НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 1 -

ЦБ 64585 

Чалдини, Роберт

   Пред-убеждаването : Скритите механизми на ефикасното влияние / Роберт Чалдини . - София : Изток - Запад, 2016 . - 447 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 377 - 436; Показалец

   ISBN 978-619-152-912-4 

  

Сист. No: 45876

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 2 -

П/343/В 89ВнЦБ 64545

Вучков, Веселин и др.

   Наказателен процес : Схеми и таблици / Веселин Вучков, Гергана Маринова . - 5. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2018 . - 148 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 140-142

   ISBN 978-619-226-087-3 

  

Сист. No: 45837

- 3 -

П/347.9/П 34ЛсЦБ 64553

Пенева, Лидия

   Схеми и определения по граждански процес : Ръководство за студенти / Лидия Пенева . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Нова звезда, 2018 . - 111 с. : с диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 109-110

   ISBN 978-619-198-063-5 

  

Сист. No: 45845

- 4 -

С/31/С 73 

Статистически справочник 2018  /  Отг. ред. А. Илкова, А. Данчева и др. . - София : Национален статистически институт, 2018 . - 304 с. ; 21,5 см

   С данни за периода 2014-2017 г. - От 1999 г. изданието излиза с ISSN 0204-4889

   ISBN * 

  

Сист. No: 45815

- 5 -

ЦБ 64585 

Чалдини, Роберт

   Пред-убеждаването : Скритите механизми на ефикасното влияние / Роберт Чалдини . - София : Изток - Запад, 2016 . - 447 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 377 - 436; Показалец

   ISBN 978-619-152-912-4 

  

Сист. No: 45876

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 6 -

ЦБ 64557 

Данилин, Вячеслав Иванович

   Финансовое и операционное планирование в корпорации : Методы и модели : учебник для студентов / Вячеслав Иванович Данилин . - Москва : Дело, 2014 . - 614, [1] с. : с ил., табл. ; 24 см . -  (Учебники Президентской академии)

   

   ISBN 978-5-7749-0769-4 

  

Сист. No: 45847

- 7 -

ЦБ 64560 

Зайцев, Михаил Григорьевич и др.

   Методы оптимизации управления и принятия решений : Примеры, задачи, кейсы : учебное пособие для слушателей программ МВА и студентов высших учебных заведений / Михаил Григорьевич Зайцев, Сергей Евгеньевич Варюхин . - 4. изд. . - Москва : Дело, 2015 . - 639 с. : с ил., табл. ; 24 см . -  (Учебники Президентской академии)

   

   ISBN 978-5-7749-1070-0 

  

Сист. No: 45849

- 8 -

Арх/330.1/Н 44Ни, П/330.1/Н 44Ни, Уч/330.1/Н 44НиЦБ 64531

Икономикс  : Учебно помагало / Наталия Неделчева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 89 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 88

   ISBN 978-954-712-750-0 

  

Сист. No: 45811

- 9 -

ЦБ 64563 

Мениджмънт на международния автомобилен транспорт  : Право. Персонал. Маркетинг. Себестойност. Финанси . - София : БИМАП СС, 2015 . - 144 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 127 -133

   ISBN 978-954-92016-9-7 

  

Сист. No: 45852

- 10 -

П/657/Н 75БтЦБ 64540

Николова, Бистра Светлозарова и др.

   Теория на финансовия контрол / Бистра Светлозарова Николова, Бранимира Асенова Колева . - София : Мартине, 2018 . - 288 с. : с диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 273-279

   ISBN 978-619-7059-35-9 

  

Сист. No: 45824

- 11 -

ЦБ 64564 

Цветкова, Светла Драганова

   Социална ефективност и качество на градския пътнически транспорт / Светла Драганова Цветкова . - София : УНСС, 2016 . - 196 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 264-265

   ISBN 978-954-644-907-8 

  

Сист. No: 45853

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 12 -

ЦБ 64590 

Кирсанов, Михаил Николаевич и др.

   Алгебра и геометрия : Сборник задач и решений с применением системы MAPLE : Учебное пособие / Михаил Николаевич Кирсанов, Ольга Святославовна Кузнецова . - 2. изд., исправ. . - Москва : Инфра-М, 2016 . - 272 с. : с черт., табл. ; 22 см . -  (Бакалавриат)

   Библиогр. с. 260-260; Предм. и им. указ.

   ISBN 978-5-16-012325-7 

  

Сист. No: 45881

Опазване на растителния и животински свят. Екология

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

- 13 -

ЦБ 64578 

Основи на химичния анализ  /  Състав. Рахила Борисова . - София : Водолей, 2009 . - 540 с. : с табл., сх., ил. ; 24 см

   Други авт. : Р. Борисова, Д. Цалев, И. Кулев, В. Симеонов, Б. Дойчева, Ел. Иванова, А. Каролев, Ст. Стамов, М. Арнаудов, Н. Йорданов, Св. Симова, Вл. Димитров, Д. Дончев, М. Лалчев, К. Цачев, Б. Великов, М. Събева, А. Цонева, М. Апостолова, Хр. Велинов, Д. Ковачева, В. Кметов, П. Вълков, О. Стоянова, Ал. Дечева, Т. Панев ; Пълното име на втората авт. е Рахила Борисова Георгиева, а Н. Йорданов - Николай Йорданов Петров Съдържа и Англо-български речник на основнити термини и съкращения в химичния анализ / Д. Цалев ; Атомни маси на изотопите на елементите ; Класификация на основните аналитични мет.; Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-9415-43-5 

  

Сист. No: 45867

- 14 -

ЦБ 64581 

Пеков, Геомил

   Аналитична химия : Химични методи за анализ / Геомил Пеков . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2010 . - 379 с. : с фиг. ; 24 см

   Библиогр. с. 379

   ISBN 978-954-07-2960-2 

  

Сист. No: 45870

- 15 -

ЦБ 64582 

Пеков, Геомил и др.

   Задачи по аналитична химия : Процеси и използването им в химичните методи за анализ / Геомил Пеков, Даниела Цекова, Галина Генчева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2016 . - 247 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 247

   ISBN 978-954-07-4100-0 

  

Сист. No: 45871

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 16 -

Арх/616/Д 85Дп 

Драганова, Даниела Константинова

   Предизвикателства при предоставянето на дългосрочна грижа за лица с психични заболявания : Монография / Даниела Константинова Драганова . - Плевен [Русе] : Медиатех, 2018 (УИЦ при РУ Ангел Кънчев) . - 152 с. : с табл., диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 127-143 ; Прилож.

