НОВИ СТАТИИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография.

- 1 -

Сп А 2180

Боев, Борис.  "Добър университетски консерватизъм"? Академичният съвет и студентите през 30-те години на XX век / Борис Боев. // Минало, XXVII, 2020, N 1, с. 67-82. 

   Сред малкото учени, занимаващи се с бурните 30-те години на XX век от историята на Софийския университет, са Дончо Даскалов и Милчо Лалков. Предмет на настоящата статия са взаимоотношенията между висшия университетски орган - Академичният съвет (АС), и студентите, представени в контекста на мандатите на ректорите Богдан Филов, Захари Караогланов, Любен Диков, Васил Моллов, Михаил Арнаудов. Архивната документация свидетелства за доминираща тенденция за безкомпромисна борба на академичното ръководство срещу "смутителите на академичния ред". АС се противопоставя на почти всяка форма на студентска организираност в Софийския университет, като нерядко прибягва до сътрудничество с полицията, която на свой ред използва репресивни действия спрямо студентите . 

1. Софийски университет 2. Конфликти 3. Управление - ръководства 4. Студенти 
 329.78(497.2)"1931/1934"(045)
Ключови думи: 1. Софийски университет 2. университетски власти 3. студентски вълнения 4. студентски права 5. Академичен съвет 6. политически борби 7. наказания 8. полиция 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.  
  

Сист. No: 4267

- 2 -

Сп А 2180

Танев, Стоян.  Професор Марин Дринов и неговото просветно, научно и културно наследство в духовния живот на Нова България / Стоян Танев. // Минало, XXVII, 2020, N 2-3, с. 4-18. 

   Трудно би могло да се опише неговият принос в областта на историята, философията, езикознанието, етнографията, фолклористиката и политиката. Една от най-ерудираните личности в историята на България през 2-рата половина на ХІХ и началото на ХХ век е един от първостроителите на Нова България с изключителни заслуги за издигането на нейния европейски авторитет и име след Освобождението. Ученият е един от първостроителите на новобългарския език, допринасяйки за налагането на правописна и правоговорна норма. Той е: първият български историк, получил солидно професионално образование; първият роден историк, защитил магистърска, а след това докторска дисертация; първият учен, избран за член на всички тогавашни славянски академии; първият министър на просветата и културата в освободена България. На него принадлежи идеята столицата на новоосвободена България да е София с мотива, че това е естественият център на населените с българи земи на Балканите. 

1. Просветители, български 2. България - история - нова - 1878-1918 3. Културно наследство 
 37(092)(045)  + 949.72.051(092)(045)
Ключови думи: 1. учени 2. университетски преподаватели 3. държавници 4. министри 5. културно-историческо наследство 6. Марин Дринов 7. модернизиране на обучението 8. история - България - нова 
Тематични рубрики: 1. История. География. Биографии. Археология.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 4271

Философия. Психология. Религия.

- 3 -

Б 536

Георгиев, Н.  Предпоставки за развитие на бърнаут синдром при преподаватели в областта на медицинското образование / Н. Георгиев. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, LII, 2020, N 3, с. 16-21. 

   Редица съвременни изследвания доказват, че педагогическата професия заема едно от първите места сред професиите, рискови за развитието на бърнаут синдром. Съвременните подходи в обучението на бъдещите медицински специалисти очертават значителните предизвикателства към ролята на преподавателя като модератор, експерт и консултант, осигуряващ сътрудничество и емоционална атмосфера. Това е трудна задача, изискваща от преподавателите постоянно развиване на самопознанието, оценка и прилагане на педагогически практики, предоставящи на студентите възможности за непрекъснато усъвършенстване в овладяването и прилагането на био-психо-социалния подход към болния. В тази връзка се предявяват повишени изисквания към преподавателите. Всички фактори от професионалната среда, явяващи се хронични стресори за педагога при наличието на личностни предпоставки, биха довели до възникване на "прегаряне". Значимостта на изследвания проблем в настоящото проучване - предпоставки за развитие на бърнаут синдром при преподаватели в областта на медицинското образование, произтича от факта, че даденото явление оказва негативно влияние както върху психофизическото здраве на самите преподаватели, на професионалната им дейност и самочувствие, така и на тези, които се намират в непосредственото им обкръжение - близки, колеги, студенти. Целта на проведеното проучване е да се идентифицират рисковите фактори, водещи до развитие на бърнаут синдром сред преподаватели от медицински колежи в България. Разкриването на същността и влиянието на отделните фактори, предпоставящи развитието на такава симптоматика, е от съществено значение за разработването на съответни превантивни мерки за предотвратяване или преодоляване на негативните последствия от тях. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Стрес 2. Работоспособност - умора 3. Преподаватели във ВУЗ и научен персонал 
 159.944:378.12(045)
Ключови думи: 1. бърнаут 2. умора 3. стресови фактори 4. преподаватели във ВУЗ 
Тематични рубрики: 1. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 4236

- 4 -

Сп А 2239

Иванова, Даниела.  Музикално-подвижни игри за подготвителна група / Даниела Иванова. // Детска градина, 2020, N 1, с. 78-81. 

   Играта е основен метод за учене на нови умения и опознаване на света. Тя е водеща дейност в предучилищна възраст. Докато учат по музика, децата играят, а играейки, се научават да решават поставени задачи. Музиката предизвиква у децата силна двигателна реакция. Движението с музика активизира малките, като поощрява тяхното въображение и емоционални реакции. В този вид игри се предлага цветна по характер и настроение музика, която развива у малчуганите музикални способности и преживявания. Децата би трябвало да проявят оригиналност и творческо решение, без да подражават на останалите. 

1. Подвижни игри - деца 2. Музикално възпитание в детската градина 
 372.36(045)  + 37.015.3(045)
Ключови думи: 1. игрова дейност 2. музика и възпитание 3. невербално общуване 4. опознаване на света 5. двигателна активност 6. емоционално развитие 7. метроритмичен усет 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 4263

- 5 -

Сп А 2239

Йовкова, Теменужка.  Значението на играта за социалното развитие на детето / Теменужка Йовкова. // Детска градина, 2020, N 1, с. 33-36. 

   Играта е от изключително значение за умственото, физическото и емоционалното развитие на децата. Тя е също толкова важна за подрастващите, както храната и любовта. С помощта на играта неусетно и интересно се навлиза в света на знанията, активизират се мисловните процеси, сензорните възприятия и представи, обогатяват се умения като мислене, намиране на решения, подобряване на комуникативните и двигателните умения. Играта е израз на радост и забавление, което я обуславя като естествена и основна нужда на всяко дете. Чрез играта малките развиват своята личност, реализират потенциала си, учат се да градят взаимоотношения с околните. Играта способства за усъвършенстване на някои личностни характеристики: стремеж към постижения, активност, продуктивност. Социализацията е процес, в който индивидът усвоява умения за живот в обществото, а играта е най-добрият способ за придобиване на социални умения. Повечето житейски проблеми не могат да бъдат решени с формули и готови отговори, наизустени в училище. Те изискват правилна преценка и мъдрост - качества, които дължим на житейския опит. Децата придобиват този опит чрез играта. 

1. Игри - във възпитателната работа - в детската градина 2. Социализация на личността 
 37.015.3(045)  + 372.36(045)
Ключови думи: 1. умствено развитие 2. физическо развитие 3. емоционално развитие 4. сензорни възприятия 5. забавление 6. четене 7. развитие на мисленето 8. комуникативни умения 9. двигателни умения 10. социални умения 11. играта и нейната роля 12. въображение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 4262

- 6 -

Сп А 2239

Михайлова, Мариана и др.  Да отворим детските сърца за доброта / Мариана Михайлова, Емилия Мацева. // Детска градина, 2020, N 1, с. 25-29. 

   Целта на урока, изнесен в образователно направление "Околен свят", е да се учат децата на общуване и самоутвърждаване с околните. Вниманието на заниманията на малчуганите е насочено към овладяването на етикетни изрази на учтивост; обогатяване на речниковия фонд на малките с думи за изразяване на отношения; възпитание в съпричастност към другите; разширяване на представите за прояви на сътрудничество с връстници и формиране на умения за емоционално реагиране при игра. 

1. Нравствено възпитание - предучилищна възраст 
 372.3.03(045)
Ключови думи: 1. общуване 2. етикетни изрази 3. емпатия 4. сътрудничество 5. емоционално възпитание 6. нравствени добродетели 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 4259

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.

- 7 -

Сп А 2180

Боев, Борис.  "Добър университетски консерватизъм"? Академичният съвет и студентите през 30-те години на XX век / Борис Боев. // Минало, XXVII, 2020, N 1, с. 67-82. 

   Сред малкото учени, занимаващи се с бурните 30-те години на XX век от историята на Софийския университет, са Дончо Даскалов и Милчо Лалков. Предмет на настоящата статия са взаимоотношенията между висшия университетски орган - Академичният съвет (АС), и студентите, представени в контекста на мандатите на ректорите Богдан Филов, Захари Караогланов, Любен Диков, Васил Моллов, Михаил Арнаудов. Архивната документация свидетелства за доминираща тенденция за безкомпромисна борба на академичното ръководство срещу "смутителите на академичния ред". АС се противопоставя на почти всяка форма на студентска организираност в Софийския университет, като нерядко прибягва до сътрудничество с полицията, която на свой ред използва репресивни действия спрямо студентите . 

1. Софийски университет 2. Конфликти 3. Управление - ръководства 4. Студенти 
 329.78(497.2)"1931/1934"(045)
Ключови думи: 1. Софийски университет 2. университетски власти 3. студентски вълнения 4. студентски права 5. Академичен съвет 6. политически борби 7. наказания 8. полиция 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.  
  

Сист. No: 4267

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 8 -

Сп А 2180

Вачева, Красимира.  Търговията през Второто българско царство / Красимира Вачева. // Минало, XXVII, 2020, N 4, с. 17-31. 

   Разработката проследява търговските контакти на българите с други народи през разглеждания период, отразява политическите отношения между царе, владетели, императори и градове-държави. Източниците проследяват производството и износа в българските земи, различните привилегии, дадени на чужди търговци от българските владетели, включително и на игумени на манастири. Византийски и латински хронисти изразяват възторга си от природните богатства на българските земи през Второто българско царство и свидетелстват за контактите на българите с други народи под формата на организирани пазари. Изворите доказват, че българите произвеждат, провеждат пазари и търгуват. През техните земи минават кръстоносци, татари, османци, които трайно се заселват, като ги завладяват. Износът и вносът на различни стоки (восък, кожи, пергамент, хартия, злато, скъпоценности) подобряват родното стопанство и общественото развитие, допринасят за утвърждаване самочувствието на българския народ. 

1. Търговия - пазар 2. Политически отношения 3. Втора българска държава (1187-1396) 
 339.1.003.1(497.2)"1185/1422"(045)
Ключови думи: 1. търговски преговори 2. международна търговия 3. износ 4. внос 5. натурален обмен 6. паричен обмен 7. пазари 8. производство 9. Второ българско царство 
Тематични рубрики: 1. История. География. Биографии. Археология.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 4280

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.

Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

- 9 -

Сп А 2180

Антова, Ели.  Английските пътешественици за чумната епидемия на Балканите през XVII век / Ели Антова. // Минало, XXVII, 2020, N 2-3, с. 44-58. 

   Историята на заболяването, мащабността на пораженията, които носи, последствията за човечеството и неравната битка с него винаги са били обект на изследователски интерес. Чумните епидемии от VI, XIV, XIX-XX век водят до социални, икономически и културни промени в целия свят. През вековете един от начините за ограничаване разпространението на заразни болести е въвеждането на карантина – предотвратяване влизането на кораби, стоки и хора от инфектираните райони. Документи свидетелстват, че често се използва и методът на кръвопускането. Английски пътешественици дават сведения за прояви на чумната епидемия: в периода 1617-1620 г. за Истанбул и региона; през 1634 г. – в Тракия; към 1669 г. – в Белград и Прищина; през 1675 г. – в района на Одрин, Караагач и Истанбул. В същото време англичаните, които посещават Балканите през XVII век, пътуват, изпълнявайки познавателни и дипломатически мисии. 

1. Инфекциозни болести (заразни и преносни заболявания) 2. История - балкански страни 3. Дипломация 4. Търговия 
 616.981.45.000.93(497)"17"(045)  + 711.452.009.21(497)"17"(045)
Ключови думи: 1. инфекции 2. епидемии 3. чума 4. гризачи 5. плъхове 6. хигиена 7. заразни болести 8. миазма 9. търговия 10. търговски преговори 11. дипломатически отношения 
Тематични рубрики: 1. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  2. История. География. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 4274

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 10 -

Б 539

Бачева, М. и др.  Оценка на "Риск от падане" при възрастни и стари хора, потребители на дългосрочни здравни грижи, като значим медицински и социален проблем / М. Бачева, Р. Дойновска. // Здравни грижи, XVIII, 2020, N 3, с. 18-26. 

   Паданията са водеща причина за наранявания сред възрастните и старите хора в световен мащаб и могат да доведат до тежки състояния, свързани с фрактури на тазобедрената става и травми на главата. Те са причина за значителни увреждания, намалена физическа функция и загуба на независимост, което драстично намалява качеството на живот на тези хора. Оценяването и идентифицирането на факторите, които могат да повишат вероятността от падане, са от съществено значение за планирането на ефективни сестрински стратегии за превенция. Целта на изследването е да се направи многофакторен анализ за идентифициране на риска от падане при възрастни и стари хора, потребители на дългосрочни здравни грижи, за една година, което да изведе необходимостта от превенция на паданията сред тази популация. За проведеното проучване са използвани документален метод, метод на наблюдението и интервю. Медицинските сестри, служители в социалната услуга за стари хора, оцениха риска от падане и идентифицираха потенциално висок риск при голяма част от потребителите. Проучването чрез многофакторната оценка на риска от падане се базира на проведеното изчерпателно изследване върху 105 лица на възраст над 65 години (средна възраст, 81,8 ± 7,31 години), които използват всеобхватните услуги за дългосрочни грижи и са предоставили своето информирано съгласие преди включването им в изследването. Резултатите от проучването показват, че общият брой на възрастните хора в дома с данни за падане за предходната година са повече от половината - 55 (52,4%). Общо 13,4% от изследваните лица са с различни фрактури във връзка с падане през предходната година, като 2,4% са с тежки - такива като фрактура на бедрената кост, таза и долните крайници, и 1% с фрактура на прешлените. Многобройните комбинации показаха значителни връзки между паданията и отделни рискови фактори. Подобни изследвания дават полезна информация за идентифициране нуждата от оценка на риска, свързан с падане сред потребителите на дългосрочни услуги, хоспитализирани пациенти, възрастни и стари хора в общността, както и за планиране на ефективни сестрински интервенции и стратегии. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Медицинско обслужване 2. Грижи за болния. Хигиена на болния 
 616-053.9(045)  + 614.2-053.9(045)
Ключови думи: 1. възрастни хора 2. стари хора 3. здравни проблеми 4. медицински грижи 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4225

- 11 -

Б 539

Беличенова, И.  Реимбурсни политики и оценка на здравните технологии за медицински изделия в европейските държави / И. Беличенова. // Здравни грижи, XVIII, 2020, N 4, с. 24-37. 

