НОВИ СТАТИИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография.

- 1 -

Сп Б 397

Борисов, Борислав.  Нанотехнологии / Борислав Борисов. // Образование и специализация в чужбина, 2017, N 72, с. 48-49. 

   Нанотехнология - това е област от приложните науки, а също така и висока технология, която покрива широк диапазон от теми, в основната обединяваща тема е контрол над веществото на микроскопично вещество при размери по-малки от 1 микрометър, както и устройства за създаване на такова ниво, съизмерими с размера на молекулите. Думата има гръцки произход и означава джудже. 

1. Приложни науки 2. IT технологии 
 001.18:37(045)
Ключови думи: 1. нанотехнологии 2. приложни науки 3. IT технологии 4. нанонаука 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3071

- 2 -

Сп Б 321

Загорчев, Иван.  Ролята на наукометрията за подобряване на академичното качество и етични проблеми при нейното използване / Иван Загорчев. // Наука, 2017, N 1, с. 40-41. 

   Научните показатели са широко използвани за оценка на постиженията на учените и техния научен резултат. Въпреки това те имат и значителни недостатъци - невъзможността за оценка на качество на публикациите; невъзможността за определяне на личния принос на даден учен в колективните публикации; несравнимост между единични високостойностни капитални статии и монографии с второстепенни, макар приносни публикации и съобщения; трудности при сравняването на трудовете на изследователи дори от много близки научни области; силна зависимост между наукометричните показатели от вторичните източници. Индикаторите за научни показатели са в състояние да покажат видимостта на един автор само в международната научна общност. Ограниченията в използването на наукометрията се очертават много ясно и изчерпателно от Декларацията от Сан Франциско за оценка на научните изследвания (DORA). Българските учени трябва внимателно да преценят доколко научните списания у нас са в състояние да отговорят на международните стандарти. 

   с рез. на англ. език

1. Наука. Наукознание. Организация на умствения труд 
 001.89.000.17(045)
Ключови думи: 1. наукометрия 2. научна етика 3. импакт фактор 4. наукометрични показатели 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 3063

- 3 -

Сп Б 321

Тошев, Борислав В.  Българската научна периодика : Актуални проблеми / Борислав В. Тошев. // Наука, 2017, N 1, с. 31-39. 

   Няколко български научни периодични издания са представени във вторични литературни източници. Всички останали български списания трябва да се считат за разположени маргинализирано поле за публикуване. Следователно се намалява видимостта на научните статии, които се появяват в тези списания и това води до загуба на научно разпознаване на авторите на тези документи. В статията са описани необходимите мерки и допускани грешки в научната политика в България. 

   с рез. на англ. език

1. Наука. Наукознание. Организация на умствения труд 2. Анализ - наукометричен 
 001.89:05(045)
Ключови думи: 1. наукометрия 2. наукометрични показатели 3. научна периодика 4. наукометричен анализ 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 3062

Философия. Психология. Религия.

- 4 -

 

Авдулова, Татяна.  Формиране на морална компетентност в предучилищна и начална училищна възраст / Татяна Авдулова. // Педагогика, 89, 2017, N 3, с. 349-363. 

   Представен е анализ на основните закономерности в моралното развитие в предучилищна и начална възраст. Показан е механизмът на моралното развитие. Представени и обосновани са базовите принципи на конструиране на програми за морално развитие на децата. 

1. Индивидуална етика. Морално съзнание 2. Педагогика - детска 
 171(045)
Ключови думи: 1. морал 2. развитие на детето 3. предучилищна възраст 4. училищно образование 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3099

- 5 -

Сп Б 521

Александров, Иван.  Пубертетът започва на пет години / Иван Александров. // Психология журнал, 2017, N 152, с. 39-40. 

   Трудната възраст преминава през няколко фази - латентна, предпубертетна, ранна пубертетна фаза и същински пубертет. 

1. Деца, предучилищна възраст - развитие и възпитание 
 631.547(045)
Ключови думи: 1. пубертет 2. фази на развитие 3. растеж 4. трудна възраст 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3057

- 6 -

Сп Б 321

Александрова, Сашка.  Аристотел и емпиричната основа на познанието / Сашка Александрова. // Наука, 2016, N 5, с. 3-7. 

   Статията е посветена по повод 2400 години от рождението на великия философ в историята на цивилизацията - Аристотел. Представени са факти от неговия живот и научни трудове., представата на Аристотел за структурата на Вселената, физичните закони, човешкото знание и др. Завещанието на Аристотел е, че ние живеем в реален и познаваем свят, който трябва да изучим и обясним. Неговите виждания се основават на последователни обяснения, базирани експериментални доказателства и логични обяснения. Трудовете на Аристотел се базират на системното развитие на науката и психологията, създавайки основна рамка за разбирането на природата. 

   с. рез. на англ. език

1. Философи, древногръцки 2. Метафизика 3. Биографии 
 101(091)(045)  + 92(045)
Ключови думи: 1. Аристотел 2. древногръцка философия 3. видни философи 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3051

- 7 -

Сп А 2184

Баев, Орлин.  Психоаналитична терапия при заекването / Орлин Баев. // Психоанализа, 9, 2016, N 36, с. 38-52. 

   Речевата функция на човека е творческа проява, магически инструмент, който е от изключителна важност във всички сфери на обществото и е незаменим инструмент за себереализацията на индивида в социума. Заекването е проблем с който се сблъсква 1% от човешката популация и точно поради ограничени размери на разпространението му той винаги е бил и е пренебрегван. 

1. Заекване - терапия 
 159.946(045)  + 616.89.008.4-085(045)
Ключови думи: 1. заекване 2. логоневроза 3. психоаналитична терапия 4. говорни нарушения 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3161

- 8 -

Сп А 2108

Бутусова, Т.  Игры с правилами : Формирование совместной игровой деятельности дошкольников с разным уровнем познавателного развития / Т. Бутусова. // Дошкольное воспитание, 2016, с. 21-26. 

   В статията се представя опит за въвеждане на комплекс от педагогически методи, способстващи за формиране у деца в предучилищна възраст с различно ниво на познавателно развитие за положителни способи на взаимодействие в детския колектив в процес на игри с правила. Достигнато е до извода за възможността за използването на игри с правила, като едно от педагогическите средства за формиране на съвместна игрова дейност у децата в приобщаващото образование. 

   с рез. на англ. език

1. Детски игри - предучилищно възпитание 2. Деца, предучилищна възраст - развитие и възпитание 
 372.36(045)  + 37.015.3(045)
Ключови думи: 1. деца със здравословни проблеми 2. игри с правила 3. предучилищно възпитание 4. методи на интеграция 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3148

- 9 -

Сп А 2000

Върбанова, Калина.  Технологичен механизъм в логопедичната ритмика за преодоляване на езиково-говорни нарушения у деца в начална възраст / Калина Върбанова, Кремена Кенарова. // Образование, 2016, N 6, с. 70-77. 

   Представена е логопедична ритмика като част от логопедичното занятие и необходимостта от нея. Обобщени са целите и задачите, които допринасят за преодоляването на различни езиково-говорни нарушения и успешното развитие на речта в предучилищна възраст. 

1. Логопедия - ръководства 
 376.3(045)
Ключови думи: 1. начална училищна педагогика 2. логопедия 3. ритмика 4. езиково-говорни нарушения 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3067

- 10 -

A 59

Генчева, Незабравка.  Кинезитерапия при деца с разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (РДВХ) / Незабравка Генчева. // Спорт и наука, 2017, N 1, с. 120-128. 

   Разстройството с нарушение на вниманието и хиперактивност изисква продължително индивидуално лечение. Рехабилитацията ще е успешна, ако провеждането и започне от 5 до 10 години. Лечението се провежда от мултидисциплинарен екип. 

1. Болести на нервната система. Невропатология 2. Кинезитерапия 3. Детска психология 
 616-009(045)
Ключови думи: 1. деца 2. дефицит на внимание 3. хиперактивност 4. лечение 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3064

- 11 -

Сп Б 539

Джиганска, Ц.  Емпатията в работата на преподавателя по здравни грижи / Ц. Джиганска, И. Стамболова, В. Цветанова. // Здравни грижи, XIII, 2016, N 1, с. 46 - 49. 

   В статията се разглеждат въпроси, свързани с ефективната комуникация и емпатията в процеса на обучение. Обосновава се необходимостта от емпатийно отношение в педагогическия процес, както и от емоционално разбиране на обучаемите от преподавателя. 

1. Емоции. Чувства. Емпатия 2. Взаимоотношения - психология и етика 
 159.942(045)
Ключови думи: 1. емпатия 2. здравни грижи 3. преподаване 4. студенти 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2921

- 12 -

Сп Б 521

Димитрова, Мая.  Бракът - приятелство или бойно поле / Мая Димитрова. // Психология журнал, 2017, N 155, с. 31-32. 

   Статията описва сложните взаимоотношения в брака и последиците както за двамата партньори, така и за децата. 

1. Етика на съпружеските отношения. Брак. Развод 2. Психологически изследвания 
 314.5/.6(045)
Ключови думи: 1. брак 2. взаимоотношения 3. дете-семейство 4. проблеми 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3121

- 13 -

Сп А 2043

Енгибарян, Робърт.  Първата половина на ХХI век: ислямско предизвикателство / Робърт Енгибарян. // Международни отношения, 2016, N 5-6, 53-62. 

   Всяка идеология, която ненавижда човечеството, в чиято основа лежи национализмът, социалната идеология или религиозният фанатизъм е обречена на провал. Противопоставянето на исляма на християнството е борба на две фундаментално различни цивилизационно-битови култури от различни географски ширини на различни поведенчески генотипа. 

1. Ислям. Мохамеданство. Сунити. Шиити 2. Международни политически отношения 
 297:327.8(045)
Ключови думи: 1. ислям 2. ислямска идеология 3. ислямски фундаментализъм 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3020

- 14 -

Сп А 349

Златомрежева, А. Д.  Оценка развития социального поведения детей с аутизмом в учебной ситуации / А. Д. Златомрежева, М. К. Бардышевская. // Вопросы психологии, 61, 2016, N 4, с. 14-27. 

   Проведено е изследване в развитието на поведението на деца в различна възраст (3-11 години) и пол с аутизъм, които посещават занятия с използване на елементи на АВА - терапия (Applied behavior analysis - Приложен анализ на поведението): с отчитане индивидуалните особености на децата, а по време на занятията се създава баланс между емоционално въздействие, игрови моменти и приемане на АВА- терапия. Отличават се пет групи социално поведение, свързано с различни типове привързаност . Анализирани са различията в поведението на децата в различни учебни ситуации. 

1. Предучилищна възраст - занимания 2. Детска и педагогическа психология 
 159.922.7(045)
Ключови думи: 1. развитие 2. деца 3. аутизъм 4. социално поведение 5. привързаност 6. учебна среда 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2976

- 15 -

Сп Б 321

Каменова, Филипа.  Начално проучване на дисфункционални вярвания, позитивна и ниска самооценка при лица с тревожни разстройства / Филипа Каменова. // Наука, 2017, N 2, с. 50-54. 

   Целта на изследването е да се тества хипотезата, че има връзка между неадаптивността и негативното себевъзприемане, позитивната и ниска самооценка при хора с тревожни разстройства. 

1. Психични и поведенчески разстройства 
 616-009(045)
Ключови думи: 1. тревожни разстройства 2. самооценка 3. самочувствие 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3129

- 16 -

Сп Б 521

Киркова, Ирена.  Теорията на Мария Монтесори (1870-1952) / Ирена Киркова. // Психология журнал, 2016, N 150, с. 2-9. 

   В статията е разкрита биографията на Мария Монтесори и основите на нейната методика за развитието и възпитанието на децата. 

1. Детска и педагогическа психология 
 371.481(045)  + 92(045)
Ключови думи: 1. Монтесори 2. биография 3. образователна система 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3055

- 17 -

Сп А 349

Киселева, Л. С.  Счастье в восприятии детей младшего школьного возраста / Л. С. Киселева. // Вопросы психологии, 2016, с. 33-43. 

   Проанализирани са резултатите от емпирическо изследване за представата за щастие при деца в ранна предучилищна възраст в с. Тюмен, рускоезични деца и деца живеещи в Прага. Резултатите сочат, че оценката за щастие е висока и в трите групи деца, но най-щастливи се оказват селските деца. 

1. Предучилищна психология 2. Детска психология 
 159.922.7(045)
Ключови думи: 1. щастие 2. деца 3. предучилищна възраст 4. субективно благополучие 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2974

- 18 -

Сп А 349

Котов, А. А.  Название объектов и запоминание дошкольниками новой информации о категории / А. А. Котов, Т. Н. Котова. // Вопросы психологии, 61, 2016, N 3, с. 138-147. 

   В експеримента участват деца на 4-5 години, които трябва да намерят обекти по предварително зададени категории и индивидуални признаци. От данните личи каква роля изиграват думите като предварителна настройка за формиране на категории в предучилищна възраст. 

1. Предучилищна психология 
 159.922.7(045)
Ключови думи: 1. категоризиране 2. индивидуални признаци 3. целеви обекти 4. изкуствени названия 5. възприятия 6. предучилищна възраст 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2975

- 19 -

Сп А 2036

Кънева, Нели.  Емпатия и рефлексия / Нели Кънева, Кристиана Булдеева. // Стратегии на образователната и научната политика, 2017, N 1, с. 78-87. 

   Емпатията и рефлексията са актуални тематични области теоретичната психология и в психологическата практика. В доклада се анализират спецификата на всеки един от тези феномени и техните сходства и различия. 

   Има резюме на английски

1. Емоции. Чувства. Емпатия 2. Психология - висши психологически процеси 
 159.942(045)
Ключови думи: 1. емпатия 2. психологическа практика 3. рефлексия 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3019

- 20 -

Сп Б 521

Лилова, Мая.  Да бъдеш родител е истинско изкуство / Мая Лилова. // Психология журнал, 2017, N 154, с. 37-40. 

   Авторката д-р Ф. Додсън , определя периода на ранното детство в рамките на периода от раждането до прохождането. Тя изказва становището, че детето започва да се учи в момента, в който се роди. От този момент то формира идеята си за света и за своето място в него. Основен конфликт, пред който е изправено детето в този период е довери срещу недоверие и от родителите зависи, какъв ще е изходът от него. 

1. Детска психология 
 159.922.6(045)
Ключови думи: 1. ранно детство 2. формиране на личността 3. родители 4. хранене 5. развитие 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3059

- 21 -

Сп А 2184

Миланова, Диана.  Религията през призмата на класическия психоанализ / Диана Миланова. // Психоанализа, 9, 2017, N 36, с. 62-80. 

   В статията е обърнато внимание на философско-теоретичния характер на трудовете на Зигмунд Фройд в търсене на същността на човека и живота. След критиката и отхвърлянето на идеите му у нас през втората половина на ХХ век, в последното му десетилетие и началото ХХI век към идеите за психоанализата се проявява засилен интерес. 

1. Религия - психоанализ 
 2:159.964.2(045)
Ключови думи: 1. религия 2. религия и психология 3. философия на религията 4. психоанализа 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3164

- 22 -

Сп Б 262

Михалева, Бисерка.  Медиацията - една доказано добра педагогическа практика за справяне с училищната агресия / Бисерка Михалева. // Професионално образование, 19, 2017, N 2, с. 158-168. 

   В статията се разглежда училищната медиация - една наложила се в двадесет и осем държави добра педагогическа практика за справяне с агресивното поведение на децата и учениците, сериозен и актуален проблем в повечето училищни общности. Проследени са етапите, през които преминава въвеждането на програмата на медиация. 

   с рез. на англ. език

1. Конфликти - преодоляване 2. Агресия (социол. ) 
 37.015.3:316.48(045)
Ключови думи: 1. медиация 2. агресивно поведение 3. конфликти 4. управление на конфликти 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3151

- 23 -

Сп Б 521

Павлова, Е.  Хранителни разстройства - превенция и негативен образ за собственото тяло / Е Павлова, М Арнаудова, И. Александров. // Психология журнал, 2017, N 151, с. 21-23. 

   Нарушенията в хранителното поведение са значим социален проблем, с нарастваща разпространяемост сред всички възрасти и етноси, социални слоеве на обществото и от двата пола. 

1. Болести, свързани с храненето 
 616.39(045)
Ключови думи: 1. хранителни разстройства 2. превенция 3. негативен образ 4. развитие 5. разпространяемост 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3056

- 24 -

Сп А 349

Петрова, Е. А.  Возможности психотерапи взрослых, имевших в детстве травматический опыт / Е. А. Петрова. // Вопросы психологии, 2017, с. 82-91. 

   В статията се изследват психологическите характеристики на възрастни, които в детството са преживели психични травми и търсенето на ефективни методи за психологическа помощ на тази категория хора. Дадена е класификация на видове негативни реакции от детството, изследвани са възможности за ефективна психо-корекция по време на специално организирани сесии на психотерапия. Анализирани са видовете детски психотравми и тяхното негативно въздействие върху личността. В процеса на психотерапия е използван метода на М. Мюрей. Дадено е също така кратко описание на структурата на метода и методологическите подходи, на които той се базира. 

1. Психотерапия 2. Психологически методи 3. Психологически травми 
 615.851:159.98(045)
Ключови думи: 1. психотерапия - методи 2. психологически травми 3. психология 4. личност - психология 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3137

- 25 -

Сп А 349

Сагалакова, О. А.  Социальная тревога в подростковом и юношеском возрасте в контексте психологической безопасности / О. А. Сагалакова и др. // Вопросы психологии, 2016, с. 63-75. 

   Изследва се проявлението на социалната тревога в контекста на психологическата безопасност при 408 ученика и от двата пола във възраст от 16-19 години, живеещи в Алтайска област. 

1. Психични и поведенчески разстройства 2. Психични болести - при децата 
 159.922.7/.8(045)
Ключови думи: 1. социална тревога 2. страх 3. оценяване 4. психологическа безопасност 5. юноши 6. жизненост 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2977

- 26 -

Сп А 349

Соколова, Е. Т.  Психологическая манипуляция как культурное и клиническое явление / Е. Т. Соколова, Г. А. Лайшева. // Вопросы психологии, 2017, с. 54-67. 

   В изследването е разгледана психологическата манипулация като деструктивен начин на живот, характерен за пациенти с гранични и нарцистични личностни разстройства и редица "екстремни" форми на поведение и особености на самосъзнанието - парасуицидни, разрушителни форми на междуличностна комуникация, цинизъм и безразличие към вътрешния мир на другия. Изследването е реализирано на основата на цялостна експериментална ситуация, разработена от Е. Т. Соколова в традиции с културно-историческата психология, позволяващи да се изучат процесите на социалното познание, мотивацията и самосъзнанието на личността в тяхното единство и взаимодействие. 

1. Психични и поведенчески разстройства 2. Личност - психология 
 616.895(045)
Ключови думи: 1. психологическа манипулация 2. клинична психология 3. личност - психология 4. психология 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3139

- 27 -

Сп Б 521

Станкова, Илона.  Общуването / Илона Станкова. // Психология журнал, 2017, N 153, с. 25-32. 

   Към всяка сериозна постъпка човек пристъпва с някаква предварителна готовност: предварителна цел, нагласа, намерение, програма и разчет, познание за обекта и процеса. При комуникацията това правило важи с особена сила. Пристъпвайки към всеки комуникативен акт, ние съзнателно или не, се ръководим поне от две регулативни стратегии, от два смислови центъра на управление на поведението: от некомуникационния замисъл (какво искаме да постигнем) и от съпътстващата, помощна стратегия. 

1. Общуване - психология 
 316.454.5(045)
Ключови думи: 1. общуване 2. фази 3. психологическа характеристика 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3058

- 28 -

Сп А 2230

Стоянова, Жечка.  Занимателна диагностика или как да измерим напредъка на дете в подготвителна група на детската градина / Жечка Стоянова. // Дом, Дете, Детска градина, 2016, N 6, с. 30-34. 

   Чрез използване на продуктите на детската активност, каквито са рисунките, процеса на учене и измерване е приятен и за децата и за учителя. Предлага се технология при образователно направление Български език. 

1. Предучилищна психология 2. Български език - изучаване 3. Детски градини - учебно-възпитателна работа 
 372.880.867(045)
Ключови думи: 1. диагностика 2. напредък 3. подготвителни групи 4. български език 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2945

- 29 -

Сп А 2036

Тодорова, Елена.  Рефлексията в обучението по "информационни технологии" / Елена Тодорова, Стелиана Чиликова. // Стратегии на образователната и научната политика, 2016, N 6, с. 647-655. 

   Настоящата работа е посветена на формирането на умения за осъществяване на рефлексия от ученици при изучаване на темата "Компютърна текстообработка" в училище. Подробно са описани приложения на модела ALACT, при който процесът на рефлексия се реализира в цикличен модел. Разгледани са конкретни примери от обучението по :Информационни технологии", с който се реализира рефлексия. 

   Вкл. резюме на английски

1. Други учебни предмети. Методика на обучението на отделните учебни предмети 2. Информатика - методика на преподаването по информатика 
 372.8(045)
Ключови думи: 1. рефлексивни умения 2. обучение 3. информационни технологии 4. цикличен модел 5. редактиране на текст 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3018

- 30 -

Сп А 349

Толстых, Н. Н.  Отрочество: идентичность и субъектность / Н. Н. Толстых, И. Л. Угланова. // Вопросы психологии, 2017, с. 15-26. 

   Представени са резултати от емпирично изследване на връзката между нивото на идентичност при юношите, от една страна, и нивото и характера на тяхната субективност от друга. Подборът е на ученици от 14 до 17 години. Данните, получени в резултат на съвместното използване на принципно различни методически средства, потвърждават тяхната валидност, а така също позволяват да се нюансира представата за субектност и идентичност и начините за нейното постигане. 

1. Юноши - психология 
 159.922.8(045)
Ключови думи: 1. юноши 2. юношеска психология 3. идентичност 4. субективност 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3143

- 31 -

Сп А 349

Торопова, А. В.  Восприятие музыки представителями различных культур / А. В. Торопова, Т. С. Князева. // Вопросы психологии, 2017, с. 116-129. 

   В статията са изследвани особеностите на възприемането на музика от представители на руската и китайска култури. Целта е търсене на типови закономерности в индивидуалните различия при възприемането на музика, методологията се основава във въздействието при възприемането на музика на индивидуалния и етнокултурен опит на реципиента. 

1. Музикално възприятие 
 159.937:78.000.159.9(045)
Ключови думи: 1. музикално възприятие 2. емоции 3. звук и етнос 4. музика 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3146

- 32 -

Сп А 2036

Цанков, Николай.  "Химерните групи" в училище и практики на наследяването: "Загубата на бащата" / Николай Цанков, Веска Гювийска. // Стратегии на образователната и научната политика, 25, 2017, N 2, с. 119-136. 

   Статията разглежда проблема за химерните групи, наподобяващи престъпни групировки, в българското училище като нова социално-педагогическа реалност. Изследването на химерната група в училище в най-голяма степен зависи от социалната чувствителност на педагозите и внасяне на нови граници в педагогическия дискурс. 

1. Поведение, девиантно - при децата 2. Социална педагогика 
 316.62(045)
Ключови думи: 1. химерни групи 2. социогенезис 3. наследственост 4. насилие 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3097

- 33 -

Сп Б 536

Цветкова, В.  Влияние на стреса от болничната среда върху болното дете : The effect of stress from hospital environment on pediatric hospital patients / В. Цветкова, Силвия Борисова. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, 2017, N 1, с. 29-33. 

   Престоят в болничното заведение е изпълнен с много емоционални моменти, които за малкото дете често са отрицателни. За детето това е период, който го отделя от средата и хората, с които живее и често предизвиква у него психична травма. Понякога на децата им се налага да бъдат хоспитализирани без майката, обстоятелство, което те изживяват е изключително трудно. Периодът на приспособяване към болничното отделение може да бъде по-продължителен. Раздялата с най-близките, с приятелите, с играчките се преживява особено болезнено от децата. 

   с рез. на англ. език

1. Болни деца 2. Медицина - психология 
 616:159.9-053.2(045)
Ключови думи: 1. болнична среда 2. болно дете 3. стрес 4. медицинска психология 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3119

- 34 -

Сп А 349

Чухутова, Г. Л.  Преимущество левой части пространства при смене установки внимания у детей в норме и при аутизме / Г. Л. Чухутова и др. // Вопросы психологии, 2016, с. 143-153. 

   Изучава се латерализация на функциите на прехвърляне и всяка промяна на целта на вниманието при нормални деца и такива с аутизъм. 

1. Психологически изследвания 2. Детска и педагогическа психология 
 159.922.7(045)
Ключови думи: 1. зрително-пространствено внимание 2. пространствена асиметрия 3. аутизъм 4. внимание 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 2973

- 35 -

Сп Б 536

Янкова, Галя.  Нагласи и действия на здравните професионалисти по отношение на свързаните с бърнаут аспекти на професионалната дейност "Здравна грижа" : Attitudes and actions of health proffesionals in relation to the burnout-related aspects of the health care professional activity / Галя Янкова. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, 1, N 2017, с. 18-24. 

   Целта на настоящото изследване е да се установят нагласите и действията на здравните професионалисти по отношение на т. нар. бърнаут синдром - синдром на прегаряне. Проведено е анкетно проучване на базата на доброволно анкетиране сред 400 здравни професионалисти. За целите на изследването е използвана комплекса методика, включваща два инструмента - Maslach Burn out Inventory - за изследване на бърнаут, и Caring Behaviors Inventory - за измерване на грижите. Резултатите от анкетното проучване сочат, че професионалното прегаряне засяга личната и професионална ефективност на професионалността и води до невъзможност за качествено прилагане на професионалните умения и за изпълняване на обгрижващите функции. 

   с рез. на англ. език

1. Медицински специалисти 2. Професионален стрес 
 614.23/.26:159.944(045)
Ключови думи: 1. бърнаут 2. професионален стрес 3. професионални вредности 4. медицински и здравни специалисти 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3122

Социология. Политология. Право. Политика. Социография.

- 36 -

Сп А 2047

Александров, Андрей.  За някои проблемни въпроси, свързани с възстановяването на работа след обявяване на уволнение за незаконно / Андрей Александров. // Български законник, 26, 2017, N 5, с. 108-111. 

   В статията са описани процедурите при възстановяване на работа след неправомерно уволнение, както и трудностите, които могат да произлязат от това. 

1. Трудов договор - трудово законодателство 
 351.83(045)
Ключови думи: 1. възстановяване 2. срокове 3. незаконно уволнение 4. трудова книжка 5. Кодекс на труда 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3118

- 37 -

Сп А 2047

Александров, Андрей.  За подаването на уведомление до НАП при промяна на работодателя (приложение № 5 към Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 КТ) / Андрей Александров. // Български законник, 26, 2017, N 2, 119-122. 

   При изменение на трудовото правоотношение, възниква и задължение за подаване на уведомление до НАП. Целта е да се създаде гаранция за непрекъснатост в осигуряването на работниците и служителите, засегнати от промяната, като се установи механизъм, по който информацията за промените на работодателя осигурител да достига до държавния орган, компетентен по събирането на осигурителните вноски. 

1. Трудово законодателство. Работническо законодателство. Социално законодателство 
 351.83:331(094.5)(045)
Ключови думи: 1. трудово законодателство 2. трудово правоотношение 3. Кодекс на труда 4. работодател 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3170

- 38 -

Сп А 2043

Александрова, Михаела.  Хуманитарната интервенция в контекста на правата на човека: аспекти на теорията и практиката / Михаела Александрова. // Международни отношения, 2016, N 5-6, с. 125-140. 

   В статията е представен аналитичен модел, който да обясни връзката между интересите и мотивите за предприемане на дадена хуманитарна интервенция и това как въпросните интереси и мотиви се отразяват върху състоянието правата на човека в интервенираната страна. 

1. Права на човека 2. Международна сигурност 
 342.7:327(045)
Ключови думи: 1. права на човека 2. международна защита на човешките права 3. международна интервенция 4. хуманитарна интервенция 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3027

- 39 -

Сп А 2043

Борисов, Орлин.  Трансграничният тероризъм - глобална опасност / Орлин Борисов. // Международни отношения, 2016, N 5-6, с. 89-102. 

   Трансграничният тероризъм е част от асиметричен конфликт, който е социално-политическо, икономическо, финансово или друго явление, с най-висока степен на обществено опасно престъпно деяние, осъществявано на държавно или международно неправителствено ниво, използвано като средство за пряк натиск. 

1. Терористични действия 2. Глобални проблеми на човечеството 3. Конфликти - международни 
 323.28(045)
Ключови думи: 1. международен тероризъм 2. международни икономически отношения 3. международни конфликти 4. глобални проблеми 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3021

- 40 -

Сп А 2043

Динков, Динко.  Трусове и колизии - това ли е бъдещето на пост-съветското пространство? / Динко Динков. // Международни отношения, 2016, N 5-6, с. 27-32. 

   Една от дълбоките причина за превръщането на пост-съветското пространство в арена на сблъсъци и опасни конфликти е заложена в дефицита на адекватни оценки за протичащите там процеси, в трудното преодоляване на стереотипите ат двуполюсния модел на международната система, в дълго трупаните предубеждения, идеологизми и образи. 

1. Русия - политика 2. Международни отношения 3. Конфликти - международни 
 327(470)(045)
Ключови думи: 1. Русия 2. Русия - философия - политика 3. международни конфликти 4. международни отношения 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3029

- 41 -

Сп А 2043

Енгибарян, Робърт.  Първата половина на ХХI век: ислямско предизвикателство / Робърт Енгибарян. // Международни отношения, 2016, N 5-6, 53-62. 

   Всяка идеология, която ненавижда човечеството, в чиято основа лежи национализмът, социалната идеология или религиозният фанатизъм е обречена на провал. Противопоставянето на исляма на християнството е борба на две фундаментално различни цивилизационно-битови култури от различни географски ширини на различни поведенчески генотипа. 

1. Ислям. Мохамеданство. Сунити. Шиити 2. Международни политически отношения 
 297:327.8(045)
Ключови думи: 1. ислям 2. ислямска идеология 3. ислямски фундаментализъм 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3020

- 42 -

Сп Б 389

Защитата на личните данни в ЕС минава на по-високо ниво  : Кои са най-важните за бизнеса промени в новия регламент и кого да потърсим за консултация. // Мениджър, 2017, N 2, с. 98-99. 

   Правото на защита на личните данни е основно право, заложено в Хартата на основните права в Европейския съюз, която се основава на универсалните ценности на достойнство, свобода, равенство и солидарност. Поради възникващите нови социални и технологични предизвикателства през април 2016 г. в ЕС беше приет нов регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни, който влиза в сила на 25 май 2018. 

1. Европейски съюз - правни проблеми 2. Права на човека - Европа 3. Защита на информация 
 342.7:061.1 ЕС(045)
Ключови думи: 1. регламенти 2. Европейски съюз - правни проблеми 3. права на човека - ЕС 4. класифицирана информация 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3047

- 43 -

Сп Б 439

Кискинов, Николай.  Злоупотреби при възстановяване на разходи за енергия от възобновяеми източници / Николай Кискинов. // Ютилитис, 2017, N 3, с. 42-44. 

   Някои потребители подадоха заявление за ползване на помощ, без да са заплатили ефективно нито цената за задължения към обществото, нито цената за електрическата енергия, които са потребители. В момента нито в един етап от процедурата не изисква удостоверение за липса на задължения. 

1. Право - договори 2. Енергетика 
 351:347.4(045)
Ключови думи: 1. злоупотреби 2. потребители 3. енергия 4. права и задължения 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3060

- 44 -

Сп Б 566

Митова, Мариана.  Пред съда в Страсбург / Мариана Митова. // Право & бизнес & данъци, 2017, N 4, с. 29-30. 

   Новостите при подаването на индивидуална жалба до Европейския съюз по правата на човека (ЕСПЧ). 

1. Съдопроизводство 2. Права на човека 
 347.9(045)
Ключови думи: 1. индивидуална жалба 2. Европейски съд 3. Европейски съд по правата на човека 4. новости 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3054

- 45 -

Сп А 2047

Мушкаров, Гошо.  Масовите уволнения / Гошо Мушкаров. // Български законник, 26, 2017, N 6, с. 31-35. 

   Масовото уволнение на работници и служители от едно предприятие има сериозни последици. То може рязко да увеличи броя на безработните лица от една и съща група професии и специалности и да натовари държавната система за оказване на помощ при безработица. Затова в нормативната база са приети редица задължителни процедури, чието провеждане има за цел да се намалят и смекчат социалните последици от масовите уволнения. 

1. Труд. Работодател. Работник. Наука за труда. Икономика на труда. Организация на труда 2. Трудово право 
 331:349.2(045)
Ключови думи: 1. трудово право 2. взаимоотношения работодател - служител 3. работник 4. уволнение 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3171

- 46 -

Сп Б 389

Неновски, Николай.  Тектоничните размествания на капитализма : Глобалният капитализъм е в криза и отстъпва място на националния капитализъм, където натрупването и инвестирането стават в рамките на нацията и с активната намеса на държавата / Николай Неновски. // Мениджър, 2017, N 3, с. 18-20. 

   Технологиите винаги са били водещи при обясняване кризата на капитализма - в миналото това са били машините, днес са роботите, които ще заменят човека. Преди да се премине към ново колективистично общество, капитализмът още дълго ще съпътства живота на хората. Източниците за натрупване ще се менят, а технологиите винаги ще се развиват, и то по непредвидим начин. 

1. Глобализация 2. Капитализъм 3. Международни икономически отношения 
 316.323.6(045)  + 330.342(045)
Ключови думи: 1. глобален капитализъм 2. държавен капитализъм 3. глобализация 4. световно стопанство 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3041

- 47 -

Сп Б 389

Плевнелиев, Росен.  Силна България в силен ЕС : Нека проявим характер и се сплотим като семейство, което да мине по един достоен начин през трудностите и да излезе по-силно от тях / Росен Плевнелиев. // Мениджър, 2017, N 4, с. 18-19. 

   "На България и отива да бъде активна и да се включи във всеки един от зараждащите се нови европейски интеграционни процеси". 

1. България и Европейския съюз 
 327(497.2)(045)  + 327.7:061.1 ЕС(045)
Ключови думи: 1. България и Европейския съюз 2. Европейски съюз 3. външна политика - България 4. България - международни отношения 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3159

- 48 -

Сп А 2043

Пъчев, Пламен.  Обществени нагласи в България относно съвременната миграция / Пламен Пъчев. // Международни отношения, 2017, N 1, с. 67-78. 

   Проблемът с миграцията е иманентен за човешкото общество. Поради двойствено отношение в политическите кръгове у нас към основни тенденции в европейската интеграция, а именно стремеж на администрацията в Брюксел към реализацията на наднационални решения - у нас по проблема с миграцията се отчитат сериозни различия в общественото пространство. 

1. Миграция 2. Бежанци 3. Демографска политика 
 327(497.2):325.11(497.2)(045)  + 327.7:061.1 ЕС(045)
Ключови думи: 1. миграция 2. мигрантски потоци 3. бежанци 4. демографска политика 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3030

- 49 -

Сп Б 321

Стоянова, Мария.  Кризата като несъстоятелност и несъстоятелността като криза / Мария Стоянова. // Наука, 2016, N 4, с. 3-10. 

   Целта на статията е да представи кризата като фаза в жизнения цикъл на предприятието на търговеца с нейните три етапа спад, оздравяване и ликвидиране от една страна, а от друга - възможностите на несъстоятелността като институция и съдебна процедура, да ускорява нейното преодоляване. В заключение може да се каже, че доброто и познаване и правилно прилагане като институция и като съдебна процедура е реална предпоставка за ускорено преодоляване на кризата в жизнения цикъл на предприятията и оздравяване не само на тях, но и на социалната, и на бизнес средата в България като цяло. 

   с рез. на англ. език

1. Несъстоятелност - правни проблеми 2. Търговско право 
 347.73:338.24(045)
Ключови думи: 1. търговска несъстоятелност 2. фалит на предприятието 3. несъстоятелност 4. разрешаване на криза 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3049

- 50 -

Сп Б 566

Тасев, Алекси.  Двустранният констативен протокол / Алекси Тасев. // Право & бизнес & данъци, 2017, N 5 (67), с. 16-18. 

   В статията се засягат основните промени в закона за движение по пътищата при настъпило пътно транспортно произшествие, относно застраховките и изготвянето на двустранен протокол за ПТП. 

1. Улично и пътно движение. Общи въпроси. Безопасност на движението. Правила за движение 2. Право - частно право 
 340.1(045)
Ключови думи: 1. закон за движение по пътищата 2. двустранен констативен протокол 3. пътно-транспортно произшествие 4. застраховане 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3127

- 51 -

Сп А 2230

Ценова, Цветанка.  Нарушения на езика в предучилищна възраст като предиктор за разстройства в овладяването на четенето и писането / Цветанка Ценова. // Дом, Дете, Детска градина, 2016, N 5, с. 13-21. 

   Специфичните езикови нарушения са езикови нарушения на развитието, които пречат на адекватно овладяване на езика, въпреки наличието на нормална невербална интелигентност и слух и липсата на неврологични дисфункции, поведенчески, социални и емоционални проблеми. 

1. Езиково и говорно възпитание в предучилищна възраст 
 372.46(045)
Ключови думи: 1. специфични езикови нарушения 2. предучилищна възраст 3. проблеми 4. четене 5. писане 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2944

- 52 -

Сп А 2043

Чуков, Владимир.  "Ислямска държава" - (ИДИЛ) - генезис, идеология, фанатизъм / Владимир Чуков. // Международни отношения, 2016, N 5-6, 63-88. 

   Идеологически ИДИЛ е зачената от ислямистките мисловни парадигми на центъра на арабизма - Египет. Родината на най-старата ислямистка партия в света - "Мюсюлмански братя" (МБ) създава идейни кръгове, генерира множество религиозно подобни матрици на насилието, намиращи последователи и симпатизанти далеч извън националните граници. Такъв е случаят с най-силната терористична организация в света. 

1. Ислямски тероризъм 2. Ислям 
 323.28:297(045)
Ключови думи: 1. Ислямска държава 2. ислямска идеология 3. ислямска общност 4. ислямски страни 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3028

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 53 -

Сп Б 483

[Дванадесет] 12 приложения на блокчейн технологиите . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XIII, 2017, N 3, с. 62-65. 

   Блокчейн е разпределена база данни, която съхранява информация за всички транзакции на участници в системата във вид на "верига от блокове". Достъп до веригата имат всички потребители на системата, които изпълняват ролята на колективен нотариус, който потвърждава коректността на информацията в базата данни. 

1. Мениджмънт - информационни системи 2. Мениджмънт - методи на управление и организационно поведение 
 65.012/.015(045)
Ключови думи: 1. блокчейн технология 2. перспективи 3. приложение 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3007

- 54 -

Сп Б 389

Ангелов, Георги.  [СУОТ] SWOT анализ на българската икономика / Георги Ангелов. // Мениджър, 2016, N 12, с. 34-35. 

   SWOT анализът е стандартен инструмент за стратегическо планиране на корпоративно ниво. С времето този вид анализ започва да се използва и по-широко за различни цели и организации, включително за региони и страни. В настоящата статия той е приложен към цялата българска икономика. 

1. Икономика - България, икономическо развитие 2. Европейски съюз - икономическа политика 
 338(497.2)(045)
Ключови думи: 1. SWOT анализ 2. българска икономика 3. България и Европейския съюз 4. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3037

- 55 -

Сп Б 528

Банчев, Светослав.  Натискът на зелените всява хаос на Европейския пазар на горива / Светослав Банчев. // Новата икономика, LXIV, 2017, N 1(69), с. 82-83. 

