АБ УЕБ Image

СЪДЪРЖАНИЕ

Наука. Просвета. Информация. Библиография. <<С>> (0)

Философия. Психология. Религия. <<С>> (2)

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление. <<С>> (4)

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси. <<С>> (13)

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Фолклористика. <<С>> (0)

Математика. Теория на вероятностите. Математ. статистика. Приложна математ. Изчисл. математ. (0)

Опазване на растителния и животински свят. Екология. <<С>> (0)

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия <<С>> (0)

Теоретична механика. Теория на машините и механизмите.(ТММ). <<С>> (0)

Химия. Физикохимия. Експериментална химия. <<С>> (0)

Биологични науки. Ботаника. Зоология. Геология. <<С>> (0)

Медицина. Кинезитерапия. Спорт. <<С>> (21)

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли. <<С>> (0)

Технология на машиностроенето и металорежещи машини. Системи за автоматизирано производство САПР<< (0)

Термодинамика. Топлотехника. Промишлена енергетика. <<С>> (0)

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания. <<С>> (0)

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини. <<С>> (0)

Електроника. Радиотехника. Телевизия. <<С>> (0)

Взаимозаменяемост и технич. измервания. Механично приборостр. Метрология. Стандартизация. <<С>> (0)

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране. <<С>> (0)

Подемно-транспортни машини. Вътрешнозаводски. <<С>> (0)

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. <<С>> (2)

Механизация на селското стопанство. Селскостопански. <<С>> (0)

Електрификация и автоматизация на селското стопанство. <<С>> (0)

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство. <<С>> (14)

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама. << (17)

Механизация, автоматизация и роботизация на производството. Роботи и манипулатори. <<С>> (0)

Кибернетика. Фина механика. <<С>> (0)

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание. <<С>> (0)

Езикознание. Филология. Литература <<С>> (1)

История. География. Биографии. Археология. <<С>> (0)

Музика. Изкуство. Архитектура. Градоустройство. <<С>> (0)

Компютри. Програмни продукти. <<С>> (0)

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. <<С>> (3)

Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи. <<С>> (3)

Техника на безопасността. <<С>> (0)

Военно дело. Военни науки. Народна отбрана. Въоръжени сили <<С>> (0)

Минно дело. Минни проучвания. Добиване на отделни видове полезни изкопаеми. <<С>> (0)

Хранително-вкусова промишленост. <<С>> (1)

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело. <<С>> (0)

Обработка чрез рязане (със снемане и без снемане на стружки). <<С>> (0)

Санитарна техника. Водоснабдяване. Канализация. Светотехника. <<С>> (0)

Машини и процеси с автоматично регулиране. <<С>> (0)

Ядрена техника. <<С>> (0)

Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли. <<С>> (0)

Шивашка промишленост <<С>> (0)


ИНДЕКСИ

 Автори

 Заглавия

 Предметни рубрики

 Ключови думи

 За него / нея

 Географски понятия