Наука. Просвета. Информация. Библиография

- 1 -

Тъмбнейл

ЦБ 66096, П/02/Я 18Бр

ЯВРУКОВА, Биляна

Развитие на българския инструментариум за изграждане на библиотечно-информационни системи : Изграждане на каталожната система на Университетската библиотека "Св. Климент Охридски" / Биляна Яврукова ; Рецензент Цветанка Панчева, Милена Миланова. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2022. - 308 с. ; 21 см

Библиогр. с. 278-308

ISBN 978-954-07-5417-8

1. Библиотеки - при ВУЗ. 2. Библиотеки - история

025.35(497.2)(091) + 027.7(497.2-25)(091)

П-120000075544, П-120000075545

Сист. N: 48650

- 2 -

Тъмбнейл

ЦБ 66097, П/0/П 47С-о

ПЕТРОВ, Симеон

Организациите с идеална цел - същност, роли, управление : [Монография] / Симеон Петров ; Рецензент Тодор Танев, Татяна Томова. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2022. - 494 с. ; 24 см

Библиогр. с. 450-494

ISBN 978-954-07-5436-9

1. Организации - дружества и движения за развитие на науката и културата и разпространение на научни зн

061.2

П-120000075546

Сист. N: 48651

- 3 -

Тъмбнейл

ЦБ 66101, П/37/О-17ф

ОБРАЗОВАТЕЛНИ функции на институциите на паметта (библиотеки, музеи, архиви) : Сборник с доклади и материали от дискусионна кръгла маса, София, 1 декември 2020 г. = Educational functions of heritage institution (libraries, museums, archives): Proceedingsof the round table, Sofia, December 1, 2020. - Ed. Peter Miladinov / Състав. Петър Миладинов ; Науч. ред. Цветанка Панчева = Educational functions of heritage institution (libraries, museums, archives): Proceedingsof the round table, Sofia, December 1, 2020 / Ed. Peter Miladinov. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021. - 347 с. ; 24 см. - (Книга - информация - общество ; 3)

ISSN 2683-0515; Рез. на англ. ез.; Списък на авторите с. 347; Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-954-07-5411-6

1. Образование - България. 2. Културно наследство

37:069:930.25(063) + 02:37(063)

П-120000075551

Сист. N: 48655

Социология. Политология. Право. Политика. Социография. Обществено управление

- 4 -

Тъмбнейл

ЮФ - НПНС - 6

ИЗСЛЕДВАНЕ на взаимодействието между институциите при решаване на случаи на домашно насилие : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2021 - ЮФ -02 / Ръковод. на раб. колектив Кремена Божидарова Раянова. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2022. - 123 с., прил. ; 30 см

ISBN *

1. Право - наказателно право

343.24/.28.001.5(062.2)

NIS-120000075471

Сист. N: 48586

- 5 -

Тъмбнейл

ЦБ 66099, П/316/С 54

СОЦИОЛОГИЯТА като граждански ангажимент : Юбилеен сборник за 65-годишнината на Петя Кабакчиева / Състав. Майя Грекова и др. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2022. - 525 с. ; 24 см

Библиогр. след отд. статии; Библиография на проф. Петя Кабакчиева от 1989 г. до днес с. 10-15

ISBN 978-954-07-5418-5

1. Социологически изследвания

316

П-120000075548

Сист. N: 48653

- 6 -

Тъмбнейл

ЦБ 66106, Ч2/316/П 47Ки, П/316/П 47Ки

ПЕТРОВА, Красимира и др.

Изследване на етнопсихологическите и културни особености на българското семейство в контекста на насилието, основано на пола / Красимира Петрова, Велислава Атанасова Чавдарова, Даниела Христова Тасевска. - [В. Търново] : Фабер, 2021. - 316 с. : с ил., табл., к. ; 20 см

Библиогр. с. 311-316

ISBN 978-619-00-1425-6

1. Семейство - България. 2. Домашно насилие - България - социални проблеми

316.35(497.2) + 159.922.4=867 + 364.64(497.2)

Ч2-120000075568, Ч2-120000075569, П-120000075570

Сист. N: 48660

- 7 -

Тъмбнейл

ЦБ 66110, П/342/П 93Бк, П1/342/П 93Бк

ПУНЕВ, Благовест

Конституционализъм и политическа култура / Благовест Пунев. - София : Сиби, 2022. - 240 с. ; 24 см

ISBN 978-619-226-207-5

1. Конституционно право - България. 2. Политическа етика - България

342(497.2) + 321.01(497.2) + 174:32(497.2)

П-120000075574, П-120000075575, П1-120000075576

Сист. N: 57919

- 8 -

Тъмбнейл

ЦБ 66111, П/341/С 32А-з, П1/341/С 32А-з

СЕМОВ, Атанас Марков

Защита на националната конституционна идентичност в Европейския съюз : Общо разбиране на принципа на зачитане на националната конституционна идентичност и механизми за прилагането му - доктринално и практическо измерение / Атанас Марков Семов. - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2021. - 429 с. ; 20 см. - (Библиотека Студии по Европейско право)

Името на рец. отбелязано в изд. каре. - Библиогр. с. 229-236 ; 241-244

ISBN 978-619-245-122-6

1. Конституционно право. 2. Страни от Европейския съюз - право

341.17(4-6) + 342(4-6)

П-120000075577, П-120000075578, П1-120000075579

Сист. N: 57920

- 9 -

Тъмбнейл

ЦБ 66116, П/342/Р 27Пе, П1/342/Р 27Пе

РАЙМУНДОВ, Петър Илиев

Етични въпроси при изпълнение на службата на съдия, прокурор и следовател : Конституционни изисквания за почтеност, независимост и безпристрастност / Петър Илиев Раймундов. - София : Нова звезда, 2017. - 256 с. ; 23 см

Библиогр. с. 253-254

ISBN 978-619-198-069-7

1. Съдебна власт - етични проблеми

342.56:17

П-120000075581, П-120000075582, П1-120000075583

Сист. N: 57925

- 10 -

Тъмбнейл

ЦБ 66119, П/347.9/С 63Жс

СТАЛЕВ, Живко Стоянов

Сила на пресъдено нещо в гражданския процес : Монография / Живко Стоянов Сталев. - 3. изд.- София : Сиела Норма, 2022. - 528 с. ; 21 см

Библиогр. с. 505-515; Предм. справочник

ISBN 978-954-28-3920-0

1. Граждански процес - България

347.91/.95(497.2)

П-120000075586

Сист. N: 57928

- 11 -

Тъмбнейл

ЦБ 66120, П/340/С 63Жн

СТАЛЕВ, Живко Стоянов

Нормативната сила на фактическото / Живко Стоянов Сталев. - 3. изд.- София : Сиела Норма, 2022. - 280 с. ; 22 см

Рез. на англ. ез.; Съдържание на англ. ез.; Библиогр. с. 279-288

ISBN 978-954-28-3921-7

1. Право - философски проблеми. 2. Право - психологични проблеми

340.12 + 34:159.9

П-120000075587

Сист. N: 57929

Икономическа наука. Икономическа политика. Бизнес. Финанси

- 12 -

Тъмбнейл

БМ - Ик 13

ИЗСЛЕДВАНЕ на състоянието и перспективите за изпреварващо развитие на Дунавски регион : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 - ФБМ -01 / Ръковод. на раб. колектив Камелия Асенова. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2019-2021.- 30 см

ISBN *

Ч. 2. Изследване на условията за функциониране и потенциала на пазара в Дунавския регион. - 2021. - 35 с., прил.

Библиогр. с. 17-31

1. Икономическо развитие и растеж

330.34/.35(497.21-31)(062.2)

NIS-120000075469

Сист. N: 48603

- 13 -

Тъмбнейл

БМ - БРИ 1

ИЗСЛЕДВАНЕ адаптацията на бизнес системи към условията на динамично променяща се среда : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2021 - ФБМ -01 / Ръковод. на раб. колектив Людмила Михайлова. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021. - 40 с. : с прил. ; 30 см

Библиогр. с. 20-21

ISBN *

1. Икономическо положение. Икономическа политика. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени. 2. Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

338.1/.4.001.57(062.2) + 332.1.001.57(062.2) + 658.012.001.57(062.2)

NIS-120000075486

Сист. N: 48604

- 14 -

Тъмбнейл

ЦБ 66072, П/33/Н 32

НАУЧНА международна конференция Съвременни управленски практики XI, Бургас, 2021

Международна научна конференция но случай 30 години от създаването на Бургаския свободен университет : Съвременни управленски практики XI, Бургас, 4-5 юни 2021 : Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията. - Бургас : БСУ, 2021. - 475 с. : с табл., фиг. ; 24 см

От 2009 г. изданието е с ISSN 1313-8758. - Библиогр. след отд. доклади

ISBN *

1. Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг

33(063)(042) + 339.13(063)(042)

П-120000075487

Сист. N: 48615

- 15 -

Тъмбнейл

ЦБ 66076, П/004/И 52Г-о

ИЛИЕВА, Галина Мирчева

Облачни технологии: многокритериален избор = Cloud technologies: multi-criteria decision analysis / Галина Мирчева Илиева. - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2020. - 137 с. : с табл. ; 21 см

Библиогр. с. 126-136

ISBN 978-619-245-080-9

1. Дигитализация

004.774.25 + 338.2

П-120000075493

Сист. N: 48619

- 16 -

Тъмбнейл

ЦБ 66077, П/336/А 93Пф

АТАНАСОВ, Петър Атанасов

Финансови пазари и икономически растеж : Теория и резултати : монография / Петър Атанасов Атанасов. - София : Евдемония продъкшън, 2020. - 130 с. : с табл. ; 20 см

Библиогр. след отд. материали

ISBN 978-619-7209-39-6

1. Финансови пазари

336.76 + 330.35

П-120000075494

Сист. N: 48620

- 17 -

Тъмбнейл

ЦБ 66080, П/338.45/А 93Пу

АТАНАСОВ, Петър Атанасов

Управление на финансите на индустриалната фирма : (на примера на фармацевтичната индустрия в България) / Петър Атанасов Атанасов. - София : Евдемония продъкшън, 2020. - 178 с. : с табл. ; 20 см

Библиогр. с. 169-178

ISBN 978-619-7209-38-9

1. Фармацевтична промишленост - България - финанси - управление и организация

338.45:615(497.2)

П-120000075497

Сист. N: 48623

- 18 -

Тъмбнейл

ЦБ 66094, П/338/К 87Мп

КОЦЕВА-ТИКОВА, Мария Георгиева

По пътя на устойчивото развитие : Зелената алтернатива : Монография / Мария Георгиева Коцева-Тикова. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2022. - 199 с. : с цв. ил. ; 21 см

Библиогр. с. 149-164 . - Съдържа и прил.

ISBN 978-954-07-5403-1

1. Икономически растеж

338.1:502.173/.174 + 502.13

П-120000075540, П-120000075541

Сист. N: 48648

- 19 -

Тъмбнейл

ЦБ 66104, Арх/614/Р 97и, П/614/Р 97и

РЪКОВОДСТВО за изготвяне на здравни проекти / Иваничка Атанасова Сербезова и др. - Плевен : Медиатех, 2022 (Акад. изд. Русенски университет). - 114 с. : с табл., сх. ; 22 см

Библиогр. след отделни материали

ISBN 978-619-207-238-4

1. Здравеопазване – управление и организация

614.2:65.012(076)(075.8)

Арх-120000075556, П-120000075557

Сист. N: 48658

Математика. Теория на вероятностите. Математическа статистика. Приложна математ.

- 20 -

Тъмбнейл

ПНО - ПМС 17

ИЗСЛЕДВАНЕ и моделиране на реални процеси : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2021 - ФПНО -05 / Ръковод. на раб. колектив Евелина Илиева Велева. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021. - 61 с., прил. ; 30 см

Библиогр. след вс. гл.