   Управлението на публичните организации и реимбурсните политики за медицинските изделия претърпяват мощно развитие. То е резултат от координация на много институции на регионално и международно ниво - Европейска комисия, Европейски парламент, Министерски съвет, правителство, агенции, ведомства. Финансовите инструменти стават все по-авангардни, като ключово значение заемат тези от дарения или Crowdfunding, набиране на средства за пациентски организации и др. Целта на статията е да се акцентира върху ролята на публичната администрация за формирането на реимбурсни политики за медицински изделия в унисон с тенденциите и добрите практики в областта на медицинските изделия и активното участие в процесите, съвместно с европейските институции и програми. Получаването на грантове от България и участието на експерти във вземането на решения в условията на епидемия от COVID намира широко разбиране и подкрепа на публичните институции в Европа по отношение на реимбурсните политики за медицински изделия. Авторът базира проучванията си на европейския и международния опит и политики предвид синхронизацията с европейските регламенти и уеднаквяването на методите на управление и ролята на Оценката на здравните технологии (ОЗТ) в областта на управлението на публични средства от институциите и публичните организации в България. Новото законодателство за медицинските изделия влезе в сила в Европейския съюз в края на май 2020 г. Авторът на публикацията разглежда опита на международни институти за ОЗТ във Великобритания, Германия, Франция предвид бенчмарка, който те имат. Представена е необходимостта от ограмотяване на здравните специалисти, администратори, компании в България относно актуалността на европейските изисквания, ОЗТ и ключовата им роля за подобряване управлението на ПО и реимбурсните политики за медицински изделия. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Здравни технологии 2. Медицински изделия 
 614.2:615.46/.47(4)(045)
Ключови думи: 1. здравни технологии 2. медицински изделия 3. реимбурсни политики 4. оценка на здравните технологии 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4229

- 12 -

Б 536

Благоева, Димитрина.  Нарушенията при децата с епилепсия – обект на терапевтични интервенции / Димитрина Благоева. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, LII, 2020, N 1, с. 22-27. 

   Епилепсията е едно от най-честите неврологични заболявания. Високата заболеваемост на епилепсия в детството е свързана с по-висока епилептогенеза между 3 месеца и 3-годишна възраст и с проявата на органични мозъчни увреждания. Епилепсията не е единна нозологична единица, а симптом на много конгенитални и придобити увреждания на централната нервна система. При децата честите пристъпи имат по-увреждащ ефект поради незавършеното развитие на мозъка, но при тях пластичните и компенсаторните възможности са по-големи. Нарушенията в нервно-психичното развитие при децата с епилепсия се наблюдават още от ранна детска възраст. Целта на изследването е да се проучат нарушенията при децата с епилепсия в когнитивното и моторното развитие, нарушенията на вниманието и промените в поведението. От проучените семейства на деца с епилепсия се установи, че заболяването нарушава нормалното нервно-психично развитие на децата в най-ранна възраст. Голяма част от децата са със забавено психично и моторно развитие. Немалка част от тях са с нарушено внимание. Децата с епилепсия се нуждаят от ежедневни терапевтични интервенции, които да подобрят тяхното функциониране. Терапевтичните интервенции могат да бъдат индивидуални или групови. Провеждат се от психолози, логопеди, арттерапевти, рехабилитатори и педагози. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Епилепсия 2. Неврорехабилитация 
 616.853-053.2(045)  + 615.8(045)
Ключови думи: 1. епилепсия 2. неврологични заболявания 3. терапевтични методи 4. терапевтични интервенции 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4230

- 13 -

Б 543

Ванев, Дянко.  Възстановяване на модела на ходене чрез изследване и корекция на рефлекторните дисфункции с приложна кинезиология / Дянко Ванев. // Спорт и наука = Sport&science, 64, 2020, N 1-2, с. 268-278. 

   Приложната кинезиология е наука, чрез която могат да се диагностицират и лекуват постурални и двигателни модели. В тази статия се обсъжда клиничен случай на млада, активна 19-годишна жена, диагностицирана с мануално мускулно тестване на приложната кинезиология и лекувана с авторския метод P-DTR на д-р Хосе Паломар. Отчетени са качеството и параметрите на походката и функцията на нервната система чрез диагностичната апаратура BTS FREEEMG 1000 (програмата BTS EMG-Analyzer) и G-WALK (аналитичната програма G-STUDIO). Онагледени са диагностиката и лечението в реално време. Резултатите от изследването са много добри и са в положителна посока за възстановяване на неврологичното здраве. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Нервна система – болести – кинезитерапия 
 616.8-085(045)  + 615.825(045)
Ключови думи: 1. нервна система 2. нервно-мускулни болести 3. приложна кинезиология 4. кинезитерапевтични методи 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4245

- 14 -

Б 539

Велчева, А. и др.  Специфика на здравните грижи при пациенти с деменция / А. Велчева, И. Иванова, К. Димитрова. // Здравни грижи, XVIII, 2020, N 1, с. 10-14. 

   Деменцията е синдром, характеризиращ се с прогресивно снижаване на интелекта, което възниква в резултат на органични поражения в главния мозък и води до нарушения в социалната адаптация на пациента. Пациентът е неспособен да продължи професионалната си дейност и се ограничава неговата способност за самообслужване и битова независимост. Целта на статията е да се представят симптомите на заболяването в различните стадии и да се обсъдят особеностите в грижите за пациента. Личните и поведенческите промени на пациентите предлагат предизвикателства пред близките, социалните и медицинските работници. Упадъкът на пациента налага да се направят опити да се създаде среда, която да подпомага поддържането на чувството за самоконтрол и личното достойнство. Това е възможно чрез създаване на помощни средства за ориентация в дома и болничната обстановка, настаняване в пригодени помещения, опит да се ограничи възможността за самонараняване. Осъществяването на грижи за пациенти с деменция е свързано с повишаване на стреса и тревожността и на хората, които ги осъществяват. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Болести на нервната система. Невропатология 2. Болест на Алцхаймер 
 616.831(045)
Ключови думи: 1. болест на Алцхаймер 2. деменция 3. здравни грижи 4. грижи за болния 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4220

- 15 -

Б 536

Георгиева, И. и др.  Превенция на влиянието на съвременните технологии върху поведението на деца от 3- до 6-годишна възраст с остра лимфобластна левкемия в контекста на COVID-19 пандемия / И. Георгиева, Н. Юрукова, А. Воденичарова. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, LII, 2020, N 3, с. 33-38. 

   Съвременните технологии се развиват и стават неизменна част от живота на детето. Те няма как да бъдат елиминирани изцяло както в семейството и обществото, така и в болничната среда. Целта на проучването е да се оцени интензивността на влияние на виртуалната реалност и съвременните технологии върху поведението на деца в ранна възраст с диагноза остра лимфобластна левкемия. В болнична среда, в условията на пандемия от COVID-19, лишаването на деца от 3- до 6-годишна възраст от игра и общуване и замяната на тези дейности със съвременни технологии и виртуална реалност неизбежно водят до нарушаването на връзката родител-пациент/дете-лекуващ екип. В настоящото проучване авторите се опират на лаканианската психоанализа и на концепцията на Франсоаз Долто, че "всичко е език и детето има нужда от общуване". 

   Рез. на англ. ез. 

1. Заболявания на клетките на кръвта 2. Детска психология 
 616.155-053.2(045)  + 159.922.7(045)
Ключови думи: 1. левкемия 2. детска психология 3. съвременни технологии 4. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4235

- 16 -

Б 536

Геренова, Ж. и др.  Наличие на взаимовръзка между двигателната активност и степента на затлъстяване / Ж. Геренова, Т. Димитров, А. Трайковска-Димитрова. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, LII, 2020, N 3, с. 3-10. 

   Затлъстяването е най-разпространеното метаболитно заболяване в наши дни, достигащо размерите на епидемия както в развитите, така и в развиващите се страни. В България данните също показват повишаващ се брой хора с наднормено тегло и затлъстяване. Затлъстяването е хронично заболяване, което се характеризира с натрупване на енергиен материал в наднормено количество под формата на резервни мазнини. Възможностите на организма да се запасява с въглехидрати са ограничени, ето защо натрупването на резервни мазнини на практика е неограничено, като в някои случаи може да достигне огромни размери. Настоящото проучване има за цел да установи наличие или липса на взаимовръзка между двигателната активност и степента на затлъстяване. Проведено е анонимно анкетно проучване, включващо 64 пациенти със затлъстяване, от 18 ДКЦ - София, и кабинета по кинезитерапия "Витоша ФизиоКинетик". За целта е разработена анонимна анкетна карта. Проучването е проведено през периода април-юни 2020 г. При изследването се установи, че 56 от анкетираните са с ниска до умерена седмична активност и само една четвърт от тях практикуват спорт. При 8 от участниците в анкетата седмичната двигателна активност е висока. Резултатите показват, че има връзка между степента на затлъстяване и двигателната активност. Необходимо е по-задълбочено проучване, за да се установи дали намаленото движение е вследствие на затлъстяването, или обратното. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Болести според телесната конструкция - състояние на здравето - предразположение - резистентност 2. Двигателна култура 
 616-056(045)  + 796.012 *(045)
Ключови думи: 1. затлъстяване 2. двигателна активност 3. енергоразход 4. метаболитни процеси 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4237

- 17 -

Б 539

Депресия и тревожност при пациенти със сърдечна недостатъчност  / М. Георгиева и др.. // Здравни грижи, XVIII, 2020, N 3, с. 27-34. 

   Депресията и сърдечната недостатъчност (СН) са здравно и социално значими заболявания с прогресиращ характер. Депресията е често срещана при пациенти с хронична СН, която допълнително влошава общото състояние на пациентите. Много проучвания сочат, че резултатите от лечението на тези пациенти са по-лоши в сравнение с тези, при които липсва депресивен момент. Депресията има неблагоприятен ефект върху развитието на сърдечната недостатъчност, влошава качеството и продължителността на живот, повишава нуждата от здравни грижи, увеличава хоспитализациите и смъртността. Факторите, повлияващи развитието на депресивния синдром при пациентите със СН, са: периодично обостряне на симптомите на СН, чести хоспитализации, социо-демографски фактори, влияние на личностните фактори, факторите на боледуване, вкл. и функционалния клас на сърдечна недостатъчност по NYHA. Целта е да бъде създаден модел на здравна грижа при пациенти със СН, която е насочена към ранното откриване на белезите на влошаване на състоянието, тревожност и депресия, за да се повлияе върху факторите, оказващи неблагоприятно въздействие, с което да се подобри качеството и продължителността на живота на пациентите. Дейността на специалистите по здравни грижи да е насочена към индивидуален подход според нуждите на пациентите, към насърчаване на тяхната самостоятелност и независимост в самообслужването и на социалната подкрепа на тях и техните семейства. Необходимо е да се проследят в амбулаторни условия пациенти със СН за период от шест месеца, след дехоспитализация. След периода на проследяване се очаква пациентите до голяма степен да се приучат сами да контролират симптомите на влошаване, адекватно да търсят здравна помощ, значително да намалеят ненужните хоспитализации, респективно да се подобри качеството и продължителността на живот. Да се подобри самочувствието и психологическото състояние на болните с намаляване на депресивните и тревожните състояния. Получените резултати да бъдат мотивация за специалистите по здравни грижи за бъдещо развитие и обучение. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Психични и поведенчески разстройства 2. Сърдечно-съдови болести 
 616.89:616.12-008(045)
Ключови думи: 1. депресивни разстройства 2. сърдечна недостатъчност 3. здравни грижи 4. сестрински грижи 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4226

- 18 -

Б 536

Димитрова, А. и др.  Злоупотреба и зависимост от психотропни вещества в детска и юношеска възраст / А. Димитрова, Цв. Тодорова. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, LII, 1, N 2020, с. 42-48. 

   От Древността хората използват различни упойващи вещества, за да получат приятни изживявания, да премахнат психичния и физическия дискомфорт или да улеснят социалната си адаптация. През последните десетилетия отделни видове наркотични вещества, характерни за определени региони на света, завладяха огромни нови пространства. Националният център по наркомании (юли 2018) посочва, че в България около 500 хил. души от населението (11,2%) поне веднъж са употребявали някакъв вид наркотик. В Европа това са близо 27-28% от населението. Безспорно, това е един от най-тежките и неразрешими проблеми в световен мащаб. Затова борбата с употребата и злоупотребата с наркотични вещества изисква да се познават същността и размерът на проблема както от деца и юноши, от една страна, така от родители, учители, лекари, психолози и политици - от друга. Хроничният недостиг на обективна и точна информация за обхвата на проблема води до негативни резултати. Обзорът има за цел да представи основната характеристика на стадиите за развитие на зависимостта от психоактивни вещества, възможните рискове и влиянието върху личността на подрастващите. Представени са и резултати (Национален фокусен център за наркотици и наркомании) от проведено изследване през 2017 г. сред 3700 ученици от 9-12 клас в страната за информираността и нагласите им по отношение на употребата на психоактивни вещества. Зависимостите от психоактивни вещества се оказват скъпо платена болест, на която стават подвластни младите хора, а в последните години и децата. В незряла възраст срещата с тези вещества води до бързо развитие на тежка зависимост, ранна социална дезадаптация, маргинализация на личността, рано отпадане от училище, рисково поведение и засилваща се криминализация. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Наркомания 2. Лекарства, действащи на нервната система 
 613.83(045)  + 615.21(045)  + 616.891/.894(045)
Ключови думи: 1. психоактивни вещества 2. наркотични вещества 3. наркотична зависимост 4. злоупотреба с опиати 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4232

- 19 -

Б 536

Информираност на родителите на деца в кърмаческа възраст относно физическото развитие и двигателната активност  / Г. Чанева и др.. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, LII, 2020, N 2, с. 27-31. 

   Подготовката и здравната култура на родителите са определящи за осъществяване на адекватни грижи по отношение на двигателната активност на кърмачето и подпомагането на неговото физическо развитие. Целта на проучването е да се установи информираността на родителите на деца в кърмаческа възраст относно физическото развитие и двигателната активност, както и възможностите за подкрепа и развитие на детето. В проучването са включени 112 респонденти, които са информирани относно целта на изследването. Майките на децата в кърмаческа възраст са преди всичко във възрастта от 20 до 30 години, а при бащите преобладаващата възраст е от 31 до 40 години. Значителна част от семействата имат едно дете, като много малък е относителният дял на семействата с три и повече от три деца. Резултатите от проучването показват, че родителите имат потребност от обучение за промените, които настъпват през първата година от развитието на детето, и съответните масажи и гимнастика, които те трябва да извършват за децата си. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Кърмачета - физическо развитие 
 612.76-053.3(045)
Ключови думи: 1. кърмаческа възраст 2. физическо развитие 3. двигателна активност 4. родителски грижи 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4234

- 20 -

Сп Б 543

Кинов, Пламен и др.  Лечение на напреднала артроза на глезена / Пламен Кинов, Георги П. Георгиев. // Медицина и спорт, XVI, 2020, N 1-2, с. 4-6. 

