НОВИ КНИГИ

Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

П/9/А 90бЦБ 65912

Архиви, библиотеки, музеи в интерактивния свят  : Международна видеоконференция, София-Орел, 15 май 2020 г. : Сборник с доклади /  Състав. Ели Драганова Попова, Елена Юриевна Степанова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 240 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., рус., англ. ез.

   ISBN 978-954-07-5313-6 

  

Сист. No: 48363

- 2 -

ЦБ 65890 

Пицути, Марко

   Забранените научни открития : Отвъд официалната истина / Марко Пицути . - [София] : Атеа букс, 2013 . - 495 с. : с ил. ; 21 см . -  (Какво скриха от нас.)

   Ориг. загл.: Scoperte scientifiche non autorizzate / Marco Pizzuti

   ISBN 978-954-8999-47-2 

  

Сист. No: 48320

- 3 -

ЦБ 65887 

Тихоплав, Виталий и др.

   Хармонията на хаоса или фракталната реалност / Виталий Тихоплав, Татяна Тихоплав . - София : НСМ Медиа, 2004 . - 322 с. : с ил. ; 21 см . -  (На прага на финия свят)

   Ориг. загл. Гармония хаоса, или Фрактальная реалность / В. Ю. Тихоплав, Т. С. Тихоплав; Библиогр. с. 315-320

   ISBN * 

  

Сист. No: 48317

Философия. Психология. Религия. Морал. Етика. Естетика

- 4 -

ЦБ 65776 

Канеман, Даниъл

   Мисленето / Даниъл Канеман . - София : Изток - Запад, 2012 . - 624 с. ; 23 см . -  (Красив ум)

   Авторът е носител на Нобелова награда. - Ориг. загл.: Thinking, fast and slow / Daniel Kahneman Името на авт. погрешно отпеч. Daniel Kahnemann на предзагл. с.; Библиогр.: с. 597-598; Азб. показалец

   ISBN 978-619-152-055-8 

  

Сист. No: 48178

- 5 -

ЦБ 65779 

Маринова, Севда Александрова

   Депрограмиране от религиозни общества и култове / Севда Александрова Маринова . - София : Изток - Запад, 2020 . - 48 с. : с диагр. ; 20 см

   Рез. на бълг. ез.

   ISBN 978-619-01-0685-2 

  

Сист. No: 48180

- 6 -

ЦБ 65782 

Маринова, Севда Александрова

   Самотата / Севда Александрова Маринова . - София : Изток - Запад, 2020 . - 240 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 237-239

   ISBN 978-619-01-0570-1 

  

Сист. No: 48185

- 7 -

П/159.9/П 92иЦБ 65894

Психосоциални измерения на кризата в условията на КОВИД-19  /  Състав. Доротея Дунева . - В. Търново : УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2021 . - 220 с. : с табл., сх. ; 20 см . -  (Библиотека Диоген. Книга "Психология")

   Изд. е с ISSN 1314-2763. - Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 1314-2763 *

  

Сист. No: 48326

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 8 -

П/316/P 51NpЦБ 65865

Petrov, Nikolay Ivanov

   Probability, independence, information society / Nikolay Ivanov Petrov . - Lodz : ASTRA, 2012 . - 165 p. ; 21 cm

   Bibliogr. p. 161-165

   ISBN 978-83-63158-20-0 

  

Сист. No: 48279

- 9 -

П/316/P 51NpЦБ 65866

Petrov, Nikolay Ivanov

   Probability : Theory as a systemic view of nature and society / Nikolay Ivanov Petrov . - Б. м. : Trakia University, 2009 . - 103 p. ; 21 cm

   Bibliogr. p. 94-97

   ISBN 978-954-90893-4-9 

  

Сист. No: 48280

- 10 -

П/343.98/Б 52КкЦБ 65913

Бобев, Костадин Кирилов

   Криминалистика : [Монография] / Костадин Кирилов Бобев . - 4. прераб. изд. . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 324 с. : с ил., факс., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 321-323

   ISBN 978-954-07-5264-8 

  

Сист. No: 48364

- 11 -

С/342.4/Б 92, С1/342.4/Б 92 
 България. Конституция 

   Конституция на Република България : Обнар. ДВ, бр. 56/13 юли 1991 г., изменена и доп. бр. 85/26 септ. 2003 г., бр. 18/25 фев. 2005 г., бр. 27/31 март 2006 г., бр. 78/26 септ. 2006 г. - Реш. №7 на Конституц. съд от 2006 г., изм. и доп. бр. 12/6 фев. 2007 г., бр. 100/18 дек. 2015 г. . - София : Сиби, 2021 . - 56 с. ; 20 см

   Съдържа и Преходни и заключителни разпоредби ; Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Обн. ДВ, бр.85/2003 г.); Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Обн. ДВ, бр.18/2005 г.) ; Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (Обн. ДВ, бр.12/2007 г.); Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на РБългария (ДВ, бр. 100/18 дек. 2015)

   ISBN 978-954-730-966-1 

  

Сист. No: 48410

- 12 -

П/347.7/Г 85АпЦБ 65816

Грозданов, Антон

   Правен режим на услугите в корабоплаването / Антон Грозданов . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2021 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-715-711-8 

   Т. 1. Договор за агентиране . - 2021 . - 268 с. : с табл.

   Библиогр. с. 262-267

  

Сист. No: 48223

- 13 -

П/347.7/Г 85АпЦБ 65816

Грозданов, Антон

   Правен режим на услугите в корабоплаването / Антон Грозданов . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2021 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-715-712-5 

   Т. 2. Договор за посредничество ; Договор за влачене ; Договор за пилотаж ; Договор за корабен мениджмънт . - 2021 . - 112 с. : с табл.

   Библиогр. с. 89-95

  

Сист. No: 48224

- 14 -

П/347.7/Д 58Вб, П1/347.7/Д 58ВбЦБ 65927

Димитров, Валери Георгиев

   Банково право : [Учебен курс] / Валери Георгиев Димитров . - София : УНСС, 2021 . - 234 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 231-234

   ISBN 978-619-232-486-5 

  

Сист. No: 48397

- 15 -

П/347.7/Д 58Вб, П1/347.7/Д 58ВбЦБ 65929

Димитров, Валери Георгиев

   Борсово право : Учебник / Валери Георгиев Димитров . - София : УНСС, 2021 . - 224 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 220-223

   ISBN 978-619-232-514-5 

  

Сист. No: 48399

- 16 -

ЦБ 65882 

Димитров, Димитър Велков

   Власт и политика / Димитър Велков Димитров . - Пловдив : ВУСИ, 2017 . - 232 с. : с табл. ; 21 см

   Изд. на Висшето у-ще по сигурност и икономика; Библиогр.: с. 227-230; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-7343-08-3 

  

Сист. No: 48311

- 17 -

П/327/Д 97СеЦБ 65784

Дюк, Саймън

   Европейският съюз и управлението на кризи : Развитие и перспективи / Саймън Дюк . - София : Европартньори 2007, 2004 . - 236 с. ; 24 см

   Индекс

   ISBN 954-91557-1-4 

  

Сист. No: 48187

- 18 -

П/343.9/К 90НмЦБ 65934

Кристи, Нилс

   Мяра на престъпленията / Нилс Кристи ; Прев. от англ. Иглика Василева . - София : Сиби, 2016 . - 212 с. ; 20 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-954-730-981-4 

  

Сист. No: 48405

- 19 -

П/004/К 92Дп, П1/004/К 92ДпЦБ 65916

Кръстев, Драгомир Кирилов

   Правни основи на киберсигурността / Драгомир Кирилов Кръстев . - Варна : СТЕНО, 2021 . - 24 см

   

   ISBN 978-619-241-146-6 

   Т. 1. Теоретични и международноправни аспекти . - 2021 . - 295 с.

   Библиогр.: с. 263-275; Речник на основните понятия: с. 279-294

  

Сист. No: 48371

- 20 -

П/004/К 92Дп, П1/004/К 92ДпЦБ 65916

Кръстев, Драгомир Кирилов

   Правни основи на киберсигурността / Драгомир Кирилов Кръстев . - Варна : СТЕНО, 2021 . - 24 см

   

   ISBN 978-619-241-147-3 

   Т. 2. Технологични и наказателноправни аспекти . - 2021 . - 304 с.

   Библиогр.: с. 274-286; Речник на основните понятия: с. 289-303

  

Сист. No: 48373

- 21 -

ЦБ 65884 

Кънчев, Румен Иванов

   Защо Русия не следва западния модел демокрация : Геополитическите амбиции на Кремъл в началото на XXI век / Румен Иванов Кънчев . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2008 . - 328 с. ; 20 см

   Загл. на англ. ез.: Why Russia does not pursue a Western-Style democracy; Текст и на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-2746-2 

  

Сист. No: 48314

- 22 -

П/349/М 94В-о, П1/349/М 94В-оЦБ 65933

Мръчков, Васил Желязков

   Осигурително право / Васил Желязков Мръчков . - 7. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2019 . - 504 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 496-498 и под линия ; Съдържа и Предм. показалец

   ISBN 978-619-226-131-3 

  

Сист. No: 48404

- 23 -

П/31/Н 86пЦБ 65870

Нови перспективи в преподаването на статистика в областта на икономическите и социалните науки  : Семинар, посветен на Международната година на статистиката, 9-10 ноември 2013 г., гр. Пловдив . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2014 . - 151 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Изд. на ПУ "Паисий Хилендарски". Фак. по икон. и социални науки; Текст и на англ. ез.; Библиогр. след отд. докл.; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-423-952-7 

  

Сист. No: 48288

- 24 -

П/347.7/П 35Сф, П1/347.7/П 35СфЦБ 65928

Пенов, Сашо Георгиев

   Финансово право : Обща част. Учебен курс / Сашо Георгиев Пенов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 548 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 541-548

   ISBN 978-954-07-5318-8 

  

Сист. No: 48398

- 25 -

ЦБ 65893 

Проданов, Васил Костадинов

   Системни цикли и бъдещето на историята: накъде върви светът? / Васил Костадинов Проданов . - София : Захарий Стоянов, 2017 . - 432 с. ; 24 см . -  (Философия и човек)

   

   ISBN 978-954-09-1194-6 

  

Сист. No: 48323

- 26 -

П/347.6/Р 12ЮмЦБ 65935

Раданова, Юлия Бранимирова

   Медиацията в брачните отношения / Юлия Бранимирова Раданова . - София : Сиби, 2021 . - 200 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 193-199

   ISBN 978-619-226-185-6 

  

Сист. No: 48406

- 27 -

П/343/Р 94Нр, П1/343/Р 94НрЦБ 65936

Русева, Невена Иванова

   Разпит на свидетел в досъдебното производство : [Монография] / Невена Иванова Русева . - София : Сиела Норма, 2021 . - 196 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-368-10 

  

Сист. No: 48407

- 28 -

П/35/С 37СиЦБ 65817

Симеонов, Стефан

   История и теория на обществената сигурност / Стефан Симеонов . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2021 . - 120 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 111-115

   ISBN 978-954-715-714-9 

  

Сист. No: 48225

- 29 -

П/336/С 43-ЗмЦБ 65791

Славов, Здравко Димитров

   Математически методи и модели във финансите, застраховането и политиката / Здравко Димитров Славов . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012 . - 343 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-715-585-5 

  

Сист. No: 48194

- 30 -

ЦБ 65885 

Стендинг, Гай

   Прекариатът - новата опасна класа / Гай Стендинг . - София : Труд и право, 2012 . - 396 с. ; 21 см

   Възложител на изданието - Конфедерация на независимите синдикати в България. - с. 388-395

   ISBN 978-954-608-203-9 

  

Сист. No: 48315

- 31 -

ЦБ 65778 

Стиглиц, Джоузеф

   Голямото разделение : Неравните общества и какво можем да направим за тях / Джоузеф Стиглиц . - София : Изток - Запад, 2016 . - 456 с. ; 23 см

   Ориг. загл.: The great divide / Joseph E. Stiglitz

   ISBN 978-619-152-750-2 

  

Сист. No: 48179

- 32 -

П/339.13/С 77ЦЦБ 65810

Стоенчева, Цветка Атанасова

   Маркетинг в публичния сектор / Цветка Атанасова Стоенчева . - София : Б. и., 2013 . - 268 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 268

   ISBN * 

  

Сист. No: 48212

- 33 -

ЦБ 65915 

Стоименов, Стоимен

   Политики по сигурността : Развитие, проблеми, решения : Сборник / Стоимен Стоименов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2018 . - 400 с. : с цв. сн. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-07-4379-0 

  

Сист. No: 48370

- 34 -

П/347.7/С 83Иф, П1/347.7/С 83ИфЦБ 65938

Стоянов, Иван Георгиев

   Финансово/бюджетно право : Кратък курс, казуси / Иван Георгиев Стоянов . - 7. прераб. и актуал. изд. . - София : Ciela, 2018 . - 295 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-28-3471-7 

  

Сист. No: 48409

- 35 -

ЦБ 65886 

Талеб, Насим Никълъс

   Черният лебед : Въздействието на слабо вероятното в живота и на пазара / Насим Никълъс Талеб . - София : ИнфоДАР, 2009 . - 515 с. ; 22 см

   Ориг. загл. The black swan / Nassim Nicholas Taleb. - Съдържа и речник; Библиогр. с. 483-515

   ISBN 978-954-761-402-4 

  

Сист. No: 48316

- 36 -

П/343/Т 65Дс, П1/343/Т 65ДсЦБ 65937

Токушев, Димитър Великов

   Създаване на новобългарското наказателно право (1877-1896) / Димитър Великов Токушев . - София : Сиби, 2019 . - 224 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 219-223

   ISBN 978-619-226-130-6 

  

Сист. No: 48408

- 37 -

ЦБ 65844 

Чуков, Боян Стефанов

   Матрицата отвътре : Старият световен ред рухна, какво ни готви новия / Боян Стефанов Чуков . - София : Изток - Запад, 2020 . - 518 с. ; 25 см

   Библиогр.: с. 516-517

   ISBN 978-619-01-0747-7 

  

Сист. No: 48259

- 38 -

П/323/Ч 95Ви, ЦБ 65834 

Чуков, Владимир

   Израел между евангелизма и джаафаризма / Владимир Чуков . - София : Изток-Запад, 2021 . - 364 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0856-6 

  

Сист. No: 48244

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 39 -

П/336/F 11FmЦБ 65832

Fabozzi, Frank et al

   Measuring and controlling interest rate and credit risk / Frank Fabozzi, Steven V. Mann, Moorad Choudhry . - 2nd ed. . - Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2003 . - 533 p. ; 24 cm . -  (The Frank J. Fabozzi series)

   Index

   ISBN 0-471-26806-2 

  

Сист. No: 48240

- 40 -

П/330/F 23YfЦБ 65819

Fang, Yong et al

   Fuzzy portfolio optimization : Theory and methods / Yong Fang, Kin Keung Lai, Shouyang Wang . - Berlin : Springer, 2008 . - 176 p. ; 24 cm . -  (Lecture notes in economics and mathematical systems ; 609)

   ISSN 0075-8442. - Bibliogr. p. 163-172; Subject index

   ISBN 978-3-540-77925-4 

  

Сист. No: 48227

- 41 -

П/330/F 98pЦБ 65818

Fuzzy portfolio optimization  : Advances in hybrid multi-criteria methodologies / Pankaj Gupta et al. . - Berlin : Springer, 2014 . - 320 p. ; 24 cm . -  (Studies in fuzziness and soft computing ; 316)

   ISSN 1434-9922. - Bibliogr. p. 311-317; Index

   ISBN 978-3-642-54651-8 

  

Сист. No: 48226

- 42 -

П/330.322/H 88XpЦБ 65815

Huang, Xiaoxia

   Portfolio analysis : From probabilistic to credibilistic and uncertain approaches / Xiaoxia Huang . - Berlin : Springer, 2010 . - 182 p. ; 24 cm . -  (Studies in fuzziness and soft computing ; 250)

   ISSN 1434-9922. - Bibliogr. p. 173 - 177; List of used symbols; Index

   ISBN 978-3-642-11213-3 

  

Сист. No: 48222

- 43 -

П/336/N 28cЦБ 65821

Natural computing in computational finance  /  Ed. Anthony Brabazon, Michael O'Neill, Dietmar G. Maringer . - Berlin : Springer, 2010 . - 24 cm . -  (Studies in computational intelligence ; 293)

   ISSN 1860-949X

   ISBN 978-3-642-13949-9 

   V. 3 . - 2010 . - 215 p.

   Bibliogr. after each chapter; Index

  

Сист. No: 48229

- 44 -

П/336/А 51МфЦБ 65781

Александрова, Маргарита Русева и др.

   Финанси на предприятието / Маргарита Русева Александрова, Емил Серафимов Калчев . - София : Нов български университет, 2013 . - 430 с. : с табл. ; 24 см

   Терминолог. речник: с. 395-400; Библиогр.: с. 401-402; Прил.; Рез. на бълг. ез.

   ISBN 978-954-535-779-4 

  

Сист. No: 48184

- 45 -

П/336/А 64пЦБ 65793

Анализ на пазари и вземане на икономически решения в условия на неопределеност  / Здравко Димитров Славов и др. . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012 . - 352 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-715-568-8 

  

Сист. No: 48196

- 46 -

Арх/330.1/А 92Км, П/330.1/А 92КмЦБ 65783

Асенова, Камелия

   Макроикономическо развитие на Дунавския регион : Фактори на растежа / Камелия Асенова . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 124 с. : с табл., диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 118-122

   ISBN 978-954-712-858-3 

  

Сист. No: 48186

- 47 -

П/65.012/Б 21КЦБ 65860

Балдин, Константин Васильевич и др.

   Риск-менеджмент : Учебное пособие / Константин Васильевич Балдин, Сергей Николаевич Воробьев . - Москва : Гардарики, 2005 . - 285 с.: с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 279-282

   ISBN 5-8297-0238-Х 

  

Сист. No: 48277

- 48 -

П/339.138/Б 55ИвЦБ 65908

Боевски, Иван Йочев и др.

   Въведение в CRM : Учебник / Иван Йочев Боевски, Ангел Станков Саров . - София : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 2021 . - 147 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. след отд. ч.

