НОВИ КНИГИ

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 1 -

Ч5/1/А 73 

Анселм Кентърбърийски

   Избрани произведения / Анселм Кентърбърийски ; Прев. от лат. Георги Каприев и др ; Ред. кол. Цочо Бояджиев и др . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2008 . - 424 с. ; 21,5 см . -  (Cultura Anima)

   Оригин. загл. Opera selecta/Anselmus Cantuariensis . - Изд. с подкрепата на Culture Programme (2007-2013) of the European Union

   ISBN 978-954-07-2789-9 

Сист. No: 23911

- 2 -

Ч5/101/Б 55Ат 

Боеций, Аниций Манлий Торкват Северин

   Теологическите трактати ; За утешението на философията : [Трактати] / Аниций Манлий Торкват Северин Боеций ; Прев. от лат. Георги Каприев и др ; Ред. кол. Цочо Бояджиев и др . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2008 . - 176 с. ; 21,5 см . -  (Cultura Anima)

   Оригин. загл. Opuscala sacra ; De consolatione philosophiae/Anicius Manilius Severinus Boethus . - Изд. с подкрепата на Culture Programme (2007-2013) of the European Union

   ISBN 978-954-07-2788-2 

Сист. No: 23909

- 3 -

Ч5/101/Б 62 

Бонавентура

   Избрани произведения ; Пътеводител на ума към Бога ; За възвеждането на изкуствата към теологията ; Четвърто теологическо слово : "Един е вашият Учител - Христос" ; За знанието Христово, въпрос 4 : Дали онова, което познаваме със сигурност, се познава в самите вечни идеи? ; За тройнитя път, или огънят на любовта / Бонавентура ; Прев. от лат. Цочо Бояджиев и др ; Ред. кол. Цочо Бояджиев и др . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2008 . - 140 с. ; 21,5 см . -  (Cultura Anima)

   Оригин. загл. Opera selecta. Itinerarium in Deum ; De reductione artium ad theologiam ; Sermo IV ; De scientia Christi. Lib. IV ; De triplici via/Bonaventura . - Изд. с подкрепата на Culture Programme (2007-2013) of the European Union

   ISBN 978-954-07-2790-5 

Сист. No: 23907

- 4 -

Ч5/17/В 57Нд 

Видева, Недялка Игнатова

   Девет лекции по история на етиката / Недялка Игнатова Видева . - Ст. Загора : Кота, 2002 . - 208 с. ; 20 см

   В кн. за местоиздаване означено София. - Офс. изд. - 300 тир. Библиогр. под линия

   ISBN 954-305-018-Х 

Сист. No: 23904

- 5 -

Б2ЕБ/2/И 21Вп 

Иванов, В. Ф.

   Праославният свят и масонството / В. Ф. Иванов . - Благоевград : АВВА, Б.г. . - 96 с. ; 19,5 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23874

- 6 -

Б2ЕБ/39/К 92ОтБ2ЕБ/39/К 92 От

Кръстева, Олга Ст.

   Така казват хората : [Очерци за култ. поведение] / Олга Ст. Кръстева ; Худож. Борис Димовски . - 4. доп. изд . - София : Отечество, 1990 . - 288 с. : с ил. ; 17 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23886

- 7 -

Б2ЕБ/159.923/Л 56Бф 

Лийвехуд, Бернард

   Фази : Духовните ритми в зрелия живот / Бернард Лийвехуд ; Прев. от англ. Диана П. Ботушарова . - Варна : Книгоизд. Зограф, 1999 . - 256 с. : портр. ; 20 см

   Ориг. загл. De levensloop van de mens. - Офс. изд. - 500 тир. Библиогр. с. 252-255

   ISBN 954-15-0050-1 

Сист. No: 23542

- 8 -

Ч5/17/М 64Сп 

Минева, Силвия Стефанова

   Постмодерни дискурси на етиката / Силвия Стефанова Минева . - В. Търново : Фабер, 2007 . - 151 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 139-142 ; Рез. на англ., рус. ез Без сведение за цена

   ISBN 978-954-775-774-5 

Сист. No: 23906

- 9 -

Б2ЕБ/2/П 36П-о 

Пенчев, Пенчо

   От змията до арокалипсиса : Тринадесет срещи с Библията / Пенчо Пенчев ; [С предг. от] Николай Мизов . - [София] : Профиздат, 1983 (Ямбол : Г. Димитров) . - 232 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23593

- 10 -

Ч5/1/П 72Пт 

Помпонаци, Пиетро

   Трактат за безсмъртието на душата / Пиетро Помпонаци ; Прев. от лат. Цочо Бояджиев ; Ред. кол. Цочо Бояджиев и др . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2008 . - 100 с. ; 21,5 см . -  (Cultura Anima)

   Оригин. загл. Traktatus de immortalitate animae/Petrus Pomponatus . - Изд. с подкрепата на Culture Programme (2007-2013) of the European Union

   ISBN 978-954-2792-9 

Сист. No: 23908

- 11 -

Ч2/17/Р 35Ад 

Ранд, Айн

   Добродетелта на егоизма : Нова концепция на егоизма / Айн Ранд, Натали Брандън . - София : Мак, 2008 . - 286 с. ; 21,5 см . -  (Колекция Айн Ранд)

   Ориг. загл. The Virtue of Selfshness / Ayn Rand. - Истинското име на авт. е Алиса Розенбаум

   ISBN 978-954-8585-09-5 

Сист. No: 23946

- 12 -

Б2ЕБ/8208/99/Р 96Жи 

Русо, Жан-Жак

   Изповеди : [Автобиогр. ромман] / Жан-Жак Русо ; Прев. от фр. Лилия Сталева ; [Предг.] Симеон Хаджикосев . - София : Нар. култура, 1973 . - 716 с. ; 21 см . -  (Библиотека Световна класика)

   Ориг. загл. Les confessions

   ISBN * 

Сист. No: 23529

- 13 -

Ч5/101/Ф 51д 

Философията през XXI век  : Сб. научни трудове, посветен на чл.-кор. проф. Васил Проданов /  Състав. Димитър Цацов и др . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2008 . - 290 с. ; 24 см

   Библогр. с. 275-288
   http://www.baspress.com 

   ISBN 978-954-322-228-5 

Сист. No: 23914

- 14 -

Ч5/1/Ф 58Мт 

Фичино, Марсилио

   Трактати / Марсилио Фичино ; Прев. от лат. Цочо Бояджиев ; Ред. кол. Цочо Бояджиев и др . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2008 . - 212 . ; 21,5 см . -  (Cultura Anima)

   Оригин. загл. Traktatс/Marsilio Ficino . - Изд. с подкрепата на Culture Programme (2007-2013) of the European Union

   ISBN 978-954- 

Сист. No: 23910

- 15 -

Ч2/159.9/Х 15Мк 

Хаджийски, Минко

   Компендиум по психопатология / Минко Хаджийски . - Вeлико Търново : Фабер, 2007 . - 136 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 136

   ISBN 978-954-775-777-6 

Сист. No: 23921

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 16 -

Ч5/101/А 65Аф 

Андонов, Александър

   Философията и проблемите на духа / Александър Андонов . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2009 . - 160 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 343-350

   ISBN 978-954-07-2895-7 

Сист. No: 23882

- 17 -

Ч5/347/Б 74Гв 

Боянов, Георги

   Вещно право / Георги Боянов . - 7. осн. прер. и доп. изд. . - София : Авалон, 2009 . - 480 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 474-478

   ISBN 978-954-9704-16-7 

Сист. No: 23765

- 18 -

Ч5/343/В 70Рн 

Владимиров, Румен и др.

   Наказателно право : Обща част. Основни теоретични положения, тестове, казуси, съдебна практика / Румен Владимиров, Катина Христова, Николай Стефанов . - София : СИЕЛА, 2009 . - 336 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0590-8 

Сист. No: 23932

- 19 -

Б2ЕБ/32/Г 37Нп 

Георгиева, Невена К. и др.

   През бури : Из живота на Васил Коларов / Невена К. Георгиева, Димитър Д. Марковски, Катя М. Маркова . - София : Нар. просв., 1964 . - 108 с. : с портр., ил. ; 25 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23828

- 20 -

Ч5/347/Д 59Кн 

Димитров, Красимир

   Нотариално право : Обща част. Кратък курс / Красимир Димитров . - София : СИЕЛА, 2009 . - 168 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 166-167

   ISBN 978-954-28-0567-0 

Сист. No: 23930

- 21 -

Ч5/316/Д 64Иг 

Дичев, Ивайло Стефанов

   Граждани отвъд местата? : Нови мобилности, нови граници, нови форми на обитаване / Ивайло Стефанов Дичев ; Науч. ред. Кольо Коев ; Ред. Владимир Попов . - София : Просвета, 2009 . - 228 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 220-227

   ISBN 978-954-01-2290-8 

Сист. No: 23927

- 22 -

Ч2/65/И 21И-о 

Иванов, Иван Борисов

   Организационна психология / Иван Борисов Иванов . - 2. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : Фабер, 2005 . - 24 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-775-387-7 

Сист. No: 23915

- 23 -

Б2ЕБ/34/Й 85Би 

Йотов, Борислав

   Из дневника на прокурора : [Докум. очерци] / Борислав Йотов . - София : Нар. младеж, 1990 [библиогр. каре 1989] . - 120 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23548

- 24 -

Ч5/32/К 63 

Класици на политическото мислене  /  Прев. Олга Симова ; Ред. Христо Тодоров . - София : Нов Български университет, 2009 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-535-548-6 

   Т. 1 /  Състав.  Ханс Майер, Хорст Денцер . - 2009 . - 182 с.

   Библиогр. под линия

Сист. No: 23928

- 25 -

Ч5/1/Л 76 

Логика  : Уч. помагало за средното у-ще / Анна Бешкова и др . - София : Немезида, 2002 ([София : Инвестпрес]) . - 290 с. ; 20 см

   Други авт. : А. Рашева, В. Стефанов, В. Бузов, Е. Латинов, отбелязани на гърба на загл. с. - Офс. изд. - 5 000 тир. Съдържа и Тестови задачи по логика Одобрено със заповед - РД 09-406/02. 07. 2002 г. на МОН

   ISBN 954-9615-46-4 

Сист. No: 23905

- 26 -

Ч5/343/М 25Нн 

Манев, Никола

   Наказателно-процесуално право : Ръководство за студенти / Никола Манев . - София : Ромина, 2009 . - 380 с. ; 20 см

   Съобразено с промените от 2008 г. в НПК, Закона за МВР и Закона за специалните разузнавателни средства

   ISBN 954-379-001-9 

   ISBN 978-954-379-001-2 

Сист. No: 23726

- 27 -

Б5/34/М 60До, Ч5/34/М 60До 

Милкова, Димитрина

   Обща теория на правото / Димитрина Милкова . - 2. изд. [1 допеч. ] . - София : Албатрос, 2009 . - 265 с. ; 20 см

   Библиогр. с. под линия

   ISBN 978-954-751-082-1 

Сист. No: 23727

- 28 -

Ч5/35/М 94Вк 

Мръчков, Васил Желязков и др.

   Коментар на Кодекса на труда / Васил Желязков Мръчков, Красимира Средкова, Атанас Петров Василев . - 10. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2009 . - 1168 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-578-6 

Сист. No: 23775

- 29 -

Ч2/316/Р 35А-з 

Ранд, Айн

   За новия интелектуалец / Айн Ранд . - София : Мак, 2008 . - 224 с. ; 21,5 см . -  (Колекция Айн Ранд)

   Ориг. загл. Fpr the New Intellectual / Ayn Rand. - Истинското име на авт. е Алиса Розенбаум

   ISBN 978-954-8585-07-1 

Сист. No: 23947

- 30 -

Ч5/316/С 54н 

Социологическо наследство  /  Състав. Георги Фотев . - София : Изток-Запад, 2009 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-321-564-5 

   Т. 5. Социологически трудове / Венелин Ганев . - 2009 . - 424 с.

   

Сист. No: 23922

- 31 -

Б5/347/С 75Гт, Ч5/347/С 75Гт 

Стефанов, Георги

   Търговска несъстоятелност / Георги Стефанов . - В. Търново : Абагар, 2009 . - 272 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 264-267

   ISBN 978-954-427-823-6 

Сист. No: 23731

- 32 -

Ч5/347/С 75Г-о 

Стефанов, Георги

   Основи на гражданското право : Обща част. Вещно право. Облигационно право / Георги Стефанов . - В. Търново : Абагар, 2007 . - 416 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-427-751-2 

Сист. No: 23732

- 33 -

Ч5/347/С 75Гт 

Стефанов, Георги

   Търговско право : Обща част / Георги Стефанов . - В. Търново : Абагар, 2009 . - 407 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-427-851-9 

Сист. No: 23933

- 34 -

Ч5/347/Т 36Хб 

Тасев, Христо

   Българско наследствено право / Христо Тасев ; Нова ред. Георги Петканов, Симеон Тасев . - 9. доп. и прер. изд. . - София : СИЕЛА, 2009 . - 200 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 198-199

   ISBN 978-954-28-0563-2 

Сист. No: 23934

- 35 -

ЦБ 39972 

Фараго, Ладислас

   Играта на лисиците : Епизоди от агентурната борба на Абвера / Ладислас Фараго ; Прев. от рус. Стефка Василева, Емилиян Абаджиев ; С предг. от Ф. Волков . - 2. изд . - София : Партиздат, 1983 . - 320 с. ; 20 см . -  (Архивите са живи)

   Прев. от рус. изд. Игра лисиц : Ориг. загл. The game of the foxes / Ladislas Farago. - 1. изд. 1981

   ISBN * 

Сист. No: 23275

- 36 -

Ч5/32/Ф 74Гг 

Фотев Георгиев, Георги

   Граници на политиката : Социологически трактат / Георги Фотев Георгиев . - София : ЛИК, 2001 . - 432 с. ; 25 см

   Пълното име на авт. е Георги Фотев Георгиев. - Именен, предм. показалец Цена : 20 лв.

   ISBN 954-607-512-4 

Сист. No: 23925

- 37 -

ЦБ 59326 

Чувин, Владислав Александрович

   Создание конкурентоспособной продукции : Концептуальный аспект / Владислав Александрович Чувин . - Москва : ЛИБРОКОМ, 2009 . - 232 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 227-229

   ISBN 978-5-397-00019-2 

Сист. No: 23955

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси.

- 38 -

ЦБ 59327 

Иванова, Светлана

   Продажи 100% : Эффективные техники продвижения товаров и услуг / Светлана Иванова . - 5. изд. . - Москва : Альпина Паблишерз, 2009 . - 275 с. ; 22 см . -  (Бизнес на 100%)

   

   ISBN 978-5-9614-1119-5 

Сист. No: 23956

- 39 -

П/336/К 45КпЦБ 59307

Касабова, Камелия Методиева

   Правни аспекти на финансовите инструменти : С терминологичен речник / Камелия Методиева Касабова . - София : ИК Труд и право, 2007 . - 480 с. ; 21 см

   Съдържа Терминолог. речник . - Библиогр. с. 464-474 Подв. Цена : 24 лв.

   ISBN 978-954-608-149-0 

Сист. No: 23445

- 40 -

П/330.1/К 87ФхЦБ 59306

Котлър, Филип и др.

   Хаотика : Мениджмънт и маркетинг в епохата на турболентността / Филип Котлър, Джон Каслионе . - София : Локус Пъблишинг, 2009 . - 262 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-783-097-4 

Сист. No: 23444

- 41 -

ЦБ 59328 

Пахомова, Надежда Викторовна и др.

   Экономика отраслевых рынков и политика государства : Учебник / Надежда Викторовна Пахомова, Рихтер Кнут Курт . - Санкт-Петербург : Экономика, 2009 . - 815 с. ; 22 см . -  (Учебники экономического факультета СПбГУ)

   Библиогр. с. 799 -815

   ISBN 978-5-282-02899-7 

Сист. No: 23957

- 42 -

П/336/Р 43П-зЦБ 59041

Рашков, Петър

   Записки по някои въпроси от бизнесматематика и висша математика 1 : За студентите от факултет БМ / Петър Рашков . - Русе : Б. и., 2008 . - 44 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23938

- 43 -

ЦБ 59324 

Саймън, Херман

   Как да надмогнем кризата : 33 бързи решения за успех и печалба / Херман Саймън . - София : Locus, 2009 . - 556 с. ; 21 см

   Бележки и библиогр. с. 247-256

   ISBN 978-954-783-100-1 

Сист. No: 23954

- 44 -

Ч3/33/У 85 

Устойчиво развитие на регионите  / Николай Найденов и др . - Русе : Русенски унив. Ангел Кънчев, 2008 . - 144 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 141-144

   ISBN 978-954-759-205-6 

Сист. No: 23937

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

- 45 -

Ч2/39/Е 94 

Етнология Urbana  : По повод 100 години Русенски музей /  Състав. Николай Иванов Ненов и др ; Ред. кол. Николай Иванов Ненов и др . - София : Импресарско-издателска къща ROD, 2005 . - 296 с. : с ил. , ноти, табл. ; 20 см

   Други състав. , ред. : Р. Р. Малчев, К. З. Рангочев . - Библиогр. след отд. статии ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 954-476-036-9 

Сист. No: 23894

- 46 -

ЦБ 59266, Ч2/886.7/Т 64Кк 

Тодоров, Кирил

   Когато общуваме с българи : Какво трябва да знаят чужденците / Кирил Тодоров . - София : БАРМП, 2009 . - 64 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-9827-05-7 :10

   ISBN 978-954-9827-05-7 :13

Сист. No: 23105

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ. Изчисл. матема

- 47 -

ЦБ 59308 

Гусев, Александр Сергеевич

   Вероятностные методы в механике машин и конструкций : Учеб. пособие / Александр Сергеевич Гусев . - Москва : МГТУ Н. Э. Бауман, 2009 . - 224 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 222-223

   ISBN 978-5-7038-3160-1 

Сист. No: 23917

- 48 -

П/517/И 58 

Ильин, Владимир Александрович и др.

   Математический анализ : Учебник для студентов вузов / Владимир Александрович Ильин, Виктор Антонович Садовничий, Благовест Христов Сендов . - Москва : Издательство Московского университета, 1985 - . - 22 см

   

   ISBN * 

   Т. 2. Продолжение курса . - 1987 . - 358 с.

   

Сист. No: 23141

- 49 -

ЦБ 59300 

Кендеров, Петър Стоянов и др.

   Български олимпиади по математика : [Сб. задачи] / Петър Стоянов Кендеров, Йордан Борисов Табов . - София : Народна просвета, 1990 . - 233 с. : с черт. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23278

- 50 -

ЦБ 15816 

Колмогоров, Андрей Николаевич и др.

   Элементы теории функций и функционального анализа / Андрей Николаевич Колмогоров, Сергей Васильевич Фомин . - 3. изд., перераб. . - Москва : Наука, 1972 . - 496 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 488 - 489; Предм. указ. 490 - 496

   ISBN * 

Сист. No: 23132

- 51 -

ЦБ 27389 

Кострикин, Алексей Иванович

   Введение в алгебру : Учебник для студентов / Алексей Иванович Кострикин . - Москва : Наука, 1977 . - 496 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23108

- 52 -

П1/517/Л 95ЛеЦБ 22629

Люстерник, Лазар Аронович

   Решения и указания на задачите от учебника по математика : [Ръководство] / Лазар Аронович Люстерник, Владимир Иванович Соболев ; Прев. от рус. Иван Димовски ; Науч. ред. Михаил Б. Гаврилов . - Варна : Техника, 1975 . - 530 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23362

- 53 -

ЦБ 43840 

Мостеллер, Фредерик

   Пятьдесят занимательных вероятностных задач с решениями / Фредерик Мостеллер ; Под ред. Ю. В. Линника . - 3- ое изд. . - Москва : Наука, 1985 . - 88 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23344

- 54 -

Арх/51(022)/Р 43Цл, Б1/51(022)/Р 43Цл, П/51(022)/Р 43ЦлЦБ 59313

Рашкова, Цецка

   Лекции по висша математика I / Цецка Рашкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 20 см

   

   ISBN 954-712-125-1 

   Ч. 1. Линейна алгебра и аналитична геометрия. Комплексни числа. Полиноми . - 2009

   

Сист. No: 23935

- 55 -

Ч2/51/С 23 

Сборник задачи по алгебра VII - XII клас  / Коста Бончев Коларов и др ; Под ред. Спас Манолов . - Добрич : Интеграл, 1997 . - 281 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8643-03 

Сист. No: 23255

- 56 -

ЦБ 28402 

Сендов, Благовест Христов и др.

   Числени методи : [Учебник за студентите от СУ Климент Охридски] / Благовест Христов Сендов, Виктор Тихонович Фролкин . - София : Наука и изкуство, 1978 . - 22 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN * 

   Ч. 2 . - 1978 . - 236 с.

   

Сист. No: 23110

- 57 -

Арх/51/С 83Пк 

Стоянов, Петър Йорданов

   Конкурсните задачи по математика за ВУЗ 2000 : Подробни решения, анализи и изследвания / Петър Йорданов Стоянов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2001 . - 146 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23125

- 58 -

ЦБ 46170 

Фелър, Уилям

   Увод в теория на вероятностите и нейните приложения / Уилям Фелър . - София : Наука и изкуство, 1986 . - 22 см

   Ориг. загл. An introduction to probability theory and its applications / William Feller.

   ISBN * 

   Ч. 1 /  Прев.  Лиляна Бонева . - 1986 . - 536 с. : с табл., сх., диагр.

   Азб. показалец

Сист. No: 23371

Опазване на растителния и животински свят. Екология.

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ).

Химия. Физикохимия. Експериментална химия.

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология.

Медицина. Кинезитерапия. Спорт.

- 59 -

Арх/372:61/Д 37Мп, Б2/372/Д 37М, Б2/372:61/Д 37Мп, П/372:61/Д 37Мп, Ч2/372:61/Д 37Мп 

Делиганева, Милка

   Проблеми на половото възпитание : (Теоретико-приложна разработка) / Милка Делиганева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2001 . - 131 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-712-106-5 

Сист. No: 7891

- 60 -

Арх/61/Е 74, П/61/Е 74, П1/61/Е 74ЦБ 58624

Ерготерапия  : (Специална) / Иван Топузов и др ; Под ред. на Иван Топузов . - София : Симел, 2006 - 2009 . - 20 см

   Библиогр. с. 327-333

   ISBN 978-954-9487-62-6 

   Ч. 3 . - 2009 . - 334 с.

   

Сист. No: 23951

- 61 -

П/61/П 76Нк, П1/61/П 76Нк, ЦБІІ 2914 

Попов, Николай Емилов

   Кинезитерапия и патокинезиология на опорно-двигателния апарат / Николай Емилов Попов . - София : НСА ПРЕС, 2009 . - 398 с. : с фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-718-245-5 

Сист. No: 23346

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли.

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

- 62 -

П/621.83/Д 62Г-о, П1/621.83/Д 62Г-оЦБ 59304

Динев, Георги Димитров

   Основи на конструкторското документиране на зъбни предавки с цилиндрични зъбни колела / Георги Димитров Динев . - София : Софттрейд, 2009 . - 190 с. : с черт. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 175-189

   ISBN 978-954-334-089-7 

Сист. No: 23345

- 63 -

ЦБ 59316 

Кегельтинов, Сергей Данилович и др.

   Технология обработки конструкционных материалов : Уч. для машиностр. спец. вузов / Сергей Данилович Кегельтинов, Александр Кондратьевич Ковальчук, Иван Иванович Портнов . - Москва : МГТУ Н. Э. Бауман, 2006 . - 672 с. : със сх., черт. ; 22 см

   

   ISBN 5-7038-2795-7 :10

   ISBN 978-5-7038-2795-6 :13

Сист. No: 23931

- 64 -

ЦБ 59309 

Пановко, Григорий Яковлевич

   Лекции по основам теории вибрационных машин и технологий : Учеб. пособие для вузов / Григорий Яковлевич Пановко . - Москва : МГТУ Н. Э. Бауман, 2008 . - 192 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 191-192

   ISBN 978-5-7038-3203-5 

Сист. No: 23919

- 65 -

ЦБ 59312 

Черепахин, Александр Александрович и др.

   Технология конструкционных материалов : Обработка резанием / Александр Александрович Черепахин, Владимир Анатольевич Кузнецов . - Москва : Академия, 2008 . - 287 с. : със сх., черт. ; 22 см . -  (Высшее профессиональное образование)

   Библиогр. с. 282

   ISBN 978-5-7695-4256-5 

Сист. No: 23939

- 66 -

ЦБ 59315 

Черпаков, Борис Ильич и др.

   Металлорежущие станки : Уч. для нач. проф. образования / Борис Ильич Черпаков, Татьяна Александровна Альперович . - 2. стер. изд. . - Москва : Академия, 2006 . - 367 с. : със сх., табл., черт. ; 22 см . -  (Начальное профессиональное образование)

   Библиогр. с. 361-362

   ISBN 978-5-7695-3366-2 

Сист. No: 23929

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика.

- 67 -

П/69/G 24gЦБ 59318

Gasmessung und gasabrechnung  /  Hrsg. Ulrich Wernekinck . - 5. . - Essen, Ruhr : Vulkan, 2009 . - XXII, 314 p. : ch. ; 21.5 cm + CD

   

   ISBN 978-3-8027-5620-7 

Сист. No: 23940

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания.

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини.

- 68 -

ЦБ 59279 

Балтаджиев, Александър Николов и др.

   Лабораторни електрически и магнитни измервания : Учебник за студентите от Електротехн. фак. на Машинно-електротехн. инст. / Александър Н. Балтаджиев, Илия М. Панамски . - 3. изд . - София : Техника, 1962 . - 154 с. : с ил. ; 25 см

   Библиогр. с. 160

   ISBN * 

Сист. No: 23119

- 69 -

ЦБ 59276 

Гемке, Рудолф Г.

   Неизправности на електрическите машини / Рудолф Г. Гемке . - 5. прераб. и доп. изд. . - София : Техника, 1961 . - 260 с. : с ил. ; 25 см

   Библиогр. с. 259-260

   ISBN * 

Сист. No: 23114

- 70 -

ЦБ 59286 

Гольденберг, Лев Моисеевич

   Импульсные устройства : Учебник для вузов / Лев Моисеевич Гольденберг . - Москва : Радио и связь, 1981 . - 224 с. : със сх. ; 22 см

   Библиогр. с. 218-219

   ISBN 5-256- 

Сист. No: 23128

- 71 -

ЦБ 59283 

Електрорадиоматериали  / Д. Д. Дамянов и др ; Под ред. Д. Д. Дамянов . - Шумен : Б. и., 1981 . - 374 с. : с черт. ; 22 см

   Библиогр. с.372

   ISBN * 

Сист. No: 23124

- 72 -

ЦБ 59287 

Желязов, П. М. и др.

   Импулсни устройства на полупроводникови прибори / П. М. Желязов, Н. М. Лоринков . - Шумен : ВТС, 1972 - . - 20 см

   

   ISBN * 

   Ч. 1 . - 1972 . - 240 с. : със сх.

   Библиогр. с. 237

Сист. No: 23129

- 73 -

ЦБ 59278 

Ненов, Георги Д. и др.

   Основи на радиоелектрониката : Учебник за техникумите по електротехника / Георги Д. Ненов, Слава Н. Захариева . - София : Техника, 1984 . - 339 с. : със сх., табл., диагр. ; 22 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23118

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 74 -

ЦБ 59320 

Wilton, Andy et al.

   Deploying wireless networks / Andy Wilton, Tim Charity . - Cambridge : Cambridge University Press, 2008 . - xv, 360 p. : ill. ; 26 cm

   Includes bibliographical references and index

   ISBN 978-0-521-87421-2 

Сист. No: 23943

- 75 -

ЦБ 59271 

Айсберг, Е.

   Радио и телевидение? ...Это очень просто! / Е. Айсберг . - 2. изд. . - Москва : Энергия, 1979 . - 232 с. ; 22 см . -  (Массовая радиобиблиотека, 975)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23107

- 76 -

ЦБ 59284 

Антенные устройства  / В. Е. Ямайкин и др . - Минск : Б. и., 1965 . - 529 с. : със сх. ; 21 см

   Библиогр. след вс. глава

   ISBN * 

Сист. No: 23126

- 77 -

ЦБ 59280 

Ефимов, Иван Ефимович

   Современная микроэлектроника / Иван Ефимович Ефимов ; Отг. ред. В. М. Пролейко . - Москва : Советское радио, 1973 . - 112 с. : с табл., черт. ; 20 см . -  (Массовая библиотека инженера)

   Библиогр. с. 110-112

   ISBN * 

Сист. No: 23120

- 78 -

П/621.37/Ж 37ПиЦБ 59285

Желязов, Петко Михайлов

   Импулсна техника : Учебно пособие за курсово проектиране / Петко Михайлов Желязов ; Ред. Ивайло Евгениев . - Шумен : ВТС, 1983 . - 183 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 180-181.