   Болките в глезена в резултат на износване са честа находка при бивши спортисти. В крайните стадии на заболяването консервативното лечение не е ефективно. Алтернативата е ставна артродеза с предвидимо добри резултати - стабилизиране на талокруралната става и елиминиране на болката. С добро обучение и носене на подходящи обувки лесно може да бъде преодолян основният недостатък на техниката - липсата на движение в глезена. Представени са техниката и резултатите при интрамедуларна артродеза на талокрурална става. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Крайници, долни – терапия 
 616.72(045)
Ключови думи: 1. глезенна става 2. долни крайници 3. артроза 4. ставни болести 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4239

- 21 -

Сп Б 539

Конкьов, З.  Ползи и вреди от приложението на научните постижения на клонирането и декодирането на човешкия геном в здравеопазването / З. Конкьов. // Здравни грижи, XVIII, 2020, N 4, с. 38-42. 

   През 1997 г. беше клониран бозайник – овцата Доли. В началото на 1990 г. стартира международната изследователска програма "Проект човешки геном" (HGP) и завършва през 2003 г. с напълно декодиран човешки геном. Всяко едно от тези епохални постижения провокира много дискусии по целия свят относно това кое е "добро" и кое е "лошо", "полезно" и "вредно" от евентуалното практическо приложение на "възможностите", които би могло да предложи във всички сфери в живота на човека. В много страни по света те бяха правилно регулирани, а у нас това бе направено чрез влезлия в сила от 01.01.2005 г. Закон за здравето (ЗЗ), защото законодателят прецени, че те имат отношение към човека не само като биологичен вид, но и като човешко същество. Всичко това не спря дискусиите в България и по земното кълбо, нито спря научното им развитие. През 2018 г. китайски учени показаха на света първите клонирани маймуни Хуо Хуо и Ха Ха. Факт – те са първите в света клонирани примати и това означава, че техническата бариера е преодоляна и науката чисто технически се намира на една стъпка от клонирането на човек, който също е примат от семейството на човекоподобните! На основата на постигнатото от науката дотук можем съвсем спокойно да стигнем до заключението, че разработването на технология за клонирането на хора е напълно възможно и няма как да бъде спряна, щом един път вече е открита от човечеството. Целта на това есе е да се разгледа от гледна точна на биоетиката какви ползи и вреди има от приложението на научните постижения на клонирането и декодирането на човешкия геном в здравеопазването. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Медицинска етика 2. Генно инженерство 
 614.23/.26:611-013(045)  + 577.2(045)
Ключови думи: 1. клониране на хора 2. медицинска генетика 3. биоетика 4. генно инженерство 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4228

- 22 -

Б 543

Костов, Ростислав.  Рехабилитационен подход при пациенти с луксации на лакътната става / Ростислав Костов. // Медицина и спорт, XVI, 2020, N 1-2, с. 46-47. 

   Междинното разположение на лакътния комплекс в кинетичната верига на горния крайник, деликатната и сложна анатомо-механична характеристика и специфични функции го определят като лесноранима анатомична област с редица особености за планиране на рехабилитационния подход. В достъпната литература лакътната става е втората най-засягана от луксации голяма става, след раменната. В настоящата статия представяме основни моменти от оформянето на рехабилитационния подход при пациенти след луксации на лакътната става и последвало консервативно лечение. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Ставни болести – кинезитерапия 
 616.72(045)  + 615.825(045)
Ключови думи: 1. лакътна става 2. луксация 3. рехабилитация 4. стави 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4240

- 23 -

Сп А 59

Костова, Надежда.  Съвременни аспекти на физическото възпитание в средните училища / Надежда Костова. // Спорт и наука = Sport&science, 64, 2020, N 1-2, с. 211-220. 

   Физическото възпитание в средните училища е съществен компонент от общообразователната подготовка на учениците. То е част от съдържанието на учебните планове за всички етапи на обучение. Учебните часове в училище са единствената сигурна възможност почти всички деца от различните класове да бъдат физически активни през учебно време. Всекидневната организирана, съзнателна и целена-сочена физическа активност на учениците, както и участието им в спортни дейности значително подобряват тяхното здравословно състояние. Целта на настоящата разработка е да се представят теоретично съвременните аспекти на физическото възпитание в българското училище, като се дефинират основните негови характеристики. Училищното физическо възпитание е предмет от образователната подготовка на учениците, който има фундаментално значение, обуславящо се от спецификата на учебната дисциплина (активната двигателна дейност), пряко свързана със здравето на децата, с тяхното физическо, психическо и емоционално състояние. В условията на нашето съвремие физическото възпитание се явява основен превантивен фактор срещу девиантното поведение на подрастващите и подпомага изграждането на обществените и социалните ценности на обществото. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Физическо възпитание 2. Физическо възпитание – методика на преподаването – в средните училища 
 796:372.879.6(045)
Ключови думи: 1. физическо възпитание и спорт 2. физическа активност 3. методики на обучението 4. качество на образованието 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4243

- 24 -

Сп Б 543

Ненова, Гергана и др.  Кинезитерапия при спортуващи с Custom hip / Гергана Ненова, Калин Колев Михов. // Медицина и спорт, XVI, 2020, N 3-4, с. 38-40. 

   Анатомичните особености на тазобедрената става и голямото натоварване, което тя понася, е предпоставка за дегенеративни изменения, травми, хронична болка и др. При пациенти на средна възраст, с променена анатомия, и такива, които се занимават с активна спортна дейност, оперативната интервенция с Custom hip е алтернатива за подобряване качеството на живот. Кинезитерапията със своите възможности на всички етапи от възстановителния процес подобрява нарушената двигателна активност, възвръща самостоятелността на пациентите, работоспособността, а дори и към физическа активност като спорт. С помощта на разнообразните методи и средства на кинезитерапията, прилагани във възстановителния период при пациенти с Custom hip, се постига максимално функционално възстановяване. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Тазобедрена става – хирургия 2. Кинезитерапия - хирургия 
 616.72(045)  + 615.825(045)
Ключови думи: 1. тазобедрена става 2. артропластика 3. кинезитерапия 4. протезиране 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4242

- 25 -

А 59

Петрова, Любов-Милени.  Повлияване на болката и подобряване на функционалните възможности на мускулите при страдащи от синдром на хроничната умора / Любов-Милени Петрова. // Спорт и наука = Sport&science, 64, 2020, N 1-2, с. 248-257. 

   Синдромът на хроничната умора (СХУ) е сложно хронично заболяване, което засяга повече от една система. Проявява се с хронична или с повтаряща се на периоди силна умора, която е придружена от главоболие, болки в гърлото, миалгия и артралгия, безсъние и др., без други хронични органични или психични заболявания. Болката в мускулите е характерен симптом за пациентите със СХУ. Етиологичният фактор и патогенезата на СХУ все още не са изяснени. От клинична гледна точка най-важната особеност на заболяването е, че има изключително тежки последици за хората, които често са ограничени в ДЕЖ (дейности от ежедневния живот) за дълги периоди от време. Въпреки многото усилия, положени през по-следните десетилетия, за да се проучи същността на този синдром, все още съществуват неяснота и противоречия по отношение на неговото определение, диагноза и какво представлява оптималното лечение. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Умствена и физическа умора – кинезитерапия 
 616-092(045)  + 615.825(045)
Ключови думи: 1. синдром на хроничната умора (СХУ) 2. мускулна дейност 3. акупунктура 4. акупресура 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4244

- 26 -

Б 536

Попова, Т.  Алгоритъм за превенция на повишените стойности на артериалното налягане при деца и юноши / Т. Попова. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, LII, 2020, N 2, с. 37-42. 

   Измерването и проследяването на артериалното налягане (АН) в детска възраст се използва за предсказване на бъдещия риск от развитие на хипертония в зряла възраст, което налага извършването на своевременна промоция и профилактика. Целта на настоящото проучване е да се изготви алгоритъм за промоция, превенция и профилактика на повишените стойности на АН в детска и юношеска възраст. За целта на изследването проучихме наличната литература по проблема. Изработеният алгоритъм съдържа информация за възможностите за организиране на измерване на АН, материалната осигуреност на кабинетите, поведение на професионалистите по здравни грижи при установени повишени стойности на АН, оценка на други сърдечно-съдови рискови фактори и подготовка за провеждане на скрининг. Алгоритъмът предоставя и сведения за провеждане на обучение и даване на указания за превенция на повишените стойности на АН. Въвеждането на алгоритъм за превенция, промоция и профилактика на повишените стойности на АН при деца и юноши ще допринесе за контрол на риска за артериална хипертония, а оттам и за своевременно откриване на децата с висок риск за развитие на сърдечно-съдови заболявания. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Разстройства на кръвното налягане 
 616.12-008.33-053.2(045)  + 614.23/.26(045)
Ключови думи: 1. артериално налягане 2. превенция 3. медицински грижи 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4233

- 27 -

Б 539

Попова, Т. и др.  Превенция на сърдечното здраве при деца – отговорности на специалистите по здравни грижи / Т. Попова, И. Стамболова. // Здравни грижи, XVIII, 2020, N 2, с. 27-33. 

   Повече от 30 години в България се наблюдава тенденция за висока заболеваемост и смъртност сред населението от сърдечно-съдови заболявания, която е в резултат на широко разпространение на рискови фактори. Негативното им влияние започва от детските години и юношеството, което изисква прилагане на профилактични и промотивни дейности от ранна детска възраст. Целта на представеното в статията изследване е да бъдат проучени и установени дейностите на медицинските специалисти, насочени към превенция на рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания в детска възраст, и да се обоснове необходимостта от провеждане на здравно обучение за деца и юноши. Методите, използвани за постигане на поставената цел, са документален, социологически – проведено е анкетно проучване сред 112 професионалисти по здравни грижи, статистически метод и метод за графичен анализ на получените резултати. Анализът на резултатите показва, че дейностите, насочени за превенция на рисковите фактори в детска и юношеска възраст, се провеждат в отделни случаи и в някои специализирани структури, както и че липсва достатъчна ангажираност на медицинските специалисти с тях. Според нас съществува необходимост от провеждане на системно здравно обучение за превенция на сърдечното здраве при деца и юноши, което трябва да се провежда под формата на часове по сърдечно здраве в детските градини и училища. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Сърдечни болести 2. Детски болести 3. Здравни грижи 
 616.12-053.2(045)
Ключови думи: 1. детска кардиология 2. детски болести 3. сърдечносъдови заболявания 4. здравни грижи 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4223

- 28 -

Б 539

Стамболова, И. и др.  Проблеми и приоритети на медицинската сестра в имунопрофилактиката / И. Стамболова, А. Терзиева, С. Стамболов. // Здравни грижи, XVIII, 2020, N 1, с. 20-23. 

   Имунизациите представляват най-ефективната и най-полезната профилактична дейност за постигане на индивидуален и колективен имунитет срещу конкретно инфекциозно заболяване. Прилагането на задължителни планови имунизации и реимунизации, както и целеви имунизации и препоръчителни имунизации, включва медицинската сестра като активен участник в медицинския екип, който ги осъществява. Целта на изследването е да се очертаят проблемите и приоритетите в дейността на медицинската сестра, свързана с имунопрофилактиката в условията на първичната медицинска помощ. От проучването става ясно, че имунизационната профилактика е прецизно регламентирана и се изпълнява от медицинските екипи в извънболничната помощ. Тя има редица специфики и изисква познания, комуникативни и технически умения от медицинската сестра. И все пак въпреки правилното прилагане на Имунизационния календар, броят на необхванатите деца се запазва поради редица причини. Те са свързани както с противопоказания за имунизиране, така също и с отказ на родителите от имунизация на детето им. Сестринските грижи, свързани с имунопрофилактиката, освен самото поставяне, изискват да се познава и точно да се попълва документацията, да се планират, транспортират и съхраняват правилно отпуснатите ваксини. Медицинската сестра трябва да умее да мотивира и обяснява на родителите необходимостта от имунизациите и реимунизациите, както и поведението им при възникнали постваксинални реакции. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Имунизация, ваксинация и тяхната организация 2. Имунопрофилактика 
 614.47-053.2:614.23/.26(045)
Ключови думи: 1. имунопрофилактика 2. ваксиниране 3. имунотерапия 4. медицинска профилактика 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4221

- 29 -

Б 536

Съвременни аспекти при образната диагностика на темпоромандибуларната става  / Б. Петрова и др.. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, LIII, 2020, N 1, с. 33-41. 

   Основните диагностични методи за изображения на темпоромандибуларната (ТМС) са ортопантомография (ОПГ), мултидетекторна томография (МДКТ), конусно лъчева компютърна томография (КЛКТ) и магнитнорезонансна томография (МРТ). ОПГ е най-често използваният метод, но с нея се отчитат основно груби промени. Морфологични, дегенеративни костни аномалии и структури се диагностицират и измерват екзактно чрез МДКТ, но понастоящем предпочитаният метод вече е КЛКТ – изследваният получава по-ниска доза радиация и ефектно се редуцират артефактите. МРТ използва магнитно поле и радиочестотни импулси, а не йонизиращо лъчение и пациентът не се облъчва. Трябва да се отбележи, че при ОПГ изключително рядко се отчита състоянието на ТМС. Липсват рентгенови критерии за скрининг за темпоромандибуларни заболявания. При значими нарушения на ТМС се засяга и се уврежда прилежащият съдово-нервен сноп, като по този начин категорично се нарушава нормалната инервация и трофика на съответните орофациални структури. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Стоматология. Болести на устната кухина 2. Рентгенодиагностика 
 616.31-07(045)
Ключови думи: 1. темпоромандибуларна става 2. образна диагностика 3. томография 4. рентгенодиагностика 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4231

- 30 -

Сп Б 542

Такева, Искра.  Рехабилитация при пациенти с белодробна трансплантация / Искра Такева. // Физикална медицина, рехабилитация, здраве, XIX, 2020, N 1-2, с. 5-10. 

   Трансплантацията на бял дроб е последната терапевтична възможност при пациенти с хронични белодробни заболявания, като целта е не само оцеляване, но и шанс за качествен живот. Рехабилитацията на кандидатите за трансплантация и реципиентите има съществено значение за оптимизиране на състоянието им преди процедурата и ускоряване на възстановяването след операцията. Рехабилитацията започва още в отделението за интензивно лечение (приблизително 24 часа след интервенцията). Първите три месеца след това се провежда амбулаторна рехабилитация в трансплантационните центрове. 12 месеца след изписване от болницата трансплантираните продължават да увеличават физическата си активност, стимулирана в социалната среда, с помощта на семейството и приятелите. Психо-социалната подкрепа е необходима за справяне със стреса и очакванията по време на периода на изчакване за трансплантацията . 

