НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

С/01/К 72Мб 

Ковачев, Марин

   Българска библиография 1852-2002 : Юбилеен сборник /  Състав. Марин Ковачев . - В. Търново : Астарта, 2002 . - 323 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. след отд. докл. Съдържа докл. от нац. науч. конф. , посветена на 150-год. на бълг. библиогр. , 17-18 май 2002 г. , София

   ISBN 954-91193-2-7 

  

Сист. No: 27536

- 2 -

С/02/Н 26 

Наръчник по библиотечна техника  : Сборник от инструкции / Сн. Тошева и др . - София : Народна библиотека Св. св. Кирил и Методий, 1978 - . - 20 см

   

   ISBN * 

   Ч. 1. За общообразователни библиотеки : читалищни, профсъюзни, училищни . - 1978 . - 136 с.

   

  

Сист. No: 27537

- 3 -

Арх/0/Р 87Юр, П1/0/Р 87Юр, Уч/0/Р 87Юр, ЦБ 60134 

Рот, Юлиана и др.

   Ръководство по интеркултурна комуникация / Юлиана Рот, Юлиана Пенчева Попова . - 2. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 96 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 87-94

   ISBN 978-954-712-503-2 

  

Сист. No: 27333

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 4 -

ЦБ 60171 

Блэкуэлл, Р. и др.

   Поведение потребителей / Р. Блэкуэлл, П. Миниард, Дж. Энджел ; Перев. с англ. Е. Колотвина, Л. Круглов-Морозов . - 10-ое изд. . - Санкт-Петербург : Питер, 2010 . - 943 с. : с ил. ; 24 см . -  (Классический зарубежный учебник)

   Глосар

   ISBN 978-5-469-00677-0 

  

Сист. No: 27415

- 5 -

ЦБ 60268 

Козубовский, Валентин Михайлович

   Общая психология : Личность: Учебное пособие / Валентин Михайлович Козубовский . - 3. изд. . - Минск : Амалфея, 2008 . - 448 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 439-440

   ISBN 978-985-441-669-4 

  

Сист. No: 27396

- 6 -

ЦБ 60172 

Просветов, Георгий Иванович

   Поведение потребителей : Задачи и решения : Учебно-практическо пособие / Георгий Иванович Просветов . - Москва : Альфа - Пресс, 2010 . - 192 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 186-187

   ISBN 978-5-94280-464-0 

  

Сист. No: 27416

- 7 -

ЦБ 60270 

Спэнгл, Майкл Л. и др.

   Переговоры. Решение проблем в разном контексте / Майкл Л. Спэнгл, Мира Уоррен Айзенхарт ; Науч. ред. П. К. Власов . - Харьков : Гуманитарный Центр ; SAGE Publications, 2009 . - 592 с. ; 24,5 см

   Библиогр. с. 576-588
   http://www.iap.kharkov.ua 

   ISBN 978-966-8324-59-8 

   ISBN 0-7619-8324-59-8 (англ.)

  

Сист. No: 27399

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 8 -

П/347/A 66TiЦБ 60225

Aplin, Tanya et al.

   Intellectual property law : Text, cases, and materials / Tanya Aplin, Jennifer Davis . - Oxford : Oxford University Press, 2009 . - XLVIII, 861 p. ; 24 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-0-19-927157-3 

  

Сист. No: 27489

- 9 -

П/347/H 13MpЦБ 60226

Haedicke, Maximilian

   Patentrecht / Maximilian Haedicke . - Koln : Carl Heymanns, 2009 . - 278 p. ; 21 cm

   Sachregister

   ISBN 978-3-452-26128-1 

  

Сист. No: 27490

- 10 -

С/342/В 98а, С1/342/В 98а 

Вътрешни актове на инспектората към Висшия съдебен съвет  : Сборник . - София : Сиби, 2010 . - 223 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-730-680-6 

  

Сист. No: 27514

- 11 -

ЦБ 60176 

Горбатова, Елена Васильевна

   Язык переговоров : Как договориться с кем угодно о чем угодно / Елена Васильевна Горбатова . - Москва : Центрполиграф, 2009 . - 190 с. ; 21 см . -  (Популярная психология)

   

   ISBN 978-5-9524-4034-0 

  

Сист. No: 27420

- 12 -

П/32/Д 32Вб, П1/32/Д 32ВбЦБ 60138

Деведжиев, Марин

   Българските геополитически шансове : (Сборник публикации) / Марин Деведжиев . - В. Търново : Фабер, 2008 . - 519 с. ; 20 см

   Библиогр. сл. отд. гл.

   ISBN 978-954-775-851-3 

  

Сист. No: 27097

- 13 -

С/91/Д 71Вб, С2/91/Д 71Вб 

Дойков, Васил Георгиев и др.

   Белгия / Васил Георгиев Дойков, Мартин Викторов Дойков . - Силистра : Ковачев, 2011 . - 72 с. ; 24 см . -  (Географска библиотека)

   

   ISBN 978-954-8198-22-6 

  

Сист. No: 24326

- 14 -

Арх/343/И 85Ен, П/343/И 85Ен, П1/343/И 85ЕнЦБ 60128

Йочев, Евгени Благоев

   Наказателният закон на Княжество България : Историко-правно изследване / Евгени Благоев Йочев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 294 с. ; 20 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-712-454-7 

  

Сист. No: 27285

- 15 -

П/347/К48АаЦБ 60111

Кацарски, Александър

   Актуални промени в търговското право : Търговски закон ; Закон за кооперациите ; Приложен коментар / Александър Кацарски . - София : ИК Труд и право, 2010 . - 400 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-151-3 

  

Сист. No: 27109

- 16 -

ЦБ 60169 

Кузес, Джеймс М. и др.

   Наследие лидера : Практическое изд. / Джеймс М. Кузес, Барри З. Познер ; Перев. О. М. Поборцева . - Москва : Юрайт, 2009 . - 170 с. ; 21 см . -  (Путь лидера)

   

   ISBN 978-5-9916-0068-2 

  

Сист. No: 27413

- 17 -

ЦБ 60191 

Манева, Веселина Неделчева

   Патентното нарушение / Веселина Манева . - София : Ромина, 2008 . - 226 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия ; Рез. на англ., фр., нем. ез

   ISBN 978-954-379-012-8 

  

Сист. No: 27448

- 18 -

ЦБ 60141 

Пачева, Валерия

   Кризата под контрол : Корпоративна комуникация в кризисна ситуация / Валерия Пачева . - София : М-8-М, 2009 . - 254 с. ; 24 см

   Рез. на англ. с. 219-254; Библиогр. с. 193-207

   ISBN 978-954-8177-49-8 

  

Сист. No: 24323

- 19 -

Арх/0/Р 87Юр, П1/0/Р 87Юр, Уч/0/Р 87Юр, ЦБ 60134 

Рот, Юлиана и др.

   Ръководство по интеркултурна комуникация / Юлиана Рот, Юлиана Пенчева Попова . - 2. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 96 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 87-94

   ISBN 978-954-712-503-2 

  

Сист. No: 27333

- 20 -

П/65/П 76Юр, П1/65/П 76Юр, ЦБ 60129Юр 

Ръководство по организационна комуникация  / Юлиана Пенчева Попова . - 2. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 116 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 113-114

   ISBN 978-954-712-502-5 

  

Сист. No: 27294

- 21 -

Б2/36/С 55Кс, П/36/С 55Кс, Ч2/36/С 55КсЦБ 60230

Спасов, Кирил

   Социален мениджмънт : Наука. Практика / Кирил Спасов . - 4. изд. . - София : Персонал консулт - Г. Попов, 2011 . - 236 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 234-235

   ISBN 978-954-90512-1-6 

  

Сист. No: 27495

- 22 -

С/349/Т 87 

Трудови отношения 2010 година  : Нормат. актове ; Съдебна практика ; Практика на МТСП ; Прил. комент. : Кн. -годишник / Васил Желязков Мръчков и др ; Ред. Капка Николова . - София : ИК Труд и право, 2010 . - 831 с. ; 21 см

   Книгата е с ISSN 1312-9570

   ISBN * 

  

Сист. No: 27107

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 23 -

ЦБ 60153 

McCauley, Joseph L.

   Dynamics of markets : Econophysics and finance / Joseph L. McCauley . - Cambridge : Cambridge University Press, 2007 . - 212 p. ; 23см

   Бибилиогр. с. 201-207 ; Индекс

   ISBN 978-0-521-03628-3 

  

Сист. No: 27388

- 24 -

ЦБ 60157 

Smith, Vernon L.

   Rationality in economics : Constructivist and ecological forms / Vernon L. Smith . - Cambridge : Cambridge University Press, 2010 . - 364 p. ; 21 sm

   Библиогр. с. 329-351 ; Индекс 353-364

   ISBN 978-0-521-13338-8 

  

Сист. No: 27392

- 25 -

С/657/А 36 

Азбука за счетоводители от А до Я  : Практически наръчник /  Ръковод. на проект Марияна Петрова . - София : РААБЕ, 2010 . - 150 с. ; 23 см + 1 CD

   Приложение 1 CD

   ISBN 1314-2267 

  

Сист. No: 27434

- 26 -

ЦБ 60171 

Блэкуэлл, Р. и др.

   Поведение потребителей / Р. Блэкуэлл, П. Миниард, Дж. Энджел ; Перев. с англ. Е. Колотвина, Л. Круглов-Морозов . - 10-ое изд. . - Санкт-Петербург : Питер, 2010 . - 943 с. : с ил. ; 24 см . -  (Классический зарубежный учебник)

   Глосар

   ISBN 978-5-469-00677-0 

  

Сист. No: 27415

- 27 -

Б3/338.24/Б52, П/338.24/Б52, П1/338.24/Б52, Ч3/338.24/Б52 

Боева, Бистра

   Бизнес и управление на проекти / Бистра Боева . - София : Век 22, 1992 . - 91 с. ; 16.5 см . -  (Финанси на фирмата)

   

   ISBN 954-416-048-5 

  

Сист. No: 1613

- 28 -

ЦБ 60174 

Боулз, Самуэль

   Микроэкономика : Поведение, институты и еволюция / Самуэль Боулз ; Перев. с англ. К. А. Букин и др . - Москва : Дело, 2011 . - 563 с. : с ил., табл. ; 24, 5 см

   Библиогр. с. 512-546 ; Указател с. 547-563

   ISBN 978-5-7749-0609-3 

  

Сист. No: 27418

- 29 -

ЦБ 60208 

Бочкарев, Андрей Александрович

   Планирование и моделирование цепи поставок : Учебно-практическое пособие / Андрей Александрович Бочкарев . - Москва : Альфа - Пресс, 2008 . - 192 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 188-191

   ISBN 978-5-94280-307-0 

  

Сист. No: 27470

- 30 -

ЦБ 60165 

Бурак, Петр Иосифович и др.

   Инфраструктура межрегионального экономического сотрудничества и императивы иновационного развития / Петр Иосифович Бурак, Виктор Григорьевич Ростанец, Анатолий Васильевич Топилин . - Москва : Экономика, 2009 . - 67 с. ; 22 см

   Российская Академия естественных наук. Международная ассамблея городов Институт Региональных экономических исследований
   http://www.economizdat.ru 

   ISBN 978-5-282-02804-8 

  

Сист. No: 27409

- 31 -

ЦБ 60154 

Васильев, Геннадий Анатольевич

   Поведение потребителей : Учебное пособие / Геннадий Анатольевич Васильев . - 2. перераб. и доп. изд. . - Москва : Вузовский учебник ; Инфра-М, 2010 . - 410 с. ; 22 см

   Библиог. с. 404-407

   ISBN 978-5-9558-0109-4 

   ISBN 978-5-16-003849-0 

  

Сист. No: 27389

- 32 -

С/35/Г 62к 

Годишна книга на счетоводителя  : Счетоводно отчитане. Данъчно облагане. Годишни финансови отчети 2010 / Стоян Дурин и др . - София : Мисъл, 2010 . - 128 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8006-26-2 

  

Сист. No: 27515

- 33 -

ЦБ 60164 

Гришин, Владислав Викторович

   Управление инновационной деятельностью в условиях модернизации национальной экономики : Учебное пособие / Владислав Викторович Гришин . - Москва : Дашков и К, 2009 . - 368 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-394-00328-8 

  

Сист. No: 27408

- 34 -

ЦБ 60269 

Грошев, Игорь Васильевич

   Менеджмент организационной культуры / Игорь Васильевич Грошев, Владислав Михайлович Юрьев . - Москва : МПСИ ; НПО МОДЭК, 2010 . - 760 с. ; 21 см . -  (Библиотека менеджмента)

   Библиогр. с. 694-710 ; Именен указ. ; Предм. указ.

   ISBN 978-5-9770-0236-3 

   ISBN 978-5-89395-887-4 

  

Сист. No: 27400

- 35 -

ЦБ 60150 

Индивидуальные предприниматели  : Практическое пособие /  Под ред. А. В. Касьянова . - 7. перераб. и доп. изд. . - Москва : ГроссМедиа, 2009 . - 288 с. ; 22 см . -  (Малый бизнес)

   

   ISBN 978-5-476-00201-7 

  

Сист. No: 27384

- 36 -

ЦБ 60166 

Институциональная экономика  : Новая институциональная экономическая теория : Учебник /  Под ред. А. А. Аузана . - Москва : Инфра-М, 2010 . - 416 с. ; 22 см . -  (Учебники экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова)

   Библиогр. след вс. глава

   ISBN 978-5-16-002054-9 

  

Сист. No: 27410

- 37 -

ЦБ 60272 

Китова, Ольга Викторовна

   Управление эффективностью маркетинга : Методология и проектное моделирование : Учебное пособие / Ольга Викторовна Китова . - Москва : Инфра-М, 2010 . - 328 с. ; 21 см . -  (Высшеe образование)

   Библиогр. с. 317-321

   ISBN 978-5-16-00376-0 

  

Сист. No: 27393

- 38 -

ЦБ 60168 

Клинов, Виленин Георгиевич

   Прогнозирование долгосрочных тенденций в развитии мирового хозяйства : Учебное пособие / Виленин Георгиевич Клинов . - Москва : Магистр ; Инфра-М, 2010 . - 142 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 139-142

   ISBN 978-5-9776-0131-3 

   ISBN 978-5-16-003885-8 

  

Сист. No: 27412

- 39 -

ЦБ 60152 

Ковалев, Михаил Николаевич

   Управление маркетингом : Ответы на экзаменационные вопросы / Михаил Николаевич Ковалев . - Минск : ТетраСистемс, 2010 . - 144 с. ; 20см

   Библиогр. с. 140

   ISBN 978-985-536-078-1 

  

Сист. No: 27387

- 40 -

ЦБ 60160 

Костина, Галина Дмитриевна и др.

   Поведение потребителей на рынке товаров и услуг : Учебное пособие / Галина Дмитриевна Костина, Нина Константиновна Моисеева . - Москва : Омега-Л, 2008 . - 175 с. ; 21 см . -  (Библиотека высшей школы)

   Библиогр. с. 174-175

   ISBN 978-5-370-00640-1 

  

Сист. No: 27405

- 41 -

ЦБ 60173 

Коуэлл, Фрэнк

   Микроэкономика : Принципы и анализ / Фрэнк Коуэлл ; Перев. с англ. А. В. Демидова и др . - Москва : Дело, 2011 . - 720 с. : с табл., ил. ; 24, 5 см

   Библиогр. с. 679-687 ; Указател

   ISBN 978-5-7749-0622-2 

  

Сист. No: 27417

- 42 -

ЦБ 60214 

Кривоножко, Владимир Егорович

   Методическое пособие по курсу "Моделирование и анализ функционирования сложных систем" / Владимир Егорович Кривоножко . - Москва : ЛЕНАНД, 2007 . - 48 с. ; 21 см

   Изд. на Московский физико-технический институт ( Государственный университет) Факультет Управления и прикладной математики. Кафедра "Системные исследования". - Библиогр. с. 35-39

   ISBN 978-5-9710-0103-4 

  

Сист. No: 27477

- 43 -

ЦБ 60151 

Кругман, Пол

   Возвращение великой депресии? / Пол Кругман . - Москва : Эскмо, 2009 . - 336 с. ; 21 см . -  (Экономика: мировые тенденции)

   Именен указ.

   ISBN 978-5-699-34222-8 

  

Сист. No: 27386

- 44 -

ЦБ 60162 

Кузык, Борис Николаевич и др.

   Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование : Учебник / Борис Николаевич Кузык, Валерий Иванович Кушлин, Юрий Владимирович Яковец . - 2. перераб. и доп. изд. . - Москва : Экономика, 2008 . - 575 с. ; 22 см . -  (Высшеe образование)

   

   ISBN 978-5-282-02783-9 

  

Сист. No: 27407

- 45 -

ЦБ 60166 

Малое предпринимательство  : Организация, экономика, управление : Учебное пособие /  Под ред. А. Д. Шеремета . - Москва : Инфра-М, 2009 . - 480 с. ; 22 см . -  (Высшеe образование)

   Библиогр. с. 478-479

   ISBN 978-5-16-003496-6 

  

Сист. No: 27401

- 46 -

ЦБ 60170 

Мясоедов, Сергей Павлович

   Основы кросскультурного менеджмента : Как вести бизнес с представителями других стран и культур : Учебное пособие / Сергей Павлович Мясоедов . - 2-ое изд. . - Москва : Дело, 2008 . - 256 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-7749-0510-2 

  

Сист. No: 27414

- 47 -

ЦБ 60145 

Нежданов, Игорь Юрьевич

   Технолигии разведки для бизнеса / Игорь Юрьевич Нежданов . - Москва : Ось - 89, 2009 . - 400 с. ; 21 см . -  (Секьюрити)

   Библиогр. с. 391-396

   ISBN 978-5-9957-0149-1 

  

Сист. No: 27377

- 48 -

С/336/Н 86д 

Новото данъчно законодателство през 2010 година  : Актуализиран текст на основните данъчни закони. Коментар на промените в данъчното законодателство. Практика на НАП / Анета Георгиева и др . - София : ИК Труд и право, 2010 . - 815 с. ; 21 см

   Книгата е с ISSN 1313-2814

   ISBN * 

  

Сист. No: 26333

- 49 -

ЦБ 60167 

Покровская, Елена Александровна и др.

   Бизнес-комуникации : Учебно пособие / Елена Александровна Покровская, Игорь Борисович Лобанов . - Москва; Ростов н / Д : Дашков и К, 2010 . - 286 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 282-283

   ISBN 978-5-394-00660-9 

  

Сист. No: 27411

- 50 -

ЦБ 60172 

Просветов, Георгий Иванович

   Поведение потребителей : Задачи и решения : Учебно-практическо пособие / Георгий Иванович Просветов . - Москва : Альфа - Пресс, 2010 . - 192 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 186-187

   ISBN 978-5-94280-464-0 

  

Сист. No: 27416

- 51 -

ЦБ 60144 

Райт, Джереми

   Блог- маркетинг. Новый революционный путь увеличения продаж, усиления потенциала бренда и достижения выдающихся результатов в бизнесе / Джереми Райт ; Пер. с англ. Ю. А. Логинова . - Москва : Эксмо, 2008 . - 272 с.: ил. ; 21 см . -  (В духе времени)

   Предм. указ. с. 268-269

   ISBN 978-5-699-22952-9 

   ISBN 0-07-226251-6 (англ.)

  

Сист. No: 27376

- 52 -

ЦБ 60143 

Региональная эономика. Основной курс  : Учебник /  Под ред. В. И. Видяпина, М. В. Степанова . - Москва : Инфра-М, 2010 . - 686 с. ; 21 см . -  (Высшеe образование)

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-5-16-003721-9 

  

Сист. No: 27375

- 53 -

ЦБ 60178 

Розенвальд, Питер Дж.

   Маркетинг, приносящий прибыль / Питер Дж. Розенвальд ; Перев. с англ. Ю. В. Шпакова . - Москва : ГроссМедиа, 2008 . - 384 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-476-00692-3 

  

Сист. No: 27423

- 54 -

ЦБ 60267 

Рубин, Юрий Борисович

   Теория и практика предпринимательской конкуренции : Учебник / Юрий Борисович Рубин . - 8. реприн. изд. . - Москва : Маркет ДС, 2010 . - 608 с. ; 23 см . -  (Университетская серия)

   Библиогр. с. 598-604
   http://www.marketds.ru 

   ISBN 978-5-94416-085-0 

  

Сист. No: 27397

- 55 -

П/65.012/С 23ЦБІІ 2970

Сборник научни трудове осма международна научно-приложна конференция "Мениджмънт на иновациите"  . - Варна : [б. и. ], 2010 . - 472 с. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-635-004-6 

  

Сист. No: 27531

- 56 -

ЦБ 60096 

Соколов, Григорий Андреевич и др.

   Введение в регрессионный анализ и планирование регрессионных экспериментов в экономике : Учебное пособие / Григорий Андреевич Соколов, Риф Вагизович Сагитов . - Москва : Инфра-М, 2010 . - 202 с. ; 22 см . -  (Высшеe образование)

   Библиогр. с. 198-199

   ISBN 978-5-16-003646-5 

  

Сист. No: 27383

- 57 -

С/36/С 54 

Социално осигуряване 2010 година  : Държ. общ. осигуряване ; Доп. социално осигуряване : Координация на осигурителните схеми на страните от Европейския съюз / Валентина Георгиева Кръстева и др ; Ред. Деница Милева . - София : ИК Труд и право, 2010 . - 959 с. ; 21 см

   Книгата е с ISSN 1312-9562

   ISBN * 

  

Сист. No: 25477

- 58 -

ЦБ 60271 

Стерхова, Светлана Александровна

   Иновационный продукт : Инструменты маркетинга : Учебное пособие / Светлана Александровна Стерхова . - Москва : Дело, 2010 . - 296 с. : с ил. ; 21 см . -  (Образовательные инновации)

   Библиогр. с. 293

   ISBN 978-5-7749-0532-4 

  

Сист. No: 27406

- 59 -

ЦБ 60156 

Трайндл, Арндт

   Нейромаркетинг : Визуализация эмоций / Арндт Трайндл ; Пер. с нем. А. Гордеева ; Науч. ред. Р. Яворский . - 2. изд. . - Москва : Альпина Паблишерз ; Trauner Verlag, 2009 . - 112 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 110-111

   ISBN 978-5-9614-1125-6 (рус.)

   ISBN 978-3-85499-234-9 (нем.)

  

Сист. No: 27391

- 60 -

ЦБІІ 2965 

Управление инновационным развитием региона  : Монография /  Под ред. А. П. Егоршина . - Н. Новгород : НИМБ, 2008 . - 288 с. ; 27 см

   Библиогр. с. 272-275

   ISBN 978-5-901335-27-7 

  

Сист. No: 27385

- 61 -

ЦБ 60163 

Управление инновационными проектами  : Учебное пособие / В. Л. Попов и др ; Под ред. В. Л. Попова . - Москва : Инфра-М, 2010 . - 336 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 328-330

   ISBN 978-5-16-002774-6 

  

Сист. No: 27398

- 62 -

ЦБ 60149 

Управление маркетингом  : Учебное пособие /  Под ред. И. М. Синяевой . - 2. изд., прераб. и доп. . - Москва : Вузовский учебник . - 416 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 411-413

   ISBN 978-5-9558-0112-4 

  

Сист. No: 27382

- 63 -

ЦБ 60266 

Хейман, Стивен Е. и др.

   Новая концепция продаж : Метод продаж, устанавливающий взаимовыгодные отношения между продавцом и покупателем / Стивен Е. Хейман, Диана Санчес . - Москва : Лори ; Kogan Page, 2008 . - 321 с. ; 22 см

   

   ISBN 5-85582-274-8 

   ISBN 0-7494-4131-3 

  

Сист. No: 27394

- 64 -

ЦБ 60159 

Хотяшева, Ольга Михайловна

   Инновационный маркетинг в малых и средних фирмах : Краткий курс для магистерской подготовки : Учебное пособие / Ольга Михайловна Хотяшева . - Москва : Проспект, 2010 . - 240 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 229-231

   ISBN 978-5-392-01041-7 

  

Сист. No: 27403

- 65 -

ЦБ 60158 

Шапкин, Александр Сергеевич и др.

   Теория риска и моделирование рисковых ситуаций : Учебник / Александр Сергеевич Шапкин, Виктор Александрович Шапкин . - 5-ое изд. . - Москва : Дашков и К, 2010 . - 880 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 865-871

   ISBN 978-5-394-00549-7 

  

Сист. No: 27402

- 66 -

ЦБ 60146 

Шепель, Виктор Максимович

   Профессия имиджмейкер / Виктор Максимович Шепель . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008 . - 523 с.: ил. ; 21 см . -  (Бизнес-образование)

   Библиогр. с. 519-520

   ISBN 978-5-222-14528-9 

  

Сист. No: 27378

- 67 -

ЦБ 28857 

Экономика машиностроения  : Уч. для студентов вузов /  Под ред. Е. М. Карлика . - Москва : Машиностроение, 1977 . - 22 см

   Библиогр. с. 430-432

   ISBN * 

   

   

  

Сист. No: 27511

- 68 -

ЦБ 60245 

Яшэн Хуан

   Капитализм по-китайски : Государство и бизнес / Яшэн Хуан ; Пер. с англ.  . - Москва : Альпина Паблишерз, 2010 . - 24 см . -  (Сколково)

   

   ISBN 978-5-9614-1345-8 

   

   

  

Сист. No: 27480

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 69 -

П/519.1/.8/C 73iЦБ 60236

Computational intelligence in fault diagnosis  /  Ed. Vasile Palade, Cosmin Danut Bocaniala, Lakhmi Jain . - London : Springer, 2006 . - 362 p. : with 154 fig. ; 24 cm . -  (Advanced information and knowledge processing)

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 1-84628-343-4 :10

   ISBN 978-1-84628-343-7 :13

  

Сист. No: 27524

- 70 -

П/519.7/F 28dЦБ 60218

Fault diagnosis  : Models, artificial intelligence, applications /  Ed. Jozef Korbicz et al . - Berlin : Springer, 2004 . - 920 p. : with 312 fig. ; 24 cm

   Bibliogr. after each chapter

   ISBN 3-540-40767-7 :10

   ISBN 978-3-540-40767- 6 :13

  

Сист. No: 27482

- 71 -

П/519.7/I 85RfЦБ 60213

Isermann, Rolf

   Fault-diagnosis systems : An introduction from fault detection to fault tolerance / Rolf Isermann . - Berlin : Springer, 2006 . - 475 p. : with 227 fig. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 435-468; Index

   ISBN 3-540-24112-4 :10

   ISBN 978-3-540-24112-6 :13

  

Сист. No: 27476

- 72 -

П/519.1/.8/M 39mЦБ 60239

Mathematical methods in signal processing and digital image analysis  /  Ed. Rainer Dahlhaus et al . - Berlin : Springer, 2008 . - 292 p. ; 24 cm . -  (Understanding complex systems)

   Bibliogr. p. 278-288; Index

   ISBN 978-3-540-75631-6 

  

Сист. No: 27529

- 73 -

ЦБ 13148 

Аптер, М.

   Кибернетика и развитие / М. Аптер ; Пер. с англ. А. Л. Тоома ; Под ред. И. И. Пятецкого-Шапиро . - Москва : Мир, 1970 . - 23 см

   Библиогр. след вс. глава

   ISBN * 

   

   

  

Сист. No: 27540

- 74 -

ЦБ 13262 

Бендат, Дж. и др.

   Измерение и анализ случайных процессов / Дж. Бендат, А. Пирсол ; Пер. с англ. В. Е. Привальского, Г. В. Матушевского ; Под ред. И. Н. Коваленко . - Москва : Мир, 1971 . - 22 см

   Библиогр. с. 400-402

   ISBN * 

   

   

  

Сист. No: 27539

- 75 -

П/519.2/Б 60ДаЦБ 19486

Бокс, Джорж и др.

   Анализ временных рядов . - Москва : Мир, 1974 . - 22 см

   Ориг. загл. : Time series analysis / George E. P. Box, Gwilym M. Jenkins

   ISBN * 

   Вып. 1. Прогноз и управление /  Първи автор  Джорж Бокс, Г Дженкинс . - 1974 . - 406 с. : с ил.

   Оригин. загл. : Forecasting and control / George E. P. Box, Gwilym M. Jenkins Библиогр. с.397-401

  

Сист. No: 27561

- 76 -

ЦБ 23213 

Волков, Вадим Алексеевич

   Элементы линейного программирования : Учебник для учителей средней школы / Вадим Алексеевич Волков ; Ред. В. С. Капустина . - Москва : Просвещение, 1975 . - 22 см

   Библиогр. с. 142

   ISBN * 

   

   

  

Сист. No: 27560

- 77 -

ЦБ 59965 

Герасимчук, Виктор Сименович и др.

   Курс класической математики в примерах и задачах : В 3 т. : Учебное пособие / Виктор Сименович Герасимчук, Галина Сергеевна Васильченко, Виктор Иванович Кравцов ; Ред. В. В. Панюхин . - Москва : Физматлит, 2008 - 2009 . -  (Математика. Прикладная математика)

   

   ISBN 978-5-9221-0889-8 

   Т. 1 . - 2008 . - 672 с.

   

  

Сист. No: 27344

- 78 -

ЦБ 59965 

Герасимчук, Виктор Сименович и др.

   Курс класической математики в примерах и задачах : В 3 т. : Учебное издание / Виктор Сименович Герасимчук, Галина Сергеевна Васильченко, Виктор Иванович Кравцов ; Ред. В. В. Панюхин . - Москва : Физматлит, 2008 - 2009 . -  (Математика. Прикладная математика)

   

   ISBN 978-5-9221-0890-4 

   Т. 2 . - 2008 . - 504 с.

   Библиогр. с. 502-503

  

Сист. No: 27345

- 79 -

ЦБ 43202 

Гилл, Филип и др.

   Практическая оптимизация / Филип Гилл, Уолтер Мюррей, Маргарет Райт ; Пер. с англ. В. Ю. Лебедева ; Под ред. А. А. Петрова . - Москва : Мир, 1985 . - 22 см

   Библиогр. с. 478-504

   ISBN * 

   

   

  

Сист. No: 27530

- 80 -

ЦБ 60185 

Гнеденко, Борис Владимирович и др.

   Введение в теорию массового обслуживания / Борис Владимирович Гнеденко, Игорь Николаевич Коваленко . - 4. испр. изд. . - Москва : ЛКИ, 2007 . - 400 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 362-397

   ISBN 978-5-382-00121-0 

  

Сист. No: 27440

- 81 -

ЦБ 15779 

Дьяченко, Владимир Федотович

   Основные понятия вычислительной математики : Учебно пособие / Владимир Федотович Дьяченко . - Москва : Наука , Главная редакция физико-математической литературы, 1972 . - 22 см

   

   ISBN * 

   

   

  

Сист. No: 27518

- 82 -

ЦБ 15627 

Кемени, Дж. и др.

   Кибернетическое моделирование. Некоторые приложения / Дж. Кемени, Дж. Снелл ; Пер. с англ. Б. Г. Миркина ; Под ред. Израиль Борисович Гутчин . - Москва : Советское радио, 1972 . - 21 см

   Библиогр. с. 188-189

   ISBN * 

   

   

  

Сист. No: 27538

- 83 -

ЦБ 16998 

Коршунов, Юрий Михайлович

   Математические основы кибернетики / Юрий Михайлович Коршунов ; Ред. Н. И. Глазунов . - Москва : Энергия, 1972 . - 22 см

   Библиогр. с. 364-366

   ISBN * 

   

   

  

Сист. No: 27558

- 84 -

ЦБ 21022 

Лапа, Валентин Григорьевич

   Математические основы кибернетики : Учебно пособие / Валентин Григорьевич Лапа ; Ред. Ж. Г. Давиденко . - 2. перераб. и доп. изд. . - Киев : Вища школа, 1974 . - 21 см

   Библиогр. с. 442-446

   ISBN * 

   

   

  

Сист. No: 27535

- 85 -

ЦБ 27660 

Математика в социологии  : Моделирование и обработка информации /  Ред. Абел Г. Аганбегян, Ф. М. Бородкин ; Пер. с англ. Л. Б. Черного . - Москва : Мир, 1977 . - 22 см

   Библиогр. с. 529-533

   ISBN * 

   

   

  

Сист. No: 27559

- 86 -

Арх/519.2/М 71Ат, П/519.2/М 71Ат, П1/519.2/М 71АтЦБ 60125

Митков, Атанас

   Теория на експеримента / Атанас Митков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 228 с. : с ил., табл., форм. ; 20 см . -  (Библиотека за докторанти)

   Изд. е по програма BG051PO001/07/3.3-02. - Библиогр. с. 223-226

   ISBN 978-954-712-474-5 

  

Сист. No: 27147

- 87 -

ЦБ 60186 

Просветов, Георгий Иванович

   Математические методы в логистике: задачи и решения : Задачи и решения : Учебно-практическое пособие / Георгий Иванович Просветов . - 2. доп. изд. допеч. . - Москва : Альфа - Пресс, 2009 . - 304 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 298

   ISBN 978-5-94280-298-1 

  

Сист. No: 27441

- 88 -

ЦБ 60194 

Саати, Томас Л.

   Элементы теории массового обслуживания и ее приложения / Томас Л. Саати ; Пер. с англ. Е. Г. Коваленко ; Под ред. И. Н. Коваленко . - 3. изд. . - Москва : ЛИБРОКОМ, 2010 . - 520 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 450-509

   ISBN 978-5-397-01283-6 

  

Сист. No: 27450

- 89 -

ЦБ 60096 

Соколов, Григорий Андреевич и др.

