НОВИ СТАТИИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография.

- 1 -

Сп А 2036

Кожухаров, Асен и др.  Проектът "Руски индекс за научно цитиране" и българските изследователи / Асен Кожухаров, Виктор Глухов. // Стратегии на образователната и научната политика, 2018, N 6, с. 514-527. 

   Целта на статията е да разкрие степента на образование на българските публикационни активи от Руския индекс за научно цитиране (РИНЦ) в два аспекта: статии и книги на български език. В изследването е приложен методът на сравнителния анализ, при което е направена съпоставка с нивото на регистрация и публикационни активи в РИНЦ на учените от останалите балкански държави. Установява се, че РИНЦ ефективно обработва данни на кирилица, доколкото той на практика успешно индексира публикациите и цитиранията на български език и установява връзки между тях. Този факт свидетелства, че РИНЦ е в състояние да даде ефективен принос за прецизиране на резултатите от класирането на българските академични организации. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Научно цитиране 
 001.3:681.324.06(045)
Ключови думи: 1. наукометрични бази данни 2. индекси за научно цитиране 3. оценка на научните изследвания 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 3900

Философия. Психология. Религия.

- 2 -

Сп А 184

Dryll, Ewa et al.  Children's and adolescents' comprehension of metaphors describing people / Ewa Dryll, Barbara Bokus. // Език и литература, 2018, N 1-2, с. 9-26. 

   Статията обсъжда как деца и юноши разбират метафори, използвани да характеризират хора. Приема се, че метафората, описваща човек, е израз, чийто топик е лице, а средството (подобието) е название на друга, лесно достъпна област на познанието. Авторите на статията търсят отговор на въпроса как разбирането на такива метафори се променя с възрастта. Статията представя динамиката на развитие в разбирането на 26 метафори, описващи хора. Резултатите потвърждават идеята, че метафората изисква категориални операции. 

   Рез. на бълг. ез. 

1. Психолингвистика, детска 
 801:159.9(045)
Ключови думи: 1. метафора 2. когнитивно развитие 3. описание на хора 4. деца и юноши 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3933

- 3 -

Сп А 2239

Атанасова, Жоржетина и др.  Парадигмата семиотика-език-дете при 6-7 годишните / Жоржетина Атанасова, Любимка Габрова. // Детска градина, 2019, N 1, с. 60-67. 

   Семиотиката като наука за знаковите и сигналните системи и използването им за предаване на съобщения сред хората, която изучава знаците както поотделно, така и групирани в знакови системи, възниква в началото на XX век. Формално семиотиката се разделя на 3 дяла: Семантика; Синтактика; Прагматика. Според семиотиката детето разбира какво може да се обозначи, анализира знакови средства по форми, създава различни кодове чрез моделиране. 

1. Семиотика 2. Педагогическа психология 3. Български език и литература 
 519.76(045)  + 37.015.3(045)
Ключови думи: 1. семиотика 2. език 3. дете 4. интелект 5. творчество 6. моделиране 7. поведение 8. български език и литература 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3911

- 4 -

Сп А 2239

Владимирова, Ани.  Обобщени данни от проект "Общуване с надежда и доверие за развитие на детските градини" / Ани Владимирова. // Детска градина, 2018, N 6, с. 75-86. 

   Изследва се методиката за качество на вниманието и паметов обем. Методиката се базира на 6 айтема, които децата познават в ежедневната си игра. Това са играчки от типа: червена кола, ябълка, жълта чиния, консерва, крава, лилава купа...Те са зададени на децата с бавна и ясна инструкция, за да ги намерят между други познати предмети в една голяма кутия. Засича се времето за откриване на айтемите, докато детето не възпроизведе всички или не се откаже. 

1. Психологически изследвания 2. Памет - логика - развитие 3. Детска психология 
 159.922.7(045)
Ключови думи: 1. психологическо изследване 2. памет 3. емоционална зрялост 4. социална компетентност 5. познавателни процеси 6. мотивация 7. устойчивост на внимание 8. деца 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3909

- 5 -

Сп А 2242

Добрев, Добромир.  Френската революция и новите идейни парадигми на модерността / Добромир Добрев. // Философия, 27, 2018, N 2, с. 160-171. 

   Разглеждат се причините, породили Френската революция, и процесите, които тя отключва на Стария континент. Събитията от 1789 и 1799 г. налагат принципите на новото общество - свобода, братство и народна власт. Те катализират идеята за нацията (генерирала впоследствие разпадането на империите), която прераства по-късно в различни национализми и опустошителни войни в Европа през XX век. Идеите на Просвещението освобождават човека от предразсъдъците и суеверията, но в същото време го изправят пред предизвикателствата и самотата на свободата. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Философия на историята 2. Обществено устройство и обществени отношения - философски проблеми 
 94(44).000.1(045)
Ключови думи: 1. Френската революция 2. философия на историята 3. национализъм 4. грамотност 
Тематични рубрики: 1. История. География. Биографии. Археология.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 4033

- 6 -

Сп Б 262

Иванова, Владимира.  Полови различия и полови роли / Владимира Иванова. // Професионално образование, 2018, N 4, с. 399-405. 

   В настоящия текст са представени значимите, от гледна точка на социалната психология, физиологични и психологични различия между половете и установените за тях различия. Описани са стереотипите и основните теории за развитието на половите роли, като резултат от различията между мъжа и жената, както и начинът, по който повлияват Аз-концепцията на индивидите, социалния им живот и масовото съзнание в наши дни. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Пол - идентификация 2. Психология - на пола 
 316.346.2:159.922.1(045)
Ключови думи: 1. социология на пола 2. психология на пола 3. полови различия 4. пол 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3827

- 7 -

Сп А 2239

Карагьозова, Надие.  Защо говоренето с "Да" форми, трябва да преобладава пред говоренето с "Не" форми през детството / Надие Карагьозова. // Детска градина, 2018, N 3, с. 72-75. 

   Детството е важен период от живота на всеки човек. През него се реализират динамични промени, които повлияват всички аспекти на детската личност - психическо, интелектуално, физическо, социално и емоционално. Детето в тази възраст има неповторима възможност да се развива чрез собствената си дейност - играта, водеща дейност за периода. Чрез нея се развиват всички сфери на познание. 

1. Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 
 37.015.3(045)
Ключови думи: 1. говори 2. детска възраст 3. игра и учене 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3903

- 8 -

Сп А 2238

Карман, Зюлейха.  Формиране на емпатия у децата - предизвикателства в ежедневието на съвременния учител / Зюлейха Карман. // Предучилищно & училищно образование, 2018, N 6, с. 86-94. 

   Понятието "емпатия" се използва за пръв път в психологията от Е. Титченер в смисъл на "сливане", "съчувствие" и "емоционално отреагиране". В следващите периоди от развитието на психологията като наука разбирането за това явление еволюира и в наше време в него се влага смисъл на: психичен процес, който помага да се разберат чуждите преживявания; механизъм на познанието; човешка активност, допринасяща за оптимизирането на междуличностното общуване; проява на особен вид внимание към другите. 

1. Педагогическа психология 2. Емоции. Чувства. Емпатия 
 37.015.3(045)  + 159.942(045)
Ключови думи: 1. педагогическа психология 2. ученици - психология 3. емпатия 4. педагогическо възпитание 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3964

- 9 -

Сп А 2242

Копринаров, Лазар.  Болката като разбулване / Лазар Копринаров. // Философия, 27, 2018, N 1, с. 56-70. 

   Ако животните имат само усещане за болката, то хората я усещат и заедно с това я преживяват. С болката се реализира опит от наложеното безсилие и уязвимост, от възпиращото стесняване на човешкия потенциал за пълноценен живот. В повечето случаи тя се приема като нещо външно, на което сме жертва - тя ни напада из засада или ни държи под обсада, докато се предадем. Болката обаче може да се разглежда и като мотив и източник на творчество. Тя не е само беда. Страдайки, ние откриваме другия, който ни съчувства. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Психофизиология 2. Емоции. Чувства. Емпатия 
 159.938.2(045)  + 159.942(045)
Ключови думи: 1. болка 2. страдание 3. изпитание 4. уязвимост 5. лишаване от свобода 6. патологична психология 7. емпатия 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 4032

- 10 -

Сп А 2036

Костов, Йордан и др.  Психологична експертиза. Характеристика, назначаване и провеждане / Йордан Костов, Станислав Пандин. // Стратегии на образователната и научната политика, 2018, N 3, с. 279-307. 

   Статията представя общо описание на психологичните експертизи. В частност се обсъждат съдебнопсихологичните експертизи. Работата на експертите е разгледана в контекста на психологията и правосъдието. Представена е обща професионална характеристика на гореспоменатите вещи лица, която подчертава тяхната незаменима роля по отношение на компетенциите, които съдът и страните нямат. В тази перспектива са повдигнати някои важни въпроси, свързани с психологичното изследване на децата, юношите и възрастните, както и що се отнася до изготвянето на съдебнопсихологичните експертизи. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Експертиза - психологична 
 159.9.072.000.34(045)
Ключови думи: 1. психологична експертиза 2. съдебнопсихологична експертиза 3. психологическа диагностика 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3880

- 11 -

Сп Б 262

Костова-Пашова, Стефка.  Влиянието на болничната среда върху психичния статус на професионалистите по здравни грижи / Стефка Костова-Пашова. // Професионално образование, 2018, N 5, с. 502-512. 

   Целта на настоящото изследване е чрез проучване да се установят факторите в болничната среда, които влияят върху психичния статус на професионалистите по здравни грижи. Участие взеха петдесет и две лица с различен трудов стаж, житейски път и професионален опит. Откриха се специфични взаимовръзки между оценките за социалната среда и последиците от стреса при изследваните лица, както и че последиците от стреса имат значими взаимовръзки с индивидуалните демографски характеристики, като възраст, трудов стаж и семейно положение. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Стрес (от психологична гледна точка) 2. Професионален стрес 3. Медицински специалисти 
 159.91:614.23/.26(045)
Ключови думи: 1. стрес на работното място 2. професионален стрес 3. психосоматика 4. психично здраве 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3832

- 12 -

Сп А 2242

Рачев, Росен.  Фридрих Ницше - новата религия на метафизическия нихилизъм / Росен Рачев. // Философия, 27, 2018, N 3, с. 231-251. 

   В реакционния светоглед на Ницше, известен като ницшеанство, централно място заема концепцията "воля за власт", разглеждана като основа на всеки живот. Учението за "свръхчовека" е резултат от преоценката на всички ценности. Философът приема състраданието като съмнителна добродетел, която не помага на страдащите, за разлика от храбростта, която съдейства за преодоляване на болки и трудности. В кодекса на благородството според него качества като сила и увереност стоят по-високо от робското смирение и любов към ближния. Ницше не крие абсолютната си непримиримост към религията, като цяло, и по-конкретно към християнството. Неговата религия детронира Бога и на негово място поставя "свръхчовека". 

   Рез. на англ. ез. 

1. Философи 2. Ницше, Фридрих 3. Философия - нихилизъм 
 165.72(045)
Ключови думи: 1. нихилизъм 2. свръхчовека 3. ницшеанска философия 4. религия и философия 5. философия на свободата 6. философия на ценностите 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 4034

- 13 -

Сп Б 262

Славчева, Михаела.  Анатомия на човешката деструктивност / Михаела Славчева. // Професионално образование, 2018, N 6, с. 607-614. 

   Съвременните човешки същества са устойчива, понякога двусмислена съвкупност от съзидателни и разрушаващи сили. Изграждането на нещо ново е неизбежна необходимост, полезен опит и придава съществен смисъл в живота. Деструкцията е опасно явление, което безспорно носи със себе си някаква загуба - на идентичност, на светоусещане, на самопознание и адекватна оценка и т.н. Анатомията на човешката деструктивност е сложна система от патология. Тя извежда на преден план най-тъмните, неподозирани кътчета от нашия ум и душевност, с които не всеки е готов да се пребори. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Психоанализа 2. Агресия (социол. ) 
 159.964.2(045)  + 316.647.3(045)
Ключови думи: 1. психоанализа 2. деструктивност 3. агресия 4. поведенческа психология 5. социално общуване 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3851

- 14 -

Сп А 2239

Сълин, Христина.  Проектно-базираното обучение на деца в предучилищна възраст в процеса на формиране на национална идентичност / Христина Сълин. // Детска градина, 2019, N 1, с. 3-24. 

   Сензитивността в предучилищна възраст е залог за възникването на ярки представи и възприятия съобразно динамиката на обществените процеси. Повлияването им по посока изграждане на собствена картина за света би подпомогнало натрупване на личен опит и установяване на причинно-следствени връзки между обекти и явления от околната среда, в качеството й на първоизточник за емпирични знания. 

1. Предучилищно възпитание 2. Занимания за развитие на интелекта 
 372.3.03(045)  + 37.091.2(045)
Ключови думи: 1. проектно-базирано обучение 2. предучилищна възраст 3. национална идентичност 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3816

- 15 -

Сп А 2036

Чорбаджиева, Елена.  Семантични критерии за транссветова идентификация на предметите / Елена Чорбаджиева. // Стратегии на образователната и научната политика, 2018, N 2, с.198-210. 

   Настоящата статия изследва семантиката на възможните светове, където се разглеждат правилата за транссветова идентификация на предметите. В този контекст ще бъдат разгледани различни логически теории за значението и референцията на името. Целта на това изследване е да се покаже, че значението на едно име е критерий за транссветова идентификация. Ако отговорът на този въпрос е положителен, би следвало да се разбира, че значението е нещо обективно. За да се отговори на този въпрос, ще бъдат разгледани някои философски теории за това как се образува дефиниция и как се разбират интензията и екстензията. Целта е да се обясни как разбираме обективно значението на термините, което би могло да служи като критерий за транссветова идентификация на предметите, към които се отнасяме с тях. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Логика. Теория на познанието. Епистемология. Логическа методология 
 167/168(045)
Ключови думи: 1. модална логика 2. транссветова идентификация 3. логическо познание 4. логика 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3878

- 16 -

Сп А 2239

Чулова-Маркова, Даниела и др.  Кодът на изобразителната дейност. Детето - стадии и очаквания / Даниела Чулова-Маркова, Константин Марков. // Детска градина, 2018, N 6, с. 54-56. 

   Усвояването на изобразителните умения на детето върви успоредно с неговото психическо и двигателно развитие. В статията са разгледани основните етапи на развитие на детската рисунка съобразно възрастта на детето. 

1. Изобразителна дейност - предучилищно възпитание 
 372.373(045)
Ключови думи: 1. изобразителни умения 2. възраст 3. развитие 4. стадии 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3908

- 17 -

Сп Б 262

Янчева, Татяна и др.  Развитие на толерантност чрез спорт / Татяна Янчева, Ина Владова. // Професионално образование, XXI, 2019, N 1, с. 11-19. 

   Статията разглежда въпроса за оформящата се като трайна тенденция за липса на толерантност, която често води до проява на агресия. Разгледано е изследване, проведено от авторите със студенти от НСА "В. Левски" относно нагласите за работа в мултикултурна среда. Установено е, че повечето от студентите имат положителна нагласа за работа с ученици от етнически малцинства. Разгледана е възможността за развиване на толерантност у децата чрез спорта. Анализирана е необходимостта спортнопедагогическите специалисти да съумяват своевременно да идентифицират поведението на учениците по време на спортна дейност и извън нея и да разкрият причините, които водят до различни поведенчески реакции. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Физическо възпитание 2. Етика - социална 
 796-057.874(045)  + 172:316.647.3(045)
Ключови думи: 1. физическо и морално възпитание 2. толерантност и търпимост 3. социална етика 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3920

Социология. Политология. Право. Политика. Социография.

- 18 -

Сп А 222

Ангелов, Петър.  Ролята на слуховете във военната история на Средновековна България (VII-X век) / Петър Ангелов. // Исторически преглед, 74, 2018, N 2, с. 5-34. 

   Слуховете в Средновековна България обикновено се появяват по два начина. Първият е импулсивен, неконтролиран и е провокиран от неясни и спонтанни обстоятелства. Вторият е чрез съзнателно създаване и разпространение на слухове. Информацията в слуховете не винаги може да бъде проверена. Това не значи, че цялата информация е невярна. Слуховете могат да имат и позитивен ефект върху поведението на хората или прoвокират безпричинни притеснения и страх. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Военна история 2. България - военна история 
 355.48(...)(497.2)(045)  + 316.658(045)
Ключови думи: 1. слухове 2. средновековна България 3. военна история 4. информация 5. лъжи 6. истина 7. социална психология 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3974

- 19 -

Сп А 2036

Василев, Румен.  Децата в конституционните норми на България / Румен Василев, Весела Марева. // Стратегии на образователната и научната политика, 2019, N 1, с. 75-87. 

   Целта на настоящия анализ е опит да се подпомогне процесът на обучение по правните дисциплини на студентите от специалността "Социални дейности" при Медицинския факултет в Тракийския университет - Стара Загора. В разработката се акцентира върху представянето на основните конституционни текстове с влияние върху правата на децата и ангажираните със спазване на техните права институции, както и кратки съждения на текстове от Закона за съдене на хората, свързани с темата. Целта е да се даде възможност студентите да осмислят ролята на конституционните текстове, които са мултидисциплинарни, върху националното ни законодателство и влияят върху поведението на децата. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Конституции 2. Деца - права 
 342.4(045)  + 342.7-053.2(045)
Ключови думи: 1. конституционни норми 2. конституционно право на личността 3. права на детето 4. защита на детето 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3915

- 20 -

Сп А 2238

Велчева, Таня.  За агресията при малките деца / Таня Велчева, Вероника Параскевова. // Предучилищно & училищно образование, 2018, N 1, с. 114-118. 

   Един от най-нашумелите въпроси в последно време е въпросът за агресията при децата от предучилищна и училищна възраст. Особено обезпокоителен е фактът, че качеството и степента на насилието не намаляват. От това страдат както самите деца и техните семейства, така и учителите и възпитателите, чиито граници на толерантност и способност за понасяне не изглеждат прекрачени. Трудно е да се каже дали склонността към агресивност е наследствено обусловена или придобита. Със сигурност обаче може да се каже, че много от агресивните форми на поведение се овладяват още от детството. 

1. Агресивно поведение на деца 2. Педагогическа социология 
 37.015.4(045)  + 316.647.3(045)
Ключови думи: 1. агресия 2. агресивно поведение 3. педагогическа социология 4. деца и юноши 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3848

- 21 -

Сп А 2036

Димитрова, Рая.  Децата в конфликт със закона и участието им в химерни групи / Рая Димитрова. // Стратегии на образователната и научната политика, 2018, N 6, с. 579-591. 

   Актуалността на разглежданата проблематика е детерминирана от все по-нарастващите форми на групова агресия, групова престъпност и насилие сред подрастващите, които излизат от рамките на училищните институции и превземат общественото поле. Това са деца в конфликт със закона, при които социалното поведение се изразява в различни форми на девиантно и делинквентно поведение. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Девиантно поведение - социологични проблеми 
 316.62-053.5(045)
Ключови думи: 1. девиантно поведение 2. химерни групи 3. деца в конфликт със закона 4. деца - социални проблеми 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3912

- 22 -

Сп Б 262

Димитрова, Христина.  Медийната власт като основен проблем на Конституцията на Република България / Христина Димитрова. // Професионално образование, 2018, N 6, с. 623-632. 

   "Четвъртата власт" се оприличава в лицето на медиите, които обясняват на хората случващото се за процесите в дадена страна. В съвременното общество това се превръща в проблем, защото представлява своеобразен инструмент на властта и лост за контрол над нея. Единственият възможен вариант е преразглеждането и правилното описване на комуникационните права в Конституцията на Република България. От задължителна промяна се нуждаят по-конкретно правото на свободно изразяване на мнение, правото да се търси, получава и разпространява информация, правото на защита на личните данни и на личната неприкосновеност и правото на интелектуална собственост. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Комуникация - социология 2. Комуникация - социологични проблеми 
 316.77(045)
Ключови думи: 1. медийна комуникация 2. медийно право 3. обществено мнение 4. медии 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3860

- 23 -

Сп Б 262

Иванова, Владимира.  Полови различия и полови роли / Владимира Иванова. // Професионално образование, 2018, N 4, с. 399-405. 

   В настоящия текст са представени значимите, от гледна точка на социалната психология, физиологични и психологични различия между половете и установените за тях различия. Описани са стереотипите и основните теории за развитието на половите роли, като резултат от различията между мъжа и жената, както и начинът, по който повлияват Аз-концепцията на индивидите, социалния им живот и масовото съзнание в наши дни. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Пол - идентификация 2. Психология - на пола 
 316.346.2:159.922.1(045)
Ключови думи: 1. социология на пола 2. психология на пола 3. полови различия 4. пол 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3827

- 24 -

Сп А 1705

Кръстева, Надежда.  Детският труд и неговата наказателноправна уредба / Надежда Кръстева. // Педагогика, 2019, N 1, с. 47-58. 

   Изследването е посветено на трудната борба с експлоатацията на детския труд и предстоящата двадесета годишнина от приемането на Конвенция №182 на Международната организация на труда през 1999 г. Обърнато е специално внимание на значението и приноса на тази конвенция в ограничаването на най-тежките форми на детски труд. Подробно са разгледани някои от формите, като акцентът е върху наказателноправната защита на детето от трафика на деца, търговията с деца, сексуалната експлоатация на деца, детската порнография и други по смисъла на българското законодателство. Резултатите от направеното изследване позволяват на автора да обобщи, че българското наказателно законодателство полага целенасочени усилия и предприема мерки за закрила на детето от най-тежки форми на детски труд. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Трудово право 2. Наказателно право 3. Деца - права 
 331.102-053.2(497.2)(045)  + 343:342.7-053.2(497.2)(045)
Ключови думи: 1. детски труд 2. трудово-правна защита 3. наказателно право 4. права на детето 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3924

- 25 -

Сп А 2036

Махлелиева-Кларксън, Лора.  Наднационални и междуправителствени методи за интеграция в областта на правосъдието и сигурността : Формиране на обща миграционна политика: Парадигми и образователни аспекти / Лора Махлелиева-Кларксън. // Стратегии на образователната и научната политика, 4, 2018, N 3, с. 313-325. 

   Методологията на научното изследване се основава на съчетанието на историческия, нормативния, телеологичния, системния, формално-логичния и сравнително-правния метод на анализ. Предвид особеностите на интеграционния процес и създадената за неговите нужди правна система, определящо значение в изследването имат системният и технологичният метод. Интердисциплинарността на разглежданата проблематика налага използването на широк спектър от похвати и методи от теоретичната област на правото, философията, политологията, социологията, като анализ систематизиране, класифициране, типизиране и др. 

   Рез. на англ. език

1. Миграция 2. Миграционна политика 3. Европейски съюз - миграция 
 314.7:314.15(045)  + 34:061.1 ЕС(045)
Ключови думи: 1. мигрантска политика 2. мигрантски потоци 3. Европейски съюз - правни проблеми 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3879

- 26 -

Сп А 505

Международен стандарт за финансово отчитане 16 Лизинг . // Български законник, XXVIII, 2019, N 4, с. 5-28. 

   В настоящия стандарт се установяват принципите за признаването, оценяването, представянето и оповестяването на лизинговите договори. Целта е да се гарантира, че лизингополучателите и лизингодателите представят необходимата информация по начин, осигуряващ достоверното отразяване на тези сделки. 

1. Икономически закони 
 330.113(045)
Ключови думи: 1. финансово отчитане 2. лизинг 3. лизингови договори 4. международен стандарт 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 4019

- 27 -

Сп А 2043

Минчева, Вяра.  Стратегията на ЕС за Дунавския регион - същност и възможности / Вяра Минчева. // Международни отношения, 48, 2018, N 5-6, с. 109-114. 

   Създаването на микрорегионални стратегии (МРС) е било насърчавано от редица държави и региони на ЕС като допълнение към традиционните политики и страните от ЕС относно териториалното развитие и сближаване. Те имат за цел създаването на мерки за преодоляване на общите предизвикателства, например, ръководен от иновациите растеж, опазване на околната среда или изменението на климата, използване на подход "отдолу-нагоре" с участници на национално, регионално и местно равнище. 

1. Региони - планиране, прогнозиране 2. Европейски съюз - икономическа политика 
 332.14(045)
Ключови думи: 1. регионална политика 2. Европейски съюз - икономическа политика 3. възможности 4. развитие 5. Дунавски регион 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 4021

- 28 -

Сп Б 262

Молламехмед, Фахредин Фаредин.  Щадяща процедура при разпит на деца / Фахредин Фаредин Молламехмед. // Професионално образование, 2018, N 6, с. 615-622. 

   В статията е акцентирано върху нормативната уредба и нейните механизми за контрол на правоприлагане и превенция на престъпленията, извършени от деца. Обстоятелствено е представена щадящата процедура при разпит на дете в специализирано помещение - т.нар. "синя стая". Не е лесно да бъдеш дете, което ще бъде подложено на разпит, не е лесно и да бъдеш специалистът, който ще прилага процедурата. Затова има нужда да се променят нещата, красивото и уютно място е подходящата среда за разпит и така ще бъдат постигнати по-добри резултати. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Деца - права 2. Деца - социални проблеми 
 347.91/.95-053.2(045)
Ключови думи: 1. превенция на престъпността 2. разпит на деца 3. щадяща процедура 4. деца - социални проблеми 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3853

- 29 -

Сп А 2047

Петков, Мартин.  Предоставяне на безвъзмездна помощ за подобряване на производствения капацитет на предприятията / Мартин Петков. // Български законник, 28, 2019, N 3, с. 75-82. 

   Основният фокус на процедурата е предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП), която да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия и по-успешното им присъствие на националните и външните пазари чрез увеличаване на обема на произведената продукция, оптимизация на производствените им процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи, подобряване на предлаганите стоки (стоки и/или услуги) . 

1. Финансово право 2. Финансиране - проектно 
 347.73(045)  + 379.8.057(045)
Ключови думи: 1. финансово право 2. безвъзмездна помощ 3. предприятие 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3963

- 30 -

Сп Б 262

Славчева, Михаела.  Анатомия на човешката деструктивност / Михаела Славчева. // Професионално образование, 2018, N 6, с. 607-614. 

   Съвременните човешки същества са устойчива, понякога двусмислена съвкупност от съзидателни и разрушаващи сили. Изграждането на нещо ново е неизбежна необходимост, полезен опит и придава съществен смисъл в живота. Деструкцията е опасно явление, което безспорно носи със себе си някаква загуба - на идентичност, на светоусещане, на самопознание и адекватна оценка и т.н. Анатомията на човешката деструктивност е сложна система от патология. Тя извежда на преден план най-тъмните, неподозирани кътчета от нашия ум и душевност, с които не всеки е готов да се пребори. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Психоанализа 2. Агресия (социол. ) 
 159.964.2(045)  + 316.647.3(045)
Ключови думи: 1. психоанализа 2. деструктивност 3. агресия 4. поведенческа психология 5. социално общуване 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3851

- 31 -

Сп А 2036

Тахиров, Мюмюн.  Културна комуникация и национална консолидация / Мюмюн Тахиров. // Стратегии на образователната и научната политика, 2018, N 6, с. 603-612. 

   Тезата на настоящата статия е, че културната комуникация представлява решаващ фактор за формирането и консолидацията на нацията. Социумът и комуникацията възникват едновременно, двата феномена не могат да съществуват един без друг. Всяка система за културни комуникации предоставя появата на нови нации, тъй като прави възможно идентифицирането на индивида с групата/общността въз основа на общо минало, територия, символи, език, политически и правни институции. Липсата на подобна система и наличието на т. нар. "етнически синдром" пречи на културното развитие на цели общества, тъй като индивидите и общностите не получават необходимата за тях и дейността им информация, която възпрепятства комуникацията, впоследствие и националната консолидация. 

   Рез. на англ. език

1. Нация 2. Национални малцинства 3. Национална идентичност 
 316.35(045)  + 323.1.01(045)
Ключови думи: 1. културна комуникация 2. национална консолидация 3. национални малцинства 4. нация 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3910

- 32 -

Сп А 2036

Тепавичаров, Веселин.  Етноцентризмът и инерциите от миналото – сериозни проблеми в българската образователна система / Веселин Тепавичаров. // Стратегии на образователната и научната политика, 2018, N 5, с. 528-537. 

   В статията етноцентризмът е представен в неговата негативна страна в някои уроци по история и литература, в които не се държи сметка на чувствата на български граждани от турски етнически и мюсюлмански религиозен произход. Като слабост на образователната ни система е посочено и практическото отсъствие на материали, отнасящи се до историята и културата на малцинствените общности в България. В текста също така се твърди, че това въобще е слабост на образователните системи на европейските страни, което от своя страна пречи на интерпретацията на малцинствените общности в общества на държавнотворческите европейски нации. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Образователни системи 2. Социологически изследвания 
 37.014(045)  + 316.77:303.6(045)
Ключови думи: 1. образователни системи 2. етноцентризъм 3. социологически изследвания, наблюдения, анализи 4. етническа психология 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3902

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 33 -

Сп А 213

Анализ на механизмите за подкрепа на земеделския сектор при създаване на обществени блага  / Димитър Николов и др. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 63, 2018, N 3, с. 3-21. 

   Земеделският сектор създава обществени блага, които са неизменна част от облика на всеки регион. Подобряването на предлагането на обществени блага повишава активността на региона и изисква подход за подкрепа, отчитащ регионалните особености. Регионалният подход се отличава с това, че се използват и развиват местни дадености. По този начин се оползотворяват в максимална степен възможностите на провежданата политика за развитие на селските райони, за да могат те да реализират своите цели. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Селски райони - развитие 
 330.101.54:338.24(045)
Ключови думи: 1. селски райони 2. управление на водите 3. сигурност на храните 4. агроекосистеми 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 4014

- 34 -

Сп А 129

Башев, Храбрин и др.  Оценка на социално-икономическата и екологична устойчивост на аграрните екосистеми в България / Храбрин Башев, Божидар Иванов, Десислава Тотева. // Икономическа мисъл, 64, 2019, N 2, с. 33-80. 

   Предложен е холистичен подход за оценка на интегралната, икономическата, социалната и екологичната устойчивост на агро-екосистемите в България, който включва система от 16 принципа, 35 критерия и 46 показателя и референтни стойности. Оценена е общата и аспектната устойчивост на 7 типови и 10 специфични агро-екостистеми в страната. Оценките са базирани на първична информация, събрана от мениджърите на типични ферми на територията на различни агро-екосистеми в 4 географски района. 

   Прев. на англ. ез. 

1. Икономически изследвания 2. Аграрно-промишлени комплекси 
 330.1:338.24(045)
Ключови думи: 1. устойчивост 2. икономически агроекосистеми 3. социални и екологични фактори 4. икономика на селското стопанство 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4020

- 35 -

Сп Б 329

Иванов, Божидар и др.  Развитие на производството и търговията с основни зърнени, маслодайни и зеленчукови култури в средносрочен план / Божидар Иванов, Даниела Димитрова, Васил Стойчев. // Земеделие плюс, 2019, N 285, с. 2-5. 

   Площта на изследваните пет зърнени и маслодайни култури - пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица, заема основен дял в обработваемата земя в страната и това няма да се промени през следващите 5 години. Направените през последните години сериозни инвестиции в техника, употребата на по-качествени семена и въвеждането на нови сортове с високопродуктивни възможности обуславят стабилното развитие на зърнопроизводството в средносрочна перспектива. Производството ще се увеличава на основа повишената производителност, а не на разширяване на площите. 

1. Житни растения. Зърнени култури 2. Маслодайни растения 3. Търговия 4. Производство 
 633.1.000.33(045)  + 633.85.000.33(045)
Ключови думи: 1. зърнени култури 2. маслодайни култури 3. зеленчукови култури 4. производство 5. търговия 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3984

- 36 -

Сп Б 566

Йотов, Стефан.  Връзката между производителността на труда и доходите в България / Стефан Йотов. // Право & бизнес & данъци, 2018, N 5, 8-11. 

   Производителността на труда е съставен икономически показател за количеството стоки или услуги, създадени за определен период от единица труд. Това съпоставя две величини: - новосъздаденият продукт - като резултат от осъществяваната производствена (икономическа) активност на определена икономическа територия за определен период от време; - вложеният труд в производствения процес. За целите на международните сравнения на производителността на националните икономики е възприето използването на БВП. 

1. Производителност на труда 2. Работна заплата - България 
 331.101.6(497.2)(045)  + 331.2(497.2)(045)
Ключови думи: 1. производителност на труда 2. работна заплата 3. брутен вътрешен продукт 4. доходи 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3978

- 37 -

Сп Б 566

Йотов, Стефан.  От парната машина до Тръмп / Стефан Йотов. // Право & бизнес & данъци, 2018, N 6, с. 4-8. 