ISBN *

1. Статистически методи

519.24/.25.001.5(062.2)

NIS-120000075455

Сист. N: 48583

- 21 -

Тъмбнейл

ПНО - М 11

ИЗСЛЕДВАНЕ на математически и дидактически модели в дигитална среда с аналитични и числени методи : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2021 - ФПНО -03 / Ръковод. на раб. колектив Миглена Колева. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2022. - 21 с., прил. ; 30 см

ISBN *

1. Математически методи. 2. Изчислителна математика. Числен анализ и програмиране. Компютърна математика

51-7:37(062.2) + 519.6:37(062.2)

NIS-120000075462

Сист. N: 48601

Опазване на растителния и животински свят. Екология

- 22 -

Тъмбнейл

ЦБ 66094, П/338/К 87Мп

КОЦЕВА-ТИКОВА, Мария Георгиева

По пътя на устойчивото развитие : Зелената алтернатива : Монография / Мария Георгиева Коцева-Тикова. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2022. - 199 с. : с цв. ил. ; 21 см

Библиогр. с. 149-164 . - Съдържа и прил.

ISBN 978-954-07-5403-1

1. Икономически растеж

338.1:502.173/.174 + 502.13

П-120000075540, П-120000075541

Сист. N: 48648

Физика. Физика на твърдото тяло. Физика на металите. Механика. Астрология, астрономия

- 23 -

Тъмбнейл

ТФ - ММЕИГ и Ф - 4

ИЗСЛЕДВАНЕ на възможностите за контрол и управление на работата на технически системи и устройства : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2021-ФТ -02 / Ръковод. на раб. колектив Петко Машков. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021. - 80 с. : с фиг., табл., прил. ; 30 см

Библиогр. след отд. разд.

ISBN *

1. Светотехника

628.95.001.57.008.6(062.2)

NIS-120000075480

Сист. N: 48593

Медицина. Кинезитерапия. Спорт

- 24 -

Тъмбнейл

ОЗЗГ - ЗГ - 7

СЪЗДАВАНЕ на методично-научни ресурси за оптимизиране на модула практически основи на сестринските и акушерски грижи във виртуална образователна среда : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2021 - ФОЗЗГ -02 / Ръковод. на раб. колектив Цвета Атанасова Христова. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021. - 72 с. : с прил. ; 30 см

ISBN *

1. Здравни грижи - учебници за ВУЗ. 2. Медицина - акушерство и гинекология

618.2/.7:37(062.2) + 614.2:37(062.2)

NIS-120000075456

Сист. N: 48584

- 25 -

Тъмбнейл

ТФ - ФВС - 2

ИЗСЛЕДВАНЕ и сравнителен анализ на методологичните аспекти на педагогиката на физическото възпитание, физическата активност и спорта преди и по време на COVID 19 : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2021 -ФТ -04 / Ръковод. на раб. колектив Искра Стефанова Илиева. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021. - 43 с. : с табл., фиг. ; 30 см

ISBN *

1. Спорт. Спортни игри. Физическа култура

796(062.2).001.5

NIS-120000075465

Сист. N: 48585

- 26 -

Тъмбнейл

ПНО - ИИТ 19

ПРОЕКТИРАНЕ и разработване прототип на информационна система за събиране на медицински данни в специфични области, непокривани от болничните информационни системи : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2021 - ФПНО - 04 / Ръковод. на раб. колектив Румен Русев. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2022. - 39 с. : с прил. ; 30 см

Библиогр. с. 22-26

ISBN *

1. Софтуер в областта на медицината

004.4:61.001.57.001.63(062.2)

NIS-120000075458

Сист. N: 48611

- 27 -

Тъмбнейл

ЦБ 66073, Арх/616/Х 79И-о, П/616/Х 79И-о

ХРИСТОВА, Иринка Атанасова

Оптимизиране на обучението по онкологични здравни грижи : Монография / Иринка Атанасова Христова. - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2022. - 134 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 21 см

Библиогр. с. 122-131

ISBN 978-954-712-869-9

1. Здравни грижи - онкологични заболявания. 2. Здравни работници – образование и просвета

616-083:616-006 + 614.23/.26:616-006

Арх-120000075490, П-120000075491

Сист. N: 48616

- 28 -

Тъмбнейл

ЦБ 66080, П/338.45/А 93Пу

АТАНАСОВ, Петър Атанасов

Управление на финансите на индустриалната фирма : (на примера на фармацевтичната индустрия в България) / Петър Атанасов Атанасов. - София : Евдемония продъкшън, 2020. - 178 с. : с табл. ; 20 см

Библиогр. с. 169-178

ISBN 978-619-7209-38-9

1. Фармацевтична промишленост - България - финанси - управление и организация

338.45:615(497.2)

П-120000075497

Сист. N: 48623

- 29 -

Тъмбнейл

ЦБ 66081, П/614/Л 68Пм

ЛИСАЕВ, Петко

Медицинска деонтология и медицинско право : За сестри, акушерки и асоциирани специалисти / Петко Иванов Лисаев. - 2. изд.- София : Медицина и физкултура, 2014. - 192 с. ; 21 см

Библиогр. с. 190-192

ISBN 978-954-420-305-4

1. Медицинска деонтология - учебници за ВУЗ

614.23/.26(075.8)

П-120000075510

Сист. N: 48626

- 30 -

Тъмбнейл

ЦБ 66082, П/615/Ж 34Ву

ЖЕЛЕВ, Видьо Василев и др.

Упражнения с швейцарска топка (Swiss-ball) за лумбална дискова болест / Видьо Василев Желев, Екатерини Лиану. - 2. изд.- София : Авангард Прима, 2020. - 123 с.: със сн. ; 20 см

Библиогр. с. 117-123

ISBN 978-619-160-611-5

1. Физиотерапия

615.825(075.8)

П-120000075511

Сист. N: 48627

- 31 -

Тъмбнейл

ЦБII 3396, П/615/V 16S

VALCHEVA-KUZMANOVA, Stefka et al

Pharmacology workbook for medical students / Stefka Valcheva-Kuzmanova, Maria Zhelyazkova-Savova. - 2nd ed.- Varna : Med. Univ. "Prof. Dr. Paraskev Stoyanov", 2020. - 135 p. : с ил. ; 30 cm

ISBN 978-619-221-240-7

1. Фармакология - учебници за ВУЗ

615(076)(075.8)

П-120000075513

Сист. N: 48628

- 32 -

Тъмбнейл

ЦБII 3397, П/615/Ж 34Вф

ЖЕЛЕВ, Видьо Василев

Физиотерапия / Видьо Василев Желев ; Ред. Таня Пунева. - 2. доп. изд.- София : Авангард Прима, 2019.- 28 см

ISBN 978-619-160-923-1

Т. 4. Методи за функционално изследване и оценка във физиотерапията : Учебник за студенти по физиотерапия. - 2019. - 368 с. : със сн., табл.

Библиогр. с. 363-366

1. Физиотерапия

615.8.001.2(075.8)

П-120000075515

Сист. N: 48629

- 33 -

Тъмбнейл

ЦБII 3397, П/615/Ж 34Вф

ЖЕЛЕВ, Видьо Василев

Физиотерапия : Учебник за студенти по физиотерапия / Видьо Василев Желев ; Ред. Таня Пунева. - 2. доп. и прераб. изд.- София : Авангард Прима, 2019.- 28 см

ISBN 978-619-160-926-0

Ч. 1. Обща - основи, методика и организация на физиотерапията. - 2019. - 153 с. : с фиг., ил.

Библиогр. с. 152-153

1. Физиотерапия

615.8.001.1(075.8)

П-120000075514

Сист. N: 48630

- 34 -

Тъмбнейл

ЦБII 3398, П/615/Ж 34Вф

ЖЕЛЕВ, Видьо Василев

Физиотерапия : Учебник за студенти по физиотерапия / Видьо Василев Желев ; Ред. Таня Пунева. - 3. доп. изд.- София : Авангард Прима, 2019.- 28 см

ISBN 978-619-160-927-7

Ч. 2. Практическа - средства на физиотерапията. - 2019. - 189 с. : с фиг., ил.

Библиогр. с. 187-189

1. Физиотерапия

615.8.002(075.8)

П-120000075516

Сист. N: 48631

- 35 -

Тъмбнейл

ЦБII 3397, П/615/Ж 34Вф

ЖЕЛЕВ, Видьо Василев

Физиотерапия : Учебник за студенти по физиотерапия / Видьо Василев Желев ; Ред. Таня Пунева. - 2. доп. изд.- София : Авангард Прима, 2019.- 28 см

ISBN 978-619-160-928-4

Ч. 3. Специализирани методи и методики във физиотерапията. - 2019. - 324 с. : с фиг, ил.

Библиогр. с. 321-324

1. Физиотерапия

615.8.001.4(075.8)

П-120000075518

Сист. N: 48632

- 36 -

Тъмбнейл

ЦБII 3400, П/615/Ж 34Вм

ЖЕЛЕВ, Видьо Василев

Масаж : Основи, класификация, видове: Учебник за студенти по физиотерапия: кинезитерапевти и рехабилитатори / Видьо Василев Желев ; Ред. Таня Пунева. - 2. доп. изд.- София : Авангард Прима, 2022. - 264 с. : със сн. ; 29 см

Библиогр. с. 262-263

ISBN 978-619-160-920-8

1. Масажи, лечебни

615.82(075.8)

П-120000075519

Сист. N: 48633

- 37 -

Тъмбнейл

ЦБII 3399, П/615/П 76Нф

ПОПОВ, Николай

Физиотерапия на гръбначния стълб / Николай Попов. - София, 2018. - 153 с. : с фиг., ил. ; 30 см

1. Физиотерапия - учебници за ВУЗ. 2. Медицина - опорно-двигателен апарат

615.8(075.8) + 616.7-085(075.8)

П-120000075520

Сист. N: 48634

- 38 -

Тъмбнейл

ЦБII 3401, П/615/Ж 34Вф

ЖЕЛЕВ, Видьо Василев и др.

Физиотерапия при неврологични, неврохирургични и психични заболявания : Учебник за студенти по физиотерапия / Видьо Василев Желев, Давид Руменов Кънчев. - 2. прераб. изд.- София : Авангард Прима, 2015. - 347 с. ; 29 см

Библиогр. с. 340-347

ISBN 978-619-160-543-9

1. Медицина - хирургия. 2. Физиотерапия. 3. Медицина - психиатрия

615.8:611.8(075.8)

П-120000075521

Сист. N: 48635

- 39 -

Тъмбнейл

ЦБII 3402, П/615/Ф 47в

ФИЗИОТЕРАПИЯ при вътрешни и хирургични болести : Учебник за студенти по физиотерапия: медицински рехабилитатор ерготерапевт, кинезитерапевт / Видьо Василев Желев и др. ; Под ред. Видьо Василев Желев. - 3. кор. изд.- София : Авангард Прима, 2021. - 419 с. : с ил., табл., сх. ; 29 см

Библиогр. с. 411-418

ISBN 978-619-160-922-2

1. Медицина - хирургия. 2. Физиотерапия

615.8:616.1/.4(075.8)

П-120000075522

Сист. N: 48636

- 40 -

Тъмбнейл

ЦБ 66091, Арх/616/М 79м, П/616/М 79м

МОДЕЛИ на методически разработки за практическо занятие : Учебно помагало [за студенти от професионално направление "Обществено здраве" и професионално направление "Здравни грижи"] / Иваничка Атанасова Сербезова и др. - Плевен : Медиатех, 2022 (Акад. изд. Русенски университет). - 178 с. : с диагр. ; 22 см

Библиогр. с. 174-176

ISBN 978-619-207-246-9

1. Клинична практика - ръководство

616-071(076)(075.8)

Арх-120000075560, П-120000075561

Сист. N: 48646

- 41 -

Тъмбнейл

ЦБ 66093, П/61/В 51Нм

ВЕСЕЛИНОВА, Нели Валентинова

Медицинската география : Постижения и надежди : [Монография] / Нели Валентинова Веселинова. - София : Парадигма, 2021. - 247 с. : с к., табл., сх. ; 25 см

Библиогр. с. 231-246

ISBN 978-954-326-446-9

1. Медицинска география

61:91

П-120000075539

Сист. N: 48647

- 42 -

Тъмбнейл

ЦБ 66100, П/616/И 22Дм

ИВАНОВА, Диана Кръстева

Медико-социални фактори при пациенти с исхемична болест на сърцето : Монография / Диана Кръстева Иванова ; Рецензент Галина Чанева, Силвия Младенова. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021. - 220 с. : с цв. фиг., ил. ; 21 см

Библиогр. с. 205-220

ISBN 978-954-07-5349-2

1. Медицина - сърдечно-съдова система

616.12

П-120000075549

Сист. N: 48654

- 43 -

Тъмбнейл

ЦБ 66102, П/611/В 20Вт

ВАНКОВ, Ванко Начев и др.

