НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

С/0/Н 26м 

Наръчник на музейния специалист за работа с публиките  /  Състав. Тодор Тодоров Петев и др. ; Прев. Борис Иванов Делирадев и др. . - София : Фонд. Моят музей, 2019 . - 23 см

   

   ISBN 978-619-90613-4-3 

   Т. 1 . - 2019 . - 264 с. : с ил.

   Библиогр. с. 237-245

  

Сист. No: 46790

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 2 -

Арх/159.9/А 54Д, П/159.9/А 54Д, Уч/159.9/А 54ДЦБ 64926

Алипиева, Деница Александрова

   Обща психология : (учебник за студенти от педагогическите специалности) / Деница Александрова Алипиева . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2019 . - 293 с. : с фиг. ; 22 см

   Библиогр. с. 280-288

   ISBN 978-954-712-764-7 

  

Сист. No: 46662

- 3 -

Арх/331/К 86Ие, П/331/К 86ИеЦБ 64963

Костадинова, Ирина Василева

   Емоционалната и социалната интелигентност - влияещ фактор върху резултатите на лекарския труд : Монография / Ирина Василева Костадинова ; Науч. ред., с предг. Диана Антонова Антонова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 247 с. : с табл., сх., диагр., прил. ; 23 см

   Библиогр.: с. 225-233

   ISBN 978-954-712-760-9 

  

Сист. No: 46809

- 4 -

ЦБ 64982 

Шуликов, Пламен Димитров

   Simat anagnontos : разпознаване, познание, медии / Пламен Димитров Шуликов . - [Шумен] : УИ Еп. Константин Преславски, 2016 . - 372 с. : с ил. ; 20 см . -  (Series Academica ; 19)

   Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Фак. по Хуманитарни науки; Текст и на гр. ез. ; Библиогр.: с. 352-369

   ISBN 978-619-201-124-6 

  

Сист. No: 46837

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 5 -

С/342/Б 92 
 България. Конституция 

   Конституция на Република България : Обнар. ДВ, бр.56/13 юли 1991 г., изм. бр. 85/26 септ. 2003 г., изм. бр. 18/25 февр. 2005 г., изм. бр. 27/31 март 2006 г., изм. бр. 78/26 септ. 2006 г., изм. бр. 12/6 февр. 2007 г., бр.100/18 дек. 2015 /  Ред. Росен Григоров . - София : Сиби, 2019 . - 55 с. ; 20 см

   Съдържа и Преходни и заключителни разпоредби ; Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Обн. ДВ, бр.85/2003 г.); Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Обн. ДВ, бр.18/2005 г.) ; Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Обн. ДВ, бр.12/2007 г.); Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на РБългария (ДВ, бр. 100/18 дек. 2015)

   ISBN 978-954-730-966-1 

  

Сист. No: 46797

- 6 -

П/34/П 36ГеЦБ 64931

Екологично право  : Специална част : Учебно ръководство / Георги Пенчев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела Норма, 2019 . - 524 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 499-515 ; Рез. и съдържание на руски, англ. ез.

   ISBN 978-954-28-58-7 

  

Сист. No: 46668

- 7 -

П/316/З-43ЦБ 64983

Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции  : Сборник с доклади от национална научна конференция, 8 юни 2018 . - Варна : СТЕНО, 2018 . - 397 с. : с ил., табл. диагр. ; 24 см

   Изд. на ИУ - Варна. Катедра Правни науки, Институт за държавата и правото при БАН, Комис. за защита от дискриминация; Текст и на англ. ез.; Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-619-241-005-6 

  

Сист. No: 46838

- 8 -

П/321/М 27ГсЦБ 64969

Манолов, Георги Любенов

   Съвременни политически системи / Георги Любенов Манолов . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика, 2019 . - 481 с. : с табл., сх. ; 23 см

   Загл. и на англ. ез.: Modern political systems; Речник: с. 470-475; Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-7343-22-9 

  

Сист. No: 46816

- 9 -

П/343/М 77ДсЦБ 64934

Младенов, Димитър Каменов

   Съдебните заседатели в наказателното производство / Димитър Каменов Младенов ; Под науч. ред. Гергана Младенова . - София [т. е. Велико Търново] : Фабер, 2019 . - 452 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 347-358 и под линия . - Съдържа и Официални данни за съдебните заседатели в България, публикувани на интернет с. на съдилищата. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-00-0972-6 

  

Сист. No: 46677

- 10 -

П/34/П 36ГеЦБ 64930

Пенчев, Георги

   Екологично право : Обща част : Учебно ръководство / Георги Пенчев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела Норма, 2019 . - 308 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 281-295 ; Рез. и съдържание на руски, англ. ез.

   ISBN 978-954-28-2857-0 

  

Сист. No: 46667

- 11 -

П/34/П 86пЦБ 64950

Предизвикателствата пред правото в контекста на дигитализацията  : Сборник с доклади [от] научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет във ВСУ "Черноризец Храбър", 29 юни - 1 юли 2018 г. : Секция "Право" /  Ред. Емилия Сидерова, Антон Грозданов, Галина Николова . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2018 . - 136 с. ; 23,5 см . -  (Юридически науки и обществена сигурност ; кн. 34)

   Научен алманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" . Серия Юридически науки и обществена сигурност, ISSN 1313-7263 ; Кн. 34

   ISBN * 

  

Сист. No: 46791

- 12 -

П/32/П 92ЦБ 64962

Противодействие на корупцията в Република България  : Сборник доклади от научноприложна конференция, 2 юни 2018 г., Русе /  Науч. ред. Петя Борисова Шопова, Светлин Петков Антонов ; Предг. Петя Борисова Шопова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 256 с. : с табл., цв. диагр. ; 23 см

   Изд. на Русенски унив. "Ангел Кънчев". Юрид. фак. ; Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-712-758-6 

  

Сист. No: 46808

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 13 -

П/331/А 78ВиЦБ 64970

Апостолов, Валери Иванов

   Индустриални отношения / Валери Иванов Апостолов . - София : УНСС, 2018 . - 180 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-232-148-2 

  

Сист. No: 46817

- 14 -

П/339/Г 23ВмЦБ 64964

Гаргов, Ваньо Желязков

   Международен икономикс : Сборник с тестове и задачи / Ваньо Желязков Гаргов . - Варна : Наука и икономика, 2018 . - 324 с. : с фиг., табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0975-4 

  

Сист. No: 46811

- 15 -

П/338/Д 17ДбЦБ 64979

Данаилов, Данаил Лазаров

   България през първата третина на XXI в. : Икономика, финанси, банки, доходи. Дигитализацията е реалност и предизвикателство / Данаил Лазаров Данаилов . - София : УНСС, 2019 . - 327 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр.: с. 322-326

   ISBN 978-619-232-201-4 

  

Сист. No: 46834

- 16 -

П/331/Д 47ТнЦБ 64966

Дечев, Теодор Данаилов и др.

   Новите хоризонти на корпоративната социална отговорност : CSR като маркетингова стратегия и фактор за набирането на човешки ресурси в компаниите / Теодор Данаилов Дечев, Бояна Боянова . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика, 2018 . - 217 с. : с табл. ; 23 см

   Библиогр.: с. 178-214

   ISBN 978-619-7343-20-5 

  

Сист. No: 46813

- 17 -

Арх/331/К 86Ие, П/331/К 86ИеЦБ 64963

Костадинова, Ирина Василева

   Емоционалната и социалната интелигентност - влияещ фактор върху резултатите на лекарския труд : Монография / Ирина Василева Костадинова ; Науч. ред., с предг. Диана Антонова Антонова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 247 с. : с табл., сх., диагр., прил. ; 23 см

   Библиогр.: с. 225-233

   ISBN 978-954-712-760-9 

  

Сист. No: 46809

- 18 -

П/336/Н 75ЦБ 64938

Николова, Бистра Светлозарова

   Данъчен контрол : Технология, методика и модели / Бистра Светлозарова Николова . - София : Мартине, 2019 . - 231 с. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 200-205 ; Прилож.