   ISBN 978-954-07-5228-0 

  

Сист. No: 48357

- 49 -

П/327/Д 97СеЦБ 65784

Дюк, Саймън

   Европейският съюз и управлението на кризи : Развитие и перспективи / Саймън Дюк . - София : Европартньори 2007, 2004 . - 236 с. ; 24 см

   Индекс

   ISBN 954-91557-1-4 

  

Сист. No: 48187

- 50 -

П1/336/Е46С-о, Ч3/336/Е46С-оЦБ 56332

Елазаров, Симеон Давидов и др.

   Организирани пазари / Симеон Давидов Елазаров, Благодатка Пенчева Маркова, Христо Петров Миленков . - София : СИЕЛА, 2004 . - 227 с. : със сх., табл. ; 23 см

   Библиогр. 225 с. - По програма Бълг. библ. - съвр. центрове за четене и информираност на МК.

   ISBN 954-649-292-2 

  

Сист. No: 14509

- 51 -

П/330.1/И 85ЛЦБ 65840

Йотова, Лилия и др.

   Основи на макроикономиката / Лилия Йотова, Валентина Иванова Алякова . - София : УИ Стопанство, 2006 . - 339 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Изд. на УНСС

   ISBN 954-494-720-5 :10

   ISBN 978-954-494-720-0 :13

  

Сист. No: 16706

- 52 -

П/330/К 16АЦБ 65807

Калецки, Анатол

   Капитализъм 4.0 : Раждането на новата икономика след кризата / Анатол Калецки . - София : Класика и Стил, 2013 . - 464 с. ; 22 см

   Ориг. загл.: Capitalism 4.0: the birth of a new economy / Anatole Kaletsky

   ISBN 978-954-327-085-9 

  

Сист. No: 48209

- 53 -

П/336/К 61НнЦБ 65797

Китанов, Николай

   Нова книга за акциите и борсата / Николай Китанов . - София : АРТ ГРАФИК, 2000 . - 384 с. : с табл., диагр. ; 22 см . -  (Университет книгоиздаване)

   Съдържа и Речник на осн. термини, използвани в инвестиционната практика; Библиогр. с. 10-11

   ISBN 954-9843-05-Х 

  

Сист. No: 48201

- 54 -

П/334/К 85фЦБ 65780

Корпоративни финанси  : Кратък курс / Георги Атанасов Петров и др. . - 3. доп. изд. . - София : Тракия-М, 2010 . - 348 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8401-89-0 

  

Сист. No: 48181

- 55 -

П/336/К 85фЦБ 65839

Корпоративните финанси в България - днес и утре  : Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Корпоративните финанси в България - днес и утре", НБУ, 28-29 септември 2009 г., София /  Състав. Виолета Стоянова Касърова, Радослав Цончев, Ралица Димитрова . - София : НБУ, 2010 . - 351 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Изд. на НБУ. Департамент "Икономика и бизнес администрация" Съдържа материали от: Бистра Илкова, Асен Ягодин, Дончо Донев, Виолета Касърова, Tamara Teplova, Радослав Цончев, Красимир Костенаров, Пламен Пътев, Нигохос Канарян, Katerina Lyroudi, Боряна Минкова, Надя Велинова-Соколова, Светлана Праматарска, Ирина Радева, Marcellin M. Yovogan, Райна Лазарова, Ралица Димитрова, Емил Калчев, Димитър Ненков, Димитър Рафаилов, Светослав Масларов, Emilia Tzankova, Ренета Димитрова, Николай Марков, Светла Драгнева, Александър Пулев, Георги Гетов, Ирена Николова, Костадин Ванчев, Любен Любенов; Библиогр. след някои докл.; Рез. на бълг. и на англ. ез.

   ISBN 978-954-535-632-2 

  

Сист. No: 48255

- 56 -

П/336/К 85фЦБ 65879

Корпоративните финанси на формиращите се пазари  : изледвания и практики /  Състав.,[предг.] Виолета Стоянова Касърова ; Ред. кол. Виолета Стоянова Касърова . - София : НБУ, 2012 . - 388 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Други ред.: Радослав Цончев, Ралица Димитрова, Красимир Костенаров ; Текст и на англ., рус. ез. - Съдържа материали от: Димитър Ненков, Радослав Цончев, Красимир Костенаров, Светослав Масларов, Виолета Касърова, Любен Сяров, Ралица Димитрова, Ирина Радева, Георги Гетов, Н. И. Берзон , Тамара В. Теплова, К. Завьялова, Т. И. Григорьева, Evgenia Shutova, Dimitar Rafailov, Mirena Trifonova, Людмил Симов Библиогр. след отд. студии. - Рез. на бълг., рус., англ. ез.

   ISBN 978-954-535-739-8 

  

Сист. No: 48306

- 57 -

П/330.1/М 26ГмЦБІІ 3359

Манлиев, Георги Димитров

   Микроикономика : [Осн. икон. познания] / Георги Димитров Манлиев . - [3. изд.] . - София : НБУ - ЦДО, 2002 . - 268 с. : с табл., сх., диагр. ; 29 см . -  (Икономика)

   1. изд. 1996 със загл. Микроикономика и макроикономика Изд. на НБУ. Център за дистанционно обучение Съдържа и Конспект-въпросник по "Микроикономика" ; Примерен казус ; Примерен тест ; Справочник на понятията

   ISBN 954-535-284-1 

  

Сист. No: 48182

- 58 -

П/336/М 62ГфЦБ 65787

Минасян, Гарабед

   Финансово програмиране / Гарабед Минасян . - 2. прер. и доп. изд. . - София : ГорексПрес, 2004 . - 403 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 400 -403

   ISBN 954-616-122-5 

  

Сист. No: 48190

- 59 -

П/336/Н 75НЦБ 65808

Николова, Надежда

   Обща теория на финансите / Надежда Николова . - София : СИЕЛА, 2002 . - 397 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 395-397

   ISBN 954-649-475-5 

  

Сист. No: 48210

- 60 -

П/31/Н 86пЦБ 65870

Нови перспективи в преподаването на статистика в областта на икономическите и социалните науки  : Семинар, посветен на Международната година на статистиката, 9-10 ноември 2013 г., гр. Пловдив . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2014 . - 151 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Изд. на ПУ "Паисий Хилендарски". Фак. по икон. и социални науки; Текст и на англ. ез.; Библиогр. след отд. докл.; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-423-952-7 

  

Сист. No: 48288

- 61 -

П/330.1/П 47, П/330.1/П 47НиЦБ 65802

Петров, Николай Иванов

   Изследване на операциите по осигуряване на надеждността на рискови технико-икономически системи : [Монография] / Николай Иванов Петров . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2014 . - 230 с. ; 24 см

   Загл. на англ. ез.: Operations research by ensuring the reliability of risky technical and economic systems; Библиогр.: с. 221-226; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-322-790-7 

  

Сист. No: 48204

- 62 -

П/338.24/П 47НиЦБІІ 3361

Петров, Николай Иванов

   Иновационен мениджмънт и предприемачество / Николай Иванов Петров . - София [т.е. Ямбол] : Жельо Учков, 2020 . - 226 с. : с ил., табл. ; 30 см

   Рец.: Иван Попчев, Иван Величков; Библиогр.: с. 218-223

   ISBN 978-954-391-142-4 

  

Сист. No: 48217

- 63 -

П/338/П 47НсЦБ 65842

Петров, Николай Иванов

   Стопанска логистика : (Учебник) / Николай Иванов Петров . - Ямбол : Регионална библиотека " Георги С. Раковски", 2016 . - 122 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 122

   ISBN 978-954-92960-9-9 

  

Сист. No: 48257

- 64 -

П/331/П 47НеЦБ 65857

Петров, Николай Иванов

   Експертно оценяване на риска : Учебно пособие / Николай Иванов Петров . - Ямбол : Регионална библиотека " Георги С. Раковски", 2015 . - 118 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр.: с. 111-117

   ISBN 978-954-92960-7-5 

  

Сист. No: 48272

- 65 -

П/330.1/П 78ИсЦБІІ 3362

Попчев, Иван

   Стратегии за управление на риска : Записки на лектора / Иван Попчев . - София : Б. и., 2004 . - 67 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 61

   ISBN * 

  

Сист. No: 48219

- 66 -

П/330.1/П 78ИшЦБІІ 3363

Попчев, Иван

   Шест теми по управление на риска / Иван Попчев . - София : БАН. ИИКТ, 2016 . - 73 с. : с цв. табл., фиг. ; 30 см . -  (Лекции по компютърни науки и технологии ; 1)

   Изд. на БАН. Институт по информ. и комуникационни технологии; еISSN 2367-8666. - Библиогр. с. 63-71

   ISBN 978-954-91700-8-5 :eISBN

  

Сист. No: 48220

- 67 -

П/330.1/П 78ИеЦБІІ 3364

Попчев, Иван и др.

   Елементи от анализа и управлението на портфейлния риск : Практическо ръководство / Иван Попчев, Милена Петкова, Стоян Златев . - София : БАН. ИИКТ, 2017 . - 30 с. ; 30 см . -  (Лекции по компютърни науки и технологии ; 7)

   Изд. на БАН. Институт по информ. и комуникационни технологии; еISSN 2367-8666. - Библиогр. с. 27-30

   ISBN 978-619-7320-04-6 :eISBN

  

Сист. No: 48221

- 68 -

П/336/П 97ХбЦБ 65794

Първанов, Христо Първанов

   Борсови сделки и техники на инвестиране : [Уч. помагало за студентите от УНСС] / Христо Първанов Първанов . - София : УИ Стопанство, 1999 . - 152 с. ; 20 см

   Изд. на УНСС

   ISBN 954-494-357-9 

  

Сист. No: 48197

- 69 -

П/330/П 98ПуЦБ 65858

Пътев, Пламен и др.

   Управление на портфейла / Пламен Пътев, Нигохос Канарян . - В. Търново : Абагар, 2008 . - 1 246 с. : с табл., черт. ; 24 см

   Съдържа и Въпроси и задачи за самоподготовка ; Практическо задание по управление на портфейла; Библиогр. след отд. гл. ; Терминол. показалец

   ISBN 978-954-427-775-8 

  

Сист. No: 48274

- 70 -

П/336/С 43-ЗмЦБ 65791

Славов, Здравко Димитров

   Математически методи и модели във финансите, застраховането и политиката / Здравко Димитров Славов . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012 . - 343 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-715-585-5 

  

Сист. No: 48194

- 71 -

П/330.1/С 72СмЦБІІ 3360

Статев, Стати Василев и др.

   Макроикономика / Стати Василев Статев, Петкан Александров Илиев . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : НБУ - ЦДО, 2003 . - 354 с. ; 29 см . -  (Икономика)

   

   ISBN 954-535-233-7 

  

Сист. No: 48183

- 72 -

ЦБ 65778 

Стиглиц, Джоузеф

   Голямото разделение : Неравните общества и какво можем да направим за тях / Джоузеф Стиглиц . - София : Изток - Запад, 2016 . - 456 с. ; 23 см

   Ориг. загл.: The great divide / Joseph E. Stiglitz

   ISBN 978-619-152-750-2 

  

Сист. No: 48179

- 73 -

ЦБ 65799 

Стиглиц, Джоузеф

   Свободно падане : Америка, свободните пазари, кризата и виновните за нея / Джоузеф Стиглиц . - София : ИнфоДАР, 2011 . - 518 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-761-486-4 

  

Сист. No: 48202

- 74 -

П/339.13/С 77ЦЦБ 65810

Стоенчева, Цветка Атанасова

   Маркетинг в публичния сектор / Цветка Атанасова Стоенчева . - София : Б. и., 2013 . - 268 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 268

   ISBN * 

  

Сист. No: 48212

- 75 -

П/338/Т 64АиЦБ 65792

Тодоров, Александър Боянов

   Икономически подходи за изследване на медийна концентрация : Теоретични и емпирични приложения на примера на радиопазара в България : [Монография] / Александър Боянов Тодоров . - Варна : СТЕНО, 2021 . - 160 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 148-159

   ISBN 978-619-241-161-9 

  

Сист. No: 48195

- 76 -

ЦБ 65790 

Уайнър, Ерик Дж.

   Сенчестият пазар : Големите играчи и новият световен ред / Ерик Дж. Уайнър . - София : НСМ Медиа, 2011 . - 264 с. ; 22 см

   Ориг. загл.: The shadow market / Eric J. Weiner

   ISBN 978-954-9913-20-0 

  

Сист. No: 48193

- 77 -

П/334/Х 78ВкЦБ 65804

Христов, Виктор

   Корпоративни финансови стратегии / Виктор Христов . - София : [Европейско висше училище по икономика и мениджмънт], 2013 . - 329 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 329

   ISBN 978-954-2959-13-7 

  

Сист. No: 48206

- 78 -

П/330.1/Ц 18ИЦБ 65859

Цанов, Иван Цанов

   Икономическият конфликт през погледа на основните икономически теории : [Монография] / Иван Цанов Цанов . - София : Сдружение "Бълг. асоц. на конфликтолозите", 2014 . - 120 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр.: с. 116-120; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-619-90235-1-8 

  

Сист. No: 48275

- 79 -

П/65.012/Ш 29АтЦБ 65822

Шапкин, Александр Сергеевич и др.

   Теория риска и моделирование рисковых ситуаций : Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Мат. методы в экономике" / Александр Сергеевич Шапкин, Виктор Александрович Шапкин . - Москва : Дашков и К, 2005 . - 880 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 865-871

   ISBN 978-5-947-984-880 

  

Сист. No: 48230

- 80 -

П/330.1/Я 61Т, П/330.1/Я 61ТмЦБ 65813

Янкова, Таня Петрова

   Математическият анализ в икономическите изследвания : [Монография] / Таня Петрова Янкова . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2015 . - 230 с. : с табл., черт., портр. ; 21 см

   Библиогр. с. 225-229

   ISBN 978-619-202-097-2 

  

Сист. No: 48215

- 81 -

П/336/Я 61ТпЦБ 65846

Янкова, Таня Петрова

   Приложна математика : Финансова математика: [уч. пособие] / Таня Петрова Янкова . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2014 . - 204 с. : с табл., сх. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-423-926-8 

  

Сист. No: 48261

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 82 -

П/517.9/A 57VmЦБ 65829

Angelov, Vasil G.

   A Method for analysis of transmission lines terminated by nonlinear loads / Vasil Georgiev Angelov . - New York : Nova science publishers, 2014 . - 661 p. ; 25 cm . -  (Mathematics research development)

   Bibliogr. p. 653-657; Index

   ISBN 978-1-62618-909-6 

  

Сист. No: 48237

- 83 -

П/519.7/A 81iЦБ 65873

Artificial intelligence  : Methodology, systems and applications: Proceedings of the 11th International Conf., AIMSA 2004, Varna, Bulgaria, September 2-4, 2004 /  Ed. Christoph Bussler, Dieter Fensel . - Berlin : Springer, 2004 . - 522 p. ; 23 cm . -  (Lecture notes in computer science. ISSN 0302-9743. Lecture notes in artificial intelligence ; 3192)

   Bibliogr. after each chapter; Index

   ISBN 3-540-22959-0 

  

Сист. No: 48291

- 84 -

П/330/F 23YfЦБ 65819

Fang, Yong et al

   Fuzzy portfolio optimization : Theory and methods / Yong Fang, Kin Keung Lai, Shouyang Wang . - Berlin : Springer, 2008 . - 176 p. ; 24 cm . -  (Lecture notes in economics and mathematical systems ; 609)

   ISSN 0075-8442. - Bibliogr. p. 163-172; Subject index

   ISBN 978-3-540-77925-4 

  

Сист. No: 48227

- 85 -

П/519.7/I 69sЦБ 65833

Intelligent systems'2014  : Proceedings of the 7th IEEE International conference Intelligent systems IS' 2014, September 24-26, 2014, Warsaw, Poland /  Vol. ed. D. Filev et al. . - Heidelberg : Springer, 2015 . - 24 cm . -  (Advances in intelligent systems and computing ; 323)

   ISSN 2194-5357

   ISBN 978-3-319-11309-8 

   V. 2. Tools, architectures, systems, applications . - 2015 . - 907 p.

   Bibliogr. after each chapter; Author index

  

Сист. No: 48242

- 86 -

П/681.5/I 69wЦБІІ 3370

International workshop on advanced control and optimization  : Step ahead' 2014, 8-10 May 2014, Bankya, Bulgaria /  [ed.] Vassil S. Sgurev . - [Sofia] : Institute of information and communication technologies - BAS, 2014 . - 87 p. ; 29 cm

   ISSN 1314-4634. - Bibliogr. after each paper

   ISBN * 

  

Сист. No: 48294

- 87 -

П/621.396/K 99NЦБ 65850

Kyurkchiev, Nikolay V. et al.

   Approximation and antenna and filter synthesis : Some moduli in programming environment Mathematica / Nikolay V. Kyurkchiev, Andrey S. Andreev . - Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic publishing, 2014 . - 149 p. : with fig. ; 22 cm

   Bibliogr. p. 141-149

   ISBN 978-3-659-53322-8 

  

Сист. No: 48266

- 88 -

П/336/N 28cЦБ 65821

Natural computing in computational finance  /  Ed. Anthony Brabazon, Michael O'Neill, Dietmar G. Maringer . - Berlin : Springer, 2010 . - 24 cm . -  (Studies in computational intelligence ; 293)

   ISSN 1860-949X

   ISBN 978-3-642-13949-9 

   V. 3 . - 2010 . - 215 p.

   Bibliogr. after each chapter; Index

  

Сист. No: 48229

- 89 -

П/316/P 51NpЦБ 65865

Petrov, Nikolay Ivanov

   Probability, independence, information society / Nikolay Ivanov Petrov . - Lodz : ASTRA, 2012 . - 165 p. ; 21 cm

   Bibliogr. p. 161-165

   ISBN 978-83-63158-20-0 

  

Сист. No: 48279

- 90 -

П/316/P 51NpЦБ 65866

Petrov, Nikolay Ivanov

   Probability : Theory as a systemic view of nature and society / Nikolay Ivanov Petrov . - Б. м. : Trakia University, 2009 . - 103 p. ; 21 cm

   Bibliogr. p. 94-97

   ISBN 978-954-90893-4-9 

  

Сист. No: 48280

- 91 -

П/51/S 26SsЦБ 65823

Savov, Svetoslav Georgiev

   Solution bounds for algebraic equations in control theory / Svetoslav Georgiev Savov . - Sofia : Prof. Marin Drinov Academic publishing house, 2014 . - 207 p. : tab. ; 21 cm

   Ed. Bulg. acad. of sciences. Inst. of inform. and communication technologies. - Bibliogr. p. 196-205

   ISBN 978-954-322-750-1 

  

Сист. No: 48231

- 92 -

П/517.9/S 81IsЦБ 65869

Stamova, Ivanka

   Stability analysis of impulsive functional differential equations / Ivanka Stamova . - Berlin : Walter de Gruyter, 2009 . - 230 p. ; 24 cm . -  (De Gruyter expositions in mathematics ; 52)

   Bibliogr. p. 213-230

   ISBN 978-3-11-022181-7 

  

Сист. No: 48287

- 93 -

П/336/А 64пЦБ 65793

Анализ на пазари и вземане на икономически решения в условия на неопределеност  / Здравко Димитров Славов и др. . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012 . - 352 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-715-568-8 

  

Сист. No: 48196

- 94 -

П/519/А 93КкЦБ 65796

Атанасов, Красимир Тодоров и др.

