НОВИ СТАТИИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография.

- 1 -

Сп А 2030

Ефтимова, Събина и др.  Библиотерапията : Как да се справим със стреса чрез силата на книгите / Събина Ефтимова, Ивелина Дамянова. // Библиотека, 28, 2021, N 4, с. 29-35. 

   Психичното здраве и психосоциалните реакции към COVID-19 са изключително важен елемент от процесите, които преживяхме през изминалата година. По време на пандемия хората често се чувстват стресирани и тревожни. Тази статия разглежда възможностите за справяне в кризисни ситуации, като настоящата пандемия, чрез силата на книгите . 

   Рез. на англ. ез. 

1. Библиотерапия 2. Психотерапия 
 028.02:615.851(045)
Ключови думи: 1. библиотерапия 2. психотерапия - методи 3. психично и нравствено здраве 4. лечение чрез четене 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4290

Философия. Психология. Религия.

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.

- 2 -

А 2047

Александров, Андрей.  Защита от дискриминация при упражняване на правото на труд и предотвратяване на тормоза на работното място / Андрей Александров. // Български законник, 30, 2021, N 6, с. 7-18. 

   Според Закона за защита от дискриминация е забранена всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци. Пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на горепосочените признаци, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства. Непряка дискриминация е поставяне на лице на основата на горепосочените признаци в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, критерий или практика освен ако тази разпоредба, критерий или практика е обективно оправдан/а с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими. Форми на дискриминация на работното място: тормоз, сексуален тормоз, подбуждането към дискриминация, преследване, расова сегрегация . 

1. Трудово законодателство 2. Трудови отношения - правни въпроси 
 351.83:342.7(497.2)(045)
Ключови думи: 1. трудова дискриминация 2. трудови правоотношения 3. трудово-правна защита 4. трудово законодателство 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.  
  

Сист. No: 4287

- 3 -

А 2047

Александров, Андрей.  Осигурява ли българското законодателство "най-благоприятните условия на труд за жените" в Европа / Андрей Александров. // Български законник, 30, 2021, N 8, с. 26-30. 

   През месец март 2021 г. е направено проучване за правата на жените в трудовите отношения в Европа. България е класирана на първо място със социалното си законодателство, даващо най-благоприятни възможности за кариерно развитие на жената. Новината звучи чудесно, но няма как да не се постави и въпросът с какво българското законодателство превъзхожда далеч по-развитите в икономически план западноевропейски страни и техните правни решения в социалната сфера. 

1. Женски труд - социологични проблеми 2. Женско движение. Женски въпрос. Обществено положение на жената. Равноправие на жената 3. Трудово законодателство 
 396.5(497.2)(045)  + 331.5-055.2(045)  + 342.7-055.2(045)
Ключови думи: 1. женски труд 2. женско движение 3. трудови отношения 4. трудово законодателство 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.  
  

Сист. No: 4288

- 4 -

Сп А 2047

Александров, Андрей.  Практически проблеми, свързани с понятието за "трудов стаж" / Андрей Александров. // Български законник, 30, 2021, N 9, с. 17-24. 

   Според легалната дефиниция за "трудов стаж" в чл. 351, ал. 1 КТ това е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в Кодекса на труда или в друг закон, както и времето, през което лицето е работило като държавен служител. 

1. Трудово законодателство. Работническо законодателство. Социално законодателство 2. Трудови отношения 
 349.2(497.2)(045)  + 331.1(497.2)(045)
Ключови думи: 1. трудов стаж 2. трудови правоотношения 3. трудова дейност 4. трудово законодателство 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.  
  

Сист. No: 4289

- 5 -

А 2259

Андреева, Кристин.  Мерките на Европейския съюз за борба с тероризма / Кристин Андреева. // Европейски правен преглед, 2020, N XXVI, с. 28-61. 

   Европейският съюз е много добре запознат със заплахите, като същевременно разполага с механизми да се справи с произтичащи от джихадисткия тероризъм заплахи. Успоредно с това, макар правителствата на държавите членки да подцениха до голяма степен нарастващата заплаха, в търсенето на най-добрия начин за трансгранично разследване и на най-подходящите мерки за борба с тероризма, експертите осъзнаха добавената стойност от европейската взаимопомощ и от инструментите за оперативно сътрудничество в рамките на ЕС. 

1. Европейска сигурност 2. Тероризъм – противодействие 
 327.7:06.1ЕС*:327.88(045)
Ключови думи: 1. борба с тероризма 2. европейска политика 3. европейска сигурност 4. мерки за сигурност 
Тематични рубрики: 1. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.  
  

