НОВИ СТАТИИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография.

- 1 -

Сп А 1705

Витанова, Наталия.  Образование на бъдещето : Education of the Future / Наталия Витанова. // Педагогика, XCI, 2019, N 8, с. 1057-1090. 

   В статията е направен опит да се представят прогнозите за развитието на образованието и неговите особености през XXI век. На основата на актуалното състояние на образованието са изведени хипотетично някои по-важни трендове, свързани с особеностите и характеристиките на образованието на бъдещето. Представени са възможни решения в контекста на непредвидимата бъдеща образователна действителност. Направен е изводът, че съвременното образование няма нужда от реформи, то има нужда от революционна промяна. В информационното общество знанието губи предишната си сила и неговото място е заето от информацията. Значение има вече не знанието, а компетентността. Живеем в епоха на изключителен научен прогрес, който изисква от човека не стандартни, традиционни действия, а мобилност на мисленето, творчески подход, приложение на знанията в различни области на дейност. Съвременната образователна система е наследство от индустриалната революция от XIX век. Училищата са организирани по образец на фабриката - характерните за фабриката звънци, смени, строго разделение. Оттогава обществото се е променило, светът е вече много по-сложен, а училищата днес все още подготвят хора, които могат да изпълняват примитивна работа и да решават елементарни проблеми. Днес училището прилича на "затвор" на разума, не учи децата да познават себе си и да общуват с другите хора. Когато постъпи в училище, вместо любопитно дете, то става унил ученик, който няма желание да учи. Много от съвременните ученици не могат да мислят и да анализират различни ситуации, в резултат на което не успяват в живота и са нещастни. Вместо да развива способността му да мисли, фантазира и създава, училището потиска личността на ученика. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Образователна политика 2. Образователни системи 3. Информационно-технологично общество 
 37.014.001.18(045)
Ключови думи: 1. дигитализация 2. глобализация 3. виртуализация 4. знание 5. компетентност 6. мобилно мислене 7. гъвкавост 8. кардинални проблеми 9. непредсказуема образователна реалност 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 4072

- 2 -

Сп А 1705

Димитрова, Златина.  Ограмотяване на ученика чрез формиране на медийна грамотност в етапа I – IV клас : Literacy of the Student through the Formation of Media Literacy in Stage 1. – 4. Grade / Златина Димитрова. // Педагогика, XCI, 2019, N 4, с. 560-569. 

   След години активна употреба на интернет повече от половината деца у нас не могат да преценят дали това, което четат във виртуалната мрежа, е вярна, грешна или фалшива информация. Рядко те използват интернет за своето образователно развитие. За да не бъдат само пасивни потребители в съвременната информационно-медийна среда, е нужно да се развие тяхната медийна грамотност в училище, за да разширят те своите социални умения и умения за критично мислене в една рискова медийна среда (от музикалните видеоклипове, през билбордовете, до различните уеб продукти); за да се научат да изразяват позиции по различни въпроси, които ги засягат; за да добият знания за разкриване на скритите послания в медийната информация. А това налага интегриране на тези умения в образователната система. Формирането на медийна грамотност в началния образователен етап – I-IV клас, ще помогне на учениците да разпознават невярната информация от лъжливите внушения, да разбират как се създават и какви са целите на различните медийни послания и в същото време да могат да използват пълноценно богатството от информация, за да се учат, образоват, развиват. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Медийна грамотност 2. Дигитална епоха 3. Средства за масова информация 
 37.032.001.76-057.874(045)
Ключови думи: 1. рискова медийна среда 2. информационни и комуникационни технологии 3. функционална грамотност 4. медийно образование 5. невярна, фалшива информация 6. интернет 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 4044

Философия. Психология. Религия.

- 3 -

Сп А 1705

Атанасова, Виолета.  Възгледи за дисциплината в списание „Свободно възпитание“ : The Ideas for Discipline in the Journal “Svobodno Vaspitanie” / Виолета Атанасова. // Педагогика, XCI, 2019, N 8, с. 1091-1113. 

   Изследването представя възгледите на българските и чуждестранните педагози реформатори - автори на сп. "Свободно възпитание", за дисциплината на детето в образователните институции. Подчертава се идеята им за взаимовръзката между свободата на детето и дисциплината. Изяснява се критичното им отношение към поощренията и наказанията, чрез които тя се постига в училище, и алтернативните стратегии, форми и средства, които предлагат за превенция на нежелателното поведение и постигане на дисциплина. Според тях този живот не изисква от хората само подчинение и покорност на установените норми, а кураж, самообладание, инициативност, силен и възвишен индивидуализъм, насочен към развитие на личните сили и способности - качества, които съвременното училище не развива, а потиска. Педагозите реформатори са убедени, че свободата на детето няма "да отслаби учебната и домашната дисциплина", а ще създаде условия за "истинска и естествена дисциплина", която е необходима за неговото развитие. Днес училището разчита на репресивната си мощ, която се стоварва върху детето при всяко неподчинение, вместо да се насочи към превенция чрез подходяща организация, съдържание на обучението и свободното време съобразно потребностите и интересите на ученика. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Възпитание - форми и средства 2. Свобода - философски проблеми 
 37-053.2(045)
Ключови думи: 1. реформаторска педагогика 2. правила 3. дисциплина 4. поощрение 5. уважение 6. любов 7. разбиране 8. внимание 9. сигурност 10. наказания 11. принуда 12. ограничаване на свободата 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 4073

- 4 -

Сп А 1705

Георгиева, Дияна.  Знакови системи за алтернативна комуникация при деца със слухови нарушения и множество увреждания : Sign Systems for Alternative Communication in Children with Hearing Impairments, and Multiple Disorders / Дияна Георгиева. // Педагогика, XCI, 2019, N 3, с. 362-375. 

   Реализацията на комуникативния процес е невъзможна без знаковата система (с-ма), която при здравото дете се явява естественият език. Интелектуалното развитие на детето се обуславя от своевременното формиране на езиковата способност. Така лицата с тежки психо-физиологични нарушения имат реална потребност от използване на знакови системи, притежаващи кодове, различни от тези на естествения език. В противен случай тези лица са обречени на социална изолация и се превръщат в социално депривирани личности, лишени от алтернатива за научаване на родния език. Настоящата статия е посветена на кодови с-ми, които предоставят други възможности за комуникация при тези деца – нечуващи по рождение или рано оглушали деца, слабо виждащи и слабо чуващи, деца със съхранени сензорни функции, слух и зрение, но с поражения на главния мозък, представители на аутистичния спектър (вродена липса на необходимост от комуникация). Представени са начини за замяна на естествения език от други знакови с-ми, обезпечаващи общуването и развитието на когнитивните процеси при деца с дълбоки нарушения на слуха и речта - жестов език. Направен е описателен анализ на широко използвани с-ми за комуникация (пиктограмно-идеографична с-ма, блиссистема), основаващи се на символни изображения. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Педагогика - специална 2. Педагогическа психология, развитие на психиката и способностите 3. Знаци и символи 
 376-053.2(045)
Ключови думи: 1. деца със специални образователни потребности 2. речева патология 3. езиково развитие 4. интелектуално развитие 5. социална депривация 6. жестомимичен език 7. символи и знаци 8. когнитивни нарушения 9. комуникативни потребности 10. пиктограма 11. блиссимволика 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 4040

- 5 -

Сп А 1705

Георгиева, Дияна.  Професионално-личностната готовност на учителите като социално-психологически ресурс за формиране на социалната адаптация при деца със синдром на Даун : Professional-personal readiness of the teachers as social-psychological resource for development of social adaptation of children with Down Syndrome / Дияна Георгиева. // Педагогика, XCI, 2019, N 5, с. 626-641. 

   Актуалността на изследването е обвързана с интензивното развитие на приобщаващообразователната практика в условията на българското училище. Получените данни илюстрират повишаване на професионалния и личностния капацитет на учителите от общообразователните структури (детска градина и начално училище) по отношение на активното им участие в развитието на социалноадаптивната компетентност при децата от разглежданата категория. Резултатите са своеобразен лакмус за повишаване на социалната чувствителност на обществото. Проблемът с обучението и социалната адаптация при деца със Синдром на Даун не се ограничава до разглеждането му като локален проблем на конкретното семейство или образователно заведение. Той носи общодържавен, социален характер и е показател за способността на обществото към социална еволюция. Най-важният акт в процеса към успешна социална адаптация на деца със Синдром на Даун е осъществяването на психологически и ценностни промени в нагласите на учителите и в качеството на тяхната професионална компетентност. Основна цел на обучението на деца със Синдром на Даун е развитието на тяхната социалноадаптивна способност, която има изключително значение за интегрирането им в социума. Взаимодействието на децата с атипично развитие и техните връстници е в основата на бързото, лесно и успешно приспособяване на детето с подчертана специфика в когнитивното функциониране в класа/групата. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Специална педагогика 2. Учители – промени на нагласите 3. Специално обучение – елемент на общообразователното обучение 
 376.1.001.73(045)  + 373.6-056.3(045)
Ключови думи: 1. деца със специални образователни потребности 2. деца с психофизически особености в развитието 3. приобщаващо образование 4. професионална компетентност 5. общообразователни структури 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 4048

- 6 -

Сп А 1705

Лозанова, Лилия.  Влиянието на социалните мрежи върху отношението на учениците към ценности с хедонистична насоченост : The Influence of Social Networks on Students‘ Attitudes towards Hedonistic Values / Лилия Лозанова. // Педагогика, XCI, 2019, N 6, с. 806-813. 

   Технологичните иновации превърнаха социалните мрежи в част не само от жизненото, но и от личностното пространство на съвременника. В настоящата статия са представени резултати от изследване на отношението на ученици от горна училищна възраст към ценностите "Удоволствие" и "Приключенски живот". Медиите са сред платформите за разпространение на хедонизма и консуматорството като водещи в постмодерния свят. Виртуалното пространство като част от него осигурява безалтернативен начин за бърз и лесен достъп до развлечения в различните му форми. Хедонистичният подход към живота се свежда до преследване на удоволствието на всяка цена и до откриването на източници на наслада и забавление и в най-неподозирани дейности и късчета от нашето съществуване. Днес медиите и социалните мрежи са търсени активно и целенасочено поне по две сериозни причини – поради потребността от информация и потребността от развлечение. Така вече може да се говори за размиване на потребностите една в друга, т.е. когато човек изпитва необходимост от информация чрез медиите, той все повече държи (дори и на подсъзнателно ниво) тя да бъде поднесена атрактивно и забавно . 