   ISBN * 

Сист. No: 23127

- 79 -

ЦБ 59297 

Калбанова, Михаил Хараламбиев

   Антени и микровълнови устройства за приемане на спътникови сигнали / Михаил Хараламбиев Калбанов . - Вeлико Търново : ВВОВУ В. Левски, 1999 . - 181 с. : с черт. ; 20 см

   Библиогр. с. 178

   ISBN * 

Сист. No: 23207

- 80 -

ЦБ 33801 

Конов, Кирил Иванов

   Импулсните схеми в радиолюбителската практика / Кирил Иванов Конов . - 2. изд. . - София : Техника, 1981 . - 158 с. : със сх. ; 20 см . -  (Библиотека за радиолюбителя)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23115

- 81 -

П/621.396/М 84 МрЦБ 59288

Момчеджиков, Михаил и др.

   Ръководство за лабораторни упражнения по аудиотехника / Михаил Момчеджиков, Снежана Плешкова-Бекярска . - София : Нови знания, 2002 . - 96 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-9740-69-2 

Сист. No: 23130

- 82 -

П/621.38/Н 53ИаЦБ 59282

Немигенчев, Илия Нейков и др.

   Аналогова схемотехника : [Учебник за студентите от ТУ - Габрово] / Илия Нейков Немигенчев, Владимир Алексиев . - Габрово : Унив. изд. Васил Априлов, 1998 . - 490 с. : със сх. ; 23 см

   Библиогр. с. 489

   ISBN 954-683-071-2 

Сист. No: 23122

- 83 -

ЦБ 18201 

Старостин, А. Н.

   Импульсная техника : Учебное пособие для электротехнических специальностей вузов / А. Н. Старостин . - Москва : Высшая школа, 1973 . - 334 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 331-332

   ISBN * 

Сист. No: 23123

- 84 -

П/621.39/С 83ГтЦБ 59281

Стоянов, Георги Костов

   Теоретични основи на съобщителната техника : [Учебник за студентите от ТУ - София и ТУ - Варна] / Георги Костов Стоянов . - 2. прераб. и доп. изд . - София : Техника, 1993 . - 547 с. : със сх. , диагр. , табл. ; 22 см

   1. изд. 1987 Библиогр. с. 538-542 Подв. Цена : 140 лв.

   ISBN 954-03-0211-0 

Сист. No: 23121

- 85 -

С/621.396/Т 53Рс 

Терещук, Ромуальд Михайлович и др.

   Справочник радиолюбителя / Ромуальд Михайлович Терещук, Рем Матвеевич Домбругов, Николай Дмитриевич Босый . - 4. стер. изд. . - Киев : Издательство академии наук украинской ССР, 1962 . - 840 с. ; 27 см

   Прил. ; Библиогр. с. 825 - 829; Предм. указ. с. 830 - 834

   ISBN * 

Сист. No: 23117

- 86 -

ЦБ 378002 

Тихонов, Василий Николаевич

   Статистическая радиотехника / Василий Николаевич Тихонов . - 2-е прераб. и доп. изд. . - Москва : Радио и связь, 1982 . - 624 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 615-622.

   ISBN * 

Сист. No: 23106

- 87 -

П1/621.397/У 75БпЦБ 24741

Урбански, Болеслав

   Приемници за цветна телевизия : [Ръководство] / Болеслав Урбански ; Прев. от пол. Борис Д. Мицев . - София : Техника, 1976 . - 288 с. : със сх. ; 22 см

   Библиогр. с. 281-282

   ISBN 954-03- , 978-954-03- 

Сист. No: 23276

- 88 -

ЦБ 59273 

Фролкин, Виктор Тихонович и др.

   Импульсные устройства : Учебник для вузов / Виктор Тихонович Фролкин, Лев Николаевич Попов . - 3. изд., перераб. и доп. . - Москва : Советское радио, 1980 . - 368 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 360-361; Предм. указател с. 362 - 364

   ISBN * 

Сист. No: 23109

- 89 -

ЦБ 59274 

Цыкин, Георгий Сергеевич

   Электронные усилители / Георгий Сергеевич Цыкин . - 3. изд. доп. . - Москва : Связь, 1965 . - 511 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 504-505.

   ISBN * 

Сист. No: 23112

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация.

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети.

- 90 -

ЦБІ 3280 
 Автомобилни заводи - Млада Болеслав, Чехословакия 

   Инструкция по обслужването и поддържането на леките автомобили Шкода . - [Мотоков] : Винцанц Батя, 1980 . - 64 с. ; 15 см

   На кор. загл. е Ръководство по обслужване и поддържане

   ISBN * 

Сист. No: 23143

- 91 -

ЦБ 59310 

Проектирование полноприводных колесных машин  : Учебник для вузов : В трех томах / Борис Алексеевич Афанасьев и др ; Под ред. А. А. Полунгяна . - Москва : МГТУ Н. Э. Бауман, 2008 . - 21 см

   Библиогр. с. 492 ; Предметный указ.

   ISBN 978-5-7038-3041-3 (Т. 1)

   ISBN 978-5-7038-3040-6 

   Т. 1 . - 2008 . - 496 с. : с ил.

   

Сист. No: 23920

- 92 -

ЦБ 59310 

Проектирование полноприводных колесных машин  : Учебник для вузов : В трех томах / Борис Алексеевич Афанасьев и др ; Под ред. А. А. Полунгяна . - Москва : МГТУ Н. Э. Бауман, 2008 . - 21 см

   Библиогр. с. 524 ; Предметный указ.

   ISBN 978-5-7038-3042-0 (Т. 2)

   ISBN 978-5-7038-3040-6 

   Т. 2 . - - 2008 . - 528 с. : с ил.

   

Сист. No: 23923

- 93 -

ЦБ 59310 

Проектирование полноприводных колесных машин  : Учебник для вузов : В трех томах / Борис Алексеевич Афанасьев и др ; Под ред. А. А. Полунгяна . - Москва : МГТУ Н. Э. Бауман, 2008 . - 21 см

   Библиогр. с. 429; Предметный указ.

   ISBN 978-5-7038-3043-7 (Т. 3)

   ISBN 978-5-7038-3040-6 

   Т. 3 . - 2008 . - 432 с. : с ил.

   

Сист. No: 23924

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

- 94 -

ЦБ 59311 

Кленин, Николай Иванович и др.

   Селськохозяйственные машины / Николай Иванович Кленин, Сергей Николаевич Киселев, Александр Григорьевич Левшин . - Москва : КолосС, 2008 . - 816 с. : с ил. ; 21 см . -  (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений)

   

   ISBN 978-5-9532-0455-2 

Сист. No: 23926

Електрификация и автоматизация на селското стопанство.

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство.

- 95 -

ЦБ 59293 
 Селскостопанска академия 

   Селскостопанска академия : Годишен отчет 2008 . - София : Селскостопанска академия, 2009 . - 210 с. + 4 л. цв. ил. ; 23 см

   Липсват стр. 125-128.

   ISBN * 

Сист. No: 23131

- 96 -

ЦБ 59322 

Тодоров, Иван Димитров

   Инбридингът в селекцията на лозата / Иван Димитров Тодоров . - Плевен : Инфопринт, 2009 . - 248 с. : със сх., табл., гр. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-92431-1-6 

Сист. No: 23950

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама.

- 97 -

ЦБ 59330 

Ален, Кэтлин Р.

   Продвижение - новых технологий - на рынок : Учебное издание / Кэтлин Р. Аллен ; Пер. с англ. Е. В. Ручкиной . - Москва : Бином Лаборатория знаний, 2009 . - 455 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-94774-321-0 (русск.)

   ISBN 0-13-093373-2 (англ.)

Сист. No: 23958

- 98 -

Ч2/65/И 21И-о 

Иванов, Иван Борисов

   Организационна психология / Иван Борисов Иванов . - 2. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : Фабер, 2005 . - 24 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-775-387-7 

Сист. No: 23915

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори.

Кибернетика. Финна механика.

- 99 -

ЦБ 59275 

Димитров, Васил Стоянов и др.

   Електронноизчислителна техника : Учебник за II и III степен на ЕСПУ и СПТУ / Васил Стоянов Димитров, Людмил Георгиев Даковски, Павел Мартинов Мартинов . - София : Техника, 1983 . - 88 с. : със сх., табл., диагр. ; 22 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23113

- 100 -

П/004/И 51Рк, П1/004/И 51РкЦБ 59305

Иларионов, Райчо Тодоров

   Компютърна периферия / Райчо Тодоров Иларионов ; Техн. ред. Теодора Неделчева . - 2. изд. . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2008 . - 208 с. : с черт. ; 24 см

   Библиогр. с. 204-205

   ISBN 978-954-683-395-2 

Сист. No: 23436

- 101 -

П/681/П 78ДвЦБ 59277

Попянев, Димитър Ф.

   Високоговорители и озвучителни тела : [Ръководство] / Димитър Ф. Попянев . - София : Техника, 1980 . - 235 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 231.

   ISBN * 

Сист. No: 23116

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание.

Езикознание. Филология. Литература

- 102 -

ЦБ 59302 

Englisch in 30 tagen  : Nach einem originalkurs der British Broadcasting Corporation: In Zusammenarbeit mit Langenscheidt . - Munchen : Humboldt-Taschenbuchverlag Jacobi ; The British Broadcasting Corporation, 1982 . - 255 p. ; 18 cm . -  (Humboldt in zusammenarbeit mit langenscheidt)

   Sprachkurs

   ISBN 3-581-66011-3 

   ISBN * 

Сист. No: 23348

- 103 -

Б2EБ/886.7/L 43Md 

Lazarova, Mila

   Dans l`ombre du vent : (Poemes) / Mila Lazarova . - Б. м. : Б. и., Б. г. . - 39 p. ; 14 cm

   

   ISBN * 

Сист. No: 23306

- 104 -

Б2ЕБ/820/899/R 52Al 

Rice, Anne

   Le lien malefique / Anne Rice . - New York : Laffont, Robert, 1992 . - 767 p. ; 18 cm . -  (Collection terreur)

   

   ISBN 2-266-05877-0 

Сист. No: 23856

- 105 -

Б2ЕБ/820/899/А 37Цв 

Ай Цин

   Вечно пътешествие : [Сб. стихотворения] / Ай Цин ; Прев. от кит. [с послесл.] Бора Беливанова ; [С предг. от] Лиляна Стефанова ; Худож. Светлана Йосифова . - София : Нар. култура, 1987 . - 96 с. ; 21 см

   Ориг. загл. на кит. ез. - Кн. е деп. 1989 г. - Без тир. Подв. : 1,19 лв.

   ISBN * 

Сист. No: 23592

- 106 -

Б2ЕБ/820/899/А 61Аа 

Аменда, Алфред и др.

   Апасионата : Роман за живота на Бетховен / Алфред Аменда ; Прев. от нем. Елена Николова-Руж, Мария Стайнова . - 2. изд . - София : Музика, 1985 . - 696 с. ; 20 см . -  (Книга за бележити музиканти)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23551

- 107 -

Б2ЕБ/820/899/А 61н 

Американски негърски поети  : Сборник /  Подбрали и прев. от англ. Леда Милева, Николай Попов . - София : Нар. култура, 1975[бибиогр. каре 1976] . - 184 с. ; 16,5 см . -  (Библиотека Панорама, - 37. Серия Проза, - 3)

   10 125 тир Съдържа и кратки биогр. данни за поместените в сб. авт 1 лв

   ISBN * 

Сист. No: 23595

- 108 -

Б2ЕБ/886.7/А 64Тс 

Ангелова, Теменужка

   Среща с изгрева : Стихотворения / Теменужка Ангелова ; Худож. Христо Брайков . - София : Народна младеж, 1983 . - 48 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23301

- 109 -

Б2ЕБ/886.7/А 74х 

Антология на хляба  : [Разкази за новото бълг. село] /  [С предг. от] Камен Калчев . - София : БАН, 1969 . - 319 с. ; 25 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23797

- 110 -

Б2ЕБ/886.7/А 78Кс 

Апостолов, Кирил

   Сезоните и хората / Кирил Апостолов . - София : Бълг. писател, 1981 . - 431 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Кирил Апостолов Стоянов В кн. са включени романите Сезони в Югне ; Солта на живота.

   ISBN * 

Сист. No: 23281

- 111 -

Б2ЕБ/820/899/А 84Сс 

Арийоши Савако

   Съпругата на доктор Ханаока : Роман / Савако Арийоши ; Прев. от япон. [с послесл.] Ружица Угринова . - София : Хр. Г. Данов, 1985 . - 135 с. ; 20 см

   Ориг. загл. на япон. ез

Сист. No: 23528

- 112 -

ЦБ 59289 

Асенов, Драгомир

   Най-тежкият грях : Роман / Драгомир Асенов . - София : Бълг. писател, 1980 . - 224 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23134

- 113 -

Б2ЕБ/820/899/А 92Вц 

Астафиев, Виктор

   Цар риба : [Роман] / Виктор Астафиев ; Прев. от рус. Иван Бояджиев . - София : Нар. култура, 1979 . - 448 с. ; 20,5 см . -  (Библиотека Избрани романи, 1)

   Прев. е направен от Мальчик в белой рубахе. Москва. 1977 Авт. не е отбелязан на кор

   ISBN * 

Сист. No: 23168

- 114 -

Б2/886.7/А 93Ип 

Атанасов, Иван

   Път през огледалото / Иван Атанасов ; Ред. Елка Няголова . - София : ИК Няголова, 1994 . - 47 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-8160-19-6 

Сист. No: 23350

- 115 -

Б2ЕБ/820/899/А 93Мя 

Атууд, Маргарет

   Ясновидката : [Роман] / Маргарет Атууд ; Прев. от англ. Мариана Шипковенска ; [С предг. от] Аглика Маркова . - София : Нар. култура, 1982 . - 504 с. ; 16 см . -  (Библиотека Панорама, 150. Сер. Проза, 115)

   Ориг. загл. Laby oracle. Съдържа и Маргарет Атууд - живот в дати ; "Какви сме в същност" / Сергей Белов.

   ISBN * 

Сист. No: 23226

- 116 -

Б2ЕБ/820/899/А 95Бл 

Ахмадулина, Бела

   Луна до сутринта : [Сб.] стихове / Бела Ахмадулина ; Подб., прев. от рус. [с предг.] Димитър Василев . - София : Народна култура, 1984 . - 143 с. ; 16 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23830

- 117 -

Б2/820/899/А 95Ал 

Ахматова, Анна Андреевна

   Лилика / Анна Андреевна Ахматова . - Москва : Художественной литературы, 1989 . - 415 с., ил. ; 16,5 см . -  (Классики и современники. Поетическая библиотека)

   Дар от Елка Бенина

   ISBN * 

Сист. No: 23857

- 118 -

ЦБ 59294 

Бакърджиева, Катя

   Варианти на литературни разработки за 7 клас / Катя Бакърджиева . - Варна : ALMA-SV, 1994 . - 80 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-498-021-0 

Сист. No: 23160

- 119 -

Б2ЕБ/820/899/Б 23Кд 

Балмонт, Константин Д.

   Дойдох да видя слънцето : Избрана лирика / Константин Балмонт ; Прев. [от рус.] Aндрей Андреев ; [С предг. от] Марина Цветаева . - София : Христо Ботев, 1993 . - 104 с. ; 17 см . -  (Руска муза)

   

   ISBN 954-445-053-8-X (грешен)

   ISBN 954-445-053-X (поправен)

Сист. No: 23602

- 120 -

Б2ЕБ/886.7/Б 30 ВоБ2ЕБ/886.7/Б 30Во

Башев, Владимир

   Открих звезда : Избрани стихотворения / Владимир Башев ; Състав. Иван Теофилов ; Худож. Иван Кирков . - София : Бълг. писател, 1986 . - 119 с. : с ил., портр. ; 23 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23297

- 121 -

Б2/886.7/Б 34Нн 

Белева, Надежда

   Недоверено небе : Стихове / Надежда Белева . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1990 . - 40 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23285

- 122 -

Б2ЕБ/79/Б 37Дс 

Бенева-Начева, Дора

   Срещи с възвишеното : Албум-спомени / Дора Бенева-Начева . - София : ОФ, 1984 . - 239с. : с ил., портр., факс. ; 25 см

   Авт. не е отбелязана на кор Кн. е продълж. на изд. от 1971 г. със същото загл. от същата авт Подв. : 1,80 лв Спомени за М. Горанова, С. Бернар, В. Комисаржевска, Ст. Македонски, А. Тодорова, И. Волкер, З. Йорданова, Д. Дюстабанова, Т. Траянов, Д. Данева, Н. Станчева

   ISBN * 

Сист. No: 23279

- 123 -

Б2ЕБ/820/899/Б 47Лн 

Блага, Лучиан

   Неподозирани стъпала : Избрани стихове / Лучиан Блага ; Прев. от рум. Николай Зидаров и др ; Подб. Николай Зидаров, Огнян Стамболиев ; [С предг. от] Румяна Л. Станчева . - София : Нар. култура, 1985 . - 200 с. ; 21 см

   Други прев. : О. Стамболиев, Р. Л. Станчева

   ISBN * 

Сист. No: 23169

- 124 -

Б2ЕБ/820/899/Б 48Уи 

Блейк, Уилям

   Избрани стихове / Уилям Блейк ; Подбор, прев. от англ. Спас Николов ; [С предг. от] Александър Шурбанов . - София : Нар. култура, 1983 (В. Търново : Д. Найденов) . - 263 с. ; 17 см . -  (Библиотека Световни поети)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23211

- 125 -

Б2ЕБ/886.7/Б 48 

Бленика

   Отражения : Избрани стихотворения / Бленика . - София : Български писател, 1976 . - 263 с., 1 л. : портр. ; 18 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23361

- 126 -

Б2ЕБ/820/899/Б 50Ан 

Блок, Александър Александрович

   Нощната теменуга : Избрана лирика / Александър Александрович Блок ; Състав. и прев. [от рус.] Петър Велчев . - София : Христо Ботев, 1992 . - 80 с. ; 17 см . -  (Руска муза)

   

   ISBN 954-445-024-6 

Сист. No: 23601

- 127 -

ЦБI 3279ЦБІ 3279

Бобев, Петър

   Светещата гибел : Научнофантаст. роман [за юноши] / Петър Бобев ; Худож. Димитър Бакалов . - София : Отечество, 1978 . - 336 с. : с ил. ; 16 см . -  (Фантастика)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23137

- 128 -

ЦБ 59299 

Бобев, Петър

   Опалите на Нефертити : Науч.-фантаст. роман [за юноши] / Петър Бобев ; Худож. Ани Бобева . - София : Нар. младеж, 1971 . - 220 с. : с ил. ; 25 см . -  (Библиотека Приключения и научна фантастика, 116)

   Авт. не е отбелязан на кор.

   ISBN * 

Сист. No: 23280

- 129 -

Б2ЕБ/820/899/Б 55Шц 

Бодлер, Шарл

   Цветя на злото : [Стихотворения] ; Малки поеми в проза / Шарл Бодлер ; Прев. от фр. [с предг.] Кирил Кадийски . - София : Народна култура, 1984 . - 543 с., 1 л. : портр. ; 17 см

   Ориг. загл. Les fleurs du mal ; Petits poemes en prose / Charles Baudelaire. - В кн. означено 1. и 2. изд. - 6 125 тир. Съдържа и Шарл Бодлер : Есе / Теофил Готие ; Прев. Марта Савова ; Досие на процеса / Ив Флорен ; Прев. Лиляна Ванова ; Шарл Бодлер - живот в дати; Азб. показалец на стихотворенията.

   ISBN * 

Сист. No: 23472

- 130 -

Б2ЕБ/886.7/Б 65Да 

Боримечков, Димитър

   Аз искам утре да живея пак : Лир. тетрадка : поет. размисли, лир. миниатюри, бел. от дневника, незаздравяващи спомени / Димитър Боримечков . - В. Търново : Витал, 1999 . - 72 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-8259-39-7 

Сист. No: 23294

- 131 -

Б2ЕБ/886.7/Б 65Мс 

Борисова, Мая

   Стъпала : Стихотворения / Мая Борисова . - София : Нар. младеж, 1977 (Ст. Загора : М. Станев) . - 48 с. ; 17 см . -  (Библиотека Смяна : Първи книги на млади автори. Поезия)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23455

- 132 -

Б2ЕБ/820/899/Б 67Х-з 

Борхес, Хорхе Луис

   За ада и за рая : [Сб.] стихотворения / Хорхе Луис Борхес ; Прев. от исп. Рада Панчовска ; Състав. Рада Панчовска, Иван Найденов ; [С предг. от] Ина Тертерян . - София : Нар. култура, 1989 (В. Търново : Д. Найденов) . - 119 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23591

- 133 -

Б2ЕБ/820/899/Б 68А-з 

Боске, Ален

   Завещания : [Сб. стихотворения] / Ален Боске ; Подб. и прев. от фр. [с послесл.] Лъчезар Станчев ; Ил. Дечко Узунов ; [С предг.] Любомир Левчев . - София : Нар. култура, 1984 . - 199 с. : с ил., порт. ; 20 см

   Парал. текст на фр. ез

   ISBN * 

Сист. No: 23291

- 134 -

Б2ЕБ/886.7/Б 70Хи 

Ботев, Христо

   Избрани произведения / Христо Ботев ; Под ред. на Петър Динеков . - София : Бълг. писател, 1969 . - 508 с. : с портр. ; 25 см . -  (Библиотека Български писатели)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23242

- 135 -

Б2ЕБ/886.7/Б 73Дв 

Бояджиев, Димитър

   Вечерен трепет : [Стиххотворения] / Димитър Бояджиев ; Ил. Димитър Киров ; Под ред. [с предг.] Любен Георгиев . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1979 . - 104 с. : с ил. ; 16,5 см

   25 100 тир. 1 лв.

   ISBN * 

Сист. No: 23680

- 136 -

Б2ЕБ/886.7/Б 74Л-з 

Боянова, Людмила

   Забравени неща : Стихова / Людмила Боянова . - Варна : Г. Бакалов, 1988 . - 47 с. ; 17 см . -  (Библиотека Кълнове)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23353

- 137 -

Б2ЕБ/820/899/Б 78Хп 

Браун, Хорас Джаксън

   П. С.] P. S. Обичам те / Хорас Джаксън Браун ; Прев. [от англ.] Емилия Николова . - София : Кибеа, 1998 (София : Балкан прес) . - 164 с. ; 12 см . -  (Серия Оракул)

   Ориг. загл. P. S. I love You / H. Jackson Brown

   ISBN 954-474-118-6 

Сист. No: 23569

- 138 -

Б2ЕБ/94/Б 88Лч 

Буриен, Луи Антоан Фовре дьо

   Частният живот на Наполеон : [Спомени] / Луи Антоан Фовре дьо Буриен ; Прев. от фр. Александър Дичев . - София : ОФ, 1986 . - 304 с. ; 23,5 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23877

- 139 -

Б2/886.7/Б 89Ес 

Бурнаски, Евстати

   Стълба от лъчи : Стихотоворения и поеми : (За средна и горна училищна възраст) / Евстати Бурнаски ; Худож. Стефан Марков . - София : Нар. младеж, 1977 . - 56 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23293

- 140 -

Б2ЕБ/886.7/В 25З-а 

Василева, Зоя

   Ако реша да ви обичам : Стихове / Зоя Василева . - София : Нар. младеж, 1988 (Враца : В. Александров) . - 40 с. ; 17 см . -  (Библиотека Смяна)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23724

- 141 -

Б2ЕБ/886.7/В 25Хи 

Василева, Христиана

   Иронии : Стихове / Христиана Василева . - София : Български писател, 1982 . - 48 с. ; 18 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23858

- 142 -

Б2ЕБ/886.7/В 35Пг 

Вежинов, Павел

   Голямата стъпка : Роман / Павел Вежинов . - 2. изд . - София : Медицина и физкултура, 1974[библиогр. каре 1973] . - 139 с. ; 20,5 см . -  (Поредица Стадион)

   Авт. не е отбелязан на кор

   ISBN * 

Сист. No: 23240

- 143 -

Б2ЕБ/886.7/В 44Ил 

Велчев, Иля

   Любовта на въжето към птицата : Стихотворения / Иля Велчев . - София : Нар. младеж, 1989 . - 80 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23546

- 144 -

Б2ЕБ/39/В 53к 

Вечна като Земята, свята като живота  /  Състав. Гинка Крумова . - Русе : Б. и., 1984 (Държ. печатница Дунав) . - 47 с. ; 22 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23872

- 145 -

Б2ЕБ/886.7/В 57Вп 

Виденов, Владимир

   Предговор към светлината : Стихотворения / Владимир Виденов . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1989 . - 36 с. ; 19 см . -  (Южни гласове)

   1 337 тир 1 лв

   ISBN * 

Сист. No: 23681

- 146 -

Б2ЕБ/820/899/В 58Фг 

Вийон, Франсоа

   Голямото завещание и разни стихотворения / Франсоа Вийон . - Варна : Барс-агенция, 1992 . - 123 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23864

- 147 -

Б2ЕБ/88Ди 

Вълев, Димитър

   Има хора за спасяване : Новели / Димитър Вълев . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1977 . - 268 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23236

- 148 -

Б2ЕБ/886.7/В 95Йс 

Вълчев, Йордан Тодоров

   Стъпала към небе : Роман / Йордан Тодоров Вълчев ; Илюстр. Петър Рашков . - Варна : Държ. изд., 1969 . - 640 с. : с ил. ; 25 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23513

- 149 -

Б2ЕБ/886.7/Г 13ДгЦБI 1038

Габе, Дора

   Глъбини : Разговори с морето : [Стихотворения] / Дора Габе . - София : Български писател, 1976 . - 48 с. ; 18 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23456

- 150 -

Б2ЕБ/886.7/Г 14Вп 

Гавазова, Ванина

   Просто пролет : Стихове / Ванина Гавазова . - София : Нар. младеж, 1982 (Перник : В. Андреев) . - 32 с. ; 17 см . -  (Библиотека Смяна : Първи книги на млади автори. Лирика)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23453

- 151 -

ЦБ 59291 

Ганев, Димитър

   Старата митница : Роман / Димитър Ганев . - София : БЗНС, 1985 . - 206 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23138

- 152 -

Б2Еб/886.7/Г 37Ап 

Георгиев, Атанас

   Полетът към Пурпурния дракон : Науч.-фантаст. роман / Атанас Георгиев ; Худож. Христо Брайнов . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1974 . - 148 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23241

- 153 -

Б2ЕБ/886.7/Г 40Ап 

Германов, Андрей Д. и др.

   Парнас около нас : Дружески шаржове, пародии, епиграми : Книга втора /  Шаржовете нарисува Андрей Д. Германов ; Стиховете написа Иван Николов . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1987 . - 100 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23352

- 154 -

Б2/886.7/Г 63Вб 

Голев, Владимир

   Бряг : Стихотворения / Владимир Голев . - София : Бълг. писател, 1987 (Враца : В. Александров) . - 68 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23514

- 155 -

Б2ЕБ/886.7/Г 82Кн 

Григоров, Крум

   На гости : Разкази / Крум Григоров . - София : Профиздат, 1966 . - 80 с. : с 1 портр., ил. ; 18 см . -  (Библиотека за работника, 27)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23220

- 156 -

ЦБ 43116 

Гуляшки, Андрей

   Убиството на улица "Чехов" : Роман / Андрей Гуляшки . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1985 . - 152 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23139

- 157 -

ЦБ 23839 

Гуляшки, Андрей

   Последно приключение на Авакум Захов : Роман / Андрей Гуляшки . - София : Бълг. писател, 1976 . - 160 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23140

- 158 -

ЦБ 59298 

Гуляшки, Андрей

   Срещу 007 ; Открадването на Даная ; Спящата красавица : [Романи] / Андрей Гуляшки . - София : Бълг. писател, 1985 . - 432 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23257

- 159 -

Б2ЕБ/886.7/Г 92Ае 

Гуляшки, Андрей Стоянов

   Един ден и една нощ : Роман / Андрей Стоянов Гуляшки . - София : Бълг. писател, 1968 . - 188 с. ; 25 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23277

- 160 -

Б2ЕБ/886.7/Г 92Б-о 

Гуляшки, Борис

   Оркестърът приключи : Стихове / Борис Гуляшки . - София : Нар. младеж, 1989 . - 47 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23183

- 161 -

Б2/886.7/Г 92Би 

Гуляшки, Борис

   Изгорели букви : Стихове / Борис Гуляшки . - София : Нар. младеж, 1982 (Ловеч : Хр. Кърпачев) . - 44 с. ; 17 см . -  (Библиотека Смяна : Първи книги на млади автори. Лирика)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23225

- 162 -

Б2ЕБ/820/899/Г 92Н-з 

Гумильов, Николай Степанович

   Заблуденият конквистадор : Избрана лирика / Николай Степанович Гумильов ; Прев. [от рус.], състав., [и предг.] Бойко Панов Ламбовски . - София : Христо Ботев, 1993 . - 64 с. ; 17 см . -  (Руска муза)

   Цена : 15 лв.

