НОВИ СТАТИИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография.

Философия. Психология. Религия.

- 1 -

Сп Б 521

Василев, Веселин.  Що е хомофобия? Теория на Зигмунд Фройд и Карл Юнг за хомосексуалността / Веселин Василев. // Психология журнал, XV, 2017, N 155, с. 22-30. 

   Фобия е патологичен, натраплив, ирационaлен и силен страх към специфичен обект, определена дейност или специално обстоятелство; страх, който се разпознава от самия индивид като ексцесивен и безпричинен, но когато този страх се превърне в натрапливо състояние и стане значим източник на разстройство, повлиявайки социалното функциониране, се приема за психично разстройство. 

1. Психични и поведенчески разстройства 
 616.895(045)
Ключови думи: 1. хомофобия 2. хомосексуалност 3. фобия 4. сексуална ориентация 5. дискриминация 6. теории 7. лечение 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3293

- 2 -

Сп Б 521

Димитрова, Диана.  Психоемоционално развитие на деца, отглеждани в хомосексуални (лесбийски) семейства / Диана Димитрова. // Психология журнал, XV, 2017, N 157, с. 31-34. 

   Независимо дали ни харесва или не, хомосексуалните бракове са факт в много развити страни. Все по- често в тези семейства се отглеждат деца (собствени или осиновени). Това повдига въпроса за тяхното психосоциално развитие. Настоящата статия разглежда англоезични научни проучвания в тази област, достъпни в глобалната мрежа. 

   с рез. на английски

1. Емоции. Чувства. Емпатия 2. Психология - детска 
 159.922.7/.8(045)
Ключови думи: 1. психоемоционално развитие 2. детска възраст 3. хомосексуални семейства 4. деца 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3301

- 3 -

Сп Б 262

Дронзина, Татяна.  Разрешаване на конфликтни ситуации в училище от ученици медиатори / Татяна Дронзина, Бисерка Михалева. // Професионално образование, XIX, 2017, N 4, с. 370-378. 

   Общо регистрираните случаи на физически, психически, виртуален или вербален тормоз от миналата учебна 2015/2016 година са 6768, което е със 128 по- малко от учебната 2014/2015. В един инцидент могат да се съдържат няколко типа агресия. Очевидно е, че не можем да подхождаме при различни конфликтни ситуации в училище по един и същи начин, т.е. прилагайки само дисциплинарни наказания, и да очакваме различен резултат. Необходимо е да използваме актуални работещи инструменти. 

1. Агресия (социол. ) 2. Психология - приложна 
 159.922.7/.8(045)
Ключови думи: 1. медиация 2. агресия 3. ученици 4. методи 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3292

- 4 -

Сп Б 262

Дронзина, Татяна.  Разрешаване на конфликтни ситуации в училище от учители медиатори / Татяна Дронзина, Бисерка Михалева. // Професионално образование, 19, 2017, N 5, с. 503-512. 

   С развитието на информационните технологии, като форма на тормоз се популяризира и кибертормоза, който може да се изразява в разпространение на слухове, компрометиращ снимков материал, подигравки. 

   с рез на английски

1. Конфликти - преодоляване 2. Учители - квалификации 
 316.48(045)
Ключови думи: 1. медиация 2. агресивно поведение 3. конфликтно поведение 4. училище 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3304

- 5 -

А 1705

Мирчева, Пенка.  Развитие на емоционалната интелигентност в началното училище чрез средства на изкуството / Пенка Мирчева. // Педагогика, 2017, N 6, с. 741-751. 

   В доклада е разгледана спецификата на емоционалната интелигентност, както и някои аспекти на развитието и чрез изкуство при деца в начална училищна възраст. Основните задачи, които са поставени в представената публикация, са свързани с проучване на литературата по проблема и прилагане на възможности за практическа приложимост на техники за работа в аспектите на поставения въпрос. 

   с резюме на англ. език

1. Детска и педагогическа психология 
 159.922.7(045)  + 37.015.3(045)
Ключови думи: 1. детска и педагогическа психология 2. емоционална интелигентност 3. педагогически техники 4. емоционално развитие 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3277

- 6 -

Сп Б 262

Николова, Марина.  Училищен медиатор- предизвикателство и реалност / Марина Николова, Бисерка Михалева. // Професионално образование, XIX, 2017, N 3, с. 272-281. 

   В статията е представена моментна снимка на извършено пилотно анкетно проучване сред 66 медиатори от област Сливен (ученици и учители). Представена са различни мотиви, които са помогнали в избора на медиатор. Представени са различни конфликтни ситуации, които тези медиатори са разрешили трудностите, които са срещали в работата си като медиатори; влиянието на подготовката за медиатор върху поведението им и необходимостта от допълнително обучение като медиатори. 

1. Взаимоотношения - психология и етика 
 159.922.7/.8(045)
Ключови думи: 1. медиатор 2. училище 3. ситуации 4. практикум 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3291

- 7 -

Сп Б 521

Тодорова, Биляна.  Проблемността във взаимоотношението медик- пациент и "лечение с емпатия" или "пациент- центриран подход" / Биляна Тодорова. // Психология журнал, XV, 2017, N 156, с. 7-13. 

   Пациентът преживява различни психологически трудности по време на престоя си в болница. За неговото успешно лечение играят роля редица фактори, като един от тях е успешността на взаимоотношението между пациента и медицинския персонал. Изграждането на умение за "лечение с емпатия" е насочено към медицинския персонал, който е нужно да възприема пациента първо в неговия човешки облик, да уважава и цени личността и вътрешния свят на пациента, да съчувства, изслушва и разбира. 

1. Емоции. Чувства. Емпатия 2. Лекарска етика 
 159.923(045)
Ключови думи: 1. пациенти 2. лекари 3. взаимоотношения 4. емпатия 5. комуникация 6. лечение 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3299

- 8 -

Сп Б 321

Ченгелова, Емилия.  Нова теория за привлекателността на професиите / Емилия Ченгелова, Милена Ангелова, Стефан Петранов. // Наука, 27, 2017, N 4, с. 13-26. 

   Независимо от множеството съществуващи теории, до момента няма изградена и консенсусно възприета теория или методологически подходи за измерване/установяване привлекателността на професиите. В статията е представена иновативна мултифакторна теория, която обяснява привлекателността на професиите на базата на екзогенни и ендогенни фактори. Различни по характер, те имат разнородно влияние върху избора на професия и удовлетворението от нейното упражняване. 

   с резюме англ. език

1. Професионално ориентиране. Избор на професия 2. Психология - индивидуална 
 331.54:159.9(045)
Ключови думи: 1. професии 2. професионална реализация 3. професионално ориентиране 4. психология на личността 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3246

- 9 -

Сп Б 262

Янчева, Татяна.  Спортът - алтернатива на агресивното поведение / Татяна Янчева. // Професионално образование, XIX, 2017, N 6, с. 621-630. 

   Настоящата статия поставя акцент върху това може ли спортът да бъде алтернатива на агресивното поведение. Авторът разглежда спорта като специфичен социален феномен, като особена "магия", която привлича интереса на милиони привърженици по света. Представена е идеята да се потърсят превантивният и корекционния ефект от заниманията със спорт върху поведението, психиката и личността на децата и юношите. На база на специализиран анализ на спорта се дава възможност да се разгледа спортът и като "поведенческа терапия" и по този начин да се изпълнява функцията на алтернатива на агресивното поведение. Посочени са редица мерки, които дават възможност за реализирането на социалните функции на спорта и превръщането му в алтернатива на агресивното поведение - чрез целенасочено управление и стимулиране на физическата активност и спорт в училище и в свободното време. 

1. Спорт. Спортни игри. Физическа култура 2. Агресивно поведение на деца 
 796(045)
Ключови думи: 1. спорт 2. агресия 3. превенция 4. физическа активност 5. поведение 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3310

Социология. Политология. Право. Политика. Социография.

- 10 -

Сп А 2043

Будев, Атанас.  За бъдещето на Европейския съюз в съвременната глобална и международна среда / Атанас Будев. // Международни отношения, 46, 2017, N 3, с. 49-64. 

   Идеите и плановете за реформиране на ЕС би следвало да се осъществяват на основата на задълбочена и критична оценка на досегашния опит и на външните за Съюза международни условия. 

1. Европейски съюз - икономическа политика 2. Международни икономически отношения 
 327:061.1EC(045)  + 339.923:061.1ЕС(045)
Ключови думи: 1. Европейски съюз - икономическа политика 2. международни икономически отношения 3. икономическа глобализация 4. глобализация и евроинтеграция 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3224

- 11 -

Сп Б 566

Йотов, Стефан.  Минимални социални стандарти : Реалистично ли е бъдещо повишаване на данъците в България? / Стефан Йотов. // Право & бизнес & данъци, 2017, N 9 (71), с. 5-6. 

   Според Европейската комисия, без по-голямо социално сближаване Валутния съюз ще продължи да бъде изправен пред рискове. Затова сега ЕК предлага въвеждане на "минимални социални стандарти", които са по-подробно разписани в други документи. 

1. Социално право - Европейски съюз 
 349.3(045)
Ключови думи: 1. минимални социални стандарти 2. социално право 3. европейски директиви 4. доходи 5. данъци 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3235

- 12 -

А 1705

Карагьозова, Надие.  Превенция на агресията чрез позитивни начинания и позитивна подкрепа / Надие Карагьозова. // Педагогика, 2017, N 7, с. 984-988. 

   Настоящата статия разглежда необходимостта от позитивна подкрепа в работата с деца в конфликт със закона и успешните форми на положително въздействие от практиката на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Кубрат. 

   с резюме на англ. език

1. Детска агресия 
 316.647.3(045)  + 37.015.4(045)
Ключови думи: 1. превенция на агресията 2. детска агресия 3. позитивно възпитание 4. социална психология 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3294

- 13 -

Сп А 2043

Кинева, Светлана.  Програми и фондове на Европейския съюз за финансиране на проблемите на миграцията / Светлана Кинева. // Международни отношения, 46, 2017, N 3, с. 71-88. 

   Европейският съюз е изправен пред дилема - дали да помага на хора в нужда или да защитава границите си. При разрешаването на тази дилема изпъква липсата на адекватна и актуална политика по отношение на миграцията. Друга отправна точка за дискусия е транснационалният и междуконтинентален аспект на проблема с бежанците, който изисква засилен многостранен подход, в който Европейският съюз би могъл да играе водеща роля. 

1. Европейски съюз - външна политика 2. Европейски съюз - миграция 
 327.7:061.1 ЕС(045)  + 325.2.000.32(045)
Ключови думи: 1. Европейски съюз - външна политика 2. европейски субсидии 3. международна миграция 4. миграция 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3217

- 14 -

Сп А 2043

Рабохчийска, Мариета.  Неуспешните проекти за създаване на Европейски съюз / Мариета Рабохчийска. // Международни отношения, 46, 2017, N 3, с. 37-48. 

   Настоящото изследване не си поставя за цел изчерпателното хронологично проследяване на всички опити за политическо сътрудничество, а има за предмет единствено тези инициативи под формата на проекти на договори, които предвиждат създаването на Европейски съюз. Това означава поставяне на акцента върху плана "Фуше", инициативата "Геншер Коломбо" и Проектодоговора за ЕС на Европейския парламент. 

1. Европейски съюз 2. Европейски съюз - история 
 327.7:061.1 ЕС(045)
Ключови думи: 1. Европейски съюз 2. Европейски съюз - история 3. европейски парламент 4. Европейски съюз - проекти за създаването му 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3223

- 15 -

Сп Б 389

Тодоров, Даниел.  Шанс в самото сърце на ада : Идва ли златно десетилетие за ЕС / Даниел Тодоров. // Мениджър, 2017, N 7, с. 28-29. 

   От глупост страдат не само хората. Боледуват и обществата. Но има и по-интересен въпрос. Той е извор на оптимизъм, че този път глупостта няма да надделее: дали жителите на Съюза с тревога вече не се питат защо се стигна чак дотук, до прага на разпада, защо трябва да е трудно? Нима следа да постоянно да живеем в интелектуален дефицит?. 

1. Европейски съюз - външна политика 
 327.7:061.1 ЕС(045)
Ключови думи: 1. Европейски съюз - външна политика 2. европейска дипломация 3. европейска политика 4. европейска сигурност 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3216

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 16 -

Сп А 213

Sustainability of bulgarian farms during reformed CAP implementation  : Устойчивост на българските ферми при прилагане а реформирана ОСП / Hrabrin Bachev и др. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 62, 2017, N 2, с. 55-67. 

   Целта на доклада е да представи резултатите от първото широкообхватно изследване на интегралната, управленска, икономическа, социална и екологична устойчивост на българските ферми, като цяло и стопанствата от различен юридически тип, размер, специализация и местоположение по време на текущото приложение на ОСП на EС. 

   текст на англ. и бълг. език

1. Селско стопанство - европейски страни 2. Политика на ЕС 
 338.43(045)
Ключови думи: 1. управление 2. икономика 3. екология 4. социализация 5. селско стопанство 6. ферми 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3284

- 17 -

Сп Б 526

Александров, Александър.  Конкурентите на биткойн / Александър Александров. // Новата икономика, VII, 2017, N 75, с. 36-37. 

   Биткойн представлява виртуална валута, известна още като крипто валута, която съществува само като дигитална информация на вашия компютър, в онлайн хранилище или флашка. Тя е напълно децентрализирана, не се регулира от никакъв държавен орган по света и може да бъде създавана чрез сложни изчисления, изискващи работата на мощна компютърна конфигурация. Този процес вече се наложи с името "добиване" (mining) и през последните месеци стана причина редица компании да започнат да изкупуват огромен брой видеокарти от пазара. 

1. Виртуални системи 2. Валута 
 336.74:681.32(045)
Ключови думи: 1. биткойн 2. валута 3. перспективи 4. криптовалута 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3215

- 18 -

Сп Б 389

Алексиев, Явор.  Общини на развития централизъм : Очевидно е, че окрупняването няма да ни се размине / Явор Алексиев. // Мениджър, 2017, N 9, с. 130-131. 

   Нито финансовата децентрализация, нито инфраструктурното развитие, нито окрупняването на общини може поотделно да бъдат разглеждани като панацея за проблемите на регионалното развитие у нас. И трите обаче са необходими предпоставки за повишаването на способността на местните власти да оказват влияние върху икономическите и социалните процеси, които протичат на тяхна територия. 

1. Общини - България - управление и организация 
 352.07(497.2)(045)
Ключови думи: 1. общинско управление 2. финансова политика 3. инфраструктурно развитие 4. централизъм 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3249

- 19 -

Сп Б 389

Ангелов, Георги.  Закъде пътува БДЖ : Вместо да се бори за пазарен дял и привличане на клиенти, компанията иска повече пари от държавата / Георги Ангелов. // Мениджър, 2017, N 6, с. 90-91. 

   В пътническите превози железницата е изправена пред няколко конкурента: от една страна са автобусните фирми, които са по-гъвкави, предлагат по-качествена, по-бърза услуга и имат средства да инвестират в нови автобуси. От друга страна са автомобилите, които за последните три десетилетия са увеличили броя си тройно. 

1. Транспорт - икономика 
 656.2(497.2).003.1(045)
Ключови думи: 1. икономика на транспорта 2. БДЖ 3. железопътен транспорт 4. управление на транспорта 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3207

- 20 -

Сп А 129

Башев, Храбрин.  Оценка на устойчивостта на земеделските стопанства на физически лица в България / Храбрин Башев. // Икономическа мисъл, 62, 2017, N 5, с. 34-61. 

   Приложен е холистичен подход и е оценена устойчивостта на стопанствата на физически лица в страната. Представена е методиката на изследването и е направена обща характеристика на анкетираните стопанства. Оценени са интегралната, управленска, икономическата, социалната и екологична устойчивост на фермите общо, и според размер, производствена специализация, екологично и географско местоположение. 

1. Селско стопанство - икономика - България 
 338.43(045)
Ключови думи: 1. ферми 2. устойчивост 3. физически лица 4. елементи 5. икономика 6. екология 7. управление 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3285

- 21 -

Сп Б 389

Божанов, Божидар.  Криво-ляво електронно управление : В момента има всички предпоставки процесите да се забързат. До няколко години може да имаме по-електронна и по-прозрачна администрация / Божидар Божанов. // Мениджър, 2017, N 7, с. 20-22. 

   Електронното управление не означава просто да се направи един сайт или да се обучат няколко служители, или да се усвоят едни пари по оперативна програма, или да се приемат едни пожелателни закони. Електронното управление е държавата да не занимава гражданите и бизнеса със себе си. Това изисква промяна на мисленето, а такава промяна не се случва за три месеца. 

1. Интернет - приложение в администрацията 2. Електронно управление 3. Електронно правителство 
 351/354:681.324(045)  + 352/353:681.324(045)
Ключови думи: 1. интернет услуги 2. електронно управление 3. електронно правителство 4. административно обслужване 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3214

- 22 -

Сп Б 526

Григорова, Тони.  Киселият вкус на киселото мляко / Тони Григорова. // Новата икономика, VII, 2017, N 79, с. 86-93. 

   Традиционния български продукт крие потенциал за излаз на външни пазари, който за сега не е добре използван. 

1. Млечнокисели продукти 
 637.14(045)
Ключови думи: 1. кисело мляко 2. история 3. обработка 4. потребители 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3317

- 23 -

Сп А 1713

Жекова, Станка.  Връзка между образованието на икономически активните лица в Р. България и позициите им на пазара на труда в условията на икономическа нестабилност / Станка Жекова, Добрина Димова. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 3, с. 178-198. 

   Анализирана е степента на влияние на образователното равнище върху шанса за заетост, за дългосрочна безработица и за самостоятелна заетост, в условията както на стабилен, така и на дестабилизиран по време на икономическата криза трудов пазар. Идеята е да се намерят емпирични доказателства за променящата се роля на образованието при променени параметри на икономическата среда, в която функционира този пазар. 

1. Разпределение на трудовите ресурси. Заетост. Пазар на труда 2. Икономика 
 331.5(045)
Ключови думи: 1. пазар на труда - България 2. образование 3. заетост 4. икономическа нестабилност 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3286

- 24 -

Сп Б 389

Киряков, Даниел.  Нагоре в мините : Това е един от секторите, в който България се нарежда сред водещите държави в ЕС / Даниел Киряков. // Мениджър, 2017, N 8, с. 126-127. 

   През 2017 г. българската добивна индустрия ще отбележи поредна стабилна година, като резултатите ще затвърдят значимата и роля в развитието на икономиката. Очаква се минната индустрия да има производство за около 2,4 млрд. лв. 

1. Минна индустрия 2. Индустриално развитие 
 622.22(497.2)(045)  + 330.32(045)
Ключови думи: 1. минна индустрия 2. българска индустрия 3. индустриално развитие 4. промишлени иновации 
Тематични рубрики: 1. Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3225

- 25 -

Сп Б 389

Киряков, Огнян.  Има мащаб - има бизнес : Трябва ви лост за да умножите силата си, най-напред се насочете към пазари, които са подобни на вашия / Огнян Киряков. // Мениджър, 2017, N 8, с. 106-107. 

   Вече имате бизнес, който се е утвърдил на местния пазар. Въпреки всички предизвикателства, отчитате стабилни приходи с прилична норма на печалба и усещате, че е време за следваща крачка. Какво трябва да промените в начина си на мислене, за да се разрастнете успешно и устойчиво?. 

1. Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 2. Пазарно стопанство - управление 
 339.13(045)  + 338.24(045)
Ключови думи: 1. анализ на пазара 2. пазарна икономика 3. пазарна политика 4. пазарна стратегия 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3226

- 26 -

Сп А 213

Котева, Нина.  Ресурсна осигуреност на земеделските стопанства / Нина Котева. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 62, 2017, N 1, с. 43-57. 

   Целта на статията е да се направи анализ на осигуреността на земеделските стопанства с производствените фактори - земя, труд и капитал и да се очертаят основните проблеми. Въз основа на проведения количествен и качествен анализ на ресурсната осигуреност са изведени следните основни изводи: Добра осигуреност в количествено отношение на земеделските стопанства с трудови ресурси и низходяща тенденция на намаляване на заетостта на земеделието; Запазване на преобладаващия дял на заетост на работна сила в дребни и малки стопанства; Запазване на крайно неблагоприятната структура на работна сила по възраст и образователно ниво; Добра осигуреност на земеделските стопанства с поземлени ресурси; Ниска осигуреност с капитали и преобладаващо екстензивно производство. 

1. Организация и управление на селскостопанското производство 
 338.24:63(045)
Ключови думи: 1. земеделски стопанства 2. ресурси 3. анализ 4. осигуреност 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3211

- 27 -

Сп А 129

Любенов, Любомир.  Изследване на стратегиите на български земеделски стопанства / Любомир Любенов, Елена Ангелова. // Икономическа мисъл, 62, 2017, N 6, с. 90-116. 