   След като изследвания на редица международни организации (като МВФ например) недвусмислено показаха, че твърде голямото неравенство отслабва растежа, в днешно време ръстът на неравенството се счита за основен риск в глобалната икономика. Голямото неравенство освен това влошава възходящата социална мобилност в обществото, води до все по-висока задлъжнялост на домакинствата, опитващи се да компенсират стагнацията на своите доходи, както и до радикализация на политиката - в ляво и в дясно. 

1. Икономика - управление, иновации 2. Автоматизация на производството 3. Индустриална автоматизация 
 338:338(091)(045)  + 658.011.56(045)
Ключови думи: 1. икономика на индустрията 2. автоматизация на производството 3. индустриална революция 4. лудити 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 3983

- 38 -

Сп А 1705

Кръстева, Надежда.  Детският труд и неговата наказателноправна уредба / Надежда Кръстева. // Педагогика, 2019, N 1, с. 47-58. 

   Изследването е посветено на трудната борба с експлоатацията на детския труд и предстоящата двадесета годишнина от приемането на Конвенция №182 на Международната организация на труда през 1999 г. Обърнато е специално внимание на значението и приноса на тази конвенция в ограничаването на най-тежките форми на детски труд. Подробно са разгледани някои от формите, като акцентът е върху наказателноправната защита на детето от трафика на деца, търговията с деца, сексуалната експлоатация на деца, детската порнография и други по смисъла на българското законодателство. Резултатите от направеното изследване позволяват на автора да обобщи, че българското наказателно законодателство полага целенасочени усилия и предприема мерки за закрила на детето от най-тежки форми на детски труд. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Трудово право 2. Наказателно право 3. Деца - права 
 331.102-053.2(497.2)(045)  + 343:342.7-053.2(497.2)(045)
Ключови думи: 1. детски труд 2. трудово-правна защита 3. наказателно право 4. права на детето 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3924

- 39 -

Сп А 213

Кънева, Красимира.  Оптимизиране на техническата ефективност на земеделските стопанства в планинските райони / Красимира Кънева. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 63, 2018, N 3, с. 11-21. 

   В статията се дискутира техническата ефективност на земеделските стопанства в планинските райони. Целта е да се оптимизира размерът на вложенията, така че стопанствата да функционират при оптимална ефективност. Решението е осъществено в два варианта, като в Първи вариант не се вземат предвид субсидиите, а във Втори те се добавят към брутната продукция (БП). Приложен е методът "Анализ с обхват на данни" (DEA). Данните за планинските стопанства са взети от Анкета на Системата за земеделска счетоводна информация (СЗЦИ, 2013). 

   Рез. на англ. ез. 

1. Земеделски стопанства 2. Ефективност - икономическа 
 338.43(045)
Ключови думи: 1. техническа ефективност 2. планински райони 3. земеделски стопанства 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3867

- 40 -

Сп Б 566

Льондев, Атанас.  Индустрия 4.0 в България / Атанас Льондев. // Право & бизнес & данъци, 2018, N 5, с. 16-18. 

   Четвъртата индустриална революция, или за кратко Индустриална революция 4.0, не прилича на нищо, което човечеството е преживявало досега - новите технологии водят до сливане на физическия, дигиталния и биологичния свят, което крие едновременно както огромни възможности, така и потенциални опасности. Едновременно с това скоростта, мащабът и дълбочината на тази революция оказват влияние както върху световната икономика и политика, така и върху обществото и отделния човек. 

1. Стопански предприятия България - автоматизация и механизация 2. Автоматизация на производството 3. Индустриална автоматизация 
 338.1(497.2)(045)  + 658.011.56(045)
Ключови думи: 1. индустрия 4. 0 2. индустриална автоматизация 3. автоматизиране на работни места 4. иновационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 3981

- 41 -

Сп А 505

Международен стандарт за финансово отчитане 16 Лизинг . // Български законник, XXVIII, 2019, N 4, с. 5-28. 

   В настоящия стандарт се установяват принципите за признаването, оценяването, представянето и оповестяването на лизинговите договори. Целта е да се гарантира, че лизингополучателите и лизингодателите представят необходимата информация по начин, осигуряващ достоверното отразяване на тези сделки. 

1. Икономически закони 
 330.113(045)
Ключови думи: 1. финансово отчитане 2. лизинг 3. лизингови договори 4. международен стандарт 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 4019

- 42 -

Сп Б 526

Митев, Владимир.  В търсене на сигурността - от bitcoin към stablecoin / Владимир Митев. // Новата икономика, IX, 2019, N 1, с. 62-65. 

   Един от проблемите пред навлизането на криптовалутите като разплащателно средство е, че тяхната стойност се мени в големи граници. Те не са обезпечени с определен актив и затова струват толкова, колкото другите или "пазарът" решат. При такива големи промени не е реалистично търговията на предмети с постоянна и ясна стойност да се прави с биткойни. Тук могат да дойдат на помощ т. нар. стейбълкойни (stablecoin). Стейбълкойните са криптовалути, чиято стойност е постоянна или би трябвало да търпи малки промени. По принцип тя е свързана с определен актив, с обезпечение. Донякъде те наподобяват нормалните валути, намиращи се в обращение. Щом са свързани с определен актив, намиращ се например на депозит в банка, собственикът на стейбълкойни може във всеки момент да ги размени. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Валутен пазар чрез Интернет 2. Търговия - използване на Интернет 
 336.74:681.32(045)
Ключови думи: 1. криптовалута 2. стейбълкойн 3. биткойн 4. търговия 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3715

- 43 -

Сп Б 262

Неделчева, Наталия и др.  Приложение на SWOT анализа като оперативен инструмент при управлението на регионалната икономика / Наталия Неделчева, Христина Коларова. // Професионално образование, 2018, N 4, 406-412. 

   Целта на настоящата статия е да отрази ролята и възможните ефекти от акуратното разработване и прилагане на SWOT анализа като оперативен инструмент при управлението на икономиката на селските райони в България. 

   Рез. на англ. език

1. Регионална икономика 
 332.1(045)
Ключови думи: 1. регионална икономика 2. SWOT анализ 3. регионално развитие 4. селски райони 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3825

- 44 -

Сп Б 397

Узунова, Милена.  Успешните български стартъпи / Милена Узунова. // Образование и специализация в чужбина, 2018, N 81, с. 16-17. 

   Терминът стартъп (от англ. start-up) няма точна дефиниция, но най-общо това е млада компания, която разработва продукт или услуга, нови за пазара, които предлагат конкретно решение на даден проблем. Основата на всеки стартъп е иновацията и предоставянето на несъществуващ досега бизнес модел. 

1. Бизнес - организация и управление 2. Фирмен мениджмънт 
 65.011.1(045)
Ключови думи: 1. стартъпи 2. задачи 3. възникване 4. развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3838

- 45 -

Сп Б 397

Узунова, Милена.  Консултантски услуги / Милена Узунова. // Образование и специализация в чужбина, 2018, N 82, с. 46-49. 

   Консултирането възниква сравнително скоро. Исторически първо се появяват юридическите услуги. В края на 19-и век започва развитието на консултирането по икономика и управление (management consulting). Първите консултантски фирми възникват в САЩ в средата на 19-и век. С нарастващия брой организации, възможности, информация и конкуренция във всяка една област се увеличава и нуждата от консултантски услуги. Дори големи одиторски и счетоводни компании като Deloitte и Ernst&Young постепенно променят фокуса си към предлагане на бизнес консултиране. 

1. Мениджмънт - методи на управление и организационно поведение 
 65.012/.015(045)
Ключови думи: 1. мениджмънт на фирми 2. консултантски услуги 3. развитие 4. възникване 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 3839

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.

- 46 -

Сп А 2191

Ганева-Райчева, Валентина и др.  Растения и идентичност: от биокултурните характеристики към валоризацията на местни растителни ресурси / Валентина Ганева-Райчева, Десислава Димитрова, Теодора Иванова. // Български фолклор, 2018, N 3, с. 361-389. 

   В статията се разглежда процесът на превръщането на отделни растителни видове в емблеми, които имат важна роля в конструирането на локалната идентичност на специфичния "вкус на мястото". Чрез сравнително изследване на случаите на радуилския и смилянския фасул авторите търсят отговори на въпросите: как една растителна култура, която не е била обект на интензивно отглеждане и широка търговска реализация, става ценност и се свързва трайно с името на селище (район), как се случва това във времето, кои са основните социални актьори в този процес, кои са икономическите и социокултурни предпоставки, как валоризацията на определени местни растителни ресурси намира изражение в културни форми и може да е стимул за активизиране на местната общност и икономическо съживяване на изследваните райони. Биокултурните измерения на Смилян и Радуил и процесите на оценностяване на хранителни растения са основни нишки в изследването. 

1. Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит. Фолклористика 
 39(045)
Ключови думи: 1. растителни ресурси 2. фасул 3. местни раси 4. валоризация 5. фестивализация 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.  
  

Сист. No: 3979

- 47 -

Сп Б 2191

Ченгелова, Емилия.  Градските градини: възможност за разгръщане на градско земеделие чрез потенциала на неправителствените организации / Емилия Ченгелова. // Български фолклор, 2018, N 3, с. 390-409. 

   Статията разглежда градските градини като типична практика на градско земеделие с висок потенциал за организиране на социална енергия и възникване на интензивни и устойчиви във времето социални отношения. Представят се четири модела за градски градини, възникнали по различни поводи, но успешно реализирани от неправителствени организации на територията на Столична община. 

1. Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит. Фолклористика 2. Градинска архитектура 
 39(045)
Ключови думи: 1. градско земеделие 2. градини 3. социални общности 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.  
  

Сист. No: 3980

Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 48 -

Сп Б 482

Богданов, Симеон.  Бонитиране на кафяви горски почви в Западни Родопи / Симеон Богданов. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 2018, N 4, с. 39-46. 

   Бонитирането на почвите се състои в определяне и анализиране на лесорастителните им свойства и представлява основа при планирането и провеждането на мероприятията за подобряване на екологичните условия в горските екосистеми. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Почвознание. Почвени изследвания 2. Горско стопанство 
 631.4(045)
Ключови думи: 1. кафяви горски почви 2. бонитиране 3. почвено плодородие 4. горски насаждения 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3815

- 49 -

Сп Б 569

Газоочистване в индустрията . // Екология & инфраструктура, 2018, N 6, с. 24-26. 

   Основната цел на технологията за пречистване на промишлени отпадъчни газове е редуцирането и елиминирането на емисиите в атмосферата на вредни вещества, които могат да окажат вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Източниците на замърсяването могат да бъдат както естествени, така и антропогенни. Единствено замърсяването вследствие на човешката дейност, като индустрията и транспорта, е обект на контрол. 

1. Пречистване на въздуха 
 546.217.05(045)
Ключови думи: 1. газоочистване 2. прахови частици 3. газообразни замърсители 4. абсорбция 5. десулфуризация 6. адсорбция 7. изгаряне 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3962

- 50 -

Сп Б 482

Динова, Нора.  Фактори, оказващи влияние върху функционирането на процесите за производство на биогаз : Обзор / Нора Динова. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 2018, N 4, С. 47-59. 

   Технологиите за производство на биогаз са широко разпространен метод за третиране на различни типове органични отпадъци. Процесът анаеробна биодеградация, на който се основават, е многостъпален, протича в анаеробни условия, осъществява се от синтрофен и синергичен микробен консорциум и в неговата същност стои метаногенезата. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Биогаз - получаване 
 66.071:577.11(045)
Ключови думи: 1. анаеробна биодеградация 2. биогаз 3. фактори 4. метаногенеза 5. субстракти 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3919

- 51 -

Сп Б 482

Живкова, Светлана.  Обзорно разглеждане на възможности за разделяне на органични киселини по екстракционен път / Светлана Живкова. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 2018, N 4, с. 17-25. 

   Пречистването на водите и опазването на околната среда е проблем, актуален в целия свят. Предприятията отделят огромни количества течни отпадъци, натоварени с разнообразни органични и неорганични замърсители. Извличането на някои компоненти от тези водни разтвори може да допринесе за ограничаването на замърсяването на околната среда, както и с цел евентуалното им оползотворяване. Органичните киселини са биохимични вещества. Играят много съществена роля във всекидневния ни живот, защото се съдържат в плодове, зеленчуци, някои билки и в други продукти с растителен и животински произход. Основната им функция е да поддържат киселинно-алкалния баланс на организма за пълноценен процес на хранене. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Пречистване на отпадъчни води 
 628.16(045)
Ключови думи: 1. органични киселини 2. екстракция 3. течности 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3918

- 52 -

Сп Б 569

Йонообменно пречистване на води . // Екология & инфраструктура, 2018, N 6, с. 18-20. 

   Йонообменът включва отстраняването на нежелани или опасни йонни компоненти от водите и заместването им с безвредни йони от използваната йонообменна смола. След това временно задържаните заместващи йони се отделят в регенерираща или промиваща течност. 

1. Пречиствателни станции и съоръжения (за вода) 
 628.16(045)
Ключови думи: 1. пречистване на отпадни води 2. пречиствателни съоръжения 3. йонообменно пречистване 4. йонообменна смола 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3961

- 53 -

Сп Б 569

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП . // Екология & инфраструктура, 2018, N 6, с. 14-16. 

   Все по-интензивното земеделие и производство на храни в световен мащаб водят до генериране на огромни количества странични продукти и отпадъци. По принцип от ХВП се отделят значителни биоразградими отпадъци, включително големи обеми от отпадъчни води и остатъци с високи стойности на биохимична и химична потребност от кислород. Неконтролираното им разграждане води до отделяне на метан и други вредни за околната среда съединения. 

1. Отпадъци - управление 2. Хранително-вкусова промишленост 
 502:628.3(045)
Ключови думи: 1. хранителни отпадъци 2. компостиране 3. ферментация 4. анаеробно разграждане 5. пиролиза 6. газификация 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3957

- 54 -

Сп Б 569

Пречистване на отпадъчни газове в скрубери . // Екология & инфраструктура, 2018, N 2, с. 24-28. 

   Генерираните от промишлената дейност отпадъчни газове се третират по технологии, които позволяват тяхното регенериране и оползотворяване в първоначалния или в друг процес като суровина или енергиен носител. Други методи осигуряват понижаване на концентрацията на замърсителите. Скруберните системи са съоръжения за контрол на замърсяването на въздуха, които намират приложение за отстраняване на прахови частици и/или газове от индустриални отпадъчни потоци. 

1. Пречистване на въздуха 
 546.217.05(045)
Ключови думи: 1. пречистване на въздуха 2. скруберни апарати 3. фини прахови частици 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3955

- 55 -

Сп Б 482

Радева, Камелия.  Аспекти и перспективи на прилагането на междинен екологичен мониторинг чрез използване на дистанционни изследвания / Камелия Радева. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 2018, N 2, с. 26-34. 

   Идентифицирането и детайлизирането на характеристиките на видовете и местообитанията, картографирането на местообитанията, прогнозирането на разпространението на видовете и пространствената променливост на видовото богатство, установяването на влиянието на природни и причинени от човека бедствия върху биоразнообразието налагат извършването на междинен екологичен мониторинг като част от регулярния екологичен мониторинг. 

   Рез. на бълг. ез. 

1. Екологичен мониторинг 
 504.06(045)
Ключови думи: 1. междинен екологичен мониторинг 2. дистанционни изследвания 3. екосистемни услуги 4. биоразнообразие 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3948

- 56 -

Сп Б 482

Садовски, Александър.  Основни природни фактори, влияещи върху екологосъобразно устойчиво селско стопанство / Александър Садовски. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 2018, N 1, с. 66-72. 

   Развитието на устойчивото селско стопанство в Европейския съюз е една от най-важните стратегически цели на настоящата и бъдеща "Обща селскостопанска политика". Един от начините за екологосъобразно използване на водата като невъзобновим природен ресурс в селското стопанство е използването на информационни и компютърни системи за определяне на необходимите поливни норми по време и количество за получаване на оптимални действително възможни добиви от селскостопанските култури. 

   Рез. на бълг. ез. 

1. Екологични основи на земеделието и почвознанието 
 631.46:504(045)
Ключови думи: 1. слънчева радиация 2. почвени свойства 3. програмиране на напояването 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3952

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 57 -

Сп Б 536

Веселинова, Т. и др.  Нагласи и готовност на акушерките за въвеждане на съвременни методи за пренатални грижи в женската консултация : The midwives attitudes and preparedness for introduction of modern methods of prenatal care in female consultation / Т. Веселинова, И. Соколова, М. Станоева. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, L, 2018, N 1, с. 9-15. 

   Традиционната работа на акушерката в женската и детската консултация е доказала в годините своята значима роля за женското и детското здраве. В развитите държави с най-добри показатели на майчина и детска смъртност именно акушерките са основните медицински специалисти, които се грижат за здравите жени и бебета. Акушерските грижи са не само ефективни, но и значително по-евтини от висококвалифицирания лекарски труд. В настоящото проучване е анализирано мнението на акушерките относно съществуващия модел на пренатална консултация у нас и нагласите им за промяна. Проучването е проведено чрез анонимна анкета на 135 акушерки, работещи в болничната и извънболничната помощ от цялата страна, избрани на случаен принцип за периода септември-декември 2017 г. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Акушерство 
 618.2/.7(045)  + 614.23/.26(045)
Ключови думи: 1. акушерство 2. акушерски грижи 3. пренатални грижи 4. бременност 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4031

- 58 -

Сп Б 543

Георгиев, Г. П. и др.  Лечение на тенис лакът / Г. П. Георгиев, И. Расим, С. Паскалева. // Медицина и спорт, XV, 2019, N 1-2, с. 4-7. 

   Тенис лакът представлява асептично възпаление вследствие хронични микротравми и претоварване на м. екстензор карпи радиалис бревис. Честа находка при спортове с ракета и натоварвания на ръцете като тенис, скуош, гимнастика, акробатика, фитнес и вдигане на тежести. Може да бъде причина за намалени постижения, а лечението е продължително. Лечението на страданието включва редица консервативни мерки, при неповлияване се налага оперативно лечение. При спазване и правилна техника на натоварване и възстановяване заболяването може да бъде избегнато. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Двигателна система - лечение, рехабилитация 2. Спортни травми 
 615.825(045)
Ключови думи: 1. тенис лакът 2. асептично възпаление 3. спортни травми 4. лечение 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4015

- 59 -

Сп Б 542

Димитрова, В. и др.  Физикална медицина и рехабилитация при деца с бронхиална астма / В. Димитрова, А. Алексиев. // Физикална медицина, рехабилитация, здраве, ХVI, 2017, N 2, с. 3-9. 

   Бронхиалната астма засяга около 300 милиона души по света, което я прави сериозен здравен и социален проблем. Астмата е най-честото хронично заболяване в детството, засягайки 7.2% от децата. Социалната му значимост се увеличава с нарастване на разходите по лечението. Липсват проучвания, сравняващи различни физикални фактори и техни комбинации, и няма консенсус по въпроса за техния оптимален избор както самостоятелно, така и в комбинация с кинезитерапия. Няма съмнение за необходимостта от кинезитерапия, но липсва консенсус по въпроса за нейния вид, честота, интензитет и продължителност. Необходимо е да се прецизират тези параметри с оглед оптимизирането на рехабилитационната програма при деца с астма. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Рехабилитация 2. Детски болести 
 616-053.2(045)
Ключови думи: 1. физикална медицина 2. терапия 3. кинезитерапия 4. астма 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3873

- 60 -

Сп Б 536

Илиева, М. и др.  Информираност и подготовка на студентите от специалност "Медицинска сестра" относно грижите за пациент с коремна травма : Awarness and preparation of nursing students on the care of a patient with abdominal trauma / М. Илиева, М. Драгомирова, Г. Чанева. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, L, 2018, N 2, с. 12-19. 

   Травмите, независимо умишлени или случайни, са основната причина за смъртен изход по целия свят. Целта на настоящото проучване е да се установи информираността и подготовката на студентите относно поведението и грижите при пациент с коремна травма. Проведено е анкетно проучване на 50 студенти от специалност "Медицинска сестра", които се обучават във Факултета по обществено здраве на Медицински университет - София. Проучването е извършено през учебната 2017-2018 г. Получените резултати показват, че трябва да се повишат теоретичните знания и практическите умения на студентите при пациенти в спешни звена и хирургични отделения, тъй като 76% от анкетираните осъзнават необходимостта от още опит и познания. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Медицински сестри 2. Травми - коремни 
 614.23/.26(045)  + 617.55(045)
Ключови думи: 1. медицински сестри 2. коремни травми 3. медицинско обслужване 4. грижи за болния 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4030

- 61 -

Сп Б 536

Йотова, М.  Антидиабетни лекарства -– взаимодействия с растителни субстанции : Antidiabetic drugs – interactions with plant substances / М. Йотова. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, L, 2018, N 2, с. 39-42. 

   Пероралните антидиабетни медикаменти са добре познати в клиничната практика на ендокринолози, общопрактикуващи лекари, болнични фармацевти, както и на други медицински специалисти, които по един или друг начин имат отношение към болестите на обмяната. Широката употреба на перорални антидиабетни медикаменти заедно с други лекарства и растителни субстанции или хранителни добавки предразполага към увеличаване на броя на сериозността на лекарствените взаимодействия. Този факт налага медицинските специалисти да бъдат добре информирани какви са потенциалните лекарствени взаимодействия на метформина с най-често употребяваните растителни субстанции и хранителни добавки. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Болести на панкреаса 2. Антидиабетни лекарства 
 616.37/.38(045)  + 615.25(045)
Ключови думи: 1. диабет 2. антидиабетни лекарства 3. метформин 4. лечение 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4029

- 62 -

Сп Б 262

Костова-Пашова, Стефка.  Влиянието на болничната среда върху психичния статус на професионалистите по здравни грижи / Стефка Костова-Пашова. // Професионално образование, 2018, N 5, с. 502-512. 

   Целта на настоящото изследване е чрез проучване да се установят факторите в болничната среда, които влияят върху психичния статус на професионалистите по здравни грижи. Участие взеха петдесет и две лица с различен трудов стаж, житейски път и професионален опит. Откриха се специфични взаимовръзки между оценките за социалната среда и последиците от стреса при изследваните лица, както и че последиците от стреса имат значими взаимовръзки с индивидуалните демографски характеристики, като възраст, трудов стаж и семейно положение. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Стрес (от психологична гледна точка) 2. Професионален стрес 3. Медицински специалисти 
 159.91:614.23/.26(045)
Ключови думи: 1. стрес на работното място 2. професионален стрес 3. психосоматика 4. психично здраве 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3832

- 63 -

Сп Б 536

Маркова, Д.  Ролята на медицинската сестра за предотвратяване на усложнения от периферни венозни катетри : Nursing practices for preventing complications associated with peripheral venous catheters / Д. Маркова. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, L, 2018, N 2, с. 34-38. 

   Периферните венозни катетри са широко използвани в болниците. Знанията и уменията на медицинските сестри за работа с катетри са изключително важни за предотвратяването на усложнения от тяхното ползване. Тази статия представя най-новите научно обосновани препоръки за превенция на усложнения като инфекции, екстравазация, механичен и химичен флебит. Обсъдени са препоръки към сестринските колежи и здравните заведения за целенасочено обучение, практика и ръководство за работа с периферни венозни катетри. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Сестрински грижи 2. Вътреболнични инфекции 
 614.23/.26(045)  + 616-02:614.21:617-089(045)
Ключови думи: 1. сестрински манипулации 2. вътреболнични инфекции 3. периферни венозни катетри 4. екстравазация 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4028

- 64 -

Сп Б 539

Тодорова, Т.  Справяне на пациентите на диализно лечение с приема на течности / Т. Тодорова. // Здравни грижи, XV, 2018, N 4, с. 29-34. 

   Острите и хроничните бъбречни заболявания, ако не се лекуват, може да доведат до смърт за дни или седмици. Всяка година броят на пациентите на диализа нараства с около 7%. В световен мащаб решаването на проблемите им представлява както медицинско, така и социално предизвикателство. Цел на настоящото изследване е да се проучи какво правят пациентите на хемодиализно лечение, когато изпитват неутолима жажда, и да се установи определят ли правилно количеството течности, които да могат да приемат за един ден. 

1. Пациенти - грижи 
 616.61(045)
Ключови думи: 1. пациенти 2. хемодиализа 3. хранене 4. прием на течности 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 3818

- 65 -

Сп Б 543

Якимов, Ивайло и др.  Хидратация и свойства на водата във футбола за отлична спортна форма / Ивайло Якимов, Игнат П. Игнатов. // Медицина и спорт, XV, 2019, N 1-2, с. 46-51. 

   Човешкото тяло съдържа 55-60% вода в младежка възраст. При раждане процентът е 75, а при възрастни 50-55%. Биофизичните, биохимичните и биологичните процеси протичат в течна среда и състоянието на водата в тялото на спортиста е показател за неговото състояние при спортно натоварване и възстановяване. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Спортна медицина 
 61:796(045)
Ключови думи: 1. хидратация 2. спектрален анализ 3. човешко тяло 4. спортисти 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4017

- 66 -

Сп Б 262

Янчева, Татяна и др.  Развитие на толерантност чрез спорт / Татяна Янчева, Ина Владова. // Професионално образование, XXI, 2019, N 1, с. 11-19. 

   Статията разглежда въпроса за оформящата се като трайна тенденция за липса на толерантност, която често води до проява на агресия. Разгледано е изследване, проведено от авторите със студенти от НСА "В. Левски" относно нагласите за работа в мултикултурна среда. Установено е, че повечето от студентите имат положителна нагласа за работа с ученици от етнически малцинства. Разгледана е възможността за развиване на толерантност у децата чрез спорта. Анализирана е необходимостта спортнопедагогическите специалисти да съумяват своевременно да идентифицират поведението на учениците по време на спортна дейност и извън нея и да разкрият причините, които водят до различни поведенчески реакции. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Физическо възпитание 2. Етика - социална 
 796-057.874(045)  + 172:316.647.3(045)
Ключови думи: 1. физическо и морално възпитание 2. толерантност и търпимост 3. социална етика 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3920

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

- 67 -

Сп Б 262

Маламов, Драгомир и др.  Устройство, тактико-технически характеристики и приложение на АК-630 / Драгомир Маламов, Надежда Иванова. // Професионално образование, ХХ, 2018, N 5, с. 491-495. 

   Настоящата разработка запознава с устройството, тактико-техническите характеристики и приложението на АК-630 - руска автоматизирана установка за противовъздушна отбрана. Систематизираните технически данни и подробно обяснение на всеки аспект позволяват максимално вникване в разглежданата материя. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Военна техника 2. Отбрана - противовъздушна 
 623.8/.9(045)  + 623.09(045)
Ключови думи: 1. установка 2. военна техника 3. артилерия 4. противовъздушна отбрана 
Тематични рубрики: 1. Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.  
  

Сист. No: 3841

Технология на машиностроенето и металорежещи машини. Системи за автоматизирано производство САПР

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 68 -

Сп Б 62

Tsonevska, Tsvetomira et al.  Model based approach for the shape estimation of electron beam welding joints / Tsvetomira Tsonevska, Elena Koleva, Georgi Mladenov. // Електротехника и електроника Е+Е, 53, 2018, N 9-10, с. 255-259. 

   В тази статия е разгледан подход за моделиране на получените форми на течната вана чрез електроннолъчево заваряване, който се основава на експериментални данни, типова математическа функция и регресионен анализ. Процесът на електроннолъчевото заваряване с няколко течни вани се осъществява чрез динамично позициониране на електронния лъч, което в случая води до образуването на две течни вани. Заваряването на образците от неръждаема стомана се извършва при промени в параметрите на процеса: разстоянието между двете позиции на електронния лъч и съотношението на разпределението на мощността на получените два електронни снопа, честотата на отклоняващия сигнал, тока на лъча и скоростта на заваряване. Токът на фокусиране се запазва с постоянна стойност. Получените експериментални напречни сечения на заваръчните шевове при различни параметри на процеса се използват за оценка на синусоидални и регресионни модели на формата на течната вана. 

   Рез. на бълг. ез. 

1. Електронно-лъчева технология 2. Заваряване - електроннолъчево 
 621.9.048.7(045)  + 621.791.72(045)
Ключови думи: 1. електроннолъчево заваряване 2. синусоидални функции 3. регресионни модели 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 3821

- 69 -

Сп Б 321

Атанасова, Виктория.  Приложение на лазерите за реставрация на паметници на културното наследство / Виктория Атанасова. // Наука, 2019, N 1, с. 53-59. 

   Съществуват много техники за почистване и реставрация на паметниците на културата - от механично или химично естество, но обикновено тяхното приложение е трудно за контролиране и в много случаи липсва възможността за селективно взаимодействие само с нежелания слой върху повърхността. Лазерното почистване предлага различен подход, тъй като дава някои предимства, като безконтактност и селективност на взаимодействието, контрол, прецизност, автоматизация на процеса и др. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Лазери - приложение 2. Културно наследство - опазване 
 621.375.826:904(045)
Ключови думи: 1. приложение на лазерите 2. културно наследство 3. паметници на културата 4. реставрация 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. История. География. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 3973

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

- 70 -

Сп Б 321

Мъжлеков, Петко.  Производство на радиоприемници в България до 1944 година / Петко Мъжлеков. // Наука, 2018, N 5, с. 39-46. 

   Производството на радиоприемници в България е тема, която не е разработена до сега цялостно. Съществуват книги, статии и интервюта, засягащи отделни моменти от историята, но те са разпръснати като източници и медии в голям период от време. В настоящата статия авторът е обобщил всичко, което е намерено по темата до момента. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Радио - история 2. Радиоприемници 
 621.396.62(497.2).000.93(045)
Ключови думи: 1. радиоприемници 2. производство на радиоапарати 3. радио 4. радиоапарати 
Тематични рубрики: 1. Електроника. Радиотехника. Телевизия.  
  

Сист. No: 3969

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 71 -

Сп Б 448

Божилов, Николай.  Омниканалните складове на бъдещето : Веригата на доставките става все по-зависима от клиента / Николай Божилов. // Логистика, 2019, N 1, с. 50-52. 

   В основата си омниканалната верига на доставки успешно жонглира с традиционните методи на работа и специфичните канали на продажба без проблеми за клиента и непрестанен поток от продукти чрез е-търговия, апликации на смартфона, традиционните магазини, телефонни продажби и много други потенциални канали за разпространение, поръчка и доставка. Всяка голяма компания, както и малките и средните бизнеси, се стремят към омниканалност, но намирането на правилния път не е лека задача. 

1. Логистика - складова - управление 
 658.7.012(045)
Ключови думи: 1. склада в логистиката 2. развитие 3. ефективност 4. нови технологии 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3834

- 72 -

Сп Б 438

Гешов, Радослав.  Газовите камиони идват - на две скорости и на различни нива / Радослав Гешов. // Камиони, 2019, N 1, с. 49-53. 

   Камионите на природен газ (NG) настъпват в Европа по начин, който потвърждава: страните в ЕС се развиват на две различни скорости, действията им са качествено различно по мащаби и екологичен и финансов резултат. Електрическите камиони засега не отговарят на икономическите критерии на превозвачите и на преден план излизат товарните автомобили на природен газ - компресиран / CNG или втечнен / LNG. Идеята не е нова, но както на повечето нови смислени технически решения, и на това му трябваше време, за да постигне такава степен на готовност, че клиентите да почнат да го възприемат като реална алтернатива на дизеловия двигател. 

1. Камиони 2. Газови двигатели - автомобилни 
 629.114.6:621.433(045)
Ключови думи: 1. камиони 2. газови двигатели 3. дизелов двигател 4. електрически двигатели 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3829

- 73 -

Сп Б 462

Парбон, Франк.  Програмата SmartRail 4.0 в Швейцария / Франк Парбон. // Железопътен транспорт, 2019, N 1, с. 36-44. 

   Реализацията на програмата ще приключи през 2038 и значително ще повиши ефективността и производителността на железниците. Предаването на максимален брой функции към системата TMS води не само към понижаване на разходите с 20-30%, но и до цялостен пренос на данните за превозния процес към диспечерския център. Универсалната функция за проверка на безопасността на системата ETCS-МПЦ работи еднакво при всякакви вариации и състояния на превозния процес. Затова ETCS-МПЦ може да функционира във всяка страна и при всякакви условия на пътя. 

1. Железопътна инфраструктура - модернизация 
 625.1.001.76(045)
Ключови думи: 1. железопътна инфраструктура 2. нови технологии 3. модернизация 4. цифровизация 5. контрол 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 3817

Механизация на селското стопанство. Селскостопански.

- 74 -

Сп А 62

Трендафилов, Красимир.  Анализ на ширината на ивицата за завиване, дължината на завоите и времето за извършването им от прикачни симeтрични земеделски агрегати / Красимир Трендафилов. // Растениевъдни науки, 55, 2018, N 4, с. 62-70. 

