НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

ДИР/0/P 84El 

Popova, Eli

   Library and society : Contemporary challenges / Eli Popova ; Науч. ред. Elitsa Lozanova-Belcheva . - Sofia : St. Kliment Ohridski University Press, 2021 . - 106 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-5119-1 

  

Сист. No: 47822

- 2 -

П/0/М 12Иа, Ч2/0/М 12ИаЦБ 65595

Мавродиева, Иванка Тодорова и др.

   Академично писане за докторанти и постдокторанти / Иванка Тодорова Мавродиева, Йовка Великова Тишева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 208 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 199-205

   ISBN 978-954-07-3798-0 

  

Сист. No: 47885

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 3 -

ЦБ 65603 

Бойчев, Бойчо Йорданов

   Мислене и логика : Три очерка / Бойчо Йорданов Бойчев . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2020 . - 176 с. : с табл., сх. ; 22 см

   Библиогр. с. 172-175

   ISBN 978-954-715-700-2 

  

Сист. No: 47914

- 4 -

П/331/Д 17ИтЦБ 65609

Данаилова, Ирина Иванова

   Трудова мотивация : Учебно помагало : Издание към учебника Трудова мотивация на проф. д. ик. н. Марин Паунов / Ирина Иванова Данаилова . - София : УНСС, 2020 . - 139 с. : с портр., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 136-138

   ISBN 978-619-232-336-3 

  

Сист. No: 47919

- 5 -

Ч2/159.95/Т 85Ип 

Тричков, Иван Василев

   Психолого-педагогически правила, модели на добри практики и препоръки при работата и обучението на деца и ученици с поведенчески разстройства : Монография / Иван Василев Тричков . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2019 . - 122 с. ; 21 см

   Текст и на рус. ез. - Библиогр. с. 117-122

   ISBN 978-619-202-514-4 

  

Сист. No: 47828

- 6 -

Ч2/159.9/Я 51Юд 

Янакиев, Юрий Павлов

   Диагностика на бърнаут синдром при педагогическите специалисти. Стратегии за справяне с хроничния стрес на работното място / Юрий Павлов Янакиев . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2019 . - 122 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 97-101

   ISBN 978-619-202-529-8 

  

Сист. No: 47831

- 7 -

П/18/Я 61МфЦБ 65614

Янкова, Милослава Русинова

   Философски и социални идеи в етиката на XIX и XX век : Монография / Милослава Русинова Янкова . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2015 . - 151 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 145-151

   ISBN 978-619-201-031-7 

  

Сист. No: 47924

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 8 -

Ч2/316/А 65 

Ангелов, Божидар Михайлов

   Медийна и комуникативна компетентност : Основи на медийната педагогика : [Монография] / Божидар Михайлов Ангелов . - 2. изд. . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2016 . - 280 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 275-279

   ISBN 978-954-07-4063-8 

  

Сист. No: 47817

- 9 -

Арх/39/А 87с, Ч2/39/А 87сЦБ 60077

Арнаудов сборник  : Доклади и съобщения /  Ред. кол. Яна Иванова Пометкова и др. ; Състав. Велислава Владимирова Донева и др. . - Русе : Лени-Ан, 2000 - . - 24 см

   

   ISBN 978-619-7058-93-2 

   Т. 11 . - 2020 . - 415 с. : със сн.

   

  

Сист. No: 47929

- 10 -

П/336/Б 24РпЦБ 65563

Балтов, Росен Петков

   Пазарна реализация на инвестиционните ценни книжа : [Монография] / Росен Петков Балтов . - [София] : Дуо-В, 2021 . - 206 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 203-205 и под линия

   ISBN 978-954-92203-9-1 

  

Сист. No: 47809

- 11 -

П/341/В 70Им, П1/341/В 70ИмЦБ 65600

Владимиров, Иван

   Международно публично право / Иван Владимиров . - 7. прераб. и доп. изд. . - София : Ромина, 2009 . - 503 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-379-015-9 

  

Сист. No: 47909

- 12 -

Ч2/36/Г 56Ну 

Глушкова, Нона Димитрова

   Управленски аспекти на социалната работа / Нона Димитрова Глушкова . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2016 . - 95 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 91-93

   ISBN 954-423- ; 978-954-423-; 978-619-202- 

  

Сист. No: 47827

- 13 -

П/347.7/Г 85ЦБ 65611

Грозданов, Антон Кирилов

   Международна конвенция за унифициране на някои правила относно коносаментите от 1924 година : Теоретико-приложни аспекти / Антон Кирилов Грозданов . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2019 . - 76 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-697-5 

  

Сист. No: 47920

- 14 -

ЦБ 65598 

Иванов, Венцислав

   Фрак в картофената нива : Недипломатично за дипломацията / Венцислав Иванов . - София : Веда Словена - ЖГ, 2020 . - 304 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-954-8846-59-2 

  

Сист. No: 47888

- 15 -

ЮФ - ПН 13 

Изследване на съдебните експертизи като процесуална форма за използване на специални знания от областта на науката  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 -ЮФ -01 /  Ръковод. на раб. колектив Елица Куманова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021 . - 24 с. + прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 20-23

   ISBN * 

  

Сист. No: 47863

- 16 -

П/343/К 78ВнЦБ 65612

Колев, Веселин Николаев

   Наказателноправна защита на данъчната система / Веселин Николаев Колев . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2019 . - 164 с. : с диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 152-156

   ISBN 978-954-715-698-2 

  

Сист. No: 47922

- 17 -

П/343.98/К 93Йк, П1/343.98/К 93ЙкЦБ 65172

Кунчев, Йонко

   Курс по криминалистика / Йонко Кунчев . - София : Сиела Норма, 2020- . - 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3404-5 

   Т. 2. Методология на криминалистическото познание . - 2021 . - 528 с.

   Цитирана литература с. 512-525

  

Сист. No: 47836

- 18 -

Ч2/372.3/М 35Ср 

Марушкина, Силвия Евгениева

   Ръководство за учителя при работа с деца в начален етап на обучение за формиране на социална компетентност / Силвия Евгениева Марушкина . - София : Асеневци, 2021 . - 60 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-7586-21-3 

  

Сист. No: 47871

- 19 -

ЦБ 65597 

Обама, Барак

   Обетована земя / Барак Обама ; Прев. Марин Загорчев ; Консулт. Иван Диков . - София : СофтПрес, 2020 . - 756 с. ; 22 с.

   

   ISBN 978-619-151-635-3 

  

Сист. No: 47887

- 20 -

П/347.7/П 35СфЦБ 65570

Пенов, Сашо Георгиев

   Финансово право / Сашо Георгиев Пенов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2020 . - 603 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 599-603

   ISBN 978-954-07-5106-1 

  

Сист. No: 47821

- 21 -

ЦБ 65567 

Политическият език на разделението в България  /  Състав. и ред. Стоянка Балова . - София : Фонд. Фридрих Еберт, 2020 . - 156 с. : с цв. фотогр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-2979-72-2 

  

Сист. No: 47813

- 22 -

П/347.2/П 86ЦБ 65590

Предизвикай: Вписванията!  : Конферентник /  Състав. Стоян Андреас Ставру ; Науч. ред. Стоян Андреас Ставру ; Отг. ред. Борислав Мънзов ; Предг. Димитър Стоянов . - София : Сиела Норма, 2021 . - 322 с. ; 21 см . -  (Предизвикай правото)

   

   ISBN 978-954-28-3385-7 

  

Сист. No: 47868

- 23 -

Ч2/37.0/П 88о 

Приобщаващо образование  : Казуси от училищната практика / Георги Тодоров Даутев и др. . - София : РААБЕ България, 2019 . - 192 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7315-54-7 

  

Сист. No: 47872

- 24 -

П/378/У 34ЦБ 65610

Узунова, Деница Василева и др.

   Академичната кариера и принципът на равнопоставеност / Деница Василева Узунова, Олга Стоянова-Енчева . - В. Търново : УИ Св. св. Кирил и Методий, 2020 . - 155 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Възприетата форма на името на авт. Олга Стоянова-Енчева е Олга Стефанова Стоянова . - Библиогр. с. 135-141

   ISBN 978-619-208-222-2 

  

Сист. No: 47921

- 25 -

П/340/Х 78ИпЦБ 65589

Христов, Иво Ангелов

   Право и модерност / Иво Ангелов Христов . - София : Изток - Запад, 2021 . - 221 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 215-220

   ISBN 978-619-01-0790-3 

  

Сист. No: 47867

- 26 -

П/340/Ч 70БюЦБ 65594

Чернева, Бойка Ивайлова

   Юриспруденция и легиспруденция : Институционалният контекст на правото / Бойка Ивайлова Чернева . - София : Сиела Норма, 2020 . - 427 с. ; 22 см

   Цитирана литература с. 407-427

   ISBN 978-954-28-3339-0 

  

Сист. No: 47870

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 27 -

П/336/Б 24РпЦБ 65563

Балтов, Росен Петков

   Пазарна реализация на инвестиционните ценни книжа : [Монография] / Росен Петков Балтов . - [София] : Дуо-В, 2021 . - 206 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 203-205 и под линия

   ISBN 978-954-92203-9-1 

  

Сист. No: 47809

- 28 -

П/331/Д 17ИтЦБ 65609

Данаилова, Ирина Иванова

   Трудова мотивация : Учебно помагало : Издание към учебника Трудова мотивация на проф. д. ик. н. Марин Паунов / Ирина Иванова Данаилова . - София : УНСС, 2020 . - 139 с. : с портр., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 136-138

   ISBN 978-619-232-336-3 

  

Сист. No: 47919

- 29 -

П/343/К 78ВнЦБ 65612

Колев, Веселин Николаев

   Наказателноправна защита на данъчната система / Веселин Николаев Колев . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2019 . - 164 с. : с диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 152-156

   ISBN 978-954-715-698-2 

  

Сист. No: 47922

- 30 -

П/621/М 45нЦБ 54780

    Международна научна конференция УНИТЕХ '19, Габрово, 2019  : Сб. докл. : Т. 1 - 3 . - Габрово : УИ Васил Априлов . - 23 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '19 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ISSN 1313-230Х

   Т. 2 . - 2019 . - 342 с : с ил., диагр., табл.

   

  

Сист. No: 47927

- 31 -

П/621/М 45нЦБ 54780

    Международна научна конференция УНИТЕХ '19, Габрово, 2019  : Сб. докл. : Т. 1 - 3 . - Габрово : УИ Васил Априлов . - 23 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '19 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ISSN 1313-230Х

   Т. 3 . - 2019 . - 385 с : с ил., диагр., табл.

   

  

Сист. No: 47928

- 32 -

П/621/М 45нЦБ 54780
 Международна научна конференция УНИТЕХ '19, Габрово, 2019 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '19, Габрово, 15-16 ноември 2019 : Сб. докл. : Т. 1 - 3 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2019 . - 23 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '19 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 1 . - 2019 . - 358 с : с ил., диагр., табл.