   ISBN 978-619-7059-38-0 

  

Сист. No: 46683

- 19 -

П/336/Н 75БвЦБ 64939

Николова, Бистра Светлозарова

   Взаимодействието и интеграцията в системата на Националната агенция за приходите / Бистра Светлозарова Николова . - София : Висше училище по застраховане и финанси, 2019 . - 238 с. : с табл. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 220-230 ; Прилож.

   ISBN 978-954-8590-56-3 

  

Сист. No: 46684

- 20 -

П/658/П 89ЦБ 64986

Проблемы экономики, организации и управления промышленными предприятиями  : Международная научно-практическая конференция, посвященной 50-летию кафедры экономики и организации машиностроительного производства, 15-17 февраля 2017 года, Минск, Республика Беларусь /  Ред. Т. А. Сахнович и др. . - Минск : БНТУ, 2017 . - 363 с. ; 20 см

   Изд. Белорусский национальный технический университет. Кафедра Экономика и организация машиностроительного производства; Библиогр. след отд. докл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 46844

- 21 -

П/35/С 23ЦБ 64972

Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция на тема "Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства", 7 декември 2018 г., Пловдив  /  Науч. ред. Георги Любенов Манолов и др. . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика, 2019 . - 499 с. ; 23 см

   Съдържание и рез. на англ. ез.; Библиогр. след отд. доклади

   ISBN 978-619-7343-24-3 

  

Сист. No: 46819

- 22 -

П/35/С 23ЦБ 64973

Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция на тема "Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства", 7 декември 2018 г., Пловдив  : Докторанти и студенти /  Науч. ред. Георги Любенов Манолов и др. . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика, 2019 . - 251 с. ; 23 см

   Съдържание и рез. на англ. ез.; Библиогр. след отд. доклади

   ISBN 978-619-7343-25-0 

  

Сист. No: 46824

- 23 -

П/31/С 73аЦБІІ 3309

Статистически анализ в социологически, икономически и бизнес изследвания  / Валентин Гоев и др. . - София : УНСС, 2019 . - 307 с. : с ил. ; 29 см

   Библиогр.: с. 305-306

   ISBN 978-619-232-172-7 

  

Сист. No: 46825

- 24 -

П/336/Ф 50АфЦБ 64971

Филипова-Сланчева, Атанаска Ивова

   Финансови отчети на банките - регламенти и анализи / Атанаска Ивова Филипова-Сланчева . - София : УНСС, 2018 . - 268 с. : с фиг., табл., прил. ; 24 см

   Библиогр. с. 227-237

   ISBN 978-619-232-103-1 

  

Сист. No: 46818

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 25 -

Арх/004/Г 63Ес, П/004/Г 63Ес, Уч/004/Г 63ЕсЦБ 64957

Големанова, Емилия Георгиева

   Синтез и анализ на алгоритми : Ръководство за практически упражнения / Емилия Георгиева Големанова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 112 с. : с фиг. ; 22 см

   Библиогр. с. 110

   ISBN 978-954-712-781-4 

  

Сист. No: 46802

- 26 -

П/52/И 21СсЦБ 64980

Иванов, Събин Иванов

   Съвременни аспекти на математическата картография / Събин Иванов Иванов ; Науч. ред. Пламен Михайлов . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2018 . - 182 с. : с ил. ; 24 см

   Изд. на Шуменски унив. "Епископ Константин Преславски". Катедра "Геодезия" ; Библиогр.: с. 180-182

   ISBN 978-619-201-253-3 

  

Сист. No: 46835

- 27 -

Арх/51/Р 97, П/51/Р 97ЦБ 64951

Ръководство за решаване на задачи по висша математика 1  / Емилия Ангелова Великова и др. . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2018 . - 20 см

   

   ISBN 978-954-8467-70-4 

   Ч. 1. Линейна алгебра и аналитична геометрия . - 2018 . - 238 с.

   

  

Сист. No: 46792

- 28 -

П/519.1/.8/С 28ВмЦБ 64937

Сгурев, Васил Стоянов и др.

   Мрежови потоци с рискове / Васил Стоянов Сгурев, Станислав Тодоров Дрангажов . - София : Проф. Марин Дринов, 2019 . - 87 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-322-990-1 

  

Сист. No: 46682

- 29 -

Арх/004/Х 79Пс, П/004/Х 79Пс, П1/004/Х 79ПсЦБ 64961

Христова, Пламенка Тодорова и др.

   Софтуерни технологии : Ръководство за упражнения / Пламенка Тодорова Христова, Галина Евгениева Атанасова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 63 с. : с фиг., диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 63

   ISBN 978-954-712-724-1 

  

Сист. No: 46806

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 30 -

П/34/П 36ГеЦБ 64931

Екологично право  : Специална част : Учебно ръководство / Георги Пенчев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела Норма, 2019 . - 524 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 499-515 ; Рез. и съдържание на руски, англ. ез.

   ISBN 978-954-28-58-7 

  

Сист. No: 46668

- 31 -

П/34/П 36ГеЦБ 64930

Пенчев, Георги

   Екологично право : Обща част : Учебно ръководство / Георги Пенчев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела Норма, 2019 . - 308 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 281-295 ; Рез. и съдържание на руски, англ. ез.

   ISBN 978-954-28-2857-0 

  

Сист. No: 46667

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

- 32 -

П/52/И 21СсЦБ 64980

Иванов, Събин Иванов

   Съвременни аспекти на математическата картография / Събин Иванов Иванов ; Науч. ред. Пламен Михайлов . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2018 . - 182 с. : с ил. ; 24 см

   Изд. на Шуменски унив. "Епископ Константин Преславски". Катедра "Геодезия" ; Библиогр.: с. 180-182

   ISBN 978-619-201-253-3 

  

Сист. No: 46835

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 33 -

Арх/61/Д 36Рм, П/61/Д 36РмЦБ 64157

Делева, Радослава

   Масаж II : Учебник за студенти по кинезитерапия / Радослава Делева . - Плевен : Медиатех, 2017- . - 22 см

   

   ISBN 978-619-207-128-8 

   Т. 2 . - 2018 . - 126 с. : с цв. сн.

