НОВИ СТАТИИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография.

- 1 -

Сп Б 394

Актерян, Степан.  ISO 9001:2015 - Какво ново в последната версия на този стандарт? / Степан Актерян. // Хранително-вкусова промишленост, LXV, 2016, N 1-2, с. 26 - 29. 

   Разгледани са стандарти свързани с управление на качеството, системи за управление на качеството и някои промени в стандартите. 

1. Стандарти 
 006.001.3(045)
Ключови думи: 1. стандартизация 2. стандарти 3. ISO 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 2547

- 2 -

Сп Б 397

Карапенчев, Йордан.  Италия - бизнес училища / Йордан Карапенчев. // Образование и специализация в чужбина, 2015, N 62, с. 46 - 47. 

   В статията са описани начините и възможностите за кандидатстване в Италия и най-добрите бизнес училища там. 

1. Бизнес обучение 2. Специално образование -професионално образование - професионални училища 
 377:061.1ЕС(045)
Ключови думи: 1. образователна сфера 2. бизнес обучение 3. образование 4. Италия 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 2470

- 3 -

Сп Б 540

Панев, Георги.  Професионалното образование в ИКТ сектора : Състояние, необходими компетентности и бъдещо развитие / Георги Панев. // Пърсънъл] Personal computer World България, 2015, N 7, с. 23. 

   Статията разкрива възможностите и недостатъците на обучението на ИКТ специалисти в България. 

1. Методика на обучението по информатика 2. Информационни и комуникационни технологии 
 372.800.4(045)
Ключови думи: 1. обучение 2. ИТ специалисти 3. ИТ кадри 4. ИТ сектор 5. развитие 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2513

- 4 -

Сп Б 341

Стандарти и технологии за изпитване на трансформатори . // Инженеринг ревю, 2016, N 3, с. 46 - 48. 

   Производителите на трансформатори и операторите в промишлеността винаги са облагодетелствени, когато при проектирането, производството, пусково-наладъчните дейности и експлоатацията се прилагат нови технологии, подобряващи качеството и надежността на електрооборудването. Сред начините персоналът, тестващ трансформаторите, да е в крак с новите технологии, е да се следят дейностите на националните и международни регулаторни институции в областта като Института на инженерите по електроника и електротехника (IEEE), Международната асоциация за електрически изпитвания (NETA), Международният съвет за големи електрически системи (CIGRE) и международната електротехническа комисия (IEC). 

1. Преобразуване на електрическата енергия. Трансформатори. Преобразуватели. Изправители. Електрическир 2. Стандарти 
 621.314:006(045)
Ключови думи: 1. преобразуватели 2. трансформатори 3. стандарти 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 2737

Философия. Психология. Религия.

- 5 -

Сп А 349

Авдеева, Ю.В.  Емоциональное выгорание у воспитателей детского сада / Ю. В. Авдеева. // Вопросы психологии, 2015, с. 13 - 20. 

   Разглежда се проблемът за емоционалното разстройство, като фактор от влиянието на личността - възпитател в детската градина от гледна точка на трифазната стресова теория разработена от В. В. Бойко. В съответствие с всяка фаза отделните показатели, за нарастващо емоционално разстройство, анализират етапите на възникването му. Изучените показатели, отразяват характерните черти на психическото претоварване, което е свързано с интензивността на разстройството и зависи не толкова от условията на въздействие на стреса, но и от личностните, мотивационни и социални характеристики на изпитване. 

1. Емоции. Чувства. Емпатия 2. Висши психологически процеси 3. Психични и поведенчески разстройства 
 159.942.001.1 (045)
Ключови думи: 1. емоционални разстройства 2. стрес 3. стресови фактори 4. психотравматични фактори 5. ценностно развитие 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2543

- 6 -

Сп Б 539

Анзова, Е.  Промяна на човешката психика след поставяне на диагнозата рак на гърдата / Е. Анзова. // Здравни грижи, ХIV XII, 2015, N 4, с. 38 - 44. 

   Основната цел на изследването е: - да се проучи моделът на връзката обект - преживяване на самата загуба, свързана с активната изява на симптомите на болестта; - да се измери качеството на живот, тревожността и депресията; - измерване на посттравматичния стрес и степента на изпитаната самота по време на лечението. 

1. Онкология 2. Психофизиология. Стрес (от психологична гледна точка) 
 616-006.6:159.91(045)
Ключови думи: 1. онкологични заболявания 2. рак от жлезисти клетки 3. ракови заболявания 4. рак на гърдата 5. стрес 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2532

- 7 -

Сп А 2108

Арапова, П.  Выбор ребенка в кризисны период трех лет / П. Арапова. // Дошкольное воспитание, 2015, N 4, с. 107 - 113. 

   Статията е посветена на актуалният псхолого - педагогически проблем - изборът на детето в кризисните 3 години. Това е периодът на проявяване на позицията "Аз самият" и първия опит за самостоятелен избор. 

1. Детска и педагогическа психология 
 159.922.7.072(045)
Ключови думи: 1. детска идентичност 2. детска психология 3. възрастова психология 4. изследване 5. негативност 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2594

- 8 -

Сп Б 538

Афанасьев, О. Н. и др.  Компьютерная зависмость / О. Н. Афанасьев, Е. А. Шаламанова. // Медицинская сестра, 2015, N 2, с. 40 - 43. 

   В статията са разгледани причините, последствията, както и способите за предотвратяване на компютърната зависимост, която за последните десетилетия се е разпространила навсякъде и вълнува много съвременни изследователи и психиатри. 

1. Психични и поведенчески разстройства 2. Влияние на технологиите върху хората 
 615.86(045)
Ключови думи: 1. адитивно поведение 2. компютърна зависимост 3. психически заболявания 4. адаптация 5. нарушения в поведението 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2618

- 9 -

 

Афонина, Н.  Диагностическое исследование когнитивной сферы ребенка раннего возраста, воспитывющегося в национально - смешанной семье / Н Афонина. // Дошкольное воспитание, 2015, N 1, с. 90 - 96. 

   В статията е предствена разработена от авторката диагностична методика насочена към определяне на нивото на развитие в когнитивната сфера на деца в ранна възраст, възпитавани в семейства със смесена националност. 

1. Психология - когнитивна 2. Детска и педагогическа психология 
 159.922.7(045)
Ключови думи: 1. когнитивна психология 2. подрастващи 3. поликултурна среда 4. педагогическа диагностика 5. двуезично семейство 6. детска психология 7. детска педагогика 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2591

- 10 -

Сп Б 521

Баев, Орлин.  Професия психотерапевт - мотиващия при избора / Орлин Баев. // Психология журнал, XIV, 2016, N 144, с. 8 - 14. 

   Хората са привлечени към тази професия заради естествена любознателност, желание за откриване, желание да разберат сложността на човешкото поведение, но се предполага, че основната мотивация е желанието да се помага на хората и да се подпомага израстването на другите. 

1. Психоанализа 2. Психотерапия 
 159.964.2.002.3(045)  + 615.851.000.159.9(045)
Ключови думи: 1. психотерапия 2. психоанализа 3. психични разстройства 4. психично здраве 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2724

- 11 -

Сп Б 521

Божкова, Мая.  Заекването и причините за неговото възникване / Мая Божкова. // Психология журнал, XIV, 2016, N 144, с. 31 - 33. 

   Заекването е най-обсъждането комуникативно нарушение - посветени са му многобройни научни трудове, изследвания и дискусии. Проблемът за неговия генезис е един от най-старите в историята на изучаването на комуникативните нарушения. Той е свързан с възникването на ред теории, по-стари и нови, за природата на заекването, всяка от които намира последователи, но нито една от тях не дава напълно изчерпателни обяснения, защо някои хора заекват. 

1. Възпитание на лица с увредени сетива и нервна система. Дефектология. 
 376.3.000.159.9(045)
Ключови думи: 1. говорни нарушения 2. заекване 3. логопедия 4. логопедия 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2727

- 12 -

 

Браткова, М.  Особенности проведения подготвительного етапа периода адаптации ребенка с расстройствами атистического спектра к ДОО / М Браткова. // Дошкольное воспитание, 2015, N 3, с. 76 - 80. 

   В статията са разкрити особеностите при изучаване на деца в предучилишна възраст с аутизъм, посещаващи предучилищни образователни организации. Посочени са методите за определяне на нивото на техните психофизически и индивидуални особености, за да се определи продължителността на адаптацията. 

1. Педагогическа психология на предучилищната възраст 2. Аутизъм - при децата - наръчници и ръководства 
 373.015.3(045)
Ключови думи: 1. аутизъм 2. предучилищна педагогика 3. аутисти 4. детска психология 5. адаптация 6. психологически модели 7. емоционални разстройства 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2593

- 13 -

Сп Б 521

Бургов, Пресиян.  Анализ на обектните отношения при гранична личностова организация / Пресиян Бургов. // Психология журнал, XIV, 2016, N 142, с. 12 - 19. 

   Фундаменталното предположение на психодинамичната концепция за гранична личностова организация се свързва с това, че наблюдаваното поведение и личностно безпокойство се отразява патологично на тези страни на характера, които са производни на подлежащите психични структури. Терминът, гранична личностова организация, най-точно описва тези пациенти, които имат специфична, стабилна, патологична личностова организация, която не е преходно състояние, флуктуиращо между психозата и неврозата. 

1. Психопатология 
 159.97.001.3(045)
Ключови думи: 1. психопатология 2. психични заболявания 3. психични разстройства 4. психично здраве 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2639

- 14 -

Сп А 349

Гаврилова, Т. А. и др.  Самоооценка взрослости у школьников 1980 -х и 2010 - х гг. / Т. А. Гаврилова, Ф. A. Швец. // Вопросы психологии, 2015, с. 13 - 21. 

   Сравнителен анализ на самооценката за зрялост на юношите през 1980 и техните връстници през 2010 показва снижаване при втората група подрастващи. Изследва се характерът на измененията на самооценката за зрялост при прехода от подрастващи в ранна юношеска възраст в две поколения. 

1. Развитие на личността. Самосъзнание 2. Развитие на психиката и способностите. Сравнителна психология 
 159.923.2(045)
Ключови думи: 1. зрелост 2. самооценка 3. подрастващи 4. юношеска психология 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2546

- 15 -

Сп Б 541

Добряков, И. В.  Перинатальные утраты: психологические аспекты, специфика горевания, формы психологической помощи / И. В. Добряков. // Журнал акушерства и женских болезней, LXIV, 2015, N 3, с. 4 - 10. 

   Разглежда се проблемът за пренталната загуба от гледна точка на особенностите и динамиката на преживяване, стадия на траур и основните форми за психологическа помощ в ситуация на пренатален аборт. 

1. Жени - психологични проблеми 
 616.891/.894(045)
Ключови думи: 1. пренатален аборт 2. траур 3. аборт 4. психологическа помощ 5. форми 6. методи 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2631

- 16 -

Сп Б 538

Ейберман, А. С. и др.  Возможности коррекции дезадаптации детей дошкольного и школьного возраста / А. С. Ейберман, Н. А. Воротникова. // Медицинская сестра, 2015, N 3, с. 9 - 12. 

   Статията представя сведения от профилактики на педиатри в съдружие с педагози и родители, относно функционални разстройства и дезадаптивност при децата. Приведени са методи за корекции и психофармакотерапии. 

1. Детска и педагогическа психология 2. Психични и поведенчески разстройства 3. Адаптация - психологични проблеми 
 159.922.7(045)
Ключови думи: 1. адаптация 2. училищно ориентиране 3. дезадаптация 4. дефицит на внимание 5. ролята на витамините 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2619

- 17 -

Сп А 2184

Захариева, Катя.  Същност на депресията и депресивните прояви при деца / Катя Захариева. // ПСИХОАНАЛИЗА, 9, 2016, N 33, с. 99 - 114. 

   До скоро изследователските усилия бяха концентрирани предимно върху депресивните разстройства при възрастните, като едва през последните години беше осъзната нуждата от отделяне на повече внимание на проявите им при децата и юношите. 

1. Психология на децата и юношите 
 159.922.7/.8(045)
Ключови думи: 1. детска психология 2. психология на детето 3. психология на юношите 4. депресия 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2612

- 18 -

Сп Б 521

Захариева, Мария.  Характеристика на девиантността като поведение / Мария Захариева. // Психология журнал, XIV, 2016, N 140, с. 16 - 20. 

   Психологическият облик на човек е една сложна структура от изградени взаимоотношения между него и социалната общност, към която принадлежи. Това означава, че всеки човек влиза в определен тип отношения не само с членовете на общността като техни носители, но и с нормите, които определят насочеността на неговото поведение. Всяка една социална общност създава, формира, променя, контролира онези процеси на взаимоотношения, които съществуват между нейните членове. 

1. Развитие на личността. Самосъзнание 2. Девиантно поведение - социологични проблеми 
 159.923.2:316.62(045)
Ключови думи: 1. индивидуална психология 2. девиантно поведение 3. социална психология 4. конфликтно поведение 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2494

- 19 -

Сп Б 521

Иванов, Калоян.  Тревожността в напреднала възраст / Калоян Иванов. // Психология журнал, XIV, 2016, N 144, с. 22 - 28. 

   Понятието старост и стареене са различни по своето съдържание. Стареенето представлява причината, а старостта следствието. Стареенето е генетикопрограмиран процес, сформирал се в еволюцията на живота, а старостта е последователен етап на индивидуалното развитие на човешкия вид. Старостта е обективен закон на многочислените индивидуални прояви на симптомите и времето на тяхната изява. 

1. Влияние на възрастта. Възрастова психология 
 159.922.6(045)
Ключови думи: 1. възраст 2. възрастова психология 3. стареене 4. тревожност 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2726

- 20 -

Сп Б 521

Карадимитрова, Румяна.  Компютърните игри като източник на агресия при ученици в първи, втори и трети клас / Румяна Карадимитрова. // Психология журнал, XIV, 2016, с. 27 - 29. 

   Настоящата статия е на ниво диагностика. Тя цели да анализира и изведе резултати от работа с деца, която показва тяхното възприемане и мислене, спрямо учението и игрите, доброто и злото и да покаже изменената им ценностна система малко след първите седем години. 

1. Психология на децата и юношите 
 159.922.7/.8.000.37(045)
Ключови думи: 1. детска психология 2. индивидуална психология 3. компютърни игри 4. агресия 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2496

- 21 -

Сп А 2107

Колесникова, А. С.  Школьные страхи у дошкольников как проблема психолого - педагогического исследования / А. С. Колесникова. // Начальная школа, 2015, N 12, с. 39 - 42. 

   В психолого - педагогическата литература се засяга въпросът за необходимостта от изучаване на страха от училище, не токова в началните ученици, колкото при децата от подготвителните групи. 

1. Занимания в предучилищна възраст - педагогическа психология 
 372.3.03(045)
Ключови думи: 1. психолого-педагогическо развитие 2. страх 3. училище 4. предучилищна възраст 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2756

- 22 -

Сп Б 521

Коцева, Петя.  Предразсъдъците в човешките взаимоотношения / Петя Коцева. // Психология журнал, XIV, 2016, N 139, с. 11 - 20. 

   Човешкият мозък е така устроен, че да мисли чрез категории. По този начин той си спестява доста време за анализ и обработка на информацията. Този процес на категоризация се случва почти автоматично и често надделява над логическото мислене. Предразсъдъците се формират точно върху такива предварително вкоренени представи. Те могат да бъдат и положителни, но в повечето случаи се изразяват като негативна нагласа към определена група от хора. Примери за предразсъдъци са расизмът, сексизмът, дори и национализмът. 

1. Индивидуална психология 
 159.923(045)
Ключови думи: 1. индивидуална психология 2. взаимоотношения 3. предразсъдъци 4. мислене 5. мисли 6. дискриминация 7. предубеждения 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2486

- 23 -

Сп Б 521

Манчева, Лили.  Работна среда и стрес / Лили Манчева. // Психология журнал, XIV, 2016, N 141, с. 16 - 19. 

   Целта на статията е да се анализират специфичните фактори на работната среда на медицинските сестри като източници на стрес. 

1. Психофизиология. Стрес (от психологична гледна точка) 2. Лекарска професия - медицински работници - медицинска деонтология - медицинско право 
 159.91.000.316(045)  + 614.23/.26.000.316(045)
Ключови думи: 1. индивидуална психология 2. стрес 3. стрес на работното място 4. медицински сестри 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2579

- 24 -

Сп Б 521

Маринкова, Анелия.  Процесът на социализация / Анелия Маринкова. // Психология журнал, XIV, 2016, N 139, с. 30 - 34. 

   Изследването тематизира процеса на социализация през една различна призма - стратегиите на признаване. Целта е да се проследи субективното преживяване на социалното "фасониране" на субекта през необходимостта и възможността на същия този субект да целеполага, или по друг начин казано - да конструира стратегии на признаване. 

1. Индивидуална психология 2. Социално поведение. Социална психология 
 159.923:316.736(045)
Ключови думи: 1. индивидуална психология 2. социология 3. социологическо изследване 4. междуличностни взаимоотношения 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2489

- 25 -

Сп Б 521

Маринкова, Анелия.  Процесът на социализация / Анелия Маринкова. // Психология журнал, XIV, 2016, N 140, с. 21 - 25. 

   Статията продължава от бр.139. 

1. Индивидуална психология 2. Социализация на личността 
 159.923:316.736(045)
Ключови думи: 1. индивидуална психология 2. социални отношения 3. социално поведение 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2493

- 26 -

Сп Б 521

Миланова, Диана.  Изграждане на дневен режим в ранна детска възраст / Диана Миланова. // Психология журнал, XIV, 2016, N 141, с. 24 - 30. 

   Дневният режим е правилното ритмично разпределение на времето през денонощието, осигуряващо правилното задаволяване на основните жизнени потребности на детето от храна, сън и бодърствуване. 

1. Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 2. Хигиена на детската възраст 
 159.922.7:613.95(045)
Ключови думи: 1. психология на детската възраст 2. хигиена на храненето 3. дневен режим 4. детска възраст 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2580

- 27 -

Сп А 2184

Митова, Соня.  Психози / Соня Митова. // ПСИХОАНАЛИЗА, 9, 2016, N 33, с. 2 - 20. 

   Психозите са четвъртата голяма група заболявания, които представляват всъщност ядрото на психиатрията. Психозите се проявяват предимно в младата и зрялата възраст и по-често в критични преходи в живота - пубертетната възраст, климакса. Психозните разтройства включват в себе си няколко широко известни заболявания като шизофрения, циклофрения, симптомни психози и други, разгледани по-подробно в настоящата статия. 

1. Психопатология 
 159.97(045)
Ключови думи: 1. индивидуална психология 2. психопатология 3. шизофрения 4. антисоциално поведение 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2617

- 28 -

Сп А 2184

Папазов, Георги.  Страхът от съвестта / Георги Папазов. // ПСИХОАНАЛИЗА, 9, 2016, N 33, с. 115 - 120. 

   Въпреки че до голяма степен страхът касае душата на човек, според Фройд, той се свързва и с някои телесни усещания, възникващи в определени органи - усещанията в гърдите и сърцето. За Фройд те са доказателство, че в пълната проява на страха участват моторни инервации, които се явяват в определена степен процеси на отчитане. А това от своя страна дава основание на Фройд да смята, че анализът на състоянието на страх се извежда като резултат от: - един специфичен характер на неудоволствие; - действия на отчитане; - възприятия на същите . 

1. Емоции. Чувства. Емпатия 2. Индивидуална психология 
 159.942(045)  + 159.923(045)
Ключови думи: 1. индивидуална психология 2. страх 3. страхове 4. съвест 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2608

- 29 -

Сп Б 521

Пеев, Цветомир.  От управление на персонала към управление на човешките ресурси / Цветомир Пеев. // Психология журнал, XIV, 2016, N 142, с. 35 - 39. 

   В днешните организации, все по-голям акцент се поставя на човешките аспекти и ценности. Набляга се на способностите на мениджърите и специалистите да повишат конкурентоспособността на предприятията чрез осигуряване на взаимна мотивация и лоялност в процеса на работа. В това се състои прехода от управление на персонала към управление на човешките ресурси. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 
 65.012.000.159.9(045)
Ключови думи: 1. индивидуална психология 2. методи на управление 3. управление на персонала 4. човешки ресурси 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2638

- 30 -

Сп Б 521

Пеева, Ана.  Себепознанието и другите / Ана Пеева. // Психология журнал, XIV, 2016, N 141, с. 31 - 35. 

   Човек сам за себе си не може да се себепознае, за това информация в полза на себепознанието може да се извлече от директния контакт и ясно формулирана информация, оценки или характеристики от другия човек. Или в междуличностния контакт и самостоятелно получаване на информация от собственото поведение. А поведението и преживяването се осъществяват в социалното взаимодействие за това и анализът на чуждите реакции се осъществява и е свързан с него. 

1. Развитие на личността. Самосъзнание 
 159.923.2(045)
Ключови думи: 1. самопознание 2. себепознание 3. индивидуална психология 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2581

- 31 -

Сп Б 521

Пеева, Неда.  Сугестивните послания на българските пословици и поговорки / Неда Пеева. // Психология журнал, XIV, 2016, N 141, с. 12 - 15. 

   Всеки от нас е израснал заобиколен от посланията на кратките форми на народното творчество - пословиците и поговорките. И като възрастни в ежедневието често съотнасяме всякакви ситуации към тях. Пословиците и поговорките сякаш сами се настаняват в почти всяка жизнена ситуация която можем да си представим. Случайно ли е това?!. 

1. Пословици и поговорки - съпоставителен анализ 
 398.9.000.159.9(045)
Ключови думи: 1. пословици 2. поговорки 3. развитие на речта 4. развитие на мисленето 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2583

- 32 -

Сп Б 521

Петров, Драгомир.  Хуманистичната психология на Ейбрахам Маслоу (1908-1970) / Драгомир Петров. // Психология журнал, XIV, 2016, N 139, с. 2 - 10. 

   Терминът Хуманистична психология е предложен от група психолози обединени през 60-те години на 20 век под ръководството на Е. Маслоу. Теорията на Маслоу описва човешката мотивация като йерархия на потребности, които са физиологически потребности и трябва да бъдат основно задаволени. Единствено след това потребностите от по-високо ниво се превръщат в доминанта на подбудите на човека. 

1. Психологически системи и учения 
 159.9.019(045)
Ключови думи: 1. психология 2. психологически изследвания 3. психологически учения 4. психологически теории 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2491

- 33 -

 

Подготовка воспитателя в условиях сетего взимодействия организаций высшего и дошкольного образования  / Л. Волобуева и др. // Дошкольное воспитание, 2015, N 2, с. 101 - 109. 

   В статията е представен нов модел практически ориентиран спрямо подготовката на предучилищни педагози в условията на взаимодействие с ВУЗ-а и предучилищните образователни организации, разработен в съответствие с целта на провежданата държавна политика за модернизация в педагогическото образование. 

   Др. автори: Г. Толкачева, Е. Изотова, М. Парамонова

1. Педагогика - изследвания 2. Висши педагогически училища 
 378.937.000.159.9(045)
Ключови думи: 1. предучилищна и начална педагогика 2. подготовка на кадри 3. педагогическа квалификация 4. предучилищна педагогика 5. педагогически училища 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2592

- 34 -

Сп Б 521

Попов, Венцислав.  Тайната на семплите реклами / Венцислав Попов. // Психология журнал, XIV, 2016, N 140, с. 29 -32. 

   В статията е разгледана рекламата като система от знаци, оставяйки четящия да интерпретира сам и да достигне сам до прозрението, че знакът е не само всичко с което може да се лъже, но и всичко с което може да се каже истината и в крайна сметка - всичко, с което може да се комуникира. Тази недоизказаност, макар и присъща за всички знаци, е най-характерна за рекламата, като форма на комуникация и на печата, като нейн формат. 

1. Психоанализа 2. Реклама 3. Реклама - психологични проблеми 
 159.964.2:659.1(045)
Ключови думи: 1. психология 2. индивидуална психология 3. реклама 4. рекламно въздействие 5. система от знаци 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2503

- 35 -

Сп Б 521

Попова, Анелия.  Социално-психологически и комуникационни аспекти на манипулацията. Манипулацията в сферата на обществените комуникации : Част: I / Анелия Попова. // Психология журнал, XIV, 2016, N 142, с. 20 - 28. 

   Манипулацията е в основата на човешкото общуване, а манипулирането на човешкото съзнание е един от съществените, базисни въпроси, не само в съвременната журналистика, но и във всички сфери на живота. Безспорно телевизията се явява най-големия масов манипулатор на 21 век - и от гледна точка на властовия си инструментариум за влияние върху аудиторията, и съобразно предимствата си пред всички останали медии, като бързина звук в едно. 

1. Развитие на личността. Самосъзнание 2. Социология на комуникацията. Социология на средствата за масови комуникации, за масова култура и п 
 159.923.2:316.77(045)
Ключови думи: 1. манипулация 2. манипулатори 3. медийна комуникация 4. комуникационна техника 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2630

- 36 -

Сп Б 521

Попова, Анелия.  Социално-психологически и комуникационни аспекти на манипулацията. Манипулацията в сферата на обществените комуникации : Част: II / Анелия Попова. // Психология журнал, XIV, 2016, N 143, с. 16 - 22. 

   При писмената комуникация, информационният обмен се извършва на основата на внимание, което е резултат от усилие на волята и е предизвикано от значителността на съдържанието. От необходимо условие, волевото внимание се трансформира в следствие: четенето на книги отначало е станало възможно, благодарение на съсредоточаване на вниманието, което след това става резултат от процеса на четене. Устната комуникацията пък, обратно - разчита на неволевото внимание, което е и емоционално ориентирано, и лесно манипулируемо. 

   Продължение от бр. 142

1. Развитие на личността. Самосъзнание 2. Социология на комуникацията. Социология на средствата за масови комуникации, за масова култура и п 
 159.923.2:316.77(045)
Ключови думи: 1. манипулация 2. манипулатори 3. медийна комуникация 4. комуникационна техника 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2704

- 37 -

Сп Б 521

Попова, Мая.  Потребности срещу мотиви в обяснение на човешкото поведение / Мая Попова. // Психология журнал, XIV, 2016, N 142, с. 32 - 34. 

   Понятията "потребност" и "мотив" са колкото често използвани, толкова и рядко дефинирани. Когато все пак биват дефинирани, консистентността на тези дефиниции е толкова ниска между отделните автори, че е съмнително дали изобщо става дума за едно и също понятие. Потребността на едни е мотив за други. 

1. Индивидуална психология 
 159.923.001.3(045)
Ключови думи: 1. индивидуална психология 2. потребности 3. мотиви 4. поведенческа психология 5. поведение 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2637

- 38 -

Сп Б 536

Психосоциални фактори на работната среда при специалисти по здравни грижи  / Г Пракова и др. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, XLVII

   Стресът на работното място е посочен като съществен рисков фактор за работещите в сферата на здравеопазването, образованието и социалните грижи. Цел на настоящата работа е да се проучат някои психосоциални фактори на социалната среда при специалисти по здравни грижи. 

   Др. автори: А. Иванова, А. Недялкова, В. Василева, Х. Митева, К. Костов

1. Експериментална психология. Психологически изследвания 2. Психофизиология. Стрес (от психологична гледна точка) 3. Физически фактори като професионални вредности. Общи работи 
 159.91(045)
Ключови думи: 1. стресови фактори 2. здравни работници 3. работна среда 4. здравни грижи 5. стрес на работното място 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2478

- 39 -

Сп А 2184

Симеонов, Явор.  Психоаналитичната терапия / Явор Симеонов. // ПСИХОАНАЛИЗА, 8, 2015, N 32, с. 34 - 44. 

   Работата, с помощта на която се помага на психично болния да осъзнае изтласкания психичен материал, е наречена психоанализа. Чрез анализиране на болния, т.е. "разлагане" неговата психична дейност на елементарните й съставни части, като се изолират и обособяват нагоновите елементи. Психоанализата си поставя същите терапевтични цели както хипнотичното лечение, но тя отива много по-дълбоко в структурата на душевния механизъм и се опитва да постигне трайно повлияване и продължителна промяна на своите обекти. 

1. Психоанализа 
 159.964.2(045)
Ключови думи: 1. психоанализа 2. психични разстройства 3. терапия 4. неврози 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2550

- 40 -

Сп А 349

Собкин, В.С. и др.  Динамика мотивационно- целевых трансформаций учебной деятельности у учащихся основной школы / В. С. Собкин, Е. А. Калашникова. // Вопросы психологии, 2015, с. 3 - 15. 

   Обсъждат се особенностите на социалното развитие на подрастващите в контекста на проблематиката на съвременното образование. Проследява се изменението на отношението на учениците към учебната дейност в периода на обучение в основното училище. С помощта на специално разработената анкета към 3056 ученици във всички възрасти в рамките на основното училище ( V - IX клас). 

1. Възпитание в училище 2. Основно образование 
 37.018.2.000.159.9(045)
Ключови думи: 1. учебна дейност 2. основно образование 3. резултати от обучението 4. ученици 5. ученическо поведение 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2544

- 41 -

Сп А 2184

Станчева, Павлина.  Психоаналитичната гледна точка за депресивните състояния / Павлина Станчева. // ПСИХОАНАЛИЗА, 9, 2016, N 33, с. 59 - 82. 

   Депресивността във всеки един момент би могла да стане обект на анализ в различна плоскост - описателен (диагностични критерии), структурен (обектни отношения, психични инстанции), динамичен (влечения), генетичен (психосексуално развитие), както и прогностичен (самото й наличие е вече в някакъв смисъл прогностично). 

   Продължава от бр. 32

1. Индивидуална психология 
 159.923(045)
Ключови думи: 1. индивидуална психология 2. детска психология 3. депресия 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2607

- 42 -

Сп Б 521

Стоева, Мими.  Конкретни техники и ефекти при манипулиране на общественото мнение / Мими Стоева. // Психология журнал, XIV, 2016, N 144, с. 18 - 21. 

   Манипулация има, когато се прави опит за оказване на влияние върху хора, без те да усещат, че волята им се управлява. По този начин биват принуждавани да приемат схващания и действия, които не биха приели и не биха извършили по собствена воля. Целта е чрез моделиране на психичното им състояние хората да бъдат подтикнати към такова поведение, което е потребно на манипулаторите. 

1. Развитие на личността. Самосъзнание 2. Социология на комуникацията. Социология на средствата за масови комуникации, за масова култура и п 
 159.923.2:316.77(045)
Ключови думи: 1. манипулация 2. манипулационна техника 3. манипулатори 4. комуникационна техника 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2725

- 43 -

Сп Б 521

Стоянова, Павлина.  Агресия и агресивно поведение / Павлина Стоянова. // Психология журнал, XIV, 2016, N 143, с. 27 - 33. 

   Какво представлява човешката агресивност? Вярно ли е, че няма друго живо същество, което така последователно и безмилостно да избива себеподобните си както човека в своята кратка история? Вродена ли е агресивността? Кои са видовете и формите на агресивното поведение? На всички тези въпроси и на още много други, свързани с агресията е отговорено в настоящата статия. 

1. Индивидуална психология 2. Агресия (социол. ) 
 159.923:316.647.3(045)
Ключови думи: 1. индивидуална психология 2. развитие на личността 3. агресия 4. агресивно поведение 5. агресивност 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2705

- 44 -

Сп Б 521

Стоянова, Снежина.  Компонентите на общуването и значението им в нашият живот / Снежина Стоянова. // Психология журнал, XIV, 2016, N 141, с. 36 - 39. 

   Общуването е сложен социален феномен, който е обект на изследване от всички научни области и направления, свързани с човека и неговата същност - етика, философия, психология, социология, педагогика, теория на културата и естетика. Психолозите разграничават три компонента на общуване, разгледани в настоящата статия. 

1. Развитие на личността. Самосъзнание 
 159.923.2.000.316(045)
Ключови думи: 1. индивидуална психология 2. развитие на личността 3. взаимоотношения на личността 4. невербална комуникация 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2582

- 45 -

Сп Б 521

Стоянова, Снежина.  Компонентите на общуването и значението им в нашия живот / Снежина Стоянова. // Психология журнал, XIV, 2016, N 142, с. 29 - 31. 

   Човек не е самотен остров. Неговия живот, мисли, преживявания са свързани с останалите. Той никога не живее сам за себе си. Той изпитва изначална потребност да общува. Така открива и самия себе си. Да общуваш означава да участваш в нечий друг живот, да споделиш неговия вътрешен свят, да съпреживееш неговите скърби и радости, така като че са твои, а и много често те стават твои. 

   Продължава от предния бр. 141

1. Развитие на личността. Самосъзнание 2. Социално взаимодействие и общуване в групите (интеракция и комуникация) 
 159.923.2(045)  + 316.454.5(045)
Ключови думи: 1. комуникация 2. общуване 3. емпатия 4. развитие на личността 5. взаимоотношения на личността 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2633

- 46 -

Сп А 349

Формирование поведения достижения поощрения или избегания потери у финсках и российсках школьников  / А. А. Созинов и др. // Вопросы психологии, 2015, с. 26 - 37. 

   Изследването се провежда между ученици от Финландия и Русия, на базата на поставяне на прости задачи и на получаване или отнемане на точки. 

   Др. автори: А. И. Ширинкина, А. Сиппо, М. Нопанен, Т. Туоминен, С. Лаукка, Ю. И. Александров

1. Когнитивно развитие - учебна дейност 2. Поведение - мотивация 
 159.93/.95(045)
Ключови думи: 1. ученици 2. ученическо поведение 3. мотивация 4. учебно-възпитателен процес 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2545

- 47 -

Сп А 2184

Христова, Биляна.  Детските неврози / Биляна Христова. // ПСИХОАНАЛИЗА, 8, 2016, N 1, с. 49 - 57. 

   Детските неврози са често срещани. Неврозата не е вродена и не се предава генетично. Изследванията показват, че вълненията на бъдещата майка, състоянието на неопределеност, тревогите - всичко това се оказва неблагоприятно. В статията е разгледан проблема с детските неврози, причини и тяхното решение. 

1. Психология - детска 2. Функционални заболявания на нервната система. Неврози. Невропатии 
 159.922.7/.8:616.85(045)
Ключови думи: 1. детска психология 2. неврози 3. страх 4. страхови неврози 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2606

- 48 -

Сп А 2108

Черданцева, А.  Технология развития творческого воображения дошкольников / А. Черданцева. // Дошкольное воспитание, 2015, с. 112 - 120. 

   В статията се разглежда технология за развитие на въображението на деца в предучилищна възраст, по време на игрови занятия и куклени спектакли, в чиято основа лежи авторска приказка. 

1. Педагогическа психология, развитие на психиката и способностите 2. Педагогическа психология на предучилищната възраст 
 373.015.3(045)
Ключови думи: 1. предучилищна и начална педагогика 2. възрастова психология 3. предучилищна психология 4. въображение 5. интерактивни методи 6. диалог 7. игри 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2598

- 49 -

Сп А 2108

Шаховская, С и др.  Развитие лексики дошкольников в системе Монтессори - педагогики / С Шаховская, К Дмитриева. // Дошкольное воспитание, 2015, с. 97 - 104. 

   В статията се анализира опитът с работата в детските центрове, прилагащи педагогическата системата Монтесори. 

1. Педагогика - детска 2. Педагогика - методология 
 373.015.3.000.159.9(045)
Ключови думи: 1. метод Монтесори 2. детска педагогика 3. методи на възпитание 4. възпитание 5. предучилищна и начална педагогика 6. лексика 7. развитие 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2602

- 50 -

Сп А 2107

Шуриева, А. Б.  Синдром дефицита внимания с гиперактивностью и аутизм у детей дошкольного и младшего школьного возраста / А. Б. Шуриева. // Начальная школа, 2016, N 5, с. 63 - 65. 

   В статията се разглежда проблемът за социалната дезадаптация на деца, които проявяват синдорм на дефицит на внимание, аутизъм и хиперактивност. Обсъждат се методики и направления за справяне с проблема при деца в предучилищна и ранноучилищна възраст. 

1. Възпитание на душевно болни. Аутизъм (педагогически аспект) 2. Възпитание, образование и обучение на специални групи и лица. Дефектология 
 376.4(045)
Ключови думи: 1. аутизъм 2. хиперактивност 3. синдром на дефицит на внимание 4. предучилищна и начална педагогика 5. социализация 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2758

- 51 -

Сп А 2184

Янева, Красимира.  Воля и съзнателна дейност на човека / Красимира Янева. // ПСИХОАНАЛИЗА, 9, 2016, N 33, с. 83 - 98. 

   Волята е душевно явление. Следователно тя не може да се приравнява с трудности, които се отнасят до изпълнение на прости или сложни двигателни актове, до извършване на физически неприятни действия, до провеждане на общуване с антипатични хора. Волята е свързана с външна или вътрешна трудност, но тя има собствени психични признаци. Волята се проявява в способността на човека да поддържа целта в центъра на своето съзнание, готовността му да защитава взетото решение за овладяване на тази цел. 

1. Воля /психология/ 
 159.943(045)
Ключови думи: 1. индивидуална психология 2. воля 3. волево поведение 4. съзнателност 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2614

Социология. Политология. Право. Политика. Социография.

- 52 -

Сп Б 448

Божилов, Ники.  Митническият кодекс на Европейския съюз влезе в сила / Ники Божилов. // Логистика, XII, 2016, N 4, с. 42 - 43. 

   От 1 май 2016г. чрез регламент 952 влезе в сила Митнически кодекс на Съюза (МКС), валиден на цялата територия на ЕС. В статията са изложени двата основни регламента за изпълненитето му. 

1. Европейски нормативи 2. Митническо управление - митническа политика - митнически системи - митнически такси 
 061.1 ЕС(045)
Ключови думи: 1. европейски директиви 2. митнически кодекс 3. Европейски съюз 4. регламенти 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2697

- 53 -

Сп Б 521

Божкова, Мая.  Заекването и причините за неговото възникване / Мая Божкова. // Психология журнал, XIV, 2016, N 144, с. 31 - 33. 

   Заекването е най-обсъждането комуникативно нарушение - посветени са му многобройни научни трудове, изследвания и дискусии. Проблемът за неговия генезис е един от най-старите в историята на изучаването на комуникативните нарушения. Той е свързан с възникването на ред теории, по-стари и нови, за природата на заекването, всяка от които намира последователи, но нито една от тях не дава напълно изчерпателни обяснения, защо някои хора заекват. 

1. Възпитание на лица с увредени сетива и нервна система. Дефектология. 
 376.3.000.159.9(045)
Ключови думи: 1. говорни нарушения 2. заекване 3. логопедия 4. логопедия 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2727

- 54 -

Сп А 2043

Голик, Юрий.  Създаването на единна система за борба с престъпността в страните от Черноморско - Каспийския регион / Юрий Голик. // Международни отношения, 45, 2016, N 2, с. 71 - 76. 

   Доклад изнесен на международната кръгла маса на 20.01.2016 с международно участие. 

1. Престъпност - превенция 2. Европейски съюз - външна политика 
 343.8/.9(045)
Ключови думи: 1. превенция на престъпността 2. европейски конференции 3. методи 4. борба с престъпността 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2682

- 55 -

Сп А 2043

Константинов, Емил.  ООН и основните принципи на международното право / Емил Константинов. // Международни отношения, 44, 2015, N 4, с. 69 - 80. 

   В статията се разглежда приносът на ООН за кодифицирането и развитието на международното право и неговите основни принципи като суверенното равенство, забраната за употреба на сила и правото на народите на самоопределяне. 

1. Международно право 
 341(045)
Ключови думи: 1. ООН 2. международно право 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2467

- 56 -

 

Николов, Хр.  В търсене на съвършения съд / Хр. Николов. // Forbes България, 2016, N 61, с. 14 - 15. 

   Арбитражния съд към КРИБ предлага на бизнеса справедливо решаване на споровете срещу минимална такса и без съмнение за натиск и корупция. 

1. Право - корпоративно 2. Съдебна власт - съдебни органи - съдопроизводство - България 
 340.1(045)
Ключови думи: 1. арбитражен съд 2. КРИБ 3. бизнес право 4. корпоративно право 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2656

- 57 -

Сп А 19

Отрасъл "Електротехника и електроника" в Европейския съюз и България . // Машиностроене и електротехника, 65, 2016, N 1, с. 38 - 52. 

   Представяне на отрасъла по данни на EUROSTAT. 

   Българска асоциация на електротехниката и електрониката

1. Електротехника, електроника - справочно пособие 2. Електроника 3. Статистическа информация - Европейски съюз 
 621.3.004.1(045)
Ключови думи: 1. статистистически изследвания 2. европейски пазар 3. България 4. електротехника и електроника 5. Европейски съюз 6. EUROSTAT 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2611

- 58 -

Сп Б 521

Пеева, Неда.  Сугестивните послания на българските пословици и поговорки / Неда Пеева. // Психология журнал, XIV, 2016, N 141, с. 12 - 15. 

   Всеки от нас е израснал заобиколен от посланията на кратките форми на народното творчество - пословиците и поговорките. И като възрастни в ежедневието често съотнасяме всякакви ситуации към тях. Пословиците и поговорките сякаш сами се настаняват в почти всяка жизнена ситуация която можем да си представим. Случайно ли е това?!. 

1. Пословици и поговорки - съпоставителен анализ 
 398.9.000.159.9(045)
Ключови думи: 1. пословици 2. поговорки 3. развитие на речта 4. развитие на мисленето 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2583

- 59 -

Сп Б 521

Попова, Анелия.  Социално-психологически и комуникационни аспекти на манипулацията. Манипулацията в сферата на обществените комуникации : Част: I / Анелия Попова. // Психология журнал, XIV, 2016, N 142, с. 20 - 28. 

   Манипулацията е в основата на човешкото общуване, а манипулирането на човешкото съзнание е един от съществените, базисни въпроси, не само в съвременната журналистика, но и във всички сфери на живота. Безспорно телевизията се явява най-големия масов манипулатор на 21 век - и от гледна точка на властовия си инструментариум за влияние върху аудиторията, и съобразно предимствата си пред всички останали медии, като бързина звук в едно. 

1. Развитие на личността. Самосъзнание 2. Социология на комуникацията. Социология на средствата за масови комуникации, за масова култура и п 
 159.923.2:316.77(045)
Ключови думи: 1. манипулация 2. манипулатори 3. медийна комуникация 4. комуникационна техника 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2630

- 60 -

Сп Б 521

Попова, Анелия.  Социално-психологически и комуникационни аспекти на манипулацията. Манипулацията в сферата на обществените комуникации : Част: II / Анелия Попова. // Психология журнал, XIV, 2016, N 143, с. 16 - 22. 

   При писмената комуникация, информационният обмен се извършва на основата на внимание, което е резултат от усилие на волята и е предизвикано от значителността на съдържанието. От необходимо условие, волевото внимание се трансформира в следствие: четенето на книги отначало е станало възможно, благодарение на съсредоточаване на вниманието, което след това става резултат от процеса на четене. Устната комуникацията пък, обратно - разчита на неволевото внимание, което е и емоционално ориентирано, и лесно манипулируемо. 

   Продължение от бр. 142

1. Развитие на личността. Самосъзнание 2. Социология на комуникацията. Социология на средствата за масови комуникации, за масова култура и п 
 159.923.2:316.77(045)
Ключови думи: 1. манипулация 2. манипулатори 3. медийна комуникация 4. комуникационна техника 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2704

- 61 -

Сп Б 521

Стоева, Мими.  Конкретни техники и ефекти при манипулиране на общественото мнение / Мими Стоева. // Психология журнал, XIV, 2016, N 144, с. 18 - 21. 

   Манипулация има, когато се прави опит за оказване на влияние върху хора, без те да усещат, че волята им се управлява. По този начин биват принуждавани да приемат схващания и действия, които не биха приели и не биха извършили по собствена воля. Целта е чрез моделиране на психичното им състояние хората да бъдат подтикнати към такова поведение, което е потребно на манипулаторите. 

1. Развитие на личността. Самосъзнание 2. Социология на комуникацията. Социология на средствата за масови комуникации, за масова култура и п 
 159.923.2:316.77(045)
Ключови думи: 1. манипулация 2. манипулационна техника 3. манипулатори 4. комуникационна техника 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2725

- 62 -

Сп Б 521

Стоянова, Павлина.  Агресия и агресивно поведение / Павлина Стоянова. // Психология журнал, XIV, 2016, N 143, с. 27 - 33. 

   Какво представлява човешката агресивност? Вярно ли е, че няма друго живо същество, което така последователно и безмилостно да избива себеподобните си както човека в своята кратка история? Вродена ли е агресивността? Кои са видовете и формите на агресивното поведение? На всички тези въпроси и на още много други, свързани с агресията е отговорено в настоящата статия. 

