НОВИ СТАТИИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография.

Философия. Психология. Религия.

- 1 -

Сп Б 521

Александрова, Десислава.  Какво представлява психичният образ на пенсионирането / Десислава Александрова. // Психология журнал, XIV, 2016, N 145, с. 31 - 35. 

   Несъмнено, това е събитие от човешкия живот, което ще преживеят над 90 % от хората. Момент, в който социумът признава, че си дал достатъчно за благото на хората и вече е време да се отдадеш на заслужена почивка. Но, зад привидната маска на достоен акт, източник на положителни емоции и поводи за гордост, всъщност се крие доста негативизъм. 

1. Индивидуална психология 2. Социално осигуряване при старост, инвалидност. Пенсии 
 159.923:368.43(045)
Ключови думи: 1. индивидуална психология 2. психично благополучие 3. пенсионна възраст 4. пенсиониране 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2778

- 2 -

Сп Б 521

Богданов, Димитър.  Теории и техники в консултирането - Част 1 / Димитър Богданов. // Психология журнал, XIV, 2016, N 10 (148), с. 12 - 21. 

   В настоящата статия са представени различни техники и теории при консултирането и оказването на психологическа помощ / подкрепа на лица (клиенти). Представени са няколко направления в консултирането , същността на психологическото консултиране като процес и отделните етапи/ стадии, през които то минава. Тук е определено специално място и на емпатията в консултативната практика. 

   Част 1

1. Психология - приложна 
 615.851(045)
Ключови думи: 1. психологическа помощ 2. теория 3. техника 4. консултативна психология 5. психология 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2863

- 3 -

Сп Б 521

Богданов, Димитър.  Теории и техники в консултирането Част 2 / Димитър Богданов. // Психология журнал, XIV, 2016, N 11 (149), с. 12 - 20. 

   Навлизаме във втори стадий: Откриване на нова перспектива за виждане на проблема и на себе си. Основни цели на стадия са: 1. Изработване на нова перспектива за виждане на проблема; 2 Откриване на възможности за по-добро бъдеще; 3 Трансформиране на възможности в цели и поддържане на подпомагащите отношения. 

   Част 2

1. Психология - приложна 
 615.851(045)
Ключови думи: 1. психологическа помощ 2. психологическо консултиране 3. теория 4. техника 5. психология 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2864

- 4 -

 

Бурдева, Таня.  Музикално възприятие в предучилищна възраст и емпатия / Таня Бурдева. // Педагогика, 88, 2016, N 8, с. 1091 - 1098. 

   Статията разглежда възможностите за приложение на играта -драматизация в музикалното възпитание на децата в предучилищната възраст за развитие на способностите за емпатия. 

1. Музикално възпитание - предучилищно образование - учебно помагало 2. Емоции. Чувства. Емпатия 
 372.3.015.3(045)
Ключови думи: 1. музикално възприятие 2. предучилищна възраст 3. предучилищна психология 4. емпатия 5. драма 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2807

- 5 -

Сп Б 262

Георгиева, Радостина.  Педагогически модел за реализиране на самостоятелната работа на учениците в обучението по "домашен бит и техника" / Радостина Георгиева. // Професионално образование, 18, 2016, N 2, с. 156 - 162. 

   Централно място в учебно-възпитателната работа заема използването на придобитите знания, умения и навици. Самата практическа дейност трябва да се организира така, че в рамките на един учебен час да се достигне до получаване на краен продукт, като в същото време дейността да носи в себе си богат информационен заряд. 

1. Педагогика - методология 2. Други учебни предмети. Методика на обучението на отделните учебни предмети 
 37.01(045)
Ключови думи: 1. начално училище 2. образование 3. обучение 4. креативност 5. умения 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2816

- 6 -

 

Иванова, Боряна.  Стимулиране на креативното развитие на децата от предучилищна възраст / Боряна Иванова. // Педагогика, 88, 2016, N 3, с. 349 - 356. 

   Статията поставя акцент върху някои фактори, влияещи върху креативното развитие на децата от предучилищна възраст. 

1. Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 2. Креативност 
 372.3.03(045)
Ключови думи: 1. детски градини 2. деца 3. креативност 4. околна среда 5. опит 6. емоции 7. мотивация 8. учители 9. семейство 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2810

- 7 -

Сп Б 521

Иванова, Нина.  Възприятия относно ролята на майката / Нина Иванова. // Психология журнал, XIV, 2016, N 145, с. 28 - 30. 

   Многобройни научни изследвания доказват уникалната роля на майката за човека, особено в ранните етапи на неговото развитие. Тя е изключително важен фактор за цялостното развитие и възпитание на детето. Топлата, наситена с обич семейна атмосфера, основана на емоционална сигурност и майчината любов, има най-висок педагогически потенциал. Само в нея детето се чувства ценено, обичано, уверено в себе си и готово да преоткрива света. 

1. Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 2. Възпитание у дома. Семейно възпитание 
 159.922.7:37.018.1(045)
Ключови думи: 1. детска психология 2. възпитание на децата 3. възпитание в семейството 4. родители 5. родителски грижи 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2777

- 8 -

 

Кирилова, Гергана.  Как да постъпим, ако имаме съмнение, че дете е със специални образователни потребности? / Гергана Кирилова. // Педагогика, 88, 2016, N 7, с. 971-977. 

   Настоящото изложение има за цел да бъде в помощ на родители, учители в детски градини и ресурсни учители, които имат съмнение, че собственото им дете или съответно детето, с което работят е със СОП . 

1. Деца, умствено изостанали и бавноразвиващи се 2. Предучилищна психология 
 373.015.3(045)
Ключови думи: 1. интегрирано обучение 2. детски градини 3. деца със специални образователни потребности 4. ресурсни учители 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2808

- 9 -

 

Ковачева, Александра.  Педагогически условия за постигане на режим на преодоляване на детската самота / Александра Ковачева. // Педагогика, 88, 2016, N 4, с. 548 - 552. 

   Научният труд индентифицира и анализира необходимите педагогически условия за преодоляването на детската самота. 

1. Детска и педагогическа психология 2. Основи на възпитанието 
 37.01(045)
Ключови думи: 1. образователни условия 2. взаимоотношения 3. оптимизъм 4. емоционални умения 5. детска самота 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2811

- 10 -

Сп А 505

Кюркчийска, Виолета.  Комуникативните упражнения в електронна среда ( I - IV клас ) / Виолета Кюркчийска. // Български език и литература, 58, 2016, N 1, с. 33 - 44. 

   Придобиването и усъвършенстването на комуникативноречева компетентност е основна цел не само на обучението по български език, но и на целия начален етап на основното образование. 

1. Начално образование - методика на преподаване 
 37.01(045)
Ключови думи: 1. комуникативни упражнения 2. софтуерно обучение 3. начална училищна педагогика 4. интегриране 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2817

- 11 -

Сп А 2000

Лазарова, Лиляна.  Насърчаване самостоятелното четене на книги на ученици от началното училище / Лиляна Лазарова. // Образование, 2016, N 3, с. 70 - 75. 

   Статията акцентира на методите, чрез които можем да приобщим детето към четене и да му създадем трайни навици за това. 

1. Четене 2. Психология - детска 
 028(045)
Ключови думи: 1. четене 2. навици 3. детска психология 4. самостоятелност 5. начална педагогика 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2814

- 12 -

Сп Б 521

Лазарова, Павлина.  Характеристики на нарцистичната майка / Павлина Лазарова. // Психология журнал, XIV, 2016, N 09 (147), с. 36 - 40. 

   В статията е представен модел на майчинско отношение, което е определено като нарцистично в 24 признака. 

1. Психология - индивидуална 
 159.923.4(045)
Ключови думи: 1. нарцистична майка 2. характеристики 3. психологически модели 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2862

- 13 -

 

Лефтерова, Берджухи.  Ролята на училището и учителите за половото възпитание на децата и подрастващите / Берджухи Лефтерова. // Педагогика, 88, 2016, N 2, с. 252 - 257. 

   В настоящата статия се акцентира върху значението на училището и учителя за половото възпитание на децата и подрастващите. 

1. Предучилищно възпитание 2. Полово възпитание 
 373.2(045)
Ключови думи: 1. сексуално обучение 2. пол 3. сексуалност 4. полово предавани болести 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2809

- 14 -

Сп Б 389

Миленчев, Георги.  Игрите в офиса / Георги Миленчев. // Мениджър, 2016, N 3 (209), с. 50 - 51. 

   Геймификацията повишава ангажираността и мотивацията на служителите. 

1. Мениджмънт - методи на управление и организационно поведение 2. Организация на труда - мотивация 
 65.012/.015(045)
Ключови думи: 1. офис игри 2. мотивация на служителите 3. психологични методи 4. мениджърски умения 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2841

- 15 -

Сп Б 521

Пулев, Невен И.  Психологични измерения на психоанализата в творчеството на Зигмунд Фройд / Невен И. Пулев. // Психология журнал, XIV, 2016, N 145, с. 9 - 18. 

   Според теорията на Зигмунд Фройд човешката психика се състои от три части: съзнателно "Аз", безсъзнателно "То" и "Свръх-Аз".Безсъзнателното "То" е представител на инстинктите в човека, докато съзнателното "Аз" има за задача да контролира импулсите на тези инстинкти (импулсите на "То") като ги удовлетворява в съответствие с изискванията на социалната реалност. От своя страна "Свръх-Азът", който е отражение на обществения идеал в психиката на човешката душа, служи като авторитет, следящ спазването на тези изисквания. 

1. Психоанализа 
 159.964.2(045)
Ключови думи: 1. психоанализа 2. психологически учения 3. сънища 4. неврози 5. несъзнавано 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2779

- 16 -

Сп А 2184

Стоилова, Татяна.  Същност на съзнанието и значението му за личността / Татяна Стоилова. // Психоанализа, 9, 2016, N 34, с. 61 - 78. 

   Когато се говори за съзнанието, може да говорим за вътрешния опит - за това какво е усещането да бъдеш себе си, да имаш усещания, мисли, настроения, желания, обективни причини за действията си. 

1. Развитие на личността. Самосъзнание 
 159.923.2(045)
Ключови думи: 1. развитие 2. самосъзнание 3. етика 4. морал 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2870

- 17 -

 

Такворян-Солакян, Божена.  Някои насоки и превенция на насилието, агресивността и девиациите сред учениците / Божена Такворян-Солакян. // Педагогика, 88, 2016, N 5, с. 602 - 629. 

   Превенцията на насилието в училище през последните години е изключително актуален проблем както в Европа, така и в целия свят. Виктимологичната превенция на насилието в училище е насочена към премахване и неутрализиране на причините и условията, които превръщат ученика в жертва на насилие или насилствено престъпление. 

1. Престъпност - превенция 2. Педагогика - детска 
 371.06(045)
Ключови думи: 1. превенция на престъпността 2. насилие 3. агресия при децата 4. девиантно поведение 5. ученическо поведение 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2806

- 18 -

Сп Б 521

Хаджийски, Георги.  Българският комплекс за национална малоценност / Георги Хаджийски. // Психология журнал, XIV, 2016, N 145, с. 19 - 27. 

   В статията се разглежда комплексът за национална малоценност в общностното съзнание на българина - причини (етиология), патогенеза (възникване и развитие), симптоми (прояви), терапия (лечение). 

1. Индивидуална психология 
 159.923(=867)(045)
Ключови думи: 1. индивидуална психология 2. психоанализа на обществото 3. малоценност 4. комплекси 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2776

Социология. Политология. Право. Политика. Социография.

- 19 -

Сп Б 247

Madha, Ahmed.  The analysis of travel behavior in Malaysia / Ahmed Madha. // Traffic Engineering and Control, 2016, с. 17 - 22. 

   Статията показва изчисления и схеми, които се опират на ситуационни фактори и външно влияние, които водят до така наречения и вече съществуващ модел на теорията на планираното поведение. 

1. Организация - управление - теория 2. Организация и експлоатация на сухопътния транспорт 
 656.1/.5(045)
Ключови думи: 1. организация на транспорта 2. анализи 3. терория на планираното поведение 4. модели на поведение 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2786

- 20 -

Сп Б 590

Аврамов, Димитър.  Терористични групировки изграждат "спящи" клетки в България / Димитър Аврамов. // Сигурност, 8, 2016, N 3, с. 34 - 35. 

   "Под контрола на Анкара Главното мюфтийство се превърна в проводник на радикалния ислям" - коментар на политическия коментатор Димитър Аврамов. 

1. Държавна сигурност - България 
 355.02(045)
Ключови думи: 1. ислямизъм 2. рискове и заплахи 3. религиозни организации 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2877

- 21 -

Сп Б 521

Александрова, Десислава.  Какво представлява психичният образ на пенсионирането / Десислава Александрова. // Психология журнал, XIV, 2016, N 145, с. 31 - 35. 

   Несъмнено, това е събитие от човешкия живот, което ще преживеят над 90 % от хората. Момент, в който социумът признава, че си дал достатъчно за благото на хората и вече е време да се отдадеш на заслужена почивка. Но, зад привидната маска на достоен акт, източник на положителни емоции и поводи за гордост, всъщност се крие доста негативизъм. 

1. Индивидуална психология 2. Социално осигуряване при старост, инвалидност. Пенсии 
 159.923:368.43(045)
Ключови думи: 1. индивидуална психология 2. психично благополучие 3. пенсионна възраст 4. пенсиониране 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2778

- 22 -

Сп Б 590

Аргатски, Велин.  Нови рискове и заплахи за сигурността на Югоизточна Европа / Велин Аргатски. // Сигурност, 8, 2016, N 4-5, с. 55 - 58. 

   Балканите се оказват между две зони на несигурност, което ги прави неделима част от деструктивните процеси в региона. 

1. Държавна сигурност - България 
 355.02(045)
Ключови думи: 1. рискове и заплахи 2. вътрешна политика 3. корупция 4. тероризъм 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2878

- 23 -

Сп Б 521

Иванова, Нина.  Възприятия относно ролята на майката / Нина Иванова. // Психология журнал, XIV, 2016, N 145, с. 28 - 30. 

   Многобройни научни изследвания доказват уникалната роля на майката за човека, особено в ранните етапи на неговото развитие. Тя е изключително важен фактор за цялостното развитие и възпитание на детето. Топлата, наситена с обич семейна атмосфера, основана на емоционална сигурност и майчината любов, има най-висок педагогически потенциал. Само в нея детето се чувства ценено, обичано, уверено в себе си и готово да преоткрива света. 

1. Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 2. Възпитание у дома. Семейно възпитание 
 159.922.7:37.018.1(045)
Ключови думи: 1. детска психология 2. възпитание на децата 3. възпитание в семейството 4. родители 5. родителски грижи 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2777

- 24 -

Сп Б 590

Попова, Маргарита.  Споделена култура за споделена сигурност / Маргарита Попова. // Сигурност, 8, 2016, N 2, с. 7 - 9. 

   Сигурността на човека и на цивилизацията създава условия и гаранции за благополучие. 

1. Държавна сигурност - България 2. Политика по сигурността и отбраната 
 323(497.2)(045)
Ключови думи: 1. сигурност и отбрана 2. социална сигурност 3. социална сплотеност 4. конфликти 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2876

- 25 -

Сп Б 566

Темелкова-Петрова, Виолета.  Закон за обществените поръчки - III част : III част / Виолета Темелкова-Петрова. // Право & бизнес & данъци, 2016, N 6, с. 18 - 24. 

   Статията продължава с промените в закона за обществени поръчки и по- точно със спецификите на процедурите. 

   III част

1. Обществени поръчки 
 347.45/.47(045)
Ключови думи: 1. специфика 2. процедури за вземане на решения 3. закон за обществените поръчки 4. оферти 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2780

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 26 -

Сп Б 393

Facilitating trade in service . // ISO Focus +, 2016, N 116, с. 25 - 29. 

   Услугите заемат в глобалната икономика около 75 процента от брутния вyтрешен продукт на развитите страни и около 50 процента в развиващите се страни според данните на световната банка. В статията Markus Jelitto, консултант в световната търговска организация в нейния отдел за разпределение на търговските услуги, разказва повече за ролята на световните стандарти в сектор услуги. 

1. Търговия. Международни икономически отношения. Световно стопанство 2. Услуги. Сфера на услугите 
 339.9(045)
Ключови думи: 1. услуги 2. Световна търговска организация 3. стандарти 4. икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2789

- 27 -

Сп Б 247

Madha, Ahmed.  The analysis of travel behavior in Malaysia / Ahmed Madha. // Traffic Engineering and Control, 2016, с. 17 - 22. 

   Статията показва изчисления и схеми, които се опират на ситуационни фактори и външно влияние, които водят до така наречения и вече съществуващ модел на теорията на планираното поведение. 

1. Организация - управление - теория 2. Организация и експлоатация на сухопътния транспорт 
 656.1/.5(045)
Ключови думи: 1. организация на транспорта 2. анализи 3. терория на планираното поведение 4. модели на поведение 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2786

- 28 -

Сп А 79

Pourdarbani, Razieh.  Systems thinkin approach in farm management / Razieh Pourdarbani. // Механизация на земеделието, LXII, 2016, N 3, с. 51. 

   Има много случаи на мениджъри и официални обучения, които се опитват да решат проблемите във фермерския мениджмънт, но след кратко ситуацията е същата, както преди решението на проблема. Затова и систематичният подход към решаването на проблема е ключов за справянето с трудностите на днешния свят. 

1. Методи на управление, мениджмънт - селско стопанство 
 65.012(045)
Ключови думи: 1. земеделски мениджмънт 2. система за управление 3. системен подход 4. пестициди 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2859

- 29 -

Сп Б 448

Божилов, Ники.  Dropshipping - модел, който спестява пари и нерви на търговеца / Ники Божилов. // Логистика, XII, 2016, N 7, с. 40 - 41. 

   Дропшипингът е метод за изпълняване на клиентски поръчки, при който продавачът не държи на склад продуктите, вместо това, когато клиент плати за даден продукт, продавачът го поръчва от производителя, който го доставя до клиента от името на продавача. 

1. Вериги доставки 2. Търговия - организация 
 658.86/.87(045)
Ключови думи: 1. dropshipping 2. предимства 3. търговия 4. разпространение на товари 5. препоръки 6. доставки 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2853

- 30 -

Сп А 1704

Григорова, Тони.  Зелената система / Тони Григорова. // Икономика, 2016, с. 102 - 105. 

   В озеленяването работят над 180 фирми, които са спъвани от българските пазарни реалности. Статията описва ситуацията с озеленителните фирми в България. 

1. Озеленяване - Механизация 2. Бизнес стратегии 
 65.011.1(045)
Ключови думи: 1. озеленяване 2. фирми 3. обществени поръчки 4. пазар на труда - България 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2796

- 31 -

Сп Б 397

Карапенчев, Йордан.  Счетоводство и финанси : Или изкуството да боравиш с пари / Йордан Карапенчев. // Образование и специализация в чужбина, 2016, N 70, с. 20 - 23. 

   Представя се университетската специалност счетоводство и финансии, за кого е подходяща, къде се изучава и възможности за кариерно развитие. 

1. Висше образование - по счетоводство и финанси 
 657(045)
Ключови думи: 1. счетоводство и финанси 2. университетско образование 3. обучение 4. кариерно развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2856

- 32 -

Сп Б 389

Киряков, Огнян.  Печели от интернет на нещата / Огнян Киряков. // Мениджър, 2016, N 9 (215), с. 68 - 69. 

   Миниатюрни уреди, логнати в глобалната мрежа, ще променят не само ежедневието ни, но и начина на работа на бизнеса, инфраструктурата, управлението на хора и връзките с клиентите. 

