Философия. Психология. Религия. <<С>>

- 1 -

Тъмбнейл

Сп А 2239

МОМЧЕВА, Анета и др. Доброто започва от нас – иновативни подходи във взаимодействието детска градина-семейство / Анета Момчева, Радостина Томова. // Детска градина, 2021, N 1 , с. 8-12.

Възпитанието през първите 7 години от живота на човека протича както в семейството, така и в предучилищните заведения. Важно е да съзнаваме ангажиментите си на зрели хора, защото да бъдеш възрастен, означава да разбереш, че си модел на децата. Заобиколени от богата стимулираща среда, в условията на трансформация на досегашните навици и норми на поведение, както пред родителите, така и пред учителите стои важната задача да отгледат личности, които са разумни и отворени към света, които общуват в духа на разбирателството и толерантността. Тук изплува проблемът в работата с родителите, недостатъчната и неефективна комуникация с тях. Назряла е потребността от въвеждане на нови подходи в технологията на партньорство между детската градина и родителската общност - да се приобщи семейството към работата на учителите, да се преодолее физическата и психическата дистанцираност учител-родител, да се подтикнат родителите да бъдат по-активни и съпричастни към живота на детската градина. Необходимо е родителите да сменят ролята си от "пасивни зрители" в "помощници". Това ще допринесе за създаване у децата на усещане, че са важни за света и е нужно да уважават себе си и другите.

1. Семейна среда - развитие. 2. Семейно възпитание. 3. Детски градини - възпитание

373.24.009.21(045) + 37.018.1(045)

Сист. N: 53009

- 2 -

Тъмбнейл

Сп А 2239

РАШКОВА, Анула. Агресията в предучилищна възраст / Анула Рашкова. // Детска градина, 2021, N 1 , с. 97-102.

Агресията присъства както в медиите (филми, сериали, клипове, песни), така и в семействата. Тя е преди всичко отражение на потиснатостта у детето, неумението то да реагира адекватно на произтичащите събития. Формите на агресия са: физическа (удряне, ритане, хапане, спъване, блъскане, плюене, скубане, увреждане на лични вещи, заплаха за физическа саморазправа); вербална (обиди, неприлични прякори, подигравки, осмиване, дразнене, викове); индиректна (вид социална манипулация - агресорът манипулира другите, за да атакуват жертвата, без лично той да участва в атаката); разпространение на слухове и клюки с цел изолация в групата. Градивното или деструктивното проявление на агресията е резултат от социално заучено поведение, а у децата то е резултат от възпитателните умения на възрастните. Факторите, обуславящи агресивното поведение у малките, са различни. Семейството може да демонстрира или подкрепя агресивно поведение, а подобна атмосфера постепенно се превръща в утвърдена форма на действие у малчуганите, насочена към връстници, близки, възрастни и непознати. Агресивното поведение може да се усвоява и при общуване с връстниците. Ниската възраст, неукрепналата психика на децата, слабите волеви задръжки, липсата на ценностна система, недостигът на социален опит са действащите личностни фактори, подтикващи децата между 3 и 7 години към враждебност. Нерядко в детската градина се наблюдава и агресия, предизвикана от успеха на другите деца. Тя е вид защитна реакция, имаща за цел да се прикрият собствените недостатъци. Медията и ценностите, които налага тя, също представляват сериозен проблем. Голяма част от детските канали изобилстват от нелицеприятни, но увличащи детското внимание герои. В тези филмчета се използват обидни думи и квалификации, лесно заучавани като правилни от малчуганите.

1. Детска и педагогическа психология. 2. Агресивно поведение на деца. 3. Предучилищно възпитание

372.3.015.3(045) + 316.647.3-053.4(045)

Сист. N: 53021

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление. <<С>>

- 3 -

Тъмбнейл

Сп А 129

РАНГЕЛОВА, Росица и др. Структурни изменения на външната търговия и икономически растеж на България и Румъния в годините на членство в ЕС : Structural changes in the foreign trade and economic growth of Bulgaria and Romania in the years of EU membership / Росица Рангелова, Валентин Билянски. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 2 , с. 3-44.

През последните няколко десетилетия България и Румъния споделят сходно политическо, социално и икономическо развитие. В периода на прехода към пазарна икономика и подготовка за присъединяване към ЕС двете държави се сблъскват с близки по своя характер проблеми. Анализът обхваща периода 2007-2018 г. - времето от началото на членството на България и Румъния в ЕС. Румъния обаче демонстрира напоследък по-висок темп на нарастване на БВП през призмата на структурата на външната търговия за разлика от България, която не прави достатъчно, за да развива перспективни отрасли. Тъкмо тези отрасли в нашата страна биха могли да доведат до производство на продукция с по-висока добавена стойност.

1. Външна търговия. 2. Икономическо развитие и растеж

339.56(497.2+498)"2007/2018"(045) + 330.3(497.2+498)"2007/2018"(045)

Сист. N: 52965

- 4 -

Тъмбнейл

Сп А 129

КОСТОВ, Любослав. Влияние на производителността на труда върху работните заплати в ЕС : The impact of labor productivity on wages in the EU / Любослав Костов. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 3 , с. 146-158.

В статията се изследва проблемът на връзката между производителността на труда и работната заплата в ЕС като цяло, както и в сравнителен план между старите и новите страни - членки на ЕС, в периода 2000-2017 г. Растежът на производителността на труда надхвърля растежа на реалните работни заплати между 2006 г. и 2015 г. През този период производителността на труда в глобален мащаб е нараснала 2,3 пъти, докато равнището на реалните заплати се е покачило 2,1 пъти. Анализирани са проявленията и динамиката на влиянието на реалната производителност на труда върху работните заплати в ЕС-28, ЕС-15, ЕС-13 и в България. Производителността на труда е основен фактор за проявленията на динамиката на работната заплата в ЕС между 2000-2017 г., като връзката между производителността на труда и работната заплата се променя във времето под влиянието на два основни фактора: 1) световната икономическа и финансова криза; 2) степента на технологичен напредък на съответната икономика.

1. Производителност на труда. 2. Работна заплата. Възнаграждения. Премии. Хонорари. Парична подкрепа. 3. Икономическо положение. Икономическа политика. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

331.2(497.2+4 - EC)"2000/2017"(045) + 331.101.6(497.2+(4 - EC)"2000/2017"(045

Сист. N: 52967

- 5 -

Тъмбнейл

А 2047

МАНОЛОВА, Нина. Завещанието и заветът според Закона за наследството / Нина Манолова. // Български законник, 30, 2021, N 11 , с. 20-22.

В Закона за наследството са установени два вида наследяване: 1. по закон, т.е. на основание на самия закон, в който е указан редът на това наследяване. 2. по завещание - на основание волята на наследодателя, изразена в завещанието. При наследяване по закон наследственото имущество преминава в полза на лицата, указани като наследници в самия закон. Това са преживелият съпруг и лицата, които се намират в родствена връзка на наследодателя. При наследяване по завещание наследственото имущество преминава в полза на лицата, посочени от наследодателя в завещанието. Освен това законът предвижда някои категории наследници, които имат право да получат определена част от наследственото имущество и при наличие на завещание.

1. Закон за наследството. 2. Семейно право

351:347.65(045)

Сист. N: 52974

- 6 -

Тъмбнейл

А 2047

АЛЕКСАНДРОВ, Андрей. За вътрешните правила в предприятието и щатното разписание / Андрей Александров. // Български законник, 30, 2021, N 12 , с. 17-25.

Трудовото ни законодателство въвежда редица минимални стандарти по отношение условията на труд, които всеки работодател е длъжен да покрие. След като вече е достигнал задължителния минимум, работодателят е свободен да "надгражда" уредбата чрез свои вътрешни правила, които да отразят в най-голяма степен спецификите и конкретните нужди на извършваната в предприятието дейност.

1. Трудово законодателство

349.22(045)

Сист. N: 52975

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси. <<С>>

- 7 -

Тъмбнейл

Сп А 129

КАМБУРОВА, Лиляна. Възходът на нематериалните активи и подходи за тяхното оценяване : Тhe rise of intangible assets and approaches to their valuation / Лиляна Камбурова. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 1 , с. 51-64.

Недостатъчно доброто счетоводно отчитане на нематериалните активи на едно предприятие води до понижаване полезността на счетоводната информация за инвеститорите. Така се изготвят финансови отчети, които не отразяват точно икономическата същност на предприятието и не дават задоволително полезна информация на потребителите на финансови отчети - акционери, кредитори, доставчици, клиенти. Тази статия разглежда систематизирано характеристиките на основните подходи за оценката на нематериални активи. През последните 2 десетилетия те играят все по-значителна роля във формирането на добавена стойност. Пазарната стойност на предприятието е все по-често движена напред от нематериалния капитал, докато физическият капитал (имоти, машини, съоръжения) е нещо, еднакво достъпно за всички конкуренти и следователно не може само по себе си да генерира по-висока пазарна стойност. Сред най-съществените нематериални активи са: търговски наименования; авторски права; патенти; лицензи; франчайз; обекти на интелектуалната собственост - знания, умения, опит, представляващи фирмена тайна - ноу-хау.

1. Финансов мениджмънт. 2. Активи - нематериални - управление

657.001.73(045) + 330.35(045)

Сист. N: 52964

- 8 -

Тъмбнейл

Сп А 129

РАНГЕЛОВА, Росица и др. Структурни изменения на външната търговия и икономически растеж на България и Румъния в годините на членство в ЕС : Structural changes in the foreign trade and economic growth of Bulgaria and Romania in the years of EU membership / Росица Рангелова, Валентин Билянски. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 2 , с. 3-44.

През последните няколко десетилетия България и Румъния споделят сходно политическо, социално и икономическо развитие. В периода на прехода към пазарна икономика и подготовка за присъединяване към ЕС двете държави се сблъскват с близки по своя характер проблеми. Анализът обхваща периода 2007-2018 г. - времето от началото на членството на България и Румъния в ЕС. Румъния обаче демонстрира напоследък по-висок темп на нарастване на БВП през призмата на структурата на външната търговия за разлика от България, която не прави достатъчно, за да развива перспективни отрасли. Тъкмо тези отрасли в нашата страна биха могли да доведат до производство на продукция с по-висока добавена стойност.

1. Външна търговия. 2. Икономическо развитие и растеж

339.56(497.2+498)"2007/2018"(045) + 330.3(497.2+498)"2007/2018"(045)

Сист. N: 52965

- 9 -

Тъмбнейл

Сп А 129

БОРИСОВ, Лъчезар. Влияние на сливанията и поглъщанията върху ефективността на банките в България : The impact of mergers and acquisitions on the efficiency of banks in Bulgaria / Лъчезар Борисов. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 3 , с. 66-85.

В резултат на негативните последици на глобалната финансова криза от 2007-2008 г. се наблюдават различни преструктурирания на банковия сектор в световен мащаб, респ. и в България. Изследването доказва, че сливанията и поглъщанията на кредитните институции имат положително влияние върху ефективността на банките в България в периода 2007-2018 г., а банковата рентабилност е от съществено значение за икономическото развитие на страната, тъй като гарантира финансова стабилност. В световната банкова практика сливанията и придобиванията се използват широко като метод за избор на най-ефективните и адаптирани към конкурентните условия парични институции. За доказване на тезата е приложен най-често използваният от непараметричните методи - "Анализ на обвиване на данните" (Data Envelopment Analysis - DEA).

1. Банки - банково дело - България. 2. Финансов мениджмънт

336.71(497.2)"2007/2018"(045)

Сист. N: 52966

- 10 -

Тъмбнейл

Сп А 129

КОСТОВ, Любослав. Влияние на производителността на труда върху работните заплати в ЕС : The impact of labor productivity on wages in the EU / Любослав Костов. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 3 , с. 146-158.

В статията се изследва проблемът на връзката между производителността на труда и работната заплата в ЕС като цяло, както и в сравнителен план между старите и новите страни - членки на ЕС, в периода 2000-2017 г. Растежът на производителността на труда надхвърля растежа на реалните работни заплати между 2006 г. и 2015 г. През този период производителността на труда в глобален мащаб е нараснала 2,3 пъти, докато равнището на реалните заплати се е покачило 2,1 пъти. Анализирани са проявленията и динамиката на влиянието на реалната производителност на труда върху работните заплати в ЕС-28, ЕС-15, ЕС-13 и в България. Производителността на труда е основен фактор за проявленията на динамиката на работната заплата в ЕС между 2000-2017 г., като връзката между производителността на труда и работната заплата се променя във времето под влиянието на два основни фактора: 1) световната икономическа и финансова криза; 2) степента на технологичен напредък на съответната икономика.

1. Производителност на труда. 2. Работна заплата. Възнаграждения. Премии. Хонорари. Парична подкрепа. 3. Икономическо положение. Икономическа политика. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

331.2(497.2+4 - EC)"2000/2017"(045) + 331.101.6(497.2+(4 - EC)"2000/2017"(045

Сист. N: 52967

- 11 -

Тъмбнейл

Сп А 213

РАДЕВА, Тихомира. Маркетингови дейности на българските зеленчукопроизводители : Marketing Activities of Bulgarian Vegetable Growers / Тихомира Радева. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 66, 2021, N 1 , с. 73-86.

Рез. на англ. ез.

Маркетинговите дейности по своята същност може да бъдат разгледани като средство за управление, имащи за цел да повишат способността на земеделското стопанство да отговори на външните условия за бизнес. За да бъдат маркетинговите дейности пълноценни, те трябва да се базират на пространен анализ на вътрешната и външната бизнес среда, да са осигурени с нужните ресурси и да са съгласувани с останалите бизнес дейности. Целта на настоящата статия е да се определят управленските решения на зеленчукопроизводителите при изпълнение на маркетингови дейности. Основните маркетингови дейности в управленските области са: при набавяне на информация за пазарните тенденции зеленчукопроизводителите разчитат на своите колеги и доставчиците си на суровини; основен критерий при определяне на доставчик на суровини за производството е цената; като най-важна продуктова характеристика се определят ниските разходи за производство на единица продукт; като най-силен ценообразуващ фактор се разпознава конкуренцията на пазара, което затруднява провеждането на самостоятелна ценова политика; готова продукция се реализира най-често чрез дълги вериги за реализация, като при избора на посредници водещи са цената и начинът на плащане; зеленчукопроизводителите използват личните продажби като основно средство за комуникация с клиентите си.

1. Маркетинг - в селското стопанство

339.13:338.45(045) + 635.1/.8(045)

Сист. N: 53029

- 12 -

Тъмбнейл

Сп А 213

СЕМЕРДЖИЕВА, Теодора. Търговски бариери, качество, еластичност на търсенето и предлагането на аграрните стокови пазари : Trade barriers, quality, elasticity of supply and demand in agricultural commodity markets / Теодора Семерджиева. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 66, 2021, N 1 , с. 52-62.

Рез. на англ. ез.

Целта на статията е анализ на търговските бариери, специфичните изисквания към качеството на селскостопанските продукти и храни; еластичността на търсенето и предлагането на храни. На основата на резултатите от анализа са направени заключения относно: възможностите за географска диверсификация на износа; относителното значение на тарифните разходи; важната роля на регионалните споразумения в гравитационните уравнения на аграрната търговия, на аграрния внос и аграрния износ; избора на конкурентна стратегия.

1. Селско стопанство - икономика. 2. Селско стопанство - маркетингова дейност

338.43:339.13(045) + 338.5(045)

Сист. N: 53030

- 13 -

Тъмбнейл

Сп А 213

БАШЕВ, Храбрин и др. Подход за оценка на управленческата устойчивост на българското селско стопанство : Framework for assessing the governance sustainability of Bulgarian agriculture / Храбрин Башев, Божидар Иванов, Ангел Саров. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 66, 2021, N 1 , с. 32-51.

Рез. на англ. ез.

