НОВИ СТАТИИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография.

- 1 -

Сп Б 412

Александров, Александър.  Научните открития на 2018 г. / Александър Александров. // Хай Ком] Hi Comm, 2018, N 12, с. 126-129. 

   През последните няколко години станахме свидетели на научни постижения от изключително важно значение, сред които откриването на бозона на Хигс, гравитационните вълни и технологията за редактиране на гени CRISPR. Бяха открити доказателства за наличието на вода на Марс, учени успяха да върнат зрението на стари хора, започна работа първата квантова комуникационна мрежа и бяха клонирани успешно маймуни. 

1. Изобретения и изобретателско дело. Научни открития 
 608.1(045)
Ключови думи: 1. постижения 2. наука 3. развитие 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 3810

- 2 -

Сп Б 321

Василев, Симеон.  Лъженаука, псевдонаука и качество на висшето образование (Една нова трактовка на понятието "Псевдонаука") / Симеон Василев. // Наука, 28, 2018, N 1, с. 15-19. 

   Качеството на висшето образование е основното изискване на обществото за него и е решаващ фактор за развитието и просперитета на всяка нация. Това е сложен показател, зависещ от много фактори, които са различни по природа, но много от тях са тясно свързани с учебната документация. Съществуват дисциплини, включени в учебните планове и тяхното съдържание, отразени в образователните програми. Доколкото те се основават на псевдо-научни факти и продукции, те са в състояние сериозно да влошат и съществено да намалят качеството на учебния процес и ориентацията на класовете, както и знанията и уменията на обучаващите се. Какви конкретни мерки могат да бъдат предприети, за да се ограничи въздействието на това опасно явление, как и доколко трябва да се идентифицират и оценят псевдонауките в образователния процес - всички тези въпроси са в основата на настоящата работа. 

   Рез. на англ. език

1. Псевдонаука 2. Висше образование - качество 
 001:378(045)  + 001.11(045)
Ключови думи: 1. наука и образование 2. псевдонаука 3. качество на висшето образование 4. научни познания 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3583

- 3 -

Сп Б 321

Наука и лъженаука за сигурността - мяра според мяра  / Стойко Стойков и др.. // Наука, 28, 2018, N 3, с. 26-35. 

   Целта на статията е да бъдат представени валидни заключения за взаимовръзката между динамиката в рейтинга на университетите в сферата на образованието и науката за сигурност и публикационната активност (псевдоактивност) на академичния им състав в контекста на лъженауката. 

   Рез. на англ. език

1. Висше образование* 2. Псевдонаука 3. Етика в науката 
 378:001(045)  + 001.89(045)
Ключови думи: 1. наука и образование 2. псевдонаука 3. етика в науката 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 3624

Философия. Психология. Религия.

- 4 -

Сп А 1705

Георгиев, Георги Петров.  За етичните кодекси в сферата на образованието / Георги Петров Георгиев. // Педагогика, 2018, N 2, с. 278-285. 

   Педагогическата етика е може би една от най-старите професионални етики. Зародиша за развитието и откриваме още в ученията на древните философи. С формирането на специфичната професионална група от педагози в обществото се поставя началото и на определени морални изисквания към тях, които през годините се променят съгласно обществено-историческото развитие. Липсата на единен етичен кодекс на учителя довежда до омаловажаването на този подзаконов нормативен документ и приемането му като нещо незначително в регулирането на моралните взаимоотношения в училището. 

   Рез. на англ. език

1. Педагогическа етика 2. Кодекс - етичен 
 37:172(045)
Ключови думи: 1. педагогическа етика 2. професионална етика 3. етичен кодекс 4. етични проблеми 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3660

- 5 -

Сп А 2242

Димитров, Ивайло.  Познавателната сила и не-способност за свобода - кантови трихотомии / Ивайло Димитров. // Философия, 2018, с. 343-358. 

   Статията маркира възможен подстъп към анализ на Кантовото специфично понятие за сила (Kraft), базиран на инфлукционисткия модел на критическата му метафизика. Референтната точка на всички представени текстови свидетелства е тройно подразделение на предикамента "възможност" очертано от Кант при планирането на лекционния му курс по антропология . 

1. Философи, немски 
 14(045)
Ключови думи: 1. Кант 2. сила 3. свобода 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3758

- 6 -

Сп Б 321

Замфиров, Милен.  Индиговите деца в специалната педагогика / Милен Замфиров. // Наука, 28, 2018, N 1, с. 19-24. 

   В статията са представени опасните последствия на теорията за децата индиго върху децата с увреждания. В заключение е достигнато до извода, че децата индиго не бива да са предмет на специалната психология. 

   Рез. на англ. език

1. Специална педагогика 
 376.4(045)  + 159.922.7(045)
Ключови думи: 1. деца индиго 2. специална педагогика и психология 3. психология на детето 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3588

- 7 -

А 2006

Замфиров, Милен.  Идентифициране на надарени ученици по математика чрез феномените на Жан Пиаже / Милен Замфиров. // Математика и информатика, 61, 2018, N 6, с. 585-595. 

   Статията описва възможността на идентифициране на надарени ученици по математика, базирана на феномените на Ж. Пиаже. Показва се, че чрез провеждането на някои от феномените, особено тези, свързани с математическо познание, може да установи умствената възраст на даден ученик, оттам и да се определи какво е интелектуалното му ниво. 

1. Особени таланти. Музикални, математически таланти и др. 2. Математика 
 372.851(045)  + 159.928.238(045)
Ключови думи: 1. Жан Пиаже 2. метод на Пиаже 3. талантливи ученици 4. математика 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3756

- 8 -

Сп B 370

История на библията . // National Geographic, 2018, с. 44-65. 

   Библията се оформила - като вид и текст - в хода на много векове на изучаване, дебати, технологичен прогрес и богослужение. От ръкописи на папирус и пергамент до отпечатаните на механична преса думи, свещените текстове са достигнали до нас в много формати. 

1. Библия - история 
 22:820/899(045)
Ключови думи: 1. Библия 2. история 3. документи 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3785

- 9 -

Сп А 1705

Петров, Петър Динев и др.  Относно усета за броене / Петър Динев Петров, Мима Трифонова. // Педагогика, 2018, N 2, с. 236-249. 

   Целта на настоящата разработка е, стъпвайки върху възгледите на авторите за познавателната активност, предусещането, отношението логика - интуиция, нагледност, системен подход и антиципация, да се направи анализ на усета за броене, неговата проява и развитие. Използваните методи в разработката са свързани с подходящ подбор на задачи, в които учебната информация е синтезирана върху основни понятия, притежаващи регулиращи функции спрямо останалите. В заключение са направени обобщения относно предпоставките за възникване на предусещането и случаите, при които усетът за броене може да се прояви и да се развива. 

   Рез. на англ. език

1. Логика - математична 
 372.851(045)  + 159.922.7(045)
Ключови думи: 1. антиципация 2. математически способности 3. логическо познание 4. математическа логика 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3667

- 10 -

Сп А 1705

Съева, Светослава.  Онтогенеза и развитие на съвременното дете и функционирането му в семейството / Светослава Съева. // Педагогика, 1, 2018, N 2, с. 250-267. 

   В статията се предлагат преглед и анализ на практики и тенденции, които са свързани пряко или косвено с отглеждането и възпитанието на децата в съвременното семейство. Разглеждат се етичните аспекти на широко прилагани дейности в публичното пространство, включително в социалните мрежи, интервенции в сферата на репродуктивното здраве, практики в педагогическите звена, придружени с авторски анализ на дългосрочните последици от тях върху най-важния индивид във всички тях - детето. 

   Рез. на англ. език

1. Семейна етика 2. Семейно възпитание 
 173-055.52(045)  + 159.922.7(045)
Ключови думи: 1. семейна етика 2. семейно възпитание 3. детска психология 4. права на детето 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3683

- 11 -

Сп А 2239

Сълин, Христина.  Проектно - базираното обучение на деца в предучилищна възраст в процеса на формиране на национална идентичност / Христина Сълин. // Дом, Дете, Детска градина (Детска градина), 2019, N 1, с. 3-24. 

   Сензитивността в предучилщна възраст е залог за възникването на ярки представи и възприятия съобразно динамиката на обществените процеси. Повлияванието им по посока изграждане на собствена картина за света би подпомогнало натрупване на личен опит и установяването на причинно - следствени връзки между обекти и явления от околната среда, в качеството и на първоизточник за емпирични знания. 

1. Предучилищно възпитание 2. Занимания за развитие на интелекта 
 372.3.03(045)  + 37.091.2(045)
Ключови думи: 1. проектно-базирано обучение 2. предучилищна възраст 3. национална идентичност 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3816

- 12 -

Сп Б 321

Янков, Николай.  Понятието "Оренда" в контекста на българския национализъм и новата патриотична митология / Николай Янков. // Наука, 28, 2018, N 2, с. 26-31. 

   В настоящата статия e очертана хронологията на това, как думата "Оренда", заета от ирокезките езици намира място в българската литература. Целта е да се запознае публиката с оригиналния източник на понятието заедно с културните и семантични особености, които носи, като по този начин го отличава радикално от новата семантика, която е получила на българска земя. 

   Рез. на англ. език

1. Религия - символи 2. Символи и знаци 
 291.3(051)  + 39(051)
Ключови думи: 1. оренда 2. божии енергии 3. религиозни обреди 4. религиозни символи 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.  
  

Сист. No: 3591

Социология. Политология. Право. Политика. Социография.

- 13 -

Сп А 1713

Zareva, Irena.  Policies for encouraging the return of bulgarian migrants to Bulgaria / Irena Zareva, G. D. Georgiev. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 2, с. 65-79. 

   Статията разкрива мигрантската политика, имаща за цел да окуражи и подпомогне българските мигранти. Прегледа е направен съгласно международните регулации по отношение на външната миграция, която комуникира с миграционната политика на България. Резултатите от аналитичното проучване на мигрантската политика на България са предстaвени така, че да се постави ударението на връщането на българските мигранти в България. 

1. Миграция 2. Политика 3. Българи 
 314.7(045)
Ключови думи: 1. мигрантска политика 2. България 3. международни споразумения 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3601

- 14 -

Сп А 2036

Димитрова, Рая.  Децата в конфликт със закона и участието им в химерни групи / Рая Димитрова. // Стратегии на образователната и научната политика, 26, 2018, N 6, с. 579-591. 

   Статията разглежда идеите за участие на децата в конфликт със закона в химерни групи, като девиантни субкултури, което е резултат от влиянието на редица фактори и причини, свързани с основните социализиращи институции. Актуалността и разглежданата проблематика е детерминирана от все по нарастващите форми на групова агресия, групова престъпност и насилие сред подрастващите, които излизат от рамките на училищните институции и превземат общественото поле. Контингент на изследване са непълнолетни лица, настанени в корекционно - възпитателна институция - възпитателно училище - интернат. Това са деца в конфликт със закона, при които социалното поведение се изразява в различни форми на девиантно и делинкветно поведение. Изследователския интерес е свързан с установяване на детерминантите за включване в химерни групи и влиянието им върху последващото поведение на подрастващите. 

1. Девиантно поведение - социологични проблеми 
 316.62(045)
Ключови думи: 1. девиантно поведение 2. химерни групи 3. социализация 4. непълнолетни 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3782

- 15 -

Сп А 1705

Иванова, Веселина и др.  Съвременни метаморфози на взаимоотношенията в детската група / Веселина Иванова, Виолета Кърцелянска-Станчева. // Педагогика, 2018, N 2, с. 184-193. 

   Статията представя изследване, провокирано от съвременните проблеми на социума и отражението им върху социалното поведение на личността в условията на групова дейност и върху социализацията на деца от предучилищна възраст. 

   Рез. на англ. език

1. Предучилищно възпитание 2. Социализация на личността 
 372.3.000.316(045)
Ключови думи: 1. предучилищно възпитание 2. детска възраст 3. детска градина 4. социализация 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3663

- 16 -

Сп А 2047

Момчилов, Бойчо.  Данъчно-правни последици и отговорност от съставянето и/или използването на документи с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност / Бойчо Момчилов. // Български законник, 27, 2018, N 10, с. 53-66. 

   В настоящият материал ще разгледаме по-съществените според мен последици и видове юридическа отговорност от използването на документи с невярно съдържание с цел избягване на установяването или плащането на данъчни задължения. 

1. Данъци - България - законодателни и директивни материали 
 336.2(045)
Ключови думи: 1. данъци 2. юридическа отговорност 3. невярно съдържание 4. документи 5. укриване на ДДС 6. закони 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3599

- 17 -

Сп А 2043

Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България (2017-2030) . // Международни отношения, 47, 2018, N 3, с. 93-110. 

   Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България определя целите и съответните мерки и действия от страна на държавата за развитие на научните изследвания в периода 2017-2030 година. Тя е едно от необходимите условия, за постигане на целите, залегнали в споразумението за партньорство на Р. България с ЕК през програмния период 2014-2020г. и е обвързана с Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 година. Тя обвързана и с редица национални европейски документи. 

1. Европейски съюз - научни изследвания 
 336.5(045)
Ключови думи: 1. развитие на научните изследвания 2. национална стратегия 3. България 4. Европейски съюз 5. документи 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3631

- 18 -

Сп Б 262

Неделчева, Наталия и др.  Анализ на проблемите и тенденциите в устройството и развитието на населените места в област Русе / Наталия Неделчева, Боряна Каменова. // Професионално образование, 2018, N 3, с. 249-255. 

   Още от древността територията и нейните характеристики са се обособили като неизменна част от живота на човека. Неоспорима е взаимната зависимост между територията и човешката общност. Със своите особености на хората, които я обитават, и обратното - със своята дейност хората непрекъснато оказват пряко въздействие върху територията и нейните характеристики. Тази взаимосвързаност се явява главен фактор при образуването на населените места, тяхното развитие и бъдещите им перспективи. Целта на доклада е да отрази проблемите в устройството на населените места и тенденциите за тяхното развитие. 

   Рез. на англ. език

1. Регионално управление 2. Региони - планиране, прогнозиране 3. Регионална икономика 
 332.14(497.215)(045)
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. регионално управление 3. регионална икономика 4. региони 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3804

- 19 -

Сп А 2047

Петкова, Анастасия.  Особености при осигуряването в системата на предучилищното и училищно образование / Анастасия Петкова. // Български законник, 27, 2018, N 8, с. 27-32. 

   Приема се, че учителите полагат труд при специфични условия, естеството на работа е по-различно от другите категории труд и поради това те придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при по-благоприятни условия. 

1. Осигурително право 2. Образование и статут на учителите и преподавателите. Педагогическа етика 
 36(045)
Ключови думи: 1. осигуряване 2. пенсионна възраст 3. особености 4. учители 5. училищно образование 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3574

- 20 -

Сп А 2047

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност . // Български законник, 27, 2018, N 9, с. 5-72. 

   В сила от 01.01.2007, разгледани са допълнения и разпоредби към правилника за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност. 

1. Данъци. Такси. Налози 2. Данъчно облагане 
 351.72:336.21/.26(045)
Ключови думи: 1. ДДС 2. закони 3. изменения 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3573

- 21 -

Сп А 1705

Спиридонова, Лора.  Интеркултурната чувствителност на учителя като предпоставка за мирно и достойно бъдеще на децата / Лора Спиридонова. // Педагогика, 1, 2018, N 7

   Интеркултурната чувствителност на учителя, като афективен компонент на неговата интеркултурна компетентност, играе важна роля в съвременната междукултурна детска градина. Чрез разбиране и приемане на различията между културите учителят е в състояние да подкрепя изграждането на две концепции при определяне на понятието "интеркултурна чувствителност", като е представена скала за нейното измерване. 

   Рез. на англ. език

1. Междукултурно общуване 2. Социология - общуване 
 37.04(045)  + 316.77(045)
Ключови думи: 1. интеркултурно образование 2. интеркултурна комуникация 3. интеркултурна компетентност 4. междукултурно общуване 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3776

- 22 -

Сп А 1705

Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева.  Правата на децата в глобализираното ни съвремие - между индивидуалността/уникалността и равенството / Сийка Георгиева Чавдарова-Костова. // Педагогика, 2018, N 9, с. 1217-1223. 

   В статията се разглежда проблемът за правата на децата в контекста както на индивидуалността и уникалността на всяко човешко същество, така и на равенство между хората (като парадокс между единственото и множественото число на думите дете и деца). Коментира се темата за уникалността на детето, но като различие, детерминирано, социокултурно, обезпечено като право през призмата на равенството, което би трябвало да бъде осигурено чрез образователната система с насоченост към индивидуалната ефективност на ученето. 

   Рез. на англ. език

1. Право на образование 2. Педагогическа социология 3. Деца - права 
 37.014.1:316(045)  + 342.7-053.2(045)
Ключови думи: 1. право на образование 2. педагогическа социология 3. обучение на деца 4. права на детето 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3787

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 23 -

Сп А 1713

Dimitrova, Yanica.  The culture of innovation model / Yanica Dimitrova. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 1, с. 39-68. 

   Статията разглежда възможността за създаване, внедряване и управление на културата за иновации в модерните бизнес организации. Културата за иновации е на една линия с реализацията на един експеримент, поемането на риск, редефиницията на параметрите в работните задълженията. 

1. Иновационен мениджмънт 
 65.012:339.13(045)
Ключови думи: 1. иновационен мениджмънт 2. култура 3. внедряване 4. бизнес организация 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3620

- 24 -

Сп А 79

Modern approaches to quality management of agricultural technology  / M. Mihov et al.. // Механизация на земеделието, LXIV, 2018, N 4, с. 132-134. 

   Статията анализира мястото и ролята на проблема с качеството и надеждността на продукцията (селскостопански машини), в условията на пазарна икономика, която е в основата на маркетинга и бизнеса. В пазарна икономика основните движещи сили на бизнеса са: маркетинг, качество и надеждност на продукцията и услугите. 

1. Управление на стопанството в условията на пазарно стопанство. Мениджмънт 2. Селскостопански машини 
 338.242(045)
Ключови думи: 1. маркетинг стратегии 2. надеждност 3. качество 4. стандарти 5. мениджмънт 6. стандартизация 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 3670

- 25 -

Сп А 1713

Nedyalkova, Plamena.  Features characteristics and methodology of internal control over nanotech manufacturing and nano-production in food industry / Plamena Nedyalkova. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 3, с. 157-189. 

   През последните години бързото развитие на нанотехнологичната индустрия стана една от водещите индустрии, които заемат значителна част от световното производство. Технологията използвана в нанотехнологичната индустрия има специфични характеристики върху крайния продукт, което води до търсене на правилния механизъм и метод във внедряването на вътрешен контрол в нанотехнологичните компании . 

1. Хранителна промишленост 2. Нанотехнологии 
 004.8(045)
Ключови думи: 1. нанотехнологии 2. хранителна индустрия 3. контрол 4. икономически анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3603

- 26 -

Сп А 1713

Zareva, Irena.  Policies for encouraging the return of bulgarian migrants to Bulgaria / Irena Zareva, G. D. Georgiev. // Икономически изследвания, XXVII, 2018, N 2, с. 65-79. 

   Статията разкрива мигрантската политика, имаща за цел да окуражи и подпомогне българските мигранти. Прегледа е направен съгласно международните регулации по отношение на външната миграция, която комуникира с миграционната политика на България. Резултатите от аналитичното проучване на мигрантската политика на България са предстaвени така, че да се постави ударението на връщането на българските мигранти в България. 

1. Миграция 2. Политика 3. Българи 
 314.7(045)
Ключови думи: 1. мигрантска политика 2. България 3. международни споразумения 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3601

- 27 -

Сп Б 321

Бучков, Димитър.  Висшите училища и пазарът / Димитър Бучков. // Наука, 28, 2018, N 3, с. 71-73. 

   В статията е показан специфичния характер на връзката между университетите и пазара на труда. Изводът е, че правилата и принципите на бизнеса не могат да се прилагат директно в този случай. 

   Рез. на англ. език

1. Качество на образованието 2. Кадри - квалификация и оценяване 
 378:331.5(045)
Ключови думи: 1. висши училища 2. качество на висшето образование 3. кадрово осигуряване 4. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3627

- 28 -

Сп Б 526

Григорова, Тони.  Работните места на бъдещето / Тони Григорова. // Новата икономика, VIII, 2018, N 3, с. 58-61. 

   Навлизането на новите технологии - особено на автоматизацията, мехатрониката и изкуствения интелект, ще продължи да трансформира работните места. Възникват нови тенденции за заетостта и затова кадрите, а и самите работодатели ще се налага да се съобразяват с тях. Със сигурност хората ще трябва да развиват нови и нови умения. Роботизацията ще навлиза все повече, но необходимостта от човешкия интелект ще остане. 

1. Автоматизация 2. Работници, квалификация 
 338.364(045)
Ключови думи: 1. работно място 2. автоматизация 3. работодател 4. работник 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3615

- 29 -

Сп А 129

Даншина, Юлия и др.  Същност, принципи и инструменти на електронната демокрация / Юлия Даншина, Игор Бритченко. // Икономическа мисъл, 63, 2018, N 5, с. 35-54. 

   Разгледани са някои теоретични подходи към електронната демокрация, нейното значение при по-широко или по-тясното и приложение чрез създаване и разработване на електронно управление. Дефинирани са някои проблеми, които усложняват изграждането на електронната демокрация в условията на Украйна, като са отправени предложения за развитието и подобряване на взаимодействието в електронната среда. 

1. Автоматизация 2. Демокрация 
 007.5(045)
Ключови думи: 1. електронна демокрация 2. информационни технологии 3. държавно управление 4. публичен сектор 5. решения 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3598

- 30 -

Сп Б 526

Колева, Яна.  Суровина или пълен боклук / Яна Колева. // Новата икономика, VIII, 2018, N 5, с. 84-87. 

   Боклукът е ресурс. Кръговата икономика е модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъка. Голяма част от отпадъците са ценна суровина и могат да бъдат върнати обратно в производствения процес или пък да им се намери друго приложение. 

1. Рециклиране на отпадъци 
 502.174(045)
Ключови думи: 1. рециклиране 2. ресурси 3. развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3619

- 31 -

Сп Б 526

Митев, Владимир.  В търсене на сигурността- от bitcoin към stablecoin / Владимир Митев. // Новата икономика, IX, 2019, N 1, с. 62-65. 

   Един от проблемите пред навлизането на криптовалутите като разплащателно средство е, че тяхната стойност се мени в големи граници. Те не са обезпечени с определeн актив и затова струват толкова, колкото другите или "пазарът" решат. При такива големи промени не е реалистично търговията на предмети с постоянна и ясна стойност да се прави с биткойни. Тук могат да дойдат на помощ т. нар. стейбълкойни (stablecoin). Стейбълкойните са криптовалути, чиято стойност е постоянна или би трябвало да търпи малки промени. По принцип тя е свързана с определен актив, с обезпечение. Донякъдe те наподобяват нормалните валути, намиращи се в обръщение. Щом са свързани с определeн актив, намиращ се например на депозит в банка, собственикът на стейбълкойни може във всеки момент да ги размени. 

   с рез. на английски

1. Валутен пазар чрез Интернет 2. Търговия - използване на Интернет 
 336.74:681.32(045)
Ключови думи: 1. криптовалута 2. стейбълкойн 3. биткойн 4. търговия 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3715

- 32 -

Сп Б 262

Неделчева, Наталия и др.  Анализ на проблемите и тенденциите в устройството и развитието на населените места в област Русе / Наталия Неделчева, Боряна Каменова. // Професионално образование, 2018, N 3, с. 249-255. 

   Още от древността територията и нейните характеристики са се обособили като неизменна част от живота на човека. Неоспорима е взаимната зависимост между територията и човешката общност. Със своите особености на хората, които я обитават, и обратното - със своята дейност хората непрекъснато оказват пряко въздействие върху територията и нейните характеристики. Тази взаимосвързаност се явява главен фактор при образуването на населените места, тяхното развитие и бъдещите им перспективи. Целта на доклада е да отрази проблемите в устройството на населените места и тенденциите за тяхното развитие. 

   Рез. на англ. език

1. Регионално управление 2. Региони - планиране, прогнозиране 3. Регионална икономика 
 332.14(497.215)(045)
Ключови думи: 1. регионално развитие 2. регионално управление 3. регионална икономика 4. региони 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3804

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.

- 33 -

Сп А 2191

Ненова, Стела.  Читалища, селищни общности и фолклорна култура през Възраждането / Стела Ненова. // Български фолклор, 2018, с. 165-184. 

   Изследването навлиза в първите години на читалищата, когато те възникват и се установяват в динамичния социокултурен контекст на селищните общности в развитите български градове, а в последствие и в доста села. Културно-просветна институция е разгледана в контекста на актуалните през 60-те и 70-те години на XIX век модернизационни, просветителски и национално конструктивни идеи, когато тя развива своите специфични белези. Последователно са представени отделни моменти от институционалната активност на читалищата с акцент върху тези, които показват връзките с все още доминиращата и като потребност, и като тип общуване в селищните общности фолклорна култура. 

1. Читалища - история 
 374.28(045)
Ключови думи: 1. читалища 2. селищни общности 3. фолклорна култура 4. културно наследство 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.  
  

Сист. No: 3722

- 34 -

Сп А 2191

Шопова, Бехрин.  Между канона и традицията - локални версии на Мевлида сред турци и сунити в Североизточна България / Бехрин Шопова. // Български фолклор, 98, 2018, N 1, с. 57-77. 

   Мевлидът е един от основните обредни комплекси в културата на турците в България. Практикува се от всички мюсюлмански общности. Възприема се като религиозен и е неизменна част от календарната и семейна обредност. Статията проследява възникването и разпространението на ритуала. 

1. Ислям 2. Празници 
 291.3(045)
Ключови думи: 1. Мевлид 2. обреди 3. традиции 4. мюсюлманска култура 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.  
  

Сист. No: 3575

- 35 -

Сп Б 321

Янков, Николай.  Понятието "Оренда" в контекста на българския национализъм и новата патриотична митология / Николай Янков. // Наука, 28, 2018, N 2, с. 26-31. 

   В настоящата статия e очертана хронологията на това, как думата "Оренда", заета от ирокезките езици намира място в българската литература. Целта е да се запознае публиката с оригиналния източник на понятието заедно с културните и семантични особености, които носи, като по този начин го отличава радикално от новата семантика, която е получила на българска земя. 

   Рез. на англ. език

1. Религия - символи 2. Символи и знаци 
 291.3(051)  + 39(051)
Ключови думи: 1. оренда 2. божии енергии 3. религиозни обреди 4. религиозни символи 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.  
  

Сист. No: 3591

Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

- 36 -

А 2006

Гроздев, Сава и др.  A possibility to teach and learn mathematics by theatre technology / Сава Гроздев, Веселин Ненков. // Математика и информатика, 61, 2018, N 2, с. 113-124. 

   През последните години бяха създадени нови технологии за преподаване и изучаване на математика. Едно от тях е използване на театрални пиеси с математическо съдържание. Настоящата статия предлага сценарий за такава пиеса на базата на линейни диофантови уравнения. 

   Рез. на бълг. език

1. Математика - методи на обучение 
 5(045)
Ключови думи: 1. математика 2. театър 3. преподаване 4. сценарий 5. линейни диофантови уравнения 
Тематични рубрики: 1. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 3626

- 37 -

А 2006

Гроздев, Сава и др.  Множества от точки, породени от двойки равнобедрени триъгълници със специално разположение на основите / Сава Гроздев, Веселин Ненков. // Математика и информатика, 61, 2018, N 4, с. 378-395. 

   Статията е посветена на обобщения на задачата: B е точка от отсечката AC, a X и Y са точки, лежащи на една и съща полуравнина относно страна AC на триъгълник ABC, така че триъгълниците ABX и BCY са равностранни. Да се докаже или опровергае равенството AY=CX. 

1. Математика - задачи 
 514(045)
Ключови думи: 1. триъгълници 2. координатни системи 3. полярност 4. задачи по математика 
Тематични рубрики: 1. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 3629

- 38 -

А 2006

Данаилова-Стойнова, Зара и др.  Осъществяване на вътрешно предметни връзки в обучението по математика-тригонометрични функции и прогресии / Зара Данаилова-Стойнова, Петър Данчев. // Математика и информатика, 61, 2018, N 1, с. 49-59. 

   В настоящата статия са показани примери за осъществяване на вътрешнопредметни връзки между тригонометрични функции и прогресиите в училищния курс по математика. 

1. Тригонометрия 
 514(045)
Ключови думи: 1. вътрешнопредметни връзки 2. тригонометрични функции 3. аритметика 4. прогресии 5. геометрия 6. решения 
Тематични рубрики: 1. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 3625

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 39 -

Сп Б 482

Effective system of waste management  / Sergey Popov и др.. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 2018, N 2, с. 5-9. 

   Еколого-иновационния процес на социално-икономическото развитие е насочен към достигане на нормативно състояние на околната среда, при което функционирането на стопанството, регион, отраслите, конкретното състояние на околното производство се осъществява при рационално използване на всички компоненти на суровините и енергията и не се нарушава екологичното равновесие. В статията е се акцентира на използването на принципа на ресурсоспестяването, явяващ се по-изгоден в икономически и екологичен аспект. 

   Рез. на бълг. език

1. Отпадъци - оползотворяване 2. Управление 
 502.174(045)
Ключови думи: 1. управление 2. отпадъци 3. екологизация на производството 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3579

- 40 -

Сп Б 482

Evaluation of composting materials for sustainable agricultural applications  / Evlogi Markov и др.. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 2018, N 1, с. 52-57. 

   Природните ресурси са елементи на природната среда, които на определен етап от стопанското развитие могат да се използват като средство за производство. Целта на разработката е въз основа на характеристиката и оценката на природни продукти да се разработят различни варианти от смеси за използването им в практиката - вермикулит, глауконит, пепел от слама, биомаса от дървесина и свински тор. 

   Рез. на български

1. Рециклиране на отпадъци 2. Приложни науки, селско стопанство 
 502.174(045)  + 63(045)
Ключови думи: 1. компостиране 2. материали 3. селско стопанство 4. вермикулит 5. глауконит 6. биомаса 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3578

- 41 -

Сп Б 393

Naden, Clare.  Building standarts for the future we want / Clare Naden. // ISO Focus +, 2018, N 128, с. 20-25. 

   Въпреки усилията на международните организации, екстремните промени във времето и бавните промени в климата продължават да внасят хаос в нашия живот. Вземането на мерки за адаптация ще ни помогне да се подготвим за най-лошото и новите ISO стандарти запълват празнините като ни доставят така необходимата работна рамка, която ще помогне на организациите да се справят и адаптират. 

1. Стандарти за околната среда 
 658.516:504(045)
Ключови думи: 1. стандарти 2. климатични промени 3. адаптация 4. околна среда 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3697

- 42 -

Сп Б 393

Turning waste into profit . // ISO Focus +, 2018, N 126, с. 38-41. 

   Липсата на канализация е публична здравна катастрофа в много африкански страни и Кения не прави изключение. Осем милиона, които живеят в неформалнa градска среда, нямат достъп до чиста тоалетна. Но нещата бавно се променят: в кенийските гета възниква революционна инициатива за превръщане на човешкия отпадък в чиста енергия. 

1. Отпадъци - оползотворяване 2. Енергия 
 502.174(045)
Ключови думи: 1. човешки отпадък 2. чиста енергия 3. Кения 4. биоенергия 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3695

- 43 -

Сп Б 383

Белоречков, Димитър.  Амонякът в сградите за бройлери : II част / Димитър Белоречков. // Птицевъдство, 10, 2018, N 3, с. 8-13. 

   Амонякът, произведен от производството на бройлери, има неблагоприятно въздействие върху хуманното отношение към животните, околната среда и човешкото здраве. Необходими са мерки за смекчаване, които са икономически ефективни и лесни за изпълнение, за да се намали отделянето на амоняк, без съществено да се увеличат производствените разходи. 

1. Животновъдни сгради и съоръжения. Ферми. Спомагателни съоръжения. Оборудване 
 631.22.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. птицевъдство 2. животновъдни сгради 3. замърсяване на въздуха 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3750

- 44 -

Сп Б 482

Богданов, Симеон.  Бонитиране на кафяви горски почви в западни Родопи / Симеон Богданов. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 2018, N 4, с. 39-46. 

   Бонитирането на почвите се състои в определяне и анализиране на лесорастителните им свойства и представлява основа при планирането и провеждането на мероприятията за подобраване на екологичните условия в горските екосистеми. 

   Рез. на англ. език

1. Почвознание. Почвени изследвания 2. Горско стопанство 
 631.4(045)
Ключови думи: 1. кафяви горски почви 2. бонитиране 3. почвено плодородие 4. горски насаждения 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3815

- 45 -

Сп Б 324

Божинова, Радка.  Химичен състав на ориенталски тютюн при продължително минерално торене с различни норми и съотношения на торовете / Радка Божинова. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 52, 2018, N 2, с. 10-18. 

   Целта на това проучване е да се проследи влиянието на продължителното минерално торене и на създадените контрастни запасености на елементите в почвата върху концентрацията на микроелементите в листата на ориенталския тютюн и химичния състав на суровината. 

   Рез. на англ. език

1. Торове, минерални 2. Тютюн 
 631.82/.85:633.71(045)
Ключови думи: 1. торене 2. минерални торове 3. тютюн 4. химичен състав 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3700

- 46 -

Сп А 181

Костадинова, Светла и др.  Балансираното торене на основните полски култури е гаранция за високи и стабилни добиви / Светла Костадинова, Маргарита Николова. // Растителна защита, 18, 2018, N 8-9, с. 13-15. 

   Полските култури са основни за земеделието у нас, заемат най-голяма площ и при тях се прилагат най-големи количества торове - средно около 90% от общо употребените азотни торове, 70% от фосфорните и 85% от калиевите. При това съотношение между основните макроелементи торенето не може да бъде достатъчно ефективно и да запазва почвеното плодородие. Налице е необходимост от подобряване на храненето на земеделските култури, като с прилагането на правилата за добри практики торенето може да бъде ефективно без рискове за околната среда и за качеството на продукцията. 

1. Изкуствени торове 2. Житни растения - пшеници 
 631.82/.85.001.2(045)  + 633.1(045)
Ключови думи: 1. полски култури 2. пшеница 3. ечемик 4. торене 5. изкуствени торове 6. добив на растения 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3604

- 47 -

Сп А 181

Куманов, Куман.  Химигацията - перспективна алтернатива за внасяне на агрохимикали с поливната вода / Куман Куманов. // Растителна защита, 18, 2018, N 8-9, с. 25-30. 

   С изграждането на една система за микронапояване (капково или микродъждуване) възниква възможността за прецизно внасяне на химикали и биоагенти с поливната вода като част от технологиите за отглеждане на селскостопански култури. Тази практика е известна като "химигация" и може да включва внасянето на торове, хербициди, инсектициди, фунгициди, фумиганти, нематоциди, почвени подобрители, растежни регулатори и други субстанции. 

1. Напояване 2. Торове и торене 
 631.67:631.8(045)
Ключови думи: 1. напояване на почвата 2. торове и торене 3. поливна вода 4. агрохимикали 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3608

- 48 -

Сп Б 324

Кънчева, Виктория и др.  Оценка на риска за замърсяване с мед на почвите и повърхностните води в поречието на р. Тополница / Виктория Кънчева, Николай Динев, Нели Гаджалска. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 52, 2018, N 2, с. 3-9. 