   Политиката на Европейския съюз по отношение намаляването на вредни емисии от СО2 (въглероден диоксид) в транспорта продължава да бъде несъстоятелна и подчинена на страховете от различни групи за натиск. 

1. Европейски съюз - околна среда 2. Екологична безопасност и нефтопродукти 3. Нефтопреработване 
 502.3:061.1 ЕС(045)  + 338.45:622.323(045)
Ключови думи: 1. европейски директиви 2. европейски нормативи - вредни емисии 3. европейски пазар на горива 4. замърсяване с нефтопродукти 5. нефтодобивна промишленост 6. околна среда в Европа 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2951

- 56 -

Сп А 1713

Башев, Храбрин.  Дефиниране и оценка на устойчивостта на фермите / Храбрин Башев. // Икономически изследвания, XXV, 2016, N 3, с. 158-188. 

   Анализирано и дискутирано е развитието на концепцията за устойчивост на фермата и на основните подходи за нейната оценка, На тази основа е дефинирана устойчивостта на фермата. 

1. Ферми - управление - ръководство 2. Икономика 
 631/635(045)
Ключови думи: 1. ферми 2. устойчивост 3. оценка 4. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2960

- 57 -

Сп А 129

Беев, Ивайло.  Икономическа теория за конституцията . Англо-американската школа / Ивайло Беев. // Икономическа мисъл, 62, 2017, N 3, с. 131-151. 

   Изследването е първото по рода си в българската научна литература. Като реконструира изграждането на икономическата теория за конституцията, то по същество е критичен прочит на основните доктринални постижения в тази област. 

1. Икономически теории 2. Политическа икономия 
 330.8(045)
Ключови думи: 1. икономически теории 2. неокласическа теория 3. икономикс 4. политическа икономия 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3185

- 58 -

Сп А 129

Беев, Ивайло.  Икономическа теория за конституцията. Ордолибералната школа / Ивайло Беев. // Икономическа мисъл, 62, 2017, N 4, с. 108-123. 

   Конституцията е основополагащ документ за обществените отношения документ. По силата на формалната логика тя би трябвало да е такава и за обществените отношения, определяни и като "икономически". Следователно конституцията не е просто икономически документ в правна форма, уреждащ политическото статукво, а е акт, задаващ генералните характеристики на стопанския порядък. Акцентирайки върху това достижение на икономическата мисъл от ХХ век, нашето изследване е усилие, насочено към разрешаване на потенциала на тази изключително важна и актуална проблематика. 

1. Икономически теории 2. Политическа икономия 
 330.8(045)
Ключови думи: 1. икономически теории 2. либерализъм 3. икономикс 4. политическа икономия 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3186

- 59 -

Сп А 1713

Белева, Искра.  Пазарът на труда в България в средносрочна перспектива : Оценки и рискове за неговото развитие / Искра Белева. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, с. 3-40. 

   В статията се оценява развитието на заетостта и безработицата в България през 2008-2015 г. от гледна точка на стратегическите цели, заложени за тяхното развитие в средносрочна перспектива до 2020 г. На основата на анализ на тенденциите в динамиката и структурата на основни сегменти на заетостта и безработицата са направени изводи за възможностите за постигане на набелязаните цели. Посочени са възможни рискове за развитието на пазара на труда в средносрочна перспектива, произтичащи от демографските проблеми на страната, нарастващото неравенство и др. Направени са препоръки за необходими промени в провежданата политика по отношение на заетостта и безработицата. 

   с резюме на англ. език

1. Разпределение на трудовите ресурси. Заетост. Пазар на труда 
 331.5(497.2)(045)
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. заетост и безработица 3. работна сила 4. квалификация на кадри 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3187

- 60 -

Сп А 129

Бенчева, Нели.  Политики за насърчаване на социалните предприятия и подобряване на уменията за развитие на социалното предприемачество в селските райони / Нели Бенчева и др. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 62, 2016, N 2-4, с. 116-129. 

   Изследването показва, че предприемаческите умения играят значителна роля и са ключов фактор за развиване на социални предприемачески намерения и инициативи в селските райони. Най-високо са оценени комуникационните умения, проява на инициативност, способност за работа в екип и мениджърските способности и умения. 

   резюме на български

1. Икономика на селското стопанство 2. Развитие на селските райони 
 338.43(045)
Ключови думи: 1. селски райони 2. развитие 3. социално предприемачество 4. предприемаческо управление 5. умения 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3023

- 61 -

Сп Б 448

Божилов, Ники.  По-малко главоболия с повече технологии / Ники Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 1, с. 48-49. 

   В света на глобалните вериги на доставки вече е трудно да се контролира всяка част от тях. Липсата на надеждна информация за доставчика на стоките и суровините често води до големи загуби. Рисковете за компаниите, подценили подобен контрол, са значителни. Те се измерват в по-ниска цена на акциите, накърнена репутация или големи разходи за подкрепа на евентуалните жертви. 

1. Логистика - транспортна - управление 2. Логистика - развитие 
 004.4:339.14/.18(045)
Ключови думи: 1. доставчици 2. рискове 3. стандарти 4. софтуерни платформи 5. технологии 6. технологии в логистиката 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3031

- 62 -

Сп Б 448

Божилов, Ники.  Мобилността като услуга : Mobility as a service или просто MaaS / Ники Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 3, с. 32-34. 

   Огромните технологични нововъведения промениха радикално оперативните модели в транспорта и логистиката. Значителна част от приходите за транспорт през 2020 г ще дойдат от продукти и услуги, които днес не съществуват. 

1. Логистични транспортни системи 2. Логистика - развитие 
 004.4:339.14/.18(045)
Ключови думи: 1. логистика 2. развитие 3. технологии 4. логистически системи 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3034

- 63 -

Сп Б 389

Бойчинова, Мария.  Фондове за модерни инвестиции / Мария Бойчинова. // Мениджър, 2016, N 12, с. 144-146. 

   Пазарът на фондове за модерни инвестиции е все още в своята начална фаза. Инвеститорският интерес не е голям, но се засилва. Времето ще покаже дали ще отговорят на очакванията за по-висока доходност и по-добра диверсификация на инвестициите . 

1. Инвестиции 2. Инвестиционни ресурси - управление 
 330.322(045)
Ключови думи: 1. инвестиционни фондове 2. инвестиране 3. инвестиционен мениджмънт 4. инвестиционни пазари 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3033

- 64 -

Сп А 129

Димитрова, Ралица.  Оценка по признаването на бренда - подходи и предизвикателства / Ралица Димитрова. // Икономическа мисъл, 62, 2017, N 2, с. 92-114. 

   Брендът е стратегически актив, чиято стойност е силно корелирана с тази на компанията. Във връзка с това са систематизирани и анализирани главните финансови подходи за оценка на стойността на бренда и са класифицирани основните методи в рамката на разгледаните подходи заедно с предимствата и недостатъците. 

1. Търговска марка 2. Фабрични марки. Фирмени знаци. Бранд (бренд) 
 347.77(045)
Ключови думи: 1. бренд 2. търговска марка 3. оценка 4. стойност 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3022

- 65 -

Сп А 19

Динев, Петър.  Технологично развитие и иновации / Петър Динев, Илия Ценев, Мариана Ширкова. // Машиностроене и електротехника, 2016, N 12, с. 26-33. 

   Според иновативна програма "Иновации и конкурентоспособност", която е тясно свързана с целите на растежа и заетостта, така нареченият интелигентен растеж се определя от икономика, основана на познания, от технологичното развитие и иновациите. 

   с рез. на англ. ез. 

1. Икономика - управление, иновации 2. Технологично развитие 
 334.72.008(045)  + 001.89(045)
Ключови думи: 1. технологично развитие 2. иновации 3. управление на иновации 4. иновационно мислене 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3003

- 66 -

Сп Б 526

Иванова, Божидара.  Екобъдеще чрез мидени рифове / Божидара Иванова. // Новата икономика, LXIV, 2017, N 2 (70), с. 100-101. 

   Технологията Risa Reef дава възможност за връщане на екологичния баланс в крайбрежните води. Тя предлага прекрасни натурални условия за изхранване, укритие и възпроизводство на богато съобщество от морски обитатели. Еко-възстановяващата технология (ORTO - Ocean Reef-Toewer Cases) защитава бреговата ивица от абразия и позволява производството да излезе от все по-замърсените заливи. В дългосрочен план се предвижда технологията да се разпространява под формата на ноу-хау, изграждане и продажба на технологични линии за производство на цели рифове или елементи за тях и др. 

1. Развъждане на мекотели 2. Инвестиции в селското стопанство 3. Селско стопанство - екология 
 639.4:502(045)  + 338.43(045)
Ключови думи: 1. екологични инвестиции 2. възстановяване на околната среда 3. иновативни технологии 4. миди 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  3. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2961

- 67 -

Сп Б 483

Какво предствляват алтернативните данни и как да ги използваме . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XIII, 2017, N 5, с. 46-47. 

   Алтернативните данни са информация, която се събира от нетрадиционни източници. Анализите на алтернативни данни често могат да осигурят много по-дълбоко разбиране за изследвани зависимости, отколкото това е възможно, когато се ползват обичайните източници на данни. 

1. Мениджмънт - информационни системи 
 65.012/.015(045)
Ключови думи: 1. алтернативни данни 2. системи за аналитична обработка 3. анализ 4. системи 5. управление 6. стратегия за развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3140

- 68 -

Сп Б 526

Колева, Яна.  Безоблачно ли е в облака / Яна Колева. // Новата икономика, LXIV VII, 2017, N 6 (74), с. 82-84. 

   Облачните услуги с все по-голяма сила си проправят път. Техни доставчици уверяват, че светът на иновативните клауд технологии (англ. cloud - облак) постоянно се движи напред, правейки информацията по-достъпна, комуникациите по-удобни, а споделянето на данни по-сигурно. 

1. Изчислителни системи - приложение в икономиката 
 681.324.06:334.72(045)
Ключови думи: 1. облачни технологии 2. облачни услуги 3. облачно съхранение 4. бизнес мрежи 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3180

- 69 -

Сп А 129

Куртева, Галина.  Управление на риска като компонент на вътрешния контрол в предприятието / Галина Куртева. // Икономическа мисъл, 2017, N 1, с. 3-18. 

   Вътрешния контрол се определя като цялостен процес, интегриран в дейността на предприятието и осъществяван от неговото ръководство и служители. 

1. Мениджмънт - фирмен 2. Риск - управление 
 330.131.7(045)
Ключови думи: 1. управление на риска 2. вътрешен контрол 3. предприятие 4. система за мониторинг 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2958

- 70 -

Сп Б 389

Манчева, Иванина.  Къде инвестира бизнесът : Автомобилният парк е сред предпочитаните вложения на българските компании / Иванина Манчева. // Мениджър, 2017, N 1, с. 98-99. 

   Сегашното икономическо положение дава шанс за инвестиции в технологии и нови продукти или в нови емисии на БФБ - стига бизнес средата и пазарите го позволяват. Ако инвестициите в ценни книжа и имоти са слаби, то не така стои въпросът с автомобилите. 

1. Инвестиции 2. Капиталовложения - образуване на капитала - инвестиции 3. Инвестиционни ресурси - управление 
 330.322(497.2)(045)
Ключови думи: 1. бизнес инвестиции 2. бизнес пазари 3. капиталовложения 4. инвестиране 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3038

- 71 -

Сп Б 262

Марков, Александър С.  Синергия между функциите фасилити мениджмънт и управление на човешките ресурси в съвременните организации / Александър С. Марков. // Професионално образование, 19, 2017, N 2, с. 133-142. 

   В статията се акцентира на синергията между функциите "фасилити мениджмънт" и управление на човешките ресурси, които могат да се използват за изграждане на така необходимото конкурентно предимство, за изграждането на балансирана организационна екология чрез привличане и задържане на най-добрите таланти и за изграждане на среда за доставяне на най-добри резултати в съответната област. 

   с рез. на англ. език

1. Фасилити мениджмънт 2. Управление и организация 
 338.24(045)  + 65.012(045)
Ключови думи: 1. фасилити мениджмънт 2. управление и организация 3. интеграционни процеси 4. ефективност на управлението 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 3155

- 72 -

Сп А 213

Мендева, Виктория.  Влияние на инвестициите върху жизнеспособността на земеделските стопанства / Виктория Мендева. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 61, 2016, N 1, с. 53-59. 

   Целта на настоящата статия е да се установи ефективността на извършените инвестиции в земеделските стопанства и да се оцени тяхното влияние върху икономическата им жизнеспособност. Изследването се базира на сравнителен анализ на жизнеспособността на две земеделски стопанства чрез метода на конкретния казус. Изследваните стопанства са в различни производствени направления с различен юридически статут. В резултат от анализа е обоснована необходимостта от прилагането на система от показатели за анализ на икономическата жизнеспособност на земеделските стопанства. 

1. Инвестиции в селското стопанство 2. Икономика на селското стопанство 
 338.43(045)  + 631.16(045)
Ключови думи: 1. инвестиции в агрофирмите 2. икономика на селското стопанство 3. управление на финанси 4. оценка на финансово състояние 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2925

- 73 -

Сп А 213

Митова, Диляна.  Аспекти на устойчивото функциониране на веригата за биологични храни / Диляна Митова. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 61, 2016, N 1, с. 3-17. 

   Настоящото изследване има за цел да се направи анализ и оценка на сектор "Биологично земеделие", реализацията на биологичните продукти на нашия и външния пазар, както и да се детерминират приоритетни мерки за подпомагане, развитие и подобряване на конкурентоспособността им. Изследването цели да се направят и някои изводи от гледна точка на ползата от консумиране на биологични храни и подпомагане на производството и потреблението на биологични продукти както в полза на биопроизводителите, така и за здравето на хората, животните, околната среда и обществото. Обект на анализа са биологичното производство като цяло, търговията с биологични суровини и преработени продукти, поведението на потребителите на биологични продукти у нас. 

1. Биопродукти 2. Биологично земеделие 3. Биологични храни 
 631.95(045)  + 339.13(045)
Ключови думи: 1. биопроизводство 2. биологични храни 3. биологично земеделие 4. биоживотновъдство 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Хранително-вкусова промишленост.  3. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2924

- 74 -

Сп А 2047

Мушкаров, Гошо.  Масовите уволнения / Гошо Мушкаров. // Български законник, 26, 2017, N 6, с. 31-35. 

   Масовото уволнение на работници и служители от едно предприятие има сериозни последици. То може рязко да увеличи броя на безработните лица от една и съща група професии и специалности и да натовари държавната система за оказване на помощ при безработица. Затова в нормативната база са приети редица задължителни процедури, чието провеждане има за цел да се намалят и смекчат социалните последици от масовите уволнения. 

1. Труд. Работодател. Работник. Наука за труда. Икономика на труда. Организация на труда 2. Трудово право 
 331:349.2(045)
Ключови думи: 1. трудово право 2. взаимоотношения работодател - служител 3. работник 4. уволнение 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3171

- 75 -

Сп А 1713

Ненков, Димитър.  Политиката на растеж и създаването на стойност в компаниите / Димитър Ненков. // Икономически изследвания, XXV, 2016, N 4, с. 36-65. 

   Разгледан е актуален и важен въпрос в контекста на базирания на стойността финансов мениджмънт на компаниите. Става дума за анализ и оценка преследвания от страна на мениджмънта растеж от гледна точка на неговия принос за максимализиране на стойността на фирмата. Анализирани са детерминантите на стойността на растежа. Изследването сочи, че не винаги политиката на агресивен растеж на компаниите води до действително увеличаване на тяхната стойност. Това зависи от качеството на реализирания от тях растеж. 

1. Фирмен мениджмънт 2. Икономика - научни изследвания 
 330.1:338.24(045)
Ключови думи: 1. растеж 2. стойност 3. фирми 4. качество 5. фактори 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2965

- 76 -

Сп Б 389

Неновски, Николай.  Тектоничните размествания на капитализма : Глобалният капитализъм е в криза и отстъпва място на националния капитализъм, където натрупването и инвестирането стават в рамките на нацията и с активната намеса на държавата / Николай Неновски. // Мениджър, 2017, N 3, с. 18-20. 

   Технологиите винаги са били водещи при обясняване кризата на капитализма - в миналото това са били машините, днес са роботите, които ще заменят човека. Преди да се премине към ново колективистично общество, капитализмът още дълго ще съпътства живота на хората. Източниците за натрупване ще се менят, а технологиите винаги ще се развиват, и то по непредвидим начин. 

1. Глобализация 2. Капитализъм 3. Международни икономически отношения 
 316.323.6(045)  + 330.342(045)
Ключови думи: 1. глобален капитализъм 2. държавен капитализъм 3. глобализация 4. световно стопанство 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3041

- 77 -

Сп Б 389

Панчев, Стоян.  Новите неща в икономиката : В епохата на рентиерство и глобализация все повече се налага необходимостта от отлично образование и специализация / Стоян Панчев. // Мениджър, 2017, N 3, с. 104-105. 

   Днес пазарът на труда претърпява сериозна трансформация - работната ръка с ниски нива на специализация е маргинализирана, докато важността на специализацията нараства все повече и повече. Ако тенденциите от последните години се запазят, то това ще е "новото нормално" в световната икономика. Как се стигна до тук обаче?. 

1. Кадри - квалификация и оценяване 2. Качество на образованието 3. Образование и икономически растеж 
 37.014.54(045)  + 331.5(045)
Ключови думи: 1. квалификация на кадри 2. качество в образованието 3. образование и пазар на труда 4. икономическа глобализация 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3040

- 78 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  Треньори по живот / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2016, N 188, с. 46-49. 

   Статията описва т. н. лайф коучинг в рамките на бизнес средата като метод на менторство и обучение на компании, които вече доста актуално присъстват на българския пазар, което прави лайф коучинга любимо средство за израстване на множество бизнеси. 

1. Бизнес обучение 
 65.011.1(045)
Ключови думи: 1. бизнес обучение 2. методи 3. потенциал 4. развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2980

- 79 -

Сп А 129

Петрова, Йоана.  Креативност чрез личностно и екипно поведение / Йоана Петрова. // Икономическа мисъл, 2016, N 6, с. 62-74. 

   Обособени са две групи фактори за креативност - основни и допълнителни. Изяснена е спецификата на креативността, като са формулирани нейните характеристики. 

1. Мениджмънт - методи на управление и организационно поведение 2. Креативност 
 65.012/.015(045)
Ключови думи: 1. креативен мениджмънт 2. екип 3. фактори 4. развитие 5. креативност 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2956

- 80 -

Сп А 377

Русков, Петко.  Обучение по иновации и технологично предприемачество / Петко Русков. // Автоматика и информатика, 49, 2015, N 3, с. 11-22. 

   Да си предприемач, изисква да мислиш различно и да действаш, да създаваш иновативни продукти и услуги, които добавят стойност на потребителите си. За да се постигне това, е необходима промяна на начина на мислене на преподавателите, студентите и предприемачите, което е продължителен процес. Това е и една от причините обучението по предприемачество да се фокусира повече върху учене чрез правене и дейности в групова и мрежова среда и по-малко на преподаване в учебна зала. 

1. Предприемачество 2. Иновации 3. Бизнес обучение 
 334.72:330.41(045)  + 37.014(045)
Ключови думи: 1. предприемачество 2. бизнес иновации 3. бизнес обучение 4. иновативни технологии 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2938

- 81 -

Сп Б 389

Сачева, Деница.  Смяна на ролите : Бизнесът се развива по-бързо от политиката и корпоративната социална отговорност особено в България се е превърнала в микроинструмент за заместване на липсващи политики. Какви са рисковете / Деница Сачева. // Мениджър, 2017, N 4, с. 83-84. 

   Бизнес и политика трябва да си взаимодействат активно, но виреят успешно само когато запазят взаимните си граници. 

1. Корпорации 2. Икономически морал 
 334.784.008(045)  + 330.162(045)
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност 2. икономически морал 3. бизнес-етика 4. корпоративна култура 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3160

- 82 -

Сп Б 434

Семкова, Боряна.  Свръхконцентрацията на земеделска земя е опасна за ЕС / Боряна Семкова. // Агробизнесът, 15, 2017, N 6, с. 34-35. 

   На 27 април 2017 г. от евродепутатите е приета Резолюция относно актуалното състояние във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС и е поискана промяна на водената досега политика и да се създадат условия за улеснен достъп на земеделските стопани до земята. Призовава се ЕК при разработване на ОСП 2020 да бъдат заложени мерки за борба срещу концентрацията на земеделска земя и да се разработят допълнителни мерки в подкрепа на микро-, малките и средните предприятия. 

1. Европейски съюз - аграрна политика 
 338.43:061.1ЕС(045)
Ключови думи: 1. Европейски съюз - аграрна политика 2. обща селскостопанска политика 3. аграрна икономика 4. агропазари 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3169

- 83 -

Сп Б 389

Смилкова, Детелина.  Длъжностната характеристика остаря : Заради HR законите не може с лека ръка да я отхвърлим, но тепърва съдържанието и ще се променя / Детелина Смилкова. // Мениджър, 2017, N 4, с. 68-69. 

   Открай време един от най-мразените и критикувани аспекти на длъжностните характеристики е, че отнемат доста време да се направят както трябва, но някак си са остарели още преди да бъдат довършени. 

1. Длъжностни характеристики 2. Труд - организация 3. Кадри - организация и управление 
 331.103.1(045)  + 331.54(045)
Ключови думи: 1. длъжностни характеристики 2. организация на труда 3. разпределение на труда 4. управление на персонала 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3158

- 84 -

Сп Б 483

Технологии за съхранение на данните - под знака на нови концепции . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XIII, 2017, N 4, с. 44-47. 

   Промените в сторидж технологиите се реализират все по-бързо, а влиянието им е все по-осезателно. В статията са описани най-важните фактори, които оказват влияние на развитието на сторидж технологиите, както и подобренията, които можем да очакваме от тях тази година. 

1. Мениджмънт - информационни системи 2. Мениджмънт - методи на управление и организационно поведение 
 65.012:681.5(045)
Ключови думи: 1. съхранение на данни 2. технологии 3. фактори 4. иновации 5. развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3008

- 85 -

Сп Б 439

Тодорова, Теодора.  Енергийна ефективност - нова мярка срещу безработицата / Теодора Тодорова. // Ютилитис, 2017, N 2, с. 20-21. 

   Намалението на енергийното потребление в ЕС с 30% до 2030 г. се очаква да създаде допълнителни 400 хиляди работни места. 

1. Енергийни системи - икономическа ефективност 2. Работна сила - управление 
 338.45:658.26(045)
Ключови думи: 1. енергийна ефективност 2. безработица 3. Европейски съюз 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3015

- 86 -

Сп Б 483

Управлявани услуги - начин да разширите своите ИТ възможности . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XIII, 2016, N 12, с. 50-55. 

   Ако не изучавате вашата инфраструктура от гледна точка на това, кои ресурси са ключови и кои могат да бъдат предадени за управление на външни доставчици, ще ви бъде трудно и дори невъзможно да осигурите най-добрите резултати за вашия бизнес. 

1. Мениджмънт - фирмен 2. Мениджмънт - методи на управление и организационно поведение 
 65.012/.015(045)
Ключови думи: 1. управлявани услуги 2. инфраструктура 3. управление 4. външни доставчици 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3005

- 87 -

Сп Б 389

Филипов, Филип.  Идват сериозни конкуренти на банките : Новите дигитални услуги правят разплащанията лесни, бързи и евтини / Филип Филипов. // Мениджър, 2016, N 12, с. 152-153. 

   Мобилните устройства ще трансформират банкирането на дребно, начините на набиране на капитал и финансирането. Нещата ще отидат по-далеч. Вече сме свидетели на нова система за банкиране, която може да измести банките като институции, дори и като идея. 

1. Банки. Банково дело 2. Банкови операции 3. Онлайн услуги 
 336.71(045)  + 681.322(045)
Ключови думи: 1. интернет банкиране 2. мобилно банкиране 3. дигитални услуги 4. иновации 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3035

- 88 -

Сп Б 434

Ценова, Елица.  Земеделието в Европа има спешна нужда от нови стратегии и стимули / Елица Ценова. // Агробизнесът, 15, 2016, N 12, с. 16-17. 

   Време е да се постави началото на истинска икономическа стратегия за земеделието на ЕС и хранителните системи за да може по този начин да се възстанови доверието, да се върне оптимизмът и да се даде тласък на бъдещ растеж. 

1. Европейски съюз - аграрна политика 2. Европейски съюз - икономическа политика 3. Европейски съюз - пазарни отношения 
 338.43(045)  + 332.02:63(045)
Ключови думи: 1. Европейски съюз - икономическа политика 2. пазарни стратегии 3. аграрна политика 4. икономика на земеделието 5. агробизнес 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2926

- 89 -

Сп Б 434

Ценова, Елица.  ОСП: Опростяване и модернизация / Елица Ценова. // Агробизнесът, 15, 2017, N 1, с. 22-23. 

   Европейската комисия започва публични консултации за промени в Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз, а до края на годината се очаква комисията да публикува стратегия за бъдещето на ОСП. 

1. Обща селскостопанска политика 2. Европейски съюз - аграрна политика 
 339.9:061.1EC(045)  + 338.43(045)
Ключови думи: 1. обща селскостопанска политика 2. Европейска комисия 3. аграрна политика 4. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2935

- 90 -

Сп Б 526

Явашева, Татяна.  Риск печели / Татяна Явашева. // Новата икономика, LXIV, 2017, N 3(71), с. 8-11. 

   Във времена на ескалираща несигурност трябва или да ограничим евентуалните загуби, или да извлечем полза от ситуацията?. 

1. Риск, несигурност в икономиката 2. Управление на риска. Рисков мениджмънт 
 65.012 :331.1(045)
Ключови думи: 1. управление на риска 2. рисков мениджмънт 3. ефективност на управлението на риска 4. ограничаване на риска 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2962

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.

- 91 -

Сп А 2191

Попов, Иво.  Съвременни тенденции в експозиционния дизайн на музеите / Иво Попов. // Български фолклор, 2016, N 3, с. 295-311. 

   В експозиционния дизайн на съвременните музеи навлизат новите технологии, които имат за цел да направят атрактивна и динамична атмосферата в музея, да осигурят подходяща запомняща се информация, да направят посетителите активни участници в един образователен процес, да създават автентична среда и да осигурят пълноценно опазване на експонатите и артефактите. 

1. Музеи. Сбирки. Галерии. Постоянни изложби. Музеология 
 069.2/.3(045)
Ключови думи: 1. дизайн 2. експозиция 3. музейни сбирки 4. представяне 5. експонати 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.  
  

Сист. No: 3026

Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 92 -

Сп Б 393

Building energy performance  : How standarts can help calculate energy. // ISO Focus +, 2016, N 119, с. 10-13. 

   Термалните характеристики и индивидуалните конструктивни материали при изграждането на сграда, могат да бъдат калкулирани чрез използването на международни стандарти. Ето как ISO стандартите могат да помогнат да се намалят разходите за енергия и да се вдигне енергийната ефективност на сградата. 

1. Строително и архитектурно проектиране 2. Ефективност - енергийна 
 721.011(045)
Ключови думи: 1. енергийна ефективност 2. стандарти 3. ISO 4. строително инженерство 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. История. География. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 2928

- 93 -

Сп А 2032

Milanov, Iliya.  Gully and rill erosion in the national park "Central Balkan" / Iliya Milanov, Dilyana Ilieva. // Bulgarian journal of agricultural science, 23, 2017, N 2, с. 238-241. 

   Почвената ерозия е широко разпространен деградиращ процес. В последните десетилетия тя е виновникът за нарастващата антропогенична ерозия на дерета. Статията представя резултатите от загуба на почва, причинена от ерозия на дерета и потоци, като резултат от трафика на превозни средства . 

1. Горско стопанство. Лесовъдство 2. Ерозия на почвата 
 631.45(045)
Ключови думи: 1. ерозия на почвата 2. планински райони 3. транспортни средства 4. дерета 5. реки 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3132

- 94 -

Сп Б 482

Toxic metal extraction during potato fermentation  / I. B. Sioma и др. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 2017, N 1, с. 62-67. 

   Естествените микробиални съобщества, произвеждащи водород в почвата, изглеждат устойчиви на метали в общата им концентрация от 120 mg/l и също така са способни да се извлекат тези метали от общия разтвор. Получените закономерности са в основата на развитието на нови комбинирани биотехнологии, които позволяват да се неутрализират екологичните зарази от хранителни отпадъци и тежки метали от замърсените отпадъчни води от канализацията, като същевременно са екологично чист енергиен източник на водород. 

1. Пречистване на отпадъчни води 2. Биотехнологии 
 628.35(045)
Ключови думи: 1. микробиални съобщества 2. пречистване на замърсени води 3. токсични отпадъци 4. ферментация 5. картофи 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3141

- 95 -

Сп А 377

Акиванов, Веселин.  Автоматизация на процесите на анаеробна биодеградация на органични отпадъци с получаване на водород и метан / Веселин Акиванов, И Лаков, И. Симеонов. // Автоматика и информатика, 50, 2016, N 1, с. 3-8. 

   Метанът и водородът са ценни газови компоненти, които мога т да се използват като горива и химикали. Водородът е предпочитано гориво за горивните клетки , докато метанът може да бъде използван в т. нар. твърди окислителни горивни клетки. Когато метанът се използва като транспортно гориво, емисиите на CO2 се редуцират с около 25%, а при водорода главното предимство е липсата на вредни емисии. Целта на това изследване е да се анализират възможностите за автоматизация на процесите на едновременно получаване на водород и метан чрез АБДОО при провеждането и като двуфазен процес. 

1. Автоматизация 2. Отпадъци - анаеробно разграждане 
 546.11.001.4(045)  + 547.211.001.4(045)
Ключови думи: 1. автоматизация 2. анаеробна биодеградация 3. водород 4. метан 5. органични отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 3133

- 96 -

Сп Б 528

Банчев, Светослав.  Натискът на зелените всява хаос на Европейския пазар на горива / Светослав Банчев. // Новата икономика, LXIV, 2017, N 1(69), с. 82-83. 

   Политиката на Европейския съюз по отношение намаляването на вредни емисии от СО2 (въглероден диоксид) в транспорта продължава да бъде несъстоятелна и подчинена на страховете от различни групи за натиск. 

1. Европейски съюз - околна среда 2. Екологична безопасност и нефтопродукти 3. Нефтопреработване 
 502.3:061.1 ЕС(045)  + 338.45:622.323(045)
Ключови думи: 1. европейски директиви 2. европейски нормативи - вредни емисии 3. европейски пазар на горива 4. замърсяване с нефтопродукти 5. нефтодобивна промишленост 6. околна среда в Европа 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2951

- 97 -

Сп Б 526

Бенчев, Светослав.  Биогоривата отново на дневен ред / Светослав Бенчев. // Новата икономика, VII, 2017, N 6(74), с. 118-119. 

   Макар, че петролният бранш продължава да не бъде съгласен с абсолютно задължителното смесване са конвенционални горива с биодобавки, то той изпълнява това изискване. Сравнително по-ниските цени на суровините за производство на биогорива също допринасят за благоприятното развитие, тъй като не доведоха до поскъпване на крайния продукт. 

1. Биогорива 2. Биогорива - инсталации 3. Транспорт - екологични проблеми 
 620.95:656.1/.5(045)  + 502(045)
Ключови думи: 1. биогорива 2. биогорива - инсталации 3. възобновяеми горива в транспорта 4. екология на транспорта 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3181

- 98 -

Сп Б 482

Борисов, Свилен.  Моделиране на движението на подземните води в нееднородни почви в речните тераси : Modelling groundwater flow in neteregoreneous soils in river terraces / Свилен Борисов. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 2016, N 4, с. 9-15. 

   Изучаването на подземните води интересува много изследователи в световен мащаб. Един от методите, с който се подхожда към решаване на приложни хидрогеоложки задачи е моделирането. 

1. Хидрогеология 2. Моделиране 
 556.18(045)
Ключови думи: 1. хидрогеология 2. моделиране 3. подпочвени води 4. софтуер 5. ГИС технологии 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2946

- 99 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Почвени грешки при приложение на почвена нулева обработка / Петко Иванов. // Агробизнесът, 15, 2017, N 3, с. 35-37. 

   Нулевата обработка, или директната сеитба, е част от консервационната система в земеделието. Тя представлява директно засяване на семената без предварително разрохкване на почвата и отстраняване на растителните остатъци от предшествениците. Целта на директната сеитба е редуциране на производствените разходи, запазване на почвата от ерозия, борба с плевелите, приемане и съхраняване на водата от валежите, повишаване на органичното число на почвата и намаление на емисиите от парникови газове. За много страни с предимно сух климат, нулевите обработки се възприемат като нова революция в земеделието. 

1. Механически и физически свойства на почвата 2. Агротехника - почви, подготовка и оране 
 631.51(045)
Ключови думи: 1. директна сеитба 2. нулева обработка 3. ползи 4. приложение 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3044

- 100 -

Сп Б 526

Иванова, Божидара.  Екобъдеще чрез мидени рифове / Божидара Иванова. // Новата икономика, LXIV, 2017, N 2 (70), с. 100-101. 

   Технологията Risa Reef дава възможност за връщане на екологичния баланс в крайбрежните води. Тя предлага прекрасни натурални условия за изхранване, укритие и възпроизводство на богато съобщество от морски обитатели. Еко-възстановяващата технология (ORTO - Ocean Reef-Toewer Cases) защитава бреговата ивица от абразия и позволява производството да излезе от все по-замърсените заливи. В дългосрочен план се предвижда технологията да се разпространява под формата на ноу-хау, изграждане и продажба на технологични линии за производство на цели рифове или елементи за тях и др. 

1. Развъждане на мекотели 2. Инвестиции в селското стопанство 3. Селско стопанство - екология 
 639.4:502(045)  + 338.43(045)
Ключови думи: 1. екологични инвестиции 2. възстановяване на околната среда 3. иновативни технологии 4. миди 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  3. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2961

- 101 -

Сп Б 569

Изпомпване на отпадъчните води с променлива скорост . // Екология & инфраструктура, 2017, N 2, с. 10-14. 

   Тъй като притокът на отпадъчни води е променлив във времето, често е достатъчно използването само на малка част от капацитета на помпата. Поради тази причина се търсят инженерни решения за работни режими с намален капацитет на помпите, за да се оптимизира производителността и да се намалят експлоатационните разходи. 

1. Помпи и помпени станции 2. Отпадъчни води (дъждовни, стопанско-битови и смесени) 
 628.29(045)
Ключови думи: 1. помпени станции 2. отпадъчни води 3. променлива скорост 4. помпи 5. управление 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3053

- 102 -

Сп Б 403

Илчева, Г.  Продуктивност на фасул, отгледан в условията на периодичен воден дефицит : Productivity of common bean grown under periodical water stress conditions / Г Илчева. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 15, 2016, N 4, с. 36-42. 

   За целта на изследването са използвани данни от тригодишен полски опит за проучване на поливния режим на фасул (сорт Добруджански 7). Ефектът от прилагането на нарушен поливен режим, както и неговите елементи, зависят в голяма степен от метеорологичните условия през вегетационния период , като с най-съществено значение са валежите и температура на въздуха. 

1. Бобови растения 2. Напояване. Норми 
 633/635(045)
Ключови думи: 1. фасул 2. продуктивност 3. воден стрес 4. воден дефицит 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2947

- 103 -

Сп Б 526

Митев, Владимир.  Водородните самолети / Владимир Митев. // Новата икономика, 2017, с. 106-107. 

   От Германия през щатите и Китай назад до Съветския съюз се разработват или са били създавани прототипи на летателни средства, които отделят при полет като отпадък единствено вода. 

1. Самолети 2. Водородно гориво 
 629.73.03(045)
Ключови думи: 1. самолетно гориво 2. водородно гориво 3. замърсяване на въздух 4. прототип 5. самолет 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3120

- 104 -

Сп Б 329

Перфанова, Йонита.  Гигантска тръстика ( Arundo donax) нов енергиен растителен вид за нашата страна / Йонита Перфанова, Иванка Любенова. // Земеделие плюс, 2017, N 1/2, с. 16-18. 

   Отглеждането на гигантската тръстика е перспективна и икономически изгодна земеделска дейност. Тя може да се използва като биогориво с висока енергийна ефективност. Отглеждането и на слабопродуктивни, замърсени и ерозирани почви ще допринесе за тяхното ефективно използване и опазване на околната среда. 

1. Захарни и скорбелни растения 2. Отглеждане на растенията 
 633.6(045)
Ключови думи: 1. захарни растения 2. захарна тръстика 3. отглеждане 4. ползи 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2955

- 105 -

Сп Б 341

Повторна употреба на вода в индустрията . // Инженеринг ревю, 2016, N 9, с. 62-64. 

   Повторната употреба на отпадъчни води в индустрията може да бъде реализирана в рамките на едно или няколко предприятия, гарантирайки им спестявания от сметките за вода и разходите за пречистване. В зависимост от замърсителите, които съдържат, и предвидената повторна употреба, отпадъчните води могат да бъдат или директно използвани, или първо пречистени и след това използвани (рециклирани). Почти всяко промишлено предприятие може да внедри мерки за повторна употреба на отпадъчни води. Включването на технология за директно повторно използване е относително лесна процедура, но когато се налага и изграждането на система за пречистване, разходите се увеличават значително. 

1. Отпадъчни води, промишлени - пречистване 2. Отпадъчни води, пречистване и използване 
 628.1/.5(045)  + 502:628.3(045)
Ключови думи: 1. преработка на отпадъчни води 2. европейска политика за водите 3. пречиствателни станции и съоръжения 4. преработка на отпадъчни води 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2983

- 106 -

Сп Б 324

Симеонова, Цецка.  Влияние на земеползването върху съдържанието на нитрати в подземните води / Цецка Симеонова, Димитранка Стойчева, Милена Керчева. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 50, 2016, N 2, с. 25-34. 

   Проучено е влиянието на различни начини на земеползване върху съдържанието на нитрати в подземните води в три региона в страната с. Средец, с. Цалапица и с. Лозен през периода 2005-2007 и 2015 година. Установено е, че интензивното земеделие оказва влияние върху химичния състав на плитките подземни води. 

   с резюме на английски

1. Почвени изследвания. Почвен анализ 2. Хидрология на подземните води. Геохидрология 
 631.92(045)
Ключови думи: 1. интензивно земеделие 2. нитрати 3. уязвимост 4. филтриране 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3073

- 107 -

Сп Б 569

Системи за обратна осмоза на питейни и отпадъчни води . // Екология & инфраструктура, 2017, N 1, с. 10-13. 

   Технологията на обратната осмоза се използва в процеси на пречистване на води за филтриране на разтворени твърди вещества и други големи молекули. Обратната осмоза намира приложение най-често в областта на обезсоляването на морска вода, филтрирането на добавъчна вода за водонагреватели, промиването на продукти, производство на микроелектроника, лабораторни изпитания, биотехнологии и др. 

1. Пречистване на водата 2. Пречиствателни станции и съоръжения (за вода) 
 628.16(045)
Ключови думи: 1. осмоза 2. системи 3. питейна вода 4. отпадъчни води 5. процеси 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3024

- 108 -

Сп Б 569

Технологии за третиране на отпадъци от пластмаса . // Екология & инфраструктура, 2017, N 3, с. 28-31. 

   Икономическият растеж и изменящите се модели на потребление и производство водят до бързо увеличаване на количествата отпадъчна пластмаса в световен мащаб. Годишното потребление на пластмасови материали е нараснало от около 5 млн. тона през 50-те години на 20 век до около близо 100 млн. тона, т. е. сега се произвежда 20 пъти повече пластмаса. Това от една страна означава, че се използват повече ресурси за посрещане на нуждите, а от друга - че се генерират и повече отпадъци. 

