена Златарева, Вера Петрова

1. Пречистване на отпадъчни води 
 628.16.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. пречиствателни станции и съоръжения 2. пречистване на отпадни води 3. утайка от ПСОВ 4. оползотворяване на утайки 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 2145

- 146 -

Сп Б 403

Христов, Пламен и др.  Биологично пчеларство в България - същност, състояние и перспективи / Пламен Христов, Цветан Цветанов. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 14, 2015, N 3, с. 43 - 49. 

   Биологичното пчеларство може да се разбира най-общо като система за управление на производствения процес на мед и пчелни продукти, доближаваща се в максимална степен до естественото състояние и функциониране на пчелните семейства в природата. Това е пчеларство, практикувано в чисти райони, без използване на синтетични лекарствени средства, изкуствено създадени захарни храни и без досег на пчелите с неестествени вещества и материи. Биологичното пчеларство е добиването на доказано чисти пчелни продукти и за да може да се реализира, е необходимо да се познават източниците, които могат да контаминират пчелните продукти. 

1. Пчеларство 
 638.1.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. пчеларство 2. биологична продукция 3. пчелни продукти 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2336

- 147 -

Сп Б 482

Христова, Биляна и др.  Разпространение, структура и възобновяване на смърчови гори на Витоша планина / Биляна Христова, Надежда Стоянова. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 14, 2015, N 4, с. 56 - 63. 

   Целта на проучването е да се изследва структурата и състоянието на основни показатели на смърчови гори на Витоша. Задачите на проучването са свързани с установяване на особености на разпространение, възраст и възобновяване на дендроценози, доминирани от смърча, във връзка с влияние на някои екологични фактори на средата. 

1. Горско стопанство. Лесовъдство 
 630.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. лесобиология 2. гори 3. смърчови гори 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2404

- 148 -

Сп Б 482

Хубенов, В. и др.  Влияние на съотношението C/N върху процес на анаеробна биодеградация на говежди тор / В. Хубенов, Д. Денчев, И. Симеонов. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 14, 2015, N 3, с. 64 - 72. 

   В настоящата статия е разгледано влиянието на съотношението C/N върху продуктивността и ензимната активност на микробното съобщество в мезофилен и термофилен анаеробен процес. 

1. Органични и биологични торове 
 631.86/.87.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. органични торове 2. анаеробно разграждане 3. микроелементи 4. химични реакции 5. органични отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2147

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 149 -

Сп Б 321

Лалов, Иван.  Ролята на оптиката в развитието на човешкото познание / Иван Лалов. // Наука, 25, 2015, N 3, с. 12 - 17. 

   Статията илюстрира сложния път на науката, по-специално, на оптиката. Както и в други научни области, той минава през наблюдения, догадки, експерименти , изграждане на цялостни теории, преодоляване на предубеждения, революции в мисленето. 

1. Оптика 
 535(045)
Ключови думи: 1. оптика 2. светлина 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  
  

Сист. No: 2365

- 150 -

Сп А 377

Младенов, М.  Оценка на качеството на храни посредством компютърно зрение, спектрофотометричен и хиперспектрален анализ / М. Младенов. // Автоматика и информатика, 48, 2014, N 3, с. 37 - 40. 

   Статията е фокусирана върху анализ на възможностите за оценка на основни показатели за качеството и безопасността на хранителни продукти посредством компютърно зрение, спектрофотометричен и хиперспектрален анализ. Акцентувано е върху възможностите за оценяване на външния вид, състава, наличието на различни компоненти, обуславящи качеството, здравословността и безопасността на храните. 

1. Храни - контрол 2. Фотометрия 3. Спектрален анализ 
 614.3(045)  + 535.24(045)  + 543.42(045)
Ключови думи: 1. храни 2. хранителни продукти 3. контрол на качеството 4. химически анализ 5. фотометрия 6. спектрален анализ 7. компютърно зрение 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  3. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  
  

Сист. No: 2297

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

- 151 -

Сп А 377

Младенов, М.  Оценка на качеството на храни посредством компютърно зрение, спектрофотометричен и хиперспектрален анализ / М. Младенов. // Автоматика и информатика, 48, 2014, N 3, с. 37 - 40. 

   Статията е фокусирана върху анализ на възможностите за оценка на основни показатели за качеството и безопасността на хранителни продукти посредством компютърно зрение, спектрофотометричен и хиперспектрален анализ. Акцентувано е върху възможностите за оценяване на външния вид, състава, наличието на различни компоненти, обуславящи качеството, здравословността и безопасността на храните. 

1. Храни - контрол 2. Фотометрия 3. Спектрален анализ 
 614.3(045)  + 535.24(045)  + 543.42(045)
Ключови думи: 1. храни 2. хранителни продукти 3. контрол на качеството 4. химически анализ 5. фотометрия 6. спектрален анализ 7. компютърно зрение 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  3. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  
  

Сист. No: 2297

- 152 -

Сп Б 569

Новости в газовата хроматография . // Екология & инфраструктура, 2015, N 2, с. 8 - 9. 

   С помоща на газовата хроматография се извършват бързо много рутинни анализи в областта на опазването на околната среда и в други области. В много страни са създадени постоянни звена за мониторинг и непрекъснато измерване на нивата на емисиите на азотния диоксид и въглеродния окис в атмосферата, където се използва този метод. 

1. Хроматографичен анализ 
 543.544.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. хроматография 2. газова хроматография 3. вредни газове 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  
  

Сист. No: 2199

- 153 -

Сп Б 321

Помаков, Валентин Петров.  Изтъняване на озоновия слой и последиците за човешкото здраве / Валентин Петров Помаков. // Наука, 25, 2015, N 5, с. 70 - 74. 

   Атмосферният въздух съдържа редица газове с много малка концентрация. Най-съществени от тях са водната пара, въглеродният диоксид и озонът. Озон има в цялата атмосфера, но той не е разсеян еднакво навсякъде. Той играе жизнено важна роля на радиационен щит за живота на планетата, защото изцяло поглъща биологично активната ултравиолетова слънчева радиация. 

1. Замърсяване на въздуха 2. Озон, О3 
 504.3.054:546.214(045)
Ключови думи: 1. замърсяване на въздуха 2. озон 3. озонов слой 4. озонова дупка 5. здраве 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  
  

Сист. No: 2386

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

- 154 -

Сп Б 321

Господинов, Анастас.  Оптическа микроскопия в биологията / Анастас Господинов. // Наука, 25, 2015, N 2, с. 12 - 17. 

   В статията се прави кратък преглед на развитието на оптичния микроскоп и приложението му в биологията, като основно се разглежда флуоресцентната микроскопия като основа на бурното развитие на областта през последните три десетилетия. 

1. Микроскопи 
 57.086.001.3(045)
Ключови думи: 1. микроскопи 2. оптични микроскопи 3. микроскопия 
Тематични рубрики: 1. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 2067

- 155 -

Сп Б 389

Стригулев, Начо.  Хладнокръвно за ГМО / Начо Стригулев. // Мениджър, 2015, N 9 (203), с. 192 - 194. 

   Една от най-спорните теми през последните десетилетия са т. нар. ГМО (генно модифицирани организми). Те може да бъдат изключително полезни, но може да бъдат и опасни, ако бъдат използвани безотговорно. Статията разкрива някои факти за тях. 

1. Генно инженерство в животновъдството 2. Генно инженерство в растениевъдството 
 573.6(045)
Ключови думи: 1. генно инженерство 2. ГМО 3. генно модифицирани организми 4. генни модификации 
Тематични рубрики: 1. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 2233

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 156 -

Сп Б 543

Аладжов, Кирил.  Лечебно-възстановителна тренировка след операция на коляно / Кирил Аладжов. // Медицина и спорт, XI, 2015, N 3-4, с. 57 - 59. 

   Контузиите в областта на коленете са една от най-често срещаните травми при спортистите. Продължителността на лечението и възстановяването е пряко свързана с ефективността на приложените методи. Една от основните причини за контузиите е отсъствието на специализирана скоростно-силова подготовка, адекватна на изискванията на практикувания вид спорт. 

1. Спортни тренировки 2. Болести на ставите 
 796.015 *(045)  + 616.72(045)
Ключови думи: 1. спорт 2. травми 3. колянна става 4. лечебно-възстановителна тренировка 5. рехабилитация 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2343

- 157 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Следващата революция са телата ни / Александър Александров. // Новата икономика, V, 2015, N 56, с. 122 - 123. 

   Днес информационните технологии навлизат във все повече аспекти от живота ни и постепенно превземат търговията, разплащанията, образованието, развлеченията, а очакванията са през следващите години те да направят същото с автомобилния транспорт, управлението на нашите домове и още много обществени сфери. Затова не е учудващо, че според мнозина именно човешкото тяло ще бъде следващата територия на дигитализация. 

1. Бионика 
 621.391:57(045)
Ключови думи: 1. дигитализация 2. информационни технологии 3. бионика 4. мозъчни импланти 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2397

- 158 -

Сп Б 542

Бурнаска, Ир. и др.  Изисквания и възможности за изследване на минералните води в България / Ир. Бурнаска, В. Л. Энтин. // Физикална медицина, рехабилитация, здраве, ХIV, 2015, N 1, с. 25 -29. 

   Развитието на балнеологията в България без съмнение е тема, която остава встрани от вниманието на широката, а отчасти и тясноспециализираната аудитория. На фона на малкото информация, която се прокрадва в общественото пространство, логично тя най-често е свързана с основните центрове и курорти за лечение в страната. Това допълнително хвърля сянка върху работата на други организации и звена, занимаващи се с развитието й в България. 

1. Хидротерапия (водотерапия). Балнеотерапия. Курортотерапия 
 615.838(045)
Ключови думи: 1. балнеотерапия 2. нормативни актове 3. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2168

- 159 -

Сп Б 542

Веселинова, Л. и др.  Балнеологичната активност на минералните води и натуралните субпродукти като нефармакологична алтернатива в редукцията на страничните ефекти от противотумурни медикаменти / Л. Веселинова, Ю. Райнов. // Физикална медицина, рехабилитация, здраве, ХIV, 2015, N 1, с. 3 - 15. 

   Целта на настоящата работа е да представи основните проблеми, свързани със специфичното лечение на тези болни и възможностите на физикалните фактори като един непроучен и нереализиран нефармакологичен подход за тяхната митигация и управление, за осигуряване на оптимален терапевтичен ритъм и продължителност, което единствено може да гарантира овладяване на състоянието и в немалко случаи пълна ремисия. Снижаването на страничните ефекти от противотумурната терапия би съхранило качеството на живот на пациентите и битовия комфорт, както и значително би повишило психо-рекреативната мобилизация, изключително важен елемент в оздравителния процес. 

1. Хидротерапия (водотерапия). Балнеотерапия. Курортотерапия 
 615.838(045)
Ключови думи: 1. минерални води - България 2. балнеолечение 3. балнеотерапия 4. ревматични болести 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2166

- 160 -

Сп Б 383

Витамин Е: живот, здраве и продуктивност . // Птицевъдство, 24, 2015, N 3, с. 21 - 24. 

   Витамин Е е необходим за разстежа и репродукцията, като помага да се запази целостта на структурната тъкан, подкрепя развитието на нервната система и допринася за устойчивостта на птиците на болести. Освен това повишава хранителната стойност на месото и яйцата. 

1. Действие и съдържание на витамини в организма 2. Отглеждане на домашни птици 
 636.5.083:612.015.6(045)
Ключови думи: 1. витамини 2. витамин Е 3. недостиг на витамини 4. домашни птици 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2333

- 161 -

Сп Б 321

Вълков, Петър.  Религиозността като една от формите на профилактика към психоактивни вещества в социален контекст / Петър Вълков. // Наука, 25, 2015, N 1, с. 69 - 74. 

   Зависимостта към психоактивни вещества (ПАВ) е огромен проблем в световен мащаб, който засяга милиони семейства. Религиозността е тема с нарастващ интерес, тъй като тя се смята за един от протективните фактори за формиране на зависимост към ПАВ. Изследвания разкриват, че силно религиозните хора по-рядко формират зависимост към психоактивни вещества в сравнение с тези, които са по-малко или не са религиозни. 

1. Религия 2. Зависимост - наркотични вещества, превенция 
 2(045)  + 613.83(045)
Ключови думи: 1. религиозност 2. пристрастяване 3. психоактивни вещества 4. наркотични вещества 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2205

- 162 -

Сп А 59

Вълчев, Валентин и др.  Метицилин-резистентен стафилококус ауреус при спортисти / Валентин Вълчев, Николай Заеков. // Спорт и наука = Sport&science, 59, 2015, N 5, с. 122 - 125. 

   Метицилин-резистентен стафилококус ауреус е инфекция, която все по-често се наблюдава при спортистите. Ранното диагностициране и навременно лечение на инфекцията може да намали вероятността за епидемичен взрив. Рискът от заразяване е голям при контактните спортове. 

1. Инфекциозни болести (заразни и преносни заболявания) 2. Спортисти 
 616.9:796.071(045)
Ключови думи: 1. спорт 2. спортисти 3. инфекциозни болести 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2375

- 163 -

Сп Б 394

Гогов, Йордан.  Бруцелозата се завръща / Йордан Гогов. // Хранително-вкусова промишленост, LXIV, 2015, N 9, с. 11 - 13. 

   Статистическите данни свидетелстват, че бруцелозата е разпространена в световен мащаб и е тясно свързана с вида на животните. Независимо от силното ограничаване на болестта в съвременното животновъдство, тя представлява здравен проблем в редица държави. В статията е разгледана бруцелоза при животните и при човека. 

1. Сравнителна медицина. Ветеринарна медицина 2. Зоохигиена 
 619:614.9(045)
Ключови думи: 1. зоохигиена 2. ветеринарна медицина 3. бруцелоза 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2163

- 164 -

Сп Б 542

Грозева, А.  Римските терми в България / А. Грозева. // Физикална медицина, рехабилитация, здраве, ХIV, 2015, N 2, с. 3 - 6. 

   Изучавайки историята на римските терми, съвременните балнеолози имат много какво да научат - как минералните бани със своето устройство и организация са били център на културния и социалния живот преди 20 века. 

1. Хидротерапия (водотерапия). Балнеотерапия. Курортотерапия 
 615.838(045)
Ключови думи: 1. минерални води - България 2. минерални извори 3. хидротерапия 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2331

- 165 -

Сп Б 543

Груев, Иван.  ЕКГ промени при спортисти / Иван Груев. // Медицина и спорт, XI, 2015, N 3-4, с. 54 - 56. 

   Понятието спортно сърце е доброкачествено увуличение на сърдечните обеми и маса. Адаптационните промени при спортно сърце водят до специфични ЕКГ промени при спортистите. Поради нарастващия брой случаи на внезапна сърдечна смърт (ВСС) при млади спортисти ЕКГ е задължителна част от скрининговата програма в Европа с цел превенция на тези случаи . 

1. Болести на сърдечно-съдовата система 2. Спортна физиология 
 616.12-07(045)  + 796.01:612 *(045)
Ключови думи: 1. спортисти 2. спортно сърце 3. електрокардиография 4. смърт 5. внезапна сърдечна смърт 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2342

- 166 -

Сп Б 543

Груев, Иван.  ЕКГ промени при спортисти / Иван Груев. // Медицина и спорт, XI, 2015, N 3-4, с. 54 - 56. 

   Понятието спортно сърце е доброкачествено увуличение на сърдечните обеми и маса. Адаптационните промени при спортно сърце водят до специфични ЕКГ промени при спортистите. Поради нарастващия брой случаи на внезапна сърдечна смърт (ВСС) при млади спортисти ЕКГ е задължителна част от скрининговата програма в Европа с цел превенция на тези случаи . 

1. Болести на сърдечно-съдовата система 2. Спортна физиология 
 616.12-07(045)  + 796.01:612 *(045)
Ключови думи: 1. спортисти 2. спортно сърце 3. електрокардиография 4. смърт 5. внезапна сърдечна смърт 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2342

- 167 -

Сп Б 566

Димитров, Георги.  Синдромът "Бърнаут" / Георги Димитров. // Право & бизнес & данъци, 2015, N 7(45), с. 23 - 24. 

   Дискусиите върху едно от заболяванията на миналия и настоящия век - "бърнаут"-ът става все по-наболяла тема. Какво представлява то, какви са причините за възникването му и сигналите, че то вече е налице? Защо трябва да се борим с него, дали е късно да се вземат превантивни мерки и какви могат да бъдат те, ще стане ясно в настоящата статия. 

1. Професионални болести. Общи въпроси 2. Работоспособност - умора 
 613.62(045)  + 159.944
Ключови думи: 1. бърнаут 2. професионално изтощение 3. емоционално изпепеляване 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2038

- 168 -

Сп Б 321

Дойчева, Виктория и др.  Епидемиология на инфекциозните заболявания / Виктория Дойчева, Йорданка Митова-Минева, Светла Ангелова. // Наука, 25, 2015, N 4, с. 48 - 49. 

   Статията обръща внимание на науката епидемология, която изучава причините за възникването и разпространението на инфекциозните болести в човешкото общество. Нейната основна цел е да изучи закономерностите на епидемичния процес. В края на ХХ век основната задача на епидемологията на инфекциозните болести е да контролира разпространението им, като крайната цел е изкореняването на тези заболявания. 

1. Борба с инфекциозните болести. Противоепидемично дело 
 614.4(045)
Ключови думи: 1. епидемиология 2. инфекциозни болести 3. болести 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2184

- 169 -

Сп Б 542

Казалъкова, К. и др.  Рехабилитационни мероприятия при термична травма / К. Казалъкова, Р. Ташева. // Физикална медицина, рехабилитация, здраве, ХIV, 2015, N 2, с. 16 - 22. 

   В настоящата статия са разгледани начините за подобряване на общото състояние при пациенти с тежки термични увреждания, подпомагане и увеличаване на функционалните възможности на засегнатите системи и органи, максимално бързо ресоциализиране на пострадалия. 

1. Травми и увреждания предизвикани от физически фактори 
 616-001.1(045)
Ключови думи: 1. термични увреждания 2. изгаряне 3. рани 4. рехабилитация 5. термичен шок 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2366

- 170 -

Сп Б 542

Казалъкова, К. и др.  Рехабилитационни протоколи и лечение на пациенти с политравма / К. Казалъкова, В. Спасов. // Физикална медицина, рехабилитация, здраве, ХIV, 2015, N 2, с. 23 - 32. 

   Политравмата е многопосочно силово въздействие върху тялото, водещо едновременно до много увреждания на повечето органи и системи. Това са многобройни наранявания, всяко от които само за себе си може да предизвика животозастрашаващо състояние. Приема се като дефиниция за травматизъм повече от една лезия и поне една застрашаваща живота. Целта на разработката е да снижи вероятността от инвалидизиране на пострадалия и бързото му възстановяване и ресоциализиране. 

1. Увреждания. Травми. Травматология 
 616-001(045)
Ключови думи: 1. травми 2. политравми 3. рехабилитация 4. фрактури 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2368

- 171 -

Сп Б 321

Камбурова, Мариела.  Здравен статус на недоносените деца в ранното детство / Мариела Камбурова. // Наука, 25, 2015, N 1, с. 60 - 62. 

   Множество проучвания относно усложненията в различните органи и системи на недоносените деца съобщават за дълготрайно влияние на тези заболявания и неблагоприятни последици за здравето, израстването и развитието на детето. Предмет на настоящата статия е проучване на здравния статус до 3 годишна възраст на недоносени деца родени през 2007 г. в УМБАЛ "Георги Странски", гр. Плевен, за периода 2007 - 2013 г. 

1. Хигиена на новородените и на децата от ранната детска възраст (до 2 години) 
 613.952/.953(045)
Ключови думи: 1. здравен статус 2. деца 3. недоносени деца 4. белодробни болести 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2203

- 172 -

Сп Б 543

Кинов, Пламен и др.  Лечение на началната гонартроза - уникондилно ендопротезиране / Пламен Кинов, Веселин Стоянов. // Медицина и спорт, XI, 2015, N 3-4, с. 4 - 9. 

   Уникондилното колянно ендопротезиране е подходяща алтернатива за лечение на ранната гонартроза. Техниката е миниинвазивна и запазва кинематиката на коляното. В настоящата статия са представени индикациите и техниката на този метод и са разгледани клиничните резултати след приложението му. 

1. Болести на ставите 
 616.72(045)
Ключови думи: 1. гонартроза 2. стави 3. колянна става 4. болести на ставите 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2341

- 173 -

Сп Б 542

Кръстанова, М.  Рехабилитация на ендопротезирана тазобедрена става / М. Кръстанова. // Физикална медицина, рехабилитация, здраве, ХIV, 2015, N 2, с. 7 - 15. 

   Целта на настоящата разработка е да се направи обобщен преглед на литературните данни за провеждането на рехабилитация след алопластика на тазобедрена става. 

1. Хирургия на крайниците 
 617.57/.58(045)
Ключови думи: 1. хирургия 2. крайници 3. тазобедрена става 4. рехабилитация 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2363

- 174 -

Сп А 59

Любенова, Даниела.  Влияние на кинезитерапията при болни с мозъчен инсулт / Даниела Любенова. // Спорт и наука = Sport&science, 59, 2015, N 5, с. 104 - 117. 

   Рехабилитацията на преживелите мозъчен инсулт цели да повиши нивото на функционалната независимост и реинтеграция, съобразена максимално с индивидуалните нужди и очаквания на болните. 

1. Лечение на двигателната система - рехабилитация 2. Органични заболявания на главния мозък. Церебропатии 
 615.825(045)  + 616.831(045)
Ключови думи: 1. мозъчен инсулт 2. рехабилитация 3. кинезитерапия 4. двигателна активност 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2373

- 175 -

Сп Б 543

Осиченко, Александър.  Качество на живот и спорт при пациенти на диализа / Александър Осиченко. // Медицина и спорт, XI, 2015, N 3-4, с. 60 - 62. 

   Съвременното диализно лечение осигурява значително увеличение на продължителност на живота при пациенти с терминална хронична бъбречна недостатъчност. Но качеството на живот на тези болни е силно ограничено. Включването им в специални спортни програми подобрява физическия им капацитет и спомага за тяхната социална адаптация и качество на живот. Целта на статията е да се направи оценка на качествата на живот при пациенти на диализа, които активно се занимават със спорт. 

1. Болести на бъбреците и пикочопроводите. Нефропатии 2. Спорт. Спортни игри. Физическа култура 
 616.61(045)  + 796(045)
Ключови думи: 1. диализа 2. болести на бъбреците 3. спорт 4. качество на живот 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2345

- 176 -

Сп Б 412

Тошев, Стоян.  Новите ръце на киборга / Стоян Тошев. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 171, с. 74 - 75. 

   В днешни дни проблемите, свързани с възстановяването на способностите за различни дейности на хората, загубили крайник, се решават все по-успешно. Освен козметичните и естетични проблеми обаче съществуват и множество функционални. Британската компания Steeper от години насам представя на пазара все по-добри протези на човешки ръце и е лидер в областта. 

1. Бионика 
 621.391:57.001.76(045)
Ключови думи: 1. бионика 2. кибернетични протези 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2099

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

- 177 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Устройствата на бъдещето / Александър Александров. // Новата икономика, V, 2015, N 55, с. 110 - 112. 

   В технологичните среди все по-често се налага въпросът: кой ще е следващият клас дигитални устройства, който ще успее да се наложи и да постигне пазарния успех на смартфоните и таблетите. От отговора зависи много - както в каква посока ще се развива технологичният бранш занапред, така и какви софтуерни приложения ще се пишат, и не на последно място, каква телекомуникационна инфраструктура ще е необходима в бъдеще. 

1. Технически прогрес 
 62.001.71(045)
Ключови думи: 1. технологии 2. преносими устройства 3. дигитални устройства 4. носими технологии 5. технически прогрес 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 2301

- 178 -

Сп А 19

Колко е важно да е изсушен сгъстеният въздух във Вашето производство . // Машиностроене и електротехника, 64, 2015, N 3, с. 18 - 20. 

   Всеки потребител на сгъстен въздух в даден момент установява наличие на вода в системата си за сгъстен въздух. Първата стъпка в процеса на премахване на водата е да се установи от къде се е появила в системата, а след това да се избере най-подходящият метод за отстраняването й. Важно е да се определи какъв краен резултат се цели, тъй като това ще помогне да се специфицира правилно съоръжението и да се намери най-икономически изгодното решение на проблема с водата. 

1. Регулиране на влажността на въздуха 2. Сгъстен въздух 
 697.93(045)
Ключови думи: 1. сгъстен въздух 2. влажност на въздуха 3. охлаждане на въздух 4. относителна влажност 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 2329

- 179 -

Сп А 377

Ружеков, Г.  Система за управление на термични пещи / Г. Ружеков. // Автоматика и информатика, 48, 2014, N 1, с. 11 - 15. 

   Статията представя първия етап от разработването на система за управление на група термични пещи . Постигнато е необходимото качество на регулиране на температурата в пещите, осигурена е проследимост на технологичните процеси, създадени са условия за икономия на енергия, въведена е система за автодиагностика. 

1. Топене на металите. Топлинни пещи. Шихтови материали. Методи и процеси на топене(АБ) 
 621.745(045)
Ключови думи: 1. пещи 2. термични пещи 3. топлинни пещи 4. системи за управление 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 2309

- 180 -

Сп Б 483

Тодоров, Георги.  Анализ на отказите и техните ефекти - същност и приложение / Георги Тодоров, Чавдар Каменов, Константин Камберов. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 9, с. 76 - 80. 

   Надеждността, или отказите в машините, съоръженията и производствените процеси пряко се изразяват в загуба на време и средства. Провеждането на анализ на отказите и техните ефекти (Failure Modes and Effects Analysis - FMEA) може да доведе до предвиждане и предотвратяване на проблеми, намаляване на разходите, да съкрати времето за разработка на продукта и реализиране на безопасни и високонадеждни продукти и процеси. 

1. Надеждност на машините 2. Производствен процес - надеждност - обработка на данни 
 62-19(045)
Ключови думи: 1. надеждност 2. отказ 3. анализ на отказите 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 2114

Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР

- 181 -

Сп Б 341

Киров, Кирил Петров.  Особености на инструментите за обработване на неметални материали / Кирил Петров Киров. // Инженеринг ревю, 2015, N 7, с. 96 - 98. 

   В практиката процесът на обработване на материалите чрез рязане е широко застъпен не само при металите, а при почти всички видове материали: пластмаси, дърво, минерали, строителни и облицовъчни материали, стъкло, гума и др. Различията в свойствата на неметалните материали са причина за обработването им да се произвеждат машини със сходна кинематика, но с други конструкции. В темата са разгледани особеностите на инструментите и режимите на експлоатацията им при най-широко използваните неметални материали. 

1. Обработка чрез рязане - приспособления, инструменти 2. Неметални материали в машиностроенето 
 621.9(045)  + 621.9.02(045)
Ключови думи: 1. обработка на материалите 2. неметални материали 3. рязане 4. рязане на материали 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР  
  

Сист. No: 2305

- 182 -

Сп Б 341

Попов, Георги.  Рязане с водна струя / Георги Попов. // Инженеринг ревю, 2015, N 6, с. 126 - 130. 

   Методът на рязане с водна струя води началото си от 80-те години на 20 век като алтернатива на "класическите" методи на рязане чрез инструменти с твърди режещи ръбове (стругарски ножове, свредла, фрези, шлифовъчни дискове и др.). При него рязането на много широка гама от материали се осъществява от водна струя под високо налягане, като ефектът се подсилва от добавен абразив. Разгледани са предимствата и областите на приложение на метода. 

1. Обработка чрез рязане (със снемане и без снемане на стружки). Раздробяване и мелене. Обработка на 
 621.9(045)
Ключови думи: 1. обработка чрез рязане 2. металорежещи машини 3. рязане 4. рязане на материали 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР  
  

Сист. No: 2218

- 183 -

Сп Б 341

Смесително и хомогенизиращо оборудване в промишлеността . // Инженеринг ревю, 2015, N 7, с. 79 - 84. 

   В различните сектори на индустрията се прилагат широк набор от операции, свързани със смесване и хомогенизиране на дадени субстанции. За целта се използва разнообразна гама от индустриални миксери, блендери, бъркачки и друго смесително оборудване. Този тип машини намират приложение в различни промишлености. Основната им задача е да смесват различни по вид, вискозитет, химичен състав и агрегатно състояние материали посредством едно или повече витла, остриета, импелери, бъркалки и други аксесоари със специфичен дизайн, съобразен с конкретното приложение. Целта е получаване на смес с дадено качество и хомогенност. 

1. Строителни конструкции. Подземно, ниско и високо строителство. Строителство на тунели и мостове 
 624(045)
Ключови думи: 1. строителни машини 2. смесителни устройства 3. миксери 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР  
  

Сист. No: 2310

- 184 -

Сп А 19

Стоев, Лъчезар.  Метод за надлъжно шлифоване на многостъпални ротационно-центрови детайли с ниска стабилност / Лъчезар Стоев. // Машиностроене и електротехника, 64, 2015, N 10-11, с. 40 - 46. 

   В публикацията е представен метод и конструкция на подвижен люнет с цифрово управление за надлъжно шлифоване на нестабилни многостъпални центрови детайли с малки разлики в диаметралните размери на отделните стъпала и дължини на най-малко две от тях по-големи от широчината на шлифовъчния диск. При предложената технология за надлъжно шлифоване се поддържа с подвижен люнет всяко шлифовано стъпало на детайла, независимо от неговия диаметрален размер. При приложение на метода може да се постигне висока точност на размерите, формата и взаимното разположение на стъпалата на шлифованите детайли при висока производителност. 

1. Шлифоване и подобни процеси. Абразивни материали и инструменти. Раздробяване. Смилане. Сортиране 2. Основни елементи и конструкция на металорежещите машини 
 621.92(045)  + 621.9.06(045)
Ключови думи: 1. металообработване 2. металообработващи машини 3. шлифоване на метали 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР  
  

Сист. No: 2376

- 185 -

Сп Б 341

Угринов, Пламен.  Балансиране на инструментални комплекти / Пламен Угринов. // Инженеринг ревю, 2015, N 6, с. 118 - 124. 

   Балансирането на инструменталния комплект (инструментодържач и режещ инструмент) при металорежещите и дървообработващите машини е стъпка от подготовката на технологичния процес. Дебалансът характеризира неуравновесеността на инструменталния комплект . Дължи се на изместването на масовата ос на комплекта от неговата ос на ротация, за която се приема, че съвпада с геометричната ос. В статията са разгледани още видовете дебаланс, принцип и качество на балансирането, балансиране на шлифовъчни дискове. 

1. Теория на машините и механизмите 2. Общи въпроси на техническата механика 3. Механика и физика в машиностроенето 
 531.8.001.6(045)  + 621.01/.03(045)
Ключови думи: 1. механика на машините 2. режещи инструменти 3. дебаланс 4. шлифовъчен диск 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР  2. Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.  
  

Сист. No: 2217

- 186 -

Сп Б 341

Угринов, Пламен.  Стругови машини с насрещен шпиндел / Пламен Угринов. // Инженеринг ревю, 2015, N 7, с. 86 - 93. 

   Терминът "насрещен шпиндел" не е утвърден в нашата техническа лексика. Срещат се още синонимите "контрашпиндел", "противовретено" и др. Същността на насрещния шпиндел трябва да се разбира по следния начин - това е втори шпиндел на стругов център, разположен съосно и симетрично спрямо главния, който изпълнява задачите да поеме обработената на първа установка заготовка от главния шпиндел и да я дообработи. Необходимо е да се прави разлика между машините с насрещен шпиндел и двушпинделните. При двушпинделните идеята е за реализиране на паралелна обработка с цел повишаване на производителността - всеки шпиндел работи без технологична връзка с другия и без манипулираща функция; обикновено двата шпиндела не лежат на една ос. 

1. Стругарство. Стругове 
 621.941(045)
Ключови думи: 1. струговане 2. стругарство 3. рязане 4. шпиндели 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР  
  

Сист. No: 2308

- 187 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Машиностроенето с ново темпо / Татяна Явашева. // Новата икономика, V, 2015, N 9 (53), с. 60 - 65. 

   Машиностроенето не е това, което можеше да бъде, нито пък е онова, което беше. Много от големите заводи спряха да работят. Появиха се нови, но те не успяха да компенсират загубения потенциал. Друг проблем на сектора са кадрите. Липсата на кадри отблъсква инвеститорите и кара работещия бизнес да мисли за роботизация. 

1. Машиностроене 
 621(045)
Ключови думи: 1. машиностроене 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР  
  

Сист. No: 2083

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

- 188 -

Сп Б 341

Самозасмукващи помпи - част ІІ . // Инженеринг ревю, 2015, N 8, с. 92 - 94. 

   Статията представя продължение на темата за самозасмукващите помпи и тяхното приложение в практиката. Разгледани са стратегии за проектиране на водоснабдителни системи със самозасмукващи помпи, насоки за тяхната ефективна експлоатация и правилна поддръжка, а също и няколко разпространени практики за защита на уплътненията и помпите. 

1. Помпи 
 621.65/.69(045)
Ключови думи: 1. помпи 2. самозасмукващи помпи 3. водоснабдяване 4. водоснабдителни системи 
Тематични рубрики: 1. Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 2406

- 189 -

Сп Б 341

Самозасмукващи помпи - част I . // Инженеринг ревю, 2015, N 7, с. 74 - 75. 

