НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

Ч5/316/Б 32 Ур 

Бек, Улрих

   Рисковото общество : По пътя към една друга модерност / Улрих Бек ; Прев. от нем. Светлана Маринова Маринова . - София : Критика и хуманизъм, 2013 . - 420 с. ; 20 см

   Библиогр. : с. 401-419

   ISBN 978-954-587-177-1 

  

Сист. No: 43024

- 2 -

ДИР/02/Д 61АгЦБ 63102

Димчев, Александър Георгиев

   Глобална информационна инфраструктура. Роля и мисия на библиотеките в променящия се свят / Александър Георгиев Димчев . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2014 . - 478 с. ; 24 см . -  (Университетска библиотека ; 509)

   Библиогр.с. 463-467

   ISBN 978-954-07-3719-5 

  

Сист. No: 42624

- 3 -

П/01/Я 28рЦБ 63137

Языковедческая русистика в Болгарии  : Библиографический указатель 2007-2013 /  Отг. ред. Валентина Аврамова . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2013 . - 143 с. ; 20 см

   Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на загл. с. Изд. на Шуменски унив. "Епископ Константин Преславски", О-во на русистите в България. - Именен показалец

   ISBN 978-954-577-794-3 

  

Сист. No: 42772

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 4 -

П/159.9/I 69ЦБ 63131

   

[The fourth 4th international congress on Early prevention in children with verbal communication disorders  : Abstracts /  Отг. ред. Dimitar Dimitrov Popov . - Shumen : УИ Еп. Константин Преславски, 2014 . - 80 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-577-976-3 

  

Сист. No: 42755

- 5 -

П/336/C 47FЦБІІ 3162

Chartered Financial Analyst] CFA Program Curriculum : Lev. I  . - New York : Pearson, 2011 - . - 28 cm

   
   http://www.cfainstitute.org/toolkit 

   ISBN 0-558-52181-9 :10

   ISBN 978-0-558-52181-3 :13

   V. 1. Ethical and professional standards and quantitative methods . - 2011 . - 710, 67 p. v.

   Glossary; Index

  

Сист. No: 42510

- 6 -

С/2/Б 44 

Библия  : Книгите на свещеното писание на Ветхия и Новия завет . - 7. изд. . - София : Св. синод на българската църква, 2010 . - 1524 с. ; 22 см

   Указател

   ISBN 978-954-8968-46-1 

  

Сист. No: 43066

- 7 -

ЦБ 63201 

Брил, Мария

   Езикът на жестовете : [практики за начинаещи] / Мария Брил . - София : Паритет, 2011 . - 176 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл.: Читаем язык жестов / М. Бриль

   ISBN 978-954-9886-79-5 

  

Сист. No: 42984

- 8 -

ЦБ 63174 

Гоуман, Карол Кинси

   Мълчаливият език на лидерите : Как езикът на тялото може да помогне или да попречи на вашето лидерство / Карол Кинси Гоуман . - София : Сиела Норма, 2014 . - 240 с. : с ил. ; 21 см . -  (Новата ера в общуването)

   Ориг. загл.: The silent language of leaders / Carol Kinsey Goman

   ISBN 978-954-28-1472-6 

  

Сист. No: 42950

- 9 -

П/159.9/Е 64С-зЦБ 63213

Енев, Свилен

   Зависимост към интернет и компютърни игри : Научно изследване / Свилен Енев . - Варна : СТЕНО, 2014 . - 166 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 151-166

   ISBN 978-954-449-718-7 

  

Сист. No: 43008

- 10 -

ЦБ 63223 

Кардини, Франко

   Европа и ислямът : Историята на едно недоразумение / Франко Кардини . - София : Изток - Запад, 2015 . - 395 с. ; 23 см

   Ориг. загл.: Europa e islam / Franco Cardini. - Именен показалец

   ISBN 978-619-152-579-9 

  

Сист. No: 43039

- 11 -

П/65.013/М 32КпЦБ 63139

Марков, Красимир Марков

   Психология, управление, организация / Красимир Марков Марков . - В. Търново : Ивис, 2014 . - 159 с. : с диагр., сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 152-158

   ISBN 978-954-2968-82-5 

  

Сист. No: 42780

- 12 -

П/331/П 29МтЦБ 63169

Паунов, Марин Александров

   Трудова мотивация / Марин Александров Паунов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела Норма, 2009 . - 252 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0388-1 

  

Сист. No: 42943

- 13 -

ЦБ 63162 

Пийз, Алън и др.

   Най-новата книга за езика на тялото / Алън Пийз, Барбара Пийз . - 2. изд. . - София : Сиела Норма, 2014 . - 413 с. ; 21 см . -  (Новата ера в общуването)

   

   ISBN 978-954-28-0414-7 

  

Сист. No: 42934

- 14 -

Ч2/101/Ф 86 Еб 

Фром, Ерих

   Бягство от свободата / Ерих Фром ; Прев. от англ. Владимир Ганев . - София : Захарий Стоянов, 2005 . - 304 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-739-671-4 

  

Сист. No: 42939

- 15 -

ЦБ 63228 

Холанд, Том

   В сянката на меча : Битката за глобална империя и краят на античния свят / Том Холанд . - София : Изток - Запад, 2015 . - 536 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 493-526; Показалец

   ISBN 978-619-152-583-6 

  

Сист. No: 43041

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 16 -

П/159.9/I 69ЦБ 63131

   

[The fourth 4th international congress on Early prevention in children with verbal communication disorders  : Abstracts /  Отг. ред. Dimitar Dimitrov Popov . - Shumen : УИ Еп. Константин Преславски, 2014 . - 80 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-577-976-3 

  

Сист. No: 42755

- 17 -

П/32/I 69rЦБІІ 3165

Integrating refugee and asylum-seeking children in the educational systems of EU Member States  /  Ed. Andrey Nonchev, Nikolai Tagarov . - [Sofia] : Center for the study of democracy, 2012 . - 429 с. : с табл., к. ; 30 cm + 1 CD

   Bibliogr. after each chapter

   ISBN 978-954-477-183-6 

  

Сист. No: 42522

- 18 -

П/31/M 24MaЦБІІ 3170

Mancheva, Mila et al

   Assessing the integration of vulnerable migrant groups in ten EU member states / Mila Mancheva, Andrey Nonchev, Slavyanka Ivanova . - Sofia : Center for the study of democracy, 2015 . - 183 p. ; 30 cm

   Bibliogr. p. 177-179

   ISBN 978-954-477-236-9 

  

Сист. No: 42578

- 19 -

П/30/T 82dЦБ 63081

   

Transatlantic dialogues in the field of social sciences  : Ph.D. Students' Forum (12-23 August 2013) /  Ed.-in-chief Kostadin Grozev . - Sofia : St. Kliment Ohridski University Press, 2014 . - 178 p. ; 20 cm

   Bibliogr. after each paper

   ISBN 978-954-07-3755-3 

  

Сист. No: 42517

- 20 -

П/91/U 73ЦБ 63082

Urban and urbanization  /  Chief ed. Recep Efe et al . - Sofia : St. Kliment Ohridski University Press, 2014 . - 792 p. ; 24 cm

   Bibliogr. after each paper

   ISBN 978-954-07-3772-0 

  

Сист. No: 42518

- 21 -

Ч5/35/А 32п 

Административно право. Специална част  : Курс лекции /  Състав. Цветан Сивков ; Ред. Светла Янкулова . - София : Сиби, 2015 . - 287 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-730-956-2 

  

Сист. No: 43081

- 22 -

Ч5/343.9/А 37 Ик 

Айдаров, Йордан

   Криминология / Йордан Айдаров . - 4. доп. изд. . - София : СИЕЛА, 2010 . - 498 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 495-497

   ISBN 978-954-28-0796-4 

  

Сист. No: 43011

- 23 -

Б5/349/А 93Х-з, Ч5/349/А 93Х-з 

Атанасова, Христина

   Застрахователно право : Учебник / Христина Атанасова . - Свищов : Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2015 . - 196 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 195-196

   ISBN 978-954-23-1076-1 

  

Сист. No: 42916

- 24 -

Ч5/342.9/Б 18 Хп 

Балабанова, Христина Тодорова

   Публични организации : Учреждения и публични фондове /  Състав. Христина Тодорова Балабанова . - София : Фенея, 2013 . - 124 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-163-014-1 

  

Сист. No: 43000

- 25 -

Ч5/342/Б 35Ми 

Белов, Мартин

   Институциите на изпълнителната власт в континенталноевропейския конституционализъм / Мартин Белов . - София : Сиби, 2013 - . - 22 см

   

   ISBN 978-954-730-856-5 (ч. 1)

   Ч. 1 . - 2013 . - 535 с.

   Библиогр. с. 520-532; Рез. на англ. ез; Съдържание на англ. ез.

  

Сист. No: 43089

- 26 -

П/656/Б 65ЧуЦБІІ 3176

Борисов, Чавдар и др.

   Учебно помагало за придобиване на професионална компетентност на ръководителите на транспортна дейност / Чавдар Борисов, Таня Груева, Соня Христова . - Актуализирано изд. . - София : Зебра Сист, 2015 . - 248 с. ; 28 см

   Съдържа Въпроси за тест; Отворени въпроси; Казуси

   ISBN 978-619-7144-02-4 

  

Сист. No: 42935

- 27 -

ЦБ 63245 

Бояджиев, Тодор Костов

   Разговори за разузнаването : 52 срещи от двете страни на океана : [един откраднат филм...] / Тодор Костов Бояджиев . - София : Сиела Норма, 2014 . - 464 с. : с ил., портр. ; 23 см . -  (Historia incognita)

   

   ISBN 978-954-28-1509-9 

  

Сист. No: 43062

- 28 -

Ч5/347.2/Б 74 Гв 

Боянов, Георги

   Вещно право / Георги Боянов . - 8. осн. прер. и доп. изд. . - София : Авалон, 2014 . - 504 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 491-498

   ISBN 978-954-9704-34-1 

  

Сист. No: 42999

- 29 -

Ч5/347.7/Б 75 Вд 

Брайков, Валентин Стефанов

   Договорът за продажба : Спътник на цивилизацията /  Състав. Валентин Стефанов Брайков . - София : Сиби, 2014 . - 176 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 171-174

   ISBN 978-954-730-865-7 

  

Сист. No: 43002

- 30 -

ЦБ 63201 

Брил, Мария

   Езикът на жестовете : [практики за начинаещи] / Мария Брил . - София : Паритет, 2011 . - 176 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл.: Читаем язык жестов / М. Бриль

   ISBN 978-954-9886-79-5 

  

Сист. No: 42984

- 31 -

Б5/342.7/Б 87Тм, Ч5/342.7/Б 87Тм 

Бургентал, Томас и др.

   Международно право по правата на човека : Кратък справочник / Томас Бургентал, Станимир Александров . - София : Център за изследване на демокрацията ; Информационен център на Съвета на Европа, 1997 . - 254 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-477-027-5 

  

Сист. No: 42913

- 32 -

Ч5/342.9/Б 90 Па 

Бучкова, Памела Николаева

   Административният договор : Материалноправни, процесуалноправни и сравнителноправни аспекти / Памела Николаева Бучкова . - София : Фенея, 2012 . - 208 с. ; 22 см

   Библиогр. : с. 194-207

   ISBN 978-954-9499-75-9 

  

Сист. No: 43030

- 33 -

С/35/Б 92и 
 България. Закони и др. п. 

   Изборен кодекс : Сборник нормативни актове . - 3. изд. . - София : Сиби, 2015 . - 448 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   Съдържа Изборен кодекс, Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Закон за политическите партии и Закон за събранията, митингите и манифестациите

   ISBN 978-954-730-872-5 

  

Сист. No: 42944

- 34 -

С5/347.9/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Граждански процесуални кодекси 2007-1952 : Сравнителни таблици /  Състав., съпоставяне на текстовете, анот. Борислав Белазелков . - София : Сиби, 2007 . - 464 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   Съдържа и Таблица на съответствието на разпоредбите на ГПК/1952 г. с разпоредбите на ГПК/2007 г. - Изд. индекс 1 09 04

   ISBN 978-954-730-465-9 

  

Сист. No: 43079

- 35 -

Ч5/343/В 44 Бп 

Велчев, Борис Владимиров

   Проблеми на наказателната политика в Република България / Борис Владимиров Велчев . - София : Сиела Норма, 2012 . - 268 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 259-261

   ISBN 978-954-28-1146-6 

  

Сист. No: 43020

- 36 -

Ч5/343/В 70 Рн 

Владимиров, Румен и др.

   Наказателно право : Обща част. Основни теоретични положения, тестове, казуси, съдебна практика / Румен Владимиров, Катина Христова, Николай Стефанов . - София : СИЕЛА, 2012 . - 336 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0590-8 

  

Сист. No: 43012

- 37 -

Ч5/347/Г 63 Пд 

Голева, Поля

   Деликтно право / Поля Голева . - 2. прер. и доп. изд. . - София : Фенея, 2011 . - 272 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9499-59-9 

  

Сист. No: 43014

- 38 -

П/339/Г 69 ТмЦБ 63085

Горчева, Таня Веселинова

   Международни пазари : Развити, нововъзникващи и бързо развиващи се / Таня Веселинова Горчева . - 2. доп. и прераб. изд. . - Велико Търново : Фабер, 2011 . - 336 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-400-416-3 

  

Сист. No: 42538

- 39 -

ЦБ 63174 

Гоуман, Карол Кинси

   Мълчаливият език на лидерите : Как езикът на тялото може да помогне или да попречи на вашето лидерство / Карол Кинси Гоуман . - София : Сиела Норма, 2014 . - 240 с. : с ил. ; 21 см . -  (Новата ера в общуването)

   Ориг. загл.: The silent language of leaders / Carol Kinsey Goman

   ISBN 978-954-28-1472-6 

  

Сист. No: 42950

- 40 -

П/347.9/Г 75Тн, Ч5/347.9/Г 75ТнЦБ 63233

Градинарова, Таня

   Неприсъствено решение / Таня Градинарова . - Плевен : Медиатех, 2015 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 322 с. ; 23 см

   С автограф от автора. - Библиогр. с. 316-322

   ISBN 978-619-207-015-1 

  

Сист. No: 42912

- 41 -

Ч5/343/Г 88 Лр 

Груев, Лазар и др.

   Ръководство за решаване на наказателноправни казуси / Лазар Груев, Ралица Илкова . - София : Сиби, 2014 . - 128 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-730-902-9 

  

Сист. No: 42997

- 42 -

ЦБ 63232 

Давутоглу, Ахмет

   Стратегическа дълбочина : Мястото на Турция в международните отношения / Ахмет Давутоглу ; Прев. от тур. Васил Станков ; Ред. Ани Бахчеванова . - София : Изток - Запад, 2015 . - 672 с. ; 22 см

   Показ. на имената : с. 665-671

   ISBN 978-619-152-674-1 

  

Сист. No: 43045

- 43 -

Ч5/347/Д 54 Ла 

Диков, Любен

   Абстрактните правни сделки по нашето гражданско право / Любен Диков . - 3. изд. . - София : Фенея, 2013 . - 116 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-8214-83-0 

  

Сист. No: 43028

- 44 -

П/327/Д 70ПвЦБ 63097

Додов, Павел

   Влияние на световната финансова криза върху българския банков сектор / Павел Додов . - Ямбол : Светлина, 2015 . - 188 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 162-173

   ISBN 978-619-7020-08-3 

  

Сист. No: 42602

- 45 -

П/159.9/Е 64С-зЦБ 63213

Енев, Свилен

   Зависимост към интернет и компютърни игри : Научно изследване / Свилен Енев . - Варна : СТЕНО, 2014 . - 166 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 151-166

   ISBN 978-954-449-718-7 

  

Сист. No: 43008

- 46 -

ЦБ 63231 

Жданов, Михаил

   Мосад: сами срещу всички : История и съвременност на Израелското разузнаване / Михаил Жданов . - София : Паритет, 2015 . - 192 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-153-082-3 

  

Сист. No: 43044

- 47 -

Ч5/347.9/З-27 з 

Закон за задълженията и договорите  : Задължителна съдебна практика /  Състав. Константин Александров Кунчев . - София : Сиби, 2015 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-730-931-9 

   Ч. 1. Сключване и действие на договорите (чл. 1-25) . - 2015 . - 200 с.

   

  

Сист. No: 43003

- 48 -

Ч5/347.9/З-27 з 

Закон за задълженията и договорите  : Задължителна съдебна практика и други съдебни актове /  Състав. Константин Александров Кунчев . - София : Сиби, 2015 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-730-733-9 

   Ч. 2. Недействителност на договорите. Представителство. Едностранни волеизявления (чл. 26-44) . - 2015 . - 480 с.

   

  

Сист. No: 43004

- 49 -

П/35/З-50-оЦБ 63100

Здравният омбудсман - добри практики и перспективи за България  . - София : Център за изследване на демокрацията, 2006 . - 80, 72 с. ; 24 см

   Парал. текст отпеч. от обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и паг.

   ISBN 954-477-136-0 :10

   ISBN 978-954-477-136-2 :13

  

Сист. No: 42612

- 50 -

Ч5/347/И 21 Аа 

Иванов, Атанас Симеонов

   Арбитраж : Учебно помагало / Атанас Симеонов Иванов . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Нова звезда, 2014 . - 132 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 115 .- Закон за международния търговски арбитраж: с. 116-132

   ISBN 978-954-8933-67-4 

  

Сист. No: 43026

- 51 -

П/316/И 21ПпЦБ 63172

Иванов, Петър Иванов

   Приложна социална психология : (в два тома) / Петър Иванов Иванов . - 3. доп. изд. . - Русе : Ахат, 2010 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-9664-30-0 

   Т. 1 . - 2010 . - 560 с.

   

  

Сист. No: 42947

- 52 -

П/316/И 21ПпЦБ 63172

Иванов, Петър Иванов

   Приложна социална психология : (в два тома) / Петър Иванов Иванов . - 3. доп. изд. . - Русе : Ахат, 2010 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-9664-31-7 

   Т. 2 . - 2010 . - 520 с.

   

  

Сист. No: 42948

- 53 -

П/334/И 50ЦБ 63136

Икономика и управление на бизнеса  : Студентски научни публикации /  Науч. ред. Свилен Г. Тонев . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2014 . - 356 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр. с. след отд. статии

   ISBN 978-954-577-985-5 

  

Сист. No: 42768

- 54 -

Ч5/342.5/И 52П 

Илиев, Петър

   Законодателният процес в Република България / Петър Илиев . - София : Фенея, 2013 . - 656 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 622-655

   ISBN 978-619-163-022-6 

  

Сист. No: 43084

- 55 -

Ч5/343/И 55 Рр 

Илкова, Ралица

   Реабилитацията по българското наказателно право / Ралица Илкова . - София : Сиби, 2015 . - 296 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-730-920-3 

  

Сист. No: 43013

- 56 -

П/37/И 72вЦБ 63134

Интегративни връзки в обучението на студентите  /  Отг. ред. Милена Илиева Цанкова . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2013 . - 225 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. след отд. статия; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-577-837-7 

  

Сист. No: 42758

- 57 -

П/343/И 83МуЦБІІ 3171

Йорданова, Мария и др.

   Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони / Мария Йорданова, Димитър Марков . - София : Център за изследване на демокрацията, 2007 . - 161 с. : с цв. табл., диагр. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-477-152-2 

  

Сист. No: 42582

- 58 -

Б5/347.9/И 85 Ес, Ч5/347.9/И 85 Ес 

Йочев, Евгени

   Съдоустройството в България : История, принципи, институти 1879-1944 / Евгени Йочев . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : СНОУМОД ДФ, 2015 . - 402 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 317-327

   ISBN 978-619-90134-4-1 

  

Сист. No: 43049

- 59 -

Ч5/342.9/К 24В 

Канатова-Бучкова, Веселина

   Заинтересованите лица по Административнопроцесуалния кодекс / Веселина Канатова-Бучкова . - София : Сиби, 2015 . - 304 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 300-303

   ISBN 978-954-730-925-8 

  

Сист. No: 43082

- 60 -

П/342/К 83иЦБ 63101

Конституционни изследвания 2010-2011 г.  : Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция - конституционен консенсус и конституционни конфликти /  Състав. Пламен Киров . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2014 . - 608 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3785-0 

  

Сист. No: 42611

- 61 -

ЦБ 63202 

Кубичек, Аугуст

   Адолф Хитлер - спомени за нашето приятелство / Аугуст Кубичек . - София : Еделвайс, 2015 . - 367 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7186-05-5 

  

Сист. No: 42985

- 62 -

Ч5/342.9/К 96Еа 

Къндева, Емилия

   Административно правосъдие : Право и практика / Емилия Къндева . - София : Фенея, 2013 . - 544 с. ; 22 см

   Авт. известна като Емилия Василева Къндева-Спиридонова. - Библиогр. с. 536-543

   ISBN 978-619-163-025-7 

  

Сист. No: 43083

- 63 -

П/316/Л 84ПмЦБ 63249

Лоурънс, Пол Р. и др.

   Мотивирани : Как човешката природа оформя решенията ни / Пол Р. Лоурънс, Найтън Нория . - София : Класика и Стил, 2002 . - XXII, 342 с. : със сх. ; 23 см . -  (Достъпно бизнес познание)

   Ориг. загл. Driven / Paul R. Lawrence, Nitin Nohria. - Библиогр. с. 319-331 ; Азб. показалец

   ISBN 954-9964-48-5 

  

Сист. No: 43074

- 64 -

П/32/М 27ГуЦБ 63096

Манолов, Георги Любенов

   Увод в политическия маркетинг / Георги Любенов Манолов . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2015 . - 551 с. ; 24 см

   Изд. на Колежа по икономика и администрация - Пловдив. - Прил. с. 480-524; Библиогр. с. 525-533; Речник с. 534-546; Съдържание на англ. ез.

   ISBN 978-619-202-021-7 

  

Сист. No: 42599

- 65 -

П/31/М 28МЦБІІ 3169

Манчева, Мила и др.

   Оценка на интеграцията на уязвими групи мигранти в България / Мила Манчева, Славянка Иванова, Камелия Димитрова . - София : Център за изследване на демокрацията, 2015 . - 175 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 167-175

   ISBN 978-954-477-244-4 

  

Сист. No: 42575

- 66 -

П/3/М 45нЦБ 63087

Международна научна конференция "Социалните науки и икономиката" : взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Свищов, 31 октомври 2014 г.  : Сборник научни разработки . - Свищов : Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2014 . - 24 см

   Изд. на Стоп. акад. "Д. А. Ценов". Фак. "Произв. и търг. бизнес". Кат. "История, философия, социология". Кат. "Правни науки и екология"; Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-23-1005-1 (т. 1)

   Т. 1 . - 2014 . - 375 с.

   

  

Сист. No: 42560

- 67 -

П/3/М 45нЦБ 63087

Международна научна конференция "Социалните науки и икономиката" : взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Свищов, 31 октомври 2014 г.  : Сборник научни разработки . - Свищов : Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2014 . - 24 см

   Изд. на Стоп. акад. "Д. А. Ценов". Фак. "Произв. и търг. бизнес". Кат. "История, философия, социология". Кат. "Правни науки и екология"; Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-23-1006-8 

   Т. 2 . - 2014 . - 447 с.