1. Трансплантация - рехабилитация 2. Белодробни заболявания - физиотерапия 
 616.24-089(045)  + 616.24:615.8(045)
Ключови думи: 1. белодробна хирургия 2. трансплантации 3. кинезитерапия 4. дихателна рехабилитация 5. аеробен капацитет 6. тренировки 7. психо-социална подкрепа 8. мобилност 9. качество на живот 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4285

- 31 -

Б 543

Тарълов, Здравко и др.  Исхемичната болест на сърцето (ИБС) и спорт – възможности, рискове и перспективи / Здравко Тарълов, Иван Груев. // Медицина и спорт, XVI, 2020, N 3-4, с. 50-53. 

   Исхемичната болест на сърцето (ИБС) е водеща причина за смъртност при хора над 35-годишна възраст, в това число и атлети. Липсата на сърдечна рехабилитация, както и неконтролираното високоинтензивно физическо натоварване при спортисти, прекарали остър миокарден инфаркт, могат значително да понижат продължителността и качеството на живот. Затова е необходимо да се следва строг, индивидуализиран протокол при оценката на тези пациенти, за да се постигнат максимални резултати, като същевременно се запази здравето им. Този алгоритъм включва пакет от клинични тестове като коронарография, ехокардиография, както и стрес-тест с физическо натоварване за определяне както на функционалния капацитет, така и наличието на стрес-индуцирана миокардна исхемия, аритмия или клинична симптоматикa. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Исхемия 
 616.12(045)  + 796(045)
Ключови думи: 1. исхемична болест 2. сърдечносъдови заболявания 3. рехабилитация 4. спортуване 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4241

- 32 -

Б 539

Тасева, Д. и др.  Ролята на медицинската сестра в интегрираните грижи за деца през погледа на специалиста / Д. Тасева, С. Тончева. // Здравни грижи, XVIII, 2020, N 3, с. 5-11. 

   Един от най-важните критерии за механизма и зрелостта на едно общество е отношението му към децата и хората с увреждания. Политиките за ранно детско развитие гарантират правото на всяко дете на живот и възможност да реализира своя потенциал. Те са инвестиция в бъдещето на държавата. Разработването и прилагането на политиките за ранното детство са част от ценностите и политиките на всички държави от Европейския съюз, в т.ч. и на България. Целта на настоящото проучване е да се изследва и анализира ролята на медицинската сестра в мултидисциплинарния екип при предоставяне на интегрирани грижи при деца с увреждания и техните семейства през погледа на специалистите от социални услуги за деца с увреждания. Данните от проведеното проучване сочат, че 94% от специалистите смятат включването на медицинската сестра в мултидисциплинарния екип като гарант за качеството на услугата. Очакванията им са: тя да притежава умения за работа в екип, адаптивност и нагласа за работа с деца с увреждания (81%); да е запозната със спецификата на социалната работа (55%); да обучава родителите и да предоставя мобилни услуги (56%). Интегрираните услуги за деца с увреждания имат смисъл за детето, семейството и общността. Всяко дете, независимо от спецификата си, трябва да има възможност да се реализира, да учи, да развива потенциала си, да участва в живата на обществото. Обединяването на усилията на всички институции от здравния и социалния сектор е важен фактор за успеха и развитието на интегрираните здравно-социални услуги. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Деца с увреждания 2. Здравно-социални услуги 3. Медицински сестри 
 614.23/.26-053.2(045)
Ключови думи: 1. здравно-социални услуги 2. деца с увреждания 3. медицински грижи 4. медицински сестри 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4227

- 33 -

Сп Б 539

Тодорова, М. и др.  Качество на здравните грижи в процеса на кръводаряване / М. Тодорова, С. Тончева. // Здравни грижи, XVIII, 2020, N 2, с. 34-39. 

   Целта на проучването е да се разбере ролята на медицинската сестра в процеса на кръводаряване, като се обсъди приносът й за подобряване качеството на здравните грижи за кръводарителите чрез прилагане на алгоритъм. Проучването е проведено в структури от Трансфузионната мрежа – Национален център по трансфузионна хематология - София, Регионален център по трансфузионна хематология - Варна, отделенията по трансфузионна хематология в Шумен, Търговище, Добрич и Силистра. Времето на провеждане обхваща периода март 2019 – септември 2019 г. Най-голяма част от медицинските сестри смятат, че има пряка зависимост между качество на здравните грижи и последващото доброволно кръводаряване (92%). Възприемането и прилагането на Алгоритъм за добра здравна грижа на медицинската сестра, работеща в Трансфузионната мрежа в процеса на кръводаряване, може значително да повлияе върху привличането и задържането на донорите за последващо кръводаряване. 

   Рез. на англ ез. 

1. Кръводаряване 2. Здравни грижи 3. Медицински сестри 
 615.38:614.2(045)  + 614.23/.26(045)
Ключови думи: 1. кръводаряване 2. здравни грижи 3. медицински сестри 4. здравно обслужване 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4224

- 34 -

Б 539

Тодорова, Т.  Остеопороза и превенция / Т. Тодорова. // Здравни грижи, XVIII, 2020, N 1, с. 38-42. 

   Остеопорозата е социално значимо заболяване, което предизвиква трайни увреждания и инвалидизация. Засяга както жени, така и мъже, и възрастовата граница се снижава. Фрактурите, следствие от остеопороза, непрекъснато се увеличават през последните години и са причина за инвалидизация и смъртност на населението. През 2000 г. остеопорозата е определена като третото по значимост социално заболяване (след сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания), като прогнозата е през 2020 г. да заеме второ място. Профилактичните мерки на това коварно заболяване трябва да са комплексни, за да имат резултат. Важно е всеки да се грижи за костното си здраве, преди да са настъпили увреждания. Съществуват множество фактори, които са предразполагащи за развитие на остеопорозата. Някои от тях не можем да променим – пол, възраст, раса, фамилна обремененост. Но съществуват и такива, върху които можем да повлияем, като променим ежедневието си. Никога не е късно човек да се замисли за здравето на своите кости, защото последствията са тежки и необратими. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Остеопороза 
 616.71(045)
Ключови думи: 1. остеопороза 2. болести на костите 3. превенция 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4222

- 35 -

Б 543

Чонгов, Борислав и др.  Сколиоза и спортни активности / Борислав Чонгов, Мирослав Тодоров. // Медицина и спорт, XVI, 2020, N 1-2, с. 34-37. 

   Спортът, елементите на спорт и спортните игри представляват един от доста успешните методи за поддържане и подобряване на здравето и психическото равновесие при децата и младежите. При по-големи асиметрични натоварвания с продължителност няколко години спортът може да има негативни последици за опорно-двигателния апарат. Потенциалната връзка между адолесцентната идиопатична сколиоза (АИС) е спорна и изисква допълнителни проучвания. Спортните дейности и участието в състезания обикновено се допускат при пациенти със сколиоза, които използват консервативни методи на лечение като специфични физиотерапевтични упражнения при сколиоза (СФУС) и корсетолечение. Препоръчва се повишено внимание при контактни и силно динамични спортни дейности. Връщането към спорта след хирургично лечение е променливо и се основава на решение на оперативния хирург въз основа на степента на стабилизиране на прешлените и спортната активност. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Гръбначен стълб - изкривявания 
 616.71(045)  + 796(045)
Ключови думи: 1. сколиоза 2. гръбначни изкривявания 3. лечение 4. спортни дейности 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4238

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

Технология на машиностроенето и металорежещи машини. Системи за автоматизирано производство САПР

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

- 36 -

Б 462

Баркози, Ан.  Бъдещето на дизеловите влакове / Ан Баркози. // Железопътен транспорт, 2020, N 6, с. 34-40. 

   Железопътните оператори в европейските страни, особено тези за пътнически превози, все по-широко прилагат алтернативни видове тяга – предимно на основата на акумулатори или горивни елементи (клетки), стремейки се напълно да изключат използването на дизелови двигатели за подвижния състав. Въпреки това потенциалът на дизеловата тяга вероятно все още не е изчерпан и съществуват резерви за развитието й. През март 2020 г. германската държавна лизингова компания Schienenfahrzeuge Baden-Wurttemberg (SFBW) обяви плановете си за купуване на 20 електровлака Mireo Plus B от компанията Siemens, оборудвани с тягови акумулаторни батерии. Подвижен жп състав, използващ алтернативни източници на енергия, но и с автономността на дизеловата и екологичността на електрическата тяга, в близките години ще се появи и в редица други региони на Германия: Рейн-Майн, Шлезвиг-Холщайн, Средна Саксония и Долна Саксония, като ще замени дизеловите влакове. 

1. Железопътно строителство 2. Транспорт - екологични проблеми 
 629.42(045)
Ключови думи: 1. дизелови локомотиви 2. дизелови горива 3. алтернативни източници на енергия 4. транспорт и екология 
Тематични рубрики: 1. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 4254

- 37 -

Сп А 2239

Иванова, Райна.  Иновационни технологии за овладяване на безопасно поведение на улицата от 6-7-годишните деца / Райна Иванова. // Детска градина, 2020, N 1, с. 82-85. 

   Интензивният транспортен трафик, произшествията и нараняванията по пътищата налагат специален фокус на детското внимание към овладяването на безопасно поведение на улицата. Нужно е да се формират умения за реакция у децата в непредвидими пътни ситуации и да се научат да подхождат разумно, за да избегнат пътни инциденти. Трябва да бъде изграден навик у малките за спазване на уличните правила. Тъкмо предучилищната възраст е времето, когато се поставят здравите основи за житейски опит и здравословен начин на живот. Неразделна част от образователния процес е тъкмо създаването на условия в детската градина за обучението на малчуганите относно правилата за движение и тяхното спазване. 

1. Безопасност на движението 
 656.11.000.37(045)  + 656.11-053.4(045)
Ключови думи: 1. пътна безопасност 2. пътнотранспортни произшествия 3. правила за движение 4. поведение на пътя 5. възпитателна работа в детската градина 6. иновации в образованието 7. педагогическа ситуация 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 4264

Механизация на селското стопанство. Селскостопански.

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.

- 38 -

Сп А 280

Димитрова, Матина и др.  Влияние на добавката на екструдирани вторични продукти от хлебопроизводството (хлебни отпадъци) върху основни показатели на яйчната продуктивност при токачки / Матина Димитрова, Румяна Иванова, Димо Пенков. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 57, 2020, N 5, с. 34-40. 

   Проучено е влиянието на замяната на пшеничен компонент с 10% хлебни отпадъци в комбиниран фураж за токачки носачки върху основни показатели на яйчната им продуктивност. Носачките от опитната група (с отпадъци от хляб) са показали средна носливост от 41,72% и са снесли 57 яйца на птица средно за сезон. Същите показатели при контролните птици са 35,71% интензивност и 38 яйца средно от носачка. Опитните носачки са снесли по-големи яйца както в периодите на пиково снасяне (средно 43,11 ± 0,35 срещу 40,98 ± 0,29 g в контролата), така и след пика на снасяне на яйца – 44,02 ± 0,33 срещу 42,20 ± 0,24 g в края на снасянето, като разликите са статистически значими. Авторите предполагат, че по-добрите резултати в експерименталната група се дължат на по-добрите вкусови и хранителни качества на отпадъците от хляб и по-високата консумация на фураж. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Домашни птици 2. Хранене 
 636.5(045)
Ключови думи: 1. токачки 2. носливост 3. яйчна продуктивност 4. домашни птици 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4282

- 39 -

А 280

Игнатова, М. М. и др.  Проучване продуктивното дълголетие и продължителността на използване на крави от Черношарената порода / М. М. Игнатова, Цв. Х. Методиева, Т. В. Иванова. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 57, 2020, N 3, с. 3-9. 

   Проведено е изследване за установяване на продуктивното дълголетие и продължителността на използване на крави от Черношарената порода в зависимост от възрастта на първо отелване и нивото на млечната продуктивност. В проучването са включени 1500 черношарени крави, дъщери на 39 холщайн-фризийски бици. Използвани са данните за млечната продуктивност от първа до пета лактация и данните за възрастта на първо отелване на кравите. Установено беше, че с най-дълъг период на стопанско използване и продуктивно дълголетие и с най-висока пожизнена млечност са кравите, отелили се до 25- месечна възраст. По-нататъшното повишаване на възрастта на първо отелване води до намаляване на продължителността на използване и намаляване на продуктивното дълголетие на кравите от Черношарената порода. С най-висока продължителност на използване и продуктивно дълголетие са кравите с най-ниско ниво на млечна продуктивност на първа лактация. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Говеда, млечна промишленост 
 636.22/.28(045)  + 637.12(045)
Ключови думи: 1. крави 2. млечна продуктивност 3. млекодобив 4. лактация 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4276

- 40 -

Сп А 280

Илиев, Маргарит и др.  Проучване на възможностите за повишаване на биологичната плодовитост при Карнобатската тънкорунна порода овце / Маргарит Илиев, Геновева Стайкова, Тодор Цонев. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 57, 2020, N 2, с. 11-16. 

   Обект на проучването са 291 овце майки от Карнобатска тънкорунна порода от стадото на Института по земеделие – Карнобат, родени през периода 2008–2014 г. Целта на изследването е да се проучат възможностите за повишаване на плодовитостта при тънкорунни овце, без да се променя типът и насоката на продуктивност на породата. Продуктивните признаци са контролирани съгласно Инструкцията за контрол на продуктивните признаци (2003, 2008) от Асоциацията за развъждане на тънкорунните овце в България. Регистрирани са 679 индивидуални наблюдения на признака биологична плодовитост от първо до четвърто агнене. Данните са обработени по метода на вариационната статистика посредством компютърен софтуер Microsoft Excel 2007. Установено е, че овцете майки от Карнобатската тънкорунна порода, родени като близнаци и получени от родители близнаци, демонстрират най-висока плодовитост през периода на използване – 143%, при средна плодовитост за стадото 128%. При отбора на животни, родени като близнаци и родили при първо агнене близнаци, се установява, че те имат от 146% до 153% биологична плодовитост, при средно 127%–137% за периода от първо до четвърто раждане. Процентът на неблизнилите овце при родените като единаци е сравнително висок – 54.63%. Родените като близнаци превъзхождат по интензивност на близнене единаците с от 3,31% до 8,46% в рамките на три поредни раждания. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Овцевъдство 
 636.32/.38(045)
Ключови думи: 1. овцевъдство 2. овце 3. породи овце 4. биологична плодовитост 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4272

- 41 -

А 280

Йорданов, Симеон и др.  Схема за превенция и контрол на илеит при свинете / Симеон Йорданов, Албена Димитрова, Красимира Петкова. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 57, 2020, N 2, с. 45-51. 

   Разработена е ефективна „Схема за превенция и контрол на илеит при свинете“, приложима в индустриалните и фамилните свинеферми в страната на базата на литературни данни, отразяващи резултатите от комплексни изследвания върху илеита при свинете у нас и в чужбина, както и на богат собствен опит. В схемата са обособени два раздела. В раздел "Превенция" са включени 2 групи мерки: общи превантивни мерки с 13 пункта и специфични превантивни мерки с 2 пункта. Раздел "Контрол" включва терапия с 16 пункта и метафилактика с 11 пункта. Предвидените мерки са общи или конкретни със задължителен или с препоръчителен характер, позволяващи избор на средствата и методите на приложение, съобразно типа на фермата, прилаганата производствена технология, формата на болестта и наличието на необходимите за целта антибактериални и други средства. Представени са резултати от контролирано приложение на схемата в две индустриални ферми, които категорично демонстрират висока клинична, противоепизоотична и стопанска ефективност. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Свине - болести 
 636.4:616.9(045)
Ключови думи: 1. болести по свинете 2. свине 3. свиневъдство 4. илеит 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4273

- 42 -

А 280

Карамфилов, Светослав.  Проучване на лекотата на отелване на крави от породите "Абердин Ангус" и "Лимузин", отглеждани в България / Светослав Карамфилов. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 57, 2020, N 3, с. 10-22. 

