НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

Арх/62/Б 92т 

Българското техническо дружество в архивните документи  /  Състав. и науч. ред. Васил Стоянов Сгурев, Христо Иванов Белоев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София; Русе : Акад. изд. Проф. Марин Дринов ; РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 221 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 220-221

   ISBN 978-954-322-906-2 

   ISBN 978-954-712-731-9 

  

Сист. No: 45278

- 2 -

ЦБ 64314 

Орлоев, Никола Атанасов

   Геният...Homo Creatus / Никола Атанасов Орлоев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 22,5 см

   

   ISBN 978-619-7242-30-0 

   Т. 1 . - 2017 . - 409 с.

   

  

Сист. No: 45300

- 3 -

ЦБ 64314 

Орлоев, Никола Атанасов

   Геният...Homo Creatus / Никола Атанасов Орлоев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 22,5 см

   

   ISBN 978-619-7242-30-0 

   Т. 2 . - 2017 . - 405 с.

   

  

Сист. No: 45301

- 4 -

П/0/Т 36ГвЦБ 64349

Тасев, Георги Асенов и др.

   Въведение в научните изследвания / Георги Асенов Тасев, Красимира Георгиева . - София : Авангард Прима, 2013 . - 64 с. : със сх., ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-160-184-4 

  

Сист. No: 33268

- 5 -

П/0/Т 36ГкЦБ 64348

Тасев, Георги Асенов и др.

   Как се разработва дисертация : Наука за всички / Георги Асенов Тасев, Станислава Ковачева, Красимира Георгиева . - 15. прераб. изд. . - София : Авангард Прима, 2015 . - 86 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 86

   ISBN 978-619-160-518-7 

  

Сист. No: 45455

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 6 -

ЦБ 64304 

ал-Атики, Якуб Юсеф

   Сунитските елементи при зейдитската школа в Йемен / Якуб Юсеф ал-Атики ; Прев. от араб. Ана Минчева . - София : Ерго, 2017 . - 115 с. ; 22 см . -  (Контрапункти)

   Библиогр. с. 111-112

   ISBN 978-619-7392-02-9 

  

Сист. No: 45285

- 7 -

П/327/П 92ЦБ 64297

Противодействие на радикализацията и тероризма  : Сборник доклади от международна научна конференция, София, 20-22 април 2017 г. /  Ред. Кристина Димчева . - София : Академия на МВР -София, 2017 . - 441 с. ; 21 см

   Конференцията е организирана от Академията на МВР и Фондация "Ханс Зайдел"; Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-348-145-3 

  

Сист. No: 45276

- 8 -

ЦБ 64299 

Решетникова, Ольга

   Русский храм в Софии / Ольга Решетникова . - 3. изд., испр. и доп. . - Москва : ФИВ, 2014 . - 120 с., [16] л. цв. ил. портр. ; 22 см

   Кн. е с автограф; Библиогр. с. 117-118

   ISBN 978-5-91862-009-0 

  

Сист. No: 45280

- 9 -

ЦБ 64300 

Смольянинова, Марина Геннадиевна

   Васил Друмев (Митрополит Климент) : [Монография] / Марина Геннадиевна Смольянинова ; Отг. ред. и комент. Камен Михайлов . - София : Изд. център Боян Пенев, 2012 . - 440 с., [8] л. : с ил, портр., факс. ; 22 см

   Изд. на БАН. Инст. лит., РАН. Инст. славяноведения. - Библиогр.: с. 130-139; Рез. на англ. ез.; Именен показалец. - Кн. е с автограф

   ISBN 978-954-8712-78-1 

  

Сист. No: 45281

- 10 -

П/316/Х 15МЦБ 64306

Хаджийски, Минко

   Психологическо консултиране в пенитенциарната практика : [Ръководство] / Минко Хаджийски . - В. Търново : Faber, 2001 . - 284 с. : със сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 282-284

   ISBN 954-9541-88-6 

  

Сист. No: 45287

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 11 -

П/349/R 44ЦБІІ 3258

   

Report on the results of the Bulgarian national working conditions survey  : Summary . - Sofia : General labour inspectorate executive agency, 2012 . - 63 p. ; 30 cm

   Докладът е издаден и на български ез. - Project BG051PO001- 2.3.01 Prevention for safety and health at work "Job, security, life" - the project is implemented with the financial support of Human resources development operational programme (2007-2013), co-funded by the European social fund of the European union

   ISBN * 

  

Сист. No: 45457

- 12 -

ЦБ 64303 

ал-Атики, Якуб Юсеф

   Съдбата на кюрдския народ през ХХ век / Якуб Юсеф ал-Атики ; Прев. от араб. Алевтина Стоянова . - София : Ерго, 2017 . - 110 с. ; 22 см . -  (Контрапункти)

   Името на прев. погрешно отпеч. на загл. с.: Алветина Стоянова Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Полезна, актуална и навременна книга / Цветан Теофанов: с. 7-10

   ISBN 978-954-8689.96-0 

  

Сист. No: 45284

- 13 -

ЦБ 64351 

В края на века  : Големите умове на нашето време за света и за неговото бъдеще /  Състав. Нейтан П. Гарделс . - София : Труд, 1998 . - 256 с. ; 20 см

   Ориг. загл. At Century's end. - Съдържа статии и интервюта на Зб. Бжежински, Ал. Солженицин, А. Тофлър, Х. Тофлър, Д. Рокфелер, А. Бърлин, К. Фуентес, О. Пас, Ш. Перес, Самюъл Хънтингтън, Нелсън Мандела, Франсоа Митеран и др.

   ISBN 954-528-079-4 

  

Сист. No: 45460

- 14 -

С/35/В 91 

Възможности за кариера в институциите на Европейския съюз  : Справочник / Ингрид Шикова и др . - Пловдив : Летера, 2005 . - 48 с. : с ил. ; 21 см

   Информ. и комуникационна програма на Делегацията на Европ. комисия в България

   ISBN 954-91442-7-5 

  

Сист. No: 45479

- 15 -

П/343/Г 37ЛкЦБ 64320

Георгиев, Людмил Руменов

   Криминалистите / Людмил Руменов Георгиев . - [София] : Атеа букс, 2017 . - 20 см . -  (Библиотека "Полиция")

   Комплектът съдържа приложение "Резултати от разследването - отговори на въпросите"; Уред 3 в 1 - Фенерче, лазер, детектор с УВ светлина

   ISBN 978-619-728-055-5 

   Кн. 1 . - 2017 . - 95 с.

   

  

Сист. No: 45341

- 16 -

Ч5/34/Д 25Лк 

Дачев, Лъчезар и др.

   Конспект по общо учение за държавата / Лъчезар Дачев, Ивелин Велчев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 213 с. ; 14 Х 26 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45308

- 17 -

Ч5/342.9/Д 44Иа 

Дерменджиев, Иван

   Административният акт / Иван Дерменджиев . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2017 . - 181 с. ; 23 см

   Изд. е факсимилно на изд. на Наука и изкуство, 1985 г. и е с автограф

   ISBN 978-954-07-4283-0 

  

Сист. No: 45307

- 18 -

ЮФ - ПН 11 

Интердисциплинарни публичноправни изследвания в областта на правораздаването  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, Проект №2017- ЮФ -01 /  Ръковод. на раб. колектив Лъчезар Дачев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 70 с. : с прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45524

- 19 -

Арх/35/К 73Кр, П/35/К 73КрЦБ 64352

Коев, Красимир Гецов

   Религиозните малцинства в доктрините за сигурност на България, Франция и Великобритания. Сравнителен анализ : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Красимир Гецов Коев . - Русе : СНОУМОД, 2018 . - 240 л. : с табл., сх., ил. ; 22 см

   Научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Външна политика и многостепенно управление в Европейския съюз); Науч. ръководител: Владимир Чуков, Рец.: Желязко Стоянов, Александър Рангелов. - Библиогр.: с. 227-240

   ISBN 978-619-90916-0-9 

  

Сист. No: 45461

- 20 -

П/34/К 89и, П1/34/К 89иЦБ 64364

Кратка история на правната система на САЩ  /  Ред. Розали Таргонски, Милдред Сола Нийли . - София : Държ. департамент на САЩ, 2001 . - 224 с. ; 21 см

   Изд. на Бюро за междунар. информ. прогр. Държ. департамент на САЩ. - Речник ; Азб. показалец. - Библиогр. с. 208-209

   ISBN * 

  

Сист. No: 45483

- 21 -

Ч5/342.9/Л 14К 

Лазаров, Кино

   Административно право / Кино Лазаров . - София : Фенея, 2000 . - 260 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 954-8214-27-Х 

  

Сист. No: 45306

- 22 -

Арх/342/Н 95Са 

Нунев, Сашо Тодоров

   Актуални аспекти на антидискриминационната политика на Европейския съюз / Сашо Тодоров Нунев . - Русе : Ахат, 2016 . - 284 с. : с табл., цв. диагр. ; 23 см

   Библиогр. след отд. гл.; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-9664-80-5 

  

Сист. No: 45294

- 23 -

П/35/П 13МЦБ 64291

Павлова, Миглена Антонова

   Обществени поръчки / Миглена Антонова Павлова . - София : УНСС, 2015 . - 157 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 156-157

   ISBN 978-954-644-731-9 

  

Сист. No: 45270

- 24 -

Ч5/341.9/П 84 

Право и бизнес - усъвършенстване на нормативната уредба  : Сборник доклади от Юбилейна научна конференция 2016, организирана по повод 25 години ЮФ на УНСС /  Гл. ред. Лилия Даскалова . - София : УНСС, 2017 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-644-991-7 

   Т. 1. Частно право . - 2017 . - 421 с.

   Библиогр. след отд. доклади

  

Сист. No: 45309

- 25 -

Ч5/341.1/.8/П 84 

Право и бизнес - усъвършенстване на нормативната уредба  : Сборник доклади от Юбилейна научна конференция 2016, организирана по повод 25 години ЮФ на УНСС /  Гл. ред. Лилия Даскалова . - София : УНСС, 2017 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-644-992-4 

   Т. 2. Публично право. Икономика . - 2017 . - 386 с.

   Библиогр. след отд. доклади

  

Сист. No: 45310

- 26 -

П/327/П 92ЦБ 64297

Противодействие на радикализацията и тероризма  : Сборник доклади от международна научна конференция, София, 20-22 април 2017 г. /  Ред. Кристина Димчева . - София : Академия на МВР -София, 2017 . - 441 с. ; 21 см

   Конференцията е организирана от Академията на МВР и Фондация "Ханс Зайдел"; Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-348-145-3 

  

Сист. No: 45276

- 27 -

П/36/Р 12Н-оЦБ 64328

Радев, Начко Цветанов

   Основи на социалната работа : Лекционен курс / Начко Цветанов Радев . - Плевен : Медицински университет - Плевен, 2017 . - 206 с. ; 23 см

   Библиогр. : с. 197-206

   ISBN 978-954-756-204-2 

  

Сист. No: 45356

- 28 -

П/316/Х 15МЦБ 64306

Хаджийски, Минко

   Психологическо консултиране в пенитенциарната практика : [Ръководство] / Минко Хаджийски . - В. Търново : Faber, 2001 . - 284 с. : със сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 282-284

   ISBN 954-9541-88-6 

  

Сист. No: 45287

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 29 -

П/339/B 93ЦБ 64310

   

Bulgaria and Romania: country members of the EU, part of the global economy  : International scientific conference proceedings /  Състав. Искра Христова-Балканска, Едуард Маринов . - Sofia : БАН. Институт за икономически изследвания, 2017 . - 318 p. ; 20 cm

   Bibliogr. after each report

   ISBN 978-954-9313-08-6 

  

Сист. No: 45293

- 30 -

П/336/Б 52Дл, П1/336/Б 52ДЦБІІ 3262

Бобева, Даниела и др.

