НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

С/347/I 69p 
 World intellectual property organization 

   International patent classification . - 8th edition . - Geneva : World intellectual property organization, 2006 . - 29 cm

   

   ISBN 92-805-1438-5 

   T. 1. Section A : Human Necessities ; Section B : Performing operations; Transporting . - 2006 . - 169 p.

   

Сист. No: 22887

- 2 -

С/347/I 69С/347/I 69p
 World intellectual property organization 

   International patent classification . - 8th edition . - Geneva : World intellectual property organization, 2006 . - 29 cm

   

   ISBN 92-805-1439-3 

   Т. 2. Section C : Chemistry ; Metallurgy . - 2006 . - 179 с.

   

Сист. No: 22897

- 3 -

С/347/I 69p 
 World intellectual property organization 

   International patent classification . - 8th edition . - Geneva : World intellectual property organization, 2006 . - 29 cm

   

   ISBN 92-805-1440-7 

   T. 3. Section E : Fixed constructions . - 2006 . - 98 p.

   

Сист. No: 22899

- 4 -

С/347/I 69С/347/W 83
 World intellectual property organization 

   International patent classification . - 8th edition . - Geneva : World intellectual property organization, 2006 . - 29 cm

   

   ISBN 92-805-1441-5 

   T. 4. Section G : Physics ; Section H : Electricity . - 2006 . - 176 p.

   

Сист. No: 22900

- 5 -

С/347/I 69p 
 World intellectual property organization 

   International patent classification . - 8th edition . - Geneva : World intellectual property organization, 2006 . - 29 cm

   

   ISBN 92-805-1442-3 

   Т. 5. Guide to the IPC . - 2006 . - 46 p.

   

Сист. No: 22908

- 6 -

Арх/378/Б 35Хн, Б2/378/Б 35Хн, Б3/378/Б 35Хн, П/378/Б 35Хн, П1/378/Б 35Хн, ЦБ 59143, Ч2/378/Б 35Хн, Ч3/378/Б 35Хн 

Белоев, Христо Иванов и др.

   Наръчник на докторанта / Христо Иванов Белоев, Георги Тасев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 21 см . -  (Библиотека за докторанта. Подкрепа за разв. на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, BG051PO001/07/3.3-02)

   

   ISBN 978-954-712-427-1 

   Ч. 2 . - 2008 . - 181 с. ; с табл.,

   

Сист. No: 22719

- 7 -

Арх/02/Б 44, С2/0/Б 44, ЦБ 59147 

Библиотека "Гео Милев"  : Летопис 1883-2007 /  Състав. Дина Найденова, Галина Благоева ; Гл. ред. Димитрина Борисова . - Вeлико Търново : Фабер, 2009 . - 202 с. : със сн. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-400-060-8 

Сист. No: 22898

- 8 -

ЦБ 59156 

Българска академия на науките

   Българска академия на науките : Годишен отчет 2007 . - София : БАН, 2008 . - 160 с. : ил. ; 24 см

   Прил. с. 108-160

   ISBN * 

Сист. No: 22918

- 9 -

П/330/В 27ЛмЦБ 59209

Васильева, Людмила Николаевна и др.

   Моделирование микроэкономических процессов и систем : Учебник / Людмила Николаевна Васильева, Елена Алексеевна Деева . - Москва : КНОРУС, 2009 . - 400 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 391-392

   ISBN 978-5-390-00512-5 

Сист. No: 23008

- 10 -

EDC/0/Е 11-о 

Е-обучение  : Тематичен компендиум . - София : Център за развитие на човешките ресурси, 2008 . - 24 p. ; 30 cm . -  (Програма "Учене през целия живот". Образование и култура)

   
   http://hrdc.bg 

   ISBN * 

Сист. No: 23028

- 11 -

EDC/0/Е 37к 

Езикови компетенции  : Тематичен компендиум . - София : Център за развитие на човешките ресурси, 2008 . - 32 с. ; 30 см . -  (Програма "Учене през целия живот". Образование и култура)

   
   http://hrdc.bg 

   ISBN * 

Сист. No: 23031

- 12 -

РУ ФС 19 

Интеграция и развитие на Научния център "Св. Дазий Доростолски"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - ФСс -1 /  Ръковод. на раб. колектив Петранка Петкова Трендафилова . - Силистра : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 62 л. : с ил. ; 30 см

   2008 - ФСс - 1

   ISBN * 

Сист. No: 22461

- 13 -

ЦБ 9879 

Кибернетика и проблемы обучения  : Сборник переводов /  Ред. А. И. Берга . - Москва : Прогресс, 1970 . - 390 с. : със сн. ; 22 см

   Библиогр. след вс. гл.

   ISBN * 

Сист. No: 23061

- 14 -

ЦБ 59240 

Нормативни документи на Техническия университет град Габрово

   Нормативни документи на Техническия университет град Габрово . - Габрово : [Унив. изд. Васил Априлов], 2005 . - 311 с. ; 20 см

   Съдържа Правилник за дейността на ТУ ; Правилник за организация на учебната дейност ; Правилник за квалификационната дейност ; Правилник за дейността на НПП ; Икономически правила за дейността на ТУ ; Правилник за атестиране на академичния състав ; Правила : за привличане на извънредни професори и доценти, хонорувани и гост-преподаватели, за присъждане на почетното звание "Doctor honoris causa", за разрешаване на отпуск за творческо развитие на преподавателите от ТУ ; Правилник за дейността на Университетска библиотека ; Правилник за дейността на Университетско издателство ; Правилник за приемане и обучение на докторантите ; Правилник за устройството и дейността на Университетския център за международни програми и проекти ; Правилник за дейността на Студентския съвет ; Правилник за дейността на Поделението за строителство и ремонт

   ISBN * 

Сист. No: 23058

- 15 -

EDC/0/О-24о 

Обучение в областта на туризма  : Тематичен компендиум . - София : Център за развитие на човешките ресурси, 2008 . - 36 с. ; 30 см . -  (Програма "Учене през целия живот". Образование и култура)

   
   http://hrdc.bg 

   ISBN * 

Сист. No: 23035

- 16 -

EDC/0/О-24п 

Обучение на преподаватели и наставници - кариерно развитие  : Тематичен компендиум . - София : Център за развитие на човешките ресурси, 2008 . - 28 с. ; 30 см . -  (Програма "Учене през целия живот". Образование и култура)

   
   http://hrdc.bg 

   ISBN * 

Сист. No: 23038

- 17 -

EDC/0/О-24х 

Обучение на хора в неравностойно положение  : Тематичен компендиум . - София : Център за развитие на човешките ресурси, 2008 . - 44 с. ; 30 см . -  (Програма "Учене през целия живот". Образование и култура)

   
   http://hrdc.bg 

   ISBN * 

Сист. No: 23032

- 18 -

Арх/378/П 21Ки, Б3/378/П 21Ки, П/378/П 21Ки, П1/378/П 21Ки, ЦБ 59144, Ч3/378/П 21Ки 

Папазов, Кръстю Игнатов и др.

   Икономически аспекти на научните изследвания / Кръстю Игнатов Папазов, Емил Кръстев Папазов, Людмила Михайлова Михайлова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 126 с. : табл. ; 21 см . -  (Библиотека за докторанти. Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, BG051PO001/07/3.3-02)

   Министерство на образованието и науката. Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" ; Библиогр. под линия
   http://sf.mon.bg/index.php 

   ISBN 978-954-712-426-4 

Сист. No: 22880

- 19 -

ЕЕА - КСТ 14 

Проучване и разработване на компютърен инструментариум за докторански изследвания  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - БМ - 17 /  Ръковод. на раб. колектив Цветозар Стефанов Георгиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 113 л. : с прилож. ; 30 см

   Изд. на РУ А. Кънчев . - Проект № 08 - ЕЕА - 04

   ISBN * 

Сист. No: 22473

- 20 -

П/378/Р 29БпЦБ 59230

Райзберг, Б. А.

   Практическо руководство по написанию и защите диссертаций / Б. А. Райзберг . - Москва : Экономист, 2008 . - 144 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 141-142

   ISBN 978-5-98118-218-1 

Сист. No: 23045

- 21 -

Арх/378/С 47Ан, Б2/378/С 47Ан, Б3/378/С 47Ан, П/378/С 47Ан, П1/378/С 47Ан, ЦБ 59143, Ч2/378/С 47Ан, Ч3/378/С 47Ан 

Смрикаров, Ангел Сотиров

   Наръчник на докторанта / Ангел Сотиров Смрикаров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 21 см . -  (Библиотека за докторанти. Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени)

   Министерство на образованието и науката. Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми"

   ISBN 978-954-712-418-9 

   Ч. 1 . - 2008 . - 116 с.

   

Сист. No: 22884

- 22 -

ЕЕА - КСТ 15 

Създаване и изследване на модел на динамичен сайт на специализиран научен съвет  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - ФЕЕА -06 /  Ръковод. на раб. колектив Анелия Иванова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 50 с. ; 30 см

   2008 - ФЕЕА -06

   ISBN * 

Сист. No: 22491

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 23 -

ЦБ 59177, Ч2/101/Д 52Кп 

Дзугаев, Коста Георгиевич

   Парадигма самоорганизации : Философский, историко-социальный и политологический аспекты / Коста Георгиевич Дзугаев . - Цхинвал : Южная Алания, 2007 . - 160 с. ; 21 см

   Библиогр. след вс. глава

   ISBN * 

Сист. No: 22953

- 24 -

С/7/П 68Ни 

Покровский, Николай Васильевич

   Иллюстрированная энциклопедия христианского искусства / Николай Васильевич Покровский ; Отв. ред. А. Богословский ; Ред. И. Щеглова . - Москва : Эксмо, 2009 . - 640 с. : с ил. ; 26 см . -  (Мир Православия)

   

   ISBN 978-5-699-29665-1 

Сист. No: 23054

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 25 -

EDC/9/B 77 

Bookmark Latvia

   Bookmark Latvia . - Riga : The Latvian institute, 2008 . - 50 p. : il. ; 21 X 21 cm

   

   ISBN 978-9984-736-45-7 

Сист. No: 23015

- 26 -

EDC/61/E 91а 
 European agency for safety and health at work 

   Work-related musculoskeletal disorders: back to work report . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2007 . - 100 p. ; 30 cm . -  (European week for safety and health at work)

   Bibliogr. after each chapter
   http://osha.europa.eu 

   ISBN 978-92-9191-160-8 

Сист. No: 23011

- 27 -

EDC/34/E 91c 
 European communities 

   Deterring fraud by informing the public : Round table on anti-fraud communication . - 3rd ed. . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2009 . - 428 p. ; 25 cm

   
   http://ec.europa.eu/anti_fraud/olaf-oafcn/seminars/en.html 

   ISBN 978-92-79-06047-2 

Сист. No: 23017

- 28 -

EDC/9/L 36t 
 The Latvian institute 

   Latvia today : Keystone of the Baltic . - Riga : The Latvian institute, 2008 . - 32 p. : ill. ; 21 cm

   

   ISBN 978-9984-736-31-0 

Сист. No: 23021

- 29 -

С/347/I 69p 
 World intellectual property organization 

   International patent classification . - 8th edition . - Geneva : World intellectual property organization, 2006 . - 29 cm

   

   ISBN 92-805-1438-5 

   T. 1. Section A : Human Necessities ; Section B : Performing operations; Transporting . - 2006 . - 169 p.

   

Сист. No: 22887

- 30 -

С/347/I 69С/347/I 69p
 World intellectual property organization 

   International patent classification . - 8th edition . - Geneva : World intellectual property organization, 2006 . - 29 cm

   

   ISBN 92-805-1439-3 

   Т. 2. Section C : Chemistry ; Metallurgy . - 2006 . - 179 с.

   

Сист. No: 22897

- 31 -

С/347/I 69p 
 World intellectual property organization 

   International patent classification . - 8th edition . - Geneva : World intellectual property organization, 2006 . - 29 cm

   

   ISBN 92-805-1440-7 

   T. 3. Section E : Fixed constructions . - 2006 . - 98 p.

   

Сист. No: 22899

- 32 -

С/347/I 69С/347/W 83
 World intellectual property organization 

   International patent classification . - 8th edition . - Geneva : World intellectual property organization, 2006 . - 29 cm

   

   ISBN 92-805-1441-5 

   T. 4. Section G : Physics ; Section H : Electricity . - 2006 . - 176 p.

   

Сист. No: 22900

- 33 -

С/347/I 69p 
 World intellectual property organization 

   International patent classification . - 8th edition . - Geneva : World intellectual property organization, 2006 . - 29 cm

   

   ISBN 92-805-1442-3 

   Т. 5. Guide to the IPC . - 2006 . - 46 p.

   

Сист. No: 22908

- 34 -

БМ - Е 6 

Адаптиране и приложение на нови методи и практики в обучението по междукултурна комуникация  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - БМ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Юлиана Попова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 50 л. : със сн., табл. ; 30 см

   Проект БМ 03/2008 ; Библиогр. с. 20-22

   ISBN * 

Сист. No: 22475

- 35 -

Б2/316/Г 20З-р, П/316/Г 20Зр, Ч2/316/Г 20З-рЦБ 59249

Ганева, Зорница Костова

   Развитие на етнически стереотипи през детска възраст / Зорница Костова Ганева . - София : Валдекс, 2009 . - 248 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 215-234

   ISBN 978-954-90789-7-8 

Сист. No: 23057

- 36 -

П/338/Г 64ЛиЦБ 59211

Гончаренко, Людмила Петровна и др.

   Инновационна политика : Учебник / Людмила Петровна Гончаренко, Юрий Артемович Арутюнов . - Москва : КНОРУС, 2009 . - 352 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 343-349.

   ISBN 978-5-390-00256-8 

Сист. No: 23014

- 37 -

EDC/35/Д 53Не 

Диамандурос, Никифорос П.

   Европейски омбудсман : Годишен доклад 2008 / Никифорос П. Диамандурос . - Luxembourg, 2009 . - 103 с. ; 30 см . -  (, ISSN 1830-7485)

   
   http://www.ombudsman.europa.eu 

   ISBN 978-92-9212-196-9 

Сист. No: 22956

- 38 -

EDCc/327.7:06.1ЕС/Е 20д 

Европейска документация  : Справочник / Ингрид Стоянова Шикова и др . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Информ. център на Европ. съюз, 2008 ([София : Минерва]) . - 48 с. ; 21 см

   Други авт. : М. Герганова, Хр. Пейчева, А. Иванчев, отбелязани на гърба на загл. с. - Офс. изд. - 2 000 тир.

   ISBN 978-954-91442-5-9 

Сист. No: 22921

- 39 -

ЦБ 59186 
 Европейски общности 

   Европейски парламент . - Люксембург : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2008 . - 51 с. ; 23 см + DVD

   
   http://europarl.europa.eu 

   ISBN 92-8232282-3 :10

   ISBN 978-92-8232282-6 :13

Сист. No: 22969

- 40 -

EDC/34/Е 20с 
 Европейски съюз. Европейска комисия 

   Живот, работа, обучение в друга страна от ЕС : Кратък преглед на вашите права като граждани на ЕС /  [Прев. от англ.]  . - София : Представителство на Европ. комис. в България, 2007 . - [20] с. : с ил., табл. ; 21 см

   Кор. опис. - Без сведение за ориг. загл Без сведение за цена

   ISBN * 

Сист. No: 22977

- 41 -

П/32/Е 20пЦБ 59185

Европейският Парламент в центъра на борбата за европейските ценности  . - Люксембург : Европейски съюз, 2008 . - 88 с. : със сн. ; 15 х 22 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22965

- 42 -

EDC/327.7:06.1ЕС/Е 85с 

ЕС в света. Външна политика на Европейския съюз  . - София : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2007 . - 25 с. : с ил., к. ; 23 см

   

   ISBN 978-92-79-06076-2 

Сист. No: 22982

- 43 -

БМ - Е 7 

Изследване на политико-правните, комуникационни и социокултурни аспекти на реформирането на Европейския съюз  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект /  Ръковод. на раб. колектив Пенка Ангелова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 40 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22479

- 44 -

ЮФ - ПН 2 

Изследване на търговската несъстоятелност и ролятя на държавата в стопанската дейност  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - ФЮ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Лъчезар Дачев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 75 л. : с табл. ; 30 см

   Библиогр. сл. вс. глава . - ЮФ - ПН2 - 01/2008

   ISBN * 

Сист. No: 22458

- 45 -

БМ - Ик 7 

Институционална среда и икономическо развитие : взаимовръзката между човешки капитал, степен на доверие, институционална среда и икономически растеж  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект (08-БМ-04) /  Ръковод. на раб. колектив Дянко Христов Минчев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 50 л. ; 30 см

   08-БМ-04; Библиогр. 20-21

   ISBN * 

Сист. No: 22467

- 46 -

ЮФ - ПН 3 

Историческо изследване на Наказателния закон на Княжество България  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - ЮФ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Евгени Благоев Йочев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 306 л. + 5 л. рецензия ; 30 см

   Проект 2008 - ЮФ - 02 ; Библиогр. л. 300-306

   ISBN * 

Сист. No: 22489

- 47 -

Арх/342/Й 85Еп, Б5/342/Й 85Еп, П/342/Й 85Еп, Ч5/342/Й 85ЕпЦБ 59137

Йочев, Евгени Благоев

   Принципът на несменяемост на съдиите в Българското законодателство 1878-1944 / Евгени Благоев Йочев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2007 . - 332 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-712-398-4 

Сист. No: 22448

- 48 -

Ч2/316/К 90 

Кричевский, Роберт Львович и др.

   Социальная психология малой группы : Учебное пособие / Роберт Львович Кричевский, Екатерина Михайловна Дубовская . - Москва : Аспект, 2009 . - 318 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 306-314 ; Предм. указател

   ISBN 978-5-7567-0547-8 

Сист. No: 23002

- 49 -

Ч2/316/Л 46Ап 

Леонтьев, Алексей Алексеевич

   Психология общения : Учеб. пособие для студ. высш. / Алексей Алексеевич Леонтьев . - 5-де изд., стериотип. . - Москва : Смысл ; Академия, 2008 . - 368 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-89357-192-9 

   ISBN 978-5-7695-5617-3 

Сист. No: 23004

- 50 -

EDC/339.923:061.1ЕС/Л 68д 

Лисабонският договор - ефективност, демокрация, прозрачност  . - София : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2008 . - 16 с. : с ил. ; 21 см

   Изд. на Представителството на Европейската комисия в България

   ISBN 978-92-79-09061-5 

Сист. No: 22976

- 51 -

ЦБ 59186 

Лицата на Европейския парламент 2007-2009  . - Люксембург : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2008 . - 23 с. ; 23 см

   
   http://europarl.europa.eu 

   ISBN 92-8232331-5 :10

   ISBN 978-92-8232331-1 :13

Сист. No: 22968

- 52 -

П/608/М 96ВуЦБ 59193

Мухин, Владимир Иванович

   Управление интеллектуальной собственностью : Учебник для студентов вузов / Владимир Иванович Мухин ; Ред. В. В. Захарченко . - Москва : ГИЦ ВЛАДОС, 2007 . - 335 с. ; 22 см . -  (Экономика и управление)

   Библиогр. с. 332-333

   ISBN 5-691-01484-6 

Сист. No: 22981

- 53 -

ДИР/35/М 96Гк 

Мушкаров, Гошо

   Кодекс на труда : Кратък коментар и практически консултации по прилагане на трудовото право / Гошо Мушкаров . - 4. осн. прер. и доп. изд. . - София : Доби прес, 2009 . - 592 с. ; 23 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22907

- 54 -

С/31/С 73с 
 РБългария. Национален статистически институт 

   Статистически справочник /  Отг. ред. М. Алексиева, А. Христова и др . - София : Национален статистически институт, 2008 . - 290 с. ; 16,5 см

   С данни за 2004-2007 г. - От 1999 г. изданието излиза с ISSN

Сист. No: 22457

- 55 -

П/378/Р 97ЦБ 59264

Ръководство за докторанти  : Ч. 1 - . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2001 - (Русе : Авангард принт ООД) . - 20 см . -  (Библиотека за докторанта)

   

   ISBN 954-712-099-9 (ч. 1)

   Ч. 1 / Йоана Русева, Валентина Вълева, Ангел Смрикаров . - 2001 . - 142 с. : с ил.

   тир. 100 тир. Книжка: 12

Сист. No: 23099

- 56 -

П/65/Т 79ДбЦБ 59206

Траут, Джек

   Большие бренды - большие проблемы : Учитесь на чужих ошибках / Джек Траут ; Пер. с англ.  . - Москва : Питер, 2009 . - 256 с. ; 21 см . -  (Деловой бестселлер)

   

   ISBN 978-5-388-00642-4 

Сист. No: 23003

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 57 -

ЦБ 59184 

Consumer citizenship  : Promoting new responses /  Ed. Alexandra Klein, Victoria Thoresen . - Hamar : Forfatterne, 2005 - . - 21 cm

   

   ISBN 978-82-7671-710-5 

   V. 4. Assessing information as consumer citizens . - 2008 . - 187 p. : ill.

   

Сист. No: 22966

- 58 -

С/338/D 53t 

Dictionary of tourism

   Dictionary of tourism : Bulgarian version /  Ed. Beatriz Bernabe, Jeanne Bracken . - Rousse : RU, 2007 . - 164 p. ; 22 cm . -  (Education and culture Leonardo da Vinci language competences. Learn foreign language anytime anywhere by LinguaNet, 2005-BG/05/B/F/LA-16)

   
   http://linguanet.ecs.ru.acad.bg http://flagman.ecs.ru.acad.bg 

   ISBN 978-954-712-399-1 

Сист. No: 22926

- 59 -

EDC/61/E 91c 
 European agency for safety and health at work 

   Workplace exposure to vibration in Europe : An expert review . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008 . - 126 p. : ill. ; 30 cm . -  (European risk observatory report, N 7)

   

   ISBN 978-92-9191-221-6 

Сист. No: 22889

- 60 -

EDC/61/E 91a 
 European agency for safety and health at work 

   Expert forecast on emerging chemical risks related to occupational safety and health . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2009 . - 145 p. : ill. ; 30 cm . -  (European risk observatory report, N 8)

   

   ISBN 978-92-9191-171-4 

Сист. No: 22890

- 61 -

EDC/61/E 91a 
 European agency for safety and health at work 

   Expert forecast on emerging psychosocial risks related to occupational safety and health / Emmanuelle Brun . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2007 . - 128 p. : ill. ; 30 cm . -  (European risk observatory report, N 5)

   

   ISBN 978-92-9191-140-0 

Сист. No: 22893

- 62 -

EDC/37/E 91c 
 European centre for the development of vocational training 

   Recognition and validation of non-formal and informal learning for VET teachers and trainers in the EU member states . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2007 . - VI, 76 p. ; 30 cm . -  (Cedefop Panorama Series, ISSN 1562-6180, N 147)

   
   http://cedefop.europa.eu, w=trainingvillage.gr 

   ISBN 978-92-896-0496-3 

Сист. No: 23006

- 63 -

EDC/33/E 91c 
 European commission  Eurostat 

   Panorama on tourism . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2007 . - II, 73 p. ; 30 cm + CD . -  (Eurostat. Statistical books)

   
   http://ec.europa.eu/eurostat 

   ISBN 978-92-79-04901-9 

Сист. No: 22894

- 64 -

ЦБ 59180 

Hennen, John

   The americanization of West Virginia : Creating a modern industrial state 1916-1925 / John Hennen . - Lexington : University Press of Kentucky, 1996 . - xv, 217p., [8]p. of plates : ill., ports. ; 24 cm.

   Includes bibliogr. references p. 200-210 ; Index..

   ISBN 0-8131-1960-X :10

   ISBN 978-0-8131-1960-1 :13

Сист. No: 22881

- 65 -

Арх/338/А 75, П/338/А 75ДиЦБ 59157

Антонова, Диана

   Иновации и обществено развитие / Диана Антонова . - Русе : А Груп, 2008 . - 338 с. ; 25 см

   Библиогр. с. 335-336

   ISBN 978-954-8039-03-1 

Сист. No: 22919

- 66 -

П/330.1/Б 12Лм, Ч3/330.1/Б 12ЛмЦБ 59224

Бабешко, Людмила Олеговна

   Математическое моделирование финансовой деятельности : Учебное пособие / Людмила Олеговна Бабешко . - Москва : КНОРУС, 2009 . - 224 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 225

   ISBN 978-5-390-00243-8 

Сист. No: 23039

- 67 -

П/330/В 27ЛмЦБ 59209

Васильева, Людмила Николаевна и др.

   Моделирование микроэкономических процессов и систем : Учебник / Людмила Николаевна Васильева, Елена Алексеевна Деева . - Москва : КНОРУС, 2009 . - 400 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 391-392

   ISBN 978-5-390-00512-5 

Сист. No: 23008

- 68 -

С/658(038.1)/Д 58Пр 

Димитров, Павел Крумов и др.

   Българско-италиански речник по логистика / Павел Димитров, Андреа Пайаро ; [Предг.] Фабрицио Камастра, Доменико Нети ; Прев. Венета Ангелова ; Dizionario di logistica italiano-bulgaro / Pavel Dimitrov, Andrea Payaro ; [Pref. Fabrizio Camastra, Domenico Netti] ; Trad. Veneta Angelova . - [София] : [Ида], 2008 . - BG-47, IT-48 с. : с ил., табл. ; 21 см

   Авт. са отбелязани на с. BG-5, IT-5

   ISBN 978-954-8354-01-7 

Сист. No: 22939

- 69 -

П/330.1/Д 89ИсЦБ 59187

Дрогобыцкий, Иван Николаевич

   Системный анализ в экономике : Учебно пособие / Иван Николаевич Дрогобыцкий ; Техн. ред. Т. С. Маринина . - Москва : Финансы и статистика, 2009 . - 512 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 498-501 ; Предм. указ. с. 502-508

   ISBN 978-5-279-03242-6 

Сист. No: 22970

- 70 -

П/336/Д 96Сф, Ч3/336/Д 96СфЦБ 59197

Дыбал, СветланаВасильевна

   Финансовый анализ в концепции контроллинга : Монография / Светлана Васильевна Дыбал . - Санкт-Петербург : Бизнес-пресса, 2009 . - 344с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 337-344.

   ISBN 978-5-91584-012-5 

Сист. No: 22989

- 71 -

П/658/И 25АиЦБ 59214

Ивасенко, А. Г. и др.

