НОВИ КНИГИ

- 1 -

Ч2/820/899/Ж 40Ан 

Жербер, Ален

   Нефрит и обсидиан : [Роман] / Ален Жербер ; Прев. от фр. Изабела Георгиева ; [С послесл. от] Георги Цанков . - София : Народна култура, 1984 . - 352 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Le jade et l`obsidienne / Alain Gerber/

   ISBN * 

  

Сист. No: 26110

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 2 -

Ч2/087.5/А 36 

Аз и другите  : [Кн. 1 - 3] / Елена Русинова и др . - София, 1993 . - 24 см . -  (Книга за детето)

   Други авт. : Д. Гюров, М. Баева, В. Гюрова

   [Кн. 2]. 3-5 годишни [деца] /  Худож.  Иво Дончев Дончев . - 48 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 954-8155-13-3 (кн. 2)

  

Сист. No: 26111

- 3 -

Ч2/371.3/А 66М-о 

Андреев, М. и др.

   Основни насоки за интензификация на обучението / М. Андреев, Ал. Кейл, Ж. Савова . - София : МНП, 1982 . - 50 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 47-48

   ISBN * 

  

Сист. No: 26147

- 4 -

Ч2/37.01/П 76Н-о 

Попов, Николай и др.

   Образователни структури и учебни планове : ( Сравнителен анализ ) / Николай Попов, Георги Бижков . - София : МКНП, 1989 . - 75 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 72

   ISBN * 

  

Сист. No: 26146

- 5 -

ЦБ 59760 

Томов, Кубрат Савов

   Новата култура : 21 век / Кубрат Томов . - София : Ванеса, 1993 . - 243 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-408-022-8 

  

Сист. No: 26034

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 6 -

Ч2/14/К 25 

Канисков, Васил Любенов

   Духовните учения на българите / Каниска . - [София] : Топ прес, 1999 . - 123 с. ; 29 см

   Каниска - псевд. на Васил Любенов Канисков, отбелязан в библиогр. каре

   ISBN 954-9524-1-9 (грешен)

  

Сист. No: 26145

- 7 -

Ч2/159.9/О-25 

Общуването в творческата дейност на личността  : Доклади и съобщения от научно-практическа конференция /  Науч. ръководител Димо Йорданов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 1989 . - 210 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26141

- 8 -

Ч2/159.922.7/П 32Ч2/159.922.7/П 32Ск

Пеев, Стефан

   Към въпроса за мисленето в предучилищната възраст / Стефан Пеев . - Русе : ОНС-Русе, 1974 . - 154 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 1-7

   ISBN * 

  

Сист. No: 26140

- 9 -

Ч2/2/П 84 

Православна българска народна старина . Жива старина - II  : Сборник /  Състав. Захарий Дечев, Милка Бихлюмова ; Ред. Нейко Решовски . - Хасково : Димант . - 22 см

   

   ISBN 978-954-731-389-7 

   Т. 7. Експедиция " Близнак 2008" : 31 август - 10 септември 2008 г. /  Науч. ред.  Вида Буковинова . - 2008 . - 180 с. : с ил.

   Сборникът е за с. Близнак, община Малко Търново, Бургаска област

  

Сист. No: 26154

- 10 -

Ч2/2/П 84Ч2/2/П 84б

Православна българска народна старина. Жива старина - II  : Сборник /  Състав. Захарий Дечев, Милка Бихлюмова ; Ред. Милка Бихлюмова . - Хасково : Димант, - . - 22 см

   

   ISBN 978-954-731-388-0 

   Т. 6. Експедиция " Карлово 2007" : 31 август-10 септември 2007 г. /  Науч. ред.  Вида Буковинова . - 2007 . - 288 с. : с ил.

   Сборникът е за с. Калово, община Малко Търново, Бургаска област

  

Сист. No: 26151

- 11 -

ЦБ 22113 

Рубанов, Георгий Васильевич

   Предвидение и случайность : (Статистическое предвидение и его роль в научном познании) / Георгий Васильевич Рубанов ; Под ред. Ю. Ф. Харина . - Минск : БГУ, 1974 . - 208 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 187-197

   ISBN * 

  

Сист. No: 26002

- 12 -

П/159.9/С 82РлЦБ 59752

Стойнешка, Райна

   Личността в бизнеса : Икон. психология / Райна Стойнешка . - Варна : ТедИна, 1993 . - 119 с. : със сх. ; 20 см . -  (Поредица От началото до успеха в бизнеса)

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26018

- 13 -

Ч2/2/Ш 58 с 

Шести "Светиниколаевски православни образователни четения" 30.11.-01.12.2008г.  : Сборник доклади и съобщения /  Гл. ред . и рецензент Галя Христозова ; Ред. Вида Буковинова, Милка Бихлюмова . - Бургас : Димант, 2008 . - 360 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 360

   ISBN 954-8472-731-361-3 

  

Сист. No: 26148

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 14 -

Ч2/39/P 41 

Pentru viitor impreuna  /  Ed. Mariana Conovici, Nikolai Nenov . - Bucuresti : Humanitas, 2009 . - 363 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-973-50-2496-3 

  

Сист. No: 26153

- 15 -

Ч2/39/Б 92 

Българската vita sexualis  /  Състав. Николай Ненов, Росен Малчев, Константин Звездомиров Рангочев . - София : РОД, 2009 . - 141 с. + 8 л. цв. ил. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с след вс. гл.

   ISBN 978-954-476-046-5 

  

Сист. No: 26152

- 16 -

ЮФ - ЧН 1 

Изследване защитата на субективните права в българското законодателство съобразно новите европейски тенденции  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ЮФ -05 /  Ръковод. на раб. колектив Георги Стефанов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 110 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 101-105

   ISBN * 

  

Сист. No: 26054

- 17 -

ЮФ - ЧН 2 

Изследване и разработване на стратегия за преодоляване стигматизацията на несъстоятелността  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ЮФ -03 /  Ръковод. на раб. колектив Георги Стефанов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 60 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26057

- 18 -

ТФ - Т 48 

Изследване на възможностите за използване на електромобил в условията на пощенските услуги  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 09 - ФТ - 04 /  Науч. ръководител Велизара Пенчева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 70 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26063

- 19 -

ПНО - ППИ 1 

Изследване на етническата идентичност на студенти и подпомагане на бъдещата им реализация  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 09 - ФПНО - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Соня Георгиева Георгиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009/10 . - 55 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 28 -38

   ISBN * 

  

Сист. No: 26085

- 20 -

ЮФ - ПН 4 

Изследване на проблемите на юридическата методология в контекста на европейските стандарти на обучение  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект /  Ръковод. на раб. колектив Емануил Красимиров Коларов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 90 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26055

- 21 -

ЮФ - ПН 5 

Изследване на съдоустройството в Царство България. История, принципи, институти (1878 -1900)  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 09 - ЮФ -01 /  Ръковод. на раб. колектив Евгени Йочев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 160 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 155 -158

   ISBN * 

  

Сист. No: 26068

- 22 -

ЮФ - ЧН 3 

Изследване на същността на правния спор  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФЮ -02 /  Ръковод. на раб. колектив Емил Асенов Мингов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 70 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 32 -37

   ISBN * 

  

Сист. No: 26067

- 23 -

Ч2/32/К 40р 

Кариерно ориентиране  : Ръководство за политически експерти /  Прев от фр. Ирина Радевска . - София : Съвет на ректорите на висшите училища на РБългария, 2006 . - 92 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26155

- 24 -

ЦБ 31905 

Социология на предприятието  : [Моногр.] / С. Видершпил и др ; Под ред. на Станислав Видершпил ; Прев. от пол. Стефан Н. Кортезов . - София : Профиздат, 1980 . - 311 с. ; 20 см

   Други авт. : А. Прайс, С. Румел-Сиска, С. Бурхард, Х. Шосткевич. Ориг. загл. Sociologia w zakladzie pracy. Означеното в кн. 4. изд. се отнася за пол. оригинал. 2 150 тир. Библиогр. под линия. 1,31 лв.

   ISBN * 

  

Сист. No: 26025

- 25 -

БМ - Е 8 

Създаване на транснационална мрежа за интердисциплинарни изследвания в областта на социалните науки  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФБМ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Юлиана Попова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 48 с. : с табл., ил. ; 30 см

   2009 - ФБМ - 02

   ISBN * 

  

Сист. No: 26037

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 26 -

П/336/M 41AmЦБ 59770

Mauri, Arnaldo

   La Mobilisation de l`epargne des menages : Un instrument de developpement / Arnaldo Mauri . - 2. ed. . - Milano : FinAfrica, 1983 . - 245 p. ; 24 cm . -  (Collection dirigee par Arnaldo Mauri. Les Marches du credit des pays d`Afrique, 14)

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26103

- 27 -

П/338.24/Б 55ЦБ 59750

Бодурова, Параскева Трифонова

   Стратегическо управление на фирмата : [Изследване] / Параскева Трифонова Бодурова . - Варна : ТедИна, 1993 . - 211 с. : със сх. , табл. , диагр. ; 20 см . -  (Поредица От началото до успеха в бизнеса)

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26020

- 28 -

С/339/В 18Ав 

Валкер, А. и др.

   Външнотърговска практика : [Наръчник] / А. Валкер, Стефан Марков Цанков . - София : Santalia, 1991 . - 107 с. раздр. паг. ; 21 см

   Авт. отбелязани на с. 3. ; Първият авт. означен A. Walker

   ISBN 954-8093-01-4 

  

Сист. No: 26014

- 29 -

П/338/Г 22ПрЦБ 59748

Ганчев, Панайот А. и др.

   Ръководство за упражнения по основи на стопанското управление : [За студентите от ВМЕИ В. И. Ленин - София] : Ч. 1 - / Панайот А. Ганчев, Димитър Л. Дончев . - София : [ВМЕИ В. И. Ленин], 1986 . - 20 см

   На кор. 1987

   ISBN * 

   Ч. 1 . - 1986 . - 405 с. : със сх., табл.

   

  

Сист. No: 26011

- 30 -

П/334/Д 24НбЦБ 59751

Даскалов, Николай

   Бизнес-риск-пари : Ръководство за мениджъри / Николай Даскалов . - В. Търново : Абагар, 1992 . - 174 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-427-068-Х 

  

Сист. No: 26016

- 31 -

П/334/Д 59ЦБ 59755

Димитров, Пламен Л.

   Психологическият бизнес на мениджъра : (Текстове по психология на фирменото развитие) /  Разраб. и представени от Пламен Луков Димитров . - София : [ЕВРОпринт], 1992 . - 179 с. : с табл. ; 21 см . -  (Учебна библиотека Знаещ, можещ, богат)

   

   ISBN 954-8140-07-1 

  

Сист. No: 26024

- 32 -

Арх/657/Д 58ИсЦБІІ 2949

Димитрова, Иванка Борисова

   Сборник от задачи и казуси по счетоводство / Иванка Борисова Димитрова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2005 . - 124 с. ; 29 см

   Библиогр. с. 122-123

   ISBN 954-712-299-1 

  

Сист. No: 26138

- 33 -

БМ - Ик 8 

Изследване на възможностите за развитие на селските райони (управление чрез подхода "Лидер")  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФБМ - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Николай Найденов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 69 с. + прил. 10 с. ; 30 см

   2009 - ФБМ - 04. -Библиогр. с. 65-66 ; Библиогр. с. след вс. прил.

   ISBN * 

  

Сист. No: 26047

- 34 -

БМ - Ик 9 

Изследване на новите тенденции на трудовия пазар в Европейския съюз и влиянието им върху организациите в Блгария ( на примера на Русенска област)  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФБМ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Николай Коцев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 78 с. + прил. 13 с. ; 30 см

   2009 - ФБМ - 03 ; Библиогр. с. 78

   ISBN * 

  

Сист. No: 26050

- 35 -

Ч2/32/К 40р 

Кариерно ориентиране  : Ръководство за политически експерти /  Прев от фр. Ирина Радевска . - София : Съвет на ректорите на висшите училища на РБългария, 2006 . - 92 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26155

- 36 -

П/339.13/К 87ФуЦБ 59779

Котлър, Филип

   Управление на маркетинга : Структура на управлението на пазарното предлагане / Филип Котлър . - 2. изд. . - София : Класика и Стил, 2005 . - 643 с. ; 22 см

   Индекс с. 638 -643

   ISBN 954-9964-19-1 

  

Сист. No: 26149

- 37 -

П/334/К 96КсЦБ 59759

Кънчев, Кънчо П. и др.