   Целта на настоящата разработка е изследване на състоянието и наличието на натовареност на почвите и водите в поречието на р. Тополница с тежки метали и металоиди. 

   Рез. на англ. език

1. Влияние на вредните вещества 2. Почва - замърсяване 3. Замърсяване на водното обкръжение 
 504.054:504.53(045)  + 504.4.054(045)
Ключови думи: 1. опазване на околната среда 2. замърсяване на водите 3. замърсяване на почвата 4. тежки метали 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3699

- 49 -

Сп А 181

Манолов, Иван.  От голямо значение е опитът на овощаря / Иван Манолов. // Растителна защита, 18, 2018, N 8-9, с. 16-20. 

   Овощните култури изискват редовно торене, за да се поддържа растежът и плододаването им, защото те в продължение на години се хранят от един и същ почвен слой. При разработването на оптимална програма за торене на овощните култури от съществено значение е и производственото направление на насаждението - за свежа консумация или преработка. 

1. Овощарство 2. Изкуствени торове 
 634.1:631.82/.85(045)
Ключови думи: 1. овощни култури 2. торене 3. изкуствени торове 4. минерални вещества 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3606

- 50 -

Сп Б 569

Методи за мониторинг на почви . // Екология & инфраструктура, 2018, N 6, с. 30-31. 

   Индустрията често води след себе си органични и неорганични замърсители. Освен промишлеността обаче редица естествено срещащи се замърсители от радиологични източници също оказват влияние върху почвата и седиментите. В зависимост от замърсителите се изменят и техниките на мониторинг на почвата. 

1. Почва - мониторинг 
 631.42(045)
Ключови думи: 1. мониторинг 2. почви 3. методи 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3580

- 51 -

Сп А 181

Митова, Иванка.  Изборът на торенето е важен елемент от технологията на отглеждане на средно ранни домати / Иванка Митова. // Растителна защита, 18, 2018, N 8-9, с. 21-24. 

   Целта на изследването е да се създадат оптимални условия за растеж и развитие на отглежданите култури с оглед да се осигурят максимални добиви, високо качество на продукцията, ниска себестойност и висока рентабилност. Сред интензивните агротехнически фактори най-съществено значение има торенето. 

1. Домати, торене 
 631.8:635.64(045)
Ключови думи: 1. домати 2. торове и торене 3. органични торове 4. изкуствени торове 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3607

- 52 -

Сп Б 324

Митова, Милена.  Оценка на действителния риск от плоскостна водна ерозия на почвата за територията на гр. Банско, гр. Разлог, гр. Добринище и с. Баня / Милена Митова. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 52, 2018, N 1, с. 3-9. 

   Основната цел на изследването е определяне и картографиране на действителния риск от плоскостна водна ерозия в М 1:10 000 и установяване необходимостта от оптимизиране на противоерозионните мерки за териториите на гр. Банско, гр. Разлог, гр. Добринище и с. Баня. 

   Рез. на англ. ез

1. Плодородие и токсичност на почвите. Ерозия 2. Природна среда и опасност от нарушаване на равновесието в нея ( в цялост) 
 631.45:502.5(045)
Ключови думи: 1. ерозионни фактори 2. почвени изследвания 3. ерозия 4. ерозия на почвата 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3691

- 53 -

Сп Б 324

Митова, Тотка и др.  Агротехническа и екологична оценка на заплевеляването във фитоценозите на култури в биологично сеитбообръщение / Тотка Митова, Илияна Герасимова. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 52, 2018, N 2, с. 33-42. 

   Направени са технологична и екологична оценки на заплевеляването в резултат на смяната на културните фитоценози и приложените органични земеделски практики в рамките на биологично сеитбообращение. 

   Рез. на англ. език

1. Растения, вредители на селскостопанските растения 
 632.5.001.3(045)
Ключови думи: 1. заплевеляване 2. плевели 3. сеитбообращения 4. биологични системи 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3702

- 54 -

Сп Б 324

Ненова, Люба и др.  Влияние на минералното торене върху морфологичните показатели и структурата на добива на главесто зеле, късно полско производство / Люба Ненова, Иванка Митова. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 2018, N 1, с. 38-46. 

   Целта на изследването е да се установи ефектът от различни норми на минерално торене върху растежа и добива на главесто зеле, късно полско производство. 

1. Зеленчукопроизводство 2. Изкуствени торове 
 635.1/.8Б(045)  + 631.82/.85(045)
Ключови думи: 1. почвознание 2. минерални торове 3. зеленчукопроизводство 4. зеле 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3600

- 55 -

Сп Б 482

Радев, Жеко.  Регистриране на прашецодайните растения за медоносната пчела (appis mellifera l.) чрез използване на прашецоуловители / Жеко Радев. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 2018, N 3, с. 17-22. 

   Целта на проучването е да се установят прашецодайните растения. От екологична гледна точка информацията ще послужи за запазването и поддържането им като хранителен ресурс за пчелите. 

   Рез. на англ. език

1. Пчеларство 2. Растения 
 638.1(045)
Ключови думи: 1. полени 2. медоносни растения 3. пчели 4. прашецоуловители 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3677

- 56 -

Сп Б 482

Садовски, Александър и др.  Система за подпомагане на решения за производителите на напоявани култури / Александър Садовски, Илия Христов. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 2018, N 3, с. 38-45. 

   Прилагайки усъвършенствана научна основа и съответния компютърен софтуер, ние можем целесъобразно да използваме наличните водни ресурси, да увеличаваме ефективността на водата и торовете при селскостопанските напоителни практики в широк мащаб и грижливо да защитаваме околната среда. 

   Рез. на англ. език

1. Растениевъдство, работни процеси 2. Напояване 
 633/635(045)
Ключови думи: 1. напояване 2. енергия 3. влага 4. агрометеорологични характеристики 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3678

- 57 -

Сп Б 324

Тодорова, Десислава и др.  Почвена микрофлора при различни варианти на торене на броколи (Brassica oleracea L. var. italica Plenck) / Десислава Тодорова, Анелия Здравкова. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 52, 2018, N 2, с. 19-26. 

   Целта на проучването е да се установи влиянието на торенето върху почвената микрофлора при броколи. 

   Рез. на англ. език

1. Химически и физико-химически свойства на почвата, съставни части на почвата 2. Зеленчукопроизводство 3. Торове и торене 
 631.41:631.8(045)  + 635.1/.8:631.8(045)
Ключови думи: 1. почвени изследвания 2. почвени микроорганизми 3. броколи 4. торове и торене 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3701

- 58 -

Сп А 181

Харизанов, Ангел и др.  Плоски щитоносни въшки / Ангел Харизанов, Аделина Харизанова. // Растителна защита, 18, 2018, N 8-9, с. 36-40. 

   Плоските щитоносни въшки са разпространени повсеместно в България и са постоянни неприятели по овощни култури, храстовидни и дървесни декоративни видове и други. 

1. Вредители на растенията - защита 
 632.7.001.3(045)
Ключови думи: 1. вредители по растенията 2. овощни култури 3. контрол 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3614

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

- 59 -

Сп Б 482

Ilyn, V.K. et al.  Biotransformation of used means of personal hygiene of cosmonauts and vegatable waste as applied to life support systems for space crews / V.K. Ilyn, D. V. Korshunov, E. A. Deshevaya. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 2018, N 1, с. 5-23. 

   В тази статия се обсъжда възможността за прилагане на анаеробна биодеградация с цел намаляване и стабилизиране на органична фракция от твърди отпадъци, генерирани по време на полети с пилотирани космически кораби. Изследвана е културата Trihoderma viridae, способна да използва субстрати, съдържащи целулоза, при мезофилни условия. Щамът е изолиран от вътрешността на Международна космическа станция. Основната цел на работата е да се изследва способността на културата да консумира продуктите от анаеробна биодеградация на тъкани от марля в условията на космически полети, т.е. като субстрат за култивиране на гъбичките са течни среди, образувани чрез разграждането на марлените кърпички от тремофилните клостридии. 

1. Микробиология - космическа 
 579.65(045)
Ключови думи: 1. биоразграждане 2. анаеробна биодеградация 3. отпадъци от целулоза 4. микрогравитация 5. космически кораби 6. микробиология 
Тематични рубрики: 1. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 3617

- 60 -

Сп Б 62

Modelling of E- beam crosslinking of composite hydrogels  / Maria Demeter и др.. // Електротехника и електроника, 53, 2018, N 7-8, с. 224-228. 

   Методологията на повърхнината на изходните параметри, както и робастното инженерно проектиране са използвани за изследването на предварителни експериментални данни, свързани със синетзирането на комбинирани биополимери - с основа хидрогел, получени чрез електронно-лъчево индуцирано свързване. Изследвано и е представено влиянието на различна концентрация на XG, CMC и CA, влияние от на дозата на облъчване - до 15 kGy върху параметрите на синтезирания хидрогел, които са: фракция на гела G (%); степен на набъбване, SD (%); модул на еластичност, G (PA) и вискозен модул, G'" (PA). 

   Рез. на бълг. език

1. Биополимери 
 577.11(045)
Ключови думи: 1. биополимери 2. композитни материали 3. хидрогел 4. електронно-лъчева технология 
Тематични рубрики: 1. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 3581

- 61 -

Сп А 181

Харизанов, Ангел и др.  Екзокринна и ендокринна система при насекомите - жлези, видове, функции / Ангел Харизанов, Аделина Харизанова. // Растителна защита, 18, 2018, N 8-9, с. 45-53. 

   Насекомите притежават много и различни видове жлези, разположени в телесната покривка и във вътрешността на тялото. Те отделят специфични вещества, наречени секрети, а процесът на отделяне е секреция. 

1. Насекоми 
 595.7:591.14(045)
Ключови думи: 1. насекоми 2. жлези 3. секреция 
Тематични рубрики: 1. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 3635

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 62 -

Сп Б 321

Димитров, Владимир.  Българските лечебни и ароматични растения - източник за икономическо развитие / Владимир Димитров. // Наука, 28, 2018, N 4, с. 44-47. 

   Растенията като цяло са незаменим източник на природни съединения, които са широко използвани за продукти, подпомагащи здравето, и за идентифициране на потенциални кандидати за лекарства. Химичните вещества, съдържащи се в растенията и използвани като терапевтични средства, до голяма степен са вторични метаболити, които са получени биосинтетично от първичните растителни метаболити (въглехидрати, аминокиселини и липиди) и не участват пряко в растежа, развитието или размножаването на растенията. Растенията са източник на разнообразни биологично активни молекули с все още неизвестна структура, чийто потенциал като лечебни и подпомагащи здравето вещества предстои да бъде изследван. 

   Рез. на англ. език

1. Медицински растения 
 615.322.000.33(045)
Ключови думи: 1. лечебни растения 2. ароматични растения 3. медицински растения 4. иновативни продукти 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3643

- 63 -

Сп Б 536

Драганова, М. и др.  Изискванията на съвременната хирургична практика към обучението на медицински сестри / М. Драганова, Ани Чифлигарска, Д. Трендафилова. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, L, 2018, N 3, с. 3-9. 

   Практическото обучение на студентите от специалност "медицинска сестра" в хирургичните звена се реализира основно чрез клинична практика и преддипломен стаж. По време на хирургичната практика обучаващите се надграждат усвоените теоретични знания по време на лекции и прилагат придобитите манипулативни умения. Целта на статията е да се анализира мнението на професионалисти по здравни грижи (ПЗГ) от реалната хирургична практика относно обучението на медицински сестри. 

1. Медицински сестри 2. Хирургия. Ортопедия. Офталмология 
 614.23/.26(045)
Ключови думи: 1. обучение 2. студенти 3. медицинска сестра 4. хирургична практика 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3798

- 64 -

Сп А 59

Кирилова, Ивелина и др.  Специфични характеристики на атлети с интелектуален дефицит / Ивелина Кирилова, Стефка Джобова. // Спорт и наука = Sport&science, 62, 2018, N 5, с. 107-114. 

   Програмите по гимнастика на Спешъл Олимпикс (СО) дават възможност на хората с интелектуални затруднения от всички възрасти и нива на способности да подобрят физическата си годност, да развият качества като сила, баланс, гъвкавост и координация. Те също така придобиват увереност в собствените възможности и създават приятелства. Включването на доброволци и асистенти, добре планирания тренировъчен процес и поставените адекватни индивидуални цели съобразени с нивото на възможностите на всеки един уникален атлет могат да са основа за една ефективна и резултатна програма. 

1. Спортна медицина 
 796.01:61(045)
Ключови думи: 1. спортна гимнастика 2. тренировъчни програми 3. ефективност 4. хора с интелектуален дефицит 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3801

- 65 -

Сп Б 543

Паскалева, Силвия и др.  Комбинирано лечение при лезия на медиален колатерален лигамент с богата на тромбоцити плазма и лазер с висок интензитет / Силвия Паскалева, Николай Филипов, Иван Василев. // Медицина и спорт, XIV, 2018, N 3-4, с. 28-29. 

   Целта на настоящия доклад е да се представи комбинирано лечение при лезия на медиален колатерален лигамент (МКЛ) с богата на тромбоцити плазма PRP и лазер с висок интензитет(HL) - инвазивен метод и физикално средство от нова генерация, наложили се през последните няколко години. 

1. Физикални средства. Лечение с природни средства 2. Лазери 
 615.83(045)
Ключови думи: 1. тромбоцитна маса 2. лазери 3. медиален колатерален лигамент 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3732

- 66 -

Сп Б 539

Попова, Т. и др.  Роля на медицинската сестра в профилактика на артериалната хипертония / Т. Попова, И. Стамболова. // Здравни грижи, XV, 2018, N 3, с. 5-10. 

   Артериалната хипертония (АХ)е сериозен медицински и социален проблем, който засяга все повече млади хора и деца. Рискът от възникване на АХ в зряла възраст се залага в детството и юношеството. Целта на настоящото изследване е да се проучи измерването на артериалното налягане при юноши на възраст от 13-18 години, като част от профилактиката на АХ и бъдещия сърдечно-съдов риск. 

1. Разстройства на кръвното налягане 
 616.12-008.33(045)
Ключови думи: 1. медицинска сестра 2. артериално налягане 3. профилактика 4. юноши 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3616

- 67 -

Сп Б 321

Тенчов, Борис и др.  Нанотехнологии в медицината - нови методи за диагностика и терапия / Борис Тенчов, Румяна Койнова. // Наука, 28, 2018, N 4, с. 30-39. 

   Този обзор представя съвременните достижения в областта на медицинските нанотехнологии. Техните най-важни приложения включват разработване на нови, високоспециализирани наночастици и нанокапсули за пренос и насочена доставка на лекарства в организма, високочувствителни методи за детекция на патогенни маркери и ранна in vitru диагностика, образна диагностика in vivo, комбинирани методи за терапия и диагностика (тераностика), тъканно инженерство и разработване на нови биосъвместими материали. Медицинските технологии са все още в ранен стадий на развитие. Независимо от това, бързо увеличаващият се брой нанопродукти в клинични изпитания създават реални предпоставки, че в недалечно бъдеще наномедицината ще играе ключова роля в диагностиката, терапията и профилактика на заболяванията. 

   Рез. на англ. език

1. Медицина - нанотехнологии 
 61:620.22(045)
Ключови думи: 1. наномедицина 2. нанотехнологии 3. тераностика 4. медицински технологии 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 3641

- 68 -

Сп Б 539

Тодорова, Т.  Справяне на пациентите на диализно лечение с приема на течности / Т. Тодорова. // Здравни грижи, XV, 2018, N 4, с. 29-34. 

   Острите и хроничните бъбречни заболявания, ако не се лекуват, може да доведат до смърт за дни или седмици. Всяка година броят на пациентите на диализа нараства с около 7%. В световен мащаб решаването на проблемите им представлява както медицинско, така и социално предизвикателство. Цел на настоящото изследване е да се проучи какво правят пациентите на хемодиализно лечение, когато изпитват неутолима жажда и да се установи определят ли правилно количество течности, които да могат да приемат за един ден. 

1. Пациенти - грижи 
 614.23/.26(045)
Ключови думи: 1. пациенти 2. хемодиализа 3. хранене 4. прием на течности 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3818

- 69 -

Сп Б 543

Христова, Деяна и др.  Усложнения след погрешен подход в кинезитерапията, след травми в областта на лакътната става / Деяна Христова, Ана Николова. // Медицина и спорт, XIV, 2018, N 3-4, с. 34-37. 

   Лакътната става е сложна по отношение на анатомията и биомеханиката. При травма се засягат както костите, така и мекотъканните структури. 7% от всички фрактури при възрастните и 65% в детска възраст са областта на лакътната става. Високата конгруентност и структурен интегритет на ставата са предпоставка за редица усложнения. Те могат да се изявят и като вторичен процес, в резултат на неправилен кинезитерапевтичен подход. Грешките, които се допускат през възстановителния период, водят до траен функционален дефицит както в лакътната става, така и в целия горен крайник. 

1. Кинезитерапия 2. Болести на ставите 
 615.825(045)
Ключови думи: 1. лакътна става 2. фрактури 3. усложнения 4. грешки 5. възстановителен период 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3734

- 70 -

Сп Б 543

Чонгов, Борислав и др.  Физиотерапия при ApiFix мини-инвазивна хирургия на адолесцентна идиопатична сколиоза - начален опит в България / Борислав Чонгов, Васил Яблански, Асен Джеров. // Медицина и спорт, XIV, 2018, N 3-4, с. 30-33. 

   Лечението на тежките степени на адолесцентната идиопатична сколиоза (АИС) е оперативно. ApiFix е оперативен метод, които се определя като "вътрешен корсет". Представлява комбинация от мини-инвазивна хирургична интервенция и постоперативна физиотерапевтична програма от упражнения. Целта е постигане на коригиран, функционален гръбначен стълб без риск от прогресия. Операцията е с продължителност средно един час с минимална кръвозагуба. От втората следоперативна седмица пациентите започват да изпълняват специфични упражнения за допълнително удължаване на имланта, като не се оплакват от болка и продължават с предпочитаните от тях спортни активности. 

1. Физиотерапия 
 615.8(045)
Ключови думи: 1. сколиоза 2. ApiFix 3. Метод на Шрот 4. мини-инвазивен 5. физиотерапия 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3733

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

- 71 -

Сп Б 62

Technology of electron beam welding of pressure vessels made of steel 30 KHGSA  / Andrei Sliva и др.. // Електротехника и електроника, 53, 2018, N 5-6, с. 105-111. 

   Разработена е технологията на производство на заварени структури от стомана 30KhGSA за съдове под високо налягане. Тази технология обезпечава качествено формиране на заваръчно съединение, използвайки ЕЛЗ, термообработка и качествен контрол на шева с ултразвук. 

   Рез. на бълг. език

1. Заваряване - електроннолъчево 2. Стомана 
 621.791.72(045)
Ключови думи: 1. електроннолъчево заваряване 2. микроструктура 3. макроструктура 4. статично напрежение 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 3582

Технология на машиностроенето и металорежещи машини. Системи за автоматизирано производство САПР

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 72 -

Сп Б 62

Experimental study of sterilization of food with self-igniting plasma formed from liquid using -based on implantation  / Koji Kaguava и др.. // Електротехника и електроника, 53, 2018, N 7-8, с. 194-198. 

   Направен е опит за да се стерилизира храна, като се използва плазмена йонна имплантация за самовъзпламеняваща се плазма, образувана oт течност. На базата на водороден пероксид. Беше установено, че най-ефективното пулсово напрежение е 10 kV. 

   Рез. на бълг. език

1. Стерилизация. Дезинфекция 2. Хранителна и консервна промишленост 3. Плазма 
 614.48(045)
Ключови думи: 1. стерилизация на храни 2. водороден пероксид 3. плазма 4. самозапалима 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 3584

- 73 -

Сп Б 482

Generalized approach for feasibility study of hybrid systems with renewable energy sources  / Ivan Bachev и др.. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 2018, N 2, с. 64-73. 

   Целта на това изследване е да оцени произведените енергии от хибридна система, съставена от фотоволтаични и вятърни генератори. за целта е разработен подход, улесняващ оразмеряването на инсталираните мощности на фотоволтаичен и вятърен генератор. Предложения подход може да подпомогне избора на акумулиращо устройство, което да осигури захранване на товара при липса на достатъчно произведена енергия, или оценка на енергийния обмен на мрежата. 

   Рез. на бълг. език

1. Възобновяеми енергии 2. Измерване - методи 
 621.31(045)
Ключови думи: 1. хибридни системи 2. фотоволтаици 3. ветрогенератор 4. възобновяеми източници на енергия 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 3613

- 74 -

Сп Б 62

Tsonevska, Tsvetomira et al.  Model based approach for the shape estimation of electron beam welding joints / Tsvetomira Tsonevska, Elena Koleva, Georgi Mladenov. // Електротехника и електроника Е+Е, 2018, с. 255-259. 

   В тази статия е разгледан подход за моделиране на получените форми на течната вана чрез електроннолъчево заваряване, който се основава на експериментални данни, типова математическа функция и регресионен анализ. Процесът на електроннолъчевото заваряване с няколко течни вани се осъществява чрез динамично позициониране на електронния лъч, което в случая води до образуването на две течни вани. Заваряването на образците от неръждаема стомана се извършва при промени в параметрите на процеса: разстоянието между двете позиции на електронния лъч и съотношението на разпределението на мощността на получените два електронни снопа, честотата на отклоняващия сигнал, тока на лъча и скоростта на заваряване, Токът на фокусиране се запазва с постоянна стойност. Получените експериментални напречни сечения на заваръчните шевове при различни параметри на процеса се използват за оценка на синусоидални и регресионни модели на формата на течната вана. 

   с рез. на български

1. Електронно-лъчева технология 2. Заваряване - електроннолъчево 
 621.9.048.7(045)
Ключови думи: 1. електроннолъчево заваряване 2. синусоидални функции 3. регресионни модели 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 3821

- 75 -

Сп А 377

Ангелов, А. и др.  Фотоволтаична централа като допълнителен източник на електрическа енергия / А. Ангелов, Н. Шакев. // Автоматика и информатика, 2017, N 2, с. 18-23. 

   Устойчивото енергийно развитие, свързано с намаляване на емисиите на парниковите газове, е изведено като център на европейската енергийна политика. Използването на възобновяеми източници на енергия (ВЕИ) се разглежда като един от основните фактори за преминаване към ниско въглеродни икономики. 

1. Фотоволтаици 
 621.311.1(045)
Ключови думи: 1. фотоволтаична електроцентрала 2. енергия 3. анализ 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 3748

- 76 -

Сп Б 394

Фикиин, Костадин и др.  Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване / Костадин Фикиин, Борислав Станков. // Хранително-вкусова промишленост, LXVII, 2018, N 7, с. 31-36. 

   Представена е концепцията на иновационната технология CryoHub, основана върху акумулирането на възобновяема енергия като криогенна течност (втечнен въздух). Втечненият въздух се използва за частично покриване на студопотребността на хладилните съоръжения, както и за генериране на електроенергия, която се изразходва на място или захранва електроснабдителната система в периоди на пиково потребление. 

1. Хладилни камери. Хладилници. Хладилни апарати 2. Използване на други източници на енергия. Рекуперация на енергия 
 621.565:620.97(045)
Ключови думи: 1. съхранение на енергия 2. възобновяема енергия 3. промишлени хладилници 4. умни мрежи 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 3747

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 77 -

Сп Б 462

Атанасов, Борис и др.  Светодиодна шосейна сигнализация за АПУ / Борис Атанасов, Виктор Начев. // Железопътен транспорт, 2018, N 6, с. 26-29. 

   На територията на страната функционират над 760 прелеза, стопанисвани от ДП НКЖИ. Над 500 от железопътните прелези са оборудвани с автоматика, осигуряваща безопасно преминаване на влаковете през прелеза. Модернизирането на автоматиката в прелезите е процес, изискващ специфичен подход и елементи, гарантиращи безопасно поведение при отказ. 

1. Железопътен транспорт - техника на безопасност 2. Сигнализация - техническа - оптическа, акустическа 
 625.1(045)
Ключови думи: 1. железопътен транспорт 2. сигнализация 3. автоматизация 4. безопасност 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3594

- 78 -

Сп Б 462

Баркози, Ан.  Цифровизираните железници вече са реалност / Ан Баркози. // Железопътен транспорт, 2018, N 7-8, с. 18-23. 

   Дигитализираната железница е цял комплекс от информационно-аналитични системи, системи за управление на превозния процес, системи за управление на гаровите комплекси, интелигентни системи за тяговия подвижен състав и други. Една от водещите роли в този комплекс играят устойчивите на отказ интелигентни системи за управление на влаковото движение, сигнализация и телекомуникации. 

1. Железопътен транспорт - механични, хидравлични, пневматични, електрически - машини и процеси 
 629.4(045)
Ключови думи: 1. железопътен транспорт 2. дигитализация 3. контрол 4. безопасност 5. цифрови системи 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3593

- 79 -

Сп Б 462

Баркози, Ан.  Автоматични влакове и нови системи за сигнализация в Китай / Ан Баркози. // Железопътен транспорт, 2018, N 10, с. 26-29. 

   Ускореното разширяване на високоскоростната жп мрежа в Китай протича успоредно с развитието на местната система за управление на влаковото движение (CTCS). В момента на базата на CTCS се разработва система от ново поколение, акцент в която е безпилотното управление на влаковете и използването на цифрови технологии, включително изкуствен интелект. 

1. Железопътна инфраструктура - модернизация 2. Цифрови системи за управление 
 625.1(045)
Ключови думи: 1. влакове 2. автоматични системи 3. управление 4. системи за сигнализация 5. Китай 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3690

- 80 -

Сп Б 438

Гишин, Стоян.  Съвременните стартерни акумулатори / Стоян Гишин. // Камиони, 2018, N 9, с. 76-77. 

   През последните години на пазара се предлагат стартерни акумулатори от много знайни и незнайни производители, държави, вносители и дистрибутори. От експлоатационна гледна точка основната разлика, която е разгледана в тази публикация, е между обслужваемите и необслужваемите, или т. нар от клиентите "сухи" батерии. Всъщност и едните и другите са пълни с електролит от сярна киселина с плътност 1,28 г/кв. см. 

1. Акумулаторни батерии 2. Камиони 
 541.136(045)
Ключови думи: 1. акумулаторни батерии 2. видове 3. разлики 4. камиони 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3716

- 81 -

 

Евтимов, Симеон.  Цифровизацията на железницата : Целта на реформата в жп сектора трябва да е създаването на интелигентна транспортна система / Симеон Евтимов, 2018, с. 14 - 20. 

   Цифровизацията е тъждествена на системна интеграция. Тя е технико-технологичният аспект на споделената икономика. Цифровизацията на железницата трябва да представлява координационна програма за взаимно проникващи реформи на отрасъла и ръководните институции, чиято цел е устойчив растеж с положителен ефект върху безопасността, удобствата на клиентите, пропускателната и превозната способност, разходите и въздействието върху околната среда. 

1. Железопътен транспорт 2. Цифрова система 
 629.4:003.35(045)
Ключови думи: 1. железопътен транспорт 2. иновации 3. цифровизация 4. автоматизирани съоръжения 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3774

- 82 -

Сп Б 462

Парбон, Франк.  Първата цифрова система за ЖП централизация в Германия / Франк Парбон. // Железопътен транспорт, 2018, N 9, с. 34-41. 

   През март на гара Анаберг-Бухолц - Юг е въведена в експлоатация първата в Германия компютърна централизация, при която контролерите на обектите са разположени в непосредствена близост до наземните устройства, имат стандартизиран интерфейс и са обединени в мрежа, използваща IP протокол. Пилотната система е разработена от Siemens и е внедрена в рамките на проекта NeoPro на немските железници (DB), чиято цел е създаването на микропроцесорна система за централизация (МПЦ) от ново поколение. 

1. Железопътна инфраструктура - модернизация 
 625.1(045)
Ключови думи: 1. железопътен транспорт 2. автоматизация 3. сигнализация 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3595

- 83 -

Сп Б 462

Парбон, Франк.  Програмата Smartrail 4.0 в Швейцария / Франк Парбон. // Железопътен транспорт, 2019, N 1, с. 36-44. 

   Реализацията на програмата ще приключи през 2038 и знчително ше повиши ефективността и производителността на железниците. Предаването на максимален брой функции към системата TMS овдии не само към понижаване на разходите с 20-30 %, но и до цялостен пренос на данните за превозния процес към диспечерския център. Универсалната функция за порверка на безопасността на системата ETCS- МПЦ работи еднакво при всякакви вариации и състояния на превозния процес. Затова ETCS- МПЦ може да функционира във всяка страна и при всякакви условия на пътя. 

1. Железопътна инфраструктура - модернизация 
 625.1(045)
Ключови думи: 1. железопътна инфраструктура 2. нови технологии 3. модернизация 4. цифровизация 5. контрол 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3817

- 84 -

Сп Б 262

Стойков, Тервел.  Роля на граничнополицейските кораби за осигуряване на надежден контрол и охрана на морската граница на България / Тервел Стойков. // Професионално образование, 2018, N 2, с. 175-180. 

   България, като външна граница на ЕС, заедно с останалите черноморски страни има отговорности по контрола и охраната на морската ни граница. За осъществяването им е изградена Интегрирана система за наблюдение и защита на черноморската граница на Република България. Важен елемент на тази система е базата граничнополицейски кораби - Созопол. Обект на анализ в научния доклад са нейните функции и задачи в зоните на отговорност. 

   Рез. на англ. език

1. Граничен контрол 2. Кораби 
 351.79:356.1(045)  + 629.12(045)
Ключови думи: 1. граничнополицейски кораби 2. граничен контрол 3. охрана и сигурност 4. кораби 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3793

Механизация на селското стопанство. Селскостопански.

- 85 -

Сп А 79

Effect of soil temperature and moisture over germination of seed covered by organic polymer  / Vasil Kopchev et al.. // Механизация на земеделието, LXIV, 2018, N 5, с. 202-206. 

   Органичните полимери се използват за създаване на покритие на зърното и целят да защитят семената положени в почвата в недобри за семената условия. Органичните материали могат да са важен хидрофобичен агент и при висока влажност и ниска температура, което предпазва семената от по-ранно поникване. Изследването на полимерите е изключително важно за селскостопанската наука и практика. 

1. Земеделие - техника 2. Полимеризация 
 631.531(045)
Ключови думи: 1. покрития 2. семена 3. полимери 4. органични полимери 5. температура на почвата 6. влажност 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 3671

- 86 -

Сп А 79

Georgieva, K. et al.  Mechanised technology for growing and harvesting corn / K. Georgieva, M. Mihov, N. Ivanova. // Механизация на земеделието, LXIV, 2017, N 6, с. 228-231. 

   В статията се описват начини за подобряване на приложението на модерните механизирани технологии за отглеждане и събиране на царевица, представени са хибриди с ниско и здраво стъбло, подходящи за по-гъсто сеене поливане и т.н. Това води до увеличаване на средния добив на зърно на хектар. 

1. Механизация на селското стопанство 2. Царевица 
 631.153.46(045)
Ключови думи: 1. механизирани технологии 2. царевица 3. прибиране на царевица 4. обработка на почвата 5. технологичен процес 6. икономическа обосновка 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 3680

- 87 -

Сп А 79

Mihov, M.  Livestock farms servicing perimeter optimization. // Механизация на земеделието, LXIV, 2018, N 1, с. 18-19. 

   Анализират се системите за обслужване на машините в животновъдните ферми и тяхната необходима оптимизация, резервните части и възможността на работилниците да поддържат оборудването в местата за развъждане на животни. 

1. Животновъдни сгради и съоръжения. Ферми. Спомагателни съоръжения. Оборудване 
 631.22(045)
Ключови думи: 1. машини 2. животновъдни ферми 3. резервни части 4. разходи за поддръжка 5. оптимизация 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 3682

- 88 -

Сп А 79

Mitev, G. et al.  Experimental study of strip till machine / G. Mitev, Kr. Bratoev. // Механизация на земеделието, LXIV, 2017, N 1, с. 21-25. 

   В статията е разгледан верижен култиватор с едновременно наторяване на определена дълбочината на почвата. Експериментът е извършен по стандартен метод, известен като теория на експеримента, в същото време са определени и оптимизиращите задачи, за да се постигне оптимална настройка на машината. Резултатите показват, че машината кореспондира с всички изисквания, най-добрите резултати са постигнати със скорост 9,0 км/ч и дълбочина от 0,25 м. 

1. Почвообработващи машини 
 631.31(045)
Ключови думи: 1. верижен култиватор 2. плодородие 3. почва 4. наторяване на почвата 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 3647

- 89 -

Сп А 79

MItkov, Vasil et al.  Methodology of evaluation of enviromental and technological properties of the mobile energy machine / Vasil MItkov, H. Beloev. // Механизация на земеделието, LXIV, 2018, N 4, с. 114-116. 

   Представен е метод за оценяване на технологичните свойства на, мобилно енергийно устройство като се вземат и предвид и екологичните му особености. Резултатите от проучването са представени, за да определят важността от индивидуални индикатори при оценката на генералния индикатор към околната среда и технологичните особености на мобилните енергийни средства. 

1. Енергетични машини 2. Индикатори 3. Оценяване 
 65.011.54*(045)
Ключови думи: 1. технологични параметри 2. екологични параметри 3. мобилни енергийни устройства 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 3665

- 90 -

Сп А 79

Modern approaches to quality management of agricultural technology  / M. Mihov et al.. // Механизация на земеделието, LXIV, 2018, N 4, с. 132-134. 

   Статията анализира мястото и ролята на проблема с качеството и надеждността на продукцията (селскостопански машини), в условията на пазарна икономика, която е в основата на маркетинга и бизнеса. В пазарна икономика основните движещи сили на бизнеса са: маркетинг, качество и надеждност на продукцията и услугите. 

1. Управление на стопанството в условията на пазарно стопанство. Мениджмънт 2. Селскостопански машини 
 338.242(045)
Ключови думи: 1. маркетинг стратегии 2. надеждност 3. качество 4. стандарти 5. мениджмънт 6. стандартизация 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 3670

- 91 -

Сп А 2032

Stamatov, Stanislav et al.  Review of the methods for breeding of sesame varieties (sesamum indicum l) in Bulgaria / Stanislav Stamatov, Manol Deshev. // Bulgarian journal of agricultural science, 24, 2018, N 3, с. 411-416. 

   В статията са представени Български методи за развъждане на сортове сусам подходящи за механизирано жънене. В този труд е представена 30 годишна научна работа. В първият период (1987-2003) се проучват различни генотипи подходящи за развъждане и с доказано качество. Във втория период (2004-2008) се създава метод за измерване на здравината на сусамените капсули. Бива създаден първия български сорт, при който при узряване капсулите остават затворени, което позволява механизирана беритба. В третия период (2006-2011) се развива нов метод за оценка на възможността за механизирано жънене на сортовия материал. 