   Лични финанси : Въведение / Даниела Бобева, Джеймс Йоловски ; Науч. ред. Снежана Башева . - София : Джуниър Ачийвмънт, 2018 . - 153 с. ; 26 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-8421-37-9 

  

Сист. No: 45484

- 31 -

С/35/В 91 

Възможности за кариера в институциите на Европейския съюз  : Справочник / Ингрид Шикова и др . - Пловдив : Летера, 2005 . - 48 с. : с ил. ; 21 см

   Информ. и комуникационна програма на Делегацията на Европ. комисия в България

   ISBN 954-91442-7-5 

  

Сист. No: 45479

- 32 -

П/338/И 50ЦБ 64358

Икономиката на България в Европейския съюз  : Сборник студии /  Състав. Татяна Хубенова-Делисивкова . - София : Авангард Прима, [2016] . - 226 с. ; 23,5 см

   Съдържа студии от: Атанас Георгиев Атанасов, Даниела Бобева, Денчо Георгиев, Димитър Нинов, Едуард Маринов, Искра Христова-Балканска, Мирослав Неделчев, Нели Попова, Татяна Хубенова-Делисивкова, Юлия Стефанова, Яна Пальова Библиогр. след отд. студии; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-619-7312-63-8 

  

Сист. No: 45472

- 33 -

П/657/К 46ЦБ 64308

Катедра "Счетоводство и анализ" 1920 - 2017  : Сборник научни статии /  Гл. ред. Лилия Даскалова . - София : УНСС, 2017 . - 685 с. ; 23,5 см

   Библиогр. след отд. статии

   ISBN 978-619-232-021-8 

  

Сист. No: 45291

- 34 -

Арх/65.012/П 21Е 

Папазов, Емил Кръстев

   Стратегически мениджмънт / Емил Кръстев Папазов . - 3. прераб. и доп. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2012 . - 167 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 163-166

   ISBN 954-712-244-4 

  

Сист. No: 45326

- 35 -

Арх/65.012/У 73, П/65.012/У 73ЦБ 64312

Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда  : Сборник статии / Ани Герасимова и др . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 148 с. ; 23 см

   Библиогр. след отд. статии

   ISBN 978-619-7242-23-2 

  

Сист. No: 45296

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

- 36 -

П/398/К 93ЦБ 64356

   

Култура и всекидневие  : Научни четения по хуманитаристика, Бургас, 2000 . - Бургас : Форос Солна офсет, 2001 . - 152 с. ; 21 см

   Библиогр. след отд. докл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 45468

- 37 -

П/39/М 45ЦБ 64354

    Международен фолклорен фестивал - Бургас  : Годишни четения по хуманитаристика, Бургас, 2006 / Иван Маразов и др ; Науч. ред. Цоня Дражева . - Бургас : Делфин Прес, 2007 . - 23,5 см

   

   ISBN 978-954-721-011-0 

   Т. 6 . - 2007 . - 103 с. : 2 л. ил.

   Рез. на англ. ез.; Библиогр. след отд. докл.

  

Сист. No: 45463

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 38 -

ЦБ 64334 

Ataei, Hossein

   Finite element analysis : Applications and solved problems using Abaqus / Hossein Ataei, Mohammadhossein Mamaghani . - S. L., Б. г. . - 300 p., раздр. паг. ; 25 cm

   Bibliogr.

   ISBN 978-1544-625-27-0 

  

Сист. No: 45438

- 39 -

ЦБ 64335 

MacDonald, Bryan J.

   Practical stress analysis with finite elements / Bryan J. MacDonald . - 2nd ed. . - Dublin : Glasnevin Publishing, 2011 . - 388 p. : with fig. ; 25 cm

   Index

   ISBN 978-0-9555-781-6-8 

  

Сист. No: 45439

- 40 -

ЦБ 64338 

Practical finite element analysis  / Nitin S. Gokhale и др . - Maharashtra : Finite to infinite, 2008 . - 416 p. ; 25 cm

   Bibliogr. after each chapter

   ISBN 978-81-906195-1-6 

  

Сист. No: 45443

- 41 -

П/519/Б 16ВЦБ 64295

Бакоев, Валентин Пенев

   Дискретна математика : Множества, релации, комбинаторика / Валентин Пенев Бакоев ; Под общ ред. на Красимир Манев . - София : КЛМН - Красимир Манев, 2014 . - 226 с. ; 23 см . -  (Лекции по информатика)

   Библиогр. с. 221-222; Азб. указ.

   ISBN 978-954-8212-05-2 

  

Сист. No: 45274

- 42 -

П/51(022)/К 78КрЦБІІ 3244

Колева, Камелия

   Ръководство по висша математика : (линейна алгебра, аналитична геометрия, диференциално смятане на функция на една реална променлива) / Камелия Колева . - София : КЛМН - Красимир Манев, 2017 . - 29 см . -  (Лекции по математика)

   

   ISBN 978-954-8212-06-9 

   Ч. 1 . - 2017 . - 204 с.

   Библиогр. с. 203-204

  

Сист. No: 45289

- 43 -

П/519/М 25КуЦБ 64296

Манев, Красимир Неделчев

   Увод в дискретната математика : Дискретна математика. Теоретична информатика / Красимир Неделчев Манев . - 5. изд. . - София : КЛМН - Красимир Манев, 2012 . - 364 с. ; 23 см . -  (Лекции по информатика)

   Библиогр. с. 345-347; Азб. указ.

   ISBN 954-535-136-5 

  

Сист. No: 45275

- 44 -

Арх/519.68/П 13В-о 

Павлов, Велизар Тодоров и др.

   Оптимизационни методи с MATLAB : Монография / Велизар Тодоров Павлов, Иван Георгиев ; Науч. ред. Иван Димов . - [Русе] : Авангард принт, 2016 . - 143 с. : с черт. ; 23 см

   Библиогр.: с. 139-142

   ISBN 978-954-337-318-5 

  

Сист. No: 45295

Опазване на растителния и животински свят. Екология

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 45 -

Арх/664/Ж 34Ии 

Желева, Иванка и др.

   Инфрачервено нагряване при технологии за топлинна обработка на тестени храни : Монография / Иванка Желева, Веселка Иванова Камбурова, Петко Христов Машков . - Русе : Калояна, 2017 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 156 с. : с фиг. ; 22,5 см

   Библиогр. с. 139-150

   ISBN 978-619-90785-0-1 

  

Сист. No: 45305

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

- 46 -

ЦБ 64334 

Ataei, Hossein

   Finite element analysis : Applications and solved problems using Abaqus / Hossein Ataei, Mohammadhossein Mamaghani . - S. L., Б. г. . - 300 p., раздр. паг. ; 25 cm

   Bibliogr.

   ISBN 978-1544-625-27-0 

  

Сист. No: 45438

- 47 -

ЦБ 64333 

Bi, Zhuming

   Finite element analysis applications : A Systematic and practical approach / Zhuming Bi . - London : Academic press, 2018 . - 504 p. ; 23 cm

   Index; Bibliogr. after each chapter

   ISBN 978-0-12-809952-0 

  

Сист. No: 40656

- 48 -

ЦБ 64335 

MacDonald, Bryan J.

   Practical stress analysis with finite elements / Bryan J. MacDonald . - 2nd ed. . - Dublin : Glasnevin Publishing, 2011 . - 388 p. : with fig. ; 25 cm

   Index

   ISBN 978-0-9555-781-6-8 

  

Сист. No: 45439

- 49 -

ЦБ 64338 

Practical finite element analysis  / Nitin S. Gokhale и др . - Maharashtra : Finite to infinite, 2008 . - 416 p. ; 25 cm

   Bibliogr. after each chapter

   ISBN 978-81-906195-1-6 

  

Сист. No: 45443

- 50 -

П/532/А 75ИмЦБ 64293

Антонов, Иван и др.

   Механика на флуидите : Течения в открити канали / Иван Антонов, Росица Величкова, Петко Цанков . - София : Русе : ИИЗЗ, 2015 (Изд. център на Русенски университет "Ангел Кънчев") . - 88 с. : с черт., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 87

   ISBN 978-619-7135-05-3 

  

Сист. No: 45272

- 51 -

П/532/А 75ИмЦБ 64292

Антонов, Иван С. и др.

   Механика на флуидите : Избрани лекции / Иван С. Антонов, К. Ц. Грозданов, С. И. Антонов . - [София] : Александра - Бакиев, 2015 . - 94 с. : с фиг. ; 22,5 см

   Библиогр. с. 94

   ISBN 978-954-92423-3-1 

  

Сист. No: 45271

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

- 52 -

РУ ФРз 18 

Синтез и изследване на свойствата на селенити на f-елементи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, 2017 - ФРз - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Милувка Станчева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 60 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45525

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

- 53 -

С/502/М 70И 

Митев, Иван Георгиев

   Събрани трудове / Иван Георгиев Митев . - София : Логис, 2016 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-8289-10-8 

   Т. 1. Българска природа . - 2016 . - 903 с. : с ил.

   Библиогр. след отд. статии; Библиогр. на природонаучните публикации на Иван Митев с. 7-10

  

Сист. No: 45302

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 54 -

П/61/В 31ДрЦБ 64322

Вачева, Данелина Емилова

   Ръководство за учебно-клинична практика по ерготерапия / Данелина Емилова Вачева . - Плевен : Медицински университет - Плевен, 2017 . - 278 с. : със сн. ; 22 см

   Библиогр. с. 269-278

   ISBN 978-954-756-212-7 

  

Сист. No: 45351

- 55 -

П/61/В 90ЦБ 64339

Въведение във физиотерапията  : Основни средства и методи /  Под общ. ред. на Николай Попов . - София : НСА ПРЕС, 2012 . - 304 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 303-304

   ISBN 978-954-718-258-5 

  

Сист. No: 45444

- 56 -

П/61/Г 49ЦБІІ 3255

Гинекология  : Учебник за студенти и специализанти /  Под ред. на Ангел Димитров, Виктор Борисов Златков, Ангел Николов Димитров и др . - 2. изд. . - София : Арсо, 2017 . - 302 с. : с ил., табл., сх. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-197-028-5 

  

Сист. No: 45452

- 57 -

П/616/Д 58АгЦБ 64340

Димитрова, Антоанета

   Гериатрична дихателна рехабилитация / Антоанета Димитрова . - София : Бетапринт - Петрови и Сие, 2013 . - 112 с. : с ил. и фиг. ; 21 см

   Рез. на англ. ез.; Библиогр. с. 85 -99

   ISBN 978-954-92115-3-5 

  

Сист. No: 45445

- 58 -

П/61/К 73КсЦБ 64357

Коев, Красимир Цонев

   Съвременни аспекти на някои редки синдроми, болести и аномалии, засягащи очите / Красимир Цонев Коев . - Варна : СТЕНО, 2017 . - 256 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-449-934-1 

  

Сист. No: 45470

- 59 -

П/616/К 78НсЦБ 64326

Колева, Николина Великова

   Социална медицина / Николина Великова Колева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2014 . - 191 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 189-190

   ISBN 978-954-07-3729-4 

  

Сист. No: 45354

- 60 -

П/61/К 92Д-оЦБ 64321

Кръстев, Димо Стоянов и др.

