НОВИ СТАТИИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография.

- 1 -

Сп Б 321

Стойков, Стойко.  Системен подход в оценка значимостта и влиянието на научното знание на академичния състав като компонент в рейтинга на научно-образователните организации / Стойко Стойков, Румен Маринов, Петър Маринов. // Наука, 28, 2017, N 6, с.10-15. 

   Научното звание е не само оценка, но и признание за постигнатото от научно-образователната организация в сферата на науката и нейните приложения. Като всяка друга оценка и тази почива на сравнение с "други подобни случаи" и колкото по-широка е базата за сравнение, толкова по-голяма стойност има дадената оценка. 

1. Академични степени 2. Образователни системи 
 378.2(045)
Ключови думи: 1. академичен състав 2. акредитация 3. образователни организации 4. рейтинги 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 3542

Философия. Психология. Религия.

- 2 -

Сп Б 521

Богданов, Димитър.  Как да овладеем своя гняв преди той да ни овладее / Димитър Богданов. // Психология журнал, XV, 2017, N 151, с. 8-20. 

   Вредата върху личните взаимоотношения е може би най-честата цена, а вероятно е и най-ужасната. Възможно е да вярваме както много други хора, че гневът е нещо, което насочваме срещу хората, които не харесваме. Това не е точно така. Според едно изследване на Аверил от Университета Масачузетс - 1983 г., по-скоро се гневим на хора, които познаваме добре. Най-честите мишени на гнева са семейството, приятелите и колегите. 

1. Личност - психология 
 159.942:316.62(045)
Ключови думи: 1. гняв 2. психология на личността 3. поведенческа психология 4. емоционални отношения 5. психично здраве 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3551

- 3 -

Сп Б 521

Богданов, Димитър.  Конфликти, стрес и запазване на психичното здраве на възпитателя в домовете за деца, лишени от родителска грижа / Димитър Богданов. // Психология журнал, XV, 2017, N 152, с. 8-14. 

   Тази статия е посветена на конфликтите, с които се сблъсква всеки един възпитател в детските домове и начините за тяхното преодоляване. Тук е отделено специално място за стреса, на който е подложен възпитателят в институцията "Дом", както и различни техники и методи за навременно справяне/разрешаване със стресови ситуации. Научната работа приключва със светли нюанси в посока запазването на психичното здраве и психичното благополучие на възпитателя в детския дом. 

1. Стрес (от психологична гледна точка) 
 159.91:159.923(045)  + 376.6(045)
Ключови думи: 1. стрес на работното място 2. превенция на стреса 3. бърнаут 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3555

- 4 -

Сп А 349

Буркова, В. Н.  Агрессия и примирение как факторы повышения социльного статуса среди одноклассников / В. Н. Буркова. // Вопросы психологии, 2017, с. 26-41. 

   Представени са резултати от изследване, проведено при руски и осетински ученици. Обект на изследването-деца и подрастващи в Централна Русия (Москва) и Република Северна Осетия - Алания (Владикавказ, Беслан). Сравнените региони са с ясно изразени етнически специфики, а сравнението позволява обективно да се откроят универсалните и културно-специфичните черти на поведение. 

1. Детска психология 2. Агресия (социол. ) 
 159.922.7.072(045)
Ключови думи: 1. агресия 2. примирение 3. конфликтно поведение 4. социален статус 5. ученици 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3462

- 5 -

Сп Б 521

Василева, Даниела.  Влияние на лунните фази върху психичното благополучие на личността / Даниела Василева. // Психология журнал, XV, 2017, N 158, с. 37-40. 

   В основата на психичното здраве е усещането за хармонична цялост, което предполага и постигането на синхрон с Луната. Тя символизира не само могъщата сила на водата, но и на подсъзнанието и душата. Нейната цикличност може символно да се пренесе върху душевните цикли. Има исторически сведения, че хората от древността са търсили единство с цикличността на луната, за да не страдат от безсъние, тревожност и страх. Никой не се е съмнявал, че луната влияе силно върху човека. 

1. Психично и нравствено здраве и хигиена на умствения труд 
 159.923.3:523.3(045)
Ключови думи: 1. психично здраве 2. психично благополучие 3. луна 4. лунно влияние 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3367

- 6 -

Сп Б 521

Георгиева, Веселка.  Музикотерапията - стъпка в приобщаващото обучение на младежите с множество увреждания / Веселка Георгиева. // Психология журнал, XV, 2017, N 151, с. 24-28. 

   Терминът "музикотерапия" има гръцко-латински произход и в превод означава "лечение чрез музика". Някои автори определят музикотерапията като: 1. Контролирано използване на музиката в процеса на лечение, рехабилитация, образованието и възпитанието на деца и възрастни, страдащи от соматични и психични разстройства. 2. Системно използване на музиката за лечение на физиологичните и психосоциалните аспекти на болестта или разстройството. 3. Средство за оптимизация на творческите сили и педагогическо-възпитателната работа. 

1. Музикална терапия 2. Психотерапия 
 376.2:78(045)  + 615.851(045)
Ключови думи: 1. музикотерапия 2. лечение чрез музика 3. музикална терапия 4. психотерапия - методи 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3553

- 7 -

Сп Б 521

Георгиева, Галина.  Видео игрите - възможен фасилитиращ фактор за тийнейджърската агресия / Галина Георгиева. // Психология журнал, XV, 2017, N 158, с. 10-17. 

   Докладът разглежда възможните негативни влияния на една от най-популярните развлекателни форми на тийнейджърите в последните десетилетия - видео игрите. Множество изследвания недвусмислено извеждат извода, че агресията и насилието във видео игрите формират нагласа за агресивно ориентиран поведенчески модел. В разработката се акцентира на схващането, че този вид забавление има по-скоро негативно въздействие върху оформянето на морално-етичните ценности у подрастващите и може да постави в риск живота и здравето им. 

1. Юноши - психология 2. Агресия (социол. ) 
 159.922.8:316.647.3-053.6(045)
Ключови думи: 1. юношеска психология 2. агресивно поведение 3. социална агресия 4. агресия 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3369

- 8 -

Сп Б 521

Дончева, Юлия.  Моделни практически стратегии и техники за работа със семейства и деца с изявено предизвикателно поведение / Юлия Дончева. // Психология журнал, XV, 2017, N 158, с. 18-30. 

   При оформяне от на човека като пълноценна личност изключителна стойност има детството и съответно семейството, в което то се отглежда и възпитава. Отговорността на семейството, в този период е важна и се изразява във факта, че именно там е необходимо да се създават всички условия за нормално изграждане и цялостно развитие на детето. 

1. Възпитание в семейството 2. Възпитание - на деца 
 37.018.1/.2(045)
Ключови думи: 1. деца 2. семейство 3. поведенческа психология 4. училище 5. стратегии 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3559

- 9 -

Сп А 336

Евстатиев, Симеон.  По въпроса за дефинирането на салафизма и неговите разновидности / Симеон Евстатиев. // Социологически проблеми, 49, 2017, N 3-4, с. 144-193. 

   Студията въвежда дефиниция на салафизма от гледище на ислямската интелектуална история посредством анализ на конкретни примери, свързани с идеи, процеси и взаимовръзки в мюсюлманската теология и право. Анализът включва и някои от водещите дискусии за салафизма и близкоизточните изследвания и ислямознанието, като са привлечени свидетелства от арабо-мюсюлманските извори. Разгледани са ключови въпроси, свързани с типологията и класификацията на салафитското движение. Засяга се и въпросът за енигматичния и амбвивалентен характер на понятието "салафизъм", употребявано в един все още твърде противоречив и неопределен смисъл доколкото бива отнасяно както към някои модернистки настроени реформатори, развивали дейността си от края на ХIХ в. до трийсетте години на ХХ в., така и към подчертано различното съвременно салафитско движение, обхващащо широк спектър от индивиди и групи, включително политически формации като египетската партия Hyp и джихадистки групировки като "Ислямска държава". Част от теоретичната рамка засяга някои от предизвикателствата пред съвременната концептуализация на исляма, които имат пряко отношение и към разбирането на салафизма. 

1. Ислям. Мохамеданство. Сунити. Шиити 2. Теория - социална 
 297:316.347(045)
Ключови думи: 1. салафизъм 2. ислямска идеология 3. религиозни убеждения 4. социална теория 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3466

- 10 -

Сп А 349

Карауш, И. С.  Способы выявления алекситимии у детей с сенсорными расстройствами / И. С. Карауш, И. Е. Куприянова. // Вопросы психологии, 2017, с. 144-154. 

   Алекситимията като психологически феномен е недостатъчно изучена при такива категории деца с "ограничени здравни възможности". Дадената публикация е посветена на проблема с проявата на алекситимията и формирането на емоционална зрялост у детето с тежки нарушения в слуха и зрението. 

1. Психология - заболявания 2. Детска психология 
 159.93/.95(045)
Ключови думи: 1. алекситимия 2. емоционални разстройства 3. глухота 4. слабочуващи 5. деца 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3463

- 11 -

Сп Б 521

Клисурова, Олга.  Библиотерапията като метод за подкрепа на приемни семейства - работа по случай / Олга Клисурова, Дончо Дончев. // Психология журнал, XV, 2017, N 151, с. 35-40. 

   Библиотерапията, като самостоятелно направление е възникнала на базата на психиатрията, психологията и библиотекознанието. Темата е доста оскъдно разработена. В официалната наука все още липсва точна дефиниция за библиотерапия. Срещат се редица определения, които по-скоро описват различни диспозиции на библиотерапията, но не и нейната обхватна цялост. В системата на науките, библиотерапията се развива като "раздел на библиотекознанието", прилагащо специфични методи и техники при обслужването на читатели" (Hynes, A., Hynes-Berry, M., p. 29). 

1. Психология на четенето 2. Психотерапия 
 028.02(045)  + 615.851(045)
Ключови думи: 1. библиотерапия 2. приемно семейство 3. психотерапия - методи 4. психология на четенето 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3549

- 12 -

Сп Б 521

Костов, Йордан.  Агресия и агресивно поведение / Йордан Костов. // Психология журнал, XV, 2017, N 156, с. 24-31. 

   Проблемът за агресията и насилието се поставят винаги, когато се търсят факторите и причините за разрушаване и прекъсване на социалната комуникация, за нарушаване на моралните и правните норми, а в най-крайните си форми - и за ценността на човешкия живот. 

1. Агресия (социол. ) 2. Агресия (право) 
 316.647.3(045)
Ключови думи: 1. агресия 2. поведение 3. насилие 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3558

- 13 -

Сп А 377

Менгов, Г.  Икономическо поведение в един експеримент с виртуална социална мрежа / Г. Менгов, Е. Герунов, М. Киряков. // Автоматика и информатика, 2016, N 3, с. 31-36. 

   В последно време наблюдаваме възроден интерес към изкуствения интелект. Вероятно това се дължи както на някои негови нови постижения с практическа стойност, така и на медийната конюнктура. Във всички случаи възможностите на изкуствения интелект, се сравняват с тези на естествения, а освен това той абсорбира знания, придобити при изучване на човешкото мислене. 

1. Поведение 2. Интернет 
 159.98(045)
Ключови думи: 1. икономическо поведение 2. социални мрежи 3. експеримент 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3546

- 14 -

Сп Б 521

Ненков, Иво.  Сблъсъкът на исляма с модерността / Иво Ненков. // Психология журнал, XV, 2017, N 154, с. 16-24. 

   Модерната политика на идентичността произтича от един недостатък в политическата теория, обосноваваща либералната демокрация. Този недостатък е мълчанието на либерализма относно мястото и важността на групите. Линията в модерната политическа теория, която започва с Макиавели и продължава през Хобс, Люк, Русо и американските отци-основатели, разбира въпроса за политическата свобода като противопоставяне на индивидите срещу държавата, вместо срещу отделните групи. Хобс и Люк например твърдят, че човешките същества притежават естествени права като индивиди в естествено състояние - права, които могат да бъдат осигурени само чрез социален договор, който предотвратява евентуалната вреда, която може да бъде причинена от един индивид на други, в неговото преследване на собствени интереси. 

1. Психология - религия 
 159.922.4:297(045)  + 316.647(045)
Ключови думи: 1. религия и психология 2. ислям 3. религиозни вярвания 4. религиозни идеологии 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3567

- 15 -

Сп А 349

Никольская, Ольга С.  Детский аутизм как системное нарушение психического развития ребенка / Ольга С. Никольская, Елена Р. Баенская. // Вопросы психологии, 2017, с. 17-28. 

   Представена е логиката и резултатите от провеждащо се в продължение на 40 години изследване на детския аутизъм, разглежда се предметът, който оформя цялостната картина на особеностите в поведението и психическото развитие на децата с аутизъм и възможности за включването им в развиващи се взаимодействия. 

1. Аутизъм 
 159.922.7(045)  + 616.89-053.2(045)
Ключови думи: 1. аутизъм 2. системно нарушение 3. психично развитие 4. когнитивност 5. помощ 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3457

- 16 -

Сп А 349

Никольская, Ольга С.  Психологическая классификация типов детского аутизма / Ольга С. Никольская. // Вопросы психологии, 2017, с. 14-25. 

   Предлага се психологическа класификация на типовете детски аутизъм. Основание за това се явява деформацията в психическото развитие при аутизма, ключова роля в което играят формирането на афективната сфера при децата. Разделени и детайлно са описани 4 групи деца, представящи качествено различаващи се модели на типично поведение при аутизма, отразяващи различна дълбочина на нарушението при детето спрямо средата и хората. 

1. Аутизъм 
 159.922.7(045)  + 376.4(045)
Ключови думи: 1. аутизъм 2. детска възраст 3. полиморфизъм 4. класификация 5. адаптация 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3460

- 17 -

Сп Б 521

Пулов, Невен.  Основни психологични характеристики на дейността / Невен Пулов. // Психология журнал, XV, 2017, N 157, с. 35-37. 

   Дейността е психологична категория, включваща съвкупност от действия, които се извършват от човек с напълно осъзната мотивация за тях. Тук се има пред вид предимно дейността, която човек развива в зряла възраст с цел реализиране на собствените си идеи по време на съзнателния си живот. 

1. Психология - висши психологически процеси 
 159.95(045)
Ключови думи: 1. висши психологически процеси 2. дейност 3. човешки дейности 4. психология на мисленето 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3371

- 18 -

Сп Б 521

Радева, Емилия.  Сън и психопатология н съня / Емилия Радева. // Психология журнал, XV, 2017, N 153, с. 14-20. 

   Сънят заема средно около 1/3 от живота на човека. Изследванията с електроенцефалограф, който записва електрическата активност на мозъчните клетки, показват наличието на различни периоди вътре в самия сън. Психиатърът Ханс Бергер през 1930 г. забелязва, че когато човек затвори очи и се отпусне, предизвиква специфични вълни различни от тези при активно будуване. Преминаването от унасянето към дълбокия сън се характеризира с увеличаване на амплитудата на вълните и забавяне на честотата им. 

1. Сън, сънища 
 159.963/.964(045)
Ключови думи: 1. сън 2. сънища 3. разстройства на съня 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3563

- 19 -

Сп Б 521

Рашков, Румен.  Теоретични и практически аспекти на емоционално фокусирания подход при решаване на съпружески конфликти / Румен Рашков. // Психология журнал, XV, 2017, N 152, с. 21-27. 

   Разширяването на практиката на психологическото консултиране към работа с високо конфликтни двойки, които се нараняват вербално и/или физически, и родители, които малтретират децата си като ги въвличат в семейни скандали демонстрира недостатъчна ефективност на конвенционалните подходи. Все по-често има заявка за помощ от хора, които трудно удържат емоциите си, че не могат да участват в смислен диалог. Това налага разширяване и задълбочаване на използваните методи и похвати в сесиите по семейна консултация. Емоционално фокусираният подход е един от начините да се работи с високо-конфликтни двойки. Той се използва в Канада, САЩ, Австралия и Западна Европа, но за съжаление в България все още е слабо развит. 

1. Психология - семейна 
 173.1(045)
Ключови думи: 1. семейна психология 2. семейна етика 3. семейни отношения 4. семейни проблеми 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3557

- 20 -

Сп А 349

Скороходова, Н. Ю.  Использование "педагогической власти" на уроках в российских и итальянских школах / Н. Ю. Скороходова, В. Ю. Брендоева. // Вопросы психологии, 2017, с. 40-52. 

   В кроскултурното изследване с участието на руски и италиански старши ученици се анализира взаимодействието на учителя с учениците в ситуации нарушаващи училищните правила и в различни ситуации с разногласия между учители и ученици. 

1. Възпитание в училище 2. Ученици - психология 
 37.015.3(045)
Ключови думи: 1. педагогическа власт 2. педагогическо въздействие 3. средства за въздействие 4. лична власт 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3459

- 21 -

Сп Б 521

Стоев, Иван.  Кризи. Методи за преодоляване. Реинтеграция / Иван Стоев. // Психология журнал, XV, 2017, N 153, с. 21-24. 

   Акцентът в статията се поставя върху справяне с възникналите социални проблеми, преодоляване на житейски кризи и справяне със стреса. Специално внимание се обръща на подобряване на взаимоотношенията в семейството, в частност между родители и детето и осигуряване на подкрепа при справяне на ситуациите на конфликт или случаите на малтретиране. 

1. Психопатология 2. Психология, социална 
 159.97:316.647(045)
Ключови думи: 1. психология на насилието 2. социална психология 3. психопатология 4. психосоциални кризи 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3565

- 22 -

Сп Б 521

Тодорова, Боряна.  Проблемността във взаимоотношенията медик - пациент и "лечение с емпатия" или "пациент - центриран подход" / Боряна Тодорова. // Психология журнал, XV, 2017, N 156, с. 7-13. 

   Пациентът преживява различни психологически трудности по време на престоя си в болница. За неговото успешно лечение играят роли различни фактори, като един от тях е успешността и взаимоотношенията между пациента и медицинския персонал. Изграждането на умение за "лечение с емпатия" е насочено към медицинския персонал, който е нужно да възприема пациента първо в неговия човешки облик, да уважава и цени личността и вътрешния свят на пациента. 

1. Психология - индивидуална 2. Болногледачество 
 159.9(045)
Ключови думи: 1. емпатия 2. пациенти 3. медицински работници 4. лечение 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3556

- 23 -

А 2239

Христова, Ивелина.  Въздействието на методиката на Мария Монтесори върху сензорното и предметно-манипулативното развитие на децата / Ивелина Христова. // Дом, Дете, Детска градина (Детска градина), 2018, N 3, с. 61-71. 

   Детската градина е специализирано заведение със специален режим. В него се обучават деца със специални образователни потребности и хронични заболявания. При обучението задачите се решават съобразно ограничените възможности на децата и трудностите, които възникват при работа с деца, които имат физически, сетивни и ментални проблеми, които спадат към групата на децата със специални образователни потребности. 

1. Предучилищно възпитание 2. Деца, умствено изостанали и бавноразвиващи се 
 373.015.3(045)
Ключови думи: 1. развитие 2. предучилищна възраст 3. специални образователни потребности 4. Мария Монтесори 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3490

- 24 -

Сп А 349

Щебланова, Е. И.  Психологические особенности школьной адаптации интеллектуально оддареных подростоков / Е. И. Щебланова. // Вопросы психологии, 2017, с. 16-27. 

   Представен е обзор на изследващо проблемът за адаптацията към училището на талантливи деца на базата на англоезични публикации. Систематизирани и обобщени са данните за спецификата на емоционалните и социални проблеми при такива деца. 

1. Детска психология 2. Адаптация - психологични проблеми 
 159.9.07(045)
Ключови думи: 1. адаптация 2. училище 3. талантливи деца 4. проблеми 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3458

Социология. Политология. Право. Политика. Социография.

- 25 -

Сп А 336

Алексиев, Явор.  Финансова децентрализация: Състояние и перспективи / Явор Алексиев. // Социологически проблеми, 49, 2017, N 1-2, с. 64-74. 

   Влошаващото се състояние на общинските бюджети създава редица пречки пред тяхното използвате като инструмент за правене на политики. Спреният процес на финансова децентрализация и някои от последните опити за адресиране на проблема с нарастваща задлъжнялост на местно ниво създават предпоставки за продължаващо увеличение на местната данъчна тежест, без в същото време да са налице изгледи за подобряване на финансовото състояние на местните власти. Структурата на разходите показва все по-голямо значение на усвояването на европейски средства и продължаваща зависимост от решенията на централната власт. Като единствена реална и бързо приложима алтернатива в рамките на съществуващата данъчна система се очертава преотстъпването на постъпленията от данъка върху доходите на физическите лица обратно на общините. 

1. Местно самоуправление - България 2. Бюджети, местни - България 3. Обществено управление 
 336.12:352.07(045)
Ключови думи: 1. финансова децентрализация 2. местни финанси 3. общински бюджет 4. данъчна политика 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3447

- 26 -

Сп А 2043

Бужашка, Боряна.  Някои имуществени, социални и хуманитарни проблеми в отношенията между Турция и България / Боряна Бужашка. // Международни отношения, 47, 2018, N 1, с. 69-80. 

   Най-значителния факт по отношение на българо-турските отношения след 1989 г. е подписването на Договора за приятелство, добросъседство, сигурност и сътрудничество от 6.05.1992 в Анкара. Той е най-важната съставна част на съвременната юридическа основа на двустранните отношения и за решаването на съществуващите проблеми в дух на взаимно уважение, ненамеса във вътрешните работи и доброжелателство. 

1. Международни политически отношения - дипломация 
 327(497.2)(045)
Ключови думи: 1. международна дипломация 2. договор за сътрудничество 3. Турция 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3414

- 27 -

Сп Б 590

Вацов, Георги.  Дали историята ни дава право на мълчаливо съгласие? / Георги Вацов. // Сигурност, Х, 2017, N 7-8, с. 6-8. 

   Политическите ни "слънчогледи" се правят на "сега доведени" в политиката и неразбиращи, какво и кой стои зад натиска - България да се откаже от принципните си и исторически обосновани претенции към политиката на едва двадесет и пет годишната държава Македония, получила от нас първото признание на независимостта си с изричната и документално зафиксирана уговорка, че България не признава съществуването на македонската нация и език. 

1. Македонски въпрос 2. България - външна политика 
 327(497.2+497.17)(045)  + 949.72(045)
Ключови думи: 1. македонски въпрос 2. македонски българи 3. външна политика - България 4. история на България 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. История. География. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 3483

- 28 -

Сп Б 590

Денчев, Стоян.  Европейската сигурност в контекста на съвременното неолиберално политическо лидерство / Стоян Денчев. // Сигурност, Х, 2017, N 6, с. 26-31. 

   И сега все още доминиращата в Европа неолиберална идеология създава предпоставки и реални условия за изместване на фокуса на развитие на съвременната европейска цивилизация от националните държави в посока към транснационалните конгломерати. Проекциите на европейското политическо лидерство в условията на съвременния неолиберализъм показва тотално изместване на това лидерско проявление от основополагащите принципи, правила и технологии както и от научната, така и от практическата трактовка на лидерството, разбирано като такова, което в служба и в полза на цялото общество и подпомага общественото развитие. 

1. Европейска сигурност 
 327.7:061.1 ЕС:327(045)
Ключови думи: 1. европейска сигурност 2. европейска политика 3. неолиберализъм 4. политическа идеология 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3478

- 29 -

Сп А 336

Димитров, Георги Д.  Евроинтеграцията на България: Социологическа енигма или изследователска програма / Георги Д. Димитров. // Социологически проблеми, 49, 2017, N 1-2, с. 7-21. 

   Настоящият текст, резюмирайки условната изследователска програма, обединяваща събраните в броя статии, обосновава необходимостта от дългосрочен процес на широкоформатно социологическо проучване върху опита от българското членство в ЕС, както заради възможността за по-добро разбиране на причините за ескалиращите кризи на евроинтеграцията, така и заради възможността за развитие на самото социологическо познание в некласически измерения. 

1. България и Европейския съюз 2. Политическо разширяване - интеграция 
 316.334.3:327.7:061 ЕС*(045)
Ключови думи: 1. България и Европейския съюз 2. социологически проучвания 3. социологични проблеми 4. евроинтеграция 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3446

- 30 -

Сп А 336

Евстатиев, Симеон.  По въпроса за дефинирането на салафизма и неговите разновидности / Симеон Евстатиев. // Социологически проблеми, 49, 2017, N 3-4, с. 144-193. 

   Студията въвежда дефиниция на салафизма от гледище на ислямската интелектуална история посредством анализ на конкретни примери, свързани с идеи, процеси и взаимовръзки в мюсюлманската теология и право. Анализът включва и някои от водещите дискусии за салафизма и близкоизточните изследвания и ислямознанието, като са привлечени свидетелства от арабо-мюсюлманските извори. Разгледани са ключови въпроси, свързани с типологията и класификацията на салафитското движение. Засяга се и въпросът за енигматичния и амбвивалентен характер на понятието "салафизъм", употребявано в един все още твърде противоречив и неопределен смисъл доколкото бива отнасяно както към някои модернистки настроени реформатори, развивали дейността си от края на ХIХ в. до трийсетте години на ХХ в., така и към подчертано различното съвременно салафитско движение, обхващащо широк спектър от индивиди и групи, включително политически формации като египетската партия Hyp и джихадистки групировки като "Ислямска държава". Част от теоретичната рамка засяга някои от предизвикателствата пред съвременната концептуализация на исляма, които имат пряко отношение и към разбирането на салафизма. 

1. Ислям. Мохамеданство. Сунити. Шиити 2. Теория - социална 
 297:316.347(045)
Ключови думи: 1. салафизъм 2. ислямска идеология 3. религиозни убеждения 4. социална теория 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3466

- 31 -

Сп Б 590

Загоров, Орлин Тихомиров.  Към нов цивилизационен модел / Орлин Тихомиров Загоров. // Сигурност, Х, 2018, N 2, с. 16-19. 

   Вярата и волята за цивилизация, в която хората са равни пред законите, обявяващи за престъпление, потисничеството и насилието, експлоатацията на човек от човека унижението на свободния дух. В нея общуването между хората и природата е очистено от белезите на хищничество и разрушителност, насилие и агресивност. Идеалът за една нова цивилизация може да бъде осъществен само ако духовен еквивалент на този обществен модел бъде възприета една нова философия. 

1. Цивилизация - история 2. Цивилизация. Култура. Прогрес - България 
 008(497.2)(045)
Ключови думи: 1. цивилизация 2. модели 3. идеи 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3511

- 32 -

Сп А 2036

Захова, София.  Оценка на ефективността на реализирани проекти за постигане на стратегически цели на центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства / София Захова. // Стратегии на образователната и научната политика, 26, 2017, N 1, с. 88-106. 

   Статията представя основните резултати от мониторинг на ефективността и реализираните проекти на конкурсна процедура на тема "Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата чрез съхраняване и развиване на културна идентичност на деца и ученици от етническите малцинства". Целта е да се оцени степента, в която реализираните проекти са съдействали за постигане стратегическите цели на центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. 

1. Малцинства - обучение - интегриране 
 376.6/.7(045)
Ключови думи: 1. мониторинг 2. толерантност 3. интеграция 4. обучение 5. етнически малцинства 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3561

- 33 -

Сп А 336

Иванчева, Людмила.  Основни фактори за трансформациите в ролята и социалните функции на науката в съвременното "Общество на знанието" / Людмила Иванчева. // Социологически проблеми, 49, 2017, N 1-2, с. 333-359. 

   Статията разглежда основните фактори на настъпилите трансформационни процеси в социалния контекст на съвременната наука. За целите на анализа е използвана собствена интерпретативна схема, в която системата на науката се представя като съставена от два основни компонента: когнитивен, представляващ корпуса на динамично развиващо се научно знание, и социален (научен социум). Допълнително са откроени и някои важни фактори от комплексен характер като ролята на новите технологии, глобализационните процеси и трансформациите в продуцирането на научно знание. Направен е изводът, че съвременните предизвикателства отреждат нова роля на науката, която следва да повиши своята отговорност и рефлексия по отношение на специфичните проблеми на днешното общество. 

1. Динамика на културата 2. Организация на науката и научноизследователската работа 
 316.73:001.89(045)
Ключови думи: 1. социална роля 2. научна политика 3. наука и общество 4. научен прогрес 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3444

- 34 -

Сп Б 590

Исаев, Галин.  България в Европейския съюз като пространство на свобода, сигурност и правосъдие / Галин Исаев. // Сигурност, Х, 2017, N 6, с. 32-36. 

   Съгласно Лисабонския договор "Съюзът предоставя на своите граждани пространство на свобода, сигурност и правосъдие без вътрешни граници" .България, наред с Румъния, е държава, член на Европейския съюз, която по преценка на Комисията е постигнала незадоволителни резултати във връзка с функционирането на съдебната система, както и противодействието и борбата с корупцията и организираната престъпност. В резултат на тази преценка България е включена специално в създаден механизъм за сътрудничество и проверка по отношение на посочените области. Основен фактор за гарантиране на свободата, сигурността и правосъдието в една страна е състоянието на нейната съдебна система. След приемането на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на второ четене стана очевидно, че квалифицираното мнозинство, необходимо за нейната промяна е плод на големи компромиси. 

1. България - съдебна система 2. Европейски съюз - право 
 347.9:(497.2:4-6)(045)  + 061.1 ЕС(045)
Ключови думи: 1. съдебна система - България 2. съдебна реформа 3. конституция на РБ 4. Европейски съюз 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3480

- 35 -

Сп А 336

Кескинова, Донка.  Клъстерният анализ в социологията / Донка Кескинова. // Социологически проблеми, 49, 2017, N 1-2, с. 378-393. 

   Клъстерният анализ се е утвърдил в много научни дисциплини. За съжаление това не може да се твърди за социологията както у нас, така и в чужбина. Според мен основната причина са недостатъчно изявените възможности и неразвитата с оглед на специфичните цели и данни методология и методика на приложение на клъстерния анализ в социологията. Статията има за цел да допринесе за преодоляване на първото ограничение, като осветли възможните приложения на анализа както от гледна точка на познавателната същност на резултата (продукта) от него, така и от гледна точка на ролята на този резултат за изучаване на социалните явления чрез съвместно използване на няколко многомерни статистически методи. С клъстерен анализ в социологията могат да бъдат изградени типологичен съставен индикатор и емпирична типология. 

1. Социология 2. Анализ - клъстерен 
 316:519.23
Ключови думи: 1. социология 2. клъстерен анализ 3. статистически методи 4. статистическа обработка 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3440

- 36 -

Сп Б 590

Лазаров, Крум.  Националната ни сигурност - илюзии и реалности / Крум Лазаров. // Сигурност, Х, 2017, N 9, с.12-13. 

   Учудваща е лекотата, с която се приемат решения и декларации, касаещи жизненоважния въпрос за националната ни сигурност. Това е сложен и многостранен въпрос, прекалено сериозен, за да бъде оставен да се решава от сегашния ни политически и управленски елит, особено когато неговите интереси се свеждат до четиригодишния им мандат. Националната сигурност на всяка държава е съставна част от националната доктрина на тази страна. Повечето уважаващи себе си страни имат национални доктрини. Това е теоретично обоснована система от официално приети в резултат на политически консенсус възгледи и положения, критерии и принципи за състоянието и перспективите за историческите стремежи идеали и цели на нацията. 

1. Национална сигурност 2. България - външна политика 
 327(497.2)(045)  + 355.02(497.2)(045)
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. външна политика - България 3. външна политика - Русия 4. политически морал 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3484

- 37 -

Сп А 336

Михайловска, Елена.  Културното различие днес / Елена Михайловска. // Социологически проблеми, 49, 2017, N 3-4, с. 25-32. 

   Статията обсъжда нарасналото значение на културните различия днес, както при конституирането на социалните реалности, така и още повече - при техните възприятия, преживявания, оценки, интерпретации. Приведени и анализирани са характерни примери от най-последно време на агресивни и даже терористични изяви на подобни различия. Те поставят нови и труди за формулиране въпроси около признати по-отдавна права на индивиди, групи и общности в европейските общества, включително и българското. 

1. Глобализация 2. Общество (в цялост) - обществото като система 3. Култура - социологични проблеми 
 316.32:316.7(045)
Ключови думи: 1. културни различия 2. групи и общности 3. ценности на културата и личността 4. права на човека 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3461

- 38 -

Сп Б 590

Начев, Йордан.  Прозорецът на Овертон - модел за прилагане на социалния тероризъм / Йордан Начев. // Сигурност, Х, 2017, N 5, 34-36. 

   Социалният тероризъм е форма на терор върху обществото, провеждана от политиката на официалните местни неформални групировки, собствената държава и международните структури. За последствията от "Прозорецът на Овертон" като вид социален тероризъм постепенно започва да се говори по различни поводи, но изследването му като разновидност на терористична дейност с разрушителни действия спрямо обществото и човечеството предстои. 

1. Терористични действия 2. Сигурност - обществена 
 323.28:316.48(045)
Ключови думи: 1. социален тероризъм 2. обществена сигурност 3. социални конфликти 4. обществени отношения 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3474

- 39 -

Сп А 2043

Николов, Симеон.  Новите стратегически заплахи за сигурността - тенденции, последствия и изводи / Симеон Николов. // Международни отношения, 47, 2018, N 2, с. 53-66. 

   Причината да говорим за стратегически заплахи днес е коренно променената среда за сигурност, а нейната сложност е в мултиполярността, довела до диверсифициране на заплахите. Няма как това да не се случи при протичащите процеси в света, разместване на геополитическите пластове, интереси и кризи, поставящи под въпрос един изчерпал се вече досегашен модел. 