   Оптимизирането на работата на агрегатите е свързано с намаляване на времето за извършване на неработни ходове. Основна част от неработните ходове са завоите, извършвани от агрегатите в ивиците за завиване. Съществуват различни алгоритми, чрез които може да се минимизира времето за извършване на завои, като основна трудност представлява изборът на начин на движение и видът на завоя в полета с неправилна форма. Обикновено в тези алгоритми се разглеждат два вида завои - крушовиден и гъбовиден. В настоящата статия са разгледани други три вида завои, които могат да се използват в полета с неправилна форма - удължен крушовиден, скъсен крушовиден и осморкообразен. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Земеделски агрегати 2. Почвообработващи машини 
 631.3-5 *(045)  + 631.5(045)
Ключови думи: 1. земеделски агрегати 2. почвообработващи агрегати 3. прикачни машини 4. регулиране 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 3995

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.

- 75 -

Сп А 79

Kireva, R. et al.  Technological and economic aspects of drip irrigation of raspberries / R. Kireva, M. Mihov. // Механизация на земеделието, LXIV, 2018, N 6, с. 208-210. 

   Капковото напояване осигурява необходимата влажност на почвата, заедно с това необходимия въздух, топлина, микробиология и храна на насажденията. Като резултат от това количеството на продукцията се увеличава, както и качеството й. 

1. Капково напояване 2. Ягодови растения 
 631.67:634.7(045)
Ключови думи: 1. капково напояване 2. малини 3. режим на напояване 4. разходи 5. възвръщаемост 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3885

- 76 -

Сп А 79

Mitev, G. et al.  Technological processes and stages of plant growth and development / G. Mitev, K. Bratoev. // Механизация на земеделието, LXIV, 2018, N 6, с. 223-227. 

   Значението на земеделието се състои в това, че органичните вещества са неотменими източници на енергия, без които всекидневния живот на човека , както и съществена част от животинския свят, не биха могли да съществуват. Човекът, като по-висша биосистема, определя природата и важността на селското стопанство, като производствен сектор. 

1. Растениевъдство, работни процеси 
 633/635(045)
Ключови думи: 1. растениевъдство 2. природа 3. развитие 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3847

- 77 -

Сп Б 383

Vancraeyenest, Dieter.  Инфекциозен бронхит: постоянно променяща се болест / Dieter Vancraeyenest. // Птицевъдство, 27, 2018, N 3, с. 30-31. 

   Инфекциозният бронхит, вирус (IBV) остава важна болест при бройлерите, което влошава хуманното отношение към животните и продуктивността им. Това също е едно от най-обезкуражаващите заболявания, защото се променя поради спонтанна мутация или генетична рекомбинация. Благодарение на молекулярната технология и епидемиология, ние можем да проследим преобладаващите IBV щамове. 

1. Домашни птици 2. Животни - болести 
 636.5(045)
Ключови думи: 1. инфекциозен бронхит 2. бройлери 3. щамове 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3861

- 78 -

Сп Б 382

Адаптивна реакция на лозови сортове в условия на климатични промени  / В. Петров и др. // Лозарство и винарство, 66, 2018, N 6, с. 18-31. 

   В резултат на проведените изследвания са определени тенденциите в адаптивната реакция на сортовете грозде към изменението на климатичните условия в основните агроекологични региони за промишлено отглеждане на грозде в Краснодарския край и Ростовска област. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Лози, отглеждане 2. Климат - промени 
 634.8(045)
Ключови думи: 1. отглеждане на лози 2. климатични промени 3. сортове грозде 4. адаптивност 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3831

- 79 -

Сп А 129

Башев, Храбрин и др.  Оценка на социално-икономическата и екологична устойчивост на аграрните екосистеми в България / Храбрин Башев, Божидар Иванов, Десислава Тотева. // Икономическа мисъл, 64, 2019, N 2, с. 33-80. 

   Предложен е холистичен подход за оценка на интегралната, икономическата, социалната и екологичната устойчивост на агро-екосистемите в България, който включва система от 16 принципа, 35 критерия и 46 показателя и референтни стойности. Оценена е общата и аспектната устойчивост на 7 типови и 10 специфични агро-екостистеми в страната. Оценките са базирани на първична информация, събрана от мениджърите на типични ферми на територията на различни агро-екосистеми в 4 географски района. 

   Прев. на англ. ез. 

1. Икономически изследвания 2. Аграрно-промишлени комплекси 
 330.1:338.24(045)
Ключови думи: 1. устойчивост 2. икономически агроекосистеми 3. социални и екологични фактори 4. икономика на селското стопанство 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4020

- 80 -

Сп Б 383

Белоречков, Димитър.  Дефекти в качеството на яйцата на кокошките носачки и безопасността на храните с яйца / Димитър Белоречков. // Птицевъдство, 27, 2018, N 5, с. 5-11. 

   Птичето яйце е средство за размножаване – то служи като източник на хранене за човешка консумация. Размерът и формата на птичите яйца се различават при различните видове птици, но всички имат три основни части - жълтък, белтък и черупка. Качеството на яйцата зависи от физическия и химичния състав на отделните им части. Поради разнообразната потенциална употреба на яйцата на кокошките и последващите потребителски изисквания изключително трудно се определя качеството на яйцата. 

1. Яйца 2. Кокошки 
 637.4(045)  + 636.52/.58(045)
Ключови думи: 1. яйца 2. качество 3. дефекти 4. храни с яйца 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3859

- 81 -

Сп Б 482

Богданов, Симеон.  Бонитиране на кафяви горски почви в Западни Родопи / Симеон Богданов. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 2018, N 4, с. 39-46. 

   Бонитирането на почвите се състои в определяне и анализиране на лесорастителните им свойства и представлява основа при планирането и провеждането на мероприятията за подобряване на екологичните условия в горските екосистеми. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Почвознание. Почвени изследвания 2. Горско стопанство 
 631.4(045)
Ключови думи: 1. кафяви горски почви 2. бонитиране 3. почвено плодородие 4. горски насаждения 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3815

- 82 -

Сп Б 482

Въздействие на предсеитбената електромагнитна обработка на пиперени семена върху биометричните показатели на разсада  / Габриела Антонова и др. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 2018, N 3, с. 46-52. 

   Използването на висококачествен разсад при отглеждането на зеленчуковите култури е важно условие за по-ефективно и екологосъобразно производство. Изпитването на различни методи и средства за подобряване на качествените показатели на разсада е съществен момент при оптимизиране на технологиите за отглеждане на зеленчуковите култури с цел получаването на високи добиви и продукция с добро качество. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Зеленчукопроизводство 
 633/635(045)
Ключови думи: 1. пипер 2. разсади 3. електромагнитна обработка 4. качество 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3921

- 83 -

Сп Б 329

Георгиев, Георги.  Соята у нас - реалности и неизползвани възможности / Георги Георгиев. // Земеделие плюс, 2019, N 285, с. 10-15. 

   В исторически аспект, развитието на соята в България се характеризира с периоди на подем и периоди на отливи и силно редуцирани площи с производство. Анализът на периодите на подем на соята показват, че икономическите стимули са били главният движещ фактор за развитието на соята у нас. 

1. Соя - производство 
 635.65(045)
Ключови думи: 1. соя 2. производство 3. сортове 4. условия 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3988

- 84 -

Сп Б 383

Гомес, Жилсон.  Възможности за подобряване на финансовата възвръщаемост чрез точно насочено приложение на ензимите в храненето на птици / Жилсон Гомес. // Птицевъдство, 27, 2018, N 6, с. 17-21. 

   През последните години производителите в птицевъдството са подложени на все по-голям натиск от страна на законодателството и консуматорите. Пример е забраната на нутритивните антибиотици и търсенето на свободно отглеждане на бройлери и носачки. Тази статия разглежда приложението на фитазата и ксиланазата за преодоляване на антихранителното въздействие, причинявано съответно от фитатите и влакнините. 

1. Птицевъдство 2. Хранене на животните. Поене. Норми, техника, инвентар 
 636.084/.087(045)
Ключови думи: 1. птицевъдство 2. ензими 3. хранене 4. финансова възвръщаемост 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3857

- 85 -

Сп А 62

Даскалова, Надя и др.  Еднозърнест лимец: произход, значение и приложение в селекционните програми (обзор) / Надя Даскалова, Росица Демирова. // Растениевъдни науки, 55, 2018, N 4, с. 35-49. 

   Обзорът включва информация за произхода, значението и приложението на културния лимец в селекционните програми на пшеница и тритикале. Разгледани са следните основни въпроси: произход на покритозърнест и голозърнест лимец; информация за локализация на гените, отговорни за различните морфологични и агрономически признаци в T. monococcum и T. sinskajae; качества на лимеца; устойчивост към биотични и абиотични фактори на средата; приложение в селекционните програми за подобряване на пшеницата, тритикалето и ръжта. Търсят се генетични и селекционни подходи в посока към подобряване на овършаването на лимеца. Голозърнестият лимец T. sinskajae, известен още под името "Синская пшеница", чийто естествен произход датира от покритозърнестия еднозърнест лимец, представлява интересен растителен източник, както за селекцията на пшеницата, така и за любителите-растениевъди и специалистите, занимаващи се с производство на хлебни изделия. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Житни растения. Зърнени култури 
 633.11(045)  + 631.52(045)
Ключови думи: 1. лимец 2. еднозърнест лимец 3. селекционни приложения 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3864

- 86 -

Сп А 62

Даскалова, Надя и др.  Характеристики на хибридни растения, получени от кръстоски с участието на два вида еднозърнест лимец / Надя Даскалова, Росица Демирова. // Растениевъдни науки, 55, 2018, N 4, с. 24-34. 

   Направена е фенотипна характеристика на F1 и F2 хибриди, получени от кръстоски с участието на два вида лимец - Triticum monococcum и Triticum sinskajae. Изследвани са признаците степен на презимуване, изкласяване и морфология на класа. Покритозърнестият лимец Triticum monococcum и хибридите с негово участие оцеляват при зимните условия на 2016/2017 г. в гр. Варна, като регистрират над 90% презимували растения. Голозърнестият лимец Triticum sinskajae, образец TS18401, показва по-ниска степен на презимуване, но разликата е статистически недоказана в сравнение с хибридите. Всички изпитвани материали изкласяват късно, 50-60 дена след първи април. Двата вида лимец се различават по формата на класа и степента на овършаване в зрялост. Отгледаните F1 растения по форма на класа и начин на овършаване приличат на покритозърнестия лимец - доминират цилиндричната форма на класа и твърдите глуми. Формата на класа (нормална и компактна) следва модела на монохибридно онаследяване в F2. Отбрани са шест хибридни F2 растения с пълна озърненост на класа в съчетание с нормално оронване, които са перспективни за бъдещи селекционни изследвания. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Лимец 2. Житни растения - пшеници 3. Подобряване на растенията. Приложна генетика. Селекция 
 633.11(045)  + 631.52(045)
Ключови думи: 1. лимец 2. житни растения 3. селекция на растенията 4. генетика на растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3994

- 87 -

Сп А 280

Димова, Ваня и др.  Сравнителен анализ по някои технико-технологични и екологични показатели на открити стоманобетонни лагуни за течен говежди тор / Ваня Димова, Кънчо Пейчев, Димитър Георгиев. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 55, 2018, N 3, с. 50-61. 

   Целта на настоящото изследване е чрез сравнителен анализ на някои технико-технологични и екологични показатели да се предложи вариант на торище, тип "лагуна", за депониране на течен тор от кравеферма с капацитет до 150 млечни крави. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Животновъдни ферми 2. Животновъдни сгради 
 636/639(045)
Ключови думи: 1. крави 2. обори 3. екологични показатели 4. течна тор 5. торища тип "лагуна" 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4023

- 88 -

Сп Б 324

Динев, Николай и др.  Биометрични и физиологични показатели на фуражен грах, отглеждан за "зелено торене" / Николай Динев, Иванка Митова. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 52, 2018, N 3, с. 26-33. 

   Използването на "зелено торене" е алтернативен начин за поддържане на почвата в добро състояние през цялата година. Чрез използване на бобови култури се постига допълнително обогатяване с достъпни азотни съединения. Цел на изследването е да се установи комбинираното влияние на почвеното и листно торене върху развитието, усвояването на хранителни елементи и добива на фуражен грах. Установено е, че получените добиви са в пряка зависимост от приложеното торене. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Торове и торене 2. Грах 
 631.86/.87:635.65(045)
Ключови думи: 1. зелено торене 2. органични торове 3. биологични торове 4. листно торене 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3975

- 89 -

Сп А 62

Дюлгеров, Николай и др.  Морфологични и фенологични особености на образци от Coriandrum sativum var. microcarpum DC. и Coriandrum sativum var. sativum / Николай Дюлгеров, Боряна Дюлгерова. // Растениевъдни науки, 55, 2018, N 2, с. 16-25. 

   Целта на настоящото изследване е да се проучи варирането на някои морфологични признаци и продължителността на вегетациония период при образци кориандър от var. sativum и var. microcarpum при почвено-климатичните условия на Югоизточна България. През периода 2010-2012 г. са проучени морфологичните особености на 20 образци от Coriandrum sativum L. subsp. microcarpum DC. var. microcarpum (DC.) Hegi и 20 образци от Coriandrum sativum L. subsp. sativum var. sativum. Установени са доказани различия между образците от var. microcarpum и от var. sativum по следните морфологични признаци: антоцианово оцветяване на стъблото, брой базални листа, дължина на най-дългия базален лист, форма на най-дългия базален лист, хабитус на базалните листа и антоцианово оцветяване на венчелистчетата. Вариететът има най-голяма сила на влияние върху антоциановото оцветяване на стъблото, броят на базалните листа, дължината на най-дългия базален лист и формата на най-дългия базален лист. Доказани са различията между образците от var. microcarpum и от var. sativum по продължителността на следните вегетационни периоди: начало на стъблообразуване, начало на цъфтеж, начало на зреене, продължителност на зреене и продължителност на вегетационен период. Образците от var. sativum се отличават с по-кратък период до начало на стъблообразуване, цъфтеж и зреене и по-къс вегетационен период в сравнение с образците от var. microcarpum . 

   Рез. на англ. ез. 

1. Ароматни растения. Растения, които се използват като подправки 
 633.82/.84(045)  + 631.52(045)
Ключови думи: 1. кориандър 2. морфологични особености 3. фенологични особености 4. селекционно-генетични проучвания 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3998

- 90 -

Сп Б 329

Иванов, Божидар и др.  Развитие на производството и търговията с основни зърнени, маслодайни и зеленчукови култури в средносрочен план / Божидар Иванов, Даниела Димитрова, Васил Стойчев. // Земеделие плюс, 2019, N 285, с. 2-5. 

   Площта на изследваните пет зърнени и маслодайни култури - пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица, заема основен дял в обработваемата земя в страната и това няма да се промени през следващите 5 години. Направените през последните години сериозни инвестиции в техника, употребата на по-качествени семена и въвеждането на нови сортове с високопродуктивни възможности обуславят стабилното развитие на зърнопроизводството в средносрочна перспектива. Производството ще се увеличава на основа повишената производителност, а не на разширяване на площите. 

1. Житни растения. Зърнени култури 2. Маслодайни растения 3. Търговия 4. Производство 
 633.1.000.33(045)  + 633.85.000.33(045)
Ключови думи: 1. зърнени култури 2. маслодайни култури 3. зеленчукови култури 4. производство 5. търговия 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3984

- 91 -

Сп А 181

Калинова, Щелияна.  Инвазивни плевелни видове / Щелияна Калинова. // Растителна защита, 18, 2018, N 10, с. 17-20. 

   Инвазивните плевелни видове се оказват бързо нарастваща заплаха за биологичното разнообразие както в Европа, така и у нас. Растенията, които навлизат в нови, чужди за тях местообитания, могат да отнемат част от територията на местната флора и да увредят околната среда. Известни са като инвазивни плевели. 

1. Плевели 2. Плевели - методи за борба 
 632.5(045)
Ключови думи: 1. инвазивни растения 2. плевели 3. борба с плевелите 4. защита на растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3863

- 92 -

Сп А 181

Караджова, Оля.  Оценка на риска от неприятели по доматите / Оля Караджова. // Растителна защита, 18, 2018, N 10, с. 14-17. 

   Експерт от България взе участие при разработване на експресни анализи на риска за потенциални неприятели по доматите за района на Европейската и средиземноморска организация по растителна защита (ЕРРО), включително България: белокрилка - Aleurotraheus trachoides; трипси - Ceratothripoides brunneus и C. claratis; плодова муха - Bactrocera latifrons, и галица - Prodiplosis longifila. От анализираните вредители като най-опасен се счита P. longifila, при който фитосанитарният риск е оценен като висок, а нивото на несигурност - средно. 

1. Домати 2. Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 
 635.64(045)  + 632.07 *(045)
Ключови думи: 1. домати 2. неприятели по доматите 3. анализ на риска 4. растителна защита 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3869

- 93 -

Сп А 280

Карамфилов, Светослав и др.  Проучване върху екстериора на крави от породата Абердин Ангус, отглеждани в България.I. Екстериорни измервания / Светослав Карамфилов, Васил Николов. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 55, 2018, N 2, с. 3-13. 

   Проучен е екстериорът на 130 крави от породата Абердин Ангус, отглеждани в Северна България, по селекционен контрол на Националната асоциация за месодайно говедовъдство в България. Направени са екстериорни измервания на крави родени в България, Германия и Унгария. 

1. Говедовъдство 
 636.22/.28(497.2)(045)
Ключови думи: 1. крави 2. породи говеда 3. произход 4. екстериор 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4022

- 94 -

Сп Б 383

Контаминираната птицевъдна продукция се разпространява чрез супербактерии при хората . // Птицевъдство, XXVIII, 2019, N 1, с. 28-29. 

   Ново проучване предлага убедителни доказателства, че нова форма на опасна супербактерия метицилин-устойчива Staphylococcus aureus (MRSA) може да се разпространи сред хората чрез консумация или работа със заразени домашни птици. 

1. Птицевъдство 2. Инфекциозни болести (заразни и преносни заболявания) 
 636.5.000.61(045)
Ключови думи: 1. птицевъдство 2. птиче месо 3. бактерии 4. супербактерии 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3993

- 95 -

Сп А 213

Кънева, Красимира.  Оптимизиране на техническата ефективност на земеделските стопанства в планинските райони / Красимира Кънева. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 63, 2018, N 3, с. 11-21. 

   В статията се дискутира техническата ефективност на земеделските стопанства в планинските райони. Целта е да се оптимизира размерът на вложенията, така че стопанствата да функционират при оптимална ефективност. Решението е осъществено в два варианта, като в Първи вариант не се вземат предвид субсидиите, а във Втори те се добавят към брутната продукция (БП). Приложен е методът "Анализ с обхват на данни" (DEA). Данните за планинските стопанства са взети от Анкета на Системата за земеделска счетоводна информация (СЗЦИ, 2013). 

   Рез. на англ. ез. 

1. Земеделски стопанства 2. Ефективност - икономическа 
 338.43(045)
Ключови думи: 1. техническа ефективност 2. планински райони 3. земеделски стопанства 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3867

- 96 -

Сп А 181

Машева, Стойка и др.  Болести и неприятели по мушкатото / Стойка Машева, Винелина Янкова, Дима Маркова. // Растителна защита, 18, 2018, N 10, с. 32-37. 

   Мушкатото (Pelargronim) е род многогодишни растения. Любимо растение на много цветари, идеално за отглеждане в домашни условия. Освен с красиви цветове мушкатото има свойството да пречиства въздуха, а уханието му повдига настроението. Съчетание от цветове и хармония, отглеждано в градини и саксии. Не е капризно, но се напада от различни вредители. 

1. Цветя 2. Мушкато 3. Борба с болестите и вредителите по растенията 
 582.75(045)  + 632(045)
Ключови думи: 1. мушкато 2. болести и неприятели по мушкатото 3. защита на растенията 4. цветя 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3865

- 97 -

Сп А 181

Машева, Стойка и др.  Условия за успешна борба с вредителите по зеленчуковите култури / Стойка Машева, Винелина Янкова. // Растителна защита, 18, 2018, N 10, с. 21-25. 

   Добрата растителнозащитна практика (ДРЗП) изисква поддържане на фитосанитарните стандарти на много високо ниво, като се започне от отглеждането на разсадите и се продължи през вегетацията след разсаждане на зеленчуковите култури. Редовното обследване на посевите и своевременното провеждане на съответните растителнозащитни мероприятия допринасят за контрол на болестите и регулиране на плътността на неприятелите под праговете на икономическа вредност и са гаранция за получаване на качествена продукция от зеленчуци. 

1. Зеленчукови култури 2. Борба с болестите и вредителите по растенията 
 635.1/.8:632(045)
Ключови думи: 1. зеленчукови култури 2. борба с вредители 3. вредители по растенията 4. растителна защита 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3870

- 98 -

Сп А 62

Найденова, Галина.  Селекционна стойност на хибриден материал соя, произхождащ от кръстоски с високопротеинова генплазма / Галина Найденова. // Растениевъдни науки, 55, 2018, N 2, с. 37-41. 

   С цел провеждане на тандемна селекция с първоначален отбор по добив на семена от растение и последващ по съдържание на протеин в семената, са проведени кръстоски на чужди сортове с повишено съдържание на протеин със сортове, адаптирани за условията на България. Настоящото изследване представя резултати от селекционно-генетичния анализ на признака добив на семена от растение и наблюденията за рекомбинативната изменчивост по раннозрелост и растежен хабитус във втора хибридна генерация при 8 хибридни комбинации. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Соя - селекция 
 635.65:631.52(045)
Ключови думи: 1. соя 2. селекция на растенията 3. генетика на растенията 4. протеиново съдържание 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3999

- 99 -

Сп А 280

Попова, Мая.  Мониторинг върху развитието на генеалогичните линии при източнобългарската порода коне : Линии от чистокръвни английски жребци / Мая Попова, Илияна Събева. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 55, 2018, N 3, с. 9-22. 

   Проведено е изследване върху развитието на генеалогичната структура на Източнобългарската порода коне за периода от 2000 до 2018 г. Проучено е развитието на линиите, чиито основоположници са представители на Чистокръвната английска порода. Изменението на линейната структура е проследено чрез анализ на педигретата на произхода на 1123 коня, родени след 2000 г., регистрирани в Асоциация "Източнобългарски кон". 

   Рез. на англ. ез. 

1. Коне 
 636.1(045)
Ключови думи: 1. коневъдство 2. спортно коневъдство 3. селекция 4. генеалогия 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4024

- 100 -

Сп Б 383

Предизвикателствата при свободно отглеждане на кокошки-носачки . // Птицевъдство, 28, 2019, N 1, с. 21-23. 

   Индустрията за производство на яйца е изправена пред натиска на потребителите за хуманно отношение към животните, използвани за храна. Но по отношение на икономическата ефективност и устойчивост (устойчиво земеделие) благосъстоянието на животното е само един от аспектите, на който трябва да се обърне внимание. Здравето на животното, социалните аспекти, околната среда и икономическите фактори трябва също да бъдат разгледани, за да се оцени цялостната устойчивост на различните системи за производство на яйца. Всяка система има своите уникални предизвикателства, но нито една жилищна система не е идеална от гледна точка на хуманното отношение към кокошката. 

1. Кокошки - свободно отглеждане 2. Яйца 
 636.52/.58(045)  + 637.4(045)
Ключови думи: 1. кокошки 2. птицевъдство 3. производство на яйца 4. свободно отглеждане на кокошки 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3991

- 101 -

Сп Б 329

Проучване на устойчивостта на линии зимна пшеница към причинителя на фуриоза по класа Fsarium culmorum.  Проучване на устойчивостта на линии обикновена зимна пшеница към причинителя на фузариоза по класа Fusarium culmorum / Е. Димитров и др. // Земеделие плюс, 2019, N 285, с. 6-9. 

   Фузариозата по класовете на пшеницата е сериозен фитопатологичен проблем за почти всички региони на света, в който се отглежда тази култура (Sip et al., 2011). Видовете, причиняващи фузариоза по класовете, в който и да е регион, зависят основно от климата и именно поради тази причина могат да варират през годините. Fusarium gramionearum преобладава в по-топлите райони, а Fusarium culmorum - в по-хладните райони. 

1. Пшеница 2. Болести и вредители (в растениев.) 
 633.11(045)
Ключови думи: 1. зимна пшеница 2. причинители 3. фузариоза (fusarium) 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3986

- 102 -

Сп Б 482

Радев, Жеко.  Връзка между количеството събран цветен прашец от медоносната пчела (apis mellifera l.) и неговото протеиново съдържание / Жеко Радев. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 2018, N 4, с. 10-16. 

   Не е открита доказана разлика и няма връзка между количеството събрани полени и количеството съдържание на протеини в тях. Количеството цветен прашец, което пчелите събират, зависи от популацията на растенията, които посещават. Трябва да се имат предвид разликите в откритията на пчелите разузнавачки при търсенето на нови култури, типа цвят, броя на цветовете, директния достъп на пчелите, разстоянието до кошерите, екологичните фактори. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Пчеларство 
 638.1(045)
Ключови думи: 1. полени 2. протеини 3. медоносна пчела 4. цветен прашец 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3917

- 103 -

Сп Б 482

Садовски, Александър.  Основни природни фактори, влияещи върху екологосъобразно устойчиво селско стопанство / Александър Садовски. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protect, 2018, N 1, с. 66-72. 

   Развитието на устойчивото селско стопанство в Европейския съюз е една от най-важните стратегически цели на настоящата и бъдеща "Обща селскостопанска политика". Един от начините за екологосъобразно използване на водата като невъзобновим природен ресурс в селското стопанство е използването на информационни и компютърни системи за определяне на необходимите поливни норми по време и количество за получаване на оптимални действително възможни добиви от селскостопанските култури. 

   Рез. на бълг. ез. 

1. Екологични основи на земеделието и почвознанието 
 631.46:504(045)
Ключови думи: 1. слънчева радиация 2. почвени свойства 3. програмиране на напояването 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3952

- 104 -

Сп Б 382

Сравнително агробиологично изследване на лозови сортове за бели вина  / Венелин Ройчев и др. // Лозарство и винарство, 66, 2018, N 4, с. 12-23. 

   Един от най-подходящите микрорайони за отглеждане на лозови сортове за бели вина са разположени в Североизточна България, където почвено-климатичните условия благоприятстват получаването на грозде с невисоко съдържание на захари и повишено на титруеми киселини. Прилагането на прецизна сортова агротехника при тези сортове изисква познания относно значението на най-важните агробиологични и технологични показатели за формиране на добива, което може да се постигне чрез използването на математико-статистически методи. Целта на това изследване е чрез прилагане на няколко математически метода да се направят оценка и анализ на най-важните ампелографски показатели, формиращи добива от лозови сортове за бели вина. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Вина. Винопроизводство 2. Грозде 
 663.2(045)
Ключови думи: 1. сортове грозде 2. бяло вино 3. агробиологично изследване  
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3823

- 105 -

Сп А 62

Стоянов, Христо и др.  Тенденции на добива и неговите компоненти при български сортове тритикале, отгледани при контрастни условия на средата / Христо Стоянов, Валентин Байчев. // Растениевъдни науки, 55, 2018, N 3, с. 16-26. 

   С цел установяване на поведението и тенденциите по отношение на добива и неговите компоненти са изследвани 11 български сорта тритикале в три контрастни години на отглеждане. Проучени са показателите: дни до изкласяване, височина на растенията, брой класоносни стъбла, абсолютен и относителен добив, маса на 1000 зърна, хектолитрово тегло, маса на зърнат в клас, брой зърна в клас. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Зърнено-житни култури 2. Хибриди 
 633.19(045)  + 631.52(045)
Ключови думи: 1. тритикале 2. зърнено-житни култури 3. хибридни растения 4. компоненти на добива 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3996

- 106 -

Сп Б 383

Тодорова, Мария.  Ефект от използването на алтернативния фуражен компонент изсушено спиртоварско зърно с разтворим остатък от царевица в храненето на пилета бройлери / Мария Тодорова. // Птицевъдство, 28, 2019, N 1, с. 13-15. 

   Зърнено-житните култури са основна суровина за производството на биоетанол. След процесите на ферментация и дестилация от 1 кг царевично зърно се произвежда около 0,32 кг етанол и 0,33 кг спиртоварско зърно като отпадъчен продукт. Този спиртоварен остатък е с голяма влажност и е нетраен. В съвременните предприятия той се изсушава и се произвежда изсушено спиртоварско зърно. Произведеният продукт е с висока хранителна стойност и е подходящ за включване във фуражите за селскостопански животни. 

1. Бройлери - хранене 2. Фуражи - производство 
 636.52/.58(045)  + 633.2/.3(045)
Ключови думи: 1. бройлери 2. изсушено спиртоварско зърно 3. фуражно производство 4. фуражи 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3992

- 107 -

Сп Б 324

Характеристики на климата за оптимални агроклиматични райони при напояване на царевицата в България  / Зорница Попова и др. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 52, 2018, N 3, с. 3-16. 

   Валежите и еталонната евапотранспирация РМ-ЕТ, изчислена по уравнението Penman-Mointeith, са основни параметри на климата при определяне на напоителните норми и поливните режими на културите. Целта на настоящото изследване е да предостави климатични характеристики на така идентифицираните АК (агроклиматични райони) под формата на: а) карти със средните стойности на валежите и на еталонна евапотранспирация ЕТ за територията на страната; б) количествени анализи на "между-сезонната" и "между-регионалната" вариабилност на валежите и ЕТ за изследваните АК райони. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Царевица - напояване 2. Климат - промени 
 633.15:631.67(045)  + 551.58(045)
Ключови думи: 1. царевица 2. напояване 3. напоителни норми 4. климатично влияние 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3977

- 108 -

Сп А 181

Харизанов, Ангел и др.  Листните бълхи по овощните култури / Ангел Харизанов, Аделина Харизанова. // Растителна защита, 58, 2019, N 1, с. 43-50. 

   Листните бълхи - надсем. Psylloidea, са малка група насекоми, представена в световната литература с около 1500, а в българската - със 100-110 вида. Те, заедно с листните и щитоносните въшки, растителните дървеници, цикадите и белокрилките, се отнасят към разред Hemiptera - един от разредите с най-вредоносни видове като вредители и вектори на болестотворни микроорганизми по растенията. Листните бълхи се развиват по овощни дървета, горски дървесини и храстовидни видове, украсни и зеленчукови култури и по тревисти видове растения. В България по овощните култури вредят голямата крушова листна бълха (Cacopsyla pyrisuga F.), обикновената крушова листна бълха (Cacopsyla pyri L.), южната ябълкова листна бълха (Cacopsyla picta (costalis) F.) и сливовата листна бълха (Cacopsylla pruni Scop.), а по смокинята - смокиновата листна бълха (Homotoma ficus L.). Най-вредоносна е обикновената крушова листна бълха. 

1. Овощни дървета - неприятели 2. Насекоми, вредители на селскостопанските растения 
 634.1:632.7(045)
Ключови думи: 1. листна бълха 2. овощни култури 3. вредители по растенията 4. защита на растенията 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4001

- 109 -

Сп А 62

Христова, Петя.  Фитоцистатин от пшеница повишава устойчивостта към Fusarium oxysporum при моделното растение Arabidopsis thaliana / Петя Христова и др. // Растениевъдни науки, 55, 2018, N 3, с. 37-46. 

   Антигъбните свойства на пшеничния цистатин TaMDC1 са изследвани чрез хетероложно експресиране на гена в моделното растение Arabidospis thaliana с помощта на биотехнологични подходи. Цветни пъпки от Arabidopsis, екотип Колумбия, са трансформирани in vivo с помощта на Agrobacterium tumefaciens чрез използване на т. н. “Floral dip” метод. Семената, получени от трансформираните цветни пъпки, са селeктирани чрез засяване на агарова MS среда, съдържаща канамицин. Интеграцията на ген TaMDC1 в устойчивите на антибиотика растения от поколение Т1 е доказана чрез PCR анализ. Проследено е унаследяването на селективния маркерен ген за устойчивост към канамицин в Т2 и Т3 поколение и са отбрани хомозиготни линии Arabidospis, носещи единично копие на гена TaMDC1. Антигъбните свойства на пшеничния цистатин TaMDC1 са изследвани чрез инокулиране на растения от селектирани линии Arabidospis с фитопатогенната гъба Fusarium oxisporum. Всички анализирани линии демонстрират по-висока степен на устойчивост към заразяване с патогена в сравнение с изходната линия. Най-устойчиви на инокулиране с F. оxysporum са линиите Cys 9-3-4, Cys 14-2-5 и Cys 18-6-3 . 

   Рез. на англ. ез. 

1. Подобряване на растенията. Приложна генетика. Селекция 2. Растителна защита 
 631.52:632(045)
Ключови думи: 1. фитоцистатини 2. селекция на растенията 3. генетика на растенията 4. растителна защита 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3997

- 110 -

Сп Б 324

Цолова, Венера и др.  Морфологични и класификационни характеристики на почви от зелените зони на град София / Венера Цолова, Пламен Томов. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 52, 2018, N 3, с. 43-56. 