1. Индивидуална психология 2. Агресия (социол. ) 
 159.923:316.647.3(045)
Ключови думи: 1. индивидуална психология 2. развитие на личността 3. агресия 4. агресивно поведение 5. агресивност 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2705

- 63 -

Сп Б 521

Стоянова, Снежина.  Компонентите на общуването и значението им в нашия живот / Снежина Стоянова. // Психология журнал, XIV, 2016, N 142, с. 29 - 31. 

   Човек не е самотен остров. Неговия живот, мисли, преживявания са свързани с останалите. Той никога не живее сам за себе си. Той изпитва изначална потребност да общува. Така открива и самия себе си. Да общуваш означава да участваш в нечий друг живот, да споделиш неговия вътрешен свят, да съпреживееш неговите скърби и радости, така като че са твои, а и много често те стават твои. 

   Продължава от предния бр. 141

1. Развитие на личността. Самосъзнание 2. Социално взаимодействие и общуване в групите (интеракция и комуникация) 
 159.923.2(045)  + 316.454.5(045)
Ключови думи: 1. комуникация 2. общуване 3. емпатия 4. развитие на личността 5. взаимоотношения на личността 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2633

- 64 -

Сп Б 566

Темелкова-Петрова, Виолета.  Закон за обществените поръчки : Част 1 / Виолета Темелкова-Петрова. // Право & бизнес & данъци, 2016, N 4, с. 19 - 26. 

   С този обзорен материал откриваме поредица от коментари по практическо приложение на ЗОП и очаквания Правилник към него. 

   Част 1

1. Обществени поръчки 2. Арбитраж - законодателни и директивни материали 
 347.45/.47(045)
Ключови думи: 1. закон за обществените поръчки 2. правилник 3. практическо приложение 4. допълнитени разпоредби 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2699

- 65 -

Сп Б 566

Темелкова-Петрова, Виолета.  Закон за обществените поръчки : Част 2 / Виолета Темелкова-Петрова. // Право & бизнес & данъци, 2016, N 5, с. 19 - 24. 

   В статията се продължава със ЗОП като се акцентира на основните изисквания за законосъобразност. 

   Част 2

1. Обществени поръчки 
 347.45/.47(045)
Ключови думи: 1. обществени поръчки 2. закон за обществените поръчки 3. законосъобразност 4. основни изисквания 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2702

- 66 -

Сп А 2043

Цонков, Николай.  Външната политика на Русия и някои нейни проекции на Балканите / Николай Цонков. // Международни отношения, 44, 2015, N 5-6, с. 19 - 34. 

   Последните събития в Украйна създадоха остро противопоставяне между Русия, САЩ и страните от ЕС. Корените на този глобален геополитически и геоикономически сблъсък се крият във външната и вътрешна промяна на руската държава. 

1. Външна политика - Руска съветска федеративна социалистическа републи. Русия 2. Политическо влияние и натиск върху други държави 
 327.8(045)
Ключови думи: 1. външна политика - Русия 2. политическа промяна 3. Русия и Европа 4. Русия - философия - политика 5. геоикономика 6. геополитика 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2469

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 67 -

Сп Б 393

The big business of small companies . // ISO Focus +, 2015, N 109, с. 6 - 13. 

   Навсякъде по света малките и средни предприятия (SME) са двигател за иновации и създаване на работни места. Разбирането на истинските предизвикателства и възможности за бъдещо израстване на тези компании е от голямо значение. 

1. Малки и средни предприятия 2. Икономическо развитие и растеж 
 330.34/.35(045)  + 658.017.2/.3(045)
Ключови думи: 1. малки и средни предприятия 2. бизнес развитие 3. бизнес 4. растеж 5. икономика на управлението 6. икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2504

- 68 -

Сп Б 483

Десет[ 10 извода от опита на ИТ директорите в Китай.  Десет]10 извода от опита на ИТ директорите в Китай. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, 2016, N 1, с. 76 - 79. 

   През последните две години Китай демонстрира възход в развитието и прилагането на ИТ. Амбициозните компании и техните ИТ лидери следят отблизо технологичната трансформация в огромната азиатска страна. 

1. Мениджмънт - методи на управление и организационо поведение 2. Мениджмънт - международен 
 65.012/.015(045)
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. мениджмънт и бизнес 3. мениджмънт системи 4. Китай 5. развитие 6. възход на Китай 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2502

- 69 -

Сп Б 439

Европейските енергийни борси и БНЕБ  : Българската борса е логичната крачка към пълната либерализация на енергийния пазар в страната. // Ютилитис, 14, 2016, N 1, с. 33 - 35. 

   Статията представя енергиийния пазар в България - развитие, проблеми и перспективи. 

1. Електроенергетика. Производство, преобразуване, пренасяне, разпределяне и регулиране на електрое 2. Битова електротехника 3. Пазарна икономика - България 
 621.31(045)
Ключови думи: 1. енергиен пазар 2. енергетика 3. енергийна политика 4. енергийни борси 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2525

- 70 -

Сп А 18

Еленева, Ю. Я. и др.  Организационый капитал предприятия, его формирование и анализ с позиции ресурсного подхода к управлению / Ю. Я. Еленева, Виктор Николаевич Андреев. // Вестник машиностроения, 2015, N 8, с. 31 - 36. 

   Проанализаторско проучване на организацията на капитала от позицията на акмеологическия подход. При илюстрирането на формиране на организационния капитал е използвана концепция на мислителния процес при теорията на ограничение. 

1. Видове капитал 2. Управление - финанси - ръководства 
 330.142(045)
Ключови думи: 1. движение на капитала 2. капитал 3. начален капитал 4. формиране на капитал 5. акмеологически подход 6. организационен капитал 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2587

- 71 -

Сп Б 566

Йотов, Стефан.  Ще се удавим ли в дълговете си? / Стефан Йотов. // Право & бизнес & данъци, 2016, N 1, с. 27 - 31. 

   В този материал се продължава анализа на динамиката и тенденциите при задлъжнялостта на държавите-длъжници. 

   Продължение от бр 10 и 11

1. Финансов анализ 2. Финансов анализ на стопански организации 3. Финансово законодателство 
 658.14/.15(045)
Ключови думи: 1. финансов анализ 2. бюджетен дефицит 3. финанси на стопанските организации 4. финанси на предприятия 5. финанси 6. задлъжнялост 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2497

- 72 -

Сп Б 566

Йотов, Стефан.  Ще се удавим ли в дълговете си? : Кога ще се "отключи" новата глобална криза? / Стефан Йотов. // Право & бизнес & данъци, 2015, N 10, с. 4 - 7. 

   В следващите материали ще бъдат анализирани динамиката и тенденциите при суверенната задлъжнялост на най- големите длъжници (ЕС, САЩ, Япония и Китай, които притежават 3/4 от световния дълг), възможностите за намаляване на дълговото бреме и ситуацията в България в това отношение. Ще бъде разгледана и стратегията на "финансовите репресии", която масово се прилага днес в развитите страни - като най- безболезнен и политически приемлив начин за постепенното решаване на проблемите с голямата задлъжнялост на правителствата в света. 

1. Финансов анализ на стопански организации 2. Финансови пазари 
 658.14/.15(045)
Ключови думи: 1. финансова криза 2. финанси 3. финансов анализ 4. финанси на Европа 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2498

- 73 -

Сп Б 566

Йотов, Стефан.  Ще се удвам ли в дълговете си? : Коя е следващата Гърция? / Стефан Йотов. // Право & бизнес & данъци, 2015, N 11, с. 5 - 9. 

   С този материал се продължава анализа на динамиката и тенденциите при суверенната задлъжнялост. По нататък ще бъде разгледана и стратегията на "финансовите репресии", която масово се прилага днес. 

   Продължение от бр. 10

1. Финансов анализ на стопански организации 2. Финансови въпроси на ЕС 
 658.14/.15(045)
Ключови думи: 1. финанси 2. финансов анализ 3. задлъжнялост 4. финансова криза 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2499

- 74 -

Сп Б 566

Йотов, Стефан.  Публичните финанси в България / Стефан Йотов. // Право & бизнес & данъци, 2016, N 3, с. 5 - 10. 

   В статията се представя анализ на динамиката и тенденциите при задлъжнялостта на държавите - длъжници. 

1. Държавни дългове 2. Международни икономически отношения 
 336.3(045)
Ключови думи: 1. дългове 2. публични финанси 3. държавен бюджет 4. държавен дълг 5. финансова политика 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2651

- 75 -

Сп А 19

Как се управляват процеси (четиво за четирите власти, политически партии, бизнес и правителствения сектор)  / Илия Ценев и др. // Машиностроене и електротехника, 64, 2015, N 7-8, с. 10 - 15. 

   Всекидневно в обществото протичат множество процеси. В зависимост от целта на предприетото изследване, процесите могат да бъдат квалифицирани и йерархично подредени, за да се създадат подходящи условия за управление на всеки процес. Настоящото изследване обединява идеи как да стане това. 

   Др. автори: Мариана Ширкова, Николай Генов, Петър Динев

1. Изучаване на работните процеси и методи на работа 2. Мениджмънт - методи на управление и организационо поведение 
 65.012/.015(045)
Ключови думи: 1. процеси 2. видове стратегии за управление 3. управление 4. управление и организация 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2526

- 76 -

Сп Б 568

Конрад, Алекс.  Бой с храна / Алекс Конрад. // Forbes България, 2016, N 57, с. 85 - 91. 

   Статията разкрива създаването на един от най- успешните стартъпи компанията Blue Apron, която продава пакетирани вечери за 40 млн. долара на месец. Това ли е бъдещето на храната или просто поредният балон, който рано или късно ще се спука. 

1. Бизнес 2. Иновации 3. Хранителна промишленост 4. Видове и форми на предприятията 5. Хранителни продукти. Приготвяне на храната 
 658.11(045)  + 641(045)
Ключови думи: 1. стартъпи 2. пакетирана вечеря 3. храна 4. бизнес иновации 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2488

- 77 -

Сп Б 483

Кръстева, Надя.  ИТ стратегиите на финансовите институции - в период на бърза адаптация към новите реалности / Надя Кръстева. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, 2016, N 3, с. 4 - 6. 

   В разпределнието на ИТ бюджетите на доставчиците на финасови услуги през 2016 - а личат предпочитания към използването на ИТ аутосорсинг и реализация на "нововъведения променящи бизнеса". 

1. Управление на бюджета. Бюджетни планове. Финансов контрол 2. Информационна сигурност 
 336.126(045)
Ключови думи: 1. ИТ разходи 2. инвестиции 3. ИТ системи 4. операционна стратегия 5. финансова организация 6. сигурност на информацията 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2648

- 78 -

Сп Б 566

Манчева, Жулиета.  В подкрепа на предприемачеството : Достъп до финансиране на малки, средни и стартиращи предприятия / Жулиета Манчева. // Право & бизнес & данъци, 2015, N 12, с. 9 - 13. 

   В статията са разгледани условията и възможностите на малкия и среден бизнес (МСП) да се възползва от различни програми за финансиране. 

1. Финансиране на частния сектор в икономиката и частните предприятия (финансов мениджмънт) 2. Предприятия - финансиране 
 366.63(045)
Ключови думи: 1. финансиране 2. финанси на предприятия 3. програми за финансиране 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2500

- 79 -

Сп Б 568

Николова, Весела.  Спасени от тълпата / Весела Николова. // Forbes България, 2015, N 56, с.54. 

   Груповото финансиране отдавна не е спасителен пояс само за артисти без пари. Днес кампании в Kickstarter финансират бизнес проекти за милиони. 

1. Акционерни дружества - финансиране - облигации 2. Предприятия - финансиране 3. Бизнес и предприемачество 4. Финансиране - увеличаване на капитала 5. Организация на промишленото производство. Финансиране. Съоръжения. Работна сила. Организация 
 658.1/.5(045)  + 658.14(045)
Ключови думи: 1. групово финасиране 2. краудфъндинг 3. интернет платформи 4. финансиране на бизнеса 5. източници на финансиране 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2487

- 80 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  Критикувайте, моля! : За неизбежната критика към бизнесите в социалните медии / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2016, N 178, с. 40 - 41. 

   Повечето компании са наясно с това колко важно е мнението, циркулиращо за тях из социалните медии и присъствието им в тези медии изобщо. Това присъствие винаги върви с голяма доза критика. Едва ли е имало дни в миналото, когато гласът на хората да се е чувал повече и изразяването да е било по-свободно. Независимо колко голямо "име" в бизнеса си, това не те опазва от критичните гласове, надигнати из социалните медии. Точно с отработването и реагирането на тази критика понякога е трудно да се справят дори опитни фирми. 

1. Политически маркетинг 2. Фирмено управление 
 32.01:339.13(045)
Ключови думи: 1. критика 2. фирмена дейност 3. фирми 4. бизнес 5. социални медии 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2610

- 81 -

Сп А 2043

Петров, Камен.  Нови балкански геоикономически възможности пред България във външен вътрешнополитически план / Камен Петров. // Международни отношения, 44, 2015, N 3, 75 - 88. 

   В статията са засегнати въпроси и предложения относно бъдещото геоиконимическо развитие на България. Във възможностите за развитие са засегнати аспекти от външен и вътрешнополитически характер. Като предложения от международен аспект се разглеждат възможности за съвместно развитие в търговско и икономическо отношение със страни като Турция, Сърбия. А от вътрешноикономическа гледна точка се разглеждат множество възможности за развитие в най-бедните райони в България. . 

1. Икономика, динамика и развитие 
 330.34/.35(045)  + 330.341
Ключови думи: 1. геоикономика 2. развитие на икономиката - България 3. политика за развитие 4. политика за съседство 5. политическа стратегия 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2108

- 82 -

Сп Б 483

Топ 5 прогнози за управлението на проекти през 2016 . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, 2016, N 2, с. 54 - 56. 

   Управлението на проекти като цяло е доста статично, но винаги има нови софтуерни инструменти за управление на проекти, достъпни за организации, които търсят промяна или подобрение. През 2016 ни чакат интересни промени в областта. 

1. Мениджмънт - методи на управление и организационо поведение 2. Мениджмънт на проекти 
 65.012/.015(045)
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. управление на бизнес процеси 3. бизнес 4. проектен мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2613

- 83 -

Сп Б 389

Умникова, Силвия.  Структурализъм в бизнеса / Силвия Умникова. // Мениджър, 2016, N 2 (208), с. 52 - 53. 

   И добре да печелите, може да решите да промените структурата на компанията. Този текст ще ви помогне да минете успешно през процеса. 

1. Мениджмънт - методи на управление и организационо поведение 
 65.012/.015.000.33(045)
Ключови думи: 1. методи на управление 2. управление на предприятията 3. преструктуриране 4. бизнес организация 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2557

- 84 -

Сп Б 568

Шарф, Саманта.  Електронно мърморене / Саманта Шарф. // Forbes България, 2016, N 58, с. 74 - 75. 

   Трудно ви е да управлявате лините си финанси? Hello Wallet е компания, която се специализира в това, при това на ниска цена. 

1. Финансов мениджмънт 2. Финанси - пари 3. Финансов анализ 4. Финанси - анализ чрез софтуерен продукт 
 336.6:004. 7(045)
Ключови думи: 1. hello wallet 2. лични финанси 3. бизнес иновации 4. мениджмънт и бизнес 5. финансов анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2490

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.

Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 85 -

Сп Б 329

Анастасова-Чопева, Минка.  Използват ли земеделските производители алтернативни методи в борбата с почвените вредители / Минка Анастасова-Чопева. // Земеделие плюс, 2016, N 3-4, с. 19 - 20. 

   Важно предизвикателство в борбата с почвените вредители, особено в условията на пълна или дори частична забрана за използването на неоникотиноидни препарати, е прилагането на алтернативни методи. В непосредствена връзка с реализирането на задачата за използване на други химични препарати, различни от забранените за употреба неоникотиноиди, и дори преминаването към биологични средства в борбата срещу почвените вредители, е проведено изследване от ИАИ съвместно със Синджента България ЕООД относно активността на земеделските производители към тяхното прилагане. 

1. Пестициди 
 632.95.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. почвени изследвания 2. пестициди 3. химически препарати 4. вредители 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2684

- 86 -

Сп Б 569

Биофилтри за пречистване на отпадъчни газове . // Екология & инфраструктура, 2016, с. 21 - 23. 

   Терминът биофилтрация се отнася до биологичното превръщане или третиране на замърсители в газовата фаза, обикновено въздух. Фактът, че бактерии са способни да разлагат газообразни, е известен отдавна. Въпреки това методът започва да става икономически изгоден едва през последните няколко десетилетия. 

1. Замърсяване на въздуха, пречистване 
 504.3.06.001.2(045)
Ключови думи: 1. замърсяване на въздуха 2. пречистване на въздуха 3. биофилтри 4. отпадъчни газове 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2568

- 87 -

Сп Б 394

Богоева, Ирена.  Хранителната верига и оценката на риска за околната среда / Ирена Богоева. // Хранително-вкусова промишленост, LXV, 2016, N 4, с. 18 - 19. 

   Посредством оценката на риска за околната среда (Environmental Risk Assessment - ERA) се преценява влиянието върху околната среда, причинено от: въвеждането на генно модифицирани растения, прилагането на различни субстанции в храни, фуражи или в растителна защита, или въвеждането и разпространението на вредители по растенията. В специални области, като ГМО или пестициди, законодателството на Европейския съюз (ЕС) изисква от Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) да провежда оценка на риска за околната среда. В добавка към ERA, EFSA оценява също и риска за здравето на хората и животните, причинен от химически замърсители или микробиологични опасности, който може да се среща в околната среда и следователно да навлезе в хранителната верига. 

1. Хранително-вкусова промишленост 2. Хигиена на храненето. Режим на хранене 
 664.01.000.504.056(045)  + 613.2.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. хранителна верига 2. хранителни продукти 3. ГМО и околна среда 4. пестициди 5. замърсители 6. добавки 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2714

- 88 -

Сп Б 526

Григорова, Тони.  Рециклирането - трудният път към чистата природа / Тони Григорова. // Новата икономика, VI, 2016, N 61, с. 79 - 82. 

   Вече няма никакво съмнение, че рециклирането и оползотворяването на отпадъците е най-доброто, което можем да направим с боклука, който постоянно генерираме. Рециклирането е бизнес, но това е нелек бизнес, тъй като той е свързан с огромни инвестиции и постоянно надбягване със законодателството, което поставя все по-високи изисквания към участниците на пазара. 

1. Отпадъци -оползотворяване 
 67.08 *.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. отпадъци 2. рециклиране 3. рециклиране на отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2759

- 89 -

Сп Б 569

Депозитни системи за отпадъци от опаковки . // Екология & инфраструктура, 2016, N 2, с. 12 - 14. 

   По своята същност системите за депозит представляват добавяне на допълнителната такса към цената на потенциално замърсяващи продукти. Когато замърсяването се избягва чрез връщането на продуктите или техните остатъци, се предоставя възстановяване на допълнителната такса. Депозитната система насърчава връщането на материалите за организирани процеси на повторна употреба, рециклиране, третиране или обезвреждане. 

1. Отпадъци от опаковки - оползотворяване 
 67.08 *:621.798.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. опаковка 2. отпадъци 3. отпадъци от опаковки 4. оползотворяване на отпадъци 5. рециклиране на отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2641

- 90 -

Сп Б 569

Емисии от транспорт - измерване и прогрес в ограничаването им- част I . // Екология & инфраструктура, 2016, N 2, с. 30. 

   Емисиите от изпарение се формират от пари, отделящи се от горивната система на автомобилите. Те съдържат единствено летливи органични съединения, които се изпускат в околната среда, дори когато превозното средство е паркирано и е с изключен двигател. 

1. Замърсяване на въздуха 
 504.3.06.001.3(045)
Ключови думи: 1. замърсители от автомобилите 2. замърсяване на въздуха 3. емисии 4. вредни газове 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2644

- 91 -

Сп Б 569

Измервателни технологии в инсталации за биогаз и сметищен газ . // Екология & инфраструктура, 2016, N 1, с. 11 - 14. 

   Мониторингът на биогаз включва наблюдение на количеството и състава на образувания газ и контрол на евентуално изпускане на газ. Наблюдението за изпускане на газ се извършва с цел гарантиране, че биогаз не се изпуска в околната среда и не се натрупва извън клетката на депото в концентрации, които могат да бъдат екплозивни. 

1. Източници на енергия 2. Отпадъци 3. Биогаз 
 620.91.000.504.056(045)  + 67.08 *(045)
Ключови думи: 1. биогорива 2. биогаз 3. отпадъци 4. анаеробно разграждане 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2566

- 92 -

Сп А 3

Кожевников, Ю. А. и др.  Използование ультразвука для очистки сточных вод от металлов / Ю. А. Кожевников, А. Г. Чижиков. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 86, 2015, N 4, с. 26 - 28. 

   Предствени са резултатите от експеримент за пречистване на отходните води чрез ултразвук. Представени са уравнения и разчети на процеса на пречистване. 

1. Пречистване на отпадъчни води 2. Пречиствателни станции и съоръжения (за вода) 
 628.16(045)
Ключови думи: 1. отпадъчни води 2. метали 3. пречистване на замърсени води 4. ултразвук 5. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2669

- 93 -

Сп Б 329

Найденов, Янчо.  Иглолистните култури - анализ на съхненето / Янчо Найденов. // Земеделие плюс, 2016, N 3-4, с. 30 - 33. 

   От екологична гледна точка, тези култури са екосистеми, създадени при екстремни растежни условия. В тях сукцесионните процеси протичат изключително бързо. На 35-40 години те вече са достигнали кулминацията на прираста, и започва процеса на тяхното разпадане т.е. съхнене и те трябва да бъдат подготвени за възобновяване и оползотворяване. 

1. Екология на горските растения 
 630.18(045)
Ключови думи: 1. дървета 2. иглолистни дървета 3. залесяване 4. горски пожари 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2687

- 94 -

Сп А 181

Найденов, Янчо.  Тревога за нашата гора / Янчо Найденов. // Растителна защита, 55, 2016, N 4, с. 41 - 43. 

   През последните години се наблюдава интензивно съхнене на иглолистните култури в долния лесорастителен пояс, а екстремни ветрове и мокри снегове, поразиха знакови за българското лесовъдство култури в района на Копривщица, Габрово, Трявна, Плачковци, които силно разтревожиха обществеността. Всъщност за специалистите това не е изненада, защото от много години се наблюдава постепенно влошаване на състоянието на културите, свързано, от една страна, с негативните промени на климата, а от друга, с подценяването на някои лесовъдски мероприятия и навлизането на тези изкуствени гори в зряла възраст, когато по законите на сукцесионните процеси следва да бъдат подменени с нови гори. 

1. Екология на горските растения 
 630.18(045)
Ключови думи: 1. горска растителност 2. дървета 3. иглолистни дървета 4. залесяване 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2700

- 95 -

Сп Б 569

Озон генератори . // Екология & инфраструктура, 2016, с. 24 - 26. 

   Озонът е широко използван за третиране на води за питейни цели поради своите отлични обеззаразяващи и окислителни свойства. 

1. Озон, О3 2. Пречистване на водата 
 546.214:628.16.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. питейна вода 2. озон 3. озонатор 4. озониране 5. дезинфекция на вода 
Тематични рубрики: 1. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2569

- 96 -

Сп А 14

Первы автобус на биотопливе из водораслей . // Автомобильный транспорт, 2015, N 2, с. 70. 

   В Япония бе тестван първия автобус в света, който използва гориво от зелени еугленни водорасли. 

1. Производство на биогорива от биопродукти 
 66.071:577.11(045)
Ключови думи: 1. биогорива 2. водорасли 3. екоенергия 4. алтернативни горива 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2529

- 97 -

Сп Б 569

Рециклиране на отработени автомобилни катализатори . // Екология & инфраструктура, 2016, N 2, с. 15 - 17. 

   Още през 60-те години на миналия век са направени първите опити за намаляване на вредните вещества в отработените автомобилни газове чрез каталитични преобразователи (катализатори). Катализаторът, както подсказва името му, не е колектор (филтър), а преобразувател на изгорелите газове. Основният стимул за рециклиране на катализаторите са приходите от благородните метали от групата на платината с висока стойност, които се възстановяват от монолитите. 

1. Елементи на автомобила. 2. Рециклиране на отпадъци 
 629.113.02.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. елементи на автомобила 2. катализатори 3. автомобилни детайли 4. автомобилни катализатори 5. оползотворяване на отпадъци 6. рециклиране на отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2642

- 98 -

Сп Б 569

Рециклиране на отработени масла . // Екология & инфраструктура, 2016, с. 18 - 20. 

   Управлението на отработени масла е изключително важно, тъй като те се генерират в значителни количества в световен мащаб в разултат на транспортни и производствени дейности. Рециклирането на отработени масла не само предотвратява отрицателните въздействия върху човешкото здраве и околната среда от направилното им обезвреждане, но и спомага за запазването на един изчерпаем ресурс. 

1. Продукти от нефтен произход. Минерални масла и аналогични продукти 2. Масла - преработка 
 665.7.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. нефтопродукти 2. отработени масла 3. масла 4. рециклиране 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2567

- 99 -

Сп А 3

Сазыкин, В. Г. и др.  Характеристика воздействий електричества на растителные обекты / В. Г. Сазыкин, А. Г. Кудряков. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 86, 2015, N 2, с. 18 - 21. 

   Предложения за класификация и различни примери на въздействие чрез електричество върху растителни обекти, позволяващи да се избере най- ефективния способ на електротехнологията. 

1. Растениевъдство 2. Електротехнология 
 635.04(045)
Ключови думи: 1. растениевъдство 2. растения 3. електрическа стимулация 4. класификация 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електрификация и автоматизация на селското стопанство.  
  

Сист. No: 2668

- 100 -

Сп Б 569

Технологии за термично оползотворяване на утайки от ПСОВ . // Екология & инфраструктура, 2016, N 2, с. 24 - 27. 

   Методът за обезвреждане или оползотворяване на утайките се определя от тяхното качество, което зависи предимно от характеристиките на пречистваните отпадъчни води и техния източник. С третирането на утайките от ПСОВ следва да се осигури прекратяване на процеситена ферментация, елиминиране на патогенните микроорганизми и ограничаване на отделянето на неприятни миризми. Най-широко прилаганите методи са изгаряне, газификация и пиролиза. 

1. Пречистване на отпадъчни води 2. Пречиствателни станции и съоръжения (за вода) 
 628.32(045)
Ключови думи: 1. пречиствателни станции и съоръжения 2. пречистване на отпадни води 3. утайка от ПСОВ 4. оползотворяване на утайки 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2643

- 101 -

Сп Б 412

Тошев, Стоян.  Кладенецът в джоба / Стоян Тошев. // Хай Ком] Hi Comm, 2916, N 180, с. 090 - 091. 

   Fontus Airo предствлява хитроумно изобретение, кондензиращо и събиращо влага от въздуха. С помоща на светлината, въздухът може да бъде преобразуван в питейна вода. 

1. Водопотребление. Загуби на вода и борба с тях 2. Природни фактори. Земя. Природа. Природни ресурси 
 502:330.15(045)
Ключови думи: 1. вода 2. въздух 3. кондензация 4. прототип 5. иновативни технологии 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2695

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 102 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Гравитационните вълни променят представата ни за вселената / Александър Александров. // Новата икономика, VI, 2016, N 59, с. 132 - 133. 

   Значението за науката, което може да има откриването на гравитационните вълни, е огромно. То не само доказва, че Айнщайн е бил прав и гравитацията има геометричен характер, определен в неговата Обща теория на относителността, но също дава и нови доказателства за съществуването на черни дупки, както и на двойки от черни дупки. 

1. Гравитация 
 531.5.001.76(045)
Ключови думи: 1. физика и астрономия 2. гравитация 3. гравитационни вълни 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  
  

Сист. No: 2620

- 103 -

 

Артес, А. Е.  Новые технологии использования алюминиевых сплавов в проиводстве деталей механизмов и машин / А. Е. Артес. // Кузнечно- штамповочное производство, 2015, N 6, с. 27 - 33. 

   Предстaвена е разработката катедра "Системи и пластически деформации" в МГТУ "Станкин", която работи над проблема за създаване нови и усъвършенстване на вече съществуващи технологии за ефективност при обработка на алуминий заедно с чугун и в производството на общомашинни детайли. 

1. Алуминий и неговите сплави - заготовки 
 669.71(045)
Ключови думи: 1. алуминиеви сплави 2. штамповка 3. метод за микродъгово оксидиране 4. алуминий 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  
  

Сист. No: 2635

- 104 -

 

Батурин, Д. А.  Хроника развития основных способов послойного деформирования / Д. А. Батурин. // Кузнечно- штамповочное производство, 2015, N 2, с. 43 - 48. 

   Направен е обзор на съществуващите методи и перспективни технологии за получаване на тънкостенни детайли по метода на послойно деформиране и способ на тяхната интензификация. 

1. Ковашко производство, деформации 2. Механика деформируемите тела. Еластичност. Деформация 
 621.01/.03(045)
Ключови думи: 1. видове деформация 2. заготовки 3. листов материал 4. послойно деформиране 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  
  

Сист. No: 2634

- 105 -

Сп А 12

Высокотемпературные припои, полученые методом механического легирования  / И. Ю. Ефимочкин и др. // Сварочное производство, 2015, N 3, с. 25 - 28. 

   Предложен е алтернативен метод за изготвяне на високотемпературни спойки и изпитан метод за механично легиране. 

   Др. автори: С. В. Федотов, В. С. Рылньников, А. Н. Афанасиев- Ходыкин

1. Запояване 2. Леене на метали 3. Прахова металургия 
 621.791:621(045)
Ключови думи: 1. прахова металургия 2. високотемпературно запояване 3. механично легиране 4. кислород 5. спектрометър 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  2. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 2708

- 106 -

Сп А 12

Гладков, Э. А. и др.  Определение эффективного радиуса пятна нагрева электрических дуг / Э. А. Гладков, Бабкин. А. С., В. Н. Рощупкин. // Сварочное производство, 2015, N 1, с. 10 - 14. 

   Предложена е методика за определяне на ефективен радиус при точково дъгово нагряване r0, която се заключава в повтарящо се изчисляване на радиус и дълбочина на проникване по уравнение на движещия се източник на топлина с разпределние по закона за топлинните потоци. 

   Др. автори: Н. Э. Бауман, А. С. Бабкин, В. Н. Рощупкин

1. Нагряване, термична обработка на металите 2. Електродъгово заваряване 
 621.78(045)
Ключови думи: 1. точково дъгово нагряване 2. топлинен поток 3. теория на сходство 4. нисковъглеродна стомана 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  2. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 2707

- 107 -

Сп А 13

Исследование алюминиевого сплава АА2219 после термомеханической обработки  / Р. К. Гупта и др. // Металловедение и термическая обработка металлов, 2015, N 6, с. 41 - 44. 

   Представени са резултатите от изследване на механическите свойства на алуминиевата сплав АА2219, след термомеханическа обработка в различни режими, включващи различни (по вид и степен) хладни пластични деформации. 

   Др. автори: Р. Панда, А. К. Мукхопадья, В. Анил Кумар, Коши М. Георге

1. Алуминий и неговите сплави 2. Гореща обработка на листов материал чрез чукове и преси. Щамповане 
 669.71(045)
Ключови думи: 1. алуминиеви сплави 2. термомеханична обработка 3. структура 4. пластична деформация 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  
  

Сист. No: 2662

- 108 -

Сп А 3

Калуцкий, Е. С. и др.  Восстановление и упрочнение деталей машин електроосажденными покрытиями / Е. С. Калуцкий, В. В. Серебровский, Б. С. Блинков. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 86, 2015, N 8, с. 29 - 31. 

   Разгледана е възможността за възстановяване на детайли от машини от железомолибденови и железоволфрамови сплави чрез хлорно железен електролит. 

1. Машини - амортизация 2. Организация на производството. Реконструкция (модернизация) на оборудването 3. Машиностроене - възстановяване на детайли 
 676.05 *(045)
Ключови думи: 1. машинни детайли 2. възстановяване на детайли 3. електролити 4. железни сплави 5. машинни елементи 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  2. Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.  
  

Сист. No: 2674

- 109 -

Сп А 13

Кондратьев, С. Ю и др.  Новый подход к синтезу поршковых и композиционных материалов електронным лучом / С. Ю Кондратьев, Ю. А. Соколов. // Металловедение и термическая обработка металлов, 2016, N 3, с. 40 - 44. 

   Експериментално обоснована перспектива за промишелно използване за технологията на електронно - лъчевия синтез за получаване на прахови и композитни материали, предназначени за изготвяне на изделия. 

   Част 2: Практические резулаты на примере сплава ВТ6

1. Прахова металургия - изследвания, експерименти 2. Електронни лъчи 
 621.762.01(045)
Ключови думи: 1. прахова металургия 2. композитни материали 3. електронно-лъчева обработка 4. титанови сплави 5. износоустойчиви покрития 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  2. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 2665

- 110 -

Сп А 13

Котобан, Д. В. и др.  Исследование структуры алюминида никеля после лазерной обработки / Д. В. Котобан, И. В. Шишковский. // Металловедение и термическая обработка металлов, 2015, N 9, с. 29 - 34. 

   Представено е изследване на структурата на заваряване с коаксиално лазерно алуминиево - никелово покритие Ni3Al. Показано е влиянието на параметрите на заваряване върху структурата, геометрията и твърдостта на покриване. Определя се оптималния режим на покриване. 

1. Алуминий и неговите сплави 2. Лазерно наваряване 
 669.71(045)
Ключови думи: 1. лазерно наваряване 2. алуминиеви сплави 3. алуминиево покритие 4. интерметалидна фаза 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  
  

Сист. No: 2663

- 111 -

 

Марьин, Б. Н.  Конструктивно - технологическое обеспечение надеждности и долговечности болтовых соединений / Б. Н. Марьин. // Кузнечно- штамповочное производство, 2015, N 1, с. 15 - 20. 

   Представен е основният инструмент, позволяващ да се намали трудоемкостта на работата и разпрашаващи технологически възможности за обработка на различни типове и размери на леглата. 

1. Болтове 2. Видове съединения. Шевове. Резби 
 691.88(045)
Ключови думи: 1. надеждност и качество 2. дълговечност на конструкциите 3. болтове 4. болтови съединения 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  
  

Сист. No: 2632

- 112 -

Сп А 13

Никитин, А. В. и др.  Возможности компьютерных измерительных систем анализа изображений при изучении композиционных сверхпроводников / А. В. Никитин, В. Г. Ханжин. // Металловедение и термическая обработка металлов, 2015, N 4, с. 58 - 62. 

   Разгледана е възможността за използване на съвременните компютърни системи за машинно зрение за изучаване на конструкции, структури и разрушения при композитните свръхпроводници. 

1. Проводимост (електротехническа) 2. Компютърна техника с практическо приложение 3. Свръхпроводимост 
 537.31(045)
Ключови думи: 1. композитни материали 2. композитни свръхпроводници 3. свръхпроводници 4. машинно зрение 5. разрушение 6. структура 
Тематични рубрики: 1. Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.  2. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  
  

Сист. No: 2661

- 113 -

Сп Б 573

Пантелеев, К. В. и др.  Методы измерений работы выхода електрона для контроля состояния поверхностей в процессе трения / К. В. Пантелеев, А. И. Свистун, А. Л. Жарин. // Приборы и методы измерений, 2014, N 2, с. 107 - 112. 

   Разгледан е въпросът за измерване на работата на изходния електрод при контактна потенциална разлика и експериментално обусловена възможност за приложение за оценка и контрол на състоянието на повърхността на триене. 

1. Контактни системи. Адсорбция. Химия на повърхностните явления 2. Електронна апаратура - елементи и устройства 
 541.183(045)
Ключови думи: 1. електроди 2. изходен електрод 3. контактна потенциална разлика 4. повърхности 5. повърхност на триене 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2666

- 114 -

Сп Б 321

Попов, Христо.  Нобеловата награда по физика за 2015 година /  Прев. Христо Попов. // Наука, 26, 2015, N 6, с. 3 - 7. 

   Нобеловата награда за физика за 2015 г. бе присъдена на Такааки Кажиита и Артър Макдоналд за откритието на неутринните осцилации, което показва, че неутриното има маса, статията описва и още някои характеристики на неутриното. 

1. Физика - учени 2. Физика - ядрена, атомна, молекулярна 3. Физика на отделните молекули 
 539.19(045)
Ключови думи: 1. неутрино 2. Нобелови награди 3. физика на елементарните частици 4. физика 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  
  

Сист. No: 2484

- 115 -

Сп А 13

Рудской, А. И. и др.  Новоы подход к синтезу порошковых и композиционных материалов електронным лучом / А. И. Рудской, С. В. Соколов. // Металловедение и термическая обработка металлов, 2016, N 1, с. 30 - 35. 

   Разгледан е процеса на електронно - лъчев синтез върху конструкционни и инструментални прахови композитни материали. Показано е как новата технология включва математическо моделиране на всяка отделна операция. 

   Част 1. Технологические особенности процесса.

1. Прахова металургия - изследвания, експерименти 
 621.762.01(045)
Ключови думи: 1. прахова металургия 2. композитни материали 3. електронно-лъчева обработка 4. високотемпературно запояване 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  2. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 2664

- 116 -

Сп А 12

Сайфуллин, Р. Н. и др.  Плазменная наплавка порошковых материалов в магнитном поле / Р. Н. Сайфуллин, И. А. Рафиков, А. П. Павлов. // Сварочное производство, 2015, N 5, с. 3 - 9. 

   Изследва се влиянието на надлъжното магнитно поле върху свойствата на заварявания метал. 

1. Плазмено заваряване 2. Електромагнетизъм. Електромагнитно поле. Електродинамика. Теория на Максуел 
 621.791.755(045)
Ключови думи: 1. плазмено заваряване 2. надлъжно магнитно поле 3. възстановяване на детайли 4. прахообразен материал 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  2. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  
  

Сист. No: 2710

- 117 -

Сп А 12

Сварка волконными лазерами материалов больших толщин со сканированием луча и пременением порошковой присадки на основе никеля  / С. В. Курынцев и др. // Сварочное производство, 2015, N 12, с. 22 - 26. 

   Проведените механични изпитания и металографични изследвания на заваръчни съединения са получени посредством влакнест лазер в режим сканиране и прах на основата на никел в качеството му на присадъчен материал. 

   Др. автори: А. Н. Туполева, И. В. Грезев, Е. М. Шамов

1. Лазерно заваряване 
 621.791.8(045)
Ключови думи: 1. лазерно заваряване 2. влакнести лазери 3. заваръчна техника 4. прахова присадка 5. механични свойства 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  2. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  
  

Сист. No: 2715

- 118 -

Сп А 12

Сидоров, В. П. и др.  Исследование скорости расплавления покрытых электродов / В. П. Сидоров, В. А. Федякин, Р. Б. Кутулбаев. // Сварочное производство, 2016, N 1, с. 3 - 5. 

   Експериментално е установена степен на неравномерност на скоростта на разтопяване заради топлинното преминаването на ток през покритите електроди. 

1. Заваръчно оборудване 2. Електроди 
 621.791.7(045)
Ключови думи: 1. покрити електроди 2. коефициент на разтопяване 3. процедури на измерването 4. изчисляване на параметри 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  2. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  
  

Сист. No: 2716

- 119 -

Сп А 12

Сидоров, В. П. и др.  Исследование допустимых отклонений параметров дуговой двухсторонней сварки / В. П. Сидоров, А. В. Мельзитдинова. // Сварочное производство, 2016, N 3, с. 11 - 15. 

   Разгледани са вариантите за определяние на допустимите отклонения в параметрите в процеса на заваряване. 

1. Електродъгово заваряване 
 621.791.75(045)
Ключови думи: 1. електродъгово заваряване 2. параметри 3. изследване 4. заваръчни технологии 5. двустранно аргоново заваряване 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  2. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 2718

- 120 -

 

Тихонов, А. К. и др.  Новая технология локального хромирования крупногабаритных штампов в протоке електролита / А. К. Тихонов, А. В. Чикуров. // Кузнечно- штамповочное производство, 2016, N 1, с. 28 - 37. 

   Статията е посветена на изследване на твърдо хромиране при едроразмерни дълбокощамповащи матрици. 

1. Гореща щамповка чрез чукове и преси 
 621.984(045)
Ключови думи: 1. щамповъчни преси 2. щамповане 3. хромиране 4. дълбока матрица 5. едроразмерни детайли 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  
  

Сист. No: 2636

- 121 -

 

Ярославцев, В. М.  Еффективность и оборудование механической и физико - технической обработки / В. М. Ярославцев. // Вестник МГТУ имени Н. Э. Баумана-серия "Машиностроение", 2015, с. 119 - 127. 

   В статията се установяват характерните особенности и общи закономерности на въздействие в процеса на рязане при водеща пластична деформация. 

1. Теория на рязането - стругарство 
 621.9.01(045)
Ключови думи: 1. обработка 2. рязане 3. експертни методи 4. повърхности 5. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  
  

Сист. No: 2559

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

- 122 -

Сп Б 271

Идеальный термодинамический цикл ДВС с изохорным способами подвода теплоты  / Л. Тузов и др. // Двигателестроение, 2015, N 1, с. 3 - 6. 

   Статията описва идеалния термодинамичен цикъл с изохорни и изотермични способи на подаване на топлина, обезпечаващ, постоянството на максималната температура, цикъл в период на изотермично разширение и какво обезпечава високото термодинамично КПД на ДВГ. 

   Др. автори: Н. Б. Ганин, А. С. Пряхин, С. О. Макаров

1. Двигатели с вътрешно горене - изследвания 
 621.43.001(045)
Ключови думи: 1. КПД 2. кпд на двигател 3. двигатели с вътрешно горене 4. двигатели 5. теория 
Тематични рубрики: 1. Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).  
  

Сист. No: 2538

- 123 -

Сп Б 271

Лысунец, А. и др.  Моделирование скоростных характеристик ДВС для разработки автоматических систем управления с обратной связью / А. Лысунец, В. В. Медведев. // Двигателестроение, 2015, N 3, с. 25 - 27. 

   Предложен е модел на ДВГ с принудително възпламеняване на горивото, основан на анализ на външната скорост и частични характеристики получени експериментално. 

1. Бутални двигатели с вътрешно горене 2. Ефективност на работа 
 621.432.001(045)
Ключови думи: 1. ефективна мощност 2. ефективност 3. двигатели 4. двигатели с вътрешно горене 
Тематични рубрики: 1. Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).  
  

Сист. No: 2539

- 124 -

Сп А 19

Перфектната резба  : Разходите намаляват - призводителността расте. // Машиностроене и електротехника, 65, 2016, N 2, с. 28 - 29. 

   В статията са предствени иновации на фирмата ИСКАР, която предлага три нови метода за високо производителни, икономични и точни резбонарезни операции. 

1. Изработване на резби 2. Металургични процеси 
 621.99(045)
Ключови думи: 1. резбонарязване 2. металообработващи машини 3. металообработване 4. резбови инструменти 
Тематични рубрики: 1. Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).  2. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 2653

- 125 -

Сп Б 271

Шестаков, Д.С. и др.  Методы определения и устранения неравномерности цикловой подачи топлива при настройке ТНВД многоцилиндровых дизелей / Д. С. Шестаков, Н. С. Кочев. // Двигателестроение, 2015, N 3, с. 22 - 25. 

   Предствени са резултатите от изпитване на стенд за Горивно нагнетателни помпи и разчетите от него. 

1. Автомобили с двигатели с вътрешно горене, работещи с течно гориво 2. Двигатели - дизелови - автомобилни 
 629.113.5.001.4(045)
Ключови думи: 1. дизелов двигател 2. горивонагнетателни помпи 3. горене на горивото 4. неизправности на автомобила 5. дизел 
Тематични рубрики: 1. Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).  
  

Сист. No: 2540

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

- 126 -

Сп Б 569

Озон генератори . // Екология & инфраструктура, 2016, с. 24 - 26. 

   Озонът е широко използван за третиране на води за питейни цели поради своите отлични обеззаразяващи и окислителни свойства. 

1. Озон, О3 2. Пречистване на водата 
 546.214:628.16.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. питейна вода 2. озон 3. озонатор 4. озониране 5. дезинфекция на вода 
Тематични рубрики: 1. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2569

- 127 -

Сп Б 321

Русев, Георги.  Нобелова награда по химия за 2015г.:Репарация на ДНК / Георги Русев. // Наука, 26, 2016, N 1, с. 3 - 5. 

   На 07.10.2015 Нобеловия комитет заяви, че нобеловата награда по химия за 2015 се присъжда съвместно на Томас Линдал, Азис Санчар и Пол Модрич за това, че са установили на молекулярно ниво как клетките поправят повредената ДНК и запазват генетичната информация. 