   

  

Сист. No: 47925

- 33 -

П/336/Н 54ПмЦБ 65605

Ненкова, Пресияна Стойкова

   Местни финанси / Пресияна Стойкова Ненкова . - София : УНСС, 2020 . - 262 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-232-352-3 

  

Сист. No: 47915

- 34 -

ЦБ 65596 

Рикардс, Джеймс

   Новата голяма депресия : Печеливши и губещи в постпандемичния свят / Джеймс Рикардс ; Прев. Камен Велчев . - София : Кръгозор, 2020 . - 239 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 231-237

   ISBN 978-954-771-438-0 

  

Сист. No: 47886

- 35 -

П/91/С 23ЦБ 65607

Сборник с доклади от научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков, проведен на 11 ноември 2019 г.  /  Отг. ред. Атанас Дерменджиев . - В. Търново : УИ Св. св. Кирил и Методий, 2020 . - 291 с. : с ил. ; 20 см

   Други ред.: Стела Дерменджиева, Галин Петров, Димитър Симеонов, Мариела Некова. - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-208-234-5 

  

Сист. No: 47918

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 36 -

ПНО - ПМС 16 

Изследване и моделиране на реални процеси  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 - ФПНО -04 /  Ръковод. на раб. колектив Евелина Илиева Велева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 31 с., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 31

   ISBN * 

  

Сист. No: 47877

- 37 -

ПНО - М 10 

Изследване на математически и дидактически модели с аналитични и числени методи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 - ФПНО -03 /  Ръковод. на раб. колектив Миглена Колева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021 . - 18 с., прил. ; 30 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 47878

- 38 -

Ч2/373/К 26Дм 

Капитанова, Димитрина Петрова

   Методика на формиране на математически представи в детската градина / Димитрина Петрова Капитанова . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2018 . - 240 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 234-239

   ISBN 978-619-202-348-5 

  

Сист. No: 47829

- 39 -

П/621/М 45нЦБ 54780

    Международна научна конференция УНИТЕХ '19, Габрово, 2019  : Сб. докл. : Т. 1 - 3 . - Габрово : УИ Васил Априлов . - 23 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '19 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ISSN 1313-230Х

   Т. 2 . - 2019 . - 342 с : с ил., диагр., табл.

   

  

Сист. No: 47927

- 40 -

П/621/М 45нЦБ 54780

    Международна научна конференция УНИТЕХ '19, Габрово, 2019  : Сб. докл. : Т. 1 - 3 . - Габрово : УИ Васил Априлов . - 23 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '19 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ISSN 1313-230Х

   Т. 3 . - 2019 . - 385 с : с ил., диагр., табл.

   

  

Сист. No: 47928

- 41 -

П/621/М 45нЦБ 54780
 Международна научна конференция УНИТЕХ '19, Габрово, 2019 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '19, Габрово, 15-16 ноември 2019 : Сб. докл. : Т. 1 - 3 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2019 . - 23 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '19 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 1 . - 2019 . - 358 с : с ил., диагр., табл.

   

  

Сист. No: 47925

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 42 -

ТФ - ДТТ 13 

Изследване на някои характеристики на автомобилната техника  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 -ФТ -01 /  Ръковод. на раб. колектив Росен Иванов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021 . - 47 с. : с цв. фиг., табл., прил. ; 30 см

   Библиогр. след отд. разд.

   ISBN * 

  

Сист. No: 47859

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 43 -

ТФ - ММЕИГ и Ф - 3 

Изследване на възможностите за мониторинг и контрол на характеристики на технологични процеси  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 -ФТ -03 /  Ръковод. на раб. колектив Петко Машков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 55 с. : с фиг., табл., прил. ; 30 см

   Библиогр. след отд. разд.

   ISBN * 

  

Сист. No: 47861

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

- 44 -

МТФ - ТМ 142 

Създаване на оптимизационни алгоритми за механични, термични и термомеханични числени модели  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2020 - МТФ - 02 /  Ръковод. на проект Иво Драганов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 47 с. : с фиг. ; 30 см

   Библиогр. след отд. теми

   ISBN * 

  

Сист. No: 47874

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

- 45 -

РУ ФРз 25 

Синтез и изследване на производни на 6-фенотиазинил - 1,8 - нафталенов анхидрид  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 - ФРз -01 /  Ръковод. на раб. колектив Илиана Иванова Костова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021 . - 34 с. : с ил., табл. + прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 31-33

   ISBN * 

  

Сист. No: 47906

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

- 46 -

П/57/Б 44АуЦБІІ 3353

Биволарска, Анелия

   Учебно помагало по Биохимия за студенти по медицина, дентална медицина и фармация / Анелия Биволарска . - Пловдив : Лакс Бук, 2021 . - 110 с. : с цв. ил., диагр. ; 29,5 см

   

   ISBN 978-619-189-157-3 

  

Сист. No: 47848

- 47 -

П/57/З-20пЦБІІ 3354

Задачи и практически упражнения по Биохимия  : Ръководство за студенти по медицина / Диана Иванова и др. ; Под общ. науч. ред. на Диана Иванова . - 2. прераб. и доп. изд. . - Варна : Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2020 . - 184 с. : с табл., диагр. ; 29,5 см

   

   ISBN 978-619-221-284-1 

  

Сист. No: 47852

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 48 -

С/611/А 93ЦБII 2976

Атлас по анатомия на човека  : В четири тома . - 7. прераб. изд. . - София : СофтПрес, 2010 - . - 31 см

   

   ISBN 978-954-685-926-6 

   Т. 3. Ангиология. Лимфни органи : Учение за съдовете и лимфните органи / Рафаил Давидович Синелников, Яков Рафаилович Синелников, Александър Яковлевич Синелников ; Под ред.  Владимир Овчаров ; Прев. от рус. ез.  Милка Минчева-Томова . - 2011 . - 214 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 47854

- 49 -

С/611/А 93аЦБІІ 2976

Атлас по анатомия на човека  : В четири тома . - 7. прераб. изд. . - София : СофтПрес, 2010 - . - 31 см

   

   ISBN 978-954-685-925-9 

   Т. 2. Учение за вътрешните органи и ендокринните жлези : Спланхнология ; Ендокринни жлези / Рафаил Давидович Синелников, Яков Рафаилович Синелников, Александър Яковлевич Синелников ; Прев. от рус. ез.  Милка Минчева-Томова ; Под ред.  Владимир Овчаров . - 2010 . - 240 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 47884

- 50 -

П/615/В 31ДеЦБ 65580

Вачева, Данелина Емилова

   Ерготерапевтични умения, изкуства и занаяти : Учебник / Данелина Емилова Вачева . - Плевен : Медицински университет - Плевен, 2020 . - 263 с. : с ил., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 253-263

   ISBN 978-954-756-242-4 

  

Сист. No: 47845

- 51 -

П/616/Е 25КсЦБ 65576

Егурузе, Катя Генова и др.

   Сестрински грижи при неврологично болни : Учебник за студенти от професионално направление "Здравни грижи", образователно-квалификационна степен "бакалавър" / Катя Генова Егурузе, Веселина Василева, Силвия Борисова . - Варна : Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов, 2017 . - 136 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 129-135

   ISBN 978-619-221-034-2 

  

Сист. No: 47841

- 52 -

П/615/И 21ПпЦБ 65591

Иванов, Петър Иванов

   Психотерапия на поведенски разстройства : Практическо ръководство / Петър Иванов Иванов . - Русе : Ахат, 2021 . - 176 с. ; 20 см

   В кн. погрешно отпеч. 2. изд. - Библиогр. с. 173-174

   ISBN 978-954-9664-94-2 

  

Сист. No: 47864

- 53 -

П/615/И 21ПпЦБ 65592

Иванов, Петър Иванов

   Психотерапия на когнитивни разстройства и проблеми на речта : Практическо ръководство / Петър Иванов Иванов . - Русе : Ахат, 2021 . - 136 с. ; 20 см

   В кн. погрешно отпеч. 2. изд.

   ISBN 978-954-9664-95-9 

  

Сист. No: 47866

- 54 -

ОЗЗГ - МКДД - 1 

Изработване на методично ръководство за включване на нерандомизирани проучвания в оценка на здравните технологии при медицински изделия  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2019 - ФОЗ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Никола Емилов Събев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 27 с. : с фиг. ; 30 см

   Библиогр. с. 24

   ISBN * 

  

Сист. No: 47876

- 55 -

П/616/К 65лЦБ 65584

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  / Анелия Лазарова Гоцева-Христова и др. ; Под ред. на Захарий Александров Кръстев, Тодор Кънчев Шипков . - [2. изд.] . - София : Мединформ, 2017 . - 601 с. : с ил., табл. ; 23 см

   Библиогр. след отд. докл. - Азб. показалец

   ISBN 978-619-7164-09-1 

  

Сист. No: 47849

- 56 -

ЦБ 65565 

Колев, Дянко Петков

   Здравеопазването в град Бяла / Дянко Петков Колев . - Бяла : Фабер, 2020 . - 260 с. : със сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-1170-5 

  

Сист. No: 47811

- 57 -

Арх/616/К 78Гс, П/616/К 78ГсЦБ 65572

Колева, Грета Великова

   Специфичните особености на палиативните грижи и обучението на студентите - медицински сестри : Монография / Грета Великова Колева . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 219 с. : със сх., табл. ; 23 см

   Прилож. с. 160 - 218 ; Библиогр. с. 143 -159

   ISBN 978-954-712-830-9 

  

Сист. No: 47837

- 58 -

П/615/К 96ДкЦБ 65577

Кънчев, Давид Руменов

   Кинезитерапия при дегенеративни промени в шийния отдел на гръбначния стълб : Монография / Давид Руменов Кънчев . - София : Авангард Прима, 2012 . - 24 см

   Библиогр. с. 135-145

   ISBN 978-619-160-082-3 

   

   

  

Сист. No: 47842

- 59 -

П/616/К 96ДфЦБ 65578

Кънчев, Давид Руменов

   Физиотерапия при увреди на главния мозък : Монография / Давид Руменов Кънчев . - София : Авангард Прима, 2019 . - 24 см

   

   ISBN 978-619-239-330-4 

   

   

  

Сист. No: 47843

- 60 -

П/615/К 96ДкЦБ 65579

Кънчев, Давид Руменов

   Кинезитерапия след реконструкция на предна кръстосана връзка : Монография / Давид Руменов Кънчев . - София : Авангард Прима, 2016 . - 178 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   Библиогр. след вс. гл.

   ISBN 978-619-160-674-0 

  

Сист. No: 47844

- 61 -

П/615/К 96ДвЦБ 65581

Кънчев, Давид Руменов

   Възстановяване на двигателната и постуралната функция при множествена склероза и паркинсонова болест : Монография / Давид Руменов Кънчев . - София : Авангард Прима, 2020 . - 158 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   Библиогр. след вс. гл.