1. Отпадъци - управление 2. Пластмаси - преработка 
 502.174:678.5(045)
Ключови думи: 1. отпадъчна пластмаса 2. преработка на пластмаси 3. отпадъци 4. преработка на отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3177

- 109 -

Сп Б 439

Тодорова, Теодора.  Енергийна ефективност - нова мярка срещу безработицата / Теодора Тодорова. // Ютилитис, 2017, N 2, с. 20-21. 

   Намалението на енергийното потребление в ЕС с 30% до 2030 г. се очаква да създаде допълнителни 400 хиляди работни места. 

1. Енергийни системи - икономическа ефективност 2. Работна сила - управление 
 338.45:658.26(045)
Ключови думи: 1. енергийна ефективност 2. безработица 3. Европейски съюз 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3015

- 110 -

Сп Б 569

Управление на емисии при производството на енергия от биомаса . // Екология & инфраструктура, 2017, N 3, 12-15. 

   Изпускането на емисиите от производството на енергия от биомаса оказва негативно въздействие върху околната среда и затова е необходимо да се инсталират пречиствателни съоръжения, които да елиминират или поне редуцират риска от замърсяване. 

1. Възобновяеми енергийни източници 2. Пречиствателни съоръжения 3. Екология 
 620.95:628.3/.5(045)  + 502(045)
Ключови думи: 1. вредни емисии 2. енергия от биомаса 3. управление на околната среда 4. пречиствателни съоръжения 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3174

- 111 -

Сп А 18

Экологические проблемы современных транспортных средств, в том числе электромобилей  / А. М. Сайкин и др. // Вестник машиностроения, 97, 2017, N 2, с. 84-87. 

   Изследват се причините за високата концентрация на вредни вещества в салона на транспортните средства. Разработена е система за пречистване на въздуха. Представените резултати са направени на стенд. Показва се необходимостта от разработка на технически изисквания за салонните филтри и въздухопречистватели. 

1. Замърсяване на въздуха, пречистване 2. Автомобилен транспорт - експлоатация 
 546.217.05(045)  + 656.13(045)
Ключови думи: 1. автомобили 2. салонни филтри 3. пречистване на въздуха 4. нормативни документи 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3168

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

- 112 -

Сп Б 394

Бамбалов, Красимир.  Влияние на дозата от различни бентонити върху основни физикохимични и органолептични показатели на бялото вино / Красимир Бамбалов, Диана Чобанова, Иван Бакърджийски. // Хранително-вкусова промишленост, 2016, с. 28-33. 

   Изследвано е влиянието на дозата на четири различни по състав и свойства бентонити върху физикохимичния състав и органолептичните качества на бяло вино Шардоне. 

1. Винопроизводство, химико-технологически контрол 
 663.2(045)
Ключови думи: 1. бяло вино 2. бентонит 3. белтъчна стабилност 4. физикохимичен състав 
Тематични рубрики: 1. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  
  

Сист. No: 2985

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

- 113 -

Сп Б 382

Райчев, Венелин.  Климатичните промени и лозарството в България / Венелин Райчев, Ангел Иванов. // Лозарство и винарство, 2017, с. 36-37. 

   Много са факторите, оказващи влияние върху качеството на виното - почва, климат, сорт, агротехника, възраст на лозите, технология на винифициране, условия на съхранение и други. Особено важен, но променлив елемент в тази сложна за управление система е климатът, поради което едни реколти от грозде са с по-добро качество в сравнение с други. 

1. Климат - промени 2. Лозарство - България 3. Напоителни системи 4. Отводнителни системи 
 634.8(497.2):551.58(045)
Ключови думи: 1. влияние на климата 2. българско лозарство 3. напоителни системи 4. отводнителни системи 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 2998

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 114 -

Сп А 208

Kuzmanova, Rumyana.  Predictors of not well controlled epileptic seizures / Rumyana Kuzmanova, Irina Stefanova, Katerina Stambolieva. // Comptes rendus, 70, 2017, N 4, с. 593-600. 

   Целта на това изследване е да направи обща оценка за значението на социодемографските, свързани с епилепсията и лечението, характеристики, оказващи влияние върху болестта и да се определят предвестниците на не добре контролираните епилептични припадъци. 

1. Епилепсия 
 616.853(045)
Ключови думи: 1. епилепсия 2. припадъци 3. предвиждане 4. характеристики 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3138

- 115 -

Сп Б 543

Беломъжева- Димитрова, Стефания.  Качествен анализ на болковата симптоматика при приложение на комплексна кинезитерапевтична методика след стабилни лакътни фрактури / Стефания Беломъжева- Димитрова. // Медицина и спорт, 2017, N 1/2, с. 26-29. 

   Целта на изследването е да се установи въздействието на комплексна кинезитерапевтична методика за възстановяване на лакътната става след стабилни фрактури върху качествените параметри на болката при различните движения на ставата. 

1. Лечебна физкултура. Дихателна гимнастика. Кинезитерапия 2. Фрактури 
 615.825(045)
Ключови думи: 1. лакътни фрактури 2. анализ 3. болка 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3152

- 116 -

Сп Б 539

Василева, П.  Проучване за удовлетвореността на специалистите по здравни грижи от обучението за разпознаване на признаците на насилие и ролята им за предотвратяване и реагиране при дете с риск от насилие / П Василева. // Здравни грижи, XV|, 2017, N 1, с. 39-46. 

   Целта на изследването е да се проучи удовлетвореността и ползата от обучението за разпознаване признаците на насилие и ролята на специалистите по здравни грижи за предотвратяване и реагиране при дете в риск от насилие и неглижиране, както и нагласите им за участие в дистанционна форма на продължаващо медицинско обучение. 

1. Здравеопазване 2. Деца - социални проблеми 
 377.4(045)
Ключови думи: 1. проучвания 2. специалисти здравни грижи 3. удовлетвореност 4. деца в риск 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3070

- 117 -

A 59

Генчева, Незабравка.  Кинезитерапия при деца с разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (РДВХ) / Незабравка Генчева. // Спорт и наука, 2017, N 1, с. 120-128. 

   Разстройството с нарушение на вниманието и хиперактивност изисква продължително индивидуално лечение. Рехабилитацията ще е успешна, ако провеждането и започне от 5 до 10 години. Лечението се провежда от мултидисциплинарен екип. 

1. Болести на нервната система. Невропатология 2. Кинезитерапия 3. Детска психология 
 616-009(045)
Ключови думи: 1. деца 2. дефицит на внимание 3. хиперактивност 4. лечение 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3064

- 118 -

Сп Б 536

Джиганска, Ц.  Холистичният подход в медицината : Holistic approach to medicine / Ц. Джиганска, П. Маринова, П. Добрилова. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, XLVIII, 2016, N 3, с. 23-26. 

   Здравето не се измерва само с липсата на видима болест, но и чрез начина ни на мислене и стила ни на живот. В сърцевината на холизма са старите философски въпроси за общото и отделното, за цялото и неговите части. Корените му са още в античната философия и християнството. Тук идеята е, че всички свойства на дадена система не могат да бъдат обяснени с нейните самостоятелни части. Холистичният подход в медицинската практика е концепция, според която всички аспекти на нуждите на дадено лице - психологични, физически и социални, са взети под внимание. Холистичният подход разглежда цялото, а не отделни фрагменти. 

1. Медицина - подходи и методи 
 61(045)
Ключови думи: 1. холистичен подход 2. медицина 3. развитие 4. история 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2788

- 119 -

Сп Б 543

Джоров, Антон.  Коронарен разрез и достъп за скелетни репозиции и реконструкции в горния и средния лицев етаж / Антон Джоров. // Медицина и спорт, XII, 2016, N 3-4, с. 22-26. 

   Коронарният разрез и достъп се утвърждават в краниофациалната хирургия, лицево-челюстната травматология и онкология. При използването им са отчетени редица положителни страни, но и усложнения. Въпреки това коронарният достъп осигурява оптимална възможност за скелетни репозиции и реконструкции в горния лицев етаж и горното ниво на средния дискретен разрез. Овладяването му е малка, но първа крачка към сложната интердисциплинарна краниофациална хирургия. 

1. Краниофациална хирургия 
 61:796(045)  + 616.31-089(045)
Ключови думи: 1. коронарен разрез 2. горен и среден лицев етаж 3. лицево-челюстна област 4. хирургия 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3016

- 120 -

Сп Б 542

Милушев, Е.  Приложение на репетитативната транскраниална магнитна стимулация във физикалната и рехабилитационна магнитна стимулация във физикалната и рехабилитационна медицина : Applying repetitive transcranial magnetic stimulation in phisical and rehabilitation medicine / Е. Милушев. // Физикална медицина, рехабилитация, здраве, 15, 2016, N 4, с. 22-26. 

   Репетитивната траскраниална магнитна стимулация (РТМС) е неинванзивен лечебен метод. Прилага се за стимулиране на човешкия мозък ин виво, използвайки силно и концентрирано импулсно електромагнитно поле. За целта е конструиран апарат, генериращ импулсно магнитно поле, като бобина се поставя директно върху главата. Магнитните импулси преминават безпрепятствено през черепа и стимулират много фокусирани области на мозъка. Намира приложение при лечението на редица неврологични психиатрични заболявания. 

   с рез. на англ. език

1. Лечение с променлив ток, синусоидален ток, ток с висока честота 2. Неврология 
 615.844/.847:616.8(045)
Ключови думи: 1. репетитивна транскраниална магнитна стимулация 2. неинвазивни методи 3. неврология 4. неврологични заболявания 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3136

- 121 -

Сп Б 321

Минков, Димитър.  Значение на бедрените протектори за предпазване на фрактури в областта на тазобедрената става / Димитър Минков. // Наука, 2016, N 6, с. 44-46. 

   Фрактурите в областта на шийката на бедрената кост и трохантерните фрактури са заболяване с голяма социална значимост. Очакваният брой на тези фрактури в света през 2050 година е над 6 милиона. Средство за намаляване на пиковата сила на удара и респективно риска от фрактури, са външните протектори за проксималната част на бедрото. Протекторите за тазобедрената става могат да абсорбират енергията във фазата на удара и така да редуцират риска от настъпване на фрактури, но до момента те не са познати и не се използват в нашата страна. 

   с рез. на англ. език

1. Тазобедрена става - фрактури 2. Бедрени протектори 3. Ортопедия 
 616-001.5(045)  + 617(045)
Ключови думи: 1. тазобедрена става 2. фрактури 3. импланти 4. бедрени протектори 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3061

- 122 -

Сп Б 536

Паскалева, А. Д.  Необходими професионални компетенции на медицинските сестри за работа с гериатрични пациенти : Necessary professional competence of the nurse working with geriatric patients / А. Д. Паскалева, А. М. Семерджиева, Г. Ст. Туфкова. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, XLVIII, 2016, N 3, с. 30-34. 

   Проучването има за цел да се индентифицират необходимите професионални компетенции за работа с гериатрични пациенти, които здравните специалисти следва да придобият, за да са ефективни полаганите сестрински грижи. 

1. Медицински сестри 2. Медицинско обслужване 
 614.23/.26(045)
Ключови думи: 1. професионална компетентност 2. медицински сестри 3. гериатрия 4. пациенти 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2861

- 123 -

Сп А 59

Попова, Надежда.  Кинезитерапевтичен протокол след сухожилна транспозиция в раменна област при пациенти с родова травма на раменен сплит / Надежда Попова, Маргарита Кътева, Георги Петров. // Спорт и наука, 2016, N 5-6, с. 81-87. 

   Целта на публикацията е да се представи адекватен кинезитерапевтичен протокол за следоперативното възстановяване на функцията на раменната става и горния крайник след транспозиция на m. latissimus dorsi и m. teres major. 

1. Кинезитерапия - наръчници и ръководства 
 615.825(045)
Ключови думи: 1. пациенти 2. раменен сплит 3. кинезитерапевтичен протокол 4. сухожилна транспозиция 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3017

- 124 -

Сп Б 539

Попова, Т.  Пасивното тютюнопушене и кардиоваскуларният риск при деца на възраст от 3 до 11 години / Т Попова, И. Стамболова, А. Димитрова. // Здравни грижи, XIII, 2016, N 4, с. 14-19. 

   Тютюнопушенето е една от доказаните, водещи и предотвратими причини за сърдечно- съдови заболявания. Много от бъдещите жертви на пасивното и активно тютюнопушене днес са деца. Целта на настоящото изследване е да се проучил и анализира разпространението на кардиоваскуларния рисков фактор - пасивно тютюнопушене при деца на възраст от 3 до 11 години. 

1. Сърдечно-съдови болести - причинители 2. Детски болести 
 616.12(045)
Ключови думи: 1. пасивно тютюнопушене 2. деца 3. кардиоваскуларен риск 4. тютюнопушене 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2953

- 125 -

Сп Б 542

Такева, И.  Ефект на ранната неврорехабилитация след операция на мозъчен тумор : The effect of early neurorehabilitation after brain tumor surgery / И. Такева. // Физикална медицина, рехабилитация, здраве, 2016, N 4, с. 8-13. 

   Статията има за цел да проследи ефектът от ранната комплексна неврорехабилитационна програма при пациенти след операция на мозъчен тумор. От клиничното изследване се установява наличие на двигателен дефицит, моторна афазия, поведенчески промени. След приложената програма при 55 (85%) от пациентите по скалата на Rankin се отчита преминаване от 4-та в 3-та степен. При 42 (65%) се наблюдава подобрение в показателите на теста на Brunnstorm. 

   с рез. на англ. език

1. Тумор на мозъка 2. Неврохирургия 3. Неврорехабилитация 
 616.8-089:615.825(045)
Ключови думи: 1. мозъчен тумор 2. неврохирургия 3. неврорехабилитация 4. функционален и неврологичен дефицит 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3135

- 126 -

Сп Б 543

Ташева, Румяна.  Функционална диагностика и физиотерапия при тендинит на m. popliteus / Румяна Ташева. // Медицина и спорт, XII, 2016, N 3-4, с. 34-37. 

   Целта на изследването е да се проследи функционалната диагностика и физиотерапията при тендинит на m. popliteus. Разработена е програма по физиотерапия, включваща мекотъканни техники за обработване на бурсата, улесняващите прийоми, техниките позиционно-релаксираща и нервно-мускулна, кинезотепинг апликации. Физиотерапията за възстановяването на m. popliteus е от съществено значение за функцията на менисците, за постигане на мускулен баланс и като краен резултат за комплексната функция на колянната става . 

   с рез. на англ. ез. 

1. Болести на мускулите 2. Рехабилитация - мускули 3. Физиотерапия 
 61:796(045)  + 615.825(045)
Ключови думи: 1. колянна става 2. функционална диагностика 3. мускулни болести 4. физиотерапия 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3013

- 127 -

Сп Б 539

Христова, И.  Необходимост от обучение на медицински сестри за работа в лаборатория за инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания / И Христова. // Здравни грижи, XIII, 2016, N 3, с. 11-16. 

   Целта на изследването е да се определи необходимостта от организиране и провеждане на специализирани курсове за начално обучение на медицински сестри за работа в лаборатория за инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания. 

1. Медицински сестри 2. Обучение 
 614.23/.26(045)
Ключови думи: 1. обучение 2. медицински сестри 3. лаборатория 4. инвазивна и сърдечно-съдова диагностика 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 2950

- 128 -

Сп Б 536

Цветкова, В.  Влияние на стреса от болничната среда върху болното дете : The effect of stress from hospital environment on pediatric hospital patients / В. Цветкова, Силвия Борисова. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, 2017, N 1, с. 29-33. 

   Престоят в болничното заведение е изпълнен с много емоционални моменти, които за малкото дете често са отрицателни. За детето това е период, който го отделя от средата и хората, с които живее и често предизвиква у него психична травма. Понякога на децата им се налага да бъдат хоспитализирани без майката, обстоятелство, което те изживяват е изключително трудно. Периодът на приспособяване към болничното отделение може да бъде по-продължителен. Раздялата с най-близките, с приятелите, с играчките се преживява особено болезнено от децата. 

   с рез. на англ. език

1. Болни деца 2. Медицина - психология 
 616:159.9-053.2(045)
Ключови думи: 1. болнична среда 2. болно дете 3. стрес 4. медицинска психология 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3119

- 129 -

Сп Б 543

Шопов, Никола.  Хипербарната оксигенация в спортната медицина и практика / Никола Шопов. // Медицина и спорт, XII, 2016, N 3-4, с. 30-33. 

   В спорта на високите постижения съществува един актуален въпрос относно използването на нефармакологични методи за повишаване работоспособността на спортистите. Един от тези методи е хипербарната оксигенация (ХБО). Редица изследвания показват положителната роля на използването на ХБО. Редица изследвания показват положителна роля на използването на ХБО за оптимизация на тренировъчния процес и адаптацията на спортистите към физическите натоварвания. Целта на презентацията е да се покаже ползите на този физически метод в различните етапи на подготовка и възстановяване на спортистите, както и неговата ефективност в комплексното лечение на спортните травми. 

   с рез. на англ. ез. 

1. Спортна медицина 2. Спортни травми 
 61:796(045)  + 616(045)
Ключови думи: 1. спортна медицина 2. хипербарна оксигенация 3. спортни травми 4. профилактика и лечение 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3010

- 130 -

Сп Б 536

Янкова, Галя.  Нагласи и действия на здравните професионалисти по отношение на свързаните с бърнаут аспекти на професионалната дейност "Здравна грижа" : Attitudes and actions of health proffesionals in relation to the burnout-related aspects of the health care professional activity / Галя Янкова. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, 1, N 2017, с. 18-24. 

   Целта на настоящото изследване е да се установят нагласите и действията на здравните професионалисти по отношение на т. нар. бърнаут синдром - синдром на прегаряне. Проведено е анкетно проучване на базата на доброволно анкетиране сред 400 здравни професионалисти. За целите на изследването е използвана комплекса методика, включваща два инструмента - Maslach Burn out Inventory - за изследване на бърнаут, и Caring Behaviors Inventory - за измерване на грижите. Резултатите от анкетното проучване сочат, че професионалното прегаряне засяга личната и професионална ефективност на професионалността и води до невъзможност за качествено прилагане на професионалните умения и за изпълняване на обгрижващите функции. 

   с рез. на англ. език

1. Медицински специалисти 2. Професионален стрес 
 614.23/.26:159.944(045)
Ключови думи: 1. бърнаут 2. професионален стрес 3. професионални вредности 4. медицински и здравни специалисти 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3122

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

- 131 -

Сп Б 341

Повторна употреба на вода в индустрията . // Инженеринг ревю, 2016, N 9, с. 62-64. 

   Повторната употреба на отпадъчни води в индустрията може да бъде реализирана в рамките на едно или няколко предприятия, гарантирайки им спестявания от сметките за вода и разходите за пречистване. В зависимост от замърсителите, които съдържат, и предвидената повторна употреба, отпадъчните води могат да бъдат или директно използвани, или първо пречистени и след това използвани (рециклирани). Почти всяко промишлено предприятие може да внедри мерки за повторна употреба на отпадъчни води. Включването на технология за директно повторно използване е относително лесна процедура, но когато се налага и изграждането на система за пречистване, разходите се увеличават значително. 

1. Отпадъчни води, промишлени - пречистване 2. Отпадъчни води, пречистване и използване 
 628.1/.5(045)  + 502:628.3(045)
Ключови думи: 1. преработка на отпадъчни води 2. европейска политика за водите 3. пречиствателни станции и съоръжения 4. преработка на отпадъчни води 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2983

Технология на машиностроенето и металорежещи машини. Системи за автоматизирано производство САПР

- 132 -

Сп А 377

Белев, Йордан.  Енергоефективна система за управление на транспортната лента на широколентова шлайф машина / Йордан Белев, Идилия Бачкова, Георги Попов. // Автоматика и информатика, 49, 2015, N 4, с. 16-21. 

   Отраслите на съвременната промишленост се нуждаят от енергоефективни технологични процеси, по директивата на Европейския съюз за намаляване на вредните емисии от предприятията. Това засяга както оборудването и съоръженията, които реализират тези процеси, така и свързаните с тях системи за управление. Разработването и внедряването на нови енергоефективни системи за управление на наличните дърворежещи машини са съществено важни за подобряване на енергийната ефективност на дървообработващите предприятия. В повечето случаи това налага модернизация на тези машини или отделни техни възли с цел въвеждане на съвременни енергоспестяващи системи за управление. 

1. Системи за управление 2. Транспортни ленти 3. Електрически системи 
 621.313.001.63-52(045)
Ключови думи: 1. системи за управление 2. транспортни ленти 3. електрически системи 4. енергоефективност 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металорежещи машини. Системи за автоматизирано производство САПР 2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2941

- 133 -

Сп А 377

Колева, Елена.  Управление на инсталация за електроннолъчево заваряване / Елена Колева, Володя Джаров, Венцислав Цочев. // Автоматика и информатика, 49, 2015, N 4, с. 22-29. 

   Електроннолъчевото заваряване е съвременен метод за създаване на неразглобяеми съединения във вакуум чрез локално топене и втвърдяване на материал с електронен лъч, прилаган широко в промишлеността индустриално-развитите страни. Той е най-разпространеният метод сред специалните способи на заваряване. Проектирането на система за автоматично управление на вакуумната система на съществуваща скъпа инсталация за електроннолъчево заваряване, изпарение и повърхностна модификация на материали е важна стъпка към разработването на цялостна интегрирана система за управление, анализ, обработка на данни, вземане на решения и мониторинг на процесите на термична обработка, движение на електронния лъч и движението на образци чрез манипулатор на електронния лъч. 

1. Електроннолъчево заваряване 2. Заваряване и родствени процеси - обработка под вакуум 3. Охладителни системи 
 621.791.72(045)  + 681.5(045)
Ключови думи: 1. промишлени инсталации 2. автоматично управление 3. електроннолъчево заваряване 4. вакуумни системи 5. охладителни системи 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металорежещи машини. Системи за автоматизирано производство САПР 
  

Сист. No: 2942

- 134 -

Сп Б 341

Машини за обработка на тръби . // Инженеринг ревю, 2016, N 9, с. 50-54. 

   При обработката на тръби се използват два основни вида машини – за рязане и за огъване. Факторите, от които зависи изборът на определена технология за рязане на тръби са - материалът, от който са изработени тръбите, дебелината на стените им, правоъгълността на ръбовете, както и изискванията за тяхната подготовка и за извършване на вторични процедури на обработка. 

1. Металорежещи машини 2. Тръби 3. Огъване, гофриране, валцуване и др. Щанцоване 
 621.9(045)  + 621.981(045)  + 621.9-529(045)
Ключови думи: 1. металорежещи машини 2. тръби 3. машини за огъване 4. огъване 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металорежещи машини. Системи за автоматизирано производство САПР 
  

Сист. No: 2982

- 135 -

Сп А 19

Тайната на ИСКАР една тиха революция в антивибрационните инструменти . // Машиностроене и електротехника, 2017, N 2, с. 25-26. 

   За да помогне за решаването на проблема с вибрациите ИСКАР е създал широка гама от антивибрационни инструменти, които могат да елиминират този съпътстващ много металообработващи операции феномен. 

1. Металорежещи инструменти 2. Металообработване 3. Вибрации 
 621.9.001.76(045)
Ключови думи: 1. антивибрационни инструменти 2. металообработващи инструменти 3. струговане 4. вибрации 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металорежещи машини. Системи за автоматизирано производство САПР 
  

Сист. No: 3009

- 136 -

Сп Б 341

Угринов, Пламен.  Мажещи вещества за направляващи на металорежещи машини с ЦПУ / Пламен Угринов. // Инженеринг ревю, 2017, N 2, с. 76-96. 

   В експлоатацията на металорежещите машини с ЦПУ направляващите се явяват основен елемент. При плъзгането на подвижния орган по направляващите в контакта на работните им повърхнини възникват сложни трибиологични процеси. Характеристиките на триенето и износването обаче се изменят коренно, ако в сухия контакт се добави течно мажещо вещество, най-често масло . 

1. Металорежещи машини 2. Смазочни масла 
 621.9-529(045)
Ключови думи: 1. металорежещи машини с ЦПУ 2. масла 3. видове 4. приложение 5. свойства 6. смазки 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металорежещи машини. Системи за автоматизирано производство САПР 
  

Сист. No: 3052

- 137 -

Сп Б 341

Хидравлични и електрохидравлични преси . // Инженеринг ревю, 2016, N 8, с. 60-67. 

   Хидравличните преси имат широка приложна област в индустрията при обработката на листови и обемни детайлни изделия от метални и неметални материали, включително каучук, пластмаси и др. В металообработващата промишленост хидравлични преси с различни конструкции се използват за редица формоизменящи и разделителни операции: коване, листово и обемно щамповане (рязане, щанцоване, огъване), изтегляне и дълбоко изтегляне на листов материал, огъване и изправяне на детайли и конструкции, пресоване и избиване на детайли и заготовки, производство на метални и неметални изделия и др. 

1. Хидравлични преси 2. Електрохидравлични преси 3. Листов материал, обработка 
 621.9(045)
Ключови думи: 1. хидравлични преси 2. електрохидравлични преси 3. металообработка 4. изтегляне на листов материал 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металорежещи машини. Системи за автоматизирано производство САПР 
  

Сист. No: 2967

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

- 138 -

Сп Б 341

Оценка на ефективността на помпи . // Инженеринг ревю, 2016, N 8, с. 75-78. 

   Оценката на една помпа представлява експлоатационно изпитване на същата, както и на системата, към която е свързана, като и двете би трябвало да работят в нормален режим. За да се оцени нейната ефективност се изисква измерване на дебита на помпата, нейния напор и мощност, за да бъде определена същинската работна точка на системата. 

1. Помпи 2. Ефективност - енергийна 3. Измерване - методи 
 621.65/.69:620.171(045)
Ключови думи: 1. помпи 2. енергийна ефективност 3. термодинамичен метод 4. конвенционален метод 
Тематични рубрики: 1. Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.  
  

Сист. No: 2968

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 139 -

Сп А 377

Белев, Йордан.  Енергоефективна система за управление на транспортната лента на широколентова шлайф машина / Йордан Белев, Идилия Бачкова, Георги Попов. // Автоматика и информатика, 49, 2015, N 4, с. 16-21. 

   Отраслите на съвременната промишленост се нуждаят от енергоефективни технологични процеси, по директивата на Европейския съюз за намаляване на вредните емисии от предприятията. Това засяга както оборудването и съоръженията, които реализират тези процеси, така и свързаните с тях системи за управление. Разработването и внедряването на нови енергоефективни системи за управление на наличните дърворежещи машини са съществено важни за подобряване на енергийната ефективност на дървообработващите предприятия. В повечето случаи това налага модернизация на тези машини или отделни техни възли с цел въвеждане на съвременни енергоспестяващи системи за управление. 

1. Системи за управление 2. Транспортни ленти 3. Електрически системи 
 621.313.001.63-52(045)
Ключови думи: 1. системи за управление 2. транспортни ленти 3. електрически системи 4. енергоефективност 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металорежещи машини. Системи за автоматизирано производство САПР 2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2941

- 140 -

Сп А 1713

Бонева, Светла.  Пазарни цени на електрическа енергия в България и ЕС / Светла Бонева. // Икономически изследвания, XXV, 2016, N 2, с. 90-128. 

   Разгледан е пазара на електрическа енергия в България и формирането на цените на този пазар. Описани са енергийните пазари на едро и дребно, факторите влияещи върху тях, тяхната същност и значение. 

1. Електричество 2. Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 
 339.13(045)  + 621.31(045)
Ключови думи: 1. електрическа енергия 2. пазари 3. цени 4. проблеми 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2959

- 141 -

Сп А 19

Драганов, Никола.  Разработване и изследване на лабораторен модел на термоелектричен генератор / Никола Драганов. // Машиностроене и електротехника, 2016, N 10-11, с. 34-40. 

   Настоящата статия е посветена на създаването на електроенергия от полупроводников термоелектрически генератор, създаден на базата на елемент на Пелтие. Представено е аналитично описание на термогенериращия процес. Представена е конструкция на разработения лабораторен термоелектричен модел и експериментални електрически схеми за неговото изследване. Проведени и описани са експериментални изследвания, доказващи генерацията на термоелектродвижещо напрежение. Разработката намира конкретно приложение в електрониката и микроелектрониката за изграждане на вградени захранващи термоелектрични системи и интегрални микросистеми с вградени термоелектрически източници на енергия. 

   с рез. на англ. ез. 

1. Генератори - термоелектрически 2. Полупроводникова електроника. Микроелектроника. Полупроводникови прибори. 3. Алтернативни източници на енергия 
 621.382(045)
Ключови думи: 1. генератори 2. полупроводникови елементи 3. алтернативни източници на енергия 4. електроенергия 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 3001

- 142 -

Сп Б 341

Измерване на абсолютна влажност на материали . // Инженеринг ревю, 2017, N 1, с. 52-54. 

   Измерването на влажността има широко поле на приложение – необходимо е както при оценяване качеството на хранителни продукти, така и на химически продукти, дървени въглища, пясък за леярни, строителни материали, керамична маса, кокс и др. 

1. Измерване - методи 2. Измервателни прибори, електронни 3. Датчици 
 389.1(045)  + 621.317.7(045)
Ключови думи: 1. абсолютна влажност 2. относителна влажност 3. измерване на влажност 4. влажност на материали 
Тематични рубрики: 1. Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2988

- 143 -

Сп Б 439

Не просто LED, a smart - LED . // Ютилитис, 2016, N 10, с. 46-47. 

   Нов пазарен анализ на ситуацията в над 90 страни показва устойчив растеж на новите интелигентни системи за улично управление. 

1. Изкуствено осветление, техника 
 628.93(045)
Ключови думи: 1. LED осветление 2. улично осветление 3. умни градове 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 3012

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

- 144 -

Сп Б 341

Контролери за роботи . // Инженеринг ревю, 2016, N 8, с. 46-52. 

   Високотехнологичната автоматизация на редица производствени процеси днес е опосредствана от индустриални роботи. В основата на тяхната интелигентна функционалност са контролерите. По интелигентните контролери и усъвършенстваните вериги за безопасност позволяват на роботизираните системи да работят в по-голяма близост до хората и разкриват възможности за много нови приложения, например координираната работа на повече от един робот в роботизираната клетка. 

1. Контролери 2. Автоматични системи. Роботи. Автомати 
 681.326.001.3(045)
Ключови думи: 1. контролери 2. логически контролери 3. микроконтролери 4. промишлени контролери 5. невронни мрежи 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2966

- 145 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Компоненти за безжично зареждане и захранване / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2016, N 8, с. 31-39. 

   Преносът чрез електромагнитни вълни на необходимата за работата на различни устройства електрическата енергия (Wireless Power Transfer, Wireless Power) WPT е бързо развиваща се през последното десетилетие технология. В настоящата статия са разгледани специфични за реализацията на WPT технологията електронни компоненти с пазарно представяне след 2013 година. 

1. Бобини 2. Транзистори 3. Интегрални схеми 
 621.382.01(045)
Ключови думи: 1. бобини 2. токоизправители 3. полеви транзистори 4. интегрални схеми 5. безжични захранващи модули 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 2964

- 146 -

Сп Б 553

Университетът Cornell разработи радиочип за целия свят . // Нетуърк] NetworkWorld България, 2017, N 1, с. 18. 

   Новият чип със софтуерно филтриране може да се ползва като смартфон, работещ навсякъде по света. 

1. Радиоапаратури и радиоустройства 
 621.396.7(045)
Ключови думи: 1. радио 2. чипове 3. софтуерно филтриране 4. функции 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 3154

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.

- 147 -

Сп Б 341

Измерване на абсолютна влажност на материали . // Инженеринг ревю, 2017, N 1, с. 52-54. 

   Измерването на влажността има широко поле на приложение – необходимо е както при оценяване качеството на хранителни продукти, така и на химически продукти, дървени въглища, пясък за леярни, строителни материали, керамична маса, кокс и др. 

1. Измерване - методи 2. Измервателни прибори, електронни 3. Датчици 
 389.1(045)  + 621.317.7(045)
Ключови думи: 1. абсолютна влажност 2. относителна влажност 3. измерване на влажност 4. влажност на материали 
Тематични рубрики: 1. Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 2988

- 148 -

Сп А 19

Ценев, Илия.  Пропуски в нормативната база при метрологична проверка на средства за измерване / Илия Ценев и др. // Машиностроене и електротехника, 2017, N 1, с. 20-28. 

   През последните пет-шест години в публичното пространство активно се говори за проблеми, които се отнасят до средствата за измерване - електромери, топломери, водомери, разходомери, по чиито показания се заплаща потреблението от гражданите и бизнеса. Никой обаче не информира обществото, че съществуват сериозни пропуски в нормативната база, регламентираща тази специфична метрологична дейност и проверката на средствата за измерване. Очевидно е, че метрологичната дейност на тези средства за измерване е от обществен интерес и от съществено значение за множество заинтересовани страни в страната. 

   с рез. на англ. ез. 

1. Метрология 2. Измерване - методи 
 389.1(045)
Ключови думи: 1. средства за измерване 2. методи за проверка 3. метрологична проверка 4. метрология 5. калибриране 
Тематични рубрики: 1. Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.  
  

Сист. No: 3004

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 149 -

Сп Б 462

Айдоган, Осман.  Vossloh предлага сигурни скрепителни системи с ниски експлоатационни разходи за тунелни проекти / Осман Айдоган. // Железопътен транспорт, 2016, N 11-12, с. 32-33. 

   Със своите доказани нови решения за релсови скрепителни системи за безбаластов железен път VOSSlOH предлага отлична основа за сигурна експлоатация и дълъг експлоатационен живот на инфраструктурата - важни критерии, особено при тунелните проекти. 

1. Железопътно строителство 2. Железопътна инфраструктура - модернизация 3. Експлоатация на железопътния транспорт 
 625.1(045)
Ключови думи: 1. железопътна инфраструктура 2. железопътно строителство 3. експлоатация на транспорта 4. строителни материали 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.  
  

Сист. No: 2949

- 150 -

Сп Б 448

Василев, Васил.  Батерията, която сама се охлажда / Васил Василев. // Логистика, XIII, 2017, N 4, с. 59. 

   Тежкотоварните мотокари не са от най-използваните машини в складовите операции. Батериите от тежкотоварните машини, използвани за продължителни операции, трябва да се охлаждат с цел опазване на експлоатационния живот и живота им за работа. PowePlusLife батерията предлага практическо решение в тази насока. 

1. Батерии - акумулаторни 2. Електрокари, устройство и конструкция 
 621.335.5(045)
Ключови думи: 1. акумулаторни батерии 2. охлаждане 3. електрокари 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3123

- 151 -

Сп Б 438

Григоров, Десислав.  Електрическото бъдеще на доставките / Десислав Григоров. // Камиони, 2017, N 3, с. 34-35. 

   Изпълняването на поръчките в последните километри до крайна точка на доставка става все по-голямо предизвикателство за транспорта. Градската среда поставя много ограничения, свързани с трафика, въглеродните емисии и местата за паркиране. 

1. Автомобили - електрооборудване 2. Автомобилна навигация 
 629.113:621.07(045)
Ключови думи: 1. електрически двигатели 2. хибридна силова линия 3. електромагистрали 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3042

- 152 -

Сп Б 438

Григоров, Десислав.  Стъпка напред - дигитални решения и услуги FleetBoard / Десислав Григоров. // Камиони, 2017, N 4, с. 38-40. 

   В условията на модерен и динамично развиващ се свят свързаните автомобили, набиращите все по-голяма скорост и обем потоци от информация от и за автомобилите, инфраструктурата и множеството системи, обединяващи цяла бази данни около водача, неговия автомобил и транспорта се превръща във все по-голямо предизвикателство. това е причината за създаването на FleetBoard от Daimler. 

1. Автоматизирани системи 2. Автомобилен транспорт 
 007.5(045)  + 656.13(045)
Ключови думи: 1. автоматизация на управлението 2. товарен транспорт 3. организация на транспорта 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3124

- 153 -

Сп Б 462

Евтимов, Симеон.  Системното железопътно инженерство / Симеон Евтимов. // Железопътен транспорт, 2017, N 5, с. 24-30. 

   Целта на системното инженерство се дефинира така: гарантиране на системния подход при пренасяне на функциите и изискванията към цялата система върху изискванията към отделните подсистеми и взаимодействието между тях. Едва след разделянето на инфраструктурата от превозвачите стана кристално ясно, че железницата трябва да действа като система, интегрираща различните подсистеми с пряко или непряко въздействие върху качеството на транспортната услуга. 

1. Железопътна инфраструктура - модернизация 2. Системно инженерство 
 625.1(045)
Ключови думи: 1. железопътен транспорт 2. железопътно строителство 3. системно инженерство 4. инженерен подход 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.  
  

Сист. No: 3179

- 154 -

Сп Б 341

Електромотори за автомобилната промишленост . // Инженеринг ревю, 2016, N 9, с. 33-38. 

   Oт средата на миналия век насам в конструкцията на автомобилите се влагат все повече електромотори. Областта на приложение на електродвигателите (ЕДГ) с управление по скорост и въртящ момент постоянно се разширява заедно с нарастващите потребности от икономия на гориво, повече удобство и комфорт и по-екологосъобразен транспорт. С динамичния напредък в областта на силовата и управляваща електроника и технологичните подобрения в сферата на високоенергийните магнити, разходната ефективност на такива решения значително се е подобрила. 

1. Автомобилна промишленост 2. Електродвигатели 3. Електромотори 
 629.113:621.38(045)
Ключови думи: 1. електромотори 2. електродвигатели 3. автомобилна промишленост 4. електрическо задвижване 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2969

- 155 -

Сп Б 438

Значение и роля на моторното масло . // Камиони, 2016, N 10, с. 60-62. 

   Двигателят на моторното превозно средство е подложен на големи натоварвания и на неговата устойчивост влияят много фактори. Смазочните материали имат решаващо значение и двигателят никога не трябва да остава без масло. 

1. Смазване. Смазочни масла, двигатели с вътрешно горене 2. Автомобили - горива и смазки 3. Материали, смазочни 
 621.43:621.892(045)
Ключови думи: 1. моторни масла 2. смазочни продукти 3. смазване на двигателя 4. гориво-смазочни материали 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2990

- 156 -

Сп А 14

Кузьмин, В.  Беспилотные автомобили: уже не фантастика! / В Кузьмин. // Автомобильный транспорт, 2016, N 7, с. 2-17. 

   На 2 Октомври 1896 година Готлиб Даймлер подава заявка за получаване на патент за първия камион в историята. Днес се наблюдава стремеж за обезпечаване на движението на транспортните средства без постоянното вмешателство на човека. Затова със стремежа автомобила да се управлява дистанционно, все повече се доближаваме до изначалния смисъл на термина "автомобил" (от гр. "auto" самостоятелно и лат . термин "mobilis" - подвижен). Следователно автомобилът е самостоятелно движещо се, автономно транспортно средство. 

1. Транспортна система 2. Компютри - софтуерни продукти 
 629.114.4(045)  + 629.113:621.38(045)
Ключови думи: 1. безпилотни автомобили 2. тежкотоварни автомобили 3. системи за автоматизация 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2972

- 157 -

Сп Б 341

Новости при технологиите на 3D печат в автомобилната индустрия . // Инженеринг ревю, 2017, N 1, с. 55-56. 

   Автомобилните компании се стремят да намалят производствените си разходи и загубата на материали, като в същото време увеличат темповете на производство. Това са и основните предимства, които ефективната технология за 3D печат за нуждите на автомобилната промишленост може да предложи. 