   Основи на анатомията и физиологията : Учебник-атлас за студенти с образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър" / Димо Стоянов Кръстев, Елена Борисова Джамбазова . - 2. поправ. и доп. изд. . - София : СИМЕЛПРЕС, 2017 . - 464 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-619-183-051-0 

  

Сист. No: 45348

- 61 -

П/61/К 93КпЦБ 62334

Куков, Калоян Павлов

   Проективните методики в клиничната практика : Практическо ръководство / Калоян Павлов Куков . - Пловдив : Астарта, 2017 . - 247 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 239 -247

   ISBN 978-954-350-253-0 

  

Сист. No: 45442

- 62 -

П/61/М 31Е-оЦБ 64331

Маринов, Емил и др.

   Основи на масажа / Емил Маринов, Красимира Станева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2017 . - 176 с. : с ил., табл. ; 23 см . -  (Медицински науки)

   Библиогр. : с. 171-172

   ISBN 978-954-07-4281-6 

  

Сист. No: 45360

- 63 -

ЦБ 64363 

Найденов, Тотко

   Незабравимите софийски професори по медицина / Тотко Найденов ; Ред. консултант Ваньо Митев . - София : Медицински университет - София, 2014 . - 232 с. : с портр. ; 21 см

   Библиогр. с. 228

   ISBN 978-954-92113-8-2 

  

Сист. No: 45481

- 64 -

П/61/П 76НкЦБІІ 3253

Попов, Николай Емилов

   Кинезиология и патокинезиология на опорно-двигателния апарат / Николай Емилов Попов . - София : НСА ПРЕС, 2009 . - 398 с.: с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 396-398

   ISBN 978-954-718-245-5 

  

Сист. No: 45349

- 65 -

П/616/П 77СуЦБ 64325

Поповска, Савелина и др.

   Учебник по патологична анатомия : За студенти от специалностите медицинска сестра, акушерка, медицински лаборант, помощник фармацевт и др. / Савелина Поповска, Таня Бетова, Петя Маринова . - Плевен : Медицински университет - Плевен, 2012 . - 117 с. : с ил. ; 23, 5 см

   Библиогр. с. 117

   ISBN 978-954-756-115-1 

  

Сист. No: 45353

- 66 -

П/616/П 84рЦБ 64324

Практическо ръководство по ревматология  : Допълнение I /  Под ред. на Рашо Колев Рашков . - София : Централна медицинска библиотека, 2016 . - 399 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-9318-67-8 

  

Сист. No: 45352

- 67 -

П/616/Р 43РпЦБ 64323

Рашков, Рашо Колев и др.

   Практическо ръководство по ревматология / Рашо Колев Рашков, Йордан Иванов Шейтанов, Д. Калинова . - 2. доп. изд. . - София : Централна медицинска библиотека, 2017 . - 264 с. : с фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9318-78-4 

  

Сист. No: 45350

- 68 -

П/616/С 56пЦБ 64345

Спешна педиатрия  : Неонатология /  Под ред. на Тоньо Шмилев . - Пловдив : Лакс Бук, 2013 . - 487 с. : с фиг., табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8326-80-3 

  

Сист. No: 45450

- 69 -

П/616/С 59зЦБ 64329

Справочник за здравни грижи (технически фишове)  : Учебно помагало за медицински сестри, акушерки и лаборанти /  Под ред. на Димитър Живков Стойков . - 2. прераб. и доп. изд. . - Плевен : Медицински университет - Плевен, 2017 . - 248 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 242-243

   ISBN 978-954-756-121-2 

  

Сист. No: 45357

- 70 -

П/614/С 65ИЦБ 64294

Стамболова, Иванка

   Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания / Иванка Стамболова . - София : Централна медицинска библиотека, 2016 . - 207 с. : със сх., табл. ; 22 см

   Библиогр.: с. 203-207

   ISBN 978-954-9318-73-9 

  

Сист. No: 45273

- 71 -

П/616/С 78Д-оЦБ 64327

Стойков, Димитър Живков

   Остър панкреатит / Димитър Живков Стойков . - Плевен : Медицински университет - Плевен, 2017 . - 157 с. : с табл., сх. ; 22 см

   Библиогр. с. 138-154

   ISBN 978-954-756-207-3 

  

Сист. No: 45355

- 72 -

П/61/Т 53фЦБ 64330

Тестове по физиология  : За студенти от професионално направление "Здравни грижи" /  Под ред. на Боряна Русева . - Плевен : Медицински университет - Плевен, 2017 . - 127 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-756-205-9 

  

Сист. No: 45359

- 73 -

П/316/Х 15МЦБ 64306

Хаджийски, Минко

   Психологическо консултиране в пенитенциарната практика : [Ръководство] / Минко Хаджийски . - В. Търново : Faber, 2001 . - 284 с. : със сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 282-284

   ISBN 954-9541-88-6 

  

Сист. No: 45287

- 74 -

П/61/Я 71СкЦБ 64341

Янчева, Светлана

   Кинезитерапия в педиатрията : Учебник / Светлана Янчева . - София : Болид-инс, 2013 . - 184 с. : с ил. и фиг. ; 22 см

   Библиогр. с. 183 -184

   ISBN 978-954-394-130-8 

  

Сист. No: 45446

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

- 75 -

Арх/62/Б 92т 

Българското техническо дружество в архивните документи  /  Състав. и науч. ред. Васил Стоянов Сгурев, Христо Иванов Белоев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София; Русе : Акад. изд. Проф. Марин Дринов ; РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 221 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 220-221

   ISBN 978-954-322-906-2 

   ISBN 978-954-712-731-9 

  

Сист. No: 45278

- 76 -

П/62/Г 37КиЦБІІ 3260

Георгиева, Красимира

   Инженерна графика : Учебник за студентите от Тракийски университет - Стара Загора / Красимира Георгиева . - Ямбол : [Фак. Техника и технологии - Ямбол при Трак. у-т], 2014 . - 142 с. : с ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 142

   ISBN 987-954-9999-91-4 

  

Сист. No: 45474

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 77 -

П/621.313/Д 58Ле, П1/621.313/Д 58ЛеЦБ 64311

Димитров, Любомир В. и др.

   Електромеханични устройства / Любомир В. Димитров, Стефка Георгиева Кантурска . - Варна : Колор принт, 2008 . - 292 с. : с черт. и сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-760-166-6 

  

Сист. No: 45277

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 78 -

П/621.39/П 47Пм, П1/621.39/П 47П, ЦБІІ 3254 

Петров, Петър Петков и др.

   Мобилни комуникационни системи / Петър Петков Петров, Борислав Георгиев Найденов, Георги Червенков ; Под ред. на Борислав Беджев . - Варна : Тонекс 2000 ЕООД, 2017 . - 302 с. : с фиг. ; 29 см

   Библиогр. след отд. глави

   ISBN 978-619-7349-04-7 

  

Сист. No: 45362

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 79 -

П/629.1/M 26ЦБІІ 3261

Manual on Danube navigation  /  Ed. Thomas Harti, Vera Hofbauer . - Vienna : ViaDonau, 2013 . - 201 p. : with ill. ; 28 cm + Danube waterway map

   Glossary p. 188- 196; Bibliogr. p. 199- 201

   ISBN 978-3-9502226-2-3 

  

Сист. No: 45475

- 80 -

ТФ - ДТТ 10 

Разработване на автоматизирана система за изпитване на двигатели с вътрешно горене  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, 2017 - ФТ -01 /  Ръковод. на раб. колектив Атанас Любенов Илиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 27 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 26-27

   ISBN * 

  

Сист. No: 45526

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

- 81 -

П/631.5/Г 37КЦБ 64350

Георгиева, Красимира

   Съвременни механизирани технологии в земеделието : [Монография] / Красимира Георгиева . - София [т. е. Ямбол] : [Фак. Техника и технологии - Ямбол при Трак. унив.], 2015 . - 140 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Библиогр.: с. 139-140

   ISBN 978-954-9999-95-2 На кор. гр. отпеч. 987-954-9999-95-2

  

Сист. No: 45459

- 82 -

П/631.5/Г 37КмЦБ 64353

Георгиева, Красимира и др.

   Механизирани технологии в земеделието : Учебник за студентите от Тракийски университет - Ст. Загора / Красимира Георгиева, Георги Асенов Тасев . - София : Авангард Прима, 2015 . - 187 с. : с фиг. ; 21 см

   Библиогр. с. 187

   ISBN 978-619-160-507-1 

  

Сист. No: 45462

- 83 -

Арх/631.31/Д 58Пт 

Димитров, Петър Димитров и др.

   Технико-експлоатационни показатели на система машини за почвозащитно земеделие / Петър Димитров Димитров, Христо Иванов Белоев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 108 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   Библиогр. с. 103-108

   ISBN 978-954-712-705-0 

  

Сист. No: 45299

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство

- 84 -

Арх/631.3/Б 35Хп 

Белоев, Христо Иванов и др.