1. Маслодайни растения 2. Механизация на селското стопанство 
 633.85(045)
Ключови думи: 1. сусам 2. сортове 3. механизирано прибиране 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 3662

- 92 -

Сп А 79

Братоев, Красимир и др.  Experimental study of twin rows drilling machine / Красимир Братоев, Георги Митев. // Механизация на земеделието, LXIV

   Тестваните и опитни сеялки са модифицирана версия на фабрично направена сеялка за точна сеитба за широк ред и със сдвоени сеялки. Направеното изследване на основните предпоставки, като агро-техническо време, подходяща подготовка на почвата, съответствие на нормите за сеене, дълбочина на почвата и т.н., води до необратими загуби на продукцията от дадената култура. Сеялката, която е предмет на изследването е част от машина служеща да допълни иновационна технология, която не включва традиционните машини за култивация на почвата. 

1. Механизиран и хидравличен добив. Минни комбайни, комплекси и агрегати 2. Сеялки 
 622.232(045)
Ключови думи: 1. сеялки 2. продуктивност 3. сдвоени редове 4. плодородност на почвата 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 3669

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

- 93 -

Сп A 2041

Akbari, Amirhossein et al.  Developing a temperature measuring for agriculture dryer with consideration of fringing field in mathematical modeling / Amirhossein Akbari, Shahriar Kouravand. // Computers and electronics in agriculture, 2018, N 146, с. 59-84. 

   Температурната точност при малки нива на вдигане на температурата води до увеличаване на знанието относно производствените процеси, особено в изсушаването на растения, плодове и биологични лаборатории. Този развиващ се модел с термометър е базиран на промяна в капацитета в отчитането с биметална конзола. Ефектът от фринг полето е включен в модела. Методът на Тагучи с анализ на S/N съотношение е използван за наблюдения на оптималния дизайн на сензора. При използването на оптималните настройки съотношението на S/N се подобрява при 24 dB. 

1. Температура. Температурни скали. Измерване на температурата. Термометри 2. Сушилни (сел. стоп. ) 
 536.5(045)
Ключови думи: 1. сушилни камери 2. температура 3. измерване 4. фринг поле 
Тематични рубрики: 1. Електрификация и автоматизация на селското стопанство.  
  

Сист. No: 3762

- 94 -

Сп А 79

Application of electronic systems for control and navigation in agriculture  / Miroslav Mihaylov et al.. // Механизация на земеделието, LXIV, 2018, N 5, с. 146-157. 

   Земеделските машини стават все повече комплексни и сложни системи, целящи поевтиняване на много земеделски продукти. Модерните фермери използват компютърни технологии и оборудване не само за мониторинг и анализ на финансовите резултати от дейността, но също и за експертнa oценка на добива, състоянието на почвата, посевите, животните, оборудването, параметрите на продуктивността, климатичните условия. 

1. Автоматизация на селското стопанство 2. Компютърни технологии 
 631.3-52(045)
Ключови думи: 1. електронни системи 2. контрол 3. селскостопански машини 4. управление 
Тематични рубрики: 1. Електрификация и автоматизация на селското стопанство.  
  

Сист. No: 3687

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.

- 95 -

Сп Б 393

Aboloma, Osita.  Cultivating growth in Nigeria / Osita Aboloma. // ISO Focus +, 2018, N 129, с. 29-33. 

   Селскостопанската продукция е в основата на нигерийската икономика. Тя задоволява не само нуждите на местните, но също и изнася култури за други страни. В днешно време селскостопанския сектор се развива бързо, а стандартите служат, за да отприщят потенциала за храната произведена чрез селското стопанство. 

1. Стандартизация 2. Селско стопанство 
 63(045)
Ключови думи: 1. Нигерия 2. стандарти 3. селско стопанство 4. храна 5. износ 6. качество 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3698

- 96 -

Сп A 2041

Borger, Catherine P. D. et al.  Weed seed wizard: A tool that demonstrates the value of integrated weed management tactics such as harvest weed seed destruction / Catherine P. D. Borger, Glen P. Riethmuller, Michael Renton. // Computers and electronics in agriculture, 2018, N 147, с. 27-33. 

   Разрушаването на семената на плевелите (HWSD) може да бъде включено в интегрираната програма за борба с плевелите (IWM) за подпомагане борбата срещу популацията на плевелите и резистентността към хербицидите. Възможно е тази програма да не може да се изпълнява всяка година. Това изследване използва компютърен модел, The Weed Seed Wizard, за да изследва въздействието на заетостта на (HWSD) всяка втора година . 

1. Плевели - методи за борба 
 632.9(045)
Ключови думи: 1. борба с плевелите 2. компютърен модел 3. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3763

- 97 -

Сп А 79

Bratoev, K. et al.  Healthy soils and advantages of the cover crops / K. Bratoev, G. Mitev. // Механизация на земеделието, LXIV, 2018, N 3, с. 96-99. 

   Покривните култури (зелена тор) носят не само непосредствени предимства като забавена ерозия, подтискат растежа на плевели, подобряват структурата на почвата. Повишават нивото на хранителни вещества и съдържанието на вода, възпрепятстват появата на вредители, но също и за дълго време предпазват от повишаване на ерозията, замърсяването на въздуха, също и от закупуването на минерална тор и хербициди, благоприятстват за развитието на микробиологичната активност. 

1. Растителна защита - торове 
 633/635(045)
Ключови думи: 1. покривни култури 2. зелена тор 3. подобряване на почвата 4. разходи 5. сеитбообръщение 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3686

- 98 -

Сп A 2041

Determination of egg storage time at room temperature using a low-cost NIR spectrometer and machine learning techniques  / Julian Coronel-Reyes et al.. // Computers and electronics in agriculture, 2018, N 145, с. 1-10. 

   В момента потребителя се интерeсува повече от качеството на храната и от това колко е прясна. Времето за съхранение на яйцата от домашни птици е индикатор за свежест и качество с промишлено и потребителско приложение, дори и маркировката на яйцата е не винаги задължителна в страните извън Европейския съюз. Други автори са публикували вече трудове, използвайки скъпи лабораторни тестове, за да се установи точното време за пресните яйца. Този труд представя новаторски метод базиран на евтино струващи устройства за бързо и недеструктивно предвиждане на времето за съхранение на яйцата на стайна температура (23+- 1градус по Целзий). 

1. Яйца 2. Температура. Температурни скали. Измерване на температурата. Термометри 
 637.4(045)
Ключови думи: 1. хемометрия 2. яйца 3. температура 4. съхранение 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3759

- 99 -

Сп Б 482

Evaluation of composting materials for sustainable agricultural applications  / Evlogi Markov и др.. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 2018, N 1, с. 52-57. 

   Природните ресурси са елементи на природната среда, които на определен етап от стопанското развитие могат да се използват като средство за производство. Целта на разработката е въз основа на характеристиката и оценката на природни продукти да се разработят различни варианти от смеси за използването им в практиката - вермикулит, глауконит, пепел от слама, биомаса от дървесина и свински тор. 

   Рез. на български

1. Рециклиране на отпадъци 2. Приложни науки, селско стопанство 
 502.174(045)  + 63(045)
Ключови думи: 1. компостиране 2. материали 3. селско стопанство 4. вермикулит 5. глауконит 6. биомаса 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3578

- 100 -

Сп A 365

Hyperspectral machine vision as a tool for water stress severity assessment in soilless tomato crop  / A. Elvanidi et al.. // Biosystems engineering, 2018, N 165, с. 25-35. 

   Ранното откриване на воден дефицит за ефективно управление на културите. В тази разработка, хиперспектралното машинно виждане се използва като не контактна техника за откриване на промени в спектралното отражение в чисти доматени насаждения при вариращи поливни режими. 

1. Домати 2. Поливно земеделие 
 635.64(045)
Ключови думи: 1. домати 2. поливане 3. хиперспектрална камера 4. воден стрес 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3694

- 101 -

Сп A 365

Hyperspectral measurements of yellow rust and fusarium head blight in cereal crops: Part 1: Laboratory study  / Rebecca Whetton et al.. // Biosystems engineering, 2018, N 166, с. 101-115. 

   Статията разглежда потенциалната полза от хиперспектрална камера за измерване на жълта ръждивост и фузариум на главата при пшеница и ечемик в лабораторни условия. 

1. Житни растения - пшеници 2. Болести и вредители (в растениев. ) 
 633/635(045)
Ключови думи: 1. хиперспектрална камера 2. измерване 3. ечемик 4. пшеница 5. болести и вредители (в растениевъдството ) 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3689

- 102 -

Сп А 79

Kireva, R. et al.  Impact of magnetic treatment of tomato and onion seeds on their productivity / R. Kireva, M. Mihov. // Механизация на земеделието, LXIV, 2018, N 2, с. 68-71. 

   За да се определи ефекта от магнитно третиране на зърното върху производителността на домсти и лук в околностите на софийско експериментално поле, експериментите бяха извършени с различни семена подложени на магнитно третиране и семена без магнитно третиране. Процентите получени от преработените семена от домат са повече от 22% по-високи от тези семена без третиране. 

1. Магнитно поле 2. Растениевъдство, размножаване чрез семена 3. Напояване - капково 
 633/635(045)
Ключови думи: 1. магнитно поле 2. домати 3. лук 4. поливен режим 5. капково напояване 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3685

- 103 -

Сп A 2041

Limit values of impact energy determined from contours and surface pressure distribution of apples under impact loads  / Roman Stopa et al.. // Computers and electronics in agriculture, 2018, N 154, с. 1-9. 

   По време на беритбата, транспорта, сортирането и други операции, ябълките са изложени на различно статично и динамично натоварване. Въздействието на натоварването е основна причина за нарушаване на повърхността на плода и води до растежни загуби. Под въздействието на натоварването, биологичния материал има еластични характеристики. По време не тези динамични процеси, течностите и въздуха в междуклетъчното пространство не могат да се придвижат до зони с по-малко натоварване, което води до появата на формация от пукнатини и невъзвратими повреди по повърхността. Това изследване също детерминира и енергията, необходима за причиняване на перманентни деформации. 

1. Ябълка 
 634.11(045)
Ключови думи: 1. ябълки 2. натоварване 3. транспорт 4. проблеми 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3769

- 104 -

Сп А 79

Mitev, G.  Determinetion of the water influence on the crop development coeficients / G. Mitev. // Механизация на земеделието, LXIV, 2017, N 2, с. 64-71. 

   Водата се включва във всички физиологични процеси и е изключително важна за растежа и развитието на растенията и за формиране на добиви. Поради нарастващите промени в климата, като интензивен валеж последван от продължителен сух период, устойчивото развитие на растенията може да се постигне с ефективно използване на вода. В статията се показани алтернативи за поливане, с определяне на необходимите количества и начини за снабдяване с вода. 

1. Почва, плодородие 2. Растения 3. Поливно земеделие 
 635.04(045)
Ключови думи: 1. вода 2. растения 3. фактори на растеж 4. алтернативи на поливане 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3649

- 105 -

Сп A 2041

Oksanen, Timo.  Controlling air flow in recirculating mixed flow batch dryer with double bed mode / Timo Oksanen. // Computers and electronics in agriculture, 2018, N 149, с. 133-138. 

   Смесените сушилни (MFD) са един тип устройства за повторно изсушаване на зърното след жътва във фермите. Влажността се отстранява от зърното с конвекция на въздух през леглото на зърното, посредством въздуховоди инсталиране в леглото. При нормалните смесени сушилни, всеки отделен ред от въздуховоди действа като входен, а следващия ред като изходен. В тази статия е предложен двуреден модел, който да се включи по време на процеса на сушене. 

1. Зърносушилни 
 664.78(045)
Ключови думи: 1. зърносушилни 2. видове 3. въздуховоди 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3771

- 106 -

Сп A 2041

Predictive model based on artificial neural network for assessing beef cattle thermal stress using weather and physiological variables  / Rafael Vieira De Sousa et al.. // Computers and electronics in agriculture, 2018, N 144, с. 37-43. 

   Отглеждането на добитък се влияе от топлинния стрес, но походът за оценка на стреса при животните e трудоемък , инвазивен и стресиращ. За да се избегнат тези затруднения, това изследване представя модел базиран на изкуствената невронна мрежа (невронен модел) и за отчитане на индивидуалната оценка на нивото на топлинен стрес при отглеждането на добитък се взимат в предвид и метеорологичния и животинския фактори. 

1. Животновъдство, общо 2. Животни - стрес 
 636/639(045)
Ключови думи: 1. животновъдство 2. изчисления 3. термална радиация 4. благосъстояние на животните 5. неинвазивни методи 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3736

- 107 -

Сп A 2041

Shahinfar, S. et al.  Machine learning approaches for early prediction of adult wool growth and quality in Australian Merino sheep / S. Shahinfar, L. Kahn. // Computers and electronics in agriculture, 2018, N 148, с. 72-81. 

   Производството на вълна и неговото качество играят важна роля в определянето на продукцията изнасяна от Австралия. Създаването на ранна и акуратна прогноза на износа на продукти от вълна и качествените породи на индивидуални и групи породи овце, може да се осигури полезна информация, която да бъде от полза на управлението на фермите и вземането на правилни решения. 

1. Животински продукти - технологии и процеси 
 636/639(045)
Ключови думи: 1. животновъдни продукти 2. вълнопроизводство 3. износ 4. качество 5. породи овце 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3765

- 108 -

Сп Б 321

Банчева-Преславска, Христина.  Лесомелиоративни мероприятия за борба с ерозията в природен парк "Врачански Балкан" чрез доброволчески дейности / Христина Банчева-Преславска. // Наука, 28, 2018, N 1, с. 59-65. 

   Ерозията е процес, причиняващ разрушаване на земната повърхност, отнасяне и отлагане на отделните материали под действието на водни потоци. Тя оказва негативно въздействие върху екосистемите чрез съкращаване на мощността на почвата до нейното пълно унищожаване и влошаване режима на водните течения. По този начин заплашва биоразнообразието и като цяло функционирането на природните паркове, които са защитени територии, включващи разнообразни екосистеми с многообразие на растителни и животински видове и на техните местообитания, с характерни и забележителни ландшафти в обекти на неживата природа. Ето защо природозащитните действия са съществени за опазване на природата. 

   Рез. на англ. език

1. Ерозия на почвата 
 631.45(045)
Ключови думи: 1. ерозия 2. ерозия на почвата 3. лесомелиорации 4. доброволчество 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3587

- 109 -

Сп Б 383

Белоречков, Димитър.  Амонякът в сградите за бройлери : II част / Димитър Белоречков. // Птицевъдство, 10, 2018, N 3, с. 8-13. 

   Амонякът, произведен от производството на бройлери, има неблагоприятно въздействие върху хуманното отношение към животните, околната среда и човешкото здраве. Необходими са мерки за смекчаване, които са икономически ефективни и лесни за изпълнение, за да се намали отделянето на амоняк, без съществено да се увеличат производствените разходи. 

1. Животновъдни сгради и съоръжения. Ферми. Спомагателни съоръжения. Оборудване 
 631.22.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. птицевъдство 2. животновъдни сгради 3. замърсяване на въздуха 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3750

- 110 -

Сп Б 482

Богданов, Симеон.  Бонитиране на кафяви горски почви в западни Родопи / Симеон Богданов. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 2018, N 4, с. 39-46. 

   Бонитирането на почвите се състои в определяне и анализиране на лесорастителните им свойства и представлява основа при планирането и провеждането на мероприятията за подобраване на екологичните условия в горските екосистеми. 

   Рез. на англ. език

1. Почвознание. Почвени изследвания 2. Горско стопанство 
 631.4(045)
Ключови думи: 1. кафяви горски почви 2. бонитиране 3. почвено плодородие 4. горски насаждения 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3815

- 111 -

Сп Б 324

Божинова, Радка.  Химичен състав на ориенталски тютюн при продължително минерално торене с различни норми и съотношения на торовете / Радка Божинова. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 52, 2018, N 2, с. 10-18. 

   Целта на това проучване е да се проследи влиянието на продължителното минерално торене и на създадените контрастни запасености на елементите в почвата върху концентрацията на микроелементите в листата на ориенталския тютюн и химичния състав на суровината. 

   Рез. на англ. език

1. Торове, минерални 2. Тютюн 
 631.82/.85:633.71(045)
Ключови думи: 1. торене 2. минерални торове 3. тютюн 4. химичен състав 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3700

- 112 -

Сп А 181

Василев, Андон и др.  Протеинови хидролизати / Андон Василев, Любка Колева, Росица Чолакова. // Растителна защита, 57, 2018, N 10, с. 38-42. 

   През последните години проблемът със стреса при растенията придобива все по-голяма актуалност. В голяма степен това се дължи на нарастващите промени в климата и околната среда, които оказват неблагоприятно влияние върху добивите на земеделските култури и качеството на растениевъдната продукция. Най-характерните абиотичните стресови фактори за земеделските култури у нас са засушаването, ниските и високите температури. 

1. Растителна защита - торове 
 631.8(045)
Ключови думи: 1. протеинови хидролизати 2. свойства 3. приложение 4. стрес 5. растения 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3799

- 113 -

Сп А 181

Велков, Николай.  Оранжерийни сортове краставици / Николай Велков. // Растителна защита, 18, 2018, N 7, с. 43 - 45. 

   Краставиците са втората по икономически важно значение култура в оранжериите. В зависимост от начина им на отглеждане се поставят определени изисквания към сортовия състав. 

1. Оранжерийно производство 2. Краставица 
 635.63(045)  + 635.1/.8:631.23(045)
Ключови думи: 1. зеленчукови култури 2. оранжерии 3. краставици 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3654

- 114 -

Сп А 213

Георгиев, Росен.  Производство на биогаз в българското земеделие - състояние и перспективи / Росен Георгиев. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 63, 2018, N 1, с. 63-76. 

   Целта на статията е да се анализират състоянието и възможностите за развитие на биогаз - сектора за преработка на биомаса от растителни и животински субстанции от селското стопанство в България. Резултатите от анализа показват, че от земеделието в страната ни се генерират достатъчно голямо количество органични отпадъци, които да осигурят устойчиво производство на биогаз. 

   Рез. на англ. език

1. Биогаз - получаване 
 631.46:504(045)
Ключови думи: 1. биогаз 2. производство 3. земеделие 4. биогорива 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3638

- 115 -

Сп А 181

Джувинов, Василий.  Орехът у нас - многозначителни въпроси, еднозначни отговори / Василий Джувинов. // Растителна защита, 18, 2018, N 5, с. 10 - 14. 

   Орехът заема първо място в групата на орехоплодните култури в световен мащаб, така и в нашата страна. Това се дължи на богатите хранителни и ценни диетични и лечебни качества на ореховите ядки. 

1. Орехоплодни растения 
 634.5.001.3(045)
Ключови думи: 1. орехоплодни култури 2. орех 3. ядки 4. добиви 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3672

- 116 -

Сп А 280

Димова, Ваня.  Управление на строителните отпадъци при реконструкция на говедовъдна сграда / Ваня Димова, Димитър Георгиев, Славина Петкова. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 55, 2018, N 1, с. 64-75. 

   Целта на изследването е да са направи прогноза за управлението на строителните отпадъци, получени при реконструкция и технологична модернизация на съществуваща сграда за млечни крави. Разработен е вариант за свободно отглеждане в индивидуални боксове на 94 крави, подходящ за модернизация на технологичните процеси в съществуваща сграда за вързано отглеждане на 73 крави. Определени са количествата на различните строителни отпадъци по време на реконструкцията и бе изготвен прогнозен лист за управлението им. 

   Рез. на англ. език

1. Животновъдни сгради 2. Строителни отпадъци 
 631.22(045)
Ключови думи: 1. обори 2. реконструкция 3. строителни отпадъци 4. управление 5. крави 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3789

- 117 -

Сп А 181

Димова, Милена.  Болести по орехоплодните култури / Милена Димова. // Растителна защита, 18, 2018, N 5, с. 15 - 19. 

   В статията са разгледани основните болести по орехоплодните култури и борбата с тях. 

1. Орехоплодни растения 2. Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 
 634.5:632(045)
Ключови думи: 1. орехоплодни култури 2. болести по растенията 3. мана 4. борба с болестите 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3673

- 118 -

Сп А 181

Динчева, Цветанка.  Погледа към зеленолистното разнообразие : Агротехника, хранене, сортове / Цветанка Динчева. // Растителна защита, 18, 2018, N 6, с. 9-15. 

   Листните зеленчукови култури са широко разпространени в страните с по-хладен климат, където условията са благоприятни за тяхното отглеждане. Представителите от тази група растения - салата, маруля, лапад, рукола, ендивия и ревен, изискват оптимална температура за растеж и развитие около 15-20 градуса, висока и постоянна атмосферна влажност и се характеризират с висока студоустойчивост. Всеки представител се характеризира със специфични агротехника, период и схеми на отглеждане. 

1. Зеленчуци със стебла, листа и цветове, които се консумират 2. Подправки 
 635.3/.5(045)  + 664.5(045)
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. зеленчукови култури 3. листни зеленчуци 4. подправки 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3664

- 119 -

Сп Б 383

Желев, Георги и др.  Дезинфекция в съвременното птицевъдство: критични моменти при избор на дезинфектант / Георги Желев, Ангел Ангелов, Илиян Лазаров. // Птицевъдство, 10, 2018, N 3, с. 4 - 6. 

   Птицевъдните обекти са зони с много висок епидемичен риск. В тях се концентрират огромен брой птици, яйца и новоизлюпени пилета, което повишава риска от проникване и разпространение на различни инфекциозни заболявания, причиняващи огромни загуби на фермерите - птичи грип, салмонелози, псевдочума и др. Опасността се свежда до минимум чрез въвеждане и стриктно изпълнение на програма за биологична сигурност, основна ключова част, в която заема дезинфекцията. 

1. Домашни птици 2. Стерилизация. Дезинфекция 
 636.5:614.48(045)
Ключови думи: 1. птицевъдство 2. хигиена 3. дезинфекция 4. дезинфектанти 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3749

- 120 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Значение и предимства на междинните култури / Петко Иванов. // Агробизнесът, 16, 2018, N 7, с. 32-33. 

   Интересът към междинните или покривни култури (Cover crops) нарасна силно през последните години главно във връзка с приложение методите на консервационното земеделие и конкретно на директните сеитби или нулеви обработки (No till). 

1. Земеделски култури 
 631/635(045)
Ключови думи: 1. междинни култури 2. значение 3. предимства 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 2792

- 121 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Контролът на почвеното уплътняване / Петко Иванов. // Агробизнесът, 16, 2018, N 8, с. 42-43. 

   Почвеното уплътняване е една от най-вредните форми на физическа деградация на почвата, водеща до влошаване и загуба на основни почвени свойства и функции, с които се редуцират добивите на земеделските култури. 

1. Почвени изследвания. Почвен анализ 2. Уплътняване и заздравяване на почвите 
 631.47(045)
Ключови думи: 1. уплътняване на почвите 2. почви 3. видове почви 4. почвозащитни мерки 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3570

- 122 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Броят на животните в България е на критичен минимум / Петко Иванов. // Агробизнесът, 16, 2018, N 10, с. 30-31. 

   Животновъдството е основен сектор на селското стопанство, който дава голяма част от неговата продукция. Европейските граждани получават богато разнообразие на месни и млечни продукти вследствие многообразието на видове и породи животни, традиции и технологии за тяхното отглеждане и за преработка. В настоящата статия се разглежда размерът на животновъдния сектор в 20 страни в ЕС, характеризиран с основен сравнителен показател - животновъдни единици, общо и отнесени към територия, население и използваема земеделска земя. По тези показатели България сумарно е на последно място в ЕС - 27. 

1. Животновъдство - България - организация 
 636Б(045)
Ключови думи: 1. животновъдство - България 2. животновъдство 3. статистически изследвания 4. Европейски съюз 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3596

- 123 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  Фактори за достъпността на торовете за растенията / Петко Иванов. // Агробизнесът, 16, 2018, N 11, с. 32-33. 

   Основната функция на торенето е увеличаване съдържанието на хранителните елементи за растенията в почвата с цел получаване на възможни високи добиви с добро качество. Ефективността на торенето зависи от много фактори, включващи състав и свойства на торовете, почвена характеристика, климата и метеорологичните екстреми, начина на внасяне и позиционната достъпност, влажност и температура на почвата, коренови болести, конкуренция на плевелите и др. 

1. Торове. Торене. Стимулиране растежа на растенията 
 631.8(045)
Ключови думи: 1. торове 2. торене 3. състав на торовете 4. почвено-климатични характеристики 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3717

- 124 -

Сп Б 434

Иванов, Петко.  В света на ябълките : България е на опашката по производство в ЕС / Петко Иванов. // Агробизнесът, 16, 2018, N 12, с. 28-29. 

   Ябълката е най-разпространения широколистен семков овощен вид в умерените климатични пояси на света, включително у нас. Това се дължи на голямата родовитост и трайност на дърветата, съхранимост и добра цена на плодовете и разностранното им ползване. 

1. Ябълка 
 634.11
Ключови думи: 1. ябълки 2. реколта 3. добиви 4. България 5. статистика 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3803

- 125 -

Сп А 181

Иванова, Марияна.  Неприятели : II. По лешника и бадема / Марияна Иванова. // Растителна защита, 18, 2018, N 5, с. 22-26. 

   Целта на настоящата публикация е да се разгледат ключовите неприятели, които нанасят повреди по лешника и бадема и създават проблеми при тяхното производство. 

1. Орехоплодни растения 2. Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 
 634.5:632(045)
Ключови думи: 1. орехоплодни култури 2. лешници 3. бадеми 4. вредители по растенията 5. борба с вредители 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3675

- 126 -

Сп Б 394

Калинова, Галина и др.  Проучване върху замърсяването с живак на култивирани черноморски миди / Галина Калинова, Маргарита Маринова, Гергана Крумова-Вълчева. // Хранително-вкусова промишленост, LXVII, 2018, N 1, с. 25-29. 

   В настоящото проучване са представени резултатите от изследванията за наличие на живак в култивирани миди от два региона на българската акватория на Черно море, както и оценката на токсикологичния риск за консуматорите на български култивирани миди . 

   Рез. на англ. език

1. Хранителна промишленост 2. Развъждане на мекотели 3. Замърсяване на водното обкръжение 
 664.012(045)  + 639.4:504.4.054(045)
Ключови думи: 1. мекотели 2. ракообразни 3. миди 4. замърсители 5. тежки метали 6. замърсяване на водите 7. замърсяване с живак 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3707

- 127 -

Сп А 181

Каназирска, Венета.  Торене на домати / Венета Каназирска. // Растителна защита, 18, 2018, N 7, с. 31-34. 

   Ключът към ефективността на зеленчукопроизводството включително на доматопроизводството, е оптимизирането на хранителния режим. За да се постигне потенциалният добив от даден сорт домати, е от значение прилагането на подходяща смес от хранителни елементи, в подходящи количества и в точното време. 

1. Домати, торене 
 635.64:631.8(045)
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. домати 3. торове 4. торене 5. хранителни елементи 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3648

- 128 -

Сп Б 324

Кирева, Румяна.  Евапотранспирация и биофизични коефициенти на ягоди, отглеждани при повърхностно капково напояване / Румяна Кирева. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 52, 2018, N 1, с. 22-28. 

   Целта на разработката е да определи размера на евапотранспирацията и определят стойностите на биофизичният коефициент Z на ягоди, отглеждани при повърхностно капково напояване върху канелена горска почва (излужена) в Софийско поле. 

   Рез. на англ. език

1. Ягодови растения 2. Напояване 
 634.7:631.67(045)
Ключови думи: 1. ягодови растения 2. напоителни норми 3. напоителни системи 4. капково напояване 5. биофизични коефициенти 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3693

- 129 -

Сп Б 324

Кирева, Румяна и др.  Капково напояване на слънчоглед в района на Софийското поле / Румяна Кирева, Весела Петрова-Браничева. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 52, 2018, N 1, с. 29-37. 

   Целта на това проучване е изследване влиянието на капково напояване върху растежа, развитието и формирането на добива при хибридни сортове културен слънчоглед при почвено климатичните условия на Софийското поле. 

   Рез. на англ. език

1. Маслодайни растения 2. Напояване - капково 
 633.85:631.67(045)
Ключови думи: 1. маслодайни култури 2. слънчоглед 3. напояване 4. поливен режим 5. капково напояване 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3688

- 130 -

Сп А 181

Костадинова, Светла и др.  Балансираното торене на основните полски култури е гаранция за високи и стабилни добиви / Светла Костадинова, Маргарита Николова. // Растителна защита, 18, 2018, N 8-9, с. 13-15. 

   Полските култури са основни за земеделието у нас, заемат най-голяма площ и при тях се прилагат най-големи количества торове - средно около 90% от общо употребените азотни торове, 70% от фосфорните и 85% от калиевите. При това съотношение между основните макроелементи торенето не може да бъде достатъчно ефективно и да запазва почвеното плодородие. Налице е необходимост от подобряване на храненето на земеделските култури, като с прилагането на правилата за добри практики торенето може да бъде ефективно без рискове за околната среда и за качеството на продукцията. 

1. Изкуствени торове 2. Житни растения - пшеници 
 631.82/.85.001.2(045)  + 633.1(045)
Ключови думи: 1. полски култури 2. пшеница 3. ечемик 4. торене 5. изкуствени торове 6. добив на растения 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3604

- 131 -

Сп Б 324

Към почвообразуването на планинско-ливадните почви в района на връх Ботев и връх Голям Кадемлия - Стара планина  / Николай Ачков и др.. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 52, 2018, N 1, с. 10-21. 

   Целта на настоящата разработка е да се допълнят познанията за почвообразуването на планинско-ливадните почви във високопланинската безлесна зона на Стара планина, както и да се определят наименованията на почвени профили. 

   Рез. на англ. език

1. Почвени изследвания. Почвен анализ 
 631.42(045)
Ключови думи: 1. почвена картография 2. почвени анализи 3. почвени изследвания 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3692

- 132 -

Сп А 181

Манолов, Иван.  От голямо значение е опитът на овощаря / Иван Манолов. // Растителна защита, 18, 2018, N 8-9, с. 16-20. 

   Овощните култури изискват редовно торене, за да се поддържа растежът и плододаването им, защото те в продължение на години се хранят от един и същ почвен слой. При разработването на оптимална програма за торене на овощните култури от съществено значение е и производственото направление на насаждението - за свежа консумация или преработка. 

1. Овощарство 2. Изкуствени торове 
 634.1:631.82/.85(045)
Ключови думи: 1. овощни култури 2. торене 3. изкуствени торове 4. минерални вещества 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3606

- 133 -

Сп А 181

Манолов, Иван.  Повишаването на почвеното плодородие в биологичното стопанство е дългосрочен процес / Иван Манолов. // Растителна защита, 18, 2018, N 8-9, с. 31-33. 

   Биологичното земеделие е един много бързо развиващ се отрасъл както в света, така и у нас през последните десетилетия. Този вид земеделие гарантира получаването на по-висококачествена храна и то оказва много по-слабо отрицателно въздействие върху околната среда. Основното различие с конвенционалното земеделие е свързано със забраната на минерални торове и пестициди при производството на растениевъдна продукция и с хуманното отношение при отглеждане на животни. 

1. Почва, плодородие 
 631.45(045)
Ключови думи: 1. почва 2. почвено плодородие 3. биологично земеделие 4. органични торове 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3611

- 134 -

Сп А 181

Манчева, Елена.  Неприятели : I. В ореховата градина / Елена Манчева. // Растителна защита, 18, 2018, N 5, с. 20-22. 

   През последните години има тенденция за увеличаване на площите от орехови насаждения, което създава благоприятни условия за оформяне на специфични агроценози. В тях се развиват някои икономически важни неприятели, които могат да нанесат големи щети по реколтата. Те се появяват през различни фази от развитието на растенията и повреждат корените, стъблата, клоните, листата и плодовете. 

1. Орехоплодни растения 2. Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 
 634.5:632(045)
Ключови думи: 1. орехоплодни култури 2. орехи 3. вредители по растенията 4. листни въшки 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3674

- 135 -

Сп Б 329

Маринов-Серафимов, Пламен и др.  Технология за отглеждане на суданка / Пламен Маринов-Серафимов, Ирена Голубинова. // Земеделие плюс, 2018, N 282, с. 37-40. 

   Технологията за производство на зелена маса от суданка е разработена на основа на собствени научни изследвания на авторите, проведени в Земеделски институт- Шумен и Институт по фуражните култури - Плевен, както и на проучванията от световен мащаб през последните години. 

1. Растениевъдство 2. Фуражни култури 
 633/635(045)
Ключови думи: 1. суданка 2. отглеждане 3. изследване 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3589

- 136 -

Сп А 181

Машева, Стойка.  Болести [по зеленчуковите култури] / Стойка Машева. // Растителна защита, 18, 2018, N 7, с. 14-23. 

   Зеленчуковите култури, отглеждани в култивационни съоръжения, се нападат от много болести, някои от които имат голямо икономическо значение за отглежданите растения и за получения от тях добив. Срещат се вируси, гъбни и бактерийни болести. 

1. Зеленчуци - болести и неприятели 
 635:632.03(045)
Ключови думи: 1. зеленчукови култури 2. болести и вредители (в растениевъдството ) 3. гниене 4. вирусни болести 5. гъбни болести 6. бактерийни болести 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3639

- 137 -

Сп А 181

Машева, Стойка.  Листните зеленчуци и подправки важен "играч" в здравословния хранителен режим / Стойка Машева. // Растителна защита, 18, 2018, N 6, с. 6 - 8. 

   Листните зеленчуци - салати, ендивия, рукола, спанак, лапад се употребяват масово от хората. Същото се отнася и за зелените подправки - магданоз, целина, копър, босилек. Ползите за здравето от консумирането им са значителни. 

1. Зеленчуци със стебла, листа и цветове, които се консумират 2. Подправки 
 635.3/.5(045)  + 664.5(045)
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. зеленчукови култури 3. подправки 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3661

- 138 -

Сп А 181

Машева, Стойка и др.  Обеззаразяването на зеленчуковите семена - първа стъпка към получаване на качествена продукция и високи добиви / Стойка Машева, Винелина Янкова. // Растителна защита, 18, 2018, N 7, с. 58-60. 

   Управлението на болестите по зеленчуковите култури от началните етапи - семена, разсадопроизводство, разсаждане, са много важен елемент от цялостната технология на производство. Тези първи етапи осигуряват добър старт на растенията и гарантират получаването на качествена продукция и високи добиви. Първият елемент от всяка технология е сеитба на сертифицирани, обеззаразени семена, което ще осигури производството на здрав качествен разсад. 

1. Зеленчукопроизводство 2. Борба с болестите и вредителите по растенията 
 635.1/.8:632.9(045)
Ключови думи: 1. зеленчукови култури 2. борба с болестите 3. болести по растенията 4. добиви 5. разсади 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3659

- 139 -

Сп А 181

Машева, Стойка и др.  Не подценявайте болестите и неприятелите! / Стойка Машева, Винелина Янкова, Дима Маркова. // Растителна защита, 18, 2018, N 6, с. 16-29. 

   В статията са разгледани болестите и неприятелите по листните зеленчукови култури. 

1. Зеленчуци със стебла, листа и цветове, които се консумират 2. Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 
 635.3/.5:632(045)
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. листни зеленчуци 3. болести по растенията 4. вредители по растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3666

- 140 -

Сп А 181

Машева, Стойка и др.  Система за опазване на зелевите култури / Стойка Машева, Винелина Янкова, Дима Маркова. // Растителна защита, 18, 2018, N 6, с. 41-48. 