Топографска анатомия : Учебник за студенти по медицина и дентална медицина със 137 фигури в текста / Ванко Начев Ванков, Кирил Николов Ичев ; В сътр. с Лъчезар Колев Сурчев. - 10. прераб. и доп. изд.- София : Арсо, 2021. - 214 с. : с фиг. ; 22 см

ISBN 978-619-197-062-9

1. Топографска анатомия. Общо описание на тялото. Области на тялото

611.9(075.8)

П-120000075553, П-120000075554

Сист. N: 48656

- 44 -

Тъмбнейл

ЦБ 66103, П/616/П 28ф

ПАТОЛОГИЧНА физиология : Учебник за студенти по медицина и стоматология / Бенями Леон Анави и др. ; Под ред. на Радослав Василев Лолов, Димитър Митков Митков. - София : Арсо, 1999. - 574 с. : с табл., сх. ; 25 см

ISBN 954-8967-18-9

1. Физиология, патологична - учебници за ВУЗ

616-092(075.8)

П-120000075555

Сист. N: 48657

- 45 -

Тъмбнейл

ЦБ 66104, Арх/614/Р 97и, П/614/Р 97и

РЪКОВОДСТВО за изготвяне на здравни проекти / Иваничка Атанасова Сербезова и др. - Плевен : Медиатех, 2022 (Акад. изд. Русенски университет). - 114 с. : с табл., сх. ; 22 см

Библиогр. след отделни материали

ISBN 978-619-207-238-4

1. Здравеопазване – управление и организация

614.2:65.012(076)(075.8)

Арх-120000075556, П-120000075557

Сист. N: 48658

- 46 -

Тъмбнейл

ЦБ 66107, П/616/П 91х

ПРОЛЕТНИ хирургични дни : Сборник резюмета от I-ви симпозиум с международно участие на тема: Съвременно лечение на хирургичните заболявания, 25-27 март 2022 г., гр. Русе / Ред. О. Хаджийски, К. Панайотов. - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2022. - 74 с. ; 22 см

ISBN 978-954-712-871-2

1. Хирургични болести

616-089(063)

П-120000075571, П-120000075572

Сист. N: 57914

- 47 -

Тъмбнейл

ЦБ 66113, Арх/614/С 96Нр, П/614/С 96Нр, Уч/614/С 96Нр

СЪБЕВ, Никола Емилов и др.

Ръководство за учебни занятия по Икономика на здравеопазването / Никола Емилов Събев, Кирил Панайотов Панайотов. - 2. прераб. и доп. изд.- Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2022. - 100 с. ; 22 см

Библиогр. с. 99

ISBN 978-954-712-876-7

1. Здравеопазване - България - икономически проблеми

614.2.003(076)(075.8)

Арх-120000075701, П-120000075702, П-120000075703, Уч-120000075704, Уч-120000075705, Уч-120000075706, Уч-120000075707, Уч-120000075708, Уч-120000075709, Уч-120000075710, Уч-120000075711, Уч-120000075712, Уч-120000075713, Уч-120000075714, Уч-120000075715, Уч-120000075716, Уч-120000075717, Уч-120000075718, Уч-120000075719, Уч-120000075720, Уч-120000075721, Уч-120000075722, Уч-120000075723, Уч-120000075724, Уч-120000075725, Уч-120000075726, Уч-120000075727, Уч-120000075728, Уч-120000075729, Уч-120000075730, Уч-120000075731, Уч-120000075732, Уч-120000075733

Сист. N: 57922

- 48 -

Тъмбнейл

ЦБ 66114, П/616/Б 73Ед

БОЯДЖИЕВА-ДЕЛЕВА, Елена Кирилова

Диагностика на говора и нарушенията му в детска възраст : Монография / Елена Кирилова Бояджиева-Делева. - Варна : СТЕНО, 2022. - 240 с. : с табл., сх. ; 24 см

Библиогр. с. 221-232

ISBN 978-619-241-199-2

1. Говор - при децата - разстройства

616.89-008.434-053.2

П-120000075580

Сист. N: 57923

- 49 -

Тъмбнейл

ЦБ 66115, Арх/61/Т 64Л-о, П/615/Т 64Л-о, Уч/615/Т 64Л-о

ТОДОРОВА, Лилия Асенова

Общи методи за изследване в ерготерапията : (учебно пособие) / Лилия Асенова Тодорова. - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2022. - 80 с. : с табл. ; 20 см

Библиогр. с. 61-62 . - Прил.

ISBN 978-954-712-875-0

1. Ерготерапия

615.851.3(075.8)(076)

Арх-120000075594, П-120000075595, П-120000075596, Уч-120000075597, Уч-120000075598, Уч-120000075599, Уч-120000075600, Уч-120000075601, Уч-120000075602, Уч-120000075603, Уч-120000075604, Уч-120000075605, Уч-120000075606, Уч-120000075607, Уч-120000075608, Уч-120000075609, Уч-120000075610, Уч-120000075611, Уч-120000075612, Уч-120000075613, Уч-120000075614, Уч-120000075615, Уч-120000075616, Уч-120000075617, Уч-120000075618, Уч-120000075619, Уч-120000075620, Уч-120000075621, Уч-120000075622, Уч-120000075623, Уч-120000075624, Уч-120000075625, Уч-120000075626, Уч-120000075627, Уч-120000075628, Уч-120000075629, Уч-120000075630, Уч-120000075631, Уч-120000075632, Уч-120000075633, Уч-120000075634, Уч-120000075635, Уч-120000075636

Сист. N: 57924

- 50 -

Тъмбнейл

ЦБ 66118, П/616/Т 53Дн

ТЕРЗИЕВ, Димитър Славчев

Невроразвитийни разстройства в детска и юношеска възраст : интелектуален дефицит, аутизъм, езиково разстройство и обучителни проблеми, хиперактивност : за родители и професионалисти / Димитър Славчев Терзиев. - Варна : СТЕНО, 2022. - 128 с. ; 20 см. - (Библиотека Клинична психология)

Библиогр. с. 123-127

ISBN 978-619-241-192-3

1. Детска и педагогическа психология

616.89-053.2

П-120000075585

Сист. N: 57927

Техника - общи въпроси. Възстановяване на детайли

- 51 -

Тъмбнейл

ЦБ 66089, Арх/621/Н 74Ми, П/621.79/Н 74Ми

НИКОЛОВ, Митко Иванов и др.

Изследване триботехническите характеристики на превантивни и възстановителни покрития : Научна монография = Research of tribotechnical characteristics of prevelent and restorative coatings / Митко Иванов Николов, Пламен Ганчев Кангалов. - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2022. - 290 с. : с цв. ил., сх., табл. ; 23 см

Библиогр. с. 255-288

ISBN 978-954-712-868-2

1. Химическа обработка на повърхността на металите - триене в машините, трибология

621.794:621.891

Арх-120000075562, П-120000075563, П-120000075564

Сист. N: 48644

- 52 -

Тъмбнейл

ЦБ 66090, Арх/621/К 25Пв, П/621.79/К 25Пв

КАНГАЛОВ, Пламен Ганчев

Възстановителни покрития от електролитни сплави : Научна монография = Rebuilding electrolytic alloys coatings / Пламен Ганчев Кангалов. - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2019. - 170 с. : с цв. ил. ; 23 см

Библиогр. с. 155-167

ISBN 978-954-712-785-2

1. Химическа обработка на повърхността на металите

621.794

Арх-120000075565, П-120000075566, П-120000075567

Сист. N: 48645

Хидравлика. Пневматика. Хидравлични машини и задвижвания

- 53 -

Тъмбнейл

АИФ - ТХЕ 131

ИЗСЛЕДВАНЕ на хидродинамични и термодинамични процеси - 2 част : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2021 - АИФ -03 / Ръковод. на раб. колектив Генчо Стойков Попов. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021. - 112 с. : с ил., табл. + прил. ; 30 см

Библиогр. след отд. разд.

ISBN *

1. Хидроенергетика. 2. Топлинно стопанство. Горива. Отопление. Топлотехника

621.22.001.5(062.2) + 662.6/.9(062.2)

NIS-120000075478

Сист. N: 48592

Електротехника. Електроснабдяване. Електрически прибори, машини

- 54 -

Тъмбнейл

РУ Ангел Кънчев 16

ИЗСЛЕДВАНЕ възможностите за оптимизиране разхода на енергия на електромобил от клас прототипи за състезанието Shell Eco-marathon : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2021 - РУ -03 / Ръковод. на раб. колектив Симеон Илиев. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021. - 39 с. : с ил., прил. ; 30 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN *

1. Електромобили

629.113.6.003.13.001.76(062.2)

NIS-120000075464

Сист. N: 48600

- 55 -

Тъмбнейл

ЕЕА - ЕСЕО 183

ИЗСЛЕДВАНЕ и анализ на електроснабдяването за основни потребители. Приложение на ефективни електротехнологии в земеделието и промишлеността : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2021 - ФЕЕА -04 / Ръковод. на раб. колектив Орлин Любомиров Петров. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021. - 49 с. : с табл. и ил. ; 30 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN *

1. Електроснабдяване

621.311.1.001.5(062.2)

NIS-120000075461

Сист. N: 48609

- 56 -

Тъмбнейл

ЦБ 66083, Арх/658/С 83Ит, П/658/С 83Ит

СТОЯНОВ, Ивайло Стефанов

Технически системи за електробезопасност : Учебник за студентите от Русенски университет / Ивайло Стефанов Стоянов. - Русе : Асоциация КИЕЕС, 2022 (Акад. изд. "Русенски университет"). - 134 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр. с. 128-131

ISBN 978-619-91941-3-3

1. Безопасност на труда в електроенергетиката

658.382:621.31(075.8)

Арх-120000075523, П-120000075524

Сист. N: 48637

- 57 -

Тъмбнейл

ЦБ 66084, Арх/621.3/С 83Ир, П/621.31/С 83Ир

СТОЯНОВ, Ивайло Стефанов

Ръководство за курсов проект по електрически мрежи и системи : Ръководство за студентите от Русенски университет / Ивайло Стефанов Стоянов. - Русе : Асоциация КИЕЕС, 2022 (Акад. изд. "Русенски университет"). - 76 с. : с табл. ; 21 см

Библиогр. с. 75

ISBN 978-619-91941-2-6

1. Енергийни системи в цялост. Електрически централи и подстанции. Електрификация

621.311.1/.2(076)

Арх-120000075525, П-120000075526

Сист. N: 48638

Електроника. Радиотехника. Телевизия. Съобщителна техника

- 58 -

Тъмбнейл

ЕЕА - Тк 29

ПРОЕКТИРАНЕ, FPGA-имплементиране и изследване на цифрови комуникационни устройства : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2021 - ФЕЕА -03 / Ръковод. на проект Адриана Найденова Бороджиева. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021. - 145 с. : с прил. ; 30 см

Библиогр. с. 132-138

ISBN *

1. Импулсна техника. 2. Софтуер - компютърни техники с практическо приложение - изчислителни системи - ръководство. 3. Хардуер

681.32.001.63(062.2) + 004.3:004.4.001.63(062.2)

NIS-120000075468

Сист. N: 48605

- 59 -

Тъмбнейл

ЕЕА - Е 36

РАЗРАБОТВАНЕ и изследване на електронни модули за дистанционен контрол и управление на обекти : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2021 - ФЕЕА -02 / Ръковод. на раб. колектив Анелия Владимирова Манукова-Маринова, Снежинка Любомирова Захариева. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021. - 122 с. : с прил. ; 30 см

Библиогр. с. 101-111

ISBN *

1. Електроника, промишлена. 2. Проверка. Контрол. Наблюдение. Ревизия на предприятията

621.38:654.9.001.5(062.2)

NIS-120000075460

Сист. N: 48608

- 60 -

Тъмбнейл

ЦБ 66079, П/681.32/П 47Нб

ПЕТРОВ, Николай Иванов и др.