   Самозасмукващите центробежни помпи са проектирани и конструирани така, че да засмукват вода и да се "самозаливат" (да заливат сами работното си колело), преди да започнат да работят. Те са удобно решение за много приложения, тъй като елиминират необходимостта от смукателна цедка с възвратен клапан, монтирана на края на смукателния тръбопровод, както и от вакуумни или струйни помпи, които лесно се задръстват и не са подходящи за дългосрочна употреба на отдалечени места. При самозасмукващите помпи тръбната система може да бъде проектирана, без да възпрепятства функционирането на помпата. 

1. Помпи 
 621.65/.69(045)
Ключови думи: 1. помпи 2. центробежни помпи 3. самозасмукващи помпи 4. водоснабдяване 
Тематични рубрики: 1. Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 2312

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 190 -

Сп Б 341

IP защита на LED осветители . // Инженеринг ревю, 2015, N 5, с. 56 - 57. 

   При покупка на светодиодни осветители, особено за индустриални приложения, основни критерии за избор са безопасността и качеството на продуктите, тяхната надеждност и дълговечност. В зависимост от изискванията и условията на конкретното приложение е добре да избираме LED осветителите според техния IP клас на защита. Този вид защита е разгледан в настоящата статия. 

1. Светодиоди 2. Осветителна техника 
 621.382:628.94(045)
Ключови думи: 1. LED осветление 2. светодиоди 3. светодиодно осветление 4. LED лампи 5. осветление 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 2052

- 191 -

Сп Б 341

Аварийно електрозахранване с дизелови агрегати - част II . // Инженеринг ревю, 2015, с. 78 - 85. 

   В статията са разгледани дефинициите за номинална мощност в зависимост от режима на работа и влиянието на факторите на околната среда върху мощността на агрегатите. Също така са разгледани типични схеми на електрически уредби с агрегати за аварийно захранване и взаимодействието им с UPS системи. 

   Статията продължава в следващия брой

1. Генератори - електрически 2. Дизелови двигатели 
 621.313.12(045)  + 621.436(045)
Ключови думи: 1. дизелови двигатели 2. агрегати 3. генератори 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2011

- 192 -

Сп Б 341

Аварийно електрозахранване с дизелови агрегати - част III . // Инженеринг ревю, 2015, N 4, с. 62 - 67. 

   Разгледани са спецификите на възбудителните системи и влиянието на товарите върху пусковите процеси на електрозахранващите агрегати. 

1. Генератори - електрически 2. Дизелови двигатели 
 621.313.12(045)  + 621.436(045)
Ключови думи: 1. дизелов двигател 2. генератори 3. агрегати 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2013

- 193 -

Сп Б 341

Виртуални и разпределени измервателни системи . // Инженеринг ревю, 2015, N 5, с. 76 - 78. 

   Бързото развитие на компютърните технологии през последните двадесет години доведе след себе си разработването на нови принципи, методи и технологии за измерване и автоматизация на процеси и обекти. Резултат от това развитие е концепцията за виртуалните инструменти. Те са съставени от стандартен, индустриален компютър или работна станция, снабдена с подходящо програмно осигуряване, ефикасна апаратна част и драйверни програми. 

1. Измерителна техника 2. Виртуални системи 
 621.317:681.322(045)
Ключови думи: 1. измерване 2. измервателни системи 3. виртуални системи 4. разпределени системи 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Кибернетика . Фина механика.  3. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2049

- 194 -

Сп Б 569

Енергийна ефективност на водоснабдителни помпи . // Екология & инфраструктура, 2015, N 2, с. 20 - 23. 

   Според различни анализи близо 20 % от потреблението на електрическа енергия в световен мащаб се дължи на консумацията на помпени системи. Именно по тази причина и поради нарастващото значение на повишаването на енергийната ефективност в областта на водоснабдяването се обсъждат и внедряват различни възможности, имащи за цел редуциране консумацията на електрическа енергия от помпените системи. 

1. Хидротехническо строителство 2. Помпи и помпени станции 3. Енергетично стопанство. Енергоснабдяване 
 626(045)  + 621.65/.69(045)  + 658.26(045)
Ключови думи: 1. помпи 2. помпени системи 3. хидротехническо строителство 4. енергийна ефективност 5. разход на енергия 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2202

- 195 -

Сп Б 439

Живачки, Красимир.  Интегриране на ВЕИ в енергийните пазари / Красимир Живачки. // Ютилитис, 13, 2015, N 8 (132), с. 27 - 29. 

   Централите, произвеждащи енергия от възобновяеми източници обикновено имат високи инсталационни разходи и затова генерираната от тях енергия е и с по-висока цена спрямо от тази на конвенционалните централи. За компенсиране на ценовата разлика държавите, имащи задължения за достигане на определен дял на ВЕИ от крайното си потребление, прилагат различни схеми за финансово субсидиране на такъв вид централи. 

1. Възобновяеми енергии 2. Възобновяеми енергийни източници 
 62-67(045)
Ключови думи: 1. електроенергия 2. възобновяеми източници на енергия 3. възобновяема енергия 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2287

- 196 -

Сп Б 482

Зарков, Захари.  Сравнително изследване на фотоволтаични системи с различни видове панели / Захари Зарков и др. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 14, 2015, N 3, с. 47 - 56. 

   Направени са сравнения на характеристиките на фотоволтаични системи, които използват панели, произведени по различни технологии, при работа в реални условия. Сравненията са направени на базата на резултати от експериментални изследвания на фиксирани и следящи фотоволтаични системи. 

   Други авт.: Людмил Стоянов, Християн Кънчев, Валентин Миленов, Владимир Лазаров. 

1. Използване на слънчевата енергия 
 620.92:523.9.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. слънчева енергия 2. фотоволтаици 3. фотоволтаични модули (PV) 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2153

- 197 -

Сп Б 403

Избор на зоната за площадка на система за комбинирано енергоосигуряване  / Людмил Михайлов и др. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 14, 2015, N 3, с. 15 - 20. 

   Целта на изследването е да се разработи методика за определяне на центъра на енергийните товари (електрически и топлинни), въз основа на които да се избират площадките за централите за комбинирано енергопроизводство с оглед енергийно и икономическо ефективното енергоосигуряване на жилищните райони и индустриалните зони. 

   Други. авт.: Таско Ерменков, Николай Минков, Кондю Андонов

1. Обща енергетика 
 620.9.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. енергоснабдяване 2. топлоснабдяване 3. енергоосигуряване 4. енергоефективност 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2351

- 198 -

Сп Б 403

Илиева-Обретенова, Мила и др.  Влияние на фотоволтаични паркове върху околната среда / Мила Илиева-Обретенова, Мартин Ненов. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 14, 2015, N 3, с. 21 - 26. 

   Целта на настоящата работа е да се проучи влиянието на големите фотоволтаични паркове върху околната среда, както и възможностите за смекчаването му и повишаване на ефективността им. 

1. Използване на слънчевата енергия 
 620.92:523.9.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. слънчева енергия 2. възобновяеми източници на енергия 3. фотоволтаична енергия 4. слънчеви колектори 5. фотоволтаични централи 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2349

- 199 -

Сп Б 439

Интелигентни мрежи и либерализация  : Икономически ползи от управление на товара в мрежи ниско напрежение. // Ютилитис, 13, 2015, N 8 (132), с. 43 - 47. 

   Като цяло въвеждането на либерализирания пазар на електроенергия има за цел да доведе до намаляване на разходите за електроенергия на крайните клиенти посредством подобряване на планирането на производството и преноса. Статията описва принципа на работа на либерализирания пазар. 

1. Електроснабдяване 
 621.31
Ключови думи: 1. електроснабдяване 2. електроенергетика 3. електроенергия 4. балансираща енергия 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2286

- 200 -

Сп Б 483

Кръстева, Надя.  Технологичното развитие на ютилити сектора - тенденции и прогнози / Надя Кръстева. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 6, с. 20 - 23. 

   Много от компаниите в сектора са в процес на реализация на концепцията "интелигентни мрежи" (smart grids), чиято същност накратко е да се приложи Интернет към мрежата за пренос на електричество или друг ресурс като вода, газ и т.н., така че да бъдат свързани интелигентни електронни устройства, сензори и приложения за контрол на преносната мрежа и с всичко това да се постигне възможност за вземане на решения, базирани на данни. 

1. Комунално-битови услуги 2. Енергетика 3. Информационни и комуникационни технологии 
 338.465(045)  + 681.518(045)
Ключови думи: 1. енергетика 2. комунални услуги 3. технологии 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2046

- 201 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Преобразуватели на променливо в постоянно напрежение за РСВ монтаж / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2015, N 6, с. 60 - 70. 

   Захранването на електронните устройства с променливо напрежение и необходимостта от осигуряване на постоянни напрежения за техните компоненти и блокове е наложило те да съдържат преобразуватели на променливо в постоянно напрежение. В зависимост от конструкцията си преобразувателите се разделят на три групи - заемащи част от печатна платка, модули за монтиране в апаратури и самостоятелни устройства. В статията са разгледани първата и част от втората група. 

1. Преобразуване на променливия ток в постоянен. Изправители и изправителни устройства 
 621.314.5(045)
Ключови думи: 1. преобразуватели 2. постоянно напрежение 3. токоизправители 4. стабилизатори на напрежението 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2212

- 202 -

Сп Б 389

Попов, Юлиан.  Опитомяването на възобновяемия демон / Юлиан Попов. // Мениджър, 2015, N 10 (204), с. 102 - 104. 

   Статията разглежда въпроси, свързани с възобновяемата енергия и възобновяемите източници на енергия. 

1. Възобновяеми енергии 
 620.97(045)
Ключови думи: 1. възобновяема енергия 2. възобновяеми източници на енергия 3. енергия 4. енергетика 5. енергиен пазар 6. енергиен сектор 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2252

- 203 -

Сп Б 412

Тошев, Стоян.  Видео шпионинът / Стоян Тошев. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 169, с. 88 - 89. 

   Кое устройство може да сбъдне нуждата на хората от дискретен и спокоен живот? Това е новото поколение видео звънец, снимащ в реално време случващото се пред вратата. Собственикът му разполага с възможността във всеки един момент да види кой се разхожда пред входната му врата - направо от екрана на смартфона си. И да реши дали да му отвори, да замълчи или само да разговаря с него. 

1. Съобщителна техника 2. Звънчеви инсталации 
 621.39(045)
Ключови думи: 1. звънец 2. видео звънец 3. звънчеви инсталации 4. звънчеви системи 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2012

- 204 -

Сп Б 412

Тошев, Стоян.  Енергия от вятър без перки / Стоян Тошев. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 170, с. 86 - 87. 

   Всеки е виждал множеството красиви, огромни бели стълбове с въртящи се бавно или по-бързо гигантски перки. Това са генератори на електроенергия - зелена, възобновяема, чиста и за сега скъпа. Последният факт обаче в близко време може да бъде променен и "улавянето" на енергия от въздуха да се превърне в масов и евтин процес, безопасен за живия свят. 

1. Вятърна енергия 2. Вятърни турбини 
 62-67(045)
Ключови думи: 1. енергия 2. вятърна енергия 3. вятърни турбини 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2035

- 205 -

Сп Б 341

Третър, Кевин.  Аналогови подходи за удължаване на експлоатационния срок на акумулаторни батерии / Кевин Третър. // Инженеринг ревю, 2015, N 7, с. 58 - 61. 

   За да се удължи максимално животът на една батерия, е необходимо да се вземат под внимание три основни фактора: технологията, по която е произведена батерията, цифровото управление на консумацията и аналоговите методи за поддържане на ниско потребление на енергия. В настоящата статия са разгледани поотделно и трите фактора, от които зависи експлоатационният срок на една акумулаторна батерия. 

1. Акумулаторни батерии 
 621.355(045)
Ключови думи: 1. батерии 2. акумулаторни батерии 3. преобразуватели 4. стабилизатори 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2321

- 206 -

Сп Б 341

Цифрови осцилоскопи . // Инженеринг ревю, 2015, N 8, с. 90 - 91. 

   Осцилоскопите са електронни измервателни уреди за наблюдение на постоянно променящи се величини на напрежението в двуизимерна калибрирана скала върху екран, изобразяващ изменението на стойностите на една или повече променливи за даден период от време. Различават се два типа такова оборудване: аналогови осцилоскопи с катодно-лъчева тръба и цифрови осцилоскопи. 

1. Осцилографи 
 621.317.75(045)
Ключови думи: 1. осцилоскопи 2. осцилографи 3. цифрови осцилоскопи 4. измервателни уреди 5. осцилограми 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2407

- 207 -

Сп Б 341

Чу, Брайън.  Методи за управление на BLDC електродвигатели / Брайън Чу. // Инженеринг ревю, 2015, N 5, с. 49 - 52. 

   Статията разглежда предимствата и недостатъците на различните схемни решения за управление на безколекторни постояннотокови двигатели. 

1. Постояннотокови машини 2. Електродвигатели 
 621.313.2.001.3(045)
Ключови думи: 1. постояннотокови машини 2. постояннотокови двигатели 3. електродвигатели 4. интегрални схеми 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2055

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

- 208 -

Сп Б 412

Джамбов, Виктор.  "Страшният" образ на мобилния интернет / Виктор Джамбов. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 168, с. 54 - 56. 

   Във времената, преди мобилните оператори у нас да предложат абонаменти с т. нар. "неограничен мобилен интернет", образът на тази услуга беше повече от противоречив. Удобствата бяха налице, но страхът от грандиозна сметка сякаш беше по-голям. Въпреки че нагласите вече се променят, много потребители все още се притесняват да използват смартфона си с 3G интернет. Тъй като полезността на смартфона спада значително, ако разчитаме само на Wi-Fi, статията дава няколко полезни съвета, с които да се чувстваме по-сигурни и по-мобилни. 

1. Интернет 
 621.396.2:681.324(045)
Ключови думи: 1. интернет 2. мобилен интернет 3. смартфони 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2022

- 209 -

Сп А 377

Димитров, К.  Проблеми и предизвикателства на сигурността в безжични сензорни мрежи / К. Димитров. // Автоматика и информатика, 48, 2014, N 3, с. 49 - 56. 

   Областите на приложение на безжичните сензорни мрежи (БСМ) се разширяват непрекъснато. От най-обикновени приложения за автоматизация на дома и офиса, през индустриални и космически изследвания, до военни и специални приложения. Потенциалът им е голям, но той не би могъл да се развие напълно без адекватни на приложенията мерки за сигурност. В статията се разглеждат някои специфични особенности и уязвимости на БСМ, както и свързаните с тях проблеми на сигурността. 

1. Комуникации - безжични 2. Информационна сигурност 
 681.324:621.396.2(045)  + 681.324.07(045)
Ключови думи: 1. безжични мрежи 2. безжични сензорни мрежи 3. информационна сигурност 4. защита на информация 5. криптография 6. криптиране на данни 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 2295

- 210 -

 

Иванова, Елена и др.  Тендеции в развитието на следващо поколение мрежи / Елена Иванова, Теодор Илиев. // Известия на съюза на учените-Русе. Серия Технически науки, 12, 2015, N 1, с. 50 - 54. 

   Развитието на телекомуникационните услуги и интернет трафика, огромното количество генерирана информация на всични нива водят до разработване на следващ стандарт мрежи (5G) за предоставяне на свързаност до всяко мобилно устройство и по всяко време между хора, машини, процеси, своевременен достъп до информация, стоки и услуги по сигурни и надеждни начини. 

1. Телекомуникации 2. Комуникационни мрежи 
 621.396.2(045)
Ключови думи: 1. телекомуникации 2. мобилни мрежи 3. радиокомуникации 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 2323

- 211 -

Сп А 2181

Караманев, Георги.  Новите очи на науката / Георги Караманев. // Списание Осем, 2012, N 8 (44), с. 62 - 69. 

   Статията представя новосъздаденото изобретение рентгенов лазер. Неговата установка, която преди е била колкото футболно игрище, сега се събира на една маса. Създадената технология за пръв път може да заснеме най-бързите процеси извън сърцето на атома, да направи рентгеновите снимки на практика безвредни и да създаде компютри, многократно по-бързи от днешните. 

1. Електроника. Фотоелектроника. Електронни лампи и тръби. Рентгенова техника 2. Лазери 
 621.386:621.375.826(045)
Ключови думи: 1. рентгенова техника 2. лазери 3. рентгенов лазер 4. рентгеново излъчване 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 2277

- 212 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Микроконтролери със свръхниска енергоконсумация / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2015, N 7, с. 50 - 57. 

   В статията са изяснени основните принципи, прилагани за намаляване на постояннотоковата консумация, и са разгледани съвременните видове микроконтролери със свръхниски стойности. 

1. Устройства за управление, проверка и контрол 
 681.326(045)
Ключови думи: 1. микроконтролери 2. постояннотокова консумация 3. сензори 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 2325

- 213 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Оптични комуникационни компоненти : Част І: Структура на оптични комуникационни мрежи; дискретни прибори / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2015, N 8, с. 58 - 63. 

   Концепцията за обмен на аналогови сигнали и цифрови данни чрез светлина вместо с електрически ток не е новост, но става все по-актуална главно заради необходимостта от предаване на по-големи обеми информация за колкото е възможно по-кратко време. Най-масово използваната оптична комуникация е тази, използваща оптични влакна - Fiber Optic Communication (FOC). 

1. Оптоелектроника 
 621.383.4:621.39.001.3(045)
Ключови думи: 1. комуникационни мрежи 2. оптични комуникационни мрежи 3. оптични комуникации 4. оптични кабели 5. оптични мрежи 6. лазерни диоди 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 2416

- 214 -

Сп Б 321

Лазов, Любомир и др.  Новата светлина / Любомир Лазов, Христина Денева. // Наука, 25, 2015, N 3, с. 17 - 23. 

   В световната година на светлината 2015 едно от най-значимите изобретения на ХХ век - "лазерът", навършва 55 години. За периода от своето създаване до днес той успява да влезе в много сфери на човешката дейност - индустриалното производство, медицината и биологията, нанотехнологиите, цифрова и битова техника, електрониката, комуникациите, опазването на околната среда и др. Само за период от 55 години лазерът и "лазерната светлина" отвориха пред човечеството нови революционни хоризонти. 

1. Лазери 
 621.375.826(045)
Ключови думи: 1. лазери 2. мазери 3. лазерна техника 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 2063

- 215 -

Сп Б 341

Облачни концепции за човеко-машинен интерфейс . // Инженеринг ревю, 2015, N 6, с. 74 - 84. 

   Както почти всички останали приложения в областта на индустриалната автоматизация и платформите, базирани на човеко-машинен интерфейс, вече са достъпни в облачна среда, като така осигуряват по-ниски разходи по-бързо и лесно внедряване и достъп до необходимите данни от всяка точка на света. Системите свързани с човеко-машинен интерфейс генерират огромни обеми от данни, които трябва да бъдат достъпни за множество потребители, обикновено ситуирани в различни и отдалечени помежду си локации. Изискването за надежден и високоскоростен двупосочен жичен и безжичен достъп до необходимата информация е сред основните причини облачните платформи да станат бързо популярни и в индустрията, след като от години се прилагат успешно в сферата на търговията и услугите. 

1. Автоматични цифрови електронноизчислителни машини 
 681.322(045)
Ключови думи: 1. интерфейси 2. човеко-машинна система 3. облачна платформа 4. киберсигурност 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2213

- 216 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  Изключ! Детоксикация от смартфона / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 168, с. 38 - 41. 

   Средностатистическият човек поглежда смартфона си 110 пъти на ден и изпитва невъзможност да не го докосва в продължение дори само на 20 минути. Истината е, че колкото сме пристрастени към този вече вечен придружител, толкова е и важно да направим детоксикация от него - за да продължим напред малко по-обновени. 

1. Радиотелефония. Радиокомуникации. GSM комуникации 
 621.395:621.396(045)
Ключови думи: 1. GSM комуникации 2. GSM aпарати 3. смартфони 4. мобилни телефони 5. пристрастяване 6. детоксикация 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 2016

- 217 -

Сп Б 341

Подготовка и обработка на сигнали от сензори . // Инженеринг ревю, 2015, N 6, с. 150 - 154. 

   Обект на настоящата статия са някои характеристики на модулите за обработка на сигнали като точност, възможности за настройка, галванична изолация, възможности да издържат големи пикови смущения по напрежение, защитеност срещу радиочестотни и електромагнитни смущения, окомплектовани в цялостна система и ремонтопригодност. 

1. Електроника. Фотоелектроника. Електронни лампи и тръби. Рентгенова техника 2. Обща теория на съобщителната техника. Кибернетика (теория на информацията и теория на сигналите с о 
 621.38(045)  + 621.391(045)
Ключови думи: 1. сигнали 2. преобразуване на сигнали 3. преобразуватели на сигнали 4. трансформатори 5. изолация 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 2224

- 218 -

Сп Б 341

Полупроводникови контактори  : Част І: Специфични особености; контактори постояннотокови товари, еднофазни контактори. // Инженеринг ревю, 2015, N 8, с. 64 - 67. 

   За намаляване на добре известните на производители и потребители недостатъци на механичните контактни системи съществуват множество решения. Най-доброто засега е замяната им с полупроводникови прибори. Статията разглежда полупроводниковите контактори (Solid State Contactors - SSC) и техните специфични особености. 

1. Полупроводникова електроника. Микроелектроника. Полупроводникови прибори. 
 621.382(045)
Ключови думи: 1. контактори 2. полупроводникови контактори 3. полупроводникови прибори 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 2414

- 219 -

Сп Б 341

Предимства на радиочестотната идентификация за индустрията . // Инженеринг ревю, 2015, N 4, с. 68 - 71. 

   Приложенията на радиочестотните системи за идентификация (RFID) постоянно нарастват, благодарение на постигнатия през последните няколко години напредък в повишаването на възможностите им и съкратеното време за извършване на операциите. Безспорно RFID ще играе важна роля в реализирането на Internet of Things (Iot) и ще позволява пренос на данни в реално време и автоматичен обмен на информация между машини и устройства. Това ще допринесе за значително оптимизиране на производствените процеси и повишаване на тяхната ефективност. 

1. Видове и системи радиосъобщения Радиотелефония, радиофония 2. Системи за автоматично управление. Общи въпроси. Кибернетични характеристики на системите 
 621.396.2(045)  + 681.51(045)
Ключови думи: 1. радиочестотна идентификация 2. автоматизация на производството 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 2014

- 220 -

Сп Б 553

Телекомите със запазено място в умния град . // Нетуърк] NetworkWorld България, XXII, 2015, N 4, с. 21 - 23. 

   Умните градове се разгръщат по целия свят, като всеки се отличава от останалите, тъй като техните екосистеми са създадени и направлявани от различни участници с разнообразни амбиции. Целта на телеком операторите е да успеят да повишат "интелигентността" в градовете. Те трябва да намерят точната си позиция, създавайки значителна добавена стойност за гражданите, за града и за фирмите в него. 

1. Градоустройство 2. Радиотелефония. Радиокомуникации. GSM комуникации 
 71(045)  + 621.396.2(045)
Ключови думи: 1. умни градове 2. интелигентни градове 3. телекоми 4. мобилни оператори 
Тематични рубрики: 1. Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 2169

- 221 -

Сп Б 412

Темелков, Илия.  Българино, смарт ли си? / Илия Темелков. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 168, с. 42 - 46. 

   България не може да се похвали с добри икономически показатели, но въпреки това у нас новите технологии винаги са били, не просто на почит, но и се използват особено активно. От времето на комунизма и популярността на компютрите Правец в целия Съветски съюз, през годините на прехода и кварталните LAN оператори, та чак до днес, когато можем да се похвалим, че използваме едни от най-добрите интернет връзки на планетата. Ако следим тенденциите от последните 30 години, би следвало да сме в крак с най-новото в технологиите, но дали е така?. 

1. Интернет 2. Радиотелефония. Радиокомуникации. GSM комуникации 
 681.324(045)  + 621.395:621.396(045)
Ключови думи: 1. интернет 2. мобилни телефони 3. смартфони 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 2017

- 222 -

Сп Б 483

Четири] 4 актуални тенденции в изграждането на ефективни решения за видеоконференции . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 6, с. 46 - 48. 

   Изследване сочи, че през 2016 г. видеоконференциите ще бъдат най-предпочитаният метод за комуникация и сътрудничество. С все по-активното използване на облачни и мобилни технологии, решенията за видеоконферентна връзка носят все повече ползи на компаниите, независимо от техния мащаб. 

1. Предаване на изображения. Телевизия. Видеоапаратура 2. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 621.397:681.324(045)
Ключови думи: 1. видеоконференции 2. видеоконферентни връзки 3. видеоконферентни системи 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2043

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.

- 223 -

Сп Б 341

Угринов, Пламен.  Балансиране на инструментални комплекти / Пламен Угринов. // Инженеринг ревю, 2015, N 6, с. 118 - 124. 

   Балансирането на инструменталния комплект (инструментодържач и режещ инструмент) при металорежещите и дървообработващите машини е стъпка от подготовката на технологичния процес. Дебалансът характеризира неуравновесеността на инструменталния комплект . Дължи се на изместването на масовата ос на комплекта от неговата ос на ротация, за която се приема, че съвпада с геометричната ос. В статията са разгледани още видовете дебаланс, принцип и качество на балансирането, балансиране на шлифовъчни дискове. 

1. Теория на машините и механизмите 2. Общи въпроси на техническата механика 3. Механика и физика в машиностроенето 
 531.8.001.6(045)  + 621.01/.03(045)
Ключови думи: 1. механика на машините 2. режещи инструменти 3. дебаланс 4. шлифовъчен диск 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР  2. Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.  
  

Сист. No: 2217

- 224 -

Сп Б 341

Угринов, Пламен.  Шпиндели за машини с ЦПУ / Пламен Угринов. // Инженеринг ревю, 2015, N 8, с. 76 - 84. 

   Шпинделът е главният вал на металорежещата машина с ЦПУ, който чрез ротацията около надлъжната си ос, предава главното движение към режещия инструмент или заготовката. Шпинделите могат да бъдат класифицирани според: вида на металорежещата машина с ЦПУ, положението на оста им, носещата им способност, максималната честота на въртене, точността, мощността, размерите и т.н. 

1. Валове (оси) 2. Металорежещи машини с програмно управление 
 621.824(045)  + 621.9-529(045)
Ключови думи: 1. шпиндели 2. валове 3. металорежещи машини 4. металорежещи машини с ЦПУ 5. стругови машини 6. лагери 
Тематични рубрики: 1. Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.  2. Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 2409

- 225 -

Сп Б 438

Цилиндрови втулки с почистващ пръстен . // Камиони, 2015, N 1, с. 64 - 65. 

   Статията разглежда цилиндровите втулки с почистващ пръстен, които се използват от някои производители на двигатели, за да удължат експлоатационния живот на двигателите на товарните автомобили и да намалят вредните емисии от отработените газове. 

1. Машинни елементи 2. Двигатели с вътрешно горене 
 621.82(045)
Ключови думи: 1. двигатели 2. втулки 3. цилиндрови втулки 4. товарни автомобили 
Тематични рубрики: 1. Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.  
  

Сист. No: 2178

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 226 -

Сп Б 553

Ericsson: Новата епоха изисква екосистема на споделянето . // Нетуърк] NetworkWorld България, XXII, 2015, N 5, с. 11 - 13. 

   Свързаността води до промяна на бизнес моделите - от продукти към услуги, а данните са ключов ресурс, засягащ тази промяна. Транспортният сектор се сблъсква със сеизмична промяна в технологиите и свързаността вече започва да оказва силно въздействие върху света на транспорта. Свързването на самите коли, а не само на шофьорите, ще им позволи да споделят данни и да взаимодействат автоматично в реално време, намалявайки рисковете и избягвайки произшествията. 

1. Организация на транспорта 2. Комуникационни мрежи 
 656(045)  + 681.324(045)
Ключови думи: 1. транспорт 2. транспортен сектор 3. свързаност 4. обмен на данни 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2272

- 227 -

Сп Б 393

Smart cities get on their bikes . // ISO Focus +, 2015, N 112, с. 20 - 25. 

   Много от градовете днес страдат от задръствания по пътищата и в гъсто населените градски райони най-бързият начин за придвижване е този на велосипед. Задръстванията са основен икономически проблем заради многото загубени часове и разход на гориво. Решението е именно използването на велосипеди и все повече градове са готови да ги използват. 

1. Велосипеди 
 629.118.3(045)
Ключови думи: 1. велосипеди 2. умни градове 3. градове 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2281

- 228 -

Сп Б 341

Аварийно електрозахранване с дизелови агрегати - част II . // Инженеринг ревю, 2015, с. 78 - 85. 

   В статията са разгледани дефинициите за номинална мощност в зависимост от режима на работа и влиянието на факторите на околната среда върху мощността на агрегатите. Също така са разгледани типични схеми на електрически уредби с агрегати за аварийно захранване и взаимодействието им с UPS системи. 

   Статията продължава в следващия брой

1. Генератори - електрически 2. Дизелови двигатели 
 621.313.12(045)  + 621.436(045)
Ключови думи: 1. дизелови двигатели 2. агрегати 3. генератори 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2011

- 229 -

Сп Б 341

Аварийно електрозахранване с дизелови агрегати - част III . // Инженеринг ревю, 2015, N 4, с. 62 - 67. 

   Разгледани са спецификите на възбудителните системи и влиянието на товарите върху пусковите процеси на електрозахранващите агрегати. 

1. Генератори - електрически 2. Дизелови двигатели 
 621.313.12(045)  + 621.436(045)
Ключови думи: 1. дизелов двигател 2. генератори 3. агрегати 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2013

- 230 -

Сп Б 438

Баджева, Снежина.  Камиони с алтернативни горива от близкото и по-далечното бъдеще / Снежина Баджева. // Камиони, 2015, N 6, с. 32 - 38. 

   Днес не може да се мисли само за един източник на енергия, напротив всички решения с различни енергийни източници трябва да бъдат тествани и да бъдат зрели и готови за пазара. Дизеловото гориво ще остане водещо още много години напред, но се работи усилено, за да се предложат на пазара автомобили, задвижвани от алтернативни горива с цел опазване на околната среда. 

1. Камиони 2. Алтернативни горива 
 629.114.4(045)  + 62-67(045)
Ключови думи: 1. камиони 2. товарни автомобили 3. алтернативни горива 4. биодизел 5. електрически автомобили 6. водородни горивни глетки 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2080

- 231 -

Сп Б 412

Георгиев, Иван.  Кинодронове] Cinedrones / Иван Георгиев. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 170, с. 52 - 55. 

   Както с нож можем да извършим престъпление или да си нарежем хляб, така с дроновете могат да се съсипват животи или да се прави изкуство . Казано иначе, и те като всяко друго човешко творение могат да служат за добро или зло. В този материал се набляга на положителната им страна в контекста на киноиндустрията и телевизионните продукции. 

1. Летателни апарати 2. Киноизкуство 
 629.73:778.53(045)
Ключови думи: 1. дрони 2. дронове 3. кинодронове 4. киноиндустрия 5. кино 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.  
  

Сист. No: 2034

- 232 -

Сп Б 438

Гешов, Радослав.  ECAS - що е то? / Радослав Гешов. // Камиони, 2015, N 4, с. 80 - 82. 

   Пневмобалони се използват масово в окачването на товарни автомобили, полуремаркета, ремаркета и автобуси. И няма как в съвременните модели да не срещнете системата на WABCO за въздушно окачване с електронно управление, позната с абревиатурата си ECAS (Electronically Controlled Air Suspension). 

1. Товарни автомобили 
 629.114.4(045)
Ключови думи: 1. товарни автомобили 2. окачване 3. въздушно окачване 4. електронно управление 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2175

- 233 -

Сп Б 438

Гешов, Радослав.  Регулиране работната хлабина на спирачките / Радослав Гешов. // Камиони, 2015, N 4, с. 77 - 79. 

   Автомобилните спирачки могат да прегреят поради много и различни причини. Една от най-често срещаните, но и най-лесните за отстраняване, е неправилно настроената работна хлабина между накладките и спирачния диск, която трябва да се проверява постоянно, тъй като при използването на спирачките накладките и дисковете се износват. 

1. Спирачни устройства 
 629.113(045)
Ключови думи: 1. спирачки 2. спирачни устройства 3. накладки 4. работна хлабина 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2177

- 234 -

Сп Б 438

Гешов, Радослав.  Главно предаване - поглед отвътре / Радослав Гешов. // Камиони, 2015, N 10, с. 74 - 76. 

   В статията се разглежда избора за предавателни отношения за главното предаване на товарни автомобили, защо този избор е толкова важен и как се избира оптималното предавателно отношение. 

1. Товарни автомобили 
 629.114.4(045)
Ключови думи: 1. товарни автомобили 2. главно предаване 3. предавателно отношение 4. предавателна кутия 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2422

- 235 -

Сп Б 412

Джамбов, Виктор.  Трудната покупка, наречена дрон / Виктор Джамбов. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 170, с. 48 - 51. 

   Сигурно всеки си е представял, че си купува дрон. Тези симпатични летателни апарати са страхотни продукти, но къде е границата между "искам" и "имам нужда и полза"? Статията разглежда разлчните видове дронове и как да изберем най-подходящия от тях. 

1. Летателни апарати 
 629.73(045)
Ключови думи: 1. дрони 2. дронове 3. летателни апарати 4. безпилотни летателни апарати 5. безпилотни машини 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2033

- 236 -

Сп Б 341

Доставчици на решения за автомобилната промишленост . // Инженеринг ревю, 2015, N 8, с. 28 - 52. 