   Библиогр. с. 123-125

  

Сист. No: 46669

- 34 -

Арх/616/Д 36Рк, П/616/Д 36РкЦБ 64932

Делева, Радослава

   Кинезитерапия при раменни периартропатии - импинджмънт синдром : Монография / Радослава Делева . - Плевен : Медиатех, 2018 ([Русе] : Русенски унив. "Ангел Кънчев") . - 204 с. : с цв. ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 188-203

   ISBN 978-619-207-127-1 

  

Сист. No: 46670

- 35 -

Арх/616/К 30Ид 

Караганова, Ирина Мончева

   Дисплазия на тазобедрените стави : Превантивни мерки и ставна гимнастика : Монография / Ирина Мончева Караганова . - Плевен : Медиатех, 2016 (Печатна база при РУ Ангел Кънчев) . - 192 с. : с табл., цв. сн. ; 22 см

   Библиогр. с. 179-191

   ISBN 978-619-207-060-1 

  

Сист. No: 46674

- 36 -

Арх/331/К 86Ие, П/331/К 86ИеЦБ 64963

Костадинова, Ирина Василева

   Емоционалната и социалната интелигентност - влияещ фактор върху резултатите на лекарския труд : Монография / Ирина Василева Костадинова ; Науч. ред., с предг. Диана Антонова Антонова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 247 с. : с табл., сх., диагр., прил. ; 23 см

   Библиогр.: с. 225-233

   ISBN 978-954-712-760-9 

  

Сист. No: 46809

- 37 -

Арх/61/С 34Ис, П/61/С 34Ис, Уч/61/С 34ИсЦБ 64924

Сербезова, Иваничка Атанасова

   Специални акушерски грижи при бременни и родилки със соматични заболявания : Учебник за акушерки / Иваничка Атанасова Сербезова . - 2. изд. . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2019 . - 124 с. : с табл. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 118-122. - Терминолог. речник. - Сгрешен ISBN, вместо 978-, написан 078-

   ISBN 978-954-712-768-5 

  

Сист. No: 46659

- 38 -

Арх/616/С 75Ир 

Стефанова, Ивелина

   Роля на кинезитерапията за двигателното възстановяване след мозъчен инсулт : Монография / Ивелина Стефанова . - Плевен : Медиатех, 2018 ([Русе] : Русенски унив. "Ангел Кънчев") . - 131 с. : с цв. ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 128-130

   ISBN 978-619-207-133-2 

  

Сист. No: 46671

- 39 -

Арх/61/Т 64Ле, П/61/Т 64Ле, Уч/61/Т 64ЛеЦБ 64935

Тодорова, Лилия Асенова

   Ерготерапия за психично здраве : (учебник за студенти по ерготерапия) / Лилия Асенова Тодорова . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2019 . - 170 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 139-141. - Прилож.

   ISBN 978-954-712-766-1 

  

Сист. No: 46679

- 40 -

Арх/616/Ф 93т 

Функционални тестове и методи за изследване в неврорехабилитацията  : Монография / Стефка Павлова Миндова и др. . - Русе : Хелт Консулт Русе, 2019 (Издателски център при Русенски унив. "Ангел Кънчев) . - 132 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 125-131

   ISBN 978-619-7092-10-3 

  

Сист. No: 46673

- 41 -

Арх/616/Ф 93и 

Функционално изследване в неврорехабилитацията при слединсултни състояния  : Монография / Петя Андреева Парашкевова и др. . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2019 . - 136 с. : с цв. сн. ; 22 см

   Библиогр. с. 115-121

   ISBN 978-954-712-759-3 

  

Сист. No: 46672

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР)

- 42 -

П/621.7/.9/Д 54АтЦБ 64933

Диков, Ангел Антонов

   Технология на машиностроенето : Общ курс / Ангел Антонов Диков . - София : Софттрейд, [2004] . - 332 с. : с черт. ; 20 см

   Библиогр. с. 325-326

   ISBN 954-9725-25-1 

  

Сист. No: 46675

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 43 -

П/623/В 65АсЦБІІ 3311

Витковский, Андрей Марьянович и др.

   Силовая электростанция ЭД60-Т/230-1РП : Учебно-методическое пособие / Андрей Марьянович Витковский, Андрей Александрович Барташевич . - Минск : БНТУ, 2019 . - 101 с. : с фиг. ; 29 см

   Изд. Белорусский национальный технический университет. Военно-технический факультет

   ISBN 978-985-583-359-9 

  

Сист. No: 46842

- 44 -

Арх/621.3/Е 21Бт, П/621.3/Е 21Бт, Уч/621.3/Е 21БЦБ 64958

Евстатиев, Борис Иванов и др.

   Теоретична електротехника : Ръководство за лабораторни упражнения / Борис Иванов Евстатиев, Димчо Василев Киряков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 44 с. : с фиг., сх. ; 22 см

   Библиогр. с. 44

   ISBN 978-954-712-780-7 

  

Сист. No: 46803

- 45 -

Арх/629.1/Е 22Ир, П/629.1/Е 22Ир, Уч/629.1/Е 22ИрЦБ 64955

Евтимов, Иван и др.

   Ръководство за лабораторни упражнения и курсова работа по електрокари и мотокари / Иван Илиев Евтимов, Гергана Любомирова Станева, Георги Пенчев Кадикянов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 93 с. : с фиг., табл., прил. ; 22 см

   Библиогр. с. 92

   ISBN 978-954-712-776-0 

  

Сист. No: 46800

- 46 -

Арх/658/М 74Не 

Михайлов, Никола Петров и др.

   Електротехническа безопасност / Никола Петров Михайлов, Валентин Йорданов Димов . - Русе : Примакс, 2010 . - 127 с. : с фиг., табл. ; 24 см

   Азб. указ. на термини на англ., руски и бълг. ез.; Библиогр. с. 123-124

   ISBN 978-954-8675-08-6 

  

Сист. No: 46794

- 47 -

Арх/621.3/Р 94Вт, П/621.3/Р 94Вт, Уч/621.3/Р 94ВтЦБ 64927

Русева, Вяра Събова и др.

   Техника на високите напрежения : Ръководство за лабораторни и семинарни упражнения / Вяра Събова Русева, Константин Георгиев Коев, Анка Христова Кръстева . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2019 . - 95 с. : със сх., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 90-92

   ISBN 978-954-712-769-2 

  

Сист. No: 46663

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 48 -

Арх/681.32/Б 67Аи, П/681.32/Б 67А, Уч/681.32/Б 67АЦБ 64954

Бороджиева, Адриана Найденова

   Импулсна и цифрова схемотехника : Лабораторен практикум със съвременни схемни решения - FPGA (част 1) / Адриана Найденова Бороджиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 98 с. : с фиг., табл., примери и задачи ; 22,5 см

   Библиогр. с. 97

   ISBN 978-954-712-783-8 

  

Сист. No: 46799

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 49 -

П/621.81/Д 45мЦБII 3310

Детали машин  : Учебно-методическое пособие для студентов машиностроительных специальностей: в 3 частях / Анатолий Тихонович Скойбеда и др. ; Под общ ред. А. Т. Скойбеды . - Минск : БНТУ, 2019 . - 29 см

   Изд. Белорусский национальный технический университет. Кафедра Машиноведение и детали машин

   ISBN 978-985-583-350-6 

   ISBN 978-985-583-168-7 (Ч.1)

   Ч. 1. Механические передачи . - 2019 . - 213 с. : с фиг.

   Библиогр. с. 212-213

  

Сист. No: 46841

- 50 -

Арх/62/К 23Кс, П/62/К 23Кс, Уч/62/К 23КсЦБ 64929

Сборник по инженерна графика  : Задачи и решения : Учебно помагало / Красимир Станков Каменов, Вярка Тончева Ронкова . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2019 . - 60 с. : с черт. ; 23 см

   Библиогр. с. 59

   ISBN 978-954-712-773-9 

  

Сист. No: 46665

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 51 -

П/656/S 67Ам 

Sladkowski, Aleksander

   Modelling of the Interaction of the Different Vehicles and Various Transport Modes /  Ed. Aleksander Sladkowski . - [Б. м. ] : Springer, 2020 . - 527 p. ; 24 cm . -  (Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure)

   ISSN 2523-3440. - References p. 522-527

   ISBN 978-3-030-11511-1 

  

Сист. No: 46678

- 52 -

П/629.114/А 22гЦБ 64952

Автомобилни газови уредби  : Устройство, обслужване, регулиране и ремонт . - Б. м. : Auto Point, Б. г. . - 128 с. : с фиг., табл., сх. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 46793

- 53 -

П/631.3/Д 58МрЦБ 64978

Димитров, Митко Стоянов

   Разработване на ремонтирани двигатели с модификатори на триенето : Научна монография / Митко Стоянов Димитров . - Ямбол : Акад. изд. "Русенски университет", 2019 . - 160 с. : с табл., сх. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-7340-00-6 

  

Сист. No: 46832

- 54 -

Арх/629.1/Е 22Ир, П/629.1/Е 22Ир, Уч/629.1/Е 22ИрЦБ 64955

Евтимов, Иван и др.