   Настоящата публикация представя морфологичната диагностика на класификация на 6 почвени разновидности, разположени в югоизточната част на град София. Всички почви формират зелени екосистеми с рекреационно значение. Класификацията на изследваните почви е извършена съгласно принципите на Българската и WRB класификационна схема. Диагностичните почвени показатели (морфологични, физични, физико-химични и екохимични) са определени съгласно методите, препоръчани в тези класификации, които са и рутинни в ИПАЗР "Н. Пушкаров". Изследваните зелени зони на гр. София са местообитания на богато разнообразие от растения с местен екзогенен произход. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Почвени изследвания. Почвен анализ 2. Почви - България 
 631.42(497.223)
Ключови думи: 1. почвени изследвания 2. почвени анализи 3. почвознание 4. почви 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3976

- 111 -

Сп Б 383

Чистата вода е важна за здравето на домашните птици . // Птицевъдство, 27, 2018, N 4, с. 20-21. 

   Чистата питейна вода е от съществено значение за здравето на птиците и играе ключова роля в продуктивността на домашните птици. Водата е най-важното хранително вещество, което прави замърсената вода сериозна заплаха за животните и доходите. Докато птицевъдите са критични за качеството на фуража, качеството на питейната вода често не получава вниманието, което заслужава. Честото почистване и наблюдение на системата за поене е необходимо за поддържане на качествена питейна вода. Когато продукти като антибиотици, витамини и киселини се добавят към питейната вода, това става още по-важно. 

1. Хранене на животните. Поене. Норми, техника, инвентар 2. Домашни птици - отглеждане 
 636.084 *(045)  + 636.5(045)
Ключови думи: 1. качество на водата 2. поене 3. домашни птици 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3862

- 112 -

 

Янашков, Иво и др.  Антагонистична активност на ризосферни бактерии по отношение на почвообитаващи гъбни патогени по житни култури със слята повърхност / Иво Янашков, Ценко Въчев. // Растениевъдни науки, 2018, с. 14-27. 

   Сред болестите с най-голямо икономическо значение по житните култури със слята повърхност са гниенето на кълновете и пониците, проявите на кореново и базично гниене в по-късни фази от развитие на растенията. Основни причинители на тези заболявания са почвообитаващи, фитопатогенни гъби и гъбоподобни оомицети. Наред с тях в ризосферата на житните растения се развива симбиотна микрофлора, в т. ч. бактерии от род Pseudomonas Rhizobium Bacilluss и др., които чрез своите екстрацелуларни метаболити могат да окажат антагонистично действие спрямо широк набор от почвени фитопатогени. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Житни растения 2. Гъбни болести на растенията 3. Растителна защита 
 633.1:632.4(045)  + 632(045)
Ключови думи: 1. житни култури със слята повърхност 2. гъбни патогени 3. ризосферни бактерии 4. растителна защита 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4000

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

- 113 -

Сп Б 566

Йотов, Стефан.  От парната машина до Тръмп / Стефан Йотов. // Право & бизнес & данъци, 2018, N 6, с. 4-8. 

   След като изследвания на редица международни организации (като МВФ например) недвусмислено показаха, че твърде голямото неравенство отслабва растежа, в днешно време ръстът на неравенството се счита за основен риск в глобалната икономика. Голямото неравенство освен това влошава възходящата социална мобилност в обществото, води до все по-висока задлъжнялост на домакинствата, опитващи се да компенсират стагнацията на своите доходи, както и до радикализация на политиката - в ляво и в дясно. 

1. Икономика - управление, иновации 2. Автоматизация на производството 3. Индустриална автоматизация 
 338:338(091)(045)  + 658.011.56(045)
Ключови думи: 1. икономика на индустрията 2. автоматизация на производството 3. индустриална революция 4. лудити 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 3983

- 114 -

Сп Б 566

Льондев, Атанас.  Индустрия 4.0 в България / Атанас Льондев. // Право & бизнес & данъци, 2018, N 5, с. 16-18. 

   Четвъртата индустриална революция, или за кратко Индустриална революция 4.0, не прилича на нищо, което човечеството е преживявало досега - новите технологии водят до сливане на физическия, дигиталния и биологичния свят, което крие едновременно както огромни възможности, така и потенциални опасности. Едновременно с това скоростта, мащабът и дълбочината на тази революция оказват влияние както върху световната икономика и политика, така и върху обществото и отделния човек. 

1. Стопански предприятия България - автоматизация и механизация 2. Автоматизация на производството 3. Индустриална автоматизация 
 338.1(497.2)(045)  + 658.011.56(045)
Ключови думи: 1. индустрия 4. 0 2. индустриална автоматизация 3. автоматизиране на работни места 4. иновационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 3981

- 115 -

Сп Б 341

Роботизирани складови системи . // Инженеринг ревю, 2018, N 9, с. 38-43. 

   Технологичният напредък в сферата на изкуствения интелект и индустриалната роботика през последните десетилетия създаде предпоставки за възникването на нова категория роботи, считани за бъдещето на автоматизацията в складове, центрове за дистрибуции и логистични бази. 

1. Индустриална автоматизация 2. Роботи - промишлени 
 621.865(045)
Ключови думи: 1. складови системи 2. роботи 3. технологично развитие 4. индустриална автоматизация 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 3833

Кибернетика . Фина механика.

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

Езикознание. Филология. Литература

- 116 -

Сп А 184

Dryll, Ewa et al.  Children's and adolescents' comprehension of metaphors describing people / Ewa Dryll, Barbara Bokus. // Език и литература, 2018, N 1-2, с. 9-26. 

   Статията обсъжда как деца и юноши разбират метафори, използвани да характеризират хора. Приема се, че метафората, описваща човек, е израз, чийто топик е лице, а средството (подобието) е название на друга, лесно достъпна област на познанието. Авторите на статията търсят отговор на въпроса как разбирането на такива метафори се променя с възрастта. Статията представя динамиката на развитие в разбирането на 26 метафори, описващи хора. Резултатите потвърждават идеята, че метафората изисква категориални операции. 

   Рез. на бълг. ез. 

1. Психолингвистика, детска 
 801:159.9(045)
Ключови думи: 1. метафора 2. когнитивно развитие 3. описание на хора 4. деца и юноши 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3933

- 117 -

Сп А 505

Александрова, Татяна.  Проблемът "свое-чуждо" и моделът на българския книжовен език през Възраждането / Татяна Александрова. // Български език и литература, LХI, 2018, N 6, с. 664-676. 

   Статията се фокусира върху връзката между модела, по който се формира българският книжовен език през Възраждането, и опозицията "свое-чуждо". Анализират се онези предпоставки от културен и исторически характер, които определят спецификата нa противопоставянето "свое-чуждо" в полето на книжовния език и обясняват толерантността към чуждите влияния, свързана с ориентацията на обществото ни към европейски цивилизационни образци и културни модели. Анализира се характерът на българския пуризъм. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Езикознание - българско 
 808.67(045)
Ключови думи: 1. Възраждане - България 2. опозиция 3. свое-чуждо 4. пуризъм 5. български език и литература 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 3898

- 118 -

Сп А 505

Алексиев, Петър.  Проектноориентирано обучение в часа по литература / Петър Алексиев. // Български език и литература, LХI, 2018, N 1, с. 43-47. 

   В работа се разглежда въпросът за поректноориентираното обучение по литература като модус на формирането, развиването и поддържането на умения, което предполага интерактивни практики и същевременно - обърнатост на ученето напред ("про-"), към конструиране на значения, т.е. към активно учене - чрез действие. Използването на проектноориентираното обучение по литература в VIII-XII клас повишава желанието на учениците да учат, да вършат работа, която е значима, и нуждата да бъдат оценени и ангажирани в процеса на обработване на информация по начин, близък до начина, по който възрастните учат и демонстрират знанията си. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Обучение по български език и литература 2. Методи и форми на обучение 
 372.888.67(045)  + 37.091.3(045)
Ключови думи: 1. проектно-базирано обучение 2. литература 3. процес на обучение 4. мотивация 5. обучение в екип 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 3892

- 119 -

Сп А 553

Виденов, Михаил.  Езиковата култура на българина днес / Михаил Виденов. // Български език и литература, LXV, 2018, N 2, с. 124-132. 

   През последните десетилетия негодуванията от състоянието на официалния български език, говорен от политическия елит, са масови. В статията се прокарва идеята, че вината е преди всичко в слабата речева подготовка на политиците. От официалните трибуни се прекалява с турцизмите, жаргонизмите и вулгаризмите. За да покажат своята лъженачетеност, ораторите вклиняват без такт и усет англицизми, цитират латински сентенции и това прави речта им още по-непоносима. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Езикова култура 
 808.67(045)
Ключови думи: 1. стилистика 2. забранени думи 3. турски език 4. речево поведение 5. обществено мнение 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 3893

- 120 -

Сп А 1646

Георгиева, Мариана.  Когниция и пунктуация / Мариана Георгиева. // Чуждоезиково обучение, 2019, N 2, с. 131-138. 

   В работата се обясняват пунктуационни употреби във връзка с предикацията, т. е. от гледна точна на когницията. Така уж типични употреби на запетая всъщност са изключения. Когницията "снема" статута на съюзната употреба като маркер за употреба или не на запетая. Когницията оборва "инерцията", че "да" е съюз. Т. е. употребата или отсъствието на запетая е в зависимост от когницията и предикацията, а не от наличието на един или друг съюз. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Български език - пунктуация 
 808.67-1(045)
Ключови думи: 1. български език 2. пунктуация 3. когниция 4. запетая 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 4025

- 121 -

Сп А 553

Герганов, Енчо.  Методологически аспекти на психолингвистичните и интердисциплинарните изследвания на езика / Енчо Герганов. // Български език, LXV, 2018, N 0, с. 15-34. 

   Множеството интердисциплинарни изследвания на езика показват голямата продуктивност на интердисциплинарния подход в езикознанието. Особено продуктивна е методологията на научния експеримент, която успешно може да се прилага и при класическите изследвания на езика. 

   Рез. на англ. ез. Описаната статия е от Приложението на изданието за 2018 г. 

1. Психолингвистика 
 801:159.9(045)
Ключови думи: 1. констативни дефиниции 2. оперативни дефиниции 3. български език 4. културни архитипове 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 3889

- 122 -

Сп А 1646

Голийски, Петър.  Проблеми и особености на чуждоезиковото обучение по арменски език / Петър Голийски. // Чуждоезиково обучение, XLV, 2018, N 2, с. 135-144. 

   Статията разглежда двете основни течения за етногенезиса на арменския народ - теорията за автохтонния произход, или поне много древното присъствие на арменците на територията на Арменското плато, и теорията за миграцията им. Втората теория – с помощта на сведения от различни писмени източници, разглежда арменците като изселници от Балканите. Статията разглежда и редица лексикални влияния върху арменския език – от пласта от собствено арменски коренни думи, чиито основи могат да се възстановят или проследят чак до индоевропейския праезик, говорен преди хиляди години от предците на всички индоевропейски народи, до днес. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Обучение - чужди езици 2. Арменски език 
 809.198.1(045)
Ключови думи: 1. арменски език 2. чуждоезиково обучение 3. лингвистичен анализ 4. етнолингвистика 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 4012

- 123 -

Сп А 184

Дараданова, Елена.  Хърватската женска поезия през първото десетилетие на XXI век / Елена Дараданова. // Език и литература, 2018, N 3-4, с. 42-54. 

   Целта на тази статия е да представи женското поетично творчество през първата декада на 21-ви век в контекста на хърватската литература, а също и да реферира тази литература в предишните декади. Коментира се и един феномен в хърватската литература – неореалистичната урбанистична поезия, позната като "поезия на реализма", но основният интерес е фокусиран върху взаимодействието й с вече наложилия се женски поетичен дискурс. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Хърватска литература 2. Поезия 
 886.2(045)
Ключови думи: 1. хърватска литература 2. поезия на реализма 3. женска поезия 4. поезия 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 3944

- 124 -

Сп А 184

Ефтимова, Андреана.  Лексикални средства, сигнализиращи (не)достоверност на медийното съдържание / Андреана Ефтимова. // Език и литература, 2018, N 1-2, с. 143-153. 

   Във връзка с честото нарушаване на максимата за истинността на П. Грайс в статията се търсят отговори на въпросите дали българинът разпознава недостоверната информация в медиите и каква е ролята на езиковите средства в процеса на интерпретация на истинността на съобщенията. Авторът коментира резултатите от експеримента, целящ да определи ролята на три групи лингвистични инструменти за откриване на достоверна или недостоверна информация между журналист и реципиент. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Лингвистика 
 808.67:316(045)
Ключови думи: 1. фалшиви новини 2. журналистически текстове 3. езикови маркери 4. лексикални средства 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 3940

- 125 -

Сп А 553

Китанова, Мария.  Семейството в традиционната българска култура (аксиологични аспекти) / Мария Китанова. // Български език, LXV, 2018, N 4, с. 103-115. 

   В статията авторът анализира лексикалните единици, които представят концепцията за семейство в българския език и култура като фрагмент от българската лингвистична картина на света. Основната цел е да се изведат аксиологичните особености, характерни за българския език и култура, които се откриват в лексико-семантичните експликации на концепцията за семейство. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Лингвистика 2. Български език - изучаване 
 808.67-316.4(045)
Ключови думи: 1. концепции 2. семейство 3. лингвистична информация 4. аксиология 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 3812

- 126 -

Сп А 505

Коева, Светла.  Езиковата ситуация в България и обучението по български език / Светла Коева. // Български език и литература, LХI, 2018, N 2, с. 133-145. 

   Статията представя накратко езиковата ситуация в България и разпределението на носителите на различни езици на територията на страната. Разглеждат се начините, по които децата усвояват първи и втори език, и се посочват преимуществата на едновременното усвояване на два езика като първи. Представя се влиянието на медиите и интернет като езикова среда при усвояването на българския език. Накрая се посочва ролята на образованието за ефективното усвояване и използване на българския език. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Български език - езикова култура 2. Методика на преподаване на български език 
 808.67-06(045)  + 372.880.867(045)
Ключови думи: 1. български език 2. използване на езика 3. образователни ефекти 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 3894

- 127 -

Сп А 184

Колева, Ваня и др.  За езика и структурирането на уебсайта на висшето училище / Ваня Колева, Кирил Хаджиев. // Език и литература, 2017, N 3-4, с. 75-98. 

   В статията е описан сайт на висше училище, който е двуезичен. Основните методи на проучване са анализ, сравнение, синтез и типизация. Чрез анализиране и събиране на емпиричен материал чрез качествено измерване и систематизиране на резултатите, повечето грешки са отстранени. . 

   Рез. на англ. ез. 

1. Езикознание, специално 2. Уебсайтове - проектиране 
 80(045)
Ключови думи: 1. език 2. дискурс 3. стилистика 4. граматични корекции 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 3916

- 128 -

Сп А 1646

Лакова, Мери.  Думите, изреченията и текстът като езикови знакове : Върху материал от български език / Мери Лакова. // Чуждоезиково обучение, XLV, 2018, N 2, с. 119-134. 

   Целта на тази статия е да се припомни моделът на акта на комуникация на Р. Якобсон (1957) и да се провери дали основните езикови единици се вписват в този модел. Под основни езикови единици ще разбираме думите, изреченията и текста. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Български език - граматика 
 808.67(045)
Ключови думи: 1. български език 2. българска граматика 3. лексикална граматика 4. изречение 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 4010

- 129 -

Сп А 1646

Мангачева, Донка.  Анализът на разговора - теория и практика / Донка Мангачева. // Чуждоезиково обучение, 2018, N 1, с. 15-27. 

   Анализът на разговора, или по-точно "говоренето във взаимодействие", поставя фокус върху социалния пласт и вътрешна организация на интерактивния епизод, както и върху процедурните основи на ежедневието. Изследователската традиция е насочена към няколко ключови аспекта на разговора - действие, структура и интерсубектност. Тяхната същност и характеристики се извеждат с помощта на оригинална методология, която се прилага изключително върху езиков материал от устната комуникация в обичайни ситуации и предвижда подробен разбор на транскрипции на извлечения текст. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Езикознание - лингвокултурология 
 800:316(045)
Ключови думи: 1. езикознание 2. речево поведение 3. лингвистичен анализ 4. езиково поведение 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 4004

- 130 -

Сп А 553

Петрова, Красимира.  Метод на пиктограмите в изследването на концепти / Красимира Петрова. // Български език, LXV, 2018, N 0, с. 106-113. 

   Разглежданият метод е част от комплексен интердисциплинарен подход в пресечна зона на такива изследователски полета, като семантика и съпоставителна лингвистика, психолингвистика, психосемантика, етнопси- холингвистика, когнитивна лингвистика. 

   Рез. на англ. ез. Описаната статия е от Приложението на изданието за 2018 г. 

1. Български език - изучаване 
 802/809-1/-9 *(045)
Ключови думи: 1. концепти 2. психолингвистика 3. метод на пиктограмите 4. български език 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 3890

- 131 -

Сп А 553

Селимски, Людвиг.  Български фамилни имена, свързани с имена на селища / Людвиг Селимски. // Български език, LXV, 2018, N 1, с. 86-98. 

   Анализират се 35 фамилни имена откъм произход, словообразувателен строеж и първоначално значение на техните основи, свързани с имена на селища: 1. *важик-ли- (: Оваджик, тур. - 'долинка'); 2. влaх-ли- (: Влахи); 3. вракуп-ли- (: Вракуповица); 4. *гейче-ли- (: Геикчилер, от тур. - 'гледачи на елени'); 5. *гьок-чер(м)ен- (: Гьокчеврен, от тур. - 'син небосклон'); 6. *дин(к)-чи-/динч-ан-/*динк-ар- (: *динк-/Динката, тур. dink 'мелница за ориз и др.'); 7. *дичин- (: Дичин); 8. карапч- (: Карапча); 9. мечкюр- (: Мечкюр); 10. *хибели- (: Хибелии, от тур. Нeybeli - жител на *Нeybe'). Особено внимание се отделя на звуковите промени, в резултат от които изследваните фамилни имена губят някогашната си словообразувателна производност и първоначална семантика. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Български език - лични имена, фамилни имена, имена на народи или етнически групи, наименования на 2. Български език - морфология 3. Български език - словообразуване 
 808.67-313(045)
Ключови думи: 1. български фамилни имена 2. словообразуване 3. морфологично развитие 4. антропологически изследвания 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 4036

- 132 -

Сп А 505

Събева-Шуманска, Румяна.  Езикови игри и състезания в часовете по български език и литература в V и VI клас / Румяна Събева-Шуманска. // Български език и литература, LХI, 2018, N 3, с. 373-384. 

   Живеем в среда на ширеща се неграмотност, което до голяма степен се дължи на небрежното отношение към езика. За съжаление, промените в учебната програма не допринасят за преодоляването на тези проблеми. Поставянето на акцент в изпитните материали върху извличането на информация от текст измества вниманието от правилността на изказа. Затова е особено важно да бъдат активизирани учениците при усвояването на правописните правила и при изграждането на умения за тяхното прилагане в езиковата практика. 

1. Методика на преподаване на български език 
 372.882(045)  + 800:37(045)
Ключови думи: 1. обучение по български език и литература 2. методи и форми на обучение 3. езикови игри 4. езикова компетентност 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 3895

- 133 -

Сп А 505

Тенева, Теменуга.  За питането в урока по литература / Теменуга Тенева. // Български език и литература, LХI, 2018, N 5, с. 571-587. 

   Статията разглежда проблем, който не е поставян самостоятелно в методиката на литературното образование. Въпросът "Как се задават въпроси в урока по литература?" няма изследователски отговор, изхождащ от по-различна постановка на въпросно-отговорната система в педагогическия дискурс. В комуникативната ситуация на урока обаче ролите за задаващия въпрос и отговарящия обикновено са разменени – пита повече знаещият (учителят), отговаря по-незнаещият (ученикът). Това обръщане на позициите променя и същността на питането – то би трябвало да помага на учениците да се научат как да задават своите въпроси към изучаваните обекти (за съжаление, в практиката доминира проверяващото, дисциплиниращото питане). 

   Рез. на англ. ез. 

1. Методика на преподаването на българска литература 
 372.888.67(045)
Ключови думи: 1. образование 2. урок по литература 3. насочващи въпроси 4. въпрос-отговор 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3897

- 134 -

Сп А 553

Чолева-Димитрова, Анна.  Следи от тракийския език в българската онимна система / Анна Чолева-Димитрова. // Български език, LXV, 2018, N 1, с. 55-71. 

   Нашите земи изобилстват от паметници на богатата тракийска култура. През последните години откритията стават все по-големи, дори смайващи. Съвсем навременен е въпросът действително ли има следи от словното богатство на тракийския език, част от което, без съмнение, са различните видове оними – топоними, хидроними, антропоними. Основният метод, който се използва в изследването, е ономастичната (антропонимичната) реконструкция. Изводите са свързани с разкриването на общите черти в имеобразуването и състава на имената в две различни антропонимни системи. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Тракийски език 2. Български език - етимология 
 808.67-311/-313(045)  + 808.67-313(045)
Ключови думи: 1. траки 2. хидронимия 3. топоними 4. ономастика 5. имена 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 3891

История. География. Биографии. Археология.

- 135 -

Сп Б 321

Атанасова, Виктория.  Приложение на лазерите за реставрация на паметници на културното наследство / Виктория Атанасова. // Наука, 2019, N 1, с. 53-59. 

   Съществуват много техники за почистване и реставрация на паметниците на културата - от механично или химично естество, но обикновено тяхното приложение е трудно за контролиране и в много случаи липсва възможността за селективно взаимодействие само с нежелания слой върху повърхността. Лазерното почистване предлага различен подход, тъй като дава някои предимства, като безконтактност и селективност на взаимодействието, контрол, прецизност, автоматизация на процеса и др. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Лазери - приложение 2. Културно наследство - опазване 
 621.375.826:904(045)
Ключови думи: 1. приложение на лазерите 2. културно наследство 3. паметници на културата 4. реставрация 
Тематични рубрики: 1. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  2. История. География. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 3973

- 136 -

Сп А 222

Георгиева, Сашка.  Още веднъж за деспотската титла в България през XIII век / Сашка Георгиева. // Исторически преглед, 74, 2018, N 1, с. 5-21. 

   През XIII в. титлата деспот фигурира в българската йерархия не защото лица с български произход, или трайно живеещи в българското царство, са получили тази титла от чужд владетел, а защото българските владетели са реципирирали деспотската титла от византийската система още от самото начало на тринайсети век и са я въвели в своята рангова листа. Тази рангова листа се опитват да изградят по подобие на византийската. 

   Рез. на англ. ез. 

1. История на България 
 949.72(045)
Ключови думи: 1. титлата деспот 2. средновековна България 3. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. География. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 3822

- 137 -

Сп А 2242

Добрев, Добромир.  Френската революция и новите идейни парадигми на модерността / Добромир Добрев. // Философия, 27, 2018, N 2, с. 160-171. 

   Разглеждат се причините, породили Френската революция, и процесите, които тя отключва на Стария континент. Събитията от 1789 и 1799 г. налагат принципите на новото общество - свобода, братство и народна власт. Те катализират идеята за нацията (генерирала впоследствие разпадането на империите), която прераства по-късно в различни национализми и опустошителни войни в Европа през XX век. Идеите на Просвещението освобождават човека от предразсъдъците и суеверията, но в същото време го изправят пред предизвикателствата и самотата на свободата. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Философия на историята 2. Обществено устройство и обществени отношения - философски проблеми 
 94(44).000.1(045)
Ключови думи: 1. Френската революция 2. философия на историята 3. национализъм 4. грамотност 
Тематични рубрики: 1. История. География. Биографии. Археология.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 4033

- 138 -

Сп А 184

Елдъров, Светлозар и др.  Изследване на българо-хърватските връзки през вековете в Института за балканистика с Център по тракология - Българска академия на науките / Светлозар Елдъров, Антоанета Балчева. // Език и литература, 2018, N 3-4, с. 10-26. 

   Статията представя резултатите от 20-годишно академично сътрудничество между Института по балканистика и два от институтите на Хърватската академия на науките и изкуството - Факултет за исторически изследвания, Институт за исторически и социални науки и Институт за история на хърватската литература, театър и музика. Специално внимание е отделено на академичните издания и резултатите от изследванията от два българо-хърватски проекта, проведени в ИБЦТ. 

   Рез. на англ. ез. 

1. История на Балканските държави 2. Международни отношения - социология 
 949.7(045)
Ключови думи: 1. историческо изследване 2. България 3. Хърватия 
Тематични рубрики: 1. История. География. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 3946

- 139 -

Сп Б 321

Илиев, Йордан.  Псевдонаучни корекции на антични текстове в тракологията / Йордан Илиев. // Наука, 2018, N 5, с. 20-24. 

   В развитието на всяка научна дисциплина могат да се открият ненаучни или псевдонаучни подходи, като историческите и археологическите науки със сигурност не са изключение. В статията наред с идентифицирането на проблема, което винаги е отправна точка за неговото разрешаване, е направен опит да се покаже сложния характер на работата с наличната древна писмена информация за Тракия и траките и същевременно да се изтъкне значението на манускриптната традиция в нейното качество на най-близко отражение на оригиналния текст на античните писатели, до което съвременните учени в повечето случаи разполагат с пряк достъп. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Траки 
 949.72.022(045)
Ключови думи: 1. тракология 2. траки 3. манускрипти 4. исторически изследвания 
Тематични рубрики: 1. История. География. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 3968

- 140 -

Сп А 222

Кирилова, Антоанета.  Църковнонационални борби в София до отхвърляне властта на Цариградската патриаршия / Антоанета Кирилова. // Исторически преглед, 74, 2018, N 1, с. 22-78. 

   Това изследване е базирано на публикувани и новооткрити източници, както и на съществуващо историческо проучване по темата. Авторът реконструира църковнонационалните борби в София в годините след края на Кримската война (1856). Събитията в София се дискутират в контекста на националните борби за независима българска църква и в същото време се сравняват с подобни събития и в Пловдив, случващи се по същото време. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Църковнонационална борба - България 
 949.72.042.3(045)
Ключови думи: 1. българско възраждане 2. история на София 3. църковнонационално движение 4. митрополит Доротей 
Тематични рубрики: 1. История. География. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 3971

- 141 -

Сп А 2028

Чаушева, Дора и др.  Неизвестен досега портрет на Апостола в османския архив в Истанбул / Дора Чаушева, Виктор Комбов. // История, 27, 2019, N 1, с. 8-13. 

   Тази статия представя снимка на Васил Левски, открита в Османския архив към Дирекция на държавните архиви при Президентството на Република Турция (Истанбул) през октомври 2018 г. Нейното наличие в този архив заедно с други документи на революционната организация, както и текстът на гърба на османотурски доказват, че това е фотографският портрет на Апостола, по който той е издирван. Така общият брой на снимките на Апостола става осем. 

1. Левски, Васил - дейност 
 949.72(045)
Ключови думи: 1. Васил Левски 2. снимки 3. турски държавен архив 4. революционна организация 5. документи 
Тематични рубрики: 1. История. География. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 3888

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.

Компютри. Програмни продукти.

- 142 -

Сп Б 62

Dochev, Ivo et al.  A remote system implementation for object video monitoring / Ivo Dochev, Liljana Docheva, Maria Pavlova. // Електротехника и електроника Е+Е, 53, 2018, N 11-12, с. 310-313. 

   В настоящата статия е разгледана възможност за получаване на информация за обекти, разположени на трудно достъпни или опасни за хората части от земната повърхност. В този случай е полезно използването на роботи. В статията е разгледано проектирането и реализацията на дистанционно управлявана система за видеонаблюдение. Тя се състои от квадрокоптер и система за управление. Информацията за наблюдаваните обекти може да се запише и да се предаде към отдалечена работна станция, където данните могат да се обобщят и обработят. Изложени са проблемите, които биха затруднили реализацията и експлоатацията на дистанционно управляваната система за видеонаблюдение. Обсъдени са възможностите за предаване на информацията към оператора. Тази система може да намери приложение в екологични проекти за опазване на околната среда, спортни мероприятия, енергетика др. 

   Рез. на бълг. ез. 

1. Устройства за наблюдение. Сигнални устройства 2. Компютърни техники с практическо приложение - предаване и преобразуване на данни и кодове 
 629.1.018(045)  + 62-529:004(045)
Ключови думи: 1. контролни системи 2. видеонаблюдение 3. разпознаване на образи 4. квадрокоптер 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3820

- 143 -

Сп Б 569

Water 4.0 - Industry 4.0 за водния сектор . // Екология & инфраструктура, 2018, N 2, с. 9-12. 

   Water 4.0 е концепция, която отскоро се приема като бъдещето на водната индустрия. Industry 4.0 е сборен термин за технологиите и концепциите за организация на веригите за създаване на стойност. Базирана на технологичните концепции за киберфизическите системи, Интернет на нещата и Интернет на услугите, Industry 4.0 спомага за реализиране на визията за интелигентния завод (Smart Factory). В хода на дигитализацията стават достъпни все повече процедури, инструменти и други ресурси, които допринасят за нова ера в управлението на водите. 

1. Автоматизация - измервателни уреди 2. Водоснабдяване, водопроводни съоръжения 
 007.5(045)  + 628.12(045)
Ключови думи: 1. индустрия 4. 0 2. water 4. 0 3. водоснабдителни системи 4. автоматизация 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 3954

- 144 -

Сп А 19

Дигитализацията променя всичко . // Машиностроене и електротехника, 67, 2018, N 12, с. 20-22. 

   Успешните производители използват решения за дигитализация на процесите като основа на иновации и растеж. За да останат конкурентоспособни, компаниите трябва да трансформират всички фази на своята дейност чрез цифровизация. 

1. Дигитализация 
 681.32(045)
Ключови думи: 1. индустрия 4. 0 2. дигитализация 3. фирми 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3835

- 145 -

Сп Б 262

Димитров, Ивайло и др.  SEO методи и анализ - тенденции през 2018 / Ивайло Димитров, Слави Димитров. // Професионално образование, 2018, N 5, с. 496-501. 

   Начинът да привлечете ограничен трафик на вашите сайтове се нарича SEO (Search Engine Optimization) и обобщава всички техники и методи за подобряване видимостта на вашия сайт в търсещите машини. С навлизането на новите технологии навлизат и нови методи за търсене, които изграждат тенденциите в SEO. В пряка връзка с него стои и уеб дизайнът, чрез който можете да получите информация за достигнатите резултати. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Компютърни мрежи 2. Програмни продукти 
 681.324(045)
Ключови думи: 1. SEO 2. компютърни технологии 3. обработка на информация 4. оптимизация на мрежи 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 3843

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.

- 146 -

Сп А 2238

Акчова, Северджан и др.  Специалният педагог в живота на децата със специални образователни потребности / Северджан Акчова, Ваня Петкова. // Предучилищно & училищно образование, 2018, N 6, с. 74-79. 

   Всяко дете трябва да бъде отглеждано и възпитавано от своите родители, тъй като семейството е най-добрата среда за хармоничното развитие на децата и е най-влиятелният фактор от средата в живота на детето. Децата имат потребности от признание и обич, от подкрепа и грижи, от безопасност и съвместно изпълнявани дейности. Възрастните са тези, които ги водят през сложните лабиринти на социалния свят. 

1. Специална педагогика 2. Образователна политика 
 376(045)
Ключови думи: 1. специална педагогика 2. деца със специални образователни потребности 3. образователна интеграция 4. образователна политика 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3966

- 147 -

Сп А 2239

Александрова, Таня.  Twinning проект "Морални ценности и празници в предучилищно образование" / Таня Александрова. // Детска градина, 2018, N 6, с. 49-53. 

   Обучението в етични ценности трябва да започне в най-ранна детска възраст. На етичното възпитание на децата трябва да се обърне внимание в ежедневните дейности, свързани с играта, езика и комуникацията, изкуството, храненето и др. Моралните ценности правят детето честно, отговорно, почтително, предано, настоятелно, изразително, здраво и самоуверено . 

1. Възпитание - нравствено 2. Морални отношения 
 37.034/.035(045)
Ключови думи: 1. етичност 2. морал 3. възпитание 4. детска възраст 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3814

- 148 -

Сп А 2036

Андреева, Андрияна и др.  Акредитацията на висшите училища като гаранция за качество на висшето образование в контекста на академичната автономия / Андрияна Андреева, Дарина Димитрова. // Стратегии на образователната и научната политика, 2018, N 6, с. 613-626. 

