НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

ДИР/0/Д 78А-о, П/02/Д 78А-оЦБ 65646

Дончева, Анета и др.

   Общо библиотекознание. Библиотечен мениджмънт : Учебник / Анета Дончева, Ваня Грашкина-Минчева, Елена Георгиева . - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2014 . - 288 с. : с цв. ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9837-24-7 

  

Сист. No: 47967

- 2 -

Арх/378/М 28Ар, П/378/М 28Ар, П1/378/М 28АрЦБ 65627

Манукова-Маринова, Анелия Владимирова и др.

   Ръководство за дипломиране Електроника : [За студентите, завършващи образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" по специалност "Електроника" и "Автомобилна електроника"] / Анелия Владимирова Манукова-Маринова, Красимира Стефанова Щерева . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 53 с. : със сх. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-712-832-3 

  

Сист. No: 47940

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 3 -

Ч2/373/З-61Ца 

Зидарова, Цветелина Димитрова

   Адаптацията в детската градина : Малка книжка за голямата стъпка / Цветелина Димитрова Зидарова . - София : СИЕЛА, 2019 . - 116 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2924-9 

  

Сист. No: 48018

- 4 -

П/616/И 21ПпЦБ 65667

Иванов, Петър

   Психопатология на Ковид пандемията : Диагностика и лечение / Петър Иванов . - Русе : Ахат, 2021 . - 176 с. : с диагр., табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9664-97-3 

  

Сист. No: 48008

- 5 -

П/61/К 91СмЦБ 65635

Крушкова, Силвия

   Медицинска психология / Силвия Крушкова . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2018 . - 94 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 94

   ISBN 978-619-207-161-5 

  

Сист. No: 47952

- 6 -

Ч2/159.922.7/К 92Мп 

Кръстева-Иванова, Миглена Кръстева

   Първичното интервю в индивидуалната психологична практика / Миглена Кръстева Кръстева-Иванова . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2020 . - 124 с. : с цв. ил. ; 21 см . -  (Поредица Пропедевтика на психологичниото консултиране на деца и юноши)

   Библиогр. с. 95-100

   ISBN 978-954-715-707-1 

  

Сист. No: 47957

- 7 -

П/316/Н 46Йа, Ч2/316/Н 46ЙаЦБ 65639

Недялкова, Йоанна Михайлова

   Агресията : Теоретични и емпирични измерения. Стратегии за справяне / Йоанна Михайлова Недялкова . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2020 . - 132 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 116-117

   ISBN 978-954-715-705-7 

  

Сист. No: 47954

- 8 -

ЦБ 65645 

Попър, Карл

   Отвореното общество и неговите врагове / Карл Попър ; Прев. от нем. ез. Камен Лозев . - 2. изд . - София : Сиела Норма, 2020 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-28-3177-8 

   Т. 1. Магията на Платон . - 2020 . - 440 с.

   

  

Сист. No: 47965

- 9 -

ЦБ 65645 

Попър, Карл

   Отвореното общество и неговите врагове / Карл Попър ; Прев. от нем. ез. Камен Лозев . - 2. изд. . - София : Сиела Норма, 2020 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-28-3179-2 

   Т. 2. Апогеят на пророчеството: Хегел, Маркс и последиците . - 2020 . - 488 с.

   

  

Сист. No: 47966

- 10 -

Ч2/159.922.7/П 92 

Психология и педагогика на децата с интелектуална недостатъчност : Ч. 1  / Ралчо Трашлиев и др.Иван Карагьозов, Пелагия Терзийска, Миглена Симонска, Нели Людмилова Петрова, Симеонка Тодорова Бъчева . - Благоевград : ВСУ Черноризец Храбър, 2000 . - 21 см

   

   ISBN 954-680-151-8 

   Ч. 1 . - 2000 . - 252 с.

   Библиогр. с. 246-247

  

Сист. No: 47959

- 11 -

Ч2/159.922.7/П 92 

Психология и педагогика на децата с умствена недостатъчност : Ч. 2  / Ралчо Трашлиев и др.Иван Карагьозов, Пелагия Терзийска, Ж. Мажерот, Нели Людмилова Петрова, М. Богданова . - Благоевград : ВСУ Черноризец Храбър, 2002 . - 21 см

   

   ISBN 954-680-208-5 

   Ч. 2 . - 2002 . - 159 с.

   

  

Сист. No: 47960

- 12 -

ЦБ 65684 

Райнов, Васил Господинов

   Живи са още онези, които са ги видели... / Васил Господинов Райнов . - София : Мултипринт, 2021 . - 171 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 165-168. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-362-354-9 

  

Сист. No: 2070

- 13 -

П/37/Х 98ДаЦБ 65668

Хюитсън, Джеси

   Аутизмът : Как да отгледаме щастливо аутистично дете / Джеси Хюитсън . - София : Кибеа, 2021 . - 376 с. ; 21 см . -  (Здраве)

   

   ISBN 978-954-474-890-6 

  

Сист. No: 48010

- 14 -

П/37/Ц 30ЛпЦБ 65636

Цветанова-Чурукова, Лидия и др.

   Психотерапевтични взаимодействия в обучението : Психотерапевт. методи и възможности за използването им в обучението : [Учебник за студентите от ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград] / Лидия Цветанова-Чурукова, Виолина Стойнева . - Благоевград : ЮЗУ Неофит Рилски, 1995 . - 189 с.

   Библиогр. с. 180-186

   ISBN 954-680-037-6 

  

Сист. No: 47949

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 15 -

П/349/А 45п, П1/349/А 45пЦБ 58902

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право  /  Науч. ред. Красимира Средкова ; Състав. Нина Милкова Гевренова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2004- . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3947-2 (подв.)

   Т. 7. Предизвикателствата пред българското трудово законодателство : Доклади от национална научно-практическа конференция, София, 2014 . - 2015 . - 264 с.

   

  

Сист. No: 48033

- 16 -

П/349/А 45пЦБ 58902

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право  /  Състав. и науч. ред. Красимира Средкова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2004- . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4188-8 (подв.)

   Т. 8. Осигурителна ли е българската осигурителна система? : [доклади от национална научно-практическа конференция, 26 октомври 2015, София] . - 2016 . - 224 с.

   Рез. на рус., англ. ез.

  

Сист. No: 48034

- 17 -

П/349/А 45пЦБ 58902

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право  /  Състав. и науч. ред. Красимира Средкова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2004- . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4336-3 

   Т. 9. Право и социална политика : [Доклади от научно-практическата конференция, 1 октомври 2016, София] . - 2017 . - 271 с.

   Библиогр. под линия. - Рез. на рус., англ.ез.

  

Сист. No: 48035

- 18 -

Ч2/373/Б 56Ви 

Божилова, Ваня Борисова

   Интерактивна педагогическа ситуация в детската градина : Насоки, идеи, готови решения / Ваня Борисова Божилова . - София : РААБЕ България, 2019 . - 176 с. : с табл. ; 21 см . -  (Организация на предучилищното образовае)

   Библиогр. с. 170-175 и под линия

   ISBN 978-619-7315-26-4 

  

Сист. No: 47999

- 19 -

П/330.1/Г 37Ап, П1/330.1/Г 37АпЦБ 65669

Георгиев, Анастас

   Правен режим на публичните предприятия в България / Анастас Георгиев . - София : СИЕЛА, 2021 . - 267 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 255-265

   ISBN 978-954-28-3390-1 

  

Сист. No: 48006

- 20 -

Ч2/372.379.6/Г 56Ма 

Глушкова, Магдалена

   Агресия и особености на проявленията й във физическото възпитание в детската градина : Уч. пособие / Магдалена Глушкова . - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2005 . - 98 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 92-96

   ISBN 954-680-367-7 

  

Сист. No: 47956

- 21 -

Ч2/37.03/Д 45и 

Детето, изкуствата, технологиите  : Съвременни образователни тенденции : Изобразително изкуство, музика, театрални дейности, бит и технологии . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2010 . - 244 с. : с ил. ; 22 см

   Изд. ПУ Паисий Хилендарски. Педагог. фак. - Библиогр. след отд. материали

   ISBN 978-954-423-594-9 

  

Сист. No: 47976

- 22 -

С/327/Д 62е 

Дипломатическа енциклопедия  /  Под гл. ред. на Любен Гоцев и др. ; Състав. Димитър Романов . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2014-2018 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-423-909-1 

   Т. 1 . - 2014 . - 417 с.

   

  

Сист. No: 47980

- 23 -

С/327/Д 62е 

Дипломатическа енциклопедия  /  Под гл. ред. на Любен Гоцев и др. ; Състав. Димитър Романов . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2014-2018 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-423-920-6 

   Т. 2 . - 2014 . - 426 с.

   

  

Сист. No: 47981

- 24 -

С/327/Д 62е 

Дипломатическа енциклопедия  /  Под гл. ред. на Любен Гоцев и др. ; Състав. Димитър Романов . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2014-2018 . - 21 см

   

   ISBN 978-619-202-134-4 

   Т. 3 . - 2016 . - 316 с.