   Кратък курс по дискретни структури / Красимир Тодоров Атанасов, Веселина Кунчева Бурева . - София : Авангард Прима, 2018 . - 108 с. : с табл., черт. ; 21 см

   Препоръчителна литература на български език: с. 108; Азб. показалец, именен показалец

   ISBN 978-619-239-4 

  

Сист. No: 48199

- 95 -

П/51/Б 56АЦБ 65932

Божилов, Асен Иванов и др.

   Задачи по алгебра : Линейна алгебра / Асен Иванов Божилов, Пламен Емилов Кошлуков, Пламен Николов Сидеров . - 2. изд. . - София : Веди, 2014 . - 108 с. ; 24 см

   Библиогр. с.106

   ISBN 978-954-8857-36-9 

  

Сист. No: 48403

- 96 -

П/53/Б 68ВлЦБ 65877

Босс, В.

   Лекции по математике / В. Босс . - Москва : ЛИБРОКОМ, 2008 . - 21 см

   

   ISBN 978-5-397-00020-8 

   Т. 11. Уравнения математической физики . - 2008 . - 217 с.

   Библиогр. с. 213-214; Предм. указател

  

Сист. No: 48304

- 97 -

П/517.9/Г 37ПдЦБ 65835

Георгиева, Пенка Вълкова

   Диференциално и интегрално смятане : Задачи / Пенка Вълкова Георгиева . - [Бургас] : [БСУ], 2015 . - 190 с. ; 21 см

   Ръководството е предназначено за студентите от Бургаски свободен университет; Задачите са с отговори; Библиогр. с. 190

   ISBN 978-619-7126-05-1 

  

Сист. No: 48249

- 98 -

П/519.6/Г 37ПчЦБ 65836

Георгиева, Пенка Вълкова

   Числени методи / Пенка Вълкова Георгиева . - [Бургас] : [БСУ], 2016 . - 166 с. ; 21 см + CD; 8 см

   Учебникът е предназначен за студентите от Бургаски свободен университет; Библиогр. с. 166

   ISBN 978-619-7126-19-8 

  

Сист. No: 48250

- 99 -

П/519.7/Г 37ПгЦБІІ 3367

Георгиева, Пенка Вълкова

   Генетични размити системи : Монография / Пенка Вълкова Георгиева . - Бургас : Бургаски свободен университет, 2016 . - 191 с. : с ил. ; 26 см

   Библиогр.: с. 184-190; Рез. на бълг. ез.

   ISBN 978-619-7126-23-5 

  

Сист. No: 48276

- 100 -

П/51/Г 37ПфЦБ 65847

Георгиева, Пенка Вълкова и др.

   Формули по висша математика / Пенка Вълкова Георгиева, Евгения Николова . - 3. прераб. и доп. изд. . - Бургас : Бургаски свободен университет, 2018 . - 153 с. : с табл., черт., диагр. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7126-74-7 

  

Сист. No: 48262

- 101 -

П/519.2/И 35гЦБ 65924

Избранные главы теории вероятностей и математической статистики  : Пособие для студентов /  Състав. Владимир Федорович Голиков, А. Н. Казакевич . - Минск : БНТУ, 2021 . - 115 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 112-113

   ISBN 978-985-583-218-9 

  

Сист. No: 48394

- 102 -

П/37/И 67тЦБ 65926

Иновационные технологии и образование  : Международная научно-практическая конференция, Минск, 29-30 апреля 2021 : В 2 частях /  Гл. ред А. М. Маляревич . - Минск : БНТУ, 2021 . - 21 см

   

   ISBN 978-985-583-647-7 (ч.1)

   Ч . 1 . - 2021 . - 273 с. : с табл., ил.

   Библиогр. с. след отд. статии

  

Сист. No: 48396

- 103 -

П/519.68/К 84ПрЦБІІ 3377

Копанов, Петър Иванов

   Ръководство за работа с Wolfram Mathematica / Петър Иванов Копанов . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2020 . - 135 с. : с диагр. ; 30 см

   Библиогр. с. 134

   ISBN 978-619-202-609-7 

  

Сист. No: 48312

- 104 -

П/519.2/К 84П-зЦБ 65878

Копанов, Петър Иванов и др.

   Записки по вероятности и статистика : (за информатици) / Петър Иванов Копанов, Снежана Георгиева Христова . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2018 . - 131 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-202-399-7 

  

Сист. No: 48305

- 105 -

П/519.2/К 84ПЦБ 65880

Копанов, Петър Иванов и др.

   Вероятности и статистика : Ръководство за решаване на задачи / Петър Иванов Копанов, Веска Пенчева Нончева, Снежана Георгиева Христова . - 2. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012 . - 174 с. : с ил., табл., диагр. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-423-796-7 

  

Сист. No: 48308

- 106 -

П/330.1/П 47, П/330.1/П 47НиЦБ 65802

Петров, Николай Иванов

   Изследване на операциите по осигуряване на надеждността на рискови технико-икономически системи : [Монография] / Николай Иванов Петров . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2014 . - 230 с. ; 24 см

   Загл. на англ. ез.: Operations research by ensuring the reliability of risky technical and economic systems; Библиогр.: с. 221-226; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-322-790-7 

  

Сист. No: 48204

- 107 -

П/330.1/П 78ИсЦБІІ 3362

Попчев, Иван

   Стратегии за управление на риска : Записки на лектора / Иван Попчев . - София : Б. и., 2004 . - 67 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 61

   ISBN * 

  

Сист. No: 48219

- 108 -

П/330.1/П 78ИшЦБІІ 3363

Попчев, Иван

   Шест теми по управление на риска / Иван Попчев . - София : БАН. ИИКТ, 2016 . - 73 с. : с цв. табл., фиг. ; 30 см . -  (Лекции по компютърни науки и технологии ; 1)

   Изд. на БАН. Институт по информ. и комуникационни технологии; еISSN 2367-8666. - Библиогр. с. 63-71

   ISBN 978-954-91700-8-5 :eISBN

  

Сист. No: 48220

- 109 -

П/004/С 37СрЦБ 65849

Симеонов, Станислав

   Реално време в автономни мобилни и статични вградени системи - предизвикателства и решения : Монография / Станислав Симеонов . - Бургас : Унив. изд. "Проф. Д-р Асен Златаров", 2019 . - 185 с. : с цв. ил., табл. ; 22 см

   Библиогр.: с. 174-183

   ISBN 978-619-7559-04-0 

  

Сист. No: 48265

- 110 -

П/004/С 53тЦБ 65788

Софтуерни технологии  / Станимир Недялков Стоянов и др. . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2006 . - 340 с. : с фиг. ; 22 см

   Библиогр. с. 338-339

   ISBN 954-423-353-2 

  

Сист. No: 48191

- 111 -

П/519.8/Х 78ПмЦБ 65789

Христов, Петър Георгиев

   Метатеория на риска : Парадигми и подходи / Петър Георгиев Христов . - София : Албатрос, 2010 . - 304 с. : с ил., табл. ; 20 см

   Библиогр.: с. 290-299; Именен показалец

   ISBN 978-954-751-098-2 

  

Сист. No: 48192

- 112 -

П/51/Ч 19КЦБ 65931

Чакърян, Керопе Бартев и др.

   Записки по алгебра : Линейна алгебра / Керопе Бартев Чакърян, Пламен Николов Сидеров . - 2. изд. . - София : Веди, 2014 . - 128 с. ; 23, 5 см

   

   ISBN 978-954-8857-31-4 

  

Сист. No: 48402

- 113 -

П/336/Я 61ТпЦБ 65846

Янкова, Таня Петрова

   Приложна математика : Финансова математика: [уч. пособие] / Таня Петрова Янкова . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2014 . - 204 с. : с табл., сх. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-423-926-8 

  

Сист. No: 48261

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 114 -

Арх/504/М 97П-о, П/504/М 97П-оЦБ 65785

Мънев, Пламен Михайлов

   Оползотворяване на аквакултурния потенциал на двучерупчести организми в Черно море : Монография / Пламен Михайлов Мънев . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 126 с. : с ил., сн. ; 22 см

   Библиогр. с. 117-124

   ISBN 978-954-712-59-0 

  

Сист. No: 48188

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 115 -

П/53/Б 68ВлЦБ 65877

Босс, В.

   Лекции по математике / В. Босс . - Москва : ЛИБРОКОМ, 2008 . - 21 см

   

   ISBN 978-5-397-00020-8 

   Т. 11. Уравнения математической физики . - 2008 . - 217 с.

   Библиогр. с. 213-214; Предм. указател

  

Сист. No: 48304

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ)

- 116 -

П/519.8/П 47НтЦБІІ 3365

Петров, Николай Иванов

   Теория на катастрофите и риска : [Монография] / Николай Иванов Петров . - Бургас : Европейски център за наука, образование и култура, 2011 . - 212 с. : с табл., сх. ; 30 см

   Библиогр.: с. 187-190

   ISBN 978-954-92761-3-8 

  

Сист. No: 48253

Химия. Физикохимия. Експериментална химия

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология

- 117 -

ЦБ 65898 

Тончева, Драга Иванова

   Геномът на българите / Драга Иванова Тончева . - София : Захарий Стоянов, 2020 . - 304 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Библиогр.: с. 288-303

   ISBN 978-954-09-1458-9 

  

Сист. No: 48329

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 118 -

П/615/C 59GbЦБІІ 3378

Clark, Gloria Frolek et al.

   Best practices for occupational therapy in schools /  Ed. Gloria Frolek Clark, Joyce E. Rioux, Barbara E. Chandler . - 2nd ed. . - Bethesda : AOTA Press, 2019 . - xxi, 582 p. : ill. ; 28 cm

   Bibliogr. after each chapter ; Index

   ISBN 978-1-56900-411-1 

  

Сист. No: 48333

- 119 -

П/615/Б 54СвЦБ 65902

Богданова, Светла и др.

   Въведение във фармакокинетиката / Светла Богданова, Цвета Сарафска . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 397 с. : с табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 395

   ISBN 978-954-07-5325-6 

  

Сист. No: 48340

- 120 -

П/611/В 20ВаЦБ 65904

Ванков, Ванко Начев и др.

   Анатомия на човека : Учебник за студенти по медицина и дентална медицина / Ванко Начев Ванков, Георги Петров Гълъбов ; Под ред. Мария Ванкова . - Варна : СТЕНО, 2020-2021 . - 22 см

   

   ISBN 978-619-241-120-6 

   Ч. 1. Опорно-двигателен апарат . - 2020 . - 184 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 48349

- 121 -

П/611/В 20ВаЦБ 65904

Ванков, Ванко Начев и др.

   Анатомия на човека : Учебник за студенти по медицина и дентална медицина / Ванко Начев Ванков, Георги Петров Гълъбов ; Под ред. Мария Ванкова . - Варна : СТЕНО, 2020-2021 . - 22 см

   

   ISBN 978-619-241-136-7 

   Ч. 2. Вътрешни органи и ендокринни жлези . - 2021 . - 228 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 48351

- 122 -

П/611/В 20ВаЦБ 65904

Ванков, Ванко Начев и др.

   Анатомия на човека : Учебник за студенти по медицина и дентална медицина / Ванко Начев Ванков, Георги Петров Гълъбов ; Под ред. Мария Ванкова . - Варна : СТЕНО, 2020-2021 . - 22 см

   

   ISBN 978-619-241-179-4 

   Ч. 3. Сърдечносъдова система и лимфоидни органи . - 2021 . - 136 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 48352

- 123 -

С/611/Д 49К 

Джарми, Крис

   Всичко за мускулите / Крис Джарми ; Науч. консултант Тодор Димитров . - София : Атеа, 2021 . - 287 с. : с цв. ил. ; 27 см + плакат на мускулите на цялото тяло: 47,6 Х 67,6 см

   

   ISBN 978-619-7624-090 

  

Сист. No: 48379

- 124 -

П/616/Д 58ТдЦБ 65905

Димитров, Тодор Красимиров

   Дългосрочна рехабилитация и качество на живота : Подходи при пациенти с множествена склероза / Тодор Красимиров Димитров . - [София] : ГорексПрес, 2018 . - 104 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   Библиогр. с. 101-104

   ISBN 978-954-616-279-3 

  

Сист. No: 48353

- 125 -

П/618/Д 58ВсЦБ 65906

Димитрова, Валя Иванова и др.

   Специални акушерски грижи при жени с нормална и патологична бременност / Валя Иванова Димитрова, Теодора Николаева Евтимова . - Варна : Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2019 . - 229 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 221-227

   ISBN 978-619-221-199-8 

  

Сист. No: 48354

- 126 -

П/616/Д 58МдЦБ 65918

Димитрова, Мария Иванова

   Диагностични и терапевтични подходи при криптогенен мозъчен инсулт / Мария Иванова Димитрова . - София : Джей Ей Ем Джи ; J.A.M.G. Books, 2021 . - 176 с. : с ил. ; 21 см

   Рецензии / Стефка Янчева, Красимир Генов: с. 5-10; Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-7321-15-9 

   ISBN * 

  

Сист. No: 48377

- 127 -

Ч2/615/И 21Пп 

Иванов, Петър Иванов

   Психотерапия на фобии и мании : (практическо ръководство) / Петър Иванов Иванов . - 4. изд. . - Русе : Ахат, 2021 . - 109 с. ; 20 см

   Скали за оценка на симптомите; Библиогр. с. 108

   ISBN 978-619-7620-09-2 

  

Сист. No: 48375

- 128 -

Ч2/615/И 21Пп 

Иванов, Петър Иванов

   Психотерапия на вредни привички и зависимости : (практическо ръководство) / Петър Иванов Иванов . - 4. изд. . - Русе : Ахат, 2021 . - 158 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 147

   ISBN 978-619-7620-10-8 

  

Сист. No: 48376

- 129 -

П/616/И 22ДуЦБ 65910

Иванова, Диана Кръстева

   Учебник по сестрински грижи : Планиране, подготовка и организация на изследвания на сърдечносъдовата система / Диана Кръстева Иванова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 176 с. ; 23 см . -  (Медицински науки. Университетски учебници)

   Библиогр. с. 167-174

   ISBN 978-954-07-5172-6 

  

Сист. No: 48361

- 130 -

П/616/И 22Ду, П1/616/И 22ДуЦБ 65911

Иванова, Диана Кръстева

   Учебник по сестрински грижи : Теоретични аспекти на обучението по сестрински грижи / Диана Кръстева Иванова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 152 с. ; 23 см . -  (Медицински науки. Университетски учебници)

   Библиогр. с. 148-151

   ISBN 978-954-07-5308-9 

  

Сист. No: 48362

- 131 -

П/612/Р 97пЦБІІ 3379

Ръководство и протоколна тетрадка за практически упражнения по физиология на човека за студенти по медицина  / Елена Борисова Джамбазова и др. ; Под ред. на Елена Борисова Джамбазова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 28 см

   

   ISBN 978-954-07-5263-1 

   Ч. 1 . - 2021 . - 192 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 48366

- 132 -

П/612/Р 97пЦБІІ 3379

Ръководство и протоколна тетрадка за практически упражнения по физиология на човека за студенти по медицина  / Елена Борисова Джамбазова и др. ; Под ред. на Елена Борисова Джамбазова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 28 см

   

   ISBN 978-954-07-5291-4 

   Ч. 2 . - 2021 . - 208 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 48367

- 133 -

ЦБ 65887 

Тихоплав, Виталий и др.

   Хармонията на хаоса или фракталната реалност / Виталий Тихоплав, Татяна Тихоплав . - София : НСМ Медиа, 2004 . - 322 с. : с ил. ; 21 см . -  (На прага на финия свят)

   Ориг. загл. Гармония хаоса, или Фрактальная реалность / В. Ю. Тихоплав, Т. С. Тихоплав; Библиогр. с. 315-320

   ISBN * 

  

Сист. No: 48317

- 134 -

Арх/61/Т 64Лт, П/615/Т 64Лт, Уч/615/Т 64ЛтЦБ 65837

Тодорова, Лилия Асенова

   Теоретични основи на ерготерапията : [Учебник] / Лилия Асенова Тодорова . - 2. прераб. изд. . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 130 с. : с цв. ил., табл. ; 22 см

   Учебникът е второ преработено издание на учебника Теоретични основи на ерготерапевтичния процес . - Библиогр. с. 127-129

   ISBN 978-954-712-855-2 

  

Сист. No: 48252

- 135 -

П/613/Х 48хЦБ 65909

Хигиена и хранене  : Практическо ръководство за студенти и специализанти /  Под ред. на Людмила Иванова, Людмила Иванова и др. . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2015 . - 503 с. : с табл., ил. ; 24 см . -  (Медицински науки. Университетски учебници)

   Библиогр. след отд. теми

   ISBN 978-954-07-3989-2 

  

Сист. No: 48359

- 136 -

Арх/61/Х 79ЦсЦБ 65900

Христова, Цвета Атанасова

   Специални акушерски грижи при нормална бременност : Наръчник за студенти акушерки : Учебно помагало / Цвета Атанасова Христова . - 2. прераб. изд. . - Плевен : Медиатех, 2021 (Акад. изд. Русенски университет) . - 145 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 113-119

   ISBN 978-619-207-224-7 

  

Сист. No: 48334

- 137 -

Арх/61/Х 79Ц-о, П/618/Х 79Ц-оЦБ 65901

Христова, Цвета Атанасова

   Обучение с индивидуални клинични случаи за оптимизиране на акушерските здравни грижи : Монография / Цвета Атанасова Христова . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 162 с. : с цв. табл., диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 151-161

   ISBN 978-954-712-861-3 

  

Сист. No: 48335

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

- 138 -

П/37/И 67тЦБ 65926

Иновационные технологии и образование  : Международная научно-практическая конференция, Минск, 29-30 апреля 2021 : В 2 частях /  Гл. ред А. М. Маляревич . - Минск : БНТУ, 2021 . - 21 см

   

   ISBN 978-985-583-647-7 (ч.1)

   Ч . 1 . - 2021 . - 273 с. : с табл., ил.