   В статията се изследва взаимовръзката между академичната автономия, като основен принцип за управление на висшите училища, и акредитацията. Акцент в изложението е поставен на спецификата на дейността, осъществявана от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), в контекста на осигуряване на качество на висшето образование. На база на комплексния анализ се правят изводи с практическа насоченост. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Висши училища - акредитация 2. Висше образование - качество 
 378.1(497.2)(045)
Ключови думи: 1. акредитация 2. висши училища 3. качество на висшето образование 4. академична автономия 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3907

- 149 -

Сп Б 262

Андреева, Донка и др.  Работните листове като форма на активизиране на самостоятелната работа на учениците в обучението по история в Х клас / Донка Андреева, Светлин Стоянов. // Професионално образование, XX, 2018, N 4, с. 433-437. 

   Въпросът за самостоятелната дейност на учениците и средствата за нейната организация има богата история. Съществува многообразие на подходите, предлагани в изследванията на педагози, психолози, дидактици и методици, при решаването на проблема за мястото и ролята на самостоятелната работа на учениците. Различни са средствата и методите за организиране на самостоятелната работа на учениците в рамките на учебния час. Показани са два работни листа, свързани с разработване на учебни единици от периода след Втората световна война. Единият е "Великобритания след 1945 г.". Другият представен работен лист е на тема "Перспективите пред променящата се Централна и Източна Европа". 

   Рез. на англ. ез. 

1. Методи и форми на обучение 2. История - методика на преподаването 
 37.091.3(045)  + 372.8(045)
Ключови думи: 1. методи и форми на обучение 2. методика на обучението 3. организация на обучението 4. самостоятелна работа 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3826

- 150 -

Сп Б 262

Андреева, Паулина.  Оптимизиране на двигателната активност на децата в детската градина чрез туризъм и спорт сред природата / Паулина Андреева. // Професионално образование, XXI, 2019, N 1, с. 37-40. 

   Статията разглежда провеждането на инициатива за повишаване на двигателната активност на децата. Основната поставена цел е укрепване и закаляване на децата, развитие на физическата дееспособност и изграждане на личностни качества и социални умения чрез активна двигателна дейност сред природата. Резултатите от направените анкети и особено от препоръките показват, че е налице засилен интерес и желание за активно участие в бъдещи съвместни спортни дейности на деца, родители и учители. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Физическо възпитание в детската градина 
 372.379.6(045)
Ключови думи: 1. физическо възпитание 2. двигателна активност 3. спортни игри 4. детска градина 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3922

- 151 -

Сп А 1705

Асенова, Ася.  Изследване на нагласите и потребностите на студентите – бъдещи учители по биология, към приложение на драма метода в професионалната им подготовка / Ася Асенова. // Педагогика, 2019, N 2, с. 189-201. 

   В настоящата статия са представени и дискутирани резултатите от проведено изследване за установяване нагласите на бъдещи учители по биология относно приложението на драма метода и неговия образователен потенциал. Анализирани са предимствата от приложението на образователната драма в професионалната подготовка на бъдещите учители по биология и е дискутиран педагогическият потенциал на този метод за формиране на професионални компетентности. Изводите показват, че потенциалът на драмата в образованието за повишаване на компетентността на учителите по преподаване на биология е изключително ефективен. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Студенти - обучение 2. Методи и форми на обучение 
 378:371.3(045)
Ключови думи: 1. студенти-педагози 2. учителска професия 3. обучение на студенти 4. методи и форми на обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3989

- 152 -

Сп А 2239

Атанасова, Жоржетина и др.  Парадигмата семиотика-език-дете при 6-7 годишните / Жоржетина Атанасова, Любимка Габрова. // Детска градина, 2019, N 1, с. 60-67. 

   Семиотиката като наука за знаковите и сигналните системи и използването им за предаване на съобщения сред хората, която изучава знаците както поотделно, така и групирани в знакови системи, възниква в началото на XX век. Формално семиотиката се разделя на 3 дяла: Семантика; Синтактика; Прагматика. Според семиотиката детето разбира какво може да се обозначи, анализира знакови средства по форми, създава различни кодове чрез моделиране. 

1. Семиотика 2. Педагогическа психология 3. Български език и литература 
 519.76(045)  + 37.015.3(045)
Ключови думи: 1. семиотика 2. език 3. дете 4. интелект 5. творчество 6. моделиране 7. поведение 8. български език и литература 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3911

- 153 -

Сп А 2036

Банев, Йордан.  Изграждане на творческата личност, като цел на възпитанието, и форми на принуда при нормативното възпитателно-образователно общуване / Йордан Банев. // Стратегии на образователната и научната политика, 2018, N 4, с. 356-386. 

   Настоящият текст изхожда от разбирането за творческия характер на личността, който се определя от присъщите на всяко дете творчески заложби. Те не се отнасят към едно или друго конкретно изкуство или начинание, а към изначалната възможност всеки, започвайки от детето, да може да претворява себе си. В педагогически план това предполага, че изграждането на личността, като цел на възпитанието, се обуславя от изграждането на творческите заложби на детето. В общото училище начинът на работа е групов и това налага неговия групово съобразен подход, както и функционирането на регулативни механизми. Статията описва някои от тях като действащи форми на принуда, които влизат в противоречие както с възможността за разгръщане на творческите заложби на детето, така и с принципни положения на възпитанието, непроменени от древността до днес. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Образователна политика 2. Личност - формиране 
 37.014(045)
Ключови думи: 1. творчески личности 2. педагогическо общуване 3. педагогическо взаимодействие 4. учебен процес 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3886

- 154 -

Сп А 1646

Бирова, Илка.  Играта като образователен феномен и нейното място в чуждоезиковото обучение / Илка Бирова. // Чуждоезиково обучение, XLV, 2018, N 2, с. 145-151. 

   Настоящата статия е посветена на въпроса за същността на играта като образователен феномен и нейното място в чуждоезиковото обучение. Авторката анализира характерните черти на играта, които я отличават от традиционните учебни дейности. Посочени са резултати от проведено изследване за използването на игрови форми в учебната практика по чужди езици. Дадени са методически указания за относителния дял на играта в различните етапи на чуждоезиковото обучение. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Обучение - чужди езици 2. Методи и форми на обучение 
 37.091.3:372.65(045)
Ключови думи: 1. чуждоезиково обучение 2. игрови подход 3. дидактични игри 4. методи и форми на обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4013

- 155 -

Сп Б 397

Борисов, Борислав.  Биотехнологии / Борислав Борисов. // Образование и специализация в чужбина, 2018, N 83, с. 22-24. 

   Биотехнологии, от "био" ("живот") и технологии, което ще рече действия от човешка страна, е термин за означаване на въздействието на хората върху живи организми и произтичащите от това последствия – продукти, наука, учебни дисциплини и т.н. Специалността "Биотехнологии" е еднo от тези "последствия" и както можете да се досетите, подготвя кадри за този динамично развиващ се сектор. Тази специалност е "сплав" от биология, химия и инженерни науки. Ето защо обучението по тази специалност преминава през изучаването на много дисциплини в тези насоки. Биотехнолозите се развиват в държавния и частния сектор, в сферата на хранително-вкусовата промишленост, земеделието, медицината, индустрията. Също така може да се занимават с научноизследователска дейност. 

1. Висше образование - България 2. Биотехнологии 
 378(045)
Ключови думи: 1. биотехнологии 2. обучение 3. висше образование 4. приложение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3842

- 156 -

Сп Б 397

Борисов, Борислав.  Връзки с обществеността / Борислав Борисов. // Образование и специализация в чужбина, 2019, N 86, с. 26-29. 

   Както е видно от името, това е специалност, която трябва да подготвя кадри, които отговарят за връзките между дадена институция и обществото, която връзка минава най-често през медиите. Специалността има допирни точки както с журналистиката и масовите комуникации, така и с функционирането на дадена организация или институция като административен или бизнес субект, което я прави в по-голяма степен бизнес ориентирана, сравнено с журналистиката. 

1. Висше образование - България 2. Връзки с обществеността 
 378(045)
Ключови думи: 1. връзки с обществеността 2. висше образование 3. перспективи 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3846

- 157 -

Сп А 2036

Боянов, Калин.  Дуалното образование – препоръки за България в контекста на моделите в Германия и САЩ / Калин Боянов. // Стратегии на образователната и научната политика, 2018, N 3, с. 246-267. 

   Членството на България в Европейския съюз поставя на императивно ниво проблемите на ефективността на българската образователна система. С оглед кризата, която съществува в момента в България и осигуряването на висококвалифицирани кадри за икономиката и проблемната система за професионално образование, е наложително да се обърне внимание към развитите страни за полезни уроци и практики. От социално-функционалистична гледна точка дуалната система на обучение в Германия показва някои предимства при решаването на кризата с липсата на кадри в България и при осигуряването на структурирана работа в специфично обучение. Освен това трябва да се обърне повече внимание и на прогресивните аспекти на системата за професионално образование в САЩ, което да помогне на България да развие по-информирана и балансирана стратегия за подобряване на професионалното си образование. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Образование - професионално 2. Професионално ориентиране 
 373.6(497.2+430+73)(045)
Ключови думи: 1. дуално образование 2. професионално образование 3. образователни системи 4. професионално ориентиране 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3881

- 158 -

Сп Б 262

Бъджел, Фил.  Цел и роля на образованието след 16-годишна възраст / Фил Бъджел. // Професионално образование, XXI, 2019, N 1, с. 41-55. 

   В настоящата статия авторът сравнява училищното образование за учениците на възраст от и след 16 години в България и Англия. В началото на статията той разглежда общата матрица на учебната програма и степента на свобода на избор на учениците. В България образователният модел следва начина на обучение на възраст 14-16 години, с ограничен избор в рамките на профила. В Англия, от друга страна, съществува съществена разлика: след 16-годишна възраст учениците имат пълна свобода да избират кои предмети да учат. Накрая авторът разглежда процеса на изпитите и съпоставя видовете въпроси, които са включени в матурата по български език в България и видовете въпроси, включени в изпитите за GCS A Level в Англия. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Образование - България 2. Англия - образование 3. Образователни системи 
 371(420)(045)  + 371(497.2)(045)
Ключови думи: 1. образователни системи 2. училищно образование 3. матура 4. зрелостни изпити 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3923

- 159 -

Сп А 2238

Василева, Бонка.  Лингвистичен анализ на приказки и стихотворения за деца в начална училищна степен / Бонка Василева. // Предучилищно & училищно образование, 2019, N 1, с. 43-52. 

   Художествените произведения, изучавани в началния етап на основната образователна степен, са повод за дискусии в урока, които формират основни ценности у децата. Четенето на приказки и на стихотворения обаче може да бъде един лесен и забавен за учениците начин да изучават езика, да задълбочават знанията си за морфологичните и синтактичните му особености, да обогатяват речника си. Тази теза е защитена в настоящата статия, като са предложени конкретни типове учебни задачи върху популярни произведения за деца. 

1. Езиково обучение. Начални основи на граматика и правопис 
 372.46(045)
Ключови думи: 1. обучение по български език и литература 2. езиково обучение 3. лингвистичен анализ 4. методи и форми на обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3937

- 160 -

Сп А 2238

Величкова, Христина.  Музеят в помощ на образователния процес / Христина Величкова. // Предучилищно & училищно образование, 2018, N 6, с. 14-22. 

   Съвременната представа за състоянието на музея и образованието предвижда взаимодействие между тях вследствие на изявени в образователната функция на музеите и специалистите, отговорни за нейната реализация. Съвременното развитие на музейно-педагогическите идеи е предпоставка за създаването на самостоятелна научна дисциплина "Музейна педагогика". Подходът за конструиране на представа за музейно образование е "отворено образование" или процес на придобиване на знания. Уеднаквяването на задължителните учебни програми, неформалната и нетрадиционна среда ще са от значение и в положителна насока за образователната функция на музея. 

1. Методи и форми на обучение 2. Музеи - възпитателно значение 
 371.3:069.1(045)
Ключови думи: 1. методи и форми на обучение 2. образователна ценност 3. музеи - образователни функции 4. педагогически методи 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3965

- 161 -

Сп А 2238

Велчева, Таня.  За агресията при малките деца / Таня Велчева, Вероника Параскевова. // Предучилищно & училищно образование, 2018, N 1, с. 114-118. 

   Един от най-нашумелите въпроси в последно време е въпросът за агресията при децата от предучилищна и училищна възраст. Особено обезпокоителен е фактът, че качеството и степента на насилието не намаляват. От това страдат както самите деца и техните семейства, така и учителите и възпитателите, чиито граници на толерантност и способност за понасяне не изглеждат прекрачени. Трудно е да се каже дали склонността към агресивност е наследствено обусловена или придобита. Със сигурност обаче може да се каже, че много от агресивните форми на поведение се овладяват още от детството. 

1. Агресивно поведение на деца 2. Педагогическа социология 
 37.015.4(045)  + 316.647.3(045)
Ключови думи: 1. агресия 2. агресивно поведение 3. педагогическа социология 4. деца и юноши 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3848

- 162 -

Сп А 2239

Владимирова, Маргарита.  Условия и фактори, необходими за развитието на детските изобразителни способности / Маргарита Владимирова. // Детска градина, 2018, N 1, с. 5-11. 

   Развитието на способностите зависи от редица обективни и субективни условия. Към обективните фактори се отнасят: наследствеността и социалната среда в най-общия смисъл на думата. Към тази социална среда се отнасят въздействието на детската градина – с възпитателната програма и ролята на учителя в осъществяването й, семейството и обществената среда, с която детето влиза в контакт. Към субективните фактори спадат самостоятелност, активност, умения да планират дейността, трудолюбие, воля, упоритост, любознателност, т.е. индивидуалните качества на личността, без които не могат да се развият способностите, независимо от благоприятните наследствени заложби. 

1. Изобразителна дейност - предучилищно възпитание 
 373.015.3(045)
Ключови думи: 1. предучилищна възраст 2. изобразително изкуство 3. деца 4. фактори 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3901

- 163 -

Сп А 1646

Вълова, Теодора.  ETWINNING в полза на чуждоезиковото обучение / Теодора Вълова. // Чуждоезиково обучение, XLV, 2018, N 1, с. 41-47. 

   Статията разглежда възможностите на онлайн проектите в образователната платформа eTwinning да развиват основни знания, умения и нагласи, свързани с ключовата компетентност "комуникация на чужд език". Със своите характеристики на модерна виртуална класна стая TwinSpace предоставя инструменти за синхронно и асинхронно общуване. В резултат на взаимодействието в неформална среда на онлайн проектите езикът се използва за осъществяване на реална комуникация по един автентичен начин. Участието в нетрадиционни формати на речево общуване - викторини, гласувания, видеоконферентни сесии, в които учениците биват поощрявани да изказват мнението си, има за цел да ги насърчи да четат, слушат и да оценяват работата на своите партньори, мотивира ги да мислят, учат и общуват по съвършено различен начин на чужд език. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Обучение - чужди езици 2. Методи и форми на обучение 
 372.65:681.324(045)  + 371.3(045)
Ключови думи: 1. чуждоезиково обучение 2. методи и форми на обучение 3. електронни образователни ресурси 4. eTwinning 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4003

- 164 -

Сп А 2238

Вълчев, Боян.  Правописът, кодификаторите, грамотността, неграмотността, училището, функционалната неграмотност / Боян Вълчев. // Предучилищно & училищно образование, 2018, N 4, с. 44-64. 

   Статията разглежда различни страни на училищното образование и неговите взаимоотношения с университета, обществото и потребностите на днешния ден. Обърнато е специално внимание на сериозните промени в книжовноезиковата практика, предизвикани от компютъра и интернет. Потърсени са предпоставките за неграмотността, която напоследък се задълбочава в обществената практика. Посочено е, че т.нар. кодификатори не търсят пътища за оптимизиране на правописа и пунктуацията. В центъра на изложението е направен опит да се опишат и анализират някои от причините за ширещата се напоследък функционална неграмотност. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Борба с неграмотността 2. Начално и основно образование 
 37.014.22:373.3(045)
Ключови думи: 1. борба с неграмотността 2. училищно образование 3. начално и основно образование 4. начално и основно образование 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3953

- 165 -

Сп А 1705

Георгиева-Христозова, Виолета.  Мултидисциплинарен подход за съвременно академично присъствие и устойчиво опериране с актуални ресурси / Виолета Георгиева-Христозова. // Педагогика, 2019, N 2, с. 222-228. 

   Статията се отнася до университетската дидактика и професионалистите в областта. Това е кратка рефлексия за настоящите предизвикателства пред българското образование, резултирани от еволюцията на обществото, за текущия български образователен контекст, за професионалния профил на съвременния университетски преподавател в ролята му на такъв, но и на ръководител на образователна структура. На базата на проучена теория и практика по педагогически мениджмънт е предложена авторска идея за съвременно академично присъствие и устойчиво опериране с актуални информационни ресурси. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Преподаватели във ВУЗ и научен персонал 
 378.12(045)
Ключови думи: 1. университетски преподаватели 2. преподаватели във ВУЗ 3. иновации в образованието 4. мотивация 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3987

- 166 -

Сп А 2036

Герджикова, Нина.  Инспектирането като реализация на политиката за поддържане качеството на училищата / Нина Герджикова. // Стратегии на образователната и научната политика, 2019, N 1, с. 51-57. 

   Българските училища са национални по характер, но несъмнено са част от Европейската система от училища. Това позициониране повдига въпроса за промяна на стандартите за инспектиране на училищата. Тази статия представя някои изследвания в Германия и Англия, свързани с дефинирането на качеството на образователните институции. Същевременно се правят някои предложения за подобряване на българския стандарт за инспектиране на детските градини и училищата. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Контрол на училищата. Държавен, окръжен, градски и местен контрол, родителски съвети, училищно 
 37.014.6(045)
Ключови думи: 1. инспектиране на училищата 2. контрол на училищата 3. образователни организации 4. образователна политика 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3914

- 167 -

Сп А 2238

Дамянов, Калоян.  Ролята на квалификацията на педагогическите специалисти в приобщаващото образование / Калоян Дамянов. // Предучилищно & училищно образование, 2018, N 4, с. 99-106. 

   Квалификацията на педагогическите специалисти е в основата на успешната политика по подкрепа на личностното развитие в системата на предучилищното и училищно образование. Приобщаващото образование не е нова образователна философия в световен мащаб, но представлява все още сериозно предизвикателство пред българските педагогически специалисти, които са нормативно обезпечени, но методически имат какво да преодоляват в краткосрочен и дългосрочен план. 

1. Учители - квалификация 2. Образование - приобщаващо 
 371.13/.16(045)
Ключови думи: 1. приобщаващо образование 2. квалификация на учителите 3. подкрепа 4. агресивно поведение 5. личностно развитие 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3852

- 168 -

Сп А 1646

Данов, Данаил.  Планиране на съвременния урок по чужд език в контекста на дигиталната среда на ХХI век / Данаил Данов. // Чуждоезиково обучение, XLVI, 2019, N 2, с. 139-149. 

   Статията разглежда планирането на урока по чужд език като основен елемент на педагогическата теория и практика. Отстоява мнението, че използването на дигитално-медийната среда - фактор, определящ в голяма степен реалностите на ХХI век, може да предизвика рязко подобряване на ефективността на учебния процес. Нещо повече, както показват приведените в статията примери, дигиталната среда - част от ежедневния опит на учениците - осигурява платформа за индивидуализиране на обучението и отговаря по-добре на техните нужди и интереси. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Урок - подготовка 2. Чужди езици - обучение 3. Дигитално-мултимедйна среда 
 37.014.542(045)  + 004.4:80(045)  + 378.880(045)
Ключови думи: 1. планиране на урока 2. чуждоезиково обучение 3. дигитална образователна среда 4. методи и форми на обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4026

- 169 -

Сп А 2036

Делибалтова, Вася Крумова.  Училищата със слети класове през призмата на парадигмата на приобщаващото образование / Вася Крумова Делибалтова. // Стратегии на образователната и научната политика, 2018, N 2, с. 166-172. 

   В статията се защитава тезата, че приобщаващото образование като идея и практика е възможно решение по посока на повишаване качеството на обучението в слетите класове, защото в най-пълна степен не само отчита многослойната им структура и социокултурна специфика, но позволява използването им като ресурс за качествено образование в културния контекст на общността. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Образователна политика 2. Образование - приобщаващо 
 37.014(045)
Ключови думи: 1. образователна политика 2. методи и форми на обучение 3. слети класове 4. приобщаващо образование 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3876

- 170 -

Сп Б 262

Дечева, Миланка.  Смарт класната стая - мит или реалност / Миланка Дечева. // Професионално образование, 2018, N 4, с. 355-361. 

   Статията разглежда възможностите, които "смарт класната стая" предлага на учениците и учителите в час. Наличието на смарт технология в класната стая ще помогне за засилването на учебните дейности, тъй като всичко ще се случва по-бързо. Технологиите не само допринасят за напредъка на процеса на обучение, но и ангажират учениците с участие в групови образователни интерактивни занятия. Разгледани са два урока по математика в IX клас, проведени в смарт класна стая. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Организация на обучението 
 373.1(045)
Ключови думи: 1. смарт класна стая 2. класно-урочна форма 3. организация на обучението 4. процес на обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3824

- 171 -

Сп А 2238

Добрева, Мариана.  Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение / Мариана Добрева. // Предучилищно & училищно образование, 2018, N 1, с. 101-113. 

   Предучилищните заведения имат натрупан значителен опит в организирането на образователна и семейна среда, така че тя да отговаря на съвременните представи на обществото. Учителите постоянно усъвършенстват съдържанието и формите на тази работа, стремейки се да достигнат до ограничено единство между възпитателните взаимодействия с децата от детската градина и семейството. 

1. Занимания в предучилищна възраст 2. Деца - възпитание и психология 
 372.3(045)
Ключови думи: 1. предучилищно възпитание 2. предучилищно образование 3. деца в неравностойно положение 4. детски градини 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3943

- 172 -

Сп А 2238

Желев, Живко.  Концептуален модел и операционализация на понятието "Диагностика на възпитаността на учениците" / Живко Желев. // Предучилищно & училищно образование, 2018, N 5, с. 94-105. 

   Диагностиката на възпитаността на учениците е внимателно планирана, организирана и осъществявана в образователните институции практическа програма за набиране на данни за определяне нивото на възпитаност при партньорство между ученик (обект на диагностиката), диагностик - класен ръководител, възпитател и др. (субект на диагностиката) и образователната институция за подпомагане планирането и прогнозирането на образователния процес. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Възпитание в училище 2. Педагогическо взаимодействие 
 37.012(045)  + 37.02(045)
Ключови думи: 1. училищно възпитание 2. възпитателен процес 3. методи и форми на обучение 4. педагогическо въздействие 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3960

- 173 -

Сп А 505

Заркова, Полина.  Методически дейности за развиване на интеркултурната комуникативна компетентност на учениците по български език в първия гимназиален етап / Полина Заркова. // Български език и литература, LХI, 2019, N 1, с. 55-68. 

   Настоящата статия има за цел да предложи методически дейности за развиване на интеркултурната комуникативна компетентност на учениците чрез обучението по български език. Темата на работата е мотивирана от становището, че интеркултурната компетентност се определя като ключовата компетентност на XXI век. Нейната водеща роля е детерминирана от многоезичието и мултикултурализма, които характеризират съвременния глобален свят. За да се превърнат учениците в успешни комуникатори, които да съумяват да се справят с предизвикателствата, отправени им от съвременното общество, е необходимо те да развият умения за ефективно участие в интеркултурен диалог. Комуникативно ориентираното обучение по български език притежава необходимите характеристики, чрез които учениците да овладеят интеркултурни комуникативни умения. 

1. Български език - езикова култура 2. Комуникация 3. Методика на преподаване на български език 
 372.882(045)  + 372.880.867(045)
Ключови думи: 1. комуникативна компетентност 2. интеркултурна компетентност 3. диалог 4. комуникативност 5. методика на преподаването 6. български език 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3840

- 174 -

Сп А 2238

Иванова, Лилия.  Иновационни автодидактични игри за деца от предучилищна възраст / Лилия Иванова. // Предучилищно & училищно образование, 2018, N 2, с. 50-56. 

   Играта е не само начин на опознаване на околния свят от децата, но и възможност за подпомагане на процесите на обучение, като цел на настоящата разработка е да предложи три игри, които подпомагат процеса на ограмотяване на децата в подготвителната група на детската градина. 

1. Игри - във възпитателната работа - в детската градина 
 372.36(045)
Ключови думи: 1. детска градина 2. възпитателна работа в детската градина 3. игрови подход 4. познавателни способности 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3949

- 175 -

Сп А 2238

Иванова, Нели.  Специфични дидактически технологии за преодоляване на констатирани дефицити в езиковото и литературното развитие на учениците в началния етап на основната степен на образование / Нели Иванова. // Предучилищно & училищно образование, 2018, N 3, с. 32-51. 

   Изграждането на методическата концепция на учителя при интерпретацията на езиковите и литературните понятия в съответствие с особеностите на възрастовата еволюция на децата в начална училищна възраст е предпоставка за адекватното възприемане и осмисляне на абстрактните езикови и литературни понятия и за преодоляване на констатирани дефицити във възприемането им. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Обучение по български език и литература 2. Методи и форми на обучение 
 372.882:373(045)
Ключови думи: 1. обучение по български език и литература 2. педагогически подходи 3. методи и форми на обучение 4. езиково развитие 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3950

- 176 -

Сп А 2238

Иванова, Цветомира.  Специфика на учебно-изследователската дейност в обучението по "Човека и природата" в началните класове / Цветомира Иванова. // Предучилищно & училищно образование, 2019, N 2, с. 47-51. 

   Потребността от учебно-изследователска дейност не е материална – тя е духовна и намира израз в стремежа за намиране на отговор на определена конкретна неяснота, празнота и/или решаване на проблемна ситуация. Така мотивите се превръщат в своеобразен "двигател" при целеполагането, планирането, реализирането на дейността и анализа на резултата. Вниманието на детето се насочва към търсенето на доказателства в полза на дадена хипотеза, към разкриването на причинно-следствените връзки между дадени явления, към формулирането на изводи. 

1. Природознание - методика на преподаването - за основни училища 
 372.850.2(045)
Ключови думи: 1. обучение по околна среда 2. учебно-изследователска дейност 3. овладяване на знания 4. методи и форми на обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3939

- 177 -

Сп А 1705

Иванова-Съливан, Таня.  Темата за имиграцията в университетските аудитории и извън тях - модел за активно социално включване / Таня Иванова-Съливан. // Педагогика, 1, 2019, N 2, с. 212-221. 

   Имиграцията е многостранен феномен, който предлага уникални възможности за интегрирането на общностно ангажирано обучение в различни академични програми. В настоящата статия се анализират целите, задачите и резултатите от общностно ангажирано изследване - част от програмата на един от държавните университети в САЩ. Целта е да се разкрият различни подходи към имиграцията и да се даде възможност на студентите да участват в социалния живот на местните имигрантски общности, за да може не само да придобият нови знания, но и да трансформират съществуващите такива в конкретен опит. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Образователна политика във висшето образование 2. Студенти - имигранти 
 378.014.000.316(045)
Ключови думи: 1. образователна политика 2. образователна интеграция 3. трансформиращо учене 4. междукултурно общуване 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3985

- 178 -

Сп А 2238

Игнатова, Камелия.  Перспективи във възпитанието на съвременното дете, основани на приемственост между поколенията / Камелия Игнатова. // Предучилищно & училищно образование, 2019, N 1, с. 22-29. 

   Тезата на научното изследване е изградена върху ценностите, които независимо от времето и поколението имат устойчивост за изграждане на детското светоусещане и активна позиция в живота. Различните възрастови поколения очертават специфика в повлияването на тези качества, но когато са поставени в хармония и имат перспективна за детето насоченост, те се явяват важен източник за подкрепа и обогатяване на детската индивидуалност. 

1. Възпитание - на деца 2. Възпитание - нравствено 
 37.018.1/.2(045)
Ключови думи: 1. възпитание на детето 2. семейство 3. училище 4. ценности 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3856

- 179 -

Сп А 2238

Илиева, Иванка и др.  Приказката – средство за развитие на речта в предучилищна възраст / Иванка Илиева, Йорданка Янакиева. // Предучилищно & училищно образование, 2017, N 6, с. 118-122. 

   Със силата си на въздействие, с ценните си качества хубавата приказка е едно незаменимо средство в педагогическата дейност на всеки учител. Възпитателната роля на приказката се корени в нейната жизнена убедителност и емоционално въздействие. Именно заради ценните си качества приказката позволява да се използва при възпитанието на детето от предучилищна възраст и същевременно в много области на изкуството – за осъществяването на редица възпитателни задачи. 

1. Обучение по роден език в детските градини 
 372.38(045)
Ключови думи: 1. обучение по роден език 2. развитие на речта 3. предучилищно образование 4. детска градина 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3932

- 180 -

Сп А 2239

Каменова, Таня.  Детска градина за всички - интеркултурно и приобщаващо образование за деца, учители и родители / Таня Каменова. // Детска градина, 2018, N 4, с. 3-7. 

   Да зачитаме индивидуалността, да се чувстваме добре такива, каквито сме, да изпитваме солидарност, е трудно за нас, възрастните, а трябва да научим на това децата. Наша е грижата и отговорността да се учим от тях и заради тях – децата. От нас зависи как ще им представим света и как те самите ще се представят пред този свят! Споделената отговорност (на родители, детска градина, училище) и позитивното общуване между възрастните е най-прекият път към сърцата на децата. 

1. Образование - приобщаващо 2. Детски градини - възпитателна работа 
 372.3(045)
Ключови думи: 1. детска градина 2. приобщаващо образование 3. родители 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3904

- 181 -

Сп А 2239

Карагьозова, Надие.  Защо говоренето с "Да" форми, трябва да преобладава пред говоренето с "Не" форми през детството / Надие Карагьозова. // Детска градина, 2018, N 3, с. 72-75. 

   Детството е важен период от живота на всеки човек. През него се реализират динамични промени, които повлияват всички аспекти на детската личност - психическо, интелектуално, физическо, социално и емоционално. Детето в тази възраст има неповторима възможност да се развива чрез собствената си дейност - играта, водеща дейност за периода. Чрез нея се развиват всички сфери на познание. 

1. Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 
 37.015.3(045)
Ключови думи: 1. говори 2. детска възраст 3. игра и учене 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3903

- 182 -

Сп А 2238

Карман, Зюлейха.  Формиране на емпатия у децата - предизвикателства в ежедневието на съвременния учител / Зюлейха Карман. // Предучилищно & училищно образование, 2018, N 6, с. 86-94. 

   Понятието "емпатия" се използва за пръв път в психологията от Е. Титченер в смисъл на "сливане", "съчувствие" и "емоционално отреагиране". В следващите периоди от развитието на психологията като наука разбирането за това явление еволюира и в наше време в него се влага смисъл на: психичен процес, който помага да се разберат чуждите преживявания; механизъм на познанието; човешка активност, допринасяща за оптимизирането на междуличностното общуване; проява на особен вид внимание към другите. 

1. Педагогическа психология 2. Емоции. Чувства. Емпатия 
 37.015.3(045)  + 159.942(045)
Ключови думи: 1. педагогическа психология 2. ученици - психология 3. емпатия 4. педагогическо възпитание 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3964

- 183 -

Сп А 2239

Кожухарова, Тодорина.  Музиката, децата и емоционалната интелигентност / Тодорина Кожухарова. // Детска градина, 2018, N 5, с. 16-23. 

   Формирането на основите на емоционална интелигентност още от съвсем ранна детска възраст зависи от редица фактори, някои от които са генетично обусловени като наследствеността, чертите на характера, а други подлежат на развитие. Сред тях е влиянието на семейната среда, възпитателно-образователната атмосфера и психологическият климат в детската градина, изградените взаимоотношения между самите деца, както и взаимодействията между деца и възрастни, влиянията на масмедийната култура . 

1. Музикално възпитание в детската градина 2. Емоции. Чувства. Емпатия 
 372.378(045)
Ключови думи: 1. възпитание 2. музика 3. емпатия 4. емоционална интелигентност 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3906

- 184 -

Сп А 2238

Костадинова, Румяна.  Училището и работещите в него като подкрепяща среда / Румяна Костадинова. // Предучилищно & училищно образование, 2018, N 6, с. 66-69. 

   Училището е място за обучение и възпитание, където учениците прекарват една голяма част от времето си. То има силно влияние върху емоциите и поведението на младите хора, поради което наша мисия е да го направим по-привлекателно и по-стимулиращо. 

1. Училищен колектив 2. Възпитание в училище 
 371.07(045)
Ключови думи: 1. възпитание на детето 2. възпитание в училище 3. подкрепяща среда 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3855

- 185 -

Сп А 2036

Костов, Коста.  Гражданското образование в българското училище след промените от 1989 г. : Кратък обзор / Коста Костов. // Стратегии на образователната и научната политика, 2018, N 2, с. 173-181. 