   ISBN 978-619-207-145-5 

  

Сист. No: 45822

- 17 -

Арх/61/К 78Г-о, П/61/К 78Г-оЦБ 64549

Колева, Грета Великова и др.

   Операционна техника : Ръководство за медицински сестри / Грета Великова Колева, Красимира Герова . - София : Медиатех, 2018 (Университ. изд. център при РУ "А. Кънчев") . - 290 с. : със сн., ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-207-148-6 

  

Сист. No: 45840

- 18 -

Арх/61/М 67Пе, П/61/М 67Пе, Уч/61/М 67ПеЦБ 64538

Минчева, Петя Анастасова

   Ерготерапия в педиатрията : Учебник за студенти по ерготерапия / Петя Анастасова Минчева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 131 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 128-130

   ISBN 978-954-712-745-6 

  

Сист. No: 45821

- 19 -

П/616/Н 40ЦБII 3272

Неврология  : Учебник за студенти по медицина / Венета Божинова и др. ; Под ред. Пенко Минков Шотеков . - 2. прераб. изд. . - София : Арсо, 2010 . - 458 с. : със сх., табл. ; 29 см

   Азб. показател

   ISBN 978-954-9301-60-1 

  

Сист. No: 45833

- 20 -

ЦБ 64529 

Пачини, Тициано

   Господар на своя собствен комфорт : Практическо ръководство за дълъг и спокоен живот / Тициано Пачини ; Прев. Марина Чудомирова Мерджанова . - [Русе] : [Русенски унив. Ангел Кънчев], 2018 . - 80 с. : със сн. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-90811-4-3 

  

Сист. No: 45809

- 21 -

Арх/61/Т 64Лт, П/61/Т 64Лт, Уч/61/Т 64ЛтЦБІІ 3271

Теоретични основи на ерготерапията  : Работна тетрадка / Лилия Асенова Тодорова . - Русе : РУ А. Кънчев, 2018 . - 56 с. : с табл. ; 29,5 см

   Библиогр. с. 55

   ISBN 978-954-712-747-0 

  

Сист. No: 45817

- 22 -

Арх/61/Т 64Ла, П/61/Т 64Ла, Уч/61/Т 64ЛаЦБІІ 3270

Тодорова, Лилия Асенова

   Аналитични и терапевтични методи и средства в ерготерапията II : (учебно пособие) / Лилия Асенова Тодорова . - Русе : РУ А. Кънчев, 2018 . - 69 с. : с табл. ; 29,5 см

   

   ISBN 978-954-712-746-3 

  

Сист. No: 45816

- 23 -

П/61/У 91ЦБ 64548

Учебник по хирургия  : За медицински сестри и акушерки / Елена Арабаджиева и др. ; Под ред. П. Токов . - София : Арсо, 2013 . - 554 с. : със сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9301-36-6 

  

Сист. No: 45839

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР)

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

- 24 -

П/69/Д 62З-оЦБ 64539

Динчев, Захари Иванов и др.

   Основи на проектирането на промишлена вентилация / Захари Иванов Динчев, Павел Михайлов Дяконов . - София : Св. Иван Рилски, 2016 . - 172 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

   Рез. на бълг. ез.

   ISBN 978-954-353-295-7 

  

Сист. No: 45823

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 25 -

ЦБ 64580 

Божилов, Ганчо Йорданов и др.

   Електромеханични устройства / Ганчо Йорданов Божилов, Емил Радулов Соколов . - София : Нови знания, 2010 . - 288 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 287

   ISBN 978-954-9315-99-8 

  

Сист. No: 45869

- 26 -

ЦБ 64579 

Димитрова, Петя Димова и др.

   Електромеханични устройства : Ръководство за лабораторни упражнения / Петя Димова Димитрова, Адриан Петров Иванов . - София : Нови знания, 2010 . - 112 с. : с фиг. ; 24 см

   Библиогр. с. 112

   ISBN 978-954-2907-01-5 

  

Сист. No: 45868

- 27 -

П/621.31/Е 49мЦБ 64596

Електрически мрежи и системи  : Ръководство за курсово проектиране . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2016 . - 75 с. : с табл. и прил. ; 19 см

   Библиогр. с. 75

   ISBN * 

  

Сист. No: 45887

- 28 -

ЦБ 64592 

Набоких, Владимир Андреевич

   Системы электроники и автоматики автомобилей : Учебное пособие для вузов / Владимир Андреевич Набоких . - Москва : Горячая линия - Телеком, 2016 . - 204 с. : с черт., сх. ; 21 см . -  (Учебное пособие для высших учебных заведений)

   Библиогр. с. 188-189

   ISBN 978-5-9912-0436-1 

  

Сист. No: 45883

- 29 -

Арх/621.3/С 70Тр 

Станчев, Тошо Йорданов и др.

   Ръководство за практически упражнения по дисциплините "Електрически измервания" и "Измервания" / Тошо Йорданов Станчев, Илиян Стефанов Цветков . - Русе : ЕТ НИКИ-Ивайло Начев, 2017 . - 47 с. : със сх, табл. : 19 с. протоколи., сх. ; 20 см

   Заглавие на кор. Методическо ръководство за практически упражнения по дисциплините "Електрически измервания" и "Измервания" . - Библиогр. с. 46

   ISBN 978-954-712-345-7 

  

Сист. No: 45844

- 30 -

Арх/62-83/Я 34Ве, П/62-83/Я 34ВеЦБ 64546

Яков, Венелин Илиев и др.

   Електромеханични устройства и системи : Учебник за студенти / Венелин Илиев Яков, Васил Владимиров Стефанов . - 2. прераб. изд. . - Русе : Авангард принт, 2018 . - 167 с. : със сх., табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 157

   ISBN 954-9972-103-1 

  

Сист. No: 45838

- 31 -

П/62-83/Я 34ВеЦБ 64597

Яков, Венелин Илиев и др.