   Рез. на англ. ез. 

1. Социални мрежи 2. Морални ценности 3. Ученици - психология 
 159.922.8(045)  + 316.6.001.5-053.6(045)
Ключови думи: 1. виртуално пространство 2. интернет 3. ученици - психология 4. хедонизъм 5. развлечение 6. консуматорство 7. хипермодерност 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4067

- 7 -

Сп А 1705

Пумпалова, Елисавета.  Предизвикателствата на съвременното възпитание : Challenges of Modern Education / Елисавета Пумпалова. // Педагогика, XCI, 2019, N 6, с. 835-847. 

   Настоящата статия разглежда пресечната точка между педагогика и психоанализа в грижата за благосъстоянието на децата и семействата. Психоанализата не идва в практиката, за да възпитава, а за да подкрепя възпитанието в моменти, в които родителите срещат трудности и/или са забелязали тревожни признаци или симптоми у детето. Така възпитанието се разглежда като разбиране на мъничето и съпровождане по пътя към оличностяване. Възпитанието се основава на връзката ТЯЛО-СЕТИВА-ЕЗИК. Чрез сетивата детето постига вътрешно осъзнаване, разбира същността на нещата, чрез тялото си "влиза" в нещата. През и чрез възпитанието родителите постепенно обединяват сетивното и нравственото, физическото, мисловното и водят детето към знание за него и към усещане за отделна личност; към знание за външния свят, което помага на малчугана да стане част от този свят, да се адаптира, да общува, да изследва и познава. Забелязването на тревожни признаци в развитието на детето често се характеризира като затруднение. Детето реагира през симптом, който в практиката често се счита за нещо, което трябва да се премахне, но за психоанализата той е начин да се разбере детето (и семейството), да се "чуе" отвъд думите, за да се постигне промяна, касаеща неговото правилно развитие. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Детска педагогическа психология 2. Педагогика - семейна 3. Психоанализа 
 372.3.015.3(045)  + 37.018.1(045)
Ключови думи: 1. възпитание на детето 2. връзка тяло - сетива - език 3. игрови подход 4. затруднения в развитието 5. симптоматика 6. превенция на неврозите 7. ранна детска възраст 8. родителски грижи 9. семейни отношения 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4071

Социология. Политология. Право. Политика. Социография.

- 8 -

Сп А 2047

Александров, Андрей.  За някои практически проблеми, свързани с договора за вътрешно заместване / Андрей Александров. // Български законник, 28, 2019, N 7, с. 60-64. 

   Обичайно по-продължителните отсъствия на работници и служители (поради ползването на различни видове отпуски и най-вече отпуск за бременност, раждане и отглеждане на дете до 2-годишна възраст; дългосрочни командировки и др.) изправят работодателя пред необходимостта от намиране на заместник на отсъстващия служител. Действащото трудово законодателство предвижда различни механизми за организирането на дейността и преодоляване на възможните затруднения до завръщането на титуляря на съответната длъжност - определяне на щатен заместник, назначаване на заместник по срочно трудово правоотношение или прибягване до вътрешно заместване. 

1. Трудово право 2. Трудов договор - трудово законодателство 
 349.222(045)  + 351.83(045)
Ключови думи: 1. трудов договор 2. трудово законодателство 3. трудово право 4. трудови правоотношения 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 4064

- 9 -

Сп А 2047

Александров, Андрей.  Колективно преговаряне и колективен трудов договор / Андрей Александров. // Български законник, 28, 2019, N 10, с. 21-32. 

   Трудовото законодателство определя колективното преговаряне и сключването на колективен трудов договор като "запазена територия на синдикалните организации". Това важи за всички равнища на колективното преговаряне - в предприятието, по браншове, отрасли и по общини. Само синдикатите могат да инициират преговори с работодател или работодалеска организация, съответно да сключат трудов договор. Ето защо активността на синдикалните организации и положените усилия за защитата на колективните интереси на работниците и служителите в хода на колективното преговаряне са най-адекватните механизми за привличане на нови членове. 

1. Трудови договори - правни въпроси 2. Трудови отношения 
 349.222(045)
Ключови думи: 1. трудови договори 2. трудови въпроси 3. трудови отношения 4. трудово законодателство 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 4074

- 10 -

Сп А 2047

Василева, Мариана.  Отчитане на работното време : Решение на Съда на ЕС и българската правна уредба / Мариана Василева. // Български законник, 28, 2019, N 9, с. 44-50. 

   Това решение на Съда на ЕС е постановено във връзка с преюдициално запитване, отправено по повод възникнал спор между синдикална организация на работниците и работодател, свързан с искането на синдиката работодателят да бъде осъден да въведе система за регистриране на отработеното от членовете на неговия персонал дневно работно време, позволяваща да се проверява спазването, от една страна, на установеното работно време и от друга страна, изпълнението на задължението за предоставяне на информация на синдикалните представители за положения всеки месец извънреден труд. 

1. Работно време, правни въпроси 
 349.235:061.1 ЕС(045)
Ключови думи: 1. работно време 2. работно време и почивки 3. отчитане на работното време 4. правни проблеми 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 4070

- 11 -

Сп А 2047

Заркова, Вержиния.  Регистрация на трудовите договори, сключени с работниците и служителите / Вержиния Заркова. // Български законник, 28, 2019, N 7, с. 55-59. 

   Регистрацията на трудовите договори с работниците и служителите се извършва по реда на Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. Изменения и допълнения на наредбата са обнародвани в ДВ, бр. 12 от 08.02.2019 г., и са в сила от 01.03.2019 г. 

1. Трудов договор - трудово законодателство 2. Трудово право 
 349.223(045)  + 351.83(045)
Ключови думи: 1. трудов договор 2. трудово законодателство 3. трудови правоотношения 4. трудови въпроси 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 4065

- 12 -

Сп А 2047

Заркова, Вержиния.  Промените в Наредбата за елементите на възнаграждението и на доходите, върху които се правят осигурителни вноски / Вержиния Заркова. // Български законник, 28, 2019, N 8, с. 41-46. 

   Наредбата за елементите на възнаграждението и на доходите, върху които се правят осигурителни вноски, се приема на основание чл. 6, ал. 14 от Кодекса за социално осигуряване. Изменения и допълнения на наредбата са обнародвани с Постановление № 84 от 18 април 2019 г., които са публикувани в ДВ, бр. 34 от 2019 г. Промените влизат в сила от 1 януари 2019 г. 

1. Социално осигуряване 2. Кодекс на труда 
 368.4(045)
Ключови думи: 1. социално осигуряване 2. социално законодателство 3. осигурителни вноски 4. осигурително законодателство 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 4068

- 13 -

Сп А 2047

Мушкаров, Гошо.  Процедура за възстановяване на уволнен работник или служител / Гошо Мушкаров. // Български законник, 28, 2019, N 5, с. 44-47. 

   Прекратяването на трудовото правоотношение разкъсва създадената с трудовия договор връзка между работника или служителя и работодателя. Последиците обикновено са по-тежки за работника или служителя, особено ако прекратяването е извършено от работодателя в нарушение на закона. Поради това в Кодекса на труда е предвидена специална защита на работника или служителя от незаконно уволнение. 

1. Трудов договор - трудово законодателство 
 349.227(045)  + 351.83(045)
Ключови думи: 1. трудов договор 2. уволнение 3. трудово законодателство 4. трудови правоотношения 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 4066

- 14 -

Сп А 2047

Панева, Лиляна.  Лихвите и данъчното им третиране по ЗДДС / Лиляна Панева. // Български законник, 28, 2019, N 9, с. 39-43. 

   Редица дейности на съвременната стопанска практика са неразривно свързани с ползването на лихви, било в качеството им на цена за ползване на паричен ресурс, било за определяне размера на обезщетенията при неизпълнени в срок парични задължения или за изчисляване промяната на стойността на парите във времето (при банкиране, застраховане, актюерски оценки и пр.). Това дали сумата на дадена лихва ще бъде или не облагаема, респективно включвана или невключвана в данъчната основа на доставката, с която е свързано начисляването й, зависи от вида на съответната лихва. Той от своя страна зависи от правното основание, въз основа на което се начислява конкретната лихва. 

1. Лихва 2. Лихва - теория 
 336.78.000.34(045)
Ключови думи: 1. лихва 2. законна лихва 3. мораторна лихва 4. лихвена политика 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 4069

- 15 -

Сп А 2047

Цветкова, Лорета.  Облагане доходите на физическите лица - земеделски стопани / Лорета Цветкова. // Български законник, 28, 2019, N 10, с. 13-20. 

   Законът за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) съдържа някои специфични правила, касаещи облагането на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ), но извършват селскостопанска дейност. Коректното им прилагане до голяма степен зависи от това дали физическото лице е регистрирано като земеделски стопанин или не е, поради което настоящият материал е структуриран в съответствие с това обстоятелство. 

1. Данъци. Такси. Налози 2. Данъци - България - закони 3. Данъчно облагане 
 336.2:63.000.34(045)
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. данъчно законодателство 3. данъчно право 4. физически лица 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 4075

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 16 -

Сп А 1725

10% спад на продажбите на тракторите в Европа през миналата година  : В САЩ и Индия се наблюдава положителен тренд. // Агрокомпас, 28, 2019, N 8, с. 68-69. 

   Въпреки спада с 10% в регистрациите на трактори или общо 177 400 единици, Европа остава основен износител на селскостопанска техника с дял от над 60% от общия световен износ на стойност 36 млрд. евро. Европейският спад е засегнат от дисбаланс, произлизащ от пика на "принудителните" регистрации, които се състояха през 2017 г., преди влизането в сила на Mother Regulation. 

1. Селскостопански машини - търговия 
 339.13:631.372(045)
Ключови думи: 1. пазарни проучвания 2. търговска политика 3. продажби на трактори 4. селскостопански трактори 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 4061

- 17 -

Сп Б 434

За имиджа на производителя и пазарите . // Агрокомпас, 28, 2019, N 1, с. 54-55. 

   Фермерските пазари имат своето бъдеще, защото са важни както за производителя, така и за потребителя. През миналата година фермерският пазар пред земеделското министерство навърши една година. Отбелязването на този факт е важно, защото показва как истинският земеделски биопроизводител стига до потребителя и застава с името си пред продукцията, която предлага. 

1. Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 
 339.13:637.1(045)  + 634.1(045)  + 635.1/.8(045)
Ключови думи: 1. пазарна политика 2. млечна промишленост 3. зеленчукопроизводство 4. фермерски пазари 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3866

- 18 -

Сп А 2047

Панева, Лиляна.  Лихвите и данъчното им третиране по ЗДДС / Лиляна Панева. // Български законник, 28, 2019, N 9, с. 39-43. 

   Редица дейности на съвременната стопанска практика са неразривно свързани с ползването на лихви, било в качеството им на цена за ползване на паричен ресурс, било за определяне размера на обезщетенията при неизпълнени в срок парични задължения или за изчисляване промяната на стойността на парите във времето (при банкиране, застраховане, актюерски оценки и пр.). Това дали сумата на дадена лихва ще бъде или не облагаема, респективно включвана или невключвана в данъчната основа на доставката, с която е свързано начисляването й, зависи от вида на съответната лихва. Той от своя страна зависи от правното основание, въз основа на което се начислява конкретната лихва. 

1. Лихва 2. Лихва - теория 
 336.78.000.34(045)
Ключови думи: 1. лихва 2. законна лихва 3. мораторна лихва 4. лихвена политика 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 4069

- 19 -

Сп А 2047

Папазова, Мария.  Онлайн магазин - правилата и защо те са толкова важни / Мария Папазова. // Български законник, 28, 2019, N 12, с. 39-42. 

   Електронната търговия създава впечатление за сектор с много слаба регулация. Но това усещане е подвеждащо. На практика всички общи изисквания към търговците се отнасят в частност и за тези, които осъществяват търговия чрез онлайн магазин, и когато бъдат нарушени, може да струва скъпо. 

1. Онлайн търговия 2. Интернет - приложение в търговията 
 339.13:681.324.000.34(045)
Ключови думи: 1. онлайн търговия 2. онлайн пазаруване 3. интернет търговия 4. онлайн репутация 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 4077

- 20 -

Сп А 1725

Развитие на малките и средните предприятия в България през 2018 година . // Агрокомпас, 28, 2019, N 1, с. 46-51. 

   Малките и средните предприятия (МСП) са най-важната част (99,8%) от икономическата структура на България. Те вече предоставят 65,2% от добавената стойност и 75,4% от трудовата заетост у нас, което е значително над средното за ЕС - 56,8% и съответно 66,4%. МСП в България наемат средно 4,4 души, срещу 3,9 в ЕС като цяло. През 2019 г. се очаква броят на работните места в МСП да нарасне с около 46 500. 

1. Малки и средни предприятия 
 334.72.003(497.2)(045)
Ключови думи: 1. малки и средни предприятия 2. финансиране на предприятията 3. управление на предприятията 4. развитие на предприятието 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 4039

- 21 -

Сп А 2047

Цветкова, Лорета.  Облагане доходите на физическите лица - земеделски стопани / Лорета Цветкова. // Български законник, 28, 2019, N 10, с. 13-20. 

   Законът за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) съдържа някои специфични правила, касаещи облагането на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ), но извършват селскостопанска дейност. Коректното им прилагане до голяма степен зависи от това дали физическото лице е регистрирано като земеделски стопанин или не е, поради което настоящият материал е структуриран в съответствие с това обстоятелство. 

1. Данъци. Такси. Налози 2. Данъци - България - закони 3. Данъчно облагане 
 336.2:63.000.34(045)
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. данъчно законодателство 3. данъчно право 4. физически лица 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография.  
  

Сист. No: 4075

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.

Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

Технология на машиностроенето и металорежещи машини. Системи за автоматизирано производство САПР

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 22 -

Сп Б 462

Крумова, Яна.  Европейско и руско финансиране на ЖП проекти на Западните Балкани / Яна Крумова. // Железопътен транспорт, 2019, N 2, с. 22-25. 

   Железниците в страните от Западните Балкани са на различно ниво на развитие. През последните години се наблюдава засилен интерес от страна на международни институции и големи световни сили към региона най-вече заради стратегическото му положение на картата на Стария континент. Тенденцията за развитие на железниците донякъде се подхранва от Европейския съюз, който в много случаи отпуска финансови средства за обновяване на съществуващите жп линии или за изграждане на нова железопътна инфраструктура по трасето на стратегическите паневропейски транспортни коридори. 

1. Железопътен транспорт 2. Железопътно строителство 
 629.4(497)(045)
Ключови думи: 1. железопътен транспорт 2. железопътна инфраструктура 3. железопътна политика 4. железопътна реформа 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 4078

- 23 -

Сп А 1725

Минибагери CAT от следващо поколение, проектирани за оптимална стойност за потребителя . // Агрокомпас, 28, 2019, N 3, с. 54-55. 

   Петте нови модела от гамата хидравлични минибагери Cat Caterpillar са предназначени да предоставят на потребителите максимална производителност, универсалност, безопасност, удобство на оператора и ценова достъпност в най-компактните възможни размери за машини от клас от 1 до 2 тона. Резултатът от този ориентиран към потребителя инженерен подход е, че новите модели са оборудвани стандартно за първи път в сектора с функции като управление с джойстик (Stick Steer), повдигащ се покрив или кабина, както и с нови функции, налични като допълнително оборудване, включително климатична система и разширяваща се ходова част за цялата гама. 

1. Багери 
 621.879(045)
Ключови думи: 1. багери 2. минибагери 3. транспортни средства 4. транспортни технологии 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 4052

- 24 -

Сп Б 462

Парбон, Франк.  Разширява се приложението на тяговите акумулатори в подвижния ЖП състав / Франк Парбон. // Железопътен транспорт, 2019, N 2, с. 34-44. 

   Усъвършенстваните характеристики на тяговите акумулаторни батерии и на технологиите за зареждането им разширяват перспективите за използване на хибриден подвижен състав като екологично приемлива алтернатива на дизеловата тяга. Една от тенденциите, привлякла вниманието на InnoTrans 2018, е нарасналият интерес към приложението на акумулаторните батерии при подвижния състав. Водещите световни доставчици представят и локомотиви, и мотрисни влакове от такъв тип. 

1. Железопътен транспорт и околна среда 2. Акумулаторни батерии 
 629.4:621.355.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. железопътен транспорт 2. железопътен състав 3. акумулаторни батерии 4. тягови батерии 5. екология на транспорта 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 4079

Механизация на селското стопанство. Селскостопански.

- 25 -

Сп А 1725

10% спад на продажбите на тракторите в Европа през миналата година  : В САЩ и Индия се наблюдава положителен тренд. // Агрокомпас, 28, 2019, N 8, с. 68-69. 

   Въпреки спада с 10% в регистрациите на трактори или общо 177 400 единици, Европа остава основен износител на селскостопанска техника с дял от над 60% от общия световен износ на стойност 36 млрд. евро. Европейският спад е засегнат от дисбаланс, произлизащ от пика на "принудителните" регистрации, които се състояха през 2017 г., преди влизането в сила на Mother Regulation. 

1. Селскостопански машини - търговия 
 339.13:631.372(045)
Ключови думи: 1. пазарни проучвания 2. търговска политика 3. продажби на трактори 4. селскостопански трактори 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 4061

- 26 -

Сп А 1725

Новата четвърта генерация на MGX - новата оранжева страст на полето . // Агрокомпас, 28, 2019, N 3, с. 16-17. 

   С пролетта и активните дейности на полето идва необходимостта от нова земеделска техника, която в дългосрочен план да подобри рентабилността на производството. Японските инженери на Кубота са създали най-точното решение. Обновената четвърта генерация на MGX е специално проектирана и предназначена , за да улесни фермерите с по-бърза и продуктивна работа. Направени са подобрения в спирачната, хидравличната и двигателната система. 

1. Трактори - селскостопански 2. Трактори - приспособления, експлоатация 
 631.372.001.76(045)
Ключови думи: 1. селскостопански трактори 2. трактори 3. технически характеристики 4. експлоатация на трактора 
Тематични рубрики: 1. Механизация на селското стопанство. Селскостопански.  
  

Сист. No: 4053

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.

- 27 -

Сп А 1725

Андреев, Данаил.  Тютюнопроизводство - предизвикателна 2018 година / Данаил Андреев. // Агрокомпас, 28, 2019, N 1, с. 44-45. 

   Предизвикателна беше 2018 година за сектор "Тютюн". Неблагоприятното време сви и намали значително производството на стопаните. Също - вече втора година продължава сагата с изкупен тютюн от гръцката фирма "Михайлидис", която не е платила суровината на стотици земеделци. Междувременно браншът се бори да бъде подпомаган с европейски пари от новата Обща селскостопанска политика. Това са основните моменти, които белязаха 2018 година. 

1. Тютюнопроизводство 
 663.97.003(045)
Ключови думи: 1. тютюнопроизводство 2. обща селскостопанска политика 3. финансова политика 4. подпомагане 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4041

- 28 -

Сп А 1725

Андреев, Данаил.  Пиперопроизводството в България - неясно бъдеще / Данаил Андреев. // Агрокомпас, 28, 2019, N 2, с. 65-66. 

   Все повече стопани фалират или се отказват от отрасъла. Причината - ниските изкупни цени на суровината, които поставят в риск оцеляването на стопаните. Пиперът за преработка средно се търгува за 65 стотинки за килограм. Сума, която според земеделците е недостатъчна за покриване на разходите по отглеждането му. Изчисления показват, че вложените пари от един стопанин на декар варират между 1 500 до 2 000 лева. Междувременно климатичните промени и неблагоприятното време за полското производство са друг фактор, който в последните години е наложил все повече третирания на насажденията на полето. Проблеми са още ниската изкупна цена, високите разходи и липсата на работна ръка. Те водят до отлив на стопани в бранша. 

1. Зеленчукопроизводство 
 635.6(045)  + 631.54(045)
Ключови думи: 1. пипер 2. зеленчукопроизводство 3. отглеждане на пипер 4. селскостопанско производство 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4042

- 29 -

Сп А 1725

Дочева, Елена.  Загриженост за почвата : Кои са заплахите за най-ценния ресурс / Елена Дочева. // Агрокомпас, 28, 2019, N 8, с. 79-80. 

   Последствията от ерозията на почвата стават все по-осезаеми. Върху проблема работят експерти от Световния музей на почвата в Холандия. Институтът е основан през 1966 г. по препоръка на Международното общество за почвознание и ЮНЕСКО. Музеят предлага посетителите да се запознаят с различните почвени структури - 32-те основни почвени групи на Световната референтна база за почвени ресурси. 

