НОВИ СТАТИИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография.

- 1 -

Сп Б 321

Белоев, Христо Иванов и др.  Европейска нощ на учените 2019 в Русенския университет / Христо Иванов Белоев, Юлиана Пенчева Попова. // Наука, XXIX, 2019, N 6, с. 35-36. 

   Статията е посветена на събитията, проведени в Русенския университет от изданието на Европейската нощ на учените през 2019 г. Мотото, под което са обединени всички събития от програмата, е "Науката в подкрепа на икономиката и общественото развитие". Изданието привлече интереса на многобройни участници от бизнеса, публичния и неправителствения сектор. 

1. Университети - Русе 
 378.4(497.215)
Ключови думи: 1. Русенски университет 2. млади специалисти 3. учени 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 4104

- 2 -

Сп А 1705

Кожухарова, Пенка.  Училищна превенция на употребата на психоактивни вещества при ученици от V – VII клас : School-Based Prevention of the Drugs Abuse among Fifth to Seventh Grade Students / Пенка Кожухарова. // Педагогика, XCI, 2019, N 8, с. 1132-1154. 

   Целта на изследването е да бъдат очертани тенденциите в употребата на тютюн и алкохол при ученици от V до VII клас и да бъдат набелязани проблемните аспекти и мерки при реализиране на училищно базирана програма за превенция на употребата на психоактивни вещества (ПАВ). Проучването е проведено през 2017 г. чрез анкетен метод с 1396 ученици от VII клас от 36 училища в Североизточния регион. Като индикатори за оценка на състоянието на употребата на тютюн и алкохол са приети: честотата на употреба, възраст на първите опити, модели на употреба и полова диференциация. Основна цел на Програмата е да се ограничи приемането на ПАВ сред учениците чрез реализиране на първична превенция, насочена към консумация и злоупотреба с ПАВ с акцент върху алкохола и тютюна. При развитието на Програмата е необходимо да се разширят знанията на подрастващите за различните аспекти на използване на ПАВ, влиянието им върху здравето и личностното развитие чрез предоставяне на обективна и достъпна информация, изграждане на мотивация и поведенчески умения за водене на здравословен живот. Нужно е да се укрепи взаимодействието между училището, семейството, медиите и общността. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Здравословно състояние и здравеопазване на учениците 2. Деца, предучилищна възраст - психология и възпитание 
 371.7.001.76-053.5(045)  + 613.83.000.37-053.5(045)
Ключови думи: 1. психоактивни вещества 2. тютюн 3. алкохол 4. рискови фактори 5. защитни фактори 6. превантивни дейности 7. злоупотреба с опиати 8. дрога 9. подкрепяща среда 10. професионална компетентност 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 4080

- 3 -

Сп А 2036

Ламбова, Маргарита и др.  За логиката на точкуването на научната продукция според Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България / Маргарита Ламбова, Славея Желязкова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVII, 2019, N 4, с. 381-397. 

   Разглежда се системата за точкуване на научната продукция, целяща придобиване и валидизиране на научна степен или академична длъжност. Засегнати са логически несъответствия в системата и противоречията, в които тя влиза в качеството си на инструмент за измерване нивото на научното развитие. Налице са сериозни несъвършенства, които поставят под въпрос нейната целесъобразност. 

   Рез. на бълг. и англ. ез. 

1. Академични степени 2. Научни изследвания - организация 
 378.2(497.2)(045)  + 001.89(497.2)(045)
Ключови думи: 1. академични степени 2. академичен състав 3. кариерно израстване 4. научни изследвания 5. научен труд 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 4159

Философия. Психология. Религия.

- 4 -

Сп А 2238

Илиева, Даниела.  Изграждане на навици и стратегии и изваждане от комфортната зона / Даниела Илиева. // Предучилищно & училищно образование, 2019, N 6, с. 16-26. 

   В статията са представени мисли на известни писатели и психолози относно навиците, изграждащи голяма част от човешкото поведение - от 40-95%. В тази категория попадат нашите мисли, реч, действия. Разгледани са двата режима на работа на мозъка при вземане на решения и как се изграждат навиците, какво представлява стратегията. Всеки може да излезе от стратегията на автопилот и да разбере истинския си потенциал по пътя на личностното си развитие. Това става чрез излизане от зоната на комфорт. 

1. Социално поведение. Социална психология 2. Развитие на психиката и способностите. Сравнителна психология 
 316.6  + 159.92
Ключови думи: 1. социално поведение 2. социална психология 3. изграждане на навици 4. ивдивидуална психология 5. излизане от зоната на комфорт 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 4107

- 5 -

Сп А 2028

Терзиева, Маргарита.  Толстоизмът и обществените организации в България през първата половина на XX век / Маргарита Терзиева. // История, XXVII, 2019, N 3, с. 277-290. 

   Толстоизмът печели последователи в България в началото на XX век със своята пацифистка насоченост, етичното религиозно чувство, което проповядва, вегетарианството и др. характеристики. Редица обществени организации като въздържателни дружества, пацифистки движения, Български есперантски съюз функционират под влияние на тези идеи. Толстоизмът обаче не успява да оцелее в епохата на горчиви политически сблъсъци, защото проповядва красив, но безпомощен морал. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Философия - религиозна - Русия 
 101(091)(470)(045)  + 159.913(045)
Ключови думи: 1. философски учения 2. духовно развитие 3. религиозни учения 4. пацифистични движения 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 4110

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.

- 6 -

Сп А 336

Апостолова, Диана.  Социоанализата и полето на помагащите професии (в контекста на институционалната система за заетост) / Диана Апостолова. // Социологически проблеми, 50, 2018, N 1, с. 286-301. 

   Статията разглежда системата за социална закрила и ДБТ (Дирекция "Бюро по труда") във връзка с променящите се характеристики и условия на комуникация с клиентите-безработни. Изследва се социалната патология в отношенията и взаимодействията. Анализира се позицията на безработния - от една страна, и на помагащия професионалист - от друга, с цялата противоречивост и амбивалентност на положението им. Обръща се внимание на новите инструменти, индивидуализиращи техники и методики за работа с клиентите, които са въведени, ползването на медиатори за овладяване на междуличностните кризи и др. 

   Рез. на бълг., англ. ез. 

1. Социална работа - психологични проблеми 
 364.000.159.9(045)  + 36.08(045)
Ключови думи: 1. социална работа 2. социална психология 3. безработица 4. социални служби 5. бюра по труда 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.  
  

Сист. No: 4173

- 7 -

Сп А 2043

Баева, Искра.  Българският "патриотарски" национализъм / Искра Баева. // Международни отношения, XLVIII, 2019, N 2, с. 15-24. 

   Статията проследява зараждането и оформянето на умерен и късен български национализъм в исторически план на фона на балканския национализъм. Проследяват се процесите от началото на демократичния преход от 1989 г. насам и създаването на изцяло нови националистически формации. Като цяло се отчита неуспех на национализма през 90-те поради либералния характер на прехода. Разочарованието на масите от резултатите от прехода е посочено като основна причина за появата на "патриотарството". Коментира се поведението на партии като "Атака", ФНСБ, ВМРО и др. Посочват се характеристики на новия български национализъм, които го отличават от традиционния исторически, и опасностите, свързани с него като поява на политически екстремизъм и конфронтация на етническа основа. 

1. Национализъм 
 323.1.01(497.2)(045)  + 323.13(497.2)(045)
Ключови думи: 1. националистически организации 2. демократичен преход 3. исторически поглед 4. възраждане на национализма 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.  
  

Сист. No: 4120

- 8 -

Сп А 336

Грекова, Майя.  Кого и как приобщава "приобщаващото образование": нормативната уредба / Майя Грекова. // Социологически проблеми, 51, 2019, N 2, с. 557-583. 

   Подробно са разгледани нормативните документи, издадени през последните години по отношение на интегрирането на определени групи деца към образователната среда - деца от ромски произход, деца със СОП и др. Вникнато е в спецификата и философията на различните текстове, издавани през годините, като са посочени техни несъвършенства, намаляващи ефективността на приобщаването. Посочва се разликата между термините "интегриран", "включващ" и "приобщаващ". Засегнати са документи като Закон за народната просвета, Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите, Закон за предучилищно и училищно образование и др. 

   Рез. на бълг., англ. ез. 

1. Образование - включващо 2. Нормативни актове - съставяне 
 376:34(497.2)(045)
Ключови думи: 1. нормативни документи 2. просветно законодателство 3. деца със специални образователни потребности 4. етнически малцинства 5. ромска интеграция 6. включващо образование 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.  
  

Сист. No: 4181

- 9 -

Сп А 2043

Динков, Динко.  Несъстоялият се нов световен ред и социалните мрежи / Динко Динков. // Международни отношения, XLVIII, 2019, N 1, с. 19-24. 

   Социалните мрежи и новите платформи са мощни фактори в глобализационните процеси. Независимо от това обаче, тези процеси не са единни. Свидетели сме на нови полицентристки реалности, където се сблъскват различни играчи на световната политическа и икономическа сцена - САЩ, Китай, Русия, ислямският свят, ЕС. Трудно може да се въведе единен световен ред при зараждането на принципно нови виртуални човешки общности, изградени извън традиционните структури и извън националните и държавни интереси. Страните, които осъзнават добре новите реалности и успеят да се приобщят към новите тенденции, могат да извлекат изгоди и да постигнат развитие. От една страна, компании като Google, Yahoo, Facebook, Twitter играят самостоятелна роля в регулирането на съвременния свят, но от друга страна, те са подвластни на политическите реалности, тъй като техен основен стремеж е стремежът към печалба. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Международни отношения 2. Социални мрежи 3. Компютърни комуникации. Компютърни мрежи 
 327:004.7(045)  + 339.9:004.7(045)  + 004.7(045)
Ключови думи: 1. политически отношения 2. международни икономически отношения 3. глобализация 4. компютърни комуникации 5. информационни технологии 6. виртуални общества 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 4113

- 10 -

Сп А 2028

Жечкова, Надежда.  Спомени и рефлексии за всекидневието на българските турци по време на тоталитарния режим / Надежда Жечкова. // История, XXVII, 2019, N 6, с. 625-638. 

   В статията се прави анализ на базата на интервюиране и проучвания на отношението на българската мюсюлманска общност - българските турци - към изминалия тоталитарен период на комунистическия режим в България от времето преди настъпването на демокрацията през 1989 г. Изследвано е двойнственото и сложно отношение към режима. От една страна - негативно, поради провеждането на т.нар. Възродителен процес през 1984-1985 г., свързан с редица нарушения на основни човешки права. Същевременно е налице положителна като цяло оценка и носталгично отношение към изминалия период на социализма. Включена е и субективна оценка на социалните, политическите, икономическите и културните условия от периода на социализма, както и на промените от последващия период на прехода към демократично общество. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Тоталитаризъм 2. Национални малцинства 
 321.64(497.2)(045)  + 323.15:341(497.2)(045)
Ключови думи: 1. тоталитарно управление 2. комунистически режим 3. "възродителен" процес 4. турско малцинство 5. човешки права 6. демокрация - България 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.  
  

Сист. No: 4111

- 11 -

Сп А 2238

Илиева, Даниела.  Изграждане на навици и стратегии и изваждане от комфортната зона / Даниела Илиева. // Предучилищно & училищно образование, 2019, N 6, с. 16-26. 

   В статията са представени мисли на известни писатели и психолози относно навиците, изграждащи голяма част от човешкото поведение - от 40-95%. В тази категория попадат нашите мисли, реч, действия. Разгледани са двата режима на работа на мозъка при вземане на решения и как се изграждат навиците, какво представлява стратегията. Всеки може да излезе от стратегията на автопилот и да разбере истинския си потенциал по пътя на личностното си развитие. Това става чрез излизане от зоната на комфорт. 

1. Социално поведение. Социална психология 2. Развитие на психиката и способностите. Сравнителна психология 
 316.6  + 159.92
Ключови думи: 1. социално поведение 2. социална психология 3. изграждане на навици 4. ивдивидуална психология 5. излизане от зоната на комфорт 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 4107

- 12 -

Сп А 2043

Пеев, Илия.  Черно море - въоръжени конфликти или възможности за синергия през третото хилядолетие / Илия Пеев. // Международни отношения, XLVIII, 2019, N 3, с. 53-66. 

   Темата за Черно море през XXI век придобива приоритетно значение за социално-икономическото, геополитическото и културното развитие на България. Коментират се основните аргументи: необходимост от установяване на зона на просперитет, мир и енергийна сигурност. Синята икономика е свързана с ключови сектори като морски транспорт, пристанищна дейност, туризъм, добив на морски ресурси. Разгледана е целта на създаване и дейността на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС). Черноморският регион е значим и за междукултурния диалог между градовете и държавите. Статията предлага идея: да се акцентира развитието върху Черноморската политика, сътрудничество и синергия, като регионът трябва да бъде източник на сигурност. Това ще способства разработването и приемането и на Национална морска стратегия. 

1. Черноморска икономическа зона 
 330.113(210:262.5:210:497)  + 327(210:262.5:210:497)
Ключови думи: 1. черноморско сътрудничество 2. синя икономика 3. черноморски страни 4. икономическо сближаване 5. регионално развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.  
  

Сист. No: 4136

- 13 -

Сп Б 539

Петрова, М.  Насилие над медици. Правни аспекти на физическото насилие (част I) / М. Петрова. // Здравни грижи, XVII, 2019, N 1, с. 41-46. 

   Целта на статията е да запознае специалистите по здравни грижи с понятия като престъпление, телесна повреда, физическо насилие, да представи действащата нормативна уредба и да покаже правата на медик, станал обект на насилие. Коментират се наказанията, предвидени от закона, и практическите стъпки, които специалистът трябва да извърви, за да реализира правата си. Представени са данни и от анкетни проучвания. 

   Рез. на бълг. ез. 

1. Медицински персонал 2. Престъпност - превенция 
 343.23:614.23/.26(045)
Ключови думи: 1. престъпно поведение 2. насилие 3. агресивно поведение 4. медицински работници 5. жертви на насилието 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.  
  

Сист. No: 4164

- 14 -

Сп Б 539

Петрова, М.  Насилие над медици. Правни аспекти на вербалното насилие - обида, клевета, заплаха и принуда (част II) / М. Петрова. // Здравни грижи, XVII, 2019, N 2, с. 42-44. 

   Целта на статията е да покаже възможностите за защита при упражнено вербално насилие над медици. Коментирана е действащата нормативна уредба и правата на медицинските работници, станали обект на насилие. 

   Рез. на бълг., англ. ез. 

1. Медицински персонал 2. Престъпност - превенция 
 343.23:614.23/.26(045)
Ключови думи: 1. престъпно поведение 2. насилие 3. агресивно поведение 4. медицински работници 5. жертви на насилието 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.  
  

Сист. No: 4165

- 15 -

Сп А 2043

Проданов, Васил.  Опит за теория на русофобията - закономерности и тенденции / Васил Проданов. // Международни отношения, XLVIII, 2019, N 3, с. 67-88. 

   Статията предлага многостранен анализ на явлението и дава базисна теория по въпроса. Коментират се четири основни закономерности, обясняващи русофобството. Те са от психологически, вътрешно- и външнополитически характер и в някои случаи са от надрегионален, глобален мащаб. Фобиите се оформят в резултат на геополитически и геокултурни зависимости. Основната теза на автора е, че водещ "образ на врага" днес в основните хегемонни държави и всички, свързани с тях, е русофобията, чрез която се консолидира основното население и външните съюзници. Проследени са циклите на развитие на русофилията и русофобията през XX и XXI век. Разделянето на света на регионални блокове, както и цивилизационният момент, свързан с православието и общата история, също допринася за сблъсъка русофили-русофоби. Двете глобални тенденции днес са възходът на фобиите изобщо и хейтърството. Три са географските равнища на проявление на феномена. Посочени са данни от направени социологически проучвания на национално и международно равнище. 

1. Международни политически отношения. Световна политика. Международна политика. Дипломация 
 327(100:470)(045)
Ключови думи: 1. русофилия 2. русофобия 3. международни отношения 4. регионални блокове 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.  
  

Сист. No: 4135

- 16 -

Сп А 2043

Славков, Николай.  Традиционният балкански национализъм в контекста на възраждащия се национализъм в Европа / Николай Славков. // Международни отношения, XLVIII, 2019, N 2, с. 55-60. 

   Статията разглежда възникването на различните националистически концепции на отделните балкански страни, за да стигне до национализма в балканските страни-членки на ЕС. От тяхното членство в ЕС следва, че те не се конфронтират, а имат повече сходства помежду си, тъй като изповядват общи европейски ценности. Разгледани са различията между национализма в Европа от XIX-XX век и този от XXI век. Днес се наблюдава не съперничество, а солидарност и поддържане на тесни връзки между националистическите партии. Балканският национализъм се солидаризира с европейския като обединява усилия за справяне с нелегалната миграция. 

