НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

П/0/M 73ЦБ 61735

Minds-on experiments in superconductivity and electromagnetism  : MOSEM teacher guide . - S. L. : MOSEM, S. A. . - 159 p. ; 21 cm

   A Leonardo project for continuing vocational training of upper secondary school physics teachers; Project number LLP-LdV-TOI-2007-NO/165.009 - . Bibliogr p. 157-159

   ISBN 978-82-8130-059-0 

  

Сист. No: 38538

- 2 -

П/0/M 78ЦБ 61736

Modelling and data acquisition for continuing vocational training of upper secondary school physics teachers in pupil-active learning of superconductivity and electromagnetism based on minds-on simple experiments  : MOSEM teacher guide . - S. L. : MOSEM, S. A. . - 143 p. ; 21 cm

   A Leonardo project for continuing vocational training of upper secondary school physics teachers; Project number NO/08/LLP-LdV/TOI/131.013 - . Bibliogr p. 138-143

   ISBN 978-82-8130-058-3 

  

Сист. No: 38545

- 3 -

С/0/Б 92р 

Romanian-Bulgarian neighbourhood area ROBULNA  . - Ruse : Angel Kanchev University of Rousse, 2012 . - 103 p. ; 24 см

   Romania-Bulgaria cross border cooperation programme 2007-2013; Project of Bulgarian-Romanian Interuniversity Europe Center BRIE
   http://www.cbcromaniabulgaria.eu 

   ISBN * 

  

Сист. No: 38510

- 4 -

С/0/Б 92р 

Българо-румънски области за добросъседство БРОД  . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 200 с. ; 24 см

   Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 - Проект на Bulgarian-Romanian Interuniversity Europe Center BRIE

   ISBN * 

  

Сист. No: 38509

- 5 -

ДИР/0/Б 92ЦБ 61720
 Българска академия на науките 

   Справочник 2009 : БАН /  Ред. Наум Якимов, Лидия Чолпанова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2009 . - 311 с. ; 24 см

   Изданието е с ISSN 1313-8669

   ISBN * 

  

Сист. No: 38417

- 6 -

С/01/К 26Мп 

Капитанова, Мария Благоева

   Професор Александър Димчев : биобиблиография /  Съст., ред. Мария Благоева Капитанова ; Състав. Весела Цокева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2012 . - 56 с. : с портр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3328-9 

  

Сист. No: 38250

- 7 -

ДИР/0/К 82ЦБІІ 3057

Хроника на Константин Манасий  : Codex Vaticano Slavo 2: 1344-45 / Константин Манасий ; Състав., авт. Аксиния Добрева Джурова, Вася Николова Велинова . - Атина : Милитос, 2007 . - 326 с. в кутия : с прил. ; 29 см

   Паралел. текст на англ. ез. - Прил. : Факс. изд. на : Cod. Vaticano Slavo 2: 1344-45. - 205 л. : с цв. ил. - Библиогр. с. 313-321.

   ISBN * 

  

Сист. No: 38487

- 8 -

ЦБ 61704 
 Международна конференция "Чехи в България. Ролята на чешкото присъствие ... (София ,2009) 

   Чехи в България : Ролята на чешкото присъствие в българското национално Възраждане : 19-20 май 2009 г., София : [Сборник доклади от международна конференция] . - София : Валентин Траянов, 2009 . - 240 с. : с ил., портр., пл. ; 20 см

   Книгата с посвещение от съавт. - Изд. на Чеш. култ. център, Чехослов. клуб Т. Г. Масарик в България. Съдържа докл. от: Martin Klepetko, Michael W. Pospisil, Явор Милушев, Искра Баева, Теодоричка Готовска-Хенце, Кина Вачкова, Веселин Вачков, Елисавета Вълчинова-Чендова, Стефан Хърков, Ружа Маринска, Маргарита Младенова, Добрина Желева-Мартинс, Ани Златева, Любомила Соленкова, Владимир Пенчев, Диана Маринова, Христина Стоева, Виолета Йочева ; На гърба на загл. с. авт. Michael Wellner Pospisil погрешно отбелязан Michael W. Pospilsil

   ISBN 978-954-9928-45-7 

  

Сист. No: 38222

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 9 -

П/316/А 66ЛсЦБ 61731

Андреева, Людмила Маринова

   Социално познание и междуличностно взаимодействие / Людмила Маринова Андреева . - 2. изд. . - София : Лик, 1999 . - 522 с. : с диагр. , табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 469-510 ; Индекс с. 511-521

   ISBN 954-607-205-2 

  

Сист. No: 38508

- 10 -

ЦБІ 3343 

Дайър, Уейн

   Вашите слаби места : [Научнопопул. четиво] / Уейн Дайър ; Прев. от англ. ез. Лиляна Енева ; [С предг. от] Иван Паспаланов . - 2. изд . - София : Наука и изкуство, 1993 . - 308 с. ; 17 см . -  (Психология на човешкото всекидневие)

   Ориг. загл. Your erroneous zones / Wayne W. Dyer . - 1. изд. 1989

   ISBN 954-02-0119-5 

  

Сист. No: 38374

- 11 -

ЦБ 61712 

Попгеоргиев, Марин

   Богослужебна православа на Свети Иван Рилски / Марин Попгеоргиев . - Русе : Авангард принт, 2000 . - 63 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 57-62 . - С посвещение от автора.