Необходимостта от включване на "четвърти" управленчески стълб в концепцията за разбиране и в системата за оценка на аграрната устойчивост нарастващо се обосновава в академичната литература и намира място в подходите на правителствени, международни, частни и други организации. Независимо от това обаче все още няма общ консенсус по отношение на това: дали и как да се включи управлението като нов стълб на аграрната устойчивост; как да се дефинира управленческата устойчивост; каква е връзката между управленческата устойчивост на земеделските стопанства и тази на отрасъла като цяло; кои са критичните фактори на управленческата устойчивост; как да формулираме, селектираме, измерим и интегрираме различните показатели за устойчивост; как правилно да оценим равнището на управленческа устойчивост и т.н. В България, подобно на много други страни, практически няма цялостни оценки на управленческата устойчивост на селското стопанство и на нейната значимост за цялостното аграрно развитие. Тази разработка се опитва да запълни празнотата и предлага холистичен подход за разбиране и оценка на управленческата устойчивост на българското селско стопанство. Новият подход се експериментира за оценка на управленческата и интегралната устойчивост на българското селско стопанство на национално ниво посредством използване на агрегиране на макро- и анкетни микроданни. Изследването доказа, че е важно да се включи "липсващия" управленчески стълб при оценката на интегралната устойчивост на селското стопанство и устойчивостта на аграрните системи от различен тип. Оценката на управленческата устойчивост на българското селско стопанство установи, че цялостната устойчивост е на "добро", но близко до "задоволителното" ниво. Освен това, резултатите от оценката на интегралната устойчивост, базирани на микро- (стопански) и макро- (статистически и др.) данни, показват определено разминаване, което следва да се има предвид при анализите и интерпретациите, като същевременно оценителните показатели, методи и данни продължават да се подобряват. Имайки предвид значимостта на холистични оценки от този тип - за подобряване на аграрната устойчивост (като цяло) и на управленческата устойчивост на селското стопанство (в частност), те трябва да се разширяват и тяхната прецизност и представителност да се подобрява. Това изисква повишаване на прецизността чрез разширяване на анкетираните ферми и заинтересовани страни и използване на "по-обективни" данни от проучвания, статистика, професионални експертизи в дадената област и др. Тъй като разработването на ефективна система за оценка на управленческата устойчивост е далеч от приключване, нашият и други възникващи подходи следва да бъдат подробно дискутирани, експериментирани, подобрени и адаптирани към специфичните условия на оценяваните селскостопански системи и потребностите на вземащите решения на различни нива на управление.

1. Икономика и управление на селското стопанство

338.43:631.(045)

Сист. N: 53031

- 14 -

Тъмбнейл

Сп А 213

КОТЕВА, Нина и др. Подход за оценка на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България : Approach to assessing the competitiveness of agricultural holdings in Bulgaria / Нина Котева, Минка Анастасова-Чопева, Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 66, 2021, N 2 , с. 3-19.

Рез. на англ. ез.

Целта на изследването е да се дефинира категорията, да се разработи методически подход и да се направи оценка на конкурентоспособността на земеделските стопанства. Използвани методи: метод на главните компоненти (МГК); аналитичен метод; метод на статистическите групировки; графичен метод; вариационен анализ; сравнителен анализ; дескриптивен анализ и др. В теоретико-методологически, методически и практико-приложен аспект се разглеждат основни въпроси на конкурентоспособността на земеделските стопанства. Въз основа на критичен преглед на научната литература е предложено наше работно определение за конкурентоспособност на земеделските стопанства. Разработен е холистичен подход за оценка на конкурентоспособността на земеделските стопанства. Обоснована е система от критерии и предложена система от адекватни показатели за тяхното измерване. Изведен е интегрален показател - индекс на конкурентоспособност, който дава възможност за сравнения на отделните типове земеделски стопанства. Направена е оценка на равнището на конкурентоспособност по специализация на земеделските стопанства. Резултатите показват, че общата конкурентоспособност на земеделските стопанства в България е на средно равнище. Налице са определени различия в равнището на конкурентоспособност между отделните специализирани стопанства. Над средната конкурентоспособност са стопанствата, специализирани в отглеждането на свине, птици и зайци, следват тези на полските култури и зеленчуковите стопанства. Под средното равнище са стопанствата, специализирани в отглеждането на трайни насаждения, и тези с тревопасни животни.

1. Селско стопанство - конкурентоспособност. 2. Селско стопанство - икономика - България. 3. Селско стопанство - конкурентоспособност

338.43(497.2)(045) + 631.1(497.2)(045)

Сист. N: 53032

- 15 -

Тъмбнейл

Сп А 213

РАДЕВА, Тихомира. Перспективи при добавяне на стойност от българските зеленчукопроизводители : Prospects for adding value from Bulgarian vegetable growers / Тихомира Радева. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 66, 2021, N 2 , с. 79-92.

Рез. на англ. ез.

Управлението на земеделските стопанства е комплексна дейност. Мениджърите имат за задача да изпълняват множество дейности, които са разнородни по своя характер. Тези дейности са свързани с вземане на управленски решения. Целта на настоящата статия е да се идентифицират перспективи за добавяне на стойност от зеленчукопроизводителите. Перспективите за развитие се определят по следния начин: потенциалът за развитие на зеленчукопроизводство в България е свързан със затруднения достъп до пазар и ограничените производствени ресурси; при добавяне на стойност в зеленчукопроизводството основните средства са агротехниката и агротехническите мероприятия; прилагането на принципите за добавяне на стойност създава очаквания сред зеленчукопроизводителите да получат по-добра цена за своите продукти; за добавяне на стойност към своите продукти зеленчукопроизводителите имат необходимост от административна подкрепа и стимулиране на съвместни маркетингови дейности; зеленчукопроизводителите очакват подкрепа от страна на държавата за осигуряване на пазар, финансово подпомагане и оказване на административна подкрепа; стопанската дейност в сектора ще се развива в посока увеличаване на производството и предлагане на нови продукти.

1. Зеленчукопроизводство - финанси

338.43:336(045) + 631.1:635(045)

Сист. N: 53033

- 16 -

Тъмбнейл

Сп А 213

САРОВ, Ангел. Българският модел на земеползване и земевладение: Феноменът "бели петна" и правата на собственост : The Bulgarian model of land use and land ownership: "White space" phenomenon and property rights / Ангел Саров. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 66, 2021, N 2 , с. 93-100.

Рез. на англ. ез.

Целта на разработката е да осветли феномена "бели петна" в българския модел на земевладение и земеползване в резултат на поземлените реформи в България. На база регресионен анализ се проверява връзката между изменението на средната рента на "белите петна" и средната рента на земята. Направен е извод, че средната рента на "белите петна" следва изменението на средната рента, но със забавяне, което пък от своя страна е предпоставка за недоволство на някои от собствениците. Феноменът "бели петна", в резултат на "формалните правила" от институционалната среда, защитава интересите на собствениците на земеделските земи.

1. Поземлена собственост - България. 2. Аграрна политика - България. 3. Собственост, право на собственост

332.2:338.43(045) + 332.3(045)

Сист. N: 53034

- 17 -

Тъмбнейл

Сп А 213

МИТОВА, Диляна. Екологична устойчивост на отрасъл "Селско стопанство" в България : Environmental sustainability of the agriculture in Bulgaria / Диляна Митова. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 66, 2021, N 3 , с. 63-84.

Рез. на англ. ез.

Темата за устойчивото развитие на селското стопанство е сред най-актуалните през последните десетина години, особено имайки предвид климатичните промени, от една страна, а от друга - все по-нарастващата загриженост на обществото и политиките за човека и околната среда. Екологичната устойчивост на селското стопанство е свързана с опазването, възстановяването и подобряването на всички съставни елементи на природната среда. Те включват въздух, вода, земя, пейзажи, биоразнообразие, климат, поддържане на хуманно отношение към животните - отглеждани и диви. Най-общо казано - колко устойчиво е земеделието, ще зависи от това, доколко е съвместимо с изискванията за околната среда. Цел на настоящото изследване е, стъпвайки на съществуващи подходи и на съответен избор на принципи, критерии и показатели, да се оцени екологичната устойчивост на селското стопанство у нас. Обект на изследването е селското стопанство на ниво отрасъл и конкретно неговата екологична устойчивост като неразделна част от общата аграрна устойчивост. Стъпвайки на разработена вече система за оценка на екологичната устойчивост на селското стопанство, се установява съвместимостта на селското стопанство с околната среда и оценката на въздействието му върху нея - на база на информация за определени взаимодействия между тях, получена чрез анализ на система от показатели, групирани по критерии и принципи. Избраните в настоящия анализ показатели са само част от множеството възможни показатели за екологичния стълб. Затова анализът не претендира за всеобхватност. Стремежът ни е да се обхванат всички критерии, като са използвани тези показатели, за чието изчисляване има налична информация. За да се определят индексите на устойчивост по показатели, са използвани референтни стойности и експертни оценки. Използвана е скала със съответни нива на аграрна устойчивост. По тази скала, на база на нивата на устойчивост по показатели, се определят нивата на устойчивост по критерии и по принципи, а накрая се извежда и обща оценка на екологична устойчивост за отрасъл "Селско стопанство".

1. Селско стопанство - екология. 2. Селско стопанство - България

338.43.000.504.056(497.2)(045)

Сист. N: 57912

- 18 -

Тъмбнейл

Сп А 213

РАДЕВА, Тихомира. Потенциал на българските зеленчукопроизводители за съвместни маркетингови дейности : Potential of Bulgarian vegetable growers for joint marketing activities / Тихомира Радева. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 66, 2021, N 3 , с. 47-62.

Рез. на англ. ез.

За изследване на потенциала за съвместни маркетингови дейности се подлага на статистическа проверка наличието на връзка между изпълняваните маркетингови дейности и характеристиките на земеделските производители. Целта на настоящата статия е да се конкретизират факторите, определящи маркетинговите дейности на зеленчукопроизводителите. Провеждането на съвместни маркетингови дейности може да обедини усилията на зеленчукопроизводителите за подобряване на тяхната ефективност. Анализът определя профила на земеделския производител, притежаващ потенциал за подобни дейности. Като такъв се посочва зеленчукопроизводител с малка площ, на възраст до 40 години, притежаващ аграрно образование, членуващ в професионална организация, участващ в мерките на ПРСР (Програма за развитие на селските райони) и има планове за дългосрочно развитие на своето стопанство.

1. Маркетинг - в селското стопанство

339.13:631.15*(497.2)(045)

Сист. N: 57915

- 19 -

Тъмбнейл

Сп А 213

КОЦЕВА-ТИКОВА, Мария и др. Биоикономическата активност в България в условия на коронавирус : Bioeconomic activity in Bulgaria in conditions of coronavirus / Мария Коцева-Тикова, Милкана Мочурова. // Икономика и управление на селското стопанство = Agricultural Economics and Management, 66, 2021, N 3 , с. 85-94.

Рез. на англ. ез.

Стратегията на Европейския съюз предвижда развитие на биоикономиката като важен инструмент за постигане на интелигентен и зелен растеж. Тук се включват сектори, които произвеждат и използват биологични продукти. Тяхната значимост се оценява особено силно при наличие на здравна заплаха като заразата от Covid-19, която налага сериозни мерки за дистанциране и намаляване на директните контакти, пътувания и събиране на хора на едно място. Влиянието на пандемията е различно за отделните биоикономически индустрии в България и настоящата статия разглежда промяната и ефектите от риска от нарастване на коронавирусната инфекция в страната върху някои икономически сектори.

1. Селско стопанство - екология. 2. Еконология

338.43:502.13(045)

Сист. N: 57916

Медицина. Кинезитерапия. Спорт. <<С>>

- 20 -

Тъмбнейл

Б 539

ТОНЧЕВА, Соня и др. Предизвикателства и решения пред медицинските сестри и акушерките в условията на дигитализация : Challenges and solutions for nurses and midwives in the context of digitalization / Соня Тончева, Т. Евтимова. // Здравни грижи, XIX, 2021, N 3 , с. 35-42.

Рез. на англ. ез.

Подготвените в България медицински сестри и акушерки са част от модерното сестринство. Направени са успешни стъпки за развитие на професиите, но има и много нерешени въпроси и предизвикателства пред здравните професионалисти - развитие на лидерството и автономните практики в интерес на обществото. Проучено е мнението на студенти от специалностите във Филиал Шумен на Медицински университет - Варна (трети и четвърти курс) относно нагласите им за прилагане на дигитални технологии в обслужването на пациенти в домашни условия. Резултатите очертават тенденции към необходимост от балансиран подход, отчитащ особеностите в предоставяне на здравни грижи, както и бариерите, затрудняващи въвеждането на нови идеи и практики заради сложното преплитане на социални, икономически, етични и психологически фактори. Дигиталната трансформация е безспорна глобална тенденция, засягаща обществения живот, включително и здравеопазването. На тази тенденция се възлагат надежди, свързани с повишаването на качеството на медицинската помощ, на нейната достъпност и икономическа ефективност.

1. Медицински персонал. 2. Медицинско обслужване. 3. Дигитализация

614.23/.26:004(045)

Сист. N: 52968

- 21 -

Тъмбнейл

Б 539

ДРАГАНОВА, Даниела Константинова и др. За ваксините една година след началото на пандемията : For vaccines one year after beginning of the pandemic / Даниела Константинова Драганова, Ю. Георгиева. // Здравни грижи, XIX, 2021, N 3 , с. 29-34.

Рез. на англ. ез.

На 11 март 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви пандемия от COVID-19 и наред с всички ограничителни мерки, прилагани за спиране и ликвидиране на епидемиите по места, в България бяха приложени и конкретни противоепидемични медицински дейности - болнично осигуряване, лечение и превенция срещу COVID-19. Според СЗО ваксинацията срещу COVID-19 има главна ключова роля за запазване на човешкия живот, ограничаване на пандемията и не на последно място - защита на здравните системи и помощ за икономическото възстановяване на засегнатите държави. Целта на настоящото проучване е да се анализира и установи готовността и очакванията от прилаганата ваксина срещу COVID-19 на подлежащи целеви групи население в област Русе. Проведено е анонимно анкетно проучване в област Русе на 220 лица в периода януари-май 2021 г. В изследването са използвани документален метод и социологически метод. Проучването предоставя данни относно готовността за превенция чрез ваксиниране на лицата, работещи в сферата на здравеопазването (медицински специалисти и немедицински персонал); в сферата на образованието (педагогически и непедагогически персонал) и лицата, пряко участващи в организирането и провеждането на парламентарните избори в областта. Ваксините срещу COVID-19, прилагани към този момент, остават най-добрата алтернатива за високо ниво на защита срещу тежкото протичане на заболяването и висок леталитет.

1. Инфекциозни болести - ваксинотерапия. 2. Ваксини

616.9-036.21:614.4(045) + 615.37(045)

Сист. N: 52969

- 22 -

Тъмбнейл

Б 539

ДИМИТРОВА-ЧИЛИКОВА, Пепа. Усложнени я след мозъчен инсулт и роля на медицинската сестра за подобряване качеството на живот на пациента : Complications after stroke and the role of the nurse in improving the patient's quality of life / Пепа Димитрова-Чиликова. // Здравни грижи, XIX, 2021, N 3 , с. 17-22.

Рез. на англ. ез.

Инсултът е най-честата причина за инвалидизация сред възрастното население над 60 години, като броят на страдащите от инсулт в Европа се очаква да нарасне с около 30% за периода 2000-2025 г. Съответно ще нараства и броят на оцелелите след инсулт, които живеят с остатъчни нарушения. Наред с двигателните дефицити, поведенческите, когнитивните и емоционалните последствия от инсулта обуславят забележително разнообразие в клиничната изява и възстановителния курс на пациентите. Целта е да се обобщят и представят усложненията след преживян мозъчен инсулт и възможностите за подобряване качеството на живот. След инсулт много пациенти са лишени от възможността да се движат, да говорят, да работят, да контактуват, чувстват се безпомощни и зависими. Голяма част от прекаралите инсулт се възстановяват и напълно възвръщат интелектуалните си способности. Може да са налице затруднения в двигателната активност, речта, зрението. Най-тежко при инсулт е чувството за безпомощност, загубата на контрол над собственото тяло, непълноценният начин на живот, които трябва да бъдат превъзмогнати. За преодоляването на последиците от инсулта е необходим мултидисциплинарен екип от специалисти, сред които и медицинска сестра. Съвременната медицинска сестра освен клинична дейност изпълнява промотивни и профилактични дейности, специфични грижи при хронично болни, възрастни хора и терминално болни. Здравните грижи включват и консултиране, психологическа подкрепа, комуникация, здравно възпитание, обучение на пациента и семейството му. Медицинската сестра, притежаваща знания за здраве и болест, може да подпомогне планирането на дейности, които да подобрят качеството на живот на пациентите, да подпомогне адаптацията им, да окаже психологическа подкрепа за приемане на последиците и ограниченията от болестта.