Сист. No: 4291

- 6 -

А 2142

Драгиев, Деян.  Баланс между правата на търговците и потребителските права : Модели на групиране на претенции и колективна защита / Деян Драгиев. // Европейска интеграция и право, 2020, N XXVI, с. 89-98. 

   Традиционната парадигма на отношенията между търговеца и потребителя не само в правно отношение, но и социо-икономически, вижда последните като изначално неблагоприятни: търговецът е заложен като страната с повече ресурси (финансови, правни, информационни) в сравнение с физическото лице - потребител. Оттам и цялостният режим на защитата на потребителите цели, ако не изравняването, то поне адекватни средства потребителят да не се превръща в "жертва", т.е. предмет на злоупотреба, от страна на търговец с по-значими ресурси и пазарна позиция. Постигането на такова "балансиране" е свързано и с подобряването на възможностите, вкл. процесуални такива, потребителите да упражняват предоставените им права. 

1. Потребители - права 2. Защита на потребителите 
 339.13.000.34(045)  + 366.5(045)
Ключови думи: 1. защита на потребителите 2. права на потребителите 3. потребителско право 4. търговско право 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.  
  

Сист. No: 4293

- 7 -

Сп А 129

Луканова, Победа и др.  Трудовите доходи и мотивацията за трудова активност : Labour income and work motivation / Победа Луканова, Васил Цанов. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 1, с. 3-50. 

   Изследването е фокусирано върху влиянието, което трудовите възнаграждения, неравенството и бедността оказват върху трудовата мотивация на населението. Анализът сочи, че делът на негативно настроените е повече от два пъти по-голям от дела на позитивните. Трудовите доходи са сред главните фактори, формиращи благосъстоянието на хората в трудоспособна възраст. В същото време предлагането на ниски материални стимули демотивира много от представителите на неактивното трудоспособно население. Резултатите от емпиричното проучване изтъкват следното: (1) Възнагражденията на заетите са слаби стимули за трудова реализация. (2) Неудовлетвореността от размера на трудовите възнаграждения е висока. (3) Възрастовата и образователната структура на населението има съществено влияние върху трудовата мотивация. (4) Неравенството и бедността въздействат слабо върху икономическата активност. 

1. Труд - икономика, възнаграждения, споразумения, работна среда, заетост 2. Работна сила. Кадри. Производствени взаимоотношения. Трудови условия. Методи на управление 
 316.334.24(497.2)(045)
Ключови думи: 1. доходи 2. материално стимулиране 3. възнаграждения за труд 4. пазар на труда 5. трудоспособност 6. неравенство 7. бедност 8. мотивация за труд 9. удовлетвореност 10. жизнен стандарт 11. интелигентен растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.  
  

Сист. No: 4268

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 8 -

А 2142

Драгиев, Деян.  Баланс между правата на търговците и потребителските права : Модели на групиране на претенции и колективна защита / Деян Драгиев. // Европейска интеграция и право, 2020, N XXVI, с. 89-98. 

   Традиционната парадигма на отношенията между търговеца и потребителя не само в правно отношение, но и социо-икономически, вижда последните като изначално неблагоприятни: търговецът е заложен като страната с повече ресурси (финансови, правни, информационни) в сравнение с физическото лице - потребител. Оттам и цялостният режим на защитата на потребителите цели, ако не изравняването, то поне адекватни средства потребителят да не се превръща в "жертва", т.е. предмет на злоупотреба, от страна на търговец с по-значими ресурси и пазарна позиция. Постигането на такова "балансиране" е свързано и с подобряването на възможностите, вкл. процесуални такива, потребителите да упражняват предоставените им права. 

1. Потребители - права 2. Защита на потребителите 
 339.13.000.34(045)  + 366.5(045)
Ключови думи: 1. защита на потребителите 2. права на потребителите 3. потребителско право 4. търговско право 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.  
  

Сист. No: 4293

- 9 -

Сп А 129

Луканова, Победа и др.  Трудовите доходи и мотивацията за трудова активност : Labour income and work motivation / Победа Луканова, Васил Цанов. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 1, с. 3-50. 

   Изследването е фокусирано върху влиянието, което трудовите възнаграждения, неравенството и бедността оказват върху трудовата мотивация на населението. Анализът сочи, че делът на негативно настроените е повече от два пъти по-голям от дела на позитивните. Трудовите доходи са сред главните фактори, формиращи благосъстоянието на хората в трудоспособна възраст. В същото време предлагането на ниски материални стимули демотивира много от представителите на неактивното трудоспособно население. Резултатите от емпиричното проучване изтъкват следното: (1) Възнагражденията на заетите са слаби стимули за трудова реализация. (2) Неудовлетвореността от размера на трудовите възнаграждения е висока. (3) Възрастовата и образователната структура на населението има съществено влияние върху трудовата мотивация. (4) Неравенството и бедността въздействат слабо върху икономическата активност. 