   Проучена е лекотата на отелване на 175 крави от породата "Абердин Ангус" и 243 крави от породата "Лимузин", отглеждани в 14 ферми в България. Кравите от породата "Абердин Ангус" имат сравнително лесни раждания, средно с 1,43 ± 0,071 бала и 1,57 ± 0,085 бала за кравите от породата "Лимузин". Като цяло не се наблюдава достоверно влияние на породата върху проучвания признак. Породата оказва достоверно влияние (р < 0,001) в рамките на поредната лактация. По-трудни отелвания с необходимост от асистиране или ветеринарна помощ са отчетени на първа и втора поредна лактация и за двете проучвани породи. При "Абердин Ангус" признакът е повлиян от поредната лактация (р < 0,001), бащата (р < 0,001), (р < 0,01); произхода на кравите (р < 0,01) и произхода на бащата (р < 0,01). За породата "Лимузин" достоверно влияние върху леките отелвания са оказали поредната лактация (р < 0,001), (р < 0,01), бащата (р < 0,05) и произходът на бащата (р < 0,05). Най-леки отелвания при "Абердин" са отчели дъщерите на биците с датски и ирландски произход, а при "Лимузин" дъщерите на биците с френски произход. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Говедовъдство 
 636.22/.28(045)
Ключови думи: 1. крави 2. краварство 3. говедовъдство 4. отелване 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4277

- 43 -

А 280

Митева, Даниела.  Съдържание на белтъчни вещества в млякото и параметри на коагулационната му способност при овце от млечно направление / Даниела Митева. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 57, 2020, N 6, с. 50-58. 

   Целта нa настоящото изследване бе да се установи влиянието на съдържание на белтъчни вещества в млякото върху параметрите на коагулационната му способност при овце от млечно направление. В проучването бяха включени 438 индивидуални млечни проби на овце от породите – "Лакон", "Аваси", "Черноглава плевенска", "Хиос" и "Синтетична популация българска млечна". Анализът на индивидуалната коагулационна способност на млякото се извърши в лабораторията на Земеделски институт – Стара Загора, посредством Computerized Renneting Metter – Polo Trade, Italy. За обработка на данните се използва софтуерният продукт Statistica. Млякото на овцете от породата "Лакон" се отличава с най-бързо време за коагулиране – 4,83 min, и с най-твърд коагулум – 47,50 mm, при средно съдържание на белтъчни вещества от 4,00 до 4,99%. С увеличаване съдържанието на белтъчни вещества намалява времето за коагулиране на млякото при овцете от "Синтетична популация българска млечна". При овцете от породите "Хиос" и "Черноглава плевенска" твърдостта на коагулума се увеличава при нарастване съдържанието на белтъчни вещества в млякото. Най-високото съдържание на белтъчни вещества (7,00–7,99%) в млякото на овцете от породата "Лакон" води до най-кратко време за стягане на коагулума (0,27 min). 

   Рез. на англ. ез. 

1. Овце 2. Мляко - коагулация 
 636.32/.38(045)  + 637.12(045)
Ключови думи: 1. овце 2. овче мляко 3. белтъчни вещества 4. коагулация 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4284

- 44 -

А 280

Пенков, Димо и др.  Влияние на различни биологичноактивни добавки в комбинирани фуражи за кокошки носачки върху трансформацията на енергия и протеин по веригата „фураж – яйчен меланж“ / Димо Пенков, Светлана Григорова. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 57, 2020, N 6, с. 11-20. 

   Чрез показателите Кларк на енергийна дистрибуция (КЕД) и Кларк на протеинова трансформация (КПТ) е изследван ефектът от включването на различни богати на биологично-активни субстанции растителни добавки (гроздови джибри, цвят от тагетис, плод от шипка, коприва и артишок) в комбинираните фуражи за кокошки носачки върху степента на трансформация на енергията и протеина по екотехнологичната верига „фураж – яйчен меланж“. Всички изследвани добавки, с изключение на 0,5% плод от шипка, са повлияли достоверно изследваните показатели. При базови стойности към меланжа на контролната група (КЕД и КПТ) – съответно 0,1950 и 0,2485, най-висока трансформация на енергията и протеина е показала групата с добавка на 0,3% артишок – съответно 0,2023 и 0,2521, а най-ниска – групата, получавала 0,5% плод от шипка (0,1816 и 0,2283). 

   Рез. на англ. ез. 

1. Кокошки 
 636.52/.58(045)  + 636.5.084(045)
Ключови думи: 1. кокошки 2. хранене на кокошки 3. биологични фуражи 4. яйчен меланж 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4283

- 45 -

Сп А 280

Попова, Мая и др.  Мониторинг върху линейната структура на породата Дунавски кон / Мая Попова, Надежда Луканова, Радка Влаева. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 57, 2020, N 4, с. 11-18. 

   Дунавският кон е създаден в бившия конезавод „Клементина“ край гр. Плевен, за да задоволи нуждите на Българската армия от лековпрегатен тип кон и да подобри работоспособността на местната популация коне. За създаването й са използвани жребци от унгарската порода "Нониус". В процеса на създаване на породата са били използвани над 14 жребци, но само някои от тях са намерили добра съчетаемост с наличните кобили в стадото и са станали родоначалници на генеалогични линии. Породата официално е призната през 1951 г. Приватизирането на конезавод „Клементина” в края на 90-те години на миналия век и липсата на стопанска дейност са довели до силното редуциране броя на кобилите и жребците и продаването им на частни стопани. Всичко това е довело до загуба на информация за много ценни жребци и кобили и до трудно проследяване и възстановяване на наличната информация. Във връзка с това целта на нашето проучване е да се проследи развитието на линиите и наличните техни представители за периода 1990–2018 г. От основните линии в момента са продължени 5 от тях – на Здравко, Калиф, Лидер, Храбър и Торпедо. Към настоящия момент с най-голям брой лицензирани и сертифицирани за разплод жребци е линията на Торпедо – с 6 жребци, следвана от линиите на Калиф, Храбър и Лидер – с по 5 жребци, и от линията на Здравко – 1 жребец. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Коне 2. Коневъдство 
 636.13(045)
Ключови думи: 1. коне 2. коневъдство 3. породи коне 4. генеалогия 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4278

- 46 -

А 280

Попова, Теодора П. и др.  Антибактериална активност на Veraflox (прадофлоксацин) орална суспензия in vitro и приложение за терапия на инфекции при папагали / Теодора П. Попова, Гълъбин Младенов. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 57, 2020, N 2, с. 53-64. 

   Извършени са микробиологични изследвания на материали от 217 папагала с различни инфекции, които показват значителен превес на стафилококовите заболявания (39,7% от изолатите) при тези птици, следвани от стрептококовите (33,7%). Изолираните Грам-отрицателни бактерии (17,4%) и гъбите (9,2%) са по-малко. Водеща е ролята на S. aureus като причинител на инфекции при папагалите, а от Грам-отрицателни видове – Klebsiella spp. (при 8,7% от изследваните пациенти), E. coli и Moraxella catarrhalis. Основната част (95,4%) от изолираните 197 бактериални щама от 217 папагала показват чувствителност in vitro към Veraflox (суспензия за перорално приложение, съдържаща прадофлоксацин), определена по класическия дисков агар-гел дифузионен метод. Резистентност е отчетена само при отделни стафилококи и ентерококи. Всички пациенти, третирани с него след положителен резултат от антибиотикограмата, са трайно излекувани (94,7%), с изключение на 10 от птиците (5,3%), пристигнали за преглед и лечение в много тежко състояние. Установено е, че Veraflox орална суспензия е отлично средство за лекуване на различни инфекции при папагали. Успешно е определена дозата (15 mg/kg ж. т.) и кратността на пероралното му приемане (24 h), при която настъпва антимикробен ефект, без да има неблагоприятни странични ефекти за пациента. Veraflox се прилага за пръв път в нашата страна и в света за терапия на папагали с различни инфекции. Извършено е определяне на минималните потискащи концентрации (МПК) за прецизна оценка на антибактериалния ефект на Veraflox спрямо S. aureus и E. coli. Изследваните бактериални щамове показват висока чувствителност към прадофлоксацин, както и към контролния хинолон енрофлоксацин, макар че инхибиторният ефект на енрофлоксацина е по-висок. Чувствителността на изпитаните щамове на S. aureus към прадофлоксацина е по-ниска отколкото тази на щамовете на E. coli. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Папагали - инфекции - лечение 
 636.6(045)  + 619:615.33(045)
Ключови думи: 1. папагали 2. инфекции 3. лечение с антибиотици 4. антибактериална активност 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4275

- 47 -

А 280

Стайкова, Геновева и др.  Ефект на различни източници на специфичен варианс върху биологичната плодовитост на овце от Карнобатската местна порода / Геновева Стайкова, Маргарит Илиев. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 57, 2020, N 1, с. 13-19. 

   Обект на проучване е стадото овце от Карнобатската местна порода, родени в периода от 2010 до 2015 г., собственост на ИЗ – Карнобат. Стадото е нуклеус на тази местна порода. Изследвана е репродуктивната способност на породата и влиянието на годината на раждане и развъдната линия върху нея. Използваните кочове са от 3 развъдни линии – No 013, No 68 и No 410. Регистрирани са 903 наблюдения на признака биологична плодовитост от първо до пето агнене на овцете майки. Информацията е получена от родословната книга, водена от селекционера на фермата. Данните са получени по стандартните методи и указания, предвидени в Инструкцията за водене на развъдната работа при съхраняване на местните (аборигенни) породи в България (2003). Направен е анализ на варианса на базата на многофакторен линейно-статистически модел за всяка проучвана възраст. Установени бяха оценките на коефициентите на наследяемост на биологичната плодовитост. Разликите между нивата на проучваните фактори са установени на базата на степента на разпределение. Установено е, че при овце от Карнобатската местна порода линейната принадлежност оказва достоверно влияние върху фенотипната проява на признака биологична плодовитост само на първото агнене (Р < 0,05). Годината на раждане оказва достоверно влияние върху плодовитостта на 3,5-, 4,5- и 6,5-годишна възраст (Р < 0,05). Най-висока е плодовитостта на животните на 4,5-годишна възраст (1,295 агнета от овца майка), следвани от 5,5-годишните (1,273 агнета от овца майка) и 6,5-годишните (1,239 агнета от овца майка). Средната биологична плодовитост за стадото е 1,218 агнета от овца. Коефициентите на наследяемост на признака биологична плодовитост са ниски и варират от h2 = 0,094 до h2 = 0,142 на проучваните възрасти. Анализът на резултатите показва тенденция за стесняване на генетичното разнообразие в популацията. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Овцевъдство 
 636.32/.38(045)
Ключови думи: 1. овцевъдство 2. породи овце 3. овце 4. биологична плодовитост 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4270

- 48 -

А 280

Стойчева, Ина и др.  Сравняване количеството и състава на млякото от овце при интензивно и екстензивно отглеждане през пасищния период / Ина Стойчева, Мирослав Симеонов. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 57, 2020, N 4, с. 48-53. 

   Целта на настоящото проучване е да се сравнят методите на интензивно и екстензивно хранене и отглеждане с оглед количеството и качеството на млякото при нашите климатографски условия при породата "Черноглава плевенска овца" (ЧПО). За изпълнение на тази цел е проведен научно-стопански опит с екстензивно (паша на равнинен район) и интензивно отглеждане на дойни овце през пролетно-летния период на отглеждане като фактор, оказващ влияние върху количеството и състава на млякото. Средната млечност през първите 42 дни от пролетно-летния период е 0,814 l за групата с интензивно хранене и отглеждане, което е с 11,20% по-високо в сравнение с групата овце при екстензивно отглеждане (0,732 l). Общо добитото мляко през пролетно-летния период (91 дни) при интензивно отглеждане е 57,46 l/глава, докато при екстензивно отглеждане на овцете се добива 50,50 l/глава. Общо добитото мляко от овца за ден е с 13,8% повече при интензивно отглеждане в сравнение с екстензивното. Средното съдържание на мазнини в млякото през пролетно-летния период е 8,12%, а на протеин е 5,89%. Начинът на отглеждане и хранене на овцете не оказва влияние върху съдържанието на казеин и лактоза в млякото. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Овцевъдство 
 636.32/.38(045)
Ключови думи: 1. отглеждане на овце 2. хранене на овце 3. овцевъдство 4. дойни овце 5. млечна продуктивност 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4279

- 49 -

А 280

Чавдаров, Георги.  Влияние на пробиотик „Зоовит” върху основни физико-химични показатели на млякото при крави от Холщайн-фризийската порода / Георги Чавдаров. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 57, 2020, N 5, с. 25-33. 

   Целта на настоящото изследване е да се проучи влиянието на пробиотик „Зоовит“, приеман с хранителните дажби от кравите, върху основните компоненти на млякото – съдържание на мазнини, протеин, СБО (съдържание на безмасления остатък) и киселинност. Опитът е проведен с 60 лактиращи крави, изравнени по брой лактации. Сформирани са две групи: опитна – получавала в дажбата добавка пробиотик „Зоовит“, и контролна – без пробиотик. Пробите мляко са вземани два пъти в месеца през летния и през зимния период. Получените резултати показват, че приемането на пробиотик „Зоовит” с хранителната дажба от лактиращи крави оказва благотворно влияние върху количеството на белтъчното съдържание, както на СБО и на сухото вещество в млякото. Установена е зависимост между сезона и времето на приема на пробиотика върху количеството на белтъка в млякото: през летния сезон – 46 дни след приема, през зимния – 18 дни след приема. Пробиотик „Зоовит” подобрява добива на млечни мазнини в млякото. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Говеда, млечна промишленост 
 636.22/.28(045)  + 637.12(045)
Ключови думи: 1. крави 2. породи говеда 3. млечна промишленост 4. пробиотик 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4281

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 50 -

Б 462

Баркози, Ан.  Мобилната услуга – близкото или по-далечно бъдеще на градския транспорт / Ан Баркози. // Железопътен транспорт, 2020, N 4, с. 38-44. 

   Мобилността е естествената следваща стъпка в развитието на градския и междуградския транспорт. Но макар и да са постигнати определени успехи в развитието на много от съставните интегрални аспекти, необходими, за да се превърне мобилността като услуга (MaaS), в реалност прилагането й на практика все още липсва. През последните 10-15 години начинът на продажба на билети измина дълъг път. След десетилетия, през които се издаваха хартиени билети, за да се докаже, че е платена определена такса и трябва да бъде предоставен достъп до превозното средство, транспортната индустрия започна да използва нови технологии, които могат да превърнат будката или автомата за билети в спомен от миналото. 