   Система от показатели за характеризиране интензивните фактори за развитие на промишлеността : [Изследване] / Кънчо П. Кънчев, Георги Минчев, Здравко Ковачев . - Варна : Държ. изд., 1971 . - 191 с. : с табл. ; 25 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26031

- 38 -

П/338/М 61УкЦБ 59747

Милс, Уйлям Р. и др.

   Кариера в бизнеса : Практ. напътствия за решителните млади / Уйлям Р. Милс, Майкъл З. Брук ; Прев. от англ. Алфред Криспин . - София : Просвета, 1992 . - 128 с. ; 20 см

   Ориг. загл. A Career in Business

   ISBN 954-01-0271-5 

  

Сист. No: 26015

- 39 -

П/338.24/П 25ВмЦБ 59756

Пасев, Веселин

   Масовата приватизация : Какво печелим и какво рискуваме / Веселин Пасев . - София : Сиела, 1996 . - 130 с. : със сх. , табл. ; 23 см

   

   ISBN 954-649-052-0 

  

Сист. No: 26026

- 40 -

БМ - БМ 19 

Разработване на структура на база от данни за упрвление на кадровия и научен потенциал във факултет  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФБМ - 05 /  Ръковод. на раб. колектив Александър Петков Петков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 119 с. ; с прил. ; 30 см + CD

   2009 - ФБМ - 05 ; Библиогр. с. 77-79 ; Библиогр. с. след вс. прил.

   ISBN * 

  

Сист. No: 26045

- 41 -

П/336/С 43ИбЦБ 59761

Славова, Ирена Александрова

   Бизнесплан : [Учебник за студентите от УНСС - София] / Ирена Славова . - София : Тилиа, 1997 . - 173 с. : със сх. , табл. , диагр. ; 24 см

   

   ISBN 954-717-003-1 

  

Сист. No: 26035

- 42 -

П/159.9/С 82РлЦБ 59752

Стойнешка, Райна

   Личността в бизнеса : Икон. психология / Райна Стойнешка . - Варна : ТедИна, 1993 . - 119 с. : със сх. ; 20 см . -  (Поредица От началото до успеха в бизнеса)

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26018

- 43 -

П/334/Т 64КуЦБІ 3299

Тодоров, Кирил

   Управление на фирмата : Материали от дат. -бълг. науч. симп. [София, 1991 г. ] /  Състав. Кирил Тодоров ; Ред. Кирил Тодоров, Николай Николов . - София : Век 22, 1992 . - 248 с. : с ил. ; 17 см . -  (Фирмен мениджмънт)

   

   ISBN 954-416-046-9 

  

Сист. No: 26030

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

- 44 -

ПНО - ППИ 2 

Изследване мястото на жената в античното и средновековното общество  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФПНО - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Златоживка Здравкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 230 с. ; 30 см + Прил.

   Библиогр. с. 180 -185

   ISBN * 

  

Сист. No: 26086

- 45 -

ПНО - ППИ 1 

Изследване на етническата идентичност на студенти и подпомагане на бъдещата им реализация  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 09 - ФПНО - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Соня Георгиева Георгиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009/10 . - 55 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 28 -38

   ISBN * 

  

Сист. No: 26085

- 46 -

Ч2/39/Н 55Нб 

Ненов, Николай Иванов

   Българската хайдушка епика : Потекло и развитие / Николай Ненов . - София : Род, 1999 . - 155 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-476-017-2 

  

Сист. No: 26133

- 47 -

Ч2/2/П 84 

Православна българска народна старина . Жива старина - II  : Сборник /  Състав. Захарий Дечев, Милка Бихлюмова ; Ред. Нейко Решовски . - Хасково : Димант . - 22 см

   

   ISBN 978-954-731-389-7 

   Т. 7. Експедиция " Близнак 2008" : 31 август - 10 септември 2008 г. /  Науч. ред.  Вида Буковинова . - 2008 . - 180 с. : с ил.

   Сборникът е за с. Близнак, община Малко Търново, Бургаска област

  

Сист. No: 26154

- 48 -

Ч2/2/П 84Ч2/2/П 84б

Православна българска народна старина. Жива старина - II  : Сборник /  Състав. Захарий Дечев, Милка Бихлюмова ; Ред. Милка Бихлюмова . - Хасково : Димант, - . - 22 см

   

   ISBN 978-954-731-388-0 

   Т. 6. Експедиция " Карлово 2007" : 31 август-10 септември 2007 г. /  Науч. ред.  Вида Буковинова . - 2007 . - 288 с. : с ил.

   Сборникът е за с. Калово, община Малко Търново, Бургаска област

  

Сист. No: 26151

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ. Изчисл. матема

- 49 -

П/658.512/D 59, П1/658.512/D 59ЦБ 59763

Dinev, Georgi

   A concise course of lectures on principles of mechanical design / Georgi Dinev . - Sofia : ТУ София, 2010 . - 108 с. ; 25 см

   Библиогр. с. 91

   ISBN 978-954-438-845-4 

  

Сист. No: 26056

- 50 -

П/519.8/А 51КиЦБ 59781

Александров, Крум и др.

   Икономико-математически методи и модели в търговията : Изследване на операциите : [Учебник за студентите от ВИИ] / Крум Александров, Здравко Младенов . - Варна : Г. Бакалов, 1989 . - 256 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 252-253

   ISBN * 

  

Сист. No: 26157

- 51 -

Ч2/51/Д 44Лу 

Дерелиев, Любомир Д.

   Увод в математическата логика : [Помагало за ръководители и участници в кръжоците по математ. логика в средните у-ща] / Любомир Д. Дерелиев . - [София] : ЦСМТ, 1973 . - 216 с. : с черт. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26116

- 52 -

ПНО - ЧМС 6 

Изследване на диференциални уравнения с интерфейс, преходни и погранични слоеве, с робастни числени методи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФПНО - 08 /  Ръковод. на раб. колектив Любен Георгиев Вълков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 100 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26093

- 53 -

ПНО - МА 7 

Изследване на диференчни и диференциални уравнения с аналитични методи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФПНО - 06 /  Ръковод. на раб. колектив Юлия Ванчева Чапарова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 196 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26089

- 54 -

ПНО - АГ 13 

Изследване на качествените свойства на композиции от крайни автомати, абстрактни и естествени езици  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФПНО - 05 /  Ръковод. на раб. колектив Дочо Трифонов Дочев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 40 с. ; 30 см + CD

   Библиогр.

   ISBN * 

  

Сист. No: 26084

- 55 -

МТФ - ТММРМ 449 

Изследване на комплексен метод за приемателен и производствен контрол на зъбни колела  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФМТ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Бранко Душков Сотиров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 40 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26060

- 56 -

Ч2/372.47/Й 83Ду 

Йорданова, Дафинка Д. и др.

   Учебно помагало по математика : За III кл. от текстови задачи за индивидуална и диференцирана работа : 230 задачи - решения, отговори, упътвания / Дафинка Йорданова, Цветана Гечева . - Варна : Алфа 10, 1993 . - 68 с. : с табл. , черт. ; 20 см . -  (В света на естествените числа)

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26134

- 57 -

ЦБ 59749 

Кокс, Дж. и др.

   Задачи по теоретической статистике с решениями / Дж. Кокс, дж. Хинкли ; Пер. с англ. Е. В. Чепурина ; Под ред. Ю. К. Беляева . - Москва : Мир, 1981 . - 224 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 220-224

   ISBN * 

  

Сист. No: 26017

- 58 -

П/519.68/М 39ЦБ 40567

Математика в миниатюри  /  Състав. Боян Петков ; Прев. Георги Чобанов, Иван Георгиев Чобанов, М. Кац и др . - София : Наука и изкуство, -1984 . - 23 см

   

   ISBN * 

   Т. 4 . - 1988 . - 122 с.

   Библиогр. с. 121

  

Сист. No: 26022

- 59 -

Арх/621.31/М 51с, П/621.31/М 51с, П1/621.31/М 51с59767

Методи и средства за изследване в електроенергетиката  / Кондю Андонов и др . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 202 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8467-07-0 

  

Сист. No: 26101

- 60 -

ЦБ 13334 

Налимов, Василий Васильевич

   Теория эксперимента / Василий Васильевич Налимов . - Москва : Наука , Главная редакция физико-математической литературы, 1971 . - 208 с. : с ил. ; 20 см . -  (Физико-математическая библиотека инженера)

   Библиогр. с. 201-207

   ISBN * 

  

Сист. No: 26010

- 61 -

ЦБ 25636 

Налимов, Василий Васильевич и др.

   Логические основания планирования эксперимента / Василий Васильевич Налимов, Татьяна Игоревна Голикова . - Москва : Металлургия, 1976 . - 128 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 126-128

   ISBN * 

  

Сист. No: 25974

- 62 -

ПНО - АГ 14 

Създаване и адаптиране пакет програми на системата Mathematica за пресмятания в различни алгебри с тъждества  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФПНО - 07 /  Ръковод. на раб. колектив Цецка Рашкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 120 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26092

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 63 -

П/502/C 73SbЦБ 59769

Comati, Sigrun et al.

   Bulgarische landeskunde : Ein Lehr- und textbuch / Sigrun Comati, Radka Vlahova-Ruykova . - Hamburg : Helmut Buske, 2003 . - 185 p. ; 23 cm

   Bibliogr. after each chapter

   ISBN 3-87548-327-8 

  

Сист. No: 26105

- 64 -

Ч2/502/Ч 89 

Човекът и околната среда  /  Рецензент Васил Метев ; Науч. ред. Жечо Ганев . - София : МНП, 1979 . - 146 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26142

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 65 -

П1/53/М 74ЦБ 59776

Михайлова, Ваня Енчева

   Основи на физиката / Ваня Енчева Михайлова . - [ допеч.] . - София : СИЕЛА, 2003 . - 327 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-649-316-3 

  

Сист. No: 26126

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

- 66 -

Ч2/629/З-15Вс 

Завиша , Владимир Владимирович и др.

   Судовые вспомогательные механизмы / Владимир Владимирович Завиша, Борис Григориевич Декин . - Москва : Транспорт, 1974 . - 392 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 389

   ISBN * 

  

Сист. No: 26143

- 67 -

МТФ - ТМ 132 

Моделиране и оптимизиране на механични системи и технологични процеси  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - МТФ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Ивелин Великов Иванов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 47 с. + прил. 17 с. ; 30 см

   2009 - МТФ - 01. - Библиогр. с. 44-47

   ISBN * 

  

Сист. No: 26053

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

- 68 -

РУ ФРз 1 

Синтез на нови 1,5-бензодиазепини и изследване на тяхната биологична активност  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФРз -01 /  Ръковод. на раб. колектив Нейко Маринов Стоянов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 50 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26069

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 69 -

П/61/В 25Ва, П1/61/В 25ВаЦБ 59742

Василев, Васил и др.

   Анатомия на човека : Учебник - Атлас. За медицинските колежи / Васил Василев, Георги Балтаджиев, Атанас Балтаджиев ; Под ред. Георги Балтаджиев . - 2. изд. . - Пловдив : Васил Петров, 2009 . - 234 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9806-96-0 

  

Сист. No: 25967

- 70 -

ПНО - Кз 2 

Изследване на общите и специфичните компетенции за промоция и възстановяване на здравето и благополучието  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФПНО -10 /  Ръковод. на раб. колектив Тодорка Стефанова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 100 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 95-97

   ISBN * 

  

Сист. No: 26088

- 71 -

Ч2/796/Н 74Ее 

Николов, Емил

   Един зрител си спомня / Емил Николов . - София : Медицина и физкултура, 1962 . - 132 с. : с ил., факс. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26120

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

- 72 -

П1/62/О 83ЦБ 11151

Основи на промишлената естетика  : Разширени тезиси / Г. Б. Минервин и др ; Прев. от рус. Жана Гинкова ; Науч. ред. Радка Стефанова . - София : Техника, 1973 . - 164 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Основы технической эстетики Други авт.: М. Фьодоров, Е. Григориев, Л. Переверзев Библиогр. под линия

   ISBN * 

  

Сист. No: 26032

- 73 -

АИФ - ПД 6 

Проучване и създаване на Университетски мултимедиен център  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - РУ- 04 /  Ръковод. на раб. колектив Цветомир Конов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 20 с. ; 30 см + CD

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26059

- 74 -

П/62/С23ЦБ 59777

Сборник тестови задачи по общотехническа подготовка за кандидат-студенти  / Никола Атанасов Ангелов и др . - 5. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 80 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26131

- 75 -

ЕЕА - АИУТ 82 

Създаване на компютърна система за изследване на възможностите за приложение на спектрални характеристики за диагностициране на заболяването Фузариоза на царевични семена  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ЕЕА -05 /  Ръковод. на раб. колектив Пламен Даскалов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 200 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 88-93

   ISBN * 

  