   Библиогр. с. след отд. статии

  

Сист. No: 48396

Технология на машиностроенето и металорежещите машини. Системи за автоматизирано производство (САПР)

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика

- 139 -

ЦБ 65890 

Пицути, Марко

   Забранените научни открития : Отвъд официалната истина / Марко Пицути . - [София] : Атеа букс, 2013 . - 495 с. : с ил. ; 21 см . -  (Какво скриха от нас.)

   Ориг. загл.: Scoperte scientifiche non autorizzate / Marco Pizzuti

   ISBN 978-954-8999-47-2 

  

Сист. No: 48320

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 140 -

П/621.396/K 99NЦБ 65850

Kyurkchiev, Nikolay V. et al.

   Approximation and antenna and filter synthesis : Some moduli in programming environment Mathematica / Nikolay V. Kyurkchiev, Andrey S. Andreev . - Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic publishing, 2014 . - 149 p. : with fig. ; 22 cm

   Bibliogr. p. 141-149

   ISBN 978-3-659-53322-8 

  

Сист. No: 48266

- 141 -

П/621.38/Е 49ЦБ 65925

Электроника (Цифровая электроника)  : Учебно-методическое пособие : В 2 частях /  Състав. Т. Л. Владимирова, К. Л. Тявловский, В. А. Микитевич . - Минск : БНТУ, 2021 . - 21 см

   Библиогр. с. 112-113

   ISBN 978-985-583-631-6 (ч. 1)

   Ч. 1 . - 2021 . - 266 с. : с табл. сх.

   

  

Сист. No: 48395

Взаимозаменяемост и технически измервания. Механично приборостроене. Метрология. Стандартизация

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски транспорт

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 142 -

П/629/П 47НнЦБ 65809

Петров, Николай Иванов

   Навигационни и електронни системи на автомобила / Николай Иванов Петров . - София : Жельо Учков, 2020 . - 108 с. : с ил., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-391-146-2 

  

Сист. No: 48211

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

Електрификация и автоматизация на селското стопанство

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 143 -

П/004/B 24JeЦБ 65828

Barlow, John F.

   Excel models for business and operations management / John F. Barlow . - 2nd ed. . - Chichester : John Wiley & Sons, 2005 . - 415 p. ; 24 cm

   Index

   ISBN 0-470-01509-8 :10

   ISBN 978-0-470-01509-4 :13

  

Сист. No: 48236

- 144 -

ЦБ 65922 

Айгър, Робърт

   Моето най-велико приключение : Уроците, които научих за 15-те си години като изпълнителен директор на "Уолт Дисни Къмпани" / Робърт Айгър . - София : Hybrid books, 2021 . - 283 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7419-29-0 

  

Сист. No: 48386

- 145 -

П/336/А 51МфЦБ 65781

Александрова, Маргарита Русева и др.

   Финанси на предприятието / Маргарита Русева Александрова, Емил Серафимов Калчев . - София : Нов български университет, 2013 . - 430 с. : с табл. ; 24 см

   Терминолог. речник: с. 395-400; Библиогр.: с. 401-402; Прил.; Рез. на бълг. ез.

   ISBN 978-954-535-779-4 

  

Сист. No: 48184

- 146 -

П/336/А 64пЦБ 65793

Анализ на пазари и вземане на икономически решения в условия на неопределеност  / Здравко Димитров Славов и др. . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012 . - 352 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-715-568-8 

  

Сист. No: 48196

- 147 -

П/65.012/Б 21КЦБ 65860

Балдин, Константин Васильевич и др.

   Риск-менеджмент : Учебное пособие / Константин Васильевич Балдин, Сергей Николаевич Воробьев . - Москва : Гардарики, 2005 . - 285 с.: с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 279-282

   ISBN 5-8297-0238-Х 

  

Сист. No: 48277

- 148 -

П/658.5/К 59КуЦБІІ 3382

Киров, Кирил Янков

   Управление на качеството в производството / Кирил Янков Киров . - Варна : ТУ - Варна, 2021 . - 248 с. ; 30 см

   Библиогр. с. 235-246

   ISBN 978-954-20-0833-0 

  

Сист. No: 48393

- 149 -

П/657/С 70ЕсЦБ 65803

Станчева-Тодорова, Елеонора Петрова и др.

   Сборник от казуси по въведение в счетоводството / Елеонора Петрова Станчева-Тодорова, Илияна Анкова, Надя Георгиева Велинова-Соколова . - София : СУ Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2016 . - 155 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9399-41-7 

  

Сист. No: 48205

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори

- 150 -

П/681.5/P 51NrЦБ 65867

Petrov, Nikolay Ivanov

   Reliability's investigations of risk technical systems : Monograph / Nikolay Ivanov Petrov . - [2 ed.] . - S. L. : Zhelio Uchkov, 2018 . - 160 p. ; 24 cm

   Bibliogr. p. 149-150

   ISBN 978-954-391-120-2 

  

Сист. No: 48281

- 151 -

ЦБ 65806 

С автоматика и информатика в сърцето  : Сборник със спомени за доц. д-р Емил Божанов и доц. д-р Бенислав Ванев /  Състав. и ред. Васил Сгурев, Минчо Хаджийски . - София : ТУ София, 2017 . - 110 с. : с ил. ; 23 см

   Изд. на Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов". - Съдържа спомени от: Минчо Хаджийски, Васил Сгурев, Маргарита Григорова, Иван Вучков, Екатерина Дойчинова, Веселин Акиванов, Чавдар Павлов, Мария Матеева, Иван Симеонов, Иван Диков, Димитър Баев, Иван Попчев, Тодор Нешков, Кузман Йонов, Венцислав Славков, Кирил Желязков, Камен Фильов, Трайчо Пензов, Харалампи Ванев, Боян Бонев

   ISBN 978-619-167-295-0 

  

Сист. No: 48208

Кибернетика. Фина механика

- 152 -

П/681.5/B 57dЦБІІ 3368

Big data, knowledge and control systems engineering - BdKCSE' 2014  : Proceedings of International conference, Sofia, 5th November, 2014 /  Ed. Rumen D. Andreev . - Sofia : Institute of information and communication technologies - BAS ; John Atanasoff society of automatics and informatics, 2014 . - 113 p. : with fig. ; 29 cm

   Bibliogr. after each paper

   ISBN * 

   ISBN * 

  

Сист. No: 48017

- 153 -

П/519.7/I 69sЦБ 65833

Intelligent systems'2014  : Proceedings of the 7th IEEE International conference Intelligent systems IS' 2014, September 24-26, 2014, Warsaw, Poland /  Vol. ed. P. Angelov et al. . - Heidelberg : Springer, 2015 . - 24 cm . -  (Advances in intelligent systems and computing ; 322)

   ISSN 2194-5357

   ISBN 978-3-319-11312-8 

   V. 1. Mathematical foundations, theory, analyses . - 2015 . - 863 p.

   Bibliogr. after each chapter; Author index

  

Сист. No: 48241

- 154 -

П/681.5/I 69wЦБІІ 3370

International workshop on advanced control and optimization  : Step ahead' 2014, 8-10 May 2014, Bankya, Bulgaria /  [ed.] Vassil S. Sgurev . - [Sofia] : Institute of information and communication technologies - BAS, 2014 . - 87 p. ; 29 cm

   ISSN 1314-4634. - Bibliogr. after each paper

   ISBN * 

  

Сист. No: 48294

- 155 -

ЦБ 65888 

Рос, Алек

   Индустриите на бъдещето / Алек Рос ; Прев. Антоанета Дончева-Стаматова . - София : НСМ Медиа, 2017 . - 318 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9913-61-3 

  

Сист. No: 48318

- 156 -

П/004/С 37СрЦБ 65849

Симеонов, Станислав

   Реално време в автономни мобилни и статични вградени системи - предизвикателства и решения : Монография / Станислав Симеонов . - Бургас : Унив. изд. "Проф. Д-р Асен Златаров", 2019 . - 185 с. : с цв. ил., табл. ; 22 см

   Библиогр.: с. 174-183

   ISBN 978-619-7559-04-0 

  

Сист. No: 48265

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 157 -

П/519.8/П 47НтЦБІІ 3365

Петров, Николай Иванов

   Теория на катастрофите и риска : [Монография] / Николай Иванов Петров . - Бургас : Европейски център за наука, образование и култура, 2011 . - 212 с. : с табл., сх. ; 30 см

   Библиогр.: с. 187-190

   ISBN 978-954-92761-3-8 

  

Сист. No: 48253

Езикознание. Филология. Литература

- 158 -

Ч2/801/А 92ПрЦБ 54990

Асенова, Петя и др.

   Речник на общобалканската лексика в книжовните езици / Петя Асенова, Раймонд Детрез . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 352 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-5271-6 

  

Сист. No: 48360

- 159 -

Ч2/37.0/Б 45Ии 

Бирова, Илка Любенова

   Играта като образователен феномен в чуждоезиковото обучение : Монография / Илка Любенова Бирова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 294 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 249-262

   ISBN 978-954-07-5131-3 

  

Сист. No: 48358

- 160 -

П/808.67/Б 92еЦБІІ 3380

Български език за чужденци  : [Учебник] / Живка Стефанова Колева-Златева, Боряна Емилиянова . - 3. доп. изд. . - В. Търново : Фабер, 2019 . - 29 см

   

   ISBN 978-619-00-0954-2 

   Ч. 1. Аз говоря български . - 2019 . - 168 с. : с цв. ил. + CD1, CD2, речник

   Загл. и на англ. ез.: Bulgarian language for foreigners; Комплект с уч. тетрадка, речник и 2 аудиодиска

  

Сист. No: 48381

- 161 -

П/808.67/Б 92еЦБІІ 3380

Български език за чужденци  : [Работна тетрадка] / Живка Стефанова Колева-Златева . - В. Търново : Фабер, 2015 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-400-706-5 

   Ч. 1. Аз говоря български . - 2015 . - 84 с. : с цв. ил.

   Загл. и на англ. ез.: Bulgarian language for foreigners: Workbook; Комплект с учебник, речник и 2 аудиодиска

  

Сист. No: 48382

- 162 -

П/808.67/Б 92ЦБІІ 3380

Български език за чужденци  : [Учебник] / Людмила Цанкова Иванова, Женя Колева . - В. Търново : Фабер, 2009 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-400-110-0 

   Ч. 2. Да общуваме на български . - 2009 . - 180 с. : с цв. ил. + CD

   Загл. и на англ. ез.: Bulgarian language for foreigners; Комплект с 1 аудиодиск

  

Сист. No: 48383

- 163 -

Ч2/886.7.09/Г 77Ии 

Гранитски, Иван

   Идеи, образи и символи в българската поезия през втората половина на XX век и началото на XXI век / Иван Гранитски ; Послесл. Панко Анчев . - София : Захарий Стоянов, 2021 . - 656 с. : с ил., портр. ; 25 см

   Иван Гранитски - псевд. на авт. Иван Йорданов Димитров Критическа история на българската поезия от втората половина на XX век / Панко Анчев: с. 642-649; Библиогр.: с. 650-655

   ISBN 978-954-09-1511-1 

  

Сист. No: 48218

- 164 -

ЦБ 65920 

Евтимова, Здравка

   Една и съща река : Роман / Здравка Евтимова . - Пловдив : Жанет-45, 2015 . - 272 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-122-4 

  

Сист. No: 48384

- 165 -

ЦБ 65921 

Евтимова, Здравка

   Кръв от къртица : Разкази / Здравка Евтимова . - 2. изд. . - Пловдив : Жанет-45, 2019 . - 264 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-481-2 

  

Сист. No: 48385

- 166 -

С/004/И 25На 

Иванчев, Николай

   Английско-български компютърен речник / Николай Иванчев . - [София] : LV Press, 2001 . - 243 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-9640-02-7 

  

Сист. No: 48284

- 167 -

Ч2/886.7.09/К 90х 

Критическа христоматия по история на българската литература в периода между двете световни войни (1919-1944)  /  Състав. Биляна Борисова, Кристина Данева Йорданова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 288 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4579-4 

  

Сист. No: 48369

- 168 -

Ч2/808.67/М 55Вп 

Миланов, Владислав Огнянов и др.

   Право, правопис и правоговор : Учебно помагало / Владислав Огнянов Миланов, Татяна Борисова Жилова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 223 с. : с факс., к., сх. ; 24 см

   Езикови тревоги / Нено Неновски с. 207-217. - Речник на избрани думи и словосъчетания, които създават правописни колебания с. 218-223

   ISBN 978-954-07-5101-6 (подв.)

  

Сист. No: 48336

- 169 -

Ч2/82.0/П 20Ет 

Панчева, Евгения и др.

   Теория на литературата : Новият век / Евгения Панчева, Амелия Личева, Миряна Янакиева . - София : Колибри, 2021 . - 212 с. ; 23 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-02-0934-8 

  

Сист. No: 48374

- 170 -

Ч2/80/П 63еЦБ 65914

Погледи към езика  : Изследвания в чест на Боряна Кючукова-Петринска /  Състав. Адриана Христова Миткова, Донка Николаева Мангачева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 395 с. : с табл., цв. ил. ; 24 см

   Текст и на исп., итал., нем. ез. - Библиогр. след отд. студии

   ISBN 978-954-07-5269-3 

  

Сист. No: 48368

- 171 -

Ч2/820/899.09/П 74Пд 

Попиванов, Петър Радоев

   Достоевски : Питания на един математик / Петър Радоев Попиванов . - 2. изд. . - София : Захарий Стоянов, 2021 . - 184 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр.: с. 173-178

   ISBN 978-954-09-1496-1 

  

Сист. No: 48324

- 172 -

ЦБ 65896 

Радев, Иван Николов

   Никола Козлев и недоизвървяният път на родното / Иван Николов Радев . - В. Търново : Слово, 2011 . - 240 с. : с портр., ил., факс. ; 24 см

   Явлението Никола Козлев - същност и мнима неосъщественост / Иван Радев: с. 11-28; Речник на непознатите и остарели думи: с. 236-239

   ISBN 978-954-439-957-3 

  

Сист. No: 48327

- 173 -

П/808.67/Х 23Сс, Ч2/808.67/Х 23СсЦБ 65907

Халачева, Светозара Александрова

   Съвременни подходи при обучението по български език на чужденци и на българи в чужбина / Светозара Александрова Халачева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2018 . - 232 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 226-231

   ISBN 978-954-07-4423-0 

  

Сист. No: 48338

История. География. Биографии. Археология

- 174 -

П/9/D 56pЦБ 65874

Digital presentation and preservation of cultural and scientific heritage  : Proceedings of the 9th International conference, Burgas, Bulgaria, September 26-28, 2019 /  Ed. Desislava Paneva-Marinova et al. . - Sofia : Institute of Mathematics and Informatics at the BAN, 2011 - . - 24 cm

   ISSN 1314-4006

   ISBN * 

   V. 9 . - 2019 . - 410 p. : with fig.

   Bibliogr. after each paper

  

Сист. No: 48292

- 175 -

П/93/99/Г 77ЦБ 65923

Граници, култури, идентичност  : Международна научна конференция, посветена на 130 годишнината от създаването на Софийския университет....., София, 26-27 октомври 2018 . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2019 . - 390 с. ; 23 см

   Библиогр. с. след отд. статии. - Изд. е от Год. на СУ, Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" - Т. 100(19) и е с ISSN 1311-784Х

   ISBN * 

  

Сист. No: 48392

- 176 -

П/94/Г 98ВЦБ 65919

Гюзелев, Васил Тодоров

   Седмокнижие за средновековната история на България (IV-XV век) / Васил Тодоров Гюзелев . - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2021 . - 25 см

   

   ISBN 978-619-245-050-2 

   Кн. 2. България и средновековният свят . - 2021 . - 468 с. : с табл.