   Ръководство за лабораторни упражнения и курсова работа по електрокари и мотокари / Иван Илиев Евтимов, Гергана Любомирова Станева, Георги Пенчев Кадикянов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 93 с. : с фиг., табл., прил. ; 22 см

   Библиогр. с. 92

   ISBN 978-954-712-776-0 

  

Сист. No: 46800

- 55 -

Арх/629.114/Е 22Ир, П/629.114/Е 22Ир, Уч/629.114/Е 22ИЦБ 64956

Евтимов, Иван Илиев и др.

   Ръководство за лабораторни упражнения по трактори и автомобили / Иван Илиев Евтимов, Георги Пенчев Кадикянов, Гергана Любомирова Станева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 51 с. : с фиг., табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-712-777-7 

  

Сист. No: 46801

- 56 -

Арх/629.113/Е 22Ир, П/629.113/Е 22Ир, Уч/629.113/Е 22ИрЦБ 64959

Евтимов, Иван Илиев и др.

   Ръководство за лабораторни упражнения и курсова работа по автомобилна техника 1 / Иван Илиев Евтимов, Георги Пенчев Кадикянов, Гергана Любомирова Станева ; Под общ ред. на Иван Илиев Евтимов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 115 с. : с фиг., табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-712-779-1 

  

Сист. No: 46804

- 57 -

П/629.113/Е 49ЦБІІ 3308

Електромобили  : III, IV, V-та международна научна конференция: Сборник доклади /  Предпеч. подготовка Гергана Любомирова Станева, Георги Пенчев Кадикянов . - Русе; Питещ : Примакс, 2013 - 2015 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 137 с. : с фиг., табл. ; 30 см

   Изд. на РУ А. Кънчев, Университет Питещ, Индустриален клъстър Електромобили, Индустриален клъстър Зарядна инфраструктура и ЕПС; Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-8675-38-3 

  

Сист. No: 46810

- 58 -

П/621.43/И 18МиЦБ 64985

Ивандиков, Михаил Петрович и др.

   История развития двигателей и энергетических агрегатов : Учебно-методическое пособие / Михаил Петрович Ивандиков, Александр Григорьевич Бисярин . - Минск : БНТУ, 2019 . - 47 с. : с фиг. ; 21 см

   Изд. Белорусский национальный технический университет. Кафедра Двигатели внутреннего сгорания; Библиогр. с. 46

   ISBN 978-985-550-645-5 

  

Сист. No: 46843

- 59 -

Арх/629.113/Р 94Рр, П/629.113/Р 94Рр, Уч/629.113/Р 94РЦБ 64960

Русев, Руси Гецов и др.

   Ръководство за лабораторни упражнения по автомобилна техника 2 / Руси Гецов Русев, Георги Пенчев Кадикянов, Гергана Любомирова Станева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 51 с. : с фиг., сх. ; 22 см

   Библиогр. с. 50

   ISBN 978-954-712-778-4 

  

Сист. No: 46805

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

- 60 -

Арх/631.3/Т 53, П/631.3/Т 53, Уч/631.3/Т 53ЦБ 64532

Технологии и системи за земеделско производство  : Учебник / Георги Великов Митев и др. ; Под общ ред. на Георги Великов Митев . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2018-2019 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-712-765-4 

   Т. 2. Специфичност на системите за земеделско производство . - 2019 . - 233 с. : със сх., табл., диагр.

   Библиогр. с. 232

  

Сист. No: 46660

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство

- 61 -

П/633/635/Р 94ДрЦБ 64949

Русев, Димитър

   Русенското земеделие преди и след промените / Димитър Русев . - 2. изд. . - Русе : Изд. център при Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2017 . - 236 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 228-233; С автограф на автора

   ISBN 978-954-712-732-6 

  

Сист. No: 46788

- 62 -

П/634/У 85рЦБ 64965

    Национална кръгла маса Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор  : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, организирана от катедра "Аграрна икономика", в сътрудничество с катедра "Правни науки" при Икономически университет - Варна, 15 ноември 2018 г. . - Варна : Наука и икономика, 2018 . - 322 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-21-0986-0 

  

Сист. No: 46812

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 63 -

П/657/M 97MЦБ 64974

Musov, Michael Zh.

   Management accounting : Integrating basic concepts and meaning / Michael Zh. Musov . - Sofia : University of national and world economy, 2018 . - xix, 376 с. : с табл., сх., графики ; 24 см

   Библиогр.: с. 371-373 и под линия

   ISBN 978-619-232-085-0 

  

Сист. No: 46827

- 64 -

П/657/M 97MmЦБ 64975

Musov, Michael Zh.

   Management accounting : Integrating basic concepts and meaning : study guide to accompany / Michael Zh. Musov . - Sofia : University of national and world economy, 2019 . - 280 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-174-1 

  

Сист. No: 46828

- 65 -

П/331/Д 47ТнЦБ 64966

Дечев, Теодор Данаилов и др.

   Новите хоризонти на корпоративната социална отговорност : CSR като маркетингова стратегия и фактор за набирането на човешки ресурси в компаниите / Теодор Данаилов Дечев, Бояна Боянова . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика, 2018 . - 217 с. : с табл. ; 23 см

   Библиогр.: с. 178-214

   ISBN 978-619-7343-20-5 

  

Сист. No: 46813

- 66 -

П/658/П 89ЦБ 64986

Проблемы экономики, организации и управления промышленными предприятиями  : Международная научно-практическая конференция, посвященной 50-летию кафедры экономики и организации машиностроительного производства, 15-17 февраля 2017 года, Минск, Республика Беларусь /  Ред. Т. А. Сахнович и др. . - Минск : БНТУ, 2017 . - 363 с. ; 20 см

   Изд. Белорусский национальный технический университет. Кафедра Экономика и организация машиностроительного производства; Библиогр. след отд. докл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 46844

- 67 -

С/657/Т 64МрЦБ 64976

Тодорова, Мимоза и др.

   Русско-болгарский и болгарско-русский словарь : бухгалтерский учет, финансы, аудит / Мимоза Тодорова, Недялко Вълканов, Владимир Тодоров Досев . - Варна : Наука и икономика, 2018 . - 352 с. : с табл. ; 15 x 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0954-9 

  

Сист. No: 46829

- 68 -

П/658/У 73ЦБ 64968

Управление на човешките ресурси  / Йордан Коев и др. . - Варна : Наука и икономика, 2017 . - 382 с. : с табл., сх. ; 22 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-21-0938-9 

  

Сист. No: 46815

- 69 -

П/336/Ф 50АфЦБ 64971

Филипова-Сланчева, Атанаска Ивова

   Финансови отчети на банките - регламенти и анализи / Атанаска Ивова Филипова-Сланчева . - София : УНСС, 2018 . - 268 с. : с фиг., табл., прил. ; 24 см

   Библиогр. с. 227-237

   ISBN 978-619-232-103-1 

  

Сист. No: 46818

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

- 70 -

Арх/62-52/Л 51Гт, П/62-52/Л 51Гт, Уч/62-52/Л 51ГтЦБ 64936

Лехов, Георги Любомиров и др.