1. Труд - икономика, възнаграждения, споразумения, работна среда, заетост 2. Работна сила. Кадри. Производствени взаимоотношения. Трудови условия. Методи на управление 
 316.334.24(497.2)(045)
Ключови думи: 1. доходи 2. материално стимулиране 3. възнаграждения за труд 4. пазар на труда 5. трудоспособност 6. неравенство 7. бедност 8. мотивация за труд 9. удовлетвореност 10. жизнен стандарт 11. интелигентен растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  2. Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление.  
  

Сист. No: 4268

- 10 -

Сп А 2259

Чобанова, Светлана.  Кризата на системата за уреждане на спорове на световната търговска организация : Развитие, проблеми и възможни решения / Светлана Чобанова. // Европейски правен преглед, 2020, N XXVI, с. 62-74. 

   Споразуменията на Световната търговска организация формират базисните правила в международните търговски взаимоотношения между държави. Нейната система за уреждане на спорове стои в основата на този набор от норми и позволява на държавите членки да разрешават разногласия относно съответствието на национални мерки с тези споразумения. Към днешна дата тази функционална и добре развита с течение на годината система е в криза поради липсата на достатъчен брой арбитри, които да разглеждат делата на втора и последна инстанция, в рамките на т.нар. Апелативен орган. Този материал проследява развитието на кризата, разглежда причините, довели до блокиране на работата на Апелативния орган, и обръща внимание на различни предложения за изход от импаса. 

1. Световна търговска организация 2. Международна търговия 
 339.54(045)
Ключови думи: 1. световна търговска организация 2. международна търговия 3. търговско право 4. международни икономически отношения 
Тематични рубрики: 1. Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.  
  

Сист. No: 4292

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика.

Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ.

- 11 -

Сп Б 542

Ангелова, Татяна и др.  Балнеолечението – в основата на превенцията и профилактиката на хроничните заболявания / Татяна Ангелова, Сийка Кацарова. // Физикална медицина, рехабилитация, здраве, XIX, 2020, N 3-4, с. 33-38. 

   През 2017-2018 г. България е включена в Европейско епидемиологично проучване (България и още 11 европейски страни) – първото по рода си, чиято цел е да установи пациентите на кои заболявания провеждат най-често балнеолечение. Установява се, че 2,78% от населението провежда балнеолечение при хронични заболявания и постоперативни състояния. У нас процентът на пациентите със заболявания на опорно-двигателния апарат (ОДА: ревматологични, травматични и постоперативни състояния) е най-голям сред провелите балнеолечение в курортите. Второто място е на пациентите с неврологични заболявания. Това се обяснява с факта, че рехабилитацията и балнеолечението на тези заболявания се финансират както по линия на НЗОК, така и от програмите на НОИ. Белодробноболните, за съжаление, са изключени от клиничните пътеки и липсва финансиране от страна на НЗОК. Отсъствието на статистика в балнеотуризма възпрепятства възможността за пълноценна оценка на използваемостта на балнеокурортите за лечение с цел превенция и профилактика. Данните за натовареността на балнео-и спа центровете в страната ще направят представата за използването на програмите за профилактика и превенция на здравето по-реална и техния принос за укрепването на здравословното състояние на населението. Доказвайки добрия ефект на балнеолечението върху хроничните заболявания, би могло да се влияе върху хода на заболяването . 

1. Хронични заболявания - балнеолечение 2. СПА и уелнес туризъм 
 615.838.000.316(497.2)(045)  + 616-084 *.001.76(497.2)(045)
Ключови думи: 1. балнеолечение 2. профилактика 3. превенция 4. хронични заболявания 5. опорно-двигателен апарат 6. неврологични заболявания 7. белодробни болести 8. социална политика 9. проучвателен анализ 10. НОИ 11. НЗОК 12. здравен туризъм 13. СПА и уелнес туризъм 14. балнеокурорти 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 4286

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 12 -

Б 329

Башев, Храбрин.  Екосистемни услуги от българските ферми / Храбрин Башев. // Земеделие плюс, 2021, N 296, с. 13-28. 

   Продуктите и разнообразните преки и косвени ползи, които хората получават от природата и различните по тип екосистеми (аграрни, равнинни, планински и т.н.), са най-общо известни като "екосистемни услуги". Тази "нова" и бързо обогатяваща се категория включва многообразни екосистеми - снабдителни (храни за човека и животните, материали и ресурси за производствена и жизнена дейност и т.н.), икономически, място за живеене на хората, рекреационни, туристически, естетически, културни, образователни, информационни, хабитатни, поддържащи, съхранение на биоразнообразието, пречистване и задържане на водите, защита от наводнения и пожари, регулиране на климата и др. 