   Електромеханични устройства и системи : Учебник за студенти / Венелин Илиев Яков, Васил Владимиров Стефанов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2011 . - 167 с. : с фиг. ; 20 см

   Библиогр. с. 157

   ISBN 954-9972-103-1 

  

Сист. No: 45888

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 32 -

Арх/62/К 23Кс, П/62/К 23Кс, Уч/62/К 23КсЦБ 64534

Каменов, Красимир Станков и др.

   Сборник задачи по инженерна графика : Учебно помагало / Красимир Станков Каменов, Вярка Тончева Ронкова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 54 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 53

   ISBN 978-954-712-744-9 

  

Сист. No: 45814

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 33 -

ЦБ 64567 

   

Автомобилен транспорт  : Част от Наръчник за професионално обучение на спедиторски кадри в съответствие със стандартите на ФИАТА /  Под състав. на Владимир Димчев . - София : НСБС, 2018 . - 326 с. : с табл. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-619-90463-5-7 

  

Сист. No: 45856

- 34 -

ЦБ 64566 

Воденичарова, Мария Сашкова

   Управление на качеството в логистиката / Мария Сашкова Воденичарова . - София : УНСС, 2017 . - 186 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 184-185

   ISBN 978-619-232-010-2 

  

Сист. No: 45855

- 35 -

ЦБ 64587 

Волгин, Владислав Васильевич

   Погрузка и разгрузка : Справочник груз-менеджера /  Авт. - състав. Владислав Васильевич Волгин . - 3. изд. . - Москва : Дашков и К, 2018 . - 592 с. : със сх., табл., черт. ; 22 см

   Библиогр. с. 591

   ISBN 978-5-394-01621-9 

  

Сист. No: 45878

- 36 -

ЦБ 64573 

   

Въведение в спедицията  : Част от Наръчник за професионално обучение на спедиторски кадри в съответствие със стандартите на ФИАТА /  Под състав. на Владимир Димчев . - София : НСБС, 2018 . - 442 с. : с табл. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-619-90463-6-4 

  

Сист. No: 45862

- 37 -

ЦБ 64586 

Горев, Андрей Эдливич

   Грузовые перевозки : Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров . - 6. перераб. изд. . - Москва : Академия, 2013 . - 298 с. : със сх., табл., черт. ; 22 см . -  (Бакалавриат)

   Библиогр. с. 292-294

   ISBN 978-5-7695-9947-7 

  

Сист. No: 45877

- 38 -

ЦБ 64572 

   

Контейнерен транспорт  : Част от Наръчник за професионално обучение на спедиторски кадри в съответствие със стандартите на ФИАТА /  Под състав. на Владимир Димчев . - София : НСБС, 2018 . - 200 с. : с табл. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-619-90463-8-8 

  

Сист. No: 45861

- 39 -

ЦБ 64588 

Лифиц, Иосиф Моисеевич

   Теоретические основы товароведения : Учебник / Иосиф Моисеевич Лифиц . - Москва : КНОРУС, 2017 . - 592 с. : със сх., табл., прилож. ; 22 см . -  (Среднее профессиональное образование)

   Библиогр. с. 200

   ISBN 978-5-406-05517-5 

  

Сист. No: 45879

- 40 -

ЦБ 64563 

Мениджмънт на международния автомобилен транспорт  : Право. Персонал. Маркетинг. Себестойност. Финанси . - София : БИМАП СС, 2015 . - 144 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 127 -133

   ISBN 978-954-92016-9-7 

  

Сист. No: 45852

- 41 -

ЦБ 64569 

   

Морски транспорт  : Част от Наръчник за професионално обучение на спедиторски кадри в съответствие със стандартите на ФИАТА /  Под състав. на Владимир Димчев . - София : НСБС, 2018 . - 388 с. : с табл. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-619-90463-5-7 

  

Сист. No: 45858

- 42 -

ЦБ 64592 

Набоких, Владимир Андреевич

   Системы электроники и автоматики автомобилей : Учебное пособие для вузов / Владимир Андреевич Набоких . - Москва : Горячая линия - Телеком, 2016 . - 204 с. : с черт., сх. ; 21 см . -  (Учебное пособие для высших учебных заведений)

   Библиогр. с. 188-189

   ISBN 978-5-9912-0436-1 

  

Сист. No: 45883

- 43 -

ЦБ 64591 

Рокош, Уве

   Бортовая диагностика / Уве Рокош . - Москва : За рулем, 2013 . - 224 с. ; 23 см

   Прил. с. 189-219; Список используемых сокр.; Библиогр. с. 220-221

   ISBN 978-5-903813-07-0 

  

Сист. No: 45882

- 44 -

ЦБІІ 3274 

Рэндалл, Мартин

   Системы управления двигателем : Руководство : [Обслуживание, ремонт и поиск неисправностей, все легковые и легкие коммерч. автомобили] / Мартин Рэндалл . - Санкт-Петербург : Алфамер Паблишинг, 2006 . - 384 с. : със сн., черт. ; 28,5 см . -  (Руководства по обслуживанию и ремонту)

   

   ISBN 5-93392-098-3 

  

Сист. No: 45828

- 45 -

ЦБ 64559 

Стоилова, Светла Димитрова

   Ръководство за лабораторни упражнения по търговска експлоатация на транспорта / Светла Димитрова Стоилова . - 2. стереотип. изд. . - София : ТУ София, 2009 . - 40 с. : с фиг. и табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 40

   ISBN 987-954-438-589-7 

  

Сист. No: 45848

- 46 -

ЦБІІ 3275 

Уайт, Чарльз С. и др.

   Диагностика двигателя. Коды неисправностей : Руководство / Чарльз С. Уайт, Мартин Рэндалл . - Санкт-Петербург : Алфамер Паблишинг, 2009 . - 304 с. : със сн., черт. ; 28,5 см . -  (Руководства по обслуживанию и ремонту)

   

   ISBN 978-5-93392-159-2 

  

Сист. No: 45846

- 47 -

Арх/621.43/Х 15Ка, П/621.43/Х 15Ка, Уч/621.43/Х 15КаЦБ 64537

Хаджиев, Кирил Илиев

   Автотракторни двигатели / Кирил Илиев Хаджиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 229 с. : с ил., черт., табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 228

   ISBN 978-954-712-743-2 

  

Сист. No: 45820

- 48 -

ЦБ 64594 

Ютт, Владимир Евсеевич и др.