1. Мениджмънт - информационни системи 2. Интернет - маркетинг 
 65.012(045)
Ключови думи: 1. интернет на нещата 2. стратегии 3. печалба 4. фирмена стратегия 5. тенденции на развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2843

- 33 -

Сп А 1704

Колева, Яна.  Как да увеличим продажбите чрез фейсбук маркетинг / Яна Колева. // Икономика, 2016, с. 86 - 88. 

   Правилното ползване на социалната мрежа може да допринесе за популяризиране на продукти и услуги, но това става с много усилия, а не с нулев бюджет. 

1. Интернет - маркетинг 
 004.7:659(045)
Ключови думи: 1. Facebook 2. маркетинг 3. стратегии 4. продажби 5. търговия 6. социални мрежи 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2831

- 34 -

Сп А 129

Любенов, Любомир.  Българските потребителски пазари на храни и напитки / Любомир Любенов. // Икономическа мисъл, 61, 2016, N 1, с. 23 - 34. 

   Разгледани са състоянието и потенциалът за растеж на потребителските пазари за храни и напитки в България. Тези пазари са групирани в три големи пазарни сегмента - традиционна търговия на дребно, модерна търговия на дребно и сектор на общественото хранене. 

1. Потребителско поведение - изследване 2. Пазарна икономика - теория 
 339.14(045)
Ключови думи: 1. потребителски пазар 2. изследване 3. храни 4. напитки 5. български пазар 6. търговия 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2802

- 35 -

Сп А 129

Любенов, Любомир.  Неорганизираните агропазари в България / Любомир Любенов. // Икономическа мисъл, 61, 2016, N 4, с. 150 - 164. 

   Анализирани са състоянието, механизмът на действие и участниците в неорганизираните агропазари на едро в България. Разгледано е влиянието на държавата върху някои традиционни и добре развити подотрасли на българското земеделие. 

1. Селско стопанство - България - икономика и организация 2. Агробизнес 
 338.43(045)
Ключови думи: 1. агропазари 2. законодателство 3. регулации 4. инфраструктура 5. държавен контрол 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2847

- 36 -

Сп А 129

Николов, Георги.  Роля и значение на държавните политики и стратегии за регионално развитие на икономиката / Георги Николов. // Икономическа мисъл, 61, 2016, N 5, с. 119 - 135. 

   Разгледани са теоретични въпроси, свързани с приоритетите на държавните политики и стратегии за регионално развитие и тяхната роля за увеличаване на конкурентоспособността на регионите и повишаване на благосъстоянието на населението в тях. 

1. Регионална икономическа политика - България 
 338.1/.4(045)
Ключови думи: 1. държавна политика 2. регионално развитие 3. икономика на България 4. развитие 5. проблеми 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2848

- 37 -

Сп Б 389

Предимството да печелиш пари у нас . // Мениджър, 2016, N 2 (208), с. 20-21. 

   Топмениджърите в България не получават, колкото колегите си в Западна Европа, но на фона на стандарта на живот, кариерата у нас изглежда доста по-изгодна. 

1. Мениджмънт - методи на управление и организационно поведение 2. Мениджъри 
 65.012/.015(045)
Ключови думи: 1. мениджъри 2. мениджърски умения 3. заплащане на труда 4. сравнителен анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2840

- 38 -

Сп А 1713

Раковска, Мирослава.  Управление на снабдяването и операциите в логистичните системи на производствените предприятия в България / Мирослава Раковска. // Икономически изследвания, XXV, 2016, N 1, с. 141 - 181. 

   Разкрити са характерните особености и слабостите на управлението на снабдяването и операциите в производствените предприятия в България и са очертани резервите за усъвършенстване. 

1. Логистични операции 2. Управление 
 658.7:630(045)
Ключови думи: 1. управление на снабдяването 2. логистика в производството 3. логистични системи 4. български предприятия 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2803

- 39 -

Сп А 129

Седларски, Теодор.  Основи на съвременната икономика: Александър Гершенкрон / Теодор Седларски, Хенрик Егберт. // Икономическа мисъл, 61, 2016, N 1, с. 133 - 141. 

   Александър Гершенкрон е сред най-влиятелните изследователи на XX век на стопанска история и икономическо развитие. Тук са систематизирани две от главните идеи на Гершенкрон, които повлияват върху еволюцията на теорията на развитието извън първоначалния европейски контекст. 

1. Икономика - нови икономически теории 
 33(045)
Ключови думи: 1. стопанска история 2. икономическо развитие 3. теория и история 4. грешки 5. икономическа изостаналост 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2844

- 40 -

Сп А 129

Тодоров, Петко.  Нормата в процеса на пазарно търсене на храни / Петко Тодоров. // Икономическа мисъл, 61, 2016, N 2, с. 31 - 55. 

   Изложени са резултатите от изследване на нагласите на съвкупния потребител при изменение на факторите "доход" и "време" в процеса на пазарното потребителско търсене на храни и безалкохолни напитки. Установена е формулата на засищане. 

1. Потребителско поведение - изследване 
 330.133.000.33(045)
Ключови думи: 1. пазарно търсене 2. храни 3. потребителска удовлетвореност 4. потребителско засищане 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2845

- 41 -

Сп А 377

Янков, Боян.  Методология за предсказване на успеха на стартиращи компании / Боян Янков. // Автоматика и информатика, 49, 2016, N 3, с. 38 - 45. 

   Бизенсът има нужда от стартиращи компании, които предлагат иновативни решения и подпомагат развитието на индустриалните сектори. Освен това стартиращите компании са добра инвестиционна възможност с потенциално висока възвращаемост. 

1. Мениджмънт - методи на управление и организационно поведение 
 65.012/.015(045)
Ключови думи: 1. стартиращи фирми 2. методология 3. модели на управление 4. бизнес стратегии 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2795

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.

Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 42 -

 

Characterization of biogenic calcite particles from microalgae - coccoliths as a potential raw material for industrial application  / I. Hariskos и др. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 2016, N 2, с. 36-41. 

   Coralline Algae (Cocolithophores) принадлежи към групата на фитопланктоните и е изключително важна за производството на варовик в океана. 

1. Водорасли 
 582.26/.27(045)
Ключови думи: 1. водорасли 2. калцитни частици 3. индустрия 4. приложения 5. производство 6. биоматериали 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2828

- 43 -

Сп Б 403

Герджиков, Д.  Водораслите - ценен природен ресурс : Algae - a valuable natural resource / Д. Герджиков, Даниела Петрова. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 15, 2016, N 1-2, с. 78-80. 

   Водораслите представляват ценен промишлен продукт, чието отглеждане ще доведе до иновативни продукти, разработване на нови пазари и значителни печалби. 

1. Водорасли 2. Природни фактори. Земя. Природа. Природни ресурси 
 582.26/.27(045)
Ключови думи: 1. водорасли 2. приложения 3. анализ 4. продукт 5. печалба 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2826

- 44 -

Сп Б 403

Герджиков, Димитър.  Водораслите - ценен природен ресурс / Димитър Герджиков, Даниела Петрова. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 15, 2016, N 1-2, с. 78 - 80. 

   Водораслите могат да се използват за храна, за фураж, в медицината и фармацевтичната промишленост , в биотехнологиите, в промишлеността и селското стопанство, като агенти за постигане на благоприятен природен статус, в биореставрацията, във водопречиствателните съоръжения и като моделни обекти. 

1. Водорасли 
 582.26/.27(045)
Ключови думи: 1. водорасли 2. природен ресурс 3. приложения 4. анализ 5. резултати от изследване 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология 
  

Сист. No: 2799

- 45 -

Сп Б 526

Григорова, Тони.  Рециклирането - трудният път към чистата природа / Тони Григорова. // Новата икономика, VI, 2016, N 61, с. 79 - 82. 

   Вече няма никакво съмнение, че рециклирането и оползотворяването на отпадъците е най-доброто, което можем да направим с боклука, който постоянно генерираме. Рециклирането е бизнес, но това е нелек бизнес, тъй като той е свързан с огромни инвестиции и постоянно надбягване със законодателството, което поставя все по-високи изисквания към участниците на пазара. 

1. Отпадъци -оползотворяване 
 67.08 *.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. отпадъци 2. рециклиране 3. рециклиране на отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2759

- 46 -

 

Димитрова, Мария.  Критерии за приложимост на спътникови данни от различни оптични източници за изследване на явления от екологично значение / Мария Димитрова, Гергана Кунчева. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 2016, N 3, с. 56 - 59. 

   Използването едновременно на данните от различни източници значително разширява обхвата на възможните приложения. Данните от MODIS са много добри за регистриране в близко до реалното време на мащабни явления, чиято проява се вижда в атмосферата. 

1. Контролиране и установяване на нарушенията, възстановяване на околната среда. Уреди за наблюдаване 
 504.06(045)
Ключови думи: 1. мониторинг 2. екологичен мониторинг 3. системи за автоматичен контрол 4. екологични явления 5. екология 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2829

- 47 -

Сп Б 397

Екология  : Между земната и човешка природа. // Образование и специализация в чужбина, 2016, N 69, с. 28 - 31. 

   В статията се описва специалността екология, какво предстaвлява, къде може да се изучава и перспективите, които предлага. 

1. Екологичен мениджмънт 2. Обучение 
 574:575(045)
Ключови думи: 1. екология 2. университетско образование 3. развитие 4. обучение 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2855

- 48 -

Сп Б 569

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди . // Екология & инфраструктура, 2016, N 3, с. 35 - 37. 

   Около 40 % от емисиите на азотни оксиди от стационарни източници се генерират от котли в топлоелектрически централи. Емисиите от азотните оксиди допринасят за образуването на киселинни дъждове, еутрификация и др. 

1. Замърсяване на въздуха, пречистване 
 614.71/.75(045)
Ключови думи: 1. пречистване на въздуха 2. отпадъчни газове 3. азотни оксиди 4. вредни емисии 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2824

- 49 -

Сп Б 434

Семкова, Боряна.  Подготвят се нови правила в растителната защита / Боряна Семкова. // Агробизнесът, 14, 2016, N 8, с. 24 - 25. 

   Ролята на растителна защита постоянно нараства, тъй като променящият се климат, безразборното третиране на посевите с различни препарати и небрежната човешка намеса водят до появата на нежелани вредители, от които има сериозни икономически и социални последствия. 

1. Растителна защита 2. Земеделие - финанси 
 631/635(045)
Ключови думи: 1. растителна защита 2. правила и наредби 3. финансиране на земеделието 4. европейски директиви 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2820

- 50 -

 

Станкова, Наталия.  Research model of monitoring the recovery of an ecosystem after fire based on satellite and GPS data : Модел за изследване на процесите на възстановяване на екосистема след пожар на базата на спътникови и GPS данни / Наталия Станкова, Румен Недков. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 2016, N 1, с. 5 - 11. 

   Целта на настоящата работа е изследване на възстановителните процеси, протичащи в екосистема след пожар. Предложеният модел е валидиран на базата на аерфото изображения с висока пространствена разделителна способност на територията на пожара. 

1. Екосистеми 2. Възстановяване 
 504.06.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. екосистеми 2. възстановяване 3. изследване 4. процеси 5. пожари 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2827

- 51 -

Сп Б 389

Стригулев, Начо.  Бъдещето на храната / Начо Стригулев. // Мениджър, 2016, N 8, с. 131 - 133. 

   Ще слагаме на трапезата животински продукти от растения, месо от биореактор, а защо не и насекоми. 

1. Биологични храни 
 576.32/.36(045)
Ключови думи: 1. биохрани 2. производство 3. тенденции на развитие 4. биопродукти 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2804

- 52 -

Сп Б 329

Технологиите и машините за смъртността на пчелните семейства при химическа растителна защита  / Георги Костадинов и др. // Земеделие плюс, 2016, N 7-8, с. 17 - 22. 

   Съвременното земеделие е немислимо без използването на пестициди. Все по-широкото използване на пестицидите, освен положителния ефект върху селското стопанство, има и определен отрицателен ефект и върху екосистемите в това число и пчелите. 

1. Пестициди, работа с тях 2. Екосистеми 
 632.95(045)
Ключови думи: 1. пестициди 2. земеползване 3. пчели 4. отрицателен ефект 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2801

- 53 -

Сп Б 412

Тошев, Стоян.  Воден свят / Стоян Тошев. // Хай Ком] Hi Comm, 2016, N 183, с. 086 - 089. 

   Отпечатани на 3D архитектурни принтери океански градове ще приютяват милиони хора още през този век. 

1. Архитектурни решения 2. Екологично инженерство 
 721(045)
Ключови думи: 1. подводни градове 2. конструиране 3. сгради 4. архитектура 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.  
  

Сист. No: 2889

- 54 -

Сп Б 434

Цанова, Елица.  Търсенето на био продукти в Австрия се увеличава / Елица Цанова. // Агробизнесът, 14, 2016, N 7, с. 18 - 19. 

   Днес био продуктите са незаменима част от асортимента на големите хранителни вериги. В същото време био фермите са сред малкото, които могат да продават своята продукция по-скъпо и да реализират печалба. 

1. Биоземеделие 
 631.46:504(045)
Ключови думи: 1. био производство 2. биоекология 3. биопродукти 4. биофилософия 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2794

- 55 -

Сп Б 434

Ценова, Елица.  Големите ползи на малкото био земеделие / Елица Ценова. // Агробизнесът, 14, 2016, N 6, с. 24-25. 

   За фермите в Австрия био производството е преди всичко морална кауза. 

1. Биоземеделие 2. Биопродукти 
 631.46:504(045)
Ключови думи: 1. биопродукти 2. биопроизводство 3. ферми 4. биоземеделие 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 2793

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 56 -

 

Corrosion resistance of Ti- Ta- Nb and Ti- Ta -Zr coatings fabricated on VT14 Titanium alloy substrates using electron beam injected into the atmosphere.  Corrosion resistance of Ti- Ta- Nb and Ti- Ta -Zr coatings fabricated on VT14 Titanium alloy substrates using electron beam injected into the atmosphere : Устойчивост на корозия на покрития Ti-Ta-Nb и Ti-Ta-Zr, нанесени на подложки от VT14 титаниева сплав с помощта на електронен лъч инжектиран в атмосферата / В Самойленко и др. // Електротехника и електроника, 2016, N 5-6, с. 195 - 198. 

   В това проучване се обсъжда корозионната устойчивост на покритията, получени върху подложки от титаниева сплав VT 14, при използване на фокусиран електронен лъч с енергия от 1,4 MeV, инжектиран в атмосферата. 

1. Свойства на титана и неговите сплави 2. Защита на металите от корозия 
 669.7/.8(045)
Ключови думи: 1. титанови сплави 2. устойчивост на корозия 3. покрития на металите 4. легиране 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2823

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 57 -

Сп Б 542

Ангелова, А.  Високоинтензивно лазерно лечение - съвременен аспект в лечението на остеоартрозата на колянната става / А. Ангелова. // Физикална медицина, рехабилитация, здраве, ХV, 2016, N 1, с. 30 - 38. 

   Остеоартрозата е водеща причина за хронично - скелетната болка и инвалидизация сред възрастното население в световен аспект. Високоинтензивното лазерно лъчение се проучва относно възможности за недеструктивно повлияване на дълбоко разположени тъкани. 

1. Физикални средства. Лечение с природни средства 
 615.83(045)
Ключови думи: 1. лазерно лъчение 2. остеоартроза 3. колянна става 4. физикална медицина 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2886

- 58 -

Сп Б 539

Анзова, Е.  Ултразвукова терапия - същност, методика и приложение във физикалната медицина / Е. Анзова, М Благоева. // Здравни грижи, XIII, 2016, N 2, с. 23 - 27. 

   В терапевтичната практика ултразвукът се използва в честотния диапазон от 800 - 3000 kHz. Механични колебания със свръх висока честота. В статията се разглежда как се повлияват самите пациенти от ултразвуковата терапия при три вида заболявания, а именно: дискова херния, цикатрикси и contarctura de Dupuytren. Резултатите показват, че терапията помага за намаляване на болката, мускулните спазми и насърчава процеса на оздравяване. 

1. Лечение със звукови и ултразвукови вълни 
 615.837(045)
Ключови думи: 1. ултразвукова терапия 2. лечение 3. физикална медицина 4. методика 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2800

- 59 -

 

Беломъжева- Димитрова, Стефания.  Относно дисциплината "физическо възпитание и спорт" при деца със специални образователни потребности / Стефания Беломъжева- Димитрова, Дарина Дончева. // Спорт и наука, 2016, N 4, с. 107 - 115. 

   Целта на настоящото изследване е да се направи анализ на специфичната литература и нормативните документи, засягащи обучението като цяло и по- специално обучението по дисциплината "физическо възпитание и спорт" на деца със специфични образователни потребности, като се направят съответните изводи и се формулират конкретни препоръки за практиката. 

1. Лечебна физкултура. Дихателна гимнастика. Кинезитерапия 2. Лечебна физкултура - деца с увреждания 
 615.825
Ключови думи: 1. специално образование 2. интегрирано образование 3. физическото възпитание и спорт 4. включващо образование 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2874

- 60 -

 

Димитров, Христо.  Ефект от приложението на репозиционен тест за лопатката при пациенти с импийджмънт синдром на раменната става / Христо Димитров. // Спорт и наука, 2016, N 3, с. 67 - 72. 

   Дискинезията на лопатката сама по себе си не е травма или поставена диагноза, по-скоро хипотезата за нея се свързва с промени в позиционирането на главата на хумеруса в гнемохумералната става. 

1. Лечебна физкултура. Дихателна гимнастика. Кинезитерапия 
 615.825(045)
Ключови думи: 1. репозиционен тест 2. лопатка 3. османска конституция 4. SRT 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2873

- 61 -

Сп Б 536

Инвалидизация при пациенти с диабетно стъпало - социални аспекти и рехабилитация  / И. Стамболова и др. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, XLVIII, 2016, N 2, с. 37 - 40. 

   Липсата на информация за предпазване от усложнението при диабет - диабетното стъпало, често води до ампутация на долен крайник или на част от него. Необходимостта от здравни грижи както и подходяща рехабилитация са приоритет за социалната реинтеграция на пациентите. 

   Др. автори : О. Костов, С. Владева, М. Божкова, Г. Петрова

1. Болести на кръвотворните органи и лимфната система. Ендокринни болести 2. Рехабилитация 
 616.43(045)
Ключови думи: 1. диабет 2. диабетно стъпало 3. здравни грижи 4. рехабилитация 5. инвалидизация 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2782

- 62 -

Сп Б 542

Кожухарова, М.  Физиотерапевтичен ефект от комбинирано приложение на интерферентен ток и лазертерапия при екзацербиран хумеро - скапуларен периартрит / М Кожухарова, Ю Илиева, А. Алексиев. // Физикална медицина, рехабилитация, здраве, ХV, 2016, N 3, с. 9 - 17. 

   Целта на изледването е да се проучи физиотерапевтичния ефект от комбинирано приложение на интерферентен ток и лазертерапия при екзацербиран хумеро-скапуларен артрит. 

1. Физиотерапия 2. Лазерна техника 
 615.8(045)
Ключови думи: 1. интерферентен ток 2. лазертерапия 3. периартрит 4. физикотерапевтичен ефект 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2888

- 63 -

 

Любенова, Даниела.  Възможности за въздействие на кинезитерапията при болни с лумбална дискова болест / Даниела Любенова. // Спорт и наука, 2016, N 1, с. 73 - 79. 

   Кинезитерапията е част от комплексния терапевтичен подход при болни с дискова болест. Хидрокинезитерапията е раздел на кинезитерапията, който осигурява възможност да се извършват упражнения във водна среда, като се избягва натоварването на ставите, което възниква при упражнение извън водата. 