   Теория на управлението / Георги Любомиров Лехов, Донка Илиева Иванова . - 2. изд. . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2019 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-712-772-2 

   Ч. 1 . - 2019 . - 254 с. : със сх.

   Библиогр. с. 251-252

  

Сист. No: 46680

- 71 -

Арх/65.011.56/П 32Ир, П/65.011.56/П 32Ир, Уч/65.011.56/П 32ИрЦБ 64928

Пеева, Иванка Василева и др.

   Ръководство за лабораторни упражнения по автоматизация на гъвкавото дискретно производство / Иванка Василева Пеева, Чавдар Георгиев Костадинов . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2019 . - 80 с. : със сх. ; 22,5 см

   Библиогр. с. 77

   ISBN 978-954-712-767-8 

  

Сист. No: 46664

Кибернетика. Фина механика

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 72 -

СД CEN ISO/TS 18166:2016 

Числено симулиране на заваръчни процеси. Изпълнение и документация  . - София : Български институт по стандартизация, 2016 . - 19 с. ; 30 см

   Европейската техническа спецификация CEN ISO/TS18166:2016 има статут на български стандартизационен документ от 2016.06.16 : Това е официалното издание на английски език на европейската техническа спецификация CEN ISO/TS18166:2016; Библиогр. с. 24

   ISBN * 

  

Сист. No: 46666

Езикознание. Филология. Литература

- 73 -

Арх/820/899/Б 37Ил, П/820/899/Б 37Ил, Уч/820/899/Б 37ИлЦБ 63066

Литература за деца и юноши  : Класика и модерност / Илияна Ганчева Бенина, Никола Димитров Бенин . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2019 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-712-763-0 

   Т. 2 . - 2019 . - 157 с. : с цв. рис.

   Библиогр. с. 145-156

  

Сист. No: 46681

- 74 -

П/886.7/Н 74М, Ч2/886.7.09/Н 74МЦБ 64984

Николов, Малчо

   Златорожки страници / Малчо Николов ; Състав., ред., предг., бел. Надежда Александрова . - София : НБУ, 2013 . - 484 с. ; 20 см . -  (Нова българистика)

   

   ISBN 978-954-535-775-6 

  

Сист. No: 46839

- 75 -

П/808.67/Н 75НпЦБ 64981

Николова, Надка

   Пуризмът в епохата на Българското възраждане / Надка Николова . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2016 . - 276 с. ; 20 см . -  (Series Academica ; 18)

   Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Факултет по хуманитарни науки.; Библиогр.: с. 224-251; Рез. на англ. ез. ; Именен показалец

   ISBN 978-619-201-042-3 

  

Сист. No: 46836

- 76 -

П/808.2/Р 95ЦБ 64413

Русское правописание. Правила и упражнения  / Г. Н. Гочев и др. . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2017 - . - 20 см

   

   ISBN 978-619-208-189-8 

   Ч. 2 . - 2019 . - 215 с.

   Русско-болгарский словарь с. 165 - 210

  

Сист. No: 46826

- 77 -

С/657/Т 64МрЦБ 64976

Тодорова, Мимоза и др.

   Русско-болгарский и болгарско-русский словарь : бухгалтерский учет, финансы, аудит / Мимоза Тодорова, Недялко Вълканов, Владимир Тодоров Досев . - Варна : Наука и икономика, 2018 . - 352 с. : с табл. ; 15 x 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0954-9 

  

Сист. No: 46829

- 78 -

Арх/37/Х 26Цк, П/37/Х 26ЦкЦБ 64953

Харакчийска, Цветелина Кирилова

   Когнитивни аспекти на усвояване на глаголните флексии от 9-11 годишните български деца, изучаващи английски език в начален етап / Цветелина Кирилова Харакчийска . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 260 с. : с табл., фиг., прил. ; 23 см

   Библиогр. с. 221 - 243

   ISBN 978-954-712-784-5 

  

Сист. No: 46798

История. География. Биографии. Археология

- 79 -

Арх/9/З-50З-х, П/9/З-50З-х, Уч/9/З-50 З-хЦБ 64925

Здравкова, Златоживка и др.

   Христоматия по Стара история и тракология / Златоживка Здравкова, Ренета Валентинова Златева . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2019 . - 125 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 123-124

   ISBN 978-954-712-770-8 

  

Сист. No: 46661

- 80 -

ЦБ 64976 

Методиев, Веселин

   "Един много добър човек". Константин Стоилов и политическата добродетел / Веселин Методиев . - София : НБУ, 2019 . - 324 с. ; 21 см

   Библиогр.: с. 321-324

   ISBN 978-619-233-053-8 

  

Сист. No: 46830

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

Компютри. Програмни продукти

- 81 -

Арх/681.32/Б 67Аи, П/681.32/Б 67А, Уч/681.32/Б 67АЦБ 64954

Бороджиева, Адриана Найденова

   Импулсна и цифрова схемотехника : Лабораторен практикум със съвременни схемни решения - FPGA (част 1) / Адриана Найденова Бороджиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 98 с. : с фиг., табл., примери и задачи ; 22,5 см

   Библиогр. с. 97

   ISBN 978-954-712-783-8 

  

Сист. No: 46799

- 82 -

Арх/004/Г 63Ес, П/004/Г 63Ес, Уч/004/Г 63ЕсЦБ 64957

Големанова, Емилия Георгиева

   Синтез и анализ на алгоритми : Ръководство за практически упражнения / Емилия Георгиева Големанова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 112 с. : с фиг. ; 22 см

   Библиогр. с. 110

   ISBN 978-954-712-781-4 

  

Сист. No: 46802

- 83 -

П/004/П 47ПсЦБ 64967

Петров, Павел Стоянов и др.

   Сървърно програмиране / Павел Стоянов Петров, Иван Огнянов Куюмджиев . - Варна : Наука и икономика, 2018 . - 230 с. : с ил., сх., табл. ; 22 см

   Кратък речник на използваните термини: с. 214-219

   ISBN 978-954-21-0961-7 

  

Сист. No: 46814

- 84 -

Арх/004/Х 79Пс, П/004/Х 79Пс, П1/004/Х 79ПсЦБ 64961

Христова, Пламенка Тодорова и др.

   Софтуерни технологии : Ръководство за упражнения / Пламенка Тодорова Христова, Галина Евгениева Атанасова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2017 . - 63 с. : с фиг., диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 63

   ISBN 978-954-712-724-1 

  

Сист. No: 46806

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 85 -

Арх/37/Х 26Цк, П/37/Х 26ЦкЦБ 64953

Харакчийска, Цветелина Кирилова

   Когнитивни аспекти на усвояване на глаголните флексии от 9-11 годишните български деца, изучаващи английски език в начален етап / Цветелина Кирилова Харакчийска . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019 . - 260 с. : с табл., фиг., прил. ; 23 см

   Библиогр. с. 221 - 243

   ISBN 978-954-712-784-5 

  

Сист. No: 46798

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 86 -

П/623/В 65АсЦБІІ 3311

Витковский, Андрей Марьянович и др.