Базова схемотехника на компютърни системи : [Учебник] / Николай Иванов Петров, Димо Георгиев Димов. - София : ИК Жельо Учков, 2022. - 368 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Библиогр. с. 363-366

ISBN 978-954-391-162-2

1. Микропроцесорна схемотехника

681.32:621.382(075.8)

П-120000075496

Сист. N: 48622

Машинни елементи. Механични задвижвания. Машинно чертане и проектиране

- 61 -

Тъмбнейл

ЦБ 66087, Арх/621/Д 66В-з, П/621.83/Д 66В-з

ДОБРЕВ, Васко Илиев

Зъбни предавки : Монография / Васко Илиев Добрев. - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2020. - 111 с. ; 22 см

Библиогр. след вс. глава

ISBN 978-954-712-812-5

1. Зъбни предавки и механизми

621.833

Арх-120000075533, П-120000075534

Сист. N: 48641

- 62 -

Тъмбнейл

ЦБ 66088, Арх/621/Д 58Юв, П/621.8/Д 58Юв

ДИМИТРОВ, Юлиян Илиев

Винтов крик. Устойчивост / Юлиян Илиев Димитров. - Русе : Медиатех, 2022. - 16 с. : със сх. ; 20 см

Библиогр. с. 15

ISBN 978-619-207-236-0

1. Машинни елементи - механизми - предавки - проектиране

621.8-25.001.63(076)

Арх-120000075535, П-120000075536

Сист. N: 48642

Транспорт и транспортни средства. Автомобили, трактори и кари. ДВГ. Самолети. Воден транспорт

- 63 -

Тъмбнейл

АИФ - РНММЛХТ 270

ИЗСЛЕДВАНЕ на метод и средства за екологично почистване на детайли - част 2 : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2021 - ФАИ -02 / Ръковод. на раб. колектив Тодор Николов Деликостов. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2022. - 58 с. : с фиг., прил. ; 30 см

Библиогр. с. 47-58

ISBN *

1. Селскостопанска техника - поддържане, обслужване, текущ ремонт

631.3-7.001.5.000.504.056(062.2)

NIS-120000075475

Сист. N: 48588

- 64 -

Тъмбнейл

АИФ - РНММЛХТ 269

ИЗСЛЕДВАНЕ и създаване на екологично чист метод и средства за почистване на детайли : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 - ФАИ -03 / Ръковод. на раб. колектив Даниел Ликаса Бекана. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2022. - 33 с. : с фиг., прил. ; 30 см

Библиогр. с. 32-33

ISBN *

1. Селскостопанска техника - поддържане, обслужване, текущ ремонт

631.3-7.001.5.000.504.056(062.2)

NIS-120000075474

Сист. N: 48591

- 65 -

Тъмбнейл

ТФ - Т 60

СЪЗДАВАНЕ на мобилна система за изследване на велосипедното движение : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2021 - ФТ - 01 / Ръковод. на раб. колектив Даниел Любенов. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021. - 67 с., прил. ; 30 см

Библиогр. с. 64 -65

ISBN *

1. Безопасност на движението. 2. Велосипеден и мотоциклетен транспорт

656.18:656.11.001.57(062.2)

NIS-120000075479

Сист. N: 48594

- 66 -

Тъмбнейл

ТФ - ДТТ 14

МЕТОДИ и средства за повишаване на екологичните параметри на двигателите и транспортните средства : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран по фонд "Научни изследвания" 2021- ФТ -03 / Ръковод. на раб. колектив Атанас Любенов Илиев. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021. - 136 с. : с фиг., прил. ; 30 см

ISBN *

1. Двигатели с вътрешно горене - изследвания

621.43-52.001.4(062.2)

NIS-120000075477

Сист. N: 48598

- 67 -

Тъмбнейл

РУ Ангел Кънчев 16

ИЗСЛЕДВАНЕ възможностите за оптимизиране разхода на енергия на електромобил от клас прототипи за състезанието Shell Eco-marathon : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2021 - РУ -03 / Ръковод. на раб. колектив Симеон Илиев. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021. - 39 с. : с ил., прил. ; 30 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN *

1. Електромобили

629.113.6.003.13.001.76(062.2)

NIS-120000075464

Сист. N: 48600

- 68 -

Тъмбнейл

РУ Ангел Кънчев 15

ИЗСЛЕДВАНЕ на възможностите за оптимизация на прототип на градски автомобил задвижван от водородна горивна клетка : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2021 - РУ -02 / Ръковод. на раб. колектив Иван Христов Белоев. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2020. - 113 с. : с цв. фиг., табл. ; 30 см

Библиогр. с. 108-110

ISBN *

1. Автомобили с електрическо захранване от въздушна контактна мрежа и акумулатори

629.113.6.001.76(062.2)

NIS-120000075467

Сист. N: 48607

- 69 -

Тъмбнейл

ЦБ 66086, Арх/62/Б 35Ип, П/629.113/Б 35Ип

БЕЛОЕВ, Иван Христов

Проектиране, конструиране и експериментално изследване на едноместен автомобил за градска среда със задвижване от водородна горивна клетка : Монография / Иван Христов Белоев. - 2. прераб. и доп. изд.- Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2022. - 156 с. : с цв. фиг., табл. ; 22 см

Библиогр. с. 151-154

ISBN 978-954-712-873-6

1. Автомобили - екологични - изпитване

629.113.001.5.001.6

Арх-120000075530, П-120000075531, П-120000075532

Сист. N: 48640

- 70 -

Тъмбнейл

ЦБ 66112, Арх/621/И 52Аи, П/621.43/И 52Аи, Уч/621.43/И 52Аи

ИЛИЕВ, Атанас Любенов

Изпитване на двигатели с вътрешно горене : Учебник / Атанас Любенов Илиев. - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2022. - 108 с. : със сх., табл., диагр. ; 22 см

Библиогр. с. 100-101

ISBN 978-954-712-874-3

1. Двигатели с вътрешно горене, изпитване

621.43.001.4(075.8)

Арх-120000075734, П-120000075735, П-120000075736, Уч-120000075737, Уч-120000075738, Уч-120000075739, Уч-120000075740, Уч-120000075741, Уч-120000075742, Уч-120000075743, Уч-120000075744, Уч-120000075745, Уч-120000075746, Уч-120000075747, Уч-120000075748, Уч-120000075749, Уч-120000075750, Уч-120000075751, Уч-120000075752, Уч-120000075753, Уч-120000075754, Уч-120000075755, Уч-120000075756

Сист. N: 57921

Механизация на селското стопанство. Селскостопански машини и инструменти

- 71 -

Тъмбнейл

АИФ - РНММЛХТ 270

ИЗСЛЕДВАНЕ на метод и средства за екологично почистване на детайли - част 2 : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2021 - ФАИ -02 / Ръковод. на раб. колектив Тодор Николов Деликостов. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2022. - 58 с. : с фиг., прил. ; 30 см

Библиогр. с. 47-58

ISBN *

1. Селскостопанска техника - поддържане, обслужване, текущ ремонт

631.3-7.001.5.000.504.056(062.2)

NIS-120000075475

Сист. N: 48588

- 72 -

Тъмбнейл

АИФ - РНММЛХТ 269

ИЗСЛЕДВАНЕ и създаване на екологично чист метод и средства за почистване на детайли : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2020 - ФАИ -03 / Ръковод. на раб. колектив Даниел Ликаса Бекана. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2022. - 33 с. : с фиг., прил. ; 30 см

Библиогр. с. 32-33

ISBN *

1. Селскостопанска техника - поддържане, обслужване, текущ ремонт

631.3-7.001.5.000.504.056(062.2)

NIS-120000075474

Сист. N: 48591

Селско стопанство - растениевъдство и животновъдство

- 73 -

Тъмбнейл

АИФ - ЗТ 245

ИЗСЛЕДВАНЕ влиянието на торенето с биологични и биодинамични препарати и нуждата от земеделски машини при отглеждането на пшеница и тритикале : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2021 - ФАИ - 01 / Ръковод. на раб. колектив Веселин Йорданов Дочев. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021. - 50 с. : с табл., прил. ; 30 см

Библиогр. с. 46-48

ISBN *

1. Житни растения. Зърнени култури. 2. Торене, изследвания, експерименти

633.1:631.8.001.5(062.2)

NIS-120000075472

Сист. N: 48590

Управление на предприятията. Организация на промишленото производство. Счетоводство. Реклама

- 74 -

Тъмбнейл

БМ - БРИ 1

ИЗСЛЕДВАНЕ адаптацията на бизнес системи към условията на динамично променяща се среда : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2021 - ФБМ -01 / Ръковод. на раб. колектив Людмила Михайлова. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021. - 40 с. : с прил. ; 30 см

Библиогр. с. 20-21

ISBN *

1. Икономическо положение. Икономическа политика. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени. 2. Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

338.1/.4.001.57(062.2) + 332.1.001.57(062.2) + 658.012.001.57(062.2)

NIS-120000075486

Сист. N: 48604

- 75 -

Тъмбнейл

ЦБ 66108, П/658.5/M 43Hm

MAYNARD, Herman Bryant et al.

Methods-time measurement / Herman Bryant Maynard, James Gustave Stegemerten, John L. Schwab. - New York : McGraw-Hill Education, 1948. - x, 292 p. : ill. ; 24 cm

ISBN 978-125-835-098-7

1. Индустриално предприятие - управление, мениджмънт

658.53

П-120000075593

Сист. N: 57917

Кибернетика. Фина механика

- 76 -

Тъмбнейл

ЕЕА - АМ 93

ИЗСЛЕДВАНЕ на методи базирани на анализ на изображения и ултразвук за разпознаване на дефекти по яйца : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от ФНИ 2021 - ФЕЕА - 05 / Ръковод. на раб. колектив Цветелина Димитрова Георгиева. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021. - 55 с. : с цв. фиг., прил. ; 30 см

ISBN *

1. Автоматизация на технологични процеси

681.51:637.4(062.2) + 658.56:637.4(062.2)

NIS-120000075466

Сист. N: 48606

Материалознание. Технология на металите. Металообработване. Металознание

- 77 -

Тъмбнейл

МТФ - МТМ 541

СЪЗДАВАНЕ на технологични предпоставки и изследване на възможностите за заваряване чрез триене с разбъркване на алуминиеви сплави : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2021- МТФ -01 / Ръковод. на раб. колектив Николай Василев Фердинандов. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021. - 76 с. : с фиг., табл. ; прил. ; 30 см

Библиогр. с. 71-76

ISBN *

1. Заваряване чрез механично въздействие

621.791.1.001.5(062.2)

NIS-120000075463

Сист. N: 48599

Езикознание. Филология. Литература

- 78 -

Тъмбнейл

ЦБII 3393, П/802.0/B 41J

BELL, Jan et al

Gold. First : Coursebook / Jan Bell, Amanda Thomas. - Harlow : Pearson Education, 2014. - 208 p. ; 28 cm

www.pearsonELT.com/goldfirst

ISBN 978-1-4479-0714-5

1. Английски език - изучаване

802.0(076)

ЦБII-120000075498, П-120000075499, П-120000075500

Сист. N: 48501

- 79 -

Тъмбнейл

МТФ - ЧЕ 6

РАЗРАБОТВАНЕ на модел за формиране на ключови компетентности по академичен английски език чрез проектно-базирано обучение : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2021 - МТФ - 02 / Ръковод. на раб. колектив Диана Стефанова, Елица Георгиева. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021. - 126 с. : с цв. фиг., табл. ; 30 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN *

1. Английски език, наука

802.0.001.57(062.2)

NIS-120000075481

Сист. N: 48595

- 80 -

Тъмбнейл

ЦБ 56684, Арх/80/И 36

ИЗВЕСТИЯ / Състав. Румяна Лебедова, Тодорка Георгиева, М. Сапунджиев ; Науч. ред. Руси Русев. - Русе : РУ А. Кънчев, 2006 -.- 22 см

От кн. 1 до кн. 5 поредицата е излизала с ISBN. - От кн. № 5 поредицата е с ISSN 1313-7395

ISBN 1313-7395

Кн. XIII, Год. XIII. Традиция и модерност на образованието и науката. - 2021. - 122 с.