1. Лечебна физкултура. Дихателна гимнастика. Кинезитерапия 
 615.825(045)
Ключови думи: 1. хидрокинезитерапия 2. дискова болест 3. кинезитерапия 4. подвижност 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2871

- 64 -

 

Попова, Надежда.  Резултати от приложение на кинезитерапевтичната програма за самостоятелно изпълнение от 11 - 13 годишни ученици с неправилна стойка / Надежда Попова. // Спорт и наука, 2016, N 2, с. 77 - 86. 

   Неправилната стойка и гръбначните изкривявания са често срещани ортопедични състояния в училищна възраст. В средна училищна възраст учебното натоварване се увеличава, като това предполага намалена двигателна активност. Целта на настоящото изследване е да се проследи ефектът от кинезитерапевтичната програма, предназначена за ученици от прогимназиалния курс. 

1. Лечебна физкултура. Дихателна гимнастика. Кинезитерапия 2. Лечебна физкултура - при гръбначни изкривявания - учебници за ВУЗ 
 615.825(045)
Ключови думи: 1. кинезитерапия 2. ученици 3. неправилна стойка 4. лечение чрез физически упражнения 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2872

- 65 -

Сп Б 542

Превенция на венозен тромбоемболизъм след ендопротезиране на големи стави на долните крайници  / Т. Троев и др. // Физикална медицина, рехабилитация, здраве, ХV, 2016, N 2, с. 28 - 32. 

   Обсъжда се изнесената информация в европейската и американска литература за наличие на внезапни сърдечносъдови инциденти след ендопротезиране на големи стави на долните крайници в първите години след операцията. 

1. Физиотерапия 2. Болести на ставите 
 615.8(045)
Ключови думи: 1. венозен тромбоемболизъм 2. превенция 3. ендопротезиране 4. стави 5. сърдечносъдов риск 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2887

- 66 -

Сп Б 543

Ташева, Румяна.  Иновативни нервно-мускулни техники за biceps femoris / Румяна Ташева. // Медицина и спорт, XII, 2016, N 1-2, с. 32 - 33. 

   Целта на проучването е да се проследят иновативните техники на физиотерапия за повлияване на biceps femoris като ключов елемент за възстановяване на медиалните флексори на колянната става след реконструкция на предна кръстна връзка. 

1. Кинезитерапия - нервна система 
 615.825(045)
Ключови думи: 1. нервно-мускулни техники 2. biceps femoris 3. кинезитерапия 4. физиотерапия 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2849

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР

- 67 -

Сп А 19

Резбофрезоване - "Метчикът" на бъдещето . // Машиностроене и електротехника, 65, 2016, N 3, с. 24 - 25. 

   Съвременните CNC машини предлагат ефективно рязане с кръгова/винтова интерполация и това е тяхното предимство, което осигурява дял на новата генерация инструменти за зъбонарязване чрез фрезоване. 

1. Фрезоване 2. Инструменти - режещи 
 669.02/.09 *(045)
Ключови думи: 1. резбофрезоване 2. металообработващи машини 3. CNC машини 4. резби 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  2. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР 
  

Сист. No: 2850

- 68 -

Сп Б 341

Тенденции в I/O архитектурата . // Инженеринг ревю, 2016, N 4, с. 58 - 62. 

   Входно-изходните (I/O) устройства са съществена част от системите за автоматизация на машини, представят се архитектурата, особеностите и приложението на тези системи. 

1. Системи за автоматизиране в машиностроенето 2. Системи за управление 
 621:004(045)
Ключови думи: 1. I/O 2. входно-изходни устройства 3. тенденции на развитие 4. архитектура 5. Ethernet 6. автоматизация на машиностроенето 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР 
  

Сист. No: 2834

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

- 69 -

Сп Б 341

Промишлени системи за контрол на влажността . // Инженеринг ревю, 2016, N 7, с. 92 - 94. 

   Системите за изкуствено регулиране на влажността в затворени пространства често се използват в индустрията. Ако въздухът е прекалено сух, тези системи черпят влага от предметите и материалите, които се намират в помещението. 

1. Регулиране на влажността на въздуха 2. Промишлени предприятия, съоръжения 
 697.93(045)
Ключови думи: 1. контрол на влажността 2. промишлени системи 3. овлажняване на въздуха 
Тематични рубрики: 1. Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.  
  

Сист. No: 2836

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 70 -

 

Corrosion resistance of Ti- Ta- Nb and Ti- Ta -Zr coatings fabricated on VT14 Titanium alloy substrates using electron beam injected into the atmosphere.  Corrosion resistance of Ti- Ta- Nb and Ti- Ta -Zr coatings fabricated on VT14 Titanium alloy substrates using electron beam injected into the atmosphere : Устойчивост на корозия на покрития Ti-Ta-Nb и Ti-Ta-Zr, нанесени на подложки от VT14 титаниева сплав с помощта на електронен лъч инжектиран в атмосферата / В Самойленко и др. // Електротехника и електроника, 2016, N 5-6, с. 195 - 198. 

   В това проучване се обсъжда корозионната устойчивост на покритията, получени върху подложки от титаниева сплав VT 14, при използване на фокусиран електронен лъч с енергия от 1,4 MeV, инжектиран в атмосферата. 

1. Свойства на титана и неговите сплави 2. Защита на металите от корозия 
 669.7/.8(045)
Ключови думи: 1. титанови сплави 2. устойчивост на корозия 3. покрития на металите 4. легиране 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2823

- 71 -

Сп А 4

Evaluation of the energy production from photovoltaic installation located in urban areas  : Оценка на енергопроизводството от фотоволтаични централи, разположени в населени места / И. Белоев и др. // Селскостопанска техника = Agricultural Engineering, 52, 2016, N 3 - 4, с. 3 - 9. 

   Разработена е методика за определяне на интегрирания среднодневен енергодобив от фотоволтаични централи. Методът приема като параметри началния и крайния час от денонощието и определя очаквания среден добив. 

1. Фотоволтаици 
 620.92:523.9(045)
Ключови думи: 1. фотоволтаични централи 2. енергопроизводство 3. оценка 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2882

- 72 -

Сп А 4

Probabilities for prolonged periods of low and high energy output from photovoltaic generators in Ruse  : Вероятности за продължителни периоди на нисък и висок енергодобив от фотоволтаични генератори в Русе / Б. Евстатиев и др. // Селскостопанска техника = Agricultural Engineering, 52, 2015, N 2, с. 3 - 8. 

   В настоящата статия е показан метод за оценка на проблемите в продължителен период от време на висока и ниска изходна енергия от PV модули. 

1. Генератори - фотоволтаични 2. Фотоволтаици 
 620.92:523.9(045)
Ключови думи: 1. фотоволтаични модули (PV) 2. изходна енергия 3. измерване 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2881

- 73 -

 

Бобев, Стефан.  Ethernet based street lighting control system : Система за управление на уличното осветление / Стефан Бобев. // Електротехника, 2016, N 3-4, с. 16 - 22. 

   Представената разработка осигурява алтернативно централизирано управление за улично осветление, посредством жична комуникация между отделните модули. 

1. Автоматизирани системи за управление 
 007.5(045)
Ключови думи: 1. системи за управление 2. улично осветление 3. автоматизация 4. жични комуникации 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2798

- 74 -

Сп Б 403

Габровска-Евстатиева, Катерина.  Method and algorithm of a system for cost-benefit analysis of investments in PV energy sources at residential buildings / Катерина Габровска-Евстатиева. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 15, 2016, N 3, с. 45 - 51. 

   В статията са представени методика и алгоритъм за работа на система за оценка на разходите и ползите от инвестиране във ВЕИ за частично обезпечаване на жилищни сгради. 

1. Фотоволтаици 
 620.91(045)
Ключови думи: 1. фотоволтаици 2. методика 3. алгоритъм 4. инсталиране 5. жилищни сгради 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2825

- 75 -

Сп А 129

Колев, Петър.  Интелигентни транспортни системи - фактор за устойчиво развитие на транспорта / Петър Колев, Даниела Тодорова. // Икономическа мисъл, 61, 2016, N 3, с. 120 - 139. 

   Направена е характеристика на интелигентните транспортни системи и са разгледани възможностите, които те предоставят за повишаване на качеството на транспортната услуга и за подобряване живота на населението, особено в градски условия. 

1. Транспорт - управление 2. Системи за управление 
 656.06 *(045)
Ключови думи: 1. интелигентни транспортни системи 2. развитие 3. приложение 4. тенденции на развитие 5. градски и междуградски превози 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2846

- 76 -

Сп Б 439

Обследване с дрон на въздушната мрежа средно напрежение . // Ютилитис, 14, 2016, N 8, с. 36 - 37. 

   Енерго- Про въведоха нова високотехнологична практика за инспектиране на електропроводите. 

1. Електропроводникови мрежи 
 621.311.1(045)
Ключови думи: 1. инспектиране 2. електропровод 3. одит 4. дронове 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2905

- 77 -

Сп Б 394

Самовъзстановяващите се мрежи . // Ютилитис, 2016, с. 32 - 33. 

   Едно от съществените предимства на тези нови системи е тяхната постоянна функция за наблюдение и реакция. 

1. Енергийни системи - автоматизация 
 621.311(045)
Ключови думи: 1. автоматизация 2. енергетика 3. самовъзстановяване 4. предимства 5. интелигентни мрежи 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2904

- 78 -

Сп Б 439

Цифровизация на енергетиката . // Ютилитис, 14, 2016, N 6, с. 26 - 28. 

   Статията представя докладът на EURELECTRIC, който разглежда аспектите на управление на данните, свързани с енергийните потребители. 

1. Енергетика - нови технологии 
 621.311.1(045)
Ключови думи: 1. цифровизация 2. енергетика 3. бази данни 4. интелигентни системи 5. управление на данни 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2791

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 79 -

Сп Б 438

Божилов, Ники.  Камионите и интермодалните превози / Ники Божилов. // Камиони, 2016, N 8, с. 61. 

   През последните няколко години проектите за интермодални терминали в България бяха определени като високоприоритетни не само от държавните структури, но и от специалистите в транспортно- логистичния сектор. 

1. Автомобилен транспорт - организация и управление на пътническите и товарните превози 
 656.07 *(045)
Ключови думи: 1. интермодален транспорт 2. превозване на товари 3. камиони 4. логистика 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2838

- 80 -

Сп А 129

Колев, Петър.  Интелигентни транспортни системи - фактор за устойчиво развитие на транспорта / Петър Колев, Даниела Тодорова. // Икономическа мисъл, 61, 2016, N 3, с. 120 - 139. 

   Направена е характеристика на интелигентните транспортни системи и са разгледани възможностите, които те предоставят за повишаване на качеството на транспортната услуга и за подобряване живота на населението, особено в градски условия. 

1. Транспорт - управление 2. Системи за управление 
 656.06 *(045)
Ключови думи: 1. интелигентни транспортни системи 2. развитие 3. приложение 4. тенденции на развитие 5. градски и междуградски превози 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2846

Механизация на селското стопанство. Селскостопански.

- 81 -

Сп A 365

Bechar, Avital.  Agricultural robots for field operations: Concepts and components / Avital Bechar, Clement Vigneault. // Biosystems engineering, 2016, N 149, с. 94 - 111. 

   Външно проучване показва широкото приложение на роботите в селското стопанство за различни дейности. Предствени са последните проучвания в областта на роботиката за селскостопански цели. 

1. Селско стопанство - автоматизация 2. Автоматични системи. Роботи. Автомати 
 631.3-52(045)
Ключови думи: 1. роботи 2. земеделие 3. развитие 4. иновации 5. приложение 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 2911

- 82 -

Сп A 365

Detection of cherry tree branches with full foliage in planar architecture for automated sweet-cherry harvesting.  Detection of cherry tree branches with full foliage in planar architecture for automated sweet -cherry harvesting / Suraj Amatya и др. // Biosystems engineering

   Представянето на пазара на продукцията от сладка череша е свързано и с интензивна лабораторна работа, която съставлява около 50 % от годишните разходи. Чрез машинното зрение за събиране и контрол на продукцията се предвижда в бъдеще да се намалят разходите за лаборатория като се елиминира напълно ръчното събиране на реклолтата. 

1. Реколта - прибиране 2. Механизация и електрификация на селското стопанство 
 631.35(045)
Ключови думи: 1. череша 2. реколта 3. лаборатория 4. автоматизация 5. разходи 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 2917

- 83 -

Сп A 365

Reducing air pollution with hybrid-powered robotic tractors for precision agriculture  / Mariano Gonzalez- de- Soto и др. // Biosystems engineering, 2016, N 143, с. 79 - 94. 

   В статията е направена оценка на изходните емисии от хибридната енергия използвана от роботизираните трактори за борба с плевели и неприятели, сравнени с тези на машини, които използват двигателите с вътрешно горене като единствен енергиен източник. 

1. Автотракторни двигатели 2. Екологична гледна точка 
 631.372(045)
Ключови думи: 1. хибридни системи 2. двигатели с вътрешно горене 3. емисии 4. сравнения 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 2914

- 84 -

Сп A 365

SWATDRAIN, a new model to simulate the hydrology of agricultural lands, model development and evaluation  / Golmar Golmohammady и др. // Biosystems engineering, 2016, N 141, с. 31 - 47. 

   В това изследване е разработен нов модел, който включва пълно източване на вода (DRAINMODE) от почвата и Инструмент за оценка на водата (SWAT). В този модел повърхностният поток се симулира от SWAT модела, а подпочвеният от DRAINMODE модела. Този нов тип модел се нарича SWATDRAIN и има потенциала да изпълни симулации на множество сценарии като контролирано отводняване, повърхностно напояване и пречистване на водата, за да се определи най-ефективният начин на използване на водата. 

1. Напояване - качество на водите 
 631.67(045)
Ключови думи: 1. напояване 2. почва 3. източване 4. качество 5. модели 6. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 2913

- 85 -

Сп A 365

Tsitsimpelis, Ioannis.  Development of a grow-cell test facility for research into sustainable controlled-enviroment agriculture / Ioannis Tsitsimpelis, Ian Wolfenden, C. James Taylor. // Biosystems engineering, 2016, N 150, с. 40 - 53. 

   Клетъчната култура е нова категория в растениевъдството към хортикултурната индустрия, която се развива с цел максимализиране на продукцията и минимализиране на консумацията на енергия. 

1. Машини и инструменти за растениевъдството 2. Машини и инструменти за растениевъдството 
 57.082(045)
Ключови думи: 1. клетъчни култури 2. прототип 3. контейнери 4. хортикултура 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 2912

- 86 -

Сп Б 329

Димитров, Петър.  Почвозащитна ефективност на усъвършенствани технологии за минимална и нетрадиционна обработка на почвата на наклонени терени / Петър Димитров. // Земеделие плюс, 2016, N 9-10, с. 18 - 21. 

   В България около 84% процента от земите са с наклон 3 градуса, което е предпоставка за развитие на водно-ерозионни процеси, предствят се машини и устройства за осъществяване на усъвършенстваната почвозащитна технология за минимална и нетрадиционна обработка на почвата. 

1. Почвообработване 2. Почвообработващи машини 
 631.31(045)
Ключови думи: 1. обработка на почвата 2. машини 3. технологии за почвообработка 4. водноерозийни процеси 5. наклонени терени 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 2839

- 87 -

Сп А 79

Михов, Михо.  Изследване и оптимизиране на техническото обслужване на машини с периодично използване / Михо Михов. // Механизация на земеделието, LXII, 2016, N 1, с. 22 - 23. 

   Известно е, че едно от направленията за осигуряване на високо равнище на надеждност на техническите системи с периодично използване е разработването и провеждане на ремонтообслужващите работи в периода, когато системата се намира в състояние на готовност за използване. 

1. Земеделска техника - поддръжка, сервиз 
 631.3-77(045)
Ключови думи: 1. техническо обслужване 2. земеделски машини 3. оптимизация 4. изследване 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 2857

- 88 -

Сп А 79

Михов, Михо.  Изследване на влиянието на удължаването на срока на ползване на машините върху разхода на резервни елементи за поддържане на работоспособността им / Михо Михов. // Механизация на земеделието, LXII, 2016, N 2, с. 17 - 18. 

   Поддържането на работоспособността на селскостопанските машини предполага създаване на запаси от резервни части (части, възли, агрегати) и материали. 

1. Ремонт на земеделска техника 
 631.3-77(045)
Ключови думи: 1. резервни части 2. земеделска механика 3. земеделска техника 4. поддръжка и ремонт 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 2858

- 89 -

Сп Б 434

Ценова, Елица.  Големите ползи на малкото био земеделие / Елица Ценова. // Агробизнесът, 14, 2016, N 6, с. 24-25. 

   За фермите в Австрия био производството е преди всичко морална кауза. 

1. Биоземеделие 2. Биопродукти 
 631.46:504(045)
Ключови думи: 1. биопродукти 2. биопроизводство 3. ферми 4. биоземеделие 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 2793

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

- 90 -

Сп A 365

Precision of tractor operations wtih soil cultivation implements using a manual and automatic steering modes  / Adam J. Lipinski и др. // Biosystems engineering, 2016, N 145, с. 22 - 28. 

   В настоящата статия е оценено влиянието на разположението на сателита върху оперативната прецизност на трактор John Deere 7230R с култиватор Vaderstad Carrier 350. 

1. Трактори - приспособления, експлоатация 
 631.372.066(045)
Ключови думи: 1. сателит 2. управление 3. трактор "John Deere" 4. режим на движение 
Тематични рубрики: 1. Електрификация и автоматизация на селското стопанство.  
  

Сист. No: 2916

- 91 -

Сп A 365

Vougioukas, Stavros G.  Orchard worker localisation relative to a vehicle using radio ranging and trilateration / Stavros G. Vougioukas, Long He, Rajkishan Arikapudi. // Biosystems engineering, 2016, N 147, с. 1 - 16. 

   Безопасната навигация на лабораторно управляваните роботи в големите овощни градини разчита на точни и непрекъснати локализации на работниците. В този труд е представена, ултра-широколентова радиобазирана система, която локализира работниците чрез трилатерация в четири диапазона между антени върху превозното средство и антена, която се носи от работника на колана му. 

1. Роботи. Автомати 2. Овощни градини 
 621.865:631.3(045)
Ключови думи: 1. трилатерация 2. роботи и манипулатори 3. локализация 4. овощен разсадник 5. работник 
Тематични рубрики: 1. Електрификация и автоматизация на селското стопанство.  
  

Сист. No: 2918

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 92 -

Сп А 2032

Content of nutrients and heavy metals and quality of tomatoes on reclaimed substrates  / M Banov и др. // Bulgarian journal of agricultural science, 22, 2016, N 4, с. 573 - 579. 

   Интензивното развитие на индустрията води до все по-интензивно намаляване на обработваемата земя. Фактите сочат, че земята отново се използва за селскостопански цели, независимо от нейната ниска плодовитост. 

1. Плодородие и токсичност на почвите. Ерозия 
 332.37(045)
Ключови думи: 1. нутриенти 2. тежки метали 3. плодородни почви 4. домати 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2894

- 93 -

Сп A 365

Digital image analyses as an alternative tool for chicken quality assessment  / Douglas B. Barbin и др. // Biosystems engineering, 2016, N 144, с. 85 - 93. 

   Цветът на месото на домашните птици е един от най-важните фактори за определяне на качеството и за лесно разпознаване на "синдрома на бледото месо", което е резултат от състоянието на животното и неговото благосъстояние в pre-mortem периода. В настоящото изследване чрез визуално компютърно устройство, се тества възможността да се предвиди цветът на месото, сравнен с CieLab attributes върху пилешки гърди. 