   Силовая электростанция ЭД60-Т/230-1РП : Учебно-методическое пособие / Андрей Марьянович Витковский, Андрей Александрович Барташевич . - Минск : БНТУ, 2019 . - 101 с. : с фиг. ; 29 см

   Изд. Белорусский национальный технический университет. Военно-технический факультет

   ISBN 978-985-583-359-9 

  

Сист. No: 46842

- 87 -

П/35/С 23ЦБ 64972

Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция на тема "Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства", 7 декември 2018 г., Пловдив  /  Науч. ред. Георги Любенов Манолов и др. . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика, 2019 . - 499 с. ; 23 см

   Съдържание и рез. на англ. ез.; Библиогр. след отд. доклади

   ISBN 978-619-7343-24-3 

  

Сист. No: 46819

- 88 -

П/35/С 23ЦБ 64973

Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция на тема "Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства", 7 декември 2018 г., Пловдив  : Докторанти и студенти /  Науч. ред. Георги Любенов Манолов и др. . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика, 2019 . - 251 с. ; 23 см

   Съдържание и рез. на англ. ез.; Библиогр. след отд. доклади

   ISBN 978-619-7343-25-0 

  

Сист. No: 46824

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

Хранително-вкусова промишленост. Битова техника

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело. Пенсии

- 89 -

П/36/С 54сЦБ 64977

   

Социалният свят във фокуса на научното творчество на студенти и докторанти  /  Ред. Соня Илиева и др. . - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2018 . - 192 с. : с диагр., сх. ; 20 см

   Изд. на Унив. изд. "Епископ Константин Преславски". Педагогически факултет. Катедра Социална работа; Библиогр. след отд. статии; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-201-252-6 

  

Сист. No: 46833


 Индекс по АВТОРИ

Musov, Michael Zh. 63 64 
Sladkowski, Aleksander 51 
Александрова, Надежда 74 
Алипиева, Деница Александрова 2 
Андреев, Александър 40 
Антонов, Светлин Петков 12 
Антонова, Диана Антонова 3 17 36 
Антонова, Катя 68 
Апостолов, Апостол 68 
Апостолов, Валери Иванов 13 
Атанасова, Галина Евгениева 29 84 
Барташевич, Андрей Александрович 43 86 
Бенин, Никола Димитров 73 
Бенина, Илияна Ганчева 73 
Бисярин, Александр Григорьевич 58 
Бозев, Васил 23 
Бороджиева, Адриана Найденова 48 81 
Бошнаков, Венелин Николаев 23 
Боянова, Бояна 16 65 
Братоев, Красимир Петров 60 
Василева, Деница 41 
Василенок, Василий Дмитриевич 49 
Велева, Мария 68 
Великова, Елица 40 
Великова, Емилия Ангелова 27 
Витковский, Андрей Марьянович 43 86 
Вълканов, Недялко 67 77 
Гаргов, Ваньо Желязков 14 
Гоев, Валентин 23 
Големанова, Емилия Георгиева 25 82 
Гочев, Г. Н. 76 
Гочева, С. П. 76 
Григоров, Росен 5 
Грозданов, Антон 11 
Данаилов, Данаил Лазаров 15 
Делева, Радослава 33 34 41 
Делирадев, Борис Иванов 1 
Дечев, Теодор Данаилов 16 65 
Диков, Ангел Антонов 42 
Димитров, Митко Стоянов 53 
Димитрова, Бояна Боянова 16 65 
Димитрова, Теодора 68 
Димов, Валентин Йорданов 46 
Димова, Антония 68 
Добрев, Димитър Русев 61 
Досев, Владимир Тодоров 67 77 
Дрангажов, Станислав Тодоров 28 
Евстатиев, Борис Иванов 44 
Евтимов, Иван Илиев 45 54 55 56 
Евтимова, Веселина Стоянова 27 
Здравкова, Златоживка 79 
Златев, И. М. 76 
Златева, Ренета Валентинова 79 
Ивандиков, Михаил Петрович 58 
Иванов, Събин Иванов 26 32 
Иванова, Донка Илиева 70 
Иванова, Златоживка Здравкова 79 
Игнатова, Мимоза Тодорова 67 77 
Илиева, Соня 89 
Кадикянов, Георги Пенчев 45 54 55 56 57 59 
Калина, Алла Александровна 49 
Каменов, Красимир Станков 50 
Кандиларов, Юрий Димитров 27 
Караганова, Ирина Мончева 35 41 
Киряков, Димчо Василев 44 
Коев, Йордан 68 
Коев, Константин Георгиев 47 
Колев, Божидар Русанов 60 
Колева, Велина 68 
Костадинов, Чавдар Георгиев 71 
Костадинова, Ирина Василева 3 17 36 
Костова, Милена Панова 27 
Кръстева, Анка Христова 47 
Куюмджиев, Иван Огнянов 83 
Кънева, В. Г. 76 
Лехов, Георги Любомиров 70 
Манолов, Георги Любенов 8 21 22 87 88 
Методиев, Веселин 80 
Миндова, Стефка Павлова 40 
Минчева, Петя Анастасова 41 
Митев, Георги Великов 60 
Митева-Георгиева, Радослава Делева 33 34 
Михайлов, Мирослав Димитров 60 
Михайлов, Никола Петров 46 
Михайлов, Пламен 26 32 
Младенов, Димитър Каменов 9 
Младенова, Гергана 9 
Николов, Малчо 74 
Николова, Бистра Светлозарова 18 19 
Николова, Галина 11 
Николова, Надка 75 
Парашкевова, Петя Андреева 41 
Пашкунова, Юлияна Великова 40 
Пеева, Иванка Василева 71 
Пенчев, Георги 6 10 30 31 
Петев, Тодор Тодоров 1 
Петров, Павел Стоянов 83 
Петров, Петър 68 
Ронкова, Вярка Тончева 50 
Русев, Димитър 61 
Русев, Руси Гецов 59 
Русева, Вяра Събова 47 
Сахнович, Т. А. 20 66 
Сгурев, Васил Стоянов 28 
Сербезова, Иваничка Атанасова 37 
Сидерова, Емилия 11 
Скойбеда, Анатолий Тихонович 49 
Скойбеды, А. Т. 49 
Станева, Гергана Любомирова 45 54 55 56 57 59 
Стефанова, Ивелина 38 41 
Стоянова-Раева, Ивелина Стефанова 38 41 
Тодорова, Лилия Асенова 39 
Тодорова, Мимоза 67 77 
Тошева, Екатерина 23 
Филипова-Сланчева, Атанаска Ивова 24 69 
Харакчийска, Цветелина Кирилова 78 85 
Харалампиев, Калоян 23 
Христова, Пламенка Тодорова 29 84 
Шопова, Петя Борисова 12 
Шуликов, Пламен Димитров 4 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Един много добър човек". Константин Стоилов и политическата добродетел 80 
Management accounting 63 64 
Modelling of the Interaction of the Different Vehicles and Various Transport Modes 51 
Simat anagnontos : разпознаване, познание, медии 4 
Автомобилни газови уредби 52 
България през първата третина на XXI в. 15 
Взаимодействието и интеграцията в системата на Националната агенция за приходите 19 
Данъчен контрол 18 
Детали машин 49 
Дисплазия на тазобедрените стави 35 
Екологично право 6 10 30 31 
Електромобили 57 
Електротехническа безопасност 46 
Емоционалната и социалната интелигентност - влияещ фактор върху резултатите на лекарския труд 3 17 36 
Ерготерапия за психично здраве 39 
Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции 7 
Златорожки страници 74 
Импулсна и цифрова схемотехника 48 81 
Индустриални отношения 13 
