НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

С5/0/Б 23Ба 

Балканджиева, Благовеста Раданова

   Адвокатски преглед : Библиография 1921-1948, 1999-2008 /  Състав. Благовеста Раданова Балканджиева ; Науч. ред. Даниела Доковска . - София : Сиби, 2009 . - 573 с. ; 22 см

   Именен показалец

   ISBN 978-954-730-578-6 

  

Сист. No: 35474

- 2 -

ЦБ 61425 

Гаделева, Зоя и др.

   Да преодолеем бариерата : Младите учени в променящия се свят : наука, технологии, трансфер на знание / Зоя Гаделева, Рая Стайкова . - София : Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, 2011 . - 192 с. : с ил., табл., факс. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8765-12-1 

  

Сист. No: 35886

- 3 -

Арх/378/Д 94Жд, П/378/Д 94Жд, ЦБ 61500 

Душков, Живодар Иванов

   Две плюс две] 2 + 2 : За Русенския университет и неговия предходник / Живодар Иванов Душков . - Плевен : Медиатех, 2013 (Изд. ц-р при РУ А. Кънчев) . - 114 с. : с. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8457-89-6 

  

Сист. No: 36353

- 4 -

С/378/М 13к 

Магистърски курсове на Русенски университет Ангел Кънчев 2012

   Магистърски курсове на Русенски университет Ангел Кънчев 2012 : Справочник . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 70 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 35578

- 5 -

С/37/Р 12Пе, С2/37/Р 12Пе 

Радев, Пламен

   Енциклопедия на науките за образованието / Пламен Радев . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2013 . - 522 с. ; 29 см

   Пълното име на авт. Пламен Радев Иванов. - Ресурси с. 519-521

   ISBN 978-954-423-820-9 

  

Сист. No: 35923

- 6 -

Арх/378/С 47Ае, П/378/С 47Ан, П1/378/С 47АнЦБ 61393

Смрикаров, Ангел Сотиров

   Наръчник на докторанта / Ангел Сотиров Смрикаров . - 2. изд., прераб. и доп. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 ; 21 см . -  (Библиотека за докторанти. Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени)

   Изданието го има и на диск.
   http://phd-center.bvu-bg.eu/ 

   ISBN 978-954-712-546-9 

  

Сист. No: 35586

- 7 -

П/378/Т 36ГкЦБ 61423

Тасев, Георги Асенов

   Как се разработва докторска дисертация : Наръчник на докторанта / Георги Асенов Тасев . - 8. изд. . - София : Авангард Прима, 2012 . - 109 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-323-977-1 

  

Сист. No: 35877

- 8 -

П/0/Т 64МбЦБ 61453

Тодорова, Мария Николаева

   България, Балканите, светът: идеи, процеси, събития / Мария Николаева Тодорова . - София : Просвета, 2010 . - 459 с. ; 24 см

   Прев. отбелязани в библиогр. каре : Димана Илиева, Ваня Пенева, Мария Георгиева, Светла Христова

   ISBN 978-954-01-2264-9 

  

Сист. No: 36112

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 9 -

ЦБ 61396 

Гудинг, Дейвид У. и др.

   Дефиниция на християнството / Дейвид У. Гудинг, Джон К. Ленокс . - София : Верен, 2004 . - 138 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8225-48-4 

  

Сист. No: 35620

- 10 -

ЦБ 61397 

Гудинг, Дейвид У. и др.

   Християнството - опиум или истина? / Дейвид У. Гудинг, Джон К. Ленокс . - София : Верен, 2004 . - 169 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8225-47-6 

  

Сист. No: 35621

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 11 -

П/347/E 91ЦБІІ 3044
 European Patent Office 

   Intellectual property : Course design manual . - Munchen : European Patent Office, 2011 . - 392 p. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 36389

- 12 -

Ч5/343/J 95s 

Justice sector institutional indicators for criminal case management : efforts on supra national and national level, Bulgarian and Polish perspective  / Nicola Giovannini et al . - Sofia : Center for the study of democracy, 2012 . - 83 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-477-187-4 

  

Сист. No: 35493

- 13 -

Ч5/342/L 85r 

Lois et reglements concernant le droit constitutionnel

   Lois et reglements concernant le droit constitutionnel : [Сборник] . - Sofia : Sofia-Presse, 1981 . - 173 p. ; 23 cm

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 35495

- 14 -

Ч5/343/Y 63Mc 

Yordanova, Maria et al

   Countering organised crime in Bulgaria : Study on the legal framework / Maria Yordanova, Dimitar Markov . - Sofia : Center for the study of democracy, 2012 . - 146 p. ; 30 см . -  (Анализи/Reports ; 26)

   Bibliogr. p. 137-143

   ISBN 978-954-477-189-8 

  

Сист. No: 35468

- 15 -

С5/347.9/А 56 

Алманах 2000 на Висшия адвокатски съвет  . - София : Сиби, [2000] . - 271 с. ; 20 см

   Указател на адвокатските колегии 2000

   ISBN * 

  

Сист. No: 35510

- 16 -

П/32/Б 12НпЦБ 61451

Бабучев, Незрет

   Пороците на властта / Незрет Бабучев . - София : Изток-Запад, 2010 . - 128 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-321-778-6 

  

Сист. No: 36107

- 17 -

С5/0/Б 23Ба 

Балканджиева, Благовеста Раданова

   Адвокатски преглед : Библиография 1921-1948, 1999-2008 /  Състав. Благовеста Раданова Балканджиева ; Науч. ред. Даниела Доковска . - София : Сиби, 2009 . - 573 с. ; 22 см

   Именен показалец

   ISBN 978-954-730-578-6 

  

Сист. No: 35474

- 18 -

Ч5/347.9/Б 32Фс 

Бейли, Франсис Лий

   Съдебният адвокат / Франсис Лий Бейли ; Науч. ред. Даниела Доковска . - София : Сиби, 2012 . - 336 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-758-2 

  

Сист. No: 35471

- 19 -

Ч5/35/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Закони за амнистиите : Текст, съдебна практика на Върховния съд /  Състав. Милчо Дойчинов . - София : [СУ Климент Охридски], 1991 . - 72 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 35440

- 20 -

С5/347.9/Б 92С5/347.9/В 64
 България. Закони и др. п. 

   Сборник : Закон за авдокатурата. Наредба № 1/21 юли 1992 г. за размера на адвокатските възнаграждения.......и допълнена ДВ, бр. 74/1993 г./. Наредба № 2 - Правила за упражняване на адвокатската професия и за професионалната отговорност . - София : Висш адвокатски съвет, 1994 . - 40 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 35463

- 21 -

С5/35/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Закон за адвокатите от 22 ноември 1888 г. /  Състав. Ива Бурилкова . - Факс. изд . - [София] : Висш адвокатски съвет, 2008 . - 133 с. : с факс. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-515-1 (Сиби)

  

Сист. No: 35464

- 22 -

С5/343/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Наказателен кодекс. Наказателно-процесуален кодекс /  Състав. Йовчо Георгиев Гаргов . - София : Наука и изкуство, 1982 . - 176 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 35476

- 23 -

С5/35/Б 92а 

Българската адвокатура  : Нормативна уредба . - [София] : Висш адвокатски съвет, 2009 . - 160 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-511-3 (Сиби)

  

Сист. No: 35465

- 24 -

Ч5/341/Б 92дЧ5/341/Е 20

Български дела пред Европейския съд и Европейската комисия по правата на човека

   Български дела пред Европейския съд и Европейската комисия по правата на човека : Решения по допустимост и доклади /  Прев. от англ. Снежана Стефанова . - Пловдив : Асоц. за Европейска интеграция и права на човека, 2002 . - 376 с. ; 21 см

   Прев. известна като Снежана Боянова

   ISBN * 

  

Сист. No: 35414

- 25 -

Ч5/347/В 46П-з 

Венедиков, Петко Йорданов

   Запазената част в наследството : [Ръководство] / Петко Венедиков . - 2. прераб. изд . - София : Центр. съвет на адвокатурата, 1990 [кор. 1991] . - 83 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 35413

- 26 -

П/35/Г 75нЦБ 61414

Гражданско наблюдение в полицията 2010 - 2011 г.  : Национален доклад . - София : Институт Отворено общество, 2012 . - 52 с. : с табл. ; 24 см . -  (Права на човека)

   

   ISBN 978-954-2933-14-4 

  

Сист. No: 35790

- 27 -

П/61/Г 89ГмЦБ 61392

Грънчарова, Гена Георгиева и др.

   Медицинска статистика : За студенти по медицина, бакалаври и магистри по здравни грижи / Гена Георгиева Грънчарова, Петкана Христова . - Плевен : МУ - Плевен, 2006 . - 254 с. ; 22 см

   Терминологичен статистически речник с. 223-243; Библиогр. с. 244

   ISBN 954-756-021-2 

  

Сист. No: 35587

- 28 -

Ч5/347.9/Д 68Пб 

Добчев, Петко Запрянов

   Българската адвокатура : Нормативна уредба: 1878-2000 / Петко Запрянов Добчев ; Под науч. ред. на Даниела Доковска . - София : Сиби, 2004 . - LXII, 368 с. : с табл. и факс. ; 29 см

   Библиогр. с. 354 -364; Съдържание и въведение на англ. ез.; Рез. на руски, англ., фр. и немски ез.

   ISBN 954-730-213-2 

  

Сист. No: 35441

- 29 -

С5/347.9/Д 68Пв 

Добчев, Петко Запрянов и др.

   Висш адвокатски съвет 1925-2010 : Юбилеен алманах / Петко Запрянов Добчев, Благовеста Раданова Балканджиева ; Науч. ред. Даниела Доковска ; Прев. Александра Главанакова . - София : Сиби, 2012 . - 440 с. : с портр., факс., табл. ; 30 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-730-757-5 

  

Сист. No: 35447

- 30 -

Арх/378/Д 94Жд, П/378/Д 94Жд, ЦБ 61500 

Душков, Живодар Иванов

   Две плюс две] 2 + 2 : За Русенския университет и неговия предходник / Живодар Иванов Душков . - Плевен : Медиатех, 2013 (Изд. ц-р при РУ А. Кънчев) . - 114 с. : с. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8457-89-6 

  

Сист. No: 36353

- 31 -

Ч5/341/Е 20с 

Европейски съд по правата на човека

   Европейски съд по правата на човека : Избрани решения /  Ред. кол. Йонко Грозев и др . - София : [Център за изследване на демокрацията], 2001 . - 558 с. ; 29 см

   Изд. на Информ. център на Съвета на Европа - София. - Съдържа и Решенията на Европейския съд по правата на човека / Д. Гочев ; Съдии ; Ключови думи Представя юриспруденцията на съда на базата на 40 дела 1979-1997

   ISBN 954-477-092-5 

  

Сист. No: 35439

- 32 -

П/32/Ж 27АрЦБ 61452

Ждрелов, Атанас

   Разпадането на политическата система в България / Атанас Ждрелов . - София : Изток-Запад, 2011 . - 368 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-321-848-6 

  

Сист. No: 36108

- 33 -

С5/347/З-27т 

Закон за търговския регистър  : Коментар / Ангел Калайджиев и др . - София : Център за изследване на демокрацията, 2007 . - 323 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-477-156-0 

  

Сист. No: 35502

- 34 -

Ч5/343/И 70и 

Институционални индикатори за управление на делата в наказателното правосъдие  : Международни и национални индикатори, ситуацията в България и Полша / Никола Джованини и др . - София : Център за изследване на демокрацията, 2012 . - 85 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-477-188-1 

  

Сист. No: 35442

- 35 -

Ч5/35/И 70-о 

Институцията омбудсман в Европа и България  . - София : Център за изследване на демокрацията, 2003 . - 104 с. ; 24 см

   Офс. изд. - Текст и на англ. ез. - Съдържа и Речник на най-често употребяваните понятия във връзка с дейността на омбудсмана . - Библиогр. с. 89-91 ; Рез. на англ. ез Изд. е част от проект за установяване на институцията омбудсман в България

   ISBN 954-477-110-7 

  

Сист. No: 35501

- 36 -

Ч5/343/И 83Мп 

Йорданова, Мария и др.

   Противодействие на организираната престъпност в България : Оценка на правната рамка / Мария Йорданова, Димитър Марков . - София : Център за изследване на демокрацията, 2012 . - 142 с. ; 30 см . -  (Анализи/Reports ; 26)

   Библиогр. с. 135-140

   ISBN 978-954-477-184-3 

  

Сист. No: 35462

- 37 -

Арх/342/Й 85Ес, Б5/342/Й 85Ес, П/342/Й 85Ес, П1/342/Й 85Ес, Уч/342/Й 85Ес, Уч/342/Й85ЕсЦБ 61450

Йочев , Евгени

   Съдоустройството в България : История, принципи, институти 1879-1944 / Евгени Йочев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 328 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 317-327

   ISBN 978-954-712-535-3 

  

Сист. No: 36015

- 38 -

Ч5/347.9/К 96Кп 

Кънев, Кирил Господинов

   Професия авдокат : История на адвокатурата в Бургаски регион / Кирил Господинов Кънев . - [В. Търново] : [б. и. ], 2004 . - 455 с. : с портр., ил., факс. ; 21 см

   Именен показалец

   ISBN 954-91571-2-1 

  

Сист. No: 35479

- 39 -

П/339/М 34ВеЦБ 61457

Мартенс, Вилфрид

   Европа: Боря се и превъзмогвам / Вилфрид Мартенс ; Предг. Ангела Меркел ; Предг. към бълг. изд. Бойко Борисов ; Прев. от англ. Илия Илиев . - София : СИЕЛА, 2010 . - 392 с. : със сн. ; 24 см

   Библиогр. с. 337-340 ; Именен показалец

   ISBN 978-954-28-0639-4 

  

Сист. No: 36124

- 40 -

Ч5/347.9/В 54Ч5/347.9/М 45
 Международна конференция "Взаимоотношенията между националния съд и съда... (София ; 2009) 

   Взаимоотношенията между националния съд и съда на ЕС : Сборник актове от Международната конференция, проведена на 10-13 септември 2009 г. в София /  Състав. Атанас Семов . - [София] : СУ Св. Климент Охридски, 2010 . - 280 с. : с цв. ил. ; 22 см . -  (Библиотека Студии по европейско право)

   Текст и на фр. и англ. ез. - Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-07-3076-9 

  

Сист. No: 35412

- 41 -

Ч5/343/М 74Др 

Михайлов, Димитър

   Рецензии по наказателноправни науки / Димитър Михайлов . - София : Информа Интелект, 2005 . - 395 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-8492-65-2 

  

Сист. No: 35480

- 42 -

Ч5/343/Н 86сЧ5/343/С 96 п

Нова съдебна практика по Наказателен кодекс 2004-2007  . - София : Аскони-Издат, 2011 - . - 22 см

   

   ISBN 978-954-383-041-1 

   Т. 5 . - 2011 . - 268 с.

   

  

Сист. No: 35494

- 43 -

С5/342/Н 91а 

Нормативные акты в области конституционного права

   Нормативные акты в области конституционного права . - София : София Прес, Б. г. . - 175 с. ; 23 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 35506

- 44 -

Ч5/35/П 84Ч5/343/П 84

Правосъдие по отношение на малолетни и непълнолетни  /  Прев. Христина Терзиева . - София : Отд. за соц. развитие към ООН, 2002 . - 143 с. ; 23 см . -  (Международни стандарти)

   Речник

   ISBN 954-9724-51-4 

  

Сист. No: 35470

- 45 -

Ч5/341/П 84р 

Практическо ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека  /  Гл. ред. Даниела Доковска ; Прев. от англ. ез. София Николова Разбойникова, Динко Кънчев . - София : [Сиби], 2011 . - 128 с. ; 20 см

   Изд. на Висш адвокатски съвет. Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев"

   ISBN 978-954-730-711-7 

  

Сист. No: 35467

- 46 -

ЦБ 61398 

Радева, Мирослава

   Общественото мнение за прехода : 20 години Институт за социални изследвания и маркетинг МБМД / Мирослава Радева . - София : Б. и., 2011 . - 231 с. ; 24 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 35622

- 47 -

С5/347.9/С 96 

Становища на Консултативния съвет на европейските съдии

   Становища на Консултативния съвет на европейските съдии . - София : Център за обучение на адвокати Кръстю Цончев, 2009 . - 270 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-582-3 

  

Сист. No: 35478

- 48 -

Ч5/343/С 96 п 

Съдебна практика по Наказателно-процесуален кодекс (в сила от 29 април 2006 г.) и Наказателен кодекс 2009 г.  . - София : Нова звезда, 2011 - . - 22 см

   

   ISBN 978-954-893-346-9 

   Т. 1 . - 2011 . - 411 с.

   

  

Сист. No: 35481

- 49 -

Ч5/343/С 96 п 

Съдебна практика по Наказателно-процесуален кодекс (в сила от 29 април 2006 г.) и Наказателен кодекс 2009 г.  . - София : Нова звезда, 2011 - . - 22 см

   

   ISBN 978-954-893-347-6 

   Т. 2 . - 2011 . - 459 с.

   

  

Сист. No: 35482

- 50 -

П/32/Т 64АеЦБ 61456

Тодоров, Антоний

   Елементи на политиката : Трактат върху политическото / Антоний Тодоров . - София : НБУ, 2012 . - 448 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 423-440 ; Индекси

   ISBN 978-954-353-700-8 

  

Сист. No: 36123

- 51 -

Ч5/32/Ц 18Ии 

Цанов, Илия

   Из записките ми / Илия Цанов ; Състав., предг. и бел. Веселина Антонова . - София : Сиби, 2011 . - 264 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-719-3 

  

Сист. No: 35477

- 52 -

П/342/Ч 78МаЦБ 61390

Чешмеджиева, Маргарита

   Административно право в схеми и определения : обща част / Маргарита Чешмеджиева . - София : Фенея, 2011 . - 96 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 94-95

   ISBN 978-954-9499-53-7 

  

Сист. No: 35577

- 53 -

П/32/Я 60ЦБ 61458

Янков, Георги Недев

   Политологичната мисъл от древността до наши дни / Георги Недев Янков . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : УИ Стопанство, 2006 . - 463 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 446-453 ; Именен показалец, терминологичен показалец

   ISBN 954-494-751-5 :10

   ISBN 978-954-494-751-4 :13

  

Сист. No: 36128

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 54 -

П/336/A 20VcЦБ 61515

Adamov, Velichko

   Corporate capital management : A distance learning academic course book / Velichko Adamov ; Прев. Vencislav Georgiev Dikov . - 5. rev. and extended ed. . - Veliko Tarnovo : Abagar Publ. House, 2012 . - 272 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 251-256

   ISBN 978-619-168-004-7 

  

Сист. No: 36423

- 55 -

П/336/A 20VcЦБ 61517

Adamov, Velichko и др.