1. Национализъм 2. Балкански полуостров - политика - история 
 323.1.01(497:4)(045)  + 323.13(497:4)(045)
Ключови думи: 1. балкански държави 2. националистически организации 3. европейски национализъм 4. ЕС - интеграция 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.  
  

Сист. No: 4089

- 17 -

Сп А 336

Станоева, Елица.  Хипохондрични идентичности: джендър и национализъм в България / Елица Станоева. // Социологически проблеми, 50, 2018, N 2, с. 715-735. 

   Статията анализира нагласите в българското общество по отношение понятието "джендър", ЛГБТИ обществата и техните права, както и отношението към т.нар. Истанбулска конвенция - Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. Разглеждат се не просто консервативните, а националистическите и хомофобските нагласи в българското общество, които действат като социална спойка в резултат на твърдото разделение на обществото в периода на демократичен преход и несъстоялия се консенсус между политическите сили. Статията разглежда също съпротивата на основните политически партии срещу конвенцията. 

   Рез. на бълг, англ. ез. 

1. Социална психология 2. Социално поведение 
 316.647.8-055.3(497.2)(045)  + 316.6(497.2)(045)
Ключови думи: 1. хомофобия 2. национализъм 3. ЛГБТИ общества 4. Истанбулска конвенция 5. социални процеси 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.  
  

Сист. No: 4175

- 18 -

Сп А 2043

Труш, Сергей.  Русия - САЩ - Китай: обратно към "триъгълника"? / Сергей Труш. // Международни отношения, XLVIII, 2019, N 3, с. 45-52. 

   Статията проследява историята на развитие на "триъгълния" подход от миналия век насам и посочва различията между тогавашното и сегашното състояние на отношенията. Конфронтационната острота намалява. Интересите са както противоречиви и конкурентни, така и взаимно допълващи се. Нараства взаимозависимостта в съвременния свят. Посочени са отличителните черти на настоящата "триъгълна" дипломация - отсъствие на идеологически компонент, по-равномерно разпределение на ядрената мощ, нарастване на възможностите на държави извън "триъгълника", които се превръщат в нови регионални центрове на сила. Разглежда се и ракетният "триъгълник" по отношение на ракетно-ядрения потенциал на държавите и условията за нов баланс, който трябва да бъде постигнат. 

1. Международни политически отношения 
 327(470:73:510)(045)
Ключови думи: 1. международни отношения 2. дипломация 3. военна сигурност 4. ядрени оръжия 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.  
  

Сист. No: 4134

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 19 -

Сп А 2043

Пеев, Илия.  Черно море - въоръжени конфликти или възможности за синергия през третото хилядолетие / Илия Пеев. // Международни отношения, XLVIII, 2019, N 3, с. 53-66. 

   Темата за Черно море през XXI век придобива приоритетно значение за социално-икономическото, геополитическото и културното развитие на България. Коментират се основните аргументи: необходимост от установяване на зона на просперитет, мир и енергийна сигурност. Синята икономика е свързана с ключови сектори като морски транспорт, пристанищна дейност, туризъм, добив на морски ресурси. Разгледана е целта на създаване и дейността на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС). Черноморският регион е значим и за междукултурния диалог между градовете и държавите. Статията предлага идея: да се акцентира развитието върху Черноморската политика, сътрудничество и синергия, като регионът трябва да бъде източник на сигурност. Това ще способства разработването и приемането и на Национална морска стратегия. 

1. Черноморска икономическа зона 
 330.113(210:262.5:210:497)  + 327(210:262.5:210:497)
Ключови думи: 1. черноморско сътрудничество 2. синя икономика 3. черноморски страни 4. икономическо сближаване 5. регионално развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.  
  

Сист. No: 4136

- 20 -

Сп А 2043

Петров, Камен.  Регионалната политика на Европейския съюз и България / Камен Петров. // Международни отношения, XLVIII, 2019, N 1, с. 47-64. 

   Целта на европейските регионални програми е намаляване на икономическите различия между отделните региони в страните-членки, като се подпомага икономическата интеграция и се осигури финансова солидарност чрез действието на структурните фондове. Ключови елементи от политиките са проекти и програми за устойчиво градско развитие, повишаване на икономическия растеж, териториално сближаване и стратегически инвестиции, развитие на селските райони, транспортната мрежа, политика по околната среда, трансгранично сътрудничество. Ключов фактор е координацията на секторните политики. Отчита се, че към момента в България не е постигнат баланс между национални, регионални и местни интереси. Забавена е ефективността и конкурентоспособността на българските градове. Съществува и опасност от загуба на регионална идентичност. 

1. Европейски съюз - регионално развитие 
 339.923:061.1ЕС323.1.01
Ключови думи: 1. регионално сътрудничество 2. регионално развитие 3. европейски програми 4. европейски политики 5. европейски проекти 6. европейски регулации 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 4117

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.

- 21 -

Сп А 2191

Ненов, Николай.  По пътя на римските императори и дунавския път на виното - в търсене на местното наследство / Николай Ненов. // Български фолклор, XLV, 2019, N 3, с. 259-272. 

   Статията разкрива дейността на Русенския исторически музей около изследването на европейския културен маршрут "Пътят на римските императори и дунавският път на виното". Местното наследство е представено чрез историческата възстановка "Римски пазар", утвърдила се като фестивал с фокус върху домодерната храна. Застъпени са римската крепост, музейната педагогика, 3D принтирането на артефакти, които разкриват миналото. 

1. Фестивали, музикални празненства 2. Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит. Фолклористика 3. Музеи. Сбирки. Галерии. Постоянни изложби. Музеология 
 7.091.4 *(045)  + 39(045)  + 069(045)
Ключови думи: 1. местно наследство 2. фестивал 3. музеи - образователни функции 4. музейна политика 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.  
  

Сист. No: 4178

- 22 -

Сп А 2191

Сантова, Мила.  Читалището: трансмисия, единение, институция... / Мила Сантова. // Български фолклор, XLV, 2019, N 1, с. 5-14. 

   Статията запознава с българското читалище като събирателен образ на социалния и културния живот на общността. Отразява локалната култура, чиято памет и генератор се явява. Институционалният му статут е базиран на общностно единение. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Организация на културно-просветната работа, читалища 
 374.28(045)
Ключови думи: 1. читалища 2. фолклорна култура 3. културно наследство 4. общностно единение 5. институция 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.  
  

Сист. No: 4184

- 23 -

Сп А 2191

Тончева, Веселка.  Водици в с. Добърско - обредност и музика / Веселка Тончева. // Български фолклор, XLV, 2019, N 2, с. 158-184. 

   Статията предстявя обреда Водици в с. Добърско и песенния репертоар към празника. Проследява се провеждането на обреда през годините. От втората половина на 50-те до 80-те години на 20 век моминската обредност не функционира. След това е възстановена, но предимно сценично. Днес празникът е елемент от културното наследство на селището. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит. Фолклористика 
 398.3(497.2)(045)
Ключови думи: 1. обреди 2. обредни песни 3. обред Водици 4. традиции и съвременност 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.  
  

Сист. No: 4182

Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 24 -

Сп Б 482

Бенов, Добриян и др.  Приложение на метода Монте Карло в градоустройствената акустика / Добриян Бенов, Диана Бенова. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environment Protection, 2019, N 4, с. 17-29. 

   Съвременният голям град е шумно място за работа или живеене. Статията разглежда шума в градска среда като агресивна форма и на замърсяване. Посочени са източници на шум като основен е транспортният. За характеризиране на шумовите фактори се правят акустични изчисления. Авторите проследяват приложението на специален метод - методът Монте Карло, при разглеждане шума в градската акустика. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Шум в транспортните средства 2. Акустични измервания 
 504.055(045)  + 534.6(045)
Ключови думи: 1. шум в градска среда 2. характеристики 3. социална утопия 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 4146

- 25 -

Сп Б 394

Гогов, Йордан.  Предизвикателствата на химическите опасности в храните / Йордан Гогов. // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 7, с. 10-15. 

   Статията разглежда провежданата политика в ЕС за контрол върху безопасността на храните. В практиката е трудно да се установят токсичните нива на различните химически вещества в храните. За съжаление вредните последствия от тях са очевидни след дълъг период от време. Токсичното въздействие се дължи на тяхното взаимодействие в човешкия организъм. За потребителя най-голямо притеснение предизвикват остатъците от пестициди, антибиотици и добавки при производството на храни. Особено важно за потребителите на храни от внос е да се гарантира, че храните и фуражите, пристигащи от трети страни, съответстват на европейските стандарти за безопасност. В статията се обръща внимание и на правния аспект при контрола на храните в ЕС. Отделните организации и компетентните органи в областта на храните са насочени към подобряване на действащия модел. 

1. Вредни вещества в промишлеността - защита от тях 
 546:664.01(045)
Ключови думи: 1. неорганична химия 2. хранително-вкусова промишленост 3. вредни вещества 4. контрол на храните 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 4157

- 26 -

Сп Б 394

Да заложим на "зелено"  : Производителите и търговците на храни с все повече кампании за отговорно отношение към околната среда. // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 3, с. 8-10. 

   Консумацията на храна в света расте. Модернизацията на машините, пестицидите, торовете, интензивното земеделие – всичко това има своята екологична цена. Статията представя кампании на отделни производители и търговци на храни за отговорно отношение към околната среда. Социално отговорните производители и търговци въвеждат добри практики за устойчиво земеделие, имат за цел да създадат по-добър свят – свят без отпадъци, намаляват количеството на използваната вода в производството, заменят вредната опаковка с рециклирана такава, ползват "чисти" рецепти за създаване на биопродукти, отварят специални щандове в магазините си за тях. 

1. Екология, опазване на природата 
 502.3(045)  + 502.5(045)
Ключови думи: 1. устойчиво земеделие 2. здравословен стил на живот 3. намаляване на производствената вода 4. биопродукти 5. биотехнологии 6. рециклирани опаковки 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 4152

- 27 -

Сп Б 394

Петрова, Светла и др.  Проблеми с безопасността на изделия от бамбук, предназначени за контакт с храни / Светла Петрова, Валентина Христова-Багдасарян. // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 10, с. 32-33. 

   Бамбукът е бързо възобновяем ресурс, който се използва за различни цели. Рекламира се като естествен материал, екологичен и биоразградим. Но дали бамбуковите продукти, предназначени за контакт с храни, са наистина безопасни. 

1. Дървесина 
 674.06 *(045)
Ключови думи: 1. дървени изделия 2. бамбук 3. прибори от бамбук 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 4176

- 28 -

Сп Б 394

Рей, Дийпак.  Изменения в климата и хранителната индустрия / Дийпак Рей и др.. // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 5, с. 16-19. 

   Според последните данни климатичните промени вече дават отражение върху добивите на земеделски култури. Проблемът е засегнат в задълбочен доклад на европейските академии (EASAC), разкриващ негативното влияние на промените върху здравето на хората. Налага се внос в Европа на храни, внос на фураж за животните, отглеждан върху земи, създадени чрез обезлесяване. Селскостопанското производство също допринася за увеличаване на затоплянето. Ограничаването на емисиите от месния и млечния отрасъл следва да бъде приоритет. Усилията за смекчаване на негативните ефекти ще изискват и политическа воля, а засега някои държави не започват дискусии по проблема. 

   Авторите са на източника на статията: Климатичните промени вероятно вече са засегнали глобалното производство на храни, DOI:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217148

1. Климатология 2. Екологичен риск при планирането, управлението и производството 
 551.58(045)  + 338.242(045)
Ключови думи: 1. климатични промени 2. екологичен риск 3. околна среда - опазване 4. стопански отрасли 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 4153

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 29 -

Сп Б 482

Александров, А. и др.  Природните бедствия в българските гори / А. Александров, З. Бакалов. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environment Protection, 2019, N 3, с. 30-34. 

   В статията са разяснени подробно видовете природни бедствия в горите на България. Представена е статистика по години за някои от тях. Отчита се, че някои от природните бедствия не могат да се предотвратят, но могат да се вземат превантивни мерки, които да допринесат за намаляване на отрицателните последствия. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Природна среда и опасност от нарушаване на равновесието в нея ( в цялост) 
 502(045)
Ключови думи: 1. природна среда 2. горите на България 3. природни бедствия 4. природни катастрофи 5. превантивни дейности 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  
  

Сист. No: 4145

- 30 -

Сп Б 482

Влияние на магнитното поле върху живите организми и човека  / С. Найденов и др.. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environment Protection, 2019, N 1, с. 17-25. 

   От години влиянието на магнетизма върху човека и живата природа е дебат с много противоречиви мнения. В статията са изложени точно такива становища, като се търси отговор доколко са позволените стойности на електромагнитните полета, изобщо полезни ли са те за нашето здраве. 

   Рез. на бълг. ез. 

1. Електромагнитно поле 2. Радиоактивност 
 537.8(045)  + 539.16(045)
Ключови думи: 1. електромагнетизъм 2. електромагнитно поле 3. електромагнитно лъчение 4. радиоактивност 
Тематични рубрики: 1. Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия  
  

Сист. No: 4144

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

- 31 -

Сп Б 394

Рей, Дийпак.  Изменения в климата и хранителната индустрия / Дийпак Рей и др.. // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 5, с. 16-19. 

   Според последните данни климатичните промени вече дават отражение върху добивите на земеделски култури. Проблемът е засегнат в задълбочен доклад на европейските академии (EASAC), разкриващ негативното влияние на промените върху здравето на хората. Налага се внос в Европа на храни, внос на фураж за животните, отглеждан върху земи, създадени чрез обезлесяване. Селскостопанското производство също допринася за увеличаване на затоплянето. Ограничаването на емисиите от месния и млечния отрасъл следва да бъде приоритет. Усилията за смекчаване на негативните ефекти ще изискват и политическа воля, а засега някои държави не започват дискусии по проблема. 

   Авторите са на източника на статията: Климатичните промени вероятно вече са засегнали глобалното производство на храни, DOI:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217148

1. Климатология 2. Екологичен риск при планирането, управлението и производството 
 551.58(045)  + 338.242(045)
Ключови думи: 1. климатични промени 2. екологичен риск 3. околна среда - опазване 4. стопански отрасли 
Тематични рубрики: 1. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  2. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  
  

Сист. No: 4153

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 32 -

Сп Б 542

Димитрова, В. и др.  Сравнително проучване между три двойни комбинации физикални фактори при деца с бронхиална астма / В. Димитрова, П. Переновска, А. Алексиев. // Физикална медицина, рехабилитация, здраве, XVI, 2017, N 3-4, с. 38-45. 

   Астмата е най-честото хронично заболяване в детството. В литературата липсват проучвания, сравняващи различни комбинации в детската дихателна рехабилитация на деца с бронхиална астма. В статията са сравнени три двойни комбинации физикални фактори в лечението на деца с бронхиална астма. Разглеждат се методите, резултатите и се прави заключение. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Педиатрия. Детски болести 
 616-053.2(045)
Ключови думи: 1. педиатрия 2. детски болести 3. бронхиална астма 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4141

- 33 -

Сп Б 539

Драганова, М. и др.  Нуждите от грижи при пациенти, преживели мозъчен инсулт, според дипломанти от специалност "Медицинска сестра" / М. Драганова, М. Балабурова. // Здравни грижи, XVII, 2019, N 4, с. 5-10. 

   Исхемичният мозъчен инсулт (ИМИ) е водещо социално-значимо заболяване. Основен проблем след ИМИ е множествената патология и развитието на дегенеративни усложнения при пациентите. Статията е посветена на проучване сред бъдещите медицински сестри за нуждите от здравни грижи при тези пациенти. Акцентът пада върху т.нар. план за грижи, който е иновативен елемент в обучението на медицински сестри у нас. 

   Рез. на бълг., англ. ез.; Библиогр. 

1. Медицина - нервна система - парези 
 616.8:616-083(045)
Ключови думи: 1. исхемичен инсулт 2. сестрински грижи 3. рехабилитация 4. възстановяване 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4166

- 34 -

Сп Б 542

Илиева, Е. и др.  Нови технологии в рехабилитацията / Е. Илиева, Д. Славова. // Физикална медицина, рехабилитация, здраве, XVI, 2017, N 1, с. 3-13. 

   Разглеждат се роботизираната терапия и новите технологични решения в рехабилитацията. Направен е преглед на различни технологии, използвани с цел диагностика, лечение, мониторинг. Представени са предимствата и недостатъците на отделните роботизирани системи, набляга се на тяхната интензивност, повторяемост, възможността за корекция на извършваните движения на база на обратната връзка, както и осъществяване на телерехабилитация, която все повече навлиза. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Физиотерапия 
 615.825(045)
Ключови думи: 1. кинезитерапия 2. рехабилитация 3. неврорехабилитация 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4139

- 35 -

Сп Б 542

Кинов, Пламен.  Диференциална диагноза на болезнената тазобедрена става / Пламен Кинов. // Физикална медицина, рехабилитация, здраве, XVII, 2018, N 1-2, с. 5-14. 