   ISBN 954-445-055-6 

Сист. No: 23603

- 163 -

Б2ЕБ/820/899/Г 98Вс 

Гюго, Виктор

   Собор Парижсской богоматери : Роман / Виктор Гюго ; Перев. с фр. Н. Коган . - Москва : Художественная литература, 1977 . - 527 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23865

- 164 -

Б2/886.7ЕБ/Д 13Им 

Давидков, Иван

   Мелодия за флейта : Любовна лирика / Иван Давидков ; Худож. Анастасия Панайотова . - София : Нар. младеж, 1984 . - 152 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23495

- 165 -

Б2ЕБ/886.7/Д 13Иб 

Давидков, Иван

   Билет за Бретан : Роман / Иван Давидков . - София : Български писател, 1977 . - 216 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23531

- 166 -

Б2ЕБ/886.7/Д 13И-о 

Давидков, Иван

   Отлитането на скорците : Стихотворения / Иван Давидков . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1987 . - 107 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23584

- 167 -

Б2ЕБ/886.7/Д 13Гп 

Давидов, Георги

   Прегръдка за палача : Стихове / Георги Давидов . - [Добрич] : [Елка] Няголова, 1992 . - 72 с. : с репрод. ; 17 см . -  (Библиотека Дъга : Дебютни книги)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23270

- 168 -

Б2ЕБ/886.7/Д 13Гп 

Давидов, Георги

   Пилигрим : [Стихотворения] / Георги Давидов . - [Добрич] : [Елка] Няголова, 1993 . - 48 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-8160-12-9 

Сист. No: 23544

- 169 -

Б2ЕБ/886.7/Д 14Ас 

Далчев, Атанас Христов

   Съчинения в два тома / Атанас Христов Далчев ; Ред. кол. Александър Муратов и др . - София : Български писател, 1984 . - 21см

   

   ISBN * 

   Т. 1. Поезия : Лирика. Хумор и сатира. Стихотворнипреводи /  Под ред.  Здравко Недков . - 1984 . - 367 с., 1 л. портр.

   

Сист. No: 23880

- 170 -

Б2ЕБ/886.7/Д 14Ас 

Далчев, Атанас Христов

   Съчинения в два тома / Атанас Христов Далчев ; Ред. кол. Александър Муратов и др . - София : Народна култура, 1984 . - 21 см

   

   ISBN * 

   Т. 2. Проза : Бележки. Фрагменти. Статии /  Под ред.  Христо Далчев . - 1984 . - 359 с.

   

Сист. No: 23883

- 171 -

Б2ЕБ/886.7/Д 15Да 

Дамянов, Дамян П.

   Ако нямаше огън : Лирика / Дамян П. Дамянов . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1987 . - 192 с. : с портр. ; 21 см

   На кор. отпеч. автогр. на авт Съдържа и автогр. текст, Из литературната критика за "Ако нямаше огън"

   ISBN * 

Сист. No: 23298

- 172 -

Б2ЕБ/886.7/Д 15Дб 

Дамянов, Дамян П.

   Благословено да е нещото, което ... : Стихотворения / Дамян П. Дамянов ; Худож. Стоян Стоянов . - 2. [доп.] изд . - [София] : Профиздат, 1982 . - 139 с. : с ил. ; 21 см

   1. изд. 1979 с худож. Асен Старейшенски.

   ISBN * 

Сист. No: 23300

- 173 -

Б2ЕБ/886.7/Д 15Дж 

Дамянов, Дамян П.

   Живей, измислице любов : Лирика / Дамян П. Дамянов ; Худож. Тончо Тончев . - София : Нар. младеж, 1984 . - 263 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23549

- 174 -

Б2ЕБ/886.7/Д 15Дс 

Дамянов, Дамян П.

   Стигат ми солта и хляба : Стихотворения / Дамян П. Дамянов . - София : Бълг. писател, 1980 . - 79 с. ; 20,5 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23556

- 175 -

Б2ЕБ/886.7/Д 15Ип 

Дамянов, Ивайло

   Площад "Гарибалди" : Стихове / Ивайло Дамянов . - София : Нар. младеж, 1990 . - 56 с. ; 17 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23446

- 176 -

Б2ЕБ/886.7/Д 24Лв 

Даскалова, Лиана

   Вечеря на свещи : Стихове / Лиана Даскалова . - София : Български писател, 1976 . - 103 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23555

- 177 -

Б2ЕБ/886.7/Д 24Лр 

Даскалова, Лиана

   Рими : Избрани стихове / Лиана Даскалова . - София : Български писател, 1977 (В. Търново : Д. Найденов) . - 184 с., 1 л. : портр. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23598

- 178 -

Б2ЕБ/886.7/Д 25Сп 

Дачева, Свежа

   Писмо от птичи стъпки : Стихове / Свежа Дачева . - [София] : Бълг. писател, 1998 (София : Ango Boy) . - 102 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-443-291-4 

Сист. No: 23173

- 179 -

Б2ЕБ/886.7/Д 42Да 

Денев, Деньо

   Ахилесова душа : [Стихотворения] / Деньо Денев . - Варна : Г. Бакалов, 1982 . - 83 с., 2 л. : ил., портр. ; 17 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23664

- 180 -

Б2ЕБ/886.7/Д 42Рж 

Денев, Румен

   Животът на дъжда : Стихове / Румен Денев . - София : Нар. младеж, 1986 . - 47 с. ; 17 см . -  (Библиотека Смяна)

   Пълното име на авт. е Румен Денев Димитров.

   ISBN * 

Сист. No: 23451

- 181 -

Б2ЕБ/820/899/Д 53Ек 

Дикинсън, Емили

   Крехки небеса : Избрани стихотворения и писма / Емили Дикинсън ; Състав. Георги Белев, Христина Атанасова ; Прев. от англ. Цветан Стоянов и др ; [С предг. от] Миглена Николчина . - София : Нар. култура, 1988 . - 312 с., 1 л. : портр. ; 20 см

   Прев. е направен от The complete poems of Emily Dickinson ; Selected letters ; A colleition of critical essays / Emily Dickinson Други прев. : М. Николчина, Ат. Далчев, Г. Мицков, Б. Атанасов, Хр. Атанасова

   ISBN * 

Сист. No: 23273

- 182 -

Б2ЕБ/886.7/Д 59Б-о 

Димитрова, Блага

   Отвъд любовта : Любовна лирика / Блага Димитрова ; Ил. Тихомир Манолов . - София : Нар. младеж, 1987 . - 215 с. : с ил ; 22 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23299

- 183 -

Б2ЕБ/886.7/Д 59Бс 

Димитрова, Блага

   Стихотворения / Блага Димитрова . - [5. изд.] . - София : Бълг. писател, 1972 . - 143 с. ; 25 см . -  (Библиотека за ученика)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23304

- 184 -

Б2ЕБ/886.7/Д 59Бл 

Димитрова, Блага

   Лабиринт : Стихотворения / Блага Димитрова . - София : Бълг. писател, 1987 . - 183 с. : с ил., портр. ; 22 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23585

- 185 -

Б2ЕБ/886.7/Д 58Бс 

Димитрова, Блага

   Страшния съд : Роман-пътепис / Блага Димитрова . - 2. прераб. изд. . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1972 . - 336 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23888

- 186 -

Б2ЕБ/886.7/Д 59Бз 

Димитрова, Блага

   Забранено море : Поема / Блага Димитрова . - Варна : Г. Бакалов, 1976 . - 76 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23897

- 187 -

Б2ЕБ/886.7/Д 58Бк 

Димитрова, Блага Н.

   Ключ : Поеми / Блага Димитрова . - Варна : Галактика, 1991 . - 96 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23286

- 188 -

Б2ЕБ/886.7/Д 58Бх 

Димитрова, Блага Николова

   Хобиада : Хобиада за хобимода : [Сатир. поезия] / Блага Димитрова ; Ил. Борис Димовски . - София : Котар 88, 1992 . - 168 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23334

- 189 -

Б2ЕБ/886.7/Д 58Бт 

Димитрова, Блага Николова

   Транзит : Поема / Блага Николова Димитрова . - София : Б. и., 1990 (ИБП при ЕЦНПКФКС) . - 16 с. ; 20 см . -  (Библиотека Златорог, ISSN 0861-1203)

   Издател Кирил Кадийски

   ISBN * 

Сист. No: 23867

- 190 -

Б2ЕБ/886.7/Д 62Ип 

Динков, Иван

   Признания пред Бела Цонева : Стихотворения / Иван Динков ; Худож. Димитър Келбечев . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1988 . - 84 с. : с ил. ; 2 см

   3 137 тир. Подв. : 0,83 лв.

   ISBN * 

Сист. No: 23590

- 191 -

Б2ЕБ/886.7/Д 64Се 

Дичев, Стефан

   Ескадронът : Роман / Стефан Дичев ; Худож. Лиляна Дичева . - 3. изд . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1983 . - 120 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23520

- 192 -

Б2ЕБ/886.7/Д 64Сп 

Дичев, Стефан

   Пътят към София : Роман / Стефан Дичев . - 5. изд . - Варна : Г. Бакалов, 1977 . - 436 с. ; 22 см

   

Сист. No: 23532

- 193 -

Б2ЕБ/886.7/Д 71Пв 

Дойнов, Пламен Иванов

   Висящите градини на България : Разговори, слова, речи, дневник / Пламен Иванов Дойнов . - София : ПАН, 1997 . - 80 с. ; 23 см

   Съдържа и Къде, кога и при какви обстоятелства са писани стихотворенията / Васил Ганев ; За автора

   ISBN 954-657-087-7 

Сист. No: 23568

- 194 -

ЦБ 49153 

Долд-Михайлик, Юрий

   Облаци над Шпрее : [Роман] / Юрий Долд-Михайлик ; Прев. от укр. Валерия Полянова . - София : Нар. култура, 1988 . - 360 с. ; 22 см

   Ориг. загл. Над Шпрее клубочаться хмари / Юрiй Дольд-Михайлик

   ISBN * 

Сист. No: 23339

- 195 -

Б2ЕБ/886.7/Д 77Кн 

Донков, Калин Г.

   Незабрава : [Стихотворения] / Калин Донков ; Рис. Светлин Русев . - София : Профиздат, 1987 . - 104 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23351

- 196 -

Ч2/80/Д 78Тл 

Дончев, Тодор и др.

   Латински език : Учебник за VІІІ и ІХ кл. на общообразователните училища / Тодор Дончев, Методий Бърдаров . - София : Народна просвета, 1970 . - 239 с. ; 21 Х 30 см

   Речник с. 177-229

   ISBN * 

Сист. No: 23899

- 197 -

Б2ЕБ/886.7/Д 92Пп 

Дубарова, Петя

   Поезия : Стихотворения и разкази от разл. години / Петя Дубарова ; Състав. Недялко Йорданов, Георги Константинов ; [С предг. от] Георги Константинов . - Варна : Г. Бакалов, 1984 . - 199 с. : с ил. ; 21 см

   10 106 тир. Подв. : 1,44 лв.

   ISBN * 

Сист. No: 23587

- 198 -

Б2ЕБ/886.7/Д 92Пн 

Дубарова, Петя

   Най-синьото вълшебство : [Сборник] / Петя Дубарова ; Състав. и ред. [с послесл.] Веселин Андреев ; [С предг. от] Минко Бенчев . - София : Бълг. писател, 1988 . - 543 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23589

- 199 -

Б2ЕБ/886.7/Е 22Еп 

Евтимов, Венко

   Подмолни думи : Стихове / Венко Евтимов . - София : Бълг. писател, 1982 . - 51 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23180

- 200 -

Б2ЕБ/886.7/Е 22Ео 

Евтимов, Евтим

   Обич за обич : Избрана лирика / Евтим Евтимов . - София : Български писател, 1984 . - 319 с. : с 1 портр. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23182

- 201 -

Б2ЕБ/886.7/Е 22Ег 

Евтимов, Евтим

   Горчиво вино : Любовна лирика / Евтим Евтимов . - [Ново изд.] . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1987 (В. Търново : Д. Найденов) . - 295 с. : с портр. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23586

- 202 -

Б2ЕБ/886.7/Е 79Кк 

Ерменкова, Катя

   Кръстница на върховете : Стихове / Катя Ерменкова ; [С предг. от] Владимир Голев . - София : Нар. младеж, 1982 (Ловеч : Хр. Кърпачев) . - 92 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23359

- 203 -

Б2ЕБ/886.7/Е 79Кл 

Ерменкова, Катя

   Любовни коне : Стихове / Катя Ерменкова . - София : [Елка] Няголова, 1993 . - 48 с. : с ил. ; 15 см . -  (Библиотека Ева ли?)

   

   ISBN 954-8160-16-1 

Сист. No: 23369

- 204 -

Б2ЕБ/886.7/Е 86Ип 

Есенски, Иван

   Посвещение преди зимата : Стихотворения / Иван Есенски . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1985 . - 55 с. ; 19 см . -  (Дебют поезия)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23212

- 205 -

Б2ЕБ/886.7/З -20Дс 

Задгорски, Добромир

   Съпротива : Стихове / Добромир Задгорски . - София : Нар. младеж, 1982 (Перник : В. Андреев) . - 47 с. ; 17 см . -  (Библиотека Смяна : Първи книги на млади автори. Лирика)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23473

- 206 -

Б2ЕБ/886.7.01/.09/З -34Пп 

Зарев, Пантелей

   Панорама на българската литература : В 5 т. / Пантелей Зарев . - [2. изд.] . - София : Наука и изкуство, 1969-1976 . - 21 см

   Съдържа : Лит.-крит. изследване на лит. от средата на 50-те г. и на творчеството на П. Вежинов, А. Гуляшки, К. Калчев, Ст. Ц. Даскалов, Б. Райнов, Й. Радичков, Н. Хайтов, Ив. Петров, В. Ханчев, В. Петров, Ал. Геров, Б. Божилов, В. Андреев, В. Марковски, П. Пенев, Д. Методиев, П. Матев, Бл. Димитрова, Л. Левчев, Г. Джагаров, Л. Стрелков, Др. Асенов

   ISBN * 

   Т. 5 . - 1976 . - 694 с.

    Рез. на рус., фр., нем. и англ. ез. ; Именен показалец

Сист. No: 23552

- 207 -

Б2ЕБ/820/899/З -85Ер 

Зола, Емил

   Ругон-Макарови : [Романи] : [Т.] 1- 2 / Емил Зола ; [С предг. от] Л. Стефанова . - София : Нар. култура, 1973-1985 . - 21 см . -  (Библиотека Световна класика)

   Ориг. загл. Les Rougon = Macquart / Emile Zola

   ISBN * 

   [Т.] 2. Грехът на абат Муре /  Прев.  Ерма Гечева, Никола Шивачев . - 1985 . - 727 с.

   

Сист. No: 23152

- 208 -

Б2ЕБ/886.7/И 55Ал 

Илков, Ани

   Любов към природата : Стихотворения / Ани Илков . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1989 . - 68 с. ; 19 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23896

- 209 -

Б2ЕБ/820/899/И 89Аи 

Исаакян, Аведик

   Избрани стихотворения и поеми / Аведик Исаакян ; Подбор и подстрочен прев. Гаро Хайрабедян ; Поетичен прев. Петър Алипиев, Димо Боляров ; [С предг. от] Петър Алипиев . - София : Нар. култура, 1980 . - 403 с. : с ил., 1 л. портр. ; 19 см . -  (Върхове на съветската поезия)

   Ориг. загл. на арм. ез Пълното име на прев. П. Алипиев е Петър Алипиев Пашанов Азб. указател Подв. : 2,83 лв

   ISBN * 

Сист. No: 23553

- 210 -

Б2ЕБ/820/899/Й 34Вп 

Йешке, Волфганг

   Последният ден на сътворението : Роман / Волфганг Йешке ; Прев. от нем. Виктория Аврамова-Майер ; [С предг. от] Любен Дилов . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1985 (София : Балкан) . - 255 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Der letzte Tag der Schopfung / Wolfgang Jeschke

   ISBN * 

Сист. No: 23524

- 211 -

Б2ЕБ/886.7/Й 83Ип 

Йорданов, Иван

   Прозорец към лятото : Стихотворения / Иван Йорданов . - София : Нар. младеж, 1987 (Враца : В. Александров) . - 48 с. ; 17 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23358

- 212 -

Б2ЕБ/886.7/К 14Ле 

Кайтазов, Георги

   Епикризи : Стихотворения / Георги Кайтазов . - София : Глобус, 1993 . - 80 с. ; 16,5 см

   

   ISBN 954-8170-02-7 

Сист. No: 23873

- 213 -

Б2ЕБ/886.7/К 18Рк 

Калоферов, Росен

   Късен прилив : Стихове / Росен Калоферов . - София : Нар. младеж, 1986 . - 71 с. ; 17 см . -  (Библиотека Смяна)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23208

- 214 -

Б2ЕБ/886.7/К 20Хс 

Калчев, Христо

   Студен огън : Роман / Христо Калчев . - Варна : Г. Бакалов, 1990 . - 132 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23260

- 215 -

Б2ЕБ/886.7/К 20Ед 

Калъчев, Емил

   Дочакай деня ; Носач на взрив ; Прощално за времето на самотата : Романи / Емил Калъчев . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1989 . - 319 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23256

- 216 -

Б2ЕБ/886.7/К 28Пк 

Караангов, Петър

   Както музиката вечер : Стихове / Петър Караангов . - София : Бълг. писател, 1973 . - 68 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23268

- 217 -

Б2ЕБ/886.7/К 28Пв 

Караангов, Петър Киров

   В средата на сезона : Избрани стихотворения / Петър Киров Караангов . - София : Бълг. писател, 1981 . - 272 с. : с портр. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23530

- 218 -

Ч2/803.0/К 32Лн 

Каракашева, Люба Манолова и др.

   Немски език 1. година вечерен курс при ЦИЧЕ / Люба Манолова Каракашева, Нина Стоянова Димитрова . - София : Народна просвета, 1990 . - 223 с. ; 22 см

   Уч. речник

   ISBN * 

Сист. No: 23142

- 219 -

Ч2/803.0/К 32Лн 

Каракашева, Люба Манолова и др.

   Немски език за втора година вечерен курс при Центъра за изучаване на чужди езици / Люба Манолова Каракашева, Цветана Борисова Харизанова-Фетваджиева . - София : Народна просвета, 1990 . - 192 с. ; 22 см

   Уч. речник

   ISBN * 

Сист. No: 23158

- 220 -

ЦБ 59292 

Карасимеонов, Александър

   Двойна игра : Роман / Александър Карасимеонов . - София : Нар. младеж, 1982 . - 239 с. ; 20 см . -  (Библиотека Лъч : Разузнавачески и приключенски романи и повести, 62)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23136

- 221 -

С/801.323.2/К 41б 

Карманный болгарско-русский словарь  : 10 400 слов /  Состав. Мария Александрова Леонидова . - 5. стер. изд. . - Москва : Советская энциклопедия, 1971 . - 534 с. ; 13 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23254

- 222 -

С/801.323.2/К 41р 

Карманный русско-болгарский словарь  : 8 200 слов /  Состав. Мария Александрова Леонидова . - 4. изд. . - Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1963 . - 477 с. ; 13 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23206

- 223 -

С/801.323.2/К 41р 

Карманный русско-болгарский словарь  : 8 700 слов /  Состав. Мария Александрова Леонидова . - 9. стер. изд. . - Москва : Русский язык, 1978 . - 464 с. ; 13 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23252

- 224 -

Б2ЕБ/886.7/К 45Бр 

Касабова, Благовеста Йорданова

   "Ръми в душата ми..." : Щрихи към портр. на Мара Белчева / Благовеста Йорданова Касабова . - [София] : Снежана, 1995 . - 104 с. , 6 л. : портр. , факс. , ил. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23543

- 225 -

Б2ЕБ/886.7/К 48Ин 

Кацаров, Иван

   Недокоснат свят : Стихотворения / Иван Кацаров . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1989 . - 28 с. ; 19 см . -  (Южни гласове)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23335

- 226 -

Б2ЕБ/886.7/К 48Пс 

Кацаров, Петър

   Спор с тишината : Стихотворения / Петър Кацаров . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1987 . - 56 с. ; 19 см . -  (Дебют Поезия)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23195

- 227 -

Б2ЕБ/820/899/К 49 

Квартет  : Сб. разкази от ЮАР / Алекс Ла Гума и др ; Прев. от англ. Николай Думанов . - София : Нар. култура, 1985 . - 144 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Quartet Други прев. : Дж. Матюс, Р. Райв, А. Ваненбюрх Съдържа и биогр. данни за включените в сб. авт.

   ISBN * 

Сист. No: 23229

- 228 -

Б2ЕБ/820/899/К 49Мв 

Кейдин, Мартин

   В плен на орбитата : [Науч.-фантаст. роман] / М. Кейдин ; Прев. от англ. Н. Доспевска ; [С предг.] Герман Титов . - София : Нар. култура, 1972 . - 331 с. ; 25 см

   Ориг. загл. Maroomed.

Сист. No: 23533

- 229 -

Б2ЕБ/820/899/К 52Вв 

Кернбах, Виктор

   Вълшебният кораб : Фантастичен роман [за юноши] / Виктор Кернбах ; Прев. от рум. ез. Н. Меламед . - София : Народна култура, 1963 . - 352 с. ; 20,5 . -  (Юношески романи)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23871

- 230 -

Б2ЕБ/820/899/К 52Дп 

Керуак, Джек

   По пътя : [Роман] / Джек Керуак ; Прев. от англ. Рада Шарланджиева ; [С послесл. от] Вера Ганчева . - 2. изд . - София : Нар. култура, 1983 . - 336 с. ; 20 см

   Ориг. загл. On the road / Jack Kerouak 1. изд. 1982 в библ. Избрани романи ; N 7

   ISBN * 

Сист. No: 23522

- 231 -

Б2ЕБ/820/899/К 53Пч 

Кесел, Патрик

   Човекът в черно / Патрик Кесел . - София : Национален съвет на Отечествения фронт, 1962 . - 276 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23881

- 232 -

Б2ЕБ/886.7/К 53Нк 

Кехлибарева, Надя

   Кръгла година : [Стихотворения] / Надя Кехлибарева . - София : Бълг. писател, 1974 . - 95 с. ; 20,5 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23213

- 233 -

Б2ЕБ/886.7/К 53Нб 

Кехлибарева, Надя

   Бряг на очакването : Стихотворения / Надя Кехлибарева . - София : Бълг. писател, 1979 . - 112 с. ; 20,5 см

   .

   ISBN * 

Сист. No: 23214

- 234 -

Б2ЕБ/886.7/К 53Нж 

Кехлибарева, Надя

   Женски светове : Стихове / Надя Кехлибарева . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1982 . - 100 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23515

- 235 -

Б2ЕБ/820/899/К 53Дк 

Кийтс, Джон

   Крила на феникс : Избрани стихотворения / Джон Кийтс ; Прев. от англ. Александър Бояджиев и др ; Подб. Александър Бояджиев ; [С предг. от] Юлия Стефанова ; Худож. Румен Скорчев . - София : Нар. култура, 1985 . - 135 с. : с цв. ил. ; 21 см . -  (Върхове на световната лирика)

   Прев. е направен от The complete poems / John Keats. Други прев. : Вл. Левчев, М. Бело.

   ISBN * 

Сист. No: 23790

- 236 -

Б2ЕБ/886.7/К 60 З-л 

Кисьов, Здравко Кр.

   Тайнопис : Любовна лирика / Здравко Кр. Кисьов . - Варна : Г. Бакалов, 1987 . - 64 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23767

- 237 -

Б2ЕБ/886.7/К 60Рв 

Кисьов, Роман Здравков

   Вратите на Рая : Стихотворения / Роман Здравков Кисьов ; Худож. Борис Стоилов . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1995 . - 76 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-442-044-4 

Сист. No: 23271

- 238 -

Б2ЕБ/820/899/К 63Бж 

Клавел, Бернар

   Жената воин : Роман / Бернар Клавел ; Прев. от фр. Ева Бояджиева . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1984 . - 207 с. ; 23 см

   Ориг. загл. La femme de guerre / Bernard Clavel. - 25 320 тир. Подв. : 1,63 лв.

   ISBN * 

Сист. No: 23588

- 239 -

Б2ЕБ/2/К 75пб 

Беседа против богомилите или Слово на Козма презвитера срещу еретиците  : Спор и поучение от божествените книги / презвитер Козма ; Превод от старобълг. В. Сл. Киселков . - [6. изд.] . - София : Кирил Маринов, 1998 . - 160 с. ; 20 см . -  (Православно християнско и българска култура)

   

   ISBN 954-9667-07-3 

Сист. No: 23869

- 240 -

Б2/820/899.09/К 79 

Колосова, Наталия

   Аз пак ви срещнах : [Очерци за рус. писатели] / Наталия Колосова ; Прев. от рус. Ася Григорова . - София : Нар. култура, 1986 . - 208 с. ; 17 см

   Ориг. загл. Я встретил вас.. / Наталья Колосова.

   ISBN * 

Сист. No: 23887

- 241 -

Б2ЕБ/886.7/К 82Кв 

Константинов, Георги

   Високо - към снега : Стихотворения / Георги Константинов ; Худож. Георги Трифонов . - София : Нар. младеж, 1985 . - 240 с., 1 л. : портр. ; 21 см . -  (Поредица Поколение)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23267

- 242 -

Б2ЕБ/886.7/К 87Ку 

Коцева, Клара

   Убежище : Стихотворения / Клара Коцева . - Варна : Г. Бакалов, 1989 [библиогр. каре 1990] . - 47 с. ; 17 см . -  (Библиотека Кълнове)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23221

- 243 -

Б2ЕБ/820/899/К 90Си 

Крейн, Стивън

   Избрани творби / Стивън Крейн ; Прев. от англ., състав. Бойка Соколова ; [С предг. от] Христина Кочемидова . - София : Нар. култура, 1985 (В. Търново : Д. Найденов) . - 351 с., 1 л. : портр. ; 21 см

   Ориг. загл. Collected works / Stephen Grane

   ISBN * 

Сист. No: 23527

- 244 -

Б2ЕБ/886.7/К 90Мр 

Кремен, Михаил

   Романът на Яворов / Михаил Кремен . - [5. изд.] . - София : Бълг. писател, 1985 . - 20 см

   

   ISBN * 

   Ч. 1 . - 1985 . - 639 с., 12 л. : ил., портр., факс.

   1. изд. 1959. - В кн. означено 4. изд

Сист. No: 23258

- 245 -

Б2ЕБ/886.7/К 91Чв 

Крумов, Червенко

   Врата в небето : Стихотворения / Червенко Крумов . - София : Нар. младеж, 1983 (Ловеч : Хр. Кърпачев) . - 40 с. ; 17 см . -  (Библиотека Смяна : Първи книги на млади автори. Лирика)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23228

- 246 -

Ч2/801/К 92, Ч2/801/К 92Бм 

Кръстев, Белчо

   Методика на обучението по български език в прогимназиалните и гимназиалните класове на СОУ / Белчо Кръстев, Стефанка Стефанова . - 2. прераб. и доп. изд. . - Велико Търново : Абагар, 2000 . - 312 с. ; 21,5 см

   Инв. № 120000027716 - с автогр. от авт.

