НОВИ КНИГИ

- 1 -

Ч5/347/Г 16Пг 

Гайдаров, Павел

   Граници на договорната и деликтната отговорност / Павел Гайдаров . - София : СИЕЛА, 2011 . - 260 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 254-259

   ISBN 978-954-28-0897-8 

  

Сист. No: 28669

- 2 -

П/93/99/Ф 91МкЦБ 60425

Фулбрук, Мери

   Кратка история на Германия / Мери Фулбрук . - София : Труд, 2011 . - 238 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-328-133-5 

  

Сист. No: 29150

Наука. Просвета. Информация. Библиография

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 3 -

П/159.9/Д 45Лп, П1/159.9/Д 45ЛпЦБ 60407

Десев, Любен и др.

   Психология на творчеството : Теоретични проблеми, емпирично изследване, креативни задачи / Любен Десев, Салех Брик, Никола Десев . - София : Парадигма, 2011 . - 444 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 403-438

   ISBN 978-954-326-133-8 

  

Сист. No: 28899

- 4 -

ЦБ 60411 

Чопра, Дипак

   Иисус : История на просветлението / Дипак Чопра . - София : Кибеа, [б.г.] . - 256 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-474-513-0 

  

Сист. No: 29136

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 5 -

Б5/347.9/А 64Н-з, Ч5/347.9/А 64Н-з 

Ангелов, Николай

   Заповедното производство в България и ЕС / Николай Ангелов . - София : СИЕЛА, 2010 . - 96 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0747-6 

  

Сист. No: 28607

- 6 -

С5/35/А 66Дн 

Андреева, Деяна и др.

   Новата правна уредба на търговския регистър : Нормативни актове, приложен коментар, процедури за подаване на заявления до търговския регистър /  Авт.-[състав.] Деяна Андреева, Николай Янев, Милена Милева . - София : Труд и право, 2008 . - 624 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-152-0 

  

Сист. No: 28653

- 7 -

Б5/347/А 75Ал 

Антонова, Анета

   Ликвидация на търговски дружества / Анета Антонова . - София : СИЕЛА, 2009 . - 360 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 346-355

   ISBN 978-954-28-0591-5 

  

Сист. No: 28626

- 8 -

Ч5/343/Б 34Рр 

Беленски, Радостин

   Разследване на престъпления против паричната и кредитната система : Престъпления по Чл.243 и Чл.249 от НК ; Разследване на престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система : Изпиране на пари / Радостин Беленски . - София : СИЕЛА, 2010 . - 240 с. ; 20 см . -  (Криминалистика)

   Библиогр. с. 238-239

   ISBN 978-954-28-0793-3 

  

Сист. No: 28625

- 9 -

Б5/347.9/Б 43Пч 

Бешков, Панчо Георгиев

   Частните съдебни изпълнители : Статус, организация и правомощия / Панчо Бешков . - София : Фенея, 2007 . - 184 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8214-89-6 

  

Сист. No: 28700

- 10 -

П/32/Б 43 ЗаЦБ 60422

Бжежински, Збигнев и др.

   Америка и светът : Разговори за бъдещето на американската външна политика / Збигнев Бжежински, Брент Скокрофт ; Прев. от англ. Владимир Германов . - София : Весела Люцканова, 2010 . - 288 с. ; 20 см

   Азб. показалец с. 280-286

   ISBN 978-954-311-081-0 

  

Сист. No: 29147

- 11 -

BRIE/316/Б 47 

Благополучие и доверие: България в Европа?  : Сравнителен анализ по Европейското социално изследване (ESS) - 2006/2009 /  Състав. и науч. ред. Николай Тилкиджиев ; Състав. Лилия Димова . - София : Изток-Запад, 2010 . - 568 с. : 90 табл. , 89 фиг. ; 24 см . -  (European social survey)

   Библиогр. с. 535-549

   ISBN 978-954-321-723-6 

  

Сист. No: 28936

- 12 -

Ч5/342/Б 49Гк 

Близнашки, Георги Петков

   Конституционализъм и демокрация / Георги Петков Близнашки . - София : СУ Св. Климент Охридски, 2009 . - 207 с. ; 21 см . -  (Res publica)

   

   ISBN 978-954-07-2719-6 

  

Сист. No: 28668

- 13 -

Ч5/347/В 70Им 

Владимиров, Иван

   Международно търговско право / Иван Владимиров . - 2. прераб. и доп. изд . - София : Ромина, 2005 . - 267 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-8971-81-Х 

  

Сист. No: 28681

- 14 -

Ч5/343/В 89Вн 

Вучков, Веселин и др.

