НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

Арх/378/О-83п, П/378/О-83пЦБ 65747

Основа проведения научных исследований в области агроинжинирии  / Христо Иванов Белоев и др. ; Гл. ред. Христо Иванов Белоев . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 200 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 198-199

   ISBN 978-954-712-838-5 

  

Сист. No: 48135

- 2 -

П/0/С 75РсЦБ 65764

Стефанов, Росен

   Системите за оценка на развитието на академичните изследвания / Росен Стефанов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 187 с. : с табл., гр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-5221-1 

  

Сист. No: 48163

- 3 -

П/0/С 75РсЦБ 65765

Стефанов, Росен

   Системи за проследяване и анализ на научни цитирания / Росен Стефанов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 117 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-5220-4 

  

Сист. No: 48164

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 4 -

Ч2/378/К 64Вп 

Клименко, В. А. и др.

   Педагогика и психология высшей школы : Учебно-методическое пособие / В. А. Клименко, С. Н. Островский, Т. В. Шершнева . - Минск : БНТУ, 2020 . - 268 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 262-268

   ISBN 978-985-583-072-7 

  

Сист. No: 48129

- 5 -

Ч2/36/М 32Гп 

Маркова, Галина Атанасова

   Позитивна рефлексия в социалната сфера : Защо, как и докъде? / Галина Атанасова Маркова . - София : НБУ, 2021 . - 21 см

   Библиогр. с. 227-247 ; Речник с. 251-258

   ISBN 978-619-233-148-1 

   

   

  

Сист. No: 48093

- 6 -

П/159.9/Т 44пЦБ 63780

Творчески предизвикателства в психологията  /  Състав. Златинка Костадинова Георгиева . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2020 . - 315 с. ; 20 см . -  (Библиотека Диоген ; Т. 26. Книга "Психология" ; (1))

   Изд. е с ISSN 1314-2763. - Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 1314-2763 ISSN

  

Сист. No: 48060

- 7 -

ЦБ 65744 

Узунов, Огнян Димитров

   Йовков и християнските добродетели : Методическо ръководство / Огнян Димитров Узунов . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 68 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 58-60

   ISBN 978-954-712-853-8 

  

Сист. No: 48132

- 8 -

П/1/Ф 51ЦБ 65719

Философията на образованието и образованието по философия  : Посвещава се на 25-годишнината на Философски факултет във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" . - В. Търново : УИ Св. св. Кирил и Методий, 2020 . - 139 с. ; 20 см . -  (Библиотека Диоген. Книга "Философия" ; 28(2))

   Изд. е с ISSN 1314-2763. - Библиогр. с. след отд. докл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 48105

- 9 -

П/1/Ф 51ЦБ 65720

Философията: предизвикателства и перспективи  . - В. Търново : УИ Св. св. Кирил и Методий, 2019 . - 184 с. : с табл., сх. ; 20 см . -  (Библиотека Диоген. кн. Философия ; 27(2))

   Изд. е с ISSN 1314-2763. - Библиогр. с. след отд. докл.

   ISBN * 

  

Сист. No: 48106

- 10 -

Ч2/159.9/Ш 57Тп 

Шершнева, Т. В.

   Психология : Пособие для студентов специальности 1-08 01 01 Профессиональное обучение (по направлениям). В 5 частях / Т. В. Шершнева . - Минск : БНТУ, 2021 . - 21 см

   Библиогр. с. 206-207 ; Речник

   ISBN 978-985-583-401-5 (Ч. 1)

   ISBN 978-985-583-410-7 

   Ч. 1 . - 2021 . - 208 с.

   

  

Сист. No: 48126

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 11 -

П/342/Б 49ГуЦБ 65716

Близнашки, Георги Петков

   Учението за конституцията / Георги Петков Близнашки . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2019 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4854-2 

   Ч. 1. Същност и функции на конституцията . - 2019 . - 68 с.

   Библиогр. с. 61-67

  

Сист. No: 48097

- 12 -

П/342/Б 49ГуЦБ 65716

Близнашки, Георги Петков

   Учението за конституцията / Георги Петков Близнашки . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2019 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4860-3 

   Ч. 2. Политическо и юридическо върховенство на конституцията . - 2019 . - 55 с.

   Библиогр. с. 51-54

  

Сист. No: 48098

- 13 -

П/342/Б 49ГуЦБ 65716

Близнашки, Георги Петков

   Учението за конституцията / Георги Петков Близнашки . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2019 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4870-2 

   Ч. 3. Конституционна идентичност . - 2019 . - 48 с.

   Библиогр. с. 45-47

  

Сист. No: 48099

- 14 -

П/347.2/Г 85П-оЦБ 65759

Грозев, Пеню Колев

   Отнемане на незаконно придобито имущество : Коментар по ЗПКОНПИ / Пеню Колев Грозев . - София : Сиела Норма, 2021 . - 216 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 213-214

   ISBN 978-954-28-3599-8 

  

Сист. No: 48158

- 15 -

П/378/Д 58ДаЦБ 65714

Димитрова, Дарина Неделчева

   Актове на органите за управление на висшите училища : Монография / Дарина Неделчева Димитрова . - Варна : Наука и икономика, 2021 . - 22 см . -  (Библиотека Проф. Цани Калянджиев)

   Библиогр. с.150-159 ; Рез. на бълг., рус., англ., нем. ез.

   ISBN 978-954-21-1074-3 

   

   

  

Сист. No: 48094

- 16 -

П/35/Д 58Д-оЦБ 65733

Димитрова, Дарина Неделчева

   Областният управител като представител на централната изпълнителна власт / Дарина Неделчева Димитрова . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2021 . - 184 с. : със сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 166-172

   ISBN 978-954-715-709-5 

  

Сист. No: 48119

- 17 -

П/316/И 27Бт, ЦБ 65772, Ч2/316/И 27Бт 

Ивков, Божидар Сашков

   Траектории на страданието и болката : Биографични микронаративи на хора с периневрални кисти на Тарлов. Резултати от един социален експеримент. Дескриптивен анализ / Божидар Сашков Ивков ; Науч. ред. Людмила Иванчева . - Казанлък, 2021 . - 70 с. : с прил. ; 20 см

   Библиогр. с. 49-50

  

Сист. No: 48175

- 18 -

П/347.2/И 60ЦБ 65773

Имуществените отношения в правото  : Развитие и перспективи /  Състав. Люба Панайотова-Чалъкова, Александър Александров . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2021 . - 478 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-202-672-1 

  

Сист. No: 48176

- 19 -

П/342.9/К 24ВвЦБ 65757

Канатова-Бучкова, Веселина

   Въпроси на административния процес / Веселина Канатова-Бучкова . - София : Сиби, 2021 . - 536 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 534-535

   ISBN 978-619-226-196-2 

  

Сист. No: 48130

- 20 -

П/343/К 86ДбЦБ 65760

Косева, Дарина

   Безстопанственост / Дарина Косева . - София : Сиела Норма, 2021 . - 300 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 293-299

   ISBN 978-954-28-3600-1 

  

Сист. No: 48159

- 21 -

П/341/К 86СиЦБ 65753

Костов, Станислав

   Извъндоговорната отговорност на ЕС и на държавите членки / Станислав Костов . - София : Сиби, 2017 . - 431 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 424-430

   ISBN 978-619-226-028-6 

  

Сист. No: 48153

- 22 -

П/65/М 27Гп 

Манолов, Георги Любенов

   Политическият имидж - формулата на успеха / Георги Любенов Манолов . - Пловдив : Марица, 2005 . - 192 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 186-191

   ISBN 954-9969-27-4 

  

Сист. No: 48114

- 23 -

П/342.9/М 30МиЦБ 65755

Марев, Матей Тодоров

   Извънсъдебни способи за разрешаване на административни спорове / Матей Тодоров Марев . - София : Сиела Норма, 2016 . - 192 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 183-189; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-28-2062-8 

  

Сист. No: 48155

- 24 -

Ч2/36/М 32Гп 

Маркова, Галина Атанасова

   Позитивна рефлексия в социалната сфера : Защо, как и докъде? / Галина Атанасова Маркова . - София : НБУ, 2021 . - 21 см

   Библиогр. с. 227-247 ; Речник с. 251-258

   ISBN 978-619-233-148-1 

   

   

  

Сист. No: 48093

- 25 -

ЦБ 65315 

Накъде отива Европа  : Предизвикателствата пред Стария континент през погледа на български дипломати /  Под общ. ред. на Андрей Караславов, Любомир Кючуков, Симеон Николов . - София : Изток - Запад, 2021 . - 256 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0862-7 

  

Сист. No: 48040

- 26 -

П/342.9/П 17Е-оЦБ 65758

Панайотова, Емилия Първанова

   Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК / Емилия Първанова Панайотова . - София : Сиби, 2018 . - 276 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 269-275

   ISBN 978-619-226-084-2 

  

Сист. No: 48157

- 27 -

П/347.9/П 34ЛсЦБ 65711

Пенева, Лидия

   Схеми и определения по граждански процес : Ръководство за студенти / Лидия Пенева . - 4. прераб. и доп. изд. . - София : Нова звезда, 2021 . - 112 с. : с диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 109-110

   ISBN 978-619-198-063-5 

  

Сист. No: 48108

- 28 -

П/338/П 84ЦБ 65766

Правото и бизнесът в съвременното общество  : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция 8 ноември 2019 . - Варна : Наука и икономика, 2019 . - 457 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. след всеки доклад

   ISBN 2603-5073 ISSN

  

Сист. No: 48165

- 29 -

П/342.9/С 35Ци, П1/342.9/С 35ЦиЦБ 65754

Сивков, Цветан Георгиев

   Измененията в закона за административните нарушения и наказания от края на 2020 г. / Цветан Георгиев Сивков . - София : Сиела Норма, 2021 . - 132 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 129-131 и под линия

   ISBN 978-954-28-3482-3 

  

Сист. No: 48154

- 30 -

П/339/С 37ГпЦБ 65713

Симеонова, Гинка Валериева

   Публични вземания без данъчен характер с произход от Европейския съюз : Монография / Гинка Валериева Симеонова . - София : НБУ, 2021 . - 418 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 395-404

   ISBN 978-619-233-158-0 

  

Сист. No: 48091

- 31 -

П/349/С 60КтЦБ 65715

Средкова, Красимира

   Трудово право : Специална част : лекции. / Красимира Средкова . - София : УИ Св. Климент Охридски, - 2019 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4832-0 

   Дял 2 . - 2019 . - 176 с.