   ISBN 954-427-410-3 

Сист. No: 7549

- 247 -

Б2ЕБ/886.7/К 92Мп 

Кръстева, Марта

   Портрет : Стихове / Марта Кръстева . - София : Нар. младеж, 1988 . - 48 с. ; 17 см . -  (Библиотека Смяна)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23788

- 248 -

Б2ЕБ/886.7/К 92Кс 

Кръчмаров, Йордан

   Сол за живите / Йордан Кръчмаров ; Състав., ред. Елка Няголова, Сашо Серафимов ; Худож. Валери Пощаров . - [Варна] : ИК Няголова, 1992 . - 72 с. : с ил. ; 22 см

   Пълното име на състав. Елка Няголова е Елка Няголова Пощарова

   ISBN 954-8160-10-2 

Сист. No: 23457

- 249 -

Б2ЕБ/886.7/К 93Ир 

Кулеков, Иван

   Ръкописи : [Хуморист. разкази] / Иван Кулеков . - Варна : Г. Бакалов, 1989 . - 64 с. : с ил. ; 17 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23576

- 250 -

Б2ЕБ/820/899/К 96Ем 

Къмингс, Едуард Еслин

   Избрани стихотворения / Едуард Еслин Къмингс ; Прев. от англ. Николай Кънчев . - В. Търново : Слово, 1993 . - 68 с. ; 20 см . -  (Модерни поети, 3)

   Ориг. загл. Collected poems / E. E. Cummings

   ISBN 954-439-220-3 

Сист. No: 23570

- 251 -

Б2ЕБ/886.7/К 96Нп 

Кънев, Николай Кънчев

   Предупреждение за сън : Стихове / Николай Кънчев Кънев . - [София] : Гея, 1992 . - 64 с. : с ил. ; 17Х25 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23269

- 252 -

Б2ЕБ/886.7/К 99К-з 

Кюлюмов, Костадин

   Залезът : [Роман] / Костадин Кюлюмов . - 2. изд . - София : Бълг. писател, 1983 (В. Търново : Д. Найденов) . - 232 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23521

- 253 -

Б2ЕБ/886.7/Л 30Цк 

Лачева, Цилия

   Крадлата : Роман / Цилия Лачева . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1988 . - 160 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23266

- 254 -

Б2ЕБ/886.7/Л 36Л-о 

Левчев, Любомир

   Откъс : Стихове / Любомир Левчев ; Рис. Роже Сомвил . - София : Нар. младеж, 1980 . - 80 с. : с ил. ; 20,5 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23356

- 255 -

Б2ЕБ/886.7/Л 36Ли 

Левчев, Любомир

   Изход : Стихове / Любомир Левчев ; Графики от Светлин Русев . - София : Нар. младеж, 1976 . - 81 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23599

- 256 -

Б2ЕБ/820/899/Л 45Дп 

Ленън, Джон

   Поезия, проза, интервюта : [Сборник] / Джон Ленън ; Прев. от англ. Георги Рупчев, Калина Филипова ; [Подб. с предг.] Георги Рупчев ; Рис. Джон Ленън . - София : Нар. култура, 1984 . - 247 с. : с ил., 16 л. ил., протр. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23523

- 257 -

Б2ЕБ/886.7/Л 46Рг 

Леонидов, Румен Ал.

   Голям и малък : [Стихотворения] / Румен Ал. Леонидов . - София : Профиздат, 1990 (Враца : В. Александров) . - 80 с. : с ил. ; 17 см . -  (Библиотека Адрес. Поезия)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23447

- 258 -

Б2ЕБ/820/899/Л 47Мп 

Лермонтов, Михаил Юревич

   Поэмы / Михаил Юревич Лермонтов . - Москва : Советская Россия, 1969 . - 72 с. ; 20 см . -  (Школьная библиотека)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23870

- 259 -

Б2ЕБ/820/899/Л 49Дл 

Лесинг, Дорис

   Лятото преди мрака : Роман / Дорис Лесинг ; Прев. от англ. Рада Шарланджиева ; [С предг. от] Жени Божилова . - София : Нар. култура, 1978 . - 260 с. ; 20,5 см . -  (Библиотека Избрани романи, - 3)

   Авт. не е отбелязан на кор. Ориг. загл. The summer before the dark. Подв. : 1,25 лв.

Сист. No: 23534

- 260 -

Б2ЕБ/886.7/Л 58Нс 

Лилиев, Николай

   Стихотворения / Николай Лилиев . - 2. изд . - София : Бълг. писател, 1983 (В. Търново : Д. Найденов) . - 144 с. : с 1 портр. ; 18 см

   1. изд. 1974

   ISBN * 

Сист. No: 23354

- 261 -

Б2ЕБ/886.7/Л 58МдЦБI 2265

Лилова, Милена

   Да откриеш Колумб : Стихотве / Милена Лилова . - София : Бълг. писател, 1989 . - 72 с. ; 17 см . -  (Гласове)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23452

- 262 -

Б2ЕБ/886.7/Л 58М-з 

Лилова, Милена

   Звезди в джобовете : Стихотворения / Милена Лилова . - София : Нар. младеж, 1983 (Лове( : Хр. Кърпачев) . - 60 с. ; 17 см . -  (Библиотека Смяна : Първи книги на млади автори. Лирика)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23454

- 263 -

Б2ЕБ/886.7/Л 58Тр 

Лилова, Таня

   Разумна природа : [Стихотворения] / Таня Лилова ; Худож. Михаил Танев . - София : Профиздат, 1990 . - 48 с. : с ил. ; 17 см . -  (Библиотека Адрес. Поезия)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23448

- 264 -

Ч2/886.7.09/Л 69аЧ2/886.7/Л 69

Литературни анализи  : В помощ на учениците от XI кл. : Уч. прогр. 1994 - 1995 / Дора Петрова Колева и др ; Отг. ред. Иван Николов Радев . - 3. изд. . - В. Търново : Абагар, 1994 . - 144 с. ; 24 см

   Пълното име на авт. Д. Михайлов е Димитър Михайлов Иванов . - 1. изд. 1992

   ISBN 954-427-143-0 

Сист. No: 23366

- 265 -

Б2ЕБ/886.7/Л 92Юп 

Лучев, Юрий

   Посичане на ореха : [Стихотворения] / Юрий Лучев . - Варна : Г. Бакалов, 1987 . - 31 с., 2 л. : ил., портр., факс. ; 17 см . -  (Библиотека Кълнове)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23196

- 266 -

Б2ЕБ/886.7/Л 95Сд 

Любенова, Снежана

   Душата ми е скитница : Стихотворения / Снежана Любенова . - София : Загер, 1997 . - 48 с. : с фотогр. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23729

- 267 -

Б2ЕБ/886.7/Л 95м 

Любов - магическа реалност  : Съвр. бълг. любовна лирика /  Ред. кол. Младен Исаев и др ; Худож. Дечко Узунов . - София : Бълг. писател, 1985 . - 395 с. : с цв. репрод. ; 24 см

   Други ред.: Ст. Пенчева, Ив. Спасов.

   ISBN * 

Сист. No: 23547

- 268 -

Б2ЕБ/886.7/Л 95Дк 

Люнчева, Деница Петрова

   Когато слънцето изгрее в полунощ : Стихове / Деница Петрова Люнчева . - София : Български писател, 1998 . - 40 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-443-295-7 

Сист. No: 23878

- 269 -

Б2ЕБ/886.7/М 14Х-о 

Маджурова, Христина

   Орисия : Лирика / Христина Маджурова . - Русе : Русе 22, 1999 (Русе : ЕТ Ал. Ковачев) . - 40 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-9906-03-5 

Сист. No: 23172

- 270 -

Б2ЕБ/820/899/М 21Лд 

Малерба, Луиджи

   Дневникът на един сънуващ : [Миниатюри] / Луиджи Малерба ; Прев. от итал. Румяна Сарайдарова ; [С послесл. от] Бояна Петрова . - София : Нар. култура, 1984 . - 184 с. ; 17 см

   Ориг. загл. Diario di un sognatore / Luigi Malerba

   ISBN * 

Сист. No: 23360

- 271 -

Б2ЕБ/886.7/М 24Вд 

Мандева, Венета

   Делнична тетрадка : [Стихотворения] / Венета Мандева ; Худож. Михаил Танев . - София : Профиздат, 1989 (Враца : В. Александров) . - 68 с. : с ил. ; 17 см . -  (Библиотека Адрес. Поезия)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23885

- 272 -

Б2ЕБ/820/899/М 33Хт 

Марсе, Хуан

   Тъмната история на братовчедката Монсе : Роман / Хуан Марсе ; Прев. от исп. Мария Пачкова . - София : ОФ, 1987 (В. Търново : Д. Найденов) . - 192 с. ; 24 см

   Ориг. загл. La oscura historia de prima Montse / Juan Marse

   ISBN * 

Сист. No: 23748

- 273 -

Б2ЕБ/886.7/М 38Ий 

Матанов, Иван

   Йероглифи върху пясъка : [Поезия] / Иван Матанов ; Худож. Петър Рашков . - София : Христо Ботев, 1993 . - 80 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-445-065-3 

Сист. No: 23193

- 274 -

Б2ЕБ/820/899/М 49Уб 

Мередит, Уйлям и др.

   Белият остров : [Сб. стихотворения] / Уйлям Мередит, Ричард Хартайс ; [Предг.] Любомир Левчев ; Худож. Стоимен Стоилов . - [Добрич] : Елка Няголова, 1998 ([Варна : Бряг принт]) . - 58, 58 с. : с ил. , портр. ; 24 см

   Офс. изд. - Парал. текст на англ. ез. / Прев. А. Филипов, В. Левчев, Г. Белев, Г. Венин, Е. Няголова, И. Белев, М. Николаева, М. Парашкевова, Ш. Кирова506 тир. Парал. загл. отпеч. от обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и паг

   ISBN 954-8160-28-5 

Сист. No: 23600

- 275 -

Б2ЕБ/886.7/М 51Дз 

Методиев, Димитър Хр.

   Затваряне на кръга : Стихотворения / Димитър Хр. Методиев . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1967 . - 56 с. ; 25 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23295

- 276 -

Б2ЕБ/886.7/М 61Нв 

Милчев, Николай

   Висока лоза : Стихотворения / Николай Милчев ; [С предг. от] Найден Вълчев . - София : Нар. младеж, 1985 . - 52 с. ; 16 см . -  (Библиотека Смяна)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23209

- 277 -

Б2ЕБ/949.72.04/М 67Пе 

Минчев, Петър

   Етрополецът : Докум. повест [за Тодор Пеев] / Петър Минчев . - София : Бълг. писател, 1977 . - 239 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23264

- 278 -

Б2ЕБ/886.7/М 74Рк 

Михайлов, Радослав Вангелов

   Кратко щастие : Новели / Радослав Вангелов Михайлов . - София : БЗНС, 1980 . - 276 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23262

- 279 -

Б2ЕБ/886.7/М 87Тс 

Монов, Тодор

   Снежен човек : Роман / Тодор Монов . - София : Бълг. писател, 1976 (В. Търново : Д. Найденов) . - 184 с. ; 20,5 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23261

- 280 -

Б2ЕБ/820/899/М 88Гн 

Мопасан, Ги дьо

   Нормандска шега : Избрани разкази /  Състав. Борис Дечев ; Прев. от фр. Ерма Гечева и др ; [С предг. от] Пенчо Симов . - София : БЗНС, 1982 . - 468 с. ; 20 см

   Други прев.: Г. Жечев, Й. Павлов, Ат. Драгиев, Б. Атанасов, З. Кацкова, Л. Попова, Д. Меламед, Г. Куфов, Г. Печиков, Н. Бакалова, Б. Надински.

   ISBN * 

Сист. No: 23516

- 281 -

Б2ЕБ/886.7/М 93Гс 

Мошков, Ганчо

   Стихотворения / Ганчо Мошков ; Худож. Веселин Начев . - Варна : Г. Бакалов, 1987 . - 43 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23340

- 282 -

Б2ЕБ/820/899/М 97Ап 

Мърдок, Айрис

   Пясъчният замък : [Роман] / Айрис Мърдок ; Прев. от англ. Станислава Вергилова . - София : Нар. култура, 1985 . - 311 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The Sandcastle / Iris Murdoch

   ISBN * 

Сист. No: 23550

- 283 -

Б2ЕБ/886.7/Н 54Иг 

Ненков, Иван

   Горещи апокрифи : Сатира / Иван Ненков . - Бургас : Нефтохимик, 1994 . - 59 с. ; 23 см

   Без сведение за цена

   ISBN 06-94-014 (грешен)

Сист. No: 23367

- 284 -

Б2ЕБ/820/899/Н 59Пс 

Неруда, Пабло

   Светилник на земята : Избрани стихотворения / Пабло Неруда ; Прев. от исп. Александър Муратов, Атанас Далчев ; Худож. Александър Стефанов . - София : Нар. младеж, 1985 . - 328 с. : с ил. ; 21 см

   Ориг. загл. La Lampara en la tierra / Pablo Neruda Офс. изд 2 600 тир Подв. : 2,55 лв

   ISBN * 

Сист. No: 23594

- 285 -

Б2ЕБ/820/899/Н 59Пс 

Неруда, Пабло

   Сто сонета за любовта / Пабло Неруда ; Прев. от исп. Николай Христозов ; Худож. Стефан Груев . - София : Нар. култура, 1979 . - 120 с. : с ил. ; 17 см

   Ориг. загл. Sien sonetos de amor 8 125 тир Подв. : 1 лв

   ISBN * 

Сист. No: 23901

- 286 -

Б2ЕБ/886.7/Н 61е 

Нестор, епископ

   Съдба и поезия : Стихотворения / епископ Нестор . - София : ИБ Дизайков, 1997 . - 78 с. ; 20 см

   Книгата е с автограф от автора

   ISBN * 

Сист. No: 23879

- 287 -

Б2ЕБ/886.7/Н 72Ед 

Николаев, Стефан

   Душа на роза : Любовна лирика / Стефан Николаев . - Разград : Експресиздат, 1990 . - 64 с. ; 15 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23876

- 288 -

Б2ЕБ/886.7/Н 75Др 

Николов, Дамян

   Развод с луната : Стихотворения / Дамян Николов . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1989 . - 40 с. ; 19 см . -  (Южни гласове)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23336

- 289 -

Б2ЕБ/886.7/Н 74Ни 

Николов, Нино

   И отраженията на далечен бряг : [Стихотворения] / Нино Николов ; Худож. Иван Кирков . - София : Бълг. писател, 1976 . - 80 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23596

- 290 -

Б2ЕБ/886.7/Н 75Сн 

Николов, Славчо

   Нощен портрет : Любовна лирика / Славчо Николов . - Търговище : Оказион, 1990 . - 64 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23892

- 291 -

Б2ЕБ/886.7/Н 75Тн 

Николов, Тодор

   Непълнолетни дъждове : Стихотворения / Тодор Николов . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1989 . - 56 с. ; 19 см . -  (Южни гласове)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23449

- 292 -

Б2ЕБ/886.7/Н 75Вл 

Николова, Вероника

   Луна на разсип : [Стихове] / Вероника Николова . - [София] : Фонд. Свободно поет. о-во ; Лице, 1993 . - 56 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8317-09-5 (Лице)

Сист. No: 23368

- 293 -

Б2БЕ/886.7/Н 77Мт 

Николчина, Миглена

   Три след полунощ : Стихове / Миглена Николчина ; [С предг. от] Енчо Мутафов . - София : Нар. младеж, 1985 . - 64 с. ; 17 см . -  (Библиотека Смяна)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23198

- 294 -

Б2ЕБ/820/899/Н 94д 

Нощен дъжд  : Съвр. англ. поезия /  Подбор Леда Милева, Николай Попов ; Прев. от англ. Леда Милева, Николай Попов, Александър Шурбанов . - София : Нар. култура, 1980 . - 199 с. ; 20,5 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23498

- 295 -

Б2ЕБ/886.7/Н 99Ед 

Няголова, Елка

   Делфини на сушата / Елка Няголова . - Варна : Бряг принт, 1992 . - 60 с. ; 16 см . -  (Библиотека "Ева ли?")

   

   ISBN 954-8160-08-0 

Сист. No: 23875

- 296 -

Б2/820/899/О -17 

Обратът  : Съв. публицистика 1986-1987 : [Сборник] /  Състав. Кеворк Кеворкян . - София : Нар. младеж, 1988 . - 511 с. ; 22 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23167

- 297 -

Б2ЕБ/886.7/О -18Бк 

Обретенов, Борчо

   Когато възмъжават юношите : [Повест] / Борчо Обретенов . - София : ДВИ, 1972 . - 150 с. ; 25 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23246

- 298 -

Б2ЕБ/820/899/О -79и 

Осем италиански поети  : [Сб.] стихотворения /  Прев. от итал. Георги Мицков и др ; Подбор и ред. [с предг.] Драгомир Петров . - София : Нар. култура, 1981 . - 216 с. ; 17 см . -  (Библиотека Панорама, 148. Сер. Поезия, 8)

   Други прев.: Др. Петров, Ат. Далчев, Ал. Муратов, Вл. Свинтила. Съдържа и кратки биогр. данни за включените в сб. авт.

   ISBN * 

Сист. No: 23471

- 299 -

Б2ЕБ/820/899/О -85Дг 

Остин, Джейн

   Гордост и предразсъдъци : [Роман] / Джейн Остин ; Прев. от англ. Жени Божилова ; [С предг. от] Вирджиния Улф . - София : Нар. култура, 1980 . - 312 с. ; 21 см

   Ориг. загл. Pride and prejudice

   ISBN * 

Сист. No: 23355

- 300 -

Б2ЕБ/886.7/П 13Ка 

Павлов, Константин

   Агонио сладка : [Стихотворения] / Константин Павлов . - [София] : Факел, 1991 . - 80 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23582

- 301 -

Б2ЕБ/820/899П 17Хе 

Панас, Хенрик

   Евангелие от Иуда : Апокриф / Хенрик Панас ; Прев. от пол. [с предг.] Катя Митова . - София : Нар. култура, 1988 . - 240 с. : с портр., к. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23494

- 302 -

Б2ЕБ/820/899/П 22Гб 

Паризе, Гофредо

   Буквар : Разкази / Гофредо Паризе ; Подб. и прев. от итал. Хубан Стойнов ; [С послесл. от] Юлия Тошева . - София : Нар. култура, 1985 . - 224 с. ; 17 см

   Прев. е направен от Sillabario N. 1 ; Sillabario N. 2 / Goffredo Parise

   ISBN * 

Сист. No: 23579

- 303 -

Б2ЕБ886.7/П 24Пс 

Парушев, Паруш

   Сърдечна недостатъчност : Стихотворения / Паруш Парушев . - Варна : Г. Бакалов, 1987 . - 48 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23176

- 304 -

Б2ЕБ/820/899/П 29Еи 

Паунд, Езра

   Избрани стихотворения / Езра Паунд ; Прев. от англ. Николай Кънчев ; [С предг. от] Томас С. Елиът . - В. Търново : Слово, 1993 . - 93 с. ; 20 см . -  (Модерни поети, 1)

   Ориг. загл. Selected poems / Ezra Pound

   ISBN 954-439-207-6 

Сист. No: 23572

- 305 -

Б2ЕБ/886.7/П 32-Зв 

Пеев, Здравко

   Времена : Стихотворения / Здравко Пеев . - Варна : Г. Бакалов, 1987 . - 43 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23341

- 306 -

Б2ЕБ/886.7/П 34Кж 

Пенев, Крум

   Живот и лирика : Избрани стихотворения : [Т. 1] - / Крум Пенев . - София : Бълг. писател, 1972 . - 21 см

   

   ISBN * 

   Т. 2 . - 1974 . - 103 с. : 1 л. портр.

   

Сист. No: 23184

- 307 -

Б2ЕБ/886.7/П 36См 

Пенчева, Станка

   Многоликата : Избрана любовна лирика 1960-1985 / Станка Пенчева . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1986 (София : Д. Благоев) . - 175 с. : с ил., портр. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23177

- 308 -

Б2ЕБ/886.7/П 36Сб 

Пенчева, Станка

   Без свидетели : [Поезия и проза] / Станка Пенчева ; Худож. Иван Нинов . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1980 . - 107 с. : с ил. ; 20,5 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23535

- 309 -

Б2ЕБ/820/899/П 42с 

Петима съвременни френски поети  : [Сб. стихотворения] / Ив. Бонфоа и др ; Подбрал и прев. от фр. [с предг.] Николай Кънчев . - София : Нар. култура, 1983 . - 270 с. ; 17 см . -  (Библиотека Панорама, N 165. Серия Поезия, N 9)

   Други авт. : А. дьо Буше, Ж. Дюпен, М. Деги, К. Естебан Съдържа и биобиблиогр. бел. за включените в сб. авт. ; Другите за тях

   ISBN * 

Сист. No: 23474

- 310 -

Б2ЕБ/886.7/П 44Вц 

Петкова, Ваня

   Цигански романс : Стихове / Ваня Петкова ; Худож. Валентин Колев . - София : Нар. младеж, 1984 . - 199 с. : с ил. ; 21 см . -  (Поредица Поколение)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23290

- 311 -

Б2ЕБ/886.7/П 44Вп 

Петкова, Маргарита

   Писмени показания (по реда на написването) : Лирика / Маргарита Петкова . - София : Христо Ботев, 1993 . - 56 с. ; 16 см

   

   ISBN 954-445-066-1 

Сист. No: 23458

- 312 -

Б2ЕБ/886.7/П 44Вр 

Петкова, Маргарита

   Решавам аз! : [Стихотворения] / Маргарита Петкова ; Худож. Валери Пощаров . - [Добрич] : [Елка] Няголова, 1993 . - 38 с. : с ил. ; 16 см . -  (Библиотека Ева ли?)

   

   ISBN 954-8160-17-Х 

Сист. No: 23459

- 313 -

Б2ЕБ/820/899/П 45с 

Петото слънце  : Поезия на маите и ацтеките : [Сборник] /  Подб., представяне и прев. от исп. Никола Ив. Инджов ; [С предг. от] Румен Стоянов . - София : Нар. култура, 1984 . - 136 с. : с ил. ; 24 см

   Прев. е направен от La literatura de los mayas ; La literatura de los aztecas Подв. : 1,78 лв

   ISBN * 

Сист. No: 23526

- 314 -

Б2ЕБ/820/899/П 46Пл 

Петрарка, Франческо

   Лавър : Избрани стихотворения / Франческо Петрарка ; Прев. от итал., подб. Стефан Петров ; [С предг. от] Иван Петканов ; Худож. Румен Скорчев . - София : Нар. култура, 1985 . - 240 с. : с ил. ; 21 см . -  (Върхове на световната литература)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23525

- 315 -

Б2ЕБ/886.7/П 47Яз 

Петров, Янаки

   Зимна птица : Стихотворения / Янаки Петров . - София : Бълг. писател, 1978 . - 71 с. ; 20,5 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23305

- 316 -

Б2ЕБ/886.7/П 47Гх 

Петрова, Генка

   Хубав си, дяволе! : Стихове / Генка Петрова . - Добрич : Елка Няголова, 1991 . - 50 с. : с ил. ; 17 см . -  (Библиотека Дъга : Дебютни книги)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23829

- 317 -

Б2ЕБ/886.7/С 75Ма 

Петрова, Мария Петрова

   Аз съм истината : Лирика / Мария Стефанова . - Варна : Бряг принт, 1993 . - 54 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23155

- 318 -

Б2ЕБ/820/899/П 53с 

Пир след тайната вечеря  : Съвр. амер. поети : Антология /  Прев. от англ. Георги Балев и др ; Състав. [с предг. от] Владимир Филипов ; Под ред. на Владимир Левчев . - София : Нар. култура, 1989 . - 336 с. ; 21 см

   Други прев.: Б. Божилов, К. Божилова, Г. Борисов, Н. Кънчев, В. Левчев, Л. Милева, Л. Николов, М. Николчина, Ц. Пеневски, Н. Попов, Г. Рупчев, Д. Стоянова, В. Трендафилов, В. Филипов, К. Филипова, К.

   ISBN * 

Сист. No: 23163

- 319 -

Б2ЕБ/886.7/П 64Ди 

Подвързачов, Димитър Димитров

   Избрани произведения / Димитър Подвързачов ; Състав. и ред. Ана Подвързачова и др ; Предг. Христо Радевски . - София : Бълг. писател, 1981 (В. Търново : Д. Найденов) . - 443 с., 5 л. портр., снимки, факс. ; 21 см

   Други състав. и ред.: Б. Банов, В. Чернокожев

   ISBN * 

Сист. No: 23497

- 320 -

Б2ЕБ/886.7/П 65 

Поезия '78  : [Алманах] /  Ред. колегия Димитър Пантелеев и др . - София : Бълг. писател, 1979 . - 240 с. : с ил. ; 24,5 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23597

- 321 -

Б2/820/899/П 79п 

Португалска поезия ХХ век  : Антология /  Подб. и прев. [от португ., предг.] Сидония Йорданова Пожарлиева . - София : Нов Златорог, 1993 . - 192 с. ; 20 см

   Прев. е направен от A Poesia de Presenca ; Antologia da Novissima Poesia Portuguesa ; Roterio da Historia da Literatura Portuguesa ; A Poesia Portuguesa nos Meados do Seculo XX

   ISBN 954-492-024-2 

Сист. No: 23505

- 322 -

Б2ЕБ/820/899/П 92Ст 

Пру, Сюзан

   Терасата на Бернардини : Роман / Сюзан Пру ; Прев. от фр. Петя Добрева . - София : Народна култура, 1984 (В. Търново : Д. Найденов) . - 151 с. ; 17 см

   Ориг. загл. La terrasse des Bernardini / Suzanne Prou

   ISBN * 

Сист. No: 23575

- 323 -

Б2ЕБ/820/899/П 94Ае 

Пушкин, Александър

   Евгений Онегин : Роман в стихове / Александър Сергеевич Пушкин . - 4. изд. . - София : Отечество, 1979 . - 295 с. ; 17 см . -  (Библиотека за ученика)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23859

- 324 -

Б2ЕБ/820/899/П 94АсБ2/820/899/П 94Ас

Пушкин, Александър Сергеевич

   Стихотворения / Александър Сергеевич Пушкин . - Москва : Художественная литература, 1979 . - 256 с. ; 16 см . -  (Классики и современники. Поетическая библиотека)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23862

- 325 -

Б2ЕБ/86.7/Р 12Нн 

Радева, Надежда

   Непрестанно : Избрани стихове / Надежда Радева . - Русе : Силоам прес, 1996 . - 64 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-8952-11-4 (не е отпеч.)

Сист. No: 23365

- 326 -

Б2ЕБ/886.7/Р 14Вн 

Радинска, Валентина

   Не : Стихотворения / Валентина Радинска . - Варна : Г. Бакалов, 1988 . - 44 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23175

- 327 -

Б2ЕБ/886.7/Р 16Ид 

Радоев, Иван Дашев

   Да бъде любов : [Стихотворения] / Иван Дашев Радоев . - Враца : Будилник, 1993 . - 80 с. ; 20 см

   Цена : 15 лв.

   ISBN * 

Сист. No: 23839

- 328 -

Ч2/820/899/Р 35Аи 

Ранд, Айн

   Изворът / Айн Ранд ; Прев. от англ. Божидар Маринов . - София : ИК Мак ; Изток-Запад, 2006 . - 831 с. ; 22 см . -  (Колекция Айн Ранд)

   Ориг. загл. The fountainhead / Ayn Rand. - Истинското име на авт. е Алиса Розенбаум Цена : 25 лв.

   ISBN 954-91541-5-7 (ИК Мак)

   ISBN 954-321-228-7 (Изток-Запад)

   ISBN 978-954-321-228-6 

Сист. No: 23944

- 329 -

Б2ЕБ/820/899/Р 51Ап 

Рембо, Артюр

   Пияният кораб : Избрани стихотворения / Артюр Рембо ; Подб. и прев. от фр. [с послесл.] Кирил Кадийски ; [С предг. от] Атанас Свиленов . - София : Нар. култура, 1987 . - 192 с. ; 18 см . -  (Библиотека Световни поети)

   Прев. е направен от Poesies ; Une saison en enfer ; Illuminations et auters textes / Arthur Rimbaud Съдържа и Из "Прокълнати поети" / Пол Верлен ; Прев. Марта Савова

   ISBN * 

Сист. No: 23224

- 330 -

Б2ЕБ/820/899/Р 76Рл 

Рождественский, Роберт

   Линия. Новые стихи / Роберт Рождественский . - Москва : Молодая гвардия, 1973 . - 144 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23866

- 331 -

Б2ЕБ/886.7/Р 91Ие 

Рудников, Иван

   Ержебет : Лирика / Иван Рудников . - София : ДВИ, 1976 . - 91 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23188

- 332 -

Б2ЕБ/886.7/Р 92Гу 

Рупчев, Георги

   Уморени от чудото : Стихове / Георги Рупчев . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1982 . - 51 с. ; 19 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23181

- 333 -

Б2ЕБ/886.7/Р 93Л-о 

Русанов, Любомир

   Двойна орис : [Стихотворения] / Любомир Русанов . - Варна : Г. Бакалов, 1987 . - 44 с., 4 л. : ил. портр., факс. ; 17 см . -  (Библиотека Кълнове)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23197

- 334 -

Б2ЕБ/8208/99/Р 96Жи 

Русо, Жан-Жак

   Изповеди : [Автобиогр. ромман] / Жан-Жак Русо ; Прев. от фр. Лилия Сталева ; [Предг.] Симеон Хаджикосев . - София : Нар. култура, 1973 . - 716 с. ; 21 см . -  (Библиотека Световна класика)

   Ориг. загл. Les confessions

   ISBN * 

Сист. No: 23529

- 335 -

ЦБ 59301 

Самбук, Ростислав Ф.