   В статията са представени основните стъпки на институционализирането на гражданското образование в българското училище след 1989 г. В навечерието на публичното обсъждане на учебните програми по гражданско образование целта на тази статия е преди всичко да подреди и систематизира стъпките и процесите, довели до тяхното създаване. Може да се проследи и известна концептуализация, но тя отстъпва на по-заден план и ще бъде обект на следваща статия. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Гражданско образование 2. Образователна политика 
 37.035(497.2)"1989/2018"(045)
Ключови думи: 1. гражданско образование 2. училищно образование 3. образование и култура 4. образователна политика 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3877

- 186 -

Сп А 1705

Кривирадева, Божидара.  Удовлетвореност от професионалния труд на учителите в образователни институции / Божидара Кривирадева. // Педагогика, 2019, N 2, с. 159-179. 

   В настоящата статия е представено изследване, проведено сред учители от цялата страна, относно удовлетвореността от професионалния труд на учителите в образователните институции. За нуждите на изследването е използван Въпросник за диагностика на удовлетвореността от труда, разработен от М. Радославова и А. Величков. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Учителска професия 2. Психология на труда 
 371.13/.16(045)  + 331:159.9(045)
Ключови думи: 1. учителска професия 2. учители - психология 3. психология на труда 4. удовлетвореност 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3990

- 187 -

Сп А 2238

Крумова, Албена.  Конфликти в училище и подходи за справяне с проблемното поведение / Албена Крумова. // Предучилищно & училищно образование, 2017, N 6, с. 18-30. 

   В статията се обсъжда проблемът за конфликтите в училище. Анализират се подходите, които се използват за справяне с проблемното поведение на учениците. Представени са вижданията на различни автори, работещи по тази тематика, както и техните практически съвети. 

   Рез. на англ. ез,

1. Педагогическа социология 2. Конфликти - ученици 
 37.015.4(045)  + 316.48-057.87(045)
Ключови думи: 1. конфликтно поведение 2. превенция на агресията 3. проблемни отношения 4. педагогическа социология 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3930

- 188 -

Сп А 2238

Крумова, Албена.  Когнитивен стил и стилове на учене при учениците / Албена Крумова. // Предучилищно & училищно образование, 2018, N 1, с. 86-100. 

   Стилът като проблем за изследване привлича вниманието на множество учени и неговото присъствие може да се забележи почти във всяка научна област. Не само в научните среди, но и в ежедневната практика ние постоянно говорим за стилове в изкуството, архитектурата и пр. В психологията стилът също е предмет на задълбочено проучване – т.нар. "когнитивен стил" е термин, използван преди всичко в когнитивната психология, а в педагогическата психология и образователната практика обикновено се борави с понятието "стил на учене". Именно същността и взаимодействието между тези два стила са предмет на обсъждане в настоящата статия. 

1. Педагогика - подходи 2. Ученици - психология 
 37.091.31.000.159.9(045)
Ключови думи: 1. стилове на учене 2. когнитивен стил 3. ученици - психология 4. педагогически подходи 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3942

- 189 -

Сп А 2238

Кръстев, Александър.  Заучаване на мотивация за учене / Александър Кръстев. // Предучилищно & училищно образование, 2018, N 5, с. 86-89. 

   Ученето може да се осъществи и при отсъствието на цел, според Едуард Толман. Нарича го "латентно учене". Макар че не е директно наблюдаемо, ученето може да се осъществи имплицитно, а по-късно реалността на латентното учене може да стане видима, когато целта е въведена. Ние още от своето детство се научаваме да разпознаваме лицеизраза, първо на своите близки, после и на останалите хора. Това знание е спонтанно, овладяно и доказва, че човек се учи, без да знае, че се учи. 

1. Учене - мотивация 
 37.091.2.000.159.9
Ключови думи: 1. мотивация за учене 2. латентно учене 3. несъзнателно учене 4. ученици - психология 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3959

- 190 -

Сп Б 262

Лазарова, Емилия.  Наставничеството – условие за по-високи резултати и качество / Емилия Лазарова. // Професионално образование, 2018, N 6, с. 635-639. 

   Добрият учител е основният училищен фактор за качествено образование и мотивиране на учениците за високи резултати в процеса на обучение. Съществена роля за подготовката му в училищната среда има изграждането на система за наставничество, менторство и подкрепа като неделима част от адаптацията на младите и новоназначените учители към професията, тяхното цялостно развитие и усъвършенстване в училище. Тя трябва да дава практическа и теоретична подкрепа на работното място и едновременно с това да помогне на новия учител да свикне с професията и да го мотивира към професионално израстване. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Учителска професия 2. Професионална квалификация 
 371.13/.16(045)
Ключови думи: 1. наставничество 2. менторство 3. учителска професия 4. учители 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3858

- 191 -

Сп А 1705

Лазарова, Стоянка и др.  Смесени форми на обучение – иновативен подход за преподаване и обучение във висшите училища / Стоянка Лазарова, Лъчезар Лазаров. // Педагогика, 2019, N 1, с. 17-32. 

   През последните години смесеното обучение все по-бързо се разпространява в областта на образованието в световен мащаб. Идеята изглежда привлекателна, тъй като позволява да се запазят традиционните форми на обучение, получени в резултат на трупан педагогически опит от векове, и наред с това могат да се използват богатите образователни функции на новите технологии. В статията е споделен опит с прилагане на смесени курсове за обучение във Великотърновския университет. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Електронно обучение във ВУЗ 2. Методи и форми на обучение 
 378.018.4(045)
Ключови думи: 1. blended learning 2. смесени форми на обучение 3. методи и форми на обучение 4. обучение на студенти 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3926

- 192 -

Сп А 2036

Ламбовска, Мая Руменова.  Контрол на преподавателски екипи във висше училище / Мая Руменова Ламбовска. // Стратегии на образователната и научната политика, 4, 2018, N 1, с. 54-74. 

   Целта на статията е да представи основните резултати от апробацията на оригинален модел за контрол на екипи в управленската практика на българско висше училище. Оригиналността на модела се свързва с комбинация на класически и съвременни постижения на управлението и математическите теории на размитата логика и размитите множества. Основните резултати от проведеното изследване доказват успешното приложение и ефективното функциониране на предложения модел в контролния процес на преподавателски екипи във висше училище. Проведеното практическо изследване обогатява управленската практика в областта на контрола на екипи. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Висши учебни заведения 2. Управление и организация 3. Екипи - управление 
 378:65.012(045)
Ключови думи: 1. висши училища 2. контрол на училищата 3. управление и организация 4. работа в екип 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3871

- 193 -

Сп А 2036

Лулански, Веселин.  Акредитация и качество на висшето бизнес образование / Веселин Лулански. // Стратегии на образователната и научната политика, 2018, N 5, с. 478-501. 

   Акредитацията представлява процес за осигуряване и гарантиране на качеството на услугите и дейностите на висшите училища, при който институциите и предлаганите образователни специалности се оценяват от външна организация – национална или международна – с оглед съответствие на заложените стандарти. В България тази дейност се изпълнява от Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) въз основа на общовалидни стандарти и критерии за всички висши училища. Настоящата статия разглежда особеностите при акредитацията на икономическите факултети на университетите и специализираните висши (бизнес) училища, отчитайки тяхната специфика, като частично доразвива и изгражда критериалната система на НАОА по ключови въпроси с оглед по-ефективното и практически обосновано изследване на структурата, качеството и организацията на дейностите в тези училища. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Висши училища - акредитация 2. Висше образование - качество 
 378.1(497.2)(045)
Ключови думи: 1. акредитация 2. висши училища 3. качество на висшето образование 4. академична автономия 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3899

- 194 -

Сп А 1646

Матева, Галя.  Сугестопедия : Основни понятия и принципи в светлината на обучението по чужд език / Галя Матева. // Чуждоезиково обучение, XLV, 2018, N 1, 28-40. 

   В статията се разглеждат основни понятия сугестия-десугестия, антисугестивни бариери и средства на внушението. Последователно се преминава към анализ на основните принципи на сугестопедията и тяхната интерпретация в условията на обучението по чужд език. Сугестопедичният терминологичен апарат се свързва с важни чуждоезикови понятия, като учене и езикоусвояване, активно и пасивно усвояване на материала, обучение на ниво текстови и дискретни единици. Статията дискутира в обобщаващ план българския принос на сугестопедията като холистичен метод към обучавания в процеса на обучение по чужд език. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Обучение - чужди езици 2. Сугестопедия 
 372.65(045)  + 802/809:159.9(045)
Ключови думи: 1. чуждоезиково обучение 2. сугестопедия 3. методи и форми на обучение 4. педагогически принципи 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4002

- 195 -

Сп А 1646

Матева, Галя.  Сугестопедия : Как да разкрием резерви в процеса на чуждоезиковото обучение / Галя Матева. // Чуждоезиково обучение, XLV, 2018, N 3, с. 252-265. 

   В предишна публикация бяха дискутирани основните понятия и принципи на сугестопедията от гледна точка на един холистичен подход към личността и процеса на учене в съвременното обучение по чужд език. Настоящата статия обогатява теоретичния обзор с трите фундамента, формулирани от Лозанов - любов, свобода и престиж, и с тяхната интерпретация в лингвопедагогически аспект. Представят се също така трите основни групи методически похвати в сугестопедията и начинът, по който те се съотнасят към вече разгледаните принципи. Резултат от взаимосвързаността на тези принципи и методически средства е ускореното формиране на комуникативно насочени езикови знания и умения, проявени в т. нар. "сугестопедичен резервен комплекс". В заключение, статията обсъжда как специфичните комуникативни и лнгвистични резерви в сугестопедията се допълват от разкрития потенциал на обучаваните в психологически, психофизиологически и социални сфери, което осигурява единството на тяхното обучение и развитие. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Обучение - чужди езици 2. Сугестопедия 
 372.65(045)  + 802/809:159.9(045)
Ключови думи: 1. чуждоезиково обучение 2. сугестопедия 3. методи и форми на обучение 4. педагогически подходи 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4016

- 196 -

Сп Б 2191

Накова, Албена.  Биоградина в училище - образователни, възпитателни, здравословни ефекти / Албена Накова. // Български фолклор, 2018, N 3, с. 410-429. 

   В статията се анализира една от практиките на градското земеделие - биоградините в училищата - като продължител на традицията на учебно-опитните полета в училищата и като обединяваща в себе си всички основни ефекти на градското земеделие - социални, здравни, икономически и екологични, но преди всичко поради факта, че тя илюстрира най-комплексно социалните ползи от градското земеделие - образователни, възпитателни, интегративни. 

1. Училищни сгради и помещения. Обзавеждане 2. Градинска архитектура 
 371.6(045)
Ключови думи: 1. училищни биоградини 2. градско земеделие 3. образователни ефекти 4. здравословни ефекти 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3982

- 197 -

Сп А 1646

Нейкова, Мария.  Обучение чрез казуси в специализираната подготовка на студенти по английски език / Мария Нейкова. // Чуждоезиково обучение, XLVI, 2019, N 2, с. 150-156. 

   Съвременното филологическо образование е призвано да отговори на обществените очаквания за практическа ориентираност и приложимост на знанията, получени в университетска среда. Преподавателите търсят интерактивни форми на обучение, сред които преподаването чрез казуси се откроява като вид обучение чрез действие, в рамките на което теоретичните познания се прилагат за решаването на конкретен проблем. Наред с умения за критичен анализ и намиране на адекватно решение студентите упражняват и развиват своите знания и умения. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Студенти - обучение 2. Обучение - чужди езици 
 378.14:802.0(045)
Ключови думи: 1. обучение на студенти 2. чуждоезиково обучение 3. интерактивни методи 4. методи и форми на обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4027

- 198 -

Сп А 2238

Новикова, Анастасия и др.  Български език с Дарко и Мими за многоезични деца – подпомагащо обучение за деца с друг майчин език в предучилищна възраст и първи клас / Анастасия Новикова, Даниела Камаринчева. // Предучилищно & училищно образование, 2018, N 3, с. 109-116. 

   Образованието е дългосрочна политика, която носи плодове столетия наред. Това е политика на бъдещето и тази роля му отрежда специално място в живота на социума. То е чувствителна зона, в която рефлектират както постиженията, така и негативните тенденции в обществото. Освен че споделя световните тенденции в тази област, българското образование е изправено и пред редица сериозни специфични предизвикателства, които искат бързо и ефикасно решение и социумът е живо заинтересован да го намери, за да гарантира собственото си бъдеще. 

1. Езиково обучение. Начални основи на граматика и правопис 
 800:37(045)
Ключови думи: 1. обучение по български език и литература 2. многоезични деца 3. чужденци 4. предучилищна възраст 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3849

- 199 -

Сп А 2238

Панталеева-Кондева, Албена.  Учене по станции в обучението по математика в началните класове / Албена Панталеева-Кондева. // Предучилищно & училищно образование, 2018, N 1, с. 42-49. 

   Методът на учене по станции е сравнително нов, малко известен и рядко използван в българската педагогическа практика. Той принадлежи към отворените методи на преподаване и е добра алтернатива за разчупване на шаблона по всички учебни предмети в началните класове. Базира се на разбирането за активната роля на ученика в учебния процес, на ученето чрез правене – индивидуално и в малки групи, и ученето със собствен темп. 

1. Математика - методика на преподаването - в началното училище 
 372.851:373.3(045)
Ключови думи: 1. обучение по математика 2. методи и форми на обучение 3. учене по станции 4. педагогически методи 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3945

- 200 -

Сп А 2238

Патралска, Дафинка.  Клуб на родителя – ефективен модел на общуване в действие между родители, учители и деца / Дафинка Патралска. // Предучилищно & училищно образование, 2018, N 2, с. 82-91. 

   В съответствие със стратегията за развитие на Европейския съюз "Европа 2020" през 2012 г. Съветът за образование и наука определя националните приоритети в образованието и науката. Конкретизираха се ключовите цели за периода 2014-2020 г. в сферата на предучилищното образование и една от тях бе - активното включване на родителите за постигане на заложените цели, с акцент върху формирането на човешкия капитал на базата на учене през целия живот – надграждане на знания, умения, компетентности отвъд рамките на образователната система. 

1. Взаимоотношения - между деца и родители 2. Предучилищна психология 3. Педагогика 
 373.015.3(045)
Ключови думи: 1. родителски задължения към децата 2. взаимоотношения родители - деца 3. учители 4. общуване 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3850

- 201 -

Сп А 505

Петров, Ангел.  Урокът по български език в съвременния образователен контекст / Ангел Петров. // Български език и литература, LХI, 2018, N 3, с. 279-292. 

   В статията се анализират особеностите на урока по български език в средното училище. Изясняват се връзките между характеристиките на урока и спецификата на образователния контекст в началото на XXI век. Предлага се модел, систематизиращ дейности на учителя по анализа, конструирането и изнасянето на урока. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Методика на преподаване на български език 
 372.880.867(045)
Ключови думи: 1. комуникативна ориентация 2. български език 3. преподаване 4. организация на часовете 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3896

- 202 -

Сп А 2238

Петров, Юлиян.  Възпитанието – ценност или тегоба? : Ценност ли е семейното и училищно възпитание и трябва ли то да бъде оценявано? / Юлиян Петров. // Предучилищно & училищно образование, 2018, N 5, с. 106-111. 

   Възпитанието е процесът, в който възрастните общуват и се грижат за своите деца. Чрез наблюдение, дисциплина, емоционална близост, контрол и изисквания, родителите възпитават децата си и ги подготвят за живота в обществото. Възпитанието започва от първите месеци на детето от родителите, продължава през много етапи на интегрирано взаимодействие родител-учител в образователните институции, като паралелно с това нарастваща роля има и "уличното" възпитание и общественият живот. 

1. Семейно възпитание 2. Ученици - психология 
 37.018.1/.2.000.159.9(045)
Ключови думи: 1. семейно възпитание 2. взаимодействие "родител - учител" 3. ученическо поведение 4. семейна психология 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3958

- 203 -

Сп Б 262

Петрова, Светла.  Кои са най-ефективните преподавателски методи в обучението по природни науки? / Светла Петрова. // Професионално образование, 2018, N 5, с. 475-488. 

   В статията се изследва връзката между конкретни преподавателски методи и тяхната ефективност в обучението по природни науки. Анализът се основава на международните данни от PISA 2015, но поставеният акцент е върху резултатите на българските ученици. В почти всички образователни системи, които участват в PISA, в това число и в България, учениците постигат по-високи резултати, когато учителят има доминираща роля и изцяло направлява учебния процес (т.е. традиционно/"фронтално" преподаване), както и когато учителите адаптират учебния процес към индивидуалните/груповите потребности на учениците. От друга страна, изследователският подход в обучението по природни науки се свързва с по-ниски резултати на учениците във всички държави/региони. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Методи и форми на обучение 2. Методика на обучението на отделните учебни предмети 
 372.850.2(045)
Ключови думи: 1. природни науки 2. методи и форми на обучение 3. подходи в образованието 4. учебен процес 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3828

- 204 -

Сп А 2036

Петрова, Светла.  Възприятия и нагласи на учениците по важни обществени въпроси (данни от Международното изследване на гражданското образование - ICCS 2016) / Светла Петрова. // Стратегии на образователната и научната политика, 4, 2018, N 1, с. 75-100. 

   В статията е представен анализ на данни от Международно изследване на гражданското образование - ICCS 2016. В ICCS 2016 участват 24 държави, региона. Изследването в България се организира и провежда от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО). 

   Рез. на англ. ез. 

1. Гражданско образование 
 37.035(045)
Ключови думи: 1. гражданско образование 2. гражданско общество 3. училищен мениджмънт 4. ученици 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3872

- 205 -

Сп А 2238

Стаменова, Ива.  Стимулиране на творческата активност на четвъртокласниците чрез проектна учебна дейност по четене / Ива Стаменова. // Предучилищно & училищно образование, 2019, N 1, с. 30-42. 

   Проектната учебна дейност в началното училище допринася за формирането на умения при обучаващите се за работа в екип, подпомага развитието на мисловната дейност и въображението чрез четенето на художествени произведения. Мотивацията стои в основата на зараждането на творческия процес. Тя е невъзможна, ако отсъства интересът за работа с определено литературно произведение, ако темата е скучна и не позволява детската фантазия да се разгърне докрай. 

1. Основи на четенето. Методи на обучение в четенето 
 372.41(045)
Ключови думи: 1. основи на четенето 2. четене 3. творческо мислене 4. методи и форми на обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3935

- 206 -

Сп А 2238

Станчев, Свилен и др.  За езиковите контакти в контекста на обединена Европа / Свилен Станчев, Весела Белчева. // Предучилищно & училищно образование, 2019, N 2, с. 25-33. 

   Съвременното чуждоезиково обучение все по-отчетливо разглежда езика не само като цел на обучението, но и като мост между културите, тъй като: 1. Чрез езика се осъществява общуването и сътрудничеството между различните народи в съвременното глобализирано общество; 2. Чрез езика се изгражда идентичността на човека, т.е. посредством езика човек открива и опознава света, разбира себе си и света и онаследява своята култура; 3. Чрез езика се преодоляват, но и се поставят граници, т.е. той може да бъде както мост между културите, така също и бариера в интеркултурната комуникация. 

1. Чужди езици - обучение 2. Език и мислене 3. Езикова култура 
 372.65(045)
Ключови думи: 1. чуждоезиково обучение 2. езикова комуникация 3. език и култура 4. междукултурно общуване 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3938

- 207 -

Сп А 2238

Стоилова, Емануела.  Комуникационна матрица – нов инструмент за оценка на невербалното общуване при деца с множество увреждания / Емануела Стоилова. // Предучилищно & училищно образование, 2017, N 6, с. 128-142. 

   Общуването е в основата на всяко обучение, а оценяването е в сърцето на обучението на всяко дете. И макар че оценяването на комуникативните способности при деца, които имат множество увреждания или са сляпо-глухи, е предизвикателство дори и за опитни професионалисти, то е от огромна важност, тъй като върху това оценяване ще се гради цялостният процес на обучение в бъдеще. 

1. Специална педагогика 2. Общуване - невербално 3. Деца с увреждания 
 376(045)
Ключови думи: 1. специална педагогика 2. комуникационна матрица 3. невербално общуване 4. деца с увреждания 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3934

- 208 -

Сп А 2239

Стоянова, Стоянка.  Как да възпитаваме у децата любов към книгите и как да развием тяхната любознателност / Стоянка Стоянова. // Детска градина, 2018, N 6, с. 5-9. 

   Четящият човек е мислещ човек, а на всяко общество, за да просперира, са му нужни умни и мислещи хора. Ние, като учители, сме дълбоко убедени в това. За да израсне детето като обичаща книгите личност, влиянието и примерът, който получава от родителите, е много важен. Ако ние, възрастните, четем, и то ще поиска да чете. 

1. Възпитание 2. Четене 3. Деца - възпитание 
 37.018.1/.2(045)
Ключови думи: 1. четене 2. възпитание в семейството 3. възпитание в училище 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3813

- 209 -

Сп А 505

Събева-Шуманска, Румяна.  Езикови игри и състезания в часовете по български език и литература в V и VI клас / Румяна Събева-Шуманска. // Български език и литература, LХI, 2018, N 3, с. 373-384. 

   Живеем в среда на ширеща се неграмотност, което до голяма степен се дължи на небрежното отношение към езика. За съжаление, промените в учебната програма не допринасят за преодоляването на тези проблеми. Поставянето на акцент в изпитните материали върху извличането на информация от текст измества вниманието от правилността на изказа. Затова е особено важно да бъдат активизирани учениците при усвояването на правописните правила и при изграждането на умения за тяхното прилагане в езиковата практика. 

1. Методика на преподаване на български език 
 372.882(045)  + 800:37(045)
Ключови думи: 1. обучение по български език и литература 2. методи и форми на обучение 3. езикови игри 4. езикова компетентност 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 3895

- 210 -

Сп А 1705

Съева, Светослава.  Взаимодействие между децата с различни възможности и животните / Светослава Съева. // Педагогика, 2019, N 1, с. 59-70. 

   В статията се разглеждат педагогическите и етичните аспекти на взаимодействието между децата с различни възможности и представителите на царство Животни. Обсъждат се алтернативни възможности за педагогическа интеграция в областта на посочената част от живата природа с цел постигане формирането на положителни качества на личността на децата с различни възможности и пълноценна реализация на потенциала им. Представеният в статията анализ е теоретична обосновка на предстоящо изследване по посочената тематика. Предлага се и се обосновава научно официална замяна на терминологията: от "деца със специални образователни потребности" на "деца с различни възможности". 

   Рез. на англ. ез. 

1. Животни - възпитателно значение 2. Обучение на деца със специфични обучителни трудности 3. Възпитание на детето 
 372.36(045)  + 376.2/.4(045)
Ключови думи: 1. деца със специални образователни потребности 2. методи и форми на обучение 3. животни - възпитателно значение 4. възпитание на детето 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3925

- 211 -

Сп А 2239

Сълин, Христина.  Проектно-базираното обучение на деца в предучилищна възраст в процеса на формиране на национална идентичност / Христина Сълин. // Детска градина, 2019, N 1, с. 3-24. 

   Сензитивността в предучилищна възраст е залог за възникването на ярки представи и възприятия съобразно динамиката на обществените процеси. Повлияването им по посока изграждане на собствена картина за света би подпомогнало натрупване на личен опит и установяване на причинно-следствени връзки между обекти и явления от околната среда, в качеството й на първоизточник за емпирични знания. 

1. Предучилищно възпитание 2. Занимания за развитие на интелекта 
 372.3.03(045)  + 37.091.2(045)
Ключови думи: 1. проектно-базирано обучение 2. предучилищна възраст 3. национална идентичност 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3816

- 212 -

Сп А 2238

Сълин, Христина.  Механизъм за работа с родители в проектно-базиран режим на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина / Христина Сълин. // Предучилищно & училищно образование, 2018, N 4, с. 107-124. 

   Предвид факта, че семейството е първоизточник на предпочитан поведенчески модел и ценностна ориентация, се приема като рационално то да бъде повлияно по посока активно присъствие и участие в образователния процес с осъзната принадлежност и отговорност към него. 

1. Предучилищно възпитание 2. Семейно възпитание 3. Педагогическо взаимодействие 
 373.24(045)  + 37.018.1(045)
Ключови думи: 1. взаимодействие "родител - учител" 2. предучилищно възпитание 3. възпитателна работа в детската градина 4. възпитателен процес 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3956

- 213 -

Сп А 1705

Такворян-Солакян, Божена.  Концепцията за продуктивното образование / Божена Такворян-Солакян. // Педагогика, 2019, N 1, с. 33-46. 

   В статията продуктивното обучение се разглежда като образователен процес, насочен към придобиване на житейски умения и получаване на определен продукт от дейността, осъществявана в реални жизнени ситуации. Този процес осигурява на основата на самоопределението на участниците в него индивидуалното развитие на личността в условията на междуличностното общуване и взаимодействие. Разглеждат се основните параметри и характеристики на концепцията за продуктивно обучение, както и нейните най-важни принципи, концепцията за обучение чрез редуване и т.нар. дуална система на обучение, като се прави връзка към Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Методи и форми на обучение 2. Професионални умения 
 371.3(045)
Ключови думи: 1. продуктивно образование 2. учебна практика 3. обучителна практика 4. методи и форми на обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3927

- 214 -

Сп А 505

Тенева, Теменуга.  За питането в урока по литература / Теменуга Тенева. // Български език и литература, LХI, 2018, N 5, с. 571-587. 

   Статията разглежда проблем, който не е поставян самостоятелно в методиката на литературното образование. Въпросът "Как се задават въпроси в урока по литература?" няма изследователски отговор, изхождащ от по-различна постановка на въпросно-отговорната система в педагогическия дискурс. В комуникативната ситуация на урока обаче ролите за задаващия въпрос и отговарящия обикновено са разменени – пита повече знаещият (учителят), отговаря по-незнаещият (ученикът). Това обръщане на позициите променя и същността на питането – то би трябвало да помага на учениците да се научат как да задават своите въпроси към изучаваните обекти (за съжаление, в практиката доминира проверяващото, дисциплиниращото питане). 

   Рез. на англ. ез. 

1. Методика на преподаването на българска литература 
 372.888.67(045)
Ключови думи: 1. образование 2. урок по литература 3. насочващи въпроси 4. въпрос-отговор 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3897

- 215 -

Сп А 2036

Тепавичаров, Веселин.  Етноцентризмът и инерциите от миналото – сериозни проблеми в българската образователна система / Веселин Тепавичаров. // Стратегии на образователната и научната политика, 2018, N 5, с. 528-537. 

   В статията етноцентризмът е представен в неговата негативна страна в някои уроци по история и литература, в които не се държи сметка на чувствата на български граждани от турски етнически и мюсюлмански религиозен произход. Като слабост на образователната ни система е посочено и практическото отсъствие на материали, отнасящи се до историята и културата на малцинствените общности в България. В текста също така се твърди, че това въобще е слабост на образователните системи на европейските страни, което от своя страна пречи на интерпретацията на малцинствените общности в общества на държавнотворческите европейски нации. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Образователни системи 2. Социологически изследвания 
 37.014(045)  + 316.77:303.6(045)
Ключови думи: 1. образователни системи 2. етноцентризъм 3. социологически изследвания, наблюдения, анализи 4. етническа психология 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3902

- 216 -

Сп А 2238

Терзийска, Милка.  Лидия Стоянова и методът на Мария Монтесори в България / Милка Терзийска. // Предучилищно & училищно образование, 2019, N 1, с. 63-92. 

   Лидия Стоянова е посветила голяма част от живота и работата си с умствено изостаналите деца, при работата с които прилага за първи път в България метода "Монтесори". Работейки при невероятно трудни условия и отдавайки цялата си любов и грижа за възпитанието и обучението на тези деца, тя постига много добри резултати, въпреки че в началото липсват двата основни фактора – средата и дидактическият материал. 

1. Монтесори 2. Специална педагогика 
 376(092)(045)  + 92Стоянова, Лидия (045)  + 371.481(045)
Ключови думи: 1. Монтесори 2. метод Монтесори 3. специална педагогика 4. детско възпитание 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
За него: 1. Стоянова, Лидия 
  

Сист. No: 3936

- 217 -

Сп Б 397

Узунова, Милена.  Професионално образование в България : Обучение с перспектива / Милена Узунова. // Образование и специализация в чужбина, 2018, N 79, с. 18-20. 

   В избора на училище след седми клас децата и техните родители се стремят към селекция на елитни гимназии в страната, които традиционно през годините са основно езикови и професионални гимназии. Езиковите гимназии определено водят в класациите, базирани на оценки от матури. Професионалните гимназии като че ли изостават в общите класации и в съзнанието на българския родител като най-добра опция за неговото дете. И докато в страни като Швейцария и Германия програмите за професионално обучение създават огромен брой успешни кадри, които дори не са завършили университет, то в България през последните години репутацията на професионалните гимназии пада и все по-малко ученици съзнателно се записват в тях. 

1. Специално образование - професионално образование - професионални училища 
 377.5(045)
Ключови думи: 1. професионално образование 2. България 3. езикови гимназии 4. професионални гимназии 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3836

- 218 -

Сп Б 397

Узунова, Милена.  Реклама – движещият фактор на съвременния бизнес / Милена Узунова. // Образование и специализация в чужбина, 2018, N 80, с. 24-27. 

   Рекламата е сравнително нова специалност, но от изключителна важност и с широка приложимост. Днес рекламата е основна част от всеки бизнес, а технологиите и социалните мрежи правят достъпно навлизането и в множество сфери от ежедневието ни. За изучаването на тази специалност са необходими едновременно креативност и логика, а динамиката в бъдещата ви кариера е сигурна. 

1. Висше образование - България 2. Реклама 
 378(045)
Ключови думи: 1. реклама 2. специфика на обучението 3. университети 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3837

- 219 -

Сп Б 397

Узунова, Милена.  Генетика / Милена Узунова. // Образование и специализация в чужбина, 2018, N 84, с. 48-50. 

   Технологиите обхващат всеки един аспект от съвременния живот и променят начина, по който хората се забавляват, общуват и дори лекуват. Сама по себе си науката генетика не е нова. Основите й се полагат в началото на XX век и тя бързо се обособява като поле на биологията, която изследва гените, наследствеността и изменчивостта на организмите. Днес обаче, благодарение на развитието на технологиите, приложенията на генетиката са с все по-голяма важност за развитието на човечеството. 

1. Образование - висше 2. Генетика 
 378(045)
Ключови думи: 1. генетика 2. висше образование 3. приложение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3844

- 220 -

Сп Б 397

Узунова, Милена.  Информационни технологии : Безкрайно поле от възможности / Милена Узунова. // Образование и специализация в чужбина, 2018, N 85, с. 24-27. 

   За никого не е тайна, че високотехнологичният сектор в България се развива със скоростни темпове през последните години. Не само у нас, но и на европейския пазар страната ни притежава конкурентни предимства и е един от най-големите износители на таланти в областта. Любопитен факт е, че според Евростат България е страната с най-много жени в IT сектора и с най-голям брой жени студенти, обучаващи се в сферата. 

1. Висше образование - България 2. Информационни технологии 
 378(045)
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. висше образование 3. приложение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3845

- 221 -

Сп А 2239

Христова, Светла.  Меренета реч като педагогически прийом в работата с четиригодишните деца / Светла Христова. // Детска градина, 2019, N 2, с. 25-32. 

   В педагогическата практика се установява, че използването на литература, написана в мерена реч, в работата с децата, концентрира тяхното внимание, мотивира ги за непринудено и активно участие в различните образователни направления в детската градина. Това твърдение е научно доказано, но приложено в практиката, потвърждава научната теза за въздействието на литературата върху емоциите, чувствата и цялостното детско развитие в предучилищна възраст. 

1. Възпитателна работа - в детската градина 2. Стихотворения 
 372.38(045)  + 886.7-193(045)
Ключови думи: 1. възпитание 2. четиригодишни деца 3. стихотворни форми 4. детска градина 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3929

- 222 -

Сп А 2239

Христова, Стамена.  "Български език в игри" - успешна педагогическа практика в езиковото обучение на деца в предучилищна възраст / Стамена Христова. // Детска градина, 2019, N 2, с. 40-55. 

   Проектът "Български език в игри" цели да предостави и популяризира иновативна педагогическа практика, насочена към цялoстното детско развитие и пълноценно социално включване чрез използване на игри и игрови упражнения в езиковотo обучeние на деца от 3 до 7-годишна възраст. 

1. Български език 2. Модели - прибори - учебни игри 
 372.46(045)  + 37.018(045)
Ключови думи: 1. български език 2. езиково обучение 3. игри 4. предучилищна възраст 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3931

- 223 -

Сп А 2036

Цонева, Пенка.  Читалищното образование на етническите малцинства в България 1944-1956 / Пенка Цонева. // Стратегии на образователната и научната политика, 2018, N 2, с. 182-197. 