   Представено е емпирично проучване на стратегиите на зърнопроизводители и пчелари от Русенска област. То констатира и за двата отрасъла сравнително ниската степен на стратегическа ориентация към техните пазари (клиенти), съюзници и конкуренти, като основния стремеж е усвояване на субсидии. Taктическият им инструментариум се основава на продукти с ниска добавена стойност (суровини). Слабо е използването на правнозащитени интелектуални продукти и иновации с пазарна насоченост, респ. и постигнатата степен на диференциация. 

1. Икономика и управление на селското стопанство 2. Стратегии - разработване 
 338.24:63(045)
Ключови думи: 1. проучвания 2. стратегии 3. пчеларство 4. зърнопроизводство 5. анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3311

- 28 -

Сп Б 389

Манчева, Иванина.  Лесните европейски пари не свършват : Кои сектори ще бъдат най-засегнати / Иванина Манчева. // Мениджър, 2017, N 6, с. 88-89. 

   Българската икономика има три години, за да смени модела си на растеж, за да постигне догонващи темпове след 2020 г. Дори международната конюнктура да остане сравнително благоприятна, задават се две съществени ограничения - започващият цикъл на повишаване на лихвите и преструктурирането на европейското финансиране. Последното може да се окаже сериозно изпитание за сектори, чийто растеж зависи от достъпа до грантове или евтин ресурс. 

1. Европейски съюз - икономическа политика 
 339.923:061.1ЕС(045)
Ключови думи: 1. Европейски съюз - икономическа политика 2. европейски субсидии 3. европейско финансиране 4. България и Европейския съюз 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3212

- 29 -

Сп А 1713

Неделчев, Мирослав.  Корпоративно управление в конфликти "принципал-принципал" на примера на банковата система в България / Мирослав Неделчев. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 1, с. 117-135. 

   Разгледан е важен аспект от корпоративното управление - компании с концентрирана собственост. Като основа за изследването е използвана разновидност на модела "принципал-агент" - "принципал-принципал". Анализирана е собствеността в банковата система на примера на България, включително възникването на концентрирана собственост. Резултатите показват, че при трансформацията на собствеността от държавата към частни капитали високата концентрация се запазва, което прави неприложим модела "принципал-агент". На практика в България може да се използва само моделът "принципал-принципал". Направен е изводът, че за нововъзникващи и развиващи се икономики външните и вътрешните механизми за намаляване на конфликти от типа "принципал-принципал" могат да се разглеждат като допълващи се, при което предимство трябва да се дава на институционалната среда, т.е. на външните механизми. 

1. Банки - управление и организация 
 336.71.008.6
Ключови думи: 1. управление на банки 2. корпоративно управление 3. корпоративен контрол 4. управление на конфликти 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3188

- 30 -

Сп Б 389

Попов, Юлиан.  Разцъфва или залинява зелената икономика : Къде изчезна говоренето за нея и какво губим от това / Юлиан Попов. // Мениджър, 2017, N 5, с. 102-103. 

   Можем да погледнем на зелената икономика по два начина - като на маркетингова инициатива и като за икономическа трансформация. Зеленият маркетинг продължава да работи, но е поувехнал. Като всяка маркетингова идея времето го поизноси. 

1. Зелена икономика 2. Инженерна екология 
 338:502(045)
Ключови думи: 1. зелена икономика 2. инженерна екология 3. възобновяеми източници на енергия 4. икономически прогрес 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3200

- 31 -

Сп Б 389

Попов, Юлиан.  Чистият въздух не е каприз на задоволения : Замяната на дизелови генератори с батерии и възобновяеми източници на електроенергия / Юлиан Попов. // Мениджър, 2017, N 6, с. 24-25. 

   Мръсният въздух е предимно резултат на горене - на въглища, дърва, петролни горива. Дизелът сякаш е най-сериозният транспортен замърсител, макар че замърсяваният силно се влияят от различни локални фактори - отопление, едра и дребна индустрия, уличен прахоляк. Климатът също играе роля. 

1. Екология, опазване на природата 2. Възобновяеми енергийни източници 3. Дизелови двигатели - екология 
 504.054.003.1(045)  + 621.436:620.97.003.1(045)
Ключови думи: 1. екология на транспорта 2. дизелови двигатели 3. възобновяеми горива в транспорта 4. икономика на транспорта 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  3. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3213

- 32 -

Сп Б 389

Станчев, Красен.  Колко губи бизнесът от сивата икономика : Правителствата са основен играч, но тази им роля не се забелязва / Красен Станчев. // Мениджър, 2017, N 5, с. 14-16. 

   Правителствата са причинител и основен играч в сивата икономика. Но тази им роля не се забелязва. Пък и не на последно място, защото много правителствени дейности са или забранени за частни доставчици, или биват тълкувани като криминално деяние от самите правителства. 

1. Сива икономика 
 338(045)
Ключови думи: 1. сива икономика 2. правителствена политика 3. бизнес 4. икономически загуби 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3198

- 33 -

Сп Б 526

Умни градове без умни хора  : Технологиите безпощадно ще налагат нова линия на разделение. // Новата икономика, VII, 2017, N 77, с. 76-79. 

   Едва ли може да се създаде универсална стандартизирана концепция как точно се прави smart city, тъй като животът е твърде динамичен, а и технологиите постоянно се променят, подобряват и развиват, път си пробиват нови разработки. Краткия отговор на въпроса как се прави smart city: създава се от умни хора, които искат да живеят по умен начин. те намират адекватни решения и постоянно създават добър ред, организация и градска среда. 

1. Информационна система 2. Градоустройство 
 911.375.5.001.63(045)
Ключови думи: 1. smart city 2. проекти 3. развитие 4. системи 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3218

- 34 -

Сп А 1713

Цанов, Васил.  Развитие и определяне на минималната работна заплата и минималните осигурителни доходи в България / Васил Цанов, Георги Шопов. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 2, с. 3-40. 

   Изследвани са възможностите за подобряване на механизмите за определяне на минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове. За тази цел са предоставени анализи и оценки на развитието на двата показателя и тяхното взаимодействие с избрани макроикономически показатели. Направена е оценка на възможните механизми за определяне на минималната работна заплата и на тази база е приложен вариант, отчитащ действието на основните фактори. Идентифициращи са проблемите на съществуващия механизъм за определяне на минималните осигурителни прагове и са представени варианти за неговото усъвършенстване. 

1. Работна заплата - България 2. Заплащане на труда 
 331.28(045)
Ключови думи: 1. минимална работна заплата 2. развитие 3. доходи 4. проблеми 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3219

- 35 -

Сп Б 321

Ченгелова, Емилия.  Нова теория за привлекателността на професиите / Емилия Ченгелова, Милена Ангелова, Стефан Петранов. // Наука, 27, 2017, N 4, с. 13-26. 

   Независимо от множеството съществуващи теории, до момента няма изградена и консенсусно възприета теория или методологически подходи за измерване/установяване привлекателността на професиите. В статията е представена иновативна мултифакторна теория, която обяснява привлекателността на професиите на базата на екзогенни и ендогенни фактори. Различни по характер, те имат разнородно влияние върху избора на професия и удовлетворението от нейното упражняване. 

   с резюме англ. език

1. Професионално ориентиране. Избор на професия 2. Психология - индивидуална 
 331.54:159.9(045)
Ключови думи: 1. професии 2. професионална реализация 3. професионално ориентиране 4. психология на личността 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3246

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.

Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 36 -

Сп Б 389

Попов, Юлиан.  Разцъфва или залинява зелената икономика : Къде изчезна говоренето за нея и какво губим от това / Юлиан Попов. // Мениджър, 2017, N 5, с. 102-103. 

   Можем да погледнем на зелената икономика по два начина - като на маркетингова инициатива и като за икономическа трансформация. Зеленият маркетинг продължава да работи, но е поувехнал. Като всяка маркетингова идея времето го поизноси. 

1. Зелена икономика 2. Инженерна екология 
 338:502(045)
Ключови думи: 1. зелена икономика 2. инженерна екология 3. възобновяеми източници на енергия 4. икономически прогрес 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3200

- 37 -

Сп Б 389

Попов, Юлиан.  Чистият въздух не е каприз на задоволения : Замяната на дизелови генератори с батерии и възобновяеми източници на електроенергия / Юлиан Попов. // Мениджър, 2017, N 6, с. 24-25. 

   Мръсният въздух е предимно резултат на горене - на въглища, дърва, петролни горива. Дизелът сякаш е най-сериозният транспортен замърсител, макар че замърсяваният силно се влияят от различни локални фактори - отопление, едра и дребна индустрия, уличен прахоляк. Климатът също играе роля. 

1. Екология, опазване на природата 2. Възобновяеми енергийни източници 3. Дизелови двигатели - екология 
 504.054.003.1(045)  + 621.436:620.97.003.1(045)
Ключови думи: 1. екология на транспорта 2. дизелови двигатели 3. възобновяеми горива в транспорта 4. икономика на транспорта 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  3. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3213

- 38 -

Сп Б 341

Пречистване на отпадъчни води от стъкларската и керамичната промишленост . // Инженеринг ревю, 2017, N 3, с. 68-70. 

   Системите за обработка на отпадъчни води в керамичната промишленост включват хомогенизация, аерация, утаяване, филтриране, адсорбция с активен въглен, химическо утаяване, коагулация и фокулация, йонообмен и обратна осмоза. В стъкларската промишленост водата се използва предимно за почистване и охлаждане и лесно може да бъде пречистена посредством стандартните методи. В статията също така са споменати различните начини на пречистване на отпадъчните води при производството на различни видове стъкла. 

1. Пречистване на отпадъчни води 
 628.54:666(045)
Ключови думи: 1. пречистване на отпадни води 2. стъкларска промишленост 3. керамична промишленост 4. екология на водите 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3189

- 39 -

Б 482

Тонев, Радослав.  Технико-икономически параметри при дезинфекция на питейни води с хлорни реагенти : Technical and ecomomic parameters in disinfection of drinking water with chlorine containing compounds / Радослав Тонев, Галина Димова-Бойкинова, Боян Борисов. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, XV, 2017, N 3, с. 35-45. 

   Наличието на патогенни организми в питейната вода в много от случаите са причина за болести и за масова смърт. Най - разпространения метод за пречистване на водата е прилагането на хлор във водоразпределителната мрежа. Тази статия представя детайлно съпоставяне на качеството и качествените параметри между различни инсталации, базирани на използването на хлор и хлорен диоксид предлагани на българския пазар . Представя се една матрица за оценяване базирана на технически спецификации на дезинфекциращи продукти и системи, както и на тяхното развитие и икономически анализ въз основа на разходите, които изискват. 

   с рез. на английски

1. Пречистване на водата 2. Неорганична химия, солна киселина, хлориди 
 628.16(045)
Ключови думи: 1. пречистване 2. питейна вода 3. хлор 4. системи 5. оценка 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3197

- 40 -

Сп А 280

Христов, Пламен.  Биологичното пчеларство в България - същност, състояние и перспективи / Пламен Христов, Цветан Цветанов. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 53, 2016, N 3-6, с. 20-29. 

   В статията е направена ретроспекция на установените до този момент замърсители в пчелните продукти и пътищата за попадането им в тях. Посочени са основните изисквания за производство на екологично чиста пчеларска продукция и е направен кратък анализ на традиционните технологии за отглеждането на пчели. Посочени са актуалните нормативни документи, на основание на които ще се развива и стимулира биологичното пчеларство. 

   с рез. на англ. език

1. Пчеларство 2. Екология на животните 
 638.1.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. пчеларство 2. екологична чистота 3. нормативни документи 4. оценка и контрол 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3206

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

- 41 -

Сп А 19

Литиево-йонните батерии - технология на бъдещето . // Машиностроене и електротехника, 66, 2017, N 4, с. 16. 

   Литиево-йонната батерия постепенно измества стандартните оловно-киселинни батерии и навлиза бързо в сферата на подемно транспортната техника. Предимствата на тези батерии са много в сравнение с обикновените батерии. Не се отделят газове по време на заряд за разлика от останалите типове батерии, става излишно изграждане на зарядно помещение и вентилационна система, от което се спестяват разходи. 

1. Електрохимия 2. Литиево-йонни батерии 
 541.13.004(045)
Ключови думи: 1. батерии 2. литиево-йонни батерии 3. батерийно задвижване 4. електрохимия 
Тематични рубрики: 1. Химия. Физикохимия. Експериментална химия.  
  

Сист. No: 3236

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 42 -

Сп A 208

Treatment of shoulder rotator cuff ruptures in elderly patients  / Nikolay Dimitrov и др. // Comptes rendus, 70, 2017, N 7, с. 1029-1056. 

   Много от руптурите на ротаторния маншон на рамото остават асимптоматични докато клинично не прогресират, което води до сериозни оплаквания, ограничено движение на рамото и нощна болка. Нашата цел е да изследваме артроскопските методи, които се използват по често , основните индикатори за тях са - единични сутури и т.н. но също да се отдаде необходимото внимание на допълнителните оперативни техники, които мобилизират регенеративната способност на тялото да преодолее рисковите фактори от артроскопска хирургия и ефектът от този методи, които повлияват на крайните резултати. 

1. Болести на ставите 2. Хирургия на крайниците 
 616.72(045)
Ключови думи: 1. рамо 2. ротаторен маншон 3. хирургия 4. артроскопски методи 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3259

- 43 -

Сп Б 539

Евтимова, Т.  Доверие към акушерската професия на пациентки от маргинални групи / Т. Евтимова. // Здравни грижи, XVI, 2017, N 2, с. 24-27. 

   Доверието на пациентките не е самоцел - то е естествения резултат от работата на акушерката, основана на компетентност, разбиране и иновативни идеи. Целта на настоящото проучване е да се оцени доверието към акушерската професия от страна на пациентки от маргинални групи в качеството има на потребители на здравни услуги. Направеното анкетно проучване обхваща пациентки от родилни отделения в градовете Варна, Шумен, Сливен и Русе. 

1. Акушерство 2. Професии 
 618.2/.7(045)
Ключови думи: 1. акушерство 2. доверие 3. маргинални общности 4. пациенти 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3276

- 44 -

Сп Б 543

Митева, Ива.  Алкохол и спорт / Ива Митева. // Медицина и спорт, 2017, N 3-4, с. 36-39. 

   Алкохолът (етанол)е тясно свързан със съвременния спорт, но неговите ефекти върху спортистите не е добре проучен. Етанолът метаболизира чрез действието на два ензима. Няма данни, че алкохолът подобрява спортните резултати, докато приемането на преди или по време на упражнения влошава спортните постижения. Приемането на големи количества алкохол има преки физиологични аспекти върху рехидратация, възстановяването на гликогена и оздравяването на меките тъканни увреди. Алкохолът има обратен ефект върху усвояването на задачи, свързани с концентрацията, зрителното възприятие, време за реагиране и координацията. 

1. Алкохол. Спиртни напитки 2. Спортна медицина 
 61:796(045)
Ключови думи: 1. алкохол 2. ацетилалдехид 3. спортни постижения 4. дехидрогеназа 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3314

- 45 -

Сп Б 539

Нинова, М.  Познаването и спазването на мерките за превенция и контрол на нозокомиалните инфекции осигуряват качествени здравни грижи / М. Нинова. // Здравни грижи, XVI, 2017, N 3, с. 12-19. 

   Целта на настоящото изследване е да се проучат знанията на професионалистите по здравни грижи и студенти от по специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" относно мерките за превенция и контрол на нозокомиалните инфекции. 

   с рез. на англ. език

1. Инфекциозни болести (заразни и преносни заболявания) 2. Различни въпроси отнасящи се до болестите, болните и медицинската интервенция 
 616.9(045)
Ключови думи: 1. нозокомиални инфекции 2. медицински сестри 3. акушерки 4. превенция 5. средства 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3281

- 46 -

Сп Б 539

Цветкова, Т.  Иновативни подходи при оказване на грижи за деца със специални здравни нужди / Т Цветкова. // Здравни грижи, XVI, 2017, N 2, с. 14-19. 

   Създаването на ефективна система за грижи за деца със специални нужди е една от най-предизвикателните и актуални теми за управляващите по отношение на здравето. Голямо предизвикателство за семействата на тези деца е достъпът до често раздробената на части система за грижи. В много случаи специализираните услуги не са координирани с първичните грижи или други услуги, съсредоточени в общността, което води до непълно осигуряване на услуги. Освен това настоящата икономическа ситуация упражнява натиск върху бюджетите в цялата страна, застрашавайки програмите, които подкрепят нуждите на деца със специални нужди. 

1. Социална помощ за специални групи на обществото (слепи, глухонеми и др. ) 2. Детски болести 
 614.2-053.2(045)
Ключови думи: 1. здравни нужди 2. деца 3. грижи 4. системи 5. проблеми 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3210

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

Технология на машиностроенето и металорежещи машини. Системи за автоматизирано производство САПР

- 47 -

Сп Б 341

Производство на матрици, щанци и пресформи- компоненти и материали . // Инженеринг ревю, 2017, N 7, с. 56-62. 

   Проектирането на щанци и матрици представлява значително по важност звено в цялата индустриална верига, тъй като почти всички масово произвеждани детайли се създават именно с това оборудване. По този начин качеството, разходите и времето за изработка на щанци и матрици влияят върху икономиката на производството на много голям брой компоненти, монтажни възли и агрегати, особено в автомобилната промишленост. 

1. Металообработване 2. Материалознание 
 669.02/.09 *(045)
Ключови думи: 1. матрици 2. щанци 3. компоненти 4. материали 5. машини 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металорежещи машини. Системи за автоматизирано производство САПР  
  

Сист. No: 3323

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

- 48 -

Сп А 19

БР Техника  : Как се преодоляват екстремни ситуации, или 7 рекорда, които използват хидравлични решения на Bosch Rexroth. // Машиностроене и електротехника, 66, 2017, N 4, с. 22-25. 

   Сила, въртящ момент и експлоатационна надеждност - тези три фактора определят избора на хидравлични устройства за различни приложения. От десетилетия хидравликата впечатлява със своите непрекъснато разширяващи се технологични възможности. 

1. Хидравлика 2. Хидравлични задвижвания 3. Хидравлични машини 
 621.22(045)
Ключови думи: 1. хидравлика 2. хидравлични задвижвания 3. хидравлични машини 4. хидравлични системи 
Тематични рубрики: 1. Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.  
  

Сист. No: 3231

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 49 -

Б 62

Kovatchev, Emil N.  Analysis and investigations on a digitally controlled LED buck driver form automotive LED applications : Анализ на изследване на светодиоден (LED) драйвер с понижаващ преобразувател на напрежение за автомобилни приложения / Emil N. Kovatchev, Nadezhda L. Evstatieva. // Електротехника и електроника, 52, 2017, N 3-4, с. 13-21. 

   Тази статия представя светодиоден (LED) драйвер с DSP-микроконтролерно управление. Иновационна, икономически ефективна схема на токов монитор предоставя сигнал, пропорционален на светодиодния ток. Настроения ПИД - регулатор е изследван по отношение на стабилност, точност в стационарен работен режим, импулсен отговор и ефективност. 

1. Електротехника - автоматизация на процесите 2. Автомобил - електрически инсталации 
 629.113:621.38(045)
Ключови думи: 1. светодиоди 2. драйвер 3. LED драйвер 4. преобразователи на напрежение 5. автомобилно електрооборудване 6. приложения 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3194

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

- 50 -

Сп Б 321

Йовчев, Борис.  Велики открития, довели до изобретяване на радиото / Борис Йовчев, Росица Младенова. // Наука, 27, 2017, N 3, с. 45-50. 

   Радиото е едно от най-значимите постижения на човечеството, но то не е откритие в резултат на случаен, еднократен акт, а е резултат от усилията на много учени, физици, математици, астрономи, дори художници и лекари, инженери и техници. Извършени са открития , отнасящи се до изясняване същността на електромагнетизма, довели до възможността за предаване на информация от разстояние - в началото по жичен, а по-късно по безжичен път. 

   с резюме на англ. език

1. Радио - история 
 654.19.000.93(045)
Ключови думи: 1. радио 2. радиопредаватели 3. предаване на сигнали 4. електромагнетизъм 5. история на радиото 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 3244

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.

- 51 -

Сп Б 448

Който автоматизира - печели  : Топ 20 на производителите на автоматизирани системи за придвижване на складиране на товари. // Логистика, XIII, 2017, N 6, с. 54-57. 

   В статията са разгледани последните иновации в автоматизираното складиране и товари, както и фирмите, които ги предлагат. 

1. Складова техника 2. Автоматизация 
 007.5(045)
Ключови думи: 1. автоматизация 2. логистика 3. складиране 4. иновации 
Тематични рубрики: 1. Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.  
  

Сист. No: 3229

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 52 -

Б 62

Kovatchev, Emil N.  Analysis and investigations on a digitally controlled LED buck driver form automotive LED applications : Анализ на изследване на светодиоден (LED) драйвер с понижаващ преобразувател на напрежение за автомобилни приложения / Emil N. Kovatchev, Nadezhda L. Evstatieva. // Електротехника и електроника, 52, 2017, N 3-4, с. 13-21. 