Сист. No: 26083

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР)

- 76 -

МТФ - МТМ 529 

Изследване възможностите за получаване на наварени покрития във вакуум чрез електродъгов разряд с кух катод  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - МТФ -02 /  Ръковод. на раб. колектив Младен Трифонов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 100 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26061

- 77 -

МТФ - ТММРМ 447 

Изследване и създаване на инструмент за струговане и ППД на дълбоки отвори, реализиращ едновременно двата процеса  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - МТФ - 07 /  Ръковод. на раб. колектив Михаил Колев Кършаков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 50 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 41-43

   ISBN * 

  

Сист. No: 26049

- 78 -

МТФ - ТММРМ 448 

Разработване и изследване на комбинирани инструменти за обработване на резбови отвори на машини с ЦПУ  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 09 - МТФ - 06 /  Ръковод. на раб. колектив Велико Колев Иванов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 95 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 90 - 93

   ISBN * 

  

Сист. No: 26052

- 79 -

МТФ - ТММРМ 450 

Разработване и изследване на система за трикоординатни измервания върху машини с ЦПУ  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 09 - МТФ - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Иван Замфиров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 40 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26062

- 80 -

ЦБ 34388 

Роботизацията и повишаването на обществената производителност на труда  : [Изследване] / Ангел Симеонов Ангелов и др . - София : Техника, 1981 . - 103 с. : с ил. ; 20 см . -  (Стратегическо направление на научно-техническия прогрес и ефективност на икономиката)

   Други авт.: Б. Б. Кацаров, Н. С. Шиваров, Г. К. Захариев 1 230 тир

   ISBN * 

  

Сист. No: 26021

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

- 81 -

АИФ - ТХП 118 

Изследване и разработване на експериментална уредба за оползотворяване на слънчева енергия за целогодишни нужди на РУ  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - АИФ - 06 /  Ръковод. на раб. колектив Валентин Бобилов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 70 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26048

- 82 -

РУ ФС 23 

Изследване на възможностите за ефективно използване на алтернативни енергоизточници  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФСс - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Димо Нейков Димов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 70 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 38

   ISBN * 

  

Сист. No: 26096

- 83 -

Арх/621.31/М 51с, П/621.31/М 51с, П1/621.31/М 51с59767

Методи и средства за изследване в електроенергетиката  / Кондю Андонов и др . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 202 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8467-07-0 

  

Сист. No: 26101

- 84 -

ЕЕА - ЕСЕО 165 

Методология на енергийния одит на електроенергетиката и енергийните паркове  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ЕЕА -07 /  Ръковод. на раб. колектив Кондю Андонов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 200 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 123 -129

   ISBN * 

  

Сист. No: 26078

- 85 -

Арх/621.31/О-63, П/621.31/О-63 е, П1/621.31/О-63 еЦБ 59765

Оптимизация на енергопотреблението  / Кондю Йорданов Андонов и др ; Под ред. на Кондю Йорданов Андонов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 204 с. : с ил., табл., фиг. ; 21 см

   Посoбието изд. и на диск.

   ISBN 978-954-8467-08-7 

  

Сист. No: 26099

- 86 -

ЕЕА - ЕСЕО 168 

Разработване и изследване на интелигентна фотоволтаична система за захранване на потребители с малка мощност  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 -РУ -16 /  Ръковод. на раб. колектив Николай Михайлов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 130 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 112 -115

   ISBN * 

  

Сист. No: 26082

- 87 -

ЕЕА - ЕСЕО 167 

Създаване и изследване на комплексна система за изпитания на енергийна техника и технологии  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - РУ -14 /  Ръковод. на раб. колектив Кондю Андонов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 200 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26080

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

- 88 -

Ч2/629/З-15Вс 

Завиша , Владимир Владимирович и др.

   Судовые вспомогательные механизмы / Владимир Владимирович Завиша, Борис Григориевич Декин . - Москва : Транспорт, 1974 . - 392 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 389

   ISBN * 

  

Сист. No: 26143

- 89 -

АИФ - ТХП 117 

Моделиране и изследване на енергийни процеси в хидро- и пневмотехниката - I етап  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФАИ - 05 /  Ръковод. на раб. колектив Георги Ст. Попов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 200 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26042

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 90 -

Арх/621.3/А 86 

Армянов, Никола Колев и др.

   Теоретична електротехника : Ръководство за семинарни упражнения / Никола Колев Армянов, Таня Методиева Стоянова, Радка Йорданова Тодорова . - 2. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 125 с.: със сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 124

   ISBN 954-712-433-2 

  

Сист. No: 26127

- 91 -

ЕЕА - ЕСЕО 166 

Изследване и усъвършенстване на външната светлинна инфраструктура на територията на Русенски университет "Ангел Кънчев"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - РУ -17 /  Ръковод. на раб. колектив Радослав Кючуков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 80 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 77

   ISBN * 

  

Сист. No: 26079

- 92 -

ЕЕА - ТИЕ 22 

Изследване на синхронен генератор с рязко повишен КПД с мощност 5-10 киловата  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 09 - ФЕЕА - 08 /  Ръковод. на раб. колектив Георги Рашков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 30 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26076

- 93 -

ЕЕА - ЕСЕО 165 

Методология на енергийния одит на електроенергетиката и енергийните паркове  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ЕЕА -07 /  Ръковод. на раб. колектив Кондю Андонов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 200 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 123 -129

   ISBN * 

  

Сист. No: 26078

- 94 -

ЕЕА - ЕСЕО 168 

Разработване и изследване на интелигентна фотоволтаична система за захранване на потребители с малка мощност  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 -РУ -16 /  Ръковод. на раб. колектив Николай Михайлов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 130 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 112 -115

   ISBN * 

  

Сист. No: 26082

- 95 -

Арх/621.31/Р 97, П/621.31/Р 97, П1/621.31/Р 97ЦБ 59766

Ръководство за лабораторни упражнения по електроенергетика  / Ивайло Стефанов Стоянов и др . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 134 с. ; 20 см

   Пособието е издадено и на CD

   ISBN 978-954-8467-09-4 

  

Сист. No: 26100

- 96 -

ЕЕА - КСТ 17 

Създаване на мобилна научноизследователска лаборатория  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФЕЕА -02 /  Ръковод. на раб. колектив Георги Кръстев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 201 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 67-70

   ISBN * 

  

Сист. No: 26075

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 97 -

ЕЕА - КТТ 13 

Анализ на условията, синтез на оптимално решение, разработване и внедряване на система за контрол и опазване на материални активи на Русенския университет "Ангел Кънчев"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - РУ -09 /  Ръковод. на раб. колектив Михаил Илиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 71 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 68

   ISBN * 

  

Сист. No: 26073

- 98 -

ЕЕА - КТТ 15 

Анализ на условията, синтез на оптимално решение, разработване и внедряване на система за провеждане на е-конференции в реално време  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - РУ -11 /  Ръковод. на раб. колектив Михаил Илиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 57 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 55

   ISBN * 

  

Сист. No: 26081

- 99 -

ЕЕА - КТТ 12 

Изследване на мобилни комуникации в 3G и 4G мрежи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 09-ФЕЕА-06 /  Ръковод. на раб. колектив Димитър Радев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 122 с. ; 30 см

   09-ФЕЕА-06. - Библиогр. след отд. гл.; Рез. на англ.

   ISBN * 

  

Сист. No: 26039

- 100 -

ЕЕА - Ф 57 

Оптимизиране информационното съдържание за пренос по безжични и мобилни мрежи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФЕЕА - 10 /  Ръковод. на раб. колектив Галина Захариева Крумова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 50 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26040

- 101 -

Арх/631.37/П 88 е, П/631.37/П 88е, П1/631.37/П 88еЦБ 59764

Приложна електроника в селското стопанство  : Ръководство за практически упражнения / Мирослав Михайлов и др . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 56 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 46

   ISBN 978-954-712-471-4 

  

Сист. No: 26098

- 102 -

П/621.39/Р 12Д-оЦБ 59778

Радев, Димитър Иванов

   Основи на телекомуникациите: телетрафично проектиране / Димитър Иванов Радев . - София : Колбис, 2008 . - 275 с. : с табл., черт., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 273-274

   ISBN 978-954-8921-24-4 

  

Сист. No: 26136

- 103 -

АИФ - ЗТ 232 

Разработване и изследване нови работни органи и приложения на високо технологични системи в земеделието  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - АИФ -01 /  Ръковод. на раб. колектив Борис Борисов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 100 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26044

- 104 -

ЕЕА - Е 16 

Симулационно изследване на селскостопански обекти, управлявани с електронни системи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФЕЕА - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Валентин Йорданов Димов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 88 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26077

- 105 -

ЕЕА - АИУТ 81 

Създаване на компютърна система за разработване и изследване на невронни мрежи за решаване на нетипови задачи за класификация на многомерни вектори  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФЕЕА - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Миролюб Иванов Младенов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 100 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26041

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 106 -

ТФ - ММЕ 367 

Експериментално изследване на енергийните загуби в механични предавки - етап І  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 -ТФ -03 /  Ръковод. на раб. колектив Емилия Ангелова Ангелова, Антоанета Иванова Добрева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 240 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26058

- 107 -

МТФ - ТММРМ 449 

Изследване на комплексен метод за приемателен и производствен контрол на зъбни колела  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФМТ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Бранко Душков Сотиров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 40 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26060

- 108 -

АИФ - РН и  ХТ 254 

Получаване на смазочни масла чрез преестерификация на метилови естери на висши мастни киселини  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - АИФ - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Петър Копчев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 40 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26046

- 109 -

АИФ - ТММ и ПТТ 106 

Синтез на зъбни, лостови и подемни механизми по зададени свойства и режими на работа  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 09 - АИФ -07 /  Ръковод. на раб. колектив Огнян Алипиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 200 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 126

   ISBN * 

  

Сист. No: 26071

- 110 -

АИФ - РН и  ХТ 255 

Усъвършенстване на система за трибологически изследвания на превантивни и възстановителни покрития в различни смазочни среди  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФАИ -03 /  Ръковод. на раб. колектив Митко Иванов Николов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 100 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26070

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

- 111 -

АИФ - ТММ и ПТТ 106 

Синтез на зъбни, лостови и подемни механизми по зададени свойства и режими на работа  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 09 - АИФ -07 /  Ръковод. на раб. колектив Огнян Алипиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 200 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 126

   ISBN * 

  

Сист. No: 26071

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 112 -

ЦБ 30228 

Димитров, Димитър Константинов и др.

   Леки автомобили "Жигули-Лада" ВАЗ 2101, 21011 и 2103 : [Наръчник] / Димитър Константинов Димитров, Христо С. Карастоянов . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Техника, 1978 . - 247 с. : с ил., 1 л. черт. ; 20 см . -  (Библиотека Авто-мото)

   1. изд. 1972. 40 090 тир.

   ISBN * 

  

Сист. No: 26013

- 113 -

ТФ - Т 48 

Изследване на възможностите за използване на електромобил в условията на пощенските услуги  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 09 - ФТ - 04 /  Науч. ръководител Велизара Пенчева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 70 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26063

- 114 -

ТФ - ДВГ 158 

Изследване работата на дизелов двигател с биогорива  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФТ -05 /  Ръковод. на раб. колектив Емил Маринов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 50 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26066

- 115 -

ТФ - АТК 131 

Разработване и изследване на електромобил  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - РУ -13 /  Ръковод. на раб. колектив Росен Иванов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 200 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26064

- 116 -

ТФ - ДВГ 159 

Разработване на двигател с хомогенен заряд и самовъзпламеняване на базата на двуцилиндров нискочестотен дизелов двигател  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ТФ -02 /  Ръковод. на раб. колектив Христо Станчев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 40 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26097

- 117 -

ТФ - АТК 132 

Създаване и изследване на измервателна система за оценка на експлоатационните свойства на автомобили  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФТ -01 /  Ръковод. на раб. колектив Тотю Тотев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 40 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26065

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

- 118 -

ЦБ 59745 

Спиридонов, Ганчо и др.