Библиогр. след отд. статии

1. Езикознание, филология, литература

80 + 886.7-82

Арх-120000075457

Сист. N: 48597

- 81 -

Тъмбнейл

ЦБII 3394, П/802.0/A 60C

ANNABELL, Clementine et al

Gold. First : Teacher's book / Clementine Annabell, Rawdon Wyatt. - Harlow : Pearson Education, 2014. - 192 p. ; 28 cm

www.pearsonELT.com/goldfirst

ISBN 978-1-4479-0718-3

1. Английски език - изучаване

802.0(072)

ЦБII-120000075501, П-120000075502, П-120000075503

Сист. N: 48624

- 82 -

Тъмбнейл

ЦБII 3395, П/802.0/B 96S

BURGESS, Sally et al

Gold. First : Exam maximiser with key / Sally Burgess, Jacky Newbrook. - Harlow : Pearson Education, 2014. - 160 p. ; 28 cm

www.english.com/students/goldfirst

ISBN 978-1-4479-0715-2

1. Английски език - изучаване

802.0(076)

ЦБII-120000075504, П-120000075505, П-120000075506

Сист. N: 48625

- 83 -

Тъмбнейл

ЦБ 66105, П/886.7/Б 78Ир, Ч2/886.7.09/Б 78Ир

БРАТАНОВ, Иво Маринов и др.

Русе - град на словото : Ч. 1- : Сборник със статии и студии / Иво Маринов Братанов, Живодар Иванов Душков, Мира Живодарева Душкова ; Състав. [и предг.] Мира Живодарева Душкова. - Шумен : УИ Еп. Константин Преславски, 2022

На кор. : Литературният Русе : Т. 1

ISBN 978-619-201-551-0

Ч. 1. Литературният Русе. - 2022

1. Литературна критика, българска

886.7.09(091)(497.215)

П-120000075558, Ч2-120000075559

Сист. N: 48659

- 84 -

Тъмбнейл

ЦБ 66117, П/886.7/Н 33

НАЦИОНАЛНА научна конференция Историята на литературата на НРБ: теория и методология (София ; 2021)

Историята на литературата на НРБ : Модели и практики : Материали от национална научна конференция "Историята на литературата на НРБ: теория и методология", 29 юни 2021, София / Състав. Пламен Дойнов, Морис Фадел. - София : НБУ, 2022. - 268 с. : с табл., факс. ; 20 см. - (Поредица Литературата на НРБ : История и теория ; кн. 20)

Съдържа материали от: Михаил Неделчев, Пламен Дойнов, Морис Фадел, Антония Велкова-Гайдаржиева, Методи Методиев, Иван Станков, Мая Ангелова, Антоанета Алипиева, Наталия Христова, Михаела Илиева. - Рец.: Амелия Личева, Йордан Ефтимов. - Библиогр. след отд. материали

ISBN 978-619-233-201-3

1. Българска литература - история и критика - конференции

886.7.09(063)

П-120000075584

Сист. N: 57926

История. География. Биографии. Археология

- 85 -

Тъмбнейл

ЦБ 66093, П/61/В 51Нм

ВЕСЕЛИНОВА, Нели Валентинова

Медицинската география : Постижения и надежди : [Монография] / Нели Валентинова Веселинова. - София : Парадигма, 2021. - 247 с. : с к., табл., сх. ; 25 см

Библиогр. с. 231-246

ISBN 978-954-326-446-9

1. Медицинска география

61:91

П-120000075539

Сист. N: 48647

Музика. Изкуство. Фотография. Спорт. Архитектура. Градоустройство

- 86 -

Тъмбнейл

ТФ - ФВС - 2

ИЗСЛЕДВАНЕ и сравнителен анализ на методологичните аспекти на педагогиката на физическото възпитание, физическата активност и спорта преди и по време на COVID 19 : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2021 -ФТ -04 / Ръковод. на раб. колектив Искра Стефанова Илиева. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021. - 43 с. : с табл., фиг. ; 30 см

ISBN *

1. Спорт. Спортни игри. Физическа култура

796(062.2).001.5

NIS-120000075465

Сист. N: 48585

- 87 -

Тъмбнейл

АИФ - ПД 15

ИЗСЛЕДВАНЕ на дидактичните и перцептивни особености в обучението по гейм дизайн : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2021 - ФАИ -04 / Ръковод. на раб. колектив Йордан Дойчинов. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2022. - 210 с. : с фиг., прил. ; 30 см

ISBN *

1. Дизайн - промишлен. 2. Висше образование - България

745/749:378.1(062.2)

NIS-120000075473

Сист. N: 48589

- 88 -

Тъмбнейл

ЦБ 66109, П/7/В 60Лт

ВИНЧИ, Леонардо да

Трактат за живописта / Леонардо да Винчи ; Прев. от итал. Владимир Свинтила ; Ред. Петьо Ангелов. - 2. изд.- София : Изток - Запад, 2014. - 490 с. : със сх. ; 22 см

ISBN 978-619-152-500-3

1. Живопис - техника и технология

75.02

П-120000075573

Сист. N: 57918

Компютри. Програмни продукти

- 89 -

Тъмбнейл

ЕЕА - Тк 29

ПРОЕКТИРАНЕ, FPGA-имплементиране и изследване на цифрови комуникационни устройства : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2021 - ФЕЕА -03 / Ръковод. на проект Адриана Найденова Бороджиева. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021. - 145 с. : с прил. ; 30 см

Библиогр. с. 132-138

ISBN *

1. Импулсна техника. 2. Софтуер - компютърни техники с практическо приложение - изчислителни системи - ръководство. 3. Хардуер

681.32.001.63(062.2) + 004.3:004.4.001.63(062.2)

NIS-120000075468

Сист. N: 48605

- 90 -

Тъмбнейл

РУ Ангел Кънчев 17

ПРОЕКТИРАНЕ и изграждане на смарт учебно-изследователска лаборатория за обучение на докторанти - Фаза 1 и Фаза 2 : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2020 - РУ - 01 и 2021 - РУ - 01 / Ръковод. на раб. колектив Галина Иванова Иванова. - Русе : РУ А. Кънчев, 2022. - 152 с. ; 30 см

Библиогр. с. 136-148

ISBN *

1. Академични степени. Дипломи. Свидетелство. Изпити. 2. Софтуер. 3. Бази данни. 4. Висше образование. Висши учебни заведения

378.2:004.4.001.63(062.2) + 004.6:37.001.63(062.2)

NIS-120000075483

Сист. N: 48610

- 91 -

Тъмбнейл

ПНО - ИИТ 19

ПРОЕКТИРАНЕ и разработване прототип на информационна система за събиране на медицински данни в специфични области, непокривани от болничните информационни системи : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2021 - ФПНО - 04 / Ръковод. на раб. колектив Румен Русев. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2022. - 39 с. : с прил. ; 30 см

Библиогр. с. 22-26

ISBN *

1. Софтуер в областта на медицината

004.4:61.001.57.001.63(062.2)

NIS-120000075458

Сист. N: 48611

- 92 -

Тъмбнейл

ЕЕА - КСТ 31

ИНТЕЛИГЕНТНИ компютърни системи: изследване на тяхното развитие, приложение и управление : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект 2021 - ФЕЕА - 01 / Ръковод. на раб. колектив Елица Силянова Ибрямова. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021. - 116 с. : с фиг., прил. ; 30 см

Библиогр. с. 102-115

ISBN *

1. Софтуерни продукти с практическо предназначение

004.4:004.9.001.5(062.2)

NIS-120000075459

Сист. N: 48612

- 93 -

Тъмбнейл

ЦБ 66074, П/004/R 45

RESEARCH in computer science in the Bulgarian academy of sciences / Ed. Krassimir Todorov Atanassov. - Cham : Springer, 2021. - 501 p. ; 24 cm. - (Studies in computational intelligence ; 934)

ISSN 1860-949X; Bibliogr. after each chapter

ISBN 978-3-030-72283-8

1. Компютърни науки и технологии - сборник доклади. 2. Изкуствен интелект

004 + 004.89

П-120000075489

Сист. N: 48617

- 94 -

Тъмбнейл

ЦБ 66075, П/37/О-72Д-о

ОРОЗОВА, Даниела Ананиева

Обобщеномрежови модели на интелигентни среди за обучение : [Монография] = Generalized net models of intelligent learning environments / Даниела Ананиева Орозова. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2011. - 235 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

Библиогр. с. 213-230 ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-322-481-4

1. Програмирано обучение

371.315.7 + 37.014.544:681.3 + 681.322.06

П-120000075492

Сист. N: 48618

- 95 -

Тъмбнейл

ЦБ 66076, П/004/И 52Г-о

ИЛИЕВА, Галина Мирчева

Облачни технологии: многокритериален избор = Cloud technologies: multi-criteria decision analysis / Галина Мирчева Илиева. - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2020. - 137 с. : с табл. ; 21 см

Библиогр. с. 126-136

ISBN 978-619-245-080-9

1. Дигитализация

004.774.25 + 338.2

П-120000075493

Сист. N: 48619

- 96 -

Тъмбнейл

ЦБ 66078, П/004/S 54Bd

SHISHKOV, Boris

Designing enterprise information systems : Merging enterprise modeling and software specification / Ed. Boris Shishkov. - Cham : Springer, 2020. - 234 p. ; 24 cm. - (934)

ISSN 1867-8920; Bibliogr. after each chapter

ISBN 978-3-030-22440-0

1. Софтуер - компютърни комуникации - компютърни мрежи

004.4

П-120000075495

Сист. N: 48621

Педагогика. Образование. Висше образование. Форми на обучение. Културно просветна работа

- 97 -

Тъмбнейл

РУ ФСс 41

ИЗСЛЕДВАНЕ на традицията и модерността при подготовката на педагогически кадри в град Силистра (1971-2021) : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2021 - ФСс -01 / Ръковод. на раб. колектив Румяна Димитрова Лебедова. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021. - 193 с., прил. ; 30 см

ISBN *

1. Подготовка на педагогически кадри

377.8(497.215.2)(091)(062.2)

NIS-120000075470

Сист. N: 48587

- 98 -

Тъмбнейл

АИФ - ПД 15

ИЗСЛЕДВАНЕ на дидактичните и перцептивни особености в обучението по гейм дизайн : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2021 - ФАИ -04 / Ръковод. на раб. колектив Йордан Дойчинов. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2022. - 210 с. : с фиг., прил. ; 30 см

ISBN *

1. Дизайн - промишлен. 2. Висше образование - България

745/749:378.1(062.2)

NIS-120000075473

Сист. N: 48589

- 99 -

Тъмбнейл

МТФ - ЧЕ 6

РАЗРАБОТВАНЕ на модел за формиране на ключови компетентности по академичен английски език чрез проектно-базирано обучение : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2021 - МТФ - 02 / Ръковод. на раб. колектив Диана Стефанова, Елица Георгиева. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021. - 126 с. : с цв. фиг., табл. ; 30 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN *

1. Английски език, наука

802.0.001.57(062.2)

NIS-120000075481

Сист. N: 48595

- 100 -

Тъмбнейл

ПНО - П 1

СЪЗДАВАНЕ и изследване на STEALM центрове в образованието и социално-педагогическата сфера : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2021 - ФПНО -02 / Ръковод. на проект Юлия Георгиева Дончева, Ваня Маркова Динева. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021-2022. - 67 с. : с прил. ; 30 см

ISBN *

1. Начално образование - методика на преподаване. 2. Предучилищно образование. 3. Иновации

373.3.091.3(062.2) + 372.3.014.544(062.2)

NIS-120000075484

Сист. N: 48602

- 101 -

Тъмбнейл

РУ Ангел Кънчев 17

ПРОЕКТИРАНЕ и изграждане на смарт учебно-изследователска лаборатория за обучение на докторанти - Фаза 1 и Фаза 2 : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" 2020 - РУ - 01 и 2021 - РУ - 01 / Ръковод. на раб. колектив Галина Иванова Иванова. - Русе : РУ А. Кънчев, 2022. - 152 с. ; 30 см

Библиогр. с. 136-148

ISBN *

1. Академични степени. Дипломи. Свидетелство. Изпити. 2. Софтуер. 3. Бази данни. 4. Висше образование. Висши учебни заведения

378.2:004.4.001.63(062.2) + 004.6:37.001.63(062.2)

NIS-120000075483

Сист. N: 48610

- 102 -

Тъмбнейл

ПНО - БЕЛИИ 22

ИЗСЛЕДВАНЕ релацията между традиционни и иновационни технологии в съвременното обучение по хуманитаристика : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2021 - ФПНО -01 / Ръковод. на раб. колектив Велислава Владимирова Донева. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021. - 39 с., прил. ; 30 см

Библиогр. с. 33 -35

ISBN *

1. Хуманитарни науки - обучение

378.14:009(062.2)

NIS-120000075482

Сист. N: 48613

- 103 -

Тъмбнейл

ЦБ 66071, Арх/378/Л 33Ри

ЛЕБЕДОВА, Румяна Димитрова

Искрици във времето : 130 години от създаването на Педагогическото училище в Силистра : 50 години от откриването на Полувисшия педагогически институт - днес Филиал на РУ "Ангел Кънчев" / Румяна Димитрова Лебедова. - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021. - 216 с. : с цв. сн. ; 22 см

Библиогр. с. 213-216

ISBN 978-954-712-866-8

1. Подготовка на педагогически кадри

378.4.096:37(497.215.2)(091)

Арх-120000075485

Сист. N: 48614

- 104 -

Тъмбнейл

ЦБ 66075, П/37/О-72Д-о

ОРОЗОВА, Даниела Ананиева

Обобщеномрежови модели на интелигентни среди за обучение : [Монография] = Generalized net models of intelligent learning environments / Даниела Ананиева Орозова. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2011. - 235 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

Библиогр. с. 213-230 ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-322-481-4

1. Програмирано обучение

371.315.7 + 37.014.544:681.3 + 681.322.06

П-120000075492

Сист. N: 48618

- 105 -

Тъмбнейл

ЦБ 66092, Арх/37/Д 77Вс, П/37/Д 77Вс

ДОНЕВА, Велислава Владимирова

Словесно-изпълнителско изкуство : Теория. Упражнения : Учебно пособие / Велислава Владимирова Донева. - 2. прераб. и доп. изд.- Русе : Лени-Ан, 2016. - 132 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр. с. 130-131

ISBN 978-619-7058-38-3

1. Художествено четене - методика на преподаването - учебници за ВУЗ. 2. Рецитация - методика на преподаването - учебници за ВУЗ

372.41/.46(075.8) + 82.085.2(075.8)

Арх-120000075537, П-120000075538

Сист. N: 48643

- 106 -

Тъмбнейл

ЦБ 66095, П/37/Д 52Вп, Ч2/37.0/Д 52Вп

ДЗИВЕВ, Веселин Руенов

Проблеми в образованието - технологични, информационни и организационни подходи за тяхното преодоляване : [Монография] / Веселин Руенов Дзивев. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2022. - 144 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Библиогр. с. 137-142

ISBN 978-954-07-5409-3

1. Обучение - методи

37.091.3

П-120000075542, Ч2-120000075543

Сист. N: 48649

- 107 -

Тъмбнейл

ЦБ 66098, П/373.3/В 65Л-о

ВИТАНОВ, Любен

Обучението по технологии и предприемачество : [Монография] / Любен Витанов ; Рецензент Сашко Плачков, Николай Цонев. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2022. - 323 с. ; 24 см

Библиогр. с. 310-323

ISBN 978-954-07-5426-0

1. Начално и основно образование

373.3.091.3:62

П-120000075547

Сист. N: 48652

- 108 -

Тъмбнейл

ЦБ 66101, П/37/О-17ф

ОБРАЗОВАТЕЛНИ функции на институциите на паметта (библиотеки, музеи, архиви) : Сборник с доклади и материали от дискусионна кръгла маса, София, 1 декември 2020 г. = Educational functions of heritage institution (libraries, museums, archives): Proceedingsof the round table, Sofia, December 1, 2020. - Ed. Peter Miladinov / Състав. Петър Миладинов ; Науч. ред. Цветанка Панчева = Educational functions of heritage institution (libraries, museums, archives): Proceedingsof the round table, Sofia, December 1, 2020 / Ed. Peter Miladinov. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2021. - 347 с. ; 24 см. - (Книга - информация - общество ; 3)

ISSN 2683-0515; Рез. на англ. ез.; Списък на авторите с. 347; Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-954-07-5411-6

1. Образование - България. 2. Културно наследство

37:069:930.25(063) + 02:37(063)

П-120000075551

Сист. N: 48655

Хранително-вкусова промишленост. Битова техника

- 109 -

Тъмбнейл

ЕЕА - АМ 93

ИЗСЛЕДВАНЕ на методи базирани на анализ на изображения и ултразвук за разпознаване на дефекти по яйца : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект, финансиран от ФНИ 2021 - ФЕЕА - 05 / Ръковод. на раб. колектив Цветелина Димитрова Георгиева. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2021. - 55 с. : с цв. фиг., прил. ; 30 см

ISBN *

1. Автоматизация на технологични процеси

681.51:637.4(062.2) + 658.56:637.4(062.2)

NIS-120000075466

Сист. N: 48606

Социални грижи. Социално осигуряване. Здравно осигуряване. Застрахователно дело. Пенсии

- 110 -

Тъмбнейл

ЦБ 66085, Арх/36/Б 35Сс, П/36/Б 35Сс

БЕЛОЕВА, Силвия Иванова и др.

Специфики на диагностиката и консултирането в клиничната социална работа : Студия / Силвия Иванова Белоева, Силвия Александрова Крушкова. - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2022. - 40 с. ; 22 см

Библиогр. с. 36-38 . - Резюме и на агл. ез.

ISBN 978-954-712-872-9

1. Клинична социална работа

364-78(076)

Арх-120000075527, П-120000075528, П-120000075529

Сист. N: 48639

Химическа технология. Химическа промишленост. Родствени отрасли

- 111 -

Тъмбнейл

РУ ФРз 26

СИНТЕЗ и изследване на 2-амино-6-(3-нитро)-5-оксидо-10-ил-1H-бензо[де]-1,3(2H)-дион-фено тиазин-изохинолин и негови производни : Отчет на резултатите от работата по научноизследователски проект от фонд "Научни изследвания" 2021 - ФНИ -01 / Ръковод. на раб. колектив Илияна Дочева Николова. - Русе : РУ Ангел Кънчев, 2022. - 66 с. : с прил. ; 30 см

ISBN *

1. Фармация. 2. Химия - органична

547:615.4.001.5(062.2)

NIS-120000075476

Сист. N: 48596

Индекс 'АВТОРИ'

Annabell, Clementine 81
Atanassov, Krassimir Todorov 93
Bell, Jan 78
Burgess, Sally 82
Kangalov, Plamen Ganchev 51, 52
Maynard, Herman Bryant 75
Newbrook, Jacky 82
Nikolov, Mitko Ivanov 51
Schwab, John L. 75
Shishkov, Boris 96
Stegemerten, James Gustave 75
Thomas, Amanda 78
Valcheva-Kuzmanova, Stefka 31
Wyatt, Rawdon 81
Zhelyazkova-Savova, Maria 31
Анави, Бенями Леон 44
Ангелов, Петьо 88
Асенова, Камелия 12
Атанасов, Петър Атанасов 16, 17, 28
Бекана, Даниел Ликаса 64, 72
Белоев, Иван Христов 68, 69
Белоева, Силвия Иванова 110
Благоев, Димитър 5
Бороджиева, Адриана Найденова 58, 89
Бояджиева-Делева, Елена Кирилова 48
Братанов, Иво Маринов 83
Вазари, Джорджо 88
Вайсова, Леа 5
Ванков, Ванко Начев 43
Велева, Евелина Илиева 20
Велков, Здравко Асенов 44
Веселинова, Нели Валентинова 41, 85
Винчи, Леонардо да 88
Витанов, Любен 107
Георгиева, Деспина Проданова 19, 40, 45
Георгиева, Елица 79, 99
Георгиева, Тодорка 80
Георгиева, Цветелина Димитрова 76, 109
Грекова, Майя 5
Да Винчи, Леонардо 88
Деликостов, Тодор Николов 63, 71
Дзивев, Веселин Руенов 106
Димитров, Юлиян Илиев 62
Димов, Димо Георгиев 60
Динева, Ваня Маркова 100
Добрев, Васко Илиев 61
Дойнов, Пламен 84
Дойчинов, Йордан 87, 98
Донева, Велислава Владимирова 102, 105
Дончева, Юлия Георгиева 100
Дочев, Веселин Йорданов 73
Драганова, Даниела Константинова 19, 45
Душков, Живодар Иванов 83
Душкова, Мира Живодарева 83, 83
Желев, Видьо Василев 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 39
Желева, Елена Илиева 39
Захариева, Снежинка Любомирова 59
и др. 5, 19, 39, 40, 44, 45
Ибрямова, Елица Силянова 92
Иванова, Галина Иванова 90, 101
Иванова, Диана Кръстева 42
Иванова, Стела Калинова 39
Иванова, Стела Кирилова 39
Илиев, Атанас Любенов 66, 70
Илиев, Симеон 54, 67
Илиева, Галина Мирчева 15, 95
Илиева, Искра Стефанова 25, 86
Илучев, Димитър Христев 44
Ичев, Кирил Николов 43
Кангалов, Пламен Ганчев 51, 52
Кирин, Иван Колев 44
Козарев, Иван Колев 44
Колева, Грета Великова 19, 40, 45
Колева, Красимира Петрова 6
Колева, Миглена 21
Константинова, Даниела 19, 40, 45
Коцева-Тикова, Мария Георгиева 18, 22
Крушкова, Силвия Александрова 110
Кънчев, Давид Руменов 38, 39
Лебедова, Румяна 80
Лебедова, Румяна Димитрова 97, 103
Лиану, Екатерини 30
Лисаев, Петко Иванов 29
Лолов, Радослав Василев 44, 44
Луканова, Йоана Йонкова 19, 40, 45
Любенов, Даниел 65
Манукова-Маринова, Анелия Владимирова 59
Машков, Петко 23
Миладинов, Петър 3, 108
Миланова, Милена 1
Минева, Мила 5
Митков, Димитър Митков 44, 44
Михайлова, Людмила 13, 74
Младенова, Силвия 42
Николов, Митко Иванов 51
Николова, Илияна Дочева 111
Орозова, Даниела Ананиева 94, 104
Орозова-Лангова, Даниела 94, 104
Панайотов, К. 46
Панайотов, Кирил Панайотов 47
Пантев, Димко Емилов 39
Панчева, Цветанка 1, 3, 108
Петкова, Мария Иванова 44
Петров, Николай Иванов 60
Петров, Орлин Любомиров 55
Петров, Симеон 2
Петрова, Красимира 6
Плачков, Сашко 107
Попов, Генчо Стойков 53
Попов, Николай 37
Пунев, Благовест 7
Пунева, Таня 32, 33, 34, 35, 36
Раймундов, Петър Илиев 9
Раянова, Кремена Божидарова 4
Русев, Румен 26, 91
Русев, Руси 80
Сапунджиев, М. 80
Свинтила, Владимир 88
Семов, Атанас Марков 8
Сербезова, Иваничка Атанасова 19, 40, 45
Сиракова, Иванка Александрова 44
Сталев, Живко Стоянов 10, 11
Стефанова, Диана 79, 99
Стоянов, Ивайло Стефанов 56, 57
Сурчев, Лъчезар Колев 43
Събев, Никола Емилов 47
Танев, Тодор 2
Тасевска, Даниела Христова 6
Терзиев, Димитър Славчев 50
Тодорова, Лилия Асенова 49
Тодорова, Теодора 40
Томова, Татяна 2
Узунова, Анелия Дякова 44
Фадел, Морис 84
Фердинандов, Николай Василев 77
Хаджийски, О. 46
Христова, Иринка Атанасова 19, 27, 40, 45
Христова, Цвета Атанасова 19, 24, 40, 45
Цонев, Николай 107
Чавдарова, Велислава Атанасова 6
Чанева, Галина 42
Яврукова, Биляна 1