   Corporate budget management : A distance learning academic course book / Velichko Adamov, Vassil Zahariev, Stoyan Prodanov . - 3. rev. and extended ed. . - Veliko Tarnovo : Abagar Publ. House, 2012 . - 192 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 170-172

   ISBN 978-619-168-009-2 

  

Сист. No: 36427

- 56 -

П/336/M 38sЦБ 61516

Master seminar  : (a thesiswriting guide) / Velichko Adamov и др . - 3. rev. and extended ed. . - Veliko Tarnovo : Abagar Publ. House, 2012 . - 128 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-168-010-8 

  

Сист. No: 36424

- 57 -

П/339/P 32PiЦБ 61506

Patev, Plamen Georgiev

   International financial management : A distance learning academic course book / Plamen Georgiev Patev ; Прев. Vencislav Georgiev Dikov . - 2. rev. and extended ed. . - Veliko Tarnovo : Abagar Publ. House, 2012 . - 416 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 409-412

   ISBN 978-954-427-996-7 

  

Сист. No: 36392

- 58 -

П/336/P 93ScЦБ 61510

Prodanov, Stoyan

   Capital budgeting : A distance learning academic course book / Stoyan Prodanov ; Прев. Vencislav Georgiev Dikov . - 7. rev. and extended ed. . - Veliko Tarnovo : Abagar Publ. House, 2012 . - 271 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 245-256

   ISBN 978-619-168-008-5 

  

Сист. No: 36405

- 59 -

П/336/S 61SfЦБ 61509

Simeonov, Stefan

   Financial derivatives : A distance learning academic course book / Stefan Simeonov ; Прев. Vencislav Georgiev Dikov . - 7. rev. and extended ed. . - Veliko Tarnovo : Abagar Publ. House, 2012 . - 496 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 453-460

   ISBN 978-619-168-005-4 

  

Сист. No: 36404

- 60 -

П/36/Z 17AfЦБ 61507

Zahariev, Andrej Bojanov

   Financial management of human resources : A distance learning academic course book / Andrej Bojanov Zahariev ; Прев. Vencislav Georgiev Dikov . - 3. rev. and extended ed. . - Veliko Tarnovo : Abagar Publ. House, 2012 . - 244 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 229-239

   ISBN 978-954-427-982-0 

  

Сист. No: 36397

- 61 -

П/336/Z 17AdЦБ 61508

Zahariev, Andrej Bojanov

   Debt Management : A distance learning academic course book / Andrej Bojanov Zahariev ; Прев. Vencislav Georgiev Dikov . - 2. rev. and extended ed. . - Veliko Tarnovo : Abagar Publ. House, 2012 . - 287 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 277-283

   ISBN 978-954-427-981-3 

  

Сист. No: 36403

- 62 -

П/338/Б 16ВиЦБ 61420

Бакалова, Виолета Людмилова и др.

   Икономика на транспорта / Виолета Людмилова Бакалова, Христина Лазарова Николова . - София : Стопанство, 2010 . - 242 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 241-242

   ISBN * 

  

Сист. No: 35834

- 63 -

П/338/В 31Еп, ЦБ 61412 

Вачкова, Елизабета Кирилова и др.

   Практикум по Управление на човешките ресурси за студенти, обучаващи се в специалност "Туризъм" : Образователно-квалификационни степени "Бакалавър" и "Магистър" / Елизабета Кирилова Вачкова, Красимира Тодорова Качармазова . - София : Интел Ентранс, 2012 . - 169 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-2910-20-6 

  

Сист. No: 35778

- 64 -

Арх/338/Л 95Лц, П/338/Л 95ЛцЦБ 61399

Любенов, Любомир Димитров

   Цени и ценообразуване / Любомир Димитров Любенов . - 2. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 142 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 139-140

   ISBN * 

  

Сист. No: 35637

- 65 -

Арх/658.5/М 77Юу 

Младенов, Юлиян Пенчев и др.

   Управление на човешките ресурси / Юлиян Пенчев Младенов, Венелин Терзиев . - Русе : [б. и. ], 2011 . - 182 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 182 ; Речник на термините

   ISBN 978-954-3952-57-6 

  

Сист. No: 35630

- 66 -

Арх/338.43/Н 44Ну 

Неделчева, Наталия Тодорова

   Управление на инвестициите в земеделско производство / Наталия Тодорова Неделчева . - Силистра : Ковачев, 2011 . - 92, [23] с. : табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 89-90

   ISBN 978-954-8198-36-3 

  

Сист. No: 35537

- 67 -

Арх/33/Н 44Нр 

Неделчева, Наталия Тодорова

   Регионална икономика : Ръководство за упражнения / Наталия Тодорова Неделчева . - Силистра : Б. и., 2012 (Печ. Ковачев) . - 53 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8198-47-9 

  

Сист. No: 35831

- 68 -

Арх/338.43/Н 44Нр 

Неделчева, Наталия Тодорова

   Ръководство за практически упражнения по "Управление на програми и проекти в агробизнеса" : За магистърски курс / Наталия Тодорова Неделчева . - Силистра : Б. и., 2011 (Печ. Ковачев) . - 23 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8198-37-0 

  

Сист. No: 35833

- 69 -

Арх/331/Н 44Ну 

Неделчева, Наталия Тодорова

   Учебно помагало по икономика на труда / Наталия Тодорова Неделчева . - Силистра : Б. и., 2012 (Печ. Ковачев) . - 58 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8198-48-6 

  

Сист. No: 35835

- 70 -

П/656/П 36ВмЦБ 61426

Пенчева, Велизара Иванова и др.

   Маркетинг в транспорта / Велизара Иванова Пенчева, Димитър Георгиев Симеонов ; Под общ ред. Велизара Иванова Пенчева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2006 . - 375 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 372

   ISBN 954-712-319-Х :10

   ISBN 978-954-712-319-9 :13

  

Сист. No: 35888

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 71 -

П/658.5/C 90MdЦБ 61373

Crossley, Mark L.

   The Desk reference of statistical quality methods / Mark L. Crossley . - 2nd ed. . - Milwaukee : ASQ Quality press, 2007 . - 541 p. ; 25 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-0-87389-725-9 

  

Сист. No: 35233

- 72 -

П/517.9/N 76dЦБ 61404

Nonlinear difference and differential equations and their applications NODDEA , 2012, Ruse, Bulgaria, October 3-6, 2012  : Proceedings of the International conference /  Ed. Julia Chaparova, Tihomir Gyulov . - Ruse : University of Ruse, 2012 . - 106 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-954-8467-84-1 

  

Сист. No: 35747

- 73 -

ЦБ 61496 

Борисов, Адриян и др.

   Ръководство за решаване на задачи по линейна алгебра и аналитична геометрия / Адриян Борисов, Маряна Кацарска . - 2. изд. . - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2011 . - 523 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 521-522

   ISBN 978-954-680-790-8 

  

Сист. No: 36268

- 74 -

Арх/519.68/В 25, П/519.68/В 25Цп, П1/519.68/В 25ЦБ 61422

Василев, Цветомир Иванов и др.

   Приложение на компютрите : Учебник по програмиране и използване на компютрите / Цветомир Иванов Василев, Румен Иванов Русев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 141 с. ; 20 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-712-564-3 

  

Сист. No: 35859

- 75 -

ЦБ 61493 

Гроздев, Сава и др.

   Три забележителни точки върху медианите на триъгълника : Научно-педагогическо изследване / Сава Гроздев, Веселин Ненков . - София : Архимед, 2012 . - 63 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 64

   ISBN 978-954-779-136-7 

  

Сист. No: 36263

- 76 -

ЦБ 61495 

Гроздев, Сава и др.

   Около ортоцентъра в равнината и пространството : Научно-педагогическо изследване / Сава Гроздев, Веселин Ненков . - София : Архимед, 2012 . - 119 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 118-119

   ISBN 978-954-779-145-9 

  

Сист. No: 36267

- 77 -

ЦБ 61459 

Движение на повърхнина върху повърхнина  : С елементи от диференциалната геометрия / Георги Паскалев Иванов и др . - София : Архимед-ПП, 2006 . - 306 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-779-063-3 

  

Сист. No: 36187

- 78 -

Арх/519.68/З-72, П/519.68/З-72Юп, П1/519.68/З-72ЦБІІ 3045

Златева, Юлия Стоянова

   Програмни езици - практически упражнения / Юлия Стоянова Златева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 126 с. ; 30 см

   Пособието е издадено и на CD

   ISBN * 

  

Сист. No: 36409

- 79 -

ЦБІІ 3031 

Иванов, Ивайло

   Информационни технологии 9. клас / Ивайло Иванов . - София : Нова звезда, 2010 . - 59 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-8933-38-4 

  

Сист. No: 36223

- 80 -

ЦБІІ 3032 

Иванов, Ивайло

   Информационни технологии 10. клас / Ивайло Иванов . - София : Нова звезда, 2011 . - 80 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-8933-53-7 

  

Сист. No: 36226

- 81 -

П/519.68/И 21ИсЦБ 61437

Иванов, Иван Томов и др.

   Структури от данни и алгоритми в C# / Иван Томов Иванов, Петър Иванов Стойков . - София : Про Лангс, 2012 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-2995-01-2 (ч. 1)

   Ч. 1 . - 2012 . - 147 с.

   Библиогр. с. 146

  

Сист. No: 35946

- 82 -

П/519.7/И 21ИкЦБ 61439

Иванов, Иван Томов и др.

   Компютърната лингвистика като елемент на изкуствения интелект : Учебник / Иван Томов Иванов, Йорданка Ценкова Захариева, Петър Иванов Стойков . - Русе : Фараго, 2012 . - 136 с. : с ил., табл., сх. ; 21см

   Библиогр. с. 131-132

   ISBN 978-954-8641-83-8 

  

Сист. No: 35962

- 83 -

П/519.68/И 21ИвЦБ 61441

Иванов, Иван Томов и др.

   Визуално програмиране / Иван Томов Иванов, Петър Иванов Стойков . - София : Фараго, 2011 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-2961-01-7 

   Ч. 1. Въведение във визуалното програмиране ; Контроли и контейнери : Учебник . - 2011 . - 127 с. : с ил.

   Библиогр. с. 125

  

Сист. No: 35973

- 84 -

ЦБІІ 3033 

Лозанов, Чавдар Георгиев и др.

   Математика за пети клас / Чавдар Георгиев Лозанов, Теодоси Асенов Витанов, Анна Борисова Калчева . - София : Анубис, 2011 . - 223 с. ; 26 см

   

   ISBN 978-954-426-690-5 

  

Сист. No: 36240

- 85 -

ЦБІІ 3034 

Лозанов, Чавдар Георгиев и др.

   Математика за шести клас / Чавдар Георгиев Лозанов, Теодоси Асенов Витанов, Анна Борисова Калчева . - София : Анубис, 2011 . - 223 с. ; 26 см

   

   ISBN 978-954-426-748-3 

  

Сист. No: 36242

- 86 -

ЦБ 61482 

Лозанов, Чавдар Георгиев и др.

   Математика : За 9. клас - задължителна подготовка / Чавдар Георгиев Лозанов, Теодоси Асенов Витанов, Петър Спиридонов Недевски . - София : Анубис, 2011 . - 120 с. : с черт. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-426-349-2 

  

Сист. No: 36243

- 87 -

ЦБ 61486 

Лозанов, Чавдар Георгиев и др.

   Математика за осми клас : Задължителна подготовка / Чавдар Георгиев Лозанов, Теодоси Асенов Витанов, Петър Спиридонов Недевски . - София : Анубис, 2011 . - 259 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-426-819-0 

  

Сист. No: 36250

- 88 -

ЦБ 61487 

Лозанов, Чавдар Георгиев и др.

   Математика : За 10. клас - задължителна подготовка / Чавдар Георгиев Лозанов, Теодоси Асенов Витанов, Петър Спиридонов Недевски . - София : Анубис, 2011 . - 95 с. : с черт. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-426-351-5 

  

Сист. No: 36254

- 89 -

ЦБ 61489 

Лозанов, Чавдар Георгиев и др.

   Математика : За 11. клас - задължителна подготовка / Чавдар Георгиев Лозанов, Теодоси Асенов Витанов, Петър Спиридонов Недевски . - София : Анубис, 2011 . - 72 с. : с черт. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-426-353-9 

  

Сист. No: 36256

- 90 -

ЦБ 61490 

Лозанов, Чавдар Георгиев и др.

   Математика за шести клас : Книга за учителя / Чавдар Георгиев Лозанов, Теодоси Асенов Витанов, Анна Борисова Калчева . - София : Анубис, 2011 . - 71 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-426-739-1 

  

Сист. No: 36258

- 91 -

ЦБ 61491 

Лозанов, Чавдар Георгиев и др.

   Математика : За 12. клас - задължителна подготовка / Чавдар Георгиев Лозанов, Теодоси Асенов Витанов, Петър Спиридонов Недевски . - София : Анубис, 2005 . - 160 с. : с черт. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-426-672-1 

  

Сист. No: 36259

- 92 -

ЦБ 61471 

Манев, Красимир и др.

   Информатика за 9. клас : Задължителна подготовка / Красимир Манев, Нели Манева . - София : Анубис, 2002 . - 215 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-426-486-8 

  

Сист. No: 36208

- 93 -

ЦБ 61473 

Манев, Красимир и др.

   Информационни технологии 10. клас : Задължителна подготовка / Красимир Манев, Нели Манева . - София : Анубис, 2002 . - 143 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-426-476-0 

  

Сист. No: 36218

- 94 -

ЦБ 61488 

Математика за пети клас  : Книга за учителя / Чавдар Георгиев Лозанов и др . - София : Анубис, 2011 ; 26 см

   

   ISBN 978-954- 

  

Сист. No: 36255

- 95 -

ЦБІІ 3035 

Математика за седми клас  / Чавдар Георгиев Лозанов и др . - София : Анубис, 2011 . - 235 с. ; 26 см

   

   ISBN 978-954-426-780-3 

  

Сист. No: 36245

- 96 -

ЦБ 61492 

Математика за седми клас  : Книга за учителя / Теодоси Асенов Витанов и др . - София : Анубис, 2011 . - 79 с. ; 23 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 36261

- 97 -

ЦБ 61344 

Паскалев, Пламен Георгиев и др.

   Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика : [За студенти в технически и икономически висши училища] / Пламен Паскалев, Капка Димитрова . - 3. изд . - София, 2012 . - 24 см

   

   Ч. 2. Въведение в анализа ; Неопределен и определен интеграл ; Функции на две и повече независими променливи ; Редове ; Многократни интеграли ; Криволинейни и повърхнинни интеграли . - 368 с. : с черт.

   Библиогр. с. 366-367

   ISBN 978-954-779-131-2 

  

Сист. No: 36272

- 98 -

ЦБ 61344 

Паскалев, Пламен Георгиев и др.

   Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика : За студенти в технически и икономически висши училища . - София, 2008 . - 24 см

   

   Ч. 3. Елементи от диференциалната геометрия ; Обикновени диференциални уравнения ; Частни диференциални уравнения ; Елементи от теорията на вероятностите ; Елементи от математическата статистика / Капка Георгиева Димитрова, Пламен Георгиев Паскалев . - 2008 . - 216 с. : с табл.

   

   ISBN 978-954-779-097-1 (ч. 3)

  

Сист. No: 36282

- 99 -

ЦБ 61474 

Стоилкова, Цветанка Борисова

   Математика - 9 клас : Подробни решения на задачите от учебника : Задължителна подготовка / Цветанка Борисова Стоилкова . - [Б. м. ] : Рая, 2001 . - 104 с. : с черт. ; 20 см

   На гърба на загл. стр. пише Подробни решения на задачите по математика от учебника по "Математика за 9 клас".

   ISBN 954-9739-05-3 

  

Сист. No: 36219

- 100 -

ЦБ 61475 

Стоилкова, Цветанка Борисова

   Математика - 10 клас : Подробни решения на задачите от учебника : Задължителна подготовка / Цветанка Борисова Стоилкова . - [Б. м. ] : Рая, 2001 . - 62 с. : с черт. ; 20 см

   На гърба на загл. стр. пише Подробни решения на задачите по математика от учебника по "Математика за 10 клас - задължителна подготовка".

   ISBN 954-9739-17-7 

  

Сист. No: 36220

- 101 -

ЦБ 61476 

Стоилкова, Цветанка Борисова

   Математика - 11 клас : Подробни решения на задачите от учебника : Задължителна подготовка / Цветанка Борисова Стоилкова . - [Б. м. ] : Рая, 2001 . - 64 с. : с черт. ; 20 см

   На корицата авт. Цветанка Борисова Стоилкова и Малинка Благоева ; На гърба на загл. стр. пише Подробни решения на задачите по математика от учебника по "Математика за 11 клас - задължителна подготовка".

   ISBN 954-9739-07-7 

  

Сист. No: 36222

- 102 -

ЦБ 61478 

Стоилкова, Цветанка Борисова

   Математика - 12 клас : Подробни решения на задачите от учебника : Задължителна подготовка / Цветанка Борисова Стоилкова . - [Б. м. ] : Рая, 2004 . - 160 с. : с черт. ; 20 см

   На гърба на загл. стр. пише Подробни решения на задачите по математика от учебника по "Математика за 12 клас - задължителна подготовка".

   ISBN 954-9739-20-7 

  

Сист. No: 36225

- 103 -

ЦБ 61466 

Стоилкова, Цветанка Борисова и др.

   Математика - 5 клас : Подробни решения на задачите от учебника / Цветанка Борисова Стоилкова, Малинка Благоева . - [Б. м. ] : Рая, 2006 . - 256 с. : с черт. ; 20 см

   На гърба на загл. стр. пише Подробни решения на задачите от учебника по "Математика за 6 клас".

   ISBN 954-90084-3-7 

  

Сист. No: 36130

- 104 -

ЦБ 61469 

Стоилкова, Цветанка Борисова и др.

   Математика - 6 клас : Подробни решения на задачите от учебника / Цветанка Борисова Стоилкова, Малинка Благоева . - [Б. м. ] : Рая, 2007 . - 232 с. : с черт. ; 20 см

   На гърба на загл. стр. пише Подробни решения на задачите от учебника по "Математика за 6 клас".

   ISBN 954-9739-02-3 

  

Сист. No: 36206

- 105 -

ЦБ 61470 

Стоилкова, Цветанка Борисова и др.

   Математика - 8 клас : Подробни решения на задачите от учебника - Геометрия / Цветанка Борисова Стоилкова, Малинка Благоева . - [Б. м. ] : Рая, 2009 . - 139 с. : с черт. ; 20 см

   На гърба на загл. стр. пише Подробни решения на задачите по геометрия от учебника по "Математика за 8 клас".

   ISBN 954-90084-3-9 

  

Сист. No: 36207

- 106 -

ЦБ 61480 

Стоилкова, Цветанка Борисова и др.

   Математика - 8 клас : Подробни решения на задачите от учебника - Алгебра / Цветанка Борисова Стоилкова, Малинка Благоева . - [Б. м. ] : Рая, 2009 . - 128 с. : с черт. ; 20 см

   На гърба на загл. стр. пише Подробни решения на задачите по алгебра от учебника по "Математика за 8 клас".