   Введение в регрессионный анализ и планирование регрессионных экспериментов в экономике : Учебное пособие / Григорий Андреевич Соколов, Риф Вагизович Сагитов . - Москва : Инфра-М, 2010 . - 202 с. ; 22 см . -  (Высшеe образование)

   Библиогр. с. 198-199

   ISBN 978-5-16-003646-5 

  

Сист. No: 27383

- 90 -

ЦБ 60190 

Соколов, Григорий Андреевич и др.

   Теория вероятностей. Управляемые цепи Маркова в экономике : Учебно пособие / Григорий Андреевич Соколов, Наталья Александровна Чистякова ; Ред. Е. Н. Глебова . - Москва : Физматлит, 2005 . - 248 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 245-246

   ISBN 5-9221-0624-4 

  

Сист. No: 27446

- 91 -

ЦБ 60188 

Таранцев, Александр Алексеевич

   Инженерные методы теории массового обслуживания / Александр Алексеевич Таранцев ; Техн. ред. И. М. Кашеварова . - 2. перераб. и доп. изд. . - Санкт-Петербург : Наука, 2007 . - 175 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 164-167

   ISBN 978-5-02-025286-8 

  

Сист. No: 27444

- 92 -

С1/51/Ф 52Пч 

Фильчаков, Павел Федосьевич

   Численные и графические методы прикладной математики : Справочник / Павел Федосьевич Фильчаков . - Киев : Наукова думка, 1970 . - 22 см

   Библиогр. с. 765-791

   ISBN * 

   

   

  

Сист. No: 27517

- 93 -

ЦБ 60175 

Фихтенгольц, Григорий Михайлович

   Курс дифференциального и интегрального исчисления : В 3 т. : Учебное издание / Григорий Михайлович Фихтенгольц . - 9. стереотип. изд. . - Санкт-Петербург : Лань ; Лань . - 22 см . -  (Учебники для вузов. Специальная литература)

   

   ISBN 978-5-8114-0672-2 (общий)

   ISBN 978-5-8114-0673-9 (Том 1)

   Т. 1 . - 2009 . - 608 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 27419

- 94 -

ЦБ 60175 

Фихтенгольц, Григорий Михайлович

   Курс дифференциального и интегрального исчисления : В 3 т. : Учебное издание / Григорий Михайлович Фихтенгольц . - 9. стереотип. изд. . - Санкт-Петербург : Лань ; Лань, 2009 . - 22 см . -  (Учебники для вузов. Специальная литература)

   

   ISBN 978-5-8114-0672-2 (Общий)

   ISBN 978-5-8114-0674-6 (Том 2)

   Т. 2 . - 2009 . - 800 с. : ил.

   

  

Сист. No: 27421

- 95 -

ЦБ 60182 

Хинчин, Александр Яковлевич

   Работы по математической теории массового обслуживания / Александр Яковлевич Хинчин ; Под ред., с предисл. и закл. ст. Б. В. Гнеденко . - 4. изд. . - Москва : ЛИБРОКОМ, 2010 . - 240 с. ; 22 см . -  (Физико-математическое наследие: математика (теория вероятностей))

   Библиогр. с. 234-235

   ISBN 978-5-397-01037-5 

  

Сист. No: 27437

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 96 -

ЦБ 57346 

Fischer, Thomas B.

   Strategic environmental assessment in transport and land use planning / Thomas B. Fischer . - London : Earthscan Publications, 2002 . - 284 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 264-277; Index

   ISBN 1-85383-812-8 

  

Сист. No: 27374

- 97 -

ЦБ 60147 

Schiller, Preston L. et al.

   An introduction to sustainable transportation : Policy, planning and implementation / Preston L. Schiller, Eric C. Bruun, Jeffrey R. Kenworthy . - London : Earthscan Publications, 2010 . - 342 p. ; 24 cm

   Glossary; Index

   ISBN 978-1-84407-665-9 

  

Сист. No: 27379

- 98 -

Арх/629.113/Б 93Ке, П/629.113/Б 93Ке, П1/629.113/Б 93КеЦБ 60136

Бързев, Кирил и др.

   Екологични проблеми на транспорта / Кирил Бързев, Емилиян Станков . - 2. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 132 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 127-131

   ISBN 978-954-712-462-2 

  

Сист. No: 27334

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 99 -

П/53/D 90PmЦБ 60202

Dunn, Patrick F.

   Measurement and data analysis for engineering and science / Patrick F. Dunn . - 2nd ed. . - Boca Raton : Taylor & Francis, 2010 . - 490 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 457; Glossary p. 459-471; Index

   ISBN 978-1-4398-2568-6 

  

Сист. No: 27456

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

- 100 -

П/531/534/G 46JaЦБ 60221

Ginsberg, Jerry H.

   Advanced engineering dynamics / Jerry H. Ginsberg . - 2nd ed. . - Cambridge : Cambridge University Press, 1998 . - 462 p. ; 24 cm

   Index

   ISBN 978-0-521-64604-8 

  

Сист. No: 27485

- 101 -

П/531/534/J 31RvЦБ 60228

Jazar, Reza N.

   Vehicle dynamics : Theory and application / Reza N. Jazar . - New York : Springer, 2008 . - 1015 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 977-982

   ISBN 978-0-387-74243-4 

  

Сист. No: 27492

- 102 -

П/531/S 53AdЦБ 60211

Shabana, Ahmed A.

   Dynamics of multibody systems / Ahmed A. Shabana . - 3rd ed. . - Cambridge : Cambridge University Press, 2005 . - 374 p. ; 26 cm

   Bibliogr. p. 357-374

   ISBN 978-0-521-85011-7 

  

Сист. No: 27474

- 103 -

ЦБ 60177 

Зубчанинов, Владимир Георгиевич

   Механика процессов пластических сред / Владимир Георгиевич Зубчанинов ; Ред. Е. И. Ворошилова . - Москва : Физматлит, 2010 . - 352 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9221-1235-2 

  

Сист. No: 27422

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

- 104 -

П/543/H 22ЦБ 60224

Handbook of near-infrared analysis  /  Ed. Donald A. Burns, Emil W. Ciurczak . - 3rd ed. . - Boca Raton : Taylor & Francis, 2008 . - 808 p. ; 4 sheets of colour fig. ; 26 cm . -  (Practical spectroscopy, 35)

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-0-8493-7393-0 

  

Сист. No: 27488

- 105 -

П/543/V 29KiЦБ 60206

Varmuza, Kurt et al.

   Introduction to multivariate statistical analysis in chemometrics / Kurt Varmuza, Peter Filzmoser . - Boca Raton : Taylor & Francis, 2009 . - 321 p. ; 24 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-1-4200-5947-2 

  

Сист. No: 27458

- 106 -

Арх/547/Г 70Нр, П/547/Г 70Нр, П1/547/Г 70Нр, Уч/547/Г 70НрЦБ 60189

Господинова, Нина Николаева и др.

   Ръководство за лабораторни упражнения по експлоатациони материали / Нина Николаева Господинова, Васил Петров Копчев, Димитър Йорданов Павлов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 60 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 58

   ISBN 978-954-712-478-3 

  

Сист. No: 27445

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 107 -

ЦБ 60117 

Желева, Елена

   Общи и специални сестрински грижи / Елена Желева . - Габрово : ЕКС-ПРЕС, - 2007 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-8686-28-8 

   Кн. 2 . - 2007 . - 439 с.

   

  

Сист. No: 27121

- 108 -

ЦБ 60117 

Желева, Елена

   Общи и специални сестрински грижи / Елена Желева . - Габрово : ЕКС-ПРЕС, 2007 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-8686-27-1 

   Кн. 1 . - 2007 . - 376 с.

   Съдържа и Еталони на дидактически текстове. - Библиогр. с. 375-376

  

Сист. No: 27122

- 109 -

ЦБ 60118 

Желева, Елена

   Общи и специални сестрински грижи / Елена Желева . - Стара Загора : Литера принт, 2006 - . - 21 см

   

   ISBN 954-487-075-Х ISBN 10

   ISBN 978-954-487-075-1 ISBN 13

   Кн. 1 . - 2006 . - 460 с.

   

  

Сист. No: 27123

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

- 110 -

Арх/547/Г 70Нр, П/547/Г 70Нр, П1/547/Г 70Нр, Уч/547/Г 70НрЦБ 60189

Господинова, Нина Николаева и др.

   Ръководство за лабораторни упражнения по експлоатациони материали / Нина Николаева Господинова, Васил Петров Копчев, Димитър Йорданов Павлов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 60 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 58

   ISBN 978-954-712-478-3 

  

Сист. No: 27445

- 111 -

ЦБ 60112 

Меморандум по изследванията и технологиите в България  . - София : Федерация на НТС в България, 2010 . - 48 с. : с цв. ил. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 27110

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР)

- 112 -

ЦБІІ 2971 

Кiнцево-елементне моделювання в iнженерний розрахунках  / Н. М. Лаврiненко и др . - Донецьк : Норд-Прес, 2008 . - 668 с. : с форм. и черт. ; 30 см

   Книгата е с автограф. - Библиогр. с. 660

   ISBN 978-966-380-268-8 

  

Сист. No: 27532

- 113 -

ЦБ 60217 

Технология машиностроения  : В двух книгах : Учебное издание / Эдуард Леонидович Жуков и др . - 3. стереотип. изд. . - Москва : Высшая школа, 2008 . - 22 см

   

   ISBN 978-5-06-004367-9 

   Кн. 1. Основы технологии машиностроения . - 2008 . - 278 с. : с черт.

   Библиогр. с. 275-276

  

Сист. No: 27479

- 114 -

ЦБ 60217 

Технология машиностроения  : В двух книгах : Учебное издание / Эдуард Леонидович Жуков и др . - 3. стереотип. изд. . - Москва : Высшая школа, 2008 . - 22 см

   

   ISBN 978-5-06-004368-6 

   Кн. 2. Производство деталей машин . - 2008 . - 295 с. : с черт.

   Библиогр. с. 292-293

  

Сист. No: 27481

- 115 -

ЦБ 28857 

Экономика машиностроения  : Уч. для студентов вузов /  Под ред. Е. М. Карлика . - Москва : Машиностроение, 1977 . - 22 см

   Библиогр. с. 430-432

   ISBN * 

   

   

  

Сист. No: 27511

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

- 116 -

П/55/S 90JmЦБ 60198

Studebaker, John M.

   Maximizing energy savings and minimizing costs / John M. Studebaker . - Lilburn : The Fairmont press ; Taylor & Francis, 2009 . - 346 p. ; 24 cm

   Index

   ISBN 0-88173-392-X 

   ISBN 1-4200-8872-6 

  

Сист. No: 27454

- 117 -

Арх/621/М 34Ку, П/621.31/М 34Ку, П1/621.31/М 34КуЦБ 60133

Мартев, Красимир Великов и др.

   Учебна практика / Красимир Великов Мартев, Анка Христова Кръстева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 60 с. : с табл., сх., сн. ; 21 см

   Библиогр. с. 58

   ISBN 978-954-712-464-6 

  

Сист. No: 27332

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

- 118 -

ЦБ 60193 

Хидравлика  / Емил Маринов и др ; Под общ. ред. на Емил Маринов . - 2. прераб. и доп. изд . - София : УАСГ, 2003 . - 549 с. : с черт. , табл. , диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 549

   ISBN 954-724-0223-4 

  

Сист. No: 27449

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 119 -

П/621.3/D 57ClЦБ 60192

DiLouie, Craig

   Lighting controls handbook / Craig DiLouie . - Lilburn : The Fairmont press ; Taylor & Francis, 2008 . - 239 p. ; 23 cm

   Index

   ISBN 0-88173-573-6 

   ISBN 1-4200-6921-7 

  

Сист. No: 27447

- 120 -

Арх/658.512/Б 35дТ, П/658.512/Б 35дТЦБ 60142

Белкинова, Даниела Александрова и др.

   Техническо документиране : Ръководство за упражнения и курсова работа / Даниела Александрова Белкинова, Красимир Каменов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 100 с. ; 20 X 29 см

   Библиогр. с. 100

   ISBN * 

  

Сист. No: 27370

- 121 -

Арх/62-83/Д 60, П/62-83/Д 60Де, П1/62-83/Д 60ЦБ 60127

Димов, Димо Нейков и др.

   Електрозадвижване / Димо Нейков Димов, Миглена Илиева Христова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 128 с. : с ил. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 125

   ISBN 978-954-712-458-5 

  

Сист. No: 27270

- 122 -

Арх/621.31/Д 60Де, П/621.31/Д 60Де, П1/621.31/Д 60Де, Уч/621.31/Д 60ДеЦБ 59854

Димов, Димо Нейков и др.

   Електрически машини / Димо Нейков Димов, Миглена Илиева Христова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, - 2010 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-712-494-3 

   Ч. 2 . - 2010 . - 164 с. : с черт., сх.

   Библиогр. с. 158-159

  

Сист. No: 27494

- 123 -

Арх/621/М 34Ку, П/621.31/М 34Ку, П1/621.31/М 34КуЦБ 60133

Мартев, Красимир Великов и др.

   Учебна практика / Красимир Великов Мартев, Анка Христова Кръстева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 60 с. : с табл., сх., сн. ; 21 см

   Библиогр. с. 58

   ISBN 978-954-712-464-6 

  

Сист. No: 27332

- 124 -

Арх/621.31/С 75Се, П/621.31/С 75Се, П1/621.31/С 75СеЦБ 60132

Стефанов, Стефан Петров и др.

   Електроснабдяване / Стефан Петров Стефанов, Вяра Събова Русева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 212 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 203 -206

   ISBN * 

  

Сист. No: 27331

- 125 -

ЦБ 60197 

Хоровиц, Пауль и др.

   Искусство схемотехники / Пауль Хоровиц, Уинфилд Хилл . - 7. изд. . - Москва : Мир ; Бином-Прес ; Cambridge University Press, 2011 . - 704 с. : със сх. ; 23 см

   

   ISBN 978-5-03-003817-9 

   ISBN 978-5-9518-0351-1 

   ISBN 0-521- 37095-7 (англ.)

  

Сист. No: 27453

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 126 -

Арх/621/Б 34Сп, П/621.39/Б 34Сп, П1/621.39/Б 34СпЦБ 60093

Белев, Стефан Билчев

   Промишлени комуникации : Ръководство за практически упражнения / Стефан Билчев Белев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 96 с : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 95

   ISBN 978-954-712-476-9 

  

Сист. No: 24325

- 127 -

Арх/621.38/М 28Аа, П/621.38/М 28Аа, П1/621.38/М 28АаЦБ 60126

Манукова-Маринова, Анелия Владимирова и др.

   Аналогова схемотехника : Ръководство за практически упражнения / Анелия Владимирова Манукова-Маринова, Валентин Йорданов Димов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 137 с. : със сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 134-135

   ISBN 978-954-712-491-2 

  

Сист. No: 27248

- 128 -

Арх/681.5/М 77Ми, П/681.5/М 77Ми, П1/681.5/М 77МиЦБ 60092

Младенов, Миролюб Иванов

   Интелигентни сензори и системи / Миролюб Иванов Младенов ; Рецензент Георги Любомиров Лехов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 303 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 195-201

   ISBN 978-954-712-493-6 

  

Сист. No: 24324

- 129 -

ЦБ 29043 

Рабинович, Семен Гиршевич

   Погрешности измерений / Семен Гиршевич Рабинович ; Ред. Ю. В. Долгополова . - Ленинград : Энергия, 1978 . - 264 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 255-258

   ISBN * 

  

Сист. No: 27534

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

- 130 -

С1/389/М 51и 

Метрология и измервателна техника  : Книга-справочник в три тома / Георги Дюкенджиев и др ; Под общ. ред. Христо Радев . - София : Софттрейд, 2008 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-334-077-4 

   Т. 1 . - 2008 . - 760 с. : с форм., табл.

   Библиогр. след вс. гл. ; Предм. указ. ; Бълг.-анг. речник ; Англ.-бълг. речник

  

Сист. No: 27472

- 131 -

С1/389/М 51и 

Метрология и измервателна техника  : Книга-справочник в три тома / Васил Йорданов Богев и др ; Под общ. ред. Христо Радев . - София : Софттрейд, - 2010 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-334-093-4 

   Т. 2 . - 2010 . - 988 с. : с ил., формл, черт.