1. Инсулт - грижи за болните. 2. Болногледачество

616.83(045) + 616-083(045)

Сист. N: 52970

- 23 -

Тъмбнейл

Б 539

ПАНАЙОТОВ, Кирил. COVID-19 и актуални проблеми в здравната политика на ЕС : COVID-19 and current problems in EU health policy / Кирил Панайотов Панайотов. // Здравни грижи, XIX, 2021, N 4 , с. 28-32.

Рез. на англ. ез.

Здравната политика е съществена част от социалната политика, провеждана от всяка страна, насочена към гарантиране на равнопоставеност в здравето за всички членове на обществото, адекватен отговор на очакванията на хората и справедливост при разпределяне на наличния ресурс на здравната система. Пандемията от COVID-19 поставя на изпитание цялата световна здравна общност, като предизвикателствата следва да се посрещат и преодоляват със съвместните усилия на всички нива - индивидуално, групово и общностно. Нужно е да се посочи как Европейският съюз реагира чрез своите структури и институции адекватно и гъвкаво, базирайки се на принципите, залегнали в редица международни документи, както и в програмни документи на ЕС. Здравната политика представлява подход, който отчита, че здравната система е сложна, многомерна и развиваща се отворена система. За доброто й функциониране следва да се прилагат научни методи в променящата се среда, като водещи остават защитата на социалния интерес, подобряването на здравния статус и адекватният отговор на очакванията на обществото. Това изисква от здравните мениджъри щателно да преценяват наличните данни и да ги използват за осигуряване на стабилно функциониране на системата. Правителствата са длъжни да предоставят необходимите ресурси и да създават условия за икономическа, правна, административна и социална подкрепа.

1. Европейски съюз - здравеопазване

616.98:614.2(045) + 061.1ЕС(045)

Сист. N: 52971

- 24 -

Тъмбнейл

Б 539

ПАМУКОВА, Роксандра Димитрова. Епигенетичен ефект на средиземноморската диета на траките, допринасящ за активно дълголетие - съвременни изследвания : Epigenetic effect of the Mediterranean diet of the thracians contributing to active longevity - contemporary research / Роксандра Димитрова Памукова. // Здравни грижи, XIX, 2021, N 4 , с. 21-27.

Рез. на англ. ез. Възприетата форма на името на авт. Роксандра Памукова-Майкълсън е Роксандра Димитрова Памукова

В настоящата статия проследяваме корените на Средиземноморската диета, включена от ЮНЕСКО в "Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството" (2013 г.), до неолитните тракийски общества на Дунавската цивилизация, базирани на археологически артефакти и радиовъглеродно датиране C-14. Целта на настоящата статия е да се изследва протективното действие на Средиземноморската диета за здравето, включително нейният епигенетичен подмладяващ ефект. Същевременно да се изясни ефективността й, като се проучи биохимичният състав на основни храни и напитки, които се включват в нея, и да се изследва иновативният принос на древните траки към Средиземноморската (Медитеранската) диета. Анализирахме биохимичния състав на традиционните български храни и напитки, произхождащи от древните траки, асоциирани с медитеранския стил на хранене, допринасящи за здравето и дълголетието. Проучихме техния епигенетичен антиейдж ефект (епигенетично подмладяване). Наше изследване (от 2017 до 2021 г.) на 63-ма български активни дълголетници над 90-годишна възраст показва, че по-голямата част от тях (97%) консумират традиционни храни и напитки, свързани със Средиземноморската диета. Анализът на отделните съставни елементи на традиционния медитерански начин на хранене на траките и българите показва разнообразна, добре балансирана комбинация от хранителни вещества, антиоксиданти, естествени феноли, пробиотици, противовъзпалителни молекули и други биологично активни вещества. Тя подпомага подобряването на функцията на редица системи в организма, допринасяйки за дълголетие в оптимално здраве.

1. Хигиена на храненето. Режим на хранене

613.2(045)

Сист. N: 52972

- 25 -

Тъмбнейл

Сп Б 539

ВАСИЛЕВА, Веселина. Реализиране на автономна сестринска дейност за наблюдение на пациенти с бъбречна патология в България : Implementation of autonomous nursing activity for monitoring patients with renal pathology in Bulgaria / Веселина Василева. // Здравни грижи, XIX, 2021, N 4 , с. 5-13.

Рез. на англ. ез.

Автономните сестрински клиники предоставят здравни услуги, които подпомагат наблюдението на пациенти с определени заболявания. Тези центрове съществуват повече от 30 години. Те очертават успешен модел на здравни грижи, превърнал се в неразделна част от амбулаторните услуги на развитите страни, както в Европа (Великобритания, Ирландия, Холандия, Швеция и др.), така и по целия свят (САЩ, Канада, Австралия, Китай и др.). Целта е да се анализира качеството и ефективността на автономната сестринска практика и подготовката за участие на медицинската сестра в подобна услуга. Включен е анализ на литературни източници за периода януари 2018 - юни 2021 г. Проучен е международният опит в предоставянето на здравни услуги от автономните сестрински клиники. Проучени са нормативни документи, регулиращи обучението по специалност "Медицинска сестра" и "Управление на здравните грижи", както и възможностите за следдипломно обучение в област "Нефрология" и нивото на автономни компетенции на медицинските сестри в България. Направен е анализ относно възможностите за предоставяне на разширен обем знания и умения за грижа за лица с бъбречни заболявания. Представена е оценка на ефективността на предоставените услуги от автономна сестринска клиника и сравнителен анализ на подготовката и на медицинските сестри за участие в подобна услуга, тъй като промени в Закона за лечебните заведения отскоро (2020 г.) разрешават разкриване на самостоятелна или групова практика за здравни грижи в България.

1. Болести на бъбреците и пикочопроводите. Нефропатии. 2. Грижи за болния. Хигиена на болния

616.61(045) + 616-083(045)

Сист. N: 52973

- 26 -

Тъмбнейл

Сп Б 536

ПЕНЧЕВА, Ж. и др. Вземане на решения от семействата на пациентите в коматозно състояние : Decision-making by the family of patients in a comatose state / Ж. Пенчева, Камелия Богданова. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, 2021, N 1 , с. 21-25.

Рез. на англ. ез.

Екипният подход при интензивните грижи изисква медицинските сестри да са обучени и компетентни при общуването с близките на пациентите в коматозно състояние и да спазват принципите на професионалната етика. Целта на проучването е да се установят проблемите, които възникват пред близките на пациентите в коматозно състояние относно необходимостта от вземане на решения. Проведено е анкетно проучване сред близки на пациенти в кома, които са приети за болнично лечение в Клиниката по анестезиология, реанимация и интензивно лечение на УМБАЛ "Св. Анна" - София. В проучването са включени 150 близки на пациенти в кома. Близките на пациентите в кома имат потребност от обучение и консултация относно вземането на решения за животоподдържащите медицински процедури. Необходимо е към болничните структури за интензивно лечение и грижи да функционират мултидисциплинарни екипи, които да оказват помощ и съдействие на близките на пациентите в кома поради възникването на редица проблеми от социален и етичен характер.

1. Разстройства на съзнанието. 2. Болногледачество

616.8-009.8:614.2(045)

Сист. N: 53013

- 27 -

Тъмбнейл

Сп Б 536

ИВАНОВА, Диана Кръстева. Специални сестрински грижи и адаптация на пациентите след сърдечна операция : Special nursing care and adaptation of patients after heart surgery / Диана Кръстева Иванова. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, 2021, N 1 , с. 31-34.

Рез. на англ. ез.

Следоперативният период при пациенти, при които е проведена сърдечна операция, изисква добра подготовка на пациента и неговото активно участие в лечебния процес, който продължава и в домашни условия. От съществено значение е адаптацията на пациента, както и способността му да се справя с ежедневния начин на живот. Постигането на добри резултати в следоперативния период е възможно при провеждането на сестринска оценка за потребностите от грижи, изработването на план за грижи и неговото реализиране. Участието на медицинската сестра в този процес гарантира превенция на усложненията и възстановяване на пълноценния начин на живот на пациента. Целта на настоящото изследване е да се установи самооценката на пациентите по отношение на адаптацията им след сърдечната операция и потребностите от грижи след хоспитализацията. Разработена е анкетна карта и е проведено анонимно анкетно проучване сред 60 пациенти, които са хоспитализирани за сърдечна хирургична интервенция в КСХ на МБАЛ „Лозенец“. Анкетирането е осъществено преди изписването им от лечебното заведение, през периода от септември до декември 2020 г. При провеждане на анкетирането на пациентите са включени студентите от специалност „Медицинска сестра“ при МФ на СУ „Св. Климент Охридски“. За пациентите след сърдечна операция е важно да се провежда обучение, което да е конкретно насочено към ежедневните грижи в дома и към превенция на усложненията.

1. Сърдечно-съдова хирургия. 2. Грижи за болния. Хигиена на болния

616.1-089(045) + 616-083(045) + 614.23/.26(045)

Сист. N: 53014

- 28 -

Тъмбнейл

Сп Б 536

КАМБУРОВА, Мариела. Семейството в континуума на здравето: Модели на семейно здраве : The family in the continuum of health: models of family health / Мариела Камбурова. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, 2021, N 1 , с. 53-60.

Рез. на англ. ез.

Семейството е сложно явление, обект на изучаване от различни науки: социология, психология, право, демография, медицина и др. Комплексността на знанията за здравето на семейството има голяма теоретична и практико-приложна стойност и налага прилагането на цялостен социално-медицински подход при изучаване на семейството. Целта на обзора е да се представят моделите за анализ на семейното здраве и да се акцентира върху семейството като обект на здравни грижи в континуума на здравето. Семейното здраве не е прост механичен сбор от здравето на отделните членове на семейството. Семейното здраве е повече от отсъствие на болест при всеки един член от семейството или липса на нарушение във взаимоотношенията между членовете му. Множество модели и теории са приложими при анализа на семейното здраве: клиничен модел, ролеви модел, адаптивен модел, евдемоничен модел. Необходимостта от здравни грижи за семейството в континуума на здравето е представена чрез примери като: семейства с деца, семейства с хронично заболяване, семейства с възрастни членове, семействата и общественото здраве.

1. Здраве - хигиена

613(045)

Сист. N: 53015

- 29 -

Тъмбнейл

Сп Б 536

ЦВЕТАНОВА, Камелия. Влияние на различните социални, демографски, полови и възрастови фактори върху следоперативната депресия при пациенти с онкологични заболявания : Influence of various social, demographic, gender and age factors on postoperative / Камелия Цветанова. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, 2021, N 2 , с. 20-27.

Рез. на англ. ез.

Депресията е широко разпространена сред пациентите с онкологична патология, подложени на оперативна намеса. Тя влошава качеството им на живот и затруднява възстановяването им след операция. Често се открива трудно поради припокриващите се симптоми като умора, загуба на апетит, нарушение на съня. Това наложи през последните няколко години да се потърсят нови методи за скрининг на депресията при тези болни, чрез които своевременно да могат да бъдат разпознати онези от пациентите, които страдат от нея. Един от най-използваните надеждни инструменти за тази цел е PHQ-9 въпросникът за депресия.

1. Депресия. 2. Онкологични заболявания

616.89-008.4(045) + 616-006(045)

Сист. N: 53016

- 30 -

Тъмбнейл

Сп Б 536

ГЕОРГИЕВ, Никола. Гериатричните грижи в България през погледа на пациентите : Geriatric care in Bulgaria from the patient’s view / Никола Георгиев. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, 2021, N 2 , с. 28-33.

Рез. на англ. ез.

Предизвикателствата пред здравеопазването в България се увеличават със застаряване на населението. България е сред страните с най-застаряващо население в Европейския съюз и в света. Тенденцията е да се увеличават потребностите и търсенията на обществото от качествени здравни и социални грижи за възрастни, извършвани от компетентни специалисти. Тази статия представя резултатите от проучване мнението на 935 възрастни пациенти от 10 населени места в България за качеството на получените здравни грижи. Използвани са следните методи на изследване: документален, анкетен, статистически. Според 2/3 от респондентите комуникативните умения, търпението и отзивчивостта са значими качества, които здравните специалисти трябва да притежават, освен професионалната компетентност за лечение и грижи. Анализът на желаните подобрения в качеството на здравното обслужване, които отправят анкетираните възрастни пациенти, биха могли да бъдат систематизирани в няколко основни области: общуване, време, организация на работа. Въз основа на данните от проучването са изготвени препоръки за подобряване на здравната помощ за стари хора и адаптирането на образователната подготовка на здравните специалисти към изискванията за осъществяване на компетентни гериатрични грижи в България. Осъществяването на системни и продължаващи квалификационни образователни програми по геронтология и гериатрия за здравни кадри, насочени към разширяване и актуализиране на професионалните им компетенции, предоставя възможности за повишаване качеството на гериатричните грижи.

1. Възрастни и стари хора - здравни грижи

616-053.9-083(045)

Сист. N: 53017

- 31 -

Тъмбнейл

Сп Б 536

ЛЕВТЕРОВА, Боряна. Фактори, влияещи върху удовлетвореността от работата сред медицинските сестри в болниците : Factors affecting job satisfaction among nurses in hospitals / Боряна Левтерова. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, 2021, N 2 , с. 3-6.

Рез. на англ. ез.

Темата за удовлетвореността от труда е една от най-активно и детайлно изследваните в организационното поведение. В областта на здравеопазването, здравните услуги и в професията медицинска сестра удовлетворението се счита за един от ключовите фактори, определящи трудовото представяне. Целта на настоящото проучване е да се изследват мотивацията и удовлетвореността от работата при медицински сестри, работещи в лечебни заведения за болнична помощ. Проведено е срезово проучване чрез пряка анонимна анкета сред медицински сестри в лечебни заведения за болнична помощ на територията на област Пловдив. Резултатите от проучването показват, че „заплащане“, „сигурност“ и „напредък“ са най-значими мотиватори за труд. В същото време се наблюдава силна неудовлетвореност от получаваните доходи при 64.6% от медицинските сестри. В заключение, болничните мениджъри и здравните власти трябва да формулират стратегии за осигуряване на социален статус на професионалистите по здравни грижи, съответстващ на определените отговорности и ограничения.

1. Медицински персонал

614.23/.26(045)

Сист. N: 53018

- 32 -

Тъмбнейл

Сп Б 536

ВЕСЕЛИНОВА, Таня и др. Лекарствена терапия и кърмене : Drug therapy and breastfeeding / Таня Веселинова, Б. Симеонова, П. Кантарева. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, 2021, N 3 , с. 51-58.

Рез. на англ. ез.

Кърмата е не просто храна. Тя е мощно лекарство и едновременно незаменимо средство за комуникация между майките и техните деца. Световната здравна организация и Американската академия по педиатрия препоръчват кърменето за период от най-малко шест месеца. Многобройни научни изследвания потвърждават изключителните ползи на майчиното мляко за здравето на децата, които са кърмени. Известно е, че за много лекарствени средства фармацевтичните фирми нямат системни проучвания върху кърмачки. Влиянието на един или друг компонент на редица медикаменти в тялото на кърмачето по време на лактация не е напълно изяснено. Поради тази причина в периода на лактацията жените трябва да бъдат особено внимателни към медикаментите, които приемат, тъй като повечето лекарствени средства се екскретират в различен процент и достигат малки или големи концентрации в млякото. Настоящата разработка има за цел да проучи употребата на медикаменти по време на кърмене, както и да установи нивото на здравна информираност на жените относно възможните рисковете от нежелани лекарствени действия за кърмачето. Проучването е проведено чрез анонимна анкета на 110 жени, преминали през детската консултация на АПМП-ИППМП - д-р Костадинова. Резултатите от него показват, че мнозинството от анкетираните жени са употребявали медикаменти в периода на кърмене на детето си. Най-често употребяваните медикаменти, посочени от жените, са: болкоуспокояващи, различни билки, витаминни добавки и хомеопатия. Налице е незадоволителна здравна информираност на жените относно екскрецията на медикаментите с майчиното мляко и рисковете от нежелани лекарствени реакции върху кърмачето, в резултат на което те си позволяват да използват лекарствени средства без лекарска консултация и рецепта.

