НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

ДИР/0/А 64Аа 

Ангелова, Анна

   Алманах на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ 1888–2018 /  Автор, предг., науч. ред. Анна Ангелова ; Състав. Биляна Яврукова, Соня Бояджиева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2018 . - 280 с. : с цв. прил. и сн. ; 29 см

   Показалци ; Приложения

   ISBN 978-954-07-4457-5 

  

Сист. No: 46491

- 2 -

П/02/Е 20хЦБ 64799

Европейски хоризонти. Библиотеките между буквите и бинарния код  : Сборник доклади от Национална научна конференция, 8-9 октомври 2018 г. /  Състав. Даниела Недялкова, Мануела Енчева . - Силистра : Регионална библиотека "Партений Павлович" ; Фондация "Глобални библиотеки - България", 2018 . - 240 с., [6 л.] ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7400-36-6 

  

Сист. No: 46435

- 3 -

РУ - НИС 30 

Развитие и издаване на вестник Студентска искра с цел брандиране идентичността на университета и популяризиране на неговите ценности в обучението, научните изследвания, международната и художествено-творческата дейност  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2018- РУ-03 /  Ръковод. на раб. колектив Анелия Владимирова Манукова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 26 с. : с цв. ил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 46468

- 4 -

Арх/0/С 88и, П/0/С 88и, Ч2/0/С 88иЦБ 64786

Студентска искра. 60 години приемственост  : Монография /  Автор, състав., науч. ред. Анелия Владимирова Манукова-Маринова и др. ; Под общ. ред. Анелия Владимирова Манукова-Маринова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 337 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 329-337

   ISBN 978-954-712-752-4 

  

Сист. No: 46407

- 5 -

Б5/9/Ч 90Х 

Чолаков, Христо

   Велики българи, променили света с изобретения, открития и постижения / Христо Чолаков . - София : Сладко солено 21 век, 2015 . - 23 см

   

   ISBN 978-619-90061-6-0 

   Ч. 1 . - 2015 . - 300 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 46266

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 6 -

ЦБ 64803 

Ангелов, Ангел Георгиев

   Тайната книга на новите богомили : Към върховете на познанието в търсене на Пътя, Истината и Живота / Ангел Георгиев Ангелов . - София : Кибеа, 2004 . - 166 с. ; 20 см . -  (Серия Познай себе си)

   

   ISBN 954-474-359-6 

  

Сист. No: 46476

- 7 -

П/159.9/Б 26 ИлЦБ 64787

Бардов, Иван Николов

   Лекции по когнитивна психология за логопеди / Иван Николов Бардов . - 2. доп. изд. . - София : Веда Словена - ЖГ, 2018 . - 195 с. : с ил., сх., табл. ; 22 см

   Библиогр.: с. 185-193

   ISBN 978-954-8846-45-5 

  

Сист. No: 46409

- 8 -

П/159.9/М 19КЦБ 64790

Макгонигъл, Кели

   Самоконтрол : Как работи самоконтролът, защо понякога ни се изплъзва, и какво можем да направим, за да го подобрим / Кели Макгонигъл . - София : Skyprint, 2012 . - 327 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-390-090-9 

  

Сист. No: 46414

- 9 -

ЦБ 64791 

Мърфи, Джоузеф

   Космическата сила на ума : Петнадесет закона, които ще ви помогнат да осъществите целите си и да разгърнете цялостната си личност / Джоузеф Мърфи ; Прев. Капка Герганова . - Доп. и прераб. изд. . - София : Кибеа, 2019 . - 272 с. ; 20 см . -  (Познай себе си)

   

   ISBN 978-954-474-816-6 

  

Сист. No: 46417

- 10 -

ЦБ 64777 

Панайотов, Слави

   Топ мистериите на България / Слави Панайотов . - София : O3 books, 2018 . - 256 с. : с цв. ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-7511-01-7 

  

Сист. No: 46398

- 11 -

ЦБ 64774 

Попхристов, Дамян

   За богомилите от "уста на ухо" / Дамян Попхристов . - София : ВББ, 2018 . - 303 с. : с ил., портр., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 293-294

   ISBN 978-954-9352-31-3 

  

Сист. No: 46395

- 12 -

П/159.9/Х 79ВлЦБ 64813

Христова, Ваня

   Личността в късна зряла възраст : Психически характеристики и предизвикателства / Ваня Христова . - София : Албатрос, 2015 . - 120 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 113-119 и под линия

   ISBN 978-954-751-115-6 

  

Сист. No: 46487

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 13 -

П/341/А 45 вЦБ 64809

    Национална научна конференция Актуални въпроси на частното право (София ; 2016)  : Сборник с доклади от национална научна конференция в чест на 95-ата годишнина на проф. д-р Емил Георгиев, организирана от катедра "Гражданскоправни науки" на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 15.12.2016 г., София /  Състав. Екатерина Матеева, Иван Русчев, Венцислав Петров . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2018 . - 307 с. ; 25 см

   Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-07-4468-1 

  

Сист. No: 46483

- 14 -

П/347.7/Б 84ТуЦБ 64742

Бузева, Таня

   Увеличаване на капитала на акционерно дружество / Таня Бузева . - София : Сиби, 2018 . - 310 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 306-310

   ISBN 978-619-226-098-9 

  

Сист. No: 46318

- 15 -

С5/35/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Закон за адвокатите от 22 ноември 1888 г. /  Състав. Ива Тодорова Бурилкова . - Факс. изд. . - [София] : Висш адвокатски съвет, 2013 . - 132 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-844-2 

  

Сист. No: 46267

- 16 -

С5/35/Б 92 
 България. Закони и др. п. 

   Българската адвокатура : Нормативна уредба . - [София] : Висш адвокатски съвет, [2008] . - 175 с. ; 22 см

   Изд. е двуезично - на бълг. и англ. ез.

   ISBN 978-954-730-841-1 (Сиби)

  

Сист. No: 46268

- 17 -

С/36/Б 92С/36/Б 92-з
 България. Закони и др. п. 

   Социално и здравно осигуряване 2019 /  Състав. и анотация Нина Гевренова . - София : Сиела Норма, 2019 . - 1031 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-2787-0 

  

Сист. No: 46315

- 18 -

Ч5/343.3/.7/В 44Бп 

Велчев, Борис Владимиров

   Престъпления против Републиката / Борис Владимиров Велчев . - София : Сиела Норма, 2014 . - 21 см

   Библиогр. с. 239-242 и под линия

   ISBN 978-954-28-1599-0 

   

   

  

Сист. No: 46425

- 19 -

Ч5/340.1/В 95Дл 

Вълчев, Даниел

   Лекции по обща теория на правото / Даниел Вълчев . - София : Сиела Норма, 2016 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-28-2232-5 

   Ч. 1 . - 2016 . - 328 с.

   Библиогр. с. 312-326

  

Сист. No: 46424

- 20 -

П/316/Г 41ГсЦБ 64804

Герчева-Несторова, Галя

   Социални комуникации : Междуличностна парадигма / Галя Герчева-Несторова . - 2. изд. . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2016 . - 21 см

   Библиогр. с. 175-178

   ISBN 978-954-715-653-1 

   

   

  

Сист. No: 46477

- 21 -

П/347/Г 63ПюЦБ 64761

Голева, Поля Неделчева и др.

   Юридически лица с нестопанска цел. Гражданскоправен режим / Поля Неделчева Голева, Красен Стойчев . - София : Български център за нестопанско право, 2018 . - 335 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-226-065-1 

  

Сист. No: 46320

- 22 -

Ч5/347.91/.95/Г 75п 

Граждански процесуален кодекс  : Приложен коментар, проблеми на правоприлагането, анализ на съдебната практика / Благовест Пунев и др. . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Труд и право, 2017 . - 1680 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-608-205-3 

  

Сист. No: 46272

- 23 -

Ч5/32/Г 85Пб 

Грозев, Пеню Колев и др.

   Българската корупция / Пеню Колев Грозев, Георги Ненков . - София : Сиела Норма, 2018 . - 240 с. ; 20 см

   Съдържа и Това наистина се случи ; Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

   ISBN 978-954-28-2653-8 

  

Сист. No: 46428

- 24 -

Ч5/340.1/Г 85Сп 

Гройсман, Симеон Ефимов

   Право и морал : Проблемът за юридическата валидност в прочита на съвременния правен позитивизъм / Симеон Ефимов Гройсман . - София : Сиела Норма, 2017 . - 312 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-2381-0 

  

Сист. No: 46426

- 25 -

С/35/Д 22 

Данъци 2019 : 2 08 C04  . - 18. изд. . - София : Сиби, 2019 . - 1013 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   Актовете в сборника са новелизирани в съответствие с промените в законодателството към 5 януари 2019 г.; Съдържа Конституция на РБългария (извл.), Решения на Конституционния съд (изв.), Закон за ДДС; Закон за акцизите и данъчните складове; Закон за данък върху застрахователните премии; Закон за корпоративното подоходно облагане; Закон за данъците върху доходите на физическите лица; Закон за местните данъци и такси

   ISBN 978-619-226-105-4 

  

Сист. No: 46316

- 26 -

П/347.7/Д 92Сп, Ч5/347.7/Д 92СпЦБ 64822

Дулевски, Стойчо

   Понятието за място на стопанска дейност в международното и българското данъчно право / Стойчо Дулевски . - София : Сиела Норма, 2018 . - 256 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2760-3 

  

Сист. No: 46427

- 27 -

П/347.2/Ж 36Ва, Ч5/347.2/Ж 36ВаЦБ 64773

Желязкова, Венцислава

   Арбитражът като способ за решаване на имуществени спорове / Венцислава Желязкова . - София : Нова звезда, 2019 . - 372 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-198-097-0 

  

Сист. No: 46394

- 28 -

ЮФ - НПНС - 5 

Изследване на приложимите подходи за въздействие в обществото върху извършителите на престъпления  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2018 - ЮФ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Светлин Антонов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 20 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 46438

- 29 -

П/347.7/К 16АаЦБ 64760

Калайджиев, Ангел

   Акционерно дружество / Ангел Калайджиев . - София : Сиби, 2019 . - 454 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 450 - 454

   ISBN 978-619-226-099-6 

  

Сист. No: 46319

- 30 -

П/343/К 72ГсЦБ 64811

Ковачева, Галина Димитрова

   Стигматизация и криминална кариера / Галина Димитрова Ковачева . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2018 . - 160 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 143-150

   ISBN 978-954-715-665-4 

  

Сист. No: 46485

- 31 -

Ч5/347.4/К 73К 

Коев, Красимир

   Заместване в дълг по чл. 102, ал. 1 ЗЗД / Красимир Коев . - София : Сиби, 2016 . - 292 с. ; 24 см

   Библиогр.: с. 289-291

   ISBN 978-954-730-983-8 

  

Сист. No: 46271

- 32 -

Ч5/340.1/К 78Т 

Колев, Тенчо

   Теория на правото / Тенчо Колев . - София : Сиела Норма, 2015 . - 587 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 575-585

   ISBN 978-954-28-1719-2 

  