1. Месо от домашни и диви птици 2. Качество на продукцията 
 637.54(045)
Ключови думи: 1. синдром на бледото месо 2. качество 3. анализ 4. тестове 5. методи 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2915

- 94 -

Сп A 365

Field phenotyping systems for the assessment of potato late blight resistence using RGB imagery from an unmanned aerial vehicle  / Ryo Sugiura и др. // Biosystems engineering, 2016, N 148, с. 1 - 10. 

   За да се определи устойчивостта на картофите към мана, учените използват най-вече визуален тест чрез взимане на проби от листата с цел определяне на сериозността на заболяването. Tук се презентира нов начин за определяне нивото на развитие на болестта чрез въздушни RGB изображения. 

1. Болести и вредители по зеленчуковите култури 2. Болести и неприятели и борбата с тях 
 632.931.1(045)
Ключови думи: 1. мана 2. картофи 3. RGB 4. изображения 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2910

- 95 -

Сп А 2032

Kaneva, Kr.  Efficiency and productivity of bulgarian farms / Kr. Kaneva. // Bulgarian journal of agricultural science, 22, 2016, N 2, с. 176 - 181. 

   В този документ DEA (Data Envelopment Analysis) са представени за оценка технически, разпределителни и икономически показатели за ефективността на българските ферми. 

1. Селско стопанство - България - икономика 2. Ферми - управление - ръководство 
 63:311(045)
Ключови думи: 1. анализи 2. ферми 3. България 4. ефективност 5. продуктивност 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2892

- 96 -

Сп А 2032

Koutev, V.  Spatial and temporal changes of soil organic carbon after improper alpplication of farmyard manure - on farm study / V. Koutev, M. Nenov. // Bulgarian journal of agricultural science, 22, 2016, N 3, с. 397 - 400. 

   Изследва се пространствената и времева вариация на органичния карбон в зависимост от разпределянето му на полето, както и приложението му в песъчливи почви с капково напояване. 

1. Почва , химичен анализ 2. Почва, токсичност 
 631.46(045)
Ключови думи: 1. оборски тор 2. органичен карбон 3. почви 4. капково напояване 5. приложение 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2893

- 97 -

Сп А 181

Атанасова, Даниела.  Възможности за проследяване динамиката на популационната плътност на люцерновия сечко / Даниела Атанасова. // Растителна защита, 55, 2016, N 6, с. 22 - 24. 

   Люцерната е една от основните фуражни култури, отглеждани у нас. Тя е местообитание на много неприятели, повредите от които водят до понижаване на добивите и качеството на продукцията. Поради тази причина вредната ентомофауна е обект на проучване от редица автори. 

1. Фуражни треви. Ливадни треви 2. Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 
 633.2:632.7.001.3(045)
Ключови думи: 1. фуражни треви 2. фуражни растения 3. неприятели 4. вредители по растенията 5. насекоми 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2774

- 98 -

Сп Б 329

Бактериален тор "BIO-ONE" и хуминова киселина, при зимен ечемик сорт Емон  / Светлана Стоянова и др. // Земеделие плюс, 2016, N 5-6, с. 24 - 25. 

   Интензивното използване на природните ресурси в земеделието води до трайно отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората, което налага търсенето на научно обосновани методи за управление и устойчиво развитие на биологичното производство. Биологичните торове са допълващ компонент от цялостната система на минерално хранене на растенията. 

1. Ечемик 2. Торове, бактерийни 
 633.16:631.8(045)
Ключови думи: 1. ечемик 2. торове и торене 3. органични торове 4. бактерийни торове 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2768

- 99 -

Сп Б 383

Белоречков, Димитър.  Качеството на яйчната черупка и на нейната кутикула при кокошите яйца / Димитър Белоречков. // Птицевъдство, 25, 2016, N 1, с. 17 - 24. 

   Поддържането на качеството на яйчната черупка е сложна дейност и не е възможно да се отстранят повечето проблеми. Това може да бъде постигнато, ако се осъзнае, че обикновено не само един фактор е отговорен за качеството на яйчната черупка:наследственост, здраве, технологични и технически практики, условия на околната среда, развъждане и адекватност на храненето. 

1. Птицевъдство 2. Яйца 
 636.5.083(045)
Ключови думи: 1. яйца 2. яйчна черупка 3. качество 4. фактори 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2865

- 100 -

Сп Б 383

Белоречков, Димитър.  Последици от селекцията за повишаване на продуктивността / Димитър Белоречков. // Птицевъдство, 25, 2016, N 3, с. 2 - 5. 

   Благополучието и хуманното отношение към птиците може да бъдат подобрени най-добре с развъждането. Повишеното внимание върху благополучието при избора на индекс, свързан с признаци, като продължителност на живот и здраве, ще доведат до подобряване на благополучието и до повишаване на общественото доверие към птицевъдството. 

1. Домашни птици - отглеждане 
 636.5.083(045)
Ключови думи: 1. птицевъдство 2. условия 3. селекция 4. продуктивност 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2867

- 101 -

Сп Б 383

Белоречков, Димитър.  Агресивното поведение при вида кокошки / Димитър Белоречков. // Птицевъдство, 25, 2016, N 4, с. 4 - 19. 

   Поведението на кокошките е рефлекс на статута им за благосъстояние в определен момент и е свързано с вътрешни (физиологични)и външни (екологични) фактори. Проучването на генетиката на агресивното поведение при кокошките доказват, че нито одомашняването, нито интензивната изкуствена селекция са били в състояние да променят социалното поведение на птиците, и че присъщите модели на агресивност на този вид все още се наблюдават. 

1. Домашни птици - отглеждане 2. Агресия (социол. ) 
 636.5.083(045)
Ключови думи: 1. птицевъдство 2. агресия 3. селекция 4. благосъстояние 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2868

- 102 -

Сп А 2032

Божинова, Р.  Heavy metal concetration in soil and tobacco plants following long-term phosphorus fertilization / Р Божинова. // Bulgarian journal of agricultural science, 22, 2016, N 1, с. 16 - 25. 

   Разгледани са ефектите на различни фосфати, в които варират концентрациите на тежки метали в почвата и растенията тютюн, изследванията са направени на опитно поле. 

1. Торене, изследвания, експерименти 
 631.82/.85(045)
Ключови думи: 1. торове 2. фосфати 3. тежки метали 4. почва 5. тютюн 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2891

- 103 -

Сп Б 329

Василева, Елисавета.  Ефективност на селекцията на пшеница спрямо съвременните изисквания за устойчиво развитие на земеделието : I. Енергийна продуктивност на посевите / Елисавета Василева. // Земеделие плюс, 2016, N 5-6, с. 6 - 8. 

   В настоящата публикация са представени резултатите от заключително теоретично изследване като допълнение към многогодишно сравнително проучване на качествата, продуктивността и физиологичните особености на български сортове обикновена зимна пшеница. 

1. Пшеница 
 633.11(045)
Ключови думи: 1. пшеница 2. зърнени култури 3. добив на растения 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2762

- 104 -

Сп Б 329

Георгиева, Наталия и др.  Сортове люцерна - плътност и редуциране на тревостоя / Наталия Георгиева, Ивелина Николова. // Земеделие плюс, 2016, N 5-6, с. 14 - 16. 

   Продуктивността и хранителната стойност на люцерната я определят като водеща многогодишна бобова фуражна култура. Висока продуктивност на люцерната се осигурява чрез използване на различни агротехнически практики, подходящи агроекологични условия, сортове и др. Според други автори плътността на тревостоя е основен фактор определящ добива, качеството на фуража и дълготрайността на люцерната. 

1. Фуражни треви. Ливадни треви 
 633.2.001.3(045)
Ключови думи: 1. фуражни треви 2. люцерна 3. треви 4. тревни фуражи 5. добив на растения 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2765

- 105 -

Сп А 181

Гьонова, Илия.  Цикадите - преносители / Илия Гьонова. // Растителна защита, 55, 2016, N 6, с. 14 - 15. 

   Цикадите (Auchenorrhyncha или Cicadina) са хоботни насекоми от разред Hemiptera. Някои от тях са преносители (вектори) на различни вируси, бактериални или фитоплазмени заболявания по растенията. 

1. Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 
 632.001.3(045)
Ключови думи: 1. вредители по растенията 2. неприятели 3. болести по растенията 4. вирусни болести 5. бактерийни болести 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2772

- 106 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Борба с вредителите по складираното зърно / Петко Иванов. // Агробизнесът, 14, 2016, N 9, с. 30 - 31. 

   В статията се разглеждат вредата, произходът, класификацията и видовете вредители по складираното зърно, а също техните биологични особености и влиянието на околната среда върху тяхното разпространение и разпределение, както и начините за борба с тях. 

1. Вредители на растенията - защита 2. Зърнено-житни култури - Болести и вредители 
 632.9(045)
Ключови думи: 1. зърнени култури 2. вредители 3. вредители по зърното 4. борба с болестите 5. складиране на фуражи 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2821

- 107 -

Сп Б 329

Иванова-Ковачева, Гергана и др.  Засушаването и някои морфологични показатели на класа при зимна мека пшеница / Гергана Иванова-Ковачева, Веселин Дочев, Светлана Стоянова. // Земеделие плюс, 2016, N 5-6, с. 12 - 13. 

   Една от най-важните задачи на селекцията на културните растения е създаване на сортове с високи и стабилни добиви, слабо влияещи се от метеорологичните промени през време на отделните периоди на онтогенетическото си развитие. Редица автори са установили, че в условията на годината взаимодействието генотип-година е основна причина за вариране на добивите. Настъпилите през последните години неблагоприятни промени в климата в глобален и регионален мащаб се характеризират с непрекъснато затопляне и засушаване. 

1. Пшеница 2. Водно стопанство. Приложна хидрология. Вмешателство на човека в хидрологическите условия 
 633.11:556.18(045)
Ключови думи: 1. зърнени култури 2. пшеница 3. засушаване 4. валежи 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2764

- 108 -

Сп А 181

Калинова, Щелияна.  Косвена вреда от плевелите / Щелияна Калинова. // Растителна защита, 55, 2016, N 6, с. 16 - 18. 

   Известно е, че плевелните растения са един от основните вредни фактори в земеделието. Пряката вреда, която те причиняват върху културите, е свързана със силната им конкурентоспособност по отношение на вегетационните фактори - продуктивната почвена влажност, съдържанието на хранителни вещества в почвата, светлината, топлината, въздушния режим. Косвената вреда от тях е главно тази, че те подпомагат разпространението на повечето неприятели и причинители на болести по културните растения. 

1. Растения, вредители на селскостопанските растения 2. Плевели 
 632.5.001.3(045)
Ключови думи: 1. плевели 2. болести 3. вредители 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2773

- 109 -

Сп А 181

Караджова, Оля и др.  Начини за пренасяне на патогени / Оля Караджова, Марияна Лагинова. // Растителна защита, 55, 2016, N 6, с. 8 - 12. 

   Съществуват два основни типа на пренасяне на рисковите патогени от векторите - нециркулативно и персистентно (циркулативно). Това разделяне е направено въз основа на периода, през който векторите, поели патогените, са способни да заразяват растенията и времето, за което патогените остават във векторите. 

1. Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 
 632.001.3(045)
Ключови думи: 1. вредители по растенията 2. неприятели 3. болести по растенията 4. вирусни болести 5. бактерийни болести 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2771

- 110 -

Сп Б 329

Комплексни препарати за торене при пролетна маслодайна рапица  / Светлана Стоянова и др. // Земеделие плюс, 2016, N 5-6, с. 21 - 23. 

   Торенето на културите ефектира най-добре при формирането на добива, но то е основен източник на разход на енергия в земеделието. Сега проблемът за развитие на екологичното земеделие изисква търсенето на алтернативни решения, които намаляват използването на химичните торове и същите се заменят с такива на биологична основа, каквито са комплексните препарати. 

1. Маслодайни растения 2. Рапица - производство 3. Торове и торене 
 633.85:631.8.001.3(045)
Ключови думи: 1. маслодайни култури 2. рапица 3. торене 4. торове 5. добив на растения 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2767

- 111 -

Сп А 181

Лечева, Иванка.  Розената орехотвотворка - малко известен неприятел по маслодайната роза / Иванка Лечева. // Растителна защита, 55, 2016, N 8 - 9, с. 31. 

   Розената орехотворка (Diplolepis rosae), се отнася към семейство Cynipidae (орехотворки), която причинява образуването на гали. 

1. Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 
 632(045)
Ключови думи: 1. розена орехотворка 2. маслодайна роза 3. неприятели 4. защита 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2880

- 112 -

Сп А 129

Любенов, Любомир.  Неорганизираните агропазари в България / Любомир Любенов. // Икономическа мисъл, 61, 2016, N 4, с. 150 - 164. 

   Анализирани са състоянието, механизмът на действие и участниците в неорганизираните агропазари на едро в България. Разгледано е влиянието на държавата върху някои традиционни и добре развити подотрасли на българското земеделие. 

1. Селско стопанство - България - икономика и организация 2. Агробизнес 
 338.43(045)
Ключови думи: 1. агропазари 2. законодателство 3. регулации 4. инфраструктура 5. държавен контрол 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2847

- 113 -

Сп Б 329

Найденов, Янчо.  Масово каламитетно проявление на короядите в иглолистните култури и насаждения / Янчо Найденов. // Земеделие плюс, 2016, N 5-6, с. 28 - 30. 

   В горските екосистеми короядите подпомагат трансформацията на отмиращата дървесна маса в неорганични вещества и са елемент на естествения биологичен кръговрат на веществата. При нормален начин на живот те се хранят сапрофитно от естествено отмиращите дървета. При наличието обаче на богата хранителна база, т.е. ветровална, снеговална или пожарищна маса, физиологически отслабнали дървета поради засушавания и т.н., те се намножават масово и стават първични вредители и са в състояние да разстроят изцяло естествените или изкуствени горски екосистеми. 

1. Вредители на горите и лесотехнически мероприятия 
 630.4(045)
Ключови думи: 1. горска растителност 2. иглолистни дървета 3. вредители по растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2770

- 114 -

Сп Б 329

Николова, Ивелина.  Тетраниховите акари за пониженото качество на фураж от соя при воден дефицит / Ивелина Николова, Наталия Георгиева, Йорданка Найденова. // Земеделие плюс, 2016, N 5-6, с. 17 - 20. 

   В статията са представени резултати от влиянието на водния дефицит и третирането с имидаклоприд върху развитието и плодовитостта на тетраниховите акари при фураж (надземна маса) от соя и биохимичните промени в листата, в резултат на вредната им дейност. 

1. Бобови растения 2. Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 
 635.65:632(045)
Ключови думи: 1. бобови култури 2. вредители по растенията 3. фуражни треви 4. поливни режими 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2766

- 115 -

Сп А 181

Палагачева, Недялка.  Европейската щипалка - вредна и полезна / Недялка Палагачева. // Растителна защита, 55, 2016, N 6, с. 26 - 28. 

   Европейската щипалка се среща повсеместно у нас. Това се дължи на благоприятните условия за развитие на вида и широката му хранителна специализация. В статията са разгледани жизнения цикъл, вредата, която нанася върху растенията и борбата с този вид. 

1. Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 
 632.001.3(045)
Ключови думи: 1. вредители по растенията 2. неприятели 3. щипалки 4. повреди 5. борба с вредители 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2775

- 116 -

Сп Б 383

Производство на бавно растящи бройлери . // Птицевъдство, 25, 2016, N 5, с. 12 - 13. 

   В цял свят бавнорастящите бройлери набират скорост. Въпреки това, все още е изкуство да се адапатира нечии стил на мениджмънт, когато в продължение на десетилетия фокусът е бил върху максималния растеж. 

1. Домашни птици - отглеждане 
 636.5.083(045)
Ключови думи: 1. растеж 2. бройлери 3. мениджмънт 4. управление 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2869

- 117 -

Сп Б 329

Ранкова, Заря и др.  Оптимизиране на химичния контрол на заплевеляване в насажденията от млади нектарини / Заря Ранкова, Аргир Живондов. // Земеделие плюс, 2016, N 5-6, с. 26 - 27. 

   В статията са представени резултатите от изследване на ефикасността на почвените хербициди Пледж 50 ВП (флумиаксазин) и Метофен (оксифлуорофен + метолахлор), приложени като система с листен тотален хербицид - Наса 360ЕС (глифозат) и физиологично кисел тор Текнофит pH+ върху растежа на млади нектарини. 

1. Костилкови плодови растения 2. Хербициди - овощни култури 
 634.2:632.954(045)
Ключови думи: 1. овощни насаждения 2. овощни култури 3. костилкови плодове 4. нектарини 5. заплевеляване 6. хербициди 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2769

- 118 -

Сп Б 434

Семкова, Боряна.  Подготвят се нови правила в растителната защита / Боряна Семкова. // Агробизнесът, 14, 2016, N 8, с. 24 - 25. 

   Ролята на растителна защита постоянно нараства, тъй като променящият се климат, безразборното третиране на посевите с различни препарати и небрежната човешка намеса водят до появата на нежелани вредители, от които има сериозни икономически и социални последствия. 

1. Растителна защита 2. Земеделие - финанси 
 631/635(045)
Ключови думи: 1. растителна защита 2. правила и наредби 3. финансиране на земеделието 4. европейски директиви 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2820

- 119 -

Сп Б 383

Сурджийска, Събка.  Установяване на ефекта от приложението на ензимните добавки вемозим 100 и вемозим 100F при пилета бройлери / Събка Сурджийска. // Птицевъдство, 25, 2016, N 2, с. 18 - 23. 

   Една важна група ензими, които намират приложение като фуражни добавки, са тези с активности за хидролиза на нескорбелни полизахариди. Наред с тях голямо значение се отрежда на фитазата. Възможният положителен ефект зависи от вида на животните, възрастта и компонентите на дажбата. 

1. Домашни птици - отглеждане 2. Хранене 
 636.5.083(045)
Ключови думи: 1. птицевъдство 2. хранене 3. ензими 4. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2866

- 120 -

Сп Б 329

Ур, Златина и др.  Ефективност на селекцията на пшеница спрямо съвременните изисквания за устойчиво развитие на земеделието : II. Енергийна продуктивност на торенето / Златина Ур, Елисавета Василева. // Земеделие плюс, 2016, N 5-6, с. 9 - 11. 

   Цел на настоящата част от изследването е да се направи заключение за енергийната и възвращаемата ефективност на азотното торене, и за рентабилността на производството, като показатели за адаптираността на съвременните сортове към изискванията на устойчивото земеделие и съответно за ефективността на методите за тяхното селекциониране по отношение на посочените изисквания. 

1. Пшеница 2. Торове, минерални 
 633.11:631.8(045)
Ключови думи: 1. зърнени култури 2. пшеница 3. торене 4. торове 5. азотни торове 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2763

- 121 -

Сп А 181

Харизанов, Ангел.  Източният прасковен плодов червей - опасен неприятел и по ябълката / Ангел Харизанов. // Растителна защита, 55, 2016, N 7, с. 38 - 39. 

   В статията се описва историята на източният прасковен плодов червей - от къде се пренася, както и статусите му на развитие, с цел превенция. 

1. Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 
 632(045)
Ключови думи: 1. източен прасковен плодов червей 2. неприятели 3. ябълки 4. развитие 5. превенция 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2879

- 122 -

Сп Б 434

Цанова, Елица.  Търсенето на био продукти в Австрия се увеличава / Елица Цанова. // Агробизнесът, 14, 2016, N 7, с. 18 - 19. 