1. Генетика 2. Нобелови награди 3. Химия 
 575(045)
Ключови думи: 1. репарация на ДНК 2. Нобелови награди 3. химия 4. генетика 
Тематични рубрики: 1. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  
  

Сист. No: 2652

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

- 128 -

Сп Б 541

Баранов, В. С. и др.  Новые возможности генетической пренатальной диагностики / В. С. Баранов, Т. В. Кузнецова. // Журнал акушерства и женских болезней, LXIV, 2015, N 2, с. 4 - 12. 

   Разглеждат се съвременните молекулярни подходи, използвани в пренаталната диагностика за откриване на наследствени заболявания. 

1. Медицина - генетика 
 616-071(045)
Ключови думи: 1. пренатална диагностика 2. генетични изследвания 3. генетика 4. молекулярна генетика 
Тематични рубрики: 1. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2629

- 129 -

Сп Б 389

Стригулев, Начо.  Атаката на клонингите / Начо Стригулев. // Мениджър, 2016, N 2 (208), с. 108 - 109. 

   Ако изключим шока от идеята за създаването на живи същества "на конвейер", възниква въпросът дали клонирането е достигнало такава степен на развитие и какви са възможните последици от това развитие?. 

1. Молекулярна биология 2. Генно инженерство в животновъдството 
 577.2(045)
Ключови думи: 1. клониране 2. клониране на животни 3. генетична манипулация 
Тематични рубрики: 1. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 2564

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 130 -

Сп Б 539

Анзова, Е.  Промяна на човешката психика след поставяне на диагнозата рак на гърдата / Е. Анзова. // Здравни грижи, ХIV XII, 2015, N 4, с. 38 - 44. 

   Основната цел на изследването е: - да се проучи моделът на връзката обект - преживяване на самата загуба, свързана с активната изява на симптомите на болестта; - да се измери качеството на живот, тревожността и депресията; - измерване на посттравматичния стрес и степента на изпитаната самота по време на лечението. 

1. Онкология 2. Психофизиология. Стрес (от психологична гледна точка) 
 616-006.6:159.91(045)
Ключови думи: 1. онкологични заболявания 2. рак от жлезисти клетки 3. ракови заболявания 4. рак на гърдата 5. стрес 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2532

- 131 -

Сп Б 541

Баранов, В. С. и др.  Новые возможности генетической пренатальной диагностики / В. С. Баранов, Т. В. Кузнецова. // Журнал акушерства и женских болезней, LXIV, 2015, N 2, с. 4 - 12. 

   Разглеждат се съвременните молекулярни подходи, използвани в пренаталната диагностика за откриване на наследствени заболявания. 

1. Медицина - генетика 
 616-071(045)
Ключови думи: 1. пренатална диагностика 2. генетични изследвания 3. генетика 4. молекулярна генетика 
Тематични рубрики: 1. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2629

- 132 -

 

Безопасность роботехники для восстановительной медицины  / А. Н. Разумов и др. // Вопросы курортологии физиотерапии и лечебной физической культуры, 2015, с. 54 -56. 

   В статията се разглеждат възможностите за обезпечаване на безопасността, необходими при наличието на автоматични роботи, изпълняващи неинвазивни управляеми деформации на меките тъкани на пациента. 

   Др. автори: Е. А. Резчиков, А. В. Майструк, М. В. Архипов, В. Ф. Головин

1. Автоматични системи. Роботи. Автомати 2. Медицина, рехабилитация 
 007.52.000.61(045)
Ключови думи: 1. манипулатори 2. роботика 3. масажи 4. човек-машина 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2553

- 133 -

Сп Б 539

Владимирова-Манолова, Славева Милена.  Запазване и подобряване качеството на живот на пациентите с множествена склероза / Славева Милена Владимирова-Манолова. // Здравни грижи, XII, 2015, N 4, с. 15 - 21. 

   Целта на този доклад е да се докаже необходимостта от ранно, навременно и комбинирано лечение с цел запазване и подобряване на начина на живот на пациентите с множествена склероза. Запазване за дълго време на тяхната работоспособност и намаляване на ранното настъпване на инвалидизацията. 

1. Органични заболявания на гръбначния мозък. Миелопатии 
 616.832(045)
Ключови думи: 1. гръбначен мозък 2. заболяване на гръбначния мозък 3. двигателен режим 4. инвалидизация 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2536

- 134 -

Сп Б 542

Георгиев, Г.  Механизми на аурикуларната терапия при лечението на наднормено тегло и затлъстяване / Г. Георгиев. // Физикална медицина, рехабилитация, здраве, ХIV, 2015, N 4, с. 3 - 9. 

   Наднорменото тегло и затлъстяването при човека се провокират от нарушена регулация на сложната биологична система на енергиен баланс, която е недобре адаптирана към съвременните условия на външната среда. Затова някои сигнали могат както да стимулират, така и да подтискат консумацията на храна, като повлияват апетита. 

1. Физиотерапия 2. Болести според телесната конструкция - състояние на здравето - предразположение - резистентност 
 615.8:616-056(045)
Ключови думи: 1. алтернативна медицина 2. глад 3. подтискане на глада 4. наднормено тегло 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2605

- 135 -

Сп Б 394

Георгиева, Весела.  Микроводорасли в български бутилирани води / Весела Георгиева. // Хранително-вкусова промишленост, LXV, 2016, N 3, с. 30 - 34. 

   Целта на настоящото проучване е определяне видовата принадлежност на водорасли, след доказването, че те са причината за промени във външния вид (потъмняване, позеленяване, образуване на утайки и др.) на минерални, изворни и трапезни води, след бутилирането им. 

1. Хигиена на напитките. Питеен режим. Лечебни води. Медицински води 2. Анализ на водата 
 613.3(045)  + 543.3(045)
Ключови думи: 1. бутилирани води 2. трапезни води 3. микроводорасли 4. качество на водата 5. питейна вода 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2711

- 136 -

Сп Б 539

Егурузе, Катя Генова.  Отговорността на образованата жена към превенцията на карцином на гърдата / Катя Генова Егурузе. // Здравни грижи, XII, 2015, N 2, с. 28 - 35. 

   В статията се разглеждат мотивацията и участието на жени с различно образователно ниво в провеждащата се превенция на карцинома на гърдата. Изводите сочат, че усилията на медицинските екипи, осъществяващи превенцията на заболяването в изследваните региони, трябва да бъдат насочени главно към жените с по-нисък образователен ценз. 

1. Онкология 
 616-006.6.000.37(045)
Ключови думи: 1. онкологични заболявания 2. карцином 3. рак на гърдата 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2552

- 137 -

 

Емельянов, А. Н. и др.  Стволовые клетки и свет регенеративной медицине ( част 1) / А. Н. Емельянов, В. В. Кирьянова. // Вопросы курортологии физиотерапии и лечебной физической культуры, 2015, с. 51- 62. 

   Целта на обзора е да обобщи данни от експериментални изследвания свързни с въздействието на света на видимия и инфрачервения диапазон върху стволовите клетки. 

1. Репаративни процеси. Цикатризация. Организиране (зарастване). Регенерация (възстановяване) 
 616-003.9.000.61(045)
Ключови думи: 1. регенеративна медицина 2. стволови клетки 3. регенерация 4. фотохромотерапия 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2548

- 138 -

 

Емельянов, А. Н. и др.  Стволовые клетки и свет регенеративной медицине ( част 2 ) / А. Н. Емельянов, В. В. Кирьянова. // Вопросы курортологии физиотерапии и лечебной физической культуры, 2015, с. 43 - 51. 

   До сега не съществуват достатъчно теоретически бази за избор на параметрите на облъчване при фотохроматерапията - като плътност на мощността, доза на облъчване и време на експозицията. 

1. Репаративни процеси. Цикатризация. Организиране (зарастване). Регенерация (възстановяване) 
 616-003.9.000.61(045)
Ключови думи: 1. регенеративна медицина 2. фотохромотерапия 3. регенерация 4. стволови клетки 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2549

- 139 -

Сп А 2181

Караманев, Георги.  Д-р Компютър / Георги Караманев. // Списание Осем, 2015, N 9, с. 84 - 88. 

   Система създадена от български учени, може да намали наполовина цезаровите сечения по медицински причини и да помогне за повече здрави бебета. 

1. Акушерски операции. Ембриотомия. Кесарово сечение 2. Устройства за наблюдение. Сигнални устройства 
 618.5-089(045)  + 629.1.018(045)
Ключови думи: 1. кардиотокография 2. акушерски операции 3. мониториране на медицински параметри 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2485

- 140 -

Сп Б 521

Манчева, Лили.  Работна среда и стрес / Лили Манчева. // Психология журнал, XIV, 2016, N 141, с. 16 - 19. 

   Целта на статията е да се анализират специфичните фактори на работната среда на медицинските сестри като източници на стрес. 

1. Психофизиология. Стрес (от психологична гледна точка) 2. Лекарска професия - медицински работници - медицинска деонтология - медицинско право 
 159.91.000.316(045)  + 614.23/.26.000.316(045)
Ключови думи: 1. индивидуална психология 2. стрес 3. стрес на работното място 4. медицински сестри 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2579

- 141 -

Сп Б 434

Маринова, Мария.  Полският хвощ - полезната дрога / Мария Маринова. // Агробизнесът, 14, 2016, N 1, с. 35. 

   Известно е, че фитотерапията в някои случаи има определени предимства пред използването на силно и бързо действащи лекарства. Тези предимства се състоят в това, че биологично активните вещества в билките са продукти на обмяната на веществата в живия организъм и в тази връзка значителна част от тези продукти се включват по-естествено в биохимичните и другите жизнени процеси на човешкия организъм, отколкото химично чуждите на организма синтетични лекарства. На това и, на редица други качества се дължи лечебния ефект на растението, известно с името полски хвощ. 

1. Лекарствени средства от растителен произход - фитотерапия 
 615.322(045)
Ключови думи: 1. хвощови растения 2. фитотерапия 3. лекарствени растения 4. ревматични болести 5. кръвоспиращо действие 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2445

- 142 -

Сп Б 539

Павлова, Павлина и др.  Подобряване на здравните грижи за пациенти с хронични сърдечни заболявания чрез обучение в здравословен стил на живот / Павлина Павлова, М. Тодорова. // Здравни грижи, XII, 2015, N 3, с. 31 - 35. 

   Целта на разработката е да се установят ограничения при извършване на ежедневни дейности, които възпрепятстват нормалното битие на пациенти със сърдечно-съдови заболявания и да се предложи обучителна програма за повишаване на здравната култура и промяна стила на живот. 

1. Сърдечно-съдови болести 
 616.12-008(045)
Ключови думи: 1. сърдечно-съдови заболявания 2. качество на живот 3. управление на болестта 4. сестрински грижи 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2537

- 143 -

Сп Б 536

Ролята и мястото на медицинската сестра и рехабилитатора за предоствяне на здравни грижи при пациенти със захарен диабет  / С Владева и др. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, XLVIII, 2016, N 1, с. 39 - 44. 

   Съвременната сестринска практика е призвана да играе съществена роля в обучението и медицинското обслужване на хората със захарен диабет. Комбинацията от умения и опит в разясняването и консултирането подобрава качеството на грижите по начин, който е едновременно ефективен и с по-ниска цена. 

   Др. автори: О. Костов, М. Божкова, Г. Петрова

1. Медицина - рехабилитация 
 614(045)
Ключови думи: 1. захарен диабет 2. диабетно стъпало 3. рехабилитация 4. медицински сестри 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2703

- 144 -

Сп Б 539

Сакалова-Алимамин, Г.  Място и роля на акушерката в кабинетите по женска консултация / Г. Сакалова-Алимамин. // Здравни грижи, XII, 2015, N 3, с. 5 - 9. 

   Статията цели да се проучи потребността от воденето на женска консултация от акушерка по време на бременноста и в послеродовия период (42 дни след раждането). 

1. Акушерство 
 618.2/.7(045)
Ключови думи: 1. акушерство 2. акушерска помощ 3. акушерски грижи 4. бременност 5. раждане 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2541

- 145 -

Сп Б 434

Семкова, Боряна.  Шафрановият минзухар - еликсир на младостта / Боряна Семкова. // Агробизнесът, 14, 2016, N 1, с. 38 - 39. 

   Шафранът е една от най-скъпите подправки в света. Тя се използва в готварството и фармацията, препоръчва се за лечение и превенция на онкологчни заболявания, инсулт и инфаркт. Но е известна и като афродизиак. 

1. Лекарствени средства от растителен произход - фитотерапия 2. Ароматни растения. Растения, които се използват като подправки 
 615.322:633.82/.84(045)
Ключови думи: 1. фитотерапия 2. подправки 3. шафранов минзухар 4. шафран 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2446

- 146 -

Сп Б 539

Сербезова, И. и др.  Опасности и рисковете, пред които са поставени медицинските и здравните специалисти, полагащи грижи за пациенти, заразени с вируса Ебола / И. Сербезова, М. Сербезова-Великова. // Здравни грижи, XII, 2015, N 3, с. 40 - 44. 

   През последните години настъпиха редица промени в епидемиологичната обстановка в света, за които здравните кадри се оказват недостатъчно подготвени. Такъв е случаят с възникналата през 2014 г. епидемия от болестта Ебола. В научното съобщение се разглеждат рисковете и опасностите за медицинските и здравни специалисти, които се грижат за пациенти, заразени с вируса Ебола, както и необходимостта от актуализиране на учебните програми в университетите обучаващи, медицински сестри и акушерки по проблема Ебола. 

1. Вирусни инфекции 
 616.988(045)
Ключови думи: 1. вирусни болести 2. вирусни инфекции 3. Ебола 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2542

- 147 -

 

Усиленная наружна контрапульсация - метод неинвазивного вспомагателного кровообращения в комплексном восстановительном лечении после ишемического инсульта (обзор)  / М. А. Енеева и др. // Вопросы курортологии физиотерапии и лечебной физической культуры, 2015, с. 45 - 52. 

   В статията се разглежда метода за усилена външна контрапулсация за терапия на пациенти с различни заболявания. 

   Др. автори: Е. В Костенко, А. Н. Разумов, Л.В. Петрова, С. Н. Бобырева, О. М. Несук

1. Електромедицински апарати. Лечение със статично електричество. Лечение с прав ток 2. Кръв. Кръвообращение 
 615.841/.843(045)
Ключови думи: 1. исхемичен инсулт 2. исхемични увреждания на ЦНС 3. усилена външна контрапулсация 4. неинвазивни методи 5. кръвообращение 6. церебрален кръвоток 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2551

- 148 -

Сп А 2184

Христова, Биляна.  Детските неврози / Биляна Христова. // ПСИХОАНАЛИЗА, 8, 2016, N 1, с. 49 - 57. 

   Детските неврози са често срещани. Неврозата не е вродена и не се предава генетично. Изследванията показват, че вълненията на бъдещата майка, състоянието на неопределеност, тревогите - всичко това се оказва неблагоприятно. В статията е разгледан проблема с детските неврози, причини и тяхното решение. 

1. Психология - детска 2. Функционални заболявания на нервната система. Неврози. Невропатии 
 159.922.7/.8:616.85(045)
Ключови думи: 1. детска психология 2. неврози 3. страх 4. страхови неврози 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2606

- 149 -

Сп Б 539

Цветанова, В. и др.  Влияние на външните фактори върху родилната болка / В. Цветанова, Й. Методиева, Ц. Джиганска. // Здравни грижи, XII, 2015, N 2, с. 10 - 15. 

   Целта на това проучване е да се установят някои зависимости между външните фактори и родилната болка, за да се постигне задоволително потискане на болката, скъсяване на родилния процес и намаляване на усложненията за раждащата и новороденото. 

1. Раждане (физиология). Нормално раждане 
 618.4(045)
Ключови думи: 1. раждане 2. родилна болка 3. обезболяване 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2554

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

- 150 -

Сп Б 341

Защитни покрития за тръбопроводна арматура . // Инженеринг ревю, 2016, N 2, с. 110 - 114. 

   Покритията защитават клапаните и задвижващите механизми на крановете срещу износване, ерозия, химически въздействия и други сили, които заплашват тяхната дълготрайност и ефективност. Тези покрития могат да бъдат защитни (предпазващи от износване, корозия, окисляване и сулфидиране), или функционални (променящи свойствата на повърхността - електрическата проводимост, диелектрична якост и топлопроводимост). 

1. Тръбопроводна арматура. Здравина 2. Нанасяне на метални и неметални покрития върху метали и неметали. Метализация 
 621.646:621.793(045)
Ключови думи: 1. тръбопроводи 2. тръбопроводни арматури 3. покрития 4. защитни покрития 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 2735

Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР

- 151 -

Сп Б 341

Индустриални абразиви . // Инженеринг ревю, 2016, N 1, с. 93 - 94. 

   Абразивите са материали, най-често на минерална основа, които се използват за оформяне или финишно третиране на различни повърхности или изделия, при което част от изходния материал се отнема. В статията се разглеждат основните видове абразивни инструменти и материали. 

1. Абразивни материали и инструменти за шлифоване и полиране 
 621.921/.922.001.3(045)
Ключови думи: 1. абразивна обработка 2. абразивни материали 3. абразивни инструменти 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР 
  

Сист. No: 2595

- 152 -

Сп Б 341

Киров, Кирил Петров.  Инструменти за едросерийно и автоматизирано производство / Кирил Петров Киров. // Инженеринг ревю, 2016, N 1, с. 84 - 87. 

   Комбинираните инструменти са важно средство за концентриране на технологичните преходи и операции. Характерен техен признак е наличието на няколко, различни по форма и големина режещи ръба, съединени в една линия със сложна форма. Те могат да се разглеждат като инструменти, състоящи се от няколко единични инструмента, наричани степени. 

1. Инструментално стопанство 
 621.753.5.001.3(045)
Ключови думи: 1. машиностроителни инструменти 2. машиностроителни изделия 3. металорежещи машини 4. металорежещи инструменти 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР 
  

Сист. No: 2604

- 153 -

Сп А 19

Стоев, Лъчезар.  Подвижни люнети за поддържане на детайли с ниска стабилност при надлъжно шлифоване / Лъчезар Стоев. // Машиностроене и електротехника, 64, 2015, N 12, с. 31 - 34. 

   В настоящата публикация са представени и анализирани основните резултати от литературните и патентни проучвания на автора през последните 13 години в областта на методите и конструкциите на люнети за надлъжно шлифоване на детайли с ниска стабилност. 

1. Шлифоване и подобни процеси. Абразивни материали и инструменти. Раздробяване. Смилане. Сортиране 2. Методи и машини за шлифоване, полиране и др. подобни процеси 
 621.92(045)
Ключови думи: 1. люнет 2. надлъжно шлифоване 3. активен контрол 4. подвижен люнет 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР 
  

Сист. No: 2521

- 154 -

Сп Б 341

Угринов, Пламен.  Мотор-шпиндели / Пламен Угринов. // Инженеринг ревю, 2016, N 1, с. 78 - 83. 

   Мотор-шпинделът представлява самостоятелно мехатронно изделие, което се изготвя от специализирани фирми и се предлага на производителя на металорежещата машина в завършен вид. В шпинделната кутия се монтира върху предварително подготвени монтажни повърхнини, а чрез стандартни интерфейси (куплунги, нипели, щуцери и др.) - към системата за ЦПУ, електрозахранването, хидроагрегата и охлаждащия агрегат, цеховата магистрала за въздух под налягане. 

1. Металорежещи машини 
 621.9-529(045)
Ключови думи: 1. металорежещи машини 2. металорежещи машини с ЦПУ 3. струговане 4. шлифоване 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР 
  

Сист. No: 2603

- 155 -

Сп Б 341

Угринов, Пламен.  Струговане на многостени върху машини с ЦПУ / Пламен Угринов. // Инженеринг ревю, 2016, N 2, с. 92 - 100. 

   Традиционно се смята, че детайлите с напречно сечение "многоъгълник" са нетехнологични за обработка върху стругови машини с ЦПУ и затова се подлагат на фрезова обработка, при което са възможни два варианта. Първият се прилага в случая, когато се използва стругов център - закрепената в струговия шпиндел заготовка извършва делителното движение, главното движение при рязането се осъществява със задвижван фрезов инструмент, разположен в револверната глава. При вторият вариант детайлът се насочва към фрезова машина с техническа възможност за делително движение - въртяща маса или делителен апарат. 

1. Стругове - машини и процеси с автоматично управление 2. Машини с програмно управление 
 621.941:62-529(045)
Ключови думи: 1. машиностроителна техника 2. машиностроителни инструменти 3. струговане 4. стругове с ЦПУ 5. машини с ЦПУ 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР 
  

Сист. No: 2734

- 156 -

Сп Б 341

Угринов, Пламен.  Вертикални стругови машини с ЦПУ / Пламен Угринов. // Инженеринг ревю, 2016, N 3, с. 62 - 70. 

   Названието на този вид машини идва от вертикално разположена ос на шпиндела. Използват се две компановки - права и обърната. Термините "права" и "обърната" не са свързани с определена ориентация на работните органи, а отразяват разпределението на подавателните движения между тях. 

1. Стругарство. Стругове 2. Машини с програмно управление 
 621.941:62-529(045)
Ключови думи: 1. струговане 2. стругове 3. стругови машини 4. стругове с ЦПУ 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР 
  

Сист. No: 2740

- 157 -

Сп А 19

Фрезовай с умение . // Машиностроене и електротехника, 64, 2015, N 5-6, с. 14 - 16. 

   Модерните 5-осни машини разрешават изключително ефикасно фрезоване на сложни форми. Днес, фрезоването е основен метод в повърхностната и контурна обработка с изискавания за точност и добра повърхнина. 

1. Фрезуване. Методи, инструменти, машини и приспособления 
 621.914(045)
Ключови думи: 1. фрезоване 2. фрезуване 3. фрезоване (обработка на метали) 4. фрезови машини 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР 
  

Сист. No: 2523

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

- 158 -

Сп Б 341

Помпи за течности с висок вискозитет . // Инженеринг ревю, 2015, N 9, с. 60 - 61. 

   Помпите за течности с висок вискозитет са конструирани така, че да работят продължително, препомпвайки течности с голяма гъстота. Препомпването им може да се окаже предизвикателство и да създаде проблеми от техническо естество. Затова при избора на помпа, наред с всички останали фактори, следва да се има предвид и вискозитетът на флуида. Високият вискозитет на препомпвания флуид има за резултат по-висок работен напор, по-голяма мощност на електромотора, по-малък дебит и възможно абразивно въздействие на флуида. 

1. Помпи 
 621.65/.69(045)
Ключови думи: 1. помпи 2. обемни помпи 3. зъбни помпи 4. центробежни помпи 
Тематични рубрики: 1. Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.  
  

Сист. No: 2462

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 159 -

Сп Б 438

Гишин, Стоян.  Акумулаторите- реалност и грижи за тях / Стоян Гишин. // Камиони, 2016, N 1, с. 47- 50. 

   Стартерните акумулатори осигуряват спокойна и сигурна работа на стотици фирми и хиляди шофьори. Статията представя едно компетентно мнение за най-честите проблеми с акумулаторите и какво да правим, за да ги избегнем. 

1. Акумулаторни батерии 2. Генериране на електрическа енергия чрез електрохимически методи. Първични елементи и батерии 3. Автомобилен транспорт 
 621.352.001(045)  + 656.13
Ключови думи: 1. акумулаторни батерии 2. автомобили 3. автомобилна безопасност 4. автомобилен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2482

- 160 -

Сп Б 439

Европейските енергийни борси и БНЕБ  : Българската борса е логичната крачка към пълната либерализация на енергийния пазар в страната. // Ютилитис, 14, 2016, N 1, с. 33 - 35. 

   Статията представя енергиийния пазар в България - развитие, проблеми и перспективи. 

1. Електроенергетика. Производство, преобразуване, пренасяне, разпределяне и регулиране на електрое 2. Битова електротехника 3. Пазарна икономика - България 
 621.31(045)
Ключови думи: 1. енергиен пазар 2. енергетика 3. енергийна политика 4. енергийни борси 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2525

- 161 -

Сп Б 341

Измервателни трансформатори  : Част: 1. // Инженеринг ревю, 2016, N 1, с. 58 - 64. 

   Според това дали измервателният трансформатор е предназначен да следи ток или напрежение съществуват две основни категории - токови трансформатори и напрежителни трансформатори. Първите са много по-масово използвани от вторите и затова в настоящата статия им е отделено по-голямо внимание. 

   Статията продължава в следващият брой

1. Трансформатори, токови 
 621.314(045)
Ключови думи: 1. трансформатори 2. токови трансформатори 3. измервателни трансформатори 4. измервателни преобразуватели 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2596

- 162 -

Сп Б 341

Измервателни трансформатори  : Част: 2. // Инженеринг ревю, 2016, N 2, с. 56 - 61. 

   Статията продължава с видовете токови трансформатори според предназначението, практическите им особености, както и напрежителните трансформатори. 

1. Трансформатори, токови 
 621.314.001.3(045)
Ключови думи: 1. трансформатори 2. преобразователи 3. преобразувателни устройства 4. измервателни уреди 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2729

- 163 -

Сп Б 573

Пантелеев, К. В. и др.  Методы измерений работы выхода електрона для контроля состояния поверхностей в процессе трения / К. В. Пантелеев, А. И. Свистун, А. Л. Жарин. // Приборы и методы измерений, 2014, N 2, с. 107 - 112. 

   Разгледан е въпросът за измерване на работата на изходния електрод при контактна потенциална разлика и експериментално обусловена възможност за приложение за оценка и контрол на състоянието на повърхността на триене. 

1. Контактни системи. Адсорбция. Химия на повърхностните явления 2. Електронна апаратура - елементи и устройства 
 541.183(045)
Ключови думи: 1. електроди 2. изходен електрод 3. контактна потенциална разлика 4. повърхности 5. повърхност на триене 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2666

- 164 -

Сп Б 341

Стандарти и технологии за изпитване на трансформатори . // Инженеринг ревю, 2016, N 3, с. 46 - 48. 

   Производителите на трансформатори и операторите в промишлеността винаги са облагодетелствени, когато при проектирането, производството, пусково-наладъчните дейности и експлоатацията се прилагат нови технологии, подобряващи качеството и надежността на електрооборудването. Сред начините персоналът, тестващ трансформаторите, да е в крак с новите технологии, е да се следят дейностите на националните и международни регулаторни институции в областта като Института на инженерите по електроника и електротехника (IEEE), Международната асоциация за електрически изпитвания (NETA), Международният съвет за големи електрически системи (CIGRE) и международната електротехническа комисия (IEC). 

1. Преобразуване на електрическата енергия. Трансформатори. Преобразуватели. Изправители. Електрическир 2. Стандарти 
 621.314:006(045)
Ключови думи: 1. преобразуватели 2. трансформатори 3. стандарти 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 2737

- 165 -

Сп А 12

Щетинин, С. В. и др.  Электромагнитная природа движения сварочной дуги / С. В. Щетинин, В. И. Щетинина. // Сварочное производство, 2016, N 2, с. 12 -17. 

   Установена е електромагнитната природа на движение на заваръчната дъга по повърхността на електрода. 

1. Електромагнитна енергия 2. Заваряване - електродъгово 
 537.8(045)
Ключови думи: 1. заваръчна техника 2. дъгово заваряване 3. магнитно поле 4. композитен електрод 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2717

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

- 166 -

Сп Б 526

Горовска, Лора.  "Правец" вече е и смартфон / Лора Горовска. // Новата икономика, VI, 2016, N 59, с. 126 - 127. 

   Миналата година на пазара се появи лаптоп "Правец". Едноименната българска компания реши да възроди познатата от социализма марка, обличайки я в съвременна технология. Този март е ред на друга технологична новост - на пазара излиза смартфон с името "Правец". Едва ли може да се нарече български смартфон, защото частите му са вносни, само се сглобява в страната ни. Но със сигурност името му е българско, познато на поколения. 

1. Видове и системи радиосъобщения Радиотелефония, радиофония 
 621.396.2.001.3(045)
Ключови думи: 1. радиотелефония 2. смартфони 3. телефони 4. мобилни телефони 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 2623

- 167 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Оптични комуникационни компоненти : Част II: Оптични предаватели, приемници и приемо-предаватели / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2015, N 9, с. 38 - 43. 

   Статията продължава от бр. 8, като тук са разгледани оптични предаватели, оптични приемници и приемо-предаватели. 

1. Оптоелектроника 2. Оптоелектроника в областта на съобщителната техника 
 621.383.4:621.39.001.3(045)
Ключови думи: 1. комуникационни мрежи 2. оптични комуникационни мрежи 3. оптични прибори 4. оптични кабели 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 2465

- 168 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Новости в областта на интегралните сензори / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2016, N 2, с. 44 - 54. 

   Трудно е да се намери област от съвременната индустрия, където не се използват сензори. Стремежът към малки размери и тегло на устройствата заедно с необходиостта от дълъг експлоатационен срок рязко увеличи производството на интегрални сензори с нарастващо разнообразие в моделите и параметрите. 

1. Сензори 
 621.382.001.76(045)
Ключови думи: 1. сензори 2. сензорни системи 3. сензорно възприемане 4. аналогови сензори 5. цифрови сензори 6. оптични сензори 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2728

- 169 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Електроника за автомобилостроенето / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2016, N 3, с. 32 - 43. 

   Използването на електронни системи в автомобилите е с повече от 50-годишна история, но през последното десетилетие то придоби внушителни мащаби и с основание се наложи терминът автомобилна електроника. Благодарение на нея, към подобряването на основните параметри на автомобилите (работа на двигателя, разход на гориво, сигурност на движението) се прибави втора група - за по-добър комфорт на пътуващите, осигуряване на развлечения и комуникационни възможности. 

1. Автомобилостроене - електроника 
 629.113:621.38.001.76(045)
Ключови думи: 1. автомобилостроене 2. автомобили 3. електроника 4. микроконтролери 5. кондензатори 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 2736

- 170 -

Сп Б 341

Полупроводникови контактори  : Част II: Особености на контакторите за резистивни и индуктивни товари. Дву- и трифазни SSC. // Инженеринг ревю, 2015, N 9, с. 56 - 59. 

   В първата част на материала, публикуван в бр. 8 бяха представени основните характеристики и специфичните особености на полупроводниковите контактори (SSC). В настоящата статия се продължава с разглеждането на контакторите за еднофазни товари. 

1. Полупроводникова електроника. Микроелектроника. Полупроводникови прибори. 
 621.382(045)
Ключови думи: 1. полупроводникова електроника 2. контактори 3. полупроводникови контактори 4. еднофазни товари 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 2461

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.

- 171 -

Сп А 13

Никитин, А. В. и др.  Возможности компьютерных измерительных систем анализа изображений при изучении композиционных сверхпроводников / А. В. Никитин, В. Г. Ханжин. // Металловедение и термическая обработка металлов, 2015, N 4, с. 58 - 62. 

   Разгледана е възможността за използване на съвременните компютърни системи за машинно зрение за изучаване на конструкции, структури и разрушения при композитните свръхпроводници. 

1. Проводимост (електротехническа) 2. Компютърна техника с практическо приложение 3. Свръхпроводимост 
 537.31(045)
Ключови думи: 1. композитни материали 2. композитни свръхпроводници 3. свръхпроводници 4. машинно зрение 5. разрушение 6. структура 
Тематични рубрики: 1. Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.  2. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  
  

Сист. No: 2661

- 172 -

Сп Б 341

Разходомерите: настояще и бъдеще . // Инженеринг ревю, 2016, N 1, с. 72 - 76. 

   Измерването на разхода на флуиди е абсолютна необходимост в почти всички сфери на промишлеността. За осъществяването на тази дейност се прилагат различни методи и оборудване, съобразено с условията на работа и спецификите на конкретния флуид. Сред намиращите най-масово приложение и непрекъснато нарастващ пазарен дял са кориолисовите и ултразвукови разходомери. 

1. Разходомери за течности, газове, пара и др. 
 681.12.001.3(045)
Ключови думи: 1. разходомери 2. кориолисови разходомери 3. ултразвукови разходомери 4. многофазни разходомери 
Тематични рубрики: 1. Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2601

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.

- 173 -

Сп А 19

Schaeffler приложение за супер прецизни лагери . // Машиностроене и електротехника, 64, 2015, N 10-11, с. 14. 

   Статията презентира безплатно приложение "Precision Desk", което включва услуги за супер прецизните търкалящи и линейни лагери. 

1. Лагери: плъзгащи, търкалящи, дробинкови, ролкови и др. 2. Компютърни технологии в машиностроенето 
 621.822(045)
Ключови думи: 1. лагери 2. монтиране на основни лагери 3. компютърен софтуер 4. проверка 
Тематични рубрики: 1. Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2528

- 174 -

Сп А 3

Калуцкий, Е. С. и др.  Восстановление и упрочнение деталей машин електроосажденными покрытиями / Е. С. Калуцкий, В. В. Серебровский, Б. С. Блинков. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 86, 2015, N 8, с. 29 - 31. 

   Разгледана е възможността за възстановяване на детайли от машини от железомолибденови и железоволфрамови сплави чрез хлорно железен електролит. 

1. Машини - амортизация 2. Организация на производството. Реконструкция (модернизация) на оборудването 3. Машиностроене - възстановяване на детайли 
 676.05 *(045)
Ключови думи: 1. машинни детайли 2. възстановяване на детайли 3. електролити 4. железни сплави 5. машинни елементи 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  2. Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.  
  

Сист. No: 2674

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.

- 175 -

Сп Б 448

Автономните роботи променят света на бизнеса . // Логистика, XII, 2016, N 1, с. 59. 

   В статията са представени 3 компании, които правят важни стъпки в роботиката и производството на автоматизирани роботи. 

1. Автоматични системи. Роботи. Автомати 2. Транспортиране на товари 
 007.52(045)
Ключови думи: 1. роботизация 2. роботизирани системи 3. автоматизация на складове 4. роботи и манипулатори 
Тематични рубрики: 1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  2. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 2479

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 176 -

Сп Б 247

Driving progress forward . // Traffic Engineering and Control, 2015, N 3, с. 254. 

   С правителството на Обединеното Кралство се вземат важни стъпки за развитието в правилната насока на безпилотните коли и внедряването им като технология, Адриан Татум представя прогреса до сега. 

1. Автомобили - техника на електрическото регулиране 2. Автомобили - електронно оборудване 
 629.113:621.07(045)
Ключови думи: 1. безпилотни системи 2. автомобили 3. автомобилен транспорт 4. безпилотни автомобили 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2507

- 177 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Състезание с дрони / Александър Александров. // Новата икономика, VI, 2016, N 59, с. 130 - 131. 

   Летящите дрони отдавна не са новост и едва ли има жители на големите градове, които да не са ги виждали над главите си по време на музикални и спортни събития, политически протести или просто летейки над улиците. Затова и следващата стъпка - превръщането им в инструмент за състезания - изглеждаше напълно логична. Интересът към този нов тип развлечение расте с бързи темпове и мнозина вече го определят като спорта на бъдещето. 

1. Въздухоплаване. Авиация 2. Роботи. Манипулатори. Промишлени роботи 
 629.73:621.865(045)
Ключови думи: 1. дрони 2. дронове 3. летателни апарати 4. безпилотни летателни апарати 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 2622

- 178 -

Сп А 18

Александров, И. К.  Способ минимизации енергоемкости машинного агрегата на основе комплексного анализа експериментальных исследований его прототипа / И. К. Александров. // Вестник машиностроения, 2015, N 1, с. 46 - 50. 

   Разглежда се способ за определяне енергитичните характеристики на машинните агрегати с непрекъснато действие, позволяващ същественно да се намали енергоемкостта им. 

1. Детайли на селскостопанските машини. Допълнителни приспособления 2. Енергоспестяване 
 631.3.01(045)
Ключови думи: 1. енергоемкост 2. машинни агрегати 3. агрегати 4. непрекъснато действие 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2565

- 179 -

Сп А 3

Александров, И. К.  Энергетический коэффициент полезного действия двигателя внутреноного сгорания / И. К. Александров. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 86, 2015, N 11, с. 28 - 30. 

   Представена е методика за определяне влиянието на енергийната ефективност на ДВГ и условия за неговата експлоатация. Принципната разлика на този способ е, че при анализа се използва нов оценъчен критерий - енергийност на КПД на ДВГ. 

1. Двигатели с вътрешно горене - изследвания 2. Автомобили - експлоатация 
 621.43(045)
Ключови думи: 1. енергийно КПД 2. двигатели с вътрешно горене 3. индикаторна мощност 4. разход на гориво 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2680

- 180 -

Сп Б 438

Баджева, Снежина.  Идва интернет на транспорта : Daimler: Бъдещето е в свързаните камиони / Снежина Баджева. // Камиони, 2016, N 3, с. 58 - 61. 

   В края на март Daimler направи демонстрация на самоуправляващи се камиони, които се движат в конвой и са свързани помежду си. 

1. Автоматизация на транспорта 2. Логистика - транспортна - управление 
 629.11-52(045)
Ключови думи: 1. интернет на транспорта 2. свързани камиони 3. самоуправляващи се автомобили 4. движение в конвой 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2654

- 181 -

Сп Б 448

Божилов, Ники.  Логистика без шофьор - автономните коли превземат пътя : Световните автомобилни производители прогнозират масово производство през 2020 г. / Ники Божилов. // Логистика, XII, 2016, N 2, с. 50 - 51. 

   Автономните автомобили са следващата стъпка в развитието на транспорта. Компаниите, насочили се в този сектор, обещават пълна промяна при пътуванията. Макар все още да не са готови за масова употреба, човечеството отдавна гледа с надежда към тях. 

   По материали от чуждестранния печат

1. Логистика - транспортна - управление 2. Логистика - развитие 3. Автомобили. Автомобилостроене. Модернизация 
 339.14/.18(045)
Ключови думи: 1. логистика 2. безпилотни автомобили 3. иновации 4. свързани автомобили 5. автономни автомобили 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2616

- 182 -

Сп А 14

Британские ученые создали революционную батарею для електромобилей . // Автомобильный транспорт, 2015, N 12, с.62. 

   Учени от Великобритания направили уникално откритие - нов тип батерии с повишена енергоемкост, които ще отворят нова страница в използването на електромобилите. Това изобретение фактически изравнява възможностите на електромобилите с тези на бензиновите. 

1. Автомобили с електрическо захранване от въздушна контактна мрежа и акумулатори 2. Акумулаторни батерии 
 629.113.6(045)
Ключови думи: 1. електрически автомобили 2. електрически двигатели 3. зареждане 4. акумулаторни батерии 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2535

- 183 -

Сп А 14

В Японии представлен електромобиль, получающий енергию по безпроводной связи . // Автомобильный транспорт, 2015, N 7, с. 64. 

   Статията представя кратка информация за електромобил, който получава енергия по метода - магнитен резонанс чрез две бобини на разстояние 10 см една от друга. 

1. Електродвигатели 
 621.313.13(045)
Ключови думи: 1. зареждане 2. електромобили 3. иновации 4. безжични мрежи 5. безжични технологии 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2533

- 184 -

Сп Б 438

Гишин, Стоян.  Акумулаторите- реалност и грижи за тях / Стоян Гишин. // Камиони, 2016, N 1, с. 47- 50. 

   Стартерните акумулатори осигуряват спокойна и сигурна работа на стотици фирми и хиляди шофьори. Статията представя едно компетентно мнение за най-честите проблеми с акумулаторите и какво да правим, за да ги избегнем. 

1. Акумулаторни батерии 2. Генериране на електрическа енергия чрез електрохимически методи. Първични елементи и батерии 3. Автомобилен транспорт 
 621.352.001(045)  + 656.13
Ключови думи: 1. акумулаторни батерии 2. автомобили 3. автомобилна безопасност 4. автомобилен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2482

- 185 -

Сп Б 438

Григоров, Десислав.  В помощ на водача и флийт мениджъра / Десислав Григоров. // Камиони, 2015, N 9

   Електронните системи за подпомагане работата на шофьорите на тежкотоварни автомобили са част от оборудването на съвременните камиони. В статията се представят иновациите в сферата на водещи компании като Mercedes- Benz- FleetBoard, Renault- Trucks Optifleet и Volvo-Trucks Dynafleet. 

1. Автоматизация на транспорта 2. Автомобилен транспорт 3. Автоматични системи 
 007.5(045)  + 656.13(045)
Ключови думи: 1. електронни системи за управление 2. автоматизация на товарните превози 3. камиони 4. тежкотоварни автомобили 5. товарен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2480

- 186 -

Сп Б 438

Григоров, Десислав.  В помощ на водача и флийт мениджъра / Десислав Григоров. // Камиони, 2015, N 10, с. 71-73. 

   Електронните системи за подпомагане работата на шофьорите на тежкотоварни автомобили са част от оборудването на съвременните камиони. В статията се представят иновациите в сферата на водещи компании като DAF- Driver Performance Assistant, Iveco- Driving Style Evaluation и Scania- Fleet Management. 

   Продължение от бр. 9

1. Автоматизация на транспорта 2. Автоматични системи 3. Автомобилен транспорт 
 007.5(045)  + 656.13(045)
Ключови думи: 1. автоматизация на товарните превози 2. тежкотоварни автомобили 3. електронни системи за управление 4. товарен транспорт 5. камиони 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2481

- 187 -

Сп А 18

Дорохов, А. Ф. и др.  Повышение технического уровня судовых дизелей малой мощности / А. Ф. Дорохов, П. А. Дорохов, М. М. Абачараев. // Вестник машиностроения, 2016, N 1, с. 28 - 32. 

   За двуосните автомобили е определно оптимално разпределние на масата по осите, което обезпечава максималната сила на тяга на задвижващите колела. 

1. Автомобили според броя на колелата, механизми 
 629.115(045)
Ключови думи: 1. двуосни автомобили 2. профилна проходимост 3. разпределение на маса 4. колесни автомобили 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2563

- 188 -

Сп А 18

Дорохов, А. Ф. и др.  Комбинированное смесеобразование в малоразмерных двигателях / А. Ф. Дорохов, И. М. Абачараев. // Вестник машиностроения, 2015, N 11, с. 40 - 42. 

   Разгледан е принципът на комбинираното смесообразуване в дизелови двигатели с възпламеняване на работната смес от компресия. И е приведено сравнение с това на традиционните дизелови двигатели. 

1. Дизелови двигатели - изследвания - експерименти 2. Горива 
 621.436.001(045)
Ключови думи: 1. дизелов двигател 2. горивна смес 3. мощност 4. мощност на двигателя 5. икономичност 6. икономичност на двигателя 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2589

- 189 -

 

Епанешников, Д. А. и др.  Дискретная реализация алгоритма ПИД - регулятора частоты вращения дизельного двигателя / Д. А. Епанешников, Ю. Е. Хрящев. // Вестник МГТУ имени Н. Э. Баумана-серия "Машиностроение", 2015, с. 134 - 142. 

   Статията описва една от възможните дискретни реализации за връщане на празния ход на ПИД регулатора за дизеловите двигатели. 

1. Дизелови двигатели, регулатори 
 621.436-51(045)
Ключови думи: 1. дизелов двигател 2. ПИД регулатори 3. дискретно управление 4. системи 5. регулатори 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2560

- 190 -

 

Кавтарадзе, Реваз Зурабович и др.  Влияние формы впускных каналов на еффективные и екологические показатели среднеобортоного дизеля / Реваз Зурабович Кавтарадзе, А. А. Зеленцов. // Вестник МГТУ имени Н. Э. Баумана-серия "Машиностроение", 2015, с. 59 - 73. 

   Статията представя цифров анализ на генерираното въртеливо движение в смукателната система на среднообротен дизелов двигател. 

1. Дизелови двигатели - измерване, контрол 
 621.436-51(045)
Ключови думи: 1. дизели 2. среднооборотни дизели 3. математически модел на диагностиране 4. ефективни показатели 5. дизелов двигател 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2562

- 191 -

Сп А 14

Коган, Дмитрий.  В поисках такси / Дмитрий Коган. // Автомобильный транспорт, 2015, N 4, с. 48 - 53. 

   В статията е проследена историята на такситата като се акцентира на вида и начина им на развитие в различните държави и се описват новите технологии, които са навлезли или ще навлязат. 

1. Автомобилен транспорт 2. Автомобили - марки - история - справочници 3. Автомобили. Автомобилостроене. Модернизация 
 656.13(045)
Ключови думи: 1. такси 2. развитие 3. иновации 4. иновационни технологии 5. автомобили 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2531

- 192 -

Сп А 18

Курмаев, Р.Х. и др.  Способы поддеражния требуемой темературы аккумуляторных высоковольтных батерей електромобилей и автомоболией с комбинироваными енергоустановками / Р. Х. Курмаев, А. С. Теренченко, К. Е. Карпухин. // Вестник машиностроения, 2015, N 6, с. 52 - 55. 

   Разгледано е влиянието на температурата на обкръжаващата среда върху експлоатационните показатели на високоволтовите акумулаторни батерии, използващи се в електромобилите и хибридите. Разлежда се способ за обезпечаване на оптималаната температура върху блока батерии. 