   ISBN * 

  

Сист. No: 38252

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 12 -

П/30/P 51RaЦБ 61723

Petrova, Rumyana

   Anglophone area studies : an introduction : compendium / Rumyana Petrova . - Русе : Лени-Ан, 2010 . - 387 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Език и култура)

   Загл. на бълг. ез.: Увод в англоезичното странознание и културознание Авт. известна като Румяна Петрова Стоянова Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-8190-72-5 

  

Сист. No: 38449

- 13 -

С/0/Б 92р 

Romanian-Bulgarian neighbourhood area ROBULNA  . - Ruse : Angel Kanchev University of Rousse, 2012 . - 103 p. ; 24 см

   Romania-Bulgaria cross border cooperation programme 2007-2013; Project of Bulgarian-Romanian Interuniversity Europe Center BRIE
   http://www.cbcromaniabulgaria.eu 

   ISBN * 

  

Сист. No: 38510

- 14 -

П/316/А 66ЛсЦБ 61731

Андреева, Людмила Маринова

   Социално познание и междуличностно взаимодействие / Людмила Маринова Андреева . - 2. изд. . - София : Лик, 1999 . - 522 с. : с диагр. , табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 469-510 ; Индекс с. 511-521

   ISBN 954-607-205-2 

  

Сист. No: 38508

- 15 -

П/338.43/Б 54-ЗЦБ 61729

Богданова, Зорница Венциславова и др.

   Изследване на икономическите дейности и нагласи в селските райони : (управление чрез подхода "Лидер") : Студия / Зорница Венциславова Богданова, Николай Стефанов Найденов, Антон Недялков Недялков . - Русе : РИТТ, 2009 . - 68 с. ; 24 см

   Проект 2009-ФБМ-04

   ISBN 978-954-759-246-9 

  

Сист. No: 38470

- 16 -

С/0/Б 92р 

Българо-румънски области за добросъседство БРОД  . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 200 с. ; 24 см

   Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 - Проект на Bulgarian-Romanian Interuniversity Europe Center BRIE

   ISBN * 

  

Сист. No: 38509

- 17 -

С/378/В 39у 

Ректорите на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"

   Ректорите на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" . - [Русе] : Б. и., 2013 . - 112 с. : с цв. ил. ; 25 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 37707

- 18 -

С/378/В 39у 

Почетните доктори на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"

   Почетните доктори на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" . - [Русе] : Б. и., 2013 . - 152 с. : с цв. ил. ; 25 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 37708

- 19 -

ЦБ 61708 

Ганев, Атанас

   Земята, която ни храни / Атанас Ганев . - София : [Изд. авт.], - 2013 . - 22 см

   

   ISBN * 

   Ч. 2. Сборник публикации и спомени . - 2013 . - 208 с. : с ил., портр.

   

  

Сист. No: 38226

- 20 -

Арх/316/К 86Ас, П/316/К 86АсЦБ 61728

Косулиев, Александър

   Същност и особености на социалния капитал / Александър Косулиев ; Обща ред. Дянко Минчев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2009 . - 39 с. ; 21 см

   Проект №08-БМ- 04; Библиогр. с. 33-35

   ISBN * 

  

Сист. No: 38468

- 21 -

П/34/М 60Д-оЦБ 61713

Милкова, Димитрина

   Обща теория на правото / Димитрина Милкова . - София : Албатрос, 2002 . - 264 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-034-7 

  

Сист. No: 38325

- 22 -

П/316/С 54кЦБІІ 3059

Социални компетенции  . - Силистра : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 99 с. ; 29 см

   Проект Region wide education - Трансгранично партньорство за учене през целия живот в регион Кълъраш-Силистра-Констанца
   http://www.cbcromaniabulgaria.eu 

   ISBN * (Филиал Силистра)

  

Сист. No: 38491

- 23 -

С/31/С 73с 

Статистически справочник  /  Отг. ред. М. Алексиева, А. Данчева и др . - София : Национален статистически институт, 2013 . - 304 с. ; 21,5 см

   С данни 2012 г. - От 1999 г. изданието излиза с ISSN 0204-4889

   ISBN 0204-4889 

  

Сист. No: 37794

- 24 -

Арх/37/С 83Д, Б2/37.01/С 83Дс, П/37/С 83Дс, Ч2/37.01/С 83ДсЦБ 61739

Стоянова, Десислава Василева

   Семейна педагогика / Десислава Василева Стоянова . - Плевен : Медиатех, 2013 (РУ Ангел Кънчев) . - 147 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 144-147

   ISBN 978-619-7071-02-3 

  

Сист. No: 38621

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 25 -

П/65.012/B 25JrЦБ 61725

Barney, Jay B. et al.

   Resoursе-based theory : Creating and sustaining competitive advantage / Jay B. Barney, Delwyn N. Clark . - Oxford : Oxford University Press, 2007 . - 316 p. ; 22 см

   Библиогр. с. 265-306 ; Индекс 307-316

   ISBN 978-0-19-927768-1 

   ISBN 978-0-19-927768-8 (Pbk.)

  

Сист. No: 38457

- 26 -

П/0/D 49ЦБ 61733

Development of secure and safe tourism services  : Training tool / Maria Monova-Zheleva et al . - S. L. : Bourgas free university, S. A. . - 227 p. ; 21 cm

   Lifelong learning programme Leonardo da Vinci Transfer of innovation project; Training safety and security in tourism/TSST/ Project LLP-TOI-BG1-08-LEO-05-00437

   ISBN * 

  

Сист. No: 38512

- 27 -

П/0/S 43aЦБ 61732

Security aspects in tourism services management and marketing  : Training guide / Maria Monova-Zheleva et al . - S. L. : Bourgas free university, S. A. . - 134 p. ; 21 cm

   Lifelong learning programme Leonardo da Vinci Transfer of innovation project; Training safety and security in tourism/TSST/ Project LLP-TOI-BG1-08-LEO-05-00437; Bibliogr. p. 129-134

   ISBN * 

  

Сист. No: 38511

- 28 -

П/0/T 82sЦБ 61734

Training safety and security in tourism aspects  : Comparative analysis for Bulgaria, Czech Republic, Latvia, Romania / Maria Monova-Zheleva et al . - S. L. : Bourgas free university, S. A. . - 120 p. ; 21 cm

   Lifelong learning programme Leonardo da Vinci Transfer of innovation project; Training safety and security in tourism/TSST/ Project LLP-TOI-BG1-08-LEO-05-00437

   ISBN * 

  

Сист. No: 38531

- 29 -

П/338.43/Б 54-ЗЦБ 61729

Богданова, Зорница Венциславова и др.