   Электронные системы управления ДВС и методы их диагностирования : Учебное пособие для вузов / Владимир Евсеевич Ютт, Григорий Евгеньевич Рузавин . - Москва : Горячая линия - Телеком, 2007 . - 104 с. : с черт., сх. ; 23 см . -  (Учебное пособие для высших учебных заведений)

   Библиогр. с. 103

   ISBN 5-93517-346-8 

  

Сист. No: 45885

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

- 49 -

Арх/631.35/Б 35Х-з, П/631.35/Б 35Х-з, Уч/631.3/Б 35Х-зЦБ 64530

Белоев, Христо Иванов и др.

   Земеделски машини II : Прибираща техника / Христо Иванов Белоев, Атанас Лешков Митков, Красимир Петров Братоев . - Русе : Русенски унив. Ангел Кънчев, 2018 . - 176 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 174-175

   ISBN 978-954-712-737-1 

  

Сист. No: 45810

- 50 -

Арх/631.3/М 70Гт, П/631.3/М 70Гт, Уч/631.3/М 70ГтЦБ 64532

Митев, Георги Великов

   Технологии и системи за земеделско производство : Учебник / Георги Великов Митев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-712-741-8 

   Ч. 1. Основи на технологиите в земеделието . - 2018 . - 246 с. : с табл., сх., диагр., фиг.

   Библиогр. с. 240-245

  

Сист. No: 45812

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство

- 51 -

ЦБ 64576 

Данаилов, Живко Петров

   Селекция и семепроизводство на домати (Solanum lycopersicum L.) : История, методи, постижения, тенденции / Живко Петров Данаилов . - София, 2012 . - 267 с. : с табл., ; 23 см

   Библиогр. с. 220-259

  

Сист. No: 45865

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 52 -

ЦБ 64574 

Златева, Денка

   Сензорен анализ / Денка Златева . - Варна : Наука и икономика, 2013 . - 188 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

   Библиогр.: с. 184-187

   ISBN 978-954-21-0640-1 

  

Сист. No: 45863

- 53 -

ЦБ 64595 

Кокин, Александр Сергеевич и др.

   Транспортно-экспедиторские услуги при международной перевозке грузов : Научное издание / Александр Сергеевич Кокин, Г. А. Левиков . - Москва; Берлин : Инфотропик Медиа, 2011 . - 576 с. ; 22 см

   Азб. предм. указ.

   ISBN 978-5-9998-0049-7 

  

Сист. No: 45886

- 54 -

ЦБ 64589 

Основы логистики  : Учебное издание / Владислав Александрович Гудков и др. . - 3. изд., доп. . - Москва : Горячая линия - Телеком, 2013 . - 386 с. : с ил. ; 21 см . -  (Инженерная логистика)

   Библиогр. с. 382-383

   ISBN 978-5-9912-0335-7 

  

Сист. No: 45880

- 55 -

ЦБ 64593 

Управление грузовыми потоками в транспортно-логистических системах  : [Монография] /  Под ред. на Леонид Борисович Миротин . - Москва : Горячая линия - Телеком, 2017 . - 704 с. ; 21 см . -  (Инженерная логистика)

   

   ISBN 978-5-9912-0133-9 

  

Сист. No: 45884

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

Кибернетика. Фина механика

- 56 -

ЦБ 64575 

Бърд, Бари

   Джава] Java for Dummies / Бари Бърд . - [София] : Алекс Софт, 2013 . - 408, VІІІ с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-656-274-6 

  

Сист. No: 45864

- 57 -

ЦБ 64562 

Парсънс, Дейвид

   Динамични уебприложения с XML и Java / Дейвид Парсънс . - София : Дуо Дизайн, Б. г. . - 720 с. ; 23 см + CD

   Азб. указ.

   ISBN 978-954-8396-36-3 

  

Сист. No: 45851

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 58 -

ЦБ 64565 

Лолов, Николай Василев и др.

   Техника и технология на заваряването : Учебник за професионални гимназии / Николай Василев Лолов, Лилия Драгомирова Каменова, Пенчо Колев Пенчев ; Под общ. ред. Николай Василев Лолов . - 2. прераб. изд., 4. допеч. . - София : Техника, 2010 . - 340 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 336

   ISBN 978-954-03-0676-6 

  

Сист. No: 45854

Езикознание. Филология. Литература

- 59 -

ЦБІ 3358 

Аракелян, Артур Стефан

   Английско-български, българско-английски учебен речник [транскрипция с международни знаци] : Как се чете с български букви; Най-използваните думи в английския език / Артур Стефан Аракелян . - София : Византия, 2015 . - 360 с. ; 16,5 см

   

   ISBN 978-954-8022-83-5 

  

Сист. No: 45834

- 60 -

ЦБІ 3357 

Българско-английски разговорник  /  Състав. Даниела Трънколова, Панайот Първанов . - 3. прераб. изд. . - В. Търново : Грамма, Б. г. . - 415 с. ; 17 Х 12 см

   

   ISBN 954-8805-19-7 

  

Сист. No: 45835

- 61 -

Арх/802.0/Х 26Цг, П/802.0/Х 26Цг, Уч/802.0/Х 26ЦгЦБ 64536

Граматика на съвременния английски език  : (морфология и синтаксис) : (учебник) / Цветелина Кирилова Харакчийска . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 126 с. : с табл. ; 22 cм

   Библиогр. с. 118-120

   ISBN 978-954-712-749-4 

  

Сист. No: 45819

- 62 -

ЦБ 64547 

Понс] PONS Стандартен английско-български/българско-английски речник  . - 7. изд. . - София : ПОНС, 2017 . - 516 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-344-250-8 

  

Сист. No: 45832

- 63 -

Арх/802.0/Х 26Цг, П/802.0/Х 26Цг, Уч/802.0/Х 26ЦгЦБ 64535

Харакчийска, Цветелина Кирилова

   Граматика на съвременния английски език : (фонетика и лексикология) : (учебник) / Цветелина Кирилова Харакчийска . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 130 с. : с табл. ; 22 cм

   Библиогр. с. 123-126

   ISBN 978-954-712-748-7 

  

Сист. No: 45818

История. География. Биографии. Археология

- 64 -

П/0/Т 53 

   

Техническо и индустриално наследство в българските музеи  : Юбилейна конференция : Годишник на националния политехнически музей - София, Том 19 . - София : Нац. политехн. музей, 2017 . - 342 с. : със сн. ; 22 см

   ISSN 0-342-0177

   ISBN * 

  

Сист. No: 45826

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

Компютри. Програмни продукти

- 65 -

П/004/A 18ЦБ 64550

Academy, D. K.