   Статията представя водещи производители и доставчици на решения за автомобилния сектор, които разказват за своите най-актуални оферти и технически предложения. 

1. Автомобилостроене 
 629.113.001.3(045)
Ключови думи: 1. автомобилна индустрия 2. автомобилостроене 3. автомобилна промишленост 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2419

- 237 -

Сп Б 462

Дюлез, Ромен.  Поглед към интерсити превозите в Европа : Под това название на континента се предлагат широка гама железопътни услуги / Ромен Дюлез. // Железопътен транспорт, 2015, N 9, с. 32 - 37. 

   Терминът "Интерсити" се появява преди повече от половин век в Обединеното кралство, след това - през 1971 - във Федерална Република Германия, и обозначава редовните жп връзки между градовете с честота на два часа. Оттогава в много страни така се наричат бързите жп превози, които обаче се извършват извън високоскоростните железопътни мрежи. 

1. Железопътен транспорт 
 629.4-521(045)
Ключови думи: 1. железопътен транспорт 2. жп превози 3. вагони 4. средна скорост 5. максимална скорост 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2157

- 238 -

Сп Б 462

Емилова, Мая и др.  Интелигентни информационни системи в управлението на ЖП сектора : Те са необходими, включително и за привличането на по-голям трафик през територията на страната / Мая Емилова, Симеон Ананиев. // Железопътен транспорт, 2015, N 9, с. 18 - 24. 

   Новите технологии и информационни решения са част от успешната стратегия за създаване на ефективен, модерен и удобен жп транспорт в ЕС. С помощта на информационните системи и технологии се опростяват административните процедури, извършва се мониторинг на трафика в реално време и електронно отчитане на товарните превози, оптимизират се разписанията, улеснява се съгласуването на международните трасета, насърчава се създаването и развитието на коридори за сигурност, позволяващи проследяването на пътниците при минимум неудобства за самите тях. Целта е с въвеждане на подходящи информационни-комуникационни технологии да се постигне по-голяма безопасност и мобилност, както и да се изгради модерна инфраструктура. 

1. Информационни технологии 2. Железопътен транспорт 
 681.518:629.4-521(045)
Ключови думи: 1. жп транспорт 2. жп гари 3. информационни системи 4. управление на информацията 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2156

- 239 -

Сп Б 438

Колко важна е охлаждащата течност . // Камиони, 2015, N 3, с. 68 - 69. 

   40% от всички проблеми в двигателя се зараждат в охладителната система и значителна част от тях са причинени от неподходяща поддръжка. Съвременните дизелови двигатели обикновено използват охладителни течности, които са предварително смесени и готови за употреба.Тези течности съдържат добавки за работа в тежки условия и дейонизирана вода. Ако добрата поддръжка на един двигател изисква да не се рискува с примеси в маслото, то същото важи и за охладителната течност. 

1. Двигатели с вътрешно горене 2. Охладителни системи 
 621.43(045)
Ключови думи: 1. двигатели с вътрешно горене 2. охлаждащи системи 3. охлаждаща течност 4. антифризи 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2180

- 240 -

Сп Б 462

Нитова, Дарина.  Новото поколение контейнерни терминали : Европейските държави стимулират интермодалния транспорт и най-вече екологично чистите електрифицирани железници / Дарина Нитова. // Железопътен транспорт, 2015, N 7-8, с. 20 - 25. 

   В световен мащаб комбинирани превози се осъществяват вече над половин век. Практиката сочи, че те са транспортната система на бъдещето. При изпълнението на този вид превози за сравнително дълъг период се констатира, че е целесъобразно да се направят редица подобрения в технологията и да се внедрява усъвършенствана механизация отговаряща на съвременните технологии. Най-голям дял от комбинираните превози заемат контейнерните, осъществявани съвместно с автомобилен, жп и воден транспорт. 

1. Експлоатация на железопътния транспорт 2. Товарни транспортни средства 3. Контейнери. Резервоари и др. 
 656.2:629.1-44(045)  + 621.643(045)
Ключови думи: 1. контейнери за товари 2. контейнерни линии 3. жп транспорт 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2159

- 241 -

Сп А 14

Носов, С.  Торжество технологий / С. Носов. // Автомобильный транспорт, 2015, N 1, с.20 - 25. 

   Статията описва иновациите в областта на тежкотоварните автомобили, свързани предимно с допълнителни източници на енергия и виртуалното управление на камиони чрез компютърни конзоли. 

1. Товарни автомобили 2. Иновации 
 629.114.4.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. тежкотоварни автомобили 2. иновации 3. автомобили 4. виртуализация 5. автобуси 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2440

- 242 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  Подводният дрон / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 174, с. 82 - 83. 

   Въздушните летящи дронове са хит в последно време, а и представляват наистина страхотно решение, когато трябва да разгледаме света под нас от птичи поглед. Само че какво е решението, когато не става дума за въздуха, а за водата? Океаните и моретата са обект на интерес за много хора, а всичко, ставащо в дълбините, е като че ли още по-трудно за изследване и достигане. 

1. Експлоатация на водния транспорт, механизация 2. Роботи. Автомати 
 656.6:621.865(045)
Ключови думи: 1. роботи 2. дрони 3. подводен дрон 4. воден транспорт 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2283

- 243 -

Сп Б 568

Рашев, Боян.  Възход и падение на дизела / Боян Рашев. // Forbes България, 2015, N 55, с. 121. 

   Скандалът със замърсяването от дизеловите автомобили на VW придобива все по-внушителни размери. Стана ясно, че всички производители имат общ проблем - дизеловите коли замърсяват много повече в реални условия, отколкото при тестове. А малко хора осъзнават какво отражение върху хачеството на живот има възходът на дизела. 

1. Автомобили - дизелови 2. Замърсяване на въздуха 
 629.113:621.436  + 504.3.054(045)
Ключови думи: 1. автомобили 2. дизелови автомобили 3. вредни емисии 4. замърсяване на въздуха 5. дизел 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2267

- 244 -

Сп Б 526

Селиктар, Иля.  Електромобилите : Ефективно ли е бъдещето днес / Иля Селиктар. // Новата икономика, V, 2015, N 56, с. 130 - 134. 

   Че бъдещето принадлежи на електромобилите вече всички са съгласни. Съществуват няколко проблема обаче, които възпрепятстват широкото им разпространение: ограниченият пробег с едно зареждане; липсата на широка инфраструктура за зареждане; дългото време за презареждане и високата им цена. Статията прави бърз преглед на пазара на електромобили. 

1. Електромобили 
 629.113.6(045)
Ключови думи: 1. електромобили 2. електрически автомобили 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2396

- 245 -

Сп Б 389

Стригулев, Начо.  Игра на дронове / Начо Стригулев. // Мениджър, 2015, N 6 (200), с. 200 - 202. 

   "Дрон" е сред новите думи, навлезли в употреба в българския език през последните години. Тя е еквивалентна на съкращението БЛА (безпилотен летателен апарат), както и на англоезичното (unmanned aerial vehicle).Те са безпилотни, с дистанционно управление и определена степен на автономия. Статията разглежда какво е бъдещето на тези малки летателни машини, които определено са най-многофункционалната технология в арсенала на човечеството. 

1. Летателни апарати 
 629.73(045)
Ключови думи: 1. дронове 2. безпилотни летателни апарати 3. безпилотни машини 4. дрони 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2006

- 246 -

Сп Б 462

Тасев, Йордан и др.  Възможности за повишаване конкурентоспособността на железниците / Йордан Тасев, Дарина Нитова. // Железопътен транспорт, 2015, N 5, с. 28 - 33. 

   Несъмнено жп мрежата, с която разполагаме е голямо национално богатство. За съжаление обаче нейната пропускателна и превозна способност, както и екологичната чистота на електрическата тяга не се използват рационално. Като основна причина обикновено се посочва намаленият обем на пътническите и товарни превози в резултат на драстичния спад в производството през последните десетилетия. Все пак превози има, макар и в намален обем, но те се насочват предимно към автомобилния транспорт. 

1. Железопътен транспорт 
 629.4-521.000.33(045)
Ключови думи: 1. влакове 2. вагонен парк 3. жп транспорт 4. сухопътен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2161

- 247 -

Сп Б 412

Тошев, Стоян.  Високо, високо, още по високо / Стоян Тошев. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 170, с. 44 - 47. 

   Статията разглежда миниатюрните и леки летателни апарати наречени дронови, които се превръщат във все по-голям хит и които ще обсебят нашето бъдеще. 

1. Летателни апарати 
 629.73(045)
Ключови думи: 1. дронове 2. дрони 3. летателни апарати 4. безпилотни летателни апарати 5. безпилотни машини 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2031

- 248 -

Сп Б 412

Тошев, Стоян.  Миниавтомобил без шофьор / Стоян Тошев. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 174, с. 80 - 81. 

   Статията представя първия прототип на британско миниатюрно електрическо превозно устройство Lutz Pathfinder. Двуместното автомобилче би могло да се превърне в полезно, сигурно и екологично транспортно решение за всички жители на съвременните големи градове или в техните предградия. 

1. Електромобили 
 629.113.6(045)
Ключови думи: 1. електромобили 2. електрически автомобили 3. автономни автомобили 4. автономни коли 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2284

- 249 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Велоеволюцията продължава / Татяна Явашева. // Новата икономика, V, 2015, N 8 (52), с. 46 - 49. 

   Велоиндустрията се радва на динамично развитие през последните десетина години. Очаква се производството у нас през 2015 г. да надхвърли 1 млн. велосипеда и България да стане трета в Европа след Германия и Италия. 

1. Велосипеди 
 629.118.3(045)
Ключови думи: 1. велосипеди 2. велоиндустрия 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2075

Механизация на селското стопанство. Селскостопански.

- 250 -

Сп А 79

Ишпеков, С. и др.  Технологии за механизирано прибиране на сусам в България / С. Ишпеков и др. // Механизация на земеделието, LXI, 2015, N 4, с.13 - 15. 

   В статията е направено сравнение между четири технологични варианти за механизирано прибиране на сусам в България - еднофазно прибиране със зърнокомбайн, двуфазно цялорастенийно прибиране, двуфазно прибиране на кутийки и директно прибиране на зърното. 

   Други автори: П. Петров, А. Трифонов, Б. Колев

1. Маслодайни растения 2. Машини и инструменти за прибиране на реколтата 
 633.85:631.35(045)
Ключови думи: 1. сусам 2. маслодайни растения 3. прибиране на реколта 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 2219

- 251 -

Сп А 79

Михов, Михо и др.  Машина за механизиране брането на маслодайна роза с пневматично откъсване на розовия цвят / Михо Михов и др. // Механизация на земеделието, LXI, 2015, N 1, с. 19 - 21. 

   При отглеждане на маслодайна роза единственият етап в технологичния процес, в който и в наши дни всички дейности продължават да се извършват ръчно, е прибирането на розовия цвят. В статията е представено техническо решение, което комплексно да реши проблемите, свързани с условията на труд на берачите и производителността на труда на технологичната операция, чрез реализиране на пневматично откъсване на розовия цвят и транспортиране в редовете на розовите насаждения на берачите и събраната от тях продукция. 

   Други автори: Снежан Божков, Емануел Бадриков, Станислав Станчев

1. Етеричномаслени растения 2. Машини и инструменти за прибиране на реколтата 
 633.81:631.35(045)
Ключови думи: 1. рози 2. маслодайна роза 3. етеричномаслени растения 4. механизиране 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 2222

- 252 -

Сп А 79

Проблеми на поддържането на земеделската техника в България  / Васил Стоянов и др. // Механизация на земеделието, LXI, 2015, N 12, с. 25 - 27. 

   Селскостопанското производство в България следва едно правило - оцеляване или бавна смърт. Мисията на съществуващия научно технически потенциал в страната ни в областта на земеделието е да повишават знанията и способностите на земеделските производители, като им предлагат най-добрите практики, техника и стратегии. Това е валидно и за поддържането и използването на техниката. 

   Други автори: Митко Николов, Даниел Бекана, Пламен Кангалов

1. Земеделска техника - поддръжка, сервиз 
 631.3-77(045)
Ключови думи: 1. селскостопански машини 2. земеделска техника 3. земеделски машини 4. ремонт 5. поддръжка 6. термодинамика 7. термография 8. ултразвук 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 2211

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 253 -

Сп А 181

Абрашева, Пенка.  Лоза / Пенка Абрашева. // Растителна защита, 54, 2015, N 4, с. 26 - 32. 

   Проблемите за неинфекциозните болести по лозата са свързани с много фактори, основните от които са разгледани в настоящата статия. 

1. Лоза - Болести и вредители 
 634.8:632.1(045)
Ключови думи: 1. лозарство 2. лози 3. болести по лозата 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2259

- 254 -

Сп А 213

Анализ на уязвимите сектори в българското земеделие. І-ва ЧАСТ  / Нина Котева и др. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 60, 2015, N 1, с. 3 - 19. 

   Целта на статията е да се направи анализ и оценка на състоянието и възможностите за развитие на уязвимите сектори в селското стопанство: производствени, продуктови и пазарни промени; икономическо състояние на земеделските стопанства; тенденции в преструктурирането на малките стопанства. Анализът се извършва на основата на официална статистическа информация и обхваща периода 2000-2013 г. 

   Други автори: Димитър Николов, Минка Анастасова-Чопева, Петър Кировски, Мимоза Младенова

1. Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 
 338.43(045)
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. земеделие 3. зеленчукопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2348

- 255 -

Сп А 213

Анализ на уязвимите сектори в българското земеделие. ІІ част  / Нина Котева и др. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 60, 2015, N 2, с. 3 - 22. 

   Целта на статията е да се направи анализ и оценка на състоянието и възможностите за развитие на уязвимите сектори в селското стопанство. Използва се широк набор от съвременни методи: системен и сравнителен анализ; разчетно-конструктивен; метод на статистическите групировки и др. Изследването се извършва на основата на официална статистическа информация и обхваща периода 2000-2013 г. 

   Други автори: Димитър Николов, Минка Анастасова-Чопева, Петър Кировски, Мимоза Младенова

1. Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 
 338.43(045)
Ключови думи: 1. земеделие 2. селско стопанство 3. животновъдство 4. растениевъдство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2347

- 256 -

Сп А 181

Андреев, Радослав.  Монокултурното отглеждане създава благоприятна среда за неприятелите / Радослав Андреев. // Растителна защита, 54, 2015, N 10, с. 9 - 11. 

   Производството на редица земеделски култури у нас е районирано и се осъществява в местата, където агроклиматичните условия са най-подходящи за съответната култура. Това, от една страна, е добре - растенията се развиват при оптимални условия и съответно показват максимума от биологичния си потенциал като количество и качество на добивите. От друга страна, обаче площите в тези райони са сравнително ограничени и засяването на културите се осъществява, ако не върху същите, то върху съседни площи, което води до редица негативни ефекти върху земеделското производство. 

1. Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 
 632(045)
Ключови думи: 1. вредители по растенията 2. сеитбообращения 3. борба с вредители 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2381

- 257 -

Сп Б 482

Антропогенни микродендити като фактор за съвременното седименто- и почвообразуване.  Антропогенни микродетрити като фактор за съвременното седименто- и почвообразуване / Антон Сотиров и др. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 14, 2015, N 3, с. 15 - 21. 

   В статията вниманието е насочено към твърдите антропогенни отпадъци като фактор за съвременното седименто- и почвообразуване. 

   Други авт.: Никола Пищалов, Дана Малууд, Мехаела Йерусалимова, Сияна Савова, Росица Везенкова, Мелани Евтимова, Даниел Велинов, Денислав Кирилов

1. Отпадъци 2. Почвени изследвания. Почвен анализ 
 67.08 *:631.4.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. отпадъци 2. разграждане на отпадъци 3. почвообразуване 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2149

- 258 -

Сп Б 329

Баева, Ганка.  Изменения в плевелната флора вследствие употребата на хербициди / Ганка Баева. // Земеделие плюс, 121, 2015, N 7-8 (268), с. 17 - 18. 

   В настоящата статия е направено проучване относно действието на хербицидите към различни групи плевели. 

1. Хербициди - приложение 2. Растения, вредители на селскостопанските растения 
 632.954:632.5(045)
Ключови думи: 1. хербициди 2. плевели 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2062

- 259 -

Сп Б 383

Бакаливанова, Тодорка и др.  Липидна и пероксидация при кулинарна обработка на продукти от птиче месо / Тодорка Бакаливанова, Катя Йоргова. // Птицевъдство, 24, 2015, N 3, с. 25 - 28. 

   Статията разглежда окислителните процеси, протичащи в месните липиди на малотрайни варено-пушени колбаси от птиче месо по време на хладилно съхранение. 

1. Месни продукти 2. Охлаждане. Замразяване 
 637.5:637.5.037(045)
Ключови думи: 1. месо 2. месни продукти 3. птиче месо 4. хладилно съхранение 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2335

- 260 -

Сп А 213

Башев, Храбрин.  Методически подход за анализ, оценка и усъвършенстване на системата за екоуправление в селското стопанство / Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 60, 2015, N 1, с. 20 - 38. 

   Целта на разработката е да се представи окончателен и универсален вариант на методиката за оценка на агро-екоуправлението. Анализът, оценката и усъвършенстването на екоуправлението в селското стопанство е от първостепенно значение, тъй като селскостопанската дейност е основен фактор, водещ до замърсяване и деградация на природната среда, и съществен фактор за опазване и подобряване на природата. 

1. Организация и управление на селскостопанското производство (предприятие) 2. Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 
 631.15*.000.504.056(045)  + 338.43.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. агроекология 2. екоуправление 3. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  3. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2120

- 261 -

Сп Б 383

Белоречков, Димитър.  Фактори, които влияят на замърсяването и контаминирането на яйцата за консумация / Димитър Белоречков. // Птицевъдство, 24, 2015, N 1, с. 18 - 24. 

   Целта на статията е да се анализират начините на замърсяване, защитният механизъм на яйцата и някои фактори, които влияят на замърсяването и микробното контаминиране и проникване. 

1. Яйца 2. Санитарен контрол 
 637.4614.3
Ключови думи: 1. яйца 2. замърсяване 3. защитни механизми 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2337

- 262 -

Сп Б 482

Богданов, Симеон и др.  Изследване на хумусно-карбонатни почви в предпланинската част на Западна Стара планина / Симеон Богданов, Славчо Савев, Евгени Цавков. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 14, 2015, N 3, с . 29 - 35. 

   Представени са резултати от изследването на основни физични и химични свойства на хумусно-карбонатни почви и характеристика на факторите на почвообразуване в предпланинската част на Западна Стара планина. Целта на настоящата работа е да се подпомогне планирането и провеждането на дейностите по възстановяване и повишаване продуктивността на екосистемите в полупланинските райони, в които рендзините имат значително разпространение. 

1. Почвознание. Почвени изследвания 
 631.4.001.3.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. видове почви 2. карбонатни почви 3. карбонатни скали 4. почвообразуващи скали 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2151

- 263 -

Сп Б 329

Бозуков, Христо.  Екологична чистота и автентичност на българския ориенталски тютюн / Христо Бозуков. // Земеделие плюс, 121, 2015, N 7-8 (268), с. 19 - 21. 

   Екологичната чистота е едно от преимуществата на българските тютюни на международните пазари в сравнение с конкурентните. В последно време, а и за в бъдеще производството на екологично чиста (органична) продукция ще е най-ценното предимство за всяко селскостопанско производство. Този показател все повече ще се налага като критерий при оценката на тютюневата суровина от международните дилъри. 

1. Тютюн 
 633.71.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. тютюн 2. екологича чистота 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2064

- 264 -

Сп А 181

Боровинова, Мария.  Варуване / Мария Боровинова. // Растителна защита, 54, 2015, N 8-9, с. 43 - 47. 

   Варуването се използва като основен метод за подобряване на агрохимичните и физични свойства на кисели почви. Варуват се почви, които съдържат лесно разтворими съединения на алуминий, манган, желязо, водород, цинк и мед във фитотоксични количества. Внесената в почвата вар блокира тези съединения, като ги прави трудноусвоими от растенията. 

1. Агротехника 
 631.5(045)
Ключови думи: 1. агротехнически решения 2. почвени мелиорации 3. варуване на почвите 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2082

- 265 -

Сп А 181

Боровинова, Мария.  Овощни култури / Мария Боровинова. // Растителна защита, 54, 2015, с. 16 - 20. 

   В настоящата статия са разгледани повредите от непаразитна болест при овощните видове: горчиви ядки по ябълката, джонатанови петна, ръждивост по плодовете, встъкляване, некротични петна по листата и други. 

1. Овощарство 2. Болести и вредители (в растениев. ) 
 634.1:632.1(045)
Ключови думи: 1. овощарство 2. болести по растенията 3. овощни растения 4. ръждивост по плодовете 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2255

- 266 -

Сп А 181

Боровинова, Мария.  Какво трябва да знаем преди да засадим овощна градина? / Мария Боровинова. // Растителна защита, 54, 2015, N 10, с. 14 - 16. 

   Овощните градини заемат продължително време една и съща площ. При създаването им се влагат много финансови средства и труд, което налага производителите да се съобразят с основните изисквания на отделните култури. Освен това те трябва да имат предвид и съвременните изисквания на потребителите за плодове без остатъчни количества от пестициди, а така също и за опазване на почвата и водите от замърсяване. 

1. Овощарство 
 634.1.047 *(045)
Ключови думи: 1. овощарство 2. овощни култури 3. болести по растенията 4. неприятели 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2383

- 267 -

Сп Б 329

Боровинова, Мария и др.  Контрол на вредителите при биологично производство / Мария Боровинова, Вилина Петрова. // Земеделие плюс, 121, 2015, N 5-6, с. 32 - 34. 

   Опазването на ябълковата продукция от вредители при биологично производство е много трудно, като се имат предвид забраната за употреба на синтетични пестициди. Икономически важни болести по ябълката са струпясването и брашнестата мана, а през отделни години и огнения пригор. За контрол на тези болести при биологично производство са разрешени само мед- и сярасъдържащи фунгициди. Устойчивите на струпясване сортове са най-сигурния начин за намаляване употребата дори и на разрешените фунгициди. 

1. Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 2. Ябълка 
 632:634.11(045)
Ключови думи: 1. вредители по растенията 2. болести по растенията 3. овощни култури 4. ябълки 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2026

- 268 -

Сп А 79

Братоев, Красимир.  Методика за полски изследвания на почвите / Красимир Братоев. // Механизация на земеделието, LXI, 2015, N 9, с. 11 - 14. 

   Почвата, като природна даденост е продукт на продължителни и изключително сложни процеси, протичащи в продължение на хиляди години. В резултат от прилагането на съвременното интензивно земеделие, при което земеделските земи повсеместно са подложени на прекомерна експлоатация почвите деградират, което се отразява неблагоприятно както на техните свойства, така и на отглежданите на тях култури. 

1. Изследване на почвата 
 631.47(045)
Ключови думи: 1. почва 2. изследване на почвите 3. устойчиво земеделие 4. плодородие 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2214

- 269 -

Сп А 181

Ванева-Ганчева, Таня и др.  Голите охлюви - голямо предизвикателство за зеленчукопроизводителите / Таня Ванева-Ганчева, Венелина Янкова. // Растителна защита, 54, 2015, N 4, с. 38 - 39. 

   Климатичните условия през 2014 г. отправиха предизвикателства към селскостопанските производители, свързани с отглеждането на културните растения в условия на преовлажняване на почвата и повишена атмосферна влажност. Тези обстоятелства доведоха до: усложняване на фитосанитарната обстановка от фитопатогенните причинители на болести; активиране на влаголюбивите насекомни и ненасекомни неприятели; буйно развитие на плевелната растителност. 

1. Зеленчукопроизводство 2. Зеленчуци - Болести и неприятели 
 635.1/.8:632(045)
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. зеленчуци 3. вредители по растенията 4. охлюви 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2249

- 270 -

Сп А 181

Василева, Катя.  Гъбните болести са сериозна заплаха / Катя Василева. // Растителна защита, 54, 2015, N 7, с. 18 - 21. 

   В периода 2013/2014 г. е извършен фитосанитарен мониторинг за здравното състояние на лавандуловите насаждения и разпространението на гъбни патогени в основните райони на страната, където се отглежда тази култура - Карлово, Стара Загора, Казанлък, Елхово и др. Според данните, в лавандуловите ценози съществува висок инфекциозен фон, който е фактор за перманентно развитие на гъбни болести. Здравното състояние на растенията се усложнява и от асоцииране на гъбните патогени от отделните родове, които паразитират по различни органи, като водят до дълбоки разстройства в растежа и развитието на растенията. 

1. Етеричномаслени растения 2. Гъбни болести на растенията 
 633.81:632.4(045)
Ключови думи: 1. етеричномаслени растения 2. лавандула 3. болести по растенията 4. гъбни болести 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2235

- 271 -

Сп Б 403

Велизарова, Емилия и др.  Влияние на пожарите върху почвеното органично вещество от горски екосистеми / Емилия Велизарова, Екатерина Филчева, Методи Теохаров. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 14, 2015, N 4, с. 3 - 17. 

   Горските пожари повлияват съдържанието на въглерод в почвата от една страна чрез унищожаването на дървесната растителност, в резултат на което се намалява притокът на органична материя, а от друга чрез изнасянето на повърхностния слой на почвите в следствие на ерозия. При изгаряне, отделените емисии водят до увеличаване на здравния риск, намалена видимост, риск от пътнотранспортни произшествия, трансгранично замърсяване, засилват парниковия ефект. 

1. Плодородие и токсичност на почвите. Ерозия 2. Опасност от пожари. Противопожарна защита 
 631.45.000.504.056(045)  + 614.84(045)
Ключови думи: 1. почвено плодородие 2. пожари 3. органични вещества 4. вредни емисии 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2415

- 272 -

Сп А 181

Велчев, Димитър.  Неприятели / Димитър Велчев. // Растителна защита, 54, 2015, N 2, с. 22 - 24. 

   Много са неприятелите, които атакуват царевицата - над 80. Те повреждат както подземните, така и надземните части на растението. Кои от тях са най-вредните?. 

1. Царевица 2. Вредители на растенията - защита 
 633.15:632(045)
Ключови думи: 1. царевица 2. царевично зърно 3. вредители по растенията 4. неприятели 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2291

- 273 -

Сп Б 403

Видов състав и предпочитание на дивите пчели опрашители към цъфтящи фуражни култури  / Атанас Кирилов и др. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 8 14, 2015, N 4, с. 28 - 31. 

   Целта на изследването е да се установи видовият състав и предпочитанието на пчелите опрашители към различни видове цъфтящи бобови фуражни култури с оглед запазване на биоразнообразието от опрашители в условията на земеделско производство. 

   Други авт.: Ивелина Николова, Наталия Георгиева, Пламен Серафимов

1. Пчелите в опрашването на селскостопанските растения 
 638.19.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. бобови култури 2. фуражни растения 3. пчели 4. опрашване 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2413

- 274 -

Сп Б 383

Витамин Е: живот, здраве и продуктивност . // Птицевъдство, 24, 2015, N 3, с. 21 - 24. 

   Витамин Е е необходим за разстежа и репродукцията, като помага да се запази целостта на структурната тъкан, подкрепя развитието на нервната система и допринася за устойчивостта на птиците на болести. Освен това повишава хранителната стойност на месото и яйцата. 

1. Действие и съдържание на витамини в организма 2. Отглеждане на домашни птици 
 636.5.083:612.015.6(045)
Ключови думи: 1. витамини 2. витамин Е 3. недостиг на витамини 4. домашни птици 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2333

- 275 -

Сп А 62

Гандев, Стефан.  Основни критерии при избор на орехови сортове, подходящи за отглеждане в България / Стефан Гандев. // Растениевъдни науки, 52, 2015, N 4, с. 37 - 42. 

   Орехът става приоритетен овощен вид за България след присъединяването й към ЕС през 2007 г. Отглежданите по света и у нас орехови сортове са отбрани от местните ресурси или са селекционирани в страни с различни почвено-климатични условия. Те се различават по между си по формата на плодовете, качеството на ядката, времето на цъфтеж, силата на растеж и други агробиологични характеристики. Отглеждането на ореховите сортове в различни климатични райони на света води до промени във вегетативните и репродуктивните им прояви, като сила и растеж, време на цъфтеж, рандеман, едрина и качество на плодовете. 

1. Орехоплодни растения 
 634.5(045)
Ключови думи: 1. орехи 2. овощни насаждения 3. орехово масло 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2183

- 276 -

Сп А 181

Генчев, Димитър.  За сортовете зрял фасул и още нещо / Димитър Генчев. // Растителна защита, 54, 2015, N 6, с. 14 - 16. 

   Зрелият фасул е една от най-доходните култури, които се отглеждат в нашата страна. При неполивни условия от него могат да се получат средни добиви от 130 до 150 кг/дка. Освен пряко получена печалба фасулът оставя чисто от плевели поле. След фасул повърхностният почвен слой е рохкав, поради което подготовката за есенната сеитба се улеснява. Освен това фасулът оставя в полето 5-6 кг/дка фиксиран азот, което количество през есента за пшеницата е достатъчно. 

1. Бобови растения 
 635.65(045)
Ключови думи: 1. бобови култури 2. зрял фасул 3. зърнокомбайни 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2241

- 277 -

Сп Б 434

Георгиева, Боряна.  Китай - най-големият земеделски производител в света / Боряна Георгиева. // Агробизнесът, 13, 2015, N 8, с. 36 - 41. 

   Китай е лидер в световното земеделие с около една шеста (17.1 %) от глобалното производство. Само с 11 % от земеделските земи страната изхранва около една пета от световното население. В последните години Китай е с най-голям годишен ръст на БВП в света (над 10 %), който дори при условията на глобална криза след 2009 г. е между 6.8 и 7.8 %. През 2014 г. Китай излезе пред САЩ по БВП като покупателна способност. 

1. Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 2. Китай 
 63.000.33(510)(045)
Ключови думи: 1. земеделие 2. земеделско управление 3. китайско земеделие 4. земеделска продукция 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2106

- 278 -

Сп Б 394

Гогов, Йордан.  Антраксът - особено опасна болест по животните и човека / Йордан Гогов. // Хранително-вкусова промишленост, LXIV, 2015, N 8, с. 22 - 24. 

   Антраксът, наричан още "въглен" е остра заразна болест по животните и човека (зооноза) известан от дълбока древност. Разгледани са антракс при животните и при човека. Обърнато е и внимание на някои основни законодателни разпоредби, свързани с принудителното клане на болни животни и предприемане на задължителни предпазни мерки. 

1. Хранително-вкусова промишленост 2. Антракс 
 664.012616.981.51(045)
Ключови думи: 1. месни продукти 2. болести при животните 3. антракс 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2084

- 279 -

Сп Б 394

Гогов, Йордан.  Бруцелозата се завръща / Йордан Гогов. // Хранително-вкусова промишленост, LXIV, 2015, N 9, с. 11 - 13. 

   Статистическите данни свидетелстват, че бруцелозата е разпространена в световен мащаб и е тясно свързана с вида на животните. Независимо от силното ограничаване на болестта в съвременното животновъдство, тя представлява здравен проблем в редица държави. В статията е разгледана бруцелоза при животните и при човека. 

1. Сравнителна медицина. Ветеринарна медицина 2. Зоохигиена 
 619:614.9(045)
Ключови думи: 1. зоохигиена 2. ветеринарна медицина 3. бруцелоза 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2163

- 280 -

Сп А 280

Гризачите в животновъдните ферми - проблеми, риск и ефективност на контрола  / Славея Кесякова и др. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 52, 2015, N 2, с. 39 - 45. 

   В статията са разгледани причините за присъствието на гризачите, какво е нивото на контрола върху тях, както и какви са здравните рискове от тяхното присъствие в съвременните животновъдни комплекси у нас. 

1. Ферми, животновъдни 2. Мерки против разпространение на инфекции от животни 3. Плацентни, Placentalia 
 631.22:614.449(045)  + 599.3(045)
Ключови думи: 1. животновъдни ферми 2. гризачи 3. заразни болести 4. инфекции 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2179

- 281 -

Сп Б 382

Гроздовата реколта на 2015 година  / Николай Генов и др. // Лозарство и винарство, 63, 2015, N 4, с. 7 - 13. 

   Сред факторите, определящи количеството, качеството и себестойността на гроздовата реколта през настоящата година, значителен дял заемат болестите и неприятелите по лозата. Тяхното разпространение и влияние се определя до голяма степен от условията на съответната година. 

   Други авт.: Цонка Любенова, Емил Балашков, Ваньо Хайгъров, Татяна Йончева

1. Лозарство - България 2. Болести и вредители (в растениев. ) 
 634.8:632(045)
Ключови думи: 1. лозарство 2. винарство 3. болести и вредители (в растениев. ) 4. гроздопроизводство 5. реколта 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2204

- 282 -

Сп Б 329

Делчев, Грози.  Хербициди и хербицидни смеси при рапица / Грози Делчев. // Земеделие плюс, 121, 2015, N 5-6, с. 9 - 12. 

   Изпитани са нови хербициди и хербицидни смеси за борба с икономически най-важните плевели, в това число полски синап и дива ряпа, при зимна маслодайна рапица отглеждана по конвенционална технология. 