1. 3D печат 2. Автомобилна промишленост 
 629.113.001.76(045)
Ключови думи: 1. 3D печатане 2. автомобилна индустрия 3. автомобилно производство 4. оптимизация на топологията 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2989

- 158 -

Сп А 19

Съвременните инструменти на ИСКАР за автомобилната индустрия . // Машиностроене и електротехника, 2016, N 12, с. 19-22. 

   Непрекъснато променящите се фактори, като цените на горивата, все по-големите правни изисквания към защитата на околната среда и новите технологии променят и самото автомобилостроене. Тези фактори също така увеличават и съществуващата конкуренция между производителите на автомобили и диктуват тенденциите на съвременното производство. 

1. Автомобилна промишленост 2. Автомобили. Автомобилостроене. Модернизация 
 629.113.001.76(045)
Ключови думи: 1. автомобилна индустрия 2. оптимизация на производството 3. автомобилостроене 4. устройство на автомобили 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3002

- 159 -

Сп Б 462

Тасев, Йордан.  Обновяването на пътническите вагони е неотложна задача : Намаляването на времето за пътуване и комфортът ще възвърнат доверието към железниците / Йордан Тасев, Милчо Лепоев, Петър Тасев. // Железопътен транспорт, 2017, N 2, с. 14-16. 

   В статията се описват проблемите на жп вагоните, както и насоки за решаването им в България. 

1. Вагони - ремонт и експлоатация 
 656.2(045)
Ключови думи: 1. вагонен парк 2. оптимизация 3. насоки на развитие 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2954

- 160 -

Сп Б 438

Трайков, Любен.  Охлаждащи течности за двигатели с вътрешно горене / Любен Трайков. // Камиони, 2016, N 10, с. 64-65. 

   Антифризът е охладителна течност, която не само замръзва при значително по-ниски температури от тези на водата, но има и допълнителни функции - антикорозионни, ограничава кавитацията и т.н. 

   Ч. 1

1. Двигатели с вътрешно горене 2. Автомобили, защита от корозия 
 621.43(045)
Ключови думи: 1. охлаждаща течност 2. антифризи 3. кавитация 4. корозия по автомобили 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2991

- 161 -

Сп Б 438

Трайков, Любен.  Охлаждащи течности за двигатели с вътрешно горене / Любен Трайков. // Камиони, 2017, N 1, с. 56-59. 

   Разнообразието от продукти и липсата на яснота затрудняват избора, особено ако трябва да допълним охладителната система, а нямаме оригинална течност. 

   Ч. 2

1. Двигатели с вътрешно горене 2. Автомобили, защита от корозия 
 621.43(045)
Ключови думи: 1. охлаждаща течност 2. антифризи 3. кавитация 4. корозия на автомобили 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 2992

- 162 -

Сп А 18

Экологические проблемы современных транспортных средств, в том числе электромобилей  / А. М. Сайкин и др. // Вестник машиностроения, 97, 2017, N 2, с. 84-87. 

   Изследват се причините за високата концентрация на вредни вещества в салона на транспортните средства. Разработена е система за пречистване на въздуха. Представените резултати са направени на стенд. Показва се необходимостта от разработка на технически изисквания за салонните филтри и въздухопречистватели. 

1. Замърсяване на въздуха, пречистване 2. Автомобилен транспорт - експлоатация 
 546.217.05(045)  + 656.13(045)
Ключови думи: 1. автомобили 2. салонни филтри 3. пречистване на въздуха 4. нормативни документи 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3168

Механизация на селското стопанство. Селскостопански.

- 163 -

Сп А 79

Братоев, Красимир Петров.  Universal deviceform improvement of seeders for operating in a reduced tillage mode : Универсално устройство за усъвършенстване на редосеялките за работа при намален брой обработвания на почвата / Красимир Петров Братоев, Георги Великов Митев. // Механизация на земеделието, LXII, 2016, N 4, с. 9-11. 

   Технологичния процес при отглеждането на различни култури следва специфична честота и всяко отклонение от качествените индикатори води до нежелани негативни последици. Сеитбата е продължение на предсеитбеното третиране на почвата, което от своя страна е продължение на т. н. дълбока оран. Голям брой от стопанствата не използват подходящият технологичен набор от машини за прилагане на иновативни технологии. В тези случаи има възможност за бърза реконструкция на вече съществуващите машини, които да изпълняват по- специфични операции. Сеитбата е най-важната от всички технологични процеси, затова подготовката на редосеялките за работа в интегриран режим е от изключителна важност и по този начин да срещнем предизвикателството на намаленият брой на третирания на почвата. 

1. Почви, подготовка и оране 2. Механизация на селското стопанство 
 631.51(045)
Ключови думи: 1. технологични процеси 2. почва 3. третиране 4. сеитба 5. редосеялки 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 3036

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.

- 164 -

Сп А 2032

Askavicuite, Rita.  New lithuanian potato varieties and their resistance to phythophthora infestans (mont.)de bary / Rita Askavicuite, Audrius Kacergius, Almantas Razukas. // Bulgarian journal of agricultural science, 23, 2017, N 1, s. 107-112. 

   Целта на тази студия е да се потвърди факта за устойчивостта на сортовете литовски картофи срещу агента на картофената мана. Резултатите показаха, че картофите от различни сортове в различни периоди на зреене са неравномерно инфектирани от картофената мана. Болестта се разпространява повече при ранните сортове, за разлика от по-късните. 

1. Картофопроизводство 2. Бактериални и вирусни болести на растенията 
 635.2(045)
Ключови думи: 1. картофена мана 2. устойчивост 3. картофи 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3130

- 165 -

Сп А 2032

Atanasov, S. S.  An intelligent approach of determining relationship between tomato leavs color and soil moisture and temperature / S. S. Atanasov, P. I. Daskalov, V. I. Nedeva. // Bulgarian journal of agricultural science, 22, 2016, N 6, с. 1027-1035. 

   Тази статия презентира модел на връзка между почвената влажност и температура и цвета на листата на оранжерийните домати. 

1. Домати - агротехника - наръчници и ръководства 
 635.64(045)
Ключови думи: 1. почва 2. влажност 3. температура 4. домати 5. нелинейни модели 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3011

- 166 -

Сп Б 383

Бакаливанова, Тодорка.  Характеристика на стокови яйца при съхранение. Липидна пероксидация при кулинарна обработка : Част III. Промени при съхранение на стокови яйца / Тодорка Бакаливанова, Николай Калоянов. // Птицевъдство, 2016, N 3, с. 19-22. 

   Проследени са промените при съхранение на яйца от ярки и кокошки след линеене на хибрида Lochmann, отглеждани подово. Линеенето влошава морфологичните и функционалните качества на яйцата и те трябва да се съхраняват според изискванията на Наредбата за търговия с яйца за консумация. 

1. Домашни птици 2. Яйца 
 636.5:637.4(045)
Ключови думи: 1. животновъдство 2. птицевъдство 3. яйца 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3112

- 167 -

Сп Б 383

Бакаливанова, Тодорка.  Характеристика на стокови яйца при съхранение. Липидна пероксидация при кулинарна обработка : Част IV. Промени при съхранение на стокови яйца на ярки и кокошки от породата ISA / Тодорка Бакаливанова, Николай Калоянов. // Птицевъдство, 2016, N 4, с. 22-27. 

   Тази част от статията е посветена на промените при съхранение на яйца от ярки и кокошки от породата ISA, подово отглеждани, съхранявани 42 дни от датата на снасяне. Определение са морфологичните показатели на белтъка и жълтъка и функционалните качества на белтъка по методи, описани в сп. Птицевъдство, 3, 2016 година. 

1. Домашни птици 2. Яйца 
 636.5:637.4(045)
Ключови думи: 1. животновъдство 2. птицевъдство 3. яйца 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3113

- 168 -

Сп Б 383

Бакаливанова, Тодорка.  Характеристика на стокови яйца при съхранение. Липидна пероксидация при кулинарна обработка : Част V. Опит с яйца от търговската мрежа при подово, клетъчно и свободно отглеждане на кокошките / Тодорка Бакаливанова. // Птицевъдство, 2016, N 5, с. 29-31. 

   В материала са представени резултатите от наблюдения с яйца от търговската мрежа. В опита са включени яйца от подово, клетъчно и свободно отглеждани кокошки. Отчетени са височините и диаметрите на плътния белтък и на жълтъка, въз основа на които са определени индексите на белтъка и жълтъка. Яйцата са анализирани на 28-ия ден от съхранението съгласно указанията на етикета. Всички яйца са клас А, категория L. 

1. Домашни птици 2. Яйца 
 636.5:637.4(045)
Ключови думи: 1. животновъдство 2. птицевъдство 3. яйца 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3114

- 169 -

Сп Б 383

Бакаливанова, Тодорка.  Характеристика на стокови яйца при съхранение. Липидна пероксидация при кулинарна обработка : Част VI. Влияние на кулинарната обработка върху физикохимичния профил и окислението на яйчните липиди / Тодорка Бакаливанова. // Птицевъдство, 2017, N 1, с. 28-29. 

   Предмет на статията са физикохимичните характеристики на сурови, варени, пържени и печени яйца, произволно избрани от търговската мрежа. Направен е следният извод - яйцата независимо от начина им на обработка, са подходяща храна за всички възрастови групи и подрастващи, като за предпочитане са варените яйца. 

1. Домашни птици 2. Яйца 
 636.5:637.4(045)
Ключови думи: 1. животновъдство 2. птицевъдство 3. яйца 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3115

- 170 -

Сп А 1713

Башев, Храбрин.  Дефиниране и оценка на устойчивостта на фермите / Храбрин Башев. // Икономически изследвания, XXV, 2016, N 3, с. 158-188. 

   Анализирано и дискутирано е развитието на концепцията за устойчивост на фермата и на основните подходи за нейната оценка, На тази основа е дефинирана устойчивостта на фермата. 

1. Ферми - управление - ръководство 2. Икономика 
 631/635(045)
Ключови думи: 1. ферми 2. устойчивост 3. оценка 4. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2960

- 171 -

Сп Б 383

Белоречков, Димитър.  Генетичното разнообразие и опазването на птичите популации / Димитър Белоречков. // Птицевъдство, 2017, N 1, с. 20-27. 

   Биологичното разнообразие при птиците се отнася до запазените генетични варианти в рамките и между видовете птици (кокошки, пуйки, токачки, пъдпъдъци, патици, гъски, фазани и др.), разпръснати по целия свят. Глобалното биоразнообразие от птици представлява жизненоважен генетичен резервоар с огромен потенциал за принос към големите иновации в производството на храни, биотехнологиите и е база за приложни изследвания от значение за здравето на хората и животните. 

1. Птицевъдство 2. Биологично разнообразие 
 636.6.082(045)
Ключови думи: 1. птицевъдство 2. биоразнообразие 3. генетично разнообразие 4. популационна генетика 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3111

- 172 -

Сп А 181

Божинов, Божин.  Памукът - ключови фактори за устойчиво производство / Божин Божинов. // Растителна защита, 2017, N 3, с. 10-13. 

   Исторически памукът като култура у нас е заемал изключително вариращи по размер площи - от 7000-8000 дка в началото на ХІХ в., до впечатляващите 1 800 000 дка през 1953 г. и последващ спад до нов минимум от около 3000 дка през 2014 г. Прегледът на причините за тези изключителни флуктуации показва, че културата е във възход в периоди на специална подкрепа н национално ниво и в драстичен спад при липсата и. 

1. Памукопроизводство - България 
 633.51(497.2)(045)
Ключови думи: 1. памук 2. памукопроизводство 3. отглеждане на памук 4. памукоприбиращи машини 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3105

- 173 -

Сп А 181

Боровинова, Мария.  Борба с черешовата муха при биологично производство / Мария Боровинова, Вилина Петрова. // Растителна защита, 2017, N 3, с. 46-47. 

   От неприятелите по черешата черешовата муха Rhagoletis cerasi нанася най-големи щети и ако не се води борба срещу нея, червивостта на плодовете през отделни години може да достигне до 90 %. 

1. Овощни дървета - неприятели 2. Растителна защита 
 634.2:632(045)
Ключови думи: 1. череша 2. черешова муха 3. биологично производство 4. растителна защита 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3106

- 174 -

Сп А 181

Ботева, Хриска.  Нови решения при храненето на зеленчуковите култури / Хриска Ботева. // Растителна защита, 2016, N 1, с. 38-42. 

   Храненето на културните растения е един от най-важните проблеми на съвременната селскостопанска наука. Неговата значимост и перманентна актуалност произтичат от първостепенната роля на хранителните вещества за нормалното развитие на растенията. През последните години торовете (минерални и органични) се разглеждат не само като средство за увеличаване на добивите, но и като начин за производство на екологична продукция. В световен мащаб непрекъснато нараства значението на технологиите с екологична насоченост. 

1. Торове. Торене. Стимулиране растежа на растенията 
 631.81(045)
Ключови думи: 1. органични торове 2. минерални торове 3. биопродукти 4. хранене на растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3095

- 175 -

Сп А 181

Вълкова, Мирослава.  Познати и непознати инвазивни растителни видове в България / Мирослава Вълкова. // Растителна защита, 2016, N 10, с. 9-12. 

   Растенията и животните понякога естествено се разпространяват в нови местообитания - или чрез естествените си миграции, или чрез наводнения бури и други събития. Видовете могат да бъдат транспортирани и от хората, било то умишлено или пък случайно. Когато някой вид бъде въведен в области извън своето естествено обитание, той става известен като екзотичен, чужд. Някои от тези "пътници" са законни, други - не, но много от тях са просто нашественици. 

1. Инвазивни растения 2. Аклиматизация - на растения 3. Плевели 
 581.9(497.2)(045)  + 632.5:632(045)
Ключови думи: 1. инвазивни растения 2. плевели 3. растения - аклиматизация и интродукция 4. защита на растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3093

- 176 -

Сп А 62

Гандев, Стефан.  Размножаване на орех - обзор : Valnut propagation - an overview / Стефан Гандев. // Растениевъдни науки, 53, 2016, N 4, с. 3-10. 

   В статията се прави обзор на методите за размножаване на ореха. Посочват се и се дискутират резултати от отделни експерименти. Най-голямо внимание е отделено на присаждането на пъпка и на калем, като най-обещаващи техники за размножаване на този овощен вид. Обсъжда се и влиянието на отделни елементи - като сорт, температура и влажност, върху успеха на присаждането. Прави се заключение, че страните производителки на орехов посадъчен материал биха могли да увеличат производството си посредством комбинирането на различни методи за размножаване. 

   с рез. на англ. език

1. Орехоплодни растения 2. Размножаване на орех 
 634.5:631.53(045)
Ключови думи: 1. орех 2. присаждане 3. калеми 4. размножаване 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3128

- 177 -

Сп А 181

Димитрова, Мая.  Диференциран подход при борба с плевелите [по памука] / Мая Димитрова, Димитър Стойчев. // Растителна защита, 2017, N 3, с. 26-28. 

   Памукът е култура, която се характеризира с дълъг вегетационен период - 5-6 месеца (V-Х вкл.). Тя е силно чувствителна към заплевяване още от най-ранните си фази на своето развитие. Видовият състав на плевелите, както и съотношението между отделните видове в плевелните асоциации се определят от голям брой фактори. 

1. Влакнодайни растения - памук 2. Плевели - методи за борба 
 633.51:632.5(045)
Ключови думи: 1. памук 2. вредители по памука 3. борба с плевелите 4. хербициди 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3104

- 178 -

Сп А 62

Димова, Дарина.  Агробиологична характеристика и продуктивни възможности на перспективни линии зимен фуражен ечемик от var. parallelum / Дарина Димова. // Растениевъдни науки, 53, 2016, N 1-3, с. 43-48. 

   Целта на изследването е да се проучи агробиологичната характеристика на продуктивността на перспективни линии зимен фуражен ечемик от var. parallelum. Установено е, че новосъздадените линии са стабилизирани и притежават много по-добро съчетание от агробиологични, продуктивни качества и добри качествени показатели на зърното. С много добра доказаност и през трите години на проучване е линията К-566-10. Тя притежава и най-висок добив средно за периода - 7990 kg/ha, освен това има и най-високо съдържание на суров протеин - 13,50%. С най-голямо влияние върху проявата на продуктивността на проучваните образци е факторът условия на годината, който заема 42% от общото вариране. 

   с рез. на англ. език

1. Ечемик 2. Селекция 
 633.16:631.52(045)
Ключови думи: 1. ечемик 2. агробиологична характеристика 3. селекция 4. продуктивност 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3110

- 179 -

Сп А 181

Динчева, Цветанка.  Торене [на зелето и сродни растения] / Цветанка Динчева. // Растителна защита, 2017, N 2, с. 41-42. 

   Торенето е един от важните фактори при отглеждането на главесто зеле, алабаш, броколи и карфиол. Необходимо е да се внесат достатъчно хранителни вещества, които да осигурят оптимален растеж и добив на растенията, като количеството на торовете трябва да е съобразено с почвения тип и запасеността с основните хранителни елементи, предшественика и изискванията на отглежданите култури. 

1. Зеленчуци със стебла, листа и цветове, които се консумират 2. Торове и торене 
 635.3/.5:631.8(045)  + 631.54(045)
Ключови думи: 1. зеле 2. зеленчуци 3. торове и торене 4. хранене на растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3101

- 180 -

Сп Б 324

Донева, Катерина.  Влияние на топлинните свойства на почви с различен механичен състав върху интензивността на топлинния поток : Influence of Thermal Properties of Soils with Different Texture on Doil Heat Flux / Катерина Донева, Милена Керчева, Станимир Стойнов. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 50, 2016, N 1, с. 5-13. 

   Влиянието на топлинните свойства на почви с различен механичен състав върху интензивността на топлинния поток в почвата е изследвано с данни за Алувиално-ливадна и Делувиално-ливадна почва. Използвани са ежедневни данни за топлинния поток на повърхността на почвата, измерен с топломер в 12.30 ч. и данни за температурата на почвата под трева през избрана суха година. Повърхността на Алувиално-ливадната почва е средно песъчливо глинеста, а на Делувиално-ливадната почва - леко глинеста. Глинестата почва набъбва при навлажняване, а при изсъхване се свива и се образуват пукнатини. При по-леката по механичен състав Алувиално-ливадна почва, просъхването на повърхностния слой през сухите месеци води до понижаване на коефициента на топлопроводност и намаляване на топлинния поток в почвата. При глинестата Делувиално-ливадна почва, коефициентът на топлопроводност и интензитетът на топлинния поток в почвата през деня са високи и през сухите летни месеци, което може да се обясни със свиването на почвата при изсъхване. 

1. Почвознание. Почвени изследвания 2. Химически и физико-химически свойства на почвата, съставни части на почвата 
 631.43(045)
Ключови думи: 1. почви 2. почвознание 3. състав на почвите 4. топлинен поток 5. свойства на почвата 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2922

- 181 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Почвени грешки при приложение на почвена нулева обработка / Петко Иванов. // Агробизнесът, 15, 2017, N 3, с. 35-37. 

   Нулевата обработка, или директната сеитба, е част от консервационната система в земеделието. Тя представлява директно засяване на семената без предварително разрохкване на почвата и отстраняване на растителните остатъци от предшествениците. Целта на директната сеитба е редуциране на производствените разходи, запазване на почвата от ерозия, борба с плевелите, приемане и съхраняване на водата от валежите, повишаване на органичното число на почвата и намаление на емисиите от парникови газове. За много страни с предимно сух климат, нулевите обработки се възприемат като нова революция в земеделието. 

1. Механически и физически свойства на почвата 2. Агротехника - почви, подготовка и оране 
 631.51(045)
Ключови думи: 1. директна сеитба 2. нулева обработка 3. ползи 4. приложение 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3044

- 182 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Кестенът - ценен ядков плод / Петко Иванов. // Агробизнесът, 15, 2017, N 5, с. 45-46. 

   В статията се описва значението на кестена, неговите биологични особености, за какво се използва, специфики при отглеждането му, болести и неприятели и екологични изисквания. 

1. Орехоплодни растения 
 7.043 *(045)
Ключови думи: 1. кестен 2. значение 3. отглеждане 4. болести и вредители (в растениевъдството ) 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3125

- 183 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Черешата - прогресиращ вид в българското овощарство / Петко Иванов. // Агробизнесът, 15, 2017, N 6, с. 45-46. 

   Черешата е втората по значение след ябълката листопадна култура в страните с умерен климат. Нейното значение се определя основно от ранното узряване напролет, когато на пазара няма достатъчно плодове. С ценния си хранителен състав и прекрасен вкус, черешите допринасят за пълноценното хранене и здраве на човек. 

1. Костилкови плодови растения 2. Овощарство 3. Отглеждане на растенията 
 634.2:631.54(045)
Ключови думи: 1. череша 2. отглеждане на овошки 3. овощарство 4. производство на череши 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3167

- 184 -

Сп Б 526

Иванова, Божидара.  Екобъдеще чрез мидени рифове / Божидара Иванова. // Новата икономика, LXIV, 2017, N 2 (70), с. 100-101. 

   Технологията Risa Reef дава възможност за връщане на екологичния баланс в крайбрежните води. Тя предлага прекрасни натурални условия за изхранване, укритие и възпроизводство на богато съобщество от морски обитатели. Еко-възстановяващата технология (ORTO - Ocean Reef-Toewer Cases) защитава бреговата ивица от абразия и позволява производството да излезе от все по-замърсените заливи. В дългосрочен план се предвижда технологията да се разпространява под формата на ноу-хау, изграждане и продажба на технологични линии за производство на цели рифове или елементи за тях и др. 

1. Развъждане на мекотели 2. Инвестиции в селското стопанство 3. Селско стопанство - екология 
 639.4:502(045)  + 338.43(045)
Ключови думи: 1. екологични инвестиции 2. възстановяване на околната среда 3. иновативни технологии 4. миди 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  3. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 2961

- 185 -

Сп А 62

Илиева, Анна.  Фенотипна оценка на изменчивостта по качествени показатели при образци панонски фий (Vicia pannonica ssp. pannonica Grantz) : Phenotypic evaluation of variability in quality trains of Hungarian vetch (Vicia pannonica ssp. pannonica Grantz) accessions / Анна Илиева, Галина Найденова. // Растениевъдни науки, 53, 2016, N 4, с. 63-67. 

   Изследвано е съдържанието на суров протеин, сурови влакнини, макроминерали и водоразтворими захари в сухата фуражна маса от 21 генотипа - сортове и популации панонски фий. Установена е вариабилност по отношение стойностите на елементите, които определят химическата характеристика на надземната биомаса от вида. 

   с рез.на англ. език

1. Фуражни треви. Ливадни треви 
 633.2/.3:631.52(045)
Ключови думи: 1. фуражни растения 2. зелен фураж 3. хранителна стойност 4. качество на фуража 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3134

- 186 -

Сп Б 324

Илиева, Диляна.  Влияние на изложението на склона върху основните фактори на плоскостна водна ерозия : Influence of Slope Aspect on the Main Erosion Factors of Sheet Water Erosion / Диляна Илиева. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 50, 2016, N 1, с. 15-20. 

   Изложението е един от елементите на релефа, който оказва значимо влияние върху ерозионните процеси на почвата. То се явява важен показател за развитието на растителността в зависимост от температурата, степента на отразяване на слънчевото греене, влажността на почвата и др. Според изследванията южните склонове са подложени на по-интензивна ерозия в сравнение със северно изложените склонове. Целта на настоящата разработка е да се определи влиянието на изложението на склоновете върху стойностите на основните ерозионни фактори, като е изследвана територията на НП "Централен Балкан". 

1. Ерозия на почвата 2. Изследване на почвата 
 631.45(045)
Ключови думи: 1. водна ерозия 2. ерозия на почвата 3. влажност на почвата 4. изследване на почвите 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2923

- 187 -

Сп Б 403

Илчева, Г.  Продуктивност на фасул, отгледан в условията на периодичен воден дефицит : Productivity of common bean grown under periodical water stress conditions / Г Илчева. // Екология и бъдеще = Ecology and future, 15, 2016, N 4, с. 36-42. 

   За целта на изследването са използвани данни от тригодишен полски опит за проучване на поливния режим на фасул (сорт Добруджански 7). Ефектът от прилагането на нарушен поливен режим, както и неговите елементи, зависят в голяма степен от метеорологичните условия през вегетационния период , като с най-съществено значение са валежите и температура на въздуха. 

1. Бобови растения 2. Напояване. Норми 
 633/635(045)
Ключови думи: 1. фасул 2. продуктивност 3. воден стрес 4. воден дефицит 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 2947

- 188 -

Сп Б 382

Йорданов, Йордан.  Винарският туризъм в България днес - умението да търсиш вдъхновение в корените на своя народ и историята на виното по света / Йордан Йорданов. // Лозарство и винарство, 2016, с. 12-16. 

   Много са причините, довели до възникването на винения туризъм като все по-атрактивна и търсена съвременна форма на алтернативен туризъм в България и в много страни и региони по света, някои дори без опит или традиции. 

1. Алтернативен туризъм 2. Винопроизводство - история 
 663.2-057.68(045)
Ключови думи: 1. алтернативен туризъм 2. винен туризъм 3. история на виното 4. винопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. История. География. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 2997

- 189 -

Сп А 62

Киряков, Иван.  Устойчивост на български сортове фасул към набор от раси на Coolletotrichum lindemuthianum : Resistance of Bulgarian common bean varieties to a set of races Coolletotrichum lindemuthianum / Иван Киряков, Димитър Генчев. // Растениевъдни науки, 53, 2016, N 4, с. 20-26. 

   Използването на устойчиви сортове се счита за най-ефикасния икономически изгоден подход за контрол на антракозата по фасула. Целта на настоящото проучване е: 1) установяване реакцията на 11 български сорта фасул към девет раси на C. lindemuthianum; 2) идентифициране на расово-специфични гени за устойчивост на основа вирулентността на използваните в изследването раси на патогена. Проучваните сортове са подходящи донори за селекцията на устойчивост към разпространените в страната раси на C. lindemuthianum. 

   с резюме на англ. език

1. Бобови растения 2. Растителна защита 
 635.65:632.4(045)
Ключови думи: 1. фасул 2. антракноза 3. болести по фасула 4. растителна защита 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3131

- 190 -

Сп А 280

Клинични признаци и патоморфологични изменения при свинете, засегнати от дезинтерия  / Албена Димитрова и др. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 53, 2016, N 1-2, с. 34-42. 

   В статията се описват клиничните принципи, по които може да бъде разпозната дизентерията при прасетата, както и етапите и формите на протичане на болестта. 

1. Селскостопански животни - Болести 2. Болести на червата 
 636(045)
Ключови думи: 1. дизентерия 2. свине 3. клинични признаци 4. изменения 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2948

- 191 -

Сп Б 329

Костадинова, Светла.  Биостимулаторите в растениевъдството / Светла Костадинова. // Земеделие плюс, 2017, N 3/4 (276), с. 3-7. 

   Растителните биостимулатори съдържат вещество/а и/или микроорганизми, чиято функция, когато се прилагат към растенията и/или ризосферата им, е да стимулират естествени процеси за повишаване/ подобряване ефективността на хранителните вещества, толерантността към абиотичния стрес и качество на продукцията. 

1. Органични и биологични торове 2. Растениевъдство 
 631.81(045)
Ключови думи: 1. биостимулатори 2. растения 3. хранене 4. характеристики 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3153

- 192 -

Сп А 181

Логинова, Екатерина.  Как да определим по-често срещаните болести и неприятели по тиквовите култури полско производство? / Екатерина Логинова. // Растителна защита, 2017, N 4, с. 48-54. 

   При полски условия се отглеждат краставици - основно късоплодни готварски тиквички, дини, пъпеши и тикви. Технологичните процеси от семе до края на реколтирането обхващат периода от март до октомври. Очевидна е ролята на производството като свързващо звено с оранжерийното за целогодишна циркулация на болести и неприятели при тези култури. Комплексът на вредните организми е почти идентичен за двете производствени направления. 

1. Болести и неприятели и борбата с тях 2. Тиквови растения 
 635.1/.8:632(045)
Ключови думи: 1. тиквови култури 2. полско производство 3. неприятели 4. болести 5. диагностика 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3117

- 193 -

Сп А 181

Машева, Стойка.  Болести [по зелевите култури] / Стойка Машева. // Растителна защита, 2017, N 2, с. 26-28. 

   .За да отгледаме здрави растения от зелевите култури, трябва да познаваме някои по-важни видове болести, които се развиват в зеленчуковата градина от какво и как се причиняват . 

1. Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 
 635.3/.5:632(045)
Ключови думи: 1. болести по зелевите култури 2. болести по растенията 3. растения 4. болести по зеленчуците 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3102

- 194 -

Сп А 213

Мендева, Виктория.  Влияние на инвестициите върху жизнеспособността на земеделските стопанства / Виктория Мендева. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 61, 2016, N 1, с. 53-59. 

   Целта на настоящата статия е да се установи ефективността на извършените инвестиции в земеделските стопанства и да се оцени тяхното влияние върху икономическата им жизнеспособност. Изследването се базира на сравнителен анализ на жизнеспособността на две земеделски стопанства чрез метода на конкретния казус. Изследваните стопанства са в различни производствени направления с различен юридически статут. В резултат от анализа е обоснована необходимостта от прилагането на система от показатели за анализ на икономическата жизнеспособност на земеделските стопанства. 

1. Инвестиции в селското стопанство 2. Икономика на селското стопанство 
 338.43(045)  + 631.16(045)
Ключови думи: 1. инвестиции в агрофирмите 2. икономика на селското стопанство 3. управление на финанси 4. оценка на финансово състояние 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2925

- 195 -

Сп Б 526

Митев, Владимир.  Земеделието пристъпва към космоса / Владимир Митев. // Новата икономика, LXIV, 2017, N 4 (72), с. 112-114. 

   Пряко следствие от овладяването на нови технологии е възможността в бъдеще хора да колонизират Марс и да го направят свой дом, култивирайки храните, които ще ползват на място. 

1. Земеделски стопанства 
 631/635(045)
Ключови думи: 1. земеделие 2. Марс 3. развитие 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3043

- 196 -

Сп А 181

Митков, Аньо.  Борба срещу плевелите при бобовите култури / Аньо Митков и др. // Растителна защита, 2016, N 10, с. 23-26. 

   За успешен контрол на плевелите при зърнено-бобовите култури се прилага комплекс от агротехнически мероприятия, които ограничават вредите от тях. Към тази система от мероприятия спадат правилните сеитбообращения, балансираното макро- и микро торене, навременно и качествено извършена дълбока оран, навременната и качествена сеитба. 

1. Зърнено-бобови култури 2. Плевели - методи за борба 3. Хербициди - приложение 
 635.65:632.5(045)
Ключови думи: 1. бобови култури 2. борба с плевелите 3. хербициди 4. защита на растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3092

- 197 -

Сп А 213

Митова, Диляна.  Аспекти на устойчивото функциониране на веригата за биологични храни / Диляна Митова. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 61, 2016, N 1, с. 3-17. 

   Настоящото изследване има за цел да се направи анализ и оценка на сектор "Биологично земеделие", реализацията на биологичните продукти на нашия и външния пазар, както и да се детерминират приоритетни мерки за подпомагане, развитие и подобряване на конкурентоспособността им. Изследването цели да се направят и някои изводи от гледна точка на ползата от консумиране на биологични храни и подпомагане на производството и потреблението на биологични продукти както в полза на биопроизводителите, така и за здравето на хората, животните, околната среда и обществото. Обект на анализа са биологичното производство като цяло, търговията с биологични суровини и преработени продукти, поведението на потребителите на биологични продукти у нас. 

1. Биопродукти 2. Биологично земеделие 3. Биологични храни 
 631.95(045)  + 339.13(045)
Ключови думи: 1. биопроизводство 2. биологични храни 3. биологично земеделие 4. биоживотновъдство 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Хранително-вкусова промишленост.  3. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2924

- 198 -

Сп Б 329

Перфанова, Йонита.  Гигантска тръстика ( Arundo donax) нов енергиен растителен вид за нашата страна / Йонита Перфанова, Иванка Любенова. // Земеделие плюс, 2017, N 1/2, с. 16-18. 

   Отглеждането на гигантската тръстика е перспективна и икономически изгодна земеделска дейност. Тя може да се използва като биогориво с висока енергийна ефективност. Отглеждането и на слабопродуктивни, замърсени и ерозирани почви ще допринесе за тяхното ефективно използване и опазване на околната среда. 

1. Захарни и скорбелни растения 2. Отглеждане на растенията 
 633.6(045)
Ключови думи: 1. захарни растения 2. захарна тръстика 3. отглеждане 4. ползи 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2955

- 199 -

Сп А 181

Радева-Иванова, Весела.  Още нещо за вредността на растителните вируси и техните преносители или вектори / Весела Радева-Иванова, Ганчо Пасев, Димитрина Костова-Протохристова. // Растителна защита, 2017, N 1, с. 32-36. 

   С нарастване на броя на населението на Земята нараства и нуждата от отглеждане на високодобивни и качествени сортове култури. Никак не е лесно обаче да се отгледа здрава продукция и да се получи качествена реколта. Причините за това могат да бъдат различни, но на първо място стои опасността от редица болести и неприятели. Всички те причиняват сериозни увреждания на растенията и могат да доведат до намаляване на добивите и дори до пълното унищожаване на продукцията. 

1. Бактериални и вирусни болести на растенията 2. Вируси - класификация и систематизация 
 632.3:578.8(045)  + 632(045)
Ключови думи: 1. растителни вируси 2. преносители (вектори) на болести по растенията 3. болести по растенията 4. защита на растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3094

- 200 -

Сп Б 382

Райчев, Венелин.  Климатичните промени и лозарството в България / Венелин Райчев, Ангел Иванов. // Лозарство и винарство, 2017, с. 36-37. 

   Много са факторите, оказващи влияние върху качеството на виното - почва, климат, сорт, агротехника, възраст на лозите, технология на винифициране, условия на съхранение и други. Особено важен, но променлив елемент в тази сложна за управление система е климатът, поради което едни реколти от грозде са с по-добро качество в сравнение с други. 

1. Климат - промени 2. Лозарство - България 3. Напоителни системи 4. Отводнителни системи 
 634.8(497.2):551.58(045)
Ключови думи: 1. влияние на климата 2. българско лозарство 3. напоителни системи 4. отводнителни системи 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 2998

- 201 -

Сп Б 382

Ройчев, Венелин.  Приложение на BBCH кодовете в растителната защита на лозата / Венелин Ройчев, Ангел Иванов, Доньо Гънчев. // Лозарство и винарство, 2017, с. 13-29. 

   След приемането на BBCH (Biologiche Bundesansalt, Bundessortenamtand Chemical Industry) в световната практика съществуват два вида фенофази - едните са растениевъдни и са пряко свързани с биологичната характеристика на културните растения, а другите са растителнозащитни (BBCH фенофазите) и отразяват най-подходящите моменти за третиране с пестициди при отглеждането им. Значението на BBCH кодове в борбата срещу болестите и неприятелите по лозата не бива да се абсолютизира, защото техните възникване и проява зависят много силно от условията и външната среда - климат и почва. 

   с рез. на англ. език

1. Растителна защита 2. Лозарство - опазване на насажденията 
 634.8:632(045)
Ключови думи: 1. растителнозащитни продукти 2. растителна защита 3. лози 4. защита на земеделските култури 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2999

- 202 -

Сп Б 382

Ройчев, Венелин.  Сравнителна ампелографска оценка на късно, много късно и най-късно зреещи десертни сортове лози / Венелин Ройчев. // Лозарство и винарство, 2017, с. 10-17. 

   Изследвани са късно зреещите десертни сортове в различни страни в продължение на 5 изследователски години на 25 лози и са определяни стопански важни агробиологични и технологични показатели, отразяващи родовитостта и строежа на грозда и зърното, добива, химичния състав и механичните свойства на зърното. 

1. Лозарство - лози 2. Сортоизпитване 
 634.8(045)
Ключови думи: 1. късни лози 2. изследване 3. сортове грозде 4. резултати от изследване 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3150

- 203 -

Сп А 181

Сакалиева, Димитрийка.  Кой вреди по граха? / Димитрийка Сакалиева. // Растителна защита, 2016, N 10, с. 16-22. 

   Грахът е едногодишна култура, която се отнася към зърнено-бобовите растения. Отглеждането му е главно в три направления: грах за зелено, комбиниран грах (добре узрял грах за консервиране или за консумация и като фураж), за фураж самостоятелно или в комбиниран вид с фуражни тревни или житни култури. Вредителите по граха намаляват добива значително понижават качеството на продукцията и нарушават производствения цикъл на фабриките за преработка. 

1. Зърнени бобови растения 2. Болести и неприятели и борбата с тях 
 635.65:632(045)
Ключови думи: 1. грах 2. зърнено-бобови растения 3. болести и неприятели по граха 4. растителна защита 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3091

- 204 -

Сп Б 434

Семкова, Боряна.  Европейски субсидии за напояването. Най-после! / Боряна Семкова. // Агробизнесът, 15, 2016, N 12, с. 20-21. 

   Идеята на Министерството на земеделието и храните да включи за повторен прием по подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. проекти за напояване е посрещната с одобрение от собственици на оранжерии, производителите на трайни насаждения, както и на зеленчуци и плодове. 

1. Европейски съюз - аграрна политика 2. Финансиране на земеделието 3. Напояване 
 351.72:63(045)  + 631.67(045)
Ключови думи: 1. европейски субсидии 2. напояване 3. селскостопанско развитие 4. Европейски фонд за развитие 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2930

- 205 -

Сп Б 434

Семкова, Боряна.  На фокус - горските пътища / Боряна Семкова. // Агробизнесът, 15, 2017, N 4, с. 46-47. 

   Основната цел на строителните дейности по горските пътища е да се създаде трайна пътна връзка на прилежащите горски обекти и територии с наличната национална и общинска мрежа в района. 

1. Автомобилни пътища. Пътно строителство 2. Гори - сечища 
 625.7(045)
Ключови думи: 1. горски пътища 2. сечища 3. финансиране 4. инвестиции 5. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3046

- 206 -

Сп Б 324

Симеонова, Цецка.  Влияние на земеползването върху съдържанието на нитрати в подземните води / Цецка Симеонова, Димитранка Стойчева, Милена Керчева. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 50, 2016, N 2, с. 25-34. 

   Проучено е влиянието на различни начини на земеползване върху съдържанието на нитрати в подземните води в три региона в страната с. Средец, с. Цалапица и с. Лозен през периода 2005-2007 и 2015 година. Установено е, че интензивното земеделие оказва влияние върху химичния състав на плитките подземни води. 

   с резюме на английски

1. Почвени изследвания. Почвен анализ 2. Хидрология на подземните води. Геохидрология 
 631.92(045)
Ключови думи: 1. интензивно земеделие 2. нитрати 3. уязвимост 4. филтриране 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3073

- 207 -

Сп А 62

Стопански качества на нови захарни и полузахарни хибриди цвекло  : Economic dualities of new sugar snd semi-sugar beet hybrids / Кулка Учкунова и др. // Растениевъдни науки, 53, 2016, N 5-6, с. 103-106. 

   През 2015-2016 г. са изпитвани продуктивните и стопанските качества на най-новите едноплодни хибриди захарно и кръмно цвекло, създадени на мъжкостерилна основа в Земеделски институт - Шумен. Оценявани са показателите: добив кореноплодни, захарно съдържание, съдържание на сухо вещество, добив захар, добив на сухо вещество, Установено е, че новите едноплодни хибриди захарно цвекло притежават потенциални възможности за добив над 550 kg/da захар от декар. При полузахарните хибриди кръмно цвекло общо пет комбинации доказано превишават стандарта по добив на сухо вещество от декар. Най-висок добив е получен при полузахарния хибрид МС 6634х6VR - 783 kg/da. 