   Днес био продуктите са незаменима част от асортимента на големите хранителни вериги. В същото време био фермите са сред малкото, които могат да продават своята продукция по-скъпо и да реализират печалба. 

1. Биоземеделие 
 631.46:504(045)
Ключови думи: 1. био производство 2. биоекология 3. биопродукти 4. биофилософия 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2794

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 123 -

Сп Б 526

Петров, Мартин.  Ораторското майсторство е отличителна черта на всеки лидер / Мартин Петров. // Новата икономика, VI, 2016, N 61, с. 95 - 96. 

   Във времето, когато информацията е на един клик разстояние, хората много по-трудно се доверяват. Но и днес за вдъхновяващия лидер изкуството на публичната реч играе ключова роля. 

1. Ораторско изкуство 
 82.085.4.000.33(045)
Ключови думи: 1. ораторско изкуство 2. ораторска реч 3. красноречие 4. лидерски способности 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 2760

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

- 124 -

Сп А 1704

Григорова, Тони.  Технологиите преобразяват добивната индустрия / Тони Григорова. // Икономика, 2016, с. 54 - 59. 

   Стремежът е за максимално удължаване живота на разработените находища и за извличане на метали от руди с много ниска концетрация. 

 622.2(045)
Ключови думи: 1. минно дело 2. минно машиностроене 3. разработване на находища 4. находища 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 2797

Кибернетика . Фина механика.

- 125 -

Сп Б 483

4} Четири ключови тенденции в ерата на "цифровата надпревара".  Четири] 4 ключови тенденции в ерата на "цифровата надпревара". // Чийф] CIO: Chief Information Officer, 2016, N 5, с. 52. 

   Анализаторите от Accenture открояват подходите, които са критично важни за успеха на бизнеса в дигиталната ера. 

1. Дигитализация 2. Нови технологии 
 681.32(045)
Ключови думи: 1. тенденции на развитие 2. цифрови системи 3. бизнес алтернативи 4. анализ 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2784

- 126 -

Сп Б 526

Григорова, Тони.  Информационните технологии навлизат и в пчеларството / Тони Григорова. // Новата икономика, VI, 2016, N 61, с. 102 - 104. 

   Bee Smart Technologies е компания, която се занимава с дигитализиране на пчеларството. Нейният екип вярва, че информационните технологии може да се използват за спасяването на пчелите. Чрез опрашването на растенията пчелите влияят върху една трета от земеделската продукция. Затова измирането им е световен проблем, чието решение трябва да се намери скоро, иначе човечеството ще плати огромна цена. 

1. Информационни технологии 2. Пчеларство 
 681.518:638.1(045)
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. информационни сигнали 3. пчеларство 4. сензори 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2761

- 127 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Памети - новости и приложения / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2016, N 6, с. 46 - 56. 

   Все по-малко са областите на човешката дейност, в които не се използват прибори с полупроводникови памети и нарастват тези, в които разширяването на възможностите и подобряването на функционалността е силно зависимо от характеристиките на паметите. 

1. Компютърни технологии 2. Хардуер 
 004.3(045)  + 004(045)
Ключови думи: 1. памет 2. компютърна памет 3. новости 4. приложение 5. компютри 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2837

- 128 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  Да проходиш отново с виртуална и робо терапия / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2016, N 184, с. 096 - 098. 

   С помощта на устройства за виртуална реалност мозъкът на пациентите отново изгражда връзките задействащи крайниците. 

1. Манипулации - микро- и наноманипулации - роботи 2. Човек-машина 
 004.8(045)
Ключови думи: 1. виртуална терапия 2. роботизирана терапия 3. фантомни крака 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2890

- 129 -

Сп Б 389

Стригулев, Начо.  Новата индустриална революция / Начо Стригулев. // Мениджър, 2016, N 4 (210), с. 134 - 135. 

   3D принтерите навлизат масово в България, страната ни е подходяща локация за аутосорсинг. 

1. Компютърно моделиране 2. Спомагателно цифрово оборудване. Запомнящи устройства. Периферийни устройства. Интерфейсно оборуд 
 004.9:53(045)
Ключови думи: 1. 3D печатане 2. 3D принтиране 3. приложение 4. технологии 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2842

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

- 130 -

 

Jung, Hongjin.  Mechanism and suppression of frictional chapter in high - efficiency elliptical vibration cutting / Hongjin Jung, Takeshiro Hayasaka, Eiji Shamoto. // CIRP Annals - Manufacturing Technolgy, 65, 2016, N 1, с. 369 - 372. 

   Това изследване разяснява механизма на нежелана вибрация, наблюдаванa в процес на високоефективно рязане с елиптични вибрации. 

1. Рязане на метали 2. Вибрации 
 621.791.945(045)
Ключови думи: 1. вибрации 2. рязане на материали 3. елиптично рязане 4. шум 5. триене 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 2920

- 131 -

Сп А 19

Александрова, Ирина.  Изследване на възможностите за повишаване на икономическата ефективност на процеса шлифоване / Ирина Александрова. // Машиностроене и електротехника, 65, 2016, N 5-6, с. 26 - 38. 

   Икономическата ефективност на процеса шлифоване, оценена с параметрите производителност и технологична себестойност, при постоянни условия на рязане при шлифоване зависи от микрогеометрията на режещата повърхност на шлифовъчния диск, формирана при изправяне. 

   Част 1

1. Шлифоване, методи и машини 
 621.92(045)
Ключови думи: 1. шлифоване 2. шлифоване на метали 3. шлифовъчен диск 4. производителност 5. технологична себестойност 6. изправяне 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 2851

- 132 -

Сп А 19

Александрова, Ирина.  Изследване на възможностите за повишаване на икономическата ефективност на процеса шлифоване -Част II / Ирина Александрова. // Машиностроене и електротехника, 65, 2016, N 7-8, с. 14 - 25. 

   Икономическата ефективност на процеса шлифоване в голяма степен зависи от условията на изправяне на шлифовъчните дискове . Установено е, че условията на изправяне, които осигуряват максимална производителност или минимална себестойност, са различни и зависят, както от методите на изправяне и шлифоване, така и от вида и характеристиките на шлифовъчните и изправящите инструменти. 

1. Шлифоване, методи и машини 
 621.92(045)
Ключови думи: 1. шлифоване 2. шлифоване на метали 3. шлифовъчен диск 4. цилиндрично шлифоване 5. икономическа ефективност 6. оптимизация 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 2852

- 133 -

Сп А 19

Резбофрезоване - "Метчикът" на бъдещето . // Машиностроене и електротехника, 65, 2016, N 3, с. 24 - 25. 

   Съвременните CNC машини предлагат ефективно рязане с кръгова/винтова интерполация и това е тяхното предимство, което осигурява дял на новата генерация инструменти за зъбонарязване чрез фрезоване. 

1. Фрезоване 2. Инструменти - режещи 
 669.02/.09 *(045)
Ключови думи: 1. резбофрезоване 2. металообработващи машини 3. CNC машини 4. резби 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  2. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР 
  

Сист. No: 2850

- 134 -

Сп Б 341

Угринов, Пламен.  Машини за почистване на мустаци / Пламен Угринов. // Инженеринг ревю, 2016, N 5, с. 72 - 77. 

   В последните години производствените технологии са в невиждан подем. Лазерите са по-силни от всякога, пробивните машини с револверна глава се използват и за формоване, водоструйните машини са нещо обичайно. Всички тези металообработващи машини обаче създават мустаци или остри ръбове, които са потенциално опасни. В този случай почистването на мустаци може да е от полза. 

1. Контрол на качеството в машиностроенето и приборостроенето 2. Машини - апарати - устройства -оборудване 
 658.56:621(045)
Ключови думи: 1. машиностроителна техника 2. менингоенцефалити 3. механизация 4. обработка 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 2835

Езикознание. Филология. Литература

- 135 -

Сп А 505

Янкова, Ганка.  Образователни практики за повишаване на резултатността в обучението по български език / Ганка Янкова, Снежана Георгиева. // Български език и литература, 58, 2016, N 4, с. 335 - 349. 

   Настоящото изследване експлицира ролята на образователната технология, разбирана като система от дейности на преподаване и учене за оптимизация на образователното взаимодействие по бългaрски език и за повишаване на неговата резултатност. 

1. Методика на преподаване на български език 
 372.888.67(045)
Ключови думи: 1. методика 2. обучение 3. български език 4. образователни програми 5. терминология 6. текстове 7. анализ 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2819

История. География. Биографии. Археология.

- 136 -

Сп Б 397

Карапенчев, Йордан.  Българският език през вековете / Йордан Карапенчев. // Образование и специализация в чужбина, 2016, N 67, с. 54 - 55. 

   Статията описва накратко развитието на българския език през историята на България. 

1. Български език - историческа граматика 
 808.67(045)
Ключови думи: 1. български език 2. история - България 3. развитие 4. правопис 
Тематични рубрики: 1. История. География. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 2781

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.

- 137 -

Сп Б 412

Тошев, Стоян.  Воден свят / Стоян Тошев. // Хай Ком] Hi Comm, 2016, N 183, с. 086 - 089. 

   Отпечатани на 3D архитектурни принтери океански градове ще приютяват милиони хора още през този век. 

1. Архитектурни решения 2. Екологично инженерство 
 721(045)
Ключови думи: 1. подводни градове 2. конструиране 3. сгради 4. архитектура 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.  
  

Сист. No: 2889

Компютри. Програмни продукти.

- 138 -

Сп Б 483

4} Четири ключови тенденции в ерата на "цифровата надпревара".  Четири] 4 ключови тенденции в ерата на "цифровата надпревара". // Чийф] CIO: Chief Information Officer, 2016, N 5, с. 52. 

   Анализаторите от Accenture открояват подходите, които са критично важни за успеха на бизнеса в дигиталната ера. 

1. Дигитализация 2. Нови технологии 
 681.32(045)
Ключови думи: 1. тенденции на развитие 2. цифрови системи 3. бизнес алтернативи 4. анализ 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2784

- 139 -

Сп Б 341

CAD / CAM новости за ЦПУ машини продукти и доставчици . // Инженеринг ревю, 2016, N 3, с. 58 - 61. 

   Три фирми представят иновациите и тенденциите в CAD/CAM новостите за ЦПУ. 

1. Компютърна графика 2. Проектиране и конструиране - съвременни методи за анализ и изследване 
 004.9:53(045)
Ключови думи: 1. CAD/CAM системи 2. проектиране 3. конструиране 4. ЦПУ 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2833

- 140 -

Сп Б 483

Smart City - концепцията за идеалния град . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, 2016, N 6, с. 34 - 37. 

   Изграждането на умен град изисква комплексен подход - това е най - голямото предизвикателство при реализацията на тази концепция. 

1. Градоустройство 2. Компютърна техника с практическо приложение 3. Компютърни системи за програмно управление и автоматизация 
 911.375.5(045)
Ключови думи: 1. умен град 2. концепции 3. бизнес 4. организация 5. системи за автоматизация 6. системи за автоматичен контрол 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2785

- 141 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Internet of things навлиза в зрялата си възраст / Александър Александров. // Икономика, VI, 2016, N 65, с. 108 - 109. 

   34 милиарда устройства ще бъдат свързани с мрежата до 2020 г. , включително вашите автомобили, тигани, бельо. Десетки компании вече се подготвят да спечелят от това . 

1. Интернет 2. Бази данни - изграждане 
 004(045)
Ключови думи: 1. internet of things 2. развитие 3. тенденции на развитие 4. приложение 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2830

- 142 -

Сп А 1704

Александров, Александър.  Идва ерата на квантовите компютри / Александър Александров. // Икономика, 2016, с. 110 - 111. 

   Първите такива изчислителни машини са вече създадени, а корпорации и правителства възнамеряват да инвестират милиарди в тяхното развитие. 

1. Компютърни науки и технологии 2. Развитие 
 004(045)
Ключови думи: 1. квантови компютри 2. развитие 3. тенденции на развитие 4. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2832

- 143 -

 

Бобев, Стефан.  Ethernet based street lighting control system : Система за управление на уличното осветление / Стефан Бобев. // Електротехника, 2016, N 3-4, с. 16 - 22. 

   Представената разработка осигурява алтернативно централизирано управление за улично осветление, посредством жична комуникация между отделните модули. 

1. Автоматизирани системи за управление 
 007.5(045)
Ключови думи: 1. системи за управление 2. улично осветление 3. автоматизация 4. жични комуникации 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2798

- 144 -

Сп Б 448

Божилов, Ники.  Starship - робот за последната миля / Ники Божилов. // Логистика, XII, 2016, N 5, с. 46 - 45. 

   Последната миля при доставките е това, което отнема най-много усилия и ресурси на компаниите. Маневрирането между по-ниската цена и доволните клиенти е нелека задача, затова се изискват иновативни решения и подходи, като робота Starschip. 

1. Логистика - развитие 2. Иновации 
 658.7:630(045)
Ключови думи: 1. роботи и манипулатори 2. логистика в транспорта 3. иновации 4. роботи 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2787

- 145 -

Сп Б 448

Божилов, Ники.  Новите B2B възможности в дигиталния свят / Ники Божилов. // Логистика, XII, 2016, N 9, с. 36 - 37. 

   Дигиталния свят, в който живеем, е извор на огромно количество нови възможности за сътрудничество между бизнес организации, физически лица на свободна практика или независими компании от различни географски райони, които предлагат общи дигитални услуги на трети лица. Свързани по интернет, но без трудови договори, дигиталните работници си сътрудничат в схеми за временна заетост, за да предлагат решения на комплексни проблеми в кратки срокове, но с много високо качество. 

1. Услуги - използване на Интернет 2. Ефективност на работа 
 338.46:681.324(045)
Ключови думи: 1. дигитални работници 2. B2B 3. интернет услуги 4. икономическа ефективност 5. дигитални услуги 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2854

- 146 -

Сп Б 553

Единна мрежова сруктура за свързана сграда.  Единна мрежова структура за свързана сграда. // Нетуърк] NetworkWorld България, XXIII, 2016, N 4, с. 8 - 12. 

   Важна тенденция при изграждането на "интелигентна" сграда е създаването на единна комуникационна инфраструктура, способна да поддържа функциониране на кабелни и безжични мрежи, както и на различни инженерни системи и приложения. 

1. Електрически инсталации и мрежи 
 696.6(045)
Ключови думи: 1. интелигентни сгради 2. мрежови системи 3. инфраструктура 4. свързаност 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.  
  

Сист. No: 2906

- 147 -

Сп Б 483

Как да се защитим от изтичане на данни . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, 2016, N 11, с. 58 - 61. 

   86% от инцидентите, свързани с изтичане на информация, възникват в компаниите от среден мащаб, а само 9% в големите корпорации. 

1. Информационна сигурност 
 681.324.07(045)
Ключови думи: 1. информационна безопасност 2. риск 3. изтичане на информация 4. рискови групи 5. видове 6. решения 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2899

- 148 -

Сп Б 389

Киряков, Огнян.  Печели от интернет на нещата / Огнян Киряков. // Мениджър, 2016, N 9 (215), с. 68 - 69. 

   Миниатюрни уреди, логнати в глобалната мрежа, ще променят не само ежедневието ни, но и начина на работа на бизнеса, инфраструктурата, управлението на хора и връзките с клиентите. 

1. Мениджмънт - информационни системи 2. Интернет - маркетинг 
 65.012(045)
Ключови думи: 1. интернет на нещата 2. стратегии 3. печалба 4. фирмена стратегия 5. тенденции на развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2843

- 149 -

Сп А 1704

Колева, Яна.  Как да увеличим продажбите чрез фейсбук маркетинг / Яна Колева. // Икономика, 2016, с. 86 - 88. 

   Правилното ползване на социалната мрежа може да допринесе за популяризиране на продукти и услуги, но това става с много усилия, а не с нулев бюджет. 

1. Интернет - маркетинг 
 004.7:659(045)
Ключови думи: 1. Facebook 2. маркетинг 3. стратегии 4. продажби 5. търговия 6. социални мрежи 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2831

- 150 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Памети - новости и приложения / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2016, N 6, с. 46 - 56. 

   Все по-малко са областите на човешката дейност, в които не се използват прибори с полупроводникови памети и нарастват тези, в които разширяването на възможностите и подобряването на функционалността е силно зависимо от характеристиките на паметите. 

1. Компютърни технологии 2. Хардуер 
 004.3(045)  + 004(045)
Ключови думи: 1. памет 2. компютърна памет 3. новости 4. приложение 5. компютри 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2837

- 151 -

 

Мирчев, Сеферин.  Internet Erlang Formula : survey on relation between demand, capacity and performance in IP network : Формула на Ерланг за Интернет: Обзор на връзката между натоварването, ресурсите и характеристиките в IP мрежи / Сеферин Мирчев. // Електротехника и електроника, 2016, N 1-2, с. 7 - 16. 

   Изборът на подходящ модел на интернет трафик може да доведе до успешно проектиране на телекомуникационните мрежи и до точно планиране на ресурсите. 

1. Компютърни комуникации. Компютърни мрежи 
 004.7(045)
Ключови думи: 1. интернет 2. IP системи 3. IP мрежи 4. дейта центрове 5. проектиране 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2822

- 152 -

Сп Б 540

Невронни мрежи . // Пърсънъл] Personal computer World България, 2016, N 6, с. 29. 

   Статията описва бъдещето на компютърните системи, които са способни да копират начина на работа на човешкия мозък и човешката нервна система. 

1. Компютърни системи 2. Компютърни технологии 
 004(045)
Ключови думи: 1. тенденции на развитие 2. компютърни системи 3. невронни мрежи 4. компютърна техника 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2790

- 153 -

Сп Б 483

Новите хоризонти на ERP системите . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, 2016, N 10, с. 54 - 56. 

   На фона новите бизнес потребности и технологии, всяка компания трябва да намери най-удачната стратегия за развитие на своята система за управление на корпоративните ресурси. 

1. Управление на материално-техническото снабдяване, покупките, складовото стопанство и складовата ло 
 681.518(045)
Ключови думи: 1. ERP системи 2. гъвкавост 3. ефективност 4. развитие 5. потенциал 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2898

- 154 -

Сп Б 483

Пет] 5 грешкипри прехода към облака и как да ги избегнем.  Пет] 5 грешки при прехода към облака и как да ги избегнем. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, 2016, N 6, с. 52-53. 

   Съвременният бизне се пренася в облака, но често в този процес се допускат скъпоструващи грешки. . 

1. Бази от данни 2. Съхраняване на данни 
 519.685(045)
Ключови думи: 1. облачни услуги 2. облачно съхранение 3. грешки 4. бизнес риск 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2783

- 155 -

Сп Б 483

Петров, Лъчезар.  Киберзащитата на критичната информационна инфраструктура / Лъчезар Петров. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, 2016, N 7, с. 58 - 59. 

   Критичната информационна инфраструктура е пряко свързана с националната сигурност и влияе върху икономическото благосъстояние, обществената сигурност и геополитическите процеси. 

1. Защита на информацията 
 681.324.07(045)
Ключови думи: 1. киберзащита 2. информационна инфраструктура 3. модели 4. зависимости 5. цели 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2895

- 156 -

Сп Б 483

Пешев, Анатоли.  Добри практики за защита на данни в облака / Анатоли Пешев. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, 2016, N 9, с. 38 - 41. 

   Критично важно е да се осигури необходимото ниво на доверие между доставчика на услугата и организацията чрез използванто на актуални механизми за сертифициране и криптиране на комуникацията. 