   

  

Сист. No: 42562

- 68 -

П/35/М 50-оЦБ 63091

Местни обществени посредници в България  . - София : Център за изследване на демокрацията, 2004 . - 171 с. ; 24 см

   Изд. е част от проект за установяване на институцията омбудсман в България; Рез. на англ. ез.

   ISBN 954-477-121-2 

  

Сист. No: 42587

- 69 -

Б5/341.9/М 67Нк, Ч5/341.9/М 67Нк 

Минчев, Николай

   Конвенция за погасителната давност при международната продажба на стоки : /Коментар/ / Николай Минчев . - 2. доп. и прераб. изд. . - Русе : Наука и практика, 1995 . - 136 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 135-136

   ISBN 954-8861-02-Х 

  

Сист. No: 42910

- 70 -

Б5/347.2/М 67Нп, Ч5/347.2/М 67Нп 

Минчев, Николай Иванов

   Прехвърлянето на собственост и правните му последици за страните по международната продажба на движими вещи и за третите лица - приобретатели и кредитори : Сравнителноправно изследване на френско, белгийско, италианско и германско гражданско право / Николай Иванов Минчев . - Русе : Наука и практика, 1995 . - 193 л. ; 20 см

   Библиогр. с. 188-193

   ISBN 954-8861-03-8 

  

Сист. No: 42911

- 71 -

Ч5/343.3/.7/М 74 Дп 

Михайлов, Димитър Николов

   Проблеми на наказателното право : Особена част / Димитър Николов Михайлов . - София : Ciela, 2008 . - 1080 с. ; 21 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   ISBN 978-954-28-0227-3 

  

Сист. No: 42992

- 72 -

Ч5/342/М 83Сп 

Моллов, Стоил

   Принципът на суверенитета : конституционноправни и европейски измерения / Стоил Моллов . - София : Сиби, 2012 . - 247 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 237-246

   ISBN 978-954-730-750-6 

  

Сист. No: 43087

- 73 -

Ч5/35/Н 74Н 

Николов, Николай

   Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията / Николай Николов . - София : Фенея, 2014 . - 172 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 163-169; Рез. на англ. ез.

   ISBN 954-8214-039-5 

  

Сист. No: 43085

- 74 -

П/347/П 17Л-зЦБ 63208

Панайотова-Чалъкова, Люба

   Замяната и българското гражданско право / Люба Панайотова-Чалъкова . - София : Фенея, 2013 . - 316 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 306-315

   ISBN 978-619-163-011-0 

  

Сист. No: 43006

- 75 -

Ч5/342.4/П 29Хр 

Паунов, Христо

   Ревизия на Конституцията на Република България : Материалноправни и процесуалноправни аспекти / Христо Паунов . - София : Фенея, 2013 . - 183 с. ; 22 см

   Декларация за основните насоки за реформа на българската съдебна система: с.172-174 ; Решение за приемане на правила за процедурата относно законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България: с.175-176 ; Решение за приемане на Правила за процедурата относно законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България: с. 177-179 ; Решение за приемане на Правила за процедурата относно законопроектите за изменение и допълнение на Конституцията на Република България: с. 180-182. - Библиогр. с. 168-171

   ISBN 978-619-163-020-2 

  

Сист. No: 43086

- 76 -

Ч5/347.9/П 34 Пс 

Пенев, Пенчо

   Съдебната власт в България 1989-2014 г. : Проблеми на съвременния дискурс / Пенчо Пенев . - София : Сиби, 2014 . - 256 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-909-8 

  

Сист. No: 43018

- 77 -

Ч5/343/П 86 Ап 

Пренс, Адолф

   Престъпност и репресия : Есе по наказателна наука / Адолф Пренс ; Прев. от фр. Крум Костадинов Зарков . - София : Сиела Норма, 2013 . - 144 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1374-3 

  

Сист. No: 43025

- 78 -

Ч5/343.3/.7/П 86 п 

Престъпления против избирателното право  : Методика за разследване / Веселин Бориславов Вучков и др . - София : Сиела Норма, 2011 . - 280 с. ; 22 см

   Библиогр. : с. 144-145

   ISBN 978-954-28-0955-5 

  

Сист. No: 43031

- 79 -

Ч5/347.6/Р 77 Сн 

Розанис, Соломон

   Недействителност на сделките / Соломон Розанис . - София : Фенея, 2009 . - 160 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8214-82-2 

  

Сист. No: 43016

- 80 -

Ч5/347/С 23 с 

Сборник съдебна практика по граждански дела на Върховния съд и Върховния касационен съд на Република България  : 1953-2008 г. : 2008-2014 г. /  Състав. Симеон Тасев, Владимир Тодоровски . - София : Нова звезда, 2015 . - 820 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-198-011-6 

  

Сист. No: 43033

- 81 -

ЦБ 63226 

Семейните отношения в променящия се свят  : Правни, социологически и икономически измерения /  [Състав.] Ангел Шопов . - София : Сиби, 2014 . - 368 с. : с табл., диагр., сх. ; 22 см

   Текст и на англ. ез. - Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-730-889-3 

  

Сист. No: 43038

- 82 -

Ч5/347.7/С 37Ат 

Симеонов, Атанас

   Тарифно класиране и произход на стоките съгласно митническото законодателство на Европейския съюз / Атанас Симеонов . - София : Сиби, 2014 . - 256 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 249 -254

   ISBN 978-954-730-867-1 

  

Сист. No: 43088

- 83 -

Ч5/347.4/С 38 с 

Систематизирана съдебна практика на Върховния касационен съд  : Неоснователно обогатяване /  Състав. Цветелина Златева . - София : Нова звезда, 2014 . - 224 с. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 42996

- 84 -

ЦБ 63188 

Ставру, Стоян

   Видения в кутията на Пандора : Биоправо / Стоян Ставру . - София : Фенея, 2014 . - 21 см

   

   ISBN 978-619-163-040-0 

   Кн. 1. Юридическа митология на човешкото тяло. Флуктуации на правосубектността . - 2014 . - 546 с.

   Библиогр. с. 527-546

  

Сист. No: 42965

- 85 -

ЦБ 63188 

Ставру, Стоян

   Видения в кутията на Пандора : Биоправо / Стоян Ставру . - София : Фенея, 2014 . - 21 см

   

   ISBN 978-619-163-041-7 

   Кн. 2. Мутации при човешката репродукция. Карнавалната смърт - правни аспекти . - 2014 . - 531 с.

   Библиогр. с. 517-531

  

Сист. No: 42967

- 86 -

П/347.7/С 75 ГтЦБ 63227

Стефанов, Георги

   Търговско дружествено право : Търговски дружества - общи положения. Отделни видове търговски дружества / Георги Стефанов . - В. Търново : Абагар, 2014 . - 631 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 622-629

   ISBN 978-619-168-108-2 

  

Сист. No: 43040

- 87 -

Б5/341.17/С 75Гм, Ч5/341.17/С 75Гм 

Стефанов, Георги и др.

   Модернизация на европейското и българско конкурентно право / Георги Стефанов, Янка Тенева Тянкова-Тодорова, Десислава Стефанова Давидкова-Димитрова . - В. Търново : Фабер, 2010 . - 159 с. ; 20 см

   Съдържа Закон за защита на конкуренцията ; Регламент на Съвета (ЕС) N 1/2003 от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за защита на конкуренцията, предвидени в членове 81 и 82 от Договора : извлечение ; Договор за функционирането на Европейския съюз : консолидиран текст. - Текст и на англ. ез. - Рез. на англ. ез. към отд. теми

   ISBN 978-954-400-324-1 

  

Сист. No: 43023

- 88 -

Ч5/343/С 96 Иа 

Сълов, Иван Захариев

   Актуални въпроси на наказателния процес / Иван Захариев Сълов . - София : Нова звезда, 2014 . - 116 с. ; 20 см

   Библиогр. : с. 111-114

   ISBN 978-954-8933-91-9 

  

Сист. No: 43021

- 89 -

П/37/Т 36Д-оЦБ 63098

Тасевска, Даниела Христова

   Образование за равни права : Технологично осигуряване на класни ръководители за оптимизиране на възпитателното взаимодействие с учениците / Даниела Христова Тасевска ; Науч. ред. Гергана Христова Дянкова . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2014 . - 255 с. : с табл., сх. ; 20 см

   Библиогр.: с. 229-232

   ISBN 978-954-524-952-5 

  

Сист. No: 42605

- 90 -

Ч5/35/Т 64Иа 

Тодоров, Ивайло и др.

   Актове на публичната администрация : Сравнителен теоретико-практичен анализ на Закона за административното производство, Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица и Закона за достъп до обществена информация / Ивайло Тодоров, Надежда Йонкова . - Ловеч : Сафо, 2002 . - 132 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 102

   ISBN 954-784-021-5 

  

Сист. No: 42914

- 91 -

Ч5/342.7/Х 17Мп 

Хаджолян, Масис

   Правни гаранции за правата на човека / Масис Хаджолян . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 1994 . - 200 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 199

   ISBN * 

  

Сист. No: 42915

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 92 -

П/336/C 47FЦБІІ 3162

Chartered Financial Analyst] CFA Program Curriculum : Lev. I  . - New York : Pearson, 2011 - . - 28 cm

   
   http://www.cfainstitute.org/toolkit 

   ISBN 0-558-52181-9 :10

   ISBN 978-0-558-52181-3 :13

   V. 1. Ethical and professional standards and quantitative methods . - 2011 . - 710, 67 p. v.

   Glossary; Index

  

Сист. No: 42510

- 93 -

П/336/C 47FЦБІІ 3162

Chartered Financial Analyst] CFA Program Curriculum : Lev. I  . - New York : Pearson, 2011 - . - 28 cm

   
   http://www.cfainstitute.org/toolkit 

   ISBN 0-558-52182-7 :10

   ISBN 978-0-558-52182-0 :13

   V. 2. Economics . - 2011 . - 504, 53 p. v.

   Glossary; Index

  

Сист. No: 42511

- 94 -

П/336/C 47FЦБІІ 3162

Chartered Financial Analyst] CFA Program Curriculum : Lev. I  . - New York : Pearson, 2011 - . - 28 cm

   
   http://www.cfainstitute.org/toolkit 

   ISBN 0-558-52183-5 :10

   ISBN 978-0-558-52183-7 :13

   V. 3. Financial reporting and analysis . - 2011 . - 661, 53 p. v.

   Glossary; Index

  

Сист. No: 42512

- 95 -

П/336/C 47FЦБІІ 3162

Chartered Financial Analyst] CFA Program Curriculum : Lev. I  . - New York : Pearson, 2011 - . - 28 cm

   
   http://www.cfainstitute.org/toolkit 

   ISBN 0-558-52184-3 :10

   ISBN 978-0-558-52184-4 :13

   V. 4. Corporate finance and portfolio management . - 2011 . - 489, 50 p. v.

   Glossary; Index

  

Сист. No: 42513

- 96 -

П/336/C 47FЦБІІ 3162

Chartered Financial Analyst] CFA Program Curriculum : Lev. I  . - New York : Pearson, 2011 - . - 28 cm

   
   http://www.cfainstitute.org/toolkit 

   ISBN 0-558-52185-1 :10

   ISBN 978-0-558-52185-1 :13

   V. 5. Equity and fixed income . - 2011 . - 657, 64 p. v.

   Glossary; Index

  

Сист. No: 42514

- 97 -

П/336/C 47FЦБІІ 3162

Chartered Financial Analyst] CFA Program Curriculum : Lev. I  . - New York : Pearson, 2011 - . - 28 cm

   
   http://www.cfainstitute.org/toolkit 

   ISBN 0-558-52186-X :10

   ISBN 978-0-558-52186-8 :13

   V. 6. Derivatives and alternative investments . - 2011 . - 275, 46 p. v.

   Glossary; Index

  

Сист. No: 42515

- 98 -

П/330/H 65eЦБІІ 3163

The Hidden economy in Bulgaria and the global economic crisis  / Andrey Nonchev et al . - [Sofia] : Center for the study of democracy, 2011 . - 98 p. : с табл., диагр. ; 30 cm . -  (Анализи/Reports ; 25)

   Bibliogr p. 91-96

   ISBN 978-954-477-181-2 

  

Сист. No: 42519

- 99 -

П/338.24/А 28ВбЦБ 63147

Адамов, Величко и др.

   Бюджетно управление на фирмата : Учебник за дистанционно обучение / Величко Адамов, Васил Захариев, Стоян Проданов . - В. Търново : Абагар, 2003 . - 224 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 221-222

   ISBN 954-427-507-Х 

  

Сист. No: 42858

- 100 -

Арх/658/А 75Ди 

Антонова, Диана Антонова

   Използване на основани на знание клъстери за иновационно развитие на индустриалните предприятия : Хабилитационен труд за получаване на научното звание "Професор" / Диана Антонова Антонова . - Русе : Примакс, 2015 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 304 с. : с фиг., табл. ; 23 см

   Научна специалност Организация и управление на производството

   ISBN 978-619-7242-04-1 

  

Сист. No: 43073

- 101 -

Арх/339.13/Б 25П 

Банчев, Петър и др.

   Практикум по маркетинг : Тезиси, тестове, упражнения, казуси / Петър Банчев, Диана Антонова, Светослава Красимирова Ениманева . - Русе : Primax, 2015 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 297 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-7242-06-5 

  

Сист. No: 43060

- 102 -

Ч5/342.4/Б 35Мф 

Белов, Мартин

   Финансов конституционализъм / Мартин Белов . - София : Сиби, 2015 . - 180 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 174-179; Съдържание на англ. ез.

   ISBN 978-954-730-946-3 

  

Сист. No: 43090

- 103 -

П/338/В 76М-оЦБ 63175

Воденска, Мария Стаматова

   Основи на туризма : Учебник / Мария Стаматова Воденска . - София : Матком, 2010 . - 214 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 213-214

   ISBN 978-954-9930-42-9 

  

Сист. No: 42951

- 104 -

П/327/Д 70ПвЦБ 63097

Додов, Павел

   Влияние на световната финансова криза върху българския банков сектор / Павел Додов . - Ямбол : Светлина, 2015 . - 188 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 162-173

   ISBN 978-619-7020-08-3 

  

Сист. No: 42602

- 105 -

Арх/330.1/Д 77Ди, П/330.1/Д 77Ди, П1/330.1/Д 77ЦБІІ 3172

Донева, Дафина

   Икономика на публичния сектор / Дафина Донева . - Русе : [Русенски унив. Ангел Кънчев], 2015 . - 136 с. ; 30 см

   Учебникът е издаден и на електронен носител. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 42877

- 106 -

ЦБ 63203 

Дянков, Симеон

   Кризата в Европа. Поглед отвътре / Симеон Дянков . - София : Сиела Норма, 2015 . - 284 с. : с диагр., табл. ; 21 см

   Ориг. загл.: Inside the Еuro crisis: Аn eyewitness / Simeon Djank. - Библиогр. с. 279-283. - Именен показалец

   ISBN 978-954-28-1649-2 

  

Сист. No: 42986

- 107 -

Арх/504.056/Е 43и 

Екологично индустриално производство  / Любомир Владимиров Владимиров и др ; Науч. ред. Владимир Томов . - Плевен : Медиатех, 2015 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 325 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 315-324

   ISBN 978-619-7071-79-5 

  

Сист. No: 43061

- 108 -

Арх/338/Е 65Ки, П/338/Е 65КиЦБ 63125

Ениманев, Красимир Иванов

   Инфраструктурна осигуреност на устойчивото развитие / Красимир Иванов Ениманев . - Русе : Крисан-С, 2014 . - 668 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 652-668

   ISBN 978-954-8655-61-3 

  

Сист. No: 42714

- 109 -

Арх/338/Е 65Ку, П/338/Е 65КуЦБ 63126

Ениманев, Красимир Иванов

   Устройството на територията - основа за инфраструктурна осигуреност / Красимир Иванов Ениманев . - Русе : Крисан-С, 2013 . - 63 с. : с к., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 62-63

   ISBN 978-954-8655-56-9 

  

Сист. No: 42715

- 110 -

Арх/338/Е 65Км, П/338/Е 65КмЦБ 63127

Ениманев, Красимир Иванов

   Методически инструментариум за изследване и анализ на производствената инфраструктура и инфраструктурната осигуреност / Красимир Иванов Ениманев . - Русе : Крисан-С, 2013 . - 68 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 68; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-8655-57-6 

  

Сист. No: 42716

- 111 -

Арх/339.13/Е 65См 

Ениманева, Светослава Красимирова

   Маркетинг : Ръководство за упражнения / Светослава Красимирова Ениманева . - Русе : Primax, 2014 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 111 с. : с диагр., табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8675-93-2 

  

Сист. No: 43067

- 112 -

П/334/И 50ЦБ 63136

Икономика и управление на бизнеса  : Студентски научни публикации /  Науч. ред. Свилен Г. Тонев . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2014 . - 356 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр. с. след отд. статии

   ISBN 978-954-577-985-5 

  

Сист. No: 42768

- 113 -

Арх/330/И 50, П/330/И 50, П1/330/И 50ЦБІІ 3174

Икономикс  : Учебник за дистанционно обучение / Дянко Христов Минчев и др . - Русе : [Русенски унив. Ангел Кънчев], 2015 . - 218 с. ; 30 см

   Учебникът е издаден и на електронен носител. - Библиогр. с. 218

   ISBN * 

  

Сист. No: 42909

- 114 -

П/378/И 67тЦБ 63090

Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион  : Сборник с доклади от конференция на офис за технологичен трансфер към Бургаски свободен университет, 20 ноември 2014 г. /  Ред. Ангел Тошков, Евгения Николова, Янислав Желев . - Бургас : Информа принт, 2014 . - 248 с. ; 20 см

   Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-8468-97-8 

  

Сист. No: 42571

- 115 -

П/339.13/К 87 ФмЦБ 63158

Котлър, Филип и др.

   Маркетингови ходове : Нов подход към възможностите за печалба, растеж и обновяване / Филип Котлър, Дипак К. Джайн, Сувит Месинси ; Прев. от англ. Любомира Михова . - София : Изток - Запад, 2015 . - 231 с. ; 22 см . -  (Маркетинг и реклама)

   Бележки с. 207-222. - Показ. с. 223-231

   ISBN 978-619-152-689-5 

  

Сист. No: 42931

- 116 -

П/339.13/М 32ЦБ 63145

Маркетинг  / Симеон Денев Желев и др . - София : УНСС, 2012 . - 644 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 643

   ISBN 978-954-644-310-6 

  

Сист. No: 42808

- 117 -

П/338.24/М 39 ЕсЦБ 63118

Матеев, Евгени Георгиев

   Структура и управление на икономическата система / Евгени Георгиев Матеев . - 2. изд. . - София : УНСС, 2015 . - 584 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-644-741-8 

  

Сист. No: 42674

- 118 -

П/339/М 45бЦБ 63084

Международен бизнес  / Атанас Дамянов и др . - 3. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : Фабер, 2012 . - 340 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400- 

  

Сист. No: 42537

- 119 -

П/3/М 45нЦБ 63087

Международна научна конференция "Социалните науки и икономиката" : взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Свищов, 31 октомври 2014 г.  : Сборник научни разработки . - Свищов : Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2014 . - 24 см

   Изд. на Стоп. акад. "Д. А. Ценов". Фак. "Произв. и търг. бизнес". Кат. "История, философия, социология". Кат. "Правни науки и екология"; Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-23-1005-1 (т. 1)

   Т. 1 . - 2014 . - 375 с.

   

  

Сист. No: 42560

- 120 -

П/3/М 45нЦБ 63087

Международна научна конференция "Социалните науки и икономиката" : взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Свищов, 31 октомври 2014 г.  : Сборник научни разработки . - Свищов : Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2014 . - 24 см

   Изд. на Стоп. акад. "Д. А. Ценов". Фак. "Произв. и търг. бизнес". Кат. "История, философия, социология". Кат. "Правни науки и екология"; Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-23-1006-8 

   Т. 2 . - 2014 . - 447 с.

   

  

Сист. No: 42562

- 121 -

П/338/М 49АнЦБ 63166

Мерк, Аксел

   Наръчник да бъдем стабилни по време на криза / Аксел Мерк . - София : Сиела Норма, 2012 . - 311 с. ; 23 см

   Ориг. загл.: Sustainable wealth / Axel Merk

   ISBN 978-954-28-1078-0 

  

Сист. No: 42938

- 122 -

Арх/33/Н 44Нр, П/33/Н 44Нр, П1/33/Н 44Н, П1/33/Н 44Нр, Уч/33/Н 44НрЦБ 63148

Неделчева-Дамянова, Наталия

   Регионална икономика : Учебно помагало / Наталия Неделчева-Дамянова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 65 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 59-60

   ISBN 978-954-712-661-9 

  

Сист. No: 42899

- 123 -

П/331/П 29МтЦБ 63169

Паунов, Марин Александров

   Трудова мотивация / Марин Александров Паунов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела Норма, 2009 . - 252 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0388-1 

  

Сист. No: 42943

- 124 -

Арх/658.5/П 44Аи, П/658.5/П 44Аи, П1/658.5/П 44АиЦБІІ 3173

Петков, Александър и др.

   Интегрирани системи за управление / Александър Петков, Антон Недялков Недялков . - Русе : [Русенски унив. Ангел Кънчев], 2015 . - 120 с., раздр. паг. ; 30 см

   Учебникът е издаден и на електронен носител. - Азб. указ.

   ISBN * 

  

Сист. No: 42884

- 125 -

ЦБ 63226 

Семейните отношения в променящия се свят  : Правни, социологически и икономически измерения /  [Състав.] Ангел Шопов . - София : Сиби, 2014 . - 368 с. : с табл., диагр., сх. ; 22 см

   Текст и на англ. ез. - Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-730-889-3 

  

Сист. No: 43038

- 126 -

Ч5/347.7/С 37Ат 

Симеонов, Атанас

   Тарифно класиране и произход на стоките съгласно митническото законодателство на Европейския съюз / Атанас Симеонов . - София : Сиби, 2014 . - 256 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 249 -254

   ISBN 978-954-730-867-1 

  

Сист. No: 43088

- 127 -

П/339.13/С 69ЕпЦБ 63251

Станимиров, Евгени

   Потребителско поведение / Евгени Петров Станимиров . - Варна : Наука и икономика, 2007 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0299-1 (ч. 1)

   Ч. 1. Поведение на организациите купувачи . - 2007 . - 100 с. : с табл., сх.

   Библиогр. с. 98-99

  

Сист. No: 43075

- 128 -

П/339/С 96ДсЦБ 63095

Съботинова, Диана

   Световна икономика : Международна търговия и движение на производствени фактори. Международни финанси и политика в отворена икономика / Диана Съботинова . - Бургас : БСУ, 2015 . - 256 с. : с фиг. и гр. ; 20 см

   Библиогр. с. 255

   ISBN 978-619-7126-06-8 

  

Сист. No: 42595

- 129 -

П/338.43/Ю 12ЦБ 63083

Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие "Националният аграрен сектор - елемент на европейските земеделски региони в Стратегията "Европа 2020", Свищов, 6-7 ноември 2014 г.  : [Сборник доклади] . - Свищов : Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2014 . - 24 см

   Изд. на Стоп. акад. "Д. А. Денов" - Свищов. Фак. "Произв. и търг. бизнес". Кат. "Аграр. икономика"

   ISBN 978-954-23-1012-9 (т. 1)

   Т. 1 . - 2014 . - 443 с. : с диагр., табл., сх.