1. Автомобили с електрическо захранване 2. Акумулаторни батерии 
 629.113.6(045)
Ключови думи: 1. акумулаторни батерии 2. температура 3. автомобилни части 4. влияние 5. електрически автомобили 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2584

- 193 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Електроника за автомобилостроенето / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2016, N 3, с. 32 - 43. 

   Използването на електронни системи в автомобилите е с повече от 50-годишна история, но през последното десетилетие то придоби внушителни мащаби и с основание се наложи терминът автомобилна електроника. Благодарение на нея, към подобряването на основните параметри на автомобилите (работа на двигателя, разход на гориво, сигурност на движението) се прибави втора група - за по-добър комфорт на пътуващите, осигуряване на развлечения и комуникационни възможности. 

1. Автомобилостроене - електроника 
 629.113:621.38.001.76(045)
Ключови думи: 1. автомобилостроене 2. автомобили 3. електроника 4. микроконтролери 5. кондензатори 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 2736

- 194 -

 

Леонов, Игорь Владимирович.  Модель расхода енергии силового агрегата с ДВС / Игорь Владимирович Леонов. // Вестник МГТУ имени Н. Э. Баумана-серия "Машиностроение", 2015, с. 106 - 116. 

   Горивната ефективност е една от най - важните характеристики на една машина. Причините за снижаване на икономичността на една машина могат да бъдат колебания в скоростите и натоварването. 

1. Двигатели с вътрешно горене - разчети, изчисления 
 621.43(045)
Ключови думи: 1. двигатели 2. двигатели с вътрешно горене 3. относителен разход на гориво 4. моделиране 5. КПД 6. горивна икономичност 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2561

- 195 -

Сп А 14

Оценка еффективности применения газовых двигателей на автобусах городского типа . // Автомобильный транспорт, 2015, N 11, с. 20 - 21. 

   Статията описва възможностите и предимствата на газовия двигател пред този на дизелово гориво за автобуси от градски тип. 

1. Газови двигатели - автомобилни 
 621.433(045)
Ключови думи: 1. газов двигател 2. автобуси 3. горива и двигатели 4. автомобилни двигатели 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2534

- 196 -

Сп А 14

Первы автобус на биотопливе из водораслей . // Автомобильный транспорт, 2015, N 2, с. 70. 

   В Япония бе тестван първия автобус в света, който използва гориво от зелени еугленни водорасли. 

1. Производство на биогорива от биопродукти 
 66.071:577.11(045)
Ключови думи: 1. биогорива 2. водорасли 3. екоенергия 4. алтернативни горива 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2529

- 197 -

Сп А 3

Показатели еффективности работы современных машинно - тракторных агрегатов  / А. П. Дьячков и др. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 86, 2015, N 9, с. 13 - 14. 

   Представени са основните показатели за оценка на ефективността при използване на съвременните машинно - тракторни агрегати. 

   Други автори: А. Д. Бровченко, С. В. Семынин, Е. Е. Шередкина

1. Трактори - приспособления, експлоатация 2. Ефективност - енергийна 
 631.372(045)
Ключови думи: 1. машинно-тракторни агрегати 2. ефективност 3. качествени показатели 4. производителност 5. разход на гориво 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2675

- 198 -

Сп А 14

Разработан аккумулятор, которы заражается за 2 минуты . // Автомобильный транспорт, 2015, N 3, с. 67. 

   Учени от университета в Сингапур, разработили литиево-йонен акумулатор, способен да се зареди до 70% само за малко повече от минута. 

1. Елементи. Акумулатори 2. Автомобили с електрическо захранване 
 541.136(045)
Ключови думи: 1. акумулатори 2. акумулаторни батерии 3. зареждане 4. електродвигатели 5. електрически автомобили 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2530

- 199 -

Сп Б 569

Рециклиране на отработени автомобилни катализатори . // Екология & инфраструктура, 2016, N 2, с. 15 - 17. 

   Още през 60-те години на миналия век са направени първите опити за намаляване на вредните вещества в отработените автомобилни газове чрез каталитични преобразователи (катализатори). Катализаторът, както подсказва името му, не е колектор (филтър), а преобразувател на изгорелите газове. Основният стимул за рециклиране на катализаторите са приходите от благородните метали от групата на платината с висока стойност, които се възстановяват от монолитите. 

1. Елементи на автомобила. 2. Рециклиране на отпадъци 
 629.113.02.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. елементи на автомобила 2. катализатори 3. автомобилни детайли 4. автомобилни катализатори 5. оползотворяване на отпадъци 6. рециклиране на отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2642

- 200 -

Сп А 3

Самсонов, В. А. и др.  К методологий оценки енергетической еффективности трактора / В. А. Самсонов, Юрий Федорович Лачуга. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 86, 2015, N 6, с. 21 - 23. 

   Предложен е безразмерен коефициент на енергийна ефективност на трактор - отношение между абсолютен показател на ефективност на условен трактор, спрямо абсолютния показател на ефективност на реален трактор. 

1. Трактори - параметри и характеристики 2. Ефективност - енергийна 
 629.114.2(045)
Ключови думи: 1. трактори 2. мощност 3. маса на двигателя 4. енергонаситени трактори 5. разход на гориво 6. енергийна ефективност 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2670

Механизация на селското стопанство. Селскостопански.

- 201 -

Сп А 3

Башилов, А. М.  Стратегический иновационный проект "Фотоника" для аграрного производства / А. М. Башилов. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 86, 2015, N 1, с. 2 - 6. 

   Предложения и проанализиране на основните направления за стратегическо развитие на аграраното производство въз основа на иновационния проект, създаден в рамките на технологичната платформа "Фотоника". 

1. Аграрна техника 2. Производствени системи - оптимизация 
 631.3/.9(045)
Ключови думи: 1. аграрно производство 2. светлотехника 3. фотоника 4. лазерна техника 5. иновационен проект 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 2667

- 202 -

Сп А 3

Инновационная технология очистки кормушек и раздачи кормовой смеси животным  / П. В. Зайцев и др. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 86, 2015, N 7, с. 11 - 13. 

   Предложена е комплексна технология и мобилно енергийно средство за почистване на хранилките и разпределние на хранителните смеси във фермите. 

   Др. автори: С. П. Зайцев, Н. П. Зайцева, С. А. Алексиева

1. Хранене на животните. Поене. Норми, техника, инвентар 2. Почистваща техника 
 636.084 *(045)
Ключови думи: 1. хранителни смеси 2. транспортиране на продукти 3. почистващи машини 4. хранилки 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 2671

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

- 203 -

Сп А 3

Сазыкин, В. Г. и др.  Характеристика воздействий електричества на растителные обекты / В. Г. Сазыкин, А. Г. Кудряков. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 86, 2015, N 2, с. 18 - 21. 

   Предложения за класификация и различни примери на въздействие чрез електричество върху растителни обекти, позволяващи да се избере най- ефективния способ на електротехнологията. 

1. Растениевъдство 2. Електротехнология 
 635.04(045)
Ключови думи: 1. растениевъдство 2. растения 3. електрическа стимулация 4. класификация 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Електрификация и автоматизация на селското стопанство.  
  

Сист. No: 2668

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 204 -

Сп Б 553

Eircsson: Интернет на нещата в лозаро - винарството . // Нетуърк] NetworkWorld България, XX, 2015, N 6, с. 5 - 9. 

   Винарската индустрия е един от многобройните сектори, които изследват потенциала на IoT. В статията се описват ползите от внедряването на системата в лозаро-винарството. 

1. Автоматични управляващи системи 2. Лозарство, винарство 3. Автоматизация на селскостопанското производство 
 631.1:65.011.56 *(045)
Ключови думи: 1. internet of things 2. лозаро-винарство 3. производствени технологии 4. автоматизация на селското стопанство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2492

- 205 -

Сп Б 393

Healthy soils for healthy life . // ISO Focus +, 2015, N 113, с. 38 - 39. 

   Нашите почви са в опасност от разрастването на градовете, обезлесяване, пренаселяването, обгазяването и климатичните промени. В статията е представена част от разработката на ISO техническите комитети за това как да подобрим качеството на почвата. 

1. Почвознание. Почвени изследвания 
 631.4(045)
Ключови думи: 1. почва 2. изследване на почвите 3. екология на почвите 4. международен стандарт 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2506

- 206 -

Сп Б 329

Алексиева, Аксения и др.  Листни и стъблени болести при соята / Аксения Алексиева, Галина Найденова. // Земеделие плюс, 121, 2015, N 9-10, с. 19 - 22. 

   След въвеждане на зелените директни плащания в земеделието на България през 2015 г. интересът към соята като азотфиксираща култура нарастна значително, което рязко увеличи засятите площи. Значителен е броят на фермерите, които за първи път отглеждат соя, затова е необходимо да бъдат запознати с някои от икономически важните болести по соята, които могат да снижат добива и неговото качество. 

1. Бобови растения 2. Соя - производство 3. Болести и вредители (в растениев. ) 
 635.65:632(045)
Ключови думи: 1. бобови култури 2. соя 3. болести по растенията 4. борба с болестите 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2451

- 207 -

Сп Б 329

Анастасова-Чопева, Минка.  Използват ли земеделските производители алтернативни методи в борбата с почвените вредители / Минка Анастасова-Чопева. // Земеделие плюс, 2016, N 3-4, с. 19 - 20. 

   Важно предизвикателство в борбата с почвените вредители, особено в условията на пълна или дори частична забрана за използването на неоникотиноидни препарати, е прилагането на алтернативни методи. В непосредствена връзка с реализирането на задачата за използване на други химични препарати, различни от забранените за употреба неоникотиноиди, и дори преминаването към биологични средства в борбата срещу почвените вредители, е проведено изследване от ИАИ съвместно със Синджента България ЕООД относно активността на земеделските производители към тяхното прилагане. 

1. Пестициди 
 632.95.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. почвени изследвания 2. пестициди 3. химически препарати 4. вредители 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2684

- 208 -

Сп Б 329

Баева, Ганка.  Проучвания върху биологичната борба с плевелите / Ганка Баева. // Земеделие плюс, 2016, N 1-2, с. 36 - 37. 

   Целта на биологичния метод за борба срещу плевелите е да се намали тяхното вредно влияние чрез действието на други живи организми. В сравнение с другите области на земеделието, в които биологичният метод широко се прилага за борба с вредителите, проучванията и приложението при плевелите са все още ограничени. 

1. Борба с болестите и вредителите по растенията 
 632.9.000.57(045)
Ключови думи: 1. растителна защита 2. плевели 3. борба с плевелите 4. хербициди 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2578

- 209 -

Сп Б 383

Бакаливанова, Тодорка и др.  Характеристика на стоковите яйца при съхранение. Липидна пероксидация при кулинарна обработка : Част I. Яйцето. Какво се крие зад черупката - храна, лекарство или демон / Тодорка Бакаливанова, Костадин Василев. // Птицевъдство, 25, 2015, N 6, с. 26 - 28. 

   Птичето яйце е сложна, високо диференцирана и съвършена по своя строеж полова клетка. То е хетерогенен продукт, изграден от три компонента - жълтък, белтък и черупка. Строежът и съставът на птичето яйце напълно съответстват на функцията му на раждането на нов живот. При птиците от кокошия вид яйцата имат биологична, хранителна и търговска стойност, а при пуйките и водоплаващите птици те имат преди всичко биологична стойност и се използват предимно за репродукция поради малкия им брой. 

1. Домашни птици 2. Яйца 
 636.5637.4(045)
Ключови думи: 1. животновъдство 2. птицевъдство 3. яйца 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2473

- 210 -

Сп Б 383

Бакаливанова, Тодорка и др.  Характеристика на стоковите яйца при съхранение. Липидна пероксидация при кулинарна обработка : Част II. Промени при съхранение на стокови яйца / Тодорка Бакаливанова, Николай Калоянов. // Птицевъдство, 25, 2016, N 1, с. 25 - 29. 

   Целта на проекта са измененията, свързани със стареенето на яйцата чрез проследяване на морфологичните показатели и функционалните свойства на белтъка и жълтъка при съхранението им. 

1. Домашни птици 2. Яйца 
 636.5:637.4(045)
Ключови думи: 1. животновъдство 2. птицевъдство 3. яйца 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2524

- 211 -

Сп А 181

Благоева, Виолета.  Торене / Виолета Благоева. // Растителна защита, 55, 2016, N 1, с. 42 - 45. 

   Получаването на високи добиви и качествена продукция при картофите зависи от много фактори, включващи сертифициран посадъчен материал, навременна борба с болести и неприятели, подходящи почвено-климатични условия, оптимална обработка на почвата плюс правилно торене. Правилното торене е ефективно мероприятие, когато е съчетано с останалите фактори. 

1. Картофопроизводство 2. Торове и торене 
 635.2:631.8(045)
Ключови думи: 1. грудкови растения 2. кореноплодни зеленчуци 3. картофи 4. торене 5. торове 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2520

- 212 -

Сп Б 329

Божинова, Радка.  Макроелементи при тютюна - недостиг и излишък / Радка Божинова. // Земеделие плюс, 121, 2015, N 9-10, с. 16 - 18. 

   Добрата обезпеченост на растенията с хранителни елементи влияе положително върху добива и качеството на сухия тютюн. При наличие на благоприятно съотношение между отделните елементи тютюнът има добра горяемост, която се характеризира с равномерно и с достатъчна интензивност тлеене. Това осигурява проявлението на потенциалните пушателни свойства, носители на които са органичните вещества. 

1. Тютюн 
 633.71.000.57(045)
Ключови думи: 1. тютюн 2. минерални елементи 3. химични елементи 4. метаболитни процеси 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2450

- 213 -

Сп Б 329

Божинова, Радка.  Микроелементи при тютюн недостиг и излишък / Радка Божинова. // Земеделие плюс, 2016, N 1-2, с. 31 - 32. 

   Микроелементите влияят върху хода на биохимичните процеси в тютюневото растение по време на вегетацията. Недостигът или излишъкът на всеки един от хранителните за растенията елементи предизвиква специфични смущения в растителния организъм, които се отразяват на добивите и качеството на продукцията. 

1. Тютюн 2. Торове. Торене. Стимулиране растежа на растенията 
 633.71:631.8(045)
Ключови думи: 1. тютюн 2. тютюнопроизводство 3. торове 4. торене 5. микроелементи 6. микроторове 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2576

- 214 -

Сп Б 329

Божкова, В.  Селекция на кайсия за устойчивост към вируса на шарката / В. Божкова. // Земеделие плюс, 121, 2015, N 9-10, с. 27 - 28. 

   Особено опасни са вирусните и фитоплазмени болести, тъй като веднъж заразени с тях, растенията остават болни до края на жизнения си цикъл. Една опасна и широко разпространена вирусна болест е шарката, с причинител Plum pox virus. Най-добрият подход за ограничаване на шарката е засаждане на устойчиви сортове. В много страни като основна цел в селекционните програми за кайсия се преследва създаване на устойчиви на шарка сортове. 

1. Костилкови плодови растения 2. Вирусни и гъбни болести по растенията 
 634.2:632.3/.4 (045)
Ключови думи: 1. овощни култури 2. кайсия 3. вирусни болести 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2452

- 215 -

Сп Б 329

Бозуков, Христо.  За остатъчните количества от дитиокарбамати в тютюна / Христо Бозуков. // Земеделие плюс, 2016, N 3-4, с. 14 - 15. 

   В бъдеще производството на екологично чиста (органична) продукция ще е най-ценното предимство за всяко селскостопанско производство. Този показател все повече ще се налага като критерий при оценката на тютюневата суровина от международните дилъри. Факторите, обуславящи екологичната чистота на нашите тютюни бяха: екстензивното им отглеждане на площи в екологично най-чистите региони на страната, добрата фитосанитарна обстановка в тези региони, както и ограничената финансова възможност на производителите да използват химически торове и пестициди. 

1. Тютюн - обработка 2. Фунгициди - приложение - справочници 
 633.71:632.952(045)
Ключови думи: 1. биологично земеделие 2. биологична продукция 3. тютюн 4. пестициди 5. фунгициди 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2678

- 216 -

Сп Б 329

Бозуков, Христо и др.  Технология за отглеждане на тютюнев разсад във водни лехи (флоат система) / Христо Бозуков, Йовчо Кочев. // Земеделие плюс, 121, 2015, N 9-10, с. 13 - 15. 

   Целта е производство на здрав, изравнен и качествен тютюнев разсад, позволяващ да се достигне 100 % прихващане на полето. У нас в тютюнопроизводството тази технология започва да се прилага след 2000 г. По настоящем все повече производители на едролистен тютюн залагат на тази технология, убедени в предимствата й пред традиционното разсадопроизводство на почвени лехи. Интерес вече има и от страна на производители на ориенталски тютюн. 

1. Тютюн 
 633.71.001.76(045)
Ключови думи: 1. тютюн 2. тютюнопроизводство 3. водни лехи 4. разсади 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2449

- 217 -

Сп А 181

Борисова, Анелия.  Вирусни и фитоплазмени болести по основните овощни видове / Анелия Борисова. // Растителна защита, 55, 2016, N 3, с. 15 - 18. 

   Овощните видове се нападат от редица вируси и фитоплазми, които могат да унищожат плодовата реколта, а някои от тях и да предизвикат преждевременно загиване на дърветата при благоприятни условия за развитието им. Загубите се отразяват, както на производителите на посадъчен материал и плодове чрез намаляване на количеството и качеството на продукцията, така и на потребителите чрез намаляване на количествата и увеличаване на цените. 

1. Овощарство 2. Овощни култури - болести и вредители 
 634.1:632.3.001.3(045)
Ключови думи: 1. овощарство 2. овощни култури 3. болести по растенията 4. вирусни болести 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2645

- 218 -

Сп А 181

Боровинова, Мария и др.  Конвенционална и интегрирана растителна защита при вишната / Мария Боровинова, Велина Петрова. // Растителна защита, 55, 2016, N 3, с. 20 - 22. 

   Защитата на овощните видове от болести, неприятели и плевели е важен дял от технологиите за отглеждането им. Невъзможно е производството на висококачествена продукция без контрол на вредителите им. За опазване на дърветата и плодовата реколта от болести и неприятели при вишната се извършват значително по-малък брой пръскания в сравнение с ябълката. За намаляване на отрицателните последствия от прекомерната химизация и при костилковите овощни видове се провеждат проучвания за намаляване употребата на пестициди. 

1. Костилкови плодови растения 2. Борба с болестите и вредителите по растенията 
 634.2:632.9(045)
Ключови думи: 1. овощарство 2. овощни култури 3. костилкови плодове 4. вишна 5. растителна защита 6. борба с болестите 7. борба с вредители 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2646

- 219 -

Сп А 181

Ботева, Хриска.  Торене / Хриска Ботева. // Растителна защита, 55, 2016, N 2, с. 28 - 34. 

   Доматите имат високи изисквания към плодородието на почвата. Това се обуславя от формираната за краткия вегетационен период голяма вегетативна маса и високи добиви от единица площ. Кореновата система на доматите е мощна, силно развита, с голяма регенеративна способност и прониква дълбоко в почвата. 

1. Домати, торене 
 635.64631.8(045)
Ключови думи: 1. зеленчукови култури 2. домати 3. торене 4. торове 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2588

- 220 -

Сп А 181

Ботева, Хриска.  Храненето е водещ елемент в технологията на отглеждане / Хриска Ботева. // Растителна защита, 55, 2016, N 4, с. 30 - 34. 

   Краставиците се характеризират с много интензивен растеж и голяма продуктивност. Бързият им темп на растеж и развитие налага да се внасят значителни количества органични и минерални торове. Количеството им зависи от почвеното плодородие и от начина на отглеждане и се определя въз основа на агрохимичен анализ на почвата. 

1. Краставица 2. Развитие 
 635.63:581.14 (045)
Ключови думи: 1. зеленчуци 2. краставици 3. развитие на растенията 4. морфология 5. хранителен режим 6. хранителни елементи 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2692

- 221 -

Сп А 181

Ботева, Хриска.  Торене при полско производство / Хриска Ботева. // Растителна защита, 55, 2016, N 5, с. 28 - 32. 

   Всеизвестен е фактът, че високи добиви и качествена продукция от пипер се получават само на добре запасени с хранителни вещества и органично вещество структурни почви. Тъй като изискванията на пипера към хранителния режим и почвеното плодородие са големи, балансираното торене е един от решаващите фактори за растежа, развитието и формирането на добива. 

1. Пипер - агротехника 2. Торове и торене 
 635.6:631.8(045)
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. зеленчукови култури 3. зеленчуци 4. пипер 5. торове и торене 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2750

- 222 -

Сп А 62

Василев, Димитър и др.  Изследване на нектаринови сортове в период на начално плододаване : I. Растежни прояви и добив на ранни нектаринови сортове / Димитър Василев, Аргир Живондов. // Растениевъдни науки, 52, 2015, N 6, с. 46 - 49. 

   Прасковата е традиционна овощна култура за България. През последните няколко години се наблюдава засилено търсене на нектариновите сортове на пазара. Почвените и климатични условия в района на Североизточна България са благоприятни за създаване на овощни насаждения от праскови и нектарини, но сортовият състав, все още, не е добре проучен. В тази връзка се налага изследването на ранни сортове нектарини, присадени на семенна и вегетативна подложка. 

1. Овощарство 
 634.1.001.2(045)
Ключови думи: 1. овощарство 2. овощни култури 3. праскова 4. нектарини 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2466

- 223 -

Сп Б 329

Василева, Елисавета.  Ефективност на селекцията на пшеница спрямо съвременните изисквания за устойчиво развитие на земеделието : I. Енергийна продуктивност на посевите / Елисавета Василева. // Земеделие плюс, 2016, N 5-6, с. 6 - 8. 

   В настоящата публикация са представени резултатите от заключително теоретично изследване като допълнение към многогодишно сравнително проучване на качествата, продуктивността и физиологичните особености на български сортове обикновена зимна пшеница. 

1. Пшеница 
 633.11(045)
Ключови думи: 1. пшеница 2. зърнени култури 3. добив на растения 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2762

- 224 -

Сп А 181

Велков, Николай.  Изборът на сорт е първият етап при изготвяне на технологичната карта / Николай Велков. // Растителна защита, 55, 2016, N 4, с. 24 - 28. 

   В зависимост от морфологичните особености на плодовете и производственото направление сортовете условно могат да се разделят на няколко типа - дребноплодни (корнишони), мини (бета алфа), салатни и дългоплодни-партенокарпни. Всеки един от тях е предназначен за определено производствено направление. Важно условие при избора на сорта, независимо от производственото направление, е растенията да са добивни, ранозрели и устойчиви на икономически важните болести и неприятели. 

1. Краставица 
 635.63.001.3(045)
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. зеленчуци 3. краставици 4. видове краставици 5. сортове растения 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2691

- 225 -

Сп А 62

Влияние на различни варианти на затревяване върху химическия състав на плодове от къпини  / Диян Георгиев и др. // Растениевъдни науки, 52, 2015, N 6, с. 62 - 65. 

   Плодовете на ягодоплодните култури са с богат биохимичен състав и специфичен вкус, и аромат. Целта на проучването е проследяване влиянието на фуражните треви - обикновен звездан, късен звездан и смеската фий с ечемик върху химическия състав на къпиновите плодове от сорт Хултонлес. 

1. Ягодови растения 2. Фуражни треви. Ливадни треви 
 634.7:633.2/.3(045)
Ключови думи: 1. ягодоплодни култури 2. къпини 3. затревяване 4. фуражни треви 5. ливади 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2475

- 226 -

Сп А 62

Влияние на торенето върху репродуктивния потенциал на арония  / Диян Георгиев и др. // Растениевъдни науки, 52, 2015, N 6, с. 66 - 68. 

   Аронията е култура, спадаща според някои класификации към плодово-лекарствените видове. През последните години намира широко приложение при плодопроизводителите. Целта на настоящото проучване е проследяване на репродуктивните качества на арониевите храсти при различни варианти на торене. 

1. Ягодови растения 2. Торене. Стимулиране растежа на растенията 
 634.7:631.8.001.2(045)
Ключови думи: 1. ягодови растения 2. арония 3. торове и торене 4. продуктивност 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2476

- 227 -

Сп Б 329

Георгиева, Наталия и др.  Възможности за биологично производство на фуражен грах / Наталия Георгиева, Ивелина Николова. // Земеделие плюс, 2016, N 3-4, с. 8 - 11. 

   Биологичното земеделие е алтернативен начин на производство, опазващо околната среда и осигуряващо здравословна и качествена храна. Все повече проучвания си поставят за цел не само прилагане принципите на биологично производство, а търсенето на възможности за повишаване продуктивността и качеството на културите и подобряване контрола на вредителите в условията на това производство. 

1. Фуражни култури 2. Бобови растения 
 633.2/.3:635.65(045)
Ключови думи: 1. фуражни растения 2. грах 3. биологично земеделие 4. биоинсектициди 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2677

- 228 -

Сп Б 329

Георгиева, Наталия и др.  Сортове люцерна - плътност и редуциране на тревостоя / Наталия Георгиева, Ивелина Николова. // Земеделие плюс, 2016, N 5-6, с. 14 - 16. 

   Продуктивността и хранителната стойност на люцерната я определят като водеща многогодишна бобова фуражна култура. Висока продуктивност на люцерната се осигурява чрез използване на различни агротехнически практики, подходящи агроекологични условия, сортове и др. Според други автори плътността на тревостоя е основен фактор определящ добива, качеството на фуража и дълготрайността на люцерната. 

1. Фуражни треви. Ливадни треви 
 633.2.001.3(045)
Ключови думи: 1. фуражни треви 2. люцерна 3. треви 4. тревни фуражи 5. добив на растения 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2765

- 229 -

Сп Б 329

Георгиева, Христина.  Производствена технология за непикиран разсад от пипер и домати / Христина Георгиева. // Земеделие плюс, 2016, N 1-2, с. 33 - 35. 

   Производството на разсад е не само първата практика, която се извършва при отглеждането на някои от зеленчуковите видове, но и играе основна роля за получаването на високи добиви от тях. 

1. Зеленчукопроизводство 
 635.1/.8.001.2(045)
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. зеленчукови култури 3. пипер 4. домати 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2577

- 230 -

Сп Б 329

Делчев, Грози.  Студо- и зимоустойчивост на хибриди маслодайна рапица / Грози Делчев. // Земеделие плюс, 121, 2015, N 9-10, с. 8 - 12. 

   Представени са резултатите от проучване на студо- и зимоустойчивостта на конвенционални, Клиърфилд и Максимус хибриди зимна маслодайна рапица и възможностите за презасяване на измръзнали посеви с пролетна рапица, твърда пшеница, маслодаен слънчоглед, царевица за зърно и сорго за зърно. 

1. Маслодайни растения 2. Рапица 
 633.85(045)
Ключови думи: 1. маслодайни растения 2. рапица 3. рапични продукти 4. рапични хибриди 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2448

- 231 -

Сп А 181

Димитрова, Мая и др.  Как да се справим с плевелите при царевицата? / Мая Димитрова, Димитър Стойчев. // Растителна защита, 55, 2016, N 1, с. 48. 

   Плевелите, като вечен спътник на културните растения, се явяват един от главните неблагоприятни фактори за получаването на висококачествена земеделска продукция. Ненавременното им отстраняваме, особено в периода до 6-и - 8-и лист на царевицата директно понижава продуктивността на културата. 

1. Царевица 2. Плевели 
 633.15:632.5(045)
Ключови думи: 1. царевица 2. плевели 3. селскостопанска продукция 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2522

- 232 -

Сп Б 329

Добив и качество на пшеница и пивоварен ечемик, отгледани в биологично земеделие  / Св. Стоянова и др. // Земеделие плюс, 2016, N 3-4, с. 5 - 7. 

   Съвременното земеделие, характеризиращо се с интензивна химизация - използване на минерални торове и синтетични пестициди, доведе до някои негативни последици разрушаване на взаимоотношенията между биологичните и абиотичните компоненти в агроекосистемата. Биологичното земеделие би могло да доведе до стабилизиране на екосистемите, запазване и възстановяване на природните ресурси и прекратяване на процесите на изоставяне на земите. 

   Други авт.: Ил. Иванова, Ев. Жекова, Г. Гинчев, Г. Иванова

1. Пшеница 2. Ечемик 
 633.11(045)  + 633.16(045)
Ключови думи: 1. биологично земеделие 2. биологична продукция 3. пшеница 4. ечемик 5. пивоварен ечемик 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2676

- 233 -

Сп А 62

Дюлгерски, Йовко и др.  Разпространение на обикновена тютюнева (TMV) при тютюни Вирджиния и Бърлей / Йовко Дюлгерски, Йонко Йончев, Марина Друмева-Йончева. // Растениевъдни науки, 52, 2015, N 5, с. 52 - 55. 

   Статията има за цел да установи разпространението на обикновената тютюнева мозайка при едролистните тютюни Виржиния и Бърлей. 

1. Тютюн 2. Болести и вредители (в растениев. ) 
 633.71:632(045)
Ключови думи: 1. тютюн 2. болести по растенията 3. вирусни болести 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2457

- 234 -

Сп А 181

Етрополска, Анелия.  Листните бълхи от сем. Psyllidae - преносители на фитоплазми по овощните видове / Анелия Етрополска. // Растителна защита, 55, 2016, N 5, с. 35 - 36. 

   През последните 10 години трите вида фитоплазми по овощните видове, а именно: Candidatus Phytoplasma mali, причиняваща пролиферация по ябълката - apple proliferation, Candidatus Phytoplasma prunorum, причиняваща хлоростично листно завиване при слива, кайсия и праскова - Apricot chlorotic leaf roll phytoplasma и Candidatus Phytoplasma pyri, причиняваща загиване на круша и дюля Pear decline (PD), са едни от икономически най-важните болести в много овощарски райони не само в Европа, но и в България. 

1. Овощарство 2. Вредители на растенията - защита 
 634.1:632(045)
Ключови думи: 1. овощарство 2. овощни култури 3. вредители по растенията 4. листна бълха 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2752

- 235 -

Сп Б 329

Жекова, Евгения.  Възможности за биологична борба срещу люцерновия сечко / Евгения Жекова. // Земеделие плюс, 2016, N 3-4, с. 21 - 22. 

   През последните години се наблюдава увеличаване на популационната плътност на Plagionotus floralis Pall. (люцернов сечко), както и на щетите причинявани на люцерната. Проучванията върху този неприятел като цяло са оскъдни, както и в частност възможностите за биологичен контрол. 

1. Фуражни треви. Ливадни треви 2. Вредители на растенията - защита 
 633.2:632(045)
Ключови думи: 1. фуражни треви 2. люцерна 3. вредители по растенията 4. борба с вредители 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2686

- 236 -

Сп А 181

Желев, Звездомир.  Внимание: черно гниене по лозата! / Звездомир Желев. // Растителна защита, 55, 2016, N 4, с. 36 - 38. 

   През изминалата 2015 г. болестта черно гниене по лозата с причинител Guignardia bidwellii (безполова форма - Phoma uvicola) бе установена в много промишлени насаждения и частни дворове в цялата страна. По наши наблюдения по-силно бяха нападнати белите винени и десертни сортове като Шардоне и Ризлинг. В чужбина има данни за нападение по Мерло, Регент и др. 

1. Лозарство 2. Болести и неприятели и борбата с тях 
 634.8(045)  + 634.8:632(045)
Ключови думи: 1. лозарство 2. лози 3. болести по лозата 4. гниене 5. сортове грозде 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2694

- 237 -

Сп А 62

Живондов, Аргир и др.  Изследване на нектаринови сортове в период на начално плододаване : II. Растежни прояви и добив на късни нектаринови сортове / Аргир Живондов, Димитър Василев. // Растениевъдни науки, 52, 2015, N 6, с. 50 - 53. 

   Целта на настоящото проучване е да се анализират късните сортове нектарини при климатичните промени на Североизточна България, както и анализиране на сортоподложковите комбинации и техните растежни и репродуктивни прояви. 

1. Овощарство 
 634.1(045)
Ключови думи: 1. овощарство 2. овощни култури 3. праскова 4. нектари 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2468

- 238 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Специфика на микроелементите и микроторовете в земеделието / Петко Иванов. // Агробизнесът, 14, 2016, N 1, с. 27. 

   Различават се четири основни вида източници на микроелементи: неорганични продукти , синтетични хелати, натурални органични комплекси и различни отпадъчни продукти. Те се различават по състав, физическо състояние химическа реактивност, достъпност за растенията и цена. 

1. Торове и торене 
 631.8(045)
Ключови думи: 1. торове и торене 2. микроелементи 3. листно торене 4. почвено торене 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2118

- 239 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Подходи за контролиране на почвеното уплътняване / Петко Иванов. // Агробизнесът, 14, 2016, N 2, с. 31 - 33. 

   Почвеното уплътняване е едно от най-вредните форми на физическа деградация на почвата, водеща до влошаване и загуба на основни почвени свойства и функции, с което се редуцират добивите на земеделските култури. 

1. Почвени изследвания. Почвен анализ 
 631.42.001.3(045)
Ключови думи: 1. почвознание 2. почвени изследвания 3. почвено уплътняване 4. почвени свойства 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2510

- 240 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Оптимизиране на азотното торене / Петко Иванов. // Агробизнесът, 14, 2016, N 4, с. 35 - 37. 

   Внесени в почвите, азотните торове са подложени на сложни превръщания, отличаващи се със сложна динамика, които често водят до обратими и необратими загуби и в резултат на това - до намалена ефективност на торенето. 

1. Изкуствени торове 
 631.82/.85.001.7(045)
Ключови думи: 1. торене 2. торове 3. минерални торове 4. изкуствени торове 5. азотни торове 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2628

- 241 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Тенденции в производството на царевица / Петко Иванов. // Агробизнесът, 14, 2016, N 5, с. 34 - 35. 

   В световен мащаб царевицата е най-важната зърнена житна култура. Глобално тя е на трето място по площи след пшеницата и ориза, но на първо по средни добиви и общо производство. По-високите добиви на културата се дължат в най-голяма степен на големия генетичен потенциал на съвременната хибридна селекция. Освен това царевицата се култивира при по-благоприятни екологични и природни условия - мощни почви, интензивни технологии (напояване, торене и растителна защита) и в райони с умерено топъл климат, добър воден режим и дълъг вегетационен период. 

1. Царевица 
 633.15.001.3(045)
Ключови думи: 1. селскостопански култури 2. зърнени култури 3. царевица 4. царевично зърно 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2672

- 242 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Западният коренов червей - голяма опасност за царевицата / Петко Иванов. // Агробизнесът, 14, 2016, N 5, с. 37 - 39. 

   От карантинен вредител през миналия век западният коренов червей получи голямо разпространение и стана опасна заплаха за царевичното производство в Европа и у нас. 

1. Царевица 2. Вредители на растенията - защита 
 633.15:632.7(045)
Ключови думи: 1. зърнени култури 2. царевица 3. вредители по растенията 4. борба с вредители 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2673

- 243 -

Сп А 181

Иванова, Иванка.  Нови неприятели по доматите в Европа / Иванка Иванова. // Растителна защита, 55, 2016, N 2, с.44 - 46. 

   Доматите са култура, която се отглежда в целия свят. Поради голямото търсене на пазара плодове на домати се движат не само между европейските страни, но се внасят и от Африка, Азия, Латинска Америка. Плодовете понякога се внасят със зелени части като дръжки, венчелистчета и листа, което позволява присъствие на различни неприятели във всички стадии на развитие, вкл. и в плодовете. 

1. Домати 2. Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 
 635.64:632(045)
Ключови думи: 1. зеленчукови култури 2. домати 3. вредители по растенията 4. неприятели 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2590

- 244 -

Сп А 181

Иванова, Иванка.  Нови неприятели заплашват пипер / Иванка Иванова. // Растителна защита, 55, 2016, N 5, с. 33 - 34. 

   Според данните от 2014/2015 г. на Европейската система за нотификации на залавяния за растително здраве EUROPHYT на ЕС от подадените 6680 броя нотификации от държавите членки 2534 са за установени вредители по растения и растителни продукти. Особено тревожно е нарастването на уловени неприятели в партиди от пипер (със 149 нотификации в повече от 2013 г.), патладжани, домати, листни зеленчуци, както и в партиди плодове от овощни и цитрусови видове. 

1. Зеленчуци със семена и плодове, които се консумират 2. Вредители на растенията - защита 
 635.6:632(045)
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. зеленчукови култури 3. пипер 4. неприятели 5. вредители по растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2751

- 245 -

Сп Б 329

Иванова-Ковачева, Гергана и др.  Засушаването и някои морфологични показатели на класа при зимна мека пшеница / Гергана Иванова-Ковачева, Веселин Дочев, Светлана Стоянова. // Земеделие плюс, 2016, N 5-6, с. 12 - 13. 

   Една от най-важните задачи на селекцията на културните растения е създаване на сортове с високи и стабилни добиви, слабо влияещи се от метеорологичните промени през време на отделните периоди на онтогенетическото си развитие. Редица автори са установили, че в условията на годината взаимодействието генотип-година е основна причина за вариране на добивите. Настъпилите през последните години неблагоприятни промени в климата в глобален и регионален мащаб се характеризират с непрекъснато затопляне и засушаване. 

1. Пшеница 2. Водно стопанство. Приложна хидрология. Вмешателство на човека в хидрологическите условия 
 633.11:556.18(045)
Ключови думи: 1. зърнени култури 2. пшеница 3. засушаване 4. валежи 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2764

- 246 -

Сп Б 329

Илиева, Анна и др.  Течният тор Хумустим за качеството на фуража и зърното на пролетен фуражен грах / Анна Илиева, Вилиана Василева. // Земеделие плюс, 2016, N 1-2, с. 28 - 30. 

   През последните години все повече внимание се отделя на развитието на екологичното земеделие, което изключва употребата на синтетични съединения - торове и пестициди, а се използват органични торове. Ето защо интересът към биопродуктите като заместители на синтетичните агрохимикали непрекъснато нараства. 

1. Фуражни култури 2. Органични и биологични торове 
 633.2/.3:631.86/.87(045)
Ключови думи: 1. фуражни растения 2. фуражна маса 3. торове и торене 4. органични торове 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2575

- 247 -

Сп А 181

Калинова, Щелияна.  Плевели / Щелияна Калинова. // Растителна защита, 55, 2016, N 1, с. 25 - 30. 

   Заплевеляването при картофите въздейства негативно върху растежа, развитието и формирането на добива от тях, като степента на това негативно влияние зависи пряко от плътността и от вида на плевелите, от момента на тяхната поява в посева и др. 

1. Кореноплодни зеленчуци 2. Картофопроизводство 3. Плевели - методи за борба 
 635.2:632.5(045)
Ключови думи: 1. кореноплодни зеленчуци 2. картофи 3. плевели 4. борба с плевелите 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2518

- 248 -

Сп Б 329

Каменова, Иванка.  Мениджмънт на вирусните болести по картоф / Иванка Каменова. // Земеделие плюс, 2016, N 1-2, с. 22 - 24. 

   Вирусните болести по картофа са едни от най-сериозните растителнозащитни проблеми при тази култура. Картофът се размножава вегетативно и клубените взети от вирусни-болни растения, и използвани за засаждане през следващата година, водят до увеличение на болните растения в сравнение с предходната година, в резултат на което се стига до така нареченото "израждане". Вирусните патогени, които заразяват картофа са повече от тридесет, но седем от тях са най-често срещаните. 

1. Кореноплодни зеленчуци 2. Картоф - агротехника - наръчници и ръководства 3. Болести и вредители по зеленчуковите култури 
 635.2:632(045)
Ключови думи: 1. кореноплодни зеленчуци 2. грудкови растения 3. картофи 4. вирусни болести 5. болести по зеленчуците 6. болести по картофите 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2573

- 249 -

Сп Б 329

Каменова, Иванка.  За вирусните болести по оранжерийните домати / Иванка Каменова. // Земеделие плюс, 2016, N 3-4, с. 16 - 17. 

   Вирусните болести по оранжерийните домати влошават качеството на продукцията и причиняват сериозни икономически загуби. Размерът на щетите може да варира между 5 % и 90 % в зависимост от щама на вируса, от чувствителността на отглеждания сорт, от възрастта на растенията, температурата по време на инфекциозния процес и др.Вирусните болести по растенията не се лекуват, тъй като техните причинители са вътрешноклетъчни паразити. Точното им идентифициране с познаване на основните им характеристики, и най-вече на начините на тяхното пренасяне и разпространение са основна предпоставка за успешното прилагане на едни или други мероприятия за борба и ограничаване на тяхното влияние. 

1. Домати 2. Вирусни и гъбни болести по растенията 
 635.64:632.3(045)
Ключови думи: 1. оранжерийно зеленчукопроизводство 2. домати 3. болести по доматите 4. вирусни болести 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2679

- 250 -

Сп А 181

Катинова, Боряна.  Нов неприятел по овощните дървета в Европа / Боряна Катинова. // Растителна защита, 55, 2016, N 3, с. 44 - 45. 

   Aromia bungii (Falderman), включен е в списък А1 на ЕРРО (карантинни видове, които отсъстват от територията на страните - членки на ЕРРО, май 2012). В Китай Aromia bungii е неприятел по праскова и кайсия, но е доказано, че той се развива и върху топола, маслина, нар и др. Видовете от род Populus и род Prunus са широко разпространени в страните от Европейския съюз - в овощни градини, разсадници, паркове, частни дворове, крайпътни алеи и като диворастящи. 

1. Овощни култури - болести и вредители 
 634.1:632.7(045)
Ключови думи: 1. овощарство 2. овощни култури 3. неприятели 4. вредители по растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2650

- 251 -

Сп А 181

Катинова, Боряна.  Японски цветен трипс / Боряна Катинова. // Растителна защита, 55, 2016, N 4, с. 35. 

   Основен вредител по краставица, домат, патладжан, пипер. През 2014 г. е включен в ЕРРО Alert list - вредители, представляващи възможен риск за страните от ЕРРО региона (ЕРРО Alert list - 2014-10). 

1. Краставица 2. Вредители на растенията - защита 
 635.63:632(045)
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. зеленчуци 3. краставици 4. вредители по растенията 5. неприятели 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2693

- 252 -

Сп А 62

Кертиков, Тодор и др.  Фенология на развитие, продуктивност на зелена маса, зърно и протеин от нахут (Cicer arietinum) при условия на Централна Северна България / Тодор Кертиков, Даниела Кертикова. // Растениевъдни науки, 52, 2015, N 5, с. 37 - 42. 

   Изследването цели да се проучи фенологията на развитие, продуктивността на зелена маса, зърно и протеин от нахут при условията на Централна Северна България, тъй като проучванията у нас по този въпрос са крайно недостатъчни. 

1. Бобови растения 
 635.65(045)
Ключови думи: 1. бобови култури 2. нахут 3. протеини 4. продуктивност 5. фуражна маса 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2456

- 253 -

Сп А 62

Кикиндонов, Цветан и др.  Изпитване на захарно сорго като суровина за производство на сладки вещества / Цветан Кикиндонов, Станимир Енчев. // Растениевъдни науки, 52, 2015, N 6, с. 33 - 36. 

   Захарното сорго, известно още като захарна метла и камъш, вече повече от столетие се използва в България за извличане чрез пресоване на сладки сиропи. Въпреки че е изместено от употребата на кристалната захар, захарното сорго продължава да се отглежда на малки площи за лична употреба. Заради благоприятното съотношение на захароза и монозахариди като фруктоза и глюкоза се отбелязва увеличеното му търсене като здравословна храна и за подхранване на пчели. Предимство е и разнообразното му използване като фуражна и енергийна култура. 

1. Други зърнени култури 
 633.19.001.4(045)
Ключови думи: 1. зърнени култури 2. сорго 3. захарни растения 4. захарно сорго 5. фуражни растения 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2342

- 254 -

Сп Б 434

Киров, Димитър.  Краставицата - плод, зеленчук и лек / Димитър Киров. // Агробизнесът, 14, 2016, N 1, с. 32 - 33. 

   В настоящата статия са представени някои интересни факти за краставицата. 

1. Краставица 
 635.63(045)
Ключови думи: 1. краставици 2. зеленчукови култури 3. козметична промишленост 4. вредители по растенията 5. инсектициди 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2444

- 255 -

Сп Б 329

Комплексни препарати за торене при пролетна маслодайна рапица  / Светлана Стоянова и др. // Земеделие плюс, 2016, N 5-6, с. 21 - 23. 

   Торенето на културите ефектира най-добре при формирането на добива, но то е основен източник на разход на енергия в земеделието. Сега проблемът за развитие на екологичното земеделие изисква търсенето на алтернативни решения, които намаляват използването на химичните торове и същите се заменят с такива на биологична основа, каквито са комплексните препарати. 

1. Маслодайни растения 2. Торове и торене 
 633.85:631.8.001.3(045)
Ключови думи: 1. маслодайни култури 2. рапица 3. торене 4. торове 5. добив на растения 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2767

- 256 -

Сп Б 382

Корковите молци в избата . // Лозарство и винарство, 64, 2016, N 5, с. 12 - 13. 