   Инновационный менеджмент : Учебное пособие / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, А. О. Сизова . - Москва : КНОРУС, 2009 . - 416 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 413-416

   ISBN 978-5-390-00170-7 

Сист. No: 23018

- 72 -

П/658/И 66мЦБ 59218

Инновационный мениджмент  : Учебное пособие / Л. Н. Оголева и др ; Под ред. Л. Н. Оголева . - Москва : Инфра-М, 2009 . - 238 с. ; 20 см . -  (Высшее образование)

   Библиогр. с. 235-237

   ISBN 978-5-16-000546-1 

Сист. No: 23029

- 73 -

БМ - БМ 17 

Иновативни икономически структури  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - БМ - 17 /  Ръковод. на раб. колектив Диана Антонова Антонова, Емил Кръстев Папазов и др . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 500 л. : със сх., табл. ; 30 см

   Изд. на РУ А. Кънчев . - Проект № 08 - БМ - 01

   ISBN * 

Сист. No: 22470

- 74 -

АИФ - ЗТ 230 

Иновационни аспекти при адаптиране и трансфер на технологиите в земеделието  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - АИФ -02 /  Ръковод. на раб. колектив Георги Митев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 60 с. ; 30 см

   2008 - АИФ -02 ; Библиогр. с. 49-50

   ISBN * 

Сист. No: 22497

- 75 -

БМ - Ик 7 

Институционална среда и икономическо развитие : взаимовръзката между човешки капитал, степен на доверие, институционална среда и икономически растеж  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект (08-БМ-04) /  Ръковод. на раб. колектив Дянко Христов Минчев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 50 л. ; 30 см

   08-БМ-04; Библиогр. 20-21

   ISBN * 

Сист. No: 22467

- 76 -

П/338.2/И 90ЦБ 59208

Исаев, Валерий Анатольевич

   Экономика для мениджеров : Учебное пособие / Валерий Анатольевич Исаев ; Техн. ред. Н. А. Ясьхо . - Москва : РУДН, 2008 . - 508 с. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-5-209-02974-8 

Сист. No: 23007

- 77 -

П/331/К 61ПуЦБ 59229

Кит, Пол и др.

   Управленческая экономика : Инструментарий руководителя / Пол Кит, Филип Янг ; Пер. с англ. Л. Круглов-Морозов . - 5. изд. . - Москва : Питер, 2008 . - 624 с. : с табл. ; 24 см . -  (Класика МВА)

   

   ISBN 978-5-469- 01489-8 

Сист. No: 23044

- 78 -

П/336/К 85ЦБ 59196

Корпоративные финансы  : Руководство к изучению курса / И. В. Ивашковская и др ; Отв. ред. И. В. Ивашковская . - 2. изд. . - Москва : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008 . - 334 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 333-334

   ISBN 978-5-7598-0583-0 

Сист. No: 22988

- 79 -

П/339/К 87ТмЦБ 59190

Кочергина, Татьяна Евгеньевна

   Мировая экономика : Учебник / Татьяна Евгеньевна Кочергина ; Отв. ред. А. Спивак ; Ред. Т. Кузнецова . - 3. доп. и перераб. изд. . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009 . - 267 с. ; 20 см . -  (Высшее образование)

   Библиогр. след вс. глава

   ISBN 978-5-222-14871-6 

Сист. No: 22973

- 80 -

EDC/339.923:061.1ЕС/Л 68д 

Лисабонският договор - ефективност, демокрация, прозрачност  . - София : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2008 . - 16 с. : с ил. ; 21 см

   Изд. на Представителството на Европейската комисия в България

   ISBN 978-92-79-09061-5 

Сист. No: 22976

- 81 -

П/65.012/М 15Иэ, Ч3/65.012/М 15ИэЦБ 59234

Мазур, Иван Иванович и др.

   Эффективный менеджмент : Учеб. пособие для вузов / Иван Иванович Мазур, Валерий Дмитриевич Шапиро, Наталия Георгиевна Ольдерогге . - Москва : Высшая школа, 2008 . - 555 с. : с табл. ; 24 см . -  (Современное бизнес-образование)

   Библиогр. след вс. глава

   ISBN 5-06-004369-Х 

Сист. No: 23049

- 82 -

П/658/М 37ВфЦБ 59204

Масленников, В. В. и др.

   Финансовы менеджмент в управлении коммерческой недвижимостью : Учебник / В. В. Масленников, А. В. Талонов . - Москва : КОНОРУС, 2009 . - 232 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 231-232

   ISBN 978-5-390-00056-4 

Сист. No: 23000

- 83 -

ЦБ 54780 
 Международна научна конференция УНИТЕХ. Габрово. 2005 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '05, Габрово, 24-25 ноември 2005 : Сб. докл. : Т. 1 - 3 . - Габрово, 2005 . - 24 см

   Кор. загл. International scientific conference UNITECH '05 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   Т. 1 . - 2005 . - 495 с. : с ил., табл., диагр.

   

   ISBN 954-683-324-Х (т. 1)

Сист. No: 23059

- 84 -

П/65.012/М 48ЦБ 59210

Менеджмент XXI века  : Когда-нибудь мы все будем так управлять /  Под ред. Сабира Чоудхари . - Москва : Инфра-М, 2009 . - -XIV, 448 с. ; 22 см . -  (Менеджмент для лидера)

   Библиогр. с. 433-435.

   ISBN 5-16-001312-1 (русск.)

   ISBN 0-273-63963-3 (англ.)

Сист. No: 23009

- 85 -

Арх/658/М 48ЦБ 59169

Мениджмънт на услугите  : Студия / Николай Стефанов Найденов и др . - Силистра : РИТТ, 2008 . - 92 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-759-200-1 

Сист. No: 22936

- 86 -

П/608/М 96ВуЦБ 59193

Мухин, Владимир Иванович

   Управление интеллектуальной собственностью : Учебник для студентов вузов / Владимир Иванович Мухин ; Ред. В. В. Захарченко . - Москва : ГИЦ ВЛАДОС, 2007 . - 335 с. ; 22 см . -  (Экономика и управление)

   Библиогр. с. 332-333

   ISBN 5-691-01484-6 

Сист. No: 22981

- 87 -

EDC/0/О-24о 

Обучение в областта на туризма  : Тематичен компендиум . - София : Център за развитие на човешките ресурси, 2008 . - 36 с. ; 30 см . -  (Програма "Учене през целия живот". Образование и култура)

   
   http://hrdc.bg 

   ISBN * 

Сист. No: 23035

- 88 -

БМ - ИМ 6 

Раазработване и приложение на ефективни методи и практики за управление на дейностите в индустриални малки и средни предприятия  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - ФБМ-02 /  Ръковод. на раб. колектив Иван Христов Митев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 141 с.: с табл. ; 30 см

   2008 - ФБМ - 02 ; Библиогр. с. 140-141

   ISBN * 

Сист. No: 22496

- 89 -

ЦБ 59138 

Регионално развитие и интеграционни процеси по зони и райони  : Трансгранично сътрудничество / Лиляна Иванова Василева и др . - София : Тракия-М, 2005 . - 244 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 239-240

   ISBN 954-8401-40-1 

Сист. No: 22449

- 90 -

П/339.13/Р 98Нм, Ч3/339.13/Р 98НмЦБ 59189

Рычкова, Н. В.

   Маркетинговые инновации : Учебное пособие / Н. В. Рычкова . - Москва : КНОРУС, 2009 . - 226 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 224-226

   ISBN 978-5-85971-977-8 

Сист. No: 22972

- 91 -

П/330.1/С 17ПмЦБ 59199

Самуэльсон, Пол Э. и др.

   Макроэкономика / Пол Э. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус ; Пер. с англ.  . - 18. изд. . - Москва : Вильямс, 2009 . - 592 с. ; 24 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-5-8459-1526-9 (рус.)

   ISBN 978-0-0728-7206-4 (англ.)

Сист. No: 22994

- 92 -

П/339.13/С 21ТтЦБ 59212

Сачук, Татьяна Викторовна

   Территориальный маркетинг / Татьяна Викторовна Сачук . - Санкт-Петербург : Питер, 2009 . - 368 с. с ил. ; 22 см . -  (Учебное пособие)

   Библиогр. с. 367-368.

   ISBN 978-5-388-00690-5 

Сист. No: 22957

- 93 -

П/338.24/С 85НбЦБ 59217

Стрекалова, Наталья Дмитриевна

   Бизнес-планиране : Теория и практика : Учебное пособие / Наталья Дмитриевна Стрекалова . - Санкт-Петербург : Питер, 2009 . - 352 с. : ил. ; 21 см + CD (с учебными материалами) . -  (Учебное пособие)

   Библиогр. с. 349-352

   ISBN 978-5-388-00458-1 

Сист. No: 23025

- 94 -

EDC/339.923:061.1ЕС/С 87ф 

Структурни фондове на Европейския съюз  : Как да успеем : Справочник . - София : Представителство на Европ. комис. в България, 2007 (НИБА Консулт) . - 23,5 см

   Ч. 1 и 2 в едно тяло

   ISBN 954-91893-4-1 :10

   ISBN 978-954-91893-4-6 :13

   Ч. 1 . - 2007 . - 80 с. : със сх., табл., диагр.

   Авт. на текста Фондация "Европейски институт" . - Разпространява се безплатно

Сист. No: 22974

- 95 -

EDC/339.923:061.1ЕС/С 87ф 

Структурни фондове на Европейския съюз  . - София : Представителство на Европ. комис. в България, 2007 . - 23,5 см

   Ч. 1 и 2 в едно тяло

   ISBN 954-91893-4-1 :10

   ISBN 978-954-91893-4-6 :13

   Ч. 2 . - 2007 . - 84 с. : със сх., табл., диагр.

   Авт. на текста Фондация "Европейски институт" . - Разпространява се безплатно

Сист. No: 22979

- 96 -

ПНО - АГ 11 

Създаване на модели за стимулиране на творчестото на талантливи студенти по математика  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - ФПНД - 02 /  Науч. ръководител Светослав Йорданов Билчев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 251 л. : черт., граф. и ил. ; 30 см

   ФПНО - АГ - 02/2008

   ISBN * 

Сист. No: 22466

- 97 -

П/338/Т 66РэЦБ 59194

Толмачева, Раиса Павловна

   Экономическая история : Учебник / Раиса Павловна Толмачева ; Гл. ред. А . Е. Илларионова . - 4. перераб. и доп. изд. . - Москва : Дашков и К, 2007 . - 464 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 460-462

   ISBN 5-91131-069-4 

Сист. No: 22985

- 98 -

П/65/Т 79ДбЦБ 59206

Траут, Джек

   Большие бренды - большие проблемы : Учитесь на чужих ошибках / Джек Траут ; Пер. с англ.  . - Москва : Питер, 2009 . - 256 с. ; 21 см . -  (Деловой бестселлер)

   

   ISBN 978-5-388-00642-4 

Сист. No: 23003

- 99 -

П/65.012/У 73у, Ч3/65.012/У 73ЦБ 59237

Управление в условиях кризиса  /  Перев. с англ. А. Сатунина ; Науч. ред. О. Е. Осадчая . - Москва : Альпина Бизнес Букс, 2009 . - 272 с. ; 21 см . -  (Идеи, которые работают)

   Ориг. загл. Harvard Business Review on crisis management . - Предм. указл с. 264-271

   ISBN 978-5-9614-0615-3 

Сист. No: 23053

- 100 -

П/339/Х 47РнЦБ 59235

Хибинг, Роман и др.

   Настольная книга директора по маркетингу : Маркетинговое планирование : Палное пошаговое руководство / Роман Хибинг, Скотт Купер ; Отв. ред. М. В. Трушкова ; Пер. с англ. Д. А. Куликова . - 3. изд. . - Москва : Эксмо, 2009 . - 832 с. ; 25 см . -  (Настольная книга специалиста)

   Предм. указ. с. 821825

   ISBN 978-5-699-22478-4 (рус.)

   ISBN 0-07-139521-0 (англ.)

Сист. No: 23050

- 101 -

П/338/Ч 84Е кЦБ 59195

Чиркова, Елена Владимировна

   Как оценить бизнес по аналогии : Пособие по использованию сравнительных рыночных коеффициентов / Елена Владимировна Чиркова . - 2-ое изд., испр. и доп. . - Москва : Альпина Бизнес Букс, 2009 . - 224 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9614-0980-2 

Сист. No: 22986

- 102 -

П/519.68/Ш 68ВфЦБ 59205

Ширяев, Владимир Иванович

   Финансовые рынки : Нейронные сети, хаос и нелинейная динамика : Учебное пособие / Владимир Иванович Ширяев . - 2. испр. и доп. изд. . - Москва : ЛИБРОКОМ, 2009 . - 232 с. ; 22 см

   Библигр. с. 210-221 ; Приложение с. 222-226

   ISBN 978-5-397-00355-1 

Сист. No: 22998

- 103 -

П/330/Э 43о, Ч3/330/Э 43оЦБ 59213

Экономическая оценка инвестиций  /  Под ред. Мира Иосифовича Римера . - 3-ое изд., прераб. и доп. . - Санкт-Петербург : Питер, 2009 . - 416 с. : ил. ; 22 см + CD . -  (Учебник для вузов)

   Библиогр. с. 408-412.

   ISBN 978-5-388-00674-5 

Сист. No: 23016

- 104 -

П/330/Э43тЦБ 59216

Экономическая теория в XXI веке - 3(10)  : Проблемы пореформенной экономики /  Под ред. Ю. М. Осипова, В. С. Сизова, Е. С. Зотовой . - Москва : Экономист, 2005 . - 384 с. ; 22 см

   

   ISBN 5-98118-148-6 

Сист. No: 23020

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

- 105 -

Б2/886.7/T 67Kw, ЦБ 59266, Ч2/886.7/T 67Kw, Ч3/886.7/T 67Kw 

Todorov, Kiril

   When dealing with Bulgarians / Kiril Todorov . - Sofia : БАРМП, 2009 . - 64 p. ; 21 cm

   

   ISBN 954-982705-7 :10

   ISBN 978-954-982705-7 :13

Сист. No: 23096

- 106 -

ПНО - БЕЛИ 9 

Изследване на личността, идеите и творчеството на Михаил Арнаудов  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фод "Научни изследванеая" /  Ръковод. на проект Руси Димитров Русев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 37 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 37 и под линия

   ISBN * 

Сист. No: 22492

- 107 -

ЦБ 59166 

Сказания о нартах  : Осетинский эпос /  Прев. Юрий Николаевич Либединский . - Владикавказ : РИПП им. В. А. Гассиева, 2000 . - 604 с. ; 20 см

   

   ISBN 5-7535-0283-6 

Сист. No: 22933

- 108 -

ЦБ 59164 

Чибиров, Людвиг Алексеевич

   Традиционная духовная культура осетин / Людвиг Алексеевич Чибиров ; Науч. ред. Ю. Ю. Карпов ; Ред. С. Г. Датриева . - Владикавказ : Ир, 2008 . - 599 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 538-569 и под линия ; Им. указ. с. 576-597

   ISBN 5-7534-1109-6 :10

   ISBN 978-5-7534-1109-9 :13

Сист. No: 22930

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ. Изчисл. матема

- 109 -

ЦБ 59167 

Edwards, Harold M.

   Higher arithmetic : An algorithmic introduction to number theory / Harold M. Edwards . - Rhode Island : American mathematical society, 2008 . - XII, 212 p. ; 21.5 cm . -  (Student mathematical library, ISSN 1520-9121; V. 4)

   Bibliogr. p. 207 ; Index p. 209-210

   ISBN 978-0-8218-4439-7 

Сист. No: 22932

- 110 -

ЦБІІ 2910 

Giambruno, Antonio et al.

   Polynomial identities and asymptotic methods / Antonio Giambruno, Mikhail Zaicev . - Providence : American mathematical society, 2005 . - XIII, 352 p. ; 26 cm . -  (Mathematical surveys and monographs, ISSN 0885-4653 ; V.)

   Bibliogr. p. 341-348

   ISBN 0-8218-3829-6 :10

   ISBN 978-0-8218-3829-7 :13

Сист. No: 22940

- 111 -

ЦБ 59173 

Kanel-Belov, Alexei

   Computational aspects of polynomial identities / Alexei Kanel-Belov, Louis Halle Rowen . - Wellesley : A K Peters, 2008 . - XVII, 378 p. ; 23.5 cm . -  (Research notes in mathematics, V. 9)

   Bibliogr. p. 359-372; Index p. 373-378

   ISBN 1-56881-163-2 :10

   ISBN 978-1-56881-163-5 :13

Сист. No: 22935

- 112 -

ЕЕА - КТТ 9 

Анализ и моделиране на методи за канално кодиране в цифровите комуникационни системи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - ЕЕА -03 /  Ръковод. на раб. колектив Йоана Русева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 180 с. ; 30 см

   2008 - ЕЕА - 03; Отчетът е издаден и на CD

   ISBN * 

Сист. No: 22486

- 113 -

ЕЕА - КТТ 11 

Бороджиева, Адриана Найденова

   Теория и приложения на конволюционното кодиране в комуникационните системи : Учебник за ВУЗ / Адриана Найденова Бороджиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 160 с. : със сх., табл. ; 20,5 см см

   Кн. е издадена със средства по проект 2008-ЕЕА-01

   ISBN 978-954-712-431-8 

Сист. No: 22503

- 114 -

П/519.68/Б 83ВпЦБ 59241

Брябрин, Виктор Михайлович

   Программное обеспечение персональных ЭВМ / Виктор Михайлович Брябрин ; Ред. Л. Г. Полякова . - 3. стереотип. изд. . - Москва : Наука, 1990 . - 272 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 271- 272

   ISBN 5-02- 014824-5 

Сист. No: 23064

- 115 -

ЦБ 59252 

Двайт, Г. Б.

   Таблицы интегралов и другие математические формулы / Г. Б. Двайт ; Перев. с англ. Н. В. Леви ; Под ред. К. А. Семендяева . - 4. изд. . - Москва : Наука, 1973 . - 228 с. : с табл. , форм. ; 24 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23078

- 116 -

П/532/Е 51АзЦБ 59198

Елизаров, Александр Михайлович и др.

   Задачи оптимизации формы в аэрогидродинамике / Александр Михайлович Елизаров, Анвар Рашидович Касимов, Дмитрий Владимирович Маклаков . - Москва : Физматлит, 2008 . - 480 с. : с черт. , табл. и форм. ; 22 см

   Библиогр. с. 445-460

   ISBN 978-5-9221-0999-4 

Сист. No: 22991

- 117 -

ПНО - АГ 10 

Изследване на дискретни динамични системи, формални езици и ефективнен анализ на естествено-езиков текст  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - ФПНО - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Дочо Трифонов Дочев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 86 с. : със сх., черт. ; 30 см + CD

   Проект 2008 - ФПНО - 03

   ISBN * 

Сист. No: 22480

- 118 -

ПНО - МА6ПНО - МА 6

Изследване на диференциални уравнения с вариационни и топологични методи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - ФПНО - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Юлия Ванчева Чапарова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 107 л. : с табл. ; 30 см

   Библиогр. с. 101-107. - ПНО - МА6 - 01/2008

   ISBN * 

Сист. No: 22459

- 119 -

Арх/51/К 32Ск 

Караколева, Стефка

   Конкурсни задачи по математика за РУ "Ангел Кънчев" 2000 - 2008 / Стефка Караколева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, Б. г. . - 223 с. ; 30 см

   Пособието е издадено и на DVD

   ISBN * 

Сист. No: 22950

- 120 -

Арх/519.2/М 71Ат, С/519.2/М 71Ат, С1/519.2/М 71Ат, С2/51/М 71Ат, С3/51/М 71Ат 

Митков, Атанас

   Теория на експеримента : Кратък терминологичен речник. Математика, теория на вероятностите, статистика и планиране на експеримента / Атанас Митков ; Отг. ред. на б-ката за докторанти Ангел Сотиров Смрикаров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 79 с. ; 20 см . -  (Библиотека за докторанти, BG051PO001/07/3.3-02. Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени)

   Министерство на образованието и науката. Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" ; Библиогр. с. 78

   ISBN 978-954-712-743-1 

Сист. No: 22534

- 121 -

МТФ - ТМ 131 

Моделиране, изследване и оптимизиране на механични системи и технологични процеси  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - МТФ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Марко Тодоров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 159 л. : с ил., гр. и табл. ; 30 см

   МТФ - ТМ - 01/2008

   ISBN * 

Сист. No: 22469

- 122 -

ЕЕА - КСТ 14 

Проучване и разработване на компютърен инструментариум за докторански изследвания  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - БМ - 17 /  Ръковод. на раб. колектив Цветозар Стефанов Георгиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 113 л. : с прилож. ; 30 см

   Изд. на РУ А. Кънчев . - Проект № 08 - ЕЕА - 04

   ISBN * 

Сист. No: 22473

- 123 -

ПНО - АГ 12 

Разработка на пакет програми на Mathematica за работа със специални видове алгебри  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - ФПНО - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Цецка Рашкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 74 с. ; 30 см

   2008 - ФПНО - 04; Библиогр. сл. отд. гл.

   ISBN * 

Сист. No: 22477

- 124 -

Арх/51/С 84Нв 

Стратева, Николинка Стоянова

   Висша математика - III / Николинка Стоянова Стратева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2005 . - 47 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-712- ; 978-954-712- 

Сист. No: 23092

- 125 -

П/519.68/Ш 68ВфЦБ 59205

Ширяев, Владимир Иванович

   Финансовые рынки : Нейронные сети, хаос и нелинейная динамика : Учебное пособие / Владимир Иванович Ширяев . - 2. испр. и доп. изд. . - Москва : ЛИБРОКОМ, 2009 . - 232 с. ; 22 см

   Библигр. с. 210-221 ; Приложение с. 222-226

   ISBN 978-5-397-00355-1 

Сист. No: 22998

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

- 126 -

EDC/5/E 91е 
 European Environment Agency 

   Air pollution in Europe 1990-2004 . - Copenhagen : Office for Official Publications of the European Communities ; European Environment Agency, 2007 . - 79 p., ill. ; 30 cm . -  (EEA report, ISSN 1725-9177, N 2/2007)

   
   http://eea.europa.eu 

   ISBN 978-92-9167-964-5 

Сист. No: 22886

- 127 -

EDC/5/E 91 
 European Environment Agency 

   Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2008 : Traking progress towards Kyoto targets . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008 . - 177 p. : graf. ; 30 cm . -  (EEA report, ISSN 1725-9177, N 5/2008)

   Bibliog. p. 96-97

   ISBN 978-92-79167-981-2 

Сист. No: 22902

- 128 -

EDC/5/E 91c 
 European Environment Agency 

   Climate for a transport change : TERM 2007 : indicators tracking transport and environment in the European Union . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008 . - 52 p. : ill. ; 30 cm . -  (EEA report, ISSN 1725-9177, N 1/2008)

   EEA report N 1/2008 . - ISSN 1725-9177

   ISBN 978-92-9167-117-5 

Сист. No: 22903

- 129 -

EDC/5/E 91 

The pan-European environment

   The pan-European environment : Glimpses into an uncertain future . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2007 . - 75 p. : ill. ; 30 cm . -  (EEA report, ISSN 1725-9177, 4/2007)

   

   ISBN 978-92-9167-967-6 

Сист. No: 22961

- 130 -

EDC/5/E 91 
 European Environment Agency 

   Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2007 : Tracking progress towards Kyoto targets . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2007 . - 103 p. : ill. ; 30 cm . -  (EEA report, ISSN 1725-9177, N 5/2007)

   

   ISBN 978-92-9167-973-7 

Сист. No: 22967

- 131 -

EDC/6/W 30w 

Waste without borders in the EU?  : Transboundary shipments of waste . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2009 . - 20 p. : ill. ; 30 cm . -  (EEA report, ISSN 1725-9177, N 1/2009)

   DOI 10.2800/14850

   ISBN 978-92-9167-986-7 

Сист. No: 22992

- 132 -

EDC/5/W 31r 

Water resources across Europe - confronting water scarcity and drought  . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2009 . - 56 p. : ; 30 cm . -  (EEA report, ISSN 1725-9177, N 2/2009)

   DOI 10.2800/16803

   ISBN 978-92-9167-989-8 

Сист. No: 22993

- 133 -

П/57/Б 44МэЦБ 50827

Бигон, Майкл и др.

   Экология : Особи, популяции и сообщества: В двух томах / Майкл Бигон, Джон Харпер, Колин Таунсенд . - Москва : Мир, 1989 - . - 22 см

   

   ISBN 5-03-001121-8 (русс)

   ISBN 5-03-001120-Х 

   ISBN 0-632-01337-0 (англ.)

   Т. 1 . - 1989 . - 667 с. : с ил.

   Библиогр. под линия

Сист. No: 22946

- 134 -

П/57/Б 44МэЦБ 50827

Бигон, Майкл и др.

   Экология : Особи, популяции и сообщества: В двух томах / Майкл Бигон, Джон Харпер, Колин Таунсенд ; Пер. с англ.  . - Москва : Мир, - 1989 . - 22 см

   

   ISBN 5-03-01122-6 

   Т. 2 . - 1989 . - 680 с. : с ил.

   Библиогр. с. 387-444 ; Предм. указ. с. 445-462

Сист. No: 22947

- 135 -

EDC/5/Б 64с 

Борба срещу изменението на климата  : Водещата роля на ЕС . - София : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2008 . - 24 с. : с ил. ; 23 см . -  (Европа в движение)

   Ръкоп. е завършен през септември 2007 г. и е актуализиран през септември 2008 г.

   ISBN 978-92-79-09744-7 

Сист. No: 22975

- 136 -

EDC/5/З-33ч 

Започни на чисто  : Какво да правим и да не правим за един по-зелен свят . - София : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2008 . - 20 с. : с ил. ; 21 х 21 см

   

   ISBN 978-92-79-05203-3 

Сист. No: 22983

- 137 -

EDC/5/К 48в 

Качество на водите за къпане  : Сезон за къпане 2007 г. : Обобщен доклад . - София : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2008 . - 29 с. : с цв. ил., к. ; 21 х 21 см . -  (Околна среда, ISSN 1830-7426. Вода, Май 2008 г.)

   
   http://europa.eu 

   ISBN 978-92-79-09327-2 

Сист. No: 22984

- 138 -

EDC/5/М 23е 

Малки, екологично чисти и конкурентноспособни  . - София : Служба за офиц. публ. на Европ. общности, 2008 . - 28 с. : с цв. ил. ; 21 х 21 см . -  (Околна среда)

   ЕСАР - Програма за подкрепа на екологосъобразността : МСП и околона среда л - Библиогр. с. 28
   http://europa.eu 

   ISBN 978-92-79-08742-4 

Сист. No: 22987

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 139 -

ЦБ 56474 

Harmuth, F. Henning et al.

   Advances in imaging and electron physics / F. Henning Harmuth, Beate Meffert . - Amsterdam : Academic press, 2008 . - 23 cm

   

   ISBN 978-0-12-374221-6 

   V. 154. Dirac's difference equation and the physics of finite differences . - 2008 . - 317 p.

   Bibliogr. p. 310-315; Index p. 316-317

Сист. No: 22962

- 140 -

ЦБ 54780 
 Международна научна конференция УНИТЕХ. Габрово. 2005 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '05, Габрово, 24-25 ноември 2005 : Сб. докл. : Т. 1 - 3 . - Габрово, 2005 . - 24 см

   Кор. загл. International scientific conference UNITECH '05 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   Т. 1 . - 2005 . - 495 с. : с ил., табл., диагр.