   Библиогр. под линия

  

Сист. No: 48380

- 177 -

ЦБ 65814 

Леви, Джоел

   Необикновената история на математиката : Големите идеи от първите представи за числата до теорията на хаоса / Джоел Леви . - София : Книгомания, 2014 . - 192 с. : с цв. ил. ; 23 см

   Ориг. загл.: Curious history of mathematics : the (big) ideas from early number concepts to chaos theory / Joel Levy; Азб. показалец

   ISBN 978-954-8432-80-1 

  

Сист. No: 48216

- 178 -

ЦБ 65897 

Петров, Николай Иванов

   За световната надежда : Мирът и войната / Николай Иванов Петров . - Ямбол : Регионална библиотека " Георги С. Раковски", 2013 . - 416 с. ; 24 см

   Библиогр.: с. 413-416

   ISBN 978-954-92960-3-7 

  

Сист. No: 48328

- 179 -

Ч2/820/899.09/П 74Пд 

Попиванов, Петър Радоев

   Достоевски : Питания на един математик / Петър Радоев Попиванов . - 2. изд. . - София : Захарий Стоянов, 2021 . - 184 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр.: с. 173-178

   ISBN 978-954-09-1496-1 

  

Сист. No: 48324

- 180 -

ЦБ 65896 

Радев, Иван Николов

   Никола Козлев и недоизвървяният път на родното / Иван Николов Радев . - В. Търново : Слово, 2011 . - 240 с. : с портр., ил., факс. ; 24 см

   Явлението Никола Козлев - същност и мнима неосъщественост / Иван Радев: с. 11-28; Речник на непознатите и остарели думи: с. 236-239

   ISBN 978-954-439-957-3 

  

Сист. No: 48327

- 181 -

ЦБ 65806 

С автоматика и информатика в сърцето  : Сборник със спомени за доц. д-р Емил Божанов и доц. д-р Бенислав Ванев /  Състав. и ред. Васил Сгурев, Минчо Хаджийски . - София : ТУ София, 2017 . - 110 с. : с ил. ; 23 см

   Изд. на Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов". - Съдържа спомени от: Минчо Хаджийски, Васил Сгурев, Маргарита Григорова, Иван Вучков, Екатерина Дойчинова, Веселин Акиванов, Чавдар Павлов, Мария Матеева, Иван Симеонов, Иван Диков, Димитър Баев, Иван Попчев, Тодор Нешков, Кузман Йонов, Венцислав Славков, Кирил Желязков, Камен Фильов, Трайчо Пензов, Харалампи Ванев, Боян Бонев

   ISBN 978-619-167-295-0 

  

Сист. No: 48208

- 182 -

ЦБ 65844 

Чуков, Боян Стефанов

   Матрицата отвътре : Старият световен ред рухна, какво ни готви новия / Боян Стефанов Чуков . - София : Изток - Запад, 2020 . - 518 с. ; 25 см

   Библиогр.: с. 516-517

   ISBN 978-619-01-0747-7 

  

Сист. No: 48259

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 183 -

ЦБ 65922 

Айгър, Робърт

   Моето най-велико приключение : Уроците, които научих за 15-те си години като изпълнителен директор на "Уолт Дисни Къмпани" / Робърт Айгър . - София : Hybrid books, 2021 . - 283 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7419-29-0 

  

Сист. No: 48386

- 184 -

ЦБ 65917 

Карталов, Пламен Иванов

   Моят Вагнер със Софийската опера, или хроника на едно приключение / Пламен Иванов Карталов . - София : Захарий Стоянов, 2020 . - 1047 с. : с цв. сн. ; 23 см

   Книгата е с автограф от автора

   ISBN 978-954-09-1370-4 

  

Сист. No: 48372

- 185 -

П/7/К 72АгЦБІІ 3376

Ковачев, Атанас Димитров

   Градоустройство / Атанас Димитров Ковачев . - 2. осн. прераб. и доп. изд. . - София : Авангард Прима, 2013 . - 30 см

   

   ISBN 978-619-160-126-4 

   Ч. 1. Основи на теорията и практиката на градоустройството . - 2013 . - 600 с. : с ил., к.

   Библиогр. с. 577-589. - Рез. на англ., рус., фр., нем., яп. ез.

  

Сист. No: 48307

- 186 -

П/7/К 72АгЦБІІ 3376

Ковачев, Атанас Димитров

   Градоустройство / Атанас Димитров Ковачев . - 2. осн. прераб. и доп. изд. . - София : Авангард Прима, 2013 . - 30 см

   

   ISBN 978-619-160-138-7 

   Ч. 2. Актуални проблеми на съвременното градоустройство . - 2013 . - 594 с. : с ил., к., сх.

   Библиогр. с. 565-577 . - Рез. на англ., рус., фр., нем., яп. ез.

  

Сист. No: 48309

- 187 -

ЦБ 65939 

Маджаров, Стоян Николов

   Имена и събития от календара на българската поп и рок музика / Стоян Николов Маджаров . - Русе : Дема прес, 2021 . - 387 с. : с ил., портр. ; 23 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Пенчо Константинов Камбуров ; Библиогр. с. 381-385

   ISBN 978-619-7546-52-1 

  

Сист. No: 48387

- 188 -

Арх/37/С 75Пт, П/37/С 75Пт, Уч2/372.878/С 75Пт, Ч2/372.878/С 75ПтЦБ 65903

Стефанова, Петя

   Теория на музикалните елементи : Практически курс : Учебно помагало / Петя Стефанова . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 70 с. : с ноти, табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 68-69

   ISBN 978-954-712-848-4 

  

Сист. No: 48342

Компютри. Програмни продукти

- 189 -

П/004/B 24JeЦБ 65828

Barlow, John F.

   Excel models for business and operations management / John F. Barlow . - 2nd ed. . - Chichester : John Wiley & Sons, 2005 . - 415 p. ; 24 cm

   Index

   ISBN 0-470-01509-8 :10

   ISBN 978-0-470-01509-4 :13

  

Сист. No: 48236

- 190 -

П/004/B 57dЦБ 65820

Big data and Internet of things  : A Roadmap for smart environments /  Ed. Nik Bessis, Ciprian Dobre . - Berlin : Springer, 2014 . - 470 p. ; 24 cm . -  (Studies in computational intelligence ; 546)

   ISSN 1860-949X; Bibliogr. after each chapter

   ISBN 978-3-319-05028-7 

  

Сист. No: 48228

- 191 -

П/681.5/B 57dЦБІІ 3368

Big data, knowledge and control systems engineering - BdKCSE' 2014  : Proceedings of International conference, Sofia, 5th November, 2014 /  Ed. Rumen D. Andreev . - Sofia : Institute of information and communication technologies - BAS ; John Atanasoff society of automatics and informatics, 2014 . - 113 p. : with fig. ; 29 cm

   Bibliogr. after each paper

   ISBN * 

   ISBN * 

  

Сист. No: 48017

- 192 -

П/9/D 56pЦБ 65874

Digital presentation and preservation of cultural and scientific heritage  : Proceedings of the 9th International conference, Burgas, Bulgaria, September 26-28, 2019 /  Ed. Desislava Paneva-Marinova et al. . - Sofia : Institute of Mathematics and Informatics at the BAN, 2011 - . - 24 cm

   ISSN 1314-4006

   ISBN * 

   V. 9 . - 2019 . - 410 p. : with fig.

   Bibliogr. after each paper

  

Сист. No: 48292

- 193 -

П/004/I 54SnЦБ 65827

Ilchev, Svetozar Valeriev et al

   A new approach to data hiding for web-based applications / Svetozar Valeriev Ilchev, Zlatolilija Ilcheva . - Sofia : Prof. Marin Drinov Academic publishing house, 2014 . - 151 p. : col. ill. ; 24 cm

   Ed. Bulg. Acad. of Scieces. Inst. of inform. and communication technologies; Bibliogr. p. 142-150

   ISBN 978-954-322-780-8 

  

Сист. No: 48235

- 194 -

П/519.7/I 69sЦБ 65833

Intelligent systems'2014  : Proceedings of the 7th IEEE International conference Intelligent systems IS' 2014, September 24-26, 2014, Warsaw, Poland /  Vol. ed. P. Angelov et al. . - Heidelberg : Springer, 2015 . - 24 cm . -  (Advances in intelligent systems and computing ; 322)

   ISSN 2194-5357

   ISBN 978-3-319-11312-8 

   V. 1. Mathematical foundations, theory, analyses . - 2015 . - 863 p.

   Bibliogr. after each chapter; Author index

  

Сист. No: 48241

- 195 -

П/519.7/I 69sЦБ 65833

Intelligent systems'2014  : Proceedings of the 7th IEEE International conference Intelligent systems IS' 2014, September 24-26, 2014, Warsaw, Poland /  Vol. ed. D. Filev et al. . - Heidelberg : Springer, 2015 . - 24 cm . -  (Advances in intelligent systems and computing ; 323)

   ISSN 2194-5357

   ISBN 978-3-319-11309-8 

   V. 2. Tools, architectures, systems, applications . - 2015 . - 907 p.

   Bibliogr. after each chapter; Author index

  

Сист. No: 48242

- 196 -

П/681.5/I 69wЦБІІ 3370

International workshop on advanced control and optimization  : Step ahead' 2014, 8-10 May 2014, Bankya, Bulgaria /  [ed.] Vassil S. Sgurev . - [Sofia] : Institute of information and communication technologies - BAS, 2014 . - 87 p. ; 29 cm

   ISSN 1314-4634. - Bibliogr. after each paper

   ISBN * 

  

Сист. No: 48294

- 197 -

П/336/N 28cЦБ 65821

Natural computing in computational finance  /  Ed. Anthony Brabazon, Michael O'Neill, Dietmar G. Maringer . - Berlin : Springer, 2010 . - 24 cm . -  (Studies in computational intelligence ; 293)

   ISSN 1860-949X

   ISBN 978-3-642-13949-9 

   V. 3 . - 2010 . - 215 p.

   Bibliogr. after each chapter; Index

  

Сист. No: 48229

- 198 -

П/316/P 51NpЦБ 65865

Petrov, Nikolay Ivanov

   Probability, independence, information society / Nikolay Ivanov Petrov . - Lodz : ASTRA, 2012 . - 165 p. ; 21 cm

   Bibliogr. p. 161-165

   ISBN 978-83-63158-20-0 

  

Сист. No: 48279

- 199 -

П/316/P 51NpЦБ 65866

Petrov, Nikolay Ivanov

   Probability : Theory as a systemic view of nature and society / Nikolay Ivanov Petrov . - Б. м. : Trakia University, 2009 . - 103 p. ; 21 cm

   Bibliogr. p. 94-97

   ISBN 978-954-90893-4-9 

  

Сист. No: 48280

- 200 -

П/0/P 93ЦБІІ 3371

Proceedings  : 6th IEEE International conference "Intelligent Systems", September 6-8, 2012, Sofia, Bulgaria /  Vol. ed. Ronald R. Yager, Vassil S. Sgurev, Mincho Hadjiski . - Piscataway : IEEE Publication information, 2012 . - 29 см

   Bibliogr. after each paper; Author index

   ISBN 978-1-4673-2782-4 

   V. 1. Plenary sessions. General sessions . - 2012 . - 498 p.

   

  

Сист. No: 48296

- 201 -

П/0/P 93ЦБІІ 3371

Proceedings  : 6th IEEE International conference "Intelligent Systems", September 6-8, 2012, Sofia, Bulgaria /  Vol. ed. Vladimir S. Jotsov, Krassimir Todorov Atanassov . - Piscataway : IEEE Publication information, 2012 . - 29 см

   Bibliogr. after each paper; Author index

   ISBN 978-1-4673-2782-4 

   V. 2. Enhanced knowledge management. Multi-agent systems and agent applications : Invited sessions. Poster sessions . - 2012 . - 424 p.

   

  

Сист. No: 48297

- 202 -

П/339.138/Б 55ИвЦБ 65908

Боевски, Иван Йочев и др.

   Въведение в CRM : Учебник / Иван Йочев Боевски, Ангел Станков Саров . - София : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 2021 . - 147 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. след отд. ч.

   ISBN 978-954-07-5228-0 

  

Сист. No: 48357

- 203 -

П/519.7/Г 37ПгЦБІІ 3367

Георгиева, Пенка Вълкова

   Генетични размити системи : Монография / Пенка Вълкова Георгиева . - Бургас : Бургаски свободен университет, 2016 . - 191 с. : с ил. ; 26 см

   Библиогр.: с. 184-190; Рез. на бълг. ез.

   ISBN 978-619-7126-23-5 

  

Сист. No: 48276

- 204 -

С/004/И 25На 

Иванчев, Николай

   Английско-български компютърен речник / Николай Иванчев . - [София] : LV Press, 2001 . - 243 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-9640-02-7 

  

Сист. No: 48284

- 205 -

П/37/И 67тЦБ 65926

Иновационные технологии и образование  : Международная научно-практическая конференция, Минск, 29-30 апреля 2021 : В 2 частях /  Гл. ред А. М. Маляревич . - Минск : БНТУ, 2021 . - 21 см

   

   ISBN 978-985-583-648-4 (ч. 2)

   Ч . 2 . - 2021 . - 400 с. : с табл., ил.

   Библиогр. с. след отд. статии

  

Сист. No: 48400

- 206 -

С/004/К 80р 

Компютърен речник A - Z  /  Ред. Александър Александров . - София : Алекс Софт, 2003 . - 442 с. ; 21 см

   

   ISBN Б. и. 

  

Сист. No: 48263

- 207 -

П/004/К 92Дп, П1/004/К 92ДпЦБ 65916

Кръстев, Драгомир Кирилов

   Правни основи на киберсигурността / Драгомир Кирилов Кръстев . - Варна : СТЕНО, 2021 . - 24 см

   

   ISBN 978-619-241-146-6 

   Т. 1. Теоретични и международноправни аспекти . - 2021 . - 295 с.

   Библиогр.: с. 263-275; Речник на основните понятия: с. 279-294

  

Сист. No: 48371

- 208 -

П/004/К 92Дп, П1/004/К 92ДпЦБ 65916

Кръстев, Драгомир Кирилов

   Правни основи на киберсигурността / Драгомир Кирилов Кръстев . - Варна : СТЕНО, 2021 . - 24 см

   

   ISBN 978-619-241-147-3 

   Т. 2. Технологични и наказателноправни аспекти . - 2021 . - 304 с.

   Библиогр.: с. 274-286; Речник на основните понятия: с. 289-303

  

Сист. No: 48373

- 209 -

П/004/О-72ДрЦБ 65848

Орозова, Даниела Ананиева

   Ръководство за работа с езика SQL към курса по бази данни / Даниела Ананиева Орозова . - Бургас : Бургаски свободен университет, 2005 . - 123 с. : със сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 120-121

   ISBN 954-9370-19-4 

  

Сист. No: 48264

- 210 -

П/004/П 78ИпЦБ 65875

Попчев, Иван Петков и др.

   Представяне на знания в системи с изкуствен интелект / Иван Петков Попчев, Даниела Ананиева Орозова . - Бургас : Божич, 2018 . - 152 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 144-150

   ISBN 978-619-7181-59-3 

  

Сист. No: 48295

- 211 -

П/004/С 37СрЦБ 65849

Симеонов, Станислав

   Реално време в автономни мобилни и статични вградени системи - предизвикателства и решения : Монография / Станислав Симеонов . - Бургас : Унив. изд. "Проф. Д-р Асен Златаров", 2019 . - 185 с. : с цв. ил., табл. ; 22 см

   Библиогр.: с. 174-183

   ISBN 978-619-7559-04-0 

  

Сист. No: 48265

- 212 -

П/004/С 53тЦБ 65788

Софтуерни технологии  / Станимир Недялков Стоянов и др. . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2006 . - 340 с. : с фиг. ; 22 см

   Библиогр. с. 338-339

   ISBN 954-423-353-2 

  

Сист. No: 48191

- 213 -

Ч2/372.800.4/С 83Си 

Стоянов, Станимир Недялков и др.

   Изкуствен интелект : Решаване на проблеми чрез търсене / Станимир Недялков Стоянов, Тодорка Атанасова Глушкова, Йордан Георгиев Тодоров . - [Пловдив] : Изкуства, [2019] . - 120 с. : със сх., табл. ; 28 см

   

   ISBN 978-619-7243-87-1 

  

Сист. No: 48321

- 214 -

П/004/Т 88ХиЦБ 65795

Тужаров, Христо Димитров и др.

   Информационни системи : Анализ и проектиране / Христо Димитров Тужаров, Стефан Калчев . - 2. прераб. изд. . - В. Търново : ПИК, 2000 . - 203 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   Библиогр. с. 203

   ISBN 954-736-020-5 

  

Сист. No: 48198

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 215 -

Ч2/373/A 99Бт 

Aнгелов, Божидар Михайлов и др.

   Теория и методика на обучението по български език и литература в предучилищна възраст / Божидар Михайлов Aнгелов, Пенка Кръстева Вълчева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 152 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 143

   ISBN 978-954-07-5161-0 

  

Сист. No: 48339

- 216 -

П/37/G 55TcЦБ 65872

Glushkova, Todorka et al

   Cyber-physical-social systems and applications / Todorka Glushkova, Asya Stoyanova-Doycheva, Vanya Ivanova . - Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic publishing, 2019 . - 22 cm

   

   ISBN 978-620-0-49831-1 

   P. 2. Applications . - 2019 . - 155 p.

   Bibliogr. p. 146-155

  

Сист. No: 48290

- 217 -

С/378/I 69 

Internationalisation of higher education  : Developments in the European higher education area and worldwide /  Ed. Hiltraud Casper-Hehne et al. . - Berlin : DUZ Academic Publishers, 2021 . - 30 cm

   От бр. №3/2018 г. изд. Journal of the European higher education area започва да излиза под името Internationalisation of higher education с нов ISSN 2199-5125 ; DUZ Academic Publishers е приемник на Dr. Josef Raabe Verlag ; Index of key words p. 1-7; List of editors and authors p. 1-21

   ISBN * 

   [B.] 1 . - 2021 . - 110 p.

   

  

Сист. No: 48388

- 218 -

С/378/I 69 

Internationalisation of higher education  : Developments in the European higher education area and worldwide /  Ed. Hiltraud Casper-Hehne et al. . - Berlin : DUZ Academic Publishers, 2021 . - 30 cm

   От бр. №3/2018 г. изд. Journal of the European higher education area започва да излиза под името Internationalisation of higher education с нов ISSN 2199-5125 ; DUZ Academic Publishers е приемник на Dr. Josef Raabe Verlag ; Index of key words p. 1-7; List of editors and authors p. 1-21

   ISBN * 

   [B.] 2 . - 2021 . - 101 p.

   

  

Сист. No: 48389

- 219 -

С/378/I 69 

Internationalisation of higher education  : Developments in the European higher education area and worldwide /  Ed. Hiltraud Casper-Hehne et al. . - Berlin : DUZ Academic Publishers, 2021 . - 30 cm

   От бр. №3/2018 г. изд. Journal of the European higher education area започва да излиза под името Internationalisation of higher education с нов ISSN 2199-5125 ; DUZ Academic Publishers е приемник на Dr. Josef Raabe Verlag ; Index of key words p. 1-7; List of editors and authors p. 1-21

   ISBN * 

   [B.] 3 . - 2021 . - 103 p.

   

  

Сист. No: 48390

- 220 -

С/378/I 69 

Internationalisation of higher education  : Developments in the European higher education area and worldwide /  Ed. Hiltraud Casper-Hehne et al. . - Berlin : DUZ Academic Publishers, 2021 . - 30 cm

   От бр. №3/2018 г. изд. Journal of the European higher education area започва да излиза под името Internationalisation of higher education с нов ISSN 2199-5125 ; DUZ Academic Publishers е приемник на Dr. Josef Raabe Verlag ; Index of key words p. 1-7; List of editors and authors p. 1-21

   ISBN * 

   [B.] 4 . - 2021 . - 106 p.