   Икономическите щети от корковия молец в избата може да бъдат значителни. Борбата с тях е необходима не само за запазването на ценните вина, но въобще на цялото депозитно отделение. Дори и тогава, когато вредите не са трагични, корковите молци причиняват неприятности и притеснения. 

1. Винопроизводство 2. Винарски изби 3. Болести и неприятели и борбата с тях 
 663.2:634.8:632(045)
Ключови думи: 1. винопроизводство 2. винарски изби 3. коркови тапи 4. молци 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2527

- 257 -

Сп А 181

Лечева, Иванка.  Пазете орехите от червясване / Иванка Лечева. // Растителна защита, 55, 2016, N 4, с. 40 - 41. 

   Ореховите насаждения в България са сравнително малко, но през последните 5-6 години нараства интересът към орехоплодните култури. Най-голямо увеличение се наблюдава при площите с орех. Орехът се напада от малко неприятели - листни въшки, овощни листогризачи и многоядни листогризящи гъсеници от разред Lepidoptera. По плодовете вредят ореховият и ябълковият плодов червей. 

1. Орехоплодни растения 2. Вредители на растенията - защита 
 634.5:632(045)
Ключови думи: 1. орехоплодни култури 2. орехи 3. вредители по растенията 4. неприятели 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2696

- 258 -

Сп Б 434

Маринова, Мария.  Полският хвощ - полезната дрога / Мария Маринова. // Агробизнесът, 14, 2016, N 1, с. 35. 

   Известно е, че фитотерапията в някои случаи има определени предимства пред използването на силно и бързо действащи лекарства. Тези предимства се състоят в това, че биологично активните вещества в билките са продукти на обмяната на веществата в живия организъм и в тази връзка значителна част от тези продукти се включват по-естествено в биохимичните и другите жизнени процеси на човешкия организъм, отколкото химично чуждите на организма синтетични лекарства. На това и, на редица други качества се дължи лечебния ефект на растението, известно с името полски хвощ. 

1. Лекарствени средства от растителен произход - фитотерапия 
 615.322(045)
Ключови думи: 1. хвощови растения 2. фитотерапия 3. лекарствени растения 4. ревматични болести 5. кръвоспиращо действие 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2445

- 259 -

Сп А 181

Машева, Стойка.  Болести / Стойка Машева. // Растителна защита, 55, 2016, N 1, с. 14 - 18. 

   Картофите се нападат от значителен брой болести. С най-големи икономическо значение са вирусните и гъбните. Вредосстта им се определя и от факта, че с някои от тях може да се води химична борба, а за предпазване от други е необходимо да се спазват определени фитосанитарни и агротехнически изисквания, които допринасят за опазване на културата и получаване на високи добиви. 

1. Картофопроизводство 2. Болести и вредители по зеленчуковите култури 
 635.2:632(045)
Ключови думи: 1. грудкови растения 2. кореноплодни зеленчуци 3. картофи 4. болести по растенията 5. болести по картофите 6. борба с болестите 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2516

- 260 -

Сп А 181

Машева, Стойка.  Болести / Стойка Машева. // Растителна защита, 55, 2016, N 2, с. 16 - 20. 

   Доматите се нападат от много болести - вирусни, бактерийни и гъбни. Някои от тях вредят по доматите, отглеждани по култивационни съоръжения, други - при отглеждане на открито, а по-голямата част атакуват културата в оранжерии и на полето. Разгледани са болестите с най-голямо икономическо значение. 

1. Домати 2. Болести и вредители по зеленчуковите култури 
 635.64632(045)
Ключови думи: 1. зеленчукови култури 2. домати 3. болести по зеленчуците 4. болести по доматите 5. вирусни болести 6. бактерийни болести 7. гъбни болести 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2585

- 261 -

Сп А 181

Машева, Стойка.  Краставиците : Основен присъстващ на българската трапеза / Стойка Машева. // Растителна защита, 55, 2016, N 4, с. 10 - 11. 

   Краставиците са една от основните зеленчукови култури, отглеждани в България. Те съдържат 95 % вода, но едновременно с това са богати на калий, натрий, калций, фосфор, ферменти и минерални соли, които са важни за човешкия организъм. Въпреки ниската си хранителна стойност те присъстват ежедневно на трапезата на българина заради чудесния си вкус и диетични качества. 

1. Краставица 
 635.63.001.1(045)
Ключови думи: 1. зеленчукови култури 2. краставици 3. зеленчуци 4. биологична продукция 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2688

- 262 -

Сп А 181

Машева, Стойка.  Болести / Стойка Машева. // Растителна защита, 55, 2016, N 4, с. 12 - 18. 

   Краставиците, отглеждани в оранжерии и на открито, се нападат от много болести, по-голямата част от които имат голямо икономическо значение за отглежданите растения и за получения от тях добив. Наблюдават се вирусни, гъбни и бактерийни болести. Те нападат корените, стъблата, листата, а понякога и плодовете. 

1. Краставица 2. Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 
 635.63:632(045)
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. зеленчуци 3. краставици 4. болести по растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2689

- 263 -

Сп А 181

Машева, Стойка.  Пиперът - традиционна култура за България / Стойка Машева. // Растителна защита, 55, 2016, N 5, с. 8 - 9. 

   Пиперът се нарежда на пето място сред зеленчуците в света по производство и по площ, а у нас- на второ място след картофите. Значението му за човека се дължи на ценните хранителни и вкусови качества на плодовете му, които са източник на витамини, на органични киселини, на захари и др. 

1. Зеленчуци със семена и плодове, които се консумират 
 635.6.001.1(045)
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. зеленчукови култури 3. пипер 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2746

- 264 -

Сп А 181

Машева, Стойка.  Болести / Стойка Машева. // Растителна защита, 55, 2016, N 5, с. 10 - 15. 

   Пиперът, отглеждан в култивационни съоръжения и на открито, се напада от много болести. Някои от тях имат по-голямо икономическо значение за оранжерийното производство, а други - за полското. По пипера вредят вирусни, гъбни, бактерийни и микоплазмени патогени. Те нападат корените, листата, стъблата и плодовете и могат да причинят значително редуциране на добивите. 

1. Зеленчуци - Болести и неприятели 
 635:632.03.001.3(045)
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. зеленчукови култури 3. зеленчуци 4. пипер 5. болести по зеленчуците 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2747

- 265 -

Сп А 62

Метод за получаване на хляб от смесени брашна на пшеница, овес, ръж, ечемик и тритикале  / Надка Михалкова и др. // Растениевъдни науки, 52, 2015, N 5, с. 60 - 65. 

   Целта на изследването е да се установи метод за получаване на хляб от миксове на пшеница, ръж, овес, ечемик и тритикале с ръжена закваска. 

   Други авт.: Силвия Иванова, Габриела Маринова, Валентин Бъчваров, Петя Първанова

1. Хляб - произвоство 2. Житни растения. Зърнени култури 
 664.6:633.1(045)
Ключови думи: 1. житни растения 2. зърнени култури 3. хлебопроизводство 4. хляб 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2458

- 266 -

Сп Б 383

Мидени черупки  : Препоръчителен източник на калций за птици. Тайната се крие в "бавното освобождаване"?. // Птицевъдство, 25, 2015, N 6, с. 12 - 13. 

   Благодарение на основните си характеристики, много добра разтворимост и ефекта на бавно освобождаване, мидените черупки са препоръчителен източник на калций при пилетата. Поради високата степен на разтворимост на калция от морските миди, той може да се съхранява ефективно в костната система, което е достатъчно за формирането на черупките на яйцата. 

1. Домашни птици 2. Храна за животните. Състав. Анализ. Съхраняване. Консервиране 
 636.5:636.085(045)
Ключови думи: 1. животновъдство 2. птицевъдство 3. храна за животни 4. яйца 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2471

- 267 -

Сп А 62

Мутафчиева, Майя.  Сравнителна оценка на сортове тютюн Бърлей / Майя Мутафчиева. // Растениевъдни науки, 52, 2015, N 6, с. 42 - 45. 

   Тютюна Бърлей е типичен представител на групата светли тютюни, сушени въздушно, със специфични качества. Изследователската работа продължава с цел създаване на нови сортове, устойчиви на болести и неприятели, с повишен добив и подобрено качество на суровината, в резултат на което в периода 2000-2010 г. са признати сортовете: Плиска 2002, Преслав 2002, Бърлей 420, Бърлей 55. Сортовете са с подчертана стабилност по биологични показатели и продуктивност. 

1. Тютюнопроизводство 
 633.71.001.3(045)
Ключови думи: 1. тютюнопроизводство 2. тютюн 3. никотин 4. продуктивност 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2474

- 268 -

Сп А 62

Найденова, Йорданка и др.  Хранителна стойност на фураж от пасищен райграс, люцерна и техни смески / Йорданка Найденова, Анелия Кътова. // Растениевъдни науки, 52, 2015, N 5, с. 106 - 113. 

   Статията цели да се проучи хранителната стойност - енергийна и протеинова на първия български сорт пасищен райграс Хармония и първия тетраплоиден кандидат сорт NBG, отглеждани самостоятелно и в смесени посеви с люцерна - най-разпространените сортове на ИФК. 

1. Фуражи, тревни 
 633.2(045)
Ключови думи: 1. фуражи 2. фуражна маса 3. люцерна 4. хранителна стойност 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2460

- 269 -

Сп А 181

Начева, Емилия.  Сортове / Емилия Начева. // Растителна защита, 55, 2016, N 1, с. 32 - 39. 

   Ниският размножителен коефициент на културата, повишеният дегенерационен фон, разнообразните и често екстремни климатични условия на отделните райони в България налагат използването на голям брой от сортове картофи, бързото им подновяване чрез внос или заменяне с нови. 

1. Картофопроизводство 
 635.2.001.3(045)
Ключови думи: 1. грудкови растения 2. кореноплодни зеленчуци 3. картофи 4. сортове растения 5. сортове картофи 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2519

- 270 -

Сп А 181

Неприятели . // Растителна защита, 55

   Краставиците се нападат от редица неприятели, разгледани в настоящата статия. 

1. Краставица 2. Вредители на растенията - защита 
 635.63:632(045)
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. зеленчуци 3. краставици 4. вредители по растенията 5. неприятели 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2690

- 271 -

Сп Б 329

Нешев, Нешо и др.  Минерално торене и качеството при картофите / Нешо Нешев, Иван Манолов. // Земеделие плюс, 2016, N 1-2, с. 25 - 27. 

   Направено е проучване за влиянието на фосфорното торене върху съдържанието на витамин С, липидите, съдържанието на общ азот и протеин в клубените на картофения сорт "Katahdin". 

1. Кореноплодни зеленчуци 2. Картоф - агротехника - наръчници и ръководства 3. Торове, минерални 
 635.2:631.82/.85(045)
Ключови думи: 1. кореноплодни зеленчуци 2. картофи 3. торове и торене 4. минерални торове 5. фосфорни торове 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2574

- 272 -

Сп Б 329

Николова, Ив. и др.  Жизненост на семената при соя влияние на воден дефицит, акари и третиране с имидаклоприд / Ив. Николова, Н. Георгиева. // Земеделие плюс, 2016, N 1-2, с. 18 - 21. 

   Проучването цели да се определи комплексното влияние на водния дефицит, тетраниховите акари и имидаклоприда, наложени през репродуктивния етап на соята, върху кълняемостта, растежа и жизнеността на семената. 

1. Соя - производство 2. Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 3. Напояване 
 635.65:632(045)  + 631.67(045)
Ключови думи: 1. бобови култури 2. соя 3. вредители по растенията 4. болести по растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2572

- 273 -

Сп Б 329

Николова, Ивелина.  Тетраниховите акари за пониженото качество на фураж от соя при воден дефицит / Ивелина Николова, Наталия Георгиева, Йорданка Найденова. // Земеделие плюс, 2016, N 5-6, с. 17 - 20. 

   В статията са представени резултати от влиянието на водния дефицит и третирането с имидаклопридвърху развитието и плодовитостта на тетраниховите акари при фураж (надземна маса) от соя и биохимичните промени в листата, в резултат на вредната им дейност. 

1. Бобови растения 2. Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 
 635.65:632(045)
Ключови думи: 1. бобови култури 2. вредители по растенията 3. фуражни треви 4. поливни режими 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2766

- 274 -

Сп А 62

Николова, Ивелина и др.  Контрол на смучещи неприятели и продуктивност на фураж при биологично производство на пролетен фуражен грах (Pisum sativum L.) / Ивелина Николова, Наталия Георгиева. // Растениевъдни науки, 52, 2015, N 5, с. 10 - 16. 

   В статията е разгледано влиянието на инсектициди и продукти, стимулиращи растежа на пролетен грах върху контрола на някои смучещи неприятели и продуктивността на надземна маса в условията на биологично производство. 

1. Фуражни култури - болести и вредители 2. Бобови растения 
 633.2/.3:632(045)  + 635.65:632(045)
Ключови думи: 1. фуражни растения 2. бобови треви 3. болести и вредители (в растениев. ) 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2455

- 275 -

Сп Б 329

Николова, Ивелина и др.  Качество на семената при сортове грах / Ивелина Николова, Наталия Георгиева. // Земеделие плюс, 2016, N 1-2, с. 13 - 17. 

   В статията са представени резултатите от изследване за определяне ефекта от повредата на граховия зърнояд върху кълняемостта, растежа и жизнеността на семената при сортове пролетен фуражен грах. 

1. Бобови растения 
 635.65:632(045)
Ключови думи: 1. бобови култури 2. грах 3. вредители по растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2571

- 276 -

Сп А 62

Оценка на факторите торене и поливен режим върху добива от царевица на базата на математико-статистически анализ  / Велика Кунева и др. // Растениевъдни науки, 52, 2015, N 5, с. 79 - 83. 

   Целта на настоящото изследване е чрез двуфакторен дисперсионен анализ да се направи оценка на значимостта и силата на самостоятелното влияние на факторите на норми на торене и поливен режим, както и тяхното взаимодействие върху добива зърно при царевица, отглеждана в района на Пловдив. 

   Други авт.: Радост Калайджиева, Александър Матев, Христофор Кирчев

1. Царевица 2. Торене. Стимулиране растежа на растенията 3. Напояване на фуражни растения 
 633.15:631.8:631.67(045)
Ключови думи: 1. царевица 2. фуражни растения 3. продукция 4. торове и торене 5. поливане 6. напояване 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2459

- 277 -

Сп Б 329

Пейчева, Златина и др.  Гизда - нов сорт обикновена зимна пшеница / Златина Пейчева, Гинка Рачовска. // Земеделие плюс, 2016, N 1-2, с. 8 - 9. 

   Сортът Гизда е създаден по пътя на експерименталния мутагенез чрез въздействие с химичния мутаген натриев азид при третиране на сухи семена от сорта Победа. Сорт Гизда е белокласа, безосилеста пшеница, признат от ИАСАС през 2013 година. 

1. Пшеница 
 633.11.001.2(045)
Ключови думи: 1. житни растения 2. пшеница 3. зимни посеви 4. зърно 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2570

- 278 -

Сп А 181

Петрова, Вилина.  Резултати от проучвания върху неприятелите по ябълката и контрола им при различни технологии / Вилина Петрова. // Растителна защита, 55, 2016, N 3, с. 24 - 28. 

   Защитата от болести и неприятели заема централно място в производството на ябълкова продукция. Интензивното прилагане на синтетични органични пестициди години наред доведе до нарушаване на биологичното равновесие в агроценозите. В резултат на масовото прилагане на синтетични инсектициди се появиха резистентни насекоми и акари, което налага да се разработват нови пестициди за борба с тях. Отрицателните последици от химичната борба с болестите, неприятелите и плевелите са причина учените да търсят алтернатива на интензивната химизация. Такава алтернатива са интегрираното и биологичното производство на плодове, което налага непрекъснато усъвършенстване на технологиите за отглеждане, а най-вече на растителната защита. 

1. Ябълка 2. Болести и неприятели и борбата с тях 
 634.11:632(045)
Ключови думи: 1. овощарство 2. овощни култури 3. ябълки 4. болести по растенията 5. неприятели 6. растителна защита 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2647

- 279 -

Сп А 62

Петрова, Вилина и др.  Болести и неприятели по вишната и борбата срещу тях при конвенционална и интегрирана растителна защита / Вилина Петрова, Мария Боровинова, Анелия Борисова. // Растениевъдни науки, 52, 2015, N 5, с. 3 - 9. 

   Целта на проведените проучвания е да се установят икономически важните болести и неприятели по вишната и техният контрол чрез конвенционална и интегрирана растителна защита. 

1. Овощарство 2. Болести и вредители (в растениев. ) 
 634.1:632(045)
Ключови думи: 1. овощни култури 2. вишна 3. болести и вредители (в растениев. ) 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2454

- 280 -

Сп Б 383

Подобряване на консумацията на вода и фураж с LED осветление . // Птицевъдство, 25, 2015, N 6, с. 29 - 30. 

   Теренни проучвания с птици показват, че осветяването на хранилките и поилките помага на птиците да достигнат своя генетичен потенциал при значително подобряване на консумацията, както на фураж, така и на вода. Това включва увеличение на телесното тегло на 7-ия и 21-ия ден и крайното пазарно тегло, както и по-ранната възраст за клане и хомогенност по телесното тегло. 

1. Хранене на животните. Поене. Норми, техника, инвентар 2. Изкуствени източници на светлина 
 636.084 *:628.9.04(045)
Ключови думи: 1. животновъдство 2. птицевъдство 3. хранене на животни 4. фуражи 5. LED осветление 6. LED лампи 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 2472

- 281 -

Сп А 3

Поцелуев, А. А. и др.  Проектно - технологическое решение и техническое обеспечение животноводческой фермы / А. А. Поцелуев, И. В. Назаров, Т. Н. Толостоухова. // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 86, 2016, N 1, с. 10 - 13. 

   Предложено е проектно решение на животновъдна ферма и необходимото техническо оборудване. 

1. Животновъдни сгради и съоръжения. Ферми. Спомагателни съоръжения. Оборудване, микроклимат 
 631.22(045)
Ключови думи: 1. животновъдни ферми 2. млечна продуктивност 3. технологии 4. доилно оборудване 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2681

- 282 -

Сп Б 382

Ройчев, Венелин.  Сравнителна ампелографска оценка на най-рано и много рано зреещи десертни сортове лози / Венелин Ройчев. // Лозарство и винарство, 64, 2016, N 1, с. 11 - 17. 

   Целта на това изследване е извършване на сравнителна ампелографска оценка на най-рано и много рано зреещи десертни сортове лози и определяне на тяхната стопанска значимост. 

1. Лозарство - лози 
 634.8(045)
Ключови думи: 1. лозарство 2. лози 3. десертни лози 4. сортове грозде 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2624

- 283 -

Сп Б 434

Семкова, Боряна.  Шафрановият минзухар - еликсир на младостта / Боряна Семкова. // Агробизнесът, 14, 2016, N 1, с. 38 - 39. 

   Шафранът е една от най-скъпите подправки в света. Тя се използва в готварството и фармацията, препоръчва се за лечение и превенция на онкологчни заболявания, инсулт и инфаркт. Но е известна и като афродизиак. 

1. Лекарствени средства от растителен произход - фитотерапия 2. Ароматни растения. Растения, които се използват като подправки 
 615.322:633.82/.84(045)
Ключови думи: 1. фитотерапия 2. подправки 3. шафранов минзухар 4. шафран 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2446

- 284 -

Сп Б 329

Твърда пшеница сорт Прогрес - продуктивност и третиране с натурални органични продукти  / Танко Колев и др. // Земеделие плюс, 121, 2015, N 9-10, с. 6 - 7. 

   Целта на настоящото изследване е да установи влиянието на нови натурални органични продукти върху продуктивността на твърдата пшеница. 

   Други авт.: Илияна Петрова, Живко Тодоров, Любка Колева

1. Пшеница 2. Органически и биологически торове 
 633.11:631.8(045)
Ключови думи: 1. пшеница 2. органични торове 3. продуктивност 4. добиви 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2447

- 285 -

Сп А 181

Тодора, Величка.  Сортове / Величка Тодора. // Растителна защита, 55, 2016, N 5, с. 22 - 26. 

   България е известна с многообразието от форми, създадени сортове и традициите в отглеждането на пипер. Предпоставка за това са благоприятните природни условия, производственият опит, натрупан през вековете, високата биологична стойност на плодовете и предпочитанията на консуматорите. 

1. Зеленчуци със семена и плодове, които се консумират 
 635.6.001.3(045)
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. зеленчукови култури 3. зеленчуци 4. пипер 5. сортове растения 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2749

- 286 -

Сп Б 329

Ур, Златина и др.  Ефективност на селекцията на пшеница спрямо съвременните изисквания за устойчиво развитие на земеделието : II. Енергийна продуктивност на торенето / Златина Ур, Елисавета Василева. // Земеделие плюс, 2016, N 5-6, с. 9 - 11. 

   Цел на настоящата част от изследването е да се направи заключение за енергийната и възвращаемата ефективност на азотното торене, и за рентабилността на производството, като показатели за адаптираността на съвременните сортове към изискванията на устойчивото земеделие и съответно за ефективността на методите за тяхното селекциониране по отношение на посочените изисквания. 

1. Пшеница 2. Торове, минерални 
 633.11:631.8(045)
Ключови думи: 1. зърнени култури 2. пшеница 3. торене 4. торове 5. азотни торове 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2763

- 287 -

Сп А 181

Харизанов, А.  Ябълкова плодова оса - постоянен, но подценяван неприятел по плодовете / А. Харизанов. // Растителна защита, 55, 2016, N 3, с. 48 - 51. 

   През последните 15-20 години съществува тенденция за увеличаване вредната дейност на осите, изразена най-силно при ябълковата плодова оса, поради недостатъчни и напълно липсващи обработки на почвата и алтернативно плододаване на по-голяма част от ябълковите сортове. При алтернативно плододаване (слабо проявено при круша, слива, череша, праскова и др.) се редуват година със слабо плододаване (празна година), с година на обилно плододаване (пълна година), което влияе и върху вредната дейност на осата. 

1. Ябълка 2. Насекоми, вредители на селскостопанските растения 
 634.11:632.7(045)
Ключови думи: 1. овощни култури 2. ябълки 3. вредители по растенията 4. ябълкова оса 5. оса 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2655

- 288 -

Сп Б 329

Хляб и бисквитки от еднозърнест лимец  / Надка Михалкова и др. // Земеделие плюс, 121, 2015, N 9-10, с. 29 - 32. 

   Нарастващото търсене на здравословни храни и осведомеността на потребителите за отрицателната реакция към някои зърнени храни е довела до възстановяване отглеждането на някои древни култури, като еднозърнестия и двузърнест лимец. 

   Други авт.: Силвия Иванова, Илиана Борисова, Габриела Маринова, Валентин Бъчваров

1. Хляб и хлебни изделия 2. Житни растения. Зърнени култури 
 664.6:633.1(045)
Ключови думи: 1. хляб 2. хлебни изделия 3. лимец 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2453

- 289 -

Сп А 181

Царевицата - предизвикателство или възможност . // Растителна защита, 55, 2016, N 4, с. 46 - 47. 

   Постигането на високи резултати при производството на царевицата винаги е било цел на добрия земеделец, понеже това е културата, от която може да се спечели много, но и да се загуби доста. Дали ще се случи едното или другото, зависи както от метеорологичните условия, така и от решенията, взети при отглеждането на тази високопотенциална култура. 

1. Царевица 
 633.15.001.3(045)
Ключови думи: 1. зърнени култури 2. царевица 3. селскостопанска продукция 4. заплевеляване 5. сеитба 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2701

- 290 -

Сп Б 382

Шнайдер, Илона.  Нови резултати за шихтовата филтрация и битартратната стабилност / Илона Шнайдер. // Лозарство и винарство, 64, 2016, N 1, с. 26 - 29. 

   Филтрацията на виното през шихти в шихтови филтри е отдавна познат и установен метод във винарството, който продължава непрекъснато да се развива. Дълбочинно-филтриращите шихти имат при това задачата да отделят надеждно утайките и микроорганизмите, например дрожди, млечнокисели бактерии и в същото време да съхранят ценните субстанции, като цвят и аромати, а с това и типичността на виното. 

1. Винопроизводство 2. Винарски изби 
 663.2.001.76(045)
Ключови думи: 1. винопроизводство 2. винарски изби 3. винарски технологии 4. вина 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2625

- 291 -

Сп А 181

Янкова, Винелина.  Неприятели / Винелина Янкова. // Растителна защита, 55, 2016, N 1, с. 20 - 23. 

   В статията са разгледани неприятелите по картофите (колорадски бръмбар, телен червей, попово прасе, картофен молец и др.) и борбата с тях. 

1. Картофопроизводство 2. Болести и вредители по зеленчуковите култури 
 635.2:632(045)
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. кореноплодни зеленчуци 3. картофи 4. неприятели 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2517

- 292 -

Сп А 181

Янкова, Винелина.  Неприятели / Винелина Янкова. // Растителна защита, 55, 2016, N 5, с. 17 - 20. 

   В статията са разгледани и описани неприятелите по пипера, а това са: попово прасе, трипсове, цикада, листна въшка, памукова нощенка, царевичен стъблопробивач, южна зелена миризливка и обикновен паяжинообразуващ акар. 

1. Болести и вредители по зеленчуковите култури 
 635.1/.8:632.001.3(045)
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. зеленчукови култури 3. зеленчуци 4. пипер 5. неприятели 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2748

- 293 -

Сп А 181

Янкова, Винелина и др.  Неприятели / Винелина Янкова, Дима Маркова. // Растителна защита, 55, 2016, N 2, с. 22 - 26. 

   В статията са разгледани неприятелите по зеленчукови култури и главно нанасящи вреди върху доматите. 

1. Домати 2. Вредители на растенията - защита 
 635.64:632(045)
Ключови думи: 1. зеленчукови култури 2. домати 3. вредители по растенията 4. неприятели 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2586

- 294 -

Сп Б 329

Янкова, Винелина и др.  Ефикасна защита на картофите срещу колорадския бръмбар / Винелина Янкова, Дима Маркова. // Земеделие плюс, 2016, с. 18. 

   Картофите са позната и традиционна култура за нашата страна. Те притежават ценни хранителни качества. Отглеждат се в различни райони През вегетацията се нападат от редица вредители. Един от най-често срещаните неприятели е колорадският бръмбар. 

1. Грудкови и луковични зеленчуци. Картофи, лук, чесън и др. 2. Пестициди 
 635.2:632.95(045)
Ключови думи: 1. кореноплодни зеленчуци 2. картофи 3. защита на растенията 4. пестициди 5. вредители по растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2683

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 295 -

Сп Б 483

Десет[ 10 извода от опита на ИТ директорите в Китай.  Десет]10 извода от опита на ИТ директорите в Китай. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, 2016, N 1, с. 76 - 79. 

   През последните две години Китай демонстрира възход в развитието и прилагането на ИТ. Амбициозните компании и техните ИТ лидери следят отблизо технологичната трансформация в огромната азиатска страна. 

1. Мениджмънт - методи на управление и организационо поведение 2. Мениджмънт - международен 
 65.012/.015(045)
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. мениджмънт и бизнес 3. мениджмънт системи 4. Китай 5. развитие 6. възход на Китай 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2502

- 296 -

Сп А 377

Кондев, Г.  Влияние на човешките ресурси върху конкурентоспособността на организациите в химията и металургията / Г Кондев. // Автоматика и информатика, 49, 2015, N 1, с. 29- 32. 

   Конкурентоспособността се основава както на вече съществуващи конкурентни предимства, така и на създаването на нови такива, водещи до предлагане на продукти и услуги с висока добавена стойност. Разглеждат се управлението на човешките ресурси, икономиката на знанието и показателите за оценка на влиянието им. 

1. Човешки ресурси - управление 
 65.012:331(045)
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. управление 3. управление на екип 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2483

- 297 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  Стресираният екип : Инструкции за мениджъри / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2016, N 177, с. 38 - 42. 

   Ако сте мениджър на екип е много трудно да се справиш, когато екипът е под стрес. Има ли начин стресирания екип да се окаже продуктивен и как стресът може да се използва за положителен резултат?. 

1. Мениджмънт - методи на управление и организационо поведение 2. Мениджмънт - организационно поведение 3. Екипи - управление 
 65.012/.015(045)
Ключови думи: 1. мениджъри 2. мениджърски умения 3. екип 4. управление на екип 5. стрес 6. стрес на работното място 7. методи 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2609

- 298 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  Критикувайте, моля! : За неизбежната критика към бизнесите в социалните медии / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2016, N 178, с. 40 - 41. 

   Повечето компании са наясно с това колко важно е мнението, циркулиращо за тях из социалните медии и присъствието им в тези медии изобщо. Това присъствие винаги върви с голяма доза критика. Едва ли е имало дни в миналото, когато гласът на хората да се е чувал повече и изразяването да е било по-свободно. Независимо колко голямо "име" в бизнеса си, това не те опазва от критичните гласове, надигнати из социалните медии. Точно с отработването и реагирането на тази критика понякога е трудно да се справят дори опитни фирми. 

1. Политически маркетинг 2. Фирмено управление 
 32.01:339.13(045)
Ключови думи: 1. критика 2. фирмена дейност 3. фирми 4. бизнес 5. социални медии 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2610

- 299 -

Сп Б 521

Пеев, Цветомир.  От управление на персонала към управление на човешките ресурси / Цветомир Пеев. // Психология журнал, XIV, 2016, N 142, с. 35 - 39. 

   В днешните организации, все по-голям акцент се поставя на човешките аспекти и ценности. Набляга се на способностите на мениджърите и специалистите да повишат конкурентоспособността на предприятията чрез осигуряване на взаимна мотивация и лоялност в процеса на работа. В това се състои прехода от управление на персонала към управление на човешките ресурси. 

1. Методи на управление. Мениджмънт 
 65.012.000.159.9(045)
Ключови думи: 1. индивидуална психология 2. методи на управление 3. управление на персонала 4. човешки ресурси 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2638

- 300 -

Сп Б 526

Петров, Мартин.  Ораторското майсторство е отличителна черта на всеки лидер / Мартин Петров. // Новата икономика, VI, 2016, N 61, с. 95 - 96. 

   Във времето, когато информацията е на един клик разстояние, хората много по-трудно се доверяват. Но и днес за вдъхновяващия лидер изкуството на публичната реч играе ключова роля. 

1. Ораторско изкуство 
 82.085.4.000.33(045)
Ключови думи: 1. ораторско изкуство 2. ораторска реч 3. красноречие 4. лидерски способности 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2760

- 301 -

Сп Б 483

Топ 5 прогнози за управлението на проекти през 2016 . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, 2016, N 2, с. 54 - 56. 

   Управлението на проекти като цяло е доста статично, но винаги има нови софтуерни инструменти за управление на проекти, достъпни за организации, които търсят промяна или подобрение. През 2016 ни чакат интересни промени в областта. 

1. Мениджмънт - методи на управление и организационо поведение 2. Мениджмънт на проекти 
 65.012/.015(045)
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. управление на бизнес процеси 3. бизнес 4. проектен мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2613

- 302 -

Сп Б 389

Умникова, Силвия.  Структурализъм в бизнеса / Силвия Умникова. // Мениджър, 2016, N 2 (208), с. 52 - 53. 

   И добре да печелите, може да решите да промените структурата на компанията. Този текст ще ви помогне да минете успешно през процеса. 

1. Мениджмънт - методи на управление и организационо поведение 
 65.012/.015.000.33(045)
Ключови думи: 1. методи на управление 2. управление на предприятията 3. преструктуриране 4. бизнес организация 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2557

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

- 303 -

Сп Б 341

Industry 4.0 възможности и предизвикателства на индустриалния Интернет . // Инженеринг ревю, 2016, N 2, с. 62 - 74. 

   Същността на визията за industry 4.0 - Интернет на нещата (Iot), е повсеместната връзка между хора, предмети и машини. Тази връзка има за цел да произведе разнообразие от нови стоки и услуги. Продуктите, транспортните средства или инструментите ще могат да "преговарят" в рамките на един виртуален пазар за това кой елемент на производството би изпълнил най-добре следващата стъпка на производствения процес. 

1. Автоматизация и механизация на производството 2. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 65.011.54/.56:681.324(045)
Ключови думи: 1. автоматизирано производство 2. автоматизация и механизация 3. механизирано производство 4. интернет на нещата 5. индустриален Интернет 6. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2730

- 304 -

Сп Б 341

Автоматизация на водоснабдителни системи . // Инженеринг ревю, 2016, N 3, с. 54 - 57. 

   Едно от предизвикателствата, пред които са изправени ВиК дружествата, е подобряването качествата на услугите и поддържане на нивото на доходност при запазване цените за крайните потребители. За постигането на тази цел е необходимо значително редуциране на загубите на вода от системата. Изпълнението на план за повишаване на експлоатационната и икономическата ефективност на водоснабдителни системи изисква подходяща комбинация от предвидливост, технологични инструменти и опростяване на процесите. 

1. Водоснабдяване. Пречистване на водите. Канализация. Канализационни съоръжения и системи. Отпадъчни и 2. Автоматизация 
 628.1/.3:65.011.56(045)
Ключови думи: 1. водоснабдяване 2. водоснабдителни системи 3. водоснабдителни мрежи 4. автоматизация 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  2. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 2739

- 305 -

Сп Б 448

Автономните роботи променят света на бизнеса . // Логистика, XII, 2016, N 1, с. 59. 

   В статията са представени 3 компании, които правят важни стъпки в роботиката и производството на автоматизирани роботи. 

1. Автоматични системи. Роботи. Автомати 2. Транспортиране на товари 
 007.52(045)
Ключови думи: 1. роботизация 2. роботизирани системи 3. автоматизация на складове 4. роботи и манипулатори 
Тематични рубрики: 1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  2. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 2479

- 306 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Състезание с дрони / Александър Александров. // Новата икономика, VI, 2016, N 59, с. 130 - 131. 

   Летящите дрони отдавна не са новост и едва ли има жители на големите градове, които да не са ги виждали над главите си по време на музикални и спортни събития, политически протести или просто летейки над улиците. Затова и следващата стъпка - превръщането им в инструмент за състезания - изглеждаше напълно логична. Интересът към този нов тип развлечение расте с бързи темпове и мнозина вече го определят като спорта на бъдещето. 

1. Въздухоплаване. Авиация 2. Роботи. Манипулатори. Промишлени роботи 
 629.73:621.865(045)
Ключови думи: 1. дрони 2. дронове 3. летателни апарати 4. безпилотни летателни апарати 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 2622

- 307 -

Сп Б 526

Григорова, Тони.  Новата мощ на технологиите / Тони Григорова. // Новата икономика, VI, 2016, N 58, с. 76 - 78. 

   Има две трудни решения за този, който управлява предприятие, или е негов собственик: какво да прави с хората, когато те стават излишни поради автоматизация или свиване обема на работа, и какво да прави с малкото кадри, когато има силен недостиг на работна ръка. Компютрите вършат все повече работа, така те изяждат "хляба" на мнозина. Но пък расте цената на хората с умения да използват възможностите на компютрите. 

1. Автоматизация и механизация на производството 2. Компютърни технологии 
 65.011.54/.56:004(045)
Ключови думи: 1. автоматизация на производството 2. роботизация 3. роботизирана технология 4. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 2508

Кибернетика . Фина механика.

- 308 -

Сп Б 553

Eircsson: Интернет на нещата в лозаро - винарството . // Нетуърк] NetworkWorld България, XX, 2015, N 6, с. 5 - 9. 

   Винарската индустрия е един от многобройните сектори, които изследват потенциала на IoT. В статията се описват ползите от внедряването на системата в лозаро-винарството. 

1. Автоматични управляващи системи 2. Лозарство, винарство 3. Автоматизация на селскостопанското производство 
 631.1:65.011.56 *(045)
Ключови думи: 1. internet of things 2. лозаро-винарство 3. производствени технологии 4. автоматизация на селското стопанство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2492

- 309 -

Сп Б 393

Microsoft gives users confidence to move to the cloud . // ISO Focus +, 2015, N 111, с. 28 - 31. 

   Microsoft направи изявление, че е издаден сертификат ISO/IEC 27018 за cloud privacy. Ерик Стефанс (CTO) отговорен за Азия и пасифика в публичния сектор, обяснява защо компанията е прибегнала до това и как стандартът ще защити бизнеса и данните на потребителите. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 2. Интернет - охрана и сигурност 
 681.324(045)
Ключови думи: 1. облак 2. облачна сигурност 3. стандарти 4. съхранение на данни 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2505

- 310 -

Сп Б 526

Григорова, Тони.  Информационните технологии навлизат и в пчеларството / Тони Григорова. // Новата икономика, VI, 2016, N 61, с. 102 - 104. 

   Bee Smart Technologies е компания, която се занимава с дигитализиране на пчеларството. Нейният екип вярва, че информационните технологии може да се използват за спасяването на пчелите. Чрез опрашването на растенията пчелите влияят върху една трета от земеделската продукция. Затова измирането им е световен проблем, чието решение трябва да се намери скоро, иначе човечеството ще плати огромна цена. 

1. Информационни технологии 2. Пчеларство 
 681.518:638.1(045)
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. информационни сигнали 3. пчеларство 4. сензори 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2761

- 311 -

Сп Б 397

Карапенчев, Йордан.  Забравете Wi - FI, идва ерата на LI - FI / Йордан Карапенчев. // Образование и специализация в чужбина, 2016, N 63, с. 62 - 63. 

   Съкращението LI - FI идва от английското Light Fidelity. Това е технология за двустранно разпространение на безжичен интернет, подобно на WI - FI. Технологията е създадена от проф. Харалд Хаас и може да предизвика революция в интернет - достъпа. В статията се описват спецификациите, предимствата и бъдещето на технологията. 

1. Предаване на данни 2. Интернет 3. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 681.324:621.383.001.76(045)
Ключови думи: 1. Light Fidelity 2. Wi-Fi 3. Li-Fi технология 4. безжични технологии 5. интернет технологии 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2477

- 312 -

Сп Б 540

Компютри в щепсел  : Пред най- новите миниатюрни компютри вашият изглежда като небостъргач. // Пърсънъл] Personal computer World България, 2015, N 8, с. 15. 

   Статията разкрива иновациите и тенденциите в развитието на мини компютрите. 

1. Компютърни науки и технологии 2. Компютърни технологии 
 004(045)
Ключови думи: 1. мини ЕИМ 2. миникомпютри 3. развитие 4. компютри 5. компютърен дизайн 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2514

- 313 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Новости в областта на интегралните сензори / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2016, N 2, с. 44 - 54. 

   Трудно е да се намери област от съвременната индустрия, където не се използват сензори. Стремежът към малки размери и тегло на устройствата заедно с необходиостта от дълъг експлоатационен срок рязко увеличи производството на интегрални сензори с нарастващо разнообразие в моделите и параметрите. 

1. Сензори 
 621.382.001.76(045)
Ключови думи: 1. сензори 2. сензорни системи 3. сензорно възприемане 4. аналогови сензори 5. цифрови сензори 6. оптични сензори 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2728

- 314 -

Сп Б 322

Надеждны ли съвременные производственные системы?  / Хамилтън Търнър и др. // Открытые системы, 2015, с. 29 - 33. 

   Мащабните кибератаки, които се случват от време на време ни карат да се замислим за риска от катастрофа, причинена от нарушение в калибровките в промишленото обурудване. Днес няма как да се съмняваме в това, че съществува реална опасност от масова кибератака, от която може да се предизвика промяна в производствените процеси и да се променят например настройките за автомобилните спирачки. 

   Други автори: Жюл Вайт, Хайме Камелио, Кристофър Уилямс, Брандън Еймос,

1. Системи за автоматично управление. Общи въпроси. Кибернетични характеристики на системите 2. Информационна сигурност 
 681.51(045)
Ключови думи: 1. кибербезопасност 2. информационна безопасност 3. надеждност 4. производство 5. кибератаки 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2627

- 315 -

Сп Б 341

Пазарни и технологични тенденции при разходомерите . // Инженеринг ревю, 2016, N 2, с. 80 - 82. 

   Измерването на разход се прави за течни и газови флуиди. Методите за измерване на разход се развиват през последните три десетилетия и въз основа на тях са разработени редица видове разходомери като скоростомерни, обемни, масови, електромагнитни и ултразвукови. 

1. Разходомери 
 681.12(045)
Ключови думи: 1. разходомери 2. ултразвукови разходомери 3. цифровизация 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2732

- 316 -

Сп Б 483

Пет] 5 Промени в дейта центъра, причинени от облачни изчисления . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, 2015, N 12, с. 62. 

   Освен че предоставя възможности за иновации, cloud моделът дава много възможности за собствениците и операторите на дейта центрове, доставчиците управляващи услуги (Managed Service Providers, MSP) и вендорите на хардуер. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 2. Автоматични цифрови електронноизчислителни машини 
 681.324(045)
Ключови думи: 1. облачни изчисления 2. облак 3. облачни технологии 4. облачно съхранение 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2501

- 317 -

Сп Б 341

Разходомерите: настояще и бъдеще . // Инженеринг ревю, 2016, N 1, с. 72 - 76. 

   Измерването на разхода на флуиди е абсолютна необходимост в почти всички сфери на промишлеността. За осъществяването на тази дейност се прилагат различни методи и оборудване, съобразено с условията на работа и спецификите на конкретния флуид. Сред намиращите най-масово приложение и непрекъснато нарастващ пазарен дял са кориолисовите и ултразвукови разходомери. 

1. Разходомери за течности, газове, пара и др. 
 681.12.001.3(045)
Ключови думи: 1. разходомери 2. кориолисови разходомери 3. ултразвукови разходомери 4. многофазни разходомери 
Тематични рубрики: 1. Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2601

- 318 -

Сп Б 412

Темелков, Илия.  Облачно по коледа:накъде духа вятърът за облачните услуги / Илия Темелков. // Хай Ком] Hi Comm, 2016, N 176, с. 018 - 019. 

   Основните предимства на облака са неговата цена, гъвкавост и по- висока сигурност, която осигурява дори при компании с нужда от голяма инфраструктура. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 681.324(045)
Ключови думи: 1. облак 2. облачен компютинг 3. облачни технологии 4. облачно съхранение 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2495

- 319 -

Сп Б 540

Три[ 3D XPoint  : Забравете РАМ и флаш- нов тип супербърза памет обещава революция при персоналните компютри. // Пърсънъл] Personal computer World България, 2015, N 11, с. 52. 

   Статията предствя нов тип компютърна памет, до хиляда пъти по- бърза от днешните HAND- флаш чипове, USB и полупроводникови (SSD) носители. 

1. Компютърни науки и технологии 
 004(048.1)
Ключови думи: 1. външна памет 2. компютри 3. компютърен хардуер 4. иновационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2515

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

- 320 -

Сп А 12

Высокотемпературные припои, полученые методом механического легирования  / И. Ю. Ефимочкин и др. // Сварочное производство, 2015, N 3, с. 25 - 28. 

   Предложен е алтернативен метод за изготвяне на високотемпературни спойки и изпитан метод за механично легиране. 

   Др. автори: С. В. Федотов, В. С. Рылньников, А. Н. Афанасиев- Ходыкин

1. Запояване 2. Леене на метали 3. Прахова металургия 
 621.791:621(045)
Ключови думи: 1. прахова металургия 2. високотемпературно запояване 3. механично легиране 4. кислород 5. спектрометър 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  2. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 2708

- 321 -

Сп А 12

Гладков, Э. А. и др.  Определение эффективного радиуса пятна нагрева электрических дуг / Э. А. Гладков, Бабкин. А. С., В. Н. Рощупкин. // Сварочное производство, 2015, N 1, с. 10 - 14. 

   Предложена е методика за определяне на ефективен радиус при точково дъгово нагряване r0, която се заключава в повтарящо се изчисляване на радиус и дълбочина на проникване по уравнение на движещия се източник на топлина с разпределние по закона за топлинните потоци. 

   Др. автори: Н. Э. Бауман, А. С. Бабкин, В. Н. Рощупкин

1. Нагряване, термична обработка на металите 2. Електродъгово заваряване 
 621.78(045)
Ключови думи: 1. точково дъгово нагряване 2. топлинен поток 3. теория на сходство 4. нисковъглеродна стомана 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  2. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 2707

- 322 -

Сп А 12

Гончаров, В. С.  Технологические параметры процесса нанесения многокомпонентных износостойких покрытий / В. С. Гончаров. // Сварочное производство, 2015, N 10, с. 29 - 34. 

   В разработката е посочен метод на закаляване в основата, на който лежат сборни резултати от физико - химични въздействия върху слоисти композиционни покрития, с цел получаване термостабилно и удароустойчиво покритие. 