   

  

Сист. No: 48095

- 32 -

С/31/С 73 

Статистически справочник 2021  /  Отг. ред. Л. Александрова, А. Данчева и др. . - София : Национален статистически институт, 2021 . - 305 с. : с табл. ; 10,5 Х 21,5 см

   С данни за периода 2017-2020 г. - От 1999 г. изданието излиза с ISSN 0204-4889
   http://www.nsi.bg 

   ISBN 0204-4889 ISSN

  

Сист. No: 48092

- 33 -

П/347.9/П 34ЛсЦБ 65736

Схеми и определения по граждански процес  : Ръководство за студенти / Лидия Пенева . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Нова звезда, 2019 . - 110 с. : с диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 109-110

   ISBN 978-619-198-063-5 

  

Сист. No: 48121

- 34 -

П/347.6/Т 36ХбЦБ 65724

Тасев, Христо

   Българско наследствено право / Христо Тасев ; Нова ред. Симеон Тасев . - 13. прер. и доп. изд. . - София : Нова звезда, 2020 . - 216 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 219-221

   ISBN 978-619-198-049-9 

  

Сист. No: 48111

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 35 -

П/330.1/A 57JmЦБ 65767

Angrist, Joshua David et al.

   Mostly harmless econometrics : An empiricist's companion / Joshua David Angrist, Jorn-Steffen Pischke . - Oxford : Princeton University Press, 2009 . - 373 p. ; 22 cm

   Bibliogr. p. 335-336; Index

   ISBN 978-0-691-12035-5 

  

Сист. No: 48166

- 36 -

П/330.115/A 57 

Better data visualizations  : A guide for scholars, researchers, and wonks / Joshua David Angrist, Jorn-Steffen Pischke . - Oxford : Princeton University Press, 2009 . - 373 p. ; 22 cm

   Bibliogr. p. 335-336; Index

   ISBN 978-0- 

  

Сист. No: 48171

- 37 -

П/330.1/A 57ЦБ 65768

Hands-On introduction to LabVIEW for scientists and engineers  : An empiricist's companion / Joshua David Angrist, Jorn-Steffen Pischke . - Oxford : Princeton University Press, 2009 . - 373 p. ; 22 cm

   Bibliogr. p. 335-336; Index

   ISBN 978-0-691- 

  

Сист. No: 48167

- 38 -

П/330.115/A 57 

Learning microeconometrics with R

   Hydrogen fuel cells for road vehicles (Green Energy and Technology) / Joshua David Angrist, Jorn-Steffen Pischke . - Oxford : Princeton University Press, 2009 . - 373 p. ; 22 cm

   Bibliogr. p. 335-336; Index

   ISBN 978-0- 

  

Сист. No: 48172

- 39 -

П/330.1/A 57ЦБ 65769

Mostly harmless econometrics

   Windows 10 system programming : An empiricist's companion / Joshua David Angrist, Jorn-Steffen Pischke . - Oxford : Princeton University Press, 2009 . - 373 p. ; 22 cm

   Bibliogr. p. 335-336; Index

   ISBN 978-0-691- 

  

Сист. No: 48168

- 40 -

П/330.1/A 57 

Mostly harmless econometrics

   Using R for introductory econometrics : An empiricist's companion / Joshua David Angrist, Jorn-Steffen Pischke . - Oxford : Princeton University Press, 2009 . - 373 p. ; 22 cm

   Bibliogr. p. 335-336; Index

   ISBN 978-0-691- 

  

Сист. No: 48169

- 41 -

П/330.115/A 57 

Mostly harmless econometrics

   Learning microeconometrics with R : An empiricist's companion / Joshua David Angrist, Jorn-Steffen Pischke . - Oxford : Princeton University Press, 2009 . - 373 p. ; 22 cm

   Bibliogr. p. 335-336; Index

   ISBN 978-0-691- 

  

Сист. No: 48170

- 42 -

Арх/338/Д 77Ду, П/338/Д 77ДуЦБ 65692

Донева, Дафина Георгиева и др.

   Устойчивост и конкурентоспособност чрез иновации - на примера на държавите от Дунавския регион : Сборник студии / Дафина Георгиева Донева, Анета Еленкова Маричова, Даниела Илиева . - В. Търново : Ай анд Би, 2020 . - 144 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 142-144

   ISBN 978-619-7281-64-4 

  

Сист. No: 48061

- 43 -

П/35/П 86ЦБ 65721

Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Каспийския и Средиземноморския регион  : Сборник с доклади от международна научна конференция, Пловдив, 13 ноември 2020 . - Пловдив : ВУСИ, 2021 . - 23 см

   Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-7343- 39-7 

   

   

  

Сист. No: 48096

- 44 -

П/35/П 86ЦБ 65721

Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Каспийския и Средиземноморския регион  : Сборник с доклади от международна научна конференция, Пловдив, 13 ноември 2020 . - Пловдив : ВУСИ . - 24 см

   Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-7343-40-3 

   Т. 2. Докторанти и студенти . - 2021 . - 148 с. : с ил.

   Библиогр. с. след отд. докл.

  

Сист. No: 48107

- 45 -

П/339/С 37ГпЦБ 65713

Симеонова, Гинка Валериева

   Публични вземания без данъчен характер с произход от Европейския съюз : Монография / Гинка Валериева Симеонова . - София : НБУ, 2021 . - 418 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 395-404

   ISBN 978-619-233-158-0 

  

Сист. No: 48091

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

- 46 -

ЦБ 65729 

Наръчник по култура и комуникация на вкуса  / Мариялаура Аниело и др. . - София : НБУ, 2021 . - 294 с. : с цв. ил. ; 23 см

   Ориг. загл.: Handbook of culture and communication of taste. - Речник: с. 272-292

   ISBN 978-619-233-140-5 

  

Сист. No: 48115

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 47 -

П/514/H 70LdЦБІІ 3356

Hmelnitskaya, L. V. at ol.

   Descriptive geometry : Teaching guide for students / L. V. Hmelnitskaya, T. V. Matsiushynets, A. U. Leshkevich . - Minsk : БНТУ, 2021 . - 75 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 74-75

   ISBN 978-985-583-611-8 

  

Сист. No: 48148

- 48 -

П/519.8/T 82ViЦБ 65735

Traneva, Velicka Nikolova

   Index matrices in the assessment of human resources : Monograph / Velicka Nikolova Traneva . - Sofia : Авангард Прима, 2019 . - 145 с. : с табл. ; 21 см

   Изд. на Union of Scientist in Bulgaria, Univ. "Prof. Dr. Assen Zlatarov". Dep. of Computer and Inform. Technologies. - Библиогр. с. 129-144

   ISBN 978-619-239-329-8 

  

Сист. No: 48120

- 49 -

П/51/T 82VfЦБ 65737

Traneva, Velicka Nikolova

   From classical to intuitionistic fuzzy analysis of variance / Velicka Nikolova Traneva . - Sofia : Avangard prima, 2020 . - 69 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 59-68

   ISBN 978-619-239-523-0 

  

Сист. No: 48122

- 50 -

П/517/К 85А-оЦБ 65748

Корзников, А. Д. и др.

   Операционное исчисление : Учебно-методическое пособие для студентов / А. Д. Корзников, О. М. Королева . - Минск : БНТУ, 2021 . - 85 с. : с табл., форм., гр. ; 21 см

   Библиогр. с. 85

   ISBN 978-985-583-196-0 

  

Сист. No: 48136

- 51 -

П/519.2/Т 49вЦБ 65749

Теория вероятностей и математическая статистика  : Учебно-методическое пособие для студентов : В 2 частях /  Под ред. на М. А. Князева . - Минск : БНТУ, 2020 . - 21 см

   Библиогр. с. 51-52

   ISBN 978-985-583-372-8 (Ч. 1)

   ISBN 978-985-583-373-5 

   Ч. 1 . - 2020 . - 54 с. : с табл., ил., форм.

   Библиогр. с. 51-52

  

Сист. No: 48137

- 52 -

П/519.2/Т 49вЦБ 65749

Теория вероятностей и математическая статистика  : Учебно-методическое пособие для студентов : В 2 частях /  Под ред. на М. А. Князева . - Минск : БНТУ, 2020 . - 21 см

   Библиогр. с. 64-65

   ISBN 978-985-583-557-9 (Ч. 2)

   ISBN 978-985-583-373-5 

   Ч. 2 . - 2020 . - 72 с. : с табл., ил., форм., прил.

   

  

Сист. No: 48138

Опазване на растителния и животински свят. Екология

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

- 53 -

Арх/531/Р 97р, П/531/Р 97р, Уч/531/Р 97рЦБ 65696

Ръководство за решаване на задачи по техническа механика  / Николай Иванов Попов и др. . - 4. изд. . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 68 с. : с диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 66

   ISBN 978-954-712-852-1 

  

Сист. No: 48067

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

- 54 -

П/54/Р 18НпЦБ 65730

Раев, Никола Димитров

   Приложна химична термодинамика : Разтвори / Никола Димитров Раев . - Пловдив : АИ на УХТ - Пловдив ; АИ ВИВХП, 2021 . - 224 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 151 ; Предм. показалец

   ISBN 978-954-24-0332-6 

  

Сист. No: 48116

- 55 -

П/54/Р 18НпЦБ 65770

Раев, Никола Димитров

   Приложна химична термодинамика : Разтвори / Никола Димитров Раев . - 2. кориг. и доп. изд. . - Пловдив : АИ на УХТ - Пловдив ; АИ ВИВХП, 2021 . - 289 с. : с табл., форм. ; 21 см

   Библиогр. с. 201-202 ; Предм. показалец

   ISBN 978-954-561-546-7 

  

Сист. No: 48173

- 56 -

П/66/Т 79СаЦБ 65731

Транев, Стоян

   Аутсорсинг в нефтопреработващата компания - моделиране избора на доставчик в интуиционистки размита среда : Монография / Стоян Транев . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2020 . - 124 с. : с табл., сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 114-123

   ISBN 978-619-245-082-3 

  

Сист. No: 48117

- 57 -

Арх/541/Х 26Тк, П/541/Х 26Тк, П1/541/Х 26ТкЦБ 65707

Хараланова, Теменужка и др.