   

   ISBN 954-683-324-Х (т. 1)

Сист. No: 23059

- 141 -

ЦБ 59145 
 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Физический факультет 

   Физическому факультету МГУ - 70 лет : Навстречу 250-летию Моск. ун-та : [Юбилейн. сб.] /  Ред. Владимир Ильич Трухин . - Москва : Аванта+, 2008 . - 183 : с. ил., цв. ил., факс., портр. 29 см ; 24 см

   

   ISBN 5-89501-052-0 

Сист. No: 22535

- 142 -

ЕЕА - Ф 56 

Разработване на иновационна образователна технология по физика в Русенския университет  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2008 - ЕЕА - 07 /  Ръковод. на раб. колектив Тодорка Жекова Стефанова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 142 л. ; 30 см

   Проект 2008 - ЕЕА - 07

   ISBN * 

Сист. No: 22504

- 143 -

П/531/534/С 91ВпЦБ 59225

Сурин, Виталий Михайлович

   Прикладная механика : Учеб. пособие / Виталий Михайлович Сурин ; Ред. О. В. Литвинова . - 3. испр. изд. . - Минск : Новое знание, 2008 . - 388 с.: с черт. ; 21 см . -  (Техническое образование)

   Библиогр. с. 387

   ISBN 978-985-475-278-5 

Сист. No: 23040

- 144 -

П/534/Т 84Т-оЦБ 59238

Трифонов, Тихомир

   Основи на звукотехниката / Тихомир Трифонов . - София : Министерство на отбраната Св. Георги Победоносец, 1995 . - 198 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 195

   ISBN * 

Сист. No: 23055

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

- 145 -

П/532/Е 51АзЦБ 59198

Елизаров, Александр Михайлович и др.

   Задачи оптимизации формы в аэрогидродинамике / Александр Михайлович Елизаров, Анвар Рашидович Касимов, Дмитрий Владимирович Маклаков . - Москва : Физматлит, 2008 . - 480 с. : с черт. , табл. и форм. ; 22 см

   Библиогр. с. 445-460

   ISBN 978-5-9221-0999-4 

Сист. No: 22991

- 146 -

П/531.8/Т 56ЦБ 59223

Тимофеев, Геннадий Алексеевич

   Теория механизмов и машин : Курс лекций / Геннадий Алексеевич Тимофеев ; Ред. Т. А. Садчикова . - Москва : Высшее образование, 2009 . - 352 с. : с черт. ; 21 см . -  (Основы наук)

   

   ISBN 978-5-9692-0244-3 

Сист. No: 23037

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

- 147 -

П/547/Р 99ВхЦБ 59191

Рябов, Владимир Дмитриевич

   Химия нефта и газа : Учебное пособие / Владимир Дмитриевич Рябов ; Ред. Н. В. Шелемина . - Москва : Форум, 2009 . - 336 с. ; 22 см . -  (Высшее образование)

   Библиогр. с. 327-329

   ISBN 978-5-8199-0390-2 

Сист. No: 22978

- 148 -

ТК Разгр. 13 

Термодинамични характеристики на селенити на d- и f-елементи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - ТкРз - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Милувка Станчева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 56 с. ; 30 см

   Проект 2008 - ТкРз - 01 ; Библиогр. л. 51-52

   ISBN * 

Сист. No: 22488

- 149 -

ЦБ 59268 

Четкаров, Методи Л. и др.

   Практикум по физика : За студентите от нефиз. спец. при Соф. унив.: химия, математика, биология, геология, география / Методи Л. Четкаров, Васил Д. Попов . - София : Наука и изкуство, 1961 . - 308 с. : с ил., 1 л. ил. ; 25 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23098

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

- 150 -

ЦБІІ 2911 

Research for Europe

   Research for Europe : A selection of EU success stories /  Ed. Julia Acevedo Bueno . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008 . - 110 p. ; 21 X 30 cm

   

   ISBN 978-92-79-06980-2 

Сист. No: 22941

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 151 -

EDC/61/E 91а 

Occupational skin diseases and dermal exposure in the European Union (EU-25)

   Occupational skin diseases and dermal exposure in the European Union (EU-25) : Policy and practice overview / Willy De Craecker, Nele Roskams, Rik Op de Beeck . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008 . - 107 p. : ill. ; 30 cm . -  (European risk observatory report, 6)

   Bibliografia: p. 82-86 . - Executive summary p. 7-10.

   ISBN 978-92-9191-161-5 

Сист. No: 22888

- 152 -

EDC/61/E 91c 
 European agency for safety and health at work 

   Workplace exposure to vibration in Europe : An expert review . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008 . - 126 p. : ill. ; 30 cm . -  (European risk observatory report, N 7)

   

   ISBN 978-92-9191-221-6 

Сист. No: 22889

- 153 -

EDC/61/E 91a 
 European agency for safety and health at work 

   Expert forecast on emerging chemical risks related to occupational safety and health . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2009 . - 145 p. : ill. ; 30 cm . -  (European risk observatory report, N 8)

   

   ISBN 978-92-9191-171-4 

Сист. No: 22890

- 154 -

EDC/61/E 91a 
 European agency for safety and health at work 

   Expert forecast on emerging psychosocial risks related to occupational safety and health / Emmanuelle Brun . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2007 . - 128 p. : ill. ; 30 cm . -  (European risk observatory report, N 5)

   

   ISBN 978-92-9191-140-0 

Сист. No: 22893

- 155 -

EDC/61/E 91а 
 European agency for safety and health at work 

   Work-related musculoskeletal disorders: back to work report . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2007 . - 100 p. ; 30 cm . -  (European week for safety and health at work)

   Bibliogr. after each chapter
   http://osha.europa.eu 

   ISBN 978-92-9191-160-8 

Сист. No: 23011

- 156 -

EDC/61/E 91c 
 European Commission. Directorate General for Research  Small and Medium Sized Enterprises in Health Research, Opportunities during and after Participation in EU Funded Projects 

   Small and medium sized enterprises in health research, opportunities during and after participation in EU funded projects : Proceedings of the workshop, held on 19.03.2007, Brussels . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2007 . - 157 p. : ill., maps, portr. ; 30 cm . -  (Community research, EUR ; 21365 EN.)

   

   ISBN 978-92-7906-618-4 

Сист. No: 22896

- 157 -

EDC/61/E 91 
 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

   Addiction neurobiology : Ethical and social implications /  Ed. Adrian Carter et al . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2009 . - 181 p. : ill. ; 24 cm . -  (EMCDDA cientific monograph series, ISSN 1606-1691, N 9)

   Bibliogr. : p. 149-179

   ISBN 978-92-9168-347-5 

Сист. No: 22912

- 158 -

EDC/61/E 91 
 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

   A cannabis reader : Global issues and local experiences : perspectives on cannabis controversies, treatment and regulation in Europe / Sharon Rodner Sznitman . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008 . - 24 cm . -  (EMCDDA cientific monograph series, ISSN 1606-1691, N 8 ; V. 1)

   Bibliogr. after each chapter . - Index p. 311-320

   ISBN 978-929-168-311-6 :13

   V. 1 . - 2008 . - 320 p. : tabl., ill.

   

Сист. No: 22913

- 159 -

EDC/61/E 91 
 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

   A cannabis reader : Global issues and local experiences : perspectives on cannabis controversies, treatment and regulation in Europe / Sharon Rodner Sznitman . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008 . - 24 cm . -  (EMCDDA cientific monograph series, ISSN 1606-1691, N 8 ; V. 2)

   Bibliogr. after each chapter . - Index p. 355-364

   ISBN 978-92-9168-312-3 

   V. 2 . - 2008 . - 364 p. : tabl., ill.

   

Сист. No: 22927

- 160 -

EDC/61/E 91 
 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

   Prevention of substance abuse . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008 . - 171 p. ; 21 cm . -  (EMCDDA insights series, SSN 1606-1683, N 7)

   Refer. p. 157-163 ; Glossary p. 165-171

   ISBN 978-92-9168-313-0 

Сист. No: 22951

- 161 -

EDC/61/E 91 
 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

   Internet-based drug treatment interventions . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2009 . - 90 p. ; 21 cm . -  (EMCDDA insights series, ISSN 1606-1683, N 10)

   Reference p. 85-88

   ISBN 978-92-9168-348-2 

Сист. No: 22954

- 162 -

ЦБ 59183 

Ozdemir, Hikmet

   The Ottoman army 1914-1918 : Disease and death on the battlefield / Hikmet Ozdemir . - Salt Lake City : The University of Utah press, 2005 . - 274 p. ; 23 cm . -  (Utah series in Turkish and islamic studies)

   Bibliogr. p. 257-266; index

   ISBN 978-0-87480-923-7 

Сист. No: 22964

- 163 -

EDC/61/P 97h 

Programme of Community action in the field of public health

   Programme of Community action in the field of public health : Projects funded under the call for proposals 2006 . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008 . - 140 p. : ill. ; 30 cm

   
   http://ec.europa.eu/phea 

   ISBN 978-92-9200-000-4 

Сист. No: 22892

- 164 -

П/61/Г 33НфЦБ 59151

Генчева, Незабравка

   Фит-болл] Fit-ball и кинезитерапия / Незабравка Генчева . - София : Болид-инс, 2003 . - 64 с. : с цв. ил. ; 20 см

   Кор. опис. - Съдържа и Данни за автора . - Библиогр. с. 32

   ISBN 954-8017-06-7 

Сист. No: 22910

- 165 -

ЦБ 59154 
 Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" 

   Проф. Параскев Стоянов (1871-1940) /  Състав. Димитър Ставрев, Искра Капинчева ; Под ред. Анелия Клисарова . - Варна : Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2008 . - 144 с. : ил. ; 22 см

   Библиогр. след отд. гл.; Прил. с. 113 -143

   ISBN 978-954-9685-40-4 

Сист. No: 22916

- 166 -

С/61/Я 81Эт 

Яроцкая, Эмма Павловна и др.

   Точечный массаж и иглотерапия / Эмма Павловна Яроцкая, Наталия Алексеевна Федоренко . - 2. испр. и доп. изд. . - Москва : Эксмо, 2009 . - 336 с. ; 23,5 см . -  (Медицинский атлас)

   Библиогр. с. 332-333

   ISBN 978-5-699-31240-5 

Сист. No: 23019

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

- 167 -

ЦБ 54780 
 Международна научна конференция УНИТЕХ. Габрово. 2005 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '05, Габрово, 24-25 ноември 2005 : Сб. докл. : Т. 1 - 3 . - Габрово, 2005 . - 24 см

   Кор. загл. International scientific conference UNITECH '05 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   Т. 1 . - 2005 . - 495 с. : с ил., табл., диагр.

   

   ISBN 954-683-324-Х (т. 1)

Сист. No: 23059

- 168 -

П/621/С 93АнЦБ 59226

Схиртладзе, Александр Георгиевич

   Надежность и диагностика технологических систем : Учебник / Александр Георгиевич Схиртладзе, Михаил Степанович Уколов, Александр Владимирович Скворцов ; Ред. У. Ю. Верина . - Москва : Новое знание, 2008 . - 518 с. : с черт. ; 21 см . -  (Техническое образование)

   Библиогр. с. 509-511

   ISBN 978-5-94735-139-2 

Сист. No: 23041

- 169 -

ЦБ 59257 

Тихонов, В. И. и др.

   Статистическая теория радиотехнических устройств / В. И. Тихонов, Ю. Н. Бакаев . - [Б. м. ] : ВВИА им. Жуковского, 1978 . - 420 с. : с ил.

   

   ISBN * 

Сист. No: 23085

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

- 170 -

П/621.22/Г 46 гЦБ 59192

Гидравлика и гидропневопривод  : Задачник / Юрий Александрович Беленков и др ; Под ред. Юрий Александровича Беленкова . - Москва : Экзамен, 2009 . - 287 с. : с табл. и черт. ; 20 см . -  (Учебник для вузов)

   Библиогр. с. 286.

   ISBN 978-5-377-01773-8 

Сист. No: 22980

- 171 -

ЦБ 32181 

Капур, К. и др.

   Надеждность и проектирование систем / К. Капур, Л. Ламберсон . - Москва : Мир, 1980 . - 355 с. : табл и сх. ; 22 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23065

- 172 -

П/621.0/К 49мЦБ 59228

Квалиметрия в машиностроении  : Учебник / Рюрик Михайлович Хвастунов и др ; Науч. ред. В. И. Осипов . - Москва : Экзамен, 2009 . - 285 с. : с табл., черт. ; 21 см . -  (Учебник для вузов)

   Библиогр. с. 283-285

   ISBN 978-5-377-01832-2 

Сист. No: 23043

- 173 -

П/621.9/С 51ВрЦБ 59219

Солоненко, Владимир Григорьевич и др.

   Резание металлов и режущие инструменты : Учеб. пособие для вузов / Владимир Григорьевич Солоненко, Анатолий Андреевич Рыжкин ; Ред. В. А. Козлов . - 2. стериотип. изд. . - Москва : Высшая школа, 2008 . - 414 с. : с черт. ; 21 см

   Библиогр. с. 406-409

   ISBN 978-5-06-005349-4 

Сист. No: 23030

- 174 -

П/531.8/Т 56ЦБ 59223

Тимофеев, Геннадий Алексеевич

   Теория механизмов и машин : Курс лекций / Геннадий Алексеевич Тимофеев ; Ред. Т. А. Садчикова . - Москва : Высшее образование, 2009 . - 352 с. : с черт. ; 21 см . -  (Основы наук)

   

   ISBN 978-5-9692-0244-3 

Сист. No: 23037

- 175 -

П/621.9/Г 82АтЦБ 59200

Холодкова, Альбертина Григорьевна

   Технологическая оснастка : Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Альбертина Григорьевна Холодкова . - Москва : Академия, 2008 . - 368с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 364-365.

   ISBN 978-5-7695-4322-7 

Сист. No: 22995

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

- 176 -

АИФ - ТХП 116 

Разработване и изследване на пластинкови макуумпомпи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - АИФ - 05 /  Ръковод. на раб. колектив Генчо Стойков Попов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 72 л. + 12 л. прил. ; 30 см

   Проект 2008 - АИФ - 05

   ISBN * 

Сист. No: 22484

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

- 177 -

П/621.22/Г 46 гЦБ 59192

Гидравлика и гидропневопривод  : Задачник / Юрий Александрович Беленков и др ; Под ред. Юрий Александровича Беленкова . - Москва : Экзамен, 2009 . - 287 с. : с табл. и черт. ; 20 см . -  (Учебник для вузов)

   Библиогр. с. 286.

   ISBN 978-5-377-01773-8 

Сист. No: 22980

- 178 -

П/621.22/Л 46АгЦБ 59220

Лепешкин, Александр Владимирович и др.

   Гидравлика и гидропневмопривод : Учебник / Александр Владимирович Лепешкин, Александр Александрович Михайлин, Анатолий Александрович Шейпак . - 5. доп. и перераб. изд. . - Москва : МГИУ, -2008 . - 21 см

   

   ISBN 978-5-2760-1601-6 (Ч.2)

   ISBN 978-5-2760-0905-8 

   Ч. 2. Гидравлические машины и гидропневмопривод . - 2008 . - 352 с. : с черт.

   Библиогр. с. 351

Сист. No: 23033

- 179 -

П/621.31/С 37ВгЦБ 59222

Синюгин, Вячеслав Юрьевич и др.

   Гидроаккумулирующие электростанции в современной электроэнергетике / Вячеслав Юрьевич Синюгин, Владимир Иванович Магрук, Владимир Гаврилович Родионов . - Произв. - практ. изд. . - Москва : ЭНАС, 2008 . - 352 с. : с черт. ; 21 см

   Библиогр. с. 339-348

   ISBN 978-5-93196-917-6 

Сист. No: 23036

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 180 -

ЦБ 59181 

Erasmus ECTS information package

   Erasmus ECTS information package /  Ed. Stoyanka R. Smrikarova, Sevda Tsvetanova . - Rousse : Avangard Print, [2007] . - 206 p. ; 21 см . -  (SOCRATES-ERASMUS 66673-IC-1-2007-LG-ERASMUS-EUC-1)

   Изд. на University of Rousse. Faculty of elektrical engineering, electronics and automation

   ISBN * 

Сист. No: 22963

- 181 -

ЦБ 59179 
 University of Rousse. Department of computing 

   Erasmus ECTS information package /  Ed. Stoyanka R. Smrikarova . - Rousse : Avangard Print, [2007] . - 70 p. ; 21 см . -  (LIP-ERASMUS 66673-IC-1-2007-LG-ERASMUS-EUC-1)

   

   ISBN * 

Сист. No: 22960

- 182 -

Арх/621.3/А 65Кк, П/621.3/А 65Кк, П1/621.3/А 65КкЦБ 59141

Андонов, Кондю Йорданов

   Къси съединения / Кондю Йорданов Андонов, Людмил Михайлов, Константин Коев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 133 с. : с табл., сх. и черт. + 21 см

   Библиогр. с. 130

   ISBN 978-954-712-422-6 

Сист. No: 22452

- 183 -

Арх/621.31/Г 37Ге 

Георгиев, Георги Рашков и др.

   Електрически измервания / Георги Рашков Георгиев, Тошо Йорданов Станчев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2007 . - 128 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 126

   ISBN 978-954-712-370-0 

Сист. No: 22955

- 184 -

ЦБ 59244 

Георгиев, Р. К. и др.

   Радиотехническа електродинамика и разпространение на електромагнитните вълни : Ръководство за лабораторни упражнения / Р. К. Георгиев, Й. Р. Урумов, Г. С. Киров . - Варна : ВМЕИ - Варна, 1987 . - 123 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 120-121

   ISBN * 

Сист. No: 23070

- 185 -

ЦБ 59253 

Гутников, Валентин Сергеевич

   Интегральная электроника в измерительных приборах / Валентин Сергеевич Гутников . - Ленинград : Энергия, 1974 . - 142 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 140-141.

   ISBN * 

Сист. No: 23081

- 186 -

С1/621.37/39/Д 58МиС1/621.37/Д 58Ми

Димитрова, Мария Илиева и др.

   Импулси схеми и устройства / Мария Илиева Димитрова, Иван Данаилов Ванков . - София : Техника, 1977 . - 447 с. : със сх., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 441-443

   ISBN * 

Сист. No: 23063

- 187 -

ЦБ 59260 

Желязов, П. М. и др.

   Импулсна техника : (Учебно пособие за курсово проектиране) / П. М. Желязов, И. Н. Евгениев . - Шумен : ВТС, 1983 . - 183 с. : със сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 178-181

   ISBN * 

Сист. No: 23089

- 188 -

ЕЕА - ТИЕ 21 

Изработване и изследване на опитен образец на автономен захранващ източник - мотор-генераторна група с асинхронен генератор  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - ЕЕА - 11 /  Ръковод. на раб. колектив Георги Рашков Георгиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 41 с. ; 30 см + CD

   2008 - ЕЕА - 11

   ISBN * 

Сист. No: 22474

- 189 -

ЦБ 59256 

Кирков, Кирил Т.

   Радиоизмервания / Кирил Т. Кирков . - 2. изд. . - София : Техника, 1962 . - 420 с. ; 22 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23084

- 190 -

ЦБ 28607 

Кустов, Олег Владимирович и др.

   Операционные усилители в линейных цепях / Олег Владимирович Кустов, Владимир Зиновьевич Лундин . - Москва : Связь, 1978 . - 144 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 139-141

   ISBN * 

Сист. No: 23060

- 191 -

ЕЕА - ЕСЕО 162 

Моделиране на устойчиви локални системи за енергоосигуряване с използване на когенератори и алтернативни източници на енергия  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - ЕЕА - 09 /  Ръковод. на раб. колектив Кондю Йорданов Андонов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 84 л. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 83. - ЕЕА - 09/2009

   ISBN * 

Сист. No: 22463

- 192 -

ЦБ 59175 

Орнатский, Петр Павлович

   Автоматические измерения и приборы : (аналоговые и цифровые) / Петр Павлович Орнатский ; Техн. ред. Л. Ф. Волкова . - 4. перераб. и доп. изд. . - Киев : Вища школа, 1980 . - 560 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 547-550

   ISBN * 

Сист. No: 22949

- 193 -

Арх/658/П 16Ие, П/658/П 16Ие, П1/658/П 16ИеЦБ 59140

Палов, Иван Йорданов

   Електрообзавеждане на промишлените предприятия / Иван Йорданов Палов, Кирил Александров Сираков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 166 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 159-166

   ISBN 978-954-712-436-3 

Сист. No: 22451

- 194 -

П/621.6/П 76ГрЦБ 59176

Попов, Генчо Стойков и др.

   Ръководство за упражнения по турбопомпи и вентилатори / Генчо Стойков Попов, Климент Великов Климентов . - Русе, 2009 (Русе: НИКИ - Ивайло Начев) . - 117 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92342-3-7 

Сист. No: 22952

- 195 -

С/621.31/Р 97 

Ръководство за електрически уредби  : Съгласно стандартите на IEC /  Прев. и ред. Николай Михайлов . - София : Шнайдер електрик България, [2007] . - А1-Q22 ; 30 см . -  (Технически серии)

   Съдържа списък на най-често използваните съкращения на англ. ез; Кратък терминологичен речник

   ISBN * 

Сист. No: 22948

- 196 -

П/621.31/С 37ВгЦБ 59222

Синюгин, Вячеслав Юрьевич и др.

   Гидроаккумулирующие электростанции в современной электроэнергетике / Вячеслав Юрьевич Синюгин, Владимир Иванович Магрук, Владимир Гаврилович Родионов . - Произв. - практ. изд. . - Москва : ЭНАС, 2008 . - 352 с. : с черт. ; 21 см

   Библиогр. с. 339-348

   ISBN 978-5-93196-917-6 

Сист. No: 23036

- 197 -

ЕЕА - Е 15 

Създаване и изследване на автоматизирана система за проектиране на сложни сигнали за радиокомуникационни системи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - ЕЕА - 10 /  Ръковод. на раб. колектив Аврам Сабетай Леви . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 74 л. ; 30 см

   2008 - ЕЕА -10; Библиогр. с. 73

   ISBN * 

Сист. No: 22468

- 198 -

ЦБ 59258 

Терешин, Герман Михайлович

   Радиоизмерения / Герман Михайлович Терешин . - Москва; Ленинград : Государственно е энергетическое издательство, 1963 . - 367 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23087

- 199 -

ЦБ 20869 

Шафер, давид Владимирович

   Расчет, настройка и испытания транзисторных усилителей с автоматической регулировкой усиления / давид Владимирович Шафер ; Ред. Н. К. Логинова . - Москва : Связь, 1974 . - 105 с. : с черт. ; 20 см

   Библиогр. с. 104

   ISBN * 

Сист. No: 23086

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 200 -

ЦБ 56474 

Harmuth, F. Henning et al.

   Advances in imaging and electron physics / F. Henning Harmuth, Beate Meffert . - Amsterdam : Academic press, 2008 . - 23 cm

   

   ISBN 978-0-12-374221-6 

   V. 154. Dirac's difference equation and the physics of finite differences . - 2008 . - 317 p.

   Bibliogr. p. 310-315; Index p. 316-317

Сист. No: 22962

- 201 -

С/621.38/L 75c 

Linear circuits  : Power products, peripheral drivers/actuators: Data book . - Texas : Texas Instruments, 1996 . - 600 p. ; 24 cm

   

   ISBN * 

Сист. No: 23079

- 202 -

С/621.38/P 89, С/621.38/P89 

Power Supply Circuits  : Voltage References, Voltage Regulators, PWM Controllers, Supervisors, Switches, Optoisolators, and Special Functions : Data Book . - Texas : Texas Instruments, 1996 . - 1200 p. ; 23 sm . -  (Mixed-Signal Products)

   

   ISBN * 

Сист. No: 5722

- 203 -

ЕЕА - КТТ 9 

Анализ и моделиране на методи за канално кодиране в цифровите комуникационни системи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - ЕЕА -03 /  Ръковод. на раб. колектив Йоана Русева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 180 с. ; 30 см

   2008 - ЕЕА - 03; Отчетът е издаден и на CD

   ISBN * 

Сист. No: 22486

- 204 -

ЕЕА - КТТ 10 

Анализ и моделиране на телетрафични системи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект /  Ръковод. на раб. колектив Димитър Радев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 52 л. : сх., табл., гр. ; 30 см

   Проект 2008 - ТкРз - 01 ; Библиогр. л. 51-52

   ISBN * 

Сист. No: 22499

- 205 -

ЕЕА - КТТ 11 

Бороджиева, Адриана Найденова

   Теория и приложения на конволюционното кодиране в комуникационните системи : Учебник за ВУЗ / Адриана Найденова Бороджиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 160 с. : със сх., табл. ; 20,5 см см

   Кн. е издадена със средства по проект 2008-ЕЕА-01

   ISBN 978-954-712-431-8 

Сист. No: 22503

- 206 -

ЦБ 59270 

Велев, Недялко и др.

   Наръчник на радиолюбителя / Недялко Велев, Тодор Славов, Димитър Рачев . - София : Медицина и физкултура, 1961 . - 467 с. : с ил. ; 25 см

   Библиогр. с. 461-462

   ISBN * 

Сист. No: 23102

- 207 -

ЦБ 59262 

Вендик, Орест Генрихович

   Антенны с немеханическим движением луча (введение в теорию) / Орест Генрихович Вендик . - Москва : Советское радио, 1965 . - 360 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 352-358

   ISBN * 

Сист. No: 23090

- 208 -

ЦБ 59259 
 ВНВАУ Г. Димитров . Катедра радиолокация 

   Транзисторите в интегралните схеми, транзисторно-транзисторна логика /  Състав. П. М. Желязов . - Шумен : ВТС, 1980 . - 79 с. : със сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 78

   ISBN * 

Сист. No: 23088

- 209 -

ЦБ 59244 

Георгиев, Р. К. и др.

   Радиотехническа електродинамика и разпространение на електромагнитните вълни : Ръководство за лабораторни упражнения / Р. К. Георгиев, Й. Р. Урумов, Г. С. Киров . - Варна : ВМЕИ - Варна, 1987 . - 123 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 120-121

   ISBN * 

Сист. No: 23070

- 210 -

ЦБ 59263 

Горелов, Георгий Владимирович

   Нерегулярная дискретизация сигналов / Георгий Владимирович Горелов . - Москва : Радио и связь, 1982 . - 256 с. ; 22 см . -  (Статистическая теория связи, 17)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23093

- 211 -

П/621.39/Г 75ЕмЦБ 59233

Градинарова, Елена Кирилова

   Мултиплексни системи : Учебник за КТП / Елена Кирилова Градинарова . - София : Издателски център КТП, 2007 . - 259 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 257-258 Цена : [10.40] лв.

   ISBN 978-954-9332-31-5 

Сист. No: 23048

- 212 -

ЦБ 59253 

Гутников, Валентин Сергеевич

   Интегральная электроника в измерительных приборах / Валентин Сергеевич Гутников . - Ленинград : Энергия, 1974 . - 142 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 140-141.

   ISBN * 

Сист. No: 23081

- 213 -

П/621.39/Д 18ПуЦБ 59232

Данков, Пламен Илиев

   Увод в безжичните комуникации : Лекции / Пламен Илиев Данков . - София : Херон прес, 2007 . - 312 с. : с ил. ; 24 см

   Без сведение за цена

   ISBN 978-954-580-221-8 

Сист. No: 23047

- 214 -

Арх/621.397/Д 59Дт, П/621.397/Д 59Дт, П1/621.397/Д 59Дт 

Димитров, Димитър Иванов и др.

   Телевизионна и видеотехника : Ръководство за упражнения / Димитър Иванов Димитров, Валентин Ангелов Мутков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2000 . - 95 с. : с табл. , сх. , диагр. ; 20 см . -  (Tempus S_JEP-1245s)

   Изд. по линия на проекта Tempus S_JEP-12456-97 Restructuring degree courses in electronics and communications

   ISBN 954-712-079-4 

Сист. No: 6372

- 215 -

ЦБ 59254 

Жук, Михаил Сергеевич и др.