   В статията се разглежда болката при тазобедрената става. Тя е свързана с оплаквания в съседните области и е предизвикателство за точно диагностично предизвикателство. Често пъти причина за оплакванията е фемороацетабуларен импинджмънт. Представени са причините за болка и е направена диференциална диагноза между вътреставни, околоставни и отдалечени източници. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Болести на опорно-двигателния апарат 
 616.7(045)
Ключови думи: 1. медицина 2. болести на опорно-двигателния апарат 3. тазобедрена става 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4142

- 36 -

Сп Б 542

Кръстанова, М. и др.  Представяне на клиничен случай на дете с метафизарна дисплазия / М. Кръстанова, Т. Троев. // Физикална медицина, рехабилитация, здраве, XVII, 2018, N 3-4, с. 19-23. 

   Метафизарната дисплазия представлява наследствено заболяване, което засяга най-вече костната система. Предполага се, че мутации в SFRP гена са причина за болестта и това води до нарушаване на нормалното развитие на костите. Терапията включва рехабилитационна програма и ортопедично лечение. Статията представя дете на 4 години с такова заболяване. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Болести на опорно-двигателния апарат 
 616.7(045)  + 615.825(045)
Ключови думи: 1. болести на опорно-двигателния апарат 2. ортопедични заболявания 3. метафизарна дисплазия 4. рехабилитация 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4143

- 37 -

Сп Б 542

Миланова, Хр.  Сравнителен анализ на приложението на лазертерапия и интерферентен ток при алгоневродистрофия след фрактура на лъчевата кост на типично място / Хр. Миланова. // Физикална медицина, рехабилитация, здраве, XVI, 2017, N 2, с. 32-37. 

   Статията запознава с възможностите на нервномускулната електрофонаторна стимулация при пациенти с увреден възвратен ларингеален нерв. Проверява се и степента на нервната увреда чрез електродиагностика. Правят се сравнителни анализи преди и след лечението. В заключение терапията може да бъде ефективна за възстановяване на ларингеалните парези. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Физиотерапия 
 615.825(045)
Ключови думи: 1. алгоневродистрофия 2. физиотерапия 3. лазертерапия 4. интерферентен ток 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4140

- 38 -

Сп Б 539

Петрова, М.  Насилие над медици. Правни аспекти на физическото насилие (част I) / М. Петрова. // Здравни грижи, XVII, 2019, N 1, с. 41-46. 

   Целта на статията е да запознае специалистите по здравни грижи с понятия като престъпление, телесна повреда, физическо насилие, да представи действащата нормативна уредба и да покаже правата на медик, станал обект на насилие. Коментират се наказанията, предвидени от закона, и практическите стъпки, които специалистът трябва да извърви, за да реализира правата си. Представени са данни и от анкетни проучвания. 

   Рез. на бълг. ез. 

1. Медицински персонал 2. Престъпност - превенция 
 343.23:614.23/.26(045)
Ключови думи: 1. престъпно поведение 2. насилие 3. агресивно поведение 4. медицински работници 5. жертви на насилието 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.  
  

Сист. No: 4164

- 39 -

Сп Б 539

Петрова, М.  Насилие над медици. Правни аспекти на вербалното насилие - обида, клевета, заплаха и принуда (част II) / М. Петрова. // Здравни грижи, XVII, 2019, N 2, с. 42-44. 

   Целта на статията е да покаже възможностите за защита при упражнено вербално насилие над медици. Коментирана е действащата нормативна уредба и правата на медицинските работници, станали обект на насилие. 

   Рез. на бълг., англ. ез. 

1. Медицински персонал 2. Престъпност - превенция 
 343.23:614.23/.26(045)
Ключови думи: 1. престъпно поведение 2. насилие 3. агресивно поведение 4. медицински работници 5. жертви на насилието 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.  
  

Сист. No: 4165

- 40 -

Сп Б 539

Тодорова, М.  Привличане и задържане на донорите от регион Шумен за безвъзмездни кръводарители / М. Тодорова. // Здравни грижи, XVII, 2019, N 1, с. 30-35. 

   Водеща роля в дейността на медицинската сестра е стремежът към привличане и задържане на донорите за последващо кръводаряване. Обсъжда се борбата с предубедеността към този акт. Посочва се нуждата от активно здравно възпитание и създаване на положителна нагласа у младите хора към кръводаряването. Направена е оценка на анкетно проучване. 

   Рез. на бълг. и англ. ез. 

1. Медицина - здравеопазване 
 614.2:615.38(045)
Ключови думи: 1. кръвопреливане 2. кръводаряване 3. организация на здравеопазването 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4163

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

Технология на машиностроенето и металорежещи машини. Системи за автоматизирано производство САПР

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

- 41 -

Сп А 2043

Алексиева, Невена.  Регионалното енергийно сътрудничество в Югоизточна Европа / Невена Алексиева. // Международни отношения, XLVIII, 2019, N 1, с. 33-46. 

   Статията изследва степента на развитие на енергийното сътрудничество в ЮИЕ – възможностите, които предоставя, и трудностите, пред които е изправено. Обсъжда се и въпросът обречен ли е този регион да остане най-конфликтният в Европа. Обсъдени са предизвикателствата пред ЕС, необходимостта от реформа на енергийните пазари, хармонизирането с европейското секторно законодателство. Разгледани са енергийни стратегии като "Югоизточна Европа 2020", Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море, регионални инициативи, както и енергийни проекти. Разглежда се и дейността на Съвета за регионално сътрудничество, неговите основни цели и успехи. Част от регионалните форми на сътрудничество е и Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС). От приоритетно значение е и въпросът за свързване на газопреносните мрежи на европейските държави. 

1. Енергетика 2. Регионално обединяване на държавите 
 620.9(4 -12)(045)
Ключови думи: 1. енергийни стратегии 2. енергийни проекти 3. европейско законодателство 4. регионална политика 5. Европейски съюз - икономическа политика 
Тематични рубрики: 1. Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.  
Географски понятия: 1. Югоизточна Европа 
  

Сист. No: 4115

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 42 -

Сп Б 438

Гишин, Стоян.  Проблеми при експлоатацията на стартерни и тягови акумулатори / Стоян Гишин. // Камиони, 2019, с. 72-75. 

   Оловните акумулатори са създадени много отдавна. Макар че постоянно се подобряват, проблемите при тяхната експлоатация се увеличават. Статията разглежда именно тези неблагоприятни ситуации, които възникват при използването на стартерни и тягови акумулатори при камиони, коли, автобуси. Предлагат се и някои иновативни решения. 

   Резюме на англ. език

1. Техническа електрохимия 2. Автомобилен транспорт 
 621.352.001(045)  + 656.13
Ключови думи: 1. електротехника 2. акумулатори 3. стартерни акумулатори 4. тягови акумулатори 5. проблеми с експлоатацията 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 4132

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 43 -

Сп Б 438

Алиса в страната на автовлаковете . // Камиони, 2019, с. 32-33. 

   Представени са съвременни автовлакове с 2, 3 и 4 ремаркета. За пътищата на Великобритания по-подходящи са конструкциите с две ремаркета. Правят се сравнения с автовлаковете в Австралия. Интересно как се маневрира с автовлак "назад", какъв е спирачният път, какво трябва да се направи, когато превозното средство заподскача по пътя, как да се избегнат някои неприятни ситуации - тези въпроси намират отговор в настоящата статия. 

   Резюме на англ. език

1. Автовлакове. Ремаркета 
 629.114.3(045)
Ключови думи: 1. транспорт 2. камиони 3. ремаркета 4. автовлакове 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 4127

- 44 -

Сп Б 438

Атанасов, Калоян.  Тол системата - "на час по лъжичка" / Калоян Атанасов. // Камиони, 2019, с. 60-61. 

   Каква ще е българската тол система и какви проблеми ще решава. Идеята е да се осигурят постоянни и стабилни приходи за поддръжката, изграждането и подобряването на пътната инфраструктура у нас. Очаква се справедлива методика и точни параметри за използването на пътната мрежа, без да бъде засегнат българският бизнес. Все още не е ясно кой ще бъде сертифициращият орган и какви стандарти ще бъдат заложени. 

   Резюме на англ. език

1. Надзор на движението. Транспортна полиция (милиция) 2. Такси - инфраструктурни 
 351.81:656.11(497.2)(045)  + 336.28:656.11(497.2)(045)
Ключови думи: 1. надзор на движението 2. улично и пътно движение 3. тол такси 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 4129

- 45 -

Сп Б 438

Баджева, Снежина.  Daimler инвестира 500 млн. евро в автономни камиони / Снежина Баджева. // Камиони, 2019, с. 24-27. 

   В статията са представени факти, които Мартин Даум, изпълнителен директор на фирмата Daimler Truck AG, обявява на най-големия форум в света за технологични иновации CES 2019 в Лас Вегас. Разглежда се бъдещето при леките и товарни автомобили. Новостите в автомобилния свят са свързани с електрическо и автономно задвижване. Първият автономен автомобил е представен в Лас Вегас през 2015 г. Описани са нивата в развитието на автономните камиони. 

   Резюме на англ. език

1. Автоматизация на транспорта 
 629.113.001.76(045)
Ключови думи: 1. камиони 2. самоуправляващи се автомобили 3. електрически камиони 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 4123

- 46 -

Сп Б 438

Баджева, Снежина.  Електрически Actros стартира ежедневна работа в Южна Германия / Снежина Баджева. // Камиони, 2019, с. 30-31. 

   В статията са разглеждат новите камиони с електрическо захранване Actros, чиите тестове са през пролетта на 2019 г. Изтъкват се икономиите при приложение, употреба, експлоатация. Правят се сравнения с дизеловите камиони и с електрическите камиони от други марки. Описват се отделните фази при тестване. 

   Резюме на англ. език

1. Електромобили 
 629.113.6.004.18(045)
Ключови думи: 1. транспорт 2. електрически камиони 3. електрически Actros 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 4124

- 47 -

Сп Б 482

Бенов, Добриян и др.  Приложение на метода Монте Карло в градоустройствената акустика / Добриян Бенов, Диана Бенова. // Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environment Protection, 2019, N 4, с. 17-29. 

   Съвременният голям град е шумно място за работа или живеене. Статията разглежда шума в градска среда като агресивна форма и на замърсяване. Посочени са източници на шум като основен е транспортният. За характеризиране на шумовите фактори се правят акустични изчисления. Авторите проследяват приложението на специален метод - методът Монте Карло, при разглеждане шума в градската акустика. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Шум в транспортните средства 2. Акустични измервания 
 504.055(045)  + 534.6(045)
Ключови думи: 1. шум в градска среда 2. характеристики 3. социална утопия 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 4146

- 48 -

Сп Б 438

Гешов, Радослав.  Бъдещето на мобилността / Радослав Гешов. // Камиони, 2019, с. 66-67. 

   Заглавието на статията е голямата тема на форума, организиран от SHELL България. Становищата на повечето лектори са, че в следващите десетилетия мобилността ще се осигурява от различни източници на енергия. Сериозни надежди се дават и на използването на водорода, но се отчита, че масовост при смяната на коли с нов източник скоро няма да настъпи. 

1. Автомобилен транспорт 2. Източници на енергия 
 656.13(045)  + 620.91(045)
Ключови думи: 1. автомобилен транспорт 2. мобилност в транспорта 3. захранващи източници 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 4133

- 49 -

Сп Б 438

Гешов, Радослав.  Зимата и дизеловото гориво / Радослав Гешов. // Камиони, 2019, с. 80-81. 

   Статията разкрива проблемите, които настъпват при застудяване с дизеловото гориво. Не малка роля играят и биокомпонентите в горивото при ежедневно и рядко използване на двигателя, при къси и дълги разстояния. Какво трябва да направят потребителите?. 

1. Дизелово гориво 
 662.000.504.056(045)
Ключови думи: 1. горива и двигатели 2. дизелово гориво 3. климат и гориво 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 4137

- 50 -

Сп Б 438

Гишин, Стоян.  Проблеми при експлоатацията на стартерни и тягови акумулатори / Стоян Гишин. // Камиони, 2019, с. 72-75. 

   Оловните акумулатори са създадени много отдавна. Макар че постоянно се подобряват, проблемите при тяхната експлоатация се увеличават. Статията разглежда именно тези неблагоприятни ситуации, които възникват при използването на стартерни и тягови акумулатори при камиони, коли, автобуси. Предлагат се и някои иновативни решения. 

   Резюме на англ. език

1. Техническа електрохимия 2. Автомобилен транспорт 
 621.352.001(045)  + 656.13
Ключови думи: 1. електротехника 2. акумулатори 3. стартерни акумулатори 4. тягови акумулатори 5. проблеми с експлоатацията 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  2. Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.  
  

Сист. No: 4132

- 51 -

Сп Б 438

На Острова тестват първия автономен автобус ADL ENVIRO200 . // Камиони, 2019, с. 72. 

   Представен е първият 12-метров автономен автобус, който се изпробва в автобусното депо на Манчестър. Оборудван е с много сензори, радар, сателитна навигация, оптични камери и ултразвук с цел планиране на оптимален път на превозното средство. При тестовете се използва ниво 4, което означава, че трябва да има водач, който да осигурява безопасността. 

   Резюме на англ. език

1. Електромобили 
 629.113.001.76(045)
Ключови думи: 1. автобуси 2. автономни автомобили 3. предимства 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 4125

- 52 -

Сп Б 438

Трайков, Младен и др.  Тол системата ще оскъпи превозите / Младен Трайков, Николай Шушков, Дончо Оретенов. // Камиони, 2019, с. 56. 

1. Надзор на движението. Транспортна полиция (милиция) 2. Такси - инфраструктурни 
 351.81:656.11(497.2)(045)  + 336.28:656.11(497.2)(045)
Ключови думи: 1. надзор на движението 2. инфраструктурни такси 3. тол такси 4. оскъпяване 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 4138

Механизация на селското стопанство. Селскостопански.

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.

- 53 -

Сп А 62

Ангелова, Десислава и др.  Разсадопроизводството при ехинацеята (Echinacea purpurea Moench) / Десислава Ангелова, Анатоли Джурмански. // Растениевъдни науки, 56, 2019, N 5, с. 28-33. 

   Обект на изследване в статията е оптимизиране технологията по производство на разсад от ехинацея. Семенното размножаване засега се явява единствен способ за създаване на производствени насаждения и изясняването на основни моменти от разсадопроизводството е от съществено значение за успешното култивиране на ехинацеята. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Декоративни растения. Декоративно градинарство 
 635.9:631.53(045)
Ключови думи: 1. декоративно градинарство 2. хербициди 3. ехинацея 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4102

- 54 -

Сп Б 329

Башев, Храбрин.  Дигитализация на селското стопанство и райони в България / Храбрин Башев. // Земеделие плюс, 2019, N 289, с. 33-39. 

   България значително изостава в дигитализацията на селските райони в сравнение със средноевропейското ниво. Извършено е проучване сред земеделските стопани за дейностите, в които се включва ползването на интернет - търговия, поръчки, доставки в електронен вид, обмяна на информация, взаимодействие с обществени и частни институции, оформяне на документи и др. Качеството и покритието на интернет свързаността, нивото на запознатост със същността на цифровото земеделие и ползите от неговото масово прилагане също са обект на изследване. 

1. Селско стопанство - цифровизация 
 63:004(497.2)(045)
Ключови думи: 1. земеделие в България 2. цифровизация 3. интернет технологии 4. модернизация 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 4170

- 55 -

Сп Б 329

Бозуков, Христо.  Биологично/органично производство на тютюн / Христо Бозуков. // Земеделие плюс, 2019, N 288, с. 20-23. 

   Данните на ЕК показват, че България е с най-голям ръст на биопроизводство, но площите за биопроизводство у нас са все още с най-нисък дял сред останалите страни от ЕС. Биологичното отглеждане на тютюн е по-щадящо за околната среда. Разгледани са принципите, на които се основава биологичното производство. Изследват се агротехническите мероприятия като фактор за намаляване вредителите по тютюна - сеитбообращение, почвообработка, поливен режим, торене, борба с плевели и неприятели. 

1. Тютюн 
 633.71(045)  + 631.54:633.71(045)
Ключови думи: 1. отглеждане на тютюн 2. биопроизводство 3. екологично земеделие 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4169

- 56 -

Сп Б 382

Болести, засягащи стъблото на лозата (обзор)  / Florence Fontaine и др.. // Лозарство и винарство, LXVII, 2019, N 1, с. 10-29. 