   Приложение на математическите методи за оптимизиране на ремонтната база в селското стопанство : [Ръководтво] / Ганчо Спиридонов, Цветан Иванов Цветанов . - София : Земиздат, 1974 . - 192 с. : с черт. и табл. 4 отд. л. черт. и табл. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26008

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

- 119 -

АИФ - ЗТ 231 

Иновационни аспекти при адаптиране и трансфер на технологии в земеделието  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФАИ - 2 /  Ръковод. на раб. колектив Георги Митев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 30 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26043

- 120 -

Арх/631.37/П 88 е, П/631.37/П 88е, П1/631.37/П 88еЦБ 59764

Приложна електроника в селското стопанство  : Ръководство за практически упражнения / Мирослав Михайлов и др . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 56 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 46

   ISBN 978-954-712-471-4 

  

Сист. No: 26098

- 121 -

АИФ - ЗТ 232 

Разработване и изследване нови работни органи и приложения на високо технологични системи в земеделието  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - АИФ -01 /  Ръковод. на раб. колектив Борис Борисов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 100 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26044

- 122 -

ЕЕА - Е 16 

Симулационно изследване на селскостопански обекти, управлявани с електронни системи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФЕЕА - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Валентин Йорданов Димов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 88 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26077

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство

- 123 -

ЕЕА - АИУТ 82 

Създаване на компютърна система за изследване на възможностите за приложение на спектрални характеристики за диагностициране на заболяването Фузариоза на царевични семена  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ЕЕА -05 /  Ръковод. на раб. колектив Пламен Даскалов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 200 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 88-93

   ISBN * 

  

Сист. No: 26083

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 124 -

ЦБ 25055 

Алвасов, Божидар С.

   Оперативно управление на производството [в машиностроенето] : Записки : [За студентите от ВМЕИ В. И. Ленин-София] : Ч. 1 - / Божидар С. Алвасов . - София : ВМЕИ В. И. Ленин, 1976 . - 23,5 см

   

   ISBN * 

   Ч. 1 . - 1976 . - 122 с. : с черт.

    Библиогр. с. 117-121

  

Сист. No: 26166

- 125 -

П/338/Г 22ПрЦБ 59748

Ганчев, Панайот А. и др.

   Ръководство за упражнения по основи на стопанското управление : [За студентите от ВМЕИ В. И. Ленин - София] : Ч. 1 - / Панайот А. Ганчев, Димитър Л. Дончев . - София : [ВМЕИ В. И. Ленин], 1986 . - 20 см

   На кор. 1987

   ISBN * 

   Ч. 1 . - 1986 . - 405 с. : със сх., табл.

   

  

Сист. No: 26011

- 126 -

П/334/Д 59ЦБ 59755

Димитров, Пламен Л.

   Психологическият бизнес на мениджъра : (Текстове по психология на фирменото развитие) /  Разраб. и представени от Пламен Луков Димитров . - София : [ЕВРОпринт], 1992 . - 179 с. : с табл. ; 21 см . -  (Учебна библиотека Знаещ, можещ, богат)

   

   ISBN 954-8140-07-1 

  

Сист. No: 26024

- 127 -

Арх/621.31/М 51с, П/621.31/М 51с, П1/621.31/М 51с59767

Методи и средства за изследване в електроенергетиката  / Кондю Андонов и др . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 202 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8467-07-0 

  

Сист. No: 26101

- 128 -

БМ - БМ 18 

Проектиране и симулиране на бизнес модели за управление в условията на динамично променящата се среда  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009-БМ-01 /  Ръковод. на раб. колектив Емил Кръстев Папазов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 11 с. + прил. 40 с. ; 30 см

   2009-БМ-01 ; Библиогр. с. 10-11.

   ISBN * 

  

Сист. No: 26038

- 129 -

Б3/338.24/С13, П/338.24/С 13В-оЦБ 51843

Савов, Веселин

   Организация на стопанското управление / Веселин Савов . - Русе : ВТУ Ангел Кънчев, 1989 . - 98 с. ; 20.5 см

   На кор. отбелязано 1990 г.

   ISBN * 

  

Сист. No: 1609

- 130 -

П1/658/С 37ВиЦБ 42599

Симеонова, Вера И. и др.

   Икономика и организация на заготвителните цехове в машиностроителното предприятие : [Учебник за студентите от ВМЕИ В. И. Ленин - София] / Вера И. Симеонова, Венцеслав Г. Румчев . - София : Техника, 1985 . - 204 с. : с табл., сх., диагр. ; 22 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26012

- 131 -

ЦБ 31905 

Социология на предприятието  : [Моногр.] / С. Видершпил и др ; Под ред. на Станислав Видершпил ; Прев. от пол. Стефан Н. Кортезов . - София : Профиздат, 1980 . - 311 с. ; 20 см

   Други авт. : А. Прайс, С. Румел-Сиска, С. Бурхард, Х. Шосткевич. Ориг. загл. Sociologia w zakladzie pracy. Означеното в кн. 4. изд. се отнася за пол. оригинал. 2 150 тир. Библиогр. под линия. 1,31 лв.

   ISBN * 

  

Сист. No: 26025

- 132 -

П/334/Т 64КуЦБІ 3299

Тодоров, Кирил

   Управление на фирмата : Материали от дат. -бълг. науч. симп. [София, 1991 г. ] /  Състав. Кирил Тодоров ; Ред. Кирил Тодоров, Николай Николов . - София : Век 22, 1992 . - 248 с. : с ил. ; 17 см . -  (Фирмен мениджмънт)

   

   ISBN 954-416-046-9 

  

Сист. No: 26030

- 133 -

ЦБ 32664 

Тончев, Любен Ал.

   Организация и организаторско изкуство : [Моногр.] / Любен Ал. Тончев . - София : Техника, 1980 . - 171 с. : със сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 167-168

   ISBN * 

  

Сист. No: 26033

- 134 -

П/658/Х 78СтЦБ 59753

Христов, Симеон Тодоров

   Теория и модели на лидерството : [Студия] / Симеон Тодоров Христов . - Варна : СИТА-МБ, 1993 . - 92 с. : със сх. , табл. ; 20 см . -  (Мениджмънт)

   Библиогр. под линия

   ISBN 954-518-008-0 

  

Сист. No: 26023

- 135 -

ЦБ 59746 

Христова, Татяна Василева и др.

   Мотивация : [Студия] / Татяна Василева Христова, Симеон Тодоров Христов . - Варна : Сита-МБ, 1992 . - 40 с. : с табл. ; 20 см . -  (Мениджмънт)

   

   ISBN 954-518-012-9 

  

Сист. No: 26009

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

Кибернетика. Финна механика

- 136 -

ЕЕА - КТТ 14 

Симулиране на устройства за цифрова обработка и пренасяне на сигнали с VHDL  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 09 - АИФ -07 /  Ръковод. на раб. колектив Михаил Петков Желязов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 104 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 99 -102

   ISBN * 

  

Сист. No: 26074

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 137 -

П/620.1/Б 90ДмЦБ 59780

Бучков, Димитър Тодоров и др.

   Материалознание / Димитър Тодоров Бучков, Митьо Йорданов Кънев . - 1 изд., 5 допеч. . - София : Техника, 2009 . - 458 с. ; 24 см

   Азб. указ. с. 445 -450; Библиогр. с. 451

   ISBN 978-954-03-0485-4 

  

Сист. No: 26150

- 138 -

МТФ - МТМ 529 

Изследване възможностите за получаване на наварени покрития във вакуум чрез електродъгов разряд с кух катод  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - МТФ -02 /  Ръковод. на раб. колектив Младен Трифонов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 100 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26061

- 139 -

МТФ - ТММРМ 449 

Изследване на комплексен метод за приемателен и производствен контрол на зъбни колела  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФМТ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Бранко Душков Сотиров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 40 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26060

- 140 -

ЕЕА - Ф 58 

Изследване на термичните процеси и разработване на технологични методи за запояване на електронни компоненти и заваряване на полимери с помощта на инфрачервено лъчение  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФЕЕА -01 /  Ръковод. на раб. колектив Тамара Григориевна Пенчева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 215 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 215

   ISBN * 

  

Сист. No: 26072

- 141 -

П1/621/П 28ПтЦБ 10178

Патарински, Пенко Д.

   Технология на машиностроенето : [Учебник за студентите от ВМЕИ В. И. Ленин - София] : Ч. 1 - / Пенко Д. Патарински . - София : Техника, 1959 . - 21,5 см

   

   ISBN * 

   Ч. 2-3. Методи за обработване на характерни повърхнини на детайлите ; Технология на сглобяването . - 1979 . - 264 с. : с черт.

   2-те ч. подв. в едно книжно тяло доп. тир. 0.89 лв.

  

Сист. No: 26019

- 142 -

МТФ - ТММРМ 450 

Разработване и изследване на система за трикоординатни измервания върху машини с ЦПУ  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 09 - МТФ - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Иван Замфиров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 40 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26062

- 143 -

МТФ - МТМ 528 

Разработване на методика за проектиране и софтуерна система за червячни фрези за нарязване на зъбно-ремъчни шайби  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - МТФ - 05 /  Ръковод. на раб. колектив Юлиян Пенчев Младенов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 42 с. ; 30 см

   2009 - МТФ - 05. -Библиогр. с. след вс. прил.

   ISBN * 

  

Сист. No: 26051

Езикознание. Филология. Литература

- 144 -

ЦБ 59774 

Azuchi, Satoshi

   Supermarket / Satoshi Azuchi ; Прев. Paul Warham . - New York, 2009

   

  

Сист. No: 26107

- 145 -

П/808.67/B 93gЦБ 59768

Bulgarische grammatik  : Morphologisch-syntaktische grundzuge / Vassilka Radeva et al . - Hamburg : Helmut Buske, 2003 . - 360 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 357-360

   ISBN 3-87548-321-9 

  

Сист. No: 26104

- 146 -

ЦБ 59773 

Goto, Meisei

   Shot by both sides : A novel / Meisei Goto ; Прев. Tom Gill . - Berkeley : Counterpoint, 2008 . - 215 p. ; 21 cm

   

   ISBN 1-58243-433-9 :10

   ISBN 978-1-58243-433-6 :13

  

Сист. No: 26106

- 147 -

ЦБ 59772 

Kanai, Mieko

   The Word book / Mieko Kanai ; Прев. Paul McCarthy . - Tokyo : Dalkey Archive Press, 2009 . - 148 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-1-56478-566-4 

  

Сист. No: 26102

- 148 -

ЦБ 59771 

Matsuura, Rieko

   The Apprenticeship of Big Toe P / Rieko Matsuura ; Прев. Michael Emmerich . - Tokyo : Kodansha International, 2009 . - 448 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-4-7700-3116-7 

  

Сист. No: 25913

- 149 -

ЦБ 59782 

Scotch, Allison Winn

   Time of my life : A novel / Allison Winn Scotch . - New York : United States of Amerika, 2008 . - 283 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-0-307-40857-0 

  

Сист. No: 26179

- 150 -

Ч2/820/899/А 37Чг 

Айтматов, Чингиз

   Голгота : Роман / Чингиз Айтматов ; Прев. от рус. Минка Златанова ; [С предг. от] Васил Колевски . - София : Нар. култура, 1987 . - 331 с., 1 л. : портр. ; 21 см . -  (Библиотека Избрани романи)

   Ориг. загл. Плаха ; Прев. е направен от Плаха ; И дольше века длится день / Чингиз Айтматов Авт. не е отбелязан на кор

   ISBN * 

  

Сист. No: 26112

- 151 -

Ч2/39/Б 92 

Българската vita sexualis  /  Състав. Николай Ненов, Росен Малчев, Константин Звездомиров Рангочев . - София : РОД, 2009 . - 141 с. + 8 л. цв. ил. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с след вс. гл.

   ISBN 978-954-476-046-5 

  

Сист. No: 26152

- 152 -

Ч2/820/899/Г 84Аи 

Грин, Александър

   Избрани произведения : В 4 т. / Александър Грин ; [С предг. от] В. Вихров . - София : Отечество, 1984 . - 22 см

   Прев. е направен от Собрание сочинений в 6 т. / А. С. Грин.

   ISBN * 

   Т. 2. Златната верига /  Състав.  Жела Георгиева ; Прев.  Лилия Илиева, и др. ; Худож.  Петър Терзиев . - 1984 . - 367 с. : с ил., портр.

   Други прев. : Ат. Далчев, Е. Хаджиева Златната верига : [Роман] ; Ранчото Каменният стълб : [Повест]

  

Сист. No: 26123

- 153 -

Ч2/820/899/К 30Йи 

Караджале, Йон Лука

   Избрани творби : В 3 т. / Йон Лука Караджале ; Състав. Спаска Канеркова ; [С предг. от] Шербан Кокулеску . - София : Народна култура, 1982 . - 21 см

   

   ISBN * 

   Т. 2. Моменти и скици /  Прев.  Гергана Стратиева, Спаска Кануркова . - 1982 . - 343 с.

   Прев. е направен от Opere 2. Momente, schite, notite, critice. Bucurest, 1969

  

Сист. No: 26118

- 154 -

Ч2/820/899/К 30Йи 

Караджале, Йон Лука

   Избрани творби : В 3 т. / Йон Лука Караджале ; Състав. Спаска Канеркова ; [С предг. от] Шербан Кокулеску . - София : Народна култура, 1982 . - 21 см

   

   ISBN * 

   Т. 3. Новели и разкази /  Прев.  Гергана Стратиева, и др. . - 1982 . - 239 с.