1. Хербициди - приложение 2. Маслодайни растения 
 632.954:633.85(045)
Ключови думи: 1. маслодайни култури 2. хербициди 3. рапица 4. плевели 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2020

- 283 -

Сп А 181

Диагностика на повредите, причинени от болести и неприятели по краставиците . // Растителна защита, 54, 2015, N 8-9, с. 25 - 31. 

   Болестите по растенията са с различни отклонения от нормалното им състояние, причинени от патоген (паразитна гъба, бактерия, микоплазма, вирус, вироид) или от фактори на околната среда (абиогенни). Повредите от неприятели засягат различни органи на растението като нагризвания - гризящи, или като следи от убождания - смучещи. В статията са разгледани повечето от болестите и неприятелите по краставиците. 

1. Болести и вредители (в растениев. ) 2. Краставица 
 634.8:632635.63(045)
Ключови думи: 1. краставици 2. болести 3. неприятели 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2079

- 284 -

Сп Б 324

Димитров, Иван и др.  Оценка на вариантни решения за основна обработка и предсеитбена подготовка на почвата и техният ефект върху физичната й характеристика / Иван Димитров, Иван Пачев, Мартин Ненов. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 49, 2015, N 4, с. 19 - 25. 

   Целта на изследването е да се направи анализ на динамичните промени в компонентите на физичната характеристика на Слабо Излужен Чернозем под влияние на приложените системи за обработка на почвата. 

1. Отделни земеделски системи 2. Механически и физически свойства на почвата 
 631.58:631.43(045)
Ключови думи: 1. почвени изследвания 2. свойства на почвата 3. предсеитбена обработка 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2435

- 285 -

Сп А 62

Димитрова, Даниела и др.  Сравнителна икономическа оценка на десертни сортове лози с повишена устойчивост на стресови фактори / Даниела Димитрова, Илиян Симеонов, Мирослав Иванов. // Растениевъдни науки, 52, 2015, N 3, с. 63 - 67. 

   Целта на настоящото изследване е да се извърши сравнителна икономическа оценка на производството на десертно грозде от сортове с повишена устойчивост на стресови фактори и да се препоръчат икономически най-ефективните за практиката. 

1. Икономически аспекти в лозарството 
 634.8:631.1(045)
Ключови думи: 1. лозарство 2. десертни лози 3. икономически анализ 4. добив на растения 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2128

- 286 -

Сп А 181

Димитрова, Елка и др.  Бактериално кафяво гниене по картофите - нов карантинен вредител за България / Елка Димитрова, Мирела Димова. // Растителна защита, 54, 2015, N 1, с. 38 - 39. 

   Бактериалното кафяво гниене е вредоносна болест по културните растения от семейство Картофови за районите с тропичен и умерен климат, поради което нейният причинител е включен в карантинния списък на повечето страни. Големи икономически поражения са били наблюдавани по картофи, домати и тютюн в САЩ, Индонезия, Бразилия, Колумбия, Египет и Южна Африка. 

1. Зеленчукопроизводство 2. Бактериални болести по растенията 
 635.1/.8:632.3(045)
Ключови думи: 1. картофи 2. зеленчукови култури 3. болести по растенията 4. гниене 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2300

- 287 -

Сп А 181

Димитрова, Мая.  Диференцирана борба с плевелите / Мая Димитрова. // Растителна защита, 54, 2015, N 7, с. 24. 

   Лавандулата се отглежда на едно място в продължение на 25-30 години, а в някои случаи и повече. Това създава условия за формиране на заплевеляване с преобладаващо участие на многогодишни плевели, особено от групата на коренищните и кореновоиздънковите видове. 

1. Етеричномаслени растения 2. Растения, вредители на селскостопанските растения 
 633.81:632.5(045)
Ключови думи: 1. етеричномаслени растения 2. лавандула 3. плевели 4. борба с плевелите 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2237

- 288 -

Сп Б 329

Димитрова-Донева, Милка и др.  Заплевеляване при тритикале в района на Странджа / Милка Димитрова-Донева, Димитринка Крушева. // Земеделие плюс, 121, 2015, N 7-8 (268), с. 14 - 16. 

   Направено е проучване върху състава и плътността на заплевеляване на посевите от тритикале, отглеждана след различни предшественници и различни азотни норми на торене, в района на Странджа. 

1. Житни растения. Зърнени култури 2. Растения, вредители на селскостопанските растения 
 633.1:632.5 (045)
Ключови думи: 1. житни растения 2. тритикале 3. заплевеляване 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2061

- 289 -

Сп А 62

Димова, Дарина и др.  Наследяване на признака продуктивна братимост в хибриди зимен фуражен ечемик / Дарина Димова, Дарина Вълчева. // Растениевъдни науки, 52, 2015, N 4, с. 29 - 36. 

   Братимостта е основен елемент на продуктивността, която варира значително под влияние на условията и понякога е трудно да се направят конкретни изводи относно генетическия характер на този признак. Продуктивната братимост се наследява адитивно или с доминиране и свръхдоминиране на родителите с по-висока стойност на признака. 

1. Ечемик 2. Подобряване на растенията. Приложна гинетика. Селекция 
 633.16:631.52(045)
Ключови думи: 1. ечемик 2. фуражни растения 3. хибридизация 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2187

- 290 -

Сп А 181

Динчева, Цветанка и др.  Броколи / Цветанка Динчева, Галина Антонова. // Растителна защита, 54, 2015, N 10, с. 20. 

   Броколите са зеленчукови култури отличаваща се с висока биологична стойност. Те са сред най-големите източници на лутеин и зеаксантин, а ценното им качество за борба срещу рака се дължи на високото ниво на глюкозинолати. В страните с развито зеленчукопроизводство потребителското търсене на броколи непрекъснато се увеличава, докато в България тази култура е въведена в практиката през последните 15 години. 

1. Зеленчукови култури 
 635.1/.8(045)
Ключови думи: 1. зеленчукови култури 2. зеленчукопроизводство 3. броколи 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2385

- 291 -

Сп А 62

Донкова, Дора.  Добив на кореноплоди от полузахарно цвекло, отглеждано в условията на биологично производство / Дора Донкова. // Растениевъдни науки, 52, 2015, N 2, с. 97 - 100. 

   Целта на настоящата статия е да се установи реакцията на културата към торенето с два вида биоторове и редуцирана азотна норма при неполивни условия и без прилагане на хербициди и препарати за растителна защита. 

1. Захарни и скорбелни растения 
 633.6.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. кореноплодни култури 2. захарно цвекло 3. торене 4. торове 5. добив на растения 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2130

- 292 -

Сп А 62

Донкова, Дора.  Изследване върху заплевеляването на посева от пшеница, отглеждана в условията на биологично производство / Дора Донкова. // Растениевъдни науки, 52, 2015, N 1, с. 54 - 57. 

   Проследено е заплевеляването на посева от пшеница, отгледана в сеитбооборот с царевица и след угар и два варианта на използване на следжътвените растителни остатъци от тях в условията на екополе (естествено плодородие и без хербициди) за района на Търговище. 

1. Пшеница 2. Растения, вредители на селскостопанските растения 
 633.11:632.5(045)
Ключови думи: 1. житни растения 2. плевели 3. заплевеляване 4. борба с плевелите 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2135

- 293 -

Сп А 62

Енчев, Станимир.  Ефикасност и селективност на хербициди през вегетацията на кръмно цвекло / Станимир Енчев. // Растениевъдни науки, 52, 2015, N 1, с. 44 - 47. 

   Целта на разработката е да се установи ефективността на изпитваните хербициди, селективността им към кръмното цвекло и влиянието им върху някои технологични показатели на културата. 

1. Хербициди - приложение 
 632.954:633.4(045)
Ключови думи: 1. хербициди 2. растителна защита 3. кореноплодни култури 4. цвекло 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2131

- 294 -

Сп Б 324

Ефективност на напояването на Черноземи  / Нели Гаджалска и др. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 49, 2015, N 3, с. 11 - 21. 

   Основните предизвикателства, с които се сблъсква земеделското производство на България сега и които ще стоят пред него с още по-голяма сериозност през следващите години, са изменение на климата в региона, рационално управление и опазване на водите в земеделието и въвеждането на добри земеделски практики. Намаляването на валежите води до рязко намаляване на водните запаси в реките и напоителните язовири в годишен и многогодишен аспект и ограничаване на възможността за използване на водата за напояване. Това налага необходимостта от промяна в цялостните тяхнологии на земеделско производство, които трябва да бъдат съобразени с новите условия и потребности на земеделски култури. 

   Други авт.: Румяна, Кирева, Владя Събков, Галина Патаманска, Милена Мотева, Весела Браничева, Елена Грънчарова, Константин Караиванов

1. Напояване 
 631.67(045)
Ключови думи: 1. почвообразуващи скали 2. напояване на почвата 3. поливане 4. поливна вода 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2358

- 295 -

Сп А 181

Желев, Звездомир и др.  Какво трябва да знаем за основните болести? / Звездомир Желев, Димитър Бързаков, Айдън Ибрахим. // Растителна защита, 54, 2015, N 1, с. 14 - 21. 

   Рапицата е сравнително нова, но вече е основна за страната полска култура. Цялостната технология вкл. и тази за растителна защита, изисква високо ниво на компетентност и прецизно изпълнение. По отношение на болестите по рапицата у нас до момента има ограничен брой изследвания и наличната информация е по-малко от необходимото. Възприемането на практики от страни с традиции в този вид производство има положително общо въздействие, но ако не се отчитат местните климатични и епидемиологични условия, грешките са неизбежни. 

1. Маслодайни растения 2. Болести и вредители (в растениев. ) 
 633.85:632(045)
Ключови думи: 1. рапица 2. маслодайни растения 3. рапични продукти 4. болести по растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2294

- 296 -

Сп А 181

Иванов, Емил.  Екологично насочени площи / Емил Иванов. // Растителна защита, 54, 2015, N 6, с. 12 - 13. 

   Една от новите креативни идеи на ЕС за стимулиране и развитие на земеделието през новия програмен период (2014-2020 г.) включва производството на протеиновите култури в Система за обвързано подпомагане (директни плащания за площ + т. нар. "зелени плащания"). Ползите от проекта за страната, както и пречките за осъществяването му са разгледани в настоящата статия. 

1. Бобови растения 
 635.65.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. бобови култури 2. протеинови култури 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2240

- 297 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Китай - най-големият земеделски производител в света / Петко Иванов. // Агробизнесът, 13, 2015, N 10, с. 37. 

   Китай е лидер в световното земеделие с около една шеста (17.1 %) от глобалното производство. Само с 11 % от земеделските земи страната изхранва около една пета от световното население. В последните години Китай е с най-голям годишен ръст на БВП в света (над 10 %), който дори при условията на глобална криза след 2009 г. е между 6.8 и 7.8 %. През 2014 г. Китай излезе пред САЩ по БВП като покупателна способност. 

   Продължение от бр. 8

1. Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 2. Китай 
 63.000.33(510)(045)
Ключови думи: 1. земеделие 2. земеделско управление 3. земеделска продукция 4. китайско земеделие 5. животновъдни продукти 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2138

- 298 -

Сп А 181

Иванова, Иванка.  Тютюневият и доматеният рогов червей - опасни неприятели по доматите / Иванка Иванова. // Растителна защита, 54, 2015, N 7, с. 28 - 29. 

   В настоящата статия са описани двата вида червеи, вредите, които причиняват, както и мерките прилагани при борбата с тях. 

1. Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 2. Домати 
 632:635.64(045)
Ключови думи: 1. домати 2. вредители по растенията 3. доматен червей 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2238

- 299 -

Сп А 181

Иванова, Иванка.  Болести / Иванка Иванова. // Растителна защита, 54, 2015, N 2, с. 16 - 18. 

   Царевицата се напада от редица неинфекциозни и инфекциозни болести, чието разпространение и проявление силно варират в зависимост от външните условия, от устойчивостта на отглежданите хибриди и не на последно място и от прилаганата агротехника. От съчетанието на тези фактори зависят щетите върху добива, които също варират по райони и години на отглеждане. 

1. Царевица 2. Болести и вредители (в растениев. ) 
 633.15:632(045)
Ключови думи: 1. царевица 2. болести по царевицата 3. гниене 4. зърно 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2266

- 300 -

Сп Б 324

Изследване продуктивността на царевица в различни агроекологични райони и агротехника  : Неполивни условия / Росица Тончева и др. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 49, 2015, N 4, с. 26 - 46. 

   Целта на разработката е да се изследва отзивчивостта на избрани хибриди царевица, отглеждани при неполивни условия в различни агроекологични райони на страната, към гъстота на посева, и на базата на статистически модели да се дадат препоръки за оптимална гъстота за получаване на максимални добиви. 

   Други автори: Иван Димитров, Дафина Николова, Мартин Ненов

1. Царевица, хибридна 
 633.15(045)
Ключови думи: 1. царевица 2. хибридни растения 3. неполивни условия 4. добиви 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2436

- 301 -

Сп Б 324

Изследване продуктивността на царевица в различни агроекологични райони и агротехника  : Поливни условия / Росица Тончева и др. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 49, 2015, N 4, с. 65 - 73. 

   Целта на изследването е да се оцени оптималната гъстота на посева за получаване на максимален добив от пет хибрида царевица, отглеждани при различни почвено-климатични условия и нарастваща гъстота, с помоща на математически зависимости. 

   Други авт.: Иван Димитров, Дафина Николова, Мартин Ненов

1. Царевица, хибридна 2. Напояване 
 633.15:631.67(045)
Ключови думи: 1. царевица 2. хибридни растения 3. поливане 4. добиви 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2438

- 302 -

Сп Б 403

Илиева, Даринка.  Проучвания на търговски китове за диагностика на беса / Даринка Илиева. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 14, 2015, N 3, с. 69 - 72. 

   Целта на настоящата статия е в сравнителен аспект да се изпитат използваните от нас в лабораторната практика търговски китове, които се дистрибутират и са предназначени за диагностика и детекция на вирусите на беса чрез Флуоресцентен антитялов тест. 

1. Бяс 
 616.988.21(045)
Ключови думи: 1. бяс 2. зоонози 3. инфекциозни болести 4. диви животни 5. домашни животни 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2346

- 303 -

Сп А 79

Иновативна технология за опазване на земеделските земи от деградация  / Георги Митев. // Механизация на земеделието, LXI, 2015, N 6, с. 3 - 6. 

   В резултат на многогодишното използване на почвите за производство на растителна продукция, прилагането на някои неподходящи практики и промените в климата, земеделските земи деградират. Влошават се физико-механичните свойства на почвите, следвани от влошаване на химичните и биологични такива. Насърчаване прилагането на технологии за опазване на почвите могат да помогнат за решаване на редица проблеми, свързани с деградирането им. 

1. Натоварване на почвата 
 630.114(045)
Ключови думи: 1. почва 2. опазване на почвата 3. деградация на почвите 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2216

- 304 -

Сп А 79

Ишпеков, С. и др.  Технологии за механизирано прибиране на сусам в България / С. Ишпеков и др. // Механизация на земеделието, LXI, 2015, N 4, с.13 - 15. 

   В статията е направено сравнение между четири технологични варианти за механизирано прибиране на сусам в България - еднофазно прибиране със зърнокомбайн, двуфазно цялорастенийно прибиране, двуфазно прибиране на кутийки и директно прибиране на зърното. 

   Други автори: П. Петров, А. Трифонов, Б. Колев

1. Маслодайни растения 2. Машини и инструменти за прибиране на реколтата 
 633.85:631.35(045)
Ключови думи: 1. сусам 2. маслодайни растения 3. прибиране на реколта 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 2219

- 305 -

Сп А 181

Калинова, Щелияна.  Имазамокс съдържащите хербициди успешно атакуват синята китка по тютюна / Щелияна Калинова. // Растителна защита, 54, 2015, N 10, с. 17 - 18. 

   Синята китка е висш цветен, облигатен паразит, който се прикрепва към корените на растението гостоприемник и е тотално зависим от него, като черпи вода и хранителни вещества за развитието си. Паразитът е в състояние многократно да намали добива и качеството на селскостопанската продукция или напълно да унищожи културата гостоприемник в зависимост от степента на нападение и от момента на прихващане към корена на растението. 

1. Хербициди - приложение 2. Плевели 3. Тютюн - обработка 
 632.954:632.5(045)  + 633.71(045)
Ключови думи: 1. тютюн 2. хербициди 3. плевели 4. борба срещу плевелите 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2384

- 306 -

Сп А 181

Каназирска, Венета.  Почвената проба е ключ към поддържане на почвеното плодородие / Венета Каназирска. // Растителна защита, 54, 2015, N 8-9, с. 32 - 37. 

   Химичният анализ на почвата е база за построяването на правилна система на хранене на растенията и ефективно и рационално използване на торовете. Той дава директна информация за хранителния режим на почвата и позволява да се прецени състоянието й като среда за развитието на растенията. 

1. Почвени изследвания. Почвен анализ 
 631.42(045)
Ключови думи: 1. почвени анализи 2. плодородие 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2081

- 307 -

Сп А 181

Каназирска, Венета.  Физиологични промени при зеленчуците, предизвикани от абиотични фактори / Венета Каназирска. // Растителна защита, 54, 2015, N 7, с. 30 - 35. 

   Растенията реагират на неблагоприятните растежни фактори посредством редица защитноприспособителни реакции, но въпреки това те може да понесат значителни щети. Високата слънчева радиация, екстремните температури, сушата, засоляването и замърсяването на околната среда са често срещани стресови фактори със силно влияние върху растежа, развитието и продуктивността на растенията. 

1. Зеленчукопроизводство 2. Физиология на растенията 
 635.1/.8:581.8(045)
Ключови думи: 1. зеленчукови култури 2. слънчева радиация 3. екстремни условия 4. стресови фактори 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2239

- 308 -

Сп А 62

Кертиков, Тодор и др.  Изследване върху фенологията и продуктивността на просо (Panicum miliaceum L.) като ценна сухоустойчива култура / Тодор Кертиков, Даниела Кертикова. // Растениевъдни науки, 52, 2015, N 4, с. 74 - 79. 

   Целта на проведения експеримент е да се проследи фенологията, развитието и продуктивността на просото предвид сухоустойчивостта на културата. 

1. Просо 
 633.17(045)
Ключови думи: 1. просо 2. зърно 3. сухоустойчивост 4. фуражи 5. продуктивност 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2185

- 309 -

Сп Б 434

Киров, Димитър.  Розата - царицата на цветята да я опазим от вредители / Димитър Киров. // Агробизнесът, 13, 2015, N 8, с. 29 - 31. 

   Това прекрасно цвете често е застрашено от опасните вредители - от обикновения паяжинообразуващ акар Tetranychus urticae червено-кафявия акар Tetranychus cinobarinus. В статията са описани и средствата използвани при борба с тях. 

1. Вредители на растенията - защита 2. Маслодайни растения 
 632(045)  + 633.85(045)
Ключови думи: 1. рози 2. маслодайни култури 3. вредители по растенията 4. защита на растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2100

- 310 -

Сп А 181

Киряков, Иван и др.  Болести и неприятели по фасул, леща и нахут / Иван Киряков, Йорданка Станоева. // Растителна защита, 54, 2015, N 6, с. 16 - 21. 

   Болестите и неприятелите са основни биотични фактори определящи размера и качеството на продукцията при зърнено-бобовите култури. У нас тези култури се нападат от редица болести, причинявани от фитопатогенни гъби, бактерии и вируси. По-важни заболявания при фасула, лещата и нахута у нас са: обикновената фасулева мозайка, бактерийният пригор по фасула, ореоловият пригор по фасула, ръждата по фасула, антракнозата, фузарийното увяхване по лещата, аскохитоза по лещата и чернилка по нахута. 

1. Бобови растения 2. Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 
 635.65:632(045)
Ключови думи: 1. бобови култури 2. болести по растенията 3. вредители по растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2242

- 311 -

Сп А 280

Костадинова, Гергана и др.  Агроекологична оценка на тор и постеля от кокошки носачки по съдържание на биогенни елементи и микроорганизми / Гергана Костадинова, Диана Дерменджиева, Росица Стефанова. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 52, 2015, N 3, с. 42 - 53. 

   Прилаганите системи и технологии в съвременното птицевъдство се характеризират с линейност на производствените процеси, при които наред с получаваната продукция (месо, яйца) се генерират и значителни количества отпадъчни продукти (тор, постеля), които при неправилно третиране, съхранение и използване могат да породят екологични и здравни проблеми за хората и животните. Целта на настоящото изследване е да се проучи и направи агроекологична оценка на тор и постеля от кокошки-носачки, по съдържание на биогенни елементи (N, P, K) и микроорганизми с оглед определяне на риска за околната среда и възможностите им за използване за наторяване в земеделието. 

1. Птицевъдство 2. Торове. Торене. Стимулиране растежа на растенията 
 636.6:631.8.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. птицевъдство 2. оборски тор 3. торене 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2032

- 312 -

Сп Б 383

Кречмер, Фабиан и др.  Фермерство на етажи / Фабиан Кречмер, Малте Е. Коленберг. // Птицевъдство, 24, 2015, N 4, с. 28 - 29. 

   Интересът към проекта е огромен. Туристите се тълпят пред витрината на първата създадена с научна цел "вертикална ферма" в Корея. Отвътре тя донякъде прилича на склад, но вместо щайги и кашони по рафтовете има салати. Подредените в няколко разположени един над друг реда растения се облъчват с бяла, синя и виолетова светлина от светлодиоди. При пълно натоварване на общо 446 кв. м на ден се произвеждат 125 салати. 

1. Растениевъдство 
 633/635.000.33(045)
Ключови думи: 1. фермерство 2. растениевъдство 3. зеленчукопроизводство 4. вертикално фермерство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2171

- 313 -

Сп А 280

Кръстев, Красимир.  Екологична оценка за сезонната динамика на микроклимата в сграда за двеста крави / Красимир Кръстев. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 52, 2015, N 3, с. 37 - 41. 

   Екологичните параметри на сградата са надежден критерий за оценка на производствената среда и до колко изборът на съответната технология за отглеждане е подходящ и икономически ефективен. Много изследователи посочват, че технологията за отглеждане оказва пряко влияние върху екологичния статус на кравите. Целта на проучването е да се направи екологична оценка на сезонната динамика на микроклимата в сграда за отглеждане на двеста крави от популацията Българско черношарено говедо. 

1. Животновъдни сгради и съоръжения. Ферми. Спомагателни съоръжения. Оборудване 
 631.22:504.03/.05(045)
Ключови думи: 1. животновъдни сгради 2. микроклимат в животновъдството 3. екологична оценка 4. говедовъдство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2030

- 314 -

Сп Б 329

Кузманова, Любена и др.  Съдържание и износ на азот и фосфор при ечемик според генотипа / Любена Кузманова, Светла Костадинова, Светла Ганушева. // Земеделие плюс, 121, 2015, N 7-8 (268), с. 12 - 13. 

   В статията са представени резултатите от проучване на генотипна специфика в съдържанието на азот и фосфор в зърното и сламата, общият износ и разходът на образуване на единица зърно при четири сорта и десет селекционни линии пивоварен ечемик. 

1. Ечемик 2. Изкуствени торове 
 633.16:631.82/.85(045)
Ключови думи: 1. ечемик 2. минерални торове 3. зърно 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2060

- 315 -

Сп А 181

Лечева, Иванка.  Срещу неприятелите основни са агротехническите мероприятия / Иванка Лечева. // Растителна защита, 54, 2015, N 7, с. 22 - 23. 

   Лавандулата се напада от по-малко неприятели. Употребата на пестициди трябва да е минимална, тъй като е недопустимо наличието на остатъчни количества в продукцията. Това налага да се заложи изключително на превантивните мерки за опазването, които да започнат още при създаването на насажденията. 

1. Етеричномаслени растения 2. Насекоми, вредители на селскостопанските растения 
 633.81:632.7(045)
Ключови думи: 1. етеричномаслени растения 2. лавандула 3. вредители по растенията 4. неприятели 5. борба с вредители 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2236

- 316 -

Сп Б 383

Луканов, Христо и др.  Растежни характеристики на мъжки класически бройлери, хранене с фураж с добавка на чеснов прах и пробиотици / Христо Луканов, Атанас Генчев. // Птицевъдство, 24, 2015, N 1, с. 5 - 8. 

   Проучването е с цел да се сравнят растежните характеристики на класически мъжки бройлери, хранени с добавка чеснов прах, пробиотици и комбинация от чеснов прах и пробиотична комбинация. 

1. Кокошки 
 636.52/.58(045)
Ключови думи: 1. кокошки 2. бройлери 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2173

- 317 -

Сп А 181

Маринов-Серафимов, Пламен и др.  Култура, силно уязвима на плевели / Пламен Маринов-Серафимов, Георги Георгиев. // Растителна защита, 54, 2015, N 5, с. 24 - 26. 

   Плевелните видове, наред с болестите и неприятелите, са един от основните фактори, които ограничават възможностите за получаване на стабилни и качествени добиви от соево зърно. Соята е култура, която се характеризира с бавен темп на нарастване в началните етапи от развитието си, което я прави силно уязвима на конкурентното въздействие на плевелната растителност. Намалението на добива от соево зърно може да достигне до 58 % от биологичния му потенциал в зависимост от степента и продължителността на заплевеляване. 

1. Бобови растения 2. Плевели 
 635.65:632.5(045)
Ключови думи: 1. бобови култури 2. соя 3. плевели 4. заплевеляване 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2245

- 318 -

Сп А 181

Машева, Стойка.  Зеленчукови култури / Стойка Машева. // Растителна защита, 54, 2015, N 4, с. 22 - 24. 

   Неинфекциозните болести по зеленчуковите култури не се предават от растение на растение, не се пренасят със семената, не се запазват в почвата. Не се увеличават във времето. Въпреки това те могат да бъдат сериозен проблем, да причинят значителни загуби и дори да компроментират производството. 

1. Зеленчукови култури 2. Болести и вредители (в растениев. ) 
 635:632.1(045)
Ключови думи: 1. зеленчукови култури 2. болести по растенията 3. хранителни елементи 4. растежни регулатори 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2257

- 319 -

Сп А 181

Машева, Стойка.  Болести / Стойка Машева. // Растителна защита, 54, 2015, N 10, с. 21 - 22. 

   В настоящата статия са разгледани основните видове болести засягащи броколите и борбата с тях. 

1. Зеленчуци - Болести и неприятели 
 635.1/.8:632(045)
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. зеленчукови култури 3. болести по растенията 4. болести по зеленчуците 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2387

- 320 -

Сп А 181

Митков, Аньо.  Редуването на културите е важен елемент в технологията на отглеждане / Аньо Митков. // Растителна защита, 54, 2015, N 10, с. 7 - 8. 

   Правилно изградените сеитбообръщения трябва да отговарят на следните изисквания: да осигурят изпълнението на планираното производство от растителна продукция; да осигуряват възможно най-пълно и равномерно използване на работната сила и средствата за производство; да осигуряват ефикасна борба с болестите, неприятелите и плевелите по културните растения; да подобряват непрекъснато почвеното плодородие и други. 

1. Отделни земеделски системи 
 631.58(045)
Ключови думи: 1. агротехника 2. селско стопанство 3. сеитбообращения 4. почвено плодородие 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2379

- 321 -

Сп Б 329

Митова, Диляна.  Биологичното земеделие и екоуправлението на селското стопанство / Диляна Митова. // Земеделие плюс, 121, 2015, N 5-6, с. 3 - 5. 

   Биологичното земеделие е, макар и малка, брънка от веригата дейности, насочени към опазване на природните ресурси и здравето на хората и животните. Затова то е земеделска система с приоритет в бъдеще. В статията са разгледани въпросите свързани с развитието и ролята на биологичното земеделие в България през последните десетина години, като съставна част и инструмент от екоуправлението на селското стопанство. 

   Статията продължава в следващия брой. 

1. Селско стопанство- екология 
 63:504.03/.05(045)
Ключови думи: 1. земеделие 2. екологично земеделие 3. биологично земеделие 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2019

- 322 -

Сп А 4

Младенова, Божидара и др.  Алгоритъм за оптимизиране на поливния режим на земеделските култури при воден дефицит / Божидара Младенова, Елена Видинова. // Селскостопанска техника = Agricultural Engineering, 52, 2015, N 1, с. 40 - 45. 

   За нашата страна е характерен недостиг на поливна вода, който ежегодно води до снижаване на производителността и загуби в поливното земеделие. За да се ограничат вредите от неизбежния воден дефицит, а при определени условия дори и да се извлече полза, например провеждане на икономически оптимален поливен режим, е необходим научен подход при разпределянето на наличните водни количества. 

1. Напояване 
 631.67(045)
Ключови думи: 1. поливане 2. поливна вода 3. напояване 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2115

- 323 -

Сп Б 329

Мянушев, Енчо и др.  Азотните торове и нитратите в растенията / Енчо Мянушев, Георги Димитров. // Земеделие плюс, 121, 2015, N 5-6, с. 23. 

   Една от биологичните особености на зеленчуковите култури е склонността им да натрупват азотни съединения - нитрати в резултат на азотното торене. Когато съдържанието на нитрати и нитрити се увеличи, те стават опасни за здравето на човека. 

1. Торове, минерални 
 631.8(045)
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. земеделие 3. торене 4. минерални торове 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2023

- 324 -

Сп Б 329

Мянушев, Енчо и др.  Начини за подобряване на оборски тор / Енчо Мянушев, Георги Димитров. // Земеделие плюс, 121, 2015, N 5-6, с. 24. 

   Един от начините за подобряване качеството на оборския тор е нарязване на сламата, използвана за постеля. С това се повишава поглъщателната способност, създават се условия за уплътняване на тора, а в последствие разхвърлянето по нивите става по-равномерно. 

1. Органични и биологични торове 
 631.8(045)
Ключови думи: 1. торове и торене 2. органични торове 3. оборски тор 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2024

- 325 -

Сп Б 324

Нанкова, Маргарита.  Почвеното органично вещество - функция на сеитбообращението, обработката и минералното торене / Маргарита Нанкова. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 49, 2015, N 3, с.. 

   Продължителното и особено неправилно използване на интензивни фактори при земеделското производство е една от причините за намаляване плодородието на обработваемите земи, както и за отрицателно влияние върху околната среда, което води до съществени изменения в почвената реакция, в подвижните и в общите форми на хранителните вещества, както и в органичното вещество на почвата. В статията са разгледани подробно сеитбообращението и минералното торене като благоприятстващи фактори за почвеното плодородие. 

1. Почвени изследвания. Почвен анализ 2. Изкуствени торове 
 631.42631.82/.85(045)
Ключови думи: 1. почвени анализи 2. почвено плодородие 3. сеитбообращения 4. минерални торове 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2352

- 326 -

Сп А 181

Николова, Маргарита.  Торене / Маргарита Николова. // Растителна защита, 54, 2015, N 2, с. 33 - 36. 

   Царевицата е една от най-важните култури, използвани за храна, фураж, суровина за промишлеността и в световен мащаб заема трето място след пшеницата и ориза. У нас главен лимитиращ добивите фактор е водообезпечеността. Особено важно е, в зависимост от почвено-климатичните условия и възможностите за напояване, да се направи избор на хибрид от подходяща група на ранозрелост и торенето да бъде съобразено със съответния очакван добив. 

1. Царевица 2. Торене. Стимулиране растежа на растенията 
 633.15:631.8(045)
Ключови думи: 1. царевица 2. торове и торене 3. микроелементи 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2290

- 327 -

Сп А 4

Овчаров, Милен и др.  Теоретичен анализ и обоснован избор на принцип за наситняване на фуражите / Милен Овчаров, Божидар Колев, Борис Борисов. // Селскостопанска техника = Agricultural Engineering, 52, 2015, с. 9 - 15. 

   Целта на настоящото теоретично изследване е да бъде предложен ефективен принцип за наситняване на фуражите, който се базира на енергетичната и качествената оценки на процеса и получения краен продукт. 

1. Фуражни треви. Ливадни треви 
 633.2.002.5(045)
Ключови думи: 1. фуражи 2. конструиране на инструменти 3. инструменти за рязане 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2116

- 328 -

Сп А 181

Палагачева, Недялка.  Неприятелите атакуват от поникването до прибирането на реколтата / Недялка Палагачева. // Растителна защита, 54, 2015, N 1, с. 22 - 24. 

   В резултат на повишаващия се интерес към рапицата през последните години площите от нея нарастват ежегодно и заемат съществен дял в структурата на земеделските стопанства в нашата страна. Тя е важна маслодайна и фуражна култура, както и ценен хранителен ресурс за основните опрашители по културните растения - пчелите. Основен проблем при отглеждането на рапицата у нас е, че тя се напада от редица неприятели. Вредната им дейност обхваща дълъг период от време, който започва през есента след поникването на културата и продължава през пролетта до прибирането на реколтата. 

1. Маслодайни растения 2. Рапица - производство 3. Вредители на растенията - защита 
 633.85:632(045)
Ключови думи: 1. рапица 2. вредители по растенията 3. маслодайни култури 4. борба срещу вредителите 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2299

- 329 -

Сп Б 521

Петров, Стефан.  Геопространствен анализ и оценка на агроекологичните фактори за отглеждане на винени сортове лозя в България / Стефан Петров. // Психология журнал, XIII, 2015, N 3, с. 35 - 44. 