   Наказателен процес : Схеми и таблици / Веселин Вучков, Гергана Маринова . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2011 . - 114 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 113-114

   ISBN 978-954-730-709-4 

  

Сист. No: 28701

- 15 -

С5/342/В 97 

Върховният административен съд 1913-2006  /  Авт.-[състав.] Петко Добчев . - София : Юридическо дружество, 2007 . - 511 с. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-92031-1-0 

  

Сист. No: 28699

- 16 -

Ч5/341/Г 62 

Годишник на Сдружение на стипендиантите на Сасакава в България  : Автономия на волята в международното частно право . - София : Сиби, - 2008 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-730-497-0 

   Т. 2 . - 2008 . - 147 с.

   Рез. на англ. ез.

  

Сист. No: 28690

- 17 -

Ч5/336/Д 59В-о 

Димитров, Валери Георгиев

   Основи на правния режим на инвестиционните ценни книжа / Валери Георгиев Димитров . - София : Нова звезда, 2001 . - 503 с. ; 22 см

   Съдържа и Закон за Публичното предлагане на ценни книжа ; The law on public offering of securities from 2000 . - Рез. на англ. ез

   ISBN 954-8981-20-3 

  

Сист. No: 28640

- 18 -

Ч5/347.9/Д 66Пб 

Добчев, Петко Запрянов

   Българската адвокатура 1878-2000 / Петко Запрянов Добчев ; Под науч. ред. на Даниела Доковска . - София : Сиби, 2003 . - 632 с. : с табл. , факс. ; 22 см

   Съдържа и Указател на нормативната уредба на адвокатурата в България 1878-2000 . - Библиогр. с. 462-594 ; Рез. на рус. , англ. , нем. , фр. ез. ; Именен показалец

   ISBN 954-730-184-5 

  

Сист. No: 28608

- 19 -

Б5/347.9/И 45п 

Изпълнителното производство  /  Въвед., състав. Мариана Обретенова, Диана Митева . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : СИЕЛА, 2009 . - 399 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0539-7 

  

Сист. No: 28682

- 20 -

Ч5/347/К 16Ат 

Калайджиев, Ангел Симеонов

   Търговско право : Обща част / Ангел Симеонов Калайджиев . - София : Труд и право, 2010 . - 288 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 285-287

   ISBN 978-954-608-170-4 

  

Сист. No: 28637

- 21 -

Ч5/347/К 80 

Коментар на търговския закон  / Огнян Герджиков и др . - 2. осн. прер. изд. . - София : Софи-Р, 2007 - . - 22 см

   

   ISBN 978-954-638-146-0 

   Кн. 1. Чл. 1-112 / Ангел Калайджиев, и др. . - 2007 . - 579 с.

   Библиогр. с. 572-579

  

Сист. No: 28652

- 22 -

Ч5/347/Л 21Бт 

Ланджев, Борис Богданов

   Търговско право / Борис Богданов Ланджев . - София : НБУ, 2009 . - 367 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-338-3 

  

Сист. No: 28599

- 23 -

Ч5/347/Л 79Еа 

Лозев, Емил Леков

   Авторското право върху произведения на изобразителното изкуство / Емил Леков Лозев ; Рецензент Георги Гиков, Сашо Драганов . - София : Фенея, 2010 . - 372 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9499-45-2 

  