   ISBN 954-90084- 

  

Сист. No: 36239

- 107 -

П/519.68/С 78ПпЦБ 61436

Стойков, Петър Иванов

   Практическо ръководство по програмиране с използване на С++ : Учебник / Петър Иванов Стойков, Иван Томов Иванов . - София : Фараго, 2010 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-8641-29-6 

   Ч. 4. Низове ; Структури и обединения ; Указатели ; Масиви и указатели ; Низове и указатели ; Структури и указатели . - 2010 . - 136 с. : с ил., табл., сх.

   Библиогр. с. 134

  

Сист. No: 35959

- 108 -

П/519.68/С 78ПпЦБ 61435

Стойков, Петър Иванов и др.

   Програмиране на C# / Петър Иванов Стойков, Иван Томов Иванов . - София : Фараго, 2012 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-8641-85-2 

   Ч. 1. Обектно-ориентиран подход. Променливи. Оператори. Управление на потоци. Масиви и колекции . - 2012 . - 123 с.

   Библиогр. с. 122

  

Сист. No: 35933

- 109 -

П/519.68/С 78ПпЦБ 61436

Стойков, Петър Иванов и др.

   Практическо ръководство по програмиране с използване на С++ : Учебник / Петър Иванов Стойков, Иван Томов Иванов . - 2. изд. . - София : Фараго, 2012 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-8641-66-1 

   Ч. 1. Въведение в програмирането ; Първоначално запознаване с Visual C++ ; Основни понятия в езика С++ ; Базови алгоритмични структури . - 2012 . - 128 с. : с ил., табл., сх.

   Библиогр. с. 123

  

Сист. No: 35935

- 110 -

П/519.68/С 78ПпЦБ 61435

Стойков, Петър Иванов и др.

   Програмиране на C# / Петър Иванов Стойков, Иван Томов Иванов . - София : Про Лангс, 2012 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-2995-06-7 

   Ч. 2. Въведение в класове, обекти и методи. Масиви и низове. Колекции. По-подробно за методи и класове . - 2012 . - 130 с.

   Библиогр. с. 129

  

Сист. No: 35944

- 111 -

П/519.68/С 78ПпЦБ 61436

Стойков, Петър Иванов и др.

   Практическо ръководство по програмиране с използване на С++ : Учебник / Петър Иванов Стойков, Иван Томов Иванов . - София : Фараго, 2012 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-8641-20-3 

   Ч. 2. Скаларни типове данни в С++ ; Алгоритмични конструкции при оператори за управление на изчислителния процес . - 2012 . - 136 с. : с ил., табл., сх.

   Библиогр. с. 134

  

Сист. No: 35945

- 112 -

П/519.68/С 78ПпЦБ 61436

Стойков, Петър Иванов и др.

   Практическо ръководство по програмиране с използване на С++ : Учебник / Петър Иванов Стойков, Иван Томов Иванов . - София : Фараго, 2012 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-8641-28-9 

   Ч. 3. Изброими типове данни ; Функции ; Масиви . - 2012 . - 131 с. : с ил., табл., сх.

   Библиогр. с. 129

  

Сист. No: 35947

- 113 -

П/519.68/С 78ПпЦБ 61436

Стойков, Петър Иванов и др.

   Практическо ръководство по програмиране с използване на С++ : Учебник / Петър Иванов Стойков, Иван Томов Иванов . - София : Фараго, 2008 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-8641-30-2 

   Ч. 5. Разпределение на паметта ; Псевдоними ; Отново функции ; Обмен на данни между функции чрез: псевдоними и указатели, масиви, функции и структури . - 2008 . - 155 с. : с табл., сх.

   Библиогр. с. 151-153

  

Сист. No: 35961

- 114 -

С/51/Ц36 

Цвелодуб, Николай Ив.

   Таблицы перевода угловых размеров в линеиные : Справочник / Николай Ив. Цвелодуб . - 3. изд. . - Киев : Техника, 1978 . - 95 с. ; 17 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 7149

Опазване на растителния и животински свят. Екология

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

- 115 -

Арх/548/Д 71Мр 

Дойнов, Михаил Иванов и др.

   Ръководство за лабораторни упражнения по минералогия и кристалография / Михаил Иванов Дойнов, Цветан Иванов Димитров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 141 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 127

   ISBN 978-954-712-558-2 

  

Сист. No: 35851

- 116 -

Арх/54/Р 97 

Ръководство за лабораторни упражнения по химия  / Димитър Йорданов Павлов и др . - 3. прераб. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 72 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-712-448-6 

  

Сист. No: 35564

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

- 117 -

ЦБ 61372 

Станев, Стефан Йорданов

   Бележити български ботаници ; Звезди гаснат в планината : Разкази за нашите редки растения / Стефан Йорданов Станев . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2013 . - 499 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-423-821-6 

  

Сист. No: 35751

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 118 -

П/61/А 45ЦБ 61418

Акушерство  : [Учебник] за студенти по медицина / Евтимия Светославова Ялъмова и др ; Под ред. на Евтимия Светославова Ялъмова . - София : Медицина и физкултура, 1987 . - 288 с. : със сх., ил., диагр. ; 25 см

   Други авт. : И. Н. Славов, Т. Ив. Пиперков, Р. Т. Токин, Г. Хр. Гешев, Др. М. Атанасов, Е. Ив. Матеева, Е. М. Енчев, отбелязани на с. 3 ; Авт. и ред. Евтимия Светославова Ялъмова е известна като Евтимия Светославова

   ISBN * 

  

Сист. No: 35821

- 119 -

Арх/61/Б 26П, П/61/Б 26Пк, П1/61/Б 26ЦБ 61386

Баракова, Пенка

   Кинезитерапия в акушерството и гинекологията : Лекционни записки - бакалаври / Пенка Баракова . - Плевен : Медицински университет - Плевен ; РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 53 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

   ISBN * 

  

Сист. No: 35282

- 120 -

П/61/В 46СаЦБ 61391

Венев, Стефан

   Анатомия, физиология и биохимия на животните (АФБЖ) : Учебно ръководство за студенти, които изучават животновъдство / Стефан Венев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 127 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 35579

- 121 -

П/61/Г 49ЦБ 61416
 Гинекология 

   Гинекология : Учебник за студенти по медицина / Кирил Ксенофонтов Мирков и др ; Под ред. на К. Мирков . - София : Медицина и физкултура, 1988 . - 256 с. : с ил. ; 25 см

   Други авт. : Ат. Т. Атанасов, С. Ал. Спасов, Б. А. Налбански, И. Ил. Карагьозов, М. Цв. Истатков, Г. Хр. Гешев, Д. Г. Василев, Н. Ив. Доганов, отбелязани на с. 3 Подв. : 1,43 лв

   ISBN * 

  

Сист. No: 35818

- 122 -

П/61/Г 89ГмЦБ 61392

Грънчарова, Гена Георгиева и др.

   Медицинска статистика : За студенти по медицина, бакалаври и магистри по здравни грижи / Гена Георгиева Грънчарова, Петкана Христова . - Плевен : МУ - Плевен, 2006 . - 254 с. ; 22 см

   Терминологичен статистически речник с. 223-243; Библиогр. с. 244

   ISBN 954-756-021-2 

  

Сист. No: 35587

- 123 -

П/61/И 72ЦБ 61419
 Интензивни грижи 

   Интензивни грижи : Учебник за инст. за подготовка на здравни кадри със средно спец. образование : За мед. сестри, акушерки и фелдшери / Атанас Ненчев Атанасов и др ; Под ред. на Й. Йорданов . - 2. изд . - София : Медицина и физкултура, 1988 . - 348 с. : с табл., сх., ил. ; 23 см

   Други авт.: А. П. Бовянски, Б. А. Воденичаров, Гр. Н. Григоров, П. Ст. Добрев, Й. Г. Йорданов, М. Л. Минчева-Саева, Л. С. Митев, Ст. К. Саев, Е. А. Стоянов, отбелязани на с. 3

   ISBN * 

  

Сист. No: 35832

- 124 -

П/61/К 65пЦБ 61415

Клинична патофизиология на бременността и родовата дейност  : [Моногр.] / Илия А. Щъркалев, Димитър Радонов, Борис Кютукчиев . - София : Медицина и физкултура, 1980 . - 335 с. : със сх., табл., диагр. ; 24,5 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 35811

- 125 -

П/61/Щ 64ИаЦБ 61417

Щъркалев, Илия и др.

   Акушерство : [Учебник] за студенти по медицина / Илия Щъркалев, Ламбри Ламбрев . - 4. доп. изд. . - София : Медицина и физкултура, 1978 . - 588 с. : с ил. ; 24,5 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 35820

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

- 126 -

ЦБ 61446 

Алексеев, Алексей Александрович и др.

   Идентификация и диагностика систем : Учебник / Алексей Александрович Алексеев, Юрий Анатольевич Кораблев, Михаил Юрьевич Шестопалов . - Москва : Академия, 2009 . - 352 с. ; 21 см . -  (Высшее профессиональное образование)

   Библиогр. с. 348-349

   ISBN 978-5-7695-5708-8 

  

Сист. No: 36009

- 127 -

БДС ISO 3448БДС ISO 3448: 1999

Индустриални течни смазочни материали  . - София : Стандартизация, 1999 . - 8 с. ; 30 см

   БДС ISO 3448 заменя БДС 15971-84 , идентичен е на ISO 3448:1992 и представлява негов официален превод Влиза в сила от 01.09.1999 Б 20

   ISBN * 

  

Сист. No: 36115

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР)

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

- 128 -

П/620.9/В 91еЦБ 61428

Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния - България  : Сборник с доклади от научно-технически семинар, Русе, 14-15 юни 2012 г. /  Науч. ред. Николай Михайлов . - Русе : Примакс, 2012 . - 282 с. ; 23 см

   Проект RES-OP-DEV MIS-ETC code: 222

   ISBN 978-954-8675-36-9 

  

Сист. No: 35902

- 129 -

Арх/621.3/Е 21Ии, П/621.31/Е 21Ии, П1/621.31/Е 21ИиЦБ 61498

Евстатиев, Борис Иванов

   Изследване на процесите при производство на енергия от възобновяеми източници : Монография / Борис Иванов Евстатиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 122 с. : с черт., ил. ; 21 см

   Библиогр. с. след отд. гл.

   ISBN 978-954-8467-57-5 

  

Сист. No: 36345

- 130 -

Арх/621.31/Е 22, П/621.31/Е 22Ив, П1/621.31/Е 22ЦБ 61505

Евтимов, Иван и др.

   Възобновяеми енергийни източници / Иван Евтимов, Росен Иванов, Генчо Попов . - Русе : Примакс, 2012 . - 242 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 236-241. - Учебникът е издаден и на CD

   ISBN 978-954-8675-39-0 

  

Сист. No: 36388

- 131 -

П/662.6/К 59ДтЦБ 61511

Киров, Димитър Георгиев

   Топлинно стопанство / Димитър Георгиев Киров . - София : Техника, 2012 . - 408 с. : с ил., фиг. ; 24 см

   Библиогр. с. 403-405

   ISBN 978-954-03-0701-7 

  

Сист. No: 36420

- 132 -

П/621.31/К 73Кт, П1/621.31/К 73Кт, Уч/621.31/К 73КтЦБ 61448

Коев, Константин Георгиев

   Техническа експлоатация на електрически уредби : (Записки) / Константин Георгиев Коев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 134 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 128-131

   ISBN 978-954-712-569-8 

  

Сист. No: 36014

- 133 -

П/621.5/Н 39СтЦБ 61343

Невенкин, Стоян Любенов

   Топлообменни апарати : [Учебник за студентите от ВМЕИ В. И. Ленин - София] / Стоян Любенов Невенкин . - София : Техника, 1979 . - 248 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 242-243

   ISBN * 

  

Сист. No: 35566

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 134 -

П/621.31/К 73Кт, П1/621.31/К 73Кт, Уч/621.31/К 73КтЦБ 61448

Коев, Константин Георгиев

   Техническа експлоатация на електрически уредби : (Записки) / Константин Георгиев Коев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 134 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 128-131

   ISBN 978-954-712-569-8 

  

Сист. No: 36014

- 135 -

П/621.3/Ц 34Ир, Уч/621.3/Ц 34ИрЦБ 61445

Цветков, Илиян и др.

   Ръководство за лабораторни упражнения по електротехника и електроника / Илиян Цветков, Георги Рашков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 62 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 61

   ISBN 978-954-712-571-1 

  

Сист. No: 36011

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 136 -

Арх/621.38/Е 21Ие, П/621.38/Е 21Ие, П1/621.38/Е 21ИеЦБ 61497

Евстатиев, Иван Борисов и др.

   Електроника и микропроцесорна техника / Иван Борисов Евстатиев, Борис Ненов Борисов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-8675-57-4 

   

   

  

Сист. No: 36343

- 137 -

П/621.3/Ц 34Ир, Уч/621.3/Ц 34ИрЦБ 61445

Цветков, Илиян и др.

   Ръководство за лабораторни упражнения по електротехника и електроника / Илиян Цветков, Георги Рашков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 62 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 61

   ISBN 978-954-712-571-1 

  

Сист. No: 36011

- 138 -

Арх/621.38/Щ 38Км, П/621.38/Щ 38Км, П1/621.38/Щ 38Км, Уч/621.38/Щ 38КмЦБ 61432

Щерева, Красимира Стефанова и др.

   Микроелектронна схемотехника : Ръководство за практически упражнения / Красимира Стефанова Щерева, Дарин Пеев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 80 с. : с черт., форм. ; 20 см

   Библиогр. с. 79

   ISBN 978-954-712-563-6 

  

Сист. No: 35887

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

- 139 -

Арх/389/И 44и, П/389/И 44и, П1/389/И 44и, Уч/389/И 44иЦБ 61429

Измервателни инструменти и преобразуватели  / Борис Борисов Сакакушев и др ; Под общ. ред. Борис Борисов Сакакушев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 120 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 120

   ISBN * 

  

Сист. No: 35854

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

- 140 -

П/621.86/.87/С 55ВиЦБ 61512

Спасов, Викенти Петров

   Инженерна логистика : (Подемно-транспортни машини, процеси и системи) / Викенти Петров Спасов . - София : Техника, 2012 . - 360 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 357-359

   ISBN 978-954-03-0700-8 

  

Сист. No: 36418

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 141 -

П/338/Б 16ВиЦБ 61420

Бакалова, Виолета Людмилова и др.

   Икономика на транспорта / Виолета Людмилова Бакалова, Христина Лазарова Николова . - София : Стопанство, 2010 . - 242 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 241-242

   ISBN * 

  

Сист. No: 35834

- 142 -

П/629.113/Е 49ЦБІІ 3029

Електромобили  : II-ра научна конференция с международно участие: Сборник доклади . - Русе : Примакс, 2012 . - 89 с. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-8675-38-3 

  

Сист. No: 35909

- 143 -

ЦБ 61447 

Захаров, Герман Васильевич

   Техническая эксплуатация судовых дизельных установок / Герман Васильевич Захаров . - 2. изд., исправ. и доп. . - Москва : ТрансЛит, 2010 . - 304 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 292-293

   ISBN 978-5-94976-733-7 

  

Сист. No: 36013

- 144 -

ЦБ 61379 

Кузьмин, Николай Александрович

   Техническая эксплуатация автомобилей: закономерности изменения работоспособности : Учебное пособие / Николай Александрович Кузьмин . - Москва : Форум, 2011 . - 208 с. ; 21 см . -  (Высшеe образование)

   Библиогр. с. 199

   ISBN 978-5-91134-534-1 

  

Сист. No: 36007

- 145 -

П/656/М 45кЦБ 61430

Международна конференция "Науката и образованието за устойчив транспорт и мобилност в Европа", [Русенски университет "Ангел Кънчев, 02-03 декември 2010] : проведена със стратегическото партньорство на Европейската комисия  : [сборник материали] /  Под общ ред. на Велизара Иванова Пенчева . - Плевен : Медиатех, 2010 (([Русе] : Изд. център при Русенски унив. "А. Кънче) . - 81 с. : с ил. ; 23 см

   Текст и на англ. ез.; Библиогр. след отд. докл.; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-8467-54-4 

  

Сист. No: 35904

- 146 -

БДС 16056-84 

Охрана на труда. Машини и трактори селскостопански и горскостопански. Методи за измерване на шума на работното място  . - София : Стандартизация, 1985 . - 10 с. ; 30 см

   Ст на СИВ 3923-82 Г 99

   ISBN * 

  

Сист. No: 36109

- 147 -

БДС 12696-84 

Трактори и машини селскостопански. Хидравлична система. Функционални и присъединителни параметри  . - София : Стандартизация, 1984 . - 3 с. ; 30 см

   Ст на СИВ 3636-82 Д 25

   ISBN * 

  

Сист. No: 36111

- 148 -

П/625/Ц 17Йс, ЦБ 61434 

Цанков, Йордан

   Сто четиридесет и пет] 145 години първа железопътна линия РУСЕ - ВАРНА / Йордан Цанков . - Русе : [б. и. ], 2011 (ИЦ при РУ " А. Кънчев") ; 21см . -  (Малка железничарска библиотека)

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 35928

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство

- 149 -

П/61/В 46СаЦБ 61391

Венев, Стефан

   Анатомия, физиология и биохимия на животните (АФБЖ) : Учебно ръководство за студенти, които изучават животновъдство / Стефан Венев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2008 . - 127 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 35579

- 150 -

Арх/338.43/Н 44Ну 

Неделчева, Наталия Тодорова

   Управление на инвестициите в земеделско производство / Наталия Тодорова Неделчева . - Силистра : Ковачев, 2011 . - 92, [23] с. : табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 89-90

   ISBN 978-954-8198-36-3 

  

Сист. No: 35537

- 151 -

С/631.5/С 44Тк 

Славчева, Тодорка и др.

   Кратък агробиологичен речник : Английски, руски, български / Тодорка Славчева, Петя Владимирова . - Плевен : ЕА, 2009 . - 92 с. : с цв. ил. ; 30 см

   Друго парал. загл. Краткий агробиологический словарь. - С автограф от автора

   ISBN 978-954-450-156-3 

  

Сист. No: 36366

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 152 -

П/658.5/B 42DcЦБІІ 3030

Benbow, Donald W. et al

   The Certified quality technician handbook / Donald W. Benbow, Ahmad K. Elshennawy, H. Fred Walker . - 2nd ed. . - Milwaukee : ASQ Quality press, 2012 . - 235 p. ; 25 cm + CD

   Glossary p. 209-223; Bibliogr. p. 225-228; Index. - Авторите са отбелязани на кор. в различен ред

   ISBN 978-0-87389-835-5 

  

Сист. No: 35234

- 153 -

П/658.5/C 90MdЦБ 61373

Crossley, Mark L.