   ISBN 978-619-239-375-5 

  

Сист. No: 47847

- 62 -

П/615/М 74НкЦБ 65585

Михайлова, Нина Кирилова

   Кинезитерапия и ерготерапия при някои заболявания на гръбначния стълб и долния крайник : Монография / Нина Кирилова Михайлова . - Плевен : Медицински университет - Плевен, 2020 . - 30 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-756-244-8 

   

   

  

Сист. No: 47851

- 63 -

П/616/М 74НфЦБ 65586

Михайлова, Нина Кирилова

   Функционално възстановяване след мекотъканни травми в глезенноходилния комплекс : Монография / Нина Кирилова Михайлова . - Плевен : Медицински университет - Плевен, 2019 . - 152 с. : с ил., табл. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-756-239-4 

  

Сист. No: 47853

- 64 -

С/611/О-83х 

Основи на хистологията  : Учебник и атлас /  Ред. на изд. Пепа Атанасова, Ивета Коева . - [14. изд.] . - Пловдив : New York : Лакс Бук ; McGraw-Hill, 2021 . - 30 см . -  (Junqueira's)

   

   ISBN 978-619-189-154-2 

   ISBN * 

   Ч. 1 /  Първи автор  Антъни Л. Мешер . - 2021 . - 214 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 47858

- 65 -

П/617/О-98бЦБ 65582

Очни болести  : Учебник за студенти /  Под ред. на Христина Групчева, Бинна Николаева Ненчева и др. . - 2. изд. . - Варна : Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2020 . - 24 см

   Други авт.: Весела Иванчева, Димитър Групчев, Добрин Бояджиев, Евгени Нешкински, Евгения Контрова, Елица Христова, Жана Симова, Зарка Стойчева, Зорница Златарова, Илиян Шандурков, Йордан Андреев, Красимира Димитрова, Лъчезар Войнов, Марин Атанасов, Марио Милков, Мария Бояджиева, Мария Стоева, Младена Радева, Николай Пеев, Николай Сапунджиев, Христина Групчева, Цветелина Михова, Яна Манолова Възприетата форма на името на авт. Весела Иванчева е Весела Иванчева Любенова . - Учебникът се посвещава на 100-годишн. от рождението на проф. Никола Константинов. - Библиогр. след отд. разд.

   ISBN 978-619-221-279-7 

   

   

  

Сист. No: 47846

- 66 -

П/616/П 32ЦБ 65575

Педиатрия  : Учебник за студенти по медицина /  Под ред. Иван Литвиненко, Даниела Авджиева-Тзавелла . - София : Арбилис, 2019 . - 24 см

   

   ISBN 978-619-7063-32-5 

   

   

  

Сист. No: 47840

- 67 -

ОЗЗГ - ОЗСД - 5 

Разработване и апробиране на комплексен подход за функционално изследване и възстановяване при дегенеративни ставни заболявания  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 -ФОЗГ-01 /  Ръковод. на раб. колектив Петя Андреева Парашкевова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 61 с. + прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 52-58

   ISBN * 

  

Сист. No: 47865

- 68 -

ОЗЗГ - ЗГ - 6 

Разработване на алгоритми за диагностика и терапия на проблемни кожни рани по метода обогатена тромбоцитна плазма  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2020 - ФОЗЗГ - 02 /  Ръковод. на раб. колектив Иваничка Сербезова, Анелия Владимирова Манукова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 51 с. : с фиг., табл., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 44-48

   ISBN * 

  

Сист. No: 47875

- 69 -

Арх/616/С 50Ца, П/616/С 50ЦаЦБ 65599

Соколов, Цветан Венелинов и др.

   Алгоритми и методи за диагностика и лечение на проблемни кожни рани чрез приложение на обогатена тромбоцитна плазма : Монография / Цветан Венелинов Соколов, Анелия Владимирова Манукова . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 201 с. : с цв. фиг., табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 180-200

   ISBN 978-954-712-829-3 

  

Сист. No: 47907

- 70 -

П/616/С 54мЦБ 65574

Социална медицина  / Петко Салчев и др. ; Под ред. Петко Салчев, Тони Веков . - София : Български кардиологичен институт, 2020 . - 22 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-7184-07-5 

   

   

  

Сист. No: 47839

- 71 -

С/614/С 56д 

Спешна доболнична специализирана помощ  : Симптомо-синдромен компендиум за лекари и специалисти по обществено здраве /  Състав. и отг. ред. Гео Нешев, Жени Милева . - София : СИМЕЛПРЕС, 2015 . - 21 см

   Библиогр. с. 394-396. - Този компендиум съдържа аудиодиск с паталог. аускултационни находки от сърцето и белите дробове. Пълен запис от "Болшая Советская Энциклопедия", Москва 1956-1965

   ISBN 978-619-183-027-5 

   

   

  

Сист. No: 47850

- 72 -

П/616/С 56уЦБ 65583

Спешна урология  /  Под ред. на Чавдар Крумов Славов, Александър Костов Заимов и др. . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2020 . - 615 с. : с цв. ил., табл. ; 25 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-245-062-5 

  

Сист. No: 47824

- 73 -

П/614/С 96кЦБ 65604

Съвременни концепции за оценка на здравни технологии при медицински изделия  : Проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2019 - ФОЗ - 01 /  Под ред. на Никола Емилов Събев, Никола Емилов Събев и др. . - Русе : Авангард принт, 2020 . - 180 с. ; 21 см

   Библиогр. сл. вс. докл.

   ISBN 978-954-337-413-7 

  

Сист. No: 47913

- 74 -

П/616/У 91ЦБ 65587

Учебник по клинична образна диагностика  /  Под ред. на Мартин Брайтензеер и др.Боян Балев, Галина Кирова . - Варна : МУ - Варна, 2020 . - 576 с. : с ил. ; 31 см

   

   ISBN 978-619-221-262-9 

  

Сист. No: 47825

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

- 75 -

П/621/М 45нЦБ 54780

    Международна научна конференция УНИТЕХ '19, Габрово, 2019  : Сб. докл. : Т. 1 - 3 . - Габрово : УИ Васил Априлов . - 23 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '19 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ISSN 1313-230Х

   Т. 2 . - 2019 . - 342 с : с ил., диагр., табл.

   

  

Сист. No: 47927

- 76 -

П/621/М 45нЦБ 54780

    Международна научна конференция УНИТЕХ '19, Габрово, 2019  : Сб. докл. : Т. 1 - 3 . - Габрово : УИ Васил Априлов . - 23 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '19 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ISSN 1313-230Х

   Т. 3 . - 2019 . - 385 с : с ил., диагр., табл.

   

  

Сист. No: 47928

- 77 -

П/621/М 45нЦБ 54780
 Международна научна конференция УНИТЕХ '19, Габрово, 2019 

   Международна научна конференция УНИТЕХ '19, Габрово, 15-16 ноември 2019 : Сб. докл. : Т. 1 - 3 . - Габрово : УИ Васил Априлов, 2019 . - 23 см

   До 2006 г. с ISBN . - Кор. загл. International scientific conference UNITECH '19 . - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез. ISSN 1313-230Х

   ISBN * 

   Т. 1 . - 2019 . - 358 с : с ил., диагр., табл.

   

  

Сист. No: 47925

- 78 -

ЕЕА - АМ 92 

Усъвършенстване на мобилна модулна система за откриване на опасни материали  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 - ФЕЕА -06 /  Ръковод. на раб. колектив Валерий Джуров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 148 с. : с ил., табл. ; 30 с.

   Библиогр. с. 142-146

   ISBN * 

  

Сист. No: 47890

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР)

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

- 79 -

АИФ - ТХЕ 130 

Изследване на хидродинамични и термодинамични процеси. Ч. 1  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 - АИФ -02 /  Ръковод. на раб. колектив Генчо Стойков Попов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 94 с. : с ил., табл. + прил. ; 30 см

   Библиогр. след отд. разд.

   ISBN * 

  

Сист. No: 47908

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 80 -

Арх/621.3/Д 62О-м, П/621.31/Д 62О-м, П1/621.31/Д 62О-мЦБ 65573

Динолов, Огнян Николаев

   Моделиране на електроенергийната ефективност при промишлени транспортиращи системи : Научна монография / Огнян Николаев Динолов . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2020 . - 110 с. : с фиг., табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 94-105

   ISBN 978-619-7546-28-6 

  

Сист. No: 47838

- 81 -

ЕЕА - ЕСЕО 182 

Електроснабдяване на промишлени и битови потребители. Използване на електротехнологии в земеделието и промишлеността  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 - ФЕЕА -04 /  Ръковод. на раб. колектив Орлин Любомиров Петров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 51 с. : с табл. и ил. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 47889

- 82 -

ЕЕА - Тк 28 

Изследване на възможностите за отпимизация на прототип на градски автомобил, задвижван от водородна горивна клетка  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 - ФЕЕА -02 /  Ръковод. на раб. колектив Иван Христов Белоев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 83 с., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 78-80

  

Сист. No: 47896

- 83 -

РУ Ангел Кънчев 14 

Проектиране и реализиране на система за изследване динамичните свойства на прототип за състезанието Shel Eco-maraton  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 - РУ -03 /  Ръковод. на раб. колектив Симеон Илиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 39 с. : с ил. + прил. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 47897

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 84 -

ЦБ 65562 

Димитрова, Милена

   Златните десетилетия на българската електроника / Милена Димитрова . - София : Труд, 2020 . - 272 с. : със сн. ; 22 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 47808

- 85 -

ЕЕА - Е 35 

Разработване и изследване на специализирани електронни системи за контрол на промишлени процеси на база статистически анализ  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 - ФЕЕА -02 /  Ръковод. на раб. колектив Снежина Любомирова Захариева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 82 с. : с прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 74-76

   ISBN * 

  

Сист. No: 47892

- 86 -

Арх/616/С 50Ца, П/616/С 50ЦаЦБ 65599

Соколов, Цветан Венелинов и др.

   Алгоритми и методи за диагностика и лечение на проблемни кожни рани чрез приложение на обогатена тромбоцитна плазма : Монография / Цветан Венелинов Соколов, Анелия Владимирова Манукова . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 201 с. : с цв. фиг., табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 180-200

   ISBN 978-954-712-829-3 

  

Сист. No: 47907

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

- 87 -

Арх/621.3/Д 62О-м, П/621.31/Д 62О-м, П1/621.31/Д 62О-мЦБ 65573

Динолов, Огнян Николаев

   Моделиране на електроенергийната ефективност при промишлени транспортиращи системи : Научна монография / Огнян Николаев Динолов . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2020 . - 110 с. : с фиг., табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 94-105

   ISBN 978-619-7546-28-6 

  

Сист. No: 47838

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 88 -

ЕЕА - Тк 28 

Изследване на възможностите за отпимизация на прототип на градски автомобил, задвижван от водородна горивна клетка  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 - ФЕЕА -02 /  Ръковод. на раб. колектив Иван Христов Белоев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 83 с., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 78-80

  

Сист. No: 47896

- 89 -

ТФ - ДТТ 13 

Изследване на някои характеристики на автомобилната техника  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 -ФТ -01 /  Ръковод. на раб. колектив Росен Иванов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021 . - 47 с. : с цв. фиг., табл., прил. ; 30 см

   Библиогр. след отд. разд.

   ISBN * 

  

Сист. No: 47859

- 90 -

ТФ - Т 59 

Изследване поведението на водачите при управление на МПС и оценка на риска  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 - ФТ -02 /  Ръковод. на раб. колектив Велизара Иванова Пенчева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021 . - 84 с. : с ил., табл. + прил. ; 30 см

   Библиогр. с. след отд. гл.