   

  

Сист. No: 47982

- 25 -

С/327/Д 62е 

Дипломатическа енциклопедия  /  Под гл. ред. на Любен Гоцев и др. ; Състав. Димитър Романов . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2014-2018 . - 21 см

   

   ISBN 978-619-202-398-0 

   Т. 4 . - 2018 . - 455 с.

   

  

Сист. No: 47983

- 26 -

П/342/К 60НпЦБ 65651

Киселова, Наталия Василева

   Парламентарен контрол / Наталия Василева Киселова ; Науч. ред. Евгени Танчев . - София : Парадигма, 2021 . - 503 с. : с прил. ; 24 см

   Библиогр. с. 487-503

   ISBN 978-954-326-448-3 

  

Сист. No: 47972

- 27 -

Ч2/376/К 72Юс 

Ковачка, Юлиана

   Социалнопедагогически проблеми при деца с парародителска грижа / Юлиана Ковачка . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2017 . - 144 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-00-0134-0 

  

Сист. No: 47961

- 28 -

П/316/К 78ТпЦБ 65657

Колев, Тенчо

   Популизмът и демагогията срещу гражданското общество и правовата държава : (битката се ожесточава) / Тенчо Колев . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 191 с. ; 21 см

   Пълната форма на името на авт. Тенчо Колев е Тенчо Колев Дундов

   ISBN 978-954-07-5138-2 (подв.)

  

Сист. No: 47985

- 29 -

П/342/К 83, П1/342/К 83ЦБ 65656

Конституция на Република България с тълкувателните решения на Конституционния съд (1991 - 2020)  /  Състав. Наталия Василева Киселова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 532 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-5174-0 

  

Сист. No: 47977

- 30 -

П/329/Л 95МЦБ 65658

Любенов, Милен Тодоров

   Европейски партийни системи : Сравнителен анализ на 20 демокрации (1945-2020) / Милен Тодоров Любенов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 254 с. : с диагр., табл. ; 24 см

   Рец.: Георги Карасимеонов, Даниел Смилов ; Библиогр. с. 244-253

   ISBN 978-954-07-5135-1 

  

Сист. No: 47986

- 31 -

П/343/М 31ГтЦБ 65666

Маринова, Гергана и др.

   Тестове и казуси по наказателен процес / Гергана Маринова, Екатерина Салкова, Янко Ройчев . - Благоевград : Сиела Норма, 2021 . - 152 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3472-4 

  

Сист. No: 48007

- 32 -

П/342/М 36ДкЦБ 65653

Марчева, Деяна Димитрова

   Конституционният принцип на правовата държава : Монография / Деяна Димитрова Марчева . - София : Нов български университет, 2021 . - 429 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 398-420 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-233-145-0 

  

Сист. No: 47974

- 33 -

П/316/Н 46Йа, Ч2/316/Н 46ЙаЦБ 65639

Недялкова, Йоанна Михайлова

   Агресията : Теоретични и емпирични измерения. Стратегии за справяне / Йоанна Михайлова Недялкова . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2020 . - 132 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 116-117

   ISBN 978-954-715-705-7 

  

Сист. No: 47954

- 34 -

ЦБ 65676 

Първанов, Георги

   Пътуване към паметта : Разкази за политиката / Георги Първанов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 590 с. : с цв. ил., портр. ; 24 см

   Книгата е с автограф от автора

   ISBN 978-954-07-5114-6 

  

Сист. No: 48019

- 35 -

Ч2/376/С 35Ва 

Сивакова, Ваня Ангелова

   Асистиращи и информационни технологии в образованието / Ваня Ангелова Сивакова . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2020 . - 211 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 201-210

   ISBN 978-619-202-562-5 

  

Сист. No: 47978

- 36 -

П/2/С 55С-оЦБ 65691

Спасов, Свилен Димитров

   От Вавилонската кула до Homo cyberneticus : Социокултурни и антропологично-етически аспекти на генното инженерство / Свилен Димитров Спасов . - София : Омофор, 2020 . - 209 с. : с ил. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. с. 197-207

   ISBN 978-954-2972-78-5 

  

Сист. No: 48032

- 37 -

П/35/С 75МмЦБ 65661

Стефанова, Милена Христова

   Местна власт и местно самоуправление / Милена Христова Стефанова . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 232 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-5153-5 

  

Сист. No: 47989

- 38 -

П/35/С 75МсЦБ 65663

Стефанова, Милена Христова

   Сравнителните изследвания на местното самоуправление / Милена Христова Стефанова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 123 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 108-110

   ISBN 978-954-07-5154-2 

  

Сист. No: 47991

- 39 -

П/30/Т 70ТбЦБ 65660

Томова, Татяна

   Българският път в социалната политика : История за прехода, който не свършва / Татяна Томова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 320 с. : с табл. ; 24 см . -  (Университетска библиотека ; 525)

   Рец.: Тодор Танев, Духомир Минев, Александър Маринов ; Библиогр. с. 304-319

   ISBN 978-954-07-5126-9 

  

Сист. No: 47988

- 40 -

П/343/Ч 83МкЦБ 65674

Чинова, Маргарита и др.

   Кратък лекционен курс по наказателно-процесуално право / Маргарита Чинова, Георги Митов . - София : СИЕЛА, 2021 . - 659 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-3414-4 

  

Сист. No: 48014

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 41 -

П/330.1/Г 37Ап, П1/330.1/Г 37АпЦБ 65669

Георгиев, Анастас

   Правен режим на публичните предприятия в България / Анастас Георгиев . - София : СИЕЛА, 2021 . - 267 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 255-265

   ISBN 978-954-28-3390-1 

  

Сист. No: 48006

- 42 -

Арх/33/Н 17Нр, П/33/Н 17НрЦБ 65640

Найденов, Николай Стефанов

   Регионална политика и фондове на Европейския съюз / Николай Стефанов Найденов . - Русе : Авангард принт, 2020 . - 143 с. : с табл., сх. ; 23 см

   Библиогр. с. 129-132

   ISBN 978-954-337-426-7 

  

Сист. No: 47955

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

- 43 -

П/39/Л 35КсЦБ 65670

Леви-Строс, Клод

   Структурална антропология / Клод Леви-Строс ; Прев от фр. Недка Капралова . - София : Захарий Стоянов, 2015 - . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0918-9 

   Т. 1 . - 2015 . - 495 с. : с ил.

   Ориг. загл.: Anthropologie structurale. - Библиогр. с. 466-488

  

Сист. No: 48011

- 44 -

П/39/Л 35КсЦБ 65670

Леви-Строс, Клод

   Структурална антропология / Клод Леви-Строс ; Прев. от фр. Недка Капралова . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-09-0951-6 

   Т. 2 . - 2015 . - 470 с. : с ил.

   Ориг. загл.: Anthropologie structurale ; Загл. в каре Структурална антропология две. - Библиогр. с. 451-466

  

Сист. No: 48012

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 45 -

П/519.68/A 30CmЦБ 65690

Albon, Chris

   Machine learning with Python cookbook : Practical solutions from preprocessing to deep learning / Chris Albon . - Cambridge : O'Reilly, 2018 . - iii-xiii, 350 p. ; 24 sm

   Index

   ISBN 978-1-491-98938-8 

  

Сист. No: 48031

- 46 -

П/51(022)/D 33МмЦБ 65686

Deisenroth, Marc Peter et al.

   Mathematics for machine learning / Marc Peter Deisenroth, A. Aldo Faisal, Cheng Soon Ong . - Cambridge, New York : Cambridge University Press, 2020 . - xvii, 371 p. : ill. (some color) ; 26 sm

   Includes bibliographical references and index

   ISBN 978-1-108-45514-5 

  

Сист. No: 48029

- 47 -

П/519.2/M 96КмЦБ 65689

Murphy, Kevin P.

   Machine learning a probabilistic perspective / Kevin P. Murphy . - Cambridge : MIT Press, 2012 . - xxix, 1067 p. : ill. ; 26 sm

   

   ISBN 978-0-262-01802-9 

  

Сист. No: 48030

- 48 -

П/519.6/S 53SuЦБ 65688

Shalev-Shwartz, Shai et al.

   Understanding machine learning : from theory to algorithms / Shai Shalev-Shwartz, Shai Ben-David . - Cambridge : Cambridge University Press, 2014 . - xvi, 397 p. : ill. ; 26 sm

   

   ISBN 978-1-107-05713-5 

  

Сист. No: 48021

Опазване на растителния и животински свят. Екология

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

- 49 -

ЦБ 65675 

Капъл, Андреас и др.