   с рез. на англ. език

1. Захарно цвекло 2. Кръмно цвекло 3. Хибриди 
 633.6:631.52(045)
Ключови думи: 1. захарно цвекло 2. кръмно цвекло 3. кореноплодни култури 4. хибриди 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3142

- 208 -

Сп Б 383

Сурджийска, Събка.  Ефект от приложението на фуражната ензимна добавка бета-мананаза при пилета бройлери / Събка Сурджийска. // Птицевъдство, 2017, N 2, с. 26-28. 

   Описва се приложението на ензима бета -мананза неговите характеристики, производители, приложение и положителни ефекти. 

1. Отглеждане на бройлери 2. Хранене на животните. Поене. Норми, техника, инвентар 
 636.085 *(045)
Ключови думи: 1. бройлери 2. хранене 3. ензими 4. характеристики 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3149

- 209 -

Сп А 181

Тринговска, Иванка.  Оранжерийно производство на домати с покривни с покривни култури или в смесен посев / Иванка Тринговска, Винелина Янкова, Дима Маркова. // Растителна защита, 1, N 2017, с. 44-48. 

   Повишената загриженост на обществото за осигуряване безопасността на храните и опазване на околната среда доведе до развиване на концепцията за устойчиво земеделие. Поради факта, че конвенционалното земеделие няма да успее още дълго да задоволява човечеството, без да нанася вреди на околната среда, устойчивото земеделие е една алтернатива за решаването на фундаментални и приложни проблеми, свързани с производството на хранителна продукция по екологичен начин. 

1. Домати 2. Оранжерийно производство 
 635.64:631.54(045)
Ключови думи: 1. зелено торене 2. смесен посев 3. оранжерийно зеленчукопроизводство 4. устойчиво земеделие 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3098

- 210 -

Сп А 62

Ур, Златина.  Ефективност на селекцията на пшеница спрямо съвременните изисквания за устойчиво развитие на земеделието : Енергийна продуктивност на посевите / Златина Ур, Елисавета Василева. // Растениевъдни науки, 53, 2016, N 1-3, с. 36-42. 

   Цел на изследването е да се направи заключение за адаптираността на съвременните сортове пшеница към изискванията за устойчивото земеделие и съответно за ефективността на методите на тяхното селекциониране по отношение на посочените изисквания. Сравнението между сортове е в две направления - според селекционните методи, чрез които са създадени, и според времето на създаването им. Енергийната оценка показва, че брутната енергийна продуктивност на посевите от пшеница е нараснала с 6% за период от 30 години. Същевременно максимални абсолютни стойности на енергийната продуктивност на зърното при по-новите сортове се отчитат при по-високи торови норми в сравнение със стандартите, което най-вероятно е в резултат от увеличения синк-капацитет на сортовете. 

   с рез. на англ. език

1. Пшеница 2. Устойчиво развитие на земеделието 
 633.11:338.43(045)
Ключови думи: 1. пшеница 2. енергийна продуктивност на посевите 3. селекция 4. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3109

- 211 -

Сп А 181

Харизанова, Вили.  Естественият контрол на неприятелите и болестите е алтернатива с бъдеще / Вили Харизанова. // Растителна защита, 2017, N 3, с. 34-42. 

   Интегрираната растителна защита е системата за регулиране на популационната плътност на най-важните вредители под праговете на икономическа вредност, като се използват резултатите от природното регулиране и познатите методи за контрол включително биологичен контрол. Коригиращи химични мерки за контрол се прилагат като крайна мярка. 

1. Насекоми, вредители на селскостопанските растения 2. Намаляване числеността на вредителите по естествен начин. Биологични методи 
 632.7:632.937(045)
Ключови думи: 1. биоконтрол 2. биоагенти 3. паразитоиди 4. ентомопатогени 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3103

- 212 -

Сп Б 382

Христова, Маргарита.  Сортовите имена / Маргарита Христова. // Лозарство и винарство, 2016, с. 26-27. 

   Гроздето е единият от родителите на виното и като доминиращ то му дава и името си. В необятното сортово разнообразие, което науката изследва се срещат хиляди имена, чийто произход има най-различно, понякога доста интересно потекло. 

1. Лозарство, винарство 2. Вина. Винопроизводство 
 634.8(045)  + 663.2(045)
Ключови думи: 1. сортове грозде 2. вино 3. история на виното 4. ампелография 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2996

- 213 -

Сп А 62

Христова, Петя.  Фитоцистатините - потенциален източник на устойчивост към неприятели и гъбни болести по растенията / Петя Христова. // Растениевъдни науки, 53, 2016, N 1-3, с. 22-29. 

   Семейството на растителните цистатини, наречени още фитоцистатини, включва над 200 представители, открити в редица едно- и двусемеделни видове. Голяма част от тях са изолирани, пречистени и характеризирани на молекулярно ниво. Техните функции в растенията са свързани с редица физиологични процеси като образуване на протеините по време на зреенето и покълването на семена, органогенезата, програмираната клетъчна смърт. Установено е също така, че цистатините вземат участие в отговора на растенията към абиотични и биотични стресови фактори. Редица изследвания доказват инсектицидните, акарацидните, нематоцидните и антигъбните свойства на фитоцистатините. Това обуславя техния потенциал като източник на устойчивост към неприятели и гъбни болести при стопански значими растителни видове. 

   с рез. на англ. език

1. Растения - защитни средства 2. Растителна защита 
 581.57(045)  + 632(045)
Ключови думи: 1. цистатини 2. фитоцистатини 3. растителна защита 4. устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3107

- 214 -

Сп А 62

Янашков, Иво.  Почвенопреносими гъбни болести по житните култури със слята повърхност / Иво Янашков, Джованна Гиларди, Ценко Въчев. // Растениевъдни науки, 53, 2016, N 1-3, с. 3-21. 

   Житните култури със слята повърхност, в т.ч. пшеница, ечемик, ръж, овес и др., отглеждани в различни региони по света, са обект на нападение от редица почвообитаващи гъби, гъбоподобни оомицети, както и примитивни зооспорови гъби. Засегнати са всички фази от развитието на растенията - гниене на семена и кълнове, кореново и базично гниене в по-късните фенофази. Някои коренови инфекции остават латентни до поява на благоприятни условия или до реколтиране на посевите. Икономическите загуби, причинени от почвени заболявания по житните култури със слята повърхност, варират широко в различните региони според вида на гостоприемниците, екологичните и агрономическите условия на отглеждане. 

   с рез. на англ. език

1. Житни растения 2. Гъбни болести на растенията 
 633.1:632.3/.4(045)
Ключови думи: 1. житни култури 2. почвообитаващи гъби 3. гъбни болести 4. кореново гниене 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3108

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 215 -

Сп А 129

Димитрова, Труфка.  Интегрална оценка за корпоративна социална отговорност / Труфка Димитрова, Денислава Николова. // Икономическа мисъл, 62, 2017, N 4, с. 67-88. 

   Проблемът за корпоративната социална отговорност е актуален в глобален, европейски и национален мащаб. Той е в пряка релация с устойчивото развитие, социалната справедливост и свързаност. Във връзка с това е предложен нов подход към същността на корпоративната социална отговорност и на тази база - Отчет за корпоративна социална отговорност с интегрална оценка, приложима за всички организационни форми на фирмите. 

   Статията е достъпна и на английски език. 

1. Корпоративно управление 2. Корпорации 
 65.012:338.74.008(045)
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност 2. интегрална оценка 3. корпорации 4. корпоративно управление 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 3184

- 216 -

Сп А 129

Илиев, Йосиф.  Развитието на човешки капитал в бизнес-организациите и съвременното управление на човешките ресурси / Йосиф Илиев, Стефка Масалджийска. // Икономическа мисъл, 62, 2017, N 4, с. 33-45. 

   Изследвани са възможностите за повишаване на организациите от индустриалния сектор на България за развитието на човешкия капитал. Водещата теза е, че стратегическата цел на организациите да постигат и увеличават своята конкурентоспособност изисква адекватни политики и произтичащи от тях механизми, насочени към нарастване на дела на носителите на човешки капитал. Анализирани са в единство ключовите политики и механизми в управлението на човешките ресурси в индустриалните организации. Систематизирани са реалните проблемни полета, ограничаващи развитието на човешкия капитал в организациите и са аргументирани някои решения за тяхното преодоляване. 

1. Управление на човешките ресурси 
 65.012(045)
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. човешки капитал 3. конкурентно предимство 4. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 3183

- 217 -

Сп Б 262

Марков, Александър С.  Синергия между функциите фасилити мениджмънт и управление на човешките ресурси в съвременните организации / Александър С. Марков. // Професионално образование, 19, 2017, N 2, с. 133-142. 

   В статията се акцентира на синергията между функциите "фасилити мениджмънт" и управление на човешките ресурси, които могат да се използват за изграждане на така необходимото конкурентно предимство, за изграждането на балансирана организационна екология чрез привличане и задържане на най-добрите таланти и за изграждане на среда за доставяне на най-добри резултати в съответната област. 

   с рез. на англ. език

1. Фасилити мениджмънт 2. Управление и организация 
 338.24(045)  + 65.012(045)
Ключови думи: 1. фасилити мениджмънт 2. управление и организация 3. интеграционни процеси 4. ефективност на управлението 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 3155

- 218 -

Сп Б 389

Миленчев, Георги.  Най-практикуваният спорт : Мултитаскингът е като да бягаш на един крак, защото с другия мериш нова обувка / Георги Миленчев. // Мениджър, 2017, N 3, с. 66-67. 

   Мултитаскингът е резултат и отговор на стреса, който преживяваме, когато трябва да извършим различни дейности. Много изследвания на психолози доказват, че човек не може да съвместява едновременно две дейности, които изискват неговото внимание. Причината е, че мозъкът ни ползва един и същ център за обработка на информацията. 

1. Методи на управление - мениджмънт - психологически въпроси - ергономия в промишлеността 2. Психофизиология. Стрес (от психологична гледна точка) 
 65.012/.013:159.9(045)
Ключови думи: 1. мултитаскинг 2. стрес на работното място 3. управление на стреса 4. превенция на стреса 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 3045

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

- 219 -

Сп Б 341

Автоматизирана визуална инспекция . // Инженеринг ревю, 2016, N 9, с. 40-46. 

   Автоматизираната визуална инспекция (АВИ) е съвременен метод за автоматична инспекция на производствени процеси. Благодарение на високата си точност и ефективност, методът се налага като водещ при контрола на качеството на продукцията в редица сектори, като производството на електроника, стъклени изделия, бутилирани напитки и продукти, машинни детайли, лекарствени средства, пакетирани храни и продукти и др. 

1. Компютърно зрение 2. Автоматизация на производството 
 519.685:65.011.56(045)
Ключови думи: 1. машинно зрение 2. индустриална автоматизация 3. производствена автоматизация 4. автоматизирана визуална инспекция 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 2970

- 220 -

Сп А 377

Акиванов, Веселин.  Автоматизация на процесите на анаеробна биодеградация на органични отпадъци с получаване на водород и метан / Веселин Акиванов, И Лаков, И. Симеонов. // Автоматика и информатика, 50, 2016, N 1, с. 3-8. 

   Метанът и водородът са ценни газови компоненти, които мога т да се използват като горива и химикали. Водородът е предпочитано гориво за горивните клетки , докато метанът може да бъде използван в т. нар. твърди окислителни горивни клетки. Когато метанът се използва като транспортно гориво, емисиите на CO2 се редуцират с около 25%, а при водорода главното предимство е липсата на вредни емисии. Целта на това изследване е да се анализират възможностите за автоматизация на процесите на едновременно получаване на водород и метан чрез АБДОО при провеждането и като двуфазен процес. 

1. Автоматизация 2. Отпадъци - анаеробно разграждане 
 546.11.001.4(045)  + 547.211.001.4(045)
Ключови думи: 1. автоматизация 2. анаеробна биодеградация 3. водород 4. метан 5. органични отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 3133

- 221 -

Сп Б 526

Митев, Владимир.  Роботите навлизат в ежедневието / Владимир Митев. // Новата икономика, LXIV, 2017, N 3 (71), с. 100-102. 

   Роботите са вече болногледачи, учители, заместват пчелите, а Европейският Парламент обмисля дали да не им даде юридически статут на "електронни личности"... 

1. Роботи. Автомати 2. Роботи - приложение 
 621.865.004(045)
Ключови думи: 1. технологичен прогрес 2. роботи 3. изкуствен интелект 4. индустриално развитие 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 2963

- 222 -

Сп Б 389

Стригулев, Начо.  Да се страхуваме ли от роботите? : Бъдещето е в сътрудничество между хора и машини / Начо Стригулев. // Мениджър, 2017, N 1, с. 103-105. 

   Всеки вид съвременен софтуер, който по някакъв начин анализира информация е плод на изследвания в областта на изкуствения интелект. Той е навсякъде около нас, включително в мобилните ни телефони, в автоматичните скоростни кутии на автомобилите и в алгоритмите, които насочват трафика в интернет. 

1. Изкуствен интелект 2. Роботи - приложение 
 007:159.955.004(045)  + 621.865(045)
Ключови думи: 1. изкуствен интелект 2. роботизация 3. умни технологии 4. области на приложение 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 3039

Кибернетика . Фина механика.

- 223 -

Сп Б 341

Контролери за роботи . // Инженеринг ревю, 2016, N 8, с. 46-52. 

   Високотехнологичната автоматизация на редица производствени процеси днес е опосредствана от индустриални роботи. В основата на тяхната интелигентна функционалност са контролерите. По интелигентните контролери и усъвършенстваните вериги за безопасност позволяват на роботизираните системи да работят в по-голяма близост до хората и разкриват възможности за много нови приложения, например координираната работа на повече от един робот в роботизираната клетка. 

1. Контролери 2. Автоматични системи. Роботи. Автомати 
 681.326.001.3(045)
Ключови думи: 1. контролери 2. логически контролери 3. микроконтролери 4. промишлени контролери 5. невронни мрежи 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2966

- 224 -

Сп А 14

Кузьмин, В.  Беспилотные автомобили: уже не фантастика! / В Кузьмин. // Автомобильный транспорт, 2016, N 7, с. 2-17. 

   На 2 Октомври 1896 година Готлиб Даймлер подава заявка за получаване на патент за първия камион в историята. Днес се наблюдава стремеж за обезпечаване на движението на транспортните средства без постоянното вмешателство на човека. Затова със стремежа автомобила да се управлява дистанционно, все повече се доближаваме до изначалния смисъл на термина "автомобил" (от гр. "auto" самостоятелно и лат . термин "mobilis" - подвижен). Следователно автомобилът е самостоятелно движещо се, автономно транспортно средство. 

1. Транспортна система 2. Компютри - софтуерни продукти 
 629.114.4(045)  + 629.113:621.38(045)
Ключови думи: 1. безпилотни автомобили 2. тежкотоварни автомобили 3. системи за автоматизация 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 2972

- 225 -

Сп Б 526

Митев, Владимир.  Роботите навлизат в ежедневието / Владимир Митев. // Новата икономика, LXIV, 2017, N 3 (71), с. 100-102. 

   Роботите са вече болногледачи, учители, заместват пчелите, а Европейският Парламент обмисля дали да не им даде юридически статут на "електронни личности"... 

1. Роботи. Автомати 2. Роботи - приложение 
 621.865.004(045)
Ключови думи: 1. технологичен прогрес 2. роботи 3. изкуствен интелект 4. индустриално развитие 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  2. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 2963

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

- 226 -

Сп Б 341

Три Де] 3D принтиране на метали . // Инженеринг ревю, 2016, N 9, с. 47-49. 

   В тази статията са представени ограниченията и възможностите на 3D принтирането на метали, наличните метални материали, стратегиите за контрол на качеството и процесите, методите за термична обработка, както и редица други елементи на технологията, чрез които могат да се преодолеят предизвикателствата пред традиционното производство и да се създадат иначе невъзможни за изработка детайли. 

1. CAD/CAM системи 2. Метално лазерно синтероване 3. Металургия, прахова 
 621.762.01(045)  + 621.783/.785(045)  + 681.327.004(045)
Ключови думи: 1. 3D принтиране 2. метално лазерно синтероване 3. топлинна обработка 4. прахова металургия 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 2971

- 227 -

Сп А 18

Воробьев, Е. И.  Расчет механизма ориентации манипуляционных роботов и протезов рук с линейными приводами / Е. И. Воробьев. // Вестник машиностроения, 97, 2017, N 3, с. 29-31. 

   Разгледани са основни въпроси за разчет на ориентацията на механизъм с линейни дискове. Метода на матрицата решава кинематичната задача за определяне на изместването и скоростта при линейните дискове, които реализират зададеното движение на изходните звена в окръжност с неподвижни точки с три, две и една степен на свобода. 

1. Автоматизирани производствени процеси при рязане на металите 
 621.9(045)
Ключови думи: 1. ориентация 2. механзъм 3. расчет 4. линейни дискове 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 3172

- 228 -

Сп А 18

Жарков, В. А.  Испытания материалов Формовка листов, лент и полос / В. А. Жарков. // Вестник машиностроения, 2017, N 1, с. 67-74. 

   Разработен е метод за съставяне на диаграма на пределна деформация (ДПД) на основата на CAD/CAE - моделиране на формовка на тесни и широки заготовки, полусферични, плоски, елипсовидни щанци. Показано е приложението на получената ДПД в моделирането и при разсчета на материала при листова щамповка и разработка на дейност по отстраняване на празнините в заготовката. 

1. Формоване 2. Листов материал, обработка 3. Изпитване на материалите 
 621.984(045)
Ключови думи: 1. щамповки 2. листов материал 3. CAD модел 4. диаграми 5. пределна деформация 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 3166

- 229 -

Сп А 18

Кашапова, Л. Р.  Автоматизированная оценка надеждности технологического процесса листовой штамповки / Л. Р. Кашапова, Д. Л. Панкратов, В. Г. Шибаков. // Вестник машиностроения, 2016, N 4, с. 56-59. 

   Показано е приложение на програмата SAI за автоматизирана оценка на надеждността на технологическия процес при листово щамповане за обезпечение на стабилността, повишаване на технологичността на детайлите и изключване на възникнали дефекти при изготвянето му. 

1. Листов материал, обработка 2. Щамповане - гореща обработка 
 621.984(045)
Ключови думи: 1. листова щамповка 2. технологичен процес 3. автоматизирано управление 4. SAI- програма 5. надеждност 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 3165

- 230 -

Сп А 18

Новы способ изготовления алмазных инструментов на металлических связках  / А. М. Мартиросян и др. // Вестник машиностроения, 2016, N 2, с. 71-74. 

   Разработен е нов способ за получаване на композитен материал с въведение на 1% нанодиамант в състав Fe-Ni-Cu-Sn, основан на два стадия на спичане във възстановителна среда и вакуум. Композитът е предназначен за инструменти с високоустойчиви елементи. 

1. Инструменти - режещи 2. Метали и сплави 
 621.763(045)
Ключови думи: 1. инструмент 2. режещ елемент 3. диамантен композит 4. нанодиамант 5. вакуум 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 3162

- 231 -

Сп А 18

Ямников, А. С.  Технологическое обеспечение качества винтовых прессовых оправок / А. С. Ямников. // Вестник машиностроения, 2016, N 3, с. 55-58. 

   Разгледано е формообразоване на мулти-стартови винтови вдлъбнатини върху вътрешната повърхност на кожуха на фрагмент формован на преса. Показано е, че този на начин на пресоване затруднява погрешната форма и хода на винтовата повърхност. За отстраняване на затруднението е предложено външно хонинговане откъм главата. 

1. Преси за щамповане. Формообразуване на металите 2. Преси за щамповане. Формообразуване на металите 
 669.13 *(045)
Ключови думи: 1. винтови повърхности 2. хонинговане 3. преса 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 3163

Езикознание. Филология. Литература

- 232 -

Сп А 505

Ангелова, Татяна.  Съвременни лингвистични идеи, обогатяващи обучението по български език / Татяна Ангелова. // Български език и литература, 59, 2017, N 1, с. 18-27. 

   В статията се представят съвременни лингвистични идеи, които намират приложение в обучението по български език. Акцентът е върху приносите на проф. Стефана Димитрова в областта на прагматиката, корпусната лингвиситка и текстолингвистиката. Идеите на Ст. Димитрова се анализират в учебните програми и в учебниците по български език. Обсъждат се продуктивни връзки между лингвистика и обучение по български език. 

1. Обучение по български език и литература 2. Лингвистика 
 808.67-1/-9(045)
Ключови думи: 1. лингвистика 2. идеи 3. обучение 4. български език 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 2937

- 233 -

Сп А 1705

Баева, Десислава.  Анализиране нагласата за използване на образователна интерактивна мултимедия при чуждоезиковото обучение / Десислава Баева. // Педагогика, 2016, N 9, с. 1245-1255. 

   Изследването е мотивирано от посочената основна цел на Националната програма Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието, разработена от МОН, тъй като успешната ИКТ модернизация на образованието включва не само е-обучение, но и подходящо електронно съдържание, което да осигури качествен учебен процес. Извършен е обзор на теоретичните постановки и анализ на актуалното състояние на проблема и е за първите две нива според Европейската езикова рамка. Изследвана е мотивацията на преподаващите чужд език и нагласата на учениците да използват интерактивната медия в учебния процес по чужд език. 

1. Методика на преподаването на чужди езици 2. Мултимедия - приложение 
 371.335:681.322.06(045)  + 802/809(045)
Ключови думи: 1. интерактивна мултимедия 2. чуждоезиково обучение 3. методика на преподаването 4. мотивация 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 3075

- 234 -

Сп А 1646

Белчева, Весела.  Първата немска читанка като част от българското методическо наследство / Весела Белчева. // Чуждоезиково обучение, 43, 2016, N 5, с. 543-546. 

   В статията е описана първата немска читанка, като ориентир за изучаване с добра визуализация на учебния материал, използването на илюстрации като помощно средство за семантизация на чуждоезиковата лексика и като импулс за говорене обяснява защо читанката е преиздавана многократно за целите на прогимназиалното обучение по немски език в България. 

1. Немски език, изучаване на езика 
 803.0:37(045)
Ключови думи: 1. немски език 2. читанка 3. обучение 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 2993

- 235 -

Сп А 553

Георгиева, Валентина.  Проблеми на стандартизирането на терминологията на НАТО в българския език / Валентина Георгиева. // Български език, LXIII, 2016, N 1, с. 32-39. 

   Основната цел на терминологичната стандартизацията е улесняване на комуникацията между специалистите от дадена научна или специализирана област на човешкото познание. в статията са описани десет принципа на терминологичната станадартизация на Рондо ( Rondeau 1980: 4-11). 

1. Специална терминология 2. Стандартизация 
 800.316.4(045)
Ключови думи: 1. НАТО (Северноатлантически пакт) 2. терминология 3. стандартизация 4. проблеми 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 2932

- 236 -

Сп А 553

Периклиев, Владимир.  Едновременни антонимии синоними / Владимир Периклиев. // Български език, LXIII, 2016, N 2, с. 105-107. 

   От лексико-семантична гледна точка е интересно дали една дума може да бъде едновременно и антоним и синоним на друга . В настоящата статия са дадени примери за такива думи. 

1. Български език. Родствени думи - антоними 2. Български език - сравнителни изследвания 3. Български език - Синоними - Речници 
 808.67-314.1(045)  + 808.67-314.3(045)
Ключови думи: 1. антоними 2. синоними 3. едновременни 4. значение на думата 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 2933

- 237 -

Сп А 505

Радев, Радослав.  Контекстуалният подход при формулиране на теми за есе : Проблемно-тематичен кръг за числото и творчеството на Христо Ботев, Иван Вазов и Пенчо Славейков / Радослав Радев. // Български език и литература, 59, 2017, N 2, с. 119-130. 

   В статията се развива тезата, че формулирането на теми за ученически писмени работи, най-вече за есе, трябва да се осъществява чрез контекстуалния подход, който изисква ученикът да е наясно с какъв контекст е темата за есето, за да може, когато я избере, да я съгласува с другите въведени проблеми и по този начин да конструира по-интересно и оригинално композицията на текста. 

1. Есета. Очерци. Скици 2. Българска литература 
 886.7-32(045)
Ключови думи: 1. есе - методика 2. контекст 3. теми 4. азбука 5. речник 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 3096

- 238 -

Сп А 553

Томов, Милен.  Фонетиката в първите научни граматики на българския език / Милен Томов. // Български език, LXIII, 2015, N 1, с. 11-29. 

   Интересът към историята на българското езикознание продължава да съществува и до днес. В тази статия се разглежда дяловете за описание на фонетиката и първите научни граматики на български език, появили се през 30-те и 40-те години на XX век, с цел чрез извършване на анализ и съпоставка между тях да се разкрият тогавашните подходи към лингвистичното описание на звуковата страна на българския език. 

1. Български език - фонетика 2. История 
 801.4(045)
Ключови думи: 1. фонетика 2. развитие 3. история 4. български език 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 2931

- 239 -

Сп А 553

Томов, Милен.  Въпросите към службата за езикови справки и консултации като източник на информация за съвременната правописна норма / Милен Томов. // Български език, LXIII, 2016, N 3, с. 30-40. 

   Правописът спада към основните области - наред с граматиката, лексиката, словообразуването и синтаксиса - за които най-често се търси специализирана езиковедка помощ от Службата за езикови справки и консултации към Института за български език. 

1. Български език - правопис - лексикология - морфология - фонетика - граматика 
 808.67-1/-5(045)
Ключови думи: 1. Служба за езикови справки 2. въпроси 3. правопис 4. норми 5. български език 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 2934

История. География. Биографии. Археология.

- 240 -

Сп Б 393

Building energy performance  : How standarts can help calculate energy. // ISO Focus +, 2016, N 119, с. 10-13. 

   Термалните характеристики и индивидуалните конструктивни материали при изграждането на сграда, могат да бъдат калкулирани чрез използването на международни стандарти. Ето как ISO стандартите могат да помогнат да се намалят разходите за енергия и да се вдигне енергийната ефективност на сградата. 

1. Строително и архитектурно проектиране 2. Ефективност - енергийна 
 721.011(045)
Ключови думи: 1. енергийна ефективност 2. стандарти 3. ISO 4. строително инженерство 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. История. География. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 2928

- 241 -

Сп Б 382

Йорданов, Йордан.  Винарският туризъм в България днес - умението да търсиш вдъхновение в корените на своя народ и историята на виното по света / Йордан Йорданов. // Лозарство и винарство, 2016, с. 12-16. 

   Много са причините, довели до възникването на винения туризъм като все по-атрактивна и търсена съвременна форма на алтернативен туризъм в България и в много страни и региони по света, някои дори без опит или традиции. 

1. Алтернативен туризъм 2. Винопроизводство - история 
 663.2-057.68(045)
Ключови думи: 1. алтернативен туризъм 2. винен туризъм 3. история на виното 4. винопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. История. География. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 2997

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.

- 242 -

Сп Б 247

Ki Ana, Hong.  The effects of queuing detector locations / Hong Ki Ana, Wen Long Yue. // Traffic Engineering and Control, 57, 2016, N 3, с. 105-110. 

   Дозираща система в кръговото движение, където трафикът се контролира от сигнали чийто времеви фази се влияят от натовареността на детектор, отчитащ дължината на опашката, може би е решение за намаляване на опашките, когато има небалансиран пътен трафик в кръгови движения. 

1. Автомобилен транспорт - организация и управление на пътническите и товарните превози 
 656.13.05(045)
Ключови думи: 1. система за интелигентен контрол 2. кръгово движение 3. ефективност 4. детектори 
Тематични рубрики: 1. Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2927

Компютри. Програмни продукти.

- 243 -

Сп Б 62

Cloud communication survey on architecture of internet-based networks for cloud services  / Seferin T. Mirtchev и др. // Електротехника и електроника, 2017, N 1/2, с. 32-48. 

   Облачните комуникации са Fiber Channel Tenology или достъпни чрез интернет voce, data или видео комуникации, които съхраняват телекомуникационни приложения, те се хостват от трета страна отвън и накрая стигат до устройството на ползвателя. Тези апликации са достъпни чрез мрежата ли чрез друг тип интерфейс и служат за съхраняване на данните на потребителя, независими от времето и мястото те са достъпни за ползване. Клауд компютингът е с мощна мрежова архитектура, за да предложи широкомащабни и сложни приложения. 

1. Съхраняване на данни 2. Системи за автоматично управление 
 681.3.07 *(045)
Ключови думи: 1. облачен компютинг 2. архитектура 3. интернет мрежи 4. облачни услуги 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3147

- 244 -

Сп Б 393

Gasiorowski-Denis, Elizabeth.  How Internet of Things will change our lives / Elizabeth Gasiorowski-Denis. // ISO Focus +, 2016, N 118, с. 6-13. 

   Интернет на Нещата има силата да промени нашия свят. В статията е описано сегашното състояние на нещата в състезанието да се стандартизират IoT, заедно с мнението на хората. 

1. Интернет - приложение 
 004(045)
Ключови думи: 1. интернет на нещата 2. стандарти 3. приложение 4. развитие 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2929

- 245 -

Сп Б 247

Ki Ana, Hong.  The effects of queuing detector locations / Hong Ki Ana, Wen Long Yue. // Traffic Engineering and Control, 57, 2016, N 3, с. 105-110. 

   Дозираща система в кръговото движение, където трафикът се контролира от сигнали чийто времеви фази се влияят от натовареността на детектор, отчитащ дължината на опашката, може би е решение за намаляване на опашките, когато има небалансиран пътен трафик в кръгови движения. 

1. Автомобилен транспорт - организация и управление на пътническите и товарните превози 
 656.13.05(045)
Ключови думи: 1. система за интелигентен контрол 2. кръгово движение 3. ефективност 4. детектори 
Тематични рубрики: 1. Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2927

- 246 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Чатботове, магазини без касиери и виртуална реалност : Прогнози за технологичната 2017 година / Александър Александров. // Новата икономика, LXIV, 2017, N 69 (1), с. 96-99. 

   Чатботовете стават все по-популярни, защото предлагат удобства основани на техническа иновация, нови възможности за бизнес и за по-добър живот и се използват в различни отрасли на икономиката. Те обаче ще стават и по-сериозен източник на несигурност, социални кризи, оказвайки все по-голямо влияние върху живота ни. 

1. Компютърни технологии 2. Интернет - приложение - в икономиката 3. Чатботове 
 681.324(045)  + 330.131.7(045)
Ключови думи: 1. компютърни технологии 2. технологични иновации 3. иновации в икономиката 4. чатботове 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2952

- 247 -

Сп Б 448

Божилов, Ники.  Три де] 3D печатът променя индустриите, но бавно : Какво монже и не може да прави един 3D принтер / Ники Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 2, с. 48-49. 

   Съществуват редица технологии за адаптивно производство и чат от 3D принтерите са достъпни за любителите ентусиасти, които биха могли да създават свои уникални модели с помощта на тази нова технология. Но как се осъществява процесът, за какво се използва 3D печатът в бизнеса, с какви материали работят принтерите? Въпросите се трупат не само от любопитство, а и от желанието на много хора да използват въображението си, за да създават нови продукти и решения. Основното предназначение на този печат е т. н. скоростно прототипиране. 

1. 3D печат 
 655.32/.39(045)
Ключови думи: 1. 3D печатане 2. приложение 3. консумативи 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3032

- 248 -

Сп Б 568

Василев, Даниел.  Центърът за нововъведения / Даниел Василев. // Forbes България, 2016, N 66, с. 63-64. 

   Чрез платформата u4ili6teto.bg Центърът за образователни инициативи се превърна в един от основните двигатели за иновации в учебния процес в България, а скоро ще бъде пуснат и нов международен продукт в помощ на учителите. 

1. Интернет - приложение - в образованието и просветата 2. Обучение - електронно 
 004.6:37(045)
Ключови думи: 1. интернет платформи 2. образование 3. иновации 4. учебна подготовка 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2979

- 249 -

Сп Б 438

Григоров, Десислав.  Стъпка напред - дигитални решения и услуги FleetBoard / Десислав Григоров. // Камиони, 2017, N 4, с. 38-40. 

   В условията на модерен и динамично развиващ се свят свързаните автомобили, набиращите все по-голяма скорост и обем потоци от информация от и за автомобилите, инфраструктурата и множеството системи, обединяващи цяла бази данни около водача, неговия автомобил и транспорта се превръща във все по-голямо предизвикателство. това е причината за създаването на FleetBoard от Daimler. 

1. Автоматизирани системи 2. Автомобилен транспорт 
 007.5(045)  + 656.13(045)
Ключови думи: 1. автоматизация на управлението 2. товарен транспорт 3. организация на транспорта 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3124

- 250 -

Сп Б 262

Захариев, Асен.  Съвременна инфраструктура за запазване на данни / Асен Захариев. // Професионално образование, 19, 2017, N 2, с. 177-187. 

   Текстът представя факторите, които се взимат под влияние за изграждането на инфраструктура за запазване и съхранение на информация. Дадена е основна информация, която ще доведе до опазването на бизнеса в случай на бедствие. 

   с рез. на англ. език

1. Данни - възстановяване, запазване 
 519.688(045)  + 681.324(045)
Ключови думи: 1. бекъп 2. възстановяване на данни 3. архивиране на данни 4. съхранение на информация 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3157

- 251 -

Сп Б 553

Как да обезопасим облачната услуга от уязвими приложения . // Нетуърк] NetworkWorld България, XXIII, 2016, N 6, с. 13-14. 

   При качване на клиентски приложения в облака трябва да се предвидят мерки за защита в случай на налични в тях уязвимости. 

1. Компютърни комуникации - изчислителни ситеми - мултиизчислителни комплекси 2. Бази данни 
 681.324(045)
Ключови думи: 1. облачна сигурност 2. клиентски приложения 3. защита 4. уязвимост 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2978

- 252 -

Сп Б 394

Картелов, Янислав.  Мрежово свързан смарт обект за регистриране на параметри на околната среда / Янислав Картелов, Атанаска Босакова-Арденска. // Хранително-вкусова промишленост, 2016, с. 22-25. 

   NodeMCU е отворена платформа , която е базирана на модула ESP8266. Заедно с тях се предоставя развита среда за помощ на специалисти в работни групи, както и развойна среда и език на програмиране, например LUA. Разглежда се пътят за създаване на мрежово свързано смарт устройство. Цели измерване на параметри от близката околната среда, което е подходящ пример за наблюдение на данни, които се отнасят до жизнената среда на хората. 

1. Околна среда - контрол - методи на изследване 
 502.3:002.5(045)
Ключови думи: 1. интернет на нещата 2. интелигентни устройства 3. ниска мощност 4. измерване на околна среда 5. MCU 6. LUA 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2986

- 253 -

Сп Б 526

Колева, Яна.  Безоблачно ли е в облака / Яна Колева. // Новата икономика, LXIV VII, 2017, N 6 (74), с. 82-84. 

   Облачните услуги с все по-голяма сила си проправят път. Техни доставчици уверяват, че светът на иновативните клауд технологии (англ. cloud - облак) постоянно се движи напред, правейки информацията по-достъпна, комуникациите по-удобни, а споделянето на данни по-сигурно. 

1. Изчислителни системи - приложение в икономиката 
 681.324.06:334.72(045)
Ключови думи: 1. облачни технологии 2. облачни услуги 3. облачно съхранение 4. бизнес мрежи 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3180

- 254 -

Сп Б 526

Митев, Владимир.  Бъдещето на света е безжично / Владимир Митев. // Новата икономика, 2016, с. 108-109. 

   Първото безжично средство за комуникация, което променя света е радиото. Оттогава технологиите изминават огромен път. Стандартите за безжичен пренос на данни постоянно се множат - всеки със своята специфика. Някои от стандартите позволяват връзка, която няма нужда от лицензиране. Съществува възможност и за безкабелно зареждане на електронни устройства, ако зареждащото устройство е в радиус от 10 м. до тях. Изглежда, че бъдещето не е просто безжично, но и има нещо магическо в себе си. 

1. Комуникации - безжични 2. Безжични интернет мрежи 
 004(045)
Ключови думи: 1. безжични комуникации 2. безжични технологии 3. безжично предаване на данни 4. мобилни мрежи 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2957

- 255 -

Сп Б 526

Митев, Владимир.  Вдигни нивото 4D и 5D принтиране / Владимир Митев. // Новата икономика, VII, 2017, N 6 (74), с. 102-103. 

   Макар и все още немасови технологии, надгражданията на триизмерния печат вече са факт. 

1. 3D печат 2. Компютърна периферия 3. IT технологии 
 681.326(045)
Ключови думи: 1. 3D принтиране 2. 4D принтиране 3. развитие на технологиите 4. компютърна периферия 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3182

- 256 -

Сп Б 341

Носима електроника в индустриалната автоматизация . // Инженеринг ревю, 2017, N 1, с. 44-50. 

   През последното десетилетие носими електронни устройства се използват все по-масово в редица комерсиални, офисни и потребителски приложения. Сред най-популярните продукти в сегмента са смарт очилата, фитнес тракерите, смарт гривните и часовниците, биометричните сензори, смарт облеклото, носимите камери и др. Множеството им възможности ги правят предпочитан избор като средства за комуникация, контрол и мониторинг на мрежово свързани системи и в много индустриални приложения. 

1. IT технологии 2. Индустриална автоматизация 3. Електронни устройства 
 004.4:658(045)
Ключови думи: 1. носими технологии 2. индустриална автоматизация 3. електронни устройства 4. IT технологии 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2987

- 257 -

Сп Б 341

Охладителни технологии за центрове за данни . // Инженеринг ревю, 2017, N 4, с. 70-72. 

   Основната цел на охладителните технологии за центрове за данни е да поддържат подходящи условия за оптималната експлоатция на устройствата за информационните технологии. За да се постигне това, е необходимо топлината, която се генерира от ИТ оборудването, да се отведе и прехвърли към топлоотвеждащ радиатор. Изискванията на собствениците на центрове за данни към такива охладителни системи са те да работят надеждно и непрекъснато. 

1. Охладителни системи 2. Бази данни 3. Компютърна архитектура - бази данни - взаимодействие човек-компютър 
 62-71(045)
Ключови думи: 1. охладителни системи 2. сървърни помещения 3. отвеждане на топлина 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3066

- 258 -

Сп Б 412

Панчева, Цветомира.  Полезна ли е превантивната полиция / Цветомира Панчева. // Хай Ком] Hi Comm, 2016, N 189, с. 34-35. 

   В технологията превантивна полиция се смесват както т. нар. "учещи се машини", така и развитието на изкуствения интелект и big data.Още днес анализирането на рискови факти, използването на алгоритми са способни да предскажат престъпление и съответно изпращане на патрулки в тези рискови зони, за да се предотвратят инцидентите. 

1. Изкуствен интелект 2. Престъпност 3. Информационни системи, автоматизирани 
 004.8(045)
Ключови думи: 1. превантивна полиция 2. приложение 3. технологии 4. изкуствен интелект 5. престъпление 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 2981

- 259 -

Сп Б 389

Стригулев, Начо.  Да се страхуваме ли от роботите? : Бъдещето е в сътрудничество между хора и машини / Начо Стригулев. // Мениджър, 2017, N 1, с. 103-105. 

   Всеки вид съвременен софтуер, който по някакъв начин анализира информация е плод на изследвания в областта на изкуствения интелект. Той е навсякъде около нас, включително в мобилните ни телефони, в автоматичните скоростни кутии на автомобилите и в алгоритмите, които насочват трафика в интернет. 