1. Кърмачета - хранене. 2. Лекарствена терапия

613.22:615(045)

Сист. N: 53019

- 33 -

Тъмбнейл

Сп Б 536

НИНОВА, Магдалена и др. Организация на здравните грижи за превенция и контрол на COVID-19 инфекция в реорганизирано болнично отделение : Organization of health care for prevention and control of COVID-19 infections in a reorganized hospital unit / Магдалена Нинова, И. Стамболова, Г. Ингилизова. // Сестринско дело = Information for Nursing Staff, 2021, N 3 , с. 20-32.

Рез. на англ. ез.

На 73-тата Световна здравна асамблея държавите членки обърнаха внимание, че пандемията от COVID-19 е подчертала решаващата роля на медицинските специалисти по време на критични ситуации. Ето защо годината 2021 ще бъде повод за повишаване на осведомеността за необходимостта от увеличени усилия и финансови инвестиции в подготовката, образованието, безопасните условия на труд и практическото приложение на новите знания и умения на всички професионалисти по здравни грижи, независимо от тяхното работно място, за да се отговори на пандемията и най-вече на последствията от нея. Целта на разработката е изготвяне на алгоритъм за организация на здравните грижи за превенция и контрол на COVID-19 инфекцията в реорганизирано болнично отделение. За изготвяне на алгоритъма са използвани метод на критичен анализ и синтез на научна литература по изследвания проблем, документален метод, нормативна база (собствено проучване и наблюдение). Познаването и въвеждането в практиката на алгоритъма ще намали стреса и страха от непознатото сред специалистите по здравни грижи, ще съкрати времето за организация на диагностично-лечебния процес и ще допринесе за осигуряване на безопасни и качествени здравни грижи.

1. Организация на здравеопазването. 2. Инфекциозни болести. 3. Здравни работници - хигиена на труда

614.2:616.9-036.21(045) + 613(045)

Сист. N: 53020

- 34 -

Тъмбнейл

Сп Б 543

ГРУЕВ, Иван и др. Нови Европейски препоръки за спортна кардиология и физическа активност при пациенти със сърдечно-съдови заболявания / Иван Груев, Здравко Тарълов. // Медицина и спорт, XVII, 2021, N 1-2 , с. 28-31.

Рез. на англ. ез.

Умерената физическа активност доказано намалява сърдечно-съдовата заболеваемост и смъртност и удължава и подобрява качеството на живот на пациентите със сърдечно-съдови заболявания. Интересът към спортни занимания значително нараства последните години. Ето защо през 2020 г. Европейското кардиологично дружество представи новите препоръки за спортна кардиология и физическа активност при пациенти със сърдечно-съдови заболявания. Целта на настоящия обзор е да посочи новостите и основните принципи на това ръководство.

1. Сърдечно-съдови болести. 2. Спортна медицина

616.12(045) + 61:796(045)

Сист. N: 53022

- 35 -

Тъмбнейл

Сп Б 543

ПАШКУЛЕВ, Димитър. Научно селектирани натурални терапии за противовирусния имунитет / Димитър Пашкулев. // Медицина и спорт, XVII, 2021, N 1-2 , с. 14-17.

Рез. на англ. ез.

Материалът дава синтезирани отговори на актуалния въпрос за природосъобразните методи и средства за повлияване на имунната защита, особено противовирусната (хранене, билки, суплементи, физически упражнения и процедури, релакс). Накратко са синтезирани съвременните разбирания за същността на клетъчния и хуморалния имунитет. Подчертано е, че адекватните естествени терапии ги модулират благоприятно, без да стимулират прекалено цитокините. Авторът има клиничен и издателски опит относно научнооснованите аспекти на натуропатията в продължение на повече от 30 години.

1. Фитотерапия. 2. Хомеопатия

615.322(045) + 615.015 *(045) + 615.83(045)

Сист. N: 53023

- 36 -

Тъмбнейл

Сп Б 543

КОЙНАРСКИ, Филип и др. Циклоп синдром след реконструкция на ПКВ / Филип Койнарски, Михаил Вулджев, Христо Мазнейков. // Медицина и спорт, XVII, 2021, N 1-2 , с. 20-23.

Рез. на англ. ез.

Циклоп синдромът (ЦС) е усложнение след реконструкция на предна кръстна връзка (ПКВ), при което се развива фиброза в предната част на интеркондиларното пространство, ограничаваща екстензията в колянната става. Известни са редица рискови фактори, свързани с оперативната техника и биомеханиката на ставата. В тази статия ви представяме артроскопско лечение на ЦС при пациент на 27 години, претърпял реконструкция на ПКВ по метода BTB.

1. Хирургия на крайниците. 2. Кинезитерапия - хирургия

617.57/.58:615.825(045)

Сист. N: 53024

- 37 -

Тъмбнейл

Сп Б 543

МИТЕВ, Ваньо. Амбулаторно лечение на COVID-19 / Ваньо Митев. // Медицина и спорт, XVII, 2021, N 1-2 , с. 4-10.

Рез. на англ. ез.

Проникването на SARS-CoV-2 в клетките се медиира от свързването на гликопротеина на вирусен шип (S) с АСЕ2 върху клетките, последвано от протеолитичното изрязване на S гликопротеина от протеазите на гостоприемника Furin и TMPRSS2. Понижената регулация на експресията на TMPRSS2 или нейното инхибиране ще намали тежестта на COVID-19. Бромхексин хидрохлорид действа като муколитик и е селективен инхибитор на TMPRSS2. Колхицинът, който е лекарство, използвано за лечение на подагра и болест на Бехчет, причинява инхибиране на неутрофилния хемотаксис, адхезия и мобилизация, инхибиране на инфламазомата, понижаване на тумор некротичния фактор и може да повлияе на няколко възпалителни пътища. Бромхексин хидрохлоридът и колхицинът са основните медикаменти в предложената схема за амбулаторно лечение на COVID-19.

1. Инфекциозни болести (заразни и преносни заболявания). 2. Лекарствена терапия

616.9-036.21:616-085 *(045)

Сист. N: 53025

- 38 -

Тъмбнейл

Сп Б 543

ГЕОРГИЕВ, Андриан. Европейски практики за намаляване на здравните и социалните последици от внезапен сърдечен арест (ВСА) / Андриан Георгиев. // Медицина и спорт, XVII, 2021, N 3-4 , с. 46-51.

Рез. на англ. ез.

Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧКЧП) определя Норвегия, Германия и Австрия като най-опитните страни в подготовката на населението в случай на инцидент. Целта на това проучване е да направи преглед на опита, който тези страни имат по отношение на ранната автоматична външна дефибрилация (АВД) в случаите на внезапен сърдечен арест (ВСА). В допълнение, през последните години се увеличиха случаите на ВСА по време на спортни събития както сред спортистите, така и сред публиката. Ето защо проблемът с оказването на първа помощ и необходимостта от обучение става все по-актуален сред спортната общност. Използваните материали са налични доклади в областта на първа помощ, местни изследвания и статии, свързани със законодателството в Норвегия, Германия и Австрия. Използваните методи са анализ, синтез на данни и сравнение на характеристиките на изследваните обекти. Резултатите показват, че развиването на програми за АВД е показател, по който трябва да се надгражда, за да се намалят жертвите на ВСА, като водещите в разработването и внедряването им са общините и общинските структури. Инвестицията в обучението е рентабилно усилие, което би увеличило процента на преживяемост и ще намали тежестта върху здравеопазването, под формата на икономии на разходи за последващи болнични престои, лечение поради усложненото състояние на пациентите.

1. Сърдечни болести. 2. Електромедицинска апаратура

616.12:615.84(045)

Сист. N: 53026

- 39 -

Тъмбнейл

Сп Б 543

КОСТОВ, Ростислав. Физиологични механизми за подсигуряване на динамичната ставна стабилност / Ростислав Костов. // Медицина и спорт, XVII, 2021, N 3-4 , с. 32-33.

Рез. на англ. ез.

От механична гледна точка двигателните сегменти на мускулно-скелетната система трябва да притежават необходима мобилност в условия на достатъчна стабилност. Ставната стабилност от своя страна би могла да се разгледа като статична (инертна), която е функция от костни и съединително-тъканни фактори и динамична (кинетична) - подсигурявана от действието на околоставните мускули. В настоящата статия ще разгледаме някои основни неврофизиологични фактори за подсигуряване на динамичната ставната стабилност, вникването в които е основа за правилно и ефективно планиране на рехабилитационния подход при пациенти с установена ставна нестабилност.

1. Опорно-двигателен апарат - кости - остеология - мускули - миология. 2. Рехабилитация

616.7(045) + 615.825(045)

Сист. N: 53027

- 40 -

Тъмбнейл

Сп Б 543

ИНСЕРЦИОННА патология на ахилесовото сухожилие / Филип Койнарски и др. // Медицина и спорт, XVII, 2021, N 3-4 , с. 16-19.

Рез. на англ. ез.

Инсерционната патология на ахилесовото сухожилие е често срещана сред спортисти и активни хора над 50 г. Пациентите се оплакват от болка, оток и скованост в глезенната става. Причините могат да бъдат мекотъканни увреди в областта или костни изменения на калканеуса. Лечението е различно и зависи от типа увреда и функционалните изисквания на пациента. В този доклад са посочени предпочитаните методи на консервативно и оперативно лечение.

1. Опорно-двигателен апарат - кости - остеология - мускули - миология. 2. Рехабилитация

616.7(045) + 615.825(045)

Сист. N: 53028

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. <<С>>

- 41 -

Тъмбнейл

Б 462

ГАЛЕВ, Петър. ЕКСПРЕС СЕРВИЗ произведе първия у нас четириосен локомотив / Петър Галев. // Железопътен транспорт, 2021, N 11-12 , с. 22-24.

През тази година ЕКСПРЕС СЕРВИЗ произвежда първия в страната четириосен локомотив, който е поръчан от циментовия завод Hoicim в Бели Извор, България. Това исторически е най-големият клиент за нови локомотиви на ЕКСПРЕС СЕРВИЗ. Четири акумулаторни локомотива са произведени и доставени за "Порт Рейл", с което това предприятие навлиза в сферата на модерно извършваните маневри.

1. Локомотиви - дизелови

629.42(045)

Сист. N: 52994

- 42 -

Тъмбнейл

Б 462

ПЕТРОВ, Никола. Тенденцията е към все по-дълги и тежки товарни влакове / Никола Петров. // Железопътен транспорт, 2021, N 5 , с. 36-42.

По-дълго, по-бързо и по-тежко - това е основната тенденция, която доминира в товарния железопътен сектор. Технологичният напредък е от решаващо значение за непрекъснатото подобряване на ефективността и безопасността през последните 60 години. Товарните железници се разглеждат като едни от основните сектори за развитие на железопътната технология. Желанието да се превозват по-големи количества от мини до пристанища и промишлени обекти стимулира железопътните инженери да предложат иновативни решения, които постоянно отместват границите на възможното.

1. Товарни жп превози

629.46(045)

Сист. N: 53003

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство. <<С>>

- 43 -

Тъмбнейл

А 280

ПЕНКОВ, Димо и др. Влияние на добавката на кръвен здравец и куркума в комбинирани фуражи върху Кларковете на енергийна дистрибуция/протеинова трансформация при кокошки носачки : Influence of turmeric and geranium sanguineum supplementation on Clarcs of energy distribution/protein transformation in laying hens / Димо Пенков, Светлана Григорова. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 58, 2021, N 6 , с. 24-30.

Рез. на англ. ез.

Проведено е сравнително изследване на влиянието на биологичноактивните добавки кръвен здравец (Geranium sanguineum L.) и куркума (Curcuma longa L.) върху трансформацията на енергия и протеин по екотехническата верига "фураж - яйчен меланж" при стокови носачки от хибрид Lohman Klassik Brown. Ползвани са нововъведени селекционно-технологично-екологични показатели - "Кларк на енергийна дистрибуция" (CED) и "Кларк на протеинова трансформация" (CPT). CED от фуража към яйчния меланж е най-висок при контролната група (0,2147), сравнена с групата с добавка на кръвен здравец (0,2098) и куркума (0,2114). CPT от фуража към яйчния меланж е с най-висока стойност при контролната група (0,2668), следвана от групата, получавала кръвен здравец (0,2549) и куркума - 0,2547. Въпреки че разликите са статистически недостоверни (P>0,05), налице е тенденция, че включването на 0,05% кръвен здравец и 0,5% куркума в комбинираните фуражи за кокошки носачки има по-скоро негативен ефект върху енергийната дистрибуция и трансформацията на протеина.

1. Кокошки. 2. Фуражи

636.52/.58(045)

Сист. N: 52219

- 44 -

Тъмбнейл

А 280

ИВАНОВА, Румяна. Проучване влиянието на срока на съхранение и температурния режим върху качеството на стокови яйца от токачки и кокошки чрез промените във височината на въздушната камера : Study of the influence of the storage period and the temperature regime on the quality of commercial eggs of guinea fowl and hens through the changes in the height of the air cell / Румяна Иванова. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 58, 2021, N 1 , с. 11-17.

Рез. на англ. ез.

Изследвани са три срока на съхранение - 1, 3 и 6 месеца с по 3 температурни режима във всеки - 0-4°C, 5-7°C, 15°С. Установява се нарастване на големината на въздушната камера при увеличение срока на съхранение със статистически значими разлики между яйцата при токачките и кокошките при трите срока на съхранение в трите температурни режима, с изключение на срока от 6 месеца при 15°C. Въз основа на получените данни може да се заключи, че яйцата от токачки за консумация може да бъдат съхранявани до 3 месеца при температура до 15°C и до 6 месеца при температура до 5-7°C, докато максималният срок за съхранение при кокошите е един месец при температура до 15°C.

1. Яйца

637.4(045)

Сист. N: 52976

- 45 -

Тъмбнейл

А 280

ХРИСТОВ, Пламен и др. Изпитване акарицидния ефект на "аржентински ленти" при лечение на вароатозата по пчелите : Testing the healing effect of "Argentine tapes" in control and treatment of beess' varroasis / Пламен Христов, Христо Иванов. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 58, 2021, N 1 , с. 39-48.

Рез. на англ. ез.

Оксаловата киселина (ОК) с удължено лечебно действие върху Varroa destructor, внасяна чрез целулозни ленти в междурамията, е нова възможност за контрол над заболяването вароатоза по пчелите, включваща и периодите, когато в пчелното гнездо се отглежда пило. Изпитвани бяха импрегнирани хартиено-целулозни ленти с дебелина 2,3 и 1,5 mm, с разтвор от глицерин и оксалова киселина в съотношение 1:0,6 и влагани в Лангстрот-Рутови (ЛР) кошери в различна дозировка според методиката на изследването през август и септември. Контролирани бяха началната опаразитеност на пчелите в опитните семейства преди влагането на лентите и крайната опаразитеност - когато в пчелните гнезда вече липсваше пило в края на октомври. Степента на опаразитяване бе сравнявана с тази в контролна група, съставена от нетретирани семейства. Резултатите показаха, че лентите с дебелина 2,3 mm, поставяни в допълнителна дозировка и в другите корпуси на кошера извън тези с пило, снижават опаразитеността на пчелите с висока степен на достоверност в границите между 0,099-0,58%.Основното количество акари бива утилизирано през първите десет дни след поставянето на лечебните ленти в кошерите.

1. Пчели - болести

638.15(045)

Сист. N: 52977

- 46 -

Тъмбнейл

А 280

ИВАНОВА, Таня. Оценка на ефекта на годината на раждане върху тегловното развитие на агнета от породата "Ил дьо Франс" : Assessment of the effect of the year of birth on the growth performance of Ile de France lambs / Таня Иванова. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 59, 2021, N 1 , с. 3-10.

Рез. на англ. ез.