   The Desk reference of statistical quality methods / Mark L. Crossley . - 2nd ed. . - Milwaukee : ASQ Quality press, 2007 . - 541 p. ; 25 cm

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 978-0-87389-725-9 

  

Сист. No: 35233

- 154 -

П/657/A 87ЦБ 61368

The ASQ auditing handbook  : Principles, implementation and use /  Ed. J. P. Russell . - 4th ed. . - Milwaukee : ASQ Quality press, 2012 . - 372 p. ; 25 cm

   Bibliogr. after each chapter; Glossary; Index

   ISBN 978-0-87389-847-8 

  

Сист. No: 35232

- 155 -

П/658.5/C 41mЦБІІ 3023

The Certified manager of quality/ Organizational excellence handbook  /  Ed. Russell T. Westcott . - 3rd ed. . - Milwaukee : ASQ Quality press, 2001 . - 648 p. ; 26 cm + CD

   Glossary p. 584-634; Index

   ISBN 978-0-87389-678-8 :13

   ISBN 0-87389-678-5 :10

  

Сист. No: 35246

- 156 -

П/658.5/C 41qЦБІІ 3024

The Certified quality engineer handbook  /  Ed. Connie M. Borror . - 3rd ed. . - Milwaukee : ASQ Quality press, 2008 . - 667 p. ; 26 cm + CD

   Glossary p. 623-643; Bibliogr. p. 645-654; Index

   ISBN 978-0-87389-745-7 

  

Сист. No: 35255

- 157 -

П/658.5/Q 19ЦБ 61380

The Quality improvement handbook  /  Ed. John E. Bauer, Grace L. Duffy, Russell T. Westcott . - 2nd ed. . - Milwaukee : ASQ Quality press, 2006 . - 217 p. ; 25 cm + CD

   Bibliogr. after each chapter; Glossary p. 175-206; Index

   ISBN 978-0-87389-690-0 :13

   ISBN 0-87389-690-4 :10

  

Сист. No: 35256

- 158 -

П/338/В 31Еп, ЦБ 61412 

Вачкова, Елизабета Кирилова и др.

   Практикум по Управление на човешките ресурси за студенти, обучаващи се в специалност "Туризъм" : Образователно-квалификационни степени "Бакалавър" и "Магистър" / Елизабета Кирилова Вачкова, Красимира Тодорова Качармазова . - София : Интел Ентранс, 2012 . - 169 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-2910-20-6 

  

Сист. No: 35778

- 159 -

Арх/657/В 44, П/657/В 44Йу, П1/657/В 44ЙуЦБ 61387

Велчева, Йорданка и др.

   Управленско счетоводство / Йорданка Велчева, Иванка Димитрова . - Русе : РИТТ, 2012 . - 264 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 262-263

   ISBN 978-954-759-284-1 

  

Сист. No: 35360

- 160 -

Б3/65/Д 52, Б3/65/Д52, П1/65/Д 52Ат, Ч3/65/Д 52 

Джоанис, Анри

   Творческият процес в рекламата / Анри Джоанис ; Прев. от фр. Райничка Кисьова -Табакова . - София : Ваньо Недков, 1992 . - 182 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-8176-06-8 

  

Сист. No: 4772

- 161 -

Арх/65.012/М 77Ю-м 

Младенов, Юлиян Пенчев и др.

   Основи на управлението / Юлиян Пенчев Младенов, Венелин Терзиев . - Русе : [б. и. ], 2011 . - 192 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 192

   ISBN 978-954-8952-58-3 

  

Сист. No: 35612

- 162 -

Арх/658.5/М 77Юу 

Младенов, Юлиян Пенчев и др.

   Управление на човешките ресурси / Юлиян Пенчев Младенов, Венелин Терзиев . - Русе : [б. и. ], 2011 . - 182 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 182 ; Речник на термините

   ISBN 978-954-3952-57-6 

  

Сист. No: 35630

- 163 -

Арх/338.43/Н 44Ну 

Неделчева, Наталия Тодорова

   Управление на инвестициите в земеделско производство / Наталия Тодорова Неделчева . - Силистра : Ковачев, 2011 . - 92, [23] с. : табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 89-90

   ISBN 978-954-8198-36-3 

  

Сист. No: 35537

- 164 -

Арх/658/Н 46Ап 

Недялков, Антон Недялков

   Проблеми на качеството в операционния мениджмънт на услугите : [Монография] / Антон Недялков Недялков . - Русе : Примакс, 2012 . - 144 с. ; 25 см

   Библиогр. с. 119-137

   ISBN 978-954-8675-41-3 

  

Сист. No: 35634

- 165 -

П/656/П 36ВмЦБ 61426

Пенчева, Велизара Иванова и др.

   Маркетинг в транспорта / Велизара Иванова Пенчева, Димитър Георгиев Симеонов ; Под общ ред. Велизара Иванова Пенчева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2006 . - 375 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 372

   ISBN 954-712-319-Х :10

   ISBN 978-954-712-319-9 :13

  

Сист. No: 35888

- 166 -

П/621.86/.87/С 55ВиЦБ 61512

Спасов, Викенти Петров

   Инженерна логистика : (Подемно-транспортни машини, процеси и системи) / Викенти Петров Спасов . - София : Техника, 2012 . - 360 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 357-359

   ISBN 978-954-03-0700-8 

  

Сист. No: 36418

- 167 -

П/65.012/С 78 ПрЦБ 61442

Стойков, Петър Иванов и др.

   Разработване и управление на проекти : Общи положения при мениджмънта на проекти ; Мениджмънт при разработване на програмни продукти : Учебник / Петър Иванов Стойков, Иван Томов Иванов . - 2. изд. . - София : Фараго, 2011 . - 120 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 118

   ISBN 978-954-8641-65-4 

  

Сист. No: 35974

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

- 168 -

Арх/62-52/Л 51Г, П/62-52/Л 51Гт, П1/62-52/Л 51, Уч/62-52/Л 51, Уч/62-52/Л 51ГтЦБ 61400

Лехов, Георги Любомиров

   Теория на управлението / Георги Любомиров Лехов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-712-570-4 

   Ч. 1 . - 2012 . - 280 с.

   Библиогр. с. 279-280

  

Сист. No: 35611

Кибернетика. Финна механика

- 169 -

ЦБ 61479 

Джамбазов, Венцислав

   Уеб базирани потребителски интерфейси / Венцислав Джамбазов . - София : НБУ, 2011 . - 114 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 112-114

   ISBN 978-954-535-665-0 

  

Сист. No: 36224

- 170 -

ЦБ 61472 

МакДоналд, Матю

   HTML5 : Липсващото ръководство / Матю МакДоналд ; Превод Мария Иванова Жекова . - София : ЗеСТ Прес, 2012 . - 482 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9341-37-9 

  

Сист. No: 36217

- 171 -

П/37/Н 74РгЦБІІ 3027

Николов, Румен Василев

   Глобалният кампус / Румен Василев Николов . - София : Авангард Прима, 2009 . - 266 с. : с табл., сх., ил. ; 29 см

   Съдържа и Списък от проекти. - Библиогр. с. 241-262

   ISBN 978-954-323-529-2 

  

Сист. No: 35604

- 172 -

ЦБ 61242 

Сандърс, Уилям и др.

   [ Екшън ] ActionScript 3.0 : Шаблони за проектиране / Уилям Сандърс, Чандима Кумаранатунг . - София : ЗеСТ Прес, 2009 . - 520 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9341-31-7 

  

Сист. No: 36151

- 173 -

Арх/681.32/Т 49Му, П/681.32/Т 49МуЦБ 61424

Теодосиева, Маргарита Стефанова и др.

   Уеб дизайн с (X)HTML / Маргарита Стефанова Теодосиева, Валентина Николаева Войноховска, Светлозар Стефанов Цанков . - Русе : Примакс, 2012 . - 240 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 231

   ISBN 978-954-8675-37-6 

  

Сист. No: 35538

- 174 -

ЦБ 61477 

Целков, Веселин Ценов

   Защитени криптографски приложения в компютърните системи и мрежи / Веселин Ценов Целков, Николай Тодоров Стоянов . - София : Нова звезда, 2009 . - 171 с. : с ил. ; 24 см . -  (Поредица Защита на информацията)

   Библиогр. с. 166-170

   ISBN 978-954-8933-20-9 

  

Сист. No: 36221

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 175 -

Арх/621/И 21Вр, П/621.9/И 21Вр, П1/621.9/И 21Вр, Уч/621.9/И 21ВрЦБ 61444

Иванов, Велико Колев

   Режещи инструменти / Велико Колев Иванов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 141 с. : с табл., сх., черт. ; 21 см

   Библиогр. с 139

   ISBN 978-954-712-554-4 

  

Сист. No: 36003

- 176 -

Арх/621.9/И 21, П/621.9/И 21Вп, П1/621.9/И 21, Уч/621.9/И 21ВпЦБ 61455

Иванов, Велико Колев и др.

   Профилиране на резбообразуващи инструменти / Велико Колев Иванов, Александър Кирилов Иванов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 155 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 151-153

   ISBN 978-954-712-575-9 

  

Сист. No: 36122

Езикознание. Филология. Литература

- 177 -

ЦБ 61410 

Бокачо, Джовани

   Декамерон : [Новели] / Джовани Бокачо ; Прев. от итал. Никола Иванов ; Стиховете прев. Драгомир Петров ; [С предг. от] Здравко Петров . - София : Народна култура, 1970 . - 872 с. ; 25 см . -  (Библиотека Световна класика)

   Ориг. загл Il decameron.

   ISBN * 

  

Сист. No: 35777

- 178 -

ЦБ 61411 

Георгиев, Людмил Руменов

   Мръсна задача : Роман / Людмил Руменов Георгиев . - София : Fenix Design, 2009 . - 267 с. ; 20 см . -  (Креалистична литература)

   Книгата с автограф

   ISBN 978-954-8890-73-1 

  

Сист. No: 35779

- 179 -

ЦБ 61409 

Димитрова, Светла Стефанова

   Сенки от огъня / Светла Стефанова Димитрова : Старейшински, 2008 . - 64 с. ; 21 см

   Книгата е с авгограф

   ISBN * 

  

Сист. No: 35776

- 180 -

ЦБ 61501 

Душкова, Мира Живодарева

   Semper Idem : Константин Константинов. Поетика на късните разкази : Монография / Мира Живодарева Душкова . - Русе : Лени-Ан, 2012 . - 768 с. : с. ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 250-265 ; Именен показалец ; Показалец на цитираната л-ра.

   ISBN 978-954-8190-96-1 

  

Сист. No: 36357

- 181 -

ЦБ 61330 

Есета за толерантността  /  Състав. Иво Братанов ; Прев. от фр. ез. Румяна Иванова . - Русе : Сдружение Съзидание, 2011 . - 92 с. : с портр. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-92813-1-6 

  

Сист. No: 35511

- 182 -

Б2/886.7/К 29, ЦБ 61406, Ч2/886.7/К 29Л 

Каравелов, Любен

   Америка - оная обетована земя : [публицистика] / Любен Каравелов ; Състав., авт. на встъп. студия Йордан Палежев . - [София] : [Русе] : Литературен форум ; Денница, [2012] . - 256 с. : портр., факс. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-740-054-2 

   ISBN 978-954-8701-66-2 

  

Сист. No: 35765

- 183 -

Арх/808.67/Н 45Еф, П/808.67/Н 45Еф, Ч2/808.67/Н 45ЕфЦБ 61431

Недкова, Емилия Димитрова

   Фонетика и лексикология. Съвременен български език : Материали и текстове за упражнения / Емилия Димитрова Недкова . - Русе : Лени-Ан, 2013 . - 83 с. ; 18 см

   Библиогр. с. 79-80

   ISBN 978-954-8190-97-8 

  

Сист. No: 35912

- 184 -

Ч5/8/Н 97Бр 

Нушич, Бранислав

   Реторика / Бранислав Нушич ; Прев. от сръб. Маргарита Дикова ; Науч. ред. Даниела Доковска . - София : Сиби, [2010] . - 312 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-685-1 

  

Сист. No: 35266

- 185 -

Ч2/886.7/П 47 

Петров, Димитър Петров

   Царят на китовете : Детски приказки и стихотворения / Димитър Петров Петров . - София : Ася - Росен Младенов, 2009 . - 48 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8304-01-6 

  

Сист. No: 35524

- 186 -

ЦБ 61388 

Петров, Димитър Петров

   Изстрадани откровения : Поезия / Димитър Петров Петров . - София : [Изд. авт.], 2006 . - 80 с. ; 20 см

   Съдържа и за авт., отпеч. на гърба на кор.

   ISBN * 

  

Сист. No: 35525

- 187 -

ЦБ 61389 

Петров, Димитър Петров

   Тайната на делфините / Димитър Петров Петров . - София : Ина, 2011 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-9328-07-3 

   Кн. 1 . - 2011 . - 148 с.

   

  

Сист. No: 35536

- 188 -

ЦБ 61401 

Петров, Димитър Петров

   Пъстроцветни мисли и чувства : Хайку, епиграми, мисли и афоризми / Димитър Петров Петров . - София : Ася - Росен Младенов, 2009 . - 64 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8304-02-3 

  

Сист. No: 35715

- 189 -

ЦБ 61402 

Петров, Димитър Петров

   Животът в спомени вали : Стихотворения . - София : Перфект Консулт, 2008 . - 80 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-565-053-6 

  

Сист. No: 35739

- 190 -

ЦБ 61403 

Петров, Димитър Петров

   Душата ми е нежност : Поезия / Димитър Петров Петров . - София : Висше транспортно у-ще Тодор Каблешков, 2003 . - 112 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-12-0085-0 

  

Сист. No: 35740

- 191 -

ЦБ 61405 

Петров, Димитър Петров

   Живях те живот : Стихотворения / Димитър Петров Петров . - София : Ина, 2011 . - 112 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9328-06-6 

  

Сист. No: 35748

- 192 -

ЦБ 61407 

Петров, Димитър Петров

   Ще чакам изгрева : Стихотворения / Димитър Петров Петров . - София : Ася - Росен Младенов, 2009 . - 80 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8304-03-0 

  

Сист. No: 35766

- 193 -

ЦБ 61408 

Петров, Димитър Петров

   Бодливи рози : Епиграми, мисли и афоризми / Димитър Петров Петров . - София : Висше транспортно у-ще Тодор Каблешков, 2004 . - 96 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-12-0099-0 

  

Сист. No: 35775

- 194 -

ЦБ 61413 

Райнов, Николай Иванов

   Избрани произведения : В 4 т. / Николай Иванов Райнов ; Под ред. [и предг.] на Богомил Райнов . - София : Бълг. писател, 1969 . - 19 см

   

   ISBN * 

   Т. 1. Богомилски легенди . - 1969 . - 456 с. : 1 л. портр.

   

  

Сист. No: 35787

- 195 -

Б2/886.7/Р 35Бд, ЦБ 61394 

Ранева, Бистра

   Деца срещу дрогата : [Поема] / Бистра Ранева . - [София] : Контекст, 2011 . - 176 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Текст и на англ., нем., фр. ез. и др. Изд. на Нац. движение "Деца срещу дрогата"

   ISBN 978-954-8361-23-1 

  

Сист. No: 35600

- 196 -

С/631.5/С 44Тк 

Славчева, Тодорка и др.

   Кратък агробиологичен речник : Английски, руски, български / Тодорка Славчева, Петя Владимирова . - Плевен : ЕА, 2009 . - 92 с. : с цв. ил. ; 30 см

   Друго парал. загл. Краткий агробиологический словарь. - С автограф от автора

   ISBN 978-954-450-156-3 

  

Сист. No: 36366

- 197 -

ЦБ 61449 

Филчев, Филчо

   Денят на главния конструктор : Повест / Филчо Филчев . - Шумен : Славчо Николов и сие, 2012 . - 237 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-25-0210-4 

  

Сист. No: 35522

- 198 -

ЦБ 61433 

Цанков, Йордан

   Повест за истинските герои : / По действителни случаи/ : Роман / Йордан Цанков . - Русе : [б. и. ], 2012 (ИЦ при РУ " А. Кънчев") ; 21см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 35926

- 199 -

ЦБІ 3323 

Шишманов, Иван Д.

   Епиграми / Иван Д. Шишманов . - София : Иван Д. Венев, 2008 . - 271 с., 1 л. : портр., с ил. ; 13 x 18 см . -  (Поредица Епиграми)

   На загл. с. е отпечатано изд. Български писател 1968

   ISBN 2-913417-27-2 

  

Сист. No: 35750

История. Георафия. Биографии. Археология

- 200 -

П/9/S 88KuЦБII 3043

Streit's, Clarence K.

   The unknown Turks : Mustafa Kemal Pasa, nationalist Ankara & Daily life in Anatolia, January - March 1921 / Clarence K. Streit's ; Rev., ed., annot. Heath W. Lowry . - Istanbul : Bahcesehir university Press, 2011 . - 270 с. : с ил. ; 28 см

   Библиогр. с. 243-256 ; Индекс

   ISBN 978-605-5461-05-8 

  

Сист. No: 36372

- 201 -

П/9/Д 17Пр, ЦБІІ 2758, Ч2/9/Д 17Пр 

Данаилов, Петър

   Русе. Летопис за годините 1950-1975 / Петър Данаилов . - [Плевен] : Б. и., Б. г. - . - 33 см

   Кн. е с автограф от автора

   ISBN * 

   Т. 3. Духовно развитие . - 2012 . - 399 с. : с ил., портр.

   

  

Сист. No: 36370

- 202 -

С5/949.72/Ж 46Нх 

Жечев, Николай и др.

   Христо Ботйов - живот и дейност в снимки и документи /  Авт. -състав. Николай Жечев, Радка Добрева Стоянова . - София : Даниела Убенова, 2011 . - 159 с. : с ил., факс. ; 29 см

   Именен показалец; Азб. показалец

   ISBN 978-954-791-152-9 

  

Сист. No: 35461

- 203 -

ЦБ 61372 

Станев, Стефан Йорданов

   Бележити български ботаници ; Звезди гаснат в планината : Разкази за нашите редки растения / Стефан Йорданов Станев . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2013 . - 499 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-423-821-6 

  

Сист. No: 35751

- 204 -

П/625/Ц 17Йс, ЦБ 61434 

Цанков, Йордан

   Сто четиридесет и пет] 145 години първа железопътна линия РУСЕ - ВАРНА / Йордан Цанков . - Русе : [б. и. ], 2011 (ИЦ при РУ " А. Кънчев") ; 21см . -  (Малка железничарска библиотека)

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 35928

- 205 -

Ч5/32/Ц 18Ии 

Цанов, Илия

   Из записките ми / Илия Цанов ; Състав., предг. и бел. Веселина Антонова . - София : Сиби, 2011 . - 264 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-719-3 

  

Сист. No: 35477

- 206 -

Гр/9/Ц 18Гт 

Цанова, Гергана и др.