Сист. No: 46432

- 33 -

Ч5/321.01/К 78Т 

Колев, Тенчо

   Теория на модерната държава / Тенчо Колев . - София : Сиела Норма, 2018 . - 471 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 457-463

   ISBN 978-954-28-2774-0 

  

Сист. No: 46433

- 34 -

Ч5/343/К 90Нп 

Кристи, Нилс

   Предели на страданието / Нилс Кристи ; Прев. от норв. Анюта Качева . - София : Сиби, 2015 . - 160 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 152-159

   ISBN 978-954-730-944-9 

  

Сист. No: 46431

- 35 -

ЦБ 64797 

Ленсиони, Патрик

   Преодоляване на петте основни слабости при работата в екип : Ръководство за лидери, мениджъри и консултанти / Патрик Ленсиони . - София : Изток - Запад, 2013 . - 180 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Ориг. загл. Overcoming the five dysfunctions of a team/ Patrick Lencioni

   ISBN 978-619-152-176-0 

  

Сист. No: 46423

- 36 -

П/316/М 19ДдЦБ 64771

Максуел, Джон Калвин

   Добрите лидери задават страхотни въпроси : Вашите добри основи за успешно лидерство / Джон Калвин Максуел . - София : Глоубъл лайтуъркс, 2017 . - 334 с. ; 21 см

   Good leaders ask great questions: your foundation for successful leadership

   ISBN 978-619-7352-03-0 

  

Сист. No: 46392

- 37 -

Б5/343/М 25Нн 

Манев, Никола

   Наказателнопроцесуално право : Ръководство за студенти / Никола Манев . - 2. изд. . - София : Сиела Норма, 2018 . - 467 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2016-1 

  

Сист. No: 46215

- 38 -

П/316/М 45нЦБ 64808

   

Междукултурни, научни и образователни диалози България - Русия  : Научно-практическа конференция, 14 юни, Стара Загора, 2018 . - Стара Загора : Тракийски университет, 2018 . - 179 с. ; 24 см

   Изданието е с ISSN 1312-286Х . - Библиогр. след отд. докл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 46481

- 39 -

ЦБ 64775 

Милев, Иво

   Животът и смъртта на Людмила Живкова : Биография / Иво Милев . - София : СЕНС, 2018 . - 734 с. : с ил., портр. ; 24 см

   Библиогр. с. 714-717

   ISBN 978-619-91229-0-7 

  

Сист. No: 46396

- 40 -

П/616/М 61ЦБ 64810

Милушева, Теодорина

   Психосоциална рехабилитация в клиничната социална работа с клиенти с психични и поведенчески разстройства / Теодорина Милушева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2018 . - 208 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 201-208

   ISBN 978-954-07-4476-6 

  

Сист. No: 46484

- 41 -

П/343/Н 75Рг, Ч5/343/Н 75РЦБ 64780

Николова, Розалина

   Глобата по българското наказателно право / Розалина Николова . - София : Сиела Норма, 2019 . - 196 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 189-194

   ISBN 978-954-28-2785-6 

  

Сист. No: 46402

- 42 -

Ч5/342.4/П 34Па 

Пенев, Пенчо Стоянов

   Адвокатът, конституцията, приложимото право : С анотирана практика на Конституционния съд / Пенчо Стоянов Пенев . - В. Търново : Фабер, 2018 . - 328 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-0850-7 

  

Сист. No: 46273

- 43 -

Ч5/343/П 47Ц 

Петрова, Цветана

   Престъпно бездействие / Цветана Петрова . - София : Сиела Норма, 2018 . - 319 с. ; 21 см

   Рез. на англ. ез.; Библиогр. с. 305-319

   ISBN 978-954-28-2622-4 

  

Сист. No: 46216

- 44 -

П/347.2/П 86ЦБ 64778

Предизвикай: Вещните права върху чужда вещ!  : (2008-2018) : Закон за собствеността, Глава VI /  Състав. и предг. Стоян Андреас Ставру . - София : Сиела Норма, 2019 . - 492, XLVI с. : с табл. ; 21 см . -  (Предизвикай правото)

   

   ISBN 978-954-28-2782-5 

  

Сист. No: 46399

- 45 -

Ч5/340.1/Р 12Дф 

Радев, Димитър Радев

   Философският нормативизъм в правото / Димитър Радев Радев . - София : Сиела Норма, 2017 . - 21 см

   Библиогр. с. 240-245

   ISBN 978-954-28-2428-2 

   

   

  

Сист. No: 46429

- 46 -

Б5/341.1/.8/Р 94Ан, Ч5/341.1/.8/Р 94Ан 

Русев, Александър

   Нелегалната имиграция и границите в глобализиращия се свят / Александър Русев . - Видин: [т.е. Шумен] : Славчо Николов и сие, 2017 . - 250 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр.: с. 229-243

   ISBN 978-954-25-0282-1 

  

Сист. No: 46289

- 47 -

Б5/343/С 96п, Ч5/343/С 96п 

Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство  : Сборник доклади от Международната научна конференция, посветена на 50 години от влизането в сила на Наказателния кодекс от 1968 г., проведена в София на 8-9 май 2018 г. /  Състав. Пламен Панайотов, Георги Митов, Николета Кузманова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2018 . - 24 см

   Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4536-7 

   

   

  

Сист. No: 46214

- 48 -

Ч5/343.3/.7/Ч 25Д 

Чанкова, Добринка

   Възстановителното правосъдие : Сравнителноправен анализ / Добринка Чанкова . - София : Авангард Прима, 2011 . - 274 с. : с диагр. ; 21 см

   Загл. на англ. ез.: Restorative justice; Библиогр. под линия; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-323-834-7 

  

Сист. No: 46217

- 49 -

Ч5/342.9/Я 62С 

Янкулова, Соня и др.

   Промените в административнопроцесуалния кодекс 2018 : Приложен коментар; Нормативен текст / Соня Янкулова, Теодора Николова . - София : Труд и право, 2018 . - 431 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-261-9 

  

Сист. No: 46430

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 50 -

Ч5/336/В 69Лд 

Владикин, Любомир

   Данък върху добавената стойност и акциз при вътреобщностната търговия в Европейския съюз / Любомир Владикин . - 3. прераб. изд. . - София : Изи Уъркс, 2014 . - 190 с. : с ил., сх. ; 21 см

   Библиогр.: с. 188-190

   ISBN 978-619-7156-01-0 

  

Сист. No: 46270

- 51 -

С/35/Д 22 

Данъци 2019 : 2 08 C04  . - 18. изд. . - София : Сиби, 2019 . - 1013 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   Актовете в сборника са новелизирани в съответствие с промените в законодателството към 5 януари 2019 г.; Съдържа Конституция на РБългария (извл.), Решения на Конституционния съд (изв.), Закон за ДДС; Закон за акцизите и данъчните складове; Закон за данък върху застрахователните премии; Закон за корпоративното подоходно облагане; Закон за данъците върху доходите на физическите лица; Закон за местните данъци и такси

   ISBN 978-619-226-105-4 

  

Сист. No: 46316

- 52 -

ЦБ 64814 

Маршал, Джоузеф М.

   Великолепната четворка : Уроците по лидерство на Лудия кон от племето лакота / Джоузеф М. Маршал . - София : Кибеа, 2008 . - 188 с. ; 17 см

   

   ISBN 978-954-474-469-4 

  

Сист. No: 46488

- 53 -

П/33/Р 44дЦБ 64807

Регионални диспропорции и бизнес възможности  : Изданието се посвещава на 10-годишния юбилей на катедра "Регионално развитие" . - Стара Загора : Тракийски университет, 2018 . - 164 с. : с табл., диагр. ; 23 см

   

   ISBN 954-954-305-468-8 

  

Сист. No: 46479

- 54 -

П/33/С 37иЦБ 64805

    Международна научна конференция "Синя икономика и синьо развитие", Бургас, 2018  : Международна научна конференция "Синя икономика и синьо развитие", 1-2 юни 2018, Бургас . - Бургас : БСУ, 2018 . - 536 с. ; 24 см

   Текст и на англ., рус. ез. ;; Рез. на бълг., англ., рус. ез.

   ISBN 978-619-7126-57-0 

  

Сист. No: 46478

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 55 -

П/519/Б 60СЦБ 64772

Бойчева, Светла и др.

   Дискретна математика : Теоретични основи на информатиката / Светла Бойчева, Стефка Толева-Стоименова . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела Норма, 2018 . - 726 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 721-725

   ISBN 978-954-28-2743-6 

  

Сист. No: 46393

- 56 -

ПНО - М 8 

Изследване на математически модели с аналитични и числени методи и евристични методи на обучение  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2018 - ФПНО - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Миглена Николаева Колева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 16 с., прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 46449

- 57 -

ПНО - ПМС 14 

Изследване на модели от финансовата математика и за опазване на околната среда  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2018 - ФПНО - 05/4037/ /  Ръковод. на раб. колектив Велизар Тодоров Павлов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 21 с., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 18-20

   ISBN * 

  

Сист. No: 46442

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 58 -

П/33/С 37иЦБ 64805

    Международна научна конференция "Синя икономика и синьо развитие", Бургас, 2018  : Международна научна конференция "Синя икономика и синьо развитие", 1-2 юни 2018, Бургас . - Бургас : БСУ, 2018 . - 536 с. ; 24 см

   Текст и на англ., рус. ез. ;; Рез. на бълг., англ., рус. ез.

   ISBN 978-619-7126-57-0 

  

Сист. No: 46478

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

- 59 -

МТФ - ТМ 141 

Числено моделиране на напрегнатото и деформирано състояние при термични технологични процеси  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2018 - МТФ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Иво Драганов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 40 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 46467

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

- 60 -

ЦБ 64812 

Djankova, Svetla et al.

   Resorbable polymer materials for biomedical application / Svetla Djankova, Ajten Solak . - Sofia : St. Kliment Ohridski University of Sofia, 2018 . - 69 с. ; 21 cm

   Библиогр. с. 49-63; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4472-8 

  

Сист. No: 46486

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

- 61 -

АИФ - РНММЛХТ 266 

Изследване на методи и подходи, и разработване на стратегия за имобилизиране на природни вещества с фитохимичен произход върху биополимери - първа част  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2018 - РУ - 08 /  Ръковод. на раб. колектив Станислав Георгиев Байрямов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 48 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 42-45

   ISBN * 

  

Сист. No: 46453

- 62 -

П/57/Р 97пЦБІІ 3298

Ръководство за практически упражнения по микробиология  : За медицински лаборанти и студенти от Медицински колежи /  Под ред. на Христина Йотова Хиткова, Христина Йотова Хиткова и др. . - Плевен : Медицински университет - Плевен, 2018 . - 29,5 см

   

   ISBN 978-954-756-219-6 

   Ч. 1. Обща микробиология . - 2018 . - 113 с.

   

  

Сист. No: 46408

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 63 -

ЦБ 64812 

Djankova, Svetla et al.

   Resorbable polymer materials for biomedical application / Svetla Djankova, Ajten Solak . - Sofia : St. Kliment Ohridski University of Sofia, 2018 . - 69 с. ; 21 cm

   Библиогр. с. 49-63; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4472-8 

  

Сист. No: 46486

- 64 -

П/37/А 82ВЦБ 64789

Аргирова-Талева, Василка и др.