   Тази статия представя светодиоден (LED) драйвер с DSP-микроконтролерно управление. Иновационна, икономически ефективна схема на токов монитор предоставя сигнал, пропорционален на светодиодния ток. Настроения ПИД - регулатор е изследван по отношение на стабилност, точност в стационарен работен режим, импулсен отговор и ефективност. 

1. Електротехника - автоматизация на процесите 2. Автомобил - електрически инсталации 
 629.113:621.38(045)
Ключови думи: 1. светодиоди 2. драйвер 3. LED драйвер 4. преобразователи на напрежение 5. автомобилно електрооборудване 6. приложения 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3194

- 53 -

Сп Б 389

Ангелов, Георги.  Закъде пътува БДЖ : Вместо да се бори за пазарен дял и привличане на клиенти, компанията иска повече пари от държавата / Георги Ангелов. // Мениджър, 2017, N 6, с. 90-91. 

   В пътническите превози железницата е изправена пред няколко конкурента: от една страна са автобусните фирми, които са по-гъвкави, предлагат по-качествена, по-бърза услуга и имат средства да инвестират в нови автобуси. От друга страна са автомобилите, които за последните три десетилетия са увеличили броя си тройно. 

1. Транспорт - икономика 
 656.2(497.2).003.1(045)
Ключови думи: 1. икономика на транспорта 2. БДЖ 3. железопътен транспорт 4. управление на транспорта 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3207

- 54 -

Сп Б 462

Баркози, Ан.  Три транспортни системи на бъдещето : Ще станем ли свидетели на революция в ЖП сектора и каква ще бъде цената / Ан Баркози. // Железопътен транспорт, 2017, N 9, с. 38-43. 

   Да станат част от проект, който ще промени света, да впишат името си в историята на транспорта - днес това е мечтата на всички - от студенти до бизнесмени. Създателите на най-известните транспортни системи на бъдещето имат различни концепции за привличане на инвестиции. Някои от тях изглеждат съмнителни и големият въпрос е дали в този случай целта оправдава средствата. 

1. Транспортна система 
 656-18(045)
Ключови думи: 1. транспорт 2. влакове 3. системи 4. иновации 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3233

- 55 -

Сп Б 448

Божилов, Николай.  Свързаните чрез интернет леки автомобили и автономните камиони / Николай Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 5, с. 38. 

   Новата екосистема за персонална и търговска мобилност се обуславя от огромните технологични промени и промененото потребителски търсене на младото поколение по света, ориентирано към споделянето на модерен и сигурен транспорт. Особено внимание се обръща на оптимизацията на трафика, пътната сигурност и безопасност, както и намаляването на стреса върху шофьора. 

1. Автоматизация 2. Автомобилен транспорт - организация и управление на пътническите и товарните превози 
 007.5(045)  + 656.13.05(045)
Ключови думи: 1. транспорт 2. интернет 3. развитие 4. комуникационни системи 5. автономни автомобили 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3227

- 56 -

Сп Б 448

Божилов, Николай.  Кога ще се появят безпилотните въздушни кораби? / Николай Божилов. // Логистика, XIII, 2017, N 8, с. 30-31. 

   Въпреки че самолети и въздухоплавателни апарати от ново поколение не се очаква да влязат в експлоатация преди 2025 г., борбата за намиране на икономически и екологично изгодни решения се разгаря все по-силно и се води основно между Европа, САЩ, Китай и Израел. На преден план излизат товарните дрони като надежден и икономичен транспорт на дълги и средни разстояния. 

1. Дистрибуция. Логистика 2. Интернет - приложение 
 658.286.4(045)
Ключови думи: 1. дрони 2. логистика 3. безпилотни летателни апарати 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3289

- 57 -

Сп Б 438

Гешов, Радослав.  Марките спирачни накладки на пазара в ЕС / Радослав Гешов. // Камиони, 2017, N 5, с. 63-65. 

   40-тонна композиция с двигател с 460 к.с. се ускорява от място до 80 км/ч за 45 секунди. Но, за да се спре напълно тази скорост за малко повече от 3 секунди, е необходима спирачна мощност 4480 к.с.!. 

1. Камиони 2. Спирачни механизми 
 621.838(045)
Ключови думи: 1. спирачки 2. накладки 3. камиони 4. марки 5. Европейски съюз 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3221

- 58 -

Сп Б 438

Григоров, Десислав.  Дигитализацията: сега и в близко бъдеще / Десислав Григоров. // Камиони, 2017, N 6, с. 53. 

   Заобиколени сме от всякакви интелигентни телефони, телевизори и всевъзможни други смарт устройства в ежедневието. Автоматизирането и внедряването на интелигентните системи в товарния автомобилен транспорт далеч не изостава от световните тенденции и вече сме на прага на истинска революция, която ще връхлети камионите и ремаркетата. 

1. Автомобилен транспорт 2. Дигитализация 
 656.13(045)
Ключови думи: 1. дигитализация 2. автомобилен транспорт 3. управление 4. развитие 5. тенденции на развитие 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3222

- 59 -

Сп Б 448

Модерното товарене и транспорт в селскостопанския сектор . // Логистика, XIII, 2017, N 6, с. 36-37. 

   Технологията А-Ward за контейнеризация на насипни товари става все по-популярна и в селското стопанство. Тъй като все повече фирми се ориентират към предимствата на контейнерния транспорт на насипни товари. 

1. Контейнери 2. Товарни автомобили в селското стопанство - експлоатация 
 629.1-44(045)
Ключови думи: 1. контейнери за товари 2. насипни товари 3. селскостопанска продукция 4. транспорт 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3228

- 60 -

Сп Б 389

Попов, Юлиан.  Чистият въздух не е каприз на задоволения : Замяната на дизелови генератори с батерии и възобновяеми източници на електроенергия / Юлиан Попов. // Мениджър, 2017, N 6, с. 24-25. 

   Мръсният въздух е предимно резултат на горене - на въглища, дърва, петролни горива. Дизелът сякаш е най-сериозният транспортен замърсител, макар че замърсяваният силно се влияят от различни локални фактори - отопление, едра и дребна индустрия, уличен прахоляк. Климатът също играе роля. 

1. Екология, опазване на природата 2. Възобновяеми енергийни източници 3. Дизелови двигатели - екология 
 504.054.003.1(045)  + 621.436:620.97.003.1(045)
Ключови думи: 1. екология на транспорта 2. дизелови двигатели 3. възобновяеми горива в транспорта 4. икономика на транспорта 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  3. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3213

Механизация на селското стопанство. Селскостопански.

- 61 -

Сп А 79

Theoretical investigation and development of design of a new haulm topping machine  / Volodimir Bulgakov и др. // Механизация на земеделието, LXIII, 2017, N 5, с. 180-182. 

   Теоретичното изследване е посветено на технологичния процес на работа на машина за обръщане на почвата при захарното цвекло с ротаторен нож, в резултат на което се развива прецизен математически модел на взаимодействие на режещото острие със сноп от листа. Острието е закрепено към оста на хоризонтално задвижващ вал на дъгообразния режещ диск. 

1. Селскостопанска технология 2. Математически модели за изследване на операциите 
 631.372.06(045)
Ключови думи: 1. захарно цвекло 2. обръщане 3. роторна система 4. математически модели 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 3287

- 62 -

Сп А 62

Експериментално изследване на тримодулна машина за механизирано прибиране на маслодайна роза  : Experimental research of the three modular farm implement for oleaginous rose harvesting / Снежан Божков и др. // Растениевъдни науки, 54, 2017, N 1, с. 73-79. 

   Розоберът е най-трудоемката, най-скъпоструващата и единствена немеханизирана операция от технологичния процес при отглеждането на маслодайна роза. В статията са представени резултати от експериментално изследване на земеделска работна машина за механизиране на беритбения процес. Проведените изпитвания доказаха конструктивната здравина и функционална пригодност на машината за рози. Определени са изискванията към начина на агрегатирането и към трактора, постъпателната скорост на машинно-тракторния агрегат, формиран на нейна основа, квалификацията на розоберачите, параметрите на базови елементи на уредбата за пневматично откъсване на цвета и други фактори за ефективното и използване в розопроизводството. 

   с резюме на англ. език

1. Етеричномаслени растения 2. Механизирано прибиране 
 633.81:631.3(045)
Ключови думи: 1. маслодайна роза 2. маслодайни култури 3. механизирано прибиране 4. тримодулна машина 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3325

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

- 63 -

Сп Б 329

Стоянова, Марина.  Внедряване на прецизното земеделие в България - преимущества, перспективи и рискове / Марина Стоянова, Веселин Кутев. // Земеделие плюс, 2017, N 7-8 (278), с. 8-10. 

   В последните две десетилетия, с внедряването на компютърните технологии в живота и в бита на хората, темата за прецизното земеделие стана все по- актуална. Появата на похвати като мониторинг на добива, GPS, дистанционно наблюдение, технологии за отчитане на вариращата норма и географски информационни системи, спомогнаха за рязко увеличаване на възможностите за прилагане на прецизното земеделие в практиката. 

1. Земеделска техника - софтуерни продукти 
 004.4:631.3(045)
Ключови думи: 1. прецизно земеделие 2. перспективи 3. рискове 4. предимства 
Тематични рубрики: 1. Електрификация и автоматизация на селското стопанство.  
  

Сист. No: 3209

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.

- 64 -

Сп Б 482

Biopreparations for the production of environmentally safe food  / Tatiana Nugmanova и др. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, XVI, 2017, N 2, с. 70-74. 

   Проучена е ефективността на биотора "Nikfan", който е един от основните биопрепарати използвани в биологизиращата система. Той е нов модерен биопрепарат, който се оказва много ефективен за отглеждането на различни култури на открити и закрити площи. В настоящата статия като пример са представени резултатите от неговото приложение на краставици в оранжерии. Влиянието на препарата "Nikfan" върху еластичността на листата и съдържанието на хлорофил в тях също е потвърдено експериментално. 

   Част 2 с рез. на български

1. Биоземеделие 
 631.46:504(045)
Ключови думи: 1. биопрепарати 2. зеленчуци 3. краставици 4. стимулиране на растежа 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3272

- 65 -

Сп A 208

Feeding colorado potato beetle on late blight resistant cisgenic potato lines on effect on the inspect as a non target organism  / Mariana Radkova и др. // Comptes rendus, 70, 2017, N 6, с. 895-902. 

   Един от основните теми на AMIGA (оценка и мониторинг на въздействието на генно модифицираните растения в агро-екосистемата) е проектът F7P, който се създава с цел създаването правила за оценка на риска при генно модифицираните растения и създаването на надеждна оценка на тяхното въздействие върху околната среда. 

1. Генно инженерство в растениевъдството 
 633/635(045)
Ключови думи: 1. цисгенезис 2. колорадски бръмбар 3. кръстосано опрашване 4. картофи 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3257

- 66 -

Сп Б 482

Nugmanova, Tatiana.  Biopreparations for the production of environmentally safe food / Tatiana Nugmanova. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, XVI, 2017, N 2, с. 63-69. 

   Руските биопрепарати обхващат почти всички аспекти и проблеми свързани с отглеждането на растения. Историята на разработването и внедряването на промишлено мащабно производство на биопрепарати в Русия датира повече от 40 години. Биопрепаратите има целенасочено действие и са разделени на следните основни типове: биоинсекциди, биофунгицид, биостимулатори, имунорегулатори и регулатори на растежа и развитието на растенията, както и биопрепарати за наторяване на земята. Разнообразието от руски биопрепарати може да осигури напълно реализацията на потенциалните сортови свойства на селскостопанските растения, да сведе до минимум щетите от неблагоприятни климатични условия, да намали разходите за химикали, да възстанови почвения хумус и да се получи екологично чиста храна. 

   Част 1 с рез на бълг. език

1. Биоземеделие 
 631.46:504(045)
Ключови думи: 1. биопрепарати 2. биотехнологии 3. растения 4. екология 5. биофунгициди 6. биостимулатори 7. производство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3271

- 67 -

Сп A 208

Successful microspore reprogramming towards embryogenesis of bulgarian pepper varietiesand effects of stress treatments and wheat ovaries on embryo formation  / Nikolay Anachkov и др. // Comptes rendus, 70, 2017, N 5, с. 739-748. 

   Андрогенезата е забележителна особеност на незрелите поленови зърна, да образуват татуироптични клетки, които имат способността да напускат гаметофитния път на развитие и да се препрограмират към един спорофит. Резултатът е формация от нови растения с единичен набор от хромозоми, които са перфектен материал за генетично подобрение на растенията. 

1. Пипер - агротехника 2. Размножаване със семена и спори 
 633/635(045)
Ключови думи: 1. пипер 2. микроспорова култура 3. стрес 4. лечение 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3254

- 68 -

Сп А 213

Sustainability of bulgarian farms during reformed CAP implementation  : Устойчивост на българските ферми при прилагане а реформирана ОСП / Hrabrin Bachev и др. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 62, 2017, N 2, с. 55-67. 

   Целта на доклада е да представи резултатите от първото широкообхватно изследване на интегралната, управленска, икономическа, социална и екологична устойчивост на българските ферми, като цяло и стопанствата от различен юридически тип, размер, специализация и местоположение по време на текущото приложение на ОСП на EС. 

   текст на англ. и бълг. език

1. Селско стопанство - европейски страни 2. Политика на ЕС 
 338.43(045)
Ключови думи: 1. управление 2. икономика 3. екология 4. социализация 5. селско стопанство 6. ферми 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3284

- 69 -

Сп Б 324

Агротехническо въздейстивие върху физичната характеристика на почвата и начини за отстраняване на негативните промени. I. При неполивни условия.  Агротехническо въздействие върху физичната характеристика на почвата и начини за отстраняване на негативните промени. I. При неполивни условия. / И. Димитров и др. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 50, 2017, N 3-4, с. 169-178. 

   Физичната характеристика на почвата има съществено значение за развитието на репродуктивния потенциал на земеделските култури. Съвременните научни изследвания доказват, че извършаването на обработка на почвата като стройна система в рамките на сеитбообръщението е основа за преодоляване на негативните промени във физическата характеристика на основните почвени различия. От тригодишните изследвания е установено, че е налице агротехническо въздействие върху физичната характеристика на почвата. Съдържанието на влага в почвата се влияе основно от постъпването на валежна вода. 

   с рез. на англ. език

1. Почвознание. Почвени изследвания 2. Почвообработване 
 631.4(045)
Ключови думи: 1. физични свойства 2. почва 3. ротация на култури 4. уплътняване на почвите 5. неполивни условия 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3290

- 70 -

Сп Б 329

Баева, Ганка.  Влияние на екологичните фактори и растителнозащитните мероприятия върху действието на хербицидите / Ганка Баева. // Земеделие плюс, 2017, N 9-10 (279), С. 15-16. 

   Факторите определящи действието на хербицидите са постоянни и променливи. Към постоянните спадат почвения тип и съдържанието на хумус, а към променливите- валежите и температурата. Съществуват и фактори, които се определят от човека, като момент на пръскането, доза, начин на третиране, избор на сорт, дълбочина на сеитба и др., които могат да се съчетаят, за да осигурят оптимални резултати. От тази гледна точка няма абсолютна доза за дадена площ. 

1. Хербициди - приложение 2. Екологичен риск 
 632.954(045)
Ключови думи: 1. хербициди 2. плевели 3. екологични фактори 4. влияние 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3322

- 71 -

Сп А 129

Башев, Храбрин.  Оценка на устойчивостта на земеделските стопанства на физически лица в България / Храбрин Башев. // Икономическа мисъл, 62, 2017, N 5, с. 34-61. 

   Приложен е холистичен подход и е оценена устойчивостта на стопанствата на физически лица в страната. Представена е методиката на изследването и е направена обща характеристика на анкетираните стопанства. Оценени са интегралната, управленска, икономическата, социалната и екологична устойчивост на фермите общо, и според размер, производствена специализация, екологично и географско местоположение. 

1. Селско стопанство - икономика - България 
 338.43(045)
Ключови думи: 1. ферми 2. устойчивост 3. физически лица 4. елементи 5. икономика 6. екология 7. управление 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3285

- 72 -

Сп Б 383

Белодречков, Димитър.  Проблеми с качеството на птичето месо, свързани със селекцията за повишаване на продуктивността / Димитър Белодречков. // Птицевъдство, 26, 3, N 2017, с. 6-11. 

   Качеството на продукта е комплексно понятие, което може да се обобщи като "цялостно свойство на даден продукт, който се проявява, за да отговаря на изискванията на потребителя". За продуктите от месо това понятие за качество включва следното: - органо-лептичните качества: свойства, които са свързани с петте сетива (цвят, вкус, аромат, нежност). - диетичните качества: свойства, които правят храната подходяща за изискванията на храненето. - безопасност: липсата на токсичност. - технологични качества: свойства, които правят продукта интересен за преработка. - психо-социални качества: свойства, които отговарят на хедонистичния (гурме) характер на потребителя. 

1. Птицевъдство 2. Генетика 3. Селекция 
 636.52/.58(045)  + 636.59(045)  + 636.082 *(045)
Ключови думи: 1. птиче месо 2. месо от птици 3. подобряване на качеството 4. генетика на животните 5. селекция на животните 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3295

- 73 -

Сп Б 383

Белодречков, Димитър.  Кафявият цвят на черупката при яйценосните кокошки / Димитър Белодречков. // Птицевъдство, 26, 2017, N 4, с. 5-11. 

   В последно време са идентифицирани гени, които участват в пигментния синтез, но генетичният контрол на синтеза и отлагането на кафяв пигмент в стоковите кокошки не напълно изучен. Кафявото оцветяване на черупката е важен показател за качеството на черупката и има положително влияние върху потребителските предпочитания. Степента на отлагане на пигмента се влияе от системата на отглеждане, възрастта на кокошките, породата или хибрида, храненето, стрес факторите, токсините във фуража и някои заболявания, като инфекциозен бронхит, Нюкасъл и синдрома на спадане на носливостта. В тази статия се разглеждат някои физиологични и биохимични характеристики на кафявия пигмент при стоковите носачки с кафяв цвят на черупката във връзка с различните му функции в промишленото птицевъдство. 

1. Яйца 2. Птицевъдство 
 637.4(045)  + 636.52/.58(045)
Ключови думи: 1. яйчна черупка 2. качество на яйцата 3. протопорфирин 4. кокошки 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3298

- 74 -

Сп Б 383

Ваксиниране на яйценосни пилета с рекомбинантна Vaxxitek HVT-IBDV ваксина срещу вируса на инфекциозен бурсит (IBDV):отговорът след предизвикателство с многовирулентен IBDV  / Миролюб Дачич и др. // Птицевъдство, 26, 2017, N 3, с. 21-24. 

   Вирусът на инфекциозен бурзит (IBDV) е широко разпространен в птичите стада по целия свят. Различните биологични видове са се появили и заради адекватните управленски практики и ваксинации на пилетата, което е от първостепенна важност за защита срещу теренните щамове. 

1. Птицевъдство 2. Вирусни инфекции 
 636.52/.58(045)  + 619:615.37(045)
Ключови думи: 1. птицевъдство 2. пилета 3. вирусни болести 4. ваксиниране 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3297

- 75 -

Сп Б 324

Влияние на растителните остатъци върху параметри на почвата и добива на зимен ечемик и маслодайна рапица  / Мирослав Иванов и др. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 51, 2017, N 1, с. 3-11. 

   Рационалното ползване на растителните остатъци е важен елемент от агротехническата практика. Целта на настоящото изследване е да се установи влиянието на внесените в почвата растителни остатъци върху физични и агрохимични параметри на Канелена Подзолиста почва, микробиологичната активност в нея и добивите от отглежданите култури. От проведените изследвания в триполно сеитбообръщение царевица -ечемик - рапица е установено, че с внасянето на растителните остатъци в почвата нараства нейната влажност, по - отчетливо през пролетния период - от 1.55 до 2.08%, докато преди прибиране на културите разликите са близки до стандартната грешка. 

1. Почвени изследвания. Почвен анализ 2. Растениевъдство 
 631.42(045)
Ключови думи: 1. ечемик 2. рапица 3. растителни остатъци 4. сеитбообращения 5. почвени показатели 6. добиви 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3313

- 76 -

Сп А 62

Вълкова, Нели.  Генетична отдалеченост между нови български сортове памук : Genetic distance between new cotton varieties / Нели Вълкова. // Растениевъдни науки, 54, 2017, N 1, с. 46-52. 

   Целта на изследването е да се установи генетичната отдалеченост на девет нови сорта памук на основата на пет стопански признака. В експеримента са включени сортовете Хелиус, Тракия, Бояна, Вики, Филипополис, Крис, Пловдив, Деница и Сириус. Сортовете са с различен произход и са получени чрез прилагането на различни методи. Полските опити са проведени през периода 2013-2015 г. в Института за полски култури - Чирпан по стандартната технология за отглеждане на памука. За установяване на генетичната отдалеченост между тях са проследени признаците: общ добив неоманганен памук, маса на кутийката, рандеман и дължина на влакното, височина на залагане на първа плодна клонка. 