1. Почва, ерозия 2. Почвознание 
 631.4:069.02(045)
Ключови думи: 1. ерозия на почвата 2. ерозионни фактори 3. почвени изследвания 4. почвен мониторинг 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4062

- 30 -

Сп Б 434

За имиджа на производителя и пазарите . // Агрокомпас, 28, 2019, N 1, с. 54-55. 

   Фермерските пазари имат своето бъдеще, защото са важни както за производителя, така и за потребителя. През миналата година фермерският пазар пред земеделското министерство навърши една година. Отбелязването на този факт е важно, защото показва как истинският земеделски биопроизводител стига до потребителя и застава с името си пред продукцията, която предлага. 

1. Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 
 339.13:637.1(045)  + 634.1(045)  + 635.1/.8(045)
Ключови думи: 1. пазарна политика 2. млечна промишленост 3. зеленчукопроизводство 4. фермерски пазари 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 3866

- 31 -

Сп А 1725

Отлични решения за контрол на плевелите и листно подхранване при слънчоглед и царевица . // Агрокомпас, 28, 2019, N 4, с. 34-35. 

   Хербицидът Експрес 50 СГ съдържа 500 г/кг трибенурон-метил и се прилага вегетационно, в ранни фази от развитието на широколистните плевели, след първа двойка същински листа на слънчогледа. Прилага се само при слънчогледови хибриди, толерантни на Експрес 50 СГ и е единственият регистриран вегетационен хербицид за употреба при тези хибриди. Съксесър ТХ съдържа петоксамид и тербутилазин. Прилага се в доза 300-400 мл/дка или след сеитба преди поникване на царевицата, или ранно вегетационно от 1-ви до 4-ти лист на културата. По този начин земеделските производители освобождават царевицата от конкурентните плевели още в началото на нейното развитие и осигуряват условия за оптимален растеж. 

1. Растителна защита 2. Плевели - методи за борба 3. Хербициди - приложение 
 633.85:632.9(045)  + 633.15:632.9(045)
Ключови думи: 1. борба с плевелите 2. хербициди 3. растителна защита 4. слънчоглед 5. царевица 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4055

- 32 -

Сп А 1725

Петкова, Светлана.  Био – трудно, по-трудно, невъзможно : Българските нормативни документи ще откажат биоземеделците да отглеждат чиста храна / Светлана Петкова. // Агрокомпас, 28, 2019, N 3, с. 4-6. 

   Ситуацията с биопроизводството в България става все по-лоша и безперспективна. Една от причините са затегнатите мерки в еврорегламентите на европейско ниво, които обаче на наша почва са прочетени и приложени крайно, като вменяват презумпция за виновност на земеделците, които са се посветили на производството на чисти храни. Дълго бяха тормозени преработвателите в сферата на храните, на които им се вменяваха несъществуващи вини и изисквания. Дотогава, докато всички малки изчезнаха, малките ферми фалираха и ние не започнахме да внасяме стерилно мляко от ЕС. В него с микроскоп да търсиш микроби, няма как да откриеш, просто защото то в някои от случаите няма животински произход. Сега с наредбата, която касае биоземеделието, се запява старата песен на нов глас. 

1. Биологично земеделие 2. Правни норми 
 631/635.000.34
Ключови думи: 1. биопроизводство 2. биоземеделие 3. правни действия 4. правни принципи 5. правни проблеми 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4049

- 33 -

Сп А 1725

Петкова, Светлана.  Властта на търговците и агонията на българските зеленчуци : Без вътрешни правила, които да защитят националните производства, ще гледаме БГ доматите само в музей / Светлана Петкова. // Агрокомпас, 28, 2019, N 10, с. 8-11. 

   Зеленчукопроизводството в страната традиционно е формирало около 15% от брутната селскостопанска продукция преди 1989 г. Реформите и пазарната трансформация на селското стопанство намаляват ролята на сектора. През 2003 г. неговият дял от общата селскостопанска продукция е 19%, а десет години по-късно пада на едва 3,4%. Физическите обеми български зеленчуци намаляват за 25 години около 2,5 пъти - от около 1 млн. тона годишно в средата на 90-те години, на близо 700 000 тона между 2000 и 2010 г. и 450 000 тона след 2010 г. Спадът се дължи главно на влошените показатели на откритите площи. 

1. Зеленчукопроизводство 2. Икономика на селското стопанство 
 635.1/.8:338.43(045)
Ключови думи: 1. зеленчукопроизводство 2. селскостопанска продукция 3. селскостопанска политика 4. търговска политика 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4063

- 34 -

Сп А 1725

Подпомагане на братенето и добива през пролетта с Лебозол . // Агрокомпас, 28, 2019, N 2, с. 58-60. 

   Недостатъчното количество влага се отразява на площите с вече поникнали растения, изразявайки се в слабо братене и недоразвити посеви. Най-засегнати са площите с по-късни дати на сеитба. Пред повечето от зърнопроизводителите стои дилемата дали да търсят начини за наваксване на слабото и забавено развитие, или да презасяват. В случай че се заложи на стратегия за преодоляване на лошото есенно развитие, Лебозол може да окаже навременна и директна помощ със своите продукти. 

1. Пшеница 2. Торове. Торене. Стимулиране растежа на растенията 3. Торове, течни 
 633.11:631.8(045)
Ключови думи: 1. братене 2. пшеница 3. течни торове 4. торене 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4047

- 35 -

Сп А 1725

СОРГО - големите преимущества на едно малко зърно . // Агрокомпас, 28, 2019, N 3, с. 52-53. 

   Промените в климата и възходът на агроекологията, движен от необходимостта да се намалят вложенията, означава, че европейското земеделие претърпява сериозна промяна! Изправено пред тези предизвикателства, соргото има ясни предимства. По-голяма част от обработваемите площи в България не се напоява и силата на соргото по време на засушавания го прави интересна култура за повече фермери. С други думи, соргото предлага значителни предимства на земеделието в ситуации на климатични промени, при които управлението на водните запаси е критично, защото то не е култура, изискваща вода, и следователно е подходящо за сухи и ненапоявани земи, където отглеждането на царевица е невъзможно. 

1. Сорго 2. Фуражни култури 
 633.3(045)  + 631.5(045)
Ключови думи: 1. сорго 2. метла 3. фуражни зърнени култури 4. фуражи 5. агроекология 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4051

- 36 -

Сп А 1725

Спасова, Мирела.  Французойки в Лудогорието - напредващо българско козевъдство / Мирела Спасова. // Агрокомпас, 28, 2019, N 2, с. 70-72. 

   Козевъдство – един от слабо развитите животновъдни подотрасли у нас, но и все още непренаселена бизнес ниша. Младият фермер Юмит Галиб започва да се занимава със земеделие и животновъдство през 2012 г. в силистренското село Вокил. Стартира с проект по мярка 112 – изгражда козеферма, първоначално с местни породи. Ориентира се към селектирана млечна порода заради по-добрите резултати. 

1. Козевъдство 
 636.39(045)
Ключови думи: 1. кози 2. козевъдство 3. козе мляко 4. ярешко месо 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4046

- 37 -

Сп А 1725

Спасова, Мирела.  Ушните марки при говедата ще бъдат заменени с нова електронна идентификация / Мирела Спасова. // Агрокомпас, 28, 2019, N 5, с. 50-52. 

   След 18 юли 2019 г. животновъдите ще имат възможността да избират между три възможности – да поставят по две ушни марки; да поставят едновременно ушна и електронна марка; да поставят две ушни марки заедно с търбушен болус. Животните, които са родени преди това, ще запазят своята стара идентификация. Новостта важи за телетата, родени след 18 юли. Стопаните, които желаят да сменят идентификацията, могат да го направят и преди месец юли. 

1. Говеда 
 636.22/.28:621.317(045)
Ключови думи: 1. ушни марки 2. търбушен болус 3. електронна идентификация 4. говеда 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4057

- 38 -

Сп А 1725

Стоева, Анита.  Перспективни черешови сортове : Мерчант, Ванда и Победа Кримска / Анита Стоева. // Агрокомпас, 28, 2019, N 5, 54-56. 

   Изучаването е проведено в Института по земеделие, Кюстендил през периода 2014-2016 г. Сортовете са присадени върху семенна махалебкова подложка. За стандарт е използван среднозреещият сорт "Ван". Формирани са в свободнорастяща корона с височина на ствола 40-50 см. Разстоянията на засаждане са 6х5 м в реда. Почвената повърхност се поддържа в черна угар чрез плитки почвообработки през вегетационния период, а през есента - с оран на дълбочина 15-18 см. Отчетени са основните биологични и стопански качества на отбраните като перспективни сортове "Мерчант", "Ванда" и "Победа Кримска". 

1. Череша 2. Сортоизпитване 
 634.23(045)
Ключови думи: 1. череша 2. сортове череша 3. сортоизпитване 4. овощни растения 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4059

- 39 -

Сп А 1725

Стоева, Анита.  Перспективни черешови елити / Анита Стоева. // Агрокомпас, 28, 2019, N 6, с. 60-61. 

   Изучаването е проведено в Института по земеделие, Кюстендил, в периода 2014-2016 г. За стандарт е използван среднозреещият сорт "Ван". Формирани са в свободнорастяща корона с височина на ствола 40-50 см. Разстоянията на засаждане са 6х5 м в реда. Почвената повърхност се поддържа в черна угар чрез плитки почвообработки през вегетационния период, а през есента с оран на дълбочина 15-18 см. Отчетени са основните биологични и стопански качества на отбраните, като перспективни елити № 6546 и 6374. 

1. Череша 2. Сортоизпитване 
 634.23(045)
Ключови думи: 1. череша 2. хибридни сортове 3. сортоизпитване 4. овощни растения 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4060

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 40 -

Сп А 2047

Дурин, Стоян и др.  Великото дело на Лука Пачоли / Стоян Дурин, Живко Бонев. // Български законник, 28, 2019, N 11, с. 69-72. 

   Всяка епоха създава своите великани. Така и епохата на Ренесанса създаде титана в счетоводството, родоначалника на "двойното счетоводство" - двустранното счетоводно записване, основа на счетоводството и днес. Вече 525 години Лука Пачоли стои на входа на описаното и систематизирано записване като основна характерна черта на счетоводството. 