1. Градски транспорт 
 656.03 *(045)
Ключови думи: 1. градски транспорт 2. мобилни услуги 3. организация на транспорта 4. транспортни услуги 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 4251

- 51 -

Б 462

Баркози, Ан.  Мегапроектът за железопътния тунел "Бренер" навлезе във втория си етап / Ан Баркози. // Железопътен транспорт, 2020, N 5, с. 34-42. 

   19 ноември 2019 г. е знакова дата в историята на строителството на базовия железопътен тунел "Бренер". На тази дата бяха завършени 115 км проходни дейности, което представлява половината от планираните 230 км. Предназначението на базисния жп тунел "Бренер" е да стане системообразуващо звено по международния трансалпийски коридор Мюнхен-Верона, чиято основна характеристика е високата пропускателна способност. Пред създателите на проекта е поставена задача да се постигне съкращаване на времето за пътуване на пътническите влакове между тези два града до 2 часа и 20 минути. В момента разстоянието се изминава за 5 часа и 20 минути. 

1. Железопътно строителство 
 625(045)
Ключови думи: 1. железопътно строителство 2. тунели 3. жп транспорт 4. железопътна инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 4253

- 52 -

Б 462

Величкова, Маргарита.  БДЖ прави крачка напред в цифровата ера / Маргарита Величкова. // Железопътен транспорт, 2020, N 10, с. 22-23. 

   Подобряването на организацията, управлението и оптимизацията на железопътната дейност в дъщерните дружества "БДЖ-Пътнически превози" и "БДЖ-Товарни превози" е една от основните задачи, поставени от страна на мениджърите на "Холдинг БДЖ" още в началото на миналата 2019 г. Същевременно въвеждането на цифровизация в железопътната дейност е ясно очертана тенденция в европейския жп сектор през последните години, като фактор за намаляване на разходите и повишаване на ефективността, подобряване обслужването на пътници и бизнес клиенти и оптимизация на използваните ресурси при осигуряване на гъвкавост по отношение потребностите на потребителите. 

1. Железопътни услуги 
 656.22(045)
Ключови думи: 1. БДЖ 2. железопътни услуги 3. железопътна реформа 4. железопътна реформа 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 4261

- 53 -

Сп Б 462

Георгиев, Петър.  Проблеми на частните жп оператори : Примерът на австрийската WESTBAHN / Петър Георгиев. // Железопътен транспорт, 2020, N 4, с. 12-15. 

   2019 беше година на големи промени за австрийския частен пътнически жп превозвач WESTBAHN. Макар че компанията е превозила повече пътници от когато и да било - 6,6 млн. (в сравнение с около 6,1 млн. за 2018 г.), в средата на годината ръководството й взе изненадващо решение – да се раздели на два етапа със своите 17 влака в отговор на обявената от немските железници (DB) покупка на двуетажни електромоторни влакове (ЕМВ) втора употреба. 

1. Железопътна политика 
 656.22(436)(045)
Ключови думи: 1. частни жп оператори 2. жп сектор 3. жп услуги 4. железопътна политика 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 3089

- 54 -

Б 462

Георгиев, Петър.  Модернизацията на БАМ се възлага на руските жп войски / Петър Георгиев. // Железопътен транспорт, 2020, N 2, с. 24-26. 

   В края на миналата 2019 г. руският министър на отбраната Сергей Шойгу обяви създаването на пет бригади железопътни войски, които ще бъдат структурирани извън рамките на въоръжените сили на страната. Новите формирования ще са ангажирани в изграждането на втори железопътен маршрут от Тинда до Комсомолск на Амур, а в бъдеще и в строителството и в други жп инфраструктурни съоръжения. Става въпрос за формирането под егидата на Министерството на отбраната на нов играч в строителния сектор, който ще участва в изпълнението на проекти, финансирани от държавния бюджет. Има дискусия за привличане на военни строители в процеса на модернизация на Байкало-Амурската магистрала (БАМ). 

1. Железопътно строителство 
 625.1(045)
Ключови думи: 1. железопътно строителство 2. железопътна линия 3. железопътна мрежа 4. железопътен ландшафт 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 4249

- 55 -

Б 462

Димитрова, Цвети.  Автоматизирани товарни влакове в Австралия / Цвети Димитрова. // Железопътен транспорт, 2020, N 2, с. 36-41. 

   През юни 2019 г. миннодобивната компания Rio Tinto обяви успешното завършване на проекта Autohaul за пускане на тежкотоварни влакове с ниво на автоматизация GoA4 (без машинисти) по жп мрежа с дължина 1700 км. По нея превозва желязна руда от мините в района на Пилбара към пристанищата на Западна Австралия. В момента по жп мрежата на Rio Tinto в Западна Австралия се движат едновременно до 50 безпилотни тежкотоварни влака. Всеки влак е с дължина 2,4 км, тежи 28 хил. тона, състои се от 240 вагона и между 2 и 4 локомотива. Влаковете превозват руда от 16 шахти към четири терминала на две пристанища – Дампер и пристанището на нос Ламберт. 

1. Товарни жп превози 
 656.2(045)
Ключови думи: 1. товарни автовлакове 2. товарни жп превози 3. управление на железниците 4. жп композиции 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 4250

- 56 -

Б 462

Мирчев, Йордан.  За модернизация и устойчиво развитие на железопътната услуга : Политиката на ЕК поставя на първо място ролята на железниците за постигане на по-ефективна транспортна услуга / Йордан Мирчев. // Железопътен транспорт, 2020, N 1, с. 17-20. 

   Транспортът има стратегическа роля за гражданското общество с влиянието, което оказва върху икономиката и мобилността като определяща характеристика на качеството на живота. Същевременно в качеството си на важен елемент в сферата на услугите носи отговорност за безопасността, климатичните промени и чистотата на въздуха. Именно транспортът генерира около 1/4 от всички емисии на парникови газове, като 73% от тях идват от автомобилния транспорт. Необходимо е пътническата жп услуга да достигне 25-27 млн. пътници годишно, с което да се осигури част от финансовия ресурс за модернизацията на влаковете, вагоните, локомотивите, технологията на превозите и съпътстващата инфраструктура за подготовка на влаковете. Товарните жп превози следва да достигнат 12-15 млн. тона товари годишно, с което да се осигури финансова стабилност на дружеството "БДЖ-Товарни превози" и възможност превозвачът да се самофинансира за покупката на нов подвижен състав и в нови технологии. 

1. Железопътен транспорт - експлоатация 
 656.2(045)
Ключови думи: 1. железопътен транспорт и ЕС 2. железопътна инфраструктура 3. железопътна политика 4. железопътна реформа 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 4246

- 57 -

Б 462

Парбон, Франк.  Железниците като фактор за борбата с климатичните промени : Съкращаването на вредните емисии ще повиши привлекателността на жп транспорта / Франк Парбон. // Железопътен транспорт, 2020, N 5, с. 16-18. 

   Участниците в провелата се през февруари в Брюксел конференция на Международния съюз на железниците (UIC) по въпросите на нисковъглеродната мобилност подчертаха специалната необходимост секторът да активизира усилията си за още по-голямо съкращаване на въглеродните емисии, за да стане железопътният транспорт по-привлекателен от автомобилния и въздушния. 

1. Железопътен транспорт 2. Транспорт - екологични проблеми 
 656.2:502(045)
Ключови думи: 1. железопътен транспорт 2. железопътна политика 3. железопътна инфраструктура 4. железопътна реформа 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 4252

- 58 -

Б 462

Петров, Никола.  Европейската комисия предлага мерки в подкрепа на железницата / Никола Петров. // Железопътен транспорт, 2020, N 7-8, с. 38-39. 

   Намаления в таксите за достъп до жп трасета, облекчаване на правилата за надценка, преоценка на резервационните такси и предпазни мерки за управителите на инфраструктура са сред предложенията на Европейската комисия за облекчаване на финансовата тежест за железопътния сектор, причинена от пандемията. В предложение до Европейския парламент и Европейския съвет Комисията призовава органите да приемат регламента, за да допълнят съществуващата рамкова Директива 2012/34/ЕС за разпределение и гласуване, за да могат националните органи и железопътният сектор – публичен и частен, да се справят с негативните последици от пандемията от Covid-19. 

1. Железопътна политика 
 656.2.000.33(045)
Ключови думи: 1. железопътен транспорт и ЕС 2. железопътна политика 3. железопътна стратегия 4. железопътен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 4257

- 59 -

Б 462

Петров, Никола.  Разширяват правата на пътниците в ЕС / Никола Петров. // Железопътен транспорт, 2020, N 11-12, с. 44-45. 

   На 29 октомври Комисията по транспорт и туризъм (Tran) на Европейския парламент подкрепи политическото споразумение за правата на пътниците с 38 гласа "за", 7 "против" и 4 "въздържали се". Новите регулации включват разпоредби, отнасящи се за пътници с намалена подвижност. 

1. Железопътни линии 
 656.2(045)
Ключови думи: 1. жп услуги 2. железопътна реформа 3. железопътна политика 4. жп превози 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 4269

- 60 -

Б 462

Ставрев, Стефан.  Съвременни тенденции в пътническите жп превози : Възможно е с минимални усилия да се осъществи ефективна цифровизация на "БДЖ – пътнически превози" / Стефан Ставрев. // Железопътен транспорт, 2020, N 7-8, с. 30-32. 

   В световен мащаб железопътният транспорт търпи бързо развитие. На този фон се очертават тенденции, наложили се в държави като САЩ, Канада, Великобритания, Индия, Япония и други. На първо място съществуват множество частни превозвачи, които ползват железопътната инфраструктура, но сами определят цените, разписанията и маршрутите си. 

1. Железопътни услуги 
 656.2:681.32(045)
Ключови думи: 1. железопътен транспорт 2. железопътни услуги 3. железопътни превози 4. информационна политика 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 4255

- 61 -

Б 462

Хайтов, Стоян.  Немските железници в борбата с климатичните промени / Стоян Хайтов. // Железопътен транспорт, 2020, N 1, с. 42-44. 

   На 20 септември 2019 г., след 18 часа преговори, германското правителство обяви план за борба с климатичните промени. Той предвижда до 2023 г. да бъдат насочени допълнително 54 млрд. евро към немските железници и за стимулиране на гражданите да използват обществен транспорт, както и да бъде приет федерален закон за увеличаване на авиационните такси. 

1. Германия - жп транспорт 
 656.2(430):502(045)
Ключови думи: 1. железопътен транспорт 2. железопътна инфраструктура 3. железопътна политика 4. железопътна реформа 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 4247

- 62 -

Б 462

Хайтов, Стоян.  Призив за държавна подкрепа към товарните жп превози / Стоян Хайтов. // Железопътен транспорт, 2020, N 11-12, с. 16-18. 

   На 15 септември Европейската асоциация на товарните жп превозвачи (ERFA) проведе уебинар за приоритетите на товарните превози след пандемията от Covid-19. Тъй като в момента някои оператори са в несигурно положение поради внезапния спад на приходите, съществува опасение за значителни загуби в сектора. Общопризнато е, че ще е необходим по-голям капацитет, за да се постигне целта на ЕС за увеличаване обема на товарните жп превози с 30% до 2030 г. Въпреки това сред участниците има усещане, че повече може да се постигне чрез иновации, стандартизация, цифровизация и автоматизация, докато капиталовите инвестиции в инфраструктурата трябва да бъдат свързани с постигане на ключови показатели. 

1. Железопътна политика 
 656.2(045)
Ключови думи: 1. товарни жп превози 2. железопътна политика 3. железопътна логистика 4. железопътна стратегия 
Тематични рубрики: 1. Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.  
  

Сист. No: 4248

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

Кибернетика. Фина механика.

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

Езикознание. Филология. Литература

История. География. Биографии. Археология.

- 63 -

Сп А 2180

Антова, Ели.  Английските пътешественици за чумната епидемия на Балканите през XVII век / Ели Антова. // Минало, XXVII, 2020, N 2-3, с. 44-58. 

   Историята на заболяването, мащабността на пораженията, които носи, последствията за човечеството и неравната битка с него винаги са били обект на изследователски интерес. Чумните епидемии от VI, XIV, XIX-XX век водят до социални, икономически и културни промени в целия свят. През вековете един от начините за ограничаване разпространението на заразни болести е въвеждането на карантина – предотвратяване влизането на кораби, стоки и хора от инфектираните райони. Документи свидетелстват, че често се използва и методът на кръвопускането. Английски пътешественици дават сведения за прояви на чумната епидемия: в периода 1617-1620 г. за Истанбул и региона; през 1634 г. – в Тракия; към 1669 г. – в Белград и Прищина; през 1675 г. – в района на Одрин, Караагач и Истанбул. В същото време англичаните, които посещават Балканите през XVII век, пътуват, изпълнявайки познавателни и дипломатически мисии. 

1. Инфекциозни болести (заразни и преносни заболявания) 2. История - балкански страни 3. Дипломация 4. Търговия 
 616.981.45.000.93(497)"17"(045)  + 711.452.009.21(497)"17"(045)
Ключови думи: 1. инфекции 2. епидемии 3. чума 4. гризачи 5. плъхове 6. хигиена 7. заразни болести 8. миазма 9. търговия 10. търговски преговори 11. дипломатически отношения 
Тематични рубрики: 1. Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.  2. История. География. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 4274

- 64 -

Сп А 2180

Вачева, Красимира.  Търговията през Второто българско царство / Красимира Вачева. // Минало, XXVII, 2020, N 4, с. 17-31. 

   Разработката проследява търговските контакти на българите с други народи през разглеждания период, отразява политическите отношения между царе, владетели, императори и градове-държави. Източниците проследяват производството и износа в българските земи, различните привилегии, дадени на чужди търговци от българските владетели, включително и на игумени на манастири. Византийски и латински хронисти изразяват възторга си от природните богатства на българските земи през Второто българско царство и свидетелстват за контактите на българите с други народи под формата на организирани пазари. Изворите доказват, че българите произвеждат, провеждат пазари и търгуват. През техните земи минават кръстоносци, татари, османци, които трайно се заселват, като ги завладяват. Износът и вносът на различни стоки (восък, кожи, пергамент, хартия, злато, скъпоценности) подобряват родното стопанство и общественото развитие, допринасят за утвърждаване самочувствието на българския народ. 

1. Търговия - пазар 2. Политически отношения 3. Втора българска държава (1187-1396) 
 339.1.003.1(497.2)"1185/1422"(045)
Ключови думи: 1. търговски преговори 2. международна търговия 3. износ 4. внос 5. натурален обмен 6. паричен обмен 7. пазари 8. производство 9. Второ българско царство 
Тематични рубрики: 1. История. География. Биографии. Археология.  2. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 4280

- 65 -

Сп А 2180

Влайков, Владислав.  Орчо Войвода – поборникът на поробеното отечество и участникът в няколко въстания / Владислав Влайков. // Минало, XXVII, 2020, N 1, с. 4-11. 