Сист. No: 28654

- 24 -

Б5/347/М 32Мс 

Марков, Методи

   Семейно и наследствено право : Помагало / Методи Марков . - 5. прер. и доп. изд. . - София : Сиби, 2011 . - 280 с. ; 19 см . -  (Modus studendi : Преглед на изпитната материя)

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-730-710-0 

  

Сист. No: 28615

- 25 -

Ч5/341/М 45ч 

Международното частно право и някои разпоредби на част седма от ГПК в светлината на общностните източници  / Николай Натов и др ; Под общ. ред. Николай Натов . - София : СИЕЛА, 2008 . - 204 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-0320-1 

  

Сист. No: 28598

- 26 -

Ч5/349/М 94В-о 

Мръчков, Васил Желязков

   Осигурително право / Васил Желязков Мръчков ; Ред. Наталия Гуджева . - 5. прер. и доп. изд. . - София : Сиби, 2010 . - 520 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 512-514 ; Предм. указ. с. 515

   ISBN 978-954-730-634-9 

  

Сист. No: 28638

- 27 -

Ч5/347/М 96Гг 

Мутафчиев, Георги

   Граждански процес съобразен с правния ред на Европейската общност : Коментар. Опит за разглеждане на правото на Европейските общности / Георги Мутафчиев . - Ловеч : Сафо, 2009 . - 148 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-784-117-8 

  

Сист. No: 28609

- 28 -

Ч5/347/П 13М-з 

Павлова, Мария Николова

   Записът на заповед и менителницата / Мария Павлова . - 2. прераб. изд . - София : Софи-Р, 1998 . - 240 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-638-052-0 

  

Сист. No: 28689

- 29 -

Ч5/349/П 84п 

Правни проблеми на ЗУТ  / Александър Джеров и др . - София : СИЕЛА, 2010 . - 344 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0720-9 

  

Сист. No: 28667

- 30 -

Ч5/347/С 84Ад 

Страшимирова, Ана Владимирова

   Договор за наем на кораб / Ана Владимирова Страшимирова . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2010 . - 216 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 207-215

   ISBN 978-954-715-461-2 

  

Сист. No: 28678

- 31 -

Б5/347/Т 22КдЧ5/347/Т 22Кд

Таков, Кристиан

   Доброволно представителство / Кристиан Таков . - 2. изд. . - София : Сиби, 2010 . - 541 с. ; 23 см

   Рез. на англ., немски и фр. ез.; Библиогр. с. 514-519; Азб. индекс

   ISBN 978-954-730-484-0 

  

Сист. No: 28639

- 32 -

Б5/347/Т 36Сд, Ч5/347/Т 36Сд 

Тасев, Симеон

   Делба на съсобственост / Симеон Тасев . - 2. прер. и доп. изд. . - София : СИЕЛА, 2009 . - 250 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 247-250

   ISBN 978-954-28-0598-4 

  

Сист. No: 28656

- 33 -

Ч5/342/Х 12Тт 

Хабриева, Талия Ярулловна и др.

   Теория на съвременната конституция / Талия Ярулловна Хабриева, Вениамин Евгениевич Чиркин . - София : УИ Св. Климент Охридски ; УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2009 . - 367 с. ; 21 см . -  (Res publica)

   

   ISBN 978-954-07-2870-4 

   ISBN 978-954-524-699-9 

  

Сист. No: 28655

- 34 -

С5/35/Ч 44с 

Частно съдебно изпълнение  : Сборник нормативни актове /  Ред. Милена Михайлова . - 4. изд. . - София : Сиби, 2011 . - 123 с. : с табл. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   1. изд. 2006

   ISBN 978-954-730-698-1 

  

Сист. No: 28691

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 35 -

Ч5/336/Д 59В-о 

Димитров, Валери Георгиев

   Основи на правния режим на инвестиционните ценни книжа / Валери Георгиев Димитров . - София : Нова звезда, 2001 . - 503 с. ; 22 см

   Съдържа и Закон за Публичното предлагане на ценни книжа ; The law on public offering of securities from 2000 . - Рез. на англ. ез

   ISBN 954-8981-20-3 

  