   с резюме на англ. език

1. Влакнодайни растения - памук 2. Подобряване на растенията. Приложна генетика. Селекция 
 633.51:631.52(045)
Ключови думи: 1. памук 2. сортове памук 3. генетика на растенията 4. селекция на растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3309

- 77 -

Сп Б 383

Георгиев, Георги.  Вирусен хепатит по патетата : Duck hepatitis virus type 1 / Георги Георгиев. // Птицевъдство, 26, 2017, N 4, с. 12-13. 

   Вирусният хепатит по патетата (hepatitis viralis anatum) е силно заразно заболяване по домашните патета в ранна възраст, характеризиращо се с лезии по черния дроб и нервни симптоми. 

1. Животни - болести 2. Птицевъдство 
 636.59(045)  + 619:616.36(045)  + 619:616.988(045)
Ключови думи: 1. болести по патетата 2. заразни болести 3. вирусен хепатит 4. птицевъдство 5. ваксиниране 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3300

- 78 -

Сп А 62

Експериментално изследване на тримодулна машина за механизирано прибиране на маслодайна роза  : Experimental research of the three modular farm implement for oleaginous rose harvesting / Снежан Божков и др. // Растениевъдни науки, 54, 2017, N 1, с. 73-79. 

   Розоберът е най-трудоемката, най-скъпоструващата и единствена немеханизирана операция от технологичния процес при отглеждането на маслодайна роза. В статията са представени резултати от експериментално изследване на земеделска работна машина за механизиране на беритбения процес. Проведените изпитвания доказаха конструктивната здравина и функционална пригодност на машината за рози. Определени са изискванията към начина на агрегатирането и към трактора, постъпателната скорост на машинно-тракторния агрегат, формиран на нейна основа, квалификацията на розоберачите, параметрите на базови елементи на уредбата за пневматично откъсване на цвета и други фактори за ефективното и използване в розопроизводството. 

   с резюме на англ. език

1. Етеричномаслени растения 2. Механизирано прибиране 
 633.81:631.3(045)
Ключови думи: 1. маслодайна роза 2. маслодайни култури 3. механизирано прибиране 4. тримодулна машина 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3325

- 79 -

Сп Б 383

Ефектът от дибекирането върху продуктивността на кокошките носачки . // Птицевъдство, 26, 2017, N 4, с. 22-24. 

   Птицевъдите се безпокоят за отглеждането на недибикирани кокошки носачки без загуба на продуктивност. Тези описания са в резултат на проучване в Нидерландия, в което е изследвано поведението в Нидерландия, в което е изследвано поведението на недибекирани носачки. От 2018 г. нататък ще бъде забранено да се отглеждат дибекирани кокошки носачки. 

1. Кокошки - носливост 
 636.52/.58(045)
Ключови думи: 1. кокошки 2. дибекиране 3. носливост 4. яйца 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3303

- 80 -

Сп Б 383

Животинските кръстоски запазват жизнеността . // Птицевъдство, 26, 2017, N 5, с. 26-28. 

   В продължение на повече от 20 години Майк Бош е изработил собствена порода кокошки, които могат да устояват на най-суровите климатични условия, да просъществува при сравнително малко количество фураж и да има естествена резистентност на болести. И сега М. Бош разполага със свой опит за развъждане на ново ниво, като предлага пакет за свободно отглеждане на птици, който може да помогне на африканските семейства да оцелеят. 

1. Птицевъдство 
 636.5(045)
Ключови думи: 1. птицевъдство 2. бошвелд 3. породи кокошки 4. устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3318

- 81 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Фосфорното торене - гаранция за стабилност и качество на добивите / Петко Иванов. // Агробизнесът, 15, 2017, N 10, с. 43 и 46. 

   Фосфорът е вторият по значение дефицитен хранителен елемент в земеделието след азота, с решаващо значение за величината и качеството на почвеното плодородие. 

1. Торове и торене 
 631.8(045)
Ключови думи: 1. фосфор 2. торене 3. добиви 4. баланс 5. почва 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3261

- 82 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Добри практики за листното торене / Петко Иванов. // Агробизнесът, 15, 2017, N 11, с. 42-45. 

   Успехът на листното хранене е зависим от много фактори, някой от които се контролират от фермера и могат съзнателно да се използват, а други не. Те могат да бъдат разпределени в три основни групи: специфика на растенията; условия на външната среда и състав и свойства на торовите разтвори. 

1. Торове. Торене. Стимулиране растежа на растенията 
 631.8(045)
Ключови думи: 1. торене 2. листно торене 3. растения 4. околна среда 5. свойства на разтвор 6. състав на разтвор 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3320

- 83 -

Сп А 62

Илчева, Гергана.  Продуктивност на фасул отгледан в условията на периодичен воден дефицит / Гергана Илчева. // Растениевъдни науки, 53, 2016, N 5-6, с. 36-42. 

   Целта на разработката е да се установи чувствителността на фасула към водния дефицит през отделните периоди на вегетацията, осъществен чрез отмяна на поливки. 

1. Бобови растения 2. Отглеждане на растенията 
 635.65(045)
Ключови думи: 1. бобови култури 2. воден дефицит 3. продуктивност 4. воден стрес 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3190

- 84 -

Сп Б 434

Киров, Димитър.  Тайните на марихуаната / Димитър Киров. // Агробизнесът, 15, 2017, N 8, с. 45-46. 

   През последните години в света се забелязва значително увеличение на консумацията на марихуана. Това се регистрира в редица анкети извършени в САЩ и Европа - обстоятелство, което насочи отново вниманието на учените да се заемат с изследването на тази трева, независимо от досега известното за нея - нейната токсичност и начина, по който тя засяга физиологичните и най-вече умствените процеси у човека. 

1. Агротехника, химически състав на растенията 
 613.83(045)
Ключови думи: 1. марихуана 2. характеристики 3. биохимия 4. отглеждане 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3204

- 85 -

Сп Б 434

Колко перспективно е млечното животновъдство . // Агробизнесът, 15, 2017, N 7, с. 39-41. 

   Млечното животновъдство е перспективен сектор, което се потвърждава особено през последните 2 години. Това се дължи на значително увеличените субсидии за фермерите, които отглеждат млечни животни. Не липсват и скептични оценки, които се свързват най-вече с липсата на квалифицирана работна ръка в сектора, както и с конкуренцията на европейския пазар. Умерените оптимисти, като че ли са най-точни в преценките си. Те очакват започналото бавно, но стабилно нарастване на сектора да продължи и като инвестиции, и като продукция. 

1. Млечна промишленост. Конкурентоспособност 
 637.1(045)
Ключови думи: 1. млечно животновъдство 2. перспектива 3. европейски субсидии 4. конкурентно развитие 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3203

- 86 -

Сп А 213

Котева, Нина.  Ресурсна осигуреност на земеделските стопанства / Нина Котева. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 62, 2017, N 1, с. 43-57. 

   Целта на статията е да се направи анализ на осигуреността на земеделските стопанства с производствените фактори - земя, труд и капитал и да се очертаят основните проблеми. Въз основа на проведения количествен и качествен анализ на ресурсната осигуреност са изведени следните основни изводи: Добра осигуреност в количествено отношение на земеделските стопанства с трудови ресурси и низходяща тенденция на намаляване на заетостта на земеделието; Запазване на преобладаващия дял на заетост на работна сила в дребни и малки стопанства; Запазване на крайно неблагоприятната структура на работна сила по възраст и образователно ниво; Добра осигуреност на земеделските стопанства с поземлени ресурси; Ниска осигуреност с капитали и преобладаващо екстензивно производство. 

1. Организация и управление на селскостопанското производство 
 338.24:63(045)
Ключови думи: 1. земеделски стопанства 2. ресурси 3. анализ 4. осигуреност 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3211

- 87 -

Сп Б 382

Крумов, Симеон.  Повреди при някои винени и десертни сортове лози от ниски зимни температури през януари 2017 година в района на Кюстендил / Симеон Крумов, Николай Христов, Кирил Попов. // Лозарство и винарство, 2017, с. 15-22. 

   Устойчивостта на ниски зимни температури е важен фактор за разпространението, развитието и отглеждането на лозата. Разликата между чувствителните сортове и по-студоустойчивите от тях е 5-6 градуса, които в много случаи се оказват решаващи за доброто презимуване на лозите. 

1. Лози, отглеждане 
 634.8(045)
Ключови думи: 1. лози 2. студоустойчивост 3. болести 4. отглеждане 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3230

- 88 -

Сп А 129

Любенов, Любомир.  Изследване на стратегиите на български земеделски стопанства / Любомир Любенов, Елена Ангелова. // Икономическа мисъл, 62, 2017, N 6, с. 90-116. 

   Представено е емпирично проучване на стратегиите на зърнопроизводители и пчелари от Русенска област. То констатира и за двата отрасъла сравнително ниската степен на стратегическа ориентация към техните пазари (клиенти), съюзници и конкуренти, като основния стремеж е усвояване на субсидии. Taктическият им инструментариум се основава на продукти с ниска добавена стойност (суровини). Слабо е използването на правнозащитени интелектуални продукти и иновации с пазарна насоченост, респ. и постигнатата степен на диференциация. 

1. Икономика и управление на селското стопанство 2. Стратегии - разработване 
 338.24:63(045)
Ключови думи: 1. проучвания 2. стратегии 3. пчеларство 4. зърнопроизводство 5. анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3311

- 89 -

Сп Б 329

Методика на бонитетна оценка на почвените условия за орехови насаждения  / В. Кръстева и др. // Земеделие плюс, 2017, N 5-6 (277), с. 26-28. 

   Отглеждането на ореха има редица предимства в сравнение с другите овощни култури. Той не е много взискателен към условията и грижите по отглеждането. Много от практиките, които са трудоемки, при ореха могат напълно да се механизират (беритба, почистване, сушене, сортиране и опаковка). Плодовете имат много добра съхраняемост и транспортабилност. Те притежават висока хранителна и биологична стойност, благодарение на което се търсят много и заплащат скъпо. Целта на настоящата разработка е да се състави сравнителна методика за относителна оценка на основните почвени характеристики във връзка с отглеждане на орехи; да се достигне до обща оценка на почвените условия- "почвен бал" чрез метода на параметричните подходи. 

1. Отглеждане на растенията 2. Орехоплодни растения 
 634.5(045)
Ключови думи: 1. орех 2. отглеждане 3. почвени условия 4. оценка 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3208

- 90 -

Сп А 62

Петрова, Вилина.  Повреди от калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspiditos perniciosus Comst.) по ябълката при различни технологии за отглеждане : Damages from san jose scale (Quadraspiditos perniciosus Comst.) on apple in different growing systems / Вилина Петрова. // Растениевъдни науки, 54, 2017, N 1, с. 53-59. 

   Изследването е проведено през периода 2009-2012 година в ябълково насаждение на институт по земеделие - Кюстендил, с цел да се установи плътността на зимуващия запас и повредите от калифорнийската щитоносна въшка (Quadraspiditos perniciosus) при различни технологии на отглеждане на ябълката. Насаждението е създадено през 1996 г. с три основни сорта - Прима, Флорина и Ервин Баур, засадени на подложка ММ106. Прилагани са три технологии на отглеждане (конвенциална, интегрирана и биологична). По време на изследването е установено, че калифорнийската щитоносна въшка е сериозен неприятел по ябълката и при трите технологии на отглеждане и може да се контролира успешно при конвенциално производство чрез използване на ефикасни фосфорорганични инсектициди. 

   с резюме на англ. език

1. Насекоми, вредители на селскостопанските растения 2. Ябълка 3. Борба с болестите и вредителите по растенията 
 634.10:632.7(045)  + 632.9(045)
Ключови думи: 1. насекоми 2. калифорнийска щитоносна въшка 3. вредители по растенията 4. семкови растения 5. ябълки 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3307

- 91 -

Сп Б 383

Сурджийска, Събка.  Мананаза при пилета бройлери / Събка Сурджийска. // Птицевъдство, 26, 2017, N 3, с. 12-15. 

   Широко приложение при хранене на птиците намират екзогенните ензими като добавки към комбинираните фуражи. Трайно са се утвърдили зимните ксиланаза, глюканаза и фитаза. Мананазата е един друг вид ензим, който приложен към дажби, базирани на царевица и соев шрот или други бобови култури, е показал ефект по отношение на намаляването на разхода на фураж за единица прираст и повишаване прираста при животните. 

1. Птицевъдство 
 636.52/.58.83(045)
Ключови думи: 1. птицевъдство 2. пилета 3. отглеждане 4. хранене 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3296

- 92 -

Сп А 280

Христов, Пламен.  Биологичното пчеларство в България - същност, състояние и перспективи / Пламен Христов, Цветан Цветанов. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 53, 2016, N 3-6, с. 20-29. 

   В статията е направена ретроспекция на установените до този момент замърсители в пчелните продукти и пътищата за попадането им в тях. Посочени са основните изисквания за производство на екологично чиста пчеларска продукция и е направен кратък анализ на традиционните технологии за отглеждането на пчели. Посочени са актуалните нормативни документи, на основание на които ще се развива и стимулира биологичното пчеларство. 

   с рез. на англ. език

1. Пчеларство 2. Екология на животните 
 638.1.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. пчеларство 2. екологична чистота 3. нормативни документи 4. оценка и контрол 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3206

- 93 -

Сп А 62

Чипилски, Радослав.  Растежна реакция на прорастъци от сортове обикновена зимна пшеница към разтвори с различно осмотично налягане : Growth reaction of seedings of common winter wheat varieties to solutions of different osmotic pressures / Радослав Чипилски, Константина Кочева, Георги Георгиев. // Растениевъдни науки, 54, 2017, N 1, с. 15-29. 

   Растежната активност на петдневни прорастъци от обикновена зимна пшеница в условия на осмотичен стрес, е оценявана по натрупана биомаса, депресия на растежа, индекс на увреждане и оводненост. Използвани са семена от българските сортове Катя, Гинес, Гея - 1 и Ники от три вегетационни години 2012-2014 г. Кълновете са подлагани на осмотичен стрес за 48 часа в термостат с разтвори на захароза с воден потенциал от -0.55 и -1.33 МРа. 

   с резюме на англ. език

1. Пшеница 2. Подобряване на растенията. Приложна генетика. Селекция 
 633.11:631.52(045)
Ключови думи: 1. пшеница 2. обикновена зимна пшеница 3. развитие на пшеницата 4. осмотичен стрес 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3308

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 94 -

Сп А 19

Автоматизирани интструментални шкафове за по-висока производителност.  Автоматизирани инструментални шкафове за по-висока производителност. // Машиностроене и електротехника, 66, 2017, N 3, с. 38-39. 

   През последните няколко години има един експоненциален ръст на бизнес с инструментални шкафове при много от главните компании, влагащи сериозни инвестиции за ново оборудване. Средната възвращаемост на инвестициите за стандартно оборудване се изчислява на 6 до 18 месеца, докато данните показват, че с новия метод /на инструментални шкафове/ тази възвращаемост е два пъти по-бърза. 

1. Логистика - складова - управление 
 658.7:004(051)
Ключови думи: 1. автоматизация на складове 2. автоматизирани складови системи 3. складов софтуер 4. складова логистика 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 3237

- 95 -

Сп Б 389

Симеонов, Петър.  Не дразни клиента : Как да оптимизираме рекламните си кампании, така че да имат ефект на цената на разумен бюджет и нула разочаровани потребители / Петър Симеонов. // Мениджър, 2017, N 5, с. 86-87. 

   Въпросът колко пъти трябва да види потребителят рекламата, за да я запомни или вземе решение за покупка, съществува вероятно откакто има реклама. И въпреки многото теории и модели отговорът на този въпроси си остава субективен. 

1. Реклама 
 659.1(045)
Ключови думи: 1. реклама 2. рекламен бюджет 3. маркетинг и реклама 4. потребители 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 3195

- 96 -

Сп Б 389

Филипов, Филип.  (Д)еволюция на тиймбилдинг.бг / Филип Филипов. // Мениджър, 2017, N 9, с. 80-82. 

   Условията и динамиката на работното място се променят и с тях и работата в екип. Поради това еволюцията на тиймбилдинга е наложително да бъде възприета и на нашите географски ширини. Екипната работа не се базира на приятелските отношения, а на колегиалните. Изборът на правилен тип тиймбилдинг допринася за развитието на екипа като колектив. 

1. Екипи - управление 
 65.012:316.43(045)
Ключови думи: 1. работа в екип 2. тиймбилдинг 3. управление и организация 4. колектив 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 3248

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

- 97 -

Сп А 19

HS flex - гъвкавата манипулаторна система - собственото решение за автоматизация на Hermle за множество модели на машини . // Машиностроене и електротехника, 66, 2017, N 3, с. 36-37. 

   Манипулаторната система HS flex се базира на множество компоненти, които се доставят и адаптират като цялостен модул. Единствено модулите за съхранение на детайлите се монтират и калибрират на място. По този начин е възможен цялостен монтаж за много кратко време - всички обработващи центрове Hermle също се доставят в монтирано състояние - и потребителят може бързо да започне с обработките. 

1. Роботизирани системи 2. Манипулаторни системи 
 658.011.56:621.865(045)
Ключови думи: 1. роботизирани системи 2. автоматизирани системи 3. манипулаторни системи 4. автоматизация на складове 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 3238

- 98 -

Сп А 19

БР Техника  : Ново поколение модулна транспортна система TS 5 на Bosch Rexroth, базирана на Industry 4.0. // Машиностроене и електротехника, 66, 2017, N 5-6, с. 21-23. 

   Bosch Rexroth е утвърден световен лидер в производството на прецизни, безопасни и енергийно- ефективни решения за контрол и задвижване. Усъвършенстваната транспортна система ТS 5 на компанията дава възможност за по-голяма свобода и гъвкавост при проектирането и реализацията на различни конфигурации за разполагане на производствено оборудване. 

1. Автоматизация и механизация на производството 2. Промишлени транспортни средства 
 629.11-52(045)
Ключови думи: 1. транспортна система 2. контрол 3. задвижване 4. транспортна линия 5. производствено оборудване 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 3240

- 99 -

Сп Б 341

Датчици за измерване на температура - новости . // Инженеринг ревю, 2017, N 4, с. 66-70. 

   В статията се описват новостите при различните видове датчици приложими за различни отрасли на промишлеността и металургията , както и факторите, влияещи върху точността на измерването, протоколи и безжична комуникация използвани за управлението им . 

1. Датчици 2. Управление 
 65.011.54/.56(045)
Ключови думи: 1. датчици 2. сензори 3. приложение 4. софтуер 5. фактори 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 3191

- 100 -

Сп А 19

Тодоров, Георги.  Приложимост на технологичната концепция "Индустрия 4.0" при развитие на нови "масово персонализирани" продукти на примера на фамилия високоповдигачи / Георги Тодоров. // Машиностроене и електротехника, 66, 2017, N 5-6, с. 12-18. 

   Платформата "Индустрия 4.0" /I_4.0/ разглежда индустриална среда, в която хора, машини, оборудване и продукти комуникират и работят директно, формирайки киберфизични системи. Развойните, производствените и информационните процеси са силно интегрирани. I_4.0 се определя като част от приложението на новите дигитални технологии в индустриалния сектор и включва широк набор от технологични решения и бизнес модели, които допринасят за качествено нови форми на икономическа активност, правещи индустрията по-ефективна и гъвкава. 

1. Автоматизация и механизация на производството 2. Компютърна техника с практическо приложение 
 62-529:004(045)  + 62-529:004
Ключови думи: 1. автоматизация 2. интернет на нещата 3. виртуално инженерство 4. процес 5. развитие на продукта 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 3239

Кибернетика . Фина механика.

- 101 -

Сп Б 397

Борисов, Борислав.  Кибернетика / Борислав Борисов. // Образование и специализация в чужбина, 2017, N 77, с. 46-48. 

   Норберт Винер определя кибернетиката като наука за управлението, връзките и обработката на информация и техниката, живите организми и човешкото общество. Винер създава изкуствения интелект, който днес виждаме в космическите кораби, медицинските апарати, производството на леките коли, GSM апаратите, принтерите и къде ли още не. 

1. Кибернетика 2. Образование 
 621.391(045)
Ключови думи: 1. кибернетика 2. образование 3. история 
Тематични рубрики: 1. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 3316

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

- 102 -

Сп Б 341

Радиални уплътнители за валове . // Инженеринг ревю, 2017, N 8, с. 74-76. 

   Ротационните уплътнения и уплътненията за валове се използват в компоненти с осцилиращи (възвратнопостъпателни) движения или въртящи се такива, за да задържат смазочните течности, като предотвратяват навлизането на вода и кал. Със специалните уплътнения, като радиални уплътняващи устни, обхватът на приложенията надхвърля флуидното уплътняване. Тази специална форма на семеринги за ротационни валове може да служи и като скрепер в приложения със спирално движение. 