1. Международна сигурност 
 327(497.2)(045)
Ключови думи: 1. сигурност 2. външна политика - България 3. тенденции на развитие 4. последствия 5. изводи 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3415

- 40 -

Сп А 2047

Петков, Мартин.  Новият подход в защитата на личните данни на физически лица и неговото отражение върху дейността на организациите и предприятията / Мартин Петков. // Български законник, 27, 2018, N 5, с. 88-105. 

   През май влезе в сила новият Общ регламент за защита на личните данни на Европейския парламент и на Съвета (ОЗРД). Общият регламент представлява база, върху която трябва да се изгради комплексна правна и методическа рамка за защита на личните данни в рамките на Европейския съюз. 

1. Европейски нормативи 
 341.171:342.9(045)
Ключови думи: 1. защита на личните данни 2. европейски директиви 3. закони 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3492

- 41 -

Сп Б 539

Петрова, Мария.  Правни аспекти на лекарското назначение и отговорност на специалистите по здравни грижи / Мария Петрова. // Здравни грижи, XV, 2017, N 3, с. 46-48. 

   Натовареното работно ежедневие, неуредиците в системата на здравеопазването ни и недостигът на човешки ресурси все по-често стават предпоставка за влошена комуникация между лекарите и професионалистите по здравни грижи (медицински сестри). Това може да доведе до сериозни пропуски в лечението, грешки и неблагоприятни резултати за пациента, както и проблеми за лекуващите го. 

1. Право 2. Медицина 
 340.1(045)
Ключови думи: 1. медицинско право 2. наредби 3. лекари 4. медицински сестри 5. комуникация 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3552

- 42 -

Сп А 336

Спасов, Орлин.  Трудната европеизация: Българските медии в контекста на ЕС / Орлин Спасов. // Социологически проблеми, 49, 2017, N 1-2, с. 165-185. 

   Статията проследява основни развития в българската медийна сфера след приемането на страната в ЕС през 2007 г. Откроени са взаимовръзките между няколко ключови процеса: криза на медийната икономика, упадък на свободата на медиите, нарастващи влияния върху медиите, включително и от страна на държавата, дефицит на качествено съдържание, възход на национализма и на езика на омраза в средствата за масова информация и в онлайн пространството. Високите очаквания за подобряване на медийната среда след 2007 г. не се оправдават. Анализирани са причините за това. Посочени са и някои алтернативни развития, имащи потенциала да насърчават промяна в журналистическата култура и в основните ценности. 

1. Социология на комуникацията. Социология на средствата за масови комуникации, за масова култура и п 
 316.77:07:061.1 ЕС(045)
Ключови думи: 1. социология на комуникацията 2. медийна комуникация 3. европеизация 4. българска журналистика 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3450

- 43 -

Сп Б 590

Стефанов, Нако.  Геополитически етюд : "Меката сила", "нежните/ цветните революции" и "Отворените общества" / Нако Стефанов. // Сигурност, Х, 2017, N 7-8, с. 14-17. 

   В рамките на цивилизованите конфликти и геополитическите битки, които започват да се водят още от Древността, винаги са съществували елементи на това, което по-късно ще бъде наречено "мека сила" и "нежни/цветни революции", както и средствата за тяхното осъществяване. Но в концептуален план като цялостни системни стратегии, поддържани от съответните оперативно-тактически програми и инструменти за придобиване на геополитическо превъзходство и установяване на геополитическа доминация те се формулират във втората половина на ХХ век. Като практическо приложение горните се реализират най-вече в края на ХХI век. 

1. Геополитика 2. Международна сигурност 
 323.27(045)  + 327(045)
Ключови думи: 1. геополитика 2. нежни революции 3. международни отношения 4. международна сигурност 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3482

- 44 -

Сп Б 590

Стойчев, Тихомир.  Черноморската зона и националната сигурност / Тихомир Стойчев. // Сигурност, Х, 2017, N 10, с. 26-33. 

   Люлка на древногръцката, римската, византийската и османската национални култури, ареал на основни световни религии, средоточие на исторически конфликти, Черно море и днес привлича внимание. 

1. Национална сигурност 2. Морски и въздушни операции - морска и въздушна война 
 355.02(045)
Ключови думи: 1. сигурност 2. Черно море 3. история 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3508

- 45 -

Сп А 336

Фотев, Георги.  Несигурността в постчовешкото общество / Георги Фотев. // Социологически проблеми, 49, 2017, N 3-4, с. 44-50. 

   Несигурността е универсална форма на човешко отнасяне (нагласа) към света, но тя е във всеки случай контекстуална или исторически определена. В началото на модерната епоха несигурността е тематизирана и проблематизирана. Човекът е в центъра на своя собствен жизнен свят. Основният въпрос е какъв може да стане човек, а не какъв е бил, какво може да стане обществото, а не какво е било и какво е. Фундаменталното допускане е, че хората и обществото могат да се справят с несигурността и да постигнат сигурност. Общественото развитие се смята за линейно. В късномодерната епоха се налага принципа на нелинейното обществено развитие. Мястото на човека се променя съществено в постчовешкото общество. Човеците са в съжителство и зависимости от не-човеците. Несигурността става фактически перманентна и сигурността не би могла да бъде финална цел. Новите условия на живот изискват нови решения на новите проблеми за човека и обществото. 

1. Личност и общество 2. Общество (в цялост) - обществото като система 
 316.6(045)  + 316.47(045)
Ключови думи: 1. постчовешко общество 2. общество и личност 3. обществено развитие 4. социални проблеми 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3465

- 46 -

Сп А 2043

Цеков, Иво.  Радикалният ислям като фактор в контекста на заплахата от международен тероризъм / Иво Цеков. // Международни отношения, 47, 2018, N 2, с. 73-84. 

   В съвременната дискусия за сигурността вече липсва яснотата от предходните времена. Заплахата не се мисли като враг с ясно разпознаваемо лице, а като хибридна, неясна опасност всяваща несигурност в обществото. 

1. Ислямски тероризъм 2. Сигурност - обществена 
 323.28:297(045)
Ключови думи: 1. международен тероризъм 2. радикален ислям 3. фактори 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3491

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 47 -

Сп А 1713

Tchipev, Plamen.  Modern firm theory and its print on corporate governance / Plamen Tchipev. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 5, с. 80-101. 

   Анализът започва с връзката между корпоративната политика и институционалната природа на фирмата. Във втората част се подчертават проблемите при дефинирането на фирмата в стандартната неокласическа икономика. Третата част набляга със специално внимание на критицизма при разходите за транзакции, който се дефинират като определящи. Четвъртата част описва противоречията с другите аксиоми от класическата и неокласическа икономика и утвърждаването на тезата, че фирмата не може да бъде разбирана по този начин, а разглеждана единствено през нейната институционална природа. 

1. Фирмено управление 2. Корпоративно управление 
 338.26:334.784(045)
Ключови думи: 1. фирмена теория 2. корпоративна политика 3. икономическа теория 4. изследване 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3360

- 48 -

Сп А 336

Ганев, Георги.  Членството в ЕС и икономиката на България / Георги Ганев. // Социологически проблеми, 49, 2017, N 1-2, с. 38-47. 

   Целта на настоящото изложение е да очертае една възможна изходна рамка на анализ на стопанските ефекти на членството на България в ЕС и да предложи първоначални наблюдения, които да информират този анализ. Анализът се съсредоточава върху вътрешната динамика на българските стопански показатели и тяхната връзка с членството в ЕС, като се основава на метода на аналитичния наратив. Предложеният начален анализ на ефектите от членството използва два фокуса - макроикономически и микроикономически, като се опитва да отрази значението не само на годините на членство, но и на предприсъединителния период. Оценката, както по отношение на развитието на повечето макроикономически показатели, така и по отношение на макроикономическите политики и на разнообразни микроикономически процеси, е несъмнено положителна. 

1. България и Европейския съюз 2. Икономика - България, икономическо развитие 
 338(497.2):061.1 ЕС(045)
Ключови думи: 1. България и Европейския съюз 2. икономика на България 3. българска икономика 4. макроикономика 5. микроикономика 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3456

- 49 -

Сп А 1713

Жекова, Станка.  Връзка между образованието на икономически активните лица в Р. България и позициите им на пазара на труда в условия на икономическа нестабилност / Станка Жекова, Добрина Димова. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 3, с. 178-198. 

   Анализирана е степента на влияние на образователно равнище върху шанса за заетост, за дългосрочна безработица и за самостоятелна заетост, в условията както на стабилен, така и на дестабилизиран по време на икономическата криза трудов пазар. Идеята е да се намерят емпирични доказателства за променящата се роля на образованието при променени параметри на икономическата среда, в която функционира този пазар. 

1. Образование - България 2. Пазар на труда - теория 
 37.014.54(045)
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. образование 3. икономическа динамика 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3363

- 50 -

Сп А 129

Иванов, Божидар.  Ценова интеграция на пазара на пшеница и царевица във Франция и България / Божидар Иванов, Емилия Соколова. // Икономическа мисъл, 63, 2018, N 2, с. 20-35. 

   Изследвана е ценовата интеграция на френските и българските пазари на пшеница и царевица и е определена степента и скоростта на ценовата обвързаност и особеностите на ценовото поведение. Основните методи, които са приложени, се базират на контеграционен анализ. Използваните данни са от Европейската комисия и Националния статистически институт. 

1. Ценова политика 2. Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 
 338(045)
Ключови думи: 1. пшеница 2. царевица 3. пазар 4. цени 5. България 6. Франция 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3372

- 51 -

Сп Б 566

Йотов, Стефан.  Висшето образование и бизнесът в България : Тесни специалисти или личности с широкопрофилна подготовка / Стефан Йотов. // Право & бизнес & данъци, 2017, N 10, с. 5-8. 

   Един университет не бива да произвежда продукт, характерен за професионалните гимназии (бившите техникуми), които създават изпълнителски кадри със средно образование. Основната мисия на висшите училища е да формират личности с богата обща култура, които освен първоначално професионално профилиране притежават потенциал за разнообразна трудова реализация през дълъг период от време. 

1. Висше образование - България 
 378(497.2)(045)  + 331.5(497.2)(045)
Ключови думи: 1. висше образование 2. професионално-квалификационна политика 3. специалисти 4. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3353

- 52 -

Сп Б 566

Йотов, Стефан.  Ролята на услугите в ръста на икономиката : Защо икономическият растеж в България си остава сравнително нисък? / Стефан Йотов. // Право & бизнес & данъци, 2017, N 11, с. 5-8. 

   Услугата представлява поредица от последователно извършвани дейности, тя е процес, изпълнение. Всички дефиниции на понятието "услуга" показват че нематериалността (неосезаемостта) е тази черта, която определя даден продукт като услуга. 

   Ч. 1

1. Услуги. Сфера на услугите 
 338.46(497.2)(045)
Ключови думи: 1. услуги 2. качество на услугите 3. икономически растеж 4. производителност 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3355

- 53 -

Сп Б 566

Йотов, Стефан.  Ролята на услугите в ръста на икономиката : Защо растат заплатите, без да расте производителността? / Стефан Йотов. // Право & бизнес & данъци, 2017, N 12, с. 5-8. 

   Според редица експерти повечето видове услуги страдат от т. нар. "болест на Баумол" (известна и като "болест на разходите"). Това е икономическо заболяване, описано през 1966 г. от икономиста Уилиям Баумол (1922-2017), в партньорство с Уилиям Боуен. Неговата теория се отнася за връзката между заплатите в капиталоемките и трудоемките отрасли. 

   Ч. 2

1. Услуги. Сфера на услугите 
 338.46(497.2)(045)
Ключови думи: 1. услуги 2. качество на услугите 3. заплащане на труда 4. разходи 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3356

- 54 -

Сп А 213

Климковски, Цезари.  Relations between prices, subsideis and income in various economic size farms : Зависимости между цени, субсидии доход при различните по икономически размер ферми / Цезари Климковски. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 62, 2017, N 4, с. 66-75. 

   Селското стопанство се счита за рисков бизнес. Всред многото видове риск, които създават несигурност за фермата, ценовият риск е най-значителен. Целта на доклада е да се отговори на въпроса до каква степен цените на земеделските стоки влияят на фермерския доход. Използвайки данни от ОЗСИ за избрани страни-членки на ЕС относно фермерския доход, авторът прави извод, че съществува корелация между цените на ключови земеделски стоки и фермерския доход. Въпреки това има значителни разлики при различните страни-членки, в зависимост от различните типове производство и от икономическия размер на фермите. Доказано е също, че корелацията доход-цена е по-висока за по-големите ферми. 

1. Печалба. Норма на печалбата. Възвръщаемост на капиталните вложения. Принадена стойност 2. Селско стопанство - европейски страни 
 338.314(045)
Ключови думи: 1. ценови риск 2. фермерски доход 3. селско стопанство 4. Европейски съюз 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3340

- 55 -

Сп Б 329

Котева, Нина.  Икономическа ефективност на земеделските стопанства в планинските и полупланинските райони / Нина Котева. // Земеделие плюс, 2018, N 1-2 (280), с. 41-48. 

   Целта на изследването е въз основа на сравнителен анализ да се очертаят тенденциите и направи оценка на икономическата ефективност на земеделските стопанства в планинските и полупланинските райони. 

1. Земеделски стопанства 2. Икономика 
 631.152.3(045)
Ключови думи: 1. земеделски стопанства 2. икономика 3. ефективност 4. планински райони 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3342

- 56 -

Сп Б 389

Малчев, Георги.  Маркетинг в ерата на защитените данни / Георги Малчев. // Мениджър, 2018, N 5, с. 48-49. 

   Влизането в сила на регламента за защита на личните данни на гражданите на ЕС (GDPR) от 25 май тази година със сигурност ще промени мащабно маркетинга в интернет. Заради новите правила за искане на съгласие при ползване на чувствителна информация ще се промени поведението както на потребителите, така и на бизнеса. 

1. Маркетинг 2. Защита на информацията 
 681.324.07(045)
Ключови думи: 1. маркетинг 2. фирмена осигуреност 3. защита 4. лични данни 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3505

- 57 -

Сп Б 434

ОСП да остане конкурентноспособна, устойчива и адекватно финансирана . // Агробизнесът, 16, 2018, N 3, с. 8-9. 

   Бъдещето на общата селскостопанска политика беше в основата на първия за годината Съвета на ЕС по земеделие и рибарство. Българското председателство повдигна конкретни въпроси относно това как може да се осигури непрекъсната и нарастваща добавена стойност на ОСП и до каква степен може да бъде повишена субсидираността за отделните инструменти на политиката, така че да се запази общия характер на ОСП, а на държавите членки да се осигури повече гъвкавост. 

1. Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 2. Политика 3. Европейски съюз - аграрна политика 
 631.155(045)
Ключови думи: 1. финансиране 2. политика 3. селско стопанство 4. Европейски съюз - аграрна политика 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3428

- 58 -

Сп Б 590

Сачев, Евгений Иванов.  Актуални проблеми на икономическата сигурност / Евгений Иванов Сачев. // Сигурност, Х, 2018, N 1, с. 18-23. 

   Проблемът за осигуряването на жизненоважните интереси на всяко общество, държава и нация изискват разрешаване на въпроса за съотношението на интересите на различните сфери на живот, като се постигат максимално хармонично взаимоотношение. Определянето на приоритетността на тези интереси по отношение на едни спрямо други, както и преразпределението на ресурсните богатства чрез постигането на социална справедливост на солидарност и достоен и сигурен живот - тези обстоятелства стоят в основата на устойчивото развитие на системата на сигурност. 

1. Държавна сигурност - България 2. Икономика 
 355.02(045)
Ключови думи: 1. икономическа сигурност 2. проблеми 3. развитие 4. България 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3509

- 59 -

Сп А 129

Танчев, Стоян.  Еврофондовете и икономическият растеж в България / Стоян Танчев, Мариан Терзиев. // Икономическа мисъл, 63, 2018, N 1, с. 72-83. 

   Анализирани са финансовите средства, постъпващи по линия на Структурните и Кохезионния фонд на България, представени като разходна дейност от бюджета на ЕС, и връзката с икономическия растеж. Използвани са тримесечни статистически данни, обхващащи периода 2008-2014г., и са включени 28 наблюдения. За изчисление на коефициентите и интерпретация на резултатите е приложена стандартна линейна регресия под формата на метод на най-малките квадрати. 

1. Икономически растеж 2. Европейски съюз - регионално развитие 
 330.35(045)
Ключови думи: 1. еврофондове 2. икономически растеж 3. кохезионна политика 4. структурна политика 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3368

- 60 -

Сп А 1713

Хюсеинов, Баки.  Социално-демографски характеристики на етническите групи в България / Баки Хюсеинов. // Икономически изследвания, XXVI, 2017, N 4, с. 73-90. 

   Обоснована е необходимостта и значимостта от изследването на социално-демографските характеристики на етническите групи в България. Определени са измененията в социално-демографските структури на турската и ромската етнически групи, възприети като обект на изследването. 

1. Култура - България - на етническите общности 2. Демография, социална 
 314(045)
Ключови думи: 1. демография 2. изследване 3. роми 4. турско малцинство 5. характеристики 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3361

- 61 -

Сп А 129

Якова, Мартина.  Анализ на данъчните системи на страните от ЕС / Мартина Якова. // Икономическа мисъл, 63, 2018, N 3, с. 93-112. 

   Анализирани са типовете данъчни системи на страните от ЕС и влиянието им върху икономическия растеж. Проследени са различията, както и тенденциите в трите вида системи - подходна, потребителска, хибридна. Изследването се базира върху опита на всичките 28 страни членки и обхваща времевия период 1999-2015. За емпиричния анализ е използван линеен регресионен модел под формата МНМК, въз основата на който са изведени зависимостите при различните данъчни системи. 

1. Данъчна система - Европейски съюз 
 351.72:336.21/.26(045)
Ключови думи: 1. данъчна система 2. европейски страни 3. преки данъци 4. косвени данъци 5. данъчна структура 6. икономически растеж 7. бюджетни разходи 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3442

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.

- 62 -

А 2191

Станчева, Атанаска.  Устойчиво земеделие - глобални идеи и локалното им приложение в България. Тенденции и нагласи / Атанаска Станчева. // Български фолклор, 2017, N 2, с. 247-275. 

   Целта на статията е да покаже как и доколко глобалните идеи за устойчиво развитие и използване на природни ресурси се разбират и прилагат в България, като разглежда и извежда спецификите на две паралелно протичащи и взаимопреплитащи се тенденции, които са насочени към постигането на устойчиво земеделие. 

1. Земеделие - организация и управление 2. България 
 631.46:504(045)
Ключови думи: 1. биологично земеделие 2. храни 3. независимост 4. ценности 5. културна идентичност 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3488

- 63 -

Сп А 553

Чолева- Димитрова, Анна.  Народопсихологията, отразена в родовите имена на българите / Анна Чолева-Димитрова. // Български език, LXIV, 2017, N 4, с. 9-33. 

   Съвременната българска антропонимна система включва лични, бащини и фамилни имена. Родовите имена остават малко встрани не само то установената трикомпонентна система, но и извън изследователския интерес. Може би ръководени изключително от прагматични съображения, ономастите избягват проучването на този вид антропоними. 

1. Български език - имена 2. Български език - изучаване 
 808.67-313(045)
Ключови думи: 1. фамилни имена 2. национална психология 3. антропонимия 4. история 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.  
  

Сист. No: 3336

Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

- 64 -

 

NIkolov, Rossen.  On geormetric characteristic of banach spaces with modulus of convexity of power type 2 / Rossen NIkolov. // Comptes rendus, 2017, с. 1189-1194. 

   В статията се разглежда Банахово пространство от тип 2 модулна изпъкналост. Този клас геометрични характеристики измерващи близки до двуизмерните и евклидовите подпространства са показани в статията. 

1. Геометрия - задачи 
 514(045)
Ключови думи: 1. Банах-Мазур 2. евклидово пространство 3. модулна изпъкналост 4. банахови пространства 
Тематични рубрики: 1. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 3345

- 65 -

Сп А 377

Георгиева-Цанева, Галя.  Дискретен уейвлет анализ на вариабилността на сърдечната честота / Галя Георгиева-Цанева. // Автоматика и информатика, 2016, N 1, с. 38-44. 

   Изследванията на вариабилността на сърдечната честота (ВСЧ) в клинични условия се извършват върху кратковременни кардиологични данни (с продължителност до 5 минути), записвани със електрокардиографи и върху дълговременни данни (до 72 часа), записвани с холтерни устройства. Уейвлейт трансформациите са добър избор за изследване на нестандартните и нелинейни по природа кардиологични сигнали. Те декомпозират стойностите на сигнала на различни честотни нива, запазвайки времевата им локализация. Основна задача при уейвлет анализа е избирането на подходяща анализираща функция (mother wavelet) за извършването на добра декомпозиция на данните чрез апроксимиращи и детайлни коефициенти. 

1. Уейвлет анализ 2. Сърдечни болести 
 519.72:519.688(045)  + 616.12-008(045)
Ключови думи: 1. уейвлет анализ 2. вариабилност на сърдечната честота 3. сърдечен ритъм 4. сърдечна недостатъчност 
Тематични рубрики: 1. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3543

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 66 -

Сп Б 341

Гравитачна филтрация на отпадъчни води . // Инженеринг ревю, 2017, N 9, с. 60-62. 

   Пречистването на водите е процес на отстраняване на нежелателните примеси, целящ да осигури води, отговарящи на нормативните изисквания за качество. Изграждането на системи за пречистване на водите гарантира, че от тях ще бъдат премахнати веществата и елементите, които могат да предизвикат неблагоприятно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Традиционните пречиствателни станции обикновено използват процеси като разбъркване, флокулация, утаяване, филтрация и дезинфекция, а в зависимост от качеството на водата един или повече етапи могат да бъдат пропуснати. 

1. Пречистване на водата 
 628.16(045)
Ключови думи: 1. гравитачна филтрация 2. пречистване 3. вода 4. филтрация 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 3365

- 67 -

Сп Б 324

Динев, Николай.  Оптимизиране и прилагане на екологичен мониторинг при замърсени с тежки метали почви : Optimtzation and implementation of ecologocal monitoring of soils contaminated withh heavy metals / Николай Динев, Виктория Нечева. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 51, 2017, N 2, с. 21-29. 

   Национална мрежа за оценка на тежкометалното натоварване на почвите има като приоритет избора, разпознаването и прилагането на качествени и репрезентативни индикатори и количествени стойности на критериите. Най-често коментираните такива са свързани с почвените особености и ранни рецептори на въздействието на замърсителите. Разгледани са нови и по-слабо инвазивни фактори за оценка на риска - биологична достъпност на замърсителите, микробиологичните промени, възможността за ползване на почвени животни като индикатори. Представени са примери (стоманодобив - Кремиковци и оловно-цинков завод - Пловдив/Куклен) за приложението на системния подход при оценка на замърсяването и планирането на подходящата система на земеоползване с фиторемедиационен или фитостабилизационен план. Натрупаните чрез подобни експерименти знания могат да се ползват за приложение в стройна система за ремедиация на замърсените земи. 

   Резюме на англ. език

1. Екологичен мониторинг 2. Почва - мониторинг 3. Почва - замърсяване 
 504.53:546.3(045)  + 504.06(045)
Ключови думи: 1. екологичен мониторинг 2. опазване на почвата 3. тежки метали 4. фиторемедиация 5. ремедиация 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3350

- 68 -

Сп Б 324

Динев, Николай.  Оптимизиране и прилагане на екологичен мониторинг при замърсени с тежки метали / Николай Динев, Виктория Нечева, Люба Димова. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 51, 2017, N 2, с. 21-29. 

   Националната мрежа за оценка на тежкометалното натоварване на почвите има като приоритет избора, разпознаването и прилагането на качествени и репрезентативни индикатори и количествени стойности на критериите. Най-често коментираните такива са свързани с почвените особености и ранни рецептори на въздействието на замърсителите. Разгледани са нови и по-слабо инвазивни фактори за оценка на риска - биологична достъпност на замърсителите, микробиологични промени, възможността за ползване на почвени животни като индикатори. 

1. Почва - замърсяване 2. Почва - мониторинг 
 631.4(045)
Ключови думи: 1. екологичен мониторинг 2. почви 3. индикатори 4. фитореадиация 5. последователна екстракция 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3536

- 69 -

Б 482

Младенов, Методи.  Извличане на тежки метали от замърсени почви при използване на гъба кладница (pleurotus ostreatus) / Методи Младенов, Спаска Янева, Десислава Колчакова. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 2017, N 4, с. 34-39. 

   Тежките метали предизвикват едно от най-опасните замърсявания на почвите, тъй като се сорбират здраво в почвения поглъщателен комплекс и не се изнасят от коренообитаемия слой, където в големи количества са токсични за много растения. Очистването на замърсените почви от тежки метали без въздействие върху почвеното плодородие е едно от най-големите предизвикателства пред съвременната наука. Като най-перспективен подход в това отношение през последните години се очертава биоремедиацията, при която се използват бактерии, растения и гъби за извличане на замърсителите от околната среда или за намаляване на тяхната токсичност. 

1. Биоремедиация на почви 
 631.45(045)
Ключови думи: 1. биоремедиация на почви 2. гъба кладница 3. тежки метали 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3335

- 70 -

Сп Б 569

Управление на зелени и хранителни отпадъци . // Екология & инфраструктура, 2018, N 2, с. 19-22. 

   Биоразградимите отпадъци от паркове, градини и хранителните и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, сектора на кетъринга и търговията се класифицират като биоотпадъци. Най-значимата заплаха за околната среда, свързана с този вид отпадъци, е генерираното им в депата. Очаква се този проблем да бъде ограничен в голяма степен на територията на държавите членки на ЕС с изпълнение на задължението по Директива 1999/31/ЕО за намаляване на биоотпадъци до 35% от нивата от 1995г. 

1. Битови отпадъци 2. Биопродукти - разграждане 
 67.08 *(045)
Ключови думи: 1. биоразграждане 2. компостиране 3. директиви 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3435

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 71 -

A 208

Correlation between scoliosis deformity type and trunk symmetry before and after schroth physiotherapeutic exercises  / Borislav Chongov и др.. // Comptes rendus, 70, 2017, N 10, с. 1455-1462. 

   Вариантите на деформациите при сколиозата с в широк спектър. Те варират в зависимост от типа и степента на сериозност. В статията се набляга на ефективността в обучението в корективните упражнения. Целта е да се следва динамиката на преден и заден индекс на симетрия, в зависимост от типа на сколиозната деформация, спрямо класификацията на Риго. 

1. Гръбначен стълб - болести - лечение 
 616-007.2(045)
Ключови думи: 1. сколиоза 2. лечение 3. деформации 4. упражнения 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3354

- 72 -

Б 62

Tomov, Viktor.  Modern advances in energy based electrosurgical devices / Viktor Tomov, Serfim Tabakov. // Електротехника и електроника, 52, 2017, N 7-8, с. 10-13. 

   Съвременните електрохирургически апарати включват различни схемни и програмни решения, които дават възможност за управление на ефекта от радио-честотна енергия, подадена към третирана тъкан на пациента. Целта е, осъществяване на по-слабо топлинно натоварване към третирана тъкан на пациента. 

   Резюме на бълг. език

1. Медицина - хирургия 2. Електроника - приложна 
 615.478(045)
Ключови думи: 1. електрохирургия 2. инструменти 3. съвременни достижения 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3432

- 73 -

Сп Б 539

Аспарухова, П.  Културни ценности и жизнена философия на болните в процес на боледуване / П. Аспарухова, Галя Янкова, Е. Владимирова. // Здравни грижи, XVI, 2017, N 4, с. 28-31. 

   Статията полемизира културните фактори и жизнена философия като ключови за диагностиката, лечението и здравните грижи. Обръща се внимание на различията между хората, на уникалния начин на живот и нужди на всеки, както и на специфичната изява на болестта при всеки индивид. Целта на разработката е да се анализира опитността на пациента в процеса на боледуване, свързана с неговите нагласи и стабилизирани модели на отношение към болестите, както и формиране на стратегии за справяне с тях. 

1. Грижи за болния. Хигиена на болния 2. Пациенти - грижи 
 616-083(045)
Ключови думи: 1. пациенти 2. културни фактори 3. жизнена философия 4. здравни грижи 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3341

- 74 -

А 79

Банова, Биляна.  Приложение на специален триколесен велосипед в кинезитерапията при деца с церебрална парализа / Биляна Банова, Людмила Червенкова. // Спорт и наука, 2017, N 5, с. 113-125. 

   Целта на настоящото изследване е да се установи ефектът от заниманията със специален триколесен велосипед върху функцията на долните крайници на деца с церебрална парализа и сходни състояния. 

1. Медицина - нервна система - парези 2. Кинезитерапия 
 615.8(045)
Ключови думи: 1. церебрална парализа 2. кинезитерапия 3. велосипед 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3519

- 75 -

Сп Б 539

Бойчева, Ц.  Етиологична структура на уроинфекциите при деца / Ц. Бойчева. // Здравни грижи, XV, 2017, N 4, с. 38-40. 

   В детска възраст инфекциите на пикочните пътища са на второ място по честота след тези на горните и долните дихателни пътища. Целта на изследването е да се направи ретроспекция на етиологичната структура на уроинфекциите при деца. 

1. Урология. Болести на пикочо-половата система 
 616.6(045)
Ключови думи: 1. уроинфекции 2. етиология 3. структура 4. деца 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3554

- 76 -

Сп Б 536

Веселинова, Т.  Нагласи и отговорност на акушерките за въвеждане на съвременни методи за пренатални грижи в женска консултация : The midwives attitudes and preparedness for introduction of modern methods of prenatal care in female consultation / Т. Веселинова, И. Соколова, М. Станоева. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, L, 2018, N 1, с. 9-15. 

   Традиционната работа на акушерката е женската и детската консултация са доказали в годините своята значима роля за женското и детското здраве. В развитите държави с най-добри показатели на майчина и детска смъртност именно акушерките са основните медицински специалисти, които се грижат за здравите жени и бебета. Акушерските грижи са не само ефективни, но и значително по-евтини от висококвалифицирания лекарски труд. В настоящото проучване е анализирано мнението на акушерките относно съществуващия модел на пренатална консултация у нас и нагласите им за промяна. Проучването е проведено чрез анонимна анкета на 135 акушерки, работещи в болничната и извънболничната помощ от цялата страна, избрани на случаен принцип за периода септември-декември 2017 г. 

   Резюме на англ. език

1. Хигиена на бременността. Консултации за бременност 
 618.2-083(045)
Ключови думи: 1. бременност 2. пренатални грижи 3. патология на бременността 4. акушерски грижи 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3469

- 77 -

Сп Б 539

Владимирова, Е.  Изследване проблемите на пациенти със захарен диабет на инсулинолечение и качеството им на живот / Е. Владимирова, Галя Янкова, П. Аспарухова. // Здравни грижи, XV, 2018, N 1, с. 21-27. 

   Качеството на живот на пациентите с диабет на инсулинолечение изисква поддържане на добро здраве и решаване непрекъснато на различни проблеми от ежедневието им. Проблемите на пациентите със захарен диабет са много и голяма част от тях са от социален тип - техните доходи, възможности за отдих, развлечения и др. 

   Резюме на англ. език

1. Болести на панкреаса 2. Проблемни ситуации - решения 
 616.37/.38(045)
Ключови думи: 1. диабет 2. инсулинолечение 3. качество на живот 4. проблеми 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3495

- 78 -

Сп Б 536

Въвеждане на модел за инжекционна техника в процеса на обучение  : Introduction of a model for injection technique in the training process / Г. Чанева и др.. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, XLХI, 2017, N 2, с. 28-31. 

   За да се повиши качеството на обучението и да се постигнат по-добри резултати при развиването на практическите умения на медицинските сестри и акушерките, се търсят нови методи и средства, чрез които да се подобрят съществуващите традиционни модели. Целта на проучването е да се определят основните елементи на модел за инжекционна техника, който да бъде включен при практическото обучение на студентите от специалност "Медицинска сестра" и "Акушерка" с цел повишаване на ефективността при изграждане на манипулативни умения у студентите. Практическото обучение на студентите по сестрински и акушерски грижи, което включва темите за усвояване на манипулативните умения, е необходимо да бъде осъвременено с използването на електронни системи и платформи. 

   Резюме на англ. език

1. Медицински специалисти 2. Професионални умения 
 614.23/.26:378.961(045)
Ключови думи: 1. медицински работници 2. медицинско образование 3. професионални умения 4. инжекционна техника 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3429

- 79 -

Сп Б 536

Генадиев, Цв.  Дейности и отговорности на медицинската сестра при пациенти за биопсия на простатата : Activity and responsibilities of the nurse in patients for prostate biopsy / Цв. Генадиев. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, L, 2018, N 1, с. 31-33. 

   Биопсията на простатната жлеза е основен доказателствен метод при пациенти със съмнение за карцином на простатата. В настоящата публикация се разглеждат сестринските грижи за пациента на различните етапи от извършването на простатната биопсия и се анализира ролята на медицинската сестра. Проучена е ролята на медицинската сестра в приемен кабинет, стационар и операционна зала за последните 100 случая на трансректална пункционална биопсия на простатата, извършени във Вита Простата Център, Болница Вита, София и Болница Уни Хоспитал, Панагюрище. Медицинската сестра има роля и отговорност на всички етапи от протокола на пациента за биопсия на простатната жлеза. 

   Резюме на англ. език

1. Болести на мъжките полови органи 2. Медицински сестри 3. Медицинско обслужване 
 616.64/.68(045)  + 614.23/.26(045)
Ключови думи: 1. болести на мъжките полови органи 2. биопсия 3. медицински сестри 4. медицински грижи 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3471

- 80 -

Сп А 377

Георгиева-Цанева, Галя.  Дискретен уейвлет анализ на вариабилността на сърдечната честота / Галя Георгиева-Цанева. // Автоматика и информатика, 2016, N 1, с. 38-44. 