   Статията разказва за една от легендарните личности на нашите националноосвободителни борби. Славата на неговите подвизи и до днес се носи из всички български краища – на неподкупен и непримирим герой. Иван Маринов Парпулов, наричан Орчо Войвода, е български хайдутин и революционер, участник в Априлското въстание, Руско-турската война, Кресненско-Разложкото въстание и Сръбско-българската война. Описан е жизненият път на човека, превърнал се във вдъхновение на храбрите и утеха на боязливите. Кралимарковското му юначество го прави днес патрон на турнири по борба. 

1. Революционери - ХІХ - ХХ в. 2. Революционери, български - биографии 
 949.72.042(045)  + 92(045)
Ключови думи: 1. Иван Парпулов 2. хайдутство 3. хъшове 4. националноосвободително движение 5. въстания 6. революционно движение 
Тематични рубрики: 1. История. География. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 4266

- 66 -

Сп А 2239

Маджарова, Маринела.  Обичам те, Родино / Маринела Маджарова. // Детска градина, 2020, N 1, с. 3-9. 

   Времената, в които живеем – на разпадаща се ценностна система и несигурност, ни карат да извръщаме все по-често поглед назад, към народните традиции и знанието за нашата страна, за да се превърнат те в инструмент за съхранение на българския бит и култура, за защита на българщината. Необходимо е: децата да станат съпричастни към родните обичаи; да се приобщят към културните еталони за общочовешки ценности; да се затвърдят конкретните им представи за роден град, роден край и родина, за различни природни и културни забележителности; да учат какво е уважение, отзивчивост, толерантност, родолюбие. 

1. Нравствено възпитание - предучилищна възраст 2. България - култура - история 
 372.83-053.4(045)
Ключови думи: 1. традиции 2. бит 3. обичаи 4. национални символи 5. уважение 6. толерантност 7. култура 8. ценности 9. педагогическа ситуация 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. История. География. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 4256

- 67 -

Сп А 2180

Танев, Стоян.  Професор Марин Дринов и неговото просветно, научно и културно наследство в духовния живот на Нова България / Стоян Танев. // Минало, XXVII, 2020, N 2-3, с. 4-18. 

   Трудно би могло да се опише неговият принос в областта на историята, философията, езикознанието, етнографията, фолклористиката и политиката. Една от най-ерудираните личности в историята на България през 2-рата половина на ХІХ и началото на ХХ век е един от първостроителите на Нова България с изключителни заслуги за издигането на нейния европейски авторитет и име след Освобождението. Ученият е един от първостроителите на новобългарския език, допринасяйки за налагането на правописна и правоговорна норма. Той е: първият български историк, получил солидно професионално образование; първият роден историк, защитил магистърска, а след това докторска дисертация; първият учен, избран за член на всички тогавашни славянски академии; първият министър на просветата и културата в освободена България. На него принадлежи идеята столицата на новоосвободена България да е София с мотива, че това е естественият център на населените с българи земи на Балканите. 

1. Просветители, български 2. България - история - нова - 1878-1918 3. Културно наследство 
 37(092)(045)  + 949.72.051(092)(045)
Ключови думи: 1. учени 2. университетски преподаватели 3. държавници 4. министри 5. културно-историческо наследство 6. Марин Дринов 7. модернизиране на обучението 8. история - България - нова 
Тематични рубрики: 1. История. География. Биографии. Археология.  2. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  
  

Сист. No: 4271

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство.

Компютри. Програмни продукти.

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.

- 68 -

Сп А 2239

Иванова, Даниела.  Музикално-подвижни игри за подготвителна група / Даниела Иванова. // Детска градина, 2020, N 1, с. 78-81. 

   Играта е основен метод за учене на нови умения и опознаване на света. Тя е водеща дейност в предучилищна възраст. Докато учат по музика, децата играят, а играейки, се научават да решават поставени задачи. Музиката предизвиква у децата силна двигателна реакция. Движението с музика активизира малките, като поощрява тяхното въображение и емоционални реакции. В този вид игри се предлага цветна по характер и настроение музика, която развива у малчуганите музикални способности и преживявания. Децата би трябвало да проявят оригиналност и творческо решение, без да подражават на останалите. 

1. Подвижни игри - деца 2. Музикално възпитание в детската градина 
 372.36(045)  + 37.015.3(045)
Ключови думи: 1. игрова дейност 2. музика и възпитание 3. невербално общуване 4. опознаване на света 5. двигателна активност 6. емоционално развитие 7. метроритмичен усет 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 4263

- 69 -

Сп А 2239

Иванова, Райна.  Иновационни технологии за овладяване на безопасно поведение на улицата от 6-7-годишните деца / Райна Иванова. // Детска градина, 2020, N 1, с. 82-85. 

   Интензивният транспортен трафик, произшествията и нараняванията по пътищата налагат специален фокус на детското внимание към овладяването на безопасно поведение на улицата. Нужно е да се формират умения за реакция у децата в непредвидими пътни ситуации и да се научат да подхождат разумно, за да избегнат пътни инциденти. Трябва да бъде изграден навик у малките за спазване на уличните правила. Тъкмо предучилищната възраст е времето, когато се поставят здравите основи за житейски опит и здравословен начин на живот. Неразделна част от образователния процес е тъкмо създаването на условия в детската градина за обучението на малчуганите относно правилата за движение и тяхното спазване. 

1. Безопасност на движението 
 656.11.000.37(045)  + 656.11-053.4(045)
Ключови думи: 1. пътна безопасност 2. пътнотранспортни произшествия 3. правила за движение 4. поведение на пътя 5. възпитателна работа в детската градина 6. иновации в образованието 7. педагогическа ситуация 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.  
  

Сист. No: 4264

- 70 -

Сп А 2239

Йовкова, Теменужка.  Значението на играта за социалното развитие на детето / Теменужка Йовкова. // Детска градина, 2020, N 1, с. 33-36. 

   Играта е от изключително значение за умственото, физическото и емоционалното развитие на децата. Тя е също толкова важна за подрастващите, както храната и любовта. С помощта на играта неусетно и интересно се навлиза в света на знанията, активизират се мисловните процеси, сензорните възприятия и представи, обогатяват се умения като мислене, намиране на решения, подобряване на комуникативните и двигателните умения. Играта е израз на радост и забавление, което я обуславя като естествена и основна нужда на всяко дете. Чрез играта малките развиват своята личност, реализират потенциала си, учат се да градят взаимоотношения с околните. Играта способства за усъвършенстване на някои личностни характеристики: стремеж към постижения, активност, продуктивност. Социализацията е процес, в който индивидът усвоява умения за живот в обществото, а играта е най-добрият способ за придобиване на социални умения. Повечето житейски проблеми не могат да бъдат решени с формули и готови отговори, наизустени в училище. Те изискват правилна преценка и мъдрост - качества, които дължим на житейския опит. Децата придобиват този опит чрез играта. 

1. Игри - във възпитателната работа - в детската градина 2. Социализация на личността 
 37.015.3(045)  + 372.36(045)
Ключови думи: 1. умствено развитие 2. физическо развитие 3. емоционално развитие 4. сензорни възприятия 5. забавление 6. четене 7. развитие на мисленето 8. комуникативни умения 9. двигателни умения 10. социални умения 11. играта и нейната роля 12. въображение 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 4262

- 71 -

Сп А 2239

Маджарова, Маринела.  Обичам те, Родино / Маринела Маджарова. // Детска градина, 2020, N 1, с. 3-9. 

   Времената, в които живеем – на разпадаща се ценностна система и несигурност, ни карат да извръщаме все по-често поглед назад, към народните традиции и знанието за нашата страна, за да се превърнат те в инструмент за съхранение на българския бит и култура, за защита на българщината. Необходимо е: децата да станат съпричастни към родните обичаи; да се приобщят към културните еталони за общочовешки ценности; да се затвърдят конкретните им представи за роден град, роден край и родина, за различни природни и културни забележителности; да учат какво е уважение, отзивчивост, толерантност, родолюбие. 

1. Нравствено възпитание - предучилищна възраст 2. България - култура - история 
 372.83-053.4(045)
Ключови думи: 1. традиции 2. бит 3. обичаи 4. национални символи 5. уважение 6. толерантност 7. култура 8. ценности 9. педагогическа ситуация 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. История. География. Биографии. Археология.  
  

Сист. No: 4256

- 72 -

Сп А 2239

Михайлова, Мариана и др.  Да отворим детските сърца за доброта / Мариана Михайлова, Емилия Мацева. // Детска градина, 2020, N 1, с. 25-29. 

   Целта на урока, изнесен в образователно направление "Околен свят", е да се учат децата на общуване и самоутвърждаване с околните. Вниманието на заниманията на малчуганите е насочено към овладяването на етикетни изрази на учтивост; обогатяване на речниковия фонд на малките с думи за изразяване на отношения; възпитание в съпричастност към другите; разширяване на представите за прояви на сътрудничество с връстници и формиране на умения за емоционално реагиране при игра. 

1. Нравствено възпитание - предучилищна възраст 
 372.3.03(045)
Ключови думи: 1. общуване 2. етикетни изрази 3. емпатия 4. сътрудничество 5. емоционално възпитание 6. нравствени добродетели 
Тематични рубрики: 1. Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение.  2. Философия. Психология. Религия.  
  

Сист. No: 4259

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.

- 73 -

Б 462

Георгиев, Петър.  Пандемията и ръстът на глобалния жп пазар / Петър Георгиев. // Железопътен транспорт, 2020, N 10, с. 29-30. 

   Според последното проучване на консултантската компания SCI Verkehr, публикувано наскоро, до 2024 г. световният железопътен пазар ще достигне 213,2 млрд. евро. Както обясняват главният изпълнителен директор на SCI Verkehr Мария Леенен и старши консултантът Андреас Волф, тъй като пандемията Covid-19 предизвиква сътресения в железопътната индустрия, очакванията са опазването на околната среда да се превърне в основния двигател на бъдещия растеж. През 2019 г. пазарът на световната железопътна индустрия възлезе на 190,9 млрд. евро, а две години по-рано числото беше 183 млрд. евро. SCI Verkehr очаква растеж от 2,2% годишно, така че пазарът да достигне 213,2 млрд. евро до 2024 г. Важното е, че световната железопътна индустрия остава нарастващ пазар въпреки пандемията от коронавирус. Увеличението е обаче значително по-ниско от темповете на растеж, очаквани преди началото на кризата с Covid-19. SCI Verkehr прогнозира, че в периода 2020-2024 г. жп индустрията ще генерира 110 млрд. евро по-малко оборот, което съответства на 10% от общия пазар. 

1. Железопътен пазар 
 629.4.003.1(045)
Ключови думи: 1. жп индустрия 2. железопътен транспорт 3. железопътна политика 4. жп превози 
Тематични рубрики: 1. Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.  
  

Сист. No: 4265

- 74 -

Сп Б 462

Шлайфане на нови релси с машина на VOSSLOH . // Железопътен транспорт, 2020, N 9, с. 29-30. 

   От голямо значение при работата в София бяха високата работна скорост – до 50 км/ч, на машините HSG-city и свързаната с това гъвкавост на екипа на Vossloh, защото паралелно с първоначалната обработка на релсите, се провеждаха тестове на новите метровлакове. Така машината HSG-city успя да се впише плавно в "текущата експлоатация" и да обработи безпроблемно двете отсечки от 8 и 4 километра. 

1. Железопътно строителство 
 625.1(045)
Ключови думи: 1. железопътни релси 2. железопътно строителство 3. метровлакове 4. железопътна мрежа 
Тематични рубрики: 1. Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи.  
  