1. Метали - обработка 2. Покрития - защитни - нанасяне 
 669.9(045)
Ключови думи: 1. защитни покрития 2. корозионна устойчивост 3. топлоустойчивост 4. вакуумно-дифузно насищане 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 2713

- 323 -

Сп А 13

Климова, Т. А. и др.  Исследование природы образования "темных пятен" на поверхности длинномерных алюминиевых профилей и их влияние на механические свойства полуфабрикатов / Т. А. Климова, А. И. Шигапов, Т. А. Ильинкова. // Металловедение и термическая обработка металлов, 2015, N 1, с. 3 - 8. 

   Определени са механически свойства и твърдост на на различни проби, които имитират омекотяване на тъмните зони на дълги алуминиеви профили от сплав В95оч. Определят се границите на допускаемото снижение на твърдостта на сплавта. 

1. Алуминий - металургия 2. Алуминий и неговите сплави - заготовки 
 669.71(045)
Ключови думи: 1. алуминиеви сплави 2. дългопрофилни детайли 3. тъмни петна 4. алуминий 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 2658

- 324 -

Сп А 13

Кондратьев, С. Ю и др.  Новый подход к синтезу поршковых и композиционных материалов електронным лучом / С. Ю Кондратьев, Ю. А. Соколов. // Металловедение и термическая обработка металлов, 2016, N 3, с. 40 - 44. 

   Експериментално обоснована перспектива за промишелно използване за технологията на електронно - лъчевия синтез за получаване на прахови и композитни материали, предназначени за изготвяне на изделия. 

   Част 2: Практические резулаты на примере сплава ВТ6

1. Прахова металургия - изследвания, експерименти 2. Електронни лъчи 
 621.762.01(045)
Ключови думи: 1. прахова металургия 2. композитни материали 3. електронно-лъчева обработка 4. титанови сплави 5. износоустойчиви покрития 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  2. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 2665

- 325 -

Сп А 23

О модернизации сталелитейных цехов с използованием современных технологий формообразования  / Е. A. Чернышов и др. // Литейное производство, 2015, с. 36 - 38. 

   Разгледани са съвременните способи за изготвяне на форми, техните области на приложение и проблеми в тяхното усвояване в хода на модернизацията на леярските цехове. 

   Други автори: А. А. Евлампиев, А.В. Королев, С. А. Кузнецов, Л. А. Иванова

1. Леене на отделни метали и сплави 2. Дефекти на отливките 
 621.74.669(045)
Ключови думи: 1. отливки 2. формообразуване 3. смесообразуване 4. смеси 5. проектиране 6. модернизация 7. леене 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 2640

- 326 -

Сп А 19

Перфектната резба  : Разходите намаляват - призводителността расте. // Машиностроене и електротехника, 65, 2016, N 2, с. 28 - 29. 

   В статията са предствени иновации на фирмата ИСКАР, която предлага три нови метода за високо производителни, икономични и точни резбонарезни операции. 

1. Изработване на резби 2. Металургични процеси 
 621.99(045)
Ключови думи: 1. резбонарязване 2. металообработващи машини 3. металообработване 4. резбови инструменти 
Тематични рубрики: 1. Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).  2. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 2653

- 327 -

Сп А 13

Полуфабрикат длинномерного продукта из сплавов Ni - Ti с повишенными механическими свойствами  / В. А. Андреев и др. // Металловедение и термическая обработка металлов, 2015, N 2, с. 19 - 21. 

   Изследва се хладната деформация и термичната обработка на механичните и функционалните свойства на горещи дългопрофилни полуфабрикати от Ni - Ti сплав с ефекта памет на формата. 

   Др. автори: В. С. Юсупов, М. М. Перкас, В. В. Просвирнин, С. А. Бондарева

1. Никел и никелови сплави, свойства 
 669.24(045)
Ключови думи: 1. никелови сплави 2. никел - титаниева сплав 3. памет на формата 4. дългопрофилни детайли 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 2659

- 328 -

Сп А 13

Рудской, А. И. и др.  Новоы подход к синтезу порошковых и композиционных материалов електронным лучом / А. И. Рудской, С. В. Соколов. // Металловедение и термическая обработка металлов, 2016, N 1, с. 30 - 35. 

   Разгледан е процеса на електронно - лъчев синтез върху конструкционни и инструментални прахови композитни материали. Показано е как новата технология включва математическо моделиране на всяка отделна операция. 

   Част 1. Технологические особенности процесса.

1. Прахова металургия - изследвания, експерименти 
 621.762.01(045)
Ключови думи: 1. прахова металургия 2. композитни материали 3. електронно-лъчева обработка 4. високотемпературно запояване 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  2. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 2664

- 329 -

Сп А 12

Сайфуллин, Р. Н. и др.  Плазменная наплавка порошковых материалов в магнитном поле / Р. Н. Сайфуллин, И. А. Рафиков, А. П. Павлов. // Сварочное производство, 2015, N 5, с. 3 - 9. 

   Изследва се влиянието на надлъжното магнитно поле върху свойствата на заварявания метал. 

1. Плазмено заваряване 2. Електромагнетизъм. Електромагнитно поле. Електродинамика. Теория на Максуел 
 621.791.755(045)
Ключови думи: 1. плазмено заваряване 2. надлъжно магнитно поле 3. възстановяване на детайли 4. прахообразен материал 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  2. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  
  

Сист. No: 2710

- 330 -

Сп А 12

Сварка волконными лазерами материалов больших толщин со сканированием луча и пременением порошковой присадки на основе никеля  / С. В. Курынцев и др. // Сварочное производство, 2015, N 12, с. 22 - 26. 

   Проведените механични изпитания и металографични изследвания на заваръчни съединения са получени посредством влакнест лазер в режим сканиране и прах на основата на никел в качеството му на присадъчен материал. 

   Др. автори: А. Н. Туполева, И. В. Грезев, Е. М. Шамов

1. Лазерно заваряване 
 621.791.8(045)
Ключови думи: 1. лазерно заваряване 2. влакнести лазери 3. заваръчна техника 4. прахова присадка 5. механични свойства 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  2. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  
  

Сист. No: 2715

- 331 -

Сп А 12

Сидоров, В. П. и др.  Исследование скорости расплавления покрытых электродов / В. П. Сидоров, В. А. Федякин, Р. Б. Кутулбаев. // Сварочное производство, 2016, N 1, с. 3 - 5. 

   Експериментално е установена степен на неравномерност на скоростта на разтопяване заради топлинното преминаването на ток през покритите електроди. 

1. Заваръчно оборудване 2. Електроди 
 621.791.7(045)
Ключови думи: 1. покрити електроди 2. коефициент на разтопяване 3. процедури на измерването 4. изчисляване на параметри 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  2. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  
  

Сист. No: 2716

- 332 -

Сп А 12

Сидоров, В. П. и др.  Исследование допустимых отклонений параметров дуговой двухсторонней сварки / В. П. Сидоров, А. В. Мельзитдинова. // Сварочное производство, 2016, N 3, с. 11 - 15. 

   Разгледани са вариантите за определяние на допустимите отклонения в параметрите в процеса на заваряване. 

1. Електродъгово заваряване 
 621.791.75(045)
Ключови думи: 1. електродъгово заваряване 2. параметри 3. изследване 4. заваръчни технологии 5. двустранно аргоново заваряване 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  2. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 2718

- 333 -

Сп А 13

Формирование износостойкого хромникелевого покрытия с ососбо высоким уровнем теплостойкости комбинированной лазерно - термической обработкой  / А. В. Макаров и др. // Металловедение и термическая обработка металлов, 2015, N 3, с. 39 - 46. 

   Изследвано е влиянието на термично въздействие при температура 200 - 1050 градуса по целзии върху структурата, фазовия състав, микротвърдостта и тробиологичните свойства на хлъзгане по закрепен абразив с NiCrBSi покритие ПГ-10Н-01 и полученото газово - прахово лазерно заваряване. 

   Др. автори: Н. Н. Соболева, И. Ю. Малыгина, А. Л. Осинцева

1. Хром и неговите сплави. Хромиране 2. Лазерно заваряване 
 669.26(045)
Ключови думи: 1. хромникелова стомана 2. лазерно заваряване 3. микротвърдост 4. топлоустойчивост 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 2660

- 334 -

Сп А 12

Шолохов, М. А. и др.  Методика расчета параметров двухдуговой многопроходной сварки плавящимся электродом в защитных газах / М. А. Шолохов, В. А. Ерофеев, С. И. Полосков. // Сварочное производство, 2015, N 7, с. 9 -16. 

   Разгледана е методика за решение на задача с определени параметри, при която се обезпечава устойчивото искрене в тесен участък чрез метод на компютърно инженерен анализ и преведени теоритични съотношения на свързващите параметри на заваряване с размера на шева. 

1. Електродъгово заваряване 
 621.791.75(045)
Ключови думи: 1. дъгово заваряване 2. електроди 3. рязане на металите 4. компютърен анализ 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 2712

Езикознание. Филология. Литература

История. Георафия. Биографии. Археология.

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.

Компютри. Програмни продукти.

- 335 -

Сп Б 483

Butler, Brandon.  IPaaS: Следващата важна облачна технология / Brandon Butler. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, 2016, N 4, с. 48 - 51. 

   Интеграционните платформи, използвани като услуга, осигуряват свързването на множество облаци. Анализаторите предвиждат, че скоро за тези технологии ще се харчат над 1 млрд. годишно. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 681.324(045)
Ключови думи: 1. облачни технологии 2. облачна платформа 3. бизнес анализ 4. бази от данни 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2685

- 336 -

Сп Б 247

Driving progress forward . // Traffic Engineering and Control, 2015, N 3, с. 254. 

   С правителството на Обединеното Кралство се вземат важни стъпки за развитието в правилната насока на безпилотните коли и внедряването им като технология, Адриан Татум представя прогреса до сега. 

1. Автомобили - техника на електрическото регулиране 2. Автомобили - електронно оборудване 
 629.113:621.07(045)
Ключови думи: 1. безпилотни системи 2. автомобили 3. автомобилен транспорт 4. безпилотни автомобили 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2507

- 337 -

Сп Б 540

HTTP/2  : Интернет е на прага да стане по бърза и по безопасна благодарение на цифрата "2". // Пърсънъл] Personal computer World България, 2015, N 5, с. 35. 

   Статията разказва за актуализирания уеб- протокол HTTP 1.1, който е въведен за първи път през 1999г . Новият HTTP/2 ще ускори интернет, като позволи на уеб страниците да се зареждат по бързо. 

1. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 2. Компютри - софтуерни продукти 3. Интернет 
 681.324:621.39.001.3(045)
Ключови думи: 1. интернет протокол 2. интернет 3. HTTP/2 4. Internet 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2511

- 338 -

Сп Б 341

Industry 4.0 възможности и предизвикателства на индустриалния Интернет . // Инженеринг ревю, 2016, N 2, с. 62 - 74. 

   Същността на визията за industry 4.0 - Интернет на нещата (Iot), е повсеместната връзка между хора, предмети и машини. Тази връзка има за цел да произведе разнообразие от нови стоки и услуги. Продуктите, транспортните средства или инструментите ще могат да "преговарят" в рамките на един виртуален пазар за това кой елемент на производството би изпълнил най-добре следващата стъпка на производствения процес. 

1. Автоматизация и механизация на производството 2. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 65.011.54/.56:681.324(045)
Ключови думи: 1. автоматизирано производство 2. автоматизация и механизация 3. механизирано производство 4. интернет на нещата 5. индустриален Интернет 6. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2730

- 339 -

Сп А 19

Schaeffler приложение за супер прецизни лагери . // Машиностроене и електротехника, 64, 2015, N 10-11, с. 14. 

   Статията презентира безплатно приложение "Precision Desk", което включва услуги за супер прецизните търкалящи и линейни лагери. 

1. Лагери: плъзгащи, търкалящи, дробинкови, ролкови и др. 2. Компютърни технологии в машиностроенето 
 621.822(045)
Ключови думи: 1. лагери 2. монтиране на основни лагери 3. компютърен софтуер 4. проверка 
Тематични рубрики: 1. Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2528

- 340 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Ерата на живите компютри / Александър Александров. // Новата икономика, VI, 2016, N 58, с. 110 - 111. 

   Човечеството се учи да използва изчислителната мощ на плесените и бактериите в опит да създаде много по-мощни компютри. 

1. Компютърни науки и технологии 
 004.001.76(045)
Ключови думи: 1. компютърни технологии 2. компютри 3. дигитализация 4. бактерии 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2509

- 341 -

Сп Б 322

Волков, Дмитрий.  Открытая архитектура информационных систем / Дмитрий Волков. // Открытые системы, 2015, с. 25 - 27. 

   Всички части на информационните системи взаимодействат сами със себе си, а не със своите ползуватели. Как еднакво и ефективно да организираме работа и с човека и с другите системи? Едно от решенията - "Открита архитектура на информационната система". 

1. Информационна система 
 659.2(045)
Ключови думи: 1. интеграция 2. информационни системи 3. открита архитектура 4. приложения 5. интегрирани системи 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2626

- 342 -

Сп Б 438

Григоров, Десислав.  В помощ на водача и флийт мениджъра / Десислав Григоров. // Камиони, 2015, N 9

   Електронните системи за подпомагане работата на шофьорите на тежкотоварни автомобили са част от оборудването на съвременните камиони. В статията се представят иновациите в сферата на водещи компании като Mercedes- Benz- FleetBoard, Renault- Trucks Optifleet и Volvo-Trucks Dynafleet. 

1. Автоматизация на транспорта 2. Автомобилен транспорт 3. Автоматични системи 
 007.5(045)  + 656.13(045)
Ключови думи: 1. електронни системи за управление 2. автоматизация на товарните превози 3. камиони 4. тежкотоварни автомобили 5. товарен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2480

- 343 -

Сп Б 438

Григоров, Десислав.  В помощ на водача и флийт мениджъра / Десислав Григоров. // Камиони, 2015, N 10, с. 71-73. 

   Електронните системи за подпомагане работата на шофьорите на тежкотоварни автомобили са част от оборудването на съвременните камиони. В статията се представят иновациите в сферата на водещи компании като DAF- Driver Performance Assistant, Iveco- Driving Style Evaluation и Scania- Fleet Management. 

   Продължение от бр. 9

1. Автоматизация на транспорта 2. Автоматични системи 3. Автомобилен транспорт 
 007.5(045)  + 656.13(045)
Ключови думи: 1. автоматизация на товарните превози 2. тежкотоварни автомобили 3. електронни системи за управление 4. товарен транспорт 5. камиони 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2481

- 344 -

Сп А 2181

Караманев, Георги.  Д-р Компютър / Георги Караманев. // Списание Осем, 2015, N 9, с. 84 - 88. 

   Система създадена от български учени, може да намали наполовина цезаровите сечения по медицински причини и да помогне за повече здрави бебета. 

1. Акушерски операции. Ембриотомия. Кесарово сечение 2. Устройства за наблюдение. Сигнални устройства 
 618.5-089(045)  + 629.1.018(045)
Ключови думи: 1. кардиотокография 2. акушерски операции 3. мониториране на медицински параметри 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2485

- 345 -

Сп Б 397

Карапенчев, Йордан.  Забравете Wi - FI, идва ерата на LI - FI / Йордан Карапенчев. // Образование и специализация в чужбина, 2016, N 63, с. 62 - 63. 

   Съкращението LI - FI идва от английското Light Fidelity. Това е технология за двустранно разпространение на безжичен интернет, подобно на WI - FI. Технологията е създадена от проф. Харалд Хаас и може да предизвика революция в интернет - достъпа. В статията се описват спецификациите, предимствата и бъдещето на технологията. 

1. Предаване на данни 2. Интернет 3. Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 
 681.324:621.383.001.76(045)
Ключови думи: 1. Light Fidelity 2. Wi-Fi 3. Li-Fi технология 4. безжични технологии 5. интернет технологии 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2477

- 346 -

Сп Б 540

Компютри в щепсел  : Пред най- новите миниатюрни компютри вашият изглежда като небостъргач. // Пърсънъл] Personal computer World България, 2015, N 8, с. 15. 

   Статията разкрива иновациите и тенденциите в развитието на мини компютрите. 

1. Компютърни науки и технологии 2. Компютърни технологии 
 004(045)
Ключови думи: 1. мини ЕИМ 2. миникомпютри 3. развитие 4. компютри 5. компютърен дизайн 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2514

- 347 -

Сп Б 483

Кръстева, Надя.  ИТ стратегиите на финансовите институции - в период на бърза адаптация към новите реалности / Надя Кръстева. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, 2016, N 3, с. 4 - 6. 

   В разпределнието на ИТ бюджетите на доставчиците на финасови услуги през 2016 - а личат предпочитания към използването на ИТ аутосорсинг и реализация на "нововъведения променящи бизнеса". 

1. Управление на бюджета. Бюджетни планове. Финансов контрол 2. Информационна сигурност 
 336.126(045)
Ключови думи: 1. ИТ разходи 2. инвестиции 3. ИТ системи 4. операционна стратегия 5. финансова организация 6. сигурност на информацията 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2648

- 348 -

 

Матвеев, В. А. и др.  Оценка уровня риска безопасности атаки DOS - функций маршрутизации системы сигнализации ОКС - 7 в цети GSM / В. А. Матвеев, Р. А. Бельфер, Е. В. Глинская. // Вестник МГТУ имени Н. Э. Баумана-серия "Приборостроение", 2015, с. 127 - 138. 

   Статията разкрива развитието на методологията за оценка на нивото на сигурност от атаки от DoS рутиращите функции на CCS7 сигналната система в GSM мрежата. 

1. Радиотелефония. Радиокомуникации. GSM комуникации 2. Интернет - система за сигурност 
 621.395:621.396(045)
Ключови думи: 1. GSM комуникации 2. сигурност на мрежите 3. сигнализация 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2555

- 349 -

Сп Б 322

Откритытые системы сегодня . // Открытые системы, 2016, с. 3 - 9. 

   Статията представя новостите и тенденциите в компютърните системи и данни и начините за тяхната защита. 

1. Компютърни системи за програмно управление и автоматизация 2. Кибернетика, еволюция и развитие 
 62-529:004(045)
Ключови думи: 1. квантови системи 2. открити компютърни системи 3. тенденции на развитие 4. обработване на данни 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2657

- 350 -

Сп Б 540

Панев, Георги.  Професионалното образование в ИКТ сектора : Състояние, необходими компетентности и бъдещо развитие / Георги Панев. // Пърсънъл] Personal computer World България, 2015, N 7, с. 23. 

   Статията разкрива възможностите и недостатъците на обучението на ИКТ специалисти в България. 

1. Методика на обучението по информатика 2. Информационни и комуникационни технологии 
 372.800.4(045)
Ключови думи: 1. обучение 2. ИТ специалисти 3. ИТ кадри 4. ИТ сектор 5. развитие 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2513

- 351 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  Трафик - по лесния начин / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2016, N 4, с. 46 - 47. 

   Статията разкрива няколко начина, чрез които може да се докара трафик към вече създадена интернет страница. 

1. Интернет - приложение 2. Информационна реклама 
 004.7(045)
Ключови думи: 1. интернет трафик 2. интернет реклама 3. интернет страница 4. практически съвети 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2649

- 352 -

Сп А 2033

Реализация индексных алгоритмов поиска простых чисел с помощью параллельных вычислений  / В. А. Минаев и др. // Вестник МГТУ имени Н. Э. Баумана-серия "Приборостроение", 2015, с. 82 - 90. 

   За реализацията на новия подход за обезпечаване на безопасността на информационните системи е предложен индексен алгоритъм за търсене на прости числа с използване на паралелни изчисления. 

   Др. автори: М.П. Сычев, С.А. Никонов, Д.В. Никеров

1. Аналитична, адитивна и др. теории на числата. Вероятностна теория на числата 2. Алгоритми - програмиране 
 511.3(045)
Ключови думи: 1. прости числа 2. алгоритми 3. алгоритмичен език 4. паралелни изчисления 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2558

- 353 -

Сп А 2033

Романова, Т. Н. и др.  Метод резюме для разработки универсального многоцелевого анализатора кодов программ с возможностью обнаружения различных классов дефектов в программах, созданных с изпользованием языков C и C++ / Т. Н. Романова, А. В. Сидорин. // Вестник МГТУ имени Н. Э. Баумана-серия "Приборостроение", 2015, с. 75 - 96. 

   Представено е подробно описание на разработка на метода за междупроцентен анализ с метода резюме за символно изпъленение. Този метод е реализиран на базата на модел анализатора Clang Static Analyzer, което позволява да се използва метод резюме за разработка на универсален многоцелеви анализатор с възможности за търсене в различни класове дефекти в програми разработени с език C и C++. 

1. Програмиране, производствени методи и разработки 2. Програмни езици 
 519.6/.8(045)
Ключови думи: 1. символно програмиране 2. C/C++ (език за програмиране) 3. дефекти 4. анализ 5. clang static analyzer 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2556

- 354 -

Сп Б 540

Твърдотелните батерии  : Постигането на "заветната цел" в развитието на батериите може да доведе до по- тънки устройства, които издържат много, много по- дълго без презареждане. // Пърсънъл] Personal computer World България, 2015, N 6, с. 28. 

   Статията разказва за нов тип презареждаеми батерии, с двойно по- голям капацитет от традиционните литиево- йонни, които се използват в повечето телефони, таблети и лаптопи. 

1. Компютърни науки и технологии 2. Хардуер 3. Батерии 
 004(045)  + 004.3(045)
Ключови думи: 1. твърдотелни батерии 2. компютърен хардуер 3. хардуер 4. батерии 5. акумулаторни батерии 6. телефони 7. таблет 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2512

- 355 -

Сп Б 341

Технологични тенденции при индустриалните PC . // Инженеринг ревю, 2016, N 3, с. 49 - 52. 

   Интегрирането на по-добри технологии и автоматизация в комерсиалните продукти, производственото оборудване и станциите за изпитване е постоянно предизвикателство. Същевременно това е продължителен процес, необходим за подобряване на производителността и повишаване на приходите на компаниите. При специфицирането на платформи за автоматизация, най-често се налага да се вземе решение дали да се използват стандартни индустриални персонални компютри (IPC) или да се внедри напълно специализиран хардуер за управление. 

1. Компютри 
 681.322(045)
Ключови думи: 1. компютри 2. индустриална автоматизация 3. хардуерни устройства 4. технологични тенденции 5. компютърни комуникации 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2738

- 356 -

Сп Б 540

Три[ 3D XPoint  : Забравете РАМ и флаш- нов тип супербърза памет обещава революция при персоналните компютри. // Пърсънъл] Personal computer World България, 2015, N 11, с. 52. 

   Статията предствя нов тип компютърна памет, до хиляда пъти по- бърза от днешните HAND- флаш чипове, USB и полупроводникови (SSD) носители. 

1. Компютърни науки и технологии 
 004(048.1)
Ключови думи: 1. външна памет 2. компютри 3. компютърен хардуер 4. иновационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2515

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.

- 357 -

 

Браткова, М.  Особенности проведения подготвительного етапа периода адаптации ребенка с расстройствами атистического спектра к ДОО / М Браткова. // Дошкольное воспитание, 2015, N 3, с. 76 - 80. 

   В статията са разкрити особеностите при изучаване на деца в предучилишна възраст с аутизъм, посещаващи предучилищни образователни организации. Посочени са методите за определяне на нивото на техните психофизически и индивидуални особености, за да се определи продължителността на адаптацията. 

1. Педагогическа психология на предучилищната възраст 2. Аутизъм - при децата - наръчници и ръководства 
 373.015.3(045)
Ключови думи: 1. аутизъм 2. предучилищна педагогика 3. аутисти 4. детска психология 5. адаптация 6. психологически модели 7. емоционални разстройства 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2593

- 358 -

Сп Б 321

Димитрова, Нели.  За квалификацията на учителя по физика / Нели Димитрова. // Наука, 26, 2016, N 2, с. 36 - 41. 

   В статията са засегнати проблемите пред учителите по физика, които имат желание да повишат квалификацията си или да получат такава и възможностите и практиките в други държави. 

1. Учители - квалификации 2. Продължаване на образованието и преквалификация 
 37.018.47(045)
Ключови думи: 1. преквалификация 2. учители 3. системи за квалификация 4. квалификация на кадри 5. международни програми 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2698

- 359 -

Сп А 2107

Емeльянова, И. Н.  Методика диагностики нравственных ореинтиров с помощью моральных дилемм / И. Н. Емeльянова. // Начальная школа, 2015, N 6, с. 19 - 23. 

   Нравственото развитие е ключово за възпитанието на съвременните ученици. Трябва да се създадат нравствени ориентири , които са ръководещи принципи за изграждане на ценностна система, която да позволява да се вземат адекватни решения. 

1. Нравствено възпитание - основно образование 
 37.034(045)
Ключови думи: 1. нравствено възпитание 2. ценностно развитие 3. ценностни системи 4. подходи в образованието 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2754

- 360 -

Сп А 2107

Колесникова, А. С.  Школьные страхи у дошкольников как проблема психолого - педагогического исследования / А. С. Колесникова. // Начальная школа, 2015, N 12, с. 39 - 42. 

   В психолого - педагогическата литература се засяга въпросът за необходимостта от изучаване на страха от училище, не токова в началните ученици, колкото при децата от подготвителните групи. 

1. Занимания в предучилищна възраст - педагогическа психология 
 372.3.03(045)
Ключови думи: 1. психолого-педагогическо развитие 2. страх 3. училище 4. предучилищна възраст 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2756

- 361 -

Сп А 2107

Кузеванова, С. В. и др.  Реализация идей инклюзивного образования детей начальной школе / С. В. Кузеванова, Н. А. Гурьянова. // Начальная школа, 2015, N 1, с. 11 - 14. 

   В процеса на обучение всеки учител се е сблъсквал с определени трудности за формиране на учебни навици в отделни ученици. Като правило тези деца имат ограничени възможности поради здравни проблеми. 

1. Начално училище - учебно възпитателна работа 
 371.311(045)
Ключови думи: 1. начална педагогика 2. психични заболявания 3. учебни навици 4. приобщяване 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2721

- 362 -

 

Подготовка воспитателя в условиях сетего взимодействия организаций высшего и дошкольного образования  / Л. Волобуева и др. // Дошкольное воспитание, 2015, N 2, с. 101 - 109. 

   В статията е представен нов модел практически ориентиран спрямо подготовката на предучилищни педагози в условията на взаимодействие с ВУЗ-а и предучилищните образователни организации, разработен в съответствие с целта на провежданата държавна политика за модернизация в педагогическото образование. 

   Др. автори: Г. Толкачева, Е. Изотова, М. Парамонова

1. Педагогика - изследвания 2. Висши педагогически училища 
 378.937.000.159.9(045)
Ключови думи: 1. предучилищна и начална педагогика 2. подготовка на кадри 3. педагогическа квалификация 4. предучилищна педагогика 5. педагогически училища 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2592

- 363 -

Сп А 2107

Пупкова, Н. Ф.  Социализация младших школьников с девиантным поведением / Н. Ф. Пупкова, Л. П. Карпушина. // Начальная школа, 2016, N 1, с. 18 -20. 

   Едни от основните задачи на съвременната педагогика е да се определят ефективните средства за повишаване на качеството на възпитание и социализация в учащите се и по специално при децата с девиантно поведение. 

1. Педагогическа психология в началното училище 2. Девиантно поведение - социологични проблеми 
 371.015.3(045)
Ключови думи: 1. девиантно поведение 2. начална училищна педагогика 3. социализация 4. методи 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2757

- 364 -

Сп А 2108

Савельева, Ю.  Особенности восприятия детьми дошкольного возраста произведений художественной литературы / Ю Савельева. // Дошкольное воспитание, 2015, с. 51 - 58. 

   В статията е акцентирано върху важността на проблема за формирането на речеви навици и читателски умения в предучилищна възраст, като предпоставка за формиране на грамотна култура на четене. 

1. Занимания за развитие на интелекта и личността в предучилищната възраст 2. Четене 
 372.3.03(045)
Ключови думи: 1. предучилищно възпитание 2. четене 3. развитие на въображението 4. развитие 5. читателски навици 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2600

- 365 -

Сп А 2107

Смолеусова, Т. В.  Развитие критического мышления средствами чтения и письма в математиеском образовании / Т. В. Смолеусова. // Начальная школа, 2015, N 5, с. 45 - 51. 

   Технологията за развитие на критическата мисъл посредством четене и писане в математическото образование предлага на учителите конкретни примери за мотивиране на учебната дейност, осмисляне на математическите понятия и правила, сформиране на графични и и организаторски умения в мисленето с цел достигане на нови личностни, метапредметни и предметни планирани резултати. 

1. Методи за изучаване на проблемите на възпитанието, образованието и обучението 2. Иновации 
 37.012(045)
Ключови думи: 1. иновации в образованието 2. методика на обучение 3. математика 4. педагогика на обучението 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2753

- 366 -

Сп А 2107

Стойлова, Л. П.  Исследовательские задания по математике и умение доказывать / Л. П. Стойлова. // Начальная школа, 2015, N 9, с. 58 - 60. 

   Разглежда се проблемът за оформяне на универсални учебни умения, които в основата си са свързани с развитието на мисленето при учащите се. В тази връзка трябва да се съблюдават оределени условия и в частност, изработване на опора за активното разбиране и мислене. 

1. Други учебни предмети. Методика на обучението на отделните учебни предмети 2. Мислене 
 372.8(045)
Ключови думи: 1. възпитание и образование 2. обучение по математика 3. интелектуално развитие 4. разбиране и мислене 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2755

- 367 -

Сп А 2107

Фабрикантова, Е. В. и др.  Дидактические возможности документ - камеры в начальном образовании и пути их реализации / Е. В. Фабрикантова. // Начальная школа, 2015, N 4, с. 27 - 31. 

   В статията са описани различни способи и начини, чрез които камерата може да се използва като нагледно помагало в началното обучение на учениците. 

1. Педагогика - детска 2. Помагала за учители 
 37.013.77(045)
Ключови думи: 1. начално образование 2. учебно-възпитателен процес 3. учебно пособие 4. документиране 5. цифрова камера 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2719

- 368 -

Сп А 2108

Хасанова, Г.  O подходах к сексуальному образованию детей в Европе / Г Хасанова. // Дошкольное воспитание, 2015, с. 100 - 109. 

   В статията се обръща внимание на необходимостта от сексуално възпитание при децата според конвенцията на съвета на Европа No 201 " За защита на децата от сексуална експлоатация и сексуални злоупотреби от 25.10.2007 и разтифицирана в Руската Федерация. Разглеждат се подходите и документите за реализацията на хартата в последните години. 

1. Секс - социален аспект 2. Основни права - права на човека - права и задължения на гражданите 3. Европейски съюз - образование 
 342.7:061 EC(045)
Ключови думи: 1. европейска етика 2. сексуално обучение 3. методи за съгласуване 4. предучилищна възраст 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2599

- 369 -

Сп А 2108

Черданцева, А.  Технология развития творческого воображения дошкольников / А. Черданцева. // Дошкольное воспитание, 2015, с. 112 - 120. 

   В статията се разглежда технология за развитие на въображението на деца в предучилищна възраст, по време на игрови занятия и куклени спектакли, в чиято основа лежи авторска приказка. 

1. Педагогическа психология, развитие на психиката и способностите 2. Педагогическа психология на предучилищната възраст 
 373.015.3(045)
Ключови думи: 1. предучилищна и начална педагогика 2. възрастова психология 3. предучилищна психология 4. въображение 5. интерактивни методи 6. диалог 7. игри 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2598

- 370 -

Сп А 2108

Шаховская, С и др.  Развитие лексики дошкольников в системе Монтессори - педагогики / С Шаховская, К Дмитриева. // Дошкольное воспитание, 2015, с. 97 - 104. 

   В статията се анализира опитът с работата в детските центрове, прилагащи педагогическата системата Монтесори. 

1. Педагогика - детска 2. Педагогика - методология 
 373.015.3.000.159.9(045)
Ключови думи: 1. метод Монтесори 2. детска педагогика 3. методи на възпитание 4. възпитание 5. предучилищна и начална педагогика 6. лексика 7. развитие 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2602

- 371 -

Сп А 2107

Шуриева, А. Б.  Синдром дефицита внимания с гиперактивностью и аутизм у детей дошкольного и младшего школьного возраста / А. Б. Шуриева. // Начальная школа, 2016, N 5, с. 63 - 65. 

   В статията се разглежда проблемът за социалната дезадаптация на деца, които проявяват синдорм на дефицит на внимание, аутизъм и хиперактивност. Обсъждат се методики и направления за справяне с проблема при деца в предучилищна и ранноучилищна възраст. 

1. Възпитание на душевно болни. Аутизъм (педагогически аспект) 2. Възпитание, образование и обучение на специални групи и лица. Дефектология 
 376.4(045)
Ключови думи: 1. аутизъм 2. хиперактивност 3. синдром на дефицит на внимание 4. предучилищна и начална педагогика 5. социализация 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2758

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.

Техника на безопасността.

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми.

Хранително-вкусова промишленост.

- 372 -

Сп Б 383

Бакаливанова, Тодорка и др.  Характеристика на стоковите яйца при съхранение. Липидна пероксидация при кулинарна обработка : Част I. Яйцето. Какво се крие зад черупката - храна, лекарство или демон / Тодорка Бакаливанова, Костадин Василев. // Птицевъдство, 25, 2015, N 6, с. 26 - 28. 

   Птичето яйце е сложна, високо диференцирана и съвършена по своя строеж полова клетка. То е хетерогенен продукт, изграден от три компонента - жълтък, белтък и черупка. Строежът и съставът на птичето яйце напълно съответстват на функцията му на раждането на нов живот. При птиците от кокошия вид яйцата имат биологична, хранителна и търговска стойност, а при пуйките и водоплаващите птици те имат преди всичко биологична стойност и се използват предимно за репродукция поради малкия им брой. 

1. Домашни птици 2. Яйца 
 636.5637.4(045)
Ключови думи: 1. животновъдство 2. птицевъдство 3. яйца 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2473

- 373 -

Сп Б 383

Бакаливанова, Тодорка и др.  Характеристика на стоковите яйца при съхранение. Липидна пероксидация при кулинарна обработка : Част II. Промени при съхранение на стокови яйца / Тодорка Бакаливанова, Николай Калоянов. // Птицевъдство, 25, 2016, N 1, с. 25 - 29. 

   Целта на проекта са измененията, свързани със стареенето на яйцата чрез проследяване на морфологичните показатели и функционалните свойства на белтъка и жълтъка при съхранението им. 

1. Домашни птици 2. Яйца 
 636.5:637.4(045)
Ключови думи: 1. животновъдство 2. птицевъдство 3. яйца 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2524

- 374 -

Сп Б 394

Богоева, Ирена.  Хранителната верига и оценката на риска за околната среда / Ирена Богоева. // Хранително-вкусова промишленост, LXV, 2016, N 4, с. 18 - 19. 

   Посредством оценката на риска за околната среда (Environmental Risk Assessment - ERA) се преценява влиянието върху околната среда, причинено от: въвеждането на генно модифицирани растения, прилагането на различни субстанции в храни, фуражи или в растителна защита, или въвеждането и разпространението на вредители по растенията. В специални области, като ГМО или пестициди, законодателството на Европейския съюз (ЕС) изисква от Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) да провежда оценка на риска за околната среда. В добавка към ERA, EFSA оценява също и риска за здравето на хората и животните, причинен от химически замърсители или микробиологични опасности, който може да се среща в околната среда и следователно да навлезе в хранителната верига. 

1. Хранително-вкусова промишленост 2. Хигиена на храненето. Режим на хранене 
 664.01.000.504.056(045)  + 613.2.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. хранителна верига 2. хранителни продукти 3. ГМО и околна среда 4. пестициди 5. замърсители 6. добавки 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2714

- 375 -

Сп Б 394

Гаджева, Магдалина и др.  Безглутенови изделия за хора, страдащи от непоносимост към глутена / Магдалина Гаджева, Пенка Шейтанова, Петя Митева. // Хранително-вкусова промишленост, LXV, 2016, N 3, с. 18 - 19. 

   Непоносимостта към глутена се установява при консумацията на пшенични и ръжени изделия. Заболяването е известно като безглутенова ентеропатия или т. нар. цьолиакия. Непоносимостта към глутена уврежда лигавицата на тънките черва. Това се установява при консумация на хлебни изделия от брашна, съдържащи глутен. Признаците на заболяването се изразяват със стомашни болки, разстройства, кожни обриви и загуба на тегло. 

1. Суровини в хлебарството 
 664.64.000.61(045)
Ключови думи: 1. хранително-вкусова промишленост 2. хлебни изделия 3. брашно 4. безглутенови хлебни изделия 5. глутен 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2709

- 376 -

Сп Б 394

Георгиева, Весела.  Микроводорасли в български бутилирани води / Весела Георгиева. // Хранително-вкусова промишленост, LXV, 2016, N 3, с. 30 - 34. 

   Целта на настоящото проучване е определяне видовата принадлежност на водорасли, след доказването, че те са причината за промени във външния вид (потъмняване, позеленяване, образуване на утайки и др.) на минерални, изворни и трапезни води, след бутилирането им. 

1. Хигиена на напитките. Питеен режим. Лечебни води. Медицински води 2. Анализ на водата 
 613.3(045)  + 543.3(045)
Ключови думи: 1. бутилирани води 2. трапезни води 3. микроводорасли 4. качество на водата 5. питейна вода 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2711

- 377 -

Сп Б 394

Десет] 10 водещи тенденции за 2016 г. - интернет светът на опаковките . // Хранително-вкусова промишленост, LXV, 2016, N 4, с. 20 - 23. 

   Светът е един голям търговски център. Точките на продажба са навсякъде. Намираме се във вихъра на революция. Интернет просто променя всичко: дизайн, маркетинг и търговски структури. Това оказва значително влияние и върху опаковките, които играят дори още по-важна роля поради факта, че постепенно се налагат като централен елемент в процеса на покупката. Про Картон (Pro Carton) разглежда десетте най-значими международни тенденции. 

1. Хранително-вкусова промишленост 2. Опаковки за храни 
 664.012:621.798(045)
Ключови думи: 1. хранително-вкусова промишленост 2. опаковки на храни 3. опаковка 4. търговия 5. дистрибуция 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2720

- 378 -

Сп Б 521

Дулева, Веселка.  Ползите за здравето от консумирането на пълнозърнести храни / Веселка Дулева. // Психология журнал, XIV, 2016, N 3, с. 10 - 12. 

   Зърнените продукти са част от храната на хората още от преди 10 000 години. През последните 3000 - 4000 години за голяма част от населението в света зърнените храни са основна част от ежедневното хранене. Едва преди около 100-тина години обаче започват да се използват валякови мелници, които позволяват да се отделят триците и започва приготвянето и консумирането на рафинирани зърнени брашна и зърнени продукти. Зърнените храни (жито, ориз, царевица, ръж, ечемик, овес) и продуктите от тях са основната растителна храна за човека и доставят най-голяма част от енергията за деня. 

1. Хранително-вкусова промишленост - механизация 2. Житни растения. Зърнени култури 3. Хигиена на храненето. Режим на хранене 
 664.012:633.1 (045)  + 613.2(045)
Ключови думи: 1. зърнени култури 2. зърнени храни 3. здравословни храни 4. здравословно хранене 5. въглехидрати 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2706

- 379 -

Сп Б 394

Защо хората купуват биологични продукти? Да отделим мита от мотивацията . // Хранително-вкусова промишленост, LXV, 2016, N 5, с. 35 - 37. 

   След периода на несигурност от 2014-2015 г., днес продажбите и търсенето на биологични храни отново бележат растеж, стимулиран от още по-сериозни претенции за здравословност, от още по-натурални производствени методи и от цялостно подобрение на вкусовите качества. Биологичната храна и нейната полезност за здравето са обект на най-строго наблюдение. Съвременното мислене подсказва, че биологичната храна има по-висока хранителна стойности е по-малко изложена на пестициди в сравнение с храните, произведени по конвенционалните методи на селското стопанство. 

1. Хранително-вкусова промишленост 
 664.01.000.57(045)
Ключови думи: 1. хранително-вкусова промишленост 2. биологично земеделие 3. биологично зеленчукопроизводство 4. биологични храни 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2745

- 380 -

Сп Б 394

Иновация при капачките премахва консервантите във виното . // Хранително-вкусова промишленост, LXV, 2016, N 5, с. 25. 

   Новаторската винтова капачка за бутилки, разполагаща с потенциал да ограничи чувствително винените алергии, е разработена в най-популярния винарски район в Австралия. 

1. Опаковки 2. Вина. Винопроизводство 
 621.798:663.2.001.76(045)
Ключови думи: 1. винопроизводство 2. вина 3. бутилки 4. бутилиран алкохол 5. бутилиране на вина 6. капачки 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2742

- 381 -

Сп Б 568

Конрад, Алекс.  Бой с храна / Алекс Конрад. // Forbes България, 2016, N 57, с. 85 - 91. 

   Статията разкрива създаването на един от най- успешните стартъпи компанията Blue Apron, която продава пакетирани вечери за 40 млн. долара на месец. Това ли е бъдещето на храната или просто поредният балон, който рано или късно ще се спука. 

1. Бизнес 2. Иновации 3. Хранителна промишленост 4. Видове и форми на предприятията 5. Хранителни продукти. Приготвяне на храната 
 658.11(045)  + 641(045)
Ключови думи: 1. стартъпи 2. пакетирана вечеря 3. храна 4. бизнес иновации 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2488

- 382 -

Сп Б 382

Корковите молци в избата . // Лозарство и винарство, 64, 2016, N 5, с. 12 - 13. 

   Икономическите щети от корковия молец в избата може да бъдат значителни. Борбата с тях е необходима не само за запазването на ценните вина, но въобще на цялото депозитно отделение. Дори и тогава, когато вредите не са трагични, корковите молци причиняват неприятности и притеснения. 

1. Винопроизводство 2. Винарски изби 3. Болести и неприятели и борбата с тях 
 663.2:634.8:632(045)
Ключови думи: 1. винопроизводство 2. винарски изби 3. коркови тапи 4. молци 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2527

- 383 -

Сп Б 394

Лазова-Борисова, Илиана.  Технологични показатели за получаване на безглутенов хляб предназначен за специфични здравословни нужди / Илиана Лазова-Борисова. // Хранително-вкусова промишленост, LXV, 2016, N 4, с. 30 - 34. 

   Целта на изследването е да се разработят формули и нови технологии за получаване на безглутенов хляб предназначен за специфични здравословни нужди. 

1. Суровини в хлебарството 2. Хляб и хлебни изделия 
 664.64.000.61(045)  + 664.66.000.61(045)
Ключови думи: 1. хранително-вкусова промишленост 2. хранителни продукти 3. хляб 4. хлебни изделия 5. здравословно хранене 6. здравословни храни 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2722

- 384 -

Сп А 62

Метод за получаване на хляб от смесени брашна на пшеница, овес, ръж, ечемик и тритикале  / Надка Михалкова и др. // Растениевъдни науки, 52, 2015, N 5, с. 60 - 65. 

   Целта на изследването е да се установи метод за получаване на хляб от миксове на пшеница, ръж, овес, ечемик и тритикале с ръжена закваска. 

   Други авт.: Силвия Иванова, Габриела Маринова, Валентин Бъчваров, Петя Първанова

1. Хляб - произвоство 2. Житни растения. Зърнени култури 
 664.6:633.1(045)
Ключови думи: 1. житни растения 2. зърнени култури 3. хлебопроизводство 4. хляб 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2458

- 385 -

Сп Б 394

Предизвикателствата пред опаковъчната промишленост . // Хранително-вкусова промишленост, LXV, 2016, N 5, с. 26. 

   Съществено влияние върху хранителните опаковки оказва и все по-масовото възприемане на здравето като фактор, съчетано с нарастващо желание от страна на потребителите за гарантирана безопасност. Следователно, в бъдеще пакетираната храна ще трябва да посреща по-добре растящите очаквания на консуматорите относно безопасността на храните и качеството на продуктите. В същото време, целта е да се предпази масовото производство, което също е изключително гъвкаво и ефективно по отношение на влаганите ресурси. 

1. Опаковки за храни 2. Хранително-вкусова пломишленост - консервиране 
 621.798:664.01(045)
Ключови думи: 1. хранително-вкусова промишленост 2. опаковки на храни 3. безопасност на храните 4. качество на храната 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2743

- 386 -

Сп Б 382

Сравнителна характеристика между електродиализата и обработката с изкуствен студ по отношение на някои параметри от физикохимичния състав на виното  / Надежда Благоева и др. // Лозарство и винарство, 64, 2016, N 2, с. 27 - 32. 

   Целта на настоящото изследване е да се направи сравнителна характеристика между електродиализата и обработката с изкуствен студ по отношение на някои параметри от физикохимичния състав на български вина. 