   

  

Сист. No: 48391

- 221 -

Ч2/37.0/Б 45Ии 

Бирова, Илка Любенова

   Играта като образователен феномен в чуждоезиковото обучение : Монография / Илка Любенова Бирова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 294 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 249-262

   ISBN 978-954-07-5131-3 

  

Сист. No: 48358

- 222 -

Ч2/373.3/И 22Нф 

Иванова, Нели Стоянова

   Формиране на умения за четене с разбиране и извличане на информация от различни източници чрез обучението по български език и литература в начална училищна възраст / Нели Стоянова Иванова . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 183 с. : с диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 166-181

   ISBN 978-954-07-5152-8 

  

Сист. No: 48337

- 223 -

П/37/И 67тЦБ 65926

Иновационные технологии и образование  : Международная научно-практическая конференция, Минск, 29-30 апреля 2021 : В 2 частях /  Гл. ред А. М. Маляревич . - Минск : БНТУ, 2021 . - 21 см

   

   ISBN 978-985-583-647-7 (ч.1)

   Ч . 1 . - 2021 . - 273 с. : с табл., ил.

   Библиогр. с. след отд. статии

  

Сист. No: 48396

- 224 -

П/37/И 67тЦБ 65926

Иновационные технологии и образование  : Международная научно-практическая конференция, Минск, 29-30 апреля 2021 : В 2 частях /  Гл. ред А. М. Маляревич . - Минск : БНТУ, 2021 . - 21 см

   

   ISBN 978-985-583-648-4 (ч. 2)

   Ч . 2 . - 2021 . - 400 с. : с табл., ил.

   Библиогр. с. след отд. статии

  

Сист. No: 48400

- 225 -

Б2/372/Л 38Мг, Ч2/372/Л 38Мг 

Легурска, Мирена Дамянова

   Гражданско образование в детската градина и в началното училище : Педагогически практики / Мирена Дамянова Легурска . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2018 . - 175 с. : с табл., диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 141-146. - Показалец на термините

   ISBN 978-954-07-4422-3 

  

Сист. No: 48365

- 226 -

Ч2/373/О-42Д 

Одоне, Даниела и др.

   Развиване на фината моторика у дома : Увлекателни занимания, игри и помощни материали : 2-6 години / Даниела Одоне, Вероника Сека . - [София] : Асеневци, 2021 . - 227 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 л. цв. сх. 22 х 36 см

   Ориг. загл.: Potenziamento della motricita fine / Daniela Oddone, Veronica Sacca

   ISBN 978-619-7586-29-9 

  

Сист. No: 48378

- 227 -

Ч2/37.01/П 69Дп 

Полихронов, Даниел Петров

   Педагогически технологии за стимулиране на ограмотяването в мултикултурна предучилищна, училищна и семейна среда / Даниел Петров Полихронов . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021 . - 320 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 291-319

   ISBN 978-954-07-5248-8 

  

Сист. No: 48341

- 228 -

Арх/37/С 75Пт, П/37/С 75Пт, Уч2/372.878/С 75Пт, Ч2/372.878/С 75ПтЦБ 65903

Стефанова, Петя

   Теория на музикалните елементи : Практически курс : Учебно помагало / Петя Стефанова . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 70 с. : с ноти, табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 68-69

   ISBN 978-954-712-848-4 

  

Сист. No: 48342

- 229 -

П/378/Ф 97МвЦБ 65774

Фъртунова, Мария

   Висшето образование - от традицията към модерността : Монография / Мария Фъртунова ; Науч. рец. Христо Иванов Белоев, Радослав Иванов Кючуков . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 136 с. : с диагр. ; 22 см

   Библиогр. с. 127-128

   ISBN 978-954-712-856-9 

  

Сист. No: 48177

- 230 -

П/808.67/Х 23Сс, Ч2/808.67/Х 23СсЦБ 65907

Халачева, Светозара Александрова

   Съвременни подходи при обучението по български език на чужденци и на българи в чужбина / Светозара Александрова Халачева . - София : УИ Св. Климент Охридски, 2018 . - 232 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 226-231

   ISBN 978-954-07-4423-0 

  

Сист. No: 48338

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи

Техника на безопасността

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили

- 231 -

П/35/П 47НнЦБ 65812

Петров, Николай Иванов

   Национална сигурност : (Учебно пособие) / Николай Иванов Петров . - Ямбол : Регионална библиотека " Георги С. Раковски", 2017 . - 120 с. : с ил. ; 21 см

   Кратък тълковен речник по национална сигурност: с. 117-118; Библиогр.: с. 18

   ISBN 978-619-7319-03-3 

  

Сист. No: 48214

- 232 -

П/35/П 47НнЦБ 65881

Петров, Николай Иванов

   Национална сигурност: ценности и духовност : Учебник / Николай Иванов Петров . - София [т.е. Ямбол] : Жельо Учков, 2021 . - 268 с. : с ил. ; 24 см

   Кратък тълковен речник по национална сигурност: с. 254-257; Библиогр.: с. 258-262; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-391-152-3 

  

Сист. No: 48310

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми

- 233 -

ЦБ 65899 

Панайотов, Владко Тодоров

   Срещата на две хилядолетия през моя поглед : (или за бъдещето, което не идва) / Владко Тодоров Панайотов . - София : Захарий Стоянов, 2016 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-09-1044-4 

   Ч. 1 . - 2016 . - 328 с. : с ил., портр.

   Текст и на англ. ез. - Биография на автора: с. 322-323 ; В бурната река на спомените / Антон Дончев: с. 324-325 ; Златните зрънца на мъдростта / Георги Марков: с. 326 ; Учен, артист, общественик / Иван Гранитски: с. 327. - Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров

  

Сист. No: 48330

- 234 -

ЦБ 65899 

Панайотов, Владко Тодоров

   Срещата на две хилядолетия през моя поглед / Владко Тодоров Панайотов . - София : Захарий Стоянов, 2016 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-09-1295-0 

   Ч. 2. Така беше...Наистина ли една мечта залязва... . - 2018 . - 296 с. : с ил., портр.

   Текст и на англ. ез. - Биография на автора: с. 293-294; В бурната река на спомените / Антон Дончев: с. 8 ; Златните зрънца на мъдростта / Георги Марков: с. 9; Артистичният човек Владко Панайотов/ Иван Гранитски: с. 10. - Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров

  

Сист. No: 48331

- 235 -

ЦБ 65899 

Панайотов, Владко Тодоров

   Срещата на две хилядолетия през моя поглед / Владко Тодоров Панайотов . - София : Захарий Стоянов, 2016 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-09-1448-0 

   Ч. 3. Спотаени мисли. Вечните и неумолими въпроси . - 2020 . - 280 с. : с цв. ил.

   Биография на автора: с. 271-272

  

Сист. No: 48332

Хранително-вкусова промишленост. Битова техника

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело. Пенсии

- 236 -

П/36/Д 18ИфЦБ 65786

Данева, Иванка

   Финанси на осигурителните дружества / Иванка Данева ; Науч. ред. Кристиян Хаджиев . - София : Нов български университет, 2014 . - 222 с. ; 24 см

   Библиогр.: с. 214-217

   ISBN 978-954-535-824-1 

  

Сист. No: 48189

- 237 -

П/336/С 43-ЗмЦБ 65791

Славов, Здравко Димитров

   Математически методи и модели във финансите, застраховането и политиката / Здравко Димитров Славов . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2012 . - 343 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-715-585-5 

  

Сист. No: 48194


 Индекс по АВТОРИ

Andreev, Andrey S. 87 140 
Andreev, Rumen D. 152 191 
Angelov, P. 153 194 
Angelov, Vasil Georgiev 82 
Atanassov, Krassimir Todorov 153 194 201 
Aнгелов, Божидар Михайлов 215 
Barlow, John F. 143 189 
Bessis, Nik 190 
Brabazon, Anthony 43 88 197 
Bussler, Christoph 83 
Casper-Hehne, Hiltraud 217 218 219 220 
Chandler, Barbara E. 118 
Chandra, Suresh 41 
Choudhry, Moorad 39 
Clark, Gloria Frolek 118 
Di Maria, David 217 220 
Dobre, Ciprian 190 
Doukovska, L. 153 194 
Egron-Polak, Eva 217 218 219 220 
Fabozzi, Frank 39 
Fang, Yong 40 84 
Fensel, Dieter 83 
Filev, D. 85 195 
Glushkova, Todorka 216 
Green, Madeleine 217 218 219 220 
Gupta, Pankaj 41 
Hadjiski, Mincho 200 
Huang, Xiaoxia 42 
Ilchev, Svetozar Valeriev 193 
Ilcheva, Zlatolilija 193 
Inuiguchi, Masahiro 41 
Ivanova, Vanya 216 
Jablkowski, J 85 195 
Jotsov, Vladimir S. 201 
Kacprzyk, J. 85 195 
Kyurkchiev, Nikolay V. 87 140 
Lai, Kin Keung 40 84 
Luchev, Detelin 174 192 
Mann, Steven V. 39 
Maringer, Dietmar G. 43 88 197 
Marmolejo, Francisco 220 
Matei, Liviu 217 218 219 220 
Mehlawat, Mukesh Kumar 41 
Nokkala, Terhi 217 218 219 220 
O'Neill, Michael 43 88 197 
Paneva-Marinova, Desislava 174 192 
Pavlov, Radoslav 174 192 
Petrov, Nikolay Ivanov 8 9 89 90 150 198 199 
Purser, Lewis 217 218 219 220 
Rioux, Joyce E. 118 
Savov, Svetoslav Georgiev 91 
Sgurev, Vassil S. 86 154 196 200 
Stamova, Ivanka 92 
Stanchev, Peter 174 192 
Stoyanova-Doycheva, Asya 216 
Teixeira, Pedro 218 219 
Wang, Shouyang 40 84 
Yager, Ronald R. 200 
Айгър, Робърт 144 183 
Александров, Александър 206 
Александрова, Маргарита Русева 44 145 
Алякова, Валентина Иванова 51 
Анкова, Илияна 149 
Анчев, Панко 163 
Асенов, Борислав Вениславов 131 132 
Асенова, Камелия 46 
Асенова, Петя 158 
Атанасов, Красимир Тодоров 94 
Балдин, Константин Васильевич 47 147 
Белоев, Христо Иванов 229 
Бирова, Илка Любенова 159 221 
Бобев, Костадин Кирилов 10 
Богданова, Светла 119 
Боевски, Иван Йочев 48 202 
Божилов, Асен Иванов 95 
Борисова, Биляна 167 
Борисова, Лилия Йотова 51 
Босс, В. 96 115 
Брусева, Мария 45 93 146 
Бурева, Веселина Кунчева 94 
Ванков, Ванко Начев 120 121 122 
Ванкова, Мария 120 121 122 
Василева, Иглика 18 
Велинова-Соколова, Надя Георгиева 149 
Владимирова, Т. Л. 141 
Воробьев, Сергей Николаевич 47 147 
Вълчева, Пенка Кръстева 215 
Въткова, Албена 135 
Въткова-Костанте, Албена Костова 135 
Гаврилова, Биляна Борисова 167 
Ганева, Боряна Емилиянова 160 
Георгиева, Пенка Вълкова 97 98 99 100 203 
Глушкова, Тодорка Атанасова 213 
Голиков, Владимир Федорович 101 
Гранитски, Иван 163 
Грозданов, Антон 12 13 
Гълъбов, Георги Петров 120 121 122 
Гюзелев, Васил Тодоров 176 
Данева, Иванка 236 
Детрез, Раймонд 158 
Джамбазова, Елена Борисова 131 132 
Джарми, Крис 123 
Димитров, Валери Георгиев 14 15 
Димитров, Димитър Велков 16 
Димитров, Тодор 123 
Димитров, Тодор Красимиров 124 
Димитрова, Валя Иванова 125 
Димитрова, Мария Иванова 126 
Димитрова, Ралица 55 
Дойчев, Емил 110 212 
Дончева-Стаматова, Антоанета 155 
Дунева, Доротея 7 
Дюк, Саймън 17 49 
Евтимова, Здравка 164 165 
Евтимова, Теодора Николаева 125 
Елазаров, Симеон Давидов 50 
Емилиянова, Боряна 160 
Жилова, Татяна Борисова 168 
Златев, Стоян 67 
Иванов, Петър Иванов 127 128 
Иванова, Диана Кръстева 129 130 
Иванова, Людмила 135 
Иванова, Людмила Цанкова 162 
Иванова, Нели Стоянова 222 
Иванчев, Николай 166 204 
Илиев, Петкан Александров 71 
Йорданова, Кристина Данева 167 
Йотова, Лилия 51 
Казакевич, А. Н. 101 
Калецки, Анатол 52 
Калчев, Емил Серафимов 44 145 
Калчев, Стефан 214 
Канарян, Нигохос 69 
Канеман, Даниъл 4 
Карталов, Пламен Иванов 184 
Касърова, Виолета Стоянова 55 56 
Киров, Кирил Янков 148 
Китанов, Николай 53 
Ковачев, Атанас Димитров 185 186 
Колева, Женя 162 
Колева-Златева, Живка Стефанова 160 161 
Копанов, Петър Иванов 103 104 105 
Костов, Иван 54 
Кошлуков, Пламен Емилов 95 
Кристи, Нилс 18 
Кръстев, Драгомир Кирилов 19 20 207 208 
Къновски, Радослав 45 93 146 
Кънчев, Румен Иванов 21 
Кючуков, Радослав Иванов 229 
Леви, Джоел 177 
Легурска, Мирена Дамянова 225 
Личева, Амелия 169 
Маджаров, Стоян Николов 187 
Маляревич, А. М. 102 138 205 223 224 
Мангачева, Донка Николаева 170 
Манлиев, Георги Димитров 57 
Маринков, Георги 54 
Маринова, Севда Александрова 5 6 
Маркова, Благодатка Пенчева 50 
Микитевич, В. А. 141 
Миланов, Владислав Огнянов 168 
Миленков, Христо Петров 50 
Минасян, Гарабед 58 
Миткова, Адриана Христова 170 
Мръчков, Васил Желязков 22 
Мънев, Пламен Михайлов 114 
Николаева, Велислава 45 93 146 
Николова, Евгения 100 
Николова, Надежда 59 
Нончева, Веска Пенчева 105 
Одоне, Даниела 226 
Орозова, Даниела Ананиева 209 210 
Панайотов, Владко Тодоров 233 234 235 
Панчева, Евгения 169 
Пенов, Сашо Георгиев 24 
Петкова, Милена 67 
Петров, Георги Атанасов 54 
Петров, Николай Иванов 61 62 63 64 106 116 142 157 178 231 232 
Пехливанова, Даниела Маринова 131 132 
Пицути, Марко 2 139 
Полихронов, Даниел Петров 227 
Попиванов, Петър Радоев 171 179 
Попова, Ели Драганова 1 
Попова, Росица 135 
Попчев, Иван 65 66 67 107 108 
Попчев, Иван Петков 210 
Проданов, Васил Костадинов 25 
Първанов, Христо Първанов 68 
Пътев, Пламен 69 
Раданова, Юлия Бранимирова 26 
Радев, Иван Николов 172 180 
Радева, Женя Колева 162 
Райков, Евгени 54 
Райчев, Петър Тонев 131 132 
Рос, Алек 155 
Русева, Невена Иванова 27 
Сарафска, Цвета 119 
Саров, Ангел Станков 48 202 
Сгурев, Васил 151 181 
Сека, Вероника 226 
Сидеров, Пламен Николов 95 112 
Симеонов, Станислав 109 156 211 
Симеонов, Стефан 28 
Славов, Здравко Димитров 29 45 70 93 146 237 
Станчева-Тодорова, Елеонора Петрова 149 
Статев, Стати Василев 71 
Стендинг, Гай 30 
Степанова, Елена Юриевна 1 
Стефанова, Петя 188 228 
Стиглиц, Джоузеф 31 72 73 
Стоенчева, Цветка Атанасова 32 74 
Стоименов, Стоимен 33 
Стоянов, Иван Георгиев 34 
Стоянов, Станимир Недялков 110 212 213 
Стоянова-Дойчева, Ася Георгиева 110 212 
Талеб, Насим Никълъс 35 
Тихоплав, Виталий 3 133 
Тихоплав, Татяна 3 133 
Тодоров, Александър Боянов 75 
Тодоров, Йордан Георгиев 213 
Тодорова, Лилия Асенова 134 
Токушев, Димитър Великов 36 
Тончева, Драга Иванова 117 
Трендафилова, Малина 110 212 
Тужаров, Христо Димитров 214 
Тявловский, К. Л. 141 
Уайнър, Ерик Дж. 76 
Фъртунова, Мария 229 
Хаджиев, Кристиян 236 
Хаджийски, Минчо 151 181 
Халачева, Светозара Александрова 173 230 
Христов, Виктор 77 
Христов, Петър Георгиев 111 
Христова, Снежана Георгиева 104 105 
Христова, Цвета Атанасова 136 137 
Цанкова, Емилия 54 
Цанов, Иван Цанов 78 
Цончев, Радослав 55 
Чакърян, Керопе Бартев 112 
Чекаларова, Яна Димитрова 131 132 
Чуков, Боян Стефанов 37 182 
Чуков, Владимир 38 
Шапкин, Александр Сергеевич 79 
Шапкин, Виктор Александрович 79 
Шутилова, Кремена 54 
Шутилова-Йочколовска, Кремена 54 
Янакиева, Миряна 169 
Янева, Петя 135 
Янкова, Таня Петрова 80 81 113 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