   Зелевите култури се нападат от много болести, причинявани от вируси, бактерии и гъби. С икономическо значение са причинителите на мозайка, бактериоза, сечене по разсада, гуша (кила), мана, брашнеста мана, черни листни петна и склеротинийно (бяло) гниене по зелето. 

1. Зеленчуци - болести и неприятели 
 635.1/.8:632(045)
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. зеленчукови култури 3. зеле 4. болести по растенията 5. вредители по растенията 6. гниене 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3668

- 141 -

Сп А 181

Машева, Стойка и др.  Система за опазване на тиквовите култури / Стойка Машева, Венелина Янкова, Дима Маркова. // Растителна защита, 18, 2018, N 5, с. 45-49. 

   В статията са разгледани както основните болести и вредители по тиквите, така и борбата с тях. 

1. Тиквови растения 2. Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 
 635.62:632(045)
Ключови думи: 1. тиквови култури 2. тиква 3. болести по растенията 4. вредители по растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3681

- 142 -

Сп А 213

Митов, Антон.  Екологични рискове в екоуправлението на земеделските стопанства / Антон Митов. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 63, 2018, N 2, с. 75-92. 

   Целта на статията е да се направи оценка на екологичните рискове, които определените практики създават за околната среда. Оценката се прави единствено за вероятни рискове, тъй като в рамките на земеделските стопанства не могат да се отчетат всички последствия за околната среда, които създава тяхната дейност. Изследването се основава на 13 индикатора, за описанието на които се използват един или няколко показателя, избрани според нашето виждане за тяхната значимост в екоуправлението на земеделските стопанства в България. 

1. Земеделски стопанства - България и ЕС 2. Селскостопанска екология 
 631.115.9(045)  + 631.95(045)
Ключови думи: 1. земеделски стопанства 2. екологичен риск 3. екоуправление 4. земеделско управление 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3788

- 143 -

Сп А 213

Митова, Диляна.  Аспекти на реализацията на биологичните продукти в контекста на устойчивото функциониране на хранителната верига / Диляна Митова. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 63, 2018, N 1, с. 46-68. 

   Цел на настоящото изследване е да се направи опит за бъдат анализирани и акцентирани, някои основни особености и характеристики на функционирането на пазара на биологични продукти, свързани най-вече с ролята на потребителите. Изследването цели да направи някои изводи относно нуждите на потребителите от безопасни, здравословни, висококачествени и достъпни храни на степента, до която секторът отговаря на потребителските изисквания, като в същото време се отчете въздействието на хранителните продукти върху здравето на човека, околната среда и екосистемата. 

   Рез. на англ.език

1. Биоземеделие 2. Биодемография. Демография за състоянието на здравето и физическите параметри на населението 
 631.5(045)  + 664.012(045)
Ключови думи: 1. биологично земеделие 2. биологични храни 3. потребителско търсене 4. цени 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3640

- 144 -

Сп А 181

Митова, Иванка.  Изборът на торенето е важен елемент от технологията на отглеждане на средно ранни домати / Иванка Митова. // Растителна защита, 18, 2018, N 8-9, с. 21-24. 

   Целта на изследването е да се създадат оптимални условия за растеж и развитие на отглежданите култури с оглед да се осигурят максимални добиви, високо качество на продукцията, ниска себестойност и висока рентабилност. Сред интензивните агротехнически фактори най-съществено значение има торенето. 

1. Домати, торене 
 631.8:635.64(045)
Ключови думи: 1. домати 2. торове и торене 3. органични торове 4. изкуствени торове 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3607

- 145 -

Сп Б 324

Митова, Милена.  Оценка на действителния риск от плоскостна водна ерозия на почвата за територията на гр. Банско, гр. Разлог, гр. Добринище и с. Баня / Милена Митова. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 52, 2018, N 1, с. 3-9. 

   Основната цел на изследването е определяне и картографиране на действителния риск от плоскостна водна ерозия в М 1:10 000 и установяване необходимостта от оптимизиране на противоерозионните мерки за териториите на гр. Банско, гр. Разлог, гр. Добринище и с. Баня. 

   Рез. на англ. ез

1. Плодородие и токсичност на почвите. Ерозия 2. Природна среда и опасност от нарушаване на равновесието в нея ( в цялост) 
 631.45:502.5(045)
Ключови думи: 1. ерозионни фактори 2. почвени изследвания 3. ерозия 4. ерозия на почвата 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3691

- 146 -

Сп Б 324

Митова, Тотка и др.  Агротехническа и екологична оценка на заплевеляването във фитоценозите на култури в биологично сеитбообръщение / Тотка Митова, Илияна Герасимова. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 52, 2018, N 2, с. 33-42. 

   Направени са технологична и екологична оценки на заплевеляването в резултат на смяната на културните фитоценози и приложените органични земеделски практики в рамките на биологично сеитбообращение. 

   Рез. на англ. език

1. Растения, вредители на селскостопанските растения 
 632.5.001.3(045)
Ключови думи: 1. заплевеляване 2. плевели 3. сеитбообращения 4. биологични системи 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3702

- 147 -

Сп Б 329

Наръчник за семепроизводство на многогодишни и едногодишни житни фуражни треви  / Анелия Кътова и др.. // Земеделие плюс, 2018, N 283, с. 31-40. 

   Фуражопроизводството, както у нас, така и в чужбина е един от водещите отрасли в съвременното земеделие. Глобалното затопляне на климата и нарасналото потребление на фуражи от животновъдството, обуславят необходимостта от използване на високодобивни, стрес-толерантни на абиотични фактори многогодишни и едногодишни житни фуражни треви. 

1. Фуражни култури 2. Фуражно производство 
 633.2/.3(045)
Ключови думи: 1. семепроизводство 2. фуражи 3. изисквания 4. условия 5. отглеждане 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3590

- 148 -

Сп Б 324

Ненова, Люба и др.  Влияние на минералното торене върху морфологичните показатели и структурата на добива на главесто зеле, късно полско производство / Люба Ненова, Иванка Митова. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 2018, N 1, с. 38-46. 

   Целта на изследването е да се установи ефектът от различни норми на минерално торене върху растежа и добива на главесто зеле, късно полско производство. 

1. Зеленчукопроизводство 2. Изкуствени торове 
 635.1/.8Б(045)  + 631.82/.85(045)
Ключови думи: 1. почвознание 2. минерални торове 3. зеленчукопроизводство 4. зеле 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3600

- 149 -

Сп А 213

Попов, Румен.  Състояние и възможности за развитие на зеленчукопроизводството в България / Румен Попов. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 63, 2018, N 2, с. 14-26. 

   Зеленчукопроизводството е сектор на селското стопанство, който намали след 1989 г. значително своето производство. Това е резултат от отварянето на страната към нови производители от редица страни, но и на слабости на самия сектор, свързан и с мащаба на производството, производствените и пазарни особености, средните добиви и др. Производителите от зеленчукопроизводството показват недостатъчно познания за новите технологии и иновативни решения, позволяващи им да произвеждат продукция при нови условия. Целта на статията е да направи анализ и да се очертаят перспективите за развитие на зеленчукопроизводството. 

1. Зеленчукопроизводство в България 
 635.1/.8Б(045)
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. България 3. проблеми 4. развитие 5. технология на производството 6. внос 7. макроикономически показатели 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3786

- 150 -

Сп А 280

Продуктивност на бозаещи и подрастващи прасета от източнобалканска порода и нейни кръстоски при изхранване с биологично произведени фуражи  / Й. Марчев и др.. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 54, 2017, N 3, с. 32-36. 

   Извършен е анализ на конвенционално и биологично произведени зърнени фуражи - ечемик и пшеница, за съдържание на сухо и органично вещество, протеин, влакнини, мазнини, минерални вещества, калий и фосфор. Установено е, че произведения по биологичен път фураж е съпоставим с конвенционално произвеждания и успешно може да се прилага при храненето на прасета от Източнобалканска порода свине и нейни кръстоски. 

1. Животновъдство - хранене, състав на храната 2. Фуражно производство 
 636.084/.087(045)
Ключови думи: 1. биологични фуражи 2. конвенционални фуражи 3. прасета 4. състав на фуражите 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3652

- 151 -

Сп Б 482

Садовски, Александър и др.  Система за подпомагане на решения за производителите на напоявани култури / Александър Садовски, Илия Христов. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 2018, N 3, с. 38-45. 

   Прилагайки усъвършенствана научна основа и съответния компютърен софтуер, ние можем целесъобразно да използваме наличните водни ресурси, да увеличаваме ефективността на водата и торовете при селскостопанските напоителни практики в широк мащаб и грижливо да защитаваме околната среда. 

   Рез. на англ. език

1. Растениевъдство, работни процеси 2. Напояване 
 633/635(045)
Ключови думи: 1. напояване 2. енергия 3. влага 4. агрометеорологични характеристики 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3678

- 152 -

Сп Б 434

Семкова, Боряна.  Контролът върху биохраните защитава потребителите / Боряна Семкова. // Агробизнесът, 16, 2018, N 9, с. 14-15. 

   Липсва информационна база с данни на производители и търговци на земеделски биологични продукти и храни, констатира Сметната палата. Системата за надзор и контрол върху производството и търговията с биологични храни и продукти в България не защитава достатъчно интересите на потребителите. 

1. Биологично земеделие 2. Биологични храни 3. Контрол на качеството 
 664.012(045)
Ключови думи: 1. биохрани 2. контрол 3. качество 4. потребителска защита 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3571

- 153 -

Сп А 181

Стаменова, София и др.  Нова болест по белия бор - Scirrhia acicola / София Стаменова, Маргарита Георгиева. // Растителна защита, 18, 2018, N 5, с. 35 - 37. 

   В резултат на глобалната търговия с растителен материал все по-често се откриват нови неприятели и патогени в горските екосистеми. За този негативен процес спомагат също така изменчивостта на патогените, промяната в климата и начинът на стопанисване на горите. Механизмите за развитие на патологичен процес при естествените патогени, както и навлизането на нови непознати инвазивни видове трябва да бъдат по-добре проучвани, за да се създадат стратегии за устойчив контрол на заболяванията. 

1. Вредители на горите и лесозащитни мероприятия 2. Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 
 630.4:632(045)
Ключови думи: 1. горско стопанство 2. горски екосистеми 3. иглолистни дървета 4. болести по растенията 5. бор 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3679

- 154 -

Сп А 62

Станева, Ирина и др.  Биологично производство на плодове / Ирина Станева, Мария Господинова. // Растениевъдни науки, 55, 2018, N 2, с. 53-62. 

   Европа е основен производител на биологични плодни култури. Потребителското търсене на биологично отгледана продукция се е увеличило драстично през последното десетилетие, най-вероятно поради възприеманите ползи за околната среда и човешкото здраве. Все повече и повече потребители да плащат премийни цени за органични плодове, благодарение на убеждението, че биологичните продукти са безопасни, чисти, по-питателни, здравословни, с по-добри вкусове и по-екологосъобразни от традиционните плодове, където управленските практики се различават от конвенционалното производство. Целта на тази статия е да направи преглед на научно обоснована информация за въздействието на органичните хранителни източници върху добива и качеството на плодовете, свойствата на почвата и рисковете за околната среда. 

1. Биологично земеделие 2. Плодове 
 634(045)
Ключови думи: 1. биоплодове 2. производство 3. околна среда 4. биопродукти 5. биологично производство 6. естествени ресурси 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3655

- 155 -

Сп А 62

Стоянов, Христо и др.  Тенденции на добива и неговите компоненти при български сортове тритикале, отгледани при контрастни условия / Христо Стоянов, Валентин Байчев. // Растениевъдни науки, 55, 2018, N 3, с. 16-26. 

   С цел установяване на поведението и тенденциите по отношение на добива и неговите компоненти са изследване 11 български сорта тритикале, в три контрастни години на отглеждане. Получените резултати ясно показват, че по показателите дата на изкласяване, височина на растенията и маса на 1000 зърна, по-голямата част от изследваните сортове се доближават до стандартния сорт тритикале Ракита. 

1. Житни растения. Зърнени култури 
 633.1(045)
Ключови думи: 1. тритикале 2. сортове 3. продуктивност 4. абиотичен стрес 5. добиви 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3656

- 156 -

Сп Б 329

Състояние на ореховото производство и перспективи за развитие в България  / Георги Конов и др.. // Земеделие плюс, 2018, N 284, с. 2-5. 

   Нарастващият интерес към ореховата култура се обуславя от добрите условия на международния и вътрешния пазар. Засиленият интерес се дължи на предприетата държавна политика у нас, осигуряваща високи субсидии и стимулиране на проекти, застъпващи този овощен вид. От практична гледна точка могат да се използват почти всички органи на ореховото дърво. 

1. Орехоплодни растения 
 634.5(045)
Ключови думи: 1. орехи 2. отглеждане 3. перспективи 4. развитие 5. България 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3712

- 157 -

Сп Б 324

Тодорова, Десислава и др.  Почвена микрофлора при различни варианти на торене на броколи (Brassica oleracea L. var. italica Plenck) / Десислава Тодорова, Анелия Здравкова. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 52, 2018, N 2, с. 19-26. 

   Целта на проучването е да се установи влиянието на торенето върху почвената микрофлора при броколи. 

   Рез. на англ. език

1. Химически и физико-химически свойства на почвата, съставни части на почвата 2. Зеленчукопроизводство 3. Торове и торене 
 631.41:631.8(045)  + 635.1/.8:631.8(045)
Ключови думи: 1. почвени изследвания 2. почвени микроорганизми 3. броколи 4. торове и торене 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3701

- 158 -

Сп А 181

Харизанов, Ангел и др.  Плоски щитоносни въшки / Ангел Харизанов, Аделина Харизанова. // Растителна защита, 18, 2018, N 8-9, с. 36-40. 

   Плоските щитоносни въшки са разпространени повсеместно в България и са постоянни неприятели по овощни култури, храстовидни и дървесни декоративни видове и други. 

1. Вредители на растенията - защита 
 632.7.001.3(045)
Ключови думи: 1. вредители по растенията 2. овощни култури 3. контрол 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3614

- 159 -

Сп А 181

Харизанов, Ангел и др.  Цикадите / Ангел Харизанов, Аделина Харизанова. // Растителна защита, 18, 2018, N 7, с. 47-51. 

   Цикадите са разпространени широко в природата и обитават тревисти култури и диви биоценози; ниско растящи видове от различни семейства; овощни, ягодоплодни и лозови насаждения; храстовидни и дървесни украсни и горски растения и други биоценози. 

1. Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 
 632.001.3(045)
Ключови думи: 1. неприятели 2. вредители по растенията 3. болести по растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3657

- 160 -

Сп Б 382

Химера по лозата в България - за първи път в света . // Лозарство и винарство, 2018, с. 19. 

   Според възприетите понятие, за химера се приема не само чудовище от древногръцката митология, но и изменения в животинските и растителни организми, които са изключително рядко срещани. Такъв е случаят с двата листа от лоза с различно оцветяване на листната петура - зелено и бяло. 

1. Лозарство, винарство 
 634.8(045)
Ключови думи: 1. лози 2. химера 3. България 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3645

- 161 -

Сп А 280

Христакиева, Павлина и др.  Свързания с пола джуджевиден ген (dw) и прилагането му в бройлерното птицевъдство / Павлина Христакиева, Надя Минчева, Магдалена Облакова. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 54, 2017, N 2, с. 65-74. 

   Един от най-важните приоритети на съвременното птицевъдство е оптимизиране на производствените разходи. Различни са методите за повишаване на ефективността при получаването на птичи продукти. Най- голям процент на разходите при бройлерното птицевъдство е за фуража. Един от начините за намаляване на разхода за фураж е използването на мини формите, носители на рецесивния джуджевиден ген (dw). В редица страни са разработени и се предлагат селекционни и производствени програми за отглеждане на мини майчини родителски и форми в бройлерното направление, носите ли на гена джуджевидност. Ниската жива маса на тези форми позволява да се снижат до минимум разходите за родителското стадо и себестойността на еднодневните пилета, предназначени за угояване . 

   Рез. на англ. език

1. Отглеждане на бройлери 
 636.5(045)
Ключови думи: 1. бройлери 2. отглеждане 3. джуджевиден ген 4. родителско стадо 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3592

- 162 -

Сп Б 383

Чистата питейна вода е важна за здравето на домашните птици . // Птицевъдство, 10, 2018, N 4, с. 20-21. 

   Чистата питейна вода е от съществено значение за здравето на птиците и играе ключова роля в продуктивността на домашните птици. Водата е най-важното хранително вещество, което прави замърсената вода сериозна заплаха за животните и доходите. Честото почистване и наблюдение на системата за поене е необходимо, за поддържане на качествена питейна вода. 

1. Птицевъдство 2. Технология на водата. Питейна вода. Минерални и лечебни води (като напитка) 
 636.5:663.6(045)
Ключови думи: 1. птицевъдство 2. домашни птици 3. отглеждане на домашни птици 4. качество на водата 5. дезинфекция на вода 6. дезинфектанти 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3767

- 163 -

Сп А 181

Янкова, Венелина.  Неприятели [по зеленчуците] / Венелина Янкова. // Растителна защита, 18, 2018, N 7, с. 24-28. 

   Често монокултурното отглеждане и ограниченият сеитбооборот създават условия за намножаването на много неприятели. Те се срещат от разсадопроизводството до приключване на вегетацията и създават редица проблеми, които водят до влошаване на качеството на продукцията и преки загуби. 

1. Зеленчуци - болести и неприятели 
 635.1/.8:632(045)
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. оранжерии 3. вредители по растенията 4. плевели 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3642

- 164 -

Сп А 181

Янкова, Венелина и др.  Доматите - основна и традиционна култура в оранжерийното производство / Венелина Янкова, Стойка Машева. // Растителна защита, 18, 2018, N 7, с. 39-42. 

   Подходящият избор на сорт, гарантиращ висок и стабилен добив, е първата стъпка във всяка една технология. Създаването на сортове и хибриди домати с високо качество и добър вкус на плодовете, висока продуктивност и устойчивост към икономически значими за страната болести и нематоди е основна цел на селекционните програми. 

1. Оранжерийно производство 2. Домати 
 635.64(045)  + 635.1/.8:631.23(045)
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. оранжерии 3. домати 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3650

- 165 -

Сп А 181

Янкова, Винелина.  Оранжерийното производство - предизвикателство и възможност за осигуряване на свежи зеленчуци / Винелина Янкова. // Растителна защита, 18, 2018, N 7, с. 10-12. 

   Производството на зеленчуци в оранжерии дава възможност за продължително и ритмично снабдяване на пазара с прясна продукция дори и през зимните месеци. Основно се отглеждат домати, краставици и пипер. Около 90 % от общо произведената продукция в оранжерии се пада на тези култури. На по-малки площи има патладжан, марули, спанак, репички, лук и други зеленчукови култури. 

1. Зеленчукопроизводство - оранжерийно 
 635.1/.8:631.23(045)
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. зеленчукови култури 3. оранжерии 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3637

- 166 -

Сп Б 394

Ясмин, Икра.  Зърнените храни - ползи за здравето като функционална храна / Икра Ясмин. // Хранително-вкусова промишленост, 2018, N 2, с. 17-19. 

   Хората зависят от множество различни растения, използвани като източници на храна, но от древността до днес именно житните култури се оказват най-важните измежду всички тях. Икра Ясмин от Центъра за хранителни иновации към Университета на Небраска търси отговор на въпроса, защо тъкмо този ингредиент има подобно огромно значение. 

1. Хранително-вкусова промишленост 2. Житни растения. Зърнени култури 
 664:633.1(045)
Ключови думи: 1. зърнени култури 2. зърнени храни 3. калории 4. протеини 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3718

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 167 -

Сп Б 393

Gasiorowski-Denis, Elizabeth.  Our world with ISO 45001 / Elizabeth Gasiorowski-Denis. // ISO Focus +, 2018, N 127, с. 6-15. 

   Дали е възможно да защитим работниците от токсичните химикали или от фатално заспиване на волана, което води до катастрофа? Милиони хора се нараняват или загиват при злополука на работното място. И сега с нашия нов международен стандарт за опазване на здравето и сигурността, много от тези инциденти могат да бъдат избегнати. В статията разкриваме защо ISO 45001 има потенциала да бъде незаменим помощник за милиони работници (на опасни работни места) по цял свят. 

1. Стандарти за работните процеси 2. Безопасност на труда 
 658.382:331.45(045)  + 006.85(045)
Ключови думи: 1. ISO 45001 2. стандарти 3. опазване на човешкото здраве 4. работно място 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Техника на безопасността.  
  

Сист. No: 3696

- 168 -

Сп Б 448

Божилов, Ники.  Всеки ден се раждат умни устройства / Ники Божилов. // Логистика, XVI, 2018, N 9, с. 54-56. 

   Лидерите по веригата на доставки имат 11 опции, върху които да се фокусират. Видовете и възможностите по веригата на доставки се увеличават постоянно, а значението на IT ще става все по-важно за ефективното управление на процесите в бъдеще. От увеличеното търсене на данни за продажбите до индустриалния интернет на нещата и облачните услуги експертите са категорични, че иновациите по веригата доставки ще се подобрят в следващите няколко месеца. 

1. Логистика 2. Технологии в логистиката 
 658.7(045)
Ключови думи: 1. логистика 2. технологии в логистиката 3. автоматизация 4. развитие 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 3704

- 169 -

Сп Б 448

Божилов, Ники.  Логистиката търси нови таланти / Ники Божилов. // Логистика, XVI, 2018, N 10, с. 44-45. 

   Веригата на доставки се променя, а компаниите от бранша са изправени пред един от най-големите си проблеми - липсата на качествени кадри . Въпреки, че дигиталната трансформация неминуемо ще промени света на логистиката и веригата на доставки, мениджърите все ще продължават да разчитат на умения, създадени не чрез алгоритми, а с помощта на опита и на лидерските качества. 

1. Логистика - развитие 
 658.7:630(045)
Ключови думи: 1. логистика 2. кадри 3. качество - управление 4. нови технологии 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 3806

- 170 -

Сп Б 448

Божилов, Николай.  Императивът на дигитализацията: Пристанищата на бъдещето / Николай Божилов. // Логистика, XVI, 2018, N 8, с. 34-35. 

   Пристанищата са комплексни оперативни екосистеми, в които различни бизнес общности работят заедно, за да максимализират ефективността във веригата на доставките. Пристанищните администрации заемат все повече водеща роля в оптимизацията на процесите, свързани с корабните посещения, за да подобрят качеството и сигурността, както и да намалят рисковете за вредно въздействие върху околната среда. 

1. Логистика - транспортна - управление 
 658.7:630(045)
Ключови думи: 1. пристанища 2. логистика 3. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 3602

- 171 -

Сп Б 438

Борисов, Свилен.  Укрепване на товарите : Част 1 - нормативната рамка е поставена / Свилен Борисов. // Камиони, 2018, N 10, с. 58-61. 

   Едва ли има транспортно предприятие, в което не са възниквали произшествия или увреждане на товари вследствие неправилното им укрепване. Подценяването на материята е една от основните причини да се отчитат големи материални загуби по пътищата на Европа и същевременно е мотивът в последните години да се обърне по-голямо внимание в тази насока. 

1. Транспортни предприятия - управление 
 656.07 *(045)
Ключови думи: 1. укрепване 2. товари 3. камиони 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 3808

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

- 172 -

Сп Б 341

Използване на CAD/CAM софтуер при прoбиване и обработване на отвори.  Използване на CAD/CAM софтуер при пробиване и обработване на отвори. // Инженеринг ревю, 2018, N 6, с. 102-104. 

   Във всяка една производствена област автоматизацията е ключова в случай на необходимост от пробиване и обработка на отвори. Дори в случаите, в които отворите могат да бъдат пробити с ръчни или колонни пробивни машини, CAD/CAM софтуерът е предпочитан за последващата им обработка. Той служи за автоматизиране на програмирането на CNC машини без значение колко лесни са необходимите за извършване операции. 

1. CAD/CAM/CAE 2. Автоматизация на машиностроенето 
 681.5(045)
Ключови думи: 1. CAD/CAM системи 2. пробиване 3. отвори 4. автоматизация 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 3623

- 173 -

Сп Б 341

Решения за машинно зрение в ХВП . // Инженеринг ревю, 2018, N 4, с. 36-43. 

   Хранително-вкусовата промишленост е голям отрасъл с широк набор от потребности в сферата на автоматизацията. Производителите на хранителни продукти са задължени да спазват все по-стриктни норми и стандарти по отношение на проследимостта, сигурността и хигиенния и качествен контрол. 

1. Автоматизация и механизация на производството 2. Хранително-вкусова промишленост 
 681.5(045)  + 664(045)
Ключови думи: 1. машинно зрение 2. хранително-вкусова промишленост 3. контрол 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3621

- 174 -

Сп А 377

Хаджийски, М.  Интелигентни съвременни системи за управление на технологични процеси / М. Хаджийски. // Автоматика и информатика, L, 2017, N 3, с. 3-13. 

   Ако се изключат единичните изoбретения от древността и средните векове в областта на автоматиката, за начало на автоматизацията на технологични процеси (АТП) може да се счита 1788 г., когато Джеймс Уат патентова своя регулатор за скорост на парната машина. 

1. Автоматизация на производството 
 681.5(045)
Ключови думи: 1. автоматизирани системи 2. технологични процеси 3. интелигентни системи 4. системи за автоматизация 5. автоматизация на процесите 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 3751

Кибернетика . Фина механика.

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

- 175 -

Сп А 19

3D печат в метал . // Машиностроене и електротехника, 67, 2018, N 9, с. 28-29. 

   DMP (Директен печат в метал) е адитивен производствен метод. Той създава детайли чрез добавяне слоеве метален прах. Вашият метален детайл бива създаден пласт по пласт според вашия 3D модел. 

1. CAD/CAM/CAE 2. Метали 
 621.7.01(045)
Ключови думи: 1. 3D принтери 2. метален прах 3. детайли 4. технология 5. приложение 6. предимства 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 3585

- 176 -

Сп Б 62

Production weld quality assurance through monitoring of beam characteristics  / Colin Ribton et al.. // Електротехника и електроника Е+Е, 2018, с. 231-235. 

   Статията описва развитието на инструмент за осигуряване на качеството за производството на електронно лъчево заваряване. Системата за сондиране BeamAssure е инсталирана на няколко производствени и електронно лъчеви машини. Хардуера и лъча като характеристики са описани. Намерена е близка корелация между характеристиките на лъча и ключови атрибути на заваряването. 

1. Електронно-лъчева технология 2. Заваряване - електроннолъчево 
 621.9.048.7(045)  + 621.791.72(045)
Ключови думи: 1. електронно-лъчеви устройства 2. електронно-оптичен анализ 3. система за осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 3811

- 177 -

Сп А 19

Попов, Тодор.  Фрезови инструменти с диференциално делене / Тодор Попов. // Машиностроене и електротехника, 67, 2018, N 10-11, с. 39-47. 

   В публикацията са представени и анализирани характерни типопредставители на фрезови инструменти с неравномерно разположение на твърдосплавните пластини по тяхната перифиерия. В резултат на проведено литературно проучване са конструирани и изследвани нови инструменти с променлива ъглова стъпка на режещите зъби с оглед намаляване на вибрациите при челно фрезоване и повишаване на точността и качеството на обработваните повърхнини. В литературните източници такива инструменти е прието да се наричат "фрези с диференциално делене". 

1. Фрезмашини 
 621.9.02(045)
Ключови думи: 1. фрези 2. фрезоване 3. делене 4. ъглова стъпка 
Тематични рубрики: 1. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 3753

- 178 -

Сп Б 321

Тенчов, Борис и др.  Нанотехнологии в медицината - нови методи за диагностика и терапия / Борис Тенчов, Румяна Койнова. // Наука, 28, 2018, N 4, с. 30-39. 

   Този обзор представя съвременните достижения в областта на медицинските нанотехнологии. Техните най-важни приложения включват разработване на нови, високоспециализирани наночастици и нанокапсули за пренос и насочена доставка на лекарства в организма, високочувствителни методи за детекция на патогенни маркери и ранна in vitru диагностика, образна диагностика in vivo, комбинирани методи за терапия и диагностика (тераностика), тъканно инженерство и разработване на нови биосъвместими материали. Медицинските технологии са все още в ранен стадий на развитие. Независимо от това, бързо увеличаващият се брой нанопродукти в клинични изпитания създават реални предпоставки, че в недалечно бъдеще наномедицината ще играе ключова роля в диагностиката, терапията и профилактика на заболяванията. 

   Рез. на англ. език

1. Медицина - нанотехнологии 
 61:620.22(045)
Ключови думи: 1. наномедицина 2. нанотехнологии 3. тераностика 4. медицински технологии 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.  
  

Сист. No: 3641

Езикознание. Филология. Литература

- 179 -

Сп Б 321

Виденов, Михаил.  Една словоредна закономерност в българския език / Михаил Виденов. // Наука, 28, 2018, N 4, с. 27-29. 

   Статията разглежда въпроса за промени в синтаксиса на българския език. След загубата на падежните окончания се налагат два компенсаторни способа за изразяване на субектно-обектните отношения в изречението - дублиране на допълнението и специфичен словоред чрез изнасяне на субекта на по-предна позиция в сравнение с обекта. При дублирането на допълнението не е направена заемка на модела от други езици, а нуждата е била удовлетворена от българските езикови средства. Това липсва в други славянски езици., което прави българският език е уникален. 

   Рез. на англ. език

1. Български език - синтаксис 
 808-67-9(045)  + 801.56(045)
Ключови думи: 1. български език 2. словоред 3. синтаксис 4. синтактическа съчетаемост 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 3633

- 180 -

Сп А 553

Китанова, Мария.  Семейството в традиционната българска култура (аксиологични аспекти) / Мария Китанова. // Български език, LXV, 2018, N 4, с. 103-115. 

   В статията авторът анализира лексикалните единици, които представят концепцията за семейство в българския език и култура, като фрагмент от българската лингвистична картина част от световната такава. Основната причина е да изпъкнат аксиологичните особенности характерни за българския език и култура, като фундамент в лексико-семантичните експликации на концепцията за семейство. 

   Рез. на англ. език

1. Лингвистика 2. Български език - изучаване 
 808.67-316.4(045)
Ключови думи: 1. концепции 2. семейство 3. лингвистична информация 4. аксиология 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 3812

- 181 -

Сп Б 321

Лесневская, Димитрина.  Съвременни концепции на любителската лингвистика (псевдолингвистика) / Димитрина Лесневская. // Наука, 28, 2018, N 4, с. 40-43. 

   Статията е посветена на съвременните концепции за псевдолингвистика. Описани са синонимните термини, които означават псевдолингвистика. Подчертани са основните характеристики на псевдолингвистиката и различните теории за псевдолингвистиката в Източна Европа - България, Русия. Посочена е вредата от псевдолингвистиката за образованието и науката, както и необходимостта от засилен контрол. 

   Рез. на англ. език

1. Лингвистика 
 801(045)
Ключови думи: 1. лингвистика 2. фолклингвистика 3. езикознание 4. научна етика 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 3644

- 182 -

Сп А 553

Николова, Надка.  Кодификация в предизвестена криза: членните форми при имената от мъжки род - история, настояще, перспектива / Надка Николова. // Български език, LXV, 2018, N 2, с. 100-109. 

   Каквото и решение да се вземе, промяната в правописа на членната форма - защото тя е една- при имената от мъжки род е назряла и приканва кодификаторите на съвременния български книжовен език за сериозен, хладнокръвен и мъдър размисъл, който да доведе до адекватно решение на кризата с предизвестен край : избор на такъв начин за писменото и означаване, който да сложи край на напълни изкуствено създаденото несъответствие между правопис и правоговор. 

1. Български език - правопис - лексикология - морфология - фонетика - граматика 
 808.67-1/-5(045)
Ключови думи: 1. мъжки род 2. имена 3. правила 4. членни форми 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 3572

- 183 -

Сп А 553

Питкевич, Светлана.  Структура и език / Светлана Питкевич. // Български език, LXV, 2018, N 3, с. 110-124. 

   Целта на тази статия е да демонстрира как идеята на Сосюр за език като структура, която артикулира аморфните полета на мисленето и реалността, рефлектира в постмодерната философия, примерите са подбрани по мотиви на Дерида и Фуко. 

   Рез. на англ. език

1. Езикознание - българско 2. Лексикология 
 80(045)
Ключови думи: 1. езикознание 2. лексикология 3. Сосюр 4. структура 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 3597

История. География. Биографии. Археология.

- 184 -

Сп А 2180

Ангелов, Ангел.  Габровски жени учредителки и ръководителки на софийското женско благотворително дружество "Екатерина А. Симидчиева" / Ангел Ангелов. // Минало, ХХV, 2018, N 4, с. 48-52. 

   В националноосвободителната война на българите от Македония и Одринска Тракия в края на XIX и началото на XX век вземат участие и много жени от Княжество България, които основават отделни женски македоно-одрински дружества. Първото женско македоно-одринско благотворително дружество "Екатерина Авксентиева Симидчиева" е основано на 3.10.1889 г. в салона на читалище "Славянска беседа" в София от около стотина видни столичанки. 

1. Женско движение - България 
 949.72(045)
Ключови думи: 1. женски дружества 2. история - България 3. развитие 4. националноосвободително движение 
Тематични рубрики: 1. История. География. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 3809

- 185 -

Сп А 222

Антонова, Веселина.  Една хипотеза за пътуванията на Васил Левски до Русе през есента на 1869 г. / Веселина Антонова. // Исторически преглед, 73, 2017, N 3-4, с. 5-24. 

   Регистърът с разрешения за пътуване на българи, издаден от община Русе и пазено от русенския градски архив, съдържа непубликувани рапорта за два кратки престоя на Левски в ранния Септември и средата на Октомври 1869 г.. Тези документи разкриват частична информация, съдържаща безценни факти относно все още недостатъчно изследвани аспекти от всекидневния живот на българското общество през Българското Възраждане, специфична информация относно генеалогично изследване и пресъздаване на миналото, описващо интензивността на пътуванията на българите през Русе и тяхната крайна цел. Те предполагат, че Васил Иванов регистриран на 10 Септември 1869, е Левски, който посещава Русе, за да се срещне с полски емигрант Рачковски. Второто посещение е в средата на Октомври, когато Левски прави неуспешен опит да осъществи таен канал Русе - Гюргево за революционна кореспонденция . 

   с рез. на английски

1. История - България - Възраждане 
 949.72.03/.04(045)
Ключови думи: 1. Васил Левски 2. Русе 3. история - България 4. българско възраждане 
Тематични рубрики: 1. История. География. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 3703

- 186 -

Сп А 222

Георгиева, Сашка.  Още веднъж за деспотската титла в България през XIII век / Сашка Георгиева. // Исторически преглед, 74, 2018, N 1, с. 5-21. 

   През XIII . титлата деспот фигурира в българската йерархия не защото лица с български произход, или трайно живеещи в българското царство, са получили тази титла от чужд владетел, а защото българските владетели са реципирирали деспотската титла от византийската система още от самото начало на тринайсети век и са вплели в своята рангова листа, която се стремели да изградят по подобие на византийската. 