   Тракийската гробница при Казанлък / Гергана Цанова, Людмил Гетов . - 2. прер. изд. . - София : Български художник, 1978 . - 96 с. : 51 репрод. [9 цв., 1 черт.] ; 19 см . -  (Паметници на културата)

   Рез. на руски, англ., немски и фр. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 35761

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 207 -

ЦБ 61395 

Грозев, Христо Иванов

   О, миг, поспи! : Карикатури / Христо Иванов Грозев ; Състав. Таня Грозева . - Плевен : Медиатех, 2008 . - 51 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-91714-8-8 (Русе : Русенски унив. Ангел Кънчев)

  

Сист. No: 35619

- 208 -

Гр/9/Ц 18Гт 

Цанова, Гергана и др.

   Тракийската гробница при Казанлък / Гергана Цанова, Людмил Гетов . - 2. прер. изд. . - София : Български художник, 1978 . - 96 с. : 51 репрод. [9 цв., 1 черт.] ; 19 см . -  (Паметници на културата)

   Рез. на руски, англ., немски и фр. ез.

   ISBN * 

  

Сист. No: 35761

Компютри. Програмни продукти

- 209 -

П/004/P 93ЦБ 61427

Proceedings of the 13th International conference on computer systems and technologies  : CompSysTech'12, Ruse, Bulgaria, June 22-23, 2012 /  Ed. B. Rachev, Angel Smrikarov, Stoyanka R. Smrikarova . - New York : Association for computing machinery, 2012 . - 417 p. ; 23 cm . -  (ACM International conference proceedings series ; 630)

   Author's index. - Bibliogr. after each chapter.

   ISBN 978-1-4503-1193-9 

  

Сист. No: 35896

- 210 -

ЦБ 61485 

Ботс, Тони и др.

   Linux - ръководство на мрежовия администратор / Тони Ботс, Тери Доусън, Грегор Пърди . - 2. изд. . - София : СофтПрес, 2006 . - 368 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-685-394-3 

  

Сист. No: 36247

- 211 -

Арх/519.68/В 25, П/519.68/В 25Цп, П1/519.68/В 25ЦБ 61422

Василев, Цветомир Иванов и др.

   Приложение на компютрите : Учебник по програмиране и използване на компютрите / Цветомир Иванов Василев, Румен Иванов Русев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 141 с. ; 20 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-712-564-3 

  

Сист. No: 35859

- 212 -

П/519.68/И 21ИсЦБ 61437

Иванов, Иван Томов и др.

   Структури от данни и алгоритми в C# / Иван Томов Иванов, Петър Иванов Стойков . - София : Про Лангс, 2012 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-2995-01-2 (ч. 1)

   Ч. 1 . - 2012 . - 147 с.

   Библиогр. с. 146

  

Сист. No: 35946

- 213 -

/519.68/И 21 И-оЦБ 61438

Иванов, Иван Томов и др.

   Операционни системи / Иван Томов Иванов, Петър Иванов Стойков . - София : Фараго, 2012 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-8641-55-5 

   Ч. 1. Увод в операционните системи. Процеси. Управление на паметта. Файлове и каталози. Файлови системи . - 2012 . - 147 с.

   Библиогр. с. 146

  

Сист. No: 35960

- 214 -

П/519.68/И 21 И-о, П/519.68/И 21 И-оЦБ 61438

Иванов, Иван Томов и др.

   Операционни системи / Иван Томов Иванов, Петър Иванов Стойков . - София : Фараго, 2012 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-2961-02-4 

   Ч. 2. Управление на входно-изходните устройства. Мултимедийни операционни системи. UNIX, Linux, Windows . - 2012 . - 122 с. : с ил.

   Библиогр. с. 121

  

Сист. No: 35963

- 215 -

П/519.68/И 21ИвЦБ 61441

Иванов, Иван Томов и др.

   Визуално програмиране / Иван Томов Иванов, Петър Иванов Стойков . - София : Фараго, 2011 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-2961-01-7 

   Ч. 1. Въведение във визуалното програмиране ; Контроли и контейнери : Учебник . - 2011 . - 127 с. : с ил.

   Библиогр. с. 125

  

Сист. No: 35973

- 216 -

ЦБІІ 3042 

Информационни технологии 10. клас  : Задължителна подготовка / Красимир Неделчев Манев и др . - София : Изкуства, 2011 . - 98 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-9463-68-2 

  

Сист. No: 36310

- 217 -

ЦБII 3036 

Информационни технологии 5. клас  : Задължителна подготовка / Красимир Неделчев Манев и др . - 2. изд. . - София : Изкуства, 2011 . - 128 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-9463-16-3 

  

Сист. No: 36299

- 218 -

ЦБ 61460 

Информационни технологии 6. клас  : Книга за учителя: Уча и творя с компютър / Евгения Йовкова Сендова и др . - София : Анубис, 2007 . - 86 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 65-66

   ISBN 978-954-426-746-9 

  

Сист. No: 36196

- 219 -

ЦБ 61463 

Информационни технологии 6. клас  : Задължителна подготовка: Уча и творя с компютър / Милена Петрова Добрева и др . - София : Анубис, 2007 . - 103 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-426-747-6 

  

Сист. No: 36199

- 220 -

ЦБІІ 3038 

Информационни технологии 6. клас  : Задължителна подготовка / Красимир Неделчев Манев и др . - 2. изд. . - София : Изкуства, 2011 . - 120 с. ; 28 см + CD

   

   ISBN 978-954-9463-17-0 

  

Сист. No: 36301

- 221 -

ЦБ 61461 

Информационни технологии 7. клас  : Книга за учителя: Ти и ИТ / Елиза Петрова Стефанова и др . - София : Анубис, 2008 . - 60 с. ; 23 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 36197

- 222 -

ЦБ 61462 

Информационни технологии 7. клас  : Задължителна подготовка: Ти и ИТ / Елиза Петрова Стефанова и др . - София : Анубис, 2008 . - 115 с. ; 25 см + CD

   

   ISBN 978-954-426-737-7 

  

Сист. No: 36198

- 223 -

ЦБІІ 3039 

Информационни технологии 7. клас  : Задължителна подготовка / Красимир Неделчев Манев и др . - 2. изд. . - София : Изкуства, 2011 . - 131 с. ; 28 см + CD

   

   ISBN 978-954-9463-18-7 

  

Сист. No: 36304

- 224 -

ЦБІІ 3040 

Информационни технологии 8. клас  : Задължителна подготовка / Красимир Неделчев Манев и др . - София : Изкуства, 2009 . - 123 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-9463-48-4 

  

Сист. No: 36266

- 225 -

ЦБІІ 3041 

Информационни технологии 9. клас  : Задължителна подготовка / Коста Андреев Гъров и др . - София : Изкуства, 2011 . - 90 с. ; 28 см + CD

   

   ISBN 978-954-9463-67-5 

  

Сист. No: 36305

- 226 -

Арх/37/К 80д 

Компютърни дидактични игри в детската градина  : Методически насоки / Йорданка Факирска и др . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 45 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8467-88-9 

  

Сист. No: 35853

- 227 -

ЦБІІ 3037 

Компютърът в моя свят  : Учебно помагало по информационни технологии за 5. клас / Милена Добрева и др . - Допечатка . - София : Анубис, 2007 . - 80 с. : с цв. ил. ; 26 см + CD

   

   ISBN 978-954-426-723-0 

  

Сист. No: 36262

- 228 -

ЦБ 61494 

Компютърът в моя свят  : Книга за учителя : Към учебното помагало по информационни технологии за 5. клас / Милена Добрева и др . - София : Анубис, 2006 . - 72 с. : с ил. ; 25 см

   

   ISBN 954-426-726-3 :10

   ISBN 978-954-426-726-1 :13

  

Сист. No: 36264

- 229 -

П/681.32/К 93ВпЦБ 61499

Кулаков, Владимир

   Программирование дисковых подсистем / Владимир Кулаков . - Санкт-Петербург : Питер, 2002 . - 768 с. : с. ил. ; 21 см + дискета

   Библиогр. с. 756-759 ; Именен указ.

   ISBN 5-318-00623-Х 

  

Сист. No: 36352

- 230 -

ЦБ 61504 

Ларман, Крег

   Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования : Введение в объектно-ориентированный анализ, проектирование и итеративную разработку / Крег Ларман . - 3. изд. . - Москва : Издательский дом "Вильямс", 2013 . - 728 с. ; 24 см

   Ориг. загл. Applying UML and patterns

   ISBN 978-5-8459-1185-8 

  

Сист. No: 36378

- 231 -

ЦБЦБ 61465 

Лот, Джоуи и др.

   Екшън] ActionScript 3 с шаблони за дизайн / Джоуи Лот, Дани Патерсън ; Превод Владимир Великов . - София : СофтПрес, 2009 . - 368 с. ; 24 см

   Ориг. загл.: Advanced actionscript 3 with design patterns / by Joey Lott, Danny Patterson Прев. означен в библиогр. каре

   ISBN 978-954-685-813-9 

  

Сист. No: 36200

- 232 -

П/37/Н 74РгЦБІІ 3027

Николов, Румен Василев

   Глобалният кампус / Румен Василев Николов . - София : Авангард Прима, 2009 . - 266 с. : с табл., сх., ил. ; 29 см

   Съдържа и Списък от проекти. - Библиогр. с. 241-262

   ISBN 978-954-323-529-2 

  

Сист. No: 35604

- 233 -

ЦБ 61052ЦБ 61502

Пайлон, Ден и др.

   УМЛ] UML 2 для программистов / Ден Пайлон, Нейл Питмен . - Москва : Питер, 2012 . - 240 с.: ил. ; 24 см

   Ориг. загл. UML 2.0 in a Nutshell

   ISBN 978-5-459-01684-0 

  

Сист. No: 36373

- 234 -

ЦБ 61242 

Сандърс, Уилям и др.

   [ Екшън ] ActionScript 3.0 : Шаблони за проектиране / Уилям Сандърс, Чандима Кумаранатунг . - София : ЗеСТ Прес, 2009 . - 520 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9341-31-7 

  

Сист. No: 36151

- 235 -

ЦБ 61503 

Селко, Джо

   ЕсКюЕл]SQL для профессионалов : Программирование / Джо Селко . - 2. изд. . - Москва : Лори, 2013 . - 442 с. ; 23 см

   Ориг. загл. SQL for smarties: Advanced SGL programming

   ISBN 5-85582-219-2 

  

Сист. No: 36376

- 236 -

ЦБ 61464 

Соколов, Сергей Александрович

   Си Ес Ес] CSS 3 в примери / Сергей Александрович Соколов ; Прев. от рус. Анета Петева . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Асеневци, 2009 . - 328 с. : с ил., табл., к. ; 24 см + 1 CD

   Ориг. загл.: CSS 3 в примерах Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. Азб. показалец

   ISBN 978-954-8898-13-3 

  

Сист. No: 35144

- 237 -

П/519.68/С 78ПпЦБ 61436

Стойков, Петър Иванов

   Практическо ръководство по програмиране с използване на С++ : Учебник / Петър Иванов Стойков, Иван Томов Иванов . - София : Фараго, 2010 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-8641-29-6 

   Ч. 4. Низове ; Структури и обединения ; Указатели ; Масиви и указатели ; Низове и указатели ; Структури и указатели . - 2010 . - 136 с. : с ил., табл., сх.

   Библиогр. с. 134

  

Сист. No: 35959

- 238 -

П/519.68/С 78ПпЦБ 61435

Стойков, Петър Иванов и др.

   Програмиране на C# / Петър Иванов Стойков, Иван Томов Иванов . - София : Фараго, 2012 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-8641-85-2 

   Ч. 1. Обектно-ориентиран подход. Променливи. Оператори. Управление на потоци. Масиви и колекции . - 2012 . - 123 с.

   Библиогр. с. 122

  

Сист. No: 35933

- 239 -

П/519.68/С 78ПпЦБ 61436

Стойков, Петър Иванов и др.

   Практическо ръководство по програмиране с използване на С++ : Учебник / Петър Иванов Стойков, Иван Томов Иванов . - 2. изд. . - София : Фараго, 2012 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-8641-66-1 

   Ч. 1. Въведение в програмирането ; Първоначално запознаване с Visual C++ ; Основни понятия в езика С++ ; Базови алгоритмични структури . - 2012 . - 128 с. : с ил., табл., сх.

   Библиогр. с. 123

  

Сист. No: 35935

- 240 -

П/519.68/С 78ПпЦБ 61435

Стойков, Петър Иванов и др.

   Програмиране на C# / Петър Иванов Стойков, Иван Томов Иванов . - София : Про Лангс, 2012 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-2995-06-7 

   Ч. 2. Въведение в класове, обекти и методи. Масиви и низове. Колекции. По-подробно за методи и класове . - 2012 . - 130 с.

   Библиогр. с. 129

  

Сист. No: 35944

- 241 -

П/519.68/С 78ПпЦБ 61436

Стойков, Петър Иванов и др.

   Практическо ръководство по програмиране с използване на С++ : Учебник / Петър Иванов Стойков, Иван Томов Иванов . - София : Фараго, 2012 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-8641-20-3 

   Ч. 2. Скаларни типове данни в С++ ; Алгоритмични конструкции при оператори за управление на изчислителния процес . - 2012 . - 136 с. : с ил., табл., сх.

   Библиогр. с. 134

  

Сист. No: 35945

- 242 -

П/519.68/С 78ПпЦБ 61436

Стойков, Петър Иванов и др.

   Практическо ръководство по програмиране с използване на С++ : Учебник / Петър Иванов Стойков, Иван Томов Иванов . - София : Фараго, 2012 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-8641-28-9 

   Ч. 3. Изброими типове данни ; Функции ; Масиви . - 2012 . - 131 с. : с ил., табл., сх.

   Библиогр. с. 129

  

Сист. No: 35947

- 243 -

П/519.68/С 78ПпЦБ 61436

Стойков, Петър Иванов и др.

   Практическо ръководство по програмиране с използване на С++ : Учебник / Петър Иванов Стойков, Иван Томов Иванов . - София : Фараго, 2008 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-8641-30-2 

   Ч. 5. Разпределение на паметта ; Псевдоними ; Отново функции ; Обмен на данни между функции чрез: псевдоними и указатели, масиви, функции и структури . - 2008 . - 155 с. : с табл., сх.

   Библиогр. с. 151-153

  

Сист. No: 35961

- 244 -

П/65/С 78 ПпЦБ 61440

Стойков, Петър Иванов и др.

   Приложение на MS Project за управление на издателската дейност : Стъпка по стъпка в MS Project : Учебник / Петър Иванов Стойков, Иван Томов Иванов . - София : Фараго, 2010 . - 128 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 128

   ISBN 978-954-8641-48-7 

  

Сист. No: 35972

- 245 -

П/65.012/С 78 ПрЦБ 61442

Стойков, Петър Иванов и др.

   Разработване и управление на проекти : Общи положения при мениджмънта на проекти ; Мениджмънт при разработване на програмни продукти : Учебник / Петър Иванов Стойков, Иван Томов Иванов . - 2. изд. . - София : Фараго, 2011 . - 120 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 118

   ISBN 978-954-8641-65-4 

  

Сист. No: 35974

- 246 -

ЦБ 61481 

Тодорова, Магдалина

   Програмиране на С++ / Магдалина Тодорова . - София : Ciela, 2010- . - 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0704-9 (ч. 1)

   Ч. 1. . - 2010 . - 380 с.

   

  

Сист. No: 36241

- 247 -

ЦБ 61483 

Тодорова, Магдалина

   Програмиране на С++ / Магдалина Тодорова . - София : Ciela, 2010- . - 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0705-6 (ч. 2)

   Ч. 2. . - 2010 . - 496 с.

   

  

Сист. No: 36244

- 248 -

П/519.6/Т 73ЙмЦБ 61513

Тончев, Йордан Йорданов

   Мапл]Maple : Преобразувания. Изчисления. Визуализация / Йордан Йорданов Тончев . - София : Техника, 2013 . - 240 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 239-240

   ISBN 978-954-03-0702-2 

  

Сист. No: 36419

- 249 -

П/519.6/Т 73ЙмЦБ 61514

Тончев, Йордан Йорданов

   Математика]Mathematica : Преобразувания. Изчисления. Визуализация / Йордан Йорданов Тончев . - София : Техника, 2013 . - 240 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 239-240

   ISBN 978-954-03-0704-6 

  

Сист. No: 36422

- 250 -

ЦБ 61467 

Чехларова, Тони Кондева и др.

   Практически задачи и упражнения по информационни технологии VI клас : развий въображението си с развивки / Тони Кондева Чехларова, Евгения Йовкова Сендова . - София : Анубис, 2010 . - 63 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-426-890-9 

  

Сист. No: 36201

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 251 -

С/378/J 80е 

Journal of the European higher education area  : Policy, practice and institutional engagement /  Ed. Dorothy Kelly et al . - Berlin : Dr. Josef Raabe Verlag, 2011 - . - 30 cm

   ISSN 2192-0109
   http://www.ehea-journal.eu 

   ISBN 978-3-8183-0564-2 

   [B.] 4 . - 2012 . - 98 p.

   

  

Сист. No: 35261

- 252 -

С/378/L 44g 

Leadership and governance in higher education  : Handbook for decision-makers and administrators /  Ed. Sjur Bergan et al . - Berlin : Dr. Josef Raabe Verlag, 2012 - . - 30 cm

   ISSN 2191-5989
   http://www.lg-handbook.info 

   ISBN 978-3-8183-0559-8 

   B. 4 . - 2012 . - 138 p.

   

  

Сист. No: 35263

- 253 -

ЦБІІ 3042 

Информационни технологии 10. клас  : Задължителна подготовка / Красимир Неделчев Манев и др . - София : Изкуства, 2011 . - 98 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-9463-68-2 

  

Сист. No: 36310

- 254 -

ЦБII 3036 

Информационни технологии 5. клас  : Задължителна подготовка / Красимир Неделчев Манев и др . - 2. изд. . - София : Изкуства, 2011 . - 128 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-9463-16-3 

  

Сист. No: 36299

- 255 -

ЦБ 61460 

Информационни технологии 6. клас  : Книга за учителя: Уча и творя с компютър / Евгения Йовкова Сендова и др . - София : Анубис, 2007 . - 86 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 65-66

   ISBN 978-954-426-746-9 

  

Сист. No: 36196

- 256 -

ЦБ 61463 

Информационни технологии 6. клас  : Задължителна подготовка: Уча и творя с компютър / Милена Петрова Добрева и др . - София : Анубис, 2007 . - 103 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-426-747-6 

  

Сист. No: 36199

- 257 -

ЦБІІ 3038 

Информационни технологии 6. клас  : Задължителна подготовка / Красимир Неделчев Манев и др . - 2. изд. . - София : Изкуства, 2011 . - 120 с. ; 28 см + CD

   

   ISBN 978-954-9463-17-0 

  

Сист. No: 36301

- 258 -

ЦБ 61461 

Информационни технологии 7. клас  : Книга за учителя: Ти и ИТ / Елиза Петрова Стефанова и др . - София : Анубис, 2008 . - 60 с. ; 23 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 36197

- 259 -

ЦБ 61462 

Информационни технологии 7. клас  : Задължителна подготовка: Ти и ИТ / Елиза Петрова Стефанова и др . - София : Анубис, 2008 . - 115 с. ; 25 см + CD

   

   ISBN 978-954-426-737-7 

  

Сист. No: 36198

- 260 -

ЦБІІ 3039 

Информационни технологии 7. клас  : Задължителна подготовка / Красимир Неделчев Манев и др . - 2. изд. . - София : Изкуства, 2011 . - 131 с. ; 28 см + CD

   

   ISBN 978-954-9463-18-7 

  

Сист. No: 36304

- 261 -

ЦБІІ 3040 

Информационни технологии 8. клас  : Задължителна подготовка / Красимир Неделчев Манев и др . - София : Изкуства, 2009 . - 123 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-9463-48-4 

  

Сист. No: 36266

- 262 -

ЦБІІ 3041 

Информационни технологии 9. клас  : Задължителна подготовка / Коста Андреев Гъров и др . - София : Изкуства, 2011 . - 90 с. ; 28 см + CD

   

   ISBN 978-954-9463-67-5 

  

Сист. No: 36305

- 263 -

Арх/37/К 80д 

Компютърни дидактични игри в детската градина  : Методически насоки / Йорданка Факирска и др . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 45 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8467-88-9 

  

Сист. No: 35853

- 264 -

ЦБІІ 3037 

Компютърът в моя свят  : Учебно помагало по информационни технологии за 5. клас / Милена Добрева и др . - Допечатка . - София : Анубис, 2007 . - 80 с. : с цв. ил. ; 26 см + CD

   

   ISBN 978-954-426-723-0 

  

Сист. No: 36262

- 265 -

ЦБ 61494 

Компютърът в моя свят  : Книга за учителя : Към учебното помагало по информационни технологии за 5. клас / Милена Добрева и др . - София : Анубис, 2006 . - 72 с. : с ил. ; 25 см

   

   ISBN 954-426-726-3 :10

   ISBN 978-954-426-726-1 :13

  

Сист. No: 36264

- 266 -

ЦБІІ 3033 

Лозанов, Чавдар Георгиев и др.