1. Защита на информацията 2. Бази от данни 
 681.324.07(045)
Ключови думи: 1. облачна сигурност 2. криптиране на данни 3. комуникации 4. бази данни 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2897

- 157 -

Сп Б 553

Самоуправляващи се коли? Гответе са за смоуправляващи се данни.  Самоуправляващи се коли? Гответе са за самоуправляващи се данни. // Нетуърк] NetworkWorld България, XXIII, 2016, N 2, с. 3 - 4. 

   Интелигентната мобилност на данните, предоставена чрез виртаулизация на данните, ще позволи на ИТ специалистите да определят целите на ниво услуги (SLO) като производителност, надеждност, висока достъпност, архивиране и разходи, след това софтуер автоматично ще премества данните до правилната система за съхранение. 

1. Данни - съхранение 
 681.3.07 *(045)
Ключови думи: 1. мобилност 2. данни 3. интелигентни системи 4. съхранение 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2909

- 158 -

Сп Б 389

Стригулев, Начо.  Новата индустриална революция / Начо Стригулев. // Мениджър, 2016, N 4 (210), с. 134 - 135. 

   3D принтерите навлизат масово в България, страната ни е подходяща локация за аутосорсинг. 

1. Компютърно моделиране 2. Спомагателно цифрово оборудване. Запомнящи устройства. Периферийни устройства. Интерфейсно оборуд 
 004.9:53(045)
Ключови думи: 1. 3D печатане 2. 3D принтиране 3. приложение 4. технологии 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2842

- 159 -

Сп Б 553

Сървъри за телекоми:оптимизирани решения за съвременни ЦОД . // Нетуърк] NetworkWorld България, XXIII, 2016, N 3, с. 8 - 14. 

   Сървърните системи помагат на интернет компаниите и доставчиците на облачни услуги да икономисват част от инфраструктурата за центрове за обработка на данни ( ЦОД ). 

1. Електронна обработка на данни 2. Защита на информация - компютърни мрежи 
 159.9.075(045)
Ключови думи: 1. сървърни системи 2. оптимизация 3. телекоми 4. сървъри 5. облачни услуги 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2908

- 160 -

Сп Б 341

Тенденции в I/O архитектурата . // Инженеринг ревю, 2016, N 4, с. 58 - 62. 

   Входно-изходните (I/O) устройства са съществена част от системите за автоматизация на машини, представят се архитектурата, особеностите и приложението на тези системи. 

1. Системи за автоматизиране в машиностроенето 2. Системи за управление 
 621:004(045)
Ключови думи: 1. I/O 2. входно-изходни устройства 3. тенденции на развитие 4. архитектура 5. Ethernet 6. автоматизация на машиностроенето 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Технология на машиностроенето и металореж. машини. Системи за автоматизирано производство САПР 
  

Сист. No: 2834

- 161 -

Сп Б 483

Широкоформатният печат - преносим, гъвкав, осезаем.  [Три] 3D печатът открива нови възможности за бизнеса. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, 2016, N 8, с. 60 - 65. 

   Правилното позициониране при отчитане на откриващите се перспективи ще помогне на компаниите да извлекат изгода от 3D печата. 

1. Спомагателно цифрово оборудване. Запомнящи устройства. Периферийни устройства* 2. Производителност. Рентабилност. Рационализация. Опростяване. Ефективност на производството 
 681.327:003.6(045)
Ключови думи: 1. 3D печатане 2. принтери 3. приложение 4. бизнес 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2896

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.

- 162 -

 

Бурдева, Таня.  Музикално възприятие в предучилищна възраст и емпатия / Таня Бурдева. // Педагогика, 88, 2016, N 8, с. 1091 - 1098. 

   Статията разглежда възможностите за приложение на играта -драматизация в музикалното възпитание на децата в предучилищната възраст за развитие на способностите за емпатия. 

1. Музикално възпитание - предучилищно образование - учебно помагало 2. Емоции. Чувства. Емпатия 
 372.3.015.3(045)
Ключови думи: 1. музикално възприятие 2. предучилищна възраст 3. предучилищна психология 4. емпатия 5. драма 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2807

- 163 -

Сп А 2036

Василева, Бистра.  Още един начин да повишим мотивацията на учениците за учене / Бистра Василева. // Стратегии на образователната и научната политика, 24, 2016, N 1, с. 18 - 38. 

   Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) променят образованието в световен мащаб. Интегрирането на ИКТ в образователната среда повишава качеството, ефикасността и ефективността на образователно-възпитателното взаимодействие между учител и ученици. 

1. Информационни и комуникационни технологии 2. Методи на обучението, специални 
 371.64/.69(046)
Ключови думи: 1. информационни и комуникационни технологии 2. ученици 3. мотивация 4. метод на преподаване 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2883

- 164 -

Сп А 2000

Василева, Бонка.  Развиване на лексикалните умения в обучението по български език на чужденци / Бонка Василева. // Образование, 2016, N 1, с. 9 - 21. 

   Обект на изследване на статията е придобиването на лексикална компетентност в обучението по българския език като чужд. 

1. Обучение по български език и литература 2. Български език - тестове - учебници за чужденци 
 800:37(045)
Ключови думи: 1. лексикална граматика 2. обучение на чужденци 3. български език 4. методи 5. семантика 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2812

- 165 -

Сп Б 262

Георгиева, Радостина.  Педагогически модел за реализиране на самостоятелната работа на учениците в обучението по "домашен бит и техника" / Радостина Георгиева. // Професионално образование, 18, 2016, N 2, с. 156 - 162. 

   Централно място в учебно-възпитателната работа заема използването на придобитите знания, умения и навици. Самата практическа дейност трябва да се организира така, че в рамките на един учебен час да се достигне до получаване на краен продукт, като в същото време дейността да носи в себе си богат информационен заряд. 

1. Педагогика - методология 2. Други учебни предмети. Методика на обучението на отделните учебни предмети 
 37.01(045)
Ключови думи: 1. начално училище 2. образование 3. обучение 4. креативност 5. умения 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2816

- 166 -

Сп Б 262

Герджикова, Нина.  Педагогическо познание на учителя за приложението на мултимедийни продукти в обучението / Нина Герджикова. // Професионално образование, 18, 2016, N 1, с. 44 - 48. 

   Статията е опит да се дефинира категорията "педагогическо знание за мултимедийните технологии". Дава се описание на основни необходимости за професионални умения за всеки учител. 

1. Мултимедийни системи 2. Обучение 3. Учители - квалификации 
 37.015(045)
Ключови думи: 1. хипермедия 2. когнитивни процеси 3. мултимедия 4. обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2815

- 167 -

 

Иванова, Боряна.  Стимулиране на креативното развитие на децата от предучилищна възраст / Боряна Иванова. // Педагогика, 88, 2016, N 3, с. 349 - 356. 

   Статията поставя акцент върху някои фактори, влияещи върху креативното развитие на децата от предучилищна възраст. 

1. Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 2. Креативност 
 372.3.03(045)
Ключови думи: 1. детски градини 2. деца 3. креативност 4. околна среда 5. опит 6. емоции 7. мотивация 8. учители 9. семейство 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2810

- 168 -

Сп А 2230

Качова, Надя.  Здравословното хранене - споделена грижа и отговорност / Надя Качова, Галина Златарева. // Дом, Дете, Детска градина, 2016, N 1-2, с. 65-72. 

   Настоящата статия описва личния опит на авторите относно формирането на знания и умения за здравословно хранене у децата в предучилищна възраст. Проследени са пътят, методите и средствата за изграждане на здравно-хигиенни навици и здравна култура у децата. Засегнати са начините за приобщаване на родителите към нормите за здравословно хранене. 

1. Диетично хранене при децата 
 613.2(045)
Ключови думи: 1. хигиена на храненето 2. здравословно хранене 3. предучилищна възраст 4. възпитание 5. хранене 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2805

- 169 -

Сп А 2000

Кехайова, Валентина.  Практически насоки в преподаването на английски език във втори клас / Валентина Кехайова. // Образование, 2016, N 2, с. 70 - 82. 

   В статията са описани необходимите учебни помагала и методологически насоки при преподаването на материала. 

1. Методика на преподаването на чужди езици 
 378.880(045)
Ключови думи: 1. методика 2. английски език 3. преподаване 4. учебни програми 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2813

- 170 -

 

Кирилова, Гергана.  Как да постъпим, ако имаме съмнение, че дете е със специални образователни потребности? / Гергана Кирилова. // Педагогика, 88, 2016, N 7, с. 971-977. 

   Настоящото изложение има за цел да бъде в помощ на родители, учители в детски градини и ресурсни учители, които имат съмнение, че собственото им дете или съответно детето, с което работят е със СОП . 

1. Деца, умствено изостанали и бавноразвиващи се 2. Предучилищна психология 
 373.015.3(045)
Ключови думи: 1. интегрирано обучение 2. детски градини 3. деца със специални образователни потребности 4. ресурсни учители 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2808

- 171 -

Сп Б 321

Кирилова, Иванка.  Образователни игри и симулации в природонаучното обучение в началното училище / Иванка Кирилова. // Наука, 26, 2016, N 4, с. 28 - 33. 

   Днешните деца са наричани понякога "дигитално поколение". Това налага интеграция на много иновативни елементи в образованието. Част от тях включват използването на образователни игри и симулации. 

1. Педагогическа психология, развитие на психиката и способностите 
 371.015.3(045)
Ключови думи: 1. образователни игри 2. природонаучно обучение 3. начална училищна педагогика 4. дигитално поколение 5. интерактивен учебен модел 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2860

- 172 -

 

Ковачева, Александра.  Педагогически условия за постигане на режим на преодоляване на детската самота / Александра Ковачева. // Педагогика, 88, 2016, N 4, с. 548 - 552. 

   Научният труд индентифицира и анализира необходимите педагогически условия за преодоляването на детската самота. 

1. Детска и педагогическа психология 2. Основи на възпитанието 
 37.01(045)
Ключови думи: 1. образователни условия 2. взаимоотношения 3. оптимизъм 4. емоционални умения 5. детска самота 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2811

- 173 -

Сп А 505

Кюркчийска, Виолета.  Комуникативните упражнения в електронна среда ( I - IV клас ) / Виолета Кюркчийска. // Български език и литература, 58, 2016, N 1, с. 33 - 44. 

   Придобиването и усъвършенстването на комуникативноречева компетентност е основна цел не само на обучението по български език, но и на целия начален етап на основното образование. 

1. Начално образование - методика на преподаване 
 37.01(045)
Ключови думи: 1. комуникативни упражнения 2. софтуерно обучение 3. начална училищна педагогика 4. интегриране 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2817

- 174 -

Сп А 2000

Лазарова, Лиляна.  Насърчаване самостоятелното четене на книги на ученици от началното училище / Лиляна Лазарова. // Образование, 2016, N 3, с. 70 - 75. 

   Статията акцентира на методите, чрез които можем да приобщим детето към четене и да му създадем трайни навици за това. 

1. Четене 2. Психология - детска 
 028(045)
Ключови думи: 1. четене 2. навици 3. детска психология 4. самостоятелност 5. начална педагогика 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2814

- 175 -

 

Лефтерова, Берджухи.  Ролята на училището и учителите за половото възпитание на децата и подрастващите / Берджухи Лефтерова. // Педагогика, 88, 2016, N 2, с. 252 - 257. 

   В настоящата статия се акцентира върху значението на училището и учителя за половото възпитание на децата и подрастващите. 

1. Предучилищно възпитание 2. Полово възпитание 
 373.2(045)
Ключови думи: 1. сексуално обучение 2. пол 3. сексуалност 4. полово предавани болести 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2809

- 176 -

Сп А 505

Налбантова, Ваня.  Мястото на онлайн обучението днес. Пътища за успешно преподаване във виртуална среда / Ваня Налбантова. // Български език и литература, 58, 2016, N 2, с. 151 - 156. 

   Според много изследвания става ясно, че децата от 8 до 18 годишна възраст използват 85% от времето си в развлекателните мрежи. Ако виртуалната среда е новата реалност, то образователната система трябва да я усвои. 

1. Образование - виртуално 
 004:37.018.4(045)
Ключови думи: 1. онлайн обучение 2. приложение в образованието 3. образование 4. виртуална среда 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2818

- 177 -

 

Такворян-Солакян, Божена.  Някои насоки и превенция на насилието, агресивността и девиациите сред учениците / Божена Такворян-Солакян. // Педагогика, 88, 2016, N 5, с. 602 - 629. 

   Превенцията на насилието в училище през последните години е изключително актуален проблем както в Европа, така и в целия свят. Виктимологичната превенция на насилието в училище е насочена към премахване и неутрализиране на причините и условията, които превръщат ученика в жертва на насилие или насилствено престъпление. 

1. Престъпност - превенция 2. Педагогика - детска 
 371.06(045)
Ключови думи: 1. превенция на престъпността 2. насилие 3. агресия при децата 4. девиантно поведение 5. ученическо поведение 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2806

- 178 -

Сп А 2036

Трезийска, Пелагия.  Системата "дете-семейство-училище" в условията на включващото образование / Пелагия Трезийска. // Стратегии на образователната и научната политика, 24, 2016, N 4, с. 411-420. 

   В статията се анализира съвременното състояние на системата "дете-семейство-училище" в условията на включващото образование на деца със специални образователни потребности. 

1. Възпитание, образование и обучение на специални групи и лица. Дефектология 
 376(045)
Ключови думи: 1. включващо образование 2. специални образователни потребности 3. детска педагогика 4. компетенции 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2885

- 179 -

Сп А 2036

Шекерлийска, Магдалена.  Учебно-познавателните задачи по химия и опазване на околната среда за формиране на рефлексивни умения / Магдалена Шекерлийска. // Стратегии на образователната и научната политика, 24, 2016, N 2, с. 183 - 190. 

   Рефлексивните умения са част от природонаучната грамотност и компетентност на учениците. Учебно-познавателните задачи са основно средство в процеса на обучение по химия и опазване на околната среда, като част от технологията за формиране и развиване на различни умения. 

1. Химия, практически занятия 
 371.31(045)
Ключови думи: 1. рефлексивни умения 2. учебно-познавателни задачи 3. химия 4. опазване на околната среда 5. методи на преподаване 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2884

- 180 -

Сп А 505

Янкова, Ганка.  Образователни практики за повишаване на резултатността в обучението по български език / Ганка Янкова, Снежана Георгиева. // Български език и литература, 58, 2016, N 4, с. 335 - 349. 

   Настоящото изследване експлицира ролята на образователната технология, разбирана като система от дейности на преподаване и учене за оптимизация на образователното взаимодействие по бългaрски език и за повишаване на неговата резултатност. 

1. Методика на преподаване на български език 
 372.888.67(045)
Ключови думи: 1. методика 2. обучение 3. български език 4. образователни програми 5. терминология 6. текстове 7. анализ 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2819

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.

- 181 -

Сп Б 553

Единна мрежова сруктура за свързана сграда.  Единна мрежова структура за свързана сграда. // Нетуърк] NetworkWorld България, XXIII, 2016, N 4, с. 8 - 12. 

   Важна тенденция при изграждането на "интелигентна" сграда е създаването на единна комуникационна инфраструктура, способна да поддържа функциониране на кабелни и безжични мрежи, както и на различни инженерни системи и приложения. 

1. Електрически инсталации и мрежи 
 696.6(045)
Ключови думи: 1. интелигентни сгради 2. мрежови системи 3. инфраструктура 4. свързаност 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.  
  

Сист. No: 2906

Техника на безопасността.

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 182 -

Сп Б 590

Малинова, Вася.  Етнодемографската картина в България - рискове и заплахи за националната сигурност / Вася Малинова. // Сигурност, 8, 2016, N 1, с. 14 - 19. 

   Целта на настоящия анализ е, на основата на авторова интерпретация на особеностите на някои от елементите на етнодемографската картина в България, да се направи опит да се изследват и прогнозират някои от потенциалните рискове и заплахи за вътрешната сигурност на България. 

1. Държавна сигурност - България 
 351.74(045)
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. рискове и заплахи 3. религиозни организации 4. етнически конфликти 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили  
  

Сист. No: 2875

- 183 -

Сп Б 590

Попова, Маргарита.  Споделена култура за споделена сигурност / Маргарита Попова. // Сигурност, 8, 2016, N 2, с. 7 - 9. 

   Сигурността на човека и на цивилизацията създава условия и гаранции за благополучие. 

1. Държавна сигурност - България 2. Политика по сигурността и отбраната 
 323(497.2)(045)
Ключови думи: 1. сигурност и отбрана 2. социална сигурност 3. социална сплотеност 4. конфликти 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 2876

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми.

Хранително-вкусова промишленост.

- 184 -

Сп Б 394

Бакърджийски, Иван.  Изследване върху някой важни от енологична гледна точка свойства на бентонити, предлагани на българския пазар / Иван Бакърджийски, Диана Чобанова, Красимир Бамбалов. // Хранително-вкусова промишленост, 2016, с. 29 - 32. 

   Бентонитът е въведен във винарската практика през 1934. Въпреки, че по настоящем се провеждат немалко изследвания в търсене на негов заместител, към момента той си остава най-евтиното, ефективно и разрешено средство за постигане на колоидна стабилност на вината. 

1. Винопроизводство, химико-технологически контрол 
 663.2(045)
Ключови думи: 1. вино 2. бентонит 3. заместители 4. производство 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2903

- 185 -

Сп Б 394

Влъчков, Александър.  Биологично активни храни - съвременна формула за ново качество на живот / Александър Влъчков, Илиана Начева, Камелия Логиновска. // Хранително-вкусова промишленост, 2016, с. 25 - 28. 

   Нарастващият интерес на потребителите по отношение на здравето и ролята на храната за подобряване качеството на живот, определя необходимостта хранителната индустрия да отговори с нови храни и технологии. 

1. Хранително-вкусова промишленост 2. Екологична гледна точка 3. Биоземеделие 
 641.1(045)
Ключови думи: 1. производство 2. биохрани 3. добавки 4. здраве 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2902

- 186 -

Сп Б 394

Попова - Илинкина, Ралица.  Веротоксигенните Е. коли (VTEC) - предизвикателство за безопасността на храните / Ралица Попова - Илинкина. // Хранително-вкусова промишленост, 2016, с. 28 - 31. 

   Безопасността на храните с оглед предотвратяването на хранителни заболявания е от съществено значение, както за контролните органи, така и за бизнес операторите. 

1. Микробиология на хранителните продукти 2. Хранително-вкусова промишленост 
 664.012(045)
Ключови думи: 1. ешерихия коли 2. законодателство 3. серотип 4. хранително заболяване 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2900

- 187 -

Сп Б 394

Устойчивостта:дългосрочна инвестиция и двигател на иновациите? . // Хранително-вкусова промишленост, 2016, с. 15 - 16. 

   Хранителният отрасъл е предприел забележими стъпки за справяне с предизвикателствата на устойчивия добив на суровини, подтикнат от корпоративна и социална отговорност, гарантиращ, че продуктите са произведени по безопасен, устойчив и природосъобразен начин. 