   Питон] Python : решения за практически задачи / D. K. Academy ; Прев. от рус. Влади Владев . - София : Асеневци, 2018 . - 382 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7356-46-5 

  

Сист. No: 45841

- 66 -

ЦБ 64541 

Atanassov, Krassimir T.

   On generalized nets theory / Krassimir T. Atanassov . - Sofia : Prof. M. Drinov, 2007 . - 196 p. : ill. ; 25 cm . -  (Bulgarian academic monographs ; 11)

   Съдържа и Index matrix ; Intuitionistic fuzzy logics and intuitionistic fuzzy sets; Библиогр. с. 189-194 ; Предм. показалец

   ISBN 978-954-322-237-7 

  

Сист. No: 45827

- 67 -

ЦБ 64542 

Generalized nets in artifical intelligence  / Stefka Fidanova . - Sofia : Prof. M. Drinov, 1998 - . - 20 cm

   

   ISBN 978-954-322-473-9 

   V. 5. Generalized nets and ant colony optimization / Krassimir T. Atanassov, Pencho Marinov . - 2011 . - 144 p.

   Bibliogr. p. 137-144

  

Сист. No: 45829

- 68 -

ЦБ 64542 

Generalized nets in artifical intelligence  / Sotir Sotirov . - Sofia : Prof. M. Drinov, 1998 - . - 20 cm

   

   ISBN 978-954-322-623-8 

   V. 6. Generalized nets and supervised neural networks / Krassimir T. Atanassov . - 2012 . - 144 p.

   Bibliogr. p. 138 -144

  

Сист. No: 45830

- 69 -

ЦБ 64542 

Generalized nets in artifical intelligence  / Olympia Roeva et al. . - Sofia : Prof. M. Drinov, 1998 - . - 20 cm

   

   ISBN 978-954-322-700-6 

   V. 7. Generalized nets and genetic algorithms . - 2013 . - 142 p.

   Bibliogr. p. 135 -142

  

Сист. No: 45831

- 70 -

Арх/004/А 88Сб, П/004/А 88Сб, Уч/004/А 88СбЦБ 64533

Арсов, Силян Сибинов

   Бази от данни : Въведение : Учебник / Силян Сибинов Арсов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 107 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 105-107

   ISBN 978-954-712-742-5 

  

Сист. No: 45813

- 71 -

П/681.32/Б 67ПкЦБ 64552

Боровска, Пламенка Иванова

   Компютърни системи / Пламенка Иванова Боровска . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Ciela, 2009 . - 336 с. : със сх. , диагр. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-0409-3 

  

Сист. No: 45843

- 72 -

ЦБ 64575 

Бърд, Бари

   Джава] Java for Dummies / Бари Бърд . - [София] : Алекс Софт, 2013 . - 408, VІІІ с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-656-274-6 

  

Сист. No: 45864

- 73 -

ЦБ 64584 

Василев, Алексей Николаевич

   Програмиране с Java TM SE 8 : Основи на езика в примери / Алексей Николаевич Василев ; Прев. от рус. Влади Владев . - София : Асеневци, 2016 . - 724 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8898-80-5 

  

Сист. No: 45875

- 74 -

ЦБ 64570 

Григоров, Божидар и др.

   Солид] Solid works : Практическо ръководство / Божидар Григоров, Росен Пешев Митрев . - София : Перфект Консулт, 2008 . - 495 с. : с табл. и фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-565-052-9 

  

Сист. No: 45859

- 75 -

ЦБ 64561 

Киберман, Тим

   На първо място в Google : Стани N 1 в Интернет с най-пълния чеклист в света / Тим Киберман . - 4. изд. . - София : Франчайзинг БГ, 2018 . - 302 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-92497-2-9 

  

Сист. No: 45850

- 76 -

ЦБ 64568 

Колисниченко, Денис Николаевич

   Пи ейч пи] PHP 7 & MySQL : Практическо програмиране / Денис Николаевич Колисниченко ; Прев от рус. Анета Петева . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Асеневци трейд, 2018 . - 478 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7356-32-8 

  

Сист. No: 45857

- 77 -

П/004/М 45ЦБ 64551

Мейвалд, Джим

   Адобе] Adobe Dreamweaver CC : Официален курс на Adobe Systems / Джим Мейвалд . - София : Алекс Софт, 2018 . - 476 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 954-656-352-8 

  

Сист. No: 45842

- 78 -

ЦБІІ 3277 

Митрев, Росен Пешев

   Компютърно моделиране и симулация : моделиране на непрекъснати динамични системи / Росен Пешев Митрев . - София : Пропелер, 2016 . - 197 с. : с табл., сх. ; 27 см

   Библиогр. с. 196-197

   ISBN 978-954-392-355-7 

  

Сист. No: 45873

- 79 -

ЦБ 64577 

Онстот, Скот

   Ауто] AutoCad 2015 and AutoCad LT 2015 : Основи / Скот Онстот ; Прев. [от англ.] Ирена Райчева . - София : Алекс Софт, 2015 . - 462 с. : с табл., ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-656-303-3 

  

Сист. No: 45866

- 80 -

ЦБ 64562 

Парсънс, Дейвид

   Динамични уебприложения с XML и Java / Дейвид Парсънс . - София : Дуо Дизайн, Б. г. . - 720 с. ; 23 см + CD

   Азб. указ.

   ISBN 978-954-8396-36-3 

  

Сист. No: 45851

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 81 -

ЦБ 64571 

Баева, Мария Кирилова

   Педагогика на приобщаването - включващо образование / Мария Кирилова Баева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2009 . - 191 с. : със сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 188-190

   ISBN 978-954-07-2834-6 

  

Сист. No: 45860

- 82 -

Арх/37/И 52БрЦБІІ 3273

Илиева, Багряна

   Ръководство за провеждане на учебна практика по социална педагогика / Багряна Илиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2013 . - 96 с. : с табл. ; 28 см

   Библиогр. с. 44-45; Прил. с. 46-60

   ISBN 978-954-8467-97-1 

  

Сист. No: 45836

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

Хранително-вкусова промишленост. Битова техника

- 83 -

ЦБ 64583 

Николова, Мария Василева

   Диетични и диабетични десерти / Мария Василева Николова . - [София] : Матком, 2011 . - 128 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9930-74-0 

  

Сист. No: 45874

- 84 -

ЦБІІ 3276 

Танчев, Стоян и др.