Проучването е проведено с 474 броя агнета (230 броя женски и 244 броя мъжки) с различен тип на раждане (единаци, близнаци, три и повече) от породата "Ил дьо Франс" в стадото на ИЖН (Институт по животновъдни науки) - Костинброд за периода 2016-2020 г. Измерени са живите тегла при раждане на 10 дни, на 30 дни и на 70 дни. Определен е среднодневният прираст между 10-ия и 30-ия ден и между 30-ия и 70-ия ден. Информацията е обработена по методите на вариационната статистика. Ефектът на годината върху изследваните показатели е установен чрез еднофакторен дисперсионен анализ със статистическия пакет Data Analysis, Excel 2016, Microsoft. Установен е достоверен ефект на годината на раждане върху варирането на живото тегло при женските агнета с различен тип на раждане с изключение на живото тегло при раждане на агнетата единаци, както и при мъжките агнета единаци и близнаци. Установен е достоверен ефект на изследвания фактор върху прираста между 10-ия и 30-ия ден и при двата пола агнета с различен тип на раждане, както и високо достоверен ефект за прираста между 30-ия и 70-ия ден при единаците и близнаците от двата пола.

1. Овцевъдство

636.32/.38(045)

Сист. N: 52978

- 47 -

Тъмбнейл

А 280

ГЕНЕТИЧНИ и средови фактори, влияещи върху съотношението на казеин / мазнини в суровото краве мляко : Genetic and environmental factors influencing the casein / fat ratio in raw cows milk / Галина Дичева и др. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 58, 2021, N 2 , с. 41-46.

Рез. на англ. ез.

За да се постигне проследяване динамиката на съотношението на казеин / мазнини в кравето мляко са анализирани 480 сборни млечни проби, взети по време на сутрешно доене. Обект на изследването бяха две породи (Черно-шарено говедо и Кафяво говедо), отглеждани в 3 говедовъдни ферми. От всяка порода от съответната ферма се анализираха по 120 сборни млечни проби - по 30 проби през четирите сезона на годината. Определянето на казеина се извърши по метода на формолно титруване. Определянето на съдържанието на мастни вещества в млякото се извърши посредством ултразвуков млекоанализатор "Лактоскан". Получените фенотипове са коригирани за основните фактори, влияещи върху млечността в отделен контролен ден, при използване на смесен линеен модел. Средовите и генетични фактори имат високо достоверно влияние върху съотношението казеин / мазнини (р>0,001). Факторът "Порода" оказва високодостоверно влияние, като млякото, продуцирано от Черно-шарената порода се характеризира с по-високо съотношение казеин / мазнини - 0,715, а при Кафявата порода е 0,688.

1. Говеда, млечна промишленост

636.22/.28(045)

Сист. N: 52979

- 48 -

Тъмбнейл

А 280

ЙОРДАНОВ, Георги. Филогенетично развитие на фамилната структура на породата "Дунавски кон" : Phylogenetic development of family structures of the breed Danubian horse / Георги Йорданов. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 58, 2021, N 2 , с. 3-12.

Рез. на англ. ез.

На основата на анализа на първичната зоотехническа документация - заводските племенни книги, списъците на конезавод „Клементина” от зоотехническите прегледи, оригиналните зоотехнически документи на импортираните кобили от Унгария и Сърбия, Държавна родословна книга том I (1959 г.) и II (1964 г.), и актуална информация от базата данни на Националната асоциация по коневъдство, е проучена филогенезата на фамилиите на породата "Дунавски кон". Установено е, че първите фамилии са заложени в периода след 1924 г. до 1940 г. Понастоящем в породата са активни 12 фамилии, общо 76 кобили майки (от 1 до 16 във фамилия), записани в главния раздел на родословната книга, и 43 женски кончета, родени в периода 2018–2020 г. Седем от фамилиите са продължителки на заложените при създаване на породата, а пет са създадени след 1995 г. Родоначалничките на 5 от основополагащите фамилии са от породата "Нониус", като 4 са внесени от бившата Република Югославия, а една – от Унгария. Другите две родоначалнички са с български произход, като едната е англо-арабска, а втората - полукръвна английска кобила. Средният генерационен интервал при майките в породата "Дунавски кон" е 9,79 години, с вариране при отделните фамилии средно от 8,88 до 11,44 години. Налице е потенциал за устойчиво развитие на 11 от съществуващите 12 фамилии.

1. Коневъдство

636.1(045)

Сист. N: 52980

- 49 -

Тъмбнейл

А 280

АЧКАКАНОВА, Евгения. Преценка по собствена продуктивност на млади мъжки разплодници от породата "Ил дьо Франс" в България : Assessment of own productivity of young male breeders of the Ile de France breed in Bulgaria / Евгения Ачкаканова. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 59, 2021, N 3 , с. 17-26.

Рез. на англ. ез.

Преценяваните животни са приплоди на овце майки и кочове, контролирани от Асоциацията за развъждане на породата "Ил дьо Франс" в България (АИлФБ) и вписани в електронната родословна книга (ЕРК) за породата. Масивът от данни за контролираните животни през 2019 г., включени в разработката, обхваща 5900 броя овце майки, 250 броя мъжки разплодници за естествено заплождане и 30 мъжки разплодници, подготвени за изкуствено осеменяване или естествено заплождане "от ръка". Идентифицирани са основните дейности и са дефинирани основните етапи, включващи определяне на изисквания към агнетата, които ще постъпят в депото: период на постъпване, същинска преценка, класиране на младите мъжки разплодници и напускане на депото. Разработена е методика за преценка по собствена продуктивност на млади мъжки разплодници от порода "Ил дьо Франс", развъждана в България. Методиката дава възможност за обективизиране на селекционния процес по интензитет на растеж. От постъпилите в депото за преценка по собствена продуктивност мъжки агнета до 25% са одобрени за преценка по тяхното потомство и може да бъдат класифицирани като "висококласни" мъжки разплодници. Преценените млади мъжки разплодници, класирани по индивидуални качествени характеристики, се определят за подбор в различни категории ферми чрез прилагане на изкуствено осеменяване или чрез естествено заплождане. Предложената методика е в процес на приложение и представлява част от селекционната схема за реализиране на развъдния процес за породата "Ил дьо Франс" в България.

1. Овцевъдство

636.32/.38(045)

Сист. N: 52981

- 50 -

Тъмбнейл

А 280

ХРИСТОВ, Пламен. Изпитване акарицидния ефект на препаратите "Еко плюс", "Девар", "Бисанар" и Beevital HiveClean : Test of the acaricidal effect of the preparations Eco plus, Devar, Bisanar and Beevital HiveClean / Пламен Христов. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 59, 2021, N 4 , с. 37-45.

Рез. на англ. ез.

На пчелния пазар в България напоследък се предлагат все повече неразрешени за ползване в ЕС лекарства за борба с Varroa destructor. Целта на проучването бе да се установи лечебната активност в производствени условия на някои от тях при късно лятно третиране. Изпитвани бяха следните украински биопрепарати за борба с вароатозата по пчелите: "Еко плюс", "Девар", "Бисанар" , както и Beevital HiveClean през 2017, 2018 и 2019 г., при лятно-есенно влагане в пчелните семейства. Установявана е степента на опаразитеност преди третиранията и след излюпване на последното пило. Резултатите показаха, че лечебен ефект, при двукратно третиране, бе констатиран само при Beevital Hiveclean макар и с вариабилен характер. Останалите препарати не показаха терапевтичен ефект.

1. Пчеларство. 2. Пчели - болести

638.15(045)

Сист. N: 52982

- 51 -

Тъмбнейл

А 280

ГРИГОРОВА, Светлана и др. Eкструдирани хлебни отпадъци в комбинираните фуражи за кокошки носачки : Extruded bread wastes in the compound feeds of laying hens / Светлана Григорова, Димо Пенков. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 58, 2021, N 4 , с. 30-36.

Рез. на англ. ез.

Проучен e ефектът от заместването на част от зърнения компонент в комбиниран фураж за кокошки носачки с 5% и 10% екструдирани хлебни отпадъци върху яйчната продуктивност на птиците, морфологичните качества на яйцата им и съдържанието на протеин и липиди в яйчния жълтък и белтък. Проведен е научен експеримент с общо 150 броя носачки от породата Lohman Klassic Brown на 35-седмична възраст, разделени на контролна и 2 опитни групи (n=50/група). Птиците от опитните групи получаваха 5% и 10% екструдирани хлебни отпадъци. Комбинираните фуражи на всички групи бяха изравнени изоенергийно и изопротеиново. При птиците от групата, получавала 10% хлебни отпадъци, са установени достоверно по-високи стойности на масата на белтъка (P<0,05); индекс на формата (P<0,05); индекс на жълтъка (P<0,05), както и достоверно по-високо съдържание на протеин в жълтъка (P<0,05), белтъка (P<0,05) и съдържанието на пепел в белтъка (P<0,01) спрямо контролната група. Екструдираните хлебни отпадъци може да участват в комбинираните фуражи на кокошки носачки за сметка на част от зърнения компонент (в количества от 5% и 10%). По този начин се реализират икономии на фуражно зърно, а също така се употребява хляб, който не се консумира от хората.

1. Кокошки

636.52/.58(045) + 636.084/.087(045)

Сист. N: 52984

- 52 -

Тъмбнейл

Сп А 280

ПРИЛОЖЕНИЕ на тулатромицин при свине и прасета - заболявания, дози и терапевтична ефективност : Application of tulathromycin in swine and pigs - diseases, dosage and therapeutic efficacy / Симеон Йорданов и др. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 58, 2021, N 4 , с. 58-63.

Рез. на англ. ез.

Tулатромицинът е полусинтетична антимикробна субстанция от групата на макролидите. Различава се по това, че има по-дълъг период на действие, което се дължи на три аминогрупи, поради което е класифициран в подгрупа „триамилиди“. Продуктът има висока активност срещу Грам-негативни и Грам-позитивни патогени и подходяща фармакологична характеристика за високи и задържащи се в тъканите нива при домашните животни. Освен това, към него почти не са регистрирани резистентни щамове, с изключение на няколко такива на P. multocida и M. haemolitica. Продуктът е предназначен за говеда, свине и овце. Тулатромицинът се оценява като бактериостатик в терапевтични концентрации, но може да бъде и бавен бактерицид срещу стрептококите. В обзора се прави преглед на резултатите от изпитванията му при свине и прасета, засегнати от различни бактериални болести, използваните дози и терапевтична ефективност. Оценява се като високо ефективен срещу болести, причинявани от A. pleuropneumoniae, B. bronhiseptica, P. multocida, H. parasuis и M. Hyopneumoniae, самостоятелно или в комбинации между тях, в лечебен режим с еднократно интрамускулно приложение на нискообемна доза от 2,5 mg/kg т.т.

1. Свине - болести

636.4(045)

Сист. N: 52985

- 53 -

Тъмбнейл

Сп А 280

ИВАНОВА, Татяна и др. Инвестиционни вложения в месодайни говедовъдни ферми : Investments in beef cattle farms / Татяна Иванова, Цветана Харизанова-Методиева. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 58, 2021, N 5 , с. 5-9.

Рез. на англ. ез.

Целта на изследването е да се анализират инвестиционните разходи за създаване на месодайни говедовъдни ферми в България. Събрана беше анкетна информация от 2 месодайни говедовъдни ферми в България през 2018 г. В първото стопанство се отглеждат 168 крави от породите "Лимузин" и "Симентал", а във второто - 145 крави от породата "Абърдийн Ангус". Установи се, че инвестициите в сгради, земи и разплодни животни заемат близки по стойност проценти в двете стопанства. Съществени различия се наблюдават по отношение на процентните стойности на селскостопанската техника и транспортни средства и други дълготрайни активи. При сходен размер на инвестиционните вложения, падащи се на 1 крава от основното стадо (5,4 хил. лв. в първата ферма и съответно 5,2 хил. лв. във втората), възвръщаемостта на инвестициите от продажба на телета заема отрицателна стойност в първото стопанство (-4,2%) и положителна във второто (9,5%). Основната причина за тези различия се дължат според нас на условията на отглеждане на животните и мениджмънта на стопанствата като цяло. В първата ферма животните са в сравнително по-лошо здравословно състояние, процентът на смъртност на телетата е по-висок, храненето не е пълноценно, телетата реализират по-ниско живо тегло при по-висока себестойност. Във второто стопанство животните се отглеждат при по-добри условия и храненето е отлично, което способства както за по-доброто здравословно състояние на животните, така и за по-високото живо тегло при продажба. По-високата изкупна цена на 1 кг живо тегло на телетата е от изключително значение за ефективността на стопанствата.

1. Говедовъдни ферми

636.22/.28(045)

Сист. N: 52986

- 54 -

Тъмбнейл

Сп А 280

ГЕНЕТИЧНИ параметри на продуктивните признаци при овце от породата Мутон Шароле. Генетични параметри на продуктивните признаци при овце от породата "Мутон Шароле" / Стайка Лалева и др. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 58, 2021, N 6 , с. 10-16.

Рез. на англ. ез.

Целта на настоящото проучване е да се установят херитабилитета, повторяемостта и генетичните корелации на основните продуктивни признаци - плодовитост и живо тегло, при овце от породата "Мутон Шароле". Обект на проучване е стадото овце, развъждано в Земеделски институт - Стара Загора. В изследването са включени 498 женски животни за периода 2005-2018 г. Установени са фенотипните стойности и херитабилитетът на признаците живо тегло при раждане и отбиване, на 9 и 18 месеца, и на 2,5 години. Плодовитостта (брой родени агнета от овца) е отчетена за целия период на проучването. Изчислени и анализирани са и корелациите между селекционните признаци. Използвани са закономерностите на общия генетичен модел: Y = G + E и G = а + d + е. Статистическият работен модел е основан на Animal model-а ("Модел на животното") и изглежда по следния начин: Yijklmnop = HYMi + Breedj + Agek + SLl + LSm + Sexn + LWo+ GTp + eijklmnop Установените стойности на херитабилитета, повторяемостта и корелациите при овце от породата "Мутон Шароле" са показател на ниско генетично разнообразие, стесняване на генетичната детерминираност на продуктивните признаци в стадото и необходимост от индивидуална селекция по всеки от тях. Получените резултати се дължат на дългогодишната целенасочена селекционна дейност и по-същественото влияние на факторите на средата, което предполага слаба ефективност на масовата селекция по фенотип.

1. Овцевъдство

636.32/.38(045)

Сист. N: 52987

- 55 -

Тъмбнейл

Сп Б 329

КОРНОВ, Георги. Актидиния (киви) - или динамичното развитие на една овощна култура / Георги Корнов. // Земеделие плюс, 2021, N 298 , с. 11-13.

Актидинията, позната още под името киви или китайско грозде, произхожда от югозападната част на Китай. Като самостоятелен род Actinidia от семейство Dilleniaceae, тя включва над 50 вида, групирани в 4 секции. Най-известните видове със стопанско значение са Actinidia chinensis Planch и Actinidia deliciosa Chev, от който произлизат много от отглежданите сега сортове.

1. Киви - производство и отглеждане

634.6:631.54(045)

Сист. N: 53011

- 56 -

Тъмбнейл

Сп Б 329

КОСЕВ, Валентин и др. Оценка на зимен фий по качествени показатели / Валентин Косев, Вилиана Василева. // Земеделие плюс, 2021, N 298 , с. 8-10.

Зърнено-бобовите култури са един от основните източници на висококачествен растителен протеин и с основание играят важна роля при решаване на белтъчния проблем. Грахът и фият намират най-широко приложение за нуждите на селскостопанското производство. Биологичните им особености позволяват да бъдат отглеждани в различни почвени и климатични земи. Като азотфиксиращи те имат важно значение и за естественото почвено плодородие. Включването им в сеитбооборотните схеми като предшественици на други култури намалява или напълно елиминира нуждите от азотно торене. Високото съдържание на суров протеин в свежата биомаса от фий го прави и желан компонент в смески с някои житни, тъй като допринася за увеличаване общото съдържание на суров протеин в тях, както и добива на зелена маса. Районите на умерения климат са подходяща агроекологична зона за отглеждане на зимен фий. Фият може да осигури пролетна паша, зелен фураж, сено и зърно с отлично фуражно качество. В допълнение, може да се отглежда на нископродуктивни почви при екстензивно земеделие.