A Method for analysis of transmission lines terminated by nonlinear loads 82 
A new approach to data hiding for web-based applications 193 
Approximation and antenna and filter synthesis 87 140 
Artificial intelligence 83 
Best practices for occupational therapy in schools 118 
Big data and Internet of things 190 
Big data, knowledge and control systems engineering - BdKCSE' 2014 152 191 
Cyber-physical-social systems and applications 216 
Digital presentation and preservation of cultural and scientific heritage 174 192 
Excel models for business and operations management 143 189 
Fuzzy portfolio optimization 40 41 84 
Intelligent systems'2014 85 153 194 195 
International workshop on advanced control and optimization 86 154 196 
Internationalisation of higher education 217 218 219 220 
Measuring and controlling interest rate and credit risk 39 
Natural computing in computational finance 43 88 197 
Portfolio analysis 42 
Probability 9 90 199 
Probability, independence, information society 8 89 198 
Proceedings 200 201 
Reliability's investigations of risk technical systems 150 
Solution bounds for algebraic equations in control theory 91 
Stability analysis of impulsive functional differential equations 92 
Анализ на пазари и вземане на икономически решения в условия на неопределеност 45 93 146 
Анатомия на човека 120 121 122 
Английско-български компютърен речник 166 204 
Архиви, библиотеки, музеи в интерактивния свят 1 
Банково право 14 
Борсови сделки и техники на инвестиране 68 
Борсово право 15 
Български език за чужденци 160 161 162 
Вероятности и статистика 105 
Висшето образование - от традицията към модерността 229 
Власт и политика 16 
Всичко за мускулите 123 
Въведение в CRM 48 202 
Въведение във фармакокинетиката 119 
Генетични размити системи 99 203 
Геномът на българите 117 
Голямото разделение 31 72 
Градоустройство 185 186 
Гражданско образование в детската градина и в началното училище 225 
Граници, култури, идентичност 175 
Депрограмиране от религиозни общества и култове 5 
Диагностични и терапевтични подходи при криптогенен мозъчен инсулт 126 
Диференциално и интегрално смятане 97 
Достоевски 171 179 
Дългосрочна рехабилитация и качество на живота 124 
Европейският съюз и управлението на кризи 17 49 
Една и съща река 164 
Експертно оценяване на риска 64 
Елементи от анализа и управлението на портфейлния риск 67 
За световната надежда 178 
Забранените научни открития 2 139 
Задачи по алгебра 95 
Записки по алгебра 112 
Записки по вероятности и статистика 104 
Защо Русия не следва западния модел демокрация 21 
Играта като образователен феномен в чуждоезиковото обучение 159 221 
Идеи, образи и символи в българската поезия през втората половина на XX век и началото на XXI век 163 
Избранные главы теории вероятностей и математической статистики 101 
Изкуствен интелект 213 
Израел между евангелизма и джаафаризма 38 
Изследване на операциите по осигуряване на надеждността на рискови технико-икономически системи 61 106 
Икономически подходи за изследване на медийна концентрация 75 
Икономическият конфликт през погледа на основните икономически теории 78 
Имена и събития от календара на българската поп и рок музика 187 
Индустриите на бъдещето 155 
Иновационен мениджмънт и предприемачество 62 
Иновационные технологии и образование 102 138 205 223 224 
Информационни системи 214 
История и теория на обществената сигурност 28 
Капитализъм 4.0 52 
Компютърен речник A - Z 206 
Конституция на Република България 11 
Корпоративни финанси 54 
Корпоративни финансови стратегии 77 
Корпоративните финанси в България - днес и утре 55 
Корпоративните финанси на формиращите се пазари 56 
Кратък курс по дискретни структури 94 
Криминалистика 10 
Критическа христоматия по история на българската литература в периода между двете световни войни (1919-1944) 167 
Кръв от къртица 165 
Лекции по математике 96 115 
Макроикономика 71 
Макроикономическо развитие на Дунавския регион 46 
Маркетинг в публичния сектор 32 74 
Математически методи и модели във финансите, застраховането и политиката 29 70 237 
Математическият анализ в икономическите изследвания 80 
Матрицата отвътре 37 182 
Медиацията в брачните отношения 26 
Метатеория на риска 111 
Микроикономика 57 
Мисленето 4 
Моето най-велико приключение 144 183 
Моят Вагнер със Софийската опера, или хроника на едно приключение 184 
Мяра на престъпленията 18 
Навигационни и електронни системи на автомобила 142 
Национална сигурност 231 
Национална сигурност: ценности и духовност 232 
Необикновената история на математиката 177 
Никола Козлев и недоизвървяният път на родното 172 180 
Нова книга за акциите и борсата 53 
Нови перспективи в преподаването на статистика в областта на икономическите и социалните науки 23 60 
Обучение с индивидуални клинични случаи за оптимизиране на акушерските здравни грижи 137 
Обща теория на финансите 59 
Оползотворяване на аквакултурния потенциал на двучерупчести организми в Черно море 114 
Организирани пазари 50 
Осигурително право 22 
Основи на макроикономиката 51 
Педагогически технологии за стимулиране на ограмотяването в мултикултурна предучилищна, училищна и семейна среда 227 
Погледи към езика 170 
Политики по сигурността 33 
Правен режим на услугите в корабоплаването 12 13 
Правни основи на киберсигурността 19 20 207 208 
Право, правопис и правоговор 168 
Представяне на знания в системи с изкуствен интелект 210 
Прекариатът - новата опасна класа 30 
Приложна математика 81 113 
Психосоциални измерения на кризата в условията на КОВИД-19 7 
Психотерапия на вредни привички и зависимости 128 
Психотерапия на фобии и мании 127 
Развиване на фината моторика у дома 226 
Разпит на свидетел в досъдебното производство 27 
Реално време в автономни мобилни и статични вградени системи - предизвикателства и решения 109 156 211 
Речник на общобалканската лексика в книжовните езици 158 
Риск-менеджмент 47 147 
Ръководство за работа с Wolfram Mathematica 103 
Ръководство за работа с езика SQL към курса по бази данни 209 
Ръководство и протоколна тетрадка за практически упражнения по физиология на човека за студенти по медицина 131 132 
С автоматика и информатика в сърцето 151 181 
Самотата 6 
Сборник от казуси по въведение в счетоводството 149 
Свободно падане 73 
Седмокнижие за средновековната история на България (IV-XV век) 176 
Сенчестият пазар 76 
Системни цикли и бъдещето на историята: накъде върви светът? 25 
Софтуерни технологии 110 212 
Специални акушерски грижи при жени с нормална и патологична бременност 125 
Специални акушерски грижи при нормална бременност 136 
Срещата на две хилядолетия през моя поглед 233 234 235 
Стопанска логистика 63 
Стратегии за управление на риска 65 107 
Съвременни подходи при обучението по български език на чужденци и на българи в чужбина 173 230 
Създаване на новобългарското наказателно право (1877-1896) 36 
Теоретични основи на ерготерапията 134 
Теория и методика на обучението по български език и литература в предучилищна възраст 215 
Теория на катастрофите и риска 116 157 
Теория на литературата 169 
Теория на музикалните елементи 188 228 
Теория риска и моделирование рисковых ситуаций 79 
Управление на качеството в производството 148 
Управление на портфейла 69 
Учебник по сестрински грижи 129 130 
Финанси на осигурителните дружества 236 
Финанси на предприятието 44 145 
Финансово право 24 
Финансово програмиране 58 
Финансово/бюджетно право 34 
Формиране на умения за четене с разбиране и извличане на информация от различни източници чрез обучението по български език и литература в начална училищна възраст 222 
Формули по висша математика 100 
Хармонията на хаоса или фракталната реалност 3 133 
Хигиена и хранене 135 
Черният лебед 35 
Числени методи 98 
Шест теми по управление на риска 66 108 
Электроника (Цифровая электроника) 141 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматика 151 181 
Автоматичен контрол 86 154 196 
Автоматични системи 150 
Автомобили - управление 142 
Акушерство 125 
Алгебра - линейна 95 112 
Алгебра - специални раздели 91 
Алгоритми 43 88 197 
Алтернативни източници на енергия 2 139 
Анатомия 120 121 122 
Антени 87 140 
Антропология 117 
Архивистика. Архиви 1 
Бази данни - учебници за ВУЗ 209 
Бази от данни - конференция 152 191 
Библиотеки - конференции 1 
Биографии 151 181 
Биографии - отраслови 233 234 235 
Биографии на литературни деятели 171 179 
Борса (фин. ) 50 53 
Брак (прав.) 26 
България - конституция 11 
България - право 11 
Българска литература - биографии 172 180 
Българска литература - история и критика 167 
Българска литература - методика на преподаването - за средни общообразователни училища 222 
Българска литература - поезия 163 
Българска литература - разкази 165 
Българска литература - романи 164 
Български език - изучаване 160 161 162 
Български език - методика на преподаване 222 
Български език - методика на преподаването - учебници за ВУЗ 173 230 
Български език - правопис 168 
Вероятности, теория - учебници за ВУЗ 104 
Висша математика - учебник за висшите училища 100 
Висше образование - България 229 
Висше образование - качество 217 218 219 220 
Висше образование - образователна политика 217 218 219 220 
Военна политика. Политика за отбрана на страната 231 
Възпитание. Образование. Просвета. Организация на свободното време 102 138 205 223 224 
Геополитика 21 37 182 
Глобализация - икономически проблеми 76 
Градоустройство – теория – учебници за ВУЗ 185 186 
Гражданско образование 225 
Девиантно поведение - социологични проблеми 18 
Детски градини - учебно-възпитателна работа 215 225 
Дигитализация 174 192 
Дисеминирана склероза - кинезитерапия 124 
Дискретна математика 94 
Дистанционно обучение 216 
Диференциални функционални уравнения 92 
Диференциално и интегрално смятане 97 
Европейски съюз - външна политика 17 49 
Европейски съюз - икономическа политика 17 49 
Езикознание 158 
Електроника. Фотоелектроника. Електронни лампи и тръби. Рентгенова техника 141 
Ерготерапия 134 
Застрахователно дело 29 70 237 
Защита на информацията 193 
Изкуствен интелект 83 85 99 153 194 195 203 213 
Изкуствен интелект – учебници за ВУЗ 210 
Израел - вътрешна политика 38 
Изследване на операциите 111 
Изчислителна математика. Числен анализ и програмиране. Компютърна математика 87 140 
Иконометрия 61 106 
Икономическа политика - управление на стопанството 73 
Икономически кризи 73 
Икономическо поведение - популярна литература 35 
Икономическо поведение - физиологични и психологични елементи - икономически дух - интереси 78 
Икономическо положение. Икономическа политика. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Це 58 
Икономическо развитие и растеж 46 
Инвестиции 53 
Индустриално развитие 155 
Иновационен мениджмънт 62 
Инсулт – кинезитерапия 126 
Интеркултурно образование 227 
Интернет - приложение 190 
Информационни и комуникационни технологии - конференции 85 153 194 195 
Информационни и комуникационни технологии - сигурност 193 
Информационни системи 99 203 
Информационни системи - учебник 214 
Информационни системи в автоматичното управление 152 191 
Информационно общество 8 9 89 90 198 199 
История 175 
История на България - средновековие 176 
История на Европа 176 
Капитализъм - кризи 52 
Капиталовложения - образуване на капитала - инвестиции 40 41 42 69 84 
Киноизкуство 144 183 
Компютри - речник 206 
Компютърна техника с практическо приложение 216 
Компютърни комуникации. Компютърни мрежи 109 156 211 
Компютърни мрежи - защита 19 20 207 208 
Компютърни науки и технологии 166 204 205 224 
Компютърни престъпления - правни проблеми 19 20 207 208 
Компютърни системи 200 201 
Компютърни системи за програмно управление и автоматизация 85 195 
Компютърни системи с приложение в икономиката 143 189 
Компютърни техники с практическо приложение. Компютърна математика 86 154 196 
Контрол на качеството на продукцията. ОТК 148 
Конфликт - правни проблеми 26 
Конфликти 78 
Корпорации 54 
Корпорации - стратегии 77 
Корпорации - финанси 55 77 
Кредитиране 39 
Криминалистика 10 
Културно наследство - опазване 174 192 
Ландшафтна архитектура – учебници за ВУЗ 185 186 
Лидерство 144 183 
Линейни системи 96 115 
Литературна критика 171 179 
Литературна критика, българска 163 172 180 
Лихвен капитал 39 
Личност - психология 6 
Логистика [икономика] - учебници за ВУЗ 63 
Логическо програмиране - софтуер - учебник 110 212 
Макроикономика 51 71 
Маркетинг - учебници за ВУЗ 48 63 202 
Математика 102 138 223 
Математика - история 177 
Математика - ръководство 103 
Математичен анализ 82 
Математическа кибернетика 86 154 196 
Математическа статистика - учебници за ВУЗ 104 
Математическа физика - учебник 96 115 
Математически методи в икономиката 45 61 65 66 80 93 106 107 108 146 
Математически модели за изследване на операциите 109 156 211 
Медийни услуги (масови комуникации) 75 
Медицина - акушерство и гинекология 136 137 
Международни договори и съглашения 12 13 
Международни политически отношения 21 
Мениджмънт 45 93 146 
Методика на преподаването по музика 188 228 
Механика на материали и конструкции 116 157 
Микроикономика 57 
Минно дело 233 234 235 
Модели - икономикоматематически 40 84 
Морско право - морско законодателство 12 13 
Музеи. Сбирки. Галерии. Постоянни изложби. Музеология 1 
Музика - биографии 187 
Надеждност (техника) 116 150 157 
Наказателно право - България - история 36 
Научни теории, хипотези. Синергетика 3 133 
Национална сигурност 232 
Национална сигурност – България 33 
Национално богатство. Съвкупен обществен продукт. Брутен национален продукт 31 72 
Начални училища - учебно-възпитателна работа 225 
Образование - степени на образование 217 218 219 220 
Обучение на деца със специфични обучителни трудности 216 
Общество (в цялост) - обществото като система 31 72 
Общество. Социална структура 30 
Ограмотяване - педагогически методи за стимулиране 227 
Опазване на земята, водата и ландшафта 114 
Оперни и оперетни артисти, български - биографии 184 
Опорно-двигателен апарат - кости - остеология - мускули - миология 123 
Органи на обществения ред и спокойствие. Полиция. Милиция (тяхната организация). Обществена власт 28 
Организация на производствения процес 143 189 
Осигурително право 22 
Охрана на труда - учебници за ВУЗ 64 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 32 74 
Пари. Банково дело. Борса. Валутен борд 58 
Паричен пазар 50 
Политика 29 70 237 
Политика - социология 16 
Право - банково 14 
Право - борсово 15 
Право - наказателно право 27 
Предучилищно възпитание - помагало 226 
Престъпление и престъпници - социални проблеми 18 
Програмни езици 209 
Психични процеси 4 
Психология 7 
Психотерапия 127 128 
Публични финанси. Държавни финанси. Обществени финанси 32 74 
Размяна на акции - паричен пазар - борса - капиталов пазар - управление на частния капитал (ценни к 68 
Религиозни общности - Израел 38 
Религия – психологични проблеми 5 
Речници - езикови 166 204 
Риск - управление 39 
Риск, несигурност в икономиката 41 42 
Русия - политика 21 
Руска литература - 19-20 век 171 179 
Руски език - методика на преподаването 159 221 
Световна икономика 76 
Световна история 178 
Световна политика 25 
Свободна пазарна конкуренция 31 72 
Сестрински грижи 129 130 
Сива икономика 76 
Системи за автоматично управление 109 156 211 
Системи на образование - хармонизиране 217 218 219 220 
Софтуер - компютърни комуникации - компютърни мрежи 110 212 
Социално осигуряване при старост, инвалидност. Пенсии 236 
Социално поведение. Социална психология 35 
Статистика в социалните науки 23 60 
Статистика за икономисти 23 60 
Стопански организации - финанси 44 145 
Счетоводство 149 
Сърдечно-съдови болести 129 
Теория - финансова наука 58 
Теория на вероятностите 8 9 89 90 198 199 
Теория на вероятностите - учебници за ВУЗ 105 
Теория на вероятностите и математическа статистика 101 105 
Теория на литературата. Литературна техника 169 
Терапия - методи 3 133 
Техника. Технически науки 102 138 223 
Трудова медицина - учебници за ВУЗ 135 
Трудотерапия - за деца 118 
Уебсайтове - проектиране 193 
Управление на риска. Рисков мениджмънт 65 66 67 79 107 108 
Управление на стопанството. Стопанско ръководство. Методи на управление. Бизнес 47 147 
Фармакодинамика. Общи принципи на фармакологията 119 
Фармакотерапия - учебници 119 
Физиология 131 132 
Филолози, български - библиографии 170 
Финанси 54 
Финанси - теория 59 
Финанси на стопанските организации 55 69 77 
Финансов пазар – сборници 56 
Финансова математика 29 43 45 70 81 88 93 113 146 197 237 
Финансово право 34 
Финансово право - учебници за ВУЗ 24 
Хранене - хигиена 135 
Числени методи 98 
Чужди езици - методика на преподаването - учебници за ВУЗ 173 230 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