   Прев. е направен от Opere 3. Novele, povestiri, aminturi, versari, parodil, varia. Bucarest, 1962 ; Opere 4. Publicistici. Bucarest, 1966. - Други прев. Сп. Кануркова, М. Младенова, В. Алексова

  

Сист. No: 26119

- 155 -

Б2/886.7/Л 14, ЦБ 59775 

Лазарова, Мила

   Недочетена книга / Мила Лазарова . - Русе : Gaiana book&art studio, 2010 . - 40 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8633-09-3 

  

Сист. No: 26117

- 156 -

Ч2/886.7/Л 14 

Лазарова, Мила Кирилова

   Разковниче : Избрана детска поезия / Мила Лазарова . - Русе : Авангард принт, 2000 . - 64 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Милка Кирилова Лазарова ; Книгата е с автограф от автора

   ISBN 954-9548-13-1 (грешен)

  

Сист. No: 26137

- 157 -

Ч2/820/899/Л 94Гт 

Льору, Гастон

   Тайната на жълтата стая : [Роман] / Гастон Льору ; Прев. от фр. Ася Къдрева . - Пловдив : Христо Г. Данов, 1983 . - 309 с. ; 17 см

   Ориг. загл. Le mystere de jaune / Gaston Leroux

   ISBN * 

  

Сист. No: 26121

- 158 -

Ч2/39/Н 55Нб 

Ненов, Николай Иванов

   Българската хайдушка епика : Потекло и развитие / Николай Ненов . - София : Род, 1999 . - 155 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-476-017-2 

  

Сист. No: 26133

- 159 -

Ч2/820/899/О-57Ма 

Ондатджи, Майкъл

   Английският пациент : [Роман] / Майкъл Ондатджи ; Прев. от англ. Валентина Донкова . - София : Лъчезар Минчев, 1996 [деп. 1997] . - 280 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The english patient / Michael Ondaatje

   ISBN 954-412-032-7 

  

Сист. No: 26125

- 160 -

Ч2/886.7/О-91д 

Отключени думи  : Антология на русенски автори / Габриела Цанева Цанева, и др . - Русе : Примакс, 1999 . - 44 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-9972-03-8 

  

Сист. No: 26132

- 161 -

Ч2/886.7/П 44с 

Петко Славейков - нови изследвания  : Сб. по повод 175 г. от рождението му /  Състав., ред. Иван Радев и др . - В. Търново : Фабер, 2003 . - 292 с. : с ил. ; 24 см

   Други състав. , ред. : И. Александров, Ж. Радева, С. Гърдев. - Офс. изд. - 100 тир. Библиогр. след отд. материали . - Изд. на Великотърновски унив. Св. Св. Кирил и Методий, Нар. библ. П. Р. Славейков - В. Търново

   ISBN 954-775-197-2 

  

Сист. No: 26135

- 162 -

Ч2/820/899/Р 68Жс 

Робер, Жан-Марк

   Странни работи : Роман / Жан-Марк Робер ; Прев. от фр. [с предг.] Пенка Пройкова . - София : Народна култура, 1980 . - 171 с. ; 17 см

   Ориг. загл. Affaires etrangeres

   ISBN * 

  

Сист. No: 26122

- 163 -

Ч2/820/899/С 47Уе 

Смит, Уилбър

   Един сокол лети : [Роман] / Уилбър Смит ; Прев. от англ. Людмила Близнакова . - 2. изд . - Варна : Георги Бакалов, 1989 . - 576 с. ; 20 см

   Ориг. загл. A falcon flies / Wibur Smith. - 1. изд. 1987 в библ. Океан

   ISBN * 

  

Сист. No: 26109

- 164 -

Ч2/886.7/Я 54Дз 

Янева-Медникарова, Дора Стоянова

   Завръщане : Стихотворения / Дора Янева-Медникарова . - [2. изд. ] . - Русе : Захарина Йоргова, 2000 . - 32 с. ; 20 см

   1. изд. 1997 [деп. 1998

   ISBN 954-9631-03-6 

  

Сист. No: 26128

- 165 -

Ч2/886.7/Я 54Ди 

Янева-Медникарова, Дора Стоянова

   Импресия : Стихотворения / Дора Янева-Медникарова . - Русе : Захарина Йоргова, 1999 . - 32 с. ; 21 см

   Изд. на Общ. к-т В. Левски. Лит. кръг Мисъл-2 - Русе. - Офс. изд. - 20 тир. Кн. е изд. по Нац. програма 160 год. от рождението на Васил Левски

   ISBN 954-9631-02-8 

  

Сист. No: 26129

- 166 -

Ч2/886.7/Я 54Дд 

Янева-Медникарова, Дора Стоянова

   Достойно ест : Стихове / Дора Янева-Медникарова . - Русе : Авангард принт, 2000 . - 24 с. : с ил. , сх. ; 20 см

   Съдържа и Уловени мигове / Комент. архим. В. Мутафов

   ISBN 954-9548-21-Х 

  

Сист. No: 26130

История. Георафия. Биографии. Археология

- 167 -

П/502/C 73SbЦБ 59769

Comati, Sigrun et al.

   Bulgarische landeskunde : Ein Lehr- und textbuch / Sigrun Comati, Radka Vlahova-Ruykova . - Hamburg : Helmut Buske, 2003 . - 185 p. ; 23 cm

   Bibliogr. after each chapter

   ISBN 3-87548-327-8 

  

Сист. No: 26105

- 168 -

ЮФ - ПН 5 

Изследване на съдоустройството в Царство България. История, принципи, институти (1878 -1900)  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 09 - ЮФ -01 /  Ръковод. на раб. колектив Евгени Йочев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 160 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 155 -158

   ISBN * 

  

Сист. No: 26068

- 169 -

Ч2/949.72.04/С 57 

Списание "Поборник-опълченец" 1898-1901 г.  /  Състав., [встъп. студия] Веселина Антонова . - Фототип. изд . - В. Търново : Абагар, 2008 . - 318 с. : с ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-427-774-1 

  

Сист. No: 26124

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 170 -

АИФ - ПД 6 

Проучване и създаване на Университетски мултимедиен център  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - РУ- 04 /  Ръковод. на раб. колектив Цветомир Конов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 20 с. ; 30 см + CD

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26059

- 171 -

Ч2/372.878/Т 75Гм 

Торбов, Георги Д. и др.

   Музика : [Учебник] за III на ЕСПУ / Георги Торбов, Генчо Гайтанджиев, Ангелина Младенова . - 4. изд . - София : Народна просвета, 1990[библиогр. каре 1989] . - 80 с. : с цв. ил., ноти ; 24 см

   Авт. не са дадени на кор.

   ISBN * 

  

Сист. No: 26114

Компютри. Програмни продукти

- 172 -

П/658.512/D 59, П1/658.512/D 59ЦБ 59763

Dinev, Georgi

   A concise course of lectures on principles of mechanical design / Georgi Dinev . - Sofia : ТУ София, 2010 . - 108 с. ; 25 см

   Библиогр. с. 91

   ISBN 978-954-438-845-4 

  

Сист. No: 26056

- 173 -

ЕЕА - КТТ 13 

Анализ на условията, синтез на оптимално решение, разработване и внедряване на система за контрол и опазване на материални активи на Русенския университет "Ангел Кънчев"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - РУ -09 /  Ръковод. на раб. колектив Михаил Илиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 71 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 68

   ISBN * 

  

Сист. No: 26073

- 174 -

БМ - Е 9 

Изследване и реструктуриране на уеб сайта на Русенския университет като комуникационен канал  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - РУ -12 /  Ръковод. на раб. колектив Рада Пенева Кършакова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 60 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26091

- 175 -

ЕЕА - Ф 57 

Оптимизиране информационното съдържание за пренос по безжични и мобилни мрежи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФЕЕА - 10 /  Ръковод. на раб. колектив Галина Захариева Крумова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 50 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26040

- 176 -

МТФ - ТММРМ 450 

Разработване и изследване на система за трикоординатни измервания върху машини с ЦПУ  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 09 - МТФ - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Иван Замфиров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 40 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26062

- 177 -

РУ ФРз 2 

Разработване на WEB-базирана учебна среда за обучение по "Обща и неорганична химия"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - Рз -03 /  Ръковод. на раб. колектив Милувка Станчева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 65 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26090

- 178 -

ПНО - АГ 14 

Създаване и адаптиране пакет програми на системата Mathematica за пресмятания в различни алгебри с тъждества  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФПНО - 07 /  Ръковод. на раб. колектив Цецка Рашкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 120 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26092

- 179 -

ЕЕА - КСТ 17 

Създаване на мобилна научноизследователска лаборатория  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФЕЕА -02 /  Ръковод. на раб. колектив Георги Кръстев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 201 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 67-70

   ISBN * 

  

Сист. No: 26075

- 180 -

ЕЕА - КСТ 18 

Създаване, изследване и внедряване на информационно-справочна система "Докторанти"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - РУ - 07 /  Ръковод. на раб. колектив Силян Сибинов Арсов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 100 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 83

   ISBN * 

  

Сист. No: 26094

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 181 -

С/378/E 91u 

European Universiity Association] EUA Bologna Handbook  : Making Bologna Work /  Ed. Eric Froment et al . - Stuttgart : Dr. Josef Raabe Verlag, 2006 - . - 30 cm

   Index of key words p. 1-6; List of editors and authors p. 1-19

   ISBN 978-3-8183-0209-2 

   [B].16. June 2010 . - 2010 . - 100 p. + CD

   

  

Сист. No: 26113

- 182 -

ПНО - ППИ 1 

Изследване на етническата идентичност на студенти и подпомагане на бъдещата им реализация  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 09 - ФПНО - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Соня Георгиева Георгиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009/10 . - 55 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 28 -38

   ISBN * 

  

Сист. No: 26085

- 183 -

Ч2/372.47/Й 83Ду 

Йорданова, Дафинка Д. и др.

   Учебно помагало по математика : За III кл. от текстови задачи за индивидуална и диференцирана работа : 230 задачи - решения, отговори, упътвания / Дафинка Йорданова, Цветана Гечева . - Варна : Алфа 10, 1993 . - 68 с. : с табл. , черт. ; 20 см . -  (В света на естествените числа)

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26134

- 184 -

Ч2/37.01/К 86Ис 

Костов, Илия Георгиев

   С пулса на времето : [Петдесет ] 50 години СОУ " Йордан Йовков" / Илия Георгиев Костов, Даринка Петрова Маринова, Цанка Христова Кръстева . - Русе : Бряг, 2009 . - 128 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 127

   ISBN * 

  

Сист. No: 26144

- 185 -

ПНО - БЕЛИ 10 

Оптимизиране на учебния процес по дисциплините от естетическия цикъл чрез иновационни технологии  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФПНО - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Пелагия Векилова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 150 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 87-91

   ISBN * 

  

Сист. No: 26087

- 186 -

РУ ФРз 2 

Разработване на WEB-базирана учебна среда за обучение по "Обща и неорганична химия"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - Рз -03 /  Ръковод. на раб. колектив Милувка Станчева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 65 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26090

- 187 -

ЕЕА - КСТ 18 

Създаване, изследване и внедряване на информационно-справочна система "Докторанти"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - РУ - 07 /  Ръковод. на раб. колектив Силян Сибинов Арсов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 100 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 83

   ISBN * 

  

Сист. No: 26094

- 188 -

Ч2/373/Т 87 
 Трудово-политехническо обучение 

   Трудово-политехническо обучение : За IV кл. на СОУ / Валентин Димов, и др . - 4. изд . - София : Просвета, 1991 . - 48 с. : с ил., сх., табл. ; 24 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26115

- 189 -

Ч2/2/Ш 58 с 

Шести "Светиниколаевски православни образователни четения" 30.11.-01.12.2008г.  : Сборник доклади и съобщения /  Гл. ред . и рецензент Галя Христозова ; Ред. Вида Буковинова, Милка Бихлюмова . - Бургас : Димант, 2008 . - 360 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 360

   ISBN 954-8472-731-361-3 

  

Сист. No: 26148

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

- 190 -

ЦБ 59758 

Генов, Христо К. и др.