   Почвозащитни технологии / Христо Иванов Белоев, Петър Димитров Димитров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 191 с. : с табл., фиг. ; 22,5 см

   Библиогр. с. 171-188

   ISBN 978-954-712-708-1 

  

Сист. No: 45304

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 85 -

П/65.012/К 16К, П1/65.012/К 16КЦБ 64360

Калинов, Калин

   Организационна култура / Калин Калинов . - Варна : Данграфик, 2016 . - 269 с. ; 23,5 см

   Библиогр. с. 265 -269

   ISBN 978-954-9418-91-0 

  

Сист. No: 45476

- 86 -

П/65/К 16Ка, П1/65/К 16КЦБ 64361

Калинов, Калин

   Аспекти на теорията на организациите : С прости думи за сложността на системите / Калин Калинов . - Варна : Данграфик, 2017 . - 299 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 289- 299

   ISBN 978-954-9418-95-8 

  

Сист. No: 45478

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

Кибернетика. Фина механика

- 87 -

П/004/N 47ЦБІІ 3251

Networking and data communications laboratory manual  /  Ed. Frances S. Grodzinsky . - Upper Saddle River : Prentice Hall, 1999 . - 182 p. ; 27 cm

   

   ISBN 0-13-011702-1 

  

Сист. No: 45323

- 88 -

П/004/Б 73ДЦБ 64318

Бояджиев, Добри Атанасов

   Основи на Mikrotik Routeros : Гъвкавост и динамика при управление на вашата мрежа - научете как да работите с Mikrotik RouterOS бързо и лесно : MikroTik RouterOS за начинаещи / Добри Атанасов Бояджиев . - София : За буквите - О писменехь, 2016 . - 206 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-185-252-9 

  

Сист. No: 45322

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

Езикознание. Филология. Литература

- 89 -

П/802.0/C 95D, П1/802.0/C 95ЦБ 64316

Curry, Dean

   Illustrated American Idioms : For advanced students of Engl. as a foreign language : Advanced level, Functional activities for development of vocabulary / Dean Curry . - София : Просвета, 1992 . - 100 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-01-0212-Х 

  

Сист. No: 45315

- 90 -

П/802.0/N 30JЦБІІ 3247

Naunton, Jon

   ProFile 1. Pre-Intermediate : Workbook / Jon Naunton . - Oxford : Oxford University Press, 2010 . - 80 p. ; 28 cm . -  (Oxford business English)

   
   http://www.oup.com/elt 

   ISBN 978-0-19-457584-3 

  

Сист. No: 45317

- 91 -

П/802.0/N 30JЦБІІ 3249

Naunton, Jon

   ProFile 2. Intermediate : Student' s book / Jon Naunton ; Additional material by James Greenan . - Oxford : Oxford University Press, 2012 . - 175 p. ; 28 cm + CD . -  (Oxford business English)

   Glossary
   http://www.oup.com/elt/profile 

   ISBN 978-0-19-457576-8 

  

Сист. No: 45319

- 92 -

П/802.0/N 30JЦБІІ 3248

Naunton, Jon et al

   ProFile 1. Pre-Intermediate : Student's book / Jon Naunton, Mark Tulip . - Oxford : Oxford University Press, 2009 . - 143 p. ; 28 cm . -  (Oxford business English)

   
   http://www.oup.com/elt 

   ISBN 0-19-457575-6 :10

   ISBN 978-0-19-457575-1 :13

  

Сист. No: 45318

- 93 -

П/802.0/T 91MЦБІІ 3246

Tulip, Mark

   ProFile 1. Pre-Intermediate : Teacher's book / Mark Tulip . - Oxford : Oxford University Press, 2011 . - 86 p. ; 28 cm . -  (Oxford business English)

   
   http://www.oup.com/elt 

   ISBN 978-0-19-457587-4 

  

Сист. No: 45316

- 94 -

ЦБ 64319 

Булгаков, Михаил

   Майстора и Маргарита / Михаил Булгаков . - София : ФАМА, 2011 . - 443 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: Мастер и Маргарита / М. А. Булгаков

   ISBN 978-954-597-235-5 

  

Сист. No: 45325

- 95 -

П/343/Г 37ЛкЦБ 64320

Георгиев, Людмил Руменов

   Криминалистите / Людмил Руменов Георгиев . - [София] : Атеа букс, 2017 . - 20 см . -  (Библиотека "Полиция")

   Комплектът съдържа приложение "Резултати от разследването - отговори на въпросите"; Уред 3 в 1 - Фенерче, лазер, детектор с УВ светлина

   ISBN 978-619-728-055-5 

   Кн. 1 . - 2017 . - 95 с.

   

  

Сист. No: 45341

- 96 -

ПНО - БЕЛИ 18 

Изследване на 50-годишната история, научните търсения и постиженията на Катедрата по български език, литература и изкуство  /  Ръковод. на раб. колектив Яна Иванова Пометкова, Емилия Димитрова Недкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 100 с. : с прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45527

- 97 -

Ч2/376/К 99Хе 

Кючуков, Христо Славов

   Етнолингводидактика / Христо Славов Кючуков . - София : Клуб '90, 1996 . - 99 с. ; 20 см . -  (Етнолингвистика ; 1)

   Библиогр. с. 95-99

   ISBN * 

  

Сист. No: 45264

- 98 -

Ч2/376/К 99Хл 

Кючуков, Христо Славов

   Лингво-дидактически аспекти на ромския език : /върху материал от шведско-ромски и българо-ромски езикови контакти/ / Христо Славов Кючуков . - София : Делфи издат, 1998 . - 61 с. ; 20 см . -  (Етнолингвистика ; 2)

   Библиогр. с. 60-61

   ISBN 954-8630-20-6 

  

Сист. No: 45266

- 99 -

Ч2/376/К 99Хр 

Кючуков, Христо Славов

   Развитие на детския ромски и детския турски билингвизъм в България : /психолингвистичен анализ/ / Христо Славов Кючуков . - София : ИКТУС принт, 2001 . - 64 с. ; 20 см . -  (Етнолингвистика ; 3)

   

   ISBN 954-90777-3-Х 

  

Сист. No: 45268

- 100 -

С/949.72/М 70Ис 

Митев, Иван Георгиев

   Събрани трудове / Иван Георгиев Митев . - София : Логис, 2016 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-8289-11-5 

   Т. 2. Българска история : История, митология, поезия /  Авт. на предг., състав.  Николай Поппетров . - 2017 . - 621 с.

   Рез. на англ. ез.

  

Сист. No: 45303

- 101 -

ЦБ 64300 

Смольянинова, Марина Геннадиевна

   Васил Друмев (Митрополит Климент) : [Монография] / Марина Геннадиевна Смольянинова ; Отг. ред. и комент. Камен Михайлов . - София : Изд. център Боян Пенев, 2012 . - 440 с., [8] л. : с ил, портр., факс. ; 22 см

   Изд. на БАН. Инст. лит., РАН. Инст. славяноведения. - Библиогр.: с. 130-139; Рез. на англ. ез.; Именен показалец. - Кн. е с автограф

   ISBN 978-954-8712-78-1 

  

Сист. No: 45281

История. География. Биографии. Археология

- 102 -

ЦБ 64303 

ал-Атики, Якуб Юсеф

   Съдбата на кюрдския народ през ХХ век / Якуб Юсеф ал-Атики ; Прев. от араб. Алевтина Стоянова . - София : Ерго, 2017 . - 110 с. ; 22 см . -  (Контрапункти)

   Името на прев. погрешно отпеч. на загл. с.: Алветина Стоянова Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Полезна, актуална и навременна книга / Цветан Теофанов: с. 7-10

   ISBN 978-954-8689.96-0 

  

Сист. No: 45284

- 103 -

ЦБ 64298 

Генералът на снарядите  : Симеон Ванков - учен, оръжеен инженер и организатор на военно производство /  Състав. и науч. ред. Васил Сгурев . - 2. прераб. изд. . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2017 . - 277 с. : с фиг., сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-322-909-3 

  

Сист. No: 45279

- 104 -

С/949.72/М 70Ис 

Митев, Иван Георгиев

   Събрани трудове / Иван Георгиев Митев . - София : Логис, 2016 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-8289-11-5 

   Т. 2. Българска история : История, митология, поезия /  Авт. на предг., състав.  Николай Поппетров . - 2017 . - 621 с.

   Рез. на англ. ез.

  

Сист. No: 45303

- 105 -

ЦБ 64363 

Найденов, Тотко

   Незабравимите софийски професори по медицина / Тотко Найденов ; Ред. консултант Ваньо Митев . - София : Медицински университет - София, 2014 . - 232 с. : с портр. ; 21 см

   Библиогр. с. 228

   ISBN 978-954-92113-8-2 

  

Сист. No: 45481

- 106 -

ЦБІІ 3252 

Проф. Михайло Иванович Парашчук : украински скулптор и виден обществен деец (1878-1963)  : Сборник документи, снимки и публикации /  Авт. - състав. Емине Хакова, Виталий Москаленко ; [Предг.] Николай Балтажи . - София : Парадигма, 2016 . - xvi, 843 с. : с портр., факс., цв. ил. ; 30 см

   Възприетата форма на името на Николай Балтажи е Микола Федорович Балтажи; Изд. на Посолство на Украйна в България; Летопис на изминалата епоха... / Емине Хакова: 3-8; Текст и на укр., рус., пол., фр. ез.; Рез. на укр., рус., англ. ез.; Именен показалец, георг. показалец

   ISBN 978-954-326-274-8 

  

Сист. No: 45324

- 107 -

ЦБІІ 3259 

Радев, Пламен

   Разградска енциклопедия / Пламен Радев . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2011 . - 228 с. : с ил. ; 29 см

   Библиогр. с. 224 -228

   ISBN 978-954-423-728-8 

  

Сист. No: 45469

- 108 -

ЦБ 64300 

Смольянинова, Марина Геннадиевна

   Васил Друмев (Митрополит Климент) : [Монография] / Марина Геннадиевна Смольянинова ; Отг. ред. и комент. Камен Михайлов . - София : Изд. център Боян Пенев, 2012 . - 440 с., [8] л. : с ил, портр., факс. ; 22 см

   Изд. на БАН. Инст. лит., РАН. Инст. славяноведения. - Библиогр.: с. 130-139; Рез. на англ. ез.; Именен показалец. - Кн. е с автограф

   ISBN 978-954-8712-78-1 

  

Сист. No: 45281

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 109 -

Арх/69/Е 65Кс 

Ениманев, Красимир Иванов

   Сградостроителство и архитектура : Програмни лекции / Красимир Иванов Ениманев . - [Силистра] : RITT, 2007 . - 399 с. : с ил., черт. ; 29 см

   Съдържа и Методически указания за упражнения по Строителство и архитектура, специалност Строителство на сгради и съоръжения, Съдебно-експертен инженеринг, Пътно строителство

   ISBN 954-759-199-1 :10

   ISBN 978-954-759-199-8 :13

  

Сист. No: 45458

- 110 -

ЦБІІ 3252 

Проф. Михайло Иванович Парашчук : украински скулптор и виден обществен деец (1878-1963)  : Сборник документи, снимки и публикации /  Авт. - състав. Емине Хакова, Виталий Москаленко ; [Предг.] Николай Балтажи . - София : Парадигма, 2016 . - xvi, 843 с. : с портр., факс., цв. ил. ; 30 см

   Възприетата форма на името на Николай Балтажи е Микола Федорович Балтажи; Изд. на Посолство на Украйна в България; Летопис на изминалата епоха... / Емине Хакова: 3-8; Текст и на укр., рус., пол., фр. ез.; Рез. на укр., рус., англ. ез.; Именен показалец, георг. показалец

   ISBN 978-954-326-274-8 

  

Сист. No: 45324

- 111 -

ЦБ 64299 

Решетникова, Ольга

   Русский храм в Софии / Ольга Решетникова . - 3. изд., испр. и доп. . - Москва : ФИВ, 2014 . - 120 с., [16] л. цв. ил. портр. ; 22 см

   Кн. е с автограф; Библиогр. с. 117-118

   ISBN 978-5-91862-009-0 

  

Сист. No: 45280

Компютри. Програмни продукти

- 112 -

П/004/N 47ЦБІІ 3251

Networking and data communications laboratory manual  /  Ed. Frances S. Grodzinsky . - Upper Saddle River : Prentice Hall, 1999 . - 182 p. ; 27 cm

   