   Колоидна химия : Учебник / Теменужка Хараланова, Кристиян Гиргинов . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 134 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-712-850-7 

  

Сист. No: 48077

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 58 -

П/612/И 22НиЦБ 65741

Иванова, Наташа Иванова

   Йонизиращи лъчения и безопасна работа с тях : Учебник / Наташа Иванова Иванова . - Варна : Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2020 . - 120 с. : с ил. ; 23 см

   Рецензия / Кристина Близнакова с. 5-6 ; Библиогр. с. 117-119

   ISBN 978-619-221-270-4 

  

Сист. No: 48127

- 59 -

П/615/Н 74РфЦБ 65739

Николов, Румен Павлов и др.

   Фармакология : Учебник за студенти от медицинските колежи / Румен Павлов Николов, Иван Тодоров Ламбев . - София : Арсо, 2018 . - 408 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-197-033-9 

  

Сист. No: 48124

- 60 -

П/611/О-33ВаЦБ 65738

Овчаров, Владимир Атанасов и др.

   Анатомия на човека : [Учебник за студенти по биология, лекарски асистенти, кинезитерапевти и др.] / Владимир Атанасов Овчаров, Цв. Минков . - София : Арсо, 2016 . - 728 с. ; 25 см

   По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК

   ISBN 978-954-9301- 

  

Сист. No: 48123

- 61 -

П/616/П 91ЦБ 65756

Пропедевтика на детските болести  : Учебник за студенти по медицина, специализанти и докторанти по педиатрия, общопрактикуващи лекари / Албена Любенова Телчарова и др. ; Под ред. на Полина Иванова Митева-Шумналиева, Даниела Авджиева-Тзавелла, Иван Олегович Литвиненко . - София : Медикон Ивентс, 2021 . - 359 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-91897-0-2 

  

Сист. No: 48156

- 62 -

Арх/616/Т 53м, П/616/Т 53м, Уч/616/Т 53мЦБ 65704

Тестове и методи за функционална оценка при увреждания на централната и периферната нервна система  : Ръководство / Стефка Павлова Миндова и др. . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 158 с. : с табл., ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 152-156

   ISBN 978-954-712-849-1 

  

Сист. No: 48074

- 63 -

П/618/Х 74пЦБІІ 3358

Хранене, профилактика и терапия на бременни, кърмачки и новородени  / Надка Иванова Бояджиева и др. ; Под ред. на Надка Иванова Бояджиева . - София : Арсо, 2020 . - VI, 234 с. : с ил., табл., диагр. ; 30 см

   Библиогр. след отд. теми

   ISBN 978-619-197-054-4 

  

Сист. No: 48152

- 64 -

П/616/Х 79ИиЦБ 65725

Христова, Иринка Атанасова

   Инвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания : Ръководство за медицински сестри / Иринка Атанасова Христова . - Плевен : Медиатех, 2018 (Изд. център при РУ Ангел Кънчев) . - 22 см

   Библиогр. с. 55-57

   ISBN 978-619-207-125-7 

   Ч. 1 . - 2018 . - 60 с. : с цв. ил., табл.

   

  

Сист. No: 48112

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

- 65 -

П/62/И 64ЦБ 65742

Инженерно-педагогическое образование в XXI веке  : Материалы республиканской научно-практической конференции молодых ученых и студентов (28-29 мая 2020) /  Гл. ред А. М. Маляревич . - Минск : БНТУ, 2020 . - 415 с. : с ил., гр. ; 21 см

   

   ISBN 978-985-583-554-8 

  

Сист. No: 48128

- 66 -

С/801.323.3/К 89С/801.323.3/Р 95

Краткий русско-китайско-английский словарь технических терминов. Архитектура и строителство. Информационные технологии. Логистика. Машиностроение. Энергетика  /  Состав. А. Л. Буров и др. . - Минск : БНТУ, 2020 . - 117 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-985-583- 

  

Сист. No: 48147

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР)

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

- 67 -

Арх/620.9/Е 22Ив, П/620.9/Е 22Ив, Уч/620.9/Е 22ИвЦБ 65705

Евтимов, Иван Илиев и др.

   Възобновяеми енергийни източници / Иван Илиев Евтимов, Росен Иванов, Генчо Попов ; Под общ ред. на Иван Илиев Евтимов . - 2. прераб. и доп. изд. . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 240 с. : с цв. ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-712-842-2 

  

Сист. No: 48075

- 68 -

П/621.1/И 52ИпЦБ 65740

Илиев, Илия и др.

   Промишлена топлоенергетика и ВЕИ [възобновяеми енергийни източници] / Илия Илиев, Веселка Иванова Камбурова, Ангел Терзиев ; Под общ ред. на Илия Кръстев Илиев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Русе : Инженеринг и изследвания за земеделието, 2015 (Унив. изд. център при РУ "А. Кънчев") . - 173 с. : с цв. ил. ; 22 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-7135-06-0 

  

Сист. No: 48125

- 69 -

П/621.4/К 78НсЦБ 65695

Колев, Никола Тодоров

   Система модулен комплекс : За производство на мощност чрез изгаряне на течни и газови горива. Силата на промяната / Никола Тодоров Колев . - Варна : Колор принт, 2020 . - 136 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 48066

- 70 -

С/801.323.3/Р 95 

Русско-китайско-английский и китайско-русско-английский словарь терминов. Энергетика  /  Состав. А. Л. Буров, В. Г. Горбаш, Юй Цайхун . - Минск : БНТУ, 2020 . - 105 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-985-583-511-1 

  

Сист. No: 48146

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

- 71 -

Арх/621/К 64Кр, П/621.6/К 64рЦБ 65694

Климентов, Климент Великов

   Работа на центробежни помпи с двуфазни водо-въздушни смеси / Климент Великов Климентов . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 104 с. : с диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 99-102

   ISBN 978-954-712-854-5 

  

Сист. No: 48063

- 72 -

П/621.4/К 78НсЦБ 65695

Колев, Никола Тодоров

   Система модулен комплекс : За производство на мощност чрез изгаряне на течни и газови горива. Силата на промяната / Никола Тодоров Колев . - Варна : Колор принт, 2020 . - 136 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN * 

  

Сист. No: 48066

- 73 -

П/532/М 51жЦБ 65745

Механика жидкости и газа. Гидростатика  : Учебно-методическое пособие для студентов / Игорь Владимирович Качанов и др. . - Минск : БНТУ, 2021 . - 63 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 62

   ISBN 978-985-583-288-2 

  

Сист. No: 48139

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 74 -

Арх/621.3/К 53Вт, П/621.31/К 53Вт, Уч/621.31/К 53ВтЦБ 65701

Кесеев, Венцислав Петков

   Токозахранващи устройства : Ръководство за практически упражнения / Венцислав Петков Кесеев . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 80 с. : с табл., диагр. ; 23 см

   Заглавие в изд. каре: Ръководство за практически упражнения по Токозахранващи устройства

   ISBN 978-954-712-851-4 

  

Сист. No: 48071

- 75 -

Арх/621.3/М 74Лр, П/621.31/М 74Лр, Уч/621.316/М 74ЛрЦБ 65697

Михайлов, Людмил Досев и др.

   Ръководство за лабораторни упражнения по релейна защита / Людмил Досев Михайлов, Анка Христова Кръстева, Огнян Николаев Динолов . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 84 с. : с табл., диагр. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-712-845-3 

  

Сист. No: 48068

- 76 -

Арх/62/П 47О-о, П/628/П 47О-о, Уч/628/П 47О-оЦБ 65698

Петров, Орлин Любомиров

   Осветителна и инсталационна техника / Орлин Любомиров Петров . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 130 с. : с табл., ил., диатр. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-712-847-7 

  

Сист. No: 48069

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 77 -

Арх/621.3/Б 67Ак, П/621.39/Б 67Ак, Уч/621.39/Б 67АкЦБ 65700

Бороджиева, Адриана Найденова

   Кодиране в телекомуникационните системи : Ръководство за практически упражнения / Адриана Найденова Бороджиева . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 100 с. : с табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 98

   ISBN 978-954-712-841-5 

  

Сист. No: 48070

- 78 -

Арх/621.3/Ц 34Ир, П/621.39/Ц 34Ир, Уч/621.39/Ц 34ИрЦБ 65702

Цветкова-Милкова, Иванка Димитрова

   Радиокомуникационни технологии : Ръководство за практически упражнения / Иванка Димитрова Цветкова-Милкова . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 100 с. : с табл., диагр., ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 99

   ISBN 978-954-712-843-9 

  

Сист. No: 48072

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 79 -

С/801.323.3/Р 95 

Русско-китайско-английский и китайско-русско-английский словарь терминов. Машиностроене  /  Состав. Ван Лицзюнь, В. Г. Горбаш . - Минск : БНТУ, 2020 . - 193 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-985-583-133-5 

  

Сист. No: 48143

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 80 -

П/625/Е 22ИрЦБ 65727

Евтимов, Иван Илиев и др.

   Ръководство за подготовка на водачи на пътностроителни машини / Иван Илиев Евтимов, Гергана Любомирова Станева . - Русе : Примакс, 2021 . - 184 с. : с цв. ил. ; 23 с.

   Библиогр. с. 180-181

   ISBN 978-619-7242-82-9 

  

Сист. No: 48113

- 81 -

П/656/И 20ЦБ 65746

Иванис, П. В. и др.

   Проектирование организаций автомобильного транспорта : Пособие для студентов / П. В. Иванис, Е. А. Лагун . - Минск : БНТУ, 2021 . - 76 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 76

   ISBN 978-985-583-517-3 

  

Сист. No: 48134

- 82 -

Арх/62/К 13Гк, П/629.113/К 13ГкЦБ 65693

Кадикянов, Георги Пенчев

   Климатични системи в транспортните средства / Георги Пенчев Кадикянов . - Русе : Примакс, 2021 . - 166 с. : с табл., цв. ил., диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 165

   ISBN 978-619-7242-89-8 

  

Сист. No: 48062

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

- 83 -

Арх/378/О-83п, П/378/О-83пЦБ 65747

Основа проведения научных исследований в области агроинжинирии  / Христо Иванов Белоев и др. ; Гл. ред. Христо Иванов Белоев . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 200 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 198-199

   ISBN 978-954-712-838-5 

  

Сист. No: 48135

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство

- 84 -

ЦБ 65761 

Даников, Николай Иларионович

   Лечебната сила на алоето / Николай Иларионович Даников ; Прев. от рус. ез. Татяна Балова . - София : Книгоиздателска къща Труд, 2021 . - 256 с. ; 20 см . -  (Здраве от природата)

   

   ISBN 978-954-398-675-0 

  

Сист. No: 48160

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 85 -

П/656/K 91MbЦБ 65762

Kumar, Manjeet

   Barriers in achieving strategic partnership (SRM) & 3PL integration : Strategic issues in supplier relationship management and 3rd party logistics integration in automotive industry / Manjeet Kumar . - Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic publishing, 2011 . - 102 p. ; 22 sm

   

   ISBN 978-3-8465-1000-1 

  

Сист. No: 48161

- 86 -

П/658/И 27РлЦБ 65751

Ивуть, Роман Белославович

   Логистика : Учебное пособие для студентов / Роман Белославович Ивуть . - Минск : БНТУ, 2021 . - 462 с. : с ил., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 459-462

   ISBN 978-985-583-617-0 

  

Сист. No: 48141

- 87 -

С/801.323.3/Р 95 

Русско-китайско-английский и китайско-русско-английский словарь терминов. Логистика  /  Состав. А. Ф. Зубрицкий и др.Юй Цайхун . - Минск : БНТУ, 2020 . - 103 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-985-583-509-8 

  

Сист. No: 48142

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

- 88 -

П/681.5/Л 74АмЦБ 65743

Лобаты, А. А. и др.