   Методически указания за икономическа обосновка на курсовите проекти и дипломните работи : [За студентите от ВИСИ] / Христо К. Генов, Спасунка Р. Алексиева, Славко Д. Бежанов . - София : Техника, 1976 . - 75 с. : с с табл. ; 21,5 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 26029

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

Хранително-вкусова промишленост. Битова техника

- 191 -

РУ ФРз 3 

Разработване и изследване на млечнокисели функционални хранителни продукти  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2009 - ФРз- 02 /  Ръковод. на раб. колектив Станка Тодорова Дамянова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 80 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 40-44

   ISBN * 

  

Сист. No: 26095


 Индекс по АВТОРИ

Azuchi, Satoshi 144 
Comati, Sigrun 63 145 167 
Conovici, Mariana 14 
Dinev, Georgi 49 172 
Emmerich, Michael 148 
Froment, Eric 181 
Gill, Tom 146 
Goto, Meisei 146 
Kanai, Mieko 147 
Kohler, Jurgen 181 
Matsuura, Rieko 148 
Mauri, Arnaldo 26 
McCarthy, Paul 147 
Nenov, Nikolai 14 
Pencev, Jordan 145 
Purser, Lewis 181 
Radeva, Vassilka 145 
Scotch, Allison Winn 149 
Vlahova-Ruykova, Radka 63 167 
Walter, Hilmar 145 
Warham, Paul 144 
Wilson, Lesley 181 
Айтматов, Чингиз 150 
Алвасов, Божидар С. 124 
Александров, Иван 161 
Александров, Крум 50 
Александров, Мартин Евгениев 95 
Алексиева, Спасунка Р. 190 
Алексова, Василка 153 154 
Алипиев, Огнян 109 111 
Ангелов, Ангел Симеонов 80 
Ангелов, Никола Атанасов 74 
Ангелов, Юлиян Ангелов 74 
Ангелова, Емилия Ангелова 74 106 
Андонов, Кондю 59 83 84 87 93 127 
Андонов, Кондю Йорданов 85 
Андреев, М. 3 
Антонова, Веселина 169 
Антонова, Веселина Йорданова 169 
Армянов, Никола Колев 90 
Арсов, Силян Сибинов 180 187 
Баева, Мария Кирилова 2 
Балтаджиев, Атанас 69 
Балтаджиев, Георги 69 
Бежанов, Славко Д. 190 
Белкинова, Даниела Александрова 74 
Беляева, Ю. К. 57 
Бенева, Елка 160 
Берар, П. 58 
Бижков, Георги 4 
Бихлюмова, Милка 9 10 13 47 48 189 
Близнакова, Людмила 163 
Бобилов, Валентин 81 
Бодурова, Параскева Трифонова 27 
Борисов, Борис 103 121 
Борисов, Борис Ненов 95 
Борисова, Силвия 152 
Брук, Майкъл З. 38 
Буковинова, Вида 9 10 13 47 48 189 
Бургиньон, Ж. П. 58 
Бурхард, Станислав 24 131 
Буто, Ж. Ф. 58 
Бучков, Димитър Тодоров 137 
Валкер, А. 28 
Василев, Васил 69 
Векилова, Пелагия 185 
Видершпил, С. 24 131 
Видершпил, Станислав 24 131 
Вихров, В. 152 
Владова, Илиана 152 
Вълков, Любен Георгиев 52 
Гайтанджиев, Генчо 171 
Гайтанджиев, Генчо Ст. 171 
Ганев, Жечо 64 
Ганчев, Панайот А. 29 125 
Генов, Христо К. 190 
Георгиев, Георги Рашков 92 
Георгиева, Жела 152 
Георгиева, Изабела 1 
Георгиева, Лидия Христова 74 
Георгиева, Соня Георгиева 19 45 182 
Гечева, Цветана 56 183 
Гинкова, Жана 72 
Голикова, Татьяна Игоревна 61 
Григориев, Е. П. 72 
Грин, Александър 152 
Гърдев, Стефан Георгиев 161 
Гюров, Димитър Виолетов 2 
Гюрова, Весела Методиева 2 
Далчев, Атанас 152 
Дамянова, Станка Тодорова 191 
Даскалов, Николай 30 
Даскалов, Пламен 75 123 
Декин, Борис Григориевич 66 88 
Дерелиев, Любомир Д. 51 
Дечев, Захарий 9 10 47 48 
Димитров, Димитър Константинов 112 
Димитров, Пламен Луков 31 126 
Димитрова, Иванка Борисова 32 
Димов, Валентин 188 
Димов, Валентин Йорданов 104 122 
Димов, Валентин Ст. 188 
Димов, Димо Нейков 82 
Динолов, Огнян Николаев 59 83 85 127 
Добрева, Антоанета Иванова 106 
Донкова, Валентина 159 
Дончев, Димитър Л. 29 125 
Дончев, Иво Дончев 2 
Дочев, Дочо Трифонов 54 
Дуади, А. 58 
Душкова, Мира 160 
Евстатиев, Иван 101 120 
Евстатиева, Надежда 101 120 
Евстатиева, Надежда Лиозовна 59 83 85 95 127 
Желязов, Михаил Петков 136 
Жербер, Ален 1 
Завиша , Владимир Владимирович 66 88 
Замфиров, Иван 79 142 176 
Захариев, Георги К. 80 
Здравкова, Златоживка 44 
Златанова, Минка 150 
и др 160 188 
Иванов, Велико Колев 78 
Иванов, Георги Стефанов 17 
Иванов, Емил Маринов 114 
Иванов, Иван Замфиров 79 142 176 
Иванов, Ивелин Великов 67 
Иванов, Росен 115 
Илиев, Михаил 97 98 173 
Илиева, Лилия 152 
Йорданов, Димо 7 
Йорданова, Дафинка 56 183 
Йорданова, Дафинка Д. 56 183 
Йочев , Евгени 21 168 
Калчева, Стефка Николова 74 
Канеркова, Спаска 153 154 
Каниска 6 
Канисков, Васил Любенов 6 
Кануркова, Спаска 153 154 
Караджале, Йон Лука 153 154 
Карастоянов, Христо С. 112 
Кац, М. 58 
Кацаров, Божидар Б. 80 
Кейл, Ал. 3 
Ковачев, Здравко 37 
Коев, Константин 59 83 85 127 
Кокс, Дж. 57 
Кокулеску, Шербан 153 154 
Коларов, Емануил Красимиров 20 
Колевски, Васил 150 
Колевски, Васил Л. 150 
Кон, А. 58 
Конов, Цветомир 73 170 
Копчев, Петър 108 
Кортезов, Стефан Н. 24 131 
Костов, Илия Георгиев 184 
Котлър, Филип 36 
Коцев, Николай 34 
Криспин, Алфред 38 
Крумова, Галина Захариева 100 175 
Кръстев, Георги 96 179 
Кръстева, Анка 85 
Кръстева, Цанка Христова 184 
Къдрева, Ася 157 
Кънев, Митьо Йорданов 137 
Кънчев, Кънчо П. 37 
Кършаков, Михаил Колев 77 
Кършакова, Рада Пенева 174 
Кючуков, Радослав 91 
Лазарова, Мила 155 156 
Лазарова, Мила Кирилова 156 160 
Льожандр, М. 58 
Льору, Гастон 157 
Малчев, Росен 15 151 
Маринов, Емил 114 
Маринова, Даринка Петрова 184 
Метев, Васил 64 
Милс, Уйлям Р. 38 
Мингов, Емил Асенов 22 
Минервин, Г. Б. 72 
Минчев, Георги 37 
Митев, Георги 119 
Михайлов, Людмил 59 83 85 127 
Михайлов, Мирослав 101 120 
Михайлов, Никола Петров 95 
Михайлов, Николай 86 94 
Михайлова, Ваня Енчева 65 
Младенов, Здравко 50 
Младенов, Миролюб Иванов 105 
Младенов, Юлиян Пенчев 143 
Младенова, Ангелина 171 
Младенова, Ангелина А. 171 
Младенова, Марина 153 154 
Мутафов, Виктор архим. 166 
Найденов, Николай 33 
Налимов, Василий Васильевич 60 61 
Нейков, Явор 101 120 
Ненов, Николай 15 46 151 158 
Ненов, Николай Иванов 46 158 
Николов, Емил 71 
Николов, Митко Иванов 110 
Николов, Николай 43 132 
Николова, Пенка 160 
Николова, Снежана Т. 153 154 
Новакова, Атанаска 85 
Ондатджи, Майкъл 159 
Папазов, Емил Кръстев 128 
Паризова, Стефана Я. 188 
Пасев, Веселин 39 
Патарински, Пенко Д. 141 
Пеев, Стефан 8 
Пенчева, Велизара 18 113 
Пенчева, Тамара Григориевна 140 
Переверзев, Л. Б. 72 
Петков, Александър Петков 40 
Петков, Боян 58 
Петров, Велимир Георгиев 160 
Попов, Георги Ст. 89 
Попов, Николай 4 
Попова, Юлиана 25 
Прайс, Анна 24 131 
Пройкова, Пенка 162 
Пройкова, Пенка Стефанова 162 
Радев, Димитър 99 
Радев, Димитър Иванов 102 
Радев, Иван 161 
Радев, Иван Николов 161 
Радева, Живка Василева 161 
Радева, Надежда 160 
Радевска, Ирина 23 35 
Рангочев, Константин Звездомиров 15 151 
Рашков, Георги 92 
Рашкова, Цецка 62 178 
Решовски, Нейко 9 47 
Робер, Жан-Марк 162 
Рубанов, Георгий Васильевич 11 
Румел-Сиска, София 24 131 
Румчев, Венцеслав Г. 130 
Русинова, Елена 2 
Русинова, Елена Първанова 2 
Савов, Веселин 129 
Савова, Ж. 3 
Симеонова, Вера И. 130 
Симеонова, Мануела 160 
Славова, Ирена 41 
Славова, Ирена Александрова 41 
Слепцов, Николай Василиевич 2 
Слепцова, Светлана Стойчева 2 
Смит, Уилбър 163 
Сотиров, Бранко Душков 55 107 139 
Спиридонов, Ганчо 118 
Стамболиев, Огнян 153 154 
Станчев, Христо 116 
Станчева, Милувка 177 186 
Стефанов, Георги 16 17 
Стефанова, Радка 72 
Стефанова, Тодорка 70 
Стойнешка, Райна 12 42 
Стоянов, Ивайло Стефанов 95 
Стоянов, Нейко Маринов 68 
Стоянова, Таня Методиева 90 
Стратиев, Йордан 153 154 
Стратиева, Гергана 153 154 
Терзиев, Петър 152 
Тодоров, Кирил 43 132 
Тодоров, Цветан Милков 160 
Тодорова, Радка Йорданова 90 
Томов, Кубрат 5 
Томов, Кубрат Савов 5 
Тончев, Любен Ал. 133 
Торбов, Георги 171 
Торбов, Георги Д. 171 
Тотев, Тотю 117 
Трифонов, Младен 76 138 
Фьодоров, М. В. 72 
Хаджиева, Елка П. 152 
Харина, Ю. Ф. 11 
Хинкли, дж. 57 
Христов, Симеон Тодоров 134 135 
Христова, Татяна Василева 135 
Христозова, Галя 13 189 
Цанева, Габриела Цанева 160 
Цанков, Георги 1 
Цанков, Стефан Марков 28 
Цветанов, Цветан Иванов 118 
Чакалова, Елена Ат. 188 
Чапарова, Юлия Ванчева 53 
Чепурина, Е. В. 57 
Чобанов, Георги 58 
Чобанов, Иван Георгиев 58 
Чокулеску, Шербан 153 154 
Шиваров, Недко С. 80 
Шосткевич, Халина 24 131 
Янева-Медникарова, Дора 164 165 166 
Янева-Медникарова, Дора Стоянова 164 165 166 
Янчева, Елисавета Стоянова 160 
Янчева, Сийка Г. 188 
Ячев, Венцислав Василев 2 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