   ISBN  *

  

Сист. No: 47904

- 91 -

РУ Ангел Кънчев 14 

Проектиране и реализиране на система за изследване динамичните свойства на прототип за състезанието Shel Eco-maraton  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 - РУ -03 /  Ръковод. на раб. колектив Симеон Илиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 39 с. : с ил. + прил. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 47897

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство

- 92 -

ЕЕА - АМ 91 

Изследване на възможностите за определяне на някои основни съставки на почвата посредством визуални методи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 - ФЕЕА -05 /  Ръковод. на раб. колектив Цветелина Димитрова Георгиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 83 с., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 78-80

   ISBN * 

  

Сист. No: 47891

- 93 -

АИФ - ЗТ 244 

Изследване подход за продуктивно пчеларство и на земеделски машини в условията на устойчиво земеделие  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 - АИФ -01 /  Ръковод. на раб. колектив Атанас Атанасов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 53 с. : с фиг., табл., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 49-51

   ISBN * 

  

Сист. No: 47882

- 94 -

РУ Ангел Кънчев 14 

Проектиране и реализиране на система за изследване динамичните свойства на прототип за състезанието Shel Eco-maraton  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 - РУ -03 /  Ръковод. на раб. колектив Симеон Илиев . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 39 с. : с ил. + прил. ; 30 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 47897

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 95 -

Арх/658/П 92д, П/658/П 92дЦБ 65427

Процеси на дигитализация в системата за управление на организацията  : Монография / Антон Недялков Недялков и др. . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2020 . - 343 с. : с ил., табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 327-342

   ISBN 978-954-712-827-9 

  

Сист. No: 47764

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

- 96 -

Арх/65.011.56/П 32Иа, П/65.011.56/П 32ИаЦБ 65571

Пеева, Иванка Василева

   Автоматизирано сглобяване на цилиндрични съединения тип "вал-втулка" : Монография / Иванка Василева Пеева . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 118 с. : със сх., черт. ; 22,5 см

   Библиогр. с. 111-114

   ISBN 978-954-712-831-6 

  

Сист. No: 47823

- 97 -

ЕЕА - Тк 27 

Проектиране и разработване на многофункционална роботизирана платформа с възможност за приложение и изследване на алгоритми за автономна навигация  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 - ФЕЕА -03 /  Ръковод. на раб. колектив Нина Василева Бенчева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 67 с. : с цв. ил. ; 30 см

   Библиогр. с. 64-65

   ISBN * 

  

Сист. No: 47893

Кибернетика. Фина механика

- 98 -

ЕЕА - АМ 91 

Изследване на възможностите за определяне на някои основни съставки на почвата посредством визуални методи  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 - ФЕЕА -05 /  Ръковод. на раб. колектив Цветелина Димитрова Георгиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 83 с., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 78-80

   ISBN * 

  

Сист. No: 47891

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 99 -

МТФ - МТМ 540 

Изследване на лазерни и послойни технологии за получаване на прототипни модели  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2020 - ФМТ - 01 /  Ръковод. на раб. колектив Емил Христов Янков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021 . - 53 с. : с цв. фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 54

   ISBN * 

  

Сист. No: 47873

- 100 -

П/004/Л 81ЦБ 65588

Ломбард, Мат

   Солидуъркс] SolidWorks / Мат Ломбард . - София : Алекс Софт, 2020 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-656-404-7 

   Т. 1. Овладяване . - 2020 . - 624 с. : с черт., табл.

   

  

Сист. No: 47860

- 101 -

П/004/Л 81мСЦБ 65588

Ломбард, Мат

   Солидуъркс] SolidWorks / Мат Ломбард . - София : Алекс Софт, 2020 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-656-410-8 

   Т. 2. Овладяване . - 2020 . - 664 с. : с черт., табл.

   

  

Сист. No: 47862

Езикознание. Филология. Литература

- 102 -

Арх/39/А 87с, Ч2/39/А 87сЦБ 60077

Арнаудов сборник  : Доклади и съобщения /  Ред. кол. Яна Иванова Пометкова и др. ; Състав. Велислава Владимирова Донева и др. . - Русе : Лени-Ан, 2000 - . - 24 см

   

   ISBN 978-619-7058-93-2 

   Т. 11 . - 2020 . - 415 с. : със сн.

   

  

Сист. No: 47929

- 103 -

Ч2/808.67/З-61Вп 

Зидарова, Ваня Иванова

   Помагало по българска лексикология : Задачи и тестове за упражнения / Ваня Иванова Зидарова . - 2. изд. . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2009 . - 96 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-423-506-2 

  

Сист. No: 47832

- 104 -

Ч2/808.67-02/И 22Дн 

Иванова, Диана Петрова

   Недописани страници към историята на българския книжовен език : Учебно помагало в 2 части / Диана Петрова Иванова . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2008 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-423-442-3 (ч. 1) 

   Ч. 1. Славистични ракурси . - 2008 . - 394 с.

   Съдържа и Библиографска справка за публикуваните в книгата материали на авторката ; Други публикации на авторката със славистична проблематика. - Библиогр. с. 369-384 ; Рез. на англ., рус. ез.

  

Сист. No: 47833

- 105 -

Ч2/808.67/И 22 

Иванова, Диана Петрова

   Недописани страници към историята на българския книжовен език : Учебно помагало в 2 части / Диана Петрова Иванова . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, - 2017 . - 21 см

   

   ISBN 978-619-202-270-9 

   Ч. 2. Щрихи от палитрата на българското слово (XVII - XX век) . - 2017 . - 282 с.

   Съдържа и Библиографска справка за публикуваните в книгата материали на авторката ; Показалец на личните имена. - Библиогр. с. 252-269 ; Рез. на англ., рус. ез.

  

Сист. No: 47835

- 106 -

П/80/С 43ТсЦБ 65568

Славова, Татяна Димова

   Старобългарски език / Татяна Димова Славова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2017 . - 400 с. : с табл. ; 24 см . -  (Филологически науки)

   Библиогр. с. 379-396 ; Съдържа и Терминологичен показалец

   ISBN 978-954-07-4210-6 

  

Сист. No: 47814

- 107 -

Ч2/808.2/С 69Ри 

Станков, Ростислав Александров и др.

   История на славянските езици : Очерци с текстове : В 3 т. . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2018 . - 24 см

   Библиогр. след всеки разд.

   ISBN 978-954-07-4395-0 

   Т. 2. Източни славяни /  Първи авт.  Ростислав Александров Станков, Албена Проданова Стаменова . - 2018 . - 224 с.

   

  

Сист. No: 47815

- 108 -

Ч2/808.101/Т 73Хх 

Тончева, Христина

   Христоматия по историческа лингвистика : Текстове, статии, задачи /  Състав., предг. Христина Тончева . - 2. доп. изд. . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2006 . - 196 с. : с факс. ; 21 см

   Библиогр. с. 194-195

   ISBN 954-423-233-8 

  

Сист. No: 47830

История. География. Биографии. Археология

- 109 -

П/9/M 48mЦБ 65601

Megalithic monuments and cult practices  : Proceedings of the third international symposium, Blagoevgrad, 8-9 September 2020 /  Ed. Dimitriya Kostadinova Spasova, Anton Genov . - Blagoevgrad : South-West University "Neofit Rilsky", 2020 . - 540 с. : с цв. ил ; 25 см

   Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-00-0247-7 

  

Сист. No: 47910

- 110 -

Арх/39/А 87с, Ч2/39/А 87сЦБ 60077

Арнаудов сборник  : Доклади и съобщения /  Ред. кол. Яна Иванова Пометкова и др. ; Състав. Велислава Владимирова Донева и др. . - Русе : Лени-Ан, 2000 - . - 24 см

   

   ISBN 978-619-7058-93-2 

   Т. 11 . - 2020 . - 415 с. : със сн.

   

  

Сист. No: 47929

- 111 -

ЦБ 65566 

Драганов, Боян Димитров

   С Русе в сърцето : Русе - видян и описан от Михаил Хаджи Костов, Спас Ганев, Симеон Симеонов, Симеон Пармаков /  Състав. Боян Димитров Драганов . - Фототип. изд. . - Русе : Ахат, 2020 . - 316 с. : с портр., сн. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-966-99-9 

  

Сист. No: 47812

- 112 -

Арх/9/З-72Ли, П/9/З-72ЛиЦБ 65561

Златев, Любомир Златанов

   Исторически изследвания за Дунавската столица на България и за Българското подунавие (от Освобождението до средата на XX век) / Любомир Златанов Златев . - Русе : Лени-Ан, 2020 . - 458 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7058-96-3 

  

Сист. No: 47807

- 113 -

ЦБ 65565 

Колев, Дянко Петков

   Здравеопазването в град Бяла / Дянко Петков Колев . - Бяла : Фабер, 2020 . - 260 с. : със сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-1170-5 

  

Сист. No: 47811

- 114 -

ЦБ 65564 

Марков, Стоян

   Град Бяла : Антропогеографски проучвания / Стоян Марков ; Състав., ред. Дянко Петков Колев . - Фототип. изд. . - София : ИК Гутенберг, 2018 . - 106 с. : с портр., ил., [8] с. : портр. ; 22 см

   В кн. погрешно отпеч. 2. изд. - За автора / Дянко Колев: с. 94-96. - Хроника: събития и факти от историята на Бяла / Дянко Колев: с. 97-104 Рез. на фр. ез. Именен показалец, геогр. показалец / Дянко Колев: с. 84-93

   ISBN 978-619-176-135-7 

  

Сист. No: 47810

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 115 -

ЦБ 65602 

Пенчева, Жана Христова

   Между греха и наказанието : Дидактични теми от българската християнска монументална живопис / Жана Христова Пенчева . - София : Св. Георги Победоносец, 2020 . - 204 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Албумна част с. 140-204 ; Библиогр. с. 132-139

   ISBN 978-619-7283-20-4 

  

Сист. No: 47912

- 116 -

П/330.1/Р 32СмЦБ 65606

Ралева, Стела Стоянова

   Микроикономика / Стела Стоянова Ралева . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : УИ Стопанство, 2010 . - 184 с. : с ил., табл., гр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-171-3 

  

Сист. No: 47916

Компютри. Програмни продукти

- 117 -

АИФ - ПД 14 

Изследване на съвременни презентационни технологии и възможностите за адаптацията им към академичните дейности  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 - ФАИ -04 /  Ръковод. на раб. колектив Йордан Дойчинов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021 . - 29 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 28

   ISBN * 

  

Сист. No: 47881

- 118 -

П/004/Л 81ЦБ 65588

Ломбард, Мат

   Солидуъркс] SolidWorks / Мат Ломбард . - София : Алекс Софт, 2020 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-656-404-7 

   Т. 1. Овладяване . - 2020 . - 624 с. : с черт., табл.

   

  

Сист. No: 47860

- 119 -

П/004/Л 81мСЦБ 65588

Ломбард, Мат

   Солидуъркс] SolidWorks / Мат Ломбард . - София : Алекс Софт, 2020 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-656-410-8 

   Т. 2. Овладяване . - 2020 . - 664 с. : с черт., табл.