   Изследване на икономическите дейности и нагласи в селските райони : (управление чрез подхода "Лидер") : Студия / Зорница Венциславова Богданова, Николай Стефанов Найденов, Антон Недялков Недялков . - Русе : РИТТ, 2009 . - 68 с. ; 24 см

   Проект 2009-ФБМ-04

   ISBN 978-954-759-246-9 

  

Сист. No: 38470

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 30 -

П/004/P 93ЦБ 58676

   

Proceedings of the International conference on information technologies (InfoTech-2010)  : September 16th -17th, 2010. St. St. Constantine and Elena resort, Varna, Bulgaria /  Ed. Radi Romansky . - Sofia : ТУ София, 2010 . - 340 p. ; 20 cm

   Книгага е с ISSN 1314-1023

   ISBN * 

  

Сист. No: 38455

Опазване на растителния и животински свят. Екология

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

- 31 -

П/548/Б 58ЛсЦБ 61714

Бозаджиев, Людмил и др.

   Синтетични перовскити и материали на тяхна основа ; химични / Людмил Бозаджиев, Георги Т. Георгиев, Радослав Людмилов Бозаджиев . - Бургас : Божич, 2013 . - 168 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9925-76-0 

  

Сист. No: 38334

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 32 -

П/0/D 49ЦБ 61733

Development of secure and safe tourism services  : Training tool / Maria Monova-Zheleva et al . - S. L. : Bourgas free university, S. A. . - 227 p. ; 21 cm

   Lifelong learning programme Leonardo da Vinci Transfer of innovation project; Training safety and security in tourism/TSST/ Project LLP-TOI-BG1-08-LEO-05-00437

   ISBN * 

  

Сист. No: 38512

- 33 -

П/0/S 43aЦБ 61732

Security aspects in tourism services management and marketing  : Training guide / Maria Monova-Zheleva et al . - S. L. : Bourgas free university, S. A. . - 134 p. ; 21 cm

   Lifelong learning programme Leonardo da Vinci Transfer of innovation project; Training safety and security in tourism/TSST/ Project LLP-TOI-BG1-08-LEO-05-00437; Bibliogr. p. 129-134

   ISBN * 

  

Сист. No: 38511

- 34 -

П/159.9/Ш 38КЦБ 61718

Шарфетер, Кристиан

   Обща психопатология / Кристиан Шарфетер ; Прев. Евелина Ламбрева, Лилия Атанасова . - Плевен : ЕА, 1999 . - 319 с. ; 20 см

   Ориг. загл. Allgemeine Psychopathologie / Christian Scharfetter Библиогр. с. 293-317. - Прев. известна като Лилия Нанева

   ISBN 954-450-107-X 

  

Сист. No: 38406

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

- 35 -

Арх/621/З-30Иг, П/621/З-30Иг, П1/621/З-30Иг, Уч/621/З-30ИгЦБ 61688

Замфиров, Иван и др.

   Групови и типови технологични процеси : (Технология на машиностроенето - част трета) / Иван Замфиров, Димитър Стефанов Димитров, Светлана Колева Йорданова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 132 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 129

   ISBN 978-954-712-580-3 

  

Сист. No: 37807

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

- 36 -

П/66/М 79ЦБ 61707

Мобилизиране на усилията за оползотворяване на биомасата. Проект № 245449  : Кратък обмен в България /  Под общ. ред. Иван Палов ; Състав. Иван Палов и др . - Русе : Лени-Ан, 2010 . - 104 с. : с цв. ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8190-77-0 

  

Сист. No: 38225

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 37 -

П/0/M 73ЦБ 61735

Minds-on experiments in superconductivity and electromagnetism  : MOSEM teacher guide . - S. L. : MOSEM, S. A. . - 159 p. ; 21 cm

   A Leonardo project for continuing vocational training of upper secondary school physics teachers; Project number LLP-LdV-TOI-2007-NO/165.009 - . Bibliogr p. 157-159

   ISBN 978-82-8130-059-0 

  

Сист. No: 38538

- 38 -

П/0/M 78ЦБ 61736

Modelling and data acquisition for continuing vocational training of upper secondary school physics teachers in pupil-active learning of superconductivity and electromagnetism based on minds-on simple experiments  : MOSEM teacher guide . - S. L. : MOSEM, S. A. . - 143 p. ; 21 cm

   A Leonardo project for continuing vocational training of upper secondary school physics teachers; Project number NO/08/LLP-LdV/TOI/131.013 - . Bibliogr p. 138-143

   ISBN 978-82-8130-058-3 

  

Сист. No: 38545

- 39 -

Арх/621.3/Т 49, П/621.3/Т 49е, П1/621.3/Т 49, Уч/621.3/Т 49еЦБ 61737

Теоретична електротехника  : Ръководство за лабораторни упражнения / Никола Колев Армянов и др . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 84 с.: със сх., черт. ; 20 см

   Библиогр. с. 81

   ISBN 978-954-712-589-6 

  

Сист. No: 38566

- 40 -

Арх/621.31/Х 79Ме, П/621.31/Х 79Ме, П1/621.31/Х 79, Уч/621.31/Х 79МеЦБ 61719

Христова, Миглена Илиева и др.

   Електрозадвижване : Ръководство за лабораторни упражнения / Миглена Илиева Христова, Димо Димов, Анка Кръстева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 80 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 80

   ISBN 978-954-712-587-2 

  

Сист. No: 38405

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 41 -

П/681.32/И 52МбЦБ 61727

Илиев, Михаил Петков

   Безжични технологии за пренос на данни / Михаил Петков Илиев . - Плевен : Медиатех, 2011 . - 262 с. : с черт., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 260-261

   ISBN 978-954-8467-37-7 

  

Сист. No: 35267

- 42 -

П/681.32/И 52МсЦБ 61726

Илиев, Михаил Петков

   Системи от сигнали в широколентовите безжични комуникации / Михаил Петков Илиев . - Плевен : Медиатех, 2011 . - 143 с. : с черт., сх. ; 21 см

   Изд. на Русенски унив. "Ангел Кънчев". Кат. "Телекомуникации" Библиогр.: с. 132-140

   ISBN 978-954-8467-36-0 

  

Сист. No: 38458

- 43 -

Арх/621.38/Л 35, П/621.38/Л 35Ат, П1/621.38/Л 35ЦБ 61738

Леви, Аврам Сабетай и др.