   Методы и системы оптимального управления : Пособие для студентов : В 3 частях / А. А. Лобаты, В. Ю. Степанов, Е. А. Хвитько . - Минск : БНТУ, 2020 . - 21 см

   

   ISBN 978-985-583-263-9 (Ч. 1)

   Ч. 1 . - 2020 . - 64 с.

   Библиогр. с. 64

  

Сист. No: 48131

- 89 -

П/681.5/Л 74АмЦБ 65743

Лобаты, А. А. и др.

   Методы и системы оптимального управления : Пособие для студентов : В 3 частях / А. А. Лобаты, В. Ю. Степанов, Е. А. Хвитько . - Минск : БНТУ, 2020 . - 21 см

   

   ISBN 978-985-583-384-1 (Ч. 2)

   Ч. 2 . - 2020 . - 64 с.

   

  

Сист. No: 48133

Кибернетика. Фина механика

- 90 -

П/681.5/Л 74АмЦБ 65743

Лобаты, А. А. и др.

   Методы и системы оптимального управления : Пособие для студентов : В 3 частях / А. А. Лобаты, В. Ю. Степанов, Е. А. Хвитько . - Минск : БНТУ, 2020 . - 21 см

   

   ISBN 978-985-583-263-9 (Ч. 1)

   Ч. 1 . - 2020 . - 64 с.

   Библиогр. с. 64

  

Сист. No: 48131

- 91 -

П/681.5/Л 74АмЦБ 65743

Лобаты, А. А. и др.

   Методы и системы оптимального управления : Пособие для студентов : В 3 частях / А. А. Лобаты, В. Ю. Степанов, Е. А. Хвитько . - Минск : БНТУ, 2020 . - 21 см

   

   ISBN 978-985-583-384-1 (Ч. 2)

   Ч. 2 . - 2020 . - 64 с.

   

  

Сист. No: 48133

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 92 -

П/621.79/Д 53-зЦБ 65732

Диамантено заглаждане  / Йордан Тодоров Максимов и др. . - Габрово : ЕКС-ПРЕС, 2021 . - 239 с. : с ил., табл., гр. ; 24 см

   Библиогр. с. след отд. гл.

   ISBN 978-954-490-701-3 

  

Сист. No: 48118

- 93 -

Арх/621/И 21Км, П/621.9/И 21Км, Уч/621.9/И 21КмЦБ 65703

Иванов, Красимир Атанасов и др.

   Машиностроителни технологии : (Рязане на материалите, режещи инструменти, металорежещи машини и технология на машиностроенето - РИМТ) / Красимир Атанасов Иванов, Стефан Веселинов Вичев . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 249 с. : с табл., диагр., ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 241-244

   ISBN 978-954-712-844-6 

  

Сист. No: 48073

- 94 -

П/621.91/К 78ИрЦБ 65723

Колев, Иван

   Рязане на материалите / Иван Колев . - 2. изд. . - Русе : Изд. център при Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2016 . - 187 с. : със сх. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-712-449-3 

  

Сист. No: 48110

Езикознание. Филология. Литература

- 95 -

П/808.67/Б 92ЦБ 65717

Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния  : Доклади, изнесени на международна конференция, проведена на 5-6 юни 2020 г. в Бургаския университет . - Бургас : БСУ, 2020 . - 212 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-619-7126-93-8 

  

Сист. No: 48100

- 96 -

ЦБ 65752 

Гечев, Стефан

   Осъденият на Сеньора : Разкази / Стефан Гечев . - 3. изд. . - София : Регионална библиотека "Л. Каравелов" - Русе, 2021 . - 302 с. ; 17,5 см

   

   ISBN 978-619-7404-22-7 

  

Сист. No: 48150

- 97 -

Арх/886.7/Д 94Жк 

Душков, Живодар Иванов

   Късна любов : Лирика / Живодар Иванов Душков . - Русе [т. е. Плевен] : Медиатех, 2021 . - 32 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-207-221-6 

  

Сист. No: 48064

- 98 -

Арх/886.7/Д 94Жп 

Душков, Живодар Иванов

   Поезия : Апева / Живодар Иванов Душков . - Русе [т. е. Плевен] : Медиатех, 2021 . - 64 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-207-222-3 

  

Сист. No: 48065

- 99 -

Арх/820/899/Д 94Ми, П/820/899/Д 94Ми, Уч2/820/899/Д 94МиЦБ 65706

Душкова, Мира Живодарева

   Интерактивни методи в обучението по дисциплината Литература за деца и юноши : Учебно помагало / Мира Живодарева Душкова . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 124 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-712-846-0 

  

Сист. No: 48076

- 100 -

С/801.323.3/К 89С/801.323.3/Р 95

Краткий русско-китайско-английский словарь технических терминов. Архитектура и строителство. Информационные технологии. Логистика. Машиностроение. Энергетика  /  Состав. А. Л. Буров и др. . - Минск : БНТУ, 2020 . - 117 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-985-583- 

  

Сист. No: 48147

- 101 -

С/801.323.3/Р 95 

Русско-китайско-английский и китайско-русско-английский словарь терминов. Логистика  /  Состав. А. Ф. Зубрицкий и др.Юй Цайхун . - Минск : БНТУ, 2020 . - 103 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-985-583-509-8 

  

Сист. No: 48142

- 102 -

С/801.323.3/Р 95 

Русско-китайско-английский и китайско-русско-английский словарь терминов. Архитектура и строителство  /  Состав. В. Г. Горбаш, Линь Сяоюй . - Минск : БНТУ, 2020 . - 117 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-985-583-510-4 

  

Сист. No: 48145

- 103 -

С/801.323.3/Р 95 

Русско-китайско-английский и китайско-русско-английский словарь терминов. Информатика  /  Состав. В. Г. Горбаш, Линь Сяоюй . - Минск : БНТУ, 2020 . - 107 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-985-583-512-8 

  

Сист. No: 48144

- 104 -

С/801.323.3/Р 95 

Русско-китайско-английский и китайско-русско-английский словарь терминов. Машиностроене  /  Состав. Ван Лицзюнь, В. Г. Горбаш . - Минск : БНТУ, 2020 . - 193 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-985-583-133-5 

  

Сист. No: 48143

- 105 -

С/801.323.3/Р 95 

Русско-китайско-английский и китайско-русско-английский словарь терминов. Энергетика  /  Состав. А. Л. Буров, В. Г. Горбаш, Юй Цайхун . - Минск : БНТУ, 2020 . - 105 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-985-583-511-1 

  

Сист. No: 48146

- 106 -

П/808.67/Т 82мЦБ 58773

   

Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.  /  Състав. Владимир Георгиев Станев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3828-4 

   Кн. 9. Кръгла маса Кирилометодиевистика . - 2014 . - 339 с. : с ил.

   Текст и на англ, рус., гр. ез.

  

Сист. No: 44068

- 107 -

П/808.67/Т 82мЦБ 58773

   

Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3820-8 

   Кн. 1. Пленарни доклади : Секция История и археология, секция Общество и култура, секция Българска литература, секция Български език /  Състав. и науч. ред.  Тодор Александров Попнеделев . - 2014 . - 128 с. : с диагр.

   

  

Сист. No: 48036

- 108 -

П/808.67/Т 82мЦБ 58773

   

Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3821-5 

   Кн. 2. Секция Общество и култура, подсекция Антропология, социология, културология /  Състав.  Ани Вескова Истаткова-Иванова . - 2014 . - 224 с. : с ил.

   Текст и на англ., рус. ез.

  

Сист. No: 48037

- 109 -

П/808.67/Т 82мЦБ 58773

Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3822-2 

   Кн. 3. Секция Общество и култура, подсекция Българската диаспора /  Състав.  Ани Вескова Истаткова-Иванова . - 2014 . - 149 с. : с цв. ил.

   

  

Сист. No: 48038

- 110 -

П/808.67/Т 82мЦБ 58773

Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3823-9 

   Кн. 4. Секция Общество и култура, подсекция Сравнителна етнология /  Състав.  Ани Вескова Истаткова-Иванова ; Науч. ред.  Виолета Калинова Коцева . - 2014 . - 212 с. : с табл., к., цв. ил.

   Текст и на англ., рус. ез.

  

Сист. No: 48039

- 111 -

П/808.67/Т 82мЦБ 58773

   

Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3825-3 

   Кн. 6. Кръгла маса Златният век на цар Симеон: политика, религия и култура /  Състав.  Владимир Георгиев Станев . - 2014 . - 112 с.

   Текст и на англ. ез.

  

Сист. No: 48041

- 112 -

П/808.67/Т 82мЦБ 58773

   

Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3824-6 

   Кн. 5. Секция Общество и култура, подсекция Българската етнология /  Състав.  Ани Вескова Истаткова-Иванова ; Науч. ред.  Виолета Калинова Коцева . - 2014 . - 220 с. : с табл., цв. ил.

   

  

Сист. No: 48042

- 113 -

П/808.67/Т 82мЦБ 58773

   

Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3826-0 

   Кн. 7. Кръгла маса Дигитализация /  Състав.  Владимир Георгиев Станев . - 2014 . - 68 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 48043

- 114 -

П/808.67/Т 82мЦБ 58773

   

Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3827-7 

   Кн. 8. Кръгла маса Българистика /  Състав.  Владимир Георгиев Станев . - 2014 . - 433 с.

   Текст и на англ., рус. ез.

  

Сист. No: 48044

- 115 -

П/808.67/Т 82мЦБ 58773

   

Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3829-1 

   Кн. 10. Секция Български език, подсекция История на български език /  Състав.  Светослав Михайлов Живков, Красимира Славчева Алексова . - 2014 . - 188 с. : с ил.