1. Вина. Винопроизводство 
 663.2.002.2(045)
Ключови думи: 1. винопроизводство 2. винарски технологии 3. вина 4. електродиализа 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2723

- 387 -

Сп Б 394

Точев, Диян.  Влиянието на транс-резвератрола върху окислението на розови вина от мавруд / Диян Точев. // Хранително-вкусова промишленост, LXV, 2016, N 5, с. 28 - 34. 

   Целта на настоящата работа е да бъде изследвано влиянието на резвератрола върху окислителните процеси на розовото вино и гроздовата мъст. Използва се българският сорт Мавруд с доказано количество резвератрол. Направените опити са разработени съвместно от Центъра по Розе - Видаубан, Франция и Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки - София. 

1. Вина. Винопроизводство 
 663.2.001.3(045)
Ключови думи: 1. винопроизводство 2. винарски технологии 3. винарство 4. вино 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2744

- 388 -

Сп Б 329

Хляб и бисквитки от еднозърнест лимец  / Надка Михалкова и др. // Земеделие плюс, 121, 2015, N 9-10, с. 29 - 32. 

   Нарастващото търсене на здравословни храни и осведомеността на потребителите за отрицателната реакция към някои зърнени храни е довела до възстановяване отглеждането на някои древни култури, като еднозърнестия и двузърнест лимец. 

   Други авт.: Силвия Иванова, Илиана Борисова, Габриела Маринова, Валентин Бъчваров

1. Хляб и хлебни изделия 2. Житни растения. Зърнени култури 
 664.6:633.1(045)
Ключови думи: 1. хляб 2. хлебни изделия 3. лимец 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2453

- 389 -

Сп Б 394

Чавдарова, Светла и др.  Проучване върху миграцията на терефталова киселина в бутилки от полиетилентерефталат / Светла Чавдарова, Тери Врабчева, Таня Баракова. // Хранително-вкусова промишленост, LXIV, 2015, N 12, с. 25 - 28. 

   Целта на настоящото проучване е разработване и внедряване на течнохроматографски метод с UV детекция за определяне на специфичната миграция на терефталовата киселина във вода (минерална, изворна и трапезна) съхранявана в бутилки от полиетилентерефталат. 

1. Изделия, пластмасови 
 678.7.002.3(045)
Ключови думи: 1. бутилки 2. пластмасови бутилки 3. питейна вода 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2110

- 390 -

Сп Б 382

Шнайдер, Илона.  Нови резултати за шихтовата филтрация и битартратната стабилност / Илона Шнайдер. // Лозарство и винарство, 64, 2016, N 1, с. 26 - 29. 

   Филтрацията на виното през шихти в шихтови филтри е отдавна познат и установен метод във винарството, който продължава непрекъснато да се развива. Дълбочинно-филтриращите шихти имат при това задачата да отделят надеждно утайките и микроорганизмите, например дрожди, млечнокисели бактерии и в същото време да съхранят ценните субстанции, като цвят и аромати, а с това и типичността на виното. 

1. Винопроизводство 2. Винарски изби 
 663.2.001.76(045)
Ключови думи: 1. винопроизводство 2. винарски изби 3. винарски технологии 4. вина 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2625

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело.

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.

- 391 -

Сп Б 341

Power-over-Ethernet (PoE) технология в светодиодното осветление . // Инженеринг ревю, 2016, N 1, с. 66 - 67. 

   Power-over-Ethernet (PoE) е технология, използвана в кабелни Ethernet локални мрежи (LAN), която доставя електрическа енергия по същия кабел, по който доставя и Ethernet данни. Това намалява броя на кабелите, които трябва да бъдат монтирани, за да могат устройствата едновременно да бъдат захранвани с енергия и да бъдат свързани в една мрежа. Проектантите и управителите на съоръженията продължават да откриват нови начини, с които да получават облаги от използването на PoE мрежи, като добавят устройства, които никога преди това не са били свързани в една мрежа, например светодиодното осветление. 

1. Светотехника, устройства 
 628.9.001.76(045)
Ключови думи: 1. светотехника 2. светодиодно осветление 3. светодиодни лампи 4. ИТ технологии 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 2597

- 392 -

Сп Б 341

Автоматизация на водоснабдителни системи . // Инженеринг ревю, 2016, N 3, с. 54 - 57. 

   Едно от предизвикателствата, пред които са изправени ВиК дружествата, е подобряването качествата на услугите и поддържане на нивото на доходност при запазване цените за крайните потребители. За постигането на тази цел е необходимо значително редуциране на загубите на вода от системата. Изпълнението на план за повишаване на експлоатационната и икономическата ефективност на водоснабдителни системи изисква подходяща комбинация от предвидливост, технологични инструменти и опростяване на процесите. 

1. Водоснабдяване. Пречистване на водите. Канализация. Канализационни съоръжения и системи. Отпадъчни и 2. Автоматизация 
 628.1/.3:65.011.56(045)
Ключови думи: 1. водоснабдяване 2. водоснабдителни системи 3. водоснабдителни мрежи 4. автоматизация 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  2. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 2739

- 393 -

Сп Б 341

Защитни покрития за тръбопроводна арматура . // Инженеринг ревю, 2016, N 2, с. 110 - 114. 

   Покритията защитават клапаните и задвижващите механизми на крановете срещу износване, ерозия, химически въздействия и други сили, които заплашват тяхната дълготрайност и ефективност. Тези покрития могат да бъдат защитни (предпазващи от износване, корозия, окисляване и сулфидиране), или функционални (променящи свойствата на повърхността - електрическата проводимост, диелектрична якост и топлопроводимост). 

1. Тръбопроводна арматура. Здравина 2. Нанасяне на метални и неметални покрития върху метали и неметали. Метализация 
 621.646:621.793(045)
Ключови думи: 1. тръбопроводи 2. тръбопроводни арматури 3. покрития 4. защитни покрития 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 2735

- 394 -

Сп Б 341

Мониторинг и контрол на водоснабдителни системи . // Инженеринг ревю, 2015, N 9, с. 66 - 69. 

   За да се осигури ефективно управление на водоснабдяването и безпроблемна работа на съоръженията, са необходими централизирани платформи за мониторинг и контрол на ВиК мрежите с локално разположени измервателни устройства и сензори из цялата система, които да изпращат данни в реално време към контролния център. Посредством такива технологии могат да бъдат своевременно регистрирани и бързо локализирани течове по водопроводите. 

1. Водоподемни съоръжения 
 628.12(045)
Ключови думи: 1. водоснабдителни системи 2. водоснабдяване 3. течове 4. водопроводи 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 2464

- 395 -

Сп Б 383

Подобряване на консумацията на вода и фураж с LED осветление . // Птицевъдство, 25, 2015, N 6, с. 29 - 30. 

   Теренни проучвания с птици показват, че осветяването на хранилките и поилките помага на птиците да достигнат своя генетичен потенциал при значително подобряване на консумацията, както на фураж, така и на вода. Това включва увеличение на телесното тегло на 7-ия и 21-ия ден и крайното пазарно тегло, както и по-ранната възраст за клане и хомогенност по телесното тегло. 

1. Хранене на животните. Поене. Норми, техника, инвентар 2. Изкуствени източници на светлина 
 636.084 *:628.9.04(045)
Ключови думи: 1. животновъдство 2. птицевъдство 3. хранене на животни 4. фуражи 5. LED осветление 6. LED лампи 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 2472

- 396 -

Сп Б 341

Спецификация за оперативна съвместимост на LED светлоизточници (Zhaga) . // Инженеринг ревю, 2016, N 2, s. 76 - 79. 

   Бъдещото развитие на осветителните тела със светодиоди е сигурно, защото съвместимите светлинни източници от различни доставчици ще са налични и в дългосрочен план. Когато модулите се модернизират до по-нови, по-ефективни версии, те могат лесно да бъдат включени в съществуващи осветителни системи, така че осветителното тяло може да върви в крак с еволюцията на LED технологията, а не да остарява. 

1. Изкуствени източници на светлина 
 628.9.04 *.001.76(045)
Ключови думи: 1. осветление 2. светотехника 3. светодиоди 4. светодиодно осветление 5. LED лампи 6. LED осветление 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 2731

- 397 -

Сп Б 341

Съвременни технологии в корпусите на индустриалните LED осветители . // Инженеринг ревю, 2015, N 9, с. 62 - 65. 

   LED индустрията е един от най-бързо развиващите се технологични сектори. Внимателният подбор на материали на изработка на корпусните детайли, както и на съответните покрития, е от водещо значение за гарантирането на оптимална ефективност и дълъг експлоатационен цикъл на LED осветителите за агресивни индустриални среди. 

1. Изкуствени източници на светлина 
 628.9.04 *(045)
Ключови думи: 1. осветление 2. осветителна техника 3. осветителни уреди 4. LED осветление 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 2463

Машини и процеси с автоматично регулиране.

Ядрена техника.

Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.

- 398 -

Сп Б 341

Пълнене на течности във фармацията . // Инженеринг ревю, 2016, N 3, с. 72 - 76. 

   Фармацевтичните пълначни машини ускоряват модерния фармацевтичен производствен процес. Оборудването за пълнене на спринцовки се използва за пълнене в големи количества и осигурява стерилност и наливане на правилния обем. Пълначната машина за флакони може да пълни стотици контейнери за минута, като същевременно предотвратява загубата на продукт и напълването на различни обеми продукт във флаконите. 

1. Фармация 2. Машини - апарати - устройства -оборудване 
 661.12:67.05(045)
Ключови думи: 1. фармация 2. фармацевтична промишленост 3. пълначни машини 4. помпи 5. дюзи 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  
  

Сист. No: 2741

- 399 -

Сп Б 569

Рециклиране на отработени масла . // Екология & инфраструктура, 2016, с. 18 - 20. 

   Управлението на отработени масла е изключително важно, тъй като те се генерират в значителни количества в световен мащаб в разултат на транспортни и производствени дейности. Рециклирането на отработени масла не само предотвратява отрицателните въздействия върху човешкото здраве и околната среда от направилното им обезвреждане, но и спомага за запазването на един изчерпаем ресурс. 

1. Продукти от нефтен произход. Минерални масла и аналогични продукти 2. Масла - преработка 
 665.7.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. нефтопродукти 2. отработени масла 3. масла 4. рециклиране 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2567

- 400 -

Сп Б 394

Чавдарова, Светла и др.  Проучване върху миграцията на терефталова киселина в бутилки от полиетилентерефталат / Светла Чавдарова, Тери Врабчева, Таня Баракова. // Хранително-вкусова промишленост, LXIV, 2015, N 12, с. 25 - 28. 

   Целта на настоящото проучване е разработване и внедряване на течнохроматографски метод с UV детекция за определяне на специфичната миграция на терефталовата киселина във вода (минерална, изворна и трапезна) съхранявана в бутилки от полиетилентерефталат. 

1. Изделия, пластмасови 
 678.7.002.3(045)
Ключови думи: 1. бутилки 2. пластмасови бутилки 3. питейна вода 
Тематични рубрики: 1. Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2110


 Индекс по АВТОРИ

Butler, Brandon 335 
Абачараев, И. М. 188 
Абачараев, М. М. 187 
Авдеева, Ю. В. 5 
Актерян, Степан 1 
Александров, Александър 102 177 306 340 
Александров, И. К. 178 179 
Александров, Ю. И. 46 
Алексиева, Аксения 206 
Алексиева, С. А. 202 
Анастасова-Чопева, Минка 85 207 
Андреев, В. А. 327 
Андреев, Виктор Николаевич 70 
Анзова, Е. 6 130 
Арапова, П. 7 
Артес, А. Е. 103 
Архипов, М. В. 132 
Афанасиев- Ходыкин, А. Н. 105 320 
Афанасьев, О. Н. 8 
Афонина, Н 9 
Бабкин. А. С. 106 321 
Баджева, Снежина 180 
Баев, Орлин 10 
Баева, Ганка 208 
Бажелкова, Ивайла 386 
Бакаливанова, Тодорка 209 210 372 373 
Бакърджийски, Иван 386 
Баракова, Таня 389 400 
Баранов, В. С. 128 131 
Батурин, Д. А. 104 
Башилов, А. М. 201 
Бельфер, Р. А. 348 
Благоева, Виолета 211 
Благоева, Надежда 386 
Блинков, Б. С. 108 174 
Бобырева, С. Н. 147 
Богоева, Ирена 87 374 
Божилов, Ники 52 181 
Божинова, Радка 212 213 
Божкова, В. 214 
Божкова, М 143 
Божкова, Мая 11 53 
Бозуков, Христо 215 216 
Бондарева, С. А. 327 
Борисова, Анелия 217 279 
Борисова, Илиана 288 388 
Боровинова, Мария 218 279 
Ботева, Хриска 219 220 221 
Браткова, М 12 357 
Бровченко, А. Д. 197 
Бургов, Пресиян 13 
Бъчваров, Валентин 265 288 384 388 
Вайт, Жюл 314 
Василев, Димитър 222 237 
Василев, Костадин 209 372 
Василева, В. 38 
Василева, Вилиана 246 
Василева, Елисавета 223 286 
Велков, Николай 224 
Владева, С 143 
Владимирова-Манолова, Славева Милена 133 
Волков, Дмитрий 341 
Волобуева, Л. 33 362 
Воротникова, Н. А. 16 
Врабчева, Тери 389 400 
Гаврилова, Т. А. 14 
Гаджева, Магдалина 375 
Ганин, Н. Б. 122 
Генов, Николай 75 
Георге, Коши М. 107 
Георгиев, Г. 134 
Георгиев, Диян 225 226 
Георгиева, Весела 135 376 
Георгиева, Мария 225 226 
Георгиева, Н. 272 
Георгиева, Наталия 227 228 273 274 275 
Георгиева, Христина 229 
Гинчев, Г. 232 
Гишин, Стоян 159 184 
Гладков, Э. А. 106 321 
Глинская, Е. В. 348 
Голик, Юрий 54 
Головин, В. Ф. 132 
Гончаров, В. С. 322 
Горовска, Лора 166 
Грезев, И. В. 117 330 
Григоров, Десислав 185 186 342 343 
Григорова, Тони 88 307 310 
Гупта, Р. К. 107 
Гурьянова, Н. А. 361 
Делчев, Грози 230 
Джиганска, Ц. 149 
Димитрова, Мая 231 
Димитрова, Нели 358 
Динев, Петър 75 
Дмитриева, К 49 370 
Добряков, И. В. 15 
Дорохов, А. Ф. 187 188 
Дорохов, П. А. 187 
Дочев, Веселин 245 
Друмева-Йончева, Марина 233 
Дулева, Веселка 378 
Дьячков, А. П. 197 
Дюлгерски, Йовко 233 
Евлампиев, А. А. 325 
Егурузе, Катя Генова 136 
Ейберман, А. С. 16 
Еймос, Брандън 314 
Еленева, Ю. Я. 70 
Емeльянова, И. Н. 359 
Емельянов, А. Н. 137 138 
Енеева, М. А. 147 
Енчев, Станимир 253 
Епанешников, Д. А. 189 
Ерофеев, В. А. 334 
Етрополска, Анелия 234 
Ефимочкин, И. Ю. 105 320 
Жарин, А. Л. 113 163 
Жекова, Ев. 232 
Жекова, Евгения 235 
Желев, Звездомир 236 
Живондов, Аргир 222 237 
Зайцев, П. В. 202 
Зайцев, С. П. 202 
Зайцева, Н. П. 202 
Захариева, Катя 17 
Захариева, Мария 18 
Зеленцов, А. А. 190 
Иванов, Калоян 19 
Иванов, Петко 238 239 240 241 242 
Иванова, А. 38 
Иванова, Г. 232 
Иванова, Иванка 243 244 
Иванова, Ил. 232 
Иванова, Л. А. 325 
Иванова, Силвия 265 288 384 388 
Иванова-Ковачева, Гергана 245 255 
Изотова, Е. 33 362 
Илиева, Анна 246 
Ильинкова, Т. А. 323 
Йончев, Йонко 233 
Йотов, Стефан 71 72 73 74 
Кавтарадзе, Реваз Зурабович 190 
Калайджиева, Радост 276 
Калашникова, Е. А. 40 
Калинова, Щелияна 247 
Калоянов, Николай 210 373 
Калуцкий, Е. С. 108 174 
Камелио, Хайме 314 
Каменова, Иванка 248 249 
Карадимитрова, Румяна 20 
Караманев, Георги 139 344 
Карапенчев, Йордан 2 311 345 
Карпухин, К. Е. 192 
Карпушина, Л. П. 363 
Катинова, Боряна 250 251 
Кертиков, Тодор 252 
Кертикова, Даниела 252 
Кикиндонов, Цветан 253 
Киров, Димитър 254 
Киров, Кирил Петров 152 
Кирчев, Христофор 276 
Кирьянова, В. В. 137 138 
Климова, Т. А. 323 
Коган, Дмитрий 191 
Кожевников, Ю. А. 92 
Колев, Танко 284 
Колева, Любка 284 
Колесникова, А. С. 21 360 
Кондев, Г 296 
Кондратьев, С. Ю 109 324 
Конрад, Алекс 76 381 
Константинов, Емил 55 
Королев, А. В. 325 
Костенко, Е. В 147 
Костов, К. 38 
Костов, О 143 
Котобан, Д. В. 110 
Коцева, Петя 22 
Кочев, Йовчо 216 
Кочев, Н. С. 125 
Кръстева, Надя 77 347 
Кудряков, А. Г. 99 203 
Кузеванова, С. В. 361 
Кузнецов, С. А. 325 
Кузнецова, Т. В. 128 131 
Кумар, В. Анил 107 
Кунева, Велика 276 
Курмаев, Р. Х. 192 
Курынцев, С. В. 117 330 
Кутулбаев, Р. Б. 118 331 
Куцаров, Стефан 167 168 169 193 313 
Кътова, Анелия 268 
Лазова-Борисова, Илиана 383 
Лаукка, С 46 
Лачуга, Юрий Федорович 200 
Леонов, Игорь Владимирович 194 
Лечева, Иванка 257 
Лысунец, А. 123 
Майструк, А. В. 132 
Макаров, А. В. 333 
Макаров, С. О. 122 
Малыгина, И. Ю. 333 
Манолов, Иван 271 
Манчева, Жулиета 78 
Манчева, Лили 23 140 
Маринкова, Анелия 24 25 
Маринова, Габриела 265 288 384 388 
Маринова, Мария 141 258 
Маркова, Дима 293 294 
Марьин, Б. Н. 111 
Матвеев, В. А. 348 
Матев, Александър 276 
Машева, Стойка 259 260 261 262 263 264 
Медведев, В. В. 123 
Мельзитдинова, А. В. 119 332 
Методиева, Й. 149 
Миланова, Диана 26 
Минаев, В. А. 352 
Митев, Димитър 225 
Митева, Петя 375 
Митева, Х 38 
Митова, Соня 27 
Михалкова, Надка 265 288 384 388 
Михова, Теодора 225 226 
Мукхопадья, А. К. 107 
Мутафчиева, Майя 267 
Назаров, И. В. 281 
Найденов, Янчо 93 94 
Найденова, Галина 206 225 
Найденова, Йорданка 268 273 
Начева, Емилия 269 
Недялкова, А 38 
Несук, О. М. 147 
Нешев, Нешо 271 
Никеров, Д. В. 352 
Никитин, А. В. 112 171 
Николов, Хр. 56 
Николова, Весела 79 
Николова, Ив. 272 
Николова, Ивелина 227 228 273 274 275 
Никонов, С.А. 352 
Нопанен, М. 46 
Осинцева, А. Л. 333 
Павлов, А. П. 116 329 
Павлова, Надя 255 
Павлова, Павлина 142 
Панда, Р. 107 
Панев, Георги 3 350 
Пантелеев, К. В. 113 163 
Панчева, Цветомира 80 297 298 351 
Папазов, Георги 28 
Парамонова, М. 33 362 
Паркър, Робърт 314 
Пеев, Цветомир 29 299 
Пеева, Ана 30 
Пеева, Неда 31 58 
Пейчева, Златина 277 
Перкас, М. М. 327 
Петров, Драгомир 32 
Петров, Камен 81 
Петров, Мартин 300 
Петрова, Велина 218 
Петрова, Вилина 278 279 
Петрова, Г 143 
Петрова, Илияна 255 284 
Петрова, Л. В. 147 
Полосков, С. И. 334 
Попов, Венцислав 34 
Попов, Христо 114 
Попова, Анелия 35 36 59 60 
Попова, Мая 37 
Попски, Георги 225 226 
Поцелуев, А. А. 281 
Пракова, Г 38 
Просвирнин, В. В. 327 
Пряхин, А. С. 122 
Пупкова, Н. Ф. 363 
Първанова, Петя 265 384 
Разумов, А. Н. 132 147 
Рафиков, И. А. 116 329 
Рачовска, Гинка 277 
Резчиков, Е. А. 132 
Ройчев, Венелин 282 
Романова, Т. Н. 353 
Рощупкин, В. Н. 106 321 
Рудской, А. И. 115 328 
Русев, Георги 127 
Рылньников, В. С. 105 320 
Савельева, Ю 364 
Сазыкин, В. Г. 99 203 
Сайфуллин, Р. Н. 116 329 
Сакалова-Алимамин, Г. 144 
Самсонов, В. А. 200 
Санкаравельютам, П. 107 
Свистун, А. И. 113 163 
Семкова, Боряна 145 283 
Семынин, С. В. 197 
Сербезова, И. 146 
Сербезова-Великова, М. 146 
Серебровский, В. В. 108 174 
Сидорин, А. В. 353 
Сидоров, В. П. 118 119 331 332 
Симеонов, Явор 39 
Сиппо, А. 46 
Смолеусова, Т. В. 365 
Собкин, В. С. 40 
Соболева, Н. Н. 333 
Созинов, А. А. 46 
Соколов, С. В. 115 328 
Соколов, Ю. А. 109 324 
Спасов, Христо 386 
Станчева, Павлина 41 
Стоев, Лъчезар 153 
Стоева, Мими 42 61 
Стойлова, Л. П. 366 
Стойчев, Димитър 231 
Стоянова, Павлина 43 62 
Стоянова, Св. 232 
Стоянова, Светлана 245 255 
Стоянова, Снежина 44 45 63 
Стригулев, Начо 129 
Сычев, М. П. 352 
Темелков, Илия 318 
Темелкова-Петрова, Виолета 64 65 
Теренченко, А. С. 192 
Тихонов, А. К. 120 
Тодора, Величка 285 
Тодоров, Живко 284 
Тодорова, М. 142 
Толкачева, Г. 33 362 
Толостоухова, Т. Н. 281 
Точев, Диян 387 
Тошев, Стоян 101 
Тузов, Л. 122 
Туоминен, Т. 46 
Туполева, А. Н. 117 330 
Търнър, Хамилтън 314 
Угринов, Пламен 154 155 156 
Уилямс, Кристофър 314 
Умникова, Силвия 83 302 
Ур, Златина 286 
Фабрикантова, Е. В. 367 
Федотов, С. В. 105 320 
Федякин, В. А. 118 331 
Ханжин, В. Г. 112 171 
Харизанов, А. 287 
Хасанова, Г 368 
Хитова, Десислава 386 
Христова, Биляна 47 148 
Хрящев, Ю. Е. 189 
Цветанова, В. 149 
Ценев, Илия 75 
Цонков, Николай 66 
Чавдарова, Светла 389 400 
Черданцева, А. 48 369 
Чернышов, Е. A. 325 
Чижиков, А. Г. 92 
Чикуров, А. В. 120 
Шаламанова, Е. А. 8 
Шамов, Е. М. 117 330 
Шарф, Саманта 84 
Шаховская, С 49 370 
Швец, Ф. A. 14 
Шейтанова, Пенка 375 
Шередкина,Е. Е. 197 
Шестаков, Д. С. 125 
Шигапов, А. И. 323 
Ширинкина, А. И. 46 
Ширкова, Мариана 75 
Шишковский, И. В. 110 
Шнайдер, Илона 290 390 
Шолохов, М. А. 334 
Шуриева, А. Б. 50 371 
Щетинин, С. В. 165 
Щетинина, В. И. 165 
Юсупов, В. С. 327 
Янева, Красимира 51 
Янкова, Винелина 291 292 293 294 
Ярославцев, В. М. 121 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Правец" вече е и смартфон 166 
Driving progress forward 176 336 
Eircsson: Интернет на нещата в лозаро - винарството 204 308 
Healthy soils for healthy life 205 
HTTP/2 337 
Industry 4.0 възможности и предизвикателства на индустриалния Интернет 303 338 
IPaaS: Следващата важна облачна технология 335 
ISO 9001:2015 - Какво ново в последната версия на този стандарт? 1 
Microsoft gives users confidence to move to the cloud 309 
O подходах к сексуальному образованию детей в Европе 368 
Power-over-Ethernet (PoE) технология в светодиодното осветление 391 
Schaeffler приложение за супер прецизни лагери 173 339 
The big business of small companies 67 
Автоматизация на водоснабдителни системи 304 392 
Автономните роботи променят света на бизнеса 175 305 
Агресия и агресивно поведение 43 62 
Акумулаторите- реалност и грижи за тях 159 184 
Анализ на обектните отношения при гранична личностова организация 13 
Атаката на клонингите 129 
Безглутенови изделия за хора, страдащи от непоносимост към глутена 375 
Безопасность роботехники для восстановительной медицины 132 
Биофилтри за пречистване на отпадъчни газове 86 
Бой с храна 76 381 
Болести 259 260 262 264 
Болести и неприятели по вишната и борбата срещу тях при конвенционална и интегрирана растителна защита 279 
Британские ученые создали революционную батарею для електромобилей 182 
В подкрепа на предприемачеството 78 
В поисках такси 191 
В помощ на водача и флийт мениджъра 185 186 342 343 
В търсене на съвършения съд 56 
В Японии представлен електромобиль, получающий енергию по безпроводной связи 183 
Вертикални стругови машини с ЦПУ 156 
Вирусни и фитоплазмени болести по основните овощни видове 217 
Влияние на външните фактори върху родилната болка 149 
Влияние на различни варианти на затревяване върху химическия състав на плодове от къпини 225 
Влияние на торенето върху репродуктивния потенциал на арония 226 
Влияние на човешките ресурси върху конкурентоспособността на организациите в химията и металургията 296 
Влияние формы впускных каналов на еффективные и екологические показатели среднеобортоного дизеля 190 
Влиянието на транс-резвератрола върху окислението на розови вина от мавруд 387 
Внимание: черно гниене по лозата! 236 
Возможности компьютерных измерительных систем анализа изображений при изучении композиционных сверхпроводников 112 171 
Возможности коррекции дезадаптации детей дошкольного и школьного возраста 16 
Воля и съзнателна дейност на човека 51 
Восстановление и упрочнение деталей машин електроосажденными покрытиями 108 174 
Възможности за биологична борба срещу люцерновия сечко 235 
Възможности за биологично производство на фуражен грах 227 
Външната политика на Русия и някои нейни проекции на Балканите 66 
Выбор ребенка в кризисны период трех лет 7 
Высокотемпературные припои, полученые методом механического легирования 105 320 
Гизда - нов сорт обикновена зимна пшеница 277 
Гравитационните вълни променят представата ни за вселената 102 
Д-р Компютър 139 344 
Депозитни системи за отпадъци от опаковки 89 
Десет] 10 водещи тенденции за 2016 г. - интернет светът на опаковките 377 
Десет]10 извода от опита на ИТ директорите в Китай 68 295 
Детските неврози 47 148 
Диагностическое исследование когнитивной сферы ребенка раннего возраста, воспитывющегося в национально - смешанной семье 9 
Дидактические возможности документ - камеры в начальном образовании и пути их реализации 367 
Динамика мотивационно- целевых трансформаций учебной деятельности у учащихся основной школы 40 
Дискретная реализация алгоритма ПИД - регулятора частоты вращения дизельного двигателя 189 
Добив и качество на пшеница и пивоварен ечемик, отгледани в биологично земеделие 232 
Европейските енергийни борси и БНЕБ 69 160 
Електроника за автомобилостроенето 169 193 
Електронно мърморене 84 
Емисии от транспорт - измерване и прогрес в ограничаването им- част I 90 
Емоциональное выгорание у воспитателей детского сада 5 
Ерата на живите компютри 340 
Ефективност на селекцията на пшеница спрямо съвременните изисквания за устойчиво развитие на земеделието 223 286 
Ефикасна защита на картофите срещу колорадския бръмбар 294 
Еффективность и оборудование механической и физико - технической обработки 121 
Жизненост на семената при соя влияние на воден дефицит, акари и третиране с имидаклоприд 272 
За вирусните болести по оранжерийните домати 249 
За квалификацията на учителя по физика 358 
За остатъчните количества от дитиокарбамати в тютюна 215 
Забравете Wi - FI, идва ерата на LI - FI 311 345 
Заекването и причините за неговото възникване 11 53 
Закон за обществените поръчки 64 65 
Западният коренов червей - голяма опасност за царевицата 242 
Запазване и подобряване качеството на живот на пациентите с множествена склероза 133 
Засушаването и някои морфологични показатели на класа при зимна мека пшеница 245 
Защитни покрития за тръбопроводна арматура 150 393 
Защо хората купуват биологични продукти? Да отделим мита от мотивацията 379 
Иглолистните култури - анализ на съхненето 93 
Идва интернет на транспорта 180 
Идеальный термодинамический цикл ДВС с изохорным способами подвода теплоты 122 
Изборът на сорт е първият етап при изготвяне на технологичната карта 224 
Изграждане на дневен режим в ранна детска възраст 26 
Измервателни технологии в инсталации за биогаз и сметищен газ 91 
Измервателни трансформатори 161 162 
Изпитване на захарно сорго като суровина за производство на сладки вещества 253 
Използват ли земеделските производители алтернативни методи в борбата с почвените вредители 85 207 
Използование ультразвука для очистки сточных вод от металлов 92 
Изследване на нектаринови сортове в период на начално плододаване 222 237 
Индустриални абразиви 151 
Инновационная технология очистки кормушек и раздачи кормовой смеси животным 202 
Иновация при капачките премахва консервантите във виното 380 
Инструменти за едросерийно и автоматизирано производство 152 
Информационните технологии навлизат и в пчеларството 310 
Исследование алюминиевого сплава АА2219 после термомеханической обработки 107 
Исследование допустимых отклонений параметров дуговой двухсторонней сварки 119 332 
Исследование природы образования "темных пятен" на поверхности длинномерных алюминиевых профилей и их влияние на механические свойства полуфабрикатов 323 
Исследование скорости расплавления покрытых электродов 118 331 
Исследование структуры алюминида никеля после лазерной обработки 110 
Исследовательские задания по математике и умение доказывать 366 
ИТ стратегиите на финансовите институции - в период на бърза адаптация към новите реалности 77 347 
Италия - бизнес училища 2 
К методологий оценки енергетической еффективности трактора 200 
Как да се справим с плевелите при царевицата? 231 
Как се управляват процеси (четиво за четирите власти, политически партии, бизнес и правителствения сектор) 75 
Качество на семената при сортове грах 275 
Кладенецът в джоба 101 
Комбинированное смесеобразование в малоразмерных двигателях 188 
Комплексни препарати за торене при пролетна маслодайна рапица 255 
Компонентите на общуването и значението им в нашия живот 45 63 
Компонентите на общуването и значението им в нашият живот 44 
Компьютерная зависмость 8 
Компютри в щепсел 312 346 
Компютърните игри като източник на агресия при ученици в първи, втори и трети клас 20 
Конвенционална и интегрирана растителна защита при вишната 218 
Конкретни техники и ефекти при манипулиране на общественото мнение 42 61 
Конструктивно - технологическое обеспечение надеждности и долговечности болтовых соединений 111 
Контрол на смучещи неприятели и продуктивност на фураж при биологично производство на пролетен фуражен грах (Pisum sativum L.) 274 
Корковите молци в избата 256 382 
Краставицата - плод, зеленчук и лек 254 
Краставиците 261 
Критикувайте, моля! 80 298 
Листни и стъблени болести при соята 206 
Листните бълхи от сем. Psyllidae - преносители на фитоплазми по овощните видове 234 
Логистика без шофьор - автономните коли превземат пътя 181 
Макроелементи при тютюна - недостиг и излишък 212 
Мениджмънт на вирусните болести по картоф 248 
Метод за получаване на хляб от смесени брашна на пшеница, овес, ръж, ечемик и тритикале 265 384 
Метод резюме для разработки универсального многоцелевого анализатора кодов программ с возможностью обнаружения различных классов дефектов в программах, созданных с изпользованием языков C и C++ 353 
Методика диагностики нравственных ореинтиров с помощью моральных дилемм 359 
Методика расчета параметров двухдуговой многопроходной сварки плавящимся электродом в защитных газах 334 
Методы измерений работы выхода електрона для контроля состояния поверхностей в процессе трения 113 163 
Методы определения и устранения неравномерности цикловой подачи топлива при настройке ТНВД многоцилиндровых дизелей 125 
Механизми на аурикуларната терапия при лечението на наднормено тегло и затлъстяване 134 
Мидени черупки 266 
Микроводорасли в български бутилирани води 135 376 
Микроелементи при тютюн недостиг и излишък 213 
Минерално торене и качеството при картофите 271 
Митническият кодекс на Европейския съюз влезе в сила 52 
Моделирование скоростных характеристик ДВС для разработки автоматических систем управления с обратной связью 123 
Модель расхода енергии силового агрегата с ДВС 194 
Мониторинг и контрол на водоснабдителни системи 394 
Мотор-шпиндели 154 
Място и роля на акушерката в кабинетите по женска консултация 144 
Надеждны ли съвременные производственные системы? 314 
Неприятели 270 291 292 293 
Нобелова награда по химия за 2015г.:Репарация на ДНК 127 
Нобеловата награда по физика за 2015 година 114 
Нов неприятел по овощните дървета в Европа 250 
Новата мощ на технологиите 307 
Новая технология локального хромирования крупногабаритных штампов в протоке електролита 120 
Нови балкански геоикономически възможности пред България във външен вътрешнополитически план 81 
Нови неприятели заплашват пипер 244 
Нови неприятели по доматите в Европа 243 
Нови резултати за шихтовата филтрация и битартратната стабилност 290 390 
Новости в областта на интегралните сензори 168 313 
Новоы подход к синтезу порошковых и композиционных материалов електронным лучом 115 328 
Новые возможности генетической пренатальной диагностики 128 131 
Новые технологии использования алюминиевых сплавов в проиводстве деталей механизмов и машин 103 
Новый подход к синтезу поршковых и композиционных материалов електронным лучом 109 324 
О модернизации сталелитейных цехов с използованием современных технологий формообразования 325 
Облачно по коледа:накъде духа вятърът за облачните услуги 318 
Озон генератори 95 126 
ООН и основните принципи на международното право 55 
Опасности и рисковете, пред които са поставени медицинските и здравните специалисти, полагащи грижи за пациенти, заразени с вируса Ебола 146 
Определение эффективного радиуса пятна нагрева электрических дуг 106 321 
Оптимизиране на азотното торене 240 
Оптични комуникационни компоненти 167 
Ораторското майсторство е отличителна черта на всеки лидер 300 
Организационый капитал предприятия, его формирование и анализ с позиции ресурсного подхода к управлению 70 
Особенности восприятия детьми дошкольного возраста произведений художественной литературы 364 
Особенности проведения подготвительного етапа периода адаптации ребенка с расстройствами атистического спектра к ДОО 12 357 
От управление на персонала към управление на човешките ресурси 29 299 
Отговорността на образованата жена към превенцията на карцином на гърдата 136 
Откритытые системы сегодня 349 
Открытая архитектура информационных систем 341 
Отрасъл "Електротехника и електроника" в Европейския съюз и България 57 
Оценка еффективности применения газовых двигателей на автобусах городского типа 195 
Оценка на факторите торене и поливен режим върху добива от царевица на базата на математико-статистически анализ 276 
Оценка уровня риска безопасности атаки DOS - функций маршрутизации системы сигнализации ОКС - 7 в цети GSM 348 
Пазарни и технологични тенденции при разходомерите 315 
Пазете орехите от червясване 257 
Первы автобус на биотопливе из водораслей 96 196 
Перинатальные утраты: психологические аспекты, специфика горевания, формы психологической помощи 15 
Перфектната резба 124 326 
Пет] 5 Промени в дейта центъра, причинени от облачни изчисления 316 
Пиперът - традиционна култура за България 263 
Плазменная наплавка порошковых материалов в магнитном поле 116 329 
Плевели 247 
Повышение технического уровня судовых дизелей малой мощности 187 
Подвижни люнети за поддържане на детайли с ниска стабилност при надлъжно шлифоване 153 
Подготовка воспитателя в условиях сетего взимодействия организаций высшего и дошкольного образования 33 362 
Подобряване на здравните грижи за пациенти с хронични сърдечни заболявания чрез обучение в здравословен стил на живот 142 
Подобряване на консумацията на вода и фураж с LED осветление 280 395 
Подходи за контролиране на почвеното уплътняване 239 
Показатели еффективности работы современных машинно - тракторных агрегатов 197 
Ползите за здравето от консумирането на пълнозърнести храни 378 
Полският хвощ - полезната дрога 141 258 
Полупроводникови контактори 170 
Полуфабрикат длинномерного продукта из сплавов Ni - Ti с повишенными механическими свойствами 327 
Помпи за течности с висок вискозитет 158 
Потребности срещу мотиви в обяснение на човешкото поведение 37 
Предизвикателствата пред опаковъчната промишленост 385 
Предразсъдъците в човешките взаимоотношения 22 
Проектно - технологическое решение и техническое обеспечение животноводческой фермы 281 
Производствена технология за непикиран разсад от пипер и домати 229 
Промяна на човешката психика след поставяне на диагнозата рак на гърдата 6 130 
Проучване върху миграцията на терефталова киселина в бутилки от полиетилентерефталат 389 400 
Проучвания върху биологичната борба с плевелите 208 
Професионалното образование в ИКТ сектора 3 350 
Професия психотерапевт - мотиващия при избора 10 
Процесът на социализация 24 25 
Психоаналитичната гледна точка за депресивните състояния 41 
Психоаналитичната терапия 39 
Психози 27 
Психосоциални фактори на работната среда при специалисти по здравни грижи 38 
Публичните финанси в България 74 
Пълнене на течности във фармацията 398 
Работна среда и стрес 23 140 
Развитие критического мышления средствами чтения и письма в математиеском образовании 365 
Развитие лексики дошкольников в системе Монтессори - педагогики 49 370 
Разпространение на обикновена тютюнева (TMV) при тютюни Вирджиния и Бърлей 233 
Разработан аккумулятор, которы заражается за 2 минуты 198 
Разходомерите: настояще и бъдеще 172 317 
Реализация индексных алгоритмов поиска простых чисел с помощью параллельных вычислений 352 
Реализация идей инклюзивного образования детей начальной школе 361 
Резултати от проучвания върху неприятелите по ябълката и контрола им при различни технологии 278 
Рециклиране на отработени автомобилни катализатори 97 199 
Рециклиране на отработени масла 98 399 
Рециклирането - трудният път към чистата природа 88 
Ролята и мястото на медицинската сестра и рехабилитатора за предоствяне на здравни грижи при пациенти със захарен диабет 143 
Самоооценка взрослости у школьников 1980 -х и 2010 - х гг. 14 
Сварка волконными лазерами материалов больших толщин со сканированием луча и пременением порошковой присадки на основе никеля 117 330 
Себепознанието и другите 30 
Селекция на кайсия за устойчивост към вируса на шарката 214 
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью и аутизм у детей дошкольного и младшего школьного возраста 50 371 
Сортове 269 285 
Сортове люцерна - плътност и редуциране на тревостоя 228 
Социализация младших школьников с девиантным поведением 363 
Социално-психологически и комуникационни аспекти на манипулацията. Манипулацията в сферата на обществените комуникации 35 36 59 60 
Спасени от тълпата 79 
Специфика на микроелементите и микроторовете в земеделието 238 
Спецификация за оперативна съвместимост на LED светлоизточници (Zhaga) 396 
Способ минимизации енергоемкости машинного агрегата на основе комплексного анализа експериментальных исследований его прототипа 178 
Способы поддеражния требуемой темературы аккумуляторных высоковольтных батерей електромобилей и автомоболией с комбинироваными енергоустановками 192 
Сравнителна ампелографска оценка на най-рано и много рано зреещи десертни сортове лози 282 
Сравнителна оценка на сортове тютюн Бърлей 267 
Сравнителна характеристика между електродиализата и обработката с изкуствен студ по отношение на някои параметри от физикохимичния състав на виното 386 
Стандарти и технологии за изпитване на трансформатори 4 164 
Стволовые клетки и свет регенеративной медицине ( част 1) 137 
Стволовые клетки и свет регенеративной медицине ( част 2 ) 138 
Стратегический иновационный проект "Фотоника" для аграрного производства 201 
Страхът от съвестта 28 
Стресираният екип 297 
Струговане на многостени върху машини с ЦПУ 155 
Структурализъм в бизнеса 83 302 
Студо- и зимоустойчивост на хибриди маслодайна рапица 230 
Сугестивните послания на българските пословици и поговорки 31 58 
Съвременни технологии в корпусите на индустриалните LED осветители 397 
Създаването на единна система за борба с престъпността в страните от Черноморско - Каспийския регион 54 
Състезание с дрони 177 306 
Същност на депресията и депресивните прояви при деца 17 
Тайната на семплите реклами 34 
Твърда пшеница сорт Прогрес - продуктивност и третиране с натурални органични продукти 284 
Твърдотелните батерии 354 
Тенденции в производството на царевица 241 
Тетраниховите акари за пониженото качество на фураж от соя при воден дефицит 273 
Технологии за термично оползотворяване на утайки от ПСОВ 100 
Технологические параметры процесса нанесения многокомпонентных износостойких покрытий 322 
Технологични показатели за получаване на безглутенов хляб предназначен за специфични здравословни нужди 383 
Технологични тенденции при индустриалните PC 355 
Технология за отглеждане на тютюнев разсад във водни лехи (флоат система) 216 
Технология развития творческого воображения дошкольников 48 369 
Течният тор Хумустим за качеството на фуража и зърното на пролетен фуражен грах 246 
Топ 5 прогнози за управлението на проекти през 2016 82 301 
Торене 211 219 
Торене при полско производство 221 
Трафик - по лесния начин 351 
Тревога за нашата гора 94 
Тревожността в напреднала възраст 19 
Три[ 3D XPoint 319 356 
Усиленная наружна контрапульсация - метод неинвазивного вспомагателного кровообращения в комплексном восстановительном лечении после ишемического инсульта (обзор) 147 
Фенология на развитие, продуктивност на зелена маса, зърно и протеин от нахут (Cicer arietinum) при условия на Централна Северна България 252 
Формирование износостойкого хромникелевого покрытия с ососбо высоким уровнем теплостойкости комбинированной лазерно - термической обработкой 333 
Формирование поведения достижения поощрения или избегания потери у финсках и российсках школьников 46 
Фрезовай с умение 157 
Характеристика воздействий електричества на растителные обекты 99 203 
Характеристика на девиантността като поведение 18 
Характеристика на стоковите яйца при съхранение. Липидна пероксидация при кулинарна обработка 209 210 372 373 
Хляб и бисквитки от еднозърнест лимец 288 388 
Храненето е водещ елемент в технологията на отглеждане 220 
Хранителна стойност на фураж от пасищен райграс, люцерна и техни смески 268 
Хранителната верига и оценката на риска за околната среда 87 374 
Хроника развития основных способов послойного деформирования 104 
Хуманистичната психология на Ейбрахам Маслоу (1908-1970) 32 
Царевицата - предизвикателство или възможност 289 
Шафрановият минзухар - еликсир на младостта 145 283 
Школьные страхи у дошкольников как проблема психолого - педагогического исследования 21 360 
Ще се удавим ли в дълговете си? 71 72 
Ще се удвам ли в дълговете си? 73 
Электромагнитная природа движения сварочной дуги 165 
Энергетический коэффициент полезного действия двигателя внутреноного сгорания 179 
Ябълкова плодова оса - постоянен, но подценяван неприятел по плодовете 287 
Японски цветен трипс 251 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Абразивни материали и инструменти за шлифоване и полиране 151 
Автоматизация 304 392 
Автоматизация и механизация на производството 303 307 338 
Автоматизация на селскостопанското производство 204 308 
Автоматизация на транспорта 180 185 186 342 343 
Автоматични системи 185 186 342 343 
Автоматични системи. Роботи. Автомати 132 175 305 
Автоматични управляващи системи 204 308 
Автоматични цифрови електронноизчислителни машини 316 
Автомобилен транспорт 159 184 185 186 191 342 343 
Автомобили - експлоатация 179 
Автомобили - електронно оборудване 176 336 
Автомобили - марки - история - справочници 191 
Автомобили - техника на електрическото регулиране 176 336 
Автомобили с двигатели с вътрешно горене, работещи с течно гориво 125 
Автомобили с електрическо захранване 192 198 
Автомобили с електрическо захранване от въздушна контактна мрежа и акумулатори 182 
Автомобили според броя на колелата, механизми 187 
Автомобили. Автомобилостроене. Модернизация 181 191 
Автомобилостроене - електроника 169 193 
Аграрна техника 201 
Агресия (социол. ) 43 62 
Адаптация - психологични проблеми 16 
Акумулаторни батерии 159 182 184 192 
Акушерски операции. Ембриотомия. Кесарово сечение 139 344 
Акушерство 144 
Акционерни дружества - финансиране - облигации 79 
Алгоритми - програмиране 352 
Алуминий - металургия 323 
Алуминий и неговите сплави 107 110 
Алуминий и неговите сплави - заготовки 103 323 
Анализ на водата 135 376 
Аналитична, адитивна и др. теории на числата. Вероятностна теория на числата 352 
Арбитраж - законодателни и директивни материали 64 
Ароматни растения. Растения, които се използват като подправки 145 283 
Аутизъм - при децата - наръчници и ръководства 12 357 
Батерии 354 
Бизнес 76 381 
Бизнес и предприемачество 79 
Бизнес обучение 2 
Биогаз 91 
Битова електротехника 69 160 
Бобови растения 206 227 252 273 274 275 
Болести и вредители (в растениев. ) 206 233 279 
Болести и вредители по зеленчуковите култури 248 259 260 291 292 
Болести и неприятели и борбата с тях 236 256 278 382 
Болести според телесната конструкция - състояние на здравето - предразположение - резистентност 134 
Болтове 111 
Борба с болестите и вредителите по растенията 208 218 
Бутални двигатели с вътрешно горене 123 
Видове и системи радиосъобщения Радиотелефония, радиофония 166 
Видове и форми на предприятията 76 381 
Видове капитал 70 
Видове съединения. Шевове. Резби 111 
Вина. Винопроизводство 380 386 387 
Винарски изби 256 290 382 390 
Винопроизводство 256 290 382 390 
Вирусни и гъбни болести по растенията 214 249 
Вирусни инфекции 146 
Висши педагогически училища 33 362 
Висши психологически процеси 5 
Влияние на възрастта. Възрастова психология 19 
Влияние на технологиите върху хората 8 
Водно стопанство. Приложна хидрология. Вмешателство на човека в хидрологическите условия 245 
Водоподемни съоръжения 394 
Водопотребление. Загуби на вода и борба с тях 101 
Водоснабдяване. Пречистване на водите. Канализация. Канализационни съоръжения и системи. Отпадъчни и 304 392 
Воля /психология/ 51 
Вредители на растенията - защита 234 235 242 244 251 257 270 293 
Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 243 262 272 273 
Въздухоплаване. Авиация 177 306 
Възпитание в училище 40 
Възпитание на душевно болни. Аутизъм (педагогически аспект) 50 371 
Възпитание на лица с увредени сетива и нервна система. Дефектология. 11 53 
Възпитание, образование и обучение на специални групи и лица. Дефектология 50 371 
Външна политика - Руска съветска федеративна социалистическа републи. Русия 66 
Газови двигатели - автомобилни 195 
Генериране на електрическа енергия чрез електрохимически методи. Първични елементи и батерии 159 184 
Генетика 127 
Генно инженерство в животновъдството 129 
Гореща обработка на листов материал чрез чукове и преси. Щамповане 107 
Гореща щамповка чрез чукове и преси 120 
Горива 188 
Гравитация 102 
Грудкови и луковични зеленчуци. Картофи, лук, чесън и др. 294 
Двигатели - дизелови - автомобилни 125 
Двигатели с вътрешно горене - изследвания 122 179 
Двигатели с вътрешно горене - разчети, изчисления 194 
Девиантно поведение - социологични проблеми 18 363 
Детайли на селскостопанските машини. Допълнителни приспособления 178 
Детска и педагогическа психология 7 9 16 
Дефекти на отливките 325 
Дизелови двигатели - измерване, контрол 190 
Дизелови двигатели - изследвания - експерименти 188 
Дизелови двигатели, регулатори 189 
Домати 243 249 260 293 
Домати, торене 219 
Домашни птици 209 210 266 372 373 
Други зърнени култури 253 
Други учебни предмети. Методика на обучението на отделните учебни предмети 366 
Държавни дългове 74 
Европейски нормативи 52 
Европейски съюз - външна политика 54 
Европейски съюз - образование 368 
Екипи - управление 297 
Екология на горските растения 93 94 
Експериментална психология. Психологически изследвания 38 
Електродвигатели 183 
Електроди 118 331 
Електродъгово заваряване 106 119 321 332 334 
Електроенергетика. Производство, преобразуване, пренасяне, разпределяне и регулиране на електрое 69 160 
Електромагнетизъм. Електромагнитно поле. Електродинамика. Теория на Максуел 116 329 
Електромагнитна енергия 165 
Електромедицински апарати. Лечение със статично електричество. Лечение с прав ток 147 
Електроника 57 
Електронна апаратура - елементи и устройства 113 163 
Електронни лъчи 109 324 
Електротехника, електроника - справочно пособие 57 
Електротехнология 99 203 
Елементи на автомобила. 97 199 
Елементи. Акумулатори 198 
Емоции. Чувства. Емпатия 5 28 
Енергоспестяване 178 
Ефективност - енергийна 197 200 
Ефективност на работа 123 
Ечемик 232 
Жени - психологични проблеми 15 
Животновъдни сгради и съоръжения. Ферми. Спомагателни съоръжения. Оборудване, микроклимат 281 
Житни растения. Зърнени култури 265 288 378 384 388 
Заваръчно оборудване 118 331 
Заваряване - електродъгово 165 
Замърсяване на въздуха 90 
Замърсяване на въздуха, пречистване 86 
Занимания в предучилищна възраст - педагогическа психология 21 360 
Занимания за развитие на интелекта и личността в предучилищната възраст 364 
Запояване 105 320 
Зеленчукопроизводство 229 
Зеленчуци - Болести и неприятели 264 
Зеленчуци със семена и плодове, които се консумират 244 263 285 
Изделия, пластмасови 389 400 
Изкуствени източници на светлина 280 395 396 397 
Изкуствени торове 240 
Изработване на резби 124 326 
Източници на енергия 91 
Изучаване на работните процеси и методи на работа 75 
Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 303 309 311 316 318 335 337 338 345 
Икономика, динамика и развитие 81 
Икономическо развитие и растеж 67 
Индивидуална психология 22 24 25 28 37 41 43 62 
Иновации 76 365 381 
Инструментално стопанство 152 
Интернет 311 337 345 
Интернет - охрана и сигурност 309 
Интернет - приложение 351 
Интернет - система за сигурност 348 
Информационна реклама 351 
Информационна сигурност 77 314 347 
Информационна система 341 
Информационни и комуникационни технологии 3 350 
Информационни технологии 310 
Картоф - агротехника - наръчници и ръководства 248 271 
Картофопроизводство 211 247 259 269 291 
Кибернетика, еволюция и развитие 349 
Ковашко производство, деформации 104 
Когнитивно развитие - учебна дейност 46 
Компютри 355 
Компютри - софтуерни продукти 337 
Компютърна техника с практическо приложение 112 171 
Компютърни науки и технологии 312 319 340 346 354 356 
Компютърни системи за програмно управление и автоматизация 349 
Компютърни технологии 307 312 346 
Компютърни технологии в машиностроенето 173 339 
Контактни системи. Адсорбция. Химия на повърхностните явления 113 163 
Кореноплодни зеленчуци 247 248 271 
Костилкови плодови растения 214 218 
Краставица 220 224 251 254 261 262 270 
Кръв. Кръвообращение 147 
Лагери: плъзгащи, търкалящи, дробинкови, ролкови и др. 173 339 
Лазерно заваряване 117 330 333 
Лазерно наваряване 110 
Леене на метали 105 320 
Леене на отделни метали и сплави 325 
Лекарска професия - медицински работници - медицинска деонтология - медицинско право 23 140 
Лекарствени средства от растителен произход - фитотерапия 141 145 258 283 
Логистика - развитие 181 
Логистика - транспортна - управление 180 181 
Лозарство 236 
Лозарство - лози 282 
Лозарство, винарство 204 308 
Малки и средни предприятия 67 
Масла - преработка 98 399 
Маслодайни растения 230 255 
Машини - амортизация 108 174 
Машини - апарати - устройства -оборудване 398 
Машини с програмно управление 155 156 
Машиностроене - възстановяване на детайли 108 174 
Медицина - генетика 128 131 
Медицина - рехабилитация 143 
Медицина, рехабилитация 132 
Международни икономически отношения 74 
Международно право 55 
Мениджмънт - международен 68 295 
Мениджмънт - методи на управление и организационо поведение 68 75 82 83 295 297 301 302 
Мениджмънт - организационно поведение 297 
Мениджмънт на проекти 82 301 
Метали - обработка 322 
Металорежещи машини 154 
Металургични процеси 124 326 
Методи за изучаване на проблемите на възпитанието, образованието и обучението 365 
Методи и машини за шлифоване, полиране и др. подобни процеси 153 
Методи на управление. Мениджмънт 29 299 
Методика на обучението по информатика 3 350 
Механика деформируемите тела. Еластичност. Деформация 104 
Мислене 366 
Митническо управление - митническа политика - митнически системи - митнически такси 52 
Молекулярна биология 129 
Нагряване, термична обработка на металите 106 321 
Нанасяне на метални и неметални покрития върху метали и неметали. Метализация 150 393 
Напояване 272 
Напояване на фуражни растения 276 
Насекоми, вредители на селскостопанските растения 287 
Начално училище - учебно възпитателна работа 361 
Никел и никелови сплави, свойства 327 
Нобелови награди 127 
Нравствено възпитание - основно образование 359 
Обществени поръчки 64 65 
Овощарство 217 222 234 237 279 
Овощни култури - болести и вредители 217 250 
Озон, О3 95 126 
Онкология 6 130 136 
Опаковки 380 
Опаковки за храни 377 385 
Оптоелектроника 167 
Оптоелектроника в областта на съобщителната техника 167 
Ораторско изкуство 300 
Организация на производството. Реконструкция (модернизация) на оборудването 108 174 
Организация на промишленото производство. Финансиране. Съоръжения. Работна сила. Организация 79 
Органически и биологически торове 284 
Органични заболявания на гръбначния мозък. Миелопатии 133 
Органични и биологични торове 246 
Орехоплодни растения 257 
Основни права - права на човека - права и задължения на гражданите 368 
Основно образование 40 
Отпадъци 91 
Отпадъци -оползотворяване 88 
Отпадъци от опаковки - оползотворяване 89 
Пазарна икономика - България 69 160 
Педагогика - детска 49 367 370 
Педагогика - изследвания 33 362 
Педагогика - методология 49 370 
Педагогическа психология в началното училище 363 
Педагогическа психология на предучилищната възраст 12 48 357 369 
Педагогическа психология, развитие на психиката и способностите 48 369 
Пестициди 85 207 294 
Пипер - агротехника 221 
Плазмено заваряване 116 329 
Плевели 231 
Плевели - методи за борба 247 
Поведение - мотивация 46 
Покрития - защитни - нанасяне 322 
Политически маркетинг 80 298 
Политическо влияние и натиск върху други държави 66 
Полупроводникова електроника. Микроелектроника. Полупроводникови прибори. 170 
Помагала за учители 367 
Помпи 158 
Пословици и поговорки - съпоставителен анализ 31 58 
Почвени изследвания. Почвен анализ 239 
Почвознание. Почвени изследвания 205 
Почистваща техника 202 
Право - корпоративно 56 
Прахова металургия 105 320 
Прахова металургия - изследвания, експерименти 109 115 324 328 
Предаване на данни 311 345 
Предприятия - финансиране 78 79 
Преобразуване на електрическата енергия. Трансформатори. Преобразуватели. Изправители. Електрическир 4 164 
Престъпност - превенция 54 
Пречистване на водата 95 126 
Пречистване на отпадъчни води 92 100 
Пречиствателни станции и съоръжения (за вода) 92 100 
Природни фактори. Земя. Природа. Природни ресурси 101 
Проводимост (електротехническа) 112 171 
Програмиране, производствени методи и разработки 353 
Програмни езици 353 
Продукти от нефтен произход. Минерални масла и аналогични продукти 98 399 
Продължаване на образованието и преквалификация 358 
Производствени системи - оптимизация 201 
Производство на биогорива от биопродукти 96 196 
Психични и поведенчески разстройства 5 8 16 
Психоанализа 10 34 39 
Психологически системи и учения 32 
Психология - детска 47 148 
Психология - когнитивна 9 
Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 26 
Психология на децата и юношите 17 20 
Психопатология 13 27 
Психотерапия 10 
Психофизиология. Стрес (от психологична гледна точка) 6 23 38 130 140 
Пчеларство 310 
Пшеница 223 232 245 277 284 286 
Радиотелефония. Радиокомуникации. GSM комуникации 348 
Раждане (физиология). Нормално раждане 149 
Развитие 220 
Развитие на личността. Самосъзнание 14 18 30 35 36 42 44 45 59 60 61 63 
Развитие на психиката и способностите. Сравнителна психология 14 
Разходомери 315 
Разходомери за течности, газове, пара и др. 172 317 
Рапица 230 
Растениевъдство 99 203 
Реклама 34 
Реклама - психологични проблеми 34 
Репаративни процеси. Цикатризация. Организиране (зарастване). Регенерация (възстановяване) 137 138 
Рециклиране на отпадъци 97 199 
Роботи. Манипулатори. Промишлени роботи 177 306 
Светотехника, устройства 391 
Свръхпроводимост 112 171 
Секс - социален аспект 368 
Сензори 168 313 
Системи за автоматично управление. Общи въпроси. Кибернетични характеристики на системите 314 
Социализация на личността 25 
Социално взаимодействие и общуване в групите (интеракция и комуникация) 45 63 
Социално поведение. Социална психология 24 
Социология на комуникацията. Социология на средствата за масови комуникации, за масова култура и п 35 36 42 59 60 61 
Соя - производство 206 272 
Специално образование -професионално образование - професионални училища 2 
Стандарти 1 4 164 
Статистическа информация - Европейски съюз 57 
Стругарство. Стругове 156 
Стругове - машини и процеси с автоматично управление 155 
Суровини в хлебарството 375 383 
Съдебна власт - съдебни органи - съдопроизводство - България 56 
Сърдечно-съдови болести 142 
Теория на рязането - стругарство 121 
Торене. Стимулиране растежа на растенията 226 276 
Торове и торене 211 221 238 255 
Торове, минерални 271 286 
Торове. Торене. Стимулиране растежа на растенията 213 
Трактори - параметри и характеристики 200 
Трактори - приспособления, експлоатация 197 
Транспортиране на товари 175 305 
Трансформатори, токови 161 162 
Тръбопроводна арматура. Здравина 150 393 
Тютюн 212 213 216 233 
Тютюн - обработка 215 
Тютюнопроизводство 267 
Управление - финанси - ръководства 70 
Управление на бюджета. Бюджетни планове. Финансов контрол 77 347 
Устройства за наблюдение. Сигнални устройства 139 344 
Учители - квалификации 358 
Фармация 398 
Физика - учени 114 
Физика - ядрена, атомна, молекулярна 114 
Физика на отделните молекули 114 
Физиотерапия 134 
Физически фактори като професионални вредности. Общи работи 38 
Финанси - анализ чрез софтуерен продукт 84 
Финанси - пари 84 
Финансиране - увеличаване на капитала 79 
Финансиране на частния сектор в икономиката и частните предприятия (финансов мениджмънт) 78 
Финансов анализ 71 84 
Финансов анализ на стопански организации 71 72 73 
Финансов мениджмънт 84 
Финансови въпроси на ЕС 73 
Финансови пазари 72 
Финансово законодателство 71 
Фирмено управление 80 298 
Фрезуване. Методи, инструменти, машини и приспособления 157 
Фунгициди - приложение - справочници 215 
Функционални заболявания на нервната система. Неврози. Невропатии 47 148 
Фуражи, тревни 268 
Фуражни култури 227 246 
Фуражни култури - болести и вредители 274 
Фуражни треви. Ливадни треви 225 228 235 
Хардуер 354 
Хигиена на детската възраст 26 
Хигиена на напитките. Питеен режим. Лечебни води. Медицински води 135 376 
Хигиена на храненето. Режим на хранене 87 374 378 
Химия 127 
Хляб - произвоство 265 384 
Хляб и хлебни изделия 288 383 388 
Храна за животните. Състав. Анализ. Съхраняване. Консервиране 266 
Хранене на животните. Поене. Норми, техника, инвентар 202 280 395 
Хранителна промишленост 76 381 
Хранителни продукти. Приготвяне на храната 76 381 
Хранително-вкусова пломишленост - консервиране 385 
Хранително-вкусова промишленост 87 374 377 379 
Хранително-вкусова промишленост - механизация 378 
Хром и неговите сплави. Хромиране 333 
Царевица 231 241 242 276 289 
Четене 364 
Човешки ресурси - управление 296 
Шлифоване и подобни процеси. Абразивни материали и инструменти. Раздробяване. Смилане. Сортиране 153 
Ябълка 278 287 
Ягодови растения 225 226 
Яйца 209 210 372 373 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