Сист. No: 28640

- 36 -

П/316/К 63НшЦБ 60423

Клайн, Нейоми

   Шоковата доктрина : Възходът на капитализма на бедствията / Нейоми Клайн . - София : Изток-Запад, 2011 . - 694 с. ; 21 см

   Азб. показалец с. 685-693

   ISBN 978-954-321-699-4 

  

Сист. No: 29148

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

Опазване на растителния и животински свят. Екология

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

- 37 -

ЦБ 60408 

Теория на механизмите и машините  / Николай Минчев, и др . - София : Софттрейд, 2011 . - 596 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 590

   ISBN 978-954-334-120-7 

  

Сист. No: 29055

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

- 38 -

Б5/657/Д 84И-о 

Дочев, Иван

   Отчитане на дейността при ликвидация и несъстоятелност / Иван Дочев . - София : ФорКом, 2008 . - 88 с. ; 21 см . -  (Счетоводна библиотека)

   На кор. заглавието е Ликвидация и несъстоятелност

   ISBN 978-954-464-171-9 

  

Сист. No: 28679

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

- 39 -

Арх/621.1/Р 97у, П/621.1/Р 97у, П1/621.1/Р 97, П1/621.1/Р 97уЦБ 60409

Ръководство за упражнения по топлотехника  / Илия Кръстев Илиев и др . - Русе : [Изд. авт.], 2011 . - 155 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 151-152

   ISBN 978-954-91147-8-2 

  

Сист. No: 29128

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 40 -

Арх/621.81/М 42е, П/621.81/М 42е, П1/621.81/М 42е, ЦБ 60426 

Машинни елементи (с алманах)  / Петър Ненов и др . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 312 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 310 -311

   ISBN 978-954-712-504-9 

  

Сист. No: 29158

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Проектиране, конструиран.

- 41 -

П/65.012/Е 53ДсЦБ 60424

Елиът, Джей и др.

   Стив Джобс - iЛидерът : Човекът, преобразил начина ни на общуване и живот / Джей Елиът, Уилям Л. Саймън ; Прев. Елена Пенева . - София : Locus, 2011 . - 271 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-783-144-5 

  

Сист. No: 29149

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

Кибернетика. Финна механика

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

Езикознание. Филология. Литература

- 42 -

ЦБ 60418 

Бочаров, Петко

   Лица и съдби от три Българии / Петко Бочаров . - Пловдив : Жанет-45, 2010 . - 168 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-644-2 

  

Сист. No: 29143

- 43 -

ЦБ 60420 

Бочаров, Петко

   Страсти и контрасти в три Българии / Петко Бочаров . - Пловдив : Жанет-45, 2011 . - 246 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-702-9 

  

Сист. No: 29145

- 44 -

ЦБ 60414 

Гришам, Джон

   Теодор Буун : Момчето е адвокат / Джон Гришам ; Прев от англ. Силвия Падалска . - София : Обсидиан, 2010 . - 224 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-247-3 

  

Сист. No: 29139

- 45 -

ЦБ 60415 

Гришам, Джон

   Теодор Буун : Отвличането / Джон Гришам ; Прев от англ. Силвия Падалска . - София : Обсидиан, 2011 . - 208 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-268-8 

  

Сист. No: 29140

- 46 -

ЦБ 60412 

Кристи, Агата

   Великата четворка / Агата Кристи ; Прев. от англ. Ангел Белорешки . - София : Ера, 2011 . - 205 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-389-143-6 

  

Сист. No: 29137

- 47 -

ЦБ 60413 

Кристи, Агата

   Злото е на път / Агата Кристи ; Прев. от англ. Герасим Славов . - София : Ера, 2011 . - 206 см ; 20 см

   

   ISBN 978-954-389-144-3 

  

Сист. No: 29138

- 48 -

ЦБ 60417 

Леонидов, Румен Ал.