   Крахът на черните джуджета : Роман / Ростислав Самбук ; Прев. от рус. Лиляна Райнова ; Худож. Владимир Коновалов . - София : Отечество, 1980 . - 319 с. : с ил. ; 20,5 см . -  (Четиво за юноши, 11)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23357

- 336 -

Б2ЕБ/820/899/С 16Рк 

Самбук, Ростислав Феодосиевич

   Крахът на черните джуджета : Роман [за юноши] / Ростислав Феодосиевич Самбук ; Прев. от рус. Лиляна Райнова ; Худож. Владимир Коновалов . - 2. изд . - София : Отечество, 1984 . - 320 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Крах черных гномов / Ростислав Феодосьевич Самбук. - 1. изд. 1980 в библ. Четиво за юноши

   ISBN * 

Сист. No: 23302

- 337 -

ЦБ 59290 

Семьонов, Юлиан

   ТАСС е упълномощена да заяви ... : Роман / Юлиан Семьонов ; Прев. от рус. Слава Николова-Герджикова . - 2. изд . - София : Нар. култура, 1985 . - 328 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23133

- 338 -

Б2ЕБ/820/899/С 32Юв, ЦБ 47504 

Семьонов, Юлиан

   Версии : [Романи] / Юлиан Семьонов ; Прев. от рус. Златко Найденов . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1987 . - 424 с. ; 25 см

   Прев. е направен от Пресс-центр ; Псевдоним / Юлиан Семенов Съдържа Петър Първи ; Хроника на една политическа провокация ; Псевдонимът

   ISBN * 

Сист. No: 23370

- 339 -

Б2ЕБ/820/899/С 32 ЮмБ2ЕБ/8208/899/С 32 Юм

Семьонов, Юлиан

   Междуконтинентален възел : Роман / Юлиан Семьонов ; Прев. от рус. Дина Панайотова . - София : Партиздат, 1989 . - 351 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Межконтинентальны узел / Юлиан Семенов

   ISBN * 

Сист. No: 23519

- 340 -

ЦБ 33492 

Семьонов, Юлиан Семьонович

   ТАСС е упълномощена да заяви... : [Роман] / Юлиан Семьонов ; Прев. от рус. Слава Николова-Герджикова . - София : Нар. култура, 1981 . - 328 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23135

- 341 -

ЦБ 39778 

Семьонов, Юлиан Семьонович

   Седемнайсет] 17 мига от пролетта : [Роман] / Юлиан Семьонов ; Прев. от рус. Стефан Тодоров Чотоклиев . - 3. прераб. и доп. изд . - София : Партиздат, 1984 . - 319 с. ; 20 см . -  (Архивите са живи)

   Ориг. загл. Семнадцать мгновений весны / Юлиан Семенович Семенов. - В кн. прев. означен Стефан Чотоклиев. - 1. изд. 1972 в библ. Невидимият фронт.

   ISBN * 

Сист. No: 23274

- 342 -

Б2ЕБ/886.7/С 34Сд 

Серафимов, Сашо

   Дума свободна : [Стихотворения] / Сашо Серафимов ; Худож. Ясен Гюзелев . - София : Профиздат, 1990 . - 56 с. : с ил. ; 17 см . -  (Библиотека Адрес. Поезия)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23145

- 343 -

Б2ЕБ/820/899/С 40Ук 

Скот, Уолтър

   Куентин Дъруърд : Роман / Уолтър Скот ; Прев. от англ. Невяна Розева . - София : Нар. младеж, 1967 . - 540 с. : с ил. ; 25 см . -  (Библиотека Приключения и научна фантастика, 104)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23144

- 344 -

Б2ЕБ/886.7/С 43Пп 

Славински, Петър

   Птици долитат ; Далечини далечни : Роман / Петър Славински . - София : Български писател, 1977 . - 571 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23263

- 345 -

Б2ЕБ/820/899/С 48-з 

Снегът зеленина сънува  : Антология на провансалската лирика /  Подбрал, прев. от прованс. Симеон Дончев Хаджикосев ; Ред. кол. Александър Владимиров Шурбанов и др ; Водещ ред. Силвия Вагенщайн . - София : Народна култура, 1990 . - 176 с. ; 20,5 см . -  (Библиотека Ариел)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23333

- 346 -

Б2ЕБ/886.7/С 69Вз 

Станков, Валери

   Защото е есен : Стихотворения / Валери Станков . - София : Христо Ботев, 1994 . - 64 с. ; 20 см . -  (Българска поезия)

   Дар от Елка Бенина

   ISBN 954-445-292-3 

Сист. No: 23861

- 347 -

Б2ЕБ/886.7/С 75Дг 

Стефанов, Димитър

   Гората на глухарчето : Опити за хайку / Димитър Стефанов . - София : Бълг. писател, 1988 (Враца : В. Александров) . - 80 с. ; 15 см

   Пълното име на авт. е Димитър Стефанов Бъчваров

   ISBN * 

Сист. No: 23147

- 348 -

Б2ЕБ/886.7/С 75Лш 

Стефанова, Лиляна

   Шепот и вик : Стихове / Лиляна Стефанова ; Худож. Иван Богданов . - София : Бълг. писател, 1984 . - 87 с., 4 л. : цв. ил. ; 22 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23578

- 349 -

Б2ЕБ/886.7/С 75Лд 

Стефанова, Лиляна

   Душите ни са заедно : Любовна лирика / Лиляна Стефанова . - София : Нар. младеж, 1986 . - 216 с. : с портр., ил. ; 22 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23728

- 350 -

Б2ЕБ/886.7/С 75Лн 

Стефанова, Лиляна

   Непозволена скорост : [Стихотворения и поеми] / Лиляна Стефанова ; Худож. Иван Богданов . - София : Български писател, 1976 . - 144 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23730

- 351 -

Б2ЕБ/886.7/С 75Ли 

Стефанова, Лиляна Д.

   Избрани произведения : [Т.] 1-2 / Лиляна Д. Стефанова . - София : Бълг. писател, 1989 . - см

   Избрани произведения означено в библиогр. каре

   ISBN * 

   Т. 2. Сама и никога сама : [Стихотворения] . - 335 с. : с ил., портр.

   Подв. 1,96 лв.

Сист. No: 23162

- 352 -

Б2ЕБ/886.7/С 76в 

Стихове в ученическа тетрадка № 5  : Поетичен сборник /  Състав. Гинка Крумова, Вяра Косева . - София : М. & Микропринтинг, 1998 . - 31 с. ; 20 см

   Дар от Елка Бенина

   ISBN 954-8256-08-8 

Сист. No: 23860

- 353 -

Б2ЕБ/820/899/С 77ш 

Сто] 100 шедьоври на европейската любовна лирика  : ХХ в. : Сборник /  Прев. от ориг.  ; Подбор [с предг.] Невена Стефанова . - София : Нар. култура, 1981 . - 143 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23476

- 354 -

Б2ЕБ/820/899/С 77ш 

Сто] 100 шедьоври на славянската любовна лирика  : ХХ век /  Подбор Невена Стефанова . - София : Народна култура, 1980 . - 136 с. ; 20,5 см

   Съдъържа и Азб. показ. на авт.

   ISBN * 

Сист. No: 23343

- 355 -

Б2ЕБ/886.7/С 79Мъ 

Стоилов, Минчо

   Ъгъл : [Стихотворения] / Минчо Стоилов . - Варна : Г. Бакалов, 1984 . - 35 с., 2 л. : ил., портр. ; 17 см . -  (Библиотека Кълнове)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23151

- 356 -

Б2ЕБ/949.72.03/С 82Аб 

Стойнев, Анани Б.

   Българските славяни - митология и религия : Светогледен анализ / Анани Б. Стойнев . - София : Нар. просв., 1988 (Хасково : Ат. Стратиев, 1988) . - 144 с. ; 20 см

   10 713 тир Библиогр. с. 137-141 1,14 лв

Сист. No: 23222

- 357 -

ЦБ 59303 

Стругацки, Аркадий и др.

   Неуговорени срещи : [Науч.-фантаст. повести] / Аркадий Стругацки, Борис Стругацки ; Прев. от рус. Агоп Мелконян, Милан Асадуров ; [С предг. от] Огнян Сапарев . - 2. изд . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1984 . - 456 с. : с ил. ; 22 см

    Съдържа : Пикник край пътя. Ориг. загл. Пикник на обочине ; Охлюв на стръмното. Ориг. загл. Улитка на склоне ; Бръмбар и мравуняка. Ориг. загл. Жук и муравейнике ; Милиард години до свършека на света. Ориг. загл. За миллиард лет до конца света

   ISBN * 

Сист. No: 23372

- 358 -

Б2ЕБ/820/899/С 88Дм 

Стюарт, Доналд

   Мистър К : Кримин. роман / Доналд Стюарт ; [Прев. от англ.]  . - София : Юнион 21, 1990 (Хасково : Ат. Стратиев) . - 75 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23863

- 359 -

Б2ЕБ/949.72.04/Т 42Тж 

Ташев, Тодор

   Животът на Летописеца [Захари Стоянов] : Ч. 1 - 3 / Тодор Ташев . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1984-1989 . - 21 см

   

   ISBN * 

   Ч. 1. Джендо . - 1984 . - 296 с., 8 л.: ил., факс., портр.

   27 105 тир. Библиогр. с. 280-286. - Съдържа и Речник на непознати думи

Сист. No: 23517

- 360 -

Б2ЕБ/820/899/Т 43Аи 

Твардовски, Александър Трифонович

   Избрани стихотворения / Александър Трифонович Твардовски ; Прев. от рус. Андрей Германов ; Ред. Христо Радевски . - София : Нар. култура, 1962 . - 140 с., 1 л. : портр. ; 18 см . -  (Библиотека Съветски поети)

   Съдържа и откъси от Автобиография

   ISBN * 

Сист. No: 23545

- 361 -

ЦБ 44203 

Творци на българската литература  : [Очерци] . - 2. изд . - София : Бълг. писател, 1984-1985 . - 20 см . -  (Библиотека за ученика)

   Съдържа и библиогр. справ. за авт. Библиогр. след очерците За Хр. Ясенов, Т. Павлов, Чудомир, К. Константинов, К. Петканов, Н. Хрелков, Г. Милев, А. Разцветников, Ламар, Д. Талев, Хр. Смирненски, Св. Минков, А. Каралийчев, Кр. Велков, Н. Фурнаджиев, Г. Караславов, Ат. Далчев, О. Василев, Е. Станев, Д. Димов, Н. Вапцаров, В. Ханчев, П. Пенев

   ISBN * 

   Т. 1 /  Състав. и ред.  Иван Сестримски, и др. . - 1984 . - 511 с.

   1 изд. 1980 Библиогр. с. 487-497

Сист. No: 23342

- 362 -

Б2ЕБ/886.7/Т 60Вл 

Тихолова, Веселина

   Луди везни : Стихотворения / Веселина Тихолова ; [С предг. от] Николай Петев . - София : Нар. младеж, 1985 . - 56 с. ; 17 см . -  (Библиотека Смяна)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23199

- 363 -

ЦБ 59266, Ч2/886.7/Т 64Кк 

Тодоров, Кирил

   Когато общуваме с българи : Какво трябва да знаят чужденците / Кирил Тодоров . - София : БАРМП, 2009 . - 64 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-9827-05-7 :10

   ISBN 978-954-9827-05-7 :13

Сист. No: 23105

- 364 -

Б2ЕБ/820/899/Т 67Ап 

Толстой, Алексей Николаевич

   Петър Първи : Роман в 3. кн. / Алексей Николаевич Толстой ; Прев. от рус. Сидер Флорин . - София : Народна култура, Б. г. . - 20,7 см

   Ориг. загл. Петр Первый/А.Н.Толстой

   ISBN * 

   Кн. 1 . - 424 с. : с ил.

   Като ил. в кн. са използв. гравюри от първата половина на ХVІІІ в. от колекцията на ДМ "А.С.Пушкин" в Москва

Сист. No: 23898

- 365 -

Б2ЕБ/820/899/Т 67Ап 

Толстой, Алексей Николаевич

   Петър Първи : Роман в 3. кн. / Алексей Николаевич Толстой ; Прев. от рус. Сидер Флорин . - София : Народна култура, Б. г. . - 20,7 см

   Ориг. загл. Петр Первый/А. Н. Толстой

   ISBN * 

   Кн. 2, Кн. 3 . - 525 с. : с ил.

   Като ил. в кн. са използв. гравюри от първата половина на ХVІІІ в. от колекцията на ДМ "А.С.Пушкин" в Москва

Сист. No: 23900

- 366 -

Б2ЕБ/820/899/Т 67Лв 

Толстой, Лев Николаевич

   Война и мир : Роман в 4 тома / Лев Николаевич Толстой ; Прев. от рус. Константин Константинов . - 4. попр. изд. . - София : Нар. култура, 1968 . - 25 см . -  (Библиотека за ученика)

   1. изд. 1957.

   ISBN * 

   Т. 3-4 /  С послесл. от  Евдокия Метева . - 1968 . - 840 с.

   

Сист. No: 23787

- 367 -

Б2ЕБ/886.7/Т 70Вс 

Томова, Веселина

   Самоконтрол : Стихотворения / Веселина Томова . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1989 . - 47 с. ; 19 см . -  (Южни гласове)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23450

- 368 -

Б2ЕБ/886.7/Т 70Вл 

Томова, Веселина

   Луната падна / Веселина Томова . - Варна : Демократ, 1990 . - 34 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23868

- 369 -

Б2ЕБ/886.7/Т 70Ме 

Томова, Малина

   Ежелюбов : Стихове и бързописи / Малина Томова ; Худож. Валентин Попов . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1987 . - 68 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23178

- 370 -

Б2ЕБ/886.7/Т 82Из 

Тренев, Иван

   Зимни ябълки в тревата : Любовна лирика / Иван Тренев . - София : Български писател, 1977 . - 72 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23191

- 371 -

Б2ЕБ/820/899/Т 83ф 

Трима френски поети  : Шарл Бодлер, Пол Верлен, Артюр Рембо : [Сб. стихотворения] /  Подбрал, прев. от фр. Кирил Кадийски . - София : Нар. култура, 1978 . - 188 с., 3 л. : портр. ; 16 см . -  (Библиотека Панорама, N 97. Серия Поезия, N 6)

   20 125 тир Съдържа и Шарл Бодлер - живот в дати ; Досие на процеса / Прев. със съкращения Лиляна Жекова ; Пол Верлен - живот в дати ; Артюр Рембо - живот в дати 1 лв

   ISBN * 

Сист. No: 23475

- 372 -

Б2ЕБ/820/899/Т 92Тб 

Тургенев, Иван Сергеевич

   Бащи и деца ; Рудин : [Роман] / Иван Сергеевич Тургенев ; Прев. от рус. Георги Константинов, Иван Добрев . - София : Нар. култура, 1980 (В. Търново : Д. Найденов) . - 335 с. ; 20 см

   Прев. е направен от Собрание сочинений в 12 т. Т. 2-3. Москва, 1954 Пълното име на прев. Г. Константинов е Георги Констанитов Христов В кн. означено 3. изд

   ISBN * 

Сист. No: 23153

- 373 -

Б2ЕБ/886.7/Т 96к 
 Търсете ключа 

   Търсете ключа : [Сб. стихотворения] / Симеон Николов, Анна Андреевна Ахматова . - София : Профиздат, 1989 (Враца : В. Александров) . - 192 с. : с ил. ; 17см

   Други авт.: Г. Петров, Й. Атанасов, Р. Горанова, И. Тренчев

   ISBN * 

Сист. No: 23194

- 374 -

Б2ЕБ/820/899/У14 О-и 

Уайлд, Оскар

   Избрани творби : В 3 т. / Оскар Уайлд ; Прев. от англ.  ; Ред. кол. Людмила Харманджиева и др ; [С предг. от] Юлия Стефанова . - София : Народна култура, 1984 . - 21 см

   Други ред. : С. Флорин, Ю. Стефанова.

   ISBN * 

   Т. 1. Разкази /  Прев.  Теодора Джебарова, и др. . - 1984 . - 487 с., 1 л. : портр.

   Прев. е направен от The works of Oscar Wilde ; The poems and fairy tales of Oscar Wilde / Oscar Wilde. - Други прев. : Ж. Георгиева, С. Флорин, Кр. Тодорова. - В кн. означено 1, 2, 3 . изд

Сист. No: 23826

- 375 -

Б2ЕБ/820/899/У 14 О-и 

Уайлд, Оскар

   Избрани творби : В 3 т. / Оскар Уайлд ; Прев. от англ.  ; Ред. кол. Людмила Харманджиева и др ; [С предг. от] Юлия Стефанова . - София : Народна култура, 1984 . - 21 см

   Други ред. : С. Флорин, Ю. Стефанова.

   ISBN * 

   Т. 2. Херцогинята от Падуа и др. : Пиеси /  Прев.  Людмила Евтимова, и др. ; Състав.  Юлия Стефанова . - 1984 -  (В. Търново : Д. Найденов) . - 607 с.

   Прев. е направен от The plays of Oscar Wilde ; Complete works of Oscar Wilde. -Други прев. : В. Евтимов, Кр. Тодорова. -В кн. означено 1., 2. изд

Сист. No: 23827

- 376 -

Б2ЕБ/820/899/У 14П-о 

Уайт, Патрик

   Окото на бурята : Роман / Патрик Уайт ; Прев. от англ. Юлиян Константинов ; [С предг. от] Дмитри Иванов . - София : Народна култура, 1984 (В. Търново : Д. Найденов) . - 659 с., 1 л. : портр. ; 21 см . -  (Библиотека Избрани романи, 3)

   Ориг. загл. The eye of the storm / Patrik White. - Авт. не е отбелязан на кор. - В кн. погрешно означено Библ. Избрани романи . Подв. : 4,80 лв.

   ISBN * 

Сист. No: 23289

- 377 -

Б2ЕБ/820/899/У 14Пк 

Уайт, Патрик

   Какаду : Новели ; Женска ръка / Патрик Уайт ; Прев. от англ. [с предг.] Спас Николов . - Варна : Г. Бакалов, 1986 . - 192 с. ; 17 см

   Ориг. загл. The cookatoos /Patrick White.

   ISBN * 

Сист. No: 23574

- 378 -

Б2ЕБ/820899/У 40Уи 

Уилямс, Уилям Карлос

   Избрани стихотворения / Уилям Карлос Уилямс ; Прев. от англ. Николай Кънчев . - В. Търново : Слово, 1993 . - 68 с. ; 20 см . -  (Модерни поети, 2)

   Ориг. загл. Selected poems / William Carlos Williams

   ISBN 954-439-221-1 

Сист. No: 23571

- 379 -

Б2ЕБ/820/899/У 54Вс 

Улф, Вирджиния

   Смъртта на еднодневката : [Разкази и есета] / Вирджиния Улф ; Подбор, прев. от англ. Жени Божилова ; [С предг. от] Невяна Николова . - София : Нар. култура, 1983 (Хасково : Ат. Стратиев) . - 200 с. ; 16 см

   Ориг. загл. The death of the moth / Virginia Woolf

   ISBN * 

Сист. No: 23577

- 380 -

ЦБ 59296 

Уо, Ивелин

   Меч за воинска доблест : Трилогия / Ивелин Уо ; Прев. от англ. Аглика Йосифова Маркова . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1989 - . - 21 см

   

   ISBN 954-442- 

   Ч. 1. Във всеоръжие . - 1989 . - 259 с.

   

Сист. No: 23161

- 381 -

ЦБ 59295 

Уолдрън, Робърт

   Дързост и красота / Робърт Уолдрън ; Прев. Евелина Банева . - София : Слънце, 2001 . - 432 с. + 11 л. цв. ил. ; 22 см

   

   ISBN 954-742-029-1 

Сист. No: 23159

- 382 -

Б2ЕБ/886.7/У 86Ан 

Устренски, Ясен

   Надпис на чешма : [Стихотворения] / Ясен Устренски ; [С предг. от] Младен Исаев . - София : Нар. младеж, 1985 [библиогр. каре 1986] . - 63 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23179

- 383 -

Б2ЕБ/886.7/Ф 50Фн 

Филкова, Федя

   Нежен въздух : Стихотворения / Федя Филкова . - София : Нар. младеж, 1988 (Варна : Ст. Добрев-Странджата) . - 71 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23583

- 384 -

Б2ЕБ/886.7/Ф 74Хв 

Фотев, Христо

   Венецианска нощ : Поеми / Христо Фотев . - Варна : Г. Бакалов, 1989 (София : Балкан) . - 56 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23581

- 385 -

Б2ЕБ/92/Ф 82п 

Френски поети сюрреалисти  : [Антология] /  Прев. от фр., предг., състав. и бел. Стефан Гечев . - 2. изд . - София : Колибри, 1993 . - 414 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-529-024-2 

Сист. No: 23573

- 386 -

Б2ЕБ/886.7/Х 16Ди 

Хаджистоянова, Дарина

   Интимни сезони : Стихотворения / Дарина Хаджистоянова . - Варна : Г. Бакалов, 1989 [библиогр. каре 1990] . - 39 с. ; 17 см . -  (Библиотека Кълнове)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23146

- 387 -

ЦБІ 3282 

Хамет, Дашиъл

   Алена жътва : [Роман] / Дашиъл Хамет ; Прев. от англ. Иван Янков, Павлина Жулева . - 2. изд. . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1990 . - 269 с. ; 17 см

   Ориг. загл. Red harvest / Dashiel Hammet

   ISBN * 

Сист. No: 23347

- 388 -

Б2ЕБ/886.7/Х 25Ви 

Ханчев, Веселин

   Избрани творби / Веселин Ханчев ; Състав. и ред. [с предг.] Петър С. Пондев . - 2. изд . - София : Бълг. писател, 1986 . - 544 с., 1 л. : портр. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23296

- 389 -

Б2ЕБ/886.7/Х 26Дн 

Хараланова, Даря

   Неравновесие : Стихотворения / Даря Хараланова . - Варна : Г. Бакалов, 1988 . - 47 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23148

- 390 -

Б2ЕБ/820/899/Х 34Яп 

Хашек, Ярослав

   Приключенията на добрия войник Швейк през световната война : Роман / Ярослав Хашек ; Прев. от чеш. Светомир Иванчев ; Ил. Людмил Чехларов ; [С послесл. от] Величко Тодоров . - София : Отечество, 1981 . - 720 с. : с ил. ; 22 см . -  (Световна класика за деца и юноши)

   Ориг. загл. Osudy dobreho vojaka Svejka za svetove valky В кн. означено 6. изд

   ISBN * 

Сист. No: 23189

- 391 -

Б2ЕБ/820/899/Х 43Щб 

Хермлин, Щефан

   Балада за дамата Надежда : [Сб. стихотворения] / Щефан Хермлин ; Прев. от нем. Любомир Илиев и др ; Състав. [с предг.] Любомир Илиев . - София : Нар. култура, 1986 . - 55 с. ; 22 см . -  (Международна награда за поезия "Никола Вапцаров" 1984)

   Прев. е направен от Gedichte / Stephan Hermlin Други прев. : В. Константинов, Кр. Станишев, Бл. Димитрова 1 125 тир 0,34 лв

   ISBN * 

Сист. No: 23223

- 392 -

Б2ЕБ/886.7/Х 79С-з 

Христова, Светлана Хр.

   Забранена зона : Стихове / Светлана Христова . - София : Нар. младеж, 1982 (Перник : В. Андреев) . - 48 с. ; 17 см . -  (Библиотека Смяна : Първи книги на млади автори. Лирика)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23149

- 393 -

Б2/886.7/Ц 16Сс 

Цанев, Стефан

   Сезонът на илюзиите : Любовни стихотворения / Стефан Цанев ; Ил. Росица Скорчева . - Варна : Г. Бакалов, 1988 . - 111 с. : с ил. ; 25 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23166

- 394 -

Б2ЕБ/886.7/Ц 16Сс 

Цанев, Стефан Неделчев

   Спасете нашите души! : Стихове / Стефан Неделчев Цанев . - 2. изд . - София : Bulart, [1993] . - 80 с. : с портр. , 4 л. репрод. , факс. ; 22 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23174

- 395 -

Б2ЕБ/820/899/Ц 29Си 

Цвайг, Стефан

   Избрани творби : В 5 т. / Стефан Цвайг ; Ред. кол. Анна Лилова и др ; С послесл. от Богдан Мирчев . - София : Нар. култура, 1987 . - 21 см

   Други ред. : Ат. Натев, Ф. Филкова

   ISBN * 

   Т. 1. Разкази и новели /  Състав.  Богдан Мирчев ; Прев.  Димитър Стоевски, и др. . - 1987 . - 606 с.

   Прев. е направен от Novellen ; Die unsichtbare Sammlung / Stefan Zweig. - Други прев. : И. Илиева, В. Константинов 4,43 лв. Подв.

Сист. No: 23287

- 396 -

Б2ЕБ/820/899/Ц 29Сми 

Цвайг, Стефан

   Избрани творби : В 5 т. / Стефан Цвайг ; С послесл. от Богдан Мирчев . - София : Нар. култура, 1987 . - 21 см

   Други ред. : Ат. Натев, Ф. Филкова

   ISBN * 

   Т. 2. Мария Антоанета : Портрет на един посредствен характер ; Нетърпеливо сърце : Роман /  Състав.  Богдан Мирчев ; Прев.  Ива Илиева . - 1987 . - 767 с.

   Ориг. загл. Marie Antoinette ; Ungeduld des Herzens / Stefen Zweig тир. 5,77 лв. Подв.

Сист. No: 23288

- 397 -

Б2ЕБ/820/899/Ц 29Св 

Цвайг, Стефан

   В омаята на преображението : Роман / Стефан Цвайг ; Прев. от нем. Елена Матушева-Попова ; [С предг. от] Венцеслав Константинов . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1987 (София : Балкан) . - 199 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Im Rausch der verwandlung / Stefen Zweig

   ISBN * 

Сист. No: 23891

- 398 -

Б2ЕБ/820/899/Ц 30Ми 

Цветаева, Марина

   Избрани творби : В 2 т. / Марина Цветаева ; Състав. Иван Сарандев ; [С предг. от] Всеволд Рождественски . - София : Нар. култура, 1984 . - 21 см

   

   ISBN * 

   Т. 1. Стихотворения /  Прев.  Ася Григорова, и др. . - 1984 . - 503 с., 1 л. : портр.

   Други прев. : В. Радинска, Н. Попова, М. Лилова, К. Кадийски, М. Хаджиева. - Съдържа и Поеми ; Драма ; Проза

Сист. No: 23186

- 399 -

Б2ЕБ/820/899/Ц 30Ми 

Цветаева, Марина

   Избрани творби : В 2 т. / Марина Цветаева ; Състав. Иван Сарандев ; [С предг. от] Всеволд Рождественски . - София : Нар. култура, 1984 . - 21 см

   

   ISBN * 

   Т. 2. Проза /  Прев.  Валентина Радинска, и др. ; [С послесл. от]  Анна Саакянц . - 1984 . - 455 с.

   Други прев. : С. Бранц, М. Хаджиева

Сист. No: 23187

- 400 -

Б2ЕБ/820/899/Ц 70Гс 

Цифра, Геза

   Смъртта вкарва голове : Роман / Геза Цифра ; Прев. от нем. Веселин Радков ; Ред. кол. Любен Дилов и др . - Варна : Георги Бакалов, 1989 . - 184 с. ; 16,5 см . -  (Библиотека Галактика)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23400

- 401 -

Б2ЕБ/886.7/Ц 80Сж 

Цонев, Стоян

   Жена за рая : Роман / Стоян Цонев . - София : Профиздат, 1987 (Ямбол : Г. Димитров) . - 208 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23338

- 402 -

Б2ЕБ/886.7/Ц 86Дл 

Цончев, Дончо

   Лятно време : Разкази и новели / Дончо Цончев . - София : ОФ, 1985 . - 250 с. ; 17 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23185

- 403 -

Б2ЕБ/820/899/Ч 18Аб 

Чаковски, Александър Борисович

   Блокада : Роман : [Т.] 1-3 / Александър Чаковски ; Прев. от рус. Борис Мисирков . - 2. изд . - София : Партиздат, 1984 . - 21 см

   Ориг. загл. Блокада / Александр Борисович Чаковский.

   ISBN * 

   Т. 2. Кн. 3-4 . - 1984 . - 664 с.

   1. изд. 1974

Сист. No: 23893

- 404 -

Б2ЕБ/886.7/Ч 71Хд 

Черняев, Христо

   Далечни гари : Лирика / Христо Черняев . - София : Бълг. писател, 1978 (В. Търново : Д. Найденов) . - 79 с. ; 20,5 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23171

- 405 -

Б2ЕБ/820/899/Ш 50Ус 

Шекспир, Уилиам

   Сонети / Уилиам Шекспир ; Прев. [от англ.] Владимир Свинтила ; Худож. Лубен Диманов . - [4. изд.] . - Варна : Г. Бакалов, 1979 (София : Г. Димитров) . - 156 с. : с ил. ; 24 см

   В кн. означено 3. изд.