   Проектирование антенно-фидерных устройств / Михаил Сергеевич Жук, Юрий Борисович Молочков . - Москва; Ленинград : Энергия, 1966 . - 648 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 644-645

   ISBN * 

Сист. No: 23082

- 216 -

ЦБ 59261 

Зелигер, Наум Борисович

   Основы передачи данных : Учебное пособие для вузов / Наум Борисович Зелигер ; Ред. Н. Я. Липкина . - Москва : Связь, 1974 . - 200 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 195-198

   ISBN * 

Сист. No: 23091

- 217 -

ЦБ 33387 

Игнатов, Александър Николаевич

   Полевые транзисторы и их применение в технике связи / Александър Николаевич Игнатов . - Москва : Связь, 1979 . - 192 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23066

- 218 -

П/621.39/И 52ГмЦБ 59231

Илиев, Георги Любенов и др.

   Мрежи за данни и интернет комуникации / Георги Любенов Илиев, Димитър Каприел Атамян . - София : Нови знания, 2009 . - 176 с. : със сх., черт. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-954-9315-92-9 

Сист. No: 23046

- 219 -

П/621.38/К 52Ам, П/621.38/К52 

Керезов, Александър

   Микропроцесорна схемотехника : Ръководство за лабораторни упражнения за бакалавър-инженер по електроника / Александър Керезов . - София : ТУ София, 2000 . - 96 с., 20,5 см ; 96 с., 20,5 см

   

   ISBN 954-438-285-2 

Сист. No: 6310

- 220 -

ЦБ 59245 

Колев, Иван Станчев

   Оптоелектроника : [Учебник за студентите от ТУ - Габрово] / Иван Станчев Колев . - Габрово : Унив. изд. Васил Априлов ; ТУ - Габрово, 2000 . - 184 с. : със сх. , черт. , диагр. ; 21 см

   Офс. изд. - 300 тир. Съдържа и Български електронни прибори ; Елементи полупроводникови оптоелектронни. Термини и буквени означения на параметрите - БДС 15976-84 ; Фотометрични параметри ; Светлинни единци ; Кратък българо-английски речник на термините от оптоелектрониката, използвани в учебника . - Библиогр. с. 160-164 ; Предм. показалец

   ISBN 954-683-129-8 

   ISBN * 

Сист. No: 23073

- 221 -

ЦБ 59255 

Константинович, Сергей Алексеев

   Расчет оптимальных вариантов многокаскадных усилителей / Сергей Алексеев Константинович . - Москва : Ленинград : Энергия, 1965 . - 192 с. : с табл., ил., форм., прил. ; 22см

   Библиогр. с. 190-191

   ISBN * 

Сист. No: 23083

- 222 -

ЦБ 59269 

Микроэлектроника  : Сборник статей /  Под ред. А. А. Васенков . - Москва : Советское радио, 1976 . - 336 с. ; 22 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23101

- 223 -

П/621.39/М 68, П1/621.39/М 68, П1/621.39/М 68Сц 

Мирчев, Сеферин Тодоров

   Цифрови комутационни съобщителни системи / Сеферин Тодоров Мирчев . - София : Нови знания, 2001 . - 352 с. : със сх. ; 21 см

   В кн. означено 2. прераб. изд. - Офс. изд. - 832 тир. Библиогр. с. 349-351

   ISBN 954-9740-55-2 

Сист. No: 9809

- 224 -

ЦБ 12674 

Наумов, Юрий Евгеньевич

   Интегральные логические схемы / Юрий Евгеньевич Наумов . - Москва : Советское радио, 1970 . - 432 с. : 160 рис., 6 табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 424 -429

   ISBN * 

Сист. No: 23104

- 225 -

ЦБ 23774 

Наумов, Юрий Евгеньевич и др.

   Помехоустойчивость устройств на интегральных логических схемах / Юрий Евгеньевич Наумов, Николай Александрович Аваев, Михаил Алексеевич Бедрековский . - Москва : Советское радио, 1975 . - 216 с. : 11 табл., 116 рис. ; 20 см

   Библиогр. назв.

   ISBN * 

Сист. No: 23056

- 226 -

П/621.38/Н 53Иа, ЦБ 53568 

Немигенчев, Илия Нейков и др.

   Аналогова схемотехника : Ръководство за семинарни упражнения : [За студентите от ТУ - Габрово] / Илия Нейков Немигенчев, Владимир Иванов Алексиев . - Габрово : ТУ - Габрово, 1996 . - 142 с. ; 23 см

   Офс. изд. - 500 тир. Свържи с N 2667 на Бълг. книгопис, 1996

   ISBN 954-683-024-0 

Сист. No: 5552

- 227 -

П/621.38/О-83ЦБ 59202

Основы автоматизации техпроцессов  : Учебное пособие / Анатолий Васильевич Щагин и др . - Москва : Высшее образование, 2009 . - 163 с.: с табл. и форм. ; 22 см . -  (Основы наук)

   

   ISBN 978-5-9692-0251-1 

Сист. No: 22997

- 228 -

П/621.37/П 70, П1/621.37/П 70ЦБ 59247

Полупроводникови усилватели и генератори  / Петко Михайлов Желязов и др . - Шумен : Висше военно училище за артилерия и ПВО "П. Волов", - 1994 . - 21 см

   

   ISBN * 

   Ч. 2. Импулсни и цифрови устройства . - 1994 . - 324 с.

   

Сист. No: 23072

- 229 -

ЦБ 12612 

Проектирование схем ЭЦВМ на туннельных диодах  / Олег Евгьеневич Добронравов и др . - Москва : Энергия, 1970 . - 264 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 259-262

   ISBN * 

Сист. No: 23062

- 230 -

ЦБ 6241 

Рамо, С. и др.

   Поля и волны в современной радиотехнике / С. Рамо, Дж. Уиннери ; Перев. с англ. Л. П. Лисовского ; Под ред. Ю. Б. Кобзарева . - 2. перер. изд. . - Москва : Ленинград : Госуд. изд. технико-теоретич. литературы, 1950 . - 568 с. : с черт. ; 23 см + 1 л. табл.

   

   ISBN * 

Сист. No: 23077

- 231 -

ЦБ 59267 

Рутковски, Дж.

   Интегральные операционные усилители : Справочное руководство / Дж. Рутковски . - Москва : Мир, 1978 . - 325 с. ; 22 см

   Словарь терминов с. 312 - 316; Предм. указател с. 317 -320

   ISBN * 

Сист. No: 23097

- 232 -

П/621.39/С 13ГкЦБ 17619

Савов, Георги Г.

   Конструиране и технология на радиоелектронните апаратури : [Учебник за студентите от ВМЕИ В. И. Ленин - София] / Георги Г. Савов ; Науч. ред. Искра Неделчева . - 3. доп. изд . - София : Техника, 1973 . - 568 с. : с черт. ; 23 см

   1. изд. 1960 със загл. Конструиране и технология на телефонни апаратури и радиоапаратури Библиогр. с. 561-563 Подв. : 2.04 лв

   ISBN * 

Сист. No: 23071

- 233 -

ЦБ 59243 

Сикс, Алберт

   Да се поправи телевизорът ли?... : Нищо по-просто / Алберт Сикс ; Прев. от фр. Дамянка Панова-Ангелова . - София : Техника, 1966 . - 151 с. : с ил. ; 20,5 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23069

- 234 -

С/621.396/С 59к 

Справочник конструктора РЭА  : Общие принципы конструирования /  Състав. Людмила Борисовна Андреева и др ; Под ред. Р. Г. Варламов . - Москва : Советское радио, 1980 . - 480 с. : 244 рис., 82 табл. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23094

- 235 -

П1/681.31/Т 29ЕмЦБ 43322

Таненбаум, Ендрю С.

   Мрежи от електронноизчислителни машини : [Ръководство] / Ендрю С. Таненбаум ; Прев. от англ. ез. Божидар Георгиев, Тодор Драгостинов . - София : Техника, 1985 . - 424 с. : със сх., табл., диагр. ; 25 см

   Ориг. загл. Computer networks / Andrew S. Tanenbaum Библиогр. с. 415-419

   ISBN * 

Сист. No: 23103

- 236 -

П/534/Т 84Т-оЦБ 59238

Трифонов, Тихомир

   Основи на звукотехниката / Тихомир Трифонов . - София : Министерство на отбраната Св. Георги Победоносец, 1995 . - 198 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 195

   ISBN * 

Сист. No: 23055

- 237 -

ЦБ 59265 

Фомин, Алексей Васильевич и др.

   Допуски в радиоэлектронной аппаратуре / Алексей Васильевич Фомин, Валентин Федорович Борисов, Валерий Васильевич Чермошенский . - Москва : Советское радио, 1973 . - 128 с. ; 20 см . -  (Библиотека радиоконструктора)

   Библиогр. с. 127-128

   ISBN * 

Сист. No: 23095

- 238 -

П1/621.38/Ш69ЦБ 30189

Шишков, Атанас Иванов

   Полупроводникова техника / Атанас Иванов Шишков ; Науч. ред. Стефан Ив. Куцаров . - София : Техника, 1981 . - 21 см

   

   ISBN * 

   Ч. 2. Усилватели и интегрални схеми . - 375 с.

   

Сист. No: 2693

- 239 -

Арх/621.38/Щ 38Км, П/621.38/Щ 38Км, П1/621.38/Щ 38КеЦБ 59139

Щерева, Красимира

   Микроелектроника : Ръководство за практически упражнения / Красимира Стефанова Щерева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 79 с.: с черт. ; 20 см

   Библиогр. с. 78

   ISBN 978-954-712-441-7 

Сист. No: 22450

- 240 -

ЦБ 59251 

Яковлев, Василий Николаевич

   Импульсные генераторы на транзисторах / Василий Николаевич Яковлев . - Киев : Госуд. изд. технической литературы УССР, 1963 . - 360 с. : с форм., черт. ; 24 см

   Библиогр. с. 351-557

   ISBN * 

Сист. No: 23076

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация.

- 241 -

ЦБ 29976 

Оптиковолоконные акустические устройства в задачах автоматики и распознавания  / Елена Николаевна Мясникова и др . - Ленинград : Энергия, 1978 . - 120 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 118

   ISBN * 

Сист. No: 23080

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 242 -

РУ - НИС 1 

Изследване на метод за комплексен двупрофилен контрол на зъбни колела без еталонно зъбно колело  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" към Министерство на образованието и науката . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 63 л. : с табл., черт., цв. сн. ; 30 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22501

- 243 -

АИФ - РН и  ХТ 251 

Изследване и оптимизиране на трибологичните свойства на модификатори на триенето  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008-АИФ-04 /  Ръковод. на раб. колектив Петър Копчев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 50 л. ; 30 см

   2008-АИФ-04; Библиогр. с. 31-32

   ISBN * 

Сист. No: 22471

- 244 -

ТФ - ММЕ 366 

Съвременни методи и подходи за изследване, изпитване и оптимизиране на машинни елементи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" /  Ръковод. на раб. колектив Антоанета Добрева, Емилия Ангелова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 71 л. : с табл., цв. чертежи, диагр. ; 30 см

   Проект 2008 ТФ - 04 ; Библиогр. с. след вс. глава

   ISBN * 

Сист. No: 22500

- 245 -

АИФ - ТММ и ПТТ 105 

Усъвършенстване на моделите за изследване на предавателни и направляващи механизми  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - АИФ - 07 /  Ръковод. на раб. колектив Огнян Любенов Алипиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 170 л. ; 30 см

   2008 - АИФ - 07; Библиогр. с. 155-159

   ISBN * 

Сист. No: 22476

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети.

- 246 -

П/629/D 80MiЦБ 59170

Dreier, Mark E.

   Introduction to helicopter and tiltrotor flight simulation / Mark E. Dreier . - Reston : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2007 . - 638 p. ; 21 X 30 cm . -  (AIAA Education series)

   Index p. 627-637
   http://aiaa.org 

   ISBN 1-56347-873-4 :10

   ISBN 978-1-56347-873-0 :13

Сист. No: 22934

- 247 -

ЦБІІ 2913 

Etzold, Hans-Rudiger

   So wird's gemacht : Pflegen, warten, reparieren / Hans-Rudiger Etzold . - 8. Aufl. . - Bielefeld : Delius Klasing, 1997 . - 281 p. ; 26 cm . -  (Audi 80/90 mit quattro und Audi coupe, 59)

   30 л. прил.

   ISBN 3-7688-0576-X 

Сист. No: 23100

- 248 -

EDC/5/E 91c 
 European Environment Agency 

   Climate for a transport change : TERM 2007 : indicators tracking transport and environment in the European Union . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008 . - 52 p. : ill. ; 30 cm . -  (EEA report, ISSN 1725-9177, N 1/2008)

   EEA report N 1/2008 . - ISSN 1725-9177

   ISBN 978-92-9167-117-5 

Сист. No: 22903

- 249 -

П/629/K 53VaЦБ 59172

Klein, Vladislav et al.

   Aircraft system identification : Theory and practice / Vladislav Klein, Eugene A. Morelli . - Reston : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2006 . - 484 p. ; 21 X 30 cm . -  (AIAA Education series)

   Index p. 479-484
   http://aiaa.org 

   ISBN 1-56347-832-3 

Сист. No: 22938

- 250 -

П/629/T 63MaЦБ 59171

Tischler, Mark B. et al.

   Aircraft and rotorcraft system identification : Engineering methods with flight test examples / Mark B. Tischler, Robert K. Remple . - Reston : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2006 . - 524 p. ; 21 X 30 cm . -  (AIAA Education series)

   Bibliogr. p. 499-513; index p. 515-523
   http://aiaa.org 

   ISBN 1-56347-837-4 

Сист. No: 22937

- 251 -

С/629.114/Д 19Вл 

Дановски, Веселин М. и др.

   Леки автомобили - технически характеристики : [Справ.] / Веселин М. Дановски, Румен Н. Николов . - 2. осн. прераб. изд . - София : Техника, 1990 . - 240 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23068

- 252 -

П/629.113/Д 53тЦБ 59207

Диагностика и техническое обслуживание машин  : Учебник для студентов высш. учеб. заведений / Анатолий Дмитриевич Ананьин и др . - Москва : Академия, 2008 . - 432 с. : с табл. + 8 с. с цв. ил. ; 22 см

   Библиогр. с 425-426.

   ISBN 978-5-7695-3985-5 

Сист. No: 23005

- 253 -

АИФ - РН и  ХТ 251 

Изследване и оптимизиране на трибологичните свойства на модификатори на триенето  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008-АИФ-04 /  Ръковод. на раб. колектив Петър Копчев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 50 л. ; 30 см

   2008-АИФ-04; Библиогр. с. 31-32

   ISBN * 

Сист. No: 22471

- 254 -

ТФ - ДВГ 157 

Изследване на възможностите за преустройство на бензинови и дизелови двигатели за работа по HCCI ( хомогенен заряд и самовъзпламеняване)  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - ТФ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Христо Станчев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 102 л. : черт., табл. ; 30 см

   Библиогр. с. след вс. гл. - ТФ - 03/2008

   ISBN * 

Сист. No: 22460

- 255 -

П/629/Й 78Т-о, П1/629/Й 78Т-оЦБ 59221

Йовов, Тома Лазаров

   Описание, действие, откази и повреди по електрическите вериги на локомотивните серии 43, 44 и 45 / Тома Лазаров Йовов . - София : ВТУ Т. Каблешков, 2004 . - 304 с. ; 14,5 х 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23034

- 256 -

ТФ - Т 47 

Оптимизация на товарните автомобилни превози в градски условия  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - ТФ - 01 /  Науч. ръководител Велизара Иванова Пенчева ; Рецензент Емил Маринов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 65 л. ; 30 см

   2008 - ТФ - 01; Библиогр. с. 63-64

   ISBN * 

Сист. No: 22465

- 257 -

ТФ - АТК 130 

Разработване и изследване на интелигентна система за енергийна ефективност на транспортни средства  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - ФСс -1 /  Ръковод. на раб. колектив Димитър Йорданов Станчев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 80 л. ; 30 см

   Библиогр. с. 48

   ISBN * 

Сист. No: 22462

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

- 258 -

П/629.113/Д 53тЦБ 59207

Диагностика и техническое обслуживание машин  : Учебник для студентов высш. учеб. заведений / Анатолий Дмитриевич Ананьин и др . - Москва : Академия, 2008 . - 432 с. : с табл. + 8 с. с цв. ил. ; 22 см

   Библиогр. с 425-426.

   ISBN 978-5-7695-3985-5 

Сист. No: 23005

- 259 -

ЕЕА - АИУТ 80 

Изследване на влиянието на сортовата принадлежност на царевични семена при разпознаване на заболяването Фузариоза

   Изследване на влиянието на сортовата принадлежност на царевични семена при разпознаване на заболяването Фузариоза : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - ЕЕА - 08 /  Ръковод. на раб. колектив Пламен Даскалов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 70 с. ; 30 см

   Изд. на Русенски университет "Ангел Кънчев". Факултет Електротехника, електроника и автоматика . - 2008 - ЕЕА - 08; Библиогр. сл. отд. гл.

   ISBN * 

Сист. No: 22494

- 260 -

АИФ - ЗТ 230 

Иновационни аспекти при адаптиране и трансфер на технологиите в земеделието  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - АИФ -02 /  Ръковод. на раб. колектив Георги Митев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 60 с. ; 30 см

   2008 - АИФ -02 ; Библиогр. с. 49-50

   ISBN * 

Сист. No: 22497

- 261 -

МТФ - ТМ 131 

Моделиране, изследване и оптимизиране на механични системи и технологични процеси  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - МТФ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Марко Тодоров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 159 л. : с ил., гр. и табл. ; 30 см

   МТФ - ТМ - 01/2008

   ISBN * 

Сист. No: 22469

- 262 -

АИФ - ЗТ 229 

Разработване и изследване на нови принципи, работни органи и приложения на високотехнологични системи в земеделието  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - БМ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Борис Георгиев Борисов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 65 л. : със сх., табл. ; 30 см

   Проект 2008 - АИФ - 01 ; Библиогр. л. 34-35

   ISBN * 

Сист. No: 22487

- 263 -

АИФ - РН и  ХТ 253 

Създаване на научноизследователска лаборатория за ефективно поддържане на земедеската техника  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - РУ - 06 /  Ръковод. на раб. колектив Даниел Ликаса Бекана . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 68 с. : с цв. ил., сх. + 2 л. прилож. ; 30 см

   Библиогр. с. 29-30 ; Проект 2008 - РУ - 06

   ISBN * 

Сист. No: 22485

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

- 264 -

АИФ - РН и  ХТ 252 

Проучване и създаване на информационна система за поддържане на машини и съоръжение в земеделското производство  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - АИФ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Даниел Ликаса Бекана . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 164 с. : със сх., табл. ; 30 см

   Проект 2008 АИФ - 03

   ISBN * 

Сист. No: 22478

- 265 -

АИФ - ЗТ 229 

Разработване и изследване на нови принципи, работни органи и приложения на високотехнологични системи в земеделието  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - БМ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Борис Георгиев Борисов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 65 л. : със сх., табл. ; 30 см

   Проект 2008 - АИФ - 01 ; Библиогр. л. 34-35

   ISBN * 

Сист. No: 22487

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 266 -

АИФ - ЗТ 229 

Разработване и изследване на нови принципи, работни органи и приложения на високотехнологични системи в земеделието  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - БМ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Борис Георгиев Борисов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 65 л. : със сх., табл. ; 30 см

   Проект 2008 - АИФ - 01 ; Библиогр. л. 34-35

   ISBN * 

Сист. No: 22487

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 267 -

П/658.5/D 48ЦБІІ 2909
 Deutscher Verband fur Schweisstechnik 

   Qualitatsmanagement-Handbuch : Qualitatsmanagement fur kleine und mittlere Schweibbetriebe . - 5. ub. aufl. . - Dusseldorf : DVS Verlag, 2008 . - 192 p. ; 29.5 cm + CD . -  (Fachbuchreihe Schweibtechnik, 9)

   Auf der Basis der internationalen Norm DIN EN ISO 9001

   ISBN 978-3-87155-222-9 

Сист. No: 22456

- 268 -

П/338/Г 64ЛиЦБ 59211

Гончаренко, Людмила Петровна и др.

   Инновационна политика : Учебник / Людмила Петровна Гончаренко, Юрий Артемович Арутюнов . - Москва : КНОРУС, 2009 . - 352 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 343-349.

   ISBN 978-5-390-00256-8 

Сист. No: 23014

- 269 -

П/65.012/Д 45УтЦБ 59215

Детмер, Уильям

   Теория ограничений голдратта : Системный подход к непрерывному совершенствованию / Уильям Детмер ; Пер. с англ.  . - 2. изд. . - Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008 . - 444 с. ; 24 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-5-9614-0889-8 

Сист. No: 23022

- 270 -

С/658(038.1)/Д 58Пр 

Димитров, Павел Крумов и др.

   Българско-италиански речник по логистика / Павел Димитров, Андреа Пайаро ; [Предг.] Фабрицио Камастра, Доменико Нети ; Прев. Венета Ангелова ; Dizionario di logistica italiano-bulgaro / Pavel Dimitrov, Andrea Payaro ; [Pref. Fabrizio Camastra, Domenico Netti] ; Trad. Veneta Angelova . - [София] : [Ида], 2008 . - BG-47, IT-48 с. : с ил., табл. ; 21 см

   Авт. са отбелязани на с. BG-5, IT-5

   ISBN 978-954-8354-01-7 

Сист. No: 22939

- 271 -

П/658/И 25АиЦБ 59214

Ивасенко, А. Г. и др.

   Инновационный менеджмент : Учебное пособие / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, А. О. Сизова . - Москва : КНОРУС, 2009 . - 416 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 413-416

   ISBN 978-5-390-00170-7 

Сист. No: 23018

- 272 -

ПНО - ИИТ 8 

Изследване на възможностите на графичните процеси при симулиране на графичните процеси при симулиране на плат и деформируеми тела  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" /  Ръковод. на раб. колектив Цветомир Иванов Василев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 36 л. : табл., фиг. ; 30 см

   Библиогр. с. 19 ; Приложения 7 л.

   ISBN * 

Сист. No: 22490

- 273 -

П/658/И 66мЦБ 59218

Инновационный мениджмент  : Учебное пособие / Л. Н. Оголева и др ; Под ред. Л. Н. Оголева . - Москва : Инфра-М, 2009 . - 238 с. ; 20 см . -  (Высшее образование)

   Библиогр. с. 235-237

   ISBN 978-5-16-000546-1 

Сист. No: 23029

- 274 -

П/338.2/И 90ЦБ 59208

Исаев, Валерий Анатольевич

   Экономика для мениджеров : Учебное пособие / Валерий Анатольевич Исаев ; Техн. ред. Н. А. Ясьхо . - Москва : РУДН, 2008 . - 508 с. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-5-209-02974-8 

Сист. No: 23007

- 275 -

П/331/К 61ПуЦБ 59229

Кит, Пол и др.

   Управленческая экономика : Инструментарий руководителя / Пол Кит, Филип Янг ; Пер. с англ. Л. Круглов-Морозов . - 5. изд. . - Москва : Питер, 2008 . - 624 с. : с табл. ; 24 см . -  (Класика МВА)

   

   ISBN 978-5-469- 01489-8 

Сист. No: 23044

- 276 -

П/336/К 85ЦБ 59196

Корпоративные финансы  : Руководство к изучению курса / И. В. Ивашковская и др ; Отв. ред. И. В. Ивашковская . - 2. изд. . - Москва : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008 . - 334 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 333-334

   ISBN 978-5-7598-0583-0 

Сист. No: 22988

- 277 -

П/65.012/М 15Иэ, Ч3/65.012/М 15ИэЦБ 59234

Мазур, Иван Иванович и др.

   Эффективный менеджмент : Учеб. пособие для вузов / Иван Иванович Мазур, Валерий Дмитриевич Шапиро, Наталия Георгиевна Ольдерогге . - Москва : Высшая школа, 2008 . - 555 с. : с табл. ; 24 см . -  (Современное бизнес-образование)

   Библиогр. след вс. глава

   ISBN 5-06-004369-Х 

Сист. No: 23049

- 278 -

П/658/М 37ВфЦБ 59204

Масленников, В. В. и др.

   Финансовы менеджмент в управлении коммерческой недвижимостью : Учебник / В. В. Масленников, А. В. Талонов . - Москва : КОНОРУС, 2009 . - 232 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 231-232

   ISBN 978-5-390-00056-4 

Сист. No: 23000

- 279 -

П/65.012/М 48оЦБ 59203

Менеджмент организации  : Учебные и производственные практики : Уч. пособие /  Под общ. ред. Эдуард Михайлович Короткова, S. Georgieva . - 2. доп. и перераб. изд. . - Москва : Инфра-М, 2009 . - 167 с. ; 22 см . -  (Высшее образование)

   Библиогр. с. 164-168

   ISBN 5-16-002762-9 

Сист. No: 22999

- 280 -

Арх/658/М 48ЦБ 59169

Мениджмънт на услугите  : Студия / Николай Стефанов Найденов и др . - Силистра : РИТТ, 2008 . - 92 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-759-200-1 

Сист. No: 22936

- 281 -

Арх/658/П 16Ие, П/658/П 16Ие, П1/658/П 16ИеЦБ 59140

Палов, Иван Йорданов

   Електрообзавеждане на промишлените предприятия / Иван Йорданов Палов, Кирил Александров Сираков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 166 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 159-166

   ISBN 978-954-712-436-3 

Сист. No: 22451

- 282 -

БМ - ИМ 6 

Раазработване и приложение на ефективни методи и практики за управление на дейностите в индустриални малки и средни предприятия  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - ФБМ-02 /  Ръковод. на раб. колектив Иван Христов Митев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 141 с.: с табл. ; 30 см

   2008 - ФБМ - 02 ; Библиогр. с. 140-141

   ISBN * 

Сист. No: 22496

- 283 -

МТФ - ТММРМ 446 

Разработване и изследване на опитна установка за брикетиране на растителни отпадъци  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - РУ - 05 /  Ръковод. на раб. колектив Велико Колев Иванов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 ; 30 см

   По проект 2008 - РУ - 05

   ISBN * 

Сист. No: 22482

- 284 -

АИФ - ПД 5 

Разработване на интерактивна среда за комуникация и обучение по дизайн в среда ИНТЕРНЕТ  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - АИФ - 8 /  Ръковод. на раб. колектив Антоний Димитров Софев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 24 см :с фиг., табл. ; 30 см

   Библиогр. с. след вс. гл. - АИФ - ПД -8/2008

   ISBN * 

Сист. No: 22472

- 285 -

П/65.012/У 73у, Ч3/65.012/У 73ЦБ 59237

Управление в условиях кризиса  /  Перев. с англ. А. Сатунина ; Науч. ред. О. Е. Осадчая . - Москва : Альпина Бизнес Букс, 2009 . - 272 с. ; 21 см . -  (Идеи, которые работают)

   Ориг. загл. Harvard Business Review on crisis management . - Предм. указл с. 264-271

   ISBN 978-5-9614-0615-3 

Сист. No: 23053

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

- 286 -

П/65.011.56/Д 77ДкЦБ 59178

Донков, Димчо Йонков

   КАД/КАМ] CAD/CAM системи в машиностроенето / Димчо Йонков Донков . - 2. изд. . - Габрово : Унив. изд. Васил Априлов, 2001 . - 20 см

   Офс. изд.