   Уплашеният човек / Румен Ал. Леонидов . - София : Изток-Запад, 2011 . - 160 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-321-891-2 

  

Сист. No: 29142

- 49 -

ЦБ 60416 

Стратиев, Станислав

   Българско зелено / Станислав Стратиев . - Пловдив : Жанет-45, 2011 . - 200 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-491-717-3 

  

Сист. No: 29141

- 50 -

ЦБ 60411 

Чопра, Дипак

   Иисус : История на просветлението / Дипак Чопра . - София : Кибеа, [б.г.] . - 256 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-474-513-0 

  

Сист. No: 29136

История. Георафия. Биографии. Археология

- 51 -

П/94/Б 48ДиЦБ 60402

Блек, Джеръми

   История на Британските острови / Джеръми Блек . - София : Рива, 2008 . - 400 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 393-398

   ISBN 978-954-320-208-9 

  

Сист. No: 28804

- 52 -

ЦБ 60410 

Бовоар, Симон дьо

   Мандарините / Симон дьо Бовоар . - София : Колибри, 2011 . - 616 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-529-924-7 

  

Сист. No: 29135

- 53 -

П/32/В 18АвЦБ 60404

Вал, Алфред

   Втората история на нацизма във Федерална Германия след 1945 година / Алфред Вал . - София : Рива, 2011 . - 375 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 361-375

   ISBN 978-954-320-349-9 

  

Сист. No: 28802

- 54 -

П/94/Д 34НеЦБ 60405

Дейвис, Норман

   Европа: Изток и Запад / Норман Дейвис . - В. Търново : Абагар, [б. г.] . - 304 с. : 8 л. ил. ; 24 см

   Бележки; Индекс

   ISBN 978-954-427-786-4 

  

Сист. No: 28801

- 55 -

П/94/Д 52ТсЦБ 60406

Джуд, Тони

   След войната : История на Европа след 1945 г. / Тони Джуд . - София : СИЕЛА, 2010 . - 955 с. : 16 л. сн. ; 24 см

   Показалец

   ISBN 978-954-28-0756-8 

  

Сист. No: 28805

- 56 -

П/93/99/З-31ШЦБ 60403

Занд, Шломо

   Изобретяването на еврейския народ / Шломо Занд . - София : БГкниг, 2011 . - 543 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8628-06-8 

  

Сист. No: 28803

- 57 -

П/316/К 63НшЦБ 60423

Клайн, Нейоми

   Шоковата доктрина : Възходът на капитализма на бедствията / Нейоми Клайн . - София : Изток-Запад, 2011 . - 694 с. ; 21 см

   Азб. показалец с. 685-693

   ISBN 978-954-321-699-4 

  

Сист. No: 29148

- 58 -

П/93/99/Р 89ЦБ 60401

Ру, Жан-Пол

   История на Иран и на иранския народ : От самото начало до наши дни / Жан-Пол Ру . - София : Рива, 2008 . - 352 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 330-341

   ISBN 978-954-320-135-8 

  

Сист. No: 28800

- 59 -

П/93/99/Т 64Ц9-зЦБ 60400

Тодоров, Цветан

   Завладяването на Америка. Въпросът за другия / Цветан Тодоров ; Прев. от фр. и предг. Стоян Атанасов . - София : Изток-Запад, 2010 . - 323 с. ; 22 см

   Ориг. загл. La conquete de l'Amerique. La question de l'autre / Tzvetan Todorov

   ISBN 978-954-321-766-3 

  

Сист. No: 28799

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

Компютри. Програмни продукти

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 60 -

С/378/E 91u 

European Universiity Association] EUA Bologna Handbook  : Making Bologna Work /  Ed. Eric Froment et al . - Stuttgart : Dr. Josef Raabe Verlag, 2006 - . - 30 cm

   

   ISBN 978-3-8183-0209-2 

   [B.]18. December 2010 . - 2010 . - 100 p.

   

  

Сист. No: 28958

- 61 -

С/378/J 80е 

Journal of the European higher education area

   Journal of the European higher education area : Policy, practice, and institutional engagement /  Ed. Howard Davis et al . - Berlin : Dr. Josef Raabe Verlag, 2011 - . - 30 cm

   До 2011 изданието е излизало под името European university association EUA Bologna handbook. - ISSN 2192-0109
   http://www.ehea-journal.eu 

   ISBN 978-3-8183-0564-2 

   [B.] 2 . - 2011 . - 114 p.