   ISBN * 

Сист. No: 23230

- 406 -

Б2/886.7/Ш 56м 

Шепа морски вятър  : Лит. сборник /  Състав. [и предг.] Венета Мандева . - Варна : Бряг принт, 1992 [деп. 1997] . - 48 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-424-024-1 

Сист. No: 23157

- 407 -

Б2ЕБ/886.7/Ш 84Мн 

Шопкин, Матей

   Нежност : Интимна лирика / Матей Шопкин ; Худож. Милко Божков . - Варна : Г. Бакалов, 1984 . - 91 с. : с ил. ; 21 см

   Дар от Елка Бенина

   ISBN * 

Сист. No: 23165

- 408 -

Б2ЕБ/886.7/Ш 84 Мт 

Шопкин, Матей

   Територия : Стихотворения / Матей Шопкин ; Графики Иван Димов . - София : Нар. младеж, 1977 . - 183 с. : с ил., 1 л. портр. ; 21 см . -  (Поредица Поколение)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23170

- 409 -

Б2ЕБ/820/899/Ш 98Йч 

Шьостранд, Йостен

   Чувам пулсиращ Всемир : [Сб.] стихотворения / Йостен Шьостранд ; Подб., прев. от швед. Антоанета Приматарова-Милчева, Блага Димитрова ; Под ред. на [с предг. от] Вера Ганчева . - София : Нар. култура, 1984 . - 103 с. ; 17 см

   Прев. е направен от Dikter 1949-1981 / Osten Sjostrand Авт. не е отбелязан на кор

   ISBN * 

Сист. No: 23580

- 410 -

Б2ЕБ/820/899/ЪДк 

Ъпдайк, Джон

   Кентавърът : Роман / Джон Ъпдайк ; Прев. от англ. [с послесл.] Кръстан Димитров Дянков . - 2. изд . - София : Нар. култура, 1981 . - 288 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The centaur 1. изд. 1967 1,42 лв

   ISBN * 

Сист. No: 23554

- 411 -

Б2ЕБ/820/899/Ю 13п 

Югославенска] Jугословенска поезиjа за НОВ и револуциjата  : Зборник /  Състав. Тамара Арсовска, Атанас Боjаровски . - Скопjе : Наша книга, 1985 . - 511 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23889

- 412 -

Б2ЕБ/886.7/Я 18Пс 

Яворов, Пейо Крачолов

   Стихотворения / Пейо Крачолов Яворов ; [С предг. от] Пенчо Данчев . - [14. изд.] . - София : Български писател, 1977 (В. Търново : Д. Найденов) . - 147 с. ; 20 см . -  (Библиотека за ученика)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23154

- 413 -

Б2ЕБ/820/899/Я 45Шу 

Ямамото Шугоро

   Улица без сезони : Разкази / Шугоро Ямамото ; Прев. от япон. Нели Чалъкова и др ; Състав. Силвия Попова-Милева . - София : Профиздат, 1986 . - 144 с. ; 16 см . -  (Библиотека Факел)

   Други прев.: С. Попова-Милева, Р. Угринова.

   ISBN * 

Сист. No: 23210

История. Георафия. Биографии. Археология

- 414 -

С2/93/99/А 56и 

Алманах за историята на Русе  /  Отг. ред. Златоживка Иванова Здравкова . - Русе : Лени-Ан, 1996- . - 23,5 см

   Т. 1 и 2 с ISBN

   ISBN 1312-0980 Т. 1 и 2 с ISBN

   Т. 8 . - 2008 . - 250 с.

   

Сист. No: 23253

- 415 -

С2/93/99/А 56и 

Алманах за историята на Русе  /  Отг. ред. Златоживка Иванова Здравкова . - Русе : Лени-Ан, 1996 - . - 23,5 см

   Т. 1 и 2 с ISBN

   ISBN 1312-0980 Т. 1 и 2 с ISBN

   Т. 9 . - 2009 . - 206 с.

   

Сист. No: 23265

- 416 -

ЦБ 37497 

Безименски, Лев

   Разгаданите тайни на Третия райх : Кн. не само за миналото / Лев Безименски ; Прев. [от рус.] Веселин Измирлиев . - [2. изд.] . - София : Партиздат, 1982 . - 423 с. ; 20 см . -  (Историческо четиво)

   Ориг. загл. Разгаданные загадки Третьего райха. 1. изд. 1980.

   ISBN * 

Сист. No: 23284

- 417 -

Б2ЕБ/79/Б 37Дс 

Бенева-Начева, Дора

   Срещи с възвишеното : Албум-спомени / Дора Бенева-Начева . - София : ОФ, 1984 . - 239с. : с ил., портр., факс. ; 25 см

   Авт. не е отбелязана на кор Кн. е продълж. на изд. от 1971 г. със същото загл. от същата авт Подв. : 1,80 лв Спомени за М. Горанова, С. Бернар, В. Комисаржевска, Ст. Македонски, А. Тодорова, И. Волкер, З. Йорданова, Д. Дюстабанова, Т. Траянов, Д. Данева, Н. Станчева

   ISBN * 

Сист. No: 23279

- 418 -

Б2ЕБ/94/Б 88Лч 

Буриен, Луи Антоан Фовре дьо

   Частният живот на Наполеон : [Спомени] / Луи Антоан Фовре дьо Буриен ; Прев. от фр. Александър Дичев . - София : ОФ, 1986 . - 304 с. ; 23,5 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23877

- 419 -

Б2ЕБ/32/Г 37Нп 

Георгиева, Невена К. и др.

   През бури : Из живота на Васил Коларов / Невена К. Георгиева, Димитър Д. Марковски, Катя М. Маркова . - София : Нар. просв., 1964 . - 108 с. : с портр., ил. ; 25 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23828

- 420 -

Б2ЕБ/79/Д 40Ав 

Демидова, Ала С.

   Висоцки - какъвто го познавам и обичам : [Спомени] / Ала С. Демидова ; Прев. от рус. Искра Несторова . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1990 . - 192 с., 8 л. ил. : ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Владимир Висоцкий, каким знаю люблю / Алла Сергеевна Демидова 1,95 лв

   ISBN * 

Сист. No: 23337

- 421 -

Б2ЕБ/91/Е 44Дп 

Ексвемелин, Джон

   Пиратите на Америка : Действ. разказ за твърде забележителен поход, извършен напоследък по бреговете на Зап. Индии от буканирите на Ямайка и Тортуга - както англичани, така и французи и по-точно за ненадминатите подвизи на нашия герой сър Хенри Морган, англичанин от Ямайк / Джон Ексвемелин ; Прев. от англ. Васил Боянов Атанасов . - Варна : Г. Бакалов, 1986 . - 280 с. : с репрод. ; 17 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23789

- 422 -

Ч2/949.72.05/З-72Лв 

Златев, Любомир Златанов

   Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО) 1923-1940 / Любомир Златанов Златев . - Русе : Лени-Ан, 2009 . - 272 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 260-271.

   ISBN 978-954-8190-67-1 

Сист. No: 23205

- 423 -

Б2ЕБ/886.7/К 90Мр 

Кремен, Михаил

   Романът на Яворов / Михаил Кремен . - [5. изд.] . - София : Бълг. писател, 1985 . - 20 см

   

   ISBN * 

   Ч. 1 . - 1985 . - 639 с., 12 л. : ил., портр., факс.

   1. изд. 1959. - В кн. означено 4. изд

Сист. No: 23258

- 424 -

Б2ЕБ/79/К 94Ан 

Куросава, Акира

   Нещо като автобиография, или потта на жабата / Акира Куросава ; Прев. от япон. Ружица Угринова ; Послесл. Вера Найденова . - София : Наука и изкуство, 1989 (Враца : В. Александров) . - 396 с., 12 л. : с ил., портр. ; 17 см . -  (Библиотека Човекът и изкуството)

   Ориг. загл. на япон. ез. - Без тир. - Съдържа и Акира Куросава - факти, филми, размисли / Състав. Р. Угринова, Д. Бърдарск

   ISBN * 

Сист. No: 23227

- 425 -

Б2ЕБ/949.72.04/М 67Пе 

Минчев, Петър

   Етрополецът : Докум. повест [за Тодор Пеев] / Петър Минчев . - София : Бълг. писател, 1977 . - 239 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

Сист. No: 23264

- 426 -

С/0/М 74Лн 

Михайлов, Любомир Иванов

   Научната слава на България / Любомир Иванов Михайлов . - В. Търново : Сириус 4, 2009 . - 432 с. : с ил. ; 20,5 см

   

   ISBN 978-954-8582-32-2 

Сист. No: 23393

- 427 -

Б2ЕБ/94/П 74Рс 

Поплазаров, Ристо

   Санстефанската фикциya и посебноста на Македониya / Ристо Поплазаров . - Скопие : Култура, 1978 . - 76 с. ; 20 см . -  (Историска библиотека)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23884

- 428 -

С2/0(0:01)/П 92д 

Професор доктор на педагогическите науки Марин Андреев на 75 години  /  Ред. Вержиния Райкова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2009 . - 79 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-2956-7 

Сист. No: 23945

- 429 -

ЦБ І 680 

Радо, Шандор

   Донася "Дора" : Кн. 1-2 / Шандор Радо ; Прев. от унг. Борис Ников . - София : ДВИ, 1972-1973 . - 17 см . -  (Библиотека Невидимият фронт)

   Ориг. загл. Dora jelenti Спомени на авт. за ръководената от него съв. разузнав. група в Швейцария през годините на Втората световна война

   ISBN * 

   Кн. 1 . - 1972 . - 328 с.

   

Сист. No: 23282

- 430 -

ЦБ І 680 

Радо, Шандор

   Донася "Дора" : Кн. 1-2 / Шандор Радо ; Прев. от унг. Борис Ников . - София : ДВИ, 1972-1973 . - 17 см . -  (Библиотека Невидимият фронт)

   Ориг. загл. Dora jelenti Спомени на авт. за ръководената от него съв. разузнав. група в Швейцария през годините на Втората световна война

   ISBN * 

   Кн. 2 . - 1973 . - 239 с.

   

Сист. No: 23283

- 431 -

Б2ЕБ/8208/99/Р 96Жи 

Русо, Жан-Жак

   Изповеди : [Автобиогр. ромман] / Жан-Жак Русо ; Прев. от фр. Лилия Сталева ; [Предг.] Симеон Хаджикосев . - София : Нар. култура, 1973 . - 716 с. ; 21 см . -  (Библиотека Световна класика)

   Ориг. загл. Les confessions

   ISBN * 

Сист. No: 23529

- 432 -

Б2ЕБ/949.72.04/Т 42Тж 

Ташев, Тодор

   Животът на Летописеца [Захари Стоянов] : Ч. 1 - 3 / Тодор Ташев . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1984-1989 . - 21 см

   

   ISBN * 

   Ч. 1. Джендо . - 1984 . - 296 с., 8 л.: ил., факс., портр.

   27 105 тир. Библиогр. с. 280-286. - Съдържа и Речник на непознати думи

Сист. No: 23517

- 433 -

ЦБ 39972 

Фараго, Ладислас

   Играта на лисиците : Епизоди от агентурната борба на Абвера / Ладислас Фараго ; Прев. от рус. Стефка Василева, Емилиян Абаджиев ; С предг. от Ф. Волков . - 2. изд . - София : Партиздат, 1983 . - 320 с. ; 20 см . -  (Архивите са живи)

   Прев. от рус. изд. Игра лисиц : Ориг. загл. The game of the foxes / Ladislas Farago. - 1. изд. 1981

   ISBN * 

Сист. No: 23275

- 434 -

Ч2/949.72.03/Х 96Дп 

Хърст, Даниел

   Пет] 5 хипотези за историята на земите северно и южно от река Дунав 165-1018 г. / Данаил Стойчев-ХърСт . - Русе : [Русе 22], 2004 . - 84 с. : с к. , ил. ; 15 х 21 см

   Даниел Хърст - псевд. на Данаил Христов Стойчев . - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 954-9906-69-8 

Сист. No: 23895

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство.

- 435 -

Б2ЕБ/820/899/А 61Аа 

Аменда, Алфред и др.

   Апасионата : Роман за живота на Бетховен / Алфред Аменда ; Прев. от нем. Елена Николова-Руж, Мария Стайнова . - 2. изд . - София : Музика, 1985 . - 696 с. ; 20 см . -  (Книга за бележити музиканти)

   

   ISBN * 

Сист. No: 23551

- 436 -

Б2ЕБ/79/Б 37Дс 

Бенева-Начева, Дора

   Срещи с възвишеното : Албум-спомени / Дора Бенева-Начева . - София : ОФ, 1984 . - 239с. : с ил., портр., факс. ; 25 см

   Авт. не е отбелязана на кор Кн. е продълж. на изд. от 1971 г. със същото загл. от същата авт Подв. : 1,80 лв Спомени за М. Горанова, С. Бернар, В. Комисаржевска, Ст. Македонски, А. Тодорова, И. Волкер, З. Йорданова, Д. Дюстабанова, Т. Траянов, Д. Данева, Н. Станчева

   ISBN * 

Сист. No: 23279

- 437 -

Б2ЕБ/79/Д 40Ав 

Демидова, Ала С.

   Висоцки - какъвто го познавам и обичам : [Спомени] / Ала С. Демидова ; Прев. от рус. Искра Несторова . - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1990 . - 192 с., 8 л. ил. : ил. ; 20 см

   Ориг. загл. Владимир Висоцкий, каким знаю люблю / Алла Сергеевна Демидова 1,95 лв

   ISBN * 

Сист. No: 23337

- 438 -

Б2ЕБ/79/К 94Ан 

Куросава, Акира

   Нещо като автобиография, или потта на жабата / Акира Куросава ; Прев. от япон. Ружица Угринова ; Послесл. Вера Найденова . - София : Наука и изкуство, 1989 (Враца : В. Александров) . - 396 с., 12 л. : с ил., портр. ; 17 см . -  (Библиотека Човекът и изкуството)

   Ориг. загл. на япон. ез. - Без тир. - Съдържа и Акира Куросава - факти, филми, размисли / Състав. Р. Угринова, Д. Бърдарск

   ISBN * 

Сист. No: 23227

Компютри. Програмни продукти

- 439 -

П/004/И 51Рк, П1/004/И 51РкЦБ 59305

Иларионов, Райчо Тодоров

   Компютърна периферия / Райчо Тодоров Иларионов ; Техн. ред. Теодора Неделчева . - 2. изд. . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2008 . - 208 с. : с черт. ; 24 см

   Библиогр. с. 204-205

   ISBN 978-954-683-395-2 

Сист. No: 23436

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно-просветна работа

- 440 -

С/378/E 91u 

European Universiity Association] EUA Bologna Handbook  : Making Bologna Work / Elpida Keravnou-Papailiou et al . - Stuttgart : Dr. Josef Raabe Verlag, 2009 . - 31 cm

   Index of key words p. 1-5 ; List of ed. and authors . - RAABE

   ISBN 900-7030-0160-2 

   [B.] 13. September 2009 . - 2009 . - 164 p.

   Index of key words p. 1-5

Сист. No: 23349

- 441 -

С/378/E 91u 

European Universiity Association] EUA Bologna Handbook  : Making Bologna Work / Olivier Bonnaud, Rolf Heusser . - Stuttgart : Dr. Josef Raabe Verlag, 2006 . - 31 cm

   Index of key words p. 1-5 ; List of ed. and authors . - RAABE

   ISBN 9-007-030-001-503 

   [B.] 12. June 2009 . - 2009 . - 194 p.

   Index of key words p. 1-5

Сист. No: 23634

- 442 -

Арх/372:61/Д 37Мп, Б2/372/Д 37М, Б2/372:61/Д 37Мп, П/372:61/Д 37Мп, Ч2/372:61/Д 37Мп 

Делиганева, Милка

   Проблеми на половото възпитание : (Теоретико-приложна разработка) / Милка Делиганева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2001 . - 131 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-712-106-5 

Сист. No: 7891

- 443 -

Ч2/801/К 92, Ч2/801/К 92Бм 

Кръстев, Белчо

   Методика на обучението по български език в прогимназиалните и гимназиалните класове на СОУ / Белчо Кръстев, Стефанка Стефанова . - 2. прераб. и доп. изд. . - Велико Търново : Абагар, 2000 . - 312 с. ; 21,5 см

   Инв. № 120000027716 - с автогр. от авт.

   ISBN 954-427-410-3 

Сист. No: 7549

- 444 -

Ч2/372.88/Л 69а 

Литературни анализи  : В помощ на учениците от VIII кл. / Иван Николов Радев и др ;  Димитър Кенанов . - 6. изд . - В. Търново : Абагар, 1998 . - 128 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл . - 1. изд. 1992

   ISBN 954-427-140-6 

Сист. No: 23272

- 445 -

Ч2/37.01/П 76Н-о 

Попов, Николай Борисов и др.

   Образователната система в България : История, съвременно състояние, сравнение с други страни / Николай Борисов Попов, Марина Георгиева Пиронкова . - [София] : Бюро за педагогически услуги, 2007 . - 288 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 282-288

   ISBN 978-954-9842-08-1 

Сист. No: 23916

- 446 -

С2/0(0:01)/П 92д 

Професор доктор на педагогическите науки Марин Андреев на 75 години  /  Ред. Вержиния Райкова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2009 . - 79 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-2956-7 

Сист. No: 23945

- 447 -

Ч2/51/С 23 

Сборник задачи по алгебра VII - XII клас  / Коста Бончев Коларов и др ; Под ред. Спас Манолов . - Добрич : Интеграл, 1997 . - 281 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8643-03 

Сист. No: 23255

- 448 -

Б2/372.3/Ф 18Йп, Ч2/372.3/Ф 18Йп 

Факирска, Йорданка

   Педагогически технологии за стимулиране на познавателната дейност на 5-7-годишните / Йорданка Факирска . - София : Марков, 2009 . - 136 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 132-133
   http://www.dete-bg.com 

   ISBN 978-954-91016-2-1 

Сист. No: 23918

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

- 449 -

П/69/Д 59АеЦБ 59314

Димитров, Александър Василев

   Енергийна ефективност на сградите, техните системи и инсталации / Александър Василев Димитров . - София : ВТУ Т. Каблешков, 2008 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-12-0151-0 

   Ч. 1. Структура на сградната енергийна система. Енергийни сградни стратегии . - 2008