   Игротерапия : лечение на заекването / Василка Аргирова-Талева, Атанас Талев . - В. Търново : Абагар, 2015 . - 360 с. : с ноти ; 21 см

   

   ISBN 978-619-168-141-9 

  

Сист. No: 46413

- 65 -

П/616/Г 82бЦБ 64670

Грижа за болния и сестринска техника  / Магдалена Банчева Александрова и др. . - София : Медицински университет - София, 2015 . - 208 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-9318-54-8 

  

Сист. No: 46030

- 66 -

ПНО - ИИТ 17 

Изследване възможностите на дигитални 3D технологии за изготвяне на специфични разтворими биоимпланти  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2018 - ФПНО - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Румен Русев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 55 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 35-36

   ISBN * 

  

Сист. No: 46465

- 67 -

П/61/К 86КкЦБ 64785

Костов, Костадин

   Кинезитерапия при някои от по-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат / Костадин Костов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2018 . - 200 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-4427-8 

  

Сист. No: 46412

- 68 -

П/616/М 61ЦБ 64810

Милушева, Теодорина

   Психосоциална рехабилитация в клиничната социална работа с клиенти с психични и поведенчески разстройства / Теодорина Милушева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2018 . - 208 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 201-208

   ISBN 978-954-07-4476-6 

  

Сист. No: 46484

- 69 -

П/616/М 72СЦБ 64788

Митова, Стаменка и др.

   Насоки за диагностика и физиотерапия при постурални нарушения и гръбначни изкривявания / Стаменка Митова, Даниела Попова, Мария Петрова Граматикова . - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2017 . - 94 с. : с цв. ил. ; 25 см

   Библиогр.: с. 88-93

   ISBN 978-954-00-0103-6 

  

Сист. No: 46411

- 70 -

П/61/П 44МпЦБІІ 3299

Петкова, Милена и др.

   Практическо ръководство за оценка и анализ на риска, условията на труд и работоспособността при конструктивна и първична профилактика на населението / Милена Петкова, Невена Цачева, Каролина Любомирова ; Науч. ред. Невена Цачева . - София, 2018 . - 133 с. ; 28 см

   

  

Сист. No: 46418

- 71 -

ОЗЗГ - ОЗСД - 4 

Разработване и апробиране на тестова батерия за функционални изследвания в неврорехабилитацията  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2018 - ФОЗЗГ- 01 /  Ръковод. на раб. колектив Петя Андреева Парашкевова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 120 с. : с табл., фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 44-45

   ISBN * 

  

Сист. No: 46451

- 72 -

Арх/61/Х 79Ц, П/61/Х 79ЦЦБ 64763

Христова, Цвета Атанасова

   Индивидуални клинични случаи case study : Учебно пособие за студенти акушерки и медицински сестри / Цвета Атанасова Христова . - Плевен : Медиатех, 2018 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 100 с. ; 21 см

   Терминологичен речник; Библиогр. с. 96-99

   ISBN 978-619-207-132-5 

  

Сист. No: 46321

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР)

- 73 -

МТФ - ТММРМ 465 

Изследване на възможностите за повишаване ефективността на операции, реализирани на обработващи центри  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2018 - ФМТ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Димитър Димитров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 34 с., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 31-34

   ISBN * 

  

Сист. No: 46462

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

- 74 -

АИФ - ТХЕ 128 

Моделиране, симулиране и екологично въздействие на процеси от хидравличната и топлинната техника  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2018 - ФАИ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Генчо Ст. Попов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 143 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. след отд. раздели

   ISBN * 

  

Сист. No: 46455

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 75 -

ЕЕА - ЕСЕО 180 

Изследване енергийното осигуряване на консуматори и технологии  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2018 - ФЕЕА - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Вяра Събова Русева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 96 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 89-90

   ISBN * 

  

Сист. No: 46436

- 76 -

ЕЕА - ТИЕ 31 

Проектиране и разработване на уеб-базирана платформа за виртуална реалност в областта на електротехниката  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2018 - РУ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Борис Иванов Евстатиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 40 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 36- 37

   ISBN * 

  

Сист. No: 46466

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 77 -

ЕЕА - Т 24 

Разработване и изследване на методика за извличане, анализ и визуализация на данни от отворен тип посредством LoRaWAN базирана комуникационна инфраструктура  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2018 - ФЕЕА - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Георги Христов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 80 с. : с цв. ил., фиг., табл., прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 46469

- 78 -

ЦБІІ 3297 

Рэндалл, Мартин

   Электрическое и электронное оборудование автомобилей : Полное руководство для автолюбителя / Мартин Рэндалл . - Санкт-Петербург : Haynes Publishing group, 2012 . - 15-12 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-5-93392-225-4 

  

Сист. No: 46366

- 79 -

ЕЕА - Е 33 

Създаване и изследване на модели за оценка на характеристики на енергийни процеси в електронни схеми  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2018 - ФЕЕА - 05 /  Ръковод. на раб. колектив Явор Бранимиров Нейков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 58 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 46447

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 80 -

АИФ - РНММЛХТ 265 

Изследване и създаване на биоразградими добавки на моторни масла за земеделска и транспортна техника - първа част  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2018 - ФАИ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Даниел Ликаса Бекана . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 32 с., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 26

   ISBN * 

  

Сист. No: 46448

- 81 -

ТФ - ММЕИГ и Ф - 1 

Проектиране и изследване на червячни предавки  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2018 - ТФ - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Антоанета Иванова Добрева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 80 с. ; 30 см

   Библиогр.

   ISBN * 

  

Сист. No: 46437

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 82 -

ТФ - Т 57 

Изследване качеството на обучение на кандидатите за водачи на МПС  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2018 - ФТ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Асен Асенов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 69 с. , прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 66-69

   ISBN * 

  

Сист. No: 46440

- 83 -

ТФ - ДТТ 11 

Изследване устойчивостта на ATV  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2018 - ФТ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Росен Петров Иванов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 71 с. : с табл. ; 30 см + Приложение

   Библиогр. с. 62 -67

   ISBN * 

  

Сист. No: 46445

- 84 -

РУ - НИС 29 

Разработване, изследване и оптимизация на прототип на градски автомобил, задвижван от водородна горивна клетка  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2017 - РУ - 09 /  Ръковод. на раб. колектив Иван Христов Белоев, Йордан Дойчинов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 74 с. : с цв. ил., фиг., табл. ; 30 см

   Библиогр. с. 73

   ISBN * 

  

Сист. No: 46460

- 85 -

ЦБІІ 3297 

Рэндалл, Мартин

   Электрическое и электронное оборудование автомобилей : Полное руководство для автолюбителя / Мартин Рэндалл . - Санкт-Петербург : Haynes Publishing group, 2012 . - 15-12 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-5-93392-225-4 

  

Сист. No: 46366

- 86 -

РУ Ангел Кънчев 4 

Създаване на комплексна мобилна лабораторна платформа за изследване и апробиране на екосъобразни технически иновативни решения  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2018 - РУ - 07 /  Ръковод. на раб. колектив Симеон Илиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 74 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 69 -71

   ISBN * 

  

Сист. No: 46464

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство

- 87 -

ТФ - ММЕИГ и Ф - 2 

Изследване и анализ на качествата на електрически захранвания на технологични светодиодни източници, предназначени за приложение в растениевъдството  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2018 - ФТ - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Петко Христов Машков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 48 с. : фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 43-45

   ISBN * 

  

Сист. No: 46452

- 88 -

АИФ - ЗТ 242 

Изследване и обосноваване на хербициди и технически средства за прилагането им при пшеница  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2018 - ФАИ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Веселин Дочев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 57 с. : с табл., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 54-56

   ISBN * 

  

Сист. No: 46454

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 89 -

П/658/К 78НЦБ 64794

Колев, Недялко

   Предприемачеството - състояние и перспективи : [Монография] / Недялко Колев . - [Шумен] : УИ Еп. Константин Преславски, 2017 . - 279 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   Текст на англ. ез, руски ез. ;Библиогр.: с. 239-250

   ISBN 978-619-201-163-5 

  

Сист. No: 46421

- 90 -

П/316/М 19ДдЦБ 64771

Максуел, Джон Калвин

   Добрите лидери задават страхотни въпроси : Вашите добри основи за успешно лидерство / Джон Калвин Максуел . - София : Глоубъл лайтуъркс, 2017 . - 334 с. ; 21 см

   Good leaders ask great questions: your foundation for successful leadership

   ISBN 978-619-7352-03-0 

  

Сист. No: 46392

- 91 -

ЦБ 64814 

Маршал, Джоузеф М.

   Великолепната четворка : Уроците по лидерство на Лудия кон от племето лакота / Джоузеф М. Маршал . - София : Кибеа, 2008 . - 188 с. ; 17 см

   

   ISBN 978-954-474-469-4 

  

Сист. No: 46488

- 92 -

БМ - МБР 29 

Приложни изследвания на инструментариума на комениджмънта за постигане на устойчиво развитие  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2018 - БМ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Свилена Рускова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 30 с. ; 30 см + Приложения

   Библиогр.

   ISBN * 

  

Сист. No: 46471

- 93 -

АИФ - ПД 12 

Развитие и оптимизиране работата на Университетско студио за графичен дизайн и реклама  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2018 - РУ - 05 /  Ръковод. на раб. колектив Цветомир Конов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 19 с., прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 46439

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

Кибернетика. Фина механика

- 94 -

ЦБ 64796 

Боянов, Кирил Любенов

   Щрихи от развитието на изчислителната техника в България / Кирил Любенов Боянов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2010 . - 252 с., [16] л. : с ил., табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-322-399-2 

  

Сист. No: 46422

- 95 -

ЦБ 64798 

Боянов, Кирил Любенов

   Истината е кладенец... : Животът ми в компютърната ера / Кирил Любенов Боянов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2018 . - 382 с., [12] л. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-322-926-0 

  

Сист. No: 46434

- 96 -

ЕЕА - АМ 89 

Изследване и моделиране на процесите отглеждане, преработване и окачествяване на хранителни продукти  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2018 - ФЕЕА - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Цветелина Димитрова Георгиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 135 с., прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 46446

- 97 -

П/004/М 98ДЦБ 64766

Мюлер, Джон Пол и др.