1. Счетоводна отчетност 
 657(092)(045)  + 92Пачоли, Лука
Ключови думи: 1. счетоводна отчетност 2. двустранно счетоводство 3. счетоводни системи 4. история на счетоводството 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
За него: 1. Пачоли, Лука 
  

Сист. No: 4076

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

Кибернетика . Фина механика.

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

Езикознание. Филология. Литература

История. География. Биографии. Археология.

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.

Компютри. Програмни продукти.

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.

- 41 -

Сп А 1705

Атанасова, Виолета.  Възгледи за дисциплината в списание „Свободно възпитание“ : The Ideas for Discipline in the Journal “Svobodno Vaspitanie” / Виолета Атанасова. // Педагогика, XCI, 2019, N 8, с. 1091-1113. 

   Изследването представя възгледите на българските и чуждестранните педагози реформатори - автори на сп. "Свободно възпитание", за дисциплината на детето в образователните институции. Подчертава се идеята им за взаимовръзката между свободата на детето и дисциплината. Изяснява се критичното им отношение към поощренията и наказанията, чрез които тя се постига в училище, и алтернативните стратегии, форми и средства, които предлагат за превенция на нежелателното поведение и постигане на дисциплина. Според тях този живот не изисква от хората само подчинение и покорност на установените норми, а кураж, самообладание, инициативност, силен и възвишен индивидуализъм, насочен към развитие на личните сили и способности - качества, които съвременното училище не развива, а потиска. Педагозите реформатори са убедени, че свободата на детето няма "да отслаби учебната и домашната дисциплина", а ще създаде условия за "истинска и естествена дисциплина", която е необходима за неговото развитие. Днес училището разчита на репресивната си мощ, която се стоварва върху детето при всяко неподчинение, вместо да се насочи към превенция чрез подходяща организация, съдържание на обучението и свободното време съобразно потребностите и интересите на ученика. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Възпитание - форми и средства 2. Свобода - философски проблеми 
 37-053.2(045)
Ключови думи: 1. реформаторска педагогика 2. правила 3. дисциплина 4. поощрение 5. уважение 6. любов 7. разбиране 8. внимание 9. сигурност 10. наказания 11. принуда 12. ограничаване на свободата 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 4073

- 42 -

Сп А 1705

Витанова, Наталия.  Образование на бъдещето : Education of the Future / Наталия Витанова. // Педагогика, XCI, 2019, N 8, с. 1057-1090. 

   В статията е направен опит да се представят прогнозите за развитието на образованието и неговите особености през XXI век. На основата на актуалното състояние на образованието са изведени хипотетично някои по-важни трендове, свързани с особеностите и характеристиките на образованието на бъдещето. Представени са възможни решения в контекста на непредвидимата бъдеща образователна действителност. Направен е изводът, че съвременното образование няма нужда от реформи, то има нужда от революционна промяна. В информационното общество знанието губи предишната си сила и неговото място е заето от информацията. Значение има вече не знанието, а компетентността. Живеем в епоха на изключителен научен прогрес, който изисква от човека не стандартни, традиционни действия, а мобилност на мисленето, творчески подход, приложение на знанията в различни области на дейност. Съвременната образователна система е наследство от индустриалната революция от XIX век. Училищата са организирани по образец на фабриката - характерните за фабриката звънци, смени, строго разделение. Оттогава обществото се е променило, светът е вече много по-сложен, а училищата днес все още подготвят хора, които могат да изпълняват примитивна работа и да решават елементарни проблеми. Днес училището прилича на "затвор" на разума, не учи децата да познават себе си и да общуват с другите хора. Когато постъпи в училище, вместо любопитно дете, то става унил ученик, който няма желание да учи. Много от съвременните ученици не могат да мислят и да анализират различни ситуации, в резултат на което не успяват в живота и са нещастни. Вместо да развива способността му да мисли, фантазира и създава, училището потиска личността на ученика. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Образователна политика 2. Образователни системи 3. Информационно-технологично общество 
 37.014.001.18(045)
Ключови думи: 1. дигитализация 2. глобализация 3. виртуализация 4. знание 5. компетентност 6. мобилно мислене 7. гъвкавост 8. кардинални проблеми 9. непредсказуема образователна реалност 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 4072

- 43 -

Сп А 1705

Вълчев, Генчо.  Готовност на подкрепящата среда (учители) за приобщаващо образование на ученици със специални образователни потребности в общообразователното училище : Readiness of the Supporting Environment (Teachers) for Inclusive Education of Students with Special Educational Needs in the General Education School / Генчо Вълчев. // Педагогика, XCI, 2019, N 3, с. 343-351. 

   В статията са представени резултатите от анкетно проучване на учители с цел установяване на съществуващи дефицити в организацията на приобщаващия процес, от една страна, и допълнителната квалификация на педагогическите кадри, от друга. За да се случи преходът на цяла категория хора (хора със специални образователни потребности - СОП) от дискриминация и сегрегация към развитието на потенциала на всяка отделна личност, трябва да се променят нагласите към всички участници в процеса: децата със СОП; техните родители; общностите, в които живеят; местната администрация; педагозите и непедагогическия персонал в общообразователните училища, в които ще отидат; децата в училище и техните родители; директорите и администрацията във всички нива на образователната система; политическите субекти и общественото мнение. Задължително условие е средата да бъде мотивирана така, че да бъде подкрепяща, а не отхвърляща и санкционираща. Получените от проучването резултати доказват необходимостта от повишаване информираността и професионалната квалификация на учителите (като основни участници в приобщаващия процес). 

   Рез. на англ. ез. 

1. Педагогика - проблеми 2. Образование - включващо 3. Специална педагогика 4. Етика - социална 5. Социална интеграция 
 37.014(045)  + 376:37.043(045)
Ключови думи: 1. приобщаващо образование 2. приобщаваща педагогика 3. лица със специални образователни потребности 4. педагогически техники 5. интеграция на хора с увреждания 6. интеграция в обучението 7. социално неравенство 8. подкрепяща среда 9. повишаване на квалификацията 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4037

- 44 -

Сп А 1705

Георгиева, Дияна.  Знакови системи за алтернативна комуникация при деца със слухови нарушения и множество увреждания : Sign Systems for Alternative Communication in Children with Hearing Impairments, and Multiple Disorders / Дияна Георгиева. // Педагогика, XCI, 2019, N 3, с. 362-375. 

   Реализацията на комуникативния процес е невъзможна без знаковата система (с-ма), която при здравото дете се явява естественият език. Интелектуалното развитие на детето се обуславя от своевременното формиране на езиковата способност. Така лицата с тежки психо-физиологични нарушения имат реална потребност от използване на знакови системи, притежаващи кодове, различни от тези на естествения език. В противен случай тези лица са обречени на социална изолация и се превръщат в социално депривирани личности, лишени от алтернатива за научаване на родния език. Настоящата статия е посветена на кодови с-ми, които предоставят други възможности за комуникация при тези деца – нечуващи по рождение или рано оглушали деца, слабо виждащи и слабо чуващи, деца със съхранени сензорни функции, слух и зрение, но с поражения на главния мозък, представители на аутистичния спектър (вродена липса на необходимост от комуникация). Представени са начини за замяна на естествения език от други знакови с-ми, обезпечаващи общуването и развитието на когнитивните процеси при деца с дълбоки нарушения на слуха и речта - жестов език. Направен е описателен анализ на широко използвани с-ми за комуникация (пиктограмно-идеографична с-ма, блиссистема), основаващи се на символни изображения. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Педагогика - специална 2. Педагогическа психология, развитие на психиката и способностите 3. Знаци и символи 
 376-053.2(045)
Ключови думи: 1. деца със специални образователни потребности 2. речева патология 3. езиково развитие 4. интелектуално развитие 5. социална депривация 6. жестомимичен език 7. символи и знаци 8. когнитивни нарушения 9. комуникативни потребности 10. пиктограма 11. блиссимволика 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 4040

- 45 -

Сп А 1705

Георгиева, Дияна.  Професионално-личностната готовност на учителите като социално-психологически ресурс за формиране на социалната адаптация при деца със синдром на Даун : Professional-personal readiness of the teachers as social-psychological resource for development of social adaptation of children with Down Syndrome / Дияна Георгиева. // Педагогика, XCI, 2019, N 5, с. 626-641. 

   Актуалността на изследването е обвързана с интензивното развитие на приобщаващообразователната практика в условията на българското училище. Получените данни илюстрират повишаване на професионалния и личностния капацитет на учителите от общообразователните структури (детска градина и начално училище) по отношение на активното им участие в развитието на социалноадаптивната компетентност при децата от разглежданата категория. Резултатите са своеобразен лакмус за повишаване на социалната чувствителност на обществото. Проблемът с обучението и социалната адаптация при деца със Синдром на Даун не се ограничава до разглеждането му като локален проблем на конкретното семейство или образователно заведение. Той носи общодържавен, социален характер и е показател за способността на обществото към социална еволюция. Най-важният акт в процеса към успешна социална адаптация на деца със Синдром на Даун е осъществяването на психологически и ценностни промени в нагласите на учителите и в качеството на тяхната професионална компетентност. Основна цел на обучението на деца със Синдром на Даун е развитието на тяхната социалноадаптивна способност, която има изключително значение за интегрирането им в социума. Взаимодействието на децата с атипично развитие и техните връстници е в основата на бързото, лесно и успешно приспособяване на детето с подчертана специфика в когнитивното функциониране в класа/групата. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Специална педагогика 2. Учители – промени на нагласите 3. Специално обучение – елемент на общообразователното обучение 
 376.1.001.73(045)  + 373.6-056.3(045)
Ключови думи: 1. деца със специални образователни потребности 2. деца с психофизически особености в развитието 3. приобщаващо образование 4. професионална компетентност 5. общообразователни структури 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 4048

- 46 -

Сп А 1705

Димитрова, Златина.  Ограмотяване на ученика чрез формиране на медийна грамотност в етапа I – IV клас : Literacy of the Student through the Formation of Media Literacy in Stage 1. – 4. Grade / Златина Димитрова. // Педагогика, XCI, 2019, N 4, с. 560-569. 

