НОВИ СТАТИИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография.

Философия. Психология. Религия.

- 1 -

Сп А 2238

Начева, Лилия.  Форми, методи и техники за превенция на агресията в предучилищна възраст / Лилия Начева. // Предучилищно & училищно образование, 2020, N 5, с. 92-119. 

   Работата и опитът на педагози и психолози са доказали, че агресията не е причина, а следствие. Статията разглежда необходимата интервенция за корекция на агресията в предучилищна възраст. Акцентира се върху насоките, изразяващи ефективната педагогическа стратегия. Отделено е голямо внимание на формите, методите и техниките за превенция на агресивното поведение у децата. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Деца, предучилищна възраст - психология и възпитание 2. Предучилищна психология 3. Детска агресия 
 372.3.015.3(045)  + 159.922.7(045)
Ключови думи: 1. предучилищна педагогика 2. предучилищна психология 3. агресия при децата 4. форми, методи, техники за превенция 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 4212

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.

- 2 -

Сп А 2047

Цокова, Полина.  Conditio sine qua non : Разрешенията и потвържденията за достъп до класифицирана информация - държавна тайна, издавани на наети от български работодатели служители и работници / Полина Цокова. // Български законник, 29, 2020, N 5, с. 107-112. 

   Понятието "организационна единица" по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) включва две задължителни характеристики. Първата характеристика се отнася до правно-организационната форма на дадения правен субект. В този аспект на понятието се считат за организационни единици органите на държавна власт и техните администрации, органите на местното самоуправление и местната администрация, други публичноправни субекти, физическите и юридическите лица. На второ място, за да съставлява организационна единица, даденият субект трябва да извършва една или няколко точно определени дейности, а именно - да създава, обработва, съхранява или предоставя класифицирана информация. Макар че последното понятие е с по-обширно съдържание, във връзка с избраната тема в термина "класифицирана информация" се влага следното значение: национална класифицирана информация, представляваща държавна тайна и маркирана с гриф за сигурност "Поверително", "Секретно" или "Строго секретно". 

1. Информация - класифицирана 2. Информация - защита 
 351:342.7(045)  + 351:355.40(045)
Ключови думи: 1. класифицирана информация 2. достъп до информация 3. защита на личните данни 4. информационна сигурност 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.  
  

Сист. No: 4211

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.

Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

Технология на машиностроенето и металорежещи машини. Системи за автоматизирано производство САПР

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

Механизация на селското стопанство. Селскостопански.

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

Кибернетика . Фина механика.

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

Езикознание. Филология. Литература

История. География. Биографии. Археология.

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.

- 3 -

Сп А 2238

Анещева, Живка.  Художествената деформация в детското изобразително творчество / Живка Анещева. // Предучилищно & училищно образование, 2020, N 4, с. 83-89. 

   За да се обясни деформацията в детското творчество, статията разкрива, първо, художествената изразителност – изразителността като основен критерий, свързан със стремежа на децата правилно да възприемат и отразяват действителността и обектите в нея. Подробно се акцентира върху художествената деформация като похват в изкуството и в детското изобразително творчество. Педагогическата практика показва, че в детската градина някои педагози отчитат художествената деформация като грешка, а не се отчита фактът, че децата имат по-малък художествен опит. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Детски градини - възпитание 2. Изобразително изкуство 
 373.24(045)  + 372.875
Ключови думи: 1. детско изобразително изкуство 2. художествена деформация 
Тематични рубрики: 1. Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.  
  

Сист. No: 4213

Компютри. Програмни продукти.

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.

- 4 -

Сп А 2238

Андонова, Диана.  Ролята на родителите в процеса на адаптацията при преход от семейна среда в детска градина / Диана Андонова. // Предучилищно & училищно образование, 2020, N 2, с. 71-81. 