   Болестите по стъблото са най-опустошителните болести по лозата напоследък. Те засягат вече не само стари растения, както е било доскоро, но и съвсем млади и новопосадени лозя. Разгледани са факторите за възникване на заболяванията и основните болести по стъблото - Еска, Фомопсис, Еутипиоза и Ботриосфериоза. Представени са превантивни мерки за ограничаване разпространението на инфекцията, подходящи системи за резитба, които не благоприятстват появата на болести, химически препарати за растителна защита, биологични агенти, използвани за биологическа защита. Предлага се създаване на интегрирана програма. 

1. Лозарство - опазване на насажденията 
 634.8:632(045)
Ключови думи: 1. лози 2. лозарство 3. болести и вредители (в растениевъдството ) 4. борба с болестите 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4162

- 57 -

Сп Б 329

Георгиев, Георги и др.  Продуктивност на български и чужди сортове соя при неполивни условия на отглеждане / Георги Георгиев, Росица Тодорова. // Земеделие плюс, 2019, N 286, с. 14-18. 

   Представените резултати показват предимствата на българските сортове соя по отношение на адаптивността им към неблагоприятните агрометеорологични условия по време на вегетацията (суша, високи температури, ниска влажност). Добивът на зърно спрямо чуждите сортове също е по-висок. 

1. Бобови растения 
 635.65:631.54.001.55(045)
Ключови думи: 1. отглеждане на соя 2. продуктивност 3. добиви 4. агрометеорологични условия 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4168

- 58 -

Сп А 181

Георгиева, Тоня.  Оризът в България - тенденции и развитие / Тоня Георгиева. // Растителна защита, XXXXXVIII, 2019, N 4, с. 10-13. 

   В статията са разгледани тенденциите на оризопроизводството в света и у нас, историята и традициите в производството на ориз в България и хранителната стойност и качество на зърното. 

1. Житни растения. Зърнени култури - ориз 
 633.18(497.2)(045)
Ключови думи: 1. ориз 2. житни растения 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4095

- 59 -

Сп Б 324

Герасимова, Илияна и др.  Добиви и качествени параметри на добива от зелен фасул в сеитбообращения при биологично отглеждане / Илияна Герасимова, Иванка Митова, Тотка Митова. // Почвознание, агрохимия и екология = Soil science, agrochemistry and ecology, 53, 2019, N 1, с. 35-43. 

   Целта на настоящето изследване е да се анализират добивите и основни параметри, както и качествени показатели на чушките от зелен фасул, включен в структурата на сеитбообращение при биологично отглеждане. Резултатите показват, че средният добив зелени чушки за двете години в резултат на органичното торене е 1394.8 kg/da с параметри (средна дължина, ширина и тегло), характерни за сорта за неполивни условия. Чрез органично торене с определената торова норма от зеления фасул в биологичното сеитбообращение са получени оптимални добиви без отклонения от качествените параметри. Съдържанието на нитрати от 36.2 до 42.6 mg/kg в чушките са под нормативно приетите стойности. Анализът на минералния състав на чушките (N, P, K, Ca, Mg) показва, че стойностите слабо се променят през отделните години. Чрез настоящето изследване се утвърждава мястото на зеления фасул, заедно с избрания сорт, в структурата на сеитбообращението. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Зеленчукопроизводство 
 635.65(045)
Ключови думи: 1. зелен фасул 2. биологично земеделие 3. качество на реколтата 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4121

- 60 -

Сп Б 329

Нанков, Монко и др.  Добив, съдържание и баланс на хранителни вещества в посев от люцерна / Монко Нанков, Люба Глогова. // Земеделие плюс, 2019, N 285, с. 23-25. 

   Люцерната е основна тревно-фуражна култура. Тя осигурява най-евтина зелена маса и най-много висококачествен протеин от декар. Има нужда от богата почва с добри нива на азот, фосфор и калий. Статията отразява проучването как правилното и подходящо торене влияе положително върху дълготрайността на посева, устойчивостта на болести и неприятели, добива и качеството на получаваната продукция. 

1. Фуражни култури 2. Торене. Стимулиране растежа на растенията 
 633.3(045)  + 631.8:633.3.001.55(045)
Ключови думи: 1. торене 2. люцерна 3. фуражни треви 4. отглеждане на земеделски култури 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4167

- 61 -

Сп Б 383

Тодорова, Мария.  Ефект от използването на алтернативния фуражен компонент изсушено спиртоварско зърно с разтворим остатък от царевица в храненето на пилета бройлери / Мария Тодорова. // Птицевъдство, XXVIII, 2019, N 1, с. 13-15. 

   Обект на статията е експеримент, проведен в Института по животновъдни науки - Костинброд. Изследванията показват, че участието на изсушеното спиртоварско зърно с разтворим остатък от царевица (ИСЗРОц) в комбинирания фураж за пилета бройлери не оказва отрицателен ефект върху продуктивните показатели на пилетата. Освен повишаването на количеството на вътрешната мазнина с 21,4% при високо равнище на ИСЗРОц, други значими въздействия върху качеството на месото не са установени. Използването му в комбинираните фуражи за бройлери е подходящо и спокойно може да замести соевия шпрот и царевицата като съставка на фуража. 

1. Бройлери - хранене 
 636.5.084(045)
Ключови думи: 1. птици 2. бройлери 3. хранене на птици 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4086

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

- 62 -

Сп А 19

Новост: Индустриалният екструдер ExOn 10 Robot поставя нови стандарти в адитивното 3D производство . // Машиностроене и електротехника, LXVIII, 2019, N 4, с. 24-25. 

   Обект на статията е представянето на новия ExOn 10 Robot – първокласен продукт за екструдерна линия в адитивното 3D производство. С приложението си за принтиране в отворено пространство - ограничено само от дължината на рамото на робота - могат да бъдат изработени пластмасови изделия съгласно FDM технологията. 

1. Робототехника, промишлена 
 621.865:658.52
Ключови думи: 1. адитивно производство 2. екструдиране 3. 3D печатане 4. роботизирани заваръчни системи 5. роботизирани модули 
Тематични рубрики: 1. Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.  
  

Сист. No: 4119

Кибернетика . Фина механика.

- 63 -

Сп А 2043

Цеков, Иво.  Роля на киберзаплахите в парадигмата за национална сигурност на Република България / Иво Цеков. // Международни отношения, XLVIII, 2019, N 4, с. 49-62. 

   Киберсигурността представлява противодействие срещу кибертероризма и киберпрестъпността в епоха на нарастване на влиянието на комуникационните технологии, дигиталната икономика и глобализация на процесите. Разглеждат се рисковете за финансовата стабилност и финансовите услуги, онлайн престъпленията. Киберсигурността е важна част от националната и международната сигурност. Разглежда се ролята на НАТО, ЕС, Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност, Европол и др. организации, както и техните стратегии. Евроатлантическата ориентация на България и стратегията й спрямо САЩ е ключова по въпросите на сигурността. Обърнато е внимание и на основната нормативна база у нас. 

1. Национална сигурност 2. Защита на информацията 
 351.86(497.2)(045)  + 681.324.07(045)
Ключови думи: 1. кибербезопасност 2. кибератаки 3. национална сигурност 4. киберсигурност 5. киберпрестъпност 6. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 4149

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

Езикознание. Филология. Литература

- 64 -

Сп А 2195

Антов, Пламен.  Литература за деца и "жесток реализъм" - между морала и природата / Пламен Антов. // Литературна мисъл, LXII, 2019, N 3, с. 85-100. 

   Разгледана е детската литература, в която животното е описано/видяно не от позицията на човек (обременена от морални представи), а от позицията на самата природа (където моралният фактор отсъства). Авторът на статията е заинтересован точно от това противоречие между природата и морала в детската анималистика на Е. Станев. 

   Резюме на англ. ез. с. 85

1. Българска литература за деца 
 82-93(045)
Ключови думи: 1. българска литература 2. българска литература за деца 3. детска анималистика 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 4122

- 65 -

Сп А 553

Влахова-Руйкова, Радка Василева.  Задпоставните определения - някои семантични и синтактични въпроси / Радка Василева Влахова-Руйкова. // Български език, LXVI, 2019, N приложение, с. 112-120. 

   Обект на внимание в тази статия са разширенията на именната фраза, наречени задпоставени или обособени части в структурата на цялото изречение. Прави се опит да се обособи обща категория за разширенията, които биват задпоставени определения и подчинени определителни изречения. Посочва се, че обособени определения, изразени чрез прилагателно име или причастна форма, се заменят с подчинено изречение, започващо с "който". Набляга се на характеристиката "рестриктивност". 

   Рез. на англ. ез. 

1. Български език - семантика 2. Български език - синтаксис 
 808.67-56(045)
Ключови думи: 1. български език - семантика 2. синтаксис 3. определения 4. задпоставени определения 5. подчинени определителни изречения 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 4085

- 66 -

Сп А 553

Кунева, Илияна.  По-специфични случаи на употреба на бройната форма на съществителните в българския език / Илияна Кунева. // Български език, LXVI, 2019, N 4, с. 169-171. 

   Разглежда се кога се употребява бройната форма на съществителните, какви грешки се допускат, някои специфични случаи. Отделено е внимание и на още една трудност при използването на бройната форма - назоваването както на лица, така и на нелица и съответната бройна форма към тях каква ще е. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Български език - правопис - лексикология - морфология - фонетика - граматика 
 808.67-1/-5(045)
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 4083

- 67 -

Сп А 2195

Русева, Виолета.  "Богомилски легенди" на Николай Райнов - неразчетената мистификация / Виолета Русева. // Литературна мисъл, LXII, 2019, N 2, с. 22-54. 

   В обширна статия Библията е представена като свят на авторовото въображение. Богат доказателствен материал, много цитати от Светото писание. Разглеждат се различните издания на "Богомилски легенди", съпоставят се, изтъкват се различия. Книгата е издадена преди публикуването на "Тайната книга на богомилите" и се поставя въпросът дали не е създадена като неин съвременен вариант. Набляга се на много словесни плетеници, сентенции, притчи в "Богомилски легенди". От текста струи древна мъдрост, източни учения, антична философия. Книгите в самата книга отвеждат към определено ниво на познание. Направен е критичен прочит на творчеството на Н. Райнов, една неразчетена мистификация. 

   Резюме на англ. ез с. 22

1. Българска литература. Поетични разкази. Легенди. Приказки. Саги 
 886.7-34(045)
Ключови думи: 1. българска литература 2. легенди 3. литературна критика 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Филология. Литература  
  

Сист. No: 4118

История. География. Биографии. Археология.

- 68 -

Сп А 2180

Към въпроса за образа на Бенковски и запазените негови писмени документи . // Минало, XXVI, 2019, N 2, с. 4-15. 

   В статията има богат снимков материал с лика на Бенковски, неговия почерк и автограф, върху които се изграждат няколко тези. Забелязана е разлика, пораждаща съмнения за автентичността на автографа. Различия има и в снимковия материал. Като доказателство са приведени спомени на близки на Гаврил Хлътев. 

1. Биографии 
 92(497.2)(045)
Ключови думи: 1. история - България 2. биография 3. Бенковски 
Тематични рубрики: 1. История. География. Биографии. Археология.  
За него: 1. Хлътев, Гаврил 
  

Сист. No: 4114

- 69 -

Сп А 2028

Найденов, Ивайло.  Предпоставки за възникването и фактори за дейността на предприемаческия елит през епохата на Българското възраждане / Ивайло Найденов. // История, XXVII, 2019, N 2, с. 134-150. 

   Разгледани са предпоставките за възникване на предприемачеството в България през Възраждането - условия на външната среда, които развиват стопанската инициатива, развитие на човешкия и социален капитал, лични качества, семейна среда. На по-късен етап от историческия период се разчита и на получаване на добро образование в чужбина. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Икономическа история 
 949.72.04.000.33(045)
Ключови думи: 1. икономическа история 2. предприемачество 3. Възраждане - България 4. история на България 5. капиталистически отношения 
Тематични рубрики: 1. История. География. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 4109

- 70 -

Сп А 2180

Тачева, Маргарита.  За бесите и техните племенни територии / Маргарита Тачева. // Минало, XXVI, 2019, N 4, с. 6-12. 

   В статията се проследяват земите, които е населявало тракийското племе беси, споменават се военни походи срещу царе на това племе. Бесите са известни с упоритата си съпротива срещу римското завоевание. Автори, които са писали за това племе, са: Евстатий, Херодот, Страбон, Полибий, П. Пердризе, Александър Фол, Д. Дечев... 

1. Тракийски племена и тракийска държава (V в. пр. н. е. -V в. н. е. ) 
 949.72.022(045)
Ключови думи: 1. древна история 2. траки 3. тракийски царе 4. беси 
Тематични рубрики: 1. История. География. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 4116

- 71 -

Сп А 2180

Томов, Силвио.  Еврейската общност в Самоков 1939 - 1989 г. / Силвио Томов. // Минало, XXVI, 2019, N 1, с. 44-61. 

   Статията запознава с живота и съдбата на еврейската общност в Самоков в годините на Втората световна война, след това в епохата на социализма и до демократичните промени в България. Има много документален материал. Разгледани са съдбите на личности за описване на местната и националната история. 

1. Краезнание - България 
 908(497.223)(045)
Ключови думи: 1. история - България 2. история - Самоков 3. евреи 
Тематични рубрики: 1. История. География. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 4112

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.

Компютри. Програмни продукти.

- 72 -

Сп Б 329

Башев, Храбрин.  Дигитализация на селското стопанство и райони в България / Храбрин Башев. // Земеделие плюс, 2019, N 289, с. 33-39. 

   България значително изостава в дигитализацията на селските райони в сравнение със средноевропейското ниво. Извършено е проучване сред земеделските стопани за дейностите, в които се включва ползването на интернет - търговия, поръчки, доставки в електронен вид, обмяна на информация, взаимодействие с обществени и частни институции, оформяне на документи и др. Качеството и покритието на интернет свързаността, нивото на запознатост със същността на цифровото земеделие и ползите от неговото масово прилагане също са обект на изследване. 

1. Селско стопанство - цифровизация 
 63:004(497.2)(045)
Ключови думи: 1. земеделие в България 2. цифровизация 3. интернет технологии 4. модернизация 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 4170

- 73 -

Сп А 2043

Динков, Динко.  Несъстоялият се нов световен ред и социалните мрежи / Динко Динков. // Международни отношения, XLVIII, 2019, N 1, с. 19-24. 

   Социалните мрежи и новите платформи са мощни фактори в глобализационните процеси. Независимо от това обаче, тези процеси не са единни. Свидетели сме на нови полицентристки реалности, където се сблъскват различни играчи на световната политическа и икономическа сцена - САЩ, Китай, Русия, ислямският свят, ЕС. Трудно може да се въведе единен световен ред при зараждането на принципно нови виртуални човешки общности, изградени извън традиционните структури и извън националните и държавни интереси. Страните, които осъзнават добре новите реалности и успеят да се приобщят към новите тенденции, могат да извлекат изгоди и да постигнат развитие. От една страна, компании като Google, Yahoo, Facebook, Twitter играят самостоятелна роля в регулирането на съвременния свят, но от друга страна, те са подвластни на политическите реалности, тъй като техен основен стремеж е стремежът към печалба. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Международни отношения 2. Социални мрежи 3. Компютърни комуникации. Компютърни мрежи 
 327:004.7(045)  + 339.9:004.7(045)  + 004.7(045)
Ключови думи: 1. политически отношения 2. международни икономически отношения 3. глобализация 4. компютърни комуникации 5. информационни технологии 6. виртуални общества 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 4113

- 74 -

Сп А 1705

Колева, Наташа.  Началният учител и компютърното моделиране / Наташа Колева. // Педагогика, XCI, 2019, N 8, с. 1183-1200. 

   Статията коментира развитието на дигиталните компетентности на българските ученици и въвеждането на учебния предмет "Компютърно моделиране". Запознава с официални документи в тази насока, публикувани от ЕК - Рамка за дигитална компетентност. Разглеждат се възрастовите етапи в изучаването на аспекти от ИТ и компютърните науки. Запознава с Националната програма на МОН "Информационни и комуникационни технологии в училище". Представен е анализ на проучвания сред българските учители за засилено въвеждане на ИКТ. Отчита се изключително положителна нагласа. Коментирани са и причините за резерви към нововъведенията, изказани от част от учителите. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Компютърни технологии 2. Педагогика 
 371.3(045)  + 004:37(045)
Ключови думи: 1. компютърни технологии 2. информационни технологии 3. компютърно обучение 4. начално училище 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 4090

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.

- 75 -

Сп А 2036

Бабакова, Лилия.  Мотивацията на студентите при избора на учителската професия / Лилия Бабакова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVII, 2019, N 5, с. 520-539. 