E-learning 216 
Excel 143 189 
Mathematica 103 
SQL 209 
автоматизация на управлението 152 191 
автоматизирани системи 150 
автоматичен контрол 86 152 154 191 196 
автоматични системи 86 154 196 
авторско право и технологии 19 207 
аквакултура 114 
активи 149 
акушерски грижи 125 136 137 
акушерство 136 137 
акции 53 56 69 
акционери 56 
алгебрични уравнения 91 
алкално-киселинно състояние 132 
алкохолизъм 128 
алтернативни енергии 2 139 
анализ и контрол на риска 111 
анализ на данни 153 190 194 
анализ на риска 61 106 116 157 
анатомия 120 121 122 
антени 87 140 
антенна решетка 87 140 
анюитет 81 113 
архивиране на данни 174 192 
архивна дейност 1 
аукцион 50 
бази данни 152 191 209 214 
балкански страни 158 
банков надзор 14 
банков пазар 55 
банкова несъстоятелност 14 
банкова система 51 
безопасност на труда 64 
библиотечно дело 1 
бизнес 144 183 
бизнес риск 77 
биографии 151 181 187 233 234 235 
биоенергия 3 133 
биоинформатика 201 
биологично активни добавки 3 133 
благосъстояние 31 72 
Болонски процес 217 218 219 220 
борси 53 
борсова търговия 15 68 
борсови операции 68 
брак 26 
бременност 125 
бъбречни функции 132 
България - конституция 11 
българска литература 164 165 167 172 180 222 
българска литература и критика 163 
българска поезия 163 
български език 160 161 162 168 173 230 
български общественици 233 234 235 
български политици 233 234 235 
български романи 164 
български учени 233 234 235 
бюджетен процес 34 
бюджетно право 34 
валутен режим 58 
валутен риск 55 
васкулопатия 126 
вегетативна нервна система 131 
вземане на решения 4 
Византия и България 176 
виртуално предприемачество 62 
висше образование 217 218 219 220 229 
воден транспорт 12 13 
войни 178 
възбудими тъкани 131 
възпитание и образование 225 
вълнови процеси 96 115 
външна политика - Русия 21 
външни отношения 17 49 
вътрешни органи 121 
генетика 117 
генетична структура на българите 117 
генетични алгоритми 99 203 
геномна медицина 117 
геополитика 37 182 
геополитическа ситуация 76 
гинекология 136 137 
глобализация 231 232 
глобални проблеми на човечеството 25 
гравитация 2 139 
градоустройство 185 186 
гражданско общество 231 232 
граматика 168 
графично моделиране 110 212 
данъчна политика 71 
двадесет и първи век 169 
двучерупчести организми 114 
демокрация 21 
депозити 59 
депресия 6 
детерминанти 95 112 
детска градина 226 
детско хранене 135 
деца с увреждания 118 
джаафаризъм 38 
дивидентна политика 77 
дигитален маркетинг 48 202 
дигитализиране 174 192 
дигитална икономика 32 74 
дидактика 170 
дипломация 37 182 
дисконтни изчисления 81 113 
дискретна математика 91 
дистанционно обучение 173 216 230 
дистрибуционна политика 32 74 
дифузия 96 115 
дихателна ситема 121 132 
документиране 174 192 
допълнително пенсионно осигуряване 236 
древни геноми 117 
Дунавски регион 46 
дълготрайни активи 59 
държавен дълг 34 
държавна сигурност 231 
държавни институции 232 
евангелизъм 38 
евклидови пространства 95 112 
евристика 4 
европейска интеграция 55 
европейска политика 17 49 
европейска сигурност 17 49 
европейски институции 17 49 
Европейски съюз 25 
Европейски съюз - правни проблеми 19 207 
език и култура 170 
езикови игри 159 221 
езиково обучение 159 215 221 
езикознание 158 
екология на транспорта 190 
електричество и магнетизъм 2 139 
електронен маркетинг 32 74 
електроника 141 
електронна търговия 32 74 
електронни пари 14 
електронни системи за управление 142 
електронно обучение 173 230 
елементи на алгебрата 94 
елементи на геометрията 94 
емболизъм 126 
ендокринна система 131 
ендокринни жлези 121 
енергийни системи 85 195 
енергоинформационна медицина 3 133 
ерготерапевтичен процес 134 
ерготерапия 134 
животозастраховане 29 70 237 
жизнено равнище 31 72 
жилищни зони 185 186 
Западна Европа 176 
запазване на културното наследство 174 192 
затлъстяване 135 
защита на информацията 193 
защита на обществената сигурност 28 
здравни грижи 137 
здравни услуги 118 
здравно осигуряване 22 
зърнен пазар 50 
игри 226 
игрови модели 45 93 146 
игрови подход 159 221 
избирателни системи 29 70 237 
изкуствен интелект 83 85 99 153 194 195 201 203 210 213 
измерване на риска 150 
изобретения 2 139 
изчислителна математика 87 140 
иконометрия 80 
икономика на САЩ 73 
икономическа конфликтология 78 
икономическа криза 55 73 
икономическа политика на ЕС 17 49 
икономически кризи 52 
икономически проблеми 31 72 
икономически риск 39 
икономическо неравенство 31 72 
икономическо развитие 46 
имуществена отчетническа отговорност 24 
инвестиране 236 
инвестиции 15 
инвестиционен анализ 41 42 
инвестиционен избор 59 
инвестиционен портфейл 69 
инвестиционен риск 41 42 69 
инвестиционни решения 29 70 237 
инвестиционни фондове 53 
индустриално развитие 155 
инженерни специалности 151 181 
иновативни технологии 229 
иновативно образование 229 
иновационна политика 62 
интелектуална собственост 20 208 
интелигентни приложения 201 
интелигентни системи 85 153 194 195 
интелигентни системи за сигурност 201 
интеркултурна комуникация 225 
интернет 19 207 
интернет на нещата 190 216 
интернет приложения 190 193 
интерфейсни стандарти 109 156 211 
интуиция 4 
информационен тероризъм 20 208 
информационна ера 155 
информационна сигурност 19 207 
информационни технологии 23 60 152 153 191 194 
информационно общество 8 9 89 90 198 199 
инциденти на работното място 64 
история 167 175 
история на България 176 
история на правото 36 
исхемичен инсулт 126 
италиански републики 176 
капитал 54 
капитал и имущество на предприятието 149 
капиталистически отношения 52 
капиталов пазар 15 55 56 
капиталова структура 77 
качество на живот 124 
квартали 185 186 
кибервойни 19 207 
киберзащита 19 207 
киберкриза 19 207 
кибернетика 200 
киберпрестъпност 20 208 
кибертероризъм 20 208 
киноиндустрия 144 183 
класическа литература 171 179 
класически икономически теории 78 
клиентска лоялност 48 202 
клиентско поведение 48 202 
клинични случаи 137 
КОВИД-19 7 
кодиране 155 
компютри 166 204 
компютърна алгебра 103 
компютърна мрежа 190 
компютърна терминология 206 
компютърни алгоритми 43 88 197 
компютърни игри 128 
компютърни науки и технологии 205 224 
компютърни приложения 193 216 
компютърни програми 143 189 
компютърни симулации 86 154 196 
компютърни системи 103 200 201 
компютърни технологии 8 9 89 90 166 198 199 204 214 
комунална хигиена 135 
комуникационни системи 153 194 
конкуренция 57 
конспиративни теории 2 139 
конструкции на технически системи 116 157 
контрол 39 
конференции 102 138 175 205 223 224 
конфликти 26 
корпоративен мениджмънт 55 
корпорации 54 
костно-мускулна система 123 
кредитен портфейл 55 
кредитен риск 39 
кредитни институции 14 
криминалистика 10 
криминалистична тактика 10 
криминалистична техника 10 
кръвна тъкан 132 
кръвоносна система 122 
културно наследство 174 192 
лекарствена терапия 129 
лексика 158 170 
лексикология 168 
лечителство 3 133 
лидерство 144 183 
ликвидация на банка 14 
лимфна система 122 
лингвистика 170 
линейна алгебра 112 
линейни диференциални уравнения 96 115 
линейни оператори 95 
линейни системи 109 156 211 
линейно програмиране 100 
литература 170 
литературна критика 167 172 180 
литературна критика и теория 171 179 
литературна теория 169 
литературознание 169 
лихвен процент 39 
лихвени изчисления 81 113 
логистика на доставки 190 
логистични системи 63 
логически елементи 141 
макроикономика 31 71 72 
малки и средни предприятия 86 154 196 
маргинализация 30 
маркетингова информационна система 32 74 
математика 102 138 223 
математиката през античността 177 
математиката през Средновековието 177 
математическа икономика 80 
математическа статистика 101 104 
математически модели 43 80 82 88 197 
математически модели за изследване 66 108 
математически модели на риска 66 108 
математически подходи 80 
математически структури 94 
математически функции 103 
материални запаси 149 
матрици 95 100 112 
машинно самообучение 210 
медиен пазар 75 
медийни мрежи 75 
медицина 120 121 122 124 125 131 132 
Международен валутен фонд 58 
международен икономикс 51 
международна конференция 83 152 174 191 192 200 201 
международна сигурност 37 182 
международни договори 12 13 
международни отношения 21 37 76 182 
международни транспортни коридори 12 13 
мениджмънт на сигурността 231 232 
метаболизъм 132 
методи за прогнозиране 62 
методи на търсене 213 
методологии за числено пресмятане 99 203 
минна индустрия 233 234 235 
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" 233 234 235 
мислене 4 
множествена склероза 124 
мобилни платформи 109 156 211 
моделиране 40 80 84 
мозъчен инфаркт 126 
монетарни баланси 58 
монопол 57 
морфология 168 
музеи 1 
музикална компетентност 188 228 
музикално възпитание 188 228 
музикално изкуство 184 
мултикултурна среда 227 
мултимедийни услуги 193 
мускули 120 123 
навигационни системи 142 
надеждност 150 
надеждност на информацията 61 106 
наказателно право 36 
наказателно производство 27 
наркомания 128 
наследственост 117 
научни открития 2 139 
научно познание 174 192 
научно-технически дружества 151 181 
научно-технически съюз 151 181 
национална отбрана 231 
национално законодателство 19 207 
начална училищна възраст 222 
невронни мрежи 109 153 156 194 201 211 
нелинейни товари 82 
нелинейни уравнения 86 154 196 
необходимост и случайност 35 
неолиберална икономика 30 
неправителствени организации 33 
нервна система 131 
несобствени интеграли 97 
несъвършенства на конструкциите 116 157 
нива на управление 148 
НЛО 2 139 
нов световен ред 76 
нотна система 188 228 
облигации 53 67 69 
образование 102 138 205 223 224 
образование в интеркултурна среда 225 
обсесивно-компулсивно разстройство 127 
обучение на специални групи лица 225 
обучение на студенти 137 
обучение на финансови специалисти 23 60 
обучение по български език и литература 215 
обща история 178 
обществена сигурност 28 
обществено осигуряване 22 
общество и развитие 31 72 
общество на знанието 8 9 89 90 198 199 
ограмотяване 227 
окултно наследство 2 139 
операции с ценни книжа 45 93 146 
операционен мениджмънт 143 189 
операционни системи 109 156 211 
оперна музика 184 
опорно-двигателен апарат 120 
органи на реда 28 
осигурителна система 236 
осигурителни фондове 236 
осигурително право 22 
основи на четенето 222 
основни понятия 188 228 
отделителна система 121 
охрана и сигурност 28 
пазар 57 
пазари 51 53 
пазарна икономика 31 44 72 145 
пазарни цени 57 
пазарно равновесие 69 
паметници на културата - България 174 192 
парадигми на сигурността 111 
пари 59 
паричен пазар 68 
паричен режим 55 
парична политика 51 
парични пазари 71 
патенти 2 139 
патология на бременността 125 
педагогически методи 227 
пенсионни фондове 236 
платежен баланс 58 
подготовка на помощни материали 226 
поземлени имоти 185 186 
полинг сървър 109 156 211 
политика на сигурността 33 
политическа власт 16 21 
политическа нестабилност 30 
политическа теория 16 
политически елит 16 
политически избори 29 70 237 
политически конфликти 25 
политически партии 16 
полова система 121 
попмузика 187 
портфейлен анализ 69 
портфейлен риск мениджмънт 69 
портфейлна оптимизация 40 41 42 84 
портфейлна теория 40 41 42 84 
портфейлно застраховане 69 
посреднически риск 47 147 
постмедии 169 
постмодернизъм 169 
постфеминизъм 169 
правни отношения 12 13 
право 19 36 207 
право на Република България 11 
правоговор 168 
практически занятия 132 
превенция на стреса 128 
превод 170 
предвидимост 35 
предучилищна възраст 226 
предучилищно образование 215 
пренос на данни 193 
преподаване на статистика 23 60 
престъпления 18 
престъпления срещу личността 27 
пречиствателни системи 114 
приближени функции 87 140 
приложения 85 195 
приложна математика 105 
принципи за управление 148 
пристрастеност към интернет 128 
пристрастяване 128 
програмиране 110 212 
програмна среда Mathematica 87 140 
програмни езици 209 
програмно осигуряване 214 
продължаващо образование 216 
проектиране на бази данни 214 
проектиране на софтуерни продукти 110 212 
производствен риск 47 147 
производствена ефективност 62 
производствени фактори 57 
произход на расите 117 
промоционна политика 32 74 
психични аномалии 127 
психични разстройства 127 
психични страдания 128 
психично здраве 128 
психологични аспекти 27 
психологични проблеми 5 6 
психология 7 
публични вземания 24 34 
радиопазар 75 
развлекателна индустрия 144 183 
разкази 165 
размита логика 99 203 
размити системи 200 201 
размяна на акции 68 
разпит на свидетел 27 
разпознаване на образи 85 195 
разрушаващо натоварване 116 157 
разузнавателни служби 33 
разходи 71 
рационално хранене 132 
реална икономика 58 
регионална икономика 46 
релационни бази данни 209 
религиозни култове 5 
религиозни малцинства 38 
религия 5 
Ренесансът и научната революция 177 
рентабилност 77 
рехабилитация 118 124 
речник, терминологичен 166 204 206 
решаване на задачи 105 
риск 111 
риск за безопасността 64 
риск мениджмънт 65 66 67 107 108 111 
рисков мениджмънт 79 111 
рискова бременност 125 
роботизация 155 
роботика 85 195 
рокмузика 187 
руска литература 171 179 
руски език 159 221 
самота 6 
сборник 7 
световен пазар 76 
световна литература 169 
световни противоречия 178 
свободни пазари 73 
секти и култове 128 
семейни отношения 26 
семейни проблеми 26 
семинар 86 154 196 
сензорни системи 109 156 211 
сенчеста икономика 76 
сестринска работа 130 
сестрински грижи 129 130 136 137 
сетивни органи 131 
сигурност и отбрана 33 
симулационно моделиране 61 106 
системи за управление 85 142 195 
системи за управление на качеството (СУК) 148 
системи на образованието 217 218 219 220 
скелет 120 
смесена икономика 52 
софтуер 110 212 
софтуерни приложения 23 60 
социален анализ 35 
социална нестабилност 30 
социална прогноза 35 
социални класи 30 
социални конфликти 25 30 
социални проблеми 18 35 
социални противоречия 78 
социално неравенство 25 
социално осигуряване 236 
социолингвистика 173 222 230 
социология на политиката 16 
социология на четенето 222 
социофобия 127 
специални служби 37 182 
спомени 151 181 233 234 235 
сравнително езикознание 170 
средновековна България 176 
степени на висшето образование 217 218 219 220 
стопанска дейност 57 
стопанска логистика 63 
стопанска политика 31 72 
стопански предприятия 44 145 
стратегия на фирмата 77 
структурна устойчивост 116 157 
студен ядрен синтез 2 139 
Студена война 21 
счетоводно отчитане 149 
съпоставително езикознание 158 
сърдечносъдова система 122 132 
сърдечносъдови заболявания 126 129 
сътрудничество 227 
съхраняване на информация 174 192 193 
тайна дипломация 178 
телекомуникации 82 
теоретично познание 111 
теория за вземане на решения 45 93 146 
теория на вероятностите 8 9 40 45 84 89 90 93 101 104 146 198 199 
теория на графите 94 
теория на експеримента 61 106 
теория на конфликтите 231 232 
теория на относителността 2 139 
теория на портфейла 45 93 146 
теория на управлението 91 
теория на числата 94 
терапевтични методи 134 
терапевтични модели 134 
тестване на софтуерни продукти 110 212 
технически науки 102 138 223 
технически обекти 150 
технически прогрес 155 
технически системи 150 
трансфери 59 
тригерни устройства 141 
трудова заетост 30 
трудова медицина 135 
трудова терапия 118 
трудови злополуки 64 
туристически справочник 216 
търговска война 76 
търговски риск 47 147 
тютюнопушене 128 
уеб базиране 193 
управление на бизнеса 143 189 
управление на запасите 63 
управление на знанието 201 
управление на инвестициите 69 
управление на качеството 148 
управление на предприятията 86 154 196 
управление на процеси 148 
управление на риска 39 47 65 66 67 79 107 108 147 
управление на фирмата 54 
упражнения 226 
уравнение на Ляпунов 91 
уравнения 98 
условия на неопределеност 45 93 146 
условия на определеност 45 93 146 
условия на труд 64 
учебник 160 161 162 
фармакокинетика 119 
фармакотерапия 119 
физиология на човека 131 132 
филмови компании 144 183 
философия на литературата 171 179 
филтрация на сигналите 87 140 
финанси 29 50 54 58 59 70 237 
финанси на предприятия 44 145 
финансов контрол 24 34 
финансов надзор 15 24 
финансов портфейл 67 
финансов риск 47 147 
финансова администрация 24 34 
финансова криза 55 
финансова математика 23 43 60 88 197 
финансова система 34 
финансови актове 24 34 
финансови задължения 24 
финансови злоупотреби 76 
финансови изчисления 81 113 
финансови инструменти 65 107 
финансови пазари 43 45 50 68 88 93 146 197 
финансово моделиране 29 70 237 
финансово право 24 34 
финансовоправни норми 34 
фирмена стратегия 63 
фискална политика 51 58 71 
фобии 127 
фондов пазар 55 
фондова борса 15 
фондови борси 68 
фразеологизми 170 
функции 97 98 100 
функционални диференциални уравнения 92 
функционални единици 141 
фючърси 50 
хазарт 128 
хигиена на бременността 125 
хипохондрия 127 
хомеопатия 3 133 
хора с увреждания 216 
хранене 135 
храносмилателна система 121 
християнска етика 232 
християнска религия 232 
художествена литература 164 165 
ценни книжа 15 53 59 68 
ценова политика 32 74 
цифрова електроника 141 
частна производна 96 115 
четвърта индустриална революция 25 
Четвърта световна война 25 
числени методи 87 140 
числено диференциране 98 
числено интегриране 98 
числови редици 97 100 
числови редове 100 
човешки геном 117 
чужденци 173 230 
чуждестранни студенти 160 161 162 
чуждоезиково обучение 159 221 
юдаизъм 38 
юрисдикция 20 208 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Айнщайн, Алберт 2 139 
Боянова, Роза 163 
Вагнер, Рихард 184 
Вапцаров, Никола 163 
Вутимски, Александър 163 
Вълчев, Найден 163 
Германов, Андрей 163 
Геров, Александър 163 
Геронтиев, Борислав 163 
Давидков, Иван 163 
Дамянов, Дамян 163 
Денев, Деньо 163 
Джагаров, Георги 163 
Динков, Иван 163 
Достоевски, Фьодор Михайлович 171 179 
Евтимов, Евтим 163 
Есенски, Иван 163 
Зидарова, Богдана 163 
Инджов, Никола 163 
Йосифова, Екатерина 163 
Караангов, Петър Киров 163 
Козлев, Никола Димов 172 180 
Кючукова-Петринска, Боряна Жечева 170 
Левчев, Любомир 163 
Майсторов, Николай 163 
Матев, Павел 163 
Панайотов, Владко Тодоров 233 
Пенев, Пеньо 163 
Пенчева, Станка 163 
Петров, Валери 163 
Попова, Надя 163 
Радинска, Валентина 163 
Райнов, Богомил 163 
Софийска опера 184 
Станков, Валери 163 
Стефанова, Лиляна 163 
Тесла, Никола 2 139 
Фотев, Христо 163 
Ханчев, Веселин 163 
Цанев, Стефан Неделчев 163 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Израел 38 
Черно море 114