   Теория на електронните схеми : Ръководство за упражнения / Аврам Сабетай Леви, Анелия Владимирова Манукова-Маринова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 90 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 88-89

   ISBN 978-954-712-588-9 

  

Сист. No: 38608

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 44 -

П/629.113/Е 49ЦБ 61711

Електромобили  : I-ра научна конференция с международно участие : Сборник доклади . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 96 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 38246

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство

- 45 -

ЦБ 61708 

Ганев, Атанас

   Земята, която ни храни / Атанас Ганев . - София : [Изд. авт.], - 2013 . - 22 см

   

   ISBN * 

   Ч. 2. Сборник публикации и спомени . - 2013 . - 208 с. : с ил., портр.

   

  

Сист. No: 38226

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

Кибернетика. Финна механика

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

Езикознание. Филология. Литература

- 46 -

ЦБ 61691 

Fukunaga, Takehiko

   Flowers of grass : A Novel / Takehiko Fukunaga . - London : Dalkey Archive Press, 2012 . - 225 p. ; 20 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-1-56478-714-9 

  

Сист. No: 38204

- 47 -

ЦБ 61701 

Furukawa, Hideo

   Belka, why don't you bark? / Hideo Furukawa . - San Francisco : Haika soru, 2012 . - 307 p. ; 23 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-1-4215-4937-8 

  

Сист. No: 38219

- 48 -

ЦБ 61696 

Hemmi, Yo

   Gush / Yo Hemmi . - Berkeley : Counterpoint, 2010 . - 184 p. ; 19 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-1-58243-625-8 

  

Сист. No: 38214

- 49 -

ЦБ 61699 

Hino, Keizo

   Isle of dreams : A Novel / Keizo Hino . - London : Dalkey Archive Press, 2010 . - 156 p. ; 20 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-1-56478-603-6 

  

Сист. No: 38217

- 50 -

ЦБ 61698 

Hosaka, Kazushi

   Plainsong / Kazushi Hosaka . - London : Dalkey Archive Press, 2011 . - 169 p. ; 20 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-1-56478-638-8 

  

Сист. No: 38216

- 51 -

ЦБ 61703 

Ikezawa, Natsuki

   The Navidad incident : The Downfall of Matias Guili / Natsuki Ikezawa . - San Francisco : Haika soru, 2012 . - 334 p. ; 23 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-1-4215-4222-5 

  

Сист. No: 38221

- 52 -

ЦБ 61693 

Kawakami, Hiromi

   Manazuru : A Novel / Hiromi Kawakami . - Berkeley : Counterpoint, 2010 . - 218 p. ; 21 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-1-58243-627-2 

  

Сист. No: 38207

- 53 -

ЦБ 61702 

Kurumatani, Choukitsu

   The Paradise bird tattoo / Choukitsu Kurumatani . - Berkeley : Counterpoint, 2010 . - 221 p. ; 22 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-1-58243-703-3 

  

Сист. No: 38220

- 54 -

ЦБ 61700 

Levy, Hideo

   A room where the star-spangled banner cannot be heard : A Novel in three parts / Hideo Levy . - New York : Columbia University Press, 2011 . - 115 p. ; 22 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-0-231-15744-5 

  

Сист. No: 38218

- 55 -

ЦБ 61690 

Li, Naoyuki

   The Shadow of a blue cat : A Novel / Naoyuki Li . - London : Dalkey Archive Press, 2011 . - 270 p. ; 20 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-1-56478-641-8 

  

Сист. No: 38193

- 56 -

ЦБ 61695 

Nakajima, Atsushi

   The Moon over the mountain and other stories / Atsushi Nakajima . - Iowa city : Autumn hill books, 2011 . - 175 p. ; 22 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-0-9827466-0-8 

  

Сист. No: 38213

- 57 -

ЦБ 61697 

One hundred and one] 101 modern Japanese poems  /  Compil. Makoto Ooka ; Ed. Janine Beichman . - London : Thames river press, 2012 . - 144 p. ; 23 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-0-85728-558-4 

  

Сист. No: 38215

- 58 -

ЦБ 61692 

Tomioka, Taeko

   Building waves / Taeko Tomioka . - London : Dalkey Archive Press, 2012 . - 193 p. ; 20 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-1-56478-715-6 

  

Сист. No: 38206

- 59 -

ЦБ 61689 

Wahei, Tatematsu

   Frozen dreams / Tatematsu Wahei . - London : Peter Owen, 2012 . - 187 p. ; 20 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-0-7206-1497-8 

  

Сист. No: 38192

- 60 -

ЦБ 61694 

Yuko, Tsushima

   Laughing wolf : A Novel / Tsushima Yuko . - Ann Arbor : Center for Japanese studies, 2011 . - 239 p. ; 23 cm . -  (Michigan monograph series in Japanese studies ; 73)

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-1-929280-69-8 

  

Сист. No: 38210

- 61 -

Уч/886.7/Б 37Нб 

Бенин, Никола Димитров

   Българска литература : Критически прочити / Никола Димитров Бенин . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-712-572-8 

   Т. 1 . - 2012 . - 139 с.