   Представено е актуалното състояние на педагогическата подготовка на бъдещите учители в България, както и външните и вътрешни мотиви за избор на учителската професия, сред които са социално-икономическите условия и правителствените политики. Фокусът на статията пада върху изследване и оценка на възможностите, които има скалата FIT Choice за установяване на мотивацията на българските студенти за избор на учителската професия. Представена е началната адаптация и валидизация на скалата в наши условия и са анализирани използваните от нея психометрични показатели. Изводът е, че тя притежава потенциал да бъде ползвана като инструмент за измерване нагласите сред българските студенти. 

   Рез. на бълг. и англ. ез. ; Библиогр. с. 535-538

1. Подготовка на педагогически кадри 2. Професионално ориентиране. Избор на професия 
 377.8(045)  + 371.13/.16(045)
Ключови думи: 1. подготовка на кадри 2. учителски кадри 3. учителска професия 4. педагогически персонал 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4160

- 76 -

Сп А 2238

Балджиева, Веселина.  Насилие и тормоз / Веселина Балджиева. // Предучилищно & училищно образование, 2019, N 5, с. 62-67. 

   Урокът "Насилие и тормоз" запознава учениците с термините "насилие" и "тормоз". Изясняват се причините за това насилие над личността. Учащите сами определят значението на думите, запознават се и с последствията от тормоза и насилието. Разгледани са и начини за противодействие под формата на ролева игра. Всички ученици са запознати и с документите на училищното ръководство за случаи на тормоз в района на училището. 

1. Педагогическа социология 2. Социални проблеми 
 37.015.4  + 364.634
Ключови думи: 1. педагогическа психология 2. отношения в група 3. детска агресия 4. насилие в училище 5. семейно възпитание 6. училищно възпитание 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело.  
  

Сист. No: 4105

- 77 -

Сп Б 262

Взаимодействие между екипите за подкрепа за личностно развитие с родители на ученици със специални образователни потребности  / Мария Стефанова и др.. // Професионално образование, XXI, 2019, N 4, с. 379-382. 

   Текстът представя опита на конкретно основно училище - реализация на различни инициативи и приложение на различни методи. Сред тях са описани: индивидуални, групови форми за работа с родителите, уъркшоп, лятна работа на психолога с учениците, културни дейности, проведени съвместно с родителите, общо участие на родители и ученици в проекти. 

1. Специална педагогика 
 376.1(045)
Ключови думи: 1. деца със специални образователни потребности 2. форми на обучение 3. форми на общуване 4. приобщаващо образование 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4098

- 78 -

Сп А 1705

Витанова, Наталия.  Образование на бъдещето / Наталия Витанова. // Педагогика, XCI, 2019, N 8, с. 1057-1090. 

   Представени са прогнози за развитието на образованието през XXI век. Коментирани са по-важни трендове като: пълна реорганизация на учебното съдържание и обучението, реформа на класно-урочната система, стимулиране на креативност и въображение, корекция на досегашната стандартизация в образованието, въвеждане на интерактивно преподаване от най-добрите учители, обучение чрез игрови симулатори, геймификация на обучението, децентрализация на системата на образование, личностно ориентирано образование, разработване на граждански образователни проекти, учене през целия живот, въвеждане на нова "дигитална/цифрова" педагогика, индивидуализация на образованието, онлайн управление на училището. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Образование и възпитание на интелекта и личността 
 37.014.544(045)
Ключови думи: 1. иновации в образованието 2. трендове 3. образователни реформи 4. нововъведения 5. дигитализация на образованието 6. съвременни тенденции 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4087

- 79 -

Сп А 2036

Витанова, Наталия.  Училището на бъдещето / Наталия Витанова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVII, 2019, N 3, с. 301-311. 

   Очертани са основните тенденции в образованието на бъдещето: технологичните компании определят неговия вид чрез висока степен на дигитализация, визуализация и прилагане на интерактивни технологии. Образованието се фокусира върху кариерното консултиране и стажовете. Ролята на учителя се променя коренно. Той се превръща в ментор, осъществяващ мултидисциплинарно неформално обучение и владеещ технологиите на високо ниво. Дистанционното обучение ще се превърне в образователна норма. Коментира се финландската образователна система като пример за система, докоснала се до бъдещето. 

   Рез. на бълг. и англ. ез.; Библиогр. с. 310-311

1. Образование - виртуално 2. Иновационна политика 
 37.018.4(045)  + 37.014(045)
Ключови думи: 1. иновации в образованието 2. дигитални технологии 3. дистанционно обучение 4. информационни технологии 5. компютърни комуникации 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4156

- 80 -

Сп Б 262

Георгиева, Мария и др.  Дуалното обучение - мираж или реалност, реалност и перспектива / Мария Георгиева, Надежда Илиева, Петя Йорданова. // Професионално образование, XXI, 2019, N 5, с. 501-504. 

   Статията третира проблема за въвеждане на дуалната форма на обучение в професионалното образование. Споделен е опит на конкретно училище в сферата на дървообработването и мебелното производство. Отчита се връзката с фирми и конкретни работодатели, които провеждат практическото обучение в реална работна среда. Изгражда се мост между образованието и бизнеса. Разглежда се работата по Българо-швейцарския проект ДОМИНО, отнасящ се до дуалното образование. Отбелязват се и трудности при реализацията му. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Професионално-техническо образование за квалифицирани работници. Професионални училища 
 377.3(045)
Ключови думи: 1. професионални гимназии 2. професионално образование 3. професионално обучение 4. дуално образование 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4101

- 81 -

Сп А 2036

Господинов, Динко.  Проблемът за малките училища / Динко Господинов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVII, 2019, N 2, с. 207-220. 

   Негативните демографски тенденции увеличават броя на малките училища. Статията разглежда силните и слаби страни на тези училища, както и тяхната специфика. Сред плюсовете са: персонализиране на обучението и засилен индивидуален подход, силна връзка със семействата и общностите, адаптивна педагогика, разнообразен тип дейности, мултикултурно и антирасистко преподаване, по-тясно сътрудничество между учителите, демократично вземане на решения, ниско ниво на нарушенията. Сред слабите страни са: занижаване качеството на образованието, голям брой отпадащи ученици, текучество при учителите поради неблагоприятни социално-икономически фактори, недобра материална база, преобладаващ брой ученици от етническите малцинства, ниска мотивация за учене. 

   Рез. на бълг. и англ. ез. 

1. Училища - организация и управление 
 373(497.2)(045)
Ключови думи: 1. образователна политика 2. училищно образование 3. демографски срив 4. организация на обучението 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4154

- 82 -

 

Господинова, Диана и др.  Самобитността на българина: празници, традиции, фолклор - Бъдни вечер, Коледа, Сурваки / Диана Господинова, Надя Иванова, Евелинка Мишонова. // Детска градина, 2019, N 6, 3-9. 

   Децата се запознават със самобитността на българина, изразена в народните ни празници, традиции и фолклор на Бъдни вечер, Коледа и Сурваки. Представите за тях се обогатяват, разширяват чрез показване на конкретни обреди, изпяване или прочит на конкретни песни, наричания. За целта се използват интерактивни методи и интерактивни образователно-възпитателни игри, задават се подходящи въпроси с цел развиване на националното самосъзнание у децата. 

1. Народни вярвания. Народни обичаи. Суеверия 2. Детски градини 3. Методи на обучението, общи 
 398.3(045)  + 373.24(045)  + 371.335(045)
Ключови думи: 1. образование в детската градина 2. методи на обучение 3. народни обичаи 4. народни песни 5. фолклор 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4195

- 83 -

Сп А 336

Грекова, Майя.  Кого и как приобщава "приобщаващото образование": нормативната уредба / Майя Грекова. // Социологически проблеми, 51, 2019, N 2, с. 557-583. 

   Подробно са разгледани нормативните документи, издадени през последните години по отношение на интегрирането на определени групи деца към образователната среда - деца от ромски произход, деца със СОП и др. Вникнато е в спецификата и философията на различните текстове, издавани през годините, като са посочени техни несъвършенства, намаляващи ефективността на приобщаването. Посочва се разликата между термините "интегриран", "включващ" и "приобщаващ". Засегнати са документи като Закон за народната просвета, Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите, Закон за предучилищно и училищно образование и др. 

   Рез. на бълг., англ. ез. 

1. Образование - включващо 2. Нормативни актове - съставяне 
 376:34(497.2)(045)
Ключови думи: 1. нормативни документи 2. просветно законодателство 3. деца със специални образователни потребности 4. етнически малцинства 5. ромска интеграция 6. включващо образование 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.  
  

Сист. No: 4181

- 84 -

Сп А 222

Деянова, Мария.  Привременният устав за народните училища на проф. Марин Дринов, развитието и подпомагането на карловските училища в периода 1878-1936 г. / Мария Деянова. // Исторически преглед, 75, 2019, N 3, с. 86-96. 

   Като пръв министър на просветата в Княжество България проф. Дринов създава мащабна образователна програма, чиято цел е да разреши стратегически задачи в учебното дело. Той използва и познанията си за европейския опит в тази област. Отразени са вижданията му за съдържанието на учебните програми, управлението и издръжката на училищата. Въведена е единна образователна структура в страната за децата от двата пола. Разгледани са и закони от този период, свързани с материалното поддържане и преустройство на училищата. 

   Рез. на англ. ез.; Библиогр. с. 94-96

1. Образование и просвета - България - история 
 371(091)(497.2)(045)
Ключови думи: 1. история на образованието 2. училищно дело 3. училищно образование 4. Княжество България 5. следвъзрожденски период 6. Съединение на България 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4151

- 85 -

Сп А 2239

Димиева, Галина.  Аутист в групата! Ами сега?! / Галина Димиева. // Детска градина, 2019, N 4, с. 49-56. 

   В последните години все повече се увеличават децата-аутисти. Има издадена Наредба за работа с деца със специални образователни проблеми. В настоящата разработка са представени отделните особености на децата-аутисти с цел да се знае как трябва да се постъпва с такива деца във всеки един момент. 

1. Възпитание на душевно болни. Аутизъм (педагогически аспект) 2. Детски градини 
 376.4(045)  + 373.24(045)
Ключови думи: 1. образование в детската градина 2. деца със специални образователни потребности 3. деца-аутисти 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4193

- 86 -

Сп А 2036

Димитрова, Гергана.  Конкурентоспособност на висшите училища в контекста на интеграцията между наука, образование и бизнес / Гергана Димитрова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVII, 2019, N 4, с. 369-380. 

   В настоящите условия на функциониране на голям брой акредитирани висши училища въпросът за тяхната конкурентоспособност придобива все по-нарастващо значение. Трите страни в "триъгълника на знанието" - наука, образование, бизнес - са в постоянно взаимодействие. Разгледани са множество национални нормативни документи, както и европейски стратегии в областта на висшето образование. Сред тях са: Лисабонската стратегия 2000, стратегията "Европа 2020", оперативни програми за развитие на конкурентоспособността, Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020, Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030, "България 2020 - национални приоритети в образованието и науката", стратегия за развитие на ВО на Р България (2014-2020) и др. 

   Рез. на бълг. и англ. ез.; Библиогр. с. 379-380

1. Висше образование - качество 2. Висше образование и бизнес-взаимодействие 
 378.014.54(497.2)(045)
Ключови думи: 1. качество на висшето образование 2. научни изследвания 3. бизнес 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4158

- 87 -

Сп А 336

Желева, Румяна и др.  Дуално образование и професионална реализация / Румяна Желева, Албена Накова-Манолова. // Социологически проблеми, 51, 2019, N 2, с. 805-827. 

   В статията се анализират нагласите към дуалното образование (интегрирано с работа образование) на три типа социални субекти - образователни институции от сферата на висшето образование, бизнес, местна власт. Направени са изводи, че въвеждането на дуалното обучение във висшите учебни заведения е път към повишаване качеството на професионалната подготовка и успешната реализация на завършилите специалисти. Като основа служи проучване в рамките на проект EDU-LAB "Ново Дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда". 

   Рез. на бълг, англ. ез. 

1. Висше образование и бизнес-взаимодействие 2. Кариерно развитие 
 378(045)
Ключови думи: 1. дуално образование 2. висше образование 3. професионално ориентиране 4. кариерно развитие 5. бизнес 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4185

- 88 -

Сп Б 262

Жечева, Неда.  Възпитателен потенциал на учебните програми по български език и литература и чужд език за формиране на интеркултурна компетентност / Неда Жечева. // Професионално образование, XXI, 2019, N 6, с. 620-628. 

   Статията представя резултати от анализ на учебните езикови програми в началното училище с оглед на възпитателния им потенциал за формиране на интеркултурна компетентност. Разгледани са новите програми по БЕЛ, както и по предмета Чужд език - английски, немски, френски, испански, италиански и руски език, които целят постигане на комбинация между езикова и интеркултурна компетентност, а така също и социокултурна компетентност чрез включване на разнообразна културна информация в съдържанието. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Обучение по български език и литература 2. Чужди езици - обучение 
 372.65(045)  + 800:37(045)
Ключови думи: 1. чуждоезиково обучение 2. български език и литература 3. интеркултурна компетентност 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4103

- 89 -

Сп Б 262

Иванова, Веселина.  Модел на управление на неучебното (свободното) време чрез извънкласни и извънучилищни дейности / Веселина Иванова. // Професионално образование, XXI, 2019, N 2, с. 141-150. 

   Разгледани са училищни политики за формиране на проектно мислене и специализирани училищни програми за извънкласни дейности. Наблюдавана е дейността в конкретни езикови гимназии, свързана със здравно образование, граждански и културни компетентности, екотуризъм, мултикултура и др. Засегнато е интеркултурното образование и възпитание. Коментиран е и въпросът за кадровото обезпечаване на тези дейности и квалификацията на учителите. Предложени са варианти на зони за неформално общуване между учениците - нюзрум, интерактивна лаборатория, зона за приложни изкуства, театър, зона за активно прекарване на свободното време, workshop зона. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Извънучилищно образование и възпитание 
 374.001.57(045)
Ключови думи: 1. извънкласни дейности 2. свободно време 3. културна комуникация 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4096

- 90 -

Сп А 2238

Каменов, Лало.  Рефлексивна картина на специални "мерки-модели" за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства и други групи в неравностойно положение / Лало Каменов. // Предучилищно & училищно образование, 2019, N 3, с. 64-77. 

   В статията се акцентира върху намаляване отпадането на ромските деца от училище. Разглежда се рефлексията като уместен и необходим педагогически подход в разработването на мултиетническа образователна парадигма. Интегрираното приложение на финансова подкрепа с осигуряване на допълнителна образователна и личностна подкрепа има положително въздействие върху учениците от ромски произход. Безспорен факт е повишеното чувство за отговорност на учениците роми, създаване на навици за допълнителни усилия в образователното развитие с цел получаване на финансовата подкрепа. Разглеждат се и съпътстващи програми, дейности, организирани с цел образование и личностно развитие на учениците, участие в обществено-културни дейности, организиране дискусионни форуми, посещение на университети и т.н. Отчита се значимостта на индивидуалния фактор в по-добрите резултати на приложените интегрирани мерки. 

1. Специална педагогика 
 376.6/.7.001.57(045)
Ключови думи: 1. приобщаваща педагогика 2. приобщаващо образование 3. етнически малцинства 4. деца роми 5. ученици роми 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4094

- 91 -

Сп Б 262

Кисьова, Лилия.  Подготовка на педагогическия колектив в общообразователното училище за работа с ученици със специални образователни потребности / Лилия Кисьова. // Професионално образование, XXI, 2019, N 4, с. 402-412. 

   Основната цел на статията е да покаже необходимостта от специално и допълнително обучение на учителите за работа с деца със СОП. Посочени са основни насоки на методическата работа с учителите за създаване на подходяща среда. Разгледани са целите на повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Представят се резултатите от конкретни проучвания за учителските нагласи към допълнителното обучение. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Подготовка на педагогически кадри 
 371.13/.16(045)  + 376(045)
Ключови думи: 1. деца със специални образователни потребности 2. подготовка на учители 3. учителски кадри 4. повишаване на квалификацията 5. приобщаващо образование 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4099

- 92 -

Сп А 1705

Кожухарова, Пенка.  Училищна превенция на употребата на психоактивни вещества при ученици от V – VII клас : School-Based Prevention of the Drugs Abuse among Fifth to Seventh Grade Students / Пенка Кожухарова. // Педагогика, XCI, 2019, N 8, с. 1132-1154. 