   

  

Сист. No: 47862

- 120 -

ЕЕА - КСТ 30 

Методи и средства за търсене по мултимедийно съдържание, анализ и автоматизирана обработка на документи и големи масиви от данни  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 - ФЕЕА -01 /  Ръковод. на раб. колектив Йордан Иванов Калмуков . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 161 с. : с ил., табл. ; 30 см

   Библиогр. с. 152-161

   ISBN * 

  

Сист. No: 47894

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 121 -

Ч2/371/Б 25Ку 

Банков, Кирил Георгиев

   Увод в тестологията / Кирил Георгиев Банков . - София : Изкуства, 2012 . - 141 с. : с табл., диагр. ; 23 см

   Азб. показалец

   ISBN 978-954-9463-79-8 

  

Сист. No: 47856

- 122 -

Ч2/373/Г 37Гм 

Георгиева, Галина Георгиева

   Математиката в мисленето на децата / Галина Георгиева Георгиева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2020 . - 192 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 181-191 ; Съдържа и Прил.

   ISBN 978-954-07-5070-5 

  

Сист. No: 47819

- 123 -

П/37/Г 70 БнЦБ 65569

Господинов, Бончо Вълков

   Научното педагогическо изследване : Методологически, технологични и методически аспекти / Бончо Вълков Господинов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2016 . - 304 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 298-304

   ISBN 978-954-07-4101-7 

  

Сист. No: 47816

- 124 -

Ч2/37.01/Г 70Ву 

Господинов, Владислав Динков и др.

   Учебно помагало за семинарните упражнения по Теория на възпитанието / Владислав Динков Господинов, Берджухи Йорданова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2020 . - 263 с. : с табл, ил., факс. ; 24 см

   Библиогр. след отд. теми

   ISBN 978-954-07-4708-8 

  

Сист. No: 47820

- 125 -

Ч2/372.351/Г 96Др 

Гълъбова, Даринка Ненчева

   Ръководство за семинарни упражнения по "Методика на формиране на математически представи в детската градина" / Даринка Ненчева Гълъбова . - Велико Търново : Слово, 2012 . - 184 с. : с ил., табл., сх. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-439-967-2 

  

Сист. No: 47857

- 126 -

Арх/373.3/И 22Еп 

Иванова, Екатерина Емилова

   Педагогически технологии за приобщаващо обучение по "Околен свят" за ученици от начален етап на образование (I-II клас) : Монография / Екатерина Емилова Иванова . - Русе : Примакс, 2020 . - 510 с. : с цв. сн., табл., диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 495-508

   ISBN 978-619-7242-78-2 

  

Сист. No: 47574

- 127 -

РУ ФСс 40 

Изграждане на професионални компетентности у студентите - бъдещи учители в "Работилница по педагогическо майсторство"  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 - ФСс -01 /  Ръковод. на раб. колектив Галина Русева Лечева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021 . - 82 с. : с ил., табл. + прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 74-77

   ISBN * 

  

Сист. No: 47905

- 128 -

ПНО - БЕЛИ 21 

Изследване на възможности за прилагане на интегративни връзки в хуманитаристиката и изкуствата  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 - ФПНО -01 /  Ръковод. на раб. колектив Мира Живодарева Душкова, Петя Стефанова . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021 . - 32 с., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 28 -29

   ISBN * 

  

Сист. No: 47880

- 129 -

АИФ - ПД 14 

Изследване на съвременни презентационни технологии и възможностите за адаптацията им към академичните дейности  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 - ФАИ -04 /  Ръковод. на раб. колектив Йордан Дойчинов . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021 . - 29 с. : с фиг., прил. ; 30 см

   Библиогр. с. 28

   ISBN * 

  

Сист. No: 47881

- 130 -

Ч2/373/К 26Дм 

Капитанова, Димитрина Петрова

   Методика на формиране на математически представи в детската градина / Димитрина Петрова Капитанова . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2018 . - 240 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 234-239

   ISBN 978-619-202-348-5 

  

Сист. No: 47829

- 131 -

Ч2/37.01/К 87Ве 

Коцев, Виктор Яниславов и др.

   Ефективна комуникация и работа с родители : Изграждане на позитивна образователна среда / Виктор Яниславов Коцев, Иван Тодоров Пейчев . - София : РААБЕ България, 2019 . - 176 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7315-55-4 

  

Сист. No: 47855

- 132 -

Ч2/372.3/М 35Ср 

Марушкина, Силвия Евгениева

   Ръководство за учителя при работа с деца в начален етап на обучение за формиране на социална компетентност / Силвия Евгениева Марушкина . - София : Асеневци, 2021 . - 60 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-7586-21-3 

  

Сист. No: 47871

- 133 -

Ч2/373/М 51д 

Методика за диагностика на готовността на 6-7 годишните деца за училище  / Георги Христов Бижков и др. . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2020 . - 207 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Библиогр. с 192-200

   ISBN 978-954-07-5066-8 

  

Сист. No: 47818

- 134 -

ПНО - ППИ 13 

Повишаване ефективността на социално-педагогическите теоретични и практико-приложни стратегии и подходи, реализирани в рамките на интеркултурното взаимодействие  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 - ФПНО -02 /  Ръковод. на раб. колектив Десислава Василева Стоянова, Галина Георгиева Георгиева . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 48 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   Библиогр. с. 39 -48

   ISBN * 

  

Сист. No: 47879

- 135 -

Ч2/37.0/П 63е 

Повишаване ефективността на социално-педагогическите теоретични и практико-приложни стратегии и подходи, реализирани в рамките на интеркултурното взаимодействие  : Монография : Проект 20-ФПНО-02 Финансиран от фонд "Научни изследвания" на Русенски университет "Ангел Кънчев" /  Състав. Десислава Василева Стоянова, Галина Георгиева Георгиева ; Авт. кол. Валентина Николова Василева и др. . - Русе : Медиатех, 2020 (Академично изд. Русенски университет) . - 151 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   Библиогр. сл. вс. докл.

   ISBN 978-619-207-213-1 

  

Сист. No: 47911

- 136 -

Ч2/37.0/П 88о 

Приобщаващо образование  : Казуси от училищната практика / Георги Тодоров Даутев и др. . - София : РААБЕ България, 2019 . - 192 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7315-54-7 

  

Сист. No: 47872

- 137 -

ЦБ 65608 

Столетниците или най-старите професионални училища в България - минало, настояще и бъдеще  /  Състав. Илиана Огнянова Петкова, Яна Динкова Мерджанова, Марияна Иванова Илиева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016 . - 284 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-4212-0 

  

Сист. No: 47917

- 138 -

Ч2/376/С 84м 

Стратегии и модели за работа с деца и ученици със специални образователни потребности  : Учебно помагало / Дора Стоилова Левтерова и др. . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2019 . - 212 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 199-212

   ISBN 978-619-202-521-2 

  

Сист. No: 47834

- 139 -

Ч2/159.95/Т 85Ип 

Тричков, Иван Василев

   Психолого-педагогически правила, модели на добри практики и препоръки при работата и обучението на деца и ученици с поведенчески разстройства : Монография / Иван Василев Тричков . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2019 . - 122 с. ; 21 см

   Текст и на рус. ез. - Библиогр. с. 117-122

   ISBN 978-619-202-514-4 

  

Сист. No: 47828

- 140 -

Ч2/372.379.6/Щ 38Р-о 

Щерева, Росица Христева

   Общоразвиващи физически упражнения в детската градина / Росица Христева Щерева . - [2. изд.] . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2009 . - 80 с. : с ил., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 77-78

   ISBN 978-954-423-484-3 

  

Сист. No: 47826

- 141 -

Ч2/159.9/Я 51Юд 

Янакиев, Юрий Павлов

   Диагностика на бърнаут синдром при педагогическите специалисти. Стратегии за справяне с хроничния стрес на работното място / Юрий Павлов Янакиев . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2019 . - 122 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 97-101

   ISBN 978-619-202-529-8 

  

Сист. No: 47831

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

Хранително-вкусова промишленост. Битова техника

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело. Пенсии

Обработка чрез рязане (със снемане и без снемане на стружки)

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника

Машини и процеси с автоматично регулиране

- 142 -

ЕЕА - АМ 92 

Усъвършенстване на мобилна модулна система за откриване на опасни материали  : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 - ФЕЕА -06 /  Ръковод. на раб. колектив Валерий Джуров . - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020 . - 148 с. : с ил., табл. ; 30 с.

   Библиогр. с. 142-146

   ISBN * 

  