   с рез. на английски

1. Средновековна и нова обща история, България 
 949.72(045)
Ключови думи: 1. титлата деспот 2. средновековна България 3. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. География. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 3822

- 187 -

Сп А 222

Митев, Димитър.  Александър Стамболийски и идеите за южнославянска федерация на Балканите / Димитър Митев. // Исторически преглед, 73, 2018, N 1-2, с. 139-171. 

   Идеята за създаване на южнославянска федерация представя важна част от идеологията на Ал. Стамболийски. Между другото тази тема е убягнала от вниманието на много изследвания за живота и работата му. Авторът се опитва да хвърли светлина за тази точно част от изследването на неговата политическа идеология. 

1. История на България - Възраждане 2. Политика - България - история - спомени 
 949.72.05/.06(045)
Ключови думи: 1. Александър Стамболийски 2. политика 3. идеология 4. южнославянска федерация 
Тематични рубрики: 1. История. География. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 3727

- 188 -

Сп А 2028

Пачаманова, Ина.  Аспекти на патернализма и популизма на българския социалистически модел (държавнa грижа и закрила в нормативните актове) / Ина Пачаманова. // История, 2018, с. 31-45. 

   Статията търси отговор на въпроса дали и доколко държавна политика за "грижа" и "закрила" на семейството, жената майка, децата и младежта в периода на социализма в България е резултат (и) от характерните за българския социалистически модел патернализъм и популизъм. За целта е направен преглед на реализиращите я законови текстови и анализ на съдържанието им през призмата на комунистическата идеология (на която се основава държавната политика). 

1. Закони 2. Вътрешна политика на РБългария 3. Социалистическа демокрация. Диктатура на пролетариата. Съветска форма на социалистическата държава 
 949.72(045)
Ключови думи: 1. социалистическа България 2. закони 3. популизъм 4. социалистическа идеология 
Тематични рубрики: 1. История. География. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 3632

- 189 -

Сп А 2028

Чанкова, Анна.  Щрихи от дейността на Найден Геров в навечерието и по време на кримската воина (1853-1856) / Анна Чанкова. // История, 2018, с. 572-579. 

   В настоящата статия е направен опит да се проследят някои моменти от живота и дейността на Найден Геров в годините преди и по време на Кримската война. 

1. История на България 2. Кримска война 
 949.72(045)
Ключови думи: 1. Найден Геров 2. Кримската война 3. руска дипломация 
Тематични рубрики: 1. История. География. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 3731

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.

Компютри. Програмни продукти.

- 190 -

Сп Б 62

Dochev, Ivo et al.  A remote system implementation for object video monitoring / Ivo Dochev, Liljana Docheva, Maria Pavlova. // Електротехника и електроника Е+Е, 2018, с. 310-313. 

   В настоящата статия е разгледана възможност за получване на информация за обекти, разположени на трудно достъпни или опасни за хората части от земната повърхност. В този случай е полезно използването на роботи. В статията е разгледано проектирането и реализацията на дистанционно управлявана система за видеонаблюдение. Тя се състои от квадракоптер и система за управление. Информацията за наблюдаваните обекти може да се запише и да се предаде към отдалечена работна станция, където данните могат да се обобщят и обработят. Изложени са проблемите, които биха затруднили реализацията и експлоатацията на дистанционно управляваната система за видеонаблюдение. Обсъдени са възможностите за предаване на информацията към оператора. Тази система може да намери приложение в екологични проекти за опазване на околната среда, спортни мероприятия, енергетика др. . 

   с рез. на български

1. Устройства за наблюдение. Сигнални устройства 2. Компютърни техники с практическо приложение - предаване и преобразуване на данни и кодове 
 629.1.018(045)  + 62-529:004(045)
Ключови думи: 1. контролни системи 2. видеонаблюдение 3. разпознаване на образи 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3820

- 191 -

А 2006

Николова, Емилия и др.  Създаване на игри в часовете по информатика чрез използване на генератор на случайни числа / Емилия Николова, Даниела Тупарова. // Математика и информатика, 61, 2018, N 3, с. 232-258. 

   В статията се дават методически идеи за използване на генератора на случайни числа в обучението по програмиране. Представен е набор от задачи, свързани с изучаване на визуално програмиране на базата на езика C#, към всяка от които са изложени целите и основните етапи за решението и. 

1. Методика на обучението по информатика 
 372.800.4(045)
Ключови думи: 1. информатика 2. обучение 3. решаване на задачи 4. програмиране 5. генератор на случайни числа 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3628

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.

- 192 -

Сп А 2239

Александрова, Таня.  Twinning проект "Морални ценности и празници в предучилищно образование" / Таня Александрова. // Дом, Дете, Детска градина (Детска градина), 2018, N 6, с. 49-53. 

   Обучението в етични ценности трябва да започне в най-ранна детска възраст. На етичното възпитание на децата трябва да се обърне внимание в ежедневните дейности, свързани с играта, езика и комуникацията, изкуството, храненето и др. Моралните ценности правят детето честно, отговорно, почтително, предано, настоятелно, изразително, здраво и самоуверено . 

1. Етика - учение за морала 2. Възпитание - нравствено 
 37.034/.035(045)
Ключови думи: 1. етичност 2. морал 3. възпитание 4. детска възраст 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3814

- 193 -

Сп А 2028

Александрова-Кирова, Валентина.  Обучението по история в българските неделни училища в чужбина - проблеми и перспективи / Валентина Александрова-Кирова. // История, 2018, с. 318-322. 

   Статията поставя акцент върху проблемите и предизвикателствата при обучението по история в българските неделни училища в чужбина. 

1. История - методика на преподаването 2. Българи - в чужбина - бит и култура 
 372.8(045)
Ключови думи: 1. обучение по история 2. неделни училища 3. методи и форми на обучение 4. живот в чужбина 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3676

- 194 -

Сп А 1705

Атанасова, Анета.  Роля на психолога в приобщаващото образование / Анета Атанасова. // Педагогика, 2018, N 8, с. 1052-1066. 

   Приобщаващото образование в България си проправя път като държавна политика, подкрепена от съответните нормативни документи, вече около две десетилетия. Въпреки, че не е новост, темата продължава да е актуална, значима и дискусионна. Преходът от интеграция към приобщаване се случи в нормативната база и все още бавно се налага в съзнанието на хората и в практиките на ниво детска градина и училище. Пълноценното разбиране и реалното осъществяване на приобщаващи практики е процес, който има нуждата да бъде подкрепен от професионалната общност на психолозите. Психолозите все още неуверено пристъпват, участват и налагат своята компетентност в областта на приобщаването. Ролите на психолозите са многопосочни и сложни. Този текст концептуализира и поставя основните дейности, роли и компетентности, които трябва да притежават психолозите, ангажирани в процеса на приобщаващо образование. 

   Рез. на англ. език

1. Образование - приобщаващо 2. Психологически проблеми в процеса на обучение 
 37.06:159.9(045)
Ключови думи: 1. приобщаващо образование 2. индивидуална психология 3. индивидуални различия 4. проблемно обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3779

- 195 -

Сп А 1705

Балканска, Неда Златинова.  Функционално оценяване на потребностите и практически техники за успешното приобщаване на децата с увреден слух в общообразователната среда / Неда Златинова Балканска. // Педагогика, 1, 2018, N 8, с. 1067-1082. 

   Обект в настоящата статия са пътищата за приобщаване на децата с увреден слух в общообразователна среда. Основната теза, която се застъпва в изложението, е необходимостта от адекватна оценка на особеностите и потребностите на слухово увредените деца, приложението на диференциран подход в обучението, който да е ориентиран не само към децата с увреден слух, но и към всички деца със СОП, както и към учениците в норма. Солидни аргументи в тази посока предлага теорията за множествената интелигентност в посока регистриране на стила на учене за всяко дете и включването му в структурирани съвместни дейности, които благоприятстват и социалната интеграция. 

   Рез. на англ. език

1. Глухота - при децата 2. Образование - приобщаващо 3. Педагогика - подходи 
 376.3(045)  + 159.937(045)
Ключови думи: 1. деца с увреждания 2. слухови увреждания 3. приобщаващо образование 4. приобщаваща педагогика 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3783

- 196 -

Сп А 1705

Божилова, Ваня.  Образование и обучение на възрастни - поглед към образователните модели и практически полета от началото на ХХ век и до днес / Ваня Божилова. // Педагогика, 2018, N 3, с. 311-335. 

   Статията насочва вниманието към образованието и обучението на възрастни и техните трансформации от началото на ХХ в. и до днес. Очертани са различни предизвикателства , които не само повишават чувствителността към използването на различните възможности на заобикалящата среда за образование и обучение, но влияят и върху разбирането за "обучение на възрастни". На базата на резултати от изследвания са обобщени особености и съвременни насоки за развитие, образователни модели за обучение на възрастни и добри практики от различни страни - модел на обучение "втори шанс", модел на възстановително обучение, модел на десинхронизиране на връзката обучаващ - учащ; модел на мотивационно обучение, модел на обучение за придобиване на професионална квалификация, модел на обучение за придобиване на общо образование. 

   Рез. на англ. език

1. Андрагогика 2. Обучение 
 374.7"19/20"(045)
Ключови думи: 1. андрагогика 2. обучение на възрастни 3. образование за възрастни 4. модели за обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3684

- 197 -

Сп А 1705

Божилова, Ваня.  Компетенции на учителите да обучават възрастни учащи се / Ваня Божилова. // Педагогика, 2018, N 8, с. 1134-1150. 

   Статията е посветена на една нова и все още малко реализирала се в практиката роля на учителите като обучаващи възрастни. Нормативната регулация у нас за нейното реализиране е вече налице. Затова на аналитично ниво ще бъдат очертани ключови за учителите компетенции, необходими им за обучението на възрастни учащи се, както и конкретни препоръки за оптималната реализация на педагогическата дейност. 

   Рез. на англ. език

1. Андрагогика 2. Образование - продължаващо 
 374.7(045)  + 377.4(045)
Ключови думи: 1. андрагогика 2. обучение на възрастни 3. образование за възрастни 4. продължаващо образование 5. квалификация на учителите 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3784

- 198 -

Сп А 1705

Бонева, Ива.  Приобщаващото образование - философски, социални и образователни перспективи / Ива Бонева. // Педагогика, 2018, N 5, с. 644-656. 

   Авторът разглежда приобщаващото образование в българския контекст, като дефинира и представя един сравнително нов приобщаващ педагогически подход - приобщаващата педагогика. След това разглежда приобщаващото образование като философска, социална и образователна парадигма, които са взаимосвързани и взаимно обогатяващи се. 

   Рез. на англ. език

1. Образование - приобщаващо 2. Организация на възпитанието и обучението 
 37.091.2(045)
Ключови думи: 1. приобщаващо образование 2. включващо образование 3. интегрирано образование 4. организация на възпитанието и образованието 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3735

- 199 -

Сп Б 321

Бучков, Димитър.  Висшите училища и пазарът / Димитър Бучков. // Наука, 28, 2018, N 3, с. 71-73. 

   В статията е показан специфичния характер на връзката между университетите и пазара на труда. Изводът е, че правилата и принципите на бизнеса не могат да се прилагат директно в този случай. 

   Рез. на англ. език

1. Качество на образованието 2. Кадри - квалификация и оценяване 
 378:331.5(045)
Ключови думи: 1. висши училища 2. качество на висшето образование 3. кадрово осигуряване 4. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3627

- 200 -

Сп Б 321

Василев, Симеон.  Лъженаука, псевдонаука и качество на висшето образование (Една нова трактовка на понятието "Псевдонаука") / Симеон Василев. // Наука, 28, 2018, N 1, с. 15-19. 

   Качеството на висшето образование е основното изискване на обществото за него и е решаващ фактор за развитието и просперитета на всяка нация. Това е сложен показател, зависещ от много фактори, които са различни по природа, но много от тях са тясно свързани с учебната документация. Съществуват дисциплини, включени в учебните планове и тяхното съдържание, отразени в образователните програми. Доколкото те се основават на псевдо-научни факти и продукции, те са в състояние сериозно да влошат и съществено да намалят качеството на учебния процес и ориентацията на класовете, както и знанията и уменията на обучаващите се. Какви конкретни мерки могат да бъдат предприети, за да се ограничи въздействието на това опасно явление, как и доколко трябва да се идентифицират и оценят псевдонауките в образователния процес - всички тези въпроси са в основата на настоящата работа. 

   Рез. на англ. език

1. Псевдонаука 2. Висше образование - качество 
 001:378(045)  + 001.11(045)
Ключови думи: 1. наука и образование 2. псевдонаука 3. качество на висшето образование 4. научни познания 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3583

- 201 -

Сп А 505

Василева, Деспина.  Един възможен модел на работа с медиен текст в часовете по български език / Деспина Василева. // Български език и литература, LХ, 2018, N 6, с. 677-686. 

   Учебната програма по български език поставя акцент върху развиването у учениците на умения за възприемане на текст при четене, слушане, говорене. Целта на настоящия текст е да предложи модели за работа с медийни текстове в часовете по български език и литература, като проследи когнитивни и метакогнитивни равнища на възприемане на текста с цел развиване социалната компетентност на учениците. Предложени са модели на задачи и типове дейности за развиване на умения за възприемане на медиен текст. 

1. Български език - изучаване 2. Четене 
 372.882(045)
Ключови думи: 1. когнитивни процеси 2. медиен текст 3. четене 4. умения 5. метакогниция 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3757

- 202 -

Сп А 505

Велинова, Добрина.  Синергичен подход в личностно ориентираното обучение за развитие на траснверсални компетентности по български език и литература (V-VII клас) / Добрина Велинова. // Български език и литература, LХ, 2018, N 4, с. 462-477. 

   В статията се разглеждат същността и ролята и синергичния подход като система от методи, техники и организационни форми, чрез която се реализира личностно ориентирано обучение в прогимназиална образователна степен, както и ролята и значението на обучението по учебния предмет "Български език и литература" за развитието на трансверсални компетентности и за цялостно формиране на учениковата личност. 

1. Български език и литература 
 372.882(045)
Ключови думи: 1. обучение 2. фактори 3. корелация 4. персонален подход 5. български език 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3605

- 203 -

Сп А 184

Вълчев, Боян.  Правописът, кодификаторите, грамотността, неграмотността, училището, функционалната неграмотност / Боян Вълчев. // Език и литература, 2017, N 3-4, с. 8-22. 

   Статията разглежда различни аспекти на училищното образование и връзката му с университета и обществото в наши дни. Обръща се специално внимание на сериозните промени в сегашната културата във връзка с по-широкото използване на компютрите и интернет. 

   Рез. на англ. език

1. Правопис 2. Езикова култура 3. Училища - организация и управление 
 37.014(045)
Ключови думи: 1. правопис 2. възпитание и образование 3. дигитален свят 4. езикова култура 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3577

- 204 -

А 2006

Гачкова, Мария и др.  Learning and assessment based on gamified e-course in Moodle / Мария Гачкова, Мартин Такев, Елена Сомова. // Математика и информатика, 61, 2018, N 5, с. 444-454. 

   Статията представя игровите елементи, подходящи за реализиране на импровизиран е-курс, и тяхното представяне като компоненти в средата за е-обучение в Moodle. Показан е пример за дизайн на импровизиран е-курс в Мoodle. Статията съдържа диаграми за сравняване на оценяването на участниците в курса. Чрез проучване е събрана обратна информация за ефективността на определени аспекти от импровизирания е-курс. 

1. Методика на обучението по информатика 2. Електронно обучение 
 372.800.4(045)
Ключови думи: 1. е-курс 2. Moodle 3. електронно обучение 4. оценка на знанията 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3630

- 205 -

Сп А 1705

Гемишева, Румяна.  Празниците и развлеченията в подготвителна група с деца от ромски произход за приобщаването им към образователната среда / Румяна Гемишева. // Педагогика, 2018, N 5, с. 710-718. 

   В статията се разглеждат накратко актуалността на проблема и теоретичната му постановка. Методите и средствата, които се използват досега в практиката при работа с деца от ромски произход, не дават достатъчно добри резултати поради различни причини. Провокирани от това, учителите от детските градини обръщат внимание към допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, каквито са празниците и развлеченията, защото процесът на обучение се осъществява в условията на постоянно, активно взаимодействие между децата и учителите, които се явяват равноправни субекти в дейността. Традиционният модел на работа в детската градина би трябвало да се променя, за да бъде съобразен със съвременната концепция за предучилищно образование. 

   Рез. на англ. език

1. Деца - възпитание 2. Възпитателна работа - в детската градина 
 376.7(045)  + 373.2(045)
Ключови думи: 1. възпитание на децата 2. деца роми 3. подготвителни групи 4. детска градина 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3738

- 206 -

Сп А 1705

Георгиев, Георги Петров.  За етичните кодекси в сферата на образованието / Георги Петров Георгиев. // Педагогика, 2018, N 2, с. 278-285. 

   Педагогическата етика е може би една от най-старите професионални етики. Зародиша за развитието и откриваме още в ученията на древните философи. С формирането на специфичната професионална група от педагози в обществото се поставя началото и на определени морални изисквания към тях, които през годините се променят съгласно обществено-историческото развитие. Липсата на единен етичен кодекс на учителя довежда до омаловажаването на този подзаконов нормативен документ и приемането му като нещо незначително в регулирането на моралните взаимоотношения в училището. 

   Рез. на англ. език

1. Педагогическа етика 2. Кодекс - етичен 
 37:172(045)
Ключови думи: 1. педагогическа етика 2. професионална етика 3. етичен кодекс 4. етични проблеми 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3660

- 207 -

Сп Б 262

Георгиева, Генка и др.  Нови практики в обучителния процес / Генка Георгиева, Маргарита Гиргинова. // Професионално образование, ХХ, 2018, N 6, с. 585-587. 

   С помощта на съвременните образователни технологии, учениците запомнят по-добре, развиват практически и презентационни умения. Учениците са гражданите на утрешния ден, а той е изпълнен с технологии от всякакъв вид. За да бъдат подготвени за живота след училище, те трябва да умеят да ги използват. 

1. Методи и форми на обучение 2. Информационни и комуникационни технологии 
 37.091.3(045)
Ключови думи: 1. методи 2. обучение 3. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3777

- 208 -

Сп А 1705

Георгиева, Диана.  Зрително възприемане на устната реч и четенето - две визуални системи в комуникацията на глухи деца / Диана Георгиева. // Педагогика, 2018, N 6, с. 817-826. 

   В статията се разглежда връзката между две системи в комуникацията при глухи деца - зрително възприемане на устната реч и четене, при които декодирането на вербалния сигнал се осъществява чрез визуалния сетивен канал. С цел търсене на корелация между двата процеса бяха изследвани 40 деца с нарушен слух. Резултатите от това проучване показват, че има значителна връзка между капацитета на зрително възприемане на устната реч и четивните умения. 

   Рез. на английски език

1. Възпитание на лица с увредени сетива и нервна система. Дефектология 2. Глухота - при децата 
 376.3-053.2(045)
Ключови думи: 1. глухота при децата 2. обучение на специални групи лица 3. комуникативни нарушения 4. устна реч 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3761

- 209 -

Сп Б 539

Георгиева, Нели Сярова.  Възпитание на децата чрез изкуство в ранна детска възраст. // Здравни грижи, XV, 2018, N 2, с. 35-40. 

   Чрез обучението, игрите, развлеченията, празниците и непосредственото въздействие на околната среда да се създадат условия за естетическото формиране в детската личност от ранна детска възраст, да се развиват творческите способности у децата и да се градят умения за участие в различни видове естетическа дейност. 

   Рез. на англ. език

1. Естетическо възпитание - в детската градина - методика 
 37.036(045)
Ключови думи: 1. възпитание 2. изкуство 3. игра и учене 4. детски ясли 5. медицинска сестра 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3612

- 210 -

Сп А 505

Георгиева, Снежанка.  С езика на числата за равнището на текстова компетентност на учениците в прогимназиален етап / Снежанка Георгиева. // Български език и литература, LХ, 2018, N 5, с. 588-607. 

   Статията представя резултатите от експеримент, реализиран през три последователни години. Изследването е опит да се анализират образователните практики, насочени към развитие на текстовата компетентност на учениците от прогимназиалния етап. Ефективността на приложените и апробирани образователни практики е обобщена с езика на числата - съпоставени с числови параметри за различните проявления на текстовата компетентност на учениците, съотнесени с посочените по-горе критериални парадигми. 

1. Обучение по български език и литература 2. Български език - езикова култура 
 372.882(045)
Ключови думи: 1. български език 2. комуникативноречеви умения 3. експеримент 4. контролен тест 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3609

- 211 -

Сп А 1705

Георгиева-Лазарова, Стоянка.  Обърната класна стая (Flipped classroom) - същност, развитие и дизайн / Стоянка Георгиева-Лазарова. // Педагогика, 1, 2018, N 6, с. 859-865. 

   "Обърнато обучение" (Flipped learning) е форма на смесено обучение (Blended learning). В този модел някои уроци се предоставят на учениците извън класната стая, използвайки видео или други начини на доставка. След това в клас учебното съдържание е на разположение на учениците и те могат да го използват, като си сътрудничат със своите съученици, оценяват напредъка, а учителите ги подпомагат насочват и вдъхновяват. 

   Рез. на англ. език

1. Образователна политика 2. Методи и форми на обучение 
 37.014.5(045)
Ключови думи: 1. образователна политика 2. методи и форми на обучение 3. учебен процес 4. класна стая 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3754

- 212 -

Сп А 1705

Гюрова, Вяра и др.  Възможности на работодателите за подготовка на персонала / Вяра Гюрова, Любов Попова. // Педагогика, 2018, N 3, с. 373-383. 

   Статията разглежда възможностите на работодателите да организират обучението на своя персонал, като се използва законодателството в подкрепа на заетостта и квалификацията на персонала, външни обучаващи организации, както и вътрешнофирменото обучение. Представен е опитът на Държавно предприятие "Българо-германски" център за професионално обучение", като една от най-добрите обучаващи организации в България, с високо качество на предлаганите образователни услуги. Очертани са условията и технологията за създаване на собствен център за вътрешнофирмено обучение кат фактор за поддържане на качеството на човешките ресурси и конкурентоспособността на фирмата. 

   Рез. на английски език

1. Образование - специално 2. Персонал - обучение 
 377(045)
Ключови думи: 1. специално образование 2. обучение на персонала 3. кариерно развитие 4. обучение на кадри 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3719

- 213 -

Сп А 1705

Дончева, Юлия Георгиева.  Успешна социализация и социална интеграция за всяко дете чрез формиране на ключови социални компетентности и (меки) умения / Юлия Георгиева Дончева. // Педагогика, 2018, N 7, с. 980-992. 

   В законодателството на Европейския съюз в областта на образованието са дефинирани две основни цели на образователната политика: равен достъп до образование и качествено образование. Равният достъп до образование означава осигуряване на достъп на всички деца и ученици до съизмеримо по качество образование. По своята същност не означава еднаква грижа спрямо всички деца и ученици, а диференциране на грижата спрямо техните различни потребности. Достъпът до качествено образование, а не въобще до образование, е съществен инструмент в процеса на насърчаване на интеграцията и приобщаването както на малцинствата и маргинализираните групи, така и на групите от деца и лица с особености и нестандартно развитие в обществото ни. 

   Рез. на англ. език

1. Социална педагогика 
 37.013.42(045)
Ключови думи: 1. социализация 2. социална интеграция 3. социална педагогика 4. социално развитие 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3770

- 214 -

Сп А 1705

Енгелс-Критидис, Розалина.  Целите за стимулиране на преживяванията и личностно значимият опит в контекста на индивидуалния образователен напредък в детската градина / Розалина Енгелс-Критидис. // Педагогика, 2018, N 4, с. 476-500. 

   Статията очертава перспективността на целите за стимулиране на преживяванията и личностно значимия детски опит в контекста на индивидуалния образователен напредък, получен в резултат на ефективна индивидуализация и диференциация на педагогическото взаимодействие в детската градина. Представени са резултати от проведено изследване със 127 деца на възраст от 3 до 7 години в четири експериментални групи (I, II, III и IV четвърта възрастова група), доказващи, че индивидуалният образователен напредък е в силна корелация с благополучието на всяко дете, както и със степента на пълноценното включване на децата в педагогическото взаимодействие. 

   Рез. на английски език

1. Педагогическо взаимодействие 2. Детска и педагогическа психология 3. Предучилищно възпитание 
 373.2(045)  + 159.922.7(045)
Ключови думи: 1. педагогическо взаимодействие 2. детска и педагогическа психология 3. предучилищно възпитание 4. личностно развитие 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3724

- 215 -

Сп А 2239

Жекова, Таня.  Готовността на децата за преход от детската градина към училище / Таня Жекова. // Дом, Дете, Детска градина (Детска градина), 2018, N 4, с. 64-67. 

   Съвременното общество се развива с изключително бързи темпове. Демократизирането и хуманизирането на обществото изисква да се положат максимални усилия за даване на равен шанс на всяко дете за качествено обучение и пълноценно развитие. 

1. Детска и педагогическа психология 
 373.24(045)
Ключови думи: 1. готовност за училище (при децата) 2. преход 3. зрялост 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3576

- 216 -

Сп Б 321

Замфиров, Милен.  Индиговите деца в специалната педагогика / Милен Замфиров. // Наука, 28, 2018, N 1, с. 19-24. 

   В статията са представени опасните последствия на теорията за децата индиго върху децата с увреждания. В заключение е достигнато до извода, че децата индиго не бива да са предмет на специалната психология. 

   Рез. на англ. език

1. Специална педагогика 
 376.4(045)  + 159.922.7(045)
Ключови думи: 1. деца индиго 2. специална педагогика и психология 3. психология на детето 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3588

- 217 -

Сп А 1705

Замфиров, Милен.  Неформални методи в обучението на ученици в Република Кипър / Милен Замфиров, Йоргос Леонтиу. // Педагогика, 1, 2018, N 2, с. 268-277. 

   В статията се предлагат обобщения на базата на прилагани неформални методи на обучение в продължение на пет години сред ученици на възраст от 13 до 21 години в Република Кипър. Авторите представят основните сфери на неформално обучение, които са използвани по време на посочения период, а именно: театър, спорт, музика, изкуство, екологично образование и фотография. В настоящата статия се предлага преглед на същността на някои от често използваните неформални методи на обучение в Кипър с последващ поставен акцент и върху приложението на айпад в класната стая. 

   Рез. на англ. език

1. Обучение - методи 
 37.091.31(564.3)
Ключови думи: 1. методи за обучение 2. неформални методи на обучение 3. училищно образование 4. форми на обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3651

- 218 -

А 2006

Замфиров, Милен.  Идентифициране на надарени ученици по математика чрез феномените на Жан Пиаже / Милен Замфиров. // Математика и информатика, 61, 2018, N 6, с. 585-595. 

   Статията описва възможността на идентифициране на надарени ученици по математика, базирана на феномените на Ж. Пиаже. Показва се, че чрез провеждането на някои от феномените, особено тези, свързани с математическо познание, може да установи умствената възраст на даден ученик, оттам и да се определи какво е интелектуалното му ниво. 

1. Особени таланти. Музикални, математически таланти и др. 2. Математика 
 372.851(045)  + 159.928.238(045)
Ключови думи: 1. Жан Пиаже 2. метод на Пиаже 3. талантливи ученици 4. математика 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3756

- 219 -

Сп А 1705

Златева, Ани и др.  Ролята на заниманията по изобразително изкуство като форма на превенция на отпадането от училище / Ани Златева, Катя Тинева-Гюрковска, Петър Петров. // Педагогика, 1, 2018, N 6, с. 847-858. 

   Докладът фокусира своя научен интерес върху ролята на извънкласните занимания по изобразително изкуство за развитието на личността от ранна детска възраст, способността на децата да се приобщават по-лесно към социалната среда и да развият способности и умения, които да съдействат за тяхното емоционално и социално израстване и задържането им в училище. Резултатите показват, че при активни и системни занимания с изобразителни дейности при децата от рискови групи се забелязва траен интерес към творческите дейности и се постига бързо и много по-качествено приобщаване към училищната среда. 

   Рез. на англ. език

1. Изобразително изкуство 2. Методи и форми на обучение 
 37.091.3(045)
Ключови думи: 1. изобразително изкуство - въздействие 2. методи и форми на обучение 3. учебен процес 4. училищна психология 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3760

- 220 -

Сп А 1705

Иванова, Веселина и др.  Съвременни метаморфози на взаимоотношенията в детската група / Веселина Иванова, Виолета Кърцелянска-Станчева. // Педагогика, 2018, N 2, с. 184-193. 

   Статията представя изследване, провокирано от съвременните проблеми на социума и отражението им върху социалното поведение на личността в условията на групова дейност и върху социализацията на деца от предучилищна възраст. 

   Рез. на англ. език

1. Предучилищно възпитание 2. Социализация на личността 
 372.3.000.316(045)
Ключови думи: 1. предучилищно възпитание 2. детска възраст 3. детска градина 4. социализация 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3663

- 221 -

Сп Б 262

Иванова-Великова, Елеонора.  За приложението на мисловните карти в обучението по литература в горния курс на средното образование / Елеонора Иванова-Великова. // Професионално образование, 2018, N 3, с. 291-301. 

   Мисловните карти са интелектуални карти, те са начин на организиране на информацията. Тръгвайки от една централна идея, се извеждат разклонения към ключови думи, свързани по определен начин. Така се достига до нови идеи и се подпомага запомнянето. Подходящи са при организиране на мозъчна атака, подготовка на доклад, обобщение на изучавания материал. При изработването на мисловните карти може да се използват не само думи, но и образи, символи, които увеличават възможностите на мозъка да запаметява, създава се възможност за умствена релаксация. 

   Рез. на англ. език

1. Обучение по български език и литература 2. Методи и форми на обучение 
 37.091.3(045)
Ключови думи: 1. обучение по литература 2. мисловни карти 3. развиване на мисълта 4. методи и форми на обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3797

- 222 -

Сп А 1705

Игнатова, Диана.  Комплексна методика за идентификация на деца в предучилищна възраст с риск за специфични нарушения на четенето / Диана Игнатова. // Педагогика, 2018, N 4, с. 501-521. 

   Развитието на способностите за четене има фундаментална роля за цялостното социално и познавателно функциониране на всеки човек. Нарастващият брой деца в началното училище със специфични трудности в овладяването на четенето наложи необходимостта от разработването на система и превенция и идентификация на специфичните нарушения на четенето още в предучилищна възраст. 

   Рез. на английски език

1. Четене 2. Четене - разстройства при децата 
 372.41(045)  + 376.2/.4(045)
Ключови думи: 1. нарушения на четенето 2. специфични нарушения 3. четене 4. методика за диагностициране на проблеми 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3721

- 223 -

Сп А 1705

Илиева, Марияна и др.  Педагогическата концепция на йезуитското училище "Ел Клот" / Марияна Илиева, Елеонора Петрова. // Педагогика, 2018, N 3, с. 395-409. 

   Йезуитското училище "Ел Клот" в Барселона е част от йезуитската образователна система. През 2008 година католическите свещеници, управляващи учебното заведение се заемат да променят своя педагогически модел на обучение и възпитание като от една страна, съхранят традициите на йезуитската педагогика, а от друга внедрят иновации, отговарящи на предизвикателствата на ХХI век. Целта на настоящата научна статия е да представи иновациите в концепцията "Педагогика на освобождението" на Училището, които започват реално да се осъществяват през учебната 2014/2015 година. Иновативният педагогически модел се апробира само в V и VII клас. Фокусът на статията е именно върху промените в този начален етап. Паралелно с това се описва и съвременната визия на Училището, което предполага изграждане на цялостна представа за по отношение на образователните степени, учебните програми и методите на обучение и възпитание. 

   Рез. на англ. език

1. Училища - йезуитски 2. Педагогика - подходи 
 37.014.52(045)
Ключови думи: 1. йезуитски училища 2. форми на възпитание 3. учебна работа 4. образователни програми 5. иновации в образованието 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3711

- 224 -

Сп Б 262

Колчева, Радосвета.  Стратегии за преподаване и подкрепа на ученици със специални образователни потребности в контекста на включващото образование / Радосвета Колчева. // Професионално образование, 2018, N 3, с. 336-340. 

   Авторът посочва в настоящата статия, че в дадена страна трябва да съжителстват няколко модела за интегрирано обучение. Те трябва да са подчинени на цялостната образователна политика и да отговарят на конкретните условия. 

   Рез. на англ. език

1. Образование - включващо 2. Методи и форми на обучение 
 376(045)
Ключови думи: 1. включващо образование 2. деца със специални образователни потребности 3. методи и форми на обучение 4. работа с деца 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3802

- 225 -

Сп А 1705

Кръстев, Александър.  Несъзнателното учене като път за изучаването на учебна мотивация / Александър Кръстев. // Педагогика, 2018, N 5, с. 640-643. 

   Прегледът на идеята за несъзнателното учене има за цел да даде поглед върху процесите на обучение чрез изследване на ролята на емоционалната несъзнателна обработка на учебни материали. Психологическата литература показва, че съзнателната интелектуална интеграция не се случва непрекъснато, нито непременно води до оптимално учене. Учениците от всички възрасти и нива на опит невинаги могат да имат осъзнато желание, контрол и намерение да учат или бързо и непрекъснато да организират процесите на вътрешна мотивация. Тази тема предлага да се разгледа ролята на несъзнателното обучение, за да се подобри разбирането за това как учениците формират своите нагласи и мотивация за учене. Разбирането би подпомогнало включването на несъзнателни послания и подходи като средство за улесняване на преподаването и ученето. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Педагогическа психология 2. Учене - мотивация 
 37.015.3(045)
Ключови думи: 1. несъзнателно учене 2. мотивация за учене 3. учене 4. обучение на деца 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3730

- 226 -

Сп А 2028

Кръстев, Красимир.  Словесно-логическите игри в обучението по история / Красимир Кръстев. // История, 2018, с. 195-210. 

   Изследването е посветено на игровите технологии в обучението по история. В него подробно са разгледани седем методически прийома. Предложени са препоръки за тяхната подготовка и провеждане. Използваните примери са съобразени с новите учебни програми и учебници по учебния предмет "История и цивилизации". 

1. История - методика на преподаването 
 372.8(045)
Ключови думи: 1. дидактични игри 2. примери 3. преподаване 4. методи и форми на обучение 5. история 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3634

- 227 -

Сп А 1705

Кузманова-Карталова, Розалия и др.  Менторството като подход за неформална социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск / Розалия Кузманова-Карталова, Катерина Златкова-Дончева. // Педагогика, 90, 2018, N 7, с. 887-898. 

   Настоящата разработка обосновава менторството и неформалната социалнопедагогическа подкрепа като понятие и възможност за практическо приложение при подкрепата на деца в риск. Понятието се разглежда в методически аспект, базирано на основните теоретични постановки, определящи практическите приоритети за неформалното образование, които намират актуално приложение в социалнопедагогическата работа. Изследването предявява конкретна иновативна практика на индивидуална неформална социалнопедагогическа подкрепа, реализирана с деца, лишени от родителски грижи, и анализира развитието на социалните им умения, които търпят значими промени в контекста на приложения подход. 