   Методи за консервиране на храни / Стоян Танчев, Цветко Прокопов . - Пловдив : ВИХВП, 2002 . - 29 см . -  (Хранителна наука и технология)

   Програма Сократ - Еразъм

   ISBN 954-24-0039-Х 

   Т. 3 . - 2002 . - 264 с.

   Библиогр. с. 264

  

Сист. No: 45872

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело. Пенсии

Обработка чрез рязане (със снемане и без снемане на стружки)

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника

Машини и процеси с автоматично регулиране

- 85 -

ЦБ 64562 

Парсънс, Дейвид

   Динамични уебприложения с XML и Java / Дейвид Парсънс . - София : Дуо Дизайн, Б. г. . - 720 с. ; 23 см + CD

   Азб. указ.

   ISBN 978-954-8396-36-3 

  

Сист. No: 45851


 Индекс по АВТОРИ

Academy, D. K. 65 
Atanassov, Krassimir T. 66 67 68 69 
Fidanova, Stefka 67 
Marinov, Pencho 67 
Pencheva, Tania 69 
Roeva, Olympia 69 
Shannon, Anthony 69 
Sotirov,Sotir 68 
Арабаджиева, Елена 23 
Аракелян, Артур Стефан 59 
Арсов, Силян Сибинов 70 
Атаев, Керим Ибадуллах 54 
Баева, Мария Кирилова 81 
Белоев, Христо Иванов 49 
Божилов, Ганчо Йорданов 25 
Божинова, Венета 19 
Бонев, Сашо 23 
Борисова, Рахила 13 
Боровска, Пламенка Иванова 71 
Братоев, Красимир Петров 49 
Буланов, Димитър 23 
Бусарски, Венцеслав 19 
Бърд, Бари 56 72 
Варюхин, Сергей Евгеньевич 7 
Василев, Алексей Николаевич 73 
Велков, Михаил 23 
Владев, Влади 65 73 
Владимиров, Валентин 23 
Воденичарова, Мария Сашкова 34 
Волгин, Владислав Васильевич 35 
Вучков, Веселин 2 
Генчева, Галина 15 
Герова, Красимира 17 
Горев, Андрей Эдливич 37 
Григоров, Божидар 74 
Гудков, Владислав Александрович 54 
Гудков, Дмитрий Владиславович 54 
Давидков, Т. 4 
Данаилов, Живко Петров 51 
Данилин, Вячеслав Иванович 6 
Данчева, А. 4 
Димитрова, Д. 4 
Димитрова, Петя Димова 26 
Димчев, Владимир 33 36 38 41 
Динчев, Захари Иванов 24 
Драганова, Даниела Константинова 16 
Дяконов, Павел Михайлов 24 
Желева, В. 4 
Зайцев, Михаил Григорьевич 7 
Златева, Денка 52 
Иванов, Адриан Петров 26 
Илиева, Багряна 82 
Илкова, А. 4 
Йорданова, Е. 4 
Кавгаджийска, С. 4 
Каменов, Красимир Станков 32 
Каменова, Лилия Драгомирова 58 
Кателиев, С. 4 
Киберман, Тим 75 
Кирсанов, Михаил Николаевич 12 
Кокин, Александр Сергеевич 53 
Колев, М. 4 
Колева, Бранимира Асенова 10 
Колева, Грета Великова 17 
Колисниченко, Денис Николаевич 76 
Кузнецова, Ольга Святославовна 12 
Левиков, Г. А. 53 
Лифиц, Иосиф Моисеевич 39 
Лолов, Николай Василев 58 
Маринова, Гергана 2 
Мастикова, С. 4 
Мейвалд, Джим 77 
Мерджанова, Марина Чудомирова 20 
Минчева, Петя Анастасова 18 
Миротин, Леонид Борисович 54 55 
Митев, Георги Великов 50 
Митков, Атанас Лешков 49 
Митрев, Росен Пешев 74 78 
Набоких, Владимир Андреевич 28 42 
Неделчева, Наталия 8 
Николова, Бистра Светлозарова 10 
Николова, Г. 4 
Николова, Мария Василева 83 
Онстот, Скот 79 
Парсънс, Дейвид 57 80 85 
Пачини, Тициано 20 
Пеков, Геомил 14 15 
Пенева, Лидия 3 
Пенчев, Пенчо Колев 58 
Петева, Анета 76 
Прокопов, Цветко 84 
Първанов, Панайот 60 
Райчева, Ирена 79 
Рокош, Уве 43 
Ронкова, Вярка Тончева 32 
Рузавин, Григорий Евгеньевич 48 
Рэндалл, Мартин 44 46 
Соколов, Емил Радулов 25 
Станчев, Тошо Йорданов 29 
Стефанов, Васил Владимиров 30 31 
Стоилова, Светла Димитрова 45 
Стоянов, П. Й. 4 
Танчев, Стоян 84 
Терзийска, Х. 4 
Тодорова, Лилия Асенова 21 22 
Токов, П. 23 
Трънколова, Даниела 60 
Уайт, Чарльз С. 46 
Филипович, С. 4 
Хаджиев, Кирил Илиев 47 
Харакчийска, Цветелина Кирилова 61 63 
Цветков, Илиян Стефанов 29 
Цветкова, Светла Драганова 11 
Цекова, Даниела 15 
Чалдини, Роберт 1 5 
Ширяев, Сергей Александрович 54 
Шотеков, Пенко Минков 19 
Ютт, Владимир Евсеевич 48 
Якимова, Е. 4 
Яков, Венелин Илиев 30 31 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Generalized nets in artifical intelligence 67 68 69 
On generalized nets theory 66 
Автомобилен транспорт 33 
Автотракторни двигатели 47 
Адобе] Adobe Dreamweaver CC 77 
Алгебра и геометрия 12 
Аналитична химия 14 
Аналитични и терапевтични методи и средства в ерготерапията II 22 
Английско-български, българско-английски учебен речник [транскрипция с международни знаци] 59 
Ауто] AutoCad 2015 and AutoCad LT 2015 79 
Бази от данни 70 
Бортовая диагностика 43 
Българско-английски разговорник 60 
Въведение в спедицията 36 
Господар на своя собствен комфорт 20 
Граматика на съвременния английски език 61 63 
Грузовые перевозки 37 
Джава] Java for Dummies 56 72 
Диагностика двигателя. Коды неисправностей 46 
Диетични и диабетични десерти 83 
Динамични уебприложения с XML и Java 57 80 85 
Електрически мрежи и системи 27 
Електромеханични устройства 25 26 
Електромеханични устройства и системи 30 31 
Ерготерапия в педиатрията 18 
Задачи по аналитична химия 15 
Земеделски машини II 49 
Икономикс 8 
Компютърни системи 71 
Компютърно моделиране и симулация : моделиране на непрекъснати динамични системи 78 
Контейнерен транспорт 38 
Мениджмънт на международния автомобилен транспорт 9 40 
Методи за консервиране на храни 84 
Методы оптимизации управления и принятия решений 7 
Морски транспорт 41 
На първо място в Google 75 