   Библиогр. с. 249-252

Сист. No: 23936


 Индекс по АВТОРИ

Beccari, Laura 440 
Bonnaud, Olivier 441 
Bosquet, Alain 133 
Brekke, Kristin Wergeland 441 
Brentel, Helmut 441 
Charity, Tim 74 
Digernest, Torbjorn 441 
Dimitrova, Nina 218 
Eggins, Heather 441 
et al. 440 
Feller, William 58 
Forsythe, Westley 441 
Gobbi, Mary 440 
Harisanowa-Fetwadshiewa, Zw. 219 
Heusser, Rolf 440 441 
Hoffman, Michael H. W. 441 
Hyland, Aine 440 
Karakascheva, Ljuba 218 219 
Keats, John 235 
Kennedy, Declan 440 
Keravnou-Papailiou, Elpida 440 
Kofoed, Lise Busk 441 
Kolmos, Anette 441 
Lazarova, Mila 103 
Lee, Anne 441 
Rice, Anne 104 
Ryan, Norma 440 
Schenker-Wicki, Andrea 440 
Wernekinck, Ulrich 67 
White, Patrick 377 
Wilton, Andy 74 
Абаджиев, Емилиян 35 433 
Аврамова-Майер, Виктория 210 
Ай Цин 105 
Айсберг, Е. 75 
Алексиев, Владимир 82 
Алипиев, Петър 209 
Аллен, Кэтлин Р. 97 
Альперович, Татьяна Александровна 66 
Аменда, Алфред 106 435 
Ангелова, Теменужка 108 
Андонов, Александър 16 
Андреев, Aндрей 119 
Андреев, Андрей Н. 119 
Андреев, Веселин 198 
Анселм Кентърбърийски 1 
Анселм от Кентърбъри 1 
Анселм, архиеп. Кентърбърийски 1 
Анчев, С. К. 71 
Апостолов, Кирил 110 
Арийоши Савако 111 
Арнаудов, Петко Петров 55 447 
Арнаудова, Людмила Степановна 55 447 
Арсовска, Тамара 411 
Архипова, А. С. 45 
Асадуров, Милан 357 
Асенов, Драгомир 112 
Астафиев, Виктор 113 
Атанасов, Боян 181 280 
Атанасов, Васил Боянов 421 
Атанасов, Иван 114 
Атанасов, Йордан 373 
Атанасов, Стоян 345 
Атанасова, Христина 181 
Атууд, Маргарет 115 
Афанасьев, Борис Алексеевич 91 92 93 
Ахмадулина, Бела 116 
Ахматова, Анна Андреевна 117 373 
Бакалов, Димитър 127 
Бакалова, Надежда 280 
Бакърджиева, Катя 118 
Балев, Георги 318 
Балмонт, Константин 119 
Балмонт, Константин Д. 119 
Балтаджиев, Александър Н. 68 
Балтаджиев, Александър Николов 68 
Банева, Евелина 381 
Банов, Банчо Рафаилов 319 
Башев, Владимир 120 
Безименски, Лев 416 
Белев, Георги 181 
Белев, Георги Тр. 318 
Белев, Георги Трендафилов 274 
Белев, Илко 274 
Белева, Надежда 121 
Беливанова, Бора 105 
Бело, Моис 235 
Белов, Сергей 115 
Белоусов, Борис Николаевич 91 93 
Бенева-Начева, Дора 122 417 436 
Бенчев, Минко 198 
Бенчев, Минко Н. 361 
Бешкова, Анна 25 
Блага, Лучиан 123 
Блейк, Уилям 124 
Бленика 125 
Блок, Александър Александрович 126 
Боjаровски, Атанас 411 
Бобев, Петър 127 128 
Бобева, Ани 128 
Богданов, Иван 348 350 
Богданов, Иван С. 350 
Бодлер, Шарл 129 371 
Боеций, Аниций Манлий Торкват Северин 2 
Божилов, Божидар Б. 318 
Божилова, Жени 259 299 379 
Божилова, Жени Панайотова 299 
Божилова, Корнелия 318 
Божков, Милко 407 
Боляров, Димо 209 
Боляров, Димо Колев 209 
Бонавентура 3 
Бонева, Лиляна 58 
Бонфоа, А. 309 
Бонфоа, Ив. 309 
Боримечков, Димитър 130 
Борисов, Георги 318 
Борисова, Мая 131 
Борхес, Хорхе Луис 132 
Боске, Ален 133 
Босый, Николай Дмитриевич 85 
Ботев, Христо 134 
Ботушарова, Диана П. 7 
Бояджиев, Александър 235 374 375 
Бояджиев, Димитър 135 
Бояджиев, Иван 113 
Бояджиев, Цочо 1 2 3 10 14 345 
Бояджиева, Ева 238 
Боянов, Георги 17 
Боянова, Людмила 136 
Брайков, Христо 108 152 
Брайнов, Христо 152 
Брандън, Натали 11 
Бранц, София 399 
Браун, Хорас Джаксън 137 
Бузов, Вихрен Янакиев 25 
Буриен, Луи Антоан Фовре дьо 138 418 
Бурнаски, Евстати 139 
Буше, Андре дю 309 
Бърдаров, Методий 196 
Бърдарски, Димитър 424 438 
Бъчваров, Димитър Стефанов 347 
Бянов, Борислав 406 
Вагенщайн, Силвия 345 
Ваненбюрх, Алф 227 
Ванова, Лиляна 129 
Василев, Атанас Петров 28 
Василев, Димитър 116 
Василев, Сава Йорданов 264 
Василева, Зоя 140 
Василева, Стефка 35 433 
Василева, Христиана 141 
Вежинов, Павел 142 
Велчев, Иля 143 
Велчев, Петър 126 
Велчев, Петър Велчев 126 
Венин, Георги 274 
Вергилова, Станислава 282 
Верлен, Пол 329 371 
Видева, Недялка Игнатова 4 
Виденов, Владимир 145 
Вийон, Франсоа 146 
Владимиров, Любомир 13 
Владимиров, Румен 18 
Волков, Ф. 35 433 
Волков, Фьодор Д. 35 433 
Вулджев, Борис 320 
Вълев, Димитър 147 
Вълчев, Йордан Тодоров 148 
Вълчев, Найден 276 
Габе, Дора 149 
Гавазова, Ванина 150 
Гаврилов, Михаил Б. 52 
Гаевска, Антонина 406 
Ганев, Васил 193 
Ганев, Венелин 30 
Ганев, Димитър 151 
Ганчева, Вера 230 409 
Ганчева, Вера Лалова 409 
Гемке, Рудолф Г. 69 
Генов, Гено Недялков 444 
Георгиев, Атанас 152 
Георгиев, Добромир 406 
Георгиев, Любен 135 
Георгиева, Ж. 374 375 
Георгиева, Невена К. 19 419 
Германов, Андрей 360 
Германов, Андрей Д. 153 
Гечев, Стефан 385 
Гечева, Ерма 207 280 
Гладов, Геннадий Иванович 91 
Голев, Владимир 154 202 
Голев, Владимир Голев 202 
Гольденберг, Лев Моисеевич 70 
Горанова, Румяна 373 
Готие, Теофил 129 
Градев, Владимир 1 2 3 10 14 
Градинаров, Борислав 13 
Григоров, Григор Х. 45 
Григоров, Крум 155 
Григорова, Ася 240 398 399 
Груев, Стефан 285 
Гуляшки, Андрей 156 157 158 
Гуляшки, Андрей Стоянов 159 
Гуляшки, Борис 160 161 
Гумильов, Николай Степанович 162 
Гусев, Александр Сергеевич 47 
Гюго, Виктор 163 
Гюзелев, Ясен 342 
Давидков, Иван 164 165 166 169 170 
Давидов, Георги 167 168 
Даковски, Людмил Георгиев 99 
Дали, Салвадор 167 
Далчев, Атанас 181 284 298 
Далчев, Атанас Хр. 284 
Далчев, Атанас Христов 169 170 
Далчев, Христо 169 170 
Дамянов, Д. Д. 71 
Дамянов, Дамян П. 171 172 173 174 
Дамянов, Е. 71 
Дамянов, Ивайло 175 
Данчев, Андрей 345 
Данчев, Пенчо 412 
Даскалова, Лиана 176 177 
Дачева, Свежа 178 
Деги, Мишел 309 
Делиганева, Милка 59 442 
Демидова, Ала С. 420 437 
Денев, Деньо 179 
Денев, Румен 180 
Денцер, Хорст 24 
Дечев, Борис 280 
Джебарова, Теодора 374 375 
Дзян Хайчън 105 
Дикинсън, Емили 181 
Дилов, Любен 210 400 
Диманов, Лубен 405 
Диманов, Любен 405 
Димитров, Александър Василев 449 
Димитров, Васил Стоянов 99 
Димитров, Д. И. 71 
Димитров, Красимир 20 
Димитров, Мартин 406 
Димитров, Румен Денев 180 
Димитрова, Блага 182 183 184 185 186 187 188 409 
Димитрова, Блага Н. 187 391 409 
Димитрова, Блага Николова 188 189 
Димитрова, Велка 406 
Димитрова, Нина Стоянова 218 
Димов, Иван 408 
Димовски, Борис 6 188 
Димовски, Борис Илиев 188 
Димовски, Иван 52 
Динев, Георги Димитров 62 
Динеков, Петър 134 
Динков, Иван 190 
Дичев, Александър 138 418 
Дичев, Ивайло Стефанов 21 
Дичев, Стефан 191 192 
Дичева, Лиляна 191 
Добрев, Иван 372 
Добрева, Петя 322 
Дойнов, Пламен Иванов 193 
Долд-Михайлик, Юрий 194 
Домбругов, Рем Матвеевич 85 
Донков, Калин 195 
Донков, Калин Г. 195 
Дончев, Тодор 196 
Дончева-Панайотова, Невяна Ангелова 444 
Доспевска, Н. 228 
Доспевска, Нели 228 
Драгиев, Атанас 280 
Драгоева, Радостина 406 
Дубарова, Петя 197 198 
Думанов, Николай 227 
Дюпен, Жак 309 
Дянков, Кръстан Димитров 410 
Евгениев, И. Н. 71 
Евгениев, Ивайло 78 
Евтимов, Венко 199 374 375 
Евтимов, Евтим 200 201 
Евтимова, Людмила 374 375 
Ексвемелин, Джон 421 
Елиът, Томас С. 304 
Ениманев, Красимир Иванов 44 
Ерменкова, Катя 202 203 
Есенски, Иван 204 
Естебан, Клод 309 
Ефимов, Иван Ефимович 77 
Жеглов, Лев Федорович 91 92 93 
Жекова, Лиляна 371 
Желязов, П. М. 71 72 
Желязов, Петко Михайлов 78 
Жечев, Георги 280 
Жулева, Павлина 387 
Задгорски, Добромир 205 
Зарев, Пантелей 206 
Захариева, Слава Н. 73 
Здравкова, Златоживка Иванова 414 415 
Зидаров, Николай 123 
Зидаров, Николай Ив. 123 
Златаров, Светозар 400 
Златев, Любомир Златанов 422 
Зола, Емил 207 
Зузов, Валерий Николаевич 91 92 93 
Иванов, В. Ф. 5 
Иванов, Дмитри 376 
Иванов, Иван Борисов 22 98 
Иванова, Диляна 45 
Иванова, Красимира Средкова 28 
Иванова, Мария Стефанова 406 
Иванова, Светлана 38 
Иванчев, Светомир 390 
Иванчев, Светомир Тодоров 390 
Измирлиев, Веселин 416 
Иларионов, Райчо Тодоров 100 439 
Илиев, Любомир 391 
Илиев, Любомир Д. 391 
Илиева, Ива 396 
Илков, Ани 208 
Ильин, Владимир Александрович 48 
Инджов, Никола Ив. 313 
Исаакян, Аведик 209 
Исаев, Младен 267 382 
Йешке, Волфганг 210 
Йорданов, Иван 211 
Йорданов, Недялко 197 
Йорданова, Даниела 44 
Йосифова, Светлана 105 
Йотов, Борислав 23 
Кадийски, Кирил 129 329 371 399 
Кадийски, Кирил Кр. 329 
Кайтазов, Георги 212 
Калбанов, Михаил Хараламбиев 79 
Калоферов, Росен 213 
Калоянов, Анчо Йорданов 264 
Калчев, Камен 109 
Калчев, Христо 214 
Калъчев, Емил 215 
Каприев, Георги 1 2 3 10 14 
Каприев, Георги Теологов 1 
Караангов, Петър 216 
Караангов, Петър Киров 217 
Каракашева, Люба Манолова 218 219 
Карасимеонов, Александър 220 
Касабова, Благовеста Йорданова 224 
Касабова, Камелия Методиева 39 
Каслионе, Джон 40 
Кацаров, Иван 225 
Кацаров, Петър 226 
Кацарска, Боряна 2 
Кацкова, Зефира 280 
Кеворкян, Кеворк 296 
Кегельтинов, Сергей Данилович 63 
Кейдин, М. 228 
Кейдин, Мартин 228 
Келбечев, Димитър 190 
Кенанов, Димитър 444 
Кендеров, Петър Стоянов 49 
Кернбах, Виктор 229 
Керуак, Джек 230 
Кесел, Патрик 231 
Кехлибарева, Надя 232 233 234 
Кийтс, Джон 235 
Кирков, Иван 120 289 
Киров, Димитър 135 
Кирова, Милена 44 
Кирова, Юлия 274 
Киселев, Сергей Николаевич 94 
Киселков, В. Сл. 239 
Кисьов, Здравко Кр. 236 
Кисьов, Роман Здравков 237 
Кишкунов, В. К. 76 
Клавел, Бернар 238 
Кленин, Николай Иванович 94 
Ковальчук, Александр Кондратьевич 63 
Коган, Н. 163 
Коев, Кольо 21 
Козма, презвитер 239 
Коларов, Коста Бончев 55 447 
Колев, Валентин 310 
Колева, Дора Петрова 264 
Колмогоров, Андрей Николаевич 50 
Колосова, Наталия 240 
Конов, Кирил Иванов 80 
Коновалов, Владимир 335 336 
Константинов, Венцеслав 397 
Константинов, Венцеслав К. 391 396 397 
Константинов, Георги 197 241 372 
Константинов, Константин 366 
Константинов, Юлиян 376 
Константинова, Елка 400 
Косева, Вяра 352 
Кострикин, Алексей Иванович 51 
Котиев, Георгий Олегович 91 92 93 
Котлър, Филип 40 
Коцева, Клара 242 
Кочемидова, Христина 243 
Крапчева, Радка 374 375 
Крейн, Стивън 243 
Кремен, Михаил 244 423 
Кротов, Б. Л. 45 
Крумов, Червенко 245 
Крумова, Гинка 144 352 
Кръстев, Белчо 246 443 
Кръстева, Марта 247 
Кръстева, Олга Ст. 6 
Кръчмаров, Йордан 248 
Кузнецов, Владимир Анатольевич 65 
Кулеков, Иван 249 
Куросава, Акира 424 438 
Курт, Рихтер Кнут 41 
Куфов, Георги 280 
Къмингс, Едуард Еслин 250 
Кънев, Николай Кънчев 251 
Кънева, Соня 13 
Кънчев, Николай 250 304 309 378 
Кънчев, Николай Хр. 304 318 
Кюлюмов, Костадин 252 
Ла Гума, Алекс 227 
Лазаров, А. Д. 71 
Ламбовски, Бойко Панов 162 
Латинов, Евгени 25 
Лачева, Цилия 253 
Левчев, Владимир 235 318 
Левчев, Владимир Л. 318 
Левчев, Владимир Любомиров 274 
Левчев, Любомир 133 254 255 274 
Левчев, Любомир Сп. 133 
Левчев. Любомир 274 
Левшин, Александр Григорьевич 94 
Ленън, Джон 256 
Леонидов, Румен Ал. 257 
Леонидова, Мария Александрова 221 222 223 
Лермонтов, Михаил Юревич 258 
Лесинг, Дорис 259 
Лийвехуд, Бернард 7 
Лилиев, Николай 260 
Лилова, Анна 395 396 
Лилова, Милена 261 262 399 
Лилова, Таня 263 
Линника, Ю. В. 53 
Лоринков, Н. М. 71 72 
Лучев, Юрий 265 
Любенова, Снежана 266 
Люнчева, Деница Петрова 268 
Люстерник, Лазар Аронович 52 
Маджурова, Христина 269 
Майер, Ханс 24 
Малерба, Луиджи 270 
Малчев, Росен Росенов 45 
Мандева, Венета 271 406 
Мандева, Венета Петрова 406 
Манев, Никола 26 
Манолов, Спас 55 447 
Манолов, Тихомир 182 
Манолова, Наташа Ив. 361 
Маринов, Божидар 328 
Маринчев, Тодор 45 
Марков, Стефан 139 
Маркова, Аглика 115 
Маркова, Аглика Йосифова 380 
Маркова, Катя М. 19 419 
Марковски, Димитър Д. 19 419 
Марсе, Хуан 272 
Мартинов, Павел Мартинов 99 
Матанов, Иван 273 
Матушева-Попова, Елена 397 
Матюс, Джеймс 227 
Меламед, Донка 280 
Меламед, Н. 229 
Мелконян, Агоп 357 400 
Мередит, Уйлям 274 
Метева, Евдокия 366 
Методиев, Димитър Хр. 275 
Мизов, Николай 9 
Миланова, Цветелина 60 
Милева, Леда 107 294 
Милева, Леда Г. 318 
Милкова, Димитрина 27 
Милушева, Иглика 45 
Милчев, Николай 276 
Минева, Силвия Стефанова 8 
Минкова, Бистра 406 
Минчев, Петър 277 425 
Мирева, Михаела 60 
Мирчев, Богдан 395 396 
Мисирков, Борис 403 
Мисирков, Борис С. 403 
Митова, Катя 301 
Митрева, Невена 45 
Михайлов, Димитър 264 
Михайлов, Любомир Иванов 426 
Михайлов, Радослав Вангелов 278 
Михов, Борислав 60 
Мицев, Борис Д. 87 
Мицков, Георги 181 298 
Мишева, Роза 444 
Момчеджиков, Михаил 81 
Монов, Тодор 279 
Мопасан, Ги дьо 280 
Мостеллер, Фредерик 53 
Мошков, Ганчо 281 
Мръчков, Васил Желязков 28 
Муратов, Александър 169 170 284 298 
Мутафов, Енчо 293 
Мърдок, Айрис 282 
Надински, Борислав 280 
Найденов, Златко 338 
Найденов, Златко Зл. 338 
Найденов, Иван 132 
Найденов, Николай 44 
Найденова, Вера 424 438 
Натев, Атанас В. 396 
Начев, Веселин 281 
Неделчева, Теодора 100 439 
Недков, Здравко 169 170 
Неклюдов, С. Ю. 45 
Немигенчев, Илия Нейков 82 
Ненков, Иван 283 
Ненов, Георги Д. 73 
Ненов, Николай Иванов 45 
Неруда, Пабло 284 285 
Нестор, епископ 286 
Несторова, Искра 420 437 
Ников, Борис 429 430 
Николаев, Стефан 287 
Николаева, Мария 274 
Николов, Дамян 288 
Николов, Иван 153 
Николов, Любомир 318 
Николов, Нино 289 
Николов, Симеон 373 
Николов, Славчо 290 
Николов, Спас 124 377 
Николов, Тодор 291 
Николова, Анна Бориславова 1 2 3 10 14 
Николова, Вероника 292 
Николова, Евелина 60 
Николова, Емилия 137 
Николова, Невяна 379 
Николова, Румяна 60 
Николова-Герджикова, Слава 337 340 
Николова-Герджикова, Слава Понева 340 
Николова-Руж, Елена 106 435 
Николчина, Миглена 181 293 318 
Нинов, Иван 308 
Нинова, Мариана 444 
Няголова, Елка 114 248 274 295 
Обретенов, Борчо 297 
Остин, Джейн 299 
Павлов, Йордан 280 
Павлов, Константин 300 
Павлова, Елена 406 
Панайотова, Анастасия 164 
Панайотова, Дина 339 
Панамски, Илия М. 68 
Панас, Хенрик 301 
Пановко, Григорий Яковлевич 64 
Пантева, Ценка 60 
Пантелеев, Димитър 320 
Панчовска, Рада 132 
Парашкевов, Борис 345 
Парашкевова, Миглена 274 
Паризе, Гофредо 302 
Парушев, Паруш 303 
Паунд, Езра 304 
Пахомова, Надежда Викторовна 41 
Пачкова, Мария 272 
Пеев, Димитър 400 
Пеев, Здравко 305 
Пенев, Крум 306 
Пеневски, Цветан 318 
Пенчев, Пенчо 9 
Пенчева, Руска 406 
Пенчева, Станка 267 307 308 
Петев, Николай 362 
Петканов, Георги 34 
Петканов, Иван 314 
Петков, Петко Димитров 55 447 
Петкова, Ваня 310 
Петкова, Маргарита 311 312 
Петкова, Мариана Питкова 55 447 
Петрарка, Франческо 314 
Петров, Веселин 13 
Петров, Гено 373 
Петров, Драгомир 298 
Петров, Стефан 314 
Петров, Янаки 315 
Петрова, Бояна 270 
Петрова, Генка 316 
Петрова, Мария Петрова 317 
Петрова, Наталия 60 
Печиков, Ганчо 280 
Пиронкова, Марина Георгиева 445 
Плешкова-Бекярска, Снежана 81 
Подвързачов, Димитър 319 
Подвързачов, Димитър Димитров 319 
Подвързачова, Ана 319 
Пожарлиева, Сидония Йорданова 321 
Полунгян, Аркадий Авсеевич 91 92 93 
Полунгяна, А. А. 91 92 93 
Полянова, Валерия 194 
Помпонаци, Пиетро 10 
Пондев, Петър С. 388 
Поплазаров, Ристо 427 
Попов, Валентин 369 
Попов, Владимир 21 
Попов, Лев Николаевич 88 
Попов, Николай 107 294 
Попов, Николай Борисов 445 
Попов, Николай Г. 318 
Попов, Николай Емилов 61 
Попова, Лилия 280 
Попова, Надя 399 
Попова-Милева, Силвия 413 
Попянев, Димитър Ф. 101 
Портнов, Иван Иванович 63 
Пощаров, Валери 248 312 
Приматарова-Милчева, Антоанета 409 
Пролейко, В. М. 77 
Пру, Сюзан 322 
Пушкин, Александър Сергеевич 323 324 
Радев, Иван Николов 264 444 
Радева, Надежда 325 
Радевски, Христо 319 360 
Радевски, Христо Василев 319 
Радинска, Валентина 326 399 
Радков, Веселин 400 
Радкова, Радосвета 406 
Радо, Шандор 429 430 
Радоев, Иван Дашев 327 
Райв, Ричард 227 
Райкова, Вержиния 428 446 
Райнова, Лиляна 335 336 
Рангочев, Константин Звездомиров 45 
Ранд, Айн 11 29 328 
Рашева, Анастасия Михайлова 25 
Рашков, Петър 42 148 273 
Рашков, Петър А. 273 
Рашкова, Цецка 54 
Рембо, Артюр 329 371 
Рождественски, Всеволд 398 399 
Рождественский, Роберт 330 
Розева, Невяна 343 
Розенбаум, Алиса 11 29 328 
Рудников, Иван 331 
Руменова, Ани 60 
Рунов, А. В. 76 
Рупчев, Георги 256 318 332 
Русанов, Любомир 333 
Русев, Светлин 195 255 
Русева, Виолета 264 
Русо, Жан-Жак 12 334 431 
Ручкиной, Е. В. 97 
Саакянц, Анна 399 
Савако Арийоши 111 
Савова, Марта 329 
Савова, Марта Н. 129 
Садовничий, Виктор Антонович 48 
Саймън, Херман 43 
Самбук, Ростислав 335 
Самбук, Ростислав Ф. 335 
Самбук, Ростислав Феодосиевич 336 
Сапарев, Огнян 357 400 
Сарайдарова, Румяна 270 
Сарандев, Иван 398 399 
Сарандев, Иван Ат. 399 
Свиленов, Атанас 329 
Свинтила, Владимир 405 
Северьянов, В. Ф. 76 
Семьонов, Юлиан 337 338 339 340 341 
Семьонов, Юлиан Семьонович 340 341 
Сендов, Благовест Христов 48 56 
Серафимов, Сашо 248 342 
Сестримски, Иван 361 
Сестримски, Иван Д. 361 
Симеонова, Гатя 45 
Симов, Пенчо 280 
Симова, Олга 24 
Скорчев, Румен 235 314 
Скорчева, Росица 393 
Скот, Уолтър 343 
Славински, Петър 344 
Славчев, Светослав 400 
Соболев, Владимир Иванович 52 
Соколова, Бойка 243 
Сомвил, Роже 254 
Сотирова, Елица 406 
Спасов, Иван М. 267 
Спенсър, Скот 256 
Средкова, Красимира 28 
Стайнова, Мария 106 435 
Сталева, Лилия 12 334 431 
Стамболиев, Огнян 123 
Стаменова, Магдалена 45 
Станишев, Кръстьо Ив. 391 
Станков, Валери 346 
Станков, Иван 264 
Станчев, Красимир Ст. 361 
Станчев, Лъчезар 133 
Станчева, Румяна Л. 123 
Старейшенски, Асен 172 
Старостин, А. Н. 83 
Степанян, Мария 406 
Стефанов, Александър 284 
Стефанов, Витан 25 
Стефанов, Георги 31 32 33 
Стефанов, Димитър 347 
Стефанов, Николай 18 
Стефанова, Л. 207 
Стефанова, Лиляна 105 207 348 349 350 
Стефанова, Лиляна Д. 351 
Стефанова, Мария 317 
Стефанова, Невена 353 354 
Стефанова, Невена Борисова 353 
Стефанова, Стефанка 246 443 
Стефанова, Юлия 235 374 375 
Стоева, Станислава 406 
Стоевски, Димитър 395 396 
Стоилов, Борис 237 
Стоилов, Борис Николов 237 
Стоилов, Минчо 355 
Стоилов, Стоимен 274 
Стойнев, Анани Б. 356 
Стойнов, Хубан 302 
Стойчев, Данаил Христов 434 
Стойчев-ХърСт, Данаил 434 
Стоянов, Георги Костов 84 
Стоянов, Петър Йорданов 57 
Стоянов, Росен 1 
Стоянов, Румен 313 
Стоянов, Стоян 172 
Стоянов, Цветан 181 
Стоянова, Даниела 318 
Стругацки, Аркадий 357 
Стругацки, Борис 357 
Струмски, Георги 320 
Стюарт, Доналд 358 
Табов, Йордан Борисов 49 
Танев, Михаил 263 271 
Тасев, Симеон 34 
Тасев, Христо 34 
Ташев, Тодор 359 432 
Твардовски, Александър Трифонович 360 
Теофилов, Иван 120 
Терещук, Ромуальд Михайлович 85 
Тертерян, Ина 132 
Титов, Герман 228 
Тихолова, Веселина 362 
Тихонов, Василий Николаевич 86 
Тодоров, Асен 374 375 
Тодоров, Величко 390 
Тодоров, Величко Светославов 390 
Тодоров, Иван Димитров 96 
Тодоров, Кирил 46 363 
Тодоров, Христо 24 
Тодоров-Чотоклиев, Стефан 341 
Тодорова, Красимира 374 375 
Тодорова, Лилия 60 
Тодорова, Мариана 406 
Толстой, Алексей Николаевич 364 365 
Толстой, Лев Николаевич 366 
Томов, Антон 406 
Томова, Веселина 367 368 
Томова, Малина 369 
Тончев, Тончо 173 
Тончева, Веселка 45 
Топалов, Кирил Л. 361 
Топузов, Иван 60 
Топузова, Деница Мирославова 60 
Тошева, Юлия 302 
Трендафилов, Владимир 318 374 375 
Тренев, Иван 370 
Тренчев, Ивайло 373 
Трифонов, Георги 241 
Тургенев, Иван Сергеевич 372 
Уайлд, Оскар 374 375 
Уайт, Патрик 376 377 
Угринова, Ружица 111 413 424 438 
Узунов, Дечко 133 267 
Уилямс, Уилям Карлос 378 
Улф, Вирджиния 299 379 
Уо, Ивелин 380 
Уолдрън, Робърт 381 
Урбански, Болеслав 87 
Устренски, Ясен 382 
Факирска, Йорданка 448 
Фараго, Ладислас 35 433 
Фелър, Уилям 58 
Фиданца, Джовани 3 
Филипов, Андрей 274 
Филипов, Владимир 318 
Филипов, Владимир С. 318 
Филипова, Калина 256 318 
Филкова, Федя 383 396 
Фичино, Марсилио 14 
Флорен, Ив 129 
Флорин, Сидер 364 365 374 375 
Фомин, Сергей Васильевич 50 
Фоминых, Александр Борисович 91 92 93 
Фотев Георгиев, Георги 36 
Фотев, Георги 30 
Фотев, Христо 384 
Фотева, Галина 406 
Фролкин, Виктор Тихонович 56 88 
Хаджиангелов, Веселин 45 
Хаджиева, Мария 399 
Хаджийски, Минко 15 
Хаджикосев, Симеон 12 334 431 
Хаджикосев, Симеон Дончев 345 
Хаджистоянова, Дарина 386 
Хайрабедян, Гаро 209 
Хайчън, Дзян 105 
Халтъкова, Весела 406 
Хамет, Дашиъл 387 
Ханчев, Веселин 388 
Хараланова, Даря 389 
Харизанова-Фетваджиева, Цветана Борисова 219 
Харманджиева, Людмила 374 375 
Хартайс, Ричард 274 
Хартайс, Ричард Франсис 274 
Хашек, Ярослав 390 
Хермлин, Щефан 391 
Химирски, Красин 318 
Христова, Катина 18 
Христова, Светлана 392 
Христова, Светлана Хр. 392 
Христозов, Николай 285 
Хърст, Даниел 434 
Цанев, Стефан 393 
Цанев, Стефан Неделчев 394 
Цанева, Милена Георгиева 169 170 
Цацов, Димитър 13 
Цвайг, Стефан 395 396 397 
Цветаева, Марина 119 398 399 
Цветаева, Марина Ивановна 119 
Цифра, Геза 400 
Цонев, Стоян 401 
Цончев, Дончо 402 
Цыкин, Георгий Сергеевич 89 
Чаковски, Александър 403 
Чаковски, Александър Борисович 403 
Чалъкова, Нели 413 
Черепахин, Александр Александрович 65 
Чернокожев, Вихрен Илиев 319 
Черняев, Христо 404 
Черпаков, Борис Ильич 66 
Чехларов, Людмил 390 
Чехларов, Людмил Тошков 390 
Чотоклиев, Стефан 341 
Чотоклиев, Стефан Тодоров 341 
Чувин, Владислав Александрович 37 
Шарланджиева, Рада 230 259 
Шекспир, Уилиам 405 
Шивачев, Никола 207 
Шипковенска, Мариана 115 
Шопкин, Матей 407 408 
Шугоро Ямамото 413 
Шурбанов, Александър 124 294 
Шурбанов, Александър Вл. 294 
Шурбанов, Александър Владимиров 345 
Шьостранд, Йостен 409 
Ъпдайк, Джон 410 
Юго, Виктор 163 
Яворов, Пейо К. 412 
Яворов, Пейо Крачолов 412 
Ямайкин, В. Е. 76 
Ямамото Шугоро 413 
Янков, Иван 387 
Янчев, Добромир 406 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Ръми в душата ми..." 224 
Dans l`ombre du vent 103 
Deploying wireless networks 74 
Englisch in 30 tagen 102 
European Universiity Association] EUA Bologna Handbook 440 441 
Gasmessung und gasabrechnung 67 
Le lien malefique 104 
Агонио сладка 300 
Аз искам утре да живея пак 130 
Аз пак ви срещнах 240 
Аз съм истината 317 
Ако нямаше огън 171 
Ако реша да ви обичам 140 
Алена жътва 387 
Алманах за историята на Русе 414 415 
Американски негърски поети 107 
Аналогова схемотехника 82 
Антени и микровълнови устройства за приемане на спътникови сигнали 79 
Антенные устройства 76 
Антология на хляба 109 
Апасионата 106 435 
Ахилесова душа 179 
Балада за дамата Надежда 391 
Бащи и деца 372 
Без свидетели 308 
Белият остров 274 
Беседа против богомилите или Слово на Козма презвитера срещу еретиците 239 
Билет за Бретан 165 
Благословено да е нещото, което ... 172 
Блокада 403 
Бряг 154 
Бряг на очакването 233 
Буквар 302 
Български олимпиади по математика 49 
Българските славяни - митология и религия 356 
Българско наследствено право 34 
В омаята на преображението 397 
В плен на орбитата 228 
В средата на сезона 217 
Варианти на литературни разработки за 7 клас 118 
Введение в алгебру 51 
Венецианска нощ 384 
Вероятностные методы в механике машин и конструкций 47 
Версии 338 
Вечерен трепет 135 
Вечеря на свещи 176 
Вечна като Земята, свята като живота 144 
Вечно пътешествие 105 
Вещно право 17 
Висока лоза 276 
Високо - към снега 241 
Високоговорители и озвучителни тела 101 
Висоцки - какъвто го познавам и обичам 420 437 
Висящите градини на България 193 
Война и мир 366 
Врата в небето 245 
Вратите на Рая 237 
Времена 305 
Вълшебният кораб 229 
Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО) 1923-1940 422 
Глъбини 149 
Голям и малък 257 
Голямата стъпка 142 
Голямото завещание и разни стихотворения 146 
Гората на глухарчето 347 
Гордост и предразсъдъци 299 
Горещи апокрифи 283 
Горчиво вино 201 
Граждани отвъд местата? 21 
Граници на политиката 36 
Да бъде любов 327 
Да откриеш Колумб 261 
Далечни гари 404 
Двойна игра 220 
Двойна орис 333 
Девет лекции по история на етиката 4 
Делнична тетрадка 271 
Делфини на сушата 295 
Дневникът на един сънуващ 270 
Добродетелта на егоизма 11 
Дойдох да видя слънцето 119 
Донася "Дора" 429 430 
Дочакай деня 215 
Дума свободна 342 
Душа на роза 287 
Душата ми е скитница 266 
Душите ни са заедно 349 
Дързост и красота 381 
Евангелие от Иуда 301 
Евгений Онегин 323 
Един ден и една нощ 159 
Ежелюбов 369 
Електронноизчислителна техника 99 
Електрорадиоматериали 71 
Енергийна ефективност на сградите, техните системи и инсталации 449 
Епикризи 212 
Ерготерапия 60 
Ержебет 331 
Ескадронът 191 
Етнология Urbana 45 
Етрополецът 277 425 
Жена за рая 401 
Жената воин 238 
Женски светове 234 
Живей, измислице любов 173 
Живот и лирика 306 
Животът на дъжда 180 
Животът на Летописеца [Захари Стоянов] 359 432 
За ада и за рая 132 
За новия интелектуалец 29 
Заблуденият конквистадор 162 
Забравени неща 136 
Забранена зона 392 
Забранено море 186 
Завещания 133 
Залезът 252 
Записки по някои въпроси от бизнесматематика и висша математика 1 42 
Затваряне на кръга 275 
Защото е есен 346 
Звезди в джобовете 262 
Зимна птица 315 
Зимни ябълки в тревата 370 
И отраженията на далечен бряг 289 
Играта на лисиците 35 433 
Из дневника на прокурора 23 
Избрани произведения 1 3 134 319 351 
Избрани стихове 124 
Избрани стихотворения 250 304 360 378 
Избрани стихотворения и поеми 209 
Избрани творби 243 374 375 388 395 396 398 399 
Изворът 328 
Изгорели букви 161 
Изповеди 12 334 431 
Изход 255 
Има хора за спасяване 147 
Импулсна техника 78 
Импулсни устройства на полупроводникови прибори 72 
Импулсните схеми в радиолюбителската практика 80 
Импульсная техника 83 
Импульсные устройства 70 88 
Инбридингът в селекцията на лозата 96 
Инструкция по обслужването и поддържането на леките автомобили Шкода 90 
Интимни сезони 386 
Иронии 141 
Йероглифи върху пясъка 273 
Как да надмогнем кризата 43 
Какаду 377 
Както музиката вечер 216 
Карманный болгарско-русский словарь 221 
Карманный русско-болгарский словарь 222 223 
Квартет 227 
Кентавърът 410 
Кинезитерапия и патокинезиология на опорно-двигателния апарат 61 
Класици на политическото мислене 24 
Ключ 187 
Когато възмъжават юношите 297 
Когато общуваме с българи 46 363 
Когато слънцето изгрее в полунощ 268 
Коментар на Кодекса на труда 28 
Компендиум по психопатология 15 
Компютърна периферия 100 439 
Конкурсните задачи по математика за ВУЗ 2000 57 
Крадлата 253 
Кратко щастие 278 
Крахът на черните джуджета 335 336 
Крехки небеса 181 
Крила на феникс 235 
Кръгла година 232 
Кръстница на върховете 202 
Куентин Дъруърд 343 
Късен прилив 213 
Лабиринт 184 
Лабораторни електрически и магнитни измервания 68 
Лавър 314 
Латински език 196 
Лекции по висша математика I 54 
Лекции по основам теории вибрационных машин и технологий 64 
Лилика 117 
Линия. Новые стихи 330 
Литературни анализи 264 444 
Логика 25 
Луди везни 362 
Луна до сутринта 116 
Луна на разсип 292 
Луната падна 368 
Любов - магическа реалност 267 
Любов към природата 208 
Любовни коне 203 
Любовта на въжето към птицата 143 
Лятно време 402 
Лятото преди мрака 259 
Математический анализ 48 
Междуконтинентален възел 339 
Мелодия за флейта 164 
Металлорежущие станки 66 
Методика на обучението по български език в прогимназиалните и гимназиалните класове на СОУ 246 443 
Меч за воинска доблест 380 
Мистър К 358 
Многоликата 307 
На гости 155 
Надпис на чешма 382 
Най-синьото вълшебство 198 
Най-тежкият грях 112 
Наказателно право 18 
Наказателно-процесуално право 26 
Научната слава на България 426 
Не 326 
Недоверено небе 121 
Недокоснат свят 225 
Нежен въздух 383 
Нежност 407 
Незабрава 195 
Неизправности на електрическите машини 69 
Немски език 1. година вечерен курс при ЦИЧЕ 218 
Немски език за втора година вечерен курс при Центъра за изучаване на чужди езици 219 
Неподозирани стъпала 123 
Непозволена скорост 350 
Непрестанно 325 
Непълнолетни дъждове 291 
Неравновесие 389 
Неуговорени срещи 357 
Нещо като автобиография, или потта на жабата 424 438 
Нормандска шега 280 
Нотариално право 20 
Нощен дъжд 294 
Нощен портрет 290 
Нощната теменуга 126 
Обич за обич 200 
Облаци над Шпрее 194 
Образователната система в България 445 
Обратът 296 
Обща теория на правото 27 
Окото на бурята 376 
Опалите на Нефертити 128 
Организационна психология 22 98 
Орисия 269 
Оркестърът приключи 160 
Осем италиански поети 298 
Основи на гражданското право 32 
Основи на конструкторското документиране на зъбни предавки с цилиндрични зъбни колела 62 
Основи на радиоелектрониката 73 
От змията до арокалипсиса 9 
Отвъд любовта 182 
Открих звезда 120 
Откъс 254 
Отлитането на скорците 166 
Отражения 125 
П. С.] P. S. Обичам те 137 
Панорама на българската литература 206 
Парнас около нас 153 
Педагогически технологии за стимулиране на познавателната дейност на 5-7-годишните 448 
Пет] 5 хипотези за историята на земите северно и южно от река Дунав 165-1018 г. 434 
Петима съвременни френски поети 309 
Петото слънце 313 
Петър Първи 364 365 
Пилигрим 168 
Пир след тайната вечеря 318 
Пиратите на Америка 421 
Писмени показания (по реда на написването) 311 
Писмо от птичи стъпки 178 
Пияният кораб 329 
Площад "Гарибалди" 175 
По пътя 230 
Подмолни думи 199 
Поезия 197 
Поезия '78 320 
Поезия, проза, интервюта 256 
Полетът към Пурпурния дракон 152 
Портрет 247 
Португалска поезия ХХ век 321 
Посвещение преди зимата 204 
Посичане на ореха 265 
Последният ден на сътворението 210 
Последно приключение на Авакум Захов 157 
Постмодерни дискурси на етиката 8 
Поэмы 258 
Правни аспекти на финансовите инструменти 39 
Праославният свят и масонството 5 
Прегръдка за палача 167 
Предговор към светлината 145 
Предупреждение за сън 251 
През бури 19 419 
Приемници за цветна телевизия 87 
Признания пред Бела Цонева 190 
Приключенията на добрия войник Швейк през световната война 390 
Проблеми на половото възпитание 59 442 
Продажи 100% 38 
Продвижение - новых технологий - на рынок 97 
Проектирование полноприводных колесных машин 91 92 93 
Прозорец към лятото 211 
Просто пролет 150 
Професор доктор на педагогическите науки Марин Андреев на 75 години 428 446 
Птици долитат 344 
Път през огледалото 114 
Пътят към София 192 
Пясъчният замък 282 
Пятьдесят занимательных вероятностных задач с решениями 53 
Радио и телевидение? ...Это очень просто! 75 
Развод с луната 288 
Разгаданите тайни на Третия райх 416 
Разумна природа 263 
Решавам аз! 312 
Решения и указания на задачите от учебника по математика 52 
Рими 177 
Романът на Яворов 244 423 
Ругон-Макарови 207 
Ръководство за лабораторни упражнения по аудиотехника 81 
Ръкописи 249 
Самоконтрол 367 
Санстефанската фикциya и посебноста на Македониya 427 
Сборник задачи по алгебра VII - XII клас 55 447 
Светещата гибел 127 
Светилник на земята 284 
Седемнайсет] 17 мига от пролетта 341 
Сезоните и хората 110 
Сезонът на илюзиите 393 
Селскостопанска академия 95 
Селськохозяйственные машины 94 
Смъртта вкарва голове 400 
Смъртта на еднодневката 379 
Снегът зеленина сънува 345 
Снежен човек 279 
Собор Парижсской богоматери 163 
Современная микроэлектроника 77 
Создание конкурентоспособной продукции 37 
Сол за живите 248 
Сонети 405 
Социологическо наследство 30 
Спасете нашите души! 394 
Спор с тишината 226 
Справочник радиолюбителя 85 
Среща с изгрева 108 
Срещи с възвишеното 122 417 436 
Срещу 007 158 
Старата митница 151 
Статистическая радиотехника 86 
Стигат ми солта и хляба 174 
Стихове в ученическа тетрадка № 5 352 
Стихотворения 183 260 281 324 412 
Сто сонета за любовта 285 
Сто] 100 шедьоври на европейската любовна лирика 353 
Сто] 100 шедьоври на славянската любовна лирика 354 
Страшния съд 185 
Студен огън 214 
Стълба от лъчи 139 
Стъпала 131 
Стъпала към небе 148 
Съдба и поезия 286 
Съпротива 205 
Съпругата на доктор Ханаока 111 
Сърдечна недостатъчност 303 
Съчинения в два тома 169 170 
Тайнопис 236 
Така казват хората 6 
ТАСС е упълномощена да заяви ... 337 
ТАСС е упълномощена да заяви... 340 
Творци на българската литература 361 
Теологическите трактати 2 
Теоретични основи на съобщителната техника 84 
Терасата на Бернардини 322 
Територия 408 
Технология конструкционных материалов 65 
Технология обработки конструкционных материалов 63 
Трактат за безсмъртието на душата 10 
Трактати 14 
Транзит 189 
Три след полунощ 293 
Трима френски поети 371 
Тъмната история на братовчедката Монсе 272 
Търговска несъстоятелност 31 
Търговско право 33 
Търсете ключа 373 
Убежище 242 
Убиството на улица "Чехов" 156 
Увод в теория на вероятностите и нейните приложения 58 
Улица без сезони 413 
Уморени от чудото 332 
Устойчиво развитие на регионите 44 
Фази 7 
Философията и проблемите на духа 16 
Философията през XXI век 13 
Френски поети сюрреалисти 385 
Хаотика 40 
Хобиада 188 
Хубав си, дяволе! 316 
Цар риба 113 
Цветя на злото 129 
Цигански романс 310 
Частният живот на Наполеон 138 418 
Числени методи 56 
Човекът в черно 231 
Чувам пулсиращ Всемир 409 
Шепа морски вятър 406 
Шепот и вик 348 
Ъгъл 355 
Экономика отраслевых рынков и политика государства 41 
Электронные усилители 89 
Элементы теории функций и функционального анализа 50 
Югославенска] Jугословенска поезиjа за НОВ и револуциjата 411 
Ясновидката 115 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автомобили според предназначението им 90 
Автомобили. Автомобилостроене 91 92 93 
Академии 95 
Алгебра 51 55 447 
Американска литература - романи 387 
Английска литература 381 
Английска литература - романи 380 
Английски език - изучаване 102 
Биобиблиография 428 446 
Биографии 12 122 138 240 244 277 334 359 417 418 423 424 425 426 428 431 432 436 438 446 
Биография 420 437 
БКП - дейци - биографии 19 419 
Бог. Деизъм. Теизъм. Атеизъм. Свободомислие 1 
Българи - произход - популярна литература 434 
България - история 277 356 425 
България през периода 1926-1939 г. 422 
България през периода на следвоенната революционна криза (1918-1925) 422 
Българска литература 46 363 
Българска литература - методика на преподаването - за средни общообразователни училища 118 
Българска литература - поезия 114 167 247 407 
Българска литература - романи 112 128 151 156 157 158 220 335 
Българска литература - учебни помагала 264 
Българска литература - художествена 155 242 
Българска литература за деца - романи 127 
Българска литература, 1878-1944 г. 224 
Българска литература. Литературна критика 198 244 361 423 
Български език 444 
Български език - обучение - методика 246 443 
Вещно право 17 
Високоговорители 101 
Висше образование - качество 440 441 
Висше образование - образователна политика 440 441 
Влияния, колебание, вибрации 64 
Време - философия на времето 2 
Втора световна война - военна история 1939-1945 416 
Газови инсталации - монтаж 67 
Географски пътешествия 421 
Градове - етнография - сборници 45 
Гражданско общество 21 
Гражданско право 32 
Двигателна система - лечение, рехабилитация 61 
Дружества - правни проблеми 39 
Душа - същност на живота и смъртта 10 
Езикознание 246 443 
Езикознание - учебник за ВУЗ 246 443 
Електрически измервания 68 
Електрически машини - Експлоатация и ремонт 69 
Етика 4 6 8 
Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит. Фолклористика. 46 363 
Женско движение. Женски въпрос. Обществено положение на жената. Равноправие на жената 144 
Запомнящи устройства 100 439 
Здравеопазване 59 442 
Зъбни колела 62 
Изкуствени спътници 79 
Изкуство - спомени - биографии 122 417 436 
Изчислителна математика 56 
Икономика на отделните стопански отрасли 41 
Икономически явления и закони 40 44 
Импулсна техника 70 72 78 80 83 88 
Интегрални схеми, аналогови 82 
История 414 415 427 
История на България - Възраждане 359 432 
История на Втората световна война (1939-1945) 429 430 
История на Германия 35 416 433 
История на Русия и СССР 429 430 
История на Франция 138 418 
Кинодейци - биография - спомени 424 438 
Комуникации - безжични 74 
Конструкционни материали - обработка 63 65 
Краезнание 414 415 
Кризи - управление 43 
Латински език - изучаване - учебник за ВУЗ 196 
Литература - художествена - българска 103 107 108 109 110 116 119 120 121 125 130 131 133 134 135 136 139 140 141 142 143 144 145 147 148 149 150 152 153 154 159 160 161 164 165 166 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 195 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 208 211 212 213 214 215 216 217 225 226 232 233 234 236 237 241 244 245 248 249 251 252 253 254 255 257 259 260 262 263 265 266 267 268 269 271 272 273 275 276 277 278 279 281 283 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 297 300 303 305 306 307 308 310 311 312 315 316 317 319 325 326 327 331 332 333 342 344 346 347 348 349 350 351 352 353 355 362 367 368 369 370 373 374 382 383 384 386 388 389 392 393 394 401 402 404 406 408 412 423 425 
Литература - художествена - съветска 209 
Литература - художествена - чужда 12 104 105 106 111 113 115 123 124 126 129 132 137 146 162 163 181 207 227 228 229 230 231 235 238 239 243 250 256 258 261 270 274 280 282 284 285 296 298 299 301 302 304 309 313 314 318 320 321 322 323 324 328 329 330 334 336 339 343 345 354 358 360 364 365 371 372 375 376 377 378 379 385 390 391 395 396 397 398 399 400 403 405 409 410 411 413 431 435 
Литературен живот - България 224 
Литературна критика 206 
Личност - психология 7 
Логика 25 
Лозарство - подобряване на растенията - приложна генетика - селекция 96 
Масови развлечения 420 437 
Масонство - история - популярна литература 5 
Математика - висша 54 
Математика - конкурсни задачи с решения 57 
Математика - сборник задачи 49 
Математичен анализ 48 52 
Машини и устройства за обработка на данни 99 
Медицина - терапия - ерготерапия 60 
Металорежещи машини 66 
Метафизика на духа 2 
Методика на преподаване 55 447 
Морал - философски проблеми 8 
Морал и общество 11 
Музика - биографии 106 435 
Наказателен процес 26 
Наказателно право 18 
Наследствено право 34 
Наука - България 426 
Националноосвободително движение - България - спомени 277 425 
Немска литература - романи 210 
Немски език 219 
Немски език - обучение 218 
Образование - степени на образование 440 441 
Образование и просвета - България - история - учебници за ВУЗ 445 
Общество (в цялост) - обществото като система 36 
Общество - развитие 29 
Организационно поведение - учебници за ВУЗ 22 98 
Организация на науката и научноизследователската работа 37 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 38 40 41 
Педагогика - библиография 428 446 
Поведение 6 7 
Поезия, френска 385 
Поети, български 224 
Поети, френски 385 
Политика 36 
Политическа теория. Политическа идеология 24 
Политическа философия 24 
Политическо влияние и натиск върху други държави 35 433 
Полупроводникова електроника 77 
Прабългари - популярна литература 434 
Право - обща теория 27 
Предучилищна възраст - занимания 448 
Предучилищно възпитание 59 442 
Проводникови материали 71 
Продажби - стратегии 43 
Психопаталогия 15 
Психотерапия 7 
Работни процеси 37 
Радиоелектроника 73 
Радиоелектронна апаратура 73 85 
Радиоизмервания 68 
Радиопредавателни и радиоприемни станции 76 
Радиосъобщителна техника 75 79 80 81 
Радиотехника. Техника на електромагнитните трептения (радиовълни) 86 
Регионална икономика 44 
Религия и наука - теология и философия - знание и вяра 9 
Речници - двуезични 221 222 223 
Руска и съветска литература - роман 337 340 
Руска и съветска литература - романи 357 
Руска литература 366 
Руска литература - поезия, стихове 117 
Руска литература - роман 194 338 341 
Руска литература - теми, образи, сюжети 240 
Рязане на материалите 63 65 
Свещено писание - библия - стар и нов завет - херменевтика 9 
Селско стопанство 95 
Селскостопански машини и оръдия - експлоатация 94 
Системи за автоматизация на проектирането 100 439 
Системи на образование - хармонизиране 440 441 
Славяни - религия, митология 356 
Собственост, право на собственост 20 
Социални отношения 36 
Социология 30 
Специална част на наказателното право. Видове наказуеми действия 23 
Схоластика 2 
Съдебна власт 20 
Съобщителна техника 86 
Съобщителна техника - учебници за ВУЗ 84 
Театър. Сценично изкуство 420 437 
Телевизионни системи 79 
Телевизия 75 
Теория на вероятностите. Математическа статистика 47 53 58 
Теория на машините и механизмите 47 
Теория на машиностроенето 64 
Теория на функциите. Алгебрични функции 50 
Терапия - трудова 60 
Типове общества 21 
Топлоизолационни строителни материали 449 
Трансферни технологии 37 97 
Трудови отношения 28 
Трудово законодателство 28 
Търговия. Международни икономически отношения. Световно стопанство 44 
Търговски капитал 38 
Търговско право 33 
Търговско право - търговско дело - финансово право - България 31 
Управление и организация - психологични проблеми - учебници за ВУЗ 22 98 
Управление на стопанството в условията на пазарно стопанство. Мениджмънт 40 
Управление на технологични процеси 97 
Управленски труд - психологични проблеми - учебници за ВУЗ 22 98 
Усилватели 89 
Усилватели, електронни 82 
Филми, телевизионни, американски 381 
Философия 3 13 
Философия - познание - етика - морал 12 16 334 431 
Философия - религиозна - Русия 5 
Философия - системи и направления 1 14 
Философия, средновековна 2 
Философски системи и направления 10 
Финансова математика 42 
Цветна телевизия, приемници 87 
Ценни книжа - правни проблеми 39 
Ценни книжа - правни проблеми - терминология - речници 39 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