 ИНДЕКС "Заглавия"

Designing enterprise information systems 96 
Gold. First 78 
Gold. First 81 
Gold. First 82 
Methods-time measurement 75 
Pharmacology workbook for medical students 31 
Research in computer science in the Bulgarian academy of sciences 93 
Базова схемотехника на компютърни системи 60 
Винтов крик. Устойчивост 62 
Възстановителни покрития от електролитни сплави 52 
Диагностика на говора и нарушенията му в детска възраст 48 
Етични въпроси при изпълнение на службата на съдия, прокурор и следовател 9 
Защита на националната конституционна идентичност в Европейския съюз 8 
Зъбни предавки 61 
Известия 80 
Изпитване на двигатели с вътрешно горене 70 
Изследване адаптацията на бизнес системи към условията на динамично променяща се среда 13 
Изследване адаптацията на бизнес системи към условията на динамично променяща се среда 74 
Изследване влиянието на торенето с биологични и биодинамични препарати и нуждата от земеделски машини при отглеждането на пшеница и тритикале 73 
Изследване възможностите за оптимизиране разхода на енергия на електромобил от клас прототипи за състезанието Shell Eco-marathon 54 
Изследване възможностите за оптимизиране разхода на енергия на електромобил от клас прототипи за състезанието Shell Eco-marathon 67 
Изследване и анализ на електроснабдяването за основни потребители. Приложение на ефективни електротехнологии в земеделието и промишлеността 55 
Изследване и моделиране на реални процеси 20 
Изследване и сравнителен анализ на методологичните аспекти на педагогиката на физическото възпитание, физическата активност и спорта преди и по време на COVID 19 25 
Изследване и сравнителен анализ на методологичните аспекти на педагогиката на физическото възпитание, физическата активност и спорта преди и по време на COVID 19 86 
Изследване и създаване на екологично чист метод и средства за почистване на детайли 64 
Изследване и създаване на екологично чист метод и средства за почистване на детайли 72 
Изследване на взаимодействието между институциите при решаване на случаи на домашно насилие 4 
Изследване на възможностите за контрол и управление на работата на технически системи и устройства 23 
Изследване на възможностите за оптимизация на прототип на градски автомобил задвижван от водородна горивна клетка 68 
Изследване на дидактичните и перцептивни особености в обучението по гейм дизайн 87 
Изследване на дидактичните и перцептивни особености в обучението по гейм дизайн 98 
Изследване на етнопсихологическите и културни особености на българското семейство в контекста на насилието, основано на пола 6 
Изследване на математически и дидактически модели в дигитална среда с аналитични и числени методи 21 
Изследване на метод и средства за екологично почистване на детайли - част 2 63 
Изследване на метод и средства за екологично почистване на детайли - част 2 71 
Изследване на методи базирани на анализ на изображения и ултразвук за разпознаване на дефекти по яйца 76 
Изследване на методи базирани на анализ на изображения и ултразвук за разпознаване на дефекти по яйца 109 
Изследване на състоянието и перспективите за изпреварващо развитие на Дунавски регион 12 
Изследване на традицията и модерността при подготовката на педагогически кадри в град Силистра (1971-2021) 97 
Изследване на хидродинамични и термодинамични процеси - 2 част 53 
Изследване релацията между традиционни и иновационни технологии в съвременното обучение по хуманитаристика 102 
Изследване триботехническите характеристики на превантивни и възстановителни покрития 51 
Интелигентни компютърни системи: изследване на тяхното развитие, приложение и управление 92 
Искрици във времето 103 
Историята на литературата на НРБ 84 
Конституционализъм и политическа култура 7 
Масаж 36 
Медико-социални фактори при пациенти с исхемична болест на сърцето 42 
Медицинска деонтология и медицинско право 29 
Медицинската география 41 
Медицинската география 85 
Международна научна конференция но случай 30 години от създаването на Бургаския свободен университет : Съвременни управленски практики XI, Бургас, 4-5 юни 2021 14 
Методи и средства за повишаване на екологичните параметри на двигателите и транспортните средства 66 
Модели на методически разработки за практическо занятие 40 
Невроразвитийни разстройства в детска и юношеска възраст : интелектуален дефицит, аутизъм, езиково разстройство и обучителни проблеми, хиперактивност : за родители и професионалисти 50 
Нормативната сила на фактическото 11 
Облачни технологии: многокритериален избор 15 
Облачни технологии: многокритериален избор 95 
Обобщеномрежови модели на интелигентни среди за обучение 94 
Обобщеномрежови модели на интелигентни среди за обучение 104 
Образователни функции на институциите на паметта (библиотеки, музеи, архиви) 3 
Образователни функции на институциите на паметта (библиотеки, музеи, архиви) 108 
Обучението по технологии и предприемачество 107 
Общи методи за изследване в ерготерапията 49 
Оптимизиране на обучението по онкологични здравни грижи 27 
Организациите с идеална цел - същност, роли, управление 2 
Патологична физиология 44 
По пътя на устойчивото развитие 18 
По пътя на устойчивото развитие 22 
Проблеми в образованието - технологични, информационни и организационни подходи за тяхното преодоляване 106 
Проектиране и изграждане на смарт учебно-изследователска лаборатория за обучение на докторанти - Фаза 1 и Фаза 2 90 
Проектиране и изграждане на смарт учебно-изследователска лаборатория за обучение на докторанти - Фаза 1 и Фаза 2 101 
Проектиране и разработване прототип на информационна система за събиране на медицински данни в специфични области, непокривани от болничните информационни системи 26 
Проектиране и разработване прототип на информационна система за събиране на медицински данни в специфични области, непокривани от болничните информационни системи 91 
Проектиране, FPGA-имплементиране и изследване на цифрови комуникационни устройства 58 
Проектиране, FPGA-имплементиране и изследване на цифрови комуникационни устройства 89 
Проектиране, конструиране и експериментално изследване на едноместен автомобил за градска среда със задвижване от водородна горивна клетка 69 
Пролетни хирургични дни 46 
Развитие на българския инструментариум за изграждане на библиотечно-информационни системи 1 
Разработване и изследване на електронни модули за дистанционен контрол и управление на обекти 59 
Разработване на модел за формиране на ключови компетентности по академичен английски език чрез проектно-базирано обучение 79 
Разработване на модел за формиране на ключови компетентности по академичен английски език чрез проектно-базирано обучение 99 
Русе - град на словото 83 
Ръководство за изготвяне на здравни проекти 19 
Ръководство за изготвяне на здравни проекти 45 
Ръководство за курсов проект по електрически мрежи и системи 57 
Ръководство за учебни занятия по Икономика на здравеопазването 47 
Сила на пресъдено нещо в гражданския процес 10 
Синтез и изследване на 2-амино-6-(3-нитро)-5-оксидо-10-ил-1H-бензо[де]-1,3(2H)-дион-фенотиазин-изохинолин и негови производни 111 
Словесно-изпълнителско изкуство 105 
Социологията като граждански ангажимент 5 
Специфики на диагностиката и консултирането в клиничната социална работа 110 
Създаване и изследване на STEALM центрове в образованието и социално-педагогическата сфера 100 
Създаване на методично-научни ресурси за оптимизиране на модула практически основи на сестринските и акушерски грижи във виртуална образователна среда 24 
Създаване на мобилна система за изследване на велосипедното движение 65 
Създаване на технологични предпоставки и изследване на възможностите за заваряване чрез триене с разбъркване на алуминиеви сплави 77 
Технически системи за електробезопасност 56 
Топографска анатомия 43 
Трактат за живописта 88 
Управление на финансите на индустриалната фирма 17 
Управление на финансите на индустриалната фирма 28 
Упражнения с швейцарска топка (Swiss-ball) за лумбална дискова болест 30 
Физиотерапия 32 
Физиотерапия 33 
Физиотерапия 34 
Физиотерапия 35 
Физиотерапия на гръбначния стълб 37 
Физиотерапия при вътрешни и хирургични болести 39 
Физиотерапия при неврологични, неврохирургични и психични заболявания 38 
Финансови пазари и икономически растеж 16 

Индекс 'ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ'

Автоматизация на технологични процеси 76, 109
Автомобили - екологични - изпитване 69
Автомобили с електрическо захранване от въздушна контактна мрежа и акумулатори 68
Академични степени. Дипломи. Свидетелство. Изпити 90, 101
Английски език - изучаване 78, 81, 82
Английски език, наука 79, 99
Бази данни 90, 101
Безопасност на движението 65
Безопасност на труда в електроенергетиката 56
Библиотеки - история 1
Библиотеки - при ВУЗ 1
Българска литература - история и критика - конференции 84
Велосипеден и мотоциклетен транспорт 65
Висше образование - България 87, 98
Висше образование. Висши учебни заведения 90, 101
Говор - при децата - разстройства 48
Граждански процес - България 10
Двигатели с вътрешно горене - изследвания 66
Двигатели с вътрешно горене, изпитване 70
Детска и педагогическа психология 50
Дигитализация 15, 95
Дизайн - промишлен 87, 98
Домашно насилие - България - социални проблеми 6
Езикознание, филология, литература 80
Електромобили 54, 67
Електроника, промишлена 59
Електроснабдяване 55
Енергийни системи в цялост. Електрически централи и подстанции. Електрификация 57
Ерготерапия 49
Живопис - техника и технология 88
Житни растения. Зърнени култури 73
Заваряване чрез механично въздействие 77
Здравеопазване - България - икономически проблеми 47
Здравеопазване – управление и организация 19, 45
Здравни грижи - онкологични заболявания 27
Здравни грижи - учебници за ВУЗ 24
Здравни работници – образование и просвета 27
Зъбни предавки и механизми 61
Изкуствен интелект 93
Изчислителна математика. Числен анализ и програмиране. Компютърна математика 21
Икономически растеж 18, 22
Икономическо положение. Икономическа политика. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени 13, 74
Икономическо развитие и растеж 12
Импулсна техника 58, 89
Индустриално предприятие - управление, мениджмънт 75
Иновации 100
Клинична практика - ръководство 40
Клинична социална работа 110
Компютърни науки и технологии - сборник доклади 93
Конституционно право 8
Конституционно право - България 7
Културно наследство 3, 108
Литературна критика, българска 83
Масажи, лечебни 36
Математически методи 21
Машинни елементи - механизми - предавки - проектиране 62
Медицина - акушерство и гинекология 24
Медицина - опорно-двигателен апарат 37
Медицина - психиатрия 38
Медицина - сърдечно-съдова система 42
Медицина - хирургия 38, 39
Медицинска география 41, 85
Медицинска деонтология - учебници за ВУЗ 29
Микропроцесорна схемотехника 60
Начално и основно образование 107
Начално образование - методика на преподаване 100
Образование - България 3, 108
Обучение - методи 106
Организации - дружества и движения за развитие на науката и културата и разпространение на научни зн 2
Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията 13, 74
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 14
Подготовка на педагогически кадри 97, 103
Политическа етика - България 7
Право - наказателно право 4
Право - психологични проблеми 11
Право - философски проблеми 11
Предучилищно образование 100
Проверка. Контрол. Наблюдение. Ревизия на предприятията 59
Програмирано обучение 94, 104
Рецитация - методика на преподаването - учебници за ВУЗ 105
Светотехника 23
Селскостопанска техника - поддържане, обслужване, текущ ремонт 63, 64, 71, 72
Семейство - България 6
Софтуер 90, 101
Софтуер - компютърни комуникации - компютърни мрежи 96
Софтуер - компютърни техники с практическо приложение - изчислителни системи - ръководство 58, 89
Софтуер в областта на медицината 26, 91
Софтуерни продукти с практическо предназначение 92
Социологически изследвания 5
Спорт. Спортни игри. Физическа култура 25, 86
Статистически методи 20
Страни от Европейския съюз - право 8
Съдебна власт - етични проблеми 9
Топлинно стопанство. Горива. Отопление. Топлотехника 53
Топографска анатомия. Общо описание на тялото. Области на тялото 43
Торене, изследвания, експерименти 73
Фармакология - учебници за ВУЗ 31
Фармацевтична промишленост - България - финанси - управление и организация 17, 28
Фармация 111
Физиология, патологична - учебници за ВУЗ 44
Физиотерапия 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39
Физиотерапия - учебници за ВУЗ 37
Финансови пазари 16
Хардуер 58, 89
Хидроенергетика 53
Химическа обработка на повърхността на металите 52
Химическа обработка на повърхността на металите - триене в машините, трибология 51
Химия - органична 111
Хирургични болести 46
Художествено четене - методика на преподаването - учебници за ВУЗ 105
Хуманитарни науки - обучение 102