1. Уплътнители 2. Валове (оси) 
 62-762(045)
Ключови думи: 1. радиални уплътнители 2. валове 3. видове уплътнители 4. функции 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 3328

- 103 -

Сп Б 341

Роботизирани заваръчни системи . // Инженеринг ревю, 2017, N 4, с. 56-62. 

   Роботизираното заваряване се състои в използването на механизирани програмируеми системи и инструменти (роботи), които напълно автоматизират процеса, като извършват самото заваряване и боравят с материалите и детайлите. Автоматизираните заваръчни процеси, не са непременно еквивалентни на роботизираното заваряване, тъй като при тях понякога човек подготвя материалите, които впоследствие се обработват. Роботизираното заваряване обикновено е точково електросъпротивително или електродъгово и се прилага в масовото производство - например в автомобилната индустрия. 

1. Роботизирано заваряване 2. Автоматизация на заваряването 3. Системи за автоматично управление, заваряване и родствени процеси 
 621.791-52(045)
Ключови думи: 1. роботизирано заваряване 2. роботизирани заваръчни системи 3. автоматизация при заваряване 4. заваряване 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 3192

Езикознание. Филология. Литература

- 104 -

Сп А 505

Балабанова, Елисавета.  Функционалната граматика на М. Халидей за определяне на елементите от тематичното поле в българското просто изречение / Елисавета Балабанова. // Български език и литература, LIХ, 2017, N 4, с. 543-465. 

   Текстът се опира на "Функционална граматика" на Майкъл Халидей, като приема дефиницията му за темата като това, "което говорещият избира за отправна точка на съобщението си". Дефиницията на Халидей за темата се използва за определяне на темата в простото изречение в българския език. Въз основа на корпус от начални абзаци на текстове от художествената литература са направени изводи за това кои изреченски части най- често се явяват в ролята на тема в простото изречение. 

1. Изречение - изследване 2. Граматика 
 801.561/.564(045)
Ключови думи: 1. граматика 2. просто изречение 3. тема 4. строеж 5. българска граматика 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 3262

- 105 -

Сп А 505

Джолева, Лиляна.  Диагностициране на знанията и уменията на петокласниците за същността и употребата на прилагателното име в българския език / Лиляна Джолева. // Български език и литература, LIХ, 2017, N 5, с. 565-573. 

   Статията представя педагогически опит от проведено диагностично изследване с петокласници за степента на знания и умения за употребата на прилагателното име като част на речта и изречението. Представени са обектът, целите и инструментариумът на изследването, както и анализ на емпиричните данни. Направени са изводи и обобщения за работата в часовете по български език по отношение на развитието на речта на петокласниците и постигането на стандартите от учебната програма. 

   с рез на англ. ез. 

1. Прилагателно име 2. Български език - езикова култура 3. Деца, предучилищна възраст - общуване и реч - лингвистични изследвания 
 801.23(045)
Ключови думи: 1. прилагателни 2. пети клас 3. умения 4. есета 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 3305

- 106 -

Сп Б 321

Крумова-Цветкова, Лилия.  Българската тълковна лексикография и националната идентичност и култура / Лилия Крумова-Цветкова. // Наука, 27, 2017, N 4, с. 3-9. 

   В статията се подчертава значимостта за събиране и запазване на речниците на националния език и тяхната обществено значима роля. Двата най-важни труда в българската национална лексикографска традиция, които са особено социално значими са - Речник на Българския език на Найден Геров и академичният многотомен тълковен Речник на българския език. Лексиката отразена в двата речника показва запазване на идентичността на българския език и българската култура. 

   с резюме на англ. език

1. Български език - лексикология - лексика - речници 
 808.67-3(045)
Ключови думи: 1. български език 2. български език - речници 3. лексикография 4. лексикално значение 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 3245

- 107 -

Сп А 553

Паскалев, Николай.  Отговори на комплименти в съвременния български език / Николай Паскалев. // Български език, LXIV, 2017, N 2, с. 46-56. 

   Статията дава поглед основни концепции засягащи значението на различни типове на отговори на комплименти в лингвистичната практика. Отговорите на комплименти в модерна България са систематизирани и интерпретирани и представени от прагматична и социологична гледна точка. 

1. Български език - езикова култура 2. Развитие 
 808.67.004.1(045)
Ключови думи: 1. комплименти 2. отговор 3. съвременен български език 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 3202

История. География. Биографии. Археология.

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.

Компютри. Програмни продукти.

- 108 -

Сп Б 389

Божанов, Божидар.  Криво-ляво електронно управление : В момента има всички предпоставки процесите да се забързат. До няколко години може да имаме по-електронна и по-прозрачна администрация / Божидар Божанов. // Мениджър, 2017, N 7, с. 20-22. 

   Електронното управление не означава просто да се направи един сайт или да се обучат няколко служители, или да се усвоят едни пари по оперативна програма, или да се приемат едни пожелателни закони. Електронното управление е държавата да не занимава гражданите и бизнеса със себе си. Това изисква промяна на мисленето, а такава промяна не се случва за три месеца. 

1. Интернет - приложение в администрацията 2. Електронно управление 3. Електронно правителство 
 351/354:681.324(045)  + 352/353:681.324(045)
Ключови думи: 1. интернет услуги 2. електронно управление 3. електронно правителство 4. административно обслужване 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3214

- 109 -

Сп Б 397

Борисов, Борислав.  Гейм дизайн / Борислав Борисов. // Образование и специализация в чужбина, 2017, N 76, с. 50-52. 

   Индустрията за компютърни игри е един бързо развиващ се сектор от развлекателния бизнес, а подрастващото поколение наложи тези игри като една от водещите форми на забавление. Вследствие на постоянния натиска на пазара и при непрекъснато усъвършенстване на технологиите, търсенето на все по-сложни и по-висококачествени игри се увеличава . За да изпълни това изискване, индустрията се нуждае от талантливи художници, дизайнери и програмисти на игри. 

1. Компютърна графика 2. Игри - мултимедийни 
 004.92(045)
Ключови думи: 1. компютърни игри 2. гейм дизайн 3. образование 4. развитие 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3234

- 110 -

Сп Б 438

Григоров, Десислав.  Дигитализацията: сега и в близко бъдеще / Десислав Григоров. // Камиони, 2017, N 6, с. 53. 

   Заобиколени сме от всякакви интелигентни телефони, телевизори и всевъзможни други смарт устройства в ежедневието. Автоматизирането и внедряването на интелигентните системи в товарния автомобилен транспорт далеч не изостава от световните тенденции и вече сме на прага на истинска революция, която ще връхлети камионите и ремаркетата. 

1. Автомобилен транспорт 2. Дигитализация 
 656.13(045)
Ключови думи: 1. дигитализация 2. автомобилен транспорт 3. управление 4. развитие 5. тенденции на развитие 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3222

- 111 -

Сп Б 483

Как биометрията разширява обхвата на мобилното банкиране . // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XIII, 2017, N 11, с. 50-52. 

   Въпреки нарастващия интерес на потребителите към мобилното банкиране има и проблеми с регистрацията и автентификацията, които пречат на финансовите институции да позиционират този канал като основен за ангажиране на клиентите . Биометричните технологии предлагат начини за преодоляване на тези бариери. 

1. Биометрични технологии 
 612-087(045)
Ключови думи: 1. биометрия 2. автентификация 3. мобилно банкиране 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3315

- 112 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Драйвери и контролери за LED осветление / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2017, N 5, с. 14-23. 

   В зависимост от конструкцията съществуват 3 вида драйвери - инегрални Схеми (ИС), модули за вграждане и прибори, като терминът драйвери (LED Driver) се отнася за първите две, а поради естеството на модулите често те се наричат Internal Drivers. Приборите е по-правилно да се наричат драйвери/ захранвания, като друг използван термин е External Drivers, които не са обект на настоящата статия. 

1. Интегрални схеми 2. Осветление 
 621.382.001.63:681.3(045)
Ключови думи: 1. драйвер 2. интегрални схеми 3. контролери 4. LED лампи 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3220

- 113 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Новости при операционните усилватели / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2017, N 6, с. 36-48. 

   Операционните усилватели(ОУ) продължават да се използват масово не само като самостоятелни интегрални схеми (ИС), но и все по- често като блокове на ИС извън областта на усилвателите. Съществено е мястото на ОУ в бързо развиващите се области на индустриалната и автомобилната електроника, сензорите, управлението на електродвигатели, приборите с батерийно захранване. 

1. Интегрални схеми 2. Елементи и устройства на електронната апаратура 
 681.3-1/-9 *(045)
Ключови думи: 1. операционни усилватели 2. интегрални схеми 3. приложение 4. видове 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3280

- 114 -

Сп Б 412

Първанов, Иван.  Smart жители на умни градове / Иван Първанов. // Хай Ком] Hi Comm, 2017, N 197, с. 046-051. 

   Умният дом и свързания град не са въпрос на избор, а на задължителна адаптация към нови нужди и предизвикателства. 

1. Компютърни техники с приложение в областта на телекомуникационните технологии 2. Компютърни системи за програмно управление и автоматизация 
 911.375.5(045)
Ключови думи: 1. умен град 2. умен дом 3. технологии 4. развитие 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3319

- 115 -

Сп Б 526

Умни градове без умни хора  : Технологиите безпощадно ще налагат нова линия на разделение. // Новата икономика, VII, 2017, N 77, с. 76-79. 

   Едва ли може да се създаде универсална стандартизирана концепция как точно се прави smart city, тъй като животът е твърде динамичен, а и технологиите постоянно се променят, подобряват и развиват, път си пробиват нови разработки. Краткия отговор на въпроса как се прави smart city: създава се от умни хора, които искат да живеят по умен начин. те намират адекватни решения и постоянно създават добър ред, организация и градска среда. 

1. Информационна система 2. Градоустройство 
 911.375.5.001.63(045)
Ключови думи: 1. smart city 2. проекти 3. развитие 4. системи 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3218

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.

- 116 -

А 1705

Ангелова, Светлана.  Компетентностно базирана програма за формиране на здравословен стил на живот на учениците от началното училище / Светлана Ангелова. // Педагогика, 2017, N 6, с. 759-771. 

   Проблемът за влошеното здраве на деца и подрастващи в нашата страна буди тревога. В статията е представена компетентностно базирана програма за изграждане на здравословен стил на живот - определен като поведение, което утвърждава здраве. Здравето е единност на двете страни на човешкото битие: телесност и духовност. Здравословният стил на живот е интегриран на равнището на метакомпетентност чрез избор, интеграция и формиране на ключови компетентности у учениците от началното училище. 

   с резюме на англ. език

1. Образование - здравно 
 371.3:372.4(045)
Ключови думи: 1. здравно възпитание 2. ключови компетентности 3. здравословен стил на живот 4. здравно поведение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3274

- 117 -

Сп А 505

Антонова-Василева, Лучия.  Нашенският език в нашето съвремие - мястото на диалектите в съвременната реч и в обучението по български език / Лучия Антонова-Василева. // Български език и литература, LIХ, 2017, N 6, с. 649-656. 

   Статията разгледа мястото на диалектната реч в съвременното устно общуване в България и в езика на литературните произведения, включена в учебните програми. Поставя се въпросът за необходимостта от изучаването на диалектните елементи на езика, което е свързано с пълноценното възприемане и анализиране на текста. Дават се примери за учебни задачи, които могат да послужат за развитието на тези умения. 

1. Диалекти 2. Обучение по български език и литература 
 82-087(045)
Ключови думи: 1. диалекти 2. български език 3. обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3327

- 118 -

Сп Б 321

Асенова, Ася.  Модел за организиране на образование за околната среда - анализ на добри практики, тенденции и перспективи / Ася Асенова. // Наука, 27, 2017, N 4, с. 45-51. 

   В настоящата статия е направен подробен анализ на състоянието на извънкласната дейност по биология в страната по отношение на национални политики, програми и стратегии. Представен и анализиран е един успешен модел за организиране на образование за околна среда и устойчиво развитие чрез конкретни помагала за извънкласна дейност. 

   с резюме на англ. език

1. Околна среда - обучение 2. Обучение - методи 
 372.850.2(045)
Ключови думи: 1. обучение по околна среда 2. методи и форми на обучение 3. извънкласна работа 4. извънкласна подготовка 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3247

- 119 -

А 1705

Атанасов, Валентин.  Един поглед към игровите технологии в педагогически контекст / Валентин Атанасов. // Педагогика, 5, N 2017, с. 672-683. 

   Игровите технологии заемат безусловна и значима част от обществените отношения с най-голям дял сред подрастващите. Но за да са в състояние педагогическите специалисти да се възползват пълноценно от този игрови подход, разширявайки своя дидактически инструментариум, следва представителите на точните науки да обуславят този процес. Възниква нуждата от формализиране на стандарти (следващо ниво) за учебни ресурси с широка степен на интерактивни функционалности, които да заменят съществуващите и неотговарящи на съвременните потребности форми на учебни ресурси в компютърнобазирани обучаващи игри. Игровият подход, базиран на дидактически принципи и използващ тези учебни ресурси, би дал мощен дидактически инструмент в ръцете на преподаватели и би се явил като мотивиращ фактор у демотивираните в клас ученици. 

   с резюме на англ. език

1. Получаване на знания чрез практическа работа 2. Специални форми на организация на обучението 
 371.38:37.018.4(045)
Ключови думи: 1. игрови технологии 2. игрови подход 3. компютърнобазирани обучаващи игри 4. методи и форми на обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3270

- 120 -

Сп А 2238

Георгиева-Тенева, Огняна.  Устното убеждаващо изказване и средното училище : Теоретични аспекти / Огняна Георгиева-Тенева. // Предучилищно & училищно образование, 2017, N 4, с. 68-91. 

   За да бъде убеждаващата реч пълноценна, са нужни умения за употреба на езика в определен контекст, за избор на езикови средства съобразно с определена комуникативна ситуация, за въздействие върху конкретни участници в общуването. Една от целите на средното училище е да формира тези умения, приемайки постановката за отношението между език и реч, станала класическа в съвременната лингвистика, и стремейки се да развива не само езиковите, но и дискурсните компетентности на учениците. 

   Ч. 1 с резюме на англ. език

1. Езикова култура 2. Език и мислене 3. Реторика 
 373.5:808.67(045)
Ключови думи: 1. езикова комуникация 2. езикова компетентност 3. езиково развитие 4. езиково поведение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3253

- 121 -

Сп А 2238

Георгиева-Тенева, Огняна.  Устното убеждаващо изказване в средното училище : Практически аспекти / Огняна Георгиева-Тенева. // Предучилищно & училищно образование, 2017, N 5, с. 49-66. 

   Статията има за цел да предложи на учителите по български език и литература идеи за работа по формиране и развитие на реторична компетентност в гимназиалния етап на средното училище. Настоящата част е практически ориентирана и се отнася до конкретни методически идеи и образователни техники, които могат да съдействат за овладяването на реторични умения. 

   Ч. 2 с резюме на англ. език

1. Езикова култура 2. Език и мислене 3. Реторика 
 373.5:808.67(045)
Ключови думи: 1. езикова комуникация 2. езикова компетентност 3. езиково развитие 4. езиково поведение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3255

- 122 -

Сп А 2239

Горанова, Илонка.  Допълнителните дейности в детската градина като източник за обогатяване на личностния опит и преживяване на детето / Илонка Горанова. // Дом, Дете, Детска градина (Детска градина), 2017, N 5, с. 9-14. 

   Съвременната детска градина отговаря на потребностите на детското развитие, когато реализира перспективни цели с изпреварващи практики. Акцентът, който се поставя върху допълнителните дейности в масовата практика, придава нов смисъл на педагогическата работа, която интегрира образователните стандарти с разширяване на личностния опит и индивидуалните преживявания на децата. Считаме, че основните промени в подобряването на качеството на образованието идват от включването на нови източници на познание и практически дейности , като форма на вътрешна квалификация на учителите в детската градина. 

1. Възпитателна работа - в детската градина 2. Предучилищно възпитание - развитие на творчество 
 372.3.03(045)
Ключови думи: 1. детска градина 2. екскурзия 3. експеримент 4. мултимедийно обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3266

- 123 -

А 1705

Градинарова, Ваня.  Социалнопедагогическа работа чрез арттерапевтични средства в ресурсното подпомагане на деца със специални образователни потребности / Ваня Градинарова. // Педагогика, 2017, N 7, с. 962-971. 

   През последното десетилетие прилагането на арттерапевтични методи в работата с деца със СОП се оказва много полезен инструмент, който отговаря на специалните потребности и е път към познанието. Разнообразието от техники позволява избраните дейности да бъдат съобразени с нивото на децата и да провокират силните страни на личността, което, от своя страна, може да спомогне за преодоляването на страхове, да разшири диапазона на възможностите им и да окаже положително влияние на самочувствието им. В настоящата статия е представено изследване, което има за цел да проучи възпитателните аспекти на арттератевтичната работа при деца със СОП и да се отрази кои от тях оказват ефективно въздействие върху развитието им и способства за социалната и адаптация посредством взаимодействието с изкуство. 

   с резюме на англ. език

1. Възпитание, образование и обучение на специални групи и лица. Дефектология 2. Социална педагогика 3. Социална работа 
 376.2/.4(045)  + 37.013.42(045)  + 364(045)
Ключови думи: 1. деца със специални образователни потребности 2. арттерапия 3. социалнопедагогическа работа 4. работа с деца 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3283

- 124 -

Сп А 2239

Гърневска, Силвия.  Предприемачество още в детската градина. Изграждане на елементи на предприемаческа компетентност в процеса на трудово-конструктивна дейност в предучилищна възраст / Силвия Гърневска. // Дом, Дете, Детска градина (Детска градина), 2017, N 4, с. 57-68. 

   В настоящата разработка са очертани възможностите за достъпно и ефективно преподаване на предприемачески знания на децата. Описани са резултатите от проведен педагогически експеримент за формиране на елементи на предприемаческа компетентност у 6 годишните деца в образователното направление конструктивно-технически и битови дейности. 

1. Предучилищно възпитание - развитие на творчество 2. Предприемачество 
 372.3.03(045)
Ключови думи: 1. предучилищно образование 2. предприемачество 3. предприемчивост 4. компетентност 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3265

- 125 -

Сп А 2238

Дамянов, Калоян.  Невроразнообразието като нов път на специалната педагогика в подкрепа на процеса на приобщаващото образование / Калоян Дамянов. // Предучилищно & училищно образование, 2017, N 5, с. 109-117. 

   Специалното образование се нуждае от радикална реформа, насочена към отразяване на неврологичните различия на децата и учениците, а не толкова фиксиране върху разнообразните категории увреждания. Тази концепция набира сила в световен мащаб и вече се очертават нейните основи в предучилищното и училищното образование с въвеждането на приобщаващото образование. 

1. Педагогика - специална 2. Образование - специално 
 376(045)
Ключови думи: 1. специална педагогика 2. деца със специални образователни потребности 3. образователна интеграция 4. невроразнообразие 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3260

- 126 -

А 1705

Димитрова, Гинка.  Съвременни възпитателни технологии при социалнопедагогическата дейност / Гинка Димитрова. // Педагогика, 2017, N 4, с. 520-527. 

   Възпитателните технологии в социалнопедагогическата дейност са едно от основните направления на педагогическите технологии. Те имат интегративен характер. Базират се на постиженията на педагогиката, психологията, социалната педагогика, социологията и редица други науки за човека, допринасящи за ефективността на възпитателния процес и дейност в социалнопедагогическата сфера. В статията е представена работата на магистри, свързана с подготовката им за умело използване на съвременни възпитателни технологии в педагогическата дейност. 

   с резюме на англ. език

1. Педагогическо образование 2. Учителска професия 
 377.8(045)  + 37.08(045)
Ключови думи: 1. педагогическо образование 2. социалнопедагогическа дейност 3. възпитателни технологии 4. педагогическа дейност 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3263

- 127 -

А 1705

Добрева, Искра.  Използване на интерактивни техники в обучението по български език в I - IV клас / Искра Добрева. // Педагогика, 6, N 2017, с. 813-827. 

   Проблемът с липсата на концентрация, неустойчивото внимание и демотивирането у съвременното поколение все повече се задълбочава. Статията представя апробирани интерактивни техники в обучението по български език I - IV клас, чрез които се провокира интересът на малките ученици и се разнообразява урочната дейност. Очакването е да се очертаят перспективи за повишаване качеството на обучението по български език в начален етап. 

   с резюме на англ. език

1. Български език - методика на преподаването - в началното училище 
 372.46:371.3(045)
Ключови думи: 1. обучение по български език и литература 2. интерактивни техники 3. методи и форми на обучение 4. български език 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3275

- 128 -

А 1705

Иванова, Боряна.  Аспекти на взаимовръзката между игра и учене / Боряна Иванова. // Педагогика, 2017, N 5, с. 619-626. 

   Статията фокусира върху някои от аспектите на взаимовръзка между игра и учене при децата от предучилищна възраст. Подчертава се значението им за когнитивното, социалното, емоционалното, личностното развитие на децата. Чрез игра и учене те имат възможност да обогатят знанията си и да натрупат ценен опит, необходим за живота им. 