   Изследванията на вариабилността на сърдечната честота (ВСЧ) в клинични условия се извършват върху кратковременни кардиологични данни (с продължителност до 5 минути), записвани със електрокардиографи и върху дълговременни данни (до 72 часа), записвани с холтерни устройства. Уейвлейт трансформациите са добър избор за изследване на нестандартните и нелинейни по природа кардиологични сигнали. Те декомпозират стойностите на сигнала на различни честотни нива, запазвайки времевата им локализация. Основна задача при уейвлет анализа е избирането на подходяща анализираща функция (mother wavelet) за извършването на добра декомпозиция на данните чрез апроксимиращи и детайлни коефициенти. 

1. Уейвлет анализ 2. Сърдечни болести 
 519.72:519.688(045)  + 616.12-008(045)
Ключови думи: 1. уейвлет анализ 2. вариабилност на сърдечната честота 3. сърдечен ритъм 4. сърдечна недостатъчност 
Тематични рубрики: 1. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3543

- 81 -

Сп Б 543

Груева-Панчева, Таня.  Проприоцептивна тренировка в минимално-протектова фаза на възстановяване след реконструкция на предна кръстна връзка - преход към спортна насоченост / Таня Груева-Панчева. // Медицина и спорт, XIV, 2018, N 1-2, с. 20-25. 

   Целта на този доклад е да представи проприоцептивната тренировка и нейната прогресия от минимално-протективна към спортно-ориентирана фаза при пациенти след реконструкция на предна кръстна връзка. 

1. Спортна медицина 
 61:796(045)
Ключови думи: 1. проприоцепция 2. постурално равносвесие 3. предна кръстна връзка 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3476

- 82 -

Сп Б 539

Дилова, П.  Достъпът до акушерка - гаранция за качеството на грижите в следродилния период / П. Дилова, С. Александрова-Янкуловска. // Здравни грижи, XV, 2017, N 1, с. 9-15. 

   Изучването на потребностите и удовлетвореността на жените по време на бременността, раждането и следродилния период има решаващо значение за повишаване на качеството на акушерските грижи. Целта на настоящото изследване е да се установят потребностите от достъп до акушерки и очакванията към нея по време на следродилния период. 

1. Акушерство 
 618.2/.7(045)
Ключови думи: 1. акушерство 2. очаквания 3. достъп 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3548

- 83 -

Сп Б 521

Димитрова, Милена.  Психологически аспекти при онкоболни пациенти / Милена Димитрова. // Психология журнал, XV, 2017, N 157, с. 10-13. 

   Да чуеш новината, че имаш туморно заболяване е съпътстващо с много отрицателни емоции - стрес, страх, притеснение, обвинение в силно самосъжаление. Рядко в нашата здравна система, можем да срещнем лекарски представители, които да помислят за психичното състояние на пациента, в моментите като установяване на диагнозата, през пътя на лечение и евентуалната подкрепа като хуманно човешко създание. 

1. Психотерапия 2. Онкоболни пациенти 
 615.851(045)  + 616-006(045)
Ключови думи: 1. психотерапия - методи 2. онкоболни пациенти 3. емоционални разстройства 4. психоаналитична терапия 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3370

- 84 -

Сп Б 536

Добрилова, П.  Специфични особености на работата на медицинската сестра в първичната медицинска помощ : The features of the nurse work in the primary medical care / П. Добрилова, К. Стефанова. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, L, 2018, N 1, с. 39-41. 

   Характеристиките на първичната медицинска помощ налагат в нея да се реализира дейност от подготвени специалисти. Освен общопрактикуващите лекари, с особено значима в роля в тази система са медицинските сестри, на които са поверени редица отговорности. Здравните потребности на населението постоянно нарастват, което обуславя необходимостта фигурата на медицинската сестра да отговори адекватно на тези условия, в които константна величина е само грижата за здравето, а всички останали елементи се свързват с динамични движения. За да осъществява своята дейност и да изпълнява мисията си, пред медицинската сестра в първичната медицинска помощ стоят като основни цели опазването и подобряването на здравето в общността, като фокусът на отделните действия се съсредоточава върху промоция на здравето и профилактика на болестите. Целта на настоящото проучване е да се определи ролята на медицинската сестра в първичната медицинска помощ и необходимостта от специфичните и дейности за решаване на здравните проблеми на пациента, семейството и общността. 

   Резюме на англ. език

1. Медицински сестри 2. Медицинско обслужване 3. Първична медицинска помощ 
 614.23/.26(045)
Ключови думи: 1. медицински сестри 2. медицински и здравни специалисти 3. медицински грижи 4. първична медицинска помощ 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3470

- 85 -

Сп Б 394

Дуракова, Албена Георгиева.  Биологична активност на гроздови семки : Bioactive compounds of grape seeds / Албена Георгиева Дуракова, Аделина Лазарова Богоева. // Хранително-вкусова промишленост, 2017, с. 36-38. 

   Гроздовите семки след алкохолна ферментация при винопроизводството са богати на биологично активни вещества. Редица международни проучвания доказват благоприятния ефект върху човешкото здраве при редовна консумация на продукти, съдържащи гроздови семки. Ежедневната употреба може да се разгледа като преждевременна превенция срещу заболявания като рак, атеросклероза, висок холестерол, коронарна болест на сърцето и др. Брашното от гроздови семки е с висока антиоксидантна стойност, което е предпоставка за влагането му в широка гама хранителни продукти като обогатител. В статията е направен преглед върху научни източници потвърждаващи ползите и биологичната активност на гроздовите семки, брашното от гроздови семки и пълномаслени флейки от гроздови семки. 

   Резюме на англ. език

1. Грозде 2. Гроздови семки 3. Храни - състав 
 634.8:613.2(045)
Ключови думи: 1. биологична активност 2. грозде 3. гроздови семки 4. здравословни храни 5. здравословно състояние 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3485

- 86 -

Б 535

Зайцева, Т. Н.  Сколиоз у детей: Новые подходы к лечению и ребилитации / Т. Н. Зайцева, А. Г. Куликов, О. В. Ярустовская. // Вопросы курортологии физиотерапии и лечебной физической культуры, 2017, N 4, с. 43-47. 

   Сколиозата е разпространено заболяване на опорно-двигателния апарат при децата. Целта е да се даде научно обоснование на използването на нискочестотно електрично поле в комплексното лечение на сколиоза I и II степен у децата . 

   Резюме на англ. език

1. Болести на опорно-двигателния апарат 2. Детски болести 
 616.7(045)
Ключови думи: 1. сколиоза 2. нискочестотно електрично поле 3. лечение 4. приложение 5. резултати от изследване 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3467

- 87 -

Сп Б 542

Илиева, Е.  Нови технологии в рехабилитацията / Е. Илиева. // Физикална медицина, рехабилитация, здраве, ХVI, 2017, N 1, с. 3-13. 

   През последните години интересът към въвеждане на роботизирана терапия и други нови технологични решения за подобряване на ефекта от рехабилитацията. Първоначално те са използвани главно в неврорехабилитацията, но все повече се разширява сферата им на приложение. 

   Резюме на англ. език

1. Кинезитерапия 2. Технологично развитие 
 615.825(045)
Ключови думи: 1. технологии 2. кинезитерапия 3. физиотерапия 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3526

- 88 -

Сп А 19

Иновации в здравеопазването и лабораторната медицина  / Илия Ценев и др.. // Машиностроене и електротехника, 67, 2018, N 2, с. 35-41. 

   Здравните организации се стремят към усвояване и внедряване на иновативни подходи, които да им позволят да контролират разходите за здравеопазване, да подобрят недостига на работна ръка, да отговорят на нарастващите нужди на застаряващото население и още повече, да отговорят на информираната и взискателна потребителска база за повишаване на качеството на лечението и здравната грижа. 

   Част 1

1. Здравеопазване 2. Управление 
 614(045)
Ключови думи: 1. иновация 2. лабораторна медицина 3. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3418

- 89 -

Сп А 19

Как акредитираните лаборатории ефективно и ефикасно да направят своя преход от ISO/IEC 17025:2005 към ISO/IEC 17025:2017  / Илия Ценев и др.. // Машиностроене и електротехника, 67, 2018, N 1, с. 35-41. 

   Пoказани са теоретичните страни на понятията "ефективност" и "ефикасност", отнесени към съществуващите признаци на акредитираните лаборатории. 

1. Лабораторни изследвания и експерименти 2. Стандарти 
 615.46/.47(045)
Ключови думи: 1. ефикасност 2. ефективност 3. медицински лаборатории 4. процесен подход 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3419

- 90 -

Сп Б 543

Кинов, Пламен.  Застаряващият атлет, какво не знаем? / Пламен Кинов. // Медицина и спорт, XIV, 2018, N 1-2, с. 18-19. 

   С напредване на възрастта физическите възможности на организма намаляват . Това отразява както намалени върхови постижения, така и намалена издръжливост. От друга страна възможността за травми се увеличава. За да може и след 35-годишна възраст да се постигат високи резултати и да не се допускат травми, е необходима преценка на физическите възможности на спортиста, поставяне на реалистични цели и редовни занимания със спорт. 

1. Спортна медицина 
 61:796(045)
Ключови думи: 1. застаряващ атлет 2. спорт 3. диагностика 4. възможности 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3475

- 91 -

Сп Б 539

Колева, Г.  Храненето като фактор от стила на живот при пациенти с артериална хипертония / Г. Колева. // Здравни грижи, XV, 2018, N 1, с. 16-20. 

   Модификациите в начина на живот са важен момент при антихипертензивната терапия. С диета, в която преобладават плодове, зеленчуци и нискомаслени млечни продукти, може едновременно да се намали риска от развитие на високо артериално налягане и да се понижи вече повишеното артериално налягане. 

   Резюме на англ. език

1. Диетотерапия 2. Болести на сърдечно-съдовата система 
 615.874.1(045)
Ключови думи: 1. хипертония 2. хранене 3. диетично хранене 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3494

- 92 -

Сп Б 543

Матев, Валентин.  Най-често срещани травми и заболявания на опорно-двигателния апарат при бадминтона / Валентин Матев. // Медицина и спорт, XIV, 2017, N 3-4, с. 20-23. 

   Представени са най-новите характеристики на тенис ракетата, перото и кордажа при бадминтона. Всички те водят до промяна в честотата, броя и вида на травмите и заболяванията на ОДА. 

1. Медицина - професионални заболявания 2. Болести на опорно-двигателния апарат 
 611.7(045)
Ключови думи: 1. травми 2. заболявания 3. опорно-двигателен апарат 4. бадминтон 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3489

- 93 -

А 79

Николов, Димитър.  Методика на кинезитерапия при пациенти със сколиоза в млада и средна възраст / Димитър Николов, Евгения Димитрова. // Спорт и наука, 2017, N 4, с. 73-83. 

   Деформациите на гръбначния стълб в средна и зряла възраст са сериозен демографски здравен проблем на съвременното общество. Хирурзите често са въздържани относно оперативното лечение на сколиозата в тази възраст, поради голямата честота на съпътстващите усложнения. Настоящото изследване цели да проследи ефекта от две различни програми от специфични коригиращи кинезитерапевтични упражнeния при пациенти над 18 години. 

   Резюме на англ. език

1. Болести на опорно-двигателния апарат 2. Кинезитерапия 
 615.8(045)
Ключови думи: 1. сколиоза 2. кинезитерапия 3. програми 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3518

- 94 -

А 79

Николова, Милена.  Възможности за въздействие на кинезитерапия при пациенти с хроничен лумбосакрален болков синдром / Милена Николова. // Спорт и наука, 2017, N 2, с. 122-132. 

   Целта на изследването е да се оцени ефектът от кинзитерапевтична методика с включени упражнения за подобряване на лумбалната стабилизация при пациенти с хроничен лумбосакрален болков синдром. 

   Реюзме на англ. език

1. Гръбначен стълб - болести - лечение 2. Кинезитерапия 
 615.8(045)
Ключови думи: 1. стабилност и стабилизиране 2. лумбосакрален синдром 3. силова издръжливост 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3515

- 95 -

Сп А 349

Никольская, Ольга С.  Детский аутизм как системное нарушение психического развития ребенка / Ольга С. Никольская, Елена Р. Баенская. // Вопросы психологии, 2017, с. 17-28. 

   Представена е логиката и резултатите от провеждащо се в продължение на 40 години изследване на детския аутизъм, разглежда се предметът, който оформя цялостната картина на особеностите в поведението и психическото развитие на децата с аутизъм и възможности за включването им в развиващи се взаимодействия. 

1. Аутизъм 
 159.922.7(045)  + 616.89-053.2(045)
Ключови думи: 1. аутизъм 2. системно нарушение 3. психично развитие 4. когнитивност 5. помощ 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3457

- 96 -

Сп Б 536

Нинова, М.  Превенция и контрол на нозокомиалните инфекции в организацията и управлението на здравните грижи : Prevention and control of nosocomial infections in the organization and management of healthcare / М. Нинова, К. Ангелов, М. Янева-Деливерска. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, XLХI, 2017, N 3, с. 3-11. 

   Целта на разработката е да се изследват организацията и управлението на здравните грижи относно превенция и контрол на инфекциите, свързани с медицинското обслужване. Периодът на проучването е април-май 2016 г. За реализирането са използвани: исторически, социологически, статистически и документален метод. От анализа на данните от анкетното проучване е видно, че базисни познания за нозокомиалните инфекции съществуват, но те са по-скоро основни и са формирани въз основа на клиничен опит, отколкото на осъзната потребност да се ползват. Прилага се комплексен подход, който включва организиран надзор над нозокомиалните инфекции, спазване на стандартите и изолационните превантивни мерки, контрол на епидемичните взривове и продължителна квалификация на персонала по темата, за да се ограничат до минимум възникването и разпространението на ВБИ. 

   Резюме на англ. език

1. Вътреболнична инфекция 2. Медицинско обслужване 
 616-02:614.21(045)  + 614.23/.26(045)
Ключови думи: 1. нозокомиални инфекции 2. вътреболнични инфекции 3. медицински грижи 4. медицинска профилактика 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3436

- 97 -

Сп А 19

Прилагане на "целева неопределеност" в работата на акредитирани и изпитвателни лаборатории, калибриращи и медицински лаборатории  / Илия Ценев и др.. // Машиностроене и електротехника, 67, 2017, N 7-8, с. 12-16. 

   Всяка акредитирана лаборатория представя на своите клиенти резултат с граници на неопределеността и доверителна вероятност, с която резултата се намира в показаните граници. В редица случаи клиентът на лабораторията предявява изисквания неговите резултати да бъдат в границите на предварително зададена неопределеност и тя става "целева" за лабораторията при извършаване на конкретно измерване за съответния клиент. В статията се показва възможност за постигане на така "целева неопределеност" в акредитирани изпитвателни, калибриращи и медицински лаборатории. 

1. Лабораторни изследвания и експерименти 2. Стандарти 
 502.08(045)
Ключови думи: 1. неопределеност 2. лабораторни изпитвания 3. измерване 4. стандарти 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3421

- 98 -

Сп Б 536

Проблеми на обучението на студентите при изграждане на умения за инжекционна техника  : Problems in student training in developing skills for injection tehnique / М. Димитрова и др.. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, XLХI, 2017, N 2, с. 23-27. 

   В процеса на обучение на медицинските специалисти от особено значение е усвояването на практически умения, свързани с провеждане на лекарствената терапия и лечебните процедури на пациентите. Изграждането на манипулативни умения при студентите се основава на стандарти за добра медицинска практика и на нормативните документи. Проблемите при усвояването на инжекционните техники от студентите от специалност "Медицинска сестра" и "Акушерка" според преподавателите са свързани основно със затруднения при спазването на алгоритъма на манипулациите и спазването на правилата на асептика и антисептика. 

   Резюме на англ. език

1. Медицински специалисти 2. Професионални умения 
 614.23/.26:378.961(045)
Ключови думи: 1. медицински работници 2. медицинско образование 3. професионални умения 4. инжекционна техника 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3426

- 99 -

Сп Б 536

Проучване върху остеопороза, изследвана чрез остеоденситометрия  : A study on osteoporosis examined trough osteodensitometry / М. Сапунджиева и др.. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, XLХI

   Остеопорозата е системно обменно заболяване на костите, характеризиращо се с намаляване на костната маса. Води до повишена чувствителност на костите и до повишен риск от счупване дори при незначителни травми. Засяга всяка трета жена над 50 години, като с напредване на възрастта честотата се повишава. Направено е проучване върху 210 пациенти, преминали през кабинет за остеоденситометрия в едно от водещите ДКЦ в Пловдив, където студенти от специалност "Ренгенов лаборант" провеждат клинична практика и преддипломен стаж. Обхванат е периодът януари-юни 2016 г. Проучването показва, че боледуват 95% жени, 59% от тях с височина 140-160 cm., 45% с тегло 45-65 kg. 

   Резюме на англ. език

1. Болести на костите. Остеология 
 616.71(045)
Ключови думи: 1. остеопороза 2. болести на костите 3. остеоденситометрия 4. костна система 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3427

- 100 -

Сп Б 536

Рашева, А.  Психологично въздействие на злокачествените заболявания и тяхната симптоматика : Psycological imoact of malignat diseases and their symptoms / А. Рашева. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, XLХI, 2017, N 3, с. 43-47. 

   Онкологичните заболявания заемат особено място в медицината, социалната дейност, психологията и здравеопазването като цяло. Болката е най-често срещаният симптом при болни с напреднал рак. Болката, независимо от причината, може да предизвика страх. Страхът може да усилва болката, но може да активира и реакции, свързани с избавянето от по-продължителна болка. Друг често срещан симптом при тези заболявания е безсънието. Безсънието може да се дължи на редица причини - болка, тревожност, депресия, кашлица, задух, сърбеж, медикаментозно лечение. Депресията е също чест синдром при онкоболните, без да е следствие на болката и безсънието. Задухът и кашлицата са описани при около половината от болните с напреднал рак. Тези симптоми, държащи се на органична причина, често са съпътствани от пристъпи на паника, предизвикана от страх от смъртта или загуба на контрол в ситуацията. Има и други симптоми, свързани с психологически изменения на личността при болни със злокачествени заболявания. Затова познаването на тези личностни ще помогне на грижещите се за тях хора да реагират адекватно и с разбиране. 

   Резюме на англ. език

1. Тумори, злокачествени 2. Психични и поведенчески разстройства 
 616-006.000.159.9(045)
Ключови думи: 1. злокачествени заболявания 2. тумори 3. емоционални разстройства 4. психологични проблеми 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3433

- 101 -

Сп Б 539

Трайчева, Б.  Потребност от информиране на подрастващите момичета за рака на маточната шийка / Б. Трайчева. // Здравни грижи, XV, 2017, N 2, с. 5-13. 

   В статията са представени резултати от проведено собствено проучване, което има за цел да установи информираността относно профилактиката на рака на маточната шийка при подрастващи момичета. Проучването е проведено чрез анкета между 210 ученички на възраст между 12 и 13 години. 

1. Злокачествени епителиални тумори. Рак. Карцином 2. Анализ - метод на научното изследване 
 616-006.6(045)
Ключови думи: 1. маточна шийка 2. рак на матката 3. профилактика 4. информация 5. момичета 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3550

- 102 -

Б 535

Улашик, В. С.  Рецепторы кожи и лечебны физические факторы / В. С. Улашик. // Вопросы курортологии физиотерапии и лечебной физической культуры, 2017, N 5, с. 48-57. 

   В обзора са представени сведения за рецепторните функции на кожата и ролята им във формирането на реакции в организма спрямо физиотерапевтичните въздействия. Разгледано е влиянието на ултразвука, микровълновото и лазерно лъчение, различни лечебни средства и други физически фактори на морфофункционалното състояние на рецепторите на кожата. 

   Резюме на англ. език

1. Опорно-двигателен апарат. Глас. Кожа 2. Сетивно познание. Усещания и възприятия 
 612.79(045)
Ключови думи: 1. кожа 2. рецептори 3. лечение 4. въздействие 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3468

- 103 -

А 79

Христова, Мирела.  Оценка на физическо развитие на учениците с увреден слух в начална училищна възраст / Мирела Христова. // Спорт и наука, 2017, N 6, с. 82-91. 

   Физическото развитие е сложно и комплексно понятие. То е съвкупност от морфологични и произтичащите от тях функционални белези на организма. Използва се като обективен критерии, характеризиращ здравословния статус. Целта е да се оцени развитието на основните морфологични показатели на физическото развитие при ученици с увреден слух. 

   Резюме на англ. език

1. Деца с увреждания - учебници за ВУЗ 2. Глухота - при децата 
 376.3(045)
Ключови думи: 1. развитие 2. начално училище 3. деца 4. увреждане на слуха 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3520

- 104 -

Сп А 19

Ценев, Илия.  Иновации в здравеопазването и лабораторната медицина / Илия Ценев и др.. // Машиностроене и електротехника, 67, 2018, N 3, с. 35-40. 

   Здравните организации се стремят към усвояване и внедряване на иновативни подходи, които да им позволят да контролират разходите за здравеопазване, да подобрят недостига на работна ръка, да отговорят на нарастващите нужди на застаряващото население и още повече, да отговорят на информираната и взискателна потребителска база за повишаване качеството на лечението и здравната грижа. 

1. Лабораторни изследвания и експерименти 2. Стандарти 
 615.46/.47(045)
Ключови думи: 1. ефективност 2. медицински лаборатории 3. стандарти 4. ефикасност 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3498

- 105 -

Сп Б 543

Ценовски, Йордан.  Гръдни травми при спортисти / Йордан Ценовски. // Медицина и спорт, XIV, 2018, N 3-4, с. 24-27. 

   Гръдните травми при спортистите могат да имат тежки последствия и трябва незабавно трябва да се потърси медицинска помощ. Срещат се при контактните спортове като футбол, ръгби, бойни спортове, но за съжаление в много случаи неразпознаваеми. Най-честата форма на гръдна травма в спорта е контузия със или без фрактура или луксация, последвана от "синдрома на горната торакална апертура". Лечението изисква комбинация от лекарства и упражнения или операция в най-тежките случаи. 

1. Спортна медицина 
 796.01:61(045)
Ключови думи: 1. гръдна стена 2. контузия 3. фрактури 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3477

- 106 -

А 79

Цимплис, Панайотис.  Клинико-кинезиологична обстановка на методите за изследване на динамичните стабилизатори в поясната област / Панайотис Цимплис. // Спорт и наука, 2017, N 3, с. 112-118. 

   Статията е насочена към анализ и подбор на ефективни методи за тестуване и оценка на функцията на динамичните стабилизатори на гръбначния стълб. Актуалността и произтича от факта, че използваните рутинни тестове не дават възможност за аналитично разграничаване на мускулните стабилизатори от фазичните мускули в границите на комплексния синергизъм. 

1. Гръбначен стълб - болести - лечение 2. Кинезитерапия 
 615.8(045)
Ключови думи: 1. лумбална стабилизация 2. изследване 3. методи 4. болка 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3516

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

Технология на машиностроенето и металорежещи машини. Системи за автоматизирано производство САПР

- 107 -

Сп Б 341

Угринов, Пламен.  Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ / Пламен Угринов. // Инженеринг ревю, 2018, N 2, с. 88-95. 

   Принципът за разделяне на работните повърхности и пълно избягване на механичния контакт между тях, заложен в хидростатичните направляващи, намира качествено ново развитие в аеростатичните направления. При тях носещия филм се създава от подаван под високо налягане атмосферен въздух. 

1. Металорежещи машини - протегляне, методи, инструменти и машини 
 621.9.06(045)
Ключови думи: 1. аеростатични направляващи 2. конструкции 3. металорежещи машини с ЦПУ 4. захранвания 5. схеми 
Тематични рубрики: 1. Технология на машиностроенето и металорежещи машини. Системи за автоматизирано производство САПР  
  

Сист. No: 3443

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

- 108 -

Сп А 19

Възможности за моделиране на конформна охладителна система на шприц форми, изградена с адаптивна технология  / Георги Тодоров и др.. // Машиностроене и електротехника, 67, 2017, N 10-11, с. 31-35. 

   В настоящата работа е представен сравнителен анализ между конвенционалната охладителна система, с помощта на симулация на процеса на запълване, както и акцент върху ползите, съпровождащи внедряването на конформни охладителни канали. Дефинирани са основните предимства и възможности за проектиране на такава система. 

1. Проектиране 2. Охладителни системи 
 621.6.07(045)
Ключови думи: 1. CAD модел 2. охладителни системи 3. адаптивни технологии 4. моделиране 5. конформна охладителна система 
Тематични рубрики: 1. Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.  2. Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.  
  

Сист. No: 3423

- 109 -

Сп А 377

Стоянов, Валентин.  Оценка на функционирането на фотоволтаични системи с използване на мрежови размити модели / Валентин Стоянов, Ганчо Вачков. // Автоматика и информатика, 2016, N 2, с. 17-28. 

   Слънчевата енергия е типичен източник на възобновяема чиста енергия, която може сравнително лесно да се преобразува в електрическа енергия посредством фотоволтаични системи (ФВС). Класическите многопанелни ФВС се състоят от множество слънчеви панели, които преобразуват слънчевата енергия в постоянен електрически ток. Допълнителни електрически схеми и устройства (инвентори) се използват за преобразуване на постоянния ток в променлив, след което електрическата енергия може да бъде подадена към индивидуален потребител или след подходящо съгласуване на параметрите да се подаде към общата електрическа мрежа. 

1. Слънчева енергия 2. Възобновяеми енергийни източници 
 620.97:621.311(045)
Ключови думи: 1. фотоволтаични системи 2. слънчева енергия 3. възобновяеми източници на енергия 4. моделиране 
Тематични рубрики: 1. Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 3540

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 110 -

Сп Б 526

Иновации за бъдеще без дим . // Новата икономика, VIII, 2018, N 2, с. 108-109. 

   В основата на новите технологични продукти е премахването на процеса на горене. Именно при горенето се образува тютюнев дим с над 6000 вредни и потенциално вредни вещества, които са основен причинител на заболявания, свързани с пушенето. 

1. Тютюнопушене 2. Електроника - приложна 
 613.84(045)
Ключови думи: 1. електронни цигари 2. нагряване 3. бездимна технология 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 3352

- 111 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Съвременни драйверни интегрални схеми за постояннотокови електродвигатели / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2018, N 3, с. 20-29. 

   Електродвигателите са най-големият световен консуматор на електроенергия, като относителния дял на постояннотоковите (DC) и особено на безколекторните (Brushless DC - BLDC) непрекъснато нараства. Сред причините за това е масовото им използване в бита, заедно със стремително нарастващите приложения в индустрията и транспортните средства. 

1. Електродвигатели - регулиране, управление 
 621.313.13(045)
Ключови думи: 1. електродвигатели 2. контролери 3. интегрални схеми 4. драйвер 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 3496

- 112 -

Сп Б 62

Маринов, Марин.  Smart sensor node for on-line particulate matter monitoring / Марин Маринов. // Електротехника и електроника, 53, 2018, N 1-2, с. 1-9. 

   Повишената концентрация на фини прахови частици в големите градове и селищни агломерации е един от основните рискови фактори за здравето на хората. Конвенционалните системи за мониторинг на параметрите на въздуха имат значителни ограничения, особено по отношение на разходите за тяхната инсталация и поддръжка . Броят на тези станции е ограничен, концентрацията на ФПЧ се изменя бързо, нелинейно, в широки граници и зависи от множество фактори. В тази статия се предлага подход, базиран на нискобюджетни сензори, за измерване в онлайн и получаване на детайлна информация за концентрацията на ФПЧ. 

   Резюме на бълг. език

1. Замърсяване на въздуха 2. Екологичен мониторинг 
 504.06(045)
Ключови думи: 1. мониторинг 2. фини прахови частици 3. сензори 4. директиви 5. замърсяване на въздух 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 3481

- 113 -

Сп Б 341

Ограничаването на възникването на електрическата дъга . // Инженеринг ревю, 2018, N 2, с. 40-46. 

   Възникването на волтовата дъга може да е резултат от непреднамерен контакт със заредени детайли, замърсяване, повреда в оборудването или поради редица други причини. Генерираната топлина и ударна вълна може да доведе до значителни наранявания при работниците, включително тежки изгаряния, а в най-лошия случай може да се стигне и до фатален край. 

1. Електрическа енергия 2. Повреди. Превантивни мерки и поправки 
 621.316.17(045)
Ключови думи: 1. волтова дъга 2. предпазни средства 3. ограничаване и превенция 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 3445

- 114 -

Сп А 377

Стоянов, Валентин.  Оценка на функционирането на фотоволтаични системи с използване на мрежови размити модели / Валентин Стоянов, Ганчо Вачков. // Автоматика и информатика, 2016, N 2, с. 17-28. 

   Слънчевата енергия е типичен източник на възобновяема чиста енергия, която може сравнително лесно да се преобразува в електрическа енергия посредством фотоволтаични системи (ФВС). Класическите многопанелни ФВС се състоят от множество слънчеви панели, които преобразуват слънчевата енергия в постоянен електрически ток. Допълнителни електрически схеми и устройства (инвентори) се използват за преобразуване на постоянния ток в променлив, след което електрическата енергия може да бъде подадена към индивидуален потребител или след подходящо съгласуване на параметрите да се подаде към общата електрическа мрежа. 

1. Слънчева енергия 2. Възобновяеми енергийни източници 
 620.97:621.311(045)
Ключови думи: 1. фотоволтаични системи 2. слънчева енергия 3. възобновяеми източници на енергия 4. моделиране 
Тематични рубрики: 1. Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 3540

- 115 -

Сп Б 439

Тодорова, Теодора.  България и новите енергийни реалности / Теодора Тодорова. // Ютилитис, 16, 2017, N 6, с. 18-21. 

   Ще успее ли страната ни да постигне баланс между технологичните решения при изпълнението на енергийни и климатични цели на ЕС до 2030 година?. 

1. Енергетика 2. Пазарна икономика 
 621.311(045)
Ключови думи: 1. свободен пазар 2. енергийна стратегия 3. технологично развитие 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 3527

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

- 116 -

Сп Б 553

Автономните мрежи стават задължителни за телекомите . // Нетуърк] NetworkWorld България, ХХIII, 2017, N 4, с. 3-5. 

   Телекомуникационния бранш от години се опитва да намери подходяща технология, която да му осигури икономически по-изгодно и по-бързо пускане и спиране на услугите. 

1. Телекомуникационни системи 
 621.396.74(045)
Ключови думи: 1. автономни комуникации 2. мрежи 3. автоматизация 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 3523

- 117 -

Сп Б 553

През 2022 г.15% от потребителите ще имат достъп до 5G мрежи . // Нетуърк] NetworkWorld България, ХХIII, 2017, N 2-3, с. 17-21. 

   С времето ще се развият широк кръг начини на употреба, които ще станат възможни и заради внедряването и на съответните мрежови технологии. Търсенето на редица нови и съществуващи приложения може да бъде задоволено чрез подобрени 4G (LTE) мрежи. Усъвършенстването на сегашните мрежи ще предостави още повече възможности и на сегашните, и на бъдещите сценарии, когато бъдат налични и 5G мрежите. 

1. Безжични интернет мрежи 2. Телекомуникации - цифрови 
 621.395.2(045)
Ключови думи: 1. 5G мрежи 2. 5G технологии 3. развитие 4. мобилни мрежи 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 3521

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 118 -

Сп Б 448

Transportation Manager чертае маршрутите  : Ново приложение оптимизира планирането на транспорта. // Логистика, XVI, 2018, N 4, с. 46-47. 

   Отскоро на пазара се предлага ново софтуерно решение за оптимизация на маршрути. Доставчик на услугата е И АР Пи България (ERP.BG). Модулът е по-различен от останалите, защо е по-добре да наемеш, а не да закупиш софтуер. 

1. Логистика - транспортна - управление 2. Технологии в логистиката 
 656.07*(045)
Ключови думи: 1. платформи 2. логистика 3. маршрутизация на превозите 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3503

- 119 -

Сп Б 438

Апостолов, Лъчезар.  Иновации при камионите с алтернативни задвижвания / Лъчезар Апостолов. // Камиони, 2017, N 10, с. 38-40. 

   Идват ли алтернативните горива при камионите? Този въпрос си зададохме преди 2 години след предишното издание на международното изложение за автомобили за работа SOULTRANS в Лион. Сега вече можем да кажем, че алтернативните горива и задвижвания са вече тук и се използват все повече. 

1. Алтернативни горива 2. Камиони 
 656.13(045)
Ключови думи: 1. камиони 2. алтернативни горива 3. алтернативни задвижвания 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3373

- 120 -

Сп Б 462

Атанасов, Борис.  Микропроцесорно управление и контрол на сигнали : Масовото навлизане на светодиодите в осветителната техника разкрива нови възможности / Борис Атанасов, Владимир Начев. // Железопътен транспорт, 2018, N 5, с. 12-19. 

   Светодиодните лампи са енергийно ефективни, екологични и предлагат разнообразие от цветове. Характеризират се с икономичност и имат до 100 пъти по-дълъг период на експлоатация от класическите лампи с нажежаема жичка. Светодиодите са екологично чист продукт- не съдържат газ, живак или други вредни съставки. Те навлизат масово в осветителната техника и променят традиционните представи за светлинните източници, разкривайки нови възможности за реализация в специфични сфери като например сигнализацията в жп транспорта. За тези цели е необходимо техните работни параметри да се управляват безопасно и да се контролират прецизно. 