   Всеки един сорт грозде се характеризира със свои специфични акроекологични изисквания и агрономични и технологични показатели. Това от своя страна определя дали гроздето притежава потенциал за развитие в конкретен почвено-климатичен район и дали има подходящ технологичен запас от редица групи вещества, нужни за получаване на желания тип бели и червени вина. Правилният избор на местоположение лежи в основата на широк кръг от дейности, обуславящи проектирането на лозовите масиви, локализацията на винарските изби, както и технологичните процеси, водещи до получаването на висококачествени вина. 

1. Лозарство, винарство 
 634.8:663.2(045)
Ключови думи: 1. лозарство 2. лозаро-винарство 3. вина 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2077

- 330 -

Сп Б 329

Петрова, Ив. и др.  Технологично качество на зимна твърда пшеница Мирабел / Ив. Петрова, Е. Александрова. // Земеделие плюс, 121, 2015, N 5-6, с. 19 - 22. 

   Технологичният напредък в макаронената и мелничната индустрия, пазарният натиск и нарастващите изисквания на клиентите налагат строги критерии за качество на твърдата пшеница като суровина за макаронени изделия. Настоящата статия представя резултатите от оценката на технологичното качество на сорт зимна твърда пшеница Мирабел. 

1. Житни растения - пшеници 
 633.1(045)
Ключови думи: 1. житни култури 2. пшеница 3. макаронени изделия 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2021

- 331 -

Сп Б 403

Петрова-Павлова, Елица.  Някои нерибни морски ресурси със стопанско значение пред българския бряг на Черно море / Елица Петрова-Павлова. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 14, 2015, N 3, с. 56 - 60. 

   Намалените популации на промишлените видове риби насочи частния интерес към улов на някои нерибни морски ресурси, като черна мида, чийто запас е изчислен на около 300 000 тона, рапан, бяла мида и др. С ценните си вкусови качества те се явяват добър хранителен ресурс, а освен това черната мида и рапана влизат в експортната листа на нерибните продукти. Съгласно Рамковата директива за морска стратегия, качествени дескриптори за определяне на добро състояние на околната среда, са популациите на всички живи морски организми, които са обект на промишлен риболов. Те трябва да са в безопасните биологични граници, които определят доброто състояние и имат важна роля за нормалното функциониране на екосистемата. 

1. Развъждане на мекотели 
 639.4(045)
Ключови думи: 1. миди 2. морски ресурси 3. рапани 4. мекотели 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2340

- 332 -

Сп Б 324

Пригодност на Смолниците от западната част на Софийското поле за отглеждане на селскостопански култури . // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 49

   Целта на настоящата разработка е да се оцени агрономическата пригодност на Смолниците от западната част на Софийското поле за отглеждане на селскостопански култури. 

1. Химически и физико-химически свойства на почвата, съставни части на почвата 2. Отглеждане на растенията 
 631.41:631.54(045)
Ключови думи: 1. Смолници 2. химичен състав 3. почвени изследвания 4. почвени анализи 5. отглеждане на растения 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2355

- 333 -

Сп А 181

Пчели на покрива . // Растителна защита, 54, 2015, N 10, с. 35. 

   От 20 септември вече и на терасата на последния етаж на НДК има кошери с пчели. Също както на Бундестага, Парижката опера, в центъра на Лондон и Токио. Градското пчеларство се развива през последните години с пълна сила и като така се прави опит да се заговори повече за застрашената популация на пчелите. 

1. Пчеларство 
 638.1(045)
Ключови думи: 1. пчеларство 2. пчели 3. пчелни продукти 4. градско пчеларство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2391

- 334 -

Сп Б 403

Радев, Жеко.  Проучване на посещаваната флора от Apis mellifera L. в планински условия. Централна Стара планина - Радунци / Жеко Радев. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 14, 2015, N 3, с. 50 - 52. 

   Целта на настоящото проучване е да се установи посещаваната флора от медоносната пчела Apis mellifera L. в планински условия. Познаването на пчелното хранене, стратегии и поведение в планински екологични условия ще предостави ценна информация за развитие на пчеларство. 

1. Пчеларство 
 638.1(23)(045)
Ключови думи: 1. пчеларство 2. пчели 3. пчелни продукти 4. флора 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2338

- 335 -

Сп Б 403

Ранкова, Заря.  Влияние на почвени хербициди върху растежните прояви на вида актинидия Аргута (Actinidia arguta) / Заря Ранкова, Красимира Корнова. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 14, 2015, N 4, с. 32 - 34. 

   Статията цели да се проучи поведението на ин витро размножени растения от актинидия, вид Actinidia arguta след третиране с някои почвени хербициди. 

1. Хербициди - овощни култури 
 632.954.000.504.056(045)  + 634.1.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. овощни култури 2. хербициди 3. киви 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2420

- 336 -

Сп А 181

Сакалиева, Димитрийка.  Мозайка по смокинята / Димитрийка Сакалиева. // Растителна защита, 54, 2015, N 10, с. 30 - 31. 

   Вирусната мозайка се появява по смокинята и в нашето съвремие е широко разпространена във всички райони, където има благоприятни условия за нейното отглеждане. 

1. Цитрусови плодови растения. Черничеви растения 2. Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 
 634.3:632(045)
Ключови думи: 1. черничеви растения 2. болести по растенията 3. смокиня 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2389

- 337 -

Сп Б 434

Семкова, Боряна.  Рекордни цени за розовото масло / Боряна Семкова. // Агробизнесът, 13, 2015, N 8, с. 33 - 35. 

   За първи път от тази година в новия програмен период производителите на традиционните български сортове маслодайна роза ще получат допълнителна държавна субсидия. Тя ще е в размер на 100 лв. на декар, които стопаните ще получат към 30-те лева за обработването на градините. Това стана възможно след като България успя да защити през октомври миналата година българското розово масло като продукт със защитено географско обозначение в Европейския съюз. 

1. Маслодайни растения 
 633.85(045)
Ключови думи: 1. рози 2. розово масло 3. етерични масла 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2102

- 338 -

Сп Б 434

Семкова, Боряна.  Лилава пазарна атака / Боряна Семкова. // Агробизнесът, 13, 2015, N 10, с. 25. 

   Българските производители на лавандулово масло затвърдиха лидерски позиции на световния пазар на дестилата от лилавите цветове. Те категорично изместиха френските си колеги от първото място. 

1. Етеричномаслени растения 
 633.81.000.33(045)
Ключови думи: 1. етеричномаслени растения 2. лавандула 3. лавандулово масло 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2137

- 339 -

Сп Б 434

Семкова, Боряна.  Пари има, концепция - не! / Боряна Семкова. // Агробизнесът, 13, 2015, N 10, с. 20 - 21. 

   Липсва комплексен подход към българското биологично производство . Около това мнение се обединиха участниците в специализирана конференция, посветена на производството и маркетинга на българските биопродукти, организирана от Българската стопанска камара (БСК) и Фондация ФАЕЛ. 

1. Биологично земеделие 
 631/635.000.57(045)
Ключови думи: 1. биологично земеделие 2. биопродукти 3. биопроизводство 4. биохрани 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2140

- 340 -

Сп А 181

Серафимов, Пламен и др.  Борба с плевелите при някои бобови фуражни култури / Пламен Серафимов, Цветанка Димитрова. // Растителна защита, 54, 2015, N 6, с. 34 - 37. 

   Голямото видово разнообразие на плевелите, високата им екологична и биологична пластичност, което улеснява бързото им приспособяване и распространение, създават големи проблеми на културите. Внедряването на промишлени технологии при отглеждането на едногодишни и многогодишни бобови фуражни растения е невъзможно без високоефикасна и рационална химична борба срещу вредните плевелни видове. 

1. Фуражни култури - болести и вредители 
 632.9:633.2/.3(045)
Ключови думи: 1. бобови култури 2. фуражни растения 3. борба с плевелите 4. заплевеляване 5. люцерна 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2244

- 341 -

Сп А 79

Станчев, Станислав.  Механизирано отглеждане на маслодайна роза - състояние, проблеми, перспективи / Станислав Станчев. // Механизация на земеделието, LXI, 2015, N 1, с. 16 - 18. 

   Маслодайната роза е една от основните етеричномаслени култури, отглеждани в България, а страната повече от век е на първо място по производство на розово масло. В статията са разгледани оборудването, използвано при отглеждането на маслодайната роза, проблемите при механизацията на технологичните операции и е дадено предложение за механизиране на процеса на прибиране на цвета от розовата култура. 

1. Етеричномаслени растения 
 633.81(045)
Ключови думи: 1. етеричномаслени растения 2. рози 3. маслодайна роза 4. розово масло 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2221

- 342 -

Сп А 181

Събев, Георги и др.  Чисти от плевели фасул, леща и нахут / Георги Събев, Зорница Петрова. // Растителна защита, 54, 2015, N 6, с. 22 - 23. 

   Поради това, че се прибират рано и обогатяват почвата с азот, зърнено-бобовите култури са едни от най-подходящите предшественици за всички култури и особено за зимната пшеница. Като пролетни култури фасулът, лещата и нахутът се заплевеляват основно от ранни и късни пролетни плевели. От ранните пролетни плевели най-разпространен е полският синап, а от късните - видовете кощрява, кокошо и кръвно просо от едногодишните житни и видовете щир, бяла куча лобода и др. 

1. Бобови растения 2. Растения, вредители на селскостопанските растения 
 635.65:632.5(045)
Ключови думи: 1. бобови култури 2. фасул 3. плевели 4. борба с плевелите 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2243

- 343 -

Сп А 62

Създаване на линии и хибриди слънчоглед, устойчиви на хербициди  / Юлия Енчева и др. // Растениевъдни науки, 52, 2015, N 4, с. 3 - 11. 

   Целита на експеримента са: - създаване и изпитване на нови линии слънчоглед възстановители на фертилността и закрепители на стерилността чрез прехвърляне на гени за устойчивост към хербициди от групата на имидазолините и от групата на сулфонилуреите; - създаване и изпитване на експериментални хибриди слънчоглед, устойчиви на хербициди. 

   Други авт.: Галин Георгиев, Нина Ненова, Даниела Вълкова

1. Маслодайни растения 2. Хербициди - приложение 
 633.85:632.954(045)
Ключови думи: 1. маслодайни култури 2. слънчоглед 3. слънчогледови хибриди 4. хибридизация 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2186

- 344 -

Сп Б 324

Състав на хумуса и специфика на хумусообразуването на Червеноцветни почви от североизточната част на Софийско поле  / Георги Димитров и др. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 49, 2015, N 3, с. 22 - 29. 

   Състоянието на органично вещество е резултат от специфичното равновесие на процесите на разпад и новообразуване, предизвикани от биологичната дейност на почвата. Различните аспекти на подобряване качеството на почвата обикновено са свързани с препоръки за насърчаване на практики по опазване на органичното вещество и устойчиво управление на запасите на въглерод в почвите. 

   Други авт.: Екатерина Филчева, Методи Теохаров, Тома Шишков

1. Химически и физико-химически свойства на почвата, съставни части на почвата 
 631.41(045)
Ключови думи: 1. състав на почвите 2. почвено плодородие 3. хумусно съдържание 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2356

- 345 -

Сп Б 383

Тейлър-Пикар, Джулс.  Органичният селен повишава качеството на птичето месо / Джулс Тейлър-Пикар. // Птицевъдство, 24, 2015, N 5, с. 18 - 20. 

   Микроелементът селен е антиоксидант с особено важва роля за метаболитните процеси поради защитното действие, което оказва върху клетъчните функции и върху целостта на клетъчните мембрани. Поддържането на мембраните на мускулните клетки е от изключително значение за качеството на месото. Това се отнася с особена сила за бързорастящите птици и за тези с по-голямо тегло, при които се наблядават определени проблеми. 

1. Месо от домашни и диви птици 
 637.54(045)
Ключови думи: 1. домашни птици 2. селен 3. месо от птици 4. месни продукти 5. антиоксиданти 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2339

- 346 -

Сп А 62

Тодорова, Десислава и др.  Ефект на подхранващото торене с органичен птичи тор върху добива и качеството на главесто зеле / Десислава Тодорова, Хриска Ботева. // Растениевъдни науки, 52, 2015, N 3, с. 52 - 56. 

   Торенето с органични продукти не може напълно да замести традиционното подхранване с амониев нитрат, но добрите резултати получени при него дават сериозна заявка за прилагането му, базирайки се на очаквания положителен ефект. Целта на това изследване е да се установи под каква форма внесеният азот оказва най-благоприятно влияние върху продуктивните качества на растенията. 

1. Органични и биологични торове 
 631.86/.87.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. торене 2. торове 3. органични торове 4. птичи тор 5. растителна суровина 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2127

- 347 -

Сп А 181

Тонев, Тоньо и др.  Почвени хербициди срещу плевелите / Тоньо Тонев, Аньо Митков. // Растителна защита, 54, 2015, N 2, с. 28 - 32. 

   Възможностите за химическа борба с плевелите при царевицата у нас се реализират чрез голям набор от регистрирани почвени и вегетационни хербициди - разгледани в настоящата статия. 

1. Царевица 2. Хербициди - приложение 
 633.15:632.954(045)
Ключови думи: 1. царевица 2. хербициди 3. плевели 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2289

- 348 -

Сп А 62

Тринговска, Иванка.  Оптимизиране схемата на торене при оранжерийно производство на домати / Иванка Тринговска. // Растениевъдни науки, 52, 2015, N 2, с. 101 - 105. 

   Целта на статията е да се изпита ефектът от приложение на три схеми на торене върху хранителния статус, добива и средната маса на плода на оранжерийни домати. 

1. Домати, торене 
 635.64:631.8(045)
Ключови думи: 1. торове 2. торене 3. оранжерийно зеленчукопроизводство 4. домати 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2129

- 349 -

Сп А 62

Физикохимични показатели на почви при биологично отглеждане на дребноплодни овощни видове в планински условия  / Наталия Андреева и др. // Растениевъдни науки, 52, 2015, N 1, с. 48 - 53. 

   В настоящата статия са разгледани физикохимичните показатели на почви, върху които са развити дребноплодни овощни култури след прилагане на различно торене. 

   Други авт.: Диян Георгиев, Георги Попски, Теодора Михова, Мария Георгиева

1. Почвени изследвания. Почвен анализ 2. Торове и торене 
 631.42:631.8(045)
Ключови думи: 1. почви 2. физикохимични свойства 3. дребноплодни овощни видове 4. торове 5. торене 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2133

- 350 -

Сп А 181

Харизанов, Ангел.  Гроздовите молци - постоянни неприятели по лозата / Ангел Харизанов. // Растителна защита, 54, 2015, N 5, с. 30 - 32. 

   В статията са разгледани вредителите по лозата и по-специално гроздовите молци - шарен гроздов молец и еднопоясен гроздов молец. 

1. Лоза - Болести и вредители 
 634.8:632(045)
Ключови думи: 1. лозарство 2. лози 3. вредители по растенията 4. вредители по лозата 5. молци 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2248

- 351 -

Сп А 181

Харизанов, Ангел.  Калифорнийската щитоносна въшка - основен неприятел по овощните култури / Ангел Харизанов. // Растителна защита, 54, 2015, N 4, с. 36 - 38. 

   Калифорнийската щитоносна въшка е втора по вредност по овощни култури след плодовите червеи и за страни от Европа е външнокарантинен вид. В статията е разгледана подробно, също така са описани и вредите, които причинява. 

1. Овощарство 2. Болести и вредители (в растениев. ) 
 634.1:632(045)
Ключови думи: 1. овощарство 2. овощни култури 3. болести и вредители (в растениев. ) 4. паразити 5. неприятели 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2260

- 352 -

Сп А 181

Харизанов, Ангел.  Обикновената крушова листна бълха е в състояние да ликвидира крушите / Ангел Харизанов. // Растителна защита, 54, 2015, N 2, с. 49 - 51. 

   В България по крушата вредят обикновената листна бълха и голямата крушова листна бълха. Обикновената крушова листна бълха е разпространена във висока численост и е една от причините за масово загиване на крушови насаждения в България, които от 146551 дка през 1956 г. намаляват до 4390 дка през 2001 г. Съобщава се за подобно масово загиване на крушови насаждения от тези неприятели и в някои други европейски страни. 

1. Круша 2. Насекоми, вредители на селскостопанските растения 
 634.13:632.7(045)
Ключови думи: 1. овощни насаждения 2. круши 3. неприятели 4. вредители по растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2293

- 353 -

Сп Б 403

Христов, Пламен и др.  Биологично пчеларство в България - същност, състояние и перспективи / Пламен Христов, Цветан Цветанов. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 14, 2015, N 3, с. 43 - 49. 

   Биологичното пчеларство може да се разбира най-общо като система за управление на производствения процес на мед и пчелни продукти, доближаваща се в максимална степен до естественото състояние и функциониране на пчелните семейства в природата. Това е пчеларство, практикувано в чисти райони, без използване на синтетични лекарствени средства, изкуствено създадени захарни храни и без досег на пчелите с неестествени вещества и материи. Биологичното пчеларство е добиването на доказано чисти пчелни продукти и за да може да се реализира, е необходимо да се познават източниците, които могат да контаминират пчелните продукти. 

1. Пчеларство 
 638.1.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. пчеларство 2. биологична продукция 3. пчелни продукти 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2336

- 354 -

Сп Б 482

Христова, Биляна и др.  Разпространение, структура и възобновяване на смърчови гори на Витоша планина / Биляна Христова, Надежда Стоянова. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 14, 2015, N 4, с. 56 - 63. 

   Целта на проучването е да се изследва структурата и състоянието на основни показатели на смърчови гори на Витоша. Задачите на проучването са свързани с установяване на особености на разпространение, възраст и възобновяване на дендроценози, доминирани от смърча, във връзка с влияние на някои екологични фактори на средата. 

1. Горско стопанство. Лесовъдство 
 630.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. лесобиология 2. гори 3. смърчови гори 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2404

- 355 -

Сп Б 482

Хубенов, В. и др.  Влияние на съотношението C/N върху процес на анаеробна биодеградация на говежди тор / В. Хубенов, Д. Денчев, И. Симеонов. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 14, 2015, N 3, с. 64 - 72. 

   В настоящата статия е разгледано влиянието на съотношението C/N върху продуктивността и ензимната активност на микробното съобщество в мезофилен и термофилен анаеробен процес. 

1. Органични и биологични торове 
 631.86/.87.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. органични торове 2. анаеробно разграждане 3. микроелементи 4. химични реакции 5. органични отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2147

- 356 -

Сп Б 382

Цветанов, Емил.  Оптимизиране на поливния режим на лозово вкоренилище при капково напояване, съчетано с микродъждуване и нарастваща дълбочина на активния почвен обем / Емил Цветанов. // Лозарство и винарство, 63, 2015, N 4, с. 15 - 20. 

   Поливният режим на лозовите вкоренилища, като част от технологията за производство на лозов посадъчен материал, оказва съществено влияние върху количеството и качеството на добива от присадени вкоренени лози. Начинът на напояване, поливните норми и сроковете на внасянето им са предмет на изследвания, целящи осигуряване на оптимален воден режим на присадените резници във вкоренилището и получаване на висок процент първокласен лозов посадъчен материал. 

1. Лозарство - лози 2. Напояване - капково 
 634.8:631.67(045)
Ключови думи: 1. лозарство 2. поливане 3. капково напояване 4. напояване 5. дъждуване 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2206

- 357 -

Сп А 181

Чавдаров, Петър.  Редица болести атакуват през вегетацията, но и при съхранението / Петър Чавдаров. // Растителна защита, 54, 2015, N 3, с. 14 - 18. 

   Разгледани са болестите и борбата с тях при луковите култури: сипкаво меко гниене, мана по лука, пурпурни петна по лука, главня при лука, ръжда, гниене и други. 

1. Зеленчуци - Болести и неприятели 
 635.2:632(045)
Ключови думи: 1. зеленчукови култури 2. зеленчукопроизводство 3. лукови култури 4. болести по растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2264

- 358 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Българският път на коприната / Татяна Явашева. // Новата икономика, V, 2015, N 7 (51), с. 34 - 37. 

   България достига първо място в Европа и осмо в света по производство на сурова коприна на човек от населението в годините преди 1990 г. Близо 20 години по-късно нашата страна стигна до пълен упадък на бубарството и копринарството, които бяха станали традиционен поминък. Причините са много, но основната е, че държавата изцяло загърби този отрасъл. Днес обаче с много усилия, големи инвестиции и съвременно ноу-хау Текстилен клъстер "Коприна" полага усилия да възроди това производство. 

1. Бубарство 
 638.2(045)
Ключови думи: 1. коприна 2. бубарство 3. текстил 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2028

- 359 -

Сп А 181

Янкова, Винелина.  Неприятели / Винелина Янкова. // Растителна защита, 54, 2015, N 10, с. 22 - 23. 

   Броколите се нападат от голям брой неприятели, по-важни от които са: зелевите бълхи, зелевата листна въшка, зелевият молец и др. Борбата с тях трябва да се води интегрирано. Извършва се сеитбооборот, използва се здрав и чист от неприятели разсад, почиства се плевелната растителност и се унищожават нападнатите от неприятели растения, когато са единични. 

1. Болести и вредители по зеленчуковите култури 
 635.1/.8:632(045)
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. зеленчукови култури 3. вредители по растенията 4. неприятели 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2388

- 360 -

Сп А 181

Янкова, Винелина и др.  Точната диагностика и навременна борба решават проблемите с неприятелите / Винелина Янкова, Дима Маркова. // Растителна защита, 54, 2015, N 3, с. 20 - 24. 

   В настоящата статия са описани видовете неприятели и борбата с тях, при лукови култури: лукова муха, луков молец, минираща муха при праза и други. 

1. Зеленчуци - Болести и неприятели 
 635.2:632(045)
Ключови думи: 1. зеленчукови култури 2. зеленчукопроизводство 3. лукови култури 4. неприятели 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2265

- 361 -

Сп А 181

Янчев, Иван.  Българската лавандула с висока оценка на международния пазар / Иван Янчев. // Растителна защита, 54, 2015, N 7, с. 14 - 17. 

   България е едно от местата в света, където лавандулата намира най-благоприятни условия за отглеждане. Нейната висока продуктивност е в съчетание с високо качество на маслото. Сред международния парфюмериен бранш тя е позната като българска лавандула или като българско лавандулово масло. С високата си рентабилност като трайно насаждение без специални резитби и стопански важни болести лавандулата бързо привлича вниманието на хора от различни професии, които желаят да я отглеждат през свободното си време, за да повишат жизнения си стандарт. 

1. Етеричномаслени растения 
 633.81(045)
Ключови думи: 1. етеричномаслени растения 2. лавандула 3. лавандулово масло 4. етерични масла 5. парфюмерия 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2234

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 362 -

Сп Б 483

CRM системите се пренасят в света на интелигентните мобилни устройства . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 11, 50 - 52. 

   Организациите дават предимство на CRM (customer relationship management) технологиите като важна част от техните дигитални инициативи за обогатяване на потребителското преживяване. Нуждата от взаимоотношения с клиентите, базирани на модерните технологии, е причина за модернизации или разширяване на интеграцията, така че да бъде използвана пълната функционалност на CRM софтуера. 

1. Информационни системи 2. Софтуерни продукти 
 681.518(045)  + 004.4:65.012(045)
Ключови думи: 1. CRM системи 2. интернет на нещата 3. информационни системи 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2357

- 363 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Далечното бъдеще на рекламата / Александър Александров. // Новата икономика, V, 2015, N 8 (52), с. 78 - 80. 

   Статията разглежда редица иновации , които обещават през следващите години да разширят значително способностите ни да манипулираме околната среда за информационни цели, а рекламата, разбира се, ще е сред движещите сили при тяхната употреба. 

1. Реклама 
 659.1.001.76(045)
Ключови думи: 1. реклама 2. рекламни средства 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2069

- 364 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Десет] 10 онлайн инструмента в помощ на малкия бизнес / Александър Александров. // Новата икономика, V, 2015, N 9 (53), с. 66 - 69. 

   Почти всички аспекти от администрирането, маркетинга и управлението на една фирма вече могат да се осъществят с безплатни или ценово достъпни интернет услуги. Статията разглежда някои от най-полезните мобилни и онлайн услуги, които могат значително да улеснят една малка, средна или дори голяма фирма. 

1. Бизнес - организация и управление 2. Он-лайн услуги 
 65.012(045)  + 338.46:681.324(045)
Ключови думи: 1. бизнес 2. онлайн услуги 3. интернет услуги 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2078

- 365 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Еднорозите се готвят за борсата / Александър Александров. // Новата икономика, V, 2015, N 10 (54), с. 105 - 107. 

   В митологията на Силициевата долина "еднорози" се наричат стартиращи ИТ фирми, които са успели да достигнат пазарна оценка от поне 1 млрд. щ. долара. Те играят важна роля за цялата стартъп екосистема, защото се превръщат в ролеви модел за начинаещите предприемачи, дават им положителен пример и завъртат колелото на рисковите инвестиции, които сами подкрепят следващото поколение стартъпи. 

1. Видове и форми на предприятията 
 658.11(045)
Ключови думи: 1. стартъпи 2. ИТ фирми 3. стартиращи фирми 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2134

- 366 -

Сп Б 483

Аналитичен CRM: с какво да започнем . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 10, с. 44 - 48. 

   За големите компании внедряването на CRM система е отдавна отминал етап по пътя на налагане на ефективни взаимоотношения с клиентите и увеличаване на доходността. За разлика от преди 2-3 години, когато едно CRM решение се разглеждаше като оперативна система, днес все по-ясно се разграничават два вида CRM системи - оперативни и аналитични. Статията разглежда какво представлява аналитичния CRM. 

1. Управленски информационни системи 2. Софтуерни продукти 
 681.518(045)  + 004.4:65.012(045)
Ключови думи: 1. информационни системи 2. CRM системи 3. оперативни системи 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2275

- 367 -

Сп Б 389

Бенова, Нели.  Говори с тях / Нели Бенова. // Мениджър, 2015, N 6 (200), с. 114 - 115. 

   През последните години повечето бизнеси са изправени пред безпрецедентен финансов натиск и много по-високи очаквания от страна на потребителите. Това подлага на натиск служителите и най-вече лидерите в организациите. Ето защо организационната култура е по-важна от когато и да било. Тя напътства поведението на служителите, които играят важна роля за съхранението на репутацията и изграждането на брандовете. В този контекст се развива и променя и полето на вътрешните за организациите комуникации, чиято значимост ще нараства все повече. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 
 65.012(045)
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2007

- 368 -

Сп Б 448

Божилов, Николай.  Supply chain 2015: Глобална, но със силен регионален привкус / Николай Божилов. // Логистика, XI, 2015, N 8, с. 34 - 35. 

   Въпросът за бъдещето на веригите на доставки продължава да е един от най-вълнуващите за специалистите в тази област. Даже хоризонтът от пет години е труден за предсказване, а какво да кажем за предсказание за десет години напред. Въпреки това топ мениджъри и специалисти по управление на доставките се събраха на глобална среща, за да обсъдят предизвикателствата на професията, които им предлагат настоящето и бъдещето. 

1. Материално-техническо снабдяване. Покупки. Складово стопанство. Експедиция 2. Вериги доставки 
 658.7(045)
Ключови думи: 1. верига за доставки 2. доставки 3. логистичен сектор 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2328

- 369 -

Сп Б 566

Бояджиева, Лиляна.  Дилемата на затворника / Лиляна Бояджиева. // Право & бизнес & данъци, 2015, N 9 (47), . 30 - 31. 

   Умението да се преговаря, така че да се осигурява едновременно успешно сътрудничество и продължително присъствие в бизнеса, се подчинява на определени закономерности. Преговарянето е умение, което може да се усвои и усъвършенства, така че да постигне целта на преговарящите. Ето защо при търговските преговори трябва да се има предвид, че бизнесът всъщност е колективно занимание и че всеки от участниците в преговорите е само един от многото играчи в полето на дадена дейност. 

1. Търговски похвати - търговски преговори и др. 2. Икономическа психология 
 658.85(045)  + 330.16(045)
Ключови думи: 1. преговори 2. търговски преговори 3. бизнес преговори 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2226

- 370 -

Сп Б 483

ВІ системите - разширяване на хоризонта . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 10, с. 56 - 58. 

   Ключова задача на BI (Business Intelligence) инструментите е възможнастта за извличане на ново знание. Именно ВІ системите са тези, които могат да предоставят анализ на базата на вече съществуващи данни в различни информационни системи. Според данни на Gartner, до 2015 г. компаниите внедрили съвременна система за управление на информацията, ще бъдат с 20% по-добре позиционирани от своите конкуренти във финансов аспект. 

1. Бизнес информационни системи 2. Софтуерни продукти 
 004.4:65.012(045)
Ключови думи: 1. бизнес анализи 2. BI системи 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2262

- 371 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Как се прави работеща динамична среда / Васил Василев. // Логистика, XI, 2015, N 6, с. 56 - 57. 

   Как да се запълни максимално наличното складово пространство и как да се увеличи скоростта на складовите процеси? Това са част от въпросите, които ще стават все по-актуални пред собствениците на складове. В статията са разгледани модерните динамични стелажни системи, които ускоряват значително процесите в един склад. 

1. Складово стопанство. Експедиция 
 658.78.001.76(045)
Ключови думи: 1. складово стопанство 2. складови системи 3. стелажи 4. стелажни системи 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2230

- 372 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Къде да оставим празните палети? / Васил Василев. // Логистика, XI, 2015, N 6, с. 58 - 59. 

   Къде да сложим празните палети? Как най-бързо да сменим палет с товар върху него? Как да осигурим ритмично подаване на празни палети на линиите? На тези и на други подобни въпроси в развитите икономики отдавна са намерени решения - по-точно технологични решения, чрез които работата с палетите е бърза и икономична. Разгледани са основно машините, които могат да помогнат по отношение работата с палети. 

1. Складово стопанство. Експедиция 
 658.78.002.5.001.76(045)
Ключови думи: 1. палети 2. складово стопанство 3. диспенсъри 4. палетизиране 5. товари 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2232

- 373 -

Сп Б 483

Висшите мениджъри от средните компании инвестират в облак и аналитични инструменти . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XXII XI, 2015, N 9, с. 56 - 57. 

   Изпълнителните директори от фирмите със средни мащаби се включват все по-активно във вземането на технологични решения и приоритизират инвестициите в анализи и облачни решения. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 
 65.012(045)
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. мениджъри 3. ИТ директори 4. технологии 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2160

- 374 -

Сп Б 483

Владимиров, Красен.  Обречени на работа / Красен Владимиров. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 9, с. 50 - 51. 

   Войната за таланти е обект на дългогодишни дискусии, но все повече изглежда, че тя свършва. Поне в ИТ сектора, където, докато компаниите воюваха помежду си, талантите неусетно спечелиха повече битки срещу работодателите. ИТ специалистите днес налагат условията си на пазара на труда, преговорната им сила е огромна и привличането на квалифицирани кадри е много трудна, а за някои компании и непосилна задача. 

1. Работна сила. Кадри. Производствени взаимоотношения. Трудови условия 
 658.3.012(045)
Ключови думи: 1. работна сила 2. кадри 3. ИТ специалисти 4. ИТ кадри 5. персонал 6. специалисти 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2172

- 375 -

Сп Б 448

Григоров, Десислав.  Как работи логистичният гурме център на DHL в Лондон / Десислав Григоров. // Логистика, XI, 2015, N 10, с. 44 - 45. 

   Новият бизнес, в който през 2010 г. се впусна DHL Supply Chain - доставка на кетъринг услуги за самолетни полети, се оказва печеливша стратегия. Но това е специфична ниша, която крие своите тънкости, а когато става дума за свежа храна за пасажери първа класа - няма място за компромиси. 

1. Вериги доставки 
 658.7(045)
Ключови думи: 1. кетъринг 2. авиационен кетъринг 3. вериги на доставки 4. хранителни продукти 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2432

- 376 -

Сп Б 389

Григоров, Спасен.  Наръчник по оцеляване / Спасен Григоров. // Мениджър, 2015, N 11 (205), с. 124 - 125. 

   Едва осем от сто нови фирми в България доживяват петия си рожден ден. Тази статистика може да изправи косите на всеки настоящ или бъдещ предприемач. Десетки хиляди българи имат желание, идеи, воля и т.н. да се пробват с бизнес, но малцина успяват. Статията дава насоки, които ще ви бъдат полезни в най-трудните първи години от стартирането на вашия бизнес. 

1. Управление. Ръководство. Начини и методи на управление 2. Предприемачество 
 65.012.4(045)
Ключови думи: 1. методи на управление 2. предприемачество 3. собствен бизнес 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2372

- 377 -

Сп Б 483

Десет] 10 значими тенденции в ВІ технологиите през 2015 година . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 11, с. 46 - 47. 

   За компаниите става все по-важно да разполагат с технология за бизнес анализ, която е най-подходяща за техните операции и сфери. Ако задачата за избор на развитие на ВІ система е на дневен ред и във вашата компания, имайте предвид следните актуални тенденции, разгледани в настоящата статия. 

1. Бизнес информационни системи 2. Софтуерни продукти 
 004.4:65.012(045)
Ключови думи: 1. бизнес анализи 2. BI системи 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2359

- 378 -

Сп Б 566

Димитров, Георги.  Лоялността / Георги Димитров. // Право & бизнес & данъци, 2015, N 6 (44), с. 18 - 21. 