   Библиогр. след вс. гл. ; Предм. указ. ; Бълг.-анг. речник ; Англ.-бълг. речник

  

Сист. No: 27473

- 132 -

ЦБ 60212 

Технология машиностроения  : Сборник задач и упражнения : Учебное пособие / В. И. Аверченков и др ; Под общ. ред. В. И. Аверченков, Е. А. Польский . - 2. перераб. и доп. изд. . - Москва : Инфра-М, 2010 . - 288 с. : с черт., табл. ; 22 см . -  (Высшеe образование)

   Библиогр. с. 284-286

   ISBN 978-5-16-003816-2 

  

Сист. No: 27475

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 133 -

Арх/658.512/Б 35дТ, П/658.512/Б 35дТЦБ 60142

Белкинова, Даниела Александрова и др.

   Техническо документиране : Ръководство за упражнения и курсова работа / Даниела Александрова Белкинова, Красимир Каменов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 100 с. ; 20 X 29 см

   Библиогр. с. 100

   ISBN * 

  

Сист. No: 27370

- 134 -

Арх/621.7:744/Д 84Вп, П/621.7:744/Д 84, П1/621.7:744/Д 84Вп, Уч/621.7:744/Д 84ВпЦБІІ 2966

Дочев, Венцислав Димов и др.

   Приложна геометрия и инженерна графика - І част : Кратък курс лекции / Венцислав Димов Дочев, Вярка Тончева Ронкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 36 с. : с черт. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-712-495-0 

  

Сист. No: 27435

- 135 -

Арх/621.81/С 55, П/621.81/С 55, П1/621.81/С 55, Уч/621.81/С 55ИмЦБ 60137

Спасов, Иван Георгиев и др.

   Машинни елементи : Учебник / Иван Георгиев Спасов, Торком Норайр Дюлгерян . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-712-485-1 

   Ч. 1 . - 2010 . - 176 с. : с черт.

   Библиогр. с. 172-173

  

Сист. No: 27335

- 136 -

Арх/621.81/С 55, П/621.81/С 55, П1/621.81/С 55, Уч/621.81/С 55ЦБ 60137

Спасов, Иван Георгиев и др.

   Машинни елементи : Учебник / Иван Георгиев Спасов, Торком Норайр Дюлгерян . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-712-496-7 

   Ч. 2 . - 2010 . - 94 с.: с черт.

   Библиогр. с. 90-91

  

Сист. No: 27337

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 137 -

ЦБ 60116 

Ecology and safety as a driving force in the development of vehicles  : Student's papers /  Ed. by Grzegorz Pawlak . - Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM, 2010 . - 107 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-83-928882-2-2 

  

Сист. No: 27115

- 138 -

ЦБ 57346 

Fischer, Thomas B.

   Strategic environmental assessment in transport and land use planning / Thomas B. Fischer . - London : Earthscan Publications, 2002 . - 284 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 264-277; Index

   ISBN 1-85383-812-8 

  

Сист. No: 27374

- 139 -

П/531/534/J 31RvЦБ 60228

Jazar, Reza N.

   Vehicle dynamics : Theory and application / Reza N. Jazar . - New York : Springer, 2008 . - 1015 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 977-982

   ISBN 978-0-387-74243-4 

  

Сист. No: 27492

- 140 -

ЦБ 60147 

Schiller, Preston L. et al.

   An introduction to sustainable transportation : Policy, planning and implementation / Preston L. Schiller, Eric C. Bruun, Jeffrey R. Kenworthy . - London : Earthscan Publications, 2010 . - 342 p. ; 24 cm

   Glossary; Index

   ISBN 978-1-84407-665-9 

  

Сист. No: 27379

- 141 -

П/656/W 37JaЦБ 60205

Weber, Julian

   Automotive development process : Processes for successful customer oriented vehicle development / Julian Weber . - Berlin : Springer, 2009 . - 312 p. ; 24 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-3-642-01252-5 

  

Сист. No: 27461

- 142 -

Арх/629.113/Б 93Ке, П/629.113/Б 93Ке, П1/629.113/Б 93КеЦБ 60136

Бързев, Кирил и др.

   Екологични проблеми на транспорта / Кирил Бързев, Емилиян Станков . - 2. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 132 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 127-131

   ISBN 978-954-712-462-2 

  

Сист. No: 27334

- 143 -

Арх/62/И 21Рж, П/629/И 21РжЦБІІ 2964

Иванов, Росен Петров

   Железопътна техника : Атлас конструкции / Росен Петров Иванов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 142 с. : с ил. ; 29 см

   Библиогр. с. 141

   ISBN 978-954-712-482-0 

  

Сист. No: 25358

- 144 -

ЦБ 60273 

Максимов, Виталий Вячеславов

   Государственно-частное партнерство в транспортной инфраструктуре : Критерии оценки концессионных конкурсов / Виталий Вячеславов Максимов . - Москва : Альпина Паблишерз, 2010 . - 178 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 165-177

   ISBN 978-5-9614-1143-0 

  

Сист. No: 27395

- 145 -

Арх/629.113/Т 76Тр, П/629.113/Т 76Тр, П1/629.113/Т 76ТрЦБ 60105

Тотев, Тотьо и др.

   Ръководство за упражнения по изпитване на автомобили и трактори и системи за управление на автомобилната техника / Тотьо Тотев, Росен Иванов, Георги Кадикянов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 92 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-712-481-3 

  

Сист. No: 25338

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

- 146 -

Арх/636/Б 65Бр, П/636/Б 65Бр, П1/636/Б 65БрЦБ 60130

Борисов, Борис Георгиев и др.

   Ръководство за упражнения по машини за животновъдството / Борис Георгиев Борисов, Красимир Петров Братоев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 98 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-712-483-7 

  

Сист. No: 27302

- 147 -

П1/631.3/В 35ГэЦБІІ 2967

Веденяпин, Г. В. и др.

   Эксплуатация машинно-тракторного парка : Уч. пособие / Г. В. Веденяпин, Юрий Константинович Киртбая, М. П. Сергеев . - Москва : Сельхозиздат, 1963 . - 432 с. : с черт. ; 26 см

   Библиогр. с. 426

   ISBN * 

  

Сист. No: 27510

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство

- 148 -

Арх/631/Н 17Нр, П/631/Н 17, П1/631/Н 17Нр, Уч/631/Н 17НрЦБ 60183

Найденов, Николай Стефанов

   Ръководство за упражнения по агромениджмънт / Николай Стефанов Найденов, Наталия Тодорова Неделчева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 48 с. 7 с ил., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 47

   ISBN 978-954-712-501-8 

  

Сист. No: 27438

- 149 -

П/631.6/П35, П1/631.6/П35, ЦБ 60200 

Пенков, Марин Добрев

   Мелиорации и рекултивации на почвите : Учебник за студ.от ВИАС / Марин Добрев Пенков ; Под общ. ред. Надя Василева . - София : Агроинженеринг 90, 1995 . - 256 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-467-003-3 

  

Сист. No: 3564

- 150 -

ЦБ 60235 

Риск от ерозия на почвата в България и препоръки за почвозащитно ползване на земеделските земи  / Светла Русева и др ; Под общ. ред. Светла Русева . - София : ПъблишСайСет-ЕКО, 2010 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-749-086-4 

   Ч. 1. Северна България . - 304 с. + 4л. цв. : с табл.

   Библиогр. с. 295-304

  

Сист. No: 27522

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 151 -

П/656/A 67ЦБ 60219

Applications of agent technology in traffic and transportation  /  Ed. Franziska Klugl, Ana Bazzan, Sascha Ossowski . - Basel : Birkhauser, 2005 . - 209 p. ; 24 cm . -  (Whitestein Series in software agent technologies)

   Bibliogr. after each chapter

   ISBN 3-7643-7258-3 :10

   ISBN 978-3-7643-7258-3 :13

  

Сист. No: 27483

- 152 -

П/658/G 65RiЦБ 60204

Gordon, Robert

   Intelligent freeway transportation systems : Functional design / Robert Gordon . - New York : Springer, 2010 . - 217 p. ; 24 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-1-4419-0732-5 

  

Сист. No: 27459

- 153 -

П/543/H 22ЦБ 60224

Handbook of near-infrared analysis  /  Ed. Donald A. Burns, Emil W. Ciurczak . - 3rd ed. . - Boca Raton : Taylor & Francis, 2008 . - 808 p. ; 4 sheets of colour fig. ; 26 cm . -  (Practical spectroscopy, 35)

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-0-8493-7393-0 

  

Сист. No: 27488

- 154 -

ЦБІІ 2972 

Integrovany manazersky system  / Jozef Hrubec и др . - Nitra : Slovenska pol'nohospodarska univerzita v Nitre, 2009 . - 544 p. ; 30 см

   Библиогр. с. 535-543

   ISBN 978-80-552-0231-0 

  

Сист. No: 27527

- 155 -

П/658/S 94JpЦБ 58347

Sussman, Joseph M.

   Perspectives on intelligent transportation systems (ITS) / Joseph M. Sussman . - New York : Springer, 2005 . - 232 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 221-222; Index

   ISBN 0-387-23257-5 

  

Сист. No: 27460

- 156 -

ЦБII 1953 

Анализ конкретных ситуаций в управлении производством  : Сборник статей /  Ред. С. Е. Каменицер ; Прев. от англ. В. Г. Артамошкина . - Москва : Прогресс, 1971 . - 26,5 см

   Библиогр. с. 295-297

   ISBN * 

   

   

  

Сист. No: 27520

- 157 -

ЦБ 60165 

Бурак, Петр Иосифович и др.

   Инфраструктура межрегионального экономического сотрудничества и императивы иновационного развития / Петр Иосифович Бурак, Виктор Григорьевич Ростанец, Анатолий Васильевич Топилин . - Москва : Экономика, 2009 . - 67 с. ; 22 см

   Российская Академия естественных наук. Международная ассамблея городов Институт Региональных экономических исследований
   http://www.economizdat.ru 

   ISBN 978-5-282-02804-8 

  

Сист. No: 27409

- 158 -

ЦБ 60148 

Волков, Дмитрий Леонидович

   Теория ценностно-ориентированного менеджмента : Финансовый и бухгалтерский аспекты / Дмитрий Леонидович Волков . - 2. изд. . - Санкт-Петербург : Высшая школа менеджмента СПбГУ, 2008 . - 20 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 308-317

   ISBN 978-5-9924-0035-9 

  

Сист. No: 27381

- 159 -

ЦБ 60187 

Гаджинский, Адиль Мухтарович

   Логистика : Учебник / Адиль Мухтарович Гаджинский ; Гл. ред. А . Е. Илларионова . - 19. изд. . - Москва : Дашков и К, 2011 . - 484 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 480-481

   ISBN 978-5-394-00886-3 

  

Сист. No: 27443

- 160 -

ЦБ 60155 

Костров, Алексей Владимирович

   Основы информационного мениджмента : Учебно пособие / Алексей Владимирович Костров . - 2. перераб. и доп. изд. . - Москва : Финансы и статистика ; Инфра-М, 2009 . - 528 с.: с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 513-514; Словар терминов с. 515-516; Предм. указ. с. 519-522

   ISBN 978-5-279-03020-0 

   ISBN 978-5-16-003680-9 

  

Сист. No: 27390

- 161 -

ЦБ 60201 

Логистика  : Интеграция и оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок : Учебник / Валентина Владимировна Дыбская и др ; Под ред. В. И. Сергеева . - Москва : Эксмо, 2011 . - 944 с. ; 24 см . -  (Полный курс МBA)

   

   ISBN 978-5-699-22549-1 

  

Сист. No: 27455

- 162 -

ЦБ 60203 

Модели и методы теории логистики  : Учебно пособие /  Под ред. В. С. Локинского . - 2. изд. . - Санкт-Петербург : Питер, 2008 . - 448 с. : с ил. ; 22 см . -  (Учебное пособие)

   Библиогр. с. 444-447

   ISBN 978-5-91180- 139-7 

  

Сист. No: 27457

- 163 -

Арх/631/Н 17Нр, П/631/Н 17, П1/631/Н 17Нр, Уч/631/Н 17НрЦБ 60183

Найденов, Николай Стефанов

   Ръководство за упражнения по агромениджмънт / Николай Стефанов Найденов, Наталия Тодорова Неделчева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 48 с. 7 с ил., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 47

   ISBN 978-954-712-501-8 

  

Сист. No: 27438

- 164 -

ЦБ 60141 

Пачева, Валерия

   Кризата под контрол : Корпоративна комуникация в кризисна ситуация / Валерия Пачева . - София : М-8-М, 2009 . - 254 с. ; 24 см

   Рез. на англ. с. 219-254; Библиогр. с. 193-207

   ISBN 978-954-8177-49-8 

  

Сист. No: 24323

- 165 -

ЦБ 60184 

Просветов, Георгий Иванович

   Управление запасами : Задачи и решения : Учебно-практическое / Георгий Иванович Просветов . - Москва : Альфа - Пресс, 2009 . - 192 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 183-184

   ISBN 978-5-94280-406-0 

  

Сист. No: 27439

- 166 -

П/65/П 76Юр, П1/65/П 76Юр, ЦБ 60129Юр 

Ръководство по организационна комуникация  / Юлиана Пенчева Попова . - 2. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 116 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 113-114

   ISBN 978-954-712-502-5 

  

Сист. No: 27294

- 167 -

П/65.012/С 23ЦБІІ 2970

Сборник научни трудове осма международна научно-приложна конференция "Мениджмънт на иновациите"  . - Варна : [б. и. ], 2010 . - 472 с. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-635-004-6 

  

Сист. No: 27531

- 168 -

ЦБ 60270 

Спэнгл, Майкл Л. и др.

   Переговоры. Решение проблем в разном контексте / Майкл Л. Спэнгл, Мира Уоррен Айзенхарт ; Науч. ред. П. К. Власов . - Харьков : Гуманитарный Центр ; SAGE Publications, 2009 . - 592 с. ; 24,5 см

   Библиогр. с. 576-588
   http://www.iap.kharkov.ua 

   ISBN 978-966-8324-59-8 

   ISBN 0-7619-8324-59-8 (англ.)

  

Сист. No: 27399

- 169 -

ЦБ 60180 

Степанов, Владимир Иванович

   Логистика : Учебник / Владимир Иванович Степанов . - Москва : Проспект, 2010 . - 488 с. ; 24 см

   Библиогр. с.484

   ISBN 978-5-392-01198-8 

  

Сист. No: 27433

- 170 -

С/657/С 95, С1/657/С 95 

Счетоводство 2010 година  : Закон за счетоводството и Закон за независимия финансов одит / Антон Свраков и др ; Ред. Деница Милева . - София : ИК Труд и право, 2010 . - 831 с. ; 21 см

   Книгата е с ISSN 1313-3128

   ISBN * 

  

Сист. No: 25425

- 171 -

С1/657/С 95 

Счетоводство 2011 година  : Закон за счетоводството и Закон за независимия финансов одит / Антон Свраков и др ; Ред. Деница Милева . - София : ИК Труд и право, 2011 . - 639 с. ; 21 см

   Книгата е с ISSN 1313-3128

   ISBN * 

  

Сист. No: 27442

- 172 -

ЦБ 60163 

Управление инновационными проектами  : Учебное пособие / В. Л. Попов и др ; Под ред. В. Л. Попова . - Москва : Инфра-М, 2010 . - 336 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 328-330

   ISBN 978-5-16-002774-6 

  

Сист. No: 27398

- 173 -

ЦБ 60161 

Фузеев, Александр Иванович и др.

   Старт-ъп] Start-up : Открываем новый бизнес-проект. С чего начать, как преуспеть / Александр Иванович Фузеев, Маргарита Васильевна Фузеева . - Санкт-Петербург : Питер, 2009 . - 240 с. : с ил. ; 22 см . -  (Начать и преуспеть)

   Библиогр. с. 236 ; Словарь с. 237-238

   ISBN 978-5-388-00535-9 

  

Сист. No: 27404

- 174 -

ЦБ 60159 

Хотяшева, Ольга Михайловна

   Инновационный маркетинг в малых и средних фирмах : Краткий курс для магистерской подготовки : Учебное пособие / Ольга Михайловна Хотяшева . - Москва : Проспект, 2010 . - 240 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 229-231

   ISBN 978-5-392-01041-7 

  

Сист. No: 27403

- 175 -

ЦБ 60181 

Шрайбфедер, Джон

   Эффективное управление запасами / Джон Шрайбфедер ; Пер. с англ. Ю. Орловой . - 3. изд. . - Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008 . - 304 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-9614-0683-2 

  

Сист. No: 27436

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

- 176 -

ЦБ 60210 

Внедрение сбалансированной системы показателей  /  Пер. с нем. В. Толкача ; Ред. В. Григорьева . - 3. изд. . - Москва : Альпина Бизнес Букс ; Schaffer-Poeschel verlag GmbH, 2008 . - 478 с. ; 23 см . -  (Модели мениджмента ведущих корпораций)

   Библиогр. с. 463-474

   ISBN 978-5-9614-0935-2 (рус.)

   ISBN 3-7910-2268-7 (нем.)

  

Сист. No: 27471

- 177 -

ЦБ 43202 

Гилл, Филип и др.