   Лечебните гъби : Най-новите научни открития за лекарствените свойства на гъбите / Андреас Капъл, Филип Ребенсбург ; Прев. от нем. К. Коев . - София : Zамония, 2020 . - 304 с. ; 23 см

   Азб. показалец

   ISBN 978-619-91665-1-2 

  

Сист. No: 48020

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 50 -

П/618/А 64ЛпЦБ 65637

Ангелова, Людмила Бончева

   Практическо ръководство по пренатална диагностика / Людмила Бончева Ангелова . - 2. изд. . - Варна : Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2020 . - 204 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 200-202

   ISBN 978-619-221-313-8 

  

Сист. No: 47953

- 51 -

П/616/Б 34ЦБ 65659

Беленска-Тодорова, Людмила

   Сепсис : Монография / Людмила Беленска-Тодорова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 192 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 148-186

   ISBN 978-954-07-5163-4 

  

Сист. No: 47987

- 52 -

П/616/Г 89Г-о, П1/616/Г 89Г-оЦБ 65649

Грънчарова, Гена Георгиева и др.

   Основи на социалната медицина : Учебник за всички медицински и общественоздравни специалности / Гена Георгиева Грънчарова, Силвия Стоянова Александрова-Янкуловска . - Варна : СТЕНО, 2021 . - 268 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 261-267

   ISBN 978-619-241-152-7 

  

Сист. No: 47970

- 53 -

П/618/Д 58ВпЦБ 65630

Димитрова, Валя Иванова и др.

   Практическа гинекология за акушерки / Валя Иванова Димитрова, Славена Тодорова Илиева . - Варна : Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов, 2020 . - 208 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 201-207

   ISBN 978-619-221-260-5 

  

Сист. No: 47943

- 54 -

П/614/Д 75пЦБ 65631

Долекарска помощ  : Общоприети и нетрадиционни методи за възстановяване и връщане към живот / Константин Димитров Герганов и др. ; Под ред. Стефан Цветанов Цеков . - Варна : ЗОГРАФ, 2013 . - 336 с. : с ил., табл., портр. ; 25 см

   Библиогр. с. 329-335

   ISBN 978-954-15-0237-2 подв.

  

Сист. No: 47945

- 55 -

Арх/616/Д 85ДсЦБ 65628

Драганова, Даниела Константинова

   Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания : Учебник / Даниела Константинова Драганова . - 2. прераб. и доп. изд. . - Плевен [Русе] : Медиатех, 2021 (Акад. изд. Русенски университет) . - 162 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-207-219-3 

  

Сист. No: 47941

- 56 -

П/35/З-43ЦБ 65633

Защита при бедствия и първа долекарска помощ  : Учебник за студентите от специалностите в Аграрен факултет / Георги Стефанов Петков и др. . - Стара Загора : Тракийски университет, 2009 . - 118 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 116-117

   ISBN 978-954-338-008-4 

  

Сист. No: 47946

- 57 -

П/616/И 21ПпЦБ 65667

Иванов, Петър

   Психопатология на Ковид пандемията : Диагностика и лечение / Петър Иванов . - Русе : Ахат, 2021 . - 176 с. : с диагр., табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9664-97-3 

  

Сист. No: 48008

- 58 -

П/618/И 52СаЦБ 65641

Илиева, Славена Тодорова и др.

   Акушерски грижи в неонатологията и педиатрията / Славена Тодорова Илиева, Валя Иванова Димитрова . - Варна : Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов, 2021 . - 254 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 246-252

   ISBN 978-619-221-306-0 

  

Сист. No: 47958

- 59 -

ЦБ 65671 

Кинч, Майкъл

   Между надеждата и страха : История на ваксините и на човешкия имунитет / Майкъл Кинч ; Прев. от англ. Мария Иванова . - София : СИЕЛА, 2020 . - 321 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 349-388

   ISBN 978-954-28-3374-1 

  

Сист. No: 48013

- 60 -

П/61/К 91СмЦБ 65635

Крушкова, Силвия

   Медицинска психология / Силвия Крушкова . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2018 . - 94 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 94

   ISBN 978-619-207-161-5 

  

Сист. No: 47952

- 61 -

П/616/Н 75МсЦБ 65634

Николова, Мариана и др.

   Сестрински дейности в анестезиологията и интензивното лечение : Учебник за студенти от професионално направление "Здравни грижи" / Мариана Николова, Силвия Борисова . - Варна : Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2017 . - 201 с. : с ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-221-040-3 

  

Сист. No: 47948

- 62 -

П/614/П 33КуЦБ 65642

Пейчева, Калина Стефанова

   Устойчиво развитие на здравеопазването : Права и отговорности за подобряване на общественото здраве / Калина Стефанова Пейчева . - София : Проф. Петко Венедиков, 2019 . - 124 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 102-114

   ISBN 978-619-7469-01-1 

  

Сист. No: 47963

- 63 -

П/614/П 83ЦБ 65638

Правила за оказване на първа долекарска помощ  . - София : Перфект Консулт, 2021 . - 48 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 47947

- 64 -

П/616/П 84рЦБ 65629

Практическо ръководство за сестрински грижи  : [Учебно помагало] / Мариана Николова и др. . - 2. прераб. изд. . - Варна : Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов, 2020 . - 206 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 203-205

   ISBN 978-619-221-277-3 

  

Сист. No: 47942

- 65 -

П/37/Х 98ДаЦБ 65668

Хюитсън, Джеси

   Аутизмът : Как да отгледаме щастливо аутистично дете / Джеси Хюитсън . - София : Кибеа, 2021 . - 376 с. ; 21 см . -  (Здраве)

   

   ISBN 978-954-474-890-6 

  

Сист. No: 48010

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР)

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 66 -

Арх/621/А 64Бм, П/621.7/А 64БмЦБ 65681

Ангелов, Борислав Георгиев

   Методически основи на техническото проектиране / Борислав Георгиев Ангелов . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 122 с. : с табл., фиг., диагр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-712-835-4 

  

Сист. No: 48026

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 67 -

П/658/G 57ЦБ 65644

Godsmark, Jo et al

   The logistics outsourcing handbook : A step-by-step guide from strategy through to implementation / Jo Godsmark, Gwynne Richards . - London ; New York ; : Kogan Page, 2020 . - 374 p. ; 23 sm

   

   ISBN 978-0-7494-8462-0 

  

Сист. No: 47964

- 68 -

П/629.113/H 93PbЦБ 65678

Hurley, Phillip

   Build a solar hydrogen fuel cell system / Phillip Hurley . - Wheelock, VT : Wheelock Mountain Publications, 2013 . - 213 p. ; 25 sm

   

   ISBN 978-0-9837847-7-7 

  

Сист. No: 48022

- 69 -

П/658/S 22MlЦБ 65679

Sarder, M. D.

   Logistics transportation systems / M. D. Sarder . - Amsterdam : Elsevier, 2020 . - v-xix, 433 p. ; 23 sm

   

   ISBN 978-0-12-815974-3 

  

Сист. No: 48024

- 70 -

П/656/S 61EtЦБ 65625

Simoudis, Evangelos

   Transportation transformation : How autonomous mobility will fuel new value chains / Evangelos Simoudis ; Forew. Michael Dunne . - California : Corporate Innovators, LLC, 2020 . - 327 p. ; 22 sm

   Библиогр. с. 305-327

   ISBN 978-0-9980677-2-8 

  

Сист. No: 47938

- 71 -

П/656/W 73CaЦБ 65626

Winston, Clifford et al

   Autonomous vehicles : The road to economic growth? / Clifford Winston, Quentin Karpilow . - Washington : Brookings Institution Press, 2020 . - 167 p. ; 22 sm

   References ; Index

   ISBN 978-0-8157-3857-2 

  

Сист. No: 47939

- 72 -

П/629/W 80ЦБ 65648

Wokaun, Alexander et al

   Transition to hydrogen : Pathways toward clean transportation / Alexander Wokaun, Erik Wilhelm . - Cambridge, New York : Cambridge University Press, 2011 . - xx, 252 p. : ill. (some col.) ; 24 sm

   

   ISBN 978-1-108-44648-8 

  

Сист. No: 47969

- 73 -

Арх/621/Х 15Кп, П/621.43/Х 15КпЦБ 65680

Хаджиев, Кирил Илиев

   Подобряване ефективните и екологични показатели на двигателите с принудително възпламеняване : Монография / Кирил Илиев Хаджиев . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 132 с. : с табл., граф. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-712-840-8 

  

Сист. No: 48025

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 74 -

П/658/G 57ЦБ 65644

Godsmark, Jo et al

   The logistics outsourcing handbook : A step-by-step guide from strategy through to implementation / Jo Godsmark, Gwynne Richards . - London ; New York ; : Kogan Page, 2020 . - 374 p. ; 23 sm

   

   ISBN 978-0-7494-8462-0 

  

Сист. No: 47964

- 75 -

П/658/S 22MlЦБ 65679

Sarder, M. D.