   Библиогр. с. 131-138

  

Сист. No: 37951

- 62 -

ЦБ 61717 

Видал, Гор

   Сътворението : Роман / Гор Видал ; Прев. от англ. Незабравка Михайлова . - София : Народна култура, 1989 . - 656 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 38373

- 63 -

ЦБ 61721 

Георгиев, Людмил

   От местопрестъплението: Bulgaria / Людмил Георгиев . - София : Атеа, 2012 . - 242 с. ; 18 см

   

   ISBN 978-954-8999-45-8 

  

Сист. No: 38418

- 64 -

П/808.67/Г 37ТбЦБІІ 3061

Георгиева, Тодорка

   Limba Bulgara / Тодорка Георгиева . - Силистра : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 100 с. ; 29 см

   Проект Region wide education - Трансгранично партньорство за учене през целия живот в регион Кълъраш-Силистра-Констанца = Parteneriat transfrontalier pentru instruire pe tot parcursul vietii in regiunea Calarasi0Silistra-Constanta
   http://www.cbcromaniabulgaria.eu 

   ISBN * (Филиал Силистра)

  

Сист. No: 38507

- 65 -

П/82/Н 85нЦБ 61722

Нобеловата награда за литература - мост между културите  : Международна конференция, 1-3 декември 2011г., Велико Търново /  Отг. ред. Маргрета Григорова . - Велико Търново : Ивис, 2013 . - 420 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. след отд. статия

   ISBN 978-954-2968-48-1 

  

Сист. No: 38438

- 66 -

ЦБ 61705 

Петрова, Цветанка

   На залез / Цветанка Петрова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 48 с. ; 22 см

   Книгата е с посвещение от автора

   ISBN * 

  

Сист. No: 38223

- 67 -

П/80/Р 92еЦБІІ 3060

   

Румънски език  : Курс: Първо ниво . - Силистра : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 63 с. ; 29 см

   Проект Region wide education - Трансгранично партньорство за учене през целия живот в регион Кълъраш-Силистра-Констанца = Crossborder cooperation and networking for life-long learning in the region Calarasi-Silistra-Constanca
   http://www.cbcromaniabulgaria.eu 

   ISBN * (Филиал Силистра)

  

Сист. No: 38492

- 68 -

ЦБ 61715 

Форбс, Лесли

   Кръв и кости в градината / Лесли Форбс ; Прев. Елица Константинова . - София : Прозорец, 2006 . - 503 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-733-451-4 :10

   ISBN 978-954-733-451-9 :13

  

Сист. No: 38351

- 69 -

ЦБ 61716 

Форбс, Лесли

   Бомбайски лед / Лесли Форбс ; Прев. Калоян Първанов Игнатовски . - София : Прозорец, 2005 . - 504 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-733-420-4 

  

Сист. No: 38355

История. Георафия. Биографии. Археология

- 70 -

П/30/P 51RaЦБ 61723

Petrova, Rumyana

   Anglophone area studies : an introduction : compendium / Rumyana Petrova . - Русе : Лени-Ан, 2010 . - 387 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Език и култура)

   Загл. на бълг. ез.: Увод в англоезичното странознание и културознание Авт. известна като Румяна Петрова Стоянова Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-8190-72-5 

  

Сист. No: 38449

- 71 -

ЦБ 61706 

Антонова, Веселина

   Баба Тонка Обретенова : Портрет в Сепия / Веселина Антонова . - Русе : Авангард принт, 2012 . - 242 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-337-169-3 

  

Сист. No: 38224

- 72 -

П/949.72/С 25ЦБ 61709

Светлината на възраждането  /  Състав. Златоживка Здравкова, Любомир Златев . - Плевен : [б. и. ], 2012 . - 62 с. ; 20 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-8467-77-3 

  

Сист. No: 38241

- 73 -

ЦБІІ 3056 

Труден избор с голямо значение: Съдбата на българските евреи  : Каталог . - София : Държавна агенция "Архиви", 2013 . - 112 с. : с ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-9800-99-9 

  

Сист. No: 38395

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 74 -

Гр /7/O-57ЦБІІ 3058

One hundred and twenty] 120 years Bulgarian art : 1892-2012  : Unions, societies and groups / Bistra Rangelova et al ; Transl. Vladimir Germanov . - Sofia : Support for the Art in Bulgaria Foundation, 2012 . - 364 с. : с цв. ил. ; 28 cm

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Имен. показалец с. 360-363

   ISBN 978-954-92591-3-1 

  

Сист. No: 38488

Компютри. Програмни продукти

- 75 -

П/004/P 93ЦБ 58676

   

Proceedings of the International conference on information technologies (InfoTech-2010)  : September 16th -17th, 2010. St. St. Constantine and Elena resort, Varna, Bulgaria /  Ed. Radi Romansky . - Sofia : ТУ София, 2010 . - 340 p. ; 20 cm

   Книгага е с ISSN 1314-1023

   ISBN * 

  

Сист. No: 38455

- 76 -

П/681.32/И 52МбЦБ 61727

Илиев, Михаил Петков

   Безжични технологии за пренос на данни / Михаил Петков Илиев . - Плевен : Медиатех, 2011 . - 262 с. : с черт., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 260-261

   ISBN 978-954-8467-37-7 

  

Сист. No: 35267

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 77 -

С/378/J 80е 

Journal of the European higher education area  : Policy, practice and institutional engagement /  Ed. Dorothy Kelly et al . - Berlin : Dr. Josef Raabe Verlag, 2011 - . - 30 cm

   ISSN 2192-0109
   http://www.ehea-journal.eu 

   ISBN 978-3-8183-0564-2 

   [B.] 3 . - 2013 . - 166 p.