   Статията разглежда адаптацията на малкото дете при прехода от семейна среда в ясла или детска градина и ролята на родителите в случая. Обикновено процесът на социализация е съпроводен със стрес и травма за детето. Привързаността на детето към семейството и най-вече към определен член – като майка/баба, е обект на много изследвания. В зависимост от поведението на децата се обособяват три групи: В ("Сигурна") - децата се отделят от майката с минимум стрес и минимум гняв при завръщането й; С ("Тревожни") - децата са с висока степен на стрес и неспособност да бъдат утешени от майката след завръщането й; А (тревожност/отбягване) - малко стрес при раздялата и избягване на майката при нейното завръщане. Естествено освен степента на привързаност влияние оказват здравословното състояние на детето, характерът, личността, предварителната подготовка за детската градина. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Детски градини - възпитание 
 373.24(045)
Ключови думи: 1. детска градина 2. адаптацията - научен проблем 3. родителска роля 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4216

- 5 -

Сп А 1705

Желязкова, Златка.  Ученето чрез действие - обосновано от теорията на конструктивизма, но трудно приложимо / Златка Желязкова. // Педагогика, 92, 2020, N 4, с. 545-557. 

   В статията акцентът пада върху педагогическите аспекти и трудностите на иначе добре обоснованата в научната литература теория за предимствата на активното учене. Стъпвайки върху конструктивизма, тази теория се разглежда като основа на съвременното образование. Обобщават се компонентите на ученето чрез действие. Решение за срещаните трудности се търси в достиженията на световния опит. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Организация и структура на учебния процес във ВУЗ 
 378.14(045)
Ключови думи: 1. образователна философия 2. учене чрез действие 3. конструктивизъм 4. участие на студенти 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4206

- 6 -

Сп А 2238

Иванова, Лилия.  Социализиращата роля на играта в детската градина / Лилия Иванова. // Предучилищно & училищно образование, 2020, N 1, с. 62-70. 

   Чрез играта детето реализира своето присъствие в битието. Тя му помага да определи себе си, да подобри езиковото си развитие, да разшири познанията си за околния свят и така да се впише в заобикалящата го среда. Чрез игрите се развиват езиковите, когнитивните и социалните умения на детето. Тя е свързана също с творчеството (стават по-гъвкави в мисленето си) и познавателната активност на малчуганите . 

   Рез. на англ. ез. 

1. Детски градини - възпитание 2. Детски игри - предучилищно възпитание 
 373.24(045)  + 372.36(045)
Ключови думи: 1. детска градина 2. възпитание в предучилищна възраст 3. играта и нейната роля 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4217

- 7 -

Сп А 2238

Илиева, Даниела.  Сблъсъкът на поколенията / Даниела Илиева. // Предучилищно & училищно образование, 2020, N 3, с. 22-30. 

   Статията разглежда поколенията, които работят с децата-ученици. Те могат да бъдат от поколение Z (млади, току-що завършили образованието си) до поколението на бейби бумърите (учители в предпенсионна възраст). Децата в ученическа възраст са основно представители на поколение Z и поколение Алфа. В тази среда учителите носят отговорност за разбирането и намирането на пресечна точка между "едно време" и "днешно време". Подробно е анализирано съжителството между ученик-учител от различните поколения. От това следва, че учебните програми ще трябва да претърпят големи промени, за да посрещнат нуждите на поколение Алфа. Поколението Алфа ще бъде най-грамотното по отношение на технологиите в историята на човечеството. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Възпитание и образование в училище 
 37.018.2(045)
Ключови думи: 1. образование в училище 2. учители - ученици 3. сблъсък на поколенията 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4215

- 8 -

Сп А 1705

Колева, Жана.  Междупредметните области и българският фолклор в обучението по музика в началното училище / Жана Колева. // Педагогика, 92, 2020, N 5, с. 663-670. 

   Музиката е морален закон. Музиката дава криле на съзнанието, полет на въображението, душа на Вселената. Тя има голяма роля в развитието на детето. Тематичен акцент в учебното съдържание по музика е поставен върху българския музикален фолклор. Статията очертава интегративните връзки с останалите учебни предмети в началното училище. Този подход развива потенциала на учениците и ги мотивира за по-задълбочено изучаване на предметите. Чрез фолклора децата се запознават с народните традиции и обичаи, с културата и бита на народа, с отделните обреди, с изобразителното изкуство и литературата на българския народ. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Обучение по музика 
 372.878:398(045)
Ключови думи: 1. музикално образование 2. български фолклор 3. интегративност в обучението 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4207

- 9 -

Сп А 1705

Кръстева, Антония.  Стандарти за преподаване, учене и критическо мислене / Антония Кръстева. // Педагогика, 92, 2020, N 1, с. 63-70. 