   ISBN 0-13-011702-1 

  

Сист. No: 45323

- 113 -

П/004/Б 73ДЦБ 64318

Бояджиев, Добри Атанасов

   Основи на Mikrotik Routeros : Гъвкавост и динамика при управление на вашата мрежа - научете как да работите с Mikrotik RouterOS бързо и лесно : MikroTik RouterOS за начинаещи / Добри Атанасов Бояджиев . - София : За буквите - О писменехь, 2016 . - 206 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-185-252-9 

  

Сист. No: 45322

- 114 -

Арх/004/Н 26 

Наръчник по иновационни образователни технологии  /  Под общ ред. на Ангел Сотиров Смрикаров, Христо Иванов Белоев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 124 с. : с ил. ; 21 см

   Наръчникът е публикуван в сайта на Българския виртуален университет и на Центъра за иновационни образователни технологии на РУ
   http://www.bvu-bg.eu http://www.ciot.uni-ruse.bg 

   ISBN 978-954-712-720-3 

  

Сист. No: 45297

- 115 -

Арх/004/Н 26 

Наръчник по иновационни образователни технологии  /  Под общ ред. на Ангел Сотиров Смрикаров, Христо Иванов Белоев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 130 с. : с ил. ; 21 см

   Наръчникът е публикуван в сайта на Българския виртуален университет и на Центъра за иновационни образователни технологии на РУ
   http://www.bvu-bg.eu http://www.ciot.uni-ruse.bg 

   ISBN 978-954-712-720-3 

  

Сист. No: 45298

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 116 -

П/378/А 25ЦБ 64362

Аграрно-индустриален факултет - 60 години  : Традиция с бъдеще . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 37 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45480

- 117 -

Арх/37/И 45и 

Изобразително изкуство за 1. клас  / Благомир Кирилов Папазов и др . - Варна : Бит и техника, 2016 . - 68 с., 10 л. прил. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-9412-60-4 

  

Сист. No: 45260

- 118 -

Арх/37/И 45и 

Изобразително изкуство за 1. клас  : Книга за учителя / Благомир Кирилов Папазов, Валентина Тодорова Радева . - Варна : Бит и техника, 2016 . - 59 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-9412-67-3 

  

Сист. No: 45261

- 119 -

ПНО - БЕЛИ 18 

Изследване на 50-годишната история, научните търсения и постиженията на Катедрата по български език, литература и изкуство  /  Ръковод. на раб. колектив Яна Иванова Пометкова, Емилия Димитрова Недкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 100 с. : с прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45527

- 120 -

П/37/К 79БтЦБ 64337

Колоросо, Барбара

   Тормоз в училище : Насилникът, жертвата и наблюдателят / Барбара Колоросо . - София : СофтПрес, 2017 . - 367 с. ; 20 см

   Азб. показалец

   ISBN 978-619-151-394-9 

  

Сист. No: 45441

- 121 -

Ч2/376/К 99Хе 

Кючуков, Христо Славов

   Етнолингводидактика / Христо Славов Кючуков . - София : Клуб '90, 1996 . - 99 с. ; 20 см . -  (Етнолингвистика ; 1)

   Библиогр. с. 95-99

   ISBN * 

  

Сист. No: 45264

- 122 -

Ч2/376/К 99Хл 

Кючуков, Христо Славов

   Лингво-дидактически аспекти на ромския език : /върху материал от шведско-ромски и българо-ромски езикови контакти/ / Христо Славов Кючуков . - София : Делфи издат, 1998 . - 61 с. ; 20 см . -  (Етнолингвистика ; 2)

   Библиогр. с. 60-61

   ISBN 954-8630-20-6 

  

Сист. No: 45266

- 123 -

Ч2/376/К 99Хе 

Кючуков, Христо Славов

   Езиковото обучение на ромските деца : /практически похвати/ / Христо Славов Кючуков . - София : Тилиа, 1997 . - 95 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 93-94

   ISBN 954-717-027-9 

  

Сист. No: 45267

- 124 -

Ч2/376/К 99Хр 

Кючуков, Христо Славов

   Развитие на детския ромски и детския турски билингвизъм в България : /психолингвистичен анализ/ / Христо Славов Кючуков . - София : ИКТУС принт, 2001 . - 64 с. ; 20 см . -  (Етнолингвистика ; 3)

   

   ISBN 954-90777-3-Х 

  

Сист. No: 45268

- 125 -

Арх/004/Н 26 

Наръчник по иновационни образователни технологии  /  Под общ ред. на Ангел Сотиров Смрикаров, Христо Иванов Белоев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 124 с. : с ил. ; 21 см

   Наръчникът е публикуван в сайта на Българския виртуален университет и на Центъра за иновационни образователни технологии на РУ
   http://www.bvu-bg.eu http://www.ciot.uni-ruse.bg 

   ISBN 978-954-712-720-3 

  

Сист. No: 45297

- 126 -

Арх/004/Н 26 

Наръчник по иновационни образователни технологии  /  Под общ ред. на Ангел Сотиров Смрикаров, Христо Иванов Белоев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 130 с. : с ил. ; 21 см

   Наръчникът е публикуван в сайта на Българския виртуален университет и на Центъра за иновационни образователни технологии на РУ
   http://www.bvu-bg.eu http://www.ciot.uni-ruse.bg 

   ISBN 978-954-712-720-3 

  

Сист. No: 45298

- 127 -

П/37/Н 75МЦБ 64309

Николова, Мария Николаева

   Образователен театър - творческа сцена в училище : Как се ражда приятелство в обучението? / Мария Николаева Николова . - София : Симолини 94, 2017 . - 446 с. : с табл ; 21 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 435-445

   ISBN 978-619-7265-31-6 

  

Сист. No: 45292

- 128 -

Арх/37/О-24 

Обучение чрез казуси по междукултурна комуникация  : (теория и практика) /  Отг. ред. Юлиана Пенчева Попова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2010 . - 114 с. : с табл. ; 21 см . -  (Библиотека "Европеистика")

   Текст и на англ. ез. Съдържа материали от: Юлиана Попова, Людмила Дичева, Зоя Тодорова, Румяна Собаджиева; Библиогр. след някои материали; Съдържа: Казуси по междукултурна комуникация на български език; Казуси по междукултурна комуникация на английски език

   ISBN 978-954-712-487-5 

  

Сист. No: 45311

- 129 -

Арх/378/П 41, ЦБ 64301 

Петдесет] 50 години катедра по български език, литература и изкуство - традиции, научни търсения, постижения  /  Ред. и състав. Яна Иванова Пометкова, Емилия Димитрова Недкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 202 с. : с ил., портр. ; 22,5 см

   Кн. е изд. по проект №2017 - ФПНО - 01 на катедра БЕЛИ на тема "Изследване на 50-годишната история, научните търсения и постиженията на Катедрата по български език, литература и изкуство"

   ISBN 978-954-712-735-7 

  

Сист. No: 45282

- 130 -

Арх/372.873/Р 12В 

Радева, Валентина Тодорова

   Изобразително изкуство за 2. клас : Книга за учителя / Валентина Тодорова Радева . - Варна : Бит и техника, 2017 . - 48 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-9412-80-2 

  

Сист. No: 45263

- 131 -

Арх/372.873/Р 12В 

Радева, Валентина Тодорова и др.

   Изобразително изкуство за 2. клас / Валентина Тодорова Радева, Николинка Стоянова Петрова . - Варна : Бит и техника, 2017 . - 68 с., 4 л. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-9412-75-8 

  

Сист. No: 45262

- 132 -

П/378/С 23дЦБ 64355

Сборник доклади от конференция "Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища", 11-12 декември 2014 година  . - В. Търново : НВУ Васил Левски, 2014 . - 244 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Съдържа докл. от: Веселин Мадански, Георги Георгиев, Събин Събев, Невена Атанасова-Кръстева, Йордан Христов, Мартин Петков, Йордан Стоянов, Веселин Терзиев, Екатерина Арабска, Севдалина Димитрова, Димитринка Цонкова, Евгений Стоянов, Евелина Атанасова, Марин Петков, Диана Тимова, Елица Петрова, Стоян Баръмов, Николай Ничев, Христо Белоев, Велизар Пенчев, Иванка Тодорова, Недка Николова, Иван Евстатиев, Милена Кирова, Борислав Ангелов. - Библиогр. след отд. докл.; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-753-217-5 

  

Сист. No: 45464

- 133 -

П/37/С 75МсЦБ 64346

Стефанова, Марияна

   Социална педагогика : Учебник за студенти / Марияна Стефанова . - Стара Загора : УИ на Тракийски университет - Ст. Загора, 2014 . - 367 с. ; 23 см

   Тезаурус с. 330 -360; Показалец; Библиогр. с. 363 -367

   ISBN 978-954-305-388-9 

  

Сист. No: 45451

- 134 -

ПНО - ПМС 13 

Създаване на учебно-научна лаборатория за изследване и моделиране на реални процеси  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, ФПНО -05 /  Ръковод. на раб. колектив Евелина Илиева Велева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 83 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 45523

- 135 -

П/0/Т 36ГкЦБ 64348

Тасев, Георги Асенов и др.

   Как се разработва дисертация : Наука за всички / Георги Асенов Тасев, Станислава Ковачева, Красимира Георгиева . - 15. прераб. изд. . - София : Авангард Прима, 2015 . - 86 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 86

   ISBN 978-619-160-518-7 

  

Сист. No: 45455

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

- 136 -

ЦБ 64333 

Bi, Zhuming

   Finite element analysis applications : A Systematic and practical approach / Zhuming Bi . - London : Academic press, 2018 . - 504 p. ; 23 cm

   Index; Bibliogr. after each chapter

   ISBN 978-0-12-809952-0 

  

Сист. No: 40656

- 137 -

ЦБ 64336 

Draycott, Trevor et al

   Structural elements design manual : Working with eurocodes / Trevor Draycott, Peter Bullman . - 2nd ed. . - London : Routledge, 2009 . - 261 p. : with fig. ; 23 cm

   Index; Bibliogr. after each chapter

   ISBN 978-0-7506-8668-6 

  

Сист. No: 45440

- 138 -

ЦБ 64335 

MacDonald, Bryan J.