1. Изкуствен интелект 2. Роботи - приложение 
 007:159.955.004(045)  + 621.865(045)
Ключови думи: 1. изкуствен интелект 2. роботизация 3. умни технологии 4. области на приложение 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 3039

- 260 -

Сп Б 483

Технологии за съхранение на данните - под знака на нови концепции . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XIII, 2017, N 4, с. 44-47. 

   Промените в сторидж технологиите се реализират все по-бързо, а влиянието им е все по-осезателно. В статията са описани най-важните фактори, които оказват влияние на развитието на сторидж технологиите, както и подобренията, които можем да очакваме от тях тази година. 

1. Мениджмънт - информационни системи 2. Мениджмънт - методи на управление и организационно поведение 
 65.012:681.5(045)
Ключови думи: 1. съхранение на данни 2. технологии 3. фактори 4. иновации 5. развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3008

- 261 -

Сп Б 439

Тодорова, Теодора.  Сателитна технология за търсене на вода на чужди планети открива течове в градски условия / Теодора Тодорова. // Ютилитис, 2017, N 1, с. 16-21. 

   Utilis открива течове на питейна вода в градските системи чрез анализиране на многоспектрални изображения и представянето на своите констатации чрез уеб - базирана географска информационна система. 

1. Водно стопанство - състояние, опазване 2. Географски изследвания чрез информационни технологии - приложение на компютърните технологии 
 910.3:004.9(045)
Ключови думи: 1. сателит 2. водни течове 3. откриване на вода 4. градове 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3014

- 262 -

Сп Б 483

Чомуклиев, Калин.  Системите за електронен документооборот и електронен архив - специфика и предимства / Калин Чомуклиев. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XIII, 2017, N 1, с. 52-55. 

   Какви са разликите между традиционните решения за електронен документооборот и електронните архиви и в какви случаи са подходящи тези два типа най-популярни решения. 

1. Мениджмънт - информационни системи 
 65.012:681.5(045)
Ключови думи: 1. документооборот 2. електронни архиви 3. системи 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3006

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.

- 263 -

 

Авдулова, Татяна.  Формиране на морална компетентност в предучилищна и начална училищна възраст / Татяна Авдулова. // Педагогика, 89, 2017, N 3, с. 349-363. 

   Представен е анализ на основните закономерности в моралното развитие в предучилищна и начална възраст. Показан е механизмът на моралното развитие. Представени и обосновани са базовите принципи на конструиране на програми за морално развитие на децата. 

1. Индивидуална етика. Морално съзнание 2. Педагогика - детска 
 171(045)
Ключови думи: 1. морал 2. развитие на детето 3. предучилищна възраст 4. училищно образование 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3099

- 264 -

Сп А 1705

Александрова, Маргарита.  Театралновъзпитателни акценти при прилагането на театралноинтерпретаторските дейности в методическата практика / Маргарита Александрова. // Педагогика, 2017, N 2, с. 160-172. 

   Статията е част от монографично изследване, посветено на методологическите аспекти на театралните дейности с децата и учениците. Разглеждат се проблемите на театралноинтерпретаторските дейности, прилагани широко в методическата практика с децата в предучилищна и с учениците в начална училищна възраст. Представена е концепция за методическа стратегия за работа с детето изпълнител: основни компоненти на актьорския тренинг. 

   с рез. на англ. език

1. Театрално изкуство в детската градина 2. Начално училище - театрално изкуство 3. Методи и форми на обучение 
 372.38:792(045)  + 372.46:792(045)
Ключови думи: 1. детски градини - театрално изкуство 2. начално училище - театрално изкуство 3. методически похвати 4. методически стратегии 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3085

- 265 -

Сп А 2230

Анастасова, Добринка.  Оптимизиране на двигателната активност на 3-4 годишните деца чрез подвижни игри / Добринка Анастасова. // Дом, Дете, Детска градина, 2017, N 2, с. 34-40. 

   Активните движения предизвикват загряван на организма, увеличават апетита, подобряват храносмилането, обмяната на веществата, повишават съпротивителната сила на организма към вредни влияния, засилват кръвообращението, правят дишането по-дълбоко предизвикват по-добро настроение, което е съпътстващо за всяка една игра. 

1. Предучилищна възраст - занимания 2. Игри - занимателни 
 372:61(045)
Ключови думи: 1. двигателна активност 2. упражнения 3. игрални филми 4. предучилищна възраст 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3025

- 266 -

Сп А 505

Ангелова, Татяна.  Съвременни лингвистични идеи, обогатяващи обучението по български език / Татяна Ангелова. // Български език и литература, 59, 2017, N 1, с. 18-27. 

   В статията се представят съвременни лингвистични идеи, които намират приложение в обучението по български език. Акцентът е върху приносите на проф. Стефана Димитрова в областта на прагматиката, корпусната лингвиситка и текстолингвистиката. Идеите на Ст. Димитрова се анализират в учебните програми и в учебниците по български език. Обсъждат се продуктивни връзки между лингвистика и обучение по български език. 

1. Обучение по български език и литература 2. Лингвистика 
 808.67-1/-9(045)
Ключови думи: 1. лингвистика 2. идеи 3. обучение 4. български език 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 2937

- 267 -

Сп А 1705

Баева, Десислава.  Анализиране нагласата за използване на образователна интерактивна мултимедия при чуждоезиковото обучение / Десислава Баева. // Педагогика, 2016, N 9, с. 1245-1255. 

   Изследването е мотивирано от посочената основна цел на Националната програма Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието, разработена от МОН, тъй като успешната ИКТ модернизация на образованието включва не само е-обучение, но и подходящо електронно съдържание, което да осигури качествен учебен процес. Извършен е обзор на теоретичните постановки и анализ на актуалното състояние на проблема и е за първите две нива според Европейската езикова рамка. Изследвана е мотивацията на преподаващите чужд език и нагласата на учениците да използват интерактивната медия в учебния процес по чужд език. 

1. Методика на преподаването на чужди езици 2. Мултимедия - приложение 
 371.335:681.322.06(045)  + 802/809(045)
Ключови думи: 1. интерактивна мултимедия 2. чуждоезиково обучение 3. методика на преподаването 4. мотивация 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 3075

- 268 -

Сп Б 397

Борисов, Борислав.  Нанотехнологии / Борислав Борисов. // Образование и специализация в чужбина, 2017, N 72, с. 48-49. 

   Нанотехнология - това е област от приложните науки, а също така и висока технология, която покрива широк диапазон от теми, в основната обединяваща тема е контрол над веществото на микроскопично вещество при размери по-малки от 1 микрометър, както и устройства за създаване на такова ниво, съизмерими с размера на молекулите. Думата има гръцки произход и означава джудже. 

1. Приложни науки 2. IT технологии 
 001.18:37(045)
Ключови думи: 1. нанотехнологии 2. приложни науки 3. IT технологии 4. нанонаука 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3071

- 269 -

Сп А 2000

Василева, Бонка.  Развитие на уменията за описване в обучението по български език в начален етап на основната образователна степен / Бонка Василева. // Образование, 2017, N 1, с. 86-98. 

   Съвременното обучение по български език в началната училищна степен, за да отговори на потребностите на обучаемите, поставя в центъра комуникативноречевите им умения. Съставна част от тях и, бихме казали, една от водещите речеви дейности е описването. 

1. Обучение по български език и литература 
 372.880.867(045)
Ключови думи: 1. умения за описване 2. обучение 3. начална училищна педагогика 4. български език и литература 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3068

- 270 -

Сп А 1705

Василева, Валентина.  Педагогическото общуване и хуманизирането на взаимоотношенията в училище / Валентина Василева. // Педагогика, 2017, N 1, с. 48-60. 

   В съвременните условия хуманизирането на взаимоотношенията в училищната среда между всички участници в учебно-възпитателния процес се превръща в първостепенна задача. За нейното успешно решаване допринасят различните форми и технологии на педагогическото общуване. 

   с рез. на англ. език

1. Педагогическа психология 2. Общуване - психология 
 37.015.3(045)  + 37.018.2(045)
Ключови думи: 1. педагогическо общуване 2. педагогическа психология 3. култура на общуването 4. училищно възпитание 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3080

- 271 -

Сп А 1705

Витанова, Елена.  Иновативна технология на професионално-педагогическия тренинг като форма на педагогическо взаимодействие с учители в предучилищното образование / Елена Витанова. // Педагогика, 2016, N 9, с. 1213-1219. 

   В настоящата статия е представена иновативна технология на професионално-педагогическия тренинг като форма на педагогическо взаимодействие в процеса на продължаващо образование на педагогически субекти в предучилищното образование. Акцентува се върху стимулирането на социокултурната компетентност на учителя в контекста на интерперсоналната интелигентност в общата рефлексивна картина в системата на предучилищното възпитание. 

   с рез. на англ. език

1. Предучилищно образование 2. Педагогическо взаимодействие 
 372.3-053.2(045)
Ключови думи: 1. професионално-педагогически тренинг 2. педагогическо въздействие 3. педагогическо общуване 4. предучилищно образование 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3072

- 272 -

Сп А 1705

Георгиева-Лазарова, Стоянка.  Фактори за успешно прилагане на смесено обучение / Стоянка Георгиева-Лазарова, Лъчезар Лазаров. // Педагогика, 2017, N 1, с. 33-47. 

   Методът смесено обучение е сравнително нов, но интересът към него се засилва, тъй като съчетава традиционните с иновативните практики. В настоящата статия анализираме научната литература в областта за последните три години с цел търсене отговор на основния въпрос: кои са най-важните фактори за успешното използване на смесени курсове за обучение? Според нас успехът на смесеното обучение зависи от: организацията на обучение, качеството на виртуалната среда и степента на готовност на ученици и учители във виртуалната среда. 

1. Методи и форми на обучение 2. Смесено обучение 
 37.018.4:004(045)
Ключови думи: 1. смесено обучение 2. виртуална среда 3. методи на преподаване 4. организация на обучението 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3079

- 273 -

Сп  А 1705

Гирджиева-Валачева, Даниела.  Интеграция между формиране на математически представи и музикалното възпитание в детската градина / Даниела Гирджиева-Валачева, Мария Калоферова. // Педагогика, 2017, N 2, с. 200-206. 

   В статията са разгледани отделните междупредметни връзки в образователната работа в детската градина. Интеграцията между математиката и другите образователни направления не е само приложение на математическите знания. Особено внимание е обърнато на връзката между математика и музика. Анализирани са възможностите за по-пълна интеграция между тези две образователни направления. 

   с рез. на англ. език

1. Методи и форми на обучение 2. Математика - обучение - предучилищна възраст 3. Музикално възпитание в детската градина 
 371.3(045)  + 372.351:372.378(045)
Ключови думи: 1. интеграция в обучението 2. обучение по математика 3. обучение по музика 4. мотиви 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3084

- 274 -

Сп А 1705

Гълъбова, Даринка.  Дидактичен модел "Конструктивна математика за деца" / Даринка Гълъбова, Надя Делчева. // Педагогика, 2016, N 9, с. 1159-1170. 

   Разглеждат се същността и ролята на моделирането и конструирането като методи за изследователска дейност в обучението по математика на децата от детската градина. Изследователско-конструкторският подход в математическото обучение на децата се основава на самостоятелна дейност за "построяване - конструиране" на модели на математически понятия и отношения. В процеса на конструиране на моделите децата разкриват, осъзнават и затвърдяват основни свойства и отношения на математически понятия. 

   с рез. на англ. език

1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - математика 2. Математика - методи на обучение 
 372.351(045)
Ключови думи: 1. обучение по математика 2. методи на обучение 3. дидактичен модел 4. предучилищно образование 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3076

- 275 -

Сп А 1705

Енгелс-Критидис, Розалина.  Качественият детски учител: Личностен и професионален опит / Розалина Енгелс-Критидис. // Педагогика, 2017, N 1, с. 8-20. 

   В статията се маркират някои основни моменти от личностния и професионалния профил на качествения детски учител - такъв, какъвто той е видян през погледа на студенти педагози. 

   с рез. на англ. език

1. Учителска професия 
 37.08(045)
Ключови думи: 1. учителска професия 2. детски учител 3. роля на учителя 4. съвременният учител 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3081

- 276 -

Сп Б 262

Желева, Красимира.  Приложение на интерактивни методи в обучението на учениците в VII клас по "Биология и здравно образование" / Красимира Желева. // Професионално образование, 19, 2017, N 2, с. 92-97. 

   Отчуждението на младото поколение от природата и прекарването на много време пред компютрите и телевизорите не му помага да разбере сложността на въпросите, свързани с опазването нас околната среда, и го прави неспособно да участва в тяхното решаване. Направени са наблюдения показват, че много подходящи методи са изготвянето на презентации, интелектуални карти, решаването на казуси, ролеви игри, мозъчни игри и групова атака. 

1. Методика на обучение 2. Биология 
 372.857(045)
Ключови думи: 1. опазване на околната среда 2. мотивация 3. обучителна практика 4. наблюдение 5. резултати от обучението 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3088

- 277 -

Сп А 349

Златомрежева, А. Д.  Оценка развития социального поведения детей с аутизмом в учебной ситуации / А. Д. Златомрежева, М. К. Бардышевская. // Вопросы психологии, 61, 2016, N 4, с. 14-27. 

   Проведено е изследване в развитието на поведението на деца в различна възраст (3-11 години) и пол с аутизъм, които посещават занятия с използване на елементи на АВА - терапия (Applied behavior analysis - Приложен анализ на поведението): с отчитане индивидуалните особености на децата, а по време на занятията се създава баланс между емоционално въздействие, игрови моменти и приемане на АВА- терапия. Отличават се пет групи социално поведение, свързано с различни типове привързаност . Анализирани са различията в поведението на децата в различни учебни ситуации. 

1. Предучилищна възраст - занимания 2. Детска и педагогическа психология 
 159.922.7(045)
Ключови думи: 1. развитие 2. деца 3. аутизъм 4. социално поведение 5. привързаност 6. учебна среда 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2976

- 278 -

Сп А 2000

Иванова, Лилия.  Диагностика на езиковото развитие на учениците от началната училищна възраст- форми, методи и инстументариум за преодоляване на установените дефицити / Лилия Иванова. // Образование, 2017, N 2, с. 106-114. 

   Развитието на езика и речта в предучилищна и начална училищна възраст следва да постига най-малко следните резултати: развитие на устната реч на детето;овладяване значението на думите, свързване на думите в изречения, умения детето смислено и граматически правилно да изразява мислите си и др. 

1. Езиково и говорно възпитание в предучилищна възраст 
 372.46(045)
Ключови думи: 1. езиково развитие 2. начална училищна педагогика 3. форми 4. методи 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3069

- 279 -

Сп А 2230

Иванова, Снежана.  Интерактивни компютърни технологии в конструирането при 3-4 годишните деца и подготовката им за творчество / Снежана Иванова. // Дом, Дете, Детска градина, 2017, N 3, с. 16-29. 

   Ситуациите, в които се използва мултимедийната презентация като метод на децата за изразяване, предизвикват голям интерес и за дълго привличат вниманието. Презентацията може да се подготви на основата на собствени продукти от минали дейности- изработени модели, рисунки, снимки, видео, както и на основата на ресурсите на интернет. 

1. Аудиовизуални методи на обучение 
 371.333(045)
Ключови думи: 1. компютърни технологии 2. методи за обучение 3. предучилищна възраст 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3144

- 280 -

Сп А 2230

Ихтиманска, Величка.  Дидактични игри (Първа група) / Величка Ихтиманска. // Дом, Дете, Детска градина, 2016, N 4, с. 46-51. 

   В статията са изброени няколко дидактични игри с цел разширяване и затвърдяване знанията на децата за дома и семейството. 

1. Дидактически игри 
 372.3(045)
Ключови думи: 1. дидактични игри 2. деца 3. първа група 4. дом и семейство 5. предучилищна и начална педагогика 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2943

- 281 -

Сп Б 397

Карапенчев, Йордан.  Биотехнологии най-малките неща водят до най-големите промени / Йордан Карапенчев. // Образование и специализация в чужбина, 2017, N 74, с. 48-49. 

   В статията се презентира специалността биотехнологии като специалност, която е смесица от биология, химия и малко инженерна мисъл. 

1. Биотехнологии 2. Образование - висше 
 378(045)
Ключови думи: 1. биотехнологии 2. висше образование 3. характеристики 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3126

- 282 -

Сп Б 321

Кирилова, Иванка.  Образователни игри и симулации в природонаучното обучение в началното училище / Иванка Кирилова. // Наука, 2016, N 4, с. 28-33. 

   Статията разкрива спецификата на образователните игри и симулации, техните основни характеристики и принципи. Някои концепции като "развлекателни" и "сериозни игри" са също изяснени. Наблегнато е основно на приложението на образователните и симулации в основните училища. Показани са също така и някои полезни методики. Обхватът от темите, свързани с приложението на образователните игри и симулации е широк. Той включва теми свързани със Слънчевата система, човешкото тяло, физичните явления и екосистеми. Тези методически предложения ясно показват, че обучението чрез образователни игри и симулации дава възможност на децата да приложат техните знания на практика и да наблюдават някои явления, което не винаги е възможно в класната стая. В залючение може да се каже, че процесът на обучение е привлекателен, стимулиращ и подходящ за образователните потребности на всички ученици. 

   с рез. на англ. език

1. Други учебни предмети. Методика на обучението на отделните учебни предмети 
 372.850.2:371.3(045)  + 519.68(045)
Ключови думи: 1. образователни игри 2. компютърни симулации 3. методи на обучение 4. природознание 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3050

- 283 -

Сп Б 321

Лазов, Любомир.  Педагогическата професия в контекста на "учене през целия живот" / Любомир Лазов, Христина Денева. // Наука, 2016, N 4, с. 33-39. 

   В наши дни образованието е стратегическият ресурс за изграждане на съвременното общество, базирано на знанието. Организацията и провеждането на необходимите дейности в тази сфера са ключови и за по-нататъшното развитие на демократичното общество, в което живеем. Компетентното овладяване на настоящите и бъдещи предизвикателства от обществен, културен, икономически и глобален мащаб, пред които сме изправени, са невъзможни без интегрирането им в образователната среда. 

   с рез. на англ. език

1. Професионална квалификация 2. Продължаване на образованието и преквалификация 
 371.13/.16(045)  + 377.4(045)
Ключови думи: 1. педагогическа квалификация 2. форми на обучение 3. професионално образование 4. продължаващо образование 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3048

- 284 -

Сп А 1705

Мандева, Мариана.  "Говорещото дете" в променящия се свят - предизвикателства пред началното ограмотяване / Мариана Мандева. // Педагогика, 2016, N 9, с. 1173-1185. 

   Променените социокултурни реалности и възникналите нови потребности у "говорещото дете" изискват пореден поглед към ограмотяването, провеждано в българското училище. В контекста на това разбиране се акцентира върху интеграцията в обучението по начално четене и писане. 

   с рез. на англ. език

1. Основи на четенето и писането. Езиково и говорно възпитание 
 372.41/.46(045)
Ключови думи: 1. четене 2. писане 3. грамотност 4. интеграция в обучението 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3078

- 285 -

Сп Б 262

Михалева, Бисерка.  Медиацията - една доказано добра педагогическа практика за справяне с училищната агресия / Бисерка Михалева. // Професионално образование, 19, 2017, N 2, с. 158-168. 

   В статията се разглежда училищната медиация -една наложила се в 28 държави добра педагогическа практика за справяне с агресивното поведение на децата и учениците, сериозен и актуален проблем в повечето училищни общности. Проследени са етапите, през които преминава въвеждането на програмата на медиация в училище. 

1. Писане 
 376.6(045)
Ключови думи: 1. медиация 2. агресия 3. училище 4. практическа педагогика 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3089

- 286 -

Сп Б 262

Михалева, Бисерка.  Медиацията - една доказано добра педагогическа практика за справяне с училищната агресия / Бисерка Михалева. // Професионално образование, 19, 2017, N 2, с. 158-168. 

   В статията се разглежда училищната медиация - една наложила се в двадесет и осем държави добра педагогическа практика за справяне с агресивното поведение на децата и учениците, сериозен и актуален проблем в повечето училищни общности. Проследени са етапите, през които преминава въвеждането на програмата на медиация. 

   с рез. на англ. език

1. Конфликти - преодоляване 2. Агресия (социол. ) 
 37.015.3:316.48(045)
Ключови думи: 1. медиация 2. агресивно поведение 3. конфликти 4. управление на конфликти 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3151

- 287 -

Сп А 2000

Найденова, Валентина.  Формиране на комуникативноречеви умения у учениците в първи клас / Валентина Найденова. // Образование, 2017, N 3, с. 3-20. 

   Комуникативноречевите умения са изключително важни в контекста на съвременната социокултурна ситуация и свързаните с това образователни усилия за изграждане на системи, адекватни на изискванията на променящия се живот и на потребностите на "говорещото дете". 

1. Езиково и говорно възпитание в предучилищна възраст 
 372.46(045)
Ключови думи: 1. комуникативноречеви умения 2. формиране 3. предучилищна възраст 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3145

- 288 -

Сп А 505

Нейкова, Десислава.  Развиване на комуникативната компетентност чрез интерактивни методи (работа по проект) в обучението по български език V-VII клас / Десислава Нейкова. // Български език и литература, 58, 2016, N 6, с. 596-607. 

   Предлаганият кратък контекст разглежда понятието интерактивни методи, като ги вписва в контекста на обучението по български език и литература в прогимназиален етап ( V-VII клас). Предложени са модели за работа, при които се наблюдава доколко е ефективно взаимодействието между участниците в педагогическата комуникация, в която се прилагат различни педагогически практики . 

1. Обучение по български език и литература 2. Методи и форми на обучение 
 371.3(045)
Ключови думи: 1. интерактивни методи 2. комуникативна компетентност 3. български език 4. обучение 5. умения 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2936

- 289 -

Сп А 1646

Нейкова, Мария.  Проблемно обучение, електронно учене и мобилни технологии при изучаването на чужд език / Мария Нейкова. // Чуждоезиково обучение, 44, 2017, N 2, с. 150-157. 

   В настоящата статия се разглеждат ролята и мястото на проблемното обучение при изучаване на чужди езици. Прилагането му в практиката създава условия обучаваните да се превърнат в активни, самостоятелни субекти на собственото си учене. Мобилните технологии успешно се интегрират в практическите и специализираните езикови курсове и позволяват да се създадат условия за преодоляване на ограниченията по отношение на времето и мястото за провеждане на учебния процес. 

1. Езиково обучение. Начални основи на граматика и правопис 
 800:37(048.2)
Ключови думи: 1. E-learning 2. проблемно обучение 3. мобилни платформи 4. чуждоезиково обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3100

- 290 -

Сп А 2230

Ненкова, Мариела.  Играта и интерактивността в обучението по математика при 6-7 годишните деца / Мариела Ненкова. // Дом, Дете, Детска градина, 2017, N 1, с. 26-29. 

   Математиката с живостта на интуитивното начало и неочакваността на заключенията си, би могла да бъде едно от любимите занимания на децата. За целта учебното съдържание трябва да се поднася интересно и увлекателно. 

1. Математически игри 2. Обучение по естествени науки 
 51-8(045)
Ключови думи: 1. обучение 2. математика 3. начална училищна педагогика 4. подготовка 5. игри 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3065

- 291 -

Сп А 1705

Николова, Марта.  Видове упражнения в обучението по български език с оглед формиране на езиковите понятия "съществително име", "прилагателно име" и "глагол" : (Втори клас) / Марта Николова. // Педагогика, 2016, N 9, с. 1193-1200. 

   Упражнението е основен метод в обучението по български език. В този контекст статията се предлагат три групи упражнения с оглед формирането на езиковите понятия "съществително име", "прилагателно име" и "глагол" от ученици във втори клас. 

   с рез. на англ. език

1. Български език - методика на преподаването - за началното училище 2. Обучение по български език и литература 
 372.880.867:372.46(045)
Ключови думи: 1. обучение по български език и литература 2. методи на обучение 3. езикови упражнения 4. езикови понятия 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3077

- 292 -

Сп А 2230

Памукова, Павлинка.  Формиране на социално значими мотиви чрез преодоляване на консуматорското отношение към основните ресурси, необходими в ежедневието на подрастващите / Павлинка Памукова. // Дом, Дете, Детска градина, 2016, N 3, с. 54-58. 

   Не води ли арогантността на социалната среда до обезмисляне на нравствените ценности? Какъв модел на поведение биха избрали подрастващите при изобилието на отрицателни примери в семейството, другарската среда, телевизионния екран? Тревожни въпроси, на които икономическото възпитание в детската градина дава част от отговорите. 

1. Възпитание - нравствено 2. Предучилищно възпитание 
 372.3.03(045)
Ключови думи: 1. детска градина 2. икономическо възпитание 3. консуматорско отношение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2940

- 293 -

Сп Б 262

Пукнева, Иванка.  Същност и ползи от CLIL обучението / Иванка Пукнева, Людмила Рижук. // Професионално образование, 19, 2017, N 2, с. 146-154. 

   Статията разглежда потребностите на CLIL (Content Language Integrate Learning) преподаването. Засегнати са спецификата на CLIL, основни черти на CLIL подхода, предимства и недостатъци на този специфичен вид обучение. Показани са варианти за постигане на обратна връзка и за оценка на ефективността. 

   с рез. на англ. език

1. Обучение - методи 2. Обучение, чужди езици 
 371.3:372.65(045)  + 373.1(045)
Ключови думи: 1. интегрирано обучение 2. ефективност на обучението 3. педагогически подходи 4. методи за обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3156

- 294 -

Сп Б 262

Радева, Мануела.  В подкрепа на деца и младежи в риск / Мануела Радева. // Професионално образование, 18, 2016, N 5, с. 455-474. 

   Текстът представя подготовката, начина на осъществяване и използване на методи и инструменти за инициатива провеждане на двугодишен цикъл от обучения и предоставяне на образователни материали да се повишат знанията и уменията на екипите на младежки центрове и детски градини, обхванати в "Деца и младежи в риск". Посочена е методологията за извършване на оценка на въздействието . В резултат на придобитите от педагогическите специалисти знания и умения децата и младежите в риск посещават с по-голямо желание детските градини и младежките центрове. 

1. Обучение 2. Продължаване на образованието и преквалификация 3. Възпитание - нравствено 
 376.6(045)
Ключови думи: 1. образование 2. младежи в риск 3. детски градини 4. специалисти 5. етнически малцинства 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3086

- 295 -

Сп А 1646

Савова, Елена.  Дигитални медии и работа с художествени текстове в обучението по немски език като чужд / Елена Савова. // Чуждоезиково обучение, 43, 2016, N 6, с. 652-665. 

   Настоящата статия представя възможности за използване на дигитални медии и технологии при работата с художествени текстове в обучението по немски език като чужд. Съществуващите разработки показват стремеж към съобразяване както с иновативните начини на преподаване и общуване, така и с естетическите свойства на литературните творби. 

1. Немски език - обучение 2. IT технологии 
 803.0:37(045)
Ключови думи: 1. немски език 2. обучение 3. дигитални технологии 4. литература 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2994

- 296 -

Сп А 1705

Славчева, Гергана.  Ефективните взаимоотношения между родители и учители като фактор за позитивното личностно развитие на съвременното дете / Гергана Славчева. // Педагогика, 2017, N 2, с. 151-159. 

   Статията представя идеи за изграждането на ефективни взаимодействия между родителите и учителите по време на провежданите по график родителско-учителски срещи. Акцентите са поставени върху разкриването на възможностите на метода транзакционен анализ за изграждането на ефективно сътрудничество между родителите и учителите. 

   с рез. на англ. език

1. Педагогическа психология 2. Взаимоотношения - между деца и родители 
 37.015.3(045)
Ключови думи: 1. педагогическа психология 2. взаимодействие "родител - учител" 3. взаимоотношения родители - деца 4. чувства и взаимоотношения 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3083

- 297 -

Сп А 1646

Стамболиева, Мария.  Езиковите технологии в помощ на обучението по специализиран чужд език / Мария Стамболиева. // Чуждоезиково обучение, 44, 2017, N 1, с. 24-34. 

   Статията представя целите, задачите и очакваните резултати от разработената в НБУ-е-платформа в помощ на обучението по специализиран чужд език. 

1. Чужди езици - обучение 2. Компютърни комуникации, компютърни мрежи във висшето образование 
 800:37(045)
Ключови думи: 1. чужди езици 2. E-learning 3. платформи за обучение 4. анализ 5. тестове 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2995

- 298 -

Сп А 2230

Стоянова, Жечка.  Занимателна диагностика или как да измерим напредъка на дете в подготвителна група на детската градина / Жечка Стоянова. // Дом, Дете, Детска градина, 2016, N 6, с. 30-34. 

   Чрез използване на продуктите на детската активност, каквито са рисунките, процеса на учене и измерване е приятен и за децата и за учителя. Предлага се технология при образователно направление Български език. 

1. Предучилищна психология 2. Български език - изучаване 3. Детски градини - учебно-възпитателна работа 
 372.880.867(045)
Ключови думи: 1. диагностика 2. напредък 3. подготвителни групи 4. български език 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2945

- 299 -

Сп А 2036

Тодорова, Елена.  Рефлексията в обучението по "информационни технологии" / Елена Тодорова, Стелиана Чиликова. // Стратегии на образователната и научната политика, 2016, N 6, с. 647-655. 

   Настоящата работа е посветена на формирането на умения за осъществяване на рефлексия от ученици при изучаване на темата "Компютърна текстообработка" в училище. Подробно са описани приложения на модела ALACT, при който процесът на рефлексия се реализира в цикличен модел. Разгледани са конкретни примери от обучението по :Информационни технологии", с който се реализира рефлексия. 

   Вкл. резюме на английски

1. Други учебни предмети. Методика на обучението на отделните учебни предмети 2. Информатика - методика на преподаването по информатика 
 372.8(045)
Ключови думи: 1. рефлексивни умения 2. обучение 3. информационни технологии 4. цикличен модел 5. редактиране на текст 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3018

- 300 -

Сп А 1705

Тополска, Евгения.  Педагогически умения за преподаване на български език в интеркултурна среда / Евгения Тополска. // Педагогика, 2017, N 1, с. 21-32. 

   В статията се конкретизират педагогически умения, които студентите бъдещи педагози трябва да имат, за да преподават официалния за страната език в условия на интеркултурна образователна среда. Направен е кратък анализ на нормативни документи, специализирана лингвистична, педагогическа и методическа литература. Формулирани са конкретни педагогически умения съобразно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и Националната квалификационна рамка на Република България - за студенти бакалаври. Представен е педагогически модел за изграждане на педагогически умения у студентите за преподаване на български език в интеркултурна среда. 

   с рез. на англ. език

1. Български език - обучение - методика 2. Подготовка на педагогически кадри 
 372.880.867:378.14(045)
Ключови думи: 1. преподаване в интеркултурна среда 2. обучение по български език и литература 3. педагогически умения 4. езиково обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3082

- 301 -

Сп А 2036

Цанков, Николай.  "Химерните групи" в училище и практики на наследяването: "Загубата на бащата" / Николай Цанков, Веска Гювийска. // Стратегии на образователната и научната политика, 25, 2017, N 2, с. 119-136. 

   Статията разглежда проблема за химерните групи, наподобяващи престъпни групировки, в българското училище като нова социално-педагогическа реалност. Изследването на химерната група в училище в най-голяма степен зависи от социалната чувствителност на педагозите и внасяне на нови граници в педагогическия дискурс. 

1. Поведение, девиантно - при децата 2. Социална педагогика 
 316.62(045)
Ключови думи: 1. химерни групи 2. социогенезис 3. наследственост 4. насилие 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3097

- 302 -

Сп А 2230

Ценова, Цветанка.  Нарушения на езика в предучилищна възраст като предиктор за разстройства в овладяването на четенето и писането / Цветанка Ценова. // Дом, Дете, Детска градина, 2016, N 5, с. 13-21. 

   Специфичните езикови нарушения са езикови нарушения на развитието, които пречат на адекватно овладяване на езика, въпреки наличието на нормална невербална интелигентност и слух и липсата на неврологични дисфункции, поведенчески, социални и емоционални проблеми. 

1. Езиково и говорно възпитание в предучилищна възраст 
 372.46(045)
Ключови думи: 1. специфични езикови нарушения 2. предучилищна възраст 3. проблеми 4. четене 5. писане 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2944

- 303 -

Сп А 1705

Чангалова, Надзифе.  Психолого-педагогически предпоставки за формиране на отношение към природата като към ценност на културата : (Предучилищна разновъзрастова група) / Надзифе Чангалова. // Педагогика, 2016, N 9, с. 1230-1242. 

   В настоящата статия са изведени психологически и педагогически предпоставки за запознаване на децата от предучилищна възраст с природната среда от гледна точка формиране на отношение към нея като към ценност на културата. Посочени са основните структурни компоненти на понятието отношение. Приведени са педагогически аргументи, доказващи необходимостта от разработване на теоретико-методически модел за формиране на отношение към природата като към ценност на културата. 

1. Предучилищно възпитание 2. Възпитание - екологично 3. Детска и педагогическа психология 
 372.32(045)  + 372.3.015.3(045)
Ключови думи: 1. екологично възпитание 2. природна среда 3. природонаучно обучение 4. предучилищно възпитание 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3074

- 304 -

Сп А 1705

Червенакова, Илияна.  Педагогическа система за изграждане на начални нотночетивни умения / Илияна Червенакова. // Педагогика, 2017, N 2, с. 182-199. 

   Лоша практика от миналото е превръщането на нотната грамотност и техническото овладяване на инструмента в самоцел в музикалнопедагогическата дейност на учителите като на заден план остава музикалнослуховото развитие на децата и емоционалното преживяване на музикалното произведение. Всички понятия и термини в музика се овладяват посредством играта и използването на игрови подходи. Въвеждането на нотната грамотност по този начин открива възможността за записване на познати за децата песни по ноти, а по-късно и четенето на непознат нотен текст. 

   с рез. на англ. език

1. Музикално възпитание в детската градина 2. Музика, методика на преподаване 
 372.378(045)
Ключови думи: 1. музикално възпитание 2. музикално образование 3. нотна грамотност 4. обучение по музика 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3090

- 305 -

Сп А 2230

Чернева, Екатерина.  Алтернативи при морфологичното развитие на децата в предучилищна възраст / Екатерина Чернева. // Дом, Дете, Детска градина, 2016, N 2, с. 11-24. 

   В статията се разглежда проблемът за морфологичното развитие на детето в предучилищна възраст като част от формирането на граматическия строй на речта. Анализират се етапите в развитието на морфологията и словообразуването в детската реч и се предлагат примерни методически варианти за овладяване на частите на речта,. които биха подпомогнали не само учителите в детската градина, но и родителите, които искат да направят пътя на подготовка за ограмотяване по-лек. 

1. Предучилищна възраст - занимания 2. Български език - разговорна реч - у децата - синтаксис 
 372.3.014.544(045)
Ключови думи: 1. предучилищна възраст 2. морфологично развитие 3. реч 4. подготовка 5. словообразуване 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 2939

- 306 -

Сп Б 262

Янчева, Татяна.  Спортът като фактор за превенция на агресията и насилието в училище / Татяна Янчева. // Професионално образование, 18, 2016, N 6, с. 553- 561. 

   Статията разглежда тенденцията за нарастване на насилието сред младите хора. Посочена е необходимостта от прилагане на комплексен научен подход при определени нарушения от социалните норми, както и по отношение на проблема за сигурността в училище. Анализирани са факторите, детерминиращи поведението на различни групи млади хора, както и механизмите, стоящи в основата на това поведение. 

1. Агресия (социол. ) 2. Учители - квалификации 3. Педагогика - проблеми 
 316.647.3(045)
Ключови думи: 1. насилие 2. държание 3. сигурност 4. комплексен подход 5. училище 6. спорт 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3087

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.

- 307 -

Сп Б 462

Айдоган, Осман.  Vossloh предлага сигурни скрепителни системи с ниски експлоатационни разходи за тунелни проекти / Осман Айдоган. // Железопътен транспорт, 2016, N 11-12, с. 32-33. 

   Със своите доказани нови решения за релсови скрепителни системи за безбаластов железен път VOSSlOH предлага отлична основа за сигурна експлоатация и дълъг експлоатационен живот на инфраструктурата - важни критерии, особено при тунелните проекти. 

1. Железопътно строителство 2. Железопътна инфраструктура - модернизация 3. Експлоатация на железопътния транспорт 
 625.1(045)
Ключови думи: 1. железопътна инфраструктура 2. железопътно строителство 3. експлоатация на транспорта 4. строителни материали 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.  
  

Сист. No: 2949

- 308 -

Сп Б 462

Евтимов, Симеон.  Системното железопътно инженерство / Симеон Евтимов. // Железопътен транспорт, 2017, N 5, с. 24-30. 

   Целта на системното инженерство се дефинира така: гарантиране на системния подход при пренасяне на функциите и изискванията към цялата система върху изискванията към отделните подсистеми и взаимодействието между тях. Едва след разделянето на инфраструктурата от превозвачите стана кристално ясно, че железницата трябва да действа като система, интегрираща различните подсистеми с пряко или непряко въздействие върху качеството на транспортната услуга. 

1. Железопътна инфраструктура - модернизация 2. Системно инженерство 
 625.1(045)
Ключови думи: 1. железопътен транспорт 2. железопътно строителство 3. системно инженерство 4. инженерен подход 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.  
  

Сист. No: 3179

- 309 -

Сп Б 341

Кабели и конектори при производството на храни и напитки . // Инженеринг ревю, 2017, N 1, с. 36-41. 

   B хранително-вкусовата промишленост хигиената винаги е с много висок приоритет. В тази връзка, производствената техника в нея трябва да се разработва в стриктно съответствие с изискванията на т. нар. хигиенен дизайн. В това число са разбира се, и кабелите, конекторите и кабелните щуцери, като компоненти, използвани в производствения процес. 

1. Хранително-вкусова промишленост 2. Кабели - монтаж 3. Кабелни системи 4. Монтаж на електрически инсталации в сгради 
 664:696.6(045)  + 331.45(045)
Ключови думи: 1. хранително-вкусова промишленост 2. кабелни канали 3. кабелни системи 4. хигиенен дизайн 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.  
  

Сист. No: 2984

- 310 -

Сп Б 434

Семкова, Боряна.  На фокус - горските пътища / Боряна Семкова. // Агробизнесът, 15, 2017, N 4, с. 46-47. 

   Основната цел на строителните дейности по горските пътища е да се създаде трайна пътна връзка на прилежащите горски обекти и територии с наличната национална и общинска мрежа в района. 

1. Автомобилни пътища. Пътно строителство 2. Гори - сечища 
 625.7(045)
Ключови думи: 1. горски пътища 2. сечища 3. финансиране 4. инвестиции 5. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3046

Техника на безопасността.

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми.

Хранително-вкусова промишленост.

- 311 -

Сп Б 383

Бакаливанова, Тодорка.  Характеристика на стокови яйца при съхранение. Липидна пероксидация при кулинарна обработка : Част III. Промени при съхранение на стокови яйца / Тодорка Бакаливанова, Николай Калоянов. // Птицевъдство, 2016, N 3, с. 19-22. 

   Проследени са промените при съхранение на яйца от ярки и кокошки след линеене на хибрида Lochmann, отглеждани подово. Линеенето влошава морфологичните и функционалните качества на яйцата и те трябва да се съхраняват според изискванията на Наредбата за търговия с яйца за консумация. 