1. Железопътен транспорт - техника на безопасност 2. Светодиоди 
 629.4-521(045)
Ключови думи: 1. железопътна сигнализация 2. светодиодни лампи 3. безопасност 4. контрол 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3499

- 121 -

Сп Б 462

Баркози, Ан.  Трудности и хоризонти за развитие на ETCS системата в Европа / Ан Баркози. // Железопътен транспорт, 2018, N 2, с. 32-42. 

   През октомври Европейската сметна палата предстaви доклада "Единна европейска система за управление на железопътния трафик: ще стане ли някога реалност политическото решение". Този доклад е посветен на реализацията на плановете за развитие на системата ERTMS/ETCS в страните от Европейския съюз. Внедряването на единна европейска система ERTMS/ETCS се налага от несъответствията между националните системи за сигнализация. 

1. Комуникационно оборудване. Инсталации за контрол, сигнализация и информация 2. Железопътен транспорт - експлоатация 
 656.25(045)
Ключови думи: 1. сигнализация 2. жп транспорт 3. европейска стандартизация 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3338

- 122 -

Сп Б 462

Баркози, Ан.  Разширява се ЖП коридорът между Европа и Азия : За осъществяванe на ЖП връзката между Китай и Западна Европа все повече се залага на т.нар. северен маршрут / Ан Баркози. // Железопътен транспорт, 2018, N 3, с. 16-18. 

   Контейнерните превози между страните от Азиатско-Тихоокеанския регион и Европейския съюз през 2040 могат да достигнат 40 млн. ТЕU (20 футови контейнери), от които три милиона евентуално доставени по железен път. Във връзка с това възниква въпросът как може да бъде обезпечен подобен ръст на обемите. Готови ли са за това железниците?. 

1. Железопътен транспорт - международно сътрудничество 
 625.1(045)
Ключови думи: 1. жп превози 2. контейнери 3. международни доставки 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3434

- 123 -

Сп Б 448

Божилов, Ники.  Контейнерните превози по пътя на е-търговията : Дигитализацията ще направи огромните кораби гъвкави складове на бъдещето / Ники Божилов. // Логистика, XVI, 2018, N 5, с. 48-51. 

   Munich Maerks, който оперира от юни 2017г., е доказателство за успешния брак между технологиите и транспортния сектор. Мостикът изглежда като просторна кабина, препълнен с компютърни екрани, напълно стъклен и с кормило, приличащо повече на пилотска конзола. Превозването на 214 хил. тона от едно пристанище до друго изисква едва 28-членен екипаж. Претоварването на всички 20 хил. контейнера се наблюдава от един човек. 

1. Логистика - транспортна - управление 2. Контейнери 3. Електронна търговия 
 165.2:101.1(045)
Ключови думи: 1. логистика 2. контейнерни превози 3. електронна търговия 4. складове 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3504

- 124 -

Сп Б 448

Божилов, Николай.  Императивът на дигитализацията: наложителните промени в контейнерните превози / Николай Божилов. // Логистика, XVI, 2018, N 2, с. 38-39. 

   Дигитализацията най-после стигна и до океанските превозвачи на контейнери. Броят на линиите, които използват авангардни дигитални технологии в операциите и клиентското обслужване, все още са само няколко и са предимно в областта на проследяването на контейнерите, оптимизацията на репозиционното празно оборудване, управлението на документооборота и оптимизирането на разходните модели на отделните корабни сервизи. Все повече обаче се обмислят и прилагат услуги, излизащи от обхвата на традиционното линейно корабоплаване и обхващащи сегменти, които до скоро бяха обект на дейност на електронни търговци, борсови посредници и интегратори на транспортни услуги. 

1. Логистика - транспортна - управление 2. Контейнери 3. Воден транспорт 
 339.14/.18(045)
Ключови думи: 1. логистика 2. корабен транспорт 3. контейнери 4. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3412

- 125 -

Сп Б 448

Божилов, Николай.  Автономни, но не съвсем : Производителите на автомобили ще се превърнат в доставчици на услуги / Николай Божилов. // Логистика, XVI, 2018, N 3, с. 48-50. 

   Автономните коли ще променят света, така както личния автомобил създаде нов вид общество. Всичко, което се обърка при първата технологична революция, може да послужи като учебник за това как да се справим с новите предизвикателства на една интригуваща индустрия. 

1. Автомобили, системи за управление 
 629.113.014(045)
Ключови думи: 1. автономни автомобили 2. развитие 3. логистика 4. услуги 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3437

- 126 -

Сп Б 438

Гешов, Радослав.  Настъпи ли газовата епоха? / Радослав Гешов. // Камиони, 2018, N 1, с. 30-35. 

   Природен газ от години използват и немалка част от градските автобуси в Европа. Различна е ситуацията с товарните превози - отдавна се говори за предимствата на двигателите, работещи на природен газ, но до момента те така не се разпространиха при превозите на средни и дълги разстояния. Има три нови двигателя, които имат достатъчно качества, за да започнат да променят ситуацията. 

1. Газови двигатели - автомобилни 
 621.433(045)
Ключови думи: 1. газови двигатели 2. тежкотоварни автомобили 3. метан 4. анализ 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3374

- 127 -

Сп Б 438

Гешов, Радослав.  Неправилната геометрия на мостовете не само износва гумите / Радослав Гешов. // Камиони, 2018, N 3, с. 54-55. 

   Множество различни международни изследвания потвърждават, че 2/3 (60 до 75 на сто) от мостовете на товарните автомобили и композиции са разположени неправилно, а не така, както са предписали производителите им. Отклоненията ускоряват износването на гумите, увеличават разхода на гориво и в крайна сметка разхищават пари и природни ресурси. По-голяма е вероятността от инциденти при движение. 

1. Гуми - автомобилни 
 629.113.014(045)
Ключови думи: 1. износване 2. гуми 3. пътища 4. мостове 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3441

- 128 -

Сп А 377

Дикова, М.  Моделиране на оптимизация на CO2 емисии от леки автомобили / М. Дикова, К. Алексиев. // Автоматика и информатика

   Транспортните системи включват хора, превозни средства, превози, информационни технологии, пътна инфраструктура. Всички елементи си взаимодействат по много сложен начин. Освен с изключителна сложност транспортните системи се отличават с голяма динамика и нелинейност, със силна чувствителност към смущения. Те са пространствено разпределени (географски разпръснати) и могат да обхващат транспортните комуникации на малки селища, отделни градове и да достигат до транспортни системи на мегаполиси и цели държави. 

1. Автомобилен транспорт - организация и управление на пътническите и товарните превози 2. Градски транспорт 
 656.13.05(045)
Ключови думи: 1. замърсяване 2. транспорт 3. системи 4. контрол 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3544

- 129 -

Сп А 377

Иванов, Владимир.  Обобщен подход за проектиране на системи за управление на кръстовища / Владимир Иванов. // Автоматика и информатика, 2016, N 1, с. 24-25. 

   По своята същност условията за движение по транспортните артерии на съвременните големи градове се формират от обстоятелства, които са следствие от модерната урбанизация и бързия ръст на автомобилния парк. Тези обстоятелства способстват за намаляване на скоростта на придвижване, появата на задръствания, увеличават нивото на шума, времето за придвижване на обществения транспорт, стойността на превозите, нивото на аварии, замърсяванията на околната среда и други. 

1. Пътно движение 2. Контрол на движението 
 656.11(045)
Ключови думи: 1. пътно движение 2. пътна безопасност 3. пътни кръстовища 4. контрол на движението 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3537

- 130 -

Сп Б 438

Как автомобилите стават по-леки? . // Камиони, 2018, N 2, с. 58-60. 

   Стане ли дума за олекотяване на механична конструкция, първата ни мисъл е, че това е свързано с намаляване на работния и ресурс. Такъв е случаят с преработването на автомобили за спортни цели. Съществуват обаче и други пътища за олекотяване. 

1. Сплави на желязото с въглерод (с изключ. на леярския чугун). Стомана. Общи въпроси. Нелегирана с 2. Автомобилен транспорт 
 669.14(045)
Ключови думи: 1. сплави 2. конструкции 3. автомобили 4. камиони 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3375

- 131 -

Сп А 14

Коган, Д.  Электромобиль - сто лет ожидания / Д Коган. // Автомобильный транспорт, 94, 2017, N 9, с. 50-54. 

   Счита се, че електромобила се е появил преди този с вътрешно горене. В статията се описва 100 годишната история на електромобилите. 

1. Електромобили 2. История 
 629.113(045)
Ключови думи: 1. електромобил 2. история 3. развитие 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3451

- 132 -

Сп Б 526

Митев, Владимир.  Електрифицирай всичко / Владимир Митев. // Новата икономика, VIII, 2018, N 1, с. 61-65. 

   Мантрата доминира поредица от иновативни решения и политически мерки, но може ли производството на електромобили да оцелее без държавна протекция?. 

1. Автомобили с електрическо захранване 
 621.313.13(045)
Ключови думи: 1. хибридни автомобили 2. електрическо задвижване 3. развитие 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3351

- 133 -

Сп А 14

Мокин, Д.  Искусственны интеллект - современны автотренд / Д Мокин. // Автомобильный транспорт, 94, 2017, N 5, с. 48-54. 

   Автомобилите с изкуствен интелект вече не се смятат за научна фантастика. Нещо повече, много производители заявяват, че ще има достъпни самоуправляващи се машини в близко бъдеще. Настоящата статия представя съвременните тенденции в системите за автоматизиране на автомобилите. 

1. Автомобили, системи за управление 
 629.113:621.07(045)
Ключови думи: 1. самоуправляващи се автомобили 2. автоматизирано управление 3. системи за управление 4. изкуствен интелект 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3448

- 134 -

Сп А 14

Ракин, А.  Автоматическое вождение автомобиля по заданной траектории / А Ракин. // Автомобильный транспорт, 94, 2017, N 6, с. 45-47. 

   Съвременното ниво на развитие на автомобилния транспорт поставя на преден план много сложни и неотложни задачи. Сред тях е проблемът с автоматизираното управление на автомобилите. Тази необходимост възниква поради това, че в много случаи пред експлоатацията на автомобила се появяват изключително тежки условия за управление. Например при лоша видимост (дъжд, сняг, мъгла и др.), създава се опасност поради възникване на аварии вследствие на трудности в поддържането на правилна траектория на движение с висока точност, което сега зависи от физиологичните особености на шофьора. 

1. Автомобили, системи за управление 
 629.113:621.07(045)
Ключови думи: 1. самоуправляващи се автомобили 2. системи 3. проблеми 4. развитие 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3449

- 135 -

Сп Б 438

Сапунджиев, Стефан.  Новите изисквания на ЕС за обезопасяването на товарите / Стефан Сапунджиев. // Камиони, 2018, N 5, с. 62-63. 

   Обезопасяването на товарите е от решаващо значение за пътната безопасност. По данни на дирекция "Мобилност и транспорт" на Европейската комисия до 25% от инцидентите, свързани с камиони, се дължат на неадекватни действия за осигуряване на товарите. 

1. Камиони 2. Товари 
 656.13(045)
Ключови думи: 1. товари 2. превози 3. обезопасяване 4. изисквания 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3501

- 136 -

Сп Б 462

Тасев, Йордан.  Възможности за подобряване на пътническите ЖП превози / Йордан Тасев, Милчо Лепоев, Петър Тасев. // Железопътен транспорт, 2018, N 4, с. 14-18. 

   През миналия век железопътния транспорт премина през най-важните етапи на своето развитие в много държави по света, включително и в България: завършване на строежа на главните железопътни линии и изграждането на големите пътнически гари, строителството на промишлени комплекси и свързаните с тяхното функциониране ежедневни пътувания на работници, служители и учащи се, служебни пътувания, посещения на поликлиники и болници, екскурзии вътре в страната и в чужбина. 

1. Железопътни линии 2. Железопътна инфраструктура - модернизация 
 656.2(045)
Ключови думи: 1. железопътна мрежа 2. пътнически превози 3. модернизация 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3479

- 137 -

Сп А 14

Ципленкин, Г. Е.  Развитие систем двухстепенчатого наддува двигателей / Г. Е. Ципленкин, В. И. Иовлев, А. А. Коженков. // Автомобильный транспорт, 94, 2017, N 1, с. 24-30. 

   Представен е обзор и анализ на развитие на система за двустепенно зареждане (ДСН) за дву и четиритактови двигатели. Доказано е, че системата ДСН за тези двигатели има различно конструктивно изпълнение и се различава по ефективност на работни параметри и ниво на вредни емисии. 

1. Двигатели с вътрешно горене - изследвания 
 621.43(045)
Ключови думи: 1. система за двустепенно зареждане 2. двутактов двигател 3. четиритактов двигател 4. изследване 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3452

- 138 -

Сп А 14

Ципленкин, Г. Е.  Развитие систем двухстепенчатого наддува двигателей / Г. Е. Ципленкин, В. И. Иовлев, А. А. Коженков. // Автомобильный транспорт, 94, 2017, N 2, с. 15-22. 

   Представен е обзор и анализ на развитие на система за двустепенно зареждане (ДСН) за дву и четиритактови двигатели. Доказано е, че системата ДСН за тези двигатели има различно конструктивно изпълнение и се различава по ефективност на работни параметри и ниво на вредни емисии. 

   Продължение

1. Двигатели с вътрешно горене - изследвания 
 621.43(045)
Ключови думи: 1. система за двустепенно зареждане 2. двутактов двигател 3. четиритактов двигател 4. изследване 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3453

- 139 -

Сп А 14

Ципленкин, Г. Е.  Развитие систем двухстепенчатого наддува двигателей / Г. Е. Ципленкин, В. И. Иовлев, А. А. Коженков. // Автомобильный транспорт, 94, 2017, N 3, с. 14-19. 

   Представен е обзор и анализ на развитие на система за двустепенно зареждане (ДСН) за дву и четиритактови двигатели. Доказано е, че системата ДСН за тези двигатели има различно конструктивно изпълнение и се различава по ефективност на работни параметри и ниво на вредни емисии. 

   Заключение

1. Двигатели с вътрешно горене - изследвания 
 621.43(045)
Ключови думи: 1. система за двустепенно зареждане 2. двутактов двигател 3. четиритактов двигател 4. изследване 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3455

- 140 -

Сп А 14

Энергитические установки на основных элементов  / В. О. Сайданов и др.. // Автомобильный транспорт, 94, 2017, N 4, с.. 25-33. 

   Разгледани са основните типове горивни елементи и енергийни инсталации изградени на тяхна основа. Предимствата на тези инсталации пред други източници на енергия, а също и областите на приложението им, например в енергетиката и в транспорта. 

1. Енергийни системи 2. Горива 
 621.311.1/.2(045)
Ключови думи: 1. горивни елементи 2. енергийни системи 3. предимства 4. приложение 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3454

Механизация на селското стопанство. Селскостопански.

- 141 -

Сп Б 324

Динев, Николай.  Оптимизиране и прилагане на екологичен мониторинг при замърсени с тежки метали / Николай Динев, Виктория Нечева, Люба Димова. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 51, 2017, N 2, с. 21-29. 

   Националната мрежа за оценка на тежкометалното натоварване на почвите има като приоритет избора, разпознаването и прилагането на качествени и репрезентативни индикатори и количествени стойности на критериите. Най-често коментираните такива са свързани с почвените особености и ранни рецептори на въздействието на замърсителите. Разгледани са нови и по-слабо инвазивни фактори за оценка на риска - биологична достъпност на замърсителите, микробиологични промени, възможността за ползване на почвени животни като индикатори. 

1. Почва - замърсяване 2. Почва - мониторинг 
 631.4(045)
Ключови думи: 1. екологичен мониторинг 2. почви 3. индикатори 4. фитореадиация 5. последователна екстракция 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3536

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.

- 142 -

Сп А 181

Арнаудов, Боян.  Артишокът - непознатата и нетрадиционна зеленчукова култура / Боян Арнаудов, Дима Маркова, Винелина Янкова. // Растителна защита, 57, 2017, N 10, с. 24-26. 

   Артишокът (Cynara scolymus) е многогодишно тревисто растение, принадлежащо към семейство Сложноцветни (Asteraceae). Отглежда се заради хранително-деликатните си и лечебни качества. Традицията в употребата му е дълга и датира от древните египтяни, гърци и римляни. Отначало се е използвало като храна от природата, но постепенно се е зародила неговата култивация и целенасочено отглеждане. 

1. Зеленчуци със стебла, листа и цветове, които се консумират 2. Лекарствени растения 
 635.3/.5:633.88(045)  + 582.9(045)
Ключови думи: 1. артишок 2. зеленчуци 3. лекарствени растения 4. вредители по растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3408

- 143 -

Сп Б 383

Белоречков, Димитър.  Хранене на биологичните птици / Димитър Белоречков. // Птицевъдство, 27, 2017, N 5, с. 5-12. 

   Биологичните фуражи като цяло са по-скъпи в сравнение с конвенционалните, което често води до удвояване на себестойността и цената на яйцата и месото в сравнение с конвенционалните продукти. Данните потвърждават, че има все по-голям пазар за биологични яйца и месо, ако бъдат доставени на цена, приемлива за потребителя. Това ще бъде особено предизвикателство за регионите, които имат по-сурови климатични условия, по-тежка зима и по-ниско предлагане на биологични храни. 

1. Птицевъдство 
 636.5(045)
Ключови думи: 1. птицевъдство 2. биологични фуражи 3. биологични птици 4. хранене на птици 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3376

- 144 -

Сп Б 383

Белоречков, Димитър.  Фактори, които засягат чревното здраве на птиците / Димитър Белоречков. // Птицевъдство, 27, 2018, N 1, с. 13-20. 

   Стомашно-чревния тракт има най-широката открита повърхност в тялото и постоянно е изложен на голямо разнообразие от потенциално опасни вещества. Той действа като селективна бариера между тъканите на птицата и външният свят. Тази бариера се състои от физични, химични, имунобиологични и микробиологични компоненти. Широкият брой фактори, свързани с хранителните и инфекциозни болестни агенти може да окаже негативно влияние върху деликатния баланс между компонентите на птичите черва и в резултат на това да повлияе на здравния статус и продуктивността на птиците. 

1. Птицевъдство 2. Животни - болести 3. Животни - хранене 
 636.5.083:619(045)
Ключови думи: 1. птицевъдство 2. птици 3. болести при животните 4. фуражи 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3380

- 145 -

Сп Б 329

Божкова, Валентина.  Подходящи сортове за биологично производство на някои овощни видове / Валентина Божкова, Стефан Гандев, Аргир Живондов. // Земеделие плюс, 2018, N 281, с. 2-4. 

   Един от основните компоненти при създаване на овощна градина за биологично производство е изборът на подходящи сортове. Трайните насаждения се използват дългосрочно и при избор на неподходящ сорт резултатите предварително са обречени на неуспех, дори и да са изпълнени всички останали необходими условия. 

1. Биоземеделие 
 631.46:504(045)
Ключови думи: 1. биоземеделие 2. сортове растения 3. организация 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3472

- 146 -

Сп А 181

Бозуков, Христо.  Фитопатогени по корените на тютюна / Христо Бозуков. // Растителна защита, 57, 2017, N 6, с. 20-24. 

   Почвата е естественият субстракт, за който се закрепят растенията и черпят от нея вода и минерални вещества, необходими за развитието и реколтирането им. Тя е и местообитание на голям брой микроорганизми, много от които са причинители на заболявания по растенията. Най-важни по корените на тютюна са - черно кореново гниене, чернилка, фузарийно увяхване, пожълтяване на разсада, бактериален рак, фалшива синя китка. 

1. Тютюн 2. Растителна защита 
 633.71:632(045)
Ключови думи: 1. тютюн 2. болести по тютюна 3. фитопатогени 4. растителна защита 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3399

- 147 -

Сп А 181

Борисова, Анелия.  Вирусни и фитоплазмени болести [по ябълката] / Анелия Борисова. // Растителна защита, 57, 2018, N 2, с. 20-24. 

   Вирусните и фитоплазмените инфекции са един от основните проблеми при производството на здрав посадъчен материал от семкови овощни видове и рентабилно производство на плодове. Известни са над четиринадесет вирусни и вирусно подобни заболявания при семковите овощни видове. Сред вирусите на хлоротичните листни петна по ябълката - Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV), на мозайка по ябълката - Apple mosaic virus (ApMV), на набраздяване стъблото на ябълката - Apple stem grooving virus (ASGV), на жлебове по стъблото на ябълката - Apple stem pitting virus (ASPV), и щамове на вируса на доматовите пръстеновидни петна - Tomato ringspot virus (ToRSV), са най-разпространени и икономически значими вируси при ябълката. 

1. Ябълка 2. Бактериални и вирусни болести на растенията 
 634.11:632.3
Ключови думи: 1. ябълки 2. вирусни болести 3. фитоплазмени болести 4. болести по овощните дървета 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3420

- 148 -

Сп А 181

Боровинова, Мария.  Кое причинява гниенето на черешовите плодове? / Мария Боровинова. // Растителна защита, 57, 2017, N 5, с. 33-39. 

   Причинители на гниенето на плодовете на черешата са гъби от родовете Monilina, Botrytis, Alternaria, Colletotrichum Rhizopus, Penicillium. Най-големи щети на черешопроизводителите не само у нас, но и във всички страни, където се отглежда този овощен вид, нанасят трите вида от род Monilina, които причиняват кафяво гниене не само при черешата, но и при всички костилкови овощни култури. Годишното производство на плодове от костилковите овощни видове в Европа е около 4 млн. т. Основни производители са Италия, Испания, Гърция и Франция. Загубите от кафяво гниене през отделни години с благоприятни условия за развитие на болестта могат да достигнат до 80%. 

1. Костилкови плодови растения 2. Растителна защита 
 634.2:632.4(045)  + 632(045)
Ключови думи: 1. череша 2. гниене 3. болести по растенията 4. растителна защита 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3388

- 149 -

Сп А 181

Боровинова, Мария.  Болести по корените на овощните дървета / Мария Боровинова, Мариана Накова. // Растителна защита, 57, 2017, N 6, с. 14-17. 

   Корените на овощните дървета се нападат от редица патогенни бактерии и гъби, които могат да причинят отслабване на дърветата, както и преждевременно загиване. Щети на плодопроизводителите у нас нанасят болестите бактериен рак, фитофторно гниене, вертицилийно увяхване и чума. 

1. Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 
 634.1:632(045)
Ключови думи: 1. овощни растения 2. болести по овощните дървета 3. растителна защита 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3396

- 150 -

Сп А 181

Боровинова, Мария.  Неинфекциозни болести по овощните култури [ябълка и череша] / Мария Боровинова. // Растителна защита, 57, 2017, N 8-9, с. 23-28. 

   Повреди по ябълката и черешата причиняват редица инфекциозни и неинфекциозни болести. Неблагоприятните абиотични фактори на околната среда - ниски и високи температури, недостиг или излишък на почвена и въздушна влага, висока или ниска слънчева радиация, градушки, или съчетанието на няколко от изброените фактори, са едни от причините за неинфекциозните болести по ябълката и черешата. 

1. Овощарство 2. Непаразитни болести и болести, причинени от различни природни явления 
 634.11:632.1(045)  + 634.2:632.1(045)
Ключови думи: 1. овощни култури 2. болести по овощните дървета 3. хранителни елементи 4. растителна защита 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3404

- 151 -

Сп А 280

Василев, Васил.  Възможности за подобряване на характеристика на торовата постеля в птицевъдни ферми: 1. Прилагане на бактериално-ензимна добавка при кокошки-носачки / Васил Василев, Евгени Видев. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 54, 2017, N 1, с. 17-25. 

   Целта на изследването беше да се установят стойностите на pH, влага, азот, (Nh4 +-N;NO3-N; общ N) и общ С на постеля от кокошки-носачки (ТПКН), третирана с бактериално-ензимен продукт Micropan Normal (Eurovix, Italy). Изследването беше проведено в птицефермата на земеделския институт - Стара Загора, за период от 61 дни, до вземане на последната проба. 

1. Кокошки 2. Хранителни добавки 
 636.52/.58(045)
Ключови думи: 1. кокошки 2. торова постеля 3. третиране 4. бактериално-ензимна добавка 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3438

- 152 -

Сп А 280

Василев, Васил.  Възможности за подобряване на характеристиките на торовата постеля в птицевъдни ферми: 2. Прилагане на бактериално-ензимна добавка при пуйки / Васил Василев. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 54, 2017, N 1, с. 26-34. 

   Целта на изследването беше да се установят стойностите на pH, влага, азот, (Nh4 +-N;NO3-N; общ N) i общ С на постеля от пуйки (ТПП), трерирана с бактериално-ензимен продукт Micropan Normal (Eurovix, Italy). Изследването беше проведено в птицефермата на земеделския институт - Стара Загора, за преиод от 61дни, до вземане на последната проба. 

1. Птицевъдство 2. Хранителни добавки 
 636.59(045)
Ключови думи: 1. пуйки 2. торова постеля 3. третиране 4. бактериално-ензимна добавка 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3439

- 153 -

Сп Б 383

Василева, Мадлен.  В очакване на края на една жестока практика : Кога ще спре масовото умъртвяване на нежелани петлета от птицевъдната индустрия / Мадлен Василева, Антония Димитрова. // Птицевъдство, 27, 2017, N 5, с. 13-16. 

   Унищожаването на милиарди еднодневни мъжки пилета от яйценосните породи формира огромен проблем във връзка с хуманното отношение към животните в целия свят. Изследователи в няколко различни страни работят за откриване на алтернативи на умъртвяването на мъжки пилета, които търсят начини за определяне на пола на развиващия се ембрион in ovo (вътре в яйцето) на много по-ранен етап, така че яйцата с мъжки ембриони да бъдат премахнати много преди използването. 

   Ч. 1

1. Птицевъдство 2. Генно инженерство в животновъдството 
 636.5:619(045)  + 636.082 *(045)
Ключови думи: 1. птицевъдство 2. птицеферми 3. хуманно отношение 4. генно инженерство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3377

- 154 -

Сп Б 383

Василева, Мадлен.  В очакване на края на една жестока практика : Кога ще спре масовото унищожаване на нежелани петлета от птицевъдната индустрия / Мадлен Василева, Антония Димитрова. // Птицевъдство, 27, 2017, N 6, с. 20-26. 

   Разработването на бърз, точен евтин и автоматизиран метод, за определяне на пола и сортиране на яйцата преди излюпването значително ще увеличи рентабилността на световната птицевъдна индустрия - това е приоритет от първостепенна важност, тъй като ще донесе редица в много направления. 

   Ч. 2

1. Птицевъдство 2. Генно инженерство в животновъдството 
 636.5:619(045)  + 636.082 *(045)
Ключови думи: 1. птицевъдство 2. птицеферми 3. хуманно отношение 4. генно инженерство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3378

- 155 -

Сп Б 329

Велчева, Николая.  За Националната колекция от растителни видове / Николая Велчева. // Земеделие плюс, 2018, N 281, с. 34-37. 

   Управлението на РГР (растителните генетични ресурси) включва дейности по колекциониране, проучване, документация, размножаване и съхранение, с оглед поддържане на видовото и сортовото разнообразие, запазване потенциала на дивите родственици на културните растения, използване на генетичния материал за подобряване на растенията и в земеделието, безвалутен обмен и разпространение според международните спогодби (Engels et al., 2008). 

1. Растения - България - систематика - определители 
 633/635(045)
Ключови думи: 1. растителен генетичен фонд 2. функции 3. обогатяване 4. електронен регистър 5. анализ 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3473

- 156 -

Сп Б 434

Вулова, Боряна.  Десетгодишната равносметка: Вносът на зеленчуци изпреварва износа / Боряна Вулова. // Агробизнесът, 16, 2018, N 1, с. 19-21. 

   В статията са описани тенденциите в последните десет години в зеленчукопроизводството, като най- голяма концентрация на зеленчукови площи е в Южен -централен район и в 90% от българските оранжерии се произвеждат чушки, домати и краставици. Износът в сектора също показва ръст за 2017, но десетгодишната равносметка показва, че темповете на ръст на вноса на зеленчуци през последните години изпреварват тези на износа. 

1. Зеленчукопроизводство 2. Икономика и управление на селското стопанство 
 635.1/.8Б(045)
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. износ 3. цени 4. развитие 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3330

- 157 -

Сп А 62

Въчев, Ценко.  Ефект на естествен тревен прелог върху фузарийното кореново и базично гниене по пшеница : Effect of natural grass fallow of Fusarium root and crown rot of wheat / Ценко Въчев, Иво Янашков. // Растениевъдни науки, 54, 2017, N 3, с. 15-27. 

   Настоящото изследване проследява ефекта на краткотраен тревен прелог върху нивото на общата суперсетивност на два вида почви - Излужена Чернозем-Смолница и Алувиално-Ливадна почва, по отношение на фузарийно кореново и базично гниене по пшеницата. За целта в определени почвени проби, събрани от обработвани без прекъсване през последните 25 години и временно необработвани земеделски площи, зачимени с естествена тревна растителност (в прелог) в продължение на четири и седем години - съответно за двата почвени типа, са внасяни самостоятелно чисти култури на един от причинителите на заболяването - Fusarium culmorum, F. graminearum или F. oxysporum, развити върху автоклавирани (30 min при 121 градуса по С) ечемичени зърна. 

   Резюме на англ. език

1. Пшеница 2. Вирусни и гъбни болести по растенията 3. Борба с болестите и вредителите по растенията 
 633.11:632(045)  + 632.93(045)
Ключови думи: 1. пшеница 2. гниене 3. фузарийно гниене 4. базично гниене 5. тревен прелог 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3386

- 158 -

Сп А 62

Драгов, Рангел.  Генетико-селекционно изследване на признака брой зърна в клас при твърдата пшеница : Genetic and breeding study of number of grains per spike in durum wheat / Рангел Драгов. // Растениевъдни науки, 54, 2017, N 2, с. 24-32. 

   Един от основните методи за повишаване на продуктивността на културните растения е чрез селекционно подобряване на сортовете. Броят на зърната в клас е важен количествен признак при селекцията на твърдата пшеница и е пряко свързан с добива. За установяване на генетичната природа и наследяването на признака брой зърна в клас е извършена диалелна кръстоска с участието на пет съвременни сорта твърда пшеница. Анализът на варианса показва достоверни различия между генотиповете. На това основание са изчислени генетичните параметри и показатели (по Hayman, 1954) и обща комбинативна способност (по Griffing, 1956). 

   Резюме на англ. език

1. Пшеница - твърда 2. Пшеница - генно модифицирана 
 633.11:631.52(045)
Ключови думи: 1. пшеница 2. твърда пшеница 3. генно модифицирана пшеница 4. селекция на растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3383

- 159 -

Сп Б 382

Дронове в лозарството . // Лозарство и винарство, 2018, с. 8-9. 

   Използването на безпилотни летателни апарати (дронове) в селското стопанство и лозарството бързо се увеличава. Дронът е оборудван с камери за събиране на въздушни изображения от различни лозя. Данните, събрани от дрона, се използват за генериране на изглед от птичи поглед на растителността и сравняване с неинфектирано лозе, за да се очертаят симптомите на заразяване. 

1. Лозарство, машини и съоръжения 
 634.8(045)
Ключови думи: 1. дронове 2. лози 3. технология 4. снимки 5. болести 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3497

- 160 -

Сп А 62

Жекова, Евгения.  Оценка на люцернови генплазми за продуктивност и толерантност към люцерновия сечко (Plagionotus floralis Pall.: Cleoptera, Cerambycidae) : Evaluation of alfalfa germplasms for productivity and tolerance to alfalfa root longhorn beetle Plagionotus floralis Pall.: Cleoptera, Cerambycidae) / Евгения Жекова. // Растениевъдни науки, 54, 2017, N 3, с. 28-40. 

   Целта на изследването е да се направи оценка на люцерновите генплазми за продуктивност и толерантност към люцерновия сечко за нуждите на селекционни програми, свързани с търсене на гени за висока продуктивност на люцерната и устойчивост на културата към вредители. 

   Резюме на англ. език

1. Фуражни култури 2. Генетика 3. Селекция 
 633.3:631.52(045)
Ключови думи: 1. люцерна 2. люцернови генплазми 3. генетика 4. селекция на растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3387

- 161 -

Сп Б 383

Животинските кръстоски запазват жизнеността.  Предимства на бетаина в рецептите за кокошки носачки. // Птицевъдство, 27, 2017, N 6, 30-31. 

   Бетаинът обикновено се използва при рецептите за фураж за бройлери, свине и аквакултури. Прилагането на бетаин при рецептите за кокошки носачки предизвиква все по-голям интерес. Благодарение на неговата ефективност на разходите и факта, че той предоставя решения за проблеми (втлъстен черен дроб, мокра постеля и топлинен стрес), от които днес страдат яйценосните птици. 

1. Птицевъдство 2. Животни - хранене 
 636.52/.58(045)
Ключови думи: 1. птицевъдство 2. кокошки 3. хранене на животни 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3379

- 162 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  За и против древните видове пшеница / Петко Иванов. // Агробизнесът, 16, 2018, N 5, с. 39-41. 

   Пшеницата е основната земеделска култура, осигуряваща най-много енергия и протеини за прехрана на човечеството. Тя преминала през хилядолетно развитие от древния вид лимец до съвременните модерни сортове. Еднозърнест, двузърнест лимец, спелта и камут днес придобиват повишена популярност, заради представата, че са по-подходящи за хора, страдащи от глутенова алергия. Ранното прекъсване на изкуствената селекция ги е запазила в състояние на по-голяма устойчивост на болести и вредители, изискващи приложение на химически вещества. 