   Алгоритми for dummies / Джон Пол Мюлер, Лука Масарон . - София : Алекс Софт, 2018 . - 448 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-656-364-4 

  

Сист. No: 46322

- 98 -

П/004/Х 26ГЦБ 64768

Харви, Грег

   Ексел] Excel 2019 for dummies / Грег Харви . - София : Алекс Софт, 2018 . - 484 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-656-363-7 

  

Сист. No: 46323

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 99 -

МТФ - МТМ 538 

Изследване на корозионното поведение на метали и разтворимостта на полимери в специфични среди  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2018 - МТФ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Мариана Димитрова Илиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 64 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 58-62

   ISBN * 

  

Сист. No: 46458

- 100 -

Арх/621.791/Н 74М, П/621.791/Н 74М, П1/621.791/Н 74МЦБ 64792

Николов, Митко Иванов

   Възстановителни вибронаварени покрития в защитни газове и техните смеси : Научна монография / Митко Иванов Николов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 144 с. : с фиг. и табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 133-143

   ISBN 978-954-712-756-2 

  

Сист. No: 46419

Езикознание. Филология. Литература

- 101 -

П1/802.0/A 22D 

Adrian-Vallance, D'Arcy

   Language leader workbook : Elementary A1 - A2 / D'Arcy Adrian-Vallance . - Harlow : Pearson Education ; Longman, 2008 . - 79 p. ; 30 cm + Audio CD

   
   www.pearsonlongman.com/languageleader 

   ISBN 978-1-4058-8425-9 

   ISBN * 

  

Сист. No: 46307

- 102 -

П1/802.0/A 30D 

Albery, David

   Language leader teacher's book : Intermediate B1 - B2 / David Albery . - Harlow : Pearson Education ; Longman, 2008, 7th impression 2011 . - 208 p. ; 30 cm + Test Master CD

   

   ISBN 978-1-4058-8534-8 

   ISBN * 

  

Сист. No: 46311

- 103 -

П1/802.0/C 84D 

Cotton, David et al

   Language leader course book : Intermediate B1 - B2 / David Cotton, David Falvey, Simon Kent . - Harlow : Pearson Education, 2008, 14th impression 2014 . - 184 p. ; 30 cm + Audio CD

   
   www.pearsonELT.com/languageleader 

   ISBN 978-1-4058-2688-4 

  

Сист. No: 46309

- 104 -

П1/802.0/H 90J 

Hughes, John

   Language leader workbook : Intermediate B1 - B2 / John Hughes . - Harlow : Pearson Education, 2008, 11th impression 2018 . - 96 p. ; 30 cm + Audio CD 1; Audio CD 2

   
   www.pearsonELT.com/languageleader 

   ISBN 978-1-4058-8427-3 

  

Сист. No: 46310

- 105 -

П1/802.0/K 32G 

Kempton, Grant

   Language leader teacher's book : Pre-Intermediate A2 - B1 / Grant Kempton . - Harlow : Pearson Education ; Longman, 2008, 7th impression 2011 . - 168 p. ; 30 cm + Test Master CD

   
   www.pearsonlongman.com/languageleader 

   ISBN 978-1-4058-8535-5 

   ISBN * 

  

Сист. No: 46314

- 106 -

П1/802.0/L 44I 

Lebeau, Ian et al

   Language leader course book : Elementary A1 - A2 / Ian Lebeau, Gareth Rees . - Harlow : Pearson Education, 2008, 10th impression 2015 . - 160 p. ; 30 cm + Audio CD

   
   www.pearsonELT.com/languageleader 

   ISBN 978-1-4058-2686-0 

  

Сист. No: 46306

- 107 -

П1/802.0/L 44I 

Lebeau, Ian et al

   Language leader course book : Pre-Intermediate A2 - B1 / Ian Lebeau, Gareth Rees . - Harlow : Pearson Education, 2008, 9th impression 2012 . - 168 p. ; 30 cm + Audio CD

   
   www.pearsonELT.com/languageleader 

   ISBN 978-1-4058-2687-7 

  

Сист. No: 46312

- 108 -

П1/802.0/L 44I 

Lebeau, Ian et al

   Language leader workbook : Pre-Intermediate A2 - B1 / Ian Lebeau, Gareth Rees . - Harlow : Pearson Education, 2008, 10th impression 2014 . - 80 p. ; 30 cm + Audio CD 1; Audio CD 2

   
   www.pearsonELT.com/languageleader 

   ISBN 978-1-4058-8430-3 

  

Сист. No: 46313

- 109 -

П1/802.0/W 31J 

Waterman, John

   Language leader teacher's book : Elementary A1 - A2 / John Waterman . - Harlow : Pearson Education, 2008, 9th impression 2012 . - 168 p. ; 30 cm + Test Master CD

   
   www.pearsonELT.com/languageleader 

   ISBN 978-1-4058-5286-9 

  

Сист. No: 46308

- 110 -

П/802/809/Б 56РдЦБ 64458

Божанкова, Ренета

   Дигиталната хуманитаристика и знанието за литературата : Избрани ракурси / Ренета Божанкова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2018 . - 191 с. : с ил. ; 24 см . -  (Поредица Монографии. Унив. комплекс по хуманитаристика Алма Матер)

   Библиогр. с. 167-178; Азб. показалец

   ISBN 978-954-07-4500-8 

  

Сист. No: 46475

- 111 -

ЦБ 64784 

Грънчарова-Иванова, Донка Йорданова

   Четирите годишни времена : 21.03.2016 - 21.03.2017 : стихосбирка - разказ поетичен / Донка Йорданова Грънчарова . - Русе : Примакс, 2017 . - 202 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7242-28-7 

  

Сист. No: 46406

- 112 -

С/802.0/Р 56 

Речник на съвременната американска лексика за тестовете TOEFL, SAT, GMAT & GRE  /  Състав. Румен Динев . - 2. прераб. изд. . - В. Търново : Грамма, 2005 . - 288 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8805-26-Х 

  

Сист. No: 46325

- 113 -

П/808.2/Р 95ЦБ 64816

Русистика: вчера, сегодня, завтра

   Русистика : Вчера, сегодня, завтра : Юбилейная международнаянаучная конференция, посвященная 50-летию Общества русисто в Болгарии и 50-летию Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, 29 июня - 2 июля 2017г., София, Болгария : Доклады . - София : Дружество на русистите в България, 2018 . - 793 с. : с табл. ; 23 см

   Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-619-91044-0-8 

  

Сист. No: 46490

- 114 -

Арх/808.67/Ц 80Дб, П/808.67/Ц 80ДЦБ 64741

Цонева, Димитрина Игнатова

   Български език и речева култура : За ученици и кандидат-студенти / Димитрина Игнатова Цонева . - Русе : Примакс, 2018 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 252 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8675-69-7 

  

Сист. No: 46317

История. География. Биографии. Археология

- 115 -

Б5/9/А 12А 

Абаджиев, Александър

   Тримата велики български баси - Борис Христов, Николай Гяуров, Никола Гюзелев / Александър Абаджиев . - Пловдив : Жанет-45, 2014 . - 304 с. : с портр., ил. ; 22 см

   Загл. на гърба на кн.: Тримата велики български баси

   ISBN 978-619-186-061-6 

  

Сист. No: 46269

- 116 -

П/78/Б 42, Ч5/7/Б 42ЦБІ 3361

Бетовен. Шедьоври на класиката  : Кралски филхармоничен оркестър /  Авт. текста Ядвига Кубенец ; Ред. консултант Лъчезар Каранлъков . - Мадрид : Mediasat group, 2007 . - 43 с. : с ил. ; 14 см + CD

   

   ISBN 978-84-9819-891-1 

  

Сист. No: 46482

- 117 -

ЦБ 64796 

Боянов, Кирил Любенов

   Щрихи от развитието на изчислителната техника в България / Кирил Любенов Боянов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2010 . - 252 с., [16] л. : с ил., табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-322-399-2 

  

Сист. No: 46422

- 118 -

ЦБ 64798 

Боянов, Кирил Любенов

   Истината е кладенец... : Животът ми в компютърната ера / Кирил Любенов Боянов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2018 . - 382 с., [12] л. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-322-926-0 

  

Сист. No: 46434

- 119 -

Арх/9/Г 69с, ЦБ 64795 

Горчиви спомени  : Документален сборник /  Състав. Таня Великова ; Ред. Стефка Маринова . - Русе : Лени-Ан, 2018 . - 156 с. : с ил., портр. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7058-66-6 

  

Сист. No: 46410

- 120 -

ЦБ 64782 

Грейг, Олга и др.

   Как Сталин и Хитлер създавали свръхчовека / Олга Грейг, Дмитрий Любченко ; Прев. Лиляна Мандаджиева . - София : Паритет, 2019 . - 225 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-153-206-3 

  

Сист. No: 46404

- 121 -

ЦБ 64770 

Жданов, Михаил Михайлович

   Елитът на Третия райх : Петимата главни съратници на Хитлер / Михаил Михайлович Жданов ; Прев. Лиляна Мандаджиева . - София : Паритет, 2019 . - 272 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-153-179-0 

  

Сист. No: 46391

- 122 -

ЦБ 64779 

Жданов, Михаил Михайлович

   Битката за Сталинград : Жуков срещу Паулус; Спомени на участниците; Съдбата на немските пленници / Михаил Михайлович Жданов ; Прев. Наташа Стоянова . - София : Паритет, 2018 . - 208 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-153-189-9 

  

Сист. No: 46400

- 123 -

ЦБ 64775 

Милев, Иво

   Животът и смъртта на Людмила Живкова : Биография / Иво Милев . - София : СЕНС, 2018 . - 734 с. : с ил., портр. ; 24 см

   Библиогр. с. 714-717

   ISBN 978-619-91229-0-7 

  

Сист. No: 46396

- 124 -

ЦБ 64781 

Николов-Зиков, Петър

   Българската монархия / Петър Николов-Зиков . - София : A&T Publishers Ltd., 2019 . - 22 см

   

   ISBN 978-619-7430-25-7 

   Ч. 1. Чедата на хуните 632-765 . - 2019 . - 328 с.

   Библиогр. с. 282-303 ; Геогр. показ. с. 305-313 ; Им. показ. с. 315-326

  

Сист. No: 46403

- 125 -

ЦБ 64776 

Павлов, Пламен Христов

   Забравеното Средновековие / Пламен Христов Павлов . - София : Българска история, 2019 . - 304 с., 16 л. ; 22 см

   Библиогр. след всяка статия

   ISBN 978-619-7496-14-7 

  

Сист. No: 46397

- 126 -

ЦБ 64783 

Рудолф, Светослава

   Годениците на Васил Левски / Светослава Рудолф . - София : Сиела Норма, 2019 . - 172 с. : със сн. ; 22 см . -  (Мистерии и факти)

   

   ISBN 978-954-28-2803-7 

  

Сист. No: 46405

- 127 -

Б5/9/Ч 90Х 

Чолаков, Христо

   Велики българи, променили света с изобретения, открития и постижения / Христо Чолаков . - София : Сладко солено 21 век, 2015 . - 23 см

   

   ISBN 978-619-90061-6-0 

   Ч. 1 . - 2015 . - 300 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 46266

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 128 -

Б5/9/А 12А 

Абаджиев, Александър

   Тримата велики български баси - Борис Христов, Николай Гяуров, Никола Гюзелев / Александър Абаджиев . - Пловдив : Жанет-45, 2014 . - 304 с. : с портр., ил. ; 22 см

   Загл. на гърба на кн.: Тримата велики български баси

   ISBN 978-619-186-061-6 

  

Сист. No: 46269

- 129 -

П/78/Б 42, Ч5/7/Б 42ЦБІ 3361

Бетовен. Шедьоври на класиката  : Кралски филхармоничен оркестър /  Авт. текста Ядвига Кубенец ; Ред. консултант Лъчезар Каранлъков . - Мадрид : Mediasat group, 2007 . - 43 с. : с ил. ; 14 см + CD