   с резюме на англ. език

1. Игри - във възпитателната работа - в детската градина 2. Предучилищно възпитание 3. Предучилищно образование 
 372.36(045)  + 373.29(045)
Ключови думи: 1. игра и учене 2. игрова дейност 3. предучилищно възпитание 4. предучилищно образование 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3268

- 129 -

А 1705

Карагьозова, Надие.  Превенция на агресията чрез позитивни начинания и позитивна подкрепа / Надие Карагьозова. // Педагогика, 2017, N 7, с. 984-988. 

   Настоящата статия разглежда необходимостта от позитивна подкрепа в работата с деца в конфликт със закона и успешните форми на положително въздействие от практиката на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Кубрат. 

   с резюме на англ. език

1. Детска агресия 
 316.647.3(045)  + 37.015.4(045)
Ключови думи: 1. превенция на агресията 2. детска агресия 3. позитивно възпитание 4. социална психология 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3294

- 130 -

Сп А 2238

Колев, Недялко.  Икономическото възпитание на детето в семейството / Недялко Колев. // Предучилищно & училищно образование, 2017, N 4, с. 43-52. 

   В настоящата статия се разглежда икономическото възпитание на детето в семейна среда. Разкрива се интегративността между трудовото и икономическо възпитание. Проследяват се и се анализират грешни и добри педагогически семейни практики. Установява се приноса на семейството във финансирането на икономическото възпитание на детето и неговото социализиране. 

   с резюме на англ. език

1. Семейно възпитание 2. Семейство 
 37.018.1(045)
Ключови думи: 1. дете-семейство 2. икономическо възпитание 3. трудово възпитание 4. семейна среда 5. социализация 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3251

- 131 -

А 1705

Колев, Пламен.  Педагогическата работа при деца с увреждания / Пламен Колев. // Педагогика, 2017, N 7, с. 908-917. 

   Децата с увреждания са динамична социална група, силно нуждаеща се от подкрепа, която социалната работа може да и предостави. Актуалността на тематиката се засилва и от факта, че много деца са изведени от специализирани институции и са насочени към услуги в общността, където идеята е прилагане на принципно нов подход в тяхната грижа, от там и важната роля, която имат различните специалисти при осъществяване на пряката социална работа с деца с увреждания. Социалните услуги са един от стълбовете в политиката, който има отношение към ефективното социално включване и участие в живота на обществото на уязвимите групи. 

   с резюме на англ. език

1. Деца - социални проблеми 2. Социална педагогика 3. Социални грижи 
 376.2/.4:364-053.2(045)
Ключови думи: 1. деца с увреждания 2. социална работа с деца 3. социална педагогика 4. социални услуги 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3279

- 132 -

А Сп 1705

Костов, Кирил.  Особености на натоварването в заниманията с физически упражнения при деца със специални образователни потребности / Кирил Костов, Невяна Докова, Стефан Кинов. // Педагогика, 89, 2017, N 9, с. 1275-1282. 

   Физическото възпитание на учениците със специални образователни потребности има совите особености и това е логично. Известно е, че плътността на натоварването е индиректен (косвен) показател на физическото натоварване, понеже дава информация само за обема на натоварването, а не за неговата интензивност. Все пак този показател е необходимото първо условие, за да се постигне оптималното физическо натоварване. Критерият за оптималност и достатъчност обаче е различен, когато става въпрос за деца с ментална ретардация. 

1. Физическа култура 2. Деца, умствено изостанали и бавноразвиващи се 
 372.879.6(045)
Ключови думи: 1. физическо натоварване 2. специални образователни потребности 3. деца 4. физическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3326

- 133 -

Сп А 2238

Крумова, Албена.  Управление на класната стая - психологически аспект / Албена Крумова. // Предучилищно & училищно образование, 2017, N 4, с. 27-42. 

   В статията се обсъждат въпроси, свързани с ефективното управление на класната стая. Защитава се тезата, че и в днешната дигитална ера учителят е център на учебния процес. Анализира се психологическия аспект на управлението на класната стая, който включва управление на физическата среда, управление на ученето, правила и процедури и управление на дисциплината. 

   с резюме на англ. език

1. Педагогическа психология 2. Учебен процес 
 37.015.3(045)
Ключови думи: 1. педагогическа психология 2. управление на класната стая 3. урок 4. учебна среда 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3250

- 134 -

А 1705

Мирчева, Пенка.  Развитие на емоционалната интелигентност в началното училище чрез средства на изкуството / Пенка Мирчева. // Педагогика, 2017, N 6, с. 741-751. 

   В доклада е разгледана спецификата на емоционалната интелигентност, както и някои аспекти на развитието и чрез изкуство при деца в начална училищна възраст. Основните задачи, които са поставени в представената публикация, са свързани с проучване на литературата по проблема и прилагане на възможности за практическа приложимост на техники за работа в аспектите на поставения въпрос. 

   с резюме на англ. език

1. Детска и педагогическа психология 
 159.922.7(045)  + 37.015.3(045)
Ключови думи: 1. детска и педагогическа психология 2. емоционална интелигентност 3. педагогически техники 4. емоционално развитие 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3277

- 135 -

А 1705

Михайлова, Росица.  Холистичният подход като актуална практика в социалната работа с деца в риск / Росица Михайлова. // Педагогика, 2017, N 4, с. 538-545. 

   Холистичният подход в социалната работа с деца в риск е актуална практика, спомагаща за ефективността и качеството на социалните услуги за деца от тези целеви групи. Настоящият доклад разглежда концепцията за холистичния подход и приложението му в актуалните съвременни практики на социалната работа. 

   с резюме на англ. език

1. Деца в риск - социална работа 
 376.5-053.2(045)  + 37.013.42(045)
Ключови думи: 1. деца в риск 2. социална работа с деца 3. социална педагогика 4. холистичен подход 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3267

- 136 -

А 1705

Нанчева, Мариета.  Използване на стратегии за развитие на критическото мислене чрез четене и писане в часовете по български език, литература и развитие на комуникативно-речевите умения в начален етап / Мариета Нанчева. // Педагогика, 2017, N 6, с. 828-840. 

   В статията са разгледани възможностите за прилагане на Стратегиите за развитие на критическото мислене чрез четене и писане в часовете по литература, български език и за формиране на комуникативно- речеви умения в начален етап. Описано е използването на интерактивни техники и методи по тристепенния модел Събуждане на интереса, Осъзнаване на смисъла, Рефлексия. Аргументирана е необходимостта от прилагането им поради позитивната нагласа към ученето, която пораждат. 

   с резюме на англ. език

1. Основи на четенето и писането. Езиково и говорно възпитание 2. Мислене - критично 
 372.41/.46:371.3(045)  + 159.955-053.5(045)
Ключови думи: 1. критическо мислене 2. стратегии на развитие 3. обучение по български език и литература 4. методи за обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3273

- 137 -

Сп А 505

Нейкова, Десислава.  Развиване на социокултурната компетентност чрез интерактивни методи в обучението по български език в V клас / Десислава Нейкова. // Български език и литература, LIХ, 2017, N 3, с. 270-280. 

   Предлаганият текст разглежда въпроса възможно ли е чрез прилагането на интерактивни методи на обучение развиването на социокултурната компетентност при ученици от V клас, като ги вписва в контекста на обучението по български език и литература. Описан е модел на работа, при който се наблюдава успешно взаимодействие между участниците в комуникативния процес, като се прилагат разнообразни педагогически практики. 

1. Обучение по български език и литература 2. Българска литература - методика на преподаването - за средни общообразователни училища 
 372.880.867(045)
Ключови думи: 1. социокултурни измерения 2. развитие 3. обучение 4. български език 5. средно училище 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3201

- 138 -

А 1705

Неминска, Румяна.  Изследователско обучение в академична среда : Научно- теоретична рефлексия / Румяна Неминска. // Педагогика, 5, N 2017, с. 590-618. 

   В статията се проследяват съвременни тенденции и основания за развитието на изследователското обучение в академична среда. Проблемът се разглежда в три направления: научно-теоретично, концептуално и технологично. Прилагат се методът на вторичен анализ на документи и подходът "visible learning" върху изследователското преподаване. Технологията на изследователско обучение се представя чрез емпирично изследване, в което чрез рефлексията на студентите се осигурява дидактически и аксеологичен автоконтрол. В педагогическия анализ се извеждат значими рефлексии, осигуряващи конструктивен път за развитие на технология за изследователско преподаване в академична среда. 

   с резюме на англ. език

1. Студенти - обучение 2. Научноизследователска работа - висше образование 
 378.036.5(045)  + 378.037(045)
Ключови думи: 1. обучение на студенти 2. иновации в образованието 3. изследователски подходи 4. методи за обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3269

- 139 -

Сп А 2238

Николова, Наталия.  Маркетингов подход в педагогическата практика / Наталия Николова. // Предучилищно & училищно образование, 2017, N 5, с. 96-99. 

   Поставянето на обучението и възпитанието в пазарни условия поражда необходимостта от маркетинг. Това е дейност, предприемана с цел проучване, разработване и реализация на дидактически технологии, за целенасоченост, организираност и управляемост на обучението. Тази технология е симбиоза между съществуващите традиционни педагогически практики и зараждащите иновационни структури в обучението. 

1. Педагогика - подходи 2. Педагогика - технологии 
 37.01:339.13(045)
Ключови думи: 1. педагогически подходи 2. маркетингов подход 3. интерактивни технологии в обучението 4. педагогическа практика 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3256

- 140 -

Сп А 2238

Паласкова, Ани.  Формиране на качествена училищна култура в съответствие с ценностните ориентации на екипа / Ани Паласкова. // Предучилищно & училищно образование, 2017, N 5, с. 20-23. 

   Формирането на подходяща училищна култура се очертава като важен фактор за мотивиране на човешкия потенциал в институциите от образователната система. То е свързано с процесите на хуманизация на управленската дейност, с отдаването на все по-голямо значение на психическите предпоставки и механизми у личността за постигане на държавните образователни изисквания и създаване на системен подход за управление на качеството в конкретната институция. 

1. Училища - организация и управление 
 371.1:65.012(045)
Ключови думи: 1. училищен мениджмънт 2. ръководител 3. управленски труд 4. управленски умения 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3258

- 141 -

Сп Б 321

Пернишка, Емилия.  Някои настоящи проблеми на науката и образованието с оглед на българския език / Емилия Пернишка. // Наука, 27, 3, N 2017, с. 3-9. 

   Писмената грамотност и езиковата култура останаха на ниско ниво през последното десетилетие. Задачите на езиковедите трябва да се преосмислят и да бъдат повече прагматично ориентирани - да засилят връзките между училищата и медиите чрез публикации и други материали, които са по-интересни и забавни, включително състезания и комикси и да работят с Министерството на Образованието и Науката върху промяна на учебната програма по Български език, включвайки повече практически упражнения и по-малко теория. 

   с резюме на англ. език

1. Образователна политика 2. Български език - езикова култура 
 372.880.867:37.014.3(497.2)(045)
Ключови думи: 1. писмена грамотност 2. езикова култура 3. езиково обучение 4. обучение по български език и литература 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3243

- 142 -

Сп А 2238

Полихронов, Даниел.  Към едно споделено бъдеще - аспекти на психолого-педагогическото пространство на развитие при деца от предучилищна възраст / Даниел Полихронов. // Предучилищно & училищно образование, 2017, N 4, с. 111-126. 

   В статията са представени резултатите от изследване върху интелектуално- познавателно и езиково развитие на деца от предучилищна възраст. Акцентът е поставен върху Акцентът е поставен върху работата по езиково разбиране като предпоставка за езиковото, интелектуалното и познавателното развитие на децата в детската градина. 

   с резюме на англ. език

1. Предучилищно възпитание 2. Езиково и говорно възпитание в предучилищна възраст 
 372.3(045)
Ключови думи: 1. предучилищна възраст 2. образователна интеграция 3. интелектуално-познавателно развитие 4. езиково развитие 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3252

- 143 -

Сп Б 321

Програма за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение  / Христо Белоев и др. // Наука, 27, 2017, N 5, с. 71-73. 

   Наложително е да се направи преосмисляне на обучението в цифровата ера и да се смени образователната парадигма, защото обучаемите вече не искат да учат по старому, а обучаващите не бива да продължават да преподават по досегашния начин. 

1. Компютърни науки и технологии в учебната работа 2. Обучение 
 378:004.7(045)
Ключови думи: 1. образование 2. дигитализация 3. преподаване 4. адаптиране 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3312

- 144 -

А 1705

Ранев, Александър.  Позитивен подход и физическа намеса при работа с деца с предизвикателно поведение / Александър Ранев, Цветослав Николов. // Педагогика, 2017, N 4, с. 528-537. 

   В настоящата статия е представен модел за работа с деца с предизвикателно поведение. Материалът е разделен на две части, като първата обхваща въпросите, свързани със структурната рамка на модела "Позитивен подход", а втората е насочена към изясняване на въпроси, свързани с физическата намеса от страна на възрастния в кризисни ситуации. Двете подтеми обединяват идеята за позитивен подход при работа с деца с предизвикателно поведение. 

   с резюме на англ. език

1. Детска и педагогическа психология 2. Социална педагогика 
 372.3.015.3(045)  + 376.5-053.2(045)
Ключови думи: 1. детска и педагогическа психология 2. детска агресия 3. детска безопасност 4. детска педагогика 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3264

- 145 -

Сп А 2036

Терзийска, Пелагия.  Компетентност на бъдещите учители за развитие вниманието на малките ученици със специални образователни потребности / Пелагия Терзийска. // Стратегии на образователната и научната политика, 25, 2017, N 5, с. 530-538. 

   Изключително значимо място при формиране на познавателната емоционално-волевата сфера на децата със специални образователни потребности (СОП) има състоянието на тяхното внимание. То влияе върху цялата им дейност и ефективността на обучението. В този контекст статията насочва към необходимостта от подобряване както на теоретичното, така и на практикоориентираното обучение на студентите. Важно е бъдещият учител не само да познава особеностите на вниманието на малките ученици със СОП, но и да използва ефективни методи за неговата диагностика, за повишаване на степента и подобряване на свойствата му, както и техники за неговото активизиране, поддържане, управление и развитие. 

   с рез. на английски език

1. Детска и педагогическа психология 2. Възпитание, образование и обучение на специални групи и лица. Дефектология 
 371.3.015.3(045)
Ключови думи: 1. деца със специални образователни потребности 2. внимание 3. компоненти на вниманието 4. компетентност 5. приобщаващо образование 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3302

- 146 -

Сп А 1705

Тимова, Галина.  Проблеми на комуникацията училище - семейство и практически възможности за подобряване / Галина Тимова. // Педагогика, 89, 2017, N 8, с. 1095-1102. 

   Формите и средствата за комуникация в българското училище са запазили архаичната си същност от десетилетия. Законът за предучилищното образование затвърждава статуквото в тази важна част от връзките между учители и родители. Въвежда се понятието "училищна общност", която не се стимулира с никакви средства. Липсва познаване и употреба на специализирани продукти в областта на двупосочната комуникация чрез приложения като Class Dojo, Bloomz, Seesaw, Classroom и други. 

   с рез на английски

1. Комуникации - стратегии 2. Възпитание в семейството 3. Възпитание в училище 
 37.018.1/.2(045)
Ключови думи: 1. партньорство между родители и учители 2. комуникации 3. родители 4. учители 5. диалог 6. ученици 7. приложения 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3306

- 147 -

Сп А 2230

Хай, Соня.  Образователната игра - мотивация за творчество / Соня Хай. // Дом, Дете, Детска градина, 2017, N 3, с. 30-34. 

   Взимайки мотива като успешно условие на развитие, творчеството като светъл източник за резултатност, равноправието като старт за изграждане на добродетели и играта като най-достойна среда за качествено узнаване, ние изграждаме най-безопасния път за развитие и оформяне на духовната същност на модела - образец в настояще и бъдеще. 

1. Образователни игри 2. Игри - във възпитателната работа - в детската градина 
 372.36(045)
Ключови думи: 1. образователни игри 2. мотивация 3. творчество 4. познавателни способности 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3193

- 148 -

А 1705

Хубенова, Мина.  Дидактически аспекти в междукултурното общуване на чужд език / Мина Хубенова. // Педагогика, 2017, N 7, с. 901-906. 

   Настоящата статия обсъжда един актуален проблем за педагогическото пространство проблем за междукултурното общуване на чужд език. По отношение на педагогическите реалности образованието се разглежда през призмата на културата. Междукултурното образование днес е неразделна част от общото образование. Неговата глобална цел е способността за толерантно общуване с хората от друга култура. Става въпрос за глобална цел с три аспекта според дидактиката - когнитивен, емоционален и прагматичен. 

   с резюме на англ. език

1. Чужди езици - обучение 2. Междукултурно общуване 
 372.65(045)
Ключови думи: 1. чуждоезиково обучение 2. чужди езици 3. междукултурно общуване 4. изучаване на езика 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3278

- 149 -

Сп А 184

Шикора, Каролина.  Българската разговорна реч и жестикулация - поглед отстрани / Каролина Шикора. // Език и литература, 2017, N 1-2, с. 207-213. 

   Тази статия е посветена на комуникативните проблеми, с които се сблъскват студентите българисти от Полша при първия им реален контакт с българи извън академичната аудитория. Колкото и добре да е усвоил основите на езика чрез учебници, упражнения с преподаватели и книжни пособия, полският първокурсник, попаднал в България, осъзнава нуждата от усвояване на елементарни компетенции, свързани както с всекидневния разговор, така и с жестикулирането, без което съществува реална заплаха българския събеседник да остане неразбран. 

   с рез. на английски език

1. Български език - разговорна реч - у децата - синтаксис 2. Езици, изучаване 3. Езици на жестовете и мимиката 
 800.854=867(045)
Ключови думи: 1. разговорна реч 2. български език 3. изучаване 4. жестове 5. полски суденти 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3199

- 150 -

Сп Б 262

Янчева, Татяна.  Спортът - алтернатива на агресивното поведение / Татяна Янчева. // Професионално образование, XIX, 2017, N 6, с. 621-630. 

   Настоящата статия поставя акцент върху това може ли спортът да бъде алтернатива на агресивното поведение. Авторът разглежда спорта като специфичен социален феномен, като особена "магия", която привлича интереса на милиони привърженици по света. Представена е идеята да се потърсят превантивният и корекционния ефект от заниманията със спорт върху поведението, психиката и личността на децата и юношите. На база на специализиран анализ на спорта се дава възможност да се разгледа спортът и като "поведенческа терапия" и по този начин да се изпълнява функцията на алтернатива на агресивното поведение. Посочени са редица мерки, които дават възможност за реализирането на социалните функции на спорта и превръщането му в алтернатива на агресивното поведение - чрез целенасочено управление и стимулиране на физическата активност и спорт в училище и в свободното време. 

1. Спорт. Спортни игри. Физическа култура 2. Агресивно поведение на деца 
 796(045)
Ключови думи: 1. спорт 2. агресия 3. превенция 4. физическа активност 5. поведение 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3310

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.

Техника на безопасността.

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми.

- 151 -

Сп Б 389

Киряков, Даниел.  Нагоре в мините : Това е един от секторите, в който България се нарежда сред водещите държави в ЕС / Даниел Киряков. // Мениджър, 2017, N 8, с. 126-127. 

   През 2017 г. българската добивна индустрия ще отбележи поредна стабилна година, като резултатите ще затвърдят значимата и роля в развитието на икономиката. Очаква се минната индустрия да има производство за около 2,4 млрд. лв. 

1. Минна индустрия 2. Индустриално развитие 
 622.22(497.2)(045)  + 330.32(045)
Ключови думи: 1. минна индустрия 2. българска индустрия 3. индустриално развитие 4. промишлени иновации 
Тематични рубрики: 1. Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3225

Хранително-вкусова промишленост.

- 152 -

Сп Б 434

Вулова, Боряна.  Митовете падат, много храни са по-евтини у нас / Боряна Вулова. // Агробизнесът, 15, 2017, N 9, с. 16-17. 

   Двете паралелни проверки на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) установиха несъществени разлики между качеството на храни, произведени от един и същ производител или предлагани под една или друга марка по магазините в Западна Европа и България, поради което падна митът, че тук се предлага по некачествена храна. 

1. Хранително-вкусова промишленост 2. Качество на продукцията 
 664.012(045)
Ключови думи: 1. двоен стандарт 2. сравнителен анализ 3. храни 4. качество 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3205

- 153 -

Сп Б 382

Георгиев, Марко.  Серниста киселина и редуктони / Марко Георгиев. // Лозарство и винарство, 2017, с. 8-11. 

   Познаването на реалния свободен серен двуокис е от голямо значение за енолога и избата. При обикновена йодометрична титрация се обхващат и вещества, които реагират като свободния серен двуокис, но нямат неговото въздействие върху виното. Определянето на редуктоните позволява на енолога една по-добра оценка на фактическото съотношение. едновременно с това трябва да се има предвид и разтворения във виното кислород. 