   ISBN * 

   Ч. 2. Параметрично моделиране на Mechanical Desktop . - 2001 [деп. 2002] . - 229 с. : с ил., табл., сх.

   Библиогр. с. 227-228 Книжка: 4

Сист. No: 22958

- 287 -

П/65.011.56/Д 77ДкЦБ 59178

Донков, Димчо Йонков

   КАД/КАМ] CAD/CAM системи в машиностроенето : [Учебник за студентите от ТУ - Габрово] / Димчо Йонков Донков . - Габрово, 1998 . - 20 см

   

   Ч. 1. Основи на автоматизираното проектиране . - 1998 . - 192 с. : със сх., табл., черт.

   Библиогр. с. 184-185

   ISBN 954-683-073-9 (ч. 1)

Сист. No: 22959

- 288 -

П/658.5/Р 41МтЦБ 59201

Рачков, Михаил Юрьевич

   Технические средства автоматизации : Учебник / Михаил Юрьевич Рачков ; Ред. К. В. Шмат . - 2. стереотип. изд. . - Москва : МГИУ, 2009 . - 185 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 178-179 ; Предм. указ. с. 180-183

   ISBN 978-5-276-1687-0 

Сист. No: 22996

Кибернетика. Финна механика.

- 289 -

П/681.32/М 76Гц, П1/681.32/М 76Гц 

Михов, Георги Славчев

   Цифрова схемотехника за бакалавър-инженер по Електроника / Георги Славчев Михов . - [2. изд. ] . - София : ТУ София, 1998 . - 240 с. : с диагр. , черт. , табл. ; 20 см

   1. изд. 1997. - Офс. изд. - 205 тир. Библиогр. с. 235 Кн. е изд. по линия на проекта Tempus s_jep 12456 "Restructuring degree courses in electronics and communications"

   ISBN 954-438-238-0 

Сист. No: 5211

- 290 -

ЦБ 12674 

Наумов, Юрий Евгеньевич

   Интегральные логические схемы / Юрий Евгеньевич Наумов . - Москва : Советское радио, 1970 . - 432 с. : 160 рис., 6 табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 424 -429

   ISBN * 

Сист. No: 23104

- 291 -

ЦБ 12612 

Проектирование схем ЭЦВМ на туннельных диодах  / Олег Евгьеневич Добронравов и др . - Москва : Энергия, 1970 . - 264 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 259-262

   ISBN * 

Сист. No: 23062

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

- 292 -

Арх/621.91/К 78Ир, П/621.91/К 78Ир, П1/621.91/К 78ИрЦБ 59148

Колев, Иван

   Рязане на материалите / Иван Колев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 188 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-92342-8-1 

Сист. No: 22901

- 293 -

МТФ - МТМ 526 

Разработване и изследване на нова конструкция трикоординатна измервателна глава за машини с ЦПУ  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - МТФ - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Иван Замфиров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 26 л.: табл., черт ; 30 см

   Библиогр. с. 14. - МТФ - 04/2008

   ISBN * 

Сист. No: 22464

- 294 -

МТФ - МТМ 527 

Разработване и реализиране на концепция за информационно осигуряване на катедра "Материалознание и технология на материалите"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - МТФ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Иван Дерменджиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 30 с. ; 30 см

   По проект 2008 - МТФ - 02

   ISBN * 

Сист. No: 22481

Езикознание. Филология. Литература

- 295 -

С/338/D 53t 

Dictionary of tourism

   Dictionary of tourism : Bulgarian version /  Ed. Beatriz Bernabe, Jeanne Bracken . - Rousse : RU, 2007 . - 164 p. ; 22 cm . -  (Education and culture Leonardo da Vinci language competences. Learn foreign language anytime anywhere by LinguaNet, 2005-BG/05/B/F/LA-16)

   
   http://linguanet.ecs.ru.acad.bg http://flagman.ecs.ru.acad.bg 

   ISBN 978-954-712-399-1 

Сист. No: 22926

- 296 -

EDC/37/E 91с 

Terminology of European education and training policy

   Terminology of European education and training policy : A Selection of 100 key terms . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008 . - 241 p. ; 25 cm

   
   http://cedefop.europa.eu 

   ISBN 978-92-896-0472-7 

Сист. No: 23024

- 297 -

С/808.2/Р 86 

European centre for the development of vocational training

   Россия. Большой лингвострановедческий словарь : 2000 реалий истории, культуры, природы, быта и др. /  Под общ. ред. Ю. Е. Прохорова . - Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007 . - 736 с. : със сн. ; 26 . -  (Словари XXI века)

   Изд. на Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина . - Указатель с. 649-691

   ISBN 978-5-462-00590-9 

Сист. No: 23051

- 298 -

EDCc/37/E 91tEDC/37/E 91t

European training thesaurus  . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008 . - 469 p. ; 30 cm . -  (CEDEFOP, ISSN 1608-7089)

   

   ISBN 978-92-896-0471-0 

Сист. No: 23013

- 299 -

Б2/886.7/T 67Kw, ЦБ 59266, Ч2/886.7/T 67Kw, Ч3/886.7/T 67Kw 

Todorov, Kiril

   When dealing with Bulgarians / Kiril Todorov . - Sofia : БАРМП, 2009 . - 64 p. ; 21 cm

   

   ISBN 954-982705-7 :10

   ISBN 978-954-982705-7 :13

Сист. No: 23096

- 300 -

С/658(038.1)/Д 58Пр 

Димитров, Павел Крумов и др.

   Българско-италиански речник по логистика / Павел Димитров, Андреа Пайаро ; [Предг.] Фабрицио Камастра, Доменико Нети ; Прев. Венета Ангелова ; Dizionario di logistica italiano-bulgaro / Pavel Dimitrov, Andrea Payaro ; [Pref. Fabrizio Camastra, Domenico Netti] ; Trad. Veneta Angelova . - [София] : [Ида], 2008 . - BG-47, IT-48 с. : с ил., табл. ; 21 см

   Авт. са отбелязани на с. BG-5, IT-5

   ISBN 978-954-8354-01-7 

Сист. No: 22939

- 301 -

Ч2/808.67/Д 61Кт 

Димчев, Кирил Василев и др.

   Тестови задачи по методика на обучението по български език / Кирил Василев Димчев, Татяна Гаврилова Ангелова, Ангел Маринов Петров . - София : Булвест 2000, 2003 . - 64 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-18-0292-3 

Сист. No: 22906

- 302 -

EDC/0/Е 37к 

Езикови компетенции  : Тематичен компендиум . - София : Център за развитие на човешките ресурси, 2008 . - 32 с. ; 30 см . -  (Програма "Учене през целия живот". Образование и култура)

   
   http://hrdc.bg 

   ISBN * 

Сист. No: 23031

- 303 -

ЦБ 45349 

Зола, Емил

   Земя : Роман / Емил Зола ; Прев. от фр. Никола Шивачев ; [С предг. от] Пенчо Симов . - София : БЗНС, 1986 . - 451 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22914

- 304 -

ПНО - БЕЛИ 9 

Изследване на личността, идеите и творчеството на Михаил Арнаудов  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фод "Научни изследванеая" /  Ръковод. на проект Руси Димитров Русев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 37 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 37 и под линия

   ISBN * 

Сист. No: 22492

- 305 -

РУ ФС 21 

Изследване на проблема за диалогичните връзки между литературата и изобразителното изкуство  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания 2008 - Фсс - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Румяна Димитрова Лебедова . - Силистра : РИТТ, 2008 . - 35 л. ; 30 см

   Приложения ; Библиогр. с. 27

   ISBN * 

Сист. No: 22498

- 306 -

ЦБ 59149, Ч2/372.88/К 80 

Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс  : Сб. в чест на 70-год. на проф. Кирил Димчев /  Състав. Маргарита Георгиева Христова и др . - София : Булвест 2000, 2005 . - 364 с. : с табл. , диагр. , сх. ; 24 см

   Други състав. : В. Г. Кръстанова, А. М. Петров, М. Й. Падешка, Ст. С. Петрова ; Първата състав. е известна като Маргарита Георгиева, а Ст. С. Петрова като Станислава Симеонова . - Библиогр. след някои статии

   ISBN 954-18-0455-1 (грешен)

   ISBN 978-954-18-0455-0 (верен)

Сист. No: 22904

- 307 -

Арх/820/899/Л 52Гз 

Лечева, Галина

   Западноевропейска литература : Записки за семинарни занятия / Галина Лечева . - Силистра : RITT, 2008 . - 138 с. ; 29 см

   Библиогр. с. 135-137

   ISBN 954-759-201-7 :10

   ISBN 978-954-759-201-8 :13

Сист. No: 22944

- 308 -

Арх/808.67/Н 45Еп, Б2/808.67/Н 45Еп, Ч2/808.67/Н 45Еп 

Недкова, Емилия Димитрова

   Помагало по фразеология на българския език / Емилия Димитрова Недкова . - Русе : Лени-Ан, 2009 . - 128 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 126-127

   ISBN 978-954-8190-64-0 

Сист. No: 22895

- 309 -

ЦБ 59166 

Сказания о нартах  : Осетинский эпос /  Прев. Юрий Николаевич Либединский . - Владикавказ : РИПП им. В. А. Гассиева, 2000 . - 604 с. ; 20 см

   

   ISBN 5-7535-0283-6 

Сист. No: 22933

- 310 -

С2/0/С 84 

Страны и народы мира  : Детская энциклопедия в вопросах и ответах / Юрий Г. Иванов и др . - Смоленск : Русич, 2008 . - 592 с.: с ил. ; 26 см. . -  (Что? Где? Почему?)

   

   ISBN 978-5-8138-0889-0 

Сист. No: 23052

- 311 -

Б2/372.88/Т 48, ЦБ 59150, Ч2/372.88/Т 48 

Тенденции в обучението по български език  : Сборник в чест на 65-годишнината на проф. Кирил Димчев /  Състав. Милена Петрова Васева, Ина Любенова Комарска, Ангел Маринов Петров ; Ред. Вера Семионова . - София : БУЛВЕСТ 2000, 2000 . - 293 с. ; 23,5

   

   ISBN 954-18-0173-0 

Сист. No: 22909

История. Георафия. Биографии. Археология

- 312 -

EDC/9/B 77 

Bookmark Latvia

   Bookmark Latvia . - Riga : The Latvian institute, 2008 . - 50 p. : il. ; 21 X 21 cm

   

   ISBN 978-9984-736-45-7 

Сист. No: 23015

- 313 -

ЦБ 59182 

Burton, Tammara

   World changer : Atanasoff and the computer / Tammara Burton . - Sofia : Tangra, 2006 . - 271 p. : ill. ; 24 cm.

   

   ISBN 978-954-9942-94-1 :13

   ISBN 954-9942-94-5 :10

Сист. No: 22788

- 314 -

С/808.2/Р 86 

European centre for the development of vocational training

   Россия. Большой лингвострановедческий словарь : 2000 реалий истории, культуры, природы, быта и др. /  Под общ. ред. Ю. Е. Прохорова . - Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007 . - 736 с. : със сн. ; 26 . -  (Словари XXI века)

   Изд. на Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина . - Указатель с. 649-691

   ISBN 978-5-462-00590-9 

Сист. No: 23051

- 315 -

ЦБ 59180 

Hennen, John

   The americanization of West Virginia : Creating a modern industrial state 1916-1925 / John Hennen . - Lexington : University Press of Kentucky, 1996 . - xv, 217p., [8]p. of plates : ill., ports. ; 24 cm.

   Includes bibliogr. references p. 200-210 ; Index..

   ISBN 0-8131-1960-X :10

   ISBN 978-0-8131-1960-1 :13

Сист. No: 22881

- 316 -

EDC/9/L 36t 
 The Latvian institute 

   Latvia today : Keystone of the Baltic . - Riga : The Latvian institute, 2008 . - 32 p. : ill. ; 21 cm

   

   ISBN 978-9984-736-31-0 

Сист. No: 23021

- 317 -

ЦБ 59183 

Ozdemir, Hikmet

   The Ottoman army 1914-1918 : Disease and death on the battlefield / Hikmet Ozdemir . - Salt Lake City : The University of Utah press, 2005 . - 274 p. ; 23 cm . -  (Utah series in Turkish and islamic studies)

   Bibliogr. p. 257-266; index

   ISBN 978-0-87480-923-7 

Сист. No: 22964

- 318 -

Гр/9/S 31Ug 

Schafer, Ulrike

   Geheimnisvolles Worms / Ulrike Schafer ; Ill. by Jochen Muller . - Wiesental : Wartberg Verlag, 2003 . - 48 p. : ill. ; 23 X 24 cm

   

   ISBN 3-8313-1355-5 

Сист. No: 22536

- 319 -

С/91/А 93е 

Атлас Европы  . - Москва : Картография ; Оникс, 2007 . - 96 с. ; 29,5 см

   Указ. географ. названий с. 72-93

   ISBN 5-488-00641-9 :10

   ISBN 978-954-488-00641-6 :13

Сист. No: 23001

- 320 -

ЦБ 59160 

Биков, Владимир Тодоров

   Спомените ми за няколко необикновеи личности (вече покойици), с които имах възможността да се запозная / Владимир Тодоров Биков . - Русе : Лени-Ан, 2009 . - 45 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8190-62-6 

Сист. No: 22923

- 321 -

Арх/949.72/З-50Зх, Б2/949.72/З-50Зх, П/949.72/З-50Зх, Ч2/949.72/З-50ЗхЦБ 59142

Здравкова, Златоживка Иванова

   Христоматия по история на България : Учебно помагало / Златоживка Иванова Здравкова, Живодар Иванов Душков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 373 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 413-414

   ISBN 978-954-712-438-7 

Сист. No: 22453

- 322 -

Арх/949.72/З 50 ЗтЦБ 59162

Здравкова, Златоживка Иванова

   Тракология : Кратка история на българските земи в древността / Златоживка Иванова Здравкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2007 . - 98 с. ; 21 cm

   Библиогр. с. 95-96.

   ISBN 978-954-712-394-6 

Сист. No: 22928

- 323 -

Арх/9/З-50ЗсЦБ 59163

Здравкова, Златоживка Иванова

   Стара история / Златоживка Иванова Здравкова, Живодар Иванов Душков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2006 . - 196 с. ; 21 cm

   Библиогр. с. 195-196.

   ISBN 954-712-363-2 :10

   ISBN 978-954-712-363-7 :13

Сист. No: 22929

- 324 -

ПНО - БЕЛИ 9 

Изследване на личността, идеите и творчеството на Михаил Арнаудов  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фод "Научни изследванеая" /  Ръковод. на проект Руси Димитров Русев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 37 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 37 и под линия

   ISBN * 

Сист. No: 22492

- 325 -

ЮФ - ПН 3 

Историческо изследване на Наказателния закон на Княжество България  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - ЮФ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Евгени Благоев Йочев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 306 л. + 5 л. рецензия ; 30 см

   Проект 2008 - ЮФ - 02 ; Библиогр. л. 300-306

   ISBN * 

Сист. No: 22489

- 326 -

С/7/П 68Ни 

Покровский, Николай Васильевич

   Иллюстрированная энциклопедия христианского искусства / Николай Васильевич Покровский ; Отв. ред. А. Богословский ; Ред. И. Щеглова . - Москва : Эксмо, 2009 . - 640 с. : с ил. ; 26 см . -  (Мир Православия)

   

   ISBN 978-5-699-29665-1 

Сист. No: 23054

- 327 -

ЦБ 59161 

Санакоев, Мурат Петрович

   Источниковедение : Курс лекции / Мурат Петрович Санакоев . - Цхинвал : Б. и., 1999 - . - 20 см

   

   ISBN * 

   Вып. 1 . - 1999 . - 113 с.

   Библиогр. под линия

Сист. No: 22924

- 328 -

ЦБ  59161 

Санакоев, Мурат Петрович

   Источниковедение : Курс лекции / Мурат Петрович Санакоев . - Цхинвал : Б. и., - 2000 . - 20 см

   

   ISBN * 

   Вып. 2 . - 2000 . - 98 с.

   

Сист. No: 22925

- 329 -

ЦБ 59168, Ч2/94/С 18Ми 

Санакоев, Мурат Петрович

   Из истории кавказских национальных иррегулярных формироваий (XVIII - нач. ХХ вв.) / Мурат Петрович Санакоев ; Ред. М. К. Джиоев ; Техн. ред. В. А. Тедеева . - Цхинвал : Южная Алания, 2008 - . - 20 см

   

   ISBN * 

   Вып. 1 . - 2008 . - 77 с.

   Библиогр. под линия

Сист. No: 22931

- 330 -

С2/0/С 84 

Страны и народы мира  : Детская энциклопедия в вопросах и ответах / Юрий Г. Иванов и др . - Смоленск : Русич, 2008 . - 592 с.: с ил. ; 26 см. . -  (Что? Где? Почему?)

   

   ISBN 978-5-8138-0889-0 

Сист. No: 23052

- 331 -

ЦБ 59159, Ч2/94/Х 75 

Хрестоматия по истории осетинского народа  : (С древнейших времен до 1877 года) /  Состав. Мурат Петрович Санакоев ; Ред. З. В. Бежанова . - Цхинвал : Ирыстон, 1993 - . - 20 см

   

   ISBN 5-8171-0055-Х 

   Т. 1 . - 1993 . - 413 с.

   Библиогр. под линия

Сист. No: 22922

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство.

- 332 -

П/61/Г 33НфЦБ 59151

Генчева, Незабравка

   Фит-болл] Fit-ball и кинезитерапия / Незабравка Генчева . - София : Болид-инс, 2003 . - 64 с. : с цв. ил. ; 20 см

   Кор. опис. - Съдържа и Данни за автора . - Библиогр. с. 32

   ISBN 954-8017-06-7 

Сист. No: 22910

- 333 -

ПНО - ФВС 4 

Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - ФПНО -09 /  Ръковод. на раб. колектив Антоанета Момчилова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 102 с. ; 30 см

   2008 - ФПНО -09; Библиогр. сл. отд. гл.

   ISBN * 

Сист. No: 22493

- 334 -

РУ - НИС 2 

Изследване на възможността за инегриране на съвременни интериорни и презентационни решения за атриума в сградата на централен корпус на Русенски университет  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - РУ - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Йордан Дойчинов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 33 с. : с ил. ; 30 см + CD

   Библиогр. 31 л. - По проект 2008 - РУ - 04

   ISBN * 

Сист. No: 22505

- 335 -

С/7/П 68Ни 

Покровский, Николай Васильевич

   Иллюстрированная энциклопедия христианского искусства / Николай Васильевич Покровский ; Отв. ред. А. Богословский ; Ред. И. Щеглова . - Москва : Эксмо, 2009 . - 640 с. : с ил. ; 26 см . -  (Мир Православия)

   

   ISBN 978-5-699-29665-1 

Сист. No: 23054

- 336 -

ЕЕА - ЕСЕО 164 

Създаване и изследване на системи за архитектурно-художествено осветление на монументални обекти  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - РУ -03 /  Ръковод. на раб. колектив Радослав Кючуков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 20 с. ; 30 см

   2008 - РУ -03

   ISBN * 

Сист. No: 22483

Компютри. Програмни продукти

- 337 -

П/004/A 71sЦБІІ 2908

Architecture solutions for e-learning systems  /  Ed. Claus Pahl . - New York : Information science reference, 2008 . - xxii, 385 p. : ill. ; 29 cm

   This book provides fundamental research on the architecture of learning technology systems, discussing such issues as the common structures in LTS and solutions for specific forms such as knowledge-based, distributed, or adaptive applications of e-learning. Researchers, and scholars in the fields of learning content software development, computing and educational technologies, and e-learning will find it an invaluable resource
   http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0720/2007023536.html 

   ISBN 978-1-599-04633-4 

Сист. No: 22455

- 338 -

ЦБ 59182 

Burton, Tammara

   World changer : Atanasoff and the computer / Tammara Burton . - Sofia : Tangra, 2006 . - 271 p. : ill. ; 24 cm.

   

   ISBN 978-954-9942-94-1 :13

   ISBN 954-9942-94-5 :10

Сист. No: 22788

- 339 -

ЦБ 59181 

Erasmus ECTS information package

   Erasmus ECTS information package /  Ed. Stoyanka R. Smrikarova, Sevda Tsvetanova . - Rousse : Avangard Print, [2007] . - 206 p. ; 21 см . -  (SOCRATES-ERASMUS 66673-IC-1-2007-LG-ERASMUS-EUC-1)

   Изд. на University of Rousse. Faculty of elektrical engineering, electronics and automation

   ISBN * 

Сист. No: 22963

- 340 -

П/004/I 64mЦБІІ 2907

Innovative mobile learning  : Techniques and technologies /  Ed. Hokyoung Ryu et al . - London : Information science reference, 2009 . - xix, 414 p. : ill. ; 29 cm

   Bibliogr. p. 371-403

   ISBN 978-1-605-660-622 

Сист. No: 22454

- 341 -

П/004/P 93i 

Proceedings of the International conference on computer systems and technologies and workshop for PhD students in computing  : CompSysTech'08, Gabrovo, Bulgaria, 12-13 June, 2008 /  Ed. B. Rachev, Angel Smrikarov, Stoyanka R. Smrikarova . - Gabrovo : RU, 2008 . - 24 cm

   Author's index. - Bibliogr. after each chapter. - Пособието е издадено и на CD

   ISBN 978-954-9641-52-3 

   

   

Сист. No: 22915

- 342 -

ЦБ 59179 
 University of Rousse. Department of computing 

   Erasmus ECTS information package /  Ed. Stoyanka R. Smrikarova . - Rousse : Avangard Print, [2007] . - 70 p. ; 21 см . -  (LIP-ERASMUS 66673-IC-1-2007-LG-ERASMUS-EUC-1)

   

   ISBN * 

Сист. No: 22960

- 343 -

ЕЕА - КСТ 16 

Администриране в интегрирана среда за индивидуализирано планирано обучение  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - ФЕЕА - 5 /  Ръковод. на раб. колектив Ирина Желязкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 66 с. ; 30 см

   Изд. на Русенски университет "Ангел Кънчев". Факултет Електротехника, електроника и автоматика . - 2008 - ФЕЕА - 5; Библиогр. с. 62-66

   ISBN * 

Сист. No: 22495

- 344 -

ЕЕА - АИУТ 80 

Изследване на влиянието на сортовата принадлежност на царевични семена при разпознаване на заболяването Фузариоза

   Изследване на влиянието на сортовата принадлежност на царевични семена при разпознаване на заболяването Фузариоза : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - ЕЕА - 08 /  Ръковод. на раб. колектив Пламен Даскалов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 70 с. ; 30 см

   Изд. на Русенски университет "Ангел Кънчев". Факултет Електротехника, електроника и автоматика . - 2008 - ЕЕА - 08; Библиогр. сл. отд. гл.

   ISBN * 

Сист. No: 22494

- 345 -

П/004/К 87АвЦБ 59188

Кошик, Авинаш

   Веб-аналитика : Анализ информации о посетителях веб-сайтов / Авинаш Кошик ; Пер. с англ.  . - Москва : Диалектика, 2009 . - 464 с. ; 23 см + CD

   Предм. указ. с. 456-462

   ISBN 978-5-8459-1480-4 (рус.)

   ISBN 978-0-470-13065-0 (англ.)

Сист. No: 22971

- 346 -

П/681.32/О -83ЦБ 59242

Основна компютърна подготовка  : [Ч. 1] - . - В. Търново, 2001 . - 22 см

   

   Ч. 3. Интернет. Презентации - Internet Explorer, Power Point / Маргарита Кръстева Тодорова, Георги Стоянов Тодоров, Мирослав Гълъбов . - 2001 [деп. 2002] . - 64 с. : с ил. ; 20 см

   тир. 100 тир. Книжка: 1

   ISBN 954-775-043-7 (т. 3)

Сист. No: 23067

- 347 -

МТФ - МТМ 527 

Разработване и реализиране на концепция за информационно осигуряване на катедра "Материалознание и технология на материалите"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - МТФ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Иван Дерменджиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 30 с. ; 30 см

   По проект 2008 - МТФ - 02

   ISBN * 

Сист. No: 22481

- 348 -

АИФ - ПД 5 

Разработване на интерактивна среда за комуникация и обучение по дизайн в среда ИНТЕРНЕТ  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - АИФ - 8 /  Ръковод. на раб. колектив Антоний Димитров Софев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 24 см :с фиг., табл. ; 30 см

   Библиогр. с. след вс. гл. - АИФ - ПД -8/2008

   ISBN * 

Сист. No: 22472

- 349 -

ПНО - АГ 12 

Разработка на пакет програми на Mathematica за работа със специални видове алгебри  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - ФПНО - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Цецка Рашкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 74 с. ; 30 см

   2008 - ФПНО - 04; Библиогр. сл. отд. гл.

   ISBN * 

Сист. No: 22477

- 350 -

ЦБ 59155 

Сборник доклади на студентска научна сесия  . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2007 . - 115 с. ; 21 cm

   

   ISBN * 

Сист. No: 22917

- 351 -

ТФ - ММЕ 366 

Съвременни методи и подходи за изследване, изпитване и оптимизиране на машинни елементи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" /  Ръковод. на раб. колектив Антоанета Добрева, Емилия Ангелова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 71 л. : с табл., цв. чертежи, диагр. ; 30 см

   Проект 2008 ТФ - 04 ; Библиогр. с. след вс. глава

   ISBN * 

Сист. No: 22500

- 352 -

ЕЕА - КСТ 15 

Създаване и изследване на модел на динамичен сайт на специализиран научен съвет  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - ФЕЕА -06 /  Ръковод. на раб. колектив Анелия Иванова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 50 с. ; 30 см

   2008 - ФЕЕА -06

   ISBN * 

Сист. No: 22491

- 353 -

П/681.32/Т 48ВиЦБ 59250

Тенев, Воин Господинов и др.

   ИНТЕРНЕТ - комуникационна среда на информационното общество : Аналит. обзор / Воин Тенев, Ваня Ганева . - София : Център за информ. и документация (ЦЕНТИ), 2001 . - 60 с. ; 20 см

   Изд. на НИИ по съобщенията, Бълг. телекомуникационна компания ЕАД. Център за информ. и документация (ЦЕНТИ)

   ISBN * 

Сист. No: 23075

- 354 -

П/681.32/Т 64М-оЦБ 59248

Тодорова, Маргарита Кръстева

   Основи на персоналните компютри. Операционни среди : [Учебник за студенти] / Маргарита Кръстева Тодорова . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2000 . - 20 см

   

   ISBN 954-524-237-Х 

   Ч. 1. За А, Б-то на Pc-то . - 2002 . - 132 с. : с диагр. , сх.