   Библиогр. след отд. докл.

  

Сист. No: 42534

- 130 -

П/338.43/Ю 12ЦБ 63083

Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие "Националният аграрен сектор - елемент на европейските земеделски региони в Стратегията "Европа 2020", Свищов, 6-7 ноември 2014 г.  . - Свищов : Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2014 . - 24 см

   Изд. на Стоп. акад. "Д. А. Денов" - Свищов. Фак. "Произв. и търг. бизнес". Кат. "Аграр. икономика"

   ISBN 978-954-23-1013-6 (т. 2)

   Т. 2 . - 2014 . - 236 с. : с диагр., табл., сх.

   Библиогр. след отд. докл.

  

Сист. No: 42535

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

- 131 -

ЦБ 63230 

Бочков, Пламен

   Веда Словена : 140 години по-късно / Пламен Бочков . - София : НБУ, 2015 . - 314 с. : с факс. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-864-7 

  

Сист. No: 43043

- 132 -

ЦБ 63182 

Минов, Кирил

   История и празници на българите : Произход на българите, българската църква и значението на празниците / Кирил Минов . - София : Военно издателство, 2014 . - 280 с. : с к., [4 л.] цв. ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 277-278

   ISBN 978-954-509-521-4 

  

Сист. No: 42959

- 133 -

Арх/39/П 47РбЦБ 63124

Петрова, Румяна

   Български паремии за присмех и похвала : Лингвокултурно изследване (скала на културемите): [Монография] / Румяна Петрова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 290 с. ; 23 см . -  (Език и култура)

   Азб. показалец

   ISBN 978-619-7071-36-8 

  

Сист. No: 42696

- 134 -

ЦБ 63219 

Празници и обреди на българина  : Кога и как празнува българинът ; Календарни и семейни празници ; Празнична обредност ; Трапезата /  Състав. Надя Минчева Петрова . - 3. прераб. и доп. изд. . - [Русе] : Парнас, 2008 . - 136 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8483-16-2 

  

Сист. No: 43027

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 135 -

ЦБ 63243 

Applied Mathematical Sciences  /  Ed. John Fritz, Lawrence Sirovich, Joseph LaSallle, Gerald B. Whitham . - New York : Springer-Verlag New York, 1977 . - 20 cm

   

   ISBN 0-387-90203-1 

   V. 3. Theory of functional differential equations / Jack Hale . - 1977 . - 365 p.

   Bibliogr. p. 343-360; Index

  

Сист. No: 43058

- 136 -

ЦБ 63243 

Applied Mathematical Sciences  /  Ed. John Fritz, Lawrence Sirovich, Joseph LaSallle, Gerald B. Whitham . - New York : Springer-Verlag New York, 1977 . - 20 cm

   

   ISBN 0-387-90231-7 

   V. 20. Ordinary and delay differential equations / R. D. Driver . - 1977 . - 501 p.

   Index

  

Сист. No: 43059

- 137 -

П/517/М 31МпЦБ 63173

Маринов, Марин Ласков

   Приложна математика / Марин Ласков Маринов . - София : Нов Български университет, 2015 . - 477 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 477

   ISBN 978-954-535-885-2 

  

Сист. No: 42949

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 138 -

П/620.9/G 78iЦБІІ 3168

Green Innovation.bg : potential for development  / Ruslan Stefanov et al ; Ed. Teodora Georgieva et al . - Sofia : Applied Research and Communications Fund, 2014 . - 59 с. : с диагр., табл., сх. ; 29 см

   Библиогр. с. 59; Рез. на бълг. ез.

   ISBN 978-954-9456-16-5 

  

Сист. No: 42573

- 139 -

Арх/65.012/Е 20е 

Европейска екомаркировка и системи за управление на околната среда  / Диана Антонова Антонова и др . - Русе : Примакс, 2013 (РУ Ангел Кънчев) . - 126 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. след отд. гл.; Рез. на бълг. ез.

   ISBN 978-954-8675-76-5 

  

Сист. No: 42713

- 140 -

Арх/504.056/Е 43и 

Екологично индустриално производство  / Любомир Владимиров Владимиров и др ; Науч. ред. Владимир Томов . - Плевен : Медиатех, 2015 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 325 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 315-324

   ISBN 978-619-7071-79-5 

  

Сист. No: 43061

- 141 -

Арх/621.313/М 34Км 

Мартев, Красимир Великов

   Модели за ефективно електропроизводство на фотоволтаичните системи : Монография / Красимир Великов Мартев . - Плевен : Медиатех, 2014 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 140 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 134-140

   ISBN 978-619-207-003-8 

  

Сист. No: 43055

- 142 -

БДС EN ISO 14001:2015 

Системи за управление по отношение на околната среда  : Изисквания и указания за прилагане (ISO 14001: 2015) . - София : Български институт по стандартизация, 2015 . - 49 с. ; 30 см

   Европейският стандарт EN ISO 14001:2015 има статут на български стандарт от 2015-09-25. Библиогр. с. 47

   ISBN * 

  

Сист. No: 43080

- 143 -

П/504/Т 64СрЦБ 63247

Тодорова, Севдалина

   Ръководство за лабораторни упражнения по промишлена екология / Севдалина Тодорова . - Б. м. : Либра Скорп ; Libra Scorp, 2015 . - 153 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 153

   ISBN 978-954-471-290-7 

  

Сист. No: 43069

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 144 -

П/621.0/И 83ЙЦБ 63156

Йорданов, Йордан и др.

   Малки модулни реактори / Йордан Йорданов, Йордан Янков . - София : Абагар, 2014 . - 139 с. : с фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-168-093-1 

  

Сист. No: 42937

- 145 -

П/531/М 51лЦБ 63093

Механика  : Лабораторен практикум / Любомир Илиев и др . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2014 . - 198 с. : с ил. ; 20 см

   Рез. на англ. ез.; Библиогр. с. 197

   ISBN 978-954-07-3741-6 

  

Сист. No: 42589

- 146 -

П/537/П 18ЕрЦБ 63092

Панов, Емил Иванов

   Ротационна теория на магнитното поле : [Монография] / Емил Иванов Панов . - Варна : ТУ - Варна, 2014 . - 148 с. : с черт. ; 21 см

   Библиогр. с. 145-147

   ISBN 978-954-20-0609-1 

  

Сист. No: 42588

- 147 -

Арх/37/Т 64Б, П/37/Т 64БЦБ 63239

Тодорова, Боряна Илиева

   Оценяване и самооценяване на познавателни и творчески умения при обучението на студенти по естествени науки : [Студия] / Боряна Илиева Тодорова . - Плевен : Медиатех, 2014 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 56 с. : с диагр., табл., сх. ; 22 см

   Библиогр.: с. 53-54; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-7071-48-1 

  

Сист. No: 43053

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

- 148 -

П/531/И 21АтЦБІІ 3183

Иванов, Анастас Иванов

   Теоретична механика - Кинематика в матрична форма / Анастас Иванов Иванов . - София : Авангард Прима, 2012 . - 224 с. : с фиг., черт. ; 30 см

   Библиогр. с. 221-222. - Книгата е с автограф

   ISBN 978-954-323-954-2 

  

Сист. No: 43064

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

- 149 -

П/616/Б 70БтЦБ 63198

Ботев, Ботю и др.

   Туморите като общобиологичен проблем / Ботю Ботев, Маргарита Топашка-Анчева . - София : Пенсофт, 2008 . - 355 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 303-355 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-642-316-0 

  

Сист. No: 42981

- 150 -

П/57/М 45 мЦБ 63187

Медицинска микробиология  : За студенти / Ирина Хайдушка и др . - 2. изд. . - Пловдив : ВАП, 2011 . - 358 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9806-82-3 

  

Сист. No: 42973

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 151 -

П/61/А 45ЦБІІ 3179

Акушерство  : Учебник за студенти по медицина /  Под ред. на Ангел Димитров . - София : Арсо, 2014 . - 426 с. : с ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-9301-99-1 

  

Сист. No: 42968

- 152 -

П/61/А 64 чЦБІІ 3178

Анатомия на човека  : За студенти по медицина и дентална медицина / Георги Балтаджиев и др ; Под ред. Георги Балтаджиев . - 3. изд. . - Пловдив : Медицинско издателство Райков, 2010 . - 634 с. : с ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-9666-40-3 :13

   ISBN 954-9666-40-9 :10

  

Сист. No: 42966

- 153 -

С/616/А 78Ад 

Апостолов, Александър

   Диагностично-терапевтичен наръчник при спешни състояния / Александър Апостолов . - 2. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : Медицинско издателство Райков, 2014 . - 149 с. : с фиг, табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 148-149

   ISBN 978-954-9666-63-2 

  

Сист. No: 42998

- 154 -

П/61/Б 24 ГаЦБ 63196

Балтаджиев, Георги и др.

   Анатомия на човека : Учебник за медицински колежи / Георги Балтаджиев, Васил Василев, Атанас Балтаджиев ; Под ред. Георги Балтаджиев . - 3. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2015 . - 272 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-189-022-4 

  

Сист. No: 42979

- 155 -

П/616/Б 70БтЦБ 63198

Ботев, Ботю и др.

   Туморите като общобиологичен проблем / Ботю Ботев, Маргарита Топашка-Анчева . - София : Пенсофт, 2008 . - 355 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 303-355 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-642-316-0 

  

Сист. No: 42981

- 156 -

П/61/Б 73 НиЦБ 63190

Бояджиева, Надка Ив.

   Илюстрована фармакология : Учебник за студенти от Медицински Университети и колежи / Надка Ив. Бояджиева . - София : Арсо, 2014 . - 552 с. : с ил., табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9301-98-4 

  

Сист. No: 42971

- 157 -

ЦБ 63225 

Браун, Денис Уичело

   Рефлексен масаж на ръцете / Денис Уичело Браун . - София : МОНТ, 2009 . - 176 с. : с ил. ; 20 см . -  (Колекция от знания)

   Ориг. загл. Hand reflexology / Denise Whichello Brown

   ISBN 978-954-8055-13-0 

  

Сист. No: 43037

- 158 -

Арх/616/Г 37 Дс, П/616/Г 37 Дс, П1/616/Г 37 Дс, Уч/616/Г 37 ДсЦБ 63120

Георгиева, Деспина Проданова

   Сестрински грижи при възрастни : Учебник за студенти от специалност "Медицинска сестра" / Деспина Проданова Георгиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 88 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 85-87

   ISBN 978-954-712-651-0 

  

Сист. No: 42678

- 159 -

П/61/Д 19ВхЦБ 63094

Данов, Владимир

   Хирургия за медицински сестри / Владимир Данов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2014 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-07-3754-6 

   Ч. 1 . - 2014 . - 260 с. : с ил.

   Библиогр. с. 256

  

Сист. No: 42591

- 160 -

ЦБ 63217 

Еванс, Кати и др.

   Отвъд думите : Арт терапия с деца от аутистичния спектър / Кати Еванс, Янек Дубровски . - София : Център за психосоциална подкрепа, 2014 . - 128 с. : с ил. ; 21 см . -  (Практики ; 14)

   Ориг. загл.: Beyond words: art therapy with children on the autistic spectrum / Kathy Evans, Janek Dubowski. - Библиогр. с. 117-120; Тематичен показалец, именен показалец

   ISBN 978-619-7037-07-4 

  

Сист. No: 43019

- 161 -

ЦБ 63224 

Жданов, Александър Иванович и др.

   Масаж при болки в гърба / Александър Иванович Жданов . - София : Хомо Футурус, 2013 . - 232 с. ; 20 см . -  (Здраве)

   

   ISBN 978-619-704-22-6 

  

Сист. No: 43036

- 162 -

С/615/К 25 ВсС/615/К 25Вс

Канисков, Васил Любенов

   Съкровищница на българската народна медицина / Васил Любенов Канисков . - София : Дуо-В, 2012 - . - 22 см

   

   ISBN 978-954-92203-6-0 

   Т. 3. Ботанически речник - основи . - 2015 . - 697 с. : с табл.

   

  

Сист. No: 42964

- 163 -

Арх/61/Л 86Й-о, С/61/Л 86Й-о, С1/61/Л 86Й-о, Уч/61/Л 86Й-о 

Луканова, Йоана Йонкова

   Опорни точки за клинична практика на акушерки : Учебно помагало / Йоана Йонкова Луканова . - 2. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 228 с. ; 10 Х 15 см

   Библиогр. с. 213-216

   ISBN 978-954-712-653-4 

  

Сист. No: 42817

- 164 -

ЦБ 63176 

Масалски, Николай

   Заразни болести по овцете / Николай Масалски . - София : Еньовче, 2008 . - 312 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 303-309

   ISBN 978-954-9373-52-3 

  

Сист. No: 42952

- 165 -

П/61/П 76 ЕфЦБ 63193

Попова, Елка

   Физиология на човешкия организъм : Учебник за студенти по специалността "Медицинска сестра" и "Акушерка" / Елка Попова . - София : Арсо, Б. г. . - 402 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9301-63-2 

  

Сист. No: 42976

- 166 -

С/616/С 59д 

Справочник за диагностика и лечение на детските болести  /  Под ред. Тоньо Шмилев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : Медицинско издателство Райков, 2014 . - 572 с. : с фиг. ; 24 см

   Азбучник; Alphabetical index; Библиогр. с. 560-572

   ISBN 978-954-9666-64-9 

  

Сист. No: 42995

- 167 -

ЦБ 63188 

Ставру, Стоян

   Видения в кутията на Пандора : Биоправо / Стоян Ставру . - София : Фенея, 2014 . - 21 см

   

   ISBN 978-619-163-040-0 

   Кн. 1. Юридическа митология на човешкото тяло. Флуктуации на правосубектността . - 2014 . - 546 с.

   Библиогр. с. 527-546

  

Сист. No: 42965

- 168 -

ЦБ 63188 

Ставру, Стоян

   Видения в кутията на Пандора : Биоправо / Стоян Ставру . - София : Фенея, 2014 . - 21 см

   

   ISBN 978-619-163-041-7 

   Кн. 2. Мутации при човешката репродукция. Карнавалната смърт - правни аспекти . - 2014 . - 531 с.

   Библиогр. с. 517-531

  

Сист. No: 42967

- 169 -

П/61/Т 49 пЦБІІ 3180

Теоретико-практическо ръководство по анестезиология и интензивно лечение  : [Учебник за студенти по медицина] /  Под ред. на Силви Георгиев . - София : Арсо, 2015 . - 202 с. : с ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-197-005-6 

  

Сист. No: 42969

- 170 -

П/61/Т 74 аЦБ 63194

Топографска анатомия  : Учебник за студенти по медицина и дентална медицина / Владимир Овчаров и др ; Под ред. на Владимир Овчаров . - 2. изд. . - София : Арсо, 2013 . - 173 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9301-92-2 

  

Сист. No: 42977

- 171 -

П/616/У 41ДЦБ 63207

Уиникът, Доналд

   От педиатрия към психоанализа / Доналд Уиникът . - [София] : Център за психосоциална подкрепа ; Българско пространство за психоанализа, 2008 . - 488 с. ; 21 см . -  (Практики)

   Библиогр. с. 450-454; Именен и терминологичен показалец

   ISBN 978-954-91532-7-9 

   ISBN 978-954-91725-4-6 

  

Сист. No: 43001

- 172 -

С/616/Х 27 н 

Харисън наръчник - Основи на вътрешната медицина  : Фундаментът на медицинската теория и практика /  Под ред. на Антъни Фоци и др . - 14. изд. . - София : Парадокс, 2001 . - 1 000 с. : с ил., сх., табл. ; 24 см

   

   ISBN 954-553-051-0 

  

Сист. No: 42975

- 173 -

П/616/Ч 12ДтЦБІІ 3181

Чавдаров, Димитър

   Терапия на епилепсията / Димитър Чавдаров . - София : Гея-Либрис, 2004 . - 536 с. : с ил., сх., табл. ; 29 см

   Библиогр. с. 523-529 ; Азб. показалец

   ISBN 954-330-054-9 

  

Сист. No: 43005

- 174 -

С/61/Ч 22Де 

Чанг, Дейвид

   Енциклопедия на масажа : Практическа енциклопедия / Дейвид Чанг . - София : СофтПрес, 2010 . - 240 с. : с цв. ил., портр., табл. ; 24 см

   Ориг. загл.: Das gro?e Buch der Massagetechniken / David Chang. - За авторите: с. 239

   ISBN 978-954-685-841-2 

  

Сист. No: 42940

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

- 175 -

П/620.9/E 54ЦБІІ 3164

Energy and good governance in Bulgaria - trends and policy options  / Ruslan Stefanov et al . - [Sofia] : Center for the study of democracy, 2011 . - 98 p. ; 30 см . -  (Анализи/Reports ; 22)

   Изданието е публикувано и на бълг. ез.

   ISBN 978-954-477-167-6 

  

Сист. No: 42521

- 176 -

П/620.9/G 78iЦБІІ 3168

Green Innovation.bg : potential for development  / Ruslan Stefanov et al ; Ed. Teodora Georgieva et al . - Sofia : Applied Research and Communications Fund, 2014 . - 59 с. : с диагр., табл., сх. ; 29 см

   Библиогр. с. 59; Рез. на бълг. ез.

   ISBN 978-954-9456-16-5 

  

Сист. No: 42573

- 177 -

П/621.31/Е 53ВвЦБ 63240

Елистратов, Виктор Васильевич

   Возобновляемая энергетика / Виктор Васильевич Елистратов . - 2. доп. изд. . - Санкт-Петербург : Наука, 2013 . - 308 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 305-307; Рез. на англ. ез.; Книгата е с автограф

   ISBN 978-5-02-038220-6 

  

Сист. No: 43054

- 178 -

Арх/621.1/И 52Ип 

Илиев, Илия и др.

   Промишлена топлоенергетика и ВЕИ / Илия Илиев, Веселка Иванова Камбурова, Ангел Терзиев ; Под общ ред. на Илия Кръстев Илиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 165 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-7135-01-5 

  

Сист. No: 42700

- 179 -

Арх/621.1/И 52Ит 

Илиев, Илия Кръстев

   Топлообменни апарати / Илия Кръстев Илиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 174 с. : с черт., ил., табл. ; 22 см

   Библиогр.: с. 172-173

   ISBN 978-619-90013-6-3 

  

Сист. No: 42711

- 180 -

Арх/621.1/И 52Им 

Илиев, Илия Кръстев

   Методи и средства за ефективно оползотворяване на отпадъчна топлина от нископотенциални парогазови потоци : : [Монография] / Илия Кръстев Илиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 144 с. : с цв. ил. ; 22 см

   Библиогр.: с. 133-142; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-90013-9-4 

  

Сист. No: 42712

- 181 -

П/621.0/И 83ЙЦБ 63156

Йорданов, Йордан и др.

   Малки модулни реактори / Йордан Йорданов, Йордан Янков . - София : Абагар, 2014 . - 139 с. : с фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-168-093-1 

  

Сист. No: 42937

- 182 -

Арх/621.1/С 23-з, П/621.1/С 23ЦБ 63235

Сборник задачи по топлообмен и топлообменни апарати  / Илия Кръстев Илиев и др . - Б. м. : Инженеринг и изследвания за земеделието, 2015 (НИКИ - Ивайло Начев, Русе) . - 201 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 198-200; Учебникът е издаден и на електронен носител

   ISBN 978-619-7135-07-7 

  

Сист. No: 43046

- 183 -

П/620.9/У 73ЦБІІ 3167

Управление на енергийния сектор и енергийна (не)сигурност в България  /  Ред. Огнян Шентов, Александър Стоянов, Мария Йорданова . - София : Център за изследване на демокрацията, 2014 . - 135 с. ; 30 см . -  (Анализи/Reports ; 30)

   

   ISBN 978-954-477-216-1 

  

Сист. No: 42572

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

- 184 -

Арх/621.6/П 76Гр 

Попов, Генчо Стойков и др.

   Ръководство за курсово проектиране на центробежни помпи / Генчо Стойков Попов, Климент Великов Климентов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 36 с. : с фиг., черт. ; 23 см

   Библиогр. с. 34

   ISBN * 

  

Сист. No: 42710

- 185 -

П/62/С 75НиЦБ 63155

Стефанов, Николай Стефанов

   Измерване на хидро-пневмо и топлинни величини : Лекции по учебната дисциплина / Николай Стефанов Стефанов . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2013 . - 180 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр.: с. 176-177

   ISBN 978-954-683-496-6 

  

Сист. No: 42928

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 186 -

Арх/621.313/М 34Км 

Мартев, Красимир Великов

   Модели за ефективно електропроизводство на фотоволтаичните системи : Монография / Красимир Великов Мартев . - Плевен : Медиатех, 2014 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 140 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 134-140

   ISBN 978-619-207-003-8 

  

Сист. No: 43055

- 187 -

П/621.313/Р 40 ЕвЦБ 63123

Рац, Емил Роберт

   Векторно управление на електрически машини / Емил Роберт Рац . - София : Авангард Прима, 2010 . - 124 с. : с табл., сх., черт. ; 21 см

   Библиогр. с. 121-123

   ISBN 978-954-323-642-8 

  

Сист. No: 42693

- 188 -

БДС EN ISO 50001 

Системи за управление на енергията  : Изисквания с указания за прилагане (ISO 50001:2011) . - София : Български институт по стандартизация, 2012 ; 30 см

   Европейският стандарт EN ISO 50001:2011 има статут на български стандарт от 2011.12.16 Библиогр. с. 30

   ISBN * 

  

Сист. No: 43095

- 189 -

П/621.31/Т 82ГиЦБ 63154

Трендафилов, Георги Янакиев

   Измерване на неелектрически величини : Ръководство за лабораторни упражнения / Георги Янакиев Трендафилов . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2005 . - 88 с. : с табл., черт. ; 21 см

   

   ISBN 954-683-310-Х 

  

Сист. No: 42927

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 190 -

П/681.33/M 45ЦБ 63153

Measurement and control  / Zvezditza Nenova, Bernhard Maule . - Gabrovo : Alma Mater International, 2001 . - 21 cm

   Ориг. загл. Измерване и контрол Изд. е съвместен труд на бълг. и нидерланд. авт. - Изд. е по Leonardo da Vinci programme

   ISBN 954-9577-68-6 (P. 1)

   Part 1. Measurement . - 2001 . - 98 с. : с ил.

   Библиогр. с. 97

  

Сист. No: 42923

- 191 -

П/681.33/M 45ЦБ 63153

Measurement and control  / Al Damen, Will Hendrix . - Gabrovo : Alma Mater International, 2001 . - 21 cm

   Ориг. загл. Измерване и контрол Изд. е съвместен труд на бълг. и нидерланд. авт. - Изд. е по Leonardo da Vinci programme

   ISBN 954-9577-71-6 

   Part 2. Control . - 2001 . - 141 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 42924

- 192 -

П/621.38/И 21СеЦБ 63150

Иванов, Светослав Цветанов

   Електронни регулатори / Светослав Цветанов Иванов . - София : ТУ София, 2008 . - 118 с. : с черт., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 116-117

   ISBN 978-954-438-748-8 

  

Сист. No: 42919

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

- 193 -

Арх/389/С 52Бд, П/389/С 52Бд, П1/389/С 52БдЦБ 63149

Сотиров, Бранко Душков

   Двупрофилният метод за контрол на цилиндрични зъбни колела : [Монография] / Бранко Душков Сотиров . - Русе : Гаяна, 2014 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 120 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 114-118

   ISBN 978-954-8633-44-4 

  

Сист. No: 42917

- 194 -

Арх/389/С 52Би, П/389/С 52БЦБ 63238

Сотиров, Бранко Душков и др.