   Светът, в който живеем, изисква от учениците да бъдат в крак с новата образователна ситуация, да се учат да мислят, да формират и развиват критическо мислене. Тези умения стоят в основата на ключовите компетентности, разгледани в концепциите на европейските и националните нормативни документи. Акцентира се върху стандартите на програмата RWCT, насърчаващи критическото мислене на учениците и тяхното самостоятелно учене. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Организация на възпитанието и образованието - училищно дело 2. Методи и форми на обучение 
 371(045)  + 37.091.3
Ключови думи: 1. училищно образование 2. нова образователна ситуация 3. ключови компетентности 4. европейски нормативни документи 5. стандарти на програма RWCT 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4203

- 10 -

Сп А 2238

Начева, Лилия.  Форми, методи и техники за превенция на агресията в предучилищна възраст / Лилия Начева. // Предучилищно & училищно образование, 2020, N 5, с. 92-119. 

   Работата и опитът на педагози и психолози са доказали, че агресията не е причина, а следствие. Статията разглежда необходимата интервенция за корекция на агресията в предучилищна възраст. Акцентира се върху насоките, изразяващи ефективната педагогическа стратегия. Отделено е голямо внимание на формите, методите и техниките за превенция на агресивното поведение у децата. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Деца, предучилищна възраст - психология и възпитание 2. Предучилищна психология 3. Детска агресия 
 372.3.015.3(045)  + 159.922.7(045)
Ключови думи: 1. предучилищна педагогика 2. предучилищна психология 3. агресия при децата 4. форми, методи, техники за превенция 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 4212

- 11 -

Сп А 1705

Николов, Цветослав.  Справяне с предизвикателното поведение при работа с деца в училищна и извънучилищна среда / Цветослав Николов. // Педагогика, 92, 2020, N 2, с. 200-210. 

   Тази статия разкрива основни характеристики на предизвикателното поведение и предлага специален социалнопедагогически подход за справяне с проблемните деца. Децата се подкрепят в училищна и извънучилищна среда. Педагогическите специалисти могат да се намесят чрез различни стратегии, приложими при поведението на такива деца. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Възпитание, образование и обучение на специални групи и лица. Дефектология 
 376(045)
Ключови думи: 1. възпитание и образование 2. деца с предизвикателно поведение 3. специален социалнопедагогически подход 4. препоръчително поведение 5. подкрепа 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4204

- 12 -

Сп А 2238

Павлова, Аделина и др.  Изкуството да казваш "НЕ" (Тренинг с родителите) / Аделина Павлова, Габриела Неделкова. // Предучилищно & училищно образование, 2020, N 3, с. 71-82. 

   Статията споделя съветите на датския педагог Йеспер Юл, световноизвестен автор на книги, разглеждащи общуването с децата. Една от тях е "Изкуството да казваш "НЕ". Не трябва да се казва на детето "НЕ" само в детската градина от педагозите, но и от родителите вкъщи. След съвместен семинар с родителите, с които биват обсъдени някои от поставените в книгата проблеми, и дебат относно родителското "ДА" и "НЕ", се оказва, че "НЕ"-то е най-пълният с обич отговор на света и далечен за повечето родители. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Възпитание у дома. Семейно възпитание 2. Детски градини - възпитание 
 37.018.1(045)  + 373.24(045)
Ключови думи: 1. предучилищна възраст 2. предучилищно възпитание 3. семейно възпитание 4. детски градини 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4214

- 13 -

Сп А 1705

Системи от ценности в образованието. Аксиотопика  / Силвия Кръстева. // Педагогика, 92, 2020, N 6, с. 786-797. 

   Защо са ни нужни ценности? Защо са важни? Как те определят човешкото, как отговарят на най-съкровения стремеж и искания на човека, на неговото предназначение? На отговора на тези въпроси е посветена настоящата статия. Предлага се една обща концепция за ценностите, проследява се самото им образуване, тяхната същност и роля в човешкото развитие. Търси се мястото, топоса, в който може да бъде конституирана всяка ценност. Така възниква и името на това търсене - аксиотопика. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Образователна политика. Образование и общественост 2. Ценностна система в образованието 
 37.014(045)  + 141.2
Ключови думи: 1. ценностна система на българина 2. ценностите в образованието 3. аксиотопика 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4208

- 14 -

Сп А 2238

Стоянова, Албена.  Различни, но заедно : Едномесечен проект за изследване на различията в монокултурна детска група / Албена Стоянова. // Предучилищно & училищно образование, 2020, N 6, с. 97-107. 