   

   ISBN 978-84-9819-891-1 

  

Сист. No: 46482

- 130 -

Б5/9/Ч 90Х 

Чолаков, Христо

   Велики българи, променили света с изобретения, открития и постижения / Христо Чолаков . - София : Сладко солено 21 век, 2015 . - 23 см

   

   ISBN 978-619-90061-6-0 

   Ч. 1 . - 2015 . - 300 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 46266

Компютри. Програмни продукти

- 131 -

П/802/809/Б 56РдЦБ 64458

Божанкова, Ренета

   Дигиталната хуманитаристика и знанието за литературата : Избрани ракурси / Ренета Божанкова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2018 . - 191 с. : с ил. ; 24 см . -  (Поредица Монографии. Унив. комплекс по хуманитаристика Алма Матер)

   Библиогр. с. 167-178; Азб. показалец

   ISBN 978-954-07-4500-8 

  

Сист. No: 46475

- 132 -

ЦБ 64796 

Боянов, Кирил Любенов

   Щрихи от развитието на изчислителната техника в България / Кирил Любенов Боянов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2010 . - 252 с., [16] л. : с ил., табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-322-399-2 

  

Сист. No: 46422

- 133 -

ЦБ 64798 

Боянов, Кирил Любенов

   Истината е кладенец... : Животът ми в компютърната ера / Кирил Любенов Боянов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2018 . - 382 с., [12] л. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-322-926-0 

  

Сист. No: 46434

- 134 -

ПНО - ИИТ 17 

Изследване възможностите на дигитални 3D технологии за изготвяне на специфични разтворими биоимпланти  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2018 - ФПНО - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Румен Русев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 55 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 35-36

   ISBN * 

  

Сист. No: 46465

- 135 -

РУ Ангел Кънчев 3 

Изследване на възможностите за проследяване на професионалната реализация на завършилите студенти на Русенски университет  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2018 - РУ - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Иван Борисов Евстатиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 27 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 24-27

   ISBN * 

  

Сист. No: 46459

- 136 -

ЕЕА - КСТ 28 

Методи за събиране, организация, достъп, обработка и анализ на големи обеми от структурирани и неструктурирани даннни  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2018 - ФНИ - ЕЕА - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Ирена Вълова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 132 с. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 46463

- 137 -

П/004/М 87МмЦБ 64815

Мултимедийни технологии и приложения  / Мария Монова-Желева : Информа принт . - 160 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 143-150

   ISBN 978-954-8468-36-7 

  

Сист. No: 46489

- 138 -

П/004/М 98ДЦБ 64766

Мюлер, Джон Пол и др.

   Алгоритми for dummies / Джон Пол Мюлер, Лука Масарон . - София : Алекс Софт, 2018 . - 448 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-656-364-4 

  

Сист. No: 46322

- 139 -

ЕЕА - ТИЕ 31 

Проектиране и разработване на уеб-базирана платформа за виртуална реалност в областта на електротехниката  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2018 - РУ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Борис Иванов Евстатиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 40 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 36- 37

   ISBN * 

  

Сист. No: 46466

- 140 -

ЕЕА - Т 24 

Разработване и изследване на методика за извличане, анализ и визуализация на данни от отворен тип посредством LoRaWAN базирана комуникационна инфраструктура  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2018 - ФЕЕА - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Георги Христов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 80 с. : с цв. ил., фиг., табл., прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 46469

- 141 -

РУ Ангел Кънчев 5 

Създаване на план за действие за дигитализация на образованието и ръководство за неговото прилагане  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2018 - РУ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Цветомир Василев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 20 с., прил. ; 30 см + План за действие за дигитализиране на образование

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 46461

- 142 -

П/004/У 69УЦБ 64769

Уонг, Уолъс

   Майкрософт] Microsoft Office 2019 for dummies / Уолъс Уонг . - София : Алекс Софт, 2018 . - 462 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-656-361-3 

  

Сист. No: 46324

- 143 -

П/004/Х 26ГЦБ 64768

Харви, Грег

   Ексел] Excel 2019 for dummies / Грег Харви . - София : Алекс Софт, 2018 . - 484 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-656-363-7 

  

Сист. No: 46323

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 144 -

П/37/А 82ВЦБ 64789

Аргирова-Талева, Василка и др.

   Игротерапия : лечение на заекването / Василка Аргирова-Талева, Атанас Талев . - В. Търново : Абагар, 2015 . - 360 с. : с ноти ; 21 см

   

   ISBN 978-619-168-141-9 

  

Сист. No: 46413

- 145 -

Ч2/371/Б 52Нм 

Боброва, Наталия Борисовна

   Монтесори вкъщи - околен свят / Наталия Борисовна Боброва . - [София] : Асеневци, 2016 . - 112 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Ориг. загл.: Монтессори у вас дома. Узнаем окружающий мир. - Загл. на гърба на кн.: Монтесори вкъщи. Околен свят

   ISBN 978-954-8898-91-1 

  

Сист. No: 46401

- 146 -

Ч2/372.8/З-72Д 

Златева, Даниела и др.

   Уроци за сърцето : Наръчник за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца в начална училищна възраст / Даниела Златева, Румяна Божкова, Марина Грозданова . - София : Фондация "Благотворител", 2018 . - 264 с. : с ил. ; 28,5 см

   

   ISBN 978-619-230-051-7 

  

Сист. No: 46415

- 147 -

РУ Ангел Кънчев 3 

Изследване на възможностите за проследяване на професионалната реализация на завършилите студенти на Русенски университет  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2018 - РУ - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Иван Борисов Евстатиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 27 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 24-27

   ISBN * 

  

Сист. No: 46459

- 148 -

ПНО - М 8 

Изследване на математически модели с аналитични и числени методи и евристични методи на обучение  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2018 - ФПНО - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Миглена Николаева Колева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 16 с., прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 46449

- 149 -

П/37/К 78НЦБ 64793

Колев, Недялко

   Сборник с тестове по управление на човешките ресурси в образователно-възпитателните организации / Недялко Колев . - [Шумен] : УИ Еп. Константин Преславски, 2016 . - 96 с. ; 20 см

   Библиогр.: с. 89-90

   ISBN 978-619-201-101-7 

  

Сист. No: 46420

- 150 -

Ч2/376/М 27А 

Манолева, Анна

   Как да развием уменията за общуване и комуникация при децата с аутизъм и сходни комуникативни нарушения : 8 стъпки към успешното общуване : практически модел за развиване на социално-комуникативна компетентност : Помагало за родители - наръчник за специалисти / Анна Манолева . - София : Логопедичен център Ромел, 2014 . - 143 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-9458-20-6 

  

Сист. No: 46416

- 151 -

ПНО - ППИ 11 

Оптимизиране и усъвършенстване на проектната дейност в процеса на обучение за стимулиране активността на учащите  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2018 - ФПНО - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Ася Симеонова Велева, Ваня Маркова Динева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 65 с. : с табл., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 55-58

   ISBN * 

  

Сист. No: 46450

- 152 -

Арх/378/О-63 

Оптимизиране и усъвършенстване на проектната дейност в процеса на обучение за стимулиране активността на учащите  : Научна студия / Багряна Илиева и др. ; Състав. и науч. ред. Ваня Маркова Динева . - Русе : Примакс, 2018 . - 87 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 84-85

   ISBN 978-619-7242-56-0 

  

Сист. No: 46480

- 153 -

ПНО - БЕЛИ 19 

Оптимизиране обучението на студенти педагози чрез извънаудиторни дейности  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2018 - ФПНО - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Мира Живодарева Душкова, Валентина Тодорова Радева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 57 с., прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 46470

- 154 -

РУ Ангел Кънчев 2 

Подкрепа на иновативни форми за работа на професионалните клубове в Русенски университет "А. Кънчев"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2018 - РУ - 09 /  Ръковод. на раб. колектив Пламен Даскалов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 29 с. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 46443

- 155 -

РУ Ангел Кънчев 5 

Създаване на план за действие за дигитализация на образованието и ръководство за неговото прилагане  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2018 - РУ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Цветомир Василев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 20 с., прил. ; 30 см + План за действие за дигитализиране на образование

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 46461

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

Хранително-вкусова промишленост. Битова техника

- 156 -

ЕЕА - АМ 89 

Изследване и моделиране на процесите отглеждане, преработване и окачествяване на хранителни продукти  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2018 - ФЕЕА - 03 /  Ръковод. на раб. колектив Цветелина Димитрова Георгиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 135 с., прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 46446

- 157 -

РУ ФРз 21 

Разработване и изследване на обогатени с ечемичено брашно функционални бисквити  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2018 - ФРз - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Настя Василева Иванова . - Разград : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 92 с. : с фиг., табл. ; 30 см

   Библиогр. с. 62-66

   ISBN * 

  

Сист. No: 46456

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело. Пенсии

Обработка чрез рязане (със снемане и без снемане на стружки)

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника

- 158 -

ТФ - ММЕИГ и Ф - 2 

Изследване и анализ на качествата на електрически захранвания на технологични светодиодни източници, предназначени за приложение в растениевъдството  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2018 - ФТ - 04 /  Ръковод. на раб. колектив Петко Христов Машков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 48 с. : фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 43-45

   ISBN * 

  

Сист. No: 46452

Машини и процеси с автоматично регулиране

Ядрена техника

Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли

- 159 -

РУ ФРз 22 

Разработване и изследване на нови вилемитови керамични пигменти  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2018 - ФРз - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Цветан Иванов Димитров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 76 с. : с табл. и фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 38-42

   ISBN * 

  