   История и развитие на уредите за измерване на цилиндрични зъбни колела : [Студия] / Бранко Душков Сотиров, Стойчо Грозев Иванов . - Русе : Гаяна, 2014 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 31 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 31

   ISBN 978-954-8633-45-1 

  

Сист. No: 42918

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 195 -

Арх/621.91/М 77Юч, П/621.91/М 77ЦБ 63248

Младенов, Юлиян Пенчев и др.

   Червячни и дискови фрези за зъбни колела : Теория и профилиране / Юлиян Пенчев Младенов, Десислава Стоянова Атанасова . - Плевен : Медиатех, 2014 . - 132 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 131-132

   ISBN 978-619-7071-82-5 

  

Сист. No: 43070

- 196 -

Арх/389/С 52Бд, П/389/С 52Бд, П1/389/С 52БдЦБ 63149

Сотиров, Бранко Душков

   Двупрофилният метод за контрол на цилиндрични зъбни колела : [Монография] / Бранко Душков Сотиров . - Русе : Гаяна, 2014 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 120 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 114-118

   ISBN 978-954-8633-44-4 

  

Сист. No: 42917

- 197 -

Арх/389/С 52Би, П/389/С 52БЦБ 63238

Сотиров, Бранко Душков и др.

   История и развитие на уредите за измерване на цилиндрични зъбни колела : [Студия] / Бранко Душков Сотиров, Стойчо Грозев Иванов . - Русе : Гаяна, 2014 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 31 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 31

   ISBN 978-954-8633-45-1 

  

Сист. No: 42918

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 198 -

П/656/M 26ЦБІІ 3185

   

Manual on good practices in sustainable waterway planning  . - S. L. : Platina, 2010 . - 107 p. ; 30 cm

   Bibliogr. p. 106-107

   ISBN * 

  

Сист. No: 43068

- 199 -

П/656/Б 65ЧуЦБІІ 3176

Борисов, Чавдар и др.

   Учебно помагало за придобиване на професионална компетентност на ръководителите на транспортна дейност / Чавдар Борисов, Таня Груева, Соня Христова . - Актуализирано изд. . - София : Зебра Сист, 2015 . - 248 с. ; 28 см

   Съдържа Въпроси за тест; Отворени въпроси; Казуси

   ISBN 978-619-7144-02-4 

  

Сист. No: 42935

- 200 -

С/656/Б 65Чи 

Борисов, Чавдар и др.

   Интерактивно учебно помагало за кандидат-шофьори : [Категория B] / Чавдар Борисов, Анатоли Нанков . - София : Зебра Сист, 2015 . - 384 с. ; 24 см

   Съдържа всички изпитни въпроси; Общо устройство на автомобила; Правила за движение по пътищата; Мобилно приложение за решаване на листовки

   ISBN 978-619-7144-04-8 

  

Сист. No: 42989

- 201 -

С/656/Б 65Ч-о 

Борисов, Чавдар и др.

   Официални изпитни тестове за кандидат-шофьори : [Категория B] / Чавдар Борисов, Анатоли Нанков . - София : Зебра Сист, 2015 . - 100 с. ; 24 см

   Съдържа Примерни изпитни листи; Проверки на отговорите; Мобилно приложение за решаване на листовки

   ISBN * 

  

Сист. No: 42990

- 202 -

С/656/Б 65Чи 

Борисов, Чавдар и др.

   Интерактивно учебно помагало за кандидат-шофьори : [Категория C] / Чавдар Борисов, Анатоли Нанков . - София : Зебра Сист, 2015 . - 368 с. ; 24 см

   Съдържа Превоз на товари; Общо устройство на МПС; Ремаркета и системи за прикачване; Изпитни въпроси и примерни тестове; Мобилно приложение за решаване на листовки

   ISBN 978-619-7144-07-7 

  

Сист. No: 42991

- 203 -

П/629.7/Н 46ЦБІІ 3175

Недялков, Димитър

   Самолетостроенето в България / Димитър Недялков . - [София] : [Албатрос МДВ], 2009 . - 188 с. : с ил. ; 31 см

   Изданието е двуезично

   ISBN 978-954-92426-1-4 

  

Сист. No: 42922

- 204 -

Арх/621.43/Х 15Ку, П/621.43/Х 15Ку, П1/621.43/Х 15КуЦБ 63080

Хаджиев, Кирил Илиев и др.

   Устройство на автотракторните двигатели / Кирил Илиев Хаджиев, Симеон Пенчев Илиев . - Русе : Примакс, 2015 (Печ. база при РУ) . - 201 с. : с фиг., сх. ; 22 см

   Библиогр. с. 200-201

   ISBN 978-954-8675-95-6 

  

Сист. No: 42516

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство-растениевъдство и животновъдство

- 205 -

ЦБ 63179 

Андонова, Мария Костова

   Прасковата / Мария Костова Андонова . - София : Еньовче, 2004 . - 80 с. : с ил., табл., [4] с. : цв. ил. ; 20 см . -  (Екологично стопанство : секрети и съвети)

   Библиогр. с. 76-78

   ISBN 954-9373-03-7 

  

Сист. No: 42956

- 206 -

С/632/Б 75Сд 

Брадли, Стивън

   Да излекуваме растенията : Вредители, болести, общи проблеми / Стивън Брадли . - София : Прес, 2006 . - 143 с. : с цв. ил., сх., табл. ; 24 см . -  (Хоби градинар : Поредица за любителя градинар)

   Ориг. загл. What's wrong with my plant? / Steven Bradley. - Съдържа и Справочник за декоративната растителност, плодните растения и стайните растения ; Определител ; Речник; Азб. показалец

   ISBN 954-308-110-7 :10

   ISBN 978-954-308-110-3 :13

  

Сист. No: 43035

- 207 -

ЦБ 63216 

Вирусни и вирусноподобни болести на културните растения  / Иван Ковачевски и др . - [3. доп. изд.] . - София : Пенсофт ; ПаблишСайСет-Агри, 1999 . - 364 с. : с табл., 20 л. ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 302-331 ; Азб. показалец на болестите, причинителите, векторите и свързаните с тях термини на бълг. ез., Азб. показалец на болестите и на техните причинители на рус. ез., Азб. показалец на англ. и други наименования на болестите и на техните причинители и на лат. наименования на векторите, Азб. показалец на бълг. и на лат. наименования на гостоприемниците

   ISBN 954-642-054-9 

   ISBN 054-14-0003-5 (грешен)

  

Сист. No: 43017

- 208 -

ЦБ 63221 

Георгиев, Васил и др.

   Череша / Васил Георгиев, Мария Боровинова, Анна Колева ; Под общ. ред. на Васил Георгиев . - 2. изд. . - София : Матком, 2007 . - 352 с. : с ил., табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 338-344

   ISBN 978-954-9930-44-3 

  

Сист. No: 43032

- 209 -

ЦБ 63167 

Григоров, Иван

   Ефективно зайцевъдство / Иван Григоров . - София : Еньовче, 2014 . - 254 с. : с фиг., ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 246-250

   ISBN 978-954-8372-43-5 

  

Сист. No: 42941

- 210 -

П/634/Д 84СсЦБ 63171

Дочев, Симеон

   Съвети по овощарство / Симеон Дочев . - [София] : Еньовче, 2008 . - 219 с. : с ил. ; 20 см . -  (Биологично и динамично земеделие)

   Библиогр. с. 217-218

   ISBN 978-954-9373-59-2 

  

Сист. No: 42946

- 211 -

С/632/К 92 ЛрС/632/К 92Лр

Кръстева, Любомила и др.

   Растителна защита в таблици и схеми / Любомила Кръстева, Румяна Цонева, Стоян Петков . - 3. прераб. изд. . - София : Булхерба, 2007 . - 160 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9883-43-5 

  

Сист. No: 42936

- 212 -

ЦБ 63222 

Лъвински, Симеон

   Сливата / Симеон Лъвински . - [София] : Еньовче, 2005 . - 74 с. : с ил. ; 21 см . -  (Екологично стопанство : секрети и съвети)

   Симеон Лъвински - псевд. на авт. Симеон Димитров Дочев. - Поучения: с. 70-71

   ISBN 954-9373-08-8 

   ISBN 954-9373-09-6 !

  

Сист. No: 43034

- 213 -

ЦБ 63161 

Манолова, Мария

   Отглеждане на ябълки / Мария Манолова . - [София] : Булхерба, 2011 . - 96 с. : с ил. ; 19 см . -  (Наръчник на градинаря)

   

   ISBN 978-954-9883-53-4 

  

Сист. No: 42933

- 214 -

ЦБ 63176 

Масалски, Николай

   Заразни болести по овцете / Николай Масалски . - София : Еньовче, 2008 . - 312 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 303-309

   ISBN 978-954-9373-52-3 

  

Сист. No: 42952

- 215 -

П/634/М 71МкЦБ 63159

Митков, Митко В.

   Крушова градина / Митко В. Митков . - [София] : Еньовче, 2008 . - 220 с., 4 л. : цв. ил. ; 21 см . -  (Интензивно овощарство)

   Библиогр. с. 219

   ISBN 978-954-9373-63-9 

  

Сист. No: 42932

- 216 -

П/634/М 74ЦкЦБ 63157

Михайлов, Цоло

   Кайсията / Цоло Михайлов . - София : Матком, 2006 . - 67 с. : с ил., 2 л. : цв. ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 67

   ISBN 954-9930-40-8 :10

   ISBN 978-954-9930-40-5 :13

  

Сист. No: 42930

- 217 -

П/634/М 74ЦпЦБ 63170

Михайлов, Цоло

   Практическо овощарство / Цоло Михайлов . - [София] : Булхерба, 2010 . - 168 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9883-41-1 

  

Сист. No: 42945

- 218 -

ЦБ 63168 

Рангелов, Ангел и др.

   Интензивно и свободно отглеждане на пуйки, кокошки и бройлери за яйца и месо / Ангел Рангелов, Иван Иванов . - София : Еньовче, 2010 . - 292 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8372-04-6 

  

Сист. No: 42942

- 219 -

ЦБ 63215 

Рангелов, Димитър Илиев

   Облагородяване със зелени калеми / Димитър Илиев Рангелов . - [София] : Матком, 2009 . - 172 с. : с ил., 8 л. : цв. ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9930-612-0 

  

Сист. No: 43015

- 220 -

ЦБ 63214 

Станчева, Йорданка

   Растителна защита / Йорданка Станчева ; Ред. Донка Петкова . - [София] : Булхерба, 2009 . - 24 см

   Показалец на вредителите, разделени по култури

   ISBN 978-954-9883-23-7 

   Т. 1. Болести и неприятели по трайните насаждения . - 2009 . - 176 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 43009

- 221 -

ЦБ 63214 

Станчева, Йорданка

   Растителна защита / Йорданка Станчева ; Ред. Донка Петкова . - [София] : Булхерба, 2009 . - 24 см

   Показалец на вредителите, разделени по култури

   ISBN 978-954-9883-31-2 

   Т. 2. Болести и неприятели по зеленчуковите култури . - 2009 . - 160 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 43010

- 222 -

ЦБ 63220 

Съвременно биволовъдство  / Цонка Пеева и др . - Шумен : Светлана, 2006 . - 115 с. : с ил., табл., фиг. ; 21 см

   

   ISBN 954-610-028-5 :10

   ISBN 978-954-610-028-3 :13

  

Сист. No: 43029

- 223 -

ЦБ 63177 

Тодоров, Николай Александров

   Наръчник за добрите практики в млечното говедовъдство / Николай Александров Тодоров . - София : Матком, 2009 . - 608 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

   Съдържа и Допълнителна литература. - Предм. показалец

   ISBN 978-954-9930-59-7 

  

Сист. No: 42954

- 224 -

П/63/У 95ИсЦБ 63144

Учкунов, Илия и др.

   Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло / Илия Учкунов, Свилен Райков, Веселин Учкунов . - Шумен : Фабер, 2015 . - 272 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 225-272

   ISBN 978-619-00-0288-8 

  

Сист. No: 42786

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 225 -

П/336/C 47FЦБІІ 3162

Chartered Financial Analyst] CFA Program Curriculum : Lev. I  . - New York : Pearson, 2011 - . - 28 cm

   
   http://www.cfainstitute.org/toolkit 

   ISBN 0-558-52185-1 :10

   ISBN 978-0-558-52185-1 :13

   V. 5. Equity and fixed income . - 2011 . - 657, 64 p. v.

   Glossary; Index

  

Сист. No: 42514

- 226 -

П/656/M 26ЦБІІ 3185

   

Manual on good practices in sustainable waterway planning  . - S. L. : Platina, 2010 . - 107 p. ; 30 cm

   Bibliogr. p. 106-107

   ISBN * 

  

Сист. No: 43068

- 227 -

Арх/658/А 75Ди 

Антонова, Диана Антонова

   Използване на основани на знание клъстери за иновационно развитие на индустриалните предприятия : Хабилитационен труд за получаване на научното звание "Професор" / Диана Антонова Антонова . - Русе : Примакс, 2015 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 304 с. : с фиг., табл. ; 23 см

   Научна специалност Организация и управление на производството

   ISBN 978-619-7242-04-1 

  

Сист. No: 43073

- 228 -

ЦБ 63189 

Бок, Ласло

   Новите правила : (Правилата на "Гугъл") / Ласло Бок . - София : Бард, 2015 . - 493 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-655-685-4 

  

Сист. No: 42970

- 229 -

Арх/658/В 65Пс 

Витлиемов, Павел Владимиров

   Съвременни производствени системи / Павел Владимиров Витлиемов . - Русе : Примакс, 2014 (РУ Ангел Кънчев) . - 187 с. : с цв. ил., сх., табл. ; 23 см

   Библиогр.: с. 179-180

   ISBN 978-954-8675-75-8 

  

Сист. No: 42698

- 230 -

П/657/Д 58МсЦБ 63185

Димитров, Марин и др.

   Счетоводният анализ / Марин Димитров, Иван Андреев . - В. Търново : Абагар, 2015 . - 208 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 196-198

   ISBN 978-619-168-097-9 

  

Сист. No: 42962

- 231 -

Арх/657/Д 58Ик 

Димитрова, Иванка

   Капитал, амортизации, амортизационна политика : Фирмената амортизационна политика като средство за възпроизводство на капитала / Иванка Димитрова . - Плевен : Медиатех, 2015 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 296 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 283-295

   ISBN 978-619-207-030-4 

  

Сист. No: 43052

- 232 -

Арх/65.012/Д 78Юн, П/65.012/Д 78ЮЦБ 63236

Дончева, Юлия

   Научени уроци и предизвикателства за устойчиво развитие на човешките ресурси чрез проекти : (научна студия) / Юлия Дончева . - Русе : Авангард принт, 2015 . - 35 с. ; 20 см

   Препоръчителни източници с. 31-34

   ISBN 978-954-337-276-8 

  

Сист. No: 43050

- 233 -

Арх/65.012/Е 20е 

Европейска екомаркировка и системи за управление на околната среда  / Диана Антонова Антонова и др . - Русе : Примакс, 2013 (РУ Ангел Кънчев) . - 126 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. след отд. гл.; Рез. на бълг. ез.

   ISBN 978-954-8675-76-5 

  

Сист. No: 42713

- 234 -

Арх/504.056/Е 43и 

Екологично индустриално производство  / Любомир Владимиров Владимиров и др ; Науч. ред. Владимир Томов . - Плевен : Медиатех, 2015 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 325 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 315-324

   ISBN 978-619-7071-79-5 

  

Сист. No: 43061

- 235 -

Арх/338/Е 65Км, П/338/Е 65КмЦБ 63127

Ениманев, Красимир Иванов

   Методически инструментариум за изследване и анализ на производствената инфраструктура и инфраструктурната осигуреност / Красимир Иванов Ениманев . - Русе : Крисан-С, 2013 . - 68 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 68; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-8655-57-6 

  

Сист. No: 42716

- 236 -

П/658/И 82 ЮиЦБ 63109

Йоргова-Форд, Юлия

   Изследване на процесите на обслужване в операциите на услуги : [Монография] / Юлия Трифонова Йоргова-Форд . - Бургас : Бургаски свободен университет, 2015 . - 192 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7126-08-2 

  

Сист. No: 42641

- 237 -

П/658/И 82 ЮуЦБ 63110

Йоргова-Форд, Юлия

   Управление на публични услуги : Ръководство за упражнения / Юлия Трифонова Йоргова-Форд . - Бургас : Бургаски свободен университет, 2015 . - 72 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7126-09-9 

  

Сист. No: 42643

- 238 -

П/65.013/М 32КпЦБ 63139

Марков, Красимир Марков

   Психология, управление, организация / Красимир Марков Марков . - В. Търново : Ивис, 2014 . - 159 с. : с диагр., сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 152-158

   ISBN 978-954-2968-82-5 

  

Сист. No: 42780

- 239 -

Арх/65.012/Н 17Ну 

Найденов, Николай Стефанов

   Управление на проекти / Николай Стефанов Найденов . - 4. прераб. и доп. изд. . - Русе : Авангард принт, 2014 . - 80 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-337-125-9 

  

Сист. No: 42790

- 240 -

Арх/658/Н 46А-о 

Недялков, Антон Недялков

   Операционен мениджмънт : Ръководство за упражнения / Антон Недялков Недялков . - Русе : Примакс, 2014 (РУ Ангел Кънчев) . - 55 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. след отд. теми

   ISBN 978-954-8675-84-0 

  

Сист. No: 42705

- 241 -

Арх/658.5/П 44Аи, П/658.5/П 44Аи, П1/658.5/П 44АиЦБІІ 3173

Петков, Александър и др.

   Интегрирани системи за управление / Александър Петков, Антон Недялков Недялков . - Русе : [Русенски унив. Ангел Кънчев], 2015 . - 120 с., раздр. паг. ; 30 см

   Учебникът е издаден и на електронен носител. - Азб. указ.

   ISBN * 

  

Сист. No: 42884

- 242 -

С/65.012/П 47Ир 

Петровски, Иван

   Речник по мениджмънт : Указател на основните термини, терминологични словосъчетания и изрази, използвани в организационния мениджмънт (ОМ) / Иван Петровски . - София : Славина Петровска, 2015 . - 413 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-90480-0-9 

  

Сист. No: 42993

- 243 -

П/65/С 69ЕсЦБ 63252

Станимиров, Евгени Петров

   CRM (Мениджмънт) / Евгени Петров Станимиров . - Варна : Наука и икономика, 2013 . - 164 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 157-163 и след отд. теми

   ISBN 978-954-21-0714-9 

  

Сист. No: 43076

- 244 -

П/65/С 69ЕсЦБ 63253

Станимиров, Евгени Петров и др.

   CRM (Мениджмънт) : Учебно помагало / Евгени Петров Станимиров, Владимир Сашов Жечев . - Варна : Наука и икономика, 2013 . - 164 с. ; 22 см

   Библиогр.: с. 157-163 и след отд. теми

   ISBN 978-954-21-0715-6 

  

Сист. No: 43077

- 245 -

Арх/65/Т 64Мк 

Тодорова, Милена

   Комуникационна политика : Ръководство за упражнения / Милена Тодорова . - Русе : Примакс, 2014 (РУ Ангел Кънчев) . - 100 с. : с цв. ил., табл. ; 22 см

   Загл. на кор.: Ръководство по Комуникационна политика; Библиогр. с. 98-99

   ISBN 978-954-8675-90-1 

  

Сист. No: 42709

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

- 246 -

ЦБІІ 3166 

Automatics and Informatics  : Proceedings of International Conference, October 4-7, 2015 . - София : САИ, 2015 . - 226 с. ; 30 см

   От 2010 г. с ISSN 1313-1850

   ISBN * 

  

Сист. No: 42561

Кибернетика. Финна механика

- 247 -

П/681.33/M 45ЦБ 63153

Measurement and control  / Zvezditza Nenova, Bernhard Maule . - Gabrovo : Alma Mater International, 2001 . - 21 cm

   Ориг. загл. Измерване и контрол Изд. е съвместен труд на бълг. и нидерланд. авт. - Изд. е по Leonardo da Vinci programme

   ISBN 954-9577-68-6 (P. 1)

   Part 1. Measurement . - 2001 . - 98 с. : с ил.

   Библиогр. с. 97

  

Сист. No: 42923

- 248 -

П/681.33/M 45ЦБ 63153

Measurement and control  / Al Damen, Will Hendrix . - Gabrovo : Alma Mater International, 2001 . - 21 cm

   Ориг. загл. Измерване и контрол Изд. е съвместен труд на бълг. и нидерланд. авт. - Изд. е по Leonardo da Vinci programme

   ISBN 954-9577-71-6 

   Part 2. Control . - 2001 . - 141 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 42924

- 249 -

Арх/004/Г 82Км 

Григорова, Каталина Петрова и др.

   Моделиране на бизнес процеси. Конвертиране на моделите : [Монография] / Каталина Петрова Григорова, Калоян Маринов Миронов . - Плевен : Медиатех, 2015 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 118 с. : с фиг. ; 22 см

   Библиогр. с. 116-118

   ISBN 978-619-207-011-3 

  

Сист. No: 43072

- 250 -

ДИР/02/Д 61АгЦБ 63102

Димчев, Александър Георгиев

   Глобална информационна инфраструктура. Роля и мисия на библиотеките в променящия се свят / Александър Георгиев Димчев . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2014 . - 478 с. ; 24 см . -  (Университетска библиотека ; 509)

   Библиогр.с. 463-467

   ISBN 978-954-07-3719-5 

  

Сист. No: 42624

- 251 -

П/681.32/И 21СкЦБ 63151

Иванов, Сава Иванов и др.