   Всяко ръководство се стреми към висока финансова печалба и ниски разходи, което изисква служителите да са по активни и да свършват работата си в кратък срок. Водени от тези стремежи, мениджърите често пропускат важни ключови моменти по отношение управлението на персонала. В тази статия става дума за един често срещан проблем в съвременния бизнес - лоялността. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 
 65.012(045)
Ключови думи: 1. лоялност 2. мениджмънт 3. мениджъри 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2039

- 379 -

Сп Б 389

Иванова, Христина.  Не е важно какво знаеш, а кого познаваш / Христина Иванова. // Мениджър, 2015, N 10 (204), с. 64 - 65. 

   Не е толкова важно какво знаеш, а кого познаваш - това е едно от основните правила на успешния бизнес. Може да сте находчив мениджър, да имате творчески ум и да се трудите упорито, но никой няма да го разбере, ако никога не си отворите устата. А колкото повече хора срещате, толкова по-голяма мрежа от контакти ще разработите и по-голям ще е шансът ви да намерите най-добрите клиенти, партньори, работодатели или служители. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 
 65.012(045)
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. мениджъри 3. нетуъркинг 4. общуване 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2258

- 380 -

Сп Б 341

Индустриална киберсигурност . // Инженеринг ревю, 2015, N 5, с. 53 - 54. 

   Решенията за индустриална киберсигурност са насочени към защита на технологичните съоръжения с оглед на нарастващия риск от заплахи в тази област. В статията се разглеждат възможните заплахи за промишлените системи, както и стратегически подходи за обезпечаване на сигурността. 

1. Защита на информацията 2. Промишлени системи 
 681.324.07(045)
Ключови думи: 1. сигурност 2. киберсигурност 3. кибератаки 4. индустриални мрежи 5. вируси 6. хакери 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2053

- 381 -

Сп Б 483

Какво отличава супер успешните мениджъри . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 6, с. 57. 

   Статията разкрива 10 характеристики, които разграничават изключителните ръководители от техните колеги, които просто си вършат работата. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 2. Мениджъри 
 65.012(045)
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. мениджъри 3. методи на управление 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2036

- 382 -

Сп Б 389

Кандов, Борислав.  Бъдещето е различно : Как развитието на онлайн рекламата позволява да говорим на правилните хора / Борислав Кандов. // Мениджър, 2015, N 8 (202), с. 114 - 115. 

   Страшно е да бъдеш част от дигиталния рекламен бизнес. Всичко се променя много бързо, потребителите искат всичко да е без пари, а рекламодателите искат все по-точни резултати. У нас обаче тепърва започват да се трупат успешни примери за онлайн кампании, използващи множество различни послания за различните специфични групи сред аудиторията. 

1. Онлайн реклама 
 659.1:004.7(045)
Ключови думи: 1. реклама 2. онлайн реклама 3. онлайн маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2087

- 383 -

Сп Б 526

Колева, Яна.  Името на професионалиста е като бранд / Яна Колева. // Новата икономика, V, 2015, N 56, с. 66 - 67. 

   Ролята на финансовия директор е активна. Той трябва да съчетава в едно добрия финансист и опитния мениджър и да е неизменна част от двигателя на компанията. За съжаление обаче в много случаи на мениджърския екип у нас не се гледа като на активното колело, което движи бизнеса, а точно тази роля не бива да се подценява. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 
 65.012(045)
Ключови думи: 1. мениджъри 2. мениджмънт 3. методи на управление 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2403

- 384 -

Сп Б 389

Кървави битки в червения океан  : Капани и грешки, които може да загробят инвестициите ви. // Мениджър, 2015, N 7 (201), с. 52 - 53. 

   Статията представя шест особено упорити, но и погрешни хипотези, които все още определят мисленето на много мениджъри. Това са т. нар. капани, приличащи на подводни рифове в океана, които в крайна сметка успяват да потопят трайно компаниите и мениджърите. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 
 65.012(045)
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. мениджъри 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2042

- 385 -

Сп Б 526

Лашколниг, Мартин.  Мит ли са ангажираните служители / Мартин Лашколниг. // Новата икономика, V, 2015, N 55, с. 78 - 80. 

   Много предприятия са изключително успешни, що се отнася до технологии и управление на бизнес процесите. И за съжаление, управлението на човешките ресурси твърде често се възприема също като процес. Това е погрешен подход. В днешно време хората обичат да се отнасят с тях като с хора. Отговорността на лидерите е да създават подходяща среда, в която хората да дават максимума на възможностите си. 

1. Управление. Ръководство. Начини и методи на управление 
 65.012.4(045)
Ключови думи: 1. ангажираност на персонала 2. мотивация 3. методи на управление 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2303

- 386 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Градусите на студената логистика / Ани Маринова. // Логистика, XI, 2015, N 6, с. 53 - 55. 

   Скоростта, с която стоките достигат до пазара, е много важна за температурно контролираните товари. Закъснения с графика на доставките могат да превърнат печелившия бизнес в губещ. Проблеми по студената верига на доставки могат да доведат до значителни загуби за компании, транспортиращи чувствителни продукти с висока стойност. Разгледани са шест добри практики за ефективни студени вериги на доставки. 

1. Складово стопанство. Експедиция 
 658.78.002.71(045)
Ключови думи: 1. логистика 2. складово стопанство 3. товари 4. хладилен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2229

- 387 -

Сп Б 448

Маринова, Ани.  Топ 15 на европейските Supply Chain лидери / Ани Маринова. // Логистика, XI, 2015, N 10, с. 46 - 48. 

   Статията представя класация на Gartner, която идентифицира световните лидери във веригите на доставки, техните добри практики и тенденции, които се наблюдават през годината при водещите компании. 

1. Вериги доставки 
 658.7(045)
Ключови думи: 1. вериги на доставки 2. доставки 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2431

- 388 -

Сп Б 389

Миленчев, Георги.  50% или по-голям растеж. Може / Георги Миленчев. // Мениджър, 2015, N 10 (204), с. 94 - 95. 

   Какъв процент за растеж на бизнеса ви ще заложите за предстоящата финансова година? В следващите редове в съкратен вариант ще видим кои са най-важните елементи на планирането за голям растеж. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 
 65.012(045)
Ключови думи: 1. методи на управление 2. растеж на бизнеса 3. бизнес 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2254

- 389 -

Сп Б 389

Миленчев, Георги.  Предприемачи в компанията / Георги Миленчев. // Мениджър, 2015, N 11 (205), с. 74 - 76. 

   За предприемачеството на пазара знаем много, за предприемачеството в компанията - по-малко. За да въвеждат иновации и да бъдат винаги в крак с променящия се свят, бизнесите се нуждаят от вътрешнофирмено предприемачество (intrapreneurship). 

1. Предприемачество 
 65.012.4(045)
Ключови думи: 1. предприемачество 2. вътрешнофирмено предприемачество 3. предприемачи 4. вътрешни предприемачи 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2377

- 390 -

Сп Б 526

На новата позиция трябва отново да се докажеш . // Новата икономика, V, 2015, N 10 (54), с. 94 - 95. 

   Последните две години са динамични за българската икономика. Наблюдава се засилено търсене за високи мениджърски позиции в производствените компании, във фармацевтичния сектор, в бизнеса с бързооборотни стоки и др. Но намирането на подходящи специалисти невинаги е лесно. Новата позиция е ново начало - независимо колко успешен е бил преди това, в новата роля мениджърът трябва да се докаже отново, да се впише в средата и екипа и да бъде възприет като авторитет. 

1. Работна сила. Кадри. Производствени взаимоотношения. Трудови условия 
 658.3(045)
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. работна сила 3. работни кадри 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2139

- 391 -

Сп А 377

Начев, Веселин и др.  "Електронен нос" в хранителната индустрия / Веселин Начев и др. // Автоматика и информатика, 48, 2014, N 1, с. 30 - 36. 

   Мирисът е едно от основните органолептични свойства, което се възприема от сетивата на човека. Идентификацията на дадена миризма има широко приложение. Статията разглежда т. нар. системи "електронен нос", чиито основни предимства са възможностите за бърз, нискостойностен и автоматизиран анализ. Целта на разработката е да се систематизират приложенията на системата в хранителната индустрия и да се представят възможностите, които тя притежава при контрола на хранителни продукти. 

   Др. автори: Таня Титова, Чавдар Дамянов, Тодор Тодоров

1. Контрол на качеството на продукцията. ОТК 2. Хранителна и консервна промишленост 
 658.56:664(045)
Ключови думи: 1. храни 2. хранителна промишленост 3. контрол на качеството 4. органолептични свойства 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2313

- 392 -

Сп Б 526

Острието на комуникацията . // Новата икономика, V, 2015, N 7 (51), с. 72 - 74. 

   Добрата репутация се "отглежда" с години и може да се загуби само за броени часове. Тя е нематериална, не можеш да я докоснеш, защото представлява оценката, която другите дават за нас. Тя е съвкупност от правилни и грешни решения, вземани през годините. 

1. Връзки с обществеността 
 659.4(045)
Ключови думи: 1. репутация 2. комуникация 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2025

- 393 -

Сп Б 448

Панталеев, Явор.  Как се създава устойчиво сътрудничество с 3PL доставчик / Явор Панталеев. // Логистика, XI, 2015, N 10, с. 42 - 43. 

   Статията разглежда аутсорсингът, който е част от успеха на всяка организация. Представят се някои стъпки, които могат да доведат до оптимизиране на разходите на производителите и търговците и да увеличат продажбите им. 

1. Аутсорсинг 
 658.7.012.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. аутсорсинг 2. логистика 3. логистични услуги 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2434

- 394 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  Влияние или манипулация в дълбините на бизнес света / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 171, с. 30 - 31. 

   Какво е общото между манипулацията и влиянието? И двете променят човешкото поведение, насочвайки го към такова, каквото е по-изгодно за манипулиращия или влияещия човек. В бизнес обстановката обаче манипулирането може да бъде разрушително, а не градивно - особено, когато засяга повече хора и прави верижна реакция от недоволство. Статията представя най-честите похвати за манипулиране на работното място. 

1. Икономическа психология 2. Психологически въпроси. Ергономия в промишлеността 
 330.16(045)  + 65.013(045)
Ключови думи: 1. икономическа психология 2. манипулация 3. манипулатори 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2093

- 395 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  Тънката природа на делегирането / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 171, с. 32 - 33. 

   Този материал засяга хората, които за поредна вечер работят от дома върху недовършените задачи от работния ден. Защо всъщност се получава така? Повечето хора, които не успяват да смогнат със задачите си в работата, са направили една основна грешка: не са делегирали това, за което няма да им стигне времето, навреме и на правилните хора. 

1. Организация на труда 
 331.5:65.012(045)
Ключови думи: 1. организация на труда 2. делегиране 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2094

- 396 -

Сп А 377

Пилев, Д.  Система за мониторинг на производствения процес в обувното производство / Д. Пилев. // Автоматика и информатика, 48, 2014, N 1, с. 25 - 28. 

   Целта на тази разработка е да се проектира система за мониторинг на производствения процес в цех за ушиване и сглобяване на обувки. Системата предоставя информация за производителността на конкретен конвейер, усреднената му скорост, произвеждан модел, бройки от даден артикул, обща производителност и други работни характеристики. Данните са записани в база от данни. На базата на съхранената информация се правят изводи за ефективността и себестойността на производството. 

1. Обувна промишленост 2. Организация на производствения процес 
 685.3(045)
Ключови думи: 1. мониторинг 2. обувна промишленост 3. система за мониторинг 4. производствен процес 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2311

- 397 -

Сп Б 483

Платформизация - следващата стъпка в еволюцията на PLM . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 9, с. 68 - 70. 

   Доставчиците на решения за управление на жизнения цикъл на продуктите (PLM) напоследък предлагат все по-нови възможности. Съвременните PLM системи се превърнаха в платформи, предоставящи на предприятията директен достъп до огромен брой приложения и инструменти. Иновативните PLM платформи обединяват хора, процеси и технологии, за да направят възможна появата на новаторски изделия, както и на асоциирани с тях работни процеси и интелектуална собственост. 

1. Организация на производството 2. Софтуерни продукти 
 004.4:658(045)
Ключови думи: 1. производство 2. жизнен цикъл на продукти 3. PLM системи 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2119

- 398 -

Сп Б 448

Русинова, Ралица.  IoT в логистиката наблюдава и дава решения / Ралица Русинова. // Логистика, XI, 2015, N 6, с. 40 - 43. 

   Въпросът за Internet of Things (IoT) разпали въображението на две водещи компании - DHL и Cisco. В своя доклад "Интернет на нещата в логистиката" (Internet of things in logistics) визионерите описват какво според тях ще е бъдещето на логистиката и веригите на доставки. IoT е уникална технологична промяна, която ще окаже въздействие върху живота на всички и ще има огромно отражение върху логистичния бизнес. 

1. Логистика - развитие 2. Компютърни мрежи 
 658(045)  + 681.324(045)
Ключови думи: 1. логистика 2. логистична дейност 3. логистичен склад 4. складови машини 5. интернет 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2228

- 399 -

Сп Б 448

Русинова, Ралица.  Четири 4 тенденции при smart веригите на доставки / Ралица Русинова. // Логистика, XI, 2015, N 9, с. 46 - 49. 

   Интернет на нещата (Internet of things) и големите данни (Big Data) все повече си взаимодействат, за да дадат тласък на задвижваните от търсенето "умни" вериги на доставки. Напредъкът в 3D принтирането, съчетано с повишаващата се ефективност на supply chain, превръщат в реалност и иновацията, наречена "разпределено производство". 

1. Материално-техническо снабдяване. Покупки. Складово стопанство. Експедиция 2. Вериги доставки 
 658.7(045)
Ключови думи: 1. доставки 2. вериги на доставки 3. разпределено производство 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2324

- 400 -

Сп Б 448

Стандартите GS1: Логичният избор в транспорта и логистиката . // Логистика, XI, 2015, N 8, с. 46 - 47. 

   Днес веригите на снабдяване са много комплексни и изправят доставчиците на логистични услуги пред сериозни предизвикателства. Транспортирането на стоки между доставчиците и техните клиенти включва много различни участници. Използването на стандартите GS1 осигурява прозрачност по веригата на снабдяване в реално време и помага на логистичните фирми бързо да се адаптират към предизвикателствата на електронната търговия. 

1. Стандарти 2. Логистика 
 006.87(045)
Ключови думи: 1. логистика 2. логистични услуги 3. стандарти 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2327

- 401 -

Сп Б 389

Стефанов, Борислав.  Аутсорсингът - гордост и предразсъдъци / Борислав Стефанов. // Мениджър, 2015, N 8 (202), с. 32 - 33. 

   България е водуща аутсорсинг дестинация. Страната ни бе класирана на трето място по привлечени инвестиции в сектора в годишната класация на консултанската компания "Кушман и Уейкфилд". За много млади хора работата в аутсорсинг компания е първата възможност да станат част от глобална среда и от международен екип, а също така и да добият опит в голяма корпорация. 

1. Аутсорсинг 
 658.7.012(045)
Ключови думи: 1. аутсорсинг 2. аутсорсинг компании 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2089

- 402 -

Сп Б 448

Урумов, Христо.  Как да модернизираме дистрибуционния център : Съвременни технологии за повишаване на производителността при пикиране / Христо Урумов. // Логистика, XI, 2015, N 10, с. 52 - 55. 

   Какво отличава дистрибутиционния център от обикновения склад? Как да го оборудваме, така че изпълнението на поръчките да става по най-бързия начин? Какви съвременни технологии се използват за увеличаване на скоростта на изпълнение на поръчките? На всички тези въпроси можете да намерите отговор в настоящата статия. 

1. Материално-техническо снабдяване. Покупки. Складово стопанство. Експедиция 
 658.7.000.65.012(045)
Ключови думи: 1. дистрибуция 2. дистрибуционен център 3. пикиране 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2429

- 403 -

Сп Б 389

Хадилев, Живко.  Супер мениджър vs. антимениджър / Живко Хадилев. // Мениджър, 2015, N 8 (202), с. 62 - 64. 

   Статията предлага няколко съвета, с които можете да бъдете успешен мениджър. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 
 65.012(045)
Ключови думи: 1. методи на управление 2. мениджмънт 3. мениджъри 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2088

- 404 -

Сп Б 389

Хадилев, Живко.  Името му е Суперпро / Живко Хадилев. // Мениджър, 2015, N 9 (203), с. 60 - 61. 

   В България не останаха хора, няма лидери, а тези, които останаха, тъпчат на едно място. Статията обръща внимание на професионалистите, на лидерите, на тези хора, които наистина са добри в това, което правят. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 
 65.012(045)
Ключови думи: 1. методи на управление 2. мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2250

- 405 -

Сп Б 389

Христов, Александър.  Корпоративен форсайт / Александър Христов. // Мениджър, 2015, N 9 (203), С. 142 - 143. 

   Статията разглежда корпоративния форсайт. Това е технология, която позволява да се установят протичащите продължителни икономически и социални процеси в средата отрано, да се разбере какви ще са последиците от тях за бизнеса и да се формулират ефективни ранни реакции - за дългосрочен успех. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 2. Организация на управлението 
 65.012(045)
Ключови думи: 1. корпоративен форсайт 2. прогнозиране 3. бизнес прогнозиране 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2247

- 406 -

Сп Б 483

Четири 4 "невъзможни" сценария при подбора на ИТ специалисти . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 9, с. 54 - 55. 

   В много случаи ИТ мениджърите изпълняват ролята на наемащи персонал и от тях се иска да привлекат в екипа висококвалифицирани специалисти, дори при някои сценарии, които изглеждат безнадеждни. Ако и вие сте в такава ситуация, струва си да се запознаете с настоящата статия. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 
 65.012(045)
Ключови думи: 1. методи на управление 2. мениджмънт 3. подбор на кадри 4. ИТ мениджъри 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2170

- 407 -

Сп Б 483

Четири 4 горчиви истини, които специалистите по ИТ сигурност трябва да приемат . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 7, с.43 - 44. 

   Съвършенната ИТ сигурност е идеал и най-доброто, което можем да направим е да положим максимум усилия да се доближим до нея. Статията разглежда няколко истини, обясняващи защо решенията за информационна сигурност често не се справят със своите задачи и как ИТ специалистите и компаниите от ИТ индустрията могат да отстранят някои от несъвършенствата на тези решения. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 2. Информационна сигурност 
 65.012(045)  + 681.324.07(045)
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. ИТ мениджъри 3. информационна сигурност 4. ИТ сигурност 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2048

- 408 -

Сп Б 483

Четири 4 стъпки за развитие и оптимизация на ERP системите . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 10, с. 50 - 54. 

   Внедряването на ERP система води до рентабилност, повишена ефективност и редица предимства, постигани чрез успешното планиране на бизнес процесите. Като се има предвид обаче с колко разходи, ресурси и усилия са свързани изборът и внедряването на системата, повечето компании все по-често търсят начини да усъвършенстват системите, с които разполагат, вместо да ги заменят с нови. Статията се спира на няколко метода за оптимизация на ERP системите с цел повишаване на тяхната рентабилност. 

1. Софтуерни продукти в областта на дистрибуцията, логистиката и пазара 2. Бизнес информационни системи 
 004.4:658.7(045)
Ключови думи: 1. ERP системи 2. информационни системи 3. бизнес софтуер 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2263

- 409 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Европейският аутсорсинг изгрява в България / Татяна Явашева. // Новата икономика, V, 2015, N 10 (54), с. 72 - 74. 

   Аутсорсингът е сектор, който намери добра почва за развитие в България. Той отдавна не се свързва само с разработването на софтуер, тъй като се предлага цялата палитра от дейности, които компаниите може да възложат на специализирани фирми. Тази индустрия се развива тихо и динамично. 

1. Управление на материално-техническото снабдяване, покупките, складовото стопанство и складовата ло 2. Аутсорсинг 
 658.7.012(045)
Ключови думи: 1. аутсорсинг 2. аутсорсинг индустрия 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2142

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

- 410 -

Сп Б 341

Компактни индустриални роботи . // Инженеринг ревю, 2015, N 8, с. 68 - 74. 

   Статията разглежда компактните индустриални роботи. Поради тяхната универсалност и гъвкавост, моделите с малка товароподемност се използват в повечето съвременни производства. Те могат да извършват различини операции в каквото и положение в пространството да бъдат монтирани и са много подходящи за приложения, в които пестенето на пространство и разходи са приоритет. 

1. Роботи. Манипулатори. Промишлени роботи 
 621.865(045)
Ключови думи: 1. роботи 2. индустриални роботи 3. роботика 4. компактни роботи 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 2411

- 411 -

Сп Б 341

Предимства на радиочестотната идентификация за индустрията . // Инженеринг ревю, 2015, N 4, с. 68 - 71. 

   Приложенията на радиочестотните системи за идентификация (RFID) постоянно нарастват, благодарение на постигнатия през последните няколко години напредък в повишаването на възможностите им и съкратеното време за извършване на операциите. Безспорно RFID ще играе важна роля в реализирането на Internet of Things (Iot) и ще позволява пренос на данни в реално време и автоматичен обмен на информация между машини и устройства. Това ще допринесе за значително оптимизиране на производствените процеси и повишаване на тяхната ефективност. 

1. Видове и системи радиосъобщения Радиотелефония, радиофония 2. Системи за автоматично управление. Общи въпроси. Кибернетични характеристики на системите 
 621.396.2(045)  + 681.51(045)
Ключови думи: 1. радиочестотна идентификация 2. автоматизация на производството 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 2014

- 412 -

Сп Б 341

Развитие на технологиите за машинно зрение в индустриалната автоматизация . // Инженеринг ревю, 2015, N 7, с. 62 - 66. 

   През последното десетилетие технологиите за машинно зрение значително са се развили и са се превърнали в незаменим инструмент на производствената автоматизация. Днес те осигуряват богати възможности за безконтактна инспекция и идентификация на разнообразни от тип изделия и компоненти, прецизно измерване на размери, детекция на дефекти, разчитане на етикети, баркодове и друга кодова символика, проследяване на продуктови партиди, както и направляване на роботи и други автоматизирани машини по време на pick-and-place операции, асемблиране и други сходни манипулации. Практиката в областта показва, че системите за машинно зрение демонстрират най-добри резултати, когато са интегрирани в самия производствен процес, например за контрол на оборудване или като елемент от затворена управляваща верига. 

1. Системи за автоматично управление. Общи въпроси. Кибернетични характеристики на системите 2. Камери. Проекционни апарати 
 681.51(045)  + 681.77(045)
Ключови думи: 1. машинно зрение 2. производствена автоматизация 3. камери 4. дигитални устройства 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 2319

Кибернетика . Фина механика.

- 413 -

Сп Б 553

Акселерацията на шкафовете . // Нетуърк] NetworkWorld България, XX, 2015, N 3, с. 9 - 12. 

   Мрежовите и сървърните шкафове са един от най-евтините компоненти от ИТ инфраструктурата, но въпреки това купувачите се опитват да икономисат и при тяхната покупка. Изборът на шкаф зависи от общата стойност за притежание на инфраструктурата. Правилно подбраната стойка не само се монтира по-лесно, но и по-лесно се обслужва в последствие. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 681.324(045)
Ключови думи: 1. мрежови шкафове 2. сървърни шкафове 3. ИТ инфраструктура 4. центрове за обработка на данни 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2158

- 414 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Следващата революция са телата ни / Александър Александров. // Новата икономика, V, 2015, N 56, с. 122 - 123. 

   Днес информационните технологии навлизат във все повече аспекти от живота ни и постепенно превземат търговията, разплащанията, образованието, развлеченията, а очакванията са през следващите години те да направят същото с автомобилния транспорт, управлението на нашите домове и още много обществени сфери. Затова не е учудващо, че според мнозина именно човешкото тяло ще бъде следващата територия на дигитализация. 

1. Бионика 
 621.391:57(045)
Ключови думи: 1. дигитализация 2. информационни технологии 3. бионика 4. мозъчни импланти 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2397

- 415 -

Сп Б 341

Виртуални и разпределени измервателни системи . // Инженеринг ревю, 2015, N 5, с. 76 - 78. 

   Бързото развитие на компютърните технологии през последните двадесет години доведе след себе си разработването на нови принципи, методи и технологии за измерване и автоматизация на процеси и обекти. Резултат от това развитие е концепцията за виртуалните инструменти. Те са съставени от стандартен, индустриален компютър или работна станция, снабдена с подходящо програмно осигуряване, ефикасна апаратна част и драйверни програми. 

1. Измерителна техника 2. Виртуални системи 
 621.317:681.322(045)
Ключови думи: 1. измерване 2. измервателни системи 3. виртуални системи 4. разпределени системи 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Кибернетика . Фина механика.  3. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2049

- 416 -

Сп Б 321

Вълчева, Рада.  История на автомобилните навигационни устройства / Рада Вълчева. // Наука, 25, 2015, N 3, с. 66 - 69. 

   Днес шофьорите разчитат на помощта на мобилното навигационно устройство както на магистралата и другите категории пътища, така и в населените места. Отдавна са отминали времената на пътните карти и атласи. Статията накратко представя пътя на развитие на автомобилната навигация от най-ранните устройства до днешните високотехнологични постижения. 

1. Автомобилна навигация 
 656.052 *.001.3(045)
Ключови думи: 1. навигация 2. навигационни устройства 3. автомобилни навигационни устройства 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2059

- 417 -

Сп Б 412

Георгиев, Иван.  Армията и пълната роботизация / Иван Георгиев. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 172, с. 52 - 55. 

   Дроновете са вид роботи. Още днес те са навсякъде. Използват се интензивно за военни операции - разузнавателни, транспортни и др. Но те не могат да послужат за специфичните сухопътни мисии, където сега се използват услугите на хора - пехотинците. Един ден това обаче може да се промени. Машини масово ще се придвижват по сушата и ще имат изкуствен интелект, заради който няма да зависят от хората. 

1. Военно дело 2. Роботи. Автомати 
 355(045)  + 621.865(045)
Ключови думи: 1. военно дело 2. роботизация 3. роботи 4. военни роботи 5. изкуствен интелект 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2104

- 418 -

Сп Б 483

ГИС технологиите - с ключова роля в епохата на "интелигентните мрежи" . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 6, с. 32 - 38. 

   Използвайки средствата на ГИС, професионалистите в областта на инженерните комуникации могат да анализират и изобразяват информацията по нови начини, което осигурява по-високо качество на информационното осигуряване за целите на вземането на обосновани решения. 

1. Информационни системи 2. Географски информационни системи 
 528.2/.9:004.7(045)
Ключови думи: 1. информационни системи 2. географски информационни системи 3. мрежи 4. интелигентни мрежи 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2045

- 419 -

Сп Б 553

Използване на SSD дискове за повишаване производителността на системите за съхранение . // Нетуърк] NetworkWorld България, XXII, 2015, N 4, с. 16 - 20. 

   Твърдотелните дискове SSD превъзхождат по производителност традиционните твърди дискове HDD. Цената им обаче е много по-висока и затова използването само на SSD се оказва неизгодно за повечето компании. Все по-голяма практика става използването на хибридни системи за съхранение SSD/HHD, като те позволяват да се възползваме от предимствата и на двата типа носители. 

1. Съхраняване на данни 2. Запомнящи устройства 
 681.3(045)  + 681.327.2(045)
Ключови думи: 1. съхранение 2. съхранение на данни 3. твърди дискове 4. твърдотелни дискове 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2167

- 420 -

Сп Б 397

Кибернетика . // Образование и специализация в чужбина, 2015, N 61, с. 50 - 51. 

   Кибернетиката е сравнително нова наука. Някои учени я определят като хибрид от познатите ни и от дълго време съществуващи науки. Ако химията, физиката и биологията са традиционните науки, то кибернетиката се класира с дял във всяка една от тях. Официалното определение гласи, че това е наука за контрола и комуникацията между животните, хората и машините. Но с какво се характеризира тя?. 

1. Кибернетика 
 007(045)
Ключови думи: 1. кибернетика 2. специалност кибернетика 3. изкуствен интелект 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2105

- 421 -

Сп Б 483

Кръстева, Надя.  Технологичното развитие на ютилити сектора - тенденции и прогнози / Надя Кръстева. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 6, с. 20 - 23. 

   Много от компаниите в сектора са в процес на реализация на концепцията "интелигентни мрежи" (smart grids), чиято същност накратко е да се приложи Интернет към мрежата за пренос на електричество или друг ресурс като вода, газ и т.н., така че да бъдат свързани интелигентни електронни устройства, сензори и приложения за контрол на преносната мрежа и с всичко това да се постигне възможност за вземане на решения, базирани на данни. 

1. Комунално-битови услуги 2. Енергетика 3. Информационни и комуникационни технологии 
 338.465(045)  + 681.518(045)
Ключови думи: 1. енергетика 2. комунални услуги 3. технологии 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2046

- 422 -

Сп Б 553

Пазарът на СКС: всеки се справя сам . // Нетуърк] NetworkWorld България, XX, 2015, N 3, с. 3 - 8. 

   Структурното окабеляване или както е известно Структурни Кабелни Системи (СКС) обединяват в една обща система много различни по своето предназначение и функционалност подсистеми за обмен на информация като: компютърни мрежи, телефонни сигнални мрежи, системи за контрол и безопасност, видеонаблюдение и т.н. Статията разглежда каква е ситуацията на пазара на структурните кабелни системи. 

1. Информационни мрежи 2. Кабелни системи 
 681.324(045)
Ключови думи: 1. кабелни системи 2. структурни кабелни системи 3. окабеляване 4. структурно окабеляване 5. мрежи 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2155

- 423 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  Подводният дрон / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 174, с. 82 - 83. 

   Въздушните летящи дронове са хит в последно време, а и представляват наистина страхотно решение, когато трябва да разгледаме света под нас от птичи поглед. Само че какво е решението, когато не става дума за въздуха, а за водата? Океаните и моретата са обект на интерес за много хора, а всичко, ставащо в дълбините, е като че ли още по-трудно за изследване и достигане. 

1. Експлоатация на водния транспорт, механизация 2. Роботи. Автомати 
 656.6:621.865(045)
Ключови думи: 1. роботи 2. дрони 3. подводен дрон 4. воден транспорт 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2283

- 424 -

Сп Б 483

Проектирането на центровете за обработка на данни - предизвикателства и ключови концепции . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 11, с. 54 - 56. 

   Центърът за обработка на данни представлява сложен комплекс от хардуер и софтуер, който включва десетки инженерни подсистеми. Въпреки че изграждането на центровете струва скъпо, те доста бързо престават да удовлетворяват потребностите на своите създатели и клиенти. В резултат собствениците на центровете са принудени постоянно да разширяват и модернизират тези съоръжения. 

1. Машини и устройства за обработка на данни 
 681.3(045)
Ключови думи: 1. данни 2. обработка на данни 3. центрове за данни 4. центрове за обработка на данни 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2354

- 425 -

Сп Б 389

Стригулев, Начо.  Все едно си там / Начо Стригулев. // Мениджър, 2015, N 10 (204), с. 130 - 132. 

   Статията е посветена на виртуалната реалност. Това е технология, която симулира усещането за физическо присъствие и пълно потапяне в изкуствено генериран 3D свят или в други места от реалния свят. Тя позволява на потребителя не само да присъства, но и да взаимодейства със симулирания свят. Може да включва не само зрение, но и други сетива като слух, докосване и обоняние. 

1. Виртуална реалност 
 681.32(045)
Ключови думи: 1. виртуална реалност 2. добавена реалност 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2251

- 426 -

Сп Б 483

Съхранението на данни - под знака на концепцията SDS . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 6, с. 54 - 56. 

   Вече наколко години софтеурно дефинираните системи (SDS) са една от основните тенденции в развитието на съвременната ИТ инфраструктура. В рамките на общата концепция SDS се разработват решения за програмно дефинирани сървъри, мрежи и центрове за данни, както и за програмно дефинирани системи за съхранение. 

1. Съхраняване на данни 
 681.3.07 *(045)
Ключови думи: 1. данни 2. съхранение на данни 3. софтуерно дефинирани системи 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2037

- 427 -

Сп Б 553

Тенденция към стандартизация на ЦОД . // Нетуърк] NetworkWorld България, XXII, 2015, N 5, с. 14 - 16. 

   Днешните изисквания към центровете за обработка на данни (ЦОД) са кардинално променени: оборудване, приложения, инфраструктура и управление днес нямат практически нищо общо със сървърните помещения в миналото. Стандартизацията е способ за следване на съвременните тенденции, но за осигуряване на необходимата гъвкавост трябва да се отчетат множество фактори. 

1. Машини и устройства за обработка на данни 
 681.3(045)
Ключови думи: 1. данни 2. големи данни 3. центрове за данни 4. центрове за обработка на данни 5. обработка на данни 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2270

- 428 -

Сп Б 412

Тошев, Стоян.  Новите ръце на киборга / Стоян Тошев. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 171, с. 74 - 75. 

   В днешни дни проблемите, свързани с възстановяването на способностите за различни дейности на хората, загубили крайник, се решават все по-успешно. Освен козметичните и естетични проблеми обаче съществуват и множество функционални. Британската компания Steeper от години насам представя на пазара все по-добри протези на човешки ръце и е лидер в областта. 

1. Бионика 
 621.391:57.001.76(045)
Ключови думи: 1. бионика 2. кибернетични протези 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2099

- 429 -

Сп А 20

Три Де] 3D принтиране в производството . // Инженерни науки, 2015, с. 32 - 40. 

   Статията прави преглед на водещите за българският пазар доставчици на решения за 3D принтиране в производството. Участниците в прегледа предоставят информация за най-актуалните си технологии и материали, техните технически параметри и предимства, приложения в производството и основни потребителски групи. 