   

Сист. No: 23074

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно-просветна работа

- 355 -

П/004/A 71sЦБІІ 2908

Architecture solutions for e-learning systems  /  Ed. Claus Pahl . - New York : Information science reference, 2008 . - xxii, 385 p. : ill. ; 29 cm

   This book provides fundamental research on the architecture of learning technology systems, discussing such issues as the common structures in LTS and solutions for specific forms such as knowledge-based, distributed, or adaptive applications of e-learning. Researchers, and scholars in the fields of learning content software development, computing and educational technologies, and e-learning will find it an invaluable resource
   http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0720/2007023536.html 

   ISBN 978-1-599-04633-4 

Сист. No: 22455

- 356 -

EDC/37/E 91c 
 European centre for the development of vocational training 

   Recognition and validation of non-formal and informal learning for VET teachers and trainers in the EU member states . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2007 . - VI, 76 p. ; 30 cm . -  (Cedefop Panorama Series, ISSN 1562-6180, N 147)

   
   http://cedefop.europa.eu, w=trainingvillage.gr 

   ISBN 978-92-896-0496-3 

Сист. No: 23006

- 357 -

EDC/37/E 91c 
 European centre for the development of vocational training 

   Annual report 2007 . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008 . - VI, 71 p. ; 24 cm . -  (CEDEFOP, ISSN 1010-125X. Information series)

   
   http://cedefop.europa.eu 

   ISBN 978-92-896-0530-4 

Сист. No: 23023

- 358 -

EDC/37/E 91с 

Terminology of European education and training policy

   Terminology of European education and training policy : A Selection of 100 key terms . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008 . - 241 p. ; 25 cm

   
   http://cedefop.europa.eu 

   ISBN 978-92-896-0472-7 

Сист. No: 23024

- 359 -

EDC/37/E 91с 
 European centre for the development of vocational training 

   Annual report 2008 . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2009 . - VI, 86 p. ; 24 cm

   
   http://cedefop.europa.eu 

   ISBN 978-92-896-0599-1 

Сист. No: 23026

- 360 -

EDC/37/E 91с 
 European centre for the development of vocational training 

   Work programme 2009 . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2009 . - VI, 63 p. ; 30 cm

   
   http://cedefop.europa.eu 

   ISBN 978-92-896-0591-5 

Сист. No: 23027

- 361 -

EDC/378/E 91EDC/37/E 91c
 European commission 

   Bringing out the best in education : Enhancing quality in higher education : a Tempus survey . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2009 . - 51 lk. : ill. ; 30 cm

   Bibliogr. p. 51
   http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus 

   ISBN 978-92-79-09499-6 

Сист. No: 22885

- 362 -

EDC/37/E 91c 
 European commission  Education, audiovisual and culture executive agency 

   Higher education in Europe 2009 : Developments in the Bologna process . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2009 . - 72 p. ; 30 cm

   
   http://eurydice.org 

   ISBN 978-92-9201-023-2 

Сист. No: 23010

- 363 -

EDC/37/E 91с 
 European communities 

   The Bologna process in higher education in Europe : Key indicators on the social dimension and mobility . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2009 . - 252 p. ; 30 cm . -  (Eurostat. Statistical books)

   
   http://ec.europa.eu/eurostat 

   ISBN 978-92-79-11770-1 

Сист. No: 23012

- 364 -

ЦБ 59174 

European thematic networks for doctoral education in computing (ETN DEC)  : Final report oktober 2004 - september 2007: 197 members from 69 partners' institutions in 29 european countries / Angel Smrikarov et al . - Rousse : РУ Ангел Кънчев, 2007 . - 151 p.: ill. ; 23 cm . -  (114046-CP-1-2004-1BG-ERASMUS-TN)

   This publication is also available in electronic form on a CD

   ISBN 978-954-712-383-0 

Сист. No: 22945

- 365 -

EDCc/37/E 91tEDC/37/E 91t

European training thesaurus  . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008 . - 469 p. ; 30 cm . -  (CEDEFOP, ISSN 1608-7089)

   

   ISBN 978-92-896-0471-0 

Сист. No: 23013

- 366 -

ЦБІІ 2912 
 European University Association 

   European university association : Annual report 2006 . - Brussels : European University Association, 2007 . - 56 p. ; 30 cm

   
   http://eua.be 

   ISBN 978-90810-69861 

Сист. No: 22942

- 367 -

П/004/I 64mЦБІІ 2907

Innovative mobile learning  : Techniques and technologies /  Ed. Hokyoung Ryu et al . - London : Information science reference, 2009 . - xix, 414 p. : ill. ; 29 cm

   Bibliogr. p. 371-403

   ISBN 978-1-605-660-622 

Сист. No: 22454

- 368 -

ЕЕА - КСТ 16 

Администриране в интегрирана среда за индивидуализирано планирано обучение  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - ФЕЕА - 5 /  Ръковод. на раб. колектив Ирина Желязкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 66 с. ; 30 см

   Изд. на Русенски университет "Ангел Кънчев". Факултет Електротехника, електроника и автоматика . - 2008 - ФЕЕА - 5; Библиогр. с. 62-66

   ISBN * 

Сист. No: 22495

- 369 -

Ч2/371/А 51Ат 

Александрова, Албена

   Теории за училищното възпитание / Албена Овчарова Александрова . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2008 . - 170 с. ; 21

   Библиогр. сл. отд. части

   ISBN 978-954-423-461-4 

Сист. No: 22532

- 370 -

Арх/378/Б 35Хн, Б2/378/Б 35Хн, Б3/378/Б 35Хн, П/378/Б 35Хн, П1/378/Б 35Хн, ЦБ 59143, Ч2/378/Б 35Хн, Ч3/378/Б 35Хн 

Белоев, Христо Иванов и др.

   Наръчник на докторанта / Христо Иванов Белоев, Георги Тасев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 21 см . -  (Библиотека за докторанта. Подкрепа за разв. на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, BG051PO001/07/3.3-02)

   

   ISBN 978-954-712-427-1 

   Ч. 2 . - 2008 . - 181 с. ; с табл.,

   

Сист. No: 22719

- 371 -

EDC/0/Е 11-о 

Е-обучение  : Тематичен компендиум . - София : Център за развитие на човешките ресурси, 2008 . - 24 p. ; 30 cm . -  (Програма "Учене през целия живот". Образование и култура)

   
   http://hrdc.bg 

   ISBN * 

Сист. No: 23028

- 372 -

ЦБ 9879 

Кибернетика и проблемы обучения  : Сборник переводов /  Ред. А. И. Берга . - Москва : Прогресс, 1970 . - 390 с. : със сн. ; 22 см

   Библиогр. след вс. гл.

   ISBN * 

Сист. No: 23061

- 373 -

ЦБ 54780 
 Международна научна конференция УНИТЕХ. Габрово. 2005 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '05, Габрово, 24-25 ноември 2005 : Сб. докл. : Т. 1 - 3 . - Габрово, 2005 . - 24 см

   Кор. загл. International scientific conference UNITECH '05 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   Т. 1 . - 2005 . - 495 с. : с ил., табл., диагр.

   

   ISBN 954-683-324-Х (т. 1)

Сист. No: 23059

- 374 -

Ч2/372.3/М 82 

Моливко, дидактична система за подготвителна група в детската градина (6-7 г.)  : По всички образователни направления, диагностика и моторика : Книга за учителя / Дарина Гълъбова ; Под общ. ред. Дарина Гълъбова . - 3. доп. изд. . - В. Търново : Слово, 2008 . - 662 с. : с табл., ил. ; 24 см . -  (Моливко)

   Библиогр. с. след всяка гл.

   ISBN 978-954-439-890-3 

Сист. No: 22882

- 375 -

Ч2/372.3/М 82 

Моливко, за предучилищно възпитание и подготовка на 4-5-годишни деца  : По всички образователни направления : Книга за учителя / Веселина Петрова, S. Georgieva ; Под общ. ред. Дарина Гълъбова . - 2. доп. изд. . - Вeлико Търново : Слово, 2006 . - 592 с. : с табл., ил. ; 24 см . -  (Моливко)

   Библиогр. с. след всяка гл.

   ISBN 954-439-865-1 :10

   ISBN 978-954-439-865-1 :13

Сист. No: 22883

- 376 -

EDC/0/О-24п 

Обучение на преподаватели и наставници - кариерно развитие  : Тематичен компендиум . - София : Център за развитие на човешките ресурси, 2008 . - 28 с. ; 30 см . -  (Програма "Учене през целия живот". Образование и култура)

   
   http://hrdc.bg 

   ISBN * 

Сист. No: 23038

- 377 -

EDC/0/О-24х 

Обучение на хора в неравностойно положение  : Тематичен компендиум . - София : Център за развитие на човешките ресурси, 2008 . - 44 с. ; 30 см . -  (Програма "Учене през целия живот". Образование и култура)

   
   http://hrdc.bg 

   ISBN * 

Сист. No: 23032

- 378 -

EDC/3/О-88б 

От Болония до Лондон  : Пътят на Болонския процес /  Предисл. Ирина Радевска . - София : Център за развитие на човешките ресурси, 2008 . - 80 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22990

- 379 -

Арх/378/П 21Ки, Б3/378/П 21Ки, П/378/П 21Ки, П1/378/П 21Ки, ЦБ 59144, Ч3/378/П 21Ки 

Папазов, Кръстю Игнатов и др.

   Икономически аспекти на научните изследвания / Кръстю Игнатов Папазов, Емил Кръстев Папазов, Людмила Михайлова Михайлова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 126 с. : табл. ; 21 см . -  (Библиотека за докторанти. Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, BG051PO001/07/3.3-02)

   Министерство на образованието и науката. Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" ; Библиогр. под линия
   http://sf.mon.bg/index.php 

   ISBN 978-954-712-426-4 

Сист. No: 22880

- 380 -

АИФ - РН и  ХТ 252 

Проучване и създаване на информационна система за поддържане на машини и съоръжение в земеделското производство  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - АИФ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Даниел Ликаса Бекана . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 164 с. : със сх., табл. ; 30 см

   Проект 2008 АИФ - 03

   ISBN * 

Сист. No: 22478

- 381 -

Б2/37.01/Р 13Пф, Ч2/37.01/Р 13Пф 

Радев, Пламен

   Философия на образованието / Пламен Радев, Албена Овчарова Александрова . - София : Фабер, 2009 . - 256 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 253-255

   ISBN 978-954-400-073-8 

Сист. No: 22533

- 382 -

МТФ - МТМ 527 

Разработване и реализиране на концепция за информационно осигуряване на катедра "Материалознание и технология на материалите"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - МТФ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Иван Дерменджиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 30 с. ; 30 см

   По проект 2008 - МТФ - 02

   ISBN * 

Сист. No: 22481

- 383 -

ЕЕА - Ф 56 

Разработване на иновационна образователна технология по физика в Русенския университет  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2008 - ЕЕА - 07 /  Ръковод. на раб. колектив Тодорка Жекова Стефанова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 142 л. ; 30 см

   Проект 2008 - ЕЕА - 07

   ISBN * 

Сист. No: 22504

- 384 -

П/378/Р 29БпЦБ 59230

Райзберг, Б. А.

   Практическо руководство по написанию и защите диссертаций / Б. А. Райзберг . - Москва : Экономист, 2008 . - 144 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 141-142

   ISBN 978-5-98118-218-1 

Сист. No: 23045

- 385 -

ЦБ 59155 

Сборник доклади на студентска научна сесия  . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2007 . - 115 с. ; 21 cm

   

   ISBN * 

Сист. No: 22917

- 386 -

Арх/378/С 47Ан, Б2/378/С 47Ан, Б3/378/С 47Ан, П/378/С 47Ан, П1/378/С 47Ан, ЦБ 59143, Ч2/378/С 47Ан, Ч3/378/С 47Ан 

Смрикаров, Ангел Сотиров

   Наръчник на докторанта / Ангел Сотиров Смрикаров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 21 см . -  (Библиотека за докторанти. Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени)

   Министерство на образованието и науката. Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми"

   ISBN 978-954-712-418-9 

   Ч. 1 . - 2008 . - 116 с.

   

Сист. No: 22884

- 387 -

ПНО - АГ 11 

Създаване на модели за стимулиране на творчестото на талантливи студенти по математика  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2008 - ФПНД - 02 /  Науч. ръководител Светослав Йорданов Билчев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 251 л. : черт., граф. и ил. ; 30 см

   ФПНО - АГ - 02/2008

   ISBN * 

Сист. No: 22466

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

Техника на безопасността.

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 388 -

ЦБ 59183 

Ozdemir, Hikmet

   The Ottoman army 1914-1918 : Disease and death on the battlefield / Hikmet Ozdemir . - Salt Lake City : The University of Utah press, 2005 . - 274 p. ; 23 cm . -  (Utah series in Turkish and islamic studies)

   Bibliogr. p. 257-266; index

   ISBN 978-0-87480-923-7 

Сист. No: 22964

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

Хранително-вкусова промишленост

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело

- 389 -

С/36/М 96Гс 

Мушкаров, Гошо

   Социално и здравно осигуряване 2009 : Кратък коментар и практически консултации по обществено осигуряване / Гошо Мушкаров . - София : Доби прес, 2009 . - 632 с. ; 23 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 22905

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки)

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника

- 390 -

П/69/К 81вЦБ 59227

Кондиционирование, вентиляция и отопление помещений  /  Состав. Виктор Александрович Барановский, Евгений Анатольевич Банников . - Минск : Современная школа, 2009 . - 256 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 252

   ISBN 978-985-513-221-0 

Сист. No: 23042

Машини и процеси с автоматично регулиране

- 391 -

П/681.5/Д 15Ч-оЦБ 59158

Дамянов, Чавдар Иванов

   Основи на кибернетиката / Чавдар Иванов Дамянов . - Пловдив : АИ на УХТ - Пловдив ; АИ ВИВХП, 2009 - . - 20 см

   

   ISBN 978-954-24-0110-0 

   Св. 1. Автоматика и системи за управление . - 2009 . - 152 с. : с черт., табл., сх.

   Библиогр. с. 151-152

Сист. No: 22920

- 392 -

ЦБ 59175 

Орнатский, Петр Павлович

   Автоматические измерения и приборы : (аналоговые и цифровые) / Петр Павлович Орнатский ; Техн. ред. Л. Ф. Волкова . - 4. перераб. и доп. изд. . - Киев : Вища школа, 1980 . - 560 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 547-550

   ISBN * 

Сист. No: 22949

- 393 -

ЦБ 34115 

Швецкий, Бенцион Иосифович

   Электронные цифровые приборы / Бенцион Иосифович Швецкий . - Киев : Технiка, 1981 . - 248 с. : със сх. ; 23 см

   Библиогр. с. 244-245

   ISBN * 

Сист. No: 22943


 Индекс по АВТОРИ

Angelova, Veneta 68 270 300 
Beeck, Rik Op de 151 
Bernabe, Beatriz 58 295 
Bracken, Jeanne 58 295 
Brun, Emmanuelle 61 154 
Bueno, Julia Acevedo 150 
Burton, Tammara 313 338 
Camastra, Fabrizio 68 270 300 
Carter, Adrian 157 
De Craecker, Willy 151 
Dimitrov, Pavel 68 270 300 
Dimitrov, Pavel Krumov 68 270 300 
Dochev, Vladimir 364 
Dreier, Mark E. 246 
Edwards, Harold M. 109 
et al. 157 340 364 367 
Etzold, Hans-Rudiger 247 
Georgieva, S. 279 374 375 
Giambruno, Antonio 110 
Harmuth, F. Henning 139 200 
Hennen, John 64 315 
Kanel-Belov, Alexei 111 
Klein, Alexandra 57 
Klein, Vladislav 249 
Meffert, Beate 139 200 
Morelli, Eugene A. 249 
Muller, Jochen 318 
Netti, Domenico 68 270 300 
Ozdemir, Hikmet 162 317 388 
Pahl, Claus 337 355 
Parsons, David 340 367 
Payaro, Andrea 68 270 300 
Rachev, B. 341 
Remple, Robert K. 250 
Roskams, Nele 151 
Rowen, Louis Halle 111 
Ryu, Hokyoung 340 367 
Schafer, Ulrike 318 
Smrikarov, Angel 341 364 
Smrikarova, Stoyanka R. 180 181 339 341 342 364 
Sznitman, Sharon Rodner 158 159 
Thoresen, Victoria 57 
Tischler, Mark B. 250 
Todorov, Kiril 105 299 
Tsvetanova, Sevda 180 339 
Vasilev, Tzvetomir 364 
Zaicev, Mikhail 110 
Аваев, Николай Александрович 225 
Агинская, Е. Н. 310 330 
Александрова, Албена Овчарова 369 381 
Алексиев, Владимир Иванов 226 
Алексиева, М. 54 
Алипиев, Огнян Любенов 245 
Ананьин, Анатолий Дмитриевич 252 258 
Ангелова, Венета 68 270 300 
Ангелова, Емилия 244 351 
Ангелова, Пенка 43 
Ангелова, Татяна Гаврилова 301 
Андонов, Кондю Йорданов 182 191 
Андреева, Людмила Борисовна 234 
Антонова, Диана 65 
Антонова, Диана Антонова 73 
Арутюнов, Юрий Артемович 36 268 
Атамян, Димитър Каприел 218 
Бабешко, Людмила Олеговна 66 
Баев, С. 54 
Бакаев, Ю. Н. 169 
Бакалова, Е. 54 
Банников, Евгений Анатольевич 390 
Барановский, Виктор Александрович 390 
Барканов, Николай Арсеньевич 234 
Бегинин, Анатолий Сергеевич 234 
Бедрековский, Михаил Алексеевич 225 
Бежанова, З. В. 331 
Бекана, Даниел Ликаса 263 264 380 
Беленков, Юрий Александрович 170 177 
Беленкова, Юрий Александровича 170 177 
Белоев, Христо Иванов 6 370 
Бенчева, Нина 55 
Берга, А. И. 13 372 
Бигон, Майкл 133 134 
Биков, Владимир Тодоров 320 
Билчев, Светослав Йорданов 96 387 
Благоева, Галина 7 
Богданов, Б. 54 
Богословский, А. 24 326 335 
Божинова, И. 54 
Бондаренко, Владимир Викторович 279 
Борисов, Борис Георгиев 262 265 266 
Борисов, Валентин Федорович 237 
Борисова, Димитрина 7 
Бороджиева, Адриана Найденова 113 205 
Бреннеман, Грэг 99 285 
Брябрин, Виктор Михайлович 114 
Ванков, Иван Данаилов 186 
Варламов, Р. Г. 234 
Васева, Милена Петрова 311 
Васенков, А. А. 222 
Василев, Цветомир Иванов 272 
Василева, Лиляна Иванова 89 
Васильева, Людмила Николаевна 9 67 
Векилова, Пелагия 374 
Велев, Недялко 206 
Велковска, Гена Цветкова 89 
Вендик, Орест Генрихович 207 
Верина, У. Ю. 168 
Вичева, Е. 54 
Влагов, Радко 73 
Волкова, Л. Ф. 192 392 
Вълева, Валентина 55 
Вълева, Валентина Йорданова 55 
Габитов, Илдар Исмагилович 252 258 
Гайдова, Радка Колева 374 375 
Галецкий, Франц Петрович 229 291 
Ганева, Ваня 353 
Ганева, Ваня Димитрова 353 
Ганева, Зорница Костова 35 
Генчева, Незабравка 164 332 
Георгиев, Божидар 235 
Георгиев, Георги Рашков 183 188 
Георгиев, Георги Тодоров 55 
Георгиев, Р. К. 184 209 
Георгиев, Цветозар Ст. 55 
Георгиев, Цветозар Стефанов 19 122 
Георгиева, Маргарита 306 
Герганова, Мария 38 
Гончаренко, Людмила Петровна 36 268 
Горелов, Георгий Владимирович 210 
Градинарова, Елена Кирилова 211 
Громов, Александр Павлович 241 
Гутников, Валентин Сергеевич 185 212 
Гълъбов, Мирослав 346 
Гълъбова, Дарина 374 375 
Гюлчев, Николай 374 
Дамянов, Чавдар Иванов 391 
Данаилова, Е. 54 
Данков, Пламен Илиев 213 
Дановски, Веселин М. 251 
Данчева, А. 54 
Данчева, Галя Спасиянова 374 375 
Даскалов, Пламен 259 344 
Датриева, С. Г. 108 
Дачев, Лъчезар 44 
Двайт, Г. Б. 115 
Деева, Елена Алексеевна 9 67 
Демкин, Василий Иванович 227 
Дерменджиев, Иван 294 347 382 
Детмер, Уильям 269 
Джиоев, М. К. 329 
Дзугаев, Коста Георгиевич 23 
Диамандурос, Никифорос П. 37 
Димитров, Димитър Иванов 214 
Димитров, Павел 68 270 300 
Димитров, Павел Крумов 68 270 300 
Димитрова, Давидова, Параскева Илиева 89 
Димитрова, Мария Илиева 186 
Димитрова, С. 54 
Димчев, Кирил Василев 301 
Добрева, Антоанета 244 351 
Добронравов, Олег Евгьеневич 229 291 
Дойчинов, Йордан 334 
Донева, Р. 54 
Донков, Димчо Йонков 286 287 
Дочев, Дочо Трифонов 117 
Драгостинов, Тодор 235 
Дрогобыцкий, Иван Николаевич 69 
Дубовская, Екатерина Михайловна 48 
Душков, Живодар Иванов 321 323 
Дыбал, Светлана Васильевна 70 
Евгениев, И. Н. 187 
Еленкова, М. 54 
Елизаров, Александр Михайлович 116 145 
Желязкова, Ирина 343 368 
Желязов, Михаил Петков 228 
Желязов, П. М. 187 208 
Желязов, Петко Михайлов 228 
Жеребилов, А. А. 310 330 
Жук, Михаил Сергеевич 215 
Замфиров, Иван 293 
Захарченко, В. В. 52 86 
Здравкова, Златоживка Иванова 321 322 323 
Зелигер, Наум Борисович 216 
Зола, Емил 303 
Зотовой, Е. С. 104 
Иванов, Александр Семенович 252 258 
Иванов, Велико Колев 283 
Иванов, Иван Колев 292 
Иванов, Пламен Радев 381 
Иванов, Юрий Г. 310 330 
Иванова, Анелия 22 352 
Иванова, О. Ю. 310 330 
Иванчев, Александър 38 
Ивасенко, А. Г. 71 271 
Ивашковская, И. В. 78 276 
Ивин, Геннадий Федорович 229 291 
Игнатов, Александър Николаевич 217 
Игошина, Ирина Анатольевна 279 
Илиев, Георги Любенов 218 
Илларионова, А . Е. 97 
Исаев, Валерий Анатольевич 76 274 
Йовов, Тома Лазаров 255 
Йотова, Деница 85 280 
Йочев, Евгени Благоев 46 47 325 
Кабанова, Алла Борисовна 227 
Калинова, Савка Георгиева 55 
Калчев, Й. 54 
Камастра, Фабрицио 68 270 300 
Капинчева, Искра 165 
Капур, К. 171 
Караколева, Стефка 119 
Карпов, Ю. Ю. 108 
Касимов, Анвар Рашидович 116 145 
Керезов, Александър 219 
Кеснер, Айделин 99 285 
Кирков, Кирил Т. 189 
Киров, Г. С. 184 209 
Кирова, Милена Георгиева 73 
Кит, Пол 77 275 
Климентов, Климент Великов 194 
Клисарова, Анелия 165 
Кобзарева, Ю. Б. 230 
Коев, Константин 182 
Козлов, В. А. 173 
Колев, Иван 292 
Колев, Иван Станчев 220 
Комарска, Ина Любенова 311 
Конакчиева, Петя 374 375 
Кононов, Владислав Юрьевич 227 
Константинович, Сергей Алексеев 221 
Копчев, Петър 243 253 
Корнеева, Вера Михайловна 172 
Короткова, Эдуард Михайлович 279 
Кочергина, Татьяна Евгеньевна 79 
Кошик, Авинаш 345 
Кричевский, Роберт Львович 48 
Круглов-Морозов, Л. 77 275 
Кръстанова, Ваня Господинова 306 
Кузнецова, Т. 79 
Куликова, Д. А. 100 
Купер, Скотт 100 
Кустов, Олег Владимирович 190 
Куцаров, Стефан Ив. 238 
Куэлч, Джон 99 285 
Кючуков, Радослав 336 
Лавина, Софья Шеировна 279 
Ламберсон, Л. 171 
Лебедова, Румяна Димитрова 305 
Леви, Аврам Сабетай 197 
Леви, Н. В. 115 
Легуша, Федор Федорович 241 
Леонтьев, Алексей Алексеевич 49 
Лепешкин, Александр Владимирович 170 177 178 
Лечева, Галина 307 
Либединский, Юрий Николаевич 107 309 
Липкина, Н. Я. 216 
Лисовского, Л. П. 230 
Литвинова, О. В. 143 
Логинова, Н. К. 199 
Лундин, Владимир Зиновьевич 190 
Львутин, П. п. 78 276 
Магрук, Владимир Иванович 179 196 
Мазур, Иван Иванович 81 277 
Маклаков, Дмитрий Владимирович 116 145 
Манолова, Анна Валериева 89 
Маринина, Т. С. 69 
Маринов, Емил 256 
Масленников, В. В. 82 278 
Микова, Цв. 54 
Милев, Станимир Русинов 73 
Минчев, Дянко Христов 45 75 
Мирчев, Сеферин Тодоров 223 
Митев, Георги 74 260 
Митев, Иван Христов 88 282 
Митков, Атанас 120 
Михайлин, Александр Александрович 178 
Михайлов, Людмил 182 
Михайлов, Николай 195 
Михайлова, Людмила Михайлова 18 73 379 
Михалин, Александр Александрович 170 177 
Михлин, Владимир Матвеевич 252 258 
Михов, Георги Славчев 289 
Молочков, Юрий Борисович 215 
Момчилова, Антоанета 333 
Мустафова, С. 54 
Мутков, Валентин Ангелов 214 
Мухин, Владимир Иванович 52 86 
Мушкаров, Гошо 53 389 
Мясникова, Елена Николаевна 241 
Найденов, Николай Стефанов 85 280 
Найденова, Дина 7 
Наумов, Юрий Евгеньевич 224 225 290 
Нахапетян, Евгений Григорьевич 172 
Неговора, Андрей Владимирович 252 258 
Неделчева, Искра 232 
Недкова, Емилия Димитрова 308 
Недялков, Антон Недялков 85 280 
Немигенчев, Илия Нейков 226 
Нети, Доменико 68 270 300 
Николаевич, Берньков Игорь 279 
Николов, Румен Н. 251 
Николова, Г. 54 
Николова, Елена 374 
Никонова, Я. И. 71 271 
Нордхаус, Вильям Д. 91 
Огастин, Норман 99 285 
Оголева, Л. Н. 72 273 
Ольдерогге, Наталия Георгиевна 81 277 
Орнатский, Петр Павлович 192 392 
Осадчая, О. Е. 99 285 
Осипов, В. И. 172 
Осипова, Ю. М. 104 
Падешка, Мая Йовкова 306 
Пайаро, Андреа 68 270 300 
Палов, Иван Йорданов 193 281 
Панова-Ангелова, Дамянка 233 
Папазов, Емил Кръстев 18 73 379 
Папазов, Кръстю Игнатов 18 379 
Паскалева, Мая Красимирова 73 
Пейчева, Христина 38 
Пенчева, Велизара Иванова 256 
Петкова, Р. 54 
Петкова, С. 54 
Петров, Ангел Маринов 301 306 311 
Петров, Н. П. 78 276 
Петрова, Веселина 374 375 
Петрова, Станислава Симеонова 306 
Покровский, Николай Васильевич 24 326 335 
Полетаева, И. А. 230 
Полякова, Л. Г. 114 
Полянкин, Гурий Алексеевич 241 
Попов, Васил Д. 149 
Попов, Генчо Стойков 176 194 
Попова, Юлиана 34 
Прохорова, Ю. Е. 297 314 
Радев, Димитър 204 
Радев, Пламен 381 
Радевска, Ирина 378 
Радиковский, В. М. 72 273 
Райзберг, Б. А. 20 384 
Рамо, С. 230 
Рачев, Димитър 206 
Рачков, Михаил Юрьевич 288 
Рашкова, Цецка 123 349 
Резника, Владислав Семенович 279 
Резника, Семен Давыдович 279 
Римера, Мира Иосифовича 103 
Родионов, Владимир Гаврилович 179 196 
Русев, Руси Димитров 106 304 324 
Русева, Йоана 55 112 203 
Русева, Йоана Емилова 55 
Рускова, Свилена Свиленова 73 
Рутковски, Дж. 231 
Рыжкин, Анатолий Андреевич 173 
Рычкова, Н. В. 90 
Рябов, Владимир Дмитриевич 147 
Савов, Георги Г. 232 
Садчикова, Т. А. 146 174 
Самуэльсон, Пол Э. 91 
Санакоев, Мурат Петрович 327 328 329 331 
Сатунина, А. 99 285 
Сачук, Татьяна Викторовна 92 
Семендяева, К. А. 115 
Семионова, Вера 311 
Сизова, А. О. 71 271 
Сизова, В. С. 104 
Сикс, Алберт 233 
Симеонова, Станислава 306 
Симов, Пенчо 303 
Синюгин, Вячеслав Юрьевич 179 196 
Сираков, Кирил Александров 193 281 
Скворцов, Александр Владимирович 168 
Славов, Тодор 206 
Смиркарова, Стоянка Рачева 55 
Смит, Крейг 99 285 
Смрикаров, Ангел 55 
Смрикаров, Ангел Сотиров 21 55 120 386 
Солоненко, Владимир Григорьевич 173 
Сонненфельд, Сэнди 99 285 
Софев, Антоний Димитров 284 348 
Спивак, А. 79 
Ставрев, Димитър 165 
Станчев, Димитър Йорданов 257 
Станчев, Тошо Йорданов 183 
Станчев, Христо 254 
Станчева, Милувка 148 
Степанова, А. Н. 78 276 
Стефанова, Тодорка Жекова 142 383 
Стоянов, Б. С. 228 
Стоянов, П. 54 
Стоянова, Наталия 85 280 
Стратева, Николинка Стоянова 124 
Стрекалова, Наталья Дмитриевна 93 
Суздальцев, Владимир Евгениьевич 170 177 
Сумароков, В. Н. 72 273 
Сурин, Виталий Михайлович 143 
Схиртладзе, Александр Георгиевич 168 
Талонов, А. В. 82 278 
Таненбаум, Ендрю С. 235 
Тасев, Георги 6 370 
Таунсенд, Колин 133 134 
Тедеева, В. А. 329 
Тенев, Воин 353 
Тенев, Воин Господинов 353 
Терешин, Герман Михайлович 198 
Тимофеев, Геннадий Алексеевич 146 174 
Тихонов, В. И. 169 
Тодоров, Георги Стоянов 346 
Тодоров, Кирил 105 299 
Тодоров, Марко 121 261 
Тодорова, Маргарита Кръстева 346 354 
Толмачева, Раиса Павловна 97 
Томас, Робърт 99 285 
Траут, Джек 56 98 
Трендафилова, Петранка Петкова 12 
Трифонов, Тихомир 144 236 
Трухин, Владимир Ильич 141 
Трушкова, М. В. 100 
Уиннери, Дж. 230 
Уколов, Михаил Степанович 168 
Урумов, Й. Р. 184 209 
Уэтлауфер, Сюзи 99 285 
Федоренко, Наталия Алексеевна 166 
Феоданов, Александр Николаевич 172 
Финагин, Борис Алексеевич 241 
Фомин, Алексей Васильевич 237 
Харпер, Джон 133 134 
Хвастунов, Рюрик Михайлович 172 
Хейстингз, Дональд 99 285 
Хибинг, Роман 100 
Хилл, Линда 99 285 
Холодкова, Альбертина Григорьевна 175 
Христова, А. 54 
Христова, Маргарита Георгиева 306 
Цонев, С. 54 
Чапарова, Юлия Ванчева 118 
Чермошенский, Валерий Васильевич 237 
Чернецова, Е. В. 72 273 
Четкаров, Методи Л. 149 
Чибиров, Людвиг Алексеевич 108 
Чиркова, Елена Владимировна 101 
Чоудхари, Сабира 84 
Чугунов, Александр Владимирович 229 291 
Шапиро, Валерий Дмитриевич 81 277 
Шаренков, П. Г. 228 
Шарма, Анураг 99 285 
Шафер, давид Владимирович 199 
Швецкий, Бенцион Иосифович 393 
Шейпак, Анатолий Александрович 170 177 178 
Шелемина, Н. В. 147 
Шивачев, Никола 303 
Шикова, Ингрид Стоянова 38 
Ширяев, Владимир Иванович 102 125 
Шишков, Атанас Иванов 238 
Шмат, К. В. 288 
Шохин, Е. И. 72 273 
Щагин, Анатолий Васильевич 227 
Щеглова, И. 24 326 335 
Щерева, Красимира Стефанова 239 
Яковлев, Василий Николаевич 240 
Янг, Филип 77 275 
Яроцкая, Эмма Павловна 166 
Ясьхо, Н. А. 76 274 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