   

  

Сист. No: 38624

- 78 -

С/378/L 44g 

Leadership and governance in higher education  : Handbook for decision-makers and administrators /  Ed. Sjur Bergan et al . - Berlin : Dr. Josef Raabe Verlag, 2012 - . - 30 cm

   ISSN 2191-5989

   ISBN 978-3-8183-9559-8 

   B. 2 . - 2013 . - 120 p.

   

  

Сист. No: 37795

- 79 -

П/37/T 29pЦБ 61730

Teaching physics in Europe  : Activities, outcomes and recommendations of the STEPS TWO project /  Ed. Laura Tugulea, Gareth Jones, Jan Naudts . - Bucuresti : Ars Docendi, 2011 . - 131 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-973-558-595-2 

  

Сист. No: 38486

- 80 -

Арх/37/В 38Ап, Б2/37.03/В 38Ап, П/37/В 38Ап, Ч2/37.03/В 38АпЦБ 61740

Велева, Ася

   Педагогика на играта / Ася Велева . - Плевен : Медиатех, 2013 . - 339 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 332-338

   ISBN 978-619-7071-09-2 

  

Сист. No: 38622

- 81 -

Арх/37/В 38Ап, Б2/37.03/В 38АП, П/37/В 38Ап, Ч2/37.03/В 38АпЦБ 61741

Велева, Ася

   Педагогика на играта : Ръководство за семинарни упражнения / Ася Велева . - Плевен : Медиатех, 2013 . - 172 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 171-172

   ISBN 978-619-7071-10-8 

  

Сист. No: 38623

- 82 -

С/378/В 39у 

Ректорите на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"

   Ректорите на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" . - [Русе] : Б. и., 2013 . - 112 с. : с цв. ил. ; 25 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 37707

- 83 -

С/378/В 39у 

Почетните доктори на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"

   Почетните доктори на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" . - [Русе] : Б. и., 2013 . - 152 с. : с цв. ил. ; 25 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 37708

- 84 -

Арх/37/М 79п, П/37/М 79пЦБ 61687

Модернизационные процессы современного профессионального образования  : Колективная научная монография . - Новосибирск : Сибирская ассоциация консультантов, 2012 . - 190 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-4379-0044-4 

  

Сист. No: 37706

- 85 -

П/378/О-70НвЦБ 61710

Орлоев, Никола Атанасов и др.

   Висшето образование в огледалото нза обратно виждане на икономиката на знанието / Никола Атанасов Орлоев, Христо Иванов Белоев, Йордан Василев Василев . - Плевен : Медиатех, 2012 . - 126 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8467-62-9 

  

Сист. No: 38243

- 86 -

Уч/37/С 83Дс 

Стоянова, Десислава Василева

   Семейно възпитание : (Ръководство за упражнения) / Десислава Василева Стоянова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 150 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-712-591-9 

  

Сист. No: 38054

- 87 -

Арх/37/С 83Д, Б2/37.01/С 83Дс, П/37/С 83Дс, Ч2/37.01/С 83ДсЦБ 61739

Стоянова, Десислава Василева

   Семейна педагогика / Десислава Василева Стоянова . - Плевен : Медиатех, 2013 (РУ Ангел Кънчев) . - 147 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 144-147

   ISBN 978-619-7071-02-3 

  

Сист. No: 38621


 Индекс по АВТОРИ

Barney, Jay B. 25 
Beichman, Janine 57 
Bergan, Sjur 78 
Clark, Delwyn N. 25 
Danailov, Boris 74 
Donevska, Boyka 74 
Egron-Polak, Eva 78 
Fukunaga, Takehiko 46 
Furukawa, Hideo 47 
Germanov, Vladimir 74 
Grozdanov, Dimitar 74 
Hemmi, Yo 48 
Hino, Keizo 49 
Hosaka, Kazushi 50 
Ikezawa, Natsuki 51 
Jones, Gareth 79 
Kawakami, Hiromi 52 
Kelly, Dorothy 77 
Kohler, Jurgen 77 78 
Kurumatani, Choukitsu 53 
Lardeva, Galina 74 
Levy, Hideo 54 
Li, Naoyuki 55 
Matei, Liviu 77 
Monova-Zheleva, Maria 26 27 28 32 33 
Nakajima, Atsushi 56 
Naudts, Jan 79 
Nokkala, Terhi 77 
Ooka, Makoto 57 
Ozolina, Anita 26 27 28 32 33 
Petrova, Rumyana 12 70 
Popov, Chavdar 74 
Popova, Diana 74 
Purser, Lewis 78 
Rangelova, Bistra 74 
Romansky, Radi 30 75 
Tomioka, Taeko 58 
Tugulea, Laura 79 
Velikova, Elena 74 
Vickova, Gabriela 26 27 28 32 33 
Wahei, Tatematsu 59 
Yuko, Tsushima 60 
Zhelev, Yanislav 26 27 28 32 33 
Zidarov, Filip 74 
Алексиева, М. 23 
Андреева, Людмила Маринова 9 14 
Антонова, Веселина 71 
Армянов, Никола Колев 39 
Атанасова, Лилия 34 
Баев, С. 23 
Барболова, Ж. 23 
Белоев, Христо Иванов 85 
Бенин, Никола Димитров 61 
Блажева, С. 23 
Богданов, Б. 23 
Богданова, Зорница Венциславова 15 29 
Бозаджиев, Людмил 31 
Бозаджиев, Радослав Людмилов 31 
Василев, Йордан Василев 85 
Василева, Г. 23 
Велева, Ася 80 81 
Велинова, Вася Николова 7 
Видал, Гор 62 
Ганев, Атанас 19 45 
Георгиев, Георги Т. 31 
Георгиев, Людмил 63 
Георгиева, Тодорка 64 
Григорова, Маргрета 65 
Давидков, Т. 23 
Дайър, Уейн 10 
Данчева, А. 23 
Денкова, Ф. 23 
Джурова, Аксиния Добрева 7 
Димитров, Д. 23 
Димитров, Димитър Стефанов 35 
Димов, Димо 40 
Добромирова, М. 23 
Евстатиев, Борис Иванов 39 
Еленкова, М. 23 
Енева, Лиляна 10 
Енева, Лиляна Б. 10 
Замфиров, Иван 35 
Замфиров, Иван Иванов 35 
Здравкова, Златоживка 72 
Златев, Любомир 72 
Игнатовски, Калоян Първанов 69 
Илиев, Михаил Петков 41 42 76 
Йорданова, Светлана Колева 35 
Кавгаджийска, С. 23 
Капитанова, Мария Благоева 6 
Киряков, Димчо Василев 39 
Константин Манасий 7 
Константинова, Елица 68 
Косулиев, Александър 20 
Кръстева, Анка 40 
Ламбрева, Евелина 34 
Леви, Аврам Сабетай 43 
Манукова-Маринова, Анелия Владимирова 43 
Милкова, Димитрина 21 
Минчев, Дянко 20 
Михайлова, Незабравка 62 
Найденов, Николай Стефанов 15 29 
Недялков, Антон Недялков 15 29 
Нейков, Явор 36 
Николова, Г. 23 
Орлоев, Никола Атанасов 85 
Палов, Иван 36 
Паспаланов, Иван 10 
Паспаланов, Иван Г. 10 
Пачева, А. 23 
Петрова, Цветанка 66 
Попгеоргиев, Марин 11 
Сандева, Л. 23 
Сираков, Кирил Александров 36 
Стефанов, Стефан 36 
Стоянов, П. 23 
Стоянова, Десислава Василева 24 86 87 
Стоянова, Таня Методиева 39 
Тодорова, Радка Йорданова 39 
Форбс, Лесли 68 69 
Христова, Миглена Илиева 40 
Цокева, Весела 6 
Цонев, С. 23 
Чолпанова, Лидия 5 
Шарфетер, Кристиан 34 
Якимов, Наум 5 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