   Logistics transportation systems / M. D. Sarder . - Amsterdam : Elsevier, 2020 . - v-xix, 433 p. ; 23 sm

   

   ISBN 978-0-12-815974-3 

  

Сист. No: 48024

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

Кибернетика. Фина механика

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 76 -

Арх/62/Д 85Ип, П/624/Д 85ИпЦБ 65683

Драганов, Иво

   Приложение на метода на крайните елементи за моделиране на заварени конструкции и заваръчни процеси : Монография / Иво Драганов . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 156 с. : с табл., диагр. ; 20,5 см

   

   ISBN 978-954-712-839-2 

  

Сист. No: 48027

Езикознание. Филология. Литература

- 77 -

П/802.0/E 56 

English for Information Technology  /  Series Ed. David Bonamy . - Harlow : Pearson Education, 2011 . - 30 sm

   

   ISBN 978-1-4082-6990-9 

   Level 2. Vocational English : Cource Book : A2-B1 /  Първи автор  David Hill . - 2011 . - 80 p. + CD-ROM

   

  

Сист. No: 47950

- 78 -

П/802.0/T 30 

Technical English  : Workbook . - Harlow : Pearson Education, 2011 . - 30 sm

   

   ISBN 978-1-4082-9800-1 

   Level 4. Workbook with Audio CD and Answer Key : B2-C1 /  Първи автор  Christopher Jacques . - 2011 . - 80 p. + CD

   

  

Сист. No: 47951

- 79 -

П/801/М 46ИкЦБ 65664

Мелчук, Игор Александрович

   Курс по обща морфология / Игор Александрович Мелчук . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 - . - 24 см

   Ориг. загл.: Курс общей морфологии

   ISBN 978-954-07-2913-8 

   Т. 1. Ч. 1. Дума . - 2013 . - 464 с. : с табл., ил., сх.

   Библиогр. с. 431-440 ; Показалци ; Рез. на бълг. ез.

  

Сист. No: 47992

- 80 -

П/801/М 46ИЦБ 65664

Мелчук, Игор Александрович

   Курс по обща морфология / Игор Александрович Мелчук . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2013 - . - 24 см

   Ориг. загл.: Курс общей морфологии

   ISBN 978-954-07-3892-5 

   Т. 2. Морфологични значения . - 2015 . - 523 с. : с ил., табл., сх.

   Библиогр. с. 486-498 ; Показалци ; Рез. на бълг. ез.

  

Сист. No: 47994

- 81 -

ЦБ 65643 

Недков, Недко

   Папка "Аутизъм" / Недко Недков . - София : Фабрика за книги, 2020 . - 304 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-230-121-7 

  

Сист. No: 47962

- 82 -

ЦБ 65684 

Райнов, Васил Господинов

   Живи са още онези, които са ги видели... / Васил Господинов Райнов . - София : Мултипринт, 2021 . - 171 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 165-168. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-362-354-9 

  

Сист. No: 2070

- 83 -

П/802.0/Т 53ЦБ 65652

Терлемезян, Хилда Нишан

   Съвременни подходи и методи на обучение по английски език : Учебно помагало / Хилда Нишан Терлемезян . - 2. доп. изд. . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2019 . - 104 с. : с ил., табл., сх ; 22 см

   

   ISBN 978-619-202-478-9 

  

Сист. No: 47973

- 84 -

П/802.0/Т 53ХсЦБ 65654

Терлемезян, Хилда Нишан

   Съвременни подходи и методи на обучение по английски език : Учебник / Хилда Нишан Терлемезян . - 2. доп. изд. . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2019 . - 232 с. : с ил., табл., сх ; 22 см

   Библиогр. с. 225-231

   ISBN 978-619-202-477-2 

  

Сист. No: 47975

История. География. Биографии. Археология

- 85 -

П/57/А 92АбЦБ 65665

Асенов, Асен Иванов

   Биогеография и природен капитал на България : Монография / Асен Иванов Асенов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 940 с. : с табл., к. ; 24 см . -  (Университетска библиотека ; № 523)

   Библиогр. след отд. ч. ; Показалци ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-5007-1 (подв.) 

  

Сист. No: 47995

- 86 -

ЦБ 65676 

Първанов, Георги

   Пътуване към паметта : Разкази за политиката / Георги Първанов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 590 с. : с цв. ил., портр. ; 24 см

   Книгата е с автограф от автора

   ISBN 978-954-07-5114-6 

  

Сист. No: 48019

- 87 -

П/94/Т 79ЦБ 65655

Тракия през Средновековието и османската епоха. Характер и динамика на селищния живот (XII-XVIII век)  : Сборник статии от научна конференция, проведена на 27-28 ноември 2014 г. в София /  Състав. и науч. ред. Даниела Стефанова Стоянова, Чавдар Янакиев Кирилов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2020 . - 175 с. : с ил., табл., к. ; 24 см

   Авторите: с. 173-174 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-5068-2 (подв.)

  

Сист. No: 47984

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 88 -

ЦБ 65624 

Маджаров, Стоян Николов

   Календар на имена и събития от поп и рок музиката / Стоян Николов Маджаров . - Русе : Дема прес, 2020 . - 540 с. : с ил., портр. ; 23 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Пенчо Константинов Камбуров, Петър Димитров Кадийски ; Библиогр. с. 536-539

   ISBN 978-619-7546-27-6 

  

Сист. No: 47937

- 89 -

Ч2/79/П63 

Повече от 300 игри за всякакви случаи  /  Състав. Патрик Гудланд ; Прев. от англ. Николай Златев . - София : Скрипчър юниън, 2003 . - 185 с. : с ил., сх. ; 20 см

   

   ISBN 954-9987-07-8 

  

Сист. No: 47996

Компютри. Програмни продукти

- 90 -

П/519.68/A 30CmЦБ 65690

Albon, Chris

   Machine learning with Python cookbook : Practical solutions from preprocessing to deep learning / Chris Albon . - Cambridge : O'Reilly, 2018 . - iii-xiii, 350 p. ; 24 sm

   Index

   ISBN 978-1-491-98938-8 

  

Сист. No: 48031

- 91 -

П/004/P 93ЦБ 65647

Proceedings of the 21st International Conference on Computer systems and technologies  : CompSysTech'20, Ruse, Bulgaria, June 19-20, 2020 /  Ed.-in-chief Tzvetomir Vasilev ; Eds. Roumen Trifonov . - Ruse : Association for computing machinery, 2021 . - 324 p. ; 24 sm . -  (ACM International conference proceedings series)

   Author's index. - Bibliogr. after each chapter

   ISBN 978-1-4503-7768-3 

  

Сист. No: 47968

- 92 -

П/004/В 25ЦБ 65672

Василев, Алексей

   Питон] Python : Разширени възможности на езика в примери / Алексей Василев . - София : Асеневци, 2021 . - 276 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7586-36-7 

  

Сист. No: 48015

- 93 -

П/004/В 25ЦБ 65673

Василев, Алексей

   Питон] Python : Основи на езика в примери / Алексей Василев . - София : Асеневци, 2021 . - 356 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7586-28-2 

  

Сист. No: 48016

- 94 -

ЦБ 65650 

Донева, Росица и др.

   Обектно-ориентирано проектиране и програмиране : С примери на С++ / Росица Донева, Силвия Гафтанджиева . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2020 . - 328 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Азб. показател

   ISBN 978-619-202-520-5 

  

Сист. No: 47971

- 95 -

Ч2/372.32/К 96О-д 

Кънева, Офелия

   Детето на XXI век и рледизвикателствата пред професионалистите от XX век / Офелия Кънева . - 2. доп. изд. . - София : Български бестселър - Национален музей на бълг. книга и полиграфия, 2019 . - 64 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 60-62

   ISBN 978-954-463-215-1 

  

Сист. No: 47998

- 96 -

Ч2/376/С 35Ва 

Сивакова, Ваня Ангелова

   Асистиращи и информационни технологии в образованието / Ваня Ангелова Сивакова . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2020 . - 211 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 201-210

   ISBN 978-619-202-562-5 

  

Сист. No: 47978

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 97 -

Ч2/372.851/А 64Вр 

Ангелова, Владимира Стефанова

   Ръководство по методика на обучението по математика за началния етап на средното общообразователно училище / Владимира Стефанова Ангелова . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2009 . - 27 см

   

   ISBN 978-954-423-531-4 

   Ч. 1 . - 2009 . - 107 с.

   Библиогр. с. 105-106

  

Сист. No: 47979

- 98 -

Ч2/37.0/А 64Пн 

Ангелова, Пламенка

   Наръчник на класния ръководител 1.-4. клас / Пламенка Ангелова . - 2. прераб. и доп. изд. с компакт диск . - София : РААБЕ България, 2020 . - 224 с. : с табл., сх. ; 21 см + 1 оптичен диск

   

   ISBN 978-619-7315-83-7 

  

Сист. No: 48002

- 99 -

Ч2/372.379.6/Г 56Ма 

Глушкова, Магдалена

   Агресия и особености на проявленията й във физическото възпитание в детската градина : Уч. пособие / Магдалена Глушкова . - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2005 . - 98 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 92-96

   ISBN 954-680-367-7 

  

Сист. No: 47956

- 100 -

Ч2/372.851/Г 96Дт 

Гълъбова, Даринка Ненчева

   Теория и методика на формиране на математически представи у децата в детската градина / Даринка Ненчева Гълъбова . - 2. доп. изд. . - В. Търново : Слово, 2009 . - 270 с. : с ил., табл., черт. ; 24 см

   В Нац. библиотека е отбелязано като [3] доп. изд. ; 1. изд. 2002 със загл. Методика на формиране на елементарни математически представи у децата в детската градина на изд. Астарта ; В кн. означено 2. доп. изд. ; Примерни теми за курсови и дипломни работи по методика на формиране на математически представи: с. 265-270 ; Библиогр. с. 267-270

   ISBN 978-954-439-913-9 

  

Сист. No: 48003

- 101 -

Ч2/372.36/Д 24Фр 

Даскалова, Дафина

   Ранното четене и подготовката за училище : За фонематичното съзнание у децата пред прага на училището / Дафина Даскалова . - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2007 . - 135 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 131-133

   ISBN 978-954-680-534-8 

  

Сист. No: 48000

- 102 -

Ч2/372.851/Д 58Дм 

Димитров, Димитър Г. и др.

   Методика на обучението по математика в началните класове / Димитър Г. Димитров, Ангелина Филипова Манова . - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2011 . - 345 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 333-341

   ISBN 978-954-680-737-3 

  

Сист. No: 48004

- 103 -

Ч2/373/З-61Ца 

Зидарова, Цветелина Димитрова

   Адаптацията в детската градина : Малка книжка за голямата стъпка / Цветелина Димитрова Зидарова . - София : СИЕЛА, 2019 . - 116 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2924-9 

  

Сист. No: 48018

- 104 -

Ч2/376/К 72Юс 

Ковачка, Юлиана

   Социалнопедагогически проблеми при деца с парародителска грижа / Юлиана Ковачка . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2017 . - 144 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-00-0134-0 

  

Сист. No: 47961

- 105 -

Ч2/372.32/К 96О-д 

Кънева, Офелия

   Детето на XXI век и рледизвикателствата пред професионалистите от XX век / Офелия Кънева . - 2. доп. изд. . - София : Български бестселър - Национален музей на бълг. книга и полиграфия, 2019 . - 64 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 60-62

   ISBN 978-954-463-215-1 

  

Сист. No: 47998

- 106 -

Арх/378/М 28Ар, П/378/М 28Ар, П1/378/М 28АрЦБ 65627

Манукова-Маринова, Анелия Владимирова и др.

   Ръководство за дипломиране Електроника : [За студентите, завършващи образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" по специалност "Електроника" и "Автомобилна електроника"] / Анелия Владимирова Манукова-Маринова, Красимира Стефанова Щерева . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 53 с. : със сх. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-712-832-3 

  

Сист. No: 47940

- 107 -

Ч2/37.0/М 35Ср 

Марушкина, Силвия Евгениева

   Ръководство за учителя при работа с деца в начален етап на обучение за формиране на социална компетентност при ученици в начален етап на обучение / Силвия Евгениева Марушкина . - София : Асеневци, 2021 . - 60 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7586-21-3 

  

Сист. No: 48017

- 108 -

Арх/378/О-62, П/378/О-62ЦБ 65685

Опит и добри практики от Първата национална среща семинар на академичните медии и експертите по връзки с обществеността на висшите училища в България  /  Състав. и науч. ред. Иван Христов Белоев, Юлиана Пенчева Попова, Анелия Владимирова Манукова-Маринова . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 172 с. : с цв. сн. ; 20,5X29 см

   

   ISBN 978-954-712-836-1 

  

Сист. No: 48028

- 109 -

П/37/О-82ЦБ 65677

   

Осми] VIII Международен есенен научно-образователен форум "Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието", София, 9-10 ноември 2018  /  Състав. Росица Пенкова, Петър Петров . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2019 . - 222 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. след отд. докл. - Текст и на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4838-2 

  

Сист. No: 48023

- 110 -

Ч2/372.351/П 25-Зм 

Паскалева, Здравка Крумова и др.

   Математика за четвърта подготвителна група 6-7 години / Здравка Крумова Паскалева, Здравко Вутов Лалчев, Маргарита Генова Върбанова . - София : Архимед 2 ; Архимед и Диоген, 2016 . - [50] с. : с цв. ил. ; 28 см + карти . -  (Програмна система "Заедно")

   Изд. на Института за образователни политики "Архимед и Диоген"

   ISBN 978-954-779-196-1 

   ISBN 978-619-7271-01-0 

  

Сист. No: 48005

- 111 -

Ч2/159.922.7/П 92 

Психология и педагогика на децата с интелектуална недостатъчност : Ч. 1  / Ралчо Трашлиев и др.Иван Карагьозов, Пелагия Терзийска, Миглена Симонска, Нели Людмилова Петрова, Симеонка Тодорова Бъчева . - Благоевград : ВСУ Черноризец Храбър, 2000 . - 21 см

   

   ISBN 954-680-151-8 

   Ч. 1 . - 2000 . - 252 с.

   Библиогр. с. 246-247

  

Сист. No: 47959

- 112 -

Ч2/159.922.7/П 92 

Психология и педагогика на децата с умствена недостатъчност : Ч. 2  / Ралчо Трашлиев и др.Иван Карагьозов, Пелагия Терзийска, Ж. Мажерот, Нели Людмилова Петрова, М. Богданова . - Благоевград : ВСУ Черноризец Храбър, 2002 . - 21 см

   

   ISBN 954-680-208-5 

   Ч. 2 . - 2002 . - 159 с.

   

  

Сист. No: 47960

- 113 -

Ч2/372.379.6/Р 20 

Развиване на ориентировъчни способности на децата  / Иван Костадинов Глушков и др. . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2017 . - 142 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 135-141

   ISBN 978-954-00-0133-3 

  

Сист. No: 47944

- 114 -

Ч2/371.3/С 13Ж 

Савова, Жулиета Иванова

   Oценяване на образователното съдържание : Избор на учебници и учебни ресурси : [монография] / Жулиета Иванова Савова . - София : Просвета, 2014 . - 200 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 196-199

   ISBN 978-954-01-3080-4 

  

Сист. No: 48001

- 115 -

Ч2/372.3/С 46 

Смесената група в детската градина  : Проблеми, предизвикателства, перспективи / Петко Иванов Буюклиев и др. . - Бургас : Димант, 2001 . - 144 с. : с табл., сх. ; 22 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 954-731-138-7 

  

Сист. No: 47997

- 116 -

Ч2/372.36/У 63к 

Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение  / Тодор Шопов, Лучия Малинова, Вероника Светлозарова Вълканова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2008 . - 443 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

   Съдържа материали от Д. Гюров, Б. Ангелов, В. Гюрова, П. Пехливанова, В. Вълканова, Е. Русинова, И. Любенова, П. - Текст и на англ., нем. ез. ; Библиогр. след всяка гл.

   ISBN 978-954-07-2794-3 

  

Сист. No: 47993

- 117 -

П/37/Х 98ДаЦБ 65668

Хюитсън, Джеси

   Аутизмът : Как да отгледаме щастливо аутистично дете / Джеси Хюитсън . - София : Кибеа, 2021 . - 376 с. ; 21 см . -  (Здраве)

   

   ISBN 978-954-474-890-6 

  

Сист. No: 48010

- 118 -

П/37/Ц 30ЛпЦБ 65636

Цветанова-Чурукова, Лидия и др.

   Психотерапевтични взаимодействия в обучението : Психотерапевт. методи и възможности за използването им в обучението : [Учебник за студентите от ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград] / Лидия Цветанова-Чурукова, Виолина Стойнева . - Благоевград : ЮЗУ Неофит Рилски, 1995 . - 189 с.

   Библиогр. с. 180-186

   ISBN 954-680-037-6 

  

Сист. No: 47949

- 119 -

П/37/Ч 12Св, Ч2/37.03/Ч 12СвЦБ 65662

Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева

   Възпитанието в демократичното общество - същност, проявления, перспективи / Сийка Георгиева Чавдарова-Костова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 136 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 130-135

   ISBN 978-954-07-5072-9 

  

Сист. No: 47990

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

- 120 -

Арх/62/Д 85Ип, П/624/Д 85ИпЦБ 65683

Драганов, Иво

   Приложение на метода на крайните елементи за моделиране на заварени конструкции и заваръчни процеси : Монография / Иво Драганов . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 156 с. : с табл., диагр. ; 20,5 см

   

   ISBN 978-954-712-839-2 

  

Сист. No: 48027

Техника на безопасността

- 121 -

П/614/П 83ЦБ 65638

Правила за оказване на първа долекарска помощ  . - София : Перфект Консулт, 2021 . - 48 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 47947

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 122 -

П/35/З-43ЦБ 65633

Защита при бедствия и първа долекарска помощ  : Учебник за студентите от специалностите в Аграрен факултет / Георги Стефанов Петков и др. . - Стара Загора : Тракийски университет, 2009 . - 118 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 116-117

   ISBN 978-954-338-008-4 

  

Сист. No: 47946


 Индекс по АВТОРИ

Albon, Chris 45 90 
Ben-David, Shai 48 
Bonamy, David 77 
Deisenroth, Marc Peter 46 
Dunne, Michael 70 
Faisal, A. Aldo 46 
Godsmark, Jo 67 74 
Hill, David 77 
Hurley, Phillip 68 
Jacques, Christopher 78 
Karpilow, Quentin 71 
Murphy, Kevin P. 47 
Ong, Cheng Soon 46 
Richards, Gwynne 67 74 
Sarder, M. D. 69 75 
Shalev-Shwartz, Shai 48 
Simoudis, Evangelos 70 
Trifonov, Roumen 91 
Vasilev, Tzvetomir 91 
Wilhelm, Erik 72 
Winston, Clifford 71 
Wokaun, Alexander 72 
Александров, Евгени Ал. 22 23 24 25 
Александрова, Силвия 52 
Александрова-Янкуловска, Силвия Стоянова 52 
Ангелов, Борислав Георгиев 66 
Ангелова, Владимира Стефанова 97 
Ангелова, Людмила Бончева 50 
Ангелова, Пламенка 98 
Асенов, Асен Иванов 85 
Балтаджиева, Йонка Стефанова 115 
Беленска-Тодорова, Людмила 51 
Белоев, Иван Христов 108 
Богданова, М. 11 112 
Божилова, Ваня Борисова 18 
Борисова, Силвия 61 
Буюклиев, Петко Иванов 115 
Бъчева, Симеонка Тодорова 10 111 
Василев, Алексей 92 93 
Василева, Веселина 64 
Вълканова, Вероника Светлозарова 116 
Върбанова, Маргарита Генова 110 
Гафтанджиева, Силвия 94 
Гевренова, Нина Милкова 15 
Генова, Катя 64 
Георгиев, Анастас 19 41 
Георгиева, Анна 64 
Георгиева, Елена 1 
Георгиева, Елена Кръстева 115 
Герганов, Константин Димитров 54 
Гергинов, Кръстю Евтимов 22 23 24 25 
Глушков, Иван Костадинов 113 
Глушкова, Магдалена 20 99 
Гоцев, Любен 22 23 24 25 
Граматикова, Мария Петрова 113 
Грашкина-Минчева, Ваня 1 
Гроздева, Диана 64 
Грънчарова, Гена Георгиева 52 
Гудланд, Патрик 89 
Гълъбова, Даринка Ненчева 100 
Даскалова, Дафина 101 
Джирони, Атилио 54 
Димитров, Димитър Г. 102 
Димитрова, Валя Иванова 53 58 
Димитрова, Диана Станчева 54 
Димитрова, Светлана Методиева 56 122 
Донева, Росица 94 
Дончева, Анета 1 
Драганов, Иво 76 120 
Драганова, Даниела Константинова 55 
Драголова, Ели Георгиева 115 
Зидарова, Цветелина Димитрова 3 103 
Златев, Валентин Василев, 22 23 24 25 
Златев, Николай 89 
Иванов, Иво Драганов 76 120 
Иванов, Петър 4 57 
Иванова, Красимира Средкова 16 17 
Иванова, Мария 59 
Игнатов, Валентин Любомиров 54 
Игнатова, Евелина 115 
Игнатова, Мария 115 
Игнатова, Тодорка Николова 115 
Илиев, Александър Кръстев 56 122 
Илиева, Славена Тодорова 53 58 
Капралова, Недка 43 44 
Капъл, Андреас 49 
Карагьозов, Иван 10 11 111 112 
Кинч, Майкъл 59 
Кирилов, Чавдар Янакиев 87 
Киселова, Наталия Василева 26 29 
Ковачка, Юлиана 27 104 
Коев, К. 49 
Колев, Тенчо 28 
Костадинова, Гергана Стоянова 56 122 
Крушкова, Силвия 5 60 
Кръстева-Иванова, Миглена Кръстева 6 
Кънева, Офелия 95 105 
Лалчев, Здравко Вутов 110 
Леви-Строс, Клод 43 44 
Лозев, Камен 8 9 
Любенов, Милен Тодоров 30 
Маджаров, Стоян Николов 88 
Мажерот, Ж. 11 112 
Малинова, Лучия 116 
Манова, Ангелина Филипова 102 
Манукова, Анелия Владимирова 108 
Манукова-Маринова, Анелия Владимирова 2 106 108 
Маринова, Гергана 31 
Марушкина, Силвия Евгениева 107 
Марчева, Деяна Димитрова 32 
Мелчук, Игор Александрович 79 80 
Митев, Юрий Емилов 56 122 
Митева, Чонка Минчева 56 122 
Митов, Георги 40 
Митова, Стаменка Славейкова 113 
Михов, Калин Колев 54 
Найденов, Николай Стефанов 42 
Нанкова, Милена 64 
Недков, Недко 81 
Недялкова, Йоанна Михайлова 7 33 
Николов, Красимир 115 
Николова, Мариана 61 64 
Пантев, Андрей Лазаров 22 23 24 25 
Паскалева, Здравка Крумова 110 
Пачева, Петя Иванова 113 
Пейчева, Калина Стефанова 62 
Пенкова, Росица 109 
Петков, Георги Стефанов 56 122 
Петров, Петър 109 
Петрова, Нели Людмилова 10 11 111 112 
Попова, Юлиана Пенчева 108 
Попър, Карл 8 9 
Първанов, Георги 34 86 
Райнов, Васил Господинов 12 82 
Ралчев, Румен Нейчев 22 23 24 25 
Ребенсбург, Филип 49 
Ройчев, Янко 31 
Романов, Димитър 22 23 24 25 
Савова, Жулиета Иванова 114 
Салкова, Екатерина 31 
Сивакова, Ваня Ангелова 35 96 
Симонска, Миглена 10 111 
Спасов, Свилен Димитров 36 
Средкова, Красимира 15 16 17 
Стамова, Красимира 64 
Стефанова, Милена Христова 37 38 
Стойнева, Виолина 14 118 
Стоянова, Даниела Стефанова 87 
Танчев, Евгени 26 
Терзиева, Маргарита Тодорова 115 
Терзийска, Пелагия 10 11 111 112 
Терлемезян, Хилда Нишан 83 84 
Тодорова, Коралия Стефанова 54 
Томова, Татяна 39 
Трашлиев, Ралчо 10 11 111 112 
Хаджиев, Кирил Илиев 73 
Хюитсън, Джеси 13 65 117 
Цветанова-Чурукова, Лидия 14 118 
Цветкова, Вержиния 64 
Цеков, Стефан Цветанов 54 
Цеков, Цветан Тошев 54 
Цекова, Флора Илиева 54 
Цонев, Киряк Цонев 24 
Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева 119 
Чинова, Маргарита 40 
Шишков, Риналдо Савов 54 
Шопов, Тодор 116 
Щерева, Красимира Стефанова 2 106 
Янков, Александър Димов 22 23 24 25 
Янчева, Стоянка 64 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Autonomous vehicles 71 
Build a solar hydrogen fuel cell system 68 
English for Information Technology 77 
Logistics transportation systems 69 75 
Machine learning a probabilistic perspective 47 
Machine learning with Python cookbook 45 90 
Mathematics for machine learning 46 
Oценяване на образователното съдържание 114 
Proceedings of the 21st International Conference on Computer systems and technologies 91 
Technical English 78 
The logistics outsourcing handbook 67 74 
Transition to hydrogen 72 
Transportation transformation 70 
Understanding machine learning 48 
Агресия и особености на проявленията й във физическото възпитание в детската градина 20 99 
Агресията 7 33 
Адаптацията в детската градина 3 103 
Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право 15 16 17 
Акушерски грижи в неонатологията и педиатрията 58 
Асистиращи и информационни технологии в образованието 35 96 
Аутизмът 13 65 117 
Биогеография и природен капитал на България 85 
Българският път в социалната политика 39 
Възпитанието в демократичното общество - същност, проявления, перспективи 119 
Детето на XXI век и рледизвикателствата пред професионалистите от XX век 95 105 
Детето, изкуствата, технологиите 21 
Дипломатическа енциклопедия 22 23 24 25 
Долекарска помощ 54 
Европейски партийни системи 30 
Живи са още онези, които са ги видели... 12 82 
Защита при бедствия и първа долекарска помощ 56 122 
Интерактивна педагогическа ситуация в детската градина 18 
Календар на имена и събития от поп и рок музиката 88 
Конституционният принцип на правовата държава 32 
Конституция на Република България с тълкувателните решения на Конституционния съд (1991 - 2020) 29 
Кратък лекционен курс по наказателно-процесуално право 40 
Курс по обща морфология 79 80 
Лечебните гъби 49 
Математика за четвърта подготвителна група 6-7 години 110 
Медицинска психология 5 60 
Между надеждата и страха 59 
Местна власт и местно самоуправление 37 
Методика на обучението по математика в началните класове 102 
Методически основи на техническото проектиране 66 
Наръчник на класния ръководител 1.-4. клас 98 
Обектно-ориентирано проектиране и програмиране 94 
Общо библиотекознание. Библиотечен мениджмънт 1 
Опит и добри практики от Първата национална среща семинар на академичните медии и експертите по връзки с обществеността на висшите училища в България 108 
Осми] VIII Международен есенен научно-образователен форум "Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието", София, 9-10 ноември 2018 109 
Основи на социалната медицина 52 
От Вавилонската кула до Homo cyberneticus 36 
Отвореното общество и неговите врагове 8 9 
Папка "Аутизъм" 81 
Парламентарен контрол 26 
Питон] Python 92 93 
Повече от 300 игри за всякакви случаи 89 
Подобряване ефективните и екологични показатели на двигателите с принудително възпламеняване 73 
Популизмът и демагогията срещу гражданското общество и правовата държава 28 
Правен режим на публичните предприятия в България 19 41 
Правила за оказване на първа долекарска помощ 63 121 
Практическа гинекология за акушерки 53 
Практическо ръководство за сестрински грижи 64 
Практическо ръководство по пренатална диагностика 50 
Приложение на метода на крайните елементи за моделиране на заварени конструкции и заваръчни процеси 76 120 
Психология и педагогика на децата с интелектуална недостатъчност : Ч. 1 10 111 
Психология и педагогика на децата с умствена недостатъчност : Ч. 2 11 112 
Психопатология на Ковид пандемията 4 57 
Психотерапевтични взаимодействия в обучението 14 118 
Първичното интервю в индивидуалната психологична практика 6 
Пътуване към паметта 34 86 
Развиване на ориентировъчни способности на децата 113 
Ранното четене и подготовката за училище 101 
Регионална политика и фондове на Европейския съюз 42 
Ръководство за дипломиране Електроника 2 106 
Ръководство за учителя при работа с деца в начален етап на обучение за формиране на социална компетентност при ученици в начален етап на обучение 107 
Ръководство по методика на обучението по математика за началния етап на средното общообразователно училище 97 
Сепсис 51 
Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания 55 
Сестрински дейности в анестезиологията и интензивното лечение 61 
Смесената група в детската градина 115 
Социалнопедагогически проблеми при деца с парародителска грижа 27 104 
Сравнителните изследвания на местното самоуправление 38 
Структурална антропология 43 44 
Съвременни подходи и методи на обучение по английски език 83 84 
Теория и методика на формиране на математически представи у децата в детската градина 100 
Тестове и казуси по наказателен процес 31 
Тракия през Средновековието и османската епоха. Характер и динамика на селищния живот (XII-XVIII век) 87 
Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение 116 
Устойчиво развитие на здравеопазването 62 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Акушерство 53 
Английски език - правопис - лексикология - морфология - фонетика - граматика 83 84 
Английски език - учебници 77 78 
Анестезиология 61 
Антропология 43 44 
Аутизъм - при децата - наръчници и ръководства 13 65 117 
Бавноразвиващи се и ненормални деца 10 11 111 112 
Библиотеки - управление и организация - учебници за ВУЗ 1 
Бременност - наръчници и ръководства 50 
Българска литература 81 
Висши учебни заведения 108 
Възпитание на душевно болни. Аутизъм (педагогически аспект) 10 11 13 65 111 112 117 
Възпитание, образование и обучение на специални групи и лица. Дефектология 35 96 
Вътрешна политика – социални проблеми 28 
Генно инженерство 36 
Горивни уредби (в автомоб. ) 68 
Гражданска защита – учебници за ВУЗ 56 122 
Гражданско образование 119 
Гражданско общество 28 
Грижи за болния. Хигиена на болния 53 55 
Гъбите - лекарствени средства от растителен произход 49 
Двигатели с вътрешно горене - екологични показатели 73 
Детска психология 6 
Детски игри 89 
Деца - предучилищна възраст - обучение 101 
Дипломация - енциклопедия 22 23 24 25 
Дипломно проектиране 2 106 
Дистанционно обучение 95 105 
Европейски съюз - регионално развитие 42 
Естетическо възпитание 21 
Етнография 43 44 
Занимания в предучилищна възраст 115 
Здравеопазване 52 
Изследвания. Наблюдения. Анализи 38 
Изучаване и наблюдение на природата 85 
Изчислителна математика. Числен анализ и програмиране. Компютърна математика 48 
Икономическа политика - България 19 41 
Имунотерапия (с използване на микроорганизми) 59 
История – Тракия – 12-18 век – конференции 87 
Компютърни науки и технологии 91 
Компютърни науки и технологии в учебната работа 35 96 
Компютърно програмиране. Компютърни програми 92 93 94 
Конституционен съд - България - постановления и решения 29 
Логистика - складова - управление 67 69 74 75 
Математика - методи на обучение 46 
Математика - обучение - предучилищна възраст 100 
Машини - конструиране 66 
Медицинска психология 5 60 
Медицински сестри - учебници за ВУЗ 64 
Медицинско обслужване 52 
Международни политически отношения. Световна политика. Международна политика. Дипломация 22 23 24 25 
Методи и процедури на обучение. Форми 107 
Методика на математиката в предучилищното възпитание 110 
Методика на обучението по математика 97 102 
Морфология 79 80 
Музика - биографии 88 
Наказателен процес 31 
Наказателно право - България 40 
Научни изследвания - методология 2 106 
Невролингвистика 12 82 
Образование и просвета - България - управление и организация - конференции 109 
Образователна политика 95 105 
Обучение - методи 18 
Обучение в цялост (Подготвяне на урока) 114 
Обща биогеография. Географско разпространение на организмите. Миграция и смяна на местообитанието 85 
Общини - България - управление и организация 37 
Общинско самоуправление 38 
Общо езикознание и филология 79 80 
Околната среда на детето и значението й за възпитанието 95 105 
Органи на управление. Администрация 37 
Организация на здравеопазването 62 
Организация на учебните заведения 98 
Осигурително право 15 16 17 
Основи на четенето. Методи на обучение в четенето 101 
Отбягване. Неприятелство. Агресия. Насилие 7 20 33 99 
Патология 50 
Педагогическа психология - учебници за ВУЗ 14 118 
Педиатрия. Детски болести 58 
Политически партии и движения 30 
Право - държавно 32 
Право - конституционно 32 
Право - парламентарно 26 
Право - стопанско 19 41 
Предучилищно възпитание 3 103 
Президенти, български - спомени 34 86 
Природни бедствия 56 122 
Програмиране - компютърно 45 90 
Програмни въпроси. Програмиране 92 93 
Психолингвистика 12 82 
Психология на детската възраст - интелектуално развитие на децата - психически особености 3 7 33 103 
Първа помощ - наръчници и ръководства 54 63 121 
Развиване на мисълта. Подвижни упражнения 116 
Регионална икономика 42 
Сепсис 51 
Сестрински грижи 61 
Социална медицина 52 
Социална педагогика 27 104 
Социална политика - България 39 
Социални грижи 27 104 
Специално обучение – елемент на общообразователното обучение 21 
Средновековен период 87 
Строителни конструкции, определяне на натоварванията и напреженията 76 120 
Структурализъм 43 44 
Сухопътни (безрелсови) транспортни средства 72 
Съдържание и форми на работа в предучилищното възпитание 18 
Теория на вероятностите. Математическа статистика 47 
Транспорт 70 71 
Трудово право 15 16 17 
Учебни помагала 114 
Физическо възпитание в детската градина 20 99 
Физкултура – предучилищна възраст – учебници за ВУЗ 113 
Философия 8 9 
Християнска етика 36 
Чужди езици - обучение 116 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автономни автомобили 70 71 
агресивно поведение 7 33 
агресия 7 33 
агресия при децата 20 99 
адаптация в детската градина 3 103 
административно право 22 23 24 25 
администрация 37 
академични медии 108 
акушерски грижи 53 58 
алгоритми 48 
алтернативни източници на енергия 72 
аналитична геометрия 46 
английски език 77 78 83 84 
анестезия 61 
аномалии на плода 50 
арттерапия 14 118 
аутизъм 13 65 117 
аутсорсинг 67 74 
бавноразвиващи се деца 10 111 
библиотечен мениджмънт 1 
бизнес логистика 67 69 74 75 
билингвизъм в детска възраст 116 
биогеография - България 85 
биогеография и природен капитал 85 
биографии 88 
биографски материали 34 86 
биоетика 36 
биологични науки 85 
благодарност, искреност 107 
болнична среда 53 55 
бременност 50 
българска литература 81 
ваксини 59 
ваксиниране 59 
вариационни методи 47 
векторно смятане 46 
вероятностни задачи 46 
взаимодействие "родител - учител" 98 
взаимодействие с други институции 98 
вземане на решения 107 
видове анестезии 61 
висши училища 108 
водородно гориво 68 72 
връзки с обществеността 108 
връщане към живот 54 
въззивно производство 31 
възможности на Python 92 
възпитание на децата 27 104 
възпитание на душевно болни 13 65 117 
възрастни хора 55 
генетични заболявания 50 
генетични изследвания 50 
генно инженерство 36 
гинекологични заболявания 53 
горивни системи 68 
гражданско възпитание 119 
гражданско общество 28 
граматика 83 84 
грижи за болния 64 
гъби 49 
двигатели с вътрешно горене 73 
дейности на медицинските сестри 61 
демагогия 28 
демографски подходи 52 
демократична правова държава 28 
демократични ценности 119 
демократично общество 30 
дескриптивна социология 8 
детска градина 20 99 100 113 
детски градини 101 115 
детски игри 89 
деца с аутизъм 13 65 81 117 
деца с намалена трудоспособност 35 96 
деца с отклонения 13 65 117 
деца с увреждания 55 
деца с умствена изостаналост 11 112 
диагностика (медиц.) 4 57 
дигиталното дете 95 105 
дипломация 22 23 24 25 
дипломна работа 2 106 
дипломно проектиране 2 106 
дискретна математика 47 
долекарска помощ 54 63 121 
досъдебно производство 31 
държавен изпит 2 106 
държавни институции 29 
държавно право 22 23 24 25 32 
евгеника 36 
Европейски съюз 42 
европейски фондове 42 
език и родство 43 
езиково обучение 116 
езикознание 79 80 
езикът Python 45 90 93 
езици за програмиране 45 90 
екологичен двигател 72 
експериментални изследвания 73 
емпатия 107 
енциклопедия 22 23 24 25 
епидемиологични методи 52 
естетическо възпитание 21 
етнология 43 
етнология, етнопсихология, нрави, обичаи 44 
животински модели на сепсис 51 
заварени конструкции 76 120 
замърсявания на околната среда 56 122 
заразни болести 4 57 
здравеопазване 52 62 
здравна грамотност 62 
игри за партита 89 
игри на закрито 89 
игри при пътуване 89 
игри с парашут или платнище 89 
игри с правила 89 
идеи за спортни дни 89 
изключения и нишки - обработка 92 
изкуствен интелект 45 46 47 48 90 
изкуство 43 
изпълнителна власт 29 
изследвания чрез модели 76 120 
изчисляване на строителни конструкции 76 120 
икономика 42 
икономическа политика на България 19 41 
имунитет 59 
интелигентни транспортни системи 70 71 
интензивно лечение 61 
интерактивни методи 18 
интерактивни ситуации 18 
интерактивно обучение 18 
интермодален транспорт 69 75 
инфекциозни болести 4 57 
информационна дейност 108 
история - България 87 
казуси 31 
касационно производство 31 
катарзис 14 118 
класове и обекти 92 
компютри 94 
компютърни науки и технологии 35 91 96 
компютърни програми 94 
компютърно зрение 45 47 48 90 
компютърно програмиране 94 
конституционно право 22 23 24 25 26 29 32 
конструиране на обекти 66 
конференции 51 
кризисен мениджмънт 56 122 
кърмене 58 
лекарствени гъби 49 
лексика 83 84 
линейна алгебра 46 
линейно програмиране 69 75 
лица с физически недостатъци 35 96 
лица със специални образователни потребности 35 96 
логистика 67 69 74 75 
логистична дейност 69 75 
магия и религия 43 
марксизъм 9 
математика 102 
матрична математика 46 
машинно обучение 45 46 47 48 90 
медицинска психология 5 60 
медицински грижи 64 
международни конференции 91 
международно право 22 23 24 25 
местно самоуправление 29 38 
метод на Гаус 46 
метод на крайните елементи 76 120 
методи за възстановяване 54 
методи на обучение 101 110 
методика на обучението 102 
методика на обучението по математика 97 
методика на преподаването - при деца 97 
механизми на сепсиса 51 
митология и ритуал 44 
множества и речници 93 
модели за тренинг-уроци 107 
моделиране 76 120 
морфология 79 80 
мултикултурността на 21 в 95 105 
наказателен кодекс 40 
наказателен процес 31 40 
наказателно право 31 
наказателнопроцесуално право 40 
народна медицина 49 
натуропатия 49 
научен текст 2 106 
научни доклади 91 
невролингвистика 12 82 
неонатология 58 
нетрадиционни методи 54 
нови компетентности 95 105 
новородени 58 
нормативни документи 56 122 
обработка на данни 45 90 
образование 97 102 109 
образование в детската градина 18 
образователен мениджмънт 109 
образователна политика 109 
образователна среда 95 105 
образователни институции 119 
образователни стандарти 116 
образователни технологии 109 
обучение по математика 11 100 110 112 
обхват и видове публ. предприятия 19 41 
общинско управление 37 
общообразователни политики 116 
онлайн обучение 48 
органи на управление 37 
организация 62 
осигурително законодателство 15 16 17 
осигурително право 15 16 17 
османско владичество 87 
основи на четенето 101 
основни операции 93 
оценяване на учебни пособия 114 
пандемия 4 57 
парародителски грижи 27 104 
парламентарно право 26 
парламентарно управление 26 32 
патология 50 
педиатрия 58 
перспективни възгледи 44 
Платон 8 
платонизъм 8 
поведение 12 82 
поведение на анестезиологичната сестра 61 
подбор на учебни материали 114 
подготвителни групи 110 
подготвяне на урока 114 
подготовка и планиране на действията 98 
политика 34 86 
политически партии 30 
помощни училища 10 111 
попмузика 88 
популизъм 28 
посткомунистически демокрации 30 
права на детето 27 104 
права на човека - ЕС 119 
правомощия на държавата 19 41 
правопис 83 84 
православие 36 
превозни средства 70 71 
предмет на дейността 56 122 
предучилищна възраст 100 113 
предучилищна педагогика 110 
предучилищно възпитание 3 103 115 
предучилищно образование 100 
президентство 29 
природни богатства 85 
причини за болестите 5 60 
проблеми на метода и преподаването 43 
програми с графичен интерфейс 92 
промоция на здравето 52 
пропедевтика 6 
психични аномалии 4 57 
психични разстройства 4 57 
психично здраве 5 60 
психично развитие 5 10 60 111 
психоанализа 14 118 
психолингвистика 12 82 
психологически профил 7 33 
психологическо консултиране 6 
психологични аспекти 5 60 
психологично тестиране 6 
психология 12 82 
психология на детската възраст 3 103 
психотерапевтични методи 14 118 
психотерапия 4 14 57 118 
публични предприятия 19 41 
публично управление 39 
първа долекарска помощ 56 122 
първа помощ 63 121 
работа в екип 107 
радиоактивно замърсяване 56 122 
развитие на библиотеките 1 
различна реалност 95 105 
регионална политика 42 
регионално развитие 42 
рокмузика 88 
роман 81 
ръководство за учители 97 
сборници 21 
семейство и възпитание 95 105 
сепсис 51 
сестрински грижи 53 55 58 64 
символно поведение 12 82 
слушане 83 84 
слънчева енергия 68 
смехотерапия 14 118 
социализация 13 65 117 
социална държава 39 
социална медицина 52 
социална организация 43 44 
социална политика 39 
социални групи 36 
социално общуване 107 
социологически детерминизъм 9 
социологически методи 52 
специални методи - наследяване 92 
списъци и кортежи 93 
спомени 34 86 
справяне с агресивното поведение 7 33 
сравнителни изследвания 38 
Средновековие 87 
статут на класния ръководител 98 
стерилизация 64 
стихийни бедствия 56 122 
стопанско законодателство 19 41 
стопанско право 19 41 
стратегическо планиране 67 69 74 75 
строителна механика 76 120 
съвременният учител 109 
съдебна власт 29 
теоретични изследвания 73 
теория на вероятностите 47 
терапия 51 
тестове 31 
технически английски 78 
техническо проектиране 66 
технологични иновации 70 71 
транзакционен анализ 14 118 
транспорт 70 71 72 
транспортна инфраструктура 69 75 
транспортни системи 70 71 
трудови злополуки 63 121 
трудово обучение 21 
трудово право 15 16 17 
умни градове 70 71 
управление 62 
управление на емоциите 107 
урок 114 
устойчиво развитие 62 
учебна интеграция 11 112 
учебно съдържание 114 
учебно-възпитателна работа 10 21 101 111 115 
учебно-практическа работа 11 112 
файлове и данни 93 
физическо възпитание 113 
физкултура 20 99 
филология 79 80 
философия 8 9 
функции 93 
функции на класния ръководител 98 
Хегел 9 
християнска етика 36 
хуманизъм и хуманности 44 
четене 83 84 
чуждоезиково обучение 77 78 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Първанов, Георги Седефчов 34 86 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