Сист. No: 46457


 Индекс по АВТОРИ

Adrian-Vallance, D'Arcy 101 
Albery, David 102 
Cotton, David 103 
Djankova, Svetla 60 63 
Falvey, David 103 
Hughes, John 104 
Kempton, Grant 105 
Kent, Simon 103 
Lebeau, Ian 106 107 108 
Rees, Gareth 106 107 108 
Solak, Ajten 60 63 
Waterman, John 109 
Абаджиев, Александър 115 128 
Александрова, Магдалена Банчева 65 
Алипиева, Деница 152 
Ангелов, Ангел Георгиев 6 
Ангелова, Анна 1 
Антонов, Светлин 28 
Аргирова-Талева, Василка 64 144 
Асенов, Асен 82 
Байрямов, Станислав Георгиев 61 
Бардов, Иван Николов 7 
Бекана, Даниел Ликаса 80 
Белоев, Иван Христов 84 
Бикова, Пепа Рашкова 65 
Боброва, Наталия Борисовна 145 
Божанкова, Ренета 110 131 
Божкова, Румяна 146 
Бойчева, Светла 55 
Бояджиева, Соня 1 
Боянов, Кирил Любенов 94 95 117 118 132 133 
Бузева, Таня 14 
Бурилкова, Ива Тодорова 15 
Василев, Цветомир 141 155 
Василева, Валентина 152 
Василева, Надка Николова 65 
Велева, Ася Симеонова 151 
Великова, Таня 119 
Велчев, Борис Владимиров 18 
Владикин, Любомир 50 
Вълова, Ирена 136 
Вълчев, Даниел 19 
Гачев, Венелин 22 
Гевренова, Нина 17 
Георгиева, Цветелина Димитрова 96 156 
Герганова, Капка 9 
Герчева-Несторова, Галя 20 
Голева, Поля Неделчева 21 
Граматикова, Мария Петрова 69 
Грейг, Олга 120 
Грозданова, Марина 146 
Грозев, Пеню Колев 23 
Гройсман, Симеон Ефимов 24 
Грънчарова, Донка Йорданова 111 
Грънчарова-Иванова, Донка Йорданова 111 
Даскалов, Пламен 154 
Димитров, Димитър 73 
Димитров, Цветан Иванов 159 
Динев, Румен 112 
Динева, Ваня Маркова 151 152 
Добрева, Антоанета Иванова 81 
Дойчинов, Йордан 84 
Дончева, Юлия 152 
Дочев, Веселин 88 
Драганов, Иво 59 
Дулевски, Стойчо 26 
Душков, Живодар Иванов 4 
Душкова, Мира Живодарева 4 153 
Евстатиев, Борис Иванов 76 139 
Евстатиев, Иван Борисов 135 147 
Енчева, Мануела 2 
Жданов, Михаил Михайлович 121 122 
Желязкова, Венцислава 27 
Златева, Даниела 146 
Златева, Ренета 152 
Иванов, Иво Драганов 59 
Иванов, Росен Петров 83 
Иванова, Екатерина 152 
Иванова, Настя Василева 157 
Игнатова-Цонева, Димитрина 114 
Илиев, Симеон 86 
Илиева, Багряна 152 
Илиева, Мариана Димитрова 99 
Калайджиев, Ангел 29 
Каранлъков, Лъчезар 116 129 
Качева, Анюта 34 
Ковачева, Галина Димитрова 30 
Коев, Красимир 31 
Колев, Недялко 89 149 
Колев, Тенчо 32 33 
Колева, Миглена Николаева 56 148 
Конов, Цветомир 93 
Костов, Костадин 67 
Кристи, Нилс 34 
Кубенец, Ядвига 116 129 
Кузманова, Николета 47 
Ламбрева, Димитринка Петрова 65 
Лачовска, Петринка Тодорова 62 
Ленсиони, Патрик 35 
Лисаева, Красимира Ценкова 62 
Любомирова, Каролина 70 
Любченко, Дмитрий 120 
Макгонигъл, Кели 8 
Максуел, Джон Калвин 36 90 
Мандаджиева, Лиляна 120 121 
Манев, Никола 37 
Манолева, Анна 150 
Манукова, Анелия Владимирова 3 
Манукова-Маринова, Анелия Владимирова 4 
Маринова, Стефка 119 
Маршал, Джоузеф М. 52 91 
Масарон, Лука 97 138 
Матеева, Екатерина 13 
Машков, Петко Христов 87 158 
Милев, Иво 39 123 
Милушева, Теодорина 40 68 
Митева, Диана 22 
Митов, Георги 47 
Митова, Стаменка 69 
Моллова, Маргарита Петрова 62 
Монова-Желева, Мария 137 
Мърфи, Джоузеф 9 
Мюлер, Джон Пол 97 138 
Неделчева, Даринка 152 
Недялкова, Даниела 2 
Нейков, Явор Бранимиров 79 
Ненков, Георги 23 
Николов, Митко Иванов 100 
Николов-Зиков, Петър 124 
Николова, Розалина 41 
Николова, Теодора 49 
Павлов, Велизар Тодоров 57 
Павлов, Пламен Христов 125 
Панайотов, Пламен 47 
Панайотов, Слави 10 
Парашкевова, Петя Андреева 71 
Пенев, Пенчо Стоянов 42 
Петкова, Милена 70 
Петров, Венцислав 13 
Петрова, Цветана 43 
Попов, Генчо Ст. 74 
Попова, Даниела 69 
Попхристов, Дамян 11 
Пунев, Благовест 22 
Радев, Димитър Радев 45 
Радева, Валентина Тодорова 153 
Радославова, Лора Михайлова 152 
Рудолф, Светослава 126 
Русев, Александър 46 
Русев, Румен 66 134 
Русева, Вяра Събова 75 
Рускова, Свилена 92 
Русчев, Иван 13 
Рэндалл, Мартин 78 85 
Ставру, Стоян Андреас 44 
Стамболова, Иванка Костова 65 
Стойчев, Красен 21 
Стоянова, Десислава 152 
Стоянова, Наташа 122 
Талев, Атанас 64 144 
Терзиева, Антоанета Зографова 65 
Тодорова, Кремена 152 
Толева-Стоименова, Стефка 55 
Уонг, Уолъс 142 
Харакчийска, Цветелина Кирилова 4 
Харви, Грег 98 143 
Хиткова, Христина Йотова 62 
Хорозов, Георги 22 
Христов, Георги 77 140 
Христова, Ваня 12 
Христова, Цвета Атанасова 72 
Цачева, Невена 70 
Цонева, Димитрина Игнатова 114 
Чанева, Галина Стамова 65 
Чанкова, Добринка 48 
Чернева, Поля 152 
Чолаков, Христо 5 127 130 
Яврукова, Биляна 1 
Янкулова, Соня 49 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Language leader course book 103 106 107 
Language leader teacher's book 102 105 109 
Language leader workbook 101 104 108 
Resorbable polymer materials for biomedical application 60 63 
Адвокатът, конституцията, приложимото право 42 
Актуални въпроси на частното право 13 
Акционерно дружество 29 
Алгоритми for dummies 97 138 
Алманах на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ 1888–2018 1 
Арбитражът като способ за решаване на имуществени спорове 27 
Бетовен. Шедьоври на класиката 116 129 
Битката за Сталинград 122 
Българската адвокатура 16 
Българската корупция 23 
Българската монархия 124 
Български език и речева култура 114 
Велики българи, променили света с изобретения, открития и постижения 5 127 130 
Великолепната четворка 52 91 
Възстановителни вибронаварени покрития в защитни газове и техните смеси 100 
Възстановителното правосъдие 48 
Глобата по българското наказателно право 41 
Годениците на Васил Левски 126 
Горчиви спомени 119 
Граждански процесуален кодекс 22 
Грижа за болния и сестринска техника 65 
Данък върху добавената стойност и акциз при вътреобщностната търговия в Европейския съюз 50 
Данъци 2019 : 2 08 C04 25 51 
Дигиталната хуманитаристика и знанието за литературата 110 131 
Дискретна математика 55 
Добрите лидери задават страхотни въпроси 36 90 
Европейски хоризонти. Библиотеките между буквите и бинарния код 2 
Ексел] Excel 2019 for dummies 98 143 
Елитът на Третия райх 121 
Животът и смъртта на Людмила Живкова 39 123 
За богомилите от "уста на ухо" 11 
Забравеното Средновековие 125 
Закон за адвокатите от 22 ноември 1888 г. 15 
Заместване в дълг по чл. 102, ал. 1 ЗЗД 31 
Игротерапия : лечение на заекването 64 144 
Изследване възможностите на дигитални 3D технологии за изготвяне на специфични разтворими биоимпланти 66 134 
Изследване енергийното осигуряване на консуматори и технологии 75 
Изследване и анализ на качествата на електрически захранвания на технологични светодиодни източници, предназначени за приложение в растениевъдството 87 158 
Изследване и моделиране на процесите отглеждане, преработване и окачествяване на хранителни продукти 96 156 
Изследване и обосноваване на хербициди и технически средства за прилагането им при пшеница 88 
Изследване и създаване на биоразградими добавки на моторни масла за земеделска и транспортна техника - първа част 80 
Изследване качеството на обучение на кандидатите за водачи на МПС 82 
Изследване на възможностите за повишаване ефективността на операции, реализирани на обработващи центри 73 
Изследване на възможностите за проследяване на професионалната реализация на завършилите студенти на Русенски университет 135 147 
Изследване на корозионното поведение на метали и разтворимостта на полимери в специфични среди 99 
Изследване на математически модели с аналитични и числени методи и евристични методи на обучение 56 148 
Изследване на методи и подходи, и разработване на стратегия за имобилизиране на природни вещества с фитохимичен произход върху биополимери - първа част 61 
Изследване на модели от финансовата математика и за опазване на околната среда 57 
Изследване на приложимите подходи за въздействие в обществото върху извършителите на престъпления 28 
Изследване устойчивостта на ATV 83 
Индивидуални клинични случаи case study 72 
Истината е кладенец... 95 118 133 
Как да развием уменията за общуване и комуникация при децата с аутизъм и сходни комуникативни нарушения : 8 стъпки към успешното общуване : практически модел за развиване на социално-комуникативна компетентност 150 
Как Сталин и Хитлер създавали свръхчовека 120 
Кинезитерапия при някои от по-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат 67 
Космическата сила на ума 9 
Лекции по когнитивна психология за логопеди 7 
Лекции по обща теория на правото 19 
Личността в късна зряла възраст 12 
Майкрософт] Microsoft Office 2019 for dummies 142 
Междукултурни, научни и образователни диалози България - Русия 38 
Методи за събиране, организация, достъп, обработка и анализ на големи обеми от структурирани и неструктурирани даннни 136 
Моделиране, симулиране и екологично въздействие на процеси от хидравличната и топлинната техника 74 
Монтесори вкъщи - околен свят 145 
Мултимедийни технологии и приложения 137 
Наказателнопроцесуално право 37 
Насоки за диагностика и физиотерапия при постурални нарушения и гръбначни изкривявания 69 
Нелегалната имиграция и границите в глобализиращия се свят 46 
Оптимизиране и усъвършенстване на проектната дейност в процеса на обучение за стимулиране активността на учащите 151 152 
Оптимизиране обучението на студенти педагози чрез извънаудиторни дейности 153 
Подкрепа на иновативни форми за работа на професионалните клубове в Русенски университет "А. Кънчев" 154 
Понятието за място на стопанска дейност в международното и българското данъчно право 26 
Право и морал 24 
Практическо ръководство за оценка и анализ на риска, условията на труд и работоспособността при конструктивна и първична профилактика на населението 70 
Предели на страданието 34 
Предизвикай: Вещните права върху чужда вещ! 44 