1. Селско стопанство - екология 
 631.15*:502.3(045)
Ключови думи: 1. екосистемни услуги 2. опазване на природата 3. околна среда 4. селскостопанско развитие 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3469

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 13 -

Сп Б 542

Ангелова, Татяна и др.  Балнеолечението – в основата на превенцията и профилактиката на хроничните заболявания / Татяна Ангелова, Сийка Кацарова. // Физикална медицина, рехабилитация, здраве, XIX, 2020, N 3-4, с. 33-38. 

   През 2017-2018 г. България е включена в Европейско епидемиологично проучване (България и още 11 европейски страни) – първото по рода си, чиято цел е да установи пациентите на кои заболявания провеждат най-често балнеолечение. Установява се, че 2,78% от населението провежда балнеолечение при хронични заболявания и постоперативни състояния. У нас процентът на пациентите със заболявания на опорно-двигателния апарат (ОДА: ревматологични, травматични и постоперативни състояния) е най-голям сред провелите балнеолечение в курортите. Второто място е на пациентите с неврологични заболявания. Това се обяснява с факта, че рехабилитацията и балнеолечението на тези заболявания се финансират както по линия на НЗОК, така и от програмите на НОИ. Белодробноболните, за съжаление, са изключени от клиничните пътеки и липсва финансиране от страна на НЗОК. Отсъствието на статистика в балнеотуризма възпрепятства възможността за пълноценна оценка на използваемостта на балнеокурортите за лечение с цел превенция и профилактика. Данните за натовареността на балнео-и спа центровете в страната ще направят представата за използването на програмите за профилактика и превенция на здравето по-реална и техния принос за укрепването на здравословното състояние на населението. Доказвайки добрия ефект на балнеолечението върху хроничните заболявания, би могло да се влияе върху хода на заболяването . 

1. Хронични заболявания - балнеолечение 2. СПА и уелнес туризъм 
 615.838.000.316(497.2)(045)  + 616-084 *.001.76(497.2)(045)
Ключови думи: 1. балнеолечение 2. профилактика 3. превенция 4. хронични заболявания 5. опорно-двигателен апарат 6. неврологични заболявания 7. белодробни болести 8. социална политика 9. проучвателен анализ 10. НОИ 11. НЗОК 12. здравен туризъм 13. СПА и уелнес туризъм 14. балнеокурорти 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  2. Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. 
  

Сист. No: 4286

- 14 -

Б 539

Генова, Величка и др.  Заболеваемост и превенция против COVID-19 в затворена група, работен колектив / Величка Генова, Н. Бойчева. // Здравни грижи, XIX, 2021, N 2, с. 14-18. 

   През последната година и половина човечеството се изправи пред световна пандемия, която промени много човешки съдби, увеличи рязко смъртността на цели възрастови групи и доведе до инвалидизация и отключване на множество хронични заболявания като последствие от прекараната вирусна инфекция. Целта на настоящото изследване е да установи степента на разпространение на COVID-19 в затворена група, работен колектив. В тази връзка е проведено изчерпателно анкетно проучване сред заболелите 160 човека от общо 1000 души работен колектив за периода от октомври 2020 г. до март 2021 г. Резултатите от проучването показват, че приложените по Заповед на Министерство на отбраната и Министерство на здравеопазването противоепидемични мерки са дали задоволителен резултат спрямо разпространението на COVID-19 сред личния състав на организацията. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Инфекциозни болести (заразни и преносни заболявания) 2. Борба с инфекциозните болести. Противоепидемично дело 
 616.9-036.21(045)  + 614.4(045)
Ключови думи: 1. COVID-19 2. инфекциозни болести 3. пандемия 4. противоепидемично дело 5. борба с инфекциозните болести 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4297

- 15 -

Сп Б 539

Димитрова, Анушка.  Превенция на риска от нозокомиални инфекции при пациенти на интензивна терапия / Анушка Димитрова. // Здравни грижи, XIX, 2021, N 1, с. 5-10. 