   Рез. на англ. език

1. Образование и статут на учителите и преподавателите. Педагогическа етика 2. Детска и педагогическа психология 
 371.13/.16(045)  + 364.4(045)
Ключови думи: 1. менторство 2. социалнопедагогическа подкрепа 3. деца в риск 4. детска и педагогическа психология 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3768

- 228 -

Сп А 2001

Кюркчиева, Жана.  В търсене на талантливи и надарени ученици / Жана Кюркчиева. // Химия, 27, 2018, N 6, с. 811-815. 

   В статията авторът споделя опит по търсене, откриване и работа с талантливи и надарени ученици. Описаните са приложени в Националната природо-математическа гимназия "Академик Любомир Чакалов" в София. 

1. Ученици - психология 2. Педагогическа социология 
 37.015.3(045)  + 37.015.4(045)
Ключови думи: 1. надарени ученици 2. талантливи ученици 3. гимназия 4. наука 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3778

- 229 -

А 1705

Лавренцова, Елена.  Неравенство в системата на училищното образование / Елена Лавренцова. // Педагогика, 2018, N 2, с. 159-173. 

   В статията се разглежда проблемът за неравенството в достъпа и качеството на образованието, който по право се счита за един от най-значимите и актуални в съвременните социално-политически и педагогически изследвания. Разкрива се дълбоката връзка между онтологично укорененото в основите на обществото неравенство и институционалната природа на образованието. Очертават се различните ограничения и бариери по пътя за получаването на качествено училищно образование. Характеризира се ситуацията в България, където образователното неравенство се превърна в един от устойчивите институти през посткомунистическия период в развитието на страната. 

   Рез. на англ. език

1. Образователна политика 
 37.014(045)
Ключови думи: 1. училищно образование 2. образователни неравенства 3. образователна политика 4. качество на образованието 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3658

- 230 -

Сп Б 321

Лазаров, Лазарин.  Проблемите на висшето образование / Лазарин Лазаров. // Наука, 28, N 2, с. 71-76. 

   Основният проблем на българското висше образование се корени в неговия модел на управление. Затвореното самоуправление не е част от академичната автономия. Повишаването на качеството на обучението и връзката с обществените нужди изискват промяна в модела на управление. 

   Рез. на англ. език

1. Висше образование - проблеми 
 378(045)
Ключови думи: 1. проблеми в образованието 2. качество на висшето образование 3. академична автономия 4. управление на образованието 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3618

- 231 -

Сп А 1705

Лисичкова, Емилия.  Капацитет на читалището за неформално образование : Реален и потенциален ресурс / Емилия Лисичкова. // Педагогика, 2018, N 7, с. 953-961. 

   Целта на статията е да представи резултати от изследване на ресурсите, капацитета и потенциала на читалището за допълнително образование за деца и възрастни, както и за занимания за свободното време и занимания. Анализира се въпросът за утвърждаване на читалището като посредник за развитие на нови форми на обучение, както и капацитетът му: да идентифицира потребности от обучение; да мотивира за неформално учене и образование; да предлага иновативни обучителни форми за деца и възрастни; да осигурява материална база и условия за обучения; да изгражда партньорски мрежи в отговор на местни обучителни потребности; да трансформира социалните и образователни потребности. 

   Рез. на англ. език

1. Читалища 2. Културни институции 
 374.28.000.37(045)
Ключови думи: 1. читалища 2. читалищно образование 3. образователно дело 4. културни институции 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3772

- 232 -

Сп А 1705

Маринова, Анет.  Относно въпроса с проблемите в поведението на учениците / Анет Маринова. // Педагогика, 1, 2018, N 8, с. 1110-1121. 

   Училищата се опитват да се справят с проблемите в поведението на учениците чрез подобряване на дисциплината в клас. В направения анализ се обръща внимание на подходи в практиката у нас, които са реактивни и чийто наказателен характер не спира проявите, дори ги подхранва. Образователната реформа отваря място за подкрепата в училище и за проактивни начини за справяне с проблемното поведение и по-адекватни действия от страна на училището. Подкрепата на емоционалното благополучие на учениците, изграждането на позитивен психологически климат, взаимоотношенията на загриженост и сътрудничество ще допринесат за холистично ориентиране на училището с включването на повече и различни отговорни участници. На този фон се разпознава ролята на психолозите в образованието за намиране на по-ефективни отговори от страна на училището. 

   Рез. на англ. език

1. Ученици - психология 2. Поведение - психологични проблеми 
 37.091.5:37.015.3(045)  + 37.015.4(045)
Ключови думи: 1. ученическо поведение 2. ученици - психология 3. училищна психология 4. проблемни отношения 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3781

- 233 -

Сп А 1646

Матева, Галя.  Чуждоезиковата сугестопедия за възрастни: учебни материали и учебен процес / Галя Матева. // Чуждоезиково обучение, XLV, 2018, N 6, с. 600-611. 

   Настоящата статия продължава аналитичния обзор върху сугестопедията, като поставя фокуса върху практическото и приложение при обучението по чужд език на възрастни. Подробно се разглежда начинът на структуриране на учебните материали, определят се същността и ролята на глобалния урок в рамките на учебника-пиеса. Специално внимание се отделя на специфичните етапи и техники на учебния процес от класическия период на сугестопедията, като се добавят и нови развития от съвременната практика. Прави се опит да се откроят практическата насоченост и богатия потенциал на сугестопедичното обучение в рамките на комуникативния метод в съвременното чуждоезиково обучение. 

1. Методика на преподаването на чужди езици 
 378.880(045)
Ключови думи: 1. чужди езици 2. сугестопедия 3. възрастни хора 4. етапи 5. методика на обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3775

- 234 -

Сп Б 321

Наука и лъженаука за сигурността - мяра според мяра  / Стойко Стойков и др.. // Наука, 28, 2018, N 3, с. 26-35. 

   Целта на статията е да бъдат представени валидни заключения за взаимовръзката между динамиката в рейтинга на университетите в сферата на образованието и науката за сигурност и публикационната активност (псевдоактивност) на академичния им състав в контекста на лъженауката. 

   Рез. на англ. език

1. Висше образование* 2. Псевдонаука 3. Етика в науката 
 378:001(045)  + 001.89(045)
Ключови думи: 1. наука и образование 2. псевдонаука 3. етика в науката 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 3624

- 235 -

Сп А 1705

Неминска, Румяна и др.  Съвременни аспекти на гражданското образование в българското училище / Румяна Неминска, Илона Суличка. // Педагогика, 2018, N 9, с. 1296-1311. 

   В настоящата студия се разглеждат съвременни проблеми, към които може да се подходи с инструментите на гражданското образование. Такива проблеми, свързани с превенция на учениковата личност относно заплахи като тероризъм, престъпност, агресия, наркотици и други. Целта на изложението е да се разшири образователният фундамент на педагогическите специалисти, така че педагогическите екипи да организират подобно обучение. Да се очертаят педагогическите проекции на едно бъдещо превантивно обучение в българското училище. 

   Рез. на англ. език

1. Гражданско образование 
 37.035(045)
Ключови думи: 1. гражданско образование 2. социални норми 3. социални ценности 4. образователна политика 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3790

- 236 -

Сп А 1705

Никова, Донка.  Тормозът между учениците : Емпирично изследване / Донка Никова. // Педагогика, 2018, N 5, с. 620-639. 

   Статията представя резултати от проведено емпирично изследване на явлението "тормоз" между учениците. Представените резултати описват изследваната група във връзка с начините за упражняване на тормоз между учениците, местата на които това се случва, както и разпространението на това явление сред учениците от конкретно СУ. Резултатите и анализът на резултатите от емпиричното изследване са представени като общи резултати по признак "пол". В емпиричното изследване са използвани методът анкета и статистически методи. Резултатите от емпиричното изследване са представителни за изследваното училище и с ориентировъчен характер за училищата в България. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Ученици - психология 2. Насилие - социологични проблеми 
 37.015.3(045)  + 316.647.3-053.5(045)
Ключови думи: 1. насилие в училище 2. тормоз 3. ученици - психология 4. детска и педагогическа психология 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3728

- 237 -

А 2006

Николова, Емилия и др.  Създаване на игри в часовете по информатика чрез използване на генератор на случайни числа / Емилия Николова, Даниела Тупарова. // Математика и информатика, 61, 2018, N 3, с. 232-258. 

   В статията се дават методически идеи за използване на генератора на случайни числа в обучението по програмиране. Представен е набор от задачи, свързани с изучаване на визуално програмиране на базата на езика C#, към всяка от които са изложени целите и основните етапи за решението и. 

1. Методика на обучението по информатика 
 372.800.4(045)
Ключови думи: 1. информатика 2. обучение 3. решаване на задачи 4. програмиране 5. генератор на случайни числа 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3628

- 238 -

Сп А 1705

Петров, Петър Динев и др.  Относно усета за броене / Петър Динев Петров, Мима Трифонова. // Педагогика, 2018, N 2, с. 236-249. 

   Целта на настоящата разработка е, стъпвайки върху възгледите на авторите за познавателната активност, предусещането, отношението логика - интуиция, нагледност, системен подход и антиципация, да се направи анализ на усета за броене, неговата проява и развитие. Използваните методи в разработката са свързани с подходящ подбор на задачи, в които учебната информация е синтезирана върху основни понятия, притежаващи регулиращи функции спрямо останалите. В заключение са направени обобщения относно предпоставките за възникване на предусещането и случаите, при които усетът за броене може да се прояви и да се развива. 

   Рез. на англ. език

1. Логика - математична 
 372.851(045)  + 159.922.7(045)
Ключови думи: 1. антиципация 2. математически способности 3. логическо познание 4. математическа логика 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3667

- 239 -

Сп А 1705

Петрова, Лилия.  Практически модели за родителска взаимопомощ / Лилия Петрова. // Педагогика, 2018, N 7, с. 917-920. 

   В настоящата статия се разглеждат практическите модели за родителска взаимопомощ, които през последните години набират все по-голяма популярност в България. интересът към тази тематика е провокиран от алтернативните възможности, които тези модели представляват спрямо формалните образователни институции. Моделите за родителска взаимопомощ разкриват един нов тип мислене, отношение и поведение към проблемите на възпитанието и образованието на децата, които се основават на ценности и личностна отговорност. 

   Рез. на англ. език

1. Педагогика - семейна 2. Педагогика - социологични проблеми 
 37.018.1(045)
Ключови думи: 1. дете - семейство 2. родителство 3. родителски грижи 4. семейно възпитание 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3766

- 240 -

Сп Б 262

Прокопов, Ивайло и др.  Продължаващо обучение - същност, форми и предпоставки за развитие / Ивайло Прокопов, Анжелина Янева. // Професионално образование, 2018, N 2, с. 155-162. 

   Ученето през целия живот обхваща формалното, неформалното и информалното учене, било то с цел човек да подобри някои свои основни умения или да придобие нови, да придобие нови квалификации или да повиши квалификацията си, за да си намери работа, за да израсне в личностен план, или да постигне други цели. Това е причина да се създадат системи за учене за възрастни, отличаващи се с гъвкавост, високо качество, преподаване на високо равнище и пълна ангажираност на всички ресорни институции. 

   Рез. на англ. език

1. Андрагогика 2. Образование - продължаващо 
 374.7(045)
Ключови думи: 1. андрагогика 2. формално образование 3. неформално образование 4. продължаващо образование 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3794

- 241 -

Сп А 2239

Симеонова, Виктория.  Развитие на осемте ключови компетентности за учене през целия живот чрез иновативни информационно-комуникационни технологии / Виктория Симеонова. // Дом, Дете, Детска градина (Детска градина), 2018, N 5, с. 31-36. 

   Допълнителните дейности като клубове и ателиета по интереси се срещат във всички нива на образователната система. Самото естество на тези клубове и ателиета - доброволно участие по желание на децата, е доказателство за мотивацията и развитието на участниците. Положителното влияние на този тип допълнителни дейности се наблюдава в поведението на децата, техните когнитивни способности и социални умения. 

1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - методика 
 373.24(045)
Ключови думи: 1. учене 2. умения 3. детска градина 4. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3610

- 242 -

Сп А 1705

Солак, Адам.  Правата на детето в делото на Ирена Сендлерова / Адам Солак. // Педагогика, 2018, N 9, с. 1224-1231. 

   Статията засяга отделни права на детето в делото на Ирена Сендлерова. Авторът се спира особено на правото на детето на живот, правото на свобода и любов. Статията съдържа елементи от личното послание на Педагога на Добротата - Ирена Сендлерова. 

   Рез. на англ. език

1. Възпитание - нравствено 2. Социално възпитание 3. Деца - права 
 37.034/.035(045)  + 342.7-053.2(045)
Ключови думи: 1. нравствено възпитание 2. социално възпитание 3. възпитание на детето 4. права на детето 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3791

- 243 -

Сп А 1705

Софрониева, Екатерина.  Кажи и покажи : За ролята на жестовете в езиковото обучение / Екатерина Софрониева. // Педагогика, 2018, N 4, с. 522-534. 

   Статията представя три взаимосвързани изследвания върху употребата на жестове от деца , студенти и учители, които използват модела на Наративния формат за изучаване на съвременни езици, създаден от Taeschner (2005). Резултатите от първия представен проект, осъществен в България и чужбина, потвърждават, че използването на жестове улеснява и подпомага езикоусвояването при децата. Жестовете се разглеждат и като част от поведенческите профили на учителите. Колкото по-емпатичен е съответният преподавател, толкова повече жестове използва той/тя в работата си с децата. Деца, обучавани от учители с по-високи нива на емпатия, показват значимо по-високи резултати. 

   Рез. на английски език

1. Обучение - езиково 2. Жестове 3. Комуникация - невербална 
 372.8(045)  + 159.925(045)
Ключови думи: 1. езиково обучение 2. жестове 3. емпатия 4. невербална комуникация 5. език на жестовете 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3720

- 244 -

Сп А 1705

Спиридонова, Лора.  Интеркултурната чувствителност на учителя като предпоставка за мирно и достойно бъдеще на децата / Лора Спиридонова. // Педагогика, 1, 2018, N 7

   Интеркултурната чувствителност на учителя, като афективен компонент на неговата интеркултурна компетентност, играе важна роля в съвременната междукултурна детска градина. Чрез разбиране и приемане на различията между културите учителят е в състояние да подкрепя изграждането на две концепции при определяне на понятието "интеркултурна чувствителност", като е представена скала за нейното измерване. 

   Рез. на англ. език

1. Междукултурно общуване 2. Социология - общуване 
 37.04(045)  + 316.77(045)
Ключови думи: 1. интеркултурно образование 2. интеркултурна комуникация 3. интеркултурна компетентност 4. междукултурно общуване 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3776

- 245 -

Сп Б 262

Станева, Даниела.  Класната стая като място за четене / Даниела Станева. // Професионално образование, 2018, N 2, с. 183-186. 

   Представена е работа по междуучилищен проект "Прочети ме!", реализиран през учебната 2016/2017 г. Представени са нетрадиционни подходи и техники за насърчаване на четенето сред учениците от начален етап в над 100 училища от различни населени места в страната. Включен са дейности, реализирани с учениците от III Д клас на СУПНЕ, свързани с развиване на умения за творческо писане, като неразделна част от. 

   Рез. на англ. език

1. Четене 2. Методи и форми на обучение 3. Образователна политика 
 372.41(045)  + 37.014.5(045)
Ключови думи: 1. четене (като културен процес) 2. образование и култура 3. грамотност 4. нетрадиционни методи 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3795

- 246 -

Сп А 2239

Стоянова, Стоянка.  Как да възпитаваме у децата любов към книгите и как да развием тяхната любознателност / Стоянка Стоянова. // Дом, Дете, Детска градина (Детска градина), 2018, N 6, с. 5-9. 

   Четящият човек е мислещ човек, а на всяко общество, за да просперира, са му нужни умни и мислещи хора. Ние като учители сме дълбоко убедени в това. За да израсне детето като обичаща книгите личност, влиянието и примерът, който получава от родителите е много важен. Ако ние възрастните четем и то ще поиска да чете. 

1. Възпитание 2. Четене 3. Деца - възпитание 
 37.018.1/.2(045)
Ключови думи: 1. четене 2. възпитание в семейството 3. възпитание в училище 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3813

- 247 -

Сп А 2239

Сълин, Христина.  Проектно - базираното обучение на деца в предучилищна възраст в процеса на формиране на национална идентичност / Христина Сълин. // Дом, Дете, Детска градина (Детска градина), 2019, N 1, с. 3-24. 

   Сензитивността в предучилщна възраст е залог за възникването на ярки представи и възприятия съобразно динамиката на обществените процеси. Повлияванието им по посока изграждане на собствена картина за света би подпомогнало натрупване на личен опит и установяването на причинно - следствени връзки между обекти и явления от околната среда, в качеството и на първоизточник за емпирични знания. 

1. Предучилищно възпитание 2. Занимания за развитие на интелекта 
 372.3.03(045)  + 37.091.2(045)
Ключови думи: 1. проектно-базирано обучение 2. предучилищна възраст 3. национална идентичност 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3816

- 248 -

Сп А 2036

Терзийска, Пелагия.  Оптимизиране на образователния процес в контекста на приобщаващото образование / Пелагия Терзийска. // Стратегии на образователната и научната политика, 26, 2018, N 6, с. 567-578. 

   Приобщаващото образование е възможно, ако всички деца получат качествено образование в общата образователна среда. Изграждането на приобщаваща училищна среда, на сътрудничество в класната стая между специалисти и общообразователни учители, на ефективна организация на приобщаващия клас. В търсене на въпроса как да се постигне това, в статията се конкретизират адекватни начини за организиране на образователното пространство. 

1. Образование - приобщаващо 
 37.014(045)
Ключови думи: 1. приобщаващо образование 2. деца 3. специални образователни потребности 4. групова учебна работа 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3780

- 249 -

Сп Б 262

Тошева, Емилия.  Облачните решения за създаване на мисловни карти в технологичното обучение / Емилия Тошева. // Професионално образование, 2018, N 3, 243-248. 

   В статията се разглеждат дидактични и технологични аспекти на облачни решения за създаване на мисловни карти. Облачните технологии се явяват ресурс за разширяване на иновационната култура на учителите, от една страна, и придават по-голяма ефективност на интерактивното взаимодействие между учителя и учениците и другите участници в образователния процес, от друга страна. Мисловните карти се разглеждат като адаптивен инструмент за планиране, организиране, създаване, представяне, решаване на проблеми, като комуникация и метод за запомняне на информация, което ги прави мощен инструмент за визуализиране на процеси и явления, изучавани в технологичното обучение. 

   Рез. на англ. език

1. Методи и форми на обучение 2. Учебен процес 
 37.091.3(045)
Ключови думи: 1. мисловни карти 2. облачни технологии 3. технологично обучение 4. методи и форми на обучение 5. учебен процес 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3805

- 250 -

Сп Б 262

Трайкова, Силвия и др.  Формиране на умения на заетост/генерични умения в инженерно технологичното обучение / Силвия Трайкова, Лилия Николова. // Професионално образование, 2018, N 2, с. 127-131. 

   Дизайнът на модел за обучение по фундаментална инженерно-технологичното образование дисциплина интегрира дейности за развитие на предметни знания и прилагането им в професионално ориентирани дейности. Това подпомага формирането и усъвършенстването на личностни и професионални умения. Прилагането на такъв дизайн ще осигури резултати от ученето, измерими като технически/химически, личностни компетентности, и преживян опит, обединени в понятието "умения за заетост". 

   Рез. на англ. език

1. Методи и форми на обучение 2. Образование - професионално 
 37.091.3(045)
Ключови думи: 1. методи и форми на обучение 2. професионално образование 3. инженерно образование 4. професионални умения 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3792

- 251 -

Сп А 1705

Цветанска, Силвия Илиева.  Европейската кредитна система в професионалното образование и обучение като инструмент за насърчаване на ученето през целия живот / Силвия Илиева Цветанска. // Педагогика, 2018, N 6, с. 765-774. 

   Текстът представя възможности за приложение на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) в контекста на ученето през целия живот. Изясняват се същността, възникването и развитието на ECVET като инициатива в рамките на Европейския съюз, която повлиява съвременните измерения на професионалното образование както на ученици, така и на възрастни обучаеми. Специално внимание е отделено на проблема за продължаващото професионално обучение, като проява на неформално учене, насочено към усъвършенстване на професионалната компетентност на работещите и осигуряване на успешна реализация на пазара на труда. Коментира се опитът на България от приложението на ECVET и възможностите за разширяване на взаимодействието между средното и висшето образование при професионалната на специалистите. 

   Рез. на англ. език

1. Образование - професионално 2. Европейски съюз - образование 
 373.6(045)  + 377:061.1ЕС(045)
Ключови думи: 1. професионално образование 2. образователни системи 3. неформално образование 4. професионална компетентност 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3739

- 252 -

Сп А 2028

Цонева, Пенка.  Читалищното образование в България през периода 1918-1944 г. / Пенка Цонева. // История, 2018, с. 425-439. 

   Изследването е историко-педагогическо и има за цел да изведе основните тенденции в развитието на читалищното образование в България през периода 1918-1944 година, вписващи се устойчиво в българската образователна традиция. То е първи опит за многопластово изследване на читалищно образование, в частност на неформалното образование в България. 

1. Организация на културно-просветната работа, читалища 2. Образование - България 3. Образование - България - история 
 374.28(045)  + 37.014(497.2)(045)
Ключови думи: 1. читалищно образование 2. България (1918-1944 г.) 3. културна педагогика 4. културно-просветни дружества 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3636

- 253 -

Сп А 1705

Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева.  Правата на децата в глобализираното ни съвремие - между индивидуалността/уникалността и равенството / Сийка Георгиева Чавдарова-Костова. // Педагогика, 2018, N 9, с. 1217-1223. 

   В статията се разглежда проблемът за правата на децата в контекста както на индивидуалността и уникалността на всяко човешко същество, така и на равенство между хората (като парадокс между единственото и множественото число на думите дете и деца). Коментира се темата за уникалността на детето, но като различие, детерминирано, социокултурно, обезпечено като право през призмата на равенството, което би трябвало да бъде осигурено чрез образователната система с насоченост към индивидуалната ефективност на ученето. 

   Рез. на англ. език

1. Право на образование 2. Педагогическа социология 3. Деца - права 
 37.014.1:316(045)  + 342.7-053.2(045)
Ключови думи: 1. право на образование 2. педагогическа социология 3. обучение на деца 4. права на детето 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3787

- 254 -

Сп А 1705

Шарланова, Валентина.  Кариерно развитие и неформално образование / Валентина Шарланова. // Педагогика, 2018, N 3, 362-372. 

   В статията се обосновава необходимостта от програми за кариерно развитие, които да се реализират в рамките на неформалното образование. На базата на проучване на теоретични разработки на автори от Америка, Европа и Австралия и на национални рамкови документи са представени съвременни схващания за "кариерата" и "кариерното развитие". Очертани са тенденции в света на труда. Изяснени са промените в живота, ученето и работата, които обуславят потребност от управление на личната кариера и развитието на компетенции за управление на личната кариера. Тези компетенции са представени като основа за разработването на програми за кариерно развитие в неформалното образование. 

   Рез. на англ. език

1. Образование - неформално 2. Кариера - правила - управление 
 374.7:377.4(045)  + 331.54(045)
Ключови думи: 1. неформално образование 2. кариерно развитие 3. учене 4. кариерно ориентиране 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3709

- 255 -

Сп А 1705

Шарланова, Валентина.  Позитивна учебна среда / Валентина Шарланова. // Педагогика, 2018, N 6, с. 775-784. 

   Актуалните проблеми в образованието, като агресията в училище, отпадането от училище, ниската мотивация и ниските учебни постижения, развитието на ключови компетенции, се свързват с особеностите на учебната среда. една от възможностите за справяне с тях е изграждането на позитивна образователна среда. В статията се обсъждат съвременни схващания за учебната среда, ефективната учебна среда. Очертани са някои възможности за изграждане на позитивна учебна среда чрез окуражаване в условията на личностно ориентиран образователен процес. 

   Рез. на англ. език

1. Учебен процес 2. Възпитание - форми и средства 
 37.02(045)
Ключови думи: 1. учебна среда 2. позитивно възпитание 3. учебен процес 4. учебна дейност 5. възпитание и образование 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3752

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.

Техника на безопасността.

- 256 -

Сп Б 393

Gasiorowski-Denis, Elizabeth.  Our world with ISO 45001 / Elizabeth Gasiorowski-Denis. // ISO Focus +, 2018, N 127, с. 6-15. 

   Дали е възможно да защитим работниците от токсичните химикали или от фатално заспиване на волана, което води до катастрофа? Милиони хора се нараняват или загиват при злополука на работното място. И сега с нашия нов международен стандарт за опазване на здравето и сигурността, много от тези инциденти могат да бъдат избегнати. В статията разкриваме защо ISO 45001 има потенциала да бъде незаменим помощник за милиони работници (на опасни работни места) по цял свят. 

1. Стандарти за работните процеси 2. Безопасност на труда 
 658.382:331.45(045)  + 006.85(045)
Ключови думи: 1. ISO 45001 2. стандарти 3. опазване на човешкото здраве 4. работно място 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  2. Техника на безопасността.  
  

Сист. No: 3696

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 257 -

Сп Б 262

Стойков, Тервел.  Роля на граничнополицейските кораби за осигуряване на надежден контрол и охрана на морската граница на България / Тервел Стойков. // Професионално образование, 2018, N 2, с. 175-180. 

   България, като външна граница на ЕС, заедно с останалите черноморски страни има отговорности по контрола и охраната на морската ни граница. За осъществяването им е изградена Интегрирана система за наблюдение и защита на черноморската граница на Република България. Важен елемент на тази система е базата граничнополицейски кораби - Созопол. Обект на анализ в научния доклад са нейните функции и задачи в зоните на отговорност. 

   Рез. на англ. език

1. Граничен контрол 2. Кораби 
 351.79:356.1(045)  + 629.12(045)
Ключови думи: 1. граничнополицейски кораби 2. граничен контрол 3. охрана и сигурност 4. кораби 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3793

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми.

Хранително-вкусова промишленост.

- 258 -

Сп A 2041

Mueller, Jonas.  Transient boundary condition approach for simulation machenical mixing in large wine tanks / Jonas Mueller, Dominik Schmidt, Kai Velten. // Computers and electronics in agriculture, 2018, N 150, с. 143-151. 

   Тъй като виното не се разбърква постоянно по време или след ферментацията, е необходимо да се използват миксери при различни размери съдове или да се инсталира малък, бързооборотен в големи съдове. Много практически значими проблеми възникват в момента, в който се включи перката, което изисква 3D инсталационни модели, ако се използват CFD симулации. Традиционните симулации отнемат много време, дори и ако се правят на бърз компютър . 

1. Вина - технология 
 663.2(045)
Ключови думи: 1. вино 2. обработка 3. разбъркване 4. компютърни симулации 5. миксери 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3773

- 259 -

Сп Б 382

Бакалов, Николай.  Видове ракии, произвеждани в България / Николай Бакалов. // Лозарство и винарство, 2018, с. 23-25. 

   Ракиите се делят на две основни групи: гроздови и плодови. В статията се разглеждат видовете ракии от двата основни типа, както и техните характеристики. 

1. Алкохол. Спиртни напитки 
 663.5(045)
Ключови думи: 1. ракия 2. видове 3. характеристики 4. алкохол 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3646

- 260 -

Сп Б 394

Безглутеново хранене: факт или чудо за три дни? . // Хранително-вкусова промишленост, 2018, N 2, с. 19-21. 

   Безглутеновата храна се явява един от най-бързо развиващите се сектори в хранителната индустрия и на този етап не дава признаци, че ще спре. Д-р Шона Якобсберг, специалист по ендокринология и обща вътрешна медицина, поставя въпроса, дали не става дума просто за една краткотрайна мода?. 

1. Хляб и хлебни изделия 2. Хигиена на храненето. Режим на хранене 
 664.66:613.2(045)
Ключови думи: 1. глутен 2. безглутенови хлебни изделия 3. режим на хранене 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3714

- 261 -

Сп Б 394

Богоева, Аделина.  Физикохимични показатели и гранулометричен състав на брашна от гроздови семки - източници на биологично активни компоненти / Аделина Богоева. // Хранително-вкусова промишленост, 2018, N 2, с. 27-30. 

   Целта на настоящото изследване е определяне на физико-химични показатели, и гранулометрични характеристики на пълномаслено брашно от гроздови семки след алкохолна ферментация, обезмаслено брашно от гроздови семки след алкохолна ферментация и флейки от гроздови семки. 

   Рез. на англ. език

1. Суровини в хлебарството 2. Гроздови семки 
 664.64:634.84(045)
Ключови думи: 1. брашно 2. грозде 3. гроздови семки 4. ферментация 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3713

- 262 -

Сп Б 394

Български учени повишават антиоксидантите в бирата . // Хранително-вкусова промишленост, 2018, N 7, с. 18-20. 

   Екип учени от Института по криобиология и хранителни технологии представиха експериментална разработка на нови бири с влагане на боровинки и арония, които могат да направят пивото по-полезно. 

1. Пиво (бира). Пивоварство. Малц и малцови екстрати 
 663.4(045)
Ключови думи: 1. пивоварство 2. бира 3. антиоксиданти 4. пивни дрожди 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3745

- 263 -

Сп Б 383

Влахова-Вангелова, Десислава и др.  Мариноването, технологичен метод за обработка на месо / Десислава Влахова-Вангелова, Тодорка Бакаливанова. // Птицевъдство, 10, 2018, N 4, с. 12-15. 

   Мариноването е често използван метод, при който чрез накисване, инжектиране или тумблиране в мускулната тъкан се вкарва вода, сол, и други съставки, имащи най-общо казано отношение към качеството на месото. Мариноващите разтвори могат да бъдат алкални, съдържащи най-често фосфати или киселинни, съдържащи органични киселини или техни соли, или водно-маслени емулсии. Всички те оказват влияние върху структурата, водозадържащата способност, подобряват цвета и нежността, влияят върху развитието на микрофлората и разбира се върху рандемана. 

1. Хранително-вкусова промишленост 2. Месо - обработка 
 664.012(045)  + 637.5.03(045)
Ключови думи: 1. месо 2. месо от птици 3. обработка на месо 4. мариноване 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3755

- 264 -

Сп Б 394

Врабчева, Тери.  Микотоксини в мляко и млечни продукти / Тери Врабчева. // Хранително-вкусова промишленост, 2018, N 3, с. 27-31. 

   Консумацията на мляко е висока, тъй като то е много важна част в диетата на всички възрастови групи. Млякото осигурява редица важни нутриенти, необходими на хората. Децата са най-големите консуматори на мляко, тъй като то е една от основните храни през първите години от живота им. Следователно е много важно млякото да е свободно от токсични вещества, които могат да бъдат вредни за хората и особено за децата, които са по-чувствителни към действието на токсините. 

   Рез. на англ. език

1. Хранителна и консервна промишленост 2. Млечна промишленост 
 664:637.1(045)
Ключови думи: 1. мляко 2. млечни продукти 3. плесенни гъби 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3729

- 265 -

Сп Б 394

Гогов, Йордан.  За производството и употребата на механично отделено месо в месната индустрия / Йордан Гогов. // Хранително-вкусова промишленост, 2018, N 6, с. 12-16. 

   След известно затишие дискусията относно производството и употребата на механично отделено месо (МОМ) в месната индустрия придобива нова актуалност. В общи линии негативната нагласа към МОМ доминира сред потребителите и медийната среда в някои държави членки на ЕС. У нас напоследък все по-често се появяват впечатлителни обозначения върху етикетите на различни асортименти месни продукти, че същите не съдържат МОМ. 

1. Месопроизводство 
 637.5(045)
Ключови думи: 1. месопроизводство 2. месо 3. месни продукти 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3744

- 266 -

Сп Б 394

Господинов, Делян.  Съвременни и иновативни методи за замразяване на хранителни продукти / Делян Господинов. // Хранително-вкусова промишленост, 2018, N 3, с. 31 - 36. 

   Статията представя съвременни и иновативни методи за замразяване на хранителни продукти, чието приложение спомага за намаляване или пълно отстраняване на негативните ефекти свързани с конвенционалните методи за замразяване. 

   Рез. на англ. език

1. Хранително-вкусова промишленост 
 664(045)
Ключови думи: 1. хранителни продукти 2. замразяване на храни 3. замразени храни 4. съхраняване на храни 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3726

- 267 -

Сп Б 394

Добрева, Правда.  Опаковката - начин на употреба / Правда Добрева. // Хранително-вкусова промишленост, 2018, с. 12. 

   В зависимост от това какво иска да пакетира, производителят на храни трябва да избере съответната опаковка и за нея да има декларация за съответствие, издадена от производителя и. Много е важно еднократните опаковки да не се ползват повторно. От друга страна, да не превишават нормите за миграция на различни химични елементи. Правят се лабораторни изследвания, за да се установи дали има преминаване в храната на вещества от опаковките. 

1. Опаковки за храни 
 621.798(045)
Ключови думи: 1. опаковки на храни 2. изисквания 3. стандарти 4. изследвания 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3800

- 268 -

Сп Б 394

Иванова, Снежана Д. и др.  Анкетно проучване за консумацията на кафени напитки и влиянието им върху човешкото здраве / Снежана Д. Иванова, Диана А. Кузманова. // Хранително-вкусова промишленост, 2018, N 2, с. 31-37. 

   Направени са изследвания върху съставките на кафето и най-вече - въздействието на кофеина върху състоянието на човешкото тяло. 

   Рез. на англ. език

1. Какао. Шоколад. Кафе. Чай 
 663.91/.96.000.61(045)
Ключови думи: 1. кофеин 2. кафени напитки 3. човешко здраве 4. антиоксиданти 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3710

- 269 -

Сп Б 394

Калинова, Галина и др.  Проучване върху замърсяването с живак на култивирани черноморски миди / Галина Калинова, Маргарита Маринова, Гергана Крумова-Вълчева. // Хранително-вкусова промишленост, LXVII, 2018, N 1, с. 25-29. 

   В настоящото проучване са представени резултатите от изследванията за наличие на живак в култивирани миди от два региона на българската акватория на Черно море, както и оценката на токсикологичния риск за консуматорите на български култивирани миди . 

   Рез. на англ. език

1. Хранителна промишленост 2. Развъждане на мекотели 3. Замърсяване на водното обкръжение 
 664.012(045)  + 639.4:504.4.054(045)
Ключови думи: 1. мекотели 2. ракообразни 3. миди 4. замърсители 5. тежки метали 6. замърсяване на водите 7. замърсяване с живак 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3707

- 270 -

Сп Б 394

Начева, Илиана и др.  Скорост на киселинообразуване и преживяемост на микроорганизмите в кефир от козе мляко, обогатен с лактулоза / Илиана Начева, Камелия Логиновска, Александър Вълчков. // Хранително-вкусова промишленост, 2018, N 1, с. 29-33. 

   Целта на настоящето изследване е проследяване влиянието на различни концентрации (1,3 и 6%) лактулоза върху продължителността на процеса на ферментация на кефир от козе мляко и количеството микроорганизми по време на неговото съхранение. 