История развития двигателей и энергетических агрегатов 58 
Кинезитерапия при раменни периартропатии - импинджмънт синдром 34 
Когнитивни аспекти на усвояване на глаголните флексии от 9-11 годишните български деца, изучаващи английски език в начален етап 78 85 
Конституция на Република България 5 
Литература за деца и юноши 73 
Масаж II 33 
Международен икономикс 14 
Мрежови потоци с рискове 28 
Наръчник на музейния специалист за работа с публиките 1 
Новите хоризонти на корпоративната социална отговорност 16 65 
Обща психология 2 
Предизвикателствата пред правото в контекста на дигитализацията 11 
Проблемы экономики, организации и управления промышленными предприятиями 20 66 
Противодействие на корупцията в Република България 12 
Пуризмът в епохата на Българското възраждане 75 
Разработване на ремонтирани двигатели с модификатори на триенето 53 
Роля на кинезитерапията за двигателното възстановяване след мозъчен инсулт 38 
Русенското земеделие преди и след промените 61 
Русско-болгарский и болгарско-русский словарь : бухгалтерский учет, финансы, аудит 67 77 
Русское правописание. Правила и упражнения 76 
Ръководство за лабораторни упражнения и курсова работа по автомобилна техника 1 56 
Ръководство за лабораторни упражнения и курсова работа по електрокари и мотокари 45 54 
Ръководство за лабораторни упражнения по автоматизация на гъвкавото дискретно производство 71 
Ръководство за лабораторни упражнения по автомобилна техника 2 59 
Ръководство за лабораторни упражнения по трактори и автомобили 55 
Ръководство за решаване на задачи по висша математика 1 27 
Сборник по инженерна графика 50 
Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция на тема "Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства", 7 декември 2018 г., Пловдив 21 22 87 88 
Силовая электростанция ЭД60-Т/230-1РП 43 86 
Синтез и анализ на алгоритми 25 82 
Софтуерни технологии 29 84 
Социалният свят във фокуса на научното творчество на студенти и докторанти 89 
Специални акушерски грижи при бременни и родилки със соматични заболявания 37 
Статистически анализ в социологически, икономически и бизнес изследвания 23 
Съвременни аспекти на математическата картография 26 32 
Съвременни политически системи 8 
Съдебните заседатели в наказателното производство 9 
Сървърно програмиране 83 
Теоретична електротехника 44 
Теория на управлението 70 
Техника на високите напрежения 47 
Технологии и системи за земеделско производство 60 
Технология на машиностроенето 42 
Управление на човешките ресурси 68 
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж 62 
Финансови отчети на банките - регламенти и анализи 24 69 
Функционални тестове и методи за изследване в неврорехабилитацията 40 
Функционално изследване в неврорехабилитацията при слединсултни състояния 41 
Христоматия по Стара история и тракология 79 
Числено симулиране на заваръчни процеси. Изпълнение и документация 72 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизация на производството - ръководство за лабораторни упражнения 71 
Автомобили - учебници за ВУЗ 56 59 
Автомобили и трактори, стандарти 55 
Автомобили. Автомобилостроене 57 
Акушерство 37 
Алгоритми - програмиране 25 82 
Аналитична геометрия - учебници за висши училища 27 
Английски език - изучаване 78 85 
Банки. Банково дело 24 69 
Бизнес статистика 23 
Биографии на български творци, исторически личности ... 80 
България - конституция 5 
България - право 5 
Българска литература - литературна критика 74 
Български език - история 75 
Вина. Винопроизводство 62 
Военно дело 43 86 
Възраждане - България 75 
Външнотърговски отношения 14 
Геодезия 26 32 
Двигатели с вътрешно горене 58 
Детска литература - теория 73 
Дискретна математика 28 
Електрически централи - учебници за ВУЗ 43 86 
Електроенергетика - охрана на труда 46 
Заваръчни процеси - стандарти 72 
Земеделие - Русе 61 
Земеделска техника - ремонт 53 
Земеделско производство - технологии 60 
Икономика - България, икономическо развитие 21 22 87 88 
Икономика на промишлеността. Промишлено производство 20 66 
Икономическо положение - България 15 
Импулсна техника 48 81 
Инженерна графика 50 
Инсулт – кинезитерапия 38 41 
История - България - нова - спомени 80 
Картография 26 32 
Кинезитерапия - учебници за ВУЗ 33 
Корупция - превенция 12 
Леки автомобили 52 
Литературна критика 73 
Литературознание 74 
Логическо програмиране - софтуер - учебник 29 84 
Лозарство - България 62 
Масажи и механотерапия 33 
Математическо програмиране 25 82 
Машини и процеси с автоматично управление и регулиране 70 
Машинни елементи 49 
Медицина - психология 3 17 36 
Мотокари. Електрокари 45 54 
Музеи. Сбирки. Галерии. Постоянни изложби. Музеология 1 
Наказателен процес 9 
Национална агенция за приходите – дейност 19 
Неврорехабилитация 40 
Организация на транспорта 51 
Организация на труда - психологически аспект. Психология на труда 3 17 36 
Права на човека 7 
Право - конференции 11 
Право. Наука за държавата и правото 6 10 30 31 
Природа, опазване в цялост 6 10 30 31 
Психология 2 
Психотерапия 39 
Руски език - граматика 76 
Сигурност - обществена 21 22 87 88 
Софтуер - компютърни комуникации - компютърни мрежи 29 83 84 
Софтуер - компютърни техники с практическо приложение - изчислителни системи - ръководство 48 81 
Социална психология - конференции 7 
Социална работа - сборници 89 
Специални раздели от алгебрата 27 
Ставни болести – кинезитерапия 34 
Стара и антична история 79 
Стопански предприятия - финанси 63 64 
Стопанско управление 16 65 
Счетоводство 63 64 
Счетоводство - терминология - речници 67 77 
Съдебни изпълнители 9 
Тазобедрена става – болести при децата – кинезитерапия 35 
Теория на електротехниката 44 
Теория на познанието (гносеология) 4 
Техника на високите напрежения - лабораторни упражнения 47 
Технология на машиностроенето 42 
Траки 79 
Трактори. Влекачи 55 
Трудови отношения 13 
Управление на предприятията 16 65 
Управление на човешките ресурси 68 
Финанси на стопанските организации 24 69 
Финансов контрол 18 
Форми на политическа организация 8 
Хардуер 48 81 
Чужди езици - обучение 78 85 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