1. Домашни птици 2. Яйца 
 636.5:637.4(045)
Ключови думи: 1. животновъдство 2. птицевъдство 3. яйца 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3112

- 312 -

Сп Б 383

Бакаливанова, Тодорка.  Характеристика на стокови яйца при съхранение. Липидна пероксидация при кулинарна обработка : Част IV. Промени при съхранение на стокови яйца на ярки и кокошки от породата ISA / Тодорка Бакаливанова, Николай Калоянов. // Птицевъдство, 2016, N 4, с. 22-27. 

   Тази част от статията е посветена на промените при съхранение на яйца от ярки и кокошки от породата ISA, подово отглеждани, съхранявани 42 дни от датата на снасяне. Определение са морфологичните показатели на белтъка и жълтъка и функционалните качества на белтъка по методи, описани в сп. Птицевъдство, 3, 2016 година. 

1. Домашни птици 2. Яйца 
 636.5:637.4(045)
Ключови думи: 1. животновъдство 2. птицевъдство 3. яйца 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3113

- 313 -

Сп Б 383

Бакаливанова, Тодорка.  Характеристика на стокови яйца при съхранение. Липидна пероксидация при кулинарна обработка : Част V. Опит с яйца от търговската мрежа при подово, клетъчно и свободно отглеждане на кокошките / Тодорка Бакаливанова. // Птицевъдство, 2016, N 5, с. 29-31. 

   В материала са представени резултатите от наблюдения с яйца от търговската мрежа. В опита са включени яйца от подово, клетъчно и свободно отглеждани кокошки. Отчетени са височините и диаметрите на плътния белтък и на жълтъка, въз основа на които са определени индексите на белтъка и жълтъка. Яйцата са анализирани на 28-ия ден от съхранението съгласно указанията на етикета. Всички яйца са клас А, категория L. 

1. Домашни птици 2. Яйца 
 636.5:637.4(045)
Ключови думи: 1. животновъдство 2. птицевъдство 3. яйца 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3114

- 314 -

Сп Б 383

Бакаливанова, Тодорка.  Характеристика на стокови яйца при съхранение. Липидна пероксидация при кулинарна обработка : Част VI. Влияние на кулинарната обработка върху физикохимичния профил и окислението на яйчните липиди / Тодорка Бакаливанова. // Птицевъдство, 2017, N 1, с. 28-29. 

   Предмет на статията са физикохимичните характеристики на сурови, варени, пържени и печени яйца, произволно избрани от търговската мрежа. Направен е следният извод - яйцата независимо от начина им на обработка, са подходяща храна за всички възрастови групи и подрастващи, като за предпочитане са варените яйца. 

1. Домашни птици 2. Яйца 
 636.5:637.4(045)
Ключови думи: 1. животновъдство 2. птицевъдство 3. яйца 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3115

- 315 -

Сп Б 341

Кабели и конектори при производството на храни и напитки . // Инженеринг ревю, 2017, N 1, с. 36-41. 

   B хранително-вкусовата промишленост хигиената винаги е с много висок приоритет. В тази връзка, производствената техника в нея трябва да се разработва в стриктно съответствие с изискванията на т. нар. хигиенен дизайн. В това число са разбира се, и кабелите, конекторите и кабелните щуцери, като компоненти, използвани в производствения процес. 

1. Хранително-вкусова промишленост 2. Кабели - монтаж 3. Кабелни системи 4. Монтаж на електрически инсталации в сгради 
 664:696.6(045)  + 331.45(045)
Ключови думи: 1. хранително-вкусова промишленост 2. кабелни канали 3. кабелни системи 4. хигиенен дизайн 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.  
  

Сист. No: 2984

- 316 -

Сп Б 394

Милева, Силвия.  Изследване на щамове пивни дрожди за получаване на пиво с ниско съдържание на глутен / Силвия Милева, Габриела Маринова, Ива Томова. // Хранително-вкусова промишленост, 2017, с. 23-27. 

   Проведени са ферментационни опити с шест щама пивни дрожди и с пивна мъст с добавено просо, царевичен грис и ориз с цел получаване на пиво с ниско съдържание на глутен. Използваните като сурогати зърнени култури са с подходящ химичен състав и доставят необходимите за развитието и размножаването на дрождите вещества, в резултат на което дрождите запазват ферментационната си активност и могат провеждат активна ферментация. 

   Част 1

1. Пиво (бира). Пивоварство. Малц и малцови екстрати 
 663.4(045)
Ключови думи: 1. глутен 2. пиво 3. ферментация 4. пивни дрожди 5. просо 6. царевичен грис 7. ориз 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3116

- 317 -

Сп А 213

Митова, Диляна.  Аспекти на устойчивото функциониране на веригата за биологични храни / Диляна Митова. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 61, 2016, N 1, с. 3-17. 

   Настоящото изследване има за цел да се направи анализ и оценка на сектор "Биологично земеделие", реализацията на биологичните продукти на нашия и външния пазар, както и да се детерминират приоритетни мерки за подпомагане, развитие и подобряване на конкурентоспособността им. Изследването цели да се направят и някои изводи от гледна точка на ползата от консумиране на биологични храни и подпомагане на производството и потреблението на биологични продукти както в полза на биопроизводителите, така и за здравето на хората, животните, околната среда и обществото. Обект на анализа са биологичното производство като цяло, търговията с биологични суровини и преработени продукти, поведението на потребителите на биологични продукти у нас. 

1. Биопродукти 2. Биологично земеделие 3. Биологични храни 
 631.95(045)  + 339.13(045)
Ключови думи: 1. биопроизводство 2. биологични храни 3. биологично земеделие 4. биоживотновъдство 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Хранително-вкусова промишленост.  3. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2924

- 318 -

Сп А 19

Тодоров, Г.  Развитие на конструктивна концепция чрез виртуално прототипиране : Design development based on virtual prototypes / Г. Тодоров, К. Камберов, М. Семков. // Машиностроене и електротехника, 2016, N 10-11, с. 27-30. 

   Изследването се отнася до приложението на виртуалното прототипиране и инженерните анализи за оптимизация на конструкцията на дъно на пластмасова бутилка за съхранение на газирана напитка. Демонстрирани са различни етапи от развитието на конструкция с индустриално приложение, водещи до постигането на оптимизирано решение. 

   с рез. на англ. ез. 

1. CAD/CAM/CAE 2. Инженерен анализ 
 678:004(045)
Ключови думи: 1. виртуално прототипиране 2. инженерен анализ 3. CAD/CAM системи 4. 3D модели 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3000

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело.

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки).

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.

- 319 -

Сп Б 569

Автоматизация в ПСОВ . // Екология & инфраструктура, 2017, N 3, с. 22-25. 

   Нарастващите предизвикателства, свързани с третирането на отпадъчни води, в това число увеличаването на нормативните изисквания, амортизацията на инфраструктурата и необходимостта от повишена работна ефективност, принуждават операторите на пречиствателни станции да променят традиционните си експлоатационни практики. Днес дружествата трябва да проявяват по-голяма предприемчивост в прилагането на нови технологии, които могат да осигурят непосредствена стойност и дългосрочна възвращаемост. 

1. Пречиствателни станции и съоръжения (за вода) 2. Автоматизация 
 628.32(045)
Ключови думи: 1. пречиствателни станции и съоръжения 2. отпадъчни води 3. автоматизация 4. стратегическа инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 3176

- 320 -

Сп Б 569

Иновативни серзорни решения за намаляване загубите на вода . // Екология & инфраструктура, 2017, N 3, с. 20. 

   Днес все по-масово се прибягва до интелигентни решения за мониторинг на водоснабдяването и водоразпределението, за да се гарантира достъп до необходимите количества вода. Основните цели на интелигентния мениджмънт на водните ресурси са две: минимизиране на загубите от течове и разхищението, както и рационално управление на потреблението. 

1. Водопотребление. Загуби на вода и борба с тях 
 628.17.003.1(045)
Ключови думи: 1. загуби на вода 2. мониторинг и контрол на водоснабдяването 3. сензори 4. иновативни решения 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 3178

- 321 -

Сп Б 569

Специфики при избора на тръби . // Екология & инфраструктура, 2017, N 3, с. 16-19. 

   Амортизиращата се инфраструктура е един от най-големите проблеми във водния сектор. Това се потвърждава от факта, че за водоразпределителните проекти се отделя най-голямата част от финансирането на инфраструктурните обновления При подмяната на тръбопроводи изборът на материал е от огромна важност. Затова се изисква отлично познаване както на условията на почвата, така и на силните и слабите страни на всеки материал. 

1. Тръбопроводи 2. Тръби 
 621.644(045)  + 621.645(045)
Ключови думи: 1. тръбопроводи 2. тръби 3. избор на материал 4. инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 3175

- 322 -

Сп Б 569

Ултравиолетови светодиоди в POU системи за пречистване на вода . // Екология & инфраструктура, 2017, N 3, с. 26. 

   Недостигът на питейна вода в глобален мащаб е двигател на множество иновации в сферата на водообработката и водопречистването. Все по-популярни стават т. нар. POU (point-of-use) системи за филтриране, пречистване и/или дезинфекция на вода в точката на използване. 

1. Водоснабдяване. Пречистване на водите 2. Водоснабдяване , водопроводни съоръжения 
 628.16(045)  + 628.3/.5(045)
Ключови думи: 1. pou (point of use) системи за пречистване на вода 2. водоснабдяване 3. водопречистване 4. водни реактори 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 3173


 Индекс по АВТОРИ

A. B. , Govorukha 94 
Askavicuite, Rita 164 
Atanasov, S. S. 165 
Daskalov, P. I. 165 
Gasiorowski-Denis, Elizabeth 244 
Georgiev, Georgi 243 
Goleva, Rossitza 243 
Ilieva, Dilyana 93 
Kacergius, Audrius 164 
Ki Ana, Hong 242 245 
Kuzmanova, Rumyana 114 
Milanov, Iliya 93 
Mirtchev, Seferin T. 243 
Nedeva, V. I. 165 
Razukas, Almantas 164 
Sioma,I. B. 94 
Stambolieva, Katerina 114 
Stanev, Ignat 243 
Stefanova, Irina 114 
Tashyrev, A. B. 94 
Y. P., Prekrasna 94 
Yue, Wen Long 242 245 
Авдулова, Татяна 4 263 
Агбалян, А. С. 230 
Айдоган, Осман 149 307 
Акиванов, Веселин 95 220 
Александров, Александър 246 
Александров, Андрей 36 37 
Александров, И. 23 
Александров, Иван 5 
Александрова, Маргарита 264 
Александрова, Михаела 38 
Александрова, Сашка 6 
Анастасова, Добринка 265 
Ангелов, Георги 54 
Ангелова, Татяна 232 266 
Арабска, Екатерина 60 
Арнаудова, М 23 
Баев, Орлин 7 
Баева, Десислава 233 267 
Бакаливанова, Тодорка 166 167 168 169 311 312 313 314 
Бакърджийски, Иван 112 
Бамбалов, Красимир 112 
Банчев, Светослав 55 96 
Бардышевская, М. К. 14 277 
Бачкова, Идилия 132 139 
Башев, Храбрин 56 170 
Беев, Ивайло 57 58 
Белев, Йордан 132 139 
Белева, Искра 59 
Беломъжева- Димитрова, Стефания 115 
Белоречков, Димитър 171 
Белчева, Весела 234 
Бенчев, Светослав 97 
Бенчева, Нели 60 
Божилов, Ники 61 62 247 
Божинов, Божин 172 
Бойчинова, Мария 63 
Бонева, Светла 140 
Борисов, Борислав 1 268 
Борисов, Орлин 39 
Борисов, Свилен 98 
Борисова, Силвия 33 128 
Боровинова, Мария 173 
Босакова-Арденска, Атанаска 252 
Ботева, Хриска 174 
Братоев, Красимир Петров 163 
Булдеева, Кристиана 19 
Бутусова, Т. 8 
Василев, Васил 150 
Василев, Даниел 248 
Василева, Бонка 269 
Василева, Валентина 270 
Василева, Елисавета 210 
Василева, П 116 
Винаров, Огнян 148 
Витанова, Елена 271 
Воробьев, Е. И. 227 
Вълкова, Мирослава 175 
Върбанова, Калина 9 
Въчев, Ценко 214 
Галюта, И. А. 34 
Гандев, Стефан 176 
Генов, Николай 148 
Генчев, Димитър 189 
Генчева, Незабравка 10 117 
Георгиева, Валентина 235 
Георгиева-Лазарова, Стоянка 272 
Гиларди, Джованна 214 
Гирджиева-Валачева, Даниела 273 
Григоров, Десислав 151 152 249 
Гълъбова, Даринка 274 
Гънчев, Доньо 201 
Гювийска, Веска 32 301 
Делчева, Надя 274 
Денева, Христина 283 
Джаров, Володя 133 
Джиганска, Ц. 11 118 
Джоров, Антон 119 
Димитрова, А. 124 
Димитрова, Албена 190 
Димитрова, Мая 12 177 
Димитрова, Ралица 64 
Димитрова, Труфка 215 
Димова, Дарина 178 
Динев, Петър 65 148 
Динков, Динко 40 
Динчева, Цветанка 179 
Добрилова, П. 118 
Донева, Катерина 180 
Драганов, Никола 141 
Евтимов, Симеон 153 308 
Енгелс-Критидис, Розалина 275 
Енгибарян, Робърт 13 41 
Жарков, В. А. 228 
Желева, Красимира 276 
Журавлев, А. В. 111 162 
Загорчев, Иван 2 
Захариев, Асен 250 
Златомрежева, А. Д. 14 277 
Иванов, Ангел 113 200 201 
Иванов, Петко 99 181 182 183 
Иванова, Божидара 66 100 184 
Иванова, Лилия 278 
Иванова, Снежана 279 
Илиев, Йосиф 216 
Илиева, Анна 185 
Илиева, Диляна 186 
Илчева, Г 102 187 
Ильина, Г. А. 34 
Ихтиманска, Величка 280 
Йорданов, Йордан 188 241 
Йорданов, Симеон 190 
Йосифов, Ивалин 148 
Казарян, А. Н. 230 
Калоферова, Мария 273 
Калоянов, Николай 166 167 311 312 
Камберов, К. 318 
Каменова, Филипа 15 
Карапенчев, Йордан 281 
Карпухин, К. Е. 111 162 
Картелов, Янислав 252 
Кашапова, Л. Р. 229 
Кенарова, Кремена 9 
Керчева, Милена 106 180 206 
Кирилова, Иванка 282 
Киркова, Ирена 16 
Киряков, Иван 189 
Киселева, Л. С. 17 
Кискинов, Николай 43 
Князева, Т. С. 31 
Колева, Елена 133 
Колева, Яна 68 253 
Костадинова, Светла 191 
Костова-Протохристова, Димитрина 199 
Котов, А. А. 18 
Котова, Т. Н. 18 
Кузьмин, В 156 224 
Куртева, Галина 69 
Куцаров, Стефан 145 
Кънева, Нели 19 
Кътева, Маргарита 123 
Лазаров, Лъчезар 272 
Лазов, Любомир 283 
Лайшева, Г. А. 26 
Лаков, И 95 220 
Лепоев, Милчо 159 
Лилова, Мая 20 
Логинова, Екатерина 192 
Любенова, Иванка 104 198 
Мандева, Мариана 284 
Манчева, Иванина 70 
Маринова, Габриела 316 
Маринова, П. 118 
Марков, Александър С. 71 217 
Маркова, Дима 209 
Мартиросян, А. М. 230 
Масалджийска, Стефка 216 
Машева, Стойка 193 
Мендева, Виктория 72 194 
Мехмед, Ахмед 207 
Миланова, Диана 21 
Милева, Силвия 316 
Миленчев, Георги 218 
Милушев, Е. 120 
Минков, Димитър 121 
Митев, Владимир 103 195 221 225 254 255 
Митев, Георги Великов 163 
Митков, Аньо 196 
Митова, Диляна 73 197 317 
Митова, Мариана 44 
Михалева, Бисерка 22 285 286 
Мушкаров, Гошо 45 74 
Найденова, Валентина 287 
Найденова, Галина 185 
Нейкова, Десислава 288 
Нейкова, Мария 289 
Ненков, Димитър 75 
Ненкова, Мариела 290 
Неновски, Николай 46 76 
Нешев, Нешо 196 
Николова, Денислава 215 
Николова, Марта 291 
Ордян, Н. А. 230 
Павлова, Е 23 
Памукова, Павлинка 292 
Панкратов, Д. Л. 229 
Панчев, Стоян 77 
Панчева, Цветомира 78 258 
Пасев, Ганчо 199 
Паскалева, А. Д. 122 
Переладов, А. С. 111 162 
Периклиев, Владимир 236 
Перфанова, Йонита 104 198 
Петкова, Красимира 190 
Петров, Георги 123 
Петрова, Вилина 173 
Петрова, Е. А. 24 
Петрова, Йоана 79 
Петрова, Ренета 190 
Пламенов, Драгомир 207 
Плевнелиев, Росен 47 
Попов, Георги 132 139 
Попов, Иво 91 
Попова, Надежда 123 
Попова, Т 124 
Пукнева, Иванка 293 
Пъчев, Пламен 48 
Радев, Радослав 237 
Радева, Мануела 294 
Радева-Иванова, Весела 199 
Райчев, Венелин 113 200 
Рижук, Людмила 293 
Ройчев, Венелин 201 202 
Русков, Петко 80 
Савова, Елена 295 
Сагалакова, О. А. 25 
Сайкин, А. М. 111 162 
Сакалиева, Димитрийка 203 
Сачева, Деница 81 
Семерджиева, А. М. 122 
Семков, М. 318 
Семкова, Боряна 82 204 205 310 
Симеонов, И. 95 220 
Симеонова, Цецка 106 206 
Славчева, Гергана 296 
Смилкова, Детелина 83 
Соколова, Е. Т. 26 
Стамболиева, Мария 297 
Стамболова, И. 11 124 
Станкова, Илона 27 
Стоева, Теодора 60 
Стойнов, Станимир 180 
Стойчев, Димитър 177 
Стойчева, Димитранка 106 206 
Стоянова, Жечка 28 298 
Стоянова, И. Я. 25 
Стоянова, Мария 49 
Стригулев, Начо 222 259 
Строганова, Т. А. 34 
Сурджийска, Събка 208 
Такева, И. 125 
Танев, Димитър 190 
Тасев, Алекси 50 
Тасев, Йордан 159 
Тасев, Петър 159 
Ташева, Румяна 126 
Тер-Мкртичьян, Г. Г. 111 162 
Терехина, О. В. 25 
Терзиев, Венелин 60 
Тодоров, Г. 318 
Тодорова, Елена 29 299 
Тодорова, Теодора 85 109 261 
Толстых, Н. Н. 30 
Томов, Милен 238 239 
Томова, Ива 316 
Тонев, Тоньо 196 
Тополска, Евгения 300 
Торопова, А. В. 31 
Тошев, Борислав В. 3 
Трайков, Любен 160 161 
Треувцев, Д. В. 25 
Тринговска, Иванка 209 
Туфкова, Г. Ст. 122 
Угланова, И. Л. 30 
Угринов, Пламен 136 
Ур, Златина 210 
Учкунов, Веселин 207 
Учкунова, Кулка 207 
Филипов, Филип 87 
Харизанова, Вили 211 
Христов, Георги 148 
Христова, И 127 
Христова, Маргарита 212 
Христова, Петя 213 
Цанков, Николай 32 301 
Цветанова, В. 11 
Цветкова, В. 33 128 
Ценев, Илия 65 148 
Ценова, Елица 88 89 
Ценова, Цветанка 51 302 
Цочев, Венцислав 133 
Чангалова, Надзифе 303 
Червенакова, Илияна 304 
Чернева, Екатерина 305 
Чиликова, Стелиана 29 299 
Чобанова, Диана 112 
Чомуклиев, Калин 262 
Чуков, Владимир 52 
Чухутова, Г. Л. 34 
Шибаков, В. Г. 229 
Ширкова, Мариана 65 148 
Шопов, Никола 129 
Шухлова, Ю. А. 25 
Явашева, Татяна 90 
Ямников, А. С. 231 
Янашков, Иво 214 
Янев, Мариян 196 
Янкова, Винелина 209 
Янкова, Галя 35 130 
Янчева, Татяна 306 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Говорещото дете" в променящия се свят - предизвикателства пред началното ограмотяване 284 
"Ислямска държава" - (ИДИЛ) - генезис, идеология, фанатизъм 52 
"Химерните групи" в училище и практики на наследяването: "Загубата на бащата" 32 301 
[Дванадесет] 12 приложения на блокчейн технологиите 53 
[СУОТ] SWOT анализ на българската икономика 54 
An intelligent approach of determining relationship between tomato leavs color and soil moisture and temperature 165 
Building energy performance 92 240 
Cloud communication survey on architecture of internet-based networks for cloud services 243 
Gully and rill erosion in the national park "Central Balkan" 93 
How Internet of Things will change our lives 244 
New lithuanian potato varieties and their resistance to phythophthora infestans (mont.)de bary 164 
Predictors of not well controlled epileptic seizures 114 
The effects of queuing detector locations 242 245 
Toxic metal extraction during potato fermentation 94 
Universal deviceform improvement of seeders for operating in a reduced tillage mode 163 
Vossloh предлага сигурни скрепителни системи с ниски експлоатационни разходи за тунелни проекти 149 307 
Автоматизация в ПСОВ 319 
Автоматизация на процесите на анаеробна биодеградация на органични отпадъци с получаване на водород и метан 95 220 
Автоматизирана визуална инспекция 219 
Автоматизированная оценка надеждности технологического процесса листовой штамповки 229 
Агробиологична характеристика и продуктивни възможности на перспективни линии зимен фуражен ечемик от var. parallelum 178 
Алтернативи при морфологичното развитие на децата в предучилищна възраст 305 
Анализиране нагласата за използване на образователна интерактивна мултимедия при чуждоезиковото обучение 233 267 
Аристотел и емпиричната основа на познанието 6 
Аспекти на устойчивото функциониране на веригата за биологични храни 73 197 317 
Батерията, която сама се охлажда 150 
Безоблачно ли е в облака 68 253 
Беспилотные автомобили: уже не фантастика! 156 224 
Биогоривата отново на дневен ред 97 
Биостимулаторите в растениевъдството 191 
Биотехнологии най-малките неща водят до най-големите промени 281 
Болести [по зелевите култури] 193 
Борба с черешовата муха при биологично производство 173 
Борба срещу плевелите при бобовите култури 196 
Бракът - приятелство или бойно поле 12 
Бъдещето на света е безжично 254 
Българската научна периодика 3 
В подкрепа на деца и младежи в риск 294 
Вдигни нивото 4D и 5D принтиране 255 
Видове упражнения в обучението по български език с оглед формиране на езиковите понятия "съществително име", "прилагателно име" и "глагол" 291 
Винарският туризъм в България днес - умението да търсиш вдъхновение в корените на своя народ и историята на виното по света 188 241 
Влияние на дозата от различни бентонити върху основни физикохимични и органолептични показатели на бялото вино 112 
Влияние на земеползването върху съдържанието на нитрати в подземните води 106 206 
Влияние на изложението на склона върху основните фактори на плоскостна водна ерозия 186 
Влияние на инвестициите върху жизнеспособността на земеделските стопанства 72 194 
Влияние на стреса от болничната среда върху болното дете 33 128 
Влияние на топлинните свойства на почви с различен механичен състав върху интензивността на топлинния поток 180 
Водородните самолети 103 
Возможности психотерапи взрослых, имевших в детстве травматический опыт 24 
Восприятие музыки представителями различных культур 31 
Въпросите към службата за езикови справки и консултации като източник на информация за съвременната правописна норма 239 
Генетичното разнообразие и опазването на птичите популации 171 
Гигантска тръстика ( Arundo donax) нов енергиен растителен вид за нашата страна 104 198 
Да бъдеш родител е истинско изкуство 20 
Да се страхуваме ли от роботите? 222 259 
Двустранният констативен протокол 50 
Дефиниране и оценка на устойчивостта на фермите 56 170 
Диагностика на езиковото развитие на учениците от началната училищна възраст- форми, методи и инстументариум за преодоляване на установените дефицити 278 
Дигитални медии и работа с художествени текстове в обучението по немски език като чужд 295 
Дидактичен модел "Конструктивна математика за деца" 274 
Дидактични игри (Първа група) 280 
Диференциран подход при борба с плевелите [по памука] 177 
Длъжностната характеристика остаря 83 
Европейски субсидии за напояването. Най-после! 204 
Едновременни антонимии синоними 236 
Езиковите технологии в помощ на обучението по специализиран чужд език 297 
Екобъдеще чрез мидени рифове 66 100 184 
Електрическото бъдеще на доставките 151 
Електромотори за автомобилната промишленост 154 
Емпатия и рефлексия 19 
Емпатията в работата на преподавателя по здравни грижи 11 
Енергийна ефективност - нова мярка срещу безработицата 85 109 
Енергоефективна система за управление на транспортната лента на широколентова шлайф машина 132 139 
Естественият контрол на неприятелите и болестите е алтернатива с бъдеще 211 
Ефект на ранната неврорехабилитация след операция на мозъчен тумор 125 
Ефект от приложението на фуражната ензимна добавка бета-мананаза при пилета бройлери 208 
Ефективните взаимоотношения между родители и учители като фактор за позитивното личностно развитие на съвременното дете 296 
Ефективност на селекцията на пшеница спрямо съвременните изисквания за устойчиво развитие на земеделието 210 
За някои проблемни въпроси, свързани с възстановяването на работа след обявяване на уволнение за незаконно 36 
За подаването на уведомление до НАП при промяна на работодателя (приложение № 5 към Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 КТ) 37 
Занимателна диагностика или как да измерим напредъка на дете в подготвителна група на детската градина 28 298 
Защитата на личните данни в ЕС минава на по-високо ниво 42 
Земеделието в Европа има спешна нужда от нови стратегии и стимули 88 
Земеделието пристъпва към космоса 195 
Злоупотреби при възстановяване на разходи за енергия от възобновяеми източници 43 
Значение и роля на моторното масло 155 
Значение на бедрените протектори за предпазване на фрактури в областта на тазобедрената става 121 
Играта и интерактивността в обучението по математика при 6-7 годишните деца 290 
Игры с правилами 8 
Идват сериозни конкуренти на банките 87 
Измерване на абсолютна влажност на материали 142 147 
Изпомпване на отпадъчните води с променлива скорост 101 
Изследване на щамове пивни дрожди за получаване на пиво с ниско съдържание на глутен 316 
Икономическа теория за конституцията . Англо-американската школа 57 
Икономическа теория за конституцията. Ордолибералната школа 58 
Иновативна технология на професионално-педагогическия тренинг като форма на педагогическо взаимодействие с учители в предучилищното образование 271 
Иновативни серзорни решения за намаляване загубите на вода 320 
Интегрална оценка за корпоративна социална отговорност 215 
Интеграция между формиране на математически представи и музикалното възпитание в детската градина 273 
Интерактивни компютърни технологии в конструирането при 3-4 годишните деца и подготовката им за творчество 279 
Испытания материалов Формовка листов, лент и полос 228 
Кабели и конектори при производството на храни и напитки 309 315 
Как да обезопасим облачната услуга от уязвими приложения 251 
Как да определим по-често срещаните болести и неприятели по тиквовите култури полско производство? 192 
Какво предствляват алтернативните данни и как да ги използваме 67 
Качествен анализ на болковата симптоматика при приложение на комплексна кинезитерапевтична методика след стабилни лакътни фрактури 115 
Качественият детски учител: Личностен и професионален опит 275 
Кестенът - ценен ядков плод 182 
Кинезитерапевтичен протокол след сухожилна транспозиция в раменна област при пациенти с родова травма на раменен сплит 123 
Кинезитерапия при деца с разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (РДВХ) 10 117 
Климатичните промени и лозарството в България 113 200 
Клинични признаци и патоморфологични изменения при свинете, засегнати от дезинтерия 190 
Кой вреди по граха? 203 
Компоненти за безжично зареждане и захранване 145 
Контекстуалният подход при формулиране на теми за есе 237 
Контролери за роботи 144 223 
Коронарен разрез и достъп за скелетни репозиции и реконструкции в горния и средния лицев етаж 119 
Креативност чрез личностно и екипно поведение 79 
Кризата като несъстоятелност и несъстоятелността като криза 49 
Къде инвестира бизнесът 70 
Мажещи вещества за направляващи на металорежещи машини с ЦПУ 136 
Масовите уволнения 45 74 
Машини за обработка на тръби 134 
Медиацията - една доказано добра педагогическа практика за справяне с училищната агресия 22 286 
Медиацията - една доказано добра педагогическа практика за справяне с училищната агресия 285 
Мобилността като услуга 62 
Моделиране на движението на подземните води в нееднородни почви в речните тераси 98 
Мрежово свързан смарт обект за регистриране на параметри на околната среда 252 
На фокус - горските пътища 205 310 
Нагласи и действия на здравните професионалисти по отношение на свързаните с бърнаут аспекти на професионалната дейност "Здравна грижа" 35 130 
Название объектов и запоминание дошкольниками новой информации о категории 18 
Най-практикуваният спорт 218 
Нанотехнологии 1 268 
Нарушения на езика в предучилищна възраст като предиктор за разстройства в овладяването на четенето и писането 51 302 
Натискът на зелените всява хаос на Европейския пазар на горива 55 96 
Начално проучване на дисфункционални вярвания, позитивна и ниска самооценка при лица с тревожни разстройства 15 
Не просто LED, a smart - LED 143 
Необходими професионални компетенции на медицинските сестри за работа с гериатрични пациенти 122 
Необходимост от обучение на медицински сестри за работа в лаборатория за инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания 127 
Нови решения при храненето на зеленчуковите култури 174 
Новите неща в икономиката 77 
Новости при технологиите на 3D печат в автомобилната индустрия 157 
Новы способ изготовления алмазных инструментов на металлических связках 230 
Носима електроника в индустриалната автоматизация 256 
Обновяването на пътническите вагони е неотложна задача 159 
Образователни игри и симулации в природонаучното обучение в началното училище 282 
Обучение по иновации и технологично предприемачество 80 
Обществени нагласи в България относно съвременната миграция 48 
Общуването 27 
Оптимизиране на двигателната активност на 3-4 годишните деца чрез подвижни игри 265 
Оранжерийно производство на домати с покривни с покривни култури или в смесен посев 209 
ОСП: Опростяване и модернизация 89 
Отрочество: идентичность и субъектность 30 
Охладителни технологии за центрове за данни 257 
Охлаждащи течности за двигатели с вътрешно горене 160 161 
Оценка на ефективността на помпи 138 
Оценка по признаването на бренда - подходи и предизвикателства 64 
Оценка развития социального поведения детей с аутизмом в учебной ситуации 14 277 
Още нещо за вредността на растителните вируси и техните преносители или вектори 199 
Пазарни цени на електрическа енергия в България и ЕС 140 
Пазарът на труда в България в средносрочна перспектива 59 
Памукът - ключови фактори за устойчиво производство 172 
Пасивното тютюнопушене и кардиоваскуларният риск при деца на възраст от 3 до 11 години 124 
Педагогическа система за изграждане на начални нотночетивни умения 304 
Педагогическата професия в контекста на "учене през целия живот" 283 
Педагогически умения за преподаване на български език в интеркултурна среда 300 
Педагогическото общуване и хуманизирането на взаимоотношенията в училище 270 
По-малко главоболия с повече технологии 61 
Повторна употреба на вода в индустрията 105 131 
Познати и непознати инвазивни растителни видове в България 175 
Полезна ли е превантивната полиция 258 
Политиката на растеж и създаването на стойност в компаниите 75 
Политики за насърчаване на социалните предприятия и подобряване на уменията за развитие на социалното предприемачество в селските райони 60 
Почвени грешки при приложение на почвена нулева обработка 99 181 
Почвенопреносими гъбни болести по житните култури със слята повърхност 214 
Пред съда в Страсбург 44 
Преимущество левой части пространства при смене установки внимания у детей в норме и при аутизме 34 
Приложение на BBCH кодовете в растителната защита на лозата 201 
Приложение на интерактивни методи в обучението на учениците в VII клас по "Биология и здравно образование" 276 
Приложение на репетитативната транскраниална магнитна стимулация във физикалната и рехабилитационна магнитна стимулация във физикалната и рехабилитационна медицина 120 
Проблеми на стандартизирането на терминологията на НАТО в българския език 235 
Проблемно обучение, електронно учене и мобилни технологии при изучаването на чужд език 289 
Продуктивност на фасул, отгледан в условията на периодичен воден дефицит 102 187 
Пропуски в нормативната база при метрологична проверка на средства за измерване 148 
Проучване за удовлетвореността на специалистите по здравни грижи от обучението за разпознаване на признаците на насилие и ролята им за предотвратяване и реагиране при дете с риск от насилие 116 
Психоаналитична терапия при заекването 7 
Психологическая манипуляция как культурное и клиническое явление 26 
Психолого-педагогически предпоставки за формиране на отношение към природата като към ценност на културата 303 
Пубертетът започва на пет години 5 
Първата немска читанка като част от българското методическо наследство 234 
Първата половина на ХХI век: ислямско предизвикателство 13 41 
Развиване на комуникативната компетентност чрез интерактивни методи (работа по проект) в обучението по български език V-VII клас 288 
Развитие на конструктивна концепция чрез виртуално прототипиране 318 
Развитие на уменията за описване в обучението по български език в начален етап на основната образователна степен 269 
Развитието на човешки капитал в бизнес-организациите и съвременното управление на човешките ресурси 216 
Размножаване на орех - обзор 176 
Разработване и изследване на лабораторен модел на термоелектричен генератор 141 
Расчет механизма ориентации манипуляционных роботов и протезов рук с линейными приводами 227 
Религията през призмата на класическия психоанализ 21 
Рефлексията в обучението по "информационни технологии" 29 299 
Риск печели 90 
Роботите навлизат в ежедневието 221 225 
Ролята на наукометрията за подобряване на академичното качество и етични проблеми при нейното използване 2 
Сателитна технология за търсене на вода на чужди планети открива течове в градски условия 261 
Свръхконцентрацията на земеделска земя е опасна за ЕС 82 
Силна България в силен ЕС 47 
Синергия между функциите фасилити мениджмънт и управление на човешките ресурси в съвременните организации 71 217 
Системи за обратна осмоза на питейни и отпадъчни води 107 
Системите за електронен документооборот и електронен архив - специфика и предимства 262 
Системното железопътно инженерство 153 308 
Смяна на ролите 81 
Сортовите имена 212 
Социальная тревога в подростковом и юношеском возрасте в контексте психологической безопасности 25 
Специфики при избора на тръби 321 
Спортът като фактор за превенция на агресията и насилието в училище 306 
Сравнителна ампелографска оценка на късно, много късно и най-късно зреещи десертни сортове лози 202 
Стопански качества на нови захарни и полузахарни хибриди цвекло 207 
Стъпка напред - дигитални решения и услуги FleetBoard 152 249 
Счастье в восприятии детей младшего школьного возраста 17 
Съвременна инфраструктура за запазване на данни 250 
Съвременни лингвистични идеи, обогатяващи обучението по български език 232 266 
Съвременни тенденции в експозиционния дизайн на музеите 91 
Съвременните инструменти на ИСКАР за автомобилната индустрия 158 
Същност и ползи от CLIL обучението 293 
Тайната на ИСКАР една тиха революция в антивибрационните инструменти 135 
Театралновъзпитателни акценти при прилагането на театралноинтерпретаторските дейности в методическата практика 264 
Тектоничните размествания на капитализма 46 76 
Теорията на Мария Монтесори (1870-1952) 16 
Технологии за съхранение на данните - под знака на нови концепции 84 260 
Технологии за третиране на отпадъци от пластмаса 108 
Технологичен механизъм в логопедичната ритмика за преодоляване на езиково-говорни нарушения у деца в начална възраст 9 
Технологическое обеспечение качества винтовых прессовых оправок 231 
Технологично развитие и иновации 65 
Торене [на зелето и сродни растения] 179 
Трансграничният тероризъм - глобална опасност 39 
Треньори по живот 78 
Три де] 3D печатът променя индустриите, но бавно 247 
Три Де] 3D принтиране на метали 226 
Трусове и колизии - това ли е бъдещето на пост-съветското пространство? 40 
Ултравиолетови светодиоди в POU системи за пречистване на вода 322 
Университетът Cornell разработи радиочип за целия свят 146 
Управление на емисии при производството на енергия от биомаса 110 
Управление на инсталация за електроннолъчево заваряване 133 
Управление на риска като компонент на вътрешния контрол в предприятието 69 
Управлявани услуги - начин да разширите своите ИТ възможности 86 
Устойчивост на български сортове фасул към набор от раси на Coolletotrichum lindemuthianum 189 
Фактори за успешно прилагане на смесено обучение 272 
Фенотипна оценка на изменчивостта по качествени показатели при образци панонски фий (Vicia pannonica ssp. pannonica Grantz) 185 
Фитоцистатините - потенциален източник на устойчивост към неприятели и гъбни болести по растенията 213 
Фондове за модерни инвестиции 63 
Фонетиката в първите научни граматики на българския език 238 
Формиране на комуникативноречеви умения у учениците в първи клас 287 
Формиране на морална компетентност в предучилищна и начална училищна възраст 4 263 
Формиране на социално значими мотиви чрез преодоляване на консуматорското отношение към основните ресурси, необходими в ежедневието на подрастващите 292 
Функционална диагностика и физиотерапия при тендинит на m. popliteus 126 
Характеристика на стокови яйца при съхранение. Липидна пероксидация при кулинарна обработка 166 167 168 169 311 312 313 314 
Хидравлични и електрохидравлични преси 137 
Хипербарната оксигенация в спортната медицина и практика 129 
Холистичният подход в медицината 118 
Хранителни разстройства - превенция и негативен образ за собственото тяло 23 
Хуманитарната интервенция в контекста на правата на човека: аспекти на теорията и практиката 38 
Центърът за нововъведения 248 
Чатботове, магазини без касиери и виртуална реалност 246 
Черешата - прогресиращ вид в българското овощарство 183 
Экологические проблемы современных транспортных средств, в том числе электромобилей 111 162 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