   След години активна употреба на интернет повече от половината деца у нас не могат да преценят дали това, което четат във виртуалната мрежа, е вярна, грешна или фалшива информация. Рядко те използват интернет за своето образователно развитие. За да не бъдат само пасивни потребители в съвременната информационно-медийна среда, е нужно да се развие тяхната медийна грамотност в училище, за да разширят те своите социални умения и умения за критично мислене в една рискова медийна среда (от музикалните видеоклипове, през билбордовете, до различните уеб продукти); за да се научат да изразяват позиции по различни въпроси, които ги засягат; за да добият знания за разкриване на скритите послания в медийната информация. А това налага интегриране на тези умения в образователната система. Формирането на медийна грамотност в началния образователен етап – I-IV клас, ще помогне на учениците да разпознават невярната информация от лъжливите внушения, да разбират как се създават и какви са целите на различните медийни послания и в същото време да могат да използват пълноценно богатството от информация, за да се учат, образоват, развиват. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Медийна грамотност 2. Дигитална епоха 3. Средства за масова информация 
 37.032.001.76-057.874(045)
Ключови думи: 1. рискова медийна среда 2. информационни и комуникационни технологии 3. функционална грамотност 4. медийно образование 5. невярна, фалшива информация 6. интернет 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 4044

- 47 -

Сп А 1705

Димитрова, Люба.  Формиране на комуникативноречеви компетентности чрез литература за деца – поле на (не)съгласуваност между родители и учители : Communicative and Linguistic Competences Development through Reading Literature for Children – Field of (In)coordination between Parents and Teachers / Люба Димитрова. // Педагогика, XCI, 2019, N 4, с.588-595. 

   Направените наблюдения определят необходимостта от усилена съвместна работа за оптимизиране на комуникацията между родители и учители. Наложително е мотивирането на родителите и повишаването степента на тяхната ангажираност, ясното разпределяне на задълженията между институция и семейство, вглеждане в последиците от (не)съгласуваността между тези два фактора на образование, възпитание и цялостно изграждане на личността. Формирането на комуникативноречеви компетентности е една от целите на обучението по БЕЛ. Поради спецификата й – да бъде както учебен предмет, така и изкуство, и средство за личностно израстване и забавление в свободното време, литературата за деца е полето, на което се реализира задочната среща между родител и преподавател. Общуването на детето с литературната творба, подкрепено от семейството, би могло да се превърне в естествено продължение на дейностите, проведени в училищната среда, да се задържи интересът, да се затвърдят навици и формират умения. Професионалистите са на мнение, че ролята на родителите трябва да е далеч по-голяма от предоставянето на техническа помощ – достъп до текстовете, наличието им в дома. Семейството според началния учител трябва да е среда за споделяне и интерпретиране на текстове. Липсата на контрол за степента на изпълнение на задачите, за преодоляване на трудностите, за нивото на формираност на умения може да се окаже не толкова изграждане на самостоятелност, колкото допускане на съществена грешка – предоверяване към детето, надценяване на възможностите на училището, силно неглижиране на потенциала на малките деца, спешна необходимост от преценяване и разместване на родителските приоритети. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Литературно обучение 2. Начално образование 3. Учебно-възпитателна работа - в началното училище 4. Семейно възпитание 
 373.31.001.76(045)
Ключови думи: 1. комуникативноречеви умения 2. литература за деца 3. читателски затруднения 4. съвместна работа – учители и родители 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4045

- 48 -

Сп А 1705

Желева-Терзиева, Донка.  Спортната анимация през погледа на детския и началния учител : Sports Animation through the Eyes of the Primary Teacher / Донка Желева-Терзиева. // Педагогика, XCI, 2019, N 5, 679-686. 

   Разглежданият проблем е свързан с намаляването на двигателната активност на хората като широко разпространено явление, водещо до редица неблагоприятни ефекти върху здравето. Заболяванията, характерни в миналото предимно за възрастните хора, днес често се срещат в детството и младостта. Прилагането на адекватни превантивни мерки за промоция на детското здраве може да бъде успешно само чрез партньорството на всички обществени сектори (икономика, финанси, социални грижи, спорт и др.). Когато двигателният дефицит се хронифицира и натрупа в организма, се стига до хиподинамия, а борбата с нея е едно от основните предизвикателства, които високите нива на технологични постижения поставят пред съвременното технологично общество. Наредба 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти изисква педагозите на длъжност "учител" и "възпитател" да планират и ръководят организирания отдих на децата. Т.е. всички педагози, не само специалистите по физическо възпитание, трябва да притежават компетентност за провеждане на спортни занимания сред природата и в целодневния режим на образователните институции. Така спортната анимация разработва специални програми за организиране на спортни развлечения за отдих и възстановяване. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Учители - квалификация 2. Физическо възпитание 
 372.879.6(045)  + 37.091.2.001.76-053.2(045)
Ключови думи: 1. двигателна активност 2. хиподинамия 3. спортна анимация 4. промоция на детското здраве 5. педагогическа квалификация 6. организиран отдих 7. природна среда 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4050

- 49 -

Сп А 1705

Коева, Янка.  Стажантската практика – краен етап в университетската подготовка на учители : Teaching Practice – the Final Stage of University Teacher’s Training / Янка Коева. // Педагогика, XCI, 2019, N 6, с. 767-784. 

   Eмпиричното изследване си поставя за цел да проучи нагласата на студентите за встъпване в учителската професия. Чрез анонимни анкетни проучвания се обобщават и анализират мненията на стажантите за проведената от тях преддипломна педагогическа практика – какви умения придобиват, какви препоръки отправят, чувстват ли се подготвени да работят като учители, смятат ли да се посветят на професията и какви са бъдещите им професионални очаквания от работата им като учители. Изборът на педагогическа специалност във ВУЗ е мотивирано решение за мнозинството от стажантите, взето още в училищното им образование, тъй като са възхитени от професионализма на своите преподаватели. Така учителите са изправени пред отговорната задача да събудят любов към професията сред младите хора, за да се преодолее настоящият дефицит на кадри в сферата на образованието. Стажантската практика води до усъвършенстване на методическата подготовка на студентите. Огромно е желанието на стажантите да използват съвременни технологии в часовете си, за да поднесат един модерен урок, с което да провокират интереса на обучаваните. Практиката развива у стажантите качества като самостоятелност, организираност, дисциплинираност, търпение, научават се да работят в екип. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Учителска професия 2. Подготовка на педагогически кадри 3. Педагогическо образование 
 377.8.001.76(045)
Ключови думи: 1. педагогическа практика 2. педагогически умения 3. учителска професия 4. стаж 5. съвременни технологии в обучението 6. реформи в образованието 7. личностно израстване 8. модерен урок 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4058

- 50 -

Сп А 1705

Лозанова, Лилия.  Влиянието на социалните мрежи върху отношението на учениците към ценности с хедонистична насоченост : The Influence of Social Networks on Students‘ Attitudes towards Hedonistic Values / Лилия Лозанова. // Педагогика, XCI, 2019, N 6, с. 806-813. 

   Технологичните иновации превърнаха социалните мрежи в част не само от жизненото, но и от личностното пространство на съвременника. В настоящата статия са представени резултати от изследване на отношението на ученици от горна училищна възраст към ценностите "Удоволствие" и "Приключенски живот". Медиите са сред платформите за разпространение на хедонизма и консуматорството като водещи в постмодерния свят. Виртуалното пространство като част от него осигурява безалтернативен начин за бърз и лесен достъп до развлечения в различните му форми. Хедонистичният подход към живота се свежда до преследване на удоволствието на всяка цена и до откриването на източници на наслада и забавление и в най-неподозирани дейности и късчета от нашето съществуване. Днес медиите и социалните мрежи са търсени активно и целенасочено поне по две сериозни причини – поради потребността от информация и потребността от развлечение. Така вече може да се говори за размиване на потребностите една в друга, т.е. когато човек изпитва необходимост от информация чрез медиите, той все повече държи (дори и на подсъзнателно ниво) тя да бъде поднесена атрактивно и забавно . 

   Рез. на англ. ез. 

1. Социални мрежи 2. Морални ценности 3. Ученици - психология 
 159.922.8(045)  + 316.6.001.5-053.6(045)
Ключови думи: 1. виртуално пространство 2. интернет 3. ученици - психология 4. хедонизъм 5. развлечение 6. консуматорство 7. хипермодерност 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4067

- 51 -

Сп А 2036

Любенова, Анелия.  Състояние на българското образование / Анелия Любенова, Любомир Любенов. // Стратегии на образователната и научната политика, 4, 2019, N 1, с. 88-109. 

   Образованието е една от областите в обществения живот, които се реформират най-трудно, въпреки своята суперактивност и футуристична същност. Основната цел на студията е да се установи статусът на българското образование, като се очертаят насоките за развитие в училищното и висшето образование за достигане на качествено образование, базирано на знанието. Негативните последици от проблемите в българското образование се изразяват главно в незадоволителните резултати от функционирането на сложната и противоречива законодателна база, която не гарантира достатъчно високо качество на образованието на децата и младите хора – от предучилищното до висшето образование. Училищното образование трябва да осигурява обучението и възпитанието на учениците в съответствие с индивидуалните им способности и очаквания за успешна реализация в обществото, а висшето да дава квалификация. Българското образование трябва да бъде дългосрочен национален приоритет при обучението на хора от различни възрасти, като се акцентира върху връзката предучилищно и училищно образование – висше образование – пазар на труда. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Образование - качество 2. Образователна политика 
 37.014.5(045)
Ключови думи: 1. образователна политика 2. образование в България 3. училищно образование 4. университетско образование 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 3913

- 52 -

Сп А 1705

Петрова, Гергана.  Приобщаване на деца със специални образователни потребности към модела за здравословен начин на живот в детска градина № 37 „Вълшебство“ : Inclusion of Children with Special Educational Needs to the Model for Healthy Living in Life in Kindergarten № 37 “Valshebstvo” / Гергана Петрова. // Педагогика, XCI, 2019, N 5, с. 750-753. 