1. Хранително-вкусова промишленост 
 664(045)
Ключови думи: 1. устойчивост 2. развитие 3. иновации 4. храни 5. производител 6. добиви 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 2901


 Индекс по АВТОРИ

Amatya, Suraj 82 
Arikapudi, Rajkishan 91 
Banov, M 92 
Barbin, Douglas B. 93 
Barbon, Ana Paula A. C. 93 
Barbon, Sylvio Jr. 93 
Bechar, Avital 81 
Benavides, Carmen 83 
Campos, Gabriel F.C. 93 
Chairopoulou, M 42 
Garcia, Isaias 83 
Golmohammady, Golmar 84 
Gongal, Aleana 82 
Gonzalez- de- Santos, Pablo 83 
Gonzalez- de- Soto, Mariano 83 
Hariskos, I. 42 
Hayasaka, Takeshiro 130 
He, Long 91 
Hirafuji, Masayuki 94 
Itoh, Atsushi 94 
Jung, Hongjin 130 
Kaneva, Kr. 95 
Karkee, Manoj 82 
Koutev, V. 96 
Lipinski, Adam J. 90 
Lipinski, Sewerin 90 
Luis, Emmi 83 
Madani, Ali 84 
Madha, Ahmed 19 27 
Markowski, Piotr 90 
Mastelini, Saulo M. 93 
Mitova, Iv 92 
Murakami, Noriyuki 94 
Nenov, M. 96 
Nishiwaki, Kentaro 94 
Nuske, Stephen 94 
Posten,C 42 
Pourdarbani, Razieh 28 
Prasher, Shiv O. 84 
Pyra, Pawel 90 
Rudra, Ramesh P. 84 
Shamoto, Eiji 130 
Shibuya, Yukinori 94 
Shimokamaki, Massami 93 
Sugiura, Ryo 94 
Tamaya, Seiji 94 
Taylor, C. James 85 
Teipel, U 42 
Tsitsimpelis, Ioannis 85 
Tsolova, V 92 
Tsuda, Shogo 94 
Vasileva, V 92 
Vigneault, Clement 81 
Vougioukas, Stavros G. 91 
Vucak, M 42 
Whiting, Matthew D. 82 
Wolfenden, Ian 85 
Yoseff, Mohamed A. 84 
Zhang, Qin 82 
Аврамов, Димитър 20 
Александров, Александър 141 142 
Александрова, Десислава 1 21 
Александрова, Ирина 131 132 
Алексиев, А. 62 
Ангелова, А. 57 
Анзова, Е. 58 
Аргатски, Велин 22 
Атанасов, Атанас 98 
Атанасова, Даниела 97 
Бакърджийски, Иван 184 
Бамбалов, Красимир 184 
Белоев, И. 71 72 
Беломъжева- Димитрова, Стефания 59 
Белоречков, Димитър 99 100 101 
Благоева, М 58 
Бобев, Стефан 73 143 
Богданов, Димитър 2 3 
Божилов, Ники 29 79 144 145 
Божинова, Р 102 
Божкова, М 61 
Бурдева, Таня 4 162 
Василева, Бистра 163 
Василева, Бонка 164 
Василева, Елисавета 103 120 
Владева, С 61 
Влъчков, Александър 185 
Габровска, К. 72 
Габровска-Евстатиева, Катерина 74 
Георгиева, Наталия 104 114 
Георгиева, Радостина 5 165 
Георгиева, Снежана 135 180 
Герджиков, Д. 43 
Герджиков, Димитър 44 
Герджикова, Нина 166 
Голковски, М 56 70 
Григорова, Тони 30 45 124 126 
Гьонова, Илия 105 
Димитров, Петър 86 
Димитров, Христо 60 
Димитрова, Елена 52 
Димитрова, Мария 46 
Дончева, Дарина 59 
Дочев, Веселин 98 107 
Дякова, Галина 98 
Евстатиев, Б. 71 72 
Егберт, Хенрик 39 
Живондов, Аргир 117 
Златарева, Галина 168 
Иванов, Петко 106 
Иванова, Боряна 6 167 
Иванова, Нина 7 23 
Иванова-Ковачева, Гергана 107 110 
Иванчик, И 56 70 
Илиева, Ю 62 
Калинова, Щелияна 108 
Караджова, Оля 109 
Карапенчев, Йордан 31 136 
Качова, Надя 168 
Кехайова, Валентина 169 
Кирилова, Гергана 8 170 
Кирилова, Иванка 171 
Киряков, Огнян 32 148 
Ковачева, Александра 9 172 
Кожухарова, М 62 
Колев, Петър 75 80 
Колева, Яна 33 149 
Костадинов, Георги 52 
Костов, О 61 
Куксанов, Н 56 70 
Кунчева, Гергана 46 
Куцаров, Стефан 127 150 
Кюркчийска, Виолета 10 173 
Лагинова, Марияна 109 
Лазарова, Лиляна 11 174 
Лазарова, Павлина 12 
Ленивцева, О 56 70 
Лефтерова, Берджухи 13 175 
Лечева, Иванка 111 
Логиновска, Камелия 185 
Любенов, Любомир 34 35 112 
Любенова, Даниела 63 
Маврова, Р 65 
Малинова, Вася 182 
Мартев, К. 71 72 
Миланова, Х 65 
Миленчев, Георги 14 
Минчева, Ралица 98 
Мирчев, Сеферин 151 
Михов, Михо 87 88 
Мортев, Иван 52 
Найденов, Янчо 113 
Найденова, Йорданка 114 
Налбантова, Ваня 176 
Начева, Илиана 185 
Недев, Н. 71 
Недков, Румен 50 
Николов, Георги 36 
Николова, Д. 65 
Николова, Ивелина 104 114 
Павлова, Надя 110 
Палагачева, Недялка 115 
Панчева, Цветомира 128 
Петров, Лъчезар 155 
Петров, Мартин 123 
Петрова, Г. 61 
Петрова, Даниела 43 44 
Петрова, Илияна 110 
Пешев, Анатоли 156 
Поляков, И 56 70 
Попова - Илинкина, Ралица 186 
Попова, Маргарита 24 183 
Попова, Надежда 64 
Присадашки, Цачо 52 
Пулев, Невен И. 15 
Раковска, Мирослава 38 
Ранкова, Заря 117 
Самойленко, В 56 70 
Седларски, Теодор 39 
Семкова, Боряна 49 118 
Стамболова, И. 61 
Станкова, Наталия 50 
Стоилова, Татяна 16 
Стоянова, Светлана 98 107 110 
Стригулев, Начо 51 129 158 
Сурджийска, Събка 119 
Такворян-Солакян, Божена 17 177 
Ташева, Румяна 66 
Темелкова-Петрова, Виолета 25 
Тодоров, Петко 40 
Тодорова, Даниела 75 80 
Тошев, Стоян 53 137 
Трезийска, Пелагия 178 
Троев, Т. 65 
Угринов, Пламен 134 
Ур, Златина 120 
Хаджийски, Георги 18 
Харизанов, Ангел 121 
Цанова, Елица 54 122 
Ценова, Елица 55 89 
Чобанова, Диана 184 
Шекерлийска, Магдалена 179 
Янков, Боян 41 
Янкова, Ганка 135 180 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

[Три] 3D печатът открива нови възможности за бизнеса 161 
Agricultural robots for field operations: Concepts and components 81 
CAD / CAM новости за ЦПУ машини продукти и доставчици 139 
Characterization of biogenic calcite particles from microalgae - coccoliths as a potential raw material for industrial application 42 
Content of nutrients and heavy metals and quality of tomatoes on reclaimed substrates 92 
Corrosion resistance of Ti- Ta- Nb and Ti- Ta -Zr coatings fabricated on VT14 Titanium alloy substrates using electron beam injected into the atmosphere 56 70 
Detection of cherry tree branches with full foliage in planar architecture for automated sweet -cherry harvesting 82 
Development of a grow-cell test facility for research into sustainable controlled-enviroment agriculture 85 
Digital image analyses as an alternative tool for chicken quality assessment 93 
Dropshipping - модел, който спестява пари и нерви на търговеца 29 
Efficiency and productivity of bulgarian farms 95 
Ethernet based street lighting control system 73 143 
Evaluation of the energy production from photovoltaic installation located in urban areas 71 
Facilitating trade in service 26 
Field phenotyping systems for the assessment of potato late blight resistence using RGB imagery from an unmanned aerial vehicle 94 
Heavy metal concetration in soil and tobacco plants following long-term phosphorus fertilization 102 
Internet Erlang Formula : survey on relation between demand, capacity and performance in IP network 151 
Internet of things навлиза в зрялата си възраст 141 
Mechanism and suppression of frictional chapter in high - efficiency elliptical vibration cutting 130 
Method and algorithm of a system for cost-benefit analysis of investments in PV energy sources at residential buildings 74 
Orchard worker localisation relative to a vehicle using radio ranging and trilateration 91 
Precision of tractor operations wtih soil cultivation implements using a manual and automatic steering modes 90 
Probabilities for prolonged periods of low and high energy output from photovoltaic generators in Ruse 72 
Reducing air pollution with hybrid-powered robotic tractors for precision agriculture 83 
Research model of monitoring the recovery of an ecosystem after fire based on satellite and GPS data 50 
Smart City - концепцията за идеалния град 140 
Spatial and temporal changes of soil organic carbon after improper alpplication of farmyard manure - on farm study 96 
Starship - робот за последната миля 144 
SWATDRAIN, a new model to simulate the hydrology of agricultural lands, model development and evaluation 84 
Systems thinkin approach in farm management 28 
The analysis of travel behavior in Malaysia 19 27 
Агресивното поведение при вида кокошки 101 
Бактериален тор "BIO-ONE" и хуминова киселина, при зимен ечемик сорт Емон 98 
Биологично активни храни - съвременна формула за ново качество на живот 185 
Борба с вредителите по складираното зърно 106 
Бъдещето на храната 51 
Българските потребителски пазари на храни и напитки 34 
Българският език през вековете 136 
Българският комплекс за национална малоценност 18 
Веротоксигенните Е. коли (VTEC) - предизвикателство за безопасността на храните 186 
Високоинтензивно лазерно лечение - съвременен аспект в лечението на остеоартрозата на колянната става 57 
Воден свят 53 137 
Водораслите - ценен природен ресурс 43 44 
Възможности за въздействие на кинезитерапията при болни с лумбална дискова болест 63 
Възможности за проследяване динамиката на популационната плътност на люцерновия сечко 97 
Възприятия относно ролята на майката 7 23 
Големите ползи на малкото био земеделие 55 89 
Да проходиш отново с виртуална и робо терапия 128 
Добри практики за защита на данни в облака 156 
Европейската щипалка - вредна и полезна 115 
Единна мрежова структура за свързана сграда 146 181 
Екология 47 
Етнодемографската картина в България - рискове и заплахи за националната сигурност 182 
Ефект от приложението на репозиционен тест за лопатката при пациенти с импийджмънт синдром на раменната става 60 
Ефективност на селекцията на пшеница спрямо съвременните изисквания за устойчиво развитие на земеделието 103 120 
Закон за обществените поръчки - III част 25 
Засушаването и някои морфологични показатели на класа при зимна мека пшеница 107 
Здравословното хранене - споделена грижа и отговорност 168 
Зелената система 30 
Игрите в офиса 14 
Идва ерата на квантовите компютри 142 
Изследване върху някой важни от енологична гледна точка свойства на бентонити, предлагани на българския пазар 184 
Изследване и оптимизиране на техническото обслужване на машини с периодично използване 87 
Изследване на влиянието на удължаването на срока на ползване на машините върху разхода на резервни елементи за поддържане на работоспособността им 88 
Изследване на възможностите за повишаване на икономическата ефективност на процеса шлифоване 131 
Изследване на възможностите за повишаване на икономическата ефективност на процеса шлифоване -Част II 132 
Източният прасковен плодов червей - опасен неприятел и по ябълката 121 
Инвалидизация при пациенти с диабетно стъпало - социални аспекти и рехабилитация 61 
Иновативни нервно-мускулни техники за biceps femoris 66 
Интелигентни транспортни системи - фактор за устойчиво развитие на транспорта 75 80 
Информационните технологии навлизат и в пчеларството 126 
Как да постъпим, ако имаме съмнение, че дете е със специални образователни потребности? 8 170 
Как да се защитим от изтичане на данни 147 
Как да увеличим продажбите чрез фейсбук маркетинг 33 149 
Какво представлява психичният образ на пенсионирането 1 21 
Камионите и интермодалните превози 79 
Качеството на яйчната черупка и на нейната кутикула при кокошите яйца 99 
Киберзащитата на критичната информационна инфраструктура 155 
Комплексни препарати за торене при пролетна маслодайна рапица 110 
Комуникативните упражнения в електронна среда ( I - IV клас ) 10 173 
Косвена вреда от плевелите 108 
Критерии за приложимост на спътникови данни от различни оптични източници за изследване на явления от екологично значение 46 
Масово каламитетно проявление на короядите в иглолистните култури и насаждения 113 
Машини за почистване на мустаци 134 
Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди 48 
Методология за предсказване на успеха на стартиращи компании 41 
Музикално възприятие в предучилищна възраст и емпатия 4 162 
Мястото на онлайн обучението днес. Пътища за успешно преподаване във виртуална среда 176 
Насърчаване самостоятелното четене на книги на ученици от началното училище 11 174 
Начини за пренасяне на патогени 109 
Невронни мрежи 152 
Неорганизираните агропазари в България 35 112 
Новата индустриална революция 129 158 
Нови рискове и заплахи за сигурността на Югоизточна Европа 22 
Новите B2B възможности в дигиталния свят 145 
Новите хоризонти на ERP системите 153 
Нормата в процеса на пазарно търсене на храни 40 
Някои насоки и превенция на насилието, агресивността и девиациите сред учениците 17 177 
Образователни игри и симулации в природонаучното обучение в началното училище 171 
Образователни практики за повишаване на резултатността в обучението по български език 135 180 
Обследване с дрон на въздушната мрежа средно напрежение 76 
Оптимизиране на химичния контрол на заплевеляване в насажденията от млади нектарини 117 
Ораторското майсторство е отличителна черта на всеки лидер 123 
Основи на съвременната икономика: Александър Гершенкрон 39 
Относно дисциплината "физическо възпитание и спорт" при деца със специални образователни потребности 59 
Още един начин да повишим мотивацията на учениците за учене 163 
Памети - новости и приложения 127 150 
Педагогически модел за реализиране на самостоятелната работа на учениците в обучението по "домашен бит и техника" 5 165 
Педагогически условия за постигане на режим на преодоляване на детската самота 9 172 
Педагогическо познание на учителя за приложението на мултимедийни продукти в обучението 166 
Пет] 5 грешки при прехода към облака и как да ги избегнем 154 
Печели от интернет на нещата 32 148 
Подготвят се нови правила в растителната защита 49 118 
Последици от селекцията за повишаване на продуктивността 100 
Почвозащитна ефективност на усъвършенствани технологии за минимална и нетрадиционна обработка на почвата на наклонени терени 86 
Практически насоки в преподаването на английски език във втори клас 169 
Превенция на венозен тромбоемболизъм след ендопротезиране на големи стави на долните крайници 65 
Предимството да печелиш пари у нас 37 
Производство на бавно растящи бройлери 116 
Промишлени системи за контрол на влажността 69 
Психологични измерения на психоанализата в творчеството на Зигмунд Фройд 15 
Развиване на лексикалните умения в обучението по български език на чужденци 164 
Резбофрезоване - "Метчикът" на бъдещето 67 133 
Резултати от приложение на кинезитерапевтичната програма за самостоятелно изпълнение от 11 - 13 годишни ученици с неправилна стойка 64 
Рециклирането - трудният път към чистата природа 45 
Розената орехотвотворка - малко известен неприятел по маслодайната роза 111 
Роля и значение на държавните политики и стратегии за регионално развитие на икономиката 36 
Ролята на училището и учителите за половото възпитание на децата и подрастващите 13 175 
Самовъзстановяващите се мрежи 77 
Самоуправляващи се коли? Гответе са за самоуправляващи се данни 157 
Системата "дете-семейство-училище" в условията на включващото образование 178 
Сортове люцерна - плътност и редуциране на тревостоя 104 
Споделена култура за споделена сигурност 24 183 
Стимулиране на креативното развитие на децата от предучилищна възраст 6 167 
Счетоводство и финанси 31 
Сървъри за телекоми:оптимизирани решения за съвременни ЦОД 159 
Същност на съзнанието и значението му за личността 16 
Тенденции в I/O архитектурата 68 160 
Теории и техники в консултирането Част 2 3 
Теории и техники в консултирането - Част 1 2 
Терористични групировки изграждат "спящи" клетки в България 20 
Тетраниховите акари за пониженото качество на фураж от соя при воден дефицит 114 
Технологиите и машините за смъртността на пчелните семейства при химическа растителна защита 52 
Технологиите преобразяват добивната индустрия 124 
Търсенето на био продукти в Австрия се увеличава 54 122 
Ултразвукова терапия - същност, методика и приложение във физикалната медицина 58 
Управление на снабдяването и операциите в логистичните системи на производствените предприятия в България 38 
Установяване на ефекта от приложението на ензимните добавки вемозим 100 и вемозим 100F при пилета бройлери 119 
Устойчивостта:дългосрочна инвестиция и двигател на иновациите? 187 
Учебно-познавателните задачи по химия и опазване на околната среда за формиране на рефлексивни умения 179 
Физиотерапевтичен ефект от комбинирано приложение на интерферентен ток и лазертерапия при екзацербиран хумеро - скапуларен периартрит 62 
Характеристики на нарцистичната майка 12 
Цикадите - преносители 105 
Цифровизация на енергетиката 78 
Четири] 4 ключови тенденции в ерата на "цифровата надпревара" 125 138 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизирани системи за управление 73 143 
Автоматични системи. Роботи. Автомати 81 
Автомобилен транспорт - организация и управление на пътническите и товарните превози 79 
Автотракторни двигатели 83 
Агресия (социол. ) 101 
Агробизнес 35 112 
Архитектурни решения 53 137 
Бази данни - изграждане 141 
Бази от данни 154 156 
Бизнес стратегии 30 
Биоземеделие 54 55 89 122 185 
Биологични храни 51 
Биопродукти 55 89 
Бобови растения 114 
Болести и вредители по зеленчуковите култури 94 
Болести и неприятели и борбата с тях 94 
Болести на кръвотворните органи и лимфната система. Ендокринни болести 61 
Болести на ставите 65 
Български език - историческа граматика 136 
Български език - тестове - учебници за чужденци 164 
Вериги доставки 29 
Вибрации 130 
Винопроизводство, химико-технологически контрол 184 
Висше образование - по счетоводство и финанси 31 
Водно стопанство. Приложна хидрология. Вмешателство на човека в хидрологическите условия 107 
Водорасли 42 43 44 
Вредители на горите и лесотехнически мероприятия 113 
Вредители на растенията - защита 106 
Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 97 105 109 111 114 115 121 
Възпитание у дома. Семейно възпитание 7 23 
Възпитание, образование и обучение на специални групи и лица. Дефектология 178 
Възстановяване 50 
Генератори - фотоволтаични 72 
Градоустройство 140 
Данни - съхранение 157 
Детска и педагогическа психология 9 172 
Деца, умствено изостанали и бавноразвиващи се 8 170 
Дигитализация 125 138 
Диетично хранене при децата 168 
Домашни птици - отглеждане 100 101 116 119 
Други учебни предмети. Методика на обучението на отделните учебни предмети 5 165 
Държавна сигурност - България 20 22 24 182 183 
Екологичен мениджмънт 47 
Екологична гледна точка 83 185 
Екологично инженерство 53 137 
Екосистеми 50 52 
Електрически инсталации и мрежи 146 181 
Електронна обработка на данни 159 
Електропроводникови мрежи 76 
Емоции. Чувства. Емпатия 4 162 
Енергетика - нови технологии 78 
Енергийни системи - автоматизация 77 
Ефективност на работа 145 
Ечемик 98 
Замърсяване на въздуха, пречистване 48 
Защита на информация - компютърни мрежи 159 
Защита на информацията 155 156 
Защита на металите от корозия 56 70 
Земеделие - финанси 49 118 
Земеделска техника - поддръжка, сервиз 87 
Зърнено-житни култури - Болести и вредители 106 
Икономика - нови икономически теории 39 
Индивидуална психология 1 18 21 
Иновации 144 
Инструменти - режещи 67 133 
Интернет 141 
Интернет - маркетинг 32 33 148 149 
Информационна сигурност 147 
Информационни и комуникационни технологии 163 
Информационни технологии 126 
Качество на продукцията 93 
Кинезитерапия - нервна система 66 
Компютърна графика 139 
Компютърна техника с практическо приложение 140 
Компютърни комуникации. Компютърни мрежи 151 
Компютърни науки и технологии 142 
Компютърни системи 152 
Компютърни системи за програмно управление и автоматизация 140 
Компютърни технологии 127 150 152 
Компютърно моделиране 129 158 
Контрол на качеството в машиностроенето и приборостроенето 134 
Контролиране и установяване на нарушенията, възстановяване на околната среда. Уреди за наблюдаване 46 
Костилкови плодови растения 117 
Креативност 6 167 
Лазерна техника 62 
Лечебна физкултура - деца с увреждания 59 
Лечебна физкултура - при гръбначни изкривявания - учебници за ВУЗ 64 
Лечебна физкултура. Дихателна гимнастика. Кинезитерапия 59 60 63 64 
Лечение със звукови и ултразвукови вълни 58 
Логистика - развитие 144 
Логистични операции 38 
Манипулации - микро- и наноманипулации - роботи 128 
Маслодайни растения 110 
Машини - апарати - устройства -оборудване 134 
Машини и инструменти за растениевъдството 85 
Мениджмънт - информационни системи 32 148 
Мениджмънт - методи на управление и организационно поведение 14 37 41 
Мениджъри 37 
Месо от домашни и диви птици 93 
Методи на обучението, специални 163 
Методи на управление, мениджмънт - селско стопанство 28 
Методика на преподаване на български език 135 180 
Методика на преподаването на чужди езици 169 
Механизация и електрификация на селското стопанство 82 
Микробиология на хранителните продукти 186 
Музикално възпитание - предучилищно образование - учебно помагало 4 162 
Мултимедийни системи 166 
Напояване - качество на водите 84 
Начално образование - методика на преподаване 10 173 
Нови технологии 125 138 
Образование - виртуално 176 
Обучение 47 166 
Обучение по български език и литература 164 
Обществени поръчки 25 
Овощни градини 91 
Озеленяване - Механизация 30 
Ораторско изкуство 123 
Организация - управление - теория 19 27 
Организация и експлоатация на сухопътния транспорт 19 27 
Организация на труда - мотивация 14 
Основи на възпитанието 9 172 
Отпадъци -оползотворяване 45 
Пазарна икономика - теория 34 
Педагогика - детска 17 177 
Педагогика - методология 5 165 
Педагогическа психология, развитие на психиката и способностите 171 
Пестициди, работа с тях 52 
Плевели 108 
Плодородие и токсичност на почвите. Ерозия 92 
Политика по сигурността и отбраната 24 183 
Полово възпитание 13 175 
Потребителско поведение - изследване 34 40 
Почва , химичен анализ 96 
Почва, токсичност 96 
Почвообработване 86 
Почвообработващи машини 86 
Предучилищна психология 8 170 
Предучилищно възпитание 13 175 
Престъпност - превенция 17 177 
Природни фактори. Земя. Природа. Природни ресурси 43 
Проектиране и конструиране - съвременни методи за анализ и изследване 139 
Производителност. Рентабилност. Рационализация. Опростяване. Ефективност на производството 161 
Промишлени предприятия, съоръжения 69 
Психоанализа 15 
Психология - детска 11 174 
Психология - индивидуална 12 
Психология - приложна 2 3 
Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 6 7 23 167 
Птицевъдство 99 
Пчеларство 126 
Пшеница 103 107 120 
Развитие 142 
Развитие на личността. Самосъзнание 16 
Рапица - производство 110 
Растения, вредители на селскостопанските растения 108 
Растителна защита 49 118 
Регионална икономическа политика - България 36 
Регулиране на влажността на въздуха 69 
Реколта - прибиране 82 
Ремонт на земеделска техника 88 
Рехабилитация 61 
Роботи. Автомати 91 
Рязане на метали 130 
Свойства на титана и неговите сплави 56 70 
Селско стопанство - автоматизация 81 
Селско стопанство - България - икономика 95 
Селско стопанство - България - икономика и организация 35 112 
Системи за автоматизиране в машиностроенето 68 160 
Системи за управление 68 75 80 160 
Социално осигуряване при старост, инвалидност. Пенсии 1 21 
Спомагателно цифрово оборудване. Запомнящи устройства. Периферийни устройства* 161 
Спомагателно цифрово оборудване. Запомнящи устройства. Периферийни устройства. Интерфейсно оборуд 129 158 
Съхраняване на данни 154 
Торене, изследвания, експерименти 102 
Торове и торене 110 
Торове, бактерийни 98 
Торове, минерални 120 
Трактори - приспособления, експлоатация 90 
Транспорт - управление 75 80 
Търговия - организация 29 
Търговия. Международни икономически отношения. Световно стопанство 26 
Управление 38 
Управление на материално-техническото снабдяване, покупките, складовото стопанство и складовата ло 153 
Услуги - използване на Интернет 145 
Услуги. Сфера на услугите 26 
Учители - квалификации 166 
Ферми - управление - ръководство 95 
Физикални средства. Лечение с природни средства 57 
Физиотерапия 62 65 
Фотоволтаици 71 72 74 
Фрезоване 67 133 
Фуражни треви. Ливадни треви 97 104 
Хардуер 127 150 
Хербициди - овощни култури 117 
Химия, практически занятия 179 
Хранене 119 
Хранително-вкусова промишленост 185 186 187 
Четене 11 174 
Човек-машина 128 
Шлифоване, методи и машини 131 132 
Яйца 99 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