   Практическая оптимизация / Филип Гилл, Уолтер Мюррей, Маргарет Райт ; Пер. с англ. В. Ю. Лебедева ; Под ред. А. А. Петрова . - Москва : Мир, 1985 . - 22 см

   Библиогр. с. 478-504

   ISBN * 

   

   

  

Сист. No: 27530

- 178 -

ЦБ 17753 

Месарович, М. и др.

   Теория иерархических многоуровневых систем / М. Месарович, Д Мако, И. Такахара . - Москва : Мир, 1973 . - 22 см

   Библиогр. с.335-339

   ISBN * 

   

   

  

Сист. No: 27513

- 179 -

Арх/681.5/М 77Ми, П/681.5/М 77Ми, П1/681.5/М 77МиЦБ 60092

Младенов, Миролюб Иванов

   Интелигентни сензори и системи / Миролюб Иванов Младенов ; Рецензент Георги Любомиров Лехов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 303 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 195-201

   ISBN 978-954-712-493-6 

  

Сист. No: 24324

- 180 -

Арх/681.5/Ц 80Рм, П/681.5/Ц 80Рм, П1/681.5/Ц 80РмЦБ 60124

Цонев, Русин Стефанов и др.

   Методи за теоретично изследване / Русин Стефанов Цонев, Пламен Даскалов, Цветелина Димитрова Драганова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 160 с.: с ил. ; 20 см . -  (Библиотека за докторанти)

   Изд. е по програма BG051PO001/07/3.3-02. - Библиогр. с. 152

   ISBN 978-954-712-486-8 

  

Сист. No: 27144

Кибернетика. Финна механика

- 181 -

П/658/H 73BgЦБ 60227

Hofmann-Wellenhof, Bernhard et al.

   GNSS - Global navigation satellite systems : GPS, GLONASS, Galileo and more / Bernhard Hofmann-Wellenhof, Herbert Lichtenegger, Elmar Wasle . - Wien : Springer, 2008 . - 517 p. : with 95 fig. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 471- 499; Subject index

   ISBN 978-3-211-73012-6 

  

Сист. No: 27491

- 182 -

П/658/X 83GgЦБ 60220

Xu, Guochang

   GPS : Theory, algorithms and applications / Guochang Xu . - 2nd ed. . - Berlin : Springer, 2007 . - 340 p. : with 59 fig. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 317-336; Subject index

   ISBN 978-3-540-72714-9 

  

Сист. No: 27484

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 183 -

П/621.791/K 78SwЦБ 60229

Kou, Sindo

   Welding metallurgy / Sindo Kou . - 2nd ed. . - Hoboken : John Wiley & Sons, 2003 . - 461 p. ; 24 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 0-471-43491-4 :10

   ISBN 978-0-471-43491-7 :13

  

Сист. No: 27493

- 184 -

П/621.79/S 53CiЦБ 60223

Shan-Ben Chen et al.

   Intelligentized methodology for arc welding dynamical processes : Visual information acquiring, knowledge modeling and intelligent control / Shan-Ben Chen, Jing Wu . - Berlin : Springer, 2009 . - 278 p. ; 24 cm . -  (Lecture notes in electrical engineering, 29)

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-3-540-85641-2 

  

Сист. No: 27487

- 185 -

П1/621.7/.9/П 79ЦБ 47579

Порошковая металлургия и напыленные покрытия  : Учебник для вузов / Владимир Н. Анциферов и др ; Под ред. Б. С. Митина . - Москва : Металлургия, 1987 . - 22 см

   Библиогр. след вс. глава

   ISBN * 

   

   

  

Сист. No: 27525

- 186 -

ЦБ 36255 

Рыбакова, Людмила Михайловна и др.

   Структура и износостойкость металла / Людмила Михайловна Рыбакова, Лидия Ивановна Куксенова . - Москва : Машиностроение, 1982 . - 22 см

   Библиогр. с. 204-210

   ISBN * 

   

   

  

Сист. No: 27516

- 187 -

С/621.79/С 59 

Справочник по сварке  /  Под ред. Е. В. Соколова . - Москва : Машгиз, - 1962 . - 23 см

   

   ISBN * 

   Т. 2 . - 1962 . - 664 с. 7 с черт., табл., диагр.

   

  

Сист. No: 27526

Езикознание. Филология. Литература

- 188 -

С/37(038)/T 48Sa 

Thornbury, Scott

   An A - Z of ELT : A Dictionary of terms and concepts used in English language teaching / Scott Thornbury . - Oxford : Macmillan Education, 2006 . - 256 p. ; 25 cm . -  (Macmillan books for teachers)

   Index; Bibliogr. p. 256
   http://www.onestopenglish 

   ISBN 1-4050-7063-3 :10

   ISBN 978-1-4050-7063-8 :13

  

Сист. No: 27112

- 189 -

ЦБ 60114 

Вежбицкая, Анна

   Сопоставление культурь через посредство лексики и прагматики / Анна Вежбицкая ; Пер. с англ. А. Д. Шмелева . - Москва : Языки славянской культуры, 2001 . - 272 с. ; 20 см . -  (Язык. Семиотика. Культура. Малая серия)

   Библиогр. с. след отд. гл.

   ISBN 5-7859-0190-0 

  

Сист. No: 27113

- 190 -

П/808.2/Д 93НиЦБ 60107

Дурново, Николай Николаевич

   Избранные работы по истории русского языка / Николай Николаевич Дурново . - Науч. изд. . - Москва : Языки русской культуры, 2000 . - I-XXXVI, 780 с. ; 29 см . -  (Studia philologica)

   Библиогр. с. 755-767

   ISBN 5-7859-0097-1 

  

Сист. No: 25473

- 191 -

Арх/808.67/И 29Дн, Б2/808.67/И 29Дн, П/808.67/И 29Дн, П1/808.67/И 29Дн, Уч/808.67/И 29Дн, Уч2/808.67/И 29Дн, Ч2/808.67/И 29ДнЦБ 60231

Игнатова-Цонева, Димитрина и др.

   Нормативна и практическа фонетика и фонология на съвременния български език / Димитрина Игнатова-Цонева, Васил Господинов Райнов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 216 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 206-213

   ISBN 978-954-712-477-6 

  

Сист. No: 27496

- 192 -

ЦБ 60234 

Лингвистична Русия  : Научни школи на Волгоград : Колективна монография Волгоград - Русе / София Петровна Лопушанская и др . - София : Мисъл, 2010 . - 320 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 314

   ISBN 978-954-8006-21-7 

  

Сист. No: 27519

- 193 -

ЦБ 60233 

Сто и двадесет] 120 години от рождението на Дора Габе  : Юбилеен сборник : Научни доклади и спомени / Кремена Митева, Мариенела Паскалева . - Вeлико Търново : Фабер, 2010 . - 332 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-339-5 

  

Сист. No: 27512

- 194 -

ЦБ 60113 

Художественная речь русского зарубежья 20-30-е годы XX века  : Анализ текста : Учебное пособие / К. А. Рогова и др ; Под ред. К. А. Роговой . - Санкт-Петербург : Издательство С.-Петербургского университета, 2002 . - 328 с. ; 20 см

   

   ISBN 5-288-02433-2 

  

Сист. No: 27111

- 195 -

С1/801.3/Ч 95Ср 

Чукалов, Сава

   Русско-болгарский словарь : 61 000 слов / Сава Чукалов . - 5-ое испр. и доп. изд. . - София : Издателство на българската комунистическа партия, 1951 . - 1231 с. ; 24 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 25050

История. Георафия. Биографии. Археология

- 196 -

С/93/99/R 66Jk 

Roberts, John M.

   Knaurs illustrierte weltgeschichte : [in 3 banden] / John M. Roberts . - Augsburg : Weltbild, 2007 - . - 30 cm

   

   ISBN 3-8289-0543-9 

   B. 1. Vorgeschichte und antike : Von den Ursprungen der Menschheit bis zum Untergang der romischen welt . - 2007 . - 552 p. : with ill.

   Bibliogr. p. 536 -537; Register; Index

  

Сист. No: 27269

- 197 -

С/93/99/R 66Jk 

Roberts, John M.

   Knaurs illustrierte weltgeschichte : [in 3 banden] / John M. Roberts . - Augsburg : Weltbild, 2007 - . - 30 cm

   

   ISBN 3-8289-0543-9 

   B. 2. Mittelalter und fruhe neuzeit : Von den Anfangen des Islams bis zu den Europaischen Kolonialreichen . - 2007 . - 552 p. : with ill.

   Bibliogr. p. 536 -537; Register; Index

  

Сист. No: 27274

- 198 -

С/93/99/R 66Jk 

Roberts, John M.

   Knaurs illustrierte weltgeschichte : [in 3 banden] / John M. Roberts . - Augsburg : Weltbild, 2007 - . - 30 cm

   

   ISBN 3-8289-0543-9 

   B. 3. Die Neuzeit : Von der Franzosischen Revolution bis heute . - 2007 . - 744 p. : with ill.

   Bibliogr. p. 710 -711; Register; Index

  

Сист. No: 27275

- 199 -

С/93/99/W 52g 

Welt Geschichte  : In 14 Banden /  Hrsg. Heinrich Pleticha . - Gutersloch : Bertelsmann Lexikon Verlag, 1988 - . - 25 cm

   

   ISBN * 

   B. 1. Morgen der Menschheit : Vorgeschichte und Fruhe hochkulturen . - 1988 . - 350 p.

   Азб. показалец

  

Сист. No: 27240

- 200 -

С/93/99/W 52g 

Welt Geschichte  : In 14 Banden /  Hrsg. Heinrich Pleticha . - Gutersloch : Bertelsmann Lexikon Verlag, 1988 - . - 25 cm

   

   ISBN * 

   B. 2. Im Schatten des Olymp : Die Welt der Griechen und des Hellenismus . - 1988 . - 352 p.

   Glossar; Index

  

Сист. No: 27241

- 201 -

С/93/99/W 52g 

Welt Geschichte  : In 14 Banden /  Hrsg. Heinrich Pleticha . - Gutersloch : Bertelsmann Lexikon Verlag, 1988 - . - 25 cm

   

   ISBN * 

   B. 3. Rom und der Osten : Volker und staaten Europas und Asiens . - 1988 . - 352 p.

   Index

  

Сист. No: 27242

- 202 -

С/93/99/W 52g 

Welt Geschichte  : In 14 Banden /  Hrsg. Heinrich Pleticha . - Gutersloch : Bertelsmann Lexikon Verlag, 1988 - . - 25 cm

   

   ISBN * 

   B. 4. Kreuz und Halbmond : Europa und Asien im fruhen Mittelalter . - 1988 . - 350 p.

   Bibliogr. after each chapter; Glossar; Index;

  

Сист. No: 27243

- 203 -

С/93/99/W 52g 

Welt Geschichte  : In 14 Banden /  Hrsg. Heinrich Pleticha . - Gutersloch : Bertelsmann Lexikon Verlag, 1988 - . - 25 cm

   

   ISBN * 

   B. 5. Kaiser und Kalifen : Orient, Abendland und Afrika im hohen Mittelalter . - 1988 . - 351 p.

   Bibliogr. after each chapter; Glossar; Index;

  

Сист. No: 27247

- 204 -

С/93/99/W 52g 

Welt Geschichte  : In 14 Banden /  Hrsg. Heinrich Pleticha . - Gutersloch : Bertelsmann Lexikon Verlag, 1988 - . - 25 cm

   

   ISBN * 

   B. 6. Nationen, Stadte, Steppenvolker : Die Welt im spaten Mittelalter . - 1988 . - 350 p.

   Bibliogr. after each chapter; Glossar; Index

  

Сист. No: 27249

- 205 -

С/93/99/W 52g 

Welt Geschichte  : In 14 Banden /  Hrsg. Heinrich Pleticha . - Gutersloch : Bertelsmann Lexikon Verlag, 1988 - . - 25 cm

   

   ISBN * 

   B. 7. Entdecker und Reformatoren : Die Welt im 16. Jahrhundert . - 1988 . - 352 p.

   Bibliogr. after each chapter; Glossar; Index

  

Сист. No: 27252

- 206 -

С/93/99/W 52g 

Welt Geschichte  : In 14 Banden /  Hrsg. Heinrich Pleticha . - Gutersloch : Bertelsmann Lexikon Verlag, 1988 - . - 25 cm

   

   ISBN * 

   B. 8. Aufklarung und Revolution : Europa im 17. und 18. Jahrhundert . - 1988 . - 352 p.

   Bibliogr. after each chapter; Index

  

Сист. No: 27253

- 207 -

С/93/99/W 52g 

Welt Geschichte  : In 14 Banden /  Hrsg. Heinrich Pleticha . - Gutersloch : Bertelsmann Lexikon Verlag, 1988 - . - 25 cm

   

   ISBN * 

   B. 9. Alte Volker, neue Staaten : Die Aussereuropaische welt im 17. und 18. Jahrhundert . - 1988 . - 352 p.

   Bibliogr. after each chapter; Glossar; Index

  

Сист. No: 27254

- 208 -

С/93/99/W 52g 

Welt Geschichte  : In 14 Banden /  Hrsg. Heinrich Pleticha . - Gutersloch : Bertelsmann Lexikon Verlag, 1988 - . - 25 cm

   

   ISBN * 

   B. 10. Furstenhofe und Fabriken : Die Welt im zeitalter des imperialismus . - 1988 . - 352 p.

   Bibliogr. after each chapter; Index

  

Сист. No: 27261

- 209 -

С/93/99/W 52g 

Welt Geschichte  : In 14 Banden /  Hrsg. Heinrich Pleticha . - Gutersloch : Bertelsmann Lexikon Verlag, 1988 - . - 25 cm

   

   ISBN * 

   B. 11. Diktatoren und Ideologien : Die Welt zwischen zwei Kriegen . - 1988 . - 352 p.

   Bibliogr. after each chapter; Index

  

Сист. No: 27262

- 210 -

С/93/99/W 52g 

Welt Geschichte  : In 14 Banden /  Hrsg. Heinrich Pleticha . - Gutersloch : Bertelsmann Lexikon Verlag, 1988 - . - 25 cm

   

   ISBN * 

   B. 12. Krise und Fortschritt : Die moderne welt . - 1988 . - 352 p.

   Bibliogr. after each chapter; Index

  

Сист. No: 27263

- 211 -

С/93/99/W 52g 

Welt Geschichte  : In 14 Banden /  Hrsg. Heinrich Pleticha . - Gutersloch : Bertelsmann Lexikon Verlag, 1988 - . - 25 cm

   

   ISBN * 

   B. 13. Menschen, die Geschichte machten : Biographisch-historisches Lexikon . - 1988 . - 352 p.

   Index

  

Сист. No: 27267

- 212 -

С/93/99/W 52g 

Welt Geschichte  : In 14 Banden /  Hrsg. Heinrich Pleticha . - Gutersloch : Bertelsmann Lexikon Verlag, 1988 - . - 25 cm

   

   ISBN * 

   B. 14. Von Afghanistan bis Zypern : Historisches lexikon der Staaten und regionen . - 1988 . - 351 p.

   Bibliogr. after each chapter; Index

  

Сист. No: 27268

- 213 -

С/91/Д 71Вб, С2/91/Д 71Вб 

Дойков, Васил Георгиев и др.

   Белгия / Васил Георгиев Дойков, Мартин Викторов Дойков . - Силистра : Ковачев, 2011 . - 72 с. ; 24 см . -  (Географска библиотека)

   

   ISBN 978-954-8198-22-6 

  

Сист. No: 24326

- 214 -

ЦБ 60179 

Дурович, Александр

   Организация туризма / Александр Дурович . - Санкт-Петербург : Питер, 2009 . - 320 с. : с ил. , прил. ; 21 см . -  (Учебное пособие)

   Библиогр. с. 304-307

   ISBN 978-5-388-00125-2 

  

Сист. No: 27424

- 215 -

Арх/343/И 85Ен, П/343/И 85Ен, П1/343/И 85ЕнЦБ 60128

Йочев, Евгени Благоев

   Наказателният закон на Княжество България : Историко-правно изследване / Евгени Благоев Йочев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 294 с. ; 20 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-712-454-7 

  

Сист. No: 27285

- 216 -

С1/91/С 84 

Страны и регионы мира  : Экономико-политический справочник /  Под ред. А. С. Булатова . - Москва : Проспект, 2009 . - 704 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-392-00444-7 

  

Сист. No: 27380

- 217 -

Арх/949.72/У 91, П/949.72/У 91, П1/949.72/У 91ЦБ 60135

Учебно помагало по нова и съвременна история на България ІІ част ( христоматия) 1919 г. - до наши дни  /  Състав. Любомир Златанов Златев ; Рецензент Златоживка Иванова Здравкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 198 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 196-197

   ISBN 978-954-712-475-2 

  

Сист. No: 27336

- 218 -

Б2/949.72/Х53, ЦБ 54930, Ч2/949.72/Х53 

Панайот Хитов. Фамилиарни забележки  : Спомени (ХVIII в. - 1877 г.) /  Състав., ред. и справочници Веселина Антонова . - Русе : Държавен архив, 2003 . - 394 с. ; 21,5 см

   

   ISBN 954-8339-19-6 

  

Сист. No: 10581

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 219 -

С/78/M 97 

Musik in Osterreich  : Eine chronik in daten, dokumenten, essays und bildern /  Hrsg. Gottfried Kraus . - Wien : Christian Brandstatter, Б. г. . - 518 p. ; 30 cm

   Азб. показалец

   ISBN 3-85447-327-3 

  

Сист. No: 27238

Компютри. Програмни продукти

- 220 -

П/004/I 69ЦБ 60216

Introduction to pattern recognition  : A MATLAB approach / Sergios Theodoridis et al . - Burlington : Elsevier, 2010 . - 219 p. ; 23 cm

   Bibliogr. p. 215; Index

   ISBN 978-0-12-374486-9 

  

Сист. No: 27478

- 221 -

П/004/M 76TmЦБ 60222

Mitchell, Tom M.