   Изследването е историко-педагогическо, извороведско и има за цел да открои основни тенденции в развитието на читалищното образование на етническите малцинства в България през периода 1944-1956 г. То е първи опит и проучване на съдържанието и формите на читалищното образование на етническите малцинства за определен исторически период и е изцяло базирано върху исторически извори и действащи нормативни актове. Изведените позитивни практики и подходи са ценен опит за съвременната образователна политика относно приобщаването и десегрегацията на етническите малцинства в една от разновидностите на извънучилищно, неформално образование - читалищното, устойчиво вписано в българската образователна традиция със своята 160-годишна история. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Образователна политика 2. Читалища 
 37.014.5(497.2)"1944/1956"(045)  + 374.28(045)
Ключови думи: 1. читалищно образование 2. образователна интеграция 3. образователна политика 4. читалища 5. малцинства 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3875

- 224 -

Сп А 2239

Чернева, Антоанина.  Детската градина и семейството в партньорство за качествено образование на децата / Антоанина Чернева. // Детска градина, 2018, N 5, с. 7-15. 

   Някои модерни автори са на мнение, че е достатъчно детето да получи домашно образование, но така ще си остане завинаги самотно и дистанцирано от социалната среда на връстниците и на другите хора. Във века на компютърните технологии и информационно пресищане единствено в детската група детето ще порасне като равни с равни. Правилната социализация и успешното израстване на малкия човек е съвместен проект на родители, учители и служители в детската градина, който трябва да се реализира с взаимно уважение и респект. 

1. Възпитание на детето 2. Възпитание в семейството 3. Възпитание в училище 
 37.018.1/.2(045)
Ключови думи: 1. детска градина 2. семейство 3. учители 4. възпитание на детето 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3905

- 225 -

Сп А 2238

Чилева, Валентина.  Диагностициране уменията на учениците за съставяне на хипотези с помощта на математическите творчески задачи / Валентина Чилева. // Предучилищно & училищно образование, 2019, N 2, с. 63-82. 

   Училището е институция, която целенасочено и системно формира и развива творчески мислещи личности. Водеща образователна задача по математика е развитие на мисловно-творческите способности на учениците. Ефективно средство за развитие на мисловно-творчески способности е решаването на задачи, които изискват богато въображение, гъвкавост на мисленето, съобразителност, математическа интуиция. 

1. Математика - методи на обучение 
 372.851(045)  + 371.32(045)
Ключови думи: 1. обучение по математика 2. математически задачи 3. мисловна дейност 4. математическа интуиция 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3941

- 226 -

Сп А 2238

Чолакова, Маргарита.  Ролята и личността на детския педагог в живота на детето в предучилищната възраст / Маргарита Чолакова. // Предучилищно & училищно образование, 2018, N 6, с. 95-101. 

   Социалната среда в детските заведения се различава от семейната, към която детето е силно привързано. Отделянето му от близките хора и приспособяването му към новите условия винаги представлява труден преход. Новите изисквания често са непосилни за малкото и то трябва да бъде подпомогнато от родителите си и от персонала на детската градина, за да се адаптира бързо и сравнително безболезнено към новите условия. В това отношение задачата на детския педагог е сложна и много отговорна, защото от първото адаптиране зависи реакцията на детето към всичко непознато и по-нататък в съзнателния му живот. 

1. Учителска професия 2. Детски градини - възпитателна работа 3. Детска и педагогическа психология 
 371.13/.16(045)  + 372.3(045)
Ключови думи: 1. детски учител 2. взаимодействието "дете - среда" 3. детска и педагогическа психология 4. педагогическа квалификация 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3967

- 227 -

Сп А 2239

Чулова-Маркова, Даниела и др.  Кодът на изобразителната дейност. Детето - стадии и очаквания / Даниела Чулова-Маркова, Константин Марков. // Детска градина, 2018, N 6, с. 54-56. 

   Усвояването на изобразителните умения на детето върви успоредно с неговото психическо и двигателно развитие. В статията са разгледани основните етапи на развитие на детската рисунка съобразно възрастта на детето. 

1. Изобразителна дейност - предучилищно възпитание 
 372.373(045)
Ключови думи: 1. изобразителни умения 2. възраст 3. развитие 4. стадии 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 3908

- 228 -

Сп А 1646

Шопов, Тодор.  Усвояване и учене на втори език : Педагогически аспекти / Тодор Шопов. // Чуждоезиково обучение, XLV, 2018, N 2, с. 152-164. 

   Настоящата статия е теоретична. Тя съдържа кратко изложение на известни психолингвистически обяснения, интегрирани в единна теория на езикоусвояването. Направено е менталистично описание на развитието на езика като онтогенетичен процес. Изложението съдържа и описание на същността на актуалната педагогика на езика. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Обучение - чужди езици 2. Методи и форми на обучение 
 37.091.3:372.65(045)
Ключови думи: 1. чуждоезиково обучение 2. обучение по чужд език 3. методи и форми на обучение 4. педагогически подходи 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4011

- 229 -

Сп А 2036

Юлзари, Синто.  Христо Ботев и познавателният кръгозор на съвременните студенти за Европа : Изследователски разказ за един познавателен подвиг и за една познавателна недостатъчност / Синто Юлзари. // Стратегии на образователната и научната политика, 2018, N 4, с. 399-442. 

   В материала е представена характеристика на един "портрет" на познавателния кръгозор на съвременните студенти за Европа. За информационна основа при формулирането на показателите на изследването са използвани част от европейските знания на българския революционер, поет, публицист и журналист Христо Ботев, демонстрирани от него в средата на XIX век. В продължение на 11 учебни години са изследвани 1312 студенти в редовна и задочна форма на обучение. В резултат на анализа на данните от изследването са формулирани изводи за качеството на европейски знания в три съдържателни области - "История", "Култура" и "Терминология". Направен е опит да се очертае авторовото мнение за причините, предизвикали сравнително неблагоприятния вид на познавателния кръгозор на изследваните студенти за Европа. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Висше образование - Европа 2. Студенти - знания 
 378(4)(045)
Ключови думи: 1. студенти 2. познавателен кръгозор 3. образователно знание 4. образование и култура 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3884

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.

Техника на безопасността.

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 230 -

Сп А 222

Ангелов, Петър.  Ролята на слуховете във военната история на Средновековна България (VII-X век) / Петър Ангелов. // Исторически преглед, 74, 2018, N 2, с. 5-34. 

   Слуховете в Средновековна България обикновено се появяват по два начина. Първият е импулсивен, неконтролиран и е провокиран от неясни и спонтанни обстоятелства. Вторият е чрез съзнателно създаване и разпространение на слухове. Информацията в слуховете не винаги може да бъде проверена. Това не значи, че цялата информация е невярна. Слуховете могат да имат и позитивен ефект върху поведението на хората или прoвокират безпричинни притеснения и страх. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Военна история 2. България - военна история 
 355.48(...)(497.2)(045)  + 316.658(045)
Ключови думи: 1. слухове 2. средновековна България 3. военна история 4. информация 5. лъжи 6. истина 7. социална психология 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 3974

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми.

Хранително-вкусова промишленост.

- 231 -

Сп Б 382

Бакалов, Николай.  Ябълчено-млечнокисела ферментация / Николай Бакалов. // Лозарство и винарство, 66, 2018, N 5, с. 27-28. 

   Ябълчено-млечнокиселата ферментация е почти толкова важна, колкото и алкохолната ферментация. Познанията за нея са ограничени, особено на производителите на вино в домашни условия. 

1. Винопроизводство, химико-технологически контрол 2. Ферменти (ензими). Катализатори на биохимическите реакции. Ензимология 
 663.2(045)  + 54-32(045)
Ключови думи: 1. ябълчена киселина 2. млечнокисели бактерии 3. ферментация 4. вино 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3830

- 232 -

Сп Б 394

Гогов, Йордан.  Предимства и недостатъци на технологията sous vide за приготвяне на храни / Йордан Гогов. // Хранително-вкусова промишленост, LXVII, 2018, N 10, с. 9-12. 

   Специалистите оценяват метода sous vide като оригинален. Поради отсъствието на кислород във вакуумопаковките се постига максимално запазване на цвета, вкусовите и ароматични характеристики на готовата храна. Технологията позволява да се приготвят различни по размери продукти, предназначени за незабавна консумация или съхранение при хладилни условия. 

1. Хранително-вкусова промишленост 2. Опаковки за храни 
 664.004.3(045)
Ключови думи: 1. хранително-вкусова промишленост 2. съхраняване на храни 3. качество на храната 4. опаковки на храни 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 4006

- 233 -

Сп Б 394

Гогов, Йордан и др.  Хигиенно-здравна оценка на месо от диви свине, инвазирано с трематоди от род ALARIA SPP / Йордан Гогов, Гергана Крумова-Вълчева. // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 2, с. 30-33. 

   Борбата с паразитните зоозони е основна задача в стратегията на ЕС за осигуряване на безопасността на месото и месните продукти, предлагани на пазара. Безспорно изследванията на експертите са фокусирани предимно върху ограничаване разпространението на трихинелозата сред популациите от диви свине на територията на държавите членки. Напоследък все по-често се публикуват съобщения за наличие и на а трематоди от род Alaria spp. при официалния контрол на месо от диви свине за трихинела. Тези случайни находки са сериозен сигнал за потенциален здравен риск при консумация на месо от диви свине, непреминало достатъчна топлинна обработка. В статията е представен систематизиран обзор на информация за таксономията, биологията и разпространението на Alaria spp., методите за откриване, както и актуални данни относно клиничните прояви на алариозата по хората, профилактиката и мерки за обезвреждане на инвазирано месо от диви свине. 

1. Мерки против разпространение на инфекции от животни 2. Месо - обработка 
 637.55(045)  + 619:614.9(045)
Ключови думи: 1. месо от дивеч 2. обработка на месо 3. ветеринарна зоохигиена 4. алариоза 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 4009

- 234 -

Сп Б 394

Карев, Николай и др.  Основни направления в търсенето и предлагането на растителни масла и мазнини / Николай Карев, Александра Господинова. // Хранително-вкусова промишленост, LXVII, 2018, N 10, с. 28-31. 

   В статията е направен преглед на търсенето и предлагането на растителни масла и мазнини през последните десетилетия, като са анализирани международните и национални тенденции. Наблюдава се нарастващо търсене на растителни масла в световен мащаб, докато в национален план тенденциите показват обратното. Съпоставяйки произведената продукция в растително-маслената промишленост с реализираната на вътрешния пазар, се установява, че търсенето и предлагането за почти всички от произвежданите продукти се намира в състояние на относително равновесие. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Растителни масла 2. Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 
 665.3:339.13(045)
Ключови думи: 1. растителни масла 2. мазнини 3. пазарно търсене 4. растително-маслена промишленост 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 4005

- 235 -

Сп Б 394

Повратна година за устойчивите храни  : 5 тенденции, които ще доминират през 2019 г. // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 1, с. 15-17. 

   Потребителският интерес към продуктите, рекламирани като по-полезни за консуматора и по-добри за планетата, във все по-голяма степен се налагат на масовия пазар. Както стана ясно и от някои от най-мащабните хранителни изложения през 2018 г., осведомеността на обществото по проблеми, като обезлесяването по веригата на доставките и отношенията между хранителната система и климатичните промени, значително нараства. 

1. Хранително-вкусова промишленост 2. Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 
 664:339.13(045)
Ключови думи: 1. хранителна промишленост 2. храни 3. пазарно проучване 4. търсене и предлагане 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 4008

- 236 -

Сп Б 394

Подпомагане на храносмилането . // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 1, с. 19-21. 

   Храносмилането е една от чувствителните точки в млекопреработвателната промишленост и в контекста на факта, че някои потребители целенасочено избягват млякото, дебaтът в сектора изглежда се е пренесъл от "полезността" към "смилаемостта". 

1. Млечна промишленост 2. Храносмилане. Хранене 
 637.1:613.2(045)
Ключови думи: 1. млечна промишленост 2. млечни продукти 3. храносмилане 4. лактоза 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 4007

- 237 -

Сп Б 382

Сравнително агробиологично изследване на лозови сортове за бели вина  / Венелин Ройчев и др. // Лозарство и винарство, 66, 2018, N 4, с. 12-23. 

   Един от най-подходящите микрорайони за отглеждане на лозови сортове за бели вина са разположени в Североизточна България, където почвено-климатичните условия благоприятстват получаването на грозде с невисоко съдържание на захари и повишено на титруеми киселини. Прилагането на прецизна сортова агротехника при тези сортове изисква познания относно значението на най-важните агробиологични и технологични показатели за формиране на добива, което може да се постигне чрез използването на математико-статистически методи. Целта на това изследване е чрез прилагане на няколко математически метода да се направят оценка и анализ на най-важните ампелографски показатели, формиращи добива от лозови сортове за бели вина. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Вина. Винопроизводство 2. Грозде 
 663.2(045)
Ключови думи: 1. сортове грозде 2. бяло вино 3. агробиологично изследване  
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 3823

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело.

Обработка чрез рязане (със снемане и без снемане на стружки).

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.

- 238 -

Сп Б 569

Water 4.0 - Industry 4.0 за водния сектор . // Екология & инфраструктура, 2018, N 2, с. 9-12. 

   Water 4.0 е концепция, която отскоро се приема като бъдещето на водната индустрия. Industry 4.0 е сборен термин за технологиите и концепциите за организация на веригите за създаване на стойност. Базирана на технологичните концепции за киберфизическите системи, Интернет на нещата и Интернет на услугите, Industry 4.0 спомага за реализиране на визията за интелигентния завод (Smart Factory). В хода на дигитализацията стават достъпни все повече процедури, инструменти и други ресурси, които допринасят за нова ера в управлението на водите. 

1. Автоматизация - измервателни уреди 2. Водоснабдяване, водопроводни съоръжения 
 007.5(045)  + 628.12(045)
Ключови думи: 1. индустрия 4. 0 2. water 4. 0 3. водоснабдителни системи 4. автоматизация 
Тематични рубрики: 1. Компютри. Програмни продукти.  2. Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника.  
  

Сист. No: 3954


 Индекс по АВТОРИ

Bokus, Barbara 2 116 
Bratoev, K. 76 
Dochev, Ivo 142 
Docheva, Liljana 142 
Dryll, Ewa 2 116 
Kireva, R. 75 
Koleva, Elena 68 
Mihov, M. 75 
Mitev, G. 76 
Mladenov, Georgi 68 
Pavlova, Maria 142 
Tsonevska, Tsvetomira 68 
Vancraeyenest, Dieter 77 
Акчова, Северджан 146 
Алейникова, Г. Ю. 78 
Александрова, Таня 147 
Александрова, Татяна 117 
Алексиев, А. 59 
Алексиев, Петър 118 
Ангелов, Петър 18 230 
Андреева, Андрияна 148 
Андреева, Донка 149 
Андреева, Паулина 150 
Антонов, Б. 101 
Антонова, Габриела 82 
Асенова, Ася 151 
Атанасова, Виктория 69 135 
Атанасова, Жоржетина 3 152 
Байчев, Валентин 105 
Бакалов, Николай 231 
Балчева, Антоанета 138 
Банев, Йордан 153 
Башев, Храбрин 34 79 
Белоречков, Димитър 80 
Белчева, Весела 206 
Бирова, Илка 154 
Богданов, Симеон 48 81 
Боевски, Иван 33 
Божилов, Николай 71 
Борисов, Борислав 155 156 
Борисов, Петър 33 
Ботева, Хриска 82 
Боянов, Калин 157 
Бъджел, Фил 158 
Бъчварова, Росица 109 
Василев, Румен 19 
Василева, Бонка 159 
Величкова, Христина 160 
Велчева, Н. 101 
Велчева, Таня 20 161 
Веселинова, Т. 57 
Виденов, Михаил 119 
Владимирова, Ани 4 
Владимирова, Маргарита 162 
Владова, Ина 17 66 
Вълова, Теодора 163 
Вълчев, Боян 164 
Върлев, Иван 107 
Въчев, Ценко 112 
Габрова, Любимка 3 152 
Ганева-Райчева, Валентина 46 
Георгиев, Г. П. 58 
Георгиев, Георги 83 
Георгиев, Димитър 87 
Георгиева, Мариана 120 
Георгиева, Сашка 136 
Георгиева-Христозова, Виолета 165 
Герганов, Енчо 121 
Герджикова, Нина 166 
Гешов, Радослав 72 
Глухов, Виктор 1 
Гогов, Йордан 232 233 
Голийски, Петър 122 
Гомес, Жилсон 84 
Господинова, Александра 234 
Дамянов, Калоян 167 
Данов, Данаил 168 
Дараданова, Елена 123 
Даскалова, Надя 85 86 
Делибалтова, Вася Крумова 169 
Демирова, Росица 85 86 
Дечева, Миланка 170 
Димитров, Е. 101 
Димитров, Емил 107 
Димитров, Ивайло 145 
Димитров, Слави 145 
Димитрова, В. 59 
Димитрова, Даниела 35 90 
Димитрова, Дарина 148 
Димитрова, Десислава 46 
Димитрова, Рая 21 
Димитрова, Христина 22 
Димова, Ваня 87 
Динев, Николай 88 
Динова, Нора 50 
Добрев, Добромир 5 137 
Добрева, Мариана 171 
Драгомирова, М. 60 
Дюлгеров, Николай 89 
Дюлгерова, Боряна 89 
Елдъров, Светлозар 138 
Ефтимова, Андреана 124 
Желев, Живко 172 
Живкова, Светлана 51 
Заркова, Полина 173 
Иванов, Ангел 104 237 
Иванов, Божидар 34 35 79 90 
Иванова, Владимира 6 23 
Иванова, Лилия 174 
Иванова, Мария 107 
Иванова, Надежда 67 
Иванова, Нели 175 
Иванова, Теодора 46 
Иванова, Цветомира 176 
Иванова-Съливан, Таня 177 
Игнатов, Игнат П. 65 
Игнатова, Камелия 178 
Илиев, Йордан 139 
Илиева, Иванка 179 
Илиева, М. 60 
Иман, Рьозо 109 
Йотов, Стефан 36 37 113 
Йотова, М. 61 
Калинова, Щелияна 91 
Камаринчева, Даниела 198 
Каменова, Таня 180 
Карагьозова, Надие 7 181 
Караджова, Оля 92 
Карамфилов, Светослав 93 
Карев, Николай 234 
Карман, Зюлейха 8 182 
Керанова, Нели 104 237 
Кирилова, Антоанета 140 
Китанова, Мария 125 
Коева, Светла 126 
Кожухаров, Асен 1 
Кожухарова, Тодорина 183 
Коларова, Христина 43 
Колева, Ваня 127 
Комбов, Виктор 141 
Копринаров, Лазар 9 
Костадинова, Румяна 184 
Костов, Йордан 10 
Костов, Коста 185 
Костова-Пашова, Стефка 11 62 
Кривирадева, Божидара 186 
Крумова, Албена 187 188 
Крумова-Вълчева, Гергана 233 
Кръстев, Александър 189 
Кръстева, Надежда 24 38 
Кънева, Красимира 39 95 
Лазаров, Лъчезар 191 
Лазарова, Емилия 190 
Лазарова, Стоянка 191 
Лакова, Мери 128 
Ламбовска, Мая Руменова 192 
Лукьянова, А. А. 78 
Лулански, Веселин 193 
Льондев, Атанас 40 114 
Маламов, Драгомир 67 
Мангачева, Донка 129 
Марева, Весела 19 
Марков, Константин 16 227 
Маркова, Д. 63 
Маркова, Дима 96 
Матева, Галя 194 195 
Махлелиева-Кларксън, Лора 25 
Машева, Стойка 96 97 
Минчева, Вяра 27 
Митев, Владимир 42 
Митова, Иванка 88 
Молламехмед, Фахредин Фаредин 28 
Мъжлеков, Петко 70 
Найденова, Галина 98 
Накова, Албена 196 
Наумова, Л. Г. 78 
Неделчева, Наталия 43 
Нейкова, Мария 197 
Николов, Васил 93 
Николов, Димитър 33 
Новикова, Анастасия 198 
Палов, Иван 82 
Пандин, Станислав 10 
Панталеева-Кондева, Албена 199 
Параскевова, Вероника 20 161 
Парбон, Франк 73 
Паскалева, С. 58 
Патралска, Дафинка 200 
Пейчев, Кънчо 87 
Петков, Мартин 29 
Петкова, Ваня 146 
Петров, Ангел 201 
Петров, В. 78 
Петров, Юлиян 202 
Петрова, Красимира 130 
Петрова, Светла 203 204 
Попова, Зорница 107 
Попова, Мая 99 
Радев, Жеко 102 
Радев, Теодор 33 
Радева, Камелия 55 
Расим, И. 58 
Рачев, Росен 12 
Ройчев, Венелин 104 237 
Садовски, Александър 56 103 
Селимски, Людвиг 131 
Сираков, Кирил 82 
Славчева, Михаела 13 30 
Соколова, И. 57 
Стаменова, Ива 205 
Станоева, М. 57 
Станчев, Свилен 206 
Стоилова, Емануела 207 
Стойчев, Васил 35 90 
Стоянов, Светлин 149 
Стоянов, Христо 105 
Стоянова, Стоянка 208 
Събева, Илияна 99 
Събева-Шуманска, Румяна 132 209 
Съева, Светослава 210 
Сълин, Христина 14 211 212 
Такворян-Солакян, Божена 213 
Тахиров, Мюмюн 31 
Тенева, Теменуга 133 214 
Тепавичаров, Веселин 32 215 
Терзийска, Милка 216 
Тодорова, Мария 106 
Тодорова, Т. 64 
Томов, Пламен 110 
Тотева, Десислава 34 79 
Трендафилов, Красимир 74 
Узунова, Милена 44 45 217 218 219 220 
Ур, З. 101 
Хаджиев, Кирил 127 
Харизанов, Ангел 108 
Харизанова, Аделина 108 
Христов, Николай 109 
Христова, Петя 109 
Христова, Светла 221 
Христова, Стамена 222 
Цайкин, Николай 104 237 
Цолова, Венера 110 
Цонева, Пенка 223 
Чанева, Г. 60 
Чаушева, Дора 141 
Ченгелова, Емилия 47 
Чернева, Антоанина 224 
Чилева, Валентина 225 
Чолакова, Маргарита 226 
Чолева-Димитрова, Анна 134 
Чорбаджиева, Елена 15 
Чулова-Маркова, Даниела 16 227 
Шопов, Тодор 228 
Юлзари, Синто 229 
Якимов, Ивайло 65 
Янакиева, Йорданка 179 
Янашков, Иво 112 
Янкова, Винелина 96 97 
Янчева, Татяна 17 66 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Български език в игри" - успешна педагогическа практика в езиковото обучение на деца в предучилищна възраст 222 
A remote system implementation for object video monitoring 142 
Children's and adolescents' comprehension of metaphors describing people 2 116 
ETWINNING в полза на чуждоезиковото обучение 163 
Model based approach for the shape estimation of electron beam welding joints 68 
SEO методи и анализ - тенденции през 2018 145 
Technological and economic aspects of drip irrigation of raspberries 75 
Technological processes and stages of plant growth and development 76 
Twinning проект "Морални ценности и празници в предучилищно образование" 147 
Water 4.0 - Industry 4.0 за водния сектор 143 238 
Адаптивна реакция на лозови сортове в условия на климатични промени 78 
Акредитация и качество на висшето бизнес образование 193 
Акредитацията на висшите училища като гаранция за качество на висшето образование в контекста на академичната автономия 148 
Анализ на механизмите за подкрепа на земеделския сектор при създаване на обществени блага 33 
Анализ на ширината на ивицата за завиване, дължината на завоите и времето за извършването им от прикачни симeтрични земеделски агрегати 74 
Анализът на разговора - теория и практика 129 
Анатомия на човешката деструктивност 13 30 
Антагонистична активност на ризосферни бактерии по отношение на почвообитаващи гъбни патогени по житни култури със слята повърхност 112 
Антидиабетни лекарства -– взаимодействия с растителни субстанции 61 
Аспекти и перспективи на прилагането на междинен екологичен мониторинг чрез използване на дистанционни изследвания 55 
Биоградина в училище - образователни, възпитателни, здравословни ефекти 196 
Биометрични и физиологични показатели на фуражен грах, отглеждан за "зелено торене" 88 
Биотехнологии 155 
Болести и неприятели по мушкатото 96 
Болката като разбулване 9 
Бонитиране на кафяви горски почви в Западни Родопи 48 81 
Български език с Дарко и Мими за многоезични деца – подпомагащо обучение за деца с друг майчин език в предучилищна възраст и първи клас 198 
Български фамилни имена, свързани с имена на селища 131 
В търсене на сигурността - от bitcoin към stablecoin 42 
Взаимодействие между децата с различни възможности и животните 210 
Влиянието на болничната среда върху психичния статус на професионалистите по здравни грижи 11 62 
Връзка между количеството събран цветен прашец от медоносната пчела (apis mellifera l.) и неговото протеиново съдържание 102 
Връзката между производителността на труда и доходите в България 36 
Връзки с обществеността 156 
Въздействие на предсеитбената електромагнитна обработка на пиперени семена върху биометричните показатели на разсада 82 
Възможности за подобряване на финансовата възвръщаемост чрез точно насочено приложение на ензимите в храненето на птици 84 
Възпитанието – ценност или тегоба? 202 
Възприятия и нагласи на учениците по важни обществени въпроси (данни от Международното изследване на гражданското образование - ICCS 2016) 204 
Газовите камиони идват - на две скорости и на различни нива 72 
Газоочистване в индустрията 49 
Генетика 219 
Градските градини: възможност за разгръщане на градско земеделие чрез потенциала на неправителствените организации 47 
Гражданското образование в българското училище след промените от 1989 г. 185 
Детска градина за всички - интеркултурно и приобщаващо образование за деца, учители и родители 180 
Детската градина и семейството в партньорство за качествено образование на децата 224 
Детският труд и неговата наказателноправна уредба 24 38 
Дефекти в качеството на яйцата на кокошките носачки и безопасността на храните с яйца 80 
Децата в конституционните норми на България 19 
Децата в конфликт със закона и участието им в химерни групи 21 
Диагностициране уменията на учениците за съставяне на хипотези с помощта на математическите творчески задачи 225 
Дигитализацията променя всичко 144 
Дуалното образование – препоръки за България в контекста на моделите в Германия и САЩ 157 
Думите, изреченията и текстът като езикови знакове 128 
Еднозърнест лимец: произход, значение и приложение в селекционните програми (обзор) 85 
Езиковата култура на българина днес 119 
Езиковата ситуация в България и обучението по български език 126 
Езикови игри и състезания в часовете по български език и литература в V и VI клас 132 209 
Етноцентризмът и инерциите от миналото – сериозни проблеми в българската образователна система 32 215 
Ефект от използването на алтернативния фуражен компонент изсушено спиртоварско зърно с разтворим остатък от царевица в храненето на пилета бройлери 106 
За агресията при малките деца 20 161 
За езика и структурирането на уебсайта на висшето училище 127 
За езиковите контакти в контекста на обединена Европа 206 
За питането в урока по литература 133 214 
Заучаване на мотивация за учене 189 
Защо говоренето с "Да" форми, трябва да преобладава пред говоренето с "Не" форми през детството 7 181 
Играта като образователен феномен и нейното място в чуждоезиковото обучение 154 
Изграждане на творческата личност, като цел на възпитанието, и форми на принуда при нормативното възпитателно-образователно общуване 153 
Изследване на българо-хърватските връзки през вековете в Института за балканистика с Център по тракология - Българска академия на науките 138 
Изследване на нагласите и потребностите на студентите – бъдещи учители по биология, към приложение на драма метода в професионалната им подготовка 151 
Инвазивни плевелни видове 91 
Индустрия 4.0 в България 40 114 
Иновационни автодидактични игри за деца от предучилищна възраст 174 
Инспектирането като реализация на политиката за поддържане качеството на училищата 166 
Инфекциозен бронхит: постоянно променяща се болест 77 
Информационни технологии 220 
Информираност и подготовка на студентите от специалност "Медицинска сестра" относно грижите за пациент с коремна травма 60 
Йонообменно пречистване на води 52 
Как да възпитаваме у децата любов към книгите и как да развием тяхната любознателност 208 
Клуб на родителя – ефективен модел на общуване в действие между родители, учители и деца 200 
Когнитивен стил и стилове на учене при учениците 188 
Когниция и пунктуация 120 
Кодът на изобразителната дейност. Детето - стадии и очаквания 16 227 
Кои са най-ефективните преподавателски методи в обучението по природни науки? 203 
Комуникационна матрица – нов инструмент за оценка на невербалното общуване при деца с множество увреждания 207 
Консултантски услуги 45 
Контаминираната птицевъдна продукция се разпространява чрез супербактерии при хората 94 
Контрол на преподавателски екипи във висше училище 192 
Конфликти в училище и подходи за справяне с проблемното поведение 187 
Концептуален модел и операционализация на понятието "Диагностика на възпитаността на учениците" 172 
Концепцията за продуктивното образование 213 
Културна комуникация и национална консолидация 31 
Лексикални средства, сигнализиращи (не)достоверност на медийното съдържание 124 
Лечение на тенис лакът 58 
Лидия Стоянова и методът на Мария Монтесори в България 216 
Лингвистичен анализ на приказки и стихотворения за деца в начална училищна степен 159 
Листните бълхи по овощните култури 108 
Медийната власт като основен проблем на Конституцията на Република България 22 
Международен стандарт за финансово отчитане 16 Лизинг 26 41 
Меренета реч като педагогически прийом в работата с четиригодишните деца 221 
Метод на пиктограмите в изследването на концепти 130 
Методически дейности за развиване на интеркултурната комуникативна компетентност на учениците по български език в първия гимназиален етап 173 
Методологически аспекти на психолингвистичните и интердисциплинарните изследвания на езика 121 
Механизъм за работа с родители в проектно-базиран режим на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина 212 
Мониторинг върху развитието на генеалогичните линии при източнобългарската порода коне 99 
Морфологични и класификационни характеристики на почви от зелените зони на град София 110 
Морфологични и фенологични особености на образци от Coriandrum sativum var. microcarpum DC. и Coriandrum sativum var. sativum 89 
Музеят в помощ на образователния процес 160 
Музиката, децата и емоционалната интелигентност 183 
Мултидисциплинарен подход за съвременно академично присъствие и устойчиво опериране с актуални ресурси 165 
Нагласи и готовност на акушерките за въвеждане на съвременни методи за пренатални грижи в женската консултация 57 
Наднационални и междуправителствени методи за интеграция в областта на правосъдието и сигурността 25 
Наставничеството – условие за по-високи резултати и качество 190 
Неизвестен досега портрет на Апостола в османския архив в Истанбул 141 
Обзорно разглеждане на възможности за разделяне на органични киселини по екстракционен път 51 
Обобщени данни от проект "Общуване с надежда и доверие за развитие на детските градини" 4 
Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП 53 
Обучение чрез казуси в специализираната подготовка на студенти по английски език 197 
Омниканалните складове на бъдещето 71 
Оптимизиране на двигателната активност на децата в детската градина чрез туризъм и спорт сред природата 150 
Оптимизиране на техническата ефективност на земеделските стопанства в планинските райони 39 95 
Основни направления в търсенето и предлагането на растителни масла и мазнини 234 
Основни природни фактори, влияещи върху екологосъобразно устойчиво селско стопанство 56 103 
От парната машина до Тръмп 37 113 
Оценка на риска от неприятели по доматите 92 
Оценка на социално-икономическата и екологична устойчивост на аграрните екосистеми в България 34 79 
Още веднъж за деспотската титла в България през XIII век 136 
Парадигмата семиотика-език-дете при 6-7 годишните 3 152 
Перспективи във възпитанието на съвременното дете, основани на приемственост между поколенията 178 
Планиране на съвременния урок по чужд език в контекста на дигиталната среда на ХХI век 168 
Повратна година за устойчивите храни 235 
Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение 171 
Подпомагане на храносмилането 236 
Полови различия и полови роли 6 23 
Правописът, кодификаторите, грамотността, неграмотността, училището, функционалната неграмотност 164 
Предизвикателствата при свободно отглеждане на кокошки-носачки 100 
Предимства и недостатъци на технологията sous vide за приготвяне на храни 232 
Предоставяне на безвъзмездна помощ за подобряване на производствения капацитет на предприятията 29 
Пречистване на отпадъчни газове в скрубери 54 
Приказката – средство за развитие на речта в предучилищна възраст 179 
Приложение на SWOT анализа като оперативен инструмент при управлението на регионалната икономика 43 
Приложение на лазерите за реставрация на паметници на културното наследство 69 135 
Проблеми и особености на чуждоезиковото обучение по арменски език 122 
Проблемът "свое-чуждо" и моделът на българския книжовен език през Възраждането 117 
Програмата SmartRail 4.0 в Швейцария 73 
Проектно-базираното обучение на деца в предучилищна възраст в процеса на формиране на национална идентичност 14 211 
Проектноориентирано обучение в часа по литература 118 
Проектът "Руски индекс за научно цитиране" и българските изследователи 1 
Производство на радиоприемници в България до 1944 година 70 
Проучване върху екстериора на крави от породата Абердин Ангус, отглеждани в България.I. Екстериорни измервания 93 
Проучване на устойчивостта на линии обикновена зимна пшеница към причинителя на фузариоза по класа Fusarium culmorum 101 
Професионално образование в България 217 
Псевдонаучни корекции на антични текстове в тракологията 139 
Психологична експертиза. Характеристика, назначаване и провеждане 10 
Работните листове като форма на активизиране на самостоятелната работа на учениците в обучението по история в Х клас 149 
Развитие на производството и търговията с основни зърнени, маслодайни и зеленчукови култури в средносрочен план 35 90 
Развитие на толерантност чрез спорт 17 66 
Растения и идентичност: от биокултурните характеристики към валоризацията на местни растителни ресурси 46 
Реклама – движещият фактор на съвременния бизнес 218 
Роботизирани складови системи 115 
Ролята и личността на детския педагог в живота на детето в предучилищната възраст 226 
Ролята на квалификацията на педагогическите специалисти в приобщаващото образование 167 
Ролята на медицинската сестра за предотвратяване на усложнения от периферни венозни катетри 63 
Ролята на слуховете във военната история на Средновековна България (VII-X век) 18 230 
Селекционна стойност на хибриден материал соя, произхождащ от кръстоски с високопротеинова генплазма 98 
Семантични критерии за транссветова идентификация на предметите 15 
Семейството в традиционната българска култура (аксиологични аспекти) 125 
Следи от тракийския език в българската онимна система 134 
Смарт класната стая - мит или реалност 170 
Смесени форми на обучение – иновативен подход за преподаване и обучение във висшите училища 191 
Соята у нас - реалности и неизползвани възможности 83 
Специалният педагог в живота на децата със специални образователни потребности 146 
Специфика на учебно-изследователската дейност в обучението по "Човека и природата" в началните класове 176 
Специфични дидактически технологии за преодоляване на констатирани дефицити в езиковото и литературното развитие на учениците в началния етап на основната степен на образование 175 
Справяне на пациентите на диализно лечение с приема на течности 64 
Сравнителен анализ по някои технико-технологични и екологични показатели на открити стоманобетонни лагуни за течен говежди тор 87 
Сравнително агробиологично изследване на лозови сортове за бели вина 104 237 
Стимулиране на творческата активност на четвъртокласниците чрез проектна учебна дейност по четене 205 
Стратегията на ЕС за Дунавския регион - същност и възможности 27 
Сугестопедия 194 195 
Темата за имиграцията в университетските аудитории и извън тях - модел за активно социално включване 177 
Тенденции на добива и неговите компоненти при български сортове тритикале, отгледани при контрастни условия на средата 105 
Удовлетвореност от професионалния труд на учителите в образователни институции 186 
Урокът по български език в съвременния образователен контекст 201 
Усвояване и учене на втори език 228 
Условия за успешна борба с вредителите по зеленчуковите култури 97 
Условия и фактори, необходими за развитието на детските изобразителни способности 162 
Успешните български стартъпи 44 
Устройство, тактико-технически характеристики и приложение на АК-630 67 
Учене по станции в обучението по математика в началните класове 199 
Училищата със слети класове през призмата на парадигмата на приобщаващото образование 169 
Училището и работещите в него като подкрепяща среда 184 
Фактори, оказващи влияние върху функционирането на процесите за производство на биогаз 50 
Физикална медицина и рехабилитация при деца с бронхиална астма 59 
Фитоцистатин от пшеница повишава устойчивостта към Fusarium oxysporum при моделното растение Arabidopsis thaliana 109 
Формиране на емпатия у децата - предизвикателства в ежедневието на съвременния учител 8 182 
Френската революция и новите идейни парадигми на модерността 5 137 
Фридрих Ницше - новата религия на метафизическия нихилизъм 12 
Характеристики на климата за оптимални агроклиматични райони при напояване на царевицата в България 107 
Характеристики на хибридни растения, получени от кръстоски с участието на два вида еднозърнест лимец 86 
Хигиенно-здравна оценка на месо от диви свине, инвазирано с трематоди от род ALARIA SPP 233 
Хидратация и свойства на водата във футбола за отлична спортна форма 65 
Христо Ботев и познавателният кръгозор на съвременните студенти за Европа 229 
Хърватската женска поезия през първото десетилетие на XXI век 123 
Цел и роля на образованието след 16-годишна възраст 158 
Църковнонационални борби в София до отхвърляне властта на Цариградската патриаршия 140 
Чистата вода е важна за здравето на домашните птици 111 
Читалищното образование на етническите малцинства в България 1944-1956 223 
Щадяща процедура при разпит на деца 28 
Ябълчено-млечнокисела ферментация 231 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизация - измервателни уреди 143 238 
Автоматизация на производството 37 40 113 114 
Аграрно-промишлени комплекси 34 79 
Агресивно поведение на деца 20 161 
Агресия (социол. ) 13 30 
Акушерство 57 
Англия - образование 158 
Антидиабетни лекарства 61 
Арменски език 122 
Ароматни растения. Растения, които се използват като подправки 89 
Бизнес - организация и управление 44 
Биогаз - получаване 50 
Биотехнологии 155 
Болести и вредители (в растениев.) 101 
Болести на панкреаса 61 
Борба с болестите и вредителите по растенията 96 97 
Борба с неграмотността 164 
Бройлери - хранене 106 
България - военна история 18 230 
Български език 222 
Български език - граматика 128 
Български език - езикова култура 126 173 
Български език - етимология 134 
Български език - изучаване 125 130 
Български език - лични имена, фамилни имена, имена на народи или етнически групи, наименования на 131 
Български език - морфология 131 
Български език - пунктуация 120 
Български език - словообразуване 131 
Български език и литература 3 152 
Валутен пазар чрез Интернет 42 
Взаимоотношения - между деца и родители 200 
Вина. Винопроизводство 104 237 
Винопроизводство, химико-технологически контрол 231 
Висше образование - България 155 156 218 220 
Висше образование - Европа 229 
Висше образование - качество 148 193 
Висши учебни заведения 192 
Висши училища - акредитация 148 193 
Водоснабдяване, водопроводни съоръжения 143 238 
Военна история 18 230 
Военна техника 67 
Вредители на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 92 
Връзки с обществеността 156 
Възпитание 208 
Възпитание - на деца 178 
Възпитание - нравствено 147 178 
Възпитание в семейството 224 
Възпитание в училище 172 184 224 
Възпитание на детето 210 224 
Възпитателна работа - в детската градина 221 
Вътреболнични инфекции 63 
Газови двигатели - автомобилни 72 
Генетика 219 
Говедовъдство 93 
Горско стопанство 48 81 
Градинска архитектура 47 196 
Гражданско образование 185 204 
Грах 88 
Грозде 104 237 
Гъбни болести на растенията 112 
Двигателна система - лечение, рехабилитация 58 
Девиантно поведение - социологични проблеми 21 
Детска и педагогическа психология 226 
Детска психология 4 
Детски болести 59 
Детски градини - възпитателна работа 180 226 
Деца - възпитание 208 
Деца - възпитание и психология 171 
Деца - права 19 24 28 38 
Деца - социални проблеми 28 
Деца с увреждания 207 
Дигитализация 144 
Дигитално-мултимедйна среда 168 
Домати 92 
Домашни птици 77 
Домашни птици - отглеждане 111 
Европейски съюз - икономическа политика 27 
Европейски съюз - миграция 25 
Език и мислене 206 
Езикова култура 119 206 
Езиково обучение. Начални основи на граматика и правопис 159 198 
Езикознание - българско 117 
Езикознание - лингвокултурология 129 
Езикознание, специално 127 
Екипи - управление 192 
Екологичен мониторинг 55 
Екологични основи на земеделието и почвознанието 56 103 
Експертиза - психологична 10 
Електронно обучение във ВУЗ 191 
Електронно-лъчева технология 68 
Емоции. Чувства. Емпатия 8 9 182 183 
Етика - социална 17 66 
Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит. Фолклористика 46 47 
Ефективност - икономическа 39 95 
Железопътна инфраструктура - модернизация 73 
Животни - болести 77 
Животни - възпитателно значение 210 
Животновъдни сгради 87 
Животновъдни ферми 87 
Житни растения 112 
Житни растения - пшеници 86 
Житни растения. Зърнени култури 35 85 90 
Заваряване - електроннолъчево 68 
Занимания в предучилищна възраст 171 
Занимания за развитие на интелекта 14 211 
Зеленчукови култури 97 
Зеленчукопроизводство 82 
Земеделски агрегати 74 
Земеделски стопанства 39 95 
Зърнено-житни култури 105 
Игри - във възпитателната работа - в детската градина 174 
Изобразителна дейност - предучилищно възпитание 16 162 227 
Икономика - управление, иновации 37 113 
Икономически закони 26 41 
Икономически изследвания 34 79 
Индустриална автоматизация 37 40 113 114 115 
Инфекциозни болести (заразни и преносни заболявания) 94 
Информационни технологии 220 
История - методика на преподаването 149 
История на Балканските държави 138 
История на България 136 
Камиони 72 
Капково напояване 75 
Климат - промени 78 107 
Кокошки 80 
Кокошки - свободно отглеждане 100 
Компютърни мрежи 145 
Компютърни техники с практическо приложение - предаване и преобразуване на данни и кодове 142 
Комуникация 173 
Комуникация - социологични проблеми 22 
Комуникация - социология 22 
Коне 99 
Конституции 19 
Контрол на училищата. Държавен, окръжен, градски и местен контрол, родителски съвети, училищно 166 
Конфликти - ученици 187 
Културно наследство - опазване 69 135 
Лазери - приложение 69 135 
Левски, Васил - дейност 141 
Лимец 86 
Лингвистика 124 125 
Личност - формиране 153 
Логика. Теория на познанието. Епистемология. Логическа методология 15 
Логистика - складова - управление 71 
Лози, отглеждане 78 
Маслодайни растения 35 90 
Математика - методи на обучение 225 
Математика - методика на преподаването - в началното училище 199 
Медицински сестри 60 
Медицински специалисти 11 62 
Международни отношения - социология 138 
Мениджмънт - методи на управление и организационно поведение 45 
Мерки против разпространение на инфекции от животни 233 
Месо - обработка 233 
Методи и форми на обучение 118 149 151 154 160 163 175 191 203 213 228 
Методика на обучението на отделните учебни предмети 203 
Методика на преподаване на български език 126 132 173 201 209 
Методика на преподаването на българска литература 133 214 
Миграционна политика 25 
Миграция 25 
Млечна промишленост 236 
Модели - прибори - учебни игри 222 
Монтесори 216 
Морални отношения 147 
Музеи - възпитателно значение 160 
Музикално възпитание в детската градина 183 
Мушкато 96 
Наказателно право 24 38 
Насекоми, вредители на селскостопанските растения 108 
Научно цитиране 1 
Национална идентичност 31 
Национални малцинства 31 
Нация 31 
Начално и основно образование 164 
Ницше, Фридрих 12 
Образование - България 158 
Образование - висше 219 
Образование - приобщаващо 167 169 180 
Образование - професионално 157 
Образователна политика 146 153 169 185 223 
Образователна политика във висшето образование 177 
Образователни системи 32 158 215 
Обучение - чужди езици 122 154 163 194 195 197 228 
Обучение на деца със специфични обучителни трудности 210 
Обучение по български език и литература 118 175 
Обучение по роден език в детските градини 179 
Обществено устройство и обществени отношения - философски проблеми 5 137 
Общуване - невербално 207 
Овощни дървета - неприятели 108 
Опаковки за храни 232 
Организация на обучението 170 
Основи на четенето. Методи на обучение в четенето 205 
Отбрана - противовъздушна 67 
Отпадъци - управление 53 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 234 235 
Памет - логика - развитие 4 
Пациенти - грижи 64 
Педагогика 200 
Педагогика - подходи 188 
Педагогическа психология 3 8 152 182 
Педагогическа социология 20 161 187 
Педагогическо взаимодействие 172 212 
Плевели 91 
Плевели - методи за борба 91 
Подобряване на растенията. Приложна генетика. Селекция 86 109 
Поезия 123 
Пол - идентификация 6 23 
Почвени изследвания. Почвен анализ 110 
Почви - България 110 
Почвознание. Почвени изследвания 48 81 
Почвообработващи машини 74 
Предучилищна психология 200 
Предучилищно възпитание 14 211 212 
Преподаватели във ВУЗ и научен персонал 165 
Пречистване на въздуха 49 54 
Пречистване на отпадъчни води 51 
Пречиствателни станции и съоръжения (за вода) 52 
Природознание - методика на преподаването - за основни училища 176 
Програмни продукти 145 
Производителност на труда 36 
Производство 35 90 
Професионален стрес 11 62 
Професионална квалификация 190 
Професионални умения 213 
Професионално ориентиране 157 
Психоанализа 13 30 
Психолингвистика 121 
Психолингвистика, детска 2 116 
Психологически изследвания 4 
Психология - на пола 6 23 
Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 7 181 
Психология на труда 186 
Психофизиология 9 
Птицевъдство 84 94 
Пчеларство 102 
Пшеница 101 
Работна заплата - България 36 
Радио - история 70 
Радиоприемници 70 
Растениевъдство, работни процеси 76 
Растителна защита 109 112 
Растителни масла 234 
Регионална икономика 43 
Региони - планиране, прогнозиране 27 
Реклама 218 
Рехабилитация 59 
Роботи - промишлени 115 
Селски райони - развитие 33 
Семейно възпитание 202 212 
Семиотика 3 152 
Сестрински грижи 63 
Социологически изследвания 32 215 
Соя - производство 83 
Соя - селекция 98 
Специална педагогика 146 207 216 
Специално образование - професионално образование - професионални училища 217 
Спортна медицина 65 
Спортни травми 58 
Стихотворения 221 
Стопански предприятия България - автоматизация и механизация 40 114 
Стрес (от психологична гледна точка) 11 62 
Студенти - знания 229 
Студенти - имигранти 177 
Студенти - обучение 151 197 
Сугестопедия 194 195 
Торове и торене 88 
Травми - коремни 60 
Траки 139 
Тракийски език 134 
Трудово право 24 38 
Търговия 35 90 
Търговия - използване на Интернет 42 
Уебсайтове - проектиране 127 
Управление и организация 192 
Урок - подготовка 168 
Устройства за наблюдение. Сигнални устройства 142 
Учене - мотивация 189 
Ученици - психология 188 202 
Училищен колектив 184 
Училищни сгради и помещения. Обзавеждане 196 
Учители - квалификация 167 
Учителска професия 186 190 226 
Ферменти (ензими). Катализатори на биохимическите реакции. Ензимология 231 
Физическо възпитание 17 66 
Физическо възпитание в детската градина 150 
Философи 12 
Философия - нихилизъм 12 
Философия на историята 5 137 
Финансиране - проектно 29 
Финансово право 29 
Фирмен мениджмънт 44 
Фуражи - производство 106 
Хибриди 105 
Хранене на животните. Поене. Норми, техника, инвентар 84 111 
Хранително-вкусова промишленост 53 232 235 
Храносмилане. Хранене 236 
Хърватска литература 123 
Царевица - напояване 107 
Цветя 96 
Църковнонационална борба - България 140 
Четене 208 
Читалища 223 
Чужди езици - обучение 168 206 
Ягодови растения 75 
Яйца 80 100 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