   Целта на изследването е да бъдат очертани тенденциите в употребата на тютюн и алкохол при ученици от V до VII клас и да бъдат набелязани проблемните аспекти и мерки при реализиране на училищно базирана програма за превенция на употребата на психоактивни вещества (ПАВ). Проучването е проведено през 2017 г. чрез анкетен метод с 1396 ученици от VII клас от 36 училища в Североизточния регион. Като индикатори за оценка на състоянието на употребата на тютюн и алкохол са приети: честотата на употреба, възраст на първите опити, модели на употреба и полова диференциация. Основна цел на Програмата е да се ограничи приемането на ПАВ сред учениците чрез реализиране на първична превенция, насочена към консумация и злоупотреба с ПАВ с акцент върху алкохола и тютюна. При развитието на Програмата е необходимо да се разширят знанията на подрастващите за различните аспекти на използване на ПАВ, влиянието им върху здравето и личностното развитие чрез предоставяне на обективна и достъпна информация, изграждане на мотивация и поведенчески умения за водене на здравословен живот. Нужно е да се укрепи взаимодействието между училището, семейството, медиите и общността. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Здравословно състояние и здравеопазване на учениците 2. Деца, предучилищна възраст - психология и възпитание 
 371.7.001.76-053.5(045)  + 613.83.000.37-053.5(045)
Ключови думи: 1. психоактивни вещества 2. тютюн 3. алкохол 4. рискови фактори 5. защитни фактори 6. превантивни дейности 7. злоупотреба с опиати 8. дрога 9. подкрепяща среда 10. професионална компетентност 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 4080

- 93 -

Сп А 1705

Колева, Наташа.  Началният учител и компютърното моделиране / Наташа Колева. // Педагогика, XCI, 2019, N 8, с. 1183-1200. 

   Статията коментира развитието на дигиталните компетентности на българските ученици и въвеждането на учебния предмет "Компютърно моделиране". Запознава с официални документи в тази насока, публикувани от ЕК - Рамка за дигитална компетентност. Разглеждат се възрастовите етапи в изучаването на аспекти от ИТ и компютърните науки. Запознава с Националната програма на МОН "Информационни и комуникационни технологии в училище". Представен е анализ на проучвания сред българските учители за засилено въвеждане на ИКТ. Отчита се изключително положителна нагласа. Коментирани са и причините за резерви към нововъведенията, изказани от част от учителите. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Компютърни технологии 2. Педагогика 
 371.3(045)  + 004:37(045)
Ключови думи: 1. компютърни технологии 2. информационни технологии 3. компютърно обучение 4. начално училище 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Компютри. Програмни продукти.  
  

Сист. No: 4090

- 94 -

Сп А 505

Кучева, Ценка Пенева.  Интерактивни методи на обучение в часовете по българси език в пети клас / Ценка Пенева Кучева. // Български език и литература, LХI, 2019, N 3, с. 296-303. 

   Статията представя интерактивни подходи и упражнения, използвани в практиката от учителя по бълг. език в пети клас. Дават се примери за употреба на такива методи в час. При този начин на обучение се провокира интересът на учениците, събужда се емоционалността им, осъществяват се междупредметни връзки, повишава се ефективността на уроците по български език. 

1. Начално и основно образование 2. Методика на преподаване на български език 
 373.3(045)  + 372.880.867(045)
Ключови думи: 1. основно образование 2. български език и литература 3. методика на преподаването 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4196

- 95 -

Сп А 2036

Кюркчийска, Виолета.  Квалификацията на учителите в контекста на съвременните предизвикателства за качествено образование / Виолета Кюркчийска. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVII, 2019, N 6, с. 607-617. 

   Качеството на образованието е пряко свързано с квалификацията на учителите. Изискванията пред съвременното образование са то да се синхронизира с европейските стандарти, да бъде модерно, достъпно и качествено. Разглежда се Наредбата от 2019 г. за професионалното развитие на учителите и педагогическите специалисти. Засегнати са видовете и формите на квалификация на кадрите - перманентна продължаваща квалификация, надграждане чрез участие в изследователска дейност, обучения и практикуми, семинари, обучения за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен, нова или допълнителна специализация или професионална квалификация, задължителна въвеждаща квалификация за новопостъпилите кадри. Представена е анкета с педагози относно трудностите, които срещат в професията, мотивацията им за повишаване на квалификацията и личната им преценка за състоянието на квалификацията им. 

   Рез. на бълг. и англ. ез. 

1. Подготовка на педагогически кадри 
 377.8(045)
Ключови думи: 1. подготовка на учители 2. педагогически персонал 3. учителски кадри 4. повишаване на квалификацията 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4161

- 96 -

Сп А 2036

Ламбова, Маргарита и др.  За логиката на точкуването на научната продукция според Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България / Маргарита Ламбова, Славея Желязкова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVII, 2019, N 4, с. 381-397. 

   Разглежда се системата за точкуване на научната продукция, целяща придобиване и валидизиране на научна степен или академична длъжност. Засегнати са логически несъответствия в системата и противоречията, в които тя влиза в качеството си на инструмент за измерване нивото на научното развитие. Налице са сериозни несъвършенства, които поставят под въпрос нейната целесъобразност. 

   Рез. на бълг. и англ. ез. 

1. Академични степени 2. Научни изследвания - организация 
 378.2(497.2)(045)  + 001.89(497.2)(045)
Ключови думи: 1. академични степени 2. академичен състав 3. кариерно израстване 4. научни изследвания 5. научен труд 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 4159

- 97 -

Сп А 2242

Манов, Борис.  Гражданската образованост - цел на образованието в активно гражданство / Борис Манов. // Философия, XXVIII, 2019, N 1, с. 50-74. 

   Статията изяснява в контекста на философията на образованието същността на понятието и явлението "гражданска образованост". Тя е резултат от гражданското образование в училище и крайната й цел е постигане на личностна цялостност. Разгледани са идеите на Платон и Аристотел във философски план за изграждането на подрастващите като хармонични личности. Обърнато е внимание на явлението и в културологичен план. Ядрото на гражданската образованост е "добродетелността" като единство на знание и действие на гражданина за постигане благото на общността. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Гражданско образование 
 37.035(045)
Ключови думи: 1. гражданско образование 2. гражданско общество 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4106

- 98 -

Сп А 336

Михайлов, Стоян.  "Невидимите" младежи - образователни измерения на проблемите пред младежите, напускащи системата за алтернативна грижа в България / Стоян Михайлов. // Социологически проблеми, 51, 2019, N 2, с. 634-651. 

   Статията изследва проблемите на младежи, напускащи институциите за алтернативна грижа: разкъсаните семейни връзки, липсата на подкрепа от страна на близки, липсата на умения за самостоятелен живот, образователни проблеми, институционалната безотговорност. Един от изводите е, че образованието е основен начин за тях да излязат от статута на уязвима група. Образователната подкрепа се основава на интегриране усилията на училището и социалните услуги с цел не просто завършване на етап от образованието, а и правилно кариерно ориентиране спрямо интересите и способностите на младите хора. 

   Рез. на бълг., англ. ез. 

1. Образование - приобщаващо 2. Образование - професионално 
 376(497.2)(045)  + 377:376(497.2)(045)
Ключови думи: 1. лица в неравностойно положение 2. професионално образование 3. включващо образование 4. интеграция 5. приобщаващо образование 6. социално-педагогически институции 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4183

- 99 -

Сп А 336

Младенов, Теодор.  Приобщаващото образование и хората с увреждания: от грижа, лечение и благотворителност към справедливост и права / Теодор Младенов. // Социологически проблеми, 51, 2019, N 1, с. 59-78. 

   Статията разглежда три основни аспекта от проблема: социалният модел на увреждането и неговото значение за Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от България през 2012 г. Вторият аспект, който е засегнат, е поставянето под въпрос на институционализацията, реформирането на системата на общото образование, насърчаването на приобщаващото образование. Третата група проблеми се отнася до бариерите пред приобщаването - липса на подкрепа, валидизъм, липса на гъвкавост на учебните планове и програми, надценяване на академичните постижения за сметка на други умения и ценности, стремеж за покриване на определени стандарти. 

   Рез. на бълг., англ. ез. 

1. Деца с увреждания 2. Образование - включващо 
 376(497.2)(045)
Ключови думи: 1. включващо образование 2. интеграция на хора с увреждания 3. образователна политика 4. деца със специални образователни потребности 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4177

- 100 -

Сп А 1705

Нунев, Сашо Тодоров.  Модел на педагогическа среда с антидискриминационен компонент и формиране на позитивни нагласи към хора с различен етнически произход и хора с увреждания / Сашо Тодоров Нунев. // Педагогика, XCI, 2019, N 9, с. 1243-1268. 

   Статията разглежда актуалния социален и образователен контекст на явления като социална изолация, дискриминация, отчуждаване от пазара на труда. Изяснява се моделът на педагогическа среда като фактор за формиране на нагласи. Представено е концептуално обосноваване на извънаудиторните клубни форми на дейност, както и резултатите от емпирично изследване на въздействието на модела за формиране на нагласи. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Специална педагогика 
 376.6/.7.001.57(045)  + 376.2/.4.001.57(045)
Ключови думи: 1. лица с увреждания 2. лица със специални образователни потребности 3. етнически произход 4. специална педагогика и психология 5. приобщаващо образование 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4092

- 101 -

Сп А 2036

Пандин, Станислав и др.  Педагогически аспекти при прилагането на Наредбата за приобщаващото образование / Станислав Пандин, Йордан Костов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVII, 2019, N 3, с. 292-300. 

   От приобщаващо образование се нуждаят децата със СОП. Разгледани са проблемите по прилагане на Наредбата, обобщени в следните групи: липсата на съдействие от страна на родителите, негативното отношение в самите образователни институции, завишените изисквания за индивидуален подход към децата, липсата на съответните компетентности и умения у педагозите за работа с тези деца, обработването на множество допълнителни документи, изискването на високо контролирана среда. Друг проблем е необходимостта от комплексен подход с участието на много институции и липсата на единна методология за оценяване. Разгледани са няколко скали за оценка на развитието, методики за вербално и невербално оценяване и др. 

   Рез. на бълг. и англ. ез. 

1. Образование - приобщаващо 2. Образование - нормативна уредба 
 376.2/.4:371.07(497.2)(045)
Ключови думи: 1. деца със специални образователни потребности 2. приобщаващо образование 3. включващо образование 4. нормативни документи 5. наредби 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4155

- 102 -

Сп А 2238

Петрова, Даниела.  Видове игри с песни в българския фолклор и възможности за прилагането им в детската градина / Даниела Петрова. // Предучилищно & училищно образование, 2019, N 1, с. 53-62. 

   В статията се набляга на използването на българския фолклор в детската градина под формата на песни и игри. Днес, когато фолклорът става все по-водещ в националното ни самоосъзнаване, това е добре дошло във възпитанието и образованието на децата. Посочени са различни видове народни песни и игри. Търси се най-вече фолклорната връзка в българските празници и обреди. Чрез тези занимания в детската градина се цели разгръщане на личностния потенциал, въображение, креативност, емоционална удовлетвореност и най-вече национална определеност. 

1. Музикално възпитание в детската градина 2. Фолклор - предания, легенди, народни вярвания, народни песни 
 372.378(045)  + 398.2/.9(045)
Ключови думи: 1. възпитание в предучилищна възраст 2. български фолклор 3. музикално възпитание 4. песни - игри 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4088

- 103 -

Сп А 2239

Рангелова, Биляна.  "За" и "Против" компютърните технологии в детската градина / Биляна Рангелова. // Детска градина, 2019, N 5, с. 87-91. 

   Съвременните деца растат в условията на информационни-, мултимедийни- и видеотехнологии. Все по-трудно се ангажира вниманието им само с картинки, играчки и игри. На помощ идват компютрите и правят детската градина по-интересна, по-ангажираща, по-комплексна. Дори деца, които не се включват в общите занимания, сега могат да имат самостоятелно занимание, естествено контролирано. Разглеждат се предимствата и недостатъците на компютърно-подпомаганото обучение в детската възраст. 

1. Форми на предучилищно възпитание 2. Компютърно-подпомагано обучение 
 373.2(045)  + 004(045)
Ключови думи: 1. предучилищно възпитание 2. компютърно-подпомагано обучение 3. предимства на компютърно-подпомаганото обучение 4. недостатъци на компютърно-подпомаганото обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4194

- 104 -

Сп А 2238

Рандев, Панайот.  Насилието в образователната система: от митовете и неефективните подходи към успешните такива : Съветите на един професионален практически психолог с 35-годишен опит в тази област / Панайот Рандев. // Предучилищно & училищно образование, 2019, N 2, с. 83-112. 

   Разгледано е многомерното насилие в образованието. Според световната статистика насилието сред подрастващите намалява, а само илюзорно е представено от медиите като увеличаващо се. Насилието зависи от фокуса и нагласите на хората. За съжаление в България процесите са обратни поради неспособността на образователната администрация да създаде и внедри ефективни програми за борба с насилието. Децата ни са неразделна част от обществото и семейната система. При нас не се акцентира върху превенцията или интервенцията в борбата с насилието. У нас доминира поственцията , т.е. когато се случи инцидент, се пита: "Кой е виновният?". Разглеждат се основните подходи в борбата с насилието и се посочват грешките при използването на остарели методи. 

1. Образование и възпитание на интелекта и личността 2. Насилието в образователната система 
 37.032  + 364.632
Ключови думи: 1. образователна система 2. насилието в образованието 3. причини за насилието 4. подходи в борбата с насилието 5. съвети на психолог 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4091

- 105 -

Сп А 2242

Славова, Веселина и др.  Академичната автономия в контекста на съвременната университетска идея - философски и правни аспекти / Веселина Славова, Андрияна Андреева, Дарина Димитрова. // Философия, XXVIII, 2019, N 4, с. 397-412. 

   Статията предлага философско-правен подход към академичната автономия като основен принцип на функциониране на висшите училища. Новите модели на висше образование налагат ново правно регламентиране на отношенията между висшите училища и държавата. Прави се исторически преглед на идеята и законодателната уредба на автономията. Разглеждат се съвременните тенденции във висшето образование. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Автономия на висшите учебни заведения 
 378.072.000.1.000.34(045)
Ключови думи: 1. автономия на университетите 2. висше образование 3. самоуправление 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4108

- 106 -

Сп А 1705

Тополска, Евгения и др.  Концепти за професионално-практическата подготовка на стажант-учители / Евгения Тополска, Светлана Ангелова. // Педагогика, XCI, 2019, N 7, с. 963-981. 

   Статията представя резултатите от проведено изследване на учебно-професионални нагласи, очаквания и комуникативна компетентност на стажант-учителите за практическото им обучение. Разглежда се подробно структурата на нагласите, очакванията, техните компоненти, както и факторите, които влияят върху формирането им. Разгледани са и компетентностите, осигуряващи възможност за успешна професионална реализация и адаптация. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Подготовка на педагогически кадри 
 371.13/.16(045)
Ключови думи: 1. комуникативна компетентност 2. професионална адаптация 3. стажант-учители 4. практическо обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4084

- 107 -

Сп А 2238

Христова, Ивелина.  Значение и приложение на метода "Монтесори" при деца със специални образователни потребности / Ивелина Христова. // Предучилищно & училищно образование, 2019, N 4, с. 38-43. 

   Обръща се внимание на предучилищното възпитание на деца с умствена изостаналост. Набелязват се основните функции, които трябва да се изградят у такива деца - двигателни и сензорни. Методът "Монтесори" е най-подходящ, най-добър педагогически и възпитателен способ за развиване на умствения дефицит и обучение на децата със специални потребности. Монтесори средата дава възможност на детето само да проверява своя прогрес и да желае своето развитие според индивидуалните си заложби. 

1. Предучилищно възпитание 2. Специална педагогика 3. Обучение на деца със специфични обучителни трудности 
 372.3  + 376.2/.4
Ключови думи: 1. предучилищно образование 2. специална педагогика 3. деца с умствена изостаналост 4. методът Монтесори 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4100

- 108 -

Сп А 2239

Щерева, Екатерина.  Книжчице ле, моя! / Екатерина Щерева. // Детска градина, 2019, N 3, с. 46-48. 

   Четящият човек е мислещ човек, а за да просперира едно общество, са му нужни мислещи хора. За да израсне детето като обичаща книгите личност, влиянието и примерът, които получава в детската градина, са много важни. Урокът запознава децата да общуват с книгата в библиотеката, картинно онагледява прочетените приказки. Включена е играта като помощно средство. 

1. Възпитание в училище 
 37.018.2(045)
Ключови думи: 1. четене 2. детска градина 3. възпитание в училище 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4186

- 109 -

Сп Б 262

Яначкова, Таня.  Добри практики за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование / Таня Яначкова. // Професионално образование, XXI, 2019, N 2, с. 119-130. 

   Изяснени са някои подходящи форми на приобщаващо образование, които биха били полезни за образователната интеграция. Представени са ситуации на различията в познавателните умения на децата и учениците, различия в старта и семейната среда и същевременно стремеж да се съхрани тяхната културна идентичност. Разглежда се въпросът за въвеждане на длъжността "образователен медиатор" в училище, провеждането на изнесени уроци извън класната стая, изграждане на клубове за ученическо самоуправление, реализиране на съвместни инициативи между училища с ученици от малцинствата и училища с ученици от мнозинството. Коментира се и възможност за създаване на изцяло иновативни училища. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Специална педагогика 
 376.6/.7.001.57(045)
Ключови думи: 1. приобщаващо образование 2. приобщаваща педагогика 3. етнически малцинства 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4093

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.