1. Пшеница 2. Зърнени култури 3. Сортоизпитване 
 633.11(045)
Ключови думи: 1. зърнени култури 2. лимец 3. пшеница 4. сортоизпитване 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3486

- 163 -

Сп А 181

Илиев, Анатоли.  Сортове с повишена устойчивост на болести / Анатоли Илиев, Мирослав Иванов, Нели Проданова-Маринова. // Растителна защита, 57, 2018, N 4, с. 38-40. 

   Въпреки полиморфизма при културната лоза повечето сортовете проявяват повишена чувствителност на основните болести и неприятели, които са лимитиращи фактори за тяхното по-широко разпространение навсякъде по света - обикновена мана, брашнеста мана и др. 

1. Лоза - болести и вредители 2. Сортоизпитване 
 634.8(045)
Ключови думи: 1. лози 2. болести 3. сортове грозде 4. устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3513

- 164 -

Сп Б 324

Кирева, Румяна.  Поливен режим и продуктивност на поливната вода на зеленчукови култури, отглеждани при капково напояване : Irrigation sceduling and irrigation water productivity of vegetable crops, cultivated under drip irrigation / Румяна Кирева, Весела Петрова-Браничева. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 51, 2016, N 3-4, с. 30-36. 

   Изследванията са проведени на опитното поле на ИПАЗР "Н. Пушкаров" - София в неотопляеми оранжерии. Дефицитът на поливна вода изисква технологии за напояване, които използват по-рационално водата за напояване. За зеленчуковите култури особено подходящо е капковото напояване с което са проведени изследванията. За установяване на поливния режим на зеленчуковите култури при отглеждането им при почвено климатичните условия на района Челопечене - София са проведени изследвания при капково напояване на зеленчукови култури, като са изпитани различни режими на напояване - от пълно задоволяване на ежедневните потребности на културите от вода до напояване с редуциране с 20% и 40% поливна норма. Установени са поливните режими, добивите и продуктивността на поливната вода на основни зеленчукови култури, отглеждани в пластмасови неотопляеми оранжерии за района на Софийско поле. 

   Резюме на англ. език

1. Зеленчукопроизводство 2. Напояване - капково 3. Оранжерийно производство 
 635.1/.8:631.67(045)
Ключови думи: 1. зеленчукови култури 2. капково напояване 3. поливна вода 4. оранжерийно зеленчукопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3349

- 165 -

Сп Б 329

Котева, Нина.  Икономическа ефективност на земеделските стопанства в планинските и полупланинските райони / Нина Котева. // Земеделие плюс, 2018, N 1-2 (280), с. 41-48. 

   Целта на изследването е въз основа на сравнителен анализ да се очертаят тенденциите и направи оценка на икономическата ефективност на земеделските стопанства в планинските и полупланинските райони. 

1. Земеделски стопанства 2. Икономика 
 631.152.3(045)
Ключови думи: 1. земеделски стопанства 2. икономика 3. ефективност 4. планински райони 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3342

- 166 -

Сп А 181

Машева, Стойка.  Почвени патогени по зеленчуковите култури / Стойка Машева. // Растителна защита, 57, 2017, N 6, с. 8-13. 

   Зеленчуковите култури се нападат от много почвени патогени. Някои от тях поразяват растенията непосредствено след поникване и причиняват загиването им, други вредят през цялата вегетация и също могат да причинят загиването им. Те могат да бъдат вируси, бактерии или гъби и заразяват корените на растенията, а понякога се придвижват по стъблото и останалите надземни части. Установено е, че на тях се дължат 10% от загубите от зеленчукови култури. Те са трудно забележими, докато не се появят признаци по надземните части - увяхване и изсъхване. Това намалява ефикасността на провежданата борба, респективно на добивите. 

1. Болести и вредители по зеленчуковите култури 
 635.1/.8:632(045)
Ключови думи: 1. зеленчукови култури 2. почвени патогени 3. вредители по растенията 4. растителна защита 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3393

- 167 -

Сп А 181

Машева, Стойка.  Внимание: Рак по картофите / Стойка Машева. // Растителна защита, 57, 2017, N 7, с. 24. 

   Опасното заболяване с причинител Synchytrium endobioticum е открито в почти всички картофопроизводителни райони. Разпространението му е ограничено поради стриктните мерки за контрол върху разпространението му. 

1. Картофи 2. Растителна защита 
 633.4:632(045)
Ключови думи: 1. картофи 2. болести по картофите 3. растителна защита 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3400

- 168 -

Сп А 62

Митков, Аньо.  Пшеница / Аньо Митков, Мариян Янев. // Растениевъдни науки, 54, 2017, N 5, с. 15-24. 

   Пшеницата е стратегическа култура за България и за света. Плевелите са между най-вредните фактори при отглеждането и. Ежегодно у нас се наблюдава постоянна тенденция към завишаване на площите, заплевелени с див мак, полска ралица, видовете подрумче, лайка, лепка и др. Налице е и тенденция за нарастване опасността от кореновоиздънковите плевели - поветица и паламида. Увеличават се площите с пшеница, заплевелели с житни плевели, като все още твърде бавно нараства делът на третираните с противожитни хербициди. Нерядко се допуска нарушаване на научнообоснованите сеитбообръщения. 

1. Пшеница 2. Плевели 3. Хербициди - приложение 
 633.11:632.954(045)
Ключови думи: 1. пшеница 2. отглеждане на пшеница 3. борба с плевелите 4. хербициди 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3389

- 169 -

Сп А 62

Митков, Аньо.  Рапица / Аньо Митков, Мариян Янев. // Растениевъдни науки, 54, 2017, N 5, с. 25-30. 

   По време на вегетацията си рапицата изисква умерено мек, без големи студове, влажен климат. Климатичните елементи, определящи успешното отглеждане на рапица, са температурата и валежите. Средногодишни валежи от 550-700 мм са благоприятни на оптимални добиви. Равномерното поникване и есенното развитие, както и интензивното пролетно развитие и състоянието на културата след цъфтежа са критичните периоди за рапицата. По време на цъфтежа си тя изисква висока атмосферна влага, близо 80%. Зимните студове се понасят само от навреме засята и достатъчно укрепнала до началото на зимата рапица. Най-сигурно презимуват растенията във фаза 8-и-10-и лист, розетка прилепнала към земята. Минимална температура за развитието на рапицата е + 7 С, а по време на цъфтеж е + 8 С. Рапицата предпочита средно тежки, леко алкални почви със следи на сяра (напр. кафява горска почва). оптимално рН 5,8-7,5. Критерии за отлични добиви от рапица са почви с дълбок профил, богати на хранителни вещества с добър воден баланс - т.е. подчертано добрите почви за житни култури. 

1. Рапица 2. Плевели - методи за борба 3. Хербициди - приложение 
 633.85:632.954(045)
Ключови думи: 1. рапица 2. плевели 3. борба с плевелите 4. хербициди 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3390

- 170 -

Сп А 181

Митков, Аньо.  Интегрирана борба с плевелите при слънчоглед и царевица в полското сеитбообръщение / Аньо Митков, Мариян Янев. // Растителна защита, 57, 2017, N 6, с. 26-44. 

   Включването на царевицата и слънчогледа в правилни, научнообосновани сеитбообръщения, при които се редуват предимно с култури със слята повърхност, улеснява борбата срещу многогодишните и късните пролетни плевели. Ефектът от тези сеитбообръщения обаче може да стане реалност само при спазване на технологичните изисквания, осигуряващи на растенията бързо и дружно да поникнат, да са конкурентноспособни и да развият пълния си потенциал за добив. 

1. Маслодайни растения 2. Царевица 3. Плевели - методи за борба 
 633.85:632.5(045)  + 633.15:632.5(045)
Ключови думи: 1. слънчоглед 2. царевица 3. борба с плевелите 4. сеитбообръщение 5. хербициди 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3398

- 171 -

Сп А 181

Митков, Аньо.  Интегрирана борба с плевелите при бобови култури в полското сеитбообръщение / Аньо Митков, Мариян Янев. // Растителна защита, 57, 2017, N 7, с. 25-28. 

   Зърнено-бобовите култури проявяват силна чувствителност към заплевяване. В зависимост от срока на сеитба в тях се развиват главно късни пролетни плевели - видовете щир, бяла лобода, черно куче грозде, кръвно просо, пача трева, сива и зелена кощрява, кокошо просо. От ранните пролетни плевели често се срещат полски синап и фасулче, а от многогодишните - паламида, поветица, троскот, балур и други. 

1. Бобови растения 2. Плевели - методи за борба 
 635.65:632.5(045)
Ключови думи: 1. бобови култури 2. борба с плевелите 3. хербициди 4. защита на растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3401

- 172 -

Сп Б 434

Накъде върви българското биоземеделие . // Агробизнесът, 16, 2017, N 12, с. 40-41. 

   В статията са описани тенденциите в българското биоземеделие, начините за субсидиране и разпределение на субсидиите за биоземделие по райони. 

1. Биоземеделие 
 631/635(045)
Ключови думи: 1. биоземеделие 2. субсидии 3. тенденции на развитие 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3329

- 173 -

Сп Б 434

ОСП да остане конкурентноспособна, устойчива и адекватно финансирана . // Агробизнесът, 16, 2018, N 3, с. 8-9. 

   Бъдещето на общата селскостопанска политика беше в основата на първия за годината Съвета на ЕС по земеделие и рибарство. Българското председателство повдигна конкретни въпроси относно това как може да се осигури непрекъсната и нарастваща добавена стойност на ОСП и до каква степен може да бъде повишена субсидираността за отделните инструменти на политиката, така че да се запази общия характер на ОСП, а на държавите членки да се осигури повече гъвкавост. 

1. Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 2. Политика 3. Европейски съюз - аграрна политика 
 631.155(045)
Ключови думи: 1. финансиране 2. политика 3. селско стопанство 4. Европейски съюз - аграрна политика 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3428

- 174 -

Сп А 62

Палагачева, Недялка.  Чимшировият молец - проблем за чимшира / Недялка Палагачева, Иванка Лечева. // Растениевъдни науки, 54, 2018, N 1, с. 23-25. 

   2017 година беше кошмар за чимшира. Ако са останали още растения след унищожителния поход на чимшировия молец, оцеляването им през тази година ще изисква много внимание. 

1. Насекоми, вредители на селскостопанските растения 2. Декоративни растения 
 635.92:632.7(045)
Ключови думи: 1. чимширов молец 2. насекоми 3. вредители по растенията 4. борба с насекоми 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3417

- 175 -

Сп А 213

Петков, Пламен.  Restoration and sustainable management of irrirgation and drainage systems and their use as a tool of adapting of bulgarian agriculture to climate change in the region : Възстановяване и устойчиво управление на напоителните дренажни системи и тяхното използване като инструмент за адаптиране на българското земеделие към климатичните промени в района / Пламен Петков, Красимир Дандов, Невяна Тенева. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 62, 2017, N 3, с. 3-16. 

   През последните две десетилетия вниманието, насочено към напоителните и дренажните системи, е недостатъчно, поради което тази област е в криза, продължаваща до днес. Намаляването на напояваните площи продължава като резултат от много обективни и субективни причини. И в момента съществува физическо и морално амортизиране на цялата инфраструктура. Успешното въвеждане на напоителни съоръжения изисква развитие и използване на адекватна и иновативна политика, с реална програма за възстановяване и преструктуриране на всички направления, като се превърне в един от приоритетите на правителствената политика в областта на селското стопанство и водния ресурс. 

   Резюме на бълг. език

1. Напоителни съоръжения 
 626.81/.84(045)
Ключови думи: 1. напояване 2. дренажи (сел. стоп.) 3. климатични промени 4. стратегия 5. иновативни подходи 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3339

- 176 -

Сп А 62

Петрова-Браничева, Весела.  Усъвършенствани технологични подходи за получаване на устойчиви добиви от кромид лук : Improved technology approaches to receive sustainable yield of onoin / Весела Петрова-Браничева. // Растениевъдни науки, 54, 2017, N 2, с. 56-63. 

   Полските изследвания са проведени през 2014-2015 г. на територията на опитното поле в кв. Челопечене към ИПЗАР "Н. Пушкаров" върху излужена канелено-горска почва. Изследвани са варианти с различни техники за напояване при оптимален и нарушен поливен режим на кромид лук. Поливките се реализират през различни интервали от време в зависимост от развитието на културата и метеорологичните условия. Намалението на размера на поливните норми с 50% при повърхностно и подпочвено разположение на поливните крила води до намаление на добива, съответно с 23% и 7% и може да се прилага при воден дефицит. 

   Резюме на англ. език

1. Грудкови и луковични зеленчуци. Картофи, лук, чесън и др. 2. Напояване 
 635.2:631.67(045)
Ключови думи: 1. лук 2. технологии за напояване 3. капково напояване 4. микроструйно напояване 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3381

- 177 -

Сп А 62

Петрова-Браничева, Весела.  Икономически ефект от прилагането на три технологии за напояване на кромид лук отглеждан в България / Весела Петрова-Браничева. // Растениевъдни науки, 54, 2017, N 54(2), с. 64-72. 

   Експерименталните опити са проведени през периода 2014-2015 г. на територията на опитно поле Челопечене. Разгледани са варианти на различни технологии за напояване: микродъждуване, подпочвено и повърхностно капково напояване при отглеждане на лук при полски условия на открито. 

   Резюме на англ. език

1. Грудкови и луковични зеленчуци. Картофи, лук, чесън и др. 2. Напояване 
 633/635(045)
Ключови думи: 1. лук 2. икономически ефект 3. технологии за напояване 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3566

- 178 -

Сп А 181

Ранкова, Заря.  Чисти от плевели от ябълкови градини / Заря Ранкова. // Растителна защита, 57, 2018, N 2, с. 30-36. 

   За условията на България в категорията плевели са идентифицирани над 300 броя диви, полукултурни тревисти растения, а в категорията икономически важни плевели се определят около 100 вида. 

1. Ябълка 2. Плевели - методи за борба 
 634.11:632.5(045)
Ключови думи: 1. ябълки 2. плевели 3. борба с плевелите 4. растителна защита 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3422

- 179 -

Сп А 181

Рискове от силното разпространение на боровата процесионка в България  / Пламен Мирчев и др.. // Растителна защита, 57, 2017, N 10, с. 10-12. 

   Боровата процесионка (Thaumetopoea pityocampa) е средиземноморски вид. През България минава част от северната граница на нейния ареал. У нас се среща в южната половина на страната без източните и части. Хранителни растения на процесионката са видове от род Pinus. За горското стопанство на страната видът е вредител по черен бор (Pinus nigra Arn) и бял бор (Pinus silvestris L.). 

1. Вредители на горите и лесозащитни мероприятия 
 630.4(045)
Ключови думи: 1. борова процесионка 2. дървесни видове 3. вредители по горите 4. лесозащитни мероприятия 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3413

- 180 -

Сп А 62

Сербезова, Деница.  Сравнително изпитване на три черешови сорта съкратени в различна височина на стъблото : Comperative investigation of three cherry cultivars with different stem heights / Деница Сербезова, Илияна Кришкова. // Растениевъдни науки, 54, 2017, N 3, с. 41-49. 

   През периода 2008-2014 г. е проведено сравнително изпитване на черешовите сортове Козерска, Стела и Стефания, при различно съкращаване на височината на стъблото. Растенията са присадени върху махалебкова подложка и засадени на разстояния 5х5 m. Растежните прояви на дърветата от всички изпитвани сортове са най-добри при височина на стъблото 70 и 110 cm. Най-слаби са при вариантите с лятна резитба. В периода на пълно плодоподаване най-високи добиви от плодове са получени при съкращаване на стъблата на 70 и 110 cm, като едрината на плодовете също е най-висока - от 8,3-9,9 g. Лятната резитба и съкращаването на стъблата на 25 cm от почвената повърхност довеждат до по-късно встъпване на дърветата в пълно плодоподаване. С най-добри икономически резултати е сорт Стела, съкратен на 70 cm - 1534 euro/ha брутна продукция, следван от Стефания на 110 cm - 1498 euro/ha, а най-нисък е показателят при Козерска съкратен на 70 cm и лятна резитба - 264 euro/ha. При съпоставка на отделните сортове, Стела и Стефания имат по-високи резултати от съответните варианти на Козерска. 

   Резюме на англ. език

1. Череша - резитба 2. Овощни дървета - резитба 
 634.2:631.54(045)
Ключови думи: 1. череша 2. резитба 3. овощни култури 4. овощарство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3385

- 181 -

Сп А 181

Сталев, Здравко.  Нови методи за ограничаване разпространението на черния имел в горските екосистеми и овощните култури / Здравко Сталев. // Растителна защита, 57, 2017, N 10, с. 16-17. 

   Черният имел (Loranthus europaeus L.) в систематично отношение принадлежи към висшите цветни паразитни растения от сем. Loranthaceae. Листата му са тъмнозелени, яйцевидноудължени и за разлика от листата на белия имел (Viscum aibum L.) опадат през зимата. Стъблото му е дървовидно, сиво-кафяво, достигащо дебелина 5-7 см., като предизвиква надебелявания с диаметър 25 см. Имеловите туфи към 10-12 годишна възраст достигат диаметър 2,5-3 м. 

1. Вредители на горите и лесозащитни мероприятия 2. Овощарство 3. Паразитни храсти 
 630.4:630.17(045)  + 634.1(045)
Ключови думи: 1. черен имел 2. горски екосистеми 3. горско стопанство 4. паразитни растения 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3410

- 182 -

Сп А 181

Станева, Евдокия.  Феромонови уловки срещу доматения миниращ молец при доматите / Евдокия Станева, Винелина Янкова, Даниела Ганева. // Растителна защита, 57, 2017, N 8-9, с. 37-38. 

   Доматеният миниращ молец (Tuta absoluta Mayrick) (Lepidoptera: Gelechildae) вреди по културните и диворастящите растителни видове от семейство Solanaceae, като предпочита основно доматите (Solanum lycopersicum L). Произхожда от Южна Америка и през последните десет години се разпространи в голяма част от континента. 

1. Домати 2. Болести и вредители по зеленчуковите култури 
 635.64:632.7(045)
Ключови думи: 1. домати 2. вредители по доматите 3. доматен миниращ молец 4. защита на растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3406

- 183 -

А 2191

Станчева, Атанаска.  Устойчиво земеделие - глобални идеи и локалното им приложение в България. Тенденции и нагласи / Атанаска Станчева. // Български фолклор, 2017, N 2, с. 247-275. 

   Целта на статията е да покаже как и доколко глобалните идеи за устойчиво развитие и използване на природни ресурси се разбират и прилагат в България, като разглежда и извежда спецификите на две паралелно протичащи и взаимопреплитащи се тенденции, които са насочени към постигането на устойчиво земеделие. 

1. Земеделие - организация и управление 2. България 
 631.46:504(045)
Ключови думи: 1. биологично земеделие 2. храни 3. независимост 4. ценности 5. културна идентичност 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3488

- 184 -

Сп А 181

Стоева, Атанаска.  Ериофидните акари само вредни ли са? / Атанаска Стоева, Вили Харизанова. // Растителна защита, 57, 2017, N 10, с. 21-22. 

   Ериофидните акари са изключително растителноядни, нападащи едногодишни и многогодишни растения, треви, храсти, дървета, при това притежават висока видова специфичност по отношение на гостоприемника. Вниманието към тях освен на преките повреди, в резултат на храненето им се дължи и на ролята им като вектори на фитопатогени, и по-специално растителни вируси. 

1. Растителна защита 
 632.7:632.5(045)
Ключови думи: 1. акари 2. ериофидни акари 3. вредители по растенията 4. биоагенти 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3409

- 185 -

Сп Б 324

Съдържание на хранителни елементи в доматени растения в зависимост от приложното торене и нападение от болести  : Nutrient content in tomato plants depending on applied fertilization and an attack diseases / Иванка Митова и др.. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 50, 2016, N 3-4, с. 71-80. 

   Върху алувиално-ливадна почва е изведен торов опит с детерминантен сорт домати - Рио Гранде. Опитът е заложен след култура - тикви, отгледани на същата площ и по същата схема на торене от предходната година. Освен неторения - контролен вариант експеримента включва вариант с минерално торене, вариант с органично торене - 2069 kg/da оборски тор и такъв със смесено торене, в който се дават половината от торовите норми във вариантите с минерално и органично торене. Резултатите от изведения опит показват, че съдържанието на пепелните елементи при здравите растения в зависимост от приложеното торене и фаза на отчитане варират от 5,45 до 9,09%. При растенията с нападения от болести диапазонът е по-голям - от 4,63 до 10,52%. Съдържанието на пепелните елементи нараства през вегетацията, като при болните този процес е по-силно изразен. Здравите доматени растения с минерално торене са с по-високи съдържания на азот в листната маса в сравнение с вариантите с органично и органо-минерално торене. При здравите растения от всички отчитания, не се забелязва видима връзка между начина на торене и съдържанието на калий в листата, но при увредените листа на растенията с минерално торене е натрупан повече калий. Единствено при калция съдържанието в листата на болни растения е по-високо от това при здравите. Съдържанието на Mg намалява и при двете групи растения. 

   Резюме на англ. език

1. Домати, торене 
 635.64:631.8(045)
Ключови думи: 1. домати 2. минерално торене 3. органично торене 4. листна биомаса 5. пепелни елементи 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3347

- 186 -

Сп Б 394

Създаване на специализирани лиофилизирани храни от биволско месо с подобрен мастнокиселинен състав  : Creation of specialized freeze-dried foods from buffalo meat with improved fatty acid composition / Даниела Митева и др.. // Хранително-вкусова промишленост, 2017, с. 30-35. 

   Създаването на иновативни месни храни с повишено съдържание на полиненаситени мастни киселини е трайна тенденция през последните години, поради все по-високите изисквания на потребителите за консумиране на качествена и безопасна храна. Целта на научната разработка е създаване на диетични лиофилизати от биволско месо за специализирано хранене с добавки на масла и продукти от растителен произход. На базата на получените експериментални резултати са създадени схеми за получаване на обогатени месни храни, с подобрен мастнокиселинен състав. Новите храни се отличават с високо съдържание на омега-3 и омега-6 мастни киселини и оптимално съотношение между тях, което способства за повишаване на хранителните и здравословни качества. 

   Резюме на англ. език

1. Хранително-вкусова промишленост 2. Храни - състав 
 637.51(045)  + 641.1(045)
Ключови думи: 1. лиофилизирани храни 2. лиофилизация 3. мастни киселини 4. храни 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3487

- 187 -

Сп А 62

Ур, Златина.  Пригодност на сортове пшеница за биологична система на земеделие / Златина Ур, Григори Иванов, Гинка Рачовска. // Растениевъдни науки, 54, 2017, N 54 (1), с. 3-14. 

   Изборът на подходящи сортове пшеница е един от ключовите фактори за постигане на добри резултати в условия на биологично земеделие . Сортовете пшеница, подходящи за биоземеделие, се различават по редица основни характеристики в сравнение с адаптираните към конвенционалната система. Четири групи от признаци се определят като критични по отношение на различията между "конвенционални" и "биологичните" сортове пшеница - ефективно използване на хранителните вещества, конкурентна способност срещу плевелите, устойчивост на болести и неприятели и стабилност на добива и качеството. 

   Резюме на англ. език

1. Биоземеделие 2. Пшеница 
 57:63(045)
Ключови думи: 1. сортове пшеница 2. биологично земеделие 3. изисквания 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3564

- 188 -

Сп А 181

Харизанов, Ангел.  Познавате ли южната зелена миризлива дървеница? / Ангел Харизанов. // Растителна защита, 57, 2017, N 7, с. 33-34. 

   През периода 2007-2013 г. и през 2016 г. видът се размножи масово поради сухо и горещо лято и причини силни повреди по домати, пипер, патладжан и зелен фасул в дворове и на площи в близост до населени места в много райони на страната. Масовата поява на дървеницата, склонността и да мигрира в жилищни постройки и недостатъчното и познаване предизвикаха безпокойство на голяма част от населението на много места в Бургаско, Шуменско, Пловдивско и други. 

1. Насекоми, вредители на селскостопанските растения 
 635.1/.8:632(045)
Ключови думи: 1. насекоми 2. дървеници 3. вредители по растенията 4. растителна защита 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3403

- 189 -

Сп А 181

Харизанов, Ангел.  Температурите, валежите и влажността определят "поведението" на болестите и неприятелите / Ангел Харизанов. // Растителна защита, 57, 2018, N 1, с. 26-32. 

   Температурата, валежите и влажността основни фактори за насекомите и отклоненията им от нормалните стойности, оптимума и виталната зона в местата на обитания от нормалните влияят значително върху фенологията, жизнената дейност, числеността и вредата им. Причинителите на гъбни болести и някои бактериални фитопатогени се влияят най-силно от валежите и влажността. 

1. Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 2. Влияние на климата 
 632:551.58(045)
Ключови думи: 1. болести и вредители (в растениевъдството ) 2. климатично влияние 3. климатични фактори 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3416

- 190 -

Сп А 62

Харизанова, Вили.  Петнистокрилата дрозофила / Вили Харизанова. // Растениевъдни науки, 54, 2017, N 5, с. 35-39. 

   Инванзивният вид Drosophila suzukii (Matsumura) (Diptera:Drosophilidae), известен като петнистокрила дрозофила (или черешова дрозофила), е съобщен в Европа първо 2008 г. в Испания, Италия и Франция. През 2010 г. следват съобщения за установяване в отделни места във Франция, Словения и Хърватия, а през следващата година - в Австрия, Швейцария, Германия и Белгия. Drosophila suzukii е съобщена в Обединеното кралство, Холандия и Португалия през 2012 г. (Gabarra at al., 2015). Видът е включен в Списък А2 на Европейската и средиземноморска организация за растителна защита (ЕРРО) като карантинен неприятел. 

1. Овощни дървета - неприятели 2. Растителна защита 
 634.2:632(045)
Ключови думи: 1. череша 2. петнистокрила дрозофила 3. борба с вредители 4. растителна защита 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3391

- 191 -

Сп А 181

Харизанова, Вили.  Ролята на половите феромони в интегрираната растителна защита / Вили Харизанова. // Растителна защита, 57, 2017, N 8-9, с. 30-36. 

   Загрижеността за рисковете за околната среда и вредата от инсектицидите се удвоиха след развитието на технологии за точното им измерване в компонентите на средата и в продуктите от растителен произход. Това доведе до нарастващи ограничения при използване на пестициди. През 2014 г. влезе в сила директива на Европейския съюз за устойчиво използване на пестицидите по силата на която земеделските производители могат да търгуват само с продукти, които са произведени по правилата на интегрираната растителна защита. Спешно се наложи да се премине от конвенционалната растителна защита към по-екологични методи. 

1. Вредители на растенията - защита 
 632.7:632.93(045)
Ключови думи: 1. вредители по растенията 2. растителна защита 3. борба с вредители 4. методи за борба с вредителите 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3405

- 192 -

Сп Б 383

Хранене на яйценосни кокошки носачки при подово отглеждане . // Птицевъдство, 27, 2018, N 2, с. 27. 

   Изваждането на носачките от яйценосното направление извън клетките създаде много различия. Допълнителната свобода им позволява да се движат и да изразходват повече енергия, което оказва натиск върху костите. При подовото отглеждане птиците се конкурират повече за дневната дажба и са в контакт с изпражненията си. Всичко това традиционното хранене на носачките остаряло и възниква необходимостта от ревизиране, за да се осигурят добро здраве, продуктивност и рентабилност. 

1. Животновъдство - домашни птици 
 636.03 *(045)
Ключови думи: 1. хранене 2. кокошки 3. подово отглеждане 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3512

- 193 -

Сп А 62

Христова, Петя.  In vitro регенерация на сортове домати : In vitro regeneration of tomato cultivats / Петя Христова. // Растениевъдни науки, 54, 2017, N 2, с. 51-55. 

   Потенциалът за In vitro регенерация на 3 сорта домати при използване на два вида среди за култивиране (Rm и Rtaz) е обект на изследването. Два от изброените сортове са чери тип (Балконски Ацтек и Идул балкански червен), а третият е индетерминантен сорт (Биволско сърце). Резултатите показват регенерационна способност, варираща от 21% до 57%, в зависимост от сорта и използваната среда. Най-висок потенциал за регенерация и на двете среди е отчетен при сорт Биволско сърце (50% на Rm и 57% на Rtaz). Най-ниска е регенерационната способност на сорт Идул балконски червен (21% на Rm и 25% на Rtaz). Влиянието на използваната среда върху регенерационния потенциал е най-значимо при сорт Балконски Ацтек (45% на Rm и 25% на Rtaz). 

   Резюме на англ. език

1. Домати 2. Домати - размножаване 
 635.64:631.52(045)
Ключови думи: 1. домати 2. in vitro култивиране 3. регенерация 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3382

- 194 -

Сп Б 434

Ценов, Елица.  Малките производители по пътя към големите пазари : Онлайн платформи помагат на фермерите да достигнат до потребителите / Елица Ценов. // Агробизнесът, 16, 2018, N 5, с. 32-33. 

   Едно от най-големите предизвикателства пред днешните фермери и малки стопанства е да намерят най-прекия път към най-голям брой потребители с възможно най-малко средства. Използвайки интернет, създавайки свои сдружения и работейки активно за създаването на оригинални продукти, те все по-често успяват да станат видими и харесвани. 

1. Биоземеделие 2. Онлайн реклама 
 635.1/.8(045)
Ключови думи: 1. био производство 2. онлайн приложения 3. платформи 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3502

- 195 -

Сп А 181

Цолова, Елена.  Не подценявайте мокриците и нематодите / Елена Цолова, Лиляна Колева. // Растителна защита, 57, 2018, N 5, с. 32-33. 

   В статията са описани опасностите, които причиняват мокриците и нематодите - листни и коренови по плодовете, както и начините за борба с тях. 

1. Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 2. Плодове 
 632(045)
Ключови думи: 1. мокрици 2. нематоди 3. плодове 4. вредители 5. защита 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3514

- 196 -

Сп А 62

Янашков, Иво.  Почвообработващи гъбни патогени по житни култури със слята повърхност в България: Видов състав и разпространение : Soilborn fungal pathogens of small grain cereal crops in Bulgaria: Species composition and distribution / Иво Янашков, Желю Аврамов, Ценко Въчев. // Растениевъдни науки, 54, 2017, N 2, с. 10-23. 

   Житните култури със слята повърхност, в т.ч. пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, лимец и др., са обект на нападение от редица почвообработващи фитопатогенни гъби и гъбоподобни организми. Всички фази на развитието на растенията са чувствителни на инфекции. Нападението води до гниене на семената и кълновете, загиване на пониците, прореждане на посевите, гниене по корените на основата на стъблата на инфектираните растения в по-късни фенофази. В отделни случаи инфекцията протича безсимптомно до възникване на благоприятни условия за развитие на заболяване или остава латентна до края на вегетационния сезон и реколтирането на посева. Икономическите загуби от причиняваните заболявания в различните зърнопроизводителни райони варират по години, в зависимост от вида на гостоприемника, почвено-климатичните и агрономическите условия на отглеждане. 

   Резюме на англ. език

1. Житни растения. Зърнени култури 2. Зърнено-житни култури - болести и вредители 
 633.1:632.4(045)
Ключови думи: 1. житни култури 2. житни култури със слята повърхност 3. вредители по растенията 4. гъбни патогени 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3384

- 197 -

Сп А 62

Янашков, Иво.  Приложение на фунгицидни средства за борба с основни причинители на кореново и базично гниене по пшеница / Иво Янашков, Светла Манева, Ценко Въчев. // Растениевъдни науки, 54, 2017, N 3, с. 3-14. 

   Сред болестите с най-голямо икономическо значение по житните култури със слята повърхност са гниенето на кълновете и пониците, както и проявите на кореново и базично гниене в по-късни фази на развитие на растенията. Причинители на тези патологични явления са почвообитаващи, запазващи се и пренасящи се със семена патогени гъби и гъбоподобни оомицети. 

   Резюме на англ. език

1. Средства против гъбички. Фунгициди 2. Пшеница 
 632.952(045)
Ключови думи: 1. пшеница 2. фунгициди 3. гниене 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3535

- 198 -

Сп А 181

Янкова, Винелина.  Неприятели минират листата на зеленчуците / Винелина Янкова. // Растителна защита, 57, 2017, N 8-9, с. 11-13. 

   Растителноядните насекоми се хранят по различен начин с растението гостоприемник. Повредите могат да засегнат листата, плодовете или стъблото. Нарушава се целостта на растенията и се променят редица физиологични процеси, като транспирация, фотосинтеза и дишане. Повредите от неприятелите са специфични и характерни и по тях може да се определи видът, който ги е нанесъл. От една страна, вредата от неприятелите са изразява в намаляване на добива и влошаване качеството на продукцията и се разглежда като икономическо понятие. От друга страна, повредите са външен израз на взаимоотношенията между насекомите и растенията и се разглеждат като екологично явление. Типовете повреди от неприятели могат да бъдат различни. 

1. Болести и вредители по зеленчуковите култури 
 635.1/.8:632(045)
Ключови думи: 1. зеленчуци 2. вредители по растенията 3. растителна защита 4. борба с вредители 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3407

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 199 -

Сп Б 394

Добрева-Драгостинова, Иванка.  Опаковки за храни и напитки с вложена допълнителна функция / Иванка Добрева-Драгостинова. // Хранително-вкусова промишленост, 2017, с. 14-17. 

   Проектирането на изделия за пакетиране на храни и напитки с вложена допълнителна функция или така наречените интерактивни опаковки са една от съвременните тенденции в дизайна. Разбира се, много фактори предопределят интереса към такъв вид изделия. Основните са от една страна - стремежът за търсене на начини за по-екологосъобразен подход при проектирането, производството, потреблението и оползотворяването на опаковките, и от друга - все по-силната конкуренция между производителите на стоки и желанието за спечелване на потребителския интерес. 