   Разпространението на инфекциите в специализираните структури за интензивно лечение изисква задълбочени познания за честотата на нозокомиалните инфекции, източниците, причинителите и природата на инфекциите, както и резистентността сред причинителите. Съществено значение има идентифицирането на рисковите фактори, увеличаващи вероятността от проява на инфекции, свързани с медицинското обслужване. Целта на настоящото проучване е да се установи риска от възникване на нозокомиални инфекции при пациенти на интензивно лечение. Изследването е проведено сред 79 медицински сестри, работещи в интензивни клиники и отделения в периода февруари-март 2020 г. Над половината от анкетираните (53,16%) само отчасти спазват правилата за превенция на риска от инфекции при провеждане на интензивните грижи, 53,25% от тях получават информация за резултатите от взети микробиологични проби на работната среда. 64,56% не са участвали в следдипломно обучение по темата, а желание за обучение заявяват 66,67% от медицинските сестри. Независимо от развитието на интензивната терапия, атрибутивната смъртност при нозокомиалните инфекции в клиниките и отделенията за интензивно лечение остава на високо ниво. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Вътреболнични инфекции 
 616-02:614.21(045)
Ключови думи: 1. вътреболнични инфекции 2. нозокомиални инфекции 3. инфекции 4. профилактика и болести 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4296

- 16 -

Сп Б 539

Добрева, Мария.  Интегриран подход за предоставяне на здравна грижа в дома при пациенти с онкологични заболявания / Мария Добрева. // Здравни грижи, XIX, 2021, N 1, с. 36-41. 

   В повечето развити европейски страни е налице добре организирана система за извънболнични здравни грижи, която на базата на интегрирани подходи в домашна среда позволява да се спести финансов и човешки ресурс. Настоящата разработка цели да постави акцент върху предложения модел на Центъра за интегрирани сестрински грижи в дома при пациенти с онкологични заболявания, като медицинската сестра поставя на водещо място грижата за онкологично болния и неговата независимост. Очакваните ползи са: повишаване качеството на живот при пациентите; повишаване удовлетвореността на пациентите; намаляване на болничния престой; ефективност при вземане на решения от страна на пациентите; грижи, включващи различни специалисти. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Тумори. Неоплазми (новообразувания). Онкология (учение за туморите) 2. Грижи за болния. Хигиена на болния 
 616-006:616-083(045)  + 614.23/.26(045)
Ключови думи: 1. онкологични заболявания 2. тумори 3. грижи за болния 4. сестринска работа 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4295

- 17 -

Сп А 2030

Ефтимова, Събина и др.  Библиотерапията : Как да се справим със стреса чрез силата на книгите / Събина Ефтимова, Ивелина Дамянова. // Библиотека, 28, 2021, N 4, с. 29-35. 

   Психичното здраве и психосоциалните реакции към COVID-19 са изключително важен елемент от процесите, които преживяхме през изминалата година. По време на пандемия хората често се чувстват стресирани и тревожни. Тази статия разглежда възможностите за справяне в кризисни ситуации, като настоящата пандемия, чрез силата на книгите . 

   Рез. на англ. ез. 

1. Библиотерапия 2. Психотерапия 
 028.02:615.851(045)
Ключови думи: 1. библиотерапия 2. психотерапия - методи 3. психично и нравствено здраве 4. лечение чрез четене 
Тематични рубрики: 1. Наука. Просвета. Информация. Библиография.  2. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4290

- 18 -

Сп Б 539

Конкьов, Захари.  Ползи и вреди от прилагането на научните постижения на клонирането в здравеопазването от гледна точка на биоетиката / Захари Конкьов. // Здравни грижи, XIX, 2021, N 2, с. 29-32. 

   На основата на постигнатото от науката дотук можем да стигнем до заключението, че разработването на технология за клонирането на хора вече е напълно възможно. Като всяко човешко откритие досега, то няма как да се запази само като "бутиково" лабораторно научно постижение, чиито възможности ще останат изолирани от практическия живот на хората. Този факт ни кара да направим равносметка и нашата цел е от гледна точка на биоетиката да проучим и класифицираме какви могат да бъдат евентуалните ползи и вреди от практическото прилагане на постиженията на клонирането в здравеопазването. Чрез анализ от гледна точка на биоетиката на научните възможности на терапевтично и репродуктивно клониране ще проучим и класифицираме какви могат да бъдат евентуалните ползи и вреди от прилагане на техните постижения в здравеопазването. Прилагането на научните постижения на клонирането може да бъде и вредно, и полезно в здравеопазването. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Медицинска етика 2. Генно инженерство 
 614.23/.26:611-013 *(045)  + 577.2(045)
Ключови думи: 1. клониране на хора 2. медицинска генетика 3. биоетика 4. генно инженерство 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4298

- 19 -

Б 539

Станчева, Лиляна и др.  Мениджмънт на човешките ресурси в здравната организация - поглед към новата роля на старши специалиста по здравни грижи / Лиляна Станчева, И. Стамболова, Ц. Евтимова. // Здравни грижи, XIX, 2021, N 1, с. 16-30. 