1. Фуражни култури. 2. Зърнено-бобови култури

633.3(045)

Сист. N: 53012

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама. <<

- 57 -

Тъмбнейл

Сп А 129

КАМБУРОВА, Лиляна. Възходът на нематериалните активи и подходи за тяхното оценяване : Тhe rise of intangible assets and approaches to their valuation / Лиляна Камбурова. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 1 , с. 51-64.

Недостатъчно доброто счетоводно отчитане на нематериалните активи на едно предприятие води до понижаване полезността на счетоводната информация за инвеститорите. Така се изготвят финансови отчети, които не отразяват точно икономическата същност на предприятието и не дават задоволително полезна информация на потребителите на финансови отчети - акционери, кредитори, доставчици, клиенти. Тази статия разглежда систематизирано характеристиките на основните подходи за оценката на нематериални активи. През последните 2 десетилетия те играят все по-значителна роля във формирането на добавена стойност. Пазарната стойност на предприятието е все по-често движена напред от нематериалния капитал, докато физическият капитал (имоти, машини, съоръжения) е нещо, еднакво достъпно за всички конкуренти и следователно не може само по себе си да генерира по-висока пазарна стойност. Сред най-съществените нематериални активи са: търговски наименования; авторски права; патенти; лицензи; франчайз; обекти на интелектуалната собственост - знания, умения, опит, представляващи фирмена тайна - ноу-хау.

1. Финансов мениджмънт. 2. Активи - нематериални - управление

657.001.73(045) + 330.35(045)

Сист. N: 52964

- 58 -

Тъмбнейл

Б 462

ПАРБОН, Франк. Влиянието на пандемията от COVID-19 върху световния жп пазар / Франк Парбон. // Железопътен транспорт, 2021, N 1 , с. 32-36.

Консултантската компания Roland Berger подготви осмия поред обзор за състоянието и перспективите на световния железопътен пазар. За последните две години пазарът на продукция за жп сектора достигна рекорден годишен обем - 177 милиарда евро. Според повечето специалисти повсеместното усилено внимание към устойчиво развиващите се транспортни системи ще стане двигател за ръст на инвестициите в железниците през следващите години. Международната консултантска компания Roland Berger подготви по поръчка на Европейската асоциация на железопътната промишленост (UNIFE) осмия поред обзор на пазара на продукция и услуги в сектора.

1. Железопътен пазар. 2. Железопътна политика

656.2.003(045)

Сист. N: 52989

- 59 -

Тъмбнейл

Б 462

ПАРБОН, Франк. Визията за железопътния транспорт в "новата нормалност" / Франк Парбон. // Железопътен транспорт, 2021, N 2 , с. 40-44.

Огромното значение на солидарността, споделянето на идеи и най-добри практики никога не е било толкова очевидно, колкото през първите дни и седмици на коронавирусната пандемия. Откакто вирусът започна да се разпространява по света през март и април 2020 г., новосъздадената работна група Covid-19 на Международния съюз на железниците (UIC) се стреми да активизира връзките между своите членове, за да могат да си помогнат взаимно при реакция на кризата. Опитът от Азия се оказа особено полезен за европейските и северноамериканските железници - те въведоха режим на дезинфекция и мерки за социална дистанция, необходими за осигуряване на безопасността на персонала и пътниците.

1. Железопътен транспорт. 2. Железопътна политика

656.2:338.47(045)

Сист. N: 52990

- 60 -

Тъмбнейл

Б 462

БАРКОЗИ, Ан. Шведските железници в опит за възстановяване след пандемията / Ан Баркози. // Железопътен транспорт, 2021, N 2 , с. 14-18.

Ситуацията, пред която е изправен шведският държавен пътнически железопътен оператор SJ, беше съвсем различна в края на 2020 г. в сравнение с февруари т.г., когато Моника Лингергард пое поста главен изпълнителен директор на компанията. Подобно на всички европейски железници, SJ страда от драстичен спад на пътниците, тъй като пандемията от Covid-19 на практика спря всички пътувания освен най-належащите.

1. Железопътна политика

656.2(485)(045)

Сист. N: 52992

- 61 -

Тъмбнейл

Б 462

ПЕТРОВ, Иван. Китай пусна високоскоростна жп линия до Лаос / Иван Петров. // Железопътен транспорт, 2021, N 11-12 , с. 18-20.

Чрез новата си високоскоростна линия Лаос вече е свързан не само със своя могъщ северен съсед, но и с останалия свят. Товарният влак Китай-Европа, който вече е свързал Виетнам (съсед на Лаос на изток) с европейските пазари, може в крайна сметка да транспортира и стоки от Лаос, както и от останалата част от Югоизточна Азия.

1. Железопътни линии

656.2(510)(045)

Сист. N: 52993

- 62 -

Тъмбнейл

Б 462

СПАСОВА, Галина. Нови хоризонти за жп транспорта : Поредна онлайн дискусия относно перспективите за развитие на сектора в България / Галина Спасова. // Железопътен транспорт, 2021, N 3 , с. 12-13.

Развитието на жп транспорта в глобален план е стремглаво, като пандемията от Ковид-19 на практика му даде допълнителен тласък. През последните години железницата най-сетне стана национален приоритет у нас, затова е логично общественият интерес в сектора да нараства. Поредната дискусионна среща по темата под наслов "Перспективите за развитие на жп транспорта в България" се състоя на 25 февруари по инициатива на евродепутата Андрей Новаков в неговия фейсбук профил. В онлайн формат се включиха българският еврокомисар Мария Габриел, министърът на транспорта Росен Желязков, Григори Григоров - председател на борда на директорите на "Холдинг БДЖ", генералният директор на НЮЖИ - инж. Красимир Папукчийски, и представители на неправителствената организация Пътнически конструктивен съвет. В хода на презентацията постъпиха десетки въпроси. Сред тях и от сп. "Железопътен транспорт" - за перспективите България да има отговаряща на Европейските стандарти мултимодална платформа.

1. Железопътна инфраструктура - модернизация

656.2(045)

Сист. N: 52995

- 63 -

Тъмбнейл

Б 462

ГЕОРГИЕВ, Петър. Амбициозни жп проекти в Близкия изток / Петър Георгиев. // Железопътен транспорт, 2021, N 3 , с. 14-16.

Характерно за новата история на Близкия изток е постоянното напрежение с периоди на примирие, което трудно може да се нарече "мир". От известно време насам обаче регионът преживява период, който е подходящ за възстановяване на железопътната инфраструктура, но също и за реализиране на нови проекти. Кои са новите планове на жп сектора в Близкия изток?

1. Железопътни проекти

656.2(5-011)(045)

Сист. N: 52996

- 64 -

Тъмбнейл

Б 462

ПЕТРОВ, Никола. Иновации в сферата на жп инфраструктурата / Никола Петров. // Железопътен транспорт, 2021, N 4 , с. 18-20.

През последните десетилетия постоянно нарастват тонажите, обемите на движение и максималните скорости на влаковете, тъй като последните стават по-тежки, по-дълги и по-бързи, а и експлоатацията им е по-интензивна. Това пък стимулира инженерите да разработват по-висококачествени релси, които да издържат на все по-големи натоварвания и да са по-устойчиви на износване и дефекти като огъване и умора на материала от контакта при движение. Основните натоварвания постоянно се увеличават до 25, 30 или дори 35 тона. Fortescue Metals Group (FMG) стигна още по-далеч, когато през 2008 г. откри своята тежкотоварна жп линия в минния регион на Пилбара в Западна Австралия с максимално натоварване на ос от 40 тона.

1. Железопътна инфраструктура - модернизация

656.2(045)

Сист. N: 52997

- 65 -

Тъмбнейл

Б 462

БАРКОЗИ, Ан. Ерата на високоскоростните жп превози / Ан Баркози. // Железопътен транспорт, 2021, N 4 , с. 28-32.

Високоскоростната железница измина дълъг път, откакто през 1964 г. японските влакове започнаха да се движат по първата в света специално построена високоскоростна линия "Токайдо Шинкансен", дълга 515 км и свързваща Токио и Осака. В момента в света има 18 държави с изградени железопътни линии с максимална скорост от 250 км/ч и повече. Като изключим Мексико и Саудитска Арабия, всички изградени досега високоскоростни мрежи са в Европа и Азия. Високоскоростни линии се строят в САЩ, Индонезия, Тайланд и Индия, още много държави планират изграждането на такива линии.

1. Железопътни линии. Железопътно строителство. 2. Експлоатация на железопътния транспорт

625.1:629.4(045) + 656.2(045)

Сист. N: 52998

- 66 -

Тъмбнейл

Б 462

ПАРБОН, Франк. Стратегия за възраждане на европейските железници / Франк Парбон. // Железопътен транспорт, 2021, N 4 , с. 40-44.

Стратегията за устойчива и интелигентна мобилност отрежда важна позиция на железниците поради способността им да намалят въглеродните емисии на транспортната система и да създават цифрови мрежи и услуги. Потенциалът за развитие на жп транспорта трябва да се използва в пълна степен, за да се постигне надмощие над автомобилния трафик и да се увеличи делът му в сравнение с други видове транспорт, тъй като вече е доказал предимствата си: това е най-устойчивият вид транспорт, който ефективно намалява емисиите парникови газове, освен това е и най-електрифицираният вид транспорт. Целта на транспортната стратегия на ЕС е да направи железницата първи избор и в двата сегмента - товарен и пътнически, но за това са необходими значителни усилия за удвояване на товарния и високоскоростния трафик.

1. Железопътен транспорт - Европейски съюз. 2. Железопътна политика

656.2(4)(045)

Сист. N: 53000

- 67 -

Тъмбнейл

Б 462

ПАРБОН, Франк. Цифровизацията на билетоиздаването в железниците / Франк Парбон. // Железопътен транспорт, 2021, N 5 , с. 16-20.

Въвеждането на нови цифрови технологии промени начина, по който ще пътуваме с влак. Как се промени издаването на билети през последните десетилетия и какви са перспективите за модернизацията на този процес? Продажбата на билети е често пренебрегвана част от железопътната индустрия, но въпреки това този сектор претърпя едни от най-дълбоките промени през последните десетилетия. Железниците въведоха карти за пътуване, баркодове и телефонни приложения за сравнително кратко време, създавайки свят, в който физическият билет вече дори не е необходим. Новите технологии обаче могат да предложат по-нататъшен напредък , позволявайки трансконтинентално пътуване с една единна тарифа или - евентуално - дори премахване на билети изобщо.

1. Железопътни услуги

656.2:656.03 *(045)

Сист. N: 53001

- 68 -

Тъмбнейл

Б 462

БАРКОЗИ, Ан. Необходимостта от балансирани влакови разписания / Ан Баркози. // Железопътен транспорт, 2021, N 5 , с. 28-30.

Въвеждането на мрежа от стандартни влакови маршрути, свързани с редовно разписание с интервали за средноголеми железопътни мрежи, би подобрило ефективността на разпределението на пътнически влакови маршрути на дълги разстояния, без да се включва връзка с регионалните услуги. Интегрираното разписание с редовни интервали (IRIT) представлява системно разписание за съвместно развитие на инфраструктурата и разписанията и е напълно подходящо за нуждите на средноголемите държави, които имат значителен брой малки селища на сравнително кратко разстояние и нямат потенциал за високоскоростни влакове.

1. Разписания, влакови

656.22(045)

Сист. N: 53002

- 69 -

Тъмбнейл

Б 462

ЕВТИМОВ, Симеон. Европейската жп политика : Мостове към бъдещето / Симеон Евтимов. // Железопътен транспорт, 2021, N 7-8 , с. 20-23.

Пандемията демонстрира както остротата на съвременните социално-икономически тенденции(урбанизацията и декарбонизацията), така и положителния ресурс на обществения релсов транспорт за овладяването им. Държавните и общинските власти в Европа се убедиха, че възстановяването след Covid-19 е неотделимо от устойчивата мобилност, основа на която е общественият релсов транспорт. В критичните моменти и при повишени санитарни изисквания железниците трябваше да поддържат гъвкаво равнище и на пътническите, и на товарните услуги независимо от резкия спад на търсенето. Именно товарните железници в Европа, които в предишните години бяха обект на устойчиви (държавни и частни) инвестиции и мрежово планиране, успяха в разгара на санитарната криза да оперират безопасно в континентален мащаб и да доставят критичните стоки, от които всички зависехме. Те гарантираха безпроблемната търговия във време, когато въздушният, морският и автомобилният транспорт бяха сериозно засегнати от пандемията. Железниците се справиха и с икономическата криза, и с метеорологичните предизвикателства, и с националните извънредни обстоятелства.

1. Железопътен пазар - европейска политика. 2. Железопътна инфраструктура - модернизация

656.2(4)(045)

Сист. N: 53004

- 70 -

Тъмбнейл

Б 462

ПАРБОН, Франк. Целите на ЕС в сферата на пътническите жп превози / Франк Парбон. // Железопътен транспорт, 2021, N 7-8 , с. 38-44.

Удвояването на високоскоростния железопътен трафик до 2030 г. и утрояването му до 2050 г. са базови ангажименти в Стратегията за устойчива и интелигентна мобилност на Европейския съюз, обявена през декември. Освен това Съюзът се стреми до 2030 г. всички планирани колективни пътувания на разстояния по-къси от 500 км да имат нулев въглероден отпечатък. Това е част от усилията, предвидени в Зелената сделка, осигуряващи потенциални предимства за железниците като най-устойчивия вид транспорт.

1. Железопътен транспорт - Европейски съюз

656.2(4 - EC)(045)

Сист. N: 53005

- 71 -

Тъмбнейл

Б 462

БАРКОЗИ, Ан. Банките са готови да инвестират в железницата / Ан Баркози. // Железопътен транспорт, 2021, N 9 , с. 14-16.

Устойчивите данни на железниците ги отличават от другите видове транспорт като надеждна дългосрочна инвестиционна възможност за европейските банки. Две от най-важните кредитни институции - Европейската инвестиционна банка и ING - представят стратегиите си за железопътния транспорт. Пандемията Covid-19 продължава да предизвиква сериозни проблеми за европейските железници. Докато пътническите и товарните превози се увеличават, тъй като ограниченията намаляват, пазарни анализатори прогнозират, че е малко вероятно трафикът да се възстанови.

1. Железопътна политика

656.2:338.47(045)

Сист. N: 53006

- 72 -

Тъмбнейл

Б 462

ХАЙТОВ, Стоян. Проблемите на концесионния модел в Германия : Частните жп превозвачи се сблъскват с нелоялната конкуренция на държавните железници / Стоян Хайтов. // Железопътен транспорт, 2021, N 9 , с. 42-44.

Пандемията от Covid-19 остави сериозни "дупки" в бюджетите на провинциалните правителства в Германия, използвани предимно за големи договори. Тук възлагащият транспортен орган, или провинциалното правителство, поема целия риск за приходите, но операторът ще реализира печалба само ако новата оценка на разходите и контролът се окажат ефективни.

1. Германия - жп транспорт

656.2(430)(045)

Сист. N: 53007

- 73 -

Тъмбнейл

Б 462

ЕВТИМОВ, Симеон. Зеленият ринг на София - линеен парк без линия? / Симеон Евтимов. // Железопътен транспорт, 2021, N 9 , с. 28-30.

Неотдавна за пореден път беше публично представена инициативата за изграждане на велоалея, линеен парк и пешеходна зона от ВТУ "Тодор Каблешков" до гара "Пионер" като елемент и първа отсечка на концепцията за "Зеления ринг на София". От публичната проява стана ясно, че вече е приет подробен устройствен план за тази отсечка, че тя е част от велотрасе с по-голям обхват, проучено и разработено още през 2016 г., както и че става дума за имот от 60 дка на НКЖИ (Национална компания „Железопътна инфраструктура“).

1. Железопътен транспорт и околна среда

656.2.000.504.056(045)

Сист. N: 53008

Езикознание. Филология. Литература <<С>>

- 74 -

Тъмбнейл

Сп А 2239

ИВАНОВА, Оксана. Особености на обучението на деца от предучилищна възраст при формиране и обогатяването на лексикален запас по английски език / Оксана Иванова. // Детска градина, 2021, N 1 , с. 79-95.