A cannabis reader 158 159 
Addiction neurobiology 157 
Advances in imaging and electron physics 139 200 
Air pollution in Europe 1990-2004 126 
Aircraft and rotorcraft system identification 250 
Aircraft system identification 249 
Annual report 2007 357 
Annual report 2008 359 
Architecture solutions for e-learning systems 337 355 
Bookmark Latvia 25 312 
Bringing out the best in education 361 
Climate for a transport change 128 248 
Computational aspects of polynomial identities 111 
Consumer citizenship 57 
Deterring fraud by informing the public 27 
Dictionary of tourism 58 295 
Erasmus ECTS information package 180 181 339 342 
European thematic networks for doctoral education in computing (ETN DEC) 364 
European training thesaurus 298 365 
European university association 366 
Expert forecast on emerging chemical risks related to occupational safety and health 60 153 
Expert forecast on emerging psychosocial risks related to occupational safety and health 61 154 
Geheimnisvolles Worms 318 
Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2007 130 
Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2008 127 
Higher arithmetic 109 
Higher education in Europe 2009 362 
Innovative mobile learning 340 367 
International patent classification 1 2 3 4 5 29 30 31 32 33 
Internet-based drug treatment interventions 161 
Introduction to helicopter and tiltrotor flight simulation 246 
Latvia today 28 316 
Linear circuits 201 
Occupational skin diseases and dermal exposure in the European Union (EU-25) 151 
Panorama on tourism 63 
Polynomial identities and asymptotic methods 110 
Power Supply Circuits 202 
Prevention of substance abuse 160 
Proceedings of the International conference on computer systems and technologies and workshop for PhD students in computing 341 
Programme of Community action in the field of public health 163 
Qualitatsmanagement-Handbuch 267 
Recognition and validation of non-formal and informal learning for VET teachers and trainers in the EU member states 62 356 
Research for Europe 150 
Small and medium sized enterprises in health research, opportunities during and after participation in EU funded projects 156 
So wird's gemacht 247 
Terminology of European education and training policy 296 358 
The americanization of West Virginia 64 315 
The Bologna process in higher education in Europe 363 
The Ottoman army 1914-1918 162 317 388 
The pan-European environment 129 
Waste without borders in the EU? 131 
Water resources across Europe - confronting water scarcity and drought 132 
When dealing with Bulgarians 105 299 
Work programme 2009 360 
Work-related musculoskeletal disorders: back to work report 26 155 
Workplace exposure to vibration in Europe 59 152 
World changer 313 338 
Автоматические измерения и приборы 192 392 
Адаптиране и приложение на нови методи и практики в обучението по междукултурна комуникация 34 
Администриране в интегрирана среда за индивидуализирано планирано обучение 343 368 
Анализ и моделиране на методи за канално кодиране в цифровите комуникационни системи 112 203 
Анализ и моделиране на телетрафични системи 204 
Аналогова схемотехника 226 
Антенны с немеханическим движением луча (введение в теорию) 207 
Атлас Европы 319 
Библиотека "Гео Милев" 7 
Бизнес-планиране 93 
Большие бренды - большие проблемы 56 98 
Борба срещу изменението на климата 135 
Българска академия на науките 8 
Българско-италиански речник по логистика 68 270 300 
Веб-аналитика 345 
Висша математика - III 124 
Гидравлика и гидропневмопривод 178 
Гидравлика и гидропневопривод 170 177 
Гидроаккумулирующие электростанции в современной электроэнергетике 179 196 
Да се поправи телевизорът ли?... 233 
Диагностика и техническое обслуживание машин 252 258 
Допуски в радиоэлектронной аппаратуре 237 
Е-обучение 10 371 
Европейска документация 38 
Европейски омбудсман 37 
Европейски парламент 39 
Европейският Парламент в центъра на борбата за европейските ценности 41 
Езикови компетенции 11 302 
Електрически измервания 183 
Електрообзавеждане на промишлените предприятия 193 281 
ЕС в света. Външна политика на Европейския съюз 42 
Живот, работа, обучение в друга страна от ЕС 40 
Задачи оптимизации формы в аэрогидродинамике 116 145 
Западноевропейска литература 307 
Започни на чисто 136 
Земя 303 
Из истории кавказских национальных иррегулярных формироваий (XVIII - нач. ХХ вв.) 329 
Изработване и изследване на опитен образец на автономен захранващ източник - мотор-генераторна група с асинхронен генератор 188 
Изследване на метод за комплексен двупрофилен контрол на зъбни колела без еталонно зъбно колело 242 
Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията 333 
Изследване и оптимизиране на трибологичните свойства на модификатори на триенето 243 253 
Изследване на влиянието на сортовата принадлежност на царевични семена при разпознаване на заболяването Фузариоза 259 344 
Изследване на възможностите за преустройство на бензинови и дизелови двигатели за работа по HCCI ( хомогенен заряд и самовъзпламеняване) 254 
Изследване на възможностите на графичните процеси при симулиране на графичните процеси при симулиране на плат и деформируеми тела 272 
Изследване на възможността за инегриране на съвременни интериорни и презентационни решения за атриума в сградата на централен корпус на Русенски университет 334 
Изследване на дискретни динамични системи, формални езици и ефективнен анализ на естествено-езиков текст 117 
Изследване на диференциални уравнения с вариационни и топологични методи 118 
Изследване на личността, идеите и творчеството на Михаил Арнаудов 106 304 324 
Изследване на политико-правните, комуникационни и социокултурни аспекти на реформирането на Европейския съюз 43 
Изследване на проблема за диалогичните връзки между литературата и изобразителното изкуство 305 
Изследване на търговската несъстоятелност и ролятя на държавата в стопанската дейност 44 
Икономически аспекти на научните изследвания 18 379 
Иллюстрированная энциклопедия христианского искусства 24 326 335 
Импулси схеми и устройства 186 
Импулсна техника 187 
Импульсные генераторы на транзисторах 240 
Инновационна политика 36 268 
Инновационный менеджмент 71 271 
Инновационный мениджмент 72 273 
Иновативни икономически структури 73 
Иновации и обществено развитие 65 
Иновационни аспекти при адаптиране и трансфер на технологиите в земеделието 74 260 
Институционална среда и икономическо развитие : взаимовръзката между човешки капитал, степен на доверие, институционална среда и икономически растеж 45 75 
Интегральная электроника в измерительных приборах 185 212 
Интегральные логические схемы 224 290 
Интегральные операционные усилители 231 
Интеграция и развитие на Научния център "Св. Дазий Доростолски" 12 
ИНТЕРНЕТ - комуникационна среда на информационното общество 353 
Историческо изследване на Наказателния закон на Княжество България 46 325 
Источниковедение 327 328 
КАД/КАМ] CAD/CAM системи в машиностроенето 286 287 
Как оценить бизнес по аналогии 101 
Качество на водите за къпане 137 
Квалиметрия в машиностроении 172 
Кибернетика и проблемы обучения 13 372 
Кодекс на труда 53 
Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс 306 
Кондиционирование, вентиляция и отопление помещений 390 
Конкурсни задачи по математика за РУ "Ангел Кънчев" 2000 - 2008 119 
Конструиране и технология на радиоелектронните апаратури 232 
Корпоративные финансы 78 276 
Къси съединения 182 
Леки автомобили - технически характеристики 251 
Лисабонският договор - ефективност, демокрация, прозрачност 50 80 
Лицата на Европейския парламент 2007-2009 51 
Макроэкономика 91 
Малки, екологично чисти и конкурентноспособни 138 
Маркетинговые инновации 90 
Математическое моделирование финансовой деятельности 66 
Международна научна конференция УНИТЕХ '05, Габрово, 24-25 ноември 2005 83 140 167 373 
Менеджмент XXI века 84 
Менеджмент организации 279 
Мениджмънт на услугите 85 280 
Микроелектроника 239 
Микропроцесорна схемотехника 219 
Микроэлектроника 222 
Мировая экономика 79 
Моделиране на устойчиви локални системи за енергоосигуряване с използване на когенератори и алтернативни източници на енергия 191 
Моделиране, изследване и оптимизиране на механични системи и технологични процеси 121 261 
Моделирование микроэкономических процессов и систем 9 67 
Моливко, дидактична система за подготвителна група в детската градина (6-7 г.) 374 
Моливко, за предучилищно възпитание и подготовка на 4-5-годишни деца 375 
Мрежи за данни и интернет комуникации 218 
Мрежи от електронноизчислителни машини 235 
Мултиплексни системи 211 
Надеждность и проектирование систем 171 
Надежность и диагностика технологических систем 168 
Наръчник на докторанта 6 21 370 386 
Наръчник на радиолюбителя 206 
Настольная книга директора по маркетингу 100 
Нерегулярная дискретизация сигналов 210 
Нормативни документи на Техническия университет град Габрово 14 
Обучение в областта на туризма 15 87 
Обучение на преподаватели и наставници - кариерно развитие 16 376 
Обучение на хора в неравностойно положение 17 377 
Операционные усилители в линейных цепях 190 
Описание, действие, откази и повреди по електрическите вериги на локомотивните серии 43, 44 и 45 255 
Оптиковолоконные акустические устройства в задачах автоматики и распознавания 241 
Оптимизация на товарните автомобилни превози в градски условия 256 
Оптоелектроника 220 
Основи на звукотехниката 144 236 
Основи на кибернетиката 391 
Основи на персоналните компютри. Операционни среди 354 
Основна компютърна подготовка 346 
Основы автоматизации техпроцессов 227 
Основы передачи данных 216 
От Болония до Лондон 378 
Парадигма самоорганизации 23 
Полевые транзисторы и их применение в технике связи 217 
Полупроводникова техника 238 
Полупроводникови усилватели и генератори 228 
Поля и волны в современной радиотехнике 230 
Помагало по фразеология на българския език 308 
Помехоустойчивость устройств на интегральных логических схемах 225 
Практикум по физика 149 
Практическо руководство по написанию и защите диссертаций 20 384 
Прикладная механика 143 
Принципът на несменяемост на съдиите в Българското законодателство 1878-1944 47 
Программное обеспечение персональных ЭВМ 114 
Проектирование антенно-фидерных устройств 215 
Проектирование схем ЭЦВМ на туннельных диодах 229 291 
Проучване и разработване на компютърен инструментариум за докторански изследвания 19 122 
Проучване и създаване на информационна система за поддържане на машини и съоръжение в земеделското производство 264 380 
Проф. Параскев Стоянов (1871-1940) 165 
Психология общения 49 
Раазработване и приложение на ефективни методи и практики за управление на дейностите в индустриални малки и средни предприятия 88 282 
Радиоизмервания 189 
Радиоизмерения 198 
Радиотехническа електродинамика и разпространение на електромагнитните вълни 184 209 
Развитие на етнически стереотипи през детска възраст 35 
Разработване и изследване на интелигентна система за енергийна ефективност на транспортни средства 257 
Разработване и изследване на нова конструкция трикоординатна измервателна глава за машини с ЦПУ 293 
Разработване и изследване на нови принципи, работни органи и приложения на високотехнологични системи в земеделието 262 265 266 
Разработване и изследване на опитна установка за брикетиране на растителни отпадъци 283 
Разработване и изследване на пластинкови макуумпомпи 176 
Разработване и реализиране на концепция за информационно осигуряване на катедра "Материалознание и технология на материалите" 294 347 382 
Разработване на иновационна образователна технология по физика в Русенския университет 142 383 
Разработване на интерактивна среда за комуникация и обучение по дизайн в среда ИНТЕРНЕТ 284 348 
Разработка на пакет програми на Mathematica за работа със специални видове алгебри 123 349 
Расчет оптимальных вариантов многокаскадных усилителей 221 
Расчет, настройка и испытания транзисторных усилителей с автоматической регулировкой усиления 199 
Регионално развитие и интеграционни процеси по зони и райони 89 
Резание металлов и режущие инструменты 173 
Россия. Большой лингвострановедческий словарь 297 314 
Ръководство за докторанти 55 
Ръководство за електрически уредби 195 
Ръководство за упражнения по турбопомпи и вентилатори 194 
Рязане на материалите 292 
Сборник доклади на студентска научна сесия 350 385 
Системный анализ в экономике 69 
Сказания о нартах 107 309 
Социално и здравно осигуряване 2009 389 
Социальная психология малой группы 48 
Спомените ми за няколко необикновеи личности (вече покойици), с които имах възможността да се запозная 320 
Справочник конструктора РЭА 234 
Стара история 323 
Статистическая теория радиотехнических устройств 169 
Статистически справочник 54 
Страны и народы мира 310 330 
Структурни фондове на Европейския съюз 94 95 
Съвременни методи и подходи за изследване, изпитване и оптимизиране на машинни елементи 244 351 
Създаване и изследване на системи за архитектурно-художествено осветление на монументални обекти 336 
Създаване и изследване на автоматизирана система за проектиране на сложни сигнали за радиокомуникационни системи 197 
Създаване и изследване на модел на динамичен сайт на специализиран научен съвет 22 352 
Създаване на модели за стимулиране на творчестото на талантливи студенти по математика 96 387 
Създаване на научноизследователска лаборатория за ефективно поддържане на земедеската техника 263 
Таблицы интегралов и другие математические формулы 115 
Телевизионна и видеотехника 214 
Тенденции в обучението по български език 311 
Теории за училищното възпитание 369 
Теория и приложения на конволюционното кодиране в комуникационните системи 113 205 
Теория механизмов и машин 146 174 
Теория на експеримента 120 
Теория ограничений голдратта 269 
Термодинамични характеристики на селенити на d- и f-елементи 148 
Территориальный маркетинг 92 
Тестови задачи по методика на обучението по български език 301 
Технические средства автоматизации 288 
Технологическая оснастка 175 
Точечный массаж и иглотерапия 166 
Традиционная духовная культура осетин 108 
Тракология 322 
Транзисторите в интегралните схеми, транзисторно-транзисторна логика 208 
Увод в безжичните комуникации 213 
Управление в условиях кризиса 99 285 
Управление интеллектуальной собственностью 52 86 
Управленческая экономика 77 275 
Усъвършенстване на моделите за изследване на предавателни и направляващи механизми 245 
Физическому факультету МГУ - 70 лет 141 
Философия на образованието 381 
Финансовы менеджмент в управлении коммерческой недвижимостью 82 278 
Финансовые рынки 102 125 
Финансовый анализ в концепции контроллинга 70 
Фит-болл] Fit-ball и кинезитерапия 164 332 
Химия нефта и газа 147 
Хрестоматия по истории осетинского народа 331 
Христоматия по история на България 321 
Цифрова схемотехника за бакалавър-инженер по Електроника 289 
Цифрови комутационни съобщителни системи 223 
Экология 133 134 
Экономика для мениджеров 76 274 
Экономическая история 97 
Экономическая оценка инвестиций 103 
Экономическая теория в XXI веке - 3(10) 104 
Электронные цифровые приборы 393 
Эффективный менеджмент 81 277 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизация 227 
Автоматизация на производството 288 
Автоматизация на селското стопанство 74 260 
Автоматизирани системи за проектиране - в машиностроенето 286 287 
Автоматично управление - принципи и теория 391 
Автоматично управление на металорежещи машини 175 
Автомобилен спорт 256 
Автомобилен транспорт 257 
Автомобили - ремонт 247 
Автомобили според предназначението им 252 258 
Автомобили. Автомобилостроене 252 258 
Авторско право. Интелектуална собственост 52 86 
Административни органи 45 75 
Аеродинамика 246 249 250 
Академични степени. Дипломи. Свидетелство. Изпити 6 20 21 370 384 386 
Алгебра 109 110 111 
Алгебрична геометрия 109 
Антени 215 
Антени - КВ, УКВ - изследване 207 
Архивистика. Архиви 327 328 
Архитектура 336 
Асинхронни електрически машини 188 
Аспирантура - учебни планове и програми 55 
Атлас - Европа 319 
База от данни - практически проекти 284 348 
Бази данни 294 343 345 347 368 382 
Бази данни - изграждане 340 367 
БАН 8 
Безопасност на труда 61 154 
Библиотечното дело в България 7 
Биографии 106 304 313 324 338 
Биология 150 
Брикетиране 283 
България - история - нова - 1878-1918 46 325 
България - статистически данни 54 
Българска литература - историята като литературен жанр - хроники - летописи - мемоари - дневници 320 
Българска литература - литературна критика 106 304 305 324 
Български език - материали за състезания и конкурси,тестове 301 
Български език - методика на преподаването - за средни общообразователни училища - сборници 306 
Български език - речници, българско-английски 68 270 300 
Български език и литература 311 
Български език. Идиоми. Фразеология. Жаргон. Специфични думи 308 
Вентилация на големи обществени сгради 390 
Вертолети (хиликоптери) 246 250 
Видеотехника 214 
Византия - изкуство 24 326 335 
Висше образование 96 366 387 
Висше образование - качество 362 363 
Висше образование - образователна политика 62 356 361 378 
Висши технически училища 14 
Висши учебни заведения 62 296 298 356 357 358 359 360 365 
Водни електрически централи /ВЕЦ/ 179 196 
Водно обкръжение - състояние, опазване 137 
Водно стопанство - състояние, опазване 132 137 
Военно дело 162 317 388 
Въздушен транспорт - двигатели с вътрешно горене 249 
Възпитание - теория, философия - учебник за ВУЗ 381 
Възпитание и образование 369 
Възпитание. Образование. Просвета. Организация на свободното време 17 350 377 385 
Генератори за електромагнитни трептения 240 
Двигатели - бензинови и дизелови - преустройство 254 
Двигатели - ремонт 243 253 
Двигатели с вътрешно горене - устройства за смеси, карборатори 254 
Движение на течности. Хидродинамика 116 145 
Дейност и организация. Компютърни системи 13 372 
Дерматология. Кожни болести 151 
Дистанционно обучение 284 294 337 347 348 355 382 
Диференциални функционални уравнения 118 
Докторантски изследвания - инструментариум за изследвания 19 122 
Европа - Атлас - карти 319 
Европейски парламент 51 
Европейски съюз 43 
Европейски съюз - договори 50 80 
Европейски съюз - изграждане - разширяване 42 
Европейски съюз - институции 39 
Европейски съюз - наръчници и ръководства 40 
Европейски съюз - омбудсман 37 
Европейски съюз - справочници 38 94 95 
Европейски съюз - структурни фондове 94 95 
Европейски съюз - съвет на Европа 41 
Европейски съюз - туризъм - статистика 63 
ЕИМ - приложение в машиностроенето 286 287 
Екология 129 
Екология - обща 133 134 
Електрически инсталации 195 
Електрически централи с други енергийни източници 191 
Електричество 184 209 
Електроизмерване 185 212 
Електроизмерителна техника 183 
Електроизмерителни уреди 189 
Електромагнитни вълни - разпространение 184 209 
Електромагнитно поле 139 200 
Електроника 226 
Електроника. Фотоелектроника. Електронни лампи и тръби. Рентгенова техника 139 200 
Електронно обучение 142 337 340 355 367 383 
Електронноизчислителни машини 229 235 291 
Електротехника 180 181 182 193 281 339 342 
Енергоснабдяване на предприятия 193 281 
Естествени науки - конференции 83 140 167 373 
Етнически стереотипи - при деца 35 
Етнология, нрави, обичаи - осетински народ 108 
Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит. Фолклористика. 105 106 299 304 324 
Животновъдство 262 265 266 
Зависимост - наркотични вещества, превенция 157 160 161 
Занимания в предучилищна възраст - педагогическа психология 374 375 
Западноевропейска литература - критика 307 
Запис и възпроизвеждане на звука. Стереоакустика 144 236 
Здравеопазване. Обществена хигиена. Защита на нещастни случаи 156 162 317 388 
Земеделска техника - поддръжка, сервиз 262 265 266 
Земеделска техника - ремонт 263 264 380 
Земеделска техника - софтуерни продукти 264 380 
Зъбни предавки и механизми 242 
Измерване на електрически величини 198 
Изобретения и изобретателско дело. Научни открития 52 71 86 271 
Изпитване на механичните свойства на материалите 143 
Изчислителна математика. Числин анализ и програмиране. Компютърна математика 115 
Икономика - динамика и развитие 9 67 
Икономика и управление - Русия 52 86 
Икономика на селското стопанство 74 260 
Икономика. Икономически науки 69 
Икономическа история на света 97 
Икономическа наука. Основни понятия на икономическата теория. Стойност. Капитал. Фондове 85 280 
Икономическа политика 77 275 
Икономическа структура, социология 45 75 
Икономически науки - конференции 83 140 167 373 
Икономически растеж 65 
Икономически учения - история - учебници за ВУЗ 104 
Икономическо поведение - физиологични и психологични елементи - икономически дух - интереси 92 
Икономическо положение. Икономическа политика. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Це 64 101 315 
Икономическо сътрудничество, международно 89 
Импулсна техника 186 187 228 
Иновационен мениджмънт 72 273 
Интегрални схеми 226 
Интериор 334 
Интернет 346 353 
Интернет - справочници 38 
Информационни технологии 353 
Историческо развитие на езика 297 314 
История на България 321 
История на Кавказ (XVII -XX в.) 329 
История на Осетия 331 
История на Първата световна война(1914-1919) 162 317 388 
История на САЩ 64 315 
История на Турция 162 317 388 
Капиталовложения - образуване на капитала - инвестиции 103 
Квалиметрия в машиностроенето 172 
Климат - парникив ефект 127 130 
Климат - промени 128 135 248 
Кодекс на труда 53 
Компютърна архитектура 337 355 
Компютърни комуникации 22 352 
Компютърни науки и технологии 180 181 313 338 339 342 350 385 
Компютърни системи 341 
Компютърни техники с практическо приложение - компютърно пресмятане 123 349 
Корупция - превенция 27 
Краезнание 25 28 312 316 
Краезнание - Русия 297 314 
Култура на различните общества. Цивилизация. Субкултура 35 
Леки автомобили - техническа характеристика 251 
Лечение на двигателната система - рехабилитация 164 332 
Литература - методика на преподаването - за средни общообразователни училища - сборници 306 
Литература - художествена - българска 105 299 
Литература за деца, география 310 330 
Логистика [икономика] - терминология - речници, българско-английски 68 270 300 
Макроикономика 91 
малки и средни предприятия 138 
Маркетинг - международен 100 
Масажи, лечебни 166 
Математика - висша 124 
Математика - конкурсни задачи с решения 119 
Математическа икономия 66 
Математическа лингвистика 117 
Математическа статистика - терминологичен речник 120 
Математическа теория на механиката 121 261 
Математически методи - модели на отделни операции 19 122 
Машини - надеждност - справочник 171 
Машини и устройства за обработка на данни 224 290 393 
Машинни елементи - изпитване, проби, методика 244 351 
Машиностроене - автоматизирано проектиране 286 287 
Медицина - хирургия 165 
Международни икономически отношения 79 
Международни организации - политически 51 
Мениджмънт - методи на управление и организационо поведение 269 
Методи на управление. Мениджмънт 81 84 277 
Методика на преподаване на български език 311 
Механизми. Предавки 245 
Механика - теория 143 
Механични трептения. Акустика 144 236 
Микроелектроника 202 219 
Мобилни комуникационни системи - образование 340 367 
Модулация, радиоелектроника 112 203 
Надежност и диагностика в машиностроенето 168 
Наказателно право 27 
Наказателно право - България - законодателни и директивни материали 46 325 
Наркомания 157 158 159 
Научноизследователска работа - България 6 370 
Научноизследователска работа - висше образование 18 21 379 386 
Научноизследователски институти 22 352 
Недвижимо имущество 82 278 
Обработка чрез рязане - изработка на резби 292 
Образование - висше 364 