   Компютърна периферия : Ръководство за лабораторни упражнения / Сава Иванов Иванов, Жейно Иванов Жейнов . - Варна : [ТУ], 2005 . - 132 с. : с ил., табл., сх. ; 29 см

   Съдържа и Тестове за самоподготовка; Съдържание на протокола. - Библиогр. с. 122

   ISBN 954-20-0317-X 

  

Сист. No: 42920

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

Езикознание. Филология. Литература

- 252 -

ЦБ 63212 

"Тихата лирика" в българската литература  /  Състав. Пламен Дойнов, Иван Станков . - София - В. Търново : Кралица Маб, 2015 . - 387 с. ; 20 см . -  (Литературата на НРБ: история и теория ; 12)

   Изд. се публ. в рамките на науч.- издателската програма Литературата на НРБ (1946 - 1990). - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-533-147-3 

  

Сист. No: 43007

- 253 -

ЦБ 63114 

Bando, Masako

   Mandala road / Masako Bando ; Transl. by Wayne P. Lammers . - London : Thames river press, 2013 . - 365 p. ; 21cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-0-85728-248-4 

  

Сист. No: 42657

- 254 -

ЦБ 63119 

Ishii, Shinji

   Kutze, stepp'n on wheat / Shinji Ishii ; Transl. by David Karashima . - London : Thames river press, 2014 . - 248 p. ; 22 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-1-78308-128-8 

  

Сист. No: 42676

- 255 -

ЦБ 63117 

Itsuki, Hiroyuki

   The Kingdom of the wind / Hiroyuki Itsuki . - London : Thames river press, 2014 . - 333 p. ; 22 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-1-78308-129-5 

  

Сист. No: 42668

- 256 -

ЦБ 63106 

Machida, Kou

   Punk samurai slash down / Kou Machida ; Transl. by Wayne P. Lammers . - London : Thames river press, 2014 . - 265 p. ; 22 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-1-78308-127-1 

  

Сист. No: 42637

- 257 -

ЦБ 63107 

Maijo, Otaro

   Asura girl / Otaro Maijo ; Transl. by Stephen Snyder . - San Francisco : Haika soru, 2014 . - 214 p. ; 21 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-1-4215-7537-7 

  

Сист. No: 42638

- 258 -

ЦБ 63121 

Matsuura, Hisaki

   Triangle : A Novel / Hisaki Matsuura ; Transl. by David James Karashima . - Champaign : Dalkey Archive Press, 2014 . - 209 s. ; 22 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-1-62897-026-5 

  

Сист. No: 42689

- 259 -

ЦБ 63112 

Mizumura, Minae

   A True novel / Minae Mizumura ; Transl. by Juliet W. Carpenter . - New York : Other Press, 2013 . - 22 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-1-59051-203-6 

   V. 1 . - 2013 . - 454 p.

   

  

Сист. No: 42648

- 260 -

ЦБ 63112 

Mizumura, Minae

   A True novel / Minae Mizumura ; Transl. by Juliet W. Carpenter . - New York : Other Press, 2013 . - 22 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-1-59051-203-6 

   V. 2 . - 2013 . - 455 - 854 p.

   

  

Сист. No: 42650

- 261 -

ЦБ 63108 

Murakami, Ryu

   From the fatherland, with love / Ryu Murakami ; Transl. by Ralph McCarthy et al . - London : Pushkin Press, 2013 . - 664 p. ; 24 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-1-908968-45-6 

  

Сист. No: 42639

- 262 -

ЦБ 63116 

Takahashi, Katsuhiko

   The Case of the Sharaku murders / Katsuhiko Takahashi . - London : Thames river press, 2013 . - 270 p. ; 22 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-0-85728-129-6- 

  

Сист. No: 42666

- 263 -

ЦБ 63122 

Tsujihara, Noboru

   Jasmine / Noboru Tsujihara ; Transl. by Juliet W. Carpenter . - London : Thames river press, 2012 . - 309 s. ; 22 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-0-85728-250-7 

  

Сист. No: 42690

- 264 -

ЦБ 63111 

Yuichi, Seirai

   Ground zero, Nagasaki : Stories / Seirai Yuichi ; Transl. by Paul Warham . - New York : Columbia University Press, 2006 . - 182 p. ; 21 cm

   Specially selected for the Japanese literature publishing project

   ISBN 978-0-231-17116-8 

  

Сист. No: 42644

- 265 -

ЦБ 63165 

Букай, Хорхе

   От самоуважението до егоизма : Разговор между мен и теб / Хорхе Букай . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 208 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-26-1060-1 

  

Сист. No: 42953

- 266 -

ЦБ 63178 

Букай, Хорхе

   Трите въпроса : Кой съм? Накъде отивам? С кого? / Хорхе Букай . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 320 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-26-0927-8 

  

Сист. No: 42955

- 267 -

ЦБ 63180 

Букай, Хорхе

   Да се обичаме с отворени очи : Силвия Салинас / Хорхе Букай . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 264 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-26-0885-1 

  

Сист. No: 42957

- 268 -

ЦБ 63181 

Букай, Хорхе

   Да продължа без теб : Силвия Салинас : Една история за раздялата и търсенето на истинската любов / Хорхе Букай . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 272 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-26-1232-2 

  

Сист. No: 42958

- 269 -

ЦБ 63183 

Букай, Хорхе

   Разказвай с мен : Приказката продължава / Хорхе Букай . - Пловдив : Хермес, 2011 . - 312 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-26-1005-2 

  

Сист. No: 42960

- 270 -

ЦБ 63184 

Букай, Хорхе

   20 стъпки напред : По пътя на израстването / Хорхе Букай . - Пловдив : Хермес, 2014 . - 174 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-26-1333-6 

  

Сист. No: 42961

- 271 -

ЦБ 63186 

Букай, Хорхе

   Приказки за размисъл : Приказки за приспиване на деца и събуждане на възрастни / Хорхе Букай . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 188 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-26-0726-7 

  

Сист. No: 42963

- 272 -

П/808.67/Д 24ДрЦБ 63130

Даскалова, Добрина Георгиева

   Речникови единици за достоверност в българския език / Добрина Георгиева Даскалова . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2014 . - 168 с. ; 20 с. . -  (Series Academica ; 14)

   Възприета форма на името на авт. е Добринка Георгиева Даскалова Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. Изд. на Шуменски унив. "Епископ Константин Преславски"; Фак. по хуманитарни науки. - Библиогр. с. 157-167

   ISBN 978-619-201-001-0 

  

Сист. No: 42754

- 273 -

ЦБ 63205 

Зарев, Тони Стоянов

   Литературен детектив : По следите на забравени автори и текстове / Тони Стоянов Зарев . - София : Изток - Запад, 2015 . - 253 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 251-253

   ISBN 978-619-152-692-5 

  

Сист. No: 42988

- 274 -

ЦБ 63197 

Казасов, Димо

   В тъмнините на заговора : Из дневника на един журналист / Димо Казасов . - 2. прераб. изд. . - София : Изток - Запад, 2015 . - 154 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-681-9 

  

Сист. No: 42980

- 275 -

Арх/39/П 47РбЦБ 63124

Петрова, Румяна

   Български паремии за присмех и похвала : Лингвокултурно изследване (скала на културемите): [Монография] / Румяна Петрова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 290 с. ; 23 см . -  (Език и култура)

   Азб. показалец

   ISBN 978-619-7071-36-8 

  

Сист. No: 42696

- 276 -

С/65.012/П 47Ир 

Петровски, Иван

   Речник по мениджмънт : Указател на основните термини, терминологични словосъчетания и изрази, използвани в организационния мениджмънт (ОМ) / Иван Петровски . - София : Славина Петровска, 2015 . - 413 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-90480-0-9 

  

Сист. No: 42993

- 277 -

Арх/808.67/П 72 Ям, П/808.67/П 72 Ям, П1/808.67/П 72 ЯмЦБ 63128

Пометкова, Яна Иванова

   Морфология на съвременния български език / Яна Иванова Пометкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 151 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 147-149

   ISBN 978-954-712-657-2 

  

Сист. No: 42734

- 278 -

Арх/808.67/П 72 Ям, П/808.67/П 72 Ям, П1/808.67/П 72 ЯмЦБ 63129

Пометкова, Яна Иванова

   Морфология на съвременния български език : Упражнения / Яна Иванова Пометкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 147 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 143-145

   ISBN 978-954-712-658-9 

  

Сист. No: 42735

- 279 -

ЦБ 63218 

Славейковци в българската култура  /  Състав, ред. Иван Радев, Кольо Дабков . - В. Търново : Абагар, 2015 . - 446 с. ; 24 см

   Речник на остарели, малко познати и чужди думи

   ISBN 978-619-168-133-4 

  

Сист. No: 43022

- 280 -

П/8/С 96ЦБ 63135

Съвременна руска литература  /  Състав. и прев. Ивайло Петров . - В. Търново : Ивис, 2011 . - 135 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-2968-09-2 

  

Сист. No: 42765

- 281 -

ЦБ 63195 

Пет минути с Петър Увалиев  / Петър Христов Увалиев ; Състав., предг. Огнян Ковачев ; Под общ ред. Огнян Ковачев, Христина Ковачева . - София : АГАТА-А, 2015 . - 19 Х 20 см . -  (Punctum)

   

   ISBN 978-954-540-106-0 

   Ч. 1. Радиобеседи . - 2015 . - 441 с.

   

  

Сист. No: 42978

- 282 -

Арх/808.67/Ц 80 Дс, П/808.67/Ц 80 Дс, Ч2/808.67/Ц 80 ДсЦБ 63115

Цонева, Димитрина Игнатова и др.

   Система на функционалните варианти на фонемите в съвременния български език : Монография / Димитрина Игнатова Цонева, Десислава Цонева Баева . - Русе [т.е. Плевен] : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 149 с. : с табл., диагр., сх. ; 22 см

   Възприета форма на името на първия авт. е Димитрина Игнатова-Цонева. - Библиогр. с. 122-132

   ISBN 978-619-7071-75-7 [Медиатех]

  

Сист. No: 42664

История. География. Биографии. Археология

- 283 -

П/91/U 73ЦБ 63082

Urban and urbanization  /  Chief ed. Recep Efe et al . - Sofia : St. Kliment Ohridski University Press, 2014 . - 792 p. ; 24 cm

   Bibliogr. after each paper

   ISBN 978-954-07-3772-0 

  

Сист. No: 42518

- 284 -

Арх/378/А 56 

   

Алманах на факултет Бизнес и мениджмънт випуск 2014  . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 231 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 43071

- 285 -

ЦБ 63254, Ч2/949.72.04/А 75Вп 

Антонова, Веселина

   Пожелай свободата / Веселина Антонова ; Ред. Велислава Донева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 55 с. : с портр., факс. ; 22 см

   Посвещава се на 70 години от създаването на Русенски университет Ангел Кънчев

   ISBN 978-954-712-666-4 

  

Сист. No: 43078

- 286 -

Ч2/37.01/А 93Вп 

Атанасова, Виолета Кирилова

   Петко Славейков за образованието / Виолета Кирилова Атанасова . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2015 . - 206 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 202-206

   ISBN 978-619-201-051-5 

  

Сист. No: 43048

- 287 -

П/949.72/Б 56ИиЦБ 63206

Божилов, Иван Ангелов и др.

   История на България : В три тома / Иван Ангелов Божилов, Васил Тодоров Гюзелев . - София : Анубис, 1999 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-426-718-6 

   Т. 1. История на средновековна България VII - XIV век . - 1999 . - 704 с.

   Съдържа и Хронол. таблица. - Библиогр. с. 677-687

  

Сист. No: 42994

- 288 -

П/949.72/Б 62ВтЦБ 63132

Бонева, Вера Петрова и др.

   Тестове по история на България / Вера Петрова Бонева, Росица Жечкова Ангелова . - В. Търново : Фабер, 2004 . - 99 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 954-775-274-X 

  

Сист. No: 42756

- 289 -

ЦБ 63246 

Бояджиев, Тодор Костов

   Тайните операции, които промениха света : Лиоте. Разцепващ фактор. Голгота / Тодор Костов Бояджиев . - София : Сиела Норма, 2015 . - 155 с. ; 23 см . -  (Historia incognita)

   

   ISBN 978-954-28-1666-9 

  

Сист. No: 43063

- 290 -

П/949.72/Д 11пЦБ 63142

Да преподаваме историята на комунизма  : Методическо пособие за учители по история . - София : Център "Хана Аренд", 2013 . - 120 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 42784

- 291 -

ЦБ 63229 

Димитров, Страшимир

   Султан Махмуд II и краят на еничарите : [Изследване] / Страшимир Димитров . - 2. прераб. изд. . - София : Изток - Запад, 2015 . - 387 с. ; 21 см . -  (Спасената история)

   Речник; Съдържание на англ. и руски ез.

   ISBN 978-619-152-669-7 

  

Сист. No: 43042

- 292 -

Арх/949.72/З-50-Зи 

Здравкова, Златоживка

   История на България : Учебник за студенти и кандидат-студенти / Златоживка Здравкова . - 2. изд. . - Силистра : РИТТ, 2002 . - 320 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 320

   ISBN 954-754-013-8 

  

Сист. No: 42800

- 293 -

П/94/И 46вЦБ 63103

Източният въпрос, имперската дипломация и национализмът на Балканите (1815-1918)  /  Състав. Гита Николова Йовчева, Пенка Димова Пеева ; Науч. ред. Валентин Китанов . - Бургас : Университет Проф. д-р Асен Златаров, 2013 . - 208 с. ; 21 см

   Сборникът съдържа мат. и на англ. ез.; Библиогр. след отд. статии

   ISBN 978-619-7123-03-6 

  

Сист. No: 42627

- 294 -

ЦБ 63191 

Иречек, Констатин

   История на българите : С поправки и добавки от самия автор / Констатин Иречек ; Ред., предг., бел. Петър Хр. Петров . - Прераб. и доп. изд. . - София : Изток - Запад, 2015 . - 933 с. ; 22 см

   Изд. е направ. по: акад. Константин Иречек "История на българите", изд. "Наука и изкуство", 1978. - Съдържа и Геогр. и Именен показалци

   ISBN 978-619-152-550-8 

  

Сист. No: 42972

- 295 -

П/94/И 79ГеЦБ 63104

Йовчева, Гита Николова и др.

   Европейските съюзи, България и Балканите (1870-1918) / Гита Николова Йовчева, Пенка Димова Пеева, Петър Стоянов Парушев ; Науч. ред. Трендафил Митев, Валентин Китанов . - Бургас : Университет Проф. д-р Асен Златаров, 2015 . - 192 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 183-188

   ISBN 978-619-7123-26-5 

  

Сист. No: 42628

- 296 -

ЦБ 63223 

Кардини, Франко

   Европа и ислямът : Историята на едно недоразумение / Франко Кардини . - София : Изток - Запад, 2015 . - 395 с. ; 23 см

   Ориг. загл.: Europa e islam / Franco Cardini. - Именен показалец

   ISBN 978-619-152-579-9 

  

Сист. No: 43039

- 297 -

ЦБ 63192 

Кларк, Кристофър

   Лунатици. Как Европа прекрачи прага на Първата Световна война / Кристофър Кларк . - София : Ера ; Глобус, 2015 . - 584 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-389-361-4 

   ISBN * 

  

Сист. No: 42974

- 298 -

ЦБ 63202 

Кубичек, Аугуст

   Адолф Хитлер - спомени за нашето приятелство / Аугуст Кубичек . - София : Еделвайс, 2015 . - 367 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7186-05-5 

  

Сист. No: 42985

- 299 -

ЦБ 63182 

Минов, Кирил

   История и празници на българите : Произход на българите, българската църква и значението на празниците / Кирил Минов . - София : Военно издателство, 2014 . - 280 с. : с к., [4 л.] цв. ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 277-278

   ISBN 978-954-509-521-4 

  

Сист. No: 42959

- 300 -

Арх/378/Р 49, П/378/Р 49ЦБ 63234

Ректорите  : Спомени, интервюта, документи /  Състав. и бел. Велислава Донева и др . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 248 с. ; 23 см

   Посвещава се на 70-годишнината на Русенския университет. - Библиогр. с. 246-247

   ISBN 978-954-712-667-1 

  

Сист. No: 43047

- 301 -

ЦБ 63218 

Славейковци в българската култура  /  Състав, ред. Иван Радев, Кольо Дабков . - В. Търново : Абагар, 2015 . - 446 с. ; 24 см

   Речник на остарели, малко познати и чужди думи

   ISBN 978-619-168-133-4 

  

Сист. No: 43022

- 302 -

ЦБ 63228 

Холанд, Том

   В сянката на меча : Битката за глобална империя и краят на античния свят / Том Холанд . - София : Изток - Запад, 2015 . - 536 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 493-526; Показалец

   ISBN 978-619-152-583-6 

  

Сист. No: 43041

- 303 -

П/949.72/Ц 49ГпЦБ 63199

Ценов, Ганчо

   Произходът на българите и началото на българската държава и българската църква / Ганчо Ценов . - 4. прераб. изд. . - София : Хелиопол, 2014 . - 429 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-578-317-3 

  

Сист. No: 42982

- 304 -

ЦБ 63200 

Цонев, Киряк Цонев и др.

   Шифърът на древните българи / Киряк Цонев Цонев, Мирослава Кириякова Цонева . - [София] : Военно издателство, 2014 . - 352 с. : с ил., портр., к. ; 25 см

   Указател на названия и термини с. 293-346

   ISBN 78-954-509-517-7 

  

Сист. No: 42983

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 305 -

ЦБІІ 3182 

Chansons populaires Bulgares de Thrace Orientale et occidentale  /  Ed. by Vassile Stoine . - Sofia : Institut de culture de Thrace, 1939 . - 29 cm

   

   ISBN * 

   V. VII. Recueil Thracien . - 1939 . - 622 p.

   

  

Сист. No: 43057

- 306 -

Арх/338/Е 65Ку, П/338/Е 65КуЦБ 63126

Ениманев, Красимир Иванов

   Устройството на територията - основа за инфраструктурна осигуреност / Красимир Иванов Ениманев . - Русе : Крисан-С, 2013 . - 63 с. : с к., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 62-63

   ISBN 978-954-8655-56-9 

  

Сист. No: 42715

- 307 -

П/7/Л 79 СиЦБ 63113

Лозанова, Саша Симеонова

   Изкуството в дизайна : Европейска архитектура, интериорна среда и изделия на дизайна след 1830 г. : Учебно пособие за магистри в Лесотехническия университет / Саша Симеонова Лозанова . - София : Графика 19, 2014 . - 312 с. : със сн. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9764-35-2 

  

Сист. No: 42649

Компютри. Програмни продукти

- 308 -

ЦБ 63189 

Бок, Ласло

   Новите правила : (Правилата на "Гугъл") / Ласло Бок . - София : Бард, 2015 . - 493 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-655-685-4 

  

Сист. No: 42970

- 309 -

Арх/004/Г 65Еи, П/004/Г 65Е, П1/004/Г 65ЕЦБ 63086

Горанова, Евгения Денева

   Изследване ползваемостта на мултимедийна среда за обучение по компютърни технологии : [Студия] / Евгения Денева Горанова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 40 с. : с фиг. ; 21 см

   Библиогр. с. 37-40

   ISBN 978-954-7593-25-1 

  

Сист. No: 42548

- 310 -

Арх/004/Г 82Км 

Григорова, Каталина Петрова и др.

   Моделиране на бизнес процеси. Конвертиране на моделите : [Монография] / Каталина Петрова Григорова, Калоян Маринов Миронов . - Плевен : Медиатех, 2015 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 118 с. : с фиг. ; 22 см

   Библиогр. с. 116-118

   ISBN 978-619-207-011-3 

  

Сист. No: 43072

- 311 -

ДИР/02/Д 61АгЦБ 63102

Димчев, Александър Георгиев

   Глобална информационна инфраструктура. Роля и мисия на библиотеките в променящия се свят / Александър Георгиев Димчев . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2014 . - 478 с. ; 24 см . -  (Университетска библиотека ; 509)

   Библиогр.с. 463-467

   ISBN 978-954-07-3719-5 

  

Сист. No: 42624

- 312 -

П/681.32/И 21СкЦБ 63151

Иванов, Сава Иванов и др.

   Компютърна периферия : Ръководство за лабораторни упражнения / Сава Иванов Иванов, Жейно Иванов Жейнов . - Варна : [ТУ], 2005 . - 132 с. : с ил., табл., сх. ; 29 см

   Съдържа и Тестове за самоподготовка; Съдържание на протокола. - Библиогр. с. 122

   ISBN 954-20-0317-X 

  

Сист. No: 42920

- 313 -

Арх/004/К 32Ск, П/004/К 32Ск, П1/004/К 32СЦБІІ 3177

Караколева, Стефка Романова

   Компютърна математика : [Електронен курс] / Стефка Романова Караколева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 264 с., раздр. паг. ; 30 см

   Учебникът е издаден и на електронен носител. - Библиогр. с. 3

   ISBN * 

  

Сист. No: 42929

- 314 -

П/681.32/М 15ГмЦБ 63133

Мазаджиев, Георги Николов

   Мобилни компютърни системи / Георги Николов Мазаджиев . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2013 . - 248 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 245-247

   ISBN 978-954-577-845-2 

  

Сист. No: 42757

- 315 -

Арх/621.91/М 77Юч, П/621.91/М 77ЦБ 63248

Младенов, Юлиян Пенчев и др.

   Червячни и дискови фрези за зъбни колела : Теория и профилиране / Юлиян Пенчев Младенов, Десислава Стоянова Атанасова . - Плевен : Медиатех, 2014 . - 132 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 131-132

   ISBN 978-619-7071-82-5 

  

Сист. No: 43070

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 316 -

П/32/I 69rЦБІІ 3165

Integrating refugee and asylum-seeking children in the educational systems of EU Member States  /  Ed. Andrey Nonchev, Nikolai Tagarov . - [Sofia] : Center for the study of democracy, 2012 . - 429 с. : с табл., к. ; 30 cm + 1 CD

   Bibliogr. after each chapter

   ISBN 978-954-477-183-6 

  

Сист. No: 42522

- 317 -

С/378/J 80е 

Journal of the European higher education area  : Policy, practice and institutional engagement /  Ed. Dorothy Kelly et al . - Berlin : Dr. Josef Raabe Verlag, 2015 . - 30 cm

   ISSN 2192-0109
   http://www.ehea-journal.eu 

   ISBN 978-3-8183-0564-2 

   [B.] 3 . - 2015 . - 142 p.

   

  

Сист. No: 42782

- 318 -

ЦБ 63089 

Алманах - животописни и книгописни сведения за преподавателите 2005-2015  : 95 години Икономически университет Варна /  Състав. Росица Заркова и др ; Гл. ред. Николинка Сълова . - 5. изд. . - Варна : Наука и икономика, 2015 . - 668 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-21-0809-2 

  

Сист. No: 42567

- 319 -

Арх/378/А 56 

   

Алманах на факултет Бизнес и мениджмънт випуск 2014  . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 231 с. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 43071

- 320 -

Ч2/37.01/А 93Вп 

Атанасова, Виолета Кирилова

   Петко Славейков за образованието / Виолета Кирилова Атанасова . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2015 . - 206 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 202-206

   ISBN 978-619-201-051-5 

  

Сист. No: 43048

- 321 -

П/37/А 93В-зЦБ 63237

Атанасова, Виолета Кирилова и др.

   Забавни упражнения по история на педагогиката и българското образование / Виолета Кирилова Атанасова, Наталия Иванова Витанова . - 2. доп. и прераб. изд. . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2015 . - 234 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 216-233

   ISBN 978-619-201-027-0 

  

Сист. No: 43051

- 322 -

П/378/Г 37ЦБ 63141

Георгиева, Богдана Николаева и др.