   Текст и на англ., рус. ез.

  

Сист. No: 48045

- 116 -

П/808.67/Т 82мЦБ 58773

   

Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3830-7 

   Кн. 11. Секция Български език, подсекция Съвременен български език. Сравнителни и съпоставителни изследвания /  Състав.  Светослав Михайлов Живков, Красимира Славчева Алексова . - 2014 . - 177 с. : с табл.

   Текст и на англ., рус. ез.

  

Сист. No: 48046

- 117 -

П/808.67/Т 82мЦБ 58773

   

Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3831-4 

   Кн. 12. Секция Българска литература, подсекция Диалектология /  Състав.  Светослав Михайлов Живков, Красимира Славчева Алексова . - 2014 . - 180 с.

   

  

Сист. No: 48047

- 118 -

П/808.67/Т 82мЦБ 58773

   

Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3832-1 

   Кн. 13. Секция Български език, подсекция Съвременен български език. Фонетика и граматика /  Състав.  Светослав Михайлов Живков, Красимира Славчева Алексова . - 2014 . - 217 с. : с ил., табл., сх.

   Текст и на рус. ез.

  

Сист. No: 48048

- 119 -

П/808.67/Т 82мЦБ 58773

   

Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3833-8 

   Кн. 14. Секция Български език, подсекция Съвременен български език. Норма, комуникации, менталност /  Състав.  Светослав Михайлов Живков, Красимира Славчева Алексова . - 2014 . - 168 с.

   

  

Сист. No: 48049

- 120 -

П/808.67/Т 82мЦБ 58773

   

Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3834-5 

   Кн. 15. Секция Български език, подсекция Българистиката в чужбина. Преподаване на български език /  Състав.  Светослав Михайлов Живков, Красимира Славчева Алексова . - 2014 . - 229 с. : с табл.

   Текст и на рус., англ. ез.

  

Сист. No: 48050

- 121 -

П/808.67/Т 82мЦБ 58773

   

Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3835-2 

   Кн. 16. Секция Български език, подсекция Съвременен български език. Лексикология и лексикография /  Състав.  Светослав Михайлов Живков, Красимира Славчева Алексова . - 2014 . - 174 с. : с ил., табл., диагр.

   Текст и на рус. ез.

  

Сист. No: 48051

- 122 -

П/808.67/Т 82мЦБ 58773

   

Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3836-9 

   Кн. 17. Секция Българска литература, подсекция Българската литература - история и съвременност /  Състав.  Бойко Пенчев Пенчев, Ани Вескова Истаткова-Иванова . - 2014 . - 420 с.

   

  

Сист. No: 48052

- 123 -

П/808.67/Т 82мЦБ 58773

   

Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3837-6 

   Кн. 18. Секция Българска литература, подсекция Българската литература в европейски и световен контекст /  Състав.  Бойко Пенчев Пенчев, Ани Вескова Истаткова-Иванова . - 2014 . - 245 с. : с ил.

   Текст и на рус. ез. - Библиогр. сл. отд. докл.

  

Сист. No: 48053

- 124 -

П/808.67/Т 82мЦБ 58773

   

Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3838-3 

   Кн. 19. Секция История и археология, подсекция Археология и стара история /  Състав.  Тодор Александров Попнеделев . - 2014 . - 262 с. : с ил.

   Текст и на рус., англ. ез. - Библиогр. под линия

  

Сист. No: 48054

- 125 -

П/808.67/Т 82мЦБ 58773

   

Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3839-0 

   Кн. 20. Секция История и археология, подсекция Българите през Средновековието /  Състав.  Тодор Александров Попнеделев . - 2014 . - 596 с. : с ил.

   Текст и на рус., англ. ез.

  

Сист. No: 48055

- 126 -

П/808.67/Т 82мЦБ 58773

   

Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3840-6 

   Кн. 21. Секция История и археология, подсекция Българските земи и българите XV-XIX в. /  Състав.  Тодор Александров Попнеделев . - 2014 . - 375 с. : с ил., портр., табл.

   Текст и на рус., англ. ез.

  

Сист. No: 48056

- 127 -

П/808.67/Т 82мЦБ 58773

   

Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3841-3 

   Кн. 22. Секция История и археология, подсекция Нова българска история /  Състав.  Тодор Александров Попнеделев . - 2014 . - 441 с. : с ил., сх.

   Текст и на рус., англ. ез.

  

Сист. No: 48057

- 128 -

П/808.67/Т 82мЦБ 58773

   

Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3842-0 

   Кн. 23. Секция История и археология, подсекция Съвременна българска история /  Състав.  Тодор Александров Попнеделев . - 2014 . - 332 с. : с ил., табл.

   Текст и на рус., англ. ез.

  

Сист. No: 48058

- 129 -

П/808.67/Т 82мЦБ 58773

   

Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07- 

   Кн. 24. Секция История и археология, подсекция Икономика /  Състав.  Тодор Александров Попнеделев . - 2014 . - 142 с. : с ил., табл., диагр.

   Текст и на англ. ез.

  

Сист. No: 48059

История. География. Биографии. Археология

- 130 -

ЦБІ 3362 

Vidin - ein portal zum Europa  /  Текст Mariana Ekimova-Melnishka . - Sofia : НБУ, 2021 . - 25 с. : с цв. сн., гр.р ; 16 см

   

   ISBN 978-619-233-157-3 

  

Сист. No: 48104

- 131 -

Арх/9/З-50 З-х, П/9/З-50 З-хЦБ 65771

Здравкова, Златоживка и др.

   Христоматия по Стара история и тракология : Учебно помагало / Златоживка Здравкова, Ренета Валентинова Златева . - [доп.] . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 126 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 123-124

   ISBN 978-954-712-770-8 Втори тираж

  

Сист. No: 48174

- 132 -

П/94/М 27ГаЦБ 65722

Манолов, Георги Любенов

   Античните политически привилегии : Монография / Георги Любенов Манолов . - Пловдив : ВУСИ, 2021 . - 237 с. : със сх. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-7343-38-0 

  

Сист. No: 48109

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 133 -

С/801.323.3/Р 95 

Русско-китайско-английский и китайско-русско-английский словарь терминов. Архитектура и строителство  /  Состав. В. Г. Горбаш, Линь Сяоюй . - Минск : БНТУ, 2020 . - 117 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-985-583-510-4 

  

Сист. No: 48145

Компютри. Програмни продукти

- 134 -

П/004/J 41ЦБ 65712

Jennings, Richard et al.

   LabVIEW graphical programming / Richard Jennings, Fabiola De La Cueva . - 5th. ed. . - New York : McGraw-Hill Education, [2020] . - xxii, 618 p. : illustrations ; 24 sm

   

   ISBN 978-1-260-13526-8 

  

Сист. No: 48082

- 135 -

П/004/L 10MaЦБ 65708

La Rocca, Marcello

   Advanced algorithms and data structures / Marcello La Rocca . - Cambridge : Manning, 2021 . - 739 p. ; 24 sm

   

   ISBN 978-1-61729-548-5 

  

Сист. No: 48078

- 136 -

П/004/M 21ЦБ 65710

Mall, Rajib

   Fundamentals of software engineering / Rajib Mall . - 5. ed. . - Delhi : PHI learning private limited, 2019 . - 590 p. ; 24 sm

   

   ISBN 978-93-88028-02-8 

  

Сист. No: 48080

- 137 -

П/004/V 32ЦБІІ 3355

Vaughan, Tay

   Multimedia : Making it work / Tay Vaughan . - 9. ed. . - New York : McGraw-Hill Education, [2014] . - xvii, 486 pages : color ill. ; 27,5 sm

   

   ISBN 978-0-07-183288-5 

  

Сист. No: 48081

- 138 -

П/004/З-13ГпЦБІІ 3357

Заборовский, Г. А. и др.

   Программирование на языке С# : Учебно-методическое пособие / Г. А. Заборовский, В. В. Сидорик . - Минск : БНТУ, 2020 . - 84 с. ; 21 см

   Библигор. с. 83

   ISBN 978-985-583-074-1 

  

Сист. No: 48149

- 139 -

С/801.323.3/Р 95 

Русско-китайско-английский и китайско-русско-английский словарь терминов. Информатика  /  Состав. В. Г. Горбаш, Линь Сяоюй . - Минск : БНТУ, 2020 . - 107 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-985-583-512-8 

  

Сист. No: 48144

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 140 -

Ч2/37.01/Г 70Бк 

Господинов, Бончо Вълков и др.

   Качество на продължаващата квалификация на педагогическите специалисти през перспективата на учители и ученици / Бончо Вълков Господинов, Румяна Пейчева-Форсайт, Бистра Мизова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2019 . - 94 с. : с табл., диагр ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4850-4 

  

Сист. No: 48101

- 141 -

П/378/Д 58ДаЦБ 65714

Димитрова, Дарина Неделчева

   Актове на органите за управление на висшите училища : Монография / Дарина Неделчева Димитрова . - Варна : Наука и икономика, 2021 . - 22 см . -  (Библиотека Проф. Цани Калянджиев)

   Библиогр. с.150-159 ; Рез. на бълг., рус., англ., нем. ез.

   ISBN 978-954-21-1074-3 

   

   

  

Сист. No: 48094

- 142 -

Ч2/376/К 18Нк 

Калоянова, Надежда Ангелова и др.

   Когато в класа ми има дете със СОП : Методически наръчник за класни ръководители на паралелки, в които се обучават деца със СОП (специални образователни потребности) / Надежда Ангелова Калоянова, Диана Андонова Циркова, Мимоза Николова Димитрова . - Ямбол : Център за образователни прогр. и социални инициативи, [2012] . - 180 с. : с ил., табл., сх. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-91443-6-9 

  

Сист. No: 48102

- 143 -

Ч2/378/К 64Вп 

Клименко, В. А. и др.