A room where the star-spangled banner cannot be heard 54 
Anglophone area studies : an introduction : compendium 12 70 
Belka, why don't you bark? 47 
Building waves 58 
Development of secure and safe tourism services 26 32 
Flowers of grass 46 
Frozen dreams 59 
Gush 48 
Isle of dreams 49 
Journal of the European higher education area 77 
Laughing wolf 60 
Leadership and governance in higher education 78 
Limba Bulgara 64 
Manazuru 52 
Minds-on experiments in superconductivity and electromagnetism 1 37 
Modelling and data acquisition for continuing vocational training of upper secondary school physics teachers in pupil-active learning of superconductivity and electromagnetism based on minds-on simple experiments 2 38 
One hundred and one] 101 modern Japanese poems 57 
One hundred and twenty] 120 years Bulgarian art : 1892-2012 74 
Plainsong 50 
Proceedings of the International conference on information technologies (InfoTech-2010) 30 75 
Resoursе-based theory 25 
Romanian-Bulgarian neighbourhood area ROBULNA 3 13 
Security aspects in tourism services management and marketing 27 33 
Teaching physics in Europe 79 
The Moon over the mountain and other stories 56 
The Navidad incident 51 
The Paradise bird tattoo 53 
The Shadow of a blue cat 55 
Training safety and security in tourism aspects 28 
Баба Тонка Обретенова 71 
Безжични технологии за пренос на данни 41 76 
Богослужебна православа на Свети Иван Рилски 11 
Бомбайски лед 69 
Българо-румънски области за добросъседство БРОД 4 16 
Българска литература 61 
Вашите слаби места 10 
Висшето образование в огледалото нза обратно виждане на икономиката на знанието 85 
Групови и типови технологични процеси 35 
Електрозадвижване 40 
Електромобили 44 
Земята, която ни храни 19 45 
Изследване на икономическите дейности и нагласи в селските райони 15 29 
Кръв и кости в градината 68 
Мобилизиране на усилията за оползотворяване на биомасата. Проект № 245449 36 
Модернизационные процессы современного профессионального образования 84 
На залез 66 
Нобеловата награда за литература - мост между културите 65 
Обща психопатология 34 
Обща теория на правото 21 
От местопрестъплението: Bulgaria 63 
Педагогика на играта 80 81 
Почетните доктори на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" 18 83 
Професор Александър Димчев : биобиблиография 6 
Ректорите на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" 17 82 
Румънски език 67 
Светлината на възраждането 72 
Семейна педагогика 24 87 
Семейно възпитание 86 
Синтетични перовскити и материали на тяхна основа 31 
Системи от сигнали в широколентовите безжични комуникации 42 
Социални компетенции 22 
Социално познание и междуличностно взаимодействие 9 14 
Справочник 2009 : БАН 5 
Статистически справочник 23 
Сътворението 62 
Същност и особености на социалния капитал 20 
Теоретична електротехника 39 
Теория на електронните схеми 43 
Труден избор с голямо значение: Съдбата на българските евреи 73 
Хроника на Константин Манасий 7 
Чехи в България 8 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автомобили. Автомобилостроене 44 
Американска литература - романи 62 
Ангели. Демони. Светци 11 
Английска литература - детективски романи 69 
Английска литература - романи 68 
Библиографии 6 
Библиотечното дело в България 6 
България - култура 8 
България - статистически данни 23 
България през периода на капитализма (1878-1944) 73 
Българска академия на науките - справочници 5 
Българска литература - поезия 66 
Българска литература. Детективски романи 63 
Българска литература. Литературна критика 61 
Български език - изучаване 64 
Висше образование - качество 77 
Висше образование. Висши учебни заведения 78 
Възпитание в семейството 86 
География на Британски острови 12 70 
Европейски съюз - туризъм - статистика 26 27 28 32 33 
Езици за програмиране 30 75 
Електрическа енергия 1 2 37 38 
Електрически машини с електрическо задвижване 40 
Електрозадвижване - учебници за ВУЗ 40 
Изобразително изкуство - България 74 
Източници на енергия 36 
Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 41 76 
История на Англия и Великобритания 12 70 
Компютърни науки и технологии 30 75 
Кристалография. Минералогия 31 
Литературна критика 65 
Литературни награди 65 
Личност - психология 9 10 14 
Манасиева хроника 7 
Мениджмънт - методи на управление и организационо поведение 25 
Методика на преподаването по физика 79 
Наука. Наукознание. Организация на умствения труд 1 2 37 38 
Научноизследователски институти - България - справочници 5 
Обработка на твърди горива 36 
Образователна политика във висшето образование 85 
Образователна политика при професионалното образование 84 
Общество. Социална структура 15 20 29 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 25 
Педагогика - семейна 24 87 
Период на кризата на феодализма и зараждане на капиталистически отношения. Възраждане на българския 71 72 
Полупроводникова електроника 43 
Право - обща теория 21 
Предаване на данни 42 
Психиатрия - патологична психология - френопатии - психични (душевни) болести 34 
Психопаталогия 34 
Психотерапия 10 
Пъблик рилейшънс(връзки с обществеността) 3 4 13 16 
Развитие на мисленето 80 81 
Развитие на творческите способности 80 81 
Религиозни ордени и конгрегации - манастири - монаси - отшелници 11 
Румънски език - граматика 67 
Ръкописи, старобългарски 7 
Санитарен контрол 26 27 32 33 
Селскостопански кооперации - България - история 19 45 
Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 15 29 
Семейно възпитание 24 87 
Социална интеграция 22 
Социална психология 9 14 
Социални въпроси в цялост. Критика на социалната организация. Социални реформи общо. Практически 20 
Социография 12 70 
Статистика 23 
Телекомуникации 42 
Теория на електротехниката 39 
Технология на машиностроенето 35 
Технология на твърдите горива 36 
Туризъм - управление 26 27 28 32 33 
Университети 17 18 82 83 
Цивилизация. Култура. Прогрес - България 3 4 13 16 
Чехи - България - конференции 8 
Чехия - култура 8 
Японска литература 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