   Качеството на образованието в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" / Богдана Николаева Георгиева, Снежана Христова Николова, Кирил Георгиев Кирилов . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2015 . - 354 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-201-004-1 

  

Сист. No: 42783

- 323 -

Арх/004/Г 65Еи, П/004/Г 65Е, П1/004/Г 65ЕЦБ 63086

Горанова, Евгения Денева

   Изследване ползваемостта на мултимедийна среда за обучение по компютърни технологии : [Студия] / Евгения Денева Горанова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 40 с. : с фиг. ; 21 см

   Библиогр. с. 37-40

   ISBN 978-954-7593-25-1 

  

Сист. No: 42548

- 324 -

П/37/Д 42ЕмЦБ 63241

Денева, Евгения

   Методика на обучението по информатика и информационни технологии : Ръководство за упражнения / Евгения Денева . - Силистра : Рен-50, 2008 . - 147 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 144-145

   ISBN 978-954-712-410-3 

  

Сист. No: 43056

- 325 -

Арх/65.012/Д 78Юн, П/65.012/Д 78ЮЦБ 63236

Дончева, Юлия

   Научени уроци и предизвикателства за устойчиво развитие на човешките ресурси чрез проекти : (научна студия) / Юлия Дончева . - Русе : Авангард принт, 2015 . - 35 с. ; 20 см

   Препоръчителни източници с. 31-34

   ISBN 978-954-337-276-8 

  

Сист. No: 43050

- 326 -

П/378/И 67тЦБ 63090

Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион  : Сборник с доклади от конференция на офис за технологичен трансфер към Бургаски свободен университет, 20 ноември 2014 г. /  Ред. Ангел Тошков, Евгения Николова, Янислав Желев . - Бургас : Информа принт, 2014 . - 248 с. ; 20 см

   Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-8468-97-8 

  

Сист. No: 42571

- 327 -

Ч2/37.01/К 78Йи 

Колев, Йордан Георгиев и др.

   История на педагогиката (европейско и българско образование) : Учебно помагало за самоподготовка и самоконтрол / Йордан Георгиев Колев, Невена Славева Филипова, Йоанна Василева Цветанова . - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2015 . - 210 с. ; 21 см

   Източници и литература за самоподготовка с. 190-195

   ISBN 978-954-680-995-7 

  

Сист. No: 42926

- 328 -

П/378/П 41нЦБ 63105

Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища  : Сборник доклади : 15-17 май 2014, Русе . - Русе : Русенски унив. Ангел Кънчев, 2014 . - 349 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-712-611-4 

  

Сист. No: 42636

- 329 -

П/37/П 47ПфЦБ 63152

Петров, Петър Динев

   Формиране на умения за решаване на математически задачи : [Монография] / Петър Динев Петров . - Стара Загора : ИПКУ - Тракийски университет, 2001 . - 21 см

   

   ISBN 954-691-037-6 

   Ч. 1. Теоретични основи . - 2001 . - 59 с.

   Библиогр. с. 58-59

  

Сист. No: 42921

- 330 -

Ч2/37.01/П 74Тс 

Попкочев, Траян

   Социалнопедагогическа диагностика / Траян Попкочев . - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2015 . - 241 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-680-972-8 

  

Сист. No: 42925

- 331 -

Арх/378/Р 49, П/378/Р 49ЦБ 63234

Ректорите  : Спомени, интервюта, документи /  Състав. и бел. Велислава Донева и др . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2015 . - 248 с. ; 23 см

   Посвещава се на 70-годишнината на Русенския университет. - Библиогр. с. 246-247

   ISBN 978-954-712-667-1 

  

Сист. No: 43047

- 332 -

ЦБ 63204 

Родари, Джани

   Граматика на фантазията / Джани Родари . - 2. изд. . - София : Сиела Норма, 2015 . - 215 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1893-9 

  

Сист. No: 42987

- 333 -

П/378/С 23ЦБ 63140

   

Сборник научни трудове от Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971-2011"  /  Състав. Живко Димитров Жеков ; Науч. ред. Евгения Стоичкова Иванова . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2011 . - 25 см

   

   ISBN 978-954-577-618-2 (ч. 2, подв.)

   Т. 2. Педагогически факултет . - 2011 . - 363 с.: с ил., табл., сх.

   Текст и на англ., рус. ез. - Други ред.: Надежда Йорданова, Благомир Папазов, Дарина Василева, Евгения Иванова, Живка Военкинова, Иван Иванов, Йорданка Пейчева, Маргарита Бонева, Снежана Въчева, Соня Бабева ; Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на загл. с. ; Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

  

Сист. No: 42781

- 334 -

П/37/Т 36Д-оЦБ 63098

Тасевска, Даниела Христова

   Образование за равни права : Технологично осигуряване на класни ръководители за оптимизиране на възпитателното взаимодействие с учениците / Даниела Христова Тасевска ; Науч. ред. Гергана Христова Дянкова . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2014 . - 255 с. : с табл., сх. ; 20 см

   Библиогр.: с. 229-232

   ISBN 978-954-524-952-5 

  

Сист. No: 42605

- 335 -

Арх/37/Т 64Б, П/37/Т 64БЦБ 63239

Тодорова, Боряна Илиева

   Оценяване и самооценяване на познавателни и творчески умения при обучението на студенти по естествени науки : [Студия] / Боряна Илиева Тодорова . - Плевен : Медиатех, 2014 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 56 с. : с диагр., табл., сх. ; 22 см

   Библиогр.: с. 53-54; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-7071-48-1 

  

Сист. No: 43053

- 336 -

ЦБ 63088 

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас : половинвековна научна традиция  : Юбилеен сборник /  Състав, ред. Маргарита Терзиева . - Бургас : Либра Скорп ; Libra Scorp, 2013 . - 144 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

   Библиогр.: с. 140-141

   ISBN 978-954-471-211-2 

  

Сист. No: 42563

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

- 337 -

П/624/И 21АдЦБІІ 3184

Иванов, Анастас Иванов

   Динамика на строителните конструкции / Анастас Иванов Иванов . - 3. прераб. изд. . - София : Авангард Прима, 2010 . - 324 с. : с табл., черт., сх. ; 29 см

   Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 320-322

   ISBN 978-954-323-684-8 

  

Сист. No: 43065

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 338 -

ЦБ 63245 

Бояджиев, Тодор Костов

   Разговори за разузнаването : 52 срещи от двете страни на океана : [един откраднат филм...] / Тодор Костов Бояджиев . - София : Сиела Норма, 2014 . - 464 с. : с ил., портр. ; 23 см . -  (Historia incognita)

   

   ISBN 978-954-28-1509-9 

  

Сист. No: 43062

- 339 -

ЦБ 63246 

Бояджиев, Тодор Костов

   Тайните операции, които промениха света : Лиоте. Разцепващ фактор. Голгота / Тодор Костов Бояджиев . - София : Сиела Норма, 2015 . - 155 с. ; 23 см . -  (Historia incognita)

   

   ISBN 978-954-28-1666-9 

  

Сист. No: 43063

- 340 -

П/35/Х 78ХдЦБ 63138

Христов, Христо

   Демократичен контрол на сектора за сигурност / Христо Христов . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2015 . - 262 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 259-262

   ISBN 978-619-201-026-3 

  