   В статията се обръща внимание на възпитанието на детето в детската градина без разлика на етническото разнообразие. Децата от малки свикват с етническите малцинства, усвояват познания за това какво е култура, разбирането за раса, етнос, мултикултурно общуване. Споделят се традициите и празниците на отделните етноси наред с българските. Всичко подробно се проследява чрез проекта "Различни, но заедно". 

1. Детски градини - възпитание 2. Педагогическо взаимодействие 
 373.24(045)  + 373.015.3(045)  + 39
Ключови думи: 1. етнопедагогика 2. етносоциология 3. етнопсихология 4. възпитание в предучилищна възраст 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4218

- 15 -

Сп А 1705

Съева, Светослава.  "Железният сбудилник" - гласовете ви чувам, деца / Светослава Съева. // Педагогика, 92, 2020, N 3, с. 374-387. 

   Сигурността, която детето получава чрез родителската любов, е негова първична потребност. Изключително богатство за педагога е детето да расте и да бъде отглеждано от собствените си родители, в подходяща среда, пропита от любов. Статията разглежда някои лоши практики, които се прилагат в живота на децата. Споделят пораснали вече деца как се чувстват, какво изживяват, какво им липсва... през отделните етапи на израстване. Обръща се внимание на децата, заченати инвитро, и на проблемите около тяхното осъзнаване кои са те. Настоящата статията е част от поредица авторски статии, посветени на съвременните деца и важните периоди и дейности в техния живот, а именно: подготовката за тяхното зачеване, зачатие, бременност, раждане, отглеждане, възпитание и обучение. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Зачатие. Бременност. Раждане 2. Възпитание в семейството 
 612.63(045)  + 37.018.1(045)
Ключови думи: 1. зачатие - бременност - раждане 2. инвитро оплождане 3. родителство 4. детски гласове 5. лоши практики 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4205

- 16 -

Сп А 1705

Терзиева, Галена.  Самоефективност на детски и начални учители за приобщаване на деца със специални общообразователни потребности в двигателното обучение / Галена Терзиева. // Педагогика, 92, 2020, N 7, с. 1020-1026. 

   Статията разглежда въпроса за приобщаващото обучение на деца със специални образователни потребности в часовете по физическо възпитание. Направена е анкета, която проследява доколко учителите са готови да приобщят такива деца. Резултатите показват средна степен на изразеност на приобщаваща самоефективност. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Възпитание, образование и обучение на специални групи и лица. Дефектология 2. Физическо възпитание 
 376(045)  + 372.379.6(045)
Ключови думи: 1. приобщаващо образование 2. деца със специални образователни потребности 3. адаптирано физическо възпитание 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4209

- 17 -

Сп А 1705

Чилева, Валентина.  Оптимизиране на съвременния урок по математика с помощта на математически проблемни ситуации / Валентина Чилева. // Педагогика, 92, 2020, N 8, с. 1106-1123. 

   В началните класове уроците по математика вече са свързани с активното участие на ученика. Педагогическият процес се стреми да осигури свободна изява и формиране на рефлексивно поведение. За тази цел се използват похвати на обучение, които в оптимална степен да повишават ефективността на учебно-възпитателния процес. Такъв похват е проблемната ситуация. Тя се явява възможност за оптимизиране часа по математика. Диагностицират се знанията на ученика в 3-ти клас, усвоени в проблемноситуационна среда. Оказва се, че те са знания с висока степен на полезност в ежедневието, възприемателните възможности на учениците са по-големи, интересът е повишен. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Методи и форми на обучение 2. Математика - методи на обучение 
 372.851(045)  + 37.091.3(045)
Ключови думи: 1. математика 2. методи и форми на обучение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  
  