   Управлението на човешките ресурси е основна управленска функция. Тя има интегрираща роля в съвременните организации в ерата на високотехнологичното здравеопазване. На фона на демографски, социално-икономически и технологични промени, на глобални предизвикателства, бързо и устойчиво се променя характерът на труда. Нараства ролята на екипната работа, дългосрочното обучение и постоянната квалификация, както и прилагането на модели за успешна мотивация в здравните организации. Решаваща роля за постигане на организационните цели в социалноотговорния контекст на управление на лечебните заведения играе фигурата на съвременния ръководител. Целта на настоящото проучване е да се анализира и представи механизмът на изпълнение на мениджмънта на човешките ресурси при формирането на успешен медицински екип с цел подобряване ефективността на неговата работа в условия на пандемия. Използвани са социологически и статистически методи. Проведено е анонимно анкетно проучване сред 120 медицински сестри от УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" през 2020 г. Ефективното управление изисква от мениджърите, от една страна, творчество, а от друга страна - устойчивост в процеса на набиране, обучение, мотивация и управление на възнагражденията на своите служители, съобразявайки се със специфичното предназначение на този ресурс, с ценността и уникалността на всеки един човек като елемент в организацията. Проучването предоставя емпирични доказателства за ключови аспекти при управлението на човешките ресурси в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" - с акцент върху обучението и непрекъснатата квалификация, и конструиране на работещи мотивационни профили, предпоставки за ефективното управление в условията на пандемична криза. 

   Рез. на англ. ез. 

1. Здравеопазване – управление и организация 2. Здравен мениджмънт 
 614.2:65.012 *(045)
Ключови думи: 1. здравен мениджмънт 2. управление на здравната система 3. управление и организация 4. организационно поведение 
Тематични рубрики: 1. Медицина. Кинезитерапия. Спорт.  
  

Сист. No: 4294

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

Технология на машиностроенето и металорежещи машини. Системи за автоматизирано производство САПР

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

Електроника. Радиотехника. Телевизия.

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация.

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране.

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски.

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ.

Механизация на селското стопанство. Селскостопански.

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.

- 20 -

Б 329

Башев, Храбрин.  Екосистемни услуги от българските ферми / Храбрин Башев. // Земеделие плюс, 2021, N 296, с. 13-28. 

   Продуктите и разнообразните преки и косвени ползи, които хората получават от природата и различните по тип екосистеми (аграрни, равнинни, планински и т.н.), са най-общо известни като "екосистемни услуги". Тази "нова" и бързо обогатяваща се категория включва многообразни екосистеми - снабдителни (храни за човека и животните, материали и ресурси за производствена и жизнена дейност и т.н.), икономически, място за живеене на хората, рекреационни, туристически, естетически, културни, образователни, информационни, хабитатни, поддържащи, съхранение на биоразнообразието, пречистване и задържане на водите, защита от наводнения и пожари, регулиране на климата и др. 

1. Селско стопанство - екология 
 631.15*:502.3(045)
Ключови думи: 1. екосистемни услуги 2. опазване на природата 3. околна среда 4. селскостопанско развитие 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  2. Опазване на растителния и животински свят. Екология.  
  

Сист. No: 3469

- 21 -

Сп Б 329

Йончев, Йонко.  Видов състав и географско разпространение на вирусите по тютюна / Йонко Йончев. // Земеделие плюс, 2021, N 296, 6-7. 

   По молба на издателския борд на списание Molecular Plant Pathology над 250 известни фитовирусолози класират в топ 10 растителните вируси по тяхното икономическо и научно значение. Вирусите са подредени в следния ред : TMV (Tobacco mosaic virus), TSWV (Tomato spotted wilt virus), TYLCV, CMV (Cucumber mosaic virus), PVY (Potato virus Y), CaMV (Cauliflower mosaic virus), ACMV (African cassava mosaic virus), PPV (Plum pox virus), BMV (Brome mosaic virus), PVX (Potato virus X). От тях половината са сред икономически най-важните причинители на болести при тютюна - TMV, TSWV, CMV, PVY и PVX. 

1. Тютюн - вируси 
 633.71:632.3(045)
Ключови думи: 1. вируси по тютюна 2. болести по тютюна 3. тютюнопроизводство 4. тютюн 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4302

- 22 -

Б 329

Петрова, Вилина и др.  Сравнителна оценка на реакцията към мана (Plasmopora viticola) на новоинтродуцирани в България десертни лозови сортове / Вилина Петрова, Симеон Крумов. // Земеделие плюс, 2021, N 295, с. 13-15. 