   Practical stress analysis with finite elements / Bryan J. MacDonald . - 2nd ed. . - Dublin : Glasnevin Publishing, 2011 . - 388 p. : with fig. ; 25 cm

   Index

   ISBN 978-0-9555-781-6-8 

  

Сист. No: 45439

- 139 -

Арх/69/Е 65Кс 

Ениманев, Красимир Иванов

   Сградостроителство и архитектура : Програмни лекции / Красимир Иванов Ениманев . - [Силистра] : RITT, 2007 . - 399 с. : с ил., черт. ; 29 см

   Съдържа и Методически указания за упражнения по Строителство и архитектура, специалност Строителство на сгради и съоръжения, Съдебно-експертен инженеринг, Пътно строителство

   ISBN 954-759-199-1 :10

   ISBN 978-954-759-199-8 :13

  

Сист. No: 45458

- 140 -

С/624/Р 35Рс 

Рангелов, Рангел Петров

   Справочник по класическа строителна статика / Рангел Петров Рангелов . - [София] : УАСГ, 2017 . - 1140 с. : с фиг., табл. ; 29 см

   Библиогр. с. 1139-1140

   ISBN 978-954-724-105-3 

  

Сист. No: 45259

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 141 -

ЦБ 64298 

Генералът на снарядите  : Симеон Ванков - учен, оръжеен инженер и организатор на военно производство /  Състав. и науч. ред. Васил Сгурев . - 2. прераб. изд. . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2017 . - 277 с. : с фиг., сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-322-909-3 

  

Сист. No: 45279

- 142 -

П/65/К 16Ка, П1/65/К 16КЦБ 64361

Калинов, Калин

   Аспекти на теорията на организациите : С прости думи за сложността на системите / Калин Калинов . - Варна : Данграфик, 2017 . - 299 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 289- 299

   ISBN 978-954-9418-95-8 

  

Сист. No: 45478

- 143 -

Арх/35/К 73Кр, П/35/К 73КрЦБ 64352

Коев, Красимир Гецов

   Религиозните малцинства в доктрините за сигурност на България, Франция и Великобритания. Сравнителен анализ : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Красимир Гецов Коев . - Русе : СНОУМОД, 2018 . - 240 л. : с табл., сх., ил. ; 22 см

   Научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Външна политика и многостепенно управление в Европейския съюз); Науч. ръководител: Владимир Чуков, Рец.: Желязко Стоянов, Александър Рангелов. - Библиогр.: с. 227-240

   ISBN 978-619-90916-0-9 

  

Сист. No: 45461

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

Хранително-вкусова промишленост. Битова техника

- 144 -

Арх/664/Ж 34Ии 

Желева, Иванка и др.

   Инфрачервено нагряване при технологии за топлинна обработка на тестени храни : Монография / Иванка Желева, Веселка Иванова Камбурова, Петко Христов Машков . - Русе : Калояна, 2017 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 156 с. : с фиг. ; 22,5 см

   Библиогр. с. 139-150

   ISBN 978-619-90785-0-1 

  

Сист. No: 45305

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело. Пенсии

- 145 -

П/37/К 79БтЦБ 64337

Колоросо, Барбара

   Тормоз в училище : Насилникът, жертвата и наблюдателят / Барбара Колоросо . - София : СофтПрес, 2017 . - 367 с. ; 20 см

   Азб. показалец

   ISBN 978-619-151-394-9 

  

Сист. No: 45441

Обработка чрез рязане (със снемане и без снемане на стружки)

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника

- 146 -

П/532/А 75ИмЦБ 64293

Антонов, Иван и др.

   Механика на флуидите : Течения в открити канали / Иван Антонов, Росица Величкова, Петко Цанков . - София : Русе : ИИЗЗ, 2015 (Изд. център на Русенски университет "Ангел Кънчев") . - 88 с. : с черт., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 87

   ISBN 978-619-7135-05-3 

  

Сист. No: 45272

Машини и процеси с автоматично регулиране

- 147 -

Арх/681.5/Ц 80Ри, П/681.5/Ц 80Р, П/681.5/Ц 80Ри, П1/681.5/Ц 80РиЦБ 64347

Цонев, Русин Стефанов

   Идентификация на системи : Учебник / Русин Стефанов Цонев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2014 . - 176 с. : с фиг. ; 21 см

   Библиогр. с. 176

   ISBN 978-619-7071-81-8 

  