1. Опаковки 2. Опаковки за храни 3. Опаковъчна индустрия 
 663/664.004.3(051)  + 621.798(051)  + 658.512(051)
Ключови думи: 1. интерактивни опаковки 2. опаковки на храни 3. опаковъчна индустрия 4. опаковка 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 3506

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

- 200 -

Сп Б 341

Тенденции в мултисензорните измервания - Част 1 . // Инженеринг ревю, 2018, N 2, с. 62-63. 

   При избора на системи и уреди за автоматични прецизни измервания специалистите търсят баланс между три критерия- точност на измерването, бързодействие и необходимите устройства и компоненти. Навлизането на измерванията с мултисензорните датчици през последните десетилетия, както повишаване качеството им, дава възможности по отношения и на трите критерия. За да бъде експлоатацията им възможно най-ефективна, е добре да се проучи пазарното предлагане и да се избере решението, което обещава най-съществени ползи с оглед на конкретните цели и условия. 

1. Измервателни прибори, електронни 2. Сензори 
 52.08(045)
Ключови думи: 1. мултисензор 2. измерване 3. датчици 4. предимства 5. особености 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 3364

- 201 -

Сп А 377

Тумбаркова, Н.  Апроксимиране на изменението на температурата на въздушната среда по време на замразяване на фризер и последващо размразяване на дървесина / Н. Тумбаркова, Н. Делийски. // Автоматика и информатика, 2016, N 2, с. 5-11. 

   При различни технологични и инженерни изчисления се налага да се определя степента на заледеност на дървените материали в зависимост от температурата на въздействащата върху тях въздушна среда и от продължителността на престояването им в тази среда. Такива изчисления могат да бъдат извършвани с помощта на математични модели, адекватно отразяващи сложните процеси на замръзване и размразяване на свързаната и свободната вода в дървесината. 

1. Дървообработваща промишленост - автоматизация и механизация 
 674(045)
Ключови думи: 1. дървообработване 2. дървообработваща промишленост 3. софтуерни пакети 4. апроксимиране 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 3538

- 202 -

Сп А 377

Хаджийски, М.  Подобряване на ефективността на производството на пелети чрез последователна оптимизация / М. Хаджийски, Н. Христова, С. Койнов. // Автоматика и информатика, 2016, N 4, с. 25-32. 

   През последните две десетилетия производството на пелети отбеляза интензивно развитие. Пелетното производство е от особена важност за нашата страна, поради наличието на значителни количества отпадна дървесна маса от дървообработващата и мебелна промишленост, както и биомаса от дърводобива и селското стопанство, годна за пелетизация. Използването на пелети в бита и индустрията е свързано както с повишаване на енергийната ефективност поради високия КПД на автоматизираните горивни устройства за пелети, така и с несъмнен екологичен ефект поради оползотворяването на отпадъци , освобождаването на земеделски земи, намаляването на вредни емисии, особено на серни окиси и въглеродни частици. 

1. Производство на пелети и био-брикети - интеграция 
 662.8:67.08(045)
Ключови думи: 1. пелети 2. производствен процес 3. оптимизация 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 3547

Кибернетика . Фина механика.

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

Езикознание. Филология. Литература

- 203 -

Сп А 505

Георгиева-Тенева, Огняна.  За есето по граждански проблем / Огняна Георгиева-Тенева. // Български език и литература, LХ, 2018, N 3, с. 293-308. 

   Статията разглежда есето по граждански проблем откъм неговата специфична тематичност и заложения в заглавието дискусионен въпрос. Защитата на лична позиция е изследвана в прагматична перспектива, позволяваща избор на агрументативни подходи и дискурсивни техники съобразно контекста на общуване. 

1. Есета. Очерци. Скици 2. Български език - методика на преподаване 
 372.882(045)
Ключови думи: 1. български език и литература 2. писане на есе 3. граждански проблеми 4. аргументация 5. теория 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 3464

- 204 -

Сп А 553

Кочева, Ана.  За прекодификация на книжовния български език във Вардарска и Егейска Македония (върху документални съпоставки) / Ана Кочева, Иван С. Кочев. // Български език, LXV, 2018, N 1, с. 99-116. 

   Повечето езици на Балканите, поради специфичнaта си историческа съдба са плурицентрични, т.е. имат повече от една писмена норма. В това отношение българския език е уникален, защото е бил подложен на шест кодификации извън държавните ни граници. 

   Резюме на англ. език

1. Български език - диалекти 2. Писменост. Системи на писмо. Знаци и символи. Кодове. Графическо представяне на мисълта 
 808.67-06/-08(045)
Ключови думи: 1. български език 2. диалекти 3. Македония 4. прекодификация 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 3493

- 205 -

Сп А 505

Петрова, Марина.  Интерактивни подходи за развитие на комуникативните умения в е-пространството / Марина Петрова. // Български език и литература, LХ, 2018, N 2, с. 219-224. 

   Докладът представя интерактивни подходи за развитие на комуникативноречевите компетентности чрез прилагане на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) и работа в екип в обучението по български език в VIII клас. Предложен е модел на урок за създаване на електронно писмо с определена цел и адресат. 

1. Обучение по български език и литература 
 372.882(045)
Ключови думи: 1. комуникативна компетентност 2. стилистична норма 3. етикет 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 3431

История. География. Биографии. Археология.

- 206 -

Сп Б 590

Вацов, Георги.  Дали историята ни дава право на мълчаливо съгласие? / Георги Вацов. // Сигурност, Х, 2017, N 7-8, с. 6-8. 

   Политическите ни "слънчогледи" се правят на "сега доведени" в политиката и неразбиращи, какво и кой стои зад натиска - България да се откаже от принципните си и исторически обосновани претенции към политиката на едва двадесет и пет годишната държава Македония, получила от нас първото признание на независимостта си с изричната и документално зафиксирана уговорка, че България не признава съществуването на македонската нация и език. 

1. Македонски въпрос 2. България - външна политика 
 327(497.2+497.17)(045)  + 949.72(045)
Ключови думи: 1. македонски въпрос 2. македонски българи 3. външна политика - България 4. история на България 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. История. География. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 3483

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.

- 207 -

А 1705

Василева, Радка.  "Образователен театър" на сцената на неформалното образование в България / Радка Василева. // Педагогика, 2018, N 1, с. 26-45. 

   Авторът , като на един от създателите на концепцията "Образователен театър" и на театър "Забавна наука", анализира и определя представяния модел на обучение като формат на неформалното образование, който непрекъснато се променя, следвайки както своята оригинална, педагогически обусловена концептуалност, така и световни образователни практики, изградени на театрална и визуална основа. Проследена е трансформацията му от един инструкторски ориентиран обучителен модел в интерактивен, театрално-образователен модел, представян от театър "Забавна наука", който включва децата в представлението в три различни роли: зрители, партньори в обучението и анализатори на собствените си наблюдения и преживявания. Очертана е перспективността в смяната на парадигмата от модел, основан като формат с компоненти: Watch, Play and Write ("Гледай", "Играй" и "Пиши") във формат от типа: Watch, Interact and Analize ("Гледай", "Включи се" и "Анализирай"), който се утвърждава от автора като интересен, желан и значим за обучаваните. 

   Резюме на англ. език

1. Основни форми на възпитание и образование 2. Театър 
 37.018:792(045)
Ключови думи: 1. неформално образование 2. образование и култура 3. интерактивен учебен модел 4. модели за обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.  
  

Сист. No: 3346

- 208 -

Сп А 19

Възможности за моделиране на конформна охладителна система на шприц форми, изградена с адаптивна технология  / Георги Тодоров и др.. // Машиностроене и електротехника, 67, 2017, N 10-11, с. 31-35. 

   В настоящата работа е представен сравнителен анализ между конвенционалната охладителна система, с помощта на симулация на процеса на запълване, както и акцент върху ползите, съпровождащи внедряването на конформни охладителни канали. Дефинирани са основните предимства и възможности за проектиране на такава система. 

1. Проектиране 2. Охладителни системи 
 621.6.07(045)
Ключови думи: 1. CAD модел 2. охладителни системи 3. адаптивни технологии 4. моделиране 5. конформна охладителна система 
Тематични рубрики: 1. Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.  2. Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.  
  

Сист. No: 3423

Компютри. Програмни продукти.

- 209 -

Б 62

Атамян, Димитър К.  Traffic investigation of priority services in IP networks / Димитър К. Атамян, Сеферин Мирчев. // Електротехника и електроника, 2017, N 5-6, с. 18-23. 

   Статията представя изследване на качеството на обслужване на трафичните потоци в IP мрежи при прилагане на различни дисциплини на обслужване. Основната цел е да се изследва възможността за въвеждане на приоритетни дисциплини, които да дават оптимални резултати при използване на приоритети при различните видове трафични потоци. 

1. Интернет 2. Информационни мрежи 
 004.7(045)
Ключови думи: 1. IP мрежи 2. трафик 3. приоритетни системи 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3337

- 210 -

Сп Б 448

Божилов, Николай.  Технологията блокчейн и управлението на транспорта / Николай Божилов. // Логистика, XVI, 2017, N 9, с. 38-39. 

   Блокчейн е сред най-обещаващите технологии на бъдещето. Тя представлява децентрализирана база данни с платформа за регистриране на сделки с криптовалути или данни, чийто записи са напълно прозрачни, проверени и надеждно защитени срещу фалшификации и хакерски атаки. Те могат да бъдат лесно проверявани за достоверност от всеки упълномощен потребител. Масовото навлизане на тази технология в множество различни индустрии се очаква да стане до 5-10 години. Сред тях освен банкирането и крипторазплащанията се нареждат още компютърната сигурност, транспортът, управлението на доставките и много други. 

1. Съхраняване на данни 2. Управление 3. Логистика 
 681.324.07(045)
Ключови думи: 1. блокчейн технология 2. логистика 3. приложение 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3394

- 211 -

Сп Б 448

Божилов, Николай.  Онлайн търговията разруши стария свят на логистиката / Николай Божилов. // Логистика, XVI, 2017, N 10, с. 48-50. 

   Милиони стоки се съхраняват в складове из цялото земно кълбо. Играчки, телефони, рокли, телевизори и много други очакват онзи, който ще кликне върху иконата в някой от сайтовете за пазаруване онлайн, за да задвижи дългата верига на доставки в електронната търговия. 

1. Онлайн услуги 2. Електронна търговия 
 338.46:681.324(045)
Ключови думи: 1. интернет търговия 2. доставки 3. съхранение на данни 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3397

- 212 -

Сп Б 448

Божилов, Николай.  Веригата на доставки - блокче по блокче / Николай Божилов. // Логистика, XVI, 2018, N 1, с. 52-55. 

   Blockchein е инструмент, който позволява информацията да бъде споделяна между множество участници, без някой да е в състояние пряко да я контролира. Създадена за целите на Биткойн, днес системата е мощен помощник в много индустрии. Определено логистиката има какво да извлече от технологията, за да подобри операциите си и синхрона между тях. 

1. Логистика 2. Интернет - приложение - в икономиката 
 65.012/.015(045)
Ключови думи: 1. логистика 2. биткойн 3. развитие 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3411

- 213 -

Сп Б 553

Най-важните дефиниции в областта на интернет на нещата . // Нетуърк] NetworkWorld България, ХХIII, 2017, N 5-6, с. 19-20. 

   Появата на коренно различна технология, особено в мащабна област като интернет на нещата, е съпътствана често от почти непонятна освен за тесните специалисти "смесица" от протоколи, стандарти и технологии, целта е да се премахне част от мъглата с надеждата да направим "езика на интернет на нещата" малко по-ясен. 

1. Информационни технологии 2. Интернет 
 681.518(045)
Ключови думи: 1. интернет на нещата 2. протоколи 3. стандарти 4. дефиниции 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3522

- 214 -

Сп Б 439

Пазарът на умно улично осветление ще продължава да расте . // Ютилитис, 16, 2017, N 8, с. 40-41. 

   Наличието на интернет комуникации ще позволи по-добро следене на качеството на въздуха, автоматизирано шофиране и по-добра спешна помощ. Развитието му ще зависи главно от това на пътната инфраструктура. 

1. Улично движение, автоматично управление 2. Осветление 
 007.52(045)
Ключови думи: 1. улично осветление 2. автоматизация 3. регулиране 4. улично и пътно движение 5. умен град 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3529

- 215 -

Сп Б 439

Рашева, Карина.  Телематика и аутосорсинг - устойчивите тенденции в управлението на корпоративния автопарк / Карина Рашева. // Ютилитис, 16, 2017, N 10, с. 14-16. 

   Ефективността на всяка компания зависи от възможността и да предоставя висококачествено обслужване на своите клиенти. Това важи и за компаниите от ютилити сектора, като техен ключов актив е корпоративния автопарк. 

1. Устройства за наблюдение. Сигнални устройства 2. Автоматизация на транспорта 
 007.5(045)
Ключови думи: 1. мениджмънт на автомобилния транспорт 2. управление 3. телематични услуги 4. флиит мениджмънт 5. автопарк 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3532

- 216 -

Сп Б 483

Стаматова, Вергиния.  Повратна точка в кодинга / Вергиния Стаматова. // Чийф] CIO: Chief Information Officer, XIV, 2017, N 12, с. 10-12. 

   Стандартите за безопасност засягат машините и оборудването. Кой носи отговорност за грешки във вградения софтуер, който управлява повечето съоръжения и критични системи? Все повече системи с критично значение, които до скоро се командваха механично или от хора, започват да зависят от кодове. 

1. Интернет - система за сигурност 2. Информационни технологии 
 681.518(045)
Ключови думи: 1. кодиране 2. информация 3. системи 4. стандарти 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3525

- 217 -

Сп Б 439

Тодорова, Теодора.  България и Индустрия 4.0 - ще се справим ли с предизвикателството? / Теодора Тодорова. // Ютилитис, 16, 2017, N 7, с. 20-23. 

   Правителството и бизнесът си поставят цел към 2030 г. страната ни ще бъде разпознавана като регионален център на цифровата икономика. 

1. Автоматизация 2. Цифрови системи - машини и устройства 
 007.5(045)
Ключови думи: 1. индустрия 4.0 2. информационни системи 3. технологии 4. развитие 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3528

- 218 -

Сп Б 439

Тодорова, Теодора.  Умните градове, ютилити секторът и природните бедствия ще движат пазара на ГИС услуги / Теодора Тодорова. // Ютилитис, 16, 2017, N 9, с. 38-40. 

   Геобазираните решения ще навлизат най-бързо в правителствения сектор. Най-големият клиент на компаниите, предлагащи ГИС услуги, е държавният сектор. 

1. Автоматизирани системи 2. Борба с природни бедствия 
 007.5(045)
Ключови думи: 1. умни градове 2. геобазирани решения 3. защита 4. бедствия 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3531

- 219 -

Сп А 377

Томова, Фани.  Анализ на софтуерни платформи, реализиращи метода на прецедентите / Фани Томова, Атанас Атанасов. // Автоматика и информатика, 2016, N 1, с. 19-37. 

   През последните години ролята на софтуерните платформи, базирани на метода на прецедентите (Case-Based Reasoning - CBR), бележи значителен ръст. Те се използват не само в области като медицината, правото и развлекателната индустрия за решаване на сложни медицински случаи, съдебни казуси или при избор на екскурзии, почивки и други, но и в направления като предсказваща диагностика и поддръжка на технологични съоръжения или при вземане на решения за управление на производствени системи. 

1. Софтуерни продукти 
 004.4:004.9(045)
Ключови думи: 1. софтуерни платформи 2. софтуерни продукти 3. софтуерни приложения 4. метод на прецедентите 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3545

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.

- 220 -

А 1705

Бояджиева, Нели.  Новите педагогически парадигми и взаимодействието с деца и родители в образованието / Нели Бояджиева. // Педагогика, 2018, N 1, с. 121-128. 

   Водещите идеи на съвременните педагогически парадигми в началото на новия век произтичат от промяната в обществото, социалните структури, формите на семейството и партньорските взаимоотношения, самото училище и очакванията от него като институция, на децата и възрастните при взаимодействието в триадата "деца-родители-учители". Пътят към непротиворечивото му реализиране е в реалните партньорски взаимоотношения и овладяването на изкуството на мирното (ненасилствено, неагресивно) общуване. За такъв тип общуване са необходими основни умения, които трите страни - участници във взаимодействието, трябва да усвояват и развиват съвместно и в общи дейности. Те се коренят в алтруизма, състраданието и любовта, които са същността на хуманността и истинско човеколюбие в отношенията и са изконни за храма на знанието - училището. Това е основен извод от новите педагогически парадигми за взаимодействието с деца и родители в образованието. 

   с резюме на англ. език

1. Основни форми на възпитание и образование 2. Педагогическа социология 
 37.018.4(045)  + 37.015.4(045)
Ключови думи: 1. възпитание и образование 2. педагогическа социология 3. възпитание в семейството 4. възпитание в училище 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3344

- 221 -

А 1705

Василева, Радка.  "Образователен театър" на сцената на неформалното образование в България / Радка Василева. // Педагогика, 2018, N 1, с. 26-45. 

   Авторът , като на един от създателите на концепцията "Образователен театър" и на театър "Забавна наука", анализира и определя представяния модел на обучение като формат на неформалното образование, който непрекъснато се променя, следвайки както своята оригинална, педагогически обусловена концептуалност, така и световни образователни практики, изградени на театрална и визуална основа. Проследена е трансформацията му от един инструкторски ориентиран обучителен модел в интерактивен, театрално-образователен модел, представян от театър "Забавна наука", който включва децата в представлението в три различни роли: зрители, партньори в обучението и анализатори на собствените си наблюдения и преживявания. Очертана е перспективността в смяната на парадигмата от модел, основан като формат с компоненти: Watch, Play and Write ("Гледай", "Играй" и "Пиши") във формат от типа: Watch, Interact and Analize ("Гледай", "Включи се" и "Анализирай"), който се утвърждава от автора като интересен, желан и значим за обучаваните. 

   Резюме на англ. език

1. Основни форми на възпитание и образование 2. Театър 
 37.018:792(045)
Ключови думи: 1. неформално образование 2. образование и култура 3. интерактивен учебен модел 4. модели за обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.  
  

Сист. No: 3346

- 222 -

А 1705

Върбанова, Силвия.  Неформално и формално образование - ефекти на свързаността / Силвия Върбанова. // Педагогика, 2018, N 1, с. 10-25. 

   В текста се анализира влиянието на различните равнища на свързаност между формално и неформално образование върху познавателното развитие, учебните постижения, личностното изграждане и социалното развитие на децата и младите хора. Предоставени са анализи и резултати от изследвания, свързани със социокултурни влияния, икономически и регионални различия, достъп и бариери пред включването, възможности и перспективи. Обсъждат се предизвикателства и трудности, произтичащи от глобалните тенденции в съвременното общество и идеи за решения. Обосновава се необходимостта от реконцептуализиране на разбиранията за ученето и обучението върху основата на свързаността на формално, неформално и аформално образование. 

   Резюме на англ. език

1. Възпитание и образование 2. Методи и форми на обучение 
 37.014(045)
Ключови думи: 1. неформално образование 2. формално образование 3. форми на обучение 4. социализация 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3343

- 223 -

Сп А 2036

Дишкова, Мария.  За диалога между педагозите в началното училище и специалистите, работещи в социално-педагогически институции / Мария Дишкова. // Стратегии на образователната и научната политика, 25, 2017, N 1, с. 64-77. 

   В статията се разглежда изключително важен и сериозен проблем, който засяга цялостното развитие на съвременните ученици. Проблемът е в липсата на диалог и взаимодействие между образователните и социално-педагогически институции. В сградата на училището и класната стая вече почти ежедневно са налице казуси, които определено надхвърлят уменията на началните училищни педагози и изискват сериозна намеса от специализираните социално-педагогически институции. 

1. Детска и педагогическа психология 2. Реформа на образователното дело. Училищна реформа 
 371.015.3(045)
Ключови думи: 1. диалог 2. социални работници 3. педагогическа психология 4. институции 5. обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3534

- 224 -

А 2239

Добрева, Мариана.  Детската градина и семейството - сътрудничество за децата / Мариана Добрева. // Дом, Дете, Детска градина (Детска градина), 2018, N 2, С. 23-30. 

   Взаимодействието между детска градина и семейството изисква прилагане на нови подходи за реализиране на съвременните цели на предучилищното образование. В основата на едно пълноценно сътрудничество са механизмите, които осигуряват ефективността на взаимодействието. Необходимо е те да се използват максимално и да бъдат планирани в модел, изработен съобразно стратегията за развитие на детската градина, нейните приоритети и характерни особености на родителската общност. 

1. Детски градини - възпитание 2. Семейно възпитание 
 37.018.1(045)
Ключови думи: 1. сътрудничество 2. детска градина 3. семейство 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3348

- 225 -

Сп Б 521

Дончева, Юлия.  Моделни практически стратегии и техники за работа със семейства и деца с изявено предизвитателно поведение / Юлия Дончева. // Психология журнал, XV, 2017, N 158, с. 18-30. 

   При оформянето на човека като пълноценна личност изключителна стойност има детството и съответно семейството, в което то (детето) се отглежда и възпитава. Отговорността на семейството, в този период, е важна и се изразява във факта, че именно там е необходимо да се създават всички условия за нормално изграждане и цялостно развитие на детето. Чрез ежедневни грижи родителите реализират най-ранния стадий на приобщаване на детето към обкръжаващата го среда. Наред с осигуряване на условия за опазване на живота и здравето му, на тях са приписани и обществените задължения, отнасящи се до неговото личностно формиране. 

1. Семейно възпитание 2. Семейни отношения - психология 
 37.018.1:15(045)
Ключови думи: 1. семейно възпитание 2. семейна психология 3. семейство 4. агресивно поведение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3366

- 226 -

Сп А 2036

Захова, София.  Оценка на ефективността на реализирани проекти за постигане на стратегически цели на центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства / София Захова. // Стратегии на образователната и научната политика, 26, 2017, N 1, с. 88-106. 

   Статията представя основните резултати от мониторинг на ефективността и реализираните проекти на конкурсна процедура на тема "Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата чрез съхраняване и развиване на културна идентичност на деца и ученици от етническите малцинства". Целта е да се оцени степента, в която реализираните проекти са съдействали за постигане стратегическите цели на центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. 

1. Малцинства - обучение - интегриране 
 376.6/.7(045)
Ключови думи: 1. мониторинг 2. толерантност 3. интеграция 4. обучение 5. етнически малцинства 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3561

- 227 -

Сп Б 566

Йотов, Стефан.  Висшето образование и бизнесът в България : Тесни специалисти или личности с широкопрофилна подготовка / Стефан Йотов. // Право & бизнес & данъци, 2017, N 10, с. 5-8. 

   Един университет не бива да произвежда продукт, характерен за професионалните гимназии (бившите техникуми), които създават изпълнителски кадри със средно образование. Основната мисия на висшите училища е да формират личности с богата обща култура, които освен първоначално професионално профилиране притежават потенциал за разнообразна трудова реализация през дълъг период от време. 

1. Висше образование - България 
 378(497.2)(045)  + 331.5(497.2)(045)
Ключови думи: 1. висше образование 2. професионално-квалификационна политика 3. специалисти 4. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3353

- 228 -

Сп А 2000

Клинков, Георги.  Същност на иновативното моделиране в предметностно обучение / Георги Клинков. // Образование, XXVI, 2017, N 1, с. 56-67. 

   В българската образователна традиция, свързана с начално трудово и специализирано обучение, се въвежда нов учебен предмет, наречен технологии и предпиремачество. Настоящата статия засяга функционирането на една категория, която на базата на комплексната си природа може да послужи като разграничителна променлива при анализирането на понятията технологии и предприемачество. Статията в този си обем извежда интерпретация на един интересен конструкт, свързан с категорията моделиране и налагащите се в тази връзка множество нови, контекстуални приложни разграничения. 

1. Методика на преподаване 2. Моделиране 
 372.8(045)
Ключови думи: 1. иновации 2. преподаване 3. моделиране 4. обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3562

- 229 -

А 1705

Лавренцова, Елена.  Нравственото в системата на училищното образование / Елена Лавренцова. // Педагогика, XC, 2018, N 2, с. 159-173. 

   В статията се разглежда проблемът за нравственото в достъпа и качеството на образованието, което по право се счита за един от най-значимите и актуални в съвременните социално-политически и педагогически изследвания. 

1. Възпитание и образование 
 37:323.3(045)
Ключови думи: 1. образование 2. качество 3. социални институти 4. неравенства 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3569

- 230 -

Сп А 505

Маринова, Руска.  Адаптацията на детето към условията в детската градина / Руска Маринова. // Дом, Дете, Детска градина (Детска градина), LХ, 2017, N 6, с. 41-46. 

   Още с навлизането във втората година на детето пред родителите възниква въпроса за избор на детско заведение и адаптирането на детето в него. Постъпването в детска градина е важен етап в живота на всяко дете. Има родители, които не държат децата им да посещават детска градина, ако има близък, който да ги гледа. Убедени са, че ще спестят стреса на детето, но не бива да забравят, че този стрес предстои и когато детето тръгне на училище. 

1. Адаптация - психологични проблеми 2. Детска психология 3. Детски градини - възпитание 
 373.24(045)  + 159.922.7.072(045)
Ключови думи: 1. адаптивност 2. детска градина 3. ориентация 4. детска психология 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3333

- 231 -

Сп Б 262

Минчева-Грашкина, Ваня.  Съвременни модели на обучение във висшето образование - насоки, препоръки и практики в ЕС / Ваня Минчева-Грашкина. // Професионално образование, ХХ, 2018, N 1, с. 8-18. 

   Работната група на високо равнище за модернизация на висшето образование отделя специално внимание и изследва проблемите за качеството на обучението и новите модели на преподаване и учене, отчитайки изоставането на европейските страни и намалената конкурентоспособност на европейското висше образование, препоръките към националните органи и висшите училища, както и по-важните насоки по отношение на съвременните методи на преподаване и учене, отразени в публикациите на Работната група на високо равнище за модернизация на висшето образование. Препоръките и високите са илюстрирани с добри практики на ниво ЕС или от отделни държави членки, които са идентифицирани от Работната група. 

   Резюме на англ. език

1. Висше образование и Европейски съюз 
 378.012:061.1 ЕС(045)
Ключови думи: 1. висше образование и ЕС 2. модернизиране на обучението 3. качество на висшето образование 4. интернационализация на висшето образование 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3358

- 232 -

Сп Б 262

Нунев, Йосиф.  Приобщаващото образование - нормативни аспекти и казуси от практиката / Йосиф Нунев, Борислава Недялкова. // Професионално образование, ХХ, 2018, N 1, с. 38-53. 

   Предложеният материал, свързан с приобщаващото образование, съдържа две основни части: тълкувания на най-новите нормативни документи - Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата за приобщаващото, и описание на два действителни казуса от практиката са ученици, които са били обект на приобщаващото образование. 

   Резюме на англ. език

1. Образование - приобщаващо 
 376:342.7(045)
Ключови думи: 1. приобщаващо образование 2. специални образователни потребности 3. специална педагогика 4. нормативни документи 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3362

- 233 -

А 1705

Онтогенеза и развитие на съвременното дете и функционирането му в семейството  / Светослава Съева. // Педагогика, С, XC, 2018, N 2, с. 250-267. 

   В статията се предлагат преглед и анализ на практики и тенденции, които за свързани пряко или косвено с отглеждането и възпитанието на децата в съвременното семейство. Разглеждат се етичните аспекти на широко прилагани дейности в публичното пространство, включително и в социалните мрежи, интервенции в сферата на репродуктивното здраве, практики в педагогическите звена, придружени с авторски анализ на дългосрочните последици от тях върху най-важния индивид във всички тях - детето. 

1. Възпитание - на деца 2. Възпитание в семейството 
 37.018.1/.2(045)
Ключови думи: 1. онтогенеза 2. семейство 3. етика 4. антропология 5. in vitro 6. фертилност 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3568

- 234 -

Сп Б 262

Петкова, Евдокия.  Приложение на мотивиращ дидактически модел в обучението по "инженерна графика" / Евдокия Петкова. // Професионално образование, ХХ, 2018, N 1, с. 19-36. 

   Подготовката на специалисти, способни да се адаптират към живот в общество с променящи се социално-икономически условия, е един от важните проблеми на обучението на студенти във висшите учебни заведения. Проблем на съвременната педагогика е липсата на интерес у студентите да учат и да получават знания. Целта на настоящото изследване е разработване и експериментиране на мотивиращ дидактически подход, включващ системи от педагогически стратегии, технологии и техники и обучаващи дидактически материали с цел повишаване качеството на обучение на студентите от специалност "Педагогика на обучението по технологии и предприемачество". 

   Резюме на англ. език

1. Висше образование - качество 2. Висше образование - методи и форми 
 378.014(045)  + 371.3(045)
Ключови думи: 1. качество на висшето образование 2. обучение на студенти 3. дидактичен модел 4. мотивация 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3359

- 235 -

Сп А 505

Петрова, Марина.  Технология за повишаване на рецептивните и продуктивни умения чрез прилагане на портфолио и самооценъчни карти в гимназиалния етап на обучението по български език / Марина Петрова. // Български език и литература, LХ, 2018, N 1, с. 48-61. 

   Настоящата технология представя един пробиран ефективен модел на урок по български език за повишаване на рецептивните и продуктивните умения на учениците в гимназиалния етап от обучението им по български език. Той е свързан със задачите за четене и разбиране и продуцирането на теза и резюме върху информация от изходни текстове. Урочната структура е изградена на принципите за системност, цикличност и повторяемо с включени различни похвати и форми на работа, така че да се избегнат монотонността, скуката и шаблонът. Съществени компоненти в нея са работата с ученическо портфолио по предмета и карта за самооценка на постиженията и пропуските. 

   Резюме на англ. език

1. Обучение по български език и литература 
 372.880.867(045)
Ключови думи: 1. комуникативноречеви умения 2. портфолио 3. обучение 4. български език 5. самооценка 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3332

- 236 -

А 2239

Петрова, Нина.  Практически модели за здравно възпитание и здравословно хранене в детската градина / Нина Петрова, Росица Павлова. // Дом, Дете, Детска градина (Детска градина), 2018, N 1, с. 15-19. 

   Новото балансирано меню в детската градина е съставено от специалист технолог, с регулирани стойности на белтъчини. мазнини, въглехидрати. Включени са здравословни храни - киноа, амарант, броколи, овесени ядки, мюсли, заешко и агнешко месо и др. Запознаването с вкусовите качества на непознати храни, тук в детската градина, е основа на създаването на нов модел на хранене, който по-късно се прехвърля и в семейството. Възпитаването в посока правилно и разнообразно хранене, спазване на определени норми на хранене, води до опазване здравето на децата. 

1. Хранене на децата - предучилищна възраст 
 613.2(045)
Ключови думи: 1. здравословно хранене 2. детска градина 3. навици 4. храни 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3334

- 237 -

А 2239

Христова, Ивелина.  Въздействието на методиката на Мария Монтесори върху сензорното и предметно-манипулативното развитие на децата / Ивелина Христова. // Дом, Дете, Детска градина (Детска градина), 2018, N 3, с. 61-71. 

   Детската градина е специализирано заведение със специален режим. В него се обучават деца със специални образователни потребности и хронични заболявания. При обучението задачите се решават съобразно ограничените възможности на децата и трудностите, които възникват при работа с деца, които имат физически, сетивни и ментални проблеми, които спадат към групата на децата със специални образователни потребности. 

1. Предучилищно възпитание 2. Деца, умствено изостанали и бавноразвиващи се 
 373.015.3(045)
Ключови думи: 1. развитие 2. предучилищна възраст 3. специални образователни потребности 4. Мария Монтесори 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3490

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.

Техника на безопасността.

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 238 -

Сп А 19

Оценка на риска при организация и управление на последствията от радиационно заразяване на населението при терористичен акт  / Илия Ценев и др.. // Машиностроене и електротехника, 67, 2017, N 12, с. 42-47. 

   Показани са тенденциите на терористичните актове, които да имат форма "ядрен тероризъм". За такъв случай е обоснована необходимостта от прилагане на управление на риска по международния стандарт ISO 31000. Формулирани са задачите при управление на риска. Представена е методологията за управление по цитирания стандарт. Дадени са практически препоръки за внедряване на системи за управление на риска в здравно заведение в случай на насочване към него на пострадало население от радиационно заразяване при терористичен акт. 

1. Терористични действия 2. Защита на населението 
 355.58(045)
Ключови думи: 1. риск 2. терористични действия 3. радиационни замърсявания 4. стандарти 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили  
  

Сист. No: 3424

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми.

Хранително-вкусова промишленост.

- 239 -

Сп Б 382

Бакалов, Николай.  Ликьорното производство в България / Николай Бакалов. // Лозарство и винарство, 2017, с. 8-9. 

   Ликьорите са аперативни спиртни напитки с високо съдържание на захар най-малко 100 г/л, като само в черешовия ликьор е допустимо 70 г/л, а за яйчения ликьор е най малко 150 г/л. С най-голямо съдържание на захар са ликьорите от типа на кремове-минимум 250г/л. 

1. Плодови сокове. Ликьори. Лимонади 
 663.5(045)
Ключови думи: 1. ликьори 2. технология 3. история 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3395

- 240 -

Сп Б 394

Василев, Радослав.  Мултисензорно определяне на концентрацията на ябълков сок : Multisensory determining the concentration of apple juice / Радослав Василев и др.. // Хранително-вкусова промишленост, 2017, с. 29-34. 

   В настоящият труд е представен мултисензорна система за определянето концентрацията на ябълков сок. Направен е обзор на достъпните информационни източници. Представени са концентрациите от различни пет проби и резултатите от тяхното изследване. 