1. Преработка на млякото 
 637.13(045)
Ключови думи: 1. млекопреработване 2. лактулоза 3. кефир 4. козе мляко 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3708

- 271 -

Сп Б 394

Омръзна ли традиционната стъклена бутилка за вино 750 мл? . // Хранително-вкусова промишленост, 2018, N 1, с. 20-22. 

   Все повече потребители започват да се замислят, преди да отворят 750-милилитрова бутилка вино, тъй като си дават сметка, че в края на краищата част от напитката ще бъде изхвърлена. 

1. Вина. Винопроизводство 
 663.2.001.76(045)
Ключови думи: 1. винопроизводство 2. винарски технологии 3. винарство 4. винени съдове 5. стъклени бутилки 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3706

- 272 -

Сп Б 394

Откритие при малца за по-добро пиво . // Хранително-вкусова промишленост, 2018, N 6, с. 24-25. 

   Изследователи в Южна Австралия откриват връзка между един от ключовите ензими при производството на малц за нуждите на пивоварната индустрия и специфичен слой от структурата на ечемичното зърно. 

1. Пиво (бира). Пивоварство. Малц и малцови екстрати 
 663.4.001.2(045)
Ключови думи: 1. пивоварство 2. малц 3. ензими 4. ечемично зърно 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3741

- 273 -

Сп Б 394

Попов, Горан.  Калцият - познато и непознато хранително вещество / Горан Попов. // Хранително-вкусова промишленост, LXVII, 2018, N 4, с. 34-35. 

   В работата са представени в съкратен и актуализиран вид някои аспекти от връзката на калция с човешкия организъм: калцият е анализиран като съставка от храната и вещество със специфичен метаболизъм, а също са разгледани неговите биологични роли и приложения. 

   Рез. на англ. език

1. Хранително-вкусова промишленост 2. Калций 
 664:546.41(045)
Ключови думи: 1. калций 2. хранителни вещества 3. метаболизъм 4. отслабване 5. съдържание 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3725

- 274 -

Сп Б 394

Процесни характеристики при едношнеково екструдиране на царевичен грис и какаови люспи  / Нешо Г. Тошков и др.. // Хранително-вкусова промишленост, 2018, N 6, с. 34-38. 

   Целта на настоящата разработка е да се изследва влиянието на съдържанието на какаови люспи и влажността на сместа върху производителността, съпротивителния момент, температурата на материала и специфичния разход на енергия при екструдиране на смес от царевичен грис и какаови люспи. 

   Рез. на англ. език

1. Хранително-вкусова промишленост - механизация 
 664.01.001.2(045)
Ключови думи: 1. екструзия 2. какаови люспи 3. грис 4. производителност 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3740

- 275 -

Сп Б 341

Решения за машинно зрение в ХВП . // Инженеринг ревю, 2018, N 4, с. 36-43. 

   Хранително-вкусовата промишленост е голям отрасъл с широк набор от потребности в сферата на автоматизацията. Производителите на хранителни продукти са задължени да спазват все по-стриктни норми и стандарти по отношение на проследимостта, сигурността и хигиенния и качествен контрол. 

1. Автоматизация и механизация на производството 2. Хранително-вкусова промишленост 
 681.5(045)  + 664(045)
Ключови думи: 1. машинно зрение 2. хранително-вкусова промишленост 3. контрол 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3621

- 276 -

Сп Б 434

Семкова, Боряна.  Контролът върху биохраните защитава потребителите / Боряна Семкова. // Агробизнесът, 16, 2018, N 9, с. 14-15. 

   Липсва информационна база с данни на производители и търговци на земеделски биологични продукти и храни, констатира Сметната палата. Системата за надзор и контрол върху производството и търговията с биологични храни и продукти в България не защитава достатъчно интересите на потребителите. 

1. Биологично земеделие 2. Биологични храни 3. Контрол на качеството 
 664.012(045)
Ключови думи: 1. биохрани 2. контрол 3. качество 4. потребителска защита 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3571

- 277 -

Сп Б 394

Увеличаване на Омега 3 в сьомгата . // Хранително-вкусова промишленост, 2018, N 6, с. 26. 

   През последните години равнищата на омега-3 намаляват значително и настоящото изследване би могло да подпомогне възстановяването на тези нива при култивираната риба до стойностите им отпреди 10 години. 

1. Хигиена на храненето. Режим на хранене 2. Риба. Охлюви, ракообразни и др. 
 613.2:637.56(045)
Ключови думи: 1. риба 2. рибовъдство 3. омега 3 4. мастни киселини 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3742

- 278 -

Сп Б 394

Удължаване на трайностите на храните . // Хранително-вкусова промишленост, 2018, N 6, с. 17-18. 

   Потребителите демонстрират нарастваща осведоменост по отношение на съставките влагани в храните и очакват от производителите да откликват на изискванията им за чисти етикети. В контекста на изключването на химическите консерванти отрасълът се концентрира върху начините, по които се преработват храните, с оглед удължаване на трайността им по естествен път. 

1. Хранително-вкусова промишленост 
 664.012(045)
Ключови думи: 1. хранителни продукти 2. трайност 3. съхраняване на храни 4. опаковки на храни 5. ферментация 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3743

- 279 -

Сп Б 394

Холандски шоколад с водорасли . // Хранително-вкусова промишленост, 2018, N 1, с. 13. 

   Холандската старт-ъп фирма, наречена "Фабриката за водорасли" (The Algae Factory), разширява границите на възможностите пред хранителните съчетания със своя шоколад от водорасли, който съдържа устойчиво отгледана спирулина. 

1. Хранително-вкусова промишленост 2. Какао. Шоколад. Кафе. Чай 3. Водорасли 
 664:663.91/.96(045)  + 582.26/.27(045)
Ключови думи: 1. хранително-вкусова промишленост 2. шоколад 3. водорасли 4. здравословно хранене 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3705

- 280 -

Сп Б 394

Ясмин, Икра.  Зърнените храни - ползи за здравето като функционална храна / Икра Ясмин. // Хранително-вкусова промишленост, 2018, N 2, с. 17-19. 

   Хората зависят от множество различни растения, използвани като източници на храна, но от древността до днес именно житните култури се оказват най-важните измежду всички тях. Икра Ясмин от Центъра за хранителни иновации към Университета на Небраска търси отговор на въпроса, защо тъкмо този ингредиент има подобно огромно значение. 

1. Хранително-вкусова промишленост 2. Житни растения. Зърнени култури 
 664:633.1(045)
Ключови думи: 1. зърнени култури 2. зърнени храни 3. калории 4. протеини 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3718

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело.

Обработка чрез рязане (със снемане и без снемане на стружки).

- 281 -

Сп А 19

Инструменти със сменяеми пластини вместо монолитни твърдосплавни при обработка на малки диаметри . // Машиностроене и електротехника, 67, 2018, N 5-6, с. 24-25. 

   Точността на монолитния твърдосплавен инструмент е по-благоприятна от тази на инструментите със сменяеми пластини (съставни елементи), в частност за палцовите фрези с малки диаметри, където ролята на точността се увеличава значително, като фактор за ефективната трайност на инструмента. 

1. Инструменти - режещи 2. Сплави (хим.), метални 
 621.9(045)
Ключови думи: 1. монолитни инструменти 2. палцови фрези 3. приложение 4. режещи инструменти 
Тематични рубрики: 1. Обработка чрез рязане (със снемане и без снемане на стружки).  
  

Сист. No: 3586

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.

- 282 -

Сп А 377

Бошнаков, К. и др.  Управление на някои процеси при биологично пречистване на отпадъчни води / К. Бошнаков, Ч. Ли, Л. Фан. // Автоматика и информатика, 2017, N 2, с. 14-17. 

   Целта на това изследване е разработване на процедура за управление на биологично стъпало в битови пречиствателни станции за отпадъчни води, която да се основава на натрупани и непрекъснато обновяващи се знания. Като математически апарат за разработване на процедурата за управление е възприет методът на прецедентите {1,2,3}, която по своята същност е метод на управление и позволява извличане на най-добрите решения при управление на конкретния процес. 

1. Отпадъчни води, отстраняване и отвеждане 2. Програмно управление - оборудване 
 628.35(045)  + 519.688(045)
Ключови думи: 1. управление 2. биологично пречистване 3. отпадъчни води 4. разработване на софтуер 5. прогнозиране 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 3746

- 283 -

Сп Б 341

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията . // Инженеринг ревю, 2018, N 8, с. 68-71. 

   Недостигът на прясна вода, едно най-значимите съвременни предизвикателства, представлява сериозна заплаха за разрастването на икономиката и състоянието на екосистемите. Проблемът се усложнява още от климатичните промени и натискът от икономическото развитие и индустриализацията. Общественият и промишленият сектор консумират съществени количества прясна вода, като същевременно генерират огромни обеми отпадъчни води. В случай, че не се третират по подходящ начин, те могат да доведат до силно замърсяване на околната среда и да окажат негативно въздействие върху водните екосистеми и човешкото здраве. 

1. Пречистване на отпадъчни води 
 628.16(045)
Ключови думи: 1. отпадъчни води 2. системи за управление 3. предприятие 4. пречистване 
Тематични рубрики: 1. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 3807

Машини и процеси с автоматично регулиране.

- 284 -

Сп Б 341

Куцаров, Стефан.  Сензори за движение и положение в електрониката / Стефан Куцаров. // Инженеринг ревю, 2018, N 5, с. 18-28. 

   Приложенията на сензорите за движение и за положение продължават да се разрастват в няколко насоки, сред които съществено място заема промишлеността - едва ли съществуват системи в нея, чието функциониране и параметри да могат да бъдат осигурени без подходящи сензори. 

1. Сензори 2. Електроника 
 681.586(045)
Ключови думи: 1. сензори за движение 2. сензори за положение 3. електроника 4. производствен процес 
Тематични рубрики: 1. Машини и процеси с автоматично регулиране.  
  

Сист. No: 3622


 Индекс по АВТОРИ

Aboloma, Osita 95 
Akbari, Amirhossein 93 
Arikado, Miyo 72 
Bachev, Ivan 73 
Bartzanas, T. 100 
Beloev, H. 89 
Borger, Catherine P. D. 96 
Bratoev, K. 94 97 
Bratoev, Kr. 85 88 
Coronel-Reyes, Julian 98 
Da Silva Rodrigues, Alex Vinicius 106 
Damian, Andrei 73 
De Abreu, Mariana Gomes 106 
De Sousa, Rafael Vieira 106 
Demeter, Maria 60 
Demirkov, Boris 73 
Deshev, Manol 91 
Deshevaya, E. A. 59 
Dimitrova, Yanica 23 
Dochev, Ivo 190 
Docheva, Liljana 190 
Dragunov, Viktor 71 
Elvanidi, A. 100 
Ferentinos, K. P. 100 
Ferhati, Arben 176 
Fukotomi, Kenta 72 
Galina, Ion 60 
Gasiorowski-Denis, Elizabeth 167 256 
Georgiev, G. D. 13 26 
Georgieva, K. 24 86 90 
Getsov, Petar 39 
Goncharov, Aleksei 71 
Hassal, Kristy 101 
Hosotani, Manami 72 
Ilyn, V.K. 59 
Ivanova, N. 24 86 90 
Juffs, Phil 176 
Kaguava, Koji 72 
Kahn, L. 107 
Kathijotes, Nikolas 40 99 
Katsoulas, N. 100 
Kireva, R. 102 
Koleva, Elena 60 74 
Komarnicki, Piotr 103 
Kopchev, Vasil 85 
Korshunov, D. V. 59 
Kouravand, Shahriar 93 
Kuta, Lukasz 103 
Lazarov, Vladimir 73 
Longfield, Nick 176 
Mardirossian, Garo 39 
Marinova, Svetla 40 99 
Markov, Evlogi 40 99 
Martelo, Luciane Silva 106 
Mihaylov, Miroslav 85 94 
Mihov, M. 24 86 87 90 102 
Mitev, G. 85 88 94 97 104 
MItkov, Vasil 89 
Mladenov, Georgi 74 
Mouazen, Abdul 101 
Mueller, Jonas 258 
Naden, Clare 41 
Nedyalkova, Plamena 25 
Notton, Gilles 73 
Oksanen, Timo 105 
Paneva, Toni 60 
Pavlova, Maria 190 
Pazos, Alejandro 98 
Popov, Sergey 39 
Ramirez-Morales, Ivan 98 
Renton, Michael 96 
Ribton, Colin 176 
Riethmuller, Glen P. 96 
Rivero, Daniel 98 
Savon, Diana 39 
Schmidt, Dominik 258 
Shahinfar, S. 107 
Sliva, Andrei 71 
Stamatov, Stanislav 91 
Stopa, Roman 103 
Stoyanov, Ludmil 73 
Stoyanov, Stilian 39 
Szyjewicz, Daniel 103 
Tabe,Tomonori 72 
Tabile, Rubens Andre 106 
Takeshi, Tanaka 72 
Tasev, G. 24 90 
Teryantev, Egor 71 
Tsonevska, Tsvetomira 74 
Tsuchiya, Yoshinobi 72 
Vancea, Catalin 60 
Velten, Kai 258 
Vezirska, G. 94 
Waine, Toby 101 
Whetton, Rebecca 101 
Zareva, Irena 13 26 
Zarkov, Zahari 73 
Zlatareva, Elena 40 99 
Александров, Александър 1 
Александрова, Таня 192 
Александрова-Кирова, Валентина 193 
Ангелов, А. 75 
Ангелов, Ангел 119 184 
Антонова, Веселина 185 
Атанасов, Борис 77 
Атанасова, Анета 194 
Ачков, Николай 131 
Байчев, Валентин 155 
Бакаливанова, Тодорка 263 
Бакалов, Николай 259 
Балканска, Неда Златинова 195 
Банчева-Преславска, Христина 108 
Баркози, Ан 78 79 
Белоречков, Димитър 43 109 
Богданов, Симеон 44 110 
Богоева, Аделина 261 
Божилов, Ники 168 169 
Божилов, Николай 170 
Божилова, Ваня 196 197 
Божинова, Радка 45 111 
Бонева, Ива 198 
Борисов, Свилен 171 
Бошнаков, К. 282 
Братоев, Красимир 92 
Бритченко, Игор 29 
Бучков, Димитър 27 199 
Василев, Андон 112 
Василев, Иван 65 
Василев, Симеон 2 200 
Василева, Деспина 201 
Велинова, Добрина 202 
Велков, Николай 113 
Виденов, Михаил 179 
Влахова-Вангелова, Десислава 263 
Врабчева, Тери 264 
Вълчев, Боян 203 
Вълчков, Александър 270 
Гаджалска, Нели 48 
Гачкова, Мария 204 
Гемишева, Румяна 205 
Георгиев, Георги Петров 4 206 
Георгиев, Димитър 116 
Георгиев, Росен 114 
Георгиева, Генка 207 
Георгиева, Диана 208 
Георгиева, Маргарита 153 
Георгиева, Нели Сярова 209 
Георгиева, Сашка 186 
Георгиева, Снежанка 210 
Георгиева-Лазарова, Стоянка 211 
Герасимова, Илияна 53 146 
Германова, Даниела 156 
Гиргинова, Маргарита 207 
Гишин, Стоян 80 
Гогов, Йордан 265 
Голубинова, Ирена 135 147 
Господинов, Делян 266 
Господинова, Мария 154 
Григорова, Тони 28 
Гроздев, Сава 36 37 
Гюрова, Вяра 212 
Данаилова-Стойнова, Зара 38 
Данчев, Петър 38 
Даншина, Юлия 29 
Джеров, Асен 70 
Джобова, Стефка 64 
Джувинов, Василий 115 
Димитров, Владимир 62 
Димитров, Ивайло 5 
Димитрова, Рая 14 
Димитрова, Севдалина 3 234 
Димитрова, Цветанка 147 
Димова, Ваня 116 
Димова, Милена 117 
Динев, Николай 48 
Динчева, Цветанка 118 
Добрева, Правда 267 
Дончева, Юлия Георгиева 213 
Драганова, М. 63 
Евтимов, Симеон 81 
Енгелс-Критидис, Розалина 214 
Жекова, Таня 215 
Желев, Георги 119 
Замфиров, Милен 6 7 216 217 218 
Здравкова, Анелия 57 157 
Златева, Ани 219 
Златкова-Дончева, Катерина 227 
Иванов, Петко 120 121 122 123 124 
Иванова, Веселина 15 220 
Иванова, Марияна 125 
Иванова, Снежана Д. 268 
Иванова-Великова, Елеонора 221 
Игнатова, Диана 222 
Илиев, Илия 131 
Илиева, Марияна 223 
Илиева, Росица 131 
Калинова, Галина 126 269 
Каменова, Боряна 18 32 
Каназирска, Венета 127 
Кирева, Румяна 128 129 
Кирилова, Ивелина 64 
Китанова, Мария 180 
Койнова, Румяна 67 178 
Колева, Любка 112 
Колева, Яна 30 
Колчева, Радосвета 224 
Конов, Георги 156 
Костадинова, Светла 46 130 
Крумова-Вълчева, Гергана 126 269 
Кръстев, Александър 225 
Кръстев, Красимир 226 
Кузманова, Диана А. 268 
Кузманова-Карталова, Розалия 227 
Куманов, Куман 47 156 
Куцаров, Стефан 284 
Кънчева, Виктория 48 
Кърцелянска-Станчева, Виолета 15 220 
Кътова, Анелия 147 
Кюркчиева, Жана 228 
Лавренцова, Елена 229 
Лазаров, Илиян 119 
Лазаров, Лазарин 230 
Леонтиу, Йоргос 217 
Лесневская, Димитрина 181 
Ли, Ч. 282 
Лисичкова, Емилия 231 
Логиновска, Камелия 270 
Манолов, Иван 49 132 133 
Манчева, Елена 134 
Маринов, Петър 3 234 
Маринов, Румен 3 234 
Маринов-Серафимов, Пламен 135 
Маринова, Анет 232 
Маринова, Маргарита 126 269 
Маркова, Дима 139 140 141 
Марчев, Й. 150 
Матева, Галя 233 
Машева, Стойка 136 137 138 139 140 141 164 
Минчева, Надя 161 
Митев, Владимир 31 
Митев, Георги 92 
Митев, Димитър 187 
Митов, Антон 142 
Митова, Диляна 143 
Митова, Иванка 51 54 144 148 
Митова, Милена 52 145 
Митова, Тотка 53 146 
Момчилов, Бойчо 16 
Начев, Виктор 77 
Начева, Илиана 270 
Недева, Р. 150 
Неделчева, Наталия 18 32 
Недялков, Симеон 131 
Неминска, Румяна 235 
Ненков, Веселин 36 37 
Ненов, Венцислав Б. 274 
Ненова, Люба 54 148 
Ненова, Стела 33 
Никова, Донка 236 
Николова, Ана 69 
Николова, Емилия 191 237 
Николова, Лилия 250 
Николова, Маргарита 46 130 
Николова, Надка 182 
Облакова, Магдалена 161 
Павлова, Н.  150 
Панчев, Иван Н. 274 
Парбон, Франк 82 83 
Паскалева, Силвия 65 
Пачаманова, Ина 188 
Петкова, Анастасия 19 
Петкова, Славина 116 
Петров, Петър 219 
Петров, Петър Динев 9 238 
Петрова, Елеонора 223 
Петрова, Лилия 239 
Петрова-Браничева, Весела 129 
Питкевич, Светлана 183 
Попов, Горан 273 
Попов, Николай 131 
Попов, Румен 149 
Попов, Тодор 177 
Попова, Любов 212 
Попова, Т. 66 
Прокопов, Ивайло 240 
Радев, Жеко 55 
Садовски, Александър 56 151 
Семкова, Боряна 152 276 
Серафимов, Пламен 147 
Симеонова, Виктория 241 
Симитчиев, Апостол Т. 274 
Солак, Адам 242 
Сомова, Елена 204 
Софрониева, Екатерина 243 
Спиридонова, Лора 21 244 
Стамболова, И. 66 
Стаменова, София 153 
Станева, Даниела 245 
Станева, Ирина 154 156 
Станков, Борислав 76 
Стойков, Стойко 3 234 
Стойков, Тервел 84 257 
Стоянов, Христо 155 
Стоянова, Стоянка 246 
Суличка, Илона 235 
Съева, Светослава 10 
Сълин, Христина 11 247 
Такев, Мартин 204 
Тенчов, Борис 67 178 
Терзийска, Пелагия 248 
Тинева-Гюрковска, Катя 219 
Тодорова, Десислава 57 157 
Тодорова, Т. 68 
Тошева, Емилия 249 
Тошков, Нешо Г. 274 
Трайкова, Силвия 250 
Трендафилова, Д. 63 
Трифонова, Мима 9 238 
Тупарова, Даниела 191 237 
Фан, Л. 282 
Фикиин, Костадин 76 
Филипов, Николай 65 
Хаджийски, М. 174 
Харизанов, Ангел 58 61 158 159 
Харизанова, Аделина 58 61 158 159 
Христакиева, Павлина 161 
Христов, Илия 56 151 
Христова, Деяна 69 
Цветанска, Силвия Илиева 251 
Цонева, Пенка 252 
Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева 22 253 
Чанкова, Анна 189 
Чифлигарска, Ани 63 
Чолакова, Росица 112 
Чонгов, Борислав 70 
Шакев, Н. 75 
Шарланова, Валентина 254 255 
Шопова, Бехрин 34 
Яблански, Васил 70 
Янева, Анжелина 240 
Янков, Николай 12 35 
Янкова, Венелина 141 163 164 
Янкова, Винелина 138 139 140 165 
Ясмин, Икра 166 280 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

3D печат в метал 175 
A possibility to teach and learn mathematics by theatre technology 36 
A remote system implementation for object video monitoring 190 
Application of electronic systems for control and navigation in agriculture 94 
Biotransformation of used means of personal hygiene of cosmonauts and vegatable waste as applied to life support systems for space crews 59 
Building standarts for the future we want 41 
Controlling air flow in recirculating mixed flow batch dryer with double bed mode 105 
Cultivating growth in Nigeria 95 
Determination of egg storage time at room temperature using a low-cost NIR spectrometer and machine learning techniques 98 
Determinetion of the water influence on the crop development coeficients 104 
Developing a temperature measuring for agriculture dryer with consideration of fringing field in mathematical modeling 93 
Effect of soil temperature and moisture over germination of seed covered by organic polymer 85 
Effective system of waste management 39 
Evaluation of composting materials for sustainable agricultural applications 40 99 
Experimental study of sterilization of food with self-igniting plasma formed from liquid using -based on implantation 72 
Experimental study of strip till machine 88 
Experimental study of twin rows drilling machine 92 
Features characteristics and methodology of internal control over nanotech manufacturing and nano-production in food industry 25 
Generalized approach for feasibility study of hybrid systems with renewable energy sources 73 
Healthy soils and advantages of the cover crops 97 
Hyperspectral machine vision as a tool for water stress severity assessment in soilless tomato crop 100 
Hyperspectral measurements of yellow rust and fusarium head blight in cereal crops: Part 1: Laboratory study 101 
Impact of magnetic treatment of tomato and onion seeds on their productivity 102 
Learning and assessment based on gamified e-course in Moodle 204 
Limit values of impact energy determined from contours and surface pressure distribution of apples under impact loads 103 
Livestock farms servicing perimeter optimization 87 
Machine learning approaches for early prediction of adult wool growth and quality in Australian Merino sheep 107 
Mechanised technology for growing and harvesting corn 86 
Methodology of evaluation of enviromental and technological properties of the mobile energy machine 89 
Model based approach for the shape estimation of electron beam welding joints 74 
Modelling of E- beam crosslinking of composite hydrogels 60 
Modern approaches to quality management of agricultural technology 24 90 
Our world with ISO 45001 167 256 
Policies for encouraging the return of bulgarian migrants to Bulgaria 13 26 
Predictive model based on artificial neural network for assessing beef cattle thermal stress using weather and physiological variables 106 
Production weld quality assurance through monitoring of beam characteristics 176 
Review of the methods for breeding of sesame varieties (sesamum indicum l) in Bulgaria 91 
Technology of electron beam welding of pressure vessels made of steel 30 KHGSA 71 
The culture of innovation model 23 
Transient boundary condition approach for simulation machenical mixing in large wine tanks 258 
Turning waste into profit 42 
Twinning проект "Морални ценности и празници в предучилищно образование" 192 
Weed seed wizard: A tool that demonstrates the value of integrated weed management tactics such as harvest weed seed destruction 96 
Автоматични влакове и нови системи за сигнализация в Китай 79 
Агротехническа и екологична оценка на заплевеляването във фитоценозите на култури в биологично сеитбообръщение 53 146 
Александър Стамболийски и идеите за южнославянска федерация на Балканите 187 
Амонякът в сградите за бройлери 43 109 
Анализ на проблемите и тенденциите в устройството и развитието на населените места в област Русе 18 32 
Анкетно проучване за консумацията на кафени напитки и влиянието им върху човешкото здраве 268 
Аспекти на патернализма и популизма на българския социалистически модел (държавнa грижа и закрила в нормативните актове) 188 
Аспекти на реализацията на биологичните продукти в контекста на устойчивото функциониране на хранителната верига 143 
Балансираното торене на основните полски култури е гаранция за високи и стабилни добиви 46 130 
Безглутеново хранене: факт или чудо за три дни? 260 
Биологично производство на плодове 154 
Болести [по зеленчуковите култури] 136 
Болести по орехоплодните култури 117 
Бонитиране на кафяви горски почви в западни Родопи 44 110 
Броят на животните в България е на критичен минимум 122 
Български учени повишават антиоксидантите в бирата 262 
Българските лечебни и ароматични растения - източник за икономическо развитие 62 
В света на ябълките 124 
В търсене на сигурността- от bitcoin към stablecoin 31 
В търсене на талантливи и надарени ученици 228 
Видове ракии, произвеждани в България 259 
Висшите училища и пазарът 27 199 
Влияние на минералното торене върху морфологичните показатели и структурата на добива на главесто зеле, късно полско производство 54 148 
Всеки ден се раждат умни устройства 168 
Възможности на работодателите за подготовка на персонала 212 
Възпитание на децата чрез изкуство в ранна детска възраст 209 
Габровски жени учредителки и ръководителки на софийското женско благотворително дружество "Екатерина А. Симидчиева" 184 
Готовността на децата за преход от детската градина към училище 215 
Данъчно-правни последици и отговорност от съставянето и/или използването на документи с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност 16 
Дезинфекция в съвременното птицевъдство: критични моменти при избор на дезинфектант 119 
Децата в конфликт със закона и участието им в химерни групи 14 
Доматите - основна и традиционна култура в оранжерийното производство 164 
Евапотранспирация и биофизични коефициенти на ягоди, отглеждани при повърхностно капково напояване 128 
Европейската кредитна система в професионалното образование и обучение като инструмент за насърчаване на ученето през целия живот 251 
Един възможен модел на работа с медиен текст в часовете по български език 201 
Една словоредна закономерност в българския език 179 
Една хипотеза за пътуванията на Васил Левски до Русе през есента на 1869 г. 185 
Екзокринна и ендокринна система при насекомите - жлези, видове, функции 61 
Екологични рискове в екоуправлението на земеделските стопанства 142 
За етичните кодекси в сферата на образованието 4 206 
За приложението на мисловните карти в обучението по литература в горния курс на средното образование 221 
За производството и употребата на механично отделено месо в месната индустрия 265 
Значение и предимства на междинните култури 120 
Зрително възприемане на устната реч и четенето - две визуални системи в комуникацията на глухи деца 208 
Зърнените храни - ползи за здравето като функционална храна 166 280 
Идентифициране на надарени ученици по математика чрез феномените на Жан Пиаже 7 218 
Изборът на торенето е важен елемент от технологията на отглеждане на средно ранни домати 51 144 
Изискванията на съвременната хирургична практика към обучението на медицински сестри 63 
Използване на CAD/CAM софтуер при пробиване и обработване на отвори 172 
Императивът на дигитализацията: Пристанищата на бъдещето 170 
Индиговите деца в специалната педагогика 6 216 
Инструменти със сменяеми пластини вместо монолитни твърдосплавни при обработка на малки диаметри 281 
Интелигентни съвременни системи за управление на технологични процеси 174 
Интеркултурната чувствителност на учителя като предпоставка за мирно и достойно бъдеще на децата 21 244 
История на библията 8 
Кажи и покажи 243 
Как да възпитаваме у децата любов към книгите и как да развием тяхната любознателност 246 
Калцият - познато и непознато хранително вещество 273 
Капацитет на читалището за неформално образование 231 
Капково напояване на слънчоглед в района на Софийското поле 129 
Кариерно развитие и неформално образование 254 
Класната стая като място за четене 245 
Кодификация в предизвестена криза: членните форми при имената от мъжки род - история, настояще, перспектива 182 
Комбинирано лечение при лезия на медиален колатерален лигамент с богата на тромбоцити плазма и лазер с висок интензитет 65 
Компетенции на учителите да обучават възрастни учащи се 197 
Комплексна методика за идентификация на деца в предучилищна възраст с риск за специфични нарушения на четенето 222 
Контролът върху биохраните защитава потребителите 152 276 
Контролът на почвеното уплътняване 121 
Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване 76 
Към почвообразуването на планинско-ливадните почви в района на връх Ботев и връх Голям Кадемлия - Стара планина 131 
Лесомелиоративни мероприятия за борба с ерозията в природен парк "Врачански Балкан" чрез доброволчески дейности 108 
Листните зеленчуци и подправки важен "играч" в здравословния хранителен режим 137 
Логистиката търси нови таланти 169 
Лъженаука, псевдонаука и качество на висшето образование (Една нова трактовка на понятието "Псевдонаука") 2 200 
Мариноването, технологичен метод за обработка на месо 263 
Между канона и традицията - локални версии на Мевлида сред турци и сунити в Североизточна България 34 
Менторството като подход за неформална социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск 227 
Методи за мониторинг на почви 50 
Микотоксини в мляко и млечни продукти 264 
Множества от точки, породени от двойки равнобедрени триъгълници със специално разположение на основите 37 
Нанотехнологии в медицината - нови методи за диагностика и терапия 67 178 
Наръчник за семепроизводство на многогодишни и едногодишни житни фуражни треви 147 
Наука и лъженаука за сигурността - мяра според мяра 3 234 
Научните открития на 2018 г. 1 
Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България (2017-2030) 17 
Не подценявайте болестите и неприятелите! 139 
Неприятели 125 134 
Неприятели [по зеленчуците] 163 
Неравенство в системата на училищното образование 229 
Несъзнателното учене като път за изучаването на учебна мотивация 225 
Неформални методи в обучението на ученици в Република Кипър 217 
Нова болест по белия бор - Scirrhia acicola 153 
Нови практики в обучителния процес 207 
Обеззаразяването на зеленчуковите семена - първа стъпка към получаване на качествена продукция и високи добиви 138 
Облачните решения за създаване на мисловни карти в технологичното обучение 249 
Образование и обучение на възрастни - поглед към образователните модели и практически полета от началото на ХХ век и до днес 196 
Обучението по история в българските неделни училища в чужбина - проблеми и перспективи 193 
Обърната класна стая (Flipped classroom) - същност, развитие и дизайн 211 
Омръзна ли традиционната стъклена бутилка за вино 750 мл? 271 
Онтогенеза и развитие на съвременното дете и функционирането му в семейството 10 
Опаковката - начин на употреба 267 
Оптимизиране на образователния процес в контекста на приобщаващото образование 248 
Оранжерийни сортове краставици 113 
Оранжерийното производство - предизвикателство и възможност за осигуряване на свежи зеленчуци 165 
Орехът у нас - многозначителни въпроси, еднозначни отговори 115 
Особености при осигуряването в системата на предучилищното и училищно образование 19 
Осъществяване на вътрешно предметни връзки в обучението по математика-тригонометрични функции и прогресии 38 
От голямо значение е опитът на овощаря 49 132 
Откритие при малца за по-добро пиво 272 
Относно въпроса с проблемите в поведението на учениците 232 
Относно усета за броене 9 238 
Оценка на действителния риск от плоскостна водна ерозия на почвата за територията на гр. Банско, гр. Разлог, гр. Добринище и с. Баня 52 145 
Оценка на риска за замърсяване с мед на почвите и повърхностните води в поречието на р. Тополница 48 
Още веднъж за деспотската титла в България през XIII век 186 
Педагогическата концепция на йезуитското училище "Ел Клот" 223 
Плоски щитоносни въшки 58 158 
Повишаването на почвеното плодородие в биологичното стопанство е дългосрочен процес 133 
Погледа към зеленолистното разнообразие 118 
Позитивна учебна среда 255 
Познавателната сила и не-способност за свобода - кантови трихотомии 5 
Понятието "Оренда" в контекста на българския национализъм и новата патриотична митология 12 35 
Почвена микрофлора при различни варианти на торене на броколи (Brassica oleracea L. var. italica Plenck) 57 157 
Правата на детето в делото на Ирена Сендлерова 242 
Правата на децата в глобализираното ни съвремие - между индивидуалността/уникалността и равенството 22 253 
Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 20 
Правописът, кодификаторите, грамотността, неграмотността, училището, функционалната неграмотност 203 
Празниците и развлеченията в подготвителна група с деца от ромски произход за приобщаването им към образователната среда 205 
Практически модели за родителска взаимопомощ 239 
Приобщаващото образование - философски, социални и образователни перспективи 198 
Проблемите на висшето образование 230 
Програмата Smartrail 4.0 в Швейцария 83 
Продуктивност на бозаещи и подрастващи прасета от източнобалканска порода и нейни кръстоски при изхранване с биологично произведени фуражи 150 
Продължаващо обучение - същност, форми и предпоставки за развитие 240 
Проектно - базираното обучение на деца в предучилищна възраст в процеса на формиране на национална идентичност 11 247 
Производство на биогаз в българското земеделие - състояние и перспективи 114 
Протеинови хидролизати 112 
Проучване върху замърсяването с живак на култивирани черноморски миди 126 269 
Процесни характеристики при едношнеково екструдиране на царевичен грис и какаови люспи 274 
Първата цифрова система за ЖП централизация в Германия 82 
Работните места на бъдещето 28 
Развитие на осемте ключови компетентности за учене през целия живот чрез иновативни информационно-комуникационни технологии 241 
Регистриране на прашецодайните растения за медоносната пчела (appis mellifera l.) чрез използване на прашецоуловители 55 
Решения за машинно зрение в ХВП 173 275 
Роля на граничнополицейските кораби за осигуряване на надежден контрол и охрана на морската граница на България 84 257 
Роля на медицинската сестра в профилактика на артериалната хипертония 66 
Роля на психолога в приобщаващото образование 194 
Ролята на заниманията по изобразително изкуство като форма на превенция на отпадането от училище 219 
С езика на числата за равнището на текстова компетентност на учениците в прогимназиален етап 210 
Светодиодна шосейна сигнализация за АПУ 77 
Свързания с пола джуджевиден ген (dw) и прилагането му в бройлерното птицевъдство 161 
Семейството в традиционната българска култура (аксиологични аспекти) 180 
Сензори за движение и положение в електрониката 284 
Синергичен подход в личностно ориентираното обучение за развитие на траснверсални компетентности по български език и литература (V-VII клас) 202 
Система за опазване на зелевите култури 140 
Система за опазване на тиквовите култури 141 
Система за подпомагане на решения за производителите на напоявани култури 56 151 
Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията 283 
Скорост на киселинообразуване и преживяемост на микроорганизмите в кефир от козе мляко, обогатен с лактулоза 270 
Словесно-логическите игри в обучението по история 226 
Специфични характеристики на атлети с интелектуален дефицит 64 
Справяне на пациентите на диализно лечение с приема на течности 68 
Стратегии за преподаване и подкрепа на ученици със специални образователни потребности в контекста на включващото образование 224 
Структура и език 183 
Суровина или пълен боклук 30 
Съвременни аспекти на гражданското образование в българското училище 235 
Съвременни и иновативни методи за замразяване на хранителни продукти 266 
Съвременни концепции на любителската лингвистика (псевдолингвистика) 181 
Съвременни метаморфози на взаимоотношенията в детската група 15 220 
Съвременните стартерни акумулатори 80 
Създаване на игри в часовете по информатика чрез използване на генератор на случайни числа 191 237 
Състояние и възможности за развитие на зеленчукопроизводството в България 149 
Състояние на ореховото производство и перспективи за развитие в България 156 
Същност, принципи и инструменти на електронната демокрация 29 
Тенденции на добива и неговите компоненти при български сортове тритикале, отгледани при контрастни условия 155 
Технология за отглеждане на суданка 135 
Торене на домати 127 
Тормозът между учениците 236 
Увеличаване на Омега 3 в сьомгата 277 
Удължаване на трайностите на храните 278 
Укрепване на товарите 171 
Управление на някои процеси при биологично пречистване на отпадъчни води 282 
Управление на строителните отпадъци при реконструкция на говедовъдна сграда 116 
Усложнения след погрешен подход в кинезитерапията, след травми в областта на лакътната става 69 
Успешна социализация и социална интеграция за всяко дете чрез формиране на ключови социални компетентности и (меки) умения 213 
Фактори за достъпността на торовете за растенията 123 
Физикохимични показатели и гранулометричен състав на брашна от гроздови семки - източници на биологично активни компоненти 261 
Физиотерапия при ApiFix мини-инвазивна хирургия на адолесцентна идиопатична сколиоза - начален опит в България 70 
Формиране на умения на заетост/генерични умения в инженерно технологичното обучение 250 
Фотоволтаична централа като допълнителен източник на електрическа енергия 75 
Фрезови инструменти с диференциално делене 177 
Функционално оценяване на потребностите и практически техники за успешното приобщаване на децата с увреден слух в общообразователната среда 195 
Химера по лозата в България - за първи път в света 160 
Химигацията - перспективна алтернатива за внасяне на агрохимикали с поливната вода 47 
Химичен състав на ориенталски тютюн при продължително минерално торене с различни норми и съотношения на торовете 45 111 
Холандски шоколад с водорасли 279 
Целите за стимулиране на преживяванията и личностно значимият опит в контекста на индивидуалния образователен напредък в детската градина 214 
Цикадите 159 
Цифровизацията на железницата 81 
Цифровизираните железници вече са реалност 78 
Чистата питейна вода е важна за здравето на домашните птици 162 
Читалища, селищни общности и фолклорна култура през Възраждането 33 
Читалищното образование в България през периода 1918-1944 г. 252 
Чуждоезиковата сугестопедия за възрастни: учебни материали и учебен процес 233 
Щрихи от дейността на Найден Геров в навечерието и по време на кримската воина (1853-1856) 189 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