Сист. No: 45453


 Индекс по АВТОРИ

Ataei, Hossein 38 46 
Bedekar, Sanjeev V. 40 49 
Bi, Zhuming 47 136 
Bullman, Peter 137 
Curry, Dean 89 
Deshpande, Sanjay S. 40 49 
Draycott, Trevor 137 
Gokhale, Nitin S. 40 49 
Greenan, James 91 
Grodzinsky, Frances S. 87 112 
Harti, Thomas 79 
Hofbauer, Vera 79 
MacDonald, Bryan J. 39 48 138 
Mamaghani, Mohammadhossein 38 46 
Naunton, Jon 90 91 92 
Thite, Anand N. 40 49 
Tulip, Mark 92 93 
ал-Атики, Якуб Юсеф 6 12 102 
Антонов, Иван 50 146 
Антонов, Иван С. 51 
Антонов, С. И. 51 
Атанасов, Атанас Тодоров 56 
Бакоев, Валентин Пенев 41 
Балтажи, Николай 106 110 
Башева, Снежана 30 
Беджев, Борислав 78 
Белоев, Христо Иванов 1 75 83 84 114 115 125 126 
Бетова, Таня 65 
Бобева, Даниела 30 
Бонева, Мирослава 35 
Босев, Дориан Николаев 56 
Бояджиев, Добри Атанасов 88 113 
Булгаков, Михаил 94 
Вачева, Данелина Емилова 54 
Велева, Евелина Илиева 134 
Величкова, Росица 50 146 
Велчев, Ивелин 16 
Вълчев, Кристиян 35 
Гарделс, Нейтан П. 13 
Георгиев, Иван 44 
Георгиев, Людмил Руменов 15 95 
Георгиева, Красимира 4 5 76 81 82 135 
Герасимова, Ани 35 
Герганова, Мария 14 31 
Грозданов, К. Ц. 51 
Даскалова, Лилия 24 25 33 
Дачев, Лъчезар 16 18 
Денизов, Боян 35 
Дерменджиев, Иван 17 
Джамбазова, Елена Борисова 60 
Джеров, Любомир Димитров 56 
Димитров, Ангел 56 
Димитров, Ангел Николов 56 
Димитров, Любомир В. 77 
Димитров, Петър Димитров 83 84 
Димитров, Румен Кирилов 56 
Димитрова, Антоанета 57 
Димитрова, Иванка 35 
Димов, Иван 44 
Димчева, Кристина 7 26 
Дражева, Цоня 37 
Дуковски, Анатолий Василев 56 
Ениманев, Красимир Иванов 109 139 
Желева, Иванка 45 144 
Златков, Виктор Борисов 56 
Иванов, Пламен Радев 107 
Илиев, Атанас Любенов 80 
Илиева, Даниела 35 
Йоловски, Джеймс 30 
Йорданова, Даниела 35 
Калинов, Калин 85 86 142 
Калинова, Д. 67 
Камбурова, Веселка Иванова 45 144 
Кантурска, Стефка Георгиева 77 
Ковачева, Станислава 5 135 
Коев, Красимир Гецов 19 143 
Коев, Красимир Цонев 58 
Колева, Камелия 42 
Колева, Николина Великова 59 
Колоросо, Барбара 120 145 
Краев, Георг 37 
Кръстев, Димо Стоянов 60 
Куков, Калоян Павлов 61 
Кютукчиев, Илия Борисов 56 
Кючуков, Христо Славов 97 98 99 121 122 123 124 
Лазаров, Кино 21 
Манев, Красимир 41 
Манев, Красимир Неделчев 43 
Маразов, Иван 37 
Маринов, Едуард 29 
Маринов, Емил 62 
Маринова, Петя 65 
Марков, Петър Цанков 56 
Машков, Петко Христов 45 144 
Минчева, Ана 6 
Митев, Ваньо 63 105 
Митев, Иван Георгиев 53 100 104 
Михайлов, Камен 9 101 108 
Москаленко, Виталий 106 110 
Найденов, Борислав Георгиев 78 
Найденов, Тотко 63 105 
Недкова, Емилия Димитрова 96 119 129 
Нийли, Милдред Сола 20 
Николова, Мария Николаева 127 
Николова, Станимира 35 
Нунев, Сашо Тодоров 22 
Орлоев, Никола Атанасов 2 3 
Павлов, Велизар Тодоров 44 
Павлова, Миглена Антонова 23 
Папазов, Благомир Кирилов 117 118 
Папазов, Емил Кръстев 34 
Пейчева, Христина 14 31 
Пенчева, Миглена Цанева 35 
Петров, Петър Петков 78 
Петрова, Николинка Стоянова 117 131 
Пометкова, Яна Иванова 96 119 129 
Попов, Николай 55 
Попов, Николай Емилов 64 
Попова, Юлиана Пенчева 128 
Поповска, Савелина 65 
Поппетров, Николай 100 104 
Пранчев, Найден Георгиев 56 
Пъневска-Гарева, Мариана Александрова 56 
Радев, Начко Цветанов 27 
Радев, Пламен 107 
Радева, Валентина Тодорова 117 118 130 131 
Рангелов, Рангел Петров 140 
Рашков, Рашо Колев 66 67 
Решетникова, Ольга 8 111 
Русева, Боряна 72 
Савов, Алексей Славков 56 
Сгурев, Васил 103 141 
Сгурев, Васил Стоянов 1 75 
Славов, Светлозар 56 
Смольянинова, Марина Геннадиевна 9 101 108 
Смрикаров, Ангел Сотиров 114 115 125 126 
Соколова, Христина 35 
Стамболова, Иванка 70 
Станева, Красимира 62 
Станчева, Милувка 52 
Стефанова, Марияна 133 
Стойков, Димитър Живков 69 71 
Стоянов, Кирил 14 31 
Стоянов, Тотко Найденов 63 105 
Стоянова, Алевтина 12 102 
Таргонски, Розали 20 
Тасев, Георги Асенов 4 5 82 135 
Тюфекчиева, Елиза Иванова 56 
Филипов, Емил Цанков 56 
Хаджийски, Минко 10 28 73 
Хакова, Емине 106 110 
Христова-Балканска, Искра 29 
Хубенова-Делисивкова, Татяна 32 
Цанков, Петко 50 146 
Цонев, Русин Стефанов 147 
Червенков, Георги 78 
Шейтанов, Йордан Иванов 67 
Шикова, Ингрид 14 31 
Шиячка, Ваня Николова 117 
Шмилев, Тоньо 68 
Щерев, Атанас Димитров 56 
Янкова, Диана 35 
Янчева, Светлана 74 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Bulgaria and Romania: country members of the EU, part of the global economy 29 
Finite element analysis 38 46 
Finite element analysis applications 47 136 
Illustrated American Idioms 89 
Manual on Danube navigation 79 
Networking and data communications laboratory manual 87 112 
Practical finite element analysis 40 49 
Practical stress analysis with finite elements 39 48 138 
ProFile 1. Pre-Intermediate 90 92 93 
ProFile 2. Intermediate 91 
Report on the results of the Bulgarian national working conditions survey 11 
Structural elements design manual 137 
Аграрно-индустриален факултет - 60 години 116 
Административният акт 17 
Административно право 21 
Актуални аспекти на антидискриминационната политика на Европейския съюз 22 
Аспекти на теорията на организациите 86 142 
Българското техническо дружество в архивните документи 1 75 
В края на века 13 
Васил Друмев (Митрополит Климент) 9 101 108 
Въведение в научните изследвания 4 
Въведение във физиотерапията 55 
Възможности за кариера в институциите на Европейския съюз 14 31 
Генералът на снарядите 103 141 
Геният...Homo Creatus 2 3 
Гериатрична дихателна рехабилитация 57 
Гинекология 56 
Дискретна математика 41 
Езиковото обучение на ромските деца 123 
Електромеханични устройства 77 
Етнолингводидактика 97 121 
Идентификация на системи 147 
Изобразително изкуство за 1. клас 117 118 
Изобразително изкуство за 2. клас 130 131 
Изследване на 50-годишната история, научните търсения и постиженията на Катедрата по български език, литература и изкуство 96 119 
Икономиката на България в Европейския съюз 32 
Инженерна графика 76 
Интердисциплинарни публичноправни изследвания в областта на правораздаването 18 
Инфрачервено нагряване при технологии за топлинна обработка на тестени храни 45 144 
Как се разработва дисертация 5 135 
Катедра "Счетоводство и анализ" 1920 - 2017 33 
Кинезиология и патокинезиология на опорно-двигателния апарат 64 
Кинезитерапия в педиатрията 74 
Конспект по общо учение за държавата 16 
Кратка история на правната система на САЩ 20 
Криминалистите 15 95 
Култура и всекидневие 36 
Лингво-дидактически аспекти на ромския език 98 122 
Лични финанси 30 
Майстора и Маргарита 94 
Между фолклора и историята 37 
Механизирани технологии в земеделието 82 
Механика на флуидите 50 51 146 
Мобилни комуникационни системи 78 
Наръчник по иновационни образователни технологии 114 115 125 126 
Незабравимите софийски професори по медицина 63 105 
Образователен театър - творческа сцена в училище 127 
Обучение чрез казуси по междукултурна комуникация 128 
Обществени поръчки 23 
Оптимизационни методи с MATLAB 44 
Организационна култура 85 
Основи на Mikrotik Routeros 88 113 
Основи на анатомията и физиологията 60 
Основи на масажа 62 
Основи на социалната работа 27 
Остър панкреатит 71 
Петдесет] 50 години катедра по български език, литература и изкуство - традиции, научни търсения, постижения 129 
Почвозащитни технологии 84 
Право и бизнес - усъвършенстване на нормативната уредба 24 25 
Практическо ръководство по ревматология 66 67 
Проективните методики в клиничната практика 61 
Противодействие на радикализацията и тероризма 7 26 
Проф. Михайло Иванович Парашчук : украински скулптор и виден обществен деец (1878-1963) 106 110 
Психологическо консултиране в пенитенциарната практика 10 28 73 
Развитие на детския ромски и детския турски билингвизъм в България 99 124 
Разградска енциклопедия 107 
Разработване на автоматизирана система за изпитване на двигатели с вътрешно горене 80 
Религиозните малцинства в доктрините за сигурност на България, Франция и Великобритания. Сравнителен анализ 19 143 
Русский храм в Софии 8 111 
Ръководство за учебно-клинична практика по ерготерапия 54 
Ръководство по висша математика 42 
Сборник доклади от конференция "Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища", 11-12 декември 2014 година 132 
Сградостроителство и архитектура 109 139 
Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания 70 
Синтез и изследване на свойствата на селенити на f-елементи 52 
Социална медицина 59 
Социална педагогика 133 
Спешна педиатрия 68 
Справочник за здравни грижи (технически фишове) 69 
Справочник по класическа строителна статика 140 
Стратегически мениджмънт 34 
Сунитските елементи при зейдитската школа в Йемен 6 
Събрани трудове 53 100 104 
Съвременни аспекти на някои редки синдроми, болести и аномалии, засягащи очите 58 
Съвременни механизирани технологии в земеделието 81 
Съдбата на кюрдския народ през ХХ век 12 102 
Създаване на учебно-научна лаборатория за изследване и моделиране на реални процеси 134 
Тестове по физиология 72 
Технико-експлоатационни показатели на система машини за почвозащитно земеделие 83 
Тормоз в училище 120 145 
Увод в дискретната математика 43 
Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда 35 
Учебник по патологична анатомия 65 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Агротехника - механизация 81 
Академични степени. Дипломи. Свидетелство. Изпити 5 135 
Анатомия - карти и атласи - учебници за ВУЗ 60 
Английски език 91 
Английски език - идиоми - учебници за ВУЗ 89 
Английски език - изучаване 90 92 93 
Архитектура, църковна - София - история - албуми 8 111 
Бази данни - наръчници и ръководства 87 112 
Биографии - отраслови 63 105 
Биографии на български творци, исторически личности ... 9 101 108 
Биографии на известни личности 103 106 110 141 
Болести на панкреаса 71 
Българска литература - поезия 100 104 
Висша математика - учебник за висшите училища 42 
Висше образование - България - конференции 132 
Висше образование - образователна политика 114 115 125 126 
Висши учебни заведения 96 116 119 129 
Висши училища, икономически - София - биографии 33 
Воден транспорт 79 
Води, отпадъчни 50 146 
Военна политика. Политика за отбрана на страната 19 143 
Военно дело 103 141 
Въоръжени сили - управление - социалнопсихологични проблеми 86 142 
Гинекология 56 
Глобализация - икономически аспекти 29 
Градоустройство 109 139 
Двигатели с вътрешно горене - изследвания 80 
Двигателна система - лечение, рехабилитация 64 
Държава. Народ. Нация. Държавна територия. Държавна власт. Структура на държавите 16 
Европейски съюз - администрация 14 31 
Европейски съюз - икономическа политика 29 32 
Езиково обучение. Начални основи на граматика и правопис 123 
Езици за програмиране - Matlab 44 
Електромеханични устройства - учебници за ВУЗ 77 
Ерготерапия - ръководство за ВУЗ 54 
Здравни грижи - учебници за ВУЗ 69 
Земеделие, механизирани технологии 82 
Изкуство - спомени - биографии 106 110 
Изобразително изкуство - учебници за основни училища 117 118 130 131 
Изчислителни системи - наръчници и ръководства 87 112 
Икономика - България, икономическо развитие 32 
Инженерна графика 76 
Информационни технологии 114 115 125 126 
Ислям. Мохамеданство. Сунити. Шиити 6 
История на България 100 104 
История на България - видни българи 9 101 108 
История на Йемен 6 
История на Кюрдистан 12 102 
Катедри на университети 96 119 129 
Кинезитерапия 55 
Краезнание - Разград 107 
Криминалистика 15 95 
Лечебни масажи - учебници за ВУЗ 62 
Литература - криминална 15 95 
Малцинства - обучение - интегриране 97 98 99 121 122 123 124 
Математика - дискретна 41 
Математическа кибернетика 43 
Математически модели за изследване на операциите 39 48 138 
Медицина 63 105 
Медицина - гериатрия 57 
Медицина - инфекциозни болести 70 
Медицина - лечебна физкултура 57 
Медицина - опорно-двигателен апарат 64 66 67 
Медицина - офталмология 58 
Медицина - патоанатомия 65 
Медицина - педиатрия 68 
Медицина - психиатрия 10 28 61 73 
Медицина - сестрински грижи 70 
Медицина - терапия 55 74 
Междукултурно общуване 128 
Мениджмънт - методи на управление и организационно поведение 35 85 
Методи и форми на обучение 127 
Методи на обучението, специални 128 
Методи на управление. Мениджмънт 34 
Механика - строителна 39 47 48 136 137 138 
Механика на деформируемите тела. Еластичност. Деформация 38 39 40 46 47 48 49 136 138 
Механика на флуидите 51 
Митология 100 104 
Научни организации 1 75 
Начални училища - учебно-възпитателна работа - сборници 127 
Операционни системи 88 113 
Оптика, физична 45 144 
Организация на здравеопазването 59 
Организация на науката и научноизследователската работа 2 3 4 5 135 
Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията 35 
Основни задачи на общественото управление 23 
Пазар на труда - Европейски съюз 14 31 
Педагогика - социологични проблеми 133 
Педагогическа социология 120 145 
Политика - социология 13 
Политическо влияние и натиск върху други държави 12 102 
Почвознание, селскостопанско 84 
Почвообработващи машини и инструменти 83 
Права на човека - Европа 22 
Право - административно 17 18 21 
Право - международно 18 25 
Право - публично 18 25 
Право - САЩ 20 
Право - трудово право - образци 11 
Право - търговско 25 
Право - финансово 25 
Право - частно право 24 
Принципи и теория на автоматичното управление 147 
Природа. Изучаване и опазване на природата. Опазване на растителния и на животинския свят 53 
Програми и алгоритми за решаване на отделни задачи на изчислителни машини 38 40 46 49 
Психология - индивидуална 10 28 73 
Работна сила. Кадри. Производствени взаимоотношения. Трудови условия 11 
Радиотелефония. Радиокомуникации. GSM комуникации 78 
Руска литература - роман 94 
Селскостопански машини и инструменти 81 
Селскостопански мелиорации - ерозия 84 
Сигурност - международна - теория 7 26 
Социална медицина 59 
Социална психология 10 28 73 
Социална работа - учебници за ВУЗ 27 
Социални проблеми 120 145 
Социално разслоение 19 143 
Социология на културата и на цивилизацията 13 
Статистически методи за обработка на данни 134 
Строителна механика. Методи за изчисляване на строителните конструкции 140 
Строителство 109 139 
Съобщителна техника - практическо приложение - компютърни комуникации 78 
Теория на организацията - социология 86 142 
Терористични действия 7 26 
Технически науки 1 75 
Учебен процес - във висшето образование 134 
Факултети - катедри- институти 116 
Фармация. Фармакология. Обща терапия. Токсилогия 68 
Физиология - учебници за ВУЗ 60 72 
Финанси - управление - ръководства 30 
Фолклор - предания, легенди, народни вярвания, народни песни 36 37 
Форми на предприятията в зависимост от отношението към собствеността, източниците на финансирането 34 
Хидромеханика 50 146 
Химия - теоретична 52 
Хранително-вкусова промишленост 45 144 
Християнска църква - история 9 101 108 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