   Machine learning / Tom M. Mitchell . - New York : McGraw-Hill, 1997 . - 414 p. ; 23 cm . -  (McGraw-Hill series in computer science)

   Bibliogr. p. 388 -390; Author index; Subject index

   ISBN 0-07-042807-7 

  

Сист. No: 27486

- 222 -

П/004/R 61BpЦБ 60207

Ripley, Brian D.

   Pattern recognition and neural networks / Brian D. Ripley . - Cambridge : Cambridge University Press, 1996 . - 403 p. ; 24,5 cm

   Glossary; Bibliogr. p. 355-390; Author Index; Subject Index

   ISBN 978-0-521-71770-0 

  

Сист. No: 27467

- 223 -

П/621.79/S 53CiЦБ 60223

Shan-Ben Chen et al.

   Intelligentized methodology for arc welding dynamical processes : Visual information acquiring, knowledge modeling and intelligent control / Shan-Ben Chen, Jing Wu . - Berlin : Springer, 2009 . - 278 p. ; 24 cm . -  (Lecture notes in electrical engineering, 29)

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-3-540-85641-2 

  

Сист. No: 27487

- 224 -

П/37/S 53Pb, П1/37/S 53PbЦБ 60119

Sharma, Pete et al.

   Blended learning : Using technology in and beyond the language classroom / Pete Sharma, Barney Barrett ; Series Ed. Adrian Underhill . - Oxford : Macmillan Education, 2007 . - 160 p. ; 25 cm . -  (Macmillan books for teachers)

   Bibliogr. p. 154; Index p. 155
   http://www.onestopenglish.com 

   ISBN 978-0-230-02083-2 

  

Сист. No: 27120

- 225 -

П/004/T 44SpЦБ 60209

Theodoridis, Sergios et al.

   Pattern recognition / Sergios Theodoridis, Konstantinos Koutroumbas . - 4th ed. . - Burlington : Elsevier, 2009 . - 961 p. ; 24 cm

   Index

   ISBN 978-1-59749-272-0 

  

Сист. No: 27469

- 226 -

Арх/004/В 94иб, П/004/В 94Иб, П1/004/В 94Иб, Уч/004/В 94ИбЦБ 60139

Вълова, Ирена

   Бази от данни / Ирена Вълова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 140 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 138

   ISBN 978-954-712-465-3 

  

Сист. No: 27338

- 227 -

П/378/Е 37тЦБ 60109

Езикови технологии и софтуерен пазар  / Рени Димова и др . - София : БАН, 2003 . - 144 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 27108

- 228 -

ЦБІІ 2969 

Космос] Cosmos  : Създаване на съвременна база данни за обучение по природни науки : Ръководство за разработване на високотехнологични образователни сценарии . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2009 . - 63 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-577-530-7 

  

Сист. No: 27528

- 229 -

П/004/К 91ХпЦБ 60050

Крушков, Христо

   Практическо ръководство по програмиране на C++ / Христо Крушков . - Пловдив : [Изд. авт.], 2010 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-9455-49-6 

   Ч. 1. Въведение в програмирането . - 2010 . - 349 с. : с ил. + CD

   Библиогр. с. 344 ; Индекс с. 345-346

  

Сист. No: 27101

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 230 -

П/378/Е 37тЦБ 60109

Езикови технологии и софтуерен пазар  / Рени Димова и др . - София : БАН, 2003 . - 144 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 27108

- 231 -

П/37/С 96ЦБ 60108
 Съвет на ректорите на висшите училища 

   Рамка на квалификациите в Европейското пространство за висше образование . - Пловдив : Център за развитие на човешките ресурси, 2005 . - 113 с. ; 23 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 27106

- 232 -

П/004/Т 82ЦБ 60104

Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, 15-17 май 2009 г. , Свищов, България  : Сборник доклади /  Науч. ред. Андрей Захариев . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2010 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0487-6 

   Т. 2 . - 2010 . - 447 с.

   Библиогр. след отд. гл.

  

Сист. No: 27105

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

- 233 -

П/69/Y 33LeЦБ 60195

Yayamaha, Lal

   Energy-efficient building systems : Green strategies for operation and maintenance / Lal Yayamaha . - New York : The McGraw-Hill Companies, 2007 . - 288 p. ; 24 cm

   Index

   ISBN 0-07-148282-2 :10

   ISBN 978-0-07-148282-0 :13

  

Сист. No: 27451

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

Хранително-вкусова промишленост. Битова техника

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело. Пенсии

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки)

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника

Машини и процеси с автоматично регулиране

Ядрена техника

Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли

- 234 -

Арх/547/Г 70Нр, П/547/Г 70Нр, П1/547/Г 70Нр, Уч/547/Г 70НрЦБ 60189

Господинова, Нина Николаева и др.

   Ръководство за лабораторни упражнения по експлоатациони материали / Нина Николаева Господинова, Васил Петров Копчев, Димитър Йорданов Павлов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 60 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 58

   ISBN 978-954-712-478-3 

  