Сист. No: 4210


 Индекс по АВТОРИ

Андонова, Диана 4 
Анещева, Живка 3 
Желязкова, Златка 5 
Иванова, Лилия 6 
Илиева, Даниела 7 
Колева, Жана 8 
Кръстева, Антония 9 
Кръстева, Силвия 13 
Начева, Лилия 1 10 
Неделкова, Габриела 12 
Николов, Цветослав 11 
Павлова, Аделина 12 
Стоянова, Албена 14 
Съева, Светослава 15 
Терзиева, Галена 16 
Цокова, Полина 2 
Чилева, Валентина 17 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Железният сбудилник" - гласовете ви чувам, деца 15 
Conditio sine qua non 2 
Изкуството да казваш "НЕ" (Тренинг с родителите) 12 
Междупредметните области и българският фолклор в обучението по музика в началното училище 8 
Оптимизиране на съвременния урок по математика с помощта на математически проблемни ситуации 17 
Различни, но заедно 14 
Ролята на родителите в процеса на адаптацията при преход от семейна среда в детска градина 4 
Самоефективност на детски и начални учители за приобщаване на деца със специални общообразователни потребности в двигателното обучение 16 
Сблъсъкът на поколенията 7 
Системи от ценности в образованието. Аксиотопика 13 
Социализиращата роля на играта в детската градина 6 
Справяне с предизвикателното поведение при работа с деца в училищна и извънучилищна среда 11 
Стандарти за преподаване, учене и критическо мислене 9 
Ученето чрез действие - обосновано от теорията на конструктивизма, но трудно приложимо 5 
Форми, методи и техники за превенция на агресията в предучилищна възраст 1 10 
Художествената деформация в детското изобразително творчество 3 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Възпитание в семейството 15 
Възпитание и образование в училище 7 
Възпитание у дома. Семейно възпитание 12 
Възпитание, образование и обучение на специални групи и лица. Дефектология 11 16 
Детска агресия 1 10 
Детски градини - възпитание 3 4 6 12 14 
Детски игри - предучилищно възпитание 6 
Деца, предучилищна възраст - психология и възпитание 1 10 
Зачатие. Бременност. Раждане 15 
Изобразително изкуство 3 
Информация - защита 2 
Информация - класифицирана 2 
Математика - методи на обучение 17 
Методи и форми на обучение 9 17 
Образователна политика. Образование и общественост 13 
Обучение по музика 8 
Организация и структура на учебния процес във ВУЗ 5 
Организация на възпитанието и образованието - училищно дело 9 
Педагогическо взаимодействие 14 
Предучилищна психология 1 10 
Физическо възпитание 16 
Ценностна система в образованието 13 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

агресия при децата 1 10 
адаптацията - научен проблем 4 
адаптирано физическо възпитание 16 
аксиотопика 13 
български фолклор 8 
възпитание в предучилищна възраст 6 14 
възпитание и образование 11 
детска градина 4 6 
детски гласове 15 
детски градини 12 
детско изобразително изкуство 3 
деца с предизвикателно поведение 11 
деца със специални образователни потребности 16 
достъп до информация 2 
европейски нормативни документи 9 
етнопедагогика 14 
етнопсихология 14 
етносоциология 14 
зачатие - бременност - раждане 15 
защита на личните данни 2 
играта и нейната роля 6 
инвитро оплождане 15 
интегративност в обучението 8 
информационна сигурност 2 
класифицирана информация 2 
ключови компетентности 9 
конструктивизъм 5 
лоши практики 15 
математика 17 
методи и форми на обучение 17 
музикално образование 8 
нова образователна ситуация 9 
образование в училище 7 
образователна философия 5 
подкрепа 11 
предучилищна възраст 12 
предучилищна педагогика 1 10 
предучилищна психология 1 10 
предучилищно възпитание 12 
препоръчително поведение 11 
приобщаващо образование 16 
родителска роля 4 
родителство 15 
сблъсък на поколенията 7 
семейно възпитание 12 
специален социалнопедагогически подход 11 
стандарти на програма RWCT 9 
участие на студенти 5 
учене чрез действие 5 
училищно образование 9 
учители - ученици 7 
форми, методи, техники за превенция 1 10 
художествена деформация 3 
ценностите в образованието 13 
ценностна система на българина 13 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