f-елементи 52 
GSM комуникации 78 
автоматично управление 147 
авторско право 24 
аграрен факултет 116 
агротехника 82 
адаптивност на българските предприятия 35 
административен контрол 21 23 
административни актове 17 21 
административни нарушения 21 
административно право 17 
административноправни задължения 17 
анализ на данни 134 
анализ на процеси 134 
анатомия на женските полови органи 56 
английски език 89 90 91 92 93 
архитектура 109 139 
асинхронни машини 77 
банки 33 
банково право 25 
бедност 22 
безжични мрежи 88 113 
билингвизъм 99 123 124 
биографии 106 110 
борба за независимост 12 102 
българска литература 1878-1944 9 101 108 
български език 123 
български език и литература 96 119 
българско възраждане 9 101 108 
бюджет 30 
вестибуларен апарат 72 
виртуални лаборатории 87 112 
виртуални частни мрежи 88 113 
виртуално образование 114 115 125 126 
вирусни инфекции 70 
висша математика 42 
висши училища 116 132 
военен мениджмънт 86 142 
военна история 103 141 
военни дейци 103 141 
военно дело 103 141 
всекидневна култура 36 
възникване на държавата 16 
възпаления 65 
възрастни хора 57 
възрастова дискриминация 22 
възрожденска литература 9 101 108 
вътреболнични инфекции 70 
гериатрия 57 
гинекология 56 
глобална икономика 29 
градоустройство 109 139 
графи 43 
графичен интерфейс 147 
данъчно право 25 
двигатели с вътрешно горене 80 
движения за независимост 12 102 
девиантно поведение 133 
детска агресия 120 145 
детски болести 68 
детско здравеопазване 68 
деформационен метод 140 
деца - социални проблеми 133 
деца билингви 99 123 124 
диагностични средства 69 
дисертация 5 135 
дискретна математика 41 43 
дискриминация 22 
дихателна ситема 60 72 
договорно право 24 
доклади 11 
драма 127 
древни езици 100 104 
древни култури 100 104 
древни символи 100 104 
древните българи 100 104 
Дунав 79 
държавни органи 18 
европейска администрация 14 31 
Европейски енергиен съюз 25 
европейски институции 14 31 
европейски стратегии 19 143 
Европейски съюз - външна политика 19 143 
Европейски съюз - икономическа политика 14 29 31 32 
Европейски съюз - правни проблеми 24 25 
единен надзорен механизъм 25 
езиково обучение 97 98 99 121 122 123 124 
езици за програмиране 44 
екологично законодателство 25 
екология 134 
електрически апарати 77 
електронно обучение 114 115 125 126 
ендокринна система 60 72 
ендоскопски изследвания 69 
ерозия на почвата 83 84 
етническа интеграция 22 
етнически групи 97 98 99 121 122 123 124 
етнически малцинства 97 98 99 121 122 123 124 
етнолингвистика 97 98 99 121 122 124 
животински свят 53 
житни култури 84 
задух 57 
заразни болести 70 
затворници 10 28 73 
защита на бизнеса 25 
здравна политика 59 
зейдити 6 
зеленчукопроизводство 82 
земеделие 82 
земеделска техника 81 
земеделски култури 82 
зоология 53 
зороастризъм 100 104 
зърнени култури 83 84 
игрови модели 127 
идиоми 89 
изкуство 106 110 
изобразително изкуство 117 118 130 131 
изобразяване на детайли 76 
изпълнителна власт 21 
икономика 134 
икономика на България 32 
икономически университети 33 
имунопрофилактика 70 
иновационно мислене 2 3 
интелектуална собственост 24 
интерактивна класна стая 114 115 125 126 
интеркултурна комуникация 128 
инфекциозни болести 70 
ислямска юриспруденция 6 
ислямски страни 6 
ислямски тероризъм 7 26 
ислямски фундаментализъм 7 26 
ислямски шериат 6 
ислямско правораздаване 6 
история 107 
история - България - нова 8 111 
история на България 9 101 108 
история на изкуството 106 110 
история на Кюрдистан 12 102 
история на правото 20 
история на Русе 1 75 
кадрова политика 132 
кариерно израстване 14 31 
катедри на университети 96 119 129 
кибернетика 43 
кинезитерапия 54 55 57 64 
кинематичен анализ на конструкциите (строит.) 140 
клиникопсихологична практика 61 
кодиране на информация 43 
комбинаторика 41 43 
компютърни мрежи 88 113 
компютърни приложения 38 40 46 47 49 136 
компютърни технологии 114 115 125 126 
конкурентна международна среда 35 
конструкторска документация 76 
консултативна помощ 10 28 73 
консултативна психология 10 28 73 
конфигурации 88 113 
корпоративни финанси 33 
краезнание 107 
кредитиране 30 
криминални престъпления 15 95 
криминални романи 15 95 
криминология 15 95 
култура 107 
култура и социология 13 
културни модели 85 
курсове 90 92 93 
кърмаческа възраст 68 
кюрди 12 102 
лидерство 85 
линейно оптимиране 44 
локални мрежи 88 113 
майчин език 97 98 99 121 122 124 
макроикономическа политика 35 
маршрутизиращи протоколи 88 113 
масажни техники 62 
математика 43 
математически модели 147 
математически модели за изследване 39 48 138 
машинно-тракторен парк 82 
машинно-тракторни агрегати 83 
машиностроителни изделия 76 
медико-социални грижи 59 
медицина 58 
медицината в България 63 105 
медицински университети 63 105 
международен фестивал 36 37 
международна конференция 7 26 29 
международна сигурност 7 19 26 143 
международно частно право 24 
мениджмънт 34 
мениджмънт в икономиката 35 
метод на крайните елементи 38 39 40 46 47 48 49 136 138 
метод на преместванията 140 
методи на научното познание 4 
методика на преподаването 118 130 
механизация на селското стопанство 83 
механика на флуидите 51 
мигрантски потоци 7 26 
микроикономика 35 
множества 41 
мобилни мрежи 78 
мобилно образование 114 115 125 126 
моделиране на процеси 134 
морско частно право 24 
мрежова сигурност 87 112 
мрежови технологии 78 
музикална хибридизация 37 
музикално творчество 36 
мускулно-скелетна система 55 64 66 67 
навигация 79 
наказателноправна защита 25 
напояване 81 
наръчник на докторанта 5 135 
насилие в училище 120 145 
научна етика 3 
научни доклади 33 
научни кадри 132 
научно мислене 4 
научно управление 2 
научно-изследователска дейност 4 
национални паркове 25 
начално училище 117 118 130 131 
начално училище - театрално изкуство 127 
нервна система 60 72 
нервно-мускулни болести 55 
новообразувания на женските полови органи 56 
новородени 68 
нормативни документи 109 139 
нормативни документи - ЕС 22 
обработваеми земи 84 
образование 107 
обриви 70 
обучение чрез казуси 128 
обществени поръчки 23 25 
обществено здравеопазване 59 
обществено развитие 13 
обществено управление 23 
одит на търговски дружества 25 
оперативна гинекология 56 
оперативно лечение 71 
опорно-двигателен апарат 60 
организации за сигурност 19 143 
организационна структура 86 142 
организационни подкултури 85 
организационно планиране 86 142 
организация на научния труд 5 135 
Освобождение на България 9 101 108 
основно образование 117 118 130 131 
отбрана на страната 7 26 
отглеждане на земеделски култури 81 
отделителна система 60 72 
открити канали 50 146 
отношения в група 120 145 
отпадъчни води 50 146 
очни болести 58 
патоанатомия 65 
патофизиология на човека 71 
педагогическа психология 120 145 
педагогически методи 128 
педагогически факултет 96 119 129 
педиатрична кинезитерапия 74 
педиатрия 68 
пенсионно осигуряване 30 
печене на хляб 45 144 
планиране 34 
платежни услуги 30 
повишаване на квалификацията 132 
поговорки 37 
поезия 100 104 
политически борби 12 102 
политически движения 12 102 
политически репресии 12 102 
полицейско разследване 15 95 
полова система 60 
почвозащитни мерки 83 84 
почвозащитни технологии 83 
почвообработка 83 
прабългари 100 104 
права на човека - ЕС 22 
правна система 20 
правомощия 18 
правораздавателен контрол 18 
православни храмове 8 111 
пране на пари 25 
пренос на данни 87 112 
преобразуватели 80 
преподаване 91 
престъпници 10 28 73 
принципи и теория 147 
производство на боеприпаси 103 141 
противоерозионни технологии 84 
професори 63 105 
процедури за вземане на решения 23 
психолингвистика 97 98 99 121 122 124 
психология на научното творчество 2 3 
психотерапия 10 28 73 
публичноправни отношения 18 
публичночастни партньорства 25 
първи клас 117 118 
работна среда 11 
равнопоставеност на половете 22 
радиоинтерфейс 78 
радиотехнологии 78 
растениевъдство 81 
растителен свят 53 
ревматични болести 64 66 67 
ревматология 64 66 67 
регионално сътрудничество 29 
регресионни параметрични модели 147 
релационна алгебра 41 
религиозна радикализация 7 26 
религиозни малцинства 19 143 
рентгенологични изследвания 69 
респираторни проблеми 55 
рехабилитация 54 62 
речно корабоплаване 79 
ритуали 37 
роми 123 
ромски език 98 99 122 124 
руска литература 94 
руски романи 94 
самоподготовка 89 
САЩ 20 
световна политика 13 
селен 52 
семейно възпитание 120 145 
сестрински грижи 70 
сетивни органи 60 
сигурност и отбрана 19 143 
силов метод 140 
симплекс метод 44 
синхронни машини 77 
системи за обслужване 44 
скулптура 106 110 
смесено обучение 114 115 125 126 
софтуер 88 113 
социална медицина 59 
социална педагогика 133 
социална психология 10 28 73 
социална работа 27 
социално изключване 22 
спестовни влогове 30 
специална гинекология 56 
специални договори 23 
специфични социалноповеденчески потребности 133 
спешни състояния 69 
ставни болести 64 66 67 
статии 53 
статистически методи за оценка 147 
статически неопределими конструкции 140 
статически определими форми 140 
строителна механика 38 39 40 46 47 48 49 136 137 138 140 
строителна статика 140 
строителни конструкции 109 137 139 
сунити 6 
счетоводство и финанси 33 
съдебна психология 61 
съдебнопсихологична практика 61 
сърдечносъдова система 60 72 
същност на държавата 16 
таланти 2 3 
тангрианство 100 104 
творци 106 110 
творчески личности 3 
театрални методи за обучение 127 
теоретични изследвания 80 
теория и методология 2 
теория на организацията 86 142 
терморегулиране 60 
терористични действия 7 26 
тестове 61 
техническо дружество 1 75 
техническо чертане 76 
технологични процеси 81 
течения при течности 50 146 
топлообменни процеси 45 144 
тракийски светилища 37 
трансгранично сътрудничество 29 
транспорт 79 
трансформатори 77 
трафик на хора 25 
треска (мед.) 70 
трудов пазар 14 31 
трудова заетост 11 
трудови злополуки 11 
трудово право 11 24 
трудотерапия 54 
тумори 65 
турски език 99 124 
търговски дружества 24 
търговски спорове 24 
търговско право 24 
уеб базиране 87 112 
управление на запасите 44 
управление на финанси 30 
управленски структури 86 142 
упражнения 90 92 93 
уравнения 41 
условия на труд 11 
учебни курсове 91 
учебно пособие 89 
училищен театър 127 
училищно възпитание 120 145 
фауна 53 
физиотерапия 55 74 
финансово-стопански анализ 33 
флора 53 
фолклор 36 37 
формални езици 43 
форми на държавата 16 
футурология 13 
хардуер 88 113 
хармонизиране на стандарти 76 
хигиена 70 
хидродинамика 51 
хидростатика 51 
химични елементи 52 
хирургично лечение 69 
хлебни изделия 45 144 
хора с увреждания 22 
хранителни технологии 45 144 
хранително-вкусова промишленост 45 144 
храносмилателна система 60 72 
хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) 57 
ценностни системи 85 
цивилизация 13 100 104 
църква и култура 9 101 108 
църковна архитектура 8 111 
църковни деятели 9 101 108 
чревни инфекции 70 
юбилеи и чествания - сборници 96 119 129 
юридически контрол 17 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България - икономиическа политика 29 
България - природа 53 
Йемен 6 
Разград 107 
Румъния 29 
Украйна 106 110