   Математика за пети клас / Чавдар Георгиев Лозанов, Теодоси Асенов Витанов, Анна Борисова Калчева . - София : Анубис, 2011 . - 223 с. ; 26 см

   

   ISBN 978-954-426-690-5 

  

Сист. No: 36240

- 267 -

ЦБІІ 3034 

Лозанов, Чавдар Георгиев и др.

   Математика за шести клас / Чавдар Георгиев Лозанов, Теодоси Асенов Витанов, Анна Борисова Калчева . - София : Анубис, 2011 . - 223 с. ; 26 см

   

   ISBN 978-954-426-748-3 

  

Сист. No: 36242

- 268 -

ЦБ 61486 

Лозанов, Чавдар Георгиев и др.

   Математика за осми клас : Задължителна подготовка / Чавдар Георгиев Лозанов, Теодоси Асенов Витанов, Петър Спиридонов Недевски . - София : Анубис, 2011 . - 259 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-426-819-0 

  

Сист. No: 36250

- 269 -

ЦБ 61490 

Лозанов, Чавдар Георгиев и др.

   Математика за шести клас : Книга за учителя / Чавдар Георгиев Лозанов, Теодоси Асенов Витанов, Анна Борисова Калчева . - София : Анубис, 2011 . - 71 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-426-739-1 

  

Сист. No: 36258

- 270 -

ЦБ 61488 

Математика за пети клас  : Книга за учителя / Чавдар Георгиев Лозанов и др . - София : Анубис, 2011 ; 26 см

   

   ISBN 978-954- 

  

Сист. No: 36255

- 271 -

ЦБІІ 3035 

Математика за седми клас  / Чавдар Георгиев Лозанов и др . - София : Анубис, 2011 . - 235 с. ; 26 см

   

   ISBN 978-954-426-780-3 

  

Сист. No: 36245

- 272 -

ЦБ 61492 

Математика за седми клас  : Книга за учителя / Теодоси Асенов Витанов и др . - София : Анубис, 2011 . - 79 с. ; 23 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 36261

- 273 -

Ч5/343/М 74Др 

Михайлов, Димитър

   Рецензии по наказателноправни науки / Димитър Михайлов . - София : Информа Интелект, 2005 . - 395 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-8492-65-2 

  

Сист. No: 35480

- 274 -

П/37/Н 74РгЦБІІ 3027

Николов, Румен Василев

   Глобалният кампус / Румен Василев Николов . - София : Авангард Прима, 2009 . - 266 с. : с табл., сх., ил. ; 29 см

   Съдържа и Списък от проекти. - Библиогр. с. 241-262

   ISBN 978-954-323-529-2 

  

Сист. No: 35604

- 275 -

С/37/Р 12Пе, С2/37/Р 12Пе 

Радев, Пламен

   Енциклопедия на науките за образованието / Пламен Радев . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2013 . - 522 с. ; 29 см

   Пълното име на авт. Пламен Радев Иванов. - Ресурси с. 519-521

   ISBN 978-954-423-820-9 

  

Сист. No: 35923

- 276 -

Арх/378/С 47Ае, П/378/С 47Ан, П1/378/С 47АнЦБ 61393

Смрикаров, Ангел Сотиров

   Наръчник на докторанта / Ангел Сотиров Смрикаров . - 2. изд., прераб. и доп. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 ; 21 см . -  (Библиотека за докторанти. Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени)

   Изданието го има и на диск.
   http://phd-center.bvu-bg.eu/ 

   ISBN 978-954-712-546-9 

  

Сист. No: 35586

- 277 -

П/378/Т 36ГкЦБ 61423

Тасев, Георги Асенов

   Как се разработва докторска дисертация : Наръчник на докторанта / Георги Асенов Тасев . - 8. изд. . - София : Авангард Прима, 2012 . - 109 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-323-977-1 

  

Сист. No: 35877

- 278 -

Арх/37/Х 26Цл 

Харакчийска, Цветелина Кирилова

   Лингвистични особености при усвояване на английския език в детска възраст / Цветелина Кирилова Харакчийска . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 161 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 153-156

   ISBN 978-954-712-551-3 

  

Сист. No: 35813

- 279 -

ЦБ 61467 

Чехларова, Тони Кондева и др.

   Практически задачи и упражнения по информационни технологии VI клас : развий въображението си с развивки / Тони Кондева Чехларова, Евгения Йовкова Сендова . - София : Анубис, 2010 . - 63 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-426-890-9 

  

Сист. No: 36201


 Индекс по АВТОРИ

Adamov, Velichko 54 55 56 
Bauer, John E. 157 
Benbow, Donald W. 152 
Bergan, Sjur 252 
Borror, Connie M. 156 
Chaparova, Julia 72 
Crossley, Mark L. 71 153 
Dikov, Vencislav Georgiev 54 57 58 59 60 61 
Dimitrova, Teodora 56 
Duffy, Grace L. 157 
Egron-Polak, Eva 252 
Elshennawy, Ahmad K. 152 
Giovannini, Nicola 12 
Gyulov, Tihomir 72 
Ilcheva, Mariana 12 
Karlik, Piotr 12 
Kelly, Dorothy 251 
Kohler, Jurgen 251 252 
Lilova, Rumyana 56 
Lowry, Heath W. 200 
Markov, Dimitar 14 
Matei, Liviu 251 
Milinov, Valentin 56 
Nokkala, Terhi 251 
Patev, Plamen Georgiev 56 57 
Prodanov, Stoyan 55 56 58 
Purser, Lewis 252 
Rachev, B. 209 
Russell, J. P. 154 
Simeonov, Stefan 56 59 
Smrikarov, Angel 209 
Smrikarova, Stoyanka R. 209 
Streit's, Clarence K. 200 
Walker, H. Fred 152 
Westcott, Russell T. 155 157 
Wilinski, Pawel 12 
Yordanova, Maria 14 
Zahariev, Andrej Bojanov 56 60 61 
Zahariev, Vassil 55 
Zingoni, Malena 12 
Алексеев, Алексей Александрович 126 
Ангелов, Ангел Стоянов 216 217 220 223 224 225 253 254 257 260 261 262 
Анева, Стефка Йорданова 216 217 220 223 224 225 253 254 257 260 261 262 
Антонова, Веселина 51 205 
Атанасов, Атанас Ненчев 123 
Атанасов, Атанас Съботинов 139 
Атанасов, Атанас Т. 121 
Атанасов, Драган М. 118 
Бабучев, Незрет 16 
Бакалова, Виолета Людмилова 62 141 
Балканджиева, Благовеста Раданова 1 17 29 
Баракова, Пенка 119 
Бейли, Франсис Лий 18 
Белазелков, Борислав 33 
Благоева, Малинка 103 104 105 106 
Бовянски, Ангел П. 123 
Бойчев, Павел Христов 218 221 222 255 258 259 
Бокачо, Джовани 177 
Борисов, Адриян 73 
Борисов, Бойко 39 
Борисов, Борис Ненов 136 
Ботс, Тони 210 
Боянова, Снежана 24 
Братанов, Иво 181 
Бурилкова, Ива 21 
Бурилкова, Ива Тодорова 21 
Ванева, Виолета 226 263 
Василев, Димитър Г. 121 
Василев, Цветомир Иванов 74 211 
Вачкова, Елизабета Кирилова 63 158 
Велева, Ася 226 263 
Великов, Владимир 231 
Велчева, Йорданка 159 
Венев, Стефан 120 149 
Венедиков, Петко 25 
Венедиков, Петко Йорданов 25 
Видински, Павел 34 
Витанов, Теодоси Асенов 84 85 86 87 88 89 90 91 94 95 96 266 267 268 269 270 271 272 
Владимирова, Петя 151 196 
Воденичаров, Банко А. 123 
Войноховска, Валентина Николаева 173 
Гаделева, Зоя 2 
Гаргов, Йовчо Георгиев 22 
Георгиев, Людмил Руменов 178 
Гетов, Людмил 206 208 
Гешев, Георги Хр. 118 121 
Главанакова, Александра 29 
Господинова, Нина Николаева 116 
Гочев, Димитър 31 
Греков, Петър Георгиев 77 
Григоров, Григор Н. 123 
Гроздев, Сава 75 76 
Грозев, Йонко 31 
Грозев, Христо Иванов 207 
Грозева, Таня 207 
Грънчарова, Гена Георгиева 27 122 
Гудинг, Дейвид У. 9 10 
Гъров, Коста Андреев 216 217 220 223 224 225 253 254 257 260 261 262 
Данаилов, Димитър Иванов 216 217 220 223 224 225 253 254 257 260 261 262 
Данаилов, Петър 201 
Джамбазов, Венцислав 169 
Джоанис, Анри 160 
Джованини, Никола 34 
Дзингони, Малена 34 
Дикова, Маргарита 184 
Димитров, Георги 33 
Димитров, Цветан Иванов 115 
Димитрова, Иванка 159 
Димитрова, Капка 97 
Димитрова, Капка Георгиева 97 98 
Димитрова, Светла Стефанова 179 
Добрев, Петър Ст. 123 
Добрева, Милена 227 228 264 265 
Добрева, Милена Петрова 219 256 
Добчев, Петко Запрянов 28 29 
Доганов, Николай Ив. 121 
Дойнов, Михаил Иванов 115 
Дойчинов, Милчо 19 
Доковска, Даниела 1 17 18 28 29 45 184 
Доусън, Тери 210 
Душков, Живодар Иванов 3 30 
Душкова, Мира Живодарева 180 
Евстатиев, Борис Иванов 129 
Евстатиев, Иван Борисов 136 
Евтимов, Иван 130 
Енчев, Енчо М. 118 
Ждрелов, Атанас 32 
Жекова, Мария Иванова 170 
Жечев, Николай 202 
Захариева, Йорданка Ценкова 82 
Захаров, Герман Васильевич 143 
Златева, Юлия Стоянова 78 
Иванов, Александър Кирилов 176 
Иванов, Велико Колев 175 176 
Иванов, Георги Паскалев 77 
Иванов, Ивайло 79 80 
Иванов, Иван Томов 81 82 83 107 108 109 110 111 112 113 167 212 213 214 215 237 238 239 240 241 242 243 244 245 
Иванов, Никола 177 
Иванов, Никола Ст. 177 
Иванов, Пламен Радев 5 275 
Иванов, Росен 130 
Иванова, Румяна 181 
Илиев, Илия 39 
Илчева, Миряна 34 
Истатков, Методи Цв. 121 
Йовчева, Бисерка Бончева 216 217 220 223 224 253 254 257 260 261 
Йорданов, Й. 123 
Йорданов, Йордан Г. 123 
Йорданова, Мария 33 36 
Йочев , Евгени 37 
Калайджиев, Ангел 33 
Калайджиева, Здравка 31 
Калчева, Анна Борисова 84 85 90 94 95 96 266 267 269 270 271 272 
Капитанова, Мария Благоева 77 
Каравелов, Любен 182 
Карагьозов, Илко 121 
Караджова, Румяна Тодорова 95 96 271 272 
Карлик, Пьотр 34 
Кацарска, Маряна 73 
Качармазова, Красимира Тодорова 63 158 
Киров, Димитър Георгиев 131 
Кисьова -Табакова, Райничка 160 
Ковачева, Евгения 227 228 264 265 
Ковачева, Евгения Петрова 218 219 221 222 255 256 258 259 
Коев, Константин Георгиев 132 134 
Копчев, Петър 116 
Кораблев, Юрий Анатольевич 126 
Кузьмин, Николай Александрович 144 
Кулаков, Владимир 229 
Кумаранатунг, Чандима 172 234 
Кънев, Кирил Господинов 38 
Кънчев, Динко 45 
Кютукчиев, Борис 124 
Кютукчиев, Борис Ил. 124 
Ламбрев, Ламбри 125 
Ларман, Крег 230 
Ленокс, Джон К. 9 10 
Лехов, Георги Любомиров 168 
Лилкова, Мария Танева 94 270 
Лозанов, Чавдар Георгиев 84 85 86 87 88 89 90 91 94 95 96 266 267 268 269 270 271 272 
Лот, Джоуи 231 
Любенов, Любомир Димитров 64 
МакДоналд, Матю 170 
Манев, Красимир 92 93 
Манев, Красимир Неделчев 216 217 220 223 224 253 254 257 260 261 
Манева, Нели 92 93 
Манева, Нели Милчева 92 93 216 217 220 223 224 253 254 257 260 261 
Марков, Димитър 33 36 
Мартенс, Вилфрид 39 
Матеева, Евелина Ив. 118 
Меркел, Ангела 39 
Минчева-Саева, Милка Л. 123 
Мирков, К. 121 
Мирков, Кирил К. 121 
Мирков, Кирил Ксенофонтов 121 
Митев, Любомир С. 123 
Михайлов, Димитър 41 273 
Михайлов, Николай 128 
Младенов, Юлиян Пенчев 65 161 162 
Налбански, Богдан А. 121 
Невенкин, Стоян Любенов 133 
Недевски, Петър Спиридонов 86 87 88 89 91 268 
Неделчева, Наталия Тодорова 66 67 68 69 150 163 
Недкова, Емилия Димитрова 183 
Недялков, Антон Недялков 164 
Ненков, Веселин 75 76 
Николов, Николай Жечев 202 
Николов, Румен Василев 171 232 274 
Николова, Николина 227 228 264 265 
Николова, Николина Илиева 218 219 221 222 255 256 258 259 
Николова, Христина Лазарова 62 141 
Нинкова, Пенка Божкова 94 270 
Нушич, Бранислав 184 
Обрешков, Камен 116 
Орошаков, Гаврил Ламбов 21 
Павлов, Димитър Йорданов 116 
Пайлон, Ден 233 
Палежев, Йордан 182 
Паскалев, Пламен 97 
Паскалев, Пламен Георгиев 77 97 98 
Патерсън, Дани 231 
Пеев, Дарин 138 
Пенчева, Велизара Иванова 70 145 165 
Пенчева, Жасмина 116 
Петева, Анета 236 
Петранов, Борислав 31 
Петров, Димитър Петров 185 186 187 188 189 190 191 192 193 
Петров, Драгомир 177 
Петров, Здравко 177 
Петров, Петър Йорданов 216 224 253 261 
Пиперков, Тотю Ив. 118 
Питмен, Нейл 233 
Попов, Генчо 130 
Пърди, Грегор 210 
Радев, Пламен 5 275 
Радева, Мира 46 
Радева, Мирослава 46 
Радонов, Димитър 124 
Радонов, Димитър Ив. 124 
Разбойникова, София Николова 45 
Райнов, Богомил 194 
Райнов, Николай Иванов 194 
Ранева, Бистра 195 
Рашков, Георги 135 137 
Русев, Румен Иванов 74 211 
Саев, Стоян К. 123 
Сакакушев, Борис Борисов 139 
Сандърс, Уилям 172 234 
Светославова, Евтимия 118 
Селко, Джо 235 
Семов, Атанас 40 
Сендова, Евгения 227 228 264 265 
Сендова, Евгения Йовкова 218 219 221 222 250 255 256 258 259 279 
Симеонов, Димитър Георгиев 70 165 
Славов, Иван Н. 118 
Славчева, Тодорка 151 196 
Смрикаров, Ангел Сотиров 6 276 
Соколов, Сергей Александрович 236 
Соловейчик, Виктор 31 
Спасов, Викенти Петров 140 166 
Спасов, Спас Александров 121 
Стайкова, Рая 2 
Станев, Стефан Йорданов 117 203 
Стефанов, Стефан 226 263 
Стефанова, Елиза 227 228 264 265 
Стефанова, Елиза Петрова 218 221 222 255 258 259 
Стефанова, Снежана 24 
Стоилкова, Цветанка Борисова 99 100 101 102 103 104 105 106 
Стойков, Петър Иванов 81 82 83 107 108 109 110 111 112 113 167 212 213 214 215 237 238 239 240 241 242 243 244 245 
Стоянов, Емил А. 123 
Стоянов, Николай Тодоров 174 
Стоянова, Радка Добрева 202 
Тасев, Георги Асенов 7 277 
Теодосиева, Маргарита Стефанова 173 
Терзиев, Венелин 65 161 162 
Терзиева, Христина 44 
Тодоров, Антоний 50 
Тодоров, Тихомир Миленов 139 
Тодорова, Елена Христова 216 217 220 223 224 225 253 254 257 260 261 262 
Тодорова, Магдалина 246 247 
Тодорова, Мария Николаева 8 
Токин, Радиум Т. 118 
Тонев, Данко Христов 139 
Тончев, Йордан Йорданов 248 249 
Факирска, Йорданка 226 263 
Филчев, Филчо 197 
Харакчийска, Цветелина Кирилова 278 
Харизанов, Красимир Валентинов 216 217 220 223 224 225 253 254 257 260 261 262 
Христова, Петкана 27 122 
Цанков, Йордан 148 198 204 
Цанков, Йордан Христов 148 198 204 
Цанков, Светлозар Стефанов 173 
Цанов, Илия 51 205 
Цанова, Гергана 206 208 
Цвелодуб, Николай Ив. 114 
Цветков, Илиян 135 137 
Целков, Веселин Ценов 174 
Чехларова, Тони Кондева 250 279 
Чешмеджиева, Маргарита 52 
Шестопалов, Михаил Юрьевич 126 
Шишманов, Иван Д. 199 
Щерева, Красимира Стефанова 138 
Щъркалев, Илия 125 
Щъркалев, Илия А. 124 
Ялъмова, Евтимия Светославова 118 
Янков, Георги Недев 53 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