Сист. No: 47890


 Индекс по АВТОРИ

Genov, Anton 109 
Lozanova-Belcheva, Elitsa 1 
Mescher, Anthony L. 64 
Popova, Eli 1 
Spasova, Dimitriya Kostadinova 109 
Авджиева-Тзавелла , Даниела 66 
Алипиева, Деница Александрова 135 
Алтънкова, Искра Петрова 55 
Ангелов, Божидар Михайлов 8 
Ангелова, Лучия Малинова 133 
Ангелова, Пламенка 23 136 
Антонов, Красимир Антонов 55 
Антонова, Диана Антонова 95 
Аргирова, Радка Младенова 55 
Атанасов, Атанас 93 
Атанасова, Пепа 64 
Балев, Боян 74 
Балева, Марта Петрова 55 
Балова, Стоянка 21 
Балтов, Росен Петков 10 27 
Банков, Кирил Георгиев 121 
Белева, Незабравка 23 136 
Белитова, Мая Цветанова 72 
Белоев, Иван Христов 82 88 
Бенин, Никола Димитров 9 102 110 
Бенчева, Нина Василева 97 
Биволарска, Анелия 46 
Бижков, Георги Христов 133 
Божилова, Милена Крумова 55 
Божков, Борислав Бойков 72 
Бойчев, Бойчо Йорданов 3 
Бонева, Мирослава Илиева 95 
Борисов, Борислав 73 
Борисова, Силвия 51 
Брайтензеер, Мартин 74 
Василев, Васил Венциславов 72 
Василева, Валентина Николова 135 
Василева, Веселина 51 
Вачева, Данелина Емилова 50 
Веков, Тони 70 
Велева, Ася Симеонова 135 
Велева, Евелина Илиева 36 
Велизарова, Милена Георгиева 55 
Велчев, Камен 34 
Велчева, Десислава Стефанова 55 
Венелинова, Наталия 95 
Витлиемов, Павел Владимиров 95 
Владимиров, Валентин Петров 72 
Владимиров, Иван 11 
Влахов, Витан Даков 55 
Габровски, Николай Стефанов 72 
Галунска, Бистра 47 
Георгиев, Маринчо Иванов 72 
Георгиева, Галина Георгиева 122 134 135 
Георгиева, Радостина Николаева 72 
Георгиева, Соня Георгиева 135 
Георгиева, Цветелина Димитрова 92 98 
Гичева, Мария Христова 72 
Глушкова, Нона Димитрова 12 
Господинов, Бончо Вълков 123 
Господинов, Владислав Динков 124 
Гоцева-Христова, Анелия Лазарова 55 
Грозданов, Антон Кирилов 13 
Групчев, Димитър Иванов 65 
Групчева, Христина 65 
Гудев, Асен Рачев 72 
Гълъбова, Дарина 125 
Гълъбова, Даринка Ненчева 125 
Данаилова, Ирина Иванова 4 28 
Данев, Стоян Ивайлов 55 
Даутев, Георги Тодоров 23 136 
Дерменджиев, Атанас 35 
Джамбазов, Славейко 70 
Джуров, Валерий 78 142 
Диков, Иван 19 
Диков, Иван Наков 55 
Дилов, Стоян Марков 114 
Димитров, Пламен 70 
Димитрова, Антоанета Иванова 55 
Димитрова, Милена 84 
Динков, Людмил Рангелов 55 
Динолов, Огнян Николаев 80 87 
Дмитриенко, Дмитрий Сергеевич 72 
Дойчинов, Йордан 117 129 
Донева, Велислава 9 102 110 
Донева, Велислава Владимирова 9 102 110 
Дончева, Юлия Георгиева 135 
Доросиев, Емил Рашков 72 
Драганов, Боян Димитров 111 
Драганов, Иво 44 
Душкова, Ирена Младенова 23 136 
Душкова, Мира 9 102 110 
Душкова, Мира Живодарева 9 102 110 128 
Егурузе, Катя Генова 51 
Желев, Деян Тонев 55 
Желева, Златка Георгиева 72 
Загорчев, Марин 19 
Заимов, Александър Костов 72 
Захариева, Райна Сергеева 133 
Захариева, Снежина Любомирова 85 
Зидарова, Ваня Иванова 103 
Златев, Любомир Златанов 112 
Иванов, Венцислав 14 
Иванов, Иван Владимиров 11 
Иванов, Иво Драганов 44 
Иванов, Петър Иванов 52 53 
Иванов, Росен 42 89 
Иванова, Анета Веселинова 55 
Иванова, Диана 47 
Иванова, Диана Петрова 104 105 
Иванова, Екатерина Емилова 126 135 
Илиев, Симеон 83 91 94 
Илиева, Багряна Рашкова 135 
Илиева, Марияна Иванова 137 
Йорданова, Берджухи 124 
Калмуков, Йордан Иванов 120 
Капитанова, Димитрина Петрова 38 130 
Кинова, Елена Тодорова 72 
Киперова, Боряна Николова 55 
Кирова, Галина 74 
Кирова, Галина Александрова 72 
Киселова-Кънева, Йоана 47 
Коева, Ивета 64 
Колев, Веселин Николаев 16 29 
Колев, Дянко Петков 56 113 114 
Колева, Веселина Стоянова 55 
Колева, Грета Великова 57 
Колева, Лорета Делчева 23 136 
Колева, Миглена 37 
Костадинова, Ирина Василева 95 
Костова, Златомира Георгиева 138 
Костова, Илиана Иванова 45 
Коцев, Виктор Яниславов 131 
Коцев, Емил Николов 95 
Кръстев, Захарий Александров 55 
Кръстева, Нели Димитрова 135 
Куманова, Елица 15 
Кунев, Свилен Николаев 95 
Кунчев, Йонко 17 
Кънчев, Давид Руменов 58 59 60 61 
Левтерова, Дора Стоилова 138 
Лехнер, Г. 74 
Лечева, Галина Русева 127 
Литвиненко, Иван 66 
Лозанова-Белчева, Елица 1 
Ломбард, Мат 100 101 118 119 
Любенова, Весела Иванчева 65 
Мавродиева, Иванка Тодорова 2 
Манолов, Виктор Емануилов 55 
Манукова, Анелия Владимирова 68 69 86 
Марков, Стоян 114 
Марушкина, Силвия Евгениева 18 132 
Машков, Петко 43 
Мерджанова, Яна Динкова 137 
Мешер, Антъни Л. 64 
Милева, Жени 71 
Минчева-Томова, Милка 48 49 
Михайлова, Нина Кирилова 62 63 
Младенов, Борис Серьожев 72 
Мънзов, Борислав 22 
Начкова, Велислава Андонова 72 
Нашар, Милка 47 
Негрова, Йоана 73 
Неделчева, Даринка 135 
Недкова, Емилия Димитрова 9 102 110 
Недялков, Антон Недялков 95 
Ненкова, Пресияна Стойкова 33 
Ненов, Николай Иванов 9 102 110 
Ненова, Невена Ненова 135 
Ненчев, Ненчо Желев 55 
Ненчева, Бинна Николаева 65 
Нешев, Гео 71 
Обама, Барак 19 
Овчаров, Владимир 48 49 
Павлов, Даниел Йорданов 95 
Павлов, Стоян Боянов 23 136 
Панайотов, Иван Руменов 23 136 
Парашкевова, Петя Андреева 67 
Паскалева, Иванка Димитрова 55 
Пеев, Стоян Вълчев 72 
Пеева, Иванка Василева 96 
Пейчев, Иван Тодоров 23 131 136 
Пенева, Ния Атанасова 9 102 110 
Пенов, Сашо Георгиев 20 
Пенчева, Велизара Иванова 90 
Пенчева, Жана Христова 115 
Петков, Александър Петков 95 
Петкова, Илиана Огнянова 137 
Петров, Орлин Любомиров 81 
Покийзер, Петер 74 
Пометкова, Яна Иванова 9 102 110 
Попов, Генчо Стойков 79 
Попов, Еленко Петков 72 
Попова, Ели Драганова 1 
Раданова, Мария 47 
Радославова, Лора Михайлова 135 
Ралева, Стела Стоянова 116 
Рашева-Мерджанова, Яна Динкова 137 
Рикардс, Джеймс 34 
Салчев, Петко 70 
Сахарян, Берджухи Михран 124 
Сербезова, Иваничка 68 
Сивакова, Ваня Ангелова 138 
Симеонова, Адриана Любомирова 95 
Синелников, Александър Яковлевич 48 49 
Синелников, Рафаил Давидович 48 49 
Синелников, Яков Рафаилович 48 49 
Славов, Светлозар Чавдаров 72 
Славов, Чавдар Крумов 72 
Славова, Татяна Димова 106 
Соколов, Цветан Венелинов 69 86 
Спасова, Наталия Николаева 72 
Ставру, Стоян Андреас 22 
Стайков, Деян Ангелов 135 
Стаменова, Албена Проданова 107 
Станков, Ростислав Александров 107 
Стефанова, Петя 128 
Стоянов, Димитър 22 
Стоянова, Десислава Василева 134 135 
Стоянова, Фелиянка Христова 133 
Стоянова-Енчева, Олга 24 
Събев, Никола Емилов 54 73 
Танева, Кристина Стоилова 133 
Тишева, Йовка Великова 2 
Тишков, Иван Салчев 55 
Томова, Радосвета Радева 55 
Тончева, Христина 108 
Транчева-Цекова, Деница Михайлова 73 
Тричков, Иван Василев 5 138 139 
Трофилова, Наталия Венелинова 95 
Узунова, Деница Василева 24 
Узунова, Йорданка Великова 72 
Харакчийска, Цветелина Кирилова 9 102 110 
Христов, Иво Ангелов 25 
Цачев, Камен Николаев 55 
Цветанова, Елена Михайлова 55 
Цончева, Анна Василева 55 
Цуракова, Фани Лазарова 72 
Чакълджиян, Микаел 73 
Чернева, Бойка Ивайлова 26 
Шаханова, Диана Валентинова 135 
Шелудко, Игор Анатолиевич 95 
Шехеров, Валери Пеев 65 
Шипков, Тодор Кънчев 55 
Шишенков, Милко Цандев 55 
Щерева, Росица Христева 140 
Янакиев, Юрий Павлов 6 141 
Янев, Красимир Проданов 72 
Янков, Емил Христов 99 
Янкова, Жана Атанасова 138 
Янкова, Милослава Русинова 7 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Library and society 1 
Megalithic monuments and cult practices 109 
Автоматизирано сглобяване на цилиндрични съединения тип "вал-втулка" 96 
Академичната кариера и принципът на равнопоставеност 24 
Академично писане за докторанти и постдокторанти 2 
Алгоритми и методи за диагностика и лечение на проблемни кожни рани чрез приложение на обогатена тромбоцитна плазма 69 86 
Арнаудов сборник 9 102 110 
Атлас по анатомия на човека 48 49 
Възстановяване на двигателната и постуралната функция при множествена склероза и паркинсонова болест 61 
Град Бяла 114 
Диагностика на бърнаут синдром при педагогическите специалисти. Стратегии за справяне с хроничния стрес на работното място 6 141 
Електроснабдяване на промишлени и битови потребители. Използване на електротехнологии в земеделието и промишлеността 81 
Ерготерапевтични умения, изкуства и занаяти 50 
Ефективна комуникация и работа с родители 131 
Задачи и практически упражнения по Биохимия 47 
Здравеопазването в град Бяла 56 113 
Златните десетилетия на българската електроника 84 
Изграждане на професионални компетентности у студентите - бъдещи учители в "Работилница по педагогическо майсторство" 127 
Изработване на методично ръководство за включване на нерандомизирани проучвания в оценка на здравните технологии при медицински изделия 54 
Изследване и моделиране на реални процеси 36 
Изследване на възможности за прилагане на интегративни връзки в хуманитаристиката и изкуствата 128 
Изследване на възможностите за мониторинг и контрол на характеристики на технологични процеси 43 
Изследване на възможностите за определяне на някои основни съставки на почвата посредством визуални методи 92 98 
Изследване на възможностите за отпимизация на прототип на градски автомобил, задвижван от водородна горивна клетка 82 88 
Изследване на лазерни и послойни технологии за получаване на прототипни модели 99 
Изследване на математически и дидактически модели с аналитични и числени методи 37 
Изследване на някои характеристики на автомобилната техника 42 89 
Изследване на съвременни презентационни технологии и възможностите за адаптацията им към академичните дейности 117 129 
Изследване на съдебните експертизи като процесуална форма за използване на специални знания от областта на науката 15 
Изследване на хидродинамични и термодинамични процеси. Ч. 1 79 
Изследване поведението на водачите при управление на МПС и оценка на риска 90 
Изследване подход за продуктивно пчеларство и на земеделски машини в условията на устойчиво земеделие 93 
Исторически изследвания за Дунавската столица на България и за Българското подунавие (от Освобождението до средата на XX век) 112 
История на славянските езици 107 
Кинезитерапия и ерготерапия при някои заболявания на гръбначния стълб и долния крайник 62 
Кинезитерапия при дегенеративни промени в шийния отдел на гръбначния стълб 58 
Кинезитерапия след реконструкция на предна кръстосана връзка 60 
Клиничната лаборатория и клиничната медицина 55 
Курс по криминалистика 17 
Математиката в мисленето на децата 122 
Медийна и комуникативна компетентност 8 
Между греха и наказанието 115 
Международна конвенция за унифициране на някои правила относно коносаментите от 1924 година 13 
Международна научна конференция УНИТЕХ '19, Габрово, 15-16 ноември 2019 30 31 32 39 40 41 75 76 77 
Международно публично право 11 
Местни финанси 33 
Методи и средства за търсене по мултимедийно съдържание, анализ и автоматизирана обработка на документи и големи масиви от данни 120 
Методика за диагностика на готовността на 6-7 годишните деца за училище 133 