   Приобщаването на деца със специални образователни потребности е процес на хуманизация на обществените отношения и налага преосмисляне на традиционните образователни модели. В настоящия доклад е представен опитът на екипа на ДГ №37 - София, в разработването на модел за приобщаване на децата със специални образователни потребности в изграждането на навици за двигателна активност и култура на хранене в ранна детска възраст - "Парад на здравето", за да стане детският организъм устойчив към неблагоприятни промени на различни фактори. А намаляването на двигателната активност е предпоставка за негативни промени във физическата дееспособност, психическото и телесното здраве. Една от целите на проекта е да се повиши мотивацията и уменията за работа в група/екип чрез съпреживяване на емоциите на участниците. Паралелно с подчертаване на позитивната страна на индивидуалните различия ("Всеки е силен в различни неща"), се развиват умения, поощряващи принадлежност към екип/група ("Заедно сме по-умели и по-силни"), като я затвърждават като ценност. В похода на здравето се ангажират както педагозите, така и семействата, общественият съвет и родителското настоятелство. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Специална педагогика 2. Хранене на децата - предучилищна възраст 3. Двигателна култура 
 373.2.001.76(045)
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4056

- 53 -

Сп А 1705

Пумпалова, Елисавета.  Предизвикателствата на съвременното възпитание : Challenges of Modern Education / Елисавета Пумпалова. // Педагогика, XCI, 2019, N 6, с. 835-847. 

   Настоящата статия разглежда пресечната точка между педагогика и психоанализа в грижата за благосъстоянието на децата и семействата. Психоанализата не идва в практиката, за да възпитава, а за да подкрепя възпитанието в моменти, в които родителите срещат трудности и/или са забелязали тревожни признаци или симптоми у детето. Така възпитанието се разглежда като разбиране на мъничето и съпровождане по пътя към оличностяване. Възпитанието се основава на връзката ТЯЛО-СЕТИВА-ЕЗИК. Чрез сетивата детето постига вътрешно осъзнаване, разбира същността на нещата, чрез тялото си "влиза" в нещата. През и чрез възпитанието родителите постепенно обединяват сетивното и нравственото, физическото, мисловното и водят детето към знание за него и към усещане за отделна личност; към знание за външния свят, което помага на малчугана да стане част от този свят, да се адаптира, да общува, да изследва и познава. Забелязването на тревожни признаци в развитието на детето често се характеризира като затруднение. Детето реагира през симптом, който в практиката често се счита за нещо, което трябва да се премахне, но за психоанализата той е начин да се разбере детето (и семейството), да се "чуе" отвъд думите, за да се постигне промяна, касаеща неговото правилно развитие. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Детска педагогическа психология 2. Педагогика - семейна 3. Психоанализа 
 372.3.015.3(045)  + 37.018.1(045)
Ключови думи: 1. възпитание на детето 2. връзка тяло - сетива - език 3. игрови подход 4. затруднения в развитието 5. симптоматика 6. превенция на неврозите 7. ранна детска възраст 8. родителски грижи 9. семейни отношения 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  2. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4071

- 54 -

Сп А 1705

Тенева, Мария.  Диагностициране на професионално значимите качества на учителя : Diagnosis of the Professional Qualifications of the Teacher / Мария Тенева. // Педагогика, XCI, 2019, N 3, с. 332-342. 

   Само с целенасочените усилия на практикуващите педагози могат да бъдат постигнати глобалните цели на образованието – подготовка на подрастващата млада личност за пълноценна социална реализация, подкрепа на личностното развитие, реализация на пазара на труда. Методология на изследването: контент-анализ, педагогическо изследване, тест, корелационен анализ, рангово скалиране. Изследването по безспорен начин ни убеждава в сложността на учителската професия поради разнородните професионални взаимодействия и различните ролеви превъплъщения на учителя. Учениците и учителите открояват любовта към децата като качество с най-висока значимост за практикуването на учителската професия. Втора позиция в ранговите скали за професионално значимите качества на учителя се заема от любовта към професията. Учениците оценяват високо както професионалната компетентност на своите преподаватели, така и проявата на уважение, разбиране и признаване на тяхната личност от учителите. Добрите постижения на учениците са плод и на комплекс от учителски личностни качества (търпение, увереност в себе си) и професионална компетентност (умело преподаване, умение да въвлича учениците в работа, добро познаване на своя учебен предмет, поддържане на добра дисциплина), които са залог за качествено планиране, конструиране и цялостно управление на процеса на работа . 

   Рез. на англ. ез. 

1. Учителска професия 2. Педагогическа психология 3. Педагогическо взаимодействие 
 37.08.000.37(045)  + 37.015.3(045)
Ключови думи: 1. педагогическа практика 2. педагогическо възпитание 3. педагогическо образование 4. професионална педагогическа подготовка 5. професионална компетентност 6. професионално-квалификационна политика 7. учителска професия 8. качество на обучението 9. педагогическо взаимодействие 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4038

- 55 -

Сп А 1705

Терзийска, Пелагия.  Нетрадиционни артдейности в аспекта на приобщаващото образование : Nontraditional Art Activities in the Aspect of Inclusive Education / Пелагия Терзийска. // Педагогика, XCI, 2019, N 4, с. 477-495. 

   Една от водещите педагогически идеи в началото на ХХІ век е Концепцията за приобщаващото образование. В представеното изследване се очертава модел, опиращ се на потенциала на изкуството. Анализират се възможностите на нетрадиционните изобразителни дейности (рисуване с пръсти и длани, рисуване с вълнени конци, създаване на картини с непредена вълна) за ефективното реализиране на приобщаващия процес. Чрез участие в интересни нестандартни артдейности децата с увреждания, с проблеми в развитието и поведението намират изход от различни трудни ситуации, виждат начини за разрешаване на възникнали конфликти, научават се на търпеливост, да различават добро и зло. Защото изразяването на чувствата, мислите, преживяванията чрез творческа дейност често е по-лесно, отколкото с думи, при деца със силно затруднена вербална комуникация. Артдейностите трябва да създават възможности за: разкриване на творческия потенциал; развитие на способности и таланти; освобождаване в адекватна форма на агресията и други негативни прояви; установяване на взаимодействия с други хора; подобряване на самочувствието; емоционален самоконтрол; справяне със страхове, безпокойство; изпитване на чувство на радост и удовлетворение от самоизразяването. Така тези деца могат да изразяват себе си на езика на художествените образи. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Образование - приобщаващо 2. Образователни игри 3. Специална педагогика 4. Учебно-възпитателна работа - психологични проблеми 
 376(045)
Ключови думи: 1. нетрадиционни изобразителни дейности 2. приобщаващо образование 3. деца със специални образователни потребности 4. образователни игри 5. агресивно поведение 6. арттерапия 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4043

- 56 -

Сп А 1705

Янкова, Жана.  Допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности в процеса на обучение чрез помощни технологии : Additional Support to Children and Students with Special Educational Needs for Learning with Assistive Technologies / Жана Янкова. // Педагогика, XCI, 2019, N 5, с. 702-710. 

   Компонент от допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности (СОП) са помощните технологии. Чрез тях се улеснява усвояването на академичните знания и формирането на умения. Чрез тях децата със СОП биват насърчавани към независимост и им се дава възможността да изпълняват поставените задачи равноправно със своите връстници в образователния процес. Резултатите от проведено сред педагогическата колегия изследване показват, че е малък процентът (12%) от тях, които познават и използват в обучението на деца и ученици със СОП подходящи иновативни методи, средства и технологии. Днес повече от 20 000 помощни технологични продукта са на разположение и позволяват на лицата с увреждания да работят с компютър с помощта на алтернативи на стандартния интерфейс, използвайки гласово въвеждане, алтернативни клавиатури, превключватели и екранни четци. Използва се технология за алтернативна комуникация като заместител на устната реч или като средство за улесняване на неясната/трудно разбираема устна реч: говорещо кръгче; говорещ бутон; говорещ албум; 10-бутонен комуникатор; табло с говорещи бутони; преносим комуникатор Go talk 32+. В помощ се включват и алтернативните (различни от стандартните клавиатури, мишки, бутони и посочващи устройства) периферни устройства за работа с компютър: Брайлова клавиатура; Брайлов дисплей за клавиатура; Брайлова клавиатура и дисплей в едно; разширена сензорна клавиатура. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Специална педагогика 2. Учители - квалификация 3. Компютърни науки и технологии в учебната работа 
 376.001.76-053.2(045)
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4054


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Андрей 8 9 
Андреев, Данаил 27 28 
Атанасова, Виолета 3 41 
Бонев, Живко 40 
Василева, Мариана 10 
Витанова, Наталия 1 42 
Вълчев, Генчо 43 
Георгиева, Дияна 4 5 44 45 
Димитрова, Златина 2 46 
Димитрова, Люба 47 
Дочева, Елена 29 
Дурин, Стоян 40 
Желева-Терзиева, Донка 48 
Заркова, Вержиния 11 12 
Коева, Янка 49 
Крумова, Яна 22 
Лозанова, Лилия 6 50 
Любенов, Любомир 51 
Любенова, Анелия 51 
Мушкаров, Гошо 13 
Панева, Лиляна 14 18 
Папазова, Мария 19 
Парбон, Франк 24 
Петкова, Светлана 32 33 
Петрова, Гергана 52 
Пумпалова, Елисавета 7 53 
Спасова, Мирела 36 37 
Стоева, Анита 38 39 
Тенева, Мария 54 
Терзийска, Пелагия 55 
Цветкова, Лорета 15 21 
Янкова, Жана 56 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