Наказателен процес 2 
Неврология 19 
Операционна техника 17 
Основи на проектирането на промишлена вентилация 24 
Основи на химичния анализ 13 
Основы логистики 54 
Педагогика на приобщаването - включващо образование 81 
Пи ейч пи] PHP 7 & MySQL 76 
Питон] Python 65 
Погрузка и разгрузка 35 
Понс] PONS Стандартен английско-български/българско-английски речник 62 
Пред-убеждаването 1 5 
Предизвикателства при предоставянето на дългосрочна грижа за лица с психични заболявания 16 
Програмиране с Java TM SE 8 73 
Ръководство за лабораторни упражнения по търговска експлоатация на транспорта 45 
Ръководство за практически упражнения по дисциплините "Електрически измервания" и "Измервания" 29 
Ръководство за провеждане на учебна практика по социална педагогика 82 
Сборник задачи по инженерна графика 32 
Селекция и семепроизводство на домати (Solanum lycopersicum L.) 51 
Сензорен анализ 52 
Системы управления двигателем 44 
Системы электроники и автоматики автомобилей 28 42 
Солид] Solid works 74 
Социална ефективност и качество на градския пътнически транспорт 11 
Статистически справочник 2018 4 
Схеми и определения по граждански процес 3 
Теоретические основы товароведения 39 
Теоретични основи на ерготерапията 21 
Теория на финансовия контрол 10 
Техника и технология на заваряването 58 
Техническо и индустриално наследство в българските музеи 64 
Технологии и системи за земеделско производство 50 
Транспортно-экспедиторские услуги при международной перевозке грузов 53 
Управление грузовыми потоками в транспортно-логистических системах 55 
Управление на качеството в логистиката 34 
Учебник по хирургия 23 
Финансовое и операционное планирование в корпорации 6 
Электронные системы управления ДВС и методы их диагностирования 48 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автомобилен транспорт - закони и правилници 33 
Автомобилен транспорт - икономика 9 40 
Автомобили - електрооборудване 28 42 
Автомобили - ремонт 43 
Автомобили. Автомобилостроене 44 46 
Алгебра - висша 12 
Аналитична химия 14 15 
Английски език - граматика - учебни помагала 61 63 
Бази данни - учебници за ВУЗ 70 
България - статистически данни 4 
Вентилационни инсталации - промишленост 24 
Геометрия - учебник 12 
Граждански процес 3 
Грижи за болния. Хигиена на болния 16 
Двигатели с вътрешно горене 44 46 47 
Диетично хранене 83 
Домати - селекция 51 
Езици за програмиране 76 
Езици за програмиране - Java 73 
Експлоатация на автомобила 48 
Електрически измервания 29 
Електродвигатели - регулиране, управление 25 26 30 31 
Електроенергетика 27 
Електроизмерителна техника 29 
Електрооборудване - обслужване, ремонт 28 42 
Ерготерапия 18 20 
Ерготерапия - ръководство за ВУЗ 21 22 
Заваряване - учебник за професионални гимназии 58 
Земеделско производство - технологии 50 
Изкуствен интелект 67 68 69 
Изчислителни системи - учебници за ВУЗ 71 
Икономика на промишлеността. Промишлено производство 7 
Икономика. Икономически науки 8 
Инженерна графика 32 
Интернет 75 
Качество на продукцията 52 
Компютърни мрежи 66 
Компютърни науки и технологии 77 
Компютърно моделиране 78 
Контейнери 38 
Материално-техническо снабдяване - методи на управление 55 
Машини и инструменти за прибиране на реколтата 49 
Машинно чертане 74 
Медицина - хирургия 23 
Морски транспорт - България - законодателни и директивни материали 41 
Музеи. Сбирки. Галерии. Постоянни изложби. Музеология 64 
Наказателен процес 2 
Неврология 19 
Оперативна техника. Оперативна медицина 17 
Операционни системи 65 
Операционни системи - ръководства 56 72 
Педагогика - специална 81 
Педиатрия. Детски болести 18 
Програмиране 57 80 85 
Програмиране - компютърно 56 72 
Програмни въпроси. Програмиране 76 
Психология - индивидуална 1 5 
Разговорници 60 
Речници - двуезични 59 62 
Сладкарство 83 
Софтуер - компютърни комуникации - компютърни мрежи 73 
Софтуерни продукти с практическо предназначение 74 79 
Социална педагогика 81 82 
Социология - общуване 1 5 
Статистика 4 
Съединяване на материалите 58 
Товарни автомобили 37 
Товарно-разтоварни работи 35 39 
Транспорт - търговска експлоатация - учебници за ВУЗ 45 
Транспортът като стопански отрасъл 11 
Управление на логистични и производствени процеси 34 
Управление на материално-техническите ресурси 54 
Управление на транспортните предприятия. Управление на пътнически и товарни превози. Транспортна л 36 53 55 
Финанси на стопанските организации 6 
Финансов контрол 10 
Характеристика на машините и апаратите с електрическо задвижване 25 26 30 31 
Химия - аналитична 13 
Хранително-вкусова пломишленост - консервиране 84 
Чертане, чертежи - чрез софтуерни продукти 74 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Adobe 77 
AutoCAD 79 
Dreamweaver 77 
Java 56 57 72 73 80 85 
Maple 12 
MySQL програмиране 76 
PHP 7 76 
XML 57 80 85 
автомобилен транспорт 9 33 40 
автомобили 44 46 
автомобилни уредби 44 46 
автотранспортни фирми 9 40 
аксинометрия 32 
алгоритми за оптимизация 67 
анализ на онлайн представеността 75 
аналитична геометрия 12 
аналитична химия 13 14 15 
английски език 59 61 63 
английско-български речник 62 