Сист. No: 27445


 Индекс по АВТОРИ

Aplin, Tanya 8 
Barrett, Barney 224 
Bayla, Jozef 154 
Bazzan, Ana 151 
Bocaniala, Cosmin Danut 69 
Bruun, Eric C. 97 140 
Burns, Donald A. 104 153 
Cavouras, Dionisis 220 
Cholewa, Wojciech 70 
Ciurczak, Emil W. 104 153 
Dahlhaus, Rainer 72 
Davis, Jennifer 8 
Difinec, Imrich 154 
DiLouie, Craig 119 
Dunn, Patrick F. 99 
Filzmoser, Peter 105 
Fischer, Thomas B. 96 138 
Ginsberg, Jerry H. 100 
Gordon, Robert 152 
Haedicke, Maximilian 9 
Hofmann-Wellenhof, Bernhard 181 
Hrubec, Jozef 154 
Isermann, Rolf 71 
Jain, Lakhmi 69 
Jazar, Reza N. 101 139 
Jing Wu 184 223 
Kenworthy, Jeffrey R. 97 140 
Klugl, Franziska 151 
Korbicz, Jozef 70 
Koscielny, Jan M. 70 
Kou, Sindo 183 
Koutroumbas, Konstantinos 220 225 
Kowalczuk, Zdzislaw 70 
Kraus, Gottfried 219 
Kurths, Jurgen 72 
Lichtenegger, Herbert 181 
Maass, Peter 72 
McCauley, Joseph L. 23 
Mitchell, Tom M. 221 
Ossowski, Sascha 151 
Palade, Vasile 69 
Pawlak, Grzegorz 137 
Pikrakis, Aggelos 220 
Pleticha, Heinrich 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 
Ripley, Brian D. 222 
Roberts, John M. 196 197 198 
Schiller, Preston L. 97 140 
Shabana, Ahmed A. 102 
Shan-Ben Chen 184 223 
Sharma, Pete 224 
Smith, Vernon L. 24 
Studebaker, John M. 116 
Sussman, Joseph M. 155 
Theodoridis, Sergios 220 225 
Thornbury, Scott 188 
Timmer, Jens 72 
Underhill, Adrian 224 
Varmuza, Kurt 105 
Vircikova, Edita 154 
Wasle, Elmar 181 
Weber, Julian 141 
Xu, Guochang 182 
Yayamaha, Lal 233 
Аверченков, В. И. 132 
Авраменко, А. О. 112 
Аганбегян, Абел Г. 85 
Айзенхарт, Мира Уоррен 7 168 
Ангелова, Галя 227 230 
Антонова, Веселина 218 
Анциферов, Владимир Н. 185 
Аптер, М. 73 
Артамошкина, В. Г. 156 
Асенов, Асен 48 
Асенова, Даниела Младенова 57 
Аузана, А. А. 36 
Афенченко, Д. С. 112 
Банова, Емилия Симеонова 22 
Белев, Стефан Билчев 126 
Белкинова, Даниела Александрова 120 133 
Бендат, Дж. 74 
Блэкуэлл, Р. 4 26 
Бобров, Геннадий Васильевич 185 
Богев, Васил Йорданов 131 
Боева, Бистра 27 
Бокс, Джорж 75 
Бонев, Живко 32 
Борисов, Борис Георгиев 146 
Бородкин, Ф. М. 85 
Боулз, Самуэль 28 
Бочкарев, Андрей Александрович 29 
Братоев, Красимир Петров 146 
Брезоева, Бойка 170 171 
Бугаева, Л. Д. 194 
Букин, К. А. 28 
Булатова, А. С. 216 
Бунева, Мария 227 230 
Бурак, Петр Иосифович 30 157 
Бързев, Кирил 98 142 
Василева, Надя 149 
Васильев, Геннадий Анатольевич 31 
Васильченко, Галина Сергеевна 77 78 
Веденяпин, Г. В. 147 
Вежбицкая, Анна 189 
Видяпина, В. И. 52 
Власов, П. К. 7 168 
Вознесенская, И. М. 194 
Волков, Вадим Алексеевич 76 
Волков, Дмитрий Леонидович 158 
Ворошилова, Е. И. 103 
Вълова, Ирена 226 
Гаджинский, Адиль Мухтарович 159 
Генов, Николай 227 230 
Георгиева, Анета 32 48 
Герасимчук, Виктор Сименович 77 78 
Гилл, Филип 79 177 
Глазунов, Н. И. 83 
Глебова, Е. Н. 90 
Гнеденко, Б. В. 95 
Гнеденко, Борис Владимирович 80 
Головина, Анастасия 32 
Горбан, Оксана А. 192 
Горбатова, Елена Васильевна 11 
Гордеева, А. 59 
Горленко, О. А. 132 
Господинова, Нина Николаева 106 110 234 
Григорьева, В. 176 
Гришин, Владислав Викторович 33 
Грошев, Игорь Васильевич 34 
Гутчин, Израиль Борисович 82 
Давиденко, Ж. Г. 84 
Даскалов, Пламен 180 
Дафинов, Здравко 2 
Деведжиев, Марин 12 
Дегтярев, Виктор Викторович 113 114 
Демидова, А. В. 28 41 
Джамбазов, Ради 131 
Дженкинс, Г 75 
Джоджов, Христо 150 
Димов, Валентин Йорданов 127 
Димов, Димо Нейков 121 122 
Димова, Рени 227 230 
Дойков, Васил Георгиев 13 213 
Дойков, Мартин Викторов 13 213 
Долгополова, Ю. В. 129 
Дочев, Венцислав Димов 134 
Дочев, Иван 32 
Драганова, Цветелина Димитрова 180 
Дружинин, Лель Константинович 185 
Дурин, Стоян 32 
Дурново, Николай Николаевич 190 
Дурович, Александр 214 
Дыбская, Валентина Владимировна 161 
Дьяченко, Владимир Федотович 81 
Дюкенджиев, Георги 130 131 
Дюлгерян, Торком Норайр 135 136 
Дяков, Димитър 131 
Егоршина, А. П. 60 
Еленков, Андрей 131 
Желева, Елена 107 108 109 
Жотева, Мая 32 
Жуков, Эдуард Леонидович 113 114 
Зайцев, Евгений Иванович 161 
Захариев, Андрей 232 
Захаров, Игор 130 
Здравкова, Златоживка Иванова 217 
Златев, Любомир Златанов 217 
Златева, Елка 227 230 
Златков, Иван 170 171 
Зубчанинов, Владимир Георгиевич 103 
Иванов, Росен 145 
Иванов, Росен Петров 143 
Игнатова-Цонева, Димитрина 191 
Илиев, Костадин 131 
Илларионова, А . Е. 159 
Ильицкий, В. Б. 132 
Ионова, В. И. 192 
Йочев, Евгени Благоев 14 215 
Кадикянов, Георги 145 
Казаков, Богдан Йорданов 118 
Калечица, Е. В. 41 
Каменицер, С. Е. 156 
Каменов, Красимир 120 133 
Капустина, В. С. 76 
Карабекян, Д. С. 28 
Карановски, Иван 57 
Карлика, Е. М. 67 115 
Карпов, А. В. 28 
Касърова, Мария 57 
Касьянова, А. В. 35 
Кацарски, Александър 15 
Кашеварова, И. М. 91 
Кемени, Дж. 82 
Кипарисов, Сергей Сергеевич 185 
Киртбая, Юрий Константинович 147 
Китова, Ольга Викторовна 37 
Клинов, Виленин Георгиевич 38 
Ковалев, Михаил Николаевич 39 
Коваленко, Е. Г. 88 
Коваленко, И. Н. 74 88 
Коваленко, Игорь Николаевич 80 
Ковачев, Марин 1 
Ковачев, Марин Александров 1 
Ковшов, В. С. 61 172 
Коджабашев, Иван 130 131 
Козарь, Иван Иванович 113 114 
Козубовский, Валентин Михайлович 5 
Колесова, Д. В. 194 
Колотвина, Е. 4 26 
Кондарев, Ивайло 48 
Константинова, Весела 130 
Копчев, Васил Петров 106 110 234 
Коршунов, Юрий Михайлович 83 
Костиков, Валерий Иванович 185 
Костина, Галина Дмитриевна 40 
Костров, Алексей Владимирович 160 
Коуэлл, Фрэнк 41 
Кравцов, Виктор Иванович 77 78 
Кремлев, Н. Д. 61 172 
Кривоножко, Владимир Егорович 42 
Круглов-Морозов, Л. 4 26 
Кругман, Пол 43 
Крумов, Виктор 150 
Крупин, Александр В. 185 
Крушков, Христо 229 
Кръстева, Анка Христова 117 123 
Кръстева, Валентина Георгиева 57 
Кудинов, Владимир Владимирович 185 
Кузес, Джеймс М. 16 
Кузык, Борис Николаевич 44 
Куксенова, Лидия Ивановна 186 
Кушлин, Валерий Иванович 44 
Лаврiненко, Н. М. 112 
Лапа, Валентин Григорьевич 84 
Лебедева, В. Ю. 79 177 
Лехов, Георги Любомиров 128 179 
Лобанов, Игорь Борисович 49 
Логинова, Ю. А. 51 
Лозанова, Людмила 150 
Локинского, В. С. 162 
Лопушанская, София Петровна 192 
Мако, Д 178 
Максимов, Виталий Вячеславов 144 
Малинов, Илия 150 
Манева, Веселина 17 
Манева, Веселина Неделчева 17 
Манукова-Маринова, Анелия Владимирова 127 
Мараджиева, Мариана Николова 118 
Маринов, Емил 118 
Маринов, Емил Георгиев 118 
Марков, А. В. 61 172 
Марков, Д. А. 61 172 
Мартев, Красимир Великов 117 123 
Маторова, Мария 227 230 
Матушевского, Г. В. 74 
Мередова, М. М. 41 
Мермерска, Людмила 48 
Месарович, М. 178 
Милева, Деница 57 170 171 
Милошев, Йосиф Йорданов 57 
Миниард, П. 4 26 
Минков, Иван Найденов 118 
Миркина, Б. Г. 82 
Митева, Кремена 193 
Митина, Б. С. 185 
Митков, Атанас 86 
Младенов, Миролюб Иванов 128 179 
Моисеева, Нина Константиновна 40 
Мръчков, Васил Желязков 22 
Мурашкин, Сергей Леонидович 113 114 
Мюррей, Уолтер 79 177 
Мясоедов, Сергей Павлович 46 
Найденов, Николай Стефанов 148 163 
Неделчева, Наталия Тодорова 148 163 
Нежданов, Игорь Юрьевич 47 
Некова, Дияна 150 
Николова, Капка 22 
Орловой, Ю. 175 
Павлов, Димитър Йорданов 106 110 234 
Панчев, Н. 131 
Панчев, Никола 130 
Панюхин, В. В. 77 78 
Паскалева, Мариенела 193 
Пачева, Валерия 18 164 
Пенков, Марин Добрев 149 
Петков, Бисер Христов 57 
Петрова, А. А. 79 177 
Петрова, Марияна 25 
Пирсол, А. 74 
Поборцева, О. М. 16 
Познер, Барри З. 16 
Покатович, Г. Г. 41 
Покатович, Е. В. 41 
Покровская, Елена Александровна 49 
Польский, Е. А. 132 
Попов, В. Л. 61 172 
Попова, В. Л. 61 172 
Попова, Т. И. 194 
Попова, Юлиана Пенчева 3 19 20 166 
Привальского, В. Е. 74 
Просветов, Георгий Иванович 6 50 87 165 
Пятецкого-Шапиро, И. И. 73 
Рабинович, Семен Гиршевич 129 
Радев, Христо 130 131 
Райнов, Васил Господинов 191 
Райт, Джереми 51 
Райт, Маргарет 79 177 
Раков, Александър 48 
Рангелов, Евгени 32 
Рахнев, Сл. 2 
Рибарска, Л. 2 
Ризов, Николай 48 170 171 
Рогова, К. А. 194 
Роговой, К. А. 194 
Розенвальд, Питер Дж. 53 
Розовский, Борис Яковлевич 113 114 
Ронкова, Вярка Тончева 134 
Ростанец, Виктор Григорьевич 30 157 
Рот, Юлиана 3 19 
Рубин, Юрий Борисович 54 
Русева, Вяра Събова 124 
Русева, Светла 150 
Рыбакова, Людмила Михайловна 186 
Саати, Томас Л. 88 
Сагитов, Риф Вагизович 56 89 
Санчес, Диана 63 
Свраков, Антон 170 171 
Севастьянова, И. Г. 61 172 
Сербезова, Стойна Илиева 22 
Сергеев, виктор Иванович 161 
Сергеев, М. П. 147 
Сергеева, В. И. 161 
Симеонова, Стефанка Христова 22 
Синяевой, И. М. 62 
Снелл, Дж. 82 
Соколов, Григорий Андреевич 56 89 90 
Соколова, Е. В. 187 
Соловейчик, Александр Михайлович 113 114 
Сотиров, Бранко Душков 131 
Спасов, Иван Георгиев 135 136 
Спасов, Кирил 21 
Спэнгл, Майкл Л. 7 168 
Станков, Емилиян 98 142 
Станчев, М. 2 
Станчева, Виолета 130 
Степанов, Владимир Иванович 169 
Степанова, М. В. 52 
Стерлигова, Алла Николаевна 161 
Стерхова, Светлана Александровна 58 
Стефанов, Стефан Петров 124 
Стефанова, Вихра 150 
Стефанова, Райна 32 
Сукманов, В. О. 112 
Такахара, И. 178 
Таранцев, Александр Алексеевич 91 
Толкача, В. 176 
Тоома, А. Л. 73 
Топилин, Анатолий Васильевич 30 157 
Тотай, А. В. 132 
Тотев, Тотьо 145 
Тошева, Сн. 2 
Трайндл, Арндт 59 
Троянов, Божан Панайотов 130 131 
Узунова, Красимира 48 
Украiнець, А. I. 112 
Филипов, Велин 170 171 
Фильчаков, Павел Федосьевич 92 
Фихтенгольц, Григорий Михайлович 93 94 
Фузеев, Александр Иванович 173 
Фузеева, Маргарита Васильевна 173 
Хаджихристов, Христо 2 
Хейман, Стивен Е. 63 
Хилл, Уинфилд 125 
Хинчин, Александр Яковлевич 95 
Хоровиц, Пауль 125 
Хорохордина, О. В. 194 
Хотяшева, Ольга Михайловна 64 174 
Христова, Миглена Илиева 121 122 
Цветкова, Елка 150 
Цветкова, Лорета 32 
Цонев, Русин Стефанов 180 
Черного, Л. Б. 85 
Чехларова, Соня 150 
Чистов, В. Ф. 132 
Чистякова, Наталья Александровна 90 
Чукалов, Сава 195 
Чуновкина, Анна 130 
Шапкин, Александр Сергеевич 65 
Шапкин, Виктор Александрович 65 
Шаховски, В. И. 192 
Шепель, Виктор Максимович 66 
Шептухива, Елена Михайловна 192 
Шеремета, А. Д. 45 
Шилова, Н. В. 28 
Шмелева, А. Д. 189 
Шпакова, Ю. В. 53 
Шрайбфедер, Джон 175 
Шульга, А. В. 112 
Энджел, Дж. 4 26 
Юрьев, Владислав Михайлович 34 
Яворский, Р. 59 
Яковец, Юрий Владимирович 44 
Янкова, Цветана 48 
Яшэн Хуан 68 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Advanced engineering dynamics 100 
An A - Z of ELT 188 
An introduction to sustainable transportation 97 140 
Applications of agent technology in traffic and transportation 151 
Automotive development process 141 
Blended learning 224 
Computational intelligence in fault diagnosis 69 
Dynamics of markets 23 
Dynamics of multibody systems 102 
Ecology and safety as a driving force in the development of vehicles 137 
Energy-efficient building systems 233 
Fault diagnosis 70 
Fault-diagnosis systems 71 
GNSS - Global navigation satellite systems 181 
GPS 182 
Handbook of near-infrared analysis 104 153 
Integrovany manazersky system 154 
Intellectual property law 8 
Intelligent freeway transportation systems 152 
Intelligentized methodology for arc welding dynamical processes 184 223 
Introduction to multivariate statistical analysis in chemometrics 105 
Introduction to pattern recognition 220 
Knaurs illustrierte weltgeschichte 196 197 198 
Lighting controls handbook 119 
Machine learning 221 
Mathematical methods in signal processing and digital image analysis 72 
Maximizing energy savings and minimizing costs 116 
Measurement and data analysis for engineering and science 99 
Musik in Osterreich 219 
Patentrecht 9 
Pattern recognition 225 
Pattern recognition and neural networks 222 
Perspectives on intelligent transportation systems (ITS) 155 
Rationality in economics 24 
Strategic environmental assessment in transport and land use planning 96 138 
Vehicle dynamics 101 139 
Welding metallurgy 183 
Welt Geschichte 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 
Азбука за счетоводители от А до Я 25 
Актуални промени в търговското право 15 
Анализ временных рядов 75 
Анализ конкретных ситуаций в управлении производством 156 
Аналогова схемотехника 127 
Бази от данни 226 
Белгия 13 213 
Бизнес и управление на проекти 27 
Бизнес-комуникации 49 
Блог- маркетинг. Новый революционный путь увеличения продаж, усиления потенциала бренда и достижения выдающихся результатов в бизнесе 51 
Българска библиография 1852-2002 1 
Българските геополитически шансове 12 
Введение в регрессионный анализ и планирование регрессионных экспериментов в экономике 56 89 
Введение в теорию массового обслуживания 80 
Внедрение сбалансированной системы показателей 176 
Возвращение великой депресии? 43 
Вътрешни актове на инспектората към Висшия съдебен съвет 10 
Годишна книга на счетоводителя 32 
Государственно-частное партнерство в транспортной инфраструктуре 144 
Езикови технологии и софтуерен пазар 227 230 
Екологични проблеми на транспорта 98 142 
Електрически машини 122 
Електрозадвижване 121 
Електроснабдяване 124 
Железопътна техника 143 
Избранные работы по истории русского языка 190 
Измерение и анализ случайных процессов 74 
Индивидуальные предприниматели 35 
Инженерные методы теории массового обслуживания 91 
Инновационный маркетинг в малых и средних фирмах 64 174 
Иновационный продукт 58 
Институциональная экономика 36 
Интелигентни сензори и системи 128 179 
Инфраструктура межрегионального экономического сотрудничества и императивы иновационного развития 30 157 
Искусство схемотехники 125 
Кiнцево-елементне моделювання в iнженерний розрахунках 112 
Капитализм по-китайски 68 
Кибернетика и развитие 73 
Кибернетическое моделирование. Некоторые приложения 82 
Космос] Cosmos 228 
Кризата под контрол 18 164 
Курс дифференциального и интегрального исчисления 93 94 
Курс класической математики в примерах и задачах 77 78 
Лингвистична Русия 192 
Логистика 159 161 169 
Малое предпринимательство 45 
Маркетинг, приносящий прибыль 53 
Математика в социологии 85 
Математические методы в логистике: задачи и решения 87 
Математические основы кибернетики 83 84 
Машинни елементи 135 136 
Мелиорации и рекултивации на почвите 149 
Меморандум по изследванията и технологиите в България 111 
Менеджмент организационной культуры 34 
Методи за теоретично изследване 180 
Методическое пособие по курсу "Моделирование и анализ функционирования сложных систем" 42 
Метрология и измервателна техника 130 131 
Механика процессов пластических сред 103 
Микроэкономика 28 41 
Модели и методы теории логистики 162 
Наказателният закон на Княжество България 14 215 
Наръчник по библиотечна техника 2 
Наследие лидера 16 
Нейромаркетинг 59 
Новая концепция продаж 63 
Новото данъчно законодателство през 2010 година 48 
Нормативна и практическа фонетика и фонология на съвременния български език 191 
Общая психология 5 
Общи и специални сестрински грижи 107 108 109 
Организация туризма 214 
Основные понятия вычислительной математики 81 
Основы информационного мениджмента 160 
Основы кросскультурного менеджмента 46 
Панайот Хитов. Фамилиарни забележки 218 
Патентното нарушение 17 
Переговоры. Решение проблем в разном контексте 7 168 
Планирование и моделирование цепи поставок 29 
Поведение потребителей 4 6 26 31 50 
Поведение потребителей на рынке товаров и услуг 40 
Погрешности измерений 129 
Порошковая металлургия и напыленные покрытия 185 
Практическая оптимизация 79 177 
Практическо ръководство по програмиране на C++ 229 
Приложна геометрия и инженерна графика - І част 134 
Прогнозирование долгосрочных тенденций в развитии мирового хозяйства 38 
Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование 44 
Промишлени комуникации 126 
Профессия имиджмейкер 66 
Работы по математической теории массового обслуживания 95 
Рамка на квалификациите в Европейското пространство за висше образование 231 
Региональная эономика. Основной курс 52 
Риск от ерозия на почвата в България и препоръки за почвозащитно ползване на земеделските земи 150 
Русско-болгарский словарь 195 
Ръководство за лабораторни упражнения по експлоатациони материали 106 110 234 
Ръководство за упражнения по агромениджмънт 148 163 
Ръководство за упражнения по изпитване на автомобили и трактори и системи за управление на автомобилната техника 145 
Ръководство за упражнения по машини за животновъдството 146 
Ръководство по интеркултурна комуникация 3 19 
Ръководство по организационна комуникация 20 166 
Сборник научни трудове осма международна научно-приложна конференция "Мениджмънт на иновациите" 55 167 
Сопоставление культурь через посредство лексики и прагматики 189 
Социален мениджмънт 21 
Социално осигуряване 2010 година 57 
Справочник по сварке 187 
Старт-ъп] Start-up 173 
Сто и двадесет] 120 години от рождението на Дора Габе 193 
Страны и регионы мира 216 
Структура и износостойкость металла 186 
Счетоводство 2010 година 170 
Счетоводство 2011 година 171 
Теория вероятностей. Управляемые цепи Маркова в экономике 90 
Теория и практика предпринимательской конкуренции 54 
Теория иерархических многоуровневых систем 178 
Теория на експеримента 86 
Теория риска и моделирование рисковых ситуаций 65 
Теория ценностно-ориентированного менеджмента 158 
Техническо документиране 120 133 
Технолигии разведки для бизнеса 47 
Технология машиностроения 113 114 132 
Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, 15-17 май 2009 г. , Свищов, България 232 
Трудови отношения 2010 година 22 
Управление запасами 165 
Управление инновационной деятельностью в условиях модернизации национальной экономики 33 
Управление инновационным развитием региона 60 
Управление инновационными проектами 61 172 
Управление маркетингом 39 62 
Управление эффективностью маркетинга : Методология и проектное моделирование 37 
Учебна практика 117 123 
Учебно помагало по нова и съвременна история на България ІІ част ( христоматия) 1919 г. - до наши дни 217 
Хидравлика 118 
Художественная речь русского зарубежья 20-30-е годы XX века 194 
Численные и графические методы прикладной математики 92 
Экономика машиностроения 67 115 
Эксплуатация машинно-тракторного парка 147 
Элементы линейного программирования 76 
Элементы теории массового обслуживания и ее приложения 88 
Эффективное управление запасами 175 
Язык переговоров 11 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизация 178 
Автоматизирани системи за управление - моделиране - учебници за ВУЗ 180 
Автоматични управляващи системи 180 
Автомобилен транспорт 101 139 
Автомобилен транспорт - методи на управление 141 
Автомобили - леки 98 142 
Автомобили. Автомобилостроене 145 
Авторско право. Интелектуална собственост 8 
Анализ - спектрален 104 153 
Английски език - методика на преподаването - начално училище 188 224 
Астрономия. Астрофизика. Космология 75 
Бази от данни 226 228 
Библиография - България - история 1 
Библиотечно обслужване. Правила за ползуване на библиотеката 2 
Бизнес програми 173 
Биографии на литературни деятели 193 
Болногледачество - управление и организация - учебници за ВУЗ 107 108 109 
Българска литература - поезия 193 
Българска литература - Сборници 193 
Български език - правопис - лексикология - морфология - фонетика - граматика 191 
Вентилация в сгради 233 
Взаимозаменяемост и технически измервания 132 
Видове тяга. Локомотиви и влакове 143 
Висша математика 77 78 
Висше образование - България - конференции 232 
Висше образование - дистанционно обучение 232 
Висше образование и Европейски съюз 231 
Въглеводороди. Масла. Мазнини. Восъци. Балсами. Смоли. Въглехидрати. Гликозиди 106 110 234 
География - Европа - Европейски съюз 13 213 
География -икономико-политическа 216 
Геологически и географски науки 75 
Геополитика - България 12 
Графични и числени методи математиката 92 
Данъци - България - законодателни и директивни материали 32 
Данъци. Такси. Налози 48 
Двуезични речници 195 
Динамични системи - моделиране и симулиране 102 
Дипломатически протокол (церемониал, етикет) 66 
Дистрибуция. Логистика. 29 
Диференциално и интегрално смятане 93 94 
Екологичен риск 96 97 138 140 
Екология 98 142 
Електрически източници на светлина 119 
Електрически машини с електрическо задвижване 121 
Електроенергетика. Производство, преобразуване, пренасяне, разпределяне и регулиране на електроенер 117 123 
Електрозадвижване - учебници за ВУЗ 121 
Електроизмерителна техника. Радиоизмервателна техника 129 
Електроснабдяване 124 
Енергоспестяване 116 
Енциклопедии 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 219 
Етика на бизнеса 7 168 
Етнолингвистика 192 
Животновъдство - механизация и автоматизация 146 
Заваряване - електродъгово 184 223 
Заваряване и родствени процеси 187 
Заваряване на металите 183 
Законодателна власт 10 
Измервания 99 
Измерителна техника 130 131 
Изследвания - наблюдения - анализи - НТС 111 
Изучаване на работните процеси и методи на работа 20 166 
Изчислителна математика. Числин анализ и програмиране. Компютърна математика 81 
Иконометрия - математическа икономия 95 
Икономика - управление, иновации 33 
Икономика - нови икономически теории 36 
Икономика на машиностроенето 67 115 
Икономическа наука. Основни понятия на икономическата теория. Стойност. Капитал. Фондове 24 
Икономическа политика 68 
Иновационна политика 55 60 167 
Информационни системи в автоматичното управление 128 179 
История - България 14 215 
История - България - нова 217 
История на България 218 
История на света 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 
Кибернетика - математическа 83 
Кибернетика, еволюция и развитие 73 
Компютърна техника с практическо приложение 184 223 
Компютърни комуникации 222 
Компютърни мрежи 225 
Компютърни науки и технологии в учебната работа 224 
Компютърни техники с практическо приложение - предаване и преобразуване на данни и кодове 221 
Комуникации в транспорта 152 155 
Комуникационна техника 104 153 
Комуникационни системи - безжични 181 182 
Лингвистични и филоложки изследвания върху литературата 189 
Логистика - математическа 87 
Логистика - складова - управление 161 162 
Логистика - складова - управление - учебник 169 
Логистика - транспортна - управление 159 
Масово обслужване - теория, системи 88 91 
Математическа кибернетика 70 71 82 84 
Математически методи - модели на отделни операции 72 
Материално-техническо снабдяване - методи на управление 175 
Материално-техническо снабдяване - организация 169 
Машини и устройства за обработка на данни 79 177 
Машинни елементи 135 136 
Машинно чертане 134 
Машиностроене - технология 113 114 
Медицински сестри - учебници за ВУЗ 107 108 109 
Междуличностни отношения и лидерство 16 
Международно икономическо прогнозиране. Международни икономически прогнози 38 
Мелиорации, селскостопански 149 
Мениджмънт - информационни системи 160 
Мениджмънт - методи на управление и организационо поведение 34 46 154 158 
Металознание 186 
Методи на управление. Мениджмънт 30 58 61 64 148 157 163 172 174 
Механика 101 139 
Механика - динамика , триене на машините 100 
Механика на деформируемите тела. Еластичност. Деформация 103 
Механика на течности и газове в цялост. Хидромеханика 118 
Микроикономика 28 41 
Моделиране 180 
Музика 219 
Надеждност на автомобилите 137 
Обща теория на съобщителната техника 128 179 
Обществено осигуряване - България - законодателни и директивни материали 57 
Общи организационни въпроси 144 
Организация и управление на селскостопанското производство (предприятие) 148 163 
Отопление на сгради 233 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 23 37 39 47 51 53 58 61 62 64 172 174 
Патенти - правни проблеми 17 
Патентно право 17 
Полупроводникова електроника 127 
Почвознание 150 
Право - наказателно право 14 215 
Право - патентно 9 
Прахова металургия 185 
Приложение на математическите методи в икономиката 42 56 89 
Приложна математика 69 
Програмни езици 229 
Проектиране и конструиране на изделия 120 133 
Променливотокови машини 122 
Психология - развитие на личността 5 
Психология на продажбите 4 6 26 31 40 50 59 63 
Психология на расата. Народопсихология 46 
Регионална икономика 30 60 157 
Регионална икономика на Русия 52 
Речници - терминологични 188 
Риск, несигурност в икономиката 43 
Руска литература - литературна критика 194 
Руски език- етимология 190 
Селско стопанство 149 
Селскостопанска техника - експлоатация 147 
Селскостопански трактори 145 
Системи за автоматично управление 176 
Смазочни материали. Смазочни масла 106 110 234 
Софтуер - компютърни комуникации - компютърни мрежи 220 
Софтуерни продукти 227 230 
Социални грижи 21 
Социално поведение 11 20 166 
Социография - справочник 13 213 
Социология на комуникацията. Връзки с обществеността(пъблик рилейшънс) 3 18 19 164 
Статистически методи за обработка на данни в социологията 85 
Стопанска дейност на малките и средните предприятия 45 
Стопанска прогноза. Стопанска прогностика. Стопанско прогнозиране 44 
Схемотехника 125 
Счетоводство 25 32 
Счетоводство - коментар на Закона за счетоводство 170 171 
Съобщителна техника 126 
Теория на вероятностите. Математическа статистика 56 74 75 76 79 80 86 89 90 95 177 
Теория на машиностроенето 112 
Терапия. Терапевтика. Фармакология 107 108 109 
Течни горива. Минерални масла 106 110 234 
Транспортни средства - вредни емисии - влияние върху околната среда 96 97 138 140 
Транспортът като стопански отрасъл 144 
Труд - България - законодателни и директивни материали 22 
Туризъм 214 
Търговски закон - промени, коментар 15 
Търговски похвати - търговски преговори и др. 7 49 168 
Управление и организация 156 
Управление на материално-техническите ресурси 165 
Управление на риска. Рисков мениджмънт 18 65 164 
Управление на стопанството в условията на пазарно стопанство. Мениджмънт 35 54 
Управление на стопанството. Стопанско ръководство. Методи на управление. Бизнес 47 
Управление на транспорта 151 
Физика 75 
Финанси 27 
Фирми 27 
Хидротехническо строителство 118 
Химия - аналитична 105 
Цивилизация. Култура. Прогрес 3 19 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