1. Вина - технология 
 663.2(045)
Ключови думи: 1. серен двуокис 2. титрация 3. редуктони 4. серниста киселина 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3288

- 154 -

Сп Б 394

ЕС изразява "сериозно безпокойство" за Бисфенол А . // Хранително-вкусова промишленост, 2017, с. 20-21. 

   Употребата на химикала Бисфенол А или BPA, присъстващ в потребителски продукти като опаковки на храни , може скоро да бъде ограничена в ЕС. Съединението се свързва с редица усложнения, между които увредена функция на щитовидната жлеза, метаболитна болест и неврологични затруднения при ученето. Влиянието върху репродуктивната система, също е източник на безпокойство, въпреки че доказателствата в тази област са слаби и несигурни. 

1. Консервна промишленост 2. Елементи, химични 
 637.5.033(045)
Ключови думи: 1. Бисфенол А 2. консерванти 3. европейско законодателство 4. храни 5. болести 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3232

- 155 -

Сп Б 394

Карев, Николай.  Анализ и оценка на суровинната база за производство на растителни масла / Николай Карев, Александра Иванова. // Хранително-вкусова промишленост, 2017, с. 29-33. 

   В статията е направен преглед на използваните суровини за производството на растителни масла през различните етапи от развитие на растително-маслената промишленост в България. Анализирани са международните и национални тенденции за производство на маслодайни суровини. Наблюдава се ясно изразена тенденция на непрекъснато повишаване на засетите площи, производството и добива на слънчогледови семена, което води до силно ограничаване на отглежданите видове маслодайни култури. 

1. Растителни масла 2. Суровини 
 665.3(045)
Ключови думи: 1. растителни масла 2. суровини 3. слънчоглед 4. добиви 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3282

- 156 -

Сп Б 569

Технологични тенденции в областта на пречистването на водата . // Екология & инфраструктура, 2017, N 5, с. 16-20. 

   Операторите на пречиствателни станции за отпадъчни води се изправят пред все по-големи предизвикателства с идентифицирането на все повече замърсители, бързото разрастване на населението, увеличаващият се брой индустриални дейности и непрекъснато намаляващите запаси от прясна вода. По обширните познания за последствията от замърсяването на водите и търсенето на вода с по-високо качество доведоха до внедряването на много по-строги нормативни изисквания. 

1. Пречистване на отпадъчни води 
 628.16(045)
Ключови думи: 1. пречистване на отпадни води 2. технологии 3. нормативи 4. тенденции на развитие 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3321

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело.

Обработка чрез рязане (със снемане и без снемане на стружки).

- 157 -

Сп А 19

Нов стандарт в сменяемите пластини  : Една комплексна форма на режещия зъб за ефективна работа. // Машиностроене и електротехника, 66, 2017, N 9, с. 25-26. 

   Формата на пластините е ключов фактор за геометрията на рязане на инструмента като цяло. Например, когато фрезоваме, промяната на геометрията посредством смяната на мястото на пластината в инструмента е много ограничено и резултатите са далеч от оптималните. Ефективната обработка изисква постоянни задни и профилни ъгли по дължината на режещия ръб, което усложнява контура на пластините. 

1. Металорежещи инструменти 
 621.95(045)
Ключови думи: 1. твърдосплавни сменяеми пластини 2. режещ ръб 3. режещи инструменти 4. рязане 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане (със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 3241

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.

- 158 -

Сп А 19

Острев, Николай.  Икономическа ефективност при изработване на корпуси за LED осветители / Николай Острев, Георги Тодоров, Петър Хаджийски. // Машиностроене и електротехника, 66, 2017, N 9, с. 29-32. 

   Динамично променящият се пазар на 21 век, кара производителите на LED осветителни тела да търсят методите за бързо производство при ниски производствени разходи. При големи серии няма съмнение, че най-ефективни и производителни са метода на леене под налягане и метода на екструдиране на алуминий. При малки серии се използват различни методи за бързо производство, като леене и бързо изготвени формообразуващи селективно лазерно синтероване, директно производство с добавяне и отнемане на метал и обработване чрез стружкоотнемане. В настоящата работа ще се определи до какво количество е икономически ефективно да се използва даден метод на производство. 

1. Видове осветителни тела. Светотехнически устройства и материали 2. Методи на производство 3. Икономическа ефективност 
 628.94.002.2.000.33(045)
Ключови думи: 1. LED осветление 2. изработване на детайли 3. методи на производство 4. икономическа ефективност 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 3242

Машини и процеси с автоматично регулиране.

- 159 -

Сп Б 462

Берова, Марина.  Най-новото поколение броячи на оси със запазената марка на FRAUSCHER / Марина Берова. // Железопътен транспорт, 2017, N 11-12, с. 12-14. 

   Frauscher advanced counter са част от ефикасни и икономични проекти по модернизацията на системите за жп сигнализация. 

1. Ж. п. гари и възли, методи на управление 
 625.1(045)
Ключови думи: 1. броячи на оси 2. жп сигнализация 3. модернизация 
Тематични рубрики: 1. Машини и процеси с автоматично регулиране.  
  

Сист. No: 3324


 Индекс по АВТОРИ

Adamchuk, Valerii 61 
Anachkov, Nikolay 67 
Bachev, Hrabrin 16 68 
Batchvarova, Rossitza 65 
Bulgakov, Volodimir 61 
Charishnikova, Oksana 67 
Chistyakova, Lyubov 64 
Dimitrov, Nikolay 42 
Djilianov, Dimitar 65 
Evstatieva, Nadezhda L. 49 52 
Georgiev, Hristo 42 
Ihnatiev, Yevhen 61 
Ivanovs, Semjons 61 
Kalushkov, Plamen 65 
Kaneva, Krasimira 16 68 
Kondrat'eva, Vera 64 
Koteva, Nina 16 68 
Kovatchev, Emil N. 49 52 
Kuteva, Margarita 42 
Lyubenova, Aneta 65 
Matev, Boris 42 
Minkov, Ivan 67 
Nugmanova, Tatiana 64 66 
Petra, Iion 64 
Popova, Teodora 67 
Radkova, Mariana 65 
Shelepova, Olga 64 
Slavov, Slavcho 65 
Terziev, Dimitar 16 68 
Touraev, Alisher 67 
Vanev, Dimitar 16 68 
Yahubyan, Galina 67 
Александров, Александър 17 
Алексиев, Явор 18 
Ангелов, Георги 19 53 
Ангелова, Елена 27 88 
Ангелова, Милена 8 35 
Ангелова, Светлана 116 
Антонова-Василева, Лучия 117 
Асенова, Ася 118 
Атанасов, Валентин 119 
Баджелова, Веселина 62 78 
Бадриков, Емануел 62 78 
Баева, Ганка 70 
Балабанова, Елисавета 104 
Баркози, Ан 54 
Башев, Храбрин 20 71 
Белодречков, Димитър 72 73 
Белоев, Христо 143 
Берова, Марина 159 
Божанов, Божидар 21 108 
Божилов, Николай 55 56 
Божков, Снежан 62 78 
Борисов, Борислав 101 109 
Борисов, Боян 39 
Будев, Атанас 10 
Валчик, Мирослав 74 
Василев, Веселин 1 
Василев, Цветомир 143 
Велнер, Мая 74 
Вулова, Боряна 152 
Вълкова, Нели 76 
Георгиев, Георги 77 93 
Георгиев, Марко 153 
Георгиева, Христина 75 
Георгиева-Тенева, Огняна 120 121 
Герасимова, И 69 
Гешов, Радослав 57 
Горанова, Илонка 122 
Градинарова, Ваня 123 
Григоров, Десислав 58 110 
Григорова, Тони 22 
Гърневска, Силвия 124 
Гьорина, Цонка 62 78 
Дамянов, Калоян 125 
Дачич, Миролюб 74 
Джолева, Лиляна 105 
Димитров, И. 69 
Димитров, Иван 75 
Димитрова, Гинка 126 
Димитрова, Диана 2 
Димова, Добрина 23 
Димова-Бойкинова, Галина 39 
Добрева, Искра 127 
Докова, Невяна 132 
Дронзина, Татяна 3 4 
Евтимова, Т. 43 
Жекова, Станка 23 
Иванов, Мирослав 75 
Иванов, Петко 81 82 
Иванова, Александра 155 
Иванова, Анелия 143 
Иванова, Боряна 128 
Иванова, Галина 143 
Илчева, Гергана 83 
Йовчев, Борис 50 
Йотов, Стефан 11 
Кабадийски, Кирил 62 78 
Карагьозова, Надие 12 129 
Карев, Николай 155 
Кинева, Светлана 13 
Кинов, Стефан 132 
Киров, Димитър 84 
Киряков, Даниел 24 151 
Киряков, Огнян 25 
Колев, Недялко 130 
Колев, Пламен 131 
Колчаков, В. 89 
Костов, Кирил 132 
Котева, Нина 26 86 
Кочева, Константина 93 
Крумов, Симеон 87 
Крумова, Албена 133 
Крумова-Цветкова, Лилия 106 
Кръстева, В. 89 
Кутев, Веселин 63 
Куцаров, Стефан 112 113 
Любенов, Любомир 27 88 
Манчева, Иванина 28 
Минева, Роксана 62 78 
Мирчева, Пенка 5 134 
Митева, Ива 44 
Митрева, З. 89 
Михайлова, Росица 135 
Михалева, Бисерка 3 4 6 
Михов, Михо 62 78 
Младенова, Росица 50 
Нанчева, Мариета 136 
Неделчев, Мирослав 29 
Недялкова, Костадинка 75 
Нейкова, Десислава 137 
Неминска, Румяна 138 
Ненов, М. 69 
Николов, Цветослав 144 
Николова, Марина 6 
Николова, Наталия 139 
Нинова, М. 45 
Острев, Николай 158 
Паласкова, Ани 140 
Панков, В 89 
Паскалев, Николай 107 
Пеняшки, Тодор 62 78 
Пернишка, Емилия 141 
Петранов, Стефан 8 35 
Петрова, Вилина 90 
Полихронов, Даниел 142 
Попов, Кирил 87 
Попов, Юлиан 30 31 36 37 60 
Първанов, Иван 114 
Рабохчийска, Мариета 14 
Ранев, Александър 144 
Рашич, Зоран 74 
Ресанович, Людмила 74 
Симеонов, Петър 95 
Смрикаров, Ангел 143 
Смрикарова, Стоянка 143 
Станчев, Красен 32 
Станчев, Станислав 62 78 
Стойкова, Ваня 143 
Стоянова, Марина 63 
Сурджийска, Събка 91 
Терзийска, Пелагия 145 
Тимова, Галина 146 
Тодоров, Георги 100 158 
Тодоров, Даниел 15 
Тодорова, Биляна 7 
Тодорова, Татяна 62 78 
Тонев, Радослав 39 
Тончева, Р. 69 
Трайков, Н 69 
Филипов, Филип 96 
Хаджийски, Петър 158 
Хай, Соня 147 
Христов, Николай 87 
Христов, Пламен 40 92 
Хубенова, Мина 148 
Цанов, Васил 34 
Цветанов, Цветан 40 92 
Цветкова, Т 46 
Ченгелова, Емилия 8 35 
Чипилски, Радослав 93 
Шикора, Каролина 149 
Шопов, Георги 34 
Янчева, Татяна 9 150 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

(Д)еволюция на тиймбилдинг.бг 96 
Analysis and investigations on a digitally controlled LED buck driver form automotive LED applications 49 52 
Biopreparations for the production of environmentally safe food 64 66 
Feeding colorado potato beetle on late blight resistant cisgenic potato lines on effect on the inspect as a non target organism 65 
HS flex - гъвкавата манипулаторна система - собственото решение за автоматизация на Hermle за множество модели на машини 97 
Smart жители на умни градове 114 
Successful microspore reprogramming towards embryogenesis of bulgarian pepper varietiesand effects of stress treatments and wheat ovaries on embryo formation 67 
Sustainability of bulgarian farms during reformed CAP implementation 16 68 
Theoretical investigation and development of design of a new haulm topping machine 61 
Treatment of shoulder rotator cuff ruptures in elderly patients 42 
Автоматизирани инструментални шкафове за по-висока производителност 94 
Агротехническо въздействие върху физичната характеристика на почвата и начини за отстраняване на негативните промени. I. При неполивни условия. 69 
Алкохол и спорт 44 
Анализ и оценка на суровинната база за производство на растителни масла 155 
Аспекти на взаимовръзката между игра и учене 128 
Биологичното пчеларство в България - същност, състояние и перспективи 40 92 
БР Техника 48 98 
Българската разговорна реч и жестикулация - поглед отстрани 149 
Българската тълковна лексикография и националната идентичност и култура 106 
Ваксиниране на яйценосни пилета с рекомбинантна Vaxxitek HVT-IBDV ваксина срещу вируса на инфекциозен бурсит (IBDV):отговорът след предизвикателство с многовирулентен IBDV 74 
Велики открития, довели до изобретяване на радиото 50 
Вирусен хепатит по патетата 77 
Влияние на екологичните фактори и растителнозащитните мероприятия върху действието на хербицидите 70 
Влияние на растителните остатъци върху параметри на почвата и добива на зимен ечемик и маслодайна рапица 75 
Внедряване на прецизното земеделие в България - преимущества, перспективи и рискове 63 
Връзка между образованието на икономически активните лица в Р. България и позициите им на пазара на труда в условията на икономическа нестабилност 23 
Гейм дизайн 109 
Генетична отдалеченост между нови български сортове памук 76 
Датчици за измерване на температура - новости 99 
Диагностициране на знанията и уменията на петокласниците за същността и употребата на прилагателното име в българския език 105 
Дигитализацията: сега и в близко бъдеще 58 110 
Дидактически аспекти в междукултурното общуване на чужд език 148 
Добри практики за листното торене 82 
Доверие към акушерската професия на пациентки от маргинални групи 43 
Допълнителните дейности в детската градина като източник за обогатяване на личностния опит и преживяване на детето 122 
Драйвери и контролери за LED осветление 112 
Един поглед към игровите технологии в педагогически контекст 119 
Експериментално изследване на тримодулна машина за механизирано прибиране на маслодайна роза 62 78 
ЕС изразява "сериозно безпокойство" за Бисфенол А 154 
Ефектът от дибекирането върху продуктивността на кокошките носачки 79 
Животинските кръстоски запазват жизнеността 80 
За бъдещето на Европейския съюз в съвременната глобална и международна среда 10 
Закъде пътува БДЖ 19 53 
Използване на интерактивни техники в обучението по български език в I - IV клас 127 
Използване на стратегии за развитие на критическото мислене чрез четене и писане в часовете по български език, литература и развитие на комуникативно-речевите умения в начален етап 136 
Изследване на стратегиите на български земеделски стопанства 27 88 
Изследователско обучение в академична среда 138 
Икономическа ефективност при изработване на корпуси за LED осветители 158 
Икономическото възпитание на детето в семейството 130 
Има мащаб - има бизнес 25 
Иновативни подходи при оказване на грижи за деца със специални здравни нужди 46 
Как биометрията разширява обхвата на мобилното банкиране 111 
Кафявият цвят на черупката при яйценосните кокошки 73 
Кибернетика 101 
Киселият вкус на киселото мляко 22 
Кога ще се появят безпилотните въздушни кораби? 56 
Който автоматизира - печели 51 
Колко губи бизнесът от сивата икономика 32 
Колко перспективно е млечното животновъдство 85 
Компетентност на бъдещите учители за развитие вниманието на малките ученици със специални образователни потребности 145 
Компетентностно базирана програма за формиране на здравословен стил на живот на учениците от началното училище 116 
Конкурентите на биткойн 17 
Корпоративно управление в конфликти "принципал-принципал" на примера на банковата система в България 29 
Криво-ляво електронно управление 21 108 
Към едно споделено бъдеще - аспекти на психолого-педагогическото пространство на развитие при деца от предучилищна възраст 142 
Лесните европейски пари не свършват 28 
Литиево-йонните батерии - технология на бъдещето 41 
Мананаза при пилета бройлери 91 
Маркетингов подход в педагогическата практика 139 
Марките спирачни накладки на пазара в ЕС 57 
Методика на бонитетна оценка на почвените условия за орехови насаждения 89 
Минимални социални стандарти 11 
Митовете падат, много храни са по-евтини у нас 152 
Модел за организиране на образование за околната среда - анализ на добри практики, тенденции и перспективи 118 
Модерното товарене и транспорт в селскостопанския сектор 59 
Нагоре в мините 24 151 
Най-новото поколение броячи на оси със запазената марка на FRAUSCHER 159 
Нашенският език в нашето съвремие - мястото на диалектите в съвременната реч и в обучението по български език 117 
Не дразни клиента 95 
Невроразнообразието като нов път на специалната педагогика в подкрепа на процеса на приобщаващото образование 125 
Неуспешните проекти за създаване на Европейски съюз 14 
Нов стандарт в сменяемите пластини 157 
Нова теория за привлекателността на професиите 8 35 
Новости при операционните усилватели 113 
Някои настоящи проблеми на науката и образованието с оглед на българския език 141 
Образователната игра - мотивация за творчество 147 
Общини на развития централизъм 18 
Особености на натоварването в заниманията с физически упражнения при деца със специални образователни потребности 132 
Отговори на комплименти в съвременния български език 107 
Оценка на устойчивостта на земеделските стопанства на физически лица в България 20 71 
Педагогическата работа при деца с увреждания 131 
Повреди от калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspiditos perniciosus Comst.) по ябълката при различни технологии за отглеждане 90 
Повреди при някои винени и десертни сортове лози от ниски зимни температури през януари 2017 година в района на Кюстендил 87 
Позитивен подход и физическа намеса при работа с деца с предизвикателно поведение 144 
Познаването и спазването на мерките за превенция и контрол на нозокомиалните инфекции осигуряват качествени здравни грижи 45 
Превенция на агресията чрез позитивни начинания и позитивна подкрепа 12 129 
Предприемачество още в детската градина. Изграждане на елементи на предприемаческа компетентност в процеса на трудово-конструктивна дейност в предучилищна възраст 124 
Пречистване на отпадъчни води от стъкларската и керамичната промишленост 38 
Приложимост на технологичната концепция "Индустрия 4.0" при развитие на нови "масово персонализирани" продукти на примера на фамилия високоповдигачи 100 
Проблеми на комуникацията училище - семейство и практически възможности за подобряване 146 
Проблеми с качеството на птичето месо, свързани със селекцията за повишаване на продуктивността 72 
Проблемността във взаимоотношението медик- пациент и "лечение с емпатия" или "пациент- центриран подход" 7 
Програма за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение 143 
Програми и фондове на Европейския съюз за финансиране на проблемите на миграцията 13 
Продуктивност на фасул отгледан в условията на периодичен воден дефицит 83 
Производство на матрици, щанци и пресформи- компоненти и материали 47 
Психоемоционално развитие на деца, отглеждани в хомосексуални (лесбийски) семейства 2 
Радиални уплътнители за валове 102 
Развиване на социокултурната компетентност чрез интерактивни методи в обучението по български език в V клас 137 
Развитие и определяне на минималната работна заплата и минималните осигурителни доходи в България 34 
Развитие на емоционалната интелигентност в началното училище чрез средства на изкуството 5 134 
Разрешаване на конфликтни ситуации в училище от ученици медиатори 3 
Разрешаване на конфликтни ситуации в училище от учители медиатори 4 
Разцъфва или залинява зелената икономика 30 36 
Растежна реакция на прорастъци от сортове обикновена зимна пшеница към разтвори с различно осмотично налягане 93 
Ресурсна осигуреност на земеделските стопанства 26 86 
Роботизирани заваръчни системи 103 
Свързаните чрез интернет леки автомобили и автономните камиони 55 
Серниста киселина и редуктони 153 
Социалнопедагогическа работа чрез арттерапевтични средства в ресурсното подпомагане на деца със специални образователни потребности 123 
Спортът - алтернатива на агресивното поведение 9 150 
Съвременни възпитателни технологии при социалнопедагогическата дейност 126 
Тайните на марихуаната 84 
Технико-икономически параметри при дезинфекция на питейни води с хлорни реагенти 39 
Технологични тенденции в областта на пречистването на водата 156 
Три транспортни системи на бъдещето 54 
Умни градове без умни хора 33 115 
Управление на класната стая - психологически аспект 133 
Устното убеждаващо изказване в средното училище 121 
Устното убеждаващо изказване и средното училище 120 
Училищен медиатор- предизвикателство и реалност 6 
Формиране на качествена училищна култура в съответствие с ценностните ориентации на екипа 140 
Фосфорното торене - гаранция за стабилност и качество на добивите 81 
Функционалната граматика на М. Халидей за определяне на елементите от тематичното поле в българското просто изречение 104 
Холистичният подход като актуална практика в социалната работа с деца в риск 135 
Чистият въздух не е каприз на задоволения 31 37 60 
Шанс в самото сърце на ада 15 
Що е хомофобия? Теория на Зигмунд Фройд и Карл Юнг за хомосексуалността 1 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизация 51 55 
Автоматизация и механизация на производството 98 100 
Автоматизация на заваряването 103 
Автомобил - електрически инсталации 49 52 
Автомобилен транспорт 58 110 
Автомобилен транспорт - организация и управление на пътническите и товарните превози 55 
Агресивно поведение на деца 9 150 
Агресия (социол. ) 3 
Агротехника, химически състав на растенията 84 
Акушерство 43 
Алкохол. Спиртни напитки 44 
Банки - управление и организация 29 
Биоземеделие 64 66 
Биометрични технологии 111 
Бобови растения 83 
Болести на ставите 42 
Борба с болестите и вредителите по растенията 90 
Българска литература - методика на преподаването - за средни общообразователни училища 137 
Български език - езикова култура 105 107 141 
Български език - лексикология - лексика - речници 106 
Български език - методика на преподаването - в началното училище 127 
Български език - разговорна реч - у децата - синтаксис 149 
Валове (оси) 102 
Валута 17 
Взаимоотношения - психология и етика 6 
Видове осветителни тела. Светотехнически устройства и материали 158 
Вина - технология 153 
Виртуални системи 17 
Вирусни инфекции 74 
Влакнодайни растения - памук 76 
Възобновяеми енергийни източници 31 37 60 
Възпитание в семейството 146 
Възпитание в училище 146 
Възпитание, образование и обучение на специални групи и лица. Дефектология 123 145 
Възпитателна работа - в детската градина 122 
Генетика 72 
Генно инженерство в растениевъдството 65 
Градоустройство 33 115 
Граматика 104 
Датчици 99 
Детска агресия 12 129 
Детска и педагогическа психология 5 134 144 145 
Детски болести 46 
Деца - социални проблеми 131 
Деца в риск - социална работа 135 
Деца, предучилищна възраст - общуване и реч - лингвистични изследвания 105 
Деца, умствено изостанали и бавноразвиващи се 132 
Диалекти 117 
Дигитализация 58 110 
Дизелови двигатели - екология 31 37 60 
Дистрибуция. Логистика 56 
Европейски съюз 14 
Европейски съюз - външна политика 13 15 
Европейски съюз - икономическа политика 10 28 
Европейски съюз - история 14 
Европейски съюз - миграция 13 
Език и мислене 120 121 
Езикова култура 120 121 
Езиково и говорно възпитание в предучилищна възраст 142 
Езици на жестовете и мимиката 149 
Езици, изучаване 149 
Екипи - управление 96 
Екологичен риск 70 
Екология на животните 40 92 
Екология, опазване на природата 31 37 60 
Електронно правителство 21 108 
Електронно управление 21 108 
Електротехника - автоматизация на процесите 49 52 
Електрохимия 41 
Елементи и устройства на електронната апаратура 113 
Елементи, химични 154 
Емоции. Чувства. Емпатия 2 7 
Етеричномаслени растения 62 78 
Ж. п. гари и възли, методи на управление 159 
Животни - болести 77 
Заплащане на труда 34 
Зелена икономика 30 36 
Земеделска техника - софтуерни продукти 63 
Игри - във възпитателната работа - в детската градина 128 147 
Игри - мултимедийни 109 
Изречение - изследване 104 
Икономика 23 
Икономика и управление на селското стопанство 27 88 
Икономическа ефективност 158 
Индустриално развитие 24 151 
Инженерна екология 30 36 
Интегрални схеми 112 113 
Интернет - приложение 56 
Интернет - приложение в администрацията 21 108 
Инфекциозни болести (заразни и преносни заболявания) 45 
Информационна система 33 115 
Камиони 57 
Качество на продукцията 152 
Кибернетика 101 
Кокошки - носливост 79 
Компютърна графика 109 
Компютърна техника с практическо приложение 100 
Компютърни науки и технологии в учебната работа 143 
Компютърни системи за програмно управление и автоматизация 114 
Компютърни техники с приложение в областта на телекомуникационните технологии 114 
Комуникации - стратегии 146 
Консервна промишленост 154 
Контейнери 59 
Конфликти - преодоляване 4 
Лекарска етика 7 
Литиево-йонни батерии 41 
Логистика - складова - управление 94 
Лози, отглеждане 87 
Манипулаторни системи 97 
Математически модели за изследване на операциите 61 
Материалознание 47 
Междукултурно общуване 148 
Международни икономически отношения 10 
Металообработване 47 
Металорежещи инструменти 157 
Методи на производство 158 
Механизирано прибиране 62 78 
Минна индустрия 24 151 
Мислене - критично 136 
Млечна промишленост. Конкурентоспособност 85 
Млечнокисели продукти 22 
Насекоми, вредители на селскостопанските растения 90 
Научноизследователска работа - висше образование 138 
Неорганична химия, солна киселина, хлориди 39 
Образование 101 
Образование - здравно 116 
Образование - специално 125 
Образователна политика 141 
Образователни игри 147 
Обучение 143 
Обучение - методи 118 
Обучение по български език и литература 117 137 
Общини - България - управление и организация 18 
Околна среда - обучение 118 
Организация и управление на селскостопанското производство 26 86 
Орехоплодни растения 89 
Осветление 112 
Основи на четенето и писането. Езиково и говорно възпитание 136 
Отглеждане на растенията 83 89 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 25 
Пазарно стопанство - управление 25 
Педагогика - подходи 139 
Педагогика - специална 125 
Педагогика - технологии 139 
Педагогическа психология 133 
Педагогическо образование 126 
Пипер - агротехника 67 
Подобряване на растенията. Приложна генетика. Селекция 76 93 
Политика на ЕС 16 68 
Получаване на знания чрез практическа работа 119 
Почвени изследвания. Почвен анализ 75 
Почвознание. Почвени изследвания 69 
Почвообработване 69 
Предприемачество 124 
Предучилищно възпитание 128 142 
Предучилищно възпитание - развитие на творчество 122 124 
Предучилищно образование 128 
Пречистване на водата 39 
Пречистване на отпадъчни води 38 156 
Прилагателно име 105 
Промишлени транспортни средства 98 
Професии 43 
Професионално ориентиране. Избор на професия 8 35 
Психични и поведенчески разстройства 1 
Психология - детска 2 
Психология - индивидуална 8 35 
Психология - приложна 3 
Птицевъдство 72 73 74 77 80 91 
Пчеларство 40 92 
Пшеница 93 
Работна заплата - България 34 
Радио - история 50 
Развитие 107 
Различни въпроси отнасящи се до болестите, болните и медицинската интервенция 45 
Размножаване със семена и спори 67 
Разпределение на трудовите ресурси. Заетост. Пазар на труда 23 
Растениевъдство 75 
Растителни масла 155 
Реклама 95 
Реторика 120 121 
Роботизирани системи 97 
Роботизирано заваряване 103 
Селекция 72 
Селско стопанство - европейски страни 16 68 
Селско стопанство - икономика - България 20 71 
Селскостопанска технология 61 
Семейно възпитание 130 
Семейство 130 
Сива икономика 32 
Системи за автоматично управление, заваряване и родствени процеси 103 
Складова техника 51 
Социална педагогика 123 131 144 
Социална помощ за специални групи на обществото (слепи, глухонеми и др. ) 46 
Социална работа 123 
Социални грижи 131 
Социално право - Европейски съюз 11 
Специални форми на организация на обучението 119 
Спирачни механизми 57 
Спорт. Спортни игри. Физическа култура 9 150 
Спортна медицина 44 
Стратегии - разработване 27 88 
Студенти - обучение 138 
Суровини 155 
Товарни автомобили в селското стопанство - експлоатация 59 
Торове и торене 81 
Торове. Торене. Стимулиране растежа на растенията 82 
Транспорт - икономика 19 53 
Транспортна система 54 
Уплътнители 102 
Управление 99 
Учебен процес 133 
Училища - организация и управление 140 
Учители - квалификации 4 
Учителска професия 126 
Физическа култура 132 
Хербициди - приложение 70 
Хидравлика 48 
Хидравлични задвижвания 48 
Хидравлични машини 48 
Хирургия на крайниците 42 
Хранително-вкусова промишленост 152 
Чужди езици - обучение 148 
Ябълка 90 
Яйца 73 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