аспирация 24 
бази данни и PHP 76 
бензинов двигател 47 
бензинови двигатели 43 
бизнес план 6 
болнична среда 16 
бордови системи 43 
България 4 
български език 59 
българско-английски речник 62 
вегетационна среда 50 
вентилационни инсталации 24 
включващо образование 81 
вършачки 49 
генетични алгоритми 69 
геометрично моделиране 32 
горивни уредби 47 
група и индивид 1 5 
двигатели с вътрешно горене 43 44 46 47 
демография 4 
детски болести 18 
деца с отклонения 18 
деца с увреждания 18 
диабет 83 
диагностика на автомобила 28 42 43 48 
диагностика на двигателите 44 46 
диетични продукти 83 
диетични рецепти 83 
дизелов двигател 47 
дизелови двигатели 43 
диференциални уравнения 78 
домати 51 
досъдебно производство 2 
езици за програмиране 56 72 
експертни системи 67 68 69 
електрически мрежи 27 
електрически ток 29 
електродвигатели 25 26 30 31 
електронни системи 28 42 48 
електрооборудване на автомобила 28 42 48 
електропровод 27 
ерготерапия 18 20 21 22 
естествена вентилация 24 
заваряване 58 
задачи по химия 15 
законови актове 10 
земеделско производство 50 
зърнокомбайни 49 
зърночистачни машини 49 
избор на домейн 75 
изграждане на линкове 75 
изкуствен интелект 66 67 68 69 
измерване 29 
изследване на обекти 78 
икономически растеж 8 
интегриране със социалните мрежи 75 
интегрирано образование 81 
информационно въздействие 1 5 
катализатори 43 
качество на услугите 34 
климатични инсталации 24 
комбайни 49 
компютри 71 77 
компютърен софтуер 65 
компютърни мрежи 66 71 
компютърни системи 71 
компютърни техники с приложение 66 
компютърно програмиране 56 72 73 
конкуренция 8 
консервиране на храни 84 
консервна промишленост 84 
контейнерни превози 38 
контрол на качеството 52 
културни растения 50 
лексикология 63 
линейна алгебра 12 
логистика 34 45 54 
логистика в транспорта 37 39 55 
макрологистика 54 
математически теории 67 68 69 
материално снабдяване 54 
материално-техническо снабдяване 54 55 
материалознание 58 
машини и апарати с електрическо задвижване 25 26 30 31 
машинно чертане 74 
медицина 21 22 
медицински грижи 17 23 
медицински сестри 17 23 
международен транспорт 33 
международни организации 36 41 
международни правни норми 36 38 41 
метод на мравките 67 
методи на анализи 52 
микрологистика 54 
моделиране 74 
морфология 61 
мотовило 49 
мрежи на Петри 66 67 68 69 
музеология 64 
наказателен процес 2 
наказателнопроцесуална система 2 
напрежение 27 
наредба 33 
неврология 19 
невронни мрежи 68 
неизправности на автомобила 44 46 
нервна система 19 
нервни заболявания 19 
нервни разстройства 19 
обща хирургия 23 
операционен мениджмънт 6 
операционна система 65 
оптимално управление 7 
оптимизирането на уебстраницата 75 
организация на превозите 35 39 
основни принципи 76 
отглеждане на растения 50 
охрана на труда 35 
пазарно поведение 8 
пазарно търсене 8 
парична политика 8 
педиатрия 18 
планиране на транспорта 35 37 39 
поведенческа психология 1 5 
постурална ергономия 20 
потребителски интерфейс 74 
потребителско поведение 8 
правна терминология 3 
право 3 
превозване на товари 36 53 55 
превози по море 38 41 
преобразуватели 29 
прибиране на реколта 49 
примерни задачи 73 
приобщаващо образование 81 
програмни езици 65 
проектиране 32 
производство 6 8 
психично здраве 16 
пътнически транспорт 11 
развитие на земеделието 50 
разговорник 60 
размити системи 66 
разходи 8 
регулиране на двигатели 25 26 30 31 
режещи устройства 49 
релационна алгебра 70 
релационни бази данни 70 
релационни модели 70 
реставрация 64 
речник 59 62 
решени задачи 12 
ръководство 45 
рязане на металите 58 
сглобени единици 74 
селекция на растенията 51 
семепроизводство 51 
сестрински грижи 16 
синтаксис 61 
система за управление на съдържанието (CMS) 75 
системи за запалване на двигателя 28 42 
сладкарски изделия 83 
сламосепаратори 49 
сортове растения 51 
софтуер 73 79 
софтуерни продукти 74 
социална педагогика 81 82 
социална психология 1 5 
социална среда 82 
социални услуги 82 
социология 4 
спедиторски услуги 36 53 
специална педагогика 81 
специални образователни потребности 81 
стандарт на ФИАТА 33 36 38 41 
статистика 4 
стоково производство 52 
съд 2 
създаване на уебстраница 75 
теория на числата 66 
терапия 21 22 
технологии за отглеждане 51 
технологични процеси 50 
товарни автомобили 37 
товарни превози 35 37 39 
товаро-разтоварна дейност 39 
товаропотоци 53 55 
транспорт 11 45 
транспортиране на товари 54 
транспортна логистика 7 9 40 53 
транспортни фирми 11 
трансформатори 27 
тримерни модели 79 
трудотерапия 21 22 
търговска експлоатация 45 
търсене и предлагане 8 
уебприложения 57 80 85 
управление 54 
управление на електродвигатели 25 26 30 31 
управление на транспорта 55 
физически увреждания 18 
финансов контрол 10 
финансов одит 10 
финансово планиране 6 
фичъри 74 
фонетика 63 
форми и параметри на PHP 76 
химичен анализ 13 
химически реакции 14 15 
хирургични материали 17 
хостинг 75 
хранително-вкусова промишленост 84 
ценообразуване 8 
числени методи 78 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