3D печатане 129 158 161 
3D принтиране 129 158 
B2B 145 
biceps femoris 66 
CAD/CAM системи 139 
CNC машини 67 133 
dropshipping 29 
ERP системи 153 
Ethernet 68 160 
Facebook 33 149 
I/O 68 160 
internet of things 141 
IP мрежи 151 
IP системи 151 
RGB 94 
SRT 60 
автоматизация 73 77 82 143 
автоматизация на машиностроенето 68 160 
агресия 101 
агресия при децата 17 177 
агропазари 35 112 
азотни оксиди 48 
азотни торове 120 
алгоритъм 74 
анализ 43 44 93 125 135 138 180 
анализи 19 27 95 
английски език 169 
архитектура 53 68 137 160 
бази данни 78 156 
бактерийни болести 105 109 
бактерийни торове 98 
бентонит 184 
бизнес 140 161 
бизнес алтернативи 125 138 
бизнес риск 154 
бизнес стратегии 41 
био производство 54 122 
биоекология 54 122 
биоземеделие 55 89 
биоматериали 42 
биопродукти 51 54 55 89 122 
биопроизводство 55 89 
биофилософия 54 122 
биохрани 51 185 
благосъстояние 101 
бобови култури 114 
болести 108 
болести по растенията 105 109 
борба с болестите 106 
борба с вредители 115 
бройлери 116 
България 95 
български език 135 136 164 180 
български пазар 34 
български предприятия 38 
валежи 107 
венозен тромбоемболизъм 65 
взаимоотношения 9 172 
вибрации 130 
видове 147 
вино 184 
виртуална среда 176 
виртуална терапия 128 
вирусни болести 105 109 
включващо образование 59 178 
водноерозийни процеси 86 
водорасли 42 43 44 
вредители 106 108 
вредители по зърното 106 
вредители по растенията 97 105 109 113 114 115 
вредни емисии 48 
входно-изходни устройства 68 160 
възпитание 168 
възпитание в семейството 7 23 
възпитание на децата 7 23 
възстановяване 50 
вътрешна политика 22 
горска растителност 113 
градски и междуградски превози 75 80 
грешки 39 154 
гъвкавост 153 
данни 157 
двигатели с вътрешно горене 83 
девиантно поведение 17 177 
дейта центрове 151 
детска педагогика 178 
детска психология 7 11 23 174 
детска самота 9 172 
детски градини 6 8 167 170 
деца 6 167 
деца със специални образователни потребности 8 170 
диабет 61 
диабетно стъпало 61 
дигитални работници 145 
дигитални услуги 145 
дигитално поколение 171 
дискова болест 63 
добавки 185 
добив на растения 103 104 110 
добиви 187 
домати 92 
доставки 29 
драма 4 162 
дронове 76 
държавен контрол 35 112 
държавна политика 36 
европейски директиви 49 118 
екологичен мониторинг 46 
екологични явления 46 
екология 46 47 
екосистеми 50 
електропровод 76 
елиптично рязане 130 
емисии 83 
емоции 6 167 
емоционални умения 9 172 
емпатия 4 162 
ендопротезиране 65 
енергетика 77 78 
енергопроизводство 71 
ензими 119 
етика 16 
етнически конфликти 182 
ефективност 84 95 119 153 
ечемик 98 
ешерихия коли 186 
жилищни сгради 74 
жични комуникации 73 143 
зависимости 155 
закон за обществените поръчки 25 
законодателство 35 112 186 
заместители 184 
заплащане на труда 37 
заплевеляване 117 
засушаване 107 
защита 111 
здраве 185 
здравни грижи 61 
здравословно хранене 168 
земеделие 81 
земеделска механика 88 
земеделска техника 88 
земеделски машини 87 
земеделски мениджмънт 28 
земеползване 52 
зърнени култури 103 106 107 120 
иглолистни дървета 113 
измерване 72 
изображения 94 
изправяне 131 
изследване 34 50 87 
изтичане на информация 147 
източване 84 
източен прасковен плодов червей 121 
изходна енергия 72 
икономика 26 
икономика на България 36 
икономическа ефективност 132 145 
икономическа изостаналост 39 
икономическо развитие 39 
инвалидизация 61 
инвестиции 142 
индивидуална психология 1 18 21 
индустрия 42 
иновации 81 144 187 
инспектиране 76 
инсталиране 74 
интегриране 10 173 
интегрирано образование 59 
интегрирано обучение 8 170 
интелигентни мрежи 77 
интелигентни сгради 146 181 
интелигентни системи 78 157 
интелигентни транспортни системи 75 80 
интерактивен учебен модел 171 
интермодален транспорт 79 
интернет 151 
интернет на нещата 32 148 
интернет услуги 145 
интерферентен ток 62 
информационна безопасност 147 
информационна инфраструктура 155 
информационни и комуникационни технологии 163 
информационни сигнали 126 
информационни технологии 126 
инфраструктура 35 112 146 181 
ислямизъм 20 
история - България 136 
калцитни частици 42 
камиони 79 
капково напояване 96 
кариерно развитие 31 
картофи 94 
качество 84 93 99 
квантови компютри 142 
киберзащита 155 
кинезитерапия 63 64 66 
клетъчни култури 85 
когнитивни процеси 166 
колянна става 57 
компетенции 178 
комплекси 18 
компютри 127 150 
компютърна памет 127 150 
компютърна техника 152 
компютърни системи 152 
комуникативни упражнения 10 173 
комуникации 156 
конструиране 53 137 139 
консултативна психология 2 
контейнери 85 
контрол на влажността 69 
конфликти 24 183 
концепции 140 
корупция 22 
костилкови плодове 117 
красноречие 123 
креативност 5 6 165 167 
криптиране на данни 156 
лаборатория 82 
лазерно лъчение 57 
лазертерапия 62 
легиране 56 70 
лексикална граматика 164 
лечение 58 
лечение чрез физически упражнения 64 
лидерски способности 123 
логистика 79 
логистика в производството 38 
логистика в транспорта 144 
логистични системи 38 
локализация 91 
лопатка 60 
люцерна 104 
малоценност 18 
мана 94 
маркетинг 33 149 
маслодайна роза 111 
маслодайни култури 110 
машини 86 
машиностроителна техника 134 
мениджмънт 116 
мениджъри 37 
мениджърски умения 14 37 
менингоенцефалити 134 
металообработващи машини 67 133 
метод на преподаване 163 
методи 93 164 
методи на преподаване 179 
методика 58 74 135 169 180 
методология 41 
механизация 134 
минно дело 124 
минно машиностроене 124 
мобилност 157 
модели 84 155 
модели на поведение 19 27 
модели на управление 41 
мониторинг 46 
морал 16 
мотивация 6 163 167 
мотивация на служителите 14 
мрежови системи 146 181 
музикално възприятие 4 162 
мултимедия 166 
навици 11 174 
наклонени терени 86 
напитки 34 
напояване 84 
нарцистична майка 12 
насекоми 97 
насилие 17 177 
находища 124 
национална сигурност 182 
начална педагогика 11 174 
начална училищна педагогика 10 171 173 
начално училище 5 165 
неврози 15 
невронни мрежи 152 
нектарини 117 
неправилна стойка 64 
неприятели 97 105 109 111 115 121 
нервно-мускулни техники 66 
несъзнавано 15 
новости 127 150 
нутриенти 92 
облачна сигурност 156 
облачни услуги 154 159 
облачно съхранение 154 
оборски тор 96 
обработка 134 
обработка на почвата 86 
образование 5 165 176 
образователни игри 171 
образователни програми 135 180 
образователни условия 9 172 
обучение 5 31 47 135 165 166 180 
обучение на чужденци 164 
обществени поръчки 30 
овлажняване на въздуха 69 
овощен разсадник 91 
овощни култури 117 
овощни насаждения 117 
одит 76 
озеленяване 30 
околна среда 6 167 
онлайн обучение 176 
опазване на околната среда 179 
опит 6 167 
оптимизация 87 132 159 
оптимизъм 9 172 
ораторска реч 123 
ораторско изкуство 123 
организация 140 
организация на транспорта 19 27 
органичен карбон 96 
органични торове 98 
османска конституция 60 
остеоартроза 57 
отпадъци 45 
отпадъчни газове 48 
отрицателен ефект 52 
оферти 25 
офис игри 14 
оценка 71 
пазар на труда - България 30 
пазарно търсене 40 
памет 127 150 
пенсиониране 1 21 
пенсионна възраст 1 21 
периартрит 62 
пестициди 28 52 
печалба 32 43 148 
плевели 108 
плодородни почви 92 
повреди 115 
подвижност 63 
подводни градове 53 137 
поддръжка и ремонт 88 
пожари 50 
покрития на металите 56 70 
пол 13 175 
поливни режими 114 
полово предавани болести 13 175 
потенциал 153 
потребителска удовлетвореност 40 
потребителски пазар 34 
потребителско засищане 40 
почва 84 102 
почви 96 
правила и наредби 49 118 
правопис 136 
превенция 65 121 
превенция на престъпността 17 177 
превозване на товари 79 
предимства 29 77 
предучилищна възраст 4 162 168 
предучилищна психология 4 162 
преподаване 169 
препоръки 29 
пречистване на въздуха 48 
приложение 75 80 81 96 127 129 141 150 158 161 
приложение в образованието 176 
приложения 42 43 44 
принтери 161 
природен ресурс 44 
природонаучно обучение 171 
проблеми 36 
продажби 33 149 
продукт 43 
продуктивност 95 100 
проектиране 139 151 
производител 187 
производителност 131 
производство 42 51 184 185 
промишлени системи 69 
прототип 85 
процедури за вземане на решения 25 
процеси 50 
психично благополучие 1 21 
психоанализа 15 
психоанализа на обществото 18 
психологическа помощ 2 3 
психологически модели 12 
психологически учения 15 
психологическо консултиране 3 
психологични методи 14 
психология 2 3 
птицевъдство 100 101 119 
пчеларство 126 
пчели 52 
пшеница 103 107 120 
работник 91 
развитие 16 36 47 75 80 81 121 136 141 142 153 187 
разпространение на товари 29 
разработване на находища 124 
разходи 82 
рапица 110 
растеж 116 
растителна защита 49 118 
регионално развитие 36 
регулации 35 112 
режим на движение 90 
резби 67 133 
резбофрезоване 67 133 
резервни части 88 
резултати от изследване 44 
реколта 82 
религиозни организации 20 182 
репозиционен тест 60 
ресурсни учители 8 170 
рефлексивни умения 179 
рехабилитация 61 
рециклиране 45 
рециклиране на отпадъци 45 
решения 147 
риск 147 
рискове и заплахи 20 22 182 
рискови групи 147 
роботи 81 144 
роботи и манипулатори 91 144 
роботизирана терапия 128 
родители 7 23 
родителски грижи 7 23 
розена орехотворка 111 
рязане на материали 130 
самовъзстановяване 77 
самостоятелност 11 174 
самосъзнание 16 
сателит 90 
Световна търговска организация 26 
свързаност 146 181 
сгради 53 137 
сексуално обучение 13 175 
сексуалност 13 175 
селекция 100 101 
семантика 164 
семейство 6 167 
сензори 126 
серотип 186 
сигурност и отбрана 24 183 
синдром на бледото месо 93 
система за управление 28 
системен подход 28 
системи за автоматизация 140 
системи за автоматичен контрол 46 140 
системи за управление 73 143 
складиране на фуражи 106 
софтуерно обучение 10 173 
социална сигурност 24 183 
социална сплотеност 24 183 
социални мрежи 33 149 
специални образователни потребности 178 
специално образование 59 
специфика 25 
сравнения 83 
сравнителен анализ 37 
стави 65 
стандарти 26 
стартиращи фирми 41 
стопанска история 39 
стратегии 32 33 148 149 
счетоводство и финанси 31 
сънища 15 
сървъри 159 
сървърни системи 159 
сърдечносъдов риск 65 
съхранение 157 
тежки метали 92 102 
текстове 135 180 
телекоми 159 
тенденции на развитие 32 51 68 75 80 125 138 141 142 148 152 160 
теория 2 3 
теория и история 39 
терминология 135 180 
тероризъм 22 
терория на планираното поведение 19 27 
тестове 93 
техника 2 3 
техническо обслужване 87 
технологии 129 158 
технологии за почвообработка 86 
технологична себестойност 131 
титанови сплави 56 70 
торене 110 120 
торове 102 110 120 
торове и торене 98 
трактор "John Deere" 90 
треви 104 
тревни фуражи 104 
триене 130 
трилатерация 91 
търговия 29 33 34 149 
тютюн 102 
улично осветление 73 143 
ултразвукова терапия 58 
умен град 140 
умения 5 165 
университетско образование 31 47 
управление 90 116 
управление на данни 78 
управление на снабдяването 38 
условия 100 
услуги 26 
устойчивост 187 
устойчивост на корозия 56 70 
учебни програми 169 
учебно-познавателни задачи 179 
ученици 64 163 
ученическо поведение 17 177 
учители 6 167 
фактори 99 
фантомни крака 128 
ферми 55 89 95 
физикална медицина 57 58 
физикотерапевтичен ефект 62 
физиотерапия 66 
физическото възпитание и спорт 59 
финансиране на земеделието 49 118 
фирмена стратегия 32 148 
фирми 30 
фосфати 102 
фотоволтаици 74 
фотоволтаични модули (PV) 72 
фотоволтаични централи 71 
фуражни растения 97 
фуражни треви 97 104 114 
характеристики 12 
хербициди 117 
хибридни системи 83 
хигиена на храненето 168 
хидрокинезитерапия 63 
химия 179 
хипермедия 166 
хортикултура 85 
хранене 119 168 
храни 34 40 187 
хранително заболяване 186 
цели 155 
цилиндрично шлифоване 132 
цифрови системи 125 138 
цифровизация 78 
ЦПУ 139 
череша 82 
четене 11 174 
шлифоване 131 132 
шлифоване на метали 131 132 
шлифовъчен диск 131 132 
шум 130 
щипалки 115 
ябълки 121 
яйца 99 
яйчна черупка 99 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