Успешното овладяване на чужд език от децата в предучилищната възраст е възможно, защото в този период те се отличават с повече гъвкавост и бързина на запомняне, отколкото на следващите етапи на обучение. Според известния лекар и учител Ефим Аронович Аркин 5-годишната възраст е най-подходяща (във физиологически и психологически аспект) за начало на учебна дейност. 4-годишните усвояват материала по-бавно от 5-годишните, при по-малките емоционалността е водеща, а вниманието им често превключва от един предмет на друг. Освен това те все още не владеят достатъчно добре родния си език. Изучаването на чужд език развива различни аспекти на личността: внимание; памет; трудолюбие; дисциплина; прави детето по-активно; събужда любопитството и артистичността му; учи го на колективни форми на групова работа. Методологията за обучение на деца на чужд език се основава на 4 вида работа: игра, движение, музика и визуализация. При практикуването на лексикалния материал се вземат под внимание особеностите на детското развитие: конкретно-образно мислене, неволно запомняне, любов към играта, нестабилно внимание, умора, голяма физическа активност, преобладаване на диалогичната реч над монологичната. Следователно в работния процес най-често се включват игрите, песните, поезията

1. Чужди езици - обучение. 2. Чужди езици - методика на преподаването - сборници. 3. Предучилищно образование

372.65:802.0-053.4(045)

Сист. N: 53010

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. <<С>>

- 75 -

Тъмбнейл

Сп А 2239

МОМЧЕВА, Анета и др. Доброто започва от нас – иновативни подходи във взаимодействието детска градина-семейство / Анета Момчева, Радостина Томова. // Детска градина, 2021, N 1 , с. 8-12.

Възпитанието през първите 7 години от живота на човека протича както в семейството, така и в предучилищните заведения. Важно е да съзнаваме ангажиментите си на зрели хора, защото да бъдеш възрастен, означава да разбереш, че си модел на децата. Заобиколени от богата стимулираща среда, в условията на трансформация на досегашните навици и норми на поведение, както пред родителите, така и пред учителите стои важната задача да отгледат личности, които са разумни и отворени към света, които общуват в духа на разбирателството и толерантността. Тук изплува проблемът в работата с родителите, недостатъчната и неефективна комуникация с тях. Назряла е потребността от въвеждане на нови подходи в технологията на партньорство между детската градина и родителската общност - да се приобщи семейството към работата на учителите, да се преодолее физическата и психическата дистанцираност учител-родител, да се подтикнат родителите да бъдат по-активни и съпричастни към живота на детската градина. Необходимо е родителите да сменят ролята си от "пасивни зрители" в "помощници". Това ще допринесе за създаване у децата на усещане, че са важни за света и е нужно да уважават себе си и другите.

1. Семейна среда - развитие. 2. Семейно възпитание. 3. Детски градини - възпитание

373.24.009.21(045) + 37.018.1(045)

Сист. N: 53009

- 76 -

Тъмбнейл

Сп А 2239

ИВАНОВА, Оксана. Особености на обучението на деца от предучилищна възраст при формиране и обогатяването на лексикален запас по английски език / Оксана Иванова. // Детска градина, 2021, N 1 , с. 79-95.

Успешното овладяване на чужд език от децата в предучилищната възраст е възможно, защото в този период те се отличават с повече гъвкавост и бързина на запомняне, отколкото на следващите етапи на обучение. Според известния лекар и учител Ефим Аронович Аркин 5-годишната възраст е най-подходяща (във физиологически и психологически аспект) за начало на учебна дейност. 4-годишните усвояват материала по-бавно от 5-годишните, при по-малките емоционалността е водеща, а вниманието им често превключва от един предмет на друг. Освен това те все още не владеят достатъчно добре родния си език. Изучаването на чужд език развива различни аспекти на личността: внимание; памет; трудолюбие; дисциплина; прави детето по-активно; събужда любопитството и артистичността му; учи го на колективни форми на групова работа. Методологията за обучение на деца на чужд език се основава на 4 вида работа: игра, движение, музика и визуализация. При практикуването на лексикалния материал се вземат под внимание особеностите на детското развитие: конкретно-образно мислене, неволно запомняне, любов към играта, нестабилно внимание, умора, голяма физическа активност, преобладаване на диалогичната реч над монологичната. Следователно в работния процес най-често се включват игрите, песните, поезията

1. Чужди езици - обучение. 2. Чужди езици - методика на преподаването - сборници. 3. Предучилищно образование

372.65:802.0-053.4(045)

Сист. N: 53010

- 77 -

Тъмбнейл

Сп А 2239

РАШКОВА, Анула. Агресията в предучилищна възраст / Анула Рашкова. // Детска градина, 2021, N 1 , с. 97-102.

Агресията присъства както в медиите (филми, сериали, клипове, песни), така и в семействата. Тя е преди всичко отражение на потиснатостта у детето, неумението то да реагира адекватно на произтичащите събития. Формите на агресия са: физическа (удряне, ритане, хапане, спъване, блъскане, плюене, скубане, увреждане на лични вещи, заплаха за физическа саморазправа); вербална (обиди, неприлични прякори, подигравки, осмиване, дразнене, викове); индиректна (вид социална манипулация - агресорът манипулира другите, за да атакуват жертвата, без лично той да участва в атаката); разпространение на слухове и клюки с цел изолация в групата. Градивното или деструктивното проявление на агресията е резултат от социално заучено поведение, а у децата то е резултат от възпитателните умения на възрастните. Факторите, обуславящи агресивното поведение у малките, са различни. Семейството може да демонстрира или подкрепя агресивно поведение, а подобна атмосфера постепенно се превръща в утвърдена форма на действие у малчуганите, насочена към връстници, близки, възрастни и непознати. Агресивното поведение може да се усвоява и при общуване с връстниците. Ниската възраст, неукрепналата психика на децата, слабите волеви задръжки, липсата на ценностна система, недостигът на социален опит са действащите личностни фактори, подтикващи децата между 3 и 7 години към враждебност. Нерядко в детската градина се наблюдава и агресия, предизвикана от успеха на другите деца. Тя е вид защитна реакция, имаща за цел да се прикрият собствените недостатъци. Медията и ценностите, които налага тя, също представляват сериозен проблем. Голяма част от детските канали изобилстват от нелицеприятни, но увличащи детското внимание герои. В тези филмчета се използват обидни думи и квалификации, лесно заучавани като правилни от малчуганите.

1. Детска и педагогическа психология. 2. Агресивно поведение на деца. 3. Предучилищно възпитание

372.3.015.3(045) + 316.647.3-053.4(045)

Сист. N: 53021

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи. <<С>>

- 78 -

Тъмбнейл

Б 462

БЕДНАРЧИК, Адриан. VOSSLOH разработи смарт алтернатива на дървените и пластмасови траверси / Адриан Беднарчик. // Железопътен транспорт, 2021, N 1 , с. 29-30.

Vossloh разработи иновативен и екологичен свързващ материал за своята ЕПС - пластмасова траверса, който предлага съществени технически, икономически и екологични предимства в различни приложни области. Търсенето на алтернатива на съществуващите пластмасови и дървени траверси беше основният фокус при разработката на новата траверса от свързващо вещество, наречена още Проектирана полимерна траверса (ППТ). За да се обединят техните предимства и да се изравнят недостатъците, беше разработен нов изотропен материал - амалентик.

1. Траверси, релси и тяхното полагане. 2. Железопътно строителство

625.142/.144(045)

Сист. N: 52988

- 79 -

Тъмбнейл

Б 462

БАРКОЗИ, Ан. Ерата на високоскоростните жп превози / Ан Баркози. // Железопътен транспорт, 2021, N 4 , с. 28-32.

Високоскоростната железница измина дълъг път, откакто през 1964 г. японските влакове започнаха да се движат по първата в света специално построена високоскоростна линия "Токайдо Шинкансен", дълга 515 км и свързваща Токио и Осака. В момента в света има 18 държави с изградени железопътни линии с максимална скорост от 250 км/ч и повече. Като изключим Мексико и Саудитска Арабия, всички изградени досега високоскоростни мрежи са в Европа и Азия. Високоскоростни линии се строят в САЩ, Индонезия, Тайланд и Индия, още много държави планират изграждането на такива линии.

1. Железопътни линии. Железопътно строителство. 2. Експлоатация на железопътния транспорт

625.1:629.4(045) + 656.2(045)

Сист. N: 52998

- 80 -

Тъмбнейл

Б 462

ИВАНОВ, Добрин. Цифровизацията в товарните жп превози / Добрин Иванов. // Железопътен транспорт, 2021, N 4 , с. 34-36.

През последните години водещите железници в Европа започнаха мащабно внедряване на бордови датчици в товарните вагони и реализират пилотни проекти, насочени към повишаване нивото на автоматизация в товарните превози. Едно от техническите решения, предложено от австрийската компания PJM, товарните оператори SBB Cargo(Швейцария) и Rali Cargo Austria (Австрия), позволява автоматично тестване на спирачките на товарен влак, което значително съкращава времето за подготовка и повишава готовността на системата. Подобна технология се прилага и във Франция, където се използват разработките на местната компания Traxens.

1. Товарни жп превози

625.1:62-59(045) + 681.324(045)

Сист. N: 52999

Хранително-вкусова промишленост. <<С>>

- 81 -

Тъмбнейл

А 280

НАЦАРИДУ, Пепа. Влияние на обработката с високо налягане при 580 МРа и други антимикробни средства върху мляно говеждо месо : Influence of high pressure processing at 580 MPa and other antimicrobials on minced beef / Пепа Нацариду. // Животновъдни науки = Animal Sciences, 59, 2021, N 4 , с. 47-57.

Рез. на англ. ез.

Обработката под високо хидростатично налягане (High Pressure Processing - HPP) е нетермичен процес, приложим най-вече за инактивиране на микроорганизми. Ползите от тази технология като метод за консервиране са известни, но няма достатъчно данни за ефекта от тази обработка в комбинация с антимикробни препарати при месо и месни продукти. Проведено беше изследване, имащо за цел микробиологична деконтаминация на мляно говеждо месо от мускул (m. Semimеmbranosus), обработено с налягане 580 MPa при температура на обработка +4°C с вариране времето на задържане 240-480 s. Вторият наблюдаван ефект е проследяване влиянието на хидростатичното налягане (580 MPa, 240 s) и добавени антимикробни средства "Медолива Плюс" 0,3%, натриев лактат 0,3% и 15 минути обработка с озонирана вода. Изследваните проби бяха опаковани в полиетиленови пликове и съхранявани при температура +4°C в продължение на 38 дни. Експерименталните данни показват, че обработката с налягане 580 МРа и време на задържане от 240 s е ефективен метод за редуциране на наличната микрофлора и удължаване на срока на съхранение. Най-добър резултат се получи при добавяне на натриев лактат - диацитат, както върху общия брой микроорганизми, така и върху млечнокиселите бактерии, който запазва силните си антимикробни способности за целия период на съхранение. В сравнение с другите наблюдавани микроорганизми, спрямо Enterobacteriaceae, трите използвани антимикробни средства влияят еднакво положително и не позволяват да се развива микрофлора от 1 до 38 ден. Обработката с хидростатично налягане с параметри - 580 MPa, 240 s, +4°C, се оказа високоефективен метод за намаляване броя на непатогенните микроорганизми, което осигурява безопасност и удължаване на срока на годност на охладено мляно месо.

1. Месо - обработка

637.5.03(045)

Сист. N: 52983

Индекс 'АВТОРИ'

Александров, Андрей 6
Анастасова-Чопева, Минка 14
Ангелова, Теодора 47
Ачкаканова, Евгения 49
Баркози, Ан 60, 65, 68, 71, 79
Башев, Храбрин 13, 14
Беднарчик, Адриан 78
Билянски, Валентин 3, 8
Богданова, Камелия 26
Борисов, Лъчезар 9
Василева, Веселина 25
Василева, Вилиана 56
Веселинова, Таня 32
Вулджев, Михаил 36, 40
Галев, Петър 41
Георгиев, Андриан 38
Георгиев, Никола 30
Георгиев, Петър 63
Георгиева, Ю. 21
Григорова, Светлана 43, 51
Груев, Иван 34
Димитрова, Албена 52
Димитрова-Чиликова, Пепа 22
Дичева, Галина 47
Драганова, Даниела Константинова 21
Евтимов, Симеон 69, 73
Евтимова, Т. 20
и др. 40, 47, 52, 54
Иванов, Божидар 13
Иванов, Добрин 80
Иванов, Николай 54
Иванов, Христо 45
Иванова, Диана Кръстева 27
Иванова, Оксана 74, 76
Иванова, Румяна 44
Иванова, Таня 46
Иванова, Татяна 53
Ингилизова, Г. 33
Йорданов, Георги 48
Йорданов, Симеон 52
Йорданова, Даниела 47
Калайджиев, Георги 54
Камбурова, Лиляна 7, 57
Камбурова, Мариела 28
Кантарева, П. 32
Койнарски, Филип 36, 40
Корнов, Георги 55
Косев, Валентин 56
Костадинов, М. 40
Костов, Любослав Емилов 4, 10
Костов, Ростислав 39
Котева, Нина 14
Коцева-Тикова, Мария 19
Кръстанов, Живко 47
Лалева, Стайка 54
Левтерова, Боряна 31
Мазнейков, Христо 36, 40
Манолова, Нина 5
Митев, Ваньо 37
Митева, Даниела 54
Митова, Диляна 17
Младенов, Даниел 52
Момчева, Анета 1, 75
Мочурова, Милкана 19
Нацариду, Пепа 81
Нинова, Магдалена 33
Памукова, Роксандра Димитрова 24
Панайотов, Кирил Панайотов 23
Парбон, Франк 58, 59, 66, 67, 70
Пашкулев, Димитър 35
Пенков, Димо 43, 51
Пенчева, Ж. 26
Петров, Иван 61
Петров, Никола 42, 64
Попова, Йовка 54
Радева, Тихомира 11, 15, 18
Рангелова, Росица 3, 8
Рашкова, Анула 2, 77
Савова, Таня 52
Саров, Ангел 13, 16
Семерджиева, Теодора 12
Симеонова, Б. 32
Славова, Петя 54
Славова, Станимира 54
Спасова, Галина 62
Стамболова, И. 33
Тарълов, Здравко 34
Томова, Радостина 1, 75
Тончева, Соня 20
Хайтов, Стоян 72
Харизанова-Методиева, Цветана 53
Христов, Пламен 45, 50
Цветанова, Камелия 29

 ИНДЕКС "Заглавия"