A concise course of lectures on principles of mechanical design 49 172 
Bulgarische grammatik 145 
Bulgarische landeskunde 63 167 
European Universiity Association] EUA Bologna Handbook 181 
La Mobilisation de l`epargne des menages 26 
Pentru viitor impreuna 14 
Shot by both sides 146 
Supermarket 144 
The Apprenticeship of Big Toe P 148 
The Word book 147 
Time of my life 149 
Аз и другите 2 
Анализ на условията, синтез на оптимално решение, разработване и внедряване на система за контрол и опазване на материални активи на Русенския университет "Ангел Кънчев" 97 173 
Анализ на условията, синтез на оптимално решение, разработване и внедряване на система за провеждане на е-конференции в реално време 98 
Анатомия на човека 69 
Английският пациент 159 
Бизнес-риск-пари 30 
Бизнесплан 41 
Българската vita sexualis 15 151 
Българската хайдушка епика 46 158 
Външнотърговска практика 28 
Голгота 150 
Достойно ест 166 
Духовните учения на българите 6 
Един зрител си спомня 71 
Един сокол лети 163 
Експериментално изследване на енергийните загуби в механични предавки - етап І 106 
Завръщане 164 
Задачи по теоретической статистике с решениями 57 
Избрани произведения 152 
Избрани творби 153 154 
Изследване възможностите за получаване на наварени покрития във вакуум чрез електродъгов разряд с кух катод 76 138 
Изследване защитата на субективните права в българското законодателство съобразно новите европейски тенденции 16 
Изследване и разработване на експериментална уредба за оползотворяване на слънчева енергия за целогодишни нужди на РУ 81 
Изследване и разработване на стратегия за преодоляване стигматизацията на несъстоятелността 17 
Изследване и реструктуриране на уеб сайта на Русенския университет като комуникационен канал 174 
Изследване и създаване на инструмент за струговане и ППД на дълбоки отвори, реализиращ едновременно двата процеса 77 
Изследване и усъвършенстване на външната светлинна инфраструктура на територията на Русенски университет "Ангел Кънчев" 91 
Изследване мястото на жената в античното и средновековното общество 44 
Изследване на възможностите за ефективно използване на алтернативни енергоизточници 82 
Изследване на възможностите за използване на електромобил в условията на пощенските услуги 18 113 
Изследване на възможностите за развитие на селските райони (управление чрез подхода "Лидер") 33 
Изследване на диференциални уравнения с интерфейс, преходни и погранични слоеве, с робастни числени методи 52 
Изследване на диференчни и диференциални уравнения с аналитични методи 53 
Изследване на етническата идентичност на студенти и подпомагане на бъдещата им реализация 19 45 182 
Изследване на качествените свойства на композиции от крайни автомати, абстрактни и естествени езици 54 
Изследване на комплексен метод за приемателен и производствен контрол на зъбни колела 55 107 139 
Изследване на мобилни комуникации в 3G и 4G мрежи 99 
Изследване на новите тенденции на трудовия пазар в Европейския съюз и влиянието им върху организациите в Блгария ( на примера на Русенска област) 34 
Изследване на общите и специфичните компетенции за промоция и възстановяване на здравето и благополучието 70 
Изследване на проблемите на юридическата методология в контекста на европейските стандарти на обучение 20 
Изследване на синхронен генератор с рязко повишен КПД с мощност 5-10 киловата 92 
Изследване на съдоустройството в Царство България. История, принципи, институти (1878 -1900) 21 168 
Изследване на същността на правния спор 22 
Изследване на термичните процеси и разработване на технологични методи за запояване на електронни компоненти и заваряване на полимери с помощта на инфрачервено лъчение 140 
Изследване работата на дизелов двигател с биогорива 114 
Икономика и организация на заготвителните цехове в машиностроителното предприятие 130 
Икономико-математически методи и модели в търговията 50 
Импресия 165 
Иновационни аспекти при адаптиране и трансфер на технологии в земеделието 119 
Кариера в бизнеса 38 
Кариерно ориентиране 23 35 
Към въпроса за мисленето в предучилищната възраст 8 
Леки автомобили "Жигули-Лада" ВАЗ 2101, 21011 и 2103 112 
Личността в бизнеса 12 42 
Логические основания планирования эксперимента 61 
Масовата приватизация 39 
Математика в миниатюри 58 
Материалознание 137 
Методи и средства за изследване в електроенергетиката 59 83 127 
Методически указания за икономическа обосновка на курсовите проекти и дипломните работи 190 
Методология на енергийния одит на електроенергетиката и енергийните паркове 84 93 
Моделиране и изследване на енергийни процеси в хидро- и пневмотехниката - I етап 89 
Моделиране и оптимизиране на механични системи и технологични процеси 67 
Мотивация 135 
Музика 171 
Недочетена книга 155 
Нефрит и обсидиан 1 
Новата култура 5 
Образователни структури и учебни планове 4 
Общуването в творческата дейност на личността 7 
Оперативно управление на производството [в машиностроенето] 124 
Оптимизация на енергопотреблението 85 
Оптимизиране информационното съдържание за пренос по безжични и мобилни мрежи 100 175 
Оптимизиране на учебния процес по дисциплините от естетическия цикъл чрез иновационни технологии 185 
Организация и организаторско изкуство 133 
Организация на стопанското управление 129 
Основи на промишлената естетика 72 
Основи на телекомуникациите: телетрафично проектиране 102 
Основи на физиката 65 
Основни насоки за интензификация на обучението 3 
Отключени думи 160 
Петко Славейков - нови изследвания 161 
Получаване на смазочни масла чрез преестерификация на метилови естери на висши мастни киселини 108 
Православна българска народна старина . Жива старина - II 9 47 
Православна българска народна старина. Жива старина - II 10 48 
Предвидение и случайность 11 
Приложение на математическите методи за оптимизиране на ремонтната база в селското стопанство 118 
Приложна електроника в селското стопанство 101 120 
Проектиране и симулиране на бизнес модели за управление в условията на динамично променящата се среда 128 
Проучване и създаване на Университетски мултимедиен център 73 170 
Психологическият бизнес на мениджъра 31 126 
Разковниче 156 
Разработване и изследване на електромобил 115 
Разработване и изследване на интелигентна фотоволтаична система за захранване на потребители с малка мощност 86 94 
Разработване и изследване на комбинирани инструменти за обработване на резбови отвори на машини с ЦПУ 78 
Разработване и изследване на млечнокисели функционални хранителни продукти 191 
Разработване и изследване на система за трикоординатни измервания върху машини с ЦПУ 79 142 176 
Разработване и изследване нови работни органи и приложения на високо технологични системи в земеделието 103 121 
Разработване на WEB-базирана учебна среда за обучение по "Обща и неорганична химия" 177 186 
Разработване на двигател с хомогенен заряд и самовъзпламеняване на базата на двуцилиндров нискочестотен дизелов двигател 116 
Разработване на методика за проектиране и софтуерна система за червячни фрези за нарязване на зъбно-ремъчни шайби 143 
Разработване на структура на база от данни за упрвление на кадровия и научен потенциал във факултет 40 
Роботизацията и повишаването на обществената производителност на труда 80 
Ръководство за лабораторни упражнения по електроенергетика 95 
Ръководство за упражнения по основи на стопанското управление 29 125 
С пулса на времето 184 
Сборник от задачи и казуси по счетоводство 32 
Сборник тестови задачи по общотехническа подготовка за кандидат-студенти 74 
Симулационно изследване на селскостопански обекти, управлявани с електронни системи 104 122 
Симулиране на устройства за цифрова обработка и пренасяне на сигнали с VHDL 136 
Синтез на зъбни, лостови и подемни механизми по зададени свойства и режими на работа 109 111 
Синтез на нови 1,5-бензодиазепини и изследване на тяхната биологична активност 68 
Система от показатели за характеризиране интензивните фактори за развитие на промишлеността 37 
Социология на предприятието 24 131 
Списание "Поборник-опълченец" 1898-1901 г. 169 
Странни работи 162 
Стратегическо управление на фирмата 27 
Судовые вспомогательные механизмы 66 88 
Създаване и адаптиране пакет програми на системата Mathematica за пресмятания в различни алгебри с тъждества 62 178 
Създаване и изследване на измервателна система за оценка на експлоатационните свойства на автомобили 117 
Създаване и изследване на комплексна система за изпитания на енергийна техника и технологии 87 
Създаване на компютърна система за изследване на възможностите за приложение на спектрални характеристики за диагностициране на заболяването Фузариоза на царевични семена 75 123 
Създаване на компютърна система за разработване и изследване на невронни мрежи за решаване на нетипови задачи за класификация на многомерни вектори 105 
Създаване на мобилна научноизследователска лаборатория 96 179 
Създаване на транснационална мрежа за интердисциплинарни изследвания в областта на социалните науки 25 
Създаване, изследване и внедряване на информационно-справочна система "Докторанти" 180 187 
Тайната на жълтата стая 157 
Теоретична електротехника 90 
Теория и модели на лидерството 134 
Теория эксперимента 60 
Технология на машиностроенето 141 
Трудово-политехническо обучение 188 
Увод в математическата логика 51 
Управление на маркетинга 36 
Управление на фирмата 43 132 
Усъвършенстване на система за трибологически изследвания на превантивни и възстановителни покрития в различни смазочни среди 110 
Учебно помагало по математика 56 183 
Човекът и околната среда 64 
Шести "Светиниколаевски православни образователни четения" 30.11.-01.12.2008г. 13 189 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автомобили - екологични - изпитване 115 
Автомобили - експлоатация 117 
Алгебра 62 178 
Анатомия - атлас - учебен 69 
Английска литература 149 
Английска литература - романи 144 146 147 148 
Антропология 15 151 
Бази данни 180 187 
Бази данни - учебници за ВУЗ 177 186 
Бизнес - планиране - учебници за ВУЗ 41 
Бизнес - психологични проблеми 12 42 
Бизнес - ръководства 30 38 
Биографии 161 
Българска литература - поезия 160 164 165 166 
Българска литература - проза 160 
Българска литература. Литературна критика 161 
Българска поезия за деца 156 
Български език - граматика 145 
Българско опълчение - извори 169 
Видове предприятия. Финансиране 130 
Видове производства в машиностроенето 124 
Висше образование - България 177 186 
Висше образование - качество 181 
Висше образование - образователна политика 181 
Външна търговия - наръчници 28 
Вътрешна търговия 50 
Двигатели - дизелови - автомобилни 114 116 
Диалектически материализъм, статистически прогнози 11 
Динамични системи - моделиране и симулиране 128 
Диференциални уравнения 52 53 
Дъновизъм 6 
Електрически генератори 92 
Електричество - техническо приложение 86 94 
Електродвигатели 84 93 
Електроенергетика 59 83 84 85 93 127 
Електроника - в селското стопанство 101 103 104 120 121 122 
Електроника - компютърни техники с практическо приложение - учебник 101 120 
Електронно обучение 177 186 
Електротехника 96 179 
Енергетично стопанство. Енергоснабдяване 95 
Енергия - източници 82 86 87 94 114 
Енергоснабдяване на предприятия 59 83 127 
Еротична литература. Порнографска литература 15 151 
Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит. Фолклористика. 15 151 
Женско движение. Женски въпрос. Обществено положение на жената. Равноправие на жената 44 
Заваряване - електронно-лъчево 140 
Здравеопазване. Обществена хигиена. Защита на нещастни случаи 70 
Знание и вяра 6 
Зъбни предавки и механизми 55 107 139 
Издания за деца. Книжки-картинки. Читанки. Издания за юноши 2 
Изпитване на материалите 137 
Източници на енергия-нетрадиционни 81 
Икономика и управление на селското стопанство 33 
Интервю 14 
Информационни системи - приложение - в медицината - учебници за ВУЗ 40 
История - България 21 63 167 168 
Канадска литература - романи 159 
Комбинаторен анализ - теория на графите 54 
Компютри - софтуерни продукти 100 175 
Компютърна графика 49 172 
Компютърна техника с практическо приложение 62 79 97 142 173 174 176 178 
Компютърни комуникации - компютърни мрежи - учебник 177 186 
Компютърни системи за програмно управление и автоматизация 105 
Комуникационна техника 98 
Корабни парни машини 66 88 
Краезнание 9 10 47 48 
Култура 5 
Леки автомобили 112 
Литература - художествена - българска 155 
Личност - психология 12 42 
Маркетинг 36 
Математика - учебни помагала 56 183 
Математическа логика - теория на моделите 54 
Математически методи в техниката 55 107 139 
Математически модели за изследване на операциите 50 
Машини и процеси с автоматично управление и регулиране 80 
Машини и устройства за обработка на данни - аспекти на съхраняването, въвеждането и изваждането на 136 
Машини с програмно управление 75 123 
Машиностроителни предприятия - Организация на производството 130 
Мениджмънт - методи на управление и организационо поведение 40 
Металорежещи машини - с програмно управление - учебници за ВУЗ 78 
Методи и форми на обучение 3 
Методи на регистриране на информация (Методи на изследване 25 
Методика на преподаване 185 
Механизми и предавки, изследване и изпитване 106 
Механизми. Предавки 143 
Мляко - Преработка 191 
Музика 171 
Мултимедийни системи 73 170 
Народни песни, български - теми и образи 46 158 
Наука 5 
Нрави и обичаи на примитивни народи - номади, цигани, особени племена и раси 14 
Обработка на материалите чрез налягане 76 138 
Обработка чрез рязане - изработка на резби 55 79 107 139 141 142 176 
Образование - качество 4 
Образование - степени на образование 180 181 187 
Обществено управление 18 113 
Общество. Социална структура 19 45 182 
Общуване - психология 7 
Окултни учения - България 6 
Опазване на околната среда 64 
Организация на производството 129 
Основно образование 56 183 
Парапсихология 5 
Пари. Банково дело. Борса 26 
Педагогика 4 
Педагогика - изследвания 19 45 182 
Пневмоенергетика 89 
Поведение - мотивация - учебници за курсове 135 
Подемно-транспортни машини - проектиране 109 111 
Политическа теория. Политическа идеология 23 35 
Политически маркетинг 23 35 
Помпи - хидравлични 89 
Посевни и посадъчни машини и инструменти 119 
Право - гражданско 16 20 22 
Право - международно 17 
Право - търговско 17 
Право на Европейския съюз 17 
Предавки 109 111 
Предприятия - социология 24 131 
Приватизация - България 39 
Приложни науки, селско стопанство 101 120 
Природни богатства 63 167 
Програмиране за електронно изчислителни машини 58 
Промишлен дизайн 49 172 
Промишлена естетика 72 
Психология - висши психологически процеси - мислене 8 
Психология - развитие на личността 7 
Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 8 
Разкази - повести 153 154 
Революционери, български - биографии 169 
Революционни, национални и народоосвободителни движения - България - извори 169 
Режещи инструменти 76 77 138 
Резби, изработване 78 
Религия и наука - теология и философия - знание и вяра 13 189 
Румънска литератера 153 154 
Руска литература - повести - разкази - новели 152 
Руска литература - роман 150 152 
Светотехника 91 
Селскостопанска енергетика 103 121 
Селскостопански машини 118 
Системи на образование - хармонизиране 181 
Слънчева енергия 82 
Смазочни материали. Смазочни масла 108 
Софтуер - компютърни техники с практическо приложение - изчислителни системи - ръководство 97 173 
Софтуерни продукти 96 179 
Софтуерни продукти с практическо значение 143 
Социална психология - учебници за курсове 135 
Социални въпроси в цялост. Критика на социалната организация. Социални реформи общо. Практически со 25 
Специално обучение като елемент на общообразователното обучение 188 
Списания, български - история 169 
Статистически методи за обработка на данни 57 60 61 
Стопански обединения 37 
Стопанско управление 29 125 
Стопанство - управление - ръководства 38 
Строителство - Икономика и организация 190 
Стругарство. Стругове 77 
Счетоводство 32 
Съдоустройство 21 168 
Съобщителна техника 102 
Съобщителна техника - практическо приложение - компютърни комуникации 98 
Телевизионни системи 97 173 
Телекомуникации 102 
Телекомуникационни мрежи - управление 99 100 175 
Теория и практика на организацията 133 
Теория на вероятностите. Математическа статистика 59 83 127 
Теория на електротехниката 90 
Техника 74 
Техническа информация 73 170 
Техническа механика в машиностроенето 67 
Технология на машиностроенето 79 142 176 
Транспортни средства - вредни емисии - влияние върху околната среда 18 113 115 
Триене в машините 110 
Трудов пазар в ЕС 34 
Увод в анализа. Теория на реалните числа, асимптотични формули, неравенства, основни свойства на фу 51 
Управление - психологични проблеми - учебници за курсове 135 
Управление - ръководство - начини и методи на управление 128 
Управление - стопанство - ръководства 38 
Управление - теория 134 
Управление - фирми - конференции 43 132 
Управление - фирми - психологични проблеми 31 126 
Управление - фирми - ръководства 30 
Управленски труд 134 
Управленски труд - психологични проблеми 31 126 
Управленски труд - ръководства 30 
Училища - България - управление и организация - история 184 
Физика 65 
Фирми - организация и управление - конференции 43 132 
Фирми - планиране и финансиране - учебници за ВУЗ 41 
Фирми - управление - психологични проблеми 31 126 
Фирми - управление - ръководства 30 
Фирми, търговски - организация и управление 27 
Фолклор (в тесен смисъл) 19 45 182 
Фрезуване. Методи, инструменти, машини и приспособления 143 
Френска литература - романи 1 157 162 
Фуражни култури - болести и вредители 75 123 
Футбол - България 71 
Хайдутство - в народното творчество 46 158 
Хидроенергетика 89 
Химия, органична 68 
Хранително-вкусова промишленост 191 
Християнска празнична дейност 9 10 47 48 
Човекознание 5 
Южноамериканска литература - разкази 163 
Японска литература 144 146 147 148 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автомобилен транспорт 117 
алгебра 62 178 
алтернативни енергии 81 82 
анатомия 69 
английска литература 144 146 147 148 149 
антропология 15 151 
асинхронни двигатели 95 
атлас 69 
бази от данни 180 187 
банки 26 
безжични комуникации 100 175 
бизнес 12 30 38 41 42 
биографии 161 169 
болести и вредители (в растениев. ) 75 123 
Болонски процес 181 
българска литература 156 160 161 164 165 166 
българска поезия 155 
български език 14 145 
български народни песни 46 158 
български революционери 169 
българско законодателство 16 
бюрокрация 31 126 
вакуумни покрития 76 138 
видеокамери 97 173 
видеоконтрол 97 173 
видеонаблюдение 97 173 
видове предприятия 124 
висше образование 181 
възстановителни покрития 110 
външна търговия 28 
генератори 92 
география на България 63 167 
горива 108 
граждански права 16 
гражданско право 20 
граматика 145 
двуцилиндрови двигатели 116 
диалектически материализъм 11 
дидактически методи 3 
дизайн 72 
дизелови двигатели 114 116 
динамични системи 128 
дискретни системи 54 
диференциални уравнения 52 53 
диференчни уравнения 53 
докторанти 180 187 
дъновизъм 6 
Европейски съюз 16 34 
екологичен автомобил 18 113 
екологичен транспорт 18 113 114 115 
екология 64 
експлоатационни характеристики 117 
електрическа енергия 92 
електрически апарати 95 
електроенергетика 59 83 84 85 93 95 127 
електромагнитно поле 90 
електромобил 18 113 115 
електроника 74 
електронни системи 104 122 
електронно обучение 177 186 
електропотребление 85 
електротехника 74 90 
енергиен одит 84 93 
енергийна ефективност 84 93 
енергийни източници 87 
енергийни технологии 87 
еротична литература 15 151 
етническа принадлежност 19 45 182 
етнология 9 10 15 47 48 151 
ефективност на обучението 3 
женско движение 44 
Жигули 112 
заваряване 140 
задачи 57 
запояване 140 
захранващи източници 86 94 
здравеопазване 70 
земеделие 119 
земеделска техника 103 121 
знание и вяра 6 
зъбни механизми 55 107 109 111 139 
игри с топка 71 
издания за деца 2 
изследвания 59 83 127 
източници на енергия 81 82 
икономика 33 129 
икономика на труда 34 
инвестиционни фондове 39 
индустриален дизайн 49 172 
инженерна графика 49 172 
интервю 14 
интернет 174 
информационна система 180 187 
информационни системи 40 
информационни технологии 54 
инфрачервени лъчи 140 
история на България 21 63 167 168 
история на правото 21 168 
Йордан Йовков 184 
канадска литература 159 
кариерно ориентиране 23 35 38 
кинезитерапия 70 
кинематика 65 
кисело мляко 191 
класическа механика 65 
книжки-картинки 2 
комплексни полиноми 58 
компютърни системи 75 105 123 
компютърно зрение 105 
комуникационна техника 98 
комуникационни мрежи 99 
консуматори на енергия 86 94 
конусни зъбни колела 141 
конусни повърхнини 141 
корабна механика 66 88 
корабни парни машини 66 88 
корабостроене 66 88 
краезнание 9 10 47 48 
кредитна политика 26 
култура 5 
Лада 112 
леки автомобили 112 
лидерство 134 
лингвистични вероятности 54 
линейни вериги 90 
литературна критика 161 
личност 12 42 
маркетинг 36 
математика 53 56 58 183 
математичен анализ 51 
математическа логика 51 
математическа статистика 60 
математически методи 59 83 118 127 
математически модели 50 
материали в техниката 137 
материалознание 137 141 143 
машиностроене 67 124 
машиностроителни предприятия 130 
медицина 69 
мениджмънт 29 40 125 135 
методи на изследване 25 
методи на обучение 3 
методи на управление 128 
методика на обучение 185 
механизми 143 
механика на телата 65 
механични предавки 106 
млечни продукти 191 
мобилни комуникации 99 
мобилни мрежи 100 175 
морфология 145 
мотивация 135 
музика 171 
музикално образование 185 
мултимедия 73 170 
наваряване 76 138 
национална политика 23 35 
националноосвободително движение в България от 1856 до 1877 г. 169 
невронни мрежи 105 
нелинейни вериги 90 
неорганична химия 177 186 
нрави (в частния живот) 14 
обработка на данни 96 179 
образователни степени 180 187 
образователни структури 4 
обучение 19 45 182 
общообразователното обучение 188 
общуване 7 
околна среда 64 
окултизъм 6 
опазване на околната среда 64 
организаторско изкуство 133 
организационна психология 31 126 
организационо поведение 40 
организация и планиране 124 
органична химия 68 
осветление 91 
основно образование 56 183 
парична политика 26 
планиране 41 
планиране на експеримента 61 
пластична деформация 77 
пневмохидравлически приспособления 89 
повести 152 153 154 
подемни кранове 109 111 
подемни механизми 109 111 
поезия 160 164 165 166 
поезия за деца 156 
политически маркетинг 23 35 
пощенски услуги 18 113 
правен спор 22 
православни четения 13 189 
преватизация 39 
предавки 143 
предприятие 24 131 
пренасяне на сигнали 136 
приложна електроника 101 120 
програмиране 58 
проза 160 
промишлен дизайн 49 172 
промишлена естетика 72 
промишлени предприятия 37 
психология 12 42 
психология на детето 8 
психология на личността 7 
психология на мисленето 8 
психология, експериментална 8 
разкази 152 153 154 163 
революционно движение 169 
регистриране на информация 25 
режещи инструменти 78 
резбоващи инструменти 78 
религиозно обучение 13 189 
ремонт на машини 118 
роботизация 80 
роман 1 144 146 147 148 149 150 152 157 159 162 
румънска литература 153 154 
румънски език 14 
Русенски университет 174 
руска литература 150 152 
руско-турска война 169 
светлинна инфраструктура 91 
световна криза 5 
свойства на материалите 137 
сглобяване 141 
селско стопанство 104 118 122 
селскостопанска енергетика 101 120 
синтаксис 145 
системи на образованието 181 
следосвобожденски период 21 168 
слънчева енергия 81 
слънчеви колектори 82 
смазочни масла 108 
софтуерни пакети 96 179 
социалистическа организация 133 
социални групировки 25 
спектрален анализ 75 123 
спорт 71 
сравнителен анализ 4 
сравнителна педагогика 4 
статистическа обработка 61 
статистически методи 60 
статистически прогнози 11 
степени на висшето образование 181 
стихотворения 155 
стопанско управление 29 38 125 
стратегическо планиране 27 
стратегическо управление 27 
строителство 190 
струговане 77 
студент 19 45 182 
счетоводен баланс 32 
счетоводство 32 
творчество 7 
телекомуникационни мрежи 102 
телетрафик 102 
телетрафични системи 102 
теоретична статистика 57 
теория на експеримента 60 
тестове 74 
техническа механика 67 74 
техническо чертане 74 
технологии 119 
технологични системи 103 121 
трибология 110 
триене в машините 110 
трифазни вериги 90 
трудов пазар 34 
трудово-политехническо обучение 188 
търговия 50 
търговска несъстоятелност 17 
търговско право 17 
уеб сайт 174 
управление 30 31 126 
управление на предприятията 124 
управление на риска 36 129 
управление на селското стопанство 33 
управление на фирмата 27 
учебни планове 4 
училище 184 
физика 65 
финансиране на фирмата 41 
фирмено управление 43 132 
фирми 30 31 41 126 
фолклористика 9 10 47 48 
фотоволтаични системи 86 94 
фрезуване 143 
френска литература 1 157 162 
хайдутство 46 158 
хидротехника 89 
християнска празнична дейност 9 10 47 48 
християнство 13 189 
художествена литература 155 
царевица 75 123 
цивилизация 5 
цигани 14 
цилиндрични зъбни колела 141 
цилиндрични повърхности 141 
цифрова обработка 136 
цифрово програмно управление 78 79 142 176 
числени методи 52 
юбилей 184 
южноамериканска литература 163 
японска литература 144 146 147 148 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Айтматов, Чингиз 150 
Жербер, Ален 1 
Робер, Жан-Марк 162 
Славейков, Петко Рачов 161 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Африка 26 
България 14 
България - история 169 
България - периодичен печат 169 
България - стопанство 39 
Румъния 14