   Bibliogr. p. 113-114

  

Сист. No: 28841


 Индекс по АВТОРИ

Davis, Howard 61 
Froment, Eric 60 
Gaebel, Michael 61 
Kohler, Juergen 60 61 
Purser, Lewis 60 61 
Wilson, Lesley 60 61 
Алипиев, Огнян 37 
Ангелов, Николай 5 
Ангелова, Емилия 40 
Андреева, Деяна 6 
Антонова, Анета 7 
Атанасов, Стоян 59 
Атанасов, Стоян Илиев 59 
Бандаков, Николай 25 
Беленски, Радостин 8 
Белорешки, Ангел 46 
Бешков, Панчо 9 
Бешков, Панчо Георгиев 9 
Бжежински, Збигнев 10 
Блек, Джеръми 51 
Близнашки, Георги Петков 12 
Бобилов, Валентин 39 
Бовоар, Симон дьо 52 
Бочаров, Петко 42 43 
Брик, Салех 3 
Бузева, Таня 21 
Вал, Алфред 53 
Владимиров, Иван 13 
Вучков, Веселин 14 
Гайдаров, Павел 1 
Генчев, Георги Димов 39 
Герджиков, Огнян 21 
Германов, Владимир 10 
Гиков, Георги 23 
Гришам, Джон 44 45 
Гуджева, Наталия 26 
Дейвис, Норман 54 
Десев, Любен 3 
Десев, Никола 3 
Джеров, Александър 29 
Джуд, Тони 55 
Димитров, Валери Георгиев 17 35 
Димова, Лилия 11 
Добрев, В. 40 
Добрева, Антоанета 40 
Добчев, Петко 15 
Добчев, Петко Запрянов 18 
Доковска, Даниела 18 
Дочев, Иван 38 
Драганов, Сашо 23 
Елиът, Джей 41 
Живков, Венелин 37 
Занд, Шломо 56 
Златинова, Елена 29 
и др 37 
Иванов, Иван Владимиров 13 
Илиев, Илия Кръстев 39 
Илова, Стоянка 29 
Йордански, Станислав 25 
Калайджиев, Ангел 21 
Калайджиев, Ангел Симеонов 20 
Касабова, Камелия 21 
Кацарски, Александър 21 
Клайн, Нейоми 36 57 
Колев, Живко Димитров 39 
Кристи, Агата 46 47 
Ланджев, Борис Богданов 22 
Леонидов, Румен Ал. 48 
Лозев, Емил Леков 23 
Маринова, Гергана 14 
Марков, Методи 24 
Методиеска, Ясмина 25 
Милева, Милена 6 
Минчев, Николай 37 
Митева, Диана 19 
Михайлова, Милена 34 
Мръчков, Васил Желязков 26 
Мусева, Боряна 25 
Мутафчиев, Георги 27 
Мушаков, Пламен Георгиев 39 
Натов, Николай 25 
Ненов, Петър 40 
Обретенова, Мариана 19 
Павлова, Мария 28 
Павлова, Мария Николова 28 
Падалска, Силвия 44 45 
Пенева, Елена 41 
Ру, Жан-Пол 58 
Саймън, Уилям Л. 41 
Скокрофт, Брент 10 
Славов, Герасим 47 
Стоянов, Петър 37 
Стратиев, Станислав 49 
Страшимирова, Ана Владимирова 30 
Сърбинова, Дафина 25 
Таков, Кристиан 31 
Тасев, Симеон 32 
Тилкиджиев, Николай 11 
Тодоров, Цветан 59 
Фулбрук, Мери 2 
Хабриева, Талия Ярулловна 33 
Ценова, Теодора 25 
Чиркин, Вениамин Евгениевич 33 
Чопра, Дипак 4 50 
Шалдупова, Беатриса 29 
Янакиев, Захари 25 
Янев, Николай 6 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

European Universiity Association] EUA Bologna Handbook 60 
Journal of the European higher education area 61 
Авторското право върху произведения на изобразителното изкуство 23 
Америка и светът 10 
Благополучие и доверие: България в Европа? 11 
Българската адвокатура 1878-2000 18 
Българско зелено 49 
Великата четворка 46 
Втората история на нацизма във Федерална Германия след 1945 година 53 
Върховният административен съд 1913-2006 15 
Годишник на Сдружение на стипендиантите на Сасакава в България 16 
Граждански процес съобразен с правния ред на Европейската общност 27 
Граници на договорната и деликтната отговорност 1 
Делба на съсобственост 32 
Доброволно представителство 31 
Договор за наем на кораб 30 
Европа: Изток и Запад 54 
Завладяването на Америка. Въпросът за другия 59 
Записът на заповед и менителницата 28 
Заповедното производство в България и ЕС 5 
Злото е на път 47 
Изобретяването на еврейския народ 56 
Изпълнителното производство 19 
Иисус 4 50 
История на Британските острови 51 
История на Иран и на иранския народ 58 
Коментар на търговския закон 21 
Конституционализъм и демокрация 12 
Кратка история на Германия 2 
Ликвидация на търговски дружества 7 
Лица и съдби от три Българии 42 
Мандарините 52 
Машинни елементи (с алманах) 40 
Международно търговско право 13 
Международното частно право и някои разпоредби на част седма от ГПК в светлината на общностните източници 25 
Наказателен процес 14 
Новата правна уредба на търговския регистър 6 
Осигурително право 26 
Основи на правния режим на инвестиционните ценни книжа 17 35 
Отчитане на дейността при ликвидация и несъстоятелност 38 
Правни проблеми на ЗУТ 29 
Психология на творчеството 3 
Разследване на престъпления против паричната и кредитната система 8 
Ръководство за упражнения по топлотехника 39 
Семейно и наследствено право 24 
След войната : История на Европа след 1945 г. 55 
Стив Джобс - iЛидерът 41 
Страсти и контрасти в три Българии 43 
Теодор Буун : Момчето е адвокат 44 
Теодор Буун : Отвличането 45 
Теория на механизмите и машините 37 
Теория на съвременната конституция 33 
Търговско право 20 22 
Уплашеният човек 48 
Частните съдебни изпълнители 9 
Частно съдебно изпълнение 34 
Шоковата доктрина : Възходът на капитализма на бедствията 36 57 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Американска литература - романи 44 45 
Английска литература - детективски романи 46 47 
Биографии 4 50 
България - търговия - законодателни и директивни материали 6 
Българска литература 49 
Българска литература - историята като литературен жанр - хроники - летописи - мемоари - дневници 42 43 
Българска литература - публицистика 48 
Великобритания - история 51 
Висше образование - качество 60 61 
Висше образование - образователна политика 60 61 
Външна политика - САЩ 10 
Гражданско право - България 9 
Европа - история 54 
Етнология 59 
История - Арабски страни 58 
История на Германия 2 
История на еврейския народ 56 
История на Европа след Първата световна война 55 
Капиталистическо общество 36 57 
Конституционно право - България 12 
Култура - история и семиотика 59 
Машинни елементи 40 
Международно частно право 25 
Методи на управление. Мениджмънт 41 
Наказателен процес 14 
Националсоциализъм - Германия 53 
Образование - степени на образование 60 61 
Обществено мнение - общество - социална структура - отношение между власт и частни лица 11 
Осигурително право 26 
Право - авторско 23 
Право - адвокатура 18 
Право - вещно 31 
Право - гражданско 1 5 19 27 
Право - договорно 31 
Право - история 15 
Право - конституционно 33 
Право - международно 16 
Право - морско 30 
Право - наказателно право 8 
Право - семейно 24 
Право - търговско 6 20 
Психология на изкуството 3 