административно управление 78 
американска литература 62 
английска литература 68 69 
антисемитизмът в Европа 73 
БАН 5 
безжични комуникации 42 
безжични технологии 41 76 
библиотечно дело 6 
биобиблиография 6 
биогорива 36 
биографии 6 
биография - Баба Тонка 71 
Болонски процес 77 
брикетиране 36 
бутала 35 
България 23 
България - култура 8 
България през периода 1878-1944 73 
българска литература 61 63 66 
български език 64 
българските евреи 73 
Великотърновски университет 17 18 82 83 
висше образование 77 78 85 
възобновяеми източници на енергия 44 
възраждане 71 
Възраждане - България 72 
география на Британски острови 12 70 
демография 23 
детективски роман 63 69 
детска идентичност 24 87 
добросъседство 3 4 13 16 
домашна среда 24 87 
европейски проекти 22 
Европейски съюз 3 4 13 16 22 26 27 28 32 33 77 78 
езикови курсове 64 67 
експериментална физика 1 2 37 38 
електрически машини 40 
електрозадвижване 40 
електромагнетизъм 1 2 37 38 
електромагнитно поле 39 
електромобил 44 
електроника 43 
електронни схеми 43 
електропроводимост 1 2 37 38 
електротехника 1 2 37 38 39 
земеделски дейности 15 29 
игрова дейност 80 81 
игрови задачи 80 81 
изобразително изкуство 74 
изработване на вретена 35 
изработване на детайли 35 
източници на енергия 36 
икономически отрасли 15 29 
информационни технологии 30 75 
история 74 
история - България 71 73 
история на Англия и Великобритания 12 70 
история на кооперативното стопанство 19 45 
керамичини материали 31 
колянови валове 35 
компютърни технологии 30 75 
комуникативна компетентност 9 14 
кристалография 31 
културна идентичност 3 4 13 16 
културна политика - ЕС 3 4 13 16 
курсове за начинаещи 67 
линейни вериги 39 
литературна критика 61 65 
литературни нобелисти 65 
личност 10 
лостове и вилки 35 
Манасиева хроника 7 
манастири - монаси - отшелници 11 
междуличностни отношения 9 14 
международна конференция 30 44 75 
мениджмънт 25 
методи на управление 25 
методика на преподаването 79 
минералогия 31 
мотовилки 35 
научни изследвания 1 2 37 38 
научноизследователски институти 5 
нелинейни вериги 39 
Нобелова награда - литература 65 
обработка на твърди горива 36 
образование 84 
образователна политика 77 84 85 
обучение по физика 79 
организационен мениджмънт 25 
патология 34 
педагогика 24 87 
педагогика на играта 80 81 
перовскити 31 
повести 48 
поезия 66 
полупроводникова техника 43 
правни норми 21 
право 21 
православна църква 11 
предучилищна и начална педагогика 80 81 
пренос на данни 41 76 
професионално образование 84 
психиатрия 34 
психични заболявания 34 
психология 10 
психопатология 34 
психотерапия 10 
регионално сътрудничество 3 4 13 16 22 
ректори 17 18 82 83 
рискови фактори 26 27 28 32 33 
роман 62 68 
румънски език 67 
ръководство 78 
ръкописи 7 
санитарна защита 26 27 28 32 33 
светци 11 
селски райони 15 29 
селско стопанство 15 29 
селскостопански кооперации 19 45 
семейна педагогика 24 86 87 
семейно възпитание 86 
семейство 24 87 
синтетични перовскити 31 
системи от сигнали 42 
сложни сигнали 42 
социален капитал 20 
социални мрежи 20 
социално поведение 9 14 
социография 12 70 
спомени 19 45 
справочник 5 
стандарти за пренос на данни 41 76 
статистика 23 
стратегически мениджмънт 25 
стъклокерамика 31 
тела и рами 35 
телекомуникации 42 
телекомуникационните технологии 41 76 
технически изисквания 35 
технологични процеси 35 
технология на машиностроенето 35 
технология на твърдите горива 36 
трансгранично сътрудничество 3 4 13 16 22 
трифазни вериги 39 
туристическа индустрия 26 27 28 32 33 
университети 17 18 82 83 85 
управление на туризма 26 27 28 32 33 
учреждения и организации 74 
химия 31 
ходови винтови 35 
цивилизация 8 
Чехия - култура 8 
юридическо право 21 
японска литература 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
японска поезия 57 
японски разкази 48 56 
японски роман 46 47 49 50 51 52 53 54 55 58 59 60 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Баба Тонка 72 
Дайър, Уейн 10 
Димчев, Александър Георгиев 6 
Княжевски, Захари Петров 72 
Левски, Васил 72 
Обретенова, Тонка 71 
Симидов, Филип 72 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 6 8 11 22 
Румъния 22 
Чехия 8