3D печат 157 247 255 
CAD/CAM системи 226 
CAD/CAM/CAE 318 
IT технологии 1 255 256 268 295 
Автоматизация 95 220 319 
Автоматизация на производството 219 
Автоматизирани производствени процеси при рязане на металите 227 
Автоматизирани системи 152 249 
Автоматични системи. Роботи. Автомати 144 223 
Автомобилен транспорт 152 249 
Автомобилен транспорт - експлоатация 111 162 
Автомобилен транспорт - организация и управление на пътническите и товарните превози 242 245 
Автомобили - горива и смазки 155 
Автомобили - електрооборудване 151 
Автомобили, защита от корозия 160 161 
Автомобили. Автомобилостроене. Модернизация 158 
Автомобилна навигация 151 
Автомобилна промишленост 154 157 158 
Автомобилни пътища. Пътно строителство 205 310 
Агресия (социол. ) 22 286 306 
Агротехника - почви, подготовка и оране 99 181 
Аклиматизация - на растения 175 
Алтернативен туризъм 188 241 
Алтернативни източници на енергия 141 
Анализ - наукометричен 3 
Аудиовизуални методи на обучение 279 
Бази данни 251 257 
Бактериални и вирусни болести на растенията 164 199 
Банки. Банково дело 87 
Банкови операции 87 
Батерии - акумулаторни 150 
Бедрени протектори 121 
Бежанци 48 
Безжични интернет мрежи 254 
Бизнес обучение 78 80 
Биогорива 97 
Биогорива - инсталации 97 
Биографии 6 
Биологични храни 73 197 317 
Биологично земеделие 73 197 317 
Биологично разнообразие 171 
Биология 276 
Биопродукти 73 197 317 
Биотехнологии 94 281 
Бобини 145 
Бобови растения 102 187 189 
Болести и неприятели и борбата с тях 192 203 
Болести на мускулите 126 
Болести на нервната система. Невропатология 10 117 
Болести на червата 190 
Болести, свързани с храненето 23 
Болни деца 33 128 
България и Европейския съюз 47 
Българска литература 237 
Български език - изучаване 28 298 
Български език - методика на преподаването - за началното училище 291 
Български език - обучение - методика 300 
Български език - правопис - лексикология - морфология - фонетика - граматика 239 
Български език - разговорна реч - у децата - синтаксис 305 
Български език - Синоними - Речници 236 
Български език - сравнителни изследвания 236 
Български език - фонетика 238 
Български език. Родствени думи - антоними 236 
Вагони - ремонт и експлоатация 159 
Взаимоотношения - между деца и родители 296 
Взаимоотношения - психология и етика 11 
Вибрации 135 
Вина. Винопроизводство 212 
Винопроизводство - история 188 241 
Винопроизводство, химико-технологически контрол 112 
Вируси - класификация и систематизация 199 
Влакнодайни растения - памук 177 
Водно стопанство - състояние, опазване 261 
Водопотребление. Загуби на вода и борба с тях 320 
Водородно гориво 103 
Водоснабдяване , водопроводни съоръжения 322 
Водоснабдяване. Пречистване на водите 322 
Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 193 
Възобновяеми енергийни източници 110 
Възпитание - екологично 303 
Възпитание - нравствено 292 294 
Генератори - термоелектрически 141 
Географски изследвания чрез информационни технологии - приложение на компютърните технологии 261 
Глобализация 46 76 
Глобални проблеми на човечеството 39 
Гори - сечища 205 310 
Горско стопанство. Лесовъдство 93 
Гъбни болести на растенията 214 
Данни - възстановяване, запазване 250 
Датчици 142 147 
Двигатели с вътрешно горене 160 161 
Демографска политика 48 
Детска и педагогическа психология 14 16 34 277 303 
Детска психология 10 17 20 117 
Детски болести 124 
Детски градини - учебно-възпитателна работа 28 298 
Детски градини - учебно-възпитателна работа - математика 274 
Детски игри - предучилищно възпитание 8 
Деца - социални проблеми 116 
Деца, предучилищна възраст - развитие и възпитание 5 8 
Дидактически игри 280 
Длъжностни характеристики 83 
Домати 209 
Домати - агротехника - наръчници и ръководства 165 
Домашни птици 166 167 168 169 311 312 313 314 
Други учебни предмети. Методика на обучението на отделните учебни предмети 29 282 299 
Европейски съюз - аграрна политика 82 88 89 204 
Европейски съюз - икономическа политика 54 88 
Европейски съюз - околна среда 55 96 
Европейски съюз - пазарни отношения 88 
Европейски съюз - правни проблеми 42 
Езиково и говорно възпитание в предучилищна възраст 51 278 287 302 
Езиково обучение. Начални основи на граматика и правопис 289 
Екологична безопасност и нефтопродукти 55 96 
Екология 110 
Експлоатация на железопътния транспорт 149 307 
Електрически системи 132 139 
Електричество 140 
Електродвигатели 154 
Електрокари, устройство и конструкция 150 
Електромотори 154 
Електронни устройства 256 
Електроннолъчево заваряване 133 
Електрохидравлични преси 137 
Емоции. Чувства. Емпатия 11 19 
Енергетика 43 
Енергийни системи - икономическа ефективност 85 109 
Епилепсия 114 
Ерозия на почвата 93 186 
Есета. Очерци. Скици 237 
Етика на съпружеските отношения. Брак. Развод 12 
Ефективност - енергийна 92 138 240 
Ечемик 178 
Железопътна инфраструктура - модернизация 149 153 307 308 
Железопътно строителство 149 307 
Житни растения 214 
Заваряване и родствени процеси - обработка под вакуум 133 
Заекване - терапия 7 
Замърсяване на въздуха, пречистване 111 162 
Захарни и скорбелни растения 104 198 
Захарно цвекло 207 
Защита на информация 42 
Здравеопазване 116 
Зеленчуци със стебла, листа и цветове, които се консумират 179 
Земеделски стопанства 195 
Зърнени бобови растения 203 
Зърнено-бобови култури 196 
Игри - занимателни 265 
Изкуствен интелект 222 258 259 
Изкуствено осветление, техника 143 
Измерване - методи 138 142 147 148 
Измервателни прибори, електронни 142 147 
Изпитване на материалите 228 
Изследване на почвата 186 
Изчислителни системи - приложение в икономиката 68 253 
Икономика 56 170 
Икономика - България, икономическо развитие 54 
Икономика - научни изследвания 75 
Икономика - управление, иновации 65 
Икономика на селското стопанство 60 72 194 
Икономически морал 81 
Икономически теории 57 58 
Инвазивни растения 175 
Инвестиции 63 70 
Инвестиции в селското стопанство 66 72 100 184 194 
Инвестиционни ресурси - управление 63 70 
Индивидуална етика. Морално съзнание 4 263 
Индустриална автоматизация 256 
Инженерен анализ 318 
Иновации 80 
Инструменти - режещи 230 
Интегрални схеми 145 
Интернет - приложение 244 
Интернет - приложение - в икономиката 246 
Интернет - приложение - в образованието и просветата 248 
Информатика - методика на преподаването по информатика 29 299 
Информационни системи, автоматизирани 258 
Ислям 52 
Ислям. Мохамеданство. Сунити. Шиити 13 41 
Ислямски тероризъм 52 
История 238 
Кабели - монтаж 309 315 
Кабелни системи 309 315 
Кадри - квалификация и оценяване 77 
Кадри - организация и управление 83 
Капитализъм 46 76 
Капиталовложения - образуване на капитала - инвестиции 70 
Картофопроизводство 164 
Качество на образованието 77 
Кинезитерапия 10 117 
Кинезитерапия - наръчници и ръководства 123 
Климат - промени 113 200 
Компютри - софтуерни продукти 156 224 
Компютърна архитектура - бази данни - взаимодействие човек-компютър 257 
Компютърна периферия 255 
Компютърни комуникации - изчислителни ситеми - мултиизчислителни комплекси 251 
Компютърни комуникации, компютърни мрежи във висшето образование 297 
Компютърни технологии 246 
Компютърно зрение 219 
Комуникации - безжични 254 
Контролери 144 223 
Конфликти - международни 39 40 
Конфликти - преодоляване 22 286 
Корпоративно управление 215 
Корпорации 81 215 
Костилкови плодови растения 183 
Краниофациална хирургия 119 
Креативност 79 
Кръмно цвекло 207 
Лечебна физкултура. Дихателна гимнастика. Кинезитерапия 115 
Лечение с променлив ток, синусоидален ток, ток с висока честота 120 
Лингвистика 232 266 
Листов материал, обработка 137 228 229 
Личност - психология 26 
Логистика - развитие 61 62 
Логистика - транспортна - управление 61 
Логистични транспортни системи 62 
Логопедия - ръководства 9 
Лозарство - България 113 200 
Лозарство - лози 202 
Лозарство - опазване на насажденията 201 
Лозарство, винарство 212 
Математика - методи на обучение 274 
Математика - обучение - предучилищна възраст 273 
Математически игри 290 
Материали, смазочни 155 
Медицина - подходи и методи 118 
Медицина - психология 33 128 
Медицински сестри 122 127 
Медицински специалисти 35 130 
Медицинско обслужване 122 
Международна сигурност 38 
Международни икономически отношения 46 76 
Международни отношения 40 
Международни политически отношения 13 41 
Мениджмънт - информационни системи 53 67 84 260 262 
Мениджмънт - методи на управление и организационно поведение 53 79 84 86 260 
Мениджмънт - фирмен 69 86 
Метали и сплави 230 
Метално лазерно синтероване 226 
Металообработване 135 
Металорежещи инструменти 135 
Металорежещи машини 134 136 
Металургия, прахова 226 
Метафизика 6 
Методи и форми на обучение 264 272 273 288 
Методи на управление - мениджмънт - психологически въпроси - ергономия в промишлеността 218 
Методика на обучение 276 
Методика на преподаването на чужди езици 233 267 
Метрология 148 
Механизация на селското стопанство 163 
Механически и физически свойства на почвата 99 181 
Миграция 48 
Моделиране 98 
Монтаж на електрически инсталации в сгради 309 315 
Музеи. Сбирки. Галерии. Постоянни изложби. Музеология 91 
Музика, методика на преподаване 304 
Музикално възпитание в детската градина 273 304 
Музикално възприятие 31 
Мултимедия - приложение 233 267 
Намаляване числеността на вредителите по естествен начин. Биологични методи 211 
Напоителни системи 113 200 
Напояване 204 
Напояване. Норми 102 187 
Насекоми, вредители на селскостопанските растения 211 
Наука. Наукознание. Организация на умствения труд 2 3 
Начално училище - театрално изкуство 264 
Неврология 120 
Неврорехабилитация 125 
Неврохирургия 125 
Немски език - обучение 295 
Немски език, изучаване на езика 234 
Несъстоятелност - правни проблеми 49 
Нефтопреработване 55 96 
Образование - висше 281 
Образование и икономически растеж 77 
Обучение 127 294 
Обучение - електронно 248 
Обучение - методи 293 
Обучение по български език и литература 232 266 269 288 291 
Обучение по естествени науки 290 
Обучение, чужди езици 293 
Обща селскостопанска политика 89 
Общуване - психология 27 270 
Овощарство 183 
Овощни дървета - неприятели 173 
Огъване, гофриране, валцуване и др. Щанцоване 134 
Околна среда - контрол - методи на изследване 252 
Онлайн услуги 87 
Оранжерийно производство 209 
Органични и биологични торове 191 
Орехоплодни растения 176 182 
Ортопедия 121 
Основи на четенето и писането. Езиково и говорно възпитание 284 
Отводнителни системи 113 200 
Отглеждане на бройлери 208 
Отглеждане на растенията 104 183 198 
Отпадъци - анаеробно разграждане 95 220 
Отпадъци - управление 108 
Отпадъчни води (дъждовни, стопанско-битови и смесени) 101 
Отпадъчни води, пречистване и използване 105 131 
Отпадъчни води, промишлени - пречистване 105 131 
Охладителни системи 133 257 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 140 
Памукопроизводство - България 172 
Педагогика - детска 4 263 
Педагогика - проблеми 306 
Педагогическа психология 270 296 
Педагогическо взаимодействие 271 
Пиво (бира). Пивоварство. Малц и малцови екстрати 316 
Писане 285 
Пластмаси - преработка 108 
Плевели 175 
Плевели - методи за борба 177 196 
Поведение, девиантно - при децата 32 301 
Подготовка на педагогически кадри 300 
Политическа икономия 57 58 
Полупроводникова електроника. Микроелектроника. Полупроводникови прибори. 141 
Помпи 138 
Помпи и помпени станции 101 
Почвени изследвания. Почвен анализ 106 206 
Почви, подготовка и оране 163 
Почвознание. Почвени изследвания 180 
Права на човека 38 44 
Права на човека - Европа 42 
Право - договори 43 
Право - частно право 50 
Предприемачество 80 
Предучилищна възраст - занимания 14 265 277 305 
Предучилищна психология 17 18 28 298 
Предучилищно възпитание 292 303 
Предучилищно образование 271 
Преси за щамповане. Формообразуване на металите 231 
Престъпност 258 
Пречистване на водата 107 
Пречистване на отпадъчни води 94 
Пречиствателни станции и съоръжения (за вода) 107 319 
Пречиствателни съоръжения 110 
Приложни науки 1 268 
Продължаване на образованието и преквалификация 283 294 
Професионален стрес 35 130 
Професионална квалификация 283 
Психични болести - при децата 25 
Психични и поведенчески разстройства 15 25 26 
Психологически изследвания 12 34 
Психологически методи 24 
Психологически травми 24 
Психология - висши психологически процеси 19 
Психотерапия 24 
Психофизиология. Стрес (от психологична гледна точка) 218 
Птицевъдство 171 
Пшеница 210 
Работна сила - управление 85 109 
Радиоапаратури и радиоустройства 146 
Развитие на селските райони 60 
Развъждане на мекотели 66 100 184 
Размножаване на орех 176 
Разпределение на трудовите ресурси. Заетост. Пазар на труда 59 
Растениевъдство 191 
Растения - защитни средства 213 
Растителна защита 173 189 201 213 
Религия - психоанализ 21 
Рехабилитация - мускули 126 
Риск - управление 69 
Риск, несигурност в икономиката 90 
Роботи - приложение 221 222 225 259 
Роботи. Автомати 221 225 
Русия - политика 40 
Самолети 103 
Селекция 178 
Селско стопанство - екология 66 100 184 
Селскостопански животни - Болести 190 
Системи за автоматично управление 243 
Системи за управление 132 139 
Системно инженерство 153 308 
Смазване. Смазочни масла, двигатели с вътрешно горене 155 
Смазочни масла 136 
Смесено обучение 272 
Сортоизпитване 202 
Социална педагогика 32 301 
Специална терминология 235 
Спортна медицина 129 
Спортни травми 129 
Стандартизация 235 
Строително и архитектурно проектиране 92 240 
Съдопроизводство 44 
Сърдечно-съдови болести - причинители 124 
Съхраняване на данни 243 
Тазобедрена става - фрактури 121 
Театрално изкуство в детската градина 264 
Терористични действия 39 
Технологично развитие 65 
Тиквови растения 192 
Торове и торене 179 
Торове. Торене. Стимулиране растежа на растенията 174 
Транзистори 145 
Транспорт - екологични проблеми 97 
Транспортна система 156 224 
Транспортни ленти 132 139 
Труд - организация 83 
Труд. Работодател. Работник. Наука за труда. Икономика на труда. Организация на труда 45 74 
Трудов договор - трудово законодателство 36 
Трудово законодателство. Работническо законодателство. Социално законодателство 37 
Трудово право 45 74 
Тръби 134 321 
Тръбопроводи 321 
Тумор на мозъка 125 
Търговска марка 64 
Търговско право 49 
Улично и пътно движение. Общи въпроси. Безопасност на движението. Правила за движение 50 
Управление и организация 71 217 
Управление на риска. Рисков мениджмънт 90 
Управление на човешките ресурси 216 
Устойчиво развитие на земеделието 210 
Учители - квалификации 306 
Учителска професия 275 
Фабрични марки. Фирмени знаци. Бранд (бренд) 64 
Фасилити мениджмънт 71 217 
Ферми - управление - ръководство 56 170 
Физиотерапия 126 
Философи, древногръцки 6 
Финансиране на земеделието 204 
Фирмен мениджмънт 75 
Формоване 228 
Фрактури 115 
Фуражни треви. Ливадни треви 185 
Хербициди - приложение 196 
Хибриди 207 
Хидравлични преси 137 
Хидрогеология 98 
Хидрология на подземните води. Геохидрология 106 206 
Химически и физико-химически свойства на почвата, съставни части на почвата 180 
Хранене на животните. Поене. Норми, техника, инвентар 208 
Хранително-вкусова промишленост 309 315 
Чатботове 246 
Чужди езици - обучение 297 
Щамповане - гореща обработка 229 
Юноши - психология 30 
Яйца 166 167 168 169 311 312 313 314 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

3D модели 318 
3D печатане 157 247 
3D принтиране 226 255 
4D принтиране 255 
CAD модел 228 
CAD/CAM системи 318 
E-learning 289 297 
ISO 92 240 
IT технологии 1 256 268 
LED осветление 143 
LUA 252 
MCU 252 
pou (point of use) системи за пречистване на вода 322 
SAI- програма 229 
SWOT анализ 54 
абсолютна влажност 142 147 
автоматизация 95 220 319 
автоматизация на управлението 152 249 
автоматизирана визуална инспекция 219 
автоматизирано управление 229 
автоматично управление 133 
автомобили 111 162 
автомобилна индустрия 157 158 
автомобилна промишленост 154 
автомобилно производство 157 
автомобилостроене 158 
аграрна икономика 82 
аграрна политика 88 89 
агресивно поведение 22 286 
агресия 285 
агробизнес 88 
агробиологична характеристика 178 
агропазари 82 
азбука 237 
акумулаторни батерии 150 
алтернативен туризъм 188 241 
алтернативни данни 67 
алтернативни източници на енергия 141 
ампелография 212 
анаеробна биодеградация 95 220 
анализ 67 115 297 
антивибрационни инструменти 135 
антифризи 160 161 
антоними 236 
антракноза 189 
Аристотел 6 
архивиране на данни 250 
архитектура 243 
аутизъм 14 34 277 
бедрени протектори 121 
бежанци 48 
безжични захранващи модули 145 
безжични комуникации 254 
безжични технологии 254 
безжично предаване на данни 254 
безпилотни автомобили 156 224 
безработица 85 109 
бекъп 250 
белтъчна стабилност 112 
бентонит 112 
бизнес инвестиции 70 
бизнес иновации 80 
бизнес мрежи 68 253 
бизнес обучение 78 80 
бизнес пазари 70 
бизнес-етика 81 
биоагенти 211 
биогорива 97 
биогорива - инсталации 97 
биография 16 
биоживотновъдство 73 197 317 
биоконтрол 211 
биологични храни 73 197 317 
биологично земеделие 73 197 317 
биологично производство 173 
биопродукти 174 
биопроизводство 73 197 317 
биоразнообразие 171 
биостимулатори 191 
биотехнологии 281 
блокчейн технология 53 
бобини 145 
бобови култури 196 
болести 192 
болести и вредители (в растениевъдството ) 182 
болести и неприятели по граха 203 
болести по зелевите култури 193 
болести по зеленчуците 193 
болести по растенията 193 199 
болести по фасула 189 
болка 115 
болнична среда 33 128 
болно дете 33 128 
борба с плевелите 177 196 
брак 12 
бренд 64 
бройлери 208 
България - международни отношения 47 
България и Европейския съюз 47 54 
българска икономика 54 
български език 28 232 238 239 266 288 298 
български език и литература 269 
българско лозарство 113 200 
бърнаут 35 130 
бяло вино 112 
вагонен парк 159 
вакуум 230 
вакуумни системи 133 
взаимодействие "родител - учител" 296 
взаимоотношения 12 
взаимоотношения работодател - служител 45 74 
взаимоотношения родители - деца 296 
вибрации 135 
видни философи 6 
видове 136 
винен туризъм 188 241 
вино 212 
винопроизводство 188 241 
винтови повърхности 231 
виртуална среда 272 
виртуално прототипиране 318 
висше образование 281 
влажност 165 
влажност на материали 142 147 
влажност на почвата 186 
влияние на климата 113 200 
внимание 34 
воден дефицит 102 187 
воден стрес 102 187 
водна ерозия 186 
водни реактори 322 
водни течове 261 
водопречистване 322 
водород 95 220 
водородно гориво 103 
водоснабдяване 322 
вредители по памука 177 
вредни емисии 110 
възобновяеми горива в транспорта 97 
възприятия 18 
възстановяване 36 
възстановяване на данни 250 
възстановяване на околната среда 66 100 184 
външна политика - България 47 
външни доставчици 86 
въпроси 239 
вътрешен контрол 69 
генератори 141 
генетично разнообразие 171 
гериатрия 122 
ГИС технологии 98 
глобален капитализъм 46 76 
глобализация 46 76 
глобални проблеми 39 
глутен 316 
говорни нарушения 7 
горен и среден лицев етаж 119 
гориво-смазочни материали 155 
горски пътища 205 310 
градове 261 
грамотност 284 
грах 203 
гъбни болести 214 
двигателна активност 265 
двустранен констативен протокол 50 
демографска политика 48 
дерета 93 
дете-семейство 12 
детектори 242 245 
детска градина 292 
детски градини 294 
детски градини - театрално изкуство 264 
детски учител 275 
дефицит на внимание 10 117 
деца 10 14 17 117 124 277 280 
деца в риск 116 
деца със здравословни проблеми 8 
диагностика 28 192 298 
диаграми 228 
диамантен композит 230 
дигитални технологии 295 
дигитални услуги 87 
дидактичен модел 274 
дидактични игри 280 
дизайн 91 
дизентерия 190 
директна сеитба 99 181 
длъжностни характеристики 83 
документооборот 262 
дом и семейство 280 
домати 165 
доставчици 61 
древногръцка философия 6 
държавен капитализъм 46 76 
държание 306 
Европейска комисия 89 
европейска политика за водите 105 131 
европейски директиви 55 96 
европейски нормативи - вредни емисии 55 96 
европейски пазар на горива 55 96 
европейски субсидии 204 
Европейски съд 44 
Европейски съд по правата на човека 44 
Европейски съюз 47 85 109 
Европейски съюз - аграрна политика 82 
Европейски съюз - икономическа политика 88 
Европейски съюз - правни проблеми 42 
Европейски фонд за развитие 204 
едновременни 236 
езикови понятия 291 
езикови упражнения 291 
езиково обучение 300 
езиково развитие 278 
езиково-говорни нарушения 9 
екип 79 
екологични инвестиции 66 100 184 
екологично възпитание 303 
екология на транспорта 97 
експлоатация на транспорта 149 307 
експозиция 91 
експонати 91 
електрическа енергия 140 
електрически двигатели 151 
електрически системи 132 139 
електрическо задвижване 154 
електродвигатели 154 
електроенергия 141 
електрокари 150 
електромагистрали 151 
електромотори 154 
електронни архиви 262 
електронни устройства 256 
електроннолъчево заваряване 133 
електрохидравлични преси 137 
емоции 31 
емпатия 11 19 
енергийна ефективност 85 92 109 138 240 
енергийна продуктивност на посевите 210 
енергия 43 
енергия от биомаса 110 
енергоефективност 132 139 
ензими 208 
ентомопатогени 211 
епилепсия 114 
ерозия на почвата 93 186 
есе - методика 237 
етнически малцинства 294 
ефективност 56 170 242 245 
ефективност на обучението 293 
ефективност на управлението 71 217 
ефективност на управлението на риска 90 
ечемик 178 
железопътен транспорт 153 308 
железопътна инфраструктура 149 307 
железопътно строителство 149 153 307 308 
животновъдство 166 167 168 169 311 312 313 314 
жизненост 25 
житни култури 214 
загуби на вода 320 
заекване 7 
заетост и безработица 59 
закон за движение по пътищата 50 
законодателство 205 310 
замърсяване на въздух 103 
замърсяване с нефтопродукти 55 96 
застраховане 50 
захарна тръстика 104 198 
захарни растения 104 198 
захарно цвекло 207 
защита 251 
защита на земеделските култури 201 
защита на растенията 175 196 199 
звук и етнос 31 
здравни грижи 11 
зеле 179 
зелен фураж 185 
зелено торене 209 
зеленчуци 179 
земеделие 195 
злоупотреби 43 
значение 182 
значение на думата 236 
зрително-пространствено внимание 34 
зърнено-бобови растения 203 
игрални филми 265 
игри 290 
игри с правила 8 
идеи 232 266 
идентичност 30 
избор на материал 321 
изкуствен интелект 221 222 225 258 259 
изкуствени названия 18 
изменения 190 
измерване на влажност 142 147 
измерване на околна среда 252 
изследване 202 
изследване на почвите 186 
изтегляне на листов материал 137 
икономика на земеделието 88 
икономика на селското стопанство 72 194 
икономикс 57 58 
икономическа глобализация 77 
икономически морал 81 
икономически теории 57 58 
икономическо възпитание 292 
икономическо развитие 54 
импакт фактор 2 
импланти 121 
инвазивна и сърдечно-съдова диагностика 127 
инвазивни растения 175 
инвестиране 63 70 
инвестиции 205 310 
инвестиции в агрофирмите 72 194 
инвестиционен мениджмънт 63 
инвестиционни пазари 63 
инвестиционни фондове 63 
индивидуална жалба 44 
индивидуални признаци 18 
индустриална автоматизация 219 256 
индустриално развитие 221 225 
инженерен анализ 318 
инженерен подход 153 308 
иновативни решения 320 
иновативни технологии 66 80 100 184 
иновации 65 84 87 248 260 
иновации в икономиката 246 
иновационно мислене 65 
инструмент 230 
интегрална оценка 215 
интегрални схеми 145 
интеграционни процеси 71 217 
интеграция в обучението 273 284 
интегрирано обучение 293 
интелигентни устройства 252 
интензивно земеделие 106 206 
интерактивна мултимедия 233 267 
интерактивни методи 288 
интернет банкиране 87 
интернет мрежи 243 
интернет на нещата 244 252 
интернет платформи 248 
информационни технологии 29 299 
инфраструктура 86 321 
ислям 13 41 
Ислямска държава 52 
ислямска идеология 13 41 52 
ислямска общност 52 
ислямски страни 52 
ислямски фундаментализъм 13 41 
история 118 238 
история на виното 188 212 241 
кабелни канали 309 315 
кабелни системи 309 315 
кавитация 160 161 
калеми 176 
калибриране 148 
капиталовложения 70 
кардиоваскуларен риск 124 
картофена мана 164 
картофи 94 164 
категоризиране 18 
качество 75 
качество в образованието 77 
качество на фуража 185 
квалификация на кадри 59 77 
кестен 182 
кинезитерапевтичен протокол 123 
класифицирана информация 42 
клиентски приложения 251 
клинична психология 26 
клинични признаци 190 
Кодекс на труда 36 37 
колянна става 126 
комплексен подход 306 
компютърна периферия 255 
компютърни симулации 282 
компютърни технологии 246 279 
комуникативна компетентност 288 
комуникативноречеви умения 287 
конвенционален метод 138 
конкурентно предимство 216 
конкурентоспособност 216 
консумативи 247 
консуматорско отношение 292 
контекст 237 
контролери 144 223 
конфликти 22 286 
кореново гниене 214 
кореноплодни култури 207 
корозия на автомобили 161 
корозия по автомобили 160 
коронарен разрез 119 
корпоративна култура 81 
корпоративна социална отговорност 81 215 
корпоративно управление 215 
корпорации 215 
креативен мениджмънт 79 
креативност 79 
кръгово движение 242 245 
кръмно цвекло 207 
култура на общуването 270 
късни лози 202 
лаборатория 127 
лакътни фрактури 115 
лечение 10 117 
либерализъм 58 
лингвистика 232 266 
линейни дискове 227 
листов материал 228 
листова щамповка 229 
литература 295 
лицево-челюстна област 119 
личност - психология 24 26 
логистика 62 
логистически системи 62 
логически контролери 144 223 
логоневроза 7 
логопедия 9 
лози 201 
Марс 195 
масла 136 
математика 290 
машини за огъване 134 
машинно зрение 219 
медиация 22 285 286 
медицина 118 
медицинска психология 33 128 
медицински и здравни специалисти 35 130 
медицински сестри 122 127 
международен тероризъм 39 
международна защита на човешките права 38 
международна интервенция 38 
международни икономически отношения 39 
международни конфликти 39 40 
международни отношения 40 
метално лазерно синтероване 226 
металообработващи инструменти 135 
металообработка 137 
металорежещи машини 134 
металорежещи машини с ЦПУ 136 
метан 95 220 
методи 78 278 
методи за обучение 279 293 
методи за проверка 148 
методи на интеграция 8 
методи на обучение 274 282 291 
методи на преподаване 272 
методика на преподаването 233 267 
методически похвати 264 
методически стратегии 264 
метрологична проверка 148 
метрология 148 
механзъм 227 
мигрантски потоци 48 
миграция 48 
миди 66 100 184 
микробиални съобщества 94 
микроконтролери 144 223 
минерални торове 174 
младежи в риск 294 
мобилни мрежи 254 
мобилни платформи 289 
мобилно банкиране 87 
моделиране 98 
мозъчен тумор 125 
мониторинг и контрол на водоснабдяването 320 
Монтесори 16 
морал 4 263 
морфологично развитие 305 
мотивация 233 267 276 
мотиви 273 
моторни масла 155 
музейни сбирки 91 
музика 31 
музикално възпитание 304 
музикално възприятие 31 
музикално образование 304 
мултитаскинг 218 
мускулни болести 126 
наблюдение 276 
надеждност 229 
нанодиамант 230 
нанонаука 1 268 
нанотехнологии 1 268 
напоителни системи 113 200 
напояване 204 
напредък 28 298 
насилие 32 301 306 
наследственост 32 301 
насоки на развитие 159 
НАТО (Северноатлантически пакт) 235 
наукометричен анализ 3 
наукометрични показатели 2 3 
наукометрия 2 3 
научна етика 2 
научна периодика 3 
начална училищна педагогика 9 269 278 290 
начално училище - театрално изкуство 264 
неврологични заболявания 120 
неврология 120 
невронни мрежи 144 223 
неврорехабилитация 125 
неврохирургия 125 
негативен образ 23 
незаконно уволнение 36 
неинвазивни методи 120 
нелинейни модели 165 
немски език 234 295 
неокласическа теория 57 
неприятели 192 
несъстоятелност 49 
нефтодобивна промишленост 55 96 
ниска мощност 252 
нитрати 106 206 
новости 44 
нормативни документи 111 162 
норми 239 
носими технологии 256 
нотна грамотност 304 
нулева обработка 99 181 
области на приложение 222 259 
облачен компютинг 243 
облачна сигурност 251 
облачни технологии 68 253 
облачни услуги 68 243 253 
облачно съхранение 68 253 
образование 248 294 
образование и пазар на труда 77 
образователна система 16 
образователни игри 282 
обучение 29 127 232 234 266 269 288 290 295 299 
обучение по български език и литература 291 300 
обучение по математика 273 274 
обучение по музика 273 304 
обучителна практика 276 
обща селскостопанска политика 82 89 
общуване 27 
овощарство 183 
ограничаване на риска 90 
огъване 134 
околна среда в Европа 55 96 
опазване на околната среда 276 
оптимизация 159 
оптимизация на производството 158 
оптимизация на топологията 157 
оранжерийно зеленчукопроизводство 209 
организация на обучението 272 
организация на транспорта 152 249 
организация на труда 83 
органични отпадъци 95 220 
органични торове 174 
орех 176 
ориентация 227 
ориз 316 
осмоза 107 
отвеждане на топлина 257 
отводнителни системи 113 200 
отглеждане 104 182 198 
отглеждане на овошки 183 
отглеждане на памук 172 
откриване на вода 261 
относителна влажност 142 147 
отпадъци 108 
отпадъчна пластмаса 108 
отпадъчни води 101 107 319 
охладителни системи 133 257 
охлаждане 150 
охлаждаща течност 160 161 
оценка 56 64 170 
оценка на финансово състояние 72 194 
оценяване 25 
пазар на труда 59 
пазари 140 
пазарни стратегии 88 
памук 172 177 
памукоприбиращи машини 172 
памукопроизводство 172 
паразитоиди 211 
пасивно тютюнопушене 124 
пациенти 122 123 
педагогическа квалификация 283 
педагогическа психология 270 296 
педагогически подходи 293 
педагогически умения 300 
педагогическо въздействие 271 
педагогическо общуване 270 271 
перспективи 53 
пивни дрожди 316 
пиво 316 
писане 51 284 302 
питейна вода 107 
планински райони 93 
платформи за обучение 297 
плевели 175 
подготвителни групи 28 298 
подготовка 290 305 
подпочвени води 98 
полеви транзистори 145 
ползи 99 104 181 198 
политическа икономия 57 58 
полско производство 192 
полупроводникови елементи 141 
помпени станции 101 
помпи 101 138 
популационна генетика 171 
потенциал 78 
потребители 43 
почва 163 165 
почви 180 
почвознание 180 
почвообитаващи гъби 214 
права и задължения 43 
права на човека 38 
права на човека - ЕС 42 
правопис 239 
практическа педагогика 285 
прахова металургия 226 
превантивна полиция 258 
превенция 23 
превенция на стреса 218 
предвиждане 114 
пределна деформация 228 
предприемаческо управление 60 
предприемачество 80 
предприятие 69 
представяне 91 
предучилищна възраст 4 17 18 51 263 265 279 287 302 305 
предучилищна и начална педагогика 280 
предучилищно възпитание 8 303 
предучилищно образование 271 274 
преносители (вектори) на болести по растенията 199 
преподаване 11 
преподаване в интеркултурна среда 300 
преработка на отпадъци 108 
преработка на отпадъчни води 105 131 
преработка на пластмаси 108 
преса 231 
престъпление 258 
пречистване на въздуха 111 162 
пречистване на замърсени води 94 
пречиствателни станции и съоръжения 105 131 319 
пречиствателни съоръжения 110 
привързаност 14 277 
приложение 53 99 136 181 244 247 258 
приложни науки 1 268 
припадъци 114 
природна среда 303 
природознание 282 
природонаучно обучение 303 
присаждане 176 
проблеми 12 51 140 235 302 
проблемно обучение 289 
продуктивност 102 178 187 
продължаващо образование 283 
производствена автоматизация 219 
производство на череши 183 
променлива скорост 101 
промишлени инсталации 133 
промишлени контролери 144 223 
просо 316 
пространствена асиметрия 34 
прототип 103 
проучвания 116 
професионален стрес 35 130 
професионална компетентност 122 
професионални вредности 35 130 
професионално образование 283 
професионално-педагогически тренинг 271 
профилактика и лечение 129 
процеси 107 
психоанализа 21 
психоаналитична терапия 7 
психологическа безопасност 25 
психологическа манипулация 26 
психологическа практика 19 
психологическа характеристика 27 
психологически травми 24 
психология 24 26 
психотерапия - методи 24 
птицевъдство 166 167 168 169 171 311 312 313 314 
пубертет 5 
пшеница 210 
първа група 280 
пътно-транспортно произшествие 50 
работна сила 59 
работник 45 74 
работодател 37 
радио 146 
развитие 14 20 23 60 62 78 79 84 118 195 238 244 260 277 
развитие на детето 4 263 
развитие на технологиите 255 
размножаване 176 
разпределение на труда 83 
разпространяемост 23 
разрешаване на криза 49 
раменен сплит 123 
ранно детство 20 
растеж 5 75 
растения 191 193 
растения - аклиматизация и интродукция 175 
растителна защита 173 189 201 203 213 
растителни вируси 199 
растителнозащитни продукти 201 
расчет 227 
регламенти 42 
редактиране на текст 29 299 
редосеялки 163 
режещ елемент 230 
резултати от изследване 202 
резултати от обучението 276 
реки 93 
религия 21 
религия и психология 21 
репетитивна транскраниална магнитна стимулация 120 
рефлексивни умения 29 299 
рефлексия 19 
реч 305 
речник 237 
рисков мениджмънт 90 
рискове 61 
ритмика 9 
роботи 221 225 
роботизация 222 259 
родители 20 
роля на учителя 275 
Русия 40 
Русия - философия - политика 40 
салонни филтри 111 162 
самолет 103 
самолетно гориво 103 
самооценка 15 
самочувствие 15 
сателит 261 
световно стопанство 46 76 
свине 190 
свойства 136 
свойства на почвата 180 
сеитба 163 
селекция 178 210 
селски райони 60 
селско стопанство 89 
селскостопанско развитие 204 
сензори 320 
сечища 205 310 
сигурност 306 
синоними 236 
система за интелигентен контрол 242 245 
система за мониторинг 69 
системи 67 107 262 
системи за автоматизация 156 224 
системи за аналитична обработка 67 
системи за управление 132 139 
системно инженерство 153 308 
словообразуване 305 
Служба за езикови справки 239 
смазване на двигателя 155 
смазки 136 
смазочни продукти 155 
смесен посев 209 
смесено обучение 272 
сортове грозде 202 212 
софтуер 98 
софтуерни платформи 61 
софтуерно филтриране 146 
социална тревога 25 
социално поведение 14 277 
социално предприемачество 60 
социогенезис 32 301 
специалисти 294 
специалисти здравни грижи 116 
специфични езикови нарушения 51 302 
спорт 306 
спортна медицина 129 
спортни травми 129 
средства за измерване 148 
срокове 36 
стандарти 61 92 240 244 
стандартизация 235 
стойност 64 75 
стратегическа инфраструктура 319 
стратегия за развитие 67 
страх 25 
стрес 33 128 
стрес на работното място 218 
строителни материали 149 307 
строително инженерство 92 240 
струговане 135 
студенти 11 
субективно благополучие 17 
субективност 30 
сухожилна транспозиция 123 
съвременният учител 275 
сървърни помещения 257 
състав на почвите 180 
съхранение на данни 84 260 
съхранение на информация 250 
тазобедрена става 121 
тежкотоварни автомобили 156 224 
теми 237 
температура 165 
терминология 235 
термодинамичен метод 138 
тестове 297 
технологии 61 62 84 258 260 
технологии в логистиката 61 
технологичен прогрес 221 225 
технологичен процес 229 
технологични иновации 246 
технологични процеси 163 
технологично развитие 65 
тиквови култури 192 
товарен транспорт 152 249 
токоизправители 145 
токсични отпадъци 94 
топлинен поток 180 
топлинна обработка 226 
торове и торене 179 
транспортни ленти 132 139 
транспортни средства 93 
тревожни разстройства 15 
третиране 163 
трудна възраст 5 
трудова книжка 36 
трудово законодателство 37 
трудово право 45 74 
трудово правоотношение 37 
тръби 134 321 
тръбопроводи 321 
търговска марка 64 
търговска несъстоятелност 49 
тютюнопушене 124 
уволнение 45 74 
удовлетвореност 116 
улично осветление 143 
умения 60 288 
умения за описване 269 
умни градове 143 
умни технологии 222 259 
управление 67 86 101 
управление и организация 71 217 
управление на иновации 65 
управление на конфликти 22 286 
управление на околната среда 110 
управление на персонала 83 
управление на риска 69 90 
управление на стреса 218 
управление на финанси 72 194 
управление на човешките ресурси 216 
управлявани услуги 86 
упражнения 265 
устойчиво земеделие 209 
устойчиво развитие 210 
устойчивост 56 164 170 213 
устройство на автомобили 158 
учебна подготовка 248 
учебна среда 14 277 
училище 285 306 
училищно възпитание 270 
училищно образование 4 263 
учителска професия 275 
уязвимост 106 206 251 
фази 27 
фази на развитие 5 
фактори 75 79 84 260 
фалит на предприятието 49 
фасилити мениджмънт 71 217 
фасул 102 187 189 
ферментация 94 316 
ферми 56 170 
физикохимичен състав 112 
физиотерапия 126 
философия на религията 21 
филтриране 106 206 
финансиране 205 310 
фирми 75 
фитоцистатини 213 
фонетика 238 
форми 278 
форми на обучение 283 
формиране 287 
формиране на личността 20 
фрактури 121 
функции 146 
функционален и неврологичен дефицит 125 
функционална диагностика 126 
фуражни растения 185 
характеристики 114 191 208 281 
хербициди 177 196 
хибриди 207 
хибридна силова линия 151 
хигиенен дизайн 309 315 
хидравлични преси 137 
хидрогеология 98 
химерни групи 32 301 
хиперактивност 10 117 
хипербарна оксигенация 129 
хирургия 119 
холистичен подход 118 
хонинговане 231 
хранене 20 191 208 
хранене на растенията 174 179 
хранителна стойност 185 
хранителни разстройства 23 
хранително-вкусова промишленост 309 315 
хуманитарна интервенция 38 
царевичен грис 316 
целеви обекти 18 
цени 140 
цикличен модел 29 299 
цистатини 213 
чатботове 246 
череша 173 183 
черешова муха 173 
четене 51 284 302 
чипове 146 
читанка 234 
човешки капитал 216 
чувства и взаимоотношения 296 
чужди езици 297 
чуждоезиково обучение 233 267 289 
щамповки 228 
щастие 17 
юношеска психология 30 
юноши 25 30 
яйца 166 167 168 169 311 312 313 314 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