Сист. No: 42779


 Индекс по АВТОРИ

Atasoy, Emin 20 283 
Bando, Masako 253 
Carpenter, Juliet W. 259 260 263 
Damen, Al 191 248 
Driver, R. D. 136 
Dyulgerov, Assen 175 
Efe, Recep 20 283 
Fritz, John 135 136 
Gegov, Kiril 175 
Georgieva, Teodora 138 176 
Grozev, Kostadin 19 
Hale, Jack 135 
Hendrix, Will 191 248 
Hristov, Dobromir 175 
Ishii, Shinji 254 
Itsuki, Hiroyuki 255 
Ivanova, Slavyanka 18 
Karashima, David 254 
Karashima, David James 258 
Kashchiev, Georgi 175 
Kelly, Dorothy 317 
Kohler, Jurgen 317 
Lammers, Wayne P. 253 256 
LaSallle, Joseph 135 136 
Machida, Kou 256 
Maijo, Otaro 257 
Mancheva, Mila 18 
Mantcheva, Denitsa 98 
Matei, Liviu 317 
Matsuura, Hisaki 258 
Maule, Bernhard 190 247 
McCarthy, Ralph 261 
Mizumura, Minae 259 260 
Murakami, Ryu 261 
Nenova, Zvezditza 190 247 
Nikolova, Valentina 175 
Nokkala, Terhi 317 
Nonchev, Andrey 17 18 98 316 
Onay, Turgut Tuzun 20 283 
Popov, Dimitar Dimitrov 4 16 
Sharuho, Igor 20 283 
Sirovich, Lawrence 135 136 
Snyder, Stephen 257 
Stefanov, Ruslan 98 138 175 176 
Stoine, Vassile 305 
Tagarov, Nikolai 17 316 
Takahashi, Katsuhiko 262 
Tsujihara, Noboru 263 
Vassileva, Evgenia 98 
Warham, Paul 264 
Whitham, Gerald B. 135 136 
Yalamov, Todor 98 
Yuichi, Seirai 264 
Аврамова, Валентина 3 
Адамов, Величко 99 
Айдаров, Йордан 22 
Александров, Станимир 31 
Ангелова, Росица Жечкова 288 
Андонова, Мария Костова 205 
Андреев, Иван 230 
Антонова, Веселина 285 300 331 
Антонова, Диана 101 
Антонова, Диана Антонова 100 139 227 233 
Апостолов, Александър 153 
Атанасова, Виолета Кирилова 286 320 321 
Атанасова, Десислава Стоянова 195 315 
Атанасова, Мария 150 
Атанасова, П. 152 
Атанасова, Христина 23 
Баева, Десислава Цонева 282 
Балабанова, Христина Тодорова 24 
Балева, Велина 116 
Балтаджиев, Атанас 154 
Балтаджиев, Георги 152 154 
Банчев, Петър 101 
Бахчеванова, Ани 42 
Бек, Улрих 1 
Белазелков, Борислав 34 
Белов, Мартин 25 102 
Бобилов, Валентин Василев 182 
Божилов, Иван Ангелов 287 
Божилова-Пастирова, А. 170 
Бок, Ласло 228 308 
Бонева, Вера Петрова 288 
Борисов, Чавдар 26 199 200 201 202 
Боровинова, Мария 208 
Ботев, Ботю 149 155 
Бочков, Пламен 131 
Бояджиев, Тодор Костов 27 289 338 339 
Бояджиева, Надка Ив. 156 
Боянов, Георги 28 
Брадли, Стивън 206 
Брайков, Валентин Стефанов 29 
Браун, Денис Уичело 157 
Брил, Мария 7 30 
Букай, Хорхе 265 266 267 268 269 270 271 
Бургентал, Томас 31 
Бучкова, Памела Николаева 32 
Ванков, Николай 116 
Василев, Васил 154 
Велчев, Борис Владимиров 35 
Видолов, Иван Петров 78 
Витанова, Наталия Иванова 321 
Витлиемов, Павел Владимиров 229 
Владимиров, Калин 78 
Владимиров, Любомир Владимиров 107 140 234 
Владимиров, Румен 36 
Воденска, Мария Стаматова 103 
Вучков, Веселин Бориславов 78 
Ганев, Владимир 14 
Георгиев, Васил 208 
Георгиев, Силви 169 
Георгиев, Чавдар 78 
Георгиева, Богдана Николаева 322 
Георгиева, Деспина Проданова 158 
Голева, Поля 37 
Горанова, Евгения Денева 309 323 324 
Горчева, Таня Веселинова 38 
Гоуман, Карол Кинси 8 39 
Градинарова, Таня 40 
Григоров, Иван 209 
Григорова, Каталина Петрова 249 310 
Груев, Лазар 41 
Груева, Таня 26 199 
Гюзелев, Васил Тодоров 287 
Дабков, Кольо 279 301 
Давидкова-Димитрова, Десислава Стефанова 87 
Давутоглу, Ахмет 42 
Дамянов, Атанас 118 
Данев, Атанас 222 
Данов, Владимир 159 
Даскалова, Добрина Георгиева 272 
Денева, Евгения 309 323 324 
Джайн, Дипак К. 115 
Диков, Любен 43 
Димитров, Ангел 151 
Димитров, Марин 230 
Димитров, Страшимир 291 
Димитрова, Иванка 231 
Димитрова, Камелия 65 
Димов, Калин 222 
Димчев, Александър Георгиев 2 250 311 
Додов, Павел 44 104 
Дойнов, Пламен 252 
Донева, Велислава 285 300 331 
Донева, Дафина 105 
Дончева, Юлия 232 325 
Дочев, Симеон 210 212 
Дубровски, Янек 160 
Дуранкев, Боян Любомиров 116 
Душкова, Мира 300 331 
Дянков, Симеон 106 
Дянкова, Гергана Христова 89 334 
Еванс, Кати 160 
Елистратов, Виктор Васильевич 177 
Енев, Свилен 9 45 
Ениманев, Красимир Иванов 108 109 110 235 306 
Ениманева, Светослава Красимирова 101 111 
Жданов, Александър Иванович 161 
Жданов, Михаил 46 
Жейнов, Жейно Иванов 251 312 
Жеков, Живко Димитров 333 
Желев, Симеон Денев 116 
Желев, Янислав 114 326 
Жечев, Владимир Сашов 244 
Зарев, Тони Стоянов 273 
Зарков, Крум Костадинов 77 
Заркова, Росица 318 
Захариев, Васил 99 
Здравкова, Златоживка 292 
Златев, Пенчо Златев 182 
Златева, Цветелина 83 
Иванов, Анастас Иванов 148 337 
Иванов, Атанас Симеонов 50 
Иванов, Георги Стефанов 87 
Иванов, Иван 218 
Иванов, Иван Григоров 209 
Иванов, Пенчо 116 
Иванов, Петър Иванов 51 52 
Иванов, Сава Иванов 251 312 
Иванов, Светослав Цветанов 192 
Иванов, Стойчо Грозев 194 197 
Иванов, Цоло Михайлов 216 217 
Иванова, Евгения Стоичкова 333 
Иванова, Славянка 65 
Игнатова-Цонева, Димитрина 282 
Илиев, Драгомир 118 
Илиев, Илия 178 
Илиев, Илия Кръстев 178 179 180 182 
Илиев, Любомир 145 
Илиев, Петър 54 
Илиев, Симеон Пенчев 204 
Илкова, Ралица 41 55 
Иречек, Констатин 294 
Йовчева, Гита Николова 293 295 
Йонкова, Надежда 90 
Йоргова, Юлия 236 237 
Йоргова-Форд, Юлия Трифонова 236 237 
Йорданов, Йордан 144 181 
Йорданова, Мария 57 183 
Йочев, Евгени 58 
Казасов, Димо 274 
Камбурова, Веселка Иванова 178 182 
Канатова-Бучкова, Веселина 59 
Канисков, Васил Любенов 162 
Караколева, Стефка Романова 313 
Кардини, Франко 10 296 
Катранджиев, Христо 116 
Качармазов, Валентин 207 
Кирилов, Кирил Георгиев 322 
Кирина, Веселина 150 
Киров, Пламен 60 
Кирова, Милена 139 233 
Кирова, Милена Пенева 107 140 234 
Китанов, Валентин 293 295 
Кларк, Кристофър 297 
Класова, Свободка Генчева 116 
Климентов, Климент Великов 184 
Ковачев, Николай Йорданов 107 140 234 
Ковачев, Огнян 281 
Ковачева, Христина 281 
Ковачевски, Иван 207 
Коева, И. 152 
Колев, Живко Димитров 182 
Колев, Йордан Георгиев 327 
Колева, Анна 208 
Косева, Милена Тодорова 245 
Косулиев, Александър 113 
Котлър, Филип 115 
Кръстева, Любомила 211 
Кубичек, Аугуст 61 298 
Кузманова, Николета 78 
Кунев, Свилен 139 233 
Кунчев, Константин Александров 47 48 
Кълвачев, Златко 150 
Къндева, Емилия 62 
Лозанова, Саша Симеонова 307 
Лоурънс, Пол Р. 63 
Луканова, Йоана Йонкова 163 
Лъвински, Симеон 212 
Любенов, Здравко 118 
Мазаджиев, Георги Николов 314 
Манолов, Георги Любенов 64 
Манолова, Мария 213 
Манчева, Мила 65 
Маринов, Красимир 116 
Маринов, Марин Ласков 137 
Маринова, Светлана Маринова 1 
Марков, Димитър 57 
Марков, Красимир Марков 11 238 
Марков, Марко 207 
Мартев, Красимир Великов 141 186 
Марчевски, Иван 118 
Масалски, Николай 164 214 
Матеев, Евгени Георгиев 117 
Мерк, Аксел 121 
Месинси, Сувит 115 
Минов, Кирил 132 299 
Минчев, Дянко Христов 113 
Минчев, Николай 69 
Минчев, Николай Иванов 70 
Миронов, Калоян Маринов 249 310 
Митев, Трендафил 295 
Митков, Митко В. 215 
Михайлов, Димитър Николов 71 
Михайлов, Цоло 216 217 
Михова, Любомира 115 
Младенов, Юлиян Пенчев 195 315 
Младенова, Галина 116 
Моллов, Стоил 72 
Мушаков, Пламен Георгиев 182 
Мънев, Пламен Михайлов 107 140 234 
Найденов, Николай Стефанов 239 
Найденова, Елена 116 
Нанков, Анатоли 200 201 202 
Недев, Камен 145 
Неделчева, Наталия Тодорова 122 
Неделчева-Дамянова, Наталия 122 
Недялков, Антон Недялков 124 240 241 
Недялков, Димитър 203 
Нецева-Порчева, Татяна 116 
Николов, Николай 73 
Николова, Евгения 114 326 
Николова, Снежана Христова 322 
Нория, Найтън 63 
Овчаров, Владимир 170 
Палов, А. 170 
Панайотова-Чалъкова, Люба 74 
Панов, Емил Иванов 146 
Парушев, Петър Стоянов 295 
Паунов, Марин Александров 12 123 
Паунов, Христо 75 
Пеева, Пенка Димова 293 295 
Пеева, Цонка 222 
Пенев, Пенчо 76 
Пенчев, Петър 113 
Петков, Александър 124 241 
Петков, Стоян 211 
Петкова, Донка 220 221 
Петров, Ивайло 280 
Петров, Петър Динев 329 
Петров, Петър Хр. 294 
Петрова, Надя Минчева 134 
Петрова, Румяна 133 275 
Петрова, Цветана 78 
Петровски, Иван 242 276 
Пийз, Алън 13 
Пийз, Барбара 13 
Пометкова, Яна Иванова 277 278 
Попкочев, Траян 330 
Попов, Генчо Стойков 184 
Попова, Елка 165 
Попова, Юлиана 300 331 
Пренс, Адолф 77 
Проданов, Стоян 99 
Радев, Иван 279 301 
Райков, Свилен 224 
Рангелов, Ангел 218 
Рангелов, Димитър Илиев 219 
Рац, Емил Роберт 187 
Родари, Джани 332 
Розанис, Соломон 79 
Русев, Руси 300 331 
Рускова, Свилена 139 233 
Сивков, Ст. 152 
Сивков, Цветан 21 
Симеонов, Атанас 82 126 
Сотиров, Бранко Душков 193 194 196 197 
Ставру, Стоян 84 85 167 168 
Станимиров, Евгени Петров 127 243 244 
Станков, Васил 42 
Станков, Иван 252 
Станчева, Йорданка 220 221 
Стефанов, Георги 86 87 
Стефанов, Николай 36 
Стефанов, Николай Стефанов 185 
Стоянов, Александър 183 
Стоянов, Димитър 207 
Стоянова, Румяна Петрова 133 275 
Съботинова, Диана 128 
Съева, Дочка 145 
Сълов, Иван Захариев 88 
Сълова, Николинка 318 
Танушев, Християн 116 
Тасев, Симеон 80 
Тасевска, Даниела Христова 89 334 
Терзиев, Ангел 178 
Терзиева, Маргарита 336 
Тодоров, Ивайло 90 
Тодоров, Николай Александров 223 
Тодорова, Боряна Илиева 147 335 
Тодорова, Милена 245 
Тодорова, Севдалина 143 
Тодоровски, Владимир 80 
Томов, Владимир 107 140 234 
Тонев, Свилен Г. 53 112 
Тонкова, Станка 116 
Топашка-Анчева, Маргарита 149 155 
Тошков, Ангел 114 326 
Трайков, Калин 78 
Трендафилов, Георги Янакиев 189 
Трифонов, Димитър 207 
Трифонов, Емил 113 
Тянкова-Тодорова, Янка Тенева 87 
Увалиев, Петър Христов 281 
Уиникът, Доналд 171 
Учкунов, Веселин 224 
Учкунов, Илия 224 
Филипова, Невена Славева 327 
Фоци, Антъни 172 
Фром, Ерих 14 
Хаджиев, Кирил Илиев 204 
Хаджолян, Масис 91 
Хайдушка, Ирина 150 
Хинова-Палова, Д. 170 
Холанд, Том 15 302 
Христов, Христо 340 
Христова, Катина 36 
Христова, Соня 26 199 
Цанкова, Марина 222 
Цанкова, Милена Илиева 56 
Цветанова, Йоанна Василева 327 
Ценов, Ганчо 303 
Цонев, Киряк Цонев 304 
Цонев, Николай 116 
Цонева, Димитрина Игнатова 282 
Цонева, Мирослава Кириякова 304 
Цонева, Румяна 211 
Чавдаров, Димитър 173 
Чанг, Дейвид 174 
Чолаков, Петър 145 
Шентов, Огнян 183 
Шмилев, Тоньо 166 
Шопов, Ангел 81 125 
Янков, Йордан 144 181 
Янкулова, Маргарита 207 
Янкулова, Светла 21 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Тихата лирика" в българската литература 252 
20 стъпки напред 270 
[The fourth 4th international congress on Early prevention in children with verbal communication disorders 4 16 
A True novel 259 260 
Applied Mathematical Sciences 135 136 
Assessing the integration of vulnerable migrant groups in ten EU member states 18 
Asura girl 257 
Automatics and Informatics 246 
Chansons populaires Bulgares de Thrace Orientale et occidentale 305 
Chartered Financial Analyst] CFA Program Curriculum : Lev. I 5 92 93 94 95 96 97 225 
CRM (Мениджмънт) 243 244 
Energy and good governance in Bulgaria - trends and policy options 175 
From the fatherland, with love 261 
Green Innovation.bg : potential for development 138 176 
Ground zero, Nagasaki 264 
Integrating refugee and asylum-seeking children in the educational systems of EU Member States 17 316 
Jasmine 263 
Journal of the European higher education area 317 
Kutze, stepp'n on wheat 254 
Mandala road 253 
Manual on good practices in sustainable waterway planning 198 226 
Measurement and control 190 191 247 248 
Punk samurai slash down 256 
The Case of the Sharaku murders 262 
The Hidden economy in Bulgaria and the global economic crisis 98 
The Kingdom of the wind 255 
Transatlantic dialogues in the field of social sciences 19 
Triangle 258 
Urban and urbanization 20 283 
Абстрактните правни сделки по нашето гражданско право 43 
Административният договор 32 
Административно право. Специална част 21 
Административно правосъдие 62 
Адолф Хитлер - спомени за нашето приятелство 61 298 
Актове на публичната администрация 90 
Актуални въпроси на наказателния процес 88 
Акушерство 151 
Алманах - животописни и книгописни сведения за преподавателите 2005-2015 318 
Алманах на факултет Бизнес и мениджмънт випуск 2014 284 319 
Анатомия на човека 152 154 
Арбитраж 50 
Библия 6 
Български паремии за присмех и похвала 133 275 
Бюджетно управление на фирмата 99 
Бягство от свободата 14 
В сянката на меча 15 302 
В тъмнините на заговора 274 
Веда Словена 131 
Векторно управление на електрически машини 187 
Вещно право 28 
Видения в кутията на Пандора : Биоправо 84 85 167 168 
Вирусни и вирусноподобни болести на културните растения 207 
Влияние на световната финансова криза върху българския банков сектор 44 104 
Возобновляемая энергетика 177 
Глобална информационна инфраструктура. Роля и мисия на библиотеките в променящия се свят 2 250 311 
Граждански процесуални кодекси 2007-1952 34 
Граматика на фантазията 332 
Да излекуваме растенията 206 
Да преподаваме историята на комунизма 290 
Да продължа без теб 268 
Да се обичаме с отворени очи 267 
Двупрофилният метод за контрол на цилиндрични зъбни колела 193 196 
Деликтно право 37 
Демократичен контрол на сектора за сигурност 340 
Диагностично-терапевтичен наръчник при спешни състояния 153 
Динамика на строителните конструкции 337 
Договорът за продажба 29 
Европа и ислямът 10 296 
Европейска екомаркировка и системи за управление на околната среда 139 233 
Европейските съюзи, България и Балканите (1870-1918) 295 
Езикът на жестовете 7 30 
Екологично индустриално производство 107 140 234 
Електронни регулатори 192 
Енциклопедия на масажа 174 
Ефективно зайцевъдство 209 
Забавни упражнения по история на педагогиката и българското образование 321 
Зависимост към интернет и компютърни игри 9 45 
Заинтересованите лица по Административнопроцесуалния кодекс 59 
Закон за задълженията и договорите 47 48 
Законодателният процес в Република България 54 
Замяната и българското гражданско право 74 
Заразни болести по овцете 164 214 
Застрахователно право 23 
Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията 73 
Здравният омбудсман - добри практики и перспективи за България 49 
Изборен кодекс 33 
Изкуството в дизайна 307 
Измерване на неелектрически величини 189 
Измерване на хидро-пневмо и топлинни величини 185 
Използване на основани на знание клъстери за иновационно развитие на индустриалните предприятия 100 227 
Изследване на процесите на обслужване в операциите на услуги 236 
Изследване ползваемостта на мултимедийна среда за обучение по компютърни технологии 309 323 
Източният въпрос, имперската дипломация и национализмът на Балканите (1815-1918) 293 
Икономика и управление на бизнеса 53 112 
Икономика на публичния сектор 105 
Икономикс 113 
Илюстрована фармакология 156 
Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион 114 326 
Институциите на изпълнителната власт в континенталноевропейския конституционализъм 25 
Интегративни връзки в обучението на студентите 56 
Интегрирани системи за управление 124 241 
Интензивно и свободно отглеждане на пуйки, кокошки и бройлери за яйца и месо 218 
Интерактивно учебно помагало за кандидат-шофьори 200 202 
Инфраструктурна осигуреност на устойчивото развитие 108 
История и празници на българите 132 299 
История и развитие на уредите за измерване на цилиндрични зъбни колела 194 197 
История на българите 294 
История на България 287 292 
История на педагогиката (европейско и българско образование) 327 
Кайсията 216 
Капитал, амортизации, амортизационна политика 231 
Качеството на образованието в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" 322 
Компютърна математика 313 
Компютърна периферия 251 312 
Комуникационна политика 245 
Конвенция за погасителната давност при международната продажба на стоки 69 
Конституционни изследвания 2010-2011 г. 60 
Кризата в Европа. Поглед отвътре 106 
Криминология 22 
Крушова градина 215 
Литературен детектив 273 
Лунатици. Как Европа прекрачи прага на Първата Световна война 297 
Малки модулни реактори 144 181 
Маркетинг 111 116 
Маркетингови ходове 115 
Масаж при болки в гърба 161 
Медицинска микробиология 150 
Международен бизнес 118 
Международна научна конференция "Социалните науки и икономиката" : взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Свищов, 31 октомври 2014 г. 66 67 119 120 
Международни пазари 38 
Международно право по правата на човека 31 
Местни обществени посредници в България 68 
Методи и средства за ефективно оползотворяване на отпадъчна топлина от нископотенциални парогазови потоци : 180 
Методика на обучението по информатика и информационни технологии 324 
Методически инструментариум за изследване и анализ на производствената инфраструктура и инфраструктурната осигуреност 110 235 
Механика 145 
Мобилни компютърни системи 314 
Модели за ефективно електропроизводство на фотоволтаичните системи 141 186 
Моделиране на бизнес процеси. Конвертиране на моделите 249 310 
Модернизация на европейското и българско конкурентно право 87 
Морфология на съвременния български език 277 278 
Мосад: сами срещу всички 46 
Мотивирани 63 
Мълчаливият език на лидерите 8 39 
Най-новата книга за езика на тялото 13 
Наказателно право 36 
Наръчник да бъдем стабилни по време на криза 121 
Наръчник за добрите практики в млечното говедовъдство 223 
Научени уроци и предизвикателства за устойчиво развитие на човешките ресурси чрез проекти 232 325 
Недействителност на сделките 79 
Неприсъствено решение 40 
Новите правила 228 308 
Облагородяване със зелени калеми 219 
Образование за равни права 89 334 
Операционен мениджмънт 240 
Опорни точки за клинична практика на акушерки 163 
Основи на туризма 103 
От педиатрия към психоанализа 171 
От самоуважението до егоизма 265 
Отвъд думите 160 
Отглеждане на ябълки 213 
Официални изпитни тестове за кандидат-шофьори 201 
Оценка на интеграцията на уязвими групи мигранти в България 65 
Оценяване и самооценяване на познавателни и творчески умения при обучението на студенти по естествени науки 147 335 
Пет минути с Петър Увалиев 281 
Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища 328 
Петко Славейков за образованието 286 320 
Пожелай свободата 285 
Потребителско поведение 127 
Правни гаранции за правата на човека 91 
Празници и обреди на българина 134 
Практикум по маркетинг 101 
Практическо овощарство 217 
Прасковата 205 
Престъпления против избирателното право 78 
Престъпност и репресия 77 
Прехвърлянето на собственост и правните му последици за страните по международната продажба на движими вещи и за третите лица - приобретатели и кредитори 70 
Приказки за размисъл 271 
Приложна математика 137 
Приложна социална психология 51 52 
Принципът на суверенитета : конституционноправни и европейски измерения 72 
Проблеми на наказателната политика в Република България 35 
Проблеми на наказателното право 71 
Произходът на българите и началото на българската държава и българската църква 303 
Промишлена топлоенергетика и ВЕИ 178 
Психология, управление, организация 11 238 
Публични организации 24 
Разговори за разузнаването 27 338 
Разказвай с мен 269 
Растителна защита 220 221 
Растителна защита в таблици и схеми 211 
Реабилитацията по българското наказателно право 55 
Ревизия на Конституцията на Република България 75 
Регионална икономика 122 
Ректорите 300 331 
Рефлексен масаж на ръцете 157 
Речник по мениджмънт 242 276 
Речникови единици за достоверност в българския език 272 
Рисковото общество 1 
Ротационна теория на магнитното поле 146 
Ръководство за курсово проектиране на центробежни помпи 184 
Ръководство за лабораторни упражнения по промишлена екология 143 
Ръководство за решаване на наказателноправни казуси 41 
Самолетостроенето в България 203 
Сборник задачи по топлообмен и топлообменни апарати 182 
Сборник научни трудове от Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971-2011" 333 
Сборник съдебна практика по граждански дела на Върховния съд и Върховния касационен съд на Република България 80 
Световна икономика 128 
Селекционно-агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло 224 
Семейните отношения в променящия се свят 81 125 
Сестрински грижи при възрастни 158 
Система на функционалните варианти на фонемите в съвременния български език 282 
Систематизирана съдебна практика на Върховния касационен съд 83 
Системи за управление на енергията 188 
Системи за управление по отношение на околната среда 142 
Славейковци в българската култура 279 301 
Сливата 212 
Социалнопедагогическа диагностика 330 
Справочник за диагностика и лечение на детските болести 166 
Стратегическа дълбочина 42 
Структура и управление на икономическата система 117 
Султан Махмуд II и краят на еничарите 291 
Счетоводният анализ 230 
Съвети по овощарство 210 
Съвременна руска литература 280 
Съвременни производствени системи 229 
Съвременно биволовъдство 222 
Съдебната власт в България 1989-2014 г. 76 
Съдоустройството в България 58 
Съкровищница на българската народна медицина 162 
Тайните операции, които промениха света 289 339 
Тарифно класиране и произход на стоките съгласно митническото законодателство на Европейския съюз 82 126 
Теоретико-практическо ръководство по анестезиология и интензивно лечение 169 
Теоретична механика - Кинематика в матрична форма 148 
Терапия на епилепсията 173 
Тестове по история на България 288 
Топлообменни апарати 179 
Топографска анатомия 170 
Трите въпроса 266 
Трудова мотивация 12 123 
Туморите като общобиологичен проблем 149 155 
Търговско дружествено право 86 
Увод в политическия маркетинг 64 
Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони 57 
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас : половинвековна научна традиция 336 
Управление на енергийния сектор и енергийна (не)сигурност в България 183 
Управление на проекти 239 
Управление на публични услуги 237 
Устройство на автотракторните двигатели 204 
Устройството на територията - основа за инфраструктурна осигуреност 109 306 
Учебно помагало за придобиване на професионална компетентност на ръководителите на транспортна дейност 26 199 
Физиология на човешкия организъм 165 
Финансов конституционализъм 102 
Формиране на умения за решаване на математически задачи 329 
Харисън наръчник - Основи на вътрешната медицина 172 
Хирургия за медицински сестри 159 
Червячни и дискови фрези за зъбни колела 195 315 
Череша 208 
Шифърът на древните българи 304 
Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие "Националният аграрен сектор - елемент на европейските земеделски региони в Стратегията "Европа 2020", Свищов, 6-7 ноември 2014 г. 129 130 
Языковедческая русистика в Болгарии 3 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизация на производството 229 
Автоматизирано производство (ик. ) 100 227 
Автоматичен контрол 190 191 247 248 
Автомобилен транспорт - безопасност на движението - учебници за ВУЗ 200 201 202 
Административни органи 73 
Административно право 24 32 
Акушерство 151 163 
Анатомия - атлас - учебен 152 154 
Арбитраж - учебници за ВУЗ 50 
Аутизъм - при децата - наръчници и ръководства 160 
Банково дело - България 44 104 
Безсловесна комуникация 7 30 
Библиография 3 318 
Библиотечно дело - библиотекознание 2 250 311 
Бизнес комуникации с висшето образование 114 326 
Биографии 284 300 319 331 
Биографии на български творци, исторически личности ... 285 
Биографии на известни личности 61 298 
Биографии на литературни деятели 279 301 
Болногледачество - наръчник 163 
Ботаника 149 155 
Ботаника - речник 162 
България - история 288 
България - фолклористика 131 
Българска литература - история и критика 279 301 
Българска литература - литературна критика 273 
Българска литература - поезия 252 
Българска литература - публицистика 281 
Български език - граматика 272 
Български език - морфология 277 278 
Български език - фонетика 282 
Български език - фразеология 133 275 
Българските земи и българската държава през ранния феодализъм (VI в. -1018 г. ), Първа българска 303 
Вещно право 28 
Висше образование - България 309 323 
Висше образование - електронно обучение - конференции 328 
Висше образование - качество 317 
Висше образование. Висши учебни заведения 322 
Висши технически училища 300 331 
Воден транспорт - законодателни и директивни материали 198 226 
Военно дело 27 338 
Вредители на растенията - защита 211 
Връзки с обществеността 245 
Възобновяеми енергийни източници 138 176 
Възпитание и образование 232 325 
Възпитание. Образование. Просвета. Организация на свободното време 321 
Външна политика 46 
Външна търговия - учебници за ВУЗ 118 
Върховна власт 72 
Вътрешни болести - наръчници и ръководства 172 
География - социално-икономическа 20 283 
Говор - разстройства - при децата - конференции 4 16 
Градска територия - развитие 109 306 
Гражданско образование - методика на преподаването - за основни училища 89 334 
Гражданско право 47 
Гражданско право - България 74 80 
Гражданско съдопроизводство - граждански процес 40 
Грижи за болния. Хигиена на болния 158 
Двигатели, автомобилни и тракторни, теория 204 
Девиантно поведение - социологични проблеми 9 45 
Дейност на международни и междудържавни организации 142 
Демография. Социология. Статистика 20 283 
Детска и педагогическа психология 332 
Дефектология 4 16 
Деца - защита - законодателни и директивни материали 17 316 
Диференциални уравнения 136 
Диференциални функционални уравнения 135 
Договори - България - закони 47 48 
Европейски съюз - аграрна политика 129 130 
Европейски съюз - миграция 17 316 
Европейски съюз - образование 17 316 
Европейско право на конкуренцията 87 
Едри преживни животни. Едър рогат добитък 222 
Екологичен мениджмънт 107 140 234 
Екологичен риск при планирането, управлението и производството 107 140 234 
Екология 139 233 
Екология - промишлена 143 
Електрически измервания на неелектрически величини 189 
Електродвигатели, асинхронни - управление и регулиране 187 
Електроенергетика. Производство, преобразуване, пренасяне, разпределяне и регулиране на електрое 177 
Електронноизчислителна техника 246 
Енергетика - общи въпроси 175 
Енергетично стопанство. Енергоснабдяване 183 
Енергийни системи в цялост. Електрически централи и подстанции. Електрификация 188 
Етика на бизнеса 5 92 
Животновъдство 164 209 214 
Животновъдство - България - организация 223 
Законодателна власт 54 
Застрахователно право 23 
Зеленчуци - Болести и неприятели 221 
Зоология 149 155 
Зъбни предавки, цилиндрични 193 194 196 197 
Избори - обществено мнение -обществено-политическа дейност - пропаганда 33 
Измерителни устройства 185 
Изпълнителна власт - характеристика, принципи 25 
Източници на енергия 178 
Източници на енергия - нетрадиционни 138 176 177 
Изчислителни системи - учебници за ВУЗ 314 
Изчислителни системи. Мултиизчислителни комплекси и многомашинни мрежи. Компютърни мрежи 2 250 311 
Икономика 66 67 119 120 
Икономика - България , икономическо развитие 98 
Икономическа география - България 122 
Икономическа информатика 249 310 
Икономически кризи 106 121 
Икономически науки 105 113 
Икономическо поведение 127 
Индивидуална психология 9 45 
Интериор (художествено оформление на вътрешността на сградите) 307 
Интернет - социологични проблеми - конференции 9 45 
Информационни и комуникационни технологии - конференции 246 
Инфраструктура - градска - планиране 108 109 306 
Инфраструктура на народното стопанство 110 235 
Ислям 10 296 
Ислям. Мохамеданство. Сунити. Шиити 15 302 
История - България - Възраждане 279 301 
История - България - нова 279 301 
История - Древен Изток 15 302 
История - Европа 293 295 297 
История на Балканските държави 293 295 
История на България 132 287 292 294 299 
История на България - Възраждане 285 
История на България - прабългари 304 
История на България - спомени, мемоари 274 
История на България след 9 IX 1944 г. 290 
История на Германия 61 298 
История на Европа 10 296 
История на Европа от 1919 г - обща история на ХХ в. 289 339 
История на Турция 291 
Капиталовложения - образуване на капитала - инвестиции 5 92 
Кинематика. Математическа теория на движението 148 
Компютри 251 312 
Компютърна математика 313 
Компютърни науки и технологии 228 308 
Компютърни технологии 309 323 
Конституционно право - България 60 
Конституция - България - коментар 75 
Кореноплодни зеленчуци 224 
Криминология 22 
Културни растения - инфекциозни болести 207 
Лидерство 8 39 
Литература 265 266 267 268 269 270 271 
Литературна критика, българска 252 
Магнетизъм и електромагнетизъм 146 
Макроикономика 93 
Маркетинг 116 
Маркетинг - ръководство 111 
Масажи и механотерапия 174 
Масажи, лечебни 157 161 
Математика, приложна 137 
Медицина - ветеринарна 164 214 
Медицина - етика 84 85 167 168 
Медицина - невропсихология 173 
Медицина - онкологични заболявания 149 155 
Медицина - опорно-двигателен апарат 161 
Медицина - педиатрия 166 
Медицина - спешна помощ 153 
Медицина - хирургия 159 
Медицинска микробиология 150 
Международна търговия - учебници за ВУЗ 128 
Международни икономически отношения 44 104 128 
Международни политически отношения 42 
Международни финансови отношения 38 
Международно право 57 
Мениджмънт 139 233 242 276 
Местно самоуправление - България 68 
Методика на обучението по информатика 324 
Методика на обучението по математика 329 
Метрология. Измерителни апарати 193 194 196 197 
Механика - строителна 337 
Механика - теория 145 
Миграция 18 65 
Микроикономика 93 
Митническа тарифа - Европейски съюз 82 126 
Модели и моделиране - приложение 249 310 
Наказателен процес - България 88 
Наказателно право 36 77 
Наказателно право - България 35 
Наказателно право - България - законодателни и директивни материали 57 71 
Наказателно право - помощни науки 22 
Народна медицина. Лечение с домашни средства 162 
Народни песни 131 
Народни песни, български - теми и образи 305 
Наследствено право 79 
Национална кухня 134 
Националноосвободително движение в България от 1856 до 1877 г. 285 
Облигационно право - задължения - договори - споразумения 37 83 
Обучение - методи 56 
Обучение по естествени науки 147 335 
Обща теория на възпитанието 56 
Обществени науки - конференции 19 
Обществено управление - обществен довереник - омбудсман 49 68 
Общество - степен на развитие 1 
Овощарство 210 217 
Овощарство - Агротехника 205 212 213 215 216 
Овощарство - наръчници и ръководства 208 219 
Овощни култури - болести и вредители 220 
Околна среда - енергийни източници 138 176 
Организация - управление - теория 243 244 
Организация на производствения процес 110 235 
Основи на възпитанието 286 320 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 87 101 115 118 
Педагогика - история - учебници за ВУЗ 327 
Педагогика - конференции 333 
Педиатрия. Детски болести 171 
Периферни устройства в електронноизчислителни машини, цифрови 251 312 
Писатели, руски - творчество 280 
Подобряване на растенията. Приложна гинетика. Селекция 224 
Политически маркетинг 64 
Полупроводникова електроника 190 191 247 248 
Полупроводникова електроника с автоматично управление и регулиране 192 
Помпи - хидравлични 184 
Права и задължения на гражданите - България 78 
Права на човека 89 334 
Права на човека - Европа 18 65 
Право - административно 21 59 62 
Право - вещно 70 
Право - гражданско 34 43 
Право - законодателно 54 
Право - конституционно 25 
Право - международно 31 69 70 91 
Право - наказателно право 41 55 
Право - търговско 82 126 
Право - хуманитарно 31 91 
Право в медицината 84 85 167 168 
Празници, български - история 134 
Предварително разследване - България 78 
Предприемачество - социология 53 112 
Преобразуватели, електрически - теория, проектиране, конструиране - учебници за ВУЗ 190 191 247 248 
Престъпления и престъпници 78 
Приложение на правото в организацията и експлоатацията на транспорта 26 199 
Приложна психология 330 
Природа и общество - опазване на природата (в цялост) 142 
Проекти - управление - учебник за ВУЗ 239 
Психични процеси 13 
Психоанализа 171 
Психологически въпроси. Ергономия в промишлеността 11 238 
Психология - индивидуална 7 30 
Психология - организационна 8 39 
Психология на труда 12 123 
Психотерапия - арт терапия 160 
Птицевъдство 218 
Публична администрация - учебници за ВУЗ 90 
Първа световна война - история 297 
Разузнавателни служби 27 46 289 338 339 
Растения, вредители на селскостопанските растения 206 
Регионална икономика 122 
Регионална икономика. Териториална икономика 108 
Реклама 245 
Религия 6 
Речници - терминологични 242 276 
Русе - образование - история 300 331 
Русия - литературознание 280 
Руска литература - критика 280 
Самолетостроене 203 
Селското стопанство като стопански отрасъл. Икономика на селското стопанство 129 130 
Семейни отношения - психология 81 125 
Семейно право 81 125 
Сива икономика 98 
Слънчева енергия 141 186 
Слънчеви колектори 141 186 
Софтуерни продукти - практическо приложение - управление 195 315 
Социална педагогика 330 
Социалната наука 66 67 119 120 
Социални процеси 63 
Социално поведение 7 30 51 52 
Социално поведение. Социална психология 63 
Стопански предприятия - управление и организация - наръчници и ръководства 53 112 
Стопански туризъм 103 
Стопанско управление 124 241 
Счетоводство - България 230 
Съдебна власт - съдебни органи - съдопроизводство - България 58 
Съдебна практика - България 47 48 80 
Съдопроизводство 83 
Съдопроизводство - България 76 
Творческа личност - процеси на развитие 332 
тестове - учебници за средни общообразователни... 288 
Топлообмен 182 
Топлообмен и топлопренасяне 180 
Топлопренасяне. Топлозагуби. Топлообмен. Топлоизолация 179 
Топлотехника - Учебници за ВУЗ 178 
Топографска анатомия. Общо описание на тялото. Области на тялото 170 
Транспорт - въздушен - симулации 203 
Туризъм - международен 103 
Търговски договори и спогодби - история 29 
Търговско право - търговско дело - финансово право - България 86 
Университети 318 336 
Управление на качеството 124 241 
Управление на персонала 228 308 
Управление на проекти 198 226 232 325 
Управление на стопанството. Стопанско ръководство. Методи на управление. Бизнес 99 117 
Услуги - организация и управление 236 237 240 
Фактори на икономическото развитие 100 227 
Факултети на ВУЗ 284 319 
Фармация. Фармакология. Обща терапия. Токсилогия 156 
Фашистки партии 61 298 
Физиология 165 
Философия 14 
Финанси - законодателство 102 
Финанси - одит 94 
Финанси на стопанските организации 93 95 96 225 
Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари 5 92 94 95 96 97 225 
Финансови пазари 44 96 97 104 225 
Финансово счетоводство 94 
Фирми 99 
Фирми - финансова дейност 231 
Фолклор - предания, легенди, народни вярвания, народни песни 132 133 275 299 
Форми на предприятията в зависимост от отношението към собствеността, източниците на финансирането 118 
Фрезуване. Методи, инструменти, машини и приспособления 195 315 
Хирургическо обезболяване. Анестезия 169 
Християнска празнична дейност 132 299 
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - конференции 333 
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - управление и организация 322 
Ядрена енергетика 144 181 
Ядрена физика 144 181 
Японска литература 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