   Обикновената мана (Plasmopara viticola) е икономически най-важната гъбна болест при лозата в много страни по света. Описана е в Америка през 1834 г. по дивите лози. В Европа е пренесена за пръв път във Франция през 1874 г., а в България през 1895 г. При естествени условия маната засяга само зелените части на лозата. Според Srinivasan и Jeyarajan симптомите на болестта не се проявяват върху най-младите, а само при тези, които са на възраст 20 дни (стадий зеленикаво маслинен цвят). Възрастните листа трудно се заразяват. Основните фактори, които обуславят времетраенето на инкубационния цикъл на болестта при лозата, са влажността и температурата на въздуха. 

1. Мана - борбата с нея 2. Лозарство 
 634.8:632(045)
Ключови думи: 1. мана по лозата 2. болести по лозата 3. лозарство 4. десертни лози 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4300

- 23 -

Б 329

Петрова, Вилина и др.  Мониторинг на Drosophila suzukii (Matsmura), неприятел по овощните култури в района на Югозападна България / Вилина Петрова, Боряна Катинова. // Земеделие плюс, 2021, N 295, с. 19-24. 

   Петнистата дрозофила Drosophila suzukii Matsmura (Diptera: Drosophilidae) произхожда от Югоизточна Азия и последователно се разпространява в много страни от Азия, Северна Америка и Южна Америка. В Европа D. suzukii е установена за първи път в Испания през 2008 г. В рамките на няколко години видът се разпространява в почти всички страни на континента. През 2014 г. в България D. suzukii е уловена на територията на три области - Благоевград, Пловдив и Кюстендил. Този неприятел се характеризира с висок репродуктивен потенциал, кратък жизнен цикъл, висока екологична приспособимост и широка хранителна пластичност. 

1. Насекоми, вредители на селскостопанските растения 2. Овощни култури - болести и вредители 
 634.1:632.7(045)
Ключови думи: 1. вредители по растенията 2. неприятели по овощните култури 3. овощни култури 4. борба с вредители 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4301

- 24 -

Б 329

Янчева, Анелия и др.  Акценти от европейски проект Legumes translated за значението на бобовите култури като източник на растителен протеин / Анелия Янчева, И. Баджаков, Ивайла Динчева. // Земеделие плюс, 2021, N 297, с. 12-14. 

   Соята е култура, която се отглежда за получаване на евтин и висококачествен растителен белтък. Съдържа от 3 до 4 пъти повече белтък и аминокиселини в сравнение с някои основни житни култури, като пшеница, царевица и ечемик, и от 1,5 до 2 пъти повече белтък от другите зърнено-бобови култури. Въпреки наличието на високодобивни сортове с подобрени хранителни качества, производството на соя в България не е в състояние да осигури количествата зърно, необходими за животновъдството и хранителната промишленост. 

1. Бобови растения 2. Соя - производство 
 635.65(045)
Ключови думи: 1. соя 2. бобови култури 3. растителни протеини 
Тематични рубрики: 1. Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство.  
  