Предприемачеството - състояние и перспективи 89 
Преодоляване на петте основни слабости при работата в екип 35 
Престъпления против Републиката 18 
Престъпно бездействие 43 
Приложни изследвания на инструментариума на комениджмънта за постигане на устойчиво развитие 92 
Проектиране и изследване на червячни предавки 81 
Проектиране и разработване на уеб-базирана платформа за виртуална реалност в областта на електротехниката 76 139 
Промените в административнопроцесуалния кодекс 2018 49 
Психосоциална рехабилитация в клиничната социална работа с клиенти с психични и поведенчески разстройства 40 68 
Развитие и издаване на вестник Студентска искра с цел брандиране идентичността на университета и популяризиране на неговите ценности в обучението, научните изследвания, международната и художествено-творческата дейност 3 
Развитие и оптимизиране работата на Университетско студио за графичен дизайн и реклама 93 
Разработване и апробиране на тестова батерия за функционални изследвания в неврорехабилитацията 71 
Разработване и изследване на методика за извличане, анализ и визуализация на данни от отворен тип посредством LoRaWAN базирана комуникационна инфраструктура 77 140 
Разработване и изследване на нови вилемитови керамични пигменти 159 
Разработване и изследване на обогатени с ечемичено брашно функционални бисквити 157 
Разработване, изследване и оптимизация на прототип на градски автомобил, задвижван от водородна горивна клетка 84 
Регионални диспропорции и бизнес възможности 53 
Речник на съвременната американска лексика за тестовете TOEFL, SAT, GMAT & GRE 112 
Русистика : Вчера, сегодня, завтра 113 
Ръководство за практически упражнения по микробиология 62 
Самоконтрол 8 
Сборник с тестове по управление на човешките ресурси в образователно-възпитателните организации 149 
Синя икономика и синьо развитие 54 58 
Социални комуникации 20 
Социално и здравно осигуряване 2019 17 
Стигматизация и криминална кариера 30 
Студентска искра. 60 години приемственост 4 
Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство 47 
Създаване и изследване на модели за оценка на характеристики на енергийни процеси в електронни схеми 79 
Създаване на комплексна мобилна лабораторна платформа за изследване и апробиране на екосъобразни технически иновативни решения 86 
Създаване на план за действие за дигитализация на образованието и ръководство за неговото прилагане 141 155 
Тайната книга на новите богомили 6 
Теория на модерната държава 33 
Теория на правото 32 
Топ мистериите на България 10 
Тримата велики български баси - Борис Христов, Николай Гяуров, Никола Гюзелев 115 128 
Увеличаване на капитала на акционерно дружество 14 
Уроци за сърцето 146 
Философският нормативизъм в правото 45 
Четирите годишни времена 111 
Числено моделиране на напрегнатото и деформирано състояние при термични технологични процеси 59 
Щрихи от развитието на изчислителната техника в България 94 117 132 
Электрическое и электронное оборудование автомобилей 78 85 
Юридически лица с нестопанска цел. Гражданскоправен режим 21 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизация на технологични процеси 96 156 
Автомобили с електрическо захранване от въздушна контактна мрежа и акумулатори 84 
Автомобили. Автомобилостроене 78 85 
Адвокатура - България - история - законодателни и директивни материали 15 16 
Административно право 49 
Английски език 112 
Английски език - граматика - учебни помагала 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
Аутизъм - при децата - наръчници и ръководства 150 
Бази данни 76 139 
Бази данни - изграждане 136 
Бази данни в областта на образованието и обучението 135 147 
Библиографии на произведенията на отделни групи автори 1 
Библиотеки при висши учебни заведения 1 
Библиотечно дело - библиотекознание 2 
Биографии 1 5 121 127 130 
Биографии - отраслови 94 95 117 118 132 133 
Биографии на български творци, исторически личности ... 115 128 
Биографии на известни личности 116 129 
Биохимия 61 
Болногледачество 65 
Българска литература - поезия 111 
Български език - езикова култура 114 
Вестници - журналистика 3 4 
Вещно право - България 27 
Вещно право - България - нормативни актове 44 
Високомолекулни съединения - приложение - в медицината 60 63 
Висше образование - модернизация 151 152 
Влияние на възрастта. Възрастова психология 12 
Военна история - СССР 122 
Възпитание и образование с оглед на възпитаниците. Консултации. Самообразование. Самообучение. Инте 38 
Възстановяване на детайлите 100 
Граждански процесуален кодекс 22 
Гражданско право 13 
Данъчно облагане - България - законодателни и директивни материали - коментари 25 51 
Данъчно право 26 
Дигитализация 110 131 
Държава 33 
Европейски съюз - законодателство 50 
Електрически мрежи - електроснабдяване 75 
Електроенергетика. Производство, преобразуване, пренасяне, разпределяне и регулиране на електрое 76 139 
Електромобили 86 
Електроника. Фотоелектроника. Електронни лампи и тръби. Рентгенова техника 78 85 
Електронни схеми 79 
Житни растения - пшеници 88 
Игри - терапия - за деца 64 144 
Изкуство - България 5 115 127 128 130 
Изчислителна техника 94 95 117 118 132 133 
Икономика. Икономически науки 54 58 
Икономическо поведение - физиологични и психологични елементи - икономически дух - интереси 52 91 
История - България 5 127 130 
История на България 124 
История на Германия 120 121 
История на Русия и СССР 120 
Керамика 159 
Кинезитерапия - учебници за ВУЗ 67 
Когнитивна психология - учебно пособие за ВУЗ 7 
Компютърна графика 137 
Компютърни комуникации 77 140 
Конституционен съд - България - постановления и решения 42 
Корозия и защита на материалите от корозия 99 
Корупция - България 23 
Краезнание - Русе 119 
Левски, Васил - биографии 126 
Лечение на функционални афективни психози и психични болести от психогенен произход 40 68 
Лидерство и авторитет 36 90 
Литература 110 131 
Математика - дискретна 55 
Математически модели за изследване на операциите 56 148 
Медицина - акушерство и гинекология 72 
Медицина - опорно-двигателен апарат 69 
Медицина - рехабилитация 71 
Международно частно право 13 
Металообработване 100 
Металорежещи машини - с програмно управление - учебници за ВУЗ 73 
Методи на управление - мениджмънт - психологически въпроси - ергономия в промишлеността 36 52 90 91 
Методи на управление. Мениджмънт 92 
Механизми и предавки, изследване и изпитване 81 
Механика на деформируемите тела. Еластичност. Деформация. Здравина 59 
Микробиология - учебници за ВУЗ 62 
Мистерии и загадки - България 10 
Мотоциклети 83 
Музика 116 129 
Наваряване 100 
Наказателен процес - България - законодателни и директивни материали 37 
Наказателно право 34 47 
Наказателно право - България 41 43 
Наука - България 5 127 130 
Науки за околната среда 54 58 
Начално училище - педагогическа психология 146 
Неврология 71 
Облигационно право - задължения - договори - споразумения 31 
Образователна политика 149 
Операционни системи 97 98 138 142 143 
Особени духовни състояния и процеси. Медитация 9 
Период на феодализма в българските земи VII в. -I пол. на XVIII в. 125 
Печат. Информационна дейност. Книгоиздаване 3 
Печат. Информационна дейност. Книгоиздание. Документация 4 
Пневмоенергетика 74 
Подготовка на педагогически кадри 153 
Политика, вътрешна, външна 46 
Политици, български - биографски материали 39 123 
Правни норми 24 
Право 21 
Право - вещно 31 
Право - конституционно 42 
Право - конференции 47 
Право - наказателно право 28 48 
Право - теория 32 
Право - търговско 14 29 
Право. Видове и форми. Направления в теория на правото 19 
Предприемачество - България 89 
Престъпления и престъпници 34 
Престъпления против държавата - България 18 
Програмиране - алгоритми 97 138 
Програмиране - компютърно 98 137 143 
Програмни езици 98 143 
Психично болни - социална работа 40 68 
Психология - индивидуална 8 
Психотерапия 64 144 
Развитие на творческите способности във висшето образование 154 
Растениевъдство 87 158 
Революционери, български - биографии 126 
Регионална икономика. Териториална икономика 53 
Рекламно дело. Промишлена и търговска информация 93 
Религиозна литература - българска 6 
Религия - християнство - неканонични книжа 11 
Руска литература 113 
Руски език 113 
Светотехника, устройства 87 158 
Семейно възпитание 145 
Системи на възпитание и образование 145 
Сладкарство 157 
Смазочни масла 80 
Софтуер в областта на медицината 66 134 
Софтуерни продукти 142 
Софтуерни продукти в областта на висшето образование 141 155 
Социално взаимодействие и общуване в групите (интеракция и комуникация) 35 
Социално осигуряване 17 
Социално поведение. Социална психология 20 
Социология на културата и на цивилизацията 38 
Специална педагогика 64 144 150 
Специална част на наказателното право. Видове наказуеми действия 30 
Спорт - България - справочник 5 127 130 
Студентски живот 154 
Съобщителна техника - практическо приложение - компютърни комуникации 77 140 
Транспорт - автомобилен 82 
Трудово законодателство. Работническо законодателство. Социално законодателство 17 
Туризмът от стопанско гледище. Политика по отношение на туризма 54 58 
Търговия - икономика - Европейски съюз - правни проблеми 50 
Управление - училища - учебни помагала 149 
Управление на предприятията 35 
Фармация 60 63 
Философия на правото 45 
Философски мистицизъм 11 
Финансова математика 57 
Хербициди - приложение 88 
Хигиена - здравеопазване 70 
Хидроенергетика 74 
Художествено проектиране, конструиране 3 
Хуманитарни науки 110 131 
Числени методи (мат. ) 56 148 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