Сист. No: 4260


 Индекс по АВТОРИ

Антова, Ели 9 63 
Баркози, Ан 36 50 51 
Бачева, М. 10 
Беличенова, И. 11 
Бикова, П. 19 
Благоева, Д. 19 
Благоева, Димитрина 12 
Богданова, К. 19 
Боев, Борис 1 7 
Борисова, С. 17 
Ванев, Дянко 13 
Вачева, Красимира 8 64 
Величкова, Маргарита 52 
Велчева, А. 14 
Влаева, Радка 45 
Влайков, Владислав 65 
Воденичарова, А. 15 
Генова, К. 17 
Георгиев, Георги П. 20 
Георгиев, Н. 3 
Георгиев, Петър 53 54 73 
Георгиева, И. 15 
Георгиева, М. 17 
Геренова, Ж. 16 
Григорова, Светлана 44 
Груев, Иван 31 
Димитров, Т. 16 
Димитрова, А. 18 
Димитрова, Албена 41 
Димитрова, К. 14 
Димитрова, Матина 38 
Димитрова, Цвети 55 
Дойновска, Р. 10 
Иванова, Даниела 4 68 
Иванова, И. 14 
Иванова, Райна 37 69 
Иванова, Румяна 38 
Иванова, Т. В. 39 
Игнатова, М. М. 39 
Илиев, Маргарит 40 47 
Йовкова, Теменужка 5 70 
Йорданов, Симеон 41 
Йотов, Й. 17 
Карамфилов, Светослав 42 
Караславова, Е. 29 
Кинов, Пламен 20 
Конкьов, З. 21 
Костов, Ростислав 22 
Костова, Надежда 23 
Луканова, Надежда 45 
Маджарова, Маринела 66 71 
Мацева, Емилия 6 72 
Методиева, Цв. Х. 39 
Мирчев, Йордан 56 
Мирчева, Л. 17 
Митева, Даниела 43 
Михайлова, Мариана 6 72 
Михов, Калин Колев 24 
Младенов, Гълъбин 46 
Ненова, Гергана 24 
Парбон, Франк 57 
Пенков, Димо 38 44 
Петкова, Красимира 41 
Петров, Никола 58 59 
Петрова, Б. 29 
Петрова, Любов-Милени 25 
Попова, Мая 45 
Попова, Т. 26 27 
Попова, Теодора П. 46 
Рушид, М. 17 
Симеонов, Мирослав 48 
Сираков, Н. 29 
Ставрев, Стефан 60 
Стайкова, Геновева 40 47 
Стамболов, С. 28 
Стамболова, И. 27 28 
Стойчева, Ина 48 
Такева, Искра 30 
Танев, Стоян 2 67 
Тарълов, Здравко 31 
Тасева, Д. 32 
Терзиева, А. 28 
Тодоров, Мирослав 35 
Тодорова, М. 33 
Тодорова, Т. 34 
Тодорова, Цв. 18 
Тончева, С. 32 33 
Трайковска-Димитрова, А. 16 
Фиркова, Е. 29 
Хайтов, Стоян 61 62 
Цонев, Тодор 40 
Чавдаров, Георги 49 
Чанева, Г. 19 
Чонгов, Борислав 35 
Юрукова, Н. 15 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Добър университетски консерватизъм"? Академичният съвет и студентите през 30-те години на XX век 1 7 
Автоматизирани товарни влакове в Австралия 55 
Алгоритъм за превенция на повишените стойности на артериалното налягане при деца и юноши 26 
Английските пътешественици за чумната епидемия на Балканите през XVII век 9 63 
Антибактериална активност на Veraflox (прадофлоксацин) орална суспензия in vitro и приложение за терапия на инфекции при папагали 46 
БДЖ прави крачка напред в цифровата ера 52 
Бъдещето на дизеловите влакове 36 
Влияние на добавката на екструдирани вторични продукти от хлебопроизводството (хлебни отпадъци) върху основни показатели на яйчната продуктивност при токачки 38 
Влияние на пробиотик „Зоовит” върху основни физико-химични показатели на млякото при крави от Холщайн-фризийската порода 49 
Влияние на различни биологичноактивни добавки в комбинирани фуражи за кокошки носачки върху трансформацията на енергия и протеин по веригата „фураж – яйчен меланж“ 44 
Възстановяване на модела на ходене чрез изследване и корекция на рефлекторните дисфункции с приложна кинезиология 13 
Да отворим детските сърца за доброта 6 72 
Депресия и тревожност при пациенти със сърдечна недостатъчност 17 
Европейската комисия предлага мерки в подкрепа на железницата 58 
Ефект на различни източници на специфичен варианс върху биологичната плодовитост на овце от Карнобатската местна порода 47 
Железниците като фактор за борбата с климатичните промени 57 
За модернизация и устойчиво развитие на железопътната услуга 56 
Злоупотреба и зависимост от психотропни вещества в детска и юношеска възраст 18 
Значението на играта за социалното развитие на детето 5 70 
Иновационни технологии за овладяване на безопасно поведение на улицата от 6-7-годишните деца 37 69 
Информираност на родителите на деца в кърмаческа възраст относно физическото развитие и двигателната активност 19 
Исхемичната болест на сърцето (ИБС) и спорт – възможности, рискове и перспективи 31 
Качество на здравните грижи в процеса на кръводаряване 33 
Кинезитерапия при спортуващи с Custom hip 24 
Лечение на напреднала артроза на глезена 20 
Мегапроектът за железопътния тунел "Бренер" навлезе във втория си етап 51 
Мобилната услуга – близкото или по-далечно бъдеще на градския транспорт 50 
Модернизацията на БАМ се възлага на руските жп войски 54 
Мониторинг върху линейната структура на породата Дунавски кон 45 
Музикално-подвижни игри за подготвителна група 4 68 
Наличие на взаимовръзка между двигателната активност и степента на затлъстяване 16 
Нарушенията при децата с епилепсия – обект на терапевтични интервенции 12 
Немските железници в борбата с климатичните промени 61 
Обичам те, Родино 66 71 
Орчо Войвода – поборникът на поробеното отечество и участникът в няколко въстания 65 
Остеопороза и превенция 34 
Оценка на "Риск от падане" при възрастни и стари хора, потребители на дългосрочни здравни грижи, като значим медицински и социален проблем 10 
Пандемията и ръстът на глобалния жп пазар 73 
Повлияване на болката и подобряване на функционалните възможности на мускулите при страдащи от синдром на хроничната умора 25 
Ползи и вреди от приложението на научните постижения на клонирането и декодирането на човешкия геном в здравеопазването 21 
Превенция на влиянието на съвременните технологии върху поведението на деца от 3- до 6-годишна възраст с остра лимфобластна левкемия в контекста на COVID-19 пандемия 15 
Превенция на сърдечното здраве при деца – отговорности на специалистите по здравни грижи 27 
Предпоставки за развитие на бърнаут синдром при преподаватели в областта на медицинското образование 3 
Призив за държавна подкрепа към товарните жп превози 62 
Проблеми и приоритети на медицинската сестра в имунопрофилактиката 28 
Проблеми на частните жп оператори 53 
Проучване на възможностите за повишаване на биологичната плодовитост при Карнобатската тънкорунна порода овце 40 
Проучване на лекотата на отелване на крави от породите "Абердин Ангус" и "Лимузин", отглеждани в България 42 
Проучване продуктивното дълголетие и продължителността на използване на крави от Черношарената порода 39 
Професор Марин Дринов и неговото просветно, научно и културно наследство в духовния живот на Нова България 2 67 
Разширяват правата на пътниците в ЕС 59 
Реимбурсни политики и оценка на здравните технологии за медицински изделия в европейските държави 11 
Рехабилитационен подход при пациенти с луксации на лакътната става 22 
Рехабилитация при пациенти с белодробна трансплантация 30 
Ролята на медицинската сестра в интегрираните грижи за деца през погледа на специалиста 32 
Сколиоза и спортни активности 35 
Специфика на здравните грижи при пациенти с деменция 14 
Сравняване количеството и състава на млякото от овце при интензивно и екстензивно отглеждане през пасищния период 48 
Схема за превенция и контрол на илеит при свинете 41 
Съвременни аспекти на физическото възпитание в средните училища 23 
Съвременни аспекти при образната диагностика на темпоромандибуларната става 29 
Съвременни тенденции в пътническите жп превози 60 
Съдържание на белтъчни вещества в млякото и параметри на коагулационната му способност при овце от млечно направление 43 
Търговията през Второто българско царство 8 64 
Шлайфане на нови релси с машина на VOSSLOH 74 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Безопасност на движението 37 69 
Белодробни заболявания - физиотерапия 30 
Болест на Алцхаймер 14 
Болести на нервната система. Невропатология 14 
Болести според телесната конструкция - състояние на здравето - предразположение - резистентност 16 
България - история - нова - 1878-1918 2 67 
България - култура - история 66 71 
Втора българска държава (1187-1396) 8 64 
Генно инженерство 21 
Германия - жп транспорт 61 
Говеда, млечна промишленост 39 49 
Говедовъдство 42 
Градски транспорт 50 
Грижи за болния. Хигиена на болния 10 
Гръбначен стълб - изкривявания 35 
Двигателна култура 16 
Детска психология 15 
Детски болести 27 
Деца с увреждания 32 
Дипломация 9 63 
Домашни птици 38 
Епилепсия 12 
Железопътен пазар 73 
Железопътен транспорт 57 
Железопътен транспорт - експлоатация 56 
Железопътна политика 53 58 62 
Железопътни линии 59 
Железопътни услуги 52 60 
Железопътно строителство 36 51 54 74 
Заболявания на клетките на кръвта 15 
Здравни грижи 27 33 
Здравни технологии 11 
Здравно-социални услуги 32 
Игри - във възпитателната работа - в детската градина 5 70 
Имунизация, ваксинация и тяхната организация 28 
Имунопрофилактика 28 
Инфекциозни болести (заразни и преносни заболявания) 9 63 
История - балкански страни 9 63 
Исхемия 31 
Кинезитерапия - хирургия 24 
Кокошки 44 
Коне 45 
Коневъдство 45 
Конфликти 1 7 
Крайници, долни – терапия 20 
Кръводаряване 33 
Културно наследство 2 67 
Кърмачета - физическо развитие 19 
Лекарства, действащи на нервната система 18 
Медицинска етика 21 
Медицински изделия 11 
Медицински сестри 32 33 
Медицинско обслужване 10 
Мляко - коагулация 43 
Музикално възпитание в детската градина 4 68 
Наркомания 18 
Неврорехабилитация 12 
Нервна система – болести – кинезитерапия 13 
Нравствено възпитание - предучилищна възраст 6 66 71 72 
Овце 43 
Овцевъдство 40 47 48 
Остеопороза 34 
Папагали - инфекции - лечение 46 
Подвижни игри - деца 4 68 
Политически отношения 8 64 
Преподаватели във ВУЗ и научен персонал 3 
Просветители, български 2 67 
Психични и поведенчески разстройства 17 
Работоспособност - умора 3 
Разстройства на кръвното налягане 26 
Революционери - ХІХ - ХХ в. 65 
Революционери, български - биографии 65 
Рентгенодиагностика 29 
Свине - болести 41 
Софийски университет 1 7 
Социализация на личността 5 70 
Ставни болести – кинезитерапия 22 
Стоматология. Болести на устната кухина 29 
Стрес 3 
Студенти 1 7 
Сърдечни болести 27 
Сърдечно-съдови болести 17 
Тазобедрена става – хирургия 24 
Товарни жп превози 55 
Трансплантация - рехабилитация 30 
Транспорт - екологични проблеми 36 57 
Търговия 9 63 
Търговия - пазар 8 64 
Умствена и физическа умора – кинезитерапия 25 
Управление - ръководства 1 7 
Физическо възпитание 23 
Физическо възпитание – методика на преподаването – в средните училища 23 
Хранене 38 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

COVID-19 15 
аеробен капацитет 30 
Академичен съвет 1 7 
акупресура 25 
акупунктура 25 
алтернативни източници на енергия 36 
антибактериална активност 46 
артериално налягане 26 
артроза 20 
артропластика 24 
БДЖ 52 
белодробна хирургия 30 
белтъчни вещества 43 
биоетика 21 
биологична плодовитост 40 47 
биологични фуражи 44 
бит 66 71 
болест на Алцхаймер 14 
болести на костите 34 
болести по свинете 41 
бърнаут 3 
ваксиниране 28 
внос 8 64 
Второ българско царство 8 64 
възпитателна работа в детската градина 37 69 
възрастни хора 10 
въображение 5 70 
въстания 65 
генеалогия 45 
генно инженерство 21 
глезенна става 20 
говедовъдство 42 
градски транспорт 50 
грижи за болния 14 
гризачи 9 63 
гръбначни изкривявания 35 
двигателна активност 4 16 19 68 
двигателни умения 5 70 
деменция 14 
депресивни разстройства 17 
детска кардиология 27 
детска психология 15 
детски болести 27 
деца с увреждания 32 
дизелови горива 36 
дизелови локомотиви 36 
дипломатически отношения 9 63 
дихателна рехабилитация 30 
дойни овце 48 
долни крайници 20 
домашни птици 38 
държавници 2 67 
емоционално възпитание 6 72 
емоционално развитие 4 5 68 70 
емпатия 6 72 
енергоразход 16 
епидемии 9 63 
епилепсия 12 
етикетни изрази 6 72 
железопътен ландшафт 54 
железопътен транспорт 57 58 60 61 73 
железопътен транспорт и ЕС 56 58 
железопътна инфраструктура 51 56 57 61 
железопътна линия 54 
железопътна логистика 62 
железопътна мрежа 54 74 
железопътна политика 53 56 57 58 59 61 62 73 
железопътна реформа 52 56 57 59 61 
железопътна стратегия 58 62 
железопътни превози 60 
железопътни релси 74 
железопътни услуги 52 60 
железопътно строителство 51 54 74 
жп индустрия 73 
жп композиции 55 
жп превози 59 73 
жп сектор 53 
жп транспорт 51 
жп услуги 53 59 
забавление 5 70 
заразни болести 9 63 
затлъстяване 16 
здравни грижи 14 17 27 33 
здравни проблеми 10 
здравни технологии 11 
здравно обслужване 33 
здравно-социални услуги 32 
злоупотреба с опиати 18 
Иван Парпулов 65 
играта и нейната роля 5 70 
игрова дейност 4 68 
износ 8 64 
илеит 41 
имунопрофилактика 28 
имунотерапия 28 
иновации в образованието 37 69 
инфекции 9 46 63 
информационна политика 60 
история - България - нова 2 67 
исхемична болест 31 
качество на живот 30 
качество на образованието 23 
кинезитерапевтични методи 13 
кинезитерапия 24 30 
клониране на хора 21 
коагулация 43 
кокошки 44 
комуникативни умения 5 70 
коне 45 
коневъдство 45 
краварство 42 
крави 39 42 49 
кръводаряване 33 
култура 66 71 
културно-историческо наследство 2 67 
кърмаческа възраст 19 
лактация 39 
лакътна става 22 
левкемия 15 
лечение 35 
лечение с антибиотици 46 
луксация 22 
Марин Дринов 2 67 
медицинска генетика 21 
медицинска профилактика 28 
медицински грижи 10 26 32 
медицински изделия 11 
медицински сестри 32 33 
международна търговия 8 64 
метаболитни процеси 16 
методики на обучението 23 
метровлакове 74 
метроритмичен усет 4 68 
миазма 9 63 
министри 2 67 
млекодобив 39 
млечна продуктивност 39 48 
млечна промишленост 49 
мобилни услуги 50 
мобилност 30 
модернизиране на обучението 2 67 
музика и възпитание 4 68 
мускулна дейност 25 
наказания 1 7 
наркотична зависимост 18 
наркотични вещества 18 
натурален обмен 8 64 
национални символи 66 71 
националноосвободително движение 65 
невербално общуване 4 68 
неврологични заболявания 12 
нервна система 13 
нервно-мускулни болести 13 
носливост 38 
нравствени добродетели 6 72 
обичаи 66 71 
образна диагностика 29 
общуване 6 72 
овце 40 43 47 
овцевъдство 40 47 48 
овче мляко 43 
опознаване на света 4 68 
организация на транспорта 50 
остеопороза 34 
отглеждане на овце 48 
отелване 42 
оценка на здравните технологии 11 
пазари 8 64 
папагали 46 
паричен обмен 8 64 
педагогическа ситуация 37 66 69 71 
плъхове 9 63 
поведение на пътя 37 69 
политически борби 1 7 
полиция 1 7 
породи говеда 49 
породи коне 45 
породи овце 40 47 
правила за движение 37 69 
превенция 26 34 
преподаватели във ВУЗ 3 
приложна кинезиология 13 
пробиотик 49 
производство 8 64 
протезиране 24 
психо-социална подкрепа 30 
психоактивни вещества 18 
пътна безопасност 37 69 
пътнотранспортни произшествия 37 69 
развитие на мисленето 5 70 
революционно движение 65 
реимбурсни политики 11 
рентгенодиагностика 29 
рехабилитация 22 31 
родителски грижи 19 
свине 41 
свиневъдство 41 
сензорни възприятия 5 70 
сестрински грижи 17 
синдром на хроничната умора (СХУ) 25 
сколиоза 35 
Софийски университет 1 7 
социални умения 5 70 
спортни дейности 35 
спортуване 31 
стави 22 
ставни болести 20 
стари хора 10 
стресови фактори 3 
студентски вълнения 1 7 
студентски права 1 7 
съвременни технологии 15 
сърдечна недостатъчност 17 
сърдечносъдови заболявания 27 31 
сътрудничество 6 72 
тазобедрена става 24 
темпоромандибуларна става 29 
терапевтични интервенции 12 
терапевтични методи 12 
товарни автовлакове 55 
товарни жп превози 55 62 
токачки 38 
толерантност 66 71 
томография 29 
традиции 66 71 
трансплантации 30 
транспорт и екология 36 
транспортни услуги 50 
тренировки 30 
тунели 51 
търговия 9 63 
търговски преговори 8 9 63 64 
уважение 66 71 
умора 3 
умствено развитие 5 70 
университетски власти 1 7 
университетски преподаватели 2 67 
управление на железниците 55 
учени 2 67 
физическа активност 23 
физическо възпитание и спорт 23 
физическо развитие 5 19 70 
хайдутство 65 
хигиена 9 63 
хранене на кокошки 44 
хранене на овце 48 
хъшове 65 
ценности 66 71 
частни жп оператори 53 
четене 5 70 
чума 9 63 
яйчен меланж 44 
яйчна продуктивност 38 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