C++ (език за програмиране) 229 
GPS 181 182 
Matlab 180 220 
Simulink 180 
SQL 226 
Австралия 207 
автоматизация 178 
автоматизирани системи 180 
автоматика 180 
автомобилен транспорт 141 
автомобили 137 145 
авторско право 8 
агромениджмънт 148 163 
административен механизъм 37 44 
Азия 202 207 
аксиологическа лингвистика 192 
аксиология 73 
Америка 207 
анализ на данни 99 
анализи 111 
аналитична химия 105 
аналогова схемотехника 127 
английски език 188 224 
антична история 196 
асинхронни машини 122 
Африка 203 207 
бази данни 47 
бази от данни 228 
Белгия 13 213 
библиография 1 
библиотечно дело 2 
библиотечно обслужване 2 
бизнес 23 51 54 
бизнес програми 173 
бизнес-етика 66 
бизнескомуникации 49 
биографии 211 
биологически предпоставки 73 
благосъстояние 41 
болногледачество 107 108 109 
България 12 14 215 
българска литература 193 
български език 191 
велики личности 211 
вентилация 233 
взаимозаменяемост 132 
взаимоотношения с клиенти 53 
видеосензори 128 179 
висша математика 77 78 
висше образование 227 230 232 
висше образование и ЕС 231 
въздействия върху потребителите 4 6 26 50 
външна среда и потребители 4 6 26 50 
вътрешни актове 10 
география 13 213 
геополитика 12 
глобализация 216 
графи 84 
графични методи 92 
групово поведение 20 166 
данък върху доходите 48 
данъци 25 
данъчно законодателство 48 
данъчно облагане 32 
депресивна икономика 43 
диагностика на грешките 69 70 71 
дизайн 152 
дизелови локомотиви 143 
диктатура 209 
динамика 100 101 102 139 
динамични системи 101 139 
дипломатически протокол 66 
дискретни регулатори 75 
дистанционно обучение 232 
дистрибуция 29 
диференциални уравнения 81 
диференциално изчисление 93 94 
доклади 231 
доставки 29 
Древен Изток 201 
Древен Рим 196 201 
Древна Гърция 200 
дъгово заваряване 184 223 
държавен капитализъм 68 
държави 212 
еволюция 73 
Европа 202 
еднодименсионално движение 118 
език и култура 189 
езикови технологии 227 230 
екология 24 97 98 140 142 
екология на транспорта 96 138 
експлоатационни материали 106 110 234 
експлоатация на трактора 147 
Елада 200 
електрически локомотиви 143 
електрически машини 121 122 
електроенергетика 124 
електрозадвижване 117 121 123 
електроника 125 
електронно обучение 232 
електрообзавеждане 117 123 
електроснабдяване 124 
електротехника 117 123 124 
елементи на културата 3 19 
емпиричен анализ 176 
енергетика 116 
енергийна ефективност 233 
енергоспестяващи инсталации 116 
енциклопедия 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 219 
етика на бизнеса 7 168 
етимология 190 
етнолингвистика 192 
железен път 143 
железопътна техника 143 
животновъдство 146 
заваряване 183 187 
заготовки 132 
закон за кооперациите 15 
законодателна власт 10 
замърсяване на въздуха 96 97 138 140 
Западна Европа 203 
зелени стратегии 233 
знания на потребителя 4 6 26 50 
идеология 209 
изготвяне на детайли 114 
изкуствен интелект 221 
измерване 99 
измерителна техника 130 131 
износване на металите 186 
изобретения 205 
изпитване и изследване 145 
използване на стимули 53 
изследване на операциите 88 
изследвания 111 
изследвания чрез модели 130 131 
изчислителна математика 81 
икономика 24 33 36 41 42 45 
икономика за мениджъри 55 167 
икономика на Китай 68 
икономика на машиностроенето 67 115 
икономико-математически методи 56 89 
икономическа криза 210 
икономически механизми 41 
икономически теории 36 
икономическо развитие 216 
икономия на енергия 116 
имидж 66 
империализъм 208 
инвентаризация 165 
инженерна графика 134 
иновации в икономиката 30 33 157 
иновационна дейност 61 172 
иновационна икономика 60 
иновационна политика 55 60 61 167 172 
иновационно проектиране 61 172 
интеграли 77 78 
интегрални изчисления 93 94 
интелектуална собственост 8 
интервали 129 
интеркултурна комуникация 3 19 
информационни системи 61 160 172 
инфрачервена техника 104 153 
ислям 202 
история на България 217 218 
история на правото 14 215 
история на руския език 192 
история на света 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 
капитализъм 208 
капиталистически отношения 28 
качества на лидера 16 
кибернетика 73 83 
китайски икономически модел 68 
китайско икономическо чудо 68 
клиент 63 
колонизация 197 
коментар 15 
компютри 226 
компютърна графика 120 133 
компютърна химия 105 
компютърни алгоритми 221 
компютърни методи 184 223 
компютърни мрежи 225 
компютърни технологии 224 
комуникации 126 222 
комуникационна политика 18 164 
комуникационни мрежи 20 166 
комуникационни системи 182 
конкуренция 47 54 
конкуренция и кооперация 28 
конструиране 135 136 
конструктивизъм 24 
контрол на продукти 104 153 
контролери 126 
координация и конфликт 28 
корпоративен мениджмънт 18 164 
корпоративно облагане 48 
крах в Азия 43 
кризис в Латинска Америка 43 
кризисни прогнози 34 38 
култура 3 19 
култура и комуникация 3 19 
лидерство 16 20 166 
лингвистика на емоциите 192 
лингвистика на текста 192 
лингвистични изследвания 189 
лингвокултура 192 
линейна алгебра 79 177 
линейни неравенства 76 
линейно програмиране 76 178 
литературен анализ 194 
лицензиране 35 
личност 5 
логистика 87 161 162 169 
логистика в транспорта 29 159 
логистически системи 161 
логистични методи 162 
маркетинг 23 31 37 39 40 51 53 58 59 62 64 174 
маркетингова програма 61 172 
маркетингова стратегия 4 6 26 37 50 
марковски модели 88 90 
марковски процеси 83 
масово обслужване 91 
математика 84 87 92 
математико-статистически методи 85 
математическа кибернетика 82 84 
математическа статистика 75 80 83 86 
математическа теория 95 
математически методи 42 56 72 89 
математически модели 23 82 
математически приложения 41 
математическо програмиране 178 
математични методи 87 
материални ресурси 169 
материално-технически ресурси 165 
машинни елементи 135 136 
машинно чертане 134 
машинно-тракторен парк 147 
машиностроене 113 114 
медицински сестри 107 108 109 
междукултурно общуване 46 
междуличностни отношения 16 46 
международен бизнес 33 
международна конференция 232 
международни преговори 7 168 
международни прогнози 7 38 168 
мелиорации 149 
мениджмънт 34 46 58 64 154 158 174 
мениджмънт на знанието 55 167 
мениджмънт на информацията 160 
мениджмънт на транспорта 141 
мениджмънт на труда 21 
металография 187 
металознание 186 
металообработване 183 
методи на управление 58 64 158 174 
методика на преподаването 188 224 
методология 150 
метрология 130 131 
механика 100 103 
механика на телата 102 
механическа обработка 113 114 
механични системи 102 
микроанализ 187 
микроикономика 28 41 
микроструктура 47 
многовариационна статистика 105 
мотивация на потребителя 4 6 26 50 
музика 219 
наблюдения 111 
надеждност на автомобилите 137 
наказателно право 14 215 
народопсихология 46 
наръчник 25 
научно-технически прогрес 38 
научно-технически съюз 111 
начално училище 188 224 
невронни мрежи 222 
неопределеност 41 
несигурност в икономиката 43 
нова история 197 198 210 217 
нови производства 58 
нормативни актове 57 
обработка на информация 47 160 
обработка на сигнали 72 
околна среда 96 138 
ономастика 192 
опазване на околната среда 97 140 
организационна комуникация 20 166 
организационна култура 34 
организационо поведение 154 
организация 39 214 
Ориент 203 
осветителни системи 119 
Османска империя 207 
отказоустойчивост 70 71 
откриване на повреди 70 71 
отоплителни инсталации 233 
отчетност на маркетинга 53 
охлаждащи течности 106 110 234 
оценка на грешката 129 
пазар 23 
пазарен механизъм 30 157 
пазари 40 
патентни претенции 17 
патентно нарушение 17 
патентно право 9 17 
пенсионно осигуряване 57 
персонал 59 
писмени комуникации 49 63 
планиране на експеримента 86 
пластично деформиране 103 
подезици 226 
поезия 193 
покрития 185 
политическа лингвистика 192 
полупроводникова електроника 127 
потребители 41 
потребителско поведение 4 6 26 31 40 50 
потребление 175 
почвознание 149 150 
правилник 10 
право 17 
практическа оптимизация 79 177 
прахова металургия 185 
преговори 7 168 
предавки 136 
предприемаческа дейност 173 
предприемаческо управление 54 
презентация 63 
приложна геометрия 134 
приложни програми 180 
природни условия 150 
прогнозиране 44 
програмиране 79 177 229 
програмни езици 229 
програмни продукти 226 
продажби 31 40 51 59 63 
продукция 169 
проекти 173 
производствена логистика 159 
производство 67 115 
променливотокови машини 122 
Просвещение 206 
пружини 135 
психология на личността 5 
разпознаване на образи 128 179 220 222 225 
революционно движение 206 
революция 198 
регионална икономика 30 52 157 
регионална политика 52 
региони 212 
регистрация 35 
регресионен анализ 56 89 
редове 77 78 
редове на Фурие 77 78 
рентабилност 67 115 158 165 
Реформация 205 
речник, двуезичен 195 
риск в икономиката 41 
рисков мениджмънт 65 
руска литература 194 
руски език 190 
руско-български речник 195 
сателитни спътникови системи 181 
сборник статии 156 
сборници от правни документи 10 
световни войни 198 209 
себестойност на продукцията 67 115 
селско стопанство 148 163 
селскостопанска техника 147 
селскостопански трактори 145 
селскостопанско производство 148 163 
сеносъбирачки 146 
сертификати 35 
силажокомбайн 146 
силажорезачки 146 
силомоментни сензори 128 179 
синхронни машини 122 
системи 91 
системи Galileo 181 182 
системи за автоматично управление 176 
системи уравнения 95 
складиране 161 
складова логистика 162 169 175 
складово стопанство 175 
случайни процеси 74 
смазочни масла 106 110 234 
смазочни материали 106 110 234 
софтуерни продукти 227 230 
социален мениджмънт 21 
социална политика 22 
социална психология 11 
социални грижи 21 
социални дейности 21 
социално осигуряване 57 
социално поведение 11 
социално развитие 216 
социология на труда 85 
спектрален анализ 104 153 
средновековие 197 202 203 204 
статистика 221 
статистически анализ 105 
статистически методи 23 
степни народи 204 
стопанска дейност 45 
стопански условия 150 
стохастични процеси 90 
страни на мира 216 
стратегически анализ 176 
стратегическо планиране 44 53 
строително инженерство 233 
структура на данни 85 
сухопътен транспорт 101 139 
схемотехника 125 
счетоводен справочник 170 171 
счетоводни стандарти 170 171 
счетоводно приключване 32 
счетоводство 25 170 171 
съединения 135 
съобщителна техника 126 
тактилни сензори 128 179 
текстове 194 
телекомуникации 181 
тензорно изчисление 84 
теории на системите 91 
теория на вероятностите 74 75 80 86 88 90 221 
теория на графите 82 
теория на машиностроенето 112 
терапия 107 108 109 
терминологичен речник 188 
техническо документиране 120 133 
технологичен процес 113 114 
технологични процеси 132 
течни горива 106 110 234 
транспорт 97 98 140 142 
транспортна инфраструктура 144 
транспортна система 152 
транспортни комуникации 152 155 
транспортни модели 29 
транспортни системи 155 
транспортни средства 101 139 
транспортни технологии 151 
транспортно обезпечаване 214 
трафик 151 
трудова заетост 22 
трудови отношения 22 
туризъм 214 
туристическа дейност 214 
туристическа индустрия 214 
туристически продукт 214 
туристически ресурси 214 
търговски закон 15 
управление 45 
управление на иновации 60 
управление на кризата 18 164 
управление на маркетинга 37 39 62 
управление на производството 156 159 
управление на риска 65 
управление на транспорта 151 
управляващи системи 180 
услуги 214 
устни комуникации 49 144 
фабрично производство 208 
фалшифициране 104 153 
финанси 25 27 
финансов контрол 165 
финансов одит 170 171 
финансови отчети 32 170 171 
фирми 27 
флуоресцентно осветление 119 
фонетика 191 
фонология 191 
функции 81 
хемометрия 105 
хидравлика 118 
хидравличен скок 118 
хидравлични задвижвания 118 
хидравлични системи 147 
хидростатика 118 
хидротехника 118 
християнство 202 
цени 67 115 
цифрови изображения 72 
цифрови изчислителни машини 74 
цифрови схеми 125 
чертежи 120 133 
числени методи 92 
якостно-деформационно изчисляване 135 136 
Японски капан 43 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Габе, Дора Петрова 193 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Австрия 219 
Белгия 13 213 
Бълария 1 
България 12 
България - история 217 
България - общ. управл. 22 57 
България - прово 15 
Европейски съюз 227 230 
Китай 68 
Русия 192 
Русия - политика 52 
Северна България 150