CAD/CAM/CAE 172 175 
Автоматизация 28 29 
Автоматизация и механизация на производството 173 275 
Автоматизация на машиностроенето 172 
Автоматизация на производството 174 
Автоматизация на селското стопанство 94 
Акумулаторни батерии 80 
Алкохол. Спиртни напитки 259 
Андрагогика 196 197 240 
Безопасност на труда 167 256 
Библия - история 8 
Биогаз - получаване 114 
Биодемография. Демография за състоянието на здравето и физическите параметри на населението 143 
Биоземеделие 143 
Биологични храни 152 276 
Биологично земеделие 152 154 276 
Биополимери 60 
Болести и вредители (в растениев. ) 101 
Болести на ставите 69 
Борба с болестите и вредителите по растенията 138 
Българи 13 26 
Българи - в чужбина - бит и култура 193 
Български език - езикова култура 210 
Български език - изучаване 180 201 
Български език - правопис - лексикология - морфология - фонетика - граматика 182 
Български език - синтаксис 179 
Български език и литература 202 
Валутен пазар чрез Интернет 31 
Вина - технология 258 
Вина. Винопроизводство 271 
Висше образование - качество 2 200 
Висше образование - проблеми 230 
Висше образование* 3 234 
Влияние на вредните вещества 48 
Водорасли 279 
Вредители на горите и лесозащитни мероприятия 153 
Вредители на растенията - защита 58 158 
Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 117 125 134 139 141 153 159 
Възобновяеми енергии 73 
Възпитание 246 
Възпитание - нравствено 192 242 
Възпитание - форми и средства 255 
Възпитание на лица с увредени сетива и нервна система. Дефектология 208 
Възпитателна работа - в детската градина 205 
Вътрешна политика на РБългария 188 
Глухота - при децата 195 208 
Горско стопанство 44 110 
Гражданско образование 235 
Граничен контрол 84 257 
Гроздови семки 261 
Данъци - България - законодателни и директивни материали 16 
Данъци. Такси. Налози 20 
Данъчно облагане 20 
Девиантно поведение - социологични проблеми 14 
Демокрация 29 
Детска и педагогическа психология 214 215 227 
Детски градини - учебно-възпитателна работа - методика 241 
Деца - възпитание 205 246 
Деца - права 22 242 253 
Домати 100 164 
Домати, торене 51 127 144 
Домашни птици 119 
Европейски съюз - научни изследвания 17 
Европейски съюз - образование 251 
Езикова култура 203 
Езикознание - българско 183 
Електроника 284 
Електронно обучение 204 
Електронно-лъчева технология 74 176 
Енергетични машини 89 
Енергия 42 
Ерозия на почвата 108 
Естетическо възпитание - в детската градина - методика 209 
Етика - учение за морала 192 
Етика в науката 3 234 
Железопътен транспорт 81 
Железопътен транспорт - механични, хидравлични, пневматични, електрически - машини и процеси 78 
Железопътен транспорт - техника на безопасност 77 
Железопътна инфраструктура - модернизация 79 82 83 
Женско движение - България 184 
Жестове 243 
Животински продукти - технологии и процеси 107 
Животни - стрес 106 
Животновъдни сгради 116 
Животновъдни сгради и съоръжения. Ферми. Спомагателни съоръжения. Оборудване 43 87 109 
Животновъдство - България - организация 122 
Животновъдство - хранене, състав на храната 150 
Животновъдство, общо 106 
Житни растения - пшеници 46 101 130 
Житни растения. Зърнени култури 155 166 280 
Заваряване - електроннолъчево 71 74 176 
Закони 188 
Замърсяване на водното обкръжение 48 126 269 
Занимания за развитие на интелекта 11 247 
Зеленчукопроизводство 54 57 138 148 157 
Зеленчукопроизводство - оранжерийно 165 
Зеленчукопроизводство в България 149 
Зеленчуци - болести и неприятели 136 140 163 
Зеленчуци със стебла, листа и цветове, които се консумират 118 137 139 
Земеделие - техника 85 
Земеделски култури 120 
Земеделски стопанства - България и ЕС 142 
Зърносушилни 105 
Изкуствени торове 46 49 54 130 132 148 
Измерване - методи 73 
Изобразително изкуство 219 
Изобретения и изобретателско дело. Научни открития 1 
Използване на други източници на енергия. Рекуперация на енергия 76 
Индикатори 89 
Иновационен мениджмънт 23 
Инструменти - режещи 281 
Информационни и комуникационни технологии 207 
Ислям 34 
История - България - Възраждане 185 
История - методика на преподаването 193 226 
История на България 189 
История на България - Възраждане 187 
Кадри - квалификация и оценяване 27 199 
Какао. Шоколад. Кафе. Чай 268 279 
Калций 273 
Камиони 80 
Кариера - правила - управление 254 
Качество на образованието 27 199 
Кинезитерапия 69 
Кодекс - етичен 4 206 
Компютърни техники с практическо приложение - предаване и преобразуване на данни и кодове 190 
Компютърни технологии 94 
Комуникация - невербална 243 
Контрол на качеството 152 276 
Кораби 84 257 
Краставица 113 
Кримска война 189 
Културни институции 231 
Лазери 65 
Лексикология 183 
Лингвистика 180 181 
Логика - математична 9 238 
Логистика 168 
Логистика - развитие 169 
Логистика - транспортна - управление 170 
Лозарство, винарство 160 
Магнитно поле 102 
Маслодайни растения 91 129 
Математика 7 218 
Математика - задачи 37 
Математика - методи на обучение 36 
Медицина - нанотехнологии 67 178 
Медицински растения 62 
Медицински сестри 63 
Междукултурно общуване 21 244 
Месо - обработка 263 
Месопроизводство 265 
Метали 175 
Методи и форми на обучение 207 211 219 221 224 245 249 250 
Методика на обучението по информатика 191 204 237 
Методика на преподаването на чужди езици 233 
Механизация на селското стопанство 86 91 
Механизиран и хидравличен добив. Минни комбайни, комплекси и агрегати 92 
Миграция 13 26 
Микробиология - космическа 59 
Млечна промишленост 264 
Нанотехнологии 25 
Напояване 47 56 128 151 
Напояване - капково 102 129 
Насекоми 61 
Насилие - социологични проблеми 236 
Образование - България 252 
Образование - България - история 252 
Образование - включващо 224 
Образование - неформално 254 
Образование - приобщаващо 194 195 198 248 
Образование - продължаващо 197 240 
Образование - професионално 250 251 
Образование - специално 212 
Образование и статут на учителите и преподавателите. Педагогическа етика 19 227 
Образователна политика 211 229 245 
Обучение 196 
Обучение - езиково 243 
Обучение - методи 217 
Обучение по български език и литература 210 221 
Овощарство 49 132 
Опаковки за храни 267 
Оранжерийно производство 113 164 
Организация на възпитанието и обучението 198 
Организация на културно-просветната работа, читалища 252 
Орехоплодни растения 115 117 125 134 156 
Осигурително право 19 
Особени таланти. Музикални, математически таланти и др. 7 218 
Отглеждане на бройлери 161 
Отпадъци - оползотворяване 39 42 
Отпадъчни води, отстраняване и отвеждане 282 
Оценяване 89 
Пациенти - грижи 68 
Педагогика - подходи 195 223 
Педагогика - семейна 239 
Педагогика - социологични проблеми 239 
Педагогическа етика 4 206 
Педагогическа психология 225 
Педагогическа социология 22 228 253 
Педагогическо взаимодействие 214 
Персонал - обучение 212 
Пиво (бира). Пивоварство. Малц и малцови екстрати 262 272 
Плазма 72 
Плевели - методи за борба 96 
Плодове 154 
Плодородие и токсичност на почвите. Ерозия 52 145 
Поведение - психологични проблеми 232 
Подправки 118 137 
Поливно земеделие 100 104 
Полимеризация 85 
Политика 13 26 
Политика - България - история - спомени 187 
Почва - замърсяване 48 
Почва - мониторинг 50 
Почва, плодородие 104 133 
Почвени изследвания. Почвен анализ 121 131 
Почвознание. Почвени изследвания 44 110 
Почвообработващи машини 88 
Право на образование 22 253 
Правопис 203 
Празници 34 
Предучилищно възпитание 11 15 214 220 247 
Преработка на млякото 270 
Пречистване на отпадъчни води 283 
Приложни науки, селско стопанство 40 99 
Природна среда и опасност от нарушаване на равновесието в нея ( в цялост) 52 145 
Програмно управление - оборудване 282 
Псевдонаука 2 3 200 234 
Психологически проблеми в процеса на обучение 194 
Птицевъдство 162 
Пчеларство 55 
Работници, квалификация 28 
Развъждане на мекотели 126 269 
Разстройства на кръвното налягане 66 
Растениевъдство 135 
Растениевъдство, работни процеси 56 151 
Растениевъдство, размножаване чрез семена 102 
Растения 55 104 
Растения, вредители на селскостопанските растения 53 146 
Растителна защита - торове 97 112 
Регионална икономика 18 32 
Регионално управление 18 32 
Региони - планиране, прогнозиране 18 32 
Религия - символи 12 35 
Рециклиране на отпадъци 30 40 99 
Риба. Охлюви, ракообразни и др. 277 
Селско стопанство 95 
Селскостопанска екология 142 
Селскостопански машини 24 90 
Семейна етика 10 
Семейно възпитание 10 
Сензори 284 
Сеялки 92 
Сигнализация - техническа - оптическа, акустическа 77 
Символи и знаци 12 35 
Социализация на личността 15 220 
Социалистическа демокрация. Диктатура на пролетариата. Съветска форма на социалистическата държава 188 
Социална педагогика 213 
Социално възпитание 242 
Социология - общуване 21 244 
Специална педагогика 6 216 
Сплави (хим.), метални 281 
Спортна медицина 64 
Средновековна и нова обща история, България 186 
Стандарти за околната среда 41 
Стандарти за работните процеси 167 256 
Стандартизация 95 
Стерилизация. Дезинфекция 72 119 
Стомана 71 
Строителни отпадъци 116 
Суровини в хлебарството 261 
Сушилни (сел. стоп. ) 93 
Температура. Температурни скали. Измерване на температурата. Термометри 93 98 
Технологии в логистиката 168 
Технология на водата. Питейна вода. Минерални и лечебни води (като напитка) 162 
Тиквови растения 141 
Торове и торене 47 57 157 
Торове, минерални 45 111 
Торове. Торене. Стимулиране растежа на растенията 123 
Транспортни предприятия - управление 171 
Тригонометрия 38 
Търговия - използване на Интернет 31 
Тютюн 45 111 
Уплътняване и заздравяване на почвите 121 
Управление 39 
Управление на стопанството в условията на пазарно стопанство. Мениджмънт 24 90 
Устройства за наблюдение. Сигнални устройства 190 
Учебен процес 249 255 
Учене - мотивация 225 
Ученици - психология 228 232 236 
Училища - йезуитски 223 
Училища - организация и управление 203 
Физикални средства. Лечение с природни средства 65 
Физиотерапия 70 
Философи, немски 5 
Фотоволтаици 75 
Фрезмашини 177 
Фуражни култури 135 147 
Фуражно производство 147 150 
Хигиена на храненето. Режим на хранене 260 277 
Химически и физико-химически свойства на почвата, съставни части на почвата 57 157 
Хирургия. Ортопедия. Офталмология 63 
Хладилни камери. Хладилници. Хладилни апарати 76 
Хляб и хлебни изделия 260 
Хранителна и консервна промишленост 72 264 
Хранителна промишленост 25 126 269 
Хранително-вкусова промишленост 166 173 263 266 273 275 278 279 280 
Хранително-вкусова промишленост - механизация 274 
Царевица 86 
Цифрова система 81 
Цифрови системи за управление 79 
Четене 201 222 245 246 
Четене - разстройства при децата 222 
Читалища 231 
Читалища - история 33 
Ябълка 103 124 
Ягодови растения 128 
Яйца 98 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

3D принтери 175 
ApiFix 70 
CAD/CAM системи 172 
ISO 45001 167 256 
Moodle 204 
абиотичен стрес 155 
автоматизация 28 77 82 168 172 
автоматизация на процесите 174 
автоматизирани системи 174 
автоматизирани съоръжения 81 
автоматични системи 79 
агрометеорологични характеристики 56 151 
агрохимикали 47 
адаптация 41 
академична автономия 230 
аксиология 180 
акумулаторни батерии 80 
Александър Стамболийски 187 
алкохол 259 
алтернативи на поливане 104 
анаеробна биодеградация 59 
анализ 75 
андрагогика 196 197 240 
антиоксиданти 262 268 
антиципация 9 238 
аритметика 38 
ароматични растения 62 
артериално налягане 66 
бадеми 125 
бактерийни болести 136 
безглутенови хлебни изделия 260 
безопасност 77 78 
Библия 8 
бизнес организация 23 
биогаз 114 
биогорива 114 
биоенергия 42 
биологични системи 53 146 
биологични фуражи 150 
биологични храни 143 
биологично земеделие 133 143 
биологично пречистване 282 
биологично производство 154 
биомаса 40 99 
биоплодове 154 
биополимери 60 
биопродукти 154 
биоразграждане 59 
биофизични коефициенти 128 
биохрани 152 276 
бира 262 
биткойн 31 
благосъстояние на животните 106 
божии енергии 12 35 
болести и вредители (в растениевъдството ) 101 136 
болести по растенията 117 138 139 140 141 153 159 
бонитиране 44 110 
бор 153 
борба с болестите 117 138 
борба с вредители 125 
борба с плевелите 96 
брашно 261 
бройлери 161 
броколи 57 157 
България 13 17 26 124 149 156 160 
България (1918-1944 г.) 252 
български език 179 202 210 
българско възраждане 185 
Васил Левски 185 
верижен култиватор 88 
вермикулит 40 99 
ветрогенератор 73 
видеонаблюдение 190 
видове 80 105 259 
видове почви 121 
винарски технологии 271 
винарство 271 
винени съдове 271 
вино 258 
винопроизводство 271 
вирусни болести 136 
висши училища 27 199 
включващо образование 198 224 
влага 56 151 
влажност 85 
влакове 79 
внедряване 23 
внос 149 
вода 104 
воден стрес 100 
водорасли 279 
водороден пероксид 72 
вредители по растенията 58 125 134 139 140 141 158 159 163 
въздуховоди 105 
възобновяема енергия 76 
възобновяеми източници на енергия 73 
възпитание 192 209 
възпитание в семейството 246 
възпитание в училище 246 
възпитание и образование 203 255 
възпитание на детето 242 
възпитание на децата 205 
възрастни хора 233 
възстановителен период 69 
вълнопроизводство 107 
вътрешнопредметни връзки 38 
генератор на случайни числа 191 237 
геометрия 38 
гимназия 228 
глауконит 40 99 
глутен 260 
глухота при децата 208 
гниене 136 140 
горски екосистеми 153 
горски насаждения 44 110 
горско стопанство 153 
готовност за училище (при децата) 215 
гражданско образование 235 
грамотност 245 
граничен контрол 84 257 
граничнополицейски кораби 84 257 
грешки 69 
грис 274 
грозде 261 
гроздови семки 261 
групова учебна работа 248 
гъбни болести 136 
данъци 16 
ДДС 20 
девиантно поведение 14 
дезинфектанти 119 162 
дезинфекция 119 
дезинфекция на вода 162 
делене 177 
детайли 175 
дете - семейство 239 
детска възраст 15 192 220 
детска градина 15 205 220 241 
детска и педагогическа психология 214 227 236 
детска психология 10 
детски ясли 209 
деца 248 
деца в риск 227 
деца индиго 6 216 
деца роми 205 
деца с увреждания 195 
деца със специални образователни потребности 224 
джуджевиден ген 161 
дигитален свят 203 
дигитализация 78 170 
дидактични игри 226 
добив на растения 46 130 
добиви 115 124 138 155 
доброволчество 108 
документи 8 16 17 
домати 51 100 102 127 144 164 
домашни птици 162 
държавно управление 29 
е-курс 204 
Европейски съюз 17 122 
език на жестовете 243 
езикова култура 203 
езиково обучение 243 
езикознание 181 183 
екологизация на производството 39 
екологичен риск 142 
екологични параметри 89 
екоуправление 142 
експеримент 210 
екструзия 274 
електроника 284 
електронна демокрация 29 
електронни системи 94 
електронно обучение 204 
електронно-лъчева технология 60 
електронно-лъчеви устройства 176 
електронно-оптичен анализ 176 
електроннолъчево заваряване 71 74 
емпатия 243 
енергия 56 75 151 
ензими 272 
ерозионни фактори 52 145 
ерозия 52 108 145 
ерозия на почвата 52 108 145 
естествени ресурси 154 
етапи 233 
етика в науката 3 234 
етичен кодекс 4 206 
етични проблеми 4 206 
етичност 192 
ефективност 64 96 
ечемик 46 101 130 
ечемично зърно 272 
Жан Пиаже 7 218 
железопътен транспорт 77 78 81 82 
железопътна инфраструктура 83 
женски дружества 184 
жестове 243 
живот в чужбина 193 
животновъдни продукти 107 
животновъдни сгради 43 109 
животновъдни ферми 87 
животновъдство 106 122 
животновъдство - България 122 
жлези 61 
задачи по математика 37 
закони 16 20 188 
замразени храни 266 
замразяване на храни 266 
замърсители 126 269 
замърсяване на водите 48 126 269 
замърсяване на въздуха 43 109 
замърсяване на почвата 48 
замърсяване с живак 126 269 
заплевеляване 53 146 
здравословно хранене 279 
зеле 54 140 148 
зелена тор 97 
зеленчукови култури 113 118 136 137 138 140 165 
зеленчукопроизводство 54 118 127 137 139 140 148 149 163 164 165 
земеделие 114 
земеделски стопанства 142 
земеделско управление 142 
значение 120 
зрялост 215 
зърнени култури 166 280 
зърнени храни 166 280 
зърносушилни 105 
иглолистни дървета 153 
игра и учене 209 
идеология 187 
изисквания 147 267 
изкуствени торове 46 49 51 130 132 144 
изкуство 209 
изменения 20 
измерване 93 101 
износ 95 107 
изобразително изкуство - въздействие 219 
изследване 135 
изследвания 267 
изчисления 106 
икономическа обосновка 86 
икономически анализ 25 
имена 182 
индивидуална психология 194 
индивидуални различия 194 
инженерно образование 250 
иновативни продукти 62 
иновации 81 
иновации в образованието 223 
иновационен мениджмънт 23 
интегрирано образование 198 
интелигентни системи 174 
интеркултурна компетентност 21 244 
интеркултурна комуникация 21 244 
интеркултурно образование 21 244 
информатика 191 237 
информационни технологии 29 207 241 
история 8 226 
история - България 184 185 
история на България 186 
йезуитски училища 223 
кадри 169 
кадрово осигуряване 27 199 
какаови люспи 274 
калории 166 280 
калций 273 
камиони 80 171 
Кант 5 
капково напояване 102 128 129 
кариерно ориентиране 254 
кариерно развитие 212 254 
кафени напитки 268 
кафяви горски почви 44 110 
качество 24 90 95 107 152 276 
качество - управление 169 
качество на висшето образование 2 27 199 200 230 
качество на водата 162 
качество на образованието 229 
квалификация на учителите 197 
Кения 42 
кефир 270 
Китай 79 
класна стая 211 
климатични промени 41 
когнитивни процеси 201 
козе мляко 270 
композитни материали 60 
компостиране 40 99 
компютърен модел 96 
компютърни симулации 258 
комуникативни нарушения 208 
комуникативноречеви умения 210 
конвенционални фуражи 150 
контрол 25 58 78 83 94 152 158 173 275 276 
контролен тест 210 
контролни системи 190 
концепции 180 
координатни системи 37 
кораби 84 257 
корелация 202 
космически кораби 59 
кофеин 268 
крави 116 
краставици 113 
Кримската война 189 
криптовалута 31 
култура 23 
културна педагогика 252 
културни институции 231 
културно наследство 33 
културно-просветни дружества 252 
лазери 65 
лактулоза 270 
лакътна става 69 
лексикология 183 
лесомелиорации 108 
лечебни растения 62 
лешници 125 
лингвистика 181 
лингвистична информация 180 
линейни диофантови уравнения 36 
листни въшки 134 
листни зеленчуци 118 139 
личностно развитие 214 
логистика 168 169 170 
логическо познание 9 238 
лози 160 
лук 102 
магнитно поле 102 
макроикономически показатели 149 
макроструктура 71 
малц 272 
мана 117 
мариноване 263 
маркетинг стратегии 24 90 
маслодайни култури 129 
мастни киселини 277 
математика 7 36 218 
математическа логика 9 238 
математически способности 9 238 
материали 40 99 
машини 87 
машинно зрение 173 275 
Мевлид 34 
медиален колатерален лигамент 65 
медиен текст 201 
медицинска сестра 63 66 209 
медицински растения 62 
медицински технологии 67 178 
медоносни растения 55 
междинни култури 120 
междукултурно общуване 21 244 
международни споразумения 13 26 
мекотели 126 269 
мениджмънт 24 90 
менторство 227 
месни продукти 265 
месо 263 265 
месо от птици 263 
месопроизводство 265 
метаболизъм 273 
метакогниция 201 
метален прах 175 
метод на Пиаже 7 218 
Метод на Шрот 70 
методи 50 207 
методи за обучение 217 
методи и форми на обучение 193 211 219 221 224 226 249 250 
методика за диагностициране на проблеми 222 
методика на обучение 233 
механизирани технологии 86 
механизирано прибиране 91 
мигрантска политика 13 26 
миди 126 269 
микробиология 59 
микрогравитация 59 
микроструктура 71 
миксери 258 
минерални вещества 49 132 
минерални торове 45 54 111 148 
мини-инвазивен 70 
мисловни карти 221 249 
млекопреработване 270 
млечни продукти 264 
мляко 264 
мобилни енергийни устройства 89 
модели за обучение 196 
модернизация 83 
мониторинг 50 
монолитни инструменти 281 
морал 192 
мотивация за учене 225 
мъжки род 182 
мюсюлманска култура 34 
надарени ученици 228 
надеждност 24 90 
Найден Геров 189 
наномедицина 67 178 
нанотехнологии 25 67 178 
напоителни норми 128 
напоителни системи 128 
напояване 56 129 151 
напояване на почвата 47 
нарушения на четенето 222 
насекоми 61 
насилие в училище 236 
натоварване 103 
наторяване на почвата 88 
наука 1 228 
наука и образование 2 3 200 234 
научна етика 181 
научни познания 2 200 
национална идентичност 11 247 
национална стратегия 17 
националноосвободително движение 184 
невербална комуникация 243 
невярно съдържание 16 
неделни училища 193 
неинвазивни методи 106 
неприятели 159 
непълнолетни 14 
несъзнателно учене 225 
нетрадиционни методи 245 
неформални методи на обучение 217 
неформално образование 240 251 254 
Нигерия 95 
нови технологии 83 169 
нравствено възпитание 242 
облачни технологии 249 
обори 116 
обработка 258 
обработка на месо 263 
обработка на почвата 86 
образование за възрастни 196 197 
образование и култура 245 
образователна политика 211 229 235 
образователни неравенства 229 
образователни програми 223 
образователни системи 251 
образователно дело 231 
обреди 34 
обучение 63 191 202 207 237 
обучение на възрастни 196 197 
обучение на деца 22 225 253 
обучение на кадри 212 
обучение на персонала 212 
обучение на специални групи лица 208 
обучение по история 193 
обучение по литература 221 
овощни култури 49 58 132 158 
околна среда 41 154 
омега 3 277 
опазване на околната среда 48 
опазване на човешкото здраве 167 256 
опаковки на храни 267 278 
оптимизация 87 
оранжерии 113 163 164 165 
организация на възпитанието и образованието 198 
органични полимери 85 
органични торове 51 133 144 
оренда 12 35 
орех 115 
орехи 134 156 
орехоплодни култури 115 117 125 134 
осигуряване 19 
особености 19 
отвори 172 
отглеждане 135 147 156 161 
отглеждане на домашни птици 162 
отпадъци 39 
отпадъци от целулоза 59 
отпадъчни води 282 283 
отслабване 273 
охрана и сигурност 84 257 
оценка на знанията 204 
пазар на труда 27 199 
палцови фрези 281 
пациенти 68 
педагогическа етика 4 206 
педагогическа социология 22 253 
педагогическо взаимодействие 214 
пенсионна възраст 19 
персонален подход 202 
перспективи 156 
пивни дрожди 262 
пивоварство 262 272 
плазма 72 
плевели 53 146 163 
плесенни гъби 264 
плодородие 88 
плодородност на почвата 92 
подготвителни групи 205 
подобряване на почвата 97 
подправки 118 137 
позитивно възпитание 255 
покривни култури 97 
покрития 85 
полени 55 
поливане 100 
поливен режим 102 129 
поливна вода 47 
полимери 85 
политика 187 
полски култури 46 130 
полярност 37 
популизъм 188 
породи овце 107 
постижения 1 
потребителска защита 152 276 
потребителско търсене 143 
почва 88 133 
почвена картография 131 
почвени анализи 131 
почвени изследвания 52 57 131 145 157 
почвени микроорганизми 57 157 
почвено плодородие 44 110 133 
почвено-климатични характеристики 123 
почви 50 121 
почвозащитни мерки 121 
почвознание 54 148 
права на детето 10 22 242 253 
правила 182 
право на образование 22 253 
правопис 203 
прасета 150 
прашецоуловители 55 
предимства 120 175 
предприятие 283 
предучилищна възраст 11 247 
предучилищно възпитание 15 214 220 
преподаване 36 226 
преход 215 
пречистване 283 
прибиране на царевица 86 
прием на течности 68 
приложение 112 175 281 
примери 226 
приобщаваща педагогика 195 
приобщаващо образование 194 195 198 248 
пристанища 170 
пробиване 172 
проблеми 103 149 
проблеми в образованието 230 
проблемни отношения 232 
проблемно обучение 194 
прогнозиране 282 
програмиране 191 237 
прогресии 38 
продуктивност 92 155 
продължаващо образование 197 240 
проектно-базирано обучение 11 247 
производителност 274 
производствен процес 284 
производство 114 154 
промишлени хладилници 76 
протеини 166 280 
протеинови хидролизати 112 
професионална етика 4 206 
професионална компетентност 251 
професионални умения 250 
професионално образование 250 251 
профилактика 66 
псевдонаука 2 3 200 234 
психология на детето 6 216 
птицевъдство 43 109 119 162 
публичен сектор 29 
пчели 55 
пшеница 46 101 130 
работа с деца 224 
работник 28 
работно място 28 167 256 
работодател 28 
разбъркване 258 
развиване на мисълта 221 
развитие 1 30 149 156 168 184 
развитие на научните изследвания 17 
разлики 80 
разпознаване на образи 190 
разработване на софтуер 282 
разсади 138 
разходи 97 
разходи за поддръжка 87 
ракия 259 
ракообразни 126 269 
растения 104 112 
регионална икономика 18 32 
регионално развитие 18 32 
регионално управление 18 32 
региони 18 32 
регресионни модели 74 
режещи инструменти 281 
режим на хранене 260 
резервни части 87 
реколта 124 
реконструкция 116 
религиозни обреди 12 35 
религиозни символи 12 35 
ресурси 30 
рециклиране 30 
решаване на задачи 191 237 
решения 29 38 
риба 277 
рибовъдство 277 
родителски грижи 239 
родителско стадо 161 
родителство 239 
Русе 185 
руска дипломация 189 
самозапалима 72 
свобода 5 
свойства 112 
сдвоени редове 92 
сеитбообращения 53 146 
сеитбообръщение 97 
секреция 61 
селищни общности 33 
селско стопанство 40 95 99 
селскостопански машини 94 
семейна етика 10 
семейно възпитание 10 239 
семейство 180 
семена 85 
семепроизводство 147 
сензори за движение 284 
сензори за положение 284 
сеялки 92 
сигнализация 77 82 
сила 5 
синтаксис 179 
синтактическа съчетаемост 179 
синусоидални функции 74 
система за осигуряване 176 
системи за автоматизация 174 
системи за сигнализация 79 
системи за управление 283 
сколиоза 70 
словоред 179 
слухови увреждания 195 
слънчоглед 129 
сортове 91 155 
Сосюр 183 
социализация 14 15 213 220 
социалистическа България 188 
социалистическа идеология 188 
социална интеграция 213 
социална педагогика 213 
социални норми 235 
социални ценности 235 
социално възпитание 242 
социално развитие 213 
социалнопедагогическа подкрепа 227 
специална педагогика и психология 6 216 
специални образователни потребности 248 
специално образование 212 
специфични нарушения 222 
спортна гимнастика 64 
средновековна България 186 
стандарти 24 41 90 95 167 256 267 
стандартизация 24 90 
статистика 124 
статистически изследвания 122 
статично напрежение 71 
стейбълкойн 31 
стерилизация на храни 72 
стрес 112 
строителни отпадъци 116 
структура 183 
студенти 63 
стъклени бутилки 271 
сугестопедия 233 
суданка 135 
сусам 91 
сушилни камери 93 
сценарий 36 
съдържание 273 
състав на торовете 123 
състав на фуражите 150 
съхранение 98 
съхранение на енергия 76 
съхраняване на храни 266 278 
талантливи ученици 7 218 228 
театър 36 
тежки метали 48 126 269 
температура 93 98 
температура на почвата 85 
тераностика 67 178 
термална радиация 106 
технологии в логистиката 168 
технологичен процес 86 
технологични параметри 89 
технологични процеси 174 
технологично обучение 249 
технология 175 
технология на производството 149 
тиква 141 
тиквови култури 141 
титлата деспот 186 
товари 171 
торене 45 46 49 111 123 127 130 132 
тормоз 236 
торове 123 127 
торове и торене 47 51 57 144 157 
традиции 34 
трайност 278 
транспорт 103 
тренировъчни програми 64 
тригонометрични функции 38 
тритикале 155 
триъгълници 37 
тромбоцитна маса 65 
търговия 31 
тютюн 45 111 
укрепване 171 
укриване на ДДС 16 
умения 201 241 
умни мрежи 76 
уплътняване на почвите 121 
управление 39 79 94 116 282 
управление на образованието 230 
условия 147 
усложнения 69 
устна реч 208 
учебен процес 211 219 249 255 
учебна дейност 255 
учебна работа 223 
учебна среда 255 
учене 225 241 254 
ученици - психология 232 236 
ученическо поведение 232 
училищна психология 219 232 
училищно образование 19 217 229 
учители 19 
фактори 202 
фактори на растеж 104 
ферментация 261 278 
физиотерапия 70 
фолклингвистика 181 
фолклорна култура 33 
формално образование 240 
форми на възпитание 223 
форми на обучение 217 
фотоволтаици 73 
фотоволтаична електроцентрала 75 
фрактури 69 
фрези 177 
фрезоване 177 
фринг поле 93 
фуражи 147 
характеристики 259 
хемодиализа 68 
хемометрия 98 
хибридни системи 73 
хигиена 119 
хидрогел 60 
химера 160 
химерни групи 14 
химичен състав 45 111 
хиперспектрална камера 100 101 
хирургична практика 63 
хора с интелектуален дефицит 64 
храна 95 
хранене 68 
хранителна индустрия 25 
хранителни вещества 273 
хранителни елементи 127 
хранителни продукти 266 278 
хранително-вкусова промишленост 173 275 279 
царевица 86 
цени 143 
цифрови системи 78 
цифровизация 81 83 
четене 201 222 246 
четене (като културен процес) 245 
чиста енергия 42 
читалища 33 231 
читалищно образование 231 252 
членни форми 182 
човешки отпадък 42 
човешко здраве 268 
чужди езици 233 
шоколад 279 
ъглова стъпка 177 
южнославянска федерация 187 
юноши 66 
юридическа отговорност 16 
ябълки 103 124 
ягодови растения 128 
ядки 115 
яйца 98 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