Образователна политика във висшето образование 296 298 357 358 359 360 365 
Обществени науки - конференции 83 140 167 373 
Обществено управление 37 46 325 
Общи въпроси на езикознанието 11 302 
Общо машиностроене 170 177 178 
Околна среда - опазване 129 136 
Околна среда - политика на опазване 138 
Опазване на околната среда 135 
Операционни системи 354 
Оптоелектроника 220 
Организации, дружества и движения за развитие на науката и културата и разпространение на научни зн 10 11 12 15 16 17 87 302 371 376 377 
Организация на възпитанието и обучението 13 372 
Организация на здравеопазването 163 
Организация на науката и научноизследователската работа 6 18 20 21 36 65 268 370 379 384 386 
Организация на науката и научноизследователската работа от икономическа гледна точка 9 67 
Организация на обучението 361 
Организация на персонала. Правилник за вътрешния ред. Трудова дисциплина 76 77 274 275 
Органична химия - въглеводороди от групата на нефта 147 
Осветителна техника 336 
Осетинска литература - сказания, легенди 107 309 
Отпадъци - тренсгранично пренасяне 131 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 56 57 90 92 98 
Паметници на културата 318 
Парникови газове 127 130 
Патентно право 1 2 3 4 5 29 30 31 32 33 56 98 
Пневмоенергетика. Хладилна техника 194 
Полупроводникова електроника 201 208 217 222 224 225 227 228 229 238 239 290 291 
Помпи - вакуумни 176 
Права и задължения на гражданите - Европа - наръчници и ръководства 40 
Права на човека 41 
Право на Европейския съюз 27 39 41 43 51 
Предаване на електрически сигнали 169 
Преобразуване на електрическа енергия 188 
Преобразуватели, електрически 289 
Приборостроене. Измерителна техника. Измервателни прибори 192 241 392 
Приложение на компютрите в областта на текстилната промишленост 272 
Приложение на математическите методи в икономиката 102 125 
Приложни програми 346 
Природа и общество - опазване на природата (в цялост) 126 
Програмиране за електронно изчислителни машини 102 114 125 
Производствен процес. Методи на обработка 272 
Промишлен дизайн 284 348 
Професии - класификатор 62 356 
Професионални болести. Общи въпроси 26 60 151 153 155 
Професионални вредности. Хигиена на труда 60 153 
Работна сила - кадри - производствени взаимоотношения - трудови условия 76 77 274 275 
Работна сила в промишленото производство 71 271 
Работни процеси 36 72 268 273 
Работно място, обезопасяване 59 152 
Работно място, трудови условия 59 152 
Радиоелектронна апаратура 224 232 234 237 290 
Радиолокационна техника 207 
Радиосъобщителна техника 218 230 
Радиотехника 206 
Радиотехника. Техника на електромагнитните трептения (радиовълни) 169 204 
Ранно християнско изкуство 24 326 335 
Регулиране и настройване на стругове 293 
Режещи инструменти 173 
Речници - многоезични 296 358 
Речници - тематични, тезауруси 298 365 
Речници - терминологични - многоезични 58 295 
Руски език - справочник 297 314 
Селен - приложение 148 
Селенити - термодинамични характеристики 148 
Селско стопанство - управление 259 344 
Селскостопански машини и инструменти - поддържане - обслужване - текущ ремонт 252 258 
Селскостопански трактори 121 261 
Селскостопанско производство, организация и управление 262 265 266 
Семиотика (мат. ) 117 123 349 
Системи за автоматично управление 180 339 
Системи за проектиране на машинни елементи 244 351 
Словесна комуникация - сборници 306 
Смесени класификационни системи с приложение на цифрови и буквени означения (ББК и др. п. ) 1 2 3 4 5 29 30 31 32 33 
Софтуер 259 344 
Социална защита 160 
Социална роля и социално положение 48 49 
Социални процеси 45 75 
Социално взаимодействие и общуване в групите (интеракция и комуникация) 48 49 
Социално осигуряване 389 
Социално поведение 34 
Социография 25 28 312 316 
Социология на комуникацията. Връзки с обществеността(пъблик рилейшънс) 34 
Социология на културата и на цивилизацията 48 49 
Специални форми на организация на обучението 10 343 368 371 
Специално образование -професионално образование - професионални училища 16 376 
Спорт. Спортни игри. Физическа култура 164 332 333 
Стара и антична история 323 
Статистика 54 
Стопанство - управление 99 285 
Студенти - обучение 96 387 
Счетоводство 82 278 
Съдебна власт - съдебни органи - съдопроизводство - България 47 
Съобщителна техника 112 197 203 210 223 
Съобщителна техника - практическо приложение - компютърни комуникации 113 205 
Съобщителна техника - учебници за ВУЗ 211 
Съобщителни линии и мрежи - учебници за ВУЗ 211 213 218 
Телевизионна техника 214 
Телевизия - Ремонтиране 233 
Телеграфия - общи въпроси 216 
Телекомуникации - учебници за ВУЗ 211 213 218 
Телефон - системи - учебници за ВУЗ 213 218 
Телефония - изследване, методика 204 
Теория на информацията (мат. ) 112 113 203 205 
Теория на машините и механизмите - учебник за ВУЗ 146 174 
Теория на машиностроенето - учебник 146 174 
Теория на познанието 23 
Теория на функциите. Алгебрични функции 116 145 
Техника - конференции 83 140 167 373 
Технико-икономически анализ на производството 85 88 280 282 
Тракия - история - албуми 322 
Транспорт - организация и експлоатация 96 387 
Транспортни средства - вредни емисии - влияние върху околната среда 128 248 
Трансферни технологии 36 65 71 72 73 74 88 93 260 268 271 273 282 
Трибология 243 253 
Трудово законодателство. Работническо законодателство. Социално законодателство 26 155 
Турбокомпресори 194 
Туризмът от стопанско гледище. Политика по отношение на туризма 15 58 87 295 
Туризъм - статистика 63 
Търговски дружества. Стопанско право 44 
Тяга на влаковете. Подвижен състав. Локомотиви. Вагони 255 
Университети - Русе - учебни планове и програми 55 
Университети. Физически факултет Москва 141 
Университетски сгради 334 
Управление - стратегии - модели 99 285 
Управление и организация 279 
Управление и организация - учебници за ВУЗ 81 277 
Управление на качеството 267 
Управление на стопанството в условията на пазарно стопанство. Мениджмънт 93 
Уреди за измерване на ток 192 392 
Усилватели 190 221 228 231 
Усилватели - с електрическо задвижване 199 
Условия на труд. Работно място 59 152 
Училищно възпитание - теории 369 
Фабрични марки - фирмени знаци 56 98 
Фактори на икономическото развитие 65 
Факултети - катедри- институти 180 181 339 342 
Физика 142 383 
Физика - лабораторни ръководства 149 
Философия 23 
Финанси - източници на финансиране 78 276 
Финанси на стопанските организации 70 78 276 
Финансов анализ 70 78 276 
Форми на предприятията в зависимост от отношението към собствеността, източниците на финансирането 93 
Френска литература - романи 303 
Хигиена 61 154 
Хидроенергетика 170 177 178 179 196 
Химическа обработка повърхността на металите 294 347 382 
Християнска църква - история 24 326 335 
Цифрови системи - машини и устройства 289 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Audi 247 
AutoCAD 244 351 
E-learning 337 355 
ERASMUS 364 
GPS приемници 262 265 266 
Mathematica 123 349 
Power Point 346 
PPC 345 
SEO 345 
SOCRATES 364 
web сайтове 38 161 
авиационна апаратура 232 
автоматизация на производството 288 
автоматизация на технологичните процеси 227 
автоматизация на управлението 180 339 
автоматизирани системи 168 
автоматика 241 391 
автоматично управление 175 
автомобилен транспорт 256 257 
автомобили 247 252 258 
автомобилостроене 252 258 
административно право 44 
акустически прибори 144 236 
албум 25 28 312 316 318 
алгебра 109 110 111 123 349 
алгебрична геометрия 109 
алгебрични функции 116 145 
алгоритми 102 125 
аналогови схеми 226 
английски език 105 299 
антени 207 215 
апаратура 190 
архиви 327 
архивистика 327 328 
архитектура 336 
асинхронен генератор 188 
асинхронни двигатели 188 
атлас 319 
АТМ комуникации 223 
Ауди 251 
бази данни 284 294 345 347 348 382 
БАН 8 
безжични комуникации 213 
безопасност на труда 59 61 152 154 
безработица 91 
бензинови двигатели 254 
библиотеки 7 
бизнес 77 99 275 285 
бизнес план 93 
бизнес стратегии 99 285 
бизнес-анализ 100 
биографии 313 338 
биология 150 
биполярни схеми 239 
бит 105 108 299 
богомилство 321 
болести и вредители (в растениев. ) 133 
Болонски процес 362 363 378 
борба с измамите 27 
брикетиране 283 
бутални двигатели 251 
България 54 
българска култура 320 
български език 301 306 308 
български език и литература 311 
вакуумпомпи 176 
ване 389 
вентилатори 194 
вентилация 390 
вериги 204 
вибрационна безопасност 59 152 
виброизолатори 146 174 
видеосистеми 214 
видеотехника 214 
високочестотни трептения 230 
висше образование 18 96 296 357 358 359 360 361 362 363 364 366 378 379 387 
висши училища 14 
вложения 269 
вода за къпане 137 
водна среда 137 
водни електрически централи 179 196 
водни ресурси 132 
водно стопанство 132 137 
водоснабдяване 262 265 266 
военно дело 162 317 388 
вредни емисии 128 248 
външна политика 42 
вътрешни пространства 334 
газоразпределителни системи 254 
генератори 226 228 240 
география 310 330 
географски атлас 319 
годишен доклад 37 
двигатели 254 
двигатели с вътрешно горене 243 253 
демография 54 
дерматология 151 
диагностика 262 264 265 266 380 
диалектика 23 
диверегентен физически практикум 142 383 
дизелови двигатели 254 
динамика 143 
диоди 229 291 
дисертационен труд 20 384 
дискретни елементи 187 
дистанционно обучение 10 284 294 337 340 347 348 355 367 371 382 
диференциални уравнения 118 139 200 
доклади 128 129 132 157 158 159 160 161 248 357 359 364 366 
докторанти 6 19 21 122 370 386 
докторска дисертация 341 
документи 38 
Древен Изток 323 
Древен Рим 323 
Древна Гърция 323 
древни цивилизации 97 
държавно обществено осигуряване 389 
европейски институции 39 51 
европейски парламент 39 41 51 
европейски стандарти 195 
Европейски съюз 37 38 39 40 41 42 43 50 51 63 80 94 95 357 359 360 
европейски ценности 41 
езикознание 11 302 
екологически риск 136 
екологична политика 136 
екологични параметри 138 
екология 126 127 128 129 130 133 134 248 
експлоатация 247 
електрически инсталации 195 
електрически локомотиви 255 
електрически уредби 195 
електродинамика 184 209 
електроизмервания 185 212 
електроизмервателна техника 183 189 
електромагнитни вълни 184 209 
електромагнитни трептения 240 
електромагнитни явления 169 
електроника 185 212 
електронна търговия 353 
електронни прибори 393 
електронно обучение 10 337 340 355 367 371 
електронно-изчислителна техника 229 291 
електронно-изчислителни машини 114 
електронноизчислителни машини 235 
електрообзавеждане 193 281 
електростанции 179 196 
електротехника 83 140 167 180 181 182 339 342 373 
емоционално развитие 369 
енергоосигуряване 191 
енциклопедия 24 310 326 330 335 
ергономика 172 
етническа търпимост 35 
етнически групи 35 
етнолингвистика 327 
етнология 106 304 324 
етнос 35 
етносоциология 35 
ефективно управление 99 285 
железопътен транспорт 255 
жертви 162 317 388 
животновъдство 262 265 266 
зависимости 157 160 161 
задачи 301 
законодателна власт 47 
замърсяване на въздуха 126 
занимания за деца 374 
западноевропейска литература 307 
запазена марка 56 98 
защита от дискриминация 20 384 
звукова вълна 144 236 
здравеопазване 156 
здравно осигуряване 389 
земеделие 74 260 
земеделска техника 263 264 380 
зъбни колела 242 
зъбни предавки 146 174 
зъбчати механизми 143 
иглотерапия 166 
игри с топка 164 332 
изкуство 24 326 335 
излъчватели 207 215 
изменение на кмилата 135 
измервателна глава 293 
измервателна техника 231 
измерителна техника 192 392 
изобретения 52 86 
изчислителна математика 115 
изчислителни машини 231 
икономика 18 69 77 79 83 97 101 103 104 140 167 275 373 379 
икономика за мениджъри 76 274 
икономика на туризма 58 295 
икономическа история 97 
икономическа политика 101 
икономическа теория 76 274 
икономически теории 104 
икономическо поведение 92 
икономическо развитие 45 65 75 
икономическо сътрудничество 89 
илюстрации 305 
импулсна техника 186 187 
импулсни схеми 186 
импулсни устройства 186 
инвестиции 76 78 274 276 
инвестиционен анализ 101 
индивидуализирано обучение 343 368 
индустриалната революция 64 315 
индустриални предприятия 34 88 282 
иновативност 73 
иновации 65 90 
иновационен мениджмънт 71 72 271 273 
иновационни технологии 71 72 74 260 271 273 
иновационно проектиране 71 271 
интегрални схеми 185 190 208 212 224 225 226 238 290 
интеграционни процеси 89 
интеграция 89 
интелектуална собственост 52 86 
интелектуално развитие 369 
интерактивни техники 142 383 
интериор 334 
интернет 346 353 
инфлация 66 91 
информатика 350 385 
информационна система 264 380 
информационни технологии 340 353 367 
инфраструктура 18 379 
исторически източници 328 
история 322 323 328 329 
история на България 46 321 325 
история на Кавказ 329 
история на Осетия 331 
история на Турция 162 317 388 
канабис 158 159 
канално кодиране 112 203 
капитал 79 
капиталова структура 78 276 
капиталовложения 103 
кариерно ориентиране 16 376 
карикатури 305 
карта 319 
качество 267 
качество на образованието 362 363 
квалиметрия 172 
квантова физика 139 200 
кибернетика 13 372 391 
Кийото 130 
кинезитерапия 164 332 333 
кинематика 143 
класификационни системи 1 2 3 4 5 29 30 31 32 33 
климат 127 130 135 
ковашко производство 193 281 
кодекс 389 
кодекс на труда 53 
кодиране 216 
кожни болести 151 
колесни машини 146 174 
компютри 272 313 338 350 385 
компютърна архитектура 337 355 
компютърна подготовка 346 
компютърна техника 180 181 339 342 
компютърни комуникации 22 213 218 352 
компютърни приложения 286 287 
компютърни системи 341 
компютърни технологии 341 
комуникативна компетентност 306 
комуникации 34 113 205 
комуникационна техника 218 
комуникационни мрежи 213 218 
комуникационни системи 112 203 213 
комуникационни технологии 19 122 213 218 
комутативни пръстени 110 111 
конвергентни мрежи 204 
конволюционно кодиране 113 205 
кондензатори 239 
конкурсни задачи 119 
корпоративен мениджмънт 81 277 
корпоративни финанси 78 276 
корпоративно управление 52 86 
корпорации 56 98 
корупция 27 
краезнание 25 28 312 316 
кредитна политика 76 274 
криза 99 285 
култура 108 
къси съединения 182 
лекарствени средства 160 161 
леки автомобили 251 
летателни апарати 246 249 250 
летописи 7 
лечебна гимнастика 164 332 
лидерство 84 
лингвистика 297 314 
линейна алгебра 111 
линейни системи 391 
Лисабонска стратегия 50 80 
лисабонски договор 50 80 
литература 305 306 
литература за деца 310 330 
литературна критика 106 304 307 324 
лица в неравностойно положение 17 377 
лица с увреждания 17 377 
логистика 18 379 
логистика в икономиката 68 270 300 
логически схеми 224 225 290 
макроикономика 91 
макроикономическа политика 91 
малки и средни предприятия 88 138 267 282 
малък бизнес 156 
маркетинг 90 100 345 
маркетингова стратегия 100 
масажи 166 
математика 117 119 124 
математическа икономия 66 
математическа лингвистика 117 
математическа статистика 120 
математически изследвания 19 122 
математическо моделиране 96 121 261 387 
материалознание 292 294 347 382 
машини с ЦПУ 293 
машинни елементи 242 244 351 
машиннотракторен парк 121 261 
машиностроене 168 170 172 175 177 286 287 
медицина 165 166 
международна миграция 79 
международни отношения 79 
международно сътрудничество 89 
мениджмънт 81 84 85 269 277 279 280 
металорежещи машини 175 193 281 
методи на управление 84 
методика на обучение 301 
методика на преподаването 306 311 
механизми 146 174 245 
механика 116 143 144 145 236 
микроелектроника 201 202 217 222 239 
микроикономика 9 67 76 274 
микропроцесори 219 
многоезични речници 58 295 
многочлени 111 
мобилни мрежи 340 367 
моделиране 272 
монополистическа конкуренция 77 275 
морета 137 
мостове 336 
мултимедийни технологии 350 385 
мултиплексни системи 211 
мултиплексори 211 
надежност и диагностика 168 
надежност на машините 171 
наказателен закон 46 325 
наркомания 157 158 159 
наркотици 160 161 
народни обичаи 106 304 324 
наръчник 6 21 94 95 370 386 
наставници 16 376 
научен съвет 22 352 
научна конференция 341 
научни изследвания 18 150 379 
научни публикации 83 140 167 373 
научни трудове 341 
научни центрове 12 
научноизследователската работа 6 21 34 293 370 386 
научноизследователски проект 22 44 46 88 112 118 148 203 204 242 244 259 262 263 265 266 272 282 305 325 333 336 343 344 351 352 368 
невронни мрежи 102 125 
недвижима собственост 82 278 
нефт и газ 147 
НИС 96 387 
нововъведения 90 
нрави 105 299 
образование 350 364 374 375 381 385 
образователни технологии 142 383 
обучение 13 62 142 356 372 383 
обучение в чужбина 40 
обществено здравеопазване 163 
обществено развитие 65 
обществено управление 37 
общинско управление 46 325 
океани 137 
околна среда 128 129 138 248 
омбудсман 37 
опазване на околната среда 127 128 129 248 
операционни разходи 269 
операционни системи 354 
опорно-двигателен апарат 26 155 
оптични влакна 241 
оптоелектроника 220 
оптоелектронни датчици 220 
организации 99 279 285 
организация на научния труд 36 268 
органична химия 147 
осветление 336 
осетинска литература 107 309 
осетински народ 108 
осигуряване на качеството 361 
отоплителни инсталации 390 
отпадъци 131 
отравяне 60 153 
отчети 8 12 96 191 197 245 257 387 
охрана на труда 59 60 61 152 153 154 
пазарен механизъм 18 379 
пазарна икономика 18 379 
паметници на културата 318 
паразити 133 
парников ефект 127 130 
парникови газове 127 130 
патентно право 1 2 3 4 5 29 30 31 32 33 52 56 86 98 
педагогика 83 140 167 373 
персонални компютри 354 
планиране 256 
планиране на експеримента 120 
планирано обучение 343 368 
пластичен разказ 305 
повреди 255 
познание 142 383 
полилинейна аргебра 110 111 
полиноми 118 
политика на сближаване 94 95 
полупроводникова електроника 227 
полупроводникови усилватели 228 
полупроводници 240 
помпи 176 
популации 133 134 
потребителско поведение 57 
потребление 57 
права на човека 40 41 
правилник 14 
право на Република България 47 
практикум 149 
практически консултации 53 
превенция 156 157 158 159 
предавателна кутия 251 
предприсъединителна стратегия 89 
предприятие 156 
предучилищна възраст 374 375 
преобразователи 192 289 392 
преподаватели 16 376 
преработка на нефта 147 
пресоване 283 
приборостроене 241 
програмен пакет 123 349 
програмиране 114 
програмно осигуряване 354 
продажби 100 
проекти 163 
проекти за управление 72 273 
проектиране 215 
проектиране на системи 171 197 
производствен процес 272 
производство 68 270 288 300 
промишлен дизайн 284 348 
промишлена продукция 172 
промишлени предприятия 193 281 
промишленост 59 152 
професионални заболявания 26 60 151 153 155 
професионално образование 62 298 356 365 
професионално обучение 17 296 298 357 358 359 360 365 377 
психични разстройства 158 159 
психологически риск 61 154 
публично-частни партньорства 94 95 
пчели 262 265 266 
Първа световна война 64 162 315 317 388 
работна програма 360 
работни процеси 36 268 
работно място 61 154 
радиоелектронна апаратура 232 234 237 
радиоелементи 232 
радиоизмервателна техника 189 198 
радиокомуникационни системи 197 
радиолокация 96 387 
радиолюбителство 206 
радиотехника 169 184 209 221 230 
радиотехнически устройства 207 
развитие на икономиката 97 
раздробени материали 283 
разкази 107 309 
разработка на дисертациии 20 384 
разширяване 42 
регионално развитие 89 
регулатори 202 
режещи инструменти 173 
резистори 239 
религия 108 
ремонт 233 263 
ремонт на автомобили 247 
ремонт на земеделска техника 264 380 
ресурси 18 379 
рециклиране 136 
речник, терминологичен 58 68 270 295 300 
речници 296 358 
роман 303 
Русенски университет 334 
руски език 297 314 
руско-турска война 331 
ръководство 267 
рязане на металите 173 292 
сайт 22 352 
самодвижение 23 
свине 262 265 266 
селенити 148 
селско стопанство 262 265 266 
селскостопански машини 252 258 
серийно производство 9 67 
сигнали 210 
симулации 246 249 250 
синдикални организации 53 
системи за проектиране 244 351 
системи за управление 391 
складово стопанство 68 270 300 
софтуерни продукти 284 348 
социална защита 160 
социална роля 48 49 
социално възпитание 369 
социално общуване 48 49 
социология 48 49 
социология на културата 48 49 
специална педагогика 17 377 
спешна помощ 96 387 
спомени 320 
спорт 333 
справочник 38 297 314 
средновековна България 321 
статистика 54 69 
статистически данни 63 
статично електричество 230 
стопански организации 70 
стратегическо управление 71 271 
структурни фондове 94 95 
суша 132 
сушилни 262 265 266 
схеми 229 291 
схемотехника 219 226 
счетоводство 82 278 
съдилища 47 
съобщителна техника 113 205 210 216 223 
съобщителни линии 211 
съобщителни системи 223 
тезаурус 298 365 
текстилна промишленост 272 
телевизионна техника 233 
телевизия 214 
телеграфия 216 
телекомуникации 223 
телекомуникационни мрежи 211 
телеметрична диагностика 262 265 266 
телетрафични системи 204 
теория на вероятностите 120 
теория на възпитанието 369 
теория на информацията 113 205 
теория на плазмата 118 
териториален маркетинг 92 
терминологичен речник 298 365 
терминология 296 358 
тестове 301 
технически средства 288 
технологии 73 
технология 294 347 382 
товарни автомобили 256 
токсикология 60 153 
траки 322 
тракология 322 
транзистори 199 208 217 221 289 
транзисторна логика 187 208 
транквиланти 158 159 
трансгранично сътрудничество 89 
транспорт 96 128 248 387 
транспортиране на отпадъци 131 
трансфер на технологии 36 73 74 93 260 268 
триене 243 253 
труд 61 154 
трудова профилактика 156 
трудово право 53 
турбопомпи 194 
туризъм 15 63 87 
туристическа индустрия 15 87 
търговска несъстоятелност 44 
търговски дружества 44 
търговски марки 100 
търкалящи лагери 244 351 
уеб сайт 161 
университет 141 
университети 55 366 
управление 82 88 99 269 278 282 285 
управление на иновации 73 
управление на качеството 267 
управление на персонала 81 277 
управление на стопанството 93 
управленски системи 45 75 
управленческа икономика 77 275 
усилватели 190 199 221 226 231 238 
условия на труд 59 152 
услуги 85 280 
учебни планове 55 
учебни програми 55 
учебник за ВУЗ 223 381 
учебно помагало 307 
училище 369 
училищно възпитание 369 
физика 83 140 142 149 167 373 383 
физически факултет 141 
физическо възпитание 333 
физични теории 142 383 
философия 23 
философия на образованието 381 
филтри 178 390 
финанси 70 
финансов анализ 70 
финансов пазар 102 125 
финансов разчет 78 276 
финансови системи 97 
формални езици 117 
форми а движения 23 
фотопреобразователи 220 
фразеологизми 106 304 324 
фразеология 308 
фрезоване (обработка на метали) 173 
френска литература 303 
фузариоза (fusarium) 259 344 
функции 115 
функционални редове 124 
характеристика на двигателя 251 
хеликоптери 246 249 250 
хидравлични системи 178 
хидравлично задвижване 170 177 
хидродинамика 116 145 
хидроенергетика 170 177 178 179 196 
химия 147 148 
хирургия 165 
християнска религия 24 326 335 
християнство 24 326 335 
царевица 259 344 
ценни книжа 66 
ценова политика 77 275 
ценообразуване 66 
центробежни компресори 178 
цифрова електроника 289 
цифрови електрически машини 192 392 
цифрови комуникации 112 113 203 205 223 
цифрови прибори 393 
числен анализ 115 
числени редове 124 
човешки капитал 34 
човешки слух 144 236 
шлифоване 173 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Atanasoff, John V. 313 338 
Atanasoff, John Vincent 313 338 
Атанасов, Джон 313 338 
Димчев, Кирил Василев 306 
Стоянов, Параскев 165 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 54 
България - история 46 321 325 
България - право 47 
Германия 318 
Европа - право 40 
Европейски съюз 37 42 63 94 128 248 
Западна Вирджиния 64 315 
Кавказ 329 
Латвия 25 28 312 316 
Монтана 7 
Москва 141 
Осетия 108 331 
Русе 55 
Русия 52 86 
Светът 97 
Турция 162 317 388