Индекс 'КЛЮЧОВИ ДУМИ'

"зелена химия" 63, 64, 71, 72
COVID-19 25, 86
Shell Eco-marathon 54, 67, 68
STEALM центрове 100, 100
STEM обучение 100
автоматизация 1
автомобилни състезания 68
акушерки 24
алтернативен транспорт 68, 69
алтернативни горива 66
аминопроизводни 111
аналитични изследвания 21
английски език 78, 79, 81, 82, 99
антропометрия 32
аутисти 50
бази данни 90, 101
бази от данни 26, 91, 94, 104
БАН 93
безопасност на движението 65
библиотечни каталози 1
бизнес 13, 74
бизнес дигитализация 15, 95
биогорива 66
биология 20
биология и право 11
биометрична защита 92
биометрични данни 26, 91
болести на опорно-двигателния апарат 37
болка 37
болнични информационни системи 26, 91
болногледачество 27
борба с плевелите 73
броячи 58, 89
българска литература 80, 83, 84
български библиотеки 1
българско семейство 6
винтови детайли 62
висше образование 87, 90, 98, 101
висши училища 79, 99
власт 7
водородни горивни клетки 68
въздушни електропроводи 57
възпаления 44
възстановителни покрития 51, 52
външно електрозахранване 57
вътрешни болести 39
гейм дизайн 87, 98
говорни нарушения 48
градски транспорт 68, 69
граждански организации 2
гражданско право 10
гражданско съдопроизводство 10
грижи за болния 27
гръбначен стълб - болести 37
двигатели 70
двигатели с вътрешно горене 66
декодиране 60
демокрация - България 5
деонтология 29
детска градина 105
детска психиатрия 50
дефектнотокови защити 56
дешифратори 58, 89
диагностика на говора 48
дигитализация 3, 15, 95, 108
дигитална среда 21
дигитални библиотеки 1
дигитални технологии 90, 101
дизелови двигатели 70
дистанционно обучение 94, 104
дисфункции 37
дисциплинарни нарушения 9
диференциални уравнения 21
добри практики 3, 108
доброволчество 2
договорно право 11
докторанти 90, 101
домашно насилие 4, 6
Дунавски регион 12
езикознание 80
екологичен автомобил 68, 69
екологични горива 63, 64, 71, 72
електрически мрежи 55, 56, 57
електрическо захранване 54, 67
електричество 56
електробезопасност 56
електролитни покрития 52
електролитни сплави 52
електромобили 54, 67
електронни ресурси 3, 108
електронно обучение 94, 104
електропровод 57
електроснабдяване 55
електротехническа индустрия 55
електротехнологии в земеделието 55
енергийна ефективност 54, 67
енергийни системи 59
енергоспестяващо осветление 23
епидемиология 30
ерготерапевтичен процес 49
ерготерапия 39, 49
етика 29
етиология 44
етнопсихология 6
живопис 88
журналистика 5
заваряване чрез триене 77
защита на идентичността 8
защитно заземяване 56
здравен проект 19, 45
здравен статус 26, 91
здравеопазване 26, 91
здравни грижи 19, 24, 45
здравно законодателство 47
здравословно състояние 41, 85
зелена енергия 18, 22
земеделска техника 63, 64, 71, 72
зърнени култури 73
изграждане на шумова камера 53
изкуствен интелект 93
измерителни вериги 70
изпитни тестове 82
икономика 20
икономика и управление 47
икономическа стратегия 47
икономически растеж 16, 17, 18, 22, 28
икономическо развитие 12
инвестиции 14
индустриален инженеринг 75
индустриален мениджмънт 75
инженерно проектиране 62
иновативни продукти 17, 28
иновативно образование 100, 102
инспекторат 9
интегративност в обучението 100
интелигентни предприятия 14
интерактивни техники 87, 98
интердисциплинарност 100
интуитивно право 11
информатика 93
информационна система 106
информационни ресурси 1
информационни системи 96
информационни технологии 15, 95
историческо изследване 97
история на социологията 5
капиталова структура 17, 28
каталогизация 1
кинезитерапия 32, 39
клинична практика 40
клинични случаи 110
кодиране 60
кодови преобразуватели 58, 89
козметичен масаж 36
комбинационни схеми 58, 89
компетентностни модели 79, 99
компютърни приложения 93
компютърни системи 60
компютърни технологии 26, 91, 92
конституционен съд 7
конституционна идентичност 8
конституционно право 7, 8
контрол на качеството 76, 109
контрол на промишлени процеси 59
контролни органи 9
конференции 3, 108
конфликт на интереси 9
корпоративен софтуер 96
криминален аборт 29
културно наследство 3, 108
курсове 78, 81, 82
лечебен масаж 35, 36
литературна история 83, 84
литературна критика 83, 84
лихвен процент 16
логически елементи 60
лумбална дископатия 30
магистрати 9
маркетинг 14
масажи 36
математически модели 21
машинно обучение 92
медицинска география 41, 85
медицинска профилактика 42
медицинска рехабилитация 42
медицински сестри 24
медицинско обслужване 26, 91
медицинско право 29
мениджмънт на времето 75
металообработване 77
методи на обучение 107
методически разработки 40
механични предавки 61
мобилни системи 65
модели на управление 13, 74
моделиране на процеси 20
морал 29
моторни горива 63, 64, 71, 72
моторни масла 63, 64, 71, 72
мултиплексори 58, 89
наказателно право 4
научна комуникация 3, 108
национална конференция 84
начално образование 100
начално училище 107
неврология 38
невронни мрежи 93
неврорехабилитация 38
неврохирургия 38
неправителствени организации 2
НИС 4, 12, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 53, 54, 55, 59, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 76, 77, 86, 87, 90, 91, 92, 97, 98, 100, 101, 102, 109, 111
нормативна уредба 9
обичайно право 11
облачни технологии 15, 95
образование 103
образование в България 5
образователна система 106
образователна среда 100
обучаващи среди 94, 104
обучение на медицински сестри 27
обучение по инженерство 107
обучение по чужд език 79, 99
обществено здравеопазване 47
онкоболни пациенти 27
онкологични заболявания 27
организационни форми 107
основно образование 107
отворено образование 3, 108
пазари 14
пазарна възвръщаемост 16
пазарна икономика 12
памет 60
патогенеза 44
патологична физиология 44
патология 44
педагогика 20
педагогическо наблюдение 24
педагогическо образование 97, 103
планетни предавки 61
подготовка на учители 97
политическа етика 7
политическа култура 7
помагащи професии 110
порочни съдебни решения 10
правен спор 10
право 7, 8
право на Европейския съюз 8
практически занимания 100
практическо обучение 24, 40
предучилищна и начална педагогика 100
преразглеждане на решения 10
престъпност 4
приобщаващо развитие 18, 22
програмно осигуряване 23
проектиране на автомобили 69
проектиране на технически изделия 62
производствена гимнастика 25, 86
произход на правото 11
промишлени и битови електропотребители 55
психични заболявания 38
психични разстройства 50
психологическа теория 11
психология 20
пшеница 73
работа в екип 100
работа по проект 100
работна тетрадка 31
регионална икономика 12
резюмета 46
рехабилитация 33, 34
рецитация 105
ръководство за учители 81
светлинен поток 23
светодиодно осветление 23
светотехника 23
селскостопанска техника 63, 64, 71, 72
семинарни занятия 31
сензорни системи 23
симпозиум 46
симулационно моделиране 65
смазване 51
смарт лаборатория 90, 101
соматоскопия 32
софтуер 90, 101
софтуерно инженерство 96
социална работа 110
социална справедливост 5
социални науки 5
социални услуги 2
социално неравенство 5
социално предприемачество 2
социологията в България 5
социологията и ценностите 5
специализирани електронни системи 59
специализирани методи 35
специфични приложения 92
спорт 25, 86
схемотехника 58, 89
счетоводна отчетност 14
съвременни технологии в обучението 102
съдилища 10
сърдечни болести 42
сърдечносъдови заболявания 42
творчески способности 102
театрално изкуство 105
телекомуникационни системи 93
терапевтични методи 49
терапевтични модели 49
термопомпена инсталация 53
техника на масажа 36
техники на обучение 107
топлинен режим 59
топлообменни апарати 53
топографска анатомия 43
торене 73
тоталитарен период 84
тоталитаризъм 84
трактат 88
транспорт и екология 20
трансформатори 57
трибологични характеристики 51
тригери 58, 89
триене в машините 51, 52
тритикале 73
турбопомпи 53
университетски библиотеки 1, 3, 108
управление на енергийните потоци 59
управление на здравеопазването 19, 45
управление на риска 17, 28
управленски стратегии 14
упражнения 78, 81, 82
устойчиво развитие 18, 22
учебно-практическа работа 40
фармакология 31
фармацевтична промишленост 17, 28
фармацевтична химия 111
фармация 31
физиотерапия 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39
физическа активност 25, 86
физически упражнения 33, 34, 37
финанси 20
финансиране на здравеопазването 47
финансови инструменти 14
финансови пазари 16, 17, 28
финансово управление 17, 28
хигиена 27
хигиенен масаж 36
хидроенергетика 53
химични съединения 111
хипоксия 44
хирургично лечение 46
хирургия 39, 46
холограмни решения 87, 98
хранително-вкусова промишленост 76, 109
художествено четене 105
цилиндрични зъбни предавки 61
цифрова схемотехника 60
цифрови интегрални схеми 60
цифрови компаратори 58, 89
червячни предавки 61
числени изследвания 21
човешки ресурси 14
човешко тяло 43
шифратори 58, 89
яйца 76, 109

Индекс 'ЗА НЕГО / НЕЯ'

Леонардо да Винчи 88

Индекс 'ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ'

България - право 10
Русе 83
Силистра 97, 103