1. Размножаващи машини 
 681.327.001.3(045)
Ключови думи: 1. принтери 2. 3D принтери 3. 3D печатане 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2058

- 430 -

Сп Б 483

Устройства за широкоформатен печат - все така необходими за CAD и ГИС потребителите . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 9, с. 72 - 74. 

   Преди няколко години анализатори прогнозираха, че хората ще започнат да печатат значително по-малко на фона на феноменалния ръст на съдържание върху цифрови носители. Тези очаквания обаче не се оправдаха. Ако отпечатването на хартия някога премине в историята, широкоформатния печат ще остане последен, защото е изключително неудобно да се разглеждат на монитор географски карти и чертежи, широки по няколко метра. 

1. Спомагателно цифрово оборудване. Запомнящи устройства. Периферийни устройства. Интерфейсно оборуд 
 681.327(045)
Ключови думи: 1. печат 2. печатащи устройства 3. принтери 4. широкоформатен печат 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2117

- 431 -

Сп Б 483

Четири] 4 актуални тенденции в изграждането на ефективни решения за видеоконференции . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 6, с. 46 - 48. 

   Изследване сочи, че през 2016 г. видеоконференциите ще бъдат най-предпочитаният метод за комуникация и сътрудничество. С все по-активното използване на облачни и мобилни технологии, решенията за видеоконферентна връзка носят все повече ползи на компаниите, независимо от техния мащаб. 

1. Предаване на изображения. Телевизия. Видеоапаратура 2. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 621.397:681.324(045)
Ключови думи: 1. видеоконференции 2. видеоконферентни връзки 3. видеоконферентни системи 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2043

- 432 -

Сп Б 483

Шест] 6 актуални тенденции в съхранението на данни . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 7, с. 42. 

   По данни на IDC, през 2012 г. обемът на данните в света е бил 2,7 зетабайта, до края на 2015 г. тази цифра ще се удвои и ще продължи да се удвоява на всеки 2 години. В тази ситуация съхранението на данни е задача с най-висок приоритет. Статията се спира на няколко важни фактора, определящи бъдещото развитие на решенията за съхранение на данни. 

1. Съхраняване на данни 
 681.3.07 *(045)
Ключови думи: 1. данни 2. съхранение на данни 3. защита на данни 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2107

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

Езикознание. Филология. Литература

- 433 -

Сп Б 321

Арсенова, Искра.  Причини за плагиатството в България / Искра Арсенова. // Наука, 25, 2015, N 1, с. 30 - 34. 

   Статията дава определение за плагиатството в областта на науката и висшето образование. Разгледани са различните видове плагиатство и основните причини за тях - икономически, социални, културни, академични, юридически. Проблемът за плагиатството в науката е сериозен, но докато в обществото не се създаде атмосфера на нетърпимост към него, всички добри намерения ще останат нереализирани. 

1. Литературни мистификации. Плагиатство. Имитации 
 82-995(045)
Ключови думи: 1. плагиатство 2. висше образование 3. наука 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 2198

- 434 -

Сп Б 321

Василева, Ирена и др.  Плагиатството от интернет / Ирена Василева, Мария Чанкова. // Наука, 25, 2015, N 2, с. 34 - 39. 

   Интернет представлява богата и уникална нелинейна среда, която предоставя достъп до нечувани количества информация. Тази среда предлага нови, по-ефективни начини за обмяна на идеи, както и аудитория с непознати досега измерения и разнообразие. Статията обръща внимание на интернет плагиатството или как влияе всичко това върху създаването, разпространяването и консумирането на научно познание. 

1. Литературни мистификации. Плагиатство. Имитации 2. Интернет 
 82-995:681.324(045)
Ключови думи: 1. плагиатство 2. авторство 3. интернет 4. интернет плагиатство 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2192

- 435 -

Сп Б 321

Виденов, Михаил.  Нашето съвременно общество и българският език / Михаил Виденов. // Наука, 25, 2015, N 4, с. 3 - 6. 

   Което и ръководство по обща лингвистика да вземем ще прочетем една подчертана констатация: човечеството не е създало нищо по-съвършено от естествените езици. Езикът дори и на най-изостаналото племе е толкова развит, че носителите му могат да изразяват и да споделят всички свои мисли. Езикът на една общност е толкова точен, колкото се изисква от нуждите на съответната общност. 

1. Български език 
 808.67(045)
Ключови думи: 1. български език 2. лингвистика 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 2188

- 436 -

Сп Б 321

Пресиянов, Добромир.  Проблемът за публичната видимост на плагиатството / Добромир Пресиянов. // Наука, 25, 2015, N 2, с. 32 - 34. 

   Статията разглежда въпросите за значението, което се отдава на плагиатството, кои са потърпевшите от това деяние, защо у нас е трудно да се стигне до истината за конкретно плагиатство, дори когато тя е категорично доказана. Лична информация ли са доказателствата за преписване в научен труд, или имат публично значение. 

1. Литературни мистификации. Плагиатство. Имитации 
 82-995(045)
Ключови думи: 1. плагиатство 2. плагиатор 3. литератулна кражба 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 2190

- 437 -

Сп Б 321

Русинова, Евгения.  Софт] Soft плагиатство / Евгения Русинова. // Наука, 25, 2015, N 2, с. 39 - 41. 

   Soft плагиатството е един актуален феномен. Неговата същност може да се сведе до заимстване от публикувани текстове, частично или цялостно, в различна степен на дообработка, разместване на отделни пасажи или по-големи смислови блокове и пр. На тази основа се формира своебразна култура на заимстване, която постепенно размива границите на понятието плагиатство. 

1. Литературни мистификации. Плагиатство. Имитации 
 82-995(045)
Ключови думи: 1. плагиатство 2. заимстване 3. научна общност 4. образователна сфера 5. авторство 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 2194

- 438 -

Сп Б 321

Явашчев, Сево.  Висшето образование и плагиатството / Сево Явашчев. // Наука, 25, 2015, N 1, с. 35 - 39. 

   Все повече в преподавателските и научни среди се осъзнава, че плагиатството нанася големи поражения на образованието и науката. Затова в последно време се забелязва засилен интерес на научната и преподавателската колегия в разобличаването и противодействието в случаите на използване на резултатите от чужд труд. Към такова присвояване все по-често прибягват не само студенти, но и преподаватели от висшите училища. 

1. Литературни мистификации. Плагиатство. Имитации 2. Висше образование - България 
 82-995:378(045)
Ключови думи: 1. плагиатство 2. заимстване 3. авторство 4. висше образование 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2200

История. Георафия. Биографии. Археология.

- 439 -

Сп Б 483

ГИС технологиите - факти, цифри и тенденции . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 9, с. 12 - 14. 

   През последните години все повече нови потребители откриват ползата от ГИС технологиите. Пространственият контекст е важен в редица ситуации от ежедневието - когато е необходимо да бъде намерен някакъв обект, когато трябва да се избере подходящият маршрут и др. С помощта на съвременните ГИС и Web технологии всеки може не само да ползва пространствени данни, но и да ги обработва. 

1. Географски информационни системи 
 528.2/.9:004.7(045)
Ключови думи: 1. информационни системи 2. географски информационни системи 3. ГИС 4. ГИС технологии 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. История. Георафия. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 2121

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.

- 440 -

Сп Б 412

Георгиев, Иван.  Кинодронове] Cinedrones / Иван Георгиев. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 170, с. 52 - 55. 

   Както с нож можем да извършим престъпление или да си нарежем хляб, така с дроновете могат да се съсипват животи или да се прави изкуство . Казано иначе, и те като всяко друго човешко творение могат да служат за добро или зло. В този материал се набляга на положителната им страна в контекста на киноиндустрията и телевизионните продукции. 

1. Летателни апарати 2. Киноизкуство 
 629.73:778.53(045)
Ключови думи: 1. дрони 2. дронове 3. кинодронове 4. киноиндустрия 5. кино 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.  
  

Сист. No: 2034

- 441 -

Сп Б 553

Телекомите със запазено място в умния град . // Нетуърк] NetworkWorld България, XXII, 2015, N 4, с. 21 - 23. 

   Умните градове се разгръщат по целия свят, като всеки се отличава от останалите, тъй като техните екосистеми са създадени и направлявани от различни участници с разнообразни амбиции. Целта на телеком операторите е да успеят да повишат "интелигентността" в градовете. Те трябва да намерят точната си позиция, създавайки значителна добавена стойност за гражданите, за града и за фирмите в него. 

1. Градоустройство 2. Радиотелефония. Радиокомуникации. GSM комуникации 
 71(045)  + 621.396.2(045)
Ключови думи: 1. умни градове 2. интелигентни градове 3. телекоми 4. мобилни оператори 
Тематични рубрики: 1. Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 2169

- 442 -

Сп Б 483

Умните градове - бъдещето на градското планиране . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 6, с. 42 - 45. 

   Какво прави един град умен и какви технологии се използват за превръщането му в такъв? Умният град (smart city) реално означава "цифров" град. Той обаче не трябва да се възприема в тесен смисъл като населено място, пълно с технологии. Технологиите в случая са по-скоро средство, инструмент за постигането на обща цел, а именно създаването на комфортна градска среда. 

1. Градоустройство 2. Опазване на околната среда 
 71(045)  + 502.3(045)
Ключови думи: 1. умен град 2. умни градове 3. екоградове 
Тематични рубрики: 1. Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2044

Компютри. Програмни продукти.

- 443 -

Сп Б 341

3D сканиране . // Инженеринг ревю, 2015, N 6, с. 143 - 147. 

   Триизмерното сканиране е бърз и точен метод за въвеждане на физическите размери на даден обект в компютър по организиран начин. Обикновено данните, получени в резултат на 3D сканирането, се представят чрез мащабиран цифров модел или с помоща на графично триизмерно рендериране. Данните от триизмерното сканиране често пъти се използват като мост между физическите обекти и модерното промишлено производство. Това се постига чрез конвертирането им в модели за компютърно проектиране (CAD модели). Те се използват за сравнение на реалния обект с "идеалния", проектиран модел или в безбройните инструменти за компютърен инженеринг CAE, които съществуват днес. 

1. Автоматични цифрови електронноизчислителни машини 2. Компютри 3. Спомагателно цифрово оборудване. Запомнящи устройства. Периферийни устройства* 
 681.322(045)  + 681.327(045)
Ключови думи: 1. компютри 2. запомнящи устройства 3. CAD системи 4. сканиране 5. сканиращи системи 6. лазерни системи 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2220

- 444 -

Сп Б 483

CRM системите се пренасят в света на интелигентните мобилни устройства . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 11, 50 - 52. 

   Организациите дават предимство на CRM (customer relationship management) технологиите като важна част от техните дигитални инициативи за обогатяване на потребителското преживяване. Нуждата от взаимоотношения с клиентите, базирани на модерните технологии, е причина за модернизации или разширяване на интеграцията, така че да бъде използвана пълната функционалност на CRM софтуера. 

1. Информационни системи 2. Софтуерни продукти 
 681.518(045)  + 004.4:65.012(045)
Ключови думи: 1. CRM системи 2. интернет на нещата 3. информационни системи 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2357

- 445 -

Сп Б 553

Ericsson: Новата епоха изисква екосистема на споделянето . // Нетуърк] NetworkWorld България, XXII, 2015, N 5, с. 11 - 13. 

   Свързаността води до промяна на бизнес моделите - от продукти към услуги, а данните са ключов ресурс, засягащ тази промяна. Транспортният сектор се сблъсква със сеизмична промяна в технологиите и свързаността вече започва да оказва силно въздействие върху света на транспорта. Свързването на самите коли, а не само на шофьорите, ще им позволи да споделят данни и да взаимодействат автоматично в реално време, намалявайки рисковете и избягвайки произшествията. 

1. Организация на транспорта 2. Комуникационни мрежи 
 656(045)  + 681.324(045)
Ключови думи: 1. транспорт 2. транспортен сектор 3. свързаност 4. обмен на данни 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2272

- 446 -

Сп А 377

Акиванов, Веселин.  Изчисления в облаците / Веселин Акиванов. // Автоматика и информатика, 48, 2014, N 4, с. 54 - 57. 

   Статията разглежда новопоявилия се термин "изчсления в облака" (Cloud Computing). Той има различни дефиниции и нееднозначно определение. Става дума за приложения в нееднородна среда, т. е. изчисленията и съхраняването на данните могат да се извършват както в единичен облак (самостаятелен IP адрес), така и в множество облаци (разположени на различни IP адреси), всеки с конкретни функции и предназначение. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 681.324(045)
Ключови думи: 1. интернет 2. облачни технологии 3. облачни изчисления 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2320

- 447 -

Сп Б 483

АлаВІМ и вълшебният модел на сграда . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 9, с. 44 - 46. 

   В областта на строителството вече активно се говори за BIM (Building Information Model - Строителен Информационен Модел). Става дума за жизнения цикъл на един строителен обект - от планирането и проектирането, през строителството, до експлоатацията и разрушаването му. 

1. Строително и архитектурно проектиране 
 69:519.688(045)
Ключови думи: 1. строителство 2. архитектура 3. строително производство 4. архитектурно проектиране 5. строителен информационен модел 
Тематични рубрики: 1. Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2123

- 448 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Десет] 10 онлайн инструмента в помощ на малкия бизнес / Александър Александров. // Новата икономика, V, 2015, N 9 (53), с. 66 - 69. 

   Почти всички аспекти от администрирането, маркетинга и управлението на една фирма вече могат да се осъществят с безплатни или ценово достъпни интернет услуги. Статията разглежда някои от най-полезните мобилни и онлайн услуги, които могат значително да улеснят една малка, средна или дори голяма фирма. 

1. Бизнес - организация и управление 2. Он-лайн услуги 
 65.012(045)  + 338.46:681.324(045)
Ключови думи: 1. бизнес 2. онлайн услуги 3. интернет услуги 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2078

- 449 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Отворени данни за прозрачно държавно управление / Александър Александров. // Новата икономика, V, 2015, N 10 (54), с. 108 - 109. 

   Че информационните технологии могат да предизвикат значими политически промени, едва ли все още някой се съмнява. Любопитна тенденция от последните години показва, че самите институции и правителства в някои страни по света са започнали да използват иновациите, за да се променят и демократизират. Един от важните фактори в тази насока са т. нар. "отворени данни", концепцията за които е разгледана в настоящата статия. 

1. Социология на комуникацията. Връзки с обществеността(пъблик рилейшънс) 2. Дейност и организация. Компютърни системи 
 316.77:007(045)
Ключови думи: 1. данни 2. отворени данни 3. прозрачност на информацията 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2132

- 450 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Ще има ли нов дот ком балон / Александър Александров. // Новата икономика, V, 2015, N 10 (54), с. 102 - 104. 

   В края на 1999 г. и началото на 2000 г. един от най-преспективните икономически сегменти - този на софтуерните и онлайн улслуги - беше пометен от най-мащабната криза в своята история. Акциите на ИТ компании по целия свят отчетоха най-значимото си обезценяване и стотици перспективни онлайн фирми фалираха за броени дни. Запомнена с наименованието "dot com балон" тази криза остави отпечатъка си върху технологичния сектор и дори на водещите играчи в него им трябваха години, за да се възстановят. 

1. Информационни технологии 
 681.518(045)
Ключови думи: 1. ИТ сектор 2. технологии 3. информационни технологии 4. технологичен сектор 5. криза 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2136

- 451 -

Сп Б 483

Аналитичен CRM: с какво да започнем . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 10, с. 44 - 48. 

   За големите компании внедряването на CRM система е отдавна отминал етап по пътя на налагане на ефективни взаимоотношения с клиентите и увеличаване на доходността. За разлика от преди 2-3 години, когато едно CRM решение се разглеждаше като оперативна система, днес все по-ясно се разграничават два вида CRM системи - оперативни и аналитични. Статията разглежда какво представлява аналитичния CRM. 

1. Управленски информационни системи 2. Софтуерни продукти 
 681.518(045)  + 004.4:65.012(045)
Ключови думи: 1. информационни системи 2. CRM системи 3. оперативни системи 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2275

- 452 -

Сп Б 483

Антивирусният софтуер - с фокус върху отбрана в дълбочина . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 7, с. 38 - 40. 

   Безопасната информация изисква богат арсенал от технологични решения, но антивирусните програми си остават неотменна част от защитата на крайните точки. 

1. Защита на информация 2. Софтуерни продукти 
 681.324.07(045)  + 004.4(045)
Ключови думи: 1. софтуер 2. антивирусен софтуер 3. антивирусни програми 4. защита на информация 5. информационна сигурност 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2047

- 453 -

Сп Б 389

Бошнакова, Десислава.  На сцената на бизнеса трябва да сте актьор / Десислава Бошнакова. // Мениджър, 2015, N 6 (200), с. 140 - 141. 

   Всеки от нас се обучава в определена сфера, става специалист в нея и израства в йерархията. Все по-често успехът ни зависи от умението ни да презентираме идеите си. И точно тук някои от нас не се справят блестящо. Статията разкрива най-често срещаните грешки. 

1. Социология на комуникацията. Връзки с обществеността(пъблик рилейшънс) 2. Компютърни презентации 
 316.77(045)
Ключови думи: 1. презентации 2. компютърни презентации 3. комуникация 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2008

- 454 -

Сп Б 483

ВІ системите - разширяване на хоризонта . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 10, с. 56 - 58. 

   Ключова задача на BI (Business Intelligence) инструментите е възможнастта за извличане на ново знание. Именно ВІ системите са тези, които могат да предоставят анализ на базата на вече съществуващи данни в различни информационни системи. Според данни на Gartner, до 2015 г. компаниите внедрили съвременна система за управление на информацията, ще бъдат с 20% по-добре позиционирани от своите конкуренти във финансов аспект. 

1. Бизнес информационни системи 2. Софтуерни продукти 
 004.4:65.012(045)
Ключови думи: 1. бизнес анализи 2. BI системи 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2262

- 455 -

Сп Б 321

Василева, Ирена и др.  Плагиатството от интернет / Ирена Василева, Мария Чанкова. // Наука, 25, 2015, N 2, с. 34 - 39. 

   Интернет представлява богата и уникална нелинейна среда, която предоставя достъп до нечувани количества информация. Тази среда предлага нови, по-ефективни начини за обмяна на идеи, както и аудитория с непознати досега измерения и разнообразие. Статията обръща внимание на интернет плагиатството или как влияе всичко това върху създаването, разпространяването и консумирането на научно познание. 

1. Литературни мистификации. Плагиатство. Имитации 2. Интернет 
 82-995:681.324(045)
Ключови думи: 1. плагиатство 2. авторство 3. интернет 4. интернет плагиатство 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2192

- 456 -

Сп Б 341

Виртуални и разпределени измервателни системи . // Инженеринг ревю, 2015, N 5, с. 76 - 78. 

   Бързото развитие на компютърните технологии през последните двадесет години доведе след себе си разработването на нови принципи, методи и технологии за измерване и автоматизация на процеси и обекти. Резултат от това развитие е концепцията за виртуалните инструменти. Те са съставени от стандартен, индустриален компютър или работна станция, снабдена с подходящо програмно осигуряване, ефикасна апаратна част и драйверни програми. 

1. Измерителна техника 2. Виртуални системи 
 621.317:681.322(045)
Ключови думи: 1. измерване 2. измервателни системи 3. виртуални системи 4. разпределени системи 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Кибернетика . Фина механика.  3. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2049

- 457 -

Сп Б 526

Вирус = много повече от загуба на пари . // Новата икономика, V, 2015, N 56, с. 120 - 121. 

   Статията засяга информационната сигурност и разглежда т. нар. DDoS атаки или още познати като атаки за отказване на услуга. Само за третото тримесечие на 2015 г. този тип атаки са се увеличили с 53% като брой (общо осъществени атаки) и с 27% като обем (количествено генериран трафик). 

1. Информационна сигурност 2. Защита на информация 
 681.324.07(045)
Ключови думи: 1. информационна сигурност 2. защита на информация 3. вируси 4. компютърни атаки 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2400

- 458 -

Сп Б 483

ГИС технологиите - с ключова роля в епохата на "интелигентните мрежи" . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 6, с. 32 - 38. 

   Използвайки средствата на ГИС, професионалистите в областта на инженерните комуникации могат да анализират и изобразяват информацията по нови начини, което осигурява по-високо качество на информационното осигуряване за целите на вземането на обосновани решения. 

1. Информационни системи 2. Географски информационни системи 
 528.2/.9:004.7(045)
Ключови думи: 1. информационни системи 2. географски информационни системи 3. мрежи 4. интелигентни мрежи 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2045

- 459 -

Сп Б 483

ГИС технологиите - факти, цифри и тенденции . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 9, с. 12 - 14. 

   През последните години все повече нови потребители откриват ползата от ГИС технологиите. Пространственият контекст е важен в редица ситуации от ежедневието - когато е необходимо да бъде намерен някакъв обект, когато трябва да се избере подходящият маршрут и др. С помощта на съвременните ГИС и Web технологии всеки може не само да ползва пространствени данни, но и да ги обработва. 

1. Географски информационни системи 
 528.2/.9:004.7(045)
Ключови думи: 1. информационни системи 2. географски информационни системи 3. ГИС 4. ГИС технологии 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. История. Георафия. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 2121

- 460 -

Сп Б 483

Дванадесет] 12 въпроса за ИТ сигурността . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 11, с. 60 - 61. 

   Статията представя 12 въпроса, на които е препоръчително да си отговорят представителите на ръководството на компаниите, бизнес персоналът и ИТ ръководителите, които искат да се убедят, че контролират всички фактори с определящо значение за реакцията при инциденти, непрекъснатостта на бизнеса, целостта и безопасността на информацията. 

1. Защита на информацията 2. Информационна сигурност 
 681.324.07(045)
Ключови думи: 1. информация 2. защита на информацията 3. информационна сигурност 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2350

- 461 -

Сп Б 483

Десет] 10 значими тенденции в ВІ технологиите през 2015 година . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 11, с. 46 - 47. 

   За компаниите става все по-важно да разполагат с технология за бизнес анализ, която е най-подходяща за техните операции и сфери. Ако задачата за избор на развитие на ВІ система е на дневен ред и във вашата компания, имайте предвид следните актуални тенденции, разгледани в настоящата статия. 

1. Бизнес информационни системи 2. Софтуерни продукти 
 004.4:65.012(045)
Ключови думи: 1. бизнес анализи 2. BI системи 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2359

- 462 -

Сп Б 412

Джамбов, Виктор.  Пътят на "лесните" пари, или какво е Drop shipping / Виктор Джамбов. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 168, с. 8 - 13. 

   Статията разглежда едно ново интересно начинание, наречено Drop shipping. Това е техника за продажба на стоки, които продавачът не притежава. Голяма част от онлайн търговията се осъществява по подобен начин. Да продаваш и доставяш стоки, които не притежаваш звучи странно, но всъщност е напълно легално. 

1. Електронна търговия 
 339.1:681.324(045)
Ключови думи: 1. търговия 2. електронна търговия 3. онлайн търговия 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2015

- 463 -

Сп Б 412

Джамбов, Виктор.  "Страшният" образ на мобилния интернет / Виктор Джамбов. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 168, с. 54 - 56. 

   Във времената, преди мобилните оператори у нас да предложат абонаменти с т. нар. "неограничен мобилен интернет", образът на тази услуга беше повече от противоречив. Удобствата бяха налице, но страхът от грандиозна сметка сякаш беше по-голям. Въпреки че нагласите вече се променят, много потребители все още се притесняват да използват смартфона си с 3G интернет. Тъй като полезността на смартфона спада значително, ако разчитаме само на Wi-Fi, статията дава няколко полезни съвета, с които да се чувстваме по-сигурни и по-мобилни. 

1. Интернет 
 621.396.2:681.324(045)
Ключови думи: 1. интернет 2. мобилен интернет 3. смартфони 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2022

- 464 -

Сп Б 483

Дигиталната трансформация - предизвикателства и нови възможности . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 11, с. 38 - 39. 

   През последните няколко години дигиталната трансформация на финансовите институции е тема, която се обсъжда доста активно. Статията разкрива някои от най-важните тенденции и предизвикателства, пред които са изправени тези институции в ерата на цифровата трансформация. 

1. Банки. Банково дело 2. Дигитализация 
 336.71:681.324(045)
Ключови думи: 1. банки 2. финансови институции 3. дигитализация 4. цифровизация 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2360

- 465 -

Сп А 377

Димитров, К.  Проблеми и предизвикателства на сигурността в безжични сензорни мрежи / К. Димитров. // Автоматика и информатика, 48, 2014, N 3, с. 49 - 56. 

   Областите на приложение на безжичните сензорни мрежи (БСМ) се разширяват непрекъснато. От най-обикновени приложения за автоматизация на дома и офиса, през индустриални и космически изследвания, до военни и специални приложения. Потенциалът им е голям, но той не би могъл да се развие напълно без адекватни на приложенията мерки за сигурност. В статията се разглеждат някои специфични особенности и уязвимости на БСМ, както и свързаните с тях проблеми на сигурността. 

1. Комуникации - безжични 2. Информационна сигурност 
 681.324:621.396.2(045)  + 681.324.07(045)
Ключови думи: 1. безжични мрежи 2. безжични сензорни мрежи 3. информационна сигурност 4. защита на информация 5. криптография 6. криптиране на данни 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 2295

- 466 -

Сп Б 483

Димитрова, Зорница и др.  Информацията като търговска тайна или приемаме ли необходимите действия, за да защитим най-ценния актив на ИТ компаниите / Зорница Димитрова, Весела Кабатлийска. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 7, с. 34 - 36. 

   В ерата на информационните технологии компаниите - създатели на софтуерни продукти могат да разчитат на различни правни и неправни методи за защита на интелектуалния труд на своите служители. Все по-голяма част от индустрията в световен мащаб фокусира усилията си в защита на информацията като търговска тайна. 

1. Защита на информация 2. Авторско право. Интелектуална собственост 
 681.324.07(045)  + 347.77/.78(045)
Ключови думи: 1. защита на информация 2. информационна сигурност 3. търговска тайна 4. търговска информация 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2112

- 467 -

Сп Б 462

Емилова, Мая и др.  Интелигентни информационни системи в управлението на ЖП сектора : Те са необходими, включително и за привличането на по-голям трафик през територията на страната / Мая Емилова, Симеон Ананиев. // Железопътен транспорт, 2015, N 9, с. 18 - 24. 

   Новите технологии и информационни решения са част от успешната стратегия за създаване на ефективен, модерен и удобен жп транспорт в ЕС. С помощта на информационните системи и технологии се опростяват административните процедури, извършва се мониторинг на трафика в реално време и електронно отчитане на товарните превози, оптимизират се разписанията, улеснява се съгласуването на международните трасета, насърчава се създаването и развитието на коридори за сигурност, позволяващи проследяването на пътниците при минимум неудобства за самите тях. Целта е с въвеждане на подходящи информационни-комуникационни технологии да се постигне по-голяма безопасност и мобилност, както и да се изгради модерна инфраструктура. 

1. Информационни технологии 2. Железопътен транспорт 
 681.518:629.4-521(045)
Ключови думи: 1. жп транспорт 2. жп гари 3. информационни системи 4. управление на информацията 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2156

- 468 -

Сп Б 553

Заплахите за ИТ идват вече от облака и мобилните устройства . // Нетуърк] NetworkWorld България, XX, 2015, N 4, с. 3 - 15. 

   Събирането на данни, откриване на заплахи, реагирането на инциденти и разследването на доказателства след инциденти са станали тежки и непълни задачи, често без да се вниква в страничните фактори и първопричината. Досега потребителите са разчитали на решения, които ни заливат с прекалено много сигнали за приоритизиране и проучване - сляпо се доверяват на машини, фокусирайки се върху реактивни криминалистични методи вместо върху проактивни решения за реакция преди инциденти. 

1. Защита на информация 
 681.324.07(045)
Ключови думи: 1. защита на информация 2. информационна сигурност 3. ИТ сигурност 4. киберзаплахи 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2165

- 469 -

Сп Б 483

Икономика на облачните услуги . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 9, с. 41 - 42. 

   Финансистите винаги се интересуват от възвръщаемостта на инвестициите (RIO). Това е валидно и когато от тях се иска мнение или одобрение за суми, които да бъдат похарчени за облачни услги. Наскоро ISACA (организацията на професионалистите в сферата на ИТ сигурността и ИТ одита) публикува ръководство, озаглавено "Изчисляване на RIO за облачни услуги: от гледна точка на клиента". Този документ ще ви бъде от полза ако трябва да прецените финансовата аргументация за използването на публични или частни облаци. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 2. Инвестиции 
 681.324:330.322(045)
Ключови думи: 1. облачни услуги 2. облачни технологии 3. инвестиции 4. възвръщаемост на инвестициите 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2181

- 470 -

Сп Б 341

Индустриална киберсигурност . // Инженеринг ревю, 2015, N 5, с. 53 - 54. 

   Решенията за индустриална киберсигурност са насочени към защита на технологичните съоръжения с оглед на нарастващия риск от заплахи в тази област. В статията се разглеждат възможните заплахи за промишлените системи, както и стратегически подходи за обезпечаване на сигурността. 

1. Защита на информацията 2. Промишлени системи 
 681.324.07(045)
Ключови думи: 1. сигурност 2. киберсигурност 3. кибератаки 4. индустриални мрежи 5. вируси 6. хакери 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2053

- 471 -

Сп Б 483

ИТ инвестициите на финансовия сектор - във фокус са ръстът и иновациите . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 11, с. 4 - 6. 

   Според актуални прогнози ИТ разходите на компаниите развиващи своята дейност в сферата на финансовите услуги през 2015 г. ще достигнат $458,4 млрд. Тези средства ще бъдат похарчени за хардуер, софтуер, вътрешни и външни ИТ услуги. През следващите 3 г. ИТ инвестициите на финансовите институции ще продължат да се увеличават, като през 2018 г. те вече ще са на стойност $522,3 млрд. 

1. Банки. Банково дело 2. Информационни технологии 3. Инвестиции 
 336.71:330.322(045)
Ключови думи: 1. банки 2. финансови институции 3. инвестиции 4. ИТ инвестиции 5. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2361

- 472 -

Сп Б 483

ИТ сигурността през 2015 г. - положителни тенденции и предизвикателства . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 7, с. 10 - 14. 

   През 2015 г. бюджетите за информационна сигурност на българските организации са повишени средно с 11%, а броят на откритите инциденти е намалял, констатира традиционно проучване на списание СІО България. Статията представя още няколко интересни данни от това проучване. 

1. Защита на информацията 
 681.324.07(045)
Ключови думи: 1. защита на информацията 2. информационна сигурност 3. ИТ сигурност 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2113

- 473 -

Сп Б 483

Кабатлийска, Весела.  Известни и неизвестни правни рискове в облака / Весела Кабатлийска, Радина Вакрилова. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 9, с. 30 - 32. 

   Живеейки в ерата на ИТ и имайки достъп до огромен масив от всевъзможна информация, трудно можем да си представим, че все още има неща, които не знаем. От гледна точка на доставчиците на облачните услуги, подобна неизвестност обикновено е най-съществената част от запазването на търговските тайни и иновационния характер на облака. Статията разкрива някои неизвестни и подчертава някои от най-известните правни рискове, свързани с използването на облачни услуги. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 681.324(045)
Ключови думи: 1. облачни услуги 2. облачни изчисления 3. облак 4. рискове 5. правни рискове 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2210

- 474 -

Сп Б 389

Кандов, Борислав.  Бъдещето е различно : Как развитието на онлайн рекламата позволява да говорим на правилните хора / Борислав Кандов. // Мениджър, 2015, N 8 (202), с. 114 - 115. 

   Страшно е да бъдеш част от дигиталния рекламен бизнес. Всичко се променя много бързо, потребителите искат всичко да е без пари, а рекламодателите искат все по-точни резултати. У нас обаче тепърва започват да се трупат успешни примери за онлайн кампании, използващи множество различни послания за различните специфични групи сред аудиторията. 

1. Онлайн реклама 
 659.1:004.7(045)
Ключови думи: 1. реклама 2. онлайн реклама 3. онлайн маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2087

- 475 -

Сп Б 389

Кандов, Борислав.  Дългата опашка на онлайн търговията / Борислав Кандов. // Мениджър, 2015, N 10 (204), с. 38 - 42. 

   Онлайн успехът никога не е гарантиран и още утре може да се появи някой, който да те изтрие от пазара за нула време. Но ако подхождаш сериозно и влагаш достатъчно усилия в това, което правиш, е също толкова лесно да успееш - българският пазар тепърва ще расте. 

1. Електронна търговия 2. Търговия - използване на Интернет 
 339.1:681.324(045)
Ключови думи: 1. търговия 2. електронна търговия 3. онлайн търговия 4. онлайн магазини 5. социални мрежи 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2261

- 476 -

Сп Б 483

Концепцията "Data Lake" - същност и реализация . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 11, с. 58 - 59. 

   "Езерото от данни" (data lake) е елемент на Big Data екосистемите, в който централизирано се агрегират големи обеми данни от множество източници. Както и във връзка със самите Big Data технологии, ключовият въпрос във връзка с "езерата" не е в това дали става дума за маркетингов или за технологичен термин, а в това доколко такива "езера" са необходими на предприятията и какви са потенциалните ползи от тях. 

1. Съхраняване на данни 
 681.3.07 *(045)
Ключови думи: 1. съхраняване на информация 2. съхранение на данни 3. хранилище за данни 4. големи данни 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2353

- 477 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Микроконтролери със свръхниска енергоконсумация / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2015, N 7, с. 50 - 57. 