Методика на формиране на математически представи в детската градина 38 130 
Микроикономика 116 
Мислене и логика 3 
Моделиране на електроенергийната ефективност при промишлени транспортиращи системи 80 87 
Наказателноправна защита на данъчната система 16 29 
Научното педагогическо изследване 123 
Недописани страници към историята на българския книжовен език 104 105 
Новата голяма депресия 34 
Обетована земя 19 
Общоразвиващи физически упражнения в детската градина 140 
Основи на хистологията 64 
Очни болести 65 
Пазарна реализация на инвестиционните ценни книжа 10 27 
Педагогически технологии за приобщаващо обучение по "Околен свят" за ученици от начален етап на образование (I-II клас) 126 
Педиатрия 66 
Повишаване ефективността на социално-педагогическите теоретични и практико-приложни стратегии и подходи, реализирани в рамките на интеркултурното взаимодействие 134 135 
Политическият език на разделението в България 21 
Помагало по българска лексикология 103 
Право и модерност 25 
Предизвикай: Вписванията! 22 
Приобщаващо образование 23 136 
Проектиране и разработване на многофункционална роботизирана платформа с възможност за приложение и изследване на алгоритми за автономна навигация 97 
Проектиране и реализиране на система за изследване динамичните свойства на прототип за състезанието Shel Eco-maraton 83 91 94 
Процеси на дигитализация в системата за управление на организацията 95 
Психолого-педагогически правила, модели на добри практики и препоръки при работата и обучението на деца и ученици с поведенчески разстройства 5 139 
Психотерапия на когнитивни разстройства и проблеми на речта 53 
Психотерапия на поведенски разстройства 52 
Разработване и апробиране на комплексен подход за функционално изследване и възстановяване при дегенеративни ставни заболявания 67 
Разработване и изследване на специализирани електронни системи за контрол на промишлени процеси на база статистически анализ 85 
Разработване на алгоритми за диагностика и терапия на проблемни кожни рани по метода обогатена тромбоцитна плазма 68 
Ръководство за семинарни упражнения по "Методика на формиране на математически представи в детската градина" 125 
Ръководство за учителя при работа с деца в начален етап на обучение за формиране на социална компетентност 18 132 
С Русе в сърцето 111 
Сборник с доклади от научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков, проведен на 11 ноември 2019 г. 35 
Сестрински грижи при неврологично болни 51 
Синтез и изследване на производни на 6-фенотиазинил - 1,8 - нафталенов анхидрид 45 
Солидуъркс] SolidWorks 100 101 118 119 
Социална медицина 70 
Специфичните особености на палиативните грижи и обучението на студентите - медицински сестри 57 
Спешна доболнична специализирана помощ 71 
Спешна урология 72 
Старобългарски език 106 
Столетниците или най-старите професионални училища в България - минало, настояще и бъдеще 137 
Стратегии и модели за работа с деца и ученици със специални образователни потребности 138 
Съвременни концепции за оценка на здравни технологии при медицински изделия 73 
Създаване на оптимизационни алгоритми за механични, термични и термомеханични числени модели 44 
Трудова мотивация 4 28 
Увод в тестологията 121 
Управленски аспекти на социалната работа 12 
Усъвършенстване на мобилна модулна система за откриване на опасни материали 78 142 
Учебник по клинична образна диагностика 74 
Учебно помагало за семинарните упражнения по Теория на възпитанието 124 
Учебно помагало по Биохимия за студенти по медицина, дентална медицина и фармация 46 
Физиотерапия при увреди на главния мозък 59 
Философски и социални идеи в етиката на XIX и XX век 7 
Финансово право 20 
Фрак в картофената нива 14 
Функционално възстановяване след мекотъканни травми в глезенноходилния комплекс 63 
Христоматия по историческа лингвистика 108 
Юриспруденция и легиспруденция 26 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизация на производството 96 
Автомобил - електрически инсталации 83 91 94 
Автомобили с електрическо захранване от въздушна контактна мрежа и акумулатори 82 88 
Анатомия - учебник 48 49 
Антибиотици. Микробиологични продукти 45 
Бази данни 120 
Библиотечно обслужване. Правила за ползуване на библиотеката 1 
Биографии 9 19 102 110 
Биографични изследвания 35 
Биохимия - упражнения 46 47 
Болести на нервната система. Невропатология 59 
Българска литература. Литературна критика 9 102 110 
Български език – връзка и взаимодействие с други езици – история – учебници за ВУЗ 104 105 
Български език. Лексика 103 
Бърза медицинска помощ – справочници 71 
Вещно право - България 22 
Висше образование - България 117 129 
Възпитание - теория 124 
Възпитание и образование с оглед на възпитаниците. Консултации. Самообразование. Самообучение. И 134 135 
География 35 
Групови фактори: интегрирано или сегре 23 136 
Гръбначен стълб - болести - лечение 58 
Двигатели с вътрешно горене - екологични показатели 42 89 
Детска и педагогическа психология 5 139 
Детски градини - учебно-възпитателна работа 140 
Детски градини - учебно-възпитателна работа - математика 38 122 125 130 
Деца - предучилищна възраст - обучение 133 
Деца с увреждания - учебници за ВУЗ 138 
Дипломация 14 
Дискриминиране, социология 24 
Долни крайници – рани и травми 63 
Електроенергетика. Производство, преобразуване, пренасяне, разпределяне и регулиране на електрое 80 87 
Електроника, промишлена 85 
Електроника. Фотоелектроника. Електронни лампи и тръби. Рентгенова техника 84 
Електроснабдяване 81 
Естествени науки - конференции 30 31 32 39 40 41 75 76 77 
Етика - социална 7 
Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит. Фолклористика 9 102 110 
Занимания в предучилищна възраст 18 132 
Здравеопазване 56 70 113 
Изкуство и медицина – учебници за ВУЗ 50 
Изобразително изкуство, християнско – България – теми, образи, сюжети 115 
Източнославянски езици - история - учебници за ВУЗ 107 
Изчислителна математика. Числен анализ и програмиране. Компютърна математика 37 
Икономическа география 35 
Икономически кризи 34 
Икономически науки - конференции 30 31 32 39 40 41 75 76 77 
Историческа хронология 112 
Кинезитерапия 58 62 63 67 
Кинезитерапия - хирургия 60 
Клинична терапия 55 
Компютърни комуникации. Компютърни мрежи 117 129 
Краезнание - Русе 56 113 114 
Криминалистика 17 
Лабораторна диагностика 55 
Лазерна обработка, технологичен процес 99 
Макроикономика 116 
Математически методи 37 
Мегалити – конференции 109 
Медицина - кожно-венерически заболявания 68 69 86 
Медицина - сестрински грижи 57 
Медицинска апаратура 54 69 73 86 
Международно публично право 11 
Мениджмънт - информационни системи 95 
Местни бюджети – управление и организация 33 
Микроелектроника 69 86 
Микроикономика 116 
Морско право - морско законодателство 13 
Научноизследователска работа - методи на изследване и техника на писане - наръчници и ръководства 2 
Начално училище - учебно възпитателна работа 126 
Неврология 51 
Обработка на металите, методи на обработка 99 
Обработка под налягане. Пластично формообразуване 100 101 118 119 
Образна диагностика - учебници и ръководства 74 
Обществени науки - конференции 30 31 32 39 40 41 75 76 77 
Общество - социални проблеми 21 
Опорно-двигателен апарат 62 67 
Организация на здравеопазването 54 73 
Организация на обучението 127 
Организация на предучилищното възпитание 23 136 
Организация на производствения процес 95 
Основни положения на логиката (понятия, категории, съждения, умозаключения) 3 
Офталмология. Очни болести 65 
Педагогика - научноизследователска работа 123 
Педиатрия. Детски болести 66 
Подготовка на учители 127 
Подемно-транспортни средства 80 87 
Политика 19 
Политическа реторика 21 
Почвознание. Почвени изследвания 92 98 
Приложение на роботиката в земеделието 97 
Проверка. Контрол. Наблюдение. Ревизия на предприятията 85 
Професионално-техническо образование за квалифицирани работници. Професионални училища 137 
Психични и поведенчески разстройства 52 53 
Психология на труда 4 28 
Пчеларство 93 
Развитие на творческите способности във висшето образование 128 
Рехабилитация 50 
Русе - история - очерци 111 
Светотехника 43 
Семейство и училище 131 
Сестрински грижи 51 
Славянски езици – връзка и взаимодействие с други езици – история – учебници за ВУЗ 104 105 
Софтуерни продукти - практическо приложение - управление 100 101 118 119 
Социална медицина 70 
Социална педагогика 131 
Социална работа - управление и организация 12 
Социални проблеми 24 
Социология на комуникацията. Връзки с обществеността(пъблик рилейшънс) 8 
Специална част на наказателното право. Видове наказуеми действия 16 29 
Старобългарски език - граматика 106 
Статистически методи 36 
Стрес (от психологична гледна точка) 6 141 
Съдебномедицинска експертиза 15 
Същност, методология и елементи на правото от социологична гледна точка 25 26 
Теория на възпитанието 23 136 
Тестове, изследвания 121 
Техника - конференции 30 31 32 39 40 41 75 76 77 
Техническа механика 44 
Топлинно стопанство. Горива. Отопление. Топлотехника 79 
Трудотерапия 50 
Търговско дело - финансово право 16 29 
Улично и пътно движение. Общи въпроси. Безопасност на движението. Правила за движение 90 
Урология. Болести на пикочо-половата система 72 
Устройства за управление, проверка и контрол 78 142 
Учителска професия 6 141 
Физиотерапия 59 61 
Финансово право - учебници за ВУЗ 20 
Хидроенергетика 79 
Химия 45 
Хистология 64 
Ценни книжа - България - законодателни материали 10 27 
Цифрови системи, машини и устройства. Микропроцесори 92 98 
Църковнославянски и старобългарски език - христоматия 108 
Чертане, чертежи - чрез софтуерни продукти 100 101 118 119 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Shell Eco-marathon 83 91 94 
SolidWorks 100 101 118 119 
UNITECH 30 31 32 39 40 41 75 76 77 
автобиографии 14 
автоматизация на селското стопанство 97 
автоматизирана обработка на данни 120 
автоматизирано производство 96 
автоматизирано сглобяване 96 
автомобилни двигатели 15 42 43 89 
автомобилните СТАР-СТОП системи 42 89 
агресивно поведение 5 23 136 139 
агресия 5 139 
академично писане 2 
анатомия 48 
анатомия на свободен долен крайник 63 
анатомия на човека 49 
анемия 55 
антибиотици 45 
апаратура за проверка 78 142 
артерии 48 
бази данни 120 
банково право 20 
безопасност на човешкия живот 78 142 
безпилотни летателни апарати 97 
белоруски език 107 
белтъци 46 47 
библиотекознание 1 
библиотечно дело 1 
библиотечно обслужване 1 
бизнес дигитализация 95 
биографични изследвания 35 
биография 9 102 110 
биология 36 
богослужебна литература 108 
болест на Бехтерев 62 
болест на Паркинсон 61 
болести 59 71 
българска дипломация 14 
българска литература 9 102 110 