Техника на безопасността.

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 110 -

Сп А 2043

Иванов, Ивайло.  Предизвикателства пред сигурността на Република България / Ивайло Иванов. // Международни отношения, XLVIII, 2019, N 5-6, с. 73-78. 

   Основните моменти в изказването са: противодействие на тероризма и радикализацията като основна заплаха за държавите от евро-атлантическото пространство, граничната сигурност и координацията с ФРОНТЕКС, противодействие на организираната престъпност - корупция, икономически престъпления, трафик, контрабанда, експлоатация на хора, противодействие на киберпрестъпността и кибертероризма, успешна защита на населението и инфраструктурата при бедствия и извънредни ситуации. 

   Изказване на гл. секретар на МВР на международната конференция "Сигурността в Югоизточна Европа"

1. Национална сигурност 
 355.02(497.2)
Ключови думи: 1. тероризъм 2. граничен контрол 3. организирана престъпност 4. незаконен трафик 5. киберпрестъпност 6. защита на населението 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили  
  

Сист. No: 4150

- 111 -

Сп А 2043

Цеков, Иво.  Роля на киберзаплахите в парадигмата за национална сигурност на Република България / Иво Цеков. // Международни отношения, XLVIII, 2019, N 4, с. 49-62. 

   Киберсигурността представлява противодействие срещу кибертероризма и киберпрестъпността в епоха на нарастване на влиянието на комуникационните технологии, дигиталната икономика и глобализация на процесите. Разглеждат се рисковете за финансовата стабилност и финансовите услуги, онлайн престъпленията. Киберсигурността е важна част от националната и международната сигурност. Разглежда се ролята на НАТО, ЕС, Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност, Европол и др. организации, както и техните стратегии. Евроатлантическата ориентация на България и стратегията й спрямо САЩ е ключова по въпросите на сигурността. Обърнато е внимание и на основната нормативна база у нас. 

1. Национална сигурност 2. Защита на информацията 
 351.86(497.2)(045)  + 681.324.07(045)
Ключови думи: 1. кибербезопасност 2. кибератаки 3. национална сигурност 4. киберсигурност 5. киберпрестъпност 6. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили  2. Кибернетика . Фина механика.  
  

Сист. No: 4149

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми.

Хранително-вкусова промишленост.

- 112 -

Сп Б 394

Аникеева, Н. В.  Производството на хляб с брашно от нахут и протеинов изолат от нахут / Н. В. Аникеева. // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 8, с. 22-27. 

   В статията се обръща внимание на прибавянето на нахутено брашно към пшеничното с цел по-бърза ферментация, по-малка киселинност на продукта, повече белтъчини, витамини, микро- и макроелементи. Разработени са и специални начини за качествено изпичане на хляба. Анализът на получените резултати след проведени изследвания показва, че физическите и органо-лептичните показатели на хляб с нахут превъзхождат показателите на пшеничния хляб. 

1. Хляб и хлебни изделия 2. Житни растения. Зърнени култури 
 664.6:633.1(045)
Ключови думи: 1. хляб 2. хлебни изделия 3. зърнени култури 4. нахут 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 4171

- 113 -

Сп Б 394

Делибеев, Петко.  Наука, бизнес, потребител / Петко Делибеев. // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 1, с. 10-14. 

   Статията запознава с работата на Института по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ). Дейността на института е пряко обвързана с науката. Създадени са храни, предназначени за тесен кръг от хора - за космоса, за екипи със специална мисия, военни подразделения, подводни лодки, военен резерв, експедиции и др. Лиофилизираните продукти са с високо качество и запазени биологично активни вещества. Не изискват особени условия на съхранение. Те са свързани с оцеляването на човека, поставен в необичайни, екстремни условия и ситуации. За съжаление се произвеждат в малък обем. Представени са в статията различните видове продукти, които са създадени. Целта е да се заинтересува бизнесът, да прояви интерес към разработките, за да се произвеждат храни за масовия потребител. 

1. Хранителна промишленост 2. Статистическа биохимия. Биополимери и други биологически важни съеди 
 664.012(045)  + 577.12
Ключови думи: 1. хранителна промишленост 2. иновативни продукти 3. лиофилизирани храни 4. наука и бизнес 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 4148

- 114 -

Сп Б 394

По-екологична, по-тънка, по-изгодна опаковка . // Хранително-вкусова промишленост, LXVIII, 2019, N 9, с. 9-10. 

   Фирма INTRAMA е наградена за най-добра опаковка през 2018 и 2019 г. Това е 11-слойното ламинирано високо бариерно фолио с антифог в света. Изброени са качествата, с които то превъзхожда предишните опаковки. 

1. Хранително-вкусова промишленост 2. Опаковки 
 664.01:621.798(045)
Ключови думи: 1. хранително-вкусова промишленост 2. храни 3. опаковка 4. машини 
Тематични рубрики: 1. Хранително-вкусова промишленост.  
  

Сист. No: 4174

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело.

- 115 -

Сп А 2238

Балджиева, Веселина.  Насилие и тормоз / Веселина Балджиева. // Предучилищно & училищно образование, 2019, N 5, с. 62-67. 

   Урокът "Насилие и тормоз" запознава учениците с термините "насилие" и "тормоз". Изясняват се причините за това насилие над личността. Учащите сами определят значението на думите, запознават се и с последствията от тормоза и насилието. Разгледани са и начини за противодействие под формата на ролева игра. Всички ученици са запознати и с документите на училищното ръководство за случаи на тормоз в района на училището. 

1. Педагогическа социология 2. Социални проблеми 
 37.015.4  + 364.634
Ключови думи: 1. педагогическа психология 2. отношения в група 3. детска агресия 4. насилие в училище 5. семейно възпитание 6. училищно възпитание 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело.  
  

Сист. No: 4105

- 116 -

Сп А 336

Денкова, Аглая.  Социална изолация на хората с увреждания в България / Аглая Денкова. // Социологически проблеми, 51, 2019, N 1, с. 161-175. 

   Тази уязвима група хора са подложени на социално отхвърляне, стигматизация, а нерядко стават жертви на насилие. Разгледани са и още неблагоприятни фактори като разпадането на семейната среда при раждане на увредени деца, отглеждането им от един родител, последващият недостиг на средства, квалифициран персонал, помагащ за нормално обгрижване и адаптиране към средата, проблеми с достъпа до дневни центрове за занимания, неадекватността на институциите в много от случаите, несигурността, съпътстваща тяхното ежедневие, настаняването в защитени жилища след евентуална смърт на родителите. 

   Рез. на бълг, англ. ез. 

1. Социална помощ за специални групи на обществото (слепи, глухонеми и др. ) 2. Социална работа 
 364.465(497.2)(045)  + 364.63-056.26(497.2)(045)
Ключови думи: 1. социална адаптация 2. социална интеграция 3. социални грижи 4. хора с увреждания 5. хора в неравностойно положение 
Тематични рубрики: 1. Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело.  
  

Сист. No: 4179


 Индекс по АВТОРИ

Fontaine, Florence 56 
Александров, А. 29 
Алексиев, А. 32 
Алексиева, Невена 41 
Ангелова, Десислава 53 
Ангелова, Светлана 106 
Андреева, Андрияна 105 
Аникеева, Н. В. 112 
Антов, Пламен 64 
Апостолова, Диана 6 
Атанасов, Калоян 44 
Бабакова, Лилия 75 
Баджева, Снежина 45 46 
Баева, Искра 7 
Бакалов, З. 29 
Балабурова, М. 33 
Балджиева, Веселина 76 115 
Башев, Храбрин 54 72 
Белоев, Христо Иванов 1 
Бенов, Добриян 24 47 
Бенова, Диана 24 47 
Бозуков, Христо 55 
Витанова, Наталия 78 79 
Влахова-Руйкова, Радка Василева 65 
Георгиев, Георги 57 
Георгиева, Мария 80 
Георгиева, Тоня 58 
Герасимова, Илияна 59 
Гербер, Джеймс 28 31 
Гецов, П. 30 
Гешов, Радослав 48 49 
Гишин, Стоян 42 50 
Глогова, Люба 60 
Гогов, Йордан 25 
Господинов, Динко 81 
Господинова, Диана 82 
Грекова, Майя 8 83 
Делибеев, Петко 113 
Денкова, Аглая 116 
Деянова, Мария 84 
Джурмански, Анатоли 53 
Димиева, Галина 85 
Димитрова, В. 32 
Димитрова, Гергана 86 
Димитрова, Дарина 105 
Динков, Динко 9 73 
Драганова, М. 33 
Желева, Румяна 87 
Желязкова, Славея 3 96 
Жечева, Неда 88 
Жечкова, Надежда 10 
Иванов, Ивайло 110 
Иванова, Веселина 89 
Иванова, Надя 82 
Илиева, Даниела 4 11 
Илиева, Е. 34 
Илиева, Надежда 80 
Йорданова, Петя 80 
Каменов, Лало 90 
Кинов, Пламен 35 
Кисьова, Лилия 91 
Кларк, М. 28 31 
Кожухарова, Пенка 2 92 
Колева, Наташа 74 93 
Костов, Йордан 101 
Кръстанова, М. 36 
Кунева, Илияна 66 
Кучева, Ценка Пенева 94 
Кюркчийска, Виолета 95 
Ламбова, Маргарита 3 96 
Манов, Борис 97 
Мардиросян, Г. 30 
Миланова, Хр. 37 
Митова, Иванка 59 
Митова, Тотка 59 
Михайлов, Стоян 98 
Мишонова, Евелинка 82 
Младенов, Теодор 99 
Найденов, Ивайло 69 
Найденов, С. 30 
Накова-Манолова, Албена 87 
Нанков, Монко 60 
Ненов, Николай 21 
Нунев, Сашо Тодоров 100 
Оретенов, Дончо 52 
Пандин, Станислав 101 
Пеев, Илия 12 19 
Переновска, П. 32 
Петкова, С. 30 
Петров, Камен 20 
Петрова, Даниела 102 
Петрова, М. 13 14 38 39 
Петрова, Светла 27 
Попова, Юлиана Пенчева 1 
Пришчепов, А. 28 31 
Проданов, Васил 15 
Рангелова, Биляна 103 
Рандев, Панайот 104 
Рей, Дийпак 28 31 
Русева, Виолета 67 
Сантова, Мила 22 
Славков, Николай 16 
Славова, Веселина 105 
Славова, Д. 34 
Станоева, Елица 17 
Стефанова, Мария 77 
Тачева, Маргарита 70 
Терзиева, Маргарита 5 
Тодорова, М. 40 
Тодорова, Мария 61 
Тодорова, Росица 57 
Томов, Силвио 71 
Тончева, Веселка 23 
Тополска, Евгения 106 
Трайков, Младен 52 
Троев, Т. 36 
Труш, Сергей 18 
Уест, Пол 28 31 
Христова, Ивелина 107 
Христова-Багдасарян, Валентина 27 
Цеков, Иво 63 111 
Чатерджий, Сингхансу 28 31 
Шушков, Николай 52 
Щерева, Екатерина 108 
Яначкова, Таня 109 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Богомилски легенди" на Николай Райнов - неразчетената мистификация 67 
"За" и "Против" компютърните технологии в детската градина 103 
"Невидимите" младежи - образователни измерения на проблемите пред младежите, напускащи системата за алтернативна грижа в България 98 
Daimler инвестира 500 млн. евро в автономни камиони 45 
Академичната автономия в контекста на съвременната университетска идея - философски и правни аспекти 105 
Алиса в страната на автовлаковете 43 
Аутист в групата! Ами сега?! 85 
Биологично/органично производство на тютюн 55 
Болести, засягащи стъблото на лозата (обзор) 56 
Бъдещето на мобилността 48 
Българският "патриотарски" национализъм 7 
Взаимодействие между екипите за подкрепа за личностно развитие с родители на ученици със специални образователни потребности 77 
Видове игри с песни в българския фолклор и възможности за прилагането им в детската градина 102 
Влияние на магнитното поле върху живите организми и човека 30 
Водици в с. Добърско - обредност и музика 23 
Възпитателен потенциал на учебните програми по български език и литература и чужд език за формиране на интеркултурна компетентност 88 
Гражданската образованост - цел на образованието в активно гражданство 97 
Да заложим на "зелено" 26 
Дигитализация на селското стопанство и райони в България 54 72 
Диференциална диагноза на болезнената тазобедрена става 35 
Добив, съдържание и баланс на хранителни вещества в посев от люцерна 60 
Добиви и качествени параметри на добива от зелен фасул в сеитбообращения при биологично отглеждане 59 
Добри практики за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование 109 
Дуално образование и професионална реализация 87 
Дуалното обучение - мираж или реалност, реалност и перспектива 80 
Еврейската общност в Самоков 1939 - 1989 г. 71 
Европейска нощ на учените 2019 в Русенския университет 1 
Електрически Actros стартира ежедневна работа в Южна Германия 46 
Ефект от използването на алтернативния фуражен компонент изсушено спиртоварско зърно с разтворим остатък от царевица в храненето на пилета бройлери 61 
За бесите и техните племенни територии 70 
За логиката на точкуването на научната продукция според Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България 3 96 
Задпоставните определения - някои семантични и синтактични въпроси 65 
Зимата и дизеловото гориво 49 
Значение и приложение на метода "Монтесори" при деца със специални образователни потребности 107 
Изграждане на навици и стратегии и изваждане от комфортната зона 4 11 
Изменения в климата и хранителната индустрия 28 31 
Интерактивни методи на обучение в часовете по българси език в пети клас 94 
Квалификацията на учителите в контекста на съвременните предизвикателства за качествено образование 95 
Книжчице ле, моя! 108 
Кого и как приобщава "приобщаващото образование": нормативната уредба 8 83 
Конкурентоспособност на висшите училища в контекста на интеграцията между наука, образование и бизнес 86 
Концепти за професионално-практическата подготовка на стажант-учители 106 
Към въпроса за образа на Бенковски и запазените негови писмени документи 68 
Литература за деца и "жесток реализъм" - между морала и природата 64 
Модел на педагогическа среда с антидискриминационен компонент и формиране на позитивни нагласи към хора с различен етнически произход и хора с увреждания 100 
Модел на управление на неучебното (свободното) време чрез извънкласни и извънучилищни дейности 89 
Мотивацията на студентите при избора на учителската професия 75 
На Острова тестват първия автономен автобус ADL ENVIRO200 51 
Насилие и тормоз 76 115 
Насилие над медици. Правни аспекти на вербалното насилие - обида, клевета, заплаха и принуда (част II) 14 39 
Насилие над медици. Правни аспекти на физическото насилие (част I) 13 38 
Насилието в образователната система: от митовете и неефективните подходи към успешните такива 104 
Наука, бизнес, потребител 113 
Началният учител и компютърното моделиране 74 93 
Несъстоялият се нов световен ред и социалните мрежи 9 73 
Нови технологии в рехабилитацията 34 
Новост: Индустриалният екструдер ExOn 10 Robot поставя нови стандарти в адитивното 3D производство 62 
Нуждите от грижи при пациенти, преживели мозъчен инсулт, според дипломанти от специалност "Медицинска сестра" 33 
Образование на бъдещето 78 
Опит за теория на русофобията - закономерности и тенденции 15 
Оризът в България - тенденции и развитие 58 
Педагогически аспекти при прилагането на Наредбата за приобщаващото образование 101 
По пътя на римските императори и дунавския път на виното - в търсене на местното наследство 21 
По-екологична, по-тънка, по-изгодна опаковка 114 
По-специфични случаи на употреба на бройната форма на съществителните в българския език 66 
Подготовка на педагогическия колектив в общообразователното училище за работа с ученици със специални образователни потребности 91 
Предизвикателства пред сигурността на Република България 110 
Предизвикателствата на химическите опасности в храните 25 
Предпоставки за възникването и фактори за дейността на предприемаческия елит през епохата на Българското възраждане 69 
Представяне на клиничен случай на дете с метафизарна дисплазия 36 
Привличане и задържане на донорите от регион Шумен за безвъзмездни кръводарители 40 
Привременният устав за народните училища на проф. Марин Дринов, развитието и подпомагането на карловските училища в периода 1878-1936 г. 84 
Приложение на метода Монте Карло в градоустройствената акустика 24 47 
Приобщаващото образование и хората с увреждания: от грижа, лечение и благотворителност към справедливост и права 99 
Природните бедствия в българските гори 29 
Проблеми при експлоатацията на стартерни и тягови акумулатори 42 50 
Проблеми с безопасността на изделия от бамбук, предназначени за контакт с храни 27 
Проблемът за малките училища 81 
Продуктивност на български и чужди сортове соя при неполивни условия на отглеждане 57 
Производството на хляб с брашно от нахут и протеинов изолат от нахут 112 
Разсадопроизводството при ехинацеята (Echinacea purpurea Moench) 53 
Регионалната политика на Европейския съюз и България 20 
Регионалното енергийно сътрудничество в Югоизточна Европа 41 
Рефлексивна картина на специални "мерки-модели" за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства и други групи в неравностойно положение 90 
Роля на киберзаплахите в парадигмата за национална сигурност на Република България 63 111 
Русия - САЩ - Китай: обратно към "триъгълника"? 18 
Самобитността на българина: празници, традиции, фолклор - Бъдни вечер, Коледа, Сурваки 82 
Социална изолация на хората с увреждания в България 116 
Социоанализата и полето на помагащите професии (в контекста на институционалната система за заетост) 6 
Спомени и рефлексии за всекидневието на българските турци по време на тоталитарния режим 10 
Сравнителен анализ на приложението на лазертерапия и интерферентен ток при алгоневродистрофия след фрактура на лъчевата кост на типично място 37 
Сравнително проучване между три двойни комбинации физикални фактори при деца с бронхиална астма 32 
Тол системата - "на час по лъжичка" 44 
Тол системата ще оскъпи превозите 52 
Толстоизмът и обществените организации в България през първата половина на XX век 5 
Традиционният балкански национализъм в контекста на възраждащия се национализъм в Европа 16 
Училището на бъдещето 79 
Училищна превенция на употребата на психоактивни вещества при ученици от V – VII клас 2 92 
Хипохондрични идентичности: джендър и национализъм в България 17 
Черно море - въоръжени конфликти или възможности за синергия през третото хилядолетие 12 19 
Читалището: трансмисия, единение, институция... 22 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автовлакове. Ремаркета 43 
Автоматизация на транспорта 45 
Автомобилен транспорт 42 48 50 
Автономия на висшите учебни заведения 105 
Академични степени 3 96 
Акустични измервания 24 47 
Балкански полуостров - политика - история 16 
Биографии 68 
Бобови растения 57 
Болести на опорно-двигателния апарат 35 36 
Бройлери - хранене 61 
Българска литература за деца 64 
Българска литература. Поетични разкази. Легенди. Приказки. Саги 67 
Български език - правопис - лексикология - морфология - фонетика - граматика 66 
Български език - семантика 65 
Български език - синтаксис 65 
Висше образование - качество 86 
Висше образование и бизнес-взаимодействие 86 87 
Вредни вещества в промишлеността - защита от тях 25 
Възпитание в училище 108 
Възпитание на душевно болни. Аутизъм (педагогически аспект) 85 
Гражданско образование 97 
Декоративни растения. Декоративно градинарство 53 
Детски градини 82 85 
Деца с увреждания 99 
Деца, предучилищна възраст - психология и възпитание 2 92 
Дизелово гориво 49 
Дървесина 27 
Европейски съюз - регионално развитие 20 
Екологичен риск при планирането, управлението и производството 28 31 
Екология, опазване на природата 26 
Електромагнитно поле 30 
Електромобили 46 51 
Енергетика 41 
Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит. Фолклористика 21 23 
Житни растения. Зърнени култури 112 
Житни растения. Зърнени култури - ориз 58 
Защита на информацията 63 111 
Здравословно състояние и здравеопазване на учениците 2 92 
Зеленчукопроизводство 59 
Извънучилищно образование и възпитание 89 
Източници на енергия 48 
Икономическа история 69 
Иновационна политика 79 
Кариерно развитие 87 
Климатология 28 31 
Компютърни комуникации. Компютърни мрежи 9 73 
Компютърни технологии 74 93 
Компютърно-подпомагано обучение 103 
Краезнание - България 71 
Лозарство - опазване на насажденията 56 
Медицина - здравеопазване 40 
Медицина - нервна система - парези 33 
Медицински персонал 13 14 38 39 
Международни отношения 9 73 
Международни политически отношения 18 
Международни политически отношения. Световна политика. Международна политика. Дипломация 15 
Методи на обучението, общи 82 
Методика на преподаване на български език 94 
Музеи. Сбирки. Галерии. Постоянни изложби. Музеология 21 
Музикално възпитание в детската градина 102 
Надзор на движението. Транспортна полиция (милиция) 44 52 
Народни вярвания. Народни обичаи. Суеверия 82 
Насилието в образователната система 104 
Научни изследвания - организация 3 96 
Национализъм 7 16 
Национална сигурност 63 110 111 
Национални малцинства 10 
Начално и основно образование 94 
Нормативни актове - съставяне 8 83 
Образование - виртуално 79 
Образование - включващо 8 83 99 
Образование - нормативна уредба 101 
Образование - приобщаващо 98 101 
Образование - професионално 98 
Образование и възпитание на интелекта и личността 78 104 
Образование и просвета - България - история 84 
Обучение на деца със специфични обучителни трудности 107 
Обучение по български език и литература 88 
Опаковки 114 
Организация на културно-просветната работа, читалища 22 
Педагогика 74 93 
Педагогическа социология 76 115 
Педиатрия. Детски болести 32 
Подготовка на педагогически кадри 75 91 95 106 
Предучилищно възпитание 107 
Престъпност - превенция 13 14 38 39 
Природна среда и опасност от нарушаване на равновесието в нея ( в цялост) 29 
Професионално ориентиране. Избор на професия 75 
Професионално-техническо образование за квалифицирани работници. Професионални училища 80 
Радиоактивност 30 
Развитие на психиката и способностите. Сравнителна психология 4 11 
Регионално обединяване на държавите 41 
Робототехника, промишлена 62 
Селско стопанство - цифровизация 54 72 
Социална помощ за специални групи на обществото (слепи, глухонеми и др. ) 116 
Социална психология 17 
Социална работа 116 
Социална работа - психологични проблеми 6 
Социални мрежи 9 73 
Социални проблеми 76 115 
Социално поведение 17 
Социално поведение. Социална психология 4 11 
Специална педагогика 77 90 100 107 109 
Статистическа биохимия. Биополимери и други биологически важни съеди 113 
Такси - инфраструктурни 44 52 
Техническа електрохимия 42 50 
Торене. Стимулиране растежа на растенията 60 
Тоталитаризъм 10 
Тракийски племена и тракийска държава (V в. пр. н. е. -V в. н. е. ) 70 
Тютюн 55 
Университети - Русе 1 
Училища - организация и управление 81 
Фестивали, музикални празненства 21 
Физиотерапия 34 37 
Философия - религиозна - Русия 5 
Фолклор - предания, легенди, народни вярвания, народни песни 102 
Форми на предучилищно възпитание 103 
Фуражни култури 60 
Хляб и хлебни изделия 112 
Хранителна промишленост 113 
Хранително-вкусова промишленост 114 
Черноморска икономическа зона 12 19 
Чужди езици - обучение 88 
Шум в транспортните средства 24 47 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