COVID-19 и актуални проблеми в здравната политика на ЕС 23 
Eкструдирани хлебни отпадъци в комбинираните фуражи за кокошки носачки 51 
VOSSLOH разработи смарт алтернатива на дървените и пластмасови траверси 78 
Агресията в предучилищна възраст 2 
Агресията в предучилищна възраст 77 
Актидиния (киви) - или динамичното развитие на една овощна култура 55 
Амбициозни жп проекти в Близкия изток 63 
Амбулаторно лечение на COVID-19 37 
Банките са готови да инвестират в железницата 71 
Биоикономическата активност в България в условия на коронавирус 19 
Българският модел на земеползване и земевладение: Феноменът "бели петна" и правата на собственост 16 
Вземане на решения от семействата на пациентите в коматозно състояние 26 
Визията за железопътния транспорт в "новата нормалност" 59 
Влияние на добавката на кръвен здравец и куркума в комбинирани фуражи върху Кларковете на енергийна дистрибуция/протеинова трансформация при кокошки носачки 43 
Влияние на обработката с високо налягане при 580 МРа и други антимикробни средства върху мляно говеждо месо 81 
Влияние на производителността на труда върху работните заплати в ЕС 4 
Влияние на производителността на труда върху работните заплати в ЕС 10 
Влияние на различните социални, демографски, полови и възрастови фактори върху следоперативната депресия при пациенти с онкологични заболявания 29 
Влияние на сливанията и поглъщанията върху ефективността на банките в България 9 
Влиянието на пандемията от COVID-19 върху световния жп пазар 58 
Възходът на нематериалните активи и подходи за тяхното оценяване 7 
Възходът на нематериалните активи и подходи за тяхното оценяване 57 
Генетични и средови фактори, влияещи върху съотношението на казеин / мазнини в суровото краве мляко 47 
Генетични параметри на продуктивните признаци при овце от породата "Мутон Шароле" 54 
Гериатричните грижи в България през погледа на пациентите 30 
Доброто започва от нас – иновативни подходи във взаимодействието детска градина-семейство 1 
Доброто започва от нас – иновативни подходи във взаимодействието детска градина-семейство 75 
Европейската жп политика 69 
Европейски практики за намаляване на здравните и социалните последици от внезапен сърдечен арест (ВСА) 38 
Екологична устойчивост на отрасъл "Селско стопанство" в България 17 
ЕКСПРЕС СЕРВИЗ произведе първия у нас четириосен локомотив 41 
Епигенетичен ефект на средиземноморската диета на траките, допринасящ за активно дълголетие - съвременни изследвания 24 
Ерата на високоскоростните жп превози 65 
Ерата на високоскоростните жп превози 79 
За ваксините една година след началото на пандемията 21 
За вътрешните правила в предприятието и щатното разписание 6 
Завещанието и заветът според Закона за наследството 5 
Зеленият ринг на София - линеен парк без линия? 73 
Изпитване акарицидния ефект на "аржентински ленти" при лечение на вароатозата по пчелите 45 
Изпитване акарицидния ефект на препаратите "Еко плюс", "Девар", "Бисанар" и Beevital HiveClean 50 
Инвестиционни вложения в месодайни говедовъдни ферми 53 
Иновации в сферата на жп инфраструктурата 64 
Инсерционна патология на ахилесовото сухожилие 40 
Китай пусна високоскоростна жп линия до Лаос 61 
Лекарствена терапия и кърмене 32 
Маркетингови дейности на българските зеленчукопроизводители 11 
Научно селектирани натурални терапии за противовирусния имунитет 35 
Необходимостта от балансирани влакови разписания 68 
Нови Европейски препоръки за спортна кардиология и физическа активност при пациенти със сърдечно-съдови заболявания 34 
Нови хоризонти за жп транспорта 62 
Организация на здравните грижи за превенция и контрол на COVID-19 инфекция в реорганизирано болнично отделение 33 
Особености на обучението на деца от предучилищна възраст при формиране и обогатяването на лексикален запас по английски език 74 
Особености на обучението на деца от предучилищна възраст при формиране и обогатяването на лексикален запас по английски език 76 
Оценка на ефекта на годината на раждане върху тегловното развитие на агнета от породата "Ил дьо Франс" 46 
Оценка на зимен фий по качествени показатели 56 
Перспективи при добавяне на стойност от българските зеленчукопроизводители 15 
Подход за оценка на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България 14 
Подход за оценка на управленческата устойчивост на българското селско стопанство 13 
Потенциал на българските зеленчукопроизводители за съвместни маркетингови дейности 18 
Предизвикателства и решения пред медицинските сестри и акушерките в условията на дигитализация 20 
Преценка по собствена продуктивност на млади мъжки разплодници от породата "Ил дьо Франс" в България 49 
Приложение на тулатромицин при свине и прасета - заболявания, дози и терапевтична ефективност 52 
Проблемите на концесионния модел в Германия 72 
Проучване влиянието на срока на съхранение и температурния режим върху качеството на стокови яйца от токачки и кокошки чрез промените във височината на въздушната камера 44 
Реализиране на автономна сестринска дейност за наблюдение на пациенти с бъбречна патология в България 25 
Семейството в континуума на здравето: Модели на семейно здраве 28 
Специални сестрински грижи и адаптация на пациентите след сърдечна операция 27 
Стратегия за възраждане на европейските железници 66 
Структурни изменения на външната търговия и икономически растеж на България и Румъния в годините на членство в ЕС 3 
Структурни изменения на външната търговия и икономически растеж на България и Румъния в годините на членство в ЕС 8 
Тенденцията е към все по-дълги и тежки товарни влакове 42 
Търговски бариери, качество, еластичност на търсенето и предлагането на аграрните стокови пазари 12 
Усложнения след мозъчен инсулт и роля на медицинската сестра за подобряване качеството на живот на пациента 22 
Фактори, влияещи върху удовлетвореността от работата сред медицинските сестри в болниците 31 
Физиологични механизми за подсигуряване на динамичната ставна стабилност 39 
Филогенетично развитие на фамилната структура на породата "Дунавски кон" 48 
Целите на ЕС в сферата на пътническите жп превози 70 
Циклоп синдром след реконструкция на ПКВ 36 
Цифровизацията в товарните жп превози 80 
Цифровизацията на билетоиздаването в железниците 67 
Шведските железници в опит за възстановяване след пандемията 60 

Индекс 'ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ'

Аграрна политика - България 16
Агресивно поведение на деца 2, 77
Активи - нематериални - управление 7, 57
Банки - банково дело - България 9
Болести на бъбреците и пикочопроводите. Нефропатии 25
Болногледачество 22, 26
Ваксини 21
Възрастни и стари хора - здравни грижи 30
Външна търговия 3, 8
Германия - жп транспорт 72
Говеда, млечна промишленост 47
Говедовъдни ферми 53
Грижи за болния. Хигиена на болния 25, 27
Депресия 29
Детска и педагогическа психология 2, 77
Детски градини - възпитание 1, 75
Дигитализация 20
Европейски съюз - здравеопазване 23
Еконология 19
Експлоатация на железопътния транспорт 65, 79
Електромедицинска апаратура 38
Железопътен пазар 58
Железопътен пазар - европейска политика 69
Железопътен транспорт 59
Железопътен транспорт - Европейски съюз 66, 70
Железопътен транспорт и околна среда 73
Железопътна инфраструктура - модернизация 62, 64, 69
Железопътна политика 58, 59, 60, 66, 71
Железопътни линии 61
Железопътни линии. Железопътно строителство 65, 79
Железопътни проекти 63
Железопътни услуги 67
Железопътно строителство 78
Закон за наследството 5
Здраве - хигиена 28
Здравни работници - хигиена на труда 33
Зеленчукопроизводство - финанси 15
Зърнено-бобови култури 56
Икономика и управление на селското стопанство 13
Икономическо положение. Икономическа политика. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени 4, 10
Икономическо развитие и растеж 3, 8
Инсулт - грижи за болните 22
Инфекциозни болести 33
Инфекциозни болести (заразни и преносни заболявания) 37
Инфекциозни болести - ваксинотерапия 21
Киви - производство и отглеждане 55
Кинезитерапия - хирургия 36
Кокошки 43, 51
Коневъдство 48
Кърмачета - хранене 32
Лекарствена терапия 32, 37
Локомотиви - дизелови 41
Маркетинг - в селското стопанство 11, 18
Медицински персонал 20, 31
Медицинско обслужване 20
Месо - обработка 81
Овцевъдство 46, 49, 54
Онкологични заболявания 29
Опорно-двигателен апарат - кости - остеология - мускули - миология 39, 40
Организация на здравеопазването 33
Поземлена собственост - България 16
Предучилищно възпитание 2, 77
Предучилищно образование 74, 76
Производителност на труда 4, 10
Пчеларство 50
Пчели - болести 45, 50
Работна заплата. Възнаграждения. Премии. Хонорари. Парична подкрепа 4, 10
Разписания, влакови 68
Разстройства на съзнанието 26
Рехабилитация 39, 40
Свине - болести 52
Селско стопанство - България 17
Селско стопанство - екология 17, 19
Селско стопанство - икономика 12
Селско стопанство - икономика - България 14
Селско стопанство - конкурентоспособност 14, 14
Селско стопанство - маркетингова дейност 12
Семейна среда - развитие 1, 75
Семейно възпитание 1, 75
Семейно право 5
Собственост, право на собственост 16
Спортна медицина 34
Сърдечни болести 38
Сърдечно-съдова хирургия 27
Сърдечно-съдови болести 34
Товарни жп превози 42, 80
Траверси, релси и тяхното полагане 78
Трудово законодателство 6
Финансов мениджмънт 7, 9, 57
Фитотерапия 35
Фуражи 43
Фуражни култури 56
Хигиена на храненето. Режим на хранене 24
Хирургия на крайниците 36
Хомеопатия 35
Чужди езици - методика на преподаването - сборници 74, 76
Чужди езици - обучение 74, 76
Яйца 44

Индекс 'КЛЮЧОВИ ДУМИ'

COVID-19 37
автоматизация на товарните жп превози 80
авторско право и технологии 7, 57
аграрна икономика 12
агромаркетинг 18
акари 50
акарициди 45
акарицидно действие 45
акушерки 20
акционери 7, 57
амалентик 78
амбулаторно лечение 37
антимикробни средства 81
ахилесово сухожилие 40
банки 9
банкова политика 9
бизнес условия 15
биогенни препарати 50
биоикономика 19
болести по пчелите 45, 50
болести по свинете 52
болногледачество 26
бонуси 4, 10
бордови системи 80
брутен вътрешен продукт 3, 8
бъбречна патология 25
бъбречни заболявания 25
България 3, 8
ваксиниране 21
вароатоза 45, 50
вербална агресия 2, 77
вземане на решения 26
визуализация 74, 76
високо хидростатично налягане 81
високоскоростни влакове 61, 65, 79
влакови разписания 68
внезапна сърдечна смърт 38
внос 3, 8
враждебност 2, 77
въздушна камера 44
възрастни хора 30
възстановителен период 27
външна дефибрилация 38
външнотърговски отношения 3, 8
генетика и среда 48
генетични изследвания 47
генетични параметри 54
гериатрични грижи 30
гериатрия 30
говеда 47, 53
говедовъдни ферми 53
говедовъдство 53
граматически правилна реч 74, 76
граматическо усещане 74, 76
движение 74, 76
депресивни разстройства 29
депресия 29
деструктивно поведение 2, 77
детско благополучие 1, 75
дигитална трансформация 20
дизелови локомотиви 41
дисперсионен анализ 46
добавяне на стойност 15
доходи 9
европейска железопътна индустрия 66
Европейски съюз 3, 8
Европейски съюз - здравна политика 23
езикова памет 74, 76
екологизация на икономиката 19
екологичен модел 73
екологична политика 17
екологична устойчивост 17
екологични показатели 17
екология в земеделието 17
еколого-икономически мониторинг 19
експлоатация на железопътния транспорт 65, 79
екструдирани хлебни отпадъци 51
емоционална подкрепа 2, 77
емоционално-образно възприемане на езика 74, 76
енергийна дистрибуция 43
епигенетичен ефект 24
епидемии - борба и профилактика 23
железопътен транспорт 58, 59, 73
железопътна инфраструктура 61, 62, 63, 64
железопътна логистика 69
железопътна мрежа 66, 71
железопътна мрежа в Европа 70
железопътна политика 58, 59, 60, 61, 62, 66, 69, 70, 71, 73
железопътна реформа 42, 73
железопътна стратегия 60, 62, 69
железопътни превози 70
железопътни услуги 60, 67
железопътно строителство 65, 78, 79
жп индустрия 64
жп композиции 42
жп линии 63
жп превози 61, 62, 63, 64, 65, 67, 70, 72, 79
жп проекти 63
жп сектор 42, 58, 59, 69, 71
жп транспорт 66, 68, 72
жп услуги 68
завет 5
завещание 5
завещателни разпореждания 5
здраве в семейството 28
здравни грижи 30
здравно поведение 28
здравословна околна среда 28
здравословно хранене 24
зеленчукопроизводство 15, 18
земевладение 16
земеделски мениджмънт 15
земеделски стопанства 14
земеползване 16
зърнено-бобови култури 56
игрово-базирано обучение 74, 76
износ 3, 8
икономика на селското стопанство 14, 19
икономика на транспорта 58
икономически растеж 4, 10
Ил дьо Франс 49
инвеститори 7, 57
инвестиции в транспорта 71
инвестиционни вложения 53
индиректна агресия 2, 77
инсерционна патология 40
интензивни грижи 26
инфекциозни болести 21, 33, 37
инфлация 4, 10
качество на живот 22
киви 55
кинезитерапевтични методи 36
КОВИД-19 21, 23, 33, 60
кокошки 43, 51
колянна става 36
кома 26
коне 48
коневъдство 48
конкурентна среда 72
конкурентоспособност 14
консолидация 9
континуум на здравето 28
концесия 72
кредитни институции 9
кърмаческа възраст 32
кърмещи жени 32
лекарствена терапия 32
лексикално усещане 74, 76
лечебни техники 37
лечение 40
лечение и стабилизация 40
лечение с антибиотици 52
локомотиви 41
маневрен локомотив 41
маркетинг в селското стопанство 11, 18
маркетингови дейности 18
маркетингови комуникации 11
маркетингово управление 11
медицински грижи 22
медицински растения 35
медицински сестри 20, 22, 31
медицинско обслужване 20, 31
млечно животновъдство 47
мляно говеждо месо 81
мозъчен инсулт 22
мотивация за труд 31
музика 74, 76
мускулна дейност 39
наследяване 5
нематериален капитал 7, 57
нетрадиционни форми на взаимодействие 1, 75
ноу-хау 7, 57
обезщетения 4, 10
обработка на месо 81
общуване 1, 75
овощни култури 55
овце 49
овцевъдство 46, 49, 54
онкологични заболявания 29
опорно-двигателен апарат 39
организация на движението на влаковете 68
отглеждане на овошки 55
отглеждане на овце 46
пазар на труда 4, 10
пазарна среда 7, 57
пандемия 21, 23
партньорство между родители и учители 1, 75
патенти 7, 57
плодови култури 55
поглъщания 9
поземлени отношения 16
породи овце 54
права на собственост 16
превенция 33
предучилищно възпитание 1, 75
преструктуриране 3, 8
приватизация 3, 8
прием на лекарства 32
природолечение 35
продажба на билети 67
продуктивност 54
проектирана полимерна траверса 78
производителност на труда 4, 10
протеинова трансформация 43
протеиново съдържание 47
пчеларство 50
първа помощ 38
работна заплата 4, 10
работна обстановка 31
работна сила 4, 7, 10, 57
раздържавяване 3, 8
разплод 49
режим на хранене 24
релсов път 64
рентабилност 9
рехабилитация 39
речеви слух 74, 76
Румъния 3, 8
селскостопанска продукция 11
селскостопански стокови пазари 12
селскостопанско развитие 14
сестринска работа 25
сестрински грижи 25, 27
сливания 9
социална манипулация 2, 77
социално-икономическо развитие 3, 8
спирачки 80
спортна дейност 34
спортна кардиология 34
Средиземноморска диета 24
ставна мобилизация 39
ставна стабилонст 39
стоково-паричен механизъм 12
стресови фактори 29
структурни промени 3, 8
счетоводни отчети 7, 57
съвместна работа – учители и родители 1, 75
съпричастност 2, 77
сърдечна хирургия 27
сърдечни болести 38
сърдечносъдови заболявания 34
сътрудничество 1, 75
съхранение на яйца 44
тегловно развитие 46
температурен режим 44
терапевтична ефективност 52
технологичен прогрес 4, 10
товарни жп превози 42
траверси 78
трудова политика 6
трудови документи 6
трудово законодателство 6
трудово правоотношение 6
търговска марка 7, 57
търсене и предлагане 12
управление на железниците 59
управленска политика 13
управленческа икономика 13
управленческа устойчивост 13
физическа агресия 2, 77
физическа активност 34
фий 56
филогенеза 48
финансова стабилност 9
фитотерапия 35
фуражен грах 56
фуражи 43
фуражни растения 56
хигиена на болния 27
хигиена на труда 33
хирургична практика 36
холистичен подход 13
хомеопатия 35
хранене на кокошки 51
ценообразуване 7, 57
циклоп синтром 36
цифровизация 67, 80
четириосови локомотиви 41
чуждоезиково обучение 74, 76
яйца 44
яйчен меланж 43
яйчна продуктивност 51

Индекс 'ЗА НЕГО / НЕЯ'

Индекс 'ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ'