НОВИ КНИГИ

- 1 -

ЦБ 60494 

Введение в теорию многозначных отображений и диференциальных включений  / Юрий Григорьевич Борисович и др . - 2-е изд., испр. и доп. . - Москва : ЛИБРОКОМ, 2011 . - 224 с. ; 22 см

   По проект ФПНО - 2011-03 ; Библиогр. с. 194-219 ; Предм. указател с. 220-224

   ISBN 978-5-397-01526-4 

  

Сист. No: 29995

- 2 -

ЦБ 60665 

Димова, Теодора

   Марма, Мариам / Теодора Димова . - София : СИЕЛА, 2010 . - 254 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-0702-5 

  

Сист. No: 30552

- 3 -

ЮФ - ПН 6 

Изследване на инкорпорирането на правните обичаи в българското законодателство съобразно новите европейски тенденции  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - ЮФ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Лъчезар Иванов Дачев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 87 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30462

- 4 -

ЦБ 60496 

Лазарова, Мила

   Възход надолу / Мила Лазарова . - Русе : Gaiana book & art studio, 2011 . - 24 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8633-11-6 

  

Сист. No: 30005

- 5 -

П/35/С 83ВуЦБ 60456

Стоянов, Валери Стоилов

   Управление на стреса в организацията : Соц. -психолог. аспекти / Валери Стоянов . - София : Воен. изд., 2000 . - 87 с. : със сх. , табл. ; 20 см

   Изд. на МО. - Съдържа и Методика за провеждане на дебрифинг ; Основни симптоми за определяне на организационния климат ; Методика за работа на командирите на подразделения с личния състав в периода на адаптация на воините към средата във въоръжените сили . - Библиогр. с. 80-83

   ISBN 954-509-198-3 

  

Сист. No: 29246

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 6 -

С/01/А 38 

Академик Евгени Матеев : Биобиблиография  /  Състав. Людмила Куртева . - София : Университетско издателство "Стопанство", 2010 . - 177 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 177

   ISBN 978-954-644-111-9 

  

Сист. No: 30515

- 7 -

ЦБ 60728 

Беъм, Джордж

   АйСтив] iСтив : Словото на човека, прозрял в бъдещето / Джордж Беъм . - София : Локус Пъблишинг, 2011 . - 128 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-954-783-156-8 

  

Сист. No: 30632

- 8 -

П/7/Б 98Сп, П1/7/Б 98Сп, Ч2/7/Б 98СпЦБ 60458

Бюлбюлян, Степан Киркор

   Приказка за месиите / Степан Киркор Бюлбюлян . - София, 1994 ; 20 см

   

  

Сист. No: 29406

- 9 -

BRIE/316/И 61м 

Ин мемориам] In memoriam Жан Бодрияр: глобализацията като културен шок  /  Състав. Ивайло Знеполски . - София : Дом на науките за човека и обществото, 2007 . - 259 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9567-25-0 

  

Сист. No: 30548

- 10 -

BRIE/316/К 12Ип 

Кабаков, Иван Димов

   Право на културно многообразие / Иван Димов Кабаков . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007 . - 283 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 251-256

   ISBN 978-954-07-2587-1 

  

Сист. No: 30564

- 11 -

ЦБ 60546 

Князева, Елена Николаевна и др.

   Синергеткика : Нелинейность времени и ландшафты коэволюции / Елена Николаевна Князева, Сергей Павлович Курдюмов ; Вступ. статья Г. Г. Малинецкий . - 2. изд. . - Москва : КомКнига, 2011 . - 272 с. ; 22 см . -  (Синергетика: от прошлого к будущему)

   Библиогр. с. 242-261

   ISBN 978-5-484-01269-5 

  

Сист. No: 30231

- 12 -

BRIE/0/Н 86х 

Новите хуманисти  /  Под ред. Джон Брокман . - София : Прометей - И. Л., 2006 . - 422 с. ; 21 см

   Азб. показалец с. 403-417; Библиогр. с. 419-422

   ISBN 978-954-9461-05-3 

  

Сист. No: 30551

- 13 -

П/82.0/П 92К-оЦБ 60719

Протохристова, Клео

   Огледалото : Литературни, метадискурсивни и културносъпоставителни траектории / Клео Протохристова . - Пловдив : Летера, 2004 . - 384 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 365-383

   ISBN 954-516-514-6 

  

Сист. No: 30624

- 14 -

BRIEc/94/С 15Хе 

Салман, Хари

   Европа - континент с глобална мисия : Илюстрована духовна биография на Европа / Хари Салман . - София : Кибеа, 2009 . - 347 с. : с ил. ; 29 см

   Индекс с. 340 - 345; Библиогр. с. 346 -347

   ISBN 978-954-474-462-5 

  

Сист. No: 30567

- 15 -

ЦБ 60663 
 Селскостопанска академия 

   Селскостопанска академия : Годишен отчет 2009 . - София : Селскостопанска академия, 2009 . - 236 с. ; 23 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30533

- 16 -

ЦБ 60660 

Спомени за академик Евгени Матеев  : Посвещава се на 90-та годишнина от рождението му /  Състав. Зоя Матеева и др . - София : Съюз на учените в България, 2009 . - 296 с. : със сн. ; 24 с.

   

   ISBN 978-954-397-012-4 

  

Сист. No: 30524

- 17 -

С/01/С 83 

Стоянов, Иван

   Биобиблиография / Иван Стоянов ; Състав. Информ.-библ. отдел на Унив. библиотека . - Вeлико Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2009 . - 218 с. : с ил. ; 21 с.

   

   ISBN 978-954-524-717-0 

  

Сист. No: 30517

- 18 -

П/0/Т 36ГкЦБ 60437

Тасев, Георги Асенов

   Как се разработва дисертация : Наръчник на докторанта / Георги Асенов Тасев . - София : Авангард Прима, 2011 . - 98 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 97-98. - Кн. е с автограф от автора

   ISBN 978-954-323-824-8 

  

Сист. No: 29289

- 19 -

П/0/Т 36ГкЦБ 60441

Тасев, Георги Асенов и др.

   Как се пишат научни текстове по общонаучна тематика / Георги Асенов Тасев, Цветелина Цакова . - София : [б. и. ], 2011 . - 146 с. : с табл. и ил. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 29293

- 20 -

П/0/У 63ЦБ 60661

Университет, практика, професия  : Сборник доклади от научно-практическа конференция "Университет, практика, професия" /  Състав. М. Алексиева . - Бургас : Бряг, 2011 . - 168 с. ; 21 см

   БСУ. Сборникът се издава в рамките на проект "Професионализъм в обучението по журналистика чрез партньорство между Бургаския свободен университет и регионалните медии".

   ISBN 978-954-8752-16-9 

  

Сист. No: 30528

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 21 -

ЦБ 60527 

Controversies in media ethics  / A. David Gordon et al . - 3. ed. . - New York : Routledge, 2011 . - XXV, 580 p. ; 23 cm

   Glossary p. 536-554; Bibliogr. p. 555-563; Index

   ISBN 978-0-415-96332-9 

  

Сист. No: 30200

- 22 -

BRIE/316/Б 55Нр 

Богомилова, Нонка

   Религиозното разнообразие в културата на съвременна Европа : (дебати, феноменология, социално-антропологичен профил) / Нонка Богомилова . - София : ИК Реклама Пони, 2010 . - 207 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 200-207

   ISBN 978-954-9467-29-1 

  

Сист. No: 30549

- 23 -

ЦБ 60712 

Божанов, Димитър

   Епохата на безсмъртието / Димитър Божанов . - София : Бард, 2011 . - 253 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-255-6 

  

Сист. No: 30616

- 24 -

ЦБ 60686 

Бърн, Ронда

   The secret ] Тайната / Ронда Бърн ; Прев. Любомир Кюмюрджиев . - София : Изток-Запад, 2008 . - 216 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-954-321-458-7 

  

Сист. No: 30584

- 25 -

П/7/Б 98Сп, П1/7/Б 98Сп, Ч2/7/Б 98СпЦБ 60458

Бюлбюлян, Степан Киркор

   Приказка за месиите / Степан Киркор Бюлбюлян . - София, 1994 ; 20 см

   

  

Сист. No: 29406

- 26 -

ЦБ 60537 

Валимов, Василий Васильевич

   Спонтанность сознания : Вероятностная теория смыслов и смыслования архитектоника личности . - 3. изд. . - Москва : Академический Проект ; Парадигма, 2011 . - 399 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 366-381 ; Им. указател с. 382-387 ; Предм. указател с. 388-396

   ISBN 978-5-8291-1248-6 

   ISBN 978-5-902833-21-5 

  

Сист. No: 30217

- 27 -

П/316/Г 63ДнЦБ 60707

Голман, Даниел

   Новата социална интелигентност / Даниел Голман . - София : Изток-Запад, 2010 . - 511 с. ; 22 см

   Индекс на термините с. 506-511

   ISBN 978-954-321-671-0 

  

Сист. No: 30609

- 28 -

П/808.67/Д 66ЕтЦБ 60475

Добрева, Елка

   Толерантност, нетолерантност и нулева толерантност в съвременния български печат : (Критически лингвосемиотичен анализ) / Елка Добрева . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 390 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 375-390

   ISBN 978-954-400-054-7 

  

Сист. No: 29489

- 29 -

П/101/З-40ЯмЦБ 60721

Захариев, Ясен

   Магарето на Минерва : Преобразувания в българската философска традиция от Възраждането до края на ХХ век / Ясен Захариев . - София : Нов Български университет, 2011 . - 235 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 228-233 ; Именен показалец с. 234-235

   ISBN 978-954-535-644-5 

  

Сист. No: 30626

- 30 -

BRIE/159.9/К 75Вт 

Козлов, Владимир и др.

   Трансперсоналният проект : Психология, антропология, духовни традиции / Владимир Козлов, Владимир Майков . - София : Кито, 2010 . - 414 с. ; 22 см

   На кор. Владимир Майков е посочен като първи автор

   ISBN 978-954-92283-6-6 

  

Сист. No: 30555

- 31 -

ЦБ 60495 

Нанев, Христо

   Прорицания : Свръхфеноменът Слава Севрюкова . - София : Факел, 2011 . - 344 с. ; 21 см . -  (Свят на чудеса)

   Библиогр. с. 339-341

   ISBN 978-954-411-172-4 

  

Сист. No: 29997

- 32 -

ЦБ 60682 

Нанев, Христо

   Бъдете в този свят, но не от този свят : Свръхфеноменът Слава Севрюкова / Христо Нанев . - [София] : Факел, 2005 . - 310 с. : с ил., портр. ; 21 см . -  (Свят на чудеса)

   Библиогр. с. 308-309

   ISBN 954-411-122-0 

  

Сист. No: 30580

- 33 -

ЦБ 60683 

Нанев, Христо

   Легендата реалност : Свръхфеноменът Слава Севрюкова / Христо Нанев . - [София] : Факел, 2009 . - 330 с. : с портр. ; 21 см . -  (Свят на чудеса)

   

   ISBN 978-954-411-166-3 

  

Сист. No: 30581

- 34 -

ЦБ 60690 

Нанев, Христо

   Прозрения : Свръхфеноменът Слава Севрюкова / Христо Нанев . - [София] : Факел, 2006 . - 306 с. : с ил. ; 21 см . -  (Свят на чудеса)

   Пълното име на авт. е Христо Нанев Иванов . - Библиогр. с. 299-301

   ISBN 954-411-127-1 

   ISBN 978-954-411-127-4 

  

Сист. No: 30588

- 35 -

С/61/Н 86п 

Новейший психолого-педагогический словарь  /  Состав. Евгений Степанович Рапацевич ; Под общ. ред. А. П. Астахова . - Москва : Современная школа, 2010 . - 927 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 915-923

   ISBN 978-985-513-724-6 

  

Сист. No: 30269

- 36 -

ЦБ 60687 

Нютън, Майкъл

   Следите на душите : 67 нови доказателства за прераждане / Майкъл Нютън ; Прев. [от англ.] Валентина Атанасова . - Пловдив : Хермес, 2000 . - 413 с. : със сх. ; 20 см . -  (Феникс)

   Ориг. загл. Destiny of souls / Michael Newton. - Предм. показалец Кн. е продълж. на Пътят на душите

   ISBN 954-459-772-7 

  

Сист. No: 30586

- 37 -

ЦБ 60715 

Нютън, Майкъл

   Живот между преражданията : Хипнотерапия за духовна регресия / Майкъл Нютън . - София : Хермес, 2004 . - 271 с. ; 20 см

   Показалец на термините с. 269-271

   ISBN 978-954-26-0217-0 

  

Сист. No: 30621

- 38 -

ЦБ 60722 

Нютън, Майкъл

   Спомени от отвъдното : 32 истински истории / Майкъл Нютън ; Прев от англ. Валентина Атанасова Арнаудова . - София : Хермес, 2010 . - 406 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-0887-5 

  

Сист. No: 30627

- 39 -

Б2/2/П 67н, П/2/П 67н, Ч2/2/П 67нЦБ 60432

Познатата "непозната" църква  / Жасмина Янева . - София : [Силоам], 2010 . - 90 см : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8952-52-1 

  

Сист. No: 29285

- 40 -

ЦБ 60544 

Самохвалова, Анна Геннадьевна

   Коммуникативные трудности ребенка : Проблемы, диагностика, коррекция: Учебно-методическое пособие / Анна Геннадьевна Самохвалова . - Санкт-Петербург : Речь, 2011 . - 432 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 422 -429

   ISBN 978-5-9268-1036-0 

  

Сист. No: 30229

- 41 -

П/159.9/С 26ВгЦБ 60678

Свинтила, Владимир Николов

   Грифонът и химерата : Българската душевност през Възраждането / Владимир Николов Свинтила . - София : Изток-Запад, 2008 . - 285 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-321-493-8 

  

Сист. No: 30574

- 42 -

BRIE/159.9/С 32Ми 

Семов, Марко Атанасов

   Избрани съчинения : Българската народопсихология / Марко Атанасов Семов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2009 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-2991-6 

   Т. 1. Размисли върху това какви сме били и какви сме днес . - 2009 . - 827 с.

   Библиогр. с. 817-822

  

Сист. No: 30535

- 43 -

Б5/101/С 49 

Современная западная философия  /  Под ред. О. Хеффе, В. С. Малахова, В. П. Филатова ; при участии Т. А. Дмитриева . - Москва : Культурная революция, 2009 . - 392 с. ; 26 см

   Именен указател с. 382-385

   ISBN 978-5-250060-60-8 

  

Сист. No: 30188

- 44 -

П/339.13/Т 45КфЦБ 60679

Тейлър, Крис

   Формулата за успех в мрежовия маркетинг / Крис Тейлър ; Прев. от англ. Антоанета Тодорова . - София : ВИА, 2010 . - 162 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9544-57-2 

  

Сист. No: 30577

- 45 -

С/101/Ф 51р 

Философски речник Cambridge  /  Превод Владимир Стойчев . - София : Труд, 2009 . - 900 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-528-929-3 

  

Сист. No: 30607

- 46 -

BRIE/159.9/Ф 97Еп 

Фърнам, Ейдриън

   Петдесет] 50 големи психологически идеи, които трябва да знаете / Ейдриън Фърнам . - София : Четмо, 2010 . - 207 с. ; 20 Х 17 см

   

   ISBN 078-954-8830-09-6 

  

Сист. No: 30553

- 47 -

Ч5/101/Ш 84Ас 

Шопенхауер, Артур

   Светът като воля и представа : Съчинения в четири тома / Артур Шопенхауер ; Встъп. студия Исак Паси ; Прев. от нем. ез. Харитина Костова-Добрева . - София : Захарий Стоянов, 2008 - . - 22 см . -  (Философия и човек)

   

   ISBN 978-954-09-0039-1 

   Т. 1 . - 2008 . - 208 с.

   Библиогл. под линия

  

Сист. No: 30481

- 48 -

П/78/Я 74К-зЦБ 60427

Япова, Кристина

   Звук и етнос : Вариации върху тема от Боеций / Кристина Япова ; Прев. Александър Господинов . - София : Институт за изследване на изкуствата, 2011 . - 336 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8594-27-1 

  

Сист. No: 29144

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 49 -

С/378/C 85 

Courses syllabus in financial management  . - Sofia : Univ. Publ. Stopanstvo, 2009 . - 150 с. ; 29 с.

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30493

- 50 -

Б5/342/F 58Hg 

Fisher, Howard D.

   The German legal system and legal language : A general survey together with notes and German vocabulary / Howard D. Fisher . - 4th ed. . - London ; New York ; : Taylor & Francis, 2009 . - 344 p. ; 23 cm

   Библиогр. с. 329-335 ; Индекс с. 335-344

   ISBN 978-0-415-46594-6 

  

Сист. No: 30191

- 51 -

ЦБ 60555 

Абашидзе, Аслан Хусейнович и др.

   Мирное разрешение международных споров : Современные проблемы: Монография / Аслан Хусейнович Абашидзе, Александр Михайлович Солнцев, Константин Владимирович Агейченко . - Москва : РУДН, 2011 . - 307 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-5-209-03592-3 

  

Сист. No: 30241

- 52 -

Б5/32/А 45п 

Актуальные проблемы теории государства и права  /  Отв. ред. Р. В. Шагиева . - Москва : Норма ; Инфра-М, 2011 . - 576 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-91768-157-3 

   ISBN 978-5-16-004725-6 

  

Сист. No: 30151

- 53 -

С5/34/А 56 

Алманах на Юридическия факултет при Великотърновския университет Св. Св Кирил и Методий" 1991-2011  : 20 години Юридически факултет . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2011 . - 106 с. : с ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-524-784-2 

  

Сист. No: 30522

- 54 -

П/316/А 91ЦБ 60701

Арънсън, Елиът и др.

   Човекът - "социално животно" / Елиът Арънсън, Джошуа Арънсън ; Прев. от англ. ез. Лиляна Енева . - 2. доп. изд. . - София : Дамян Яков, 2009 . - 591 с. ; 24 см . -  (Съвременна чуждестранна психология)

   Ориг. загл. The Social Animal / Eliot Aronson. - Речник на термините ; именен показалец с. 586-591

   ISBN 978-954-527-429-9 

  

Сист. No: 30601

- 55 -

Ч5/342/Б 19Сс 

Баламезов, Стефан Г.

   Сравнително и българско конституционно право / Стефан Г. Баламезов . - София : Б. и., 1936 - (Придворна печатница) . - 23 см . -  (Университетска библиотека ; 177)

   

   ISBN * 

   Ч. 1-2. Роля на законодателя. Състав и организация на парламента. Функции на парламента . - 1936 . - 339 с.

   

  

Сист. No: 30525

- 56 -

П/341/Б 35А-зЦБ 60428

Белоглавек, Александр И.

   Защита инвестиций, право Европейского союза и международное право / Александр И. Белоглавек . - Киев : Таксон, 2010 . - 360 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 302-340

   ISBN 978-966-7128-78-4 

  

Сист. No: 29255

- 57 -

П/341/Б 35АеЦБІІ 2981

Белоглавек, Александр И.

   Европейское международное частное право - договорные связи и обязательства : [в 2 т.] / Александр И. Белоглавек . - Киев : Таксон, 2010 - . - 29, 5 см

   

   ISBN 978-966-7128-75-3 

   Т. 1 . - 2010 . - 1576 с.

   Библиогр. след вс. глава

  

Сист. No: 29380

- 58 -

П/341/Б 35АеЦБІІ 2981

Белоглавек, Александр И.

   Европейское международное частное право - договорные связи и обязательства : [в 2 т.] / Александр И. Белоглавек . - Киев : Таксон, 2010 - . - 29, 5 см

   

   ISBN 978-966-7128-75-3 

   Т. 2 . - 2010 . - 1640 с.

   Библиогр. след вс. глава

  

Сист. No: 29382

- 59 -

ЦБ 60554 

Бжежински, Збигнев

   Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство / Збигнев Бжежински . - Москва : Международные отношения, 2010 . - 264 с. ; 21 см

   Загл. на кор. е Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство

   ISBN 978-5-7133-1377-7 

  

Сист. No: 30240

- 60 -

П/339/Б 44СфЦБ 60675

Билярски, Светослав

   Франчайзинг бизнес : Малкият бизнес става голям / Светослав Билярски . - София : Франчайзинг БГ, 2010 . - 255 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-924971-2 

  

Сист. No: 30571

- 61 -

Ч5/342/Б 53Сс 

Бобчев, С. С.

   Сборник на българските юридически обичаи / С. С. Бобчев . - София : Б. и., 1908 - (Печатница на П. М. Бонзайтовъ) . - 23 см

   

   ISBN * 

   Ч. 2. Държавно право . - 1908 . - 298 с.

   

  

Сист. No: 30526

- 62 -

Ч5/34/Б 53Си 

Бобчев, С. С.

   История на старобългарското право : (лекции и изследвания) / С. С. Бобчев . - София : Б. и., 1910 (Печатница на П. М. Бонзайтовъ) . - 560 с. ; 24 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30527

- 63 -

BRIE/316/Б 55Нр 

Богомилова, Нонка

   Религиозното разнообразие в културата на съвременна Европа : (дебати, феноменология, социално-антропологичен профил) / Нонка Богомилова . - София : ИК Реклама Пони, 2010 . - 207 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 200-207

   ISBN 978-954-9467-29-1 

  

Сист. No: 30549

- 64 -

BRIE/316/Б 62Вм 

Бондиков, Венцеслав

   Манипулация и социална комуникация / Венцеслав Бондиков . - София : СИЕЛА, 2009 . - 280 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 256-274; Рез. на англ. и руски ез.

   ISBN 978-954-28-0600-4 

  

Сист. No: 30566

- 65 -

П/65/P 90ДpЦБ 60706

Брекенридж, Диърдри

   Пи ар] PR 2.0 : Нови медии. Нови средства. Нова комуникация / Диърдри Брекенридж . - София : СИЕЛА, 2009 . - 277 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0601-1 

  

Сист. No: 30608

- 66 -

BRIE/316/Б 98Мс 

Бюканан, Марк

   Социалният атом : Защо богатите стават по-богати, измамниците ги залавят и съседът ви обикновено прилича на вас / Марк Бюканан ; Прев. Мина Цонева . - София : Изток-Запад, 2011 . - 233 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-321-793-9 

  

Сист. No: 30547

- 67 -

Ч5/32/В 69Лр 

Владикин, Любомир

   Регентството като държавноправен институт : Сравнително историко-догматично изследване / Любомир Владикин . - София : Б. и., 1927 (Печатница "Бр.Миладинови") . - 188 с. ; 22 см

   Библиогр. под линия

   ISBN * 

  

Сист. No: 30504

- 68 -

Ч5/342/В 69Ли 

Владикин, Любомир

   История на Търновската конституция / Любомир Владикин . - София : Народна култура, 1994 . - 284 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 283-284

   ISBN 954-04-0085-6 

  

Сист. No: 30529

- 69 -

Ч5/342/В 69Л-о 

Владикин, Любомир

   Организация на демократичната държава : Конституция, парламент, държавен глава, министри / Любомир Владикин . - София : Б. и., 1937 (Придворна печатница) . - 339 с. ; 24 см . -  (Университетска библиотека ; 174)

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30530

- 70 -

Ч5/342/В 69Л-о 

Владикин, Любомир

   Организация на демократичната държава : Конституция, парламент, избори, държавен глава, министри / Любомир Владикин . - 3. доп. изд. . - София : Б. и., 1942 (Университетска печатница) ; 24 см . -  (Университетска библиотека ; 260)

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30531

- 71 -

Б5/342/В 88и 

Всеобщая история государства и права  : Учебник для вузов в двух томах /  Под. ред. В. А. Томсинова . - Москва : Зерцало-М, 2011 - . - 21 см

   

   ISBN 978-5-94373-194-5 

   Т. 1. Древний мир и средние века . - 2011 . - 626 с.

   

  

Сист. No: 30168

- 72 -

Б5/342/В 88и 

Всеобщая история государства и права  : Учебник для вузов в двух томах /  Под. ред. В. А. Томсинова . - Москва : Зерцало-М, - 2011 . - 21 см

   

   ISBN 978-5-94373-195-2 

   Т. 2. Новое время. Новейшее время . - 2011 . - 626 с.

   

  

Сист. No: 30169

- 73 -

Ч5/34/Г 20Вп 

Ганев, Венелин

   Правно познание, действителност и духовна действителност / Венелин Ганев . - София : Б. и., 1943 (Унив. печатница) . - 152 с. ; 24 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30500

- 74 -

Ч5/32/Г 20Вд 

Ганев, Венелин

   Демокрация : Същност и основни начала / Венелин Ганев . - София : Министерство на пропагандата, Б. г. . - 92 с. ; 19 см . -  (Библиотека "Нива" ; 7)

   Библиогр. под линия

   ISBN * 

  

Сист. No: 30502

- 75 -

Ч5/341/Г 31Гм 

Генов, Георги П.

   Международно частно право / Георги П. Генов . - София : Б. и., 1942 (Университетска печатница) . - 24 см . -  (Университетска библиотека ; 255)

   

   ISBN * 

   Ч. 1. Обща част . - 1942 . - 565 с.

   

  

Сист. No: 30495

- 76 -

Ч5/342/Г 31Гм 

Генов, Георги П.

   Междудържавно право / Георги П. Генов . - 2. изд. . - София : Б. и., 1941 - (Университетска печатница) . - 24 см . -  (Университетска библиотека ; 239)

   

   ISBN * 

   Ч. 1. Въведение и обща част . - 1941 . - 596 с.

   

  

Сист. No: 30497

- 77 -

Ч5/342/Г 31Гм 

Генов, Георги П.

   Междудържавно право / Георги П. Генов . - София : Б. и., 1941 - (Придворна печатница) . - 24 см . -  (Университетска библиотека ; 208)

   

   ISBN * 

   Ч. 2. Организация на мира. Право на войната. Неутралитет . - 1940 . - 551 с.

   

  

Сист. No: 30498

- 78 -

Ч5/9/Г 31Ги 

Генов, Георги П.

   Източният въпрос : (Политическа и дипломатическа история) / Георги П. Генов . - София : Б. и., 1924 - . - 23 см

   Рез. на фр. ез.

   ISBN * 

   Ч. 1-2 . - 1924 . - 615 с.

   Библиогр. под линия

  

Сист. No: 30523

- 79 -

П/316/Г 63ДнЦБ 60707

Голман, Даниел

   Новата социална интелигентност / Даниел Голман . - София : Изток-Запад, 2010 . - 511 с. ; 22 см

   Индекс на термините с. 506-511

   ISBN 978-954-321-671-0 

  

Сист. No: 30609

- 80 -

Б5/347/Г 88Лг 

Государство и гражданское общество  : Монография / Людмила Юрьевна Грудцына ; Под ред. С. М. Петрова . - Москва : Юркомпани, 2010 . - 4564 с. ; 21 см . -  (Актуальные юридические исследования)

   

   ISBN 978-5-91677-050-6 

  

Сист. No: 30128

- 81 -

ЦБ 60565 

Гуцуляк, В. Н.

   Международное морское право (публичное и частное) : Учеб. пособие / В. Н. Гуцуляк ; Ред. А. М. Спивак . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006 . - 416 с. ; 20 см . -  (Высшеe образование)

   

   ISBN 5-222-07977-5 

  

Сист. No: 30278

- 82 -

Б5/32/Д 14Рп 

Даль, Роберт Аллан

   Полиархия : участие и опозиция / Роберт Аллан Даль ; Перев. с англ. Светланы Деникиной, Владимира Баранова . - Москва : Гос. ун-т - Высшая школа экономики, 2010 . - 288 с. ; 21 см . -  (Политическа теория)

   

   ISBN 978-5-7598-0759-9 

  

Сист. No: 30116

- 83 -

Ч5/347/Д 54Лк 

Диков, Любен

   Курс по българско гражданско право / Любен Диков . - София : Б. и., 1938 - . - 23 см

   

   ISBN * 

   Т. 1-2. Обща част . - 1938 . - 344 с.

   

  

Сист. No: 30520

- 84 -

Ч5/347/Д 54Лк 

Диков, Любен

   Курс по българско гражданско право / Любен Диков . - 2. изд. . - София : Б. и., 1938 - (Придворна печатница) . - 23 см

   

   ISBN * 

   Т. 3. Облигационно право. Обща част . - 1938 . - 696 с.

   

  

Сист. No: 30521

- 85 -

BRIE/316/Д 62н 

Динамика на националната идентичност и транснационалните идентичности в процеса на европейска интеграция  : Сборник с доклади от международна конференция 7-9 юни 2007, София /  Състав. Мирелла Дечева . - София : Парадигма, 2008 . - 665 с. ; 24 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-326-074-4 

  

Сист. No: 30540

- 86 -

Б5/343/Д 87Лк 

Драпкин, Леонид Яковлевич и др.

   Криминалистика : Учебник / Леонид Яковлевич Драпкин, Валерий Николаевич Карагодин . - 2. перераб. и доп. изд. . - Москва : Проспект, 2011 . - 768 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-392-00883-4 

  

Сист. No: 30071

- 87 -

С/34/Д 98Жр 

Дюнан, Жан-Филип и др.

   Римско право : Речник на основните термини / Жан-Филип Дюнан, Паскал Пишона ; Предг. Малина Новкиришка ; Прев. [от фр.] Димитър Веселинов Димитров . - 2. прер. и доп. изд. . - София : Ciela, 2010 . - 275 с. ; 20 см

   Авт. на предг. е известна като Малина Николова Новкиришка-Стоянова

   ISBN 978-954-28-0718-6 

  

Сист. No: 30600

- 88 -

BRIE/316/Е 20ц 

Европейските ценности в днешното българско общество  /  Състав. Георги Фотев . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2009 . - 282 с.: с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 278

   ISBN 978-954-07-2899-5 

  

Сист. No: 30541

- 89 -

Б5/341/Е 20м 

Европейское международное право  : Учебник /  Отг. ред. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова, П. В. Саваськов . - Москва : Международные отношения, 2009 . - 408 с. ; 21 см

   Предм. указател с. 399-404

   ISBN 978-5-7133-13320-2 

  

Сист. No: 30127

- 90 -

BRIE/39/Е 94к 

Етноси, култури и политика в Югоизточна Европа  : Юбилеен сборник с материали от научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. Цветана Георгиева, Созопол, 2007 /  Ред. Румен Генов, Цветана Чолова, Лъчезар Стоянов . - Созопол : Нов Български университет, 2009 . - 261 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-535-575-2 

  

Сист. No: 30569

- 91 -

Ч5/347/З-40Кр 

Захария, К. и др.

   Ръководство по гражданско право / К. Захария, К Кроме . - София : Б. и., 1919 - (Печатница на акционерното дружество "Радикалъ") . - 23 см

   

   ISBN * 

   Т. 1-2. Обща част . - 1919 . - 226 с.

   

  

Сист. No: 30511

- 92 -

Б5/339/З-43п, П/339/З-43п, Ч5/339/З-43пЦБ 60483

Защита на потребителите в Европейския съюз : 27-29 юни 2008

   Защита на потребителите в Европейския съюз : 27-29 юни 2008 : Пролетна научна сесия на Юридическия факултет 2007/2008 г. . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2009 . - 228 с. ; 22 см

   Изданието е с ISSN ( кн. 12, серия Юридически науки и обществена сигурност)

   ISBN * 

  

Сист. No: 29671

- 93 -

BRIE/316/З -81и 

Значими имена в антропологията  : Лекции по антропология /  Състав., [предг.] Магдалена Елчинова, Цвете Лазова ; Ред. Магдалена Елчинова . - София : НБУ, 2004 . - 157 с. : с портр. ; 21 см

   Библиогр. след отд. лекции

   ISBN 954-535-379-1 

  

Сист. No: 30544

- 94 -

BRIE/316/З -81и 

Значими имена в антропологията - 2  : Лекции по антропология /  Състав., [предг.] Магдалена Елчинова, Цвете Лазарова ; [Прев. на фр. част] Ирина Бокова ; Ред. Цвете Лазова . - София : НБУ, 2006 . - 173 с. ; 22 см

   Библиогр. след отд. статии

   ISBN 954-535-422-4 

   ISBN 978-954-535-422-9 

  

Сист. No: 30545

- 95 -

Б5/32/И 21Вт 

Иванов, Виталий

   Теория государства / Виталий Иванов . - Москва : Гос. ун-т - Высшая школа экономики, 2010 . - 288 с. ; 21 см . -  (Политическа теория)

   

   ISBN 978-5-7598-0723-0 

  

Сист. No: 30164

- 96 -

ЮФ - ЧЕ 5 

Изследване нагласите на студентите за изучаване на чужд език (иновационен инструмент)  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - ЮФ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Величко Пантелеев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 61 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30474

- 97 -

БМ - БМР 21 

Изследване цикличността на иновациите в икономическите страни  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - ФБМ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Александър Петков Петков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 213 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30477

- 98 -

BRIE/316/И 61м 

Ин мемориам] In memoriam Жан Бодрияр: глобализацията като културен шок  /  Състав. Ивайло Знеполски . - София : Дом на науките за човека и обществото, 2007 . - 259 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9567-25-0 

  

Сист. No: 30548

- 99 -

Б5/34/И 95г 

История государства и права зарубежных стран  : Учебник для вузов : В двух частях /  Под общ. ред. О. А. Жидкова, Н. А. Крашенинниковой . - 2-е изд., стер. . - Москва : Норма, - 2004 . - 22 см

   

   ISBN 5-89123-380-0 

   Ч. 2 . - 2004 . - 720 с.

   

  

Сист. No: 30142

- 100 -

BRIE/316/К 12Ип 

Кабаков, Иван Димов

   Право на културно многообразие / Иван Димов Кабаков . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007 . - 283 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 251-256

   ISBN 978-954-07-2587-1 

  

Сист. No: 30564

- 101 -

BRIE/316/К 50Мс 

Келиян, Мая

   Стил на живот на локалната общност: съвременна Япония / Мая Келиян . - Варна : Алекс Принт, 2010 . - 200 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 163-172; Рез. и съдържание на англ. ез.

   ISBN 954-8261-67-8 

  

Сист. No: 30537

- 102 -

ЦБ 60505 

Козырев, Геннадий Иванович

   Основы конфликтологии : Учебник / Геннадий Иванович Козырев . - 2. изд., перераб. и доп. . - Москва : Форум ; Инфра-М, 2010 . - 240 с. ; 22 см . -  (Профессиональное образование)

   Библиогр. с. 234-235

   ISBN 978-5-8199-0430-5 

   ISBN 978-5-16-004103-2 

  

Сист. No: 30117

- 103 -

Б5/342/К 83э 

Конституционная экономика  : Учебник / П. Д. Барейнбойм и др . - Москва : Юстицинформ, 2006 . - 528 с. ; 21 см . -  (Образование)

   Библиогр. с. 524-527

   ISBN 5-7205-0651-9 

  

Сист. No: 30080

- 104 -

ЦБ 60508 

Конфликтология  : Хрестоматия /  Состав. Николай Ильич Леонов . - 4. испр. и доп. изд. . - Москва; Воронеж : МПСИ ; НПО МОДЭК, 2011 . - 568 с. ; 20 см . -  (Библиотека психолога)

   Библиогр. с. 565-567

   ISBN 978-5-9770-0527-2 

   ISBN 978-5-9936-0017-8 

  

Сист. No: 30149

- 105 -

ЦБ 60552 

Конфликтология  : Учебник / Орест Захарович Муштук и др . - 2. перераб. и доп. изд. . - Москва : МФПА, 2011 . - 319 с. ; 21 см . -  (Университетская серия)

   Библиогр. с. 318-319

   ISBN 978-5-902597-60-5 

  

Сист. No: 30237

- 106 -

П/347/К 86АоЦБ 60685

Костов, Атанас

   Опозиция на търговската марка / Атанас Костов ; Ред. Милена Цаковска, Михаил Гочев . - София : СИЕЛА, 2011 . - 209 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0931-9 

  

Сист. No: 30583

- 107 -

Б5/342/К 86, Б5/342/К 86Да, П/342/К 86Да, Ч5/342/К 86 

Костов, Димитър и др.

   Административен процес на Република България / Димитър Костов, Дончо Хрусанов . - София : Сиби, 2001 . - 414 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 954-730-096-2 

  

Сист. No: 9779

- 108 -

Ч5/342/К 86Да 

Костов, Димитър и др.

   Административен процес на Република България / Димитър Костов, Дончо Хрусанов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2011 . - 374 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-730-734-6 

  

Сист. No: 30489

- 109 -

Ч5/342/К 86Са 

Костов, Станислав

   Актовете на Съда на Европейския съюз : Правни последици / Станислав Костов ; Ред. Наталия Гуджева . - София : Сиби, 2011 . - 370 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 366-370

   ISBN 978-954-730-716-2 

  

Сист. No: 30486

- 110 -

Ч5/35/К 96 

Кънева, Невяна

   Коментар на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси / Невяна Кънева ; Ред. Милена Цаковска, Михаил Гочев ; Техн. ред. Божидар Стоянов . - София : СИЕЛА, 2011 . - 183 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 182-183

   ISBN 978-954-28-0891-6 

  

Сист. No: 30490

- 111 -

П/35/М 31АаЦБ 60700

Маринов, Александър

   Административният елит на ХХI век / Александър Маринов ; Ред. Гергана Мирчева . - София : Сиби, 2010 . - 288 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 282-288

   ISBN 978-954-730-652-3 

  

Сист. No: 30599

- 112 -

Ч5/342/М 31Ге 

Маринова, Гергана

   Екстрадицията и европейската заповед за арест / Гергана Маринова . - София : Сиби, 2009 . - 223 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-730-592-2 

  

Сист. No: 30475

- 113 -

Б5/32/М 36Ми 

Марченко, Михаил Николаевич и др.

   История политических и правовых учений / Михаил Николаевич Марченко, Игорь. Федорович Мачин . - Москва : Проспект, 2011 . - 480 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-392-01495-8 

  

Сист. No: 30029

- 114 -

Ч5/342/М  45пЧ5/342/М 45п

Междудържавно право  /  Гл. ред. Георги П. Генов . - София : Б. и., 1941 - (Печатница Книпеграфъ) . - 24 см

   

   ISBN * 

   Кн. 3-4 . - 1941 . - 112 с.

   

  

Сист. No: 30499

- 115 -

Б5/341/М 45п 

Международное право  / Ю. В. Трунцевский и др . - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010 . - 455 с. ; 21 см . -  (Dura lex, sed lex)

   Библиогр. след вс. глава

   ISBN 978-5-238-01815-7 

  

Сист. No: 30073

- 116 -

Б5/341/М 45п 

Международное право  /  Под общ. ред. А. И. Микульшина . - Москва : Международные отношения, 2005 . - 360 с. ; 21 см

   

   ISBN 5-7133-1227-5 

  

Сист. No: 30107

- 117 -

П/35/М 49АвЦБ 60563

Мерников, Андрей Геннадьевич

   Всемирная история войн / Андрей Геннадьевич Мерников . - Минск : Харвест, 2010 . - 640 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-985-16-8287-0 

  

Сист. No: 30257

- 118 -

BRIE/316/М 92См 

Московичи, Серж

   Машина за богове : Социология и психология / Серж Московичи ; Прев. Жени Грекова . - София : Дамян Яков, 2008 . - 524 с. ; 22 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-527-417-6 

  

Сист. No: 30550

- 119 -

Ч5/341/М 95Бд 

Мусева, Боряна

   Деликтът в международното частно право / Боряна Мусева ; Ред. Гергана Мирчева . - София : Сиби, 2011 . - 310 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 298-310

   ISBN 978-954-730-731-5 

  

Сист. No: 30485

- 120 -

ДИР/331/Н 33к 

Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011  : В сила от 1 януари 2011 . - София : Труд, 2011 . - 927 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-608-178-0 

  

Сист. No: 30554

- 121 -

П/37/Н 33кЦБ 60439
 Национална конференция по въпросите на обучението по физика, XXXVII. Русе. 2009 

   Обучението по физика и астрономия в условията на новата образователна структура на средното училище : Тридесет и седма] XXXVII национална конференция по въпросите на обучението по физика, Русе, 2-5 април 2009: Сборник доклади . - София : Херон Прес, 2009 . - 331 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-580-261-4 

  

Сист. No: 29291

- 122 -

П/316/О-96ДкЦБ 60674

Оуен, Джо

   Как да бъдем лидери : Какво трябва да правите, за да бъдете лидери , да ръководите и да успявате / Джо Оуен ; Прев. от англ. Кирил Георгиев . - София : Анхира, 2011 . - 266 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-9882-2929-17-8 

  

Сист. No: 30570

- 123 -

Ч5/342/П 18Пе 

Панова, Павлина

   Европейската заповед за арест и съдебната практика / Павлина Панова ; Ред. Милена Цаковска, Михаил Гочев . - София : СИЕЛА, 2011 . - 110 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0895-4 

  

Сист. No: 30480

- 124 -

Б5/159.9/П 53Вк 

Пирожков, Виктор Федорович

   Криминальная психология / Виктор Федорович Пирожков . - Москва : Ось - 89, 2011 . - 704 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 552-564 ;Тълковен речник с. 565-698

   ISBN 978-5-9957-0312-9 

  

Сист. No: 30166

- 125 -

Ч5/347/П 57Ме 

Планиол, Марсел

   Елементарно ръководство по гражданско право / Марсел Планиол . - София : Б. и., 1919 - (Печатница Херманъ поле) . - 23 см

   

   ISBN * 

   Т. 1. Ч. 1-3. Увод. Общи принципи . - 1929 . - 416 с.

   Библиогр. под линия

  

Сист. No: 30514

- 126 -

Ч5/347/П 57Ме 

Планиол, Марсел

   Елементарно ръководство по гражданско право / Марсел Планиол . - София : Б. и., 1919 - (Народно печатница "Витоша") . - 23 см

   

   ISBN * 

   Т. 1. Ч. 4. Имущества, владение, собственост, сервитути . - 1920 . - 485 с.: с табл.

   Библиогр. под линия

  

Сист. No: 30516

- 127 -

Ч5/347/П 57Ме 

Планиол, Марсел

   Елементарно ръководство по гражданско право / Марсел Планиол . - София : Б. и., 1919 - (Печатница "Балканъ") . - 23 см

   

   ISBN * 

   Т. 2. Ч. 1. Обща теория на задълженията и договорите . - 1919 . - 525 с.: с табл.

   Библиогр. под линия

  

Сист. No: 30518

- 128 -

Ч5/347/П 57Ме 

Планиол, Марсел

   Елементарно ръководство по гражданско право / Марсел Планиол . - София : Б. и., 1919 - . - 23 см

   Библиогр. под линия

   ISBN * 

   Т. 3. Ч. 1-2 . - 1921 . - 508 с.

   

  

Сист. No: 30519

- 129 -

ЦБ 60549 

Платонов, Юрий Петрович

   Этническая экспансия / Юрий Петрович Платонов . - Санкт-Петербург : Речь, 2011 . - 600 с. ; 21 см . -  (Мастерская психологии)

   Глоссарий с. 552-593; Библиогр. с. 594-599

   ISBN 978-5-9268-1098-8 

  

Сист. No: 30234

- 130 -

ЦБ 60557 

Погорелый, Дмитрий Евгеньевич и др.

   Новейший политологический словарь /  Авт. -состав. Дмитрий Евгеньевич Погорелый, Владимир Юрьевич Фесенко, Константин Валерьевич Филиппов . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010 . - 319 с. ; 21 см . -  (Словари)

   Библиогр. с. 308-319

   ISBN 978-5-222-16671-0 

  

Сист. No: 30242

- 131 -

П/347/П 72ЦБ 60699

Помагало за държавен изпит по държавен изпит по гражданскоправни науки  : [ В две части ] /  Състав. Стела Кръстева . - София : Нова звезда, 2011 . - 23,5 см

   

   ISBN * 

   Ч. 1 . - 2011 . - 551 с.

   

  

Сист. No: 30598

- 132 -

П/347/П 72ЦБ 60699

Помагало за държавен изпит по държавен изпит по гражданскоправни науки  : [ В две части ] /  Състав. Стела Кръстева . - София : Нова звезда, - 2011 . - 23,5 см

   

   ISBN * 

   Ч. 2 . - 2011 . - 358 с. + Анализ на новите положения в семейния кодекс

   

  

Сист. No: 30618

- 133 -

Ч5/34/П 84и 

Правни изследвания, посветени на проф. Венелин Ганев по случай 30-годишната му академична дейност  /  Ред. Л. Диков, Л. Владикин . - София : Б. и., 1939 (Придворна печатница) . - 608 с. ; 24 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30494

- 134 -

ЦБ 60595 

Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов  : Практическое пособие /  Под ред. Т. В. Аверьяновой, В. Ф. Статкуса . - 2. изд., перераб. и доп. . - Москва : Юрайт, 2011 . - 724 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9916-1430-6 

  

Сист. No: 30328

- 135 -

ДИР/949.72/Р 29СцЦБ 60726

Райчевски, Стоян

   Царибродските българи / Стоян Райчевски . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 383 с. ; 21 см . -  (Отечество любезно)

   

   ISBN 978-954-09-0115-2 

  

Сист. No: 30630

- 136 -

Б5/32/Р 38Ма 

Рассолов, Михаил Михайлович и др.

   Актуальные проблемы теории государства и права : Учебное пособие / Михаил Михайлович Рассолов, Валерий Петрович Малахов, Алексей Алексеевич Иванов . - 2. изд. , прераб. и доп. . - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010 . - 447 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 446-447

   ISBN 978-5-238-01782-2 

  

Сист. No: 30106

- 137 -

BRIE/316/Р 64Дм 

Ритзър, Джордж

   Макдонализация на обществото / Джордж Ритзър ; Прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева . - София : Емас, 2008 . - 432 с. ; 20 см

   Ориг. загл. The Mcdonalization of society 5 / George Ritzer ; Кор. загл. Macdonaldизацията на обществото

   ISBN 978-954-357-156-7 

  

Сист. No: 30542

- 138 -

П/316/Р 94ПвЦБ 60666

Русев, Пламен Симеонов

   Властта на хората : Новият маркетинг. Книга за изграждане на имидж и успех в социалните медии / Пламен Симеонов Русев ; Ред. Росица Пенкова . - Варна : Е-Академия, 2011 . - 212 с. ; с цв. ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-927741-8 

  

Сист. No: 30562

- 139 -

BRIE/34/С 32А 

Семов, Атанас

   Какво трябва да знаем за Европейския съюз : Наръчник за работа с европейските институции и прилагане на Правото на ЕС / Атанас Семов . - София : Институт по Европейко право, Б. г. . - 176 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-91552- 

  

Сист. No: 30536

- 140 -

П/347/С 44З-дЦБ 60693

Славчев, Здравко

   Данъчно-осигурително процесуално право : Книга втора / Здравко Славчев . - София : Нова звезда, - 2011 . - 23 см

   Библиогр. с. 413-438

   ISBN 978-954-8933-513 

   Кн. 2 . - 2011 . - 439 с.

   

  

Сист. No: 30592

- 141 -

Б5/343/С 71О-к 

Старков, Олег Викторович

   Криминальная субкультура : Спецкурс / Олег Викторович Старков . - Москва : Волтерс Клувер, 2010 . - 240 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-466-00490-8 

  

Сист. No: 30047

- 142 -

С/31/С 73с 

Статистически справочник

   Статистически справочник /  Отг. ред. М. Алексиева, А. Данчева и др . - София : Национален статистически институт, 2011 . - 316 с. ; 16,5 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 29296

- 143 -

П/35/С 83ВуЦБ 60456

Стоянов, Валери Стоилов

   Управление на стреса в организацията : Соц. -психолог. аспекти / Валери Стоянов . - София : Воен. изд., 2000 . - 87 с. : със сх. , табл. ; 20 см

   Изд. на МО. - Съдържа и Методика за провеждане на дебрифинг ; Основни симптоми за определяне на организационния климат ; Методика за работа на командирите на подразделения с личния състав в периода на адаптация на воините към средата във въоръжените сили . - Библиогр. с. 80-83

   ISBN 954-509-198-3 

  

Сист. No: 29246

- 144 -

Ч5/342/С 83Ес 

Стоянов, Евгени

   Съдебен контрол върху индивидуалните административни актове / Евгени Стоянов ; Техн. ред. Божидар Стоянов . - София : СИЕЛА, 2009 . - 306 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 218-223, 305-306 ; под линия

   ISBN 978-954-28-0593-9 

  

Сист. No: 30488

- 145 -

П/32/Т 64ЦсЦБ 60692

Тодоров, Цветан

   Страхът от варварите / Цветан Тодоров ; Прев. от фр. Владимир Атанасов ; Ред. Стоян Атанасов . - София : Изток-Запад, 2009 . - 302 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 293-298

   ISBN 978-954-321-598-0 

  

Сист. No: 30591

- 146 -

П/316/Т 71ЖиЦБ 60697

Томс, Жюстин и др.

   Инструменти за социални мрежи : Маркетинг в епохата на Web 2.0 / Жюстин Томс, Камелия Георгиева . - София : СИЕЛА, 2011 . - 433 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 427-430

   ISBN 978-954-28-1004-9 

  

Сист. No: 30596

- 147 -

П/0/У 63ЦБ 60661

Университет, практика, професия  : Сборник доклади от научно-практическа конференция "Университет, практика, професия" /  Състав. М. Алексиева . - Бургас : Бряг, 2011 . - 168 с. ; 21 см

   БСУ. Сборникът се издава в рамките на проект "Професионализъм в обучението по журналистика чрез партньорство между Бургаския свободен университет и регионалните медии".

   ISBN 978-954-8752-16-9 

  

Сист. No: 30528

- 148 -

BRIE/32/Ф 83Дс 

Фридман, Джордж

   Следващите 10 години : Къде бяхме и накъде отиваме / Джордж Фридман ; Прев. Антоанета Дончева-Стаматова . - София : НСМ - Медиа, 2011 . - 283 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9913-13-2 

  

Сист. No: 30538

- 149 -

Б5/32/Ф 90Ф с 

Фукуяма, Фрэнсис

   Сильное государство : Управление и мировой порядок в ХХІ веке / Фрэнсис Фукуяма ; Пер. с англ.  ; Под общ. ред. О. Э. Колеснникова . - Москва : АСТ ; АСТ-Москва ; ВКТ, 2010 . - 222 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 201-221

   ISBN 978-5-17-059150-3 

   ISBN 978-5-403-02694-9 

   ISBN 978-5-226-01876-3 

  

Сист. No: 30148

- 150 -

BRIE/316/Х 71Хи 

Хофстеде, Херт Ян и др.

   Изследване на културата : Упражнения, истории и синтетични култури / Херт Ян Хофстеде, Пол Б. Пидърсън, Хеерт Хофстеде ; [Предг.] Хари К. Триандис ; Прев. от англ. Людмила Андреева . - София : Класика и стил, 2003 . - 270 с. ; 23 см

   Ориг. загл. Exploring culture / Gert Jan Hofstede, Paul B. Pedersen, Geert Hofstede. - Съдържа и За авторите . - Библиогр. с. 265-267

   ISBN 954-9964-93-0 

  

Сист. No: 30543

- 151 -

ЦБ 60550 

Чумаков, Александр Николаевич

   Глобализация. Контуры целостного мира : Монография / Александр Николаевич Чумаков . - 2. перераб. и доп. изд. . - Москва : Проспект, 2011 . - 432 с. ; 21 см

   Им. указ.; Резюме и съдържание на англ. ез.

   ISBN 978-5-392-02205-2 

  

Сист. No: 30235

- 152 -

ЦБ 60631 

Шапиро, Роберт

   Прогноз на будущее / Роберт Шапиро ; Пер. с англ. М. Жуковой . - Москва : АСТ ; АСТ-Москва, 2009 . - 537 с. ; 21 см . -  (Philosophy)

   

   ISBN 978-5-17-060346-6 

   ISBN 978-5-403-02116-6 

  

Сист. No: 30440

- 153 -

ЦБ 60526 

Шарков, Феликс Изосимович

   Коммуникология : Основы теории коммуникации: Учебник для бакалавров рекламы и связей с общественностью / Феликс Изосимович Шарков . - 2. изд., перераб. и доп. . - Москва : Дашков и К, 2010 . - 592 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-394-00299-1 

  

Сист. No: 30199

- 154 -

Ч5/34/Ю 29а 

Юридически архив  : Списание за правна наука и съдебна практика /  Ред. Венелин Ганев, Л. Диков . - София : Б. и., 1934 . - 611 с. ; 23 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30506

- 155 -

Ч5/34/Ю 29а 

Юридически архив  : Списание за правна наука и съдебна практика /  Ред. Венелин Ганев, Л. Диков . - София : Б. и., 1935 - . - 24 см

   

   ISBN * 

   Кн. 1 . - 1935 . - 107 с.

   

  

Сист. No: 30507

- 156 -

Ч5/34/Ю 29а 

Юридически архив  : Списание за правна наука и съдебна практика /  Ред. Венелин Ганев, Л. Диков . - София : Б. и., 1935 - . - 24 см

   

   ISBN * 

   Кн. 2 . - 1935 . - 212 с.

   

  

Сист. No: 30508

- 157 -

Ч5/34/Ю 29а 

Юридически архив  : Списание за правна наука и съдебна практика /  Ред. Венелин Ганев, Л. Диков . - София : Б. и., 1935 - . - 24 см

   

   ISBN * 

   Кн. 3 . - 1936 . - 100 с.

   

  

Сист. No: 30509

- 158 -

Ч5/34/Ю 29а 

Юридически архив  : Списание за правна наука и съдебна практика /  Ред. Венелин Ганев, Л. Диков . - София : Б. и., 1935 - . - 24 см

   

   ISBN * 

   Кн. 4-5 . - 1936 . - 200 с.

   

  

Сист. No: 30510

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 159 -

ЦБ 60658 

Migration processes and globalization challenges  /  Ed. Krum Krumov, Knud S. Larsen . - Burgas : Бряг, 2009 . - 131 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8752-14-5 

  

Сист. No: 30505

- 160 -

ЦБ 60512 

Беквит, Гарри

   Продавая незримое : Руководство по современному маркетингу услуг / Гарри Беквит ; Пер. с англ.  ; Техн. ред. Н. Лисицына . - 6. изд. . - Москва : Альпина Паблишерз, 2011 . - 224 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-5-9614-1496-7 

  

Сист. No: 30161

- 161 -

П/65.012/Б 48КиЦБ 60723

Блейк, Крис

   Изкуството да вземаме решения : Как да управляваме в един несигурен свят / Крис Блейк ; Прев. и ред. Евгения Миро . - София : АМАТ-АХ, 2009 . - 239 с. ; 23,5 см

   Библиогр. с. 228-231 ; Показалец с. 232 -239

   ISBN 978-954-9877-23-6 

  

Сист. No: 30628

- 162 -

ЦБ 60502 

Бочаров, Павел Петрович и др.

   Финансовая математика / Павел Петрович Бочаров, Юрий Федорович Касимов . - 2. изд. . - Москва : Физматлит, 2007 . - 576 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 573-574

   ISBN 978-5-9221-0597-2 

  

Сист. No: 30039

- 163 -

ЦБ 60622 

Вайн, Саймон

   Инвестиции и трейдинг : Формирование индивидуального подхода к принятию инвестиционных решений / Саймон Вайн . - 2. изд., исправ. и доп. . - Москва : Альпина Паблишерз, 2010 . - 643 с. ; 24 см

   Библиогр. под линия ; Предм. указ. с. 637-642

   ISBN 978-5-9614-1266-6 

  

Сист. No: 30427

- 164 -

П/658/Г 13РиЦБ 60453

Габровски, Радослав Минчев

   Индустриален риск мениджмънт / Радослав Габровски . - Свищов : Академично издателство Ценов, 2009 . - 280 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-23-0415-9 

  

Сист. No: 29243

- 165 -

ЦБ 60629 

Гончаров, Михаил Иванович и др.

   Консалтинг в антикризисном управлении : Теория и практика / Михаил Иванович Гончаров, Григорий Анатольевич Лемзяков . - Москва : Экономика, 2006 . - 246 с.

   Библиогр. с. 241-245

   ISBN 5-282-02446-2 

  

Сист. No: 30438

- 166 -

С/334/Г 72 

Гочев, Гочо и др.

   Руско-български бизнес речник. Русско-болгарский бизнес-словарь / Гочо Гочев, Сийка Гочева . - София : Наука и изкуство, 2009 . - 1160 с. ; 17 см

   

   ISBN 978-954-02-0317-1 

  

Сист. No: 30590

- 167 -

П/316/Д 14ГеЦБ 60438

Дал, Грегъри

   Един свят - един народ : Как глобализацията оформя нашето бъдеще / Грегъри Дал ; Прев. Емилия Дал . - Вeлико Търново : Фабер, 2010 . - 403 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 391-403

   ISBN 978-954-799-935-0 

  

Сист. No: 29290

- 168 -

П/334/Д 15ЦБ 60601

Дамянов, Димитър

   Малък и среден бизнес : Организация и управление / Димитър Дамянов . - София : Теодора, 2010 . - 208 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 201-207

   ISBN 978-954-91851-7-1 

  

Сист. No: 30377

- 169 -

ЦБ 60501 

Джонс, Ричард

   Политическая экономия народов / Ричард Джонс ; Пер. с англ.  . - 2. изд. . - Москва : ЛИБРОКОМ, 2011 . - 224 с. ; 21 см . -  (Из наследия мировой политологии)

   

   ISBN 978-5-397-01589-9 

  

Сист. No: 30126

- 170 -

ЦБ 60628 

Динамика корпоративного развития  / В. Ж. Дубровский и др . - Москва : Наука, 2004 . - 502 с. ; 21 см . -  (Экономическая наука современной России)

   

   ISBN 5-02-032823-5 

  

Сист. No: 30436

- 171 -

Б5/339/З-43п, П/339/З-43п, Ч5/339/З-43пЦБ 60483

Защита на потребителите в Европейския съюз : 27-29 юни 2008

   Защита на потребителите в Европейския съюз : 27-29 юни 2008 : Пролетна научна сесия на Юридическия факултет 2007/2008 г. . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2009 . - 228 с. ; 22 см

   Изданието е с ISSN ( кн. 12, серия Юридически науки и обществена сигурност)

   ISBN * 

  

Сист. No: 29671

- 172 -

ЦБ 60621 

Згонник, Людмила Владимировна

   Антикризисное управление : Учебник / Людмила Владимировна Згонник . - Москва : Дашков и К, 2010 . - 208 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 206-207

   ISBN 978-5-394-00377-6 

  

Сист. No: 30425

- 173 -

ЦБ 60616 

Зенгер, Харро фон

   Тридцать шесть] 36 стратагии для менеджеров / Харро фон Зенгер . - Москва : Олимп - Бизнес, 2011 . - 224 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-9693-0120-7 

  

Сист. No: 30419

- 174 -

ЦБ 60459 

Инновационный менеджмент  : Учебник / В. Я. Горфинкель и др ; Под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк . - 3. изд., перераб. и доп. . - Москва : Вузовский учебник ; Инфра-М, 2011 . - 461 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 455-456

   ISBN 978-5-9558-0190-2 

   ISBN 978-5-16-004639-6 

  

Сист. No: 29416

- 175 -

ЦБ 60506 

Калянов, Георгий Николаевич

   Консалтинг: от бизнес стратегии к корпоративной информационно-управляющей системе : Учебник для вузов / Георгий Николаевич Калянов . - 2. изд., доп. . - Москва : Горячая линия - Телеком, 2011 . - 210 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 201-206

   ISBN 978-5-9912-0174-2 

  

Сист. No: 30118

- 176 -

ЦБ 60630 

Келли, Шон

   Закат маркетинга : С:// клиентская база/ /marketing event//будущие клиенты.doc / Шон Келли ; Пер. с англ. В. Егорова . - Москва : Поколение, 2007 . - 320 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9763-0020-0 

  

Сист. No: 30439

- 177 -

Б5/339/К 78Вм 

Колесов, Василий Петрович и др.

   Международная экономика : Учебник / Василий Петрович Колесов, Михаил Васильевич Кулаков . - Москва : Инфра-М, 2009 . - 474 с. ; 21 см

   Речник с. 437-450

   ISBN 978-5-16-002010-5 

  

Сист. No: 30085

- 178 -

ЦБ 60507 

Коноплев, С. П. и др.

   Менеджмент продаж : Учебное пособие / С. П. Коноплев, В. С. Коноплева . - Москва : Инфра-М, 2010 . - 304 с. ; 21 см . -  (Высшеe образование)

   Библиогр. с. 302

   ISBN 978-5-16-003407-2 

  

Сист. No: 30125

- 179 -

Б5/65.012/К 85Вт, ЦБ 60643 

Коробко, Владимир Иванович

   Теория управления : Учебное пособие / Владимир Иванович Коробко . - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2009 . - 383 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 352 ; Азб. показалец с. 353-379

   ISBN 978-5-238-01483-8 

  

Сист. No: 30040

- 180 -

ЦБ 60620 

Корчагин, Юрий Александрович и др.

   Инвестиции и инвестиционный анализ : Учебник / Юрий Александрович Корчагин, Ирина Петровна Маличенко . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010 . - 601, [5] с. ; 20 см . -  (Высшеe образование)

   Библиогр. с. 599-601

   ISBN 978-5-222-17143-1 

  

Сист. No: 30424

- 181 -

П/339.13/К 87ФмЦБ 60696

Котлър, Филип и др.

   Маркетинг 3.0 : От продуктите към клиентите към човешкия дух / Филип Котлър, Хермаван Картаджая, Айвън Сетиаван . - София : Локус Пъблишинг, 2010 . - 232 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-783-124-7 

  

Сист. No: 30595

- 182 -

ЦБ 60650 

Кочарян, Е. С.

   Корпоративное поведение : Конспект лекций / Е. С. Кочарян . - Москва : Приор-издат, 2010 . - 128 с. ; 20 см . -  (Конспект лекций)

   

   ISBN 978-5-9512-0915-3 

  

Сист. No: 30465

- 183 -

ЦБ 60592 

Кристенсен, Клейтон

   Что дальше? : Теория инноваций как инструмент предсказания отраслевых изменений / Клейтон Кристенсен, Энтони Скот, Эрик Рот ; Пер. с англ.  . - Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008 . - 398 с. ; 23 см

   Речник с. 385-392 ; Предм. указател с. 395-398

   ISBN 978-5-9614-0544-6 

  

Сист. No: 30319

- 184 -

ЦБ 60504 

Липсиц, Игорь Владимирович

   Маркетинг для топ-менеджеров : 70 самых интересных идей для вашего бизнеса / Игорь Владимирович Липсиц . - Москва : Эксмо, 2007 . - 448 с. ; 24 см . -  (Профессионалные издания для бизнеса)

   Толковой словарь терминов с. 382-438

   ISBN 5-699-16755-2 

  

Сист. No: 30115

- 185 -

Арх/336/Л 95Ли, П/336/Л 95Ли, П1/336/Л 95ЛиЦБ 60737

Любенов, Любомир Димитров

   Икономически основи на фирмата / Любомир Димитров Любенов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 126 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 125; Пособието е издадено и на CD

   ISBN * 

  

Сист. No: 30645

- 186 -

Арх/336/Л 95Аф, П/336/Л 95Аф, П1/336/Л 95АфЦБ 60735

Любенова, Анелия П.

   Финанси : Учебно помагало / Анелия П. Любенова . - 2. доп. и прер. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 212 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 208-211; Книж. носител е издаден и на CD

   ISBN * 

  

Сист. No: 30643

- 187 -

ЦБ 60637 

Мазур, Иван Иванович и др.

   Девелопмент : Учебное пособие / Иван Иванович Мазур, Валерий Дмитриевич Шапиро, Наталия Георгиевна Ольдерогге . - Москва : Экономика, 2008 . - 521 с. ; 25 см . -  (Современное бизнес-образование)

   Глоссарий с. 514-521

   ISBN 5-282-02312-1 

  

Сист. No: 30447

- 188 -

ЦБ 60626 

Макализ, Дермот

   Экономика бизнеса : Конкуренция, макростабильность и глобализация / Дермот Макализ ; Пер. с англ. О. А. Самошкиной . - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2009 . - 695 с. ; 24 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-5-94774-322-7 

  

Сист. No: 30433

- 189 -

ЦБ 60513 

Мамаева, Людмила Николаевна

   Институциональная экономика : Курс лекций / Людмила Николаевна Мамаева . - Москва : Дашков и К, 2011 . - 320 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 317-319

   ISBN 978-5-394-01333-1 

  

Сист. No: 30163

- 190 -

С/339.13/М 32 

Маркетинг  : Большой толковый словарь /  Под ред. А. П. Панкрухина . - 2. изд., стер. . - Москва : Омега-Л, 2010 . - 264 с. ; 24 см . -  (Гильдия маркетологов)

   

   ISBN 978-5-370-01618-9 

  

Сист. No: 30416

- 191 -

ЦБ 60511 

Маркетинг в отраслях и сферах деятельности  : Учебник /  Ред. В. А. Алексунин . - 5. перераб. и доп. изд. . - Москва : Дашков и К, 2007 . - 716 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 708-714

   ISBN 5-91131-357-Х 

  

Сист. No: 30160

- 192 -

ЦБ 54780
 Международна научна конференция УНИТЕХ '08, Габрово. 2008  International scientific conference UNITECH`08. Gabrovo. 2008 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '08, Габрово, 21-22 ноември 2008 : Сб. докл. : Т. 1 - 3 . - Габрово : Унив. изд. Васил Априлов, 2008 - . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '08 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 1313-230Х ISSN

   Т. 1 . - 2008 . - 568 с. : с ил., табл., диагр. + CD

   

  

Сист. No: 30496

- 193 -

ЦБ 60509 

Менеджмент в сфере услуг  : Учебник / Валерий Эрнстович Гордин и др . - Санкт-Петербург : Бизнес-пресса, 2007 . - 271 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 265-270

   ISBN 5-8110-0118-5 

  

Сист. No: 30150

- 194 -

ЦБ 60497 

Минько, Эдуард Викентьевич и др.

   Методы прогнозирования и исследования операций : Учеб. пособие / Эдуард Викентьевич Минько, Антон Эдуьрдович Минько ; Под ред. А. С. Будагова . - Москва : Финанси и статистика ; Инфра-М, 2010 . - 479 с. ; 22 см

   По проект ФПНО - 2011-03 ; Библиогр. с. 463-473

   ISBN 978-5-279-03417-8 

   ISBN 978-5-16-004251-0 

  

Сист. No: 30012

- 195 -

ЦБ 60635 

Мировая экономика и международные экономические отношения  : Учебник /  Под ред. А. С. Булатова, Н. Н. Ливенцева . - Москва : Магистр, 2008 . - 654 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9776-0045-3 

  

Сист. No: 30444

- 196 -

ЦБ 60646 

Михайлов, Дмитрий Михайлович

   Эффективное корпоративное управление : (на современном этапе развития экономики) / Дмитрий Михайлович Михайлов . - Москва : КНОРУС, 2010 . - 448 с. ; 22 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-5-406-00211-7 

  

Сист. No: 30459

- 197 -

ЦБ 60548 

Мотрошилова, Нелли Васильевна

   Цивилизация и варварство в эпоху глобальных кризисов / Нелли Васильевна Мотрошилова . - 2. расш. и испр. изд. . - Москва : Канон, 2010 . - 480 с. ; 22 см . -  (Гуманиторное знание - XXI век)

   

   ISBN 978-5-88373-159-7 

  

Сист. No: 30233

- 198 -

П/658/М 77Ю-оЦБ 60600

Организация и управление на фирмата  / Юлиян Пенчев Младенов . - Русе : СИЛОАМ, 2009 . - 222 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 221

   ISBN 978-954-8952-45-3 

  

Сист. No: 30374

- 199 -

ЦБ 60638 

Орехов, Владимир Иванович и др.

   Антикризисное управление / Владимир Иванович Орехов, Константин Васильевич Балдин, Татьяна Романовна Орехова . - 2. изд., испр. . - Москва : Инфра-М, 2009 . - 540 с. ; 21 см . -  (Высшеe образование)

   Библиогр. с. 528-536 ; Речник

   ISBN 978-5-16-003510-9 

  

Сист. No: 30448

- 200 -

BRIE/65.012/П 33Чк 

Пелерин, Чарлс Дж.

   Как НАСА създава екипи / Чарлс Дж. Пелерин ; Ред. Станислава Първанова . - София : ИнфоДАР, 2011 . - 348 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 323-326

   ISBN 978-954-761-471-0 

  

Сист. No: 30539

- 201 -

П/336/П 46СиЦБ 60702

Петранов, Стефан

   Инвестиции / Стефан Петранов . - София : Класика и Стил, 2010 . - 525 с. ; 23 см

   Терминол. речник

   ISBN 978-954-327-061-3 

  

Сист. No: 30602

- 202 -

ЦБ 60654 

Петухова, Светлана Валерьевна

   Бизнес-планирование : Как обосновать и реализовать бизнес-проект / Светлана Валерьевна Петухова . - 6. изд., стер. . - Москва : Омега-Л, 2011 . - 171 с. . -  (Организация и планирование бизнеса)

   

   ISBN 978-5-370-02254-8 

  

Сист. No: 30470

- 203 -

П/339.13/П 96рЦБ 60689

Пълно ръководство по мрежов маркетинг  : 37 от най-печелившите лидери в мрежовия маркетинг споделят ценните си тайни за изграждането на огромно богатство /  Под ред. Джо Рубино . - София : Анхира, 2010 . - 376 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9882-96-4 

  

Сист. No: 30587

- 204 -

ЦБ 60619 

Ричи, Крис

   Маркетинг / Крис Ричи ; Ред. Е. А. Ярословская ; Пер. с англ.  . - Москва : Дело и Сервис, 2010 . - 224 с. ; 21 см . -  (Секреты успеха)

   

   ISBN 978-5-8018-0522-1 

  

Сист. No: 30423

- 205 -

ЦБ 60613 

Синяева, И. М. и др.

   Маркетинг в предпринимательской деятельности : Учебник / И. М. Синяева, С. В. Земляк, В. В. Синяев ; Под ред. Л. П. Дашкова . - 2. изд. . - Москва : Дашков и К, 2010 . - 268 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 265-266

   ISBN 978-5-394-00819-1 

  

Сист. No: 30414

- 206 -

ЦБІІ 2984 

Соломон, Майкъл Р.

   Потребителското поведение : Да купуваш, да имаш, да бъдеш / Майкъл Р. Соломон . - София : Изток-Запад, 2011 . - 648 с. ; 30 см

   Речник с. 630-639; Показалци

   ISBN 978-954-321-837-0 

  

Сист. No: 30268

- 207 -

ЦБ 60660 

Спомени за академик Евгени Матеев  : Посвещава се на 90-та годишнина от рождението му /  Състав. Зоя Матеева и др . - София : Съюз на учените в България, 2009 . - 296 с. : със сн. ; 24 с.

   

   ISBN 978-954-397-012-4 

  

Сист. No: 30524

- 208 -

ЦБ 60561 

Статистика  : Учебно-практическое пособие / М. Г. Назаров и др . - Москва : КНОРУС, 2006 . - 480 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 480

   ISBN 5-85971-108-5 

  

Сист. No: 30246

- 209 -

П/339.13/Т 45КфЦБ 60679

Тейлър, Крис

   Формулата за успех в мрежовия маркетинг / Крис Тейлър ; Прев. от англ. Антоанета Тодорова . - София : ВИА, 2010 . - 162 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9544-57-2 

  

Сист. No: 30577

- 210 -

ЦБ 60617 

Темплар, Ричард

   Правила менеджмента : Как ведут себя успешные руководители / Ричард Темплар ; Пер. с англ.  . - 2. изд. . - Москва : Альпина Паблишерз, 2011 . - 229 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-9614-1651-0 

  

Сист. No: 30420

- 211 -

П/334/Т 64ЦБ 60741

Тодоров, Кирил

   Бизнес предприемачество : В 2 ч. / Кирил Тодоров . - София : БАРМП, 2011

   

   ISBN 978-954-9827-11-8 

   Ч.2.. Управление. Растеж. Бизнес практики . - 2011 . - 782 с.

   

  

Сист. No: 30650

- 212 -

ЦБ 60611 

Туккель, И. Л. и др.

   Управление инновационными проектами / И. Л. Туккель, А. В. Сурина, Н. Б. Культин ; Под ред. И. Л. Туккеля . - Санкт-Петербург : БХВ-Санкт Петербург, 2011 . - 416 с. ; 24 см . -  (Учебная литература для вузов)

   Библиогр. с. 389-392; Предм. указ.

   ISBN 978-5-9775-0511-6 

  

Сист. No: 30411

- 213 -

ЦБ 60634 

Туманова, Елена Алексеевна и др.

   Макроэкономика. Элементы продвинутого подхода : Учебник / Елена Алексеевна Туманова, Наталия Леонидовна Шагас . - Москва : Инфра-М, 2011 . - 399 с. ; 22 см . -  (Учебники экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова)

   Библиогр. след вс. глава

   ISBN 978-5-16-002058-7 

  

Сист. No: 30443

- 214 -

ЦБ 60627 

Управление в условиях кризиса  /  Науч. ред. О. Е. Осадчая . - 2. изд. . - Москва : Альпина Бизнес Букс, 2009 . - 272 с. ; 20 см . -  (Идеи, которые работают)

   Предм. указ. с. 264-271

   ISBN 978-5-9614-0983-3 

  

Сист. No: 30435

- 215 -

БМ - БМ 20 

Утвърждаване и развитие на Транснационалната мрежа за интердисциплинарни изследвания в областта на социалните науки и нейния виртуален център в Русенския университет "Ангел Кънчев"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - ФБМ-02 /  Ръковод. на раб. колектив Юлиана Пенчева Попова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 56 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30400

- 216 -

BRIE/32/Ф 83Дс 

Фридман, Джордж

   Следващите 10 години : Къде бяхме и накъде отиваме / Джордж Фридман ; Прев. Антоанета Дончева-Стаматова . - София : НСМ - Медиа, 2011 . - 283 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9913-13-2 

  

Сист. No: 30538

- 217 -

ЦБ 60639 

Харченко, Виктор Львович

   Стратегический менеджмент : Учебник / Виктор Львович Харченко . - Москва : Московская финансово-промышленная академия, 2012 . - 384 с. ; 21 см . -  (Академия бизнеса)

   Словарь с. 369-379; Библиогр. с. 380-382

   ISBN 978-5-4257-0014-8 

  

Сист. No: 30450

- 218 -

ЦБ 60649 

Хомкин, Константин Александрович

   Инновационный проект : Подготовка для инвестирования / Константин Александрович Хомкин . - Москва : Дело, 2010 . - 120 с. ; 20 см . -  (Образовательные инновации)

   Библиогр. с. 119

   ISBN 978-5-7749-0584-3 

  

Сист. No: 30464

- 219 -

ЦБ 60651 

Шерер, Ирина Николаевна

   Социально-экономическая трансформация регионального молодежного рынка труда : Монография / Ирина Николаевна Шерер . - Москва : Зерцало-М, 2011 . - 192 с.

   

   ISBN 978-5-94373-199-0 

  

Сист. No: 30467

- 220 -

ЦБ 60500 

Ширяев, Владимир Иванович

   Финансовая математика : Потоки платежей, производные финансовые инструменты / Владимир Иванович Ширяев . - 2. изд., исправл. и доп. . - Москва : ЛИБРОКОМ, 2009 . - 232 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 229 -231

   ISBN 978-5-397-00357-5 

  

Сист. No: 29850

- 221 -

ЦБ 60640 

Шифрин, Марк Борисович

   Стратегический менеджмент / Марк Борисович Шифрин . - 2. изд. . - Санкт-Петербург : Питер, 2009 . - 320 с. ; 21 см . -  (Учебное пособие)

   Глоссарий с. 312-318; Библиогр. с. 319-320

   ISBN 978-5-388-00583-0 

  

Сист. No: 30451

- 222 -

ЦБ 60655 

Экономика в третьем тысячелетии  : (а выдержит ли цивилизация?) / В. А. Каменецкий и др . - Москва : Мысль, 2011 . - 232 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9902470-1-7 

  

Сист. No: 30472

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

- 223 -

Ч2/39/Д 84Пп 

Дочев, Пепо

   Пирински песни и танци : Аранжирани за акордеон / Пепо Дочев . - Русе : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2009 . - 60 с. ; 30 см

   

   ISBN 979-0-707690-00-0 ISMN

  

Сист. No: 30487

- 224 -

Ч2/39/Д 84Пр 

Дочев, Пепо

   Родопски песни и танци : Аранжирани за акордеон / Пепо Дочев . - Русе : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2009 . - 60 с. ; 30 см

   

   ISBN 979-0-707690-01-7 ISMN

  

Сист. No: 30491

- 225 -

BRIE/316/З -81и 

Значими имена в антропологията  : Лекции по антропология /  Състав., [предг.] Магдалена Елчинова, Цвете Лазова ; Ред. Магдалена Елчинова . - София : НБУ, 2004 . - 157 с. : с портр. ; 21 см

   Библиогр. след отд. лекции

   ISBN 954-535-379-1 

  

Сист. No: 30544

- 226 -

BRIE/316/З -81и 

Значими имена в антропологията - 2  : Лекции по антропология /  Състав., [предг.] Магдалена Елчинова, Цвете Лазарова ; [Прев. на фр. част] Ирина Бокова ; Ред. Цвете Лазова . - София : НБУ, 2006 . - 173 с. ; 22 см

   Библиогр. след отд. статии

   ISBN 954-535-422-4 

   ISBN 978-954-535-422-9 

  

Сист. No: 30545

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 227 -

ЦБІІ 2982 

Zima, Petr и др.

   Mathematics of finance / Petr Zima, Robert L. Brown . - 2. ed. . - New York : McGraw-Hill, 2011 . - 250 p. ; 26 см . -  (Schaum's outline series)

   

   ISBN 978-0-07-175605-1 

  

Сист. No: 30247

- 228 -

ЦБ 60488 

Березина, Лариса Юрьевна

   Графы и их применение : Популярная книга для школьников и преподавателей / Лариса Юрьевна Березина . - 2-е испр. и доп. . - Москва : ЛИБРОКОМ, 2009 . - 152 с. : с черт.

   

   ISBN 978-5-397-00275-2 

  

Сист. No: 29938

- 229 -

ЦБ 60502 

Бочаров, Павел Петрович и др.

   Финансовая математика / Павел Петрович Бочаров, Юрий Федорович Касимов . - 2. изд. . - Москва : Физматлит, 2007 . - 576 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 573-574

   ISBN 978-5-9221-0597-2 

  

Сист. No: 30039

- 230 -

ЦБ 60551 

Бочаров, Павел Петрович и др.

   Теория вероятностей. Математическая статистика : Учебное издание / Павел Петрович Бочаров, Александр Владимирович Печинкин . - 2. изд. . - Москва : Физматлит, 2005 . - 296 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 292

   ISBN 5-9221-0633-3 

  

Сист. No: 30236

- 231 -

ЦБ 60489 

Волков, Игорь Куприянович и др.

   Случайные процессы : Учебник / Игорь Куприянович Волков, Сергей Михайлович Зуев, Галина Михайловна Цветкова ; Под ред. Владимир Степанович Зарубин, Александр Петрович Крищенко . - 3. изд, прераб. . - Москва : МГТУ Н. Э. Бауман, 2006 . - 448 с. ; 21 см . -  (Математика в техническом университете ; Вып. XVIII)

   Библиогр. с. 438-439 ; Предм. указ с. 440-444 ; С приложения с. 413-438

   ISBN 5-7038-2887-2 

  

Сист. No: 29951

- 232 -

С1/51/В 56Мс 

Выгодский, Марк Я.

   Справочник по элементарной математике / Марк Я. Выгодский . - Москва : Наука, 1974 . - 416 с. ; 17 см

   Азб. указател

   ISBN * 

  

Сист. No: 29350

- 233 -

ЦБ 60564 

Диофант Александрийский

   Арифметика и книга о многоугольных числах / Диофант Александрийский ; Пер. с древногр. И. Н. Веселовский ; Под ред. И. Г. Бошмаковой . - 2. изд. . - Москва : ЛКИ, 2007 . - 382 с. ; 22 см . -  (Физико-математическое наследие: математика (теория вероятностей))

   

   ISBN 978-5-382-00113-5 

  

Сист. No: 30258

- 234 -

ЦБ 60498 

Зак, Юрий Александрович

   Принятие многокритериальных решений / Юрий Александрович Зак . - Москва : Экономика, 2011 . - 236 с. ; 22 см

   По проект ФПНО - 2011-03 ; Библиогр. с. 232-235

   ISBN 978-5-282-03103-4 

  

Сист. No: 30019

- 235 -

ЦБ 60490 

Зарубин, Владимир Степанович

   Математическое моделирование в технике : Учебник / Владимир Степанович Зарубин ; Под ред. Владимир Степанович Зарубин, Александр Петрович Крищенко . - 3. изд. . - Москва : МГТУ Н. Э. Бауман, 2010 . - 496 с. ; 21 см . -  (Математика в техническом университете ; Вып. ХХІ)

   Библиогр. с. 402-405 ; Предм. указ с. 406-410

   ISBN 978-5-7038-3194-6 

  

Сист. No: 29958

- 236 -

ЦБ 60524 

Зимина, Ольга Всеволодовна и др.

   Высшая математика : Уч. издание / Ольга Всеволодовна Зимина, Андрей Игоревич Кириллов, Татьяна Анатольевна Сальникова . - 3. изд., испр. . - Москва : Физматлит, 2005 . - 368 с. ; 22 см . -  (Решебник ; 1)

   

   ISBN 5-9221-0441-1 

  

Сист. No: 30193

- 237 -

П/519.68/И 39ЦБ 60606

Изграждане на интернет сайт for dummies  / Джейсън Куумбс и др . - София : СофтПрес, 1998 . - 387 с. ; 24 см + CD

   

   ISBN 954-685-035-7 

  

Сист. No: 30383

- 238 -

ПНО - МА 8 

Изследване на дискретни и непрекъснати математически модели с аналитични методи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - ФПНО -05 /  Ръковод. на раб. колектив Юлия Ванчева Чапарова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 60 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30395

- 239 -

ПНО - ЧМС 7 

Изследване на сингулярни диференциални уравнения от тип реакция-конвекция с числени методи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - ФПНО - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Любен Георгиев Вълков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 72 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30483

- 240 -

П/624/К 13КмЦБ 60657

Казаков, Константин

   Метод на крайните елементи за моделиране на строителни конструкции / Константин Казаков . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2010 . - 518 с ; 23 см

   Библиогр. с. 515-517

   ISBN 978-954-322-379-4 

  

Сист. No: 30503

- 241 -

BRIE/3/К 16Кс, П/31/К 16КсЦБ 60667

Калинов, Красимир

   Статистически методи в поведенческите и социалните науки / Красимир Калинов ; Ред. Т. Чучукова . - 2. поправ. и доп. изд. . - София : Нов Български университет, 2010 . - 569 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 563 ; Предм. указател

   ISBN 978-954-535-613-1 

  

Сист. No: 30534

- 242 -

ЦБ 60493 

Королев, Виктор Юрьевич и др.

   Математические основы теории риска / Виктор Юрьевич Королев, Владимир Евгеньевич Бенинг, Сергей Яковлевич Шоргин . - 2-е изд., перераб. и доп. . - Москва : Физматлит, 2011 . - 620 с. ; 22 см . -  (Математика и прикладная математика)

   По проект ФПНО - 04-2011. - Библиогр. с. 593-519

   ISBN 978-5-9221-1267-3 

  

Сист. No: 29994

- 243 -

ЦБ 54780
 Международна научна конференция УНИТЕХ '08, Габрово. 2008  International scientific conference UNITECH`08. Gabrovo. 2008 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '08, Габрово, 21-22 ноември 2008 : Сб. докл. : Т. 1 - 3 . - Габрово : Унив. изд. Васил Априлов, 2008 - . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '08 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 1313-230Х ISSN

   Т. 1 . - 2008 . - 568 с. : с ил., табл., диагр. + CD

   

  

Сист. No: 30496

- 244 -

Арх/519.2/М 71 Ат, П/519.2/М 71А т, П1/519.2/М 71, П1/519.2/М 71АтЦБ 60492

Митков, Атанас

   Теория на експеримента / Атанас Митков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 228 с. : с ил., табл., форм. ; 20 см

   Библиогр. с. 223-226

   ISBN 978-954-712-474-5 

  

Сист. No: 29982

- 245 -

П/004/М 89МдЦБ 60603

Морган, Майкъл

   ДЖАВА] Java 2 за професионални програмисти / Майкъл Морган . - София : ИнфоДАР, 1999 . - 23 см

   

   ISBN 954-8485-65-6 

   Т. 1 . - 1999 . - 475 с.

   

  

Сист. No: 30379

- 246 -

П/004/М 89МдЦБ 60603

Морган, Майкъл

   ДЖАВА] Java 2 за професионални програмисти / Майкъл Морган . - София : ИнфоДАР, 1999 . - 23 см

   

   ISBN 954-8485-65-6 

   Т. 2 . - 1999 . - 441 с.

   

  

Сист. No: 30380

- 247 -

ЦБ 60582 

Раннев, Георгий Георгиевич

   Измерительные информационные системы : Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Георгий Георгиевич Раннев . - Москва : Академия, 2010 . - 336 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 324-327

   ISBN 978-5-7695-5979-2 

  

Сист. No: 30308

- 248 -

ЦБ 60536 

Свешников, Алексей Георгиевич и др.

   Теория функций комплексной переменной / Алексей Георгиевич Свешников, Андрей Николаевич Тихонов . - 6. изд., стереотип. . - Москва : Физматлит, 2010 . - 336 с. ; 21 см . -  (Курс высшей математики и математической физики)

   Библиогр. с. 331 ; Предм. указател с. 332-335

   ISBN 978-5-9221-0133-2 (Вып. 5)

  

Сист. No: 30216

- 249 -

ЦБ 60591 

Семаков, Сергей Львович

   Выбросы случайных процессов : Приложения в авиации / Сергей Львович Семаков . - Москва : Наука, 2005 . - 200 с.

   

   ISBN 5-02-033799-4 

  

Сист. No: 30318

- 250 -

П/519.68/С 47БсЦБ 60605

Смит, Бъд и др.

   Създаване на WEB страници for dummies / Бъд Смит, Артър Бебак . - 3. изд. . - София : СофтПрес, 1998 . - 376 с. ; 24 см + CD

   

   ISBN 954-685-038-1 

  

Сист. No: 30382

- 251 -

ЦБ 60517 

Смоленцев, Николай Константинович

   Вейвлет-анализ в MATLAB / Николай Константинович Смоленцев . - 3. доп. и перераб. изд. . - Москва : ДМК Пресс, 2010 . - 448 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 446-448

   ISBN 978-5-94074-650-8 

  

Сист. No: 30171

- 252 -

ЦБ 60533 

Соломоник, Абрам

   Парадигма семиотики : Очелки по общей семиотике (с приложением словаря семиотических терминов) / Абрам Соломоник . - 2. изд. . - Москва : ЛКИ, 2011 . - 336 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-382-01275-9 

  

Сист. No: 30213

- 253 -

Арх /517.9/Т 53Ср, П/517.9/Т 53Ср, П1/517.9/Т 53Ср, Уч/517/Т 53СрЦБ 60467

Терзиян, Степан Агоп и др.

   Ръководство за решаване на задачи по висша математика / Степан Агоп Терзиян, Ели Калчева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 145 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 144

   ISBN 978-954-712-479-0 

  

Сист. No: 29479

- 254 -

П/519.68/Т 64МсЦБ 60704

Тодорова, Магдалина

   Структури от данни и програмиране на C++ / Магдалина Тодорова . - София : СИЕЛА, 2011 . - 334 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 333-334

   ISBN 978-954-28-0990-6 

  

Сист. No: 30605

- 255 -

ЦБ 60499 

Шипачев, Виктор Семенович

   Высшая математика. Базовый курс : Учеб. пособие / Виктор Семенович Шипачев ; Под ред. А. Н. Тихонова . - 8-ое изд., перераб. и доп. . - Москва : Юрайт ; ИД Юрайт, 2011 . - 447 с. ; 22 см . -  (Основы наук)

   По проект ФПНО - 2011-03 ; Предм. указател с. 442-447

   ISBN 978-5-9916-0822-0 

   ISBN 978-5-9692-0970-1 

  

Сист. No: 30021

- 256 -

ЦБ 60500 

Ширяев, Владимир Иванович

   Финансовая математика : Потоки платежей, производные финансовые инструменты / Владимир Иванович Ширяев . - 2. изд., исправл. и доп. . - Москва : ЛИБРОКОМ, 2009 . - 232 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 229 -231

   ISBN 978-5-397-00357-5 

  

Сист. No: 29850

- 257 -

ЦБ 60522 

Штарк, Ганс-Георг

   Применение вейвлетов для ЦОС / Ганс-Георг Штарк . - Москва : Техносфера, 2007 . - 192 с. ; 20 см . -  (Мир цифровой обработки)

   Библиогр. с. 177-179; Предм. указ. с. 180-181

   ISBN 978-5-94836-108-6 

  

Сист. No: 30190

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 258 -

БДС ISO 5128: 1996 

Акустика. Измерване на вътрешния шум в моторните превозни средства , 1996 . - 10 с. ; 30 см

   

  

Сист. No: 30028

- 259 -

ЦБ 60567 

Калыгин, Виталий Геннадьевич

   Промишленная экология : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Виталий Геннадьевич Калыгин . - 4. перераб. изд. . - Москва : Академия, 2010 . - 432 с. ; 21 см . -  (Высшее профессиональное образование)

   

   ISBN 978-5-7695-5189-5 

  

Сист. No: 30267

- 260 -

Арх /502/М 97Пр, П/502/М 97Пр, П1/502/М 97ПрЦБ 60480

Мънев, Пламен и др.

   Реагентно стопанство : Ръководство за упражнения / Пламен Мънев, Настя Василева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 84 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 83.

   ISBN 978-954-712-507-0 

  

Сист. No: 29538

- 261 -

РУ ФРз 4 

Разработване и изследване на керамични пигментии от отпадни продукти на нефтопреработвателните производства  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - Ф ФРз 01 /  Ръковод. на раб. колектив Цветан Иванов Димитров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 143 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30401

- 262 -

БДС 12948-86 

Транспортни средства с двигатели с вътрешно горене. Допустими нива на външен шум и методи за измерване  . - София, 1987 . - 15 с. ; 30 см

   

  

Сист. No: 30020

- 263 -

П/504/Ф 50ЦБ 60442

Филипова, Маргарита и др.

   Екологичен мониторинг и управление на околната среда / Маргарита Филипова, Станислав Стоянов . - Вeлико Търново : Фабер, 2011 . - 337 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 335-337

   ISBN 978-954-400-508-5 

  

Сист. No: 29297

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 264 -

Арх/37/Б 54Тс, П/37/Б 54Тс, П1/37/Б 54ТсЦБ 60466

Богданова, Теменужка и др.

   Сборник с тестове по "Човек и природа" / Теменужка Богданова, Тодорка Стефанова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 77 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 76-77

   ISBN * 

  

Сист. No: 29466

- 265 -

ЦБ 60543 

Зубчанинов, Владимир Георгиевич

   Механика процессов пластических сред / Владимир Георгиевич Зубчанинов . - Москва : Физматлит, 2010 . - 352 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 342-352

   ISBN 978-5-9221-1235-2 

  

Сист. No: 30228

- 266 -

ЦБ 60545 

Механические колебания и резонансы в организме человека  / Александр Борисович Тимофеев и др ; Ред. М. Б. Козинцова . - Москва : Физматлит, 2008 . - 312 с. ; 23 см

   Библиогр. след вс. глава

   ISBN 978-5-9221-0991-8 

  

Сист. No: 30230

- 267 -

ЦБ 60553 

Наноструктурные покрытия  /  Под ред. А. Кавалейро, Д. де Хоссона ; Перев. с англ. А. В. Хачояна . - Москва : Техносфера, 2011 . - 752 с. ; 26 см . -  (Мир материалов и технологии)

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-5-94836-182-6 

  

Сист. No: 30238

- 268 -

П/37/Н 33кЦБ 60439
 Национална конференция по въпросите на обучението по физика, XXXVII. Русе. 2009 

   Обучението по физика и астрономия в условията на новата образователна структура на средното училище : Тридесет и седма] XXXVII национална конференция по въпросите на обучението по физика, Русе, 2-5 април 2009: Сборник доклади . - София : Херон Прес, 2009 . - 331 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-580-261-4 

  

Сист. No: 29291

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

- 269 -

Арх/531.8/А 54О-т, П/531.8/А 54От, П1/531.8/А 54 От, Уч/531.8/А 54О-тЦБ 60463

Алипиев, Огнян Любенов

   Теория на механизмите и машините : Избрани глави / Огнян Любенов Алипиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 169 с. : с ил., табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 162-166

   ISBN 978-954-712-528-5 

  

Сист. No: 29439

- 270 -

АИФ - ТММ и ПТТ 107 

Нетрадиционно моделиране и проектиране на зъбни, лостови и подемни машини  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - АИФ - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Огнян Любенов Алипиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 164 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30410

- 271 -

ЦБ 60575 

Обеспечение надежности сложных технических систем  : Учебник / Александр Николаевич Дорохов и др . - Санкт-Петербург : Лань, 2011 . - 352 с. : с ил. ; 21 см . -  (Учебники для вузов. Специальная литература)

   Библиогр. с. 341-342

   ISBN 978-5-8114-1108-5 

  

Сист. No: 30282

- 272 -

МТФ - ТМ 133 

Числено моделиране и изследване на сложни по конфигурация и структура твърди деформируеми тела  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - МТФ -01 /  Ръковод. на раб. колектив Ивелин Великов Иванов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 165 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30408

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

- 273 -

МТФ - МТМ 530 

Създаване на компютъризирана система за ускорени електрохимични изследвания на корозионна устойчивост  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - МТФ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Диана Великова Цанева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 212 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30422

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 274 -

П/61/А 45ЦБ 60566

Акушерство  : Учебник / Г. М. Савельева и др ; Под ред. Г. М. Савелевой . - Москва : Медицина, 2000 . - 816 с. ; 23, 5 см . -  (Учебная литература для студентов медицинских вузов)

   Предм. указ.

   ISBN 5-225-04549-9 

  

Сист. No: 30260

- 275 -

ЦБ 60525 

Астапов, Валерий Михайлович

   Корекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии : Учебное пособие / Валерий Михайлович Астапов . - 2-е изд., испр. и доп. . - Москва - Воронеж : МПСИ ; МОДЭК, 2010 . - 232 с. ; 21 см . -  (Библиотека педагога-практика)

   Библиогр. с. 213-214; Словарь терминов

   ISBN 978-5-89502-407-2 

   ISBN 978-5-89395-844-7 

  

Сист. No: 30198

- 276 -

Арх/61/Б 26Пг, П/61/Б 26Пг, П1/61/Б 26ПгЦБ 60664

Баракова, Пенка Петрова

   Гръбначни изкривявания в детско-юношеска възраст : Лекционни записки - магистри / Пенка Петрова Баракова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 76 с. : с фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8467-50-6 

  

Сист. No: 30546

- 277 -

П/61/Ж 34ВкЦБІІ 2986

Желев, Видьо Василев

   Класически масаж при заболявания : Учебник за студенти по физиотерапия - медицински рехабилитатори ерготерапевти, кинезитерапевти и рехабилитатори / Видьо Василев Желев . - София : Авангард Прима, -2010 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-323-752-4 

   Ч. 2. При неврологични и неврохирургични заболявания, травми на нервната система, заболявания на периферната нервна система . - 2010 . - 169 с.: със сн.

   Библиогр. с. 166-169

  

Сист. No: 30389

- 278 -

П/61/Ж 34ВмЦБІІ 2987

Желев, Видьо Василев

   Масаж : Основи, класификация, видове: Учебник за студенти по физиотерапия - медицински рехабилитатори ерготерапевти, кинезитерапевти и рехабилитатори / Видьо Василев Желев ; Ред. Таня Пунева . - София : Авангард Прима, 2011 . - 263 с.: със сн. ; 29 см

   Библиогр. с. 262-263

   ISBN 978-954-323-886-6 

  

Сист. No: 30390

- 279 -

П/61/Ж 34ВфЦБІІ 2988

Желев, Видьо Василев

   Физиотерапия / Видьо Василев Желев ; Ред. Таня Пунева . - София : Авангард Прима, 2011 . - 28 см

   

   ISBN 978-954-323-869-9 

   Ч. 1. Обща - основи, методика и организация на физиотерапията . - 2011 . - 118 с.: със сн.

   Библиогр. с. 117-118

  

Сист. No: 30403

- 280 -

П/61/Ж 34ВфЦБІІ 2988

Желев, Видьо Василев

   Физиотерапия / Видьо Василев Желев ; Ред. Таня Пунева . - София : Авангард Прима, 2011 . - 28 см

   

   ISBN 978-954-323-870-5 

   Ч. 2. Практическа - средства на физиотерапията . - 2011

   Библиогр. с. 158-160

  

Сист. No: 30404

- 281 -

П/61/Ж 34ВфЦБІІ 2988

Желев, Видьо Василев

   Физиотерапия / Видьо Василев Желев ; Ред. Таня Пунева . - София : Авангард Прима, 2011 . - 28 см

   

   ISBN 978-954-323-869-9 

   Ч. 3. Специализирани методи и методики във физиотерапията . - 2011 . - 289 с.: със сн.

   Библиогр. с. 286-289

  

Сист. No: 30405

- 282 -

П/61/Ж 34ВфЦБІІ 2988

Желев, Видьо Василев

   Физиотерапия / Видьо Василев Желев ; Ред. Таня Пунева . - София : Авангард Прима, 2011 . - 28 см

   

   ISBN 978-954-323-872-9 

   Ч. 4. Методи за функционално изследване и оценка във физиотерапията . - 2011 . - 290 с.: със сн.

   Библиогр. с. 287-290

  

Сист. No: 30407

- 283 -

П/61/Ж 34ВуЦБ 60609

Желев, Видьо Василев и др.

   Упражнения с швейцарска топка (Swiss ball) за лумбална дискова болест / Видьо Василев Желев, Екатерини Лиану . - 2. изд. . - София : Avangard prima, 2006 . - 123 с.: със сн. ; 20 см

   Библиогр. с. 117-123

   ISBN 954-323-035-8 

  

Сист. No: 30402

- 284 -

П/61/Ж 34Е-о, П1/61/Ж 34Е-оЦБ 60462

Желева, Елена

   Общи и специални сестрински грижи : Теоретични аспекти / Елена Желева . - 2. изд. . - Габрово : ЕКС-ПРЕС, 2008 . - 319 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 318-319

   ISBN 978-954-8606-90-5 

  

Сист. No: 29431

- 285 -

П/61/Ж 34Е-о, П1/61/Ж 34Е-оЦБ 60464

Желева, Елена

   Общи и специални сестрински грижи : Практико-приложни аспекти / Елена Желева . - 2. прер. изд. . - Габрово : ЕКС-ПРЕС, 2011 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-490-269-8 

   Кн. 1 . - 2011 . - 442 с.

   Библиогр. с. 442-443

  

Сист. No: 29440

- 286 -

ЦБ 60578 

Избранные лекции по клинической ревматологии  : Учебное пособие для слушателей институтов и факультетов последипломного образования /  Под ред. В. А. Насоновой, Н. В. Бунчука . - Москва : Медицина, 2001 . - 272 с. ; 21 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 5-225-04469-7 

  

Сист. No: 30291

- 287 -

П/61/К 38Е-оЦБ 60579

Карвасарская, Екатерина

   Осознанный аутизм, или Мне не хватает свободы ... : Книга для тех, чья жизнь связана с аутичными детьми / Екатерина Карвасарская . - Москва : Генезис, 2010 . - 400 с. ; 21 см . -  (Расширение горизонтов)

   Библиогр. с. 397

   ISBN 978-5-9863-219-4 

  

Сист. No: 30292

- 288 -

П/61/К 63МкЦБ 60570

Клебанович, Михаил Михайлович

   Класический лечебный массаж : Самоучитель / Михаил Михайлович Клебанович . - Санкт-Петербург : Питер, 2009 . - 224 с. : с ил. ; 21 см + DVD

   

   ISBN 978-5-91180-602-6 

  

Сист. No: 30270

- 289 -

П/61/К 84АаЦБ 60587

Копытин, Александр Иванович

   Арт-терапия психических расстройств / Александр Иванович Копытин . - Санкт-Петербург : Речь, 2011 . - 368 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-9268-1096-4 

  

Сист. No: 30314

- 290 -

П/61/К 94МхЦБ 60574

Кушаковской, М. С.

   Хроническая застойная сердечная недостаточность : Идиопатические кардиомиопатии / М. С. Кушаковской . - Санкт-Петербург : Фолиант, 1998 . - 320 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 310-312

   ISBN 5-86581-013-8 

  

Сист. No: 30280

- 291 -

П/61/Л 86ИфЦБ 60571

Лукомский, Игорь Вячеславович и др.

   Физиотерапия. Лечебная физкультура. Массаж : Учебник / Игорь Вячеславович Лукомский, Ирина Сергеевна Сикорская, Владимир Сергеевич Улащик ; Под ред. В. С. Улащика . - Минск : Высшая школа, 2006 . - 384 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 382

   ISBN 985-06-1233-9 

  

Сист. No: 30271

- 292 -

П/61/М 28АмЦБ 60602

Манукова-Маринова, Анелия Владимирова

   Медицинска електроника : Учебник / Анелия Владимирова Манукова-Маринова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 285 с. ; 23 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-712-531-5 

  

Сист. No: 30378

- 293 -

С/61/М 61ИбЦБ 60585

Милюкова, Ирина Викторовна и др.

   Большая энциклопедия оздоровительных гимнастики / Ирина Викторовна Милюкова, Татьяна Александровна Евдокимова ; Под общ. ред. Т. А. Евдокимовой . - Москва : АСТ ; Сова, 2007 . - 991 с. : с ил. ; 17 см

   Библиогр. с. 990-991

   ISBN 5-17-041641-5 Москва

   ISBN  Санкт Петербург

  

Сист. No: 30311

- 294 -

П/61/О-98тЦБ 60434

Очен травматизъм  : [Ръководство] / А. Буков и др ; Под ред. на А. Буков, С. Баналиева . - София : Медицина и физкултура, 1986 . - 240 с. : с ил., сх., 4 л. ил. ; 22 см

   Други авт. : А. Ботушарова-Драганска, Е. Цв. Николов, Ив. Каменов, К. Св. Георгиев, Л. Р. Луков, Н. Ив. Константинов, Р. А. Георгиева, Р. В. Христова, Ст. Б. Дъбов, Ст. Баналиева, Цв. Д. Марков, отбелязани на с. 5 ; Пълното име на авт. С. Баналиева е Стойна Баналиева Керацова, а на И. Каменов - Иван Каменов Вълков. Библиогр. с. 219-227 ; Рез. на рус., англ. ез. ; Азб. показалец.

   ISBN * 

  

Сист. No: 29219

- 295 -

П/61/П 76НгЦБ 60576

Попова, Н. М. и др.

   Гимнастика и массаж ребенка первого года жизни : Уч. пособие / Н. М. Попова, Е. В. Харламов, С. А. Камышанова . - 2-е изд. . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006 . - 189 с. : с ил. ; 21 см . -  (Медицина для вас)

   Библиогр. с. 186-187

   ISBN 5-222-08218-0 

  

Сист. No: 30289

- 296 -

ОЗ - Кз 3 

Създаване на алгоритъм на действие на научноизследователски екипи от студенти на факултет "Общественао здраве" в условията на учебно-клиничните практики  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - ФОЗ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Пенка Петрова Баракова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 305 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30449

- 297 -

П/61/Ч 98АхЦБ 60568

Чучалин, Александр Григорьевич

   Хронические обструктивные болезни легких / Александр Григорьевич Чучалин . - Москва : Бином, 1999 . - 512 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 509

   ISBN 5-7989-0164-5 

  

Сист. No: 30259

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

- 298 -

ЦБ 60598 

Мак-Ивили, Артур Дж.

   Анализ аварийных разрушений / Артур Дж. Мак-Ивили ; Пер. с англ. Э. М. Лазарева . - Москва : Техносфера, 2010 . - 416 с.: с черт. ; 23 см

   Библиогр. с. 403-413

   ISBN 978-5-94836-237-3 

  

Сист. No: 30331

- 299 -

ЦБ 54780
 Международна научна конференция УНИТЕХ '08, Габрово. 2008  International scientific conference UNITECH`08. Gabrovo. 2008 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '08, Габрово, 21-22 ноември 2008 : Сб. докл. : Т. 1 - 3 . - Габрово : Унив. изд. Васил Априлов, 2008 - . - 24 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '08 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 1313-230Х ISSN

   Т. 1 . - 2008 . - 568 с. : с ил., табл., диагр. + CD

   

  

Сист. No: 30496

- 300 -

ЦБ 60575 

Обеспечение надежности сложных технических систем  : Учебник / Александр Николаевич Дорохов и др . - Санкт-Петербург : Лань, 2011 . - 352 с. : с ил. ; 21 см . -  (Учебники для вузов. Специальная литература)

   Библиогр. с. 341-342

   ISBN 978-5-8114-1108-5 

  

Сист. No: 30282

- 301 -

ЦБ 60577 

Сторожев, Владимир Васильевич

   Машины и аппараты легкой промышленности : Учебник для студ. вузов / Владимир Васильевич Сторожев . - Москва : Академия, 2010 . - 400 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 393-394

   ISBN 978-5-7695-5969-5 

  

Сист. No: 30290

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

- 302 -

П/338/K 17SmЦБ 60460

Kalpakjian, Serope

   Manufacturing processes for engineering materials / Serope Kalpakjian . - 7 ed. . - Reading ; Massachusetts : Addison-Wesley, 1991 . - 920 p. ; 24 cm

   

   ISBN 0-201-60702-6 

  

Сист. No: 29417

- 303 -

П1/621.9/В 44СрЦБ 60448

Велчев, Стефан Димитров и др.

   Ръководство за лабораторни упражнения по рязане на материалите / Стефан Димитров Велчев, Иван Колев Иванов, Любомир Т. Томов . - 2. изд. [доп.] . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2007 . - 54 ; с ил. ; 20, 5 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 29299

- 304 -

ЦБ 60541 

Воронкин, Юрий Николаевич и др.

   Методы профилактики и ремонта промышленного оборудования / Юрий Николаевич Воронкин, Николай Викторович Поздняков . - 2. изд., стереотип. . - Москва : Академия, 2005 . - 240 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 237

   ISBN 5-7695-2343-3 

  

Сист. No: 30226

- 305 -

Арх/62/И 21Рс, П/629.113/И21Рс, П1/629.113/И 21РсЦБ 60740

Иванов, Росен и др.

   Системи за управление на автомобилната техника / Росен Иванов, Донка Илиева Иванова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-712-519-3 

   Т. 1. Основи на автомататичното управление. Елементи на САУ на автомобилната техника . - 2011 . - 95 с. : с табл.

   Пособието е издадено и на CD. - Библиогр. с. 94

  

Сист. No: 30648

- 306 -

ЦБ 60558 

Инструмент для высокопроизводительного и экологически чистого резания  / Виктор Николаевич Андреев и др . - Москва : Машиностроение, 2010 . - 480 с.: с черт. ; 22 см . -  (Б-ка инструментальщика)

   Библиогр. след вс. глава

   ISBN 978-5-94275-571-1 

  

Сист. No: 30243

- 307 -

П/621.9/М 77ЮкЦБ 60607

Младенов, Юлиян Пенчев

   Конструиране на металорежещи инструменти / Юлиян Пенчев Младенов . - 2. прер. изд. . - Русе : СИЛОАМ, 2008 . - 163 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 163

   ISBN 978-954-8952-40-8 

  

Сист. No: 30385

- 308 -

ЦБ 60553 

Наноструктурные покрытия  /  Под ред. А. Кавалейро, Д. де Хоссона ; Перев. с англ. А. В. Хачояна . - Москва : Техносфера, 2011 . - 752 с. ; 26 см . -  (Мир материалов и технологии)

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-5-94836-182-6 

  

Сист. No: 30238

- 309 -

ЦБ 60594 

Никитин, Олег Филипович

   Надежность, диагностика и эксплуатация гидропровода мобильных обьектов : Курс лекций с решением примеров : Уч. пособие / Олег Филипович Никитин . - Москва : МГТУ Н. Э. Бауман, 2007 . - 312 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 285-286

   ISBN 978-5-7038-2965-3 

  

Сист. No: 30327

- 310 -

МТФ - ТММРМ 452 

Разработване на методи за профилиране на инструменти за формообразуване на линейчати винтови повърхнини  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - МТФ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Велико Колев Иванов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 61 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30415

- 311 -

МТФ - ТММРМ 451 

Разработване на система за трикоординатни измервания върху машини с ЦПУ  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - МТФ - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Иван Замфиров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 29 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30412

- 312 -

ЦБ 60547 

Тимофеев, Геннадий Алексеевич

   Теория механизмов и машин : Учебное пособие / Геннадий Алексеевич Тимофеев . - 2. перераб. и доп. изд. . - Москва : Юрайт, 2011 . - 351 с. ; 22 см . -  (Основы наук)

   

   ISBN 978-5-9916-1137-4 

  

Сист. No: 30232

- 313 -

Арх/621/Т 70Бк, П/621.73/Т 70Бк, П1/621.73/Т 70БкЦБ 60433

Томов, Борис Иванов и др.

   Коване и щамповане на горещо / Борис Иванов Томов, Росен Христов Радев, Емил Янков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 380 с. : с фиг., форм. и табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 365-369 ; Четиризн. речник

   ISBN 978-954-8467-35-3 

  

Сист. No: 29286

- 314 -

ЦБ 60573 

Шишмарев, Владимир Юрьевич

   Надежность технических систем : Учебник для студ. вузов / Владимир Юрьевич Шишмарев . - Москва : Академия, 2010 . - 304 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 301

   ISBN 978-5-7695-6251-8 

  

Сист. No: 30281

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

- 315 -

ЦБ 60503 

Сибикин, Юрий Дмитриевич и др.

   Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии : Учебное пособие / Юрий Дмитриевич Сибикин, Михаил Юрьевич Сибикин . - Москва : КНОРУС, 2010 . - 232 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 228

   ISBN 978-5-406-00278-0 

  

Сист. No: 30101

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

- 316 -

ЦБ 60539 

Кудинов, Анатолий Александрович

   Техническая гидромеханика / Анатолий Александрович Кудинов . - Москва : Машиностроение, 2008 . - 368 с. :с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 366-367

   ISBN 978-5-217-03396-6 

  

Сист. No: 30223

- 317 -

АИФ - ТХП 119 

Моделиране и изследване на енергийни процеси в хидравличната и топлинната техника  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - ФАИ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Генчо Стойков Попов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 170 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30431

- 318 -

ЦБ 60594 

Никитин, Олег Филипович

   Надежность, диагностика и эксплуатация гидропровода мобильных обьектов : Курс лекций с решением примеров : Уч. пособие / Олег Филипович Никитин . - Москва : МГТУ Н. Э. Бауман, 2007 . - 312 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 285-286

   ISBN 978-5-7038-2965-3 

  

Сист. No: 30327

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 319 -

ЦБ 60572 

Браун, Марк и др.

   Электрические цепи и электротехнические устройства. Диагностика неисправностей / Марк Браун, Джавахар Раутани, Дайниш Пэтил . - Москва : Додэка, 2011 . - 328 с.: със сх. ; 20 см

   Предм. указ. с. 316-326

   ISBN 987-5-94120-261-4 

  

Сист. No: 30279

- 320 -

ЦБ 60589 

Гольдберг, Оскар Давидович и др.

   Надежность электрических машин / Оскар Давидович Гольдберг, Софья Петровна Хелемская . - Москва : Академия, 2010 . - 288 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 285

   ISBN 978-5-7695-5739-2 

  

Сист. No: 30316

- 321 -

ЕЕА - ЕСЕО 170 

Изследване и моделиране на електропроизводството от възобновяеми енергийни паркове и присъединяването им към системата чрез реклоузери  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - ФЕЕА - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Кондю Андонов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 50 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30461

- 322 -

ЕЕА - Е 17 

Изследване и разработване на електронна система за мониторинг на геометричните показатели на прокат  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - ФЕЕА -04 /  Ръковод. на раб. колектив Валентин Йорданов Димов, Борис Сакакушев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 99 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30398

- 323 -

РУ ФС 24 

Изследване на възможностите за ефективно използване на електрическата енергия при честотно регулиране на електрозадвижвания с асинхронни двигатели  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - ФСс - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Димо Нейков Димов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 46 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30482

- 324 -

ЕЕА - Ф 59 

Изследване на процесите при управление на термичното натоварване на мощни светодиоди за интериорно осветление  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - ФЕЕА - 06 /  Ръковод. на раб. колектив Тамара Григориевна Пенчева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 87 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30445

- 325 -

ЕЕА - ТИЕ 23 

Изследване на синхронен генератор с рязко повишен КПД с мошност до 10 кW. Създаване на постояннодействаша мобилна установка  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - ФЕЕА - 07 /  Ръковод. на раб. колектив Георги Рашков Георгиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 26 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30426

- 326 -

ЦБ 60518 

Кашкаров, Андрей Петрович

   Ветрогенераторы, солнечные батареи и другие полезные конструкции / Андрей Петрович Кашкаров . - Москва : ДМК Пресс, 2011 . - 144 с.: със сн. ; 21 см

   Библиогр. с. 141-143

   ISBN 978-5-94074-662-1 

  

Сист. No: 30178

- 327 -

ЦБ 60523 

Попков, Олег Захарович

   Основы преобразовательной техники : Уч. пособие для вузов / Олег Захарович Попков . - 3. изд., стереот. . - Москва : МЭИ, 2010 . - 200 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 196-197

   ISBN 978-5-383-00402-9 

  

Сист. No: 30192

- 328 -

ЦБ 60491 

Хайнеман, Роберт

   Визуальное моделирование электронных схем в PSPICE / Роберт Хайнеман . - 2. изд. . - Москва : ДМК, 2008 . - 326 с. : с ил. ; 23 см + CD

   Библиогр. с. 317 ; Предм. указ с. 318-325

   ISBN 978-5-94074-436-8 

  

Сист. No: 29950

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 329 -

ЦБ 60597 

Джексон, Р. Г.

   Новейшие датчики / Р. Г. Джексон . - 2. изд., доп. . - Москва : Техносфера, 2008 . - 400 с. : с ил. ; 21 см . -  (Мир електроники)

   Библиогр. с. след вс. глава ; Предмет. указател с. 375-380

   ISBN 978-5-94836-168-0 

  

Сист. No: 30330

- 330 -

ЕЕА - КСТ 19 

Обработка и анализ на сигнали за техническа диагностика  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - ФЕЕА - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Георги Кръстев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 117 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30428

- 331 -

ЦБ 60520 

Опадчий, Юрий Федорович и др.

   Аналоговая и цифровая электроника / Юрий Федорович Опадчий, Олег Павлович Глудкин, Александр Иванович Гуров . - 1. изд. [допеч.] . - Москва : Горячая Линия - Телеком, 2005 . - 768 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 5-93517-002-7 

  

Сист. No: 30180

- 332 -

ЦБ 60596 

Проектирование систем цифровой и смешанной обработки сигналов  /  Под ред. Уолта Кестера . - Москва : Техносфера, 2011 . - 328 с.: със сх ; 24 см . -  (Мир электроники)

   Библиогр. след вс. гл.

   ISBN 978-5-94836-243-4 

  

Сист. No: 30329

- 333 -

ЦБ 60519 

Редди, С. Рама

   Основы силовой электроники / С. Рама Редди . - Москва : Техносфера, 2006 . - 288 с. ; 21 см . -  (Мир электроники)

   Библиогр. с. 287

   ISBN 5-94836-055-5 

  

Сист. No: 30179

- 334 -

ЦБ 60522 

Штарк, Ганс-Георг

   Применение вейвлетов для ЦОС / Ганс-Георг Штарк . - Москва : Техносфера, 2007 . - 192 с. ; 20 см . -  (Мир цифровой обработки)

   Библиогр. с. 177-179; Предм. указ. с. 180-181

   ISBN 978-5-94836-108-6 

  

Сист. No: 30190

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

- 335 -

ЦБ 60582 

Раннев, Георгий Георгиевич

   Измерительные информационные системы : Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Георгий Георгиевич Раннев . - Москва : Академия, 2010 . - 336 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 324-327

   ISBN 978-5-7695-5979-2 

  

Сист. No: 30308

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 336 -

Арх/621.81/Д 97, П/621.81/Д 97Тм, П1/621.81/Д 97ЦБ 60738

Дюлгерян, Торком Норайр и др.

   Машинни елементи и машинознание : (Машинни елементи) : Записки / Торком Норайр Дюлгерян, Иван Георгиев Спасов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 139 с. ; 20 см

   Пособието е издадено и на CD

   ISBN * 

  

Сист. No: 30646

- 337 -

ТФ - ММЕ 368 

Експериментално изследване на енергийните загуби в механични предавки - етап ІІ  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - ТФ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Емилия Ангелова Ангелова, Антоанета Иванова Добрева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 68 с. : с цв. ил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30454

- 338 -

ЦБ 60583 

Технологические методы обеспечения надежности деталей машин  : Уч. пособие /  и др . - Минск : Вышэйшая школа, 2005 . - 299 с.: с табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 295-296

   ISBN 985-06-0923-0 

  

Сист. No: 30309

- 339 -

С/658.512/Е 46Кг 

Элам, Кимберли

   Геометрия дизайна. Пропорции и композиция / Кимберли Элам . - Санкт-Петербург : Питер, 2011 . - 112 с. : с фиг. ; 26 см

   Библиогр. с. 107-108

   ISBN 978-5-459-00277-5 

  

Сист. No: 30255

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

- 340 -

АИФ - ТММ и ПТТ 107 

Нетрадиционно моделиране и проектиране на зъбни, лостови и подемни машини  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - АИФ - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Огнян Любенов Алипиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 164 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30410

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 341 -

ЦБ 60588 

Jara-Diaz, Sergio

   Transport economic theory / Sergio Jara-Diaz . - Oxford : Elsevier, 2007 . - 140 p. ; 24 см

   Index

   ISBN 978-0-08-045028-5 

  

Сист. No: 30315

- 342 -

БДС ISO 5128: 1996 

Акустика. Измерване на вътрешния шум в моторните превозни средства , 1996 . - 10 с. ; 30 см

   

  

Сист. No: 30028

- 343 -

Арх/629.1/Е 22Им, П/629.1/Е 22Им, П1/629.1/Е 22ИмЦБ 60733

Евтимов, Иван и др.

   Мотоциклети / Иван Евтимов, Росен Иванов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 204 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 203; Книж. носител е издаден и на CD

   ISBN 978-954-8467-39-1 

  

Сист. No: 30641

- 344 -

Арх/629.113/Е 22Ие, П/629.113/Е 22Ие, П1/629.113/Е 22ИеЦБ 60734

Евтимов, Иван и др.

   Електромобили / Иван Евтимов, Росен Иванов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 176 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 170-175; Книж. носител е издаден и на CD

   ISBN 978-954-712-521-6 

  

Сист. No: 30642

- 345 -

Арх/629.113/Е 22Иа, П/629.113/Е 22Иа, П1/629.113/Е 22ИаЦБ 60739

Евтимов, Иван Илиев

   Автобуси и тролейбуси / Иван Илиев Евтимов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 184 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 181; Пособието е издадено и на CD

   ISBN 978-954-712-520-9 

  

Сист. No: 30647

- 346 -

СТ на СИВ 3437-81 

Единна контейнерна транспортна система. Контейнери серия 1 за насипни товари. Типове, основни параметри, технически изисквания и методи за изпитване  . - София, 1983 . - 7 с. ; 30 см

   

  

Сист. No: 30651

- 347 -

Арх/62/И 21Рс, П/629.113/И21Рс, П1/629.113/И 21РсЦБ 60740

Иванов, Росен и др.

   Системи за управление на автомобилната техника / Росен Иванов, Донка Илиева Иванова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-712-519-3 

   Т. 1. Основи на автомататичното управление. Елементи на САУ на автомобилната техника . - 2011 . - 95 с. : с табл.

   Пособието е издадено и на CD. - Библиогр. с. 94

  

Сист. No: 30648

- 348 -

ТФ - АТК 133 

Изследване на ефективността от използване на електромобили у нас  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - ФТ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Иван Евтимов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 350 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30437

- 349 -

ЦБ 60591 

Семаков, Сергей Львович

   Выбросы случайных процессов : Приложения в авиации / Сергей Львович Семаков . - Москва : Наука, 2005 . - 200 с.

   

   ISBN 5-02-033799-4 

  

Сист. No: 30318

- 350 -

ЦБ 60485 

Системи за управление на дизелови двигатели  /  Ред. Дамян Гуглев . - 4. прер. и разш. изд. . - Пловдив : Консулт-Лозанов, 2011

   

   ISBN 978-954-90941-5-2 

  

Сист. No: 29837

- 351 -

ЦБ 60514 

Соснин, Дмитрий Александрович

   Электрическое, электронное и автотронное оборудование легковых автомобилей (Автотроника-3) : Учебник для вузов / Дмитрий Александрович Соснин . - 3. изд., перераб. и доп. . - Москва : Солон-Пресс, 2010 . - 384 с. : с ил. ; 23 см . -  (Библиотека студента)

   

   ISBN 978-5-91359-069-5 

  

Сист. No: 30165

- 352 -

ТФ - Т 49 

Създаване и изследване на мобилна система за видиео регистрация на обекти, свързани с безопасността и ефективността на пътното движение  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - ТФ - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Митко Димитров Маринов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 65 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30457

- 353 -

ТФ - ДВГ 160 

Създаване на стенд за изпитване и регулиране на акумулаторни системи за впръскване на дизелово гориво (COMMON RAIL)  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 -ТФ -02 /  Ръковод. на раб. колектив Христо Кънчев Станчев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 30 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30393

- 354 -

Арх/62/Т 76Тр, П/629.113/Т 76Тр, П1/629.113/Т 76ЦБ 60736

Тотев, Тотю и др.

   Ръководство за упражнения по автомобили и трактори и системи за управление на автомобилната техника / Тотю Тотев, Росен Иванов, Георги Кадикянов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 91 с. : с ил., граф. ; 20 см

   Библиогр. с. 91. - Пособието е издадено и на CD

   ISBN 978-954-712-481-3 

  

Сист. No: 30644

- 355 -

БДС 17042:1989 

Транспортиране на товари и палети. Общи изисквания  . - София, 1990 . - 17 с. ; 30 см

   

  

Сист. No: 30652

- 356 -

БДС 12948-86 

Транспортни средства с двигатели с вътрешно горене. Допустими нива на външен шум и методи за измерване  . - София, 1987 . - 15 с. ; 30 см

   

  

Сист. No: 30020

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

- 357 -

С/631.3/Y 37С/631.3/.9/Y 37

Yearbook Agricultural Engineering  /  Ed. H. J. Matthies, Friedhelm Meier . - Munster : Landwirtschaftsvlerlag, 1988- . - 24 cm

   

   ISBN 3-7843-2915-2 

   B. 10 . - 1998 . - 267 p.

   Bibliogr. after each chapter

  

Сист. No: 29381

- 358 -

С/631.3/Y 37 

Yearbook Agricultural Engineering  /  Ed. Hans H. Harms, Friedhelm Meier . - Frankfurt am Main : DLG-Verlag, 1998 - . - 24 cm

   

   ISBN 978-3-7690-0728-2 

   B. 21 . - 2009 . - 253 p. : ill.

   Bibliogr. after each chapter

  

Сист. No: 29408

- 359 -

С/631.3/Y 37С/631.3/.9/Y 37

Yearbook Agricultural Engineering  /  Ed. H. J. Matthies, Friedhelm Meier . - Munster : Landwirtschaftsvlerlag, 1988 - . - 24 cm

   

   ISBN 3-7843-2968-3 

   B. 11 . - 1999 . - 276 p. : ill.

   Bibliogr. after each chapter

  

Сист. No: 29526

- 360 -

С/631.3/Y 37С/631.3/.9/Y 37

Yearbook Agricultural Engineering  /  Ed. H. J. Matthies, Friedhelm Meier . - Munster : Landwirtschaftsvlerlag, 1988 - . - 24 cm

   

   ISBN 3-7843-3016-9 

   B. 12 . - 2000 . - 269 p. : ill.

   Bibliogr. after each chapter

  

Сист. No: 29527

- 361 -

С/631.3/Y 37С/631.3/.9/Y 37

Yearbook Agricultural Engineering  /  Ed. H. J. Matthies, Friedhelm Meier . - Munster : Landwirtschaftsvlerlag, 1988 - . - 24 cm

   

   ISBN 3-7843-3077-0 

   B. 13 . - 2001 . - 296 p. : ill.

   Bibliogr. after each chapter

  

Сист. No: 29528

- 362 -

ЦБ 60581 

Гаврилов, Константин Львович

   Тракторы и сельскохозяйственные машины иностранного и отечественного производства: устройство, диагностика и ремонт : Уч. пособие / Константин Львович Гаврилов ; Ред. Н. С. Гройсер . - Пермь : ИПК "Звезда", 2010 . - 352 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 347

   ISBN 978-5-88187-367-7 

  

Сист. No: 30300

- 363 -

АИФ - ЗТ 233 

Изследване на трибологическите характеристики на възстановителни покрития в екологична маслена среда  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 -АИФ -02 /  Ръковод. на раб. колектив Митко Иванов Николов, Петър Василев Копчев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 47 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30397

- 364 -

ЦБ 60590 

Родичев, Вячеслав Александрович

   Тракторы / Вячеслав Александрович Родичев ; Ред. Л. А. Левченкова . - 9-е изд., прераб. . - Москва : Академия, 2010 . - 288 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 285

   ISBN 978-5-7695-7019-3 

  

Сист. No: 30317

- 365 -

ЕЕА - ЕСЕО 169 

Стоянов, Валентин Богданов

   Изследване енергийната ефективност на процеса сушене на плодове и зеленчуци : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - ФЕЕА - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Валентин Богданов Стоянов ; Рецензент Кондю Йорданов Андонов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 50 с. ; 30 см + CD

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30387

- 366 -

ЦБ 60580 

Техническое обслуживание и ремонт тракторов  : Уч. пособие для нач. проф. образования / Евгений Александрович Пучин и др . - 5. изд., стер. . - Москва : Академия, 2010 . - 208 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-7695-6734-6 

  

Сист. No: 30299

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

- 367 -

С/631.3/Y 37С/631.3/.9/Y 37

Yearbook Agricultural Engineering  /  Ed. H. J. Matthies, Friedhelm Meier . - Munster : Landwirtschaftsvlerlag, 1988- . - 24 cm

   

   ISBN 3-7843-2915-2 

   B. 10 . - 1998 . - 267 p.

   Bibliogr. after each chapter

  

Сист. No: 29381

- 368 -

С/631.3/Y 37 

Yearbook Agricultural Engineering  /  Ed. Hans H. Harms, Friedhelm Meier . - Frankfurt am Main : DLG-Verlag, 1998 - . - 24 cm

   

   ISBN 978-3-7690-0728-2 

   B. 21 . - 2009 . - 253 p. : ill.

   Bibliogr. after each chapter

  

Сист. No: 29408

- 369 -

С/631.3/Y 37С/631.3/.9/Y 37

Yearbook Agricultural Engineering  /  Ed. H. J. Matthies, Friedhelm Meier . - Munster : Landwirtschaftsvlerlag, 1988 - . - 24 cm

   

   ISBN 3-7843-2968-3 

   B. 11 . - 1999 . - 276 p. : ill.

   Bibliogr. after each chapter

  

Сист. No: 29526

- 370 -

С/631.3/Y 37С/631.3/.9/Y 37

Yearbook Agricultural Engineering  /  Ed. H. J. Matthies, Friedhelm Meier . - Munster : Landwirtschaftsvlerlag, 1988 - . - 24 cm

   

   ISBN 3-7843-3016-9 

   B. 12 . - 2000 . - 269 p. : ill.

   Bibliogr. after each chapter

  

Сист. No: 29527

- 371 -

С/631.3/Y 37С/631.3/.9/Y 37

Yearbook Agricultural Engineering  /  Ed. H. J. Matthies, Friedhelm Meier . - Munster : Landwirtschaftsvlerlag, 1988 - . - 24 cm

   

   ISBN 3-7843-3077-0 

   B. 13 . - 2001 . - 296 p. : ill.

   Bibliogr. after each chapter

  

Сист. No: 29528

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство

- 372 -

С/631.3/Y 37С/631.3/.9/Y 37

Yearbook Agricultural Engineering  /  Ed. H. J. Matthies, Friedhelm Meier . - Munster : Landwirtschaftsvlerlag, 1988- . - 24 cm

   

   ISBN 3-7843-2915-2 

   B. 10 . - 1998 . - 267 p.

   Bibliogr. after each chapter

  

Сист. No: 29381

- 373 -

С/631.3/Y 37 

Yearbook Agricultural Engineering  /  Ed. H. H. Harms, R. Metzner . - Frankfurt am Main : DLG-Verlag, 1988 - . - 24 см

   

   ISBN 978-3-7690-0773-2 

   B. 23 . - 2011 . - 198 p. : ill.

   В предните години Jahrbuch Agrartechnik е дадено като паралелно загл., а в 2011 като загл. - Авт. показалец

  

Сист. No: 29407

- 374 -

С/631.3/Y 37 

Yearbook Agricultural Engineering  /  Ed. Hans H. Harms, Friedhelm Meier . - Frankfurt am Main : DLG-Verlag, 1998 - . - 24 cm

   

   ISBN 978-3-7690-0728-2 

   B. 21 . - 2009 . - 253 p. : ill.

   Bibliogr. after each chapter

  

Сист. No: 29408

- 375 -

С/631.3/Y 37С/631.3/.9/Y 37

Yearbook Agricultural Engineering  /  Ed. H. J. Matthies, Friedhelm Meier . - Munster : Landwirtschaftsvlerlag, 1988 - . - 24 cm

   

   ISBN 3-7843-2968-3 

   B. 11 . - 1999 . - 276 p. : ill.

   Bibliogr. after each chapter

  

Сист. No: 29526

- 376 -

С/631.3/Y 37С/631.3/.9/Y 37

Yearbook Agricultural Engineering  /  Ed. H. J. Matthies, Friedhelm Meier . - Munster : Landwirtschaftsvlerlag, 1988 - . - 24 cm

   

   ISBN 3-7843-3016-9 

   B. 12 . - 2000 . - 269 p. : ill.

   Bibliogr. after each chapter

  

Сист. No: 29527

- 377 -

С/631.3/Y 37С/631.3/.9/Y 37

Yearbook Agricultural Engineering  /  Ed. H. J. Matthies, Friedhelm Meier . - Munster : Landwirtschaftsvlerlag, 1988 - . - 24 cm

   

   ISBN 3-7843-3077-0 

   B. 13 . - 2001 . - 296 p. : ill.

   Bibliogr. after each chapter

  

Сист. No: 29528

- 378 -

С/631.3/Y 37 

Yearbook Agricultural Engineering  /  Ed. H. J. Matthies, Friedhelm Meier . - Munster : Landwirtschaftsvlerlag, 1988 - . - 24 см

   

   ISBN 978-3-7843-3438-7 

   B. 19 . - 2007 . - 245 p. : ill.

   Bibliogr. after each chapter

  

Сист. No: 29529

- 379 -

Арх/631.5/Д 40Жм, П/631.5/Д 40Жм, П1/631.5/Д 40ЖмЦБ 60465

Демирев, Живко Йорданов и др.

   Механизация в растениевъдството : Ръководство за упражнения / Живко Йорданов Демирев, Красимир Петров Братоев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 87 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-712-529-2 

  

Сист. No: 29438

- 380 -

РУ ФРз 5 

Разработване и изследване на млечнокисели функционални хранителни продукти - ІІ  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - ФРз - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Станка Дамянова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 59 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30479

- 381 -

АИФ - ЗТ 234 

Разработване на метод и средства за точна сеитба на окопни и зеленчукови култури чрез използване на биоразградими материали  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - ФАИ -01 /  Ръковод. на раб. колектив Георги Великов Митев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 76 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30406

- 382 -

ЦБ 60663 
 Селскостопанска академия 

   Селскостопанска академия : Годишен отчет 2009 . - София : Селскостопанска академия, 2009 . - 236 с. ; 23 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30533

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Проектиране, конструиран.

- 383 -

ЦБ 60515 

Involving customers in new service development  /  Ed. Bo Edvardsson et al ; Series Ed. Joe Tidd . - London : Imperial college press, 2006 . - 323 p. ; 23 cm . -  (Series on technology management ; 11; ISSN 0219-9823)

   

   ISBN 1-86094-669-0 

  

Сист. No: 30167

- 384 -

ЦБ 60652 

Абчук, Владимир Авраамович и др.

   Система управления организацией / Владимир Авраамович Абчук, Александр Федосеевич Борисов, Алексей Васильевич Воронцов . - Санкт-Петербург : Перспектива, 2010 . - 335 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 328-335 ; Речник на термините с. 312-327

   ISBN 978-5-91413-027-2 

  

Сист. No: 30468

- 385 -

ЦБ 60623 

Адизес, Ицхак Калдерон

   Идеальный руководитель : Почему им нельзя стать и что из этого следует / Ицхак Калдерон Адизес . - 4. изд. . - Москва : Альпина Паблишерз, 2011 . - 264 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 255-262

   ISBN 978-5-9614-1561-2 

  

Сист. No: 30429

- 386 -

П/65/А 66М-оЦБ 60452

Андреева, Мария Йосифова

   Основи на управлението / Мария Андреева . - Варна : Стено, 2003 . - 364 с. : с табл. , сх. ; 21 см

   Съдържа и Кратки биографични справки за Фредерик Уинслоу Тейлър, Анри Файол, Харингтън Емерсън, Хенри Форд . - Библиогр. под линия

   ISBN 954-449-159-7 

  

Сист. No: 29244

- 387 -

ЦБ 60614 

Березкина, Ольга Павловна

   Продукт плейсмент] Product placement. Технологии скрытой рекламы / Ольга Павловна Березкина . - Санкт-Петербург : Питер, 2009 . - 208 с.: с ил. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-5-388-00351-5 

  

Сист. No: 30417

- 388 -

ЦБ 60618 

Бирюкова, О. Ю. и др.

   Приемы антикризисного менеджмента : Уч. пособие / О. Ю. Бирюкова, Л. А. Бочкова . - Москва : Дашков и К, 2008 . - 272 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-91131-691-4 

  

Сист. No: 30421

- 389 -

П/65.012/Б 48КиЦБ 60723

Блейк, Крис

   Изкуството да вземаме решения : Как да управляваме в един несигурен свят / Крис Блейк ; Прев. и ред. Евгения Миро . - София : АМАТ-АХ, 2009 . - 239 с. ; 23,5 см

   Библиогр. с. 228-231 ; Показалец с. 232 -239

   ISBN 978-954-9877-23-6 

  

Сист. No: 30628

- 390 -

ЦБ 60461 

Грант, Роберт

   Современный стратегический анализ / Роберт Грант ; Пер. с англ. под ред. В. Н. Фунтова . - 5. изд. . - Санкт-Петербург : Питер, 2011 . - 560 с. ; 23 см . -  (Классика МВА)

   

   ISBN 978-5-4237-0219-9 

  

Сист. No: 29426

- 391 -

ЦБ 60633 

Грушенко, В. И.

   Менеджмент. Восприятие сущности менеджмента в условиях стратегических изменений : Учебное пособие / В. И. Грушенко . - Москва : Инфра-М, 2011 . - 288 с. ; 21 см . -  (Высшеe образование)

   Библиогр. с. 286-287

   ISBN 978-5-16-004559-7 

  

Сист. No: 30442

- 392 -

П/658/Д 14ИиЦБ 60454

Даков, Иван и др.

   Индустриален инженеринг / Иван Даков, Красимир Иванов Ениманев . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Софттрейд ; 168 часа, 2006 . - 243 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 234-238

   ISBN 954-334-029-3 : 10

   ISBN 978-954-334-029-3 : 13

  

Сист. No: 29352

- 393 -

П/658.5/Е 65К-оЦБІІ 2980

Ениманев, Красимир Иванов и др.

   Организация и управление на индустриалното производство : Ръководство за упражнения / Красимир Иванов Ениманев, Николина Тончева, Антон Недялков Недялков . - 2. прераб. изд. . - Силистра : РИТТ, 2008 . - 120 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 118-119

   ISBN * 

  

Сист. No: 29370

- 394 -

ЦБ 60621 

Згонник, Людмила Владимировна

   Антикризисное управление : Учебник / Людмила Владимировна Згонник . - Москва : Дашков и К, 2010 . - 208 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 206-207

   ISBN 978-5-394-00377-6 

  

Сист. No: 30425

- 395 -

ЦБ 60616 

Зенгер, Харро фон

   Тридцать шесть] 36 стратагии для менеджеров / Харро фон Зенгер . - Москва : Олимп - Бизнес, 2011 . - 224 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-9693-0120-7 

  

Сист. No: 30419

- 396 -

ЦБ 60459 

Инновационный менеджмент  : Учебник / В. Я. Горфинкель и др ; Под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк . - 3. изд., перераб. и доп. . - Москва : Вузовский учебник ; Инфра-М, 2011 . - 461 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 455-456

   ISBN 978-5-9558-0190-2 

   ISBN 978-5-16-004639-6 

  

Сист. No: 29416

- 397 -

ЦБ 60644 

Катернюк, Алексей Валерьевич и др.

   Три] 3D-менеджмент: управление персоналом, маркетингом и продажами / Алексей Валерьевич Катернюк, Мария Сергеевна Терских, Андрей Николаевич Салов . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011 . - 382 с. ; 20 см . -  (Бизнес-класс)

   Библиогр. с. 378-380

   ISBN 978-5-222-17546-0 

  

Сист. No: 30456

- 398 -

ЦБ 60612 

Кнорринг, Владимир Игоревич

   Теория, практика и искусство управления / Владимир Игоревич Кнорринг . - 3. изд., изм. и доп. . - Москва : Норма, 2009 . - 544 с. ; 21 см . -  (Основы менеджмента)

   Библиогр. с. 500-505; Предм. указ.; Словарь терминов с. 513-527

   ISBN 978-5-89123-853-4 

  

Сист. No: 30413

- 399 -

П/658/К 85ЯсЦБ 60455

Коралиев, Янко Иванов

   Складова логистика / Янко Иванов Коралиев . - Габрово : Унив. изд. Васил Априлов, 2000 . - 48 с. : с табл. , диагр. ; 21 см

   

   ISBN 954-683-126-3 

  

Сист. No: 29245

- 400 -

Б5/65.012/К 85Вт, ЦБ 60643 

Коробко, Владимир Иванович

   Теория управления : Учебное пособие / Владимир Иванович Коробко . - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2009 . - 383 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 352 ; Азб. показалец с. 353-379

   ISBN 978-5-238-01483-8 

  

Сист. No: 30040

- 401 -

ЦБ 60647 

Литвак, Борис Григорьевич

   Управленческие решения : Учебник / Борис Григорьевич Литвак . - Москва : Московская финансово-промышленная академия, 2012 . - 512 с. ; 21 см . -  (Академия бизнеса)

   Глоссарий с. 490-501; Библиогр. с. 502-506

   ISBN 978-5-4257-0024-7 

  

Сист. No: 30460

- 402 -

ЦБ 60509 

Менеджмент в сфере услуг  : Учебник / Валерий Эрнстович Гордин и др . - Санкт-Петербург : Бизнес-пресса, 2007 . - 271 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 265-270

   ISBN 5-8110-0118-5 

  

Сист. No: 30150

- 403 -

ЦБ 60636 

Минцберг, Генри

   Действуй эффективно! Лучшая практика менеджмента / Генри Минцберг ; Пер. с англ. В. Кузин . - Санкт-Петербург : Питер, 2011 . - 288 с. ; 22см

   Библиогр. с. 260-279

   ISBN 978-5-49807-684-3 

  

Сист. No: 30446

- 404 -

ЦБ 60646 

Михайлов, Дмитрий Михайлович

   Эффективное корпоративное управление : (на современном этапе развития экономики) / Дмитрий Михайлович Михайлов . - Москва : КНОРУС, 2010 . - 448 с. ; 22 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-5-406-00211-7 

  

Сист. No: 30459

- 405 -

П/65.012/Н 17НуЦБ 60599

Найденов, Николай Стефанов

   Управление на проекти / Николай Стефанов Найденов . - 3. прер. и доп. изд. . - Русе : Авангард принт, 2011 . - 128 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 124-125

   ISBN 978-954-337-125-9 

  

Сист. No: 30350

- 406 -

ЦБ 60632 

Ньюман, Майкл

   Двадцать два] 22 неприложных закона рекламы / Майкл Ньюман . - Москва : АСТ, 2008 . - 312, [8] с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-17-039122-6 

  

Сист. No: 30441

- 407 -

П/658/М 77Ю-оЦБ 60600

Организация и управление на фирмата  / Юлиян Пенчев Младенов . - Русе : СИЛОАМ, 2009 . - 222 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 221

   ISBN 978-954-8952-45-3 

  

Сист. No: 30374

- 408 -

ЦБ 60638 

Орехов, Владимир Иванович и др.

   Антикризисное управление / Владимир Иванович Орехов, Константин Васильевич Балдин, Татьяна Романовна Орехова . - 2. изд., испр. . - Москва : Инфра-М, 2009 . - 540 с. ; 21 см . -  (Высшеe образование)

   Библиогр. с. 528-536 ; Речник

   ISBN 978-5-16-003510-9 

  

Сист. No: 30448

- 409 -

BRIE/65.012/П 33Чк 

Пелерин, Чарлс Дж.

   Как НАСА създава екипи / Чарлс Дж. Пелерин ; Ред. Станислава Първанова . - София : ИнфоДАР, 2011 . - 348 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 323-326

   ISBN 978-954-761-471-0 

  

Сист. No: 30539

- 410 -

ЦБ 60610 

Расиел, Итан

   Метод McKinsey : Использование техник ведущих стратегических консультантов для решения личных и деловых задач / Итан Расиел ; Пер. с англ.  . - 6. изд. . - Москва : Альпина Паблишерз, 2011 . - 192 с. ; 21 см . -  (Принципы успеха)

   

   ISBN 978-5-9614-1452-3 

  

Сист. No: 30409

- 411 -

ЦБ 60624 

Розин, Марк

   Успех без стратегии : Технологии гибкого менеджмента / Марк Розин . - Москва : Альпина Паблишерз, 2011 . - 332 с.

   

   ISBN 978-5-9614-1357-1 

  

Сист. No: 30430

- 412 -

ЦБ 60641 

Светлов, Николай Михайлович и др.

   Информационные технологии управления проектами : Учебное пособие / Николай Михайлович Светлов, Галина Николаевна Светлова . - 2. изд., перераб. и доп. . - Москва : Инфра-М, 2011 . - 232 с. ; 21 см . -  (Высшеe образование)

   Библиогр. след отд. гл.; Терм. словарь с. 222 - 229

   ISBN 978-5-16-004472-9 

  

Сист. No: 30452

- 413 -

ЦБ 60617 

Темплар, Ричард

   Правила менеджмента : Как ведут себя успешные руководители / Ричард Темплар ; Пер. с англ.  . - 2. изд. . - Москва : Альпина Паблишерз, 2011 . - 229 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-9614-1651-0 

  

Сист. No: 30420

- 414 -

ЦБ 60510 

Третьякова, Татьяна Николаевна

   Сервисная деятельность : Учебное пособие для вузов / Татьяна Николаевна Третьякова . - Москва : Академия, 2008 . - 304 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 299-300

   ISBN 978-5-7695-4457-6 

  

Сист. No: 30159

- 415 -

ЦБ 60648 

Тысленко, Андрей Григорьевич

   Менеджмент. Организационные структуры управления : Учебно-практическое пособие / Андрей Григорьевич Тысленко . - Москва : Альфа -Пресс, 2011 . - 320 с. ; 20 см

   Глоссарий с. 294-312; Библиогр. с. 313-315

   ISBN 978-5-94280-544-9 

  

Сист. No: 30463

- 416 -

ЦБ 60653 

Удальцова, Мария Васильевна и др.

   Сервисология. Человек и его потребности / Мария Васильевна Удальцова, Елена Вадимовна Наумова . - Москва : Омега-Л, 2011 . - 105 с. : с ил. ; 20 см . -  (Библиотека высшей школы)

   Библиогр. с. 104-105

   ISBN 978-5-370-02113-8 

  

Сист. No: 30469

- 417 -

ЦБ 60627 

Управление в условиях кризиса  /  Науч. ред. О. Е. Осадчая . - 2. изд. . - Москва : Альпина Бизнес Букс, 2009 . - 272 с. ; 20 см . -  (Идеи, которые работают)

   Предм. указ. с. 264-271

   ISBN 978-5-9614-0983-3 

  

Сист. No: 30435

- 418 -

ЦБ 60642 

Управление изменениями  /  Пер. с англ. А. Лисицына ; Ред. Ю. Быстрова . - Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007 . - 227 с. ; 20 см . -  (Классика Harvard Business Review)

   Предм. указател с. 224-226

   ISBN 978-5-9614-0535-4 

  

Сист. No: 30453

- 419 -

С/65/У 73 

Управление организацией  : Энциклопедический словарь /  Под ред. А. Г. Поршнева . - Москва : Инфра-М, 2009 . - 822 с. ; 26,5 см

   Библиогр. с. 820-821

   ISBN 5-16-000555-2 

  

Сист. No: 30455

- 420 -

ЦБ 60639 

Харченко, Виктор Львович

   Стратегический менеджмент : Учебник / Виктор Львович Харченко . - Москва : Московская финансово-промышленная академия, 2012 . - 384 с. ; 21 см . -  (Академия бизнеса)

   Словарь с. 369-379; Библиогр. с. 380-382

   ISBN 978-5-4257-0014-8 

  

Сист. No: 30450

- 421 -

ЦБ 60649 

Хомкин, Константин Александрович

   Инновационный проект : Подготовка для инвестирования / Константин Александрович Хомкин . - Москва : Дело, 2010 . - 120 с. ; 20 см . -  (Образовательные инновации)

   Библиогр. с. 119

   ISBN 978-5-7749-0584-3 

  

Сист. No: 30464

- 422 -

ЦБ 60640 

Шифрин, Марк Борисович

   Стратегический менеджмент / Марк Борисович Шифрин . - 2. изд. . - Санкт-Петербург : Питер, 2009 . - 320 с. ; 21 см . -  (Учебное пособие)

   Глоссарий с. 312-318; Библиогр. с. 319-320

   ISBN 978-5-388-00583-0 

  

Сист. No: 30451

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

- 423 -

Арх/658.512/А 64Пк, П/658.512/А 64Пк, П1/658.512/А 64Пк, П1658.512/А 64ПкЦБ 58271

Ангелов, Петър Недялков

   Компютърно проектиране : Ръководство за упражнения / Петър Недялков Ангелов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 70 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-712-523-0 

  

Сист. No: 29530

- 424 -

П/65/И 83ГнЦБ 60430

Йорданов, Горан

   Научно-техническите постижения на база ЕИТ във Варна, България и напредналите индустриални страни (1960-1990 г.) / Горан Йорданов . - Варна : Славена, 2010 . - 296 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 281-283 ; Рез. на англ.ез. и на рус. ез.

   ISBN 978-954-579-855-9 

  

Сист. No: 29265

Кибернетика. Финна механика

- 425 -

ЦБ 60486 

Атанасов, Александър Стефанов

   Основи на микропроцесорната техника / Александър Стефанов Атанасов . - 3. актуализ. изд. . - София : Страшен вълк, 2010 . - 176 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 172

   ISBN 978-954-9653-06-9 

  

Сист. No: 29926

- 426 -

ЦБ 60487 

Атанасов, Александър Стефанов

   Микропроцесорите от 1970 до 2009 : Микроконтролери, универсални микропроцесори, сигнални процесори: Основен курс / Александър Стефанов Атанасов . - София : Страшен вълк, 2009 . - 224 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 218

   ISBN 978-954-9653-06-9 

  

Сист. No: 29927

- 427 -

С/681.32/Г 74Ри 

Грабовски, Ралф

   Илюстриран AutoCAD 2010 : Бърз справочник / Ралф Грабовски . - София : Дуо Дизайн, 2010 . - 1008 с. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-954-8396-39-4 

  

Сист. No: 30604

- 428 -

ЦБ 60641 

Светлов, Николай Михайлович и др.

   Информационные технологии управления проектами : Учебное пособие / Николай Михайлович Светлов, Галина Николаевна Светлова . - 2. изд., перераб. и доп. . - Москва : Инфра-М, 2011 . - 232 с. ; 21 см . -  (Высшеe образование)

   Библиогр. след отд. гл.; Терм. словарь с. 222 - 229

   ISBN 978-5-16-004472-9 

  

Сист. No: 30452

- 429 -

П/681.3/С 77СдЦБ 60711

Стобъртн, Саймън и др.

   Динамични уебприложения с PHP и MySQL / Саймън Стобъртн, Дейвид Парсънс . - София : Дуо Дизайн, [б. г.] . - 704 с. : с ил. + CD ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8396-35-6 

  

Сист. No: 30615

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 430 -

ЦБ 60584 

Бойцов, Василий Борисович и др.

   Технологические методы повышения прочностии долговечности / Василий Борисович Бойцов, Александр Иванович Чернявский . - Москва : Машиностроение, 2005 . - 128 с.: с табл., сн. ; 20 см

   Библиогр. с. 123-124

   ISBN 5-217-03286-3 

  

Сист. No: 30310

- 431 -

ЦБ 60556 

Васильков, Дмитрий Витарьевич и др.

   Электромеханические приводы металлообрабатывающих станков : Учебник для студентов высших учебных заведений / Дмитрий Витарьевич Васильков, Владимир Львович Вейц, Александр Георгиевич Схиртладзе . - Санкт-Петербург : Политехника, 2010 . - 759 с.: с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 742-757

   ISBN 978-5-7325-0926-7 

  

Сист. No: 30239

- 432 -

Арх/621.78/Д 18Пт, П/621.78/Д 18Пт, П1/621.78/Д 18ПтЦБ 60435

Данев, Пламен Симеонов и др.

   Термичното обработване - история, магия, изкуство, призвание и много любов (началото) / Пламен Симеонов Данев, Дора Алексиева-Данева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 108 см : с ил., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 106

   ISBN 978-954-337-073-3 

  

Сист. No: 29287

- 433 -

ЕЕА - Е 17 

Изследване и разработване на електронна система за мониторинг на геометричните показатели на прокат  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - ФЕЕА -04 /  Ръковод. на раб. колектив Валентин Йорданов Димов, Борис Сакакушев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 99 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30398

- 434 -

ЦБ 60560 

Ковалев, Викторь Григорьевич и др.

   Технология листовой штамповки : Технологическое обеспечение точности и стойкости : учебное пособие / Викторь Григорьевич Ковалев, Сергей Викторович Ковалев . - Москва : КНОРУС, 2010 . - 224 с. : с ил. и табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 220-222

   ISBN 978-5-406-00365-7 

  

Сист. No: 30245

- 435 -

МТФ - МТМ 530 

Създаване на компютъризирана система за ускорени електрохимични изследвания на корозионна устойчивост  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - МТФ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Диана Великова Цанева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 212 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30422

Езикознание. Филология. Литература

- 436 -

BRIE/802.0/A 30Dl 

Albery, David

   Language leader teacher's book : Upper intermediate / David Albery . - Harlow : Pearson Education, 2011 . - 208 p. ; 30 cm + Audio CD Test Master

   
   http://www.pearsonlongman.com/languageleader 

   ISBN 978-1-4058-8536-2 

  

Сист. No: 29993

- 437 -

BRIE/802.0/C 84Dl, BRIE1/802.0/C 84Dl 

Cotton, David et al.

   Language leader course book : Upper intermediate / David Cotton, David Falvey, Simon Kent . - Harlow : Pearson Education, 2011 . - 192 p. ; 30 cm + Audio CD

   Първите 2 бр. комплекти съдържат като прил. и 2 бр. комплекти Class CD1, Class CD2, Class CD3
   http://www.pearsonlongman.com/languageleader 

   ISBN 978-1-4058-2689-1 

  

Сист. No: 29965

- 438 -

BRIE/802.0/K 32Gl, BRIE1/802.0/K 32Gl 

Kempton, Grant

   Language leader work book : Upper intermediate / Grant Kempton . - Harlow : Pearson Education, 2011 . - 112 p. ; 30 cm + Audio CD1, Audio CD2

   
   http://www.pearsonlongman.com/languageleader 

   ISBN 978-1-4058-8457-0 

  

Сист. No: 29996

- 439 -

С/801.323.2/А 38т 

Академичен турско-български речник  : 45375 речникови единици /  Състав. Иван Добрев ; Под науч. ред. на Иван Добрев . - София : Рива, 2009 ; 24 см

   

   ISBN 978-954-320-211-9 

  

Сист. No: 30610

- 440 -

П/886.7.01/.09/А 75ПбЦБ 60713

Антов, Пламен

   Българският постмодернизъм. Контекст. Генезис. Специфика / Пламен Антов . - София : Жанет-45, -2010 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-491-628-2 

   Т. 3. Поезията на 1990-те: българско и постмодерно . - 2010 . - 298 с.

   Библиогр. под линия

  

Сист. No: 30617

- 441 -

П/808.67/А 82сЦБ 60470

Аргументна структура  : Проблеми на простото и сложното изречение / Петя Несторова и др ; Състав., предг. Светла Коева ; Ред. кол. Руселина Ницолова и др . - София : Сема РШ, 2005 . - 272 с. ; 20 см . -  (Verba magistri. Съвременен български език. Синтаксис)

   Други авт.: С. Коева, М. Джонова, Р. Ницолова, Р. Влахова, Й. Пенчев, Й. Тишева, К. Викторова, Г. Дачева, П. Осенова, К. Симов. - Библиогр. след някои материали

   ISBN 954-8021-67-6 

   ISBN 978-954-8021-67-8 

  

Сист. No: 29476

- 442 -

П/82/Б 41ЦБ 60730

Беседи с младите  : Срещи и разговори на Димитър Талев, Христо Радевски, Георги Караславов, Никола Фурнаджиев, Камен Калчев, Емилиян Станев (1958-1962) /  Състав. Пламен Дойнов . - София : СИЕЛА, 2010 . - 331 с. ; 21 см . -  (Червено на бяло: Литературен архив на НРБ ; 2)

   

   ISBN 978-954-28-0836-7 

  

Сист. No: 30634

- 443 -

П/808.67/Б 92ЦБ 60479

Българите, книжовността, езикът - ХIХ - ХХ век

   Българите, книжовността, езикът - ХIХ - ХХ век : Сборник /  Състав., авт. Владко Мурдаров, Татяна Александрова и др . - София : ЕМАС, 2008 . - 389 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 385-387; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-357-162-1 

  

Сист. No: 29531

- 444 -

П/886.7/Б 92лЦБ 60684

Български литературен авангард  : Антология /  Състав. Иван Атанасов Сарандев . - [София] : Наука и изкуство, 2001 . - 376 с. : с портр. ; 22 см

   Рез. на англ. , нем. , рус. , фр. ез Изд. е спечелило конкурс на Нац. център за книгата Цена : 9 лв.

   ISBN 954-02-0268-Х 

  

Сист. No: 30582

- 445 -

П/808.67/Б 92еЦБ 60478

Българският език през ХХ век

   Българският език през ХХ век /  Под състав. на Василка Радева . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов ; Пенсофт, 2011 . - 400 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 954-430-766-4 

   ISBN 954-642-113-8 

  

Сист. No: 29506

- 446 -

BRIEc/801.3/Б 92н 

Българско-немски речник  /  Под науч. ред. на Павел Петков, Карл Гутшмид, Биргит Игла . - София : Атлантис - Кл, 2009 . - 1191 с. ; 22 см

   Съдържа 88 000 думи и изрази

   ISBN 978-954-9621-46-4 

  

Сист. No: 30399

- 447 -

Б2/292/Б 98Сг, ЦБ 60419, Ч2/292/Б 98Сг 

Бюлбюлян, Степан К.

   Гръцката митология и петте книги на Моисей / Степан К. Бюлбюлян . - София : С. К. Бюлбюлян, 1997 . - 15 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-512-007-Х 

  

Сист. No: 29404

- 448 -

П/803.0/Б 98Сн, П1/803.0/Б 98СнЦБ 60457

Бюлбюлян, Степан Киркор

   Немският език и лингвистичната германистика / Степан Киркор Бюлбюлян . - София : Софита, 1990 . - 27 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 29405

- 449 -

П/808.67/В 57МиЦБ 60670

Виденов, Михаил Георгиев

   Идентификация по езика въз основа на съвременната българска реч / Михаил Георгиев Виденов . - София : Фенея, 2007 . - 290 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 245-248

   ISBN 978-954-9499-05-6 

  

Сист. No: 30557

- 450 -

С1/801.316.4/В 72Юс 

Власов, Юрий Викторович и др.

   Словарь судоводителя прогулочного судна / Юрий Викторович Власов, Валерий Александрович Евстратов . - 2. изд., исправ. и доп. . - Москва : ТрансЛит, 2008 . - 80 с.

   

   ISBN 978-5-94976-692-7 

  

Сист. No: 30326

- 451 -

П/886.7/Г 34ЦБ 60729

Гео Милев - модернист, европеец, патриот  : Нови изследвания 5 : Научна конференция 2007 /  Състав. Леда Милева . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 200 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-09-0178-7 

  

Сист. No: 30633

- 452 -

ЦБ 60659 

Гецов, Антон

   По следите на скрития смисъл : Предпоставки и инструменти за скрито манипулативно въздействие в дискурса на българската популярна преса / Антон Гецов ; Науч. ред. Лиляна Цонева . - Вeлико Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2009 . - 304 с. ; 20 см.

   

   ISBN 978-954-524-707-1 

  

Сист. No: 30512

- 453 -

П/801/Д 24ДаЦБ 60473

Даскалова, Добрина

   Акцент и семантика / Добрина Даскалова ; Науч. ред. Кина Вачкова . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2007 . - 124 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 122-124

   ISBN 978-954-577-443-0 

  

Сист. No: 29478

- 454 -

П/80/Д 53ЦБ 60477

Диалектология и лингвистична география  /  Състав. Василка Радева и др ; Под ред. Василка Радева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 1999 . - 387 с. ; 20 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 954-07-0474-Х 

  

Сист. No: 29505

- 455 -

П/801/Д 66ЕуЦБ 60471

Добрева, Елка

   Увод в общото езикознание / Елка Добрева . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 243 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 240-242

   ISBN 978-954-400-037-0 

  

Сист. No: 29481

- 456 -

П/808.67/Д 66ЕтЦБ 60475

Добрева, Елка

   Толерантност, нетолерантност и нулева толерантност в съвременния български печат : (Критически лингвосемиотичен анализ) / Елка Добрева . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 390 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 375-390

   ISBN 978-954-400-054-7 

  

Сист. No: 29489

- 457 -

BRIE/801.3/Д 66Ет, С/801.316.4/Д 66ЕтЦБ 60476

Добрева, Елка Рачева и др.

   Текст & дискурс : Терминологичен справочник / Елка Рачева Добрева, Ивелина Костова Савова . - Вeлико Търново : Фабер, 2009 . - 276 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 274-275

   ISBN 978-954-400-107 -0 

  

Сист. No: 29490

- 458 -

П/886.7/Д 77ЦБ 60688

Донев, Владимир

   Емилиян Станев. Примамливите блясъци в прочита / Владимир Донев . - София : СИЕЛА, 2010 . - 319 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-0663-9 

  

Сист. No: 30585

- 459 -

П/886.7/Е 97ЙдЦБ 60672

Ефтимов, Йордан

   Двойното дъно на класиката : От Ботев и Вазов до Йовков и Далчев / Йордан Ефтимов . - Пловдив : Хермес, 2010 . - 183 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-0886-8 

  

Сист. No: 30559

- 460 -

П/808.67/Ж 69В-зЦБ 60472

Жобов, Владимир

   Звуковете в българския език / Владимир Жобов . - София : Сема РШ, 2004 . - 124 с. : с ил. ; 20 см . -  (Verba magistri)

   Библиогр. с. 116-122

   ISBN 954-8021-40-4 

  

Сист. No: 29477

- 461 -

ЦБ 60680 

Зайков, Илия

   Именник на българското вино : Хора, сортове, родни места / Илия Зайков . - София : Жанет-45, 2010 . - 368 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-654-1 

  

Сист. No: 30576

- 462 -

П/886.7/И 18тЦБ 60676

Иван Теофилов в българската литература и култура  : Изследвания, статии, есета /  Състав. Пламен Иванов Дойнов . - София : Кралица Маб, 2009 . - 175 с. ; 20 см . -  (Библиотека Личности. Кн. 3)

   

   ISBN 978-954-533-095-7 

  

Сист. No: 30572

- 463 -

BRIEc/803.0/И 22Лн 

Иванова, Людмила

   Немска граматика с упражнения за всички системи на обучение / Людмила Иванова . - Вeлико Търново : Gaberoff, 2004 . - 416 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 416

   ISBN 954-9607-88-7 

  

Сист. No: 30391

- 464 -

BRIEc/801.3/И 22Лн 

Иванова, Людмила

   Немско-български речник : В два тома / Людмила Иванова . - Вeлико Търново : Gaberoff, 2001 . - 24 см

   

   ISBN 954-9607-53-4 

   Т. 1. A - M . - 2001 . - 720 с.

   

  

Сист. No: 30392

- 465 -

BRIEc/801.3/И 22Лн 

Иванова, Людмила

   Немско-български речник : В два тома / Людмила Иванова . - Вeлико Търново : Gaberoff, 2001 . - 24 см

   

   ISBN 954-9607-53-4 

   Т. 2. N - Z . - 2001 . - с. 720 - 1440

   

  

Сист. No: 30394

- 466 -

П/886.7/И 29СбЦБ 60720

Игов, Светлозар

   "Бай Ганю " и бай Ганю : Загадъчната творба за проблематичния българин / Светлозар Игов . - Пловдив : Жанет-45, 2008 . - 303 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-491-448-6 

  

Сист. No: 30625

- 467 -

П/886.7/И 95ЦБ 60709

История на българската средновековна литература  /  Състав. Анислава Милтенова, Аделина Ангушева и др . - София : Изток-Запад, 2008 . - 776 с. ; 20 см

   Литература след вс. глава ; Показ. лични имена с. 763-775

   ISBN 978-954-321-466-2 

  

Сист. No: 30613

- 468 -

С/801.323.2=867/И 76Тб 

Йован, Тибериу

   Българско-румънски речник / Тибериу Йован ; Ред. Стефана Калдиева-Захариева, Надежда Делева . - София : Труд, 2010 . - 672 с. ; 24 см . -  (Справочници 21.век)

   

   ISBN 978-954-528-960-6 

  

Сист. No: 30637

- 469 -

ЦБ 60529 

Кацнельсон, Соломон Давидович

   Общее и типологическое языкознание / Соломон Давидович Кацнельсон ; Отв. ред. А. В. Десницкая ; Предисл. Ю. С. Маслова ; Послесл. В. Б. Касевича . - 2-е изд., доп. . - Москва : ЛИБРОКОМ, 2010 . - 344 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-397-00978-2 

  

Сист. No: 30206

- 470 -

С/886.7/К 61б, С2/886.7/К 61б 

Китай безкрай  / Соня Александрова Алексиева и др . - София : Абужет, 2010 . - 176 с. : с ил. ; 24 см

   Кн. е с автограф от авт. - Текст и на кит., англ. ез.

   ISBN 978-954-92596-1-2 

  

Сист. No: 29295

- 471 -

П/886.7/К 82ЦБ 60677

Константин Павлов в българската литература и култура  : Изследвания, статии, есета /  Състав. Пламен Иванов Дойнов . - София : Кралица Маб, 2009 . - 281 с. ; 20 см . -  (Библиотека Личности. Кн. 4)

   

   ISBN 978-954-533-096-4 

  

Сист. No: 30573

- 472 -

П/886.7/К 85МкЦБ 60725

Кортенска, Мирослава

   Културната мисия на кръга "Мисъл" : Пенчо Славейков, д-р Кръстев, Пейо Яворов, Петко Тодоров / Мирослава Кортенска . - София : ЕМАС, 2008 . - 383 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 381-382

   ISBN 978-954-357-161-1 

  

Сист. No: 30629

- 473 -

П/80/К 86МлЦБ 60691

Костова, Мария Илиева

   Латински език : За студенти по право, история, философия, международни отношения, европеистика / Мария Илиева Костова . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Нов Български университет, 2011 . - 240 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 232

   ISBN 978-954-535-672-8 

  

Сист. No: 30589

- 474 -

С/886.7/К 91Лб 

Крумова-Цветкова, Лилия

   Българските благословии, пожелания и клетви - част от националната самобитност и културното наследство : С речник на благословиите, пожеланията и клетвите / Лилия Крумова-Цветкова . - София : ЕМАС, 2010 . - 448 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 433-440

   ISBN 978-954-357-199-4 

  

Сист. No: 30568

- 475 -

ЦБ 60530 

Кузнецов, Валерий Георгиевич

   Женевская лингвистическая школа : От Соссюра к функционализму / Валерий Георгиевич Кузнецов . - 2-е изд. . - Москва : Едиториал УРСС, 2010 . - 184 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 140-150

   ISBN 978-5-354-01234-3 

  

Сист. No: 30208

- 476 -

ЦБ 60496 

Лазарова, Мила

   Възход надолу / Мила Лазарова . - Русе : Gaiana book & art studio, 2011 . - 24 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8633-11-6 

  

Сист. No: 30005

- 477 -

ЦБ 60535 

Лайонз, Джон

   Введение в теоретическую лингвистику / Джон Лайонз ; Под ред. и с предисл. В. А. Звегинцева . - 2. изд. . - Москва : Едиториал УРСС, 2010 . - 544 с. ; 21 см . -  (Лингвистическое наследие ХХ века)

   Библиогр. с. 515-528; Предм. указ. с. 529-539

   ISBN 978-5-354-01287-9 

  

Сист. No: 30215

- 478 -

ЦБ 60444 

Лебикян, Тавит Хачик и др.

   Поздрав сърдечен, макар и далечен : Войнишките писма между Тавит Левикян и неговата годеница и съпруга Веселина [Лебикян] 1940-1944 г. /  Състав. Хачик Лебикян . - Русе : Държавен архив, 2005 . - 179 с. : с ил. , портр. , факс. ; 20 см

   Кн. е с автограф от автора

   ISBN 954-8339-25-0 

  

Сист. No: 29217

- 479 -

ЦБI 3319ЦБІ 3319

Лебикян, Хачик Тавит

   Мисли от вековете / Хачик Лебикян ; Худож. Огнян Балканджиев . - Русе : Русе 22, 2001 (Русе : Авангард принт) . - 48 с. : с ил. ; 14 см

   Кн. е с автограф от автора.

   ISBN 954-9906-28-0 

  

Сист. No: 29215

- 480 -

ЦБ 60449 

Лихоносов, Виктор

   Кога ще се срещнем? : Роман / Виктор Лихоносов ; Прев. от рус. Недялка Христова . - София : Народна младеж, 1982 . - 472 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Когда же мы встретимся.

   ISBN * 

  

Сист. No: 29214

- 481 -

ЦБ 60531 

Милославский, Игорь Григорьевич

   Морфологические категории современного русского языка : Учебное пособие / Игорь Григорьевич Милославский . - 2-е изд. . - Москва : ЛИБРОКОМ, 2011 . - 256 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-397-01910-1 

  

Сист. No: 30209

- 482 -

Арх/808.67/Н 45Еф, Б2/808.67/Н 45, Б2/808.67/Н 45Еф, П/808.67/Н 45Еф, Ч2/808.67/Н 45ЕфЦБ 60429

Недкова, Емилия Димитрова

   Фразеологизмите като знаци в езика на културата : (Върху материал от български, сръбски и руски език) . - Русе : Лени-Ан, 2011 . - 142 с. ; 22 см

   Библиогр. с 130-141

   ISBN 978-954-8190-83-1 

  

Сист. No: 29269

- 483 -

ПНО - БЕЛИ 11 

Оптимизиране на чуждоезиков фонематичен слух чрез интерактивени езикови задачи и игри  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - ФПНО - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Димитрина Игнатова Цонева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 66 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30476

- 484 -

П/82.0/П 20ЕтЦБ 60695

Панчева, Евгения и др.

   Теория на литературата : От Платон до постмодернизма / Евгения Панчева, Амелия Личева, Миряна Янакиева . - 2. доп. изд. . - София : Колибри, 2007 . - 533 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 526 ; Имен. показалец с. 527-533

   ISBN 954-529-349-7 

  

Сист. No: 30594

- 485 -

П/808.67/П 84пЦБ 60710

Правопис и пунктуация на българския език

   Правопис и пунктуация на българския език : Основни правила /  Ред. Мария Бунева . - София : Просвета, 2011 . - 176 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-01-2604-3 

  

Сист. No: 30614

- 486 -

П/82/П 88тЦБ 60732

Принудени текстове  : Самокритика на български писатели (1946-1962) /  Състав. Пламен Дойнов . - София : СИЕЛА, 2010 . - 254 с. ; 21 см . -  (Червено на бяло: Литературен архив на НРБ ; 1)

   

   ISBN 978-954-28-0771-1 

  

Сист. No: 30636

- 487 -

ЦБ 60727 

Проект смърт  /  Състав. Пепа Витанова . - София : СИЕЛА, 2011 . - 230 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-0974-6 

  

Сист. No: 30631

- 488 -

П/82.0/П 92К-оЦБ 60719

Протохристова, Клео

   Огледалото : Литературни, метадискурсивни и културносъпоставителни траектории / Клео Протохристова . - Пловдив : Летера, 2004 . - 384 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 365-383

   ISBN 954-516-514-6 

  

Сист. No: 30624

- 489 -

П/80/Р 12ВуЦБ 60468

Радева, Василка

   Увод в ареалната лингвистика : [Уч. помагало за студентите по балканистика] / Василка Радева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2001 . - 192 с. , 4 л. : к. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Василка Радева Рангелова. Библиогр. след отд. части

   ISBN 954-07-1451-6 

  

Сист. No: 29474

- 490 -

П/820/899/Р 31ЦсЦБІ 3320

Ракьовски, Цветан

   След края на класиката : "Двойник" и "Египетска марка" / Цветан Ракьовски ; Послесл. Магдалена Костова-Панайотова . - В. Търново : Фабер, 2006 . - 202 с. ; 18 см

   Авт. на послесл. известна като Магдалена Петрова Костова . - Библиогр. с. 148-153

   ISBN 954-775-601-Х 

   ISBN 978-954-775-601-4 

  

Сист. No: 29473

- 491 -

П/886.7/Р 31ЦуЦБ 60469

Ракьовски, Цветан

   Образи на българската памет : Историята, поборниците, записките / Цветан Ракьовски . - В. Търново : Фабер, 2004 . - 332 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 317-323 ; Азб. показалец

   ISBN 954-775-369-Х 

  

Сист. No: 29475

- 492 -

ЦБ 60538 

Рязанцева, Татьяна Игоровна

   Гипертекст и электронная коммуникация / Татьяна Игоровна Рязанцева . - Москва : ЛКИ, 2009 . - 256 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 232-251

   ISBN 978-5-382-010066-9 

  

Сист. No: 30224

- 493 -

П/808.67/С 13ИтЦБ 60474

Савова, Ивелина Костова

   Текст и време / Ивелина Костова Савова . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2007 . - 385 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 356-376 ; Рез на англ. ез ; Показалец на примерите, показалец на сх.

   ISBN 978-954-577-471-3 

  

Сист. No: 29480

- 494 -

С/801.316.4/С 45 

Словарь нанотехнологических и связанных с нанотехнологиями терминов  /  Под ред. С. В. Калюжного . - Москва : Физматлит, 2010 . - 527 с. ; 24 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-5-9221-1266-6 

  

Сист. No: 30256

- 495 -

ЦБ 60533 

Соломоник, Абрам

   Парадигма семиотики : Очелки по общей семиотике (с приложением словаря семиотических терминов) / Абрам Соломоник . - 2. изд. . - Москва : ЛКИ, 2011 . - 336 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-382-01275-9 

  

Сист. No: 30213

- 496 -

Ч2/808.67/С 83 

Стоянова, Юлияна Иванова

   Индивидуални вариации във вербалното развитие / Юлияна Иванова Стоянова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2009 . - 312 с. ; 20 см . -  (Университетска библиотека)

   Библиогр. с. 280-299 ; Им. показалец с. 300-303 ; Предм. показалец с. 304-307

   ISBN 978-954-07-2774-5 

  

Сист. No: 29383

- 497 -

П/886.7/С 89ЕпЦБ 60714

Сугарев, Едвин

   Поезията на Александър Вутимски: Паралелни прочити / Едвин Сугарев . - София : Алтера, 2009 . - 575 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9757-22-4 

  

Сист. No: 30619

- 498 -

ЦБ 60540 

Ткаченко, Наталья Григорьевна

   Тесты по грамматике русского языка / Наталья Григорьевна Ткаченко . - 11. изд. . - Москва : Айрис-пресс, 2010 . - 20 см

   

   ISBN 978-5-8112-4052-4 Ч. .1

   ISBN 978-5-8112-4053-1 

   Ч. 1 . - 2010 . - 256 с.

   

  

Сист. No: 30225

- 499 -

ЦБ 60542 

Ткаченко, Наталья Григорьевна

   Тесты по грамматике русского языка / Наталья Григорьевна Ткаченко . - 9. изд. . - Москва : Айрис-пресс, - 2010 . - 20 см

   

   ISBN 978-5-8112-4054-8 Ч. 2.

   ISBN 978-5-8112-4053-1 

   Ч. 2 . - 2010 . - 384 с.

   

  

Сист. No: 30227

- 500 -

П/82/Т 64ЦкЦБ 60731

Тодоров, Цветан

   Красотата ще спаси света : Уайлд, Рилке, Цветаева / Цветан Тодоров ; Прев. от фр. Тодорина Атанасова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2010 . - 243 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-553-109-5 

  

Сист. No: 30635

- 501 -

П/82.0/У 25ДкЦБ 60698

Уд, Джеймс

   Как действа литературата / Джеймс Уд ; Прев. Емилия Ничева-Карастойчева . - София : Кралица Маб, 2010 . - 182 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-533-104-6 

  

Сист. No: 30597

- 502 -

С1/808.2(038)/Ф 75-о 

Фразеологический объяснительный словарь русского языка

   Фразеологический объяснительный словарь русского языка / Анатолий Николаевич Баранов и др ; Под ред. А. Н. Баранова . - Москва : Эксмо, 2009 . - 704 с. ; 21 см . -  (Библиотека словарей)

   Более 1000 идиом (2000 значений). - Указ. с. 630-701

   ISBN 978-5-699-30033-4 

  

Сист. No: 30244

- 503 -

П/820/899/Х 78ТлЦБ 60668

Христов, Тодор

   Литературността / Тодор Христов . - София : Алтера, 2009 . - 382 с. ; 21 см . -  (Зевгма - поредица за философия, хуманитаристика и социални науки)

   Библиогр. с. 355-372 ; Индекс с. 377-382

   ISBN 978-954-9757-19-4 

  

Сист. No: 30565

- 504 -

П/886.7/Я 54ВхЦБ 60673

Янев, Владимир Атанасов

   Христо Смирненски - маскарадът и празникът / Владимир Янев . - 2. осн. прераб. и доп. изд . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 303 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 289-294

   ISBN 978-954-09-0010-0 

  

Сист. No: 30561

История. Георафия. Биографии. Археология

- 505 -

С/93/99/А 56и 

Алманах за историята на Русе  /  Отг. ред. Златоживка Иванова Здравкова . - Русе : Лени-Ан, 1996 - . - 23,5 см

   Т. 1 и 2 с ISBN

   ISBN * 

   Т. 11 . - 2011 . - 456 с.

   ISSN 1312-0980

  

Сист. No: 29294

- 506 -

П/82/Б 41ЦБ 60730

Беседи с младите  : Срещи и разговори на Димитър Талев, Христо Радевски, Георги Караславов, Никола Фурнаджиев, Камен Калчев, Емилиян Станев (1958-1962) /  Състав. Пламен Дойнов . - София : СИЕЛА, 2010 . - 331 с. ; 21 см . -  (Червено на бяло: Литературен архив на НРБ ; 2)

   

   ISBN 978-954-28-0836-7 

  

Сист. No: 30634

- 507 -

ЦБ 60728 

Беъм, Джордж

   АйСтив] iСтив : Словото на човека, прозрял в бъдещето / Джордж Беъм . - София : Локус Пъблишинг, 2011 . - 128 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-954-783-156-8 

  

Сист. No: 30632

- 508 -

Б5/93/99/В 27 

Васильев, Леонид Сергеевич

   История Востока : Учебник для магистров / Леонид Сергеевич Васильев . - 6-ое изд., прераб. и доп. . - Москва : Юрайт, - 2011 . - 21 см

   

   ISBN 978-5-9916-1390-3 

   Т. 2 . - 2011 . - 788 с.

   

  

Сист. No: 30114

- 509 -

Ч5/342/В 69Ли 

Владикин, Любомир

   История на Търновската конституция / Любомир Владикин . - София : Народна култура, 1994 . - 284 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 283-284

   ISBN 954-04-0085-6 

  

Сист. No: 30529

- 510 -

Б5/9/В 88и 

Всемирная история  : Справочник . - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010 . - 608 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-373-02825-7 

  

Сист. No: 30096

- 511 -

Ч5/9/Г 31Ги 

Генов, Георги П.

   Източният въпрос : (Политическа и дипломатическа история) / Георги П. Генов . - София : Б. и., 1924 - . - 23 см

   Рез. на фр. ез.

   ISBN * 

   Ч. 1-2 . - 1924 . - 615 с.

   Библиогр. под линия

  

Сист. No: 30523

- 512 -

П/886.7/Д 77ЦБ 60688

Донев, Владимир

   Емилиян Станев. Примамливите блясъци в прочита / Владимир Донев . - София : СИЕЛА, 2010 . - 319 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-0663-9 

  

Сист. No: 30585

- 513 -

ЦБ 60445 

Златев, Любомир Златанов и др.

   Иван Хаджииванов : Родови корени, общественик и деен ръководител на борбата за освобождението на Добруджа / Любомир Златев, Хачик Лебикян . - Русе : Авангард принт, 2005 . - 161 с. : с ил. , факс. , к. ; 21 см

   Кн. е с автограф от автора

   ISBN 954-9548-91-0 

  

Сист. No: 29216

- 514 -

ЦБ 60431, Ч2/9/З-72Лр 

Златев, Любомир Златанов и др.

   Русенските парламентаристи 1878-1946 г. / Любомир Златанов Златев, Росица Стоянова . - Русе : Лени-Ан, 2011 . - 248 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 214-247

   ISBN 978-954-8190-85-5 

  

Сист. No: 29284

- 515 -

BRIE/316/З -81и 

Значими имена в антропологията  : Лекции по антропология /  Състав., [предг.] Магдалена Елчинова, Цвете Лазова ; Ред. Магдалена Елчинова . - София : НБУ, 2004 . - 157 с. : с портр. ; 21 см

   Библиогр. след отд. лекции

   ISBN 954-535-379-1 

  

Сист. No: 30544

- 516 -

Б5/93/99/В 27Ли 

История Востока  : Учебник для магистров / Леонид Сергеевич Васильев . - 6-ое изд., прераб. и доп. . - Москва : Юрайт, 2011 . - 21 см

   

   ISBN 978-5-9916-1327-9 

   Т. 1 . - 2011 . - 722 с.

   

  

Сист. No: 30134

- 517 -

П/949.72/К 98ЦпЦБ 60705

Кьосева, Цветана

   Първите дами на царска България / Цветана Кьосева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2010 . - 147 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 145-146

   ISBN 978-954-07-2940-4 

  

Сист. No: 30606

- 518 -

ЦБ 60446 

Лебикян, Тавит Хачик

   Паметникът на 5-й пеши Дунавски полк / Тавит Хачик Лебикян . - Вeлико Търново : Фабер ; 168 часа, 2010 . - 44 с. : със сн., к., ноти ; 22 см

   Библиогр. с. 31-32. - Кн. е с автограф от авт.

   ISBN 978-954-400- (грешен)

   ISBN 978-954-400-316-6 (поправен)

  

Сист. No: 29298

- 519 -

ЦБ 60436, Ч2/949.72.04/Л 33Хп 

Лебикян, Хачик Тавит

   Последните дни на Ангел Кънчев / Хачик Тавит Лебикян . - Вeлико Търново : Фабер, 2011 . - 59 с. : с ил. ; 21 см

   Книгата е с автограф от автора

   ISBN 978-954-400-547-4 

  

Сист. No: 29288

- 520 -

ЦБ 60694 

Поп Минчо Кънчев

   Видрица : Спомени, записки, кореспонденция / Поп Минчо Кънчев ; Състав. Кирила Възвъзова-Каратеодорова, Тихомир Тихов . - [3. изд.] . - София : Книгоиздателска къща Труд, 2006 . - 808 с. ; 21 см

   Състав. И. Татарлиев известен като Ибрахим Тосун Татарлъ

   ISBN 954-528-626-1 

   ISBN 978-954-528-626-1 

  

Сист. No: 30593

- 521 -

Гр/91/П 79Ав 

Порти, Андреа де

   Великите пътешественици : От XIX век до мисията "Аполо" / Андреа де Порти ; Предг. Патрик Поавр д' Арвор . - София : Рива, 2007 . - 56 с. : с ил., карти ; 29 см

   

   ISBN 978-954-320-100-6 

  

Сист. No: 30640

- 522 -

Ч5/34/П 84и 

Правни изследвания, посветени на проф. Венелин Ганев по случай 30-годишната му академична дейност  /  Ред. Л. Диков, Л. Владикин . - София : Б. и., 1939 (Придворна печатница) . - 608 с. ; 24 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30494

- 523 -

BRIEc/91/П 98а 

Пътен атлас Европа

   Пътен атлас Европа . - София : Унискорп, 2007 . - 304 с. : с карти ; 30 см

   

   ISBN 978-954-330-298-7 

  

Сист. No: 30396

- 524 -

ДИР/949.72/Р 29СцЦБ 60726

Райчевски, Стоян

   Царибродските българи / Стоян Райчевски . - София : Захарий Стоянов, 2008 . - 383 с. ; 21 см . -  (Отечество любезно)

   

   ISBN 978-954-09-0115-2 

  

Сист. No: 30630

- 525 -

П/820/899/Р 31ЦсЦБІ 3320

Ракьовски, Цветан

   След края на класиката : "Двойник" и "Египетска марка" / Цветан Ракьовски ; Послесл. Магдалена Костова-Панайотова . - В. Търново : Фабер, 2006 . - 202 с. ; 18 см

   Авт. на послесл. известна като Магдалена Петрова Костова . - Библиогр. с. 148-153

   ISBN 954-775-601-Х 

   ISBN 978-954-775-601-4 

  

Сист. No: 29473

- 526 -

П/886.7/Р 31ЦуЦБ 60469

Ракьовски, Цветан

   Образи на българската памет : Историята, поборниците, записките / Цветан Ракьовски . - В. Търново : Фабер, 2004 . - 332 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 317-323 ; Азб. показалец

   ISBN 954-775-369-Х 

  

Сист. No: 29475

- 527 -

BRIEc/94/С 15Хе 

Салман, Хари

   Европа - континент с глобална мисия : Илюстрована духовна биография на Европа / Хари Салман . - София : Кибеа, 2009 . - 347 с. : с ил. ; 29 см

   Индекс с. 340 - 345; Библиогр. с. 346 -347

   ISBN 978-954-474-462-5 

  

Сист. No: 30567

- 528 -

П/949.72/С 77ЦБ 60662

Сто и тридесет] 130 години модерна българска държавност  : Иван Стоянов 60 години, отдадени на историята и висшето образование . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2009 . - 477 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-524-720-0 

  

Сист. No: 30532

- 529 -

С/930/Т 45Ев 

Тейлър, Ендрю

   Възход и гибел на великите империи / Ендрю Тейлър ; Прев. Васко Арнаудов ; Ред. Кремена Бойнова . - София : СИЕЛА, 2009 . - 256 с. : с ил. ; 28 см

   Библиогр. с. 254

   ISBN 978-954-28-0454-3 

  

Сист. No: 30611

- 530 -

BRIE/93/99/Т 86Ис 

Троянов, Илия и др.

   Стичането : Пътят към всички култури / Илия Троянов, Ранджит Хоскоте . - София : СИЕЛА, 2011 . - 213 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 205-213

   ISBN 978-954-28-0926-5 

  

Сист. No: 30560

- 531 -

Б5/9/Х 48Пп 

Хизер, Питер

   Падение Римской империи / Питер Хизер . - Москва : АСТ ; Астрель, 2011 . - 800 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 774-795

   ISBN 978-5-17-057027-0 

   ISBN 978-5-271-32647-9 

  

Сист. No: 30087

- 532 -

П/94/Ю 38МдЦБ 60717

Юхма, Михаил

   Древните българо-чуваши : Исторически очерк / Михаил Юхма . - Варна : Алфиола, 2003 . - 408 с. : с ил. ; 23,5 см

   Библиогр. с. 375-399

   ISBN 954-81-39-37-5 

  

Сист. No: 30622

- 533 -

П/949.72/Я 54СбЦБ 60718

Янева, Светла

   Българи-откупвачи на дънъци във фиксалната система на Османската империя. Към историята на българския делови и социален елит през ХІХ в. / Светла Янева . - София : Нов Български университет, 2011 . - 422 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 394-407 ; Именен показалец с. 409-422

   ISBN 978-954-535-661-2 

  

Сист. No: 30623

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 534 -

ЦБ 60450 

Ганев, Йосиф и др.

   Основи на обучението и тренировката по водни ски : Уч. помагало : [За студентите от ВИФ Г. Димитров и ВИММЕСС - Русе] / Йосиф Ганев, Христо Костов . - София : ВИММЕСС, 1980 . - 174 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 169-171.

   ISBN * 

  

Сист. No: 29218

- 535 -

ЦБІІ 2990 

Дюлгерова, Росица Георгиева

   Теория на музикалните елементи : Тестове / Росица Георгиева Дюлгерова . - София : НБУ, 2007 . - 180 с. : с ноти ; 30 см + CD1; CD2

   

   ISBN 978-954-535-450-2 

  

Сист. No: 30578

- 536 -

П/37/Л 82МкЦБ 60681

Лопито-Дорфьой, Мишел

   Ключове към класическата музика от античността до наши дни / Мишел Лопито-Дорфьой . - София : Пулсио, 2010 . - 163 с. ; 21 см + CD1; CD2

   

   ISBN 978-954-9490-28-2 

  

Сист. No: 30579

- 537 -

С/7/Н 17 

Най-забележителните сгради и паметници в света  /  Ред. консултант Тревър Хауелс ; Прев. от англ. Гинка Асенова . - София : Рива, 2009 . - 256 с. : с цв. ил., портр. ; 28 см

   Азбучник и речник с. 247-255

   ISBN 978-954-320-193-8 

  

Сист. No: 30638

- 538 -

Гр/7/Т 79с 

Тракийските съкровища и Долината на тракийските царе  : В памет на д-р Георги Китов /  Текст Павлина Иванова Илиева ; Фотогр. Николай Иванов Генов . - София : Хермес, 2011 . - 213 с. : с фотогр. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-26-1003-8 

  

Сист. No: 30639

- 539 -

ЦБІІ 2989 

Чобанова, Йоанна Светославова

   Практически курс по елементарна теория на музиката / Йоанна Светославова Чобанова . - 3. изд. . - София : Музика, 2000 . - 94 с. : с ноти ; 29 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30575

- 540 -

П/78/Я 74К-зЦБ 60427

Япова, Кристина

   Звук и етнос : Вариации върху тема от Боеций / Кристина Япова ; Прев. Александър Господинов . - София : Институт за изследване на изкуствата, 2011 . - 336 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8594-27-1 

  

Сист. No: 29144

Компютри. Програмни продукти

- 541 -

ЦБ 60516 

Ho, Tracey et al

   Network coding : An introduction / Tracey Ho, Desmond S. Lun . - Cambridge : Cambridge University Press, 2008 . - 170 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-0-521-87310-9 

  

Сист. No: 30170

- 542 -

ЦБ 60532 

Али, Махер

   Программирование для iPhone : Разработка мобильных приложений с помощью iPhone SDK / Махер Али . - Москва : Эксмо, 2010 . - 368 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 363-364; Азб. указ.

   ISBN 978-5-699-40764-4 

  

Сист. No: 30212

- 543 -

Арх/658.512/А 64Пк, П/658.512/А 64Пк, П1/658.512/А 64Пк, П1658.512/А 64ПкЦБ 58271

Ангелов, Петър Недялков

   Компютърно проектиране : Ръководство за упражнения / Петър Недялков Ангелов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 70 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-712-523-0 

  

Сист. No: 29530

- 544 -

П/519.68/В 90пЦБ 60703

Въведение в програмирането със C#  / Светлин Наков и др . - София : Академия на Телерик за софтуерни инженери, 2011 . - 1109 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-4000-527-6 

  

Сист. No: 30603

- 545 -

П/519.68/К 78ЦБ 60708

Колисниченко, Денис Николаевич

   Ри ейч пи] PHP & MySQL : Практическо програмиране / Денис Николаевич Колисниченко ; Прев от рус. Анета Петева . - София : Асеневци, 2011 . - 371 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8898-21-8 

  

Сист. No: 30612

- 546 -

П/681.32/М 61МсЦБ 60716

Милър, Майкъл

   Самоучител за работа с компютър / Майкъл Милър ; Прев. Васил Сирманов . - София : СофтПрес, 2010 . - 527 с. ; 23 см

   Тълк. речник с. 509-521 ; Индекс с.523-527

   ISBN 978-954-685-949-5 

  

Сист. No: 30620

- 547 -

П/004/М 89МдЦБ 60603

Морган, Майкъл

   ДЖАВА] Java 2 за професионални програмисти / Майкъл Морган . - София : ИнфоДАР, 1999 . - 23 см

   

   ISBN 954-8485-65-6 

   Т. 1 . - 1999 . - 475 с.

   

  

Сист. No: 30379

- 548 -

П/004/М 89МдЦБ 60603

Морган, Майкъл

   ДЖАВА] Java 2 за професионални програмисти / Майкъл Морган . - София : ИнфоДАР, 1999 . - 23 см

   

   ISBN 954-8485-65-6 

   Т. 2 . - 1999 . - 441 с.

   

  

Сист. No: 30380

- 549 -

ЕЕА - КСТ 19 

Обработка и анализ на сигнали за техническа диагностика  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - ФЕЕА - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Георги Кръстев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 117 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30428

- 550 -

ПНО - ИИТ 9 

Разработване и изследване на интернет система за обличане и визуализиране на тримерни тела  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - ФПНО /  Ръковод. на раб. колектив Цветомир Иванов Василев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 44 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30434

- 551 -

П/004/Р 28РфЦБ 60604

Райнхард, Роберт и др.

   Флаш] Flash 4 : Библия / Роберт Райнхард, Джон Уорън Ленц . - София : Алекс Софт, 2000 . - 640 с. ; 21 см + CD

   

   ISBN 954-656-091-Х 

  

Сист. No: 30381

- 552 -

ЦБ 60538 

Рязанцева, Татьяна Игоровна

   Гипертекст и электронная коммуникация / Татьяна Игоровна Рязанцева . - Москва : ЛКИ, 2009 . - 256 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 232-251

   ISBN 978-5-382-010066-9 

  

Сист. No: 30224

- 553 -

П/681.3/С 77СдЦБ 60711

Стобъртн, Саймън и др.

   Динамични уебприложения с PHP и MySQL / Саймън Стобъртн, Дейвид Парсънс . - София : Дуо Дизайн, [б. г.] . - 704 с. : с ил. + CD ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8396-35-6 

  

Сист. No: 30615

- 554 -

ЕЕА - КТТ 16 

Създаване и изследване на алгоритми за откриване координатите на подвижни обекти в безжични сензорни мрежи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - ФЕЕА - 05 /  Ръковод. на раб. колектив Теодор Божидаров Илиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 78 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30473

- 555 -

РУ - НИС 3 

Създаване, изследване и внедряване на информационно-справочна система, "Докторанти" - ІІ етап  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2010 - РУ - 04 /  Ръковод. на проект Елица Арсова ; Рецензент Цветомир Василев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 105 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30466

- 556 -

П/519.68/Т 64МсЦБ 60704

Тодорова, Магдалина

   Структури от данни и програмиране на C++ / Магдалина Тодорова . - София : СИЕЛА, 2011 . - 334 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 333-334

   ISBN 978-954-28-0990-6 

  

Сист. No: 30605

- 557 -

ЦБ 60491 

Хайнеман, Роберт

   Визуальное моделирование электронных схем в PSPICE / Роберт Хайнеман . - 2. изд. . - Москва : ДМК, 2008 . - 326 с. : с ил. ; 23 см + CD

   Библиогр. с. 317 ; Предм. указ с. 318-325

   ISBN 978-5-94074-436-8 

  

Сист. No: 29950

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 558 -

С/378/J 80е 

Journal of the European higher education area

   Journal of the European higher education area : Policy, practice and institutional engagement /  Ed. Howard Davis et al . - Berlin : Dr. Josef Raabe Verlag, 2011 - . - 30 cm

   До 2011 изданието е излизало под името European university association EUA Bologna handbook. - ISSN 2192-0109
   http://www.ehea-journal.eu 

   ISBN 978-3-8183-0564-2 

   [B.] 3 . - 2011 . - 148 p.

   Bibliogr. p. 147-148

  

Сист. No: 29182

- 559 -

Ч2/39/Д 84Пп 

Дочев, Пепо

   Пирински песни и танци : Аранжирани за акордеон / Пепо Дочев . - Русе : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2009 . - 60 с. ; 30 см

   

   ISBN 979-0-707690-00-0 ISMN

  

Сист. No: 30487

- 560 -

Ч2/39/Д 84Пр 

Дочев, Пепо

   Родопски песни и танци : Аранжирани за акордеон / Пепо Дочев . - Русе : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2009 . - 60 с. ; 30 см

   

   ISBN 979-0-707690-01-7 ISMN

  

Сист. No: 30491

- 561 -

Ч2/37.01/К 86Пу 

Костова, Пенка

   Управление на човешките ресурси в образователно-възпитателните институции / Пенка Костова . - Вeлико Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2010 . - 444 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 372 - 382.

   ISBN 978-954-524-730-9 

  

Сист. No: 30501

- 562 -

П/37/Л 33РсЦБ 60440

Лебедова, Румяна Димитрова

   Сто и двадесет] 120 години педагогическо образование в Силистра : 40 години филиал Силистра : 25 години инженерно образование в Силистра / Румяна Димитрова Лебедова . - Силистра : Тибо, 2011 . - 52 с. : ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-2954-03-3 

  

Сист. No: 29292

- 563 -

П/37/Л 82МкЦБ 60681

Лопито-Дорфьой, Мишел

   Ключове към класическата музика от античността до наши дни / Мишел Лопито-Дорфьой . - София : Пулсио, 2010 . - 163 с. ; 21 см + CD1; CD2

   

   ISBN 978-954-9490-28-2 

  

Сист. No: 30579

- 564 -

С/61/Н 86п 

Новейший психолого-педагогический словарь  /  Состав. Евгений Степанович Рапацевич ; Под общ. ред. А. П. Астахова . - Москва : Современная школа, 2010 . - 927 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 915-923

   ISBN 978-985-513-724-6 

  

Сист. No: 30269

- 565 -

П/37/О-24ЦБІІ 2985

Обучение по пиано и синтезатор  /  Състав. Александър Джамбазов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 37 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 30384

- 566 -

ЦБ 60528 

Современные образовательные технологии  : Учебное пособие /  Под ред. Н. В. Бордовской . - 2-е изд., стер. . - Москва : КНОРУС, 2011 . - 432 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-406-01163-8 

  

Сист. No: 30201

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

- 567 -

П/624/К 13КмЦБ 60657

Казаков, Константин

   Метод на крайните елементи за моделиране на строителни конструкции / Константин Казаков . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2010 . - 518 с ; 23 см

   Библиогр. с. 515-517

   ISBN 978-954-322-379-4 

  

Сист. No: 30503

Техника на безопасността

- 568 -

Арх/628/Т 70В-о, П/628/Т 70В-о, П1/628/Т 70В-оЦБ 60482

Томов, Владимир и др.

   Опазване от шум и вибрации : Ръководство за упражнения / Владимир Томов, Калин Стоянов Караджов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2004 . - 34 с. ; 20 с.

   

   ISBN 978-954-712-260-6 

  

Сист. No: 29575

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

Хранително-вкусова промишленост. Битова техника

- 569 -

ЦБ 60586 

Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание систем управления бытовых машин и приборов  : Учебник / Ж. А. Романович и др . - 2. изд. . - Москва : Дашков и К, 2010 . - 316 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-394- 00929-7 

  

Сист. No: 30312

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело. Пенсии

Обработка чрез рязане(със снемане и без снемане на стружки)

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника

Машини и процеси с автоматично регулиране

- 570 -

П/681.3/С 77СдЦБ 60711

Стобъртн, Саймън и др.

   Динамични уебприложения с PHP и MySQL / Саймън Стобъртн, Дейвид Парсънс . - София : Дуо Дизайн, [б. г.] . - 704 с. : с ил. + CD ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8396-35-6 

  

Сист. No: 30615


 Индекс по АВТОРИ

Albery, David 436 
Babcock, William 21 
Brown, Robert L. 227 
Cotton, David 437 
Davis, Howard 558 
Dorsher, Michael 21 
Edvardsson, Bo 383 
Falvey, David 437 
Fisher, Howard D. 50 
Gaebel, Michael 558 
Gordon, A. David 21 
Gustafsson, Anders 383 
Harms, H. H. 373 
Harms, Hans H. 358 368 374 
Ho, Tracey 541 
Jara-Diaz, Sergio 341 
Kalpakjian, Serope 302 
Kempton, Grant 438 
Kent, Simon 437 
Kittross, John Michael 21 
Kohler, Juergen 558 
Krumov, Krum 159 
Larsen, Knud S. 159 
Lun, Desmond S. 541 
Matthies, H. J. 357 359 360 361 367 369 370 371 372 375 376 377 378 
Meier, Friedhelm 357 358 359 360 361 367 368 369 370 371 372 374 375 376 377 378 
Merrill, John C. 21 
Metzner, R. 373 
Purser, Lewis 558 
Tidd, Joe 383 
Wilson, Lesley 558 
Zima, Petr 227 
Абашидзе, Аслан Хусейнович 51 
Абчук, Владимир Авраамович 384 
Аверьяновой, Т. В. 134 
Агейченко, Константин Владимирович 51 
Адизес, Ицхак Калдерон 385 
Азарова, Вероника 94 226 
Александров, Харалан 94 226 
Александрова, Татяна 443 
Алексиева, М. 20 142 147 
Алексиева-Данева, Дора 432 
Алексунин, В. А. 191 
Али, Махер 542 
Алипиев, Огнян Любенов 269 270 340 
Ангелов, Петър Недялков 423 543 
Ангелова, Емилия Ангелова 337 
Ангушева, Аделина 467 
Андонов, Кондю 321 
Андонов, Кондю Йорданов 365 
Андреев, Виктор Николаевич 306 
Андреева, Людмила 150 
Андреева, Людмила Маринова 150 
Андреева, Мария 386 
Андреева, Мария Йосифова 386 
Антов, Пламен 440 
Арнаудов, Васко 529 
Арнаудова, Валентина Атанасова 38 
Арсова, Елица 555 
Арънсън, Джошуа 54 
Арънсън, Елиът 54 
Асенова, Гинка 537 
Астапов, Валерий Михайлович 275 
Астахова, А. П. 35 564 
Атанасов, Александър Стефанов 425 426 
Атанасов, Владимир 145 
Атанасов, Стоян 145 
Атанасова, Валентина 36 
Атанасова, Десислава 467 
Атанасова, Е. 142 
Атанасова, Тодорина 500 
Ахмедов, А. 142 
Баджева, Мира 470 
Базилевич, А. И. 174 396 
Баламезов, Стефан Г. 55 
Балдин, Константин Васильевич 199 408 
Балканджиев, Огнян 479 
Баналиева, С. 294 
Баналиева, Стойна 294 
Баракова, Пенка Петрова 276 296 
Баранов, Анатолий Николаевич 502 
Баранова, А. Н. 502 
Баранова, Владимира 82 
Барболова, Ж. 142 
Барейнбойм, П. Д. 103 
Баршай Игорь Львович 338 
Бебак, Артър 250 
Беквит, Гарри 160 
Белоглавек, Александр И. 56 57 58 
Бенинг, Владимир Евгеньевич 242 
Березина, Лариса Юрьевна 228 
Березкина, Ольга Павловна 387 
Беъм, Джордж 7 507 
Бжежински, Збигнев 59 
Билчев, Тодор 478 
Билярски, Светослав 60 
Бирюкова, О. Ю. 388 
Блажева, С. 142 
Блейк, Крис 161 389 
Бобков, Л. В. 174 396 
Бобчев, С. С. 61 62 
Богданов, Б. 142 
Богданова, Теменужка 264 
Богомилова, Нонка 22 63 
Божанов, Димитър 23 
Бойнова, Кремена 529 
Бойцов, Василий Борисович 430 
Бокова, Ирена 93 225 515 
Бокова, Ирина 94 226 
Бокова, Ирина Георгиева 94 226 
Бондиков, Венцеслав 64 
Бордовской, Н. В. 566 
Борисов, Александр Федосеевич 384 
Борисович, Юрий Григорьевич 1 
Боровский, Владислав Георгиевич 306 
Боровский, Георгий Владиславович 306 
Ботушарова-Драганска, Анастасия М. 294 
Бочаров, Павел Петрович 162 229 230 
Бочков, Пламен 93 225 515 
Бочкова, Л. А. 388 
Бошмаковой, И. Г. 233 
Бояджиев, Андрей 467 
Братоев, Красимир Петров 379 
Браун, Марк 319 
Брекенридж, Диърдри 65 
Брокман, Джон 12 
Будагова, А. С. 194 
Будил, Иво 93 225 515 
Буков, А. 294 
Буков, Анастас Хр. 294 
Булатова, А. С. 195 
Бунева, Мария 485 
Бунчука, Н. В. 286 
Бърн, Ронда 24 
Быстрова, Ю. 418 
Бюканан, Марк 66 
Бюлбюлян, Степан К. 447 
Бюлбюлян, Степан Киркор 8 25 448 
Вайн, Саймон 163 
Валимов, Василий Васильевич 26 
Варагин, В. С. 208 
Василев, Цветомир 555 
Василев, Цветомир Иванов 550 
Василева, Калина Викторова 441 
Василева, Настя 260 
Васильев, Леонид Сергеевич 508 516 
Васильков, Дмитрий Витарьевич 431 
Вачкова, Кина 453 
Вачкова, Кина Атанасова 453 
Вейц, Владимир Львович 431 
Великанова, Т. Б. 208 
Велчев, Стефан Димитров 303 
Велчева, Боряна 454 
Веселовский, И. Н. 233 
Виденов, Михаил Георгиев 449 
Викторова, Калина 441 443 
Винокуров, Виталий А. 208 
Витанова, Пепа 487 
Владикин, Л. 133 522 
Владикин, Любомир 67 68 69 70 509 
Владимирова, Катя 16 207 
Власов, Юрий Викторович 450 
Влахова, Радка Василева 441 
Вознесенская, Мария Марковна 502 
Волков, Игорь Куприянович 231 
Волошинова, Марина Владимировна 193 402 
Воронкин, Юрий Николаевич 304 
Воронцов, Алексей Васильевич 384 
Вуков, Николай 93 94 225 226 515 
Възвъзова, Кирила Николова 520 
Възвъзова-Каратеодорова, Кирила 520 
Възвъзова-Каратеодорова, Кирила Николова 520 
Вълков, Иван Каменов 294 
Вълков, Любен Георгиев 239 
Вълчинова, Галя 94 226 
Выгодский, Марк Я. 232 
Габровски, Константин 16 207 
Габровски, Радослав 164 
Габровски, Радослав Минчев 164 
Гаврилов, Константин Львович 362 
Гагова, Нина 467 
Гаджиев, Г. А. 103 
Гале, Жан-Клод 94 226 
Ганев, Венелин 73 74 154 155 156 157 158 
Ганев, Йосиф 534 
Гельман, Борис Данилович 1 
Генов, Георги П. 75 76 77 78 114 511 
Генов, Николай Иванов 538 
Генов, Румен 90 
Георгиев, Георги Рашков 325 
Георгиев, Кирил 122 
Георгиев, Константин С. 294 
Георгиева, Камелия 146 
Георгиева, Райна А. 294 
Гецов, Антон 452 
Глебкова, И. Ю. 208 
Глудкин, Олег Павлович 331 
Голман, Даниел 27 79 
Гольдберг, Оскар Давидович 320 
Гончаров, Михаил Иванович 165 
Гордин, Валерий Эрнстович 193 402 
Горфинкель, В. Я. 174 396 
Горфинкеля, В. Я. 174 396 
Господинов, Александър 48 540 
Гочев, Гочо 166 
Гочев, Михаил 106 110 123 
Гочева, Сийка 166 
Грабовски, Ралф 427 
Грант, Роберт 390 
Грекова, Жени 118 
Григорьев, Сергей Николаевич 306 
Гришина, Т. В. 222 
Гройсер, Н. С. 362 
Грудцына, Людмила Юрьевна 80 
Грушенко, В. И. 391 
Гуглев, Дамян 350 
Гуджева, Наталия 109 
Гуров, Александр Иванович 331 
Гутшмид, Карл 446 
Гуцуляк, В. Н. 81 
Давидков, Т. 142 
Даков, Иван 392 
Дал, Грегъри 167 
Дал, Емилия 167 
Даль, Роберт Аллан 82 
Дамянов, Димитър 168 
Дамянова, Станка 380 
Данев, Пламен Симеонов 432 
Данчева, А. 142 
Даскалова, Добрина 453 
Даскалова, Добрина Георгиева 453 
Даскалова, Добринка Георгиева 453 
Дачев, Лъчезар Иванов 3 
Дачева, Гергана Кирилова 441 
Дашкова, Л. П. 205 
Деев, Андрей Юрьевич 105 
Делева, Надежда 468 
Демирев, Живко Йорданов 379 
Деникиной, Светланы 82 
Денкова, Ф. 142 
Десницкая, А. В. 469 
Дечева, Мирелла 85 
Джамбазов, Александър 565 
Джексон, Р. Г. 329 
Джонова, Марина 441 
Джонс, Ричард 169 
Диков, Л. 133 154 155 156 157 158 522 
Диков, Любен 83 84 
Димитров, Дилян 544 
Димитров, Димитър Веселинов 87 
Димитров, Цветан Иванов 261 
Димитрова, Маргарет 467 
Димов, Валентин Йорданов 322 433 
Димов, Димо Нейков 323 
Димова, Невена 93 225 515 
Димова, Теодора 2 
Диофант Александрийский 233 
Дмитриева, Т. А. 43 
Добрев, Иван 439 
Добрева, Антоанета Иванова 337 
Добрева, Елка 28 455 456 
Добрева, Елка Рачева 457 
Добровольский, Дмитрий Олегович 502 
Добромирова, М. 142 
Дойнов, Пламен 442 486 506 
Дойнов, Пламен Иванов 462 471 
Донев, Владимир 458 512 
Дончева-Стаматова, Антоанета 148 216 
Дорохов, Александр Николаевич 271 300 
Дочев, Пепо 223 224 559 560 
Драпкин, Леонид Яковлевич 86 
Дубровский, В. Ж. 170 
Дъбов, Стоимен Б. 294 
Дюлгерова, Росица Георгиева 535 
Дюлгерова-Пръвчева, Росица 535 
Дюлгерян, Торком Норайр 336 
Дюнан, Жан-Филип 87 
Евдокимова, Татьяна Александровна 293 
Евдокимовой, Т. А. 293 
Евстратов, Валерий Александрович 450 
Евтимов, Иван 343 344 348 
Евтимов, Иван Илиев 345 
Егорова, В. 176 
Еленкова, М. 142 
Елчинова, Магдалена 93 94 225 226 515 
Енева, Лиляна 54 
Енева, Лиляна Борисова 54 
Ениманев, Красимир Иванов 392 393 
Ефтимов, Йордан 459 
Желев, Видьо Василев 277 278 279 280 281 282 283 
Желева, Елена 284 285 
Желтякова, Ирина Анатольевна 193 402 
Жидкова, О. А. 99 
Жобов, Владимир 454 460 
Жобов, Владимир Любенов 460 
Жуковой, М. 152 
Зайков, Илия 461 
Зак, Юрий Александрович 234 
Замфиров, Иван 311 
Зарубин, Владимир Степанович 231 235 
Захариев, Ясен 29 
Захария, К. 91 
Звегинцева, В. А. 477 
Згонник, Людмила Владимировна 172 394 
Здравкова, Златоживка Иванова 505 
Земляк, С. В. 205 
Зенгер, Харро фон 173 395 
Зимина, Ольга Всеволодовна 236 
Златев, Любомир 513 
Златев, Любомир Златанов 513 514 
Знеполски, Ивайло 9 98 
Зубчанинов, Владимир Георгиевич 265 
Зуев, Сергей Михайлович 231 
Иванов, Виталий 95 
Иванов, Алексей Алексеевич 136 
Иванов, Велико Колев 310 
Иванов, Иван Колев 303 
Иванов, Ивелин Великов 272 
Иванов, Росен 305 343 344 347 354 
Иванов, Христо Нанев 32 33 34 
Иванова, Донка Илиева 305 347 
Иванова, Людмила 463 464 465 
Игла, Биргит 446 
Игов, Светлозар 466 
Илиев, Иван 16 207 
Илиев, Теодор Божидаров 554 
Илиева, Павлина Иванова 538 
Информ.-библ. отдел на Унив. библиотека 17 
Йован, Тибериу 468 
Йовчева, Мария 467 
Йорданов, Горан 424 
Кабаков, Иван Димов 10 100 
Кавалейро, А. 267 308 
Кавгаджийска, С. 142 
Кадикянов, Георги 354 
Казаков, Константин 240 567 
Калдиева-Захариева, Стефана 468 
Калинов, Красимир 241 
Калчева, Ели 253 
Калыгин, Виталий Геннадьевич 259 
Калюжного, С. В. 494 
Калянов, Георгий Николаевич 175 
Каменецкий, В. А. 222 
Каменов, Иван 294 
Камышанова, С. А. 295 
Карагодин, Валерий Николаевич 86 
Караджов, Калин Стоянов 568 
Карвасарская, Екатерина 287 
Картаджая, Хермаван 181 
Касевича, В. Б. 469 
Касимов, Юрий Федорович 162 229 
Катернюк, Алексей Валерьевич 397 
Кацнельсон, Соломон Давидович 469 
Кашкаров, Андрей Петрович 326 
Келиян, Мая 101 
Келли, Шон 176 
Керацова, Стойна Баналиева 294 
Керножицкий, Владимир Андреевич 271 300 
Кестера, Уолта 332 
Кириллов, Андрей Игоревич 236 
Клебанович, Михаил Михайлович 288 
Кнорринг, Владимир Игоревич 398 
Князева, Елена Николаевна 11 
Ковалев, Викторь Григорьевич 434 
Ковалев, Сергей Викторович 434 
Коева, Светла 441 
Коева, Светла Пенева 441 
Козинцова, М. Б. 266 
Козлов, Владимир 30 
Козырев, Геннадий Иванович 102 
Койнова, Искра 470 
Колев, Веселин 544 
Колев, Георги 454 
Колеснникова, О. Э. 149 
Колесов, Василий Петрович 177 
Колисниченко, Денис Николаевич 545 
Колосов, Ю. М. 89 
Коноплев, С. П. 178 
Коноплева, В. С. 178 
Константинов, Никола Ив. 294 
Копчев, Петър Василев 363 
Копытин, Александр Иванович 289 
Коралиев, Янко Иванов 399 
Корнеев, Виктор Михайлович 366 
Коробко, Владимир Иванович 179 400 
Королев, Виктор Юрьевич 242 
Коротеева, Ольга Сергеевна 193 402 
Кортенска, Мирослава 472 
Корчагин, Юрий Александрович 180 
Костадинова, Петя 93 94 225 226 515 
Костов, Атанас 106 
Костов, Димитър 107 108 
Костов, Станислав 109 
Костов, Христо 534 
Костова, Магдалена Петрова 490 525 
Костова, Мария Илиева 473 
Костова, Пенка 561 
Костова-Добрева, Харитина 47 
Костова-Панайотова, Магдалена 490 525 
Костова-Панайотова, Магдалена Петрова 490 525 
Котлър, Филип 181 
Которова, Ольга Сергеевна 105 
Кочарян, Е. С. 182 
Краев, Георг 93 94 225 226 515 
Краснопольский, В. И. 274 
Краудър, Дейвид 237 
Краудър, Ронда 237 
Крашенинниковой, Н. А. 99 
Кривчикова, Э. С. 89 
Кристенсен, Клейтон 183 
Крищенко, Александр Петрович 231 235 
Кроме, К 91 
Крумова-Цветкова, Лилия 474 
Кръстев, Георги 330 549 
Кръстева, Стела 131 132 
Кръстева-Благоева, Евгения 93 94 225 226 515 
Кудинов, Анатолий Александрович 316 
Кузин, В. 403 
Кузнецов, Валерий Георгиевич 475 
Кулаков, В. И. 274 
Кулаков, Михаил Васильевич 177 
Культин, Н. Б. 212 
Курдюмов, Сергей Павлович 11 
Куртева, Людмила 6 
Куумбс, Джейсън 237 
Куумбс, Тед 237 
Кушаковской, М. С. 290 
Кушнарев, Леонид Иванович 366 
Кънева, Невяна 110 
Кънчев, Минчо Стоянов 520 
Кьосева, Цветана 517 
Кюмюрджиев, Любомир 24 
Лазарева, Э. М. 298 
Лазарова, Мила 4 476 
Лазарова, Цвете 94 226 
Лазова, Цвете 93 94 225 226 515 
Лайонз, Джон 477 
Лафитский, В. И. 103 
Лебедев, Станислав Михайлович 366 
Лебедова, Румяна Димитрова 562 
Лебикян, Веселина Колева 478 
Лебикян, Тавит Хачик 478 518 
Лебикян, Хачик 478 479 513 
Лебикян, Хачик Тавит 478 479 513 519 
Левченкова, Л. А. 364 
Лемзяков, Григорий Анатольевич 165 
Ленц, Джон Уорън 551 
Леонов, Николай Ильич 104 
Лиану, Екатерини 283 
Ливенцева, Н. Н. 195 
Липсиц, Игорь Владимирович 184 
Лисицына, А. 418 
Лисицына, Н. 160 
Литвак, Борис Григорьевич 401 
Лихоносов, Виктор 480 
Личева, Амелия 484 
Лобаков, А. В. 115 
Лопито-Дорфьой, Мишел 536 563 
Луков, Любен Р. 294 
Лукомский, Игорь Вячеславович 291 
Любенов, Любомир Димитров 185 
Любенова, Анелия П. 186 
Мазур, Иван Иванович 187 
Майков, Владимир 30 
Мак-Ивили, Артур Дж. 298 
Макализ, Дермот 188 
Маковис, Р. С. 115 
Малахов, Валерий Петрович 136 
Малахова, В. С. 43 
Малинецкий, Г. Г. 11 
Маличенко, Ирина Петровна 180 
Мамаева, Людмила Николаевна 189 
Манделщам, Осип Емилович 490 525 
Манолова, Славяна 470 
Манукова-Маринова, Анелия Владимирова 292 
Маринов, Александър 111 
Маринов, Митко Димитров 352 
Маринова, Гергана 112 
Марков, Цветан Д. 294 
Марченко, Михаил Николаевич 113 
Маслова, Ю. С. 469 
Матеева, Зоя 16 207 
Мау, В. А. 103 
Мачин, Игорь. Федорович 113 
Мерников, Андрей Геннадьевич 117 
Микульшина, А. И. 116 
Милева, Леда 451 
Милославский, Игорь Григорьевич 481 
Милтенова, Анисава 467 
Милтенова, Анислава 467 
Милър, Майкъл 546 
Милюкова, Ирина Викторовна 293 
Минцберг, Генри 403 
Минчев, Максим 470 
Минько, Антон Эдуьрдович 194 
Минько, Эдуард Викентьевич 194 
Миро, Евгения 161 389 
Миронов, Андреей Николаевич 271 300 
Мирчева, Гергана 111 119 
Митев, Георги Великов 381 
Митков, Атанас 244 
Михайлов, Дмитрий Михайлович 196 404 
Михова, Златка 94 226 
Младенов, Юлиян Пенчев 198 307 407 
Морган, Майкъл 245 246 547 548 
Московичи, Серж 118 
Мотрошилова, Нелли Васильевна 197 
Мурданлиев, Илиян 544 
Мурдаров, Владко 443 
Мусева, Боряна 119 
Муштук, Орест Захарович 105 
Мънев, Пламен 260 
Мышкис, Анатолий Дмитриевич 1 
Назаров, М. Г. 208 
Найденов, Николай Стефанов 405 
Наков, Светлин 544 
Нанев, Христо 31 32 33 34 
Насоновой, В. А. 286 
Наумова, Елена Вадимовна 416 
Недкова, Емилия Димитрова 482 
Недялков, Антон Недялков 393 
Несторова, Петя 441 
Никитин, Олег Филипович 309 318 
Николов, Елтмир Цв. 294 
Николов, Митко Иванов 363 
Николова, Г. 142 
Ницолова, Руселина 441 
Ницолова, Руселина Лозанова 441 
Ничева-Карастойчева, Емилия 137 501 
Новкиришка, Малина 87 
Новкиришка, Малина Николова 87 
Новкиришка-Стоянова, Малина Николова 87 
Ньюман, Майкл 406 
Нютън, Майкъл 36 37 38 
Обуховский, Валерий Владимирович 1 
Ольдерогге, Наталия Георгиевна 187 
Опадчий, Юрий Федорович 331 
Орехов, Владимир Иванович 199 408 
Орехова, Татьяна Романовна 199 408 
Осадчая, О. Е. 214 417 
Осенова, Петя Начева 441 
Оуен, Джо 122 
Паванело, Мариано 94 226 
Панкрухина, А. П. 190 
Панова, Павлина 123 
Пантелеев, Величко 96 
Панчева, Евгения 484 
Парсънс, Дейвид 429 553 570 
Паси, Исак 47 
Патрикеев, В. П. 222 
Пачев, Ангел 94 226 
Пачева, А. 142 
Пелерин, Чарлс Дж. 200 409 
Пенкова, Росица 138 
Пенчев, Йордан Пенчев 441 
Пенчева, Тамара Григориевна 324 
Петева, Анета 545 
Петков, Александър Петков 97 
Петков, Павел 446 
Петранов, Стефан 201 
Петрищев, Николай Алексеевич 366 
Петрова, С. М. 80 
Петросян, О. Ш. 115 
Петухова, Светлана Валерьевна 202 
Печинкин, Александр Владимирович 230 
Пидърсън, Пол Б. 150 
Пирожков, Виктор Федорович 124 
Пишона, Паскал 87 
Планиол, Марсел 125 126 127 128 
Платонов, Юрий Петрович 129 
Поавр д' Арвор, Патрик 521 
Погорелый, Дмитрий Евгеньевич 130 
Поздняков, Николай Викторович 304 
Пономарева, Е. Г. 222 
Поп Минчо Кънчев 520 
Попадюк, Т. Г. 174 396 
Попков, Олег Захарович 327 
Попов, Генчо Стойков 317 
Попова, Н. М. 295 
Попова, Юлиана Пенчева 215 
Порти, Андреа де 521 
Поршнева, А. Г. 419 
Протохристова, Клео 13 488 
Протохристова, Клео Стефанова 13 488 
Пръвчева-Дюлгерова, Росица Георгиева 535 
Пунева, Таня 278 279 280 281 282 
Пучин, Евгений Александрович 366 
Първанова, Станислава 200 409 
Пэтил, Дайниш 319 
Радев, Росен Христов 313 
Радева, Василка 445 454 489 
Райнхард, Роберт 551 
Райчевски, Стоян 135 524 
Ракьовски, Цветан 490 491 525 526 
Ракьовски, Цветан Кирилов 490 491 525 526 
Рангелова, Василка Радева 445 
Раннев, Георгий Георгиевич 247 335 
Рапацевич, Евгений Степанович 35 564 
Расиел, Итан 410 
Рассолов, Михаил Михайлович 136 
Раутани, Джавахар 319 
Редди, С. Рама 333 
Ритзър, Джордж 137 
Ричи, Крис 204 
Родичев, Вячеслав Александрович 364 
Розин, Марк 411 
Романова, О. А. 170 
Романович, Ж. А. 569 
Рот, Эрик 183 
Рубино, Джо 203 
Русев, Пламен Симеонов 138 
Рязанцева, Татьяна Игоровна 492 552 
Саваськов, П. В. 89 
Савелевой, Г. М. 274 
Савельева, Г. М. 274 
Савова, Ивелина Костова 457 493 
Сакакушев, Борис 322 433 
Салман, Хари 14 527 
Салов, Андрей Николаевич 397 
Сальникова, Татьяна Анатольевна 236 
Самохвалова, Анна Геннадьевна 40 
Самошкиной, О. А. 188 
Сандева, М. 142 
Сарандев, Иван Атанасов 444 
Светлов, Николай Михайлович 412 428 
Светлова, Галина Николаевна 412 428 
Свешников, Алексей Георгиевич 248 
Свидунович, Николай Александрович 338 
Свинтила, Владимир Николов 41 
Семаков, Сергей Львович 249 349 
Семейкин, Владимир Александрович 366 
Семов, Атанас 139 
Семов, Марко Атанасов 42 
Серафимова, Мария 93 225 515 
Серов, В. Н. 274 
Сетиаван, Айвън 181 
Сибикин, Михаил Юрьевич 315 
Сибикин, Юрий Дмитриевич 315 
Сикорская, Ирина Сергеевна 291 
Симов, Кирил Иванов 441 
Синев, Юрий Васильевич 366 
Синяев, В. В. 205 
Синяева, И. М. 205 
Сирманов, Васил 546 
Скалник, Петер 93 225 515 
Скот, Энтони 183 
Скрябин, В. А. 569 
Славова, Татяна 467 
Славчев, Здравко 140 
Смит, Бъд 250 
Смоленцев, Николай Константинович 251 
Соколова, Н. А. 222 
Солнцев, Александр Михайлович 51 
Соломон, Майкъл Р. 206 
Соломоник, Абрам 252 495 
Соня Александрова Алексиева 470 
Сорокина, А. Э. 115 
Соснин, Дмитрий Александрович 351 
Спасов, Иван Георгиев 336 
Спивак, А. М. 81 
Спиридонов, Николай Васильевич 338 
Станчев, Христо Кънчев 353 
Старев, Пламен 470 
Старков, Олег Викторович 141 
Статкуса, В. Ф. 134 
Стефанова, Тодорка 264 
Стобъртн, Саймън 429 553 570 
Стоилова, Илиана 443 
Стойкова, А. 467 
Стойчев, Владимир 45 
Сторожев, Владимир Васильевич 301 
Стоянов, Божидар 110 144 
Стоянов, Валентин Богданов 365 
Стоянов, Валери 5 143 
Стоянов, Валери Стоилов 5 143 
Стоянов, Евгени 144 
Стоянов, Иван 17 
Стоянов, Лъчезар 90 
Стоянов, П. 142 
Стоянов, Станислав 263 
Стоянова, Росица 514 
Стоянова, Юлияна Иванова 496 
Стрижаков, А. Н. 274 
Сугарев, Едвин 497 
Сурина, А. В. 212 
Сущинская, Марина Дмитриевна 193 402 
Схиртладзе, Александр Георгиевич 431 
Сяров, Теодор 39 
Сярова, Кремена 39 
Тасев, Георги Асенов 18 19 
Тасева, Лора 467 
Татаркин, А. И. 170 
Татарлиев, Ибрахим Тосун 520 
Татарлъ, Ибрахим Тосун 520 
Тейлър, Ендрю 529 
Тейлър, Крис 44 209 
Темплар, Ричард 210 413 
Терзиян, Степан Агоп 253 
Терских, Мария Сергеевна 397 
Тимофеев, Александр Борисович 266 
Тимофеев, Геннадий Алексеевич 312 
Тимофеев, Глеб Александрович 266 
Тихов, Тихомир 520 
Тихонов, Андрей Николаевич 248 
Тихонова, А. Н. 255 
Тишева, Йовка Великова 441 
Ткаченко, И. Н. 170 
Ткаченко, Наталья Григорьевна 498 499 
Тодоров, Кирил 211 
Тодоров, Цветан 145 500 
Тодорова, Антоанета 44 209 
Тодорова, Магдалина 254 556 
Томов, Борис Иванов 313 
Томов, Владимир 568 
Томов, Любомир Т. 303 
Томс, Жюстин 146 
Томсинова, В. А. 71 72 
Тончева, Николина 393 
Тотев, Тотю 354 
Третьякова, Татьяна Николаевна 414 
Триандис, Хари К. 150 
Троянов, Илия 530 
Трунцевский, Ю. В. 115 
Туккель, И. Л. 212 
Туккеля, И. Л. 212 
Туманова, Елена Алексеевна 213 
Тысленко, Андрей Григорьевич 415 
Тютюник, Виктория Владимировна 193 402 
Уд, Джеймс 501 
Удальцова, Мария Васильевна 416 
Улащик, Владимир Сергеевич 291 
Улащика, В. С. 291 
Фандеев, В. П. 569 
Фаустова, Екатерина Евгеньевна 266 
Федорова, Валентина Николаевна 266 
Фесенко, Владимир Юрьевич 130 
Филатова, В. П. 43 
Филипова, Маргарита 263 
Филиппов, Константин Валерьевич 130 
Фотев, Георги 88 
Фридман, Джордж 148 216 
Фукуяма, Фрэнсис 149 
Фунтова, В. Н. 390 
Фърнам, Ейдриън 46 
Хайнеман, Роберт 328 557 
Харламов, Е. В. 295 
Харченко, Виктор Львович 217 420 
Хауелс, Тревър 537 
Хачояна, А. В. 267 308 
Хелемская, Софья Петровна 320 
Хеффе, О. 43 
Хизер, Питер 531 
Хомкин, Константин Александрович 218 421 
Хорева, Любовь Викторовна 193 402 
Хоскоте, Ранджит 530 
Хоссона, Д. де 267 308 
Хофстеде, Хеерт 150 
Хофстеде, Херт Ян 150 
Христов, Тодор 503 
Христова, Недялка 480 
Христова, Руска В. 294 
Хрусанов, Дончо 107 108 
Цакова, Цветелина 19 
Цаковска, Милена 106 110 123 
Цанева, Диана Великова 273 435 
Цветкова, Галина Михайловна 231 
Цойнска, Ралица Цветанова 443 
Цонев, С. 142 
Цонева, Димитрина Игнатова 483 
Цонева, Лиляна 452 
Цонева, Мина 66 
Цыбульская, Марина Владимировна 105 
Цыпин, Б. В. 569 
Чапарова, Юлия Ванчева 238 
Чернявский, Александр Иванович 430 
Чобанова, Йоанна Светославова 539 
Чолова, Цветана 90 
Чумаков, Александр Николаевич 151 
Чучалин, Александр Григорьевич 297 
Чучукова, Т. 241 
Шагас, Наталия Леонидовна 213 
Шагиева, Р. В. 52 
Шапиро, Валерий Дмитриевич 187 
Шапиро, Роберт 152 
Шарков, Феликс Изосимович 153 
Шерер, Ирина Николаевна 219 
Шестопалова, Ольга Львовна 271 300 
Шипачев, Виктор Семенович 255 
Ширяев, Владимир Иванович 220 256 
Шифрин, Марк Борисович 221 422 
Шишмарев, Владимир Юрьевич 314 
Шопенхауер, Артур 47 
Шоргин, Сергей Яковлевич 242 
Штарк, Ганс-Георг 257 334 
Элам, Кимберли 339 
Юхма, Михаил 532 
Янакиева, Миряна 484 
Янев, Владимир 504 
Янев, Владимир Атанасов 504 
Янев, Красимир 39 
Янева, Жасмина 39 
Янева, Светла 533 
Янков, Емил 313 
Япова, Кристина 48 540 
Ярословская, Е. А. 204 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Бай Ганю " и бай Ганю 466 
Controversies in media ethics 21 
Courses syllabus in financial management 49 
Involving customers in new service development 383 
Journal of the European higher education area 558 
Language leader course book 437 
Language leader teacher's book 436 
Language leader work book 438 
Manufacturing processes for engineering materials 302 
Mathematics of finance 227 
Migration processes and globalization challenges 159 
Network coding 541 
The German legal system and legal language 50 
The secret ] Тайната 24 
Transport economic theory 341 
Yearbook Agricultural Engineering 357 358 359 360 361 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 
Автобуси и тролейбуси 345 
Административен процес на Република България 107 108 
Административният елит на ХХI век 111 
АйСтив] iСтив 7 507 
Академик Евгени Матеев : Биобиблиография 6 
Академичен турско-български речник 439 
Актовете на Съда на Европейския съюз 109 
Актуальные проблемы теории государства и права 52 136 
Акустика. Измерване на вътрешния шум в моторните превозни средства 258 342 
Акушерство 274 
Акцент и семантика 453 
Алманах за историята на Русе 505 
Алманах на Юридическия факултет при Великотърновския университет Св. Св Кирил и Методий" 1991-2011 53 
Анализ аварийных разрушений 298 
Аналоговая и цифровая электроника 331 
Антикризисное управление 172 199 394 408 
Аргументна структура 441 
Арифметика и книга о многоугольных числах 233 
Арт-терапия психических расстройств 289 
Беседи с младите 442 506 
Бизнес предприемачество 211 
Бизнес-планирование 202 
Биобиблиография 17 
Большая энциклопедия оздоровительных гимнастики 293 
Бъдете в този свят, но не от този свят 32 
Българи-откупвачи на дънъци във фиксалната система на Османската империя. Към историята на българския делови и социален елит през ХІХ в. 533 
Българите, книжовността, езикът - ХIХ - ХХ век 443 
Български литературен авангард 444 
Българските благословии, пожелания и клетви - част от националната самобитност и културното наследство 474 
Българският език през ХХ век 445 
Българският постмодернизъм. Контекст. Генезис. Специфика 440 
Българско-немски речник 446 
Българско-румънски речник 468 
Введение в теоретическую лингвистику 477 
Введение в теорию многозначных отображений и диференциальных включений 1 
Вейвлет-анализ в MATLAB 251 
Великите пътешественици 521 
Ветрогенераторы, солнечные батареи и другие полезные конструкции 326 
Видрица 520 
Визуальное моделирование электронных схем в PSPICE 328 557 
Властта на хората 138 
Всемирная история 510 
Всемирная история войн 117 
Всеобщая история государства и права 71 72 
Въведение в програмирането със C# 544 
Възход и гибел на великите империи 529 
Възход надолу 4 476 
Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство 59 
Выбросы случайных процессов 249 349 
Высшая математика 236 
Высшая математика. Базовый курс 255 
Гео Милев - модернист, европеец, патриот 451 
Геометрия дизайна. Пропорции и композиция 339 
Гимнастика и массаж ребенка первого года жизни 295 
Гипертекст и электронная коммуникация 492 552 
Глобализация. Контуры целостного мира 151 
Государство и гражданское общество 80 
Графы и их применение 228 
Грифонът и химерата 41 
Гръбначни изкривявания в детско-юношеска възраст 276 
Гръцката митология и петте книги на Моисей 447 
Данъчно-осигурително процесуално право 140 
Двадцать два] 22 неприложных закона рекламы 406 
Двойното дъно на класиката 459 
Девелопмент 187 
Действуй эффективно! Лучшая практика менеджмента 403 
Деликтът в международното частно право 119 
Демокрация 74 
ДЖАВА] Java 2 за професионални програмисти 245 246 547 548 
Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание систем управления бытовых машин и приборов 569 
Диалектология и лингвистична география 454 
Динамика корпоративного развития 170 
Динамика на националната идентичност и транснационалните идентичности в процеса на европейска интеграция 85 
Динамични уебприложения с PHP и MySQL 429 553 570 
Древните българо-чуваши 532 
Европа - континент с глобална мисия 14 527 
Европейската заповед за арест и съдебната практика 123 
Европейските ценности в днешното българско общество 88 
Европейское международное право 89 
Европейское международное частное право - договорные связи и обязательства 57 58 
Един свят - един народ 167 
Единна контейнерна транспортна система. Контейнери серия 1 за насипни товари. Типове, основни параметри, технически изисквания и методи за изпитване 346 
Екологичен мониторинг и управление на околната среда 263 
Експериментално изследване на енергийните загуби в механични предавки - етап ІІ 337 
Екстрадицията и европейската заповед за арест 112 
Електромобили 344 
Елементарно ръководство по гражданско право 125 126 127 128 
Емилиян Станев. Примамливите блясъци в прочита 458 512 
Епохата на безсмъртието 23 
Етноси, култури и политика в Югоизточна Европа 90 
Женевская лингвистическая школа 475 
Живот между преражданията 37 
Закат маркетинга 176 
Защита инвестиций, право Европейского союза и международное право 56 
Защита на потребителите в Европейския съюз : 27-29 юни 2008 92 171 
Звук и етнос 48 540 
Звуковете в българския език 460 
Значими имена в антропологията 93 225 515 
Значими имена в антропологията - 2 94 226 
Иван Теофилов в българската литература и култура 462 
Иван Хаджииванов 513 
Идеальный руководитель 385 
Идентификация по езика въз основа на съвременната българска реч 449 
Избрани съчинения 42 
Избранные лекции по клинической ревматологии 286 
Изграждане на интернет сайт for dummies 237 
Изкуството да вземаме решения 161 389 
Измерительные информационные системы 247 335 
Изследване енергийната ефективност на процеса сушене на плодове и зеленчуци 365 
Изследване и моделиране на електропроизводството от възобновяеми енергийни паркове и присъединяването им към системата чрез реклоузери 321 
Изследване и разработване на електронна система за мониторинг на геометричните показатели на прокат 322 433 
Изследване на възможностите за ефективно използване на електрическата енергия при честотно регулиране на електрозадвижвания с асинхронни двигатели 323 
Изследване на дискретни и непрекъснати математически модели с аналитични методи 238 
Изследване на ефективността от използване на електромобили у нас 348 
Изследване на инкорпорирането на правните обичаи в българското законодателство съобразно новите европейски тенденции 3 
Изследване на културата 150 
Изследване на процесите при управление на термичното натоварване на мощни светодиоди за интериорно осветление 324 
Изследване на сингулярни диференциални уравнения от тип реакция-конвекция с числени методи 239 
Изследване на синхронен генератор с рязко повишен КПД с мошност до 10 кW. Създаване на постояннодействаша мобилна установка 325 
Изследване на трибологическите характеристики на възстановителни покрития в екологична маслена среда 363 
Изследване нагласите на студентите за изучаване на чужд език (иновационен инструмент) 96 
Изследване цикличността на иновациите в икономическите страни 97 
Източният въпрос 78 511 
Икономически основи на фирмата 185 
Илюстриран AutoCAD 2010 427 
Именник на българското вино 461 
Ин мемориам] In memoriam Жан Бодрияр: глобализацията като културен шок 9 98 
Инвестиции 201 
Инвестиции и инвестиционный анализ 180 
Инвестиции и трейдинг 163 
Индивидуални вариации във вербалното развитие 496 
Индустриален инженеринг 392 
Индустриален риск мениджмънт 164 
Инновационный менеджмент 174 396 
Инновационный проект 218 421 
Институциональная экономика 189 
Инструмент для высокопроизводительного и экологически чистого резания 306 
Инструменти за социални мрежи 146 
Информационные технологии управления проектами 412 428 
История Востока 508 516 
История государства и права зарубежных стран 99 
История на българската средновековна литература 467 
История на старобългарското право 62 
История на Търновската конституция 68 509 
История политических и правовых учений 113 
Как да бъдем лидери 122 
Как действа литературата 501 
Как НАСА създава екипи 200 409 
Как се пишат научни текстове по общонаучна тематика 19 
Как се разработва дисертация 18 
Какво трябва да знаем за Европейския съюз 139 
Китай безкрай 470 
Класически масаж при заболявания 277 
Класический лечебный массаж 288 
Ключове към класическата музика от античността до наши дни 536 563 
Коване и щамповане на горещо 313 
Кога ще се срещнем? 480 
Коментар на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 110 
Коммуникативные трудности ребенка 40 
Коммуникология 153 
Компютърно проектиране 423 543 
Консалтинг в антикризисном управлении 165 
Консалтинг: от бизнес стратегии к корпоративной информационно-управляющей системе 175 
Константин Павлов в българската литература и култура 471 
Конституционная экономика 103 
Конструиране на металорежещи инструменти 307 
Конфликтология 104 105 
Корекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии 275 
Корпоративное поведение 182 
Красотата ще спаси света 500 
Криминалистика 86 
Криминальная психология 124 
Криминальная субкультура 141 
Културната мисия на кръга "Мисъл" 472 
Курс по българско гражданско право 83 84 
Латински език 473 
Легендата реалност 33 
Литературността 503 
Магарето на Минерва 29 
Макдонализация на обществото 137 
Макроэкономика. Элементы продвинутого подхода 213 
Малък и среден бизнес 168 
Манипулация и социална комуникация 64 
Маркетинг 190 204 
Маркетинг 3.0 181 
Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 191 
Маркетинг в предпринимательской деятельности 205 
Маркетинг для топ-менеджеров 184 
Марма, Мариам 2 
Масаж 278 
Математические основы теории риска 242 
Математическое моделирование в технике 235 
Машина за богове 118 
Машинни елементи и машинознание 336 
Машины и аппараты легкой промышленности 301 
Медицинска електроника 292 
Междудържавно право 76 77 114 
Международна научна конференция УНИТЕХ '08, Габрово, 21-22 ноември 2008 192 243 299 
Международная экономика 177 
Международно частно право 75 
Международное морское право (публичное и частное) 81 
Международное право 115 116 
Менеджмент в сфере услуг 193 402 
Менеджмент продаж 178 
Менеджмент. Восприятие сущности менеджмента в условиях стратегических изменений 391 
Менеджмент. Организационные структуры управления 415 
Метод McKinsey 410 
Метод на крайните елементи за моделиране на строителни конструкции 240 567 
Методы прогнозирования и исследования операций 194 
Методы профилактики и ремонта промышленного оборудования 304 
Механизация в растениевъдството 379 
Механика процессов пластических сред 265 
Механические колебания и резонансы в организме человека 266 
Микропроцесорите от 1970 до 2009 426 
Мирное разрешение международных споров 51 
Мировая экономика и международные экономические отношения 195 
Мисли от вековете 479 
Моделиране и изследване на енергийни процеси в хидравличната и топлинната техника 317 
Морфологические категории современного русского языка 481 
Мотоциклети 343 
Надежность технических систем 314 
Надежность электрических машин 320 
Надежность, диагностика и эксплуатация гидропровода мобильных обьектов 309 318 
Най-забележителните сгради и паметници в света 537 
Наноструктурные покрытия 267 308 
Научно-техническите постижения на база ЕИТ във Варна, България и напредналите индустриални страни (1960-1990 г.) 424 
Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 120 
Немска граматика с упражнения за всички системи на обучение 463 
Немският език и лингвистичната германистика 448 
Немско-български речник 464 465 
Нетрадиционно моделиране и проектиране на зъбни, лостови и подемни машини 270 340 
Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 315 
Новата социална интелигентност 27 79 
Новейшие датчики 329 
Новейший политологический словарь 130 
Новейший психолого-педагогический словарь 35 564 
Новите хуманисти 12 
Обеспечение надежности сложных технических систем 271 300 
Обработка и анализ на сигнали за техническа диагностика 330 549 
Образи на българската памет 491 526 
Обучение по пиано и синтезатор 565 
Обучението по физика и астрономия в условията на новата образователна структура на средното училище 121 268 
Общее и типологическое языкознание 469 
Общи и специални сестрински грижи 284 285 
Огледалото 13 488 
Опазване от шум и вибрации 568 
Опозиция на търговската марка 106 
Оптимизиране на чуждоезиков фонематичен слух чрез интерактивени езикови задачи и игри 483 
Организация и управление на индустриалното производство 393 
Организация и управление на фирмата 198 407 
Организация на демократичната държава 69 70 
Основи на микропроцесорната техника 425 
Основи на обучението и тренировката по водни ски 534 
Основи на управлението 386 
Основы конфликтологии 102 
Основы преобразовательной техники 327 
Основы силовой электроники 333 
Осознанный аутизм, или Мне не хватает свободы ... 287 
Очен травматизъм 294 
Падение Римской империи 531 
Паметникът на 5-й пеши Дунавски полк 518 
Парадигма семиотики 252 495 
Петдесет] 50 големи психологически идеи, които трябва да знаете 46 
Пи ар] PR 2.0 65 
Пирински песни и танци 223 559 
По следите на скрития смисъл 452 
Поезията на Александър Вутимски: Паралелни прочити 497 
Поздрав сърдечен, макар и далечен 478 
Познатата "непозната" църква 39 
Полиархия : участие и опозиция 82 
Политическая экономия народов 169 
Помагало за държавен изпит по държавен изпит по гражданскоправни науки 131 132 
Последните дни на Ангел Кънчев 519 
Потребителското поведение 206 
Правила менеджмента 210 413 
Правни изследвания, посветени на проф. Венелин Ганев по случай 30-годишната му академична дейност 133 522 
Правно познание, действителност и духовна действителност 73 
Право на културно многообразие 10 100 
Правопис и пунктуация на българския език 485 
Практически курс по елементарна теория на музиката 539 
Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов 134 
Приемы антикризисного менеджмента 388 
Приказка за месиите 8 25 
Применение вейвлетов для ЦОС 257 334 
Принудени текстове 486 
Принятие многокритериальных решений 234 
Прогноз на будущее 152 
Программирование для iPhone 542 
Продавая незримое 160 
Продукт плейсмент] Product placement. Технологии скрытой рекламы 387 
Проект смърт 487 
Проектирование систем цифровой и смешанной обработки сигналов 332 
Прозрения 34 
Промишленная экология 259 
Прорицания 31 
Пълно ръководство по мрежов маркетинг 203 
Първите дами на царска България 517 
Пътен атлас Европа 523 
Разработване и изследване на интернет система за обличане и визуализиране на тримерни тела 550 
Разработване и изследване на керамични пигментии от отпадни продукти на нефтопреработвателните производства 261 
Разработване и изследване на млечнокисели функционални хранителни продукти - ІІ 380 
Разработване на метод и средства за точна сеитба на окопни и зеленчукови култури чрез използване на биоразградими материали 381 
Разработване на методи за профилиране на инструменти за формообразуване на линейчати винтови повърхнини 310 
Разработване на система за трикоординатни измервания върху машини с ЦПУ 311 
Реагентно стопанство 260 
Регентството като държавноправен институт 67 
Религиозното разнообразие в културата на съвременна Европа 22 63 
Ри ейч пи] PHP & MySQL 545 
Римско право 87 
Родопски песни и танци 224 560 
Русенските парламентаристи 1878-1946 г. 514 
Руско-български бизнес речник. Русско-болгарский бизнес-словарь 166 
Ръководство за лабораторни упражнения по рязане на материалите 303 
Ръководство за решаване на задачи по висша математика 253 
Ръководство за упражнения по автомобили и трактори и системи за управление на автомобилната техника 354 
Ръководство по гражданско право 91 
Самоучител за работа с компютър 546 
Сборник на българските юридически обичаи 61 
Сборник с тестове по "Човек и природа" 264 
Светът като воля и представа 47 
Селскостопанска академия 15 382 
Сервисная деятельность 414 
Сервисология. Человек и его потребности 416 
Сильное государство 149 
Синергеткика 11 
Система управления организацией 384 
Системи за управление на автомобилната техника 305 347 
Системи за управление на дизелови двигатели 350 
Складова логистика 399 
След края на класиката 490 525 
Следващите 10 години 148 216 
Следите на душите 36 
Словарь нанотехнологических и связанных с нанотехнологиями терминов 494 
Словарь судоводителя прогулочного судна 450 
Случайные процессы 231 
Современная западная философия 43 
Современные образовательные технологии 566 
Современный стратегический анализ 390 
Социалният атом 66 
Социально-экономическая трансформация регионального молодежного рынка труда 219 
Спомени за академик Евгени Матеев 16 207 
Спомени от отвъдното 38 
Спонтанность сознания 26 
Справочник по элементарной математике 232 
Сравнително и българско конституционно право 55 
Статистика 208 
Статистически методи в поведенческите и социалните науки 241 
Статистически справочник 142 
Стил на живот на локалната общност: съвременна Япония 101 
Стичането 530 
Сто и двадесет] 120 години педагогическо образование в Силистра 562 
Сто и тридесет] 130 години модерна българска държавност 528 
Стратегический менеджмент 217 221 420 422 
Страхът от варварите 145 
Структури от данни и програмиране на C++ 254 556 
Съдебен контрол върху индивидуалните административни актове 144 
Създаване и изследване на алгоритми за откриване координатите на подвижни обекти в безжични сензорни мрежи 554 
Създаване и изследване на мобилна система за видиео регистрация на обекти, свързани с безопасността и ефективността на пътното движение 352 
Създаване на WEB страници for dummies 250 
Създаване на алгоритъм на действие на научноизследователски екипи от студенти на факултет "Общественао здраве" в условията на учебно-клиничните практики 296 
Създаване на компютъризирана система за ускорени електрохимични изследвания на корозионна устойчивост 273 435 
Създаване на стенд за изпитване и регулиране на акумулаторни системи за впръскване на дизелово гориво (COMMON RAIL) 353 
Създаване, изследване и внедряване на информационно-справочна система, "Докторанти" - ІІ етап 555 
Текст & дискурс 457 
Текст и време 493 
Теория вероятностей. Математическая статистика 230 
Теория государства 95 
Теория механизмов и машин 312 
Теория на експеримента 244 
Теория на литературата 484 
Теория на механизмите и машините 269 
Теория на музикалните елементи 535 
Теория управления 179 400 
Теория функций комплексной переменной 248 
Теория, практика и искусство управления 398 
Термичното обработване - история, магия, изкуство, призвание и много любов (началото) 432 
Тесты по грамматике русского языка 498 499 
Техническая гидромеханика 316 
Техническое обслуживание и ремонт тракторов 366 
Технологические методы обеспечения надежности деталей машин 338 
Технологические методы повышения прочностии долговечности 430 
Технология листовой штамповки 434 
Толерантност, нетолерантност и нулева толерантност в съвременния български печат 28 456 
Тракийските съкровища и Долината на тракийските царе 538 
Тракторы 364 
Тракторы и сельскохозяйственные машины иностранного и отечественного производства: устройство, диагностика и ремонт 362 
Трансперсоналният проект 30 
Транспортиране на товари и палети. Общи изисквания 355 
Транспортни средства с двигатели с вътрешно горене. Допустими нива на външен шум и методи за измерване 262 356 
Три] 3D-менеджмент: управление персоналом, маркетингом и продажами 397 
Тридцать шесть] 36 стратагии для менеджеров 173 395 
Увод в ареалната лингвистика 489 
Увод в общото езикознание 455 
Университет, практика, професия 20 147 
Управление в условиях кризиса 214 417 
Управление изменениями 418 
Управление инновационными проектами 212 
Управление на проекти 405 
Управление на стреса в организацията 5 143 
Управление на човешките ресурси в образователно-възпитателните институции 561 
Управление организацией 419 
Управленческие решения 401 
Упражнения с швейцарска топка (Swiss ball) за лумбална дискова болест 283 
Успех без стратегии 411 
Утвърждаване и развитие на Транснационалната мрежа за интердисциплинарни изследвания в областта на социалните науки и нейния виртуален център в Русенския университет "Ангел Кънчев" 215 
Физиотерапия 279 280 281 282 
Физиотерапия. Лечебная физкультура. Массаж 291 
Философски речник Cambridge 45 
Финанси 186 
Финансовая математика 162 220 229 256 
Флаш] Flash 4 551 
Формулата за успех в мрежовия маркетинг 44 209 
Фразеологизмите като знаци в езика на културата 482 
Фразеологический объяснительный словарь русского языка 502 
Франчайзинг бизнес 60 
Христо Смирненски - маскарадът и празникът 504 
Хроническая застойная сердечная недостаточность 290 
Хронические обструктивные болезни легких 297 
Царибродските българи 135 524 
Цивилизация и варварство в эпоху глобальных кризисов 197 
Числено моделиране и изследване на сложни по конфигурация и структура твърди деформируеми тела 272 
Човекът - "социално животно" 54 
Что дальше? 183 
Экономика бизнеса 188 
Экономика в третьем тысячелетии 222 
Электрические цепи и электротехнические устройства. Диагностика неисправностей 319 
Электрическое, электронное и автотронное оборудование легковых автомобилей (Автотроника-3) 351 
Электромеханические приводы металлообрабатывающих станков 431 
Этническая экспансия 129 
Эффективное корпоративное управление 196 404 
Юридически архив 154 155 156 157 158 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Авиация и космонавтика. Летателни апарати. Ракетна техника. Космичека техника 249 349 
Автоматика 305 347 
Автоматични цифрови електронноизчислителни машини 546 
Автомобилен транспорт - организация и управление на пътническите и товарните превози 346 355 
Автомобилен транспорт - специализирани бази, механизация 352 
Автомобили 345 
Автомобили. Автомобилостроене 305 347 351 354 
Агротехника 357 358 359 360 361 367 368 369 370 371 372 374 375 376 377 379 
Административен процес - България 107 108 
Административно право 107 108 
Административно право, административни актове 144 
Администрация 111 
Академии 15 382 
Академични степени. Дипломи. Свидетелство. Изпити 18 
Английски език 436 437 438 
Антропология 30 
Антропология - социални проблеми - учебници за ВУЗ 94 226 
Археология 537 
Архитектура 537 
Бази данни 555 
Бизнес - информационни системи 175 
Бизнес - организация и управление 168 211 
Бизнес политика. Цели и задачи 183 
Биобиблиография 6 17 
Биографии 6 7 16 17 133 207 451 472 500 507 517 519 522 
Биографии на литературни деятели 442 506 
Биография 528 
Биоенерготерапия 32 33 34 
Болести на дихателните органи 297 
Болногледачество - учебници за ВУЗ 284 285 
Българи - биографии 513 
България - историография 491 526 
България - статистически данни 142 
България през периода 1885-1900 533 
България през периода на капитализма (1878-1944) 517 
България през периода на късния феодализъм. Османско владичество 533 
България през периода от 1885-1918 518 
Българска белетристика - литературна китика 458 512 
Българска литература 462 471 487 
Българска литература - есета 4 476 
Българска литература - литературна критика 440 
Българска литература - поезия 451 
Българска литература - проза 461 
Българска литература - публицистика 472 
Българска литература - пътеписи 470 
Българска литература - романи 2 
Българска литература. Антологии. Сборници. Христоматии 444 
Българска литература. Историята като литературен жанр 478 
Българска литература. Литературна критика 459 462 466 471 
Българска литература. Максими. Афоризми. Сентенции. Пословици 474 479 
Българска литература. Средновековна литература 467 
Българска поезия 497 
Български език 449 
Български език - Диалекти 489 
Български език - диалекти - фонетика 460 
Български език - журналиситчески стил 452 
Български език - история 443 445 
Български език - лексикология - лексика - речници 443 
Български език - правопис 485 
Български език - правопис - лексикология - морфология - фонетика - граматика 496 
Български език - семантика 453 
Български език - синтаксис 441 443 
Български език - стилистика 493 
Български език - фонетика 460 
Български език. Идиоми. Фразеология. Жаргон. Специфични думи 482 
Висше образование - качество 558 
Висше образование - образователна политика 558 
Воден транспорт 450 
Водно-моторен спорт 534 
Водоснабдяване 260 
Военна история 117 
Връзки с обществеността 65 
Възпитание. Образование. Просвета. Организация на свободното време 566 
Външнотърговски отношения 60 
Въоръжени сили - управление - социалнопсихологични проблеми 5 143 
Генератори и електродвигатели 325 
География - Европа - Европейски съюз 523 
Географски пътешествия 521 
Глобализация 9 98 137 150 
Гореща обработка на листов материал чрез чукове и преси. Щамповане 434 
Гражданско право 80 125 126 127 128 131 132 
Движение на течности. Хидродинамика 316 
Двуезични речници - българско-румънски 468 
Двуезични речници- турско-български 439 
Дейност и организации. Компютърни системи. 7 507 
Действия на явленията - биологически 266 
Демокрация 74 
Диагностика в техниката и техническите науки 298 330 549 
Дизайн 339 
Дизелови двигатели 350 353 
Динамични системи - моделиране и симулиране 550 
Диференциално и интегрално смятане 253 
Добруджански въпрос - биографии 513 
Достоевски, Фьодор Михайлович - творчество 490 525 
Други източници на енергия 348 
Държава - управление 149 
Държава. Народ. Нация. Държавна територия. Държавна власт. Структура на държавите 71 72 113 149 
Държавно право 114 
Еврейска (израелска) религия. Юдаизъм. Талмуд. Кабала. Сабатианство. Хасидизъм 8 25 
Европейски съюз - правни проблеми - конференции 92 171 
Европейско международно право 89 
Езикознание 469 474 
Езикознание - лингвокултурология 454 
Езикознание, общо 455 477 
Езици за програмиране 254 545 556 
Езици за програмиране - Java 245 246 547 548 
Езици, изразени чрез условни знаци 492 552 
Екологичен риск при планирането, управлението и производството 263 
Екстрасенси, български - дейност 32 33 
Електрически машини 320 
Електродвигатели - регулиране, управление 323 
Електроенергетика. Производство, преобразуване, пренасяне, разпределяне и регулиране на електроенера 328 557 
Електроника - аналогова 331 
Електроника - цифрова 331 
Електроника. Фотоелектроника. Електронни лампи и тръби. Рентгенова техника 351 
Електротехнически устройство, диагностика 319 
Електрохимия 273 435 
Енергийни източници 315 
Естествени науки - конференции 192 243 299 
Етика - печат и медии 21 
Етнографи - дейност - учебници за ВУЗ 93 225 515 
Етнолингвистика 445 454 474 
Жизнено равнище - България - социологични проблеми 159 
Журналистика - България - история - конференции 20 147 
Защита от производствени вредности в предприятията 568 
Защита от шум - норми за проектиране 258 262 342 356 
Зъбни предавки и механизми 270 340 
Изобразително изкуство, тракийско - албуми 538 
Изследване на операциите 231 
Източници на енергия - нетрадиционни 321 326 
Изчислителна математика 251 
Изчислителни системи - мултиизчислителни комплекси - учебник 146 
Икономика 16 166 189 207 
Икономика - математическо моделиране 235 
Икономика на бизнеса, макростабилност, глобализация 188 
Икономика. Икономически науки 6 
Икономическа интеграция, международна 85 
Икономическа наука - теория 222 
Икономически науки - конференции 192 243 299 
Икономическо поведение 206 
Икономическо положение. Икономическа политика. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Це 170 
Инвестиции 180 
Индивидуална психология 5 23 24 143 
Иновационен мениджмънт 174 396 
Иновационна политика 97 
Интернет 237 250 
Информационни системи 247 335 
История 505 
История - България 528 
История - България - нова 68 135 509 524 
История - Европа 14 78 511 527 
История - Изтока 508 516 
История на България 17 
История на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 53 
История на правото 72 
История на Русия и СССР 532 
История на философията 29 
История на цивилизацията 530 
Капиталовложения - образуване на капитала - инвестиции 163 187 
Ковашко производство 313 
Кожарска промишленост 301 
Комбинаторен анализ - теория на графите 228 
Компютърни комуникации, компютърни мрежи във висшето образование 541 
Компютърни техники с приложение в областта на телекомуникационните технологии 330 549 554 
Комунално-битови услуги 383 
Комуникация 150 
Конституции 103 
Конституционна монархия 67 
Конституция - България - коментар 68 509 
Контролиране и установяване на нарушенията, възстановяване на околната среда. Уреди за наблюдаване 263 
Конфликтология 102 104 
Корпоративно управление 196 404 
Краезнание 135 505 514 524 
Криминалистика 86 134 
Криминология 141 
Култура - правни проблеми 10 100 
Култура - социологични проблеми 10 100 
Култура, съвременна - социологични проблеми 150 
Култура, японска 13 488 
Латински език - изучаване - учебник за ВУЗ 473 
Лингвистична география 489 
Лингвистични и филоложки изследвания върху литературата 475 
Литература - теория и естетика 13 488 
Литературна критика 451 500 
Литературна критика - българска 497 
Литературна критика, българска 442 486 506 
Литературознание 477 
Макроикономика 213 
Манделщам, Осип Емилович - творчество 490 525 
Маркетинг 146 176 203 
Маркетинг - отношения с клиенти 181 
Масажи, лечебни 277 278 
Математика 162 220 229 232 236 256 
Математика за икономисти 227 
Математичен анализ 1 255 
Математически методи - модели на отделни операции 240 567 
Математически методи в областта на автоматизацията 257 334 
Математически модели за изследване на операциите 194 238 271 300 314 
Материалознание 267 308 
Машинни елементи 336 
Машиностроене - надежност 314 
Медицина 286 288 293 294 297 
Медицина - автоматизация - учебници за ВУЗ 292 
Медицина - акушерство и гинекология 274 
Медицина - клинична и патология 290 
Медицина - педиатрия 276 
Медицина - рехабилитация 296 
Медицински сестри - учебници за ВУЗ 284 285 
Междуличностни отношения и лидерство 122 
Международни икономически отношения 195 
Международни отношения - Европа - история 78 511 
Международни политически отношения 51 59 145 148 216 
Международно икономическо сътрудничество. Международна икономическа интеграция. Трансфер на техноло 167 
Международно право 56 81 115 116 
Международно частно право - Европейски съюз 57 58 
Международно частно право - сборник нормотивни документи 119 
Мемоарна литература, българска - теми, образи, сюжети 491 526 
Мениджмънт 49 97 221 390 391 403 410 422 
Мениджмънт - методи на управление и организационо поведение 172 182 184 214 217 385 394 398 401 415 417 418 420 
Мениджмънт на автомобилния транспорт 348 
Мениджмънт на проекти 412 428 
Металорежещи инструменти 307 
Металорежещи машини 431 
Металорежещи машини с програмно и автоматично управление 311 
Метафизика. Космология. Философия на духа 37 
Методи за нагряване и термообработка(АБ) 430 
Методи на управление. Мениджмънт 161 179 196 200 203 218 389 400 404 409 416 421 
Методика на преподаването на чужди езици 96 483 
Методика на преподаването по физика 121 264 268 
Механизация и автоматизация на производството 424 
Механизми. Предавки 337 
Механика на деформируемите тела. Еластичност. Деформация 265 272 
Микропроцесори - учебници за ВУЗ 425 426 
Микропроцесорни системи - учебници за ВУЗ 425 426 
Митологични и религиозни образи и сюжети 8 25 
Мляко - Преработка 380 
Морско право - морско законодателство 81 
Морфология 481 
Музика 539 
Музика - теория 48 540 
Музика - теория - тестове - учебници за ВУЗ 535 
Музикознание. Музикална критика 536 563 
Надеждност на машините 338 
Нарушаване (разрушаване) на околната среда. Екология 259 
Научни теории, хипотези. Синергетика 11 
Национален въпрос и национална политика 149 
Национална идентичност в процеса на Европейска интеграция 85 
Националноосвободително движение в България от 1856 до 1877 г. 519 
Немски език - граматика 448 463 
Обекти на икономическата дейност - управление - материални блага - услуги 193 402 414 
Обичайно право 3 
Обработка на материалите без снемане на стружки 303 
Обработка на материалите със снемане на стружки 303 
Образование - степени на образование 558 
Образование и статут на учителите и преподавателите. Педагогическа етика 562 
Обучение - методи 565 
Обща методология 19 
Обща световна история 510 
Обща теория на възпитанието 561 
Обща теория на държавата 52 95 113 136 
Обществени науки - конференции 192 243 299 
Общество. Социална структура 88 
Общо машиностроене. Ядрена техника. Електротехника. Технология на машиностроенето в цялост. С хидра 309 318 
Общуване - психология 54 
Опазване на земята, водата и ландшафта 260 
Операционни системи 254 427 556 
Организация на науката и научноизследователската работа 18 
Организация на обучението в средните училища 121 268 
Организация на производството 393 
Организация на транспорта 341 
Осветителна техника 324 
Особенности на духовния живот 23 24 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 44 160 184 190 191 204 205 206 209 
Парапсихология 32 33 34 
Парапсихология. Халюцинации. Илюзии. Пророчесво. Предсказание. Магии. Демонологии. Телепатия. 31 
Патентно право 106 
Педагогическа психология 35 564 
Педиатрия. Детски болести 295 
Периодичен печат - България - журналистически стил и език 452 
Пехота. Обща военна служба 518 
Печат. Информационна дейност. Книгоиздаване 28 456 
Писатели, руски - творчество 490 525 
Планиране. Програми. Планове. Спомагателни средства за планиране 388 
Подвижност на работната сила. Миграция (вътрешна и международна) 159 
Поети, български - творчество 504 
Покрития - защитни - нанасяне 267 308 
Политика 130 
Политическа икономия, история 169 
Полупроводникова електроника. Микроелектроника. Полупроводникови прибори. 329 333 
Почвознание 357 358 359 360 361 367 368 369 370 371 372 374 375 376 377 
Право 50 52 71 99 133 136 154 155 156 157 158 522 
Право - гражданско 83 84 91 
Право - държавно 55 61 69 70 76 77 
Право - история 62 
Право - международно 75 
Право - общи въпроси 73 
Право на Европейския съюз 3 56 139 
Право. Наука за държавата и правото 53 
Предприятия - Организация и управление 172 187 217 394 420 
Преобразуване на електрическа енергия 327 
Прераждане 36 
Приложение на биотехнологии в селското стопанство 381 
Програмиране 429 553 570 
Програмни въпроси. Програмиране 544 545 
Програмни езици 544 
Продажби - стратегии 178 
Продукти от нефтен произход. Минерални масла и аналогични продукти 261 
Проекти - управление - учебник за ВУЗ 405 
Проектиране на изделия 423 543 
Производство на стомана 322 433 
Протестанство 39 
Професии - класификатор 120 
Психиатрия - патологична психология - френопатии - психични (душевни) болести 275 
Психични болести - при децата 287 
Психологически въпроси - ергономия 44 209 
Психология 35 124 564 
Психология - детска 40 
Психология - индивидуална 27 79 
Психология - история 46 
Психология - особени духовни състояния и процеси 30 37 
Психология на расата. Народопсихология 41 42 
Психотерапия 289 
Работна сила - управление 397 
Работни процеси 199 408 
Радиосигнали 257 334 
Радиосъобщителна техника 331 
Развитие на личността 26 
Размяна на акции - паричен пазар - борса - капиталов пазар - управление на частния капитал (ценни к 201 
Растениевъдство 379 
Революционни, национални и народоосвободителни движения - България - в литературата 491 526 
Революционни, национални и народоосвободителни движения - България - турско владичество - спомени 520 
Режещи инструменти 306 
Реклама 387 406 
Религия - Европа 22 63 
Ремонт на оборудването и поддържането му в изправност 304 
Речници - двуезични 166 446 464 465 
Речници - езикови 502 
Речници - нанатехнологически термини 494 
Речници - специална терминология 450 
Речници - тематични, тезауруси 35 564 
Римско право - терминология - речници 87 
Риск, несигурност в икономиката 161 389 
Русе - история 513 
Руска литература - роман 480 
Руски език 481 502 
Руски език - граматика 498 499 
Ръководства 303 
Сборници със смесено съдържание 487 
Световна история 529 
Светотехника, устройства 324 
Севрюкова, Слава - дейност 32 33 
Селско стопанство 15 382 
Селско стопанство, агротехника 373 378 
Селскостопанска енергетика. Селскостопански транспорт 365 
Селскостопанска техника 364 
Селскостопански трактори 354 362 366 
Семиотика 252 495 
Системи за автоматично управление 412 428 569 
Системи на образование - хармонизиране 558 
Складово стопанство 399 
Смазване. Смазки. Трибология 363 
Смирненски, Христо - творчество 504 
Софтуер 245 246 328 547 548 551 557 
Софтуер - компютърни комуникации - компютърни мрежи 542 
Софтуер - компютърни техники с практическо приложение - чертане 423 543 
Социален конфликт 105 
Социален мениджмънт 215 
Социална психология 27 54 79 118 
Социални процеси 129 151 152 167 
Социално осигуряване 120 
Социално прогнозиране на обществото 148 216 
Социолингвистика на бълггарския език 28 456 
Социолингвистика на немския език 448 
Социология 66 
Социология - селска 101 
Социология на комуникацията. Връзки с обществеността(пъблик рилейшънс) 64 138 153 452 
Социология на културата и на цивилизацията 22 63 90 
Социология на политиката 145 
Социолози - дейност - учебници за ВУЗ 93 225 515 
Специална терминология 457 
Средновековна и нова обща история 531 
Старогръцка и староримска религия. Класическа митология 447 
Статистика 142 
Статистиката като наука. Теория на статистиката 208 
Степени на управление - административни органи - България 110 
Стопански кризи 214 417 
Стопански кризи. Депресии 197 199 408 
Стопанско законодателство 110 
Стопанско-политически мерки и средства 165 
Строителна механика. Методи за изчисляване на строителните конструкции 240 567 
Структура на производството. Избор на продукция за производство. Асортимент. Концентрация, специали 302 
Съдебна власт. Съдебни органи - в ЕС 109 112 123 
Съобщителна техника 332 
Текстология 493 
Теология 37 
Теория и практика на организацията 419 
Теория на вероятностите и случайните процеси 249 349 
Теория на вероятностите. Математическа статистика 230 241 242 244 
Теория на литературата. Литературна техника 484 501 503 
Теория на машините и механизмите - учебник за ВУЗ 269 
Теория на машиностроенето 312 
Теория на полезността и вземане на решение 234 
Теория на функциите. Алгебрични функции 248 
Теория на числата 233 
Термична обработка на металите 432 
Техника - конференции 192 243 299 
Техника на събиране и обработка на данните 241 
Технико-икономически анализ на производството 164 193 198 383 392 402 407 414 
Техническа електрохимия 273 435 
Топлинно стопанство. Естествени (природни) горива 317 
Тракия - история - албуми 538 
Тракия - старини - албуми 538 
Транспорт - автомобилен 343 344 
Транспортни средства - шум 258 262 342 356 
Трансферни технологии 174 396 
Труд - нормиране на труда 219 
Търговия. Международни икономически отношения. Световно стопанство 177 
Търговско дело - финансово право 140 
Университети 20 49 147 223 224 559 560 
Управление - ръководство - начини и методи на управление 173 210 395 411 413 
Управление - стопански предприятия - учебници за ВУЗ 172 394 
Управление и организация - теория - учебници за ВУЗ 386 
Управление на организацията на производството (на производствения процес) 384 
Управление на стопанството в условията на пазарно стопанство. Мениджмънт 202 212 
Управление на човешките ресурси 561 
Управленски труд - учебници за ВУЗ 386 
Услуги. Сфера на услугите 193 402 
Учебник за ВУЗ 231 235 
Учени, български - спомени 16 207 
Фармация. Фармакология. Обща терапия. Токсилогия 284 285 
Феноменология 31 
Физиотерапия 279 280 281 282 283 291 
Философия 43 45 
Философия, история 47 
Финанси - изчисления 162 220 229 256 
Финанси - теория 186 
Фирми - икономика 185 
Фолклор - предания, легенди, народни вярвания, народни песни 90 223 224 559 560 
Форми на политическа организация 82 
Форми на предприятията - стопанско планиране - финанси на стопанските организации 200 409 
Форми на предприятията в зависимост от отношението към собствеността, източниците на финансирането 164 198 218 407 421 
Формообразуващи инструменти 310 
Хаджииванов, Иван Петров - биографии 513 
Характеристика на машините от други гледни точки (надеждност и др.) 271 300 
Хидроенергетика 317 
Хипноза 36 
Хипноза. Сугестия 38 
Цивилизация. Култура. Прогрес 9 12 98 
Цивилизация. Култура. Прогрес - Европа 14 527 
Числени методи 239 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Apple SDK 542 
AutoCAD 427 
C # (език за програмиране) 544 
e-mail програми 237 
Facebook 146 
Google 146 
GPS 542 
iPhone 542 
Java 2 245 246 547 548 
Matlab 251 
MySQL програмиране 429 545 553 570 
PHP 429 545 553 570 
PR 65 
PR 2.0 65 
PSPICE 328 557 
SQL 542 
Twitter 146 
UNITECH 192 243 299 
web сайтове 237 250 
Windows 7 546 
автобиография 7 507 
автобуси 345 
автоматизация 302 
автоматично управление 305 347 
автомобилен транспорт 348 352 
автомобили 351 354 
автомобилна техника 305 347 351 
автомобилно електрооборудване 351 
аграрна техника 379 
агресивност 54 
агробизнес 191 
агротехника 357 358 359 360 361 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 
административен процес 107 108 
административни актове 144 
административни органи 110 111 
административно право 107 108 144 
административно управление 111 
администрация 149 
академии 15 382 
акордеон 223 224 559 560 
аксесоари 343 
активи 163 
акустика 266 
акушерство 274 
акционери 196 404 
албум 538 
алгоритми 254 556 
алгоритмизация 235 
американска политика 59 
анализ на пазара 183 
анализ на производството 183 383 
аналитична геометрия 236 
аналитична геометрия на плоскости 255 
аналогови системи 331 332 
аналогови устройства 331 
английски език 436 437 438 
антикризисни програми 388 
антикризисно управление 165 172 199 394 408 
антична литература 484 
антология 444 
антропология 93 94 225 226 515 
антропометрия 282 
аритметика 233 
арт-терапия 289 
Артур Шопенхауер 47 
археологически паметници 537 
архитектоника на личносттта 26 
асинхронни двигатели 323 
асинхронни електродвигатели 431 
атлас 523 
атлас по архитектура 537 
аутизъм 287 
афоризми 479 
бази данни 555 
бази данни и PHP 545 
баптистка църква 39 
безопасност 314 
безопасност и муеждународно право 116 
безработица 219 
белетристика 458 512 
белодробни болести 297 
бизнес 164 183 188 204 
бизнес консултиране 175 
бизнес план 187 
бизнес политика 183 
бизнес речник 166 
бизнеспланиране 198 407 
биобиблиография 6 17 
биографии 16 34 133 207 451 458 490 504 512 517 522 525 528 
биографски материали 500 
болести на дихателните органи 297 
Болонски процес 558 
брачна институция 88 
България 142 
България - история 520 
България през периода 1885-1900 533 
България през периода 1885-1918 518 
българска душевност 41 
българска литература 2 4 440 444 458 459 462 466 467 470 471 476 478 487 512 
българска поезия 451 497 504 
българска публицистика 472 
българска философска традиция 29 
български език 166 441 443 445 452 464 465 482 485 
български език -фонетика 460 
български език-семантика 453 
български слегове 449 
български учени 16 207 
българско възраждане 41 
българско лозарство 461 
българско общество 88 
българско-румънски 468 
валутни курсове 177 
валутни пазари 177 
варварство 145 
Вашингтонска декларация 74 
вейвлет-анализ 251 
векторна алгебра 253 
Велика България 532 
вербално развитие 496 
ветрогенератор 326 
ветродвигатели 317 
ветропарк 321 
вземане на решения 161 234 389 
видеоргистрация 352 
видове складове 399 
видове стратегии за управление 173 395 
Виенска конвенция 57 58 
Византийска империя 529 
винография 461 
високи технологии 425 426 
висша математика 236 
висше образование 558 
власт 42 
водачи на мотоциклети 343 
воден транспорт 450 
водно-моторен спорт 534 
водоснабдяване 260 
военна история 117 
войни 117 
връзки с обществеността 65 153 
възнаграждения за труд 219 
възобновяеми източници на енергия 315 321 
Възраждане - България 520 
възстановяване на детайли 304 
външно оценяване 121 268 
въоръжени сили 5 143 
генезис 440 
географски изследвания 521 
геометрични фигури 339 
геополитика 152 
гинекология 274 
глобализация 9 59 98 137 149 151 159 188 
глобална икономика 167 197 
глобална стратегия 148 216 
глобалност 22 63 
глосематика 503 
годишен отчет 15 382 
гореща обработка 434 
горещо щамповане 313 
гражданско общество 52 136 197 
гражданско право 3 80 83 84 91 125 126 127 128 131 132 
граматика 448 463 498 499 
граматически категории 481 
графична информация 232 
грижи за болния 284 285 
групи в управлението 386 
гръбначни изкривявания 276 
гъвкав мениджмънт 411 
данъчно-осигурително процесуално право 140 
дарения 128 
датчици 329 
двигатели 364 
двигатели с вътрешно горене 258 262 342 356 
двуезичен речник 439 468 
двуезични речници 446 
демография 142 
демографски дисбаланс 148 216 
демократизация 82 
демокрация 42 74 
детска патопсихология 275 
детска психология 40 
детско вербално развитие 496 
дефектология 275 
деформация на металите 267 308 
деформируеми тела 272 
деца 276 
диагностика 298 569 
диалект 460 489 
диалектни особености 449 
диалектология 445 454 
диаспори 129 
дизайн 339 
дизелови двигатели 350 353 
дизелово гориво 350 
динамика на флуидите 316 
диоди 331 
дипломация 114 
директиви 57 58 
дисертация 18 19 
дискурс 457 493 
диференциални уравнения 231 236 238 239 
диференциално смятане 255 
диференчни уравнения 238 
добруджанския въпрос 513 
договори 57 58 127 
Древен Изток 71 516 
Древен Рим 71 
Древна Гърция 71 
древни цивилизации 521 
други Web 2.0 места 146 
духовен живот 23 24 
духовно развитие 24 
душевност 42 
дълбинна психология 30 
държава 149 
държавно устройство 69 95 
държавно право 61 69 70 76 77 114 
държавно управление 95 179 400 
еволюция 12 
еврейска религия 8 25 
европейска интеграция 85 
Европейска комисия 139 
европейски съвет 139 
европейски съд 57 58 
Европейски съюз 112 
европейски ценности 88 
европейско международно право 89 
европейско международно частно право 57 58 
език 501 
език - човек - общество 475 
език и мислене 469 
език-култура 482 
езиков текст 493 
езикова онтогенеза 496 
езикознание 469 474 477 
езици за програмиране 245 246 547 548 
екологична система 351 
екологична среда 363 
екологично рязане 306 
екология 259 261 
експанзия 129 
експериментални изследвания 265 
експертно-оценъчни технологии 566 
екстрадация 112 
екстрасенси 32 33 
електрическа енергия-приложение 323 
електрически машини 319 320 
електродвигатели 323 
електроенергетика 328 557 
електромеханически проводи 431 
електромобил 344 
електроника 328 331 557 
електронна апаратура 292 
електронна система за мониторинг 322 433 
електронна търговия 237 
електронни комуникации 492 552 
електрооборудване 364 
електропроводимост 321 
електротехника 319 
електрохимическа корозия 273 435 
електрохимични изследвания 273 435 
емпиризъм 503 
енергийни загуби 337 
енциклопедия 293 419 
епидемиология 283 
есета 4 476 
етика 21 
етническа интеграция 129 
етническа миграция 129 
етнически конфликти 129 
етнически малцинства 129 
етническо мениджърство 22 63 
етнография 94 226 
етнолингвистика 454 474 
етнология 90 
етнос 129 
жаргон 141 
Женевска лингвистична школа 475 
живот и смърт 487 
журналистика 20 147 452 
закони 110 
замърсяване на въздуха 348 
западна философия 43 
затворено щамповане 313 
затворнически фолклор 141 
защита на потребителите 92 171 
звук и етнос 48 540 
звукоизолация 568 
земеделска техника 363 
знаци-символи 252 495 
зъбни колела 270 340 
зъбни предавки 270 340 
зъбообработващи инструменти 307 
идентичност 9 85 98 138 145 
идиоматичен речник 502 
изисквания за безопасност 366 
изказвания 442 486 506 
изкуство 339 
измерване на шум 258 262 342 356 
измерителни информационни системи 247 335 
измерителни канали 247 335 
измерителни системи 329 
изобразително изкуство 538 
Изтока през Средновековието 516 
източен въпрос 78 511 
източници на енергия 326 
изход от кризисни ситуации 388 
икономика 16 49 189 192 207 222 243 299 
икономика за мениджъри 202 
икономика на предприятието 170 185 
икономика на производството 202 
икономика на фирмата 185 
икономисти 6 
икономическа криза 214 417 
икономическа теория 222 
икономически цикли 213 
икономическо развитие 263 
империи 529 
импулсни устройства 331 
импулсно регулиране 327 
имущество 126 
инвестиции 161 163 201 389 
инвестиционен анализ 180 
инвестиционни проекти 180 187 
индивидуална психология 23 27 79 
индустриален инженеринг 392 
инженеринг 393 
иновации 7 507 
иновационен мениджмънт 174 218 396 421 
иновационна политика 97 
иновационни практики 121 268 
иновационни технологии 174 396 
иновационно проектиране 174 212 396 
институционална икономика 189 
инструменти 307 
интеграли 231 236 
интегрално смятане 255 
интердисциплинарни изследвания 215 
интернационализъм 167 
интернет кражби 7 507 
интернет система 550 
интернет страница 237 250 
информационен обмен 153 176 
информационни сигнали 329 
информационни системи 247 335 550 
информационно-техническо консултиране 175 
информационно-управляващи системи 175 
ипотека 125 
историография 491 526 
историци 17 
историческа типология 469 
историческо развитие 443 445 
история 508 513 516 519 528 532 533 
история на България 17 68 135 509 517 524 
История на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 53 
история на Европа 14 78 511 527 
история на езикознанието 469 
история на Изтока - IX - XX век 508 
история на културата 12 530 
история на народопсихологията 42 
история на правото 62 72 99 
история на Рим 531 
история на Русе 505 
история на света 510 
история на чувашкия народ 532 
камери за реакция 260 
капитализъм 517 
капиталов пазар 201 
капиталова структура 201 
капиталовложения 180 
качества на водите 260 
квалиикация на учителите 121 268 
кинезитерапия 276 296 
кинематика на флуидите 316 
Китай 470 
класификатор 120 
класификации в семиотиката 252 495 
класификация на механизмите 269 
класицизъм 484 
класическа митология 447 
класическа музика 536 563 
класически лечебен масаж 288 
книжовен език 449 
коагуланти 260 
ковашко производство 313 
когнитивна психология 46 
коефициент на мощност 327 
кожарска промишленост 301 
козметичен масаж 278 
компютри 254 541 546 556 
компютърна обработка 412 428 555 
компютърна техника 423 543 
компютърни комуникации 541 
компютърни мрежи 541 
компютърни приложения 542 
компютърни техники 330 549 554 
комуникативно поведение 40 
комуникации 54 
комуникология 153 
конституционна икономика 103 
конституционна монархия 67 
конституционно право 55 
конституция 103 
конструиране 307 336 
конструкция на инструменти 306 
контейнери 346 
конференции 192 243 299 445 454 
конфликти 110 117 
конфликтология 104 105 
конформизъм 54 
корпоративен блог 146 
корпоративни ценности 170 
корпоративно управление 170 418 
корпорации 196 404 
краезнание 514 
криза на ЕС 148 216 
криза на феодализма 520 
кризисен мениджмънт 199 408 
криминалистика 86 134 
криминалистическа тактика 86 
криминалистическа техника 86 
криминалистични експертизи 134 
криминална психология 124 
криминология 141 
критика 504 
критическа теория 503 
кръгът Мисъл 472 
култура 9 13 14 98 488 521 527 
култура и социология 150 
културни изследвания 10 100 
културно многообразие 530 
латински език 473 
лекове от вино и за вино 461 
лексикология 443 
лечебен масаж 277 278 281 
лечебна гимнастика 277 293 
лечебна физкултура 291 
лидерство 122 385 
лингвистика 93 225 477 489 503 515 
лингвистика на текста 492 552 
лингвистични изследвания 475 
лингвокултурология 474 482 
линейна алгебра 236 
листова щамповка 434 
литература 13 488 501 
литературна критика 440 442 451 458 459 462 466 471 486 490 497 500 506 512 525 
литературна теория 484 
личност и колектив 398 
локални общности 101 
ломбална дископатия 283 
макдоналдизация 137 
макроикономика 188 213 
макроикономическа политика 177 
малки и средни предприятия 211 
малък бизнес 168 205 
манипулация 64 
маркетинг 138 146 160 176 190 191 194 198 203 204 205 397 407 
маркетинг на бъдещето 176 
маркетинг на услугите 193 402 
маркетингов план 204 
маркетингова политика 184 
маркитинг 3. 0 181 
масажи 277 278 291 
математика 162 192 220 228 229 232 235 236 243 248 256 299 
математика за икономисти 162 220 227 229 256 
математичен анализ 1 255 
математическа статистика 230 242 244 
математически методи - в икономиката 234 
математически модели 238 265 314 
математически модели на риска 242 
математически резултати в авиацията 249 349 
математическо моделиране 235 249 349 
материалознание 434 
машини за леката промишленост 301 
машинни елементи 336 337 338 
машиностроителна техника 310 314 
медии 21 138 
медицина 286 288 289 290 291 293 294 295 296 
медицинска апаратура 292 
медицински грижи 284 285 
междукултурно общуване 150 
междуличностна чувствителност 54 
междуличностни конфликти 102 
междуличностни отношения 122 
международна икономика 195 
международна политика 148 216 
международна търговия 177 
международни организации 116 
международни отношения 51 59 76 77 195 
международни спорове 51 
международно право 81 115 116 
международно сътрудничество 89 116 
международно частно право 75 119 
мемоари 491 526 
мениджмънт 49 161 178 179 182 203 385 389 391 397 400 401 403 410 415 416 418 
мениджмънт и бизнес 97 386 
мениджмънт на транспорта 348 
мениджмънт на услугите 193 402 
мениджъри 184 
металообработване 432 434 
металорежещи машини 307 310 311 431 
металургични производства 302 
метафизика 47 
метод на крайните елементи 240 567 
методи и алгоритми за автоматизация 569 
методи на измерване 258 262 342 356 
методи на изследване 194 
методи на обработване 430 
методи на прогнозиране 194 
методи на управление 179 182 200 210 400 409 413 416 
методика на изследване 19 
методика на преподаването 96 264 
методически указания 483 
метрологически анализ 247 335 
механика на деформируемите тела 265 
механични предавки 337 
механични процеси 266 
миграция 85 159 
микропроцесори 425 426 
микропроцесорна техника 333 
мисли 479 
митологични сюжети 8 25 
младежки труд 219 
млади специалисти 219 
млекопреработване 380 
млечни продукти 380 
мониторинг 405 
мониторинг на околната среда 263 
монтаж на оборудване 304 
морско законодателство 81 
морско право 81 
морфологични категории 481 
морфология 481 
мотоциклети 343 
мрежов маркетинг 44 203 209 
музика 539 
музика и философия 48 540 
музикална алегория 48 540 
музикална култура 536 563 
музикална теология 48 540 
мултимедия 250 
мускулни атрофи 277 
надежност на машините 314 338 
нанокристални материали 267 308 
наноструктурни покрития 267 308 
нанотехнологични термини 494 
народни песни 223 559 
народопсихология 41 42 
наръчник на докторанта 18 
насипни товари 346 
наука 16 207 
научни изследвания 11 
научно изследване 19 
научно-технически постижения 424 
научно-технически прогрес 424 
национални движения 135 149 524 
националноосвободително движение 491 526 
националноосвободително движение в България от 1856 до 1877 г. 519 
начално образование 565 
невропсихология 275 
немски език 446 448 463 464 465 
неравенства 253 
нервна система 277 
нетрадиционни източници 315 
нефтопреработване 261 
нови източници на енергия 348 
нови продукти 7 507 
нови производства 434 
нововъведения 483 
номинален стил на овладяване 496 
нормативни актове 10 100 
ноти 223 224 559 560 
обичайно право 3 
оборудване 364 
обработка на данни 241 
обработка на материалите 303 
обработка на сигнали 257 332 334 
обработка чрез рязане 303 
образование 562 566 
образователни технологии 566 
обучение по музика 536 563 565 
обучението в средните училища 121 268 
обществена дейност 414 
обществено управление 110 
общество и личност 46 
общо езикознание 455 
общо машиностроене 309 318 
онлайн услуги 250 
операционни системи 427 
операционни системи в семиотиката 252 495 
описание на бизнес-план 202 
оптически сензори 329 
организационна структура 415 
организационо поведение 182 
организация 393 
организация на научния труд 18 
организация на персонала 561 
организация на производството 392 
организация на транспорта 341 
организация на фирмата 198 407 
осветителна техника 324 
Освобождение на България 68 509 
османско владичество 533 
основи на управлението 398 
основни категории и функции 492 552 
основни принципи 44 209 545 
отворено щамповане 313 
очни болести 294 
падане на Римската империя 531 
палети 355 
палетизация на товари 355 
парапсихология 31 32 33 34 
пари 186 
паричен пазар 201 
патентно дело 106 
педагогическа психология 35 564 
педагогическо образование 562 
педиатрия 295 
периодичен печат 452 
персонален дейксис 496 
песни 224 560 
пехота 518 
печат 28 456 
Пирински край 223 559 
писане на научни текстове 19 
писма 478 486 
планиране на експеримента 244 
пластично деформиране 265 310 
плащания 162 220 229 256 
подемно-транспортни машини 270 340 
подемно-транспортни средства 304 
поезия 440 
политика 51 130 
политики за култура 10 100 
политическа икономия 169 
политическа система 136 
политически конфликти 102 145 
политически организации 82 
политически речник 130 
полупроводникова електроника 333 
полупроводникова техника 331 
полупроводникови прибори 333 
помпени уредби 317 
постмодернизъм 440 
постмодерно общество 101 
постструктурализъм 503 
потребителска култура 206 
потребителско поведение 206 
потребителско право 92 171 
почвознание 357 358 359 360 361 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 
почвообработка 357 359 360 361 367 369 370 371 372 375 376 377 
права на човека 136 
правна защита 10 100 
правна идеология 113 
правна система - Германия 50 
правна терминология 50 
правни конфликти 102 
правни уредби 109 119 
правни учения 113 
право 3 50 73 87 89 99 115 131 132 140 154 155 156 157 158 
право и държава 52 53 71 72 133 136 522 
право на Европейския съюз 3 56 139 
правова държава 52 
правово регулиране 199 408 
правопис 485 
прагматизъм 503 
Пражка школа 503 
практики в европейските страни 57 58 
практически въпроси 134 
практическо помагало 539 
предавки 336 
предприемаческа дейност 181 
предприемачество 205 211 
презентация 410 
преобразуване на ел. енергия 327 
преподаване 436 437 438 
преработка на органични отпадъци 259 
прераждане 36 37 
преса 28 456 
приложение на биотехнологии 381 
приложни упражнения 280 
проверка на хипотези 241 
прогнози на бъдещето 152 
прогнозиране 183 
програми за компютри 542 
програмиране 544 
програмно управление 311 
продажби 137 178 397 
проекти 405 410 
проектиране на изделия 423 543 
проектиране на ИИС 247 335 
проза 487 
производствен инженеринг 392 
производствена програма 393 
производствени процеси 393 
производство на кожени изделия 301 
производство на стомана 322 433 
променлив ток 319 
промишлена екология 259 
промишлено оборудване 304 
прономинален стил на овладяване 496 
пропорции 339 
пророчества 31 
протестантство 39 
протяжки 307 
професии 120 
профилни ножове 307 
психични болести - при децата 287 
психични разстройства 289 
психологически въпроси 44 209 
психологически компоненти 42 
психология 104 118 124 
психология на детето 35 564 
психология на личността 24 38 
психология на потреблението 206 
психотерапия 289 
публична администрация 111 
публична опозиция 82 
публични финанси 186 
пунктуация 485 
пъблик рилейшънс 153 
пътеписи 470 
пътешествия 521 
работа с компютър 546 
работна среда 219 
равнинни лостови механизми 269 
радиоелектронна апаратура 331 
разработване на онлайн съдържание 146 
разрушаване на материалите 267 308 
разрушение 298 
разследване на престъпления 86 
растениевъдство 379 
реагенти 260 
реактиви 260 
реализъм 501 
ревматология 286 
регенство 67 
регресивна хипноза 36 37 
регулиране на двигатели 353 
режещи инструменти 306 
резонанс 266 
резонансни сензори 329 
реклама 387 
рекламна политика 406 
реклоузери 321 
религиозен плурализъм 22 63 
религиозни войни 145 
религиозни системи 22 63 
религия 93 225 515 
ремонт 271 300 362 569 
ремонт на трактори 366 
ремонтни отдели 304 
Ренесанс 484 
рента 162 229 
рехабилитация 279 296 
рецидивна престъпност 141 
речник 45 87 
речник, терминологичен 35 252 450 494 495 564 
речници 464 465 
Римска конвенция 57 58 
римско право 87 
рисков мениджмънт 161 164 389 
рискови ситуации 164 
ритуали 90 94 226 
Родопи 224 560 
роман 2 480 
романтизъм 484 
русенски парламентаристи 514 
руска литература 480 490 525 
руски език 166 498 499 502 
руски формализъм 503 
ръководство 385 
самоучител 546 
световна икономика 195 
световна история 529 
световно управление 167 
световно господство 59 
световно лидерство 59 
светодиоди 324 
светотехника 324 
свобода на словото 21 
свободно коване 313 
сградостроене 240 567 
селски райони 101 
селско стопанство 15 357 358 359 360 361 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 382 
селскостопанска енергетика 365 
селскостопански машини 362 364 365 366 
селскостопански трактори 354 
селскостопански транспорт 365 
селското стопанство 381 
семиотика 252 495 503 
сентенции 479 
сервизна услуга - форма на общуване 416 
сервизната дейност - икономическа категория 414 
сервизно обслужване 416 
сестрински грижи 284 285 
синергетика 11 
синтаксис 441 443 
синхронен генератор 325 
синхронни двигатели 325 
система 4D 200 409 
системи за управление 350 
системи на образованието 558 
ситуационен анализ 401 
склада в логистиката 399 
случайни процеси 231 
слънчева енергия 315 
слънчеви колектори 317 326 
смазки 363 
смислова природа на личността 26 
собственост 126 
солфеж 565 
соматоскопия 282 
софтуер 328 551 557 
социален конфликт 105 
социален мениджмънт 215 
социална игра 150 
социална интелигентност 27 79 
социална комуникация 64 
социална психология 54 
социални конфликти 102 
социални процеси 152 
социално осигуряване 120 
социално-икономическо развитие 82 
социалнопсихологични проблеми 5 143 
социолингвистика 28 448 454 456 493 
социолингвистически маркери 449 
социология 66 101 118 
специализирани методи 281 
специална терминология 457 
специални упражнения 276 
спомени 520 
споразумения 219 
справочник 457 
сравнително право 55 
средновековие 484 
средновековна история 71 
средновековна литература - история 467 
срещи 442 506 
старогръцка литература 447 
статика 316 
статистика 142 208 
статистически анализ 241 
статистически таблици 208 
степени на висшето образование 558 
стилове 452 
стопанска политика 165 
стохастични модели 234 
стратегически анализ 390 
стратегически мениджмънт 217 221 390 420 422 
стратегически решения 401 
стратегическо планиране 191 
стратегическо управление 174 193 211 221 396 402 422 
стратегия 181 
страхове 42 
стрес 5 143 
строително инженерство 240 567 
стружкоотнемане 310 
структура на производството 302 
структура на текст 457 
структурализъм 503 
структури от данни 254 556 
суверенитет 95 149 
сугестия 38 
сфера на услугите 193 402 
събиране на данни 241 
съвременен български език 449 
съвременен руски език 481 
съвременна история на Изтока 508 
съвременна цивилизация 197 
Съд на европейските общности 109 
съдебен контрол 144 
съдебна власт 109 112 123 
съдебна практика 123 
съдебни органи 112 
създаване на екипи 200 409 
сървър 237 
сърдечносъдова система 290 
сърдечносъдови заболявания 290 
съставяне на бизнес-план 202 218 421 
съставяне на проект 218 421 
същност на услугите 193 402 
танци 223 224 559 560 
татуировки 141 
твърди сплави 306 
текстово време 493 
телеграфна реч при децата 496 
телекомуникации 554 
телекомуникационните технологии 330 549 
телферен електродвигател 270 340 
теория на вероятностите 230 242 244 
теория на вероятността 320 
теория на възпитанието 561 
теория на графите 228 
теория на държавата 52 71 72 95 113 136 
теория на езика 475 
теория на кодирането 541 
теория на литературата 477 503 
теория на машините 270 312 340 
теория на механизмите 312 
теория на музиката 535 
теория на надеждността 320 
теория на случайните процеси 249 349 
теория на текста 457 493 
теория на управлението 398 
теория на функциите 248 
теория на числата 233 
теристори 331 
територия в международното право 116 
терия на полезността 234 
термична обработка 432 
термообработка 430 
тероризъм 148 216 
тестове 498 499 535 
Техеранска среща 74 
техника 192 243 298 299 
техника на масажа 278 
техническа диагностика 330 549 
техническа електрохимия 273 435 
техническа механика 272 
техническа оценка на системите 271 300 
технически експертизи 314 
технически характеристики 343 
техническо обслужване 271 300 366 569 
технологична експлоатация 271 300 
технологично оборудване 301 
технология на машиностроенето 302 
точност при операциите 434 
традиции 90 
траектории 13 488 
тракийски селища 538 
тракийски царе 538 
трактори 362 366 
транзистори 331 
трансперсонална психология 30 
транспорт 341 
транспорт и ценообразуване 341 
транспортиране на товари 355 
транспортна система 346 
трансформатори 319 
тролейбуси 345 
труд 219 
турско-български 439 
тълковен речник 190 
търговска марка 106 
търговска политика 177 
Търновска конституция 68 509 
търсене 206 
уебприложения 429 553 570 
университетско образование 49 
управление 60 196 386 404 415 
управление в организация 179 214 391 400 417 
управление за мениджери 173 395 411 
управление и контрол 353 
управление на бизнеса 173 217 395 420 
управление на битови машини и прибори 569 
управление на качеството 191 401 
управление на кризата 172 394 
управление на личностите 210 413 
управление на околната среда 263 
управление на организацията 384 419 
управление на персонала 198 210 397 407 413 
управление на предприятието 172 394 
управление на предприятията 210 384 388 413 
управление на проекти 187 405 412 428 
управление на производството 384 398 
управление на риска 172 394 
управление на склада 399 
управление на стопанството 210 413 
управление на фирмата 168 198 407 
управление на човешките ресурси 561 
управленски решения 401 
управленски структури 386 
управленски функции 386 
уравнения 253 
услуги 383 
устройство на трактора 364 
учебни курсове 436 437 438 
учебник за ВУЗ 473 
учебно пособие 535 
учебно-клинични практики 296 
феномени 31 
физика 264 
физика и астрономия 121 268 
физиотерапия 279 280 281 282 283 291 
физически свойства на течностите 316 
физически упражнения 279 
философия 26 29 43 45 
философия на историята 47 
филтри 260 
финанси 162 220 227 229 256 
финансови инструменти 220 256 
фирмени стратегии 168 
фирмени финанси 186 
флокуланти 260 
фолклор 90 
форми и параметри на PHP 545 
формообразуващи инструменти 310 
фотоволтаични инсталации 321 
фразеологизми 482 
фразеология 502 
франчайзинг 60 
франчайзополучател 60 
франчайзосъздател 60 
фрези 307 
фрезоване 310 
френско право 125 
функции 231 232 236 251 253 255 
функции на знака 252 495 
функции на управление 179 400 
характеристика на техническите системи 271 300 
хигиенен масаж 278 
хидравлика 316 
хидравлични параметри 316 
хидравлични съоръжения 309 318 
хидроенергетика 317 
хипертекст 492 552 
хипноза 38 
хипнотерапия 36 37 
хроники - летописи - мемоари - дневници 520 
хронологично развитие 467 
художествено конструиране 339 
хуманизъм 12 
ценни книжа 180 
центробежни помпи 317 
цивилизация 14 145 510 527 
цилиндрични зъбни предавки 269 
цилиндрични редуктори 337 
цифрова обработка 257 334 
цифрови системи 332 
цифрови устройства 331 
части на речта 481 
числени методи 239 
числени примери 240 567 
числови редици 255 
човек и международно право 116 
човешки дейности 414 
човешко поведение 66 
чуждоезиково обучение 96 483 
шаси 364 
шум и вибрации 568 
Шумерска империя 529 
юдаизъм 8 25 
якостно-деформационно изчисляване 272 336 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Бахтин, Михаил Михайлович 93 225 515 
Бейтсън, Грегъри 94 226 
Боас, Франц 93 225 515 
Боасвен, Джереми 94 226 
Бурдийо, Пиер 93 225 515 
Вутимски, Александър 497 
Върдери, Катрин 93 225 515 
Гелнър, Ърнест 93 225 515 
Гиърц, Клифърд 93 225 515 
Гуди, Джак 93 225 515 
Джобс, Стив 7 507 
Достоевски, Фьодор Михайлович 490 525 
Дъглас, Мери 94 226 
Дюмон, Луи 94 226 
Дюркем, Емил 93 225 515 
Емерсън, Харингтън 386 
Клифърд, Джеймс 94 226 
Константинов, Алеко Иваницов 466 
Кънчев, Ангел 519 
Леви-Строс, Клод 93 225 515 
Малиновски, Бронислав 93 225 515 
Манделщам, Осип Емилович 490 525 
Мартино, Ернесто де 94 226 
Матеев, Евгени Георгиев 6 16 207 
Милев, Гео 451 
Морган, Хенри Луис 94 226 
Радклиф-Браун, А. Р. 93 225 515 
Севрюкова, Слава 32 33 34 
Слава Севрюкова 31 
Смирненски, Христо 504 
Смит, Уилям Робъртсън 93 225 515 
Станев, Емилиян 458 512 
Стоянов, Иван 17 528 
Тейлър, Фредерик Уинслоу 386 
Търнър, Виктор 94 226 
Уайлд, Рилке, Цветаева 500 
Уорф, Бенджамен Лий 94 226 
Файол, Анри 386 
Форд, Хенри 386 
Фрейденберг, Олга 94 226 
Хаджииванов, Иван Петров 513 
Хаймс, Дел 94 226 
Хиршфелд, Магнус 94 226 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 3 106 424 
България - езикознание 441 460 
България - история 517 520 
България - лит. - история 491 526 
България - литературознание 504 
България - обща терапия 32 
България - право 108 110 
България - право - история 55 61 62 83 84 
България - психология 32 34 
Варна 424 
Германия - право 50 
Добруджа - краезнание 513 
Европа 523 530 
Европейски съюз 57 58 92 123 171 
Китай 470 
Рим (Римска империя) 531 
Родопи 224 560 
Русе 505 514 518 
Русе - краезнание 513 
Русия 219 
Русия - литературознание 490 525 
Светът 71 99 537 
Силистра 562 
Цариброд 135 524 
Япония - култура 13 488