10% спад на продажбите на тракторите в Европа през миналата година 16 25 
Био – трудно, по-трудно, невъзможно 32 
Великото дело на Лука Пачоли 40 
Властта на търговците и агонията на българските зеленчуци 33 
Влиянието на социалните мрежи върху отношението на учениците към ценности с хедонистична насоченост 6 50 
Възгледи за дисциплината в списание „Свободно възпитание“ 3 41 
Готовност на подкрепящата среда (учители) за приобщаващо образование на ученици със специални образователни потребности в общообразователното училище 43 
Диагностициране на професионално значимите качества на учителя 54 
Допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности в процеса на обучение чрез помощни технологии 56 
Европейско и руско финансиране на ЖП проекти на Западните Балкани 22 
За имиджа на производителя и пазарите 17 30 
За някои практически проблеми, свързани с договора за вътрешно заместване 8 
Загриженост за почвата 29 
Знакови системи за алтернативна комуникация при деца със слухови нарушения и множество увреждания 4 44 
Колективно преговаряне и колективен трудов договор 9 
Лихвите и данъчното им третиране по ЗДДС 14 18 
Минибагери CAT от следващо поколение, проектирани за оптимална стойност за потребителя 23 
Нетрадиционни артдейности в аспекта на приобщаващото образование 55 
Новата четвърта генерация на MGX - новата оранжева страст на полето 26 
Облагане доходите на физическите лица - земеделски стопани 15 21 
Образование на бъдещето 1 42 
Ограмотяване на ученика чрез формиране на медийна грамотност в етапа I – IV клас 2 46 
Онлайн магазин - правилата и защо те са толкова важни 19 
Отлични решения за контрол на плевелите и листно подхранване при слънчоглед и царевица 31 
Отчитане на работното време 10 
Перспективни черешови елити 39 
Перспективни черешови сортове 38 
Пиперопроизводството в България - неясно бъдеще 28 
Подпомагане на братенето и добива през пролетта с Лебозол 34 
Предизвикателствата на съвременното възпитание 7 53 
Приобщаване на деца със специални образователни потребности към модела за здравословен начин на живот в детска градина № 37 „Вълшебство“ 52 
Промените в Наредбата за елементите на възнаграждението и на доходите, върху които се правят осигурителни вноски 12 
Професионално-личностната готовност на учителите като социално-психологически ресурс за формиране на социалната адаптация при деца със синдром на Даун 5 45 
Процедура за възстановяване на уволнен работник или служител 13 
Развитие на малките и средните предприятия в България през 2018 година 20 
Разширява се приложението на тяговите акумулатори в подвижния ЖП състав 24 
Регистрация на трудовите договори, сключени с работниците и служителите 11 
СОРГО - големите преимущества на едно малко зърно 35 
Спортната анимация през погледа на детския и началния учител 48 
Стажантската практика – краен етап в университетската подготовка на учители 49 
Състояние на българското образование 51 
Тютюнопроизводство - предизвикателна 2018 година 27 
Ушните марки при говедата ще бъдат заменени с нова електронна идентификация 37 
Формиране на комуникативноречеви компетентности чрез литература за деца – поле на (не)съгласуваност между родители и учители 47 
Французойки в Лудогорието - напредващо българско козевъдство 36 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Акумулаторни батерии 24 
Багери 23 
Биологично земеделие 32 
Възпитание - форми и средства 3 41 
Говеда 37 
Данъци - България - закони 15 21 
Данъци. Такси. Налози 15 21 
Данъчно облагане 15 21 
Двигателна култура 52 
Детска педагогическа психология 7 53 
Дигитална епоха 2 46 
Етика - социална 43 
Железопътен транспорт 22 
Железопътен транспорт и околна среда 24 
Железопътно строителство 22 
Зеленчукопроизводство 28 33 
Знаци и символи 4 44 
Икономика на селското стопанство 33 
Интернет - приложение в търговията 19 
Информационно-технологично общество 1 42 
Кодекс на труда 12 
Козевъдство 36 
Компютърни науки и технологии в учебната работа 56 
Литературно обучение 47 
Лихва 14 18 
Лихва - теория 14 18 
Малки и средни предприятия 20 
Медийна грамотност 2 46 
Морални ценности 6 50 
Начално образование 47 
Образование - включващо 43 
Образование - качество 51 
Образование - приобщаващо 55 
Образователна политика 1 42 51 
Образователни игри 55 
Образователни системи 1 42 
Онлайн търговия 19 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 17 30 
Педагогика - проблеми 43 
Педагогика - семейна 7 53 
Педагогика - специална 4 44 
Педагогическа психология 54 
Педагогическа психология, развитие на психиката и способностите 4 44 
Педагогическо взаимодействие 54 
Педагогическо образование 49 
Плевели - методи за борба 31 
Подготовка на педагогически кадри 49 
Почва, ерозия 29 
Почвознание 29 
Правни норми 32 
Психоанализа 7 53 
Пшеница 34 
Работно време, правни въпроси 10 
Растителна защита 31 
Свобода - философски проблеми 3 41 
Селскостопански машини - търговия 16 25 
Семейно възпитание 47 
Сорго 35 
Сортоизпитване 38 39 
Социална интеграция 43 
Социални мрежи 6 50 
Социално осигуряване 12 
Специална педагогика 5 43 45 52 55 56 
Специално обучение – елемент на общообразователното обучение 5 45 
Средства за масова информация 2 46 
Счетоводна отчетност 40 
Торове, течни 34 
Торове. Торене. Стимулиране растежа на растенията 34 
Трактори - приспособления, експлоатация 26 
Трактори - селскостопански 26 
Трудов договор - трудово законодателство 8 11 13 
Трудови договори - правни въпроси 9 
Трудови отношения 9 
Трудово право 8 11 
Тютюнопроизводство 27 
Учебно-възпитателна работа - в началното училище 47 
Учебно-възпитателна работа - психологични проблеми 55 
Ученици - психология 6 50 
Учители - квалификация 48 56 
Учители – промени на нагласите 5 45 
Учителска професия 49 54 
Физическо възпитание 48 
Фуражни култури 35 
Хербициди - приложение 31 
Хранене на децата - предучилищна възраст 52 
Череша 38 39 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

агресивно поведение 55 
агроекология 35 
акумулаторни батерии 24 
арттерапия 55 
багери 23 
биоземеделие 32 
биопроизводство 32 
блиссимволика 4 44 
борба с плевелите 31 
братене 34 
виртуализация 1 42 
виртуално пространство 6 50 
внимание 3 41 
връзка тяло - сетива - език 7 53 
възпитание на детето 7 53 
глобализация 1 42 
говеда 37 
гъвкавост 1 42 
данъчно законодателство 15 21 
данъчно облагане 15 21 
данъчно право 15 21 
двигателна активност 48 
двустранно счетоводство 40 
деца с психофизически особености в развитието 5 45 
деца със специални образователни потребности 4 5 44 45 55 
дигитализация 1 42 
дисциплина 3 41 
езиково развитие 4 44 
екология на транспорта 24 
експлоатация на трактора 26 
електронна идентификация 37 
ерозионни фактори 29 
ерозия на почвата 29 
железопътен състав 24 
железопътен транспорт 22 24 
железопътна инфраструктура 22 
железопътна политика 22 
железопътна реформа 22 
жестомимичен език 4 44 
законна лихва 14 18 
затруднения в развитието 7 53 
зеленчукопроизводство 17 28 30 33 
знание 1 42 
игрови подход 7 53 
интеграция в обучението 43 
интеграция на хора с увреждания 43 
интелектуално развитие 4 44 
интернет 2 6 46 50 
интернет търговия 19 
информационни и комуникационни технологии 2 46 
история на счетоводството 40 
кардинални проблеми 1 42 
качество на обучението 54 
когнитивни нарушения 4 44 
козе мляко 36 
козевъдство 36 
кози 36 
компетентност 1 42 
комуникативни потребности 4 44 
комуникативноречеви умения 47 
консуматорство 6 50 
литература за деца 47 
лихва 14 18 
лихвена политика 14 18 
лица със специални образователни потребности 43 
личностно израстване 49 
любов 3 41 
малки и средни предприятия 20 
медийно образование 2 46 
метла 35 
минибагери 23 
млечна промишленост 17 30 
мобилно мислене 1 42 
модерен урок 49 
мораторна лихва 14 18 
наказания 3 41 
невярна, фалшива информация 2 46 
непредсказуема образователна реалност 1 42 
нетрадиционни изобразителни дейности 55 
образование в България 51 
образователна политика 51 
образователни игри 55 
обща селскостопанска политика 27 
общообразователни структури 5 45 
овощни растения 38 39 
ограничаване на свободата 3 41 
онлайн пазаруване 19 
онлайн репутация 19 
онлайн търговия 19 
организиран отдих 48 
осигурителни вноски 12 
осигурително законодателство 12 
отглеждане на пипер 28 
отчитане на работното време 10 
пазарна политика 17 30 
пазарни проучвания 16 25 
педагогическа квалификация 48 
педагогическа практика 49 54 
педагогически техники 43 
педагогически умения 49 
педагогическо взаимодействие 54 
педагогическо възпитание 54 
педагогическо образование 54 
пиктограма 4 44 
пипер 28 
повишаване на квалификацията 43 
подкрепяща среда 43 
подпомагане 27 
поощрение 3 41 
почвен мониторинг 29 
почвени изследвания 29 
правила 3 41 
правни действия 32 
правни принципи 32 
правни проблеми 10 32 
превенция на неврозите 7 53 
принуда 3 41 
приобщаваща педагогика 43 
приобщаващо образование 5 43 45 55 
природна среда 48 
продажби на трактори 16 25 
промоция на детското здраве 48 
професионална компетентност 5 45 54 
професионална педагогическа подготовка 54 
професионално-квалификационна политика 54 
пшеница 34 
работно време 10 
работно време и почивки 10 
разбиране 3 41 
развитие на предприятието 20 
развлечение 6 50 
ранна детска възраст 7 53 
растителна защита 31 
реформаторска педагогика 3 41 
реформи в образованието 49 
речева патология 4 44 
рискова медийна среда 2 46 
родителски грижи 7 53 
селскостопанска политика 33 
селскостопанска продукция 33 
селскостопански трактори 16 25 26 
селскостопанско производство 28 
семейни отношения 7 53 
сигурност 3 41 
символи и знаци 4 44 
симптоматика 7 53 
слънчоглед 31 
сорго 35 
сортове череша 38 
сортоизпитване 38 39 
социална депривация 4 44 
социално законодателство 12 
социално неравенство 43 
социално осигуряване 12 
спортна анимация 48 
стаж 49 
счетоводна отчетност 40 
счетоводни системи 40 
съвместна работа – учители и родители 47 
съвременни технологии в обучението 49 
технически характеристики 26 
течни торове 34 
торене 34 
трактори 26 
транспортни средства 23 
транспортни технологии 23 
трудов договор 8 11 13 
трудови въпроси 9 11 
трудови договори 9 
трудови отношения 9 
трудови правоотношения 8 11 13 
трудово законодателство 8 9 11 13 
трудово право 8 
търбушен болус 37 
търговска политика 16 25 33 
тютюнопроизводство 27 
тягови батерии 24 
уважение 3 41 
уволнение 13 
университетско образование 51 
управление на предприятията 20 
ученици - психология 6 50 
училищно образование 51 
учителска професия 49 54 
ушни марки 37 
фермерски пазари 17 30 
физически лица 15 21 
финансиране на предприятията 20 
финансова политика 27 
функционална грамотност 2 46 
фуражи 35 
фуражни зърнени култури 35 
хедонизъм 6 50 
хербициди 31 
хибридни сортове 39 
хипермодерност 6 50 
хиподинамия 48 
царевица 31 
череша 38 39 
читателски затруднения 47 
ярешко месо 36 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Пачоли, Лука 40 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