FULBRIGHT 19 
Matlab 313 
автоматика 246 
автоматични процеси 229 
автоматично управление 190 191 247 248 
аграрна политика 129 130 
агресия 51 52 
административен процес 73 
административни актове 59 90 
административно договаряне 32 
административно обслужване 90 
административно право 21 24 
административно правосъдие 32 
административно производство 59 62 73 
административнонаказателно производство 62 
административноправен режим 21 
административнопроцесуален кодекс 73 
Адолф Хитлер 61 298 
акушерска помощ 163 
акушерска практика 163 
акушерски грижи 163 
алергични реакции 172 
аналитична геометрия 137 
анатомия 152 154 
анатомия на женските полови органи 151 
анатомия на човека 170 
анестезия 169 
антикартелно законодателство 87 
антисоциално поведение 171 330 
арбитражен съд 50 
арбитражно производство 50 
аржентинска литература 265 266 267 268 269 270 271 
арт-терапия 160 
асинхронни двигатели 187 192 
аутизъм 160 
бактерии 150 
балкански държави 293 295 
банков пазар 44 104 
бежанци 17 316 
безконтактни методи за контрол 194 197 
безопасност на храните 124 241 
библиография 3 318 
библиотекознание 2 250 311 
библиотечно дело 2 250 311 
Библия 6 
биволи 222 
бизнес модели 249 310 
бизнес среда 243 244 
бизнес стратегии 114 118 326 
билколечение 162 
биобиблиография 318 
биографии 61 279 298 301 
биомаса 177 
биомедицина 84 85 167 168 
биоправо 84 85 167 168 
биотехнологии 84 85 167 168 
Близък изток 42 
болести и вредители (в растениев. ) 206 221 
болнична среда 158 
Болонски процес 317 
борба с плевелите 211 
бутални двигатели 204 
България 292 
българска банкова система 44 104 
българска култура 279 301 
българска литература 252 273 279 301 
българска поезия 252 273 
българска правна система 62 
българска църква 132 299 
български език 272 277 278 282 
български интелектуалци 281 
български народни песни 305 
български суверенитет 72 
българско възраждане 279 301 
българско право 87 
бърза помощ 153 
бюджет на инвестициите 99 
валутен пазар 128 
ВЕИ 178 
векторно управление 187 
великите сили 293 295 
ветеринарна медицина 164 214 
вещно право 28 70 
взаимоотношения работодател - служител 228 308 
взаимоотношения с клиенти 243 244 
видове амортизация 231 
Византия и България 303 
визуализация 313 
випускници 284 319 
виртуално пространство 9 45 
вирусни болести 207 
висше образование 317 
висше техническо образование 300 309 323 331 
висши училища 300 322 331 
витамини 165 
воден транспорт 198 226 
водна енергия 177 
военна история 291 
военно дело 289 339 
вредители по растенията 220 221 
въздушен транспорт 203 
възобновяеми източници на енергия 138 176 178 
възпитание 327 
възпитание на децата 286 320 
възпроизводство на капитала 231 
Възраждане - България 285 
възрастни хора 158 
възрожденска литература 279 301 
външна политика 42 46 
външни запомнящи устройства 251 312 
външнотърговски отношения 118 
външнотърговски сделки 70 
въображение 332 
вятърна енергия 177 
география на населението 20 283 
гинекология 151 
глаголни времена 277 278 
глобализация 1 
говедовъдство 223 
говор - разстройства - деца 4 16 
гори 74 
горива 178 
горни крайници 157 
готи и българи 303 
градинарство 213 
граждански права и задължения 89 334 
граждански процесуален кодекс 34 
гражданско образование 89 334 
гражданско право 34 43 
гражданско съдопроизводство 40 
гражданско участие 54 
граматика 272 
графични устройства 251 312 
грижи за болния 163 
грижи за новородени 163 
грижи за родилки 163 
гръбначен стълб 161 
гъвкави производствени системи 229 
двигателен апарат 154 
двигатели с вътрешно горене 204 
движимо имущество 70 
дебитомери 185 
девиантно поведение 9 45 
деликтна отговорност 37 83 
демографска статистика 20 283 
депресивна икономика 106 
депресия 51 52 
дерматология 172 
дестинации 103 
детски болести 166 
детски неврози 171 
детско творчество 332 
дефектология 4 16 
деца с отклонения 160 
дизайн в архитектурата 307 
директиви 2 250 311 
дистанционно обучение 328 
дистрибуционна политика 116 
диференциални уравнения 135 136 
диференциално смятане 137 
дихателна ситема 154 165 
дневници 274 
добри практики 198 226 
договор за замяна 74 
договори 47 48 
документи 2 250 311 
домашни птици 218 
достъп до информация 21 90 
дълготрайни активи 231 
държавни предприятия 105 
еволвентни предавки 195 315 
Европа 2020 129 130 
европейска архитектура 307 
европейска дипломация 295 
европейски конституционализъм 25 
европейски стратегии 129 130 
Европейски съюз 317 
Европейски съюз - външна политика 57 
Европейски съюз - икономическа политика 82 126 
Европейски съюз - правни проблеми 17 18 57 72 316 
европейско право 87 
едър рогат добитък 222 223 
език на жестовете 8 13 39 
езика на тялото 8 13 39 
езикът на тялото 7 30 
екологичен мениджмънт 107 139 140 233 234 
екологичен мониторинг 143 
екологичен транспорт 138 176 
екологична политика 107 140 234 
екологични замервания 143 
екологични показатели 143 
екологично законодателство 139 233 
екомениджмънт 139 233 
електроенергетика 178 
електрозадвижване 187 
електромагнитно поле 146 
електронна търговия 243 244 
електронни аналогови регулатори 192 
емоционални разстройства 171 
емоционално развитие 171 
ендокринна система 165 
енергетика 175 183 
енергетичен мениджмънт 175 
енергиен сектор 183 
енергийна ефективност 138 176 
енергийна политика 175 183 
енергийна сигурност 183 
енергийно планиране 188 
еничари 291 
епилепсия 173 
естествени науки 147 335 
етажна собственост 28 
етнология 131 
жестове 7 30 
животни 149 155 
животновъдство 209 
жлези 165 
журналистика 281 
завещателни разпореждания 79 
зависимо поведение 9 45 
задължения 43 
задължения и отговорности 158 
зайцевъдство 209 
закони 47 48 58 
законодателни и директивни материали 198 226 
законодателство 68 
замърсяване на околната среда 107 140 234 
заповед за изпълнение 83 
заповедно производство 83 
заразни болести 164 214 
застраховане 23 
застрахователни дружества 23 
застрахователно дело 23 
здравен омбудсман 49 
здравеопазване 49 
зелена енергия 138 176 
зелени технологии 138 176 
зеленчукопроизводство 221 
земеделски земи 74 
земеделски региони 129 130 
зъбни колела 193 194 196 197 
зъбни предавки 193 194 195 196 197 315 
избирателни права 78 
изборни закони 33 
измерване на величини 185 189 
измерване на влажност 185 
измерване на сила 189 
измерване на температура 185 189 
измерителни уреди 185 
изпитни въпроси 200 201 202 
изпитни тестове 200 201 202 
изпълнителна власт 25 
изразяване на емоции 7 30 
изследвания 116 187 
източен въпрос 293 
източници на енергия 177 
изчислителни системи 314 
икономика 66 67 119 120 
икономика и управление 53 112 
икономика на ЕС 106 
икономическа децентрализация 105 
икономическа интеграция 128 
икономическа криза 44 104 121 
икономическа политика 122 
икономически връзки 117 
икономически теории 113 
икономически университети 318 
икономическо благосъстояние 121 
икономическо планиране 117 
икономическо развитие 98 
икономическо управление 117 
инвестиционни продукти 116 
индустриално производство 100 227 229 
иновационна икономика 100 227 
иновационни технологии 114 326 
институционализъм 25 
инструменти за резби 195 315 
интегрални схеми 190 191 247 248 
интегрално смятане 137 
интеграция 17 316 
интеграция на мигранти 18 65 
интелигентни сензори 190 247 
интеркултурна комуникация 8 39 
интернет зависимост 9 45 
интернет корпорации 228 308 
интернет маркетинг 116 
интернет технологии 228 308 
инфекциозни болести 172 207 
информатика 246 
информационна политика 2 250 311 
информационни и комуникационни технологии 2 250 311 
инфраструктурата в икономиката 108 109 306 
инфраструктурна база 110 235 
инфраструктурна осигуреност 108 
ислям 15 302 
ислямска идеология 10 296 
ислямска култура 10 296 
ислямски страни 15 302 
ислямски фундаментализъм 10 296 
исторически извори 321 
историческо наследство 42 
история 292 
история - България - нова 285 
история на България 132 274 287 288 290 294 299 303 304 
история на Германия 61 298 
история на Европа 10 289 296 297 339 
история на Изтока - IX - XX век 15 302 
история на образованието 300 321 331 
история на Османската империя 291 
история на педагогиката 321 
история на педагогическата мисъл 286 320 
история на транспорта 203 
история на Турция 291 
казуси 36 41 55 
калеми 219 
кандидат-студенти 292 
кандидат-шофьори 200 201 202 
капиталистическо общество 274 294 
кариерно развитие 228 308 
касационно производство 62 
качество на образованието 322 
качество на услугите 240 
кинематика 148 
клиентски портфейл 243 244 
клинична медицина 163 
клъстери на знанието 100 227 
кокошки 218 
колективизъм 51 52 
комбинирано енергоосигуряване 178 
комплексен двупрофилен контрол 193 196 
компютри 314 
компютърна архитектура 251 312 
компютърна зависимост 9 45 
компютърни математически изчисления 313 
компютърни науки 309 323 
компютърни технологии 309 323 
компютърно моделиране 249 310 
компютърно симулиране 249 310 
конвективен топлообмен 182 
конвенции 31 
конкурентно право 87 
конкурентоспособност 115 
конспекти 327 
конституционализъм 72 102 
конституционно право 60 
конституция 76 
конституция на РБ 75 
контрастивна линвистика 282 
контрол за конституционност 75 
контролери 191 248 
конференции 4 16 114 326 333 
конфликти 51 52 
конформизъм 51 52 
кореноплодни зеленчуци 224 
корпоративни финанси 95 
корпоративно управление 95 
костилкови плодове 205 208 212 216 
костна система 161 
кредитори и длъжници 83 
криминология 22 
критика 280 
круши 215 
кръвоносна система 154 
кръмно цвекло 224 
култивиране на микроорганизмите 150 
културни растения 207 
лабораторни упражнения 145 
лекарства 156 
лечебен масаж 157 161 174 
лечебни растения 162 
лидерско поведение 8 39 
лидерство 12 123 
лингвокултурология 133 275 
линейна алгебра 137 
лирика 252 
литературна критика 252 273 279 301 
личност и мотивация 12 123 
личностни тестове 330 
лозарство 220 
лъчист топлообмен 182 
макроикономика 93 113 
малки и средни предприятия 139 233 
маркетинг 101 115 116 
маркетингова реклама 245 
маркетингова стратегия 115 
маркетингови решения 111 
маркетингови стратегии 111 
маркетингово планиране 111 
маркетингово проучване 111 
масажни техники 157 161 174 
математика за икономисти 137 
математически задачи 313 
матричен метод 148 
машинни елементи 193 194 196 197 
медийна комуникация 64 
медицина 152 154 156 
медицинска етика 84 85 167 168 
медицински грижи 159 
медицински сестри 159 
медицинско право 84 85 167 168 
междуличностни конфликти 330 
междуличностни отношения 330 
международен шпионаж 27 338 
международна икономика 128 
международна конференция 19 66 67 119 120 129 130 
международна търговия 118 
международни пазари 38 118 
международни търговски сделки 69 
международно законодателство 31 91 
международно право 57 70 
международно частно право 69 
мемоари 61 274 298 
мениджмънт 242 276 
мениджмънт на услугите 240 
местно самоуправление 68 
методи за изследване 143 
методи на обучение 56 
методика на обучението 329 
методика на преподаването 290 
методология 286 320 
метрологични характеристики 193 194 196 197 
мигрантски потоци 18 65 
миграция 17 316 
микробиология 150 
микроикономика 93 113 
микроорганизми 150 
митническа тарифа 82 126 
млекодобив 223 
мобилни компютърни системи 314 
мобилно обучение 328 
модалност 272 
модернизация 1 
мониторинг 18 65 239 
мониторинг на околната среда 142 
морфология 277 278 
МОСАД 46 
мотивационна политика 12 123 
мотивационни фактори 12 123 
мотивация 63 
музикална терапия 160 
мултимедийни системи 309 323 
наказателна отговорност 71 
наказателна политика 35 
наказателно право 22 35 36 41 55 71 88 
наказателно правосъдие 77 
наказателноотговорни лица 71 
наказателнопроцесуална система 88 
народна медицина 162 
народни обичаи 132 299 
наследствено право 79 
нацизъм 14 
национална кухня 134 
национални ястия 134 
националноосвободително движение 294 
националноосвободително движение в България от 1856 до 1877 г. 285 
неврологични заболявания 173 
неврология 172 
непозволено увреждане 37 
неправителствени организации 31 
нервна система 154 165 
нервно-психични заболявания 173 
нова история 274 294 
новообразувания на женските полови органи 151 
нормативни документи 33 69 
обезщетения 37 
образование 327 
образование в България 232 286 320 321 325 
образователна политика 317 
образователна политика - ЕС 17 316 
образователни програми 232 325 
обреди 134 
обучение 327 
обучение на студенти 309 323 
обучение по математика 329 
обща теория на възпитанието 56 
обща хирургия 159 
обществен посредник 68 
обществена информация 90 
обществени науки 19 
обществено управление 34 
общинско управление 68 
овощарство 205 208 210 212 213 216 217 219 220 
овощни култури 208 212 219 220 
овощни насаждения 208 210 212 217 219 220 
овощни растения 210 217 
овцевъдство 164 214 
околна среда 142 
омбудсман 49 68 
онкологични заболявания 149 155 
онлайн обучение 328 
опазване на околната среда 107 140 143 234 
оперативна гинекология 151 
операционен мениджмънт 236 237 
опорно-двигателен апарат 161 
организационен пазар 127 
организационно поведение 11 63 127 238 
организиране на избори 33 
Освободителна война 294 
Освобождение на България 293 295 
Османска империя 293 
оспорване на актове 59 62 
отглеждане на домашни птици 218 
отглеждане на плодове 216 
отделителна система 165 
отделни моторни функции 4 16 
отмяна на актове 62 
пазарен механизъм 38 
пазари 101 115 
пазарни стратегии 115 
пазарно позициониране 116 
пазарно стопанство 105 
паремиология 133 275 
паричен пазар 44 104 
парламентарен законодателен процес 54 
парламентарно право 60 
парогенераторни инсталации 178 180 
педагогика 286 320 333 
педагогическа квалификация 329 
педагогически методи 89 334 
педагогически системи 321 
педагогически теории 321 
педиатрия 166 
периферни устройства 251 312 
печатащи устройства 251 312 
писатели - руски 280 
писатели емигранти 281 
планиране на процесите 198 226 
плодови култури 213 215 
плотери 251 312 
повишаване на квалификацията 329 
поговорки 133 275 
покупко-продажби 29 70 
политика 42 
политика - България 274 
политика на туризма 139 233 
политическа икономия 113 
политическа история 291 
политическа реклама 64 
политически избори 33 
политически науки 64 
политически пазар 64 
полова система 154 
помощни средства за учене 327 
помпи 184 
портфолио 95 
пословици 133 275 
постановления 80 
постояннотокови двигатели 192 
потребителско поведение 116 
прабългари 304 
права на детето 17 316 
права на човека 31 89 91 334 
права на човека - ЕС 18 65 
правилник за движение 200 201 202 
правни актове 57 
право 24 29 41 55 76 
право на образование 17 316 
право на строеж 74 
право на убежище 17 316 
правонарушение 77 
празници и развлечения 134 
празничен календар 132 134 299 
практическо приложение 313 
праскова 205 
превоз на пътници 26 199 
превозване на товари 26 199 
предизборни кампании 64 
предмедикация 169 
предпарламентарен законодателен процес 54 
предприемаческа дейност 118 
предприемачество 53 112 
предразсъдъци 51 52 
представителство 47 
преживни животни 222 
преобразуватели 189 190 191 247 248 
престъпления 35 78 
престъпност 22 77 
приложения 58 
приложна математика 135 136 
присаждане 219 
продажби 29 69 
проекти 239 
производствени услуги 110 235 
промишлени манипулатори 229 
професионална етика 5 92 
профилни фрези 195 315 
процеси на обслужване 236 237 
психодиагностика 330 
психологични проблеми 63 
психология 4 11 16 238 
психология на емоциите 265 266 267 268 269 270 271 
психолого-педагогически аспекти 89 334 
психотерапия 265 266 267 268 269 270 271 
психотерапия - методи 160 
птицевъдство 218 
публицистика 281 
публичен сектор 105 
публични финанси 102 
публично право 24 
публичночастни партньорства 122 
пуйки 218 
Първа световна война 297 
пътна безопасност 26 199 
радиопредавания 281 
развитие на персонала 228 308 
разкази 264 265 266 267 268 269 270 271 
разпоредби 43 
разработване на проекти 198 226 232 325 
разследване 78 
разузнаване 27 338 
разузнавателни служби 27 46 289 338 339 
райониране 122 
растениевъдство 206 211 
растения 149 155 
растителна защита 211 
регионална икономика 122 
регионална политика 42 
регионално развитие 109 306 
рекламна кампания 245 
рекламни комуникации 245 
рекреационно-туристически ресурси 103 
ректори 300 331 
релейни регулатори 192 
религиозна идеология 15 302 
религия 6 10 296 
репродуктивна система 165 
рецидив 36 71 
речник 162 
речникови модификатори за достоверност 272 
речно корабоплаване 198 226 
рисуване 160 
роботи и манипулатори 229 
Русе 285 
Русенски университет 300 331 
руска литература 280 
руски език 3 
руско-турска война 293 
ръководни служители 8 39 
ръководство 12 123 
салатно цвекло 224 
самомасаж 174 
самота 51 52 
санкции 87 
световни войни 289 339 
свобода 14 
свободен пазар 98 
сегментиране на пазара 116 
сеизмична механика 337 
секретни служби 46 
селекция 224 
семейна етика 81 125 
семейно право 81 125 
семейство 81 125 
семкови растения 213 215 
сенчеста икономика 98 
сервизната дейност - икономическа категория 240 
сестрински грижи 158 
сетивни органи 154 
сива икономика 98 
сигурност на информацията 124 241 
системи за управление 124 241 
скенери 251 312 
скитски племена, образуващи бълг. народ 303 
скрита икономика 98 
славяни 303 
слива 212 
слънчева енергия 177 
слънчеви колектори 141 186 
собственост 29 
софтуерни технологии 114 326 
социализация 51 52 
социалистическо общество 290 
социални науки 66 67 119 120 
социални проекти 232 325 
социално поведение 51 52 
социалнопсихични феномени 51 52 
социобиология 63 
социологически процеси 1 
социология на семейството 81 125 
специална гинекология 151 
спецслужби 46 
спешна помощ 153 172 
спешно отделение 153 
спомени 61 298 
средновековна България 287 
стандарти 142 188 
стареене 158 
стокови пазари 38 
стопанска сметка 117 
стопански кризи 106 
стопански предприятия 53 112 
стратегическо планиране 42 
стрес 51 52 
строителна динамика 337 
строителна механика 337 
студенти 56 
суверенитет 72 
султанска армия 291 
счетоводство 230 
счетоводство на предприятието 94 230 
съвременна поезия 252 
съвременна руска литература 280 
съдебна власт 58 76 
съдебна практика 36 80 
съдебна реформа 58 
съдебни практики 40 
съдебни решения 40 
съдопроизводство 83 
съдопроизводство - България 58 
Съединение на България 295 
съобщения и призовки 83 
сърдечносъдови заболявания 172 
тарифна система 82 126 
тарифни преференции 82 126 
творческа интелигентност 147 335 
творчески способности 147 335 
творческо възпитание 332 
творческо мислене 332 
теоретична механика 145 
теория на магнетизма 146 
териториална икономика 108 
териториално устройство 109 306 
терминологичен речник 242 276 
терморезистори 189 
термосифони 180 
тестове 101 288 
тестове за самооценка 330 
технически норми 26 199 
техническо оборудване 229 
топлинни тръби 180 
топлоносители 179 180 
топлообменни апарати 180 
топлообменни процеси 179 
топлопредаване 179 
топлопренасяне 182 
топлопроводимост 182 
тракийска фолклорна област 305 
тракторни двигатели 204 
трансгранична миграция 57 
трансгранична престъпност 57 
тревожност 171 
трудова политика 12 123 
тумори 149 155 
туризъм 103 
туристическа бизнес организация 139 233 
туристическа индустрия 103 
туристически агенции 103 
туристически дестинации 103 
туристически клъстер 139 233 
Турция 42 
тълкователни решения 80 
търговска несъстоятелност 86 
търговска политика 38 
търговско право 86 
университети 336 
управление и организация 11 53 112 142 238 243 244 322 
управление на бизнес процеси 249 310 
управление на енергетиката 175 188 
управление на капитала 95 
управление на качеството 124 241 
управление на околната среда 107 140 234 
управление на отрасли 21 
управление на персонала 228 308 
управление на предприятията 231 
управление на проекти 239 
управление на производството 99 
управление на риска 96 225 
управление на услугите 236 237 
управленски труд 11 238 
урбанизация 20 109 283 306 
устойчиво развитие 108 109 306 
утилизация 144 181 
учебни програми 5 92 93 94 95 96 97 225 
учебник за ВУЗ 292 
Факултет Бизнес и мениджмънт 284 319 
фармакология 156 166 169 
фашизъм 61 298 
физиология на човека 165 
философия 14 
финанси на предприятия 231 
финансов анализ 5 92 93 94 95 96 97 225 
финансова власт 102 
финансова конституция 102 
финансова криза 44 104 121 
финансова отчетност 94 
финансови инвестиции 5 92 96 97 121 225 
финансови пазари 93 96 97 225 
фирми 99 
фитотерапия 162 
фолклор 133 275 
фонетика 282 
фотоволтаици 141 186 
фотоволтаична електроцентрала 141 186 
фотоволтаични инсталации 141 186 
фотоволтаични системи 141 186 
фрезуване 195 315 
хербициди 211 
хидравличен и пневматичен контрол 185 
хидравлични машини 184 
хомеопатия 156 
храносмилателна система 165 
християнски празници 132 299 
християнство 6 
хуманитарно право 31 91 
ценни книжа 96 225 
цифрова икономика 115 
цифрови регулатори 192 
цифрови системи 192 
цифрово управление 191 248 
ЦРУ 27 289 338 339 
части на речта 277 278 
череша 208 
човешки ресурси 228 308 
човешко тяло 170 
школи 51 52 
шофьорски курсове 200 201 202 
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 322 333 
юбилеи и чествания - сборници 336 
юношеска психология 9 45 
ядрена енергетика 144 181 
ядрени инсталации 144 181 
ядрени реактори 144 181 
японска литература 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 
японски роман 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Ангелиев, Георги 300 331 
Белоев, Христо 300 331 
Ганев, Атанас 300 331 
Данков, Емил 300 331 
Кънчев, Ангел 285 
Митков, Атанас 300 331 
Несторов, Никола 300 331 
Петров, Кръстю 300 331 
Славейков, Пенчо Петков 279 301 
Славейков, Петко Рачов 279 286 301 320 
Сучков, Александър 300 331 
Тодоров, Марко 300 331 
Томов, Борис 300 331 
Хибаум, Карл Славомиров 300 331 
Хитлер, Адолф 61 298 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Балкански полуостров - история 293 
Европейски съюз 17 316 
Израел 46 
Русе - краезнание 285 
Тракия - музика 305 
Турция 42 
Шумен 322