   Педагогика и психология высшей школы : Учебно-методическое пособие / В. А. Клименко, С. Н. Островский, Т. В. Шершнева . - Минск : БНТУ, 2020 . - 268 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 262-268

   ISBN 978-985-583-072-7 

  

Сист. No: 48129

- 144 -

П/347.45/.47/Р 12РпЦБ 65718

Радев, Радко Пенев

   Планиране и прогнозиране на обществените поръчки във военноморското образование : Съгласно Закона за обществените поръчки от 2016 г. / Радко Пенев Радев . - Варна : ВВМУ "Никола Й. Вапцаров", 2021 . - 180 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с.158-165

   ISBN 978-619-7428-58-2 

  

Сист. No: 48103

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

- 145 -

С/801.323.3/Р 95 

Русско-китайско-английский и китайско-русско-английский словарь терминов. Архитектура и строителство  /  Состав. В. Г. Горбаш, Линь Сяоюй . - Минск : БНТУ, 2020 . - 117 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-985-583-510-4 

  

Сист. No: 48145

- 146 -

С/801.323.3/Р 95 

Русско-китайско-английский и китайско-русско-английский словарь терминов. Энергетика  /  Состав. А. Л. Буров, В. Г. Горбаш, Юй Цайхун . - Минск : БНТУ, 2020 . - 105 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-985-583-511-1 

  

Сист. No: 48146

- 147 -

П/69/С 87дЦБ 65750

Строительные, дорожные и мелиоративные машины  : Учебно-методическое пособие для студентов /  Состав. И. В. Бурмак, А. А. Бежик . - Минск : БНТУ, 2021 . - 46 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 45

   ISBN 978-985-583-565-4 

  

Сист. No: 48140

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 148 -

П/35/П 86ЦБ 65721

Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Каспийския и Средиземноморския регион  : Сборник с доклади от международна научна конференция, Пловдив, 13 ноември 2020 . - Пловдив : ВУСИ, 2021 . - 23 см

   Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-7343- 39-7 

   

   

  

Сист. No: 48096

- 149 -

П/35/П 86ЦБ 65721

Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Каспийския и Средиземноморския регион  : Сборник с доклади от международна научна конференция, Пловдив, 13 ноември 2020 . - Пловдив : ВУСИ . - 24 см

   Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-7343-40-3 

   Т. 2. Докторанти и студенти . - 2021 . - 148 с. : с ил.

   Библиогр. с. след отд. докл.

  