Сист. No: 4303


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Андрей 2 3 4 
Ангелова, Татяна 11 13 
Андреева, Кристин 5 
Баджаков, И. 24 
Башев, Храбрин 12 20 
Бойчева, Н. 14 
Генова, Величка 14 
Дамянова, Ивелина 1 17 
Димитрова, Анушка 15 
Динчева, Ивайла 24 
Добрева, Мария 16 
Драгиев, Деян 6 8 
Евтимова, Ц. 19 
Ефтимова, Събина 1 17 
Йончев, Йонко 21 
Катинова, Боряна 23 
Кацарова, Сийка 11 13 
Конкьов, Захари 18 
Крумов, Симеон 22 
Луканова, Победа 7 9 
Петрова, Вилина 22 23 
Стамболова, И. 19 
Станчева, Лиляна 19 
Цанов, Васил 7 9 
Чобанова, Светлана 10 
Янчева, Анелия 24 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Акценти от европейски проект Legumes translated за значението на бобовите култури като източник на растителен протеин 24 
Баланс между правата на търговците и потребителските права 6 8 
Балнеолечението – в основата на превенцията и профилактиката на хроничните заболявания 11 13 
Библиотерапията 1 17 
Видов състав и географско разпространение на вирусите по тютюна 21 
Екосистемни услуги от българските ферми 12 20 
Заболеваемост и превенция против COVID-19 в затворена група, работен колектив 14 
Защита от дискриминация при упражняване на правото на труд и предотвратяване на тормоза на работното място 2 
Интегриран подход за предоставяне на здравна грижа в дома при пациенти с онкологични заболявания 16 
Кризата на системата за уреждане на спорове на световната търговска организация 10 
Мениджмънт на човешките ресурси в здравната организация - поглед към новата роля на старши специалиста по здравни грижи 19 
Мерките на Европейския съюз за борба с тероризма 5 
Мониторинг на Drosophila suzukii (Matsmura), неприятел по овощните култури в района на Югозападна България 23 
Осигурява ли българското законодателство "най-благоприятните условия на труд за жените" в Европа 3 
Ползи и вреди от прилагането на научните постижения на клонирането в здравеопазването от гледна точка на биоетиката 18 
Практически проблеми, свързани с понятието за "трудов стаж" 4 
Превенция на риска от нозокомиални инфекции при пациенти на интензивна терапия 15 
Сравнителна оценка на реакцията към мана (Plasmopora viticola) на новоинтродуцирани в България десертни лозови сортове 22 
Трудовите доходи и мотивацията за трудова активност 7 9 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Библиотерапия 1 17 
Бобови растения 24 
Борба с инфекциозните болести. Противоепидемично дело 14 
Вътреболнични инфекции 15 
Генно инженерство 18 
Грижи за болния. Хигиена на болния 16 
Европейска сигурност 5 
Женски труд - социологични проблеми 3 
Женско движение. Женски въпрос. Обществено положение на жената. Равноправие на жената 3 
Защита на потребителите 6 8 
Здравен мениджмънт 19 
Здравеопазване – управление и организация 19 
Инфекциозни болести (заразни и преносни заболявания) 14 
Лозарство 22 
Мана - борбата с нея 22 
Медицинска етика 18 
Международна търговия 10 
Насекоми, вредители на селскостопанските растения 23 
Овощни култури - болести и вредители 23 
Потребители - права 6 8 
Психотерапия 1 17 
Работна сила. Кадри. Производствени взаимоотношения. Трудови условия. Методи на управление 7 9 
Световна търговска организация 10 
Селско стопанство - екология 12 20 
Соя - производство 24 
СПА и уелнес туризъм 11 13 
Тероризъм – противодействие 5 
Труд - икономика, възнаграждения, споразумения, работна среда, заетост 7 9 
Трудови отношения 4 
Трудови отношения - правни въпроси 2 
Трудово законодателство 2 3 
Трудово законодателство. Работническо законодателство. Социално законодателство 4 
Тумори. Неоплазми (новообразувания). Онкология (учение за туморите) 16 
Тютюн - вируси 21 
Хронични заболявания - балнеолечение 11 13 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

COVID-19 14 
балнеокурорти 11 13 
балнеолечение 11 13 
бедност 7 9 
белодробни болести 11 13 
библиотерапия 1 17 
биоетика 18 
бобови култури 24 
болести по лозата 22 
болести по тютюна 21 
борба с вредители 23 
борба с инфекциозните болести 14 
борба с тероризма 5 
вируси по тютюна 21 
вредители по растенията 23 
възнаграждения за труд 7 9 
вътреболнични инфекции 15 
генно инженерство 18 
грижи за болния 16 
десертни лози 22 
доходи 7 9 
европейска политика 5 
европейска сигурност 5 
екосистемни услуги 12 20 
женски труд 3 
женско движение 3 
жизнен стандарт 7 9 
защита на потребителите 6 8 
здравен мениджмънт 19 
здравен туризъм 11 13 
интелигентен растеж 7 9 
инфекции 15 
инфекциозни болести 14 
клониране на хора 18 
лечение чрез четене 1 17 
лозарство 22 
мана по лозата 22 
материално стимулиране 7 9 
медицинска генетика 18 
международна търговия 10 
международни икономически отношения 10 
мерки за сигурност 5 
мотивация за труд 7 9 
неврологични заболявания 11 13 
неприятели по овощните култури 23 
неравенство 7 9 
НЗОК 11 13 
нозокомиални инфекции 15 
НОИ 11 13 
овощни култури 23 
околна среда 12 20 
онкологични заболявания 16 
опазване на природата 12 20 
опорно-двигателен апарат 11 13 
организационно поведение 19 
пазар на труда 7 9 
пандемия 14 
потребителско право 6 8 
права на потребителите 6 8 
превенция 11 13 
противоепидемично дело 14 
проучвателен анализ 11 13 
профилактика 11 13 
профилактика и болести 15 
психично и нравствено здраве 1 17 
психотерапия - методи 1 17 
растителни протеини 24 
световна търговска организация 10 
селскостопанско развитие 12 20 
сестринска работа 16 
социална политика 11 13 
соя 24 
СПА и уелнес туризъм 11 13 
трудов стаж 4 
трудова дейност 4 
трудова дискриминация 2 
трудови отношения 3 
трудови правоотношения 2 4 
трудово законодателство 2 3 4 
трудово-правна защита 2 
трудоспособност 7 9 
тумори 16 
търговско право 6 8 10 
тютюн 21 
тютюнопроизводство 21 
удовлетвореност 7 9 
управление и организация 19 
управление на здравната система 19 
хронични заболявания 11 13 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