българската традиция във възпитанието 124 
български език 103 104 105 
българското езиково зазоряване 105 
Бърза медицинска помощ 71 
бърнаут 6 141 
бюджет на ЕС 20 
бюджетен процес 20 33 
бюджетни приходи 20 
бюджетно право 20 
бюджетно устройство 20 
венозна система 48 
видове възпитание 124 
видове изкуства 50 
висше образование 24 117 129 
витамини 46 47 
вписване в службата по вписвания 22 
вписване в търговски регистър 22 
вписвания 22 
връзка и взаимодействие 104 
въглехидрати 46 47 
възпитанието и образованието 124 
възпитателен процес 124 
възрожденски ракурси 105 
вътрешни органи 49 
география 35 
географията на Географа 35 
главен мозък 59 
глезенно-ходилен комплекс 63 
глобализация 8 
глобална икономика 34 
гонартроза 62 
готовност за училище (при децата) 133 
групиране на документи в клъстери 120 
гръбначен стълб - болести 58 
гръбначни изкривявания 62 
дамаскини 108 
данъчни приходи 33 
данъчно право 16 29 
двойкосъчетание на обектите 120 
дегенеративни заболявания на гръбначнния стълб 62 
дегенеративни ставни заболявания 67 
деменция 51 
дерматология 68 
детска градина 140 
детски болести 66 
детски градини 122 
дефицит на внимание 5 139 
деца с аутизъм 138 
деца с увреждания 138 
деца със зрителни увреждания 138 
деца със специални образователни потребности 138 
децентрализация на публичния сектор 33 
диагностика на възпитаността 124 
диагностични средства 133 
дигитални платформи 95 
дидактични материали по теми 18 132 
дипломация 14 
дисертационен труд 2 
дискретни механични системи 44 
диференциални уравнения 37 
диференчни уравнения 37 
дългово финансиране 33 
евтаназия 57 
езикова компетентност 8 
еластични елементи 96 
електрически автомобили 82 88 
електрически мрежи 81 
електрическо захранване 83 91 94 
електроенергетика 80 87 
електромобили 83 91 94 
електроника 84 
електронни услуги 95 
електроснабдяване 81 
електротехническа индустрия 81 
електротехнологии в земеделието 81 
емпирично педагогическо изследване 123 
ендокринни жлези 49 
енергийна ефективност 80 87 
ензими 46 47 
епилепсия 51 
ерготерапевтични методи 67 
ерготерапия 62 
етика 7 
етнография 9 102 110 
етнология 9 102 110 
жалби, сигнали, санкции 23 136 
жени в науката 24 
жлези с вътрешна секреция 49 
задвижване с включена горивна клетка 82 88 
задължително предучилищно обучение 23 136 
закаляване във вакуум 44 
закаляване на стомана 44 
занимания в предучилищна възраст 18 132 
занимания по интереси 23 136 
здравен мениджмънт 70 
здравеопазване 56 70 113 
здравна икономика 70 
здравна политика 70 
здравни технологии 54 73 
здравно осигуряване 70 
изграждане на препоръчващи системи 120 
изграждане на шумова камера 79 
изкуство и възпитание 128 
износване на дюзите - влияние 42 43 89 
изображения 74 
изобразително изкуство 115 
икономика 30 31 32 36 39 40 41 75 76 77 
икономическа география 35 
икономическа наука 116 
икономически кризи 34 
инвазивни методи 51 
инвестиране 34 
инвестиционни фондове 10 27 
институтите на правото 26 
институционална икономика и право 26 
институционална природа на правото 26 
интерактивни техники 117 129 
интеркултурно възпитание 134 135 
интеркултурно образование 134 135 
историческа лингвистика 108 
исторически периоди 104 
исторически факти 56 113 137 
история 112 
исхемичен инсулт 51 
казуси 23 136 
калибриране 44 
капиталов пазар 10 27 
киберсигурност 95 
кинезитерапевтични методи 67 
кинезитерапия 58 60 62 63 
клетъчна биология 64 
клинико-лабораторни изследвания 55 
клинична практика 55 
клинични проучвания 54 73 
кожни болести 68 
кожни рани 68 69 86 
количествено емпирично педагогическо изследване 123 
колянна става 60 
компютърна томография 74 
компютърно моделиране 100 101 118 119 
комуникативни техники 131 
конкуренция 10 27 
конституция 19 
контрол на промишлени процеси 85 
конференции 30 31 32 39 40 41 75 76 77 109 
кооперативна роботика за прецизно земеделие 97 
космическа електроника 84 
краезнание 56 111 113 114 
крайдунавски градове 112 
криминалистика 17 
криминалистически методи 17 
кръвна плазма 69 86 
кръвообращение 48 
култови практики 109 
лабораторни изследвания 46 47 55 
лазерни технологии 99 
лазерно прототипно моделиране 99 
лексика 103 
лексикални отношения мужду думите 103 
лексикология 103 
лидерство 4 28 
литературна критика 9 102 110 
личност и мотивация 4 28 
личност на ученика 127 
личностно развитие 23 131 136 
логика 3 
майстори на българското слово 105 
макроикономика 116 
масова комуникация 8 
математика 30 31 32 39 40 41 75 76 77 
математика в детската градина 38 130 
математически умения 122 125 
мегалити - Африка 109 
мегалитни паметници 109 
медии 8 
медицина 66 72 
медицински изделия 54 73 
медицински изследвания 74 
международен тероризъм 78 142 
международни договори 11 
международни конференции 11 
международни организации 11 
международно морско право 11 
местни такси 33 
местни финанси 33 
металообработване 100 101 118 119 
методи за лечение 69 86 
методи за функционална диагностика 67 
методи и методически похвати 38 130 
методи на научното педагогическо изследване 123 
методология и методи 124 
метоеди за откриване на опасни вещества 78 142 
микробиология 46 47 
микроикономика 116 
микропроцесорна система за управление на осветлението 43 
микропроцесорни устройства 92 98 
микрочипове 84 
мислене 3 
множествена склероза 61 
моделиране на процеси 36 
морски превози 13 
морско законодателство 13 
морфология 106 
мотивационна политика 4 28 
мотивационни фактори 4 28 
наблюдение на екосистеми и домашни животни 97 
наказателен процес 15 
наказателно право - България 16 29 
наказателноправна компетентност 17 
народни занаяти 50 
научен стил 2 
научен текст 2 
начално образование 126 
неврози 51 
невроинфекции 51 
неврофизиология 51 
неинвазивни методи 51 
нелинейни уравнения 37 
неонатология 66 
неоперативно лечение 69 86 
неотложна първа помощ 71 
неудобства на електрическите автомобили 82 88 
ниво на шум от електромобили 42 89 
ниво на шум от хибридни автомобили 42 89 
НИС 15 36 42 43 44 45 54 68 78 79 81 82 83 85 88 89 90 91 92 93 94 97 98 99 117 120 127 128 129 134 142 
новобългарски език 105 
образна диагностика 74 
образование и научни изследвания 123 
образователна дейност 134 135 
обучение на водачи на МПС 90 
общо равновесие 116 
околен свят 126 
опазване на околната среда 37 
операционен мениджмънт 95 
опорно-двигателен апарат 60 
оранжерийно прецизно земеделие 97 
органи и системи 64 
основи на техниката и технологиите 50 
отделителна система 72 
офталмология 65 
очни болести 65 
пазарни дефекти 116 
палиативни грижи 57 
палиативни заболявания 57 
пандемия 34 
педагогика 36 
педагогическа технология 38 130 
педагогически компетентности 127 
педагогически процес 126 
педагогически специалисти 6 141 
педагогическо образование 127 
педиатрия 66 
поведенчески разстройства 5 139 
повърхностно обработване 99 
подготовка на учители 127 
подемно-транспортни средства 80 87 
политика 19 
политика на пътна безопасност 90 
политически език 21 
политически институционализъм 26 
полова система 72 
полупроводникови прибори 84 
почвени изследвания 92 98 
почвознание 92 98 
правни проблеми 13 
право 15 
правото като продукт на модерността 25 
превенция на стреса 52 53 
превоз на товари 13 
предмет на правото 25 
предучилищна педагогика 125 
предучилищно образование 122 
презентационни технологии 117 129 
прецизно земеделие 97 
прецизно земеделие в градска среда 97 
приложение на роботиката в земеделието 97 
приобщаващо образование 126 138 
програмно осигуряване 43 
производствени услуги 95 
промишлени и битови електропотребители 81 
промишлени роботи 96 
промоция на очното здраве 65 
прототипиране 99 
професионално образование 137 
профилактика на здравето 70 
процесуални решения 15 
психични страдания 52 53 
психично здраве 52 53 
психология 36 
пчеларско производство 93 
пчелен мед 93 
пчелни стопанства 93 
пътно-транспортен травматизъм 90 
работа с потребители 1 
равенство 24 
радиоприемници 84 
регистър за приеманията и отказите от наследство 22 
резистентност 45 
религиозна живопис 115 
религия и възпитание 124 
рентгенографска техника 74 
реч 8 
решаване на аритметична задача 38 130 
Русе 112 
Русенска община 112 
руски език 107 
самопознание 18 132 
светлинен поток 43 
светодиодно осветление 43 
светотехника 43 
семейна среда 131 
семейство 19 
семейство и възпитание 124 
семинарни занятия 125 
сестрински грижи 51 57 
симпозиум 35 
симулатори в обучението 90 
скали за оценка 121 
славянски езици 104 
словообразуване 103 
смятане 122 
социална медицина 70 
социална работа 12 
социални организации 12 
социални проблеми 21 24 
социални умения 131 
социално общуване 18 132 
социологически методи 70 
социологически характеристики на модерното право 25 
специализирани електронни системи 85 
спланхнология 49 
старобългарска литература 108 
старобългарски азбуки 106 
старобългарски книжовен език 106 
стопански престъпления – България 16 29 
стрес на работното място 6 141 
субсидии 33 
съвременни технологии в обучението 128 
съдебна експертиза 15 
сърдечносъдова система 48 
тазобедрена става 62 
творчески способности 128 
текстове, статии, задачи 108 
теория на възпитанието 124 
терапевтични методи 69 86 
термопомпена инсталация 79 
тестове за оценяване 121 
тестови задачи 121 
техника 30 31 32 39 40 41 75 76 77 
топлообменни апарати 79 
травми 51 60 
транспорт и екология 36 
трудова политика 4 28 
трудотерапия 50 
тумори 51 
турбопомпи 79 
тъкани 64 
украински език 107 
ултразвукова диагностика 74 
управление на енергийните потоци 85 
управление на предприятията 95 
управленска практика 12 
упражнения 4 28 
упражнения за очите 90 
урология 72 
устойчиви словосъчетаниня 103 
устройства за контрол 78 142 
фенотиазин 45 
физиотерапия 59 61 
физически упражнения 140 
философски учения 7 
финанси 36 
финансов надзор 20 
финансова математика 37 
финансови кризи 34 
финансово право - специална част 20 
фонетика 106 
фразеологизми 103 
функционално възстановяване 67 
характеристика на свободен горен крайник 50 
хибридни електрически системи 82 88 
хидроенергетика 79 
химия 45 
хиперактивност 5 139 
хистология 64 
холограмни решения 117 129 
хосписни грижи 57 
християнство 115 
хроника 111 
художествено творчество 50 
ценни книжа 10 27 
ценности 19 
централна нервна система 59 
цифрова обработка 74 
цифрови системи 92 98 
чертане 100 101 118 119 
чуждоезиково обучение 8 
шиен отдел 58 
ядреномагнитен резонанс 74 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Арнаудов, Михаил Петров 9 102 110 
Обама, Барак 19 
Яннков, Румен Христов 35 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Африка 109 
България 35 115 
Русе 111 112 
Русенска област - краезнание 114