   Резюме на англ. език

1. Плодови сокове. Ликьори. Лимонади 
 663.8:634.11(045)
Ключови думи: 1. плодови сокове 2. ябълкова продукция 3. мултисензорни системи 4. рефрактометър 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3517

- 241 -

Сп Б 394

Гагов, Йордан.  Необходимо ли е намаляване съдържанието на сол в храните / Йордан Гагов. // Хранително-вкусова промишленост, 2017, с. 8-11. 

   През последните години съдържанието на сол в храните е обект на обширни професионални дискусии и коментари от различни експерти в областта на здравеопазването и хранителната промишленост. Към потребителя са насочени и различни здравни кампании с цел намаляване консумацията на готварска сол под девиза "Информирани и здрави" (европейски проект). "Не сипвайте сол в здравето си" , "За България с по-малко сол" и др., организирани от МЗ и различни организации. Безспорно информираността на българския потребител за ползите и вредите от солта на нашата трапеза е важно условие за правилния избор на подходяща храна и възможността да се избегнат неблагоприятните последствия от прекомерна употреба на сол в ежедневния хранителен режим. 

1. Сол - приложение 2. Храни - състав 
 613.2(497.2)(045)  + 664.4.004(045)
Ключови думи: 1. сол 2. състав на храните 3. здравословно хранене 4. хигиена на храненето 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3524

- 242 -

Сп Б 434

Двойното качество на продуктите в единния пазар е унизително . // Агробизнесът, 16, 2018, N 2, с. 34-35. 

   Генералното решение на проблема с двойния стандарт на качеството на храните в ЕС ще бъде чрез създаването на директива, която да регламентира производството и предлагането на продукти, в която категорично ще бъде забранено предлагането на една и съща стока, под една и съща марка, от един и същ производител, но с различни съставки и различно качество . 

1. Хранително-вкусова промишленост 2. Контрол на качеството 
 664.012(045)
Ключови думи: 1. двоен стандарт 2. качество на храната 3. директиви 4. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3331

- 243 -

Сп Б 394

Дефиниране област на интерес при определяне шупливостта на типов хляб чрез обработка на изображения  : Region of interest definition by image processing in brown bread porosity evaluation / Ангел Данев и др.. // Хранително-вкусова промишленост, 2017, с. 24-28. 

   В статията е предоставено изследване на характеристиката - шупливост на средината на типов хляб. Проведени са два типа анализи - физико-химичен и компютърен (чрез обработка на изображения). Разработена е програма С# с графичен потребителски интерфейс. С помощта на разработената програма, правоъгълна област на интерес от изображенията на заснетите филии хляб се бинаризира и се определя процентното отношение на белите пиксели в изображението. Получените стойности съответстват на шупливостта на средината, получена по физико-химичния метод. 

   Резюме на англ. език

1. Хляб и хлебни изделия 
 664.66(051)
Ключови думи: 1. хляб 2. шупливост на хляб 3. методи за изследване 4. хлебопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3510

- 244 -

Сп Б 394

Добрева-Драгостинова, Иванка.  Опаковки за храни и напитки с вложена допълнителна функция / Иванка Добрева-Драгостинова. // Хранително-вкусова промишленост, 2017, с. 14-17. 

   Проектирането на изделия за пакетиране на храни и напитки с вложена допълнителна функция или така наречените интерактивни опаковки са една от съвременните тенденции в дизайна. Разбира се, много фактори предопределят интереса към такъв вид изделия. Основните са от една страна - стремежът за търсене на начини за по-екологосъобразен подход при проектирането, производството, потреблението и оползотворяването на опаковките, и от друга - все по-силната конкуренция между производителите на стоки и желанието за спечелване на потребителския интерес. 

1. Опаковки 2. Опаковки за храни 3. Опаковъчна индустрия 
 663/664.004.3(051)  + 621.798(051)  + 658.512(051)
Ключови думи: 1. интерактивни опаковки 2. опаковки на храни 3. опаковъчна индустрия 4. опаковка 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама. << 
  

Сист. No: 3506

- 245 -

Сп Б 394

Дуракова, Албена Георгиева.  Биологична активност на гроздови семки : Bioactive compounds of grape seeds / Албена Георгиева Дуракова, Аделина Лазарова Богоева. // Хранително-вкусова промишленост, 2017, с. 36-38. 

   Гроздовите семки след алкохолна ферментация при винопроизводството са богати на биологично активни вещества. Редица международни проучвания доказват благоприятния ефект върху човешкото здраве при редовна консумация на продукти, съдържащи гроздови семки. Ежедневната употреба може да се разгледа като преждевременна превенция срещу заболявания като рак, атеросклероза, висок холестерол, коронарна болест на сърцето и др. Брашното от гроздови семки е с висока антиоксидантна стойност, което е предпоставка за влагането му в широка гама хранителни продукти като обогатител. В статията е направен преглед върху научни източници потвърждаващи ползите и биологичната активност на гроздовите семки, брашното от гроздови семки и пълномаслени флейки от гроздови семки. 

   Резюме на англ. език

1. Грозде 2. Гроздови семки 3. Храни - състав 
 634.8:613.2(045)
Ключови думи: 1. биологична активност 2. грозде 3. гроздови семки 4. здравословни храни 5. здравословно състояние 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3485

- 246 -

Сп Б 382

Керанова, Нели.  Математически методи за сравнителна биометрична оценка на ампелографски показатели при безсеменни хибридни форми лози / Нели Керанова, Венелин Ройчев. // Лозарство и винарство, 2018, с. 11-19. 

   Използвани са два математико-статистически методи - йерархичен клъстерен анализ и еднофакторен дисперсионен анализ за сравнителна биометрична оценка на ампелографски показатели при четири безсеменни хибридни форми лози - Хибрид 1, Русалка 5А, Русалка 5Б и Гигант. Установено е, че комбинираното им прилагане позволява получването на статистически достоверна информация за значението на отделни ампелографски показатели при техното групиране. 

1. Лозарство - лози 2. Хибриди 
 634.84(045)
Ключови думи: 1. безсеменни лози 2. хибриди 3. агробиологични показатели 4. анализ 5. биометрична оценка 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3392

- 247 -

Сп Б 394

Маринова, Габриела.  Пиво от безглутенови суровини : Beer from gluten-free raw materials / Габриела Маринова и др.. // Хранително-вкусова промишленост, 2017, с. 16-22. 

   За много от нас пивото е пиво, ако е произведено от 4 съставки - качествен ечемичен малц, подбран хмел, чиста питейна вода и специално селектирани дрожди. Ето защо, за любителите, страдащи от глутенова ентеропатия, използването на ечемичен малц прави консумацията му проблематична. Но какво става, ако сте любител на пивото?. 

   Резюме на англ. език

1. Пиво (бира). Пивоварство. Малц и малцови екстрати 
 663.4(045)  + 613.26/.27(045)
Ключови думи: 1. бира 2. пиво 3. производство на бира 4. безглутенови суровини 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3530

- 248 -

Сп Б 394

Попова, Луиза.  Получаване на ценни продукти от инулин : Production of platform chemicals from inulin / Луиза Попова, Калоян Петров. // Хранително-вкусова промишленост, 2017, с. 22-27. 

   Инулинът е полизахарид, който се състои от верига бета 2.1 свързани фруктозни молекули и краен глюкозен остатък в редуциращия край. Тъй като той е втория по разпространение резервен въглехидрат в природата, инулинът е обещаващ субстрат при биотехнологичното получаване на редица ценни органични съединения. При хидролизата на инулина се получават фруктоза, глюкоза и олигозахариди, които могат да бъдат превърнати в етанол, млечна киселина и други полезни продукти на микробния метаболизъм. Настоящият обзор обобщава широкото приложение на инулина като субстрат в промишлените биотехнологии за производство на фруктоолигозахариди, фруктоза, фруктозни сиропи, биогорива и органични киселини. 

   Резюме на англ. език

1. Хранително-вкусова промишленост 2. Инулин 3. Полизахариди 
 663/664:547.91(045)  + 577.15(045)
Ключови думи: 1. инулин 2. полизахариди 3. фруктоза 4. млечна киселина 5. етанол 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3533

- 249 -

Сп Б 394

Соята - алтернативна маслодайна култура за България . // Хранително-вкусова промишленост, 2017, с. 15-17. 

   Соята е едно от най-древните растения. Дивият предшественик на култивираното днес растение е видът Glycine soja - местен сорт за централен Китай. Началото на култивирането датира от преди около 5 000 години. В Западна Европа соята е внесена от Енгелберт Кемпфер, който през 1685 г. посещава Азия. Като култура обаче соята се отглежда едва през 1885 година. 

1. Соя - производство 
 633.3(051)
Ключови думи: 1. соя 2. маслодайни култури 3. производство на соя 4. протеини 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3507

- 250 -

Сп Б 394

Създаване на специализирани лиофилизирани храни от биволско месо с подобрен мастнокиселинен състав  : Creation of specialized freeze-dried foods from buffalo meat with improved fatty acid composition / Даниела Митева и др.. // Хранително-вкусова промишленост, 2017, с. 30-35. 

   Създаването на иновативни месни храни с повишено съдържание на полиненаситени мастни киселини е трайна тенденция през последните години, поради все по-високите изисквания на потребителите за консумиране на качествена и безопасна храна. Целта на научната разработка е създаване на диетични лиофилизати от биволско месо за специализирано хранене с добавки на масла и продукти от растителен произход. На базата на получените експериментални резултати са създадени схеми за получаване на обогатени месни храни, с подобрен мастнокиселинен състав. Новите храни се отличават с високо съдържание на омега-3 и омега-6 мастни киселини и оптимално съотношение между тях, което способства за повишаване на хранителните и здравословни качества. 

   Резюме на англ. език

1. Хранително-вкусова промишленост 2. Храни - състав 
 637.51(045)  + 641.1(045)
Ключови думи: 1. лиофилизирани храни 2. лиофилизация 3. мастни киселини 4. храни 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3487

- 251 -

Сп Б 394

Честър, Боб.  Бъдещето на безопасността на храните - революцията е на прага ни / Боб Честър. // Хранително-вкусова промишленост, 2017, с. 19-22. 

   Предизвикателствата пред днешните брандове са много и сложни. Те трябва да отговарят на изискванията, свързани със запазването на потребителското доверие, да съответстват на нормативните императиви, да гарантират защитата на бранда и да носят корпоративни социални отговорности в най-разнообразни сфери. Като минимум това означава необходимост от усърдна работа в областите на безопасността и качеството на продуктите, на хранителните им свойства, сигурността по веригата на доставките, благополучието на животните, етичната страна на търговията и устойчивостта. 

1. Храни - контрол 2. Качество на продукцията 
 614.3(051)  + 664.012(051)
Ключови думи: 1. храни 2. контрол на продукти 3. хранително-вкусова промишленост 4. безопасност на храните 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3500

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело.

Обработка чрез рязане (със снемане и без снемане на стружки).

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.

- 252 -

Сп Б 341

Гравитачна филтрация на отпадъчни води . // Инженеринг ревю, 2017, N 9, с. 60-62. 

   Пречистването на водите е процес на отстраняване на нежелателните примеси, целящ да осигури води, отговарящи на нормативните изисквания за качество. Изграждането на системи за пречистване на водите гарантира, че от тях ще бъдат премахнати веществата и елементите, които могат да предизвикат неблагоприятно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Традиционните пречиствателни станции обикновено използват процеси като разбъркване, флокулация, утаяване, филтрация и дезинфекция, а в зависимост от качеството на водата един или повече етапи могат да бъдат пропуснати. 

1. Пречистване на водата 
 628.16(045)
Ключови думи: 1. гравитачна филтрация 2. пречистване 3. вода 4. филтрация 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 3365


 Индекс по АВТОРИ

Alexiev, Venelin 71 
Chongov, Borislav 71 
Dimitrova, Evgenia 71 
Georgiev, Hristo 71 
Kalinov, Krasimir 71 
NIkolov, Rossen 64 
Tabakov, Serfim 72 
Tchipev, Plamen 47 
Tomov, Viktor 72 
Аврамов, Желю 196 
Александрова-Янкуловска, С. 82 
Алексиев, К. 128 
Алексиев, Явор 25 
Ангелов, К. 96 
Андреева, Христина 243 
Апостолов, Лъчезар 119 
Арнаудов, Боян 142 
Аспарухова, П. 73 77 
Атамян, Димитър К. 209 
Атанасов, Атанас 219 
Атанасов, Борис 120 
Баенская, Елена Р. 15 95 
Бакалов, Николай 239 
Банова, Биляна 74 
Баркози, Ан 121 122 
Белоречков, Димитър 143 144 
Богданов, Димитър 2 3 
Богданова, К. 78 
Богоева, Аделина Лазарова 85 245 
Божилов, Ники 123 
Божилов, Николай 124 125 210 211 212 
Божкова, Валентина 145 
Бозуков, Христо 146 
Бойчева, Ц. 75 
Борисова, Анелия 147 
Боровинова, Мария 148 149 150 
Босакова-Арденска, Атанаска 243 
Бояджиева, Нели 220 
Брендоева, В. Ю. 20 
Бужашка, Боряна 26 
Буркова, В. Н. 4 
Бучинска- Симеонова, Наталия 238 
Василев, Васил 151 152 
Василев, Радослав 240 
Василева, Веселина 185 
Василева, Даниела 5 
Василева, Мадлен 153 154 
Василева, Н. 98 
Василева, Радка 207 221 
Вацов, Георги 27 206 
Вачков, Ганчо 109 114 
Велчева, Николая 155 
Веселинова, Т. 76 
Видев, Евгени 151 
Владимирова, Е. 73 77 
Вулова, Боряна 156 
Вълчков, Пламен 186 250 
Върбанова, Силвия 222 
Въчев, Ценко 157 196 197 
Гагов, Йордан 241 
Гандев, Стефан 145 
Ганев, Георги 48 
Ганева, Даниела 182 
Генадиев, Цв. 79 
Георгиев, Георги 179 
Георгиева, Веселка 6 
Георгиева, Галина 7 
Георгиева, Маргарита 179 
Георгиева, Ст. 98 
Георгиева-Тенева, Огняна 203 
Георгиева-Цанева, Галя 65 80 
Герунов, Е. 13 
Гешов, Радослав 126 127 
Голева, Росица 209 
Груева-Панчева, Таня 81 
Дандов, Красимир 175 
Данев, Ангел 243 
Делийски, Н. 201 
Денчев, Стоян 28 
Дикова, М. 128 
Дилова, П. 82 
Димитров, Георги Д. 29 
Димитрова, А. 98 
Димитрова, Антония 153 154 
Димитрова, Евгения 93 
Димитрова, М. 78 98 
Димитрова, Милена 83 
Димов, Красимир 186 250 
Димова, Добрина 49 
Димова, Люба 68 141 
Динев, Николай 67 68 141 185 
Динев, Петър 88 89 97 104 
Дишкова, Мария 223 
Добрева, Мариана 224 
Добрева-Драгостинова, Иванка 199 244 
Добрилова, П. 84 
Дончев, Дончо 11 
Дончева, Юлия 8 225 
Драгов, Рангел 158 
Дуракова, Албена Георгиева 85 245 
Евстатиев, Симеон 9 30 
Жекова, Евгения 160 
Жекова, Станка 49 
Живондов, Аргир 145 
Загоров, Орлин Тихомиров 31 
Заемджикова, Гергана 179 
Зайцева, Т. Н. 86 
Захова, София 32 226 
Иванов, Божидар 50 
Иванов, Владимир 129 
Иванов, Григори 187 
Иванов, Мирослав 163 
Иванов, Петко 162 
Иванова, Силвия 247 
Иванчева, Людмила 33 
Илиев, Анатоли 163 
Илиева, Е. 87 
Иовлев, В. И. 137 138 139 
Исаев, Галин 34 
Йотов, Стефан 51 52 53 227 
Кансъзов, Ангел 240 
Карауш, И. С. 10 
Караянчева, Цвета 108 208 
Каридова, Св. 99 
Касаткин, М. А. 140 
Катранджиев, Недялко 240 
Кацаров, Крум 88 97 104 
Керанова, Нели 246 
Кескинова, Донка 35 
Кинов, Пламен 90 
Кирева, Румяна 164 
Киряков, М. 13 
Климковски, Цезари 54 
Клинков, Георги 228 
Клисурова, Олга 11 
Коган, Д 131 
Коженков, А. А. 137 138 139 
Койнов, С. 202 
Колева, Г. 91 
Колева, Лиляна 195 
Колчакова, Десислава 69 
Консулов, С. 99 
Костадинова-Георгиева, Лена 243 
Костов, Йордан 12 
Котева, Нина 55 165 
Кочев, Иван С. 204 
Кочева, Ана 204 
Кришкова, Илияна 180 
Куликов, А. Г. 86 
Куприянова, И. Е. 10 
Куцаров, Стефан 111 
Лавренцова, Елена 229 
Лазаров, Крум 36 
Ландграф, И. К. 140 
Лепоев, Милчо 136 
Лечева, Иванка 174 
Лозанова, Ваня 185 
Малчев, Георги 56 
Манева, Светла 197 
Маринов, Марин 112 
Маринов, Петър 1 
Маринов, Румен 1 
Маринова, Габриела 247 
Маринова, Руска 230 
Маркова, Дима 142 
Матев, Валентин 92 
Матова, Мария 179 
Машева, Стойка 166 167 
Менгов, Г. 13 
Милева, Силвия 247 
Минчева-Грашкина, Ваня 231 
Мирчев, Пламен 179 
Мирчев, Сеферин 209 
Митев, Владимир 132 
Митева, Даниела 186 250 
Митков, Аньо 168 169 170 171 
Митова, Иванка 185 
Михайловска, Елена 37 
Младенов, Методи 69 
Мокин, Д 133 
Назърски, Димитър 89 
Накова, Мариана 149 
Начев, Владимир 120 
Начев, Йордан 38 
Начева, Илиана 186 250 
Недялкова, Борислава 232 
Ненков, Иво 14 
Нечева, Виктория 67 68 141 
Николов, Димитър 93 
Николов, Симеон 39 
Николова, Милена 94 
Никольская, Ольга С. 15 16 95 
Нинова, М. 96 
Нунев, Йосиф 232 
Павлова, Росица 236 
Палагачева, Недялка 174 
Панамска, К. 99 
Петков, Мартин 40 
Петков, Пламен 175 
Петкова, Евдокия 234 
Петров, Калоян 248 
Петрова, Марина 205 235 
Петрова, Мария 41 
Петрова, Нина 236 
Петрова-Браничева, Весела 164 176 177 
Петрунов, Пламен 186 250 
Попов, Румен 97 
Попова, Луиза 248 
Проданова-Маринова, Нели 163 
Пулов, Невен 17 
Първанова, Петя 247 
Радева, Емилия 18 
Радинов, Атанас 238 
Ракин, А 134 
Ранкова, Заря 178 
Рачовска, Гинка 187 
Рашева, А. 100 
Рашева, Карина 215 
Рашков, Румен 19 
Ройчев, Венелин 246 
Романов, Борислав 108 208 
Сайданов, В. О. 140 
Сапунджиев, Стефан 135 
Сапунджиева, М. 99 
Сачев, Евгений Иванов 58 
Сербезова, Деница 180 
Скороходова, Н. Ю. 20 
Соколова, Емилия 50 
Соколова, И. 76 
Спасов, Орлин 42 
Ставрева, Ек. 99 
Сталев, Здравко 181 
Стаматова, Вергиния 216 
Станева, Евдокия 182 
Станоева, М. 76 
Станчева, Атанаска 62 183 
Стефанов, Нако 43 
Стефанова, К. 84 
Стоев, Иван 21 
Стоева, Атанаска 184 
Стойков, Стойко 1 
Стойчев, Тихомир 44 
Стоянов, Валентин 109 114 
Съева, Светослава 233 
Таков, Димитър 88 97 104 
Танчев, Стоян 59 
Тасев, Йордан 136 
Тасев, Петър 136 
Тенева, Невяна 175 
Терзиев, Мариан 59 
Терзиева, А. 78 
Тодоров, Георги 108 208 
Тодоров, Тодор 108 208 
Тодорова, Боряна 22 
Тодорова, Теодора 115 217 218 
Томова, Фани 219 
Трайкова, Н. 99 
Трайчева, Б. 101 
Тумбаркова, Н. 201 
Угринов, Пламен 107 
Улашик, В. С. 102 
Ур, Златина 187 
Фазли, Ф. 99 
Фотев, Георги 45 
Хаджийски, М. 202 
Харизанов, Ангел 188 189 
Харизанова, Вили 184 190 191 
Христова, Ивелина 23 237 
Христова, Мирела 103 
Христова, Н. 202 
Христова, Петя 193 
Хрулев, А. В. 140 
Хюсеинов, Баки 60 
Цеков, Иво 46 
Ценев, Илия 88 89 97 104 238 
Ценов, Елица 194 
Ценовски, Йордан 105 
Цимплис, Панайотис 106 
Ципленкин, Г. Е. 137 138 139 
Цолова, Елена 195 
Чанева, Г. 78 
Червенкова, Людмила 74 
Честър, Боб 251 
Чолева-Димитрова, Анна 63 
Ширкова, Мариана 88 89 97 104 238 
Шопов, Николай 240 
Щебланова, Е. И. 24 
Якова, Мартина 61 
Янашков, Иво 157 196 197 
Янев, Мариян 168 169 170 171 
Янева, Спаска 69 
Янева-Деливерска, М. 96 
Янкова, Винелина 142 182 198 
Янкова, Галя 73 77 
Ярустовская, О. В. 86 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Образователен театър" на сцената на неформалното образование в България 207 221 
Correlation between scoliosis deformity type and trunk symmetry before and after schroth physiotherapeutic exercises 71 
In vitro регенерация на сортове домати 193 
Modern advances in energy based electrosurgical devices 72 
Modern firm theory and its print on corporate governance 47 
On geormetric characteristic of banach spaces with modulus of convexity of power type 2 64 
Relations between prices, subsideis and income in various economic size farms 54 
Restoration and sustainable management of irrirgation and drainage systems and their use as a tool of adapting of bulgarian agriculture to climate change in the region 175 
Smart sensor node for on-line particulate matter monitoring 112 
Traffic investigation of priority services in IP networks 209 
Transportation Manager чертае маршрутите 118 
Автоматическое вождение автомобиля по заданной траектории 134 
Автономни, но не съвсем 125 
Автономните мрежи стават задължителни за телекомите 116 
Агресия и агресивно поведение 12 
Агрессия и примирение как факторы повышения социльного статуса среди одноклассников 4 
Адаптацията на детето към условията в детската градина 230 
Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ 107 
Актуални проблеми на икономическата сигурност 58 
Анализ на данъчните системи на страните от ЕС 61 
Анализ на софтуерни платформи, реализиращи метода на прецедентите 219 
Апроксимиране на изменението на температурата на въздушната среда по време на замразяване на фризер и последващо размразяване на дървесина 201 
Артишокът - непознатата и нетрадиционна зеленчукова култура 142 
Библиотерапията като метод за подкрепа на приемни семейства - работа по случай 11 
Биологична активност на гроздови семки 85 245 
Болести по корените на овощните дървета 149 
Бъдещето на безопасността на храните - революцията е на прага ни 251 
България в Европейския съюз като пространство на свобода, сигурност и правосъдие 34 
България и Индустрия 4.0 - ще се справим ли с предизвикателството? 217 
България и новите енергийни реалности 115 
В очакване на края на една жестока практика 153 154 
Веригата на доставки - блокче по блокче 212 
Видео игрите - възможен фасилитиращ фактор за тийнейджърската агресия 7 
Вирусни и фитоплазмени болести [по ябълката] 147 
Висшето образование и бизнесът в България 51 227 
Влияние на лунните фази върху психичното благополучие на личността 5 
Внимание: Рак по картофите 167 
Връзка между образованието на икономически активните лица в Р. България и позициите им на пазара на труда в условия на икономическа нестабилност 49 
Въвеждане на модел за инжекционна техника в процеса на обучение 78 
Въздействието на методиката на Мария Монтесори върху сензорното и предметно-манипулативното развитие на децата 23 237 
Възможности за въздействие на кинезитерапия при пациенти с хроничен лумбосакрален болков синдром 94 
Възможности за моделиране на конформна охладителна система на шприц форми, изградена с адаптивна технология 108 208 
Възможности за подобряване на пътническите ЖП превози 136 
Възможности за подобряване на характеристика на торовата постеля в птицевъдни ферми: 1. Прилагане на бактериално-ензимна добавка при кокошки-носачки 151 
Възможности за подобряване на характеристиките на торовата постеля в птицевъдни ферми: 2. Прилагане на бактериално-ензимна добавка при пуйки 152 
Генетико-селекционно изследване на признака брой зърна в клас при твърдата пшеница 158 
Геополитически етюд 43 
Гравитачна филтрация на отпадъчни води 66 252 
Гръдни травми при спортисти 105 
Дали историята ни дава право на мълчаливо съгласие? 27 206 
Двойното качество на продуктите в единния пазар е унизително 242 
Дейности и отговорности на медицинската сестра при пациенти за биопсия на простатата 79 
Десетгодишната равносметка: Вносът на зеленчуци изпреварва износа 156 
Детската градина и семейството - сътрудничество за децата 224 
Детский аутизм как системное нарушение психического развития ребенка 15 95 
Дефиниране област на интерес при определяне шупливостта на типов хляб чрез обработка на изображения 243 
Дискретен уейвлет анализ на вариабилността на сърдечната честота 65 80 
Достъпът до акушерка - гаранция за качеството на грижите в следродилния период 82 
Дронове в лозарството 159 
Евроинтеграцията на България: Социологическа енигма или изследователска програма 29 
Европейската сигурност в контекста на съвременното неолиберално политическо лидерство 28 
Еврофондовете и икономическият растеж в България 59 
Електрифицирай всичко 132 
Ериофидните акари само вредни ли са? 184 
Етиологична структура на уроинфекциите при деца 75 
Ефект на естествен тревен прелог върху фузарийното кореново и базично гниене по пшеница 157 
За диалога между педагозите в началното училище и специалистите, работещи в социално-педагогически институции 223 
За есето по граждански проблем 203 
За и против древните видове пшеница 162 
За Националната колекция от растителни видове 155 
За прекодификация на книжовния български език във Вардарска и Егейска Македония (върху документални съпоставки) 204 
Застаряващият атлет, какво не знаем? 90 
Извличане на тежки метали от замърсени почви при използване на гъба кладница (pleurotus ostreatus) 69 
Изследване проблемите на пациенти със захарен диабет на инсулинолечение и качеството им на живот 77 
Икономическа ефективност на земеделските стопанства в планинските и полупланинските райони 55 165 
Икономически ефект от прилагането на три технологии за напояване на кромид лук отглеждан в България 177 
Икономическо поведение в един експеримент с виртуална социална мрежа 13 
Императивът на дигитализацията: наложителните промени в контейнерните превози 124 
Иновации в здравеопазването и лабораторната медицина 88 104 
Иновации за бъдеще без дим 110 
Иновации при камионите с алтернативни задвижвания 119 
Интегрирана борба с плевелите при бобови култури в полското сеитбообръщение 171 
Интегрирана борба с плевелите при слънчоглед и царевица в полското сеитбообръщение 170 
Интерактивни подходи за развитие на комуникативните умения в е-пространството 205 
Искусственны интеллект - современны автотренд 133 
Использование "педагогической власти" на уроках в российских и итальянских школах 20 
Как автомобилите стават по-леки? 130 
Как акредитираните лаборатории ефективно и ефикасно да направят своя преход от ISO/IEC 17025:2005 към ISO/IEC 17025:2017 89 
Как да овладеем своя гняв преди той да ни овладее 2 
Клинико-кинезиологична обстановка на методите за изследване на динамичните стабилизатори в поясната област 106 
Клъстерният анализ в социологията 35 
Кое причинява гниенето на черешовите плодове? 148 
Контейнерните превози по пътя на е-търговията 123 
Конфликти, стрес и запазване на психичното здраве на възпитателя в домовете за деца, лишени от родителска грижа 3 
Кризи. Методи за преодоляване. Реинтеграция 21 
Културни ценности и жизнена философия на болните в процес на боледуване 73 
Културното различие днес 37 
Към нов цивилизационен модел 31 
Ликьорното производство в България 239 
Малките производители по пътя към големите пазари 194 
Маркетинг в ерата на защитените данни 56 
Математически методи за сравнителна биометрична оценка на ампелографски показатели при безсеменни хибридни форми лози 246 
Методика на кинезитерапия при пациенти със сколиоза в млада и средна възраст 93 
Микропроцесорно управление и контрол на сигнали 120 
Моделиране на оптимизация на CO2 емисии от леки автомобили 128 
Моделни практически стратегии и техники за работа със семейства и деца с изявено предизвикателно поведение 8 
Моделни практически стратегии и техники за работа със семейства и деца с изявено предизвитателно поведение 225 
Музикотерапията - стъпка в приобщаващото обучение на младежите с множество увреждания 6 
Мултисензорно определяне на концентрацията на ябълков сок 240 
Нагласи и отговорност на акушерките за въвеждане на съвременни методи за пренатални грижи в женска консултация 76 
Най-важните дефиниции в областта на интернет на нещата 213 
Най-често срещани травми и заболявания на опорно-двигателния апарат при бадминтона 92 
Накъде върви българското биоземеделие 172 
Народопсихологията, отразена в родовите имена на българите 63 
Настъпи ли газовата епоха? 126 
Националната ни сигурност - илюзии и реалности 36 
Не подценявайте мокриците и нематодите 195 
Неинфекциозни болести по овощните култури [ябълка и череша] 150 
Необходимо ли е намаляване съдържанието на сол в храните 241 
Неправилната геометрия на мостовете не само износва гумите 127 
Неприятели минират листата на зеленчуците 198 
Несигурността в постчовешкото общество 45 
Неформално и формално образование - ефекти на свързаността 222 
Нови методи за ограничаване разпространението на черния имел в горските екосистеми и овощните култури 181 
Нови технологии в рехабилитацията 87 
Новите изисквания на ЕС за обезопасяването на товарите 135 
Новите педагогически парадигми и взаимодействието с деца и родители в образованието 220 
Новите стратегически заплахи за сигурността - тенденции, последствия и изводи 39 
Новият подход в защитата на личните данни на физически лица и неговото отражение върху дейността на организациите и предприятията 40 
Нравственото в системата на училищното образование 229 
Някои имуществени, социални и хуманитарни проблеми в отношенията между Турция и България 26 
Обобщен подход за проектиране на системи за управление на кръстовища 129 
Ограничаването на възникването на електрическата дъга 113 
Онлайн търговията разруши стария свят на логистиката 211 
Онтогенеза и развитие на съвременното дете и функционирането му в семейството 233 
Опаковки за храни и напитки с вложена допълнителна функция 199 244 
Оптимизиране и прилагане на екологичен мониторинг при замърсени с тежки метали 68 141 
Оптимизиране и прилагане на екологичен мониторинг при замърсени с тежки метали почви 67 
Основни психологични характеристики на дейността 17 
Основни фактори за трансформациите в ролята и социалните функции на науката в съвременното "Общество на знанието" 33 
ОСП да остане конкурентноспособна, устойчива и адекватно финансирана 57 173 
Оценка на ефективността на реализирани проекти за постигане на стратегически цели на центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 32 226 
Оценка на люцернови генплазми за продуктивност и толерантност към люцерновия сечко (Plagionotus floralis Pall.: Cleoptera, Cerambycidae) 160 
Оценка на риска при организация и управление на последствията от радиационно заразяване на населението при терористичен акт 238 
Оценка на физическо развитие на учениците с увреден слух в начална училищна възраст 103 
Оценка на функционирането на фотоволтаични системи с използване на мрежови размити модели 109 114 
Пазарът на умно улично осветление ще продължава да расте 214 
Петнистокрилата дрозофила 190 
Пиво от безглутенови суровини 247 
По въпроса за дефинирането на салафизма и неговите разновидности 9 30 
Повратна точка в кодинга 216 
Подобряване на ефективността на производството на пелети чрез последователна оптимизация 202 
Подходящи сортове за биологично производство на някои овощни видове 145 
Познавате ли южната зелена миризлива дървеница? 188 
Поливен режим и продуктивност на поливната вода на зеленчукови култури, отглеждани при капково напояване 164 
Получаване на ценни продукти от инулин 248 
Потребност от информиране на подрастващите момичета за рака на маточната шийка 101 
Почвени патогени по зеленчуковите култури 166 
Почвообработващи гъбни патогени по житни култури със слята повърхност в България: Видов състав и разпространение 196 
Правни аспекти на лекарското назначение и отговорност на специалистите по здравни грижи 41 
Практически модели за здравно възпитание и здравословно хранене в детската градина 236 
Превенция и контрол на нозокомиалните инфекции в организацията и управлението на здравните грижи 96 
Предимства на бетаина в рецептите за кокошки носачки 161 
През 2022 г.15% от потребителите ще имат достъп до 5G мрежи 117 
Пригодност на сортове пшеница за биологична система на земеделие 187 
Прилагане на "целева неопределеност" в работата на акредитирани и изпитвателни лаборатории, калибриращи и медицински лаборатории 97 
Приложение на мотивиращ дидактически модел в обучението по "инженерна графика" 234 
Приложение на специален триколесен велосипед в кинезитерапията при деца с церебрална парализа 74 
Приложение на фунгицидни средства за борба с основни причинители на кореново и базично гниене по пшеница 197 
Приобщаващото образование - нормативни аспекти и казуси от практиката 232 
Проблеми на обучението на студентите при изграждане на умения за инжекционна техника 98 
Проблемността във взаимоотношенията медик - пациент и "лечение с емпатия" или "пациент - центриран подход" 22 
Прозорецът на Овертон - модел за прилагане на социалния тероризъм 38 
Проприоцептивна тренировка в минимално-протектова фаза на възстановяване след реконструкция на предна кръстна връзка - преход към спортна насоченост 81 
Проучване върху остеопороза, изследвана чрез остеоденситометрия 99 
Психологическая классификация типов детского аутизма 16 
Психологически аспекти при онкоболни пациенти 83 
Психологические особенности школьной адаптации интеллектуально оддареных подростоков 24 
Психологично въздействие на злокачествените заболявания и тяхната симптоматика 100 
Пшеница 168 
Радикалният ислям като фактор в контекста на заплахата от международен тероризъм 46 
Развитие систем двухстепенчатого наддува двигателей 137 138 139 
Разширява се ЖП коридорът между Европа и Азия 122 
Рапица 169 
Рецепторы кожи и лечебны физические факторы 102 
Рискове от силното разпространение на боровата процесионка в България 179 
Ролята на половите феромони в интегрираната растителна защита 191 
Ролята на услугите в ръста на икономиката 52 53 
Сблъсъкът на исляма с модерността 14 
Системен подход в оценка значимостта и влиянието на научното знание на академичния състав като компонент в рейтинга на научно-образователните организации 1 
Сколиоз у детей: Новые подходы к лечению и ребилитации 86 
Сортове с повишена устойчивост на болести 163 
Социално-демографски характеристики на етническите групи в България 60 
Соята - алтернативна маслодайна култура за България 249 
Специфични особености на работата на медицинската сестра в първичната медицинска помощ 84 
Способы выявления алекситимии у детей с сенсорными расстройствами 10 
Сравнително изпитване на три черешови сорта съкратени в различна височина на стъблото 180 
Съвременни драйверни интегрални схеми за постояннотокови електродвигатели 111 
Съвременни модели на обучение във висшето образование - насоки, препоръки и практики в ЕС 231 
Съдържание на хранителни елементи в доматени растения в зависимост от приложното торене и нападение от болести 185 
Създаване на специализирани лиофилизирани храни от биволско месо с подобрен мастнокиселинен състав 186 250 
Сън и психопатология н съня 18 
Същност на иновативното моделиране в предметностно обучение 228 
Телематика и аутосорсинг - устойчивите тенденции в управлението на корпоративния автопарк 215 
Температурите, валежите и влажността определят "поведението" на болестите и неприятелите 189 
Тенденции в мултисензорните измервания - Част 1 200 
Теоретични и практически аспекти на емоционално фокусирания подход при решаване на съпружески конфликти 19 
Технология за повишаване на рецептивните и продуктивни умения чрез прилагане на портфолио и самооценъчни карти в гимназиалния етап на обучението по български език 235 
Технологията блокчейн и управлението на транспорта 210 
Трудната европеизация: Българските медии в контекста на ЕС 42 
Трудности и хоризонти за развитие на ETCS системата в Европа 121 
Умните градове, ютилити секторът и природните бедствия ще движат пазара на ГИС услуги 218 
Управление на зелени и хранителни отпадъци 70 
Устойчиво земеделие - глобални идеи и локалното им приложение в България. Тенденции и нагласи 62 183 
Усъвършенствани технологични подходи за получаване на устойчиви добиви от кромид лук 176 
Фактори, които засягат чревното здраве на птиците 144 
Феромонови уловки срещу доматения миниращ молец при доматите 182 
Финансова децентрализация: Състояние и перспективи 25 
Фитопатогени по корените на тютюна 146 
Хранене на биологичните птици 143 
Хранене на яйценосни кокошки носачки при подово отглеждане 192 
Храненето като фактор от стила на живот при пациенти с артериална хипертония 91 
Ценова интеграция на пазара на пшеница и царевица във Франция и България 50 
Черноморската зона и националната сигурност 44 
Чимшировият молец - проблем за чимшира 174 
Чисти от плевели от ябълкови градини 178 
Членството в ЕС и икономиката на България 48 
Электромобиль - сто лет ожидания 131 
Энергитические установки на основных элементов 140 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизация 217 
Автоматизация на транспорта 215 
Автоматизирани системи 218 
Автомобилен транспорт 130 
Автомобилен транспорт - организация и управление на пътническите и товарните превози 128 
Автомобили с електрическо захранване 132 
Автомобили, системи за управление 125 133 134 
Агресия (право) 12 
Агресия (социол. ) 4 7 12 
Адаптация - психологични проблеми 24 230 
Академични степени 1 
Акушерство 82 
Алтернативни горива 119 
Анализ - клъстерен 35 
Анализ - метод на научното изследване 101 
Аутизъм 15 16 95 
Бактериални и вирусни болести на растенията 147 
Безжични интернет мрежи 117 
Биоземеделие 145 172 187 194 
Биопродукти - разграждане 70 
Биоремедиация на почви 69 
Битови отпадъци 70 
Бобови растения 171 
Болести и вредители по зеленчуковите култури 166 182 198 
Болести на костите. Остеология 99 
Болести на мъжките полови органи 79 
Болести на опорно-двигателния апарат 86 92 93 
Болести на панкреаса 77 
Болести на сърдечно-съдовата система 91 
Болногледачество 22 
Борба с болестите и вредителите по растенията 157 
Борба с природни бедствия 218 
България 62 183 
България - външна политика 27 36 206 
България - съдебна система 34 
България и Европейския съюз 29 48 
Български език - диалекти 204 
Български език - изучаване 63 
Български език - имена 63 
Български език - методика на преподаване 203 
Бюджети, местни - България 25 
Вирусни и гъбни болести по растенията 157 
Висше образование - България 51 227 
Висше образование - качество 234 
Висше образование - методи и форми 234 
Висше образование и Европейски съюз 231 
Влияние на климата 189 
Воден транспорт 124 
Вредители на горите и лесозащитни мероприятия 179 181 
Вредители на растенията - защита 191 
Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 149 189 195 
Възобновяеми енергийни източници 109 114 
Възпитание - на деца 8 233 
Възпитание в семейството 8 233 
Възпитание в училище 20 
Възпитание и образование 222 229 
Вътреболнична инфекция 96 
Газови двигатели - автомобилни 126 
Генетика 160 
Генно инженерство в животновъдството 153 154 
Геометрия - задачи 64 
Геополитика 43 
Глобализация 37 
Глухота - при децата 103 
Горива 140 
Градски транспорт 128 
Грижи за болния. Хигиена на болния 73 
Грозде 85 245 
Гроздови семки 85 245 
Грудкови и луковични зеленчуци. Картофи, лук, чесън и др. 176 177 
Гръбначен стълб - болести - лечение 71 94 106 
Гуми - автомобилни 127 
Данъчна система - Европейски съюз 61 
Двигатели с вътрешно горене - изследвания 137 138 139 
Декоративни растения 174 
Демография, социална 60 
Детска и педагогическа психология 223 
Детска психология 4 10 24 230 
Детски болести 86 
Детски градини - възпитание 224 230 
Деца с увреждания - учебници за ВУЗ 103 
Деца, умствено изостанали и бавноразвиващи се 23 237 
Диетотерапия 91 
Динамика на културата 33 
Домати 182 193 
Домати - размножаване 193 
Домати, торене 185 
Дървообработваща промишленост - автоматизация и механизация 201 
Държавна сигурност - България 58 
Европейска сигурност 28 
Европейски нормативи 40 
Европейски съюз - аграрна политика 57 173 
Европейски съюз - право 34 
Европейски съюз - регионално развитие 59 
Екологичен мониторинг 67 112 
Електрическа енергия 113 
Електродвигатели - регулиране, управление 111 
Електромобили 131 
Електроника - приложна 72 110 
Електронна търговия 123 211 
Енергетика 115 
Енергийни системи 140 
Есета. Очерци. Скици 203 
Железопътен транспорт - експлоатация 121 
Железопътен транспорт - международно сътрудничество 122 
Железопътен транспорт - техника на безопасност 120 
Железопътна инфраструктура - модернизация 136 
Железопътни линии 136 
Животни - болести 144 
Животни - хранене 144 161 
Животновъдство - домашни птици 192 
Житни растения. Зърнени култури 196 
Замърсяване на въздуха 112 
Защита на информацията 56 
Защита на населението 238 
Здравеопазване 88 
Зеленчукопроизводство 156 164 
Зеленчуци със стебла, листа и цветове, които се консумират 142 
Земеделие - организация и управление 62 183 
Земеделски стопанства 55 165 
Злокачествени епителиални тумори. Рак. Карцином 101 
Зърнени култури 162 
Зърнено-житни култури - болести и вредители 196 
Измервателни прибори, електронни 200 
Икономика 55 58 165 
Икономика - България, икономическо развитие 48 
Икономика и управление на селското стопанство 156 
Икономически растеж 59 
Интернет 13 209 213 
Интернет - приложение - в икономиката 212 
Интернет - система за сигурност 216 
Инулин 248 
Информационни мрежи 209 
Информационни технологии 213 216 
Ислям. Мохамеданство. Сунити. Шиити 9 30 
Ислямски тероризъм 46 
История 131 
Камиони 119 135 
Картофи 167 
Качество на продукцията 251 
Кинезитерапия 74 87 93 94 106 
Кокошки 151 
Комуникационно оборудване. Инсталации за контрол, сигнализация и информация 121 
Контейнери 123 124 
Контрол на движението 129 
Контрол на качеството 242 
Корпоративно управление 47 
Костилкови плодови растения 148 
Култура - България - на етническите общности 60 
Култура - социологични проблеми 37 
Лабораторни изследвания и експерименти 89 97 104 
Лекарствени растения 142 
Личност - психология 2 
Личност и общество 45 
Логистика 210 212 
Логистика - транспортна - управление 118 123 124 
Лоза - болести и вредители 163 
Лозарство - лози 246 
Лозарство, машини и съоръжения 159 
Македонски въпрос 27 206 
Малцинства - обучение - интегриране 32 226 
Маркетинг 56 
Маслодайни растения 170 
Медицина 41 
Медицина - нервна система - парези 74 
Медицина - професионални заболявания 92 
Медицина - хирургия 72 
Медицински сестри 79 84 
Медицински специалисти 78 98 
Медицинско обслужване 79 84 96 
Международна сигурност 39 43 
Международни политически отношения - дипломация 26 
Местно самоуправление - България 25 
Металорежещи машини - протегляне, методи, инструменти и машини 107 
Методи и форми на обучение 222 
Методика на преподаване 228 
Моделиране 228 
Морски и въздушни операции - морска и въздушна война 44 
Музикална терапия 6 
Напоителни съоръжения 175 
Напояване 176 177 
Напояване - капково 164 
Насекоми, вредители на селскостопанските растения 174 188 
Национална сигурност 36 44 
Непаразитни болести и болести, причинени от различни природни явления 150 
Образование - България 49 
Образование - приобщаващо 232 
Образователни системи 1 
Обучение по български език и литература 205 235 
Обществено управление 25 
Общество (в цялост) - обществото като система 37 45 
Овощарство 150 181 
Овощни дървета - неприятели 190 
Овощни дървета - резитба 180 
Онкоболни пациенти 83 
Онлайн реклама 194 
Онлайн услуги 211 
Опаковки 199 244 
Опаковки за храни 199 244 
Опаковъчна индустрия 199 244 
Опорно-двигателен апарат. Глас. Кожа 102 
Оранжерийно производство 164 
Организация на науката и научноизследователската работа 33 
Осветление 214 
Основни форми на възпитание и образование 207 220 221 
Охладителни системи 108 208 
Пазар на труда - теория 49 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 50 
Пазарна икономика 115 
Паразитни храсти 181 
Пациенти - грижи 73 
Педагогическа социология 220 
Печалба. Норма на печалбата. Възвръщаемост на капиталните вложения. Принадена стойност 54 
Пиво (бира). Пивоварство. Малц и малцови екстрати 247 
Писменост. Системи на писмо. Знаци и символи. Кодове. Графическо представяне на мисълта 204 
Плевели 168 
Плевели - методи за борба 169 170 171 178 
Плодове 195 
Плодови сокове. Ликьори. Лимонади 239 240 
Поведение 13 
Повреди. Превантивни мерки и поправки 113 
Полизахариди 248 
Политика 57 173 
Политическо разширяване - интеграция 29 
Почва - замърсяване 67 68 141 
Почва - мониторинг 67 68 141 
Право 41 
Предучилищно възпитание 23 237 
Пречистване на водата 66 252 
Проблемни ситуации - решения 77 
Проектиране 108 208 
Производство на пелети и био-брикети - интеграция 202 
Професионални умения 78 98 
Психични и поведенчески разстройства 100 
Психично и нравствено здраве и хигиена на умствения труд 5 
Психология - висши психологически процеси 17 
Психология - заболявания 10 
Психология - индивидуална 22 
Психология - религия 14 
Психология - семейна 19 
Психология на четенето 11 
Психология, социална 21 
Психопатология 21 
Психотерапия 6 11 83 
Птицевъдство 143 144 152 153 154 161 
Пшеница 157 162 168 187 197 
Пшеница - генно модифицирана 158 
Пшеница - твърда 158 
Първична медицинска помощ 84 
Пътно движение 129 
Рапица 169 
Растения - България - систематика - определители 155 
Растителна защита 146 148 167 184 190 
Реформа на образователното дело. Училищна реформа 223 
Светодиоди 120 
Селекция 160 
Селско стопанство - европейски страни 54 
Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 57 173 
Семейни отношения - психология 225 
Семейно възпитание 224 225 
Сензори 200 
Сетивно познание. Усещания и възприятия 102 
Сигурност - обществена 38 46 
Слънчева енергия 109 114 
Сол - приложение 241 
Сортоизпитване 162 163 
Софтуерни продукти 219 
Социология 35 
Социология на комуникацията. Социология на средствата за масови комуникации, за масова култура и п 42 
Соя - производство 249 
Сплави на желязото с въглерод (с изключ. на леярския чугун). Стомана. Общи въпроси. Нелегирана с 130 
Спортна медицина 81 90 105 
Средства против гъбички. Фунгициди 197 
Стандарти 89 97 104 
Стрес (от психологична гледна точка) 3 
Сън, сънища 18 
Сърдечни болести 65 80 
Съхраняване на данни 210 
Театър 207 221 
Телекомуникации - цифрови 117 
Телекомуникационни системи 116 
Теория - социална 9 30 
Терористични действия 38 238 
Технологии в логистиката 118 
Технологично развитие 87 
Товари 135 
Тумори, злокачествени 100 
Тютюн 146 
Тютюнопушене 110 
Уейвлет анализ 65 80 
Улично движение, автоматично управление 214 
Управление 88 210 
Урология. Болести на пикочо-половата система 75 
Услуги. Сфера на услугите 52 53 
Устройства за наблюдение. Сигнални устройства 215 
Ученици - психология 20 
Фирмено управление 47 
Фуражни култури 160 
Хербициди - приложение 168 169 
Хибриди 246 
Хигиена на бременността. Консултации за бременност 76 
Хляб и хлебни изделия 243 
Хранене на децата - предучилищна възраст 236 
Храни - контрол 251 
Храни - състав 85 186 241 245 250 
Хранителни добавки 151 152 
Хранително-вкусова промишленост 186 242 248 250 
Царевица 170 
Ценова политика 50 
Цивилизация - история 31 
Цивилизация. Култура. Прогрес - България 31 
Цифрови системи - машини и устройства 217 
Череша - резитба 180 
Юноши - психология 7 
Ябълка 147 178 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