LED драйвер 49 52 
LED лампи 112 
LED осветление 158 
smart city 33 115 
автентификация 111 
автоматизация 51 100 
автоматизация на складове 94 97 
автоматизация при заваряване 103 
автоматизирани системи 97 
автоматизирани складови системи 94 
автомобилен транспорт 58 110 
автомобилно електрооборудване 49 52 
автономни автомобили 55 
агресивно поведение 4 
агресия 3 9 150 
адаптиране 143 
административно обслужване 21 108 
акушерки 45 
акушерство 43 
алкохол 44 
анализ 26 27 86 88 
анализ на пазара 25 
артроскопски методи 42 
арттерапия 123 
ацетилалдехид 44 
баланс 81 
батерии 41 
батерийно задвижване 41 
БДЖ 19 53 
безпилотни летателни апарати 56 
бизнес 32 
биометрия 111 
биопрепарати 64 66 
биостимулатори 66 
биотехнологии 66 
биофунгициди 66 
биохимия 84 
Бисфенол А 154 
биткойн 17 
бобови култури 83 
болести 87 154 
болести по патетата 77 
бошвелд 80 
броячи на оси 159 
България и Европейския съюз 28 
българска граматика 104 
българска индустрия 24 151 
български език 106 117 127 137 149 
български език - речници 106 
ваксиниране 74 77 
валове 102 
валута 17 
взаимоотношения 7 
видове 113 
видове уплътнители 102 
виртуално инженерство 100 
вирусен хепатит 77 
вирусни болести 74 
влакове 54 
влияние 70 
внимание 145 
воден дефицит 83 
воден стрес 83 
вредители по растенията 90 
възобновяеми горива в транспорта 31 37 60 
възобновяеми източници на енергия 30 36 
възпитателни технологии 126 
гейм дизайн 109 
генетика на животните 72 
генетика на растенията 76 
глобализация и евроинтеграция 10 
граматика 104 
грижи 46 
данъци 11 
датчици 99 
двоен стандарт 152 
дете-семейство 130 
детска агресия 12 129 144 
детска безопасност 144 
детска възраст 2 
детска градина 122 
детска и педагогическа психология 5 134 144 
детска педагогика 144 
дехидрогеназа 44 
деца 2 46 132 
деца в риск 135 
деца с увреждания 131 
деца със специални образователни потребности 123 125 145 
диалекти 117 
диалог 146 
дибекиране 79 
дигитализация 58 110 143 
дизелови двигатели 31 37 60 
дискриминация 1 
добиви 75 81 155 
доверие 43 
доходи 11 34 
драйвер 49 52 112 
дрони 56 
европейска дипломация 15 
европейска политика 15 
европейска сигурност 15 
европейски директиви 11 
европейски парламент 14 
европейски субсидии 13 28 85 
Европейски съюз 14 57 
Европейски съюз - външна политика 13 15 
Европейски съюз - икономическа политика 10 28 
Европейски съюз - история 14 
Европейски съюз - проекти за създаването му 14 
европейско законодателство 154 
европейско финансиране 28 
езикова компетентност 120 121 
езикова комуникация 120 121 
езикова култура 141 
езиково обучение 141 
езиково поведение 120 121 
езиково развитие 120 121 142 
екологична чистота 40 92 
екологични фактори 70 
екология 16 20 66 68 71 
екология на водите 38 
екология на транспорта 31 37 60 
екскурзия 122 
експеримент 122 
електромагнетизъм 50 
електронно правителство 21 108 
електронно управление 21 108 
електрохимия 41 
елементи 20 71 
емоционална интелигентност 5 134 
емоционално развитие 5 134 
емпатия 7 
есета 105 
ечемик 75 
железопътен транспорт 19 53 
жестове 149 
жп сигнализация 159 
заваряване 103 
задвижване 98 
заетост 23 
заразни болести 77 
захарно цвекло 61 
здравни нужди 46 
здравно възпитание 116 
здравно поведение 116 
здравословен стил на живот 116 
зелена икономика 30 36 
зеленчуци 64 
земеделски стопанства 26 86 
зърнопроизводство 27 88 
игра и учене 128 
игрова дейност 128 
игрови подход 119 
игрови технологии 119 
извънкласна подготовка 118 
извънкласна работа 118 
изработване на детайли 158 
изследователски подходи 138 
изучаване 149 
изучаване на езика 148 
икономика 16 20 68 71 
икономика на транспорта 19 31 37 53 60 
икономическа глобализация 10 
икономическа ефективност 158 
икономическа нестабилност 23 
икономически загуби 32 
икономически прогрес 30 36 
икономическо възпитание 130 
индустриално развитие 24 151 
инженерна екология 30 36 
иновации 51 54 
иновации в образованието 138 
интегрални схеми 112 113 
интелектуално-познавателно развитие 142 
интерактивни техники 127 
интерактивни технологии в обучението 139 
интернет 55 
интернет на нещата 100 
интернет услуги 21 108 
инфраструктурно развитие 18 
история 22 101 
история на радиото 50 
калифорнийска щитоносна въшка 90 
камиони 57 
картофи 65 
качество 152 
качество на яйцата 73 
керамична промишленост 38 
кибернетика 101 
кисело мляко 22 
ключови компетентности 116 
кокошки 73 79 
колектив 96 
колорадски бръмбар 65 
компетентност 124 145 
комплименти 107 
компоненти 47 
компоненти на вниманието 145 
компютърни игри 109 
компютърнобазирани обучаващи игри 119 
комуникации 146 
комуникационни системи 55 
комуникация 7 
конкурентно развитие 85 
консерванти 154 
контейнери за товари 59 
контрол 98 
контролери 112 
конфликтно поведение 4 
корпоративен контрол 29 
корпоративно управление 29 
краставици 64 
криптовалута 17 
критическо мислене 136 
кръстосано опрашване 65 
лекари 7 
лексикално значение 106 
лексикография 106 
лечение 1 7 67 
листно торене 82 
литиево-йонни батерии 41 
логистика 51 56 
лози 87 
манипулаторни системи 97 
маргинални общности 43 
марихуана 84 
маркетинг и реклама 95 
маркетингов подход 139 
марки 57 
маслодайна роза 62 78 
маслодайни култури 62 78 
математически модели 61 
материали 47 
матрици 47 
машини 47 
медиатор 6 
медиация 3 4 
медицински сестри 45 
междукултурно общуване 148 
международна миграция 13 
международни икономически отношения 10 
месо от птици 72 
методи 3 
методи за обучение 136 138 
методи и форми на обучение 118 119 127 
методи на производство 158 
механизирано прибиране 62 78 
миграция 13 
микроспорова култура 67 
минимална работна заплата 34 
минимални социални стандарти 11 
минна индустрия 24 151 
млечно животновъдство 85 
мобилно банкиране 111 
модернизация 159 
мотивация 147 
мултимедийно обучение 122 
накладки 57 
насекоми 90 
насипни товари 59 
невроразнообразие 125 
неполивни условия 69 
нозокомиални инфекции 45 
нормативи 156 
нормативни документи 40 92 
носливост 79 
обикновена зимна пшеница 93 
обработка 22 
образование 23 101 109 143 
образователна интеграция 125 142 
образователни игри 147 
обръщане 61 
обучение 117 137 
обучение на студенти 138 
обучение по български език и литература 127 136 141 
обучение по околна среда 118 
общинско управление 18 
околна среда 82 
операционни усилватели 113 
орех 89 
осигуреност 26 86 
осмотичен стрес 93 
отглеждане 84 87 89 91 
отговор 107 
оценка 39 89 
оценка и контрол 40 92 
пазар на труда - България 23 
пазарна икономика 25 
пазарна политика 25 
пазарна стратегия 25 
памук 76 
партньорство между родители и учители 146 
пациенти 7 43 
педагогическа дейност 126 
педагогическа практика 139 
педагогическа психология 133 
педагогически подходи 139 
педагогически техники 5 134 
педагогическо образование 126 
перспектива 85 
перспективи 17 63 
пети клас 105 
пилета 74 91 
пипер 67 
писмена грамотност 141 
питейна вода 39 
плевели 70 
поведение 9 150 
подобряване на качеството 72 
позитивно възпитание 12 129 
познавателни способности 147 
полски суденти 149 
породи кокошки 80 
потребители 22 95 
почва 69 81 
почвени показатели 75 
почвени условия 89 
правителствена политика 32 
практикум 6 
превенция 9 45 150 
превенция на агресията 12 129 
предаване на сигнали 50 
предимства 63 
предприемачество 124 
предприемчивост 124 
предучилищна възраст 142 
предучилищно възпитание 128 
предучилищно образование 124 128 
преобразователи на напрежение 49 52 
преподаване 143 
прецизно земеделие 63 
пречистване 39 
пречистване на отпадни води 38 156 
прилагателни 105 
приложение 99 113 
приложения 49 52 146 
приобщаващо образование 145 
проблеми 34 46 
продуктивност 83 
проекти 33 115 
производствено оборудване 98 
производство 66 
промишлени иновации 24 151 
просто изречение 104 
протопорфирин 73 
проучвания 27 88 
професии 8 35 
професионална реализация 8 35 
професионално ориентиране 8 35 
процес 100 
психоемоционално развитие 2 
психология на личността 8 35 
птицевъдство 74 77 80 91 
птиче месо 72 
пчеларство 27 40 88 92 
пшеница 93 
работа в екип 96 
работа с деца 123 
радиални уплътнители 102 
радио 50 
радиопредаватели 50 
развитие 33 34 55 58 109 110 114 115 137 
развитие на продукта 100 
развитие на пшеницата 93 
разговорна реч 149 
рамо 42 
рапица 75 
растения 66 82 
растителни масла 155 
растителни остатъци 75 
редуктони 153 
режещ ръб 157 
режещи инструменти 157 
реклама 95 
рекламен бюджет 95 
ресурси 26 86 
рискове 63 
роботизирани заваръчни системи 103 
роботизирани системи 97 
роботизирано заваряване 103 
родители 146 
ротаторен маншон 42 
ротация на култури 69 
роторна система 61 
ръководител 140 
рязане 157 
светодиоди 49 52 
свойства на разтвор 82 
сеитбообращения 75 
сексуална ориентация 1 
селекция на животните 72 
селекция на растенията 76 
селско стопанство 16 68 
селскостопанска продукция 59 
семейна среда 130 
семкови растения 90 
сензори 99 
серен двуокис 153 
серниста киселина 153 
сива икономика 32 
системи 33 39 46 54 115 
ситуации 6 
складиране 51 
складов софтуер 94 
складова логистика 94 
слънчоглед 155 
сортове памук 76 
софтуер 99 
социализация 16 68 130 
социална педагогика 131 135 
социална психология 12 129 
социална работа с деца 131 135 
социални услуги 131 
социално право 11 
социалнопедагогическа дейност 126 
социалнопедагогическа работа 123 
социокултурни измерения 137 
специална педагогика 125 
специални образователни потребности 132 
спирачки 57 
спорт 9 150 
спортни постижения 44 
сравнителен анализ 152 
средно училище 137 
средства 45 
стимулиране на растежа 64 
стратегии 27 88 
стратегии на развитие 136 
стрес 67 
строеж 104 
студоустойчивост 87 
стъкларска промишленост 38 
суровини 155 
съвременен български език 107 
състав на разтвор 82 
творчество 147 
твърдосплавни сменяеми пластини 157 
тема 104 
тенденции на развитие 58 110 156 
теории 1 
технологии 114 156 
тиймбилдинг 96 
титрация 153 
торене 81 82 
транспорт 54 55 59 
транспортна линия 98 
транспортна система 98 
тримодулна машина 62 78 
трудово възпитание 130 
умен град 114 
умен дом 114 
умения 105 
уплътняване на почвите 69 
управление 16 20 58 68 71 110 
управление и организация 96 
управление на банки 29 
управление на класната стая 133 
управление на конфликти 29 
управление на транспорта 19 53 
управленски труд 140 
управленски умения 140 
урок 133 
устойчивост 20 71 80 
учебна среда 133 
ученици 3 146 
училище 4 6 
училищен мениджмънт 140 
учители 146 
фактори 99 
ферми 16 20 68 71 
физическа активност 9 150 
физически лица 20 71 
физическо натоварване 132 
физическо развитие 132 
физични свойства 69 
финансова политика 18 
фобия 1 
фосфор 81 
функции 102 
характеристики 84 
хербициди 70 
хидравлика 48 
хидравлични задвижвания 48 
хидравлични машини 48 
хидравлични системи 48 
хирургия 42 
хлор 39 
холистичен подход 135 
хомосексуални семейства 2 
хомосексуалност 1 
хомофобия 1 
хранене 91 
храни 152 154 
централизъм 18 
цисгенезис 65 
чужди езици 148 
чуждоезиково обучение 148 
щанци 47 
ябълки 90 
яйца 79 
яйчна черупка 73 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