"зелена химия" 80 
Excel 98 142 143 
LoRaWAN мрежа 77 140 
LoRaWAN протокол 77 140 
Microsoft Office 142 
Power Point 142 
Python 97 138 
Word 142 
автоматизирана обработка на документи 136 
автомобилен транспорт 84 
автомобили 78 85 
автомобилна техника 78 85 
автомобилно електрооборудване 78 85 
автотракторна техника 100 
адвокатура 15 16 
административни актове 49 
административно право 49 
акушерство 72 
акционерно дружество 14 29 
анализ на данни 136 
английски език 101 102 103 104 105 106 107 108 109 112 
антикорупция 23 
арбитраж 27 
арбитражно споразумение 27 
аутизъм 150 
бази от данни 136 
бактерии 62 
бедрена кост 67 
бежанци 46 
безжични комуникации 77 140 
библиографии на произведения 1 
Библиотеки - висши учебни заведения 1 
бизнес план 89 
бизнес политика 89 
бизнес среда в общините 53 
биографии 1 5 39 116 123 127 129 130 
биографични данни 94 95 117 118 132 133 
биополимери 61 
биоразградими полимерни импланти 66 134 
бисквити 157 
битови електропотребители 75 
богомилско учение 6 
богомилство 11 
борба с плевелите 88 
булева алгебра 55 
българска литература 111 
български език 114 
български революционери 126 
български творци 115 128 
български царе 125 
вентилационна техника 74 
вестници 3 
взаимоотношения родители - деца 145 
вибродъгово наваряване 100 
виртуална реалност 76 139 
високомолекулни съединения 60 63 
Висш адвокатски съвет 42 
висше образование 135 141 147 154 155 
висши училища 3 4 
водачи на МПС 82 
воля 8 
вредителство (юр.) 18 
възстановително правосъдие 30 
възстановяване на детайли 100 
вътрешна търговия 50 
геронтологични теории 12 
гинекология 72 
глобализация 46 
говорна техника 64 144 
говорни нарушения 64 144 
горен крайник 67 
гражданско право 13 22 
гражданско право на ЕС 22 
граничен контрол 46 
графи 97 138 
гръбначен стълб 69 
данъчна политика 50 
данъчно законодателство 25 26 51 
данъчно облагане 25 26 51 
двигателни масла 80 
ДДС 50 
демографска криза 53 
детска психология 146 
дефектология 64 144 
деформации 69 
деформиране на тела 59 
деца с увреждания 150 
деца със специални образователни потребности 150 
диверсия 18 
дигитализация 110 131 
дигитална образователна среда 141 155 
дигитални библиотеки 2 110 131 
дизайн на опаковките 93 
динамика 35 
динамично програмиране 97 138 
директиви 50 
диференциални уравнения 56 148 
дневници 119 
домашно възпитание 145 
допълнително пенсионно осигуряване 17 
досъдебно разследване 37 
древни цивилизации 10 
духовни водачи и светци 125 
евгеника 120 
европейски нормативни документи 22 
Европейски съюз 50 
Европейски съюз - икономическа политика 25 51 
европейско договорно право 31 
европейско дружество 29 
езикова култура 114 
езици за програмиране 98 143 
езотерични школи 11 
екологичен автомобил 86 
екологично въздействие 74 
екологично чисти технологии 80 
екология 57 
експериментална психология 7 
електрическо захранване 84 
електродни процеси 100 
електромобили 84 
електронни изделия 79 
електронни печатни платки 79 
електронно правосъдие 49 
електроснабдяване 75 
електротехника 76 139 
електротехнологии в земеделието 75 
емоционално развитие 146 
ерготерапия 71 
животописни бележки за проф. д-р Емил Георгиев 13 
журналистика 3 
заварени конструкции 59 
задължения и договори 31 
заекване 64 144 
законодателни и директивни материали 16 
замърсяване на околната среда 80 
здравен риск 70 
здравно осигуряване 17 
зеленчуци 96 156 
земеделска техника 100 
зърнени култури 88 
игрова терапия 64 144 
извънсъдебно споразумение 48 
издателска дейност 3 
изкуство 5 115 127 128 130 
изпълнение на наказанието 41 
изпълнително производство 22 
изучаване на езика 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
изчислителна техника 95 118 133 
иконометричен анализ 57 
икономически науки 54 58 
икономическо поведение 52 91 
иновации 2 
иновации в образованието 141 155 
интелектуално развитие на децата 145 
интернет на нещата 77 140 
информационни системи 2 
исков процес 22 
история 15 16 
история на България 5 124 127 130 
история на средновековна България 125 
калибриране 59 
кариерно ориентиране 135 147 
кариерно развитие 135 147 
касационно производство 49 
керамични изделия 159 
керамични пигменти 159 
керамично производство 159 
кинезитерапия 71 
кифоза 69 
класическа музика 116 129 
клубове по интереси 154 
ко-мениджмънт 92 
коацервация 61 
колянна става 67 
комбинаторика 55 
коментар 49 
композитори 116 129 
компютърен софтуер 98 143 
компютърна графика 137 
компютърни системи 94 117 132 
компютърно програмиране 137 
комунална хигиена 70 
комуникация 35 150 
Конституционен съд 42 
конституционно право 42 
контрол на качеството 96 156 
конференции 13 38 54 58 113 
концлагери 121 
корозионна устойчивост 99 
корупционни практики 23 
краезнание 119 
култура на България 39 123 
културни дейци 39 123 
леки автомобили 86 
лексика 112 
лидерско поведение 36 90 
лидерство 52 91 
лидерство в племето лакота 52 91 
линейно програмиране 97 138 
литературни изследвания 110 131 
личностен профил на късна възраст 12 
логопедия 7 
лордоза 69 
малки и средни предприятия 89 
математическа логика 55 
математическо моделиране 56 148 
материалознание 99 
машинни елементи 81 
медиация 48 
медицина 67 
медицинска апаратура 65 
медицински грижи 65 
международен тероризъм 46 
международно частно право 13 
метални материали 99 
металообработване 73 
металорежещи машини с ЦПУ 73 
методи на управление 52 91 
методика на обучението 56 148 
мигрантски потоци 46 
миграционни процеси 46 
микробиологична диагностика 62 
микробиологични посявки 62 
микроелектроника 94 117 132 
микрокапсулиране 61 
микрокомпютри 95 118 133 
микропроцесорна техника 94 95 117 118 132 133 
миникомпютри 94 95 117 118 132 133 
мислене 9 
мистерии 10 
младежка престъпност 48 
мобилни платформи 86 
модел на Блек-Шолс 57 
мозъчен инсулт 71 
монархия 124 
морал и право 24 
мотивация на персонала 36 90 
мотопеди 83 
мотоциклети 83 
мрежести импланти 66 134 
музика 115 128 
мултимедийни приложения 137 
мултимедийни технологии 137 
наварени покрития 100 
наказателен кодекс 47 
наказателен процес 37 47 
наказателна процедура 47 
наказателно право 18 28 30 41 47 48 
наказателно право - България 37 43 
наказателно производство 47 
наказуеми действия 30 
наредба 22 
наука 5 127 130 
науки за околната среда 54 58 
научна конференция 47 
нацизъм 121 
национална сигурност 46 
начално образование 151 152 
начално училище 146 151 152 
неокласицизъм 34 
неопозитивизъм 34 
непублично дружество 29 
нестабилни детайли 73 
нестопанска цел 21 
НИС 3 28 56 57 59 61 66 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 86 87 88 92 93 96 99 134 135 136 139 140 141 147 148 151 153 154 155 156 157 158 159 
новите богомили 6 
нормативизъм 45 
нормативни документи 25 51 
нотариално производство 22 
обемни импланти 66 134 
облигационно право 31 
обработване на детайли 73 
образование 38 
образование в информационното общество 76 139 
образователен мениджмънт 149 
образователни технологии 151 152 
обучение по математика 56 148 
обучителен софтуер 76 139 
обществено управление 15 
общи правила 37 
общуване 150 
опера 115 128 
операционни системи 98 142 143 
оранжерийно осветление 87 158 
организационна култура 92 
ортопедични заболявания 67 
осветителни системи 75 
осигуряване 17 
оцветяване 159 
педагогическа психология 146 
педагогически процес 151 152 
педагогически системи 145 
педагогическо ръководство 149 
пенсионно осигуряване 17 
персонал 149 
печат 3 
писма 119 
пластика (мед.) 66 134 
поведенченски разройства 40 68 
подготовка на учители 153 
подсъзнателно мислене 9 
политика - България 39 123 
политическа корупция 23 
политически дейци 39 123 
помпени системи 74 
правен позитивизъм 24 
правила за движение 82 
правна норма 19 24 
правна нормативност 45 
правна система 19 
правни системи 32 
правни субекти 32 
право 21 
право и държава 19 
право на Европейския съюз 32 
право на ползване 44 
право на строеж 44 
правопис 114 
правораздаване 32 
предавателни механизми 81 
предавки 81 
предателство 18 
предприемачество 89 
преподаватели 153 
престъпления 18 28 
престъпно поведение 43 
престъпност 28 
приложение в медицината 60 63 
приложни задачи 57 
проблеми в общуването 35 
проектно обучение 151 152 
психични разстройства 40 68 
психично здраве 8 
психично развитие 7 
психологически въпроси 52 91 
психологически теории 12 
психология 8 9 12 
психосоциална рехалибитация 40 68 
психосоциално развитие 40 68 
публично дружество 29 
пшеница 88 
работа в екип 35 36 90 
работна среда 70 
развитие на детето 146 
разрешаване на спорове 48 
разтворими импланти 66 134 
ранно християнство 11 
растениевъдство 87 158 
реализация 135 147 
регионална библиотека 2 
регионална икономика 53 
регионални проблеми 53 
регионални структурни различия 53 
реклама 93 
рекламни средства 93 
рехабилитация 71 
речева култура 114 
речеви умения 145 
речево общуване 145 
решения на правни казуси 42 
руска литература 113 
руски език 113 
самопознание 6 
самоусъвършенстване 8 
световна криза 46 
светодиодно осветление 87 158 
свръхчовека 120 
сдружения 21 
семейно възпитание 145 
сервитути 44 
симфонична музика 116 129 
сколиоза 69 
собственост 44 
софтуер 142 
социална помощ 40 68 
социална психология 20 
социални групи 35 
социално поведение 20 
социология 20 
социология на интеркултурната комуникация 38 
социология на цивилизацията 38 
специализиран софтуер 66 134 
специална част 48 
спомени 94 95 117 118 119 132 133 
спорт 5 127 130 
справедливост 24 
сравнително право 32 
сравнително религиознание 11 
Сталинградска битка 122 
старост - психология 12 
стартиращи фирми 89 
статистически анализ 136 
стенд 59 
стигматизация 30 
стихосбирка 111 
страдание 34 
студентски вестник 4 
сувенири 93 
сушени плодове 96 156 
счупване 67 
съдебно производство 37 49 
сътрудничество България-Русия 38 
такси 25 51 
таксиметрови апарати 59 
творчески клубове 154 
теория на графите 55 
теория на държавата 33 
теория на крайните автомати 55 
теория на множествата 55 
термичен модел 79 
тестове 112 
тестове за самооценка 114 
технически университети 4 
топлообменни апарати 74 
трамбовъчна машина 59 
транспортни средства 83 
трудова медицина 70 
туризмът от стопанско гледище 54 58 
тълкувателно право 42 
търговски дружества 14 29 
търговско право 14 29 
умствено развитие 145 
управление за мениджъри 36 90 
управление на данни 97 138 
управление на образованието 149 
фармация 60 63 
филологически изследвания 110 131 
финансова математика 57 
финансова политика 50 
фондации 21 
франчайзинг 89 
функционални храни 157 
хербициди 88 
хибридна война 46 
хидравлични машини 74 
химични съединения в медицината 60 63 
хранителни добавки 157 
хранително-вкусова промишленост 96 156 
централна нервна система 71 
частноправни проблеми 27 
читалища 2 
човешки ресурси 149 
чуждоезиково обучение 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
шофьори на автомобили 82 
шпионаж 18 
юридически лица 21 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Атанасов, Джон 5 127 130 
Балканска, Валя 5 127 130 
Бетховен, Лудвиг Ван 116 129 
Боянов, Кирил 94 95 117 118 132 133 
Ванга 5 127 130 
Вартан, Силви 5 127 130 
Георгиев, Емил 13 
Григоров, Стамен 5 127 130 
Гюзелев, Никола 115 128 
Гяуров, Николай 115 128 
Джераси, Карл 5 127 130 
Дънов, Петър Константинов 5 127 130 
Живкова, Людмила 39 123 
Кабаиванска, Райна 5 127 130 
Колов, Дан 5 127 130 
Костадинова, Стефка 5 127 130 
Левски, Васил 126 
Митев, Иван 5 127 130 
Наджаков, Георги Стефанов 5 127 130 
Пасков, Димитър 5 127 130 
Сталин, Йосиф Висарионович 120 
Стоичков, Христо 5 127 130 
Хитлер, Адолф 120 
Христов, Борис 115 128 
Явашев, Христо (Кристо) 5 127 130 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 38 124 
България - история 126 
Германия 121 
Дулово 2 
Русе - краезнание 119 
Русия 38 
Силистра 2 
София 1