"възродителен" процес 10 
3D печатане 62 
автобуси 51 
автовлакове 43 
автомобилен транспорт 48 
автономия на университетите 105 
автономни автомобили 51 
агресивно поведение 13 14 38 39 
агрометеорологични условия 57 
адитивно производство 62 
академичен състав 3 96 
академични степени 3 96 
акумулатори 42 50 
алгоневродистрофия 37 
алкохол 2 92 
балкански държави 16 
бамбук 27 
безработица 6 
Бенковски 68 
беси 70 
бизнес 86 87 
биография 68 
биологично земеделие 59 
биопродукти 26 
биопроизводство 55 
биотехнологии 26 
болести и вредители (в растениевъдството ) 56 
болести на опорно-двигателния апарат 35 36 
борба с болестите 56 
бройлери 61 
бронхиална астма 32 
българска литература 64 67 
българска литература за деца 64 
български език - семантика 65 
български език и литература 88 94 
български фолклор 102 
бюра по труда 6 
виртуални общества 9 73 
висше образование 87 105 
включващо образование 8 83 98 99 101 
военна сигурност 18 
вредни вещества 25 
възпитание в предучилищна възраст 102 
възпитание в училище 108 
Възраждане - България 69 
възраждане на национализма 7 
възстановяване 33 
глобализация 9 73 
горива и двигатели 49 
горите на България 29 
гражданско образование 97 
гражданско общество 97 
граничен контрол 110 
декоративно градинарство 53 
демографски срив 81 
демократичен преход 7 
демокрация - България 10 
детска агресия 76 115 
детска анималистика 64 
детска градина 108 
детски болести 32 
деца роми 90 
деца с умствена изостаналост 107 
деца със специални образователни потребности 8 77 83 85 91 99 101 
деца-аутисти 85 
дигитализация на образованието 78 
дигитални технологии 79 
дизелово гориво 49 
дипломация 18 
дистанционно обучение 79 
добиви 57 
древна история 70 
дрога 2 92 
дуално образование 80 87 
духовно развитие 5 
дървени изделия 27 
евреи 71 
европейски национализъм 16 
европейски политики 20 
европейски програми 20 
европейски проекти 20 
европейски регулации 20 
Европейски съюз - икономическа политика 41 
европейско законодателство 41 
екологичен риск 28 31 
екологично земеделие 55 
екструдиране 62 
електрически Actros 46 
електрически камиони 45 46 
електромагнетизъм 30 
електромагнитно лъчение 30 
електромагнитно поле 30 
електротехника 42 50 
енергийни проекти 41 
енергийни стратегии 41 
ЕС - интеграция 16 
етнически малцинства 8 83 90 109 
етнически произход 100 
ехинацея 53 
жертви на насилието 13 14 38 39 
житни растения 58 
задпоставени определения 65 
законодателство 63 111 
захранващи източници 48 
защита на населението 110 
защитни фактори 2 92 
здравословен стил на живот 26 
зелен фасул 59 
земеделие в България 54 72 
злоупотреба с опиати 2 92 
зърнени култури 112 
ивдивидуална психология 4 11 
извънкласни дейности 89 
изграждане на навици 4 11 
излизане от зоната на комфорт 4 11 
икономическа история 69 
икономическо сближаване 12 19 
иновативни продукти 113 
иновации в образованието 78 79 
институция 22 
интеграция 98 
интеграция на хора с увреждания 99 
интеркултурна компетентност 88 
интернет технологии 54 72 
интерферентен ток 37 
информационни технологии 9 73 74 79 93 
инфраструктурни такси 52 
Истанбулска конвенция 17 
исторически поглед 7 
история - България 68 71 
история - Самоков 71 
история на България 69 
история на образованието 84 
исхемичен инсулт 33 
камиони 43 45 
капиталистически отношения 69 
кариерно израстване 3 96 
кариерно развитие 87 
качество на висшето образование 86 
качество на реколтата 59 
кибератаки 63 111 
кибербезопасност 63 111 
киберпрестъпност 63 110 111 
киберсигурност 63 111 
кинезитерапия 34 
климат и гориво 49 
климатични промени 28 31 
Княжество България 84 
компютърни комуникации 9 73 79 
компютърни технологии 74 93 
компютърно обучение 74 93 
компютърно-подпомагано обучение 103 
комуникативна компетентност 106 
комунистически режим 10 
контрол на храните 25 
кръводаряване 40 
кръвопреливане 40 
културна комуникация 89 
културно наследство 22 
лазертерапия 37 
ЛГБТИ общества 17 
легенди 67 
лиофилизирани храни 113 
литературна критика 67 
лица в неравностойно положение 98 
лица с увреждания 100 
лица със специални образователни потребности 100 
лозарство 56 
лози 56 
люцерна 60 
машини 114 
медицина 35 
медицински работници 13 14 38 39 
международни икономически отношения 9 73 
международни отношения 15 18 
местно наследство 21 
метафизарна дисплазия 36 
методи на обучение 82 
методика на преподаването 94 
методът Монтесори 107 
млади специалисти 1 
мобилност в транспорта 48 
модернизация 54 72 
музеи - образователни функции 21 
музейна политика 21 
музикално възпитание 102 
надзор на движението 44 52 
намаляване на производствената вода 26 
наредби 101 
народни обичаи 82 
народни песни 82 
насилие 13 14 38 39 
насилие в училище 76 115 
насилието в образованието 104 
наука и бизнес 113 
научен труд 3 96 
научни изследвания 3 86 96 
нахут 112 
национализъм 17 
националистически организации 7 16 
национална сигурност 63 111 
начално училище 74 93 
неврорехабилитация 34 
недостатъци на компютърно-подпомаганото обучение 103 
незаконен трафик 110 
неорганична химия 25 
нововъведения 78 
нормативни документи 8 83 101 
образование в детската градина 82 85 
образователна политика 81 99 
образователна система 104 
образователни реформи 78 
обред Водици 23 
обреди 23 
обредни песни 23 
общностно единение 22 
околна среда - опазване 28 31 
опаковка 114 
определения 65 
организация на здравеопазването 40 
организация на обучението 81 
организирана престъпност 110 
ориз 58 
ортопедични заболявания 36 
оскъпяване 52 
основно образование 94 
отглеждане на земеделски култури 60 
отглеждане на соя 57 
отглеждане на тютюн 55 
отношения в група 76 115 
пацифистични движения 5 
педагогическа психология 76 115 
педагогически персонал 75 95 
педиатрия 32 
песни - игри 102 
повишаване на квалификацията 91 95 
подготовка на кадри 75 
подготовка на учители 91 95 
подкрепяща среда 2 92 
подходи в борбата с насилието 104 
подчинени определителни изречения 65 
политически отношения 9 73 
практическо обучение 106 
превантивни дейности 2 29 92 
предимства 51 
предимства на компютърно-подпомаганото обучение 103 
предприемачество 69 
предучилищно възпитание 103 
предучилищно образование 107 
престъпно поведение 13 14 38 39 
прибори от бамбук 27 
приобщаваща педагогика 90 109 
приобщаващо образование 77 90 91 98 100 101 109 
природна среда 29 
природни бедствия 29 
природни катастрофи 29 
причини за насилието 104 
проблеми с експлоатацията 42 50 
продуктивност 57 
просветно законодателство 8 83 
професионална адаптация 106 
професионална компетентност 2 92 
професионални гимназии 80 
професионално образование 80 98 
професионално обучение 80 
професионално ориентиране 87 
психоактивни вещества 2 92 
птици 61 
радиоактивност 30 
регионална политика 41 
регионални блокове 15 
регионално развитие 12 19 20 
регионално сътрудничество 20 
религиозни учения 5 
ремаркета 43 
рехабилитация 33 34 36 
рециклирани опаковки 26 
рискови фактори 2 92 
роботизирани заваръчни системи 62 
роботизирани модули 62 
ромска интеграция 8 83 
Русенски университет 1 
русофилия 15 
русофобия 15 
самоуправление 105 
самоуправляващи се автомобили 45 
свободно време 89 
семейно възпитание 76 115 
сестрински грижи 33 
синтаксис 65 
синя икономика 12 19 
следвъзрожденски период 84 
социална адаптация 116 
социална интеграция 116 
социална психология 4 6 11 
социална работа 6 
социална утопия 24 47 
социални грижи 116 
социални процеси 17 
социални служби 6 
социално поведение 4 11 
социално-педагогически институции 98 
специална педагогика 107 
специална педагогика и психология 100 
стажант-учители 106 
стартерни акумулатори 42 50 
стопански отрасли 28 31 
съвети на психолог 104 
съвременни тенденции 78 
Съединение на България 84 
тазобедрена става 35 
тероризъм 110 
тол такси 44 52 
торене 60 
тоталитарно управление 10 
традиции и съвременност 23 
траки 70 
тракийски царе 70 
транспорт 43 46 
трендове 78 
турско малцинство 10 
тютюн 2 92 
тягови акумулатори 42 50 
улично и пътно движение 44 
устойчиво земеделие 26 
учени 1 
ученици роми 90 
училищно възпитание 76 115 
училищно дело 84 
училищно образование 81 84 
учителска професия 75 
учителски кадри 75 91 95 
фестивал 21 
физиотерапия 37 
философски учения 5 
фолклор 82 
фолклорна култура 22 
форми на обучение 77 
форми на общуване 77 
фуражни треви 60 
характеристики 24 47 
хербициди 53 
хлебни изделия 112 
хляб 112 
хомофобия 17 
хора в неравностойно положение 116 
хора с увреждания 116 
хранене на птици 61 
храни 114 
хранителна промишленост 113 
хранително-вкусова промишленост 25 114 
цифровизация 54 72 
черноморски страни 12 19 
черноморско сътрудничество 12 19 
четене 108 
читалища 22 
човешки права 10 
чуждоезиково обучение 88 
шум в градска среда 24 47 
ядрени оръжия 18 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Хлътев, Гаврил 68 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Югоизточна Европа 41