   В статията са изяснени основните принципи, прилагани за намаляване на постояннотоковата консумация, и са разгледани съвременните видове микроконтролери със свръхниски стойности. 

1. Устройства за управление, проверка и контрол 
 681.326(045)
Ключови думи: 1. микроконтролери 2. постояннотокова консумация 3. сензори 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 2325

- 478 -

Сп Б 483

Неделчев, Найден.  Европейският път към облачния пазар / Найден Неделчев. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 9, с. 26 - 29. 

   През 2011 г. Европейската комисия предприе стъпки, целящи създаването на възможности за мащабно навлизане на облачни технологии в страните от ЕС чрез набор от общи разпоредби по отношение на съхраняването на данни в облака. Между основните цели, които ЕК има, е тази за формирането на единен електронен пазар, който да има изразен положителен ефект по отношение увеличаването на БВП на Европа. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 681.324(045)
Ключови думи: 1. облачни услуги 2. облачни изчисления 3. облачни технологии 4. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2227

- 479 -

Сп А 377

Николов, Румен.  Интернет на нещата: изследвания, технологии и иновации / Румен Николов. // Автоматика и информатика, 48, 2014, N 4, с. 3 - 10. 

   Съвременните информационни и комуникационни технологии са в основата на цялостната промяна на на глобалната информационна среда, на социалните отношения и на индустриалното развитие в световен мащаб. В статията е направен анализ на съвременните европейски научни изследвания, иновации, инфраструктури, технологии и приложения, свързани с бъдещия интернет и по-специално с една от неговите модификации: интернет на нещата. 

1. Интернет 
 681.324(045)
Ключови думи: 1. интернет 2. интернет на нещата 3. интернет на всичко 4. дигитализация 5. интелигентни градове 6. интелигентни сгради 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2316

- 480 -

Сп Б 341

Облачни концепции за човеко-машинен интерфейс . // Инженеринг ревю, 2015, N 6, с. 74 - 84. 

   Както почти всички останали приложения в областта на индустриалната автоматизация и платформите, базирани на човеко-машинен интерфейс, вече са достъпни в облачна среда, като така осигуряват по-ниски разходи по-бързо и лесно внедряване и достъп до необходимите данни от всяка точка на света. Системите свързани с човеко-машинен интерфейс генерират огромни обеми от данни, които трябва да бъдат достъпни за множество потребители, обикновено ситуирани в различни и отдалечени помежду си локации. Изискването за надежден и високоскоростен двупосочен жичен и безжичен достъп до необходимата информация е сред основните причини облачните платформи да станат бързо популярни и в индустрията, след като от години се прилагат успешно в сферата на търговията и услугите. 

1. Автоматични цифрови електронноизчислителни машини 
 681.322(045)
Ключови думи: 1. интерфейси 2. човеко-машинна система 3. облачна платформа 4. киберсигурност 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2213

- 481 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  Терапевтичната социална мрежа Panoply / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 169, с. 28 - 30. 

   Според скорошни изследвания на Американската педиатрична академия употребата на социални мрежи като Facebook и Twitter води до депресивни мисли при деца и тинейджъри. Подобно изследване на Харвард показва, че вредата от тях много често се концентрира в депресивни състояния на потребителите им. Има обаче противодействие на това. То се разработва в момента, също е социална мрежа и се казва Panoply. 

1. Социални мрежи 
 681.324:316.6(045)
Ключови думи: 1. социални мрежи 2. депресия 3. Facebook 4. Twitter 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2010

- 482 -

Сп А 377

Пешев, Анатоли.  Свободнодостъпни облакови технологии в архитектура на интернет на нещата / Анатоли Пешев. // Автоматика и информатика, 48, 2014, N 4, с. 11 - 13. 

   Статията отразява изследванията на автора за създаване на референтна архитектура на интернет на нещата, базирана на отворената платформа FI-Ware и платформата Open Stack за изчисления в облак с отворен код. Целта е да се предложи референтна архитектура за изграждане на изчисления в облак и интернет на нещата, базирана на решения с отворен код. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 2. Интернет 
 681.324(045)
Ключови думи: 1. интернет 2. интернет на нещата 3. облачни услуги 4. облачни технологии 5. облачни изчисления 6. отворен код 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2318

- 483 -

Сп Б 483

Платформизация - следващата стъпка в еволюцията на PLM . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 9, с. 68 - 70. 

   Доставчиците на решения за управление на жизнения цикъл на продуктите (PLM) напоследък предлагат все по-нови възможности. Съвременните PLM системи се превърнаха в платформи, предоставящи на предприятията директен достъп до огромен брой приложения и инструменти. Иновативните PLM платформи обединяват хора, процеси и технологии, за да направят възможна появата на новаторски изделия, както и на асоциирани с тях работни процеси и интелектуална собственост. 

1. Организация на производството 2. Софтуерни продукти 
 004.4:658(045)
Ключови думи: 1. производство 2. жизнен цикъл на продукти 3. PLM системи 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2119

- 484 -

Сп Б 553

Програмни ресурси за съхранение  : Могат ли системите за съхранение да се справят с експлозията на корпоративни данни. // Нетуърк] NetworkWorld България, XXII, 2015, N 5, с. 3 - 10. 

   Обемът на данните става ключов фактор и често е основното предизвикателство при взимането на решения за корпоративната инфраструктура. Предприятията събират все повече данни от все повече канали. Тези данни могат да бъдат използвани за откриването на нови възможности и оптимизиране на бизнес процесите, но за целта трябва да е наличен достатъчно капацитет и функции за управлението му. 

1. Съхраняване на данни 
 681.3.07 *(045)
Ключови думи: 1. данни 2. съхранение на данни 3. виртуализация 4. виртуално пространство 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2274

- 485 -

Сп Б 483

Проектирането на центровете за обработка на данни - предизвикателства и ключови концепции . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 11, с. 54 - 56. 

   Центърът за обработка на данни представлява сложен комплекс от хардуер и софтуер, който включва десетки инженерни подсистеми. Въпреки че изграждането на центровете струва скъпо, те доста бързо престават да удовлетворяват потребностите на своите създатели и клиенти. В резултат собствениците на центровете са принудени постоянно да разширяват и модернизират тези съоръжения. 

1. Машини и устройства за обработка на данни 
 681.3(045)
Ключови думи: 1. данни 2. обработка на данни 3. центрове за данни 4. центрове за обработка на данни 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2354

- 486 -

Сп Б 483

Публични и частни облаци - аспекти на избора . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 9, с. 38 - 40. 

   Облачните технологии бързо печелят популярност, защото са удобни. Те имат редица предимства: мащабируемост, еластичност, заплащане според използването, самообслужване и др. В каква степен обаче се постигат тези предимства при използване на различните видове частни, публични или хибридни облаци. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 681.324(045)
Ключови думи: 1. облачни технологии 2. облачни изчисления 3. облачни услуги 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2208

- 487 -

Сп Б 448

Русинова, Ралица.  IoT в логистиката наблюдава и дава решения / Ралица Русинова. // Логистика, XI, 2015, N 6, с. 40 - 43. 

   Въпросът за Internet of Things (IoT) разпали въображението на две водещи компании - DHL и Cisco. В своя доклад "Интернет на нещата в логистиката" (Internet of things in logistics) визионерите описват какво според тях ще е бъдещето на логистиката и веригите на доставки. IoT е уникална технологична промяна, която ще окаже въздействие върху живота на всички и ще има огромно отражение върху логистичния бизнес. 

1. Логистика - развитие 2. Компютърни мрежи 
 658(045)  + 681.324(045)
Ключови думи: 1. логистика 2. логистична дейност 3. логистичен склад 4. складови машини 5. интернет 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2228

- 488 -

Сп Б 389

Стригулев, Начо.  Ние просто сме различни / Начо Стригулев. // Мениджър, 2015, N 7 (201), с. 142 - 144. 

   Технологиите промениха живота ни тотално. Те не са нито добри, нито лоши, нито неутрални. Проблемите обаче идват не от самите технологии, а от начина, по който ги използваме. Очевидно е, че те имат огромно влияние върху съвременните хора и че то не е в черно-бели краски. 

1. Влияние на технологиите върху хората 
 004:316.6(045)
Ключови думи: 1. технологии 2. влияние на технологиите 3. интернет 4. социални мрежи 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2040

- 489 -

Сп Б 412

Темелков, Илия.  Българино, смарт ли си? / Илия Темелков. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 168, с. 42 - 46. 

   България не може да се похвали с добри икономически показатели, но въпреки това у нас новите технологии винаги са били, не просто на почит, но и се използват особено активно. От времето на комунизма и популярността на компютрите Правец в целия Съветски съюз, през годините на прехода и кварталните LAN оператори, та чак до днес, когато можем да се похвалим, че използваме едни от най-добрите интернет връзки на планетата. Ако следим тенденциите от последните 30 години, би следвало да сме в крак с най-новото в технологиите, но дали е така?. 

1. Интернет 2. Радиотелефония. Радиокомуникации. GSM комуникации 
 681.324(045)  + 621.395:621.396(045)
Ключови думи: 1. интернет 2. мобилни телефони 3. смартфони 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 2017

- 490 -

Сп Б 389

Темелков, Илия.  Нахлуване при новото поколение / Илия Темелков. // Мениджър, 2015, N 10 (204), с. 80 - 81. 

   Поколението У ще бъде най-големият консуматор в историята. Това е поколението отраснало с компютри и смартфони, което съумява да използва пълната сила на социалните мрежи и интернет. Младите хора между 17-34 г. ще харчат над 200 млрд. долара годишно. Това е достатъчно добра причина всеки бизнес да поиска тези хора за клиенти, да се постарае да ги опознае и да привлече вниманието им. 

1. Маркетинг 2. Социални мрежи 
 339.13:681.324(045)
Ключови думи: 1. маркетинг 2. интернет 3. социални мрежи 4. компютри 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2256

- 491 -

Сп Б 483

Четири 4 горчиви истини, които специалистите по ИТ сигурност трябва да приемат . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 7, с.43 - 44. 

   Съвършенната ИТ сигурност е идеал и най-доброто, което можем да направим е да положим максимум усилия да се доближим до нея. Статията разглежда няколко истини, обясняващи защо решенията за информационна сигурност често не се справят със своите задачи и как ИТ специалистите и компаниите от ИТ индустрията могат да отстранят някои от несъвършенствата на тези решения. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 2. Информационна сигурност 
 65.012(045)  + 681.324.07(045)
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. ИТ мениджъри 3. информационна сигурност 4. ИТ сигурност 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2048

- 492 -

Сп Б 483

Четири 4 стъпки за развитие и оптимизация на ERP системите . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 10, с. 50 - 54. 

   Внедряването на ERP система води до рентабилност, повишена ефективност и редица предимства, постигани чрез успешното планиране на бизнес процесите. Като се има предвид обаче с колко разходи, ресурси и усилия са свързани изборът и внедряването на системата, повечето компании все по-често търсят начини да усъвършенстват системите, с които разполагат, вместо да ги заменят с нови. Статията се спира на няколко метода за оптимизация на ERP системите с цел повишаване на тяхната рентабилност. 

1. Софтуерни продукти в областта на дистрибуцията, логистиката и пазара 2. Бизнес информационни системи 
 004.4:658.7(045)
Ключови думи: 1. ERP системи 2. информационни системи 3. бизнес софтуер 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2263

- 493 -

Сп Б 483

Шест] 6 съвета към организациите въвеждащи облачни услуги . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 9, с. 34 - 36. 

   Статията представя резултати от проучване проведено в края на 2014 г. за използване на облачни услуги от корпоративни клиенти. На базата на това изследване са формулирани 6 съвета към организациите, обмислящи своята облачна стратегия. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 681.324(045)
Ключови думи: 1. облачни технологии 2. облачни изчисления 3. облак 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2209

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.

- 494 -

Сп Б 549

Василева-Иванова, Росица и др.  Модел на проектно-базирано обучение по математика / Росица Василева-Иванова, Емилия Великова. // Педагогически новости, 3, 2014, N 1, с. 46 - 56. 

   Статията представя проектно базиран модел за съдаване и развитие на компетентности на учениците. Описани са някои предимства и етапи на реализация на проекта и е развита система от критерии при прилагане на подхода. 

1. Методика на обучението по математика 
 372.851.001.57(045)
Ключови думи: 1. обучение 2. проектно-базирано обучение 3. математика 4. обучение по математика 5. образователни технологии 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2427

- 495 -

Сп Б 549

Карагьозова, Надие.  Играта - форма за самоорганизация на децата от предучилищна възраст / Надие Карагьозова. // Педагогически новости, 3, 2014, N 1, с. 67 - 72. 

   Статията изследва играта като форма за самоорганизация на децата от предучилищна възраст. Този метод служи като добра основа за отваряне на творческия потенциал на децата и осигурява възможности за успешна реализация в училище и в живота по-нататък. 

1. Развиване на мисълта. Подвижни упражнения 2. Деца, предучилищна възраст - психология и възпитание 
 372.36.000.37(045)
Ключови думи: 1. предучилищна възраст 2. предучилищно възпитание 3. самоорганизация 4. креативност 5. игри 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2423

- 496 -

Сп Б 549

Петкова, Магдалена Методиева и др.  Ролята на педагогическите технологии в учебния процес - теоретичен анализ / Магдалена Методиева Петкова, Емилия Ангелова Великова. // Педагогически новости, 3, 2014, N 1, с. 57 - 66. 

   Статията предоставя теоретичен анализ на ролята на педагогическите технологии в учебния процес - изследване на терминологичния апарат (технологии, образователни технологии, педагогически технологии), технологичен подход в обучението, класификация на технологиите, качества на педагогическите технологии, оценяване. 

1. Методи и форми на обучение 
 371.3.001.1(045)
Ключови думи: 1. педагогически технологии 2. образователни технологии 3. обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2424

- 497 -

Сп Б 321

Явашчев, Сево.  Висшето образование и плагиатството / Сево Явашчев. // Наука, 25, 2015, N 1, с. 35 - 39. 

   Все повече в преподавателските и научни среди се осъзнава, че плагиатството нанася големи поражения на образованието и науката. Затова в последно време се забелязва засилен интерес на научната и преподавателската колегия в разобличаването и противодействието в случаите на използване на резултатите от чужд труд. Към такова присвояване все по-често прибягват не само студенти, но и преподаватели от висшите училища. 

1. Литературни мистификации. Плагиатство. Имитации 2. Висше образование - България 
 82-995:378(045)
Ключови думи: 1. плагиатство 2. заимстване 3. авторство 4. висше образование 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2200

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.

- 498 -

Сп Б 483

АлаВІМ и вълшебният модел на сграда . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XI, 2015, N 9, с. 44 - 46. 

   В областта на строителството вече активно се говори за BIM (Building Information Model - Строителен Информационен Модел). Става дума за жизнения цикъл на един строителен обект - от планирането и проектирането, през строителството, до експлоатацията и разрушаването му. 

1. Строително и архитектурно проектиране 
 69:519.688(045)
Ключови думи: 1. строителство 2. архитектура 3. строително производство 4. архитектурно проектиране 5. строителен информационен модел 
Тематични рубрики: 1. Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2123

Техника на безопасността.

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 499 -

Сп Б 412

Георгиев, Иван.  Невидимата реформа в световната армия / Иван Георгиев. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 172, с. 42 - 45. 

   Статията разглежда прехода на световната армия към редица високотехнологични разработки. Те обхващат различни сфери, но общата им цел е войниците да бъдат винаги подготвени, независимо от външните обстоятелства, както и винаги да превъзхождат противниците си. 

1. Военно дело 2. Технологични разработки 
 355
Ключови думи: 1. армия 2. световна армия 3. технологии 4. технологични разработки 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили  
  

Сист. No: 2101

- 500 -

Сп Б 412

Георгиев, Иван.  Биохакинг и универсалните бойци : 10 реални проекта, които звучат невероятни / Иван Георгиев. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 172, с. 46 - 49. 

   Генетичната манипулация върху хора може да не е етична или юридически допустима, ако не броим отделни опити за лечение на сериозни заболявания, но това не пречи на някои учени да работят по различни проекти в тази област. Повечето от тях са най-интересни за военноиндустриалния комплекс, който осигурява и съответното щедро финансиране. Статията прави селекция на най-обещаващите програми в това направление. 

1. Военно дело 2. Технологични разработки 
 355.001.76(045)
Ключови думи: 1. армия 2. военно дело 3. технологични разработки 4. генетична манипулация 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили  
  

Сист. No: 2103

- 501 -

Сп Б 412

Георгиев, Иван.  Армията и пълната роботизация / Иван Георгиев. // Хай Ком] Hi Comm, 2015, N 172, с. 52 - 55. 

   Дроновете са вид роботи. Още днес те са навсякъде. Използват се интензивно за военни операции - разузнавателни, транспортни и др. Но те не могат да послужат за специфичните сухопътни мисии, където сега се използват услугите на хора - пехотинците. Един ден това обаче може да се промени. Машини масово ще се придвижват по сушата и ще имат изкуствен интелект, заради който няма да зависят от хората. 

1. Военно дело 2. Роботи. Автомати 
 355(045)  + 621.865(045)
Ключови думи: 1. военно дело 2. роботизация 3. роботи 4. военни роботи 5. изкуствен интелект 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2104

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми.

Хранително-вкусова промишленост.

- 502 -

Сп Б 403

Бионатурални здравословни сокове  / Боряна Бръшлянова и др. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 14, 2015, N 4, с. 47 - 50. 

   Целта на изследването е да се установят най-подходящите формули бионатурални поликомпонентни сокове по отношение на приемливост и интензивност чрез сензорен анализ. 

   Други авт.: Игор Кулеков, Дида Исерлийска, Софка Кацарова

1. Консервиране на растителни продукти 
 664.8.000.504.056.000.61(045)
Ключови думи: 1. хранителна промишленост 2. консервна промишленост 3. плодови сокове 4. натурални храни 5. здравословни храни 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2425

- 503 -

Сп Б 394

Гелева, Мая.  Полша - страна на органичните храни / Мая Гелева. // Хранително-вкусова промишленост, LXIV, 2015, N 8, с. 30. 

   Полската органична храна става все по-популярна сред консуматорите по целия свят. Произведена е при естествени природни условия, което е благоприятно и за околната среда, като същевременно се отличава и с високото си качество. 

1. Органични и натурални храни и продукти 
 664.01(438)(045)
Ключови думи: 1. храна 2. органични храни 3. натурални храни 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2086

- 504 -

Сп Б 394

Гогов, Йордан.  Антраксът - особено опасна болест по животните и човека / Йордан Гогов. // Хранително-вкусова промишленост, LXIV, 2015, N 8, с. 22 - 24. 

   Антраксът, наричан още "въглен" е остра заразна болест по животните и човека (зооноза) известан от дълбока древност. Разгледани са антракс при животните и при човека. Обърнато е и внимание на някои основни законодателни разпоредби, свързани с принудителното клане на болни животни и предприемане на задължителни предпазни мерки. 

1. Хранително-вкусова промишленост 2. Антракс 
 664.012616.981.51(045)
Ключови думи: 1. месни продукти 2. болести при животните 3. антракс 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2084

- 505 -

Сп Б 394

Дуракова, Албена Георгиева и др.  Сорбционни характеристики на хляб с топинамбур, предназначен за профилкатично и здравословно харанене / Албена Георгиева Дуракова, Цветана Гогова. // Хранително-вкусова промишленост, LXIV, 2015, N 11, с.24 - 27. 

   В статията е изследвана сорбционната характеристика на хляб предназначен за профилактично и здравословно хранене с базово брашно тип 500 и 5% брашно от клубените на топинамбур. Изследванията са проведени в гр. Дижон във Франция. 

1. Хляб и хлебни изделия 2. Лечебно хранене 
 664.66.001.1(045)  + 613.2(045)
Ключови думи: 1. здравословно хранене 2. хляб 3. хранене 4. брашнени смеси 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2442

- 506 -

Сп Б 403

Живанович, Габор и др.  Биобазирани ядивни покрития за опазване на прясно нарязани плодове / Габор Живанович, Мария Марудова. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 14, 2015, N 4, с. 41 - 46. 

   Ефикасен и иновативен подход за удължаване срока на годност на прясно нарязани плодове се явяват ядивните покрития. Те действат като бариера при транспорта на газове и изпълняват същата функция, както модифицираната атмосфера. Двете основни предимства на тази технология са намаляване на отпадъците от синтетичните опаковки и възможност за включване на функционални вещества в биоразградими материали, получавани от природни източници. Посочените качества на ядивните покрития са в унисон с нарастващото търсене на безопасни и здравословни храни, както и с тенденциите за разработка на екологични технологии. 

1. Хранителна и консервна промишленост 
 664.012.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. храни от растителен произход 2. плодове 3. ядивни покрития 4. биоразградими отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2421

- 507 -

Сп Б 439

Златева, Людмила.  Отлежало шотландско биогориво / Людмила Златева. // Ютилитис, 13, 2015, N 3 (127), с. 32 - 33. 

   Статията представя шотландска компания, която от 2012 година работи, за да направи гориво от отпадъчните продукти на скоча - малцова каша и вода от дестилацията, примесена с мая и метали от медните казани. 

1. Биогорива 2. Алкохол. Спиртни напитки 
 662.7(045)  + 663.5(045)
Ключови думи: 1. биогорива 2. биодизел 3. алкохол 4. спиртни напитки 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2292

- 508 -

Сп Б 403

Илиев, Ангел и др.  Използване на фортифициран хляб с цел суплементация на населението с органичен селен / Ангел Илиев, Огнян Карабаджов, Боряна Бръшлянова. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 14, 2015, N 4, с. 51 - 55. 

   Хлябът е храна, традиционна за Балканския полуостров, характерна със слаби вариации в консумираното количество. По тази причина е удобно средство за суплементация със селен с цел недопускане инциденти с предозиране. Освен общото количество на селена, върху неговото въздействие роля играе и формата, под която е консумиран. 

1. Хлебопроизводство 
 664.6.000.61(045)
Ключови думи: 1. хлебопроизводство 2. хлебни изделия 3. селен 4. гъби - манатарки 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2426

- 509 -

Сп Б 394

Канакидис, Бранимир.  Оценка на температурата, прилагана за опаковани рибни продукти при търговия на дребно / Бранимир Канакидис. // Хранително-вкусова промишленост, LXIV, 2015, N 10, с. 26 - 28. 

   Сегашните правила на ЕС за условията на транспорт и съхранение за рибни продукти не посочват специфична температура, а се посочва "температура, която е близка до тази на топящ се лед". От EFSA (Европейски орган за безопасност на храните) е поискано да направи оценка в светлината на сегашните европейски и международни правила, кои температурни условия могат да бъдат приложени за съхранение и транспорт на пакетирани пресни рибни продукти, било то изкормени или цели, на ниво търговия на дребно, където дълбокото замразяване не е възможно. 

1. Хранително-вкусова промишленост 2. Опаковки за храни 
 664.012:621.798(045)
Ключови думи: 1. хранителна промишленост 2. опаковане на стоките 3. опаковки на храни 4. рибни продукти 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2280

- 510 -

Сп Б 526

Колева, Яна.  Всичко тече, но не всичко се пие / Яна Колева. // Новата икономика, V, 2015, N 55, с. 52 - 53. 

   Производството на безалкохолни напитки се развива изключително динамично. Конкуренцията става все по-голяма и за да може една компания да има стабилност, тя се нуждае от дългосрочни устойчиви решения. 

1. Безалкохолни напитки 
 663.6(045)  + 663.8(045)
Ключови думи: 1. безалкохолни напитки 2. вода 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2306

- 511 -

Сп Б 394

Мейджи подобрява производствения процес . // Хранително-вкусова промишленост, LXIV, 2015, N 11, с. 20 - 22. 

   Статията описва технологията иБийм, използваща контролирана емисия електрони под формата на лъч, който унищожава бактериите.Технологията е използвана за опаковката на млечни продукти от компанията Мейджи. 

1. Опаковки за храни 
 614.48:621.798.001.3(045)
Ключови думи: 1. опаковка 2. стерилизация 3. млечни продукти 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2441

- 512 -

Сп Б 403

Метод за приготвяне на хляб и бисквити от еднозърнест лимец  / Надка Михалкова и др. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 14, 2015, N 4, с. 63 - 69. 

   Нарастващото търсене на здравословни храни и осведомеността на потребителите за отрицателната реакция към някои зърнени храни, е довела до възстановяване отглеждането на някои древни култури, като еднозърнестият и двузърнест лимец. Целта на изследването е да се установи метод за получаване на хляб и бисквити от лимец. 

   Други авт.: Силвия Иванова, Илиана Борисова, Габриела Маринова, Валентин Бъчваров

1. Хлебопроизводство 
 664.6(045)
Ключови думи: 1. хлебопроизводство 2. хляб 3. лимец 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2430

- 513 -

Сп А 377

Младенов, М.  Оценка на качеството на храни посредством компютърно зрение, спектрофотометричен и хиперспектрален анализ / М. Младенов. // Автоматика и информатика, 48, 2014, N 3, с. 37 - 40. 

   Статията е фокусирана върху анализ на възможностите за оценка на основни показатели за качеството и безопасността на хранителни продукти посредством компютърно зрение, спектрофотометричен и хиперспектрален анализ. Акцентувано е върху възможностите за оценяване на външния вид, състава, наличието на различни компоненти, обуславящи качеството, здравословността и безопасността на храните. 

1. Храни - контрол 2. Фотометрия 3. Спектрален анализ 
 614.3(045)  + 535.24(045)  + 543.42(045)
Ключови думи: 1. храни 2. хранителни продукти 3. контрол на качеството 4. химически анализ 5. фотометрия 6. спектрален анализ 7. компютърно зрение 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  3. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  
  

Сист. No: 2297

- 514 -

Сп Б 394

Мутафова, Тереза.  Проблемът развалена храна - неудобната истина / Тереза Мутафова. // Хранително-вкусова промишленост, LXIV, 2015, N 9, с. 13 - 19. 

   През последните няколко години медиите привлякоха голямо внимание върху значими инциденти с развалена храна, свързани с различни продукти като сирене, кисело мляко, сосове и др. Фирмите производители несъмнено се подготвят за кризи, свързани с безопасността на храните, но какво се случва, когато продуктът им излезе в новините за проблеми с качеството - дали това е само компрометиращо или наистина опасно? Това е въпрос, на който в съвременния дигитален свят трябва да бъде посветено особено голямо внимание. 

1. Хранително-вкусова промишленост 
 664.012(045)
Ключови думи: 1. хранително-вкусова промишленост 2. хранителни продукти 3. качество на храната 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2164

- 515 -

Сп А 377

Начев, Веселин и др.  "Електронен нос" в хранителната индустрия / Веселин Начев и др. // Автоматика и информатика, 48, 2014, N 1, с. 30 - 36. 

   Мирисът е едно от основните органолептични свойства, което се възприема от сетивата на човека. Идентификацията на дадена миризма има широко приложение. Статията разглежда т. нар. системи "електронен нос", чиито основни предимства са възможностите за бърз, нискостойностен и автоматизиран анализ. Целта на разработката е да се систематизират приложенията на системата в хранителната индустрия и да се представят възможностите, които тя притежава при контрола на хранителни продукти. 

   Др. автори: Таня Титова, Чавдар Дамянов, Тодор Тодоров

1. Контрол на качеството на продукцията. ОТК 2. Хранителна и консервна промишленост 
 658.56:664(045)
Ключови думи: 1. храни 2. хранителна промишленост 3. контрол на качеството 4. органолептични свойства 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2313

- 516 -

Сп Б 394

"Еко" е новото предизвикателство - последици за опаковките . // Хранително-вкусова промишленост, LXIV, 2015, N 11, с.14 - 15. 

   Статията описва тенденциите в развитието на опаковката на храните, като се акцентира върху устойчивостта, екологичността и начините за редукция, рециклиране и поддържането на свежестта на храната чрез опаковката. 

1. Екологични опаковки 2. Опаковки за храни 
 621.798:664.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. опаковка 2. опаковки на храни 3. екология 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2439

- 517 -

Сп Б 394

Още нещо за "вредните" Е-та  / И. Костов и др. // Хранително-вкусова промишленост, LXIV, 2015, N 9, с. 8 - 10. 

   Добавки в храни са вещества, влагани в храните за постигане на определена технологична цел - като консерванти, оцветители, емулгатори, подсладители, антиоксиданти, киселини, регулатори на киселинността, антислепващи агенти, пенители, антипенители, емулгатори, втвърдители, овкусители, пенообразуватели, желиращи агенти, влагозадържащи агент и др. В момента се извършва процедура за научна проверка на влиянието върху здравето на всички добавки в храни при сега приетите им концентрации. До декември 2020 г. EFSA ще извърши преоценка на всички добавки в храните, които са разрешени за употреба преди 20 януари 2009 г. В статията са разгледани някои добавки и тяхното въздействие върху човешкото здраве. 

   Други авт.: Н. Сертова, С. Тодорова, П. Блажева, Т. Георгиева, Б. Канакидис

1. Хранителни добавки 
 664.012(045)
Ключови думи: 1. хранително-вкусова промишленост 2. хранителни добавки 3. кофеин 4. оцветители 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2162

- 518 -

Сп Б 521

Петров, Стефан.  Геопространствен анализ и оценка на агроекологичните фактори за отглеждане на винени сортове лозя в България / Стефан Петров. // Психология журнал, XIII, 2015, N 3, с. 35 - 44. 

   Всеки един сорт грозде се характеризира със свои специфични акроекологични изисквания и агрономични и технологични показатели. Това от своя страна определя дали гроздето притежава потенциал за развитие в конкретен почвено-климатичен район и дали има подходящ технологичен запас от редица групи вещества, нужни за получаване на желания тип бели и червени вина. Правилният избор на местоположение лежи в основата на широк кръг от дейности, обуславящи проектирането на лозовите масиви, локализацията на винарските изби, както и технологичните процеси, водещи до получаването на висококачествени вина. 

1. Лозарство, винарство 
 634.8:663.2(045)
Ключови думи: 1. лозарство 2. лозаро-винарство 3. вина 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2077

- 519 -

Сп Б 403

Пиво с лимец - древност и иновация  / Габриела Маринова и др. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 14, 2015, N 4, с. 56 - 62. 

   Лимецът е една от най-рано култивираните форми пшеница. Съвременните пшеници се отглеждат лесно и дават големи добиви в резултат на провеждана с години селекция на сортовете. За съжаление този процес е свързан и със загуба на част от полезните качества на храната. Ето защо лимецът е толкова ценен - хранителните качества на неговите зърна са останали непроменени от векове. 

   Други авт.: Валентин Бъчваров, Силвия Милева, Антоанета Кръстева, Надка Михалкова

1. Пиво (бира). Пивоварство. Малц и малцови екстрати 
 663.4(045)
Ключови думи: 1. пшеница 2. лимец 3. малц 4. пивоварство 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2428

- 520 -

Сп Б 394

Попов, Горан.  Средства за отслабване на основата на кофеина / Горан Попов. // Хранително-вкусова промишленост, LXIV, 2015, с. 37 - 40. 

   Статията обсъжда възможностите на кофеина да служи като средство за редукция на (излишно) телесно тегло. В тази връзка са откроени действията (ефектите) на кофеина, имащи отношение към отслабването, някои значими фактори, влияещи върху тези ефекти, след което са посочени природните източници и търговските форми с кофеин, можещи да бъдат използвани за целта. 

1. Недохранване - прехранване 2. Кафе. Кофеин 
 613.24/.25(045)  + 663.91/.96(045)
Ключови думи: 1. хранителна промишленост 2. диетично хранене 3. кофеин 4. метаболизъм 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2285

- 521 -

Сп Б 389

Станчев, Красен.  Защо ни е данък "вредни храни" / Красен Станчев. // Мениджър, 2015, N 7 (201), с. 114 - 115. 

   В статията се разглежда намерението да се облагат много от хранителните продукти, които витаят в общественото мнение с етикет "вредни", независимо от което хората упорито продължават да ги употребяват. Това са храните с по-високо съдържание на сол, захар, добавен кофеин и трансмазнини. Как стоят нещата в другите страни и нужен ли е въобще такъв данък?. 

1. Данъчно облагане 2. Хранителни продукти. Хранене 
 336.2:641(045)
Ключови думи: 1. храни 2. вредни храни 3. хранителни продукти 4. данъци 5. акцизи 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2041

- 522 -

Сп Б 394

Устойчиво потребление на енергия - акцент за европейската ХВП . // Хранително-вкусова промишленост, LXIV, 2015, N 10, с. 34 - 35. 

   Генерирайки повече от една четвърт от цялостното енергопотребление на ЕС, при това при по-нисък дял на възобновяемата енергия в сравнение с редица други отрасли, хранителният сектор на Общността трябва да съсредоточи вниманието си върху устойчивото използване на енергията, предупреждава новият доклад. Подчертава се, че европейският хранителен сектор в своята цялост - от фермерите до преработвателите и самите консуматори - следва да се концентрира върху създаването на система, употребяваща по-малко енергия и ползваща в по-голяма степен възобновяеми източници. 

1. Хранително-вкусова промишленост 2. Възобновяеми енергийни източници 
 664.01.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. хранителна промишленост 2. възобновяеми източници на енергия 3. възобновяема енергия 4. въглеродни емисии 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2278

- 523 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Полезният данък в