C/C++ (език за програмиране) 353 
clang static analyzer 353 
EUROSTAT 57 
GSM комуникации 348 
hello wallet 84 
HTTP/2 337 
Internet 337 
internet of things 204 308 
ISO 1 
LED лампи 280 395 396 
LED осветление 280 395 396 397 
Li-Fi технология 311 345 
Light Fidelity 311 345 
Wi-Fi 311 345 
аборт 15 
абразивна обработка 151 
абразивни инструменти 151 
абразивни материали 151 
автобуси 195 
автоматизация 304 392 
автоматизация и механизация 303 338 
автоматизация на производството 307 
автоматизация на селското стопанство 204 308 
автоматизация на складове 175 305 
автоматизация на товарните превози 185 186 342 343 
автоматизирано производство 303 338 
автомобилен транспорт 159 176 184 336 
автомобили 159 169 176 184 191 193 336 
автомобилна безопасност 159 184 
автомобилни двигатели 195 
автомобилни детайли 97 199 
автомобилни катализатори 97 199 
автомобилни части 192 
автомобилостроене 169 193 
автономни автомобили 181 
аграрно производство 201 
агрегати 178 
агресивно поведение 43 62 
агресивност 43 62 
агресия 20 43 62 
адаптация 8 12 16 357 
адитивно поведение 8 
азотни торове 240 286 
акмеологически подход 70 
активен контрол 153 
акумулатори 198 
акумулаторни батерии 159 182 184 192 198 354 
акушерска помощ 144 
акушерски грижи 144 
акушерски операции 139 344 
акушерство 144 
алгоритми 352 
алгоритмичен език 352 
алтернативна медицина 134 
алтернативни горива 96 196 
алуминиеви сплави 103 107 110 323 
алуминиево покритие 110 
алуминий 103 323 
анаеробно разграждане 91 
анализ 353 
аналогови сензори 168 313 
антисоциално поведение 27 
арбитражен съд 56 
арония 226 
аутизъм 12 50 357 371 
аутисти 12 357 
бази от данни 335 
бактерии 340 
бактерийни болести 260 
батерии 354 
безглутенови хлебни изделия 375 
безжични мрежи 183 
безжични технологии 183 311 345 
безопасност на храните 385 
безпилотни автомобили 176 181 336 
безпилотни летателни апарати 177 306 
безпилотни системи 176 336 
бизнес 67 80 82 298 301 
бизнес анализ 335 
бизнес иновации 76 84 381 
бизнес обучение 2 
бизнес организация 83 302 
бизнес право 56 
бизнес развитие 67 
биогаз 91 
биогорива 91 96 196 
биоинсектициди 227 
биологична продукция 215 232 261 
биологични храни 379 
биологично зеленчукопроизводство 379 
биологично земеделие 215 227 232 379 
биофилтри 86 
бобови култури 206 252 272 273 275 
бобови треви 274 
болести и вредители (в растениев. ) 274 279 
болести по доматите 249 260 
болести по зеленчуците 248 260 264 
болести по картофите 248 259 
болести по лозата 236 
болести по растенията 206 217 233 259 262 272 278 
болтове 111 
болтови съединения 111 
борба с болестите 206 218 259 
борба с вредители 218 235 242 
борба с плевелите 208 247 
борба с престъпността 54 
брашно 375 
бременност 144 
бутилиран алкохол 380 
бутилиране на вина 380 
бутилирани води 135 376 
бутилки 380 389 400 
България 57 
бюджетен дефицит 71 
вакуумно-дифузно насищане 322 
валежи 245 
взаимоотношения 22 
взаимоотношения на личността 44 45 63 
видове деформация 104 
видове краставици 224 
видове стратегии за управление 75 
вина 290 380 386 390 
винарски изби 256 290 382 390 
винарски технологии 290 386 387 390 
винарство 387 
вино 387 
винопроизводство 256 290 380 382 386 387 390 
вирусни болести 146 214 217 233 248 249 260 
вирусни инфекции 146 
високотемпературно запояване 105 115 320 328 
вишна 218 279 
влакнести лазери 117 330 
влияние 192 
вода 101 
водни лехи 216 
водопроводи 394 
водорасли 96 196 
водоснабдителни мрежи 304 392 
водоснабдителни системи 304 392 394 
водоснабдяване 304 392 394 
волево поведение 51 
воля 51 
вредители 85 207 
вредители по растенията 234 235 242 243 244 250 251 254 257 270 272 273 275 287 293 294 
вредни газове 90 
въглехидрати 378 
въздух 101 
възпитание 49 370 
възпитание и образование 366 
възраст 19 
възрастова психология 7 19 48 369 
възстановяване на детайли 108 116 174 329 
възход на Китай 68 295 
външна памет 319 356 
външна политика - Русия 66 
въображение 48 369 
газов двигател 195 
генетика 127 128 131 
генетична манипулация 129 
генетични изследвания 128 131 
геоикономика 66 81 
геополитика 66 
глад 134 
глутен 375 
ГМО и околна среда 87 374 
гниене 236 
говорни нарушения 11 53 
горене на горивото 125 
горива и двигатели 195 
горивна икономичност 194 
горивна смес 188 
горивонагнетателни помпи 125 
горска растителност 94 
горски пожари 93 
гравитационни вълни 102 
гравитация 102 
грах 227 275 
грудкови растения 211 248 259 269 
групово финасиране 79 
гръбначен мозък 133 
гъбни болести 260 
двигателен режим 133 
двигатели 122 123 194 
двигатели с вътрешно горене 122 123 179 194 
движение в конвой 180 
движение на капитала 70 
двуезично семейство 9 
двуосни автомобили 187 
двустранно аргоново заваряване 119 332 
девиантно поведение 18 363 
дезадаптация 16 
дезинфекция на вода 95 126 
депресия 17 41 
десертни лози 282 
детска възраст 26 
детска идентичност 7 
детска педагогика 9 49 370 
детска психология 7 9 12 17 20 41 47 148 357 
дефекти 353 
дефицит на внимание 16 
диабетно стъпало 143 
диалог 48 369 
дигитализация 303 307 338 340 
дизел 125 
дизели 190 
дизелов двигател 125 188 189 190 
дискретно управление 189 
дискриминация 22 
дистрибуция 377 
дневен режим 26 
добавки 87 374 
добив на растения 223 228 255 
добиви 284 
доилно оборудване 281 
документиране 367 
домати 219 229 243 249 260 293 
допълнитени разпоредби 64 
дрони 177 306 
дронове 177 306 
дъгово заваряване 165 334 
дълбока матрица 120 
дългове 74 
дълговечност на конструкциите 111 
дългопрофилни детайли 323 327 
дървета 93 94 
държавен бюджет 74 
държавен дълг 74 
дюзи 398 
Ебола 146 
европейска етика 368 
европейски директиви 52 
европейски конференции 54 
европейски пазар 57 
Европейски съюз 52 57 
еднофазни товари 170 
едроразмерни детайли 120 
екип 297 
екоенергия 96 196 
екология на почвите 205 
експертни методи 121 
електрическа стимулация 99 203 
електрически автомобили 182 192 198 
електрически двигатели 182 
електродвигатели 198 
електроди 113 163 334 
електродиализа 386 
електродъгово заваряване 119 332 
електролити 108 174 
електромобили 183 
електроника 169 193 
електронни системи за управление 185 186 342 343 
електронно-лъчева обработка 109 115 324 328 
електротехника и електроника 57 
елементи на автомобила 97 199 
емисии 90 
емоционални разстройства 5 12 357 
емпатия 45 63 
енергетика 69 160 
енергиен пазар 69 160 
енергийна ефективност 200 
енергийна политика 69 160 
енергийни борси 69 160 
енергийно КПД 179 
енергоемкост 178 
енергонаситени трактори 200 
ефективна мощност 123 
ефективни показатели 190 
ефективност 92 121 123 197 
ечемик 232 
железни сплави 108 174 
животновъдни ферми 281 
животновъдство 209 210 266 280 372 373 395 
житни растения 265 277 384 
заболяване на гръбначния мозък 133 
заваръчна техника 117 165 330 
заваръчни технологии 119 332 
заготовки 104 
задлъжнялост 71 73 
заекване 11 53 
закон за обществените поръчки 64 65 
законосъобразност 65 
залесяване 93 94 
замърсители 87 374 
замърсители от автомобилите 90 
замърсяване на въздуха 86 90 
заплевеляване 289 
зареждане 182 183 198 
засушаване 245 
затревяване 225 
захарен диабет 143 
захарни растения 253 
захарно сорго 253 
защита на растенията 294 
защитни покрития 150 322 393 
здравни грижи 38 
здравни работници 38 
здравословни храни 378 383 
здравословно хранене 378 383 
зеленчукови култури 219 221 229 243 244 254 260 261 263 264 285 292 293 
зеленчукопроизводство 221 224 229 244 251 262 263 264 270 285 291 292 
зеленчуци 220 221 224 251 261 262 264 270 285 292 
зимни посеви 277 
зрелост 14 
зъбни помпи 158 
зърнени култури 223 241 242 245 253 265 286 289 378 384 
зърнени храни 378 
зърно 277 
иглолистни дървета 93 94 
игри 48 369 
изкуствени торове 240 
измервателни преобразуватели 161 
измервателни трансформатори 161 
измервателни уреди 162 
износоустойчиви покрития 109 324 
изследване 7 119 332 
изследване на почвите 205 
източници на финансиране 79 
изходен електрод 113 163 
изчисляване на параметри 118 331 
икономика 67 
икономика на управлението 67 
икономичност 188 
икономичност на двигателя 188 
инвалидизация 133 
инвестиции 77 347 
индивидуална психология 18 20 22 23 24 25 27 28 29 30 34 37 41 43 44 51 62 140 299 
индикаторна мощност 179 
индустриален Интернет 303 338 
индустриална автоматизация 355 
иновативни технологии 101 
иновации 181 183 191 
иновации в образованието 365 
иновационен проект 201 
иновационни технологии 191 319 356 
инсектициди 254 
интеграция 341 
интегрирани системи 341 
интелектуално развитие 366 
интерактивни методи 48 369 
интерметалидна фаза 110 
интернет 337 
интернет на нещата 303 338 
интернет на транспорта 180 
интернет платформи 79 
интернет протокол 337 
интернет реклама 351 
интернет страница 351 
интернет технологии 311 345 
интернет трафик 351 
информационна безопасност 314 
информационни сигнали 310 
информационни системи 341 
информационни технологии 310 
исхемичен инсулт 147 
исхемични увреждания на ЦНС 147 
ИТ кадри 3 350 
ИТ разходи 77 347 
ИТ сектор 3 350 
ИТ системи 77 347 
ИТ специалисти 3 350 
ИТ технологии 391 
Италия 2 
кайсия 214 
камиони 185 186 342 343 
капачки 380 
капитал 70 
кардиотокография 139 344 
картофи 211 247 248 259 269 271 291 294 
карцином 136 
катализатори 97 199 
качествени показатели 197 
качество на водата 135 376 
качество на живот 142 
качество на храната 385 
квалификация на кадри 358 
квантови системи 349 
кибератаки 314 
кибербезопасност 314 
кислород 105 320 
Китай 68 295 
класификация 99 203 
клониране 129 
клониране на животни 129 
когнитивна психология 9 
коефициент на разтопяване 118 331 
козметична промишленост 254 
колесни автомобили 187 
композитен електрод 165 
композитни материали 109 112 115 171 324 328 
композитни свръхпроводници 112 171 
компютри 312 319 340 346 355 356 
компютърен анализ 334 
компютърен дизайн 312 346 
компютърен софтуер 173 339 
компютърен хардуер 319 354 356 
компютърна зависимост 8 
компютърни игри 20 
компютърни комуникации 355 
компютърни технологии 340 
комуникационна техника 35 36 42 59 60 61 
комуникационни мрежи 167 
комуникация 45 63 
кондензатори 169 193 
кондензация 101 
контактна потенциална разлика 113 163 
контактори 170 
конфликтно поведение 18 
кореноплодни зеленчуци 211 247 248 259 269 271 291 294 
кориолисови разходомери 172 317 
коркови тапи 256 382 
корозионна устойчивост 322 
корпоративно право 56 
костилкови плодове 218 
КПД 122 194 
кпд на двигател 122 
красноречие 300 
краставици 220 224 251 254 261 262 270 
краудфъндинг 79 
КРИБ 56 
критика 80 298 
кръвообращение 147 
кръвоспиращо действие 141 258 
къпини 225 
лагери 173 339 
лазерна техника 201 
лазерно заваряване 117 330 333 
лазерно наваряване 110 
леене 325 
лекарствени растения 141 258 
лексика 49 370 
летателни апарати 177 306 
ливади 225 
лидерски способности 300 
лимец 288 388 
листна бълха 234 
листно торене 238 
листов материал 104 
лични финанси 84 
логистика 181 
логопедия 11 53 
лозаро-винарство 204 308 
лозарство 236 282 
лози 236 282 
люнет 153 
люцерна 228 235 268 
магнитно поле 165 
малки и средни предприятия 67 
манипулатори 35 36 42 59 60 61 132 
манипулационна техника 42 61 
манипулация 35 36 42 59 60 61 
маса на двигателя 200 
масажи 132 
масла 98 399 
маслодайни култури 255 
маслодайни растения 230 
математика 365 
математически модел на диагностиране 190 
машини с ЦПУ 155 
машинни агрегати 178 
машинни детайли 108 174 
машинни елементи 108 174 
машинно зрение 112 171 
машинно-тракторни агрегати 197 
машиностроителна техника 155 
машиностроителни изделия 152 
машиностроителни инструменти 152 155 
медийна комуникация 35 36 59 60 
медицински сестри 23 140 143 
междуличностни взаимоотношения 24 
международен стандарт 205 
международни програми 358 
международно право 55 
мениджмънт 68 295 
мениджмънт и бизнес 68 84 295 
мениджмънт системи 68 295 
мениджъри 297 
мениджърски умения 297 
метаболитни процеси 212 
метали 92 
металообработване 124 326 
металообработващи машини 124 326 
металорежещи инструменти 152 
металорежещи машини 152 154 
металорежещи машини с ЦПУ 154 
метод за микродъгово оксидиране 103 
метод Монтесори 49 370 
методи 15 54 297 363 
методи за съгласуване 368 
методи на възпитание 49 370 
методи на управление 29 83 299 302 
методика на обучение 365 
механизирано производство 303 338 
механични свойства 117 330 
механично легиране 105 320 
микроводорасли 135 376 
микроелементи 213 238 
микроконтролери 169 193 
микротвърдост 333 
микроторове 213 
минерални елементи 212 
минерални торове 240 271 
мини ЕИМ 312 346 
миникомпютри 312 346 
мислене 22 
мисли 22 
митнически кодекс 52 
млечна продуктивност 281 
многофазни разходомери 172 317 
мобилни телефони 166 
моделиране 194 
модернизация 325 
молекулярна генетика 128 131 
молци 256 382 
мониториране на медицински параметри 139 344 
монтиране на основни лагери 173 339 
морфология 220 
мотивация 46 
мотиви 37 
мощност 188 200 
мощност на двигателя 188 
надеждност 314 
надеждност и качество 111 
надлъжно магнитно поле 116 329 
надлъжно шлифоване 153 
наднормено тегло 134 
напояване 276 
нарушения в поведението 8 
нахут 252 
начален капитал 70 
начална педагогика 361 
начална училищна педагогика 363 
начално образование 367 
невербална комуникация 44 
неврози 39 47 148 
негативност 7 
неизправности на автомобила 125 
неинвазивни методи 147 
нектари 237 
нектарини 222 
непрекъснато действие 178 
неприятели 243 244 250 251 257 270 278 291 292 293 
неутрино 114 
нефтопродукти 98 399 
никел - титаниева сплав 327 
никелови сплави 327 
никотин 267 
нисковъглеродна стомана 106 321 
Нобелови награди 114 127 
нравствено възпитание 359 
обезболяване 149 
обемни помпи 158 
облак 309 316 318 
облачен компютинг 318 
облачна платформа 335 
облачна сигурност 309 
облачни изчисления 316 
облачни технологии 316 318 335 
облачно съхранение 316 318 
обработване на данни 349 
обработка 121 
образование 2 
образователна сфера 2 
обучение 3 350 
обучение по математика 366 
обществени поръчки 65 
общуване 45 63 
овощарство 217 218 222 234 237 250 278 
овощни култури 214 217 218 222 234 237 250 278 279 287 
озон 95 126 
озонатор 95 126 
озониране 95 126 
онкологични заболявания 6 130 136 
ООН 55 
опаковка 89 377 
опаковки на храни 377 385 
операционна стратегия 77 347 
оползотворяване на отпадъци 89 97 199 
оползотворяване на утайки 100 
оптични кабели 167 
оптични комуникационни мрежи 167 
оптични прибори 167 
оптични сензори 168 313 
оранжерийно зеленчукопроизводство 249 
ораторска реч 300 
ораторско изкуство 300 
организационен капитал 70 
органични торове 246 284 
орехи 257 
орехоплодни култури 257 
оса 287 
осветителна техника 397 
осветителни уреди 397 
осветление 396 397 
основни изисквания 65 
основно образование 40 
открита архитектура 341 
открити компютърни системи 349 
отливки 325 
относителен разход на гориво 194 
отпадъци 88 89 91 
отпадъци от опаковки 89 
отпадъчни води 92 
отпадъчни газове 86 
отработени масла 98 399 
пакетирана вечеря 76 381 
памет на формата 327 
паралелни изчисления 352 
параметри 119 332 
педагогика на обучението 365 
педагогическа диагностика 9 
педагогическа квалификация 33 362 
педагогически училища 33 362 
пестициди 85 87 207 215 294 374 
пивоварен ечемик 232 
ПИД регулатори 189 
пипер 221 229 244 263 264 285 292 
питейна вода 95 126 135 376 389 400 
плазмено заваряване 116 329 
пластична деформация 107 
пластмасови бутилки 389 400 
плевели 208 231 247 
поведение 37 
поведенческа психология 37 
повърхност на триене 113 163 
повърхности 113 121 163 
поговорки 31 58 
подвижен люнет 153 
подготовка на кадри 33 362 
подправки 145 283 
подрастващи 9 14 
подтискане на глада 134 
подходи в образованието 359 
покрити електроди 118 331 
покрития 150 393 
поливане 276 
поливни режими 273 
поликултурна среда 9 
политика за развитие 81 
политика за съседство 81 
политическа промяна 66 
политическа стратегия 81 
полупроводникова електроника 170 
полупроводникови контактори 170 
помпи 158 398 
пословици 31 58 
послойно деформиране 104 
потребности 37 
почва 205 
почвени изследвания 85 207 239 
почвени свойства 239 
почвено торене 238 
почвено уплътняване 239 
почвознание 239 
почистващи машини 202 
правилник 64 
практически съвети 351 
практическо приложение 64 
праскова 222 237 
прахова металургия 105 109 115 320 324 328 
прахова присадка 117 330 
прахообразен материал 116 329 
превенция на престъпността 54 
предразсъдъци 22 
предубеждения 22 
предучилищна възраст 21 360 368 
предучилищна и начална педагогика 33 48 49 50 362 369 370 371 
предучилищна педагогика 12 33 357 362 
предучилищна психология 48 369 
предучилищно възпитание 364 
преквалификация 358 
пренатален аборт 15 
пренатална диагностика 128 131 
преобразователи 162 
преобразуватели 4 164 
преобразувателни устройства 162 
преструктуриране 83 302 
пречистване на въздуха 86 
пречистване на замърсени води 92 
пречистване на отпадни води 100 
пречиствателни станции и съоръжения 100 
приложения 341 
приобщяване 361 
проверка 173 339 
програми за финансиране 78 
продуктивност 226 252 267 284 
продукция 276 
проектен мениджмънт 82 301 
проектиране 325 
производителност 197 
производствени технологии 204 308 
производство 314 
прости числа 352 
протеини 252 
прототип 101 
профилна проходимост 187 
процедури на измерването 118 331 
процеси 75 
психически заболявания 8 
психични заболявания 13 361 
психични разстройства 10 13 39 
психично здраве 10 13 
психоанализа 10 39 
психологическа помощ 15 
психологически изследвания 32 
психологически модели 12 357 
психологически теории 32 
психологически учения 32 
психология 32 34 
психология на детето 17 
психология на детската възраст 26 
психология на юношите 17 
психолого-педагогическо развитие 21 360 
психопатология 13 27 
психотерапия 10 
психотравматични фактори 5 
птицевъдство 209 210 266 280 372 373 395 
публични финанси 74 
пчеларство 310 
пшеница 223 232 245 277 284 286 
пълначни машини 398 
работна среда 38 
радиотелефония 166 
раждане 144 149 
разбиране и мислене 366 
развитие 3 49 68 191 295 312 346 350 364 370 
развитие на въображението 364 
развитие на икономиката - България 81 
развитие на личността 43 44 45 62 63 
развитие на мисленето 31 58 
развитие на растенията 220 
развитие на речта 31 58 
разпределение на маса 187 
разрушение 112 171 
разсади 216 
разход на гориво 179 197 200 
разходомери 172 315 317 
рак на гърдата 6 130 136 
рак от жлезисти клетки 6 130 
ракови заболявания 6 130 
рапица 230 255 
рапични продукти 230 
рапични хибриди 230 
растеж 67 
растениевъдство 99 203 
растения 99 203 
растителна защита 208 218 278 
ревматични болести 141 258 
регенеративна медицина 137 138 
регенерация 137 138 
регламенти 52 
регулатори 189 
резбови инструменти 124 326 
резбонарязване 124 326 
резултати от обучението 40 
реклама 34 
рекламно въздействие 34 
репарация на ДНК 127 
рехабилитация 143 
рециклиране 88 98 399 
рециклиране на отпадъци 88 89 97 199 
роботи и манипулатори 175 305 
роботизация 175 305 307 
роботизирана технология 307 
роботизирани системи 175 305 
роботика 132 
родилна болка 149 
ролята на витамините 16 
Русия - философия - политика 66 
Русия и Европа 66 
рязане 121 
рязане на металите 334 
самооценка 14 
самопознание 30 
самоуправляващи се автомобили 180 
светлотехника 201 
светодиоди 396 
светодиодни лампи 391 
светодиодно осветление 391 396 
светотехника 391 396 
свръхпроводници 112 171 
свързани автомобили 181 
свързани камиони 180 
себепознание 30 
сеитба 289 
сексуално обучение 368 
селскостопанска продукция 231 289 
селскостопански култури 241 
сензори 168 310 313 
сензорни системи 168 313 
сензорно възприемане 168 313 
сестрински грижи 142 
сигнализация 348 
сигурност на информацията 77 347 
сигурност на мрежите 348 
символно програмиране 353 
синдром на дефицит на внимание 50 371 
система от знаци 34 
системи 189 
системи за квалификация 358 
смартфони 166 
смеси 325 
смесообразуване 325 
сорго 253 
сортове грозде 236 282 
сортове картофи 269 
сортове растения 224 269 285 
социализация 50 363 371 
социална психология 18 
социални медии 80 298 
социални отношения 25 
социално поведение 25 
социологическо изследване 24 
социология 24 
соя 206 272 
спектрометър 105 320 
среднооборотни дизели 190 
стандарти 1 4 164 309 
стандартизация 1 
стареене 19 
стартъпи 76 381 
статистистически изследвания 57 
стволови клетки 137 138 
страх 21 28 47 148 360 
страхове 28 
страхови неврози 47 148 
стрес 5 6 23 130 140 297 
стрес на работното място 23 38 140 297 
стресови фактори 5 38 
струговане 154 155 156 
стругове 156 
стругове с ЦПУ 155 156 
стругови машини 156 
структура 107 112 171 
съвест 28 
съзнателност 51 
сърдечно-съдови заболявания 142 
съхранение на данни 309 
таблет 354 
такси 191 
твърдотелни батерии 354 
тежкотоварни автомобили 185 186 342 343 
телефони 166 354 
температура 192 
тенденции на развитие 349 
теория 122 
теория на сходство 106 321 
терапия 39 
термомеханична обработка 107 
технологии 281 
технологични тенденции 355 
течове 394 
титанови сплави 109 324 
товарен транспорт 185 186 342 343 
токови трансформатори 161 
топлинен поток 106 321 
топлоустойчивост 322 333 
торене 211 213 219 240 255 286 
торове 211 213 219 240 255 286 
торове и торене 221 226 238 246 271 276 
точково дъгово нагряване 106 321 
трактори 200 
транспортиране на продукти 202 
трансформатори 4 161 162 164 
трапезни води 135 376 
траур 15 
треви 228 
тревни фуражи 228 
тревожност 19 
тръбопроводи 150 393 
тръбопроводни арматури 150 393 
тъмни петна 323 
търговия 377 
тютюн 212 213 215 216 233 267 
тютюнопроизводство 213 216 267 
ултразвук 92 
ултразвукови разходомери 172 315 317 
управление 75 296 
управление и организация 75 
управление на бизнес процеси 82 301 
управление на болестта 142 
управление на екип 296 297 
управление на персонала 29 299 
управление на предприятията 83 302 
управление на проекти 82 301 
усилена външна контрапулсация 147 
утайка от ПСОВ 100 
учебна дейност 40 
учебни навици 361 
учебно пособие 367 
учебно-възпитателен процес 46 367 
ученици 40 46 
ученическо поведение 40 46 
училище 21 360 
училищно ориентиране 16 
учители 358 
фармацевтична промишленост 398 
фармация 398 
физика 114 
физика и астрономия 102 
физика на елементарните частици 114 
финанси 71 72 73 
финанси на Европа 72 
финанси на предприятия 71 78 
финанси на стопанските организации 71 
финансиране 78 
финансиране на бизнеса 79 
финансов анализ 71 72 73 84 
финансова криза 72 73 
финансова организация 77 347 
финансова политика 74 
фирмена дейност 80 298 
фирми 80 298 
фитотерапия 141 145 258 283 
форми 15 
формиране на капитал 70 
формообразуване 325 
фосфорни торове 271 
фотоника 201 
фотохромотерапия 137 138 
фрезоване 157 
фрезоване (обработка на метали) 157 
фрезови машини 157 
фрезуване 157 
фунгициди 215 
фуражи 268 280 395 
фуражна маса 246 252 268 
фуражни растения 227 246 253 274 276 
фуражни треви 225 228 235 273 
хардуер 354 
хардуерни устройства 355 
хвощови растения 141 258 
хербициди 208 
хигиена на храненето 26 
химически препарати 85 207 
химични елементи 212 
химия 127 
хиперактивност 50 371 
хлебни изделия 288 375 383 388 
хлебопроизводство 265 384 
хляб 265 288 383 384 388 
храна 76 381 
храна за животни 266 
хранене на животни 280 395 
хранилки 202 
хранителен режим 220 
хранителна верига 87 374 
хранителна стойност 268 
хранителни елементи 220 
хранителни продукти 87 374 383 
хранителни смеси 202 
хранително-вкусова промишленост 375 377 379 383 385 
хромиране 120 
хромникелова стомана 333 
царевица 231 241 242 276 289 
царевично зърно 241 
ценностни системи 359 
ценностно развитие 5 359 
центробежни помпи 158 
церебрален кръвоток 147 
цифрова камера 367 
цифрови сензори 168 313 
цифровизация 315 
четене 364 
читателски навици 364 
човек-машина 132 
човешки ресурси 29 296 299 
шафран 145 283 
шафранов минзухар 145 283 
шизофрения 27 
шлифоване 154 
штамповка 103 
щамповане 120 
щамповъчни преси 120 
юношеска психология 14 
ябълки 278 287 
ябълкова оса 287 
ягодови растения 226 
ягодоплодни култури 225 
яйца 209 210 266 372 373 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