"дискриминационни" престъпления 7 
Ajax 83 
IT сектор 20 66 
MySQL 83 
PHP 83 
UML 29 84 
автоматизация 71 
автоматизация на процесите 20 66 
автоматизирани системи 70 
автоматизирано производство 71 
автоматични регулатори 70 
автоматично управление 70 
автомобилна техника 56 59 
авторско право 11 
аграрна политика 61 
агрегатни машини 43 86 
агресия при децата 89 
азимутални проекции 26 32 
аксинометрия 50 
акушерство 37 
анализ на почвата 60 
анализ на труда 68 
аналитична геометрия 27 
английски език 78 85 
антидискриминационно законодателство 7 
антикорупционно законодателство 12 
аутсорсинг 20 66 
банкова система 15 24 69 
банково дело 24 69 
безопасност 46 
безпризорни 89 
биографии 80 
България - конституция 5 
българска литература и критика 74 
български език 75 
български политици 80 
верижни трактори 55 
вземане на решения 63 64 
винарство 62 
високо напрежение 47 
висша математика 27 
военна техника 43 86 
въздушна изолация 47 
възобновяеми източници на енергия 57 
Възраждане - България 75 
външна търговия 14 
газови уредби 52 
геноцид 7 
геометрично моделиране 50 
глобализация 22 88 
глобализация на човешките ресурси 68 
гносеология 4 
гражданско общество 8 
графи 25 82 
графично моделиране 29 84 
грижи за бременни 37 
грижи за родилки 37 
данъчен контрол 18 
данъчна администрация 18 
двигатели с вътрешно горене 58 
двусвързан линеен списък 25 82 
демографска криза 21 22 87 88 
детска литература 73 
дешифратори 48 81 
дигитализация 11 
дизелов двигател 58 
динамични процеси 55 
дискриминантен анализ 23 
дискриминация 7 
дисперсионен анализ 23 
диференциална геометрия 26 32 
доходи на населението 15 
Древен Егитет 79 
Древен Рим 79 
Древна Гърция 79 
Древна Тракия 79 
древногръцка философия 4 
държавно устройство 8 
е-логистика 20 66 
европейска интеграция 15 
европейски стандарти 15 
Европейски съюз 8 
Европейски съюз - икономическа политика 15 
езици за програмиране 83 
екологично право 6 10 30 31 
екология 6 10 30 31 
експлоатация и ремонт 45 54 
електромагнитно поле 44 
електромобил 57 
електростанции 43 86 
електротехника 44 46 
емоционална интелигентност 3 17 36 
енергетика 20 66 
ерготерапевтичен процес 39 
ерготерапевтично изследване 39 
ерготерапия 39 
етническа стигма 7 
заваръчни процеси 72 
защита на данни 11 
защита на информацията 21 87 
защитни съоръжения 47 
здравеопазване 3 17 36 
земеделска техника 53 
земеделски кооперации 61 
земеделско производство 60 
зъбни детайли 49 
зъбни механизми 49 
зъбообработване 42 
идеалната държава 4 
избирателни системи 8 
икономика на знанието 20 66 
икономическа интеграция 14 
икономическа престъпност 21 22 87 88 
икономическо развитие 21 87 
имиграция 7 
иновативни продукти 20 66 
иновационни технологии 20 66 
интернет в бизнеса 20 66 
информационни системи 20 66 
информационни технологии 11 
история на България през периода на капитализма 80 
кари повдигачи 45 54 
кариерно развитие 68 
картни проекции 26 32 
картография 26 32 
качество на продукцията 20 66 
киберсигурност 21 22 87 88 
кинезитерапия 35 38 40 41 
клъстерен анализ 23 
кодови преобразуватели 48 81 
колективни трудови спорове 13 
колективно трудово договаряне 13 16 65 
колесен трактор 55 
колесни машини 55 
колесни трактори 56 59 
комбинационни схеми 48 81 
комуникационни протоколи 83 
комуникационни технологии 11 
конични проекции 26 32 
конкурентоспособност 20 66 
конституция и политическа система 8 
контролинг 20 66 
конференции 7 12 
корпоративна политика 16 65 
корупционни практики 12 
корупционни престъпления 12 
корупция 22 88 
културни растения 60 
лекарска етика 3 17 36 
лекарска професия 3 17 36 
леки автомобили 52 
лечебни заведения 3 17 36 
лидерство 16 65 
линеен едносвързан списък 25 82 
линейна алгебра 27 
линейни вериги 44 
литературна критика и теория 73 
личност - психология 2 
лозарство 62 
маркетингови стратегии 16 65 
масажни техники 33 
математическо моделиране 70 
машинни елементи 49 
машиностроене 42 
медицина 39 
международна икономика 14 
международна конференция 57 
международна търговия 14 
международни икономически отношения 14 
Месопотамия 79 
методи за изследване 2 
многомерно скалиране 23 
мозъчен инсулт 38 41 
мрежови потоци 28 
музеен маркетинг 1 
музеен посетител 1 
музеи 1 
мултиплексори 48 81 
надзорен процес 24 69 
наказателно право 9 
НАП 19 
наркотична зависимост 89 
национална конференция 62 
национална сигурност 21 22 87 88 
негеометрични проекции 26 32 
нелинейни вериги 44 
неперспективни проекции 26 32 
обработване на отвори 42 
образна диагностика 34 
обслужване на двигателите 52 
обучение на персонала 68 
обучение по чужд език 78 85 
обща психология 2 
оперативно лечение 34 
организация на транспорта 51 
организирана престъпност 21 22 87 88 
основно образование 78 85 
отглеждане на растения 60 
отчуждение 89 
пазар на труда - България 16 65 
парламентаризъм 8 
периферна нервна система 40 
повдигателна система 45 54 
подреден едносвързан списък 25 82 
познание 4 
политика - България 80 
политически режими 8 
полови престъпления 7 
право 6 9 10 30 31 
право на Република България 5 
превозни средства 51 
предавки 49 
предприемачество 20 66 
пренапрежения 47 
престъпно поведение 89 
приемни грижи 89 
приказен жанр 73 
програмиране 29 84 
проектиране 50 
промишлени предприятия 20 66 
промишлени роботи 71 
проучвателен анализ 23 
профсъюзи 68 
психически процеси 2 
психични заболявания 39 
психични разстройства 39 
психично здраве 39 
психологически изследвания 2 
пуризъм 75 
пътно движение 51 
развитие на земеделието 60 
развитие на персонала 68 
разследване на подкуп 12 
разузнаване 22 88 
раменен комплекс 34 
ранно майчинство 89 
ранно чуждоезиково обучение 78 85 
растениевъдство 62 
режещи инструменти 42 
резбонарязване 42 
рекурсивни функции 25 82 
ремонт на автомобили 52 
ремонт на двигатели 52 53 
ремонт на електростанции 43 86 
рефлекторен масаж 33 
рехабилитация 33 35 
речник, двуезичен 67 77 
речник, терминологичен 67 77 
русенско земеделие 61 
руски език 76 
руски език - граматика 76 
рязане на металите 42 
самоходни машини 59 
системи за автоматично управление 70 
соматични заболявания 37 
сортове растения 60 
софтуер 29 84 
социална компетентност 3 17 36 
социална отговорност 21 87 
социални работници 89 
социално предприемачество 21 87 
сп. Златорог 74 
Спарта 79 
ставна гимнастика 35 
стандарти 72 
стари хора 89 
стопански организации 68 
струговане 42 
схемотехника 48 81 
счетоводен мениджмънт 63 64 
счетоводна отчетност 67 77 
счетоводство и финанси 67 77 
съдебни заседатели 9 
тазобедрена става 35 
теглителни свойства 55 56 
телефонни измами 12 
теория на деформациите 26 32 
тероризъм 22 88 
техническа стандартизация 72 
технически характеристики 45 54 
техническо обслужване 43 86 
технологични процеси 60 
товарен транспорт 51 
топлинен двигател 58 
трансмисии 56 
транснационални корпорации 14 
транспортен поток 51 
транспортна мрежа 51 
трафик на хора 22 88 
трифазни вериги 44 
трудова дискриминация 7 
уеб приложения 83 
уеб сървъри 83 
управление на границите 21 22 87 88 
устройство на автомобила 56 59 
училищна възраст 89 
факторен анализ 23 
фентъзи 73 
физиотерапия 38 40 41 
финансиране на предприятията 20 66 
финансов контрол 18 19 
финансов одит 18 19 67 77 
финансов сектор 15 
финансови отчети 24 69 
фрезоване 42 
фрустрация 89 
характеристика на техническите системи 55 
хора с увреждания 7 89 
цилиндрични проекции 26 32 
цифрови компаратори 48 81 
числени примери 28 
чистота на езика 75 
човешки капитал България 15 
човешки ресурси 16 65 
чуждестранни инвестиции 14 
чуждоезиково обучение 78 85 
шифратори 48 81 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Багряна, Елисавета 74 
Белчева, Мара 74 
Вазов, Иван 74 
Елин Пелин 74 
Есенин, Сергей 74 
Йовков, Йордан 74 
Каралийчев, Ангел 74 
Коралов, Емил 74 
Лермонтов, М. Ю. 74 
Минков, Светослав 74 
Петканов, Константин Н. 74 
Пушкин, Ал. С. 74 
Райчев, Георги 74 
Славейков, Пенчо Петков 74 
Фурнаджиев, Никола 74 
Яворов, Пейо К. 74 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