5G мрежи 117 
5G технологии 117 
CAD модел 108 208 
in vitro 233 
in vitro култивиране 193 
IP мрежи 209 
автоматизация 116 214 
автоматизирано управление 133 
автомобили 130 
автономни автомобили 125 
автономни комуникации 116 
автопарк 215 
агресивно поведение 7 225 
агресия 4 7 12 
агробиологични показатели 246 
адаптация 16 24 
адаптивни технологии 108 208 
адаптивност 230 
аеростатични направляващи 107 
академичен състав 1 
акари 184 
акредитация 1 
акушерски грижи 76 
акушерство 82 
алекситимия 10 
алтернативни горива 119 
алтернативни задвижвания 119 
анализ 126 155 246 
антропология 233 
антропонимия 63 
апроксимиране 201 
аргументация 203 
артишок 142 
аутизъм 15 16 95 
бадминтон 92 
базично гниене 157 
бактериално-ензимна добавка 151 152 
Банах-Мазур 64 
банахови пространства 64 
бедствия 218 
безглутенови суровини 247 
бездимна технология 110 
безопасност 120 
безопасност на храните 251 
безсеменни лози 246 
библиотерапия 11 
био производство 194 
биоагенти 184 
биоземеделие 145 172 
биологична активност 85 245 
биологични птици 143 
биологични фуражи 143 
биологично земеделие 62 183 187 
биометрична оценка 246 
биопсия 79 
биоразграждане 70 
биоремедиация на почви 69 
бира 247 
биткойн 212 
блокчейн технология 210 
бобови култури 171 
болести 159 163 
болести и вредители (в растениевъдството ) 189 
болести на костите 99 
болести на мъжките полови органи 79 
болести по картофите 167 
болести по овощните дървета 147 149 150 
болести по растенията 148 
болести по тютюна 146 
болести при животните 144 
болка 106 
борба с вредители 190 191 198 
борба с насекоми 174 
борба с плевелите 168 169 170 171 178 
борова процесионка 179 
бременност 76 
България 50 58 
България и Европейския съюз 29 48 
българска журналистика 42 
българска икономика 48 
български език 204 235 
български език и литература 203 
бърнаут 3 
бюджетни разходи 61 
вариабилност на сърдечната честота 65 80 
велосипед 74 
вирусни болести 147 
висше образование 51 227 
висше образование и ЕС 231 
висши психологически процеси 17 
вода 66 252 
волтова дъга 113 
вредители 195 
вредители по горите 179 
вредители по доматите 182 
вредители по растенията 142 166 174 184 188 191 196 198 
въздействие 102 
възможности 90 
възобновяеми източници на енергия 109 114 
възпитание в семейството 220 
възпитание в училище 220 
възпитание и образование 220 
външна политика - България 27 36 39 206 
външна политика - Русия 36 
вътреболнични инфекции 96 
газови двигатели 126 
генетика 160 
генно инженерство 153 154 
генно модифицирана пшеница 158 
геобазирани решения 218 
геополитика 43 
глухота 10 
гниене 148 157 197 
гняв 2 
горивни елементи 140 
горски екосистеми 181 
горско стопанство 181 
гравитачна филтрация 66 252 
граждански проблеми 203 
грозде 85 245 
гроздови семки 85 245 
групи и общности 37 
гръдна стена 105 
гуми 127 
гъба кладница 69 
гъбни патогени 196 
данъчна политика 25 
данъчна система 61 
данъчна структура 61 
датчици 200 
двоен стандарт 242 
двутактов двигател 137 138 139 
дейност 17 
демография 60 
детска възраст 16 
детска градина 224 230 236 
детска психология 230 
дефиниции 213 
деформации 71 
деца 8 10 75 103 
диабет 77 
диагностика 90 
диалекти 204 
диалог 223 
дигитализация 124 
дидактичен модел 234 
диетично хранене 91 
директиви 70 112 242 
договор за сътрудничество 26 
доматен миниращ молец 182 
домати 182 185 193 
доставки 211 
достъп 82 
драйвер 111 
дренажи (сел. стоп.) 175 
дронове 159 
дървеници 188 
дървесни видове 179 
дървообработване 201 
дървообработваща промишленост 201 
евклидово пространство 64 
евроинтеграция 29 
европеизация 42 
европейска политика 28 
европейска сигурност 28 
европейска стандартизация 121 
европейски директиви 40 
европейски страни 61 
Европейски съюз 34 54 
Европейски съюз - аграрна политика 57 173 
еврофондове 59 
екологичен мониторинг 67 68 141 
експеримент 13 
електрическо задвижване 132 
електродвигатели 111 
електромобил 131 
електронен регистър 155 
електронна търговия 123 
електронни цигари 110 
електрохирургия 72 
емоционални отношения 2 
емоционални разстройства 10 83 100 
емпатия 22 
енергийна стратегия 115 
енергийни системи 140 
ериофидни акари 184 
етанол 248 
етика 233 
етикет 205 
етиология 75 
етнически малцинства 32 226 
ефективност 55 89 104 165 
ефикасност 89 104 
железопътна мрежа 136 
железопътна сигнализация 120 
жизнена философия 73 
житни култури 196 
житни култури със слята повърхност 196 
жп превози 122 
жп транспорт 121 
заболявания 92 
закони 40 
законодателство 242 
замърсяване 128 
замърсяване на въздух 112 
заплащане на труда 53 
застаряващ атлет 90 
захранвания 107 
защита 56 195 218 
защита на личните данни 40 
защита на растенията 171 182 
здравеопазване 88 
здравни грижи 73 
здравословни храни 85 245 
здравословно състояние 85 245 
здравословно хранене 236 241 
зеленчукови култури 164 166 
зеленчукопроизводство 156 
зеленчуци 142 198 
земеделски стопанства 55 165 
злокачествени заболявания 100 
зърнени култури 162 
идеи 31 
изводи 39 
изисквания 135 187 
изкуствен интелект 133 
измерване 97 200 
износ 156 
износване 127 
изследване 47 60 106 137 138 139 
икономика 55 165 
икономика на България 48 
икономическа динамика 49 
икономическа сигурност 58 
икономическа теория 47 
икономически ефект 177 
икономически растеж 52 59 61 
икономическо поведение 13 
индикатори 68 141 
индустрия 4.0 217 
инжекционна техника 78 98 
иновативни подходи 175 
иновации 228 
иновация 88 
институции 223 
инструменти 72 
инсулинолечение 77 
интегрални схеми 111 
интеграция 32 226 
интерактивен учебен модел 207 221 
интерактивни опаковки 199 244 
интернационализация на висшето образование 231 
интернет на нещата 213 
интернет търговия 211 
инулин 248 
информационни системи 217 
информация 101 216 
ислям 14 
ислямска идеология 9 30 
история 44 63 131 239 
история на България 27 206 
камиони 119 130 
капково напояване 164 176 
картофи 167 
качество 229 
качество на висшето образование 231 234 
качество на живот 77 
качество на услугите 52 53 
качество на храната 242 
кинезитерапия 74 87 93 
класификация 16 
климатични промени 175 
климатични фактори 189 
климатично влияние 189 
клъстерен анализ 35 
когнитивност 15 95 
кодиране 216 
кожа 102 
кокошки 151 161 192 
компостиране 70 
комуникативна компетентност 205 
комуникативноречеви умения 235 
комуникация 41 
конституция на РБ 34 
конструкции 107 130 
контейнери 122 124 
контейнерни превози 123 
контрол 120 128 
контрол на движението 129 
контрол на продукти 251 
контролери 111 
контузия 105 
конфликтно поведение 4 
конформна охладителна система 108 208 
корабен транспорт 124 
корпоративна политика 47 
косвени данъци 61 
костна система 99 
кохезионна политика 59 
културна идентичност 62 183 
културни различия 37 
културни фактори 73 
лабораторна медицина 88 
лабораторни изпитвания 97 
лекари 41 
лекарствени растения 142 
лесозащитни мероприятия 179 
лечение 22 71 86 102 
лечение чрез музика 6 
ликьори 239 
лимец 162 
лиофилизация 186 250 
лиофилизирани храни 186 250 
листна биомаса 185 
лична власт 20 
лични данни 56 
логистика 118 123 124 125 210 212 
лози 159 163 
лук 176 177 
лумбална стабилизация 106 
лумбосакрален синдром 94 
луна 5 
лунно влияние 5 
люцерна 160 
люцернови генплазми 160 
Македония 204 
македонски българи 27 206 
македонски въпрос 27 206 
макроикономика 48 
Мария Монтесори 23 237 
маркетинг 56 
маршрутизация на превозите 118 
маслодайни култури 249 
мастни киселини 186 250 
маточна шийка 101 
медийна комуникация 42 
медицинска профилактика 96 
медицински грижи 79 84 96 
медицински и здравни специалисти 84 
медицински лаборатории 89 104 
медицински работници 22 78 98 
медицински сестри 41 79 84 
медицинско образование 78 98 
медицинско право 41 
международен тероризъм 46 
международна дипломация 26 
международна сигурност 43 
международни доставки 122 
международни отношения 43 
мениджмънт на автомобилния транспорт 215 
местни финанси 25 
металорежещи машини с ЦПУ 107 
метан 126 
метод на прецедентите 219 
методи 106 
методи за борба с вредителите 191 
методи за изследване 243 
микроикономика 48 
микроструйно напояване 176 
минерално торене 185 
млечна киселина 248 
мобилни мрежи 117 
модели 31 
модели за обучение 207 221 
моделиране 108 109 114 208 228 
модернизация 136 
модернизиране на обучението 231 
модулна изпъкналост 64 
мокрици 195 
момичета 101 
мониторинг 32 112 226 
мостове 127 
мотивация 234 
мрежи 116 
музикална терапия 6 
музикотерапия 6 
мултисензор 200 
мултисензорни системи 240 
навици 236 
нагряване 110 
напояване 175 
наредби 41 
насекоми 174 188 
насилие 12 
наука и общество 33 
научен прогрес 33 
научна политика 33 
национална психология 63 
национална сигурност 36 
начално училище 103 
нежни революции 43 
независимост 62 183 
нематоди 195 
неолиберализъм 28 
неопределеност 97 
неравенства 229 
неформално образование 207 221 222 
нискочестотно електрично поле 86 
нозокомиални инфекции 96 
нормативни документи 232 
обезопасяване 135 
обогатяване 155 
образование 49 229 
образование и култура 207 221 
образователни организации 1 
обучение 32 223 226 228 235 
обучение на студенти 234 
обществена сигурност 38 
обществени отношения 38 
обществено развитие 45 
общество и личност 45 
общински бюджет 25 
овощарство 180 
овощни култури 150 180 
овощни растения 149 
ограничаване и превенция 113 
онкоболни пациенти 83 
онлайн приложения 194 
онтогенеза 233 
опазване на почвата 67 
опаковка 199 244 
опаковки на храни 199 244 
опаковъчна индустрия 199 244 
опорно-двигателен апарат 92 
оптимизация 202 
оранжерийно зеленчукопроизводство 164 
организация 145 
органично торене 185 
ориентация 230 
особености 200 
остеоденситометрия 99 
остеопороза 99 
отглеждане на пшеница 168 
охладителни системи 108 208 
очаквания 82 
пазар 50 
пазар на труда 49 51 227 
паразитни растения 181 
патология на бременността 76 
пациенти 22 73 
педагогическа власт 20 
педагогическа психология 223 
педагогическа социология 220 
педагогическо въздействие 20 
пелети 202 
пепелни елементи 185 
петнистокрила дрозофила 190 
пиво 247 
писане на есе 203 
планински райони 55 165 
платформи 118 194 
плевели 169 178 
плодове 195 
плодови сокове 240 
поведение 12 
поведенческа психология 2 8 
подово отглеждане 192 
поливна вода 164 
полизахариди 248 
полиморфизъм 16 
политика 57 173 
политическа идеология 28 
политически морал 36 
помощ 15 95 
портфолио 235 
последователна екстракция 68 141 
последствия 39 
постурално равносвесие 81 
постчовешко общество 45 
почвени патогени 166 
почви 68 141 
права на човека 37 
превенция на стреса 3 
превози 135 
предимства 140 200 
предна кръстна връзка 81 
предпазни средства 113 
предучилищна възраст 23 237 
преки данъци 61 
прекодификация 204 
пренатални грижи 76 
преподаване 228 
пречистване 66 252 
приемно семейство 11 
приложение 86 140 210 
примирение 4 
приобщаващо образование 232 
приоритетни системи 209 
проблеми 24 58 77 134 
програми 93 
производителност 52 
производствен процес 202 
производство на бира 247 
производство на соя 249 
проприоцепция 81 
протеини 249 
протоколи 213 
професионални умения 78 98 
професионално-квалификационна политика 51 227 
профилактика 101 
процесен подход 89 
психично благополучие 5 
психично здраве 2 5 
психично развитие 15 95 
психоаналитична терапия 83 
психологични проблеми 100 
психология на личността 2 
психология на мисленето 17 
психология на насилието 21 
психология на четенето 11 
психопатология 21 
психосоциални кризи 21 
психотерапия - методи 6 11 83 
птицевъдство 143 144 153 154 161 
птицеферми 153 154 
птици 144 
пуйки 152 
пшеница 50 157 158 162 168 197 
първична медицинска помощ 84 
пътища 127 
пътна безопасност 129 
пътни кръстовища 129 
пътнически превози 136 
пътно движение 129 
радиационни замърсявания 238 
радикален ислям 46 
развитие 23 58 103 117 125 131 132 134 156 212 217 237 
разстройства на съня 18 
разходи 53 
рак на матката 101 
рапица 169 
растителен генетичен фонд 155 
растителна защита 146 148 149 150 166 167 178 188 190 191 198 
регенерация 193 
регулиране 214 
резитба 180 
резултати от изследване 86 
рейтинги 1 
религиозни вярвания 14 
религиозни идеологии 14 
религиозни убеждения 9 30 
религия и психология 14 
ремедиация 67 
рефрактометър 240 
рецептори 102 
риск 238 
роми 60 
салафизъм 9 30 
самооценка 235 
самоуправляващи се автомобили 133 134 
светодиодни лампи 120 
свободен пазар 115 
сеитбообръщение 170 
селекция на растенията 158 160 
селско стопанство 54 57 173 
семейна етика 19 
семейна психология 19 225 
семейни отношения 19 
семейни проблеми 19 
семейно възпитание 225 
семейство 8 224 225 233 
сензори 112 
сигнализация 121 
сигурност 39 44 
силова издръжливост 94 
система за двустепенно зареждане 137 138 139 
системи 128 134 216 
системи за управление 133 
системно нарушение 15 95 
складове 123 
сколиоза 71 86 93 
слабочуващи 10 
слънчева енергия 109 114 
слънчоглед 170 
снимки 159 
сол 241 
сортове грозде 163 
сортове пшеница 187 
сортове растения 145 
сортоизпитване 162 
софтуерни пакети 201 
софтуерни платформи 219 
софтуерни приложения 219 
софтуерни продукти 219 
социален статус 4 
социален тероризъм 38 
социализация 222 
социална агресия 7 
социална психология 21 
социална роля 33 
социална теория 9 30 
социални институти 229 
социални конфликти 38 
социални мрежи 13 
социални проблеми 45 
социални работници 223 
социологически проучвания 29 
социологични проблеми 29 
социология 35 
социология на комуникацията 42 
соя 249 
специалисти 51 227 
специална педагогика 232 
специални образователни потребности 23 232 237 
сплави 130 
спорт 90 
средства за въздействие 20 
стабилност и стабилизиране 94 
стандарти 97 104 213 216 238 
статистическа обработка 35 
статистически методи 35 
стилистична норма 205 
стратегии 8 
стратегия 175 
стрес на работното място 3 
структура 75 
структурна политика 59 
субсидии 172 
схеми 107 
съвременни достижения 72 
съдебна реформа 34 
съдебна система - България 34 
сън 18 
сънища 18 
сърдечен ритъм 65 80 
сърдечна недостатъчност 65 80 
състав на храните 241 
сътрудничество 224 
съхранение на данни 211 
талантливи деца 24 
твърда пшеница 158 
тежки метали 67 69 
тежкотоварни автомобили 126 
телематични услуги 215 
тенденции на развитие 39 172 
теория 203 
терористични действия 238 
технологии 87 217 
технологии за напояване 176 177 
технологично развитие 115 
технология 159 239 
товари 135 
толерантност 32 226 
торова постеля 151 152 
травми 92 
транспорт 128 
трафик 209 
тревен прелог 157 
третиране 151 152 
тумори 100 
турско малцинство 60 
Турция 26 
тютюн 146 
увреждане на слуха 103 
уейвлет анализ 65 80 
улично и пътно движение 214 
улично осветление 214 
умен град 214 
умни градове 218 
управление 215 
упражнения 71 
уроинфекции 75 
услуги 52 53 125 
устойчивост 163 
ученици 4 
училище 8 24 
фактори 46 
фамилни имена 63 
фермерски доход 54 
фертилност 233 
физиотерапия 87 
филтрация 66 252 
финансиране 57 173 
финансова децентрализация 25 
фини прахови частици 112 
фирмена осигуреност 56 
фирмена теория 47 
фитопатогени 146 
фитоплазмени болести 147 
фитореадиация 68 141 
фиторемедиация 67 
флиит мениджмънт 215 
формално образование 222 
форми на обучение 222 
фотоволтаични системи 109 114 
фрактури 105 
Франция 50 
фруктоза 248 
фузарийно гниене 157 
фунгициди 197 
функции 155 
фуражи 144 
характеристики 60 
хербициди 168 169 170 171 
хибриди 246 
хибридни автомобили 132 
хигиена на храненето 241 
хипертония 91 
хлебопроизводство 243 
хляб 243 
хранене 91 192 
хранене на животни 161 
хранене на птици 143 
храни 62 183 186 236 250 251 
хранителни елементи 150 
хранително-вкусова промишленост 251 
хуманно отношение 153 154 
царевица 50 170 
цени 50 156 
ценности 62 183 
ценности на културата и личността 37 
ценови риск 54 
церебрална парализа 74 
цивилизация 31 
черен имел 181 
череша 148 180 190 
Черно море 44 
четиритактов двигател 137 138 139 
чимширов молец 174 
човешки дейности 17 
шупливост на хляб 243 
юношеска психология 7 
ябълки 147 178 
ябълкова продукция 240 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