blended learning 191 
eTwinning 163 
SEO 145 
SWOT анализ 43 
water 4. 0 143 238 
абсорбция 49 
автоматизация 143 238 
автоматизация на производството 37 113 
автоматизиране на работни места 40 114 
агресивно поведение 20 161 167 
агресия 13 20 30 161 
агробиологично изследване  104 237 
агроекосистеми 33 
адаптивност 78 
адсорбция 49 
академична автономия 148 193 
акредитация 148 193 
аксиология 125 
акушерски грижи 57 
акушерство 57 
алариоза 233 
анаеробна биодеградация 50 
анаеробно разграждане 53 
анализ на риска 92 
антидиабетни лекарства 61 
антропологически изследвания 131 
арменски език 122 
артилерия 67 
асептично възпаление 58 
астма 59 
бактерии 94 
безвъзмездна помощ 29 
биогаз 50 
биологични торове 88 
биоразнообразие 55 
биотехнологии 155 
биткойн 42 
болести и неприятели по мушкатото 96 
болка 9 
бонитиране 48 81 
борба с вредители 97 
борба с неграмотността 164 
борба с плевелите 91 
бременност 57 
бройлери 77 106 
брутен вътрешен продукт 36 
България 138 217 
българска граматика 128 
български език 120 121 126 128 130 173 201 222 
български език и литература 3 117 152 
български фамилни имена 131 
българско възраждане 140 
бяло вино 104 237 
валоризация 46 
Васил Левски 141 
ветеринарна зоохигиена 233 
взаимодействие "родител - учител" 202 212 
взаимодействието "дете - среда" 226 
взаимоотношения родители - деца 200 
видеонаблюдение 142 
вино 231 
висше образование 155 156 219 220 
висши училища 148 192 193 
водоснабдителни системи 143 238 
военна история 18 230 
военна техника 67 
вредители по растенията 97 108 
връзки с обществеността 156 
възвръщаемост 75 
възможности 27 
възникване 44 45 
възпитание 147 183 221 
възпитание в семейството 208 
възпитание в училище 184 208 
възпитание на детето 178 184 210 224 
възпитателен процес 172 212 
възпитателна работа в детската градина 174 212 
Възраждане - България 117 
възраст 16 227 
въпрос-отговор 133 214 
вътреболнични инфекции 63 
газификация 53 
газови двигатели 72 
газообразни замърсители 49 
газоочистване 49 
генеалогия 99 
генетика 219 
генетика на растенията 86 98 109 
говори 7 181 
горски насаждения 48 81 
градини 47 
градско земеделие 47 196 
гражданско образование 185 204 
гражданско общество 204 
граматични корекции 127 
грамотност 5 137 
грижи за болния 60 
гъбни патогени 112 
двигателна активност 150 
девиантно поведение 21 
деструктивност 13 30 
десулфуризация 49 
дете 3 152 
детска възраст 7 147 181 
детска градина 150 174 179 180 221 224 
детска и педагогическа психология 226 
детски градини 171 
детски труд 24 38 
детски учител 226 
детско възпитание 216 
дефекти 80 
деца 4 162 
деца - социални проблеми 21 28 
деца в конфликт със закона 21 
деца в неравностойно положение 171 
деца и юноши 2 20 116 161 
деца с увреждания 207 
деца със специални образователни потребности 146 210 
диабет 61 
диалог 173 
дигитализация 144 
дигитална образователна среда 168 
дидактични игри 154 
дизелов двигател 72 
дискурс 127 
дистанционни изследвания 55 
документи 141 
домати 92 
домашни птици 111 
доходи 36 
дуално образование 157 
Дунавски регион 27 
Европейски съюз - икономическа политика 27 
Европейски съюз - правни проблеми 25 
еднозърнест лимец 85 
език 3 127 152 
език и култура 206 
езикова компетентност 132 209 
езикова комуникация 206 
езикови гимназии 217 
езикови игри 132 209 
езикови маркери 124 
езиково обучение 159 222 
езиково поведение 129 
езиково развитие 175 
езикознание 129 
екологични показатели 87 
екосистемни услуги 55 
екстериор 93 
екстравазация 63 
екстракция 51 
електрически двигатели 72 
електромагнитна обработка 82 
електронни образователни ресурси 163 
електроннолъчево заваряване 68 
емоционална зрялост 4 
емоционална интелигентност 183 
емпатия 8 9 182 183 
ензими 84 
етичност 147 
етническа психология 32 215 
етнолингвистика 122 
етноцентризъм 32 215 
ефективност 71 
железопътна инфраструктура 73 
женска поезия 123 
животни - възпитателно значение 210 
житни култури със слята повърхност 112 
житни растения 86 
журналистически текстове 124 
забранени думи 119 
задачи 44 
запетая 120 
защита на детето 19 
защита на растенията 91 96 108 
здравословни ефекти 196 
зелено торене 88 
зеленчукови култури 35 90 97 
земеделски агрегати 74 
земеделски стопанства 39 95 
зимна пшеница 101 
зрелостни изпити 158 
зърнени култури 35 90 
зърнено-житни култури 105 
игра и учене 7 181 
игри 222 
игрови подход 154 174 
изгаряне 49 
изобразителни умения 16 227 
изобразително изкуство 162 
изпитание 9 
използване на езика 126 
изречение 128 
изсушено спиртоварско зърно 106 
икономика на индустрията 37 113 
икономика на селското стопанство 34 79 
икономически агроекосистеми 34 79 
имена 134 
инвазивни растения 91 
индекси за научно цитиране 1 
индустриална автоматизация 40 114 115 
индустриална революция 37 113 
индустрия 4. 0 40 114 143 144 238 
иновации в образованието 165 
иновационни технологии 40 114 
инспектиране на училищата 166 
интелект 3 152 
интерактивни методи 197 
интеркултурна компетентност 173 
инфекциозен бронхит 77 
информационни технологии 220 
информация 18 230 
истина 18 230 
исторически изследвания 139 
историческо изследване 138 
история на България 136 
история на София 140 
йонообменна смола 52 
йонообменно пречистване 52 
камиони 72 
капково напояване 75 
кафяви горски почви 48 81 
качество 80 82 
качество на висшето образование 148 193 
качество на водата 111 
качество на храната 232 
квадрокоптер 142 
квалификация на учителите 167 
кинезитерапия 59 
класно-урочна форма 170 
климатични промени 78 
климатично влияние 107 
когнитивен стил 188 
когнитивно развитие 2 116 
когниция 120 
кокошки 100 
компоненти на добива 105 
компостиране 53 
компютърни технологии 145 
комуникативна компетентност 173 
комуникативна ориентация 201 
комуникативност 173 
комуникационна матрица 207 
коневъдство 99 
констативни дефиниции 121 
конституционни норми 19 
конституционно право на личността 19 
консултантски услуги 45 
контрол 73 
контрол на училищата 166 192 
контролни системи 142 
конфликтно поведение 187 
концепти 130 
концепции 125 
коремни травми 60 
кориандър 89 
крави 87 93 
криптовалута 42 
културна комуникация 31 
културни архитипове 121 
културно наследство 69 135 
лактоза 236 
латентно учене 189 
лексикална граматика 128 
лексикални средства 124 
лечение 58 61 
лизинг 26 41 
лизингови договори 26 41 
лимец 85 86 
лингвистичен анализ 122 129 159 
лингвистична информация 125 
листна бълха 108 
листно торене 88 
литература 118 
личностно развитие 167 
лишаване от свобода 9 
логика 15 
логическо познание 15 
лудити 37 113 
лъжи 18 230 
мазнини 234 
малини 75 
малцинства 223 
манускрипти 139 
маслодайни култури 35 90 
математическа интуиция 225 
математически задачи 225 
матура 158 
медии 22 
медийна комуникация 22 
медийно право 22 
медицински сестри 60 
медицинско обслужване 60 
медоносна пчела 102 
междинен екологичен мониторинг 55 
междукултурно общуване 177 206 
международен стандарт 26 41 
мениджмънт на фирми 45 
менторство 190 
месо от дивеч 233 
местни раси 46 
метаногенеза 50 
метафора 2 116 
метод Монтесори 216 
метод на пиктограмите 130 
методи и форми на обучение 132 149 151 154 159 160 163 168 169 172 175 176 191 194 195 197 199 203 205 209 210 213 228 
методика на обучението 149 
методика на преподаването 173 
метформин 61 
мигрантска политика 25 
мигрантски потоци 25 
мисловна дейност 225 
митрополит Доротей 140 
млечна промишленост 236 
млечни продукти 236 
млечнокисели бактерии 231 
многоезични деца 198 
модална логика 15 
моделиране 3 152 
модернизация 73 
Монтесори 216 
морал 147 
морфологични особености 89 
морфологично развитие 131 
мотивация 4 118 165 
мотивация за учене 189 
музеи - образователни функции 160 
музика 183 
мушкато 96 
наказателно право 24 38 
напоителни норми 107 
напояване 107 
насочващи въпроси 133 214 
наставничество 190 
наукометрични бази данни 1 
национализъм 5 137 
национална идентичност 14 211 
национална консолидация 31 
национални малцинства 31 
нация 31 
начално и основно образование 164 
невербално общуване 207 
неприятели по доматите 92 
несъзнателно учене 189 
нихилизъм 12 
ницшеанска философия 12 
нови технологии 71 73 
обори 87 
обработка на информация 145 
обработка на месо 233 
образование 133 214 
образование и култура 185 229 
образователна интеграция 146 177 223 
образователна политика 146 166 169 177 185 223 
образователна ценност 160 
образователни ефекти 126 196 
образователни организации 166 
образователни системи 32 157 158 215 
образователно знание 229 
обучение 155 
обучение в екип 118 
обучение на студенти 151 191 197 
обучение по български език и литература 132 159 175 198 209 
обучение по математика 199 225 
обучение по околна среда 176 
обучение по роден език 179 
обучение по чужд език 228 
обучителна практика 213 
обществено мнение 22 119 
общуване 200 
овладяване на знания 176 
овощни култури 108 
ономастика 134 
опаковки на храни 232 
оперативни дефиниции 121 
описание на хора 2 116 
опозиция 117 
оптимизация на мрежи 145 
организация на обучението 149 170 
организация на часовете 201 
органични киселини 51 
органични торове 88 
основи на четенето 205 
отглеждане на лози 78 
оценка на научните изследвания 1 
пазарно проучване 235 
пазарно търсене 234 
памет 4 
паметници на културата 69 135 
патологична психология 9 
пациенти 64 
педагогическа квалификация 226 
педагогическа психология 8 182 
педагогическа социология 20 161 187 
педагогически методи 160 199 
педагогически подходи 175 188 195 228 
педагогически принципи 194 
педагогическо взаимодействие 153 
педагогическо въздействие 172 
педагогическо възпитание 8 182 
педагогическо общуване 153 
периферни венозни катетри 63 
перспективи 156 
пипер 82 
пиролиза 53 
планински райони 39 95 
планиране на урока 168 
плевели 91 
поведение 3 152 
поведенческа психология 13 30 
подкрепа 167 
подкрепяща среда 184 
подходи в образованието 203 
поезия 123 
поезия на реализма 123 
поене 111 
познавателен кръгозор 229 
познавателни процеси 4 
познавателни способности 174 
пол 6 23 
полени 102 
полови различия 6 23 
породи говеда 93 
почвени анализи 110 
почвени изследвания 110 
почвени свойства 56 103 
почвено плодородие 48 81 
почви 110 
почвознание 110 
почвообработващи агрегати 74 
права на детето 19 24 38 
прахови частици 49 
превенция на агресията 187 
превенция на престъпността 28 
предприятие 29 
предучилищна възраст 14 162 198 211 222 
предучилищно възпитание 171 212 
предучилищно образование 171 179 
пренатални грижи 57 
преподаване 201 
преподаватели във ВУЗ 165 
пречистване на въздуха 54 
пречистване на отпадни води 52 
пречиствателни съоръжения 52 
прием на течности 64 
прикачни машини 74 
приложение 155 219 220 
приложение на лазерите 69 135 
приобщаващо образование 167 169 180 
природа 76 
природни науки 203 
причинители 101 
проблемни отношения 187 
програмиране на напояването 56 103 
продуктивно образование 213 
проектно-базирано обучение 14 118 211 
производителност на труда 36 
производство 35 83 90 
производство на радиоапарати 70 
производство на яйца 100 
произход 93 
протеини 102 
протеиново съдържание 98 
противовъздушна отбрана 67 
професионален стрес 11 62 
професионални гимназии 217 
професионално образование 157 217 
професионално ориентиране 157 
процес на обучение 118 170 
психично здраве 11 62 
психоанализа 13 30 
психолингвистика 130 
психологическа диагностика 10 
психологическо изследване 4 
психологична експертиза 10 
психология на пола 6 23 
психология на труда 186 
психосоматика 11 62 
птицевъдство 84 94 100 
птиче месо 94 
пунктуация 120 
пуризъм 117 
работа в екип 192 
работна заплата 36 
радио 70 
радиоапарати 70 
радиоприемници 70 
развитие 16 27 44 45 71 76 227 
развитие на речта 179 
разпит на деца 28 
разпознаване на образи 142 
разсади 82 
разходи 75 
растениевъдство 76 
растителна защита 92 97 109 112 
растителни масла 234 
растителни ресурси 46 
растително-маслена промишленост 234 
революционна организация 141 
регионална икономика 43 
регионална политика 27 
регионално развитие 43 
регресионни модели 68 
регулиране 74 
режим на напояване 75 
реклама 218 
религия и философия 12 
реставрация 69 135 
речево поведение 119 129 
ризосферни бактерии 112 
роботи 115 
родители 180 
родителски задължения към децата 200 
самостоятелна работа 149 
свободно отглеждане на кокошки 100 
свое-чуждо 117 
свръхчовека 12 
селекционни приложения 85 
селекционно-генетични проучвания 89 
селекция 99 
селекция на растенията 86 98 109 
селски райони 33 43 
семейна психология 202 
семейно възпитание 202 
семейство 125 178 224 
семиотика 3 152 
сестрински манипулации 63 
сигурност на храните 33 
синусоидални функции 68 
склада в логистиката 71 
складови системи 115 
скруберни апарати 54 
слети класове 169 
словообразуване 131 
слухове 18 230 
слънчева радиация 56 103 
смарт класна стая 170 
смесени форми на обучение 191 
снимки 141 
сортове 83 
сортове грозде 78 104 237 
социална етика 17 66 
социална компетентност 4 
социална психология 18 230 
социални и екологични фактори 34 79 
социални общности 47 
социално общуване 13 30 
социологически изследвания, наблюдения, анализи 32 215 
социология на пола 6 23 
соя 83 98 
спектрален анализ 65 
специална педагогика 146 207 216 
специфика на обучението 218 
спортисти 65 
спортни игри 150 
спортни травми 58 
спортно коневъдство 99 
средновековна България 18 136 230 
стадии 16 227 
стартъпи 44 
стейбълкойн 42 
стилистика 119 127 
стилове на учене 188 
стихотворни форми 221 
страдание 9 
стрес на работното място 11 62 
студенти 229 
студенти-педагози 151 
субстракти 50 
сугестопедия 194 195 
супербактерии 94 
съдебнопсихологична експертиза 10 
съхраняване на храни 232 
творчески личности 153 
творческо мислене 205 
творчество 3 152 
тенис лакът 58 
терапия 59 
техническа ефективност 39 95 
технологично развитие 115 
течна тор 87 
течности 51 
титлата деспот 136 
толерантност и търпимост 17 66 
топоними 134 
торища тип "лагуна" 87 
траки 134 139 
тракология 139 
транссветова идентификация 15 
трансформиращо учене 177 
тритикале 105 
трудово-правна защита 24 38 
турски държавен архив 141 
турски език 119 
търговия 35 42 90 
търсене и предлагане 235 
удовлетвореност 186 
университети 218 
университетски преподаватели 165 
управление и организация 192 
управление на водите 33 
урок по литература 133 214 
условия 83 
установка 67 
устойчивост 34 79 
устойчивост на внимание 4 
учебен процес 153 203 
учебна практика 213 
учебно-изследователска дейност 176 
учене по станции 199 
ученици 204 
ученици - психология 8 182 188 189 
ученическо поведение 202 
училище 178 
училищен мениджмънт 204 
училищни биоградини 196 
училищно възпитание 172 
училищно образование 158 164 185 
учители 190 200 224 
учители - психология 186 
учителска професия 151 186 190 
уязвимост 9 
фактори 50 162 
фалшиви новини 124 
фасул 46 
фенологични особености 89 
ферментация 53 231 
фестивализация 46 
физикална медицина 59 
физическо възпитание 150 
физическо и морално възпитание 17 66 
философия на историята 5 137 
философия на свободата 12 
философия на ценностите 12 
финансова възвръщаемост 84 
финансово отчитане 26 41 
финансово право 29 
фини прахови частици 54 
фирми 144 
фитоцистатини 109 
Френската революция 5 137 
фузариоза (fusarium) 101 
фуражи 106 
фуражно производство 106 
хемодиализа 64 
хибридни растения 105 
хидратация 65 
хидронимия 134 
химерни групи 21 
хранене 64 84 
храни 235 
храни с яйца 80 
хранителна промишленост 235 
хранителни отпадъци 53 
хранително-вкусова промишленост 232 
храносмилане 236 
Хърватия 138 
хърватска литература 123 
царевица 107 
цветен прашец 102 
цветя 96 
ценности 178 
цифровизация 73 
църковнонационално движение 140 
четене 205 208 
четиригодишни деца 221 
читалища 223 
читалищно образование 223 
човешко тяло 65 
чужденци 198 
чуждоезиково обучение 122 154 163 168 194 195 197 206 228 
щадяща процедура 28 
щамове 77 
ябълчена киселина 231 
яйца 80 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Стоянова, Лидия 216 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