Системи на образование - хармонизиране 60 61 
Собственост - България - правни въпроси 29 
Собственост - лична - делба 32 
Социологически изследвания - анализ, методология 11 
Счетоводство - България 38 
Съвременна индийска литература 4 50 
Съдебни изпълнители 9 
Съдебни изпълнители - България - законодателни и директивни материали 34 
Теория на машините и механизмите - учебник за ВУЗ 37 
Топлотехника 39 
Търговски дружества. Стопанско право 7 
Търговско право 21 22 
Търговско право, международно 13 
Финансово право 17 35 
Френска литература - романи 52 
Ценни книжа - правни въпроси 17 35 
Ценни книжа - правни проблеми 28 
Цивилизация - история - нравствено-етични проблеми 59 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авторско право 23 
адвокатура 18 
акции 17 35 
американска литература 44 45 
американска политика 10 
американски политици 10 
английска литература 46 47 
Бог и Абсолютът 4 50 
Болонски процес 60 61 
българска литература 42 43 48 49 
българско общество 11 
викинги 51 
висше образование 60 61 
външнополитически отношения 10 
Върховен административен съд 15 
гражданска отговорност 1 
граждански процес 9 
граждански процесуален кодекс 5 19 27 
гражданско право 5 19 
данъчни нарушения 8 
делба 32 
деликтна отговорност 1 
детективски роман 46 47 
доброволно представителство 31 
договори 30 
договорна отговорност 1 
досъдебно производство 14 
Европейска общност 54 
европейска политика 54 55 
Европейски съюз 5 27 
европейско право 5 27 
есета 48 
етнология 59 
закон за устройство на територията 29 
запис на заповед 28 
здравно осигуряване 26 
изобразително изкуство 23 
Иисус 4 50 
инвестиции 17 35 
инвестиционен процес 29 
инвестиционни дружества 17 35 
иновационно поведение 41 
история на Великобритания 51 
история на Германия 2 53 
история на еврейския народ 56 
история на Европа 54 55 
история на Иран 58 
история на нацизма 53 
история на цивилизацията 59 
капиталистическо общество 36 57 
келти 51 
конституционно право 12 33 
конституция 33 
креативност 3 
криминалистика 8 
лагери 40 
лидерство 41 
ликвидация 7 38 
машини и механизми 37 
машинни елементи 40 
международно право 13 
международно частно право 16 25 
менителница 28 
менителнично право 28 
месията 4 50 
морско право 30 
наказателен процес 14 
наказателнопроцесуална система 14 
наследствено право 24 32 
несъстоятелност 7 38 
нормативни документи 6 
обществено осигуряване 26 
осигурително право 26 
откриването на Америка 59 
право 18 21 31 32 
правова държава 12 
пране на пари 8 
предавки 40 
представителство 31 
приложна топлотехника 39 
проза 49 
психологически изследвания 3 
резби 40 
роман 44 45 52 
семейно право 24 
системи на образованието 60 61 
собственост 32 
социално благосъстояние 11 
социологическо изследване 11 
степени на висшето образование 60 61 
Студена война 55 
счетоводно отчитане 38 
съд 14 
съдебен контрол 29 
съдебни изпълнители 9 34 
съдебни служители 9 
съдебно производство 9 27 
съдопроизводство 34 
съединения 40 
съсобственост 32 
творчески процес 3 
текстове 49 
теория на просветлението 4 50 
техническа термодинамика 39 
топлообмен 39 
топлотехника 39 
търговски дружества 7 
търговски закон 21 
търговски регистър 6 
търговско право 13 20 21 22 
Търновска конституция 12 
управленски решения 41 
финансови престъпления 8 
фондови борси 17 35 
френска литература 52 
художествена литература 42 43 
ценни книжа 17 35 
шокова терапия 36 57 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Христос, Иисус 4 50 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Англия 51 
Бълария 1 
България - обществено управление 6 34 
България - право - история 15 
Великобритания 51 
Германия 53 
Западна Европа 54 
Източна Европа 54 
Иран 58 
Ирландия 51 
Уелс 51 
Шотландия 51