[ Екшън ] ActionScript 3.0 172 234 
Capital budgeting 58 
Corporate budget management 55 
Corporate capital management 54 
Countering organised crime in Bulgaria 14 
Debt Management 61 
Financial derivatives 59 
Financial management of human resources 60 
HTML5 170 
Intellectual property 11 
International financial management 57 
Journal of the European higher education area 251 
Justice sector institutional indicators for criminal case management : efforts on supra national and national level, Bulgarian and Polish perspective 12 
Leadership and governance in higher education 252 
Linux - ръководство на мрежовия администратор 210 
Lois et reglements concernant le droit constitutionnel 13 
Master seminar 56 
Nonlinear difference and differential equations and their applications NODDEA , 2012, Ruse, Bulgaria, October 3-6, 2012 72 
Proceedings of the 13th International conference on computer systems and technologies 209 
Semper Idem : Константин Константинов. Поетика на късните разкази 180 
The ASQ auditing handbook 154 
The Certified manager of quality/ Organizational excellence handbook 155 
The Certified quality engineer handbook 156 
The Certified quality technician handbook 152 
The Desk reference of statistical quality methods 71 153 
The Quality improvement handbook 157 
The unknown Turks 200 
Адвокатски преглед : Библиография 1921-1948, 1999-2008 1 17 
Административно право в схеми и определения : обща част 52 
Акушерство 118 125 
Алманах 2000 на Висшия адвокатски съвет 15 
Америка - оная обетована земя 182 
Анатомия, физиология и биохимия на животните (АФБЖ) 120 149 
Бележити български ботаници 117 203 
Бодливи рози 193 
България, Балканите, светът: идеи, процеси, събития 8 
Българската адвокатура 23 28 
Български дела пред Европейския съд и Европейската комисия по правата на човека 24 
Взаимоотношенията между националния съд и съда на ЕС 40 
Визуално програмиране 83 215 
Висш адвокатски съвет 1925-2010 29 
Възобновяеми енергийни източници 130 
Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния - България 128 
Гинекология 121 
Глобалният кампус 171 232 274 
Гражданско наблюдение в полицията 2010 - 2011 г. 26 
Да преодолеем бариерата 2 
Две плюс две] 2 + 2 3 30 
Движение на повърхнина върху повърхнина 77 
Декамерон 177 
Денят на главния конструктор 197 
Дефиниция на християнството 9 
Деца срещу дрогата 195 
Душата ми е нежност 190 
Европа: Боря се и превъзмогвам 39 
Европейски съд по правата на човека 31 
Екшън] ActionScript 3 с шаблони за дизайн 231 
Електромобили 142 
Електроника и микропроцесорна техника 136 
Елементи на политиката 50 
Енциклопедия на науките за образованието 5 275 
Епиграми 199 
Есета за толерантността 181 
ЕсКюЕл]SQL для профессионалов 235 
Животът в спомени вали 189 
Живях те живот 191 
Закон за адвокатите от 22 ноември 1888 г. 21 
Закон за търговския регистър 33 
Закони за амнистиите 19 
Запазената част в наследството 25 
Защитени криптографски приложения в компютърните системи и мрежи 174 
Идентификация и диагностика систем 126 
Из записките ми 51 205 
Избрани произведения 194 
Измервателни инструменти и преобразуватели 139 
Изследване на процесите при производство на енергия от възобновяеми източници 129 
Изстрадани откровения 186 
Икономика на транспорта 62 141 
Индустриални течни смазочни материали 127 
Инженерна логистика 140 166 
Институционални индикатори за управление на делата в наказателното правосъдие 34 
Институцията омбудсман в Европа и България 35 
Интензивни грижи 123 
Информатика за 9. клас 92 
Информационни технологии 10. клас 80 93 216 253 
Информационни технологии 5. клас 217 254 
Информационни технологии 6. клас 218 219 220 255 256 257 
Информационни технологии 7. клас 221 222 223 258 259 260 
Информационни технологии 8. клас 224 261 
Информационни технологии 9. клас 79 225 262 
Как се разработва докторска дисертация 7 277 
Кинезитерапия в акушерството и гинекологията 119 
Клинична патофизиология на бременността и родовата дейност 124 
Компютърната лингвистика като елемент на изкуствения интелект 82 
Компютърни дидактични игри в детската градина 226 263 
Компютърът в моя свят 227 228 264 265 
Кратък агробиологичен речник 151 196 
Лингвистични особености при усвояване на английския език в детска възраст 278 
Магистърски курсове на Русенски университет Ангел Кънчев 2012 4 
Мапл]Maple 248 
Маркетинг в транспорта 70 165 
Математика 86 88 89 91 
Математика - 10 клас 100 
Математика - 11 клас 101 
Математика - 12 клас 102 
Математика - 5 клас 103 
Математика - 6 клас 104 
Математика - 8 клас 105 106 
Математика - 9 клас 99 
Математика за осми клас 87 268 
Математика за пети клас 84 94 266 270 
Математика за седми клас 95 96 271 272 
Математика за шести клас 85 90 267 269 
Математика]Mathematica 249 
Медицинска статистика 27 122 
Международна конференция "Науката и образованието за устойчив транспорт и мобилност в Европа", [Русенски университет "Ангел Кънчев, 02-03 декември 2010] : проведена със стратегическото партньорство на Европейската комисия 145 
Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика 97 98 
Микроелектронна схемотехника 138 
Мръсна задача 178 
Наказателен кодекс. Наказателно-процесуален кодекс 22 
Наръчник на докторанта 6 276 
Нова съдебна практика по Наказателен кодекс 2004-2007 42 
Нормативные акты в области конституционного права 43 
О, миг, поспи! 207 
Общественото мнение за прехода 46 
Около ортоцентъра в равнината и пространството 76 
Операционни системи 213 214 
Основи на управлението 161 
Охрана на труда. Машини и трактори селскостопански и горскостопански. Методи за измерване на шума на работното място 146 
Повест за истинските герои 198 
Политологичната мисъл от древността до наши дни 53 
Пороците на властта 16 
Правосъдие по отношение на малолетни и непълнолетни 44 
Практикум по Управление на човешките ресурси за студенти, обучаващи се в специалност "Туризъм" 63 158 
Практически задачи и упражнения по информационни технологии VI клас : развий въображението си с развивки 250 279 
Практическо ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека 45 
Практическо ръководство по програмиране с използване на С++ 107 109 111 112 113 237 239 241 242 243 
Приложение на MS Project за управление на издателската дейност 244 
Приложение на компютрите 74 211 
Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования 230 
Проблеми на качеството в операционния мениджмънт на услугите 164 
Програмиране на C# 108 110 238 240 
Програмиране на С++ 246 247 
Программирование дисковых подсистем 229 
Програмни езици - практически упражнения 78 
Противодействие на организираната престъпност в България 36 
Професия авдокат 38 
Профилиране на резбообразуващи инструменти 176 
Пъстроцветни мисли и чувства 188 
Разпадането на политическата система в България 32 
Разработване и управление на проекти 167 245 
Регионална икономика 67 
Режещи инструменти 175 
Реторика 184 
Рецензии по наказателноправни науки 41 273 
Русе. Летопис за годините 1950-1975 201 
Ръководство за лабораторни упражнения по електротехника и електроника 135 137 
Ръководство за лабораторни упражнения по минералогия и кристалография 115 
Ръководство за лабораторни упражнения по химия 116 
Ръководство за практически упражнения по "Управление на програми и проекти в агробизнеса" 68 
Ръководство за решаване на задачи по линейна алгебра и аналитична геометрия 73 
Сборник 20 
Сенки от огъня 179 
Си Ес Ес] CSS 3 в примери 236 
Становища на Консултативния съвет на европейските съдии 47 
Сто четиридесет и пет] 145 години първа железопътна линия РУСЕ - ВАРНА 148 204 
Структури от данни и алгоритми в C# 81 212 
Съдебна практика по Наказателно-процесуален кодекс (в сила от 29 април 2006 г.) и Наказателен кодекс 2009 г. 48 49 
Съдебният адвокат 18 
Съдоустройството в България 37 
Таблицы перевода угловых размеров в линеиные 114 
Тайната на делфините 187 
Творческият процес в рекламата 160 
Теория на управлението 168 
Техническа експлоатация на електрически уредби 132 134 
Техническая эксплуатация автомобилей: закономерности изменения работоспособности 144 
Техническая эксплуатация судовых дизельных установок 143 
Топлинно стопанство 131 
Топлообменни апарати 133 
Тракийската гробница при Казанлък 206 208 
Трактори и машини селскостопански. Хидравлична система. Функционални и присъединителни параметри 147 
Три забележителни точки върху медианите на триъгълника 75 
Уеб базирани потребителски интерфейси 169 
Уеб дизайн с (X)HTML 173 
УМЛ] UML 2 для программистов 233 
Управление на инвестициите в земеделско производство 66 150 163 
Управление на човешките ресурси 65 162 
Управленско счетоводство 159 
Учебно помагало по икономика на труда 69 
Фонетика и лексикология. Съвременен български език 183 
Християнството - опиум или истина? 10 
Христо Ботйов - живот и дейност в снимки и документи 202 
Царят на китовете 185 
Цени и ценообразуване 64 
Ще чакам изгрева 192 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автомобили - експлоатация 144 
Автомобили. Автомобилостроене 142 
Авторско право. Интелектуална собственост 11 
Агробиология - терминология - речници 151 196 
Адвокатура - Бургас - история 38 
Адвокатура - България - история - законодателни и директивни материали 21 23 
Академични степени. Дипломи. Свидетелство. Изпити 6 7 276 277 
Акушерство 119 
Алгебра - задачи 106 
Алгебра - линейна 73 
Англиийски език - учебници 278 
Аудиовизуални методи на обучение 226 263 
Балкански страни - култура - сборници 8 
Библиографии - специални 1 17 
Биографии 117 180 202 203 
Биографии на български творци, исторически личности ... 51 205 
Ботаника - висши растения 117 203 
Бургаски регион - право - краезнание 38 
България - изобразителни изкуства 207 
България - култура - сборници 8 
България и Европейския съюз - конференции 40 
Българска литература - епиграми 193 
Българска литература - поезия 179 186 189 190 191 192 195 
Българска литература - поетични разкази - легенди - приказки - саги 194 
Българска литература - проза 187 
Българска литература - публицистика 181 182 197 
Българска литература - разкази, повести, новели 180 
Българска литература за деца 185 
Българска литература- хумор - сатира - пародия 199 
Българска литература. Детективски романи 178 
Българска литература. Исторически романи 198 
Българска литература. Максими. Афоризми. Сентенции. Пословици 188 193 
Българска поезия за деца 185 
Български език - лексикология - лексика - речници 183 
Български език - фонетика 183 
Ветеринарна медицина 120 149 
Висше образование - България 41 273 
Висше образование - качество 251 
Висше образование - магистърска степен - кандидатстване 4 
Висше образование. Висши учебни заведения 252 
Възобновяеми енергии 129 
Възпитание. Образование. Просвета. Организация на свободното време 5 275 
Вътрешна политика - България 32 
Геометрия 75 76 
Геометрия - аналитична 73 
Геометрия - задачи 105 
Гинекология 121 
Гинекология. Акушерството 124 
Горско стопанство - Механизация 146 
Двигатели - експлоатация и ремонт 143 
Демокрация - България 16 
Деца - защита - законодателни и директивни материали 44 
Диагностика в техниката и техническите науки 126 
Диференциална геометрия 77 
Държавен бюджет 58 
Държавни финанси 54 
Европа - право 47 
Европейски съд по правата на човека 45 
Европейски съюз - правни проблеми - инструктивни и нормативни материали 47 
Европейски съюз - правни проблеми - конференции 40 
Европейски съюз. Икономика и икономическа политика на Европейския съюз 39 
Езици за програмиране 107 109 111 112 113 170 173 230 233 235 237 239 241 242 243 
Езици за програмиране - C# 108 110 238 240 
Езици за програмиране - ръководства 78 
Езици за програмиране - учебници за ВУЗ 83 215 246 247 
Електроенергетика. Производство, преобразуване, пренасяне, разпределяне и регулиране на електрое 129 130 132 134 
Електроника 135 137 
Електротехника 135 137 
Железопътни линии. Железопътно строителство 148 204 
Живопис, българска - изложби - каталози 206 208 
Животновъдство - учебник 120 149 
Защита на информация - компютърни мрежи 174 
Защита на информацията 174 210 
Земеделие - финанси 66 150 163 
Издателско дело. Книгоразпространение 244 
Изкуствен интелект 82 
Изкуство, тракийско 206 208 
Измерване и измерителни апарати, газов анализ 139 
Източници на енергия - нетрадиционни 128 130 
Изчислителна математика. Числен анализ и програмиране. Компютърна математика 248 249 
Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 170 
Икономическа география - България 67 
Инвестиции 66 150 163 
Интернет - приложение - в образованието и просветата 171 232 274 
Информатика 79 80 92 93 
Информатика - компютърна 216 225 253 262 
Информатика - учебници за начално и основно образование 217 218 219 220 221 222 223 224 227 228 250 254 255 256 257 258 259 260 261 264 265 279 
Информационна сигурност 174 
Информационни и комуникационни технологии - приложение - в образованието и просветата 171 232 274 
Информационни системи в областта на мениджмънта 167 245 
История на България 202 
История на България - Възраждане 51 205 
История на Република Турция след 1920 г. 200 
Италианска литература - разкази - новели 177 
Карикатура, българска - албуми 207 
Качество - управление 164 
Кинезитерапия - учебници за ВУЗ 119 
Компютърни системи 209 
Компютърни техники с приложение в областта на телекомуникационните технологии 169 
Корабни задвижвания 143 
Краезнание 148 201 204 
Кристалография 115 
Лингвистика 82 
Логическо програмиране. Алгоритми за програмиране 74 211 
Малолетни правонарушители - законодателни и директивни материали 44 
Математика 86 88 89 91 114 
Математика - диференциални уравнения 72 
Математика - задачи 99 100 101 102 103 104 105 106 
Математика - задачи - учебници за ВУЗ 97 98 
Математика - задачи - учебници за основни училища 103 104 105 106 
Математика - задачи - учебници за средни училища 99 100 101 102 
Математика - методи на обучение 84 85 87 90 94 95 96 266 267 268 269 270 271 272 
Математика - учебници за средни училища 86 88 89 91 
Материално-техническо снабдяване 140 166 
Машини и процеси с автоматично управление и регулиране 168 
Машинна графика 231 
Медицина - акушерство и гинекология 118 121 125 
Медицина - клинична и патология 123 
Медицина - статистика 27 122 
Международни политически отношения - Европа 39 
Международни съдилища - Европа 24 31 
Международни финансови отношения 57 
Минералогия 115 
Наказателен кодекс - България 22 
Наказателен процес - България 34 
Наказателен процес - Полша 34 
Наказателно право - България 42 48 49 
Наказателно-процесуален кодекс - България 22 
Наследствено право - България - ръководства 25 
Научноизследователска работа - висше образование 6 276 
Националноосвободително движение в България от 1856 до 1877 г. 202 
Обработка на материалите чрез рязане 175 
Обучение - автоматизация 171 232 274 
Омбудсман - България 35 
Омбудсман - Европа 35 
Опазване на обществения ред и спокойствие 19 
Операционни системи 167 213 214 230 233 235 236 244 245 
Операционни системи - учебници за ВУЗ 81 108 110 212 238 240 
Органи на обществения ред 26 
Организация на науката и научноизследователската работа 2 6 7 276 277 
Организация на производствения процес 157 
Организация на производството 65 162 
Отчетност - финансова 154 
Паметници на културата 206 208 
Пари. Банково дело. Борса 61 
Повърхнини 77 
Подемно-транспортни машини - учебници за ВУЗ 140 166 
Политика - България - история - спомени 51 205 
Политика, социология 46 
Политици, белгийски - спомени 39 
Политическа теория. Политическа идеология 50 
Политически учения - история 53 
Политология 53 
Полупроводникова електроника. Микроелектроника. Полупроводникови прибори. 136 138 
Помилване. Опрощаване на наказанието. Амнистия 19 
Права на човека - България 26 
Права на човека - Европа 24 31 
Прависти, български - биографии 38 
Право - адвокатура 15 20 28 29 
Право - административно 52 
Право - България 29 
Право - държавно 13 43 
Право - конституционно 13 43 
Право - наказателно право 12 14 36 41 273 
Право - общи въпроси 1 17 
Право на Европейския съюз 11 
Предучилищна възраст - занимания 226 263 
Приложение на акустиката 194 
Приложни програми 231 
Програми и алгоритми за решаване на отделни задачи на изчислителни машини 81 212 
Програмиране - наръчници и ръководства 236 
Програмиране - ръководства 172 234 
Програмиране - учебници за ВУЗ 246 247 
Програмно управление на електронно-изчислителните машини 213 214 
Размяна на акции - паричен пазар - спестовни каси - спестовни влогове 59 
Разпределение на трудовите ресурси. Заетост. Пазар на труда 60 
Регионална икономика 67 
Режещи инструменти - методи, машини и приспособления 176 
Реклама 160 
Религия - християнство - учебни помагала 9 10 
Реторика 184 
Речници, многоезични - агробиология 151 196 
Селскостопанска техника 147 
Селскостопански машини и инструменти 146 147 
Селскостопански предприятия - управление и организация 66 150 163 
Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 68 
Смазочни материали. Смазочни масла 127 
Софтуер 107 109 111 112 113 237 239 241 242 243 
Софтуер - компютърни комуникации - компютърни мрежи 210 
Софтуер - учебник 83 215 
Социологически изследвания - анализ, методология 46 
Социология на политиката 16 
Спомагателно цифрово оборудване и запомнящи устройства за графическо изразяване на мисълта 169 231 
Спомагателно цифрово оборудване. Запомнящи устройства. Периферийни устройства. Интерфейсно оборуд 229 
Статистически методи за обработка на данни 71 153 
Счетоводство, изследвания анализи 159 
Съдебна власт - съдебни органи - съдопроизводство - България 37 
Съдебна власт. Съдебни органи - в ЕС 40 47 
Съдебна практика - САЩ 18 
Съдебни решения 18 24 31 
Техника 114 
Топлинно стопанство 131 
Топлообменници 133 
Транспорт - България - икономически проблеми 145 
Транспортни предприятия - управление 70 165 
Транспортът като стопански отрасъл 62 141 
Транспортът като стопански отрасъл. Стопански аспекти на съобщенията. Политика в областта на транс 70 165 
Труд. Работодател. Работник. Наука за труда. Икономика на труда. Организация на труда 65 69 162 
Туризъм - управление 63 158 
Търговско право - България - нормативни актове 33 
Уебсайтове - проектиране 173 
Университети 3 30 
Управление на бюджета. Бюджетни планове. Финансов контрол 55 
Управление на качеството 71 152 153 155 156 
Управление на стопанството в условията на пазарно стопанство. Мениджмънт 54 
Управленски труд - организация - учебници за ВУЗ 161 
Услуги - организация и управление 164 
Финансиране - увеличаване на капитала 58 
Финансов мениджмънт 60 
Финансова наука 56 
Химия 116 
Цени. Ценообразуване. Производствени разходи. Себестойност 64 
Цифрови системи - машини и устройства. Микропроцесори 136 
Човешки ресурси - управление 63 158 
Шум в транспортните средства 146 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