австрийска литература 376 377 396 
автомобили 90 91 92 93 
академии 95 
актьорство 420 437 
акции 39 
алгебра 51 
алгебрични функции 50 
алтернативни варианти 37 
американска литература 181 318 387 
анализи 118 
аналогова схемотехника 82 
английска литература 228 230 235 256 282 299 374 375 380 381 410 
английска поезия 294 
английски език 102 
антени 76 79 
антенно-фидерни устройства 73 
антология 109 320 
аржентинска литература 132 
афоризми 137 
африканска литература 227 
безжични комуникации 74 
безсмъртие 10 14 
библиографии 428 446 
Библия 9 
бизнес 38 
бизнес план 97 
бизнес развитие 40 
биографии 12 106 122 138 240 334 359 417 418 420 424 426 428 431 432 435 436 437 438 446 
бит 46 363 
БКП 19 419 
Болонски процес 440 441 
българска литература 108 112 114 118 120 125 127 128 141 143 147 151 152 155 156 157 158 159 164 165 166 167 168 171 172 173 174 176 178 183 185 186 187 188 191 193 195 197 198 200 206 208 214 217 220 225 237 242 244 247 251 254 260 264 265 273 275 276 278 281 286 288 290 292 293 297 305 310 315 325 332 335 344 346 349 352 361 368 369 370 394 402 404 407 408 423 
българска поезия 144 255 268 287 295 
български език 246 443 444 
български славяни 356 
вещно право 17 32 
вибрационни машини 64 
вибрационни процеси 64 
високоговорители 101 
висша математика 54 
висше образование 440 441 
висши училища 57 
Втората световна война 416 
вътрешни болести 60 
газови инсталации 67 
газопровод 67 
газоразпределителни системи 67 
генератори 70 
генетика на растенията 96 
географски пътешествия 421 
гериатрия 60 
годишен отчет 95 
гражданско общество 21 
гражданско право 32 
двигателна система 61 
дигитайзери 100 439 
диелектрични загуби 71 
дисконтиране 42 
дискретни компоненти 70 
дисплей 100 439 
дневник 23 
договорно право 32 
драма 375 398 
духовен живот 16 
душа 10 14 
държавна политика 41 
държавни ценни книжа 39 
език 1 
езикознание 246 443 
електрически вериги 84 
електрически машини 69 
електрически сигнали 73 
електрически филтри 84 
електроакустика 101 
електроакустични преобразуватели 101 
електромери 68 
електроника 77 89 
електронноизчислителни машини 99 
електропроводи 71 
електропроводимост 71 
електротехника 68 
енергийна ефективност 449 
епистоларна литература 137 181 
ерготерапия 60 
есета - очерци - скици 308 379 
етажна собственост 17 
етика 4 8 11 
етични проблеми 4 
етнография 45 
етнология 45 
женски въпрос 144 
завещание 34 
задачи 49 53 55 447 
закони за образованието 445 
звукови сигнали 87 
здравеопазване 59 442 
зъбни колела 62 
идентичност 21 
измервателна техника 68 
измервателни уреди 68 
изолационни материали 71 
източници на излъчване 76 
изчислителна математика 56 
икономика 44 
импулсна техника 70 72 83 88 
импулсни схеми 80 
импулсни устройства 70 72 78 88 
инвестиционен анализ 39 
инвестиционни дружества 39 
инсорсинг 43 
инструкция 90 
интегрални микросхеми 77 
интелектуализация 29 
интерфейси 100 439 
информационни технологии 97 
информация 84 
ирационални числа 55 447 
история 5 138 277 356 418 425 
история на България 359 422 432 434 
история на Втората световна война 429 430 
история на Германия 35 416 433 
история на Македония 427 
история на Русе 414 415 
история на Русия 429 430 
италианска литература 270 298 302 
казуси 18 
канал на цветност 87 
кинодейци 424 438 
киноизкуство 420 424 437 438 
класика 258 323 324 
клетъчни комуникации 74 
кодекс на труда 28 
кодиране 73 84 
Коларов, Васил 19 419 
компютърна периферия 100 439 
конвертори 79 
кондензатори 71 
конкурсни задачи 57 
конструкционни материали 63 65 
КПД 76 
краезнание 45 
критика 206 
латински език 196 
лидерство 22 98 
линейни диференциални уравнения 42 
линейни уравнения 55 447 
линейни функционали 52 
лирика 135 174 342 355 386 407 
литература 135 145 179 182 203 342 347 350 355 371 386 388 
литературна критика 198 224 359 361 432 444 
литературни анализи 264 
лихва 42 
личностно развитие 7 
логаритъм 55 447 
логика 25 
лозарство 96 
масонство 5 
математика 49 53 55 57 58 447 
математичен анализ 48 52 
математическа статистика 47 
матрични пространства 52 
машинна графика 100 439 
медицина 60 
мексиканска литература 313 
мениджмънт системи 40 
металорежещи машини 66 
метафизика 2 
методика 246 443 
механически колебания 64 
микровълнови устройства 79 
микроелектроника 77 
мислене 1 
модулатори 73 
модулация 73 84 
морал 6 8 11 
морални ценности 4 
наказателно право 18 23 
наказателно-процесуално право 26 
Наполеон 138 418 
наследствени права 34 
наследствено право 34 
наследственост 34 
наука 426 
научна фантастика 128 228 
научни трудове 13 
националноосвободително движение 277 425 
немска литература 210 
немски език 218 219 
неравенства 55 447 
нервни заболявания 60 
новели 147 377 395 
новели- повести - разкази 402 
нови технологии 37 97 
нотариално право 20 
нрави 46 363 
нравственост 4 
облигации 39 
облигационно право 32 
образование 440 441 
образователни системи 445 
обучение 246 443 
общество 11 29 
озвучителни тела 101 
олимпиади 49 
онтологическо познание 16 
опорно-двигателен апарат 61 
организационна психология 22 98 
отношения 6 
пазари 41 
пазарна турбулентност 40 
партийни дейци 19 419 
патокинезиология 61 
педагогика 428 446 448 
перспективна продукция 37 
писма 181 
плотери 100 439 
поведение 6 
повести 155 
поезия 103 105 107 108 114 116 117 119 120 121 123 124 125 126 129 131 132 133 134 136 139 140 141 143 145 149 150 154 160 161 162 164 167 168 169 171 172 173 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 187 189 190 197 199 200 201 202 203 204 205 208 209 211 212 213 216 217 225 226 232 233 234 235 236 237 241 242 245 247 248 250 251 254 256 257 260 261 262 263 265 266 267 269 271 273 274 275 276 281 284 285 286 288 289 290 291 292 293 294 298 300 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 320 321 325 326 327 329 330 331 332 333 342 345 346 347 348 349 350 351 353 354 360 362 367 368 369 370 371 373 378 382 383 384 385 388 389 391 392 393 394 398 404 405 406 408 409 411 412 
поема 186 
поетичен сборник 352 
познавателни способности 3 
познание 3 16 
покупко-продажби 43 
политика 8 36 
политическа философия 24 
политическо влияние 35 433 
полово възпитание 59 442 
полупроводникови прибори 72 
Португалска литература 321 
право 23 26 27 
православие 5 
предавки 62 
предлагане 43 
предучилищна възраст 448 
предучилищно възпитание 59 442 
преподаване 246 443 
приемници 87 
приказки 374 
принтери 100 439 
продажби 38 
проектиране 91 92 93 
проза 134 398 399 
психични заболявания 15 60 
психични разстройства 15 
психология 7 
психопатология 15 
психотерапия 7 
публицистика 170 296 
радио 75 
радиовълни 73 
радиоелектроника 73 
радиолюбителство 80 85 
радиосъобщителна техника 81 
радиотехника 78 81 86 
развитие 29 
развитие на човешките ресурси 44 
разговори-слова-дневник 193 
разговорна реч 102 
разкази 155 227 270 280 302 374 379 395 406 413 
регионална инфраструктура 44 
регионално развитие 44 
режещи инструменти 63 
религиозни вярвания 356 
религиозни системи 356 
рехабилитация 61 
рецидив 18 
речник 196 
речник, двуезичен 221 222 223 
роман 104 110 112 113 115 142 148 151 156 157 158 159 163 165 185 192 194 207 210 214 215 220 231 238 243 244 252 253 259 272 278 279 282 297 299 301 322 336 337 338 339 340 341 343 344 358 364 365 366 372 374 376 380 381 387 397 400 401 403 410 423 
роман за деца 127 
роман за юноши 335 390 
руска и съветска литература за деца 336 
руска класика 366 
руска литература 113 117 194 323 324 330 337 338 340 341 357 366 398 399 403 
руска поезия 258 323 324 
руски език 221 222 223 
рязане 63 
рязане на материали 65 
саниране 449 
сатира 188 
сборник 13 109 
свещено писание 9 
селекция 96 
селско стопанство 95 
селскостопански машини 94 
селскостопанско машиностроене 94 
сигнали 84 
символизъм 329 
системи на образованието 440 441 
славяни 356 
славянска митология 356 
сортове лози 96 
социалистическа глобализация 21 
социална работа 22 98 
социология 30 36 
спомени 122 417 436 
спътникови системи 79 
степени на висшето образование 440 441 
стихове 386 
стихотворения 146 166 
стопанска политика 41 
стопански отрасли 41 
структура на образованието 445 
схоластика 1 2 
съветска литература 209 296 
съдебна практика 18 
съобщителна техника 84 86 
сюрреализъм 385 
театър 122 417 420 436 437 
теизъм 1 
телевизия 75 
теология 2 
теория на вероятностите 58 
теория на държавата 24 
теория на машините 47 
теория на сигналите 74 
теория на функциите 50 
терапия 60 
техническо документиране 62 
Тодор Пеев 277 425 
топлоизолационни материали 449 
топография 21 
трактат 1 2 10 14 
трептения 73 
трептящи кръгове 73 
трилъри 104 
трудови отношения 28 
трудово законодателство 28 
трудово право 28 
трудотерапия 60 
търговска несъстоятелност 31 
търговски посредник 33 
търговско право 31 33 
търговско представителство 33 
търсене 43 
усилватели 73 89 
учебник 73 218 219 
учебник за техникуми 99 
училищни системи 445 
фантастика 152 
фантастичен роман 128 
философия 1 2 3 10 12 13 14 16 334 431 
философски системи 16 
филтриране 73 
финанси 39 
финансова математика 42 
финансови инструменти 39 
формообразуване 65 
фрагменти 170 
Франция 138 418 
фрезоване (обработка на метали) 66 
френска литература 12 104 129 146 207 231 329 334 431 
функционален анализ 50 
хайку 347 
хаотика 40 
художествена критика 240 
художествена литература 103 105 106 107 109 110 115 116 119 121 123 124 126 130 131 133 134 135 136 139 140 142 145 148 149 150 153 154 160 161 162 163 169 170 175 177 179 180 182 184 189 190 192 199 201 202 203 204 205 211 212 213 215 216 226 229 232 233 234 236 238 241 243 245 248 249 250 252 253 257 259 261 262 263 266 267 269 271 272 274 279 280 283 284 285 289 291 294 300 301 303 304 306 307 308 309 311 312 313 314 316 317 319 320 322 326 327 328 331 333 339 342 343 345 347 348 351 353 354 355 358 360 362 364 365 367 372 373 376 378 379 382 383 384 385 386 389 390 391 392 393 395 397 400 401 405 406 412 435 
хумор - сатира - пародия 283 
цветна телевизия 87 
ценни книжа 39 
цифрова обработка 73 84 
цифрови вериги 84 
цифрови филтри 84 
църковна литература 239 
чест 4 
честотна модулация 73 
чужда литература 396 
шаржове 153 
шведска литература 409 
шизофрения 15 
Шкода 90 
шлифоване 66 
югославска литература 411 
юношеска литература 229 
японска литература 111 413 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Ай Цин 105 
Андреев, Веселин 206 
Асенов, Драгомир 206 
Атууд, Маргарет 115 
Балмонт, Константин Д. 119 
Белчева, Мара Иванова 224 
Бернар, Сара 122 417 436 
Бетховен, Лудвиг Ван 106 435 
Бодлер, Шарл 129 371 
Божилов, Божидар 206 
Бонавентура 3 
Бонфоа, Ив. 309 
Борхес, Хорхе Луис 132 
Ваненбюрх, Алф 227 
Вежинов, Павел 206 
Верлен, Пол 371 
Висоцкий, Владимир 420 437 
Волкер, Иржи 122 417 436 
Геров, Александър 206 
Горанова, Мина 122 417 436 
Гуляшки, Андрей 206 
Гумильов, Николай Степанович 162 
Данева, Димана 122 417 436 
Даскалов, Стоян Ц. 206 
Джагаров, Георги 206 
Дикинсън, Емили 181 
Димитрова, Блага 206 
Дюстабанова, Дора 122 417 436 
Йорданова, Зорка 122 417 436 
Калчев, Камен 206 
Керуак, Джек 230 
Комисаржевска, Вера 122 417 436 
Ла Гума, Алекс 227 
Левчев, Любомир 206 
Ленън, Джон 256 
Лесинг, Дорис 259 
Македонски, Стефан 122 417 436 
Марковски, Венко 206 
Матев, Павел 206 
Матюс, Джеймс 227 
Методиев, Димитър 206 
Морган, Хенри 421 
Наполеон І 138 418 
Николчина, Миглена Ил. 293 
Остин, Джейн 299 
Панас, Хенрик 301 
Паунд, Езра 304 
Пеев, Тодор 277 425 
Пенев, Пеньо 206 
Петров, Валери 206 
Петров, Ивайло 206 
Петър Първи, цар 364 365 
Подвързачов, Димитър Димитров 319 
Радичков, Йордан 206 
Райв, Ричард 227 
Райнов, Богомил 206 
Рембо, Артюр 371 
Станчева, Надя 122 417 436 
Стоянов, Захари 359 432 
Стрелков, Лозан 206 
Стругацки, Аркадий 357 
Стругацки, Борис 357 
Тодорова, Ана 122 417 436 
Траянов, Теодор 122 417 436 
Уайт, Патрик 376 377 
Улф, Вирджиния 379 
Устренски, Ясен 382 
Хайтов, Николай 206 
Ханчев, Веселин 206 
Хашек, Ярослав 390 
Хермлин, Щефан 391 
Цвайг, Стефан 396 397 
Ъпдайк, Джон 410 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 34 
България - история 434 
България - лит. 224 
България - оразователна система 445 
Германия 416 
Русе 144 414 415 
Русия 5 
Франция - лит. 385