Сист. No: 48107


 Индекс по АВТОРИ

Angrist, Joshua David 35 36 37 38 39 40 41 
De La Cueva, Fabiola 134 
Ekimova-Melnishka, Mariana 130 
Hmelnitskaya, L. V. 47 
Jennings, Richard 134 
Kumar, Manjeet 85 
La Rocca, Marcello 135 
Leshkevich, A. U. 47 
Mall, Rajib 136 
Matsiushynets, T. V. 47 
Pischke, Jorn-Steffen 35 36 37 38 39 40 41 
Traneva, Velicka Nikolova 48 49 
Vaughan, Tay 137 
Авджиева, Даниела Мирчева 61 
Авджиева-Тзавелла, Даниела 61 
Аврамова, Боряна Емануилова 61 
Адамчук, Валерий 1 83 
Александров, Александър 18 
Александрова, Л. 32 
Алексова, Красимира Славчева 115 116 117 118 119 120 121 
Амуджев, Иван Маринов 92 
Андреев, Александър 62 
Аниело, Мариялаура 46 
Анчев, Ангел Петров 92 
Байчева, Мила Жекова 61 
Балова, Татяна 84 
Банков, Кристиан Кръстинов 46 
Банчев, Атанас Митков 61 
Бежик, А. А. 147 
Белоев, Христо Иванов 1 83 
Близнашки, Георги Петков 11 12 13 
Божанова, Венеция Цветкова 61 
Бороджиева, Адриана Найденова 77 
Бочева, Жоржета Стоянова 63 
Бошева, Мирослава Николова 61 
Бояджиева, Надка Иванова 63 
Булгаков, Володимир 1 83 
Булгакова, Оксана 1 83 
Бурмак, И. В. 147 
Буров, А. Л. 66 70 100 105 146 
Бъчваров, Константин Николов 61 
Вакрилова, Лилия Георгиева 63 
Ван Лицзюнь 66 79 100 104 
Варадинова, Мирослава Георгиева 63 
Велизарова, Светлана Атанасова 61 
Великова, Елица 62 
Вентура, Илария 46 
Вичев, Стефан Веселинов 93 
Влахова, Диана Христова 61 
Гайдарова, Мария Симеонова 61 
Ганева, Маргарита Върбанова 61 
Гарнизов, Теодор Марков 63 
Гатева, Павлина Ангелова 63 
Георгиева, Златинка Костадинова 6 
Георгиева, Ралица Вилсон 61 
Георгиева-Шакола, Миглена Димитрова 61 
Гергова, М. 32 
Гечев, Николай Крумов 61 
Гечев, Стефан 96 
Гиргинов, Кристиян 57 
Горбаш, В. Г. 66 70 79 100 102 103 104 105 133 139 145 146 
Господинов, Бончо Вълков 140 
Грозев, Пеню Колев 14 
Давидков, Т. 32 
Даников, Николай Иларионович 84 
Данчева, А. 32 
Даскалова, Людмила Горольдовна 53 
Дашева-Димитрова, Анна Тончева 61 
Джанитрапани, Аличе 46 
Димитрова, Виолета Георгиева 63 
Димитрова, Д. 32 
Димитрова, Дарина Неделчева 15 16 141 
Димитрова, Мимоза Николова 142 
Димитрова, Славка Михайлова 61 
Димитрова-Младенова, Михаела Сашова 61 
Динолов, Огнян Николаев 75 
Донева, Дафина Георгиева 42 
Дунчев, Владимир Петров 92 
Дунчева, Галя Великова 92 
Душков, Живодар Иванов 97 98 
Душкова, Мира Живодарева 99 
Евтимов, Иван Илиев 67 80 
Живков, Светослав Михайлов 115 116 117 118 119 120 121 
Заборовский, Г. А. 138 
Захариев, Ясен Захариев 46 
Здравкова, Златоживка 131 
Златанова-Рашкова, Галя Спасова 61 
Златева, Ренета Валентинова 131 
Зубрицкий, А. Ф. 66 87 100 101 
Иванис, П. В. 81 
Иванов, Иван Колев 94 
Иванов, Иван Стефанов 61 
Иванов, Красимир Атанасов 93 
Иванов, Росен 67 
Иванова, Златоживка Здравкова 131 
Иванова, Наташа Иванова 58 
Иванчева, Людмила 17 
Ивков, Божидар Сашков 17 
Ивуть, Роман Белославович 66 86 87 100 101 
Илиев, Даниел Илиев 61 
Илиев, Илия 68 
Илиев, Илия Кръстев 68 
Илиева, Даниела 42 
Исаев, Валери Алберт 61 
Истаткова-Иванова, Ани Вескова 108 109 110 112 122 123 
Йорданова, Десислава Костова 61 
Йорданова, Е. 32 
Йорданова, Мая Николова 61 
Йотова, Виолета Михова 61 
Кавгаджийска, С. 32 
Кадикянов, Георги Пенчев 82 
Калева, Нарцис Нисим 61 
Калетник, Григорий 1 83 
Калоянова, Надежда Ангелова 142 
Камбурова, Веселка Иванова 68 
Канатова-Бучкова, Веселина 19 
Караславов, Андрей 25 
Кателиев, С. 32 
Качанов, Игорь Владимирович 73 
Кесеев, Венцислав Петков 74 
Клименко, В. А. 4 143 
Климентов, Климент Великов 71 
Ключников, В. А. 73 
Князева, М. А. 51 52 
Колев, Иван 94 
Колев, М. 32 
Колев, Никола Тодоров 69 72 
Константинов, Добрин Николов 61 
Корзников, А. Д. 50 
Королева, О. М. 50 
Косева, Дарина 20 
Костадинова, Емилия Стамболова 61 
Костов, Станислав 21 
Кофинова, Деница Руменова 61 
Коцева, Виолета Калинова 110 112 
Кръстева, Анка Христова 75 
Кръстева, Мая Богданова 61 
Кънева-Ненчева, Анна Иванова 61 
Кючуков, Любомир 25 
Лагун, Е. А. 81 
Лазарова, Елена Асенова 61 
Ламбев, Иван Тодоров 59 
Лапковская, П. И. 66 87 100 101 
Линь Сяоюй 66 100 102 103 133 139 145 
Лисички, Калин Йорданов 61 
Литвиненко, Иван Олегович 61 
Лобаты, А. А. 88 89 90 91 
Максимов, Йордан Тодоров 92 
Маляревич, А. М. 65 
Мангано, Дарио 46 
Манджапане, Франческо 46 
Маниа, Себастиано 46 
Манолов, Георги Любенов 22 132 
Марев, Матей Тодоров 23 
Маринов, Лъчезар Радославов 61 
Маричова, Анета Еленкова 42 
Маркова, Галина Атанасова 5 24 
Мароне, Джанфранко 46 
Мартинели, Дарио 46 
Мастикова, С. 32 
Методиева, Росица Данаилова 63 
Мизова, Бистра 140 
Миндова, Стефка Павлова 62 
Минков, Цв. 60 
Митева, Димитринка Събкова 61 
Митева, Полина Иванова 61 
Митева-Шумналиева, Полина Иванова 61 
Михайлов, Людмил Досев 75 
Николов, Румен Павлов 59 63 
Николов, Симеон 25 
Николова, Г. 32 
Овчаров, Владимир Атанасов 60 
Островский, С. Н. 4 143 
Панагонова, Н. 32 
Панайотова, Емилия Първанова 26 
Панайотова-Чалъкова, Люба 18 
Пашкунова, Юлияна Великова 62 
Пейчева-Форсайт, Румяна 140 
Пенев, Георги Пенчев 63 
Пенева, Лидия 27 33 
Пенков, Марин Бойков 61 
Пенчев, Бойко Пенчев 122 123 
Переновска, Пенка Илиева 61 
Петкова, Р. 32 
Петров, Веселин Николов 53 
Петров, Орлин Любомиров 76 
Петрова, Гергана 61 
Петрова, Мария Божидарова 61 
Попнеделев, Тодор Александров 107 124 125 126 127 128 129 
Попов, Генчо 67 
Попов, Николай Иванов 53 
Праматарова, Таня Великова 63 
Пука, Давиде 46 
Радев, Радко Пенев 144 
Радулова, Петя Ангелова 63 
Раев, Никола Димитров 54 55 
Русинов, Димитър Любомиров 61 
Сивков, Цветан Георгиев 29 
Сидорик, В. В. 138 
Симеонова, Гинка Валериева 30 45 
Слънчева, Боряна Петрова 63 
Сорокина, А. И. 66 87 100 101 
Средкова, Красимира 31 
Станев, Владимир Георгиев 106 111 113 114 
Станева, Гергана Любомирова 80 
Стано, Симона 46 
Степанов, В. Ю. 88 89 90 91 
Стефанов, Росен 2 3 
Стефанов, Стефан Недев 61 
Стефанова, Елисавета Милкова 61 
Стоева, Ива Христова 61 
Стоянова, Д. 32 
Тасев, Симеон 34 
Тасев, Христо 34 
Тачева, Геновева Иванова 61 
Телчарова, Албена Любенова 61 
Терзиев, Ангел 68 
Тодорова, Здравка Петрова 61 
Томова, Райна Павлова 63 
Транев, Стоян 56 
Трендафилов, Димитър Иванов 46 
Узунов, Огнян Димитров 7 
Филипович, С. 32 
Хаджийски, Петьо Георгиев 61 
Ханджиева-Дърленска, Теодора Светославова 63 
Хараланова, Теменужка 57 
Хвитько, Е. А. 88 89 90 91 
Христов, Добрил Христов 53 
Христова, Иринка Атанасова 64 
Христова, Радка Савова 61 
Христова, Яна Йорданова 63 
Цветкова, Иванка Димитрова 78 
Цветкова-Милкова, Иванка Димитрова 78 
Циркова, Диана Андонова 142 
Чакъров, Иван Руменов 61 
Чешмеджиева, Г. 32 
Шаталов, И. М. 73 
Шентов, Бойко Радев 61 
Шершнева, Т. В. 4 10 143 
Шивачев, Христо Иванов 61 
Шмилев, Тоньо Илиев 61 
Щербакова, М. К. 73 
Щърбанов, Иван Ангелов 61 
Юй Цайхун 70 87 101 105 146 
Юрукова, Надежда Николова 61 
Янков, Иван Венциславов 61 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Advanced algorithms and data structures 135 
Barriers in achieving strategic partnership (SRM) & 3PL integration 85 
Better data visualizations 36 
Descriptive geometry 47 
From classical to intuitionistic fuzzy analysis of variance 49 
Fundamentals of software engineering 136 
Hands-On introduction to LabVIEW for scientists and engineers 37 
Hydrogen fuel cells for road vehicles (Green Energy and Technology) 38 
Index matrices in the assessment of human resources 48 
LabVIEW graphical programming 134 
Learning microeconometrics with R 41 
Mostly harmless econometrics 35 
Multimedia 137 
Using R for introductory econometrics 40 
Vidin - ein portal zum Europa 130 
Windows 10 system programming 39 
Актове на органите за управление на висшите училища 15 141 
Анатомия на човека 60 
Античните политически привилегии 132 
Аутсорсинг в нефтопреработващата компания - моделиране избора на доставчик в интуиционистки размита среда 56 
Безстопанственост 20 
Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния 95 
Българско наследствено право 34 
Възобновяеми енергийни източници 67 
Въпроси на административния процес 19 
Диамантено заглаждане 92 
Извъндоговорната отговорност на ЕС и на държавите членки 21 
Извънсъдебни способи за разрешаване на административни спорове 23 
Измененията в закона за административните нарушения и наказания от края на 2020 г. 29 
Имуществените отношения в правото 18 
Инвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания 64 
Инженерно-педагогическое образование в XXI веке 65 
Интерактивни методи в обучението по дисциплината Литература за деца и юноши 99 
Йовков и християнските добродетели 7 
Йонизиращи лъчения и безопасна работа с тях 58 
Качество на продължаващата квалификация на педагогическите специалисти през перспективата на учители и ученици 140 
Климатични системи в транспортните средства 82 
Когато в класа ми има дете със СОП 142 
Кодиране в телекомуникационните системи 77 
Колоидна химия 57 
Краткий русско-китайско-английский словарь технических терминов. Архитектура и строителство. Информационные технологии. Логистика. Машиностроение. Энергетика 66 100 
Късна любов 97 
Лечебната сила на алоето 84 
Логистика 86 
Машиностроителни технологии 93 
Методы и системы оптимального управления 88 89 90 91 
Механика жидкости и газа. Гидростатика 73 
Накъде отива Европа 25 
Наръчник по култура и комуникация на вкуса 46 
Областният управител като представител на централната изпълнителна власт 16 
Операционное исчисление 50 
Осветителна и инсталационна техника 76 
Основа проведения научных исследований в области агроинжинирии 1 83 
Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК 26 
Осъденият на Сеньора 96 
Отнемане на незаконно придобито имущество 14 
Педагогика и психология высшей школы 4 143 
Планиране и прогнозиране на обществените поръчки във военноморското образование 144 
Поезия 98 
Позитивна рефлексия в социалната сфера 5 24 
Политическият имидж - формулата на успеха 22 
Правото и бизнесът в съвременното общество 28 
Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Каспийския и Средиземноморския регион 43 44 148 149 
Приложна химична термодинамика 54 55 
Программирование на языке С# 138 
Проектирование организаций автомобильного транспорта 81 
Промишлена топлоенергетика и ВЕИ [възобновяеми енергийни източници] 68 
Пропедевтика на детските болести 61 
Психология 10 
Публични вземания без данъчен характер с произход от Европейския съюз 30 45 
Работа на центробежни помпи с двуфазни водо-въздушни смеси 71 
Радиокомуникационни технологии 78 
Русско-китайско-английский и китайско-русско-английский словарь терминов. Архитектура и строителство 102 133 145 
Русско-китайско-английский и китайско-русско-английский словарь терминов. Информатика 103 139 
Русско-китайско-английский и китайско-русско-английский словарь терминов. Логистика 87 101 
Русско-китайско-английский и китайско-русско-английский словарь терминов. Машиностроене 79 104 
Русско-китайско-английский и китайско-русско-английский словарь терминов. Энергетика 70 105 146 
Ръководство за лабораторни упражнения по релейна защита 75 
Ръководство за подготовка на водачи на пътностроителни машини 80 
Ръководство за решаване на задачи по техническа механика 53 
Рязане на материалите 94 
Система модулен комплекс 69 72 
Системи за проследяване и анализ на научни цитирания 3 
Системите за оценка на развитието на академичните изследвания 2 
Статистически справочник 2021 32 
Строительные, дорожные и мелиоративные машины 147 
Схеми и определения по граждански процес 27 33 
Творчески предизвикателства в психологията 6 
Теория вероятностей и математическая статистика 51 52 
Тестове и методи за функционална оценка при увреждания на централната и периферната нервна система 62 
Токозахранващи устройства 74 
Траектории на страданието и болката 17 
Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г. 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 
Трудово право 31 
Устойчивост и конкурентоспособност чрез иновации - на примера на държавите от Дунавския регион 42 
Учението за конституцията 11 12 13 
Фармакология 59 
Философията на образованието и образованието по философия 8 
Философията: предизвикателства и перспективи 9 
Хранене, профилактика и терапия на бременни, кърмачки и новородени 63 
Христоматия по Стара история и тракология 131 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматика. Теория, методи и устройства на системите за автоматично управление и регулиране. Техн 88 90 
Автоматично проектиране и управление на електрически машини 89 91 
Автомобилен транспорт - методи на управление 85 
Автомобилен транспорт - организация, регулиране и управление на машините и процесите 81 
Автомобили - климатични системи 82 
Административно право 23 
Административно право - коментари на закони 29 
Алгоритми - програмиране 135 
Анатомия 60 
Арбитраж 23 
Архитектура и строителство 102 133 145 
Бесарабски българи - Молдова - сборници 109 
Болести на нервната система. Невропатология 62 