ActionScript 172 231 234 
C# (език за програмиране) 81 108 110 212 238 240 
C++ (език за програмиране) 246 247 
CSS 169 236 
Eclipse 78 
Garbage Collector 110 240 
HTML 169 173 
IP за дизайнери 11 
IP за инженери 11 
IP и биотехнологиите 11 
IPи компютърни науки 11 
Java 78 
Linux 210 214 
Maple 248 
Mathematica 249 
MOS и CMOS прагови устройства 138 
MS Project 244 
Mustafa Kemal Pasa 200 
SQL 235 
UML 2 233 
UNIX 214 
Visual C# 108 238 
Visual C++ 109 239 
Visual Studio 2010 108 238 
Windows 214 
автоматизирани системи 168 
автоматични регулатори 168 
автоматично управление 126 168 
авторско право 11 
агробизнес 68 
агробиология 151 196 
адвокатска колегия 15 
адвокатура 15 20 21 23 28 29 
адвокатура - Бургас 38 
административен контрол 52 
административни актове 52 
административно право 52 
административно управление 252 
администриране 210 
академични степени 41 273 
акушерски операции 118 125 
акушерство 118 119 124 125 
алгебра 106 
алгоритми 79 80 92 93 
алгоритмични конструкции 111 241 
американска мечта 182 
амнистии 19 
аналитична геометрия 73 
анатомия и физиология 121 
английски език 278 
Априлско въстание 202 
архиви 202 
базови алгоритмични структури 109 239 
балкански страни - култура 8 
безалтернативност на популизма 32 
белгийски политици - спомени 39 
библиография 1 17 
Библия 9 10 
бизнес развитие 2 
биографии 117 202 203 
биомаса 130 
блогове 170 
Болонски процес 251 
борба с дрогата 195 
ботаника 117 203 
България - изобразителни изкуства 207 
България - култура 8 
България и Европейския съюз - конференции 40 
българска литература 178 179 180 181 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 197 198 199 
българска поезия 179 189 190 191 192 
българската десница 32 
български ботаници 117 203 
български език -фонетика 183 
бюджетен мениджмънт 55 
ветеринарна медицина 120 149 
вземане на решения 161 
виртуален университет 171 232 274 
вискозитет 127 
вискозитетен индекс 127 
Висш адвокатски съвет 15 
висше образование 171 232 251 252 274 
власт 16 
водна енергия 130 
водно отопление 129 
всенародно допитване 43 
входно-изходни устройства 214 
въведение в анализа 97 
възобновяеми източници на енергия 128 142 
Възраждане - България 51 205 
вътрешна политика 32 
вътрешнофирмено обучение 65 162 
вятърна енергия 129 130 
газотурбинни двигатели 143 
Гант диаграми 244 
генератори 131 
геометрия 105 
геометрия на кривите 77 
геотермална енергия 129 
гимнастика 119 
гинекологични заболявания 121 
гинекологични операции 121 
гинекология 119 121 124 
глобализация 50 
горивни инсталации 131 
горско стопанство 146 
гражданско общество 16 35 
графици на ресурсите 244 
делегиране на пълномощия 161 
демокрация 16 32 
детективски роман 178 
детска градина 226 263 
дефицит 61 
деца - социални проблеми 44 
деца в риск 44 
диагностика 126 
дизайн 231 
дизелови двигатели 143 
дискова операционна система 229 
дискове 229 
дистанционно обучение 171 232 274 
диференциална геометрия 77 98 
диференциални уравнения 72 98 
длъжностни характеристики 63 158 
докторанти 6 276 
докторска дисертация 7 209 277 
документи 3 30 
досъдебно производство 14 36 
дънни платки 229 
държавен бюджет 58 
държавни финанси 54 
държавно право 13 43 
евангелия 9 
Европа - право 47 
европейска инфраструктура 145 
Европейска конвенция за правата на човека 31 
Европейска народна партия 39 
Европейска общност 39 
европейска политика 39 
европейски политики 145 
европейски проекти 2 
Европейски съд по правата на човека 31 
Европейски съюз 45 251 252 
европейско право 12 
език С++ 109 111 112 239 241 242 
езиков интерфейс 82 
езици за програмиране 81 107 108 109 110 111 112 212 230 233 235 237 238 239 240 241 242 246 247 
екип от разработчици 167 245 
експлоатация на автомобила 144 
електрически машини 132 134 
електрически мрежи 132 134 
електрически уредби 132 134 
електрични измервания 135 137 
електроенергетика 129 132 134 
електроенергия от слънцето 129 
електромобил 142 
електронни таблици 222 259 
електронни усилватели 136 
електронни устройства 136 
електронно обучение 171 232 274 
електрообзавеждане 132 134 
елементи на триъгълника 75 
енергийна ефективност 131 
енергийни източници 128 
енергийни обекти 132 134 
енергийни ресурси 128 129 
енергийни технологии 128 
енергопотребление 131 
епиграми 188 193 199 
ефективност на труда 69 
жалби 24 
железопътен транспорт 148 204 
железопътни линии 148 204 
железопътно строителство 148 204 
животновъдство 120 149 
зависимости 195 
зависимости в триъгълника 75 
заетост и пазар на труда 60 
закони 19 20 37 
законодателни и директивни материали 23 
запазена част в наследството 25 
здравни данни 27 122 
идентичност 8 
изброими типове данни 112 242 
изкуствен интелект 82 
измерване на шум 146 
измервателна информация 139 
измервателна техника 139 
измервателни преобразуватели 139 
измерителни системи 139 
изпълнителна власт 52 
източници на енергия 130 
икономика 54 56 62 141 
икономика на селското стопанство 66 150 163 
икономика на транспорта 62 141 
икономика на труда 69 
икономическа наука 55 
икономическа политика 67 
илюзорна лява реалност 32 
инвестиции 58 66 150 163 
инвестиции в транспорта 62 141 
индикатори 34 
иновационна дейност 2 
инструктивни и нормативни материали 47 
инструментални повърхнини 176 
интеграли 97 
интегрални схеми 138 
интелектуална собственост 11 
интензивни грижи 123 
интензивно лечение 123 
интерфейс 229 236 
информатика 79 80 92 93 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 227 228 250 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 264 265 279 
информационни системи 169 
информационни технологии 74 211 
исторически роман 198 
исторически традиции 8 
история 21 23 200 201 
история на образованието 5 275 
история на ораторството 184 
история на Турция 200 
италианска литература 177 
календарни планове 244 
кандидатстудентски справочник 4 
капиталовложения 66 150 163 
капиталово бюджетиране 58 
карикатури 207 
каскадни набори от стилове 236 
качество на услугите 164 
кинезитерапия 119 
класове 81 212 
клиент 155 
клинична медицина 123 
клинична психология 124 
коментар 9 
комерсиализация 11 
комплекс упражнения 119 
компютри 216 217 218 219 220 221 223 224 225 227 228 229 253 254 255 256 257 258 260 261 262 264 265 
компютърен софтуер 74 211 
компютърен хардуер 74 211 
компютърна алгебра 248 249 
компютърна лингвистика 82 
компютърна презентация 222 259 
компютърна сигурност 174 
компютърни игри 226 263 
компютърни методи 176 
компютърни мрежи 210 
компютърни системи 79 80 92 93 209 
компютърни технологии 209 
компютърно моделиране 82 233 
компютърно обучение 222 226 250 259 263 279 
компютърно програмиране 74 211 
конституционно право 13 43 
конституция на РБ 43 
конструиране 133 
конструктивни и геометрични параметри 175 
конструкционни елементи 144 
контейнери 83 215 
контрол на качеството 71 152 153 156 
контролери 229 
контроли 83 215 
контролинг 161 
конфликти 161 
корабни дизелови двигатели 143 
корпоративна структура 54 
корпоративно управление 54 
корупция 16 
краезнание 148 201 204 
криви 76 
криптографски ключове 174 
криптографски приложения 174 
криптографски системи 174 
кристални структури 115 
кристалография 115 
легенди 194 
лексикология 183 
лидерство 155 156 161 
лингвистика 82 
линейна алгебра 73 
литература за деца 185 
личности 5 275 
магистратура 4 
макроикономически прогнози 61 
маркетинг 70 165 
масиви 107 112 237 242 
масиви и структури 81 212 
математика 84 85 86 87 88 89 90 91 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 106 114 266 267 268 269 270 271 272 
математическа статистика 98 
математическо моделиране 168 
машинна графика 231 
машинна математика 248 249 
медиен портрет 3 30 
медицина 124 
медицинска статистика 27 122 
междуличностни конфликти 65 162 
международен арбитраж 24 45 
международен финансов мениджмънт 57 
международна валутна система 57 
международна конференция 72 142 145 
международни конвенции 44 
международни финансови отношения 57 
мениджмънт 155 156 
мениджмънт на проекти 167 245 
мениджмънт на туризма 63 158 
мениджмънт на услугите 164 
менструален цикъл 121 
методи на гинекологични изследвания 121 
методика 227 228 264 265 
методика на обучението 84 85 87 90 94 95 96 103 104 266 267 268 269 270 271 272 
методика на преподаването 84 85 87 90 94 95 96 266 267 268 269 270 271 272 278 
методологически стратегии 167 245 
методология на програмиране 167 245 
метрология 152 
микропроцесорна техника 136 
минерали 115 
мисли, афоризми, сентенции 188 193 
митове 194 
многоезични речници 151 196 
мобилност 145 
молекулна маса 116 
мотивация 161 
мотивация на персонала 65 162 
мрежова сигурност 210 
мрежови графици 244 
мултивибратори 138 
мултимедийни системи 214 
мултимедийно обучение 171 232 274 
мултимедия 170 
набиране на персонал 65 162 
наказателен кодекс 22 42 48 49 
наказателен процес 12 34 
наказателни дела 34 
наказателно законодателство 14 36 
наказателно право 14 22 36 41 42 48 49 273 
наказателно-изпълнителен кодекс 42 48 49 
наказателно-процесуален кодекс 22 
наредба 15 29 
наркомания 195 
наръчник 6 276 
наследствено право 25 
наука за ораторството 184 
науки за образованието 5 275 
научна конференция 209 
научни звания 41 273 
научни изследвания 2 7 277 
научни трудове 209 
научноизследователската работа 6 276 
национализъм 8 
националноосвободително движение 202 
националноосвободително движение в България от 1856 до 1877 г. 51 205 
начално образование 278 
начално училище 278 
нелинейни елементи 72 
низове 107 237 
нискочестотни усилватели 138 
новели 177 
нормативи в медицината 27 122 
нормативна уредба 28 
нормативни актове 28 29 
нормативни документи 7 277 
обектно-ориентиран анализ 230 
обмен на данни между функции 113 243 
образование 5 216 217 218 219 220 221 223 224 225 253 254 255 256 257 258 260 261 262 275 
образователна политика 251 
обучение 4 216 217 218 219 220 221 223 224 225 253 254 255 256 257 258 260 261 262 
обществен живот 46 
обществен посредник 35 
обществен ред 19 
обществено управление 21 
одит 154 
олимпиадни задачи 76 
омбудсман 35 
оперативни програми 2 
оперативно планиране 159 
оперативно управление 159 
операционен мениджмънт 164 
операционен усилвател 135 137 
операционни системи 79 80 92 93 213 230 235 236 244 
операционни усилватели 138 
опрощаване на наказанието 19 
опционни договори 59 
организация 161 
организация на производството 157 
организирана престъпност 14 36 
основно образование 84 85 87 90 94 95 96 103 104 105 106 266 267 268 269 270 271 272 
отношение към политиката 50 
отчетност 154 
оформяне на дисертация 7 277 
охрана на труда 146 
оценка на качеството 71 153 
пазарът и политиката 50 
паричен пазар 59 
патентно нарушение 11 
патентно право 11 
патология 123 
патология на бременността 118 125 
персонал 63 158 
персонален мениджмънт 65 157 162 
плавателни съдове 143 
планиране на производството 161 
планиране на процесите 213 
планиране на ресурсите 244 
подемно-транспортни машини 140 166 
подобряване на качеството 157 
подобряване на растенията 151 196 
поезия за деца 185 
политика 50 
политика - България 46 
политическа теория 50 
политически елементи 50 
политически живот 46 
политически идеи 53 
политически партии 46 
политически теории 53 
политически учения 53 
политология 53 
полицейско задържане 26 
полицейско насилие 26 
полупроводникова електроника 136 
полупроводникови прибори 136 
помагало 183 
постоянен ток 135 137 
постояннотокови усилватели 136 
потребителски интерфейс 169 
права и задължения на гражданите 26 
права на човека 24 26 31 
правата на човека 45 
прависти, български - биографии 38 
правна литература 1 17 
правни проблеми - ЕС 40 
право 19 20 22 25 28 33 38 
правова държава 35 
правораздаване 12 
предучилищна възраст 226 263 
преподаване 227 228 264 265 
престъпност 44 
приказки 194 
приложения 37 
приложна генетика 151 196 
присъединителни параметри 147 
програмиране 79 80 83 92 93 107 109 111 112 113 172 215 234 236 237 239 241 242 243 248 249 
програмна среда 108 110 238 240 
програмни езици 78 172 234 246 247 
проектиране 172 234 
проектиране на тримерни модели 250 279 
проза 187 
производство на биогаз 129 
променлив ток 135 137 
процеси 213 
псевдоними 113 243 
публицистика 181 182 197 
публичночастни партньорства 67 
равнина на триъгълник 76 
развивки на геометрични фигури 250 279 
развитие на транспорта 145 
развитие на фирмата 65 162 
разкази 177 180 
размяна на акции 59 
разпадане на политическата система 32 
разпределение на паметта 113 243 
разработване на програмни продукти 167 245 
райониране 67 
регионална икономика 67 
редки растения 117 203 
режещи инструменти 175 176 
резбоващи инструменти 176 
реклама 160 
рекреационно-туристически ресурси 63 158 
реорганизация на фирмата 65 162 
реторика 184 
референдум 43 
рецензии 41 273 
РУ Ангел Кънчев 3 30 
Русе 201 
ръководство 252 
рязяне на металите 175 
свойства на триъгълника 75 
селекция 151 196 
селскостопански машини 146 147 
селскостопански трактори 146 147 
селското стопанство 66 150 163 
синхронизация на процесите 213 
системи за управление 126 
скаларни типове данни в С++ 111 241 
складова логистика 140 166 
слънчева енергия 130 
слънчеви инсталации 129 
смазочни масла 127 
смазочни материали 116 127 
социологически изследвания, наблюдения, анализи 46 
социологически проучвания 46 
специална терминология 151 196 
спецификация CSS3 236 
споразумения и преговори 11 
средно образование 86 88 89 91 99 100 101 102 
стандарти 127 146 147 
стандартизация 152 
статистически методи 71 153 
статистическо оценяване 27 122 
стедентски проекти за IP 11 
стенографски протоколи 28 
стенописи 206 208 
стерилност 121 
стилове на управление 65 162 
стратегическо управление 161 
струговане на метали 176 
структури и обединения 107 237 
структури и указатели 107 237 
структури от данни 248 249 
структуриране 65 162 
структурно програмиране 246 247 
счетоводен анализ 159 
счетоводна отчетност 159 
счетоводство 159 
съд и съдоустройство - Европа 47 
съдебна власт 37 
съдебна власт - ЕС 40 
съдебна практика 18 31 42 48 49 
съдебна реформа 37 
съдебни дела 51 205 
съдебни органи 40 
съдебни решения 18 24 
съдебни служители 18 
съдебно жури 18 
съдопроизводство 40 
съдопроизводство - България 37 
създаване на софтуерен продукт 167 245 
съкровища 206 208 
текстообработка 222 259 
теория на вероятностите 98 
терапия 123 
техника 114 
технически обекти 126 
техническо състояние 144 
технологични възможности 175 
тиристори 135 137 
товаро-разтоварна дейност 140 166 
токозахранващи устройства 136 
топлинни процеси 133 
топлоизолация 131 
топлообменни апарати 133 
точност на измерване 139 
тракийска гробница 206 208 
тракийска култура 206 208 
тракийско изкуство 206 208 
тракология 206 208 
трансгранично сътрудничество 128 
транспортен пазар 62 141 
транспортен сектор 70 165 
транспортна политика 62 141 
транспортна система 62 141 
трансформатори 132 134 
трифазни вериги 135 137 
трудов пазар 69 
туристическа индустрия 63 158 
тълкуване 9 
търговски регистър 33 
уеб базиране 169 
уеб дизайн 173 
уеб сайт 170 
уеб страници 170 
указатели 107 237 
университети 3 30 
управление 161 
управление и организация 59 60 61 
управление на бюджета 55 
управление на инвестициите 66 150 163 
управление на качеството 152 155 156 164 
управление на наказателните дела 34 
управление на паметта 213 
управление на проекти 68 
управление на транспорта 70 165 
управленска наука 161 
файлове и каталози 213 
файлови системи 213 
физиология на бременността 118 125 
финанси 58 59 61 
финансиране 58 
финансов контрол 55 
финансов мениджмънт 56 60 
финансова наука 56 
финансова ревизия 154 
финансови пазари 56 
финансово счетоводство 154 
флора 117 203 
форматиране 173 
фотоволтаични инсталации 129 
фрезоване (обработка на метали) 176 
фреймове 173 
фрески 206 208 
функции 97 112 113 242 243 
функционални параметри 147 
хайку 188 
хидравлична система 147 
хидравлични системи 133 
химия 116 
хипервръзки 173 
хотелиерство 63 158 
християнска религия 9 10 
цени 64 
ценообразуване 59 64 
цифрова схемотехника 136 
цифрови схеми 135 137 
човешки ресурси 60 63 65 69 157 158 162 
чуждоезиково обучение 278 
шаблони 172 231 234 
юбилеи 186 195 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Бокачо, Джовани 177 
Ботев, Христо 202 
Вашингтон, Джордж 182 
Константинов, Константин 180 
Линкълн, Ейбрахам 182 
Макгахан, Джанюариъс 182 
Франклин, Бенджамин 182 
Цанов, Илия 51 205 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Бургас 38 
България 22 32 34 
България - обществено управление 21 23 
България - право 13 25 
Полша 12 34 
Русе 3 30 
Русе - краезнание 148 204 
САЩ 182