Бременност - хранене и профилактика 63 
България - статистически данни 32 
Българска литература - поезия 97 98 
Българска литература - разкази 96 
Българска филология - сборници 106 107 108 109 110 112 
Български език 111 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 
Български език – социолингвистика – конференции 95 
Български език и литература 106 107 
Вещно право 18 
Висше образование - България 15 141 
Висше образование. Висши учебни заведения 65 
Военни образователни заведения. Военни училища. Военни академии 144 
Връзки с обществеността 22 
Граждански процес 27 33 
Двигатели с вътрешно горене 69 72 
Детска литература - теория 99 
Детски болести – учебници 61 
Дипломация 25 
Добродетели. Ценни качества 7 
Древни общества - история 132 
Европа - финанси - правни проблеми 30 45 
Европейска общност - договори 21 
Европейски съюз - договори 21 
Европейски съюз. Икономика и икономическа политика на Европейския съюз 30 45 
Електроенергетика. Производство, преобразуване, пренасяне, разпределяне и регулиране на електрое 67 
Избори - обществено мнение - обществено-политическа дейност - пропаганда 22 
Източници на енергия 68 
Източници на енергия - нетрадиционни 67 
Иконометрия 35 36 37 38 39 40 41 
Икономическо положение. Икономическа политика. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Це 28 
Икономическо право. Правни проблеми на държавния контрол над икономиката 28 
Индивидуална психология 5 24 
Иновационна политика 42 
Информатика 103 139 
Колоидна химия. Химия на абсорбционните явления 57 
Компютърни езици 138 
Конституционно право 11 12 13 
Краезнание 130 
Лабораторни изследвания и експерименти 1 83 
Лечебно хранене - популярна литература 84 
Литературна критика 99 
Математичен анализ 50 
Математически модели за изследване на операциите 48 
Машини и устройства за обработка на данни 88 89 90 91 
Медицина - сърдечно-съдова система 64 
Местно управление - България 16 
Механика 53 
Механика на течности и газове в цялост. Хидромеханика 73 
Множества - теория 49 
Мултимедия - приложение 137 
Наследствено право 34 
Научни изследвания - организация 1 83 
Научно изследване 2 
Научно цитиране 2 3 
Национална сигурност 43 44 148 149 
Нефтопреработване, химическа промишленост 56 
Нрави, обичаи 46 
Обработване на повърхности 92 
Обработка чрез рязане (със снемане и без снемане на стружки). Раздробяване и мелене. Обработка на 93 
Обработка чрез рязане - изработка на резби 94 
Образование и статут на учителите и преподавателите. Педагогическа етика 142 
Образователна политика. Образование и общественост 140 
Обучение на деца със специфични обучителни трудности 142 
Обща геометрия. Сферична тригонометрия. Дескриптивна геометрия. Проекции 47 
Обща енергетика 70 105 146 
Обща теория на висшето образование и обучение. Принципи на педагогическата дейност. Практическа педа 4 143 
Обща теория на съобщителната техника. Кибернетика (теория на информацията и теория на сигналите с о 77 
Осветителна техника 76 
Политически отношения 25 
Помпи - хидравлични 71 
Право - административно 19 26 
Право - учреждения и организации - учебници за ВУЗ 15 141 
Преобразуване на променливия ток в постоянен. Изправители и изправителни устройства 74 
Престъпления, стопански 20 
Програмни въпроси. Програмиране 134 
Психология 4 6 10 143 
Публични финанси. Държавни финанси. Обществени финанси 30 45 
Пътностроителни машини 80 
Работна сила. Кадри. Производствени взаимоотношения. Трудови условия 48 
Радиация, предпазни средства 58 
Радиосъобщителна техника 78 
Разтвори и разтворимост. Общи въпроси 54 55 
Реклама 130 
Релейна защита в енергийните системи 75 
Световно стопанство – конференции 43 44 148 149 
Собственост - България - правни въпроси 14 
Софтуерни продукти 136 
Социална работа 5 24 
Социални мрежи – език и стил 95 
Социални отношения 17 
Социология на културата и на цивилизацията 108 
Специални договори (отделни видове) - България 144 
Стара и антична история 131 
Статистика 32 
Строителство 147 
Теория на вероятностите и случайните процеси 51 52 
Техника. Технически науки 65 66 79 100 104 
Техническа механика 53 
Топлотехника - учебници за ВУЗ 68 
Траки 131 
Триезични речници 66 70 79 87 100 101 102 103 104 105 133 139 145 146 
Трудово право – България 31 
Управление на материално-техническото снабдяване, покупките, складовото стопанство и складовата ло 86 87 101 
Учебен процес 142 
Учители - квалификация, продължаващо образование 140 
Фармация. Фармакология. Обща терапия. Токсилогия 59 
Философия 9 
Философия - образование и просвета 8 
Химическа термодинамика 54 55 
Хранене 46 
Християнска религия 7 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автомобилен транспорт 81 85 
автомобилна техника 82 
автопарк 81 
агроинженерство 1 83 
административен процес 26 
административен ред 23 
административен спор 23 
административни актове 19 
административни нарушения 29 
административно право 26 29 
административно производство 19 
административнонаказателни разпоредби 29 
административнонаказателно производство 19 
административноправен режим 29 
актове на органите за управление 15 141 
алгоритми 135 
алое 84 
аналитична философия 9 
анатомия 60 
апеви 98 
АПК 26 
археология 124 
архитектура 66 100 102 133 145 
аутсорсинг 56 
аутсорсинг индустрия 56 
Балкани 25 
безстопанственост 20 
бесарабски българи 109 
библиометрична информация и показатели 2 
биомаса 67 
болести 61 
бременност 63 
българистика 106 107 108 111 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 
българска дипломация 25 
българска история 125 126 127 128 129 
българска литература 96 97 98 106 107 
български език 106 107 108 109 110 112 
ВЕИ 68 
видове диамантени заглаждания 92 
високомолекулни съединения 57 
висше образование - България 15 141 
висше техническо образование 65 
водна енергия 67 
военноморско образование 144 
възобновяеми източници на енергия 68 
върховенство на конституцията 12 
вятърна енергия 67 
глобално управление 25 
годишен обем на работа 81 
горива 68 
графичен софтуер 134 
двигатели с вътрешно горене 69 72 
декодиране 77 
демография 32 
дескриптивна геометрия 47 
детска литература 99 
деца със специални образователни потребности 142 
диагностициране и ремонт 81 
диамантено заглаждане 92 
динамика 53 
динамическо програмиране 89 91 
дискретни регулатори 89 91 
дозиметрия 58 
Древен Егитет 131 
Древен Изток 132 
Древен Рим 131 132 
Древна Гърция 131 132 
Древна Тракия 131 
Дунавски регион 42 
Европейски съюз 21 25 
език и социални медии 95 
език С# 138 
езикознание 111 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 
електроенергетика 68 
електроинсталационни елементи 76 
енергетика 66 70 100 105 146 
енергийна ефективност 71 
енергийни системи 75 
етика и политика 46 
етимология 116 
завещание 34 
задачи 54 55 
закон за собствеността 14 
здравословно хранене 61 
избор на аутсорсингов доставчик 56 
изпълнителна дейност 26 
изработване на резби 93 
изследване на операциите 48 
източници на енергия 67 
иконометричен анализ 35 36 37 38 39 40 41 
иконометрия 35 36 37 38 39 40 41 
икономика 44 149 
икономическа политика 28 
икономическа политика на ЕС 30 45 
икономическо положение 28 
икономическо право 28 
имуществени отношения 18 
инвалиди 17 
индивидуалната работа с отделен случай 5 24 
иновации 42 
интерактивни методи 99 
информатика 66 100 103 139 
информационни технологии 136 
информационно търсене 2 3 
история на древния свят 132 
йонизиращи лъчения 58 
качество на обучението 140 
кинезитерапия 62 
кинематика 53 
кинетични свойства 57 
климатични системи 82 
кодиране 77 
колективни трудови спорове 31 
колективно преговаряне 31 
колективно трудово правоотношение 31 
колоидни системи 57 
комбинирано енергоосигуряване 68 
компетентност и правомощия 16 
компютърен софтуер 136 
компютърни езици 138 
конгрес 106 107 108 111 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 
конституционна идентичност 13 
конституционно право 11 12 13 
конференции 28 43 44 95 148 149 
корупция 14 
култура и общество 46 
кърмене 63 
лабораторна работа 1 83 
лабораторни упражнения 147 
лекарства 59 
лечебни растения 84 
лирика 97 
литературна критика 123 
литературна критика и теория 99 
литературни произведения 7 
лица с увреждания 17 
логистика 66 86 100 
логистика в транспорта 85 
логистика на доставки 87 101 
математика 47 
математичен анализ 50 
математически модели 48 88 90 
материалознание 93 94 
машинно обучение 135 
машиностроене 66 100 
машиностроителен речник 79 104 
медиация 23 
медийно представяне 46 
медицина 59 60 
медицинска апаратура 58 
медицински сестри 64 
международни договори 21 
международни организации 17 
международни стандарти 5 24 
Месопотамия 131 
металорежещи инструменти 93 
металорежещи машини 93 
методи на обучение 142 
механика 53 
множества 49 
Молдова 109 
мултимедийни приложения 137 
наказателен кодекс 20 
наръчник 46 
наследствени права 34 
наследствено право 34 
наследственост 34 
наследство 18 
научни изследвания 1 83 
научно изследване 2 3 
национална и международна сигурност 44 149 
национална сигурност 43 148 
национални организации 17 
неонатология 63 
нефтопреработваща компания 56 
нефтопродукти 56 
новородени 63 
нравствени добродетели 7 
областен управител 16 
областно управление 16 
обработка чрез рязане 93 
образователна дейност 142 
обща теория на висшето образование 4 143 
обществените поръчки в България 144 
оптимални регулатори 89 91 
осветителна техника 76 
осветителни уредби 76 
осветление 76 
основни свойства на системите 88 90 
особености 92 
оспорване на актове 19 
отнемане на незаконно имущество 14 
отношенията учители-ученици 140 
парогенераторни инсталации 68 
педагогика на обучението 4 143 
педагогически мениджмънт 4 143 
периферна нервна система 62 
планиране на обществените поръчки 144 
повърхностни явления 57 
повърхностно пластично деформиране 92 
подготовка на учители 140 
позитивна рефлексия в социалната сфера 5 24 
полезността на продълж. квалификация 140 
политическа реклама 22 
политически имидж 22 
политически отношения 25 
понятието личност в психологията 10 
правна терминология 27 33 
правна характеристика на актовете 15 141 
правни предизвикателства в бизнеса 28 
правни проблеми 15 30 45 141 
правно положение 16 
право 11 12 13 18 27 33 
преобразуватели 74 
приказен жанр 99 
прогнозиране на общ. поръчки 144 
продължаващо образование 140 
психично здраве 61 
психология 6 10 
публични вземания 30 45 
пътностроителни машини 80 
работна сила 48 
радиация 58 
радиокомуникационни системи 78 
радиоприемни устройства 78 
радиотехника 78 
разкази 96 
разтвори 54 55 
регресионен анализ 35 36 37 38 39 40 41 
рекламна комуникация 130 
рекламни брошури 130 
релейна защита 75 
решени примери 54 55 
решения на задачи 50 
родителска активност 142 
рязане на металите 94 
сборник 6 8 9 
светлинни източници 76 
световно стопанство 43 148 
свитък 11 12 13 
сдружаване на работници и служители 31 
сигурност 25 
система за закрила на детето 5 24 
системи за автоматично управление 89 91 
системи за научно цитиране 2 3 
системи за управление 88 90 
системи с автоматично управление 88 90 
складови помешения и др. 81 
склонности и способности 10 
слънчева енергия 67 
собственост 18 
софтуер 134 137 
социалистически традиции 5 24 
социалната работа в България 5 24 
социология 32 
социология на културата 108 
Спарта 131 
справочни данни 54 55 
справочник 66 70 79 87 100 101 102 103 104 105 133 139 145 146 
сравнително право 20 
стабилизатори 74 
статика 53 
статистика 32 
стихотворения 97 98 
стопански отношения 20 
стратегически мениджмънт 85 
стратегия и управление 9 
строителство 66 100 102 133 145 147 
струговане 93 
съвременна икономическа система 86 
създаване на Windows приложения 138 
съобщителна техника 77 
съпротивление на материалите 53 
сърдечносъдова система 64 
сърдечносъдови заболявания 64 
същност 10 92 
темперамент 10 
теория на вероятностите 51 52 73 
теория на информацията 77 
теория на множествата 49 
теория на случайните процеси 51 52 73 
техника - конференции 65 
технологическа планировка 81 
технология на предизборната борба 22 
токоизправители 74 
топлинни двигатели 69 72 
триезични речници 66 70 79 87 100 101 102 103 104 105 133 139 145 146 
трудово право 31 
Украйна 109 
управление и администрация 44 149 
устойчиво потребление 42 
устойчиво развитие 42 
фармакология 59 
фармакотерапия 63 
физиотерапия 62 
философия 8 9 
философия и образование 8 
философия и политика 9 
философия, общество, култура 8 
финанси на Европа 30 45 
фолклор 110 112 
функционални области на логистиката 86 
характер 10 
химична термодинамика 54 55 
хладилни агенти 82 
хомеопатия 63 
хранене 46 
централна нервна система 62 
центробежни помпи 71 
цитатна информация 3 
цитатни индекси 3 
цифрови комуникации 77 
честотни синтезатори 78 
шлифоване 93 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Германия 20 
Румъния 